Disociuace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholuhttp://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

Disociace, alexithymie a selfDisociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholuu lidí závislých na alkoholu Roman Procházka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Olomouc 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

Oponenti: doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. 1. vydání © Roman Procházka, 2011 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 ISBN 978-80-244-2925-0 KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Procházka, Roman Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu / Roman Procházka. – 1. vyd. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. – 186 s. – (Monografie) Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta ISBN 978-80-244-2925-0 613.81 * 159.913 * 613.86 * 616.89-008.487 * 616.89-008.44 * 159.923.2 – alkoholismus – stres (psychologie) – zvládání stresu – disociativní poruchy – alexithymie – self – monografie 616.89 – Psychiatrie [14]

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

3 Obsah Úvod....................................................................................................................7 1 Stručný nástin disociace v historickém kontextu .................................9 1.1 Normální a patologická disociace. .............................................10 1.2 Teorie struktury disociace u osobnosti......................................11 1.3 Primární, sekundární a terciární struktura disociace..............12 1.4 Kognitivní teorie disociace..........................................................14 1.5 Neurobiologické modely disociace ............................................17 1.6 Disociace a neuronové sítě..........................................................18 1.7 Trauma a disociace.......................................................................19 1.8 Dissociativní (konverzní) poruchy F44.....................................21 1.8.1 Klasifikace dissociativních poruch................................22 1.8.2 Jiné dissociativní poruchy F44.8....................................27 1.9 Somatoformní disociace..............................................................28 2 Somatoformní poruchy F45...................................................................30 2.1 Etiopatogenze somatizace a somatoformních poruch.............30 2.2 Klasifikace somatoformních poruch..........................................31 3 Vymezení alexithymie ............................................................................39 3.1 Alexithymie I. typ.........................................................................41 3.2 Alexithymie II. typ .......................................................................41 3.3 Alexithymie III. typ......................................................................42 3.4 Lexithymie.....................................................................................42 3.5 Teorie vzniku alexithymie ...........................................................45 3.5.1 Psychoanalytický a psychodynamický výklad vzniku alexithymie ..........................................................45 3.5.2 Sociologický model alexithymie....................................46 3.5.3 Kognitivně neuropsychologické koncepce alexithymie.......................................................................47 3.5.3.1 Corpus callosum a alexithymie......................47 3.5.3.2 Commisura anterior a alexithymie................48 3.5.3.3 Pravá hemisféra a alexithymie........................49 3.5.3.4 Přední cingulum a alexithymie ......................49

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

4 3.6 Neurochemické výklady alexithymie.........................................50 3.6.1 Dopaminová teorie a alexithymie .................................50 3.7 Alexithymie a vztah k alkoholu..................................................51 3.7.1 Studie vztahu alexithymie a závislosti na alkoholu.....51 3.7.2 Alexithymie a spotřeba alkoholu...................................52 3.7.3 Alexithymie jako rizikový faktor ve vývoji problémů s alkoholem....................................52 3.7.4 Alexithymie a bažení.......................................................53 4 Problematika závislosti na alkoholu.....................................................54 4.1 Psychologické teorie závislosti....................................................55 4.1.1 Klasická psychoanalýza ..................................................55 4.1.2 Neopsychoanalýza, ego-psychologie.............................56 4.1.3 Behaviorální psychologie................................................56 4.2 Genetické podklady závislosti ....................................................58 4.3 Závislost z pohledu neurobiologie .............................................59 4.3.1 Systém odměny v mozku................................................60 4.3.2 Behaviorální efekt působení alkoholu ..........................63 4.3.3 Abúzus a závislostní potenciál alkoholu.......................65 4.4 Vztažné teorie vzniku závislosti na psychoaktivních látkách.........................................................66 4.4.1 Teorie oponentního procesu..........................................66 4.4.2 Teorie odchylného učení ................................................67 4.4.3 Teorie senzitizace vůči podnětu ....................................68 4.4.4 Teorie rozhodování a ztráty inhibiční kontroly...........69 4.4.5 Syndrom I-RISA..............................................................69 5 Integrativní model závislosti..................................................................72 6 Problematika Self ....................................................................................74 6.1 Pojem já .........................................................................................74 6.2 Význam self-konceptu .................................................................75 6.2.1 Kognitivní složka self-konceptu....................................77 6.2.2 Emocionální složka self-konceptu ................................78 6.2.3 Konativní složka self-konceptu......................................79 6.3 Vztah self-konceptu k závislosti na alkoholu............................80

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

5 Empirická část 7 Vymezení výzkumného problému........................................................85 8 Výzkumné otázky....................................................................................86 8.1 Design výzkumu...........................................................................87 8.1.1 Typ výzkumu....................................................................87 8.1.2 Metoda zpracování a analýzy dat ..................................87 8.1.3 Metoda získávání dat ......................................................88 8.1.3.1 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) ............89 8.1.3.2 Dissociation Experiences Scale (DES) ..........90 8.1.3.3 Somatoform Dissociation Questionnaire .....91 8.1.3.4 Strategie zvládání stresu (SVF-78).................91 8.1.3.5 Tennesse Self Concept Scale II (TSCS-II).....92 8.2 Výzkumný soubor ........................................................................96 9 Popis výsledků analýz.............................................................................99 9.1 Power analýza a stanovení rozsahu výběru...............................99 9.2 Analýza a popisné charakteristiky............................................102 9.2.1 Dotazníky TAS-20, SDQ-20, DES...............................102 9.2.2 Dotazník SVF-78...........................................................105 9.2.3 Dotazník TSCS-II..........................................................107 9.3 Korelační analýza a faktorová analýza DES, SDQ-20, TAS-20 ...............................................................108 9.3.1 Cílená korelační analýza...............................................111 9.3.2 Faktorová analýza DES, TAS, SDQ-20 .......................112 9.4 Shrnutí hlavních výsledků.........................................................116 9.5 Vztah TAS-20, SDQ-20 a DES ke strategiím zvládání stresu.....................................................119 9.5.1 Vztah alexithymie ke strategiím zvládání stresu.......119 9.5.2 Shrnutí výsledků korelační analýzy alexithymie a strategií zvládání stresu..............................................123 9.5.3 Vztah somatoformní disociace ke strategiím zvládání stresu........................................126

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

6 9.5.3.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy somatoformní disociace a strategií zvládání stresu ..............................130 9.6 Vztah psychické disociace ke zvládání stresu.........................132 9.6.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy psychické disociace a strategií zvládání stresu ..........136 9.7 Vztah TAS-20, SDQ-20 a DES k self-konceptu......................137 9.7.1 Vztah alexithymie a self-konceptu..............................137 9.7.1.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy alexithymie a self-konceptu..........................139 9.8 Vztah somatoformní disociace a self-konceptu .....................140 9.8.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy somatoformní disociace a self-konceptu....................142 9.9 Vztah psychické disociace a self-konceptu .............................143 9.9.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy psychické disociace a self-konceptu............................145 9.10 Vztah strategií zvládání stresu a self-konceptu ......................146 9.10.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy strategií zvládání stresu a self-konceptu.....................148 10 Diskuze...................................................................................................149 11 Závěr.......................................................................................................156 12 Souhrn....................................................................................................157 13 Summary................................................................................................160 Literatura ........................................................................................................163 Příloha č. 1. Dotazník DES a SDQ-20......................................................172 Příloha č. 2. Dotazník TAS-20 ..................................................................178 Příloha č. 3. Dotazník SVF-78 ..................................................................179 Příloha č. 4. Dotazník TSCS-II.................................................................183

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

7 Úvod Tato výzkumná monografie s názvem Disociace, alexithymie a self u lidí zá- vislých na alkoholu se zabývá projevy těchto fenoménů u zvolené zkoumané skupiny, tj. zda jsou přítomny, jak spolu souvisejí. Základním východis- kem, nad kterým se zamýšlíme, je zkoumání vztahu disociace, alexithymie a self-konceptu u alkoholově závislých osob. Z hlediska dostupného stavu poznání, jehož v oblasti výzkumu disociace a alexithymie bylo dosaženo, se také zaměřujeme na mapování strategií zvládání stresu, protože stres může ve své chronické či traumatické podobě vést k alexithymii či disoci- aci. Alexithymie představuje emoční dysregulaci, která se projevuje v mal- adaptivních stylech emoční modulace. Výzkumy poukazují na vztah mezi alexithymií a závislostí na alkoholu. Dále se věnujeme mapování self-kon- ceptu a jeho vztahu k alexithymii a disociaci a strategiím zvládání stresu. Excesivní pití s sebou nese četné problémy v rodině, v práci a v osobním životě. Některé prožívané problémy se mohou podobat traumatům ve- doucím ke vzniku disociativních a somatoformních symptomů či projevů alexithymie. Proces odvykání od alkoholu je velice náročný a dlouhodobý a představuje pro mnohé problém, který může vyústit až v disociaci nebo somatoformní disociaci či změnám Já. Nutno zmínit, že disociativní a so- matoformní symptomy jsou četně zkoumány u dalších poruch jako schi- zofrenie, epilepsie, posttraumatická stresová porucha, poruchy osobnosti apod. My se budeme snažit v této práci rozšířit oblast poznání disociace, alexithymie a self u pacientů závislých na alkoholu a nabídnout některé zá- věry pro terapeutickou práci. Publikace se skládá z části teoretické, ve které vymezujeme a rozpracováváme zkoumané jevy, a z části empirické, ve které se zabýváme realizovaným výzkumem a získanými výsledky. Touto cestou bych velmi rád poděkoval panu doc. PhDr. Vladimírovi Řeha- novi, že významnou měrou přispěl k možnosti publikovat tuto monografii, která vznikla z práce disertační za jeho laskavého vedení.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

9 1 Stručný nástin disociace v historickém kontextu Koncept disociace zavedl Pierre Janet roku 1889. Tímto konceptem popi- soval u hysterických pacientů zjevný rozvrat v normálních integrovaných funkcích paměti, identity, vnímání a vědomí (Bowers, Meichenbaum, 1984, s. 9–48). Z hlediska historie se před Janetem zabývali problematikou di- sociace např. Moreau De Tour, který užíval pojmu psychologický rozklad (psychological dissolution), dále Jackson Hughlings, který také užíval poj- mu psychologický rozklad a termínu snivý stav (dreamy state). Snivý stav znamenal rozštěpení vědomí vedoucí k amnézii a dalším symptomům, jako jsou derealizace, depersonalizace, halucinace nebo poruchy vnímání (Bob, 2005, s. 12). Nyní se vraťme ještě k Janetovi. Ve své knize Psychologický automatismus (Psychological automatism, 1889) popsal koncepci disocia- ce, kterou často pozoroval u hysterie, hypnózy, ve stavu sugesce či ve stavu posedlosti. Jeho myšlenky byly ovlivněny také spoluprací s J. M. Charcottem v Paříži (Howel, 2005). Složitost Janetových teorií vyjadřuje přítomnost děje, který nazývá to- tální psychologický automatismus, v němž dominuje ve vědomí poslední zkušenost. V případě částečného psychologického automatismu a částeč- ného uvědomování je dominantní poslední zkušenost, která může být uvě- domována, ale sekundárně. Například během hypnotické anestezie, v níž si jedinec neuvědomuje, že drží nějaký předmět, může dojít k jeho uvě- domění si právě pomocí sekundárního uvědomění, které později Hilgard nazval skryté pozorování (Bob, 2005, s.13). Předpokládá se, že během au- tomatických psychologických procesů systém nevědomí fixuje myšlenky, které jsou potlačovány vědomou kontrolou, jež představuje důležitou roli v percepci. Fixované myšlenky však mohou existovat v izolovaném stavu či mohou vytvářet kreativně komplexní struktury. Tyto komplexní struktury byly později Jungem nazvány komplexy, které vznikají na základě traumatu či emočního šoku. Komplexy jsou definované jako odštěpené části psyché a jsou obrazem psychické situace, která je neslučitelná s vědomým posto- jem, a jako takové se komplexy projevují nevědomě, jako velmi naléhavé pohnutky chování (Plháková, 2006, s.192). Z hlediska historie na problematiku disociace a hysterie poukazovali Breuer a Sigmund Freud, který v roce 1947 vydal studii o hysterii. Breuer

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

10 zastával názor, že určité osoby mohou být náchylnější ke změněným stavům vědomí, čili ke stavům mimo sebe, čímž mají větší sklon k hysterii. S. Freud zastával názor, že patogenní vzpomínky a pocity jsou disociovány nikoli na základě změněného stavu vědomí, ale proto, že vlastní obsah pato- genních vzpomínek je zneklidňující, nepřijatelný a je v rozporu s ostatními pacientovými představami a pocity (Mitchell, Blacková, 1999, s.24). P. Janet považoval za hysterii defekt v psychické celistvosti. V současné době je disociace popisována v širokém poli normálních a abnormálních projevů od denního snění, amnézie, hypnotické odpovědi, derealizace a depersonalizace (Brunet et al., 2001). D. Spiegel, E. Carde- ňa (1991, s. 366–378) uvádějí, že základní charakteristikou disociativních procesů je jejich oddělení od vzájemných mentálních procesů, které jsou obvykle integrované a mají přístup do vědomí. V následujících kapitolách si blíže přiblížíme problematiku disociace. 1.1 Normální a patologická disociace V této kapitole se zaměříme na rozdíl mezi normální a patologickou di- sociací. Tradičně na základě odborné zkušenosti je disociace rozložena na tomto kontinuu, viz obr. 1. JEDNODUCHÉ KOMPLEXNÍ normální disociace disociativní amnézie disociativní fuga částečná disociativní porucha nespecifikovaná disociativní porucha identity Obr. 1 Spektrum disociativních poruch z hlediska stupně složitosti Normální disociací rozumíme např. denní snění, automatické vykonávání činnosti apod. Za patologickou disociaci považujeme vše, co je v kontinuu za normální disociací. Patologickým disociacím se budeme podrobněji vě- novat v dalších kapitolách. Studium porozumění normální a patologické disociace ležící v kontinuu subjektivní zkušenosti je stále předmětem debat mezi výzkumníky.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

11 1.2 Teorie struktury disociace u osobnosti Teorie struktury disociace u osobnosti byla formulována a zavedena do li- teratury O. Nijenhiem, Van der Hartem (1999a). Tito autoři syntetizují klasické přístupy k disociaci, teorie traumatu a jeho vztahu k disociaci. Disociací se primárně rozumí strukturální rozdělení osobnosti dané ne- dostatkem integrity mezi biologickými systémy, které osobnost konstituují (Van der Hart et al., 2004, p. 906). Teorie struktury disociace je založena na základním strukturálním rozdělení osobnosti, tj. emoční část osobnosti (EO) a zřejmě normální část osobnosti (ZNO). Deficity v integraci těchto částí souvisejí s existencí disociovaných obsahů osobnosti. Na výše uvedené rozdělení osobnosti navazuje další teorie, která zahrnuje akční psychobio- logický systém, který je vrozený, a self-organizující behaviorální systém. Obě základní struktury zahrnují dva akční systémy, z nichž první se věnuje denní péči a problémům každodenního života. Druhý systém se nazývá de- fenzivní akční systém a zaměřuje se na individuální přežití v podmínkách či situaci hrozby. Tento systém zahrnuje jako reakci na hrozbu: hypevigilanci, útok, útěk, zmrznutí a totální submisivitu. Reakce totální submitivita je doprovázena anestezií, zmrznutím a analgezií. Při působení chronického traumatu dochází mezi zmíněnými systémy k oddělení od sebe navzájem, čímž vzniká tzv. základní a primární forma traumatu. Ohrožení tělesné integrity a ohrožení života vede k základní a primární formě traumatu a vede k disociaci osobnosti způsobené nedostatečnou integritou prvního a druhého systému (Howell, 2005). Tyto dva systémy pozoruhodně kore- spondují s částmi osobnosti, které popsal ve vztahu k disociaci C. Myers (in Van der Hart, 2000). Defenzivní systém odpovídá emoční části osobnosti a systém věnující se dennímu fungování odpovídá zřejmě normální části osobnosti. C. Myers (1940) vycházel ze zkušenosti z léčby traumatizova- ných vojáků 1. světové války a zavedl termín shell shock. Tento termín lze přeložit jako šok z výbuchů granátů. Jeho teorie dvou částí osobnosti byla zachována, ale v současném stavu poznání se tyto části přisuzují k self. Z hlediska struktury disociace emoční část obsahuje zakořeněné zbytky či pozůstatky traumatu, které se často znovuaktivují a projevují se v úz- kém rozpětí projevů, které jsou relevantně vztaženy k prožitému traumatu. Část zřejmě normální osobnosti, která se věnuje dennímu žití a prožitkům vznikajícím během dne, může ve své podobě interferovat s traumatickými

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

12 vzpomínkami uloženými v emoční části (Howell, 2005). C. Myers (1940) (in Howel, 2005) poukázal, že emoční část je důležitá pro vznik traumatu svou segregací od systému zřejmě normální osobnosti. Tímto mechanis- mem lze objasnit vyhýbavé chování, tj. jedinec své afekty a informace drží v emoční části. Právě emoční část podporuje vyhýbavé chování. Jedinec se vyhýbá denním situacím zpracovaných v ZNO, která je EO periodicky rušena a ovlivňována. Disociace emoční části se projevuje nočními můrami, somnabulismem, intruzivními myšlenkami, flashbacky či echo-fenomény a somatoformnímy symptomy. V další kapitole volně navážeme na tuto problematiku a pouká- žeme na strukturu primární, sekundární a terciární disociace. 1.3 Primární, sekundární a terciární struktura disociace Primární struktura disociace zahrnuje jednu emoční část a jednu část zřej- mě normální osobnosti. Mezi příklady primární disociace patří jednoduchá posttraumatická stresová porucha, dissociativní amnézie, jednoduché so- matoformní poruchy a konverzní poruchy (dissociativní poruchy). Ve výše uvedených případech část zřejmě normální osobnosti (ZNO) směřuje k di- sociaci a znecitlivění informací, které jsou charakterizované parciální či komplexní amnézií na prožité trauma či stresovou událost. Zatímco emoční část (EO) je obvykle limitována rozsahem přijímání těchto informací, což se funkčně projevuje hypermnézií na zažité trauma a znovuprožíváním zažitého traumatu či stresové události vyvolávající trauma (Howell, 2005, s. 134). Struktura sekundární disociace je tvořena jednou částí zřejmě nor- mální osobnosti (ZNO) a více než jednou emoční částí (EO). Příkladem sekundární struktury disociace jsou komplexní posttraumatická porucha, komplexní poruchy spojené s akutní reakcí na stres, komplexní dissociativní amnézie, komplexní somatoformní poruchy, hraniční poruchy osobnosti a jinak nespecifikované disociativní poruchy. Sekundární disociaci charak- terizuje oddělení dvou či více defenzivních subsystémů. Defenzivní sub- systém, který zahrnuje emoční část osobnosti, se věnuje takovým reakcím, jako jsou útok, útěk, zmrznutí, totální submise, hypervigilance. Tyto reakce mezi sebou komunikují a projevují se v části zřejmě normální osobnosti. Praktickým příkladem může být případ pacienta závislého na alkoholu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

13 Tento pacient neměl diagnostikovanou poruchu osobnosti, přesto udával, že se cítí být někdo jiný. Jeho alkoholovou kariéru odstartovala prožitá auto- nehoda, při které zemřela jeho partnerka. Tato situace s následnými pocity viny vedla k tomu, že začal pít alkohol, aby redukoval úzkost. Následkem prožitého traumatu se stal rigidní osobností s úzkostnými projevy. Dále se u něho vyskytovaly další projevy emoční části osobnosti, tj. prožívání děsu, noční můry a přetrvávající úzkost. Tyto prožitky pacient umocňoval pitím alkoholu, čímž prohluboval bludný kruh užívání a posiloval oddělené a neřešené emoční části v defenzivním subsystému (tento příklad vychází z praxe autora). Terciární struktura disociace zahrnuje dvě a více zřejmě normálních částí osobnosti (ZNO) a dvě a více emočních částí osobnosti (EO). Ter- ciární struktura disociace zahrnuje disociativní poruchu identity, která má častou komorbiditu s komplexní posttraumatickou poruchou osobnosti a některými poruchami osobnosti. Van der Hart et al. (2004) zmiňují, že oddělené části zřejmě normální osobnosti se funkčně projevují v běžném životě např. v práci, při výchově dětí a hře. Disociativní porucha identity se často projevuje dezorganizovaným při- poutáním (attachment), ke kterému dochází v raném období života a které často vede k závislosti na objektu v podobě připoutání či odmítání. Tato dezorganizace se projevuje alternací mezi odlišnými systémy připoutání, tj. závislost oproti odmítání. Jako příklad (vychází z praxe autora) lze uvést pacientku, která byla v dětství pohlavně zneužívána a sexuálně traumatizo- vána svým otcem. V období rané adolescence byla znásilněna mužem, který s ní bydlel na squatu (výraz pro místo, kde společně žijí a bydlí uživatelé drog). Tato dívka se stala postupem času závislá na alkoholu (začala pít kolem 13 let) a pervitinu (injekčně od 15 let). Alkohol jí sloužil jako kom- penzační mechanismus traumatických prožitků, pocitů bezmoci, beznaděje a zrady. Pervitin představoval stimulující a regulující prvek, který ji akti- voval a dával sílu tyto prožitky a negativní myšlenky vyvracet. Při dojezdu pervitinu se znovuobjevovaly negativní pocity devalvující self. Tyto pocity byly tlumeny alkoholem a nakonec i alkoholem prohlubovány. V průběhu léčby vykazovala posttraumatickou poruchu osobnosti a disociativní poru- chu identity. Výrazná byla amnézie na určité části jejího života. Symptomy byly tvořeny flashbacky a znovuprožíváním traumatických zážitků, které byly velmi silné a vedly k aktivaci motivačního okruhu vedoucího k užití

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

14 psychoaktivních látek (o okruhu a teoriích užívání návykových látek bude pojednáno v samostatné kapitole). Mechanismem obrany její psychické integrity bylo, že vzpomínka na trauma, které zažila, nebyla převedena do narativní roviny, tj. do hippocampu, ale byla disociována do horkého subsystému paměti v amygdale (podrobněji v kapitole Trauma a disociace). Na základě výše uvedených informací stručně shrneme funkci emoční části (EO) a zřejmě normální části osobnosti (ZNO). Emoční část obecně koresponduje s pozitivními intruzivními symptomy, jako je znovuprožívání traumatu. Zřejmě normální část osobnosti obecně koresponduje s negativ- ními symptomy, tj. ztrátou a inhibicí, která se projevuje amnézií, znecitlivě- ním, disociativní slepotou a mutismem (Howell, 2005). Vztah mezi těmito částmi lze funkčně objasnit takto. Zřejmě normální osobnost se jeví klidná a nenarušená, přestože má v sobě uloženou vzpomínku, jež byla na základě traumatu či stresové situace disociována. Pokud se setkáme se spouštěčem, jenž aktivuje disociované vzpomínky, tak se jí ZNO vyhne a podrží ji v části EO s jejími projevy, což se projevu- je právě parciální nebo totální amnézií na trauma. Zřejmě normální část osobnosti (ZNO) se tímto průběhem stává fobickou na projevy emoční části a všechny informace od ní ukládá mimo sebe. Trauma se pak proje- vuje v kognici, emocích a traumatických vzpomínkách, které se postupně zakódovávají do těla daného jedince (Van der Hart et al., 2004). 1.4 Kognitivní teorie disociace Mezi kognitivními teoretickými modely, které se snaží vysvětlit disociaci, se zaměříme na Hilgardovu neodissociální teorii. Tato teorie vysvětluje normální, čili nepatologickou, disociaci. Základem této teorie je, že pod- vědomí tvoří podřízený kognitivní subsystém způsobu kontroly v exeku- tivním monitorovacím systému. V určitých podmínkách však může být exekutivní kontrolní systém vypnut a mohou do něj z podvědomí vcházet skrze amnestickou bariéru disociované obsahy. Tak se tomu děje například v hypnóze. Tyto disociované obsahy vycházející z podvědomí mohou být vnímány ego-dystonně nebo ego-syntonně. E. W. Hilgard (in Ptáček, Bob, 2009) uvažoval nad sekundárně disociovaným podvědomím jako nad skry- tým pozorovatelem, který běží pod hlavním centrálním proudem vědomí

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

15 a sbírá informace z mnoha dalších sekundárních proudů nebo sekundár- ních charakteristik různých objektů. Tento fenomén byl pozorován u po- ruch osobnosti v podobě obranných mechanismů (Gabel, 1989, s. 560–568). Hilgardův model lze graficky ztvárnit takto: Tlak na autonomii ega (včetně hypnózy) Výkonné ego (centrální řídící struktura) Kognitivní řídící struktura 1 Kognitivní řídící struktura 2 Kognitivní řídící struktura 3 Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Obr. 2 Hierarchické uspořádání kognitivních řídících struktur dle Hilgarda (1994) (in Ptáček, Bob, 2009, s. 184–192)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

16 Tlak na autonomii ega (včetně hypnózy) Výkonné ego (centrální řídící struktura) Kognitivní řídící struktura 1 Kognitivní řídící struktura 2 Kognitivní řídící struktura 3 Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Disociovaná struktura Obr. 3 Princip disociace dle Hilgarda (1994) (in Ptáček, Bob, viz výše) Na základě výše uvedeného schématu měla Hilgardova teorie tři předpo- klady existence disociace. Za prvé existují podřízené kognitivní systémy, které jsou jednotné, perzistentní a autonomní. Ačkoli tyto podřízené ko- gnitivní systémy jsou mezi sebou v interakci, mohou se stát v určitém čase či okamžiku od sebe izolované. Druhý předpoklad vychází z hierarchické kontroly, která řídí interakci mezi podřízenými kognitivními systémy. Třetí předpoklad vychází z existence centrální řídící struktury (centrální ego), která monitoruje, kontroluje a spravuje podřízené struktury. Každý podří- zený systém má své vstupy a výstupy, které jsou relativně nezávislé na ostat- ních. Z toho plyne hypotetický pohled, že každá z podřízených struktur má svůj exekutivní monitorovací systém a každý z těchto podřízených systémů se může projevovat skrytě nebo aktuálně. S. J. Lynn a J. W. Rhua (1994) uvádějí, že mnoho mentálních funkcí je prováděno nevědomě a automaticky na základě specializovaných kogni- tivních modulů. Což znamená, že určitý stupeň disociace je přirozeným stavem. Disociativní zkušenost je tedy následek selhání či poruchy integrace specializovaných kognitivních modulů na vyšších úrovních systému.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

17 Teorii kognitivních modulů tří úrovní rozpracoval J. Fodora. Na nejnižší úrovni probíhá transdukce neboli transformace vnějších podnětů do podo- by nervových impulzů, na druhé úrovni, která je označena vstupní systé- mová úroveň, probíhá základní rozpoznávání a popis informací (Plháková, 2003, s. 52). Subsystémy druhé úrovně zpracovávají informace autonomně a nezávis- le na ostatních modulech. Vyšší úrovně zpracování informací mají přístup ke všem informacím, které kognitivní systém jedince obsahuje. Vědomí je uspořádáno modulárně tj. je rozděleno do vymezených modulů, které jsou činné víceméně nezávisle (Sternberg, 2002, s.314). Další kognitivní modely jsou zaměřeny na vztah mezi disociací a traumatem. Tento vztah si vysvětlíme v samotné kapitole. 1.5 Neurobiologické modely disociace Neurobiologické modely vycházejí z výzkumu struktur mozku a neuro- chemických systémů. V tomto ohledu se disociace dává do vztahu k trau- matům, stresu, paměti. U těchto jevů probíhal výzkum zapojených nebo účastnících se mozkových struktur a neurochemických pochodů. Z neu- rochemických výzkumů se ukazuje na významný výskyt chemických substancí, jako jsou yohimibin, metachlorfenylpiperazin, sodium-laktát u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou či panickou poruchou, oproti kontrolní skupině (Bremer, Marmar, 1998). Podobně se předpokládá role locus coeruleus (noradrenergní systém), jenž reguluje strach, arousal (vzrušení) a má vliv na další části mozku, tj. frontální, parietální kůru, hypotalamus, hippocampus, amygdalu a páteřní míchu. Neurobiologické modely dále pracují se stresem, protože disociace je psychologickou formou reakce na traumatický stres (Bob, 2003). Prožívaný stres má své biologické důsledky, mezi něž patří tachykardie a hyperarousal. Na biologické úrovni je stresová reakce charakterizová- na trvající či stále se opakující aktivací kortikálních a limbických struktur mozku a také centrálně periferního noradrenergního systému. Tím do- chází k jejich vzájemné potenciaci a k nadměrné aktivaci osy hypotala- mus-hypofýza-nadledvinky vedoucí k masivní stimulací buněk vyrábějících a vylučujících kortizol (Poněšický, 2004, s.123). Toto následné zvýšení glu-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

18 kokortikoidů se projevuje destabilizací dosavadních neuronových spojení v mozku. Po destabilizaci následuje vyčerpání a snížení hladiny noradre- nalinu, které vede k inhibici mozkového metabolismu, snížené produkci neurotropních faktorů až k degeneraci noradrenergních axonů v mozkové kůře a zániku pyramidových buněk hipocampu (Poněšický, 2004, s.123). Atrofické zmenšení hippocampu (centrum, které organizuje a reorganizuje naši paměť a zážitky) bylo ověřeno u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou (Koukolík, 2002, s.146). Neurobiologické teorie dokazují prová- zanost disociace se stresem s tím, že disociace je porucha integrity vědomí, v němž dochází k oddělení traumatické události od vědomí. Toto oddělení traumatické události má za následek poruchy paměti ve vztahu k emočním aspektům traumatu až úplnou amnézii na trauma- tickou událost. 1.6 Disociace a neuronové sítě První model neuronové sítě vhodný ke studiu procesu disociace vytvořil G. H. Bower (1981). Jeho model je založený na modelu paměti, v níž jsou jednotlivé elementy sítě uloženy. Obsah paměti může být vyvolán, když jsou aktivovány jednotlivé elementy paměti. Bower předpokládá, že disociativní poruchy mohou být důsledkem stavu závislého na učení (Bower, 1981). P. Bob (2007, s.32) uvádí, že problematika modelování neuronálních sítí přináší atraktivní rámec pro vysvětlování procesu a mechanismu disociace. K objasnění těchto disociativních mechanismů je potřeba dvou či více para- lelních informačních procesorů, které korespondují s disociačním stavem. Dezintegrací těchto informačních procesorů dochází k oddělení určitých obsahů či informací nacházejících se v informačním procesoru. Paměť je paralelně distribuována ve volných prostorech neuronálních sítích. Tento poznatek otevírá zajímavý pohled na procesy disociace. P. Bob (2007, s.32) toto vysvětluje tak, že v paralelních procesech dis- tribuce neuronálních sítí je mikrostrukturální kognitivní model, v němž jsou aktivity neuronů popisovány jako konfigurace nebo neuronální vzory a jejich psychologické koreláty jsou nazvány mentálními reprezentacemi. Stav neuronální sítě představuje superpozici neuronálních vzorů, které jsou tzv. předmístem korespondujícím s mentálním místem. V případě aktivity neuronových vzorů jsou vybírány neuronální vzory ze superpozice.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

19 Mnohé aktivity neuronálních vzorů v paralelním procesu distribuce jsou reprezentovány jako body v N-dimenzionální rovině, kde N označuje číslo neuronu v neuronové síti. V jednoduchém případě máme dva neurony a všechnu jejich aktivitu, která je dána sílou synapse, lze vyjádřit na dvou osách. Třetí osa je pravděpodobně dána vlastní neuronální konfigurací. Kra- jina tohoto třídimenzionálního plánu s jeho vrcholy reprezentuje oblíbený stav aktivity, kdežto jsou-li vrcholy třídimenzionálního plánu izolované, tak reprezentují stav disociace (Li, Spiegel, 1992). Jak je patrné z výše uvedeného, tak problematika nervových sítí a diso- ciace je velmi komplikovaná, ale předkládá dobrý teoretický základ k vy- světlování fenoménu disociace, amnézie, posttraumatické stresové poruchy či mnohočetné poruchy osobnosti. 1.7 Trauma a disociace Jak jsme již uvedli, disociace je jednou z forem psychologické reakce na traumatickou situaci. Pojmem trauma neoznačujeme jen traumatizující událost, ale i dopad této události na psychický a fyzický stav jedince. Jinými slovy můžeme říct, že u psychotraumatu jde o komplexní biologický, psy- chologický a sociální proces narušení normálního fungování, který se může projevit jako např. posttraumatická stresová porucha (Yehuda et al., 1998). Zda jedinec bude traumatizován, je velice individuální a závisí na mnoha faktorech (životní zkušenost, kondice, aktuální stav, sociální vazby apod.). Aby událost mohla být považována za traumatickou, musí splňovat tyto základní charakteristiky dle A. Ševčíkové a H. Vojtové (2007, s. 177): ohromující ohrožení integrity organismu, neočekávanost, pocity bezmoci. Trauma, traumatická událost je charakterizována svou náhlostí a neočeká- vaností, stejně jako svou intenzitou a rozsahem. Poněšický (2004, s. 121) uvádí, že z hlediska postiženého se zde jedná o jedince naprosto nepřipraveného, jenž je traumatické situaci naprosto vydán, ocitá se ve stavu bezmocné úzkosti, neutuchajícího stresu bez (bio- logické) možnosti obrany, tj. bez možnosti zareagovat útokem či útěkem.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

20 Autoprotektivní reakce jedince se dají přirovnat k reflexu smrti, nehybnosti, k roztříštění percipovaného, a tudíž neschopnosti uvědomit si obsah celé traumatické situace. V tomto okamžiku hovoříme o disociativních fenomé- nech, které mohou tento stav doprovázet za účelem, aby byla ochráněna část psychického já. Díky disociativním mechanismům dochází k fragmentaci zážitku a s ním spojených vjemů, jež se nepřevedou do narativní roviny či formy. Následkem je, že se traumatické vzpomínky nedostanou do slovní podoby, a tím se nezařadí do dosavadní osobní historie postiženého. Tato psychická obrana probíhá již na neurofyziologické a biochemické úrovni a někdy se nazývá psychosomatóza mozku (Poněšický, 2004, s.122). Z hlediska neurofyziologického se vjemy stresové situace dále nerozpra- covávají a neorganizují do smysluplných celků, čímž zůstávají od sebe izolo- vány. To znamená, že jednotlivé části celkového vjemu si zachovávají jakýsi svůj vlastní od ostatních smyslových počitků oddělený život i přes naši tendenci vnímat celostně. U traumatu se objevují různé myšlenky a afekty související s průnikem traumatické situace do nitra osobnosti. Jsou také ochranou proti traumatickému působení a plnému uvědomění. Afektivní reflexní obranné vnímání u zpracování traumatické situace je důsledkem toho, že se vjemy dostaly do tzv. horkého subsystému na zpraco- vání stresu, který leží v amygdale, v níž je implicitní paměť. Díky působení traumatické situace a vzniku extrémního vzrušení je tedy zamezeno tomu, aby se dále trauma zpracovávalo v tzv. chladném paměťovém subsystému. Centrum tohoto systému se nalézá v hippocampu, v němž je lokalizována explicitní paměť. Důvodem výše uvedeného děje je masivní stres s hyper- produkcí adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu. S těmito hormony se však paralelně vylučují ve zvýšené míře vnitřní opiáty (endorfin, enkefalin), které snižují úzkost a percepci bolesti. Z psychologického hlediska lze dále po- zorovat, že jedinci vystavení traumatické situaci reagují regresivně do bez- mocného malého dítěte. Možné reakce na traumatickou událost si ukážeme v následujícím ob- rázku, který přehledně vypracovaly A. Ševčíková a H. Vojtová (2007).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

21 Kontrola Předvídatelnost Spravedlivost Smysluplnost Nezranitelnost Ohrožení života Neočekávanost Bezmocnost Strategie přežití Zranitelnost Intruze Jizva Uzdravení Jizva Popření Neuvědomování si bolesti Žádné emoce Adekvátní chování Jasné vědomí Fyzická síla Pružnost Hrůza Mnoho rozhovorů Noční můry Opakující se myšlenky Problémy se spánkem Intruzivní představy Problémy s koncentrací Úlekové reakce Hypervigilance Nedůvěra Úzkost Iritace Hněv Pocity viny Sebeobviňování Zranitelnost Bolesti hlavy Patická únava Emoční arousal Pocity izolace Deprese Amnézie Obr. 4 Reakce na traumatickou událost (Ševčíková, Vojtová, 2007, s. 177) 1.8 Dissociativní (konverzní) poruchy F44 Základem této skupiny poruch je úplná či částečná ztráta normální inte- grace mezi vzpomínkami na minulost, vědomím identity a bezprostřed- ních pocitů a ovládáním pohybů těla. Předpokládaná etiologie je založena na psychogenním původu, tj. tyto poruchy jsou ve vztahu k časově spja- tým traumatizujícím událostem, neřešitelným či nesnesitelným problémům nebo narušeným vztahům. Etiologie těchto poruch je předmětem výzkumu a dosud neexistuje jednoznačná odpověď, která by osvětlila jejich tajemství. Psychodynamické přístupy uvažují o nevědomém potlačení konfliktu tak, že sexuální či agresivní impulzy, které jsou pro ego nepřijatelné, se manifestují v konverzní příznak (tělesné vyjádření). Teorii disociace jsme se věnovali v předcházejících kapitolách.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

22 Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro určení konečné diagnózy se vyžaduje: a) klinické rysy, jak jsou specifikovány pro jednotlivé poruchy v F44, b) žádné známky tělesné poruchy, která by mohla symptomy vysvětlit, c) průkaz psychologické příčiny ve formě jasného časového vztahu ke stre- sovým událostem a problémům nebo k narušeným vztahům (i když to pacient popírá). V tomto ohledu může být obtížné najít přesvědčivý důkaz o psychogenním působení, i když je na ně silné podezření. Pokud jsou přítomny známé poruchy centrálního a periferního nervového systému, měla by se dia- gnóza dissociativní poruchy stanovovat velmi opatrně. Nemáme-li důkaz o psychogenní příčině, měla by diagnóza dissociativních poruch zůstat prozatímní a mělo by se pokračovat ve vyšetřování jak tělesných, tak psy- chologických aspektů. Zahrnuje: – konverzní hysterii; – konverzní reakci; – hysterii; – hysterickou psychózu. 1.8.1 Klasifikace dissociativních poruch Dissociativní amnézie F44.0 Hlavním rysem této dissociativní poruchy je ztráta paměti, která se týká obvykle důležitých událostí. Příčinou ztráty paměti není organická duševní porucha a ztráta je příliš velká, než aby se mohla vysvětlit obyčejnou zapo- mnětlivostí nebo únavou. Dissociativní amnézie se obvykle soustřeďuje na traumatické události a projevuje se jako částečná nebo selektivní. Z hlediska rozsahu a úplnosti se dissociativní amnézie mění ze dne na den i mezi jednotlivými vyšetře- ními, ale má ve své podobě jedno společné jádro, které si pacient nemůže vybavit. V případě výskytu úplné a generalizované amnézie, která je obvykle součástí dissociativní fugy, by se neměla dissociativní amnézie klasifikovat

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

23 jako primární. Dissociativní amnézii doprovázejí různé afektivní stavy, ale výskyt těžké deprese je vzácný. V afektivních projevech může být zřejmá bezradnost, pocity stísněnosti a chování vyvolávající pozornost, ale také se mohou vyskytovat projevy nápadného klidného přijímání stavu. Diagnostická vodítka dle MKN-10 Konečná diagnóza vyžaduje: a) amnézii (buď částečnou nebo úplnou) na nedávné události traumatizující nebo stresující povahy (tyto skutečnosti se mohou objevit, jen když jsou k dispozici informace od jiných osob); b) nepřítomnost mozkových poruch, intoxikace nebo nadměrné únavy. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Organické duševní poruchy: U těchto poruch jsou obvykle jiné známky poruch nervového systému, tj. konzistentnější a zřejmější známky zastře- šeného vědomí, dezorientace a kolísání hladiny vědomí. Ztráta recentní paměti je typičtější u organických stavů bez ohledu na jakékoli možné trau- matizující události či problémy. Amnézie po kontuzi mozku: po kontuzi mozku či vážném poranění hlavy je amnézie obvykle retrográdní. I když ve vážných případech může být také anterográdní. Dissociativní amnézie je obvykle retrográdní a může být ovlivněna hypnózou nebo abreakcí. Simulace amnézie: je velmi obtížné odlišit dissociativní amnézii od vě- domé simulace amnézie, a proto je potřeba opakované a podrobné určení premorbidní osobnosti a motivace. Simulace amnézie je obvykle spojena se zřejmými problémy, které se mohou týkat financí, nebezpečí smrti v období války, problematiky odsouzení, tj. vězení apod. Dissociativní fuga F44.1 Dissociativní fuga má všechny rysy disociativní amnézie a k tomu navíc zdánlivě účelné odcestování z domova či místa pracoviště, během kterého jedinec zachovává péči o sebe. V některých případech může pacient při- jmout novou identitu, obvykle na několik dní, ale někdy i na dlouhé období s překvapujícím stupněm úplnosti. V rámci dissociativní fugy se může vyskytnout organizované cestování, a to na místa známá z dřívějška a pro pacienta nějak emočně významná.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

24 I když má pacient na dobu dissociativní fugy amnézii, může se jeho chování zdát nezávislému pozorovateli jako naprosto normální. Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro konečnou diagnózu by měly být přítomny: a) rysy dissociativní amnézie (F44.0), b) účelné cestování mimo obvyklý každodenní obsah (diferenciaci mezi ces- továním a touláním musí provést někdo, kdo zná místní podmínky), c) zachování základní péče o sebe (jídlo, mytí atd.) a jednoduchá sociální interakce s neznámými lidmi (např. koupení lístku nebo benzinu, dotaz ne směr, objednání pokrmů apod.). Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Poiktová fuga: poiktová fuga vzniká po temporální epilepsii. Od disso- ciativní fugy se odlišuje epilepsií v anamnéze, nepřítomností stresujících událostí nebo problémů, méně účelným a více roztříštěným jednáním a ces- továním jedince s epilepsií. Dissociativní stupor F44.2 Pacientovo chování splňuje kritéria pro stupor, ale lékařská vyšetření ani nálezy neukazují na žádnou tělesnou příčinu a kromě toho existuje pozitivní průkaz psychogenního působení ve formě stresujících nebo význačných interpersonálních či sociálních problémů. Jak jsme již uvedli, dissociativní stupor splňuje kritéria pro stupor, který se diagnostikuje na základě proni- kavého omezení nebo úplného chybění volních pohybů a normální aktivity na externí podněty, jako je světlo, hluk či dotek. Pacient sedí či leží dlouhou dobu bez pohybu. Úplně nebo téměř úplně chybí řeč, spontánní a účelné pohyby. I když může být přítomný určitý stupeň poruchy vědomí, svalový tonus, dýchání, držení těla, otevřené oči a koordinované pohyby očí někdy jasně svědčí o tom, že pacient nespí a že je při vědomí.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

25 Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro konečnou diagnózu by měly být přítomny: a) stupor (jak je popsán shora), b) nepřítomnost tělesné nebo jiné psychické poruchy, která by mohla stupor vysvětlit, c) průkaz nedávných stresujících událostí nebo aktuálních problémů. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Katatonní stupor: katatonnímu stuporu obvykle předcházejí symptomy nebo chování svědčící pro schizofrenii. Depresivní a manický stupor: manický a depresivní stupor se rozvíjí ob- vykle poměrně pomalu. V tomto ohledu je zde rozhodující zpráva od jiné osoby. V rámci výskytu je depresivní a manický stupor v mnoha zemích stále vzácnější, což je dáno tím, že se afektivní poruchy včasně léčí. Trans a stavy posedlosti F44.3 Patří mezi poruchy, u nichž se projevuje dočasná ztráta pocitu osobní iden- tity a plného uvědomování si okolí. Osoba s touto poruchou může jednat, jako by se jí zmocnila jiná osoba či duch, božstvo či jiná nespecifikovaná síla. Z tohoto hlediska může tato osoba zaměřovat pozornost a své uvědo- mění pouze na jeden či dva aspekty související s bezprostředním okolím s častým výskytem omezených, ale opakovaných pohybů, postojů a projevů. Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. Musí být splněna všeobecná kritéria pro dissociativní poruchu. B. Musí být přítomen některý z následujících znaků: 1. Trans – dochází ke změně vědomí, která se projevuje dvěma ze tří následujících znaků: a) ztráta obvyklého pocitu osobní identity, b) zúžené uvědomování se bezprostředního okolí nebo neobvykle úzké a selektivní soustřeďování na okolní předměty, c) pohyby, postoje a řeč se omezují na opakování malého repertoáru.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

26 2. Stav posedlosti – jedinec je přesvědčen, že se ho zmocnil duch, mocnost, božstvo nebo jiná osoba. C. Stavy uvedené v kritériu B pod bodem 1) a 2) musí být nechtěné a ru- šivé a vyskytují se mimo náboženské nebo jiné situace, uznávané v jiné kultuře (nebo jsou jejich prodloužením). D. Nejčastěji užívaná vylučovací doložka. Porucha se nevyskytuje současně se schizofrenií nebo s příbuznými poruchami ani s poruchami nálady s halucinacemi nebo obojí. Dissociativní porucha motoriky F44.4 Při dissociativních poruchách motoriky dochází ke ztrátě nebo naruše- ní pohybů. U pacienta, který se jeví jako tělesně nemocný, nelze nalézt objektivní příčinu jeho potíží, tj. tělesnou poruchu, která by vysvětlovala jeho symptomy. Symptomy, které pacient uvádí, se často neřídí anatomic- kými a fyziologickými pravidly a vycházejí z pacientovy představy o po- ruše. Ze sociálního hlediska a po zhodnocení duševního stavu jedince lze u pacienta lokalizovat situaci, ze které pacient uniká svou neschopností motoriky, tj. uniká z nepříjemného konfliktu nebo nepřímo vyjadřuje svůj odpor a závislost. Premorbidně se obvykle objevují abnormality v osobních vztazích a v pacientově osobnosti. Nejobvyklejší typ této poruchy je ztráta schopnosti pohybovat buď celou končetinou nebo její částí. Ochrnutí se může projevovat jako komplexní nebo parciální při výskytu pohybů, které jsou pomalé a slabé. U této poruchy se může vyskytovat ataxie, tremor, apraxie, akineze, afonie, dysartrie, dyskineze a obrny. Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. Musí být splněna všeobecná kritéria pro dissociativní poruchu. B. Musí být splněn některý z následujících znaků: 1. úplná nebo částečná ztráta schopností vykonávat pohyby, které jsou normálně pod volní kontrolou (včetně řeči), 2. různé nebo měnící se stupně nekoordinace nebo ataxie, nebo ne- schopnost stát bez pomoci. Dissociativní křeče F44.5 Dissociativní křeče nebo také pseudozáchvaty se mohou velmi podobat záchvatům epileptickým, pokud jde o epileptoformní křeče. Zřídka však

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

27 dojde k pokousání jazyka, pohmožděninám vzniklým následkem pádu, in- kontinenci moči nebo ztrátě vědomí nebo nahrazení stuporem či transem. Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. Musí být splněna všeobecná kritéria pro dissociativní poruchu. B. U jedince náhle dochází k náhlým a neočekávaným křečovitým po- hybům, které se velmi podobají různým epileptickým záchvatům, ale nedochází u nich ke ztrátě vědomí. C. Příznaky podle kritéria B nejsou doprovázeny pokousáním jazyka, váž- nými pohmožděninami nebo odřeninami následkem pádu a ani inkon- tinencí moče. Dissociativní porucha citlivosti a poruchy senzorické F44.6 Tyto poruchy se projevují v hranicích, které nepřipouštějí pochyby o tom, že se jedná o pacientovu představu fungování tělesných funkcí mimo ana- tomickou realitu. V této poruše se vyskytují častěji ztráty zrakové ostrosti, rozmazané či tunelové vidění než ztráta zraku. Udávané ztráty zraku či senzitivity se vyskytují častěji než psychogenní hluchota a anosmie. Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. Musí být splněna všeobecná kritéria pro dissociativní poruchu. B. Musí být přítomen jeden z následujících příznaků: 1. částečná nebo úplná ztráta některých nebo všech normálních kožních vjemů u některých nebo všech částí těla (specificky: hmat, pocit píchání, vibrace, horko, chlad), 2. částečná nebo úplná ztráta zraku, sluchu nebo čichu. 1.8.2 Jiné dissociativní poruchy F44.8 Ganserův syndrom F44.80 Ganserův syndrom je doprovázen přibližnými odpověďmi např. 2+2=5 a obvykle dalšími dissociativními symptomy. Jedná se o vzácnou poruchu, která je založena na psychogenní etiologii a častěji se objevuje u vězňů či u jedinců ve vazbě (také se nazývá vazbovou reakcí). Obvykle po vynesení rozsudku odeznívá.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

28 Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. Musí být splněna všeobecná kritéria pro dissociativní poruchu. Mnohočetná porucha osobnosti F44.81 Základním rysem této poruchy jsou dvě nebo více samostatných osobností u jednoho jedince, přičemž se projevuje jen jedna osobnost. Každá z těchto osobností je kompletní a obsahuje vlastní vzpomínky, chování a preference. Důležitým znakem je, že žádná jiná osobnost nemá přístup do obsahů jiné osobnosti. Osobnosti mezi sebou alternují zpočátku náhle, přičemž tyto změny jsou spojeny s traumatickými a stresovými událostmi, nebo se tyto změny mohou projevovat při terapeutickém sezení při relaxaci, hypnóze či abreakci. Diagnostická vodítka dle MKN-10 A. U jednoho jedince existují dvě nebo více rozdílných osobností, přičemž se projevuje vždy jen jedna. B. Každá osobnost má své vlastní vzpomínky, preference a vzorce chování a v určitém čase (a opakovaně) plně kontroluje chování jedince. C. Jedinec není schopen si vybavit důležité osobní informace, a to do ta- kové míry, že to nelze vysvětlit obyčejnou zapomnětlivostí. D. Příznaky nelze přičíst organickým duševním poruchám ani poruchám vyvolaným účinkem psychoaktivních látek. 1.9 Somatoformní disociace Somatoformní disociace vycházejí z dissociativních symptomů, které jsou prožívány somaticky a vedou k selhání prožívání aspektů somatické integri- ty (Howell, 2005). Dle E.R.S. Nijenhuise (2000) představují somatoformní disociace nedostačující integraci somatoformního prožívání somatoform- ních reakcí a somatoformních funkcí. Nijenhuis (2000) uvádí, že ačkoli mezi psychoformními a somatoformními disociacemi je úzký vztah, tak je mezi nimi důležitá konceptuální odlišnost. Somatoformní disociace nejsou zahrnuty v diagnostických kategoriích dissociativních poruch. V konceptech, které měří disociaci, se pracuje více s disociacemi psycho- formními, což je patrně založeno na předpokladu našeho nedostatečného

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

29 či zavádějícího chápání disociace (Nijenhuis, 2004). Tento předpoklad vedl k závěrům, že integrace traumatických vzpomínek je zažívána somatoform- ně, a proto somatoformní disociace je nedílnou součástí znovuprožívání traumatu a může se projevovat různými senzorimotorickými fenomény (Van de Hart et al., 2000). Somatoformní disociace mají vysokou pozitivní korelaci s hlášeným prožitím traumatu, obzvláště pokud je trauma založe- né na psychickém či sexuálním zneužití (Nijenhuis, 2000). Somatoformní disociace jsou také významným prediktorem prožitého ohrožení vlastní- ho těla či ohrožení života. Somatoformní disociace byly také nalezeny při výzkumu posttraumatické stresové poruchy s udávaným výskytem 94%. Jejich projevy v clusterech odpovídaly: zmrznutí, analgezii, totální submisi a urogenitální bolesti (Nijenhuis et al., 1998a). Z toho vyplývá, že události které ohrožují naši tělesnou integritu či náš život, pravděpodobně aktivují psychobiologický defenzivní systém, který se manifestuje v podobě somato- formní disociace. Tyto závěry jsou podpořeny i neuroimaginativními studiemi, které ilu- strují s ohledem na emoční části osobnosti (EO), že u pacientů s dissocia- tivní poruchou je zvýšený průtok krve v insule a parietálním operculu a snížený průtok v oblasti mediální prefrontální kůry, parietální a okcipi- tální kůry (Nijenhuis et al., 2004, 685). Závěrem podotýkáme, že v široké oblasti různých typů traumat mají somatoformní disociace těsný vztah k tělesnému ohrožení osobnosti, in- tenzivní bolesti a emočnímu opomíjení, které začalo v raném věku (Howell, 2005). Somatoformní symptomy můžeme obecně zažívat v podobě analgezie, anestezie, motorické inhibice, zvýšení krevního tlaku a zrychlení srdeční činnosti.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

30 2 Somatoformní poruchy F45 Somatoformní poruchy jsou charakteristické přítomností tělesných sym- ptomů bez prokazatelných organických patologických změn, které se pro- jevují opakovanými stížnostmi na tělesné příznaky, např. bolest, únava, vegetativní příznaky, nauzea (Höschl et al., 2002, s. 511). Pacienti vyžadují opakované lékařské vyšetření i přesto, že nálezy jsou negativní a lékaři je ubezpečují, že příznaky nemají tělesný podklad. Pacienti tyto příznaky hodnotí jako nepříjemné a mají z nich obavy, což má za následek narušení schopnosti normálně fungovat v sociálních a v pracovních rolích. Často tito pacienti mohou trpět zároveň i somatickým onemocněním, které ale nevysvětluje intenzitu, povahu nebo rozsah symptomu a ani míru jejich starostí. V léčebné péči je třeba si uvědomit, že tito pacienti nesimulují, nepodvádějí a zasluhují si stejný přístup jako ostatní pacienti. V textu se nebudeme věnovat dysmorfofobii, která je v klasifikaci DSM-IV a výzkum- ně se nezaměřujeme na její projevy. 2.1 Etiopatogenze somatizace a somatoformních poruch Pravděpodobně nejstarší výklad somatoformních poruch vychází z teorie disociace od P. Janeta. Podle jeho teorie dochází u hysterických jedinců v traumatizující situaci k zúžení pozornosti, což vede ke vzniku organicky nevysvětlitelných tělesných příznaků. Tyto tělesné příznaky vznikají pomocí dvou mechanismů. První mechanismus vychází z návyku jedince pone- chávat senzorické kanály mimo pozornost, takže jsou zpracovány mimo- vědomě. Tento mechanismus se také uplatňuje ve vzniku dissociativních poruch. Druhý mechanismus vychází z narušené interpretace vzpomínek, které v důsledku zúženého vědomí nemohou být integrovány s ostatními a nabývají kvalitu vjemu, podobně jako u procesu, který se předpokládá u hypnotické sugesce (Chromý et al., 2005, s.41). Biologické hypotézy vzniku somatoformních poruch V rámci etiopatogeneze se uvažuje nad vlivy genetickými, dále na vztah k alkoholismu, kriminalitě, poruchám osobnosti, antisociální poruše osob- nosti (Chromý et al. 2000, s. 50).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

31 Biologické příčiny lze rozdělit následovně na metabolické, lokalizace v moz- ku, psychoneuroimunologické změny, psychofyziologické mechanismy. Psychofyziologické mechanismy vycházejí z kortikální elektrické irita- bility, která vzniká změnou zpracování somatických podnětů nervovou soustavou (Hammad, Barsky, Regenstein, 2001). Kortikální elektrickou iritabilitu lze sledovat při dráždivém tračníku, který vyvolává somatické potíže s následným abnormním kognitivním zpracováním (Porcelli, 2004). Lokalizace v mozku sledují příčinu především v dysfunkci temporálního laloku a v biochemických změnách, resp. metabolických procesech s glu- kózou. Tyto změny v metabolismu se vztahují na zvětšení části bazálních ganglií, především nucleus caudatus (Hakala, Karlsson et al., 2002). Dalším názorem z této oblasti je, že somatizační poruchy souvisejí s hypoperfuzí v nedominantní hemisféře či jiných částech mozku. Metabolické nálezy studují regionální mozkový metabolismus v rámci glu- kózy, a to převážně ve struktuře bazálních ganglií (především ncl. caudatus), čímž se projevuje snaha lokalizovat část mozku, která participuje na vzniku somatoformních poruch. Dle W. Riefa et al. (2004) souvisí s organickými nevysvětlitelnými tělesnými symptomy a somatoformními poruchami sní- žená krevní hladina serotonergních aminokyselin. Psychoneuroendokrinologické změny se projevují v oblasti HPA osy nazývanou také stresovou osou. Při výkladu somatoformních poruch se uplatňuje hypoaktivita osy HPA v mozkové činnosti. 2.2 Klasifikace somatoformních poruch Somatizační porucha F45 Hlavními rysy této poruchy jsou opakované, mnohočetné a často se měnící symptomy. Většina pacientů měla dlouhou historii styku jak s primárními, tak specializovanými lékaři, než se dostali do psychiatrické péče. V rámci nejrůznějších vyšetření a možných operačních zákroků, které tito pacienti absolvovali, lze sledovat mnohdy jejich nadbytečnost. Symptomy somati- zační poruchy se mohou týkat kterékoli části těla či orgánového systému. Nejčastěji se projevují symptomy somatizační poruchy v oblasti gastroin- testinální (bolest, nauzea, zvracení), v oblasti abnormálních senzací na kůži (svědění, znecitlivělost, pálení, píchání).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

32 Se somatizační poruchou se často vyskytují projevy úzkosti a deprese. Samotný průběh této poruchy je chronický a kolísavý s častým spojením s obtížemi a narušením interpersonálního, sociálního a rodinného chování. Diagnostická vodítka somatizační poruchy dle MKN-10 Konečná diagnóza vyžaduje přítomnost všech následujících podmínek: a) alespoň 2 roky trvání mnohočetných a proměnlivých symptomů, pro něž nebylo nalezeno přiměřené somatické vysvětlení; b) stálé odmítání přijmout radu nebo ujištění několika různých lékařů, že pro symptomy není somatické vysvětlení; c) určitý stupeň zhoršení sociálního rodinného fungování, které lze připsat povaze symptomů a z nich vyplývajícího chování. Zahrnuje: – syndrom mnohočetných obtíží, – mnohočetnou psychosomatickou poruchu. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Afektivní a úzkostné poruchy: jak jsme se již zmínili, tak somatizační porucha může být doprovázena různými stupni deprese či úzkosti. V tomto případě není potřeba je oddělovat. Oddělujeme je pouze v případě, že by patrné depresivní či úzkostné symptomy byly trvalé tak, aby opravňovaly diagnózu samotnou. Hypochondrická porucha: na rozdíl od somatizační poruchy je u hypo- chondrické poruchy zaměřená pozornost více na přítomnost základního progresivního a vážnějšího chorobného procesu a jeho zneschopňující následky. U hypochondrické poruchy má pacient tendenci dožadovat se vyšetření, ve kterých by se potvrdila povaha základního onemocnění, což je také odlišné od somatizační poruchy, kde pacient žádá léčbu. Tělesné poruchy: z hlediska dlouhodobosti u některých případů somati- zační poruchy se u těchto pacientů nezávisle vyvinou tělesné poruchy, jako u kohokoliv jiného ve stejném věku. V tomto případě by se mělo zvažovat další vyšetření či konzultace. Zvláště v případech, když dojde ke změně zdůrazňování nebo stability tělesných stesků, které by mohly naznačovat již možnou somatickou nemoc.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

33 Bludné poruchy (schizofrenii s tělesnými bludy a depresivní poruchy s hy- pochondrickými bludy): zde je důležité, že pro bludy platí jejich typický bizarní charakter přesvědčení s menším počtem a stálejším charakterem somatizacích symptomů. Nediferencovaná somatizační porucha F45.1 O kategorii nediferencované somatizační poruchy by se mělo uvažovat, když somatické stesky jsou mnohočetné, měnící se a trvalé, ale ještě plně neodpovídají typickému klinickému obrazu somatizační poruchy. Zahrnuje: – nediferencovanou psychosomatickou poruchu. V rámci diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Je stejná jako pro plně rozvinutý syndrom somatizační poruchy (F45.0) Hypochondrická porucha F45.1 Podstatným rysem hypochondrické poruchy je, že pacient se stále zabývá tím, že má jednu nebo více progredujících fyzických poruch, což se proje- vuje neustálými somatickými stesky nebo zabýváním se fyzickým vzhledem. Tito pacienti interpretují normální a všední pocity či projevy jako nenor- mální a vyvolávající tíseň. Obvykle zaměřují svou pozornost pouze na jeden nebo dva orgány či orgánové systémy. Pacient s určitým přesvědčením může udávat tělesnou poruchu či zohyzdění. Zdůrazňování jedné poruchy více než druhé se často mezi návštěvami lékaře mění. Často jsou přidružené deprese a úzkosti, které mohou ve svých projevech opravňovat dodatečnou diagnózu. Tento syndrom se vyskytuje stejně u mužů i žen. Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro definitivní diagnózu by měly být splněny obě následující podmínky: a) stálé přesvědčení o přítomnosti jedné nebo více vážných somatických cho- rob, které se projevují symptomem nebo symptomy, i když opakovaná vyšetření a zkoumání nepřinesla žádné dostatečné somatické vysvětlení, nebo vytrvalé zabývání se domnělým zohyzděním nebo znetvořením; b) pacient stále odmítá přijmout radu nebo ujištění několika různých lékařů, že podkladem symptomů není somatická nemoc nebo abnormalita.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

34 Zahrnuje: – dysmorfobobickou tělesnou poruchu, – dysmorfofobii, – hypochondrickou neurózu, – hypochondrii, – nozofobii. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Úzkost a panická porucha Na rozdíl od hypochondrické poruchy se úzkost a panická úzkost dá pa- cientovi vysvětlit, tj. po vysvětlení fyziologických proměnných se pacient uklidní a dojde k přesvědčení, že se tělesná nemoc nerozvine. Bludné poruchy U hypochondrické poruchy není víra v onemocnění tak pevná, jako tomu je u depresivních poruch a schizofrenních poruch, které jsou doprovázeny somatickými bludy. Poruchy, při nichž jsou pacienti přesvědčeni, že mají nepříjemné vzezření či dysmorfofobii, by měly být klasifikovány jako F22 (bludná porucha). Depresivní poruchy Jestliže jsou depresivní symptomy zvlášť významné a předcházejí rozvinutí hypochondrických představ, může být depresivní porucha označena jako primární. Somatizační porucha Diference mezi somatizační poruchou a hypochondrickou již byla popsána u somatizační poruchy. Somatoformní vegetativní dysfunkce F45.3 V oblasti somatoformní vegetativní dysfunkce pacient popisuje sympto- my, jako by byly vyvolány tělesnou poruchou systému nebo orgánu, kte- rý je z velké části či úplně pod vegetativní kontrolou (kardiovaskulární systém, gastrointestinální systém, respirační systém a zčásti urogenitální systém). Nejobvyklejší a nejnápadnější případy vyskytující se u pacientů jsou postižení kardiovaskulárního systému (srdeční neuróza), respirační

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

35 (psychogenní) hypoventilace a škytavka, gastrointestinální (žaludeční neu- róza a nervový průjem). V rámci somatoformní vegetativní dysfunkce se vykytují symptomy dvojího druhu. Žádný z těchto symptomů však není symptomem somatické poruchy dotyčného orgánu či systému. První typ se projevuje popisem stížností, které jsou založené na objektivních příznacích vegetativního podráždění (tremor, palpitace, červenání, hydróza) a druhý typ se projevuje více idiosynkratickými, subjektivními a nespecifickými symptomy, jako jsou např. pálení, tíže, prchavé bolesti a potíže, sevřenost a pocity, že je pacient nafouklý či nadmutý. Charakteristický obraz somato- formní vegetativní poruchy je dán kombinací zaujetím vegetativními obtí- žemi s dodatečnými subjektivními a nespecifikovanými potížemi a stálého poukazování na určitý orgán nebo systém jako příčinu. Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro definitivní diagnózu by měly být splněny obě následující podmínky: a) příznaky vegetativní aktivace, jako např. palpitace, pocení, tremor, červe- nání atd., které jsou trvalé a obtěžující, b) přídatné subjektivní příznaky, vztahující se ke specifickému orgánu nebo systému, c) zabývání se možností a obava z vážné (ale často nespecifikované) poruchy určitého orgánu nebo systému, které neodpovídá na opakované vysvětlo- vání a ujišťování lékařů, d) neprokázala se žádná signifikantní porucha struktury nebo funkce dotyč- ného orgánu nebo systému. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Generalizovaná úzkostná porucha: její odlišení od somatoformní vege- tativní dysfunkce spočívá v převaze psychických komponent vegetativní aktivace, jako je strach a úzkostná předtucha u generalizované úzkosti, za- tímco u ostatních symptomů chybí důsledné zaměření na somatický zdroj. Somatizační porucha: na rozdíl od somatoformní dysfunkce nejsou vy- skytnuvší se vegetativní symptomy ve srovnání s jinými výrazné a trvalé. Trvalé pocity a symptomy nejsou úporně připisovány jednomu určitému orgánu či systému.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

36 Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha F45.4 U této poruchy si pacient převážně stěžuje na stálou, skličující a těžkou bolest, kterou nelze plně vysvětlit fyziologickým procesem nebo tělesnou poruchou. Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha se vyskytuje v souvislosti s emočními konflikty nebo psychosociálními problémy, kte- ré dostačují k závěru, že jsou hlavními vyvolávajícími vlivy. Výsledek pak může být pozorován jako zvýšená pozornost za strany lékaře a okolí, což může vést k sekundárním ziskům u daného pacienta. V této kategorii se neklasifikují bolesti, které mají předpokládaný psychogenní původ, a bo- lesti objevující se v průběhu depresivní poruchy nebo schizofrenie. Dále bolesti, které lze přičíst psychofyziologickým mechanismům s ohledem na jejich psychogenní původ, např. bolest ze svalového napětí, migréna, se kódují pod F54 (psychické obtíže nebo behaviorální faktory spojené s poruchami nebo chorobami klasifikovanými jinde) a přídatným kódem odjinud z MKN-10. Zahrnuje: – psychalgii, – psychogenní dorzalgii nebo cefalii, – somatoformní bolestivou poruchu. Z hlediska diferenciální diagnózy se zaměřujeme na: Problémem je odlišit přetrvávající somatoformní bolestivou poruchu od histriónského zpracování bolesti organického původu. U pacientů s organickou bolestí, kde ještě není stanovena či se nepodařilo ještě stano- vit definitivní somatickou diagnózu, se může snadno projevit rozmrzelost a ustrašenost, což může vyústit ve vyhledávání pozornosti. Somatizační porucha: na rozdíl od přetrvávající somatoformní bolestivé poruchy nejsou různé bolesti příliš úporné nebo nepřevládají nad jinými stesky. Jiné somatoformní poruchy F45.8 U těchto poruch nejsou potíže udávány ve spojení s vegetativním systémem, ale omezují se na specifické systémy či části těla. Klasifikují se zde také jiné poruchy pocitů, které nejsou způsobeny somatickými poruchami, a které mají úzké časové spojení se stresovými událostmi nebo problémy. Nebo pro

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

37 pacienta znamenají zisk ze zvýšení pozornosti osobní či lékařské. Běžnými příklady jiných somatoformních poruch jsou pocity pálení, znecitlivění, pohyby na kůži a otékání. Mezi jiné somatoformní poruchy řadíme: a) globus hysterici (pocit cizího tělesa v hrdle, který je příčinou dysfágie) a jiné formy dysfágie, b) psychogenní torticollis a jiné křečovité pohyby (mimo Tourettův syn- drom), c) psychogenní pruritus, ale mimo specifické kožní léze, d) psychogenní dysmenorea (mimo dyspareunie /F52.6/ a frigidity /F52.0/), e) skřípání zubů (bruxismus). Depersonalizační a derealizační syndrom F48.1 Depersonalizační a derealizační syndrom řadíme mezi poruchy idiognóze. V oblasti depersonalizace můžeme hovořit o autopsychické depersonalizaci či somatopsychické depersonalizaci. V rámci derealizace (alopsychická de- personalizace) je jedincem vnější okolí hodnoceno jako jiné a cizí. Na zákla- dě MKN-10 si jedinec stěžuje, že jeho vlastní duševní činnost, tělo a okolní prostředí se kvalitativně mění, tj. je neskutečné, vzdálené nebo zautomati- zované. Jedinec může mít pocit, že nevytváří vlastní myšlení, vzpomínky a představy, že jeho chování a pohyby jako by nebyly vlastní, že jeho tělo se zdá bez života, jako vzdálené nebo jinak anomální, že okolnímu světu chybí barva, život a zdá se jako umělé jeviště. Jedinec může mít i subjektivní pocit, že na sebe nahlíží z povzdálí nebo jako by byl mrtvý. Mezi těmito fenomény je nejčastější stesk na pocit ztráty emocí. Běžněji se fenomény derealizace a depersonalizace vyskytují ve spo- jení s depresivními onemocněními, fobickou a obsedantně-kompulzivní poruchou. U duševně zdravých jedinců se mohou prvky tohoto syndromu obje- vit při stavech únavy, senzorické deprivace, intoxikace halucinogeny nebo jako hypnagogický/hypnopompický fenomén. Syndrom depersonalizace a derealizace je fenomenologicky podobný prožitkům blízkým smrti, které jsou spojeny s okamžiky extrémního ohrožení života.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

38 Diagnostická vodítka dle MKN-10 Pro definitivní diagnózu musí být splněna jedna nebo dvě podmínky z (a) a (b) plus (c) a (d): a) depersonalizační symptomy, tj. subjekt cítí, že jeho vlastní pocity a/nebo zážitky jsou oddělené, vzdálené, nejsou jeho vlastní, jsou ztracené, b) derealizační symptomy, tj. objekty, lidé a okolní prostředí se zdají nesku- tečné, vzdálené, umělé, bezbarvé, bez života atd., c) pacient si je vědom, že toto je subjektivní a spontánní změna, kterou ne- způsobily vnější síly nebo jiné osoby (tj. je zachován náhled), d) jasné vědomí, nepřítomnost toxického stavu zmatenosti nebo epilepsie. Diferenciální diagnóza: Depersonalizační a derealizační syndrom musí být odlišen od jiných po- ruch, u nichž dochází ke změně osobnosti, tj. schizofrenie (bludy trans- formace, bludy pasivity a pocity ovládání), dissociativní stavy (chybí uvědomování si změny) a některých případů demence. Depersonalizační a derealizační syndrom se může sekundárně projevit u předzáchvatovité aury a temporální epilepsie. Pokud je syndrom depersonalizace a derealiza- ce součástí diagnostikovatelné depresivní, fobické, obsedantně-kompulzivní nebo schizofrenní poruchy, měla by se těmto psychickým poruchám dát přednost při stanovení hlavní diagnózy.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

39 3 Vymezení alexithymie Koncept alexithymie je velice diskutovaný, odmítaný a nejasný. Alexithymie je zařazovaná mezi hraniční koncepce psychosomatiky. Toto zařazení vy- chází z problému její etiologie. Podle určení etiologie se pak alexithymie za- řadí mezi koncepce specifické či nespecifické. Slovo alexithymie lze přeložit jako beze slova pro pocity. Tento pojem poprvé použil roku 1972 psychiatr Peter E. Sifneos z nemocnice Beth Israel Hospital v Bostonu (Baštecká, Goldman, 2001). S ohledem na význam slova alexithymie zmíníme Řeka jménem Philippopoulos, který v alexithymii vidí řecký novotvar a nabízí termín jiný, tj. a-thymo-alexia (Mohapl, 1984). Alexithymii můžeme definovat jako deficit ve zpracování a regulaci emocí, což vede k malaadaptivním stylům emoční regulace. Jde tedy o ver- bální a neverbální poruchu poznávání emocí a překladů emocí do slov. Na alexithymii lze také nahlížet jako na vnitřní upozadění zraňujících ne- gativních pocitů, ale bez jejich úplného oddělení od vědomí, jako tomu je u disociace. Toto upozadění se projevuje právě tím, že člověk nemá slova pro své pocity, což je spojeno s nedostatečnou schopností porozumět svým pocitům a se zhoršenou introspektivní funkcí. Zhoršená introspektivní funkce je kompenzována odvratem od vnitřního života k vnějšímu světu. V současné době byla alexithymie prokázána u několika klinických po- ruch: somatoformní poruchy, panická porucha, deprese s dominancí vitál- ních a somatických symptomů, posttraumatické stresové poruchy a poruchy příjmu potravy (Vanheule, 2008). Samozřejmě nemůžeme tvrdit, že u každé z těchto poruch je nutná přítomnost alexithymie, ale k těmto poruchám je prokázán její vztah (Frewen, Pain, Dozois, Lanius, 2006; Hund, Espelage, 2005; Mueller, Buehner, 2006; Speranza, Laos, Wallier, Corcos, 2007; Taylor, Bagby, Parker, 1997; Vanheule, Desmet, Verhaeghe, Bogaerts, 2007; Ver- haeghe, Vanheule, De Rick, 2007). Jak jsme již uvedli, pojem alexithymie lze překládat jako beze slova pro pocity. Přítomnost alexithymie u psycho- somatických pacientů představovala zvláštní situaci, která se projevovala v komunikaci v podobě stereotypního popisování tělesných změn bez vy- jádření vlastní emoční odezvy, chudostí fantazijního života a myšlenkami svázané se zevními událostmi.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

40 Projevy alexithymie u pacientů jsou dle J. Bašteckého et al. (1993, s. 48) následující: • Nekonečně popisují tělesné příznaky, které se někdy nevztahují k zá- kladnímu onemocnění. • Stěžují si na napětí, podrážděnost, frustraci, bolesti, nudu, prázdnotu, neklid, agitovanost, nervozitu. • Nápadně jim chybí fantazie, přitom pečlivě popisují nevýznamné detaily prostředí. • Mají zřetelné obtíže při hledání vhodných slov pro vyjádření emocí. • Pláčou málo, někdy hodně – ale pak se pláč nezdá být vztažen k odpo- vídajícím pocitům, jako je smutek nebo zlost. • Vzácně si pamatují sny. • Jejich afekty bývají nepřiměřené. • Jejich interpersonální vztahy jsou obvykle špatné s tendencí k výrazné závislosti nebo dávají přednost samotě a odmítání lidí. • Osobnosti mívají narcistické, vzdávající se, pasivně agresivní nebo pa- sivně závislé či psychopatické. • Lékař nebo terapeut je těmito pacienty obvykle znuděn, zdají se mu velmi hloupí. Alexithymii můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primární alexi- thymie představuje významný dispoziční faktor, který vede nebo udržuje somatické onemocnění. O sekundární alexithymii hovoříme, pokud nase- dá na určité somatické onemocnění. Sekundární alexithymii lze opatrně považovat za obranný mechanismus či protektivní faktor, který si jedinec vytvořil vztažně ke svému onemocnění. Posun v uvažování této problema- tiky přineslo škálové měření alexithymie. Škálové měření pomocí Toronto Alexithymia Scale (TAS) přináší dělení alexithymie na tři faktory: 1. faktor představuje poruchu identifikace vlastních emocí, jedinec zažívá nediferencované emoční vzrušení; 2. faktor představuje neschopnost deskripce emocí; 3. faktor vychází z externě orientovaného myšlení a představuje omezení fantazijního života. Další přístup, který je velmi zajímavý a koncept alexithymie rozdělil na sub- typy, představuje Bermond-Vorst Alexithymia Questionnare (BVAQ).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

41 Podle těchto autorů je alexithymie snížená schopnost rozlišovat mezi emocionálními pocity, snížená schopnost fantazie, snížená schopnost ver- balizovat emoční zkušenosti, snížená tendence přemýšlet či se zaobírat examinací vlastních emocí. Subtypy, které vznikly na základě této metody (BVAQ), se označují (dále v textu se na jednotlivé subtypy blíže zaměříme): • alexithymie I. typ v opozici se nalézá lexithymie, • alexithymie II. typ v opozici se nalézá alexithymie III. typ, • modals typ. 3.1 Alexithymie I. typ I. typ představuje sníženou schopnost emocionální prožívání a identifikace pocitů, oslabenou schopnost fantazie a nedostatečnou kognici doprová- zející emoční pochody. Základním rysem jsou oddělené sociální vztahy a omezený rozsah vyjadřování emocí v mezilidských vztazích založených na nedostatku empatie a družnosti. Tito jedinci jsou sociálně i citově chlad- ní. Ve stresových situacích reagují mechanismem projekce. Mají tendence k racionalizaci bez účasti emocionálního doprovodu. Díky jejich citově chladnému chování v intimních, přátelských či jiných vztazích mohou na- rážet na problémy. 3.2 Alexithymie II. typ Tento typ je charakterizován dobrou schopností emocionálního prožívání a identifikace pocitů a fantazie, ale za omezené doprovázející kognice. Tito jedinci se projevují nedostatkem emocionální stability. Vyskytují se u nich somatické stížnosti a problémy se spánkem. Trpí úzkostmi, panickými záchvaty a depresemi. Občas se u nich vykytuje pa- ranoidní postoj, díky kterému jsou obtížně manipulovatelní (Vingerhoets, Nyklíček, Denolet, 2008). Ve stresových situacích reagují úzkostí či depresí. Na zátěžovou situaci reagují disociací (Moormann, Bermond, Albach, 2004, in Nyklíček et al., 2004). Jedinci s alexithymií typu II jsou nejméně odolní vůči stresu. Sebeúcta těchto pacientů je snížená a cítí se neschopní. Tento

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

42 typ alexithymie se vyskytuje převážně u žen a často u dětí, které byly sexuál- ně zneužívány (Albach, Moormann, Bermond, 1996). 3.3 Alexithymie III. typ Tento typ je charakterizován nízkou úrovní emocionality a fantazie, ale dobrou úrovní kognice. V tomto ohledu vzniká zajímavá otázka, jak mohou tito lidé mít dobře vyvinutou kognici v přítomnosti nízké emocionality a představivosti. Tento problém se snažili řešit kognitivní neuropsycholo- gové, kteří dospěli k názoru, že tyto osoby mají i přes zmíněné nedostatky, stále schopnost reagovat na emoce druhých lidí sociálně akceptovaným způsobem (Moormann, Bermond, Albach, 2004, in Nyklíček et al., 2004). Tito jedinci dokážou dobře vyjít s ostatními v sociálním prostředí díky své sociální dovednosti. Mají vysoké sebehodnocení a snaží se mít problémy či úkoly pod kontrolou. Lidé s tímto typem alexithymie mohou být označeni v reakci na nemoc či stresové situace jako represoři. Dále výsledky ukazují, že jedinci s typem III alexithymie mají tenden- ci manipulovat (Niessen, 2001). Závěrem lze konstatovat, že alexithymie III. typu vykazuje určitou podobnost s narcistickou poruchou osobnosti. 3.4 Lexithymie Lexithymie je charakterizována vysokou emocionalitou, dobrou úrovní fantazie a dobře rozvinutou kognicí, která emoce doprovází. Lexithymní lidé zažívali v dětství vřelý vztah matky, což potvrzuje představu, že zážitky v raném dětství určují osobnost později v životě (Moormann, Bermond, Albach, 2004, in Nyklíček et al., 2004. Tuto oblast zkoumali již S. Freud a E. Erikson, tj. že vztah matka–dítě, který je vřelý a je založen na základní důvěře, přispívá k optimálnímu rozvoji osobnosti (Carver, Scheier, 2000). Obecně jsou lexithymní jedinci emočně inteligentní a mají schopnost se přenést přes náročné životní situace. Mají též vysokou sebedůvěru a sebe- hodnocení, což je považováno za solidní základ pro realizaci jejich tvůrčího a expresivního potenciálu. J. B. Oldham a L. B. Morris (1990) poukazují, že dramatický či teatrální styl bez potíží zdůrazňuje emoce a vyjadřuje se jednoduše a otevřeně. Dra-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

43 matický či teatrální typ lze chápat jako jeden subtyp lexithymie. Lexithymní jedinci se oproti skupině modals významně lišili ve skóre v citové percepci, citovém vyjadřování a sociální inteligenci (Niessen, 2001). Z toho vyplý- vá, že jedinci s dramatickým stylem jsou více intuitivní a mají rozvinutý smysl pro empatii. Druhý subtyp lexithymie je označován jako odchozí styl. Lexithymní jedinci odchozího subtypu se zaměřují více na družnost než na vystoupení (Millon et al., 1994). Mají velkou důvěru ve svůj šarm a svůj vliv na jedince a může se u nich projevovat tendence k manipulaci. Opatrně lze uvažovat, že lexithymní jedinci na základě své teatrality či víry ve svůj vliv a šarm jsou oblíbenými hosty nejrůznějších talk show v televizi. Prá- vě chování, které vyplývá z teatrality a dramatického stylu vlastní exprese emocí, predisponuje jedince k úspěchu v zábavných programech různého typu, což poukazuje na určitý znak moderní západní struktury, který může být založen na exhibičním chování. K lexithymii také přidáme modals typ, který lze přeložit jako způsobový či typický typ. Je charakterizován průměrnou emocionalitou, fantazií a prů- měrnou doprovázející kognicí. Tento typ lidí není příliš nápadným, i když se u nich může vyskytovat pesimistický pohled do budoucnosti. Na další stránce si znázorníme jednotlivé subtypy alexithymie v obrázku.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

44 I. typ alexithymie III. typ Alexithymie Ploché ovlivnění Nízký emoční arousal Racionální – nedostatek fantazie Plachý Nízká empatie Vnější obrana Nesdílný/schizoidní samostatný Racionální, nízká empatie Sociálně adekvátní Vysoké sebehodnocení Citově a společensky manipulativní Narcistický styl Normální modulační vliv Pesimistický pohled do budoucna Normální rozmezí Dramatický/předstíraný styl Emoční inteligence Vysoké sebehodnocení Emocionálně stabilní Citově manipulativní, expresivní Emočně nestabilní Sociálně inadekvátní Vágní somatické stížnosti Vnitřní obrany Sklon k disociacím Nízké sebehodnocení II. typ alexithymie Intenzivní ovlivnění Vysoký emoční arousal Lexithymie Průměrné aktivní ladění ModalStresová událost Obr. 5 Profily osobnosti k typům alexithymie (Vingerhoets, Nyklíček, Denolet, 2008, s.38)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

45 3.5 Teorie vzniku alexithymie Názory na vznik a příčinu alexithymie vycházejí z různých přístupů. V této části se budeme zabývat přístupem psychoanalytickým a psychodynamic- kým, sociologickým a neuroanatomickým (neurofyziologickým) a neuro- chemickým. Jak jsme se již uvedli v předchozí kapitole, alexithymie díky neznámé etiologii patří mezi hraniční koncepce psychosomatiky a teprve rozpoznáním její etiologie se zařadí mezi koncepce specifické nebo nespe- cifické. 3.5.1 Psychoanalytický a psychodynamický výklad vzniku alexithymie Psychoanalytické teorie předpokládají pro vznik alexithymie důležitost vývojových momentů. MacDougalová se domnívá, že u alexithymických pacientů nejsou instinktivní impulzy psychicky zpracovávány, ale že tyto impulzy přímo ovlivňují tělo. Příčinou je, že mezi matkou a dítětem dochází v nejranějším vztahu k poruše interakce, které u dítěte vedou k neschop- nosti tvořit vnitřní reprezentace instinktivních impulzů. Díky této neschopnosti jsou instinktivní impulzy vyjádřeny přímým uvolňováním na místo jejich filtrace a vázání se na fantazijní spoje a séman- tické symboly. Tuto neschopnost pojmenovat, rozpoznávat a propracovávat afektivní stavy považuje MacDougalová za obrannou strukturu psycho- tického charakteru, která brání alexithymického pacienta před psychotic- kou úzkostí (z psychické či fyzické fragmentace, ze ztráty pocitu identity a nebezpečí nekontrolovatelné explorativní akce). Další zajímavý přístup zmiňuje De M’Uzan (1974), který pro vznik alexithymie vidí podstatné to, že dítě nemá nebo mu selhávají schopnosti využít halucinačních jevů jako prostředků pro získání slasti a ochrany. Tato neschopnost později vyústí v neschopnost provozovat ty psychické aktivity, které slouží ke stejnému účelu, tj. fantazie. De M’Uzan je představitelem francouzské školy, která vidí jako hlavní příčinu vzniku psychosomatických příznaků produkty dynamiky psychických konfliktů nebo důsledky specifických ego deficitů. Na ego deficitní strukturu psychiky upozornil S. Stephanos (1975) tím, že u alexithymických pacientů je ego deficitní struktura psychiky pojímána jako obranný mechanismus z narušeného časného vztahu matka–dítě. Jde

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

46 tedy o defekt v raném identifikačním procesu. S. Stephanos měl na mysli, že již v prvém roce života se vyvíjí absolutní závislost na objektu (matce), zatímco otec je ze vztahu matka–dítě odstrčen do pozadí, a tím se stává mdlý, nekonturovaný a bez oidipální potence. V tomto období se též uplat- ňuje vyvíjející se fenomén reduplikace. Reduplikace znamená, že druhé osoby jsou pacientem viděny stereotypně, bez jasně definovaných kontur a rozpoznatelného individuálního profilu (Mohapl, 1988). Psychosomatický pacient má problémy rozpoznat u druhých jejich charakteristiky a stahuje se do sebe. Má tedy tendenci percipovat objekt podle vzoru svého vlastního sebeobrazu, který je nestrukturovaný. Heidelberská klinika pro označení alexithymických charakteristik využívala Pinocchiův syndrom (von Rad, Rüppel, 1975). Pinnocchio je pohádková postava, která byla ztvárněna Lorenzinim. V jejich pojetí je vznik alexithymie dán matkou, jež přenáší na dítě své narcistické konflik- ty, manipuluje s tělesnými projevy dítěte a reaguje na dítě rejektivně nebo hyperprotektivně. V tomto smyslu je fixace jedince na zevní podněty, brána jako systém obrany, čili jako specifická reakce na zátěž. V psychoanalytic- kém přístupu hraje velmi důležitou, ne-li klíčovou roli matka a její vztah k dítěti. V případě, že dojde ke ztrátě tohoto vztahu, může to u dítěte vést k formování tělesných příznaků s tím, že psychosomatický příznak můžeme také chápat jako narcistický projev nebo reakci na ztrátu klíčové osoby. 3.5.2 Sociologický model alexithymie Neméně zajímavý je i sociologický model vzniku alexithymie, který po- ukazuje na to, že psychosomatické chování vzniká tlakem společenských norem a konvencí, jimž se jedinec přizpůsobuje (Ahrens, Gyldenfeldt, Runde, 1979). Alexithymičtí pacienti se díky svému myšlení a řeči jeví jako nefunkční v ordinaci psychiatra, nikoli však v praktickém životě (Mohapl, 1988). Je zajímavé, že právě tabuizování emocí a alexithymický způsob ko- munikace patří do světa práce a povolání. Často není žádoucí, aby byl obsah emocí sdělován. Alexithymii v sociologickém smyslu lze chápat jako důsle- dek internalizace norem společnosti, které jsou odvozené právě z pokroku, kterého společnost dosáhla. Z tohoto hlediska lze tedy pojímat alexithymii jako instrumentální orientaci, která je indikátorem socializací podmíněné

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

47 úrovně adaptace. Z hlediska instrumentální orientace se prožívání a emoční vyjadřování stává nefunkčním projevem osobnosti. Člověk má však své potřeby, k nimž se vážou afekty, a tyto afekty jsou díky instrumentalizaci zatlačovány jako interní chování do vnitřní oblasti prožívání. Alexithymický pacient v tomto smyslu vykazuje konformitu se společností a vzdává se individuality, což odpovídá procesu reduplikace. 3.5.3 Kognitivně neuropsychologické koncepce alexithymie V této kapitole se zaměříme na poznatky, které byly nalezeny ve vztahu alexithymie a mozku. Již MacLean (1937) uváděl, že podstata problémů v prožívání emocí je zakotvena v potížích v limbickém systému a jeho spo- jení s neokortexem. Právě limbický systém se podílí na emocích, pociťování, prožívání, kdežto neokortex zabezpečuje inteligenci, percepci a motoric- ké úkony. Etiologie alexithymie je z tohoto hlediska založena na potlačení impulzů v limbickém systému směřujících do neokortexu, s čímž se pojí poruchy v oblasti emocionálního a fantazijního života. Vztah alexithymie k EEG statisticky zpracovaný pomocí faktorové analýzy zmiňuje V. Neby- cilin (1971), který vyslovuje hypotézu, že emoční chování vyplývá z akti- vity frontolimbického systému. V tomto pojetí limbický systém vystupuje jako generátor emočních impulzů, zatímco mediobazální a orbitální kůry vystupují jako jejich modulátor. Nyní se zaměříme na poznatky vztahu alexithymie a konkrétních mozkových oblastí. 3.5.3.1 Corpus callosum a alexithymie Mapování funkční specializace hemisfér mozku poukázalo na to, že lidé mají verbální projev, vědomí a sériové informační procesy uloženy v levé hemisféře, zatímco nevědomí, nonverbalitu a paralelní holistické infor- mační procesy v hemisféře pravé (Gazzaniga, 1989). Tato zjištění vedla k závěru, že emoční procesy jsou připisovány pravé hemisféře, což vedlo k předpokladu, že ageneze či přerušení struktury corpus callosum vede k alexithymii. Tento předpoklad byl ověřen několika pracovníky (např. TenHouten et al., 1988).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

48 Na základě těchto zjištění se předpokládá blok ve funkci corpus callo- sum, který má za následek specifický typ alexithymie, tj. osoba emocionálně prožívá, ale souběžně také prožívá nediferencované emoční vzrušení, které si nevědomě vysvětluje a vztahuje ke konkrétním emocím. 3.5.3.2 Commisura anterior a alexithymie Comissura anterior spojuje čichové oblasti mozku (paleocortex). Teorie M. Gazzanigy a Le Douxe (1989) predikovala, že lidé s porušenou funkcí commisury anterior nejsou schopni zkušenostního emocionálního pociťo- vání, zatímco mohou v průběhu času mít přístup k doprovázející kognici. Předpoklad autorů byl vysloven na základě zkušenosti s pacientkou, která měla přerušený corpus callosum a commisuru anterior. Tato pacientka reagovala chichotáním na emocionální stimuly, které jí byly prezentovány do levého vizuálního pole. Když se jí výzkumní pra- covníci ptali, proč se chichotá, odpovídala takto: „To je zábavný stroj“ (tím měla na mysli stroj, který jí v aktuální dobu snímal). Důležité je, že tato odpověď se objevuje u lidí, kteří mají pouze přerušený corpus callossum. Tento poznatek přinesl problém v dalším zkoumání emocí. Proto byl pro- jev pacientky výzkumníky interpretován tak, že je třeba hledat vysvětlení tohoto chování v jiných příčinách, než usuzovat na poruchu transferu mezi hemisférami, byť založenou na objektivních ukazatelích. Proč se výzkumní pracovníci rozhodli, že je třeba hledat odpovědi v chování? Tato odpověď vychází z experimentů, v němž jedinci s přeruše- ným corpus callosum neměli žádné potíže ve zpracování emočních stimulů, které jim byly prezentovány do levého zrakového pole, a tudíž zpracovávané pravou hemisférou. Toto bylo vysvětlováno tak, že kognitivní komponenty dosáhnou uvědomění v levé hemisféře, a to přímo přes corpus callosum, zatímco emocionální komponenta míří nejdříve do limbického systému a poté skrze commisura anterior dosáhne levé hemisféry. Z uváděných vý- sledků je zjevné, že i s porušenou commisurou anterior jsou lidé schopni prožívat emoce.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

49 3.5.3.3 Pravá hemisféra a alexithymie E. D. Ros a A. J. Rusch (1981) se zabývali studiem pacientů s unilaterální lézí v oblasti kůry pravé hemisféry. Tito pacienti vykazovali symptomy deprese jako nechuť k jídlu, nespavost, podrážděnost, sociální stažení se a dle dexa- matozonového testu byla plazmatická hladina kortizolu nonsupresní, což bývá časté u depresivních poruch. Přesto tito pacienti říkali, že je jim dobře a cítí se v pořádku. Po podání antidepresiv všechny výše zmíněné sympto- my zmizely, až na nedostatek emocionálního zájmu. Autoři popisovali, že všichni pacienti nebyli schopni popisovat své emocionální reakce, ale byli schopni popisovat emocionální reakce druhých lidí. Přítomné emocionální reakce před vznikem léze ukazovaly, že alexithymické rysy nebyly výsled- kem motorické či kognitivní neschopnosti. Právě nepřítomnost afektů při poranění pravé hemisféry byla zkoumána na pacientech s výsledkem, že 30% pacientů s tímto poraněním vykazuje emoční znecitlivění (Gainotti, 1972). Tento poznatek vede k závěru, že poranění pravé hemisféry může mít za následek vznik alexithymie. A. F. Wechsler (1973) uvádí, že pacienti s unilaterální lézí pravé hemi- sféry mají problémy s pamětními informacemi založenými na emocionální bázi, ale nemají problémy s informacemi, které jsou neutrální. A. F. Wechsler tento výsledek popisoval na základě toho, že u pacientů s lézí pravé mozkové kůry se mohou navodit cizí fyzické pocity jako elek- trické výboje, bolest, otok, abnormální brnění či tuhost. Právě pro tyto pocity mohou být tito pacienti označeni, že trpí hypochondrickou poru- chou. Tento předpoklad vede k závěru, že alexithymičtí pacienti trpí hypo- chondrickou poruchou. V tomto ohledu byl nakonec problém alexithymie finalizován tak, že tito pacienti někdy reagují emocionálním chováním bez přítomnosti afektu (Krystal, 1988). 3.5.3.4 Přední cingulum a alexithymie Již v roce 1973 hovořil J. W. Papez o předním cingulárním kortexu (ACC) a o jeho podílení se na regulaci emocí, tj. emoce se vážou k této struktuře. Cingulární kůra se dále podílí na zpracování pozornosti, bolesti, mateř- ském chování, skeletomotorických funkcích. Cingulární kůru lze rozdělit

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

50 na část dorsální a rostrální. Rostrální část se nazývá afektivní a dorsální část kognitivní. Afektivní rostrální část cingula je emocionální, zatímco dorzální kognitivní část je jí ovlivněna, ale není výhradně určena k citové- mu zpracování. Z tohoto hlediska lze na alexithymii nahlížet jako na deficit ve vědomém emočním prožívání spojeným s konkomitantní autonomní aktivací, které mohou být zprostředkované funkčním odpojením aferentní interoceptivní emocionální informace na ACC. Alexithymie v tomto pojetí představuje určitý citový ekvivalent blind- sight. Blindsight je jev, který je spojený s lézí primární zrakové oblasti V1 (pacienti tvrdí, že nevidí, přesto je dokázáno, že zrakově vnímají, ale nejsou schopni si to uvědomit). Dle výzkumu H. Gündela et al. (2004) s alexithymií koreluje šíře pravého anteriorního cingula. 3.6 Neurochemické výklady alexithymie 3.6.1 Dopaminová teorie a alexithymie Vzhledem k tomu, že dopamin byl dán do souvislosti s psychotickými stížnostmi, vyvstal předpoklad, že alexithymie souvisí s jeho funkčním omezením. Většina nervových struktur, které zprostředkovávají a posilují instrumentální mozkovou činnost, je inervována právě dopaminergními vlákny. Také pro mediální přední mozek, který má důležitou funkci v re- gulaci emocí, jsou důležitá právě dopaminergní vlákna. Dále léčba pomocí 6-OHDA (6-hydroxidopamin – následkem je ničení dopaminových buněk) nebo blokátorů dopaminových receptorů (alfaflupentixol) vede ke snížení genitální odpovědi u mužů a žen. Z dalšího hlediska se zmiňme o nucleus accumbens, v němž se předpokládá systém odměny v mozku. Při prezen- taci sexuálních podnětů se zvyšuje dopamin v této části mezolimbického systému, s čímž se pojí závěr, že dopamin hraje také důležitou roli v regu- laci sexuální motivace. Uveďme příspěvek J. P. C. De Bruina (1990), který tvrdí, že dopamin projikuje do prefrontálního kortexu a orbitofrontálního kortexu a pouze mírně je zastoupen v dorzolaterálním kortexu. V případně léze v oblasti orbitofrontální kůry pomocí 6-OHDA a zničením dopami- nových buněk ve ventrálním tegmentu dojde ke změnám emocionálního chování. Tuto problematiku výzkumník uzavírá tím, že dopaminové buňky

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

51 ve ventrálním tegmentu a dopaminové receptory v orbitofrontálním kor- texu participují na regulaci emocí. 3.7 Alexithymie a vztah k alkoholu 3.7.1 Studie vztahu alexithymie a závislosti na alkoholu V následujících kapitolách se zaměříme na vztah alexithymie a alkoholové závislosti. Dle dostupných studií byla alexithymie identifikována u 45–67% jedinců závislých na alkoholu (Evren et al., 2008; Sauvage, Loas, 2006; Uzun et al., 2003). Ve studiích se dále sledoval negativní dopad alexithymie na je- dince závislé na alkoholu i z hlediska komplikací v léčbě (Loas et al., 1997). V dalším poznávání vztahu alexithymie a závislosti na alkoholu se objevi- la i hypotéza, že alexithymie patří mezi rizikový faktor, který představuje důležitou roli v genezi závislosti na alkoholu (De Rick, Vanheule, 2006; de Timary et al., 2008). Vztah alexithymie a závislosti na alkoholu je založen na předpokladu, že lidé s alexithymií se ve společnosti druhých lidí necítí v optimální pohodě, a proto využívají alkohol jako copingový mechanis- mus. Užíváním alkoholu zlepšují vnímání svého interpersonálního fungo- vání. Kriticky lze konstatovat, že vztah alexithymie a závislosti je potřeba dále zkoumat a verifikovat v dalších studiích. Potřeba výzkumu alexithymie a závislosti na alkoholu se ukazuje např. v těchto oblastech, tzn. zaměřit se na studium vztahu alexithymie a spotřeby alkoholu, na analýzu alexithymie a jejích faktorů či dimenzí s přihlédnutím k rizikovým faktorům vedou- cích k užíváním alkoholu a zkoumání reakcí jedinců s alexithymií na uži- tí alkoholu. Potřeba studia alexithymie se ukazuje také v jejím významu jako prediktoru možného relapsu ve vztahu k návykovým látkám a také jako prediktoru v odpovědi na léčbu zaměřenou na závislost na alkoholu. Na některé tyto otázky, které jsme výše položili, se zaměříme níže v textu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

52 3.7.2 Alexithymie a spotřeba alkoholu Studie (Kauhanen et al., 1992), která byla provedena ve Finsku na 2297 mu- žích, mapovala vztah spotřeby alkoholu a alexithymie. Výzkumní pracovníci se zaměřili na mapování těchto proměnných: frekvence užívání alkoholu, počet sezení, při kterých se pije alkohol, typologie jedinců závislých na al- koholu, množství vypitého alkoholu, frekvence intoxikace, pití v tazích (excesivní pití) po intoxikaci, poruchy vztažené k užívání alkoholu a míra stresu dle povahy práce, kterou zkoumaní jedinci vykonávali. Z výsledků vyplynul vztah alexithymie k pití v tazích, k vyšší spotřebě alkoholu a vyšší frekvenci užívání alkoholu spojené s těžšími poruchami alkoholové závis- losti. Z hlediska somatických poruch vztažných k užívání alkoholu byly nalezeny signifikantní korelace alexithymie k hypertenzi, ulcerózní nemoci, gastrointestinálním potížím, neurologickým poruchám. Tento vztah dále zkoumali např. O. V. Lyshova, V. M. Provotorov, Y. N. Chernov, 2002, kteří zjistili, že přítomnost alexithymie je rizikový faktor hypertenze, jakožto poruchy vztažené k užívání alkoholu. Dále van Rossum et al. (2004) zjistili, že gastrointestinální potíže spojené s užíváním alkoholu mají vztah k alexithymii. Z hlediska této studie nebyl nalezen vztah mezi stresem zažívaným v práci a alkoholovou spotřebou. Vztah ale- xithymie a spotřeby alkoholu však dále nebyl potvrzen na základě studie K. Junghannse et al. (2005). Vztah alexithymie a spotřeby alkoholu je dále předmětem výzkumu. V současném stavu poznání lze konstatovat nedo- statek relevantních informací, které by přinesly dostačující odpověď na to, jaký je vztah mezi alexithymií a frekvencí a kvantitou pití alkoholu u lidí závislých na alkoholu. 3.7.3 Alexithymie jako rizikový faktor ve vývoji problémů s alkoholem Různými studiemi bylo postupně označeno mnoho rizikových faktorů, které jsou asociovány s užíváním alkoholu a vznikem závislosti. Psychoso- ciální rizikové faktory, tj. mentální a tělesné obtíže či poruchy, dysfunkční fungování rodiny a výskyt alkoholové závislosti v historii rodiny, jsou po- važovány za psychosociální rizika, která mohou vést k alkoholové závislosti (Yoshino, Fukuhara, Kato, 2000). Pokud se zaměříme na specifické rizikové faktory vzniku alkoholové závislosti, dostáváme se k učení, které je založené

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

53 na posilujícím efektu alkoholu v psychosociálním kontextu, tj. pití alkoholu je spojeno s očekáváním jeho účinku a toto očekávání v psychosociálním kontextu působí jako posílení pro užívání alkoholu (Connor et al., 2000). Z hlediska studia alexithymie jako rizikového faktoru se předpokládá, že očekávaným účinkem alkoholu je redukce tenze a modulace afektivní re- gulace, které jsou vyjádřeny v projevech alexithymie. Na alexithymii a také nedostatečnou vazbu (attachment) je nahlíženo jako na rizikový faktor hrající roli ve vzniku a vývoji závislosti na alkoholu (Haviland, Warren, Riggs, 2000; Vungkhanching et al., 2004). U jedince závislého na alkoholu s alexithymií může být příčina pití založena na tom, že užívání alkoholu představuje copingový mechanismus emocionální self-regulace, která je ovlivněna alexithymií a která je užíváním alkoholu modulována v pozitiv- ním směru (De Rick, Vanhuele, 2007b; Thorberg, Lyvers, 2006a). S ohledem na emocionální regulaci lze zmínit, že studie sledovaly dále vztah deprese k závislosti na alkoholu s výsledkem, že deprese představuje negativní faktor pro alkoholovou abstinenci (Kodl et al., 2008). 3.7.4 Alexithymie a bažení Bažení je jedním z důležitých projevů závislosti a představuje nutkavou touhu spojenou s kompulzivním užíváním drog. Výrazně se vyskytuje při odnětí drogy, abstinenci a situačním kontaktu, během něhož dochází k aktivitě dopaminu v systému odměny, protože se předpokládá, že bažení souvisí s dysbalancí právě dopaminergního systému (Kalina et al., 2008). Důležitou oblastí je uvědomění si či rozpoznávání bažení, tj. malá schop- nost sebeuvědomování. Přítomnost alexithymie komplikuje léčbu jedinců, kteří jsou závislí na droze. O vztahu alexithymie a bažení se hovoří jako o psychologickém obranném mechanismu sloužícím ke zvládání emoční zátěže, který bažení doprovází. Z výzkumu, který provedli C. Evren et al. (2009), byla potvrzena existence vztahu mezi alexithymií, disociací a baže- ním u jedinců závislých na alkoholu. Z diskuse jejich výzkumů vyplývá, že bažení je negativní emocionální stav, který má zatěžující charakter na je- dince, a alexithymie představuje reakci na tuto zátěž, která je pro jedince stresová. S ohledem na projevy alexithymie a její dynamiku se předpokládá, že její přítomnost může být komplikací v léčbě závislosti na alkoholu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

54 4 Problematika závislosti na alkoholu Nahlížení na podstatu závislosti procházelo v dějinách různým vývojem a změnami ve výchozích paradigmatech. Koncept závislosti byl postaven na různých výkladových modelech, až dospěl k dnešnímu pohledu bio- -psycho-socio-spirituálnímu. V období 20. století se na závislost nahlíží jako na nemoc. Primárně pohled na závislost vycházel z klinické empirie místo objektivního teoretického modelu. V rámci výzkumů a vzniku modelů, které vysvětlují kořeny závislosti, se naráží na komplexitu faktorů, které se spolupodílejí na vzniku či udržování závislosti. V následujících kapitolách se zaměříme na teoretické výklady vzniku závislosti. Nyní si uvedeme diagnostická kritéria syndromu závis- losti na psychoaktivních látkách. Diagnostická vodítka dle MKN-10: a) silná touha nebo puzení užívat látku, b) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky, c) somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné látky) se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky, d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek, aby se dosáhlo účin- ků původně vyvolaných nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance), e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšení množství času k získání nebo užívání látky nebo k zotavení se z jejího účinku, f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

55 4.1 Psychologické teorie závislosti Psychologických otázek vniku závislostí spíše přibývá a odpovědi na ně jsou zatím nejasné. V dějinách studie závislostí vzniklo mnoho přístupů a směrů, které se snaží na otázky příčin závislosti odpovědět. Psychologické teorie závislosti jsou nezbytnou součástí neurobiologických přístupů, pro- tože sledují osobnost člověka v psychologických a sociálních souvislostech. V následujících kapitolách se zaměříme na stručný nástin základních bodů vybraných psychologických teorií závislosti na alkoholu. Důkladný popis všech možných směrů a jejich výklady jsou nad rámec této výzkumné monografie a zasloužily by samotné zpracování v přehle- dové práci. 4.1.1 Klasická psychoanalýza Psychoanalytické vysvětlení závislosti na alkoholu bylo odvozeno od Freu- dových interpretací, a to Ferencziho pracemi z roku 1912 (in Kunda et al., 1988). V oblasti psychoanalýzy se hledala tzv. prealkoholická osobnost, ob- sahující specifickou neurotickou strukturu osobnosti člověka závislého na alkoholu. V jazyku psychoanalýzy se jedná o strukturu osobnosti orálně pasivní či depresivně charakterovou. Centrální pojem, který ovlivnil hledání souvislosti jedince a alkoholismu, je Freudovo libido vznikající v období orální fáze psychosexuálního vývoje. Z Freudova pojetí osobnosti a jeho teorie fungování libida vycházeli i další psychoanalyticky orientovaní autoři. O. Fenichel (1945) předpokládal u jedinců závislých na alkoholu predis- pozici, která je založena na specifické orální fixaci vznikající na základě frustrace v dětství, která se může dále manifestovat do orální či narcis- tické orální osobnosti. S dalším zkoumáním a tvořením teorie osobnosti jedince závislého na alkoholu se vytváří neurotický bludný kruh, který je vztažen k užívání alkoholu s funkcí určitého reduktoru libidózní energie (Knight, 1937). Na závislost na alkoholu se nazírá jako na autodestrukční mechanismus zabraňující těžkým formám autodestrukce, jako je sebevražda či psychotická porucha. V průběhu vývoje libida může v každé jeho fázi vzniknout porucha. To znamená, že obraz závislosti a jeho dynamika jsou

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

56 rozdílné v čase, tj. pokud dojde k poruše vývoje libida v časnějších fázích, tím více je osobnost závislého na alkoholu infantilnější, mající horší pro- gnózu. V dalších přístupech lze zmínit teorii n-po (need power – potřeba moci, síly), podle níž k alkoholu inklinují jedinci se zvýšenou potřebou moci a kontroly nad ostatními. 4.1.2 Neopsychoanalýza, ego-psychologie Neopsychoanalytické směry se namísto primárního studia hlubinné psy- choanalýzy, tj. otázky, jaká je osobnost pijícího jedince, zaměřovaly na otáz- ku, proč člověk pije a jakou funkci má alkohol v jeho životě. Otázky funkce alkoholu u osobnosti formuloval K. Levy (1958) (in Řehan, 1994), který se zaměřil na psychodynamické funkce, jako jsou změny vědomí, chování a symbolické funkce, které se projevují vybitím a stažením. Dále se tyto funkce projevují v odreagování emoční tenze, zmírnění strachu a pocitů viny. Pomocí alkoholu ve vyšších dávkách dochází ke kompenzaci nedosta- tečných sociálních kompetencí, infantomimetickému účinku (uvolnění masochistických, agresivních a potlačených sexuálních tendencí. Ego-psy- chologie předpokládá vztah mezi jedincem závislým na alkoholu a jeho ego- -defenzivními mechanismy. Zkoumá problematiku obranných mechanismů a působení alkoholu na jedince s nedostatečně rozvinutými či narušenými ego-funkcemi. Z tohoto hlediska lze závislost na alkoholu považovat za au- toterapeutický pokus jedince regulovat vnitřní vnímaná či tušená rizika představující dezintegraci osobnosti založené na poruše ega. Ego-psychologie za základní možnou příčinu závislosti na alkoholu po- važuje extrémně nízkou frustrační toleranci a zábrany vzruchů ega. 4.1.3 Behaviorální psychologie Dalším vlivným směrem zkoumajícím teorie vzniku závislosti byl beha- viorismus, který ve své základní podobě redukoval zkoumání člověka na objektivně měřitelné projevy, tj. chování. Důležitým předmětem studia behaviorismu je učení. Behaviorismus nazírá na alkoholismus jako na nau- čenou reakci či chování vznikající na základě odměňujícího efektu alkoholu

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

57 a jeho anxiolytických a tenzoredukčních vlastností. Tímto působením do- chází k posilujícímu efektu chování vedoucímu k užívání alkoholu. J. Skála (1977) chápe alkoholismus jako určitý naučený způsob reagování na zaží- vané stresové či konfliktní situace. S tímto názorem koresponduje i přístup A. Bandury (1991), který uzavírá, že lidé náchylnější či vnímavější ke stresu budou alkohol pro jeho centrálně stimulační účinky a tlumivé funkce více užívat. Odlišně nazírají na problematiku užívání alkoholu novější přístu- py behaviorálního směru tím, že namísto redukce tenze jako primárního činitele vzniká model, který je zaměřen na růst a rozšiřování a vychází ze zažívaných pocitů extáze (extatických pocitů) z alkoholu samotného (Buda, 1972). Z tohoto se odvozuje, že prožívání extatických zážitků a stavů je pri- mární posilující a zpevňující činitel abúzu alkoholu více než uváděná re- dukce tenze. Tato teorie se již více přibližuje odměňujícímu efektu alkoholu v centru odměny (mezolimbický dopaminergní systém) mozku. Z pohledu behaviorální teorie se postupem poznání dochází k závěru, že posilující vliv alkoholu není jednoznačný, a uvažuje se, že účinky alkoholu a příčiny jeho úzu a abúzu jsou založeny na interindividuální variabilitě (Wilson, 1983). Koncepty teorie závislosti na alkoholu založené na behaviorálním přístupu přinášely kritický pohled na příčiny závislosti na alkoholu. V pojetí behaviorismu se předpokládá, že závislost na alkoholu je naučený proces, a proto jej jde přeučit. V podstatě se jedná o protichůdné tvrzení oproti medicínskému přístupu, který hovoří o ireverzibilitě ztráty kontroly pití (Řehan, 2007). Dle V. Řehana (2007) se jedná o oprávněnou interpretaci některých vývojových souvislostí, současně se však uplatňují a prokazují jiné než behaviorální koncepty, a to včetně konceptu alkoholismu jako onemoc- nění. Další koncepty se opírají o humanistické pojetí, v němž je závislost na alkoholu (či spíše alkoholické excesy) chápána a pojímána v sympto- matologii, tj. narušení přirozených seberealizačních tendencí a směřování jedince na základě ohrožení autentických vztahů k lidem, zpochybnění sebe sama s tím, že alkohol reguluje prožitek sebeuchopení, eliminace pocitů pochybnosti a obnova pocitu seberealizace pomocí imaginace či tvoření plánů (Řehan, 2007).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

58 4.2 Genetické podklady závislosti Závislostní potenciál alkoholu byl zkoumán na mnoha úrovních a pro za- jímavost si stručně představíme pohled, který je založen na molekulární biologii a genetice. Na základě studií molekulární genetiky je riziko dědičnosti alkoholové závislosti 50–60 % (Prescott, Kendler, 1999). Z hlediska molekulární geneti- ky není tento vztah přesně objasněn, ale na základě prováděných studií byly zjištěny souvislosti v redukci v 5-hydroxyindolooctové kyselině (5HIAA), která je hlavním metabolitem serotoninu (Linnoila et al., 1994). Právě se- rotoninová dysregulace má vztah k impulzivnímu chování, podrážděnosti a násilnému chování u jedinců závislých na alkoholu. Alkoholová závislost je po dlouhá léta spojena s aktivací opioidních receptorů, jejichž aktivita byla sledována i v animálních studiích. Výzkumem byly nalezeny funkční polymorfní souvislosti µ receptorů a jejich vztahu k alele A118G a jejich vzájemném vztahu k závislosti na alkoholu u švédské populace (Bart et al., 2005). Tento výzkum přinesl další sledování vztahu alely A118G k závislosti na alkoholu s výsledky, že tato alela má vztah ke stresové odpovědi a te- rapeutické odpovědi na léčbu závislosti pomocí naltrexonu (Wandt et al., 2002). Receptory, které jsou kódované alelou A118G, mají až třikrát větší afinitu k beta-endorfinům, které jsou řazeny mezi vnitřní opiáty těla (Bond et al., 1998). Další studie, které byly v tomto směru provedeny, nepotvrdily vztah alely A118G k riziku závislosti (Schinka et al., 2002). Závěrem je třeba zmínit, že neurochemické vztahy mohou přispívat k možnému riziku rozvoji závislosti na alkoholu. Z hlediska genetiky závislosti na alkoholu se realizovaly studie dvojčat, které představují odhad dědičnosti, resp. predis- pozice k závislosti na alkoholu u žen 51–65 % a u mužů 48–73 % (Prescott, Kendler, 1999, Enoch, Goldman, 2001). Z těchto odhadů dědičnosti byla dále zkoumána dědičnost frekvence konzumace alkoholu s výsledkem ri- zika u 66 % žen a 42–75 % mužů (Heath, Martin, 1994). Genetické přístupy zkoumají, zda je genetické riziko hlavním činitelem při iniciaci pití nebo zda je potřeba vysvětlovat vznik závislosti na alkoholu pomocí environmentálních vlivů a činitelů. Předpokládá se, že genetické faktory jsou důležité při vysvětlení frekvence intoxikace alkoholem u je- dince (Viken et al., 1999). Studiem dvojčat se zkoumaly i další aspekty než

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

59 frekvence pití, např. odhadovaná dědičnost včasného pití alkoholu byla signifikantně vyšší u chlapců (55%) než u děvčat (11%) (Rose et al., 2001). Bylo zjištěno, že muži, nikoliv ženy, kteří jsou zařazeni v rizikovém ge- netickém vlivu, vykazují sníženou citlivost k alkoholu (Heath et al., 1999b). Dále byl zkoumán lokus na chromozomu 4q, který je vztažen k oblastem pro geny ADH (alkoholdehydrogenázy) (Saccone et al., 2000). Tyto studie byly prováděny na indiánech a Američanech evropského původu a vyka- zovaly silný vztah mezi chromozomem 4q a závislostí na alkoholu. Lokus chromozomu 4q má vztah ke genům ADH (alkoholdehydrogenázy), které jsou zodpovědné za metabolizaci alkoholu na acetalaldehyd. Acetalaldehyd je metabolizován mitochondrickou formu ALDH2 (aldehyddehydrogená- za). Deficit ALDH2 vede k averzivní reakci na alkohol díky zvýšení koncen- trace acetalaldehydu, což vede ke zvýraznění ebriety a k reakci zčervenání po požití alkoholu nebo citlivosti na alkohol (Wall et al., 2000). ALDH2 má pozici na chromozomu 4q, který je vázaný ke vzniku závislosti na alkoho- lu u Asiatů a Evropanů. Problematika genetických podkladů závislosti je složitá a její podrobná analýza přesahuje rámec našeho zaměření, a proto jsme v této kapitole poukázali na základní poznatky, které byly v tomto směru objeveny. 4.3 Závislost z pohledu neurobiologie Neurobiologický model závislosti na základě rozvoje neurověd nabírá ve- doucí linii ve výkladu závislosti. Tento model je založen na dopaminergní hypotéze, podle které je odměňující efekt drogy závislý na činnosti mezo- limbického dopaminergního systému, tj. neuronálních sítích, které se nazý- vají systém odměny (Kalina et al., 2008, s. 25). Systém odměny je spojován se striatem, v němž na základě užívání drog stoupá hladina dopaminu. S ohledem na poznatky neurověd o závislosti se dnes zvažuje v rámci kom- plexity mozku participace i dalších funkčních a anatomických struktur než jen samotný systém odměny lokalizovaný v mezolimbické dopaminergní oblasti. Neurobiologický model hledá odpovědi na to, jak droga působí na mo- zek a jak z tohoto mechanismu působení dochází k behaviorálním změnám v podobě závislostního chování. Na závislost lze nahlížet jako na chronické

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

60 recidivující onemocnění mozku, které se projevuje některými klíčovými behaviorálními projevy, které jsou dle K. Kaliny (2008, s. 26) následující: • užívání drog získává kompulzivní charakter, • závislý uživatel jednoznačně a silně preferuje užívání drog před přiro- zenými zdroji odměny, • podněty spojené s užitím drogy (nebo s možností drogu užít) silně kon- trolují chování, • existuje vysoká tendence k relapsu a toto riziko relapsu přetrvává i po le- tech abstinence. 4.3.1 Systém odměny v mozku Systém odměny v mozku patří mezi vývojově starší etáže mozkových struk- tur a slouží k autoregulaci pro děje, jako jsou: potřeby nutné k přežití, pocitu tělesné pohody, reprodukce a dalším dějům, které jsou potřebné pro přežití organismu a jsou spojovány s libým efektem. Tímto je zajištěna opakovanost těchto dějů, které patří do přirozených zdrojů odměny, tj. potrava, sex a také sociální vztahy. Systém odměny se tedy podílí na transpozici podnětu a roz- hoduje o tom, zda mu přisoudí určitou libou kvalitu či libostní hodnotu. V tomto mechanismu může dojít k asociaci mezi podnětem a odměnou, čímž se později aktivuje behaviorální složka sloužící k dosažení odměny. K centru či systému odměny se primárně řadí struktura nucleus accumbens, v němž odměna zvyšuje výdej dopaminu. Anatomicky je systém odměny tvořen propojením ventrální tegmenta (VTA) s ncl. accumbens a prefron- tální kůrou. Systém odměny si můžeme anatomicky lokalizovat v následu- jícím obrázku.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

61 Obr. 6 Mezolimbická dopaminergní dráha (Saraceno, 2004) Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence, WHO (prefrontal cortex = prefrontální kůra, VTA = ventrální tegmentální area) Systém odměny nepředstavuje izolovanou část mozku, ale spíše mozkové sítě, které jsou mezi sebou propojeny s dalšími etážemi mozku, které jsou systému odměny blízké. Mezi tyto blízké systémy patří zejména systémy stresu, prefrontálního kortexu, limbického systému a centrum paměti. Výše jsme poukázali na problematiku přirozené odměny. Droga však mezi při- rozenou odměnu nepatří a zařazujeme ji do odměn umělých. Umělé drogy se od drog přirozených odlišují tímto (Kalina, 2008, s. 29): • Dosažení odměny je rychlejší a jednodušší. • Odměna po užití drogy je nepřiměřeně silná a z hlediska výdeje dopaminu účinnější. • Organismus nemá vytvořeny dostatečné zpětnovazebné mechanismy k za- stavení přijímání umělé odměny.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

62 Alkohol je zařazen do látek tlumivých. Po užití stimuluje výdej dopaminu ve ventrální tegmentální arei (VTA) do ncl. accumbens, tedy struktury, v níž se spojuje libost s biologicky významnými podněty. Efekt působení alkoholu jakožto sedativní drogy může fungovat jako odměna tím, že zvy- šuje hladinu dopaminu v ncl. accumbens. Pokud jedinec opakovaně užívá alkohol, a tím zvyšuje výdej dopaminu v systému odměny, vyvolává sérii komplikovaných adaptací a následných změn ve funkci a vlastnostech tohoto systému. Tyto změny se začnou pro- jevovat jako závislost se svým behaviorálním doprovodem. Graficky lze systém odměny znázornit rozšířeně také takto. Obr. 7 Interakce mezolimbického a mezokortikálního systému z hlediska závislosti (Goldstein, Volkow, 2002, s.1647)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

63 4.3.2 Behaviorální efekt působení alkoholu Ze studia neurobiologie závislosti vyplývá, že molekulové mechanismy působení alkoholu nejsou ještě dostatečně známy, protože alkohol je látka nespecificky působící na řadu neurotransmiterových systémů. Předpoklá- dá se, že alkohol působí nejen přes zvýšení inhibičního působení GABAA (kyselina γ-aminomáselná) receptoru, ale také přes snížení excitační neu- rotransmise uskutečňované glutamátovými NMDA (N-metyl-D-asparát) receptory (Fišar et al., 2009, s. 189). Z toho vyplývá, že tendence k opako- vání užití alkoholu je založena na změně aktivity GABAergního a glutamá- tergního systému a uvolňování dopaminu v mezolimbické dopaminergní dráze a patrně uvolňování opioidů a kanabinoidů v systému uspokojení, respektive odměny (Fišar et al., 2009, s. 189) Alkohol má výrazný behaviorální efekt s účinkem sedativním a stimu- lačním. Alkohol jako sedativní hypnotikum vyvolává behaviorální efekt na člověka v podobě sedace (inhibice aktivity) a hypnotických účinků (spánek). Při nízkých hladinách alkoholu v krvi, tj. 0,01–0,05g%, alkohol vyvolává změny v osobnosti člověka v podobě zvýšené družnosti, zvýšené mnohomluvnosti, expanzivního chování a antianxiózních a tenzoredukč- ních důsledků (Koob, Moal, 2006). Dále se vyskytují euforické účinky, dobrá nálada, zvýšené sebevědomí, snížení zábran a určité zvýšení schopnosti reagovat agresivněji v konfliktních situacích. Zvýší-li se hladina alkoholu v krvi na rozmezí 0,08–0,10g% přibývá euforie, výskytu citových výlevů s následným uvolněním zábran. Na této hladině alkoholu v krvi se narušuje úsudek a motorické funk- ce. Při hladině alkoholu 0,15–0,20g% se projevuje ataxie, nezřetelná řeč, snížení reakční doby a snížení smyslových reakcí z hlediska funkce vesti- bulárního ústrojí a snížení percepce bolesti. Dále se projevuje narušení schopnosti se soustředit a diskriminovat podněty, emoční instabilita a výrazné rozvolnění zábran. V této úrovni se po postintoxikační době mohou vyskytovat palimpsesty. Při hladině alko- holu v krvi v úrovni 0,30 g% se jedince jeví jako ospalý a otupělý, ale stále při vědomí. V této hladině alkohol působí jako určité anestetikum tlumí- cí reakce na výrazné podněty, dále působí těžkou poruchou motorických funkcí a rychlé, dramatické změny v náladě.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

64 Smrtelná dávka alkoholu pro člověka se udává v rozmezí 0,40–0,50g%, zvláště pro jedince, kteří nejsou na alkoholu závislí. Výše uvedené efekty jednotlivých úrovní hladin alkoholu v krvi si zná- zorníme v následujícím schématu. 0 gm % 0,05 gm % 0,08 gm % 0,15 gm % 0,30 gm % 0,40 gm % Normální projevy Změna osobnosti Redukce úzkosti a napětí Sociální začlenění disinhibice Signifikantní inhibice Ovlivnění motoriky, kognice a úsudku Projevy ataxie Výrazné ovlivnění motoriky Ovlivnění reakčního času palimpsesty Zvýšení sedativních a hypnotických účinku Blížící se celková anestézie a koma Smrtelná dávka pro 50% lidí Normální projevy Redukce úzkosti a napětí Disinhibice Sedativní účinky Hypnotické účinky Anestetické účinky Koma Smrt Obr. 8 Progrese subjektivní a psychologické změny v důsledku růstu hladiny alkoholu v krvi (Koob, Moal, 2006, s. 176)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

65 4.3.3 Abúzus a závislostní potenciál alkoholu Alkoholová závislost je považována za chronické recidivující onemocnění mozku charakterizované obtížemi s pitím alkoholu, ztrátou kontroly pití, nárůstem tolerance, problémy v sociálním prostředí a problémy s fungová- ním v tomto prostředí. Závislost na alkoholu se dynamicky postupně v čase může manifestovat v určité fáze či stadia rozvoje závislosti. I. stadium – prealkoholické: je založeno na zážitku drogového účinku alkoholu a na progresi z občasného k častějšímu opakování a užívání alkoholu a růstu frekvence užívání alkoholických nápojů. V tomto sta- diu je zachována kontrola pití, kdežto tolerance na alkohol postupně vzrůstá. Stadium v sobě obsahuje dva podtypy, tj. pití příležitostné a pití pravidelné. V tomto stadiu se udrží značné množství lidí a ne- dochází u nich k progresi ve vztahu k alkoholu (Řehan, 2007). II. stadium – prodromální: v tomto stadiu se vyskytují palimpsesty a ob- jevuje se tajné pití či pití s předstihem, zrychlené pití alkoholu při současných pocitech viny, které vyplývají z chování vedoucího k pití alkoholu. Další důležitý bod tohoto stadia je postupné zvyšování tole- rance a frekvence pití. Zvyšování se počtu palimpsestů postupně vede k začátku narušování kontroly pití, čímž se otevírá přechod do dalšího stadia. III. stadium – kruciální: je charakterizováno ztrátou kontroly pití, odo- láváním sociálnímu tlaku ohledně pití, racionalizací pití, agresivním chováním, narušením vztahu s přáteli a s rodinou, problémy v práci, ztrátou vedlejších zájmů. Jedinec se snaží dostat své pití pod kontro- lu a po nějaké době abstinence následuje alkoholový exces a dochází k prohloubení alkoholového bludného kruhu, tj. vytvoření mozkového motivačního okruhu. Pokud v tomto stadiu nedojde k léčbě či spontán- ní trvalé abstinenci, tak se izolované excesy v pití provážou a stáhnou do alkoholických tahů vedoucích k postupnému přechodu do stadia posledního (Řehan, 2007). IV. stadium – terminální: toto stadium je charakterizováno prolongovanou opilostí a ranními doušky, jimiž jedinec vyrovnává hladinu alkoholu v krvi a řeší stále více problematický odvykací stav v podobě výraz- ných tělesných symptomů. Dále se prohlubuje morální deteriorace, narušuje myšlení, dochází ke snížení až k pádu tolerance, která je za-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

66 ložena na exhausci jater, přidružují se duševní poruchy, tj. alkoholické psychózy a závažné tělesné následky závislosti na alkoholu v podobě jaterních poruch apod. (Řehan, 2007). Další možnosti diagnostiky abúzu alkoholu rozpracoval E. M. Jellinek (1960), který rozlišil 5 základních typů abuzérů. Typ alfa: v popředí je psychogenní souvislost užívání alkoholu, který slouží jako pozitivní regulátor vnitřních konfliktů, tj. důležitý je jeho anxiolytický afekt. Tento typ abúzu nebývá většinou progresivní a nehrozí velké riziko vzniku závislosti. Typ beta: je založen na sociogenně podmíněném abúzu, tj. na základě vlivu přátel, kolegů z práce, pocitu nevybočovat z řady, někam patřit apod. Zde se může postupně projevovat navýšení frekvence pití, tolerance a další rozvoj. Typ gama: tento typ odpovídá stadiím, jež jsou uvedená výše v textu. Typ delta: je založen na samotářském pití, které se vyznačuje konzumací alkoholu do subintoxikace a v závěrečném stadiu do intoxikace. Toto pití může být také skrývané a maskované mimo sociální prostředí a přítomnost ostatních lidí ve společnosti. Typ epsilon: jedná se o epizodický abúzus, který je založen na náhlých cha- rakteristických nástupech vícedenních alkoholických excesů. Předpokládá se úzká souvislost mezi primární larvovanou afektivní poruchou a tímto typem abúzu alkoholu. 4.4 Vztažné teorie vzniku závislosti na psychoaktivních látkách 4.4.1 Teorie oponentního procesu Tato teorie je založena na základech položených Solomonem (in Maser, 1997) a vychází z psychologické etiologie vzniku závislosti, tj. hledá od- pověď, proč lidé začnou užívat návykovou látku. Užívání návykové látky je založeno na získání slasti, kterou užívaná psychoaktivní látka reguluje a zvyšuje. Opakování užívání návykové látky vede k homeostatické neuro- adaptaci, a tím k toleranci a závislosti na dané psychoaktivní látce. V dů- sledku neuroadaptace se po vysazení či po ukončení užívání této látky začnou objevovat příznaky odnětí v různých projevech. Příznaky odnětí

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

67 jsou závislými lidmi regulovány opakovanou či nutkavou touhou návyko- vou látku užívat a vyhnout nepříjemným projevům charakterizujícím syn- drom odnětí. Z hlediska oponentní teorie droga zpočátku aktivuje systém odměny, a to způsobem, který je závislý na dávce. Tento proces se označuje jako a-proces. Na tento a-proces reaguje systém odměny tím, že se jej snaží regulovat negativním b-procesem, který je oponentní a-procesu. Syntézou a-procesu a b-procesu vzniká A-stav, který je příjemný. A-stav však vzniká tehdy, pokud a-proces převáží nad b-procesem. Pokud převažuje b-pro- ces, tak dochází ke zvýšení B-stavu, který je nepříjemný. Z hlediska praxe to znamená, že A-stav zpočátku převyšuje nad B-stavem, ale z hlediska dynamiky těchto stavů se při dlouhodobém užívání návykové látky začne upevňovat a dlouhodoběji projevovat B-stav. Pro abstinenci je důležité tlu- mit B-stav. Dlouhodobá abstinence vede k tlumení B-stavu, tj. pokud se b-proces vrátí k normě, lze hovořit o tom, že jedinec přestává být závislý (Koukolík, 2008). Tato teorie má svou podporu a podobu i v neuronálním ohledu. Z hlediska neuronálního pohledu odpovídá a-procesu právě systém odměny, tj. mezolimbický dopaminengní systém, který vysílá své projekce do ncl. accumbens a amygdaly. Tyto projekce jsou důležité, protože zajišťují akutní zpětnovazebný posilující efekt drogy (Koukolík, 2008). A-stav se opakovaným užíváním drogy ve svých projevech inhibuje. Při odnětí drogy či při jejím následném neužití dopaminerngní a serotoninergní transmise klesá pod normální stav, čímž se začne projevovat nepříjemný B-stav. Z hle- diska této teorie lze namítnout, že mnozí jedinci užívají návykovou látku i bez výskytu symptomů odnětí (Robinson, Berridge, 2003). 4.4.2 Teorie odchylného učení Teorie odchylného učení je založena na předpokládané schopnosti systému odměny se učit. Podílením se systému odměny na učení je důležitá antici- pační aktivace, tj. že v reakci na podněty, které předpovídají či naznačují odměnu, se systém odměny výrazně aktivuje, a to někdy výrazněji než při užití drogy samotné. Vysvětlení tohoto mechanismu je založeno na im- plicitním nevědomém učení, kdy droga vede k jeho odchýlení. V rámci implicitní paměti se nejčastěji jedná o proces S–R (stimul–reakce) nebo S–S (podnět–podnět). Jedinec se postupně naučí užívat danou látku, až se

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

68 proces užívání drogy stane nevědomým, a tím vznikne v mozku nevědomý okruh, který toto chování vedoucí k užití drogy udržuje. Na základě této teorie nelze ovšem dostatečně vysvětlit nutkavost závislosti směrem k užití dané látky. Z hlediska kognitivně behaviorálního výkladu závislosti může být nutkavost dána patologickým bludným kruhem, který jedince tlačí k tomu, aby neustále uspokojoval dysfunkční kruh závislosti v podobě ne- vědomých koexistujících procesů v kognici, emocích, fyziologii a chování. 4.4.3 Teorie senzitizace vůči podnětu Tato teorie vychází z toho, že užívání drogy má vztah k hypersenzitivitě systému ncl. accumbens, čímž vzniká patologická touha po užití drogy. Důležitá je behaviorální senzitizace, která je doprovázena rostoucí úrovní uvolňování dopaminu v systému nucleus accumbens. Následkem rostou- cího uvolňování dopaminu se dopaminergní receptory D1 stanou hyper- senzitivními. Dále se v tomto ději uplatňuje glutamát, kdy v důsledku senzitizace se mění jeho glutamátergní transmise (Koukolík, 2008). Změ- ny ovšem nastávají i v dalších systémech, tj. v transmisi serotoninergní, noradrenalinergní, acetylcholinergní, opiodní a GABAergní. Účinek drog zde vychází z kontextu, ve kterém byla droga užívána. Tento předpoklad je založen na myšlence, že pokud vznikla závislost v novém prostředí, tj. mimo domácí prostředí, tak se předpokládá snadnější léčba. Toto podporuje vý- zkum A. I. Leshnera (1997), který zkoumal veterány z vietnamské války, kteří se stali v bojovém prostředí závislí na heroinu a kteří se po návratu do své vlasti snadněji zbavovali této závislosti. Z tohoto hlediska lze pou- kázat, že pokud jedinec užívá návykovou látku v nějakém městě a po léčbě se do tohoto města zpátky vrací, je ohrožen i tím samotným místem, které vyvolává vzpomínky na zážitky z doby, kdy zde užíval návykovou látku. Tento závěr není vždy pravidlem, ale důležité je, že kontext místa užívání je velice důležitý prvek pro abstinenci, protože mozkové motivační okruhy vedoucí k užití návykové látky se mohou právě aktivovat při setkávání se se známými podněty, které byly či jsou s užíváním návykové látky spojeny.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

69 4.4.4 Teorie rozhodování a ztráty inhibiční kontroly Tato teorie vychází z domněnky, že chování jedince, který je závislý na dro- gách, je v podstatě iracionální. Závislým jedincům užívání drogy již nezpro- středkovává slast, ale stále si ji nutkavě opatřují, a to v takové úrovni, s jakou si ji opatřují jedinci, kteří jsou závislí a jimž užití drogy ještě slast přináší (Koukolík, 2008, s. 156). Předpokládá se porucha exekutivních funkcí, pro- tože přesto, že lidé ví, že droga jim slast nezprostředkovává, tak si ji stejně opatřují, což se projevuje narušením rozhodování a odhadu budoucích dů- sledků. Exekutivní funkce zabezpečuje frontální lalok. Následkem užívání drog dochází ke zmenšení jeho prefrontální části a k změně perfúze v jeho oblasti a změně utilizaci glukózy. 4.4.5 Syndrom I-RISA Tento syndrom definovali R. Z. Goldstein a N. D. Volkow (2002) na základě studia závislosti na psychoaktivních látkách. Syndrom I-RISA (Impaired Response Inhibition and Salience Attribution) lze přeložit jako syndrom poškozeného tlumení odpovědi a přisuzování významu. K výzkumu tohoto syndromu využívali zobrazovací metody mozku. Syndrom I-RISA se skládá ze čtyř typů chování, které jej charakterizují a mají mezi sebou zpětnou vazbu. Typy chování obsažené v tomto syndro- mu jsou následující: intoxikace (drogová odměna), touha po droze, tah, syndrom odnětí. Graficky lze tento syndrom znázornit i takto. (Níže uve- deme tento model i s příslušnými mozkovými partiemi.) Drogové posílení intoxikace Syndrom odnětí Nutkavé užívání drogy CravingZávislost Obr. 9 I-RISA model závislosti (Goldstein, Volkow, 2002, s. 1643)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

70 V této fázi působením drogy dochází ke zvýšení dopaminu v oblasti moz- kového centra odměny především v nucleus accumbens. Tento stav zvýšení dopaminu se také projevuje v oblasti frontálnímu kortexu (Goeders, Smith, 1986). Touha po droze Touha po droze je asociována s naučenou odpovědí (uloženou v paměti) na účinek drogy, která je asociována příjemným nebo nesnesitelným inten- zivním prožíváním tohoto stavu. Neuroanatomickým podkladem paměti jsou hippocampus a amygdala. Z hlediska prožívání bažení se do popředí dostává thalamo-orbitofrontální okruh a přední cingulum, jež hrají dů- ležitou roli v prožívání aktuálního zážitku bažení (Wolkow et al., 1999). Nutkavé užívání drogy Nutkavé užívání drogy se projevuje, i když účinek dané psychoaktivní látky již není příjemný. Tento proces ztráty kontroly a zvyšování dávky látky je spojen s dopaminergním, GABAergním a serotoninergním okruhem a zřej- mě také zahrnuje aktivaci thalamo-orbitofrontálního okruhu a předního cingula (Loh, Roberts, 1990). Syndrom odnětí Jako důsledek opakovaného užívání drogy, která stimuluje systém odmě- ny, se po vysazení drogy může objevovat iritabilita, anhedonie a dysfo- rie, vedoucí k možnému relapsu, tj. ke zmírnění těchto stavů (Hodkins, el-Guebaly, Armstrong, 1995). Syndrom odnětí zahrnuje narušení frontální okruhu, neurotransmiterů (dopamin, serotonin) a CRH (kortikotropního stimulujícího hormonu) (Koob, Le Moal, 2001).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

71 Drogové posílení intoxikace Syndrom odnětí Nutkavé užívání drogy CravingZávislost Paměť (hippocampus) Podmíněná odpověď (Amygdala) (Gyrus cinguli, prefrontální a orbitofrontální kortex) Systém odměny (Ventrální tegmentální area, ncl. accumbens) Kontrola shora dolů Frontální kortex Systém odměny (Ventrální tegmentální area, ncl. accumbens) Systém odměny (přední část. g. cinguli, prefrontální kortex) Obr. 10 I-RISA s neuroanatomickou lokalizací (Goldstein, Volkow, 2002, s. 1648)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

72 5 Integrativní model závislosti Tento model vychází ze snahy o syntézu a seřazení určitých intervenujících proměnných, které by mohly postihovat vlivy vztažené k abúzu alkoholu a další problematice mimo oblast závislostí. Integrativní model drogových závislostí ve svých pracích představil E. Urban (1978), který sestavil tetraedr vzniku a rozvoje drogové závislosti. Základní intervenující proměnné, které se vzájemně ovlivňují, lze vymezit takto: Farmakologické (droga) – jak jsme uváděli, alkohol působí na systém od- měny, a to jak na úrovni biochemické, tak na úrovni psychické. Enviromentální (prostředí) – je založeno na lidské vztaženosti k vnějšímu světu a našem začlenění v něm. V této proměnné se zabýváme socializací, kterou lze definovat jako proces osvojování si způsobu chování a sezna- mování se s kulturním prostředím (Nakonečný, 2000). Rozdílné postoje ve vztahu k alkoholu jsou dány rozdílností současných kultur, kterou stát či národ má. V rámci socializace založené na specifikách daného národa a kultury je postoj k alkoholu a k jedincům závislým na alkoholu benevo- lentnější nebo radikálněji odmítavější. Provokující (podnět) – je podmíněný situačním kontextem. Např. jedinec se v určitém aktuálním duševním rozpoložení setká s účinkem psychoaktiv- ní látky, která může zapůsobit právě v tomto aktuálním kontextu pozitivně a poskytnout jedincovi odměnu. Ten pak na základě této prožité zkušenosti může dál pokračovat v užívání dané látky. S ohledem na studie alexithymie a vztahu k alkoholu se jedná např. o to, že pokud alkohol slouží u jedin- ců s alexithymií v sociální situaci jako self afektivní regulativum, může se zážitek či zkušenost anxiolytického účinku alkoholu vedoucího ke změně vnímaní situace pozitivním směrem potencovat a vést k dalšímu užívání. Somatické a psychické (organismus) – tato proměnná představuje určitý průsečík všech ostatních proměnných, které jsme popsali výše.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

73 Droga Podnět Prostředí Organismus Obr. 11 Znázornění integrativního modelu

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

74 6 Problematika Self 6.1 Pojem Já Já představuje prožitkovou strukturu, v níž se stýkají vazby vědomí, které k sobě mají vztah, tj. vědomí je dáno dvojím vztahem předmětu (vědomí čeho?) a podmětu (čí vědomí?) (Balcar, 1983). V podmětném vztahu Já vy- stupuje jako vnímající, hodnotící, činící a rozhodující činitel, kdežto v před- mětném vztahu Já vystupuje jako obraz sebe, tj. vnímaného, hodnotícího, činícího a rozhodujícího, zdokonalovaného a chráněného. W. James (1890) přinesl rozlišení Já na základě prožitku vlastní osoby, tj. Já poznávající a Já poznávané. Nyní se zaměříme na stručnou analýzu činného Já. To je zalo- ženo na prožitcích společného údělu a vzájemných setkáních a projevují- cí se prožíváním konečného účinku obsahů a sil, jež přicházejí z různých směrů a zdrojů vycházejících z vlastní osoby a okolí, dále ze současnosti, minulosti, ze snění a skutečnosti (Balcar, 1983). Činné Já je prožíváno jako určitý výchozí zdroj obsahující myšlenky, vlastní snahy, hledání a činy, které směřují na různé strany s tím, že zážitek dotyku či styčnosti těchto dějů v určitém místě, čase a dění se nazývá Já. Jáství nebo také sebeobraz obsa- huje kognitivní aspekt, který shrnuje představu a charakteristiky o podstatě vlastní osobnosti. Dále obsahuje afektivní aspekt, v němž dominují projevy a různé varian- ty sebelásky od úplného přijetí až k odmítání sebe sama a jiné sebehodnotící pocity a dále konativní aspekt, který určuje míru sebeprosazení a sebeuplat- nění (Smékal, 2004). Obrazy Já lze také členit do následujících kategorií: • Prezentované Já: je založeno na charakteristikách, které jedinec druhým předvádí za účelem toho, jak by se chtěl jevit, tj. jak by chtěl být druhými vnímán. • Percipované Já: je založeno na pocitech, které jedinec prožívá v daném okamžiku, tj. jedná se o souhrn toho, jak na sebe nazíráme, resp. vidíme se v kontextu určité situace. • Ideální Já: představuje ideální představu sebe sama, tj. toho jaký by chtěl člověk být a jaký by měl člověk být. • Reálné Já: je založeno na znázornění struktury a obsahu self-konceptu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

75 Nyní poukážeme na model silového pole utvářejícího sebepojetí. Tento model vychází z utváření self-konceptu, na něhož působí genetické faktory a faktory vrozené (konstituční základ osobnosti). Na tyto faktory reaguje sociální prostředí a sociální okolí jedince a z obou těchto faktorů se formuje ideální Já. V tomto modelu silového pole se také vytváří reálné Já, jehož stabilita závisí na rovnoměrném či vyváženém rozložení sil jednotlivých komponent uvnitř modelu. Společenské představy o žádoucí osobnosti (normy, požadavky, sankce, očekávání, sociální hodnoty) Ideální Já Sebepojetí (reálné Já) Přirozenost Obr. 12 Silové pole utváření sebepojetí (Smékal, 2004, s. 343) 6.2 Význam self-konceptu Self-konceptu (sebepojetí) lze definovat jako: organizovaný, konzistentní pojmový útvar složený z vjemů charakteristik Já (I nebo Me) a vjemů vztahů Já k druhým lidem a různým aspektům života, spolu s hodnotami, jež jsou s těmito vjemy spojeny (Rogers, 1956, s.200, in Říčan, 2007, s. 177). P. Říčan

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

76 (1972) pojednává o některých složkách a rozměrech daného osobního vý- znamu sebepojetí, na které níže v textu upozorníme. Zobrazení: jsem – prostřednictvím sebepojetí si člověk uvědomuje a vy- tváří o sobě obraz, který může být zkreslený, resp. vzdálený od skutečnosti, která může být také ale přiměřená. Základem zobrazení jsem je, že člověk na základě života se sebou samým dochází relativně k poznání, kdo jsem a kdo nejsem. Hodnocení: mám být – je dáno hodnotícím kritériem, tj. člověk mimo obrazu o sobě sama zaujímá k sobě i vztah hodnotící, založený na dvou nebo i více obrazech o sobě. Tyto obrazy vycházejí z toho, jací jsme (ego reálné), a toho, jací bychom chtěli být (ego ideální). Hodnotící vztah k sobě samému je založen na citovém vztahu k sobě, který je v určité míře závislý na akceptovaných nárocích na sebe samého. Směřování: chci být – tento rozměr vychází z motivace k budoucnosti s tím, že se zde vyskytuje činné směřování k určitému cíli v podobě volní- ho úsilí vedoucího k sebeuskutečnění ve zvoleném směru. Cílem může být i vlastní já a jeho sebeuskutečnění. Moc: mohu učinit – je založena na vztazích člověka k druhým lidem, vě- cem a událostem, jež tyto vztahy ovlivňují. Člověk k nim na základě svého obrazu zaujímá význam možnosti, která je založena na dosáhnutí nějakého či spíše stanoveného výsledku vycházejícího z vlastní snahy, úsilí a vlastní zodpovědnosti. Znamená to, že člověk si je vědom na základě své předchozí zkušenosti vztahu mezi vlastním chování a důsledků z toho vyplývajících. Na zákla- dě vlastní zkušenosti, očekávání apod. si jedinec vykládá a vnímá příčiny událostí, kterými prochází, a také volí z různých vlastních způsobů, pomocí nichž se vyrovnává s různými situacemi (Balcar, 1983). Role: mám učinit – vychází ze společenské role, která je významným mo- dulujícím činitelem působícím na chování a prožívání člověka. Jedinec za- ujme roli na základě určité situace, což je ovlivněno jeho sebevymezením a vztažením k pojmům dané situace či vztahu. Tímto pak na určitý druh projevujícího se vztažného chování. K self-konceptu (sebepojetí) se váže jeho nejdůležitější složka, která je na- zývána sebevědomí (self-esteem). Sebevědomí představuje „hodnotící aspekt self-konceptu“. Sebevědomí lze definovat jako hodnotící nebo afektivně-hod-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

77 notící komponentu postoje k sobě samému, tj. tázání se po pocitu své vlastní hodnoty, což znamená, že individuum se hodnotí jako více či méně dobré, resp. provádí sebeevaluaci (Mummendey, 2006, s. 70). Sebevědomí hraje důležitou roli v posuzování se, hodnocení sebe sama na základě různých hledisek. Albert Bandura ve své sociálně-kognitivní teorii učení a chová- ní popisoval, že self lze použít při analýze procesů, jimiž jedinec dosahu- je úspěchu v akci, která je zaměřena k nějakému cíli (Říčan, 2007). Dále A. Bandura (1982) zavádí termín self-efficacy (vnímána vlastní zdatnost), který je založen na přesvědčení, jak daný jedinec věří ve své kompetence zvládnout různé situace, např. nakolik si jedinec, který je závislý na alkoho- lu, věří, že zvládne bažení, aniž by lapsoval či relapsoval. V další kapitole se zaměříme na popis jednotlivých hypotetických složek self-konceptu. 6.2.1 Kognitivní složka self-konceptu Jak jsme nastínili výše, tak self-koncept tvoří především určité poznatky o nás samých, tj. jedná se o hypotetický konstrukt, jímž se snažíme nějak popsat obsah vědomí vztahovaný k našemu Já (Výrost, Slaměník, 2008). Studiem self-konceptu se setkáváme s pojmem sebeschéma či schéma Já přestavujícím určitá vodítka k posouzení informace, resp. jaké informa- ce jedinec považuje za důležité k vlastnímu Já, a které nikoliv. Posouzení důležitosti či nedůležitosti informace vztažně k já je výsledkem procesů generalizace, opakovaného procesu sebepercepce a kategorizace s tím, že některé informace jsou pro Já důležité u většiny lidí (např. na základě kul- tury) a některé informace jsou specificky odlišné (Brehm, Kassin, Fein, 2005). Nad schématy lze uvažovat jako nad určitým filtrem, který propouští do našeho Já informace dané spojením self-konceptu s paměťovými struk- turami. Skrze filtrované a propuštěné informace si dokážeme vybavit a zno- vu modelovat některé vzpomínky či události z minulosti. Pokud informace nějak nekorespondují s naším sebepojetím, tak tyto informace nejčastěji odmítáme. Hypotetický model self-konceptu a jeho obsahu lze znázornit v následujícím obrázku.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

78 Celkový vztah k sobě Obecnější vlastnosti a atributy sebepojetí Konkrétní, dílčí charakteristiky sebepojetí Malá VelkáVztažnost k Já (subjektivní důležitost) Malá Velká Emoční nasycenost VelkáMaláObecnostobsahu Obr. 13 Model obsahu sebepojetí (Výrost, Slaměník, 2008, s. 98) 6.2.2 Emocionální složka self-konceptu Emocionální složka, tj. prožívání a hodnocení, je spojena s kognitivním obsahem a nelze ji vyčlenit, protože libost vs. nelibost či stabilita vs. in- stabilita stavů, které prožíváme, se projevuje jako původce reakce sebepo- znávání nebo jako vlastní sebehodnocení, při kterém se člověk srovnává či konfrontuje s vlastním ideálním Já či s nějakými definovanými pravidly či standardy společnosti (Wells, Marwell, 1976). Na toto navázal E. T. Higgins (1989), který pracuje s teorií sebediskrepance založenou na studiu souvis- lostí vztahu vlastní sebereflexe a prožívaných emočních stavů. Tento autor pracuje s pojmy: • požadované Já: zahrnuje takové charakteristiky, o kterých se lidé do- mnívají, že by je měli mít; • skutečné Já: zahrnuje takové charakteristiky, kterými skutečně dispo- nujeme; • ideální Já: zahrnuje takové charakteristiky, které bychom chtěli mít a jimž se více či méně přibližujeme.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

79 Teorie sebediskrepance poukazuje na rozpor, který můžeme zažívat v tom, jak se vidíme, jací bychom měli být a jací bychom chtěli být. Nenaplňuje- me-li např. požadavky druhých, můžeme pociťovat hanbu, stud, lítost či úzkost. V tomto ohledu je možné, že alkohol může zafungovat jako afektivní self-regulátor, který tyto pocity v počátku reguluje či anxiolyticky modifi- kuje pozitivním směrem. 6.2.3 Konativní složka self-konceptu Konativní složku self-konceptu můžeme definovat „jako tendenci či připra- venost jednat takovým způsobem, který souvisí se sebepojetím a sebehodno- cením“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 102). Tuto připravenost lze považovat za určitou prezentaci sebe sama takovým způsobem, abychom ovlivnili to, co si o nás lidé myslí pomocí vědomé a nevědomé sebeprezentace. Sebeprezentace souvisí se sebereflexí, která je založena na sebehodnoce- ní a sebepoznání. V tomto ohledu můžeme hovořit o různých strategiích sebeprezentace. Mezi tyto strategie patří strategie zavděčení, příkladnosti, sebepovýšení, zastrašování a pokorného chování (Výrost, Slaměník, 2008). Strategie pokorného chování je dána cílem vyvolat u druhých lidí pocit viny či zodpovědnost. Strategie zastrašování je založena na prezentaci vlastní síly a hrozby vůči druhým lidem. Strategie sebepovýšení má základ v jedincově touze být nejlepší a vítěz, a to na základě vlastní vnímané prestiže, vzhledu nebo síly apod. Strategie příkladnosti je založena na morálním vystupování, které vychází z přesvěd- čení, že vlastní cena je dána právě morálními kvalitami jednotlivce. Strategie zavděčení je podmíněna tím, že jedinec se na základě svých potřeb snaží zalíbit či zavděčit ostatním lidem. Dále se studují strategie sebepotvrzující založené na tom, aby nás ostatní lidé hodnotili tak, jak my sami hodnotíme sebe. V další kapitole se zaměříme na některé poznatky, které byly získány v oblasti vztahu self-konceptu a závislosti na alkoholu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

80 6.3 Vztah self-konceptu k závislosti na alkoholu Ve vzniku alkoholové závislosti hraje roli mnoho faktorů, tj. faktory gene- tické, biologické (zahrnují odpověď metabolismu na přítomnost alkoholu v těle), neurovědní, psychosociální a enviromentální. V této části se zamě- říme na faktor psychosociální, do něhož se zahrnuje self-koncept, který je v tomto směru považován za determinující faktor ve vztahu k vzniku závis- losti na alkoholu, stejně jako faktor modifikující proces úzdravy (Colleen, 2007). Podle C. Colleena (2007), který se ve své studii věnuje vztahu self- -konceptu a závislosti na alkoholu, není o této problematice mnoho in- formací. Spíše se vyskytují izolované studie namísto přímé linie výzkumů této problematiky. Jak jsme již uvedli v kapitole o self-konceptu, tak jednou z jeho důležitých složek je sebehodnocení. Otázku sebehodnocení u lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, výzkumně zkoumal E. M. Trucco et al. (2007). V jeho studii založené na 101 proban- dech závislých na alkoholu se výzkumnící zaměřovali na sebehodnocení měřené Rosenbergovou škálou sebehodnocení. Výzkumnící zkoumali, zda je sebehodnocení spojeno s klinickými a demografickými charakteristika- mi, vnímáním vlastní zdatnosti (self-efficacy) a procesem změny v léčbě vedoucí k abstinenci. Výsledky vykazovaly, že u probandů bylo nízké sebe- hodnocení spojené s depresivními projevy a dalšími psychiatrickými poru- chami. Po jednom roce výzkumníci provedli srovnání s prvními měřeními a neprokázali signifikantní vztah sebehodnocení k pohlaví, pití a vnímání vlastní zdatnosti. Závěry výzkumů jsou interpretovány tak, že věk a psychiatrické poruchy jsou výrazné prediktory narušení vnímání vlastní sebeúcty se závěrem, že v rámci alkoholové závislosti a její léčby je důležité pracovat na vnímá- ní sebe sama jakožto jednoho z klíčových mechanismů, který je potřeba zpracovat, aby mohl pacient lépe směřovat k úzdravě. Tato studie reagovala na závěry vzniklé ze srovnávání výzkumných souborů pacientů se závis- lostí a bez závislosti. Srovnáváním těchto souborů se došlo k závěru, že lidé závislí na alkoholu mají oproti kontrolní skupině nízkou úroveň sebe- hodnocení (Schlesinger, Susman, Koenigsberg, 1990, Charalampous, Ford, Skinner, 1976). Další studie se zabývala porovnáním vnímané vlastní zdat- nosti souboru normální populace a klinického souboru (závislí na alkoholu) a zaměřovala se na rozlišení vztahu obecného vnímání vlastní zdatnosti

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

81 a specifického vnímání vlastní zdatnosti k abúzu alkoholu a možné pre- dikci abúzu (Oei, Hasking, Phillips, 2007). Autoři vycházeli z kontrolního souboru normální populace N = 298 a klinického souboru (jedinci s alko- holovou závislostí) N = 296. Z výsledků této studie vyplynul rozdíl mezi zkoumanými soubory. V klinickém vzorku bylo snížení vnímání vlastní zdatnosti uzavřeno jako významný prediktor k užívání alkoholu. Tato stu- die poukázala na potřebu terapeuticky pracovat na změně vnímání vlastní zdatnosti v průběhu léčby. Na základě výsledků této studie se ukazuje, že vnímání vlastní zdatnosti hraje důležitou roli ve vývoji problémů s alko- holem. Tento závěr je založen na studiu konkrétních situací aktivujících vnímání vlastní zdatnosti založené na specifickém zhodnocení jak situace samotné, tak vlastním sebehodnocení (Bandura, 1982). Obecné vnímání vlastní zdatnosti (čili rozšíření pojmu specifického vnímání vlastní zdatnos- ti) je založeno na celkovém sebehodnocení vlastních schopností k určitému chování (Shelton, 1990). S ohledem na problémy s alkoholem je úkol specifické vnímané vlastní zdatnosti založen na odmítnutí alkoholu s doprovázející sebedůvěrou je- dince, že je schopen zvládat specifické situace, které jsou provokativní či zatěžující a mohou vést k lapsu či relapsu (Lee, Oei, Greelye, 1999, Hasking, Oei, 2002). Studium specifických situací (např. nabízení alkoholu) v závislosti na specifickém vnímání vlastní zdatnosti (odmítnutí alkoholu) je propra- cováno ve větší míře a méně opomíjeno než studium obecného vnímání vlastní zdatnosti (Kim, 2001, Lopez-Torrecillas et al., 2000). Diferenciálně lze odlišit specifické vnímání vlastní zdatnosti od obecného vnímání vlastní zdatnosti tak, že u specifického vnímání vlastní zdatnosti je jedinec sezná- men s možnými specifickými situacemi, např. v rámci kognitivně behavio- rální terapie nebo na základě vlastní zkušenosti, kdežto obecná vnímána vlastní zdatnost je založena na chování jedince při situaci pro něho nové. Z hlediska vývojové psychologie se obecné vnímání vlastní zdatnos- ti vyskytuje převážně u mladých jedinců, což je dáno tím, že nemají do- statek specifických zkušeností s užíváním alkoholu. Další studii mapující vztah self-konceptu u závislých na alkoholu a doby hospitalizace provedli W. F. White a T. L. Thomas (1996). Tato studie přinesla zajímavý závěr, tj. že čím déle byl jedinec závislý na alkoholu hospitalizován a dodržoval abstinenci, tím více u tohoto jedince klesala škála pozitivního sebepojetí

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

82 a objevovaly se pocity viny a oslabené ego. Autoři se vyrovnávali s otázkou, jak je možné, že jedinec, který abstinuje déle než 90 dní, se namísto sta- bilizace spíše fragmentuje. Tento jev se snažili vysvětlit pomocí pozitivní disintegrace dle K. Dabrowského (1964). Jeho teorie osobnosti je vývojově založena na působení vrozených instinktů, které se v určitých situacích projevují nespokojeností až fragmentací dosavadní psychické struktury. K. Dabrowski (1964) dále zdůrazňuje, že bez rozpadu se nemůže konat růst a že úzkost či přítomnost psychopatologického procesu je často conditio sine qua non pro další růst osobnosti. V léčbě závislých na alkoholu jsou často přítomny projevy pozitivní disintegrace vznikající jako reakce na chrá- něné prostředí, abstinenci a mohou se projevovat ve sníženém sebevědomí i po 11měsíční abstinenci (White, Gayer, 1965). Studii, která sledovala změny self-konceptu v průběhu léčby, tj. na po- čátku a na konci léčby, provedl W. F. Gross (1971). W. F. Gross (1971) sle- doval 60 jedinců závislých na alkoholu v průběhu 60denní léčby a pomocí nástroje TSCS (Tennesse Self Concept Scale) zkoumal změny v self-kon- ceptu. Závěr této studie přinesl výsledky, které poukazovaly na zlepšení v měřených složkách self-kocenptu ke konci léčby oproti začátku léčby. Pouze ve složce sociální self nedošlo k předpokládané změně k posunu k lepšímu, což lze vysvětlovat možným procesem pozitivní disintegrace. Tuto kapitolu uzavíráme s tím, že výzkumy orientované na self-koncept u jedinců závislých na alkoholu se objevují v současné době spíše okrajově.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

Empirická část

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

84

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

85 7 Vymezení výzkumného problému Problematika alexithymie, disociace a self-konceptu nás zaujala na základě naší klinické praxe. V průběhu léčby jsme si u některých alkoholově závis- lých jedinců povšimli určitých problémů s vyjadřováním emocí. Z počátku léčby klienti vykazovali potíže s emočním porozuměním dalších aspektů závislosti a přikláněli se převážně k rutinnímu popisování tělesných přízna- ků. Popisování tělesných příznaků bez přesnější identifikace emocí bylo také patrné při terapeutické práci s bažením. Sledovali jsme odklon od vnitřního světa, prožívání a kladení vyššího důrazu na vnější děje a přemýšleli, čím to může být způsobeno. Oslovil nás koncept alexithymie (i když vzhledem k našemu zájmu se nezabýváme psychosomatickými pacienty) a snažili jsme se nalézt, zda má nějaký vztah k závislosti na alkoholu. V soudobé litera- tuře a studiích jsme hledali existenci tohoto vztahu s výsledky, že výzkumy provedené v této oblasti jsou v ČR okrajové, zatímco v cizině se některé poznatky již objevují. Domníváme se, že alexithymie představuje riziko- vý faktor pro úspěšnou léčbu závislosti či pro vznik závislosti samotné. Nositelé alexithymie mohou často v sociálních situacích prožívat napětí a úzkost a alkohol je dokáže pozitivně modulovat. Prožívání napětí a určitá schopnost zvládat zatěžující situace je dána mírou kvality strategiií zvládání stresu. Domníváme se, že lidé závislí na alkoholu používají v zátěži spíše strategie negativní, které mohou vést k projevům alexithymie či disociace. Z těchto témat se začala zvolna objevovat další proměnná, která je s ale- xithymií v určitém vztahu, a to disociace. Začali jsme dále uvažovat o míře vztahu disociace, alexithymie a závislosti na alkoholu. Docházeli jsme k úvaze, že odklon od vlastních emocí je doprovázen psychickou disociací či somatoformní disociací. Je tedy nějaký vztah těchto proměnných u lidí závislých na alkoholu? Domníváme se, že ano. Studiem dalších poznatků jsme dospěli k self-konceptu. Self-koncept je důležitý z hlediska složky sebe- hodnocení, které je dle našeho názoru určitým prediktorem, zda stresovou situaci zvládneme lépe či hůře. Právě propojenost self-konceptu se strate- giemi zvládání stresu, alexithymií a disociací u lidí závislých na alkoholu dala vznik výzkumnému problému, kterému se v této publikaci věnujeme. Uvědomujeme si, že v této oblasti nebylo dosud učiněno dostačující po- znání, a proto tuto práci charakterizujeme spíše jako explorační či mapující s cílem zjistit, zda existují statistické vztahy mezi zkoumanými jevy.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

86 8 Výzkumné otázky Základním cílem našeho výzkumu je popsat a analyzovat základní možné vztahy disociace a alexithymie ke strategiím zvládání stresu a self-konceptu u jedinců závislých na alkoholu. Vycházíme z designu mapujícího explorač- ního výzkumu z důvodu, že v odborné literatuře není dostatek informací o námi zkoumaných proměnných. Proto používáme spíše meotodologicky výzkumné otázky namísto hypotéz. Z tohoto záměru vyvozujeme bez vyšší úrovně operacionalizace základ- ní výzkumnou otázku: Existují mezi disociativními projevy, alexithymií a sledovanými stra- tegiemi zvládání stresu a self-konceptem statisticky významné vztahy? Rozvedeme-li tuto základní výzkumnou otázku, dostáváme se k dalšímu znění výzkumných podotázek, které budeme v tomto výzkumu dle stano- vených kategorií ověřovat. 1. kategorie: vztahy mezi disociací, alexithymií a somatoformní disociací Výzkumná otázka č. 1: Existují statisticky prokazatelné vztahy mezi kon- strukty disociace, somatoformní disociace a alexithymie, které měříme pomocí příslušných dotazníků? Výzkumná otázka č. 2: Jsou tyto vztahy v případě jejich existence zalo- ženy na relativní samostatnosti těchto konstruktů nebo se konceptuálně překrývají a měří to samé? 2. kategorie: vztahy souvislosti disociace a alexithymie ke strategiím zvlá- dání stresu Výzkumná otázka č. 3: Existují statisticky prokazatelné vztahy disociace k strategiím zvládání stresu? Výzkumná otázka č. 4: Existují statisticky prokazatelné vztahy somato- formní disociace k strategiím zvládání stresu? Výzkumná otázka č. 5: Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithy- mie k strategiím zvládání stresu? 3. kategorie: vztahy souvislosti disociace a alexithymie k self-konceptu Výzkumná otázka č. 6: Existují statisticky prokazatelné vztahy disociace k self-konceptu? Výzkumná otázka č. 7: Existují statisticky prokazatelné vztahy somato- formní disociace k self-konceptu?

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

87 Výzkumná otázka č. 8: Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithy- mie k self-konceptu? 4. kategorie: vztahy mezi strategiemi zvládání stresu a self-konceptem Výzkumná otázka č. 9: Existují statisticky prokazatelné vztahy mezi self- -konceptem a strategiemi zvládání stresu? 8.1 Design výzkumu 8.1.1 Typ výzkumu Metodologie výzkumu této práce byla kvantitativní a sběr dat byl zajištěn dotazníkovými metodami. Předností dotazníkových metod je, že umožňují získat větší množství dat pro analýzu výzkumného záměru. Z hlediska poje- tí výzkumu jsme zvolili tzv. korelační mapující výzkumný projekt, protože není zatím v ČR jednoznačně známo, jak námi měřené konstrukty a vztahy jsou přítomny u cílové skupiny jedinců závislých na alkoholu. Mapující vý- zkum poskytuje možnost nalézt základní souvislosti disociace, alexithymie, strategií zvládání stresu a self-konceptu. Předností korelačního výzkumné- ho projektu je nalézání směru a uvažování pro další výzkumy či podobně orientované studie (Kerlinger, Lee, 2000). Výhodu korelačního mapujícího výzkumu dále spatřujeme v tom, že ze získaných výsledků lze pak vyvozovat závěry, které lze pak testovat jako samostatné hypotézy. 8.1.2 Metoda zpracování a analýzy dat Jako první metodu zpracování dat jsme použili test normality. Jak uvádí Reiterová (2003, s. 13), tak hromadné jevy, především jevy biologické a jevy týkající se lidí, mají sklon k normálnímu rozložení četností, ale současně se i u jednotlivých prvků projevují větší či menší výkyvy. Test normality jsme použili proto, abychom mohli dále stanovit následující povahu statistické analýzy, tj. rozhodnout, zda budeme užívat metody parametrické či nepara- metrické. Na základě výsledků testů normality jsme získali odpověď, že pro náš výzkum je třeba užít metody neparametrické. Nejdříve jsme se pokouše- li data normalizovat pomocí MacCallovy plošné normalizace, Box-cox ana- lýzy a chí-kvadrátu. Závěry z těchto normalizačních postupů vedly k tomu,

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

88 že získaná data nelze statistickými nástroji normalizovat, a proto jsme se rozhodli využít neparametrickou statistiku, i když se oproti parametrickým metodám jeví statisticky slabší. Jako metodu neparametrické statistiky jsme použili Spearmanovy korelace. Korelace používáme k určení, zda rozdíly v naměřených hodnotách dvou proměnných jsou ve vzájemném vztahu, tj. zda korelují. Tento vztah u Spearmanovy korelace nabývá hodnot v in- tervalu (–1, +1). Při výpočtu korelačních koeficientů pro neparametrická data jsme využívali program STATISTIKA 9 a Microsoft Excel 2007, které vlastníme. Další využitou metodou byla faktorová analýza. Faktorová analýza je matematicko-statistická metoda, která reduku- je velké množství vlastností užívaných k popisu osobnosti na malý počet vlastností – faktorů, které jsou zdroji korelací (Reiterová, 2003). Pokud dva a více testů spolu korelují, pak tyto testy obsahují společný rozptyl (faktorový rozptyl). Základním úkolem faktorové analýzy je určení faktorových nábojů (vah) společného faktoru. Výchozími daty z faktorové analýzy jsou korelace mezi proměnnými. Celkový rozptyl jakéhokoliv testu se dá vyjádřit jako součet rozptylů, který sdílí s ostatními testy, a jedinečné- ho rozptylu, který není obsažen v žádném jiném testu. Pro porovnání exis- tence rozdílů uvnitř výzkumného souboru jsme použili Mann-Whitneův U-test. Tento test patří mezi nejsilnější neparametrické metody a ověřuje, zda dva náhodné výběry byly pořízeny z téže populace nebo ze dvou iden- tických základních souborů. Skóry pozorovaných výběrů musí být možné seřadit do společné vzestupné posloupnosti a pomocí testového kritéria pak ověřujeme počet inverzí (Reiterová, 2003). 8.1.3 Metoda získávání dat Jako metody získávání dat jsme v našem výzkumném projektu zvolili ná- sledující dotazníkové metody. Používali jsme tuto baterii dotazníků: DES, TAS-20, SDQ-20, SVF-78, TSCS II. Celkový potřebný čas pro vyplnění této dotazníkové baterie byl cca 30–45 minut. V následujících kapitolách si tyto metody přiblížíme metody. Dotazníky budou uvedeny jako součást přílohy.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

89 8.1.3.1 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) představuje sebeposuzovací dotazník měřící alexithymii, tj. zjišťuje její míru a přítomnost. TAS-20 byl vytvořen G.J.Taylorem, R.M.Bagbym a J.D.A. Parkerem v roce 1992 s tím, že vznik- la kombinací logických a empirických metod založených na konstrukci škál (Taylor, 1994). Dotazník není náročný na administraci a doba jeho vyplnění se po- hybuje okolo 3–6 minut. Obsahuje celkem 20 otázek, na něž proband od- povídá pomocí 5bodové Likertovy škály. Získané odpovědi lze analyzovat na 3 faktory, které jsou v dotazníku TAS-20 obsaženy: • 1. faktor (TAS-f1): představuje poruchu identifikace vlastních emocí, jedinec zažívá nediferencované emoční vzrušení. Zahrnuje otázky: 2, 4, 7, 12, 17. • 2. faktor (TAS-f2): představuje neschopnost deskripce emocí. Zahrnuje otázky: 1, 3, 6, 11, 9, 13, 14. • 3. faktor (TAS-f3): vychází z externě orientovaného myšlení a předsta- vuje omezení fantazijního života. Zahrnuje otázky: 5, 8, 10, 15, 16. TAS-20 obsahuje také otázky s negativním klíčem, tj. inverzními hodnota- mi. Tento negativní klíč hodnocení obsahují otázky 4, 5, 10, 18, 19. Cronbach alfa dotazníku TAS-20 je 0.81 a test-retest reliabilita je (0,77, p<,01) (Taylor, 1994). Výsledek TAS-20 je dán celkovým skóre určujícím přítomnost alexithymie. Bodové rozmezí přítomnosti či nepřítomnosti ale- xithymie vypadá následovně: Tab. 1: Rozmezí bodů z hlediska přítomnosti alexithymie u TAS-20 Méně než 51 bodů Nepřítomnost alexithymie 52–60 bodů Možná přítomnost alexithymie Rovno či více 61–100 bodů (100 = max. skóre) Přítomnost alexithymie

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

90 8.1.3.2 Dissociation Experiences Scale (DES) DES neboli škála disociativních zkušeností patří mezi sebeposuzovací do- tazník zaměřený na kvantifikaci a zjišťování míry disociativních zkušeností v běžném životě dospělých lidí. Byl vytvořen J. Nemiahem v roce 1981. Dotazník DES obsahuje celkem 28 otázek. Proband na tyto otázky odpo- vídá označením (čárkou) na 100mm úsečce (0–100%) času, tj. jak se daný symptom nebo zkušenost vztahuje právě k němu. Odpovědi se zaokrouh- lují na 5mm. Celkový součet získaných dat je poté dělen počtem otázek (28), čímž získáme skóre disociativních zkušeností. Celkový čas vyplnění dotazníku se pohybuje mezi 5–10 minutami. Obecně udávané rozmezí svědčící pro disociativní zkušenosti je celkové skóre větší než 20. U klinické populace je udávané pro přítomnost disociace celkové skóre větší než 25, ale protože pracujeme s cílovou skupinou, u které si nejsme na základě studií jisti přítomností disociace, použili jsme krité- rium nižší, tj. 20 bodů. Studie reliability přinesly poměrně vysoké výsledky, které si znázorníme přehledně v tabulkách. Tab. 2: Studie test-retest spolehlivosti dotazníku DES Studie N r p Test/retest Pitblado, Sanders (1991) 46 0,79 <0,0001 6–8 týdnů Frischholz et al. (1990) 30 0,96 <0,0001 4 týdny Bernstein, Putnam (1986) 26 0,84 <0,0001 4–8 týdnů Tab. 3: Vnitřní reliabilita DES Studie N r p Pitblado, Sanders (1991) 46 0,93 <0,0001 Bernstein, Putnam (1986) 73 0,83 <0,0001

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

91 8.1.3.3 Somatoform Dissociation Questionnaire Představuje sebeposuzovací dotazník zaměřený na zjišťování míry somato- formní disociace vytvořený E.R.S.Nijenhiem et al. roku 1996 (Nijenhuis, Spinhoven, Van Dyck, Van der Hart, Vanderlinden, 1996). SDQ-20 po- suzuje míru somatoformní disociace na základě pozorovaných somato- formních symptomů, které byly vysledovány u některých poruch osobnosti bez přítomnosti somatických souvislostí (Nijenhuis et al., 1996). Dotazník obsahuje celkem 20 otázek, na které proband odpovídá pomocí 5bodové Likertovy škály. Doba vyplnění dotazníku se pohybuje okolo 5–7 minut. Otázky v dotazníku jsou také děleny na pozitivní a negativní disociativní jevy. Pozitivní jevy přestavují např. analgézii a negativní disociativní jevy jsou dány prožíváním bolesti v určitých místech. Celkové skóre dotazníku je dáno součtem všech položek a pohybuje se v rozmezí 20–100 bodů. Z psychometrických vlastností se uvádí vnitřní konzistence cronbach alfa 0,95 s přijatelnou test-retest reliabilitou (Nijen- huis et al., 1996). Bodovým rozmezím pro stanovení výskytu či míry so- matoformní disociace je celkové skóre 30 a více bodů. 8.1.3.4 Strategie zvládání stresu (SVF-78) Dotazník SVF 78 vytvořili Wilhelm Janke a Gissela Erdmanová v roce 1997, další verzi v roce 2002. Tento dotazník patří mezi vícedimenzionální sebe- posuzující inventář zachycující individuální tendence pro nasazení různých způsobů reagování na stres v zátěžových situacích. Pro zpracování dotaz- níku je určen čas cca 10–15 minut. Proband odpovídá na 4bodové škále na otázky, které jsou v dotazníku zaměřené na mapování daných subtestů. Výsledné skóre je převedeno na T-skór a zapsáno do testového profilu. Subtesty SVF-78 pak dále vytvářejí 2 kategorie, tj. pozitivní strategie zvlá- dání stresu POZ (tvořena subtesty 1–7) a negativní strategie NEG (tvořena subtesty 8–13). Jednotlivé reakce na zátěžové situace mapované v SVF-78 si pro větší přehlednost znázorníme v následující tabulce.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

92 Tab. 4: Subtesty v dotazníku SVF-78 Číslo subtestu Název subtestu Charakteristika subtestu 1 Podhodnocení Ve srovnání s ostatními přisuzovat menší míru stresu 2 Odmítání viny Zdůraznit, že nejde o vlastní odpovědnost 3 Odklon Odklon od zátěžových aktivit/situací, případně příklon k situacím inkompatibilním se stresem 4 Náhradní uspokojení Obrátit se k pozitivním aktivitám/situacím 5 Kontrola situace Analyzovat situaci, plánovat a uskutečnit jednání za účelem kontroly a řešení problému 6 Kontrola reakcí Zajistit nebo udržet kontrolu vlastních reakcí 7 Pozitivní sebeinstrukce Přisuzovat sobě kompetenci a schopnost kontroly 8 Potřeba sociální opory Přání zajistit si pohovor, sociální oporu a pomoc 9 Vyhýbání se Předsevzetí zamezit zátěžím nebo se jim vyhnout 10 Úniková tendence Tendence (rezignační) vyváznout ze zátěžové situace 11 Perserverace Nedokázat se myšlenkově odpoutat, dlouho pře- mítat 12 Rezignace Vzdávat se pocitem bezmocnosti, beznaděje 13 Sebeobviňování Připisovat zátěže vlastnímu chybnému jednání 8.1.3.5 Tennesse Self Concept Scale II (TSCS-II) Test TSCS-II slouží k mapování struktury self-konceptu a vytvořili jej W. H. Fitts a W. L. Warren v roce 1996. Jeho předchůdce TSCS byl vytvářen od roku 1960 a TSCS-II je jeho znovu přepracovaná a revidovaná forma. TSCS–II má dvě varianty, tj. pro děti a pro dospělé. Pro výzkum jsme po- užívali formu pro dospělé, která má 82 otázek. Na otázky se odpovídá po- mocí 5bodové Likertovy škály. Součet hrubého skóre se převádí na T-skóry. TSCS–II se nám podařilo získat v originální podobě zakoupením z USA přímo u společnosti Western Psychological Servis. Otázky v testu jsme

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

93 přeložili do českého jazyka. Celková doba vyplnění dotazníku se pohybuje mezi 15–25 minutami. Test není standardizován na ČR. Tím si uvědomu- jeme rizika a omezení jeho interpretace v našem výzkumu. Proto budeme oblast vztahů self-konceptu s jinými proměnnými interpretovat opatrněji a volněji. TSCS-II měří následující kategorie: celkové skóre self-konceptu, tělesné self, morální self, personální self, rodinné self, sociální self, pracovní (akademické) self a doplňkové kategorie skóre identity, skóre satisfakce, skóre chování. Nyní si jednotlivé kategorie stručně charakterizujeme. Celkové skóre self-konceptu: reprezentuje celkový součet všech dalších číselných hodnot dalších subkategorií. Celkové skóre je asociováno s cel- kovým sebehodnocením testované osoby. Jednotlivá pásma skórů a jejich interpretace je následující: více než ≥70T – v tomto pásmu se nalézají lidé, kteří mají psychické obtíže, zažívají větší stres, přikládají zvýšenou důležitost své osobě; více a rovno ≥60T – tito lidé se cítí vyrovnání a kompetentní, nemají potíže se sebeprezentovat, vidí se pozitivně; méně rovno ≤ 40T – v tomto pásmu se nalézají lidé, kteří mají nízké sebe- hodnocení, zažívají úzkosti, deprese, mají nedostatek schopností se projevit ve společnosti; méně a rovno ≤ 30T – v této kategorii jsou zařazeni lidé, kteří pravdě- podobně zažívají pocit odcizení od společnosti, vyskytují se u nich různé psychické obtíže, tj. poruchy příjmu potravy, velmi nízké sebehodnocení. Tělesné self (PHY): je založeno na tom, jak člověk hodnotí své tělo, image, zdravotní stav a sexuální přitažlivost: více než ≥70T – toto rozmezí může signalizovat defenzivní postoj k těles- ným změnám a potíže ve zdravotním stavu; více a rovno ≥60T – v tomto pásmu lidé své tělesné Já hodnotí pozitivně, jsou spokojeni se svým image; méně rovno ≤40T – toto rozmezí indikuje potíže v hodnocení svého těla, které může být hodnoceno jako poškozené, nehezké; méně a rovno ≤ 30T – toto skóre představuje rizikové pásmo pro vznik depresivních poruch, poruch příjmu potravy, somatoformních poruch.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

94 Morální self (MOR): popisuje sebehodnocení v podobě morálně-etické perspektivy. Prozkoumává morální svědomí, hodnocení typu: dobrá × špat- ná osobnost: více než ≥70T – toto rozmezí představuje osobnostní rigiditu a obtíže v uče- ní se z vlastní etické či morální zkušenosti; více a rovno ≥60T – v tomto pásmu jsou zařazeni lidé, kteří mají relativně vyrovnané ideální morální Já s morálním Já aktuálním; méně rovno ≤ 40T (≤ 30T) – pro obě tato rozmezí jsou zařazeny násle- dující charakteristiky: impulzivita v morálním rozhodování, nedostatečná kontrola svého chování, excesivní sebekritika. Personální self (PER): představuje vnímání svého osobního Já, prožívání se jako adekvátní osobnost a schopnost přiměřeného osobního sebehod- nocení: více a rovno ≥60T – představuje dobrou sebereflexi a osobní integraci; méně rovno ≤40T – toto rozmezí poukazuje na variabilitu sebehodnocení; méně a rovno ≤30T – toto rozmezí indikuje přítomnost možné sebenená- visti a self destruktivní chování. Rodinné self (FAM): představuje sebehodnocení a individuální pocity ve vztahu k rodině a jejím členům. Představuje individuální vnímání vztahu self k rodinnému systému na základě podpory a pomoci: více než ≥70T – toto rozmezí může signalizovat obranné vztahy k rodině, konflikt v rodině a relativní možnost ztráty vztahů; více a rovno ≥60T – toto rozmezí představuje uspokojení s rodinnou situací a se vztahy v rodině; méně rovno ≤40T – toto rozmezí indikuje určité odcizení se od rodiny, nepřátelství, chlad. Sociální self (SOC): představuje sebehodnocení v sociálních situacích a v interakci s ostatními lidmi v sociálním prostředí: více než ≥70T – toto rozmezí indikuje sebehodnocení jako grandiózní nebo vysoké, až neúměrně sociální situaci; více a rovno ≥60T – představuje schopnost dobře komunikovat s lidmi, přátelskost;

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

95 méně rovno ≤ 40T – zde je v popředí nedostatek sociálních dovedností v sociální interakci, často se objevují pocity izolace; méně a rovno ≤30T – toto rozmezí charakterizuje odcizení a izolaci od so- ciálních kontaktů a sociálního prostředí, objevuje se vyhýbavé chování a narušené interpersonální vztahy. Pracovní (akademické) self (ACA): je zaměřeno na mapování, jak lidé vnímají a hodnotí své vzdělání, práci a dále jejich důvěřu ve vlastní schop- nosti nabité studiem a pracovními zkušenostmi: více než ≥70T – představuje jedince, kteří investují velkou část své energie do získávání vzdělání nebo do své práce. Přílišný odklon od sociálního prostředí z důvodu touhy vyniknout může vést k frustraci, hádkám a dalším konfliktům; více a rovno ≥60T – v tomto rozmezí se pohybují lidé, kteří jsou kreativ- ní, cítí se kompetentní v učení se a v pracovních situacích. Jsou zaměřeni na další prohlubování svých znalostí či pracovních zkušeností; méně rovno ≤ 40T – toto rozmezí je charakterizováno obtížemi v práci a nedostatkem pozitivního vnímání svých studijních znalostí a schopností. Objevují se zde nereálná očekávání, která nejsou založena na přiměřeném odhadu a zvážení svých možností; méně a rovno ≤30T – v tomto pásmu se zvažuje přítomnost možných ko- gnitivních poškození, specifických poruch učení, které znesnadňují proces učení a získávání nových pozitivních zkušeností. Doplňkové skóry: Identita (IDN): představuje vidění sebe sama, hodnocení a uvědomování si vlastní identity: více než ≥70T – toto rozmezí může indikovat ztrátu flexibility self-koncep- tu, která brání procesům změny a osobnostnímu růstu; méně rovno ≤40T – toto rozmezí představuje, že jedinec k sobě aktivně zaujímá negativní sebeobraz.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

96 Chování (BHV): představuje percepci vlastního chování a hodnocení jeho funkčnosti: více a rovno ≥60T – v tomto rozmezí je vlastní chování přísně hodnoceno a sledováno, což může vést k určité rigiditě v projevech chování; méně rovno ≤40T – v tomto rozmezí se projevuje narušení vnímání své- ho chování a hodnocení jeho funkčnosti v podobě impulzivního chování a jednání. Dále hodnocení svého chování jako nedostačujícího. Satisfakce (SAT): představuje uspokojení se svými individuálními pocity, vnímaným sebeobrazem a také podává informaci o sebepřijetí: více a rovno ≥60T – v tomto rozmezí se projevuje narušení self-konceptu v podobě přílišného zaobírání se svým sebeobrazem a problémům se se- bepřijetím; méně rovno ≤40T – v tomto rozmezí jedinec nezažívá uspokojení se svým sebeobrazem při sníženém sebepřijetí. 8.2 Výzkumný soubor Výzkumný soubor byl tvořen jedinci závislými na alkoholu. Kritéria pro zařazení probandů do výzkumného souboru byla následující: 1 – pacient (klient) byl léčen primárně pro závislost na alkoholu, 2 – pacient (klient) byl minimálně 1 měsíc, léčen tj. 1 měsíc abstinoval, 3 – ze souboru byly vyřazeni jedinci, kteří trpěli vážnými tělesnými onemoc- něními, která by mohla korespondovat s projevy somatoformní disociace (toto opatření bylo zajištěno rozhovorem s příslušnými lékaři oddělení, na nichž probíral výzkum, a vlastním studiem zdravotnické dokumen- tace při vedení svých pacientů), 4 – pacienti (klienti) souhlasili se zařazením do výzkumu – všem účastníkům byla zajištěna anonymita s tím, že jsme požadovali pouze údaje: věk, pohlaví, vzdělání. Celkem se výzkumu zúčastnilo 135 probandů, kteří splňovali výše uvedená kritéria. Po vyhodnocení všech dotazníků jsme však museli pro neúplné vyplnění některých položek 40 dotazníků z výzkumného projektu vyloučit. Celkem jsme tedy získali k analýze 95 správně vyplněných dotazníků. Vý-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

97 zkumu se celkem zúčastnilo 23 žen a 72 mužů. Podle vzdělání jsme získali toto rozvrstvení: ZŠ = 9, SOU = 45, SŠ s maturitou = 28, VŠ = 13. Sběru dotazníků jsme se převážně zúčastnili osobně a jejich adminis- trace probíhala skupinově. Nejdříve jsme potenciálním účastníkům vysvět- lili účel výzkumu a ponechali jim možnost se rozmyslet, zda se zúčastní. Sběr dat probíhal kontinuálně v průběhu let 2010–2011. Dotazníky jsme administrovali v Psychiatrické léčebně Šternberk, Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, Fakultní nemocnici Olomouc a P-centru v Olomouci. Sběr dat probíhal pod souhlasem primáře příslušných protialkoholních oddělení a v P-centru po souhlasu vedení organizace. Okolnosti, které mohly ovlivnit sběr dat a získané dotazníky: • nechuť probandů vyplňovat dotazníky (s tímto jsme se setkali, když jedinci souhlasili s vyplňováním a v průběhu administrace vyjadřovali nevoli a chtěli od výzkumu odstoupit), • nepochopení dotazníku (což se v některých případech objevilo), • časová náročnost vyplnění dotazníků – celkem bylo potřeba k vyplnění dotazníku minimálně 30 minut (u některých probandů byla zřetelná klesající motivace vedoucí k narušení pozornosti, a tím k nesprávnému či neúplnému vyplnění dotazníku), • nesprávně či neúplně vyplněné dotazníky mohly v sobě obsahovat námi hledané proměnné, tj. klienti (pacienti), kteří nesprávně či neúplně vy- plnili dotazník, mohli být důležitou součástí našeho výzkumu a dalších výsledků. Tab. 5: Základní popisná statistika dle věku výzkumného souboru Proměnná Popisné statistiky Průměr Sm. odch. Minimum Maximum N Počet ChD věk 40,33684 10,27661 20,00000 69,00000 95 34

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

98 Graf 1: Grafické rozložení věku zkoumaných osob Histogram: věk K-S d = ,07415, p > .20; Lilliefors p > .20 očekávané rozložení 10 20 30 40 50 60 70 X <= rozmezí 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 oček.normál.hodnota Na základě uvedeného rozložení sledujeme, že distribuce našeho zkou- maného vzorku neodpovídá normálnímu rozložení populace. Celkem se výzkumu zúčastnilo 95 zkoumaných osob. Z toho 23 žen a 72 mužů. Na- šeho původního záměru – dosáhnout stejného počtu skupiny žen a mužů v rozložení obsazenosti protialkoholních oddělení, kde je většina tvořena převážně pacienty z řad mužů – jsme nedosáhli. Důvodem bylo také, že ženy nám většinou odmítaly účast na výzkumu. Grafické rozložení mužů a žen v našem výzkumu je uvedeno v následujícím grafu. Graf 2: Rozložení dle pohlaví ve výzkumném souboru N = 95

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

99 9 Popis výsledků analýz Tuto kapitolu, ve které se budeme zabývat popisem výsledků použitých analýz, si z hlediska lepšího přehledu a upravenosti rozdělíme do čtyř částí. Dělení využíváme především proto, abychom mohli postupně odpovídat na stanovené výzkumné otázky. 9.1 Power analýza a stanovení rozsahu výběru Power analýza s určením velikosti vzorku je velice důležitá součást vý- zkumného designu. Přínos této metody lze spatřovat ve stanovení velikosti vzorku tak, aby výsledky byly reliabilní a méně náchylně k chybám z měření (Kerlinger, Lee, 2000). Stanovili jsme si tyto základní cíle: • Zjistit, jaká je potřebná velikost vzorku pro statistické šetření, abychom zachovali reliabilitu. • Zjistit pravděpodobnost s jakou budou statistické testy schopny měřit efektivitu u námi zkoumaného vzorku. Tab. 6: Určení rozsahu výběru Výpočet velikosti vzorku jedna korelace, t-Test H0: Rho = 0 Hodnota Populační korelace (Rho) 0,4000 Chyba prvního druhu (Alfa) 0,0500 Požad. síla 0,9000 Aktuální síla pro požad. N 0,9021 Požadov. N (Fisher Z upravené) 61,0000 V tab. 6 znázorňujeme výsledky Power analýzy. Z tabulky vyplývá, že na zá- kladě populační korelace alexithymie u lidí závislých na alkoholu je po- třebná velikost vzorku N = 61. V následujících tabulkách pro přehlednost podáváme informace o N versus Rho (populační korelace), alfa vs. power (celková síla testu) a N vs. alfa.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

100 Graf 3: N versus populační korelace (Rho) Jedna korelace: výpočet velikosti vzorku jedna korelace, t-Test (H0: Rho = 0) N vs. Rho (Power = 0,9, Alpha = 0,05) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Populační korelace (Rho) 0 50 100 150 200 250 300 Nutnávelikostvzorku(N) (Algoritmus:FisherovoZupraveno) Graf 4: N versus Alfa Jedna korelace: výpočet velikosti vzorku Jedna korelace t-Test (H0: Rho = 0) N vs. Alpha (Power = 0,9, Populační korelace Rho = 0,4) 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 Chyba prvního druhu (Alfa) 40 50 60 70 80 90 Nutnávelikostvzorku(N) (Algoritmus:FisherovoZ upraveno)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

101 Graf 5: N versus požadovaná síla (power) Jedna korelace: výpočet velikosti vzorku Jedna koralce, t-Test (H0: Rho = 0) N vs. Power (Alpha = 0,05, Populační korelace Rho = 0,4) 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 Požadovaná síla 30 40 50 60 70 80 Nutnávelikostvzorku(N) (Algoritmus:FisherovoZupraveno) Shrnutí: Ze získaných výsledků z výpočtů velikosti vzorku a Power analýzy dostáváme odpověď, že pro reliabilní výzkum, vzhledem k populační kore- laci alexithymie u závislých lidí na alkoholu, je potřeba disponovat vzorkem N = 61. My jsme pro náš soubor disponovali vyšším počtem zkoumaných osob (N = 95), čímž jsme zajistili vyšší reliabilitu, jak je patrné z následující tabulky.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

102 Tab. 7: Power analýza pro N = 95 Power analýza jedna korelace, t-Test H0: Rho = 0 Value Velikost vzorku (N) 95,0000 Korelace nulové hypotézy (Rho 0) 0,0000 Populační korelace (Rho) 0,4000 Pravděpodobnost chyby 1 druhu (Alfa) 0,0500 Síla (upravené Fisherovo Z) 0,9832 9.2 Analýza a popisné charakteristiky V této části se zaměříme na výstupy popisné statistiky jednotlivých dotaz- níků a ověření statistické normality získaných dat. Na základě výsledků testů normality poukážeme na důvod volby neparametrických statistických metod. 9.2.1 Dotazníky TAS-20, SDQ-20, DES Nejprve se zaměříme na analýzu základních sledovaných parametrů, tj. psy- chické disociace (DES), alexithymie (TAS-20) a somatoformní disociace (SDQ-20). Při analýze výskytů sledovaných proměnných jsme došli k zá- věru, že u výzkumného souboru se alexithymie vyskytuje v 43%. Psychická disociace je přítomna u 38% jedinců. Somatoformní diso- ciace je přítomná u 45 % jedinců. Získané výsledky si pro přehlednost znázorníme v grafu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

103 Graf 6: Přítomnost zkoumaných proměnných ve zkoumaném souboru Z uvedených výsledků můžeme konstatovat, že přítomnost alexithymie v našem výzkumném souboru odpovídá závěrům studií, které předpoklá- dají její výskyt u závislých na alkoholu v rozmezí 45–65% (Evren et al., 2008; Sauvage, Loas, 2006; Uzun et al., 2003). Tab. 8: Popisné charakteristiky DES, SDQ-20, TAS-20 u výzkumného souboru V tab. 8 znázorňujeme základní rozložení získaných dat. U psychické di- sociace je průměrné skóre 21.55 což poukazuje na její průměrnou přítom-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

104 nost. U alexithymie není splněna hodnota poukazující na její přítomnost v průměru celého souboru. Průměrná hodnota 55,94 nás informuje o tom, že můžeme zvážit její přítomnost. Somatoformní disociace dosahuje průměrnou hodnotu v celém zkou- maném souboru 33,68, což značí její častější zastoupení ve zkoumaném souboru. Z faktorů alexithymie lze sledovat nejvyšší průměr u faktoru 3 (25,02). Na tyto výsledky navazujeme v testech normality znázorňujících, zda data pocházejí z normálního rozložení. K výpočtům testu normality jsme využili Saphiro-Wilks W-test, Liliefors test a Kolmogorow-Smirnow test, které slouží k ověření reliabilního rozložení (Hendl, 2004). Výsledky testu normality si znázorníme v tabulce. Tab. 9: Test normality pro DES, SDQ-20, TAS 20 Komentář k DES: Na základě provedených analýz konstatujeme, že dis- tribuce psychické disociace nesplňuje požadavky na normální rozložení. V distribuci zkoumaného souboru lze sledovat i dvě odlehlé hodnoty. Vzhledem k nesplnění statistických požadavků na normalitu budeme v dalším výzkumu s touto proměnnou užívat neparametrickou statistiku. Komentář k SDQ-20: Zde platí závěry jako pro psychickou disociaci, tj. na základě provedených analýz konstatujeme, že distribuce somato- formní disociace nesplňuje požadavky na normální rozložení. V distribuci zkoumaného souboru lze sledovat více odlehlých hodnot. Vzhledem k ne- splnění statistických požadavků na normalitu budeme s touto proměnnou užívat neparametrickou statistiku. Komentář k TAS-20: Na základě provedených analýz konstatujeme, že dis- tribuce alexithymie splňuje požadavky normálního rozložení alexithymie v populaci. I přes prokázanou normalitu budeme v dalších analýzách u této proměnné také používat neparametrickou statistiku.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

105 Shrnutí hlavních výsledků: Při analýze výskytů sledovaných proměnných jsme došli k závěru, že u výzkumného souboru se alexithymie vyskytuje v 43%. Psychická disociace je přítomná u 38% jedinců. Somatoformní di- sociace je přítomná u 45% jedinců. Výše uvedené výsledky uzavíráme tím, že alexithymie, disociace a somatoformní disociace jsou důležitou součástí závislostí na alkoholu. Zajímavé jsou také výsledky průměru výzkumné skupiny v oblasti externě orientovaného myšlení a omezení fantazijního života, představující třetí faktor alexithymie. Toto by mohlo znamenat, že osoby závislé na alkoholu mohou mít ten- denci své myšlení převážně orientovat externě s doprovázejícím omezením či chudostí fantazijního života. Z výsledků testů normality neprokazujeme předpoklad normálního rozložení v populaci. Předpoklad normálního roz- ložení lze sledovat pouze u alexithymie. 9.2.2 Dotazník SVF-78 Nejprve se zaměříme na analýzu základních sledovaných parametrů, tj. jed- notlivých průměrů subtestů dotazníku SVF-78 a celkového skóre pozitiv- ních a negativních strategií. Tab. 10: Popisná statistika dotazníku SVF-78 a jeho jednotlivých subtestů

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

106 V tab. 10 považujeme za významné vyšší průměrné hodnoty u negativ- ních strategií zvládání stresu, převážně únikových tendencí, rezignace a sebeobviňování. Z pozitivních strategií má nejvyšší průměr strategie náhradní uspokojení (intepretace viz shrnutí níže). V následující tabulce si znázorníme výsledky testu normality pro do- tazník SVF-78. Tab. 11: Testy normality pro test SVF-78 a jeho subtesty K SVF-78: Z tab. 11 lze usoudit, že předpoklad normálního rozložení byl potvrzen pouze u strategie odklon. Ostatní strategie zvládání stresu ne- splňují předpoklad normálního rozložení. Shrnutí hlavních výsledků: Za významné považujeme nadprůměrné hod- noty negativních strategií zvládání stresu. Tyto hodnoty nalézáme u úni- kových tendencí, rezignace a sebeobviňování. Toto interpretujeme tak, že u závislých lidí na alkoholu jsou častěji zastoupeny výše uvedené negativní strategie zvládání stresu. Z pozitivních strategií má nejvyšší průměr u vý- zkumné skupiny strategie náhradní uspokojení, což může představovat u lidí závislých na alkoholu tendenci vyhledávat při působení zátěže jiné zdroje uspokojení vedoucí k redukci tenze. Toto uspokojení může být také

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

107 realizováno alkoholem, např. po dobře odvedené práci, po úspěšném vy- řešení úkolu. Tento styl uspokojení je však u závislých lidí žádoucí, a proto tato strategie nabývá na významu v hledání dalších uspokojujích alternativ a jejich realizaci. V testu normality splňuje předpoklad normálního rozlo- žení strategie zvládání stresu typu odklon. 9.2.3 Dotazník TSCS-II V této kapitole poukážeme na analýzu jednotlivých složek self-konceptu v TSCS-II. Popisná statistika přináší výsledky znázorněné v tab.12. Tab. 12: Popisná statistika dotazníku TSTC-II a jeho subtestů TOT-skóre – celková hodnota self-konceptu, FYZ – fyzické Já, MOR – morální Já, PER – personální Já, FAM – rodinné Já, SOC – sociální Já, ACA – akademické Já, IDN- identita, SAT – satisfakce, BHV – chování. Na základě popisné statistiky lze v průměru našeho souboru sledovat nižší hodnotu než 40 u celkového skóru self-konceptu, morálního Já, perso- nálního Já, rodinného Já a doplňkového skóru Identita. Toto interpretujeme tak, že se u lidí závislých na alkoholu častěji pro- jevuje snížení sebehodnocení, prožívání úzkosti při nedostatečné kontrole svého chování se zvýšenou sebekritikou. Dále lze předpokládat častější projevy určité sebenenávisti či self-de- struktivního chování s pocity odcizení od rodiny a zaujímání negativního postoje k sobě samému.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

108 Výsledky testu normality si na základě provedených testů znázorníme níže v tabulce. Tab. 13: Testy normality pro test TSCS a jeho subtesty K TSCS-II: na základě provedených testů předpoklad normálního roz- ložení prokazujeme u subtestů fyzického Já, sociálního Já, akademického (pracovního) Já. Ostatní subtesty nesplňují kritéria pro normální rozložení. Shrnutí hlavních výsledků: použitím deskriptivní analýzy dat poukazuje- me na hodnoty pod normou u celkového skóru self-konceptu, morálního Já, personálního Já, rodinného Já a doplňkového skóru Identita. Tyto výsledky interpretujeme tak, že u lidí závislých na alkoholu se převážně objevují potíže v sebehodnocení a v pozitivním sebeprožívání. Předpo- klad normálního rozložení lze sledovat u subtestů fyzické Já, sociální Já, akademické Já. 9.3 Korelační analýza a faktorová analýza DES, SDQ-20, TAS-20 V této části se zaměříme na výsledky faktorové analýzy. Jak jsme již uvedli, centrálním výzkumem je hledání a mapování psychologických souvislostí disociace a alexithymie k self-konceptu a strategiím zvládání stresu. Otáz- kou je, zda se jednotlivé koncepty, tj. alexithymie, disociace a somatoformní disociace, mezi sebou vzájemně překrývají a podobají nebo tvoří samostat-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

109 né konstrukty. Cílem této analýzy bylo zjistit, do jaké míry je alexithymie podobná či v překryvu s psychickou disociací a somatoformní disociací. V následujících analýzách poukážeme na výsledky vztahů a souvislostí měřených konstruktů pomocí faktorové analýzy a neparametrické korelace. Pro zvýšení realiability budou uvedeny i výsledky korelačních koeficientů Gamma a Kendall Tau. Tab. 14: Spearmanova korelační matice TAS-20, SDQ, DES u celkového souboru (p < ,05000) Proměnná DES-tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES-tot 1 0,59 0,59 0,53 0,1 0,57 TAS-tot 0,59 1 0,84 0,76 0,36 0,6 TAS-f1 0,59 0,84 1 0,59 0,04 0,66 TAS-f2 0,53 0,76 0,59 1 –0,04 0,45 TAS-f3 0,1 0,36 0,04 –0,04 1 0,05 SDQ-20 0,57 0,6 0,66 0,45 0,05 1 Tab. 15: Gamma korelační matice TAS-20, SDQ, DES u celkového souboru (p < ,05000) Proměnná DES-tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES-tot 1 0,44 0,44 0,36 0,07 0,43 TAS-tot 0,44 1 0,69 0,6 0,27 0,45 TAS-f1 0,44 0,69 1 0,46 0,02 0,52 TAS-f2 0,39 0,6 0,46 1 –0,02 0,34 TAS-f3 0,07 0,27 0,02 –0,02 1 0,03 SDQ-20 0,43 0,45 0,52 0,34 0,03 1

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

110 Tab. 16: Kendall Tau korelační matice TAS-20, SDQ, DES u celkového souboru (p < ,05000) Proměnná DES-tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES-tot 1 0,43 0,43 0,43 0,38 0,42 TAS-tot 0,43 1 0,66 0,66 0,58 0,44 TAS-f1 0,43 0,66 1 0,44 0,44 0,5 TAS-f2 0,38 0,58 0,44 1 1 0,33 TAS-f3 0,07 0,26 0,02 –0,02 –0,02 0,03 SDQ-20 0,42 0,44 0,5 0,33 0,33 1 Z uvedených tabulek neparametrické korelace vyplývají prokazatelné Spearmannovy korelační koeficienty mezi jednotlivými konstrukty. Mezi alexithymií a somatoformní disociací je korelační koeficient r = 0,6. Tato hodnota představuje významnou pozitivní korelaci alexithymie se soma- toformní disociací, tj. vyšší míra alexithymie se pojí s hlubšími projevy somatoformní disociace. U jednotlivých faktorů alexithymie a somatoformní disociace lze získat tyto výsledky. Faktor 1 alexithymie vzrůstá s přítomností somatoformní disociace (r = 0,66). Faktor 2 alexithymie vzrůstá se somatoformní disociací také (r = 0,45). Faktor 3 alexithymie nevykazuje statisticky signifikantní vztah k somatoformní disociaci (r = 0,05). Alexithymie je v pozitivním vztahu s projevy psychické disocia- ce (r = 0,59). Psychická disociace je ve vztahu s faktorem 1 alexithymie (r = 0,44). Faktor 2 alexithymie je také v pozitivním vztahu s psychickou disociací (r = 0,53). Faktor 3 alexithymie s psychickou disociací dosahuje korelačního koeficientu r = 0,1, čímž nevykazuje významný vztah mezi obě- ma konstrukty. Psychická disociace se somatoformní disociací (r = 0,43) představuje pozitivní vazbu. Z výsledků je patrné, že jednotlivé konstrukty se navzájem prolínají ve svých projevech a že jejich jednotlivá přítomnost u závislých lidí představuje zvýšenou míru projevů ostatních proměných. Lze tedy předpokládat, že s vyšší mírou alexithymie u lidí závislých na alkoholu se výrazněji projevuje somatofromní disociace i psychické di- sociace.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

111 9.3.1 Cílená korelační analýza V této části poukážeme na výsledky cílené korelační analýzy po rozdělení výzkumného souboru podle stanovených kritérií, tj. přítomnosti alexithy- mie, psychické disociace, somatoformní disociace a pohlaví. Při popisu vztahů se omezíme na významné korelační koeficienty. Popis všech zís- kaných korelací není nutný z důvodu možného přehlcení interpretacemi všech vztahů. Tab. 17: Korelace mezi TAS-20, SDQ-20, DES (muži), přítomnost alexithymie, psychické disociace a somatoformní disociace p < ,05000 Proměnná DES-tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES-tot 1 0,05 0,42 0,01 –0,55 0,28 TAS-tot 0,05 1 0,41 0,72 0,02 0,39 TAS-f1 0,42 0,41 1 –0,02 –0,45 0,44 TAS-f2 0,01 0,72 –0,02 1 –0,2 0 TAS-f3 –0,55 0,02 –0,45 –0,2 1 0,14 SDQ-20 0,28 0,39 0,44 0 0,14 1 Komentář k tab. 17: Míra disociace vzrůstá s neschopností identifikovat vlastní emoce a zažívání nediferencovaného vzrušení (r = 0,42). Vyjádření alexithymie je nejvíce ovlivněno s růstem nechopnosti deskripce emocí (r = 0,72). Projevy disociace jsou snižovány při vyšší externí orientaci myš- lení a omezení fantazijního života (r = – 0,55). Alexithymie a zejména její faktor 1 pozitivně ovlivňuje a prohlubuje projevy somatoformní disociace (r = 0,44).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

112 Tab. 18: Korelace mezi TAS-20, SDQ-20, DES (ženy), přítomnost psychické disociace, alexithymie, somatoformní disociace, p < ,05000 Proměnná DES-tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES-tot 1 0,69 0,44 0,25 0,16 –0,05 TAS-tot 0,69 1 0,57 0,64 –0,04 0,51 TAS-f1 0,44 0,57 1 –0,04 –0,34 –0,7 TAS-f2 0,25 0,64 –0,04 1 –0,32 0,46 TAS-f3 0,16 –0,04 –0,34 –0,32 1 –0,3 SDQ-20 0,41 0,75 0,63 0,46 –0,3 1 Komentář k tab. 18: Alexithymie zde představuje významnou vazbu s pro- jevy psychické disociace (r = 0,69). Projevy somatoformní disociace jsou významně prohlubovány přítomností alexithymie (r = 0,75). Psychická disociace je v pozitivní vazbě s projevy somatoformí disociace (r = 0,41). Shrnutí: Z tab. 17 a 18 vyplývají rozdíly v míře vztahu daných proměných mezi muži a ženami závislými na akoholu. Toto vysvětlujeme tak, že u žen jsou jednotlivé konstrukty mezi sebou hlouběji provázané a jejich dopad na prožívání je širší než u mužů. 9.3.2 Faktorová analýza DES, TAS, SDQ-20 V této části se zaměříme na výsledky získané pomocí faktorové analýzy. Tuto metodu užíváme pro ověření relativní závislosti či nezávislosti měře- ných konstruktů, tj. alexithymie, psychická disociace a somatoformní diso- ciace. Pokud jednotlivé dotazníky měří nezávislé jevy, tak by toto faktorová analýza měla identifikovat a označit výsledné faktory jako nezávislé. Pokud dotazníky měří to samé, nebude faktorová analýza schopná rozlišit faktory mezi jednotlivými skóry. Faktorová analýza byla provedena metodou ex- trakce hlavních komponent s prostou varimax rotací. Jednotlivé výsledky faktorové analýzy si znázorníme v následujících tabulkách.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

113 Graf 7: Znázornění faktorové analýzy DES, TAS, SDQ-20 Faktor. zátěže, faktor 1 ku faktoru 2 Rotace: Varimax pr. Extrakce: Hlavní komponenty DES tot TAS ‐tot SDQ‐20 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Faktor 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Faktor2 DES tot TAS ‐tot SDQ‐20 Tab. 19: Faktor. zátěže (Varimax pr.) Extrakce: Hlavní komponenty (označené zatěže jsou > ,700000) Faktor – 1 Faktor – 2 DES tot 0,911988 0,265719 TAS-tot 0,660112 0,542186 SDQ-20 0,274398 0,937959 Výkl. roz 1,342764 1,244340 Prp. celk 0,447588 0,414780 Komentář ke grafu 7 a tab. 19: Z uvedeného vyplývá, že mezi sledovaný- mi testy se nalézají dva silné faktory. První faktor je zastoupen a nejsilněji sycen psychickou disociací. Druhý faktor je nejsilněji sycen somatoformní disociací. Alexithymie stojí na pomezí těchto dvou faktorů a sytí je mírou 0,66 pro faktor 1 a 0,54 pro faktor 2. Tyto výsledky interpretujeme tak, že testy měří relativně nezávislé konstrukty a také tyto konstrukty dále rozvíjejí. Psychická disociace a so- matoformní disociace představují tedy relativně nezávislé konstrukty. Alexithymie vychází také jako samostatný jev, ale z výsledků je patrné, že

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

114 významně sytí předchozí dva konstrukty. V následujících tabulkách si pro upřesnění znázorníme další pomocné výsledky. Tab. 20: Faktor. zátěže (Bez rot.) Extrakce: Hlavní komponenty (označené zatěže jsou > ,700000) Faktor – 1 Faktor – 2 DES tot –0,845518 0,432930 TAS-tot –0,852193 0,058990 SDQ-20 –0,843468 –0,493582 Výkl. roz 2,152574 0,434531 Prp. celk 0,717525 0,144844 Tab. 21: Reziduální korelace Extrakce: Hlavní komponenty (označená rezidua jsou > ,100000) DES tot TAS -tot SDQ-20 DES tot 0,10 –0,16 0,07 TAS-tot –0,16 0,27 –0,11 SDQ-20 0,07 –0,11 0,04 Tab. 22: Komunality Extrakce: Hlavní komponenty Rotace: Varimax pr. Z 1 – faktoru Z 2 – faktorů Více – R^2 DES tot 0,831723 0,902329 0,418550 TAS -tot 0,435747 0,729713 0,432006 SDQ-20 0,075294 0,955062 0,414312 Dále se zaměříme na výpočet faktorové analýzy i pro jednotlivé faktory alexithymie vůči psychické disociaci a somatoformní disociaci.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

115 Graf 8: Vztah analyzovaných proměnných ve dvoufaktorovém řešení Faktor. zátěže, faktor 1 ku faktoru 2 Rotace: Varimax pr. Extrakce: Hlavní komponenty DES tot TAS ‐tot TAS‐F1 TAS‐f2 TAS‐f3 SDQ‐20 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Faktor 1 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Faktor2 DES tot TAS ‐tot TAS‐F1 TAS‐f2 TAS‐f3 SDQ‐20 Tab. 23: Faktorová analýza varimax prostá Extrakce: Hlavní komponenty, (označené zatěže jsou > ,700000) Proměnná Faktor 1 Faktor 2 DES-tot 0,77 0,04 TAS-tot 0,84 0,41 TAS-f1 0,9 0,025 TAS-f2 0,78 –0,01 TAS-f3 0,06 0,99 SDQ-20 0,78 –0,06 Výkl. roz 3,422 1,158 Prp. celk. 0,57 0,19 Komentář ke grafu 8 a tab. 23: z výsledků vyplývají dva silné faktory. Fak- tor 1 je sycen nejsilněji faktorem 1 alexithymie (0,90), alexithymií (0,87), somatoformní disociací (0,78), psychickou disociací (0,77) a faktorem 2 ale- xithymie (0,78). Faktor 2 je nejsilněji sycen faktorem 3 alexithymie (0,99). Na pomezí obou faktorů se nalézá alexithymie, tj. sytí faktor 1 i faktor 2.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

116 Toto zjištění potvrzuje relativní nezávislost měřených konstruktů i subtestů TAS-20. Jako samostatný konstrukt se objevuje faktor 3 alexithymie (zalo- žený na externí orientaci myšlení a oslabení fantazie). Z výsledků faktorové analýzy tedy vyplývá, že alexithymie sytí významným způsobem předchozí konstrukty. Z tab. 25 (viz níže) vyplývá, že oba faktory společně vyčerpávají 76% celkové variance. Dále si znázorníme doplňující tabulky a graf našich výpočtů. Tab. 24: Eigenvalue hodnoty dvoufaktorové řešení Eigenvalue Tot Kumul. Eigenvalue Kumul % 1 3,498 58,312 3,498 58,312 2 1,085 18,089 4,584 76,402 Tab. 25: Reziduální korelace Extrakce: Hlavní komponenty (označená rezidua jsou > ,100000) DES tot TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 SDQ-20 DES tot 0,40 –0,11 –0,09 –0,13 0,03 –0,04 TAS-tot –0,11 0,07 0,04 0,08 –0,03 –0,08 TAS-f1 –0,09 0,04 0,17 –0,12 –0,02 –0,03 TAS-f2 –0,13 0,08 –0,12 0,39 –0,03 –0,21 TAS-f3 0,03 –0,03 –0,02 –0,03 0,01 0,06 SDQ-20 –0,04 –0,08 –0,03 –0,21 0,06 0,38 9.4 Shrnutí hlavních výsledků V této části si shrneme předchozí získané výsledky a zaměříme se na od- povědi na výzkumné otázky 1 a 2. Výzkumná otázka č. 1: Existují statisticky prokazatelné vztahy mezi kon- strukty disociace, somatoformní disociace a alexithymie, kterou měříme po- mocí příslušných dotazníků? Výzkumná otázka č. 2: Jsou tyto vztahy v případě jejich existence založeny na relativní samostatnosti těchto konstruktů nebo se konceptuálně překrývají a měří to samé?

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

117 Na základě provedené analýzy konstatujeme, že alexithymie byla u na- šeho zkoumaného souboru přítomná celkem u 43% jedinců. Psychická di- sociace je přítomná u 38% jedinců. Somatoformní disociace je přítomná u 45% jedinců. Tyto výsledky lze opatrně interpretovat tak, že alexithymie, disociace a somatoformní disociace představují relativně významnou sou- část závislosti na alkoholu. Zajímavý je také výsledek zvýšené průměrné hodnoty faktoru 3 alexithymie u zkoumaného souboru. Toto zvýšení in- terpretujeme tím, že u jedinců závislých na alkoholu lze očekávat potíže se zpracováním a regulací vlastních emočních pochodů a spíše inklinaci k vnějším faktorům, které mohou být vnímány stabilněji a jako neohrožujcí. Tento odklon do vnitřního prostředí může představovat rizikový faktor pro komplikace v léčbě, protože emočně sycené situace mohou vést k vnímání osobní a sociální nepohody a vzniku úzkosti, kterou svými anxiolytickými účinky dokáže alkohol modulovat. K výzkumné otázce č. 1: Existují statisticky prokazatelné vztahy mezi kon- strukty disociace, somatoformní disociace a alexithymie, kterou měříme po- mocí příslušných dotazníků? U celkového souboru lze sledovat prokazatelné korelační koeficienty mezi jednotlivými konstrukty. Alexithymie pozitivně koreluje se somato- formní disociací (r = 0,6). Lze tedy předpokládat, že s přítomností alexi- thymie se může souběžně vyskytovat i somatoformní disociace s úvahou, že čím výraznější jsou projevy alexithymie u jedince závislého na alkoholu, tím výraznější budou i projevy somatoformní disociace a naopak. Korelační koeficient mezi alexithymií a psychickou disociací (r = 0,59), také předsta- vuje významný pozitivní vztah. Mezi psychickou disociací a somatoformní disociací prokazujeme pozitivní korelační vztah (r = 0,4). Zajímavé výsledky přináší cílená korelační analýza, v níž jsme celkový soubor rozdělili podle pohlaví, přítomnosti alexithymie, psychické disociace a somatoformní disociace. Ze získaných výsledků uvedeme jen ty, které považujeme za důležité. U mužů, u nichž je přítomna alexithymie, psychická disociace a so- matoformní disociace, jsou výsledky korelační analýzy následující. Nalézáme pozitivní korelaci psychické disociace a faktoru 1 alexithymie (r = 0,4). Tento výsledek interpretujeme tak, že u mužů souvisí psychická disociace s poruchou identifikace vlastních emocí a zažíváním nediferen-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

118 covaného emočního vzrušení. Alexithymie významně koreluje se svým faktorem 1 (r = 0,7). Negativní korelaci (r = – 0,5) prokazujeme mezi psychickou disociací a faktorem 3 alexithymie, tj. vyšší míra externí orientace myšlení a omezení fantazijního způsobu života snižuje projevy psychické disociace. U souboru žen současně s alexithymií, psychickou disociací a so- matoformní disociací jsou výsledky korelační analýzy následující. Vý- znamnou pozitivní korelaci sledujeme mezi alexithymií a somatoformní disociací, kde r = 0,75. Lze tedy předpokládat pozitivní vztah mezi pří- tomností alexithymie a přítomností projevů somatoformní disociace u žen závislých na alkoholu. Významný pozitivní korelační koeficient lze dále sle- dovat mezi alexithymií a psychickou disociací (r = 0,69). Alexithymie u žen pozitivně koreluje se svým faktorem 1 (r = 0,57) a faktorem 2 (r = 0,64). Faktor 1 alexithymie pozitivně koreluje se somatoformní disociací (r = 0,6), což poukazuje na to, že přítomnost poruchy identifikace emocí prohlubuje somatoformní disociativní projevy. Závěrem k výzkumné otázce č. 1 konstatujeme, že mezi alexithymií, disociací a somatoformní disociací existují prokazatelné vztahy jak u cel- kového souboru, tak v souboru mužů a souboru žen. K výzkumné otázce č. 2: Jsou tyto vztahy v případě jejich existence založeny na relativní samostatnosti těchto konstruktů nebo se konceptuálně překrývají a měří to samé? Na základě provedené faktorové analýzy a jejích výsledků jsme dospěli k závěru, že dotazníky DES, SDQ-20 a TAS-20 jsou relativně samostatné a v míře měření se nepřekrývají. Při zkoumání faktorové analýzy uvnitř faktorů dotazníků TAS-20 se jako významný ukázal faktor 3 alexithymie, představující externě orientované myšlení a omezení fantazijního způsobu života, což také koresponduje s jeho nejvyšší průměrnou hodnotou u cel- kového souboru.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

119 9.5 Vztah TAS-20, SDQ-20 a DES ke strategiím zvládání stresu 9.5.1 Vztah alexithymie ke strategiím zvládání stresu V této části si znázorníme výsledky neparametrických korelačních analýz mezi alexithymií a strategiemi zvládání stresu. Dálé ukážeme, zda mezi jedinci s alexithymií a bez ní existuje signifikantní rozdíl v užívání strategií zvládání stresu. Získané výsledky si znázorníme v následujících tabulkách. Tab. 26: Korelace mezi TAS-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, celkový soubor, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Podhodnocení –0,11 –0,11 –0,16 0,01 Odmítání viny –0,02 0,02 –0,09 –0,11 Odklon –0,05 –0,02 –0,04 –0,10 Náhradní uspokojení 0,02 0,08 –0,07 –0,04 Kontrola situace –0,11 –0,08 –0,31 0,03 Kontrola reakcí –0,17 –0,12 –0,25 –0,07 Pozitivní instrukce –0,24 –0,19 –0,39 0,01 Poz. celkem –0,12 –0,07 –0,25 –0,02 Komentář k tab. 26: Porucha deskripce emocí negativně ovlivňuje schopnost plánovat a kontrolovat jednání vedoucí k řešení působící zátěže (r = –0,31) a dále snižuje hodnocení sebekompetence a sebekontroly.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

120 Tab. 27: Korelace mezi TAS-20 a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, celkový soubor, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Sociální opora 0,15 0,20 0,06 –0,05 Vyhýbání –0,06 –0,02 –0,05 –0,10 Únikové tendence 0,20 0,24 0,24 –0,05 Perserverace 0,27 0,36 0,20 –0,08 Rezignace 0,32 0,34 0,39 –0,14 Sebeobviňování 0,29 0,35 0,20 0,03 Neg. celkem 0,29 0,35 0,24 –0,08 Komentář k tab. 27: S vyšší mírou alexithymie se prohlubuje tendence vzdávat se v zátěžových situacích s pocity bezmoci a beznaděje (r = 0,32). Rezignační tendence v zvládání zátěže jsou prohlubovány poruchou de- skripce vlastních emocí (r = 0,39). Alexithymie pozitivně koreluje s rezignací (r = 0,32). Porucha identifi- kace vlastních emocí zvyšuje v zatěžových situacích neschopnost se myš- lenkově od těchto situací odpoutat (r = 036). Tab. 28: Korelace mezi TAS-20 s negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost alexithymie, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Sociální opora 0,43 0,50 –0,04 –0,06 Vyhýbání 0,26 0,18 0,16 –0,02 Únikové tendence 0,35 0,21 0,32 –0,24 Perserverace 0,20 0,48 –0,10 –0,30 Rezignace 0,23 0,29 0,29 –0,41 Sebeobviňování 0,23 0,43 –0,11 –0,11 Neg. celkem 0,38 0,46 0,11 –0,26 Komentář k tab. 28: Přítomnost alexithymie u mužů zvyšuje tendence vyhledávat v zátěžových situacích vnější pomoc, zjistit si pohovor a sociální oporu (r = 0,43). Dále alexithymie souvisí s růstem tendence vyhnout se

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

121 zátěži (r = 0,35). Porucha identifikace emocí zvyšuje tendence k vyhledání sociální opory (r = 0,5) a potíže odpoutat se od myšlenkového přemítání vztažně k působící zátěžové situaci (r = 0,48). Tab. 29: Korelace mezi TAS-20 a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost alexithymie, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Sociální opora 0,15 0,01 –0,03 0,42 Vyhýbání 0,14 0,26 –0,30 0,41 Únikové tendence 0,42 0,19 0,18 0,11 Perserverace 0,63 0,22 0,54 0,10 Rezignace 0,75 0,09 0,55 0,13 Sebeobviňování 0,52 0,21 0,35 0,21 Neg. celkem 0,56 0,17 0,24 0,33 Komentář k tab. 29: Alexithymie u žen významně zvyšuje tendence ke vzdávání se s pocitem bezmoci a beznaděje na působení zátěžové situace (r = 0,75). Alexithymie dále vykazuje pozitivní vazby s potížemi se od pro- blému myšlenkově odpoutat (r = 0,63) a s připisováním příčiny vzniku problému sobě (r = 0,52). Tab. 30: Korelace mezi TAS-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost alexithymie, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Podhodnocení 0,15 0,004 –0,1 0,25 Odmítání viny 0,22 0,31 –0,12 –0,10 Odklon 0,40 0,29 0,12 –0,04 Náhradní uspokojení 0,34 0,38 –0,08 0,003 Kontrola situace 0,26 0,36 –0,37 0,17 Kontrola reakcí 0,08 0,14 –0,24 0,14 Pozitivní instrukce 0,05 0,38 –0,51 0,18 Poz. celkem 0,37 0,41 –0,22 0,11

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

122 Komentář k tab. 30: Z přítomnosti alexithymie u mužů vyplývá její po- zitivní vazba k odklonu od zátěžových situací (r = 0,40) a s obrácením se k pozitivním aktivitám a situacím vedoucích k uspokojení (r = 0,34). Tab. 31: Korelace mezi TAS-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost alexithymie, p < ,05000 TAS-tot TAS-f1 TAS-f2 TAS-f3 Podhodnocení –0,51 –0,14 –0,34 –0,14 Odmítání viny –0,10 –0,07 0,21 –0,35 Odklon –0,25 –0,36 0,02 –0,06 Náhradní uspokojení 0,04 –0,24 0,11 0,26 Kontrola situace –0,11 0,27 –0,19 –0,41 Kontrola reakcí –0,24 0,11 –0,23 –0,35 Pozitivní instrukce –0,40 –0,03 –0,29 –0,19 Poz. celkem –0,23 –0,12 –0,11 –0,15 Komentář k tab. 31: U žen s alexithymií vyplývá negativní vazba s pozitiv- ními strategiemi stresu. Přítomnost alexithymie snižuje schopnost, ve srov- nání se s ostatními, přisuzovat menší význam stresu (r = –0,51) a hodnotit se jako kompententní v řešení stresu. Tab. 32: Rozdíl mezi negativní strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti alexithymie (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Sociální opora 2301,500 2258,500 983,500 1,054 0,291 1,056 0,29062 0,2930 Vyhýbání 2036,000 2524,000 1001,00 –0,924 0,355 –0,926 0,35425 0,3589 Únikové tendence 2321,500 2238,500 963,500 1,203 0,228 1,207 0,22715 0,2298 Perserverace 2342,500 2217,500 942,500 1,360 0,173 1,362 0,17302 0,1745 Rezignace 2419,500 2140,500 865,500 1,934 0,053 1,939 0,05246 0,0528 Sebeobviňování 2435,000 2125,000 850,000 2,049 0,040 2,054 0,03989 0,0403

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

123 Z tab. 32 vyplývá, že prokazatelný rozdíl mezi podskupinou s alexithymií a bez ní, se nalézá u strategie sebeobviňování. Lidé závislí na alkoholu s pří- tomnosti alexithymie používají více ve stresových či zátěžových situacích tendenci se obviňovat. Tab. 33: Rozdíl mezi pozitivními strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti alexithymie (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Podhodnocení 2014,000 2546,000 979,000 –1,088 0,276 –1,090 0,275 0,279 Odmítání viny 2074,000 2486,000 1039,00 –0,641 0,521 –0,642 0,520 0,525 Odklon 2003,000 2557,000 968,000 –1,170 0,241 –1,172 0,240 0,244 Náhradní uspokojení 2075,000 2485,000 1040,00 –0,633 0,526 –0,634 0,525 0,530 Kontrola situace 1998,500 2561,500 963,500 –1,203 0,228 –1,205 0,227 0,229 Kontrola reakcí 1928,500 2631,500 893,500 –1,725 0,084 –1,730 0,083 0,084 Pozitivní instrukce 1889,500 2670,500 854,500 –2,016 0,043 –2,020 0,043 0,043 Z tab. 33 vyplývá, že prokazatelný rozdíl mezi podskupinou s alexithymií a bez ní se nalézá u strategie pozitivní instrukce. Toto interpretujeme tak, že lidé závislí na alkoholu bez přítomnosti alexithymie nepoužívají více ve stresových či zátěžových situacích pozitivní sebeinstruování než jedinci s alexithymií. 9.5.2 Shrnutí výsledků korelační analýzy alexithymie a strategií zvládání stresu V této části shrneme vybrané výsledky z provedených korelačních analýz a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 5. Výzkumná otázka č. 5: Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithymie k strategiím zvládání stresu? Na základě provedené korelační analýzy poukazujeme na tyto výsledky. V oblasti pozitivních strategií zvládání stresu u celkového souboru sleduje- me negativní korelaci faktoru 2 alexithymie se strategiemi kontrola situace

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

124 (r = –0,31) a pozitivní instrukce (r = –0,39). Tento výsledek interpretujeme tak, že pokud má jedinec potíže s deskripcí emocí, bude ve snížené míře či nedostatečně používat strategii kontrola situace, která je založena na sna- ze ovládnout a dostat pod kontrolu působící stresovou situaci a pozitivně se instruovat. V oblasti negativních strategií zvládání stresu lze sledovat pozitivní korelaci mezi alexithymií a strategií rezignace (r = 0,32). S ale- xithymií stoupá míra rezignace na působení stresových podnětů. Faktor 1 alexithymie pozitivně koreloval se strategiemi typu perse- verace (r = 0,36), rezignace (r = 0,34) a sebeobviňování (r = 0,35). Tento výsledek interpretujeme tak, že jedinec, který má potíže s identifikací vlast- ních emocí a prožívá nediferencované emoční vzrušení, má větší tendenci na stresové situace reagovat strategiemi perseverace, rezignací a sebeobvi- ňováním. U mužů s přítomností alexithymie nalézáme pozitivní korelaci s potře- bou sociální opory (r = 0,43) a únikovými tendencemi (r = 0,35). Přítom- nost alexithymie u mužů vede k zvýšené potřebě sociální opory a podpory ve zvládání stresových situací a ke sklonu, pokud opora není přítomná, reagovat únikem. S únikovou strategií negativně koreluje faktor 2 alexi- thymie, což znamená, že neschopnost deskripce vlastních emocí může vést u jedince k tomu, že ze stresové situace unikne a tím se vyhne jejímu řešení a dopadu. Faktor 1 alexithymie, pozitivně koreluje se strategiemi typu perserverace (r = 0,48), sebeobviňování (r = 0,41). Toto interpretujeme tak, že přítomnost faktoru 1 alexithymie představuje u jedince v určité míře sklon reagovat na stres a zátěž ulpíváním na určité strategii řešení stresu a sebeobviňováním. Faktor 3 alexithymie negativně koreluje se strategiemi typu perseverace (r = –0,3) a strategií rezignace (r = –0,41). U přítomnosti alexithymie u mužů a pozitivních strategií zvládání stresu nalézáme tyto vztahy. Přítomnost alexithymie pozitivně koreluje s náhradním uspokojením (r = 0,34), tj. jedinci s alexithymií si mohou dosycovat své emoce jinými zdroji a hledají pozitivní činnosti či situace. faktor 1 alexithymie pozitivně koreluje se strategiemi náhradní uspoko- jení (r = 0,38), kontrola situace (r = 0,36), pozitivní instrukce (r = 0.38). Negativní korelaci sledujeme mezi faktorem 2 alexithymie a pozitivní instrukce (r = –0,42). Negativní korelace má faktor 2 alexithymie se stra- tegiemi zvládání stresu typu kontrola situace (r = –0,38) a pozitivní in- strukce (r = –0,42).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

125 U žen s přítomností alexithymie nalézáme pozitivní korelaci s úniko- vými tendencemi (r = 0,42). Pozitivní korelaci také nalézáme u faktoru 3 alexithymie se zvýšenou potřebou sociální opory (r = 0,42) a strategií vy- hýbání (r = 0,41). Přítomnost faktoru 3 alexithymie u žen vede ke zvýšené potřebě sociální opory a podpory při působení stresových situací a také k vyhýbání se řešení stresových situací. Přítomnost alexithymie u žen pozitivně koreluje s perseverací (r = 0,63), rezignací (0,75) a sebeobviňováním (r = 0,52). Sledujeme významnou korelaci mezi přítomností alexithymie a strate- gií typu rezignace, což interpretujeme tak, že ženy s alexithymií mají větší tendenci na stresovou situaci a zátěž reagovat rezignací. Vztah přítomnosti alexithymie u žen s pozitivními strategiemi zvládá- ní stresu je následující. Alexithymie negativně koreluje se strategií podhod- nocení (r = –0,51), což lze interpretovat, že ženy s alexithymií méně užívají podhodnocování stresu a pozitivní instrukce (r = –0,40). Faktor 1 alexithy- mie negativně koreluje se strategií odklon (r = –0,36), což lze interpretovat tak, že přítomnost faktoru 1 alexithymie vede ke snížení schopnosti odklonit se od zátěžových situací. Faktor 3 alexithymie negativně koreluje se strategií odmítání viny (r = –0,35). Odklon od vnitřního prostředí a zaměření se na externě orientované myšlení snižuje schopnost zdůraznění, že za půso- bení stresu není jedinec zodpovědný. Faktor 3 alexithymie dále negativně koreluje s kontrolou situace (r = –0,41) a kontrolou reakcí (r = –0,35). Přítomnost faktoru 3 alexithymie u žen v našem souboru snižuje schopnost analyzovat, plánovat postup řešení a kontrolovat působící problém a udržet pod kontrolou vlastní reakce. U žen se na rozdíl od mužů objevují vyšší korelační koeficienty alexithymie se strategiemi zvládání stresu. Z výsledků Mann-Whitneova U-testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců s alexithymií a bez ní. Prokazujeme vý- znamné rozdíly ve strategii pozitivní instrukce a sebeobviňování. Přítom- nost alexithymie je tedy více spojena s tendencí ve stresové situaci či situaci zátěžové reagovat sebeobviňováním a sníženou schopností se hodnotit jako kompetentní v řešení dané situace Závěrem můžeme problematiku vztahu alexithymie a strategií zvlá- dání stresu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

126 9.5.3 Vztah somatoformní disociace ke strategiím zvládání stresu V této části poukážeme na výsledky neparametrické korelační analýzy so- matoformní disociace a strategií zvládání stresu. Dále ukážeme, zda mezi jedinci se somatoformní disociací a bez ní existuje signifikantní rozdíl v užívání strategií zvládání stresu. Získané výsledky si znázorníme v ná- sledujících tabulkách. Tab. 34: Korelace mezi SDQ-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, celkový soubor, p < ,05000 SDQ-20 Podhodnocení –0,11 Odmítání viny 0,05 Odklon 0,02 Náhradní uspokojení –0,11 Kontrola situace 0,05 Kontrola reakcí 0,02 Pozitivní instrukce –0,12 Poz. celkem 0,05 Komentář k tab. 34: Z této tabulky nevyplývají významné korelační koefi- cienty mezi somatoformní disociací a uvedenými pozitivními strategiemi zvládání stresu.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

127 Tab. 35: Korelace mezi SDQ-20 a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, celkový soubor, p < ,05000 SDQ-20 Sociální opora 0,28 Vyhýbání 0,04 Únikové tendence 0,31 Perserverace 0,44 Rezignace 0,39 Sebeobviňování 0,36 Neg. celkem 0,44 Komentář k tab. 35: Přítomnost somatoformní disociace je v pozitiv- ním vztahu s potížemi se myšlenkově odpoutat od působícího problému (r = 0,44). Tendence vzdávat se v reakci na zátěž pocitem bezmoci a beznaděje (r = 0,39) společně s připisováním viny za příčinu zátěže sobě (r = 0,36) jsou v pozitivním vztahu s projevy somatoformní disociace. Tab. 36: Korelace mezi SDQ-20 a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost somatoformní disociace, p < ,05000 SDQ-20 Sociální opora 0,41 Vyhýbání 0,22 Únikové tendence 0,24 Perserverace 0,084 Rezignace 0,40 Sebeobviňování 0,34 Neg. celkem 0,42 Komentář k tab. 36: Muži se somatoformní disociací mají vyšší tendence v reakci na zátěž vyhledávat sociální oporu, rozhovor a pomoc (r = 0,41). Dále somatoformní disociace u mužů pozitivně souvisí s tendencí vzdávat

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

128 se v reakci na stres pocitem bezmoci a beznaděje a připisováním chyby sobě. Tab. 37: Korelace mezi SDQ-20 a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost somatoformní disociace, p < ,05000 SDQ-20 Sociální opora 0,18 Vyhýbání –0,04 Únikové tendence 0,21 Perserverace 0,39 Rezignace 0,67 Sebeobviňování 0,22 Neg. celkem 0,34 Komentář k tab. 37: U žen s somatoformní disociací nalézáme významnou pozitivní vazbu k tendenci na stresovou situaci reagovat vzdáním se s poci- tem beznaděje a bezmoci (r = 0,67). Somatoformní disociace je dále v po- zitivní vazbě s potížemi se myšlenkově od problému odpoutat (r = 0,39). Tab. 38: Korelace mezi SDQ-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost somatoformní disociace, p < ,0500 SDQ-20 Podhodnocení 0,06 Odmítání viny 0,10 Odklon 0,26 Náhradní uspokojení 0,24 Kontrola situace 0,21 Kontrola reakcí 0,08 Pozitivní instrukce 0,29 Poz. celkem 0,42 Komentář k tab. 38: Somatoformní disociace pozitivně koreluje s celkovým součtem pozitivních strategií zvládání stresu (r = 0,42). Což znamená, že

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

129 přítomnost somatoformní disociacie u mužů poukazuje na pozitivní vazbu s celkovým součtem pozitivních strategií, ale bez prokazatelného vztahu s jednotlivými strategiemi. Tab. 39: Korelace mezi SDQ-20 a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost somatoformní disociace, p < ,05000 SDQ-20 Podhodnocení –0,43 Odmítání viny 0,23 Odklon –0,41 Náhradní uspokojení –0,21 Kontrola situace –0,12 Kontrola reakcí 0,06 Pozitivní instrukce –0,25 Poz. celkem 0,24 Komentář k tab. 39: U žen přítomnost somatoformní disociace snižuje schopnost řešit působící stresovou situaci odklonem (r = –0,43) od ní s ten- dencí si méně přisuzovat míru stresu (r = –0,41). Tab. 40: Rozdíl mezi negativními strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti somatoformní disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Sociální opora 2513,500 2046,500 870,500 1,917 0,055 1,920 0,055 0,055 Vyhýbání 2326,000 2234,000 1058,000 0,521 0,602 0,522 0,601 0,606 Únikové tendence 2567,500 1992,500 816,500 2,319 0,020 2,326 0,020 0,020 Perserverace 2824,000 1736,000 560,000 4,228 0,000 4,235 0,000 0,000 Rezignace 2592,500 1967,500 791,500 2,505 0,012 2,511 0,012 0,012 Sebeobviňování 2654,500 1905,500 729,500 2,966 0,003 2,974 0,003 0,003

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

130 Z tab. 40: Vyplývá, že jedinci s somatoformní disociací užívají v zátěžových situacích větší počet negativních strategií než jedinci bez ní. Somatoformní disociace je více spojena s negativními zvládacími strategiemi. Tab. 41: Rozdíl mezi pozitivními strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti somatoformní disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Podhodnocení 2136,500 2423,500 1008,500 –0,890 0,374 –0,891 0,373 0,375 Odmítání viny 2348,500 2211,500 1035,500 0,689 0,491 0,691 0,490 0,493 Odklon 2301,000 2259,000 1083,000 0,335 0,738 0,336 0,737 0,742 Náhradní uspokojení 2404,000 2156,000 980,000 1,102 0,271 1,104 0,270 0,274 Kontrola situace 2354,000 2206,000 1030,000 0,729 0,466 0,731 0,465 0,470 Kontrola reakcí 2253,000 2307,000 1125,000 –0,022 0,982 –0,022 0,982 0,985 Pozitivní instrukce 2066,500 2493,500 938,500 –1,411 0,158 –1,413 0,158 0,159 Z tab. 41 neprokazujeme statisticky výzmný rozdíl mezi jedinci se soma- toformní disociací a jedinci bez ní v užívání pozitivních strategií zvládání stresu. 9.5.3.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy somatoformní disociace a strategií zvládání stresu V této části si shrneme předchozí získané výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 4. Výzkumné otázka č. 4: Existují statisticky prokazatelné vztahy somatoformní disociace k strategiím zvládání stresu? Výsledky korelační analýzy poukazují na tyto vztahy: U celkového sou- boru nenalézáme významný vztah mezi somatoformní disociací a pozi- tivními strategiemi zvládání stresu. U celkového souboru však nalézáme pozitivní korelaci mezi somatoformní disociací a negativními strategiemi zvládání stresu typu únikové tendence (r = 0,31), perserverace (r = 0,44), rezignace (r = 0,39) a sebeobviňování (r = 0,36).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

131 Toto interpretujeme tak, že existuje pozitivní vztah mezi somatoformní disociací a potížemi se myšlenkově od problémů odpoutat, vzdávat se poci- tem beznaděje a připisovat působení zátěže vlastnímu chybnému jednání. U mužů s přítomností somatoformní disociace nalézáme pozitivní korelace s negativními strategiemi zvládání stresu typu sociální opora (r = 0,41), rezignace (r = 0,4), sebeobviňování (r = 0,34). Tyto výsledky interpretujeme tím, že muži s projevy somatoformní diso- ciace mají zvýšenou potřebu sociální opory při připisování působící zátěže vlastnímu chybnému jednání a s tendencí vzdávat se pocitem bezmocnosti a beznaděje. U žen s přítomností somatoformní disociace nalézáme pozitivní kore- lace k negativním strategiím zvládání stresu typu perserverace (r = 0,39) a rezignace (r = 0,67). Toto interpretujeme tak, že somatoformní disociace u žen je v pozitivním vztahu se vzdáváním se s pocity bezmoci a potížemi se myšlenkově odpoutat od působícího stresu. Z hlediska vztahu somato- formní disociace s pozitivními strategiemi zvládání stresu u žen nalézáme negativní korelace s podhodnocením (r = –0,41) a odklonem (r = –0,41), což interpretujeme tak, že u žen s přítomností somatoformní disociace je snížená schopnost přisuzovat si menší míru stresu a dokázat se odklonit od zátěžových aktivit. Z výsledků Mann Whitneova U testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců se somatoformní disociací a bez ní. Pro- kazujeme významné rozdíly ve strategii únikové tendence, perserverace, rezignace a sebeobviňování. Přítomnost somatoformní disociace je tedy více spojena s tendencí ve stresové situaci či zátěžové situaci užívat negativní strategie zvládání stresu. Závěrem můžeme problematiku vztahu somatoformní disociace a strategií zvládání stresu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty na- lézáme zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

132 9.6 Vztah psychické disociace ke zvládání stresu V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrické korelační analýzy mezi psychickou disociací a strategiemi zvládání stresu. Dále ukážeme, zda mezi jedinci s psychickou disociací a bez ní existuje signifikantní rozdíl v užívání strategií zvládání stresu. Získané výsledky si znázorníme v ná- sledujících tabulkách. Tab. 42: Korelace mezi DES a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Celkový soubor, p < ,05000 DES Sociální opora 0,18 Vyhýbání –0,06 Únikové tendence 0,34 Perserverace 0,20 Rezignace –0,12 Sebeobviňování 0,04 Neg. celkem –0,22 Komentář k tab. 42: Přítomnost psychické disociace souvisí s vyšší mírou úniku a tendencemi vyhnout se zátěži (r = 0,34). Tab. 43: Korelace mezi DES a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Celkový soubor, p < ,05000 DES Podhodnocení –0,23 Odmítání viny –0,003 Odklon 0,01 Náhradní uspokojení 0,04 Kontrola situace –0,19 Kontrola reakcí –0,12 Pozitivní instrukce –0,23 Poz. celkem –0,10

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

133 Komentář k tab. 43: Z této tabulky nevyplývají statisticky prokazatelné korelační koeficienty. Tab. 44: Korelace mezi DES a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost psychické disociace, p < ,05000 DES Podhodnocení –0,22 Odmítání viny 0,17 Odklon 0,09 Náhradní uspokojení 0,19 Kontrola situace –0,12 Kontrola reakcí –0,18 Pozitivní instrukce –0,05 Poz. celkem –0,04 Komentář k tab. 44: Z této tabulky nevyplývají statisticky prokazatelné korelační koeficienty psychické disociace k pozitivním strategiím zvládání stresu. Tab. 45: Korelace mezi DES a pozitivními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost psychické disociace, p < ,05000 DES Podhodnocení –0,21 Odmítání viny –0,22 Odklon –0,26 Náhradní uspokojení –0,11 Kontrola situace –0,29 Kontrola reakcí –0,32 Pozitivní instrukce –0,12 Poz. celkem –0,20

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

134 Komentář k tab. 45: Přítomnost psychické disociace poukazuje na slabší negativní vztah se schopností udržet si kontrolu během působení stresové situace (r = –0,32). Tab. 46: Korelace mezi DES a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Muži, přítomnost psychické disociace, p < ,05000 DES Sociální opora 0,33 Vyhýbání –0,02 Únikové tendence 0,34 Perserverace 0,21 Rezignace 0,35 Sebeobviňování 0,40 Neg. celkem 0,38 Komentář k tab. 46: Přítomnost psychické disociace u mužů zvyšuje ve stresové situaci tendence z ní rezignačně vyváznout (r = 0,35) a ten- dence vzdávat se s pocitem bezmoci a beznaděje (r = 0,34). Přisuzování si vlastní zodpovědnosti za zátěž se s přítomností somatoformní disociace zvyšuje (r = 0,40). Tab. 47: Korelace mezi DES a negativními strategiemi zvládání stresu SVF-78, Ženy, přítomnost psychické disociace, p < ,05000 DES Sociální opora –0,11 Vyhýbání –0,30 Únikové tendence –0,23 Perserverace –0,14 Rezignace –0,11 Sebeobviňování 0,08 Neg. celkem –0,29

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

135 Komentář k tab. 47: Psychická disociace vykazuje negativní vazbu s před- sevzetím se vyhnout či zamezit působící stresové situaci (r = –0,3). Tab. 48: Rozdíl mezi pozitivními strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti psychické disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Sociální opora 2020,500 2444,500 959,500 0,921 0,357 0,923 0,356 0,359 Vyhýbání 1760,500 2704,500 940,500 –1,067 0,286 –1,069 0,285 0,288 Únikové tendence 2167,500 2297,500 812,500 2,046 0,041 2,053 0,040 0,040 Perserverace 2188,500 2276,500 791,500 2,206 0,027 2,210 0,027 0,027 Rezignace 2142,000 2323,000 838,000 1,851 0,064 1,856 0,064 0,065 Sebeobviňování 2168,500 2296,500 811,500 2,053 0,040 2,059 0,040 0,040 Z tab. 48: vyplývá, že jedinci s psychickou disociací používají statisticky významně více strategií perserverace, únikové tendence a sebeobviňování než jedinci bez ní. Toto interpretujeme tak, že psychická disociace souvisí s negativními strategiemi stresu. Tab. 49: Rozdíl mezi pozitivními strategiemi zvládání stresu podle přítomnosti a nepřítomnosti psychické disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Podhodnocení 1734,500 2730,500 914,500 –1,266 0,206 –1,268 0,205 0,207 Odmítání viny 1908,500 2556,500 1071,500 0,065 0,948 0,065 0,948 0,948 Odklon 1893,500 2571,500 1073,500 –0,050 0,960 –0,050 0,960 0,961 Náhradní uspokojení 1944,000 2521,000 1036,000 0,336 0,737 0,337 0,736 0,741 Kontrola situace 1737,000 2728,000 917,000 –1,246 0,213 –1,249 0,212 0,215 Kontrola reakcí 1767,000 2698,000 947,000 –1,017 0,309 –1,020 0,308 0,313 Pozitivní instrukce 1678,000 2787,000 858,000 –1,698 0,090 –1,701 0,089 0,090

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

136 Z tab. 49: Neprokazujeme statisticky význmné rozdíly v užívání pozitivních strategií zvládání stresu a jedinců s psychickou disociací a bez ní. 9.6.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy psychické disociace a strategií zvládání stresu V této části si shrneme získané výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 3. Výzkumná otázka č. 3: Existují statisticky prokazatelné vztahy psychické disociace k strategiím zvládání stresu? Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U cel- kového souboru nalézáme pozitivní korelaci mezi psychickou disociací a negativními strategiemi zvládání stresu typu únikové tendence (r = 0,34). Toto interpretujeme tak, že mezi psychickou disociací a tendencí vyhnout se zátěži je pozitivní vztah. U mužů s psychickou disociací nenalézáme prokazatelné korelace k po- zitivním strategiím zvládání stresu. Prokazatelné statistické vztahy nalézáme mezi psychickou disociací a negativními strategiemi typu sociální opora (r = 0,33), únikové tendence (r = 0,34), rezignace (r = 0,35) a sebeobvi- ňování (r = 0,4). Toto interpretujeme tím, že u mužů s přítomností psychické disocia- ce se působením zátěže zvyšuje potřeba sociální opory, tendence reagovat vzdáním se s pocity bezmocnosti a připisovat působící zátěže vlastnímu chybnému jednání. U žen s psychickou disociací nalézáme negativní korelace s pozitiv- ními strategiemi zvládání stresu typu kontrola reakcí (r = –0,32), což lze interpretovat tak, že přítomnost psychické disociace snižuje u žen schop- nost zajistit si nebo udržet kontrolu vlastních reakcí. Negativní vztah mezi psychickou disociací a vyhýbáním (r = –0,3) si vysvělujeme takto. Při vyšší tendenci se vyhnout či zamezit působení zátěže se disociativní projevy obje- vují méně výrazně. Dále nenalézáme prokazatelné vztahy mezi psychickou disociací a negativními strategiemi zvládání stresu. Z výsledků Mann-Whitneova U-testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců s psychickou disociací a bez ní. Prokazu- jeme významné rozdíly ve strategii únikové tendence, perserverace a sebe-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

137 obviňování. Přítomnost psychické disociace je tedy více spojena s tendencí ve stresové situaci či zátěžové situaci reagovat sebeobviňováním, myšlenko- vým ulpíváním s rezignační tendencí uniknout z působící zátěže Závěrem můžeme problematiku vztahu psychické disociace a stra- tegií zvládání stresu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme statisticky prokazatelné vztahy. 9.7 Vztah TAS-20, SDQ-20 a DES k self-konceptu 9.7.1 Vztah alexithymie a self-konceptu V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrických korelačních ana- lýz mezi alexithymií a self-konceptem. Dále ukážeme, zda mezi jedinci s alexithymií a bez ní existuje signifikantní rozdíl ve složkách self-konceptu. Získané korelační koeficienty si znázorníme v následujících tabulkách. Tab. 50: Korelace mezi TAS-20 self-konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru, N = 95, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV TAS-tot –0,26 –0,23 –0,20 –0,27 –0,22 –0,20 –0,21 –0,30 –0,29 TAS-f1 –0,35 –0,30 –0,15 –0,29 –0,28 –0,19 –0,28 –0,34 –0,30 TAS-f2 –0,26 –0,25 –0,16 –0,20 –0,20 –0,26 –0,22 –0,26 –0,18 TAS-f3 –0,00 –0,00 –0,28 –0,20 –0,09 –0,08 –0,11 –0,11 –0,15 Komentář k tab. 50: S ohledem na self-koncept poukazujeme na negativní vliv alexithymie, na míru pozitivního uspokojení se svými pocity a sebe- přijetím (r = – 0,3). Tento výsledek odpovídá teoretickému pojetí alexithy- mie. Z této tabulky vyplývají následující korelace. Neschopnost identifikace vlastních emocí a zažívání nediferencovaného vlastního emoční vzrušení negativně ovlivňuje více složek self-konceptu než samotná přítomnost ale- xithymie.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

138 Tab. 51: Korelace mezi TAS a self-konceptem (TSCS-II). Muži, přítomnost alexithymie, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV TAS-tot 0,13 0,04 0,24 0,24 0,15 0,29 0,29 0,04 0,05 TAS-f1 –0,17 –0,17 0,26 0,08 –0,03 0,05 0,08 –0,07 –0,07 TAS-f2 0,11 –0,16 –0,13 0,11 0,12 0,20 0,04 –0,02 0,10 TAS-f3 0,16 0,33 0,03 –0,02 0,11 –0,03 0,09 0,10 0,11 Komentář k tab. 51: U mužů s alexithymií nalézáme pouze pozitivní vazbu morálního a etického hodnocení sebe sama s vlivem externě orientovaného myšlení a omezením fantazijního způsobu života (r = 0,33). Jako by odklon od fantazie a vnitřního prostředí zvyšoval vnímanou míru svého morálně- etického sebehodnocení. Tab. 52: Korelace mezi TAS a self-konceptem (TSCS-II). Ženy, přítomnost alexithymie, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV TAS-tot –0,24 –0,52 –0,37 –0,27 0,14 –0,19 –0,15 –0,40 –0,48 TAS-f1 –0,42 –0,39 0,08 –0,29 0,23 0,27 –0,16 –0,10 –0,40 TAS-f2 –0,03 –0,38 –0,11 0,03 0,15 –0,04 0,13 –0,17 –0,02 TAS-f3 –0,05 0,19 –0,54 0,00 –0,28 –0,72 –0,20 –0,42 –0,11 Komentář k tab. 52: U žen s alexithymií ve srovnání s muži vyplývá více negativních vztahů k složkám self-konceptu. Alexithymie negativně ovliv- ňuje eticko-morální sebehodnocení (r = –0,52) a míru uspokojení s vlast- ními pocity (r = –0,40) a chováním (r = –0,48). Alexithymie dále negativně ovlivňuje vnímání osobního Já a schopnost přiměřeného sebehodnocení (r = –0,37).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

139 Tab. 53: Rozdíl v jednotlivých složkách self-konceptu přítomnosti a nepřítomnosti alexithymie (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Tot skore 1758,500 2801,500 723,500 –2,993 0,003 –3,000 0,003 0,003 PHY 1909,500 2650,500 874,500 –1,867 0,062 –1,870 0,061 0,062 MOR 1863,500 2696,500 828,500 –2,210 0,027 –2,216 0,027 0,027 PER 1907,000 2653,000 872,000 –1,886 0,059 –1,889 0,059 0,060 FAM 1736,000 2824,000 701,000 –3,160 0,002 –3,170 0,002 0,001 SOC 1809,000 2751,000 774,000 –2,616 0,009 –2,620 0,009 0,009 ACA 1876,000 2684,000 841,000 –2,117 0,034 –2,119 0,034 0,034 IDN 1816,500 2743,500 781,500 –2,560 0,010 –2,565 0,010 0,010 SAT 1794,500 2765,500 759,500 –2,724 0,006 –2,730 0,006 0,006 BHV 1938,000 2622,000 903,000 –1,655 0,098 –1,657 0,098 0,099 Z tab. 53 prokazatelně vyplývá rozdíl v jednolivých složkách self-konceptu u jedinců s alexithymií než u jedinců bez ní. Alexithymie je tedy více spo- jena s narušením self-konceptu a přijatelným sebehodnocením. 9.7.1.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy alexithymie a self-konceptu V této části si shrneme dosažené výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 8. Výzkumné otázka č. 8: Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithymie k self-konceptu? Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U cel- kového souboru nalézáme negativní korelaci mezi faktorem 1 alexithymie s fyzickým Já (r = –0,35) a satisfakcí (r = –0,34). Toto interpretujeme tak, že porucha identifikace emocí negativně ovlivňuje tělesné Já a uspokojení se svými individuálními pocity a vnímaným sebeobrazem. Alexithymie negativně koreluje se satisfakcí (r = –0,30), což také in- terpretujeme tím, že alexithymie negativně ovlivňuje uspokojení se svými pocity a uspokojení se svým sebeobrazem.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

140 U mužů s alexithymií nalézáme pozitivní korelaci faktoru 3 s morál- ním Já (r = 0,33), což lze interpretovat tak, že existuje pozitivní vztah mezi externě orientovaným myšlením a sebehodnocením v podobě morálně- etické perspektivy. U žen s alexithymií nalézáme negativní korelace s morálním Já (r = –0,52), chováním (r = –0,48), satisfakcí (r = –0,40). Přítomnost ale- xithymie u žen negativně ovlivňuje sebehodnocení v podobě morálně- -etické perspektivy, uspokojení se svými pocity a sebeobrazem a vnímá- ní funkčnosti vlastního chování. Faktor 1 alexithymie negativně koreluje s fyzickým Já (r = –0,42) a chováním (r = –0,4). Hodnocení své ima- ge, tělesného Já a hodnocení svého chování jako funkčního je negativně ovlivňováno poruchou identifikace emocí. Faktor 2 alexithymie negativně koreluje s morálním Já (r = –0,38), čímž nalézáme negativní vztah mezi morálním sebehodnocením a neschopností popsat vlastní emoce. Faktor 3 alexithymie negativně koreluje s pracovním Já (r = –0,72), personálním Já (r = –0,54) a satisfakcí (r = –0,42). Zajímavý je statisticky vysoký vztah faktoru 3 k pracovnímu Já. Toto vysvělujeme tak, že u žen má přítomnost omezení fantazijního života a externě orientovaného myšlení negativní do- pad na vnímání a hodnocení svých schopností a důvěry ve své zkušenosti, což negativně ovlivňuje vnímání se jako adekvátní osobnosti se schopností přiměřeného sebehodnocení. Z výsledků Mann-Whitneova U-testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců s alexithymií a bez ní. Prokazujeme vý- znamné rozdíly v self-konceptu. Přítomnost alexithymie je tedy více spojena s negativním sebeprožíváním a sebehodnocením v určitých složkách self- -konceptu ve vyšší míře než u jedinců bez alexithymie. Závěrem můžeme problematiku vztahu alexithymie a self-konceptu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy. 9.8 Vztah somatoformní disociace a self-konceptu V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrických korelačních analýz mezi somatoformní disociací a self-konceptem. Dále ukážeme, zda mezi jedinci se somatoformní disociací a bez ní existuje signifikantní roz-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

141 díl ve složkách self-konceptu. Získané korelační koeficienty si znázorníme v následujících tabulkách. Tab. 54: Korelace mezi SDQ-20 a self-konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru, N = 95, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV SDQ-20 –0,35 –0,19 –0,10 –0,17 –0,18 –0,20 –0,18 –0,29 –0,25 Komentář k tab. 54: Somatoformní disociace vzhledem k self-konceptu narušuje optimální vnímání a hodnocení image, tělesného obrazu, přitaž- livosti (r = –0,35). Tab. 55: Korelace mezi SDQ-20 a self-konceptem (TSCS-II). Muži, přítomnost somatoformní disociace, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV SDQ-20 –0,27 –0,02 –0,12 –0,18 –0,16 –0,10 –0,27 –0,25 –0,03 Komentář k tab. 55: Z této tabulky nevyplývají statisticky prokazatelné vztahy. U mužů nenalézáme vztah somatoformní disociace k jednotlivým složkám self-konceptu, tj. self-koncept není přítomností somatoformní di- sociace prokazetelně ovlivněn negativním směrem. Tab. 56: Korelace mezi SDQ-20 a self-konceptem (TSCS-II). Ženy, přítomnost somatoformní disociace, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV SDQ-20 –0,35 –0,21 0,01 –0,09 0,10 –0,03 –0,12 –0,27 –0,16 Komentář k tab. 56: Somatoformní disociace u žen narušuje optimální hodnocení tělesného Já (r = –0,35).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

142 Tab. 57: Rozdíl v jednotlivých složkách self-konceptu podle přítomnosti a nepřítomnosti somatoformní disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Tot skore 2031,000 2529,000 903,000 –1,675 0,094 –1,679 0,093 0,095 PHY 1952,500 2607,500 824,500 –2,259 0,024 –2,263 0,024 0,023 MOR 2066,000 2494,000 938,000 –1,414 0,157 –1,418 0,156 0,159 PER 2252,000 2308,000 1124,000 –0,030 0,976 –0,030 0,976 0,979 FAM 2223,500 2336,500 1095,500 –0,242 0,809 –0,243 0,808 0,810 SOC 2142,000 2418,000 1014,000 –0,849 0,396 –0,850 0,395 0,400 ACA 2036,500 2523,500 908,500 –1,634 0,102 –1,636 0,102 0,102 IDN 2188,000 2372,000 1060,000 –0,506 0,613 –0,507 0,612 0,617 SAT 2028,500 2531,500 900,500 –1,693 0,090 –1,697 0,090 0,090 BHV 2035,500 2524,500 907,500 –1,641 0,101 –1,643 0,100 0,101 Z tab. 57 vyplývá rozdíl ve složce self-konceptu, tj. fyzické Já u jedinců se somatoformní disociací. Toto interpretujeme tak, že somatoformní diso- ciace je spojena s negativní představou a hodnocením svého těla, image a přitažlivosti. 9.8.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy somatoformní disociace a self-konceptu V této části se shrneme získané výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 7. Výzkumné otázka č. 7: Existují statisticky prokazatelné vztahy somatoformní disociace k self-konceptu? Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U cel- kového souboru nalézáme negativní korelaci somatoformní disociace s fyzickým Já (r = –0,35). Tento závěr je zcela v souladu s teoretickými podklady somatoformní disociace. Přítomnost somatoformní disociace negativně ovlivňuje vnímání svého tělesného schématu a tělesné image.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

143 U mužů se somatoformní disociací nenalézáme prokazatelné statistické korelační koeficienty. U žen se somatoformní disociací nalézáme negativní korelace s tě- lesným Já (r = –0,35). Toto koresponduje s předpokladem negativního působení somatoformní disociace na vnímání tělesného schématu, vlastní přitažlivosti a image. U žen je příklon k tělesnému sebehodnocení a při- tažlivosti větší než u většiny mužů, čímž je somaformní disociace vnímána negativněji. Z výsledků Mann-Whitneova U-testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců se somatoformní disociací a bez ní. Pro- kazujeme významný rozdíl ve složce self-konceptu fyzické Já. Přítomnost somatoformní disociace je tedy více spojena s negativním tělesným sebe- hodnocením, negativní představou své image a s nedostatečným hodno- cením své přitažlivosti. Závěrem můžeme problematiku vztahu somatoformní disociace a self-konceptu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme ojedi- nělé zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy především u souboru žen. 9.9 Vztah psychické disociace a self-konceptu V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrických korelačních ana- lýz mezi psychickou disociací a self-konceptem. Dále ukážeme, zda mezi jedinci s psychickou disociací a bez ní existuje signifikantní rozdíl ve slož- kách self-konceptu. Získané korelační koeficienty si znázorníme v násle- dujících tabulkách. Tab. 58: Korelace mezi DES a self-konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru, N = 95, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV DES –0,37 –0,26 –0,18 –0,27 –0,39 –0,32 –0,34 –0,37 –0,21 Komentář k tab. 58: Psychická disociace vykazuje negativní vazbu se složkami self-konceptu. Nejvyšší negativní vazba psychické disociace je k hodnocení svého začlenení do společnosti a sebehodnocení v sociálních

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

144 situacích (r = –0,39) a mírou upokojení se svými individuálními pocity (r = –0,37) a hodnocení sevěho těla a image (r = –0,37). Tab. 59: Korelace mezi DES a self-konceptem (TSCS-II). Muži, přítomnost psychické disociace, p < ,0500 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV DES 0,28 0,16 0,30 0,25 –0,15 0,14 0,05 0,29 0,19 Komentář k tab. 59: U mužů psychická disociace zvyšuje pocit cítění se jako adekvátní osobnost a přiměřené sebehodnocení. Tab. 60: Korelace mezi DES a self-konceptem (TSCS-II). Ženy, přítomnost psychické disociace, p < ,0500 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV DES –0,41 –0,23 –0,23 –0,40 –0,27 –0,43 –0,26 –0,54 –0,58 Komentář k tab. 60: U žen s psychickou disociací nalézáme negativní vazbu s více složkami self-konceptu než u mužů, Psychická disociace působí ne- gativně na míru uspokojení se svými individuálními pocity a na sebeobraz (r = –0,54) a hodnocení funkčnosti svého chování (r = –0,58).

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

145 Tab. 61: Rozdíl v jednotlivých složkách self-konceptu podle přítomnosti a nepřítomnosti psychické disociace (Mann-Whitney U-test) Rank Sum ANO Rank Sum Ne U Z p-level Z p-level2 p Tot skore 1550,500 2914,500 730,500 –2,673 0,008 –2,680 0,007 0,007 PHY 1511,500 2953,500 691,500 –2,971 0,003 –2,976 0,003 0,003 MOR 1587,000 2878,000 767,000 –2,394 0,017 –2,401 0,016 0,016 PER 1782,500 2682,500 962,500 –0,899 0,369 –0,900 0,368 0,371 FAM 1647,500 2817,500 827,500 –1,931 0,053 –1,937 0,053 0,053 SOC 1580,500 2884,500 760,500 –2,443 0,015 –2,447 0,014 0,014 ACA 1639,500 2825,500 819,500 –1,992 0,046 –1,995 0,046 0,046 IDN 1616,000 2849,000 796,000 –2,172 0,030 –2,176 0,030 0,030 SAT 1482,000 2983,000 662,000 –3,197 0,001 –3,204 0,001 0,001 BHV 1764,500 2700,500 944,500 –1,036 0,300 –1,037 0,300 0,302 Z tab. 61 vyplývají prokazatelnější rozdíly v jednotlivých složkách self- -konceptu u jedinců s psychickou disociací než u jedinců bez ní. Psychická disociace negativně ovliňuje více složek self-konceptu. 9.9.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy psychické disociace a self-konceptu V této části si shrneme získané výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na výzkumnou otázku č. 6. Výzkumné otázka č. 6: Existují statisticky prokazatelné vztahy disociace k self-konceptu? Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U cel- kového souboru nalézáme negativní korelaci mezi psychickou disociací a tělesným Já (r = –0,37), sociálním Já (r = –0,39), satisfakcí (r = –0,37) a identitou (r = –0,34). Přítomnost psychické disociace negativně ovlivňuje sebehodnocení v sociálních situacích a v interakci s ostatními lidmi v sociálním prostředí. Psychická disociace dále negativně ovlivňuje vnímání vlastního těla a vidění

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

146 sebe sama a uvědomování si vlastní identity spojené s uspokojením se svými individuálními pocity. U mužů s psychickou disociací nalézáme zajímavou pozitivní korela- ci s personálním Já (r = 0,30). Tento výsledek přináší zajímavou otázku Proč?. Jako by psychická disociace u mužů vedla k lepšímu vnímání svého osobního Já a cítění se jako adekvátní osobnost. Toto lze patrně vysvětlit mechanismem pozitivní disintegrace nebo neuvědomění si disociovaných obsahů, které by tento pozitivní vztah k personálnímu Já mohly narušit. U žen s psychickou disociací nalézáme negativní korelace se satisfakcí (r = –0,54), chováním (r = –0,58), pracovním Já (r = –0,43), fyzickým Já (r = –0,41) a rodinným Já (r = –0,40). Psychická disociace zde negativně ovlivňuje vnímání funkčnosti vlastního chování společně s uspokojením se svými vlastními pocity a hodnocením svých pracovních zkušeností. Ob- jevuje se také negativní působení psychické disociace na sebehodnocení a individuální pocity ve vztahu k rodině a jejím členům. Z výsledků Mann-Whitneova U-testu poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců s psychickou disociací a bez ní. Prokazu- jeme významné rozdíly v jednotlivých složkách self-konceptu. Přítomnost psychické disociace je tedy více spojena s negativním sebehodnocením a negativně ovlivňuje větší počet složek self-konceptu. Závěrem můžeme problematiku vztahu psychické disociace a self- -konceptu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy především u souboru žen. 9.10 Vztah strategií zvládání stresu a self-konceptu V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrických korelačních ana- lýz mezi strategiemi zvládání stresu a self-konceptem. Získané korelační koeficienty si znázorníme v následujících tabulkách.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

147 Tab. 62: Korelace mezi pozitivními strategiemi zvládání stresu (SVF-78) a self-konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru, N = 95, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV Podhodnocení 0,30 0,24 0,35 0,13 0,34 0,27 0,37 0,20 0,35 Odmítání viny –0,01 0,12 0,25 0,21 0,04 0,15 0,07 0,20 0,15 Odklon –0,02 0,02 0,07 0,10 –0,06 0,06 0,06 –0,05 0,12 Náhradní uspokojení 0,02 –0,02 0,13 0,16 0,08 –0,02 0,11 –0,02 0,13 Kontrola situace 0,20 0,23 0,30 0,12 0,22 0,23 0,29 0,19 0,20 Kontrola reakcí 0,03 0,17 0,23 0,04 0,10 0,12 0,13 0,06 0,17 Pozitivní instrukce 0,22 0,19 0,28 0,17 0,22 0,22 0,25 0,18 0,26 Poz. celkem 0,10 0,18 0,31 0,18 0,15 0,19 0,25 0,09 0,26 Komentář k tab. 62: Z této tabulky vyplývá, že pozitivní strategie zvláště podhodnocení kladně ovlivňují určité složky self-konceptu. Tab. 63: Korelace mezi negativními strategiemi zvládání stresu (SVF-78) a self-konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru, N = 95, p < ,05000 PHY MOR PER FAM SOC ACA IDN SAT BHV Sociální opora 0,05 –0,02 0,12 –0,02 –0,01 –0,04 0,02 –0,05 0,16 Vyhýbání –0,24 –0,00 –0,07 –0,11 –0,04 –0,10 –0,05 –0,16 –0,12 Únikové tendence –0,31 –0,29 –0,29 –0,20 –0,34 –0,08 –0,35 –0,26 –0,32 Perserverace –0,49 –0,28 –0,24 –0,25 –0,27 –0,33 –0,30 –0,32 –0,45 Rezignace –0,51 –0,27 –0,39 –0,33 –0,38 –0,38 –0,47 –0,35 –0,45 Sebeobviňování –0,42 –0,21 –0,26 –0,29 –0,33 –0,35 –0,33 –0,37 –0,38 Neg. celkem –0,46 –0,25 –0,30 –0,28 –0,30 –0,27 –0,35 –0,35 –0,38 Komentář k tab. 63: Negativní strategie mají ve svém dopadu negativní vliv na složky self-konceptu. Na složky self-konceptu nemají prokazatelný vztah negativní strategie sociální opora a vyhýbání.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

148 9.10.1 Shrnutí výsledků korelační analýzy strategií zvládání stresu a self-konceptu V této části shrneme dosažené výsledky z provedené korelační analýzy a za- měříme se na výzkumnou otázku č. 9. Výzkumné otázka č. 9: Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithymie k self-konceptu? Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U cel- kového souboru nalézáme pozitivní korelace self-konceptu s pozitivními strategiemi stresu. Tento výsledek koresponduje s představou, že pozitivní strategie stresu kladně působí na self-koncept a rozvíjejí vnímanou vlastní zdatnost jedince ve zvládání zátěžových situací. Tento závěr koresponduje s představou, že pokud stresovou situaci zvládáme, tak nemáme tendenci ke snižování vlastního sebepojetí a vnímání vlastní zdatnosti. U negativních strategií zvládání stresu nalézáme nejvyšší negativní korelace fyzického Já s rezignací (r = –0,51) a perserverací (r = –0,49) a identitou (r = –0,47). Obecně lze oblast vztahu negativních strategií zvládání stresu a self-kon- ceptu uzavřít tím, že se mezi nimi vyskytuje negativních vazba. Negativní strategie v zátěžových situacích záporně ovlivňují sebehodnocení a vnímání vlastní zdatnostni. Závěrem můžeme problematiku vztahu strategií zvládání stresu a self- -konceptu uzavřít s tím, že mezi těmito konstrukty nalézáme zajímavé a statisticky prokazatelné vztahy především v oblasti vlivu negativních strategií.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

149 10 Diskuze V této části se zaměříme na hlavní výsledky získané z použitých analýz. Na základě statických šetření u sledovaných parametrů jsme zjistili, že pří- tomnost alexithymie v našem zkoumaném souboru je 43%. Přítomnost psychické disociace dosahuje 38% a přítomnost somatoformní disociace je 45%. Výskyt alexithymie u lidí závislých na alkoholu je v souladu s teo- retickými předpoklady (Evren et al., 2008, Sauvage, Loas, 2006, Uzun et al., 2003). Můžeme tedy opatrně tvrdit, že alexithymie je přítomna u necelé po- loviny jedinců závislých na alkoholu, byť pro větší zobecnění jejího výskytu by bylo lépe disponovat vyšším počtem probandů výzkumného souboru. Alexithymie představuje u lidí závislých na alkoholu důležitý jev, který je žádoucí zohlednit v léčbě, při níž jsou emoce a práce s nimi velice důležitá. Práce s emocemi poukazuje na možnost pochopení vlastních psychických procesů, jejich provázanost a spolupodmíněnost. Psychická disociace před- stavuje komplexní oddělení emoční části informace od kognitivní složky. Výskyt disociativních tendencí je potřeba zvážit při působení stresových situací, které daný závislý jedinec prožil či prožívá. Domníváme se, že pro práci s disociovanými obsahy se dobře uplatňují psychodynamické postu- py, které postupně odkrývají oddělený obsah a převádějí jej do narativní paměti, čímž umožňují jeho zařazení do vlastní zkušenosti. Somatoform- ní disociace představuje reakci člověka na zátěž či trauma v podobě so- matoformních symptomů, tj. převod disociace na řeč těla. Somatoformní strategie zvládání zátěže je nevědomá a představuje zátěž jak pro pacien- ta, tak jeho okolí, včetně ošetřujícího personálu. Relativně vysoký výskyt těchto jevů poukazuje, že je lze považovat za důležitou součást závislosti na alkoholu. Použitím faktorové analýzy jsme zjistili, že jednotlivé jevy, tj. alexithymie, psychická disociace a somatoformní disociace, představují relativně samostatné konstrukty. Faktorovou analýzou jsme dále zjistili, že relativně samostatný faktor představuje externě orientované myšlení a ome- zení fantazijního způsobu života. Toto interpretujeme tak, že u závislých lidí na alkoholu je přítomno externě orientované myšlení a omezení fanta- zijního života s odklonem od vnitřního emočního prostředí, které se může zdát danému jedinci obtížně popsatelné a pochopitelné. Externí orientace myšlení, dle našeho názoru, představuje účelnou obranu před vlastním

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

150 negativním prožíváním. Příklon k externímu prostředí je také znatelný v tendenci omezit své působení pouze na vnější záležitosti a nechuti nořit se v terapeutickém sezení do nitra svého emočního prožívání. Domníváme se, že v bezpečném terapeutickém vztahu lze otevírat otázky vlastní emoční nejistoty více než při edukativních a direktivních programech, vedoucích k pochopení závislosti s cílem vytvořit u daného jedince především zásobu žádoucích reakcí, které v kontaktu s provokujícím podnětem zamezí či sníží riziko užití alkoholu. Alexithymie s psychickou disociací koreluje na hod- notě r = 0,59, což představuje pozitivní vztah mezi těmito konstrukty a od- povídá teoretickému zázemí, tj. na stres či traumatický stres lze reagovat jak alexithymií, tak disociací, a mezi nimi se nalézá pozitivní vztah (Bob, 2005). Z toho usuzujeme na jejich provázanost, byť faktorová analýza poukázala na jejich relativní samostatnost. Mezi psychickou disociací a somatoformní disociací nacházíme slabší korelační koeficient r = 0,4. Jednotlivé faktory dotazníku TAS-20 spolu významně korelují vyjma faktoru 3, který se dle vý- sledků faktorové analýzy jeví jako samostatný faktor. Alexithymie pozitivně koreluje se somatoformní disociací na hodnotě r = 0,6. Tímto prokazujeme, že potlačování emocí se zpětně projevuje v somatických projevech, což je v souladu s teoretickými poznatky. Při zkoumání strategií zvládání stresu jsme dospěli k závěrům, že u lidí závislých na alkoholu jsou v popředí negativní strategie zvládání stresu, a to především únikové tendence, rezignace a sebeobviňování. Z pozitiv- ních strategií dosahuje nejvyšší hodnoty strategie náhradní uspokojení. Vyšší hodnoty u strategie únikové tendence představuje sklon k vyhýbání se zátěžové situaci. Vyhýbání se zátěžové situace znamená nedostatek vní- mané vlastní zdatnosti či ego kompetence řešit působící situace. Rezignace představuje tendenci vzdávat se s pocitem úzkosti, bezmoci a beznaděje s rizikem, že zdánlivě bezvýchodná situace při snížené ego kompetenci povede k užití alkoholu, který svými účinky dokáže redukovat úzkost. Tento závěr odpovídá teoretickým předpokladům (Oei, Hasking, Philips, 2007). Strategie sebeobviňování představuje připisování vzniklé zátěže vlastnímu chybnému jednání, což vede ke snížení vnímání vlastní zdatnosti či ego kompetence a možnému relapsu či lapsu. Z pozitivních strategií v našem souboru dominuje strategie náhradní uspokojení, představující tendenci obrátit se k pozitivním aktivitám či situacím. Lze předpokládat, že pokud je alkohol v systému odměny zakódován jako pozitivní faktor, může strategie

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

151 náhradní uspokojení vést k napití právě na bázi pozitivních účinků alkoholu na psychický stav jedince. Výsledky měření self-konceptu přinášejí tyto výsledky. U celkového souboru jsou dosahovány nižší hodnoty oproti střednímu rozsahu T-skó- ru v těchto složkách: u celkového skóru self-konceptu, morálního Já, per- sonálního Já, rodinného Já a doplňkového skóru identita. Jedinci závislí na alkoholu se pohybují v pásmu nízkého sebehodnocení, prožívaných úz- kostí s nedostačujícími schopnostmi projevit se ve společnosti. V kontrastu s výzkumnou studií W. H. Whita a T. L. Thomase (1971) neprokazujeme významné snížení sociálního Já. Tento rozdíl si vysvětlujeme tak, že lidé závislí na alkoholu v USA díky své propagované kolektivní národní hrdosti zažívají více negativně své po- stavení ve společnosti a mohou se více stydět za svou závislost na alkoholu než závislí lidé v České republice. Nyní si rozdělíme výsledky korelační analýzy pro muže a ženy a jed- notlivé statistické závěry si uvedeme vztažně k nim. U mužů s přítomností alexithymie nejvýše pozitivně koreluje potřeba sociální opory r = 0,4. S faktorem 1 pozitivně koreluje potřeba sociální opory r = 0,5. Tento výsledek interpretujeme tak, že muži závislí na alkoholu s přítomností ale- xithymie mají větší tendenci ve stresových situacích nebo zátěži reagovat zvýšenou potřebou zajistit si pohovor, sociální oporu či pomoc. Toto vy- kládáme tak, že působením sociální opory se zvyšuje orientace a emoční stabilizace v prožívání negativní situace, např. bažení apod. U žen s přítom- ností alexithymie se objevuje větší počet významných pozitivních korelací k negativním strategiím stresu. Nejvyšší hodnoty pozitivních korelací sle- dujeme mezi přítomností alexithymie a rezignací r = 0,75 a perserverací r = 0,63. Z těchto výsledků usuzujeme, že přítomnost alexithymie u žen závislých na alkoholu je spojena s tendencí ve stresových situacích reagovat vzdáváním se s pocitem bezmoci a s tendencí nedokázat se od problému myšlenkově odpoutat. Při přítomnosti somatoformní disociace u mužů pro- kazujeme pozitivní korelaci se zvýšenou potřebou sociální opory r = 0,41. Ženy s přítomností somatoformní disociace pozitivně korelují s negativní strategií typu rezignace. U mužů s přítomností psychické disociace sleduje- me pozitivní korelační vztah se sebeobviňováním r = 0,40. U žen významný statistický vztah k psychické disociaci a negativních strategií nenalézáme.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

152 Na základě výše uvedených výsledků prokazujeme u mužů závislých na alkoholu vyšší tendenci k sociální opoře a sebeobviňování. U žen jsme shledali vyšší počet přítomnosti negativních strategií vztažně k měřeným konstruktům, což uzavíráme tím, že ženy závislé na alkoholu více používají negativní strategie zvládání stresu. Nabízí se otázka proč? Jednou z odpovědí je, že se na základě malého vzorku žen v našem souboru dopouštíme chyby v interpretaci, protože při větším počtu žen by mohly výsledky vypadat odlišně. Další možností je, že ženy závislé na alkoholu s alexithymií mají v repertoáru opravdu více negativních strategií zvládání stresu než muži s alexithymií. Z hlediska terapeutické práce se ze získaných výsledků logicky nabízí úvaha, zda by terapie vedoucí k snížení negativních strategií a postupné učení se pozitivním strategiím vedly ke snížení projevů alexithymie, diso- ciace a somatoformní disociace. Dle našeho názoru se postupným nahrazováním negativních strategií pozitivními rozšiřuje právě specifická vnímaná vlastní zdatnost, a nikoliv vnímaná vlastní zdatnost obecná, jevící se pro abstinenci a zvládání zátěžo- vých situací výhodnější. Obecná zdatnost je více založena na sebehodnoce- ní v širším smyslu, nikoliv pouze na naučení se reagovat na určité situace. Analýzou rozdílů uvnitř výzkumného souboru jsme získali tyto výsledky. Jedinci s alexithymií používají více strategie sebeobviňování a pozitivní in- strukce než jedinci bez ní. Alexithymie tedy představuje významný činitel, se kterým se pojí tendence v zátěžových situacích reagovat sebeobviňová- ním s prožíváním nedostatečné ego kompetence vedoucí k jejich zvládnutí. V tomto pojetí se dostáváme ke vztahu alexithymie, psychické diso- ciace, somatoformní disociace k self-konceptu. Korelační analýzou jsme získali u celkového souboru slabé negativní korelace faktoru 1 alexithymie s fyzickým Já r = –0,35 a morálním Já r = –0,30. Přítomnost alexithymie negativně koreluje se satisfakcí představující uspokojení se svými indivi- duálními pocity a vnímaným sebeobrazem. Tento závěr je logicky v sou- ladu s projevy alexithymie (Taylor, 1997). U mužů s alexithymií nalézáme slabší pozitivní korelaci mezi externě orientovaným myšlením a omezením fantazijního života s morálním Já r = 0,33, což může znamenat, že exter- ní orientace s odklonem od vnitřního prostředí je spojena s vyšší mírou uspokojení se svým eticko-morálním sebehodnocením. U žen závislých na alkoholu s přítomností alexithymie nalézáme vyšší negativní korelace

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

153 s morálním Já r = –0,57, chováním r = –0,48. Toto interpretujeme tak, že u žen závislých na alkoholu s přítomností alexithymie je snížené morálně- -etické sebehodnocení se sníženou mírou uspokojení se svými pocity a svým sebeobrazem při nedostatečném pozitivním vnímání funkčnosti vlastního chování. Obecně lze poukázat na fakt, že u žen se více ve vztahu alexithymie a self-konceptu projevují negativní korelační vztahy. Analýzou uvnitř výzkumné skupiny nalézáme významné rozdíly mezi jedinci s ale- xithymií a bez ní. Alexithymie tedy souvisí s negativním sebehodnocením, což odpovídá výzkumným poznatkům (Schlesigner, Susmann, Koenigsberg, 1990). Dalšími korelačními analýzami nenalézáme statisticky prokazatelné vztahy somatoformní disociace u mužů závislých na alkoholu a self-koncep- tu. U žen s přítomností somatoformní disociace nalézáme slabší negativní vazbu s fyzickým Já r = –0,35. Ženy více inklinují k vlastnímu upravenému a přitažlivému tělesnému vzhledu, jehož hodnocení je přítomností somatoformní disociace negativně ovlivňováno. Výsledky analýzy rozdílů uvnitř výzkumného souboru pou- kazují, že negativní prožívání fyzického Já je statisticky významné právě u jedinců se somatoformní disociací než u jedinců bez ní. Tento závěr je v souladu s projevy somatoformní disociace, protože její přítomnost negativně ovlivňuje hodnocení svého tělesného schématu, atraktivity apod. U celkového souboru je psychická disociace v negativním vztahu s těles- ným Já r = –0,37, sociálním Já r = –0,39 a satisfakcí r = –0,37. Tyto výsledky interpretujeme tak, že u lidí závislých na alkoholu přítomnost psychické disociace negativně ovlivňuje sebehodnocení v sociálních situacích. Nega- tivně také ovlivňuje vnímání vlastního těla, vidění sebe sama a uspokojení s vlastními pocity. U mužů nalézáme zajímavý pozitivní vztah psychické disociace s per- sonálním Já r = 0,30. Tento vztah se jeví vzhledem k povaze mechanismu disociace dosti zvláštní, ale domníváme se, že disociované obsahy jsou souběžně kompenzovány snahou o lepší vnímání svého osobního Já, tj. může se jednat o zárodky fragmentace po předchozí pozitivní dezinteg- raci. Ženy s přítomností psychické disociace dosahují opět většího počtu negativních korelací. Somatoformní disociace u žen negativně koreluje se satisfakcí r = –0,54, chováním r = –0,58 a s rodinným Já r = –0,40. Na zá-

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

154 kladě uvedeného zvažujeme, že ženy závislé na alkoholu jsou více zranitelné a zažívají hlubší nesoulad mezi svým emočním prožíváním a představou svého optimálního fungování. Z analýzy uvnitř výzkumného souboru pro- kazujeme statisticky významné rozdíly v self-konceptu mezi jedinci s psy- chickou disociací a bez ní. Psychická disociace tímto představuje faktor, který negativně ovlivňuje sebehodnocení a spokojenost se sebou samým. Analýzou strategií zvládání stresu a self-konceptu docházíme k závěru, že u celkového souboru nalézáme větší počet negativních korelací self- konceptu s negativními strategiemi zvládání stresu. Tyto výsledky inter- pretujeme tak, že negativní strategie stresu nepůsobí pozitivně na utváření self-konceptu. Vztah alexithymie, disociace, somatoformní disociace, stra- tegií zvládání stresu a self-konceptu je u lidí závislých na alkoholu statisticky prokazatelný a zaslouží si pozornost v terapeutické a práci a dále v dalších takto orientovaných výzkumných pracích. Domníváme se, že nelze jed- notlivé časti proměnných od sebe úplně oddělit, ale zvažovat je v kontextu jejich spolupůsobení a spolupodmíněnosti. Opominutím či přehlédnutím důležitých vztahů se může prohlubovat u závislých lidí neporozumění sobě sama a zažívání osobního diskomfortu. Ten může provokovat vznik úzkosti potencovanou selháváním v sociálním prostředí vedoucí až k umělému regulátoru nálady v podobě alkoholu. Tímto se kruh užívání alkoholu může u daného jedince prohlubovat. Z kritického pohledu na náš výzkum si uvědomujeme, že námi získané výsledky poskytují mnoho otázek místo odpovědí. Zjištěné vztahy se vyskytují v slabších a středních korelačních koefi- cientech a neposkytují dostatečně silné zázemí pro jasné závěry. Závislost na alkoholu a studium vztažných souvislostí je široké, čímž lze namítnou, že náš výzkum se zaměřuje na úzký segment poznání, jehož přínosnost je velmi specifická. Dalším kritickým bodem výzkumu může být, že jsme ne- sledovali vývoj proměnných v čase. Výsledky zachycují stav jedince v daném okamžiku průběhu léčby, nikoliv po ní, čímž bychom mohli srovnat dané výsledky z časového hlediska a do jisté míry i z hlediska účinnosti léčby. Také lze namítnout, že probandi vždy nebyli ve stejné fázi léčby, což může zkreslovat získané výsledky a jejich interpretaci. Ze získaných výsledků se však nabízejí některé zajímavé otázky. Jsou ženy závislé na alkoholu na tom opravdu hůře v měřených proměnných než muži? Jakou míru závažnosti závislosti si muži a ženy přisuzují? Využívají

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

155 muži více sociální oporu než ženy během závislosti? Používají ženy na roz- díl od mužů více negativní strategie stresu? Jaký by byl posun zkoumaných proměnných v čase, tj. v ose léčba, ukončení léčby a za delší čas? I přes kritické zamyšlení se domníváme, že naší prací pootevíráme další pohled vztahu alkoholové závislosti k disociaci, alexithymii a self-konceptu a poukazujeme na zajímavá zjištění, která mohou být ku prospěchu jak při terapeutické či poradenské práci, tak následujícím výzkumům podobného zaměření.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

156 11 Závěr Na základě údajů získaných pomocí statistických metod jsme došli v em- pirické části našeho výzkumu k těmto výsledkům. V rámci výzkumných otázek jsme dospěli k závěrům. • Alexithymie se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v našem výzkum- ném souboru ve 43% případů. • Disociace se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v našem výzkumném souboru ve 38% případů. • Somatoformní disociace se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v na- šem výzkumném souboru ve 45% případů. • Mezi alexithymií, disociací a somatoformní disociací u lidí závislých na alkoholu nalézáme prokazatelné korelační koeficienty. • Alexithymie, disociace a somatoformní disociace u lidí závislých na al- koholu poukazují na statisticky prokazatelné vztahy s negativními stra- tegiemi zvládání stresu více než se strategiemi pozitivními. • U žen závislých na alkoholu sledujeme větší počet pozitivních korelací u negativních strategií zvládání stresu s přítomností alexithymie, diso- ciace a somatoformní disociace než u mužů. • Alexithymie, disociace a somatoformní disociace u lidí závislých na al- koholu poukazují na statisticky prokazatelné vztahy s částmi self-kon- ceptu. • U žen závislých na alkoholu sledujeme větší počet negativních korelací self-konceptu s přítomnosti alexithymie, disociace a somatoformní di- sociace než u mužů.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

157 12 Souhrn V této kapitole si stručně shrneme celý obsah naší výzkumné monografie s názvem Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. Důleži- tým tématem naší práce je závislost na alkoholu a možné proměnné, které ji mohou ovlivňovat v pozitivním či negativním směru. Závislost na alkoholu je doprovázená stresem, který může být příčinou dalšího užívání a postup- ného rozvoje závislosti. Na stres a zátěž může jedince reagovat také mecha- nismy disociace či alexithymie. Prvně jsme se v naší práci zabývali popisem a vymezení pojmu diso- ciace, která představuje komplexní neurobiologický fenomén, při němž dochází k oddělení afektivní části zážitku od kognitivní komponenty, resp. oddělení informace od proudu vědomí. Z hlediska přístupů jsme poukázali na typy disociace, tj. na její primární, sekundární a terciární podobu a pří- stupy k ní. Zajímavou oblast studia disociace představuje model neurobiolo- gický, snažící se hledat mozkové koreláty a procesy, které by osvětlily vznik a dynamiku disociace. Disociace ve své patologické podobě vede k disocia- tivním poruchám. S disociací také souvisí její somatické vyjádření, tj. soma- toformní disociace, v patologické podobě se projevující v somatoformních poruchách. V kapitolách o alexithymii se věnujeme jejímu vymezení a sle- dování příčin jejího vzniku v pojetí bio-psycho-sociálním. Poukazujeme na vztah alexithymie a závislosti na alkoholu především ve vlivu a půso- bení alkoholu na prožívané potíže s emocemi a z toho vyplývající potíže v sociálním prostředí. Relativně nejrozsáhlejší kapitolu tvoří problematika závislosti na alkoholu. Závislost na alkoholu je vysvětlována mnohými pří- stupy a teoriemi, psychologickými počínaje a biochemickými a genetickými konče. Výrazným modulátorem aktuálního stavu poznání oblasti závislosti na alkoholu jsou neurovědní přístupy, které se snaží pomocí zobrazovacích metod přesněji lokalizovat a popsat biologickou dynamiku závislosti. I přes výrazný rozvoj v neurovědách se stále nedaří objasnit všechny participu- jící proměnné hrající roli ve vzniku závislosti a nové poznatky přinášejí spíše více otázek než jasných a přehledných odpovědí. V empirické části jsme zkoumali vztahy mezi závislostí na alkoholu, alexithymií, psychickou disociací, somatoformní disociací a self-konceptem. Vzhledem k povaze výzkumu jsme využívali korelační mapující výzkum, jehož předností je

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

158 právě nalézání vztahů mezi zkoumanými proměnnými. Výzkum byl svou povahou kvantitativního charakteru. Jako statistické metody jsme používali deskriptivní statistiku, faktorovou analýzu, neparametrickou Spearmanovu korelační analýzu a Mann-Whitneův U-test. Důvodem volby neparamet- rické statistiky byl závěr z provedeného testu normality, který poukázal, že naše získaná dat neodpovídají předpokladu normálního rozložení. Jako metody sběru dat jsme použili dotazníky TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale – měří přítomnost alexithymie), DES (Dissociation Experiences Scale – měří přítomnost psychické disociace), SVF-78 (stra- tegie zvládání stresu), TSCS-II (Tennesse Self Concept Scale – měří self- -koncept). Celkový vzorek výzkumu byl tvořen celkem 95 probandy. Z toho bylo 23 žen a 72 mužů. Sběr dat proběhl v P-centru v Olomouci, Fakultní nemocnici Olomouc, Psychiatrické léčebně ve Šternberku, Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Ze získaných výsledků jsme mohli odpovědět na stanovené výzkumné otázky. Na tyto otázky jsme odpověděli po vyhod- nocení takto: • Alexithymie se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v našem výzkum- ném souboru ve 43% případů. • Disociace se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v 38%. • Somatoformní disociace se u lidí závislých na alkoholu vyskytuje v 45%. • Mezi alexithymií, disociací a somatoformní disociací u lidí závislých na alkoholu nalézáme prokazatelné korelační koeficienty. • Alexithymie, disociace a somatoformní disociace u lidí závislých na al- koholu poukazují na statisticky prokazatelné vztahy s negativními stra- tegiemi zvládání stresu více než se strategiemi pozitivními. • U žen závislých na alkoholu sledujeme větší počet pozitivních korelací u negativních strategií zvládání stresu s přítomností alexithymie, diso- ciace a somatoformní disociace než u mužů. • Alexithymie, disociace a somatoformní disociace u lidí závislých na al- koholu poukazují na statisticky prokazatelné vztahy s částmi self-kon- ceptu. • U žen závislých na alkoholu sledujeme větší počet negativních korelací self-konceptu s přítomnosti alexithymie, disociace a somatoformní di- sociace než u mužů.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

159 Přínos této práce shledáváme v propojení a mapování závislosti na alkoholu a vztahu k disociaci, alexithymii, somatoformní disociaci, self-konceptu a strategiím zvládání stresu. Na základě mapujícího korelačního výzkumu jsme získali četné množství dat, která ve své podobě obohacují pochopení souvislosti mezi zkoumanými jevy a závislostí na alkoholu. Za přínos práce také považujeme, že některé její zjištěné vztahy a poznatky mohou být za- sazeny do reálné terapeutické práce s klientem závislým na alkoholu s pří- tomností alexithymie, disociace nebo somatoformní disociace či bez nich.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

160 13 Summary In this chapter we briefly summarize the content of our thesis which we call: Dissociation, alexithymia and self in people dependent on alcohol. An important theme of our work is the dependence on alcohol and the possible variables which may influence it in a positive or negative direction. Alcohol dependence is accompanied by stress, which can be cause of further use and the development of dependence. People may also react of the stress and burden by individual mechanisms of dissociation and alexithymia. Firstly, we have dealt our work by the description and definition of dissociation, which involves the separation of the affective experience of the cognitive components respectively separation of information from the stream of con- sciousness. We have pointed out on the terms of approaches on the types of dissociation the primary, secondary and tertiary forms and approaches to it. An interesting area of study represents the dissociation model of try- ing to find neurobiological correlates and brain processes, that could shed light on the formation and dissociation dynamics. Dissociation leads in its pathological form to the dissociative disorder. The dissociation also related to with body somatic symptoms. Somatoform dissociation in pathological form is manifested in somatoform disorders. In the chapters on the alexithymia we devoted its definition and de- scribed of the causes of its origin in the concept of bio-psycho-social. We note that the relationship of alexithymia and alcohol dependence is impor- tant. Alcohol reduced tense and symptoms of alexithymia as problem in the describe of emotion or problems in social communication. The relatively extensive chapter we described of the issue of alcohol dependence. Alcohol dependence is explained by many theories and approaches from the psycho- logical and biochemical and genetic and others. An important modulator of the current state of knowledge of the area of alcohol dependence are neurosciences approaches that try to use imaging techniques to localize and accurately describe the biological dynamics of addiction. Despite significant developments in neuroscience we are not still unable to explain all participating variables playing a role in cause of the depend- ence and new knowledge brings more questions rather than answers clear and well arranged. In the empirical part of the thesis, we examined the

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

161 relationship between alcohol abuse, alexithymia, psychological dissociation, somatoform dissociation, and self concept. Due to the nature of research, we are used the correlation mapping re- search, whose main advantage is just finding the relationship between the variables studied. The research was realized with help quantitative method- ology. As statistical methods we used descriptive statistics, factor analysis, non-parametric Spearman correlation analysis and Mann Whitney U test. The reason for this choice of nonparametric statistics was the conclusion from of the performed test of normality, which pointed out that our data obtained do not correspond to the assumption of normal distribution. As data collection methods we used questionnaires TAS-20 (Toronto alexithymia Scale – measures the presence of alexithymia), DES (Dissocia- tion Experiences Scale – measures the presence of psychological dissocia- tion), SVF-78 (stress coping strategies), TSCS-II (Tennessee Self Concept Scale – measure of self concept). The total research sample was formed of 95 probands. Of these, 23 women and 72 men. We had research sample from place in the P-center in Olomouc, Olomouc University Hospital, Psy- chiatric Hospital in Šternberk, Psychiatric Hospital in Havlickuv Brod. The results obtained have to answer to our research questions. These questions are answered after by the evaluation as follows: • Alexithymia in people addicted to alcohol occurs in 43%. • Dissociation in people addicted to alcohol occurs in 38%. • Somatoform dissociation in people addicted to alcohol occurs in 45%. • Between alexithymia, dissociation and somatoform dissociation in peo- ple addicted to alcohol found demonstrable correlation coefficients. • Alexithymia, dissociation and somatoform dissociation in people ad- dicted to alcohol indicates a statistically demonstrable relationship with negative stress coping strategies more than with positive strategies • For women addicted to alcohol we monitored a larger number of posi- tive correlations with negative stress coping strategies with the presence of alexithymia, dissociation and somatoform dissociation than in men. • Alexithymia, dissociation and somatoform dissociation in people ad- dicted to alcohol indicates a statistically demonstrable relationship with parts of the self concept. • For women addicted to alcohol we monitored a larger number of nega- tive correlations with the presence of the self concept of alexithymia, dissociation and somatoform dissociation than in men.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

162 The contribution of this work we find in the links and the mapping of alco- hol dependence and relationship to dissociation, alexithymia, somatoform dissociation, self concept and strategies of coping with stress. We have col- lected numerous amounts of data, based on the mapping of the correla- tion of research. These data are enriching of understanding of the relation between the studied phenomena and alcohol dependence. We described some Mechanisms that can be incorporated into real therapeutic work with clients addicted to alcohol with the presence of alexithymia, dissociation and somatoform dissociation, or without them.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

163 Literatura Ahrens, S., Gyldenfeldt, H. V. Runde, P. (1979). Alexithimie, psychosmatische krankheit und instrumetelle Orientierung. Psychoher. Med. Psycholo. 29, s. 173–177. Albach, F., Moormann, P. P., & Bermond, B. (1996). Memory recovery of childhood sexual abuse. Dissociation. 9, 258–269. Balcar, K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. Am Psychol. 37: 122–14. Baštecká, B., Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál. Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J., & Svoboda, V. (1993). Psychosomatická medicína. Praha Grada Avicenum. Bernstein, E. M., Putman, F. W. (1986). Development, reliability, and Validity of a Dis- sociation Scale. J. Nerv. Ment. Dis., 174, 12, 727–735. Bob, P. (2004). Dissociative processes, multiple personality and dream functions. Ameri- can Journal of Psychotherapy, 58, s. 139–149. Bob, P. (2007). Chaos, brain and divided consciousness. Praha: UK. Bob, P. (2005). Psychobiology of dissociation and relationships betwen epilepsy and mental illness. Praha: UK. Bond, C., LaForge, K. S., Tian, M., Melia, D., Zhang, S., Borg, L., Gong, J., Schluger, J., Strong, J. A., Leal, S. M., Tischfield, J. A., Kreek, M. J., & Yu, L. (1998). Single-nucle- otide polymorphism in the human mu opioid receptor gene alters betaendorphin binding and activity: possible implications for opiate addiction. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 95, 9608–9613. Bower, G. H. (1981). Mood and Memory. Am. Psychol., 36, 2, p. 129–148. Bowers, K. S., Meichenbaum, D. (1984). The unconscious reconsidered. New York: John Wiley, s. 9–48 Brehm, S. S., Kassin, S. M., Fein, S. (2005). Social psychology (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. Bremner, J. D., Marmar C. R. (1998), Trauma, memory, and dissociation. Washington: American Psychiatric Press, s. 321–363. Brunet, A., Holowka, D. W., & Laurence, J. R. (2001). Dissociation. Encyclopedia of the Neurological Sciences. San Diego: Academic Press. Buda, B. (1972). Sociálno-psychiatrický výskum alkoholizmu. Protialk. Obzor, 7, 143–148 Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2000). Perspectives on personality (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Colleen, C. (2007). Schema Model of the Self-Concept to examine role of the Self- -Concept in Alcohol Dependence and Recovery. American Psychiatric Nurses As- sociation.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

164 Connor, J. P., Young, R. M., Williams, R. J., & Ricciardelli, L. A. (2000). Drinking re- straint versus alcohol expectancies: Whis is better indicator of alcohol problems? Journal of studies on alcohol, 61(2), 352–359. Dabrowski, K. (1964). Positive disintegration. London: J. & A Churchill Ltd. De Bruin, J. P. C. (1990). Orbital prefrontal cortex, dopamine, and social-agonistic behavior of male Long Evans rats. Aggressive Behavior, 16, 231–248. De Rick, A., & Vanheule, S. (2006). The relationship between perceived parenting, adult attachment style and alexithymia in alcoholic inpatients. Addictive Behaviors, 31(7), 1265–1270. De Rick, A., & Vanheule, S. (2007). Attachment styles in alcoholic inpatients. European Addiction Research, 13(2), 101−108. de Timary, P., Luts, A., Hers, D., & Luminet, O. (2008). Absolute and relative stability of alexithymia in alcoholic inpatients undergoing alcohol withdrawal: Relationship to depression and anxiety. Psychiatry Research, 157, 105−113. Elzinga, B. M., Bermond, B., van Dyck R. (2002). The relationship between dissociative proneness and alexithymia. Psychother Psychosom, 71: 104–111. Enoch, M. A., & Goldman, D. (2001). The genetics of alcoholism and alkohol abuse. Current Psychiatry Reports, 3: 144–151 Evren, C., Durkaya, M., Celik, R., Dalbudak, E., Cakmak, D., & Flannery, B. (2009). Relationship of alcohol craving with alexithymia and dissociation in male alcohol dependent inpatients. Anatolian Journal of Psychiatry, 10: 165–173. Evren, C., Kose, S., Sayar, K., Ozcelik, B., Borckardt, J. P., Elhai, J. D., et al. (2008). Alex- ithymia and temperament and character model of personality in alcohol dependent Turkish men. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 62(4), 371−378. Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton. Fišar, Z., Jirák, R., Bob, P., Papežová, H. (2009). Vybrané kapitoly z biologické psychia- trie. 2ed. Praha: Grada. Frewen, P. A., Pain, C., Dozois, D. J. A., & Lanius, R. A. (2006). Alexithymia in PTSD: Psychometric and FMRI studies. Annals of the New York Academy of Sciences, 1071, 397–400. Frischholz, E. J., Braun, B. G. Sachs, R. G. Hopkins, L., Shaeffer, D., Lewis, J., Leavitt, F., Paquotto, J. N., Schwartz, D. R. (1990). The Dissociative Experiences Scale: Futher replication and validation. Dissociation, 3, 151–153. Gabel, S. (1989). Dreams as a Possible Reflection of Dissociated Self- Monitoring systém. J. Nerv. Ment. Dis, 177, p. 560–568. Gainotti, G. (1972). Emotional behavior and hemispheric side of the lesion. Cortex, 8, 51–55. Gazzaniga, M. S. (1989). The organization of the human brain. Science, 245, s. 947–952. Goeders, N. E., & Smith, J. E. (1986). Reinforcing properties of cocaine in the medial prefrontal cortex: primary action on presynaptic dopaminergic terminals. Pharma- col Biochem Behav, 25, 191–199.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

165 Goldstein, R. Z., Volkow, N. D. (2002). Drug Addiction and Its Underlying Neurobio- logical Basis: Neuroimaging Evidence for the Involvement of the Frontal Cortex. AM J Psychiatry, 159, p. 1642–1652. Gross, W. F. (1971). Self-concepts of Alcoholics before and after Treatment. Journal of Clinical Psychology. 27, 539–541. Gündel, H., López-Sala, A., Ceballos-Baumann, A, O., Deus, J., Cardoner, N., Marten- Mittag, B., Soriano-Mas, C., & Pujol, J (2004). Alexithymia Correlates With the Size of the Right Anterior Cingulate. Psychosomatic Medicine 66, 132–140 Hakala, M., Karlsson, H., Kurki, T., Aaalto, S., Koponen, S., Vahlberg, T., Niemi, P. M. (2002). Volumen sof the caudate nuclei in women with somatization disorder and healthy women. Psychiatry Res, 131. Hammad, M. A., Barsky, A. J., Regenstein, Q. R. (2001). Correlation between static sensation inventory scores and hyperarousal scale scores. Psychosomatics, 42. Hasking, P. A., Oei, T. P. S.( 2002). The differential role of alcohol expectancies, drink- ing refusal self-efficacy and coping resources in predicting alcohol consumption in community and clinical samples. Addict Res Theory. 10: 465–494. Haviland, M. G., Warren, W. L., & Riggs, M. L. (2000). An observer scale to measure alexithymia. Psychosomatics: Journal of Consultation Liaison Psychiatry, 41(5), 385–392. Heath, A. C., & Martin, N.G. (1994). Genetic influences on alkohol consumption pat- terns and problem drinking: results from the Australian NH & MRC twin panel follow-up surfy. Anals of the New York Academy of Sciences. 708: 72–85. Heath, A. C., Madden, P. A., Bucholz, K. K., Dinwiddie, S. H., Slutske, W. S., Bierut, L. J., Rohrbaugh, J. W., Staham, D. J., Dunne, M. P., Whitfield, J. B., Martin, n. G. (1999). Genetic defferences in alkohol sensitivity and the inheritanceof alcoholism risk. Psyhological Medicine. 29: 1069–1081. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. Hiffins, E. T. (1989). Continuities and discontinuities in self regulátory and self-evalua- tive processes: A developmental theory relativ self nad affect. Journal of Personality, 57, 407–444. Hodgins DC, el-Guebaly N, Armstrong S: Prospective and retrospective reports of mood states before relapse to substance use. J Consult Clin Psychol 1995; 63: 400–407. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigris. Howel, E. F. Dissociative mind. Taylor & Francis group: Routledge. Hund, A. R., & Espelage, D. L. (2005). Childhood sexual abuse, disordered eating, alexithymia and general distress: A mediation model. Journal of Counseling Psy- chology, 52, 559–573. Charalampous, K. D., Ford, B., Skinner, T. J. (1976). Self-esteem in alcoholics and non- alcoholics. J Stud Alcohol. 37, 990–994. Chromý, K., Honzák, R., et al. (2005). Somatizace a funkční poruchy. Praha: Portál. James, W. (1890). The Principles of Psychology, (1890), Dover Publications, 1950, pa- perback, vol. one.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

166 Jellinek, E. M. (1960). The disease koncept of alcoholism. New Haven: Hillhouse Press. Junghanns, K., Tietz, U., Dibbelt, L., Kuether, M., Jurth, R., Ehrenthal, D., et al. (2005). Attenuated salivary cortisol secretion under cue exposure is associated with early relapse. Alcohol and Alcoholism, 40(1), 80−85. Kalina, K., et al. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada. Kauhanen, J., Julkunen, J., & Salonen, J. T. (1992). Coping with inner feelings and stress: Heavy alcohol use in the context of alexithymia. Behavioral Medicine, 18(3), 121–126. Kerlinger, F. N., Lee, H. B. (2007). Foundations of Behavioral Research. Hart Court, College Publishers. Kim, Y. H. (2001). Korean adolescents’ health risk behaviors and their relationships with the selected psychological constructs. J Adolesc Health, 29: 298–306. Knight, R. P. (1973). The psychodynamic of chronic alkoholism. J. nerv. ment. Dis., 86, 538–548. Kodl, M. M., Fu, S. S., Willenbring, M. L., Gravely, A., Nelson, D. B., & Joseph, A. M. (2008). The impact of depressive symptoms on alcohol and cigarette consumption following treatment for alcohol and nicotine dependence. Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 32(1), 92−99. Koob, F. G., Moal, L. M. (2006). Neurobiology of addiction. London: Academic Press. Koob, G. F., & Le Moal, M.(2001). Drug addiction, dysregulation of reward, and al- lostasis. Neuropsychopharmacology, 24, 97–129. Koukolík, F. (2002). Lidský mozek. Praha: Portál. Koukolík, F., Motlová, L. (2008). Citový mozek: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén. Krystal, H. (1988). Integration and self-healing: Affect – trauma – alexithymia. The analytic Press, distributed by Erbaum. Kunda, S., Kršiak, M., Frank, V., Vojtková, E., Bútora, M. (1988). Klinika alkoholizmu. Martin: Osveta. Lee, N. K., Oei, T. P. S., Greeley, J. D. (1999). The interaction of alcohol expectancies and drinking refusal self-efficacy in high and low risk drinkers. Addict Res 7: 91–102. Leshner, A. I. (1997). Addiction is a brain disease, and it matters. Science, 278, p. 45–47. Li, D., Spiegel, D. (1992). A Neural Network Model of Dissociative Disorders. Psychiatric Annals, 22, 144–47. Linnoila, M., Virkkunen, M., George, T., Eckardt, M., Higley, J. D., Nielsen, D., and Goldman, D. (1994). Serotonin, violent behavior and alcohol. In Toward a Molecular Basis of Alcohol Use and Abuse (series title: Experientia Supplementum, vol. 71), (B. Jansson., H. Jornvall, U. Rydberg, L. Terenius, and B. L. Vallee, Eds.), pp. 155–163. Birkhauser Verlag, Boston. Loas, G., Fremaux, D., Otmani, O., Lecercle, C., & Delahousse, J. (1997). Is alexithymia a negative factor for maintaining abstinence? A follow-up study. Comprehensive Psychiatry, 38(5), 296–299.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

167 Loh, E. A., & Roberts, D. C. (1990). Break-points on a progressive ratio schedulerein forced by intravenous cocaine increase following depletion of forebrain serotonin. Psychopharmacology (Berl), 101, 262–266. Lopez-Torrecillas, F., Garcia, J. F., Garcia, M. P., Izquierdo, D. G., Sanchez-Barrera, M. B. (2000). Variables modulating stress and coping that discriminate drug consumers from low or nondrug consumers. Addict Behav. 25: 161–165. Lynn, S. J., Rhue, J. W. (1994). Dissociation: Clinical and theoretical perspectives. New York: Guilford, s. 52–79. Lynn, S. H., Rhue, J. W. (1994). Dissociation. New York: Guilford Press, pp. 32–51. Lyshova, O. V., Provotorov, V. M., & Chernov, Y. N. (2002). Clinical characteristics of hypertensive disease in patients with alexithymia. Kardiologiya, 42(6), 47−50. Maser, J. D. (1997). Psychopatology: experimental models. San Francisco: Freeman. McDougall, J. (1982). Alexithymia: A psychoanalytic viewpoint. Psychotherapy and Psychosomatics, 38, 81–90. Millon, T., Weiss, L., Millon, C., & Davis, R. (1994). MIPS: Millon index of personality styles manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation. Mitchel, S. A., Blacková, M. J. (1999). Freud a po Freudovi. Praha: Triton. Mohapl, P. (1984). Alexithymie. In: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Fac- ultas Philosphica, Pedagogica-Psychologica 22. Varia psychologica III. Praha: SPN, s. 99–108. Mohapl, P. (1988). Vybrané kapitoly z klinické psychologie I. Olomouc: UP. Moormann, P. P., Bermond, B., & Albach, F. (2004). The Reality Escape Model: the in- tricate relation between alexithymia, dissociation, and anesthesia in victims of child sexual abuse. In Nyklíček, I., Vingerhoets, A., & Temoshok, L. (2004). Emotional expression and health. Hove, UK: Brunner Routledge. 82–89. Mueller, J., & Buehner M. (2006). Two facets of non-expression of emotions: Relation- ships between dimensions of alexithymia and the repressive coping style. Personality and Individual Differences, 41, 1337–1347. Mummendey, H. D. (2006). Psychologie des Selbst. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung. Göttingen-Bern-Wien-Toronto. de M’Uzan, M. (1976). Contre-transfert et système paradoxal. Revue Française de Psy- choanalyse. 2. Reprís dans de l’art à la mort. Gallimard, 1977. En 1994, La Bouche de l’inconscient, Gallimard. Nakonečný, M. (2000). Sociální psychologie. Praha: Academia. Nebycilin, V. D. (1971). Akual’nyje problemy diferncial’noj psichofiziologii. Vopr. Psi- chologii, 6, s. 13–26. Niessen, M.A.J. (2001). Emotionaliteit en cognitieve gevoelscontrole als invloedrijke factoren in persoonlijkheid: Het alexithymie construct nader onderzocht [Emotion- ality and cognitivefeeling control as influential factors in personality: Further inves- tigation on the alexithymie construct]. Master’s thesis. Amsterdam, The Netherlands: Department of Psychology, University of Amsterdam.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

168 Nijenhius, E.R.S., & Van der Hart, O. (1998). Forgetting and reexperiencing trauma. In: Splintered refelctions: Images of the Body in Trauma. New York: Basic Books, pp. 39–65. Nijenhuis, E. R. S., Spinhoven, Ph., Van Dyck, R., Van der Hart, O., Vanderlinden, J. (1996). The development and Psychometric Characteristics od the Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20). J. nerv. ment. dis. 184, 11, s. 688–694. Nyklíček, I., Temoshok, L., & Vigerhoets, A. (2004). Emotional expression and health: advances in theory, assesment and clinical applications, Brunner-Routledge: NY. Oei, T. P. S., Hasking, P., Phillips, L. (2007). A Comparison of General Self-Efficacy and Drinking Refusal Self-Efficacy in Predicting Drinking Behavior. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 33: 833–841. Oldham, J. M., & Morris, L. B. (1990). The personality self-portrait. New York: Bantam Books. Papez, J. W. (1937). A proposed mechanism of emotion. Archives of Neurology and Psychiatry, 38, s. 725. Pitblado, C. B., Sanders, B. (1991). Reliability and short-term stability of scores on the Dissociative Experiences Scale. In: Braun, B. G. Carlson, E. B. (Eds). Proceedings of the Eighth International Conference on Multiple Personality and the Dissociative States, Chicago, Rush. Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada. Poněšický, J. (2004). Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton. Porcelli, P. (2004). Psychological abnormalites in patient with irritable bowel syndrom. Indian J Gastroenterol, 23. Prescot, C. A., Kendler, K. S. (1999). Genetic and enviromental contributions to alcohol abuse and dependence in a population-based of male twins. American Journal of Psychiatry, 156, 34–40. Prescott, C. A., and Kendler, K. S. (1999). Genetic and environmental contributions to alcohol abuse and dependence in a populationbased sample of male twins. American Journal of Psychiatry 156, 34–40. Rad, M., Rupel, V, A. (1975). Combined inpatient and outpatient group psychotherapy: A therapeutic model for psychosomatics. Psychother. Psychosom. 26, s. 237–243. Reiterová, E. (2003). Základy psychometrie. Olomouc: UP. Rief, W., Pilger, F., Ihle, D., Verker, R., Scharpe, S., Maes, M. (2004). Psychobiological aspects of somatoform disorder. Neuropsychobiology, 49. Robinson, T. E., Berridge, K. C. (2003). Addiction. Annu Rev psychol. 54, pp. 25–53. Rose, R. J., Dick, D. M., Viken, R. J., Pulkkinen, L., Kaprio, J. (2001). Drinking or ab- staining at age 14? A genetic epidemiological study. Alcoholism: Clinical and Ex- perimental Research. 25: 1594–1604. Ross, C. A. (1997). Dissociative identity disorder. New York: Wiley.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

169 Ross, E. D., Rush, A. J. (1981). Diagnosis and neuroanatomical correlates of depression in braindamaged patients: Implications for a neurology of depression. Archives of General Psychiatry, 38, 1344–1354. Řehan, V, (2007). Adiktologie. Olomouc: UP. Říčan, P. (1972). Psychologie osobnosti. Praha: Orbis. Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada. Sacone, N. L., Kwon, J. M., Corbett, J., Goate, A., Rochberg, N., Edenberg, H. J., Foroud, T., Li, T. K., Begleiter, H., Reich, T., Rice, J. P. (2002). A genome screen of maximum number of drinks as an alcoholism phenotype. American Journal of Medical Genetics. 96: 632–637. Sauvage, L., & Loas, G. (2006). Criterion validity of Bermond–Vorst Alexithymia Ques- tionnaire – 20 form B: A study of 63 alcoholic subjects. Psychological Reports, 98(1), 234–236. Shelton, S. H. (1990). Developing the construct of general self-efficacy. Psychol Rep. 66: 987–994. Schinka, J. A., Town, T., Abdullah, L., Crawford, F. C., Ordorica, P. I., Francis, E., Hughes, P., Graves, A. B., Mortimer, J. A., and Mullan, M. (2002). A functional polymorphism within the mu-opioid receptor gene and risk for abuse of alcohol and other substances. Molecular Psychiatry 7, 224–228. Schlesinger, S., Susman, M., Koenigsberg, J. (1990). Self-esteem and purpose in life: a comparative study of women alcoholics. Journal of Alcohol and Drug Education. 36, 127–141. Skála, J. (1988). …až na dno? Praha: Avicenum. Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal. Speranza, M., Laos, G., Wallier, J., & Corcos, M. (2007). Predictive value of alexithymia in patinet with eating disorder: A 3-year prospective study. Journal of Psychosomatic Research, 63, 365–370. Spiegel, D., Cardeňa, E. (1991). Disintegrated experience: The dissociative disordes re- visited. Journal of Abnormal Psychology, 100, s. 366–378. Stephanos, S. (1975). A concept of analytical treatment for patiens with psychosomatic disorder. Psychother. Psychosom. 26, s. 178–187. Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál. Ševčíková, A., Vojtová, H. (2007). Psychotraumatológia – základné poznatky. Psychiatre, ročník 11, číslo 3, s. 176–181. Taylor, G. J. (1994). The alexithymia construct: conceptualization, validation, and re- lationship with basic dimensions of personality. New Trends in Experimental and Clinical Psychiatry, 10, 61–74. Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1997). Disorders of affect regulation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. TenHouten, W. D., Walter, D. O., Hoppe, K. D., & Bogen, J. E. (1988). Alexithymia and the splitbrain VI. Psychiatric Clinics of North America, 11, s. 317–329.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

170 Thorberg, F. A., & Lyvers, M. (2006). Attachment, fear of intimacy and differentiation of self among clients in substance disorder treatment facilities. Addictive Behaviors, 31(4), 732–737. Trucco, E. M., Hilary Smith Connery, H. S., Griffin, M. L., Greenfield, S. F. (2007). The Relationship of Self-Esteem and Self-Efficacy to Treatment Outcomes of Alcohol- Dependent Men and Women. The American Journal on Addictions, 16: 85–92, 2007. Urban, E. (1973). Toxikománie. Praha: Avicenum. Uzun, A. Z., Ates, A., Cansever, A., & Ozsahin, A. (2003). Alexithymia in male alcohol- ics: Study in a Turkish sample. Comprehensive Psychiatry, 44(4), 349−352. Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., Steele, K., & Brown, D. (2004), Trauma-related dissociation: Conceptual clarity, lost and found. Austral. & New Zeal. J. Psychiat., 38, 678–689. van Rossum, L. G. M., Laheij, R. J. F., de Doelder, M. S., de Jong, C. A. J., & Jansen, J. B. M. J. (2004). Prevalence of gastrointestinal symptoms in alcoholics and the relation- ship with alexithymia. Psychiatry Research, 129(1), 107−112. Vanheule, S. (2008). Challenges for Alexithymia Research: A Commentary on The Con- struct of Alexithymia: Associations With Defense Mechanisms. Journal of clinical psychology, Vol. 64(3), s. 332. Vanheule, S., Desmet, M., Verhaeghe, P., & Bogaerts, S. (2007). Alexithymic depression: Evidence for a depresion subtype? Psychotherapy and Psychosomatics, 76, 135–136. Verhaeghe, P., Vanheule, S., & De Rick, A. (2007). Actual neurosis as the underlying psychic structure of panic disorder, somatization, and somatoform disorder: An integration of Freudian and attachment perspectives. The Psychoanalytic Quarterly, 76, 1317–1350. Viken, R. J., Kaprio, J., Konskenvuo, M., Rose, R. J. (1999). Longitudinal analyses of the determinants of drinking and of drinking to intoxication in adolescent twins. Behavior Genetics, 29: 455–461. Vingerhoets, A., Nyklíček, I, & Denolet, J. (2008). Emotional Regulation: Conceptual and Clinical Issues. Springer: New York. Volkow, N. D., Wang, G. J., Fowler, J. S., Hitzemann, R., Angrist, B., Gatley, S. J., Logan, J., Ding, Y. S., & Pappas, N. (1999): Association of methylphenidate-induced craving with changes in right striato-orbitofrontal metabolism in cocaine abusers: implica- tions in addiction. Am J Psychiatry, 156, 19–26. Vungkhanching, M., Sher, K. J., Jackson, K. M., & Parra, G. R. (2004). Relation of at- tachment style to family history of alcoholism and alcohol use disorders in early adulthood. Drug and Alcohol Dependence, 75(1), 47−53. Výrost, J., Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada. Wall, T. L., Horn, S. M., Johnson, M. L., Smith, T. L., Carr, L. G. (2000). Hangover symp- toms in Asian American with variations in the aldehyde dehydrogenase (ALDH2) gene. Journal of Studies on Alcohol. 61: 13–17.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

171 Wand, G. S., McCaul, M., Yang, X., Reynolds, J., Gotjen, D., Lee, S., and Ali, A. (2002). The mu-opioid receptor gene polymorphism (A118G) alters HPA axis activation induced by opioid receptor blockade. Neuropsychopharmacology 26, 106–114. Wechsler, A. F. (1973). The effect of organic brain disease on recall of emotionally charged versus neutral narrative texts. Neurology, 23, 130–135. Wells, L. E., Marwell, G. (1976). Self-esteem: Its conceptualization and measurement. Beverly Hills, CA: Sage. White, W. F., Gayer, T. L. (1965). Self Concepts reports among Hospitalized Alcoholics during Early Periods of Sobriety. Journal of Counseling Psychology. Vol. 13, No 3, 352–355. Wilson, G. T. (1983). Self-awareness, self-regulation and alcohol consumption. An analy- sis of J. Hull’s model. J. abnorm. psychol., 92, 505–513. Yehuda, R., McFarlane, A. C., & Shalely, A. Y. (1998). Predicting the development of posttraumatic stress dissorder from the acute response to a traumatic event. Biologi- cal Psychiatry, 44, 1305–1313. Yoshino, A., Fukuhara, T., & Kato, M. (2000). Premorbid risk factors for alcohol de- pendence in antisocial personality disorder. Alcoholism-Clinical and Experimental Research, 24(1), 35–38.s

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

172 Příloha č. 1 Dotazník DES a SDQ-20 DES Pohlaví: .............................................. Věk: .......................................... Vzdělání: ............................................................................................................. Pokyny: Tento dotazník obsahuje 28 otázek, jež se týkají zkušeností, které se mohou vyskytovat ve vašem každodenním životě. Zajímá nás, jak často se Vám tyto události stávají. Je však důležité, aby Vaše odpovědi ukázaly, jak často tyto zkušenosti prožíváte, aniž jste pod vlivem alkoholu nebo drog. K tomu, abyste mohli odpovědět na otázku, je nutné, abyste vyjádřili odpovídající stupeň zkušenosti vyjádřené v otázce ve vztahu k sobě a vy- značili jej vertikální čarou na příslušném místě, jak je ukázáno na příkladu. Příklad: 0% | | 100% 1. Někteří lidé mají zkušenost, že si při řízení auta náhle uvědomí, že si nemohou vzpomenout na to, co se událo v průběhu celého výletu nebo jeho části. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 2. Někteří lidé občas shledají, že si při poslechu něčí řeči náhle uvědomí, že neslyšeli část nebo vůbec nic z toho, co bylo řečeno. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 3. Někteří lidé mají zkušenost v tom, že shledají sebe sama na nějakém místě a nevědí, jak se tam dostali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100%

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

173 4. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že naleznou sebe sama oblečené v oděvu a nevzpomínají si, že se oblékali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 5. Někteří lidé mají zkušenost, že naleznou nové věci mezi těmi, jež vlast- ní a nemohou si vzpomenout, že je kupovali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 6. Někteří lidé občas shledají, že se setkají s lidmi, které neznají a kteří je nazývají jiným jménem a trvají na tom, že se spolu již setkali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 7. Někteří lidé mají občas zkušenost, že cítí, jako by stáli vedle někoho, nebo hledíce na sebe sama něco dělají a vidí sebe sama, jako by hleděli na jinou osobu. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 8. Někteří lidé říkají, že občas nepoznávají přátele nebo členy rodiny. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 9. Někteří lidé někdy shledají, že si nevzpomínají na důležité události ve svém životě [například svatba, promoce, maturita a podobně]. Vy- značte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 10. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že jsou obviňováni ze lhaní, aniž by lhali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 11. Někteří lidé mají zkušenost, že hledí do zrcadla a nepoznávají sami sebe. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100%

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

174 12. Někteří lidé mají občas zkušenost s tím, že cítí, že jiní lidé, věci nebo svět kolem nich nejsou reálné. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 13. Někteří lidé mají občas zkušenost s tím, že cítí, jako by jim jejich tělo nenáleželo. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 14. Někteří lidé mají zkušenost, že si občas vzpomenou na nějakou mi- nulou událost, tak živě, že cítí, jako by tuto událost znovu prožili. Vy- značte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 15. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že si nejsou jisti, zda události, na něž si vzpomínají, se opravdu staly, nebo si je jen vysnili. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 16. Někteří lidé mají zkušenost s tím, že se octnou na známém místě, které jim připadá zvláštní a neznámé. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 17. Některým lidem se stává, že když hledí na televizi nebo film, jsou tak pohlceni příběhem, že si nejsou vědomi ostatních událostí kolem nich. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 18. Některým lidem se občas stává, že jsou tak pohlceni fantazií nebo denním snem, že pociťují, jako by se jim to opravdu stalo. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100%

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

175 19. Některým lidem se stává, že jsou občas schopni ignorovat bolest. Vy- značte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 20. Některým lidem se stává, že občas sedí a upřeně hledí před sebe, o ni- čem nepřemýšlí a nejsou si vědomi uplynulého času. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 21. Některým lidem se občas stává, že když jsou sami, hovoří nahlas sami se sebou. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 22. Někteří lidé shledávají, že v některé situaci jednají tak odlišně ve srov- nání s jinou, že se cítí téměř tak, jakoby byli dvěma různými lidmi. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 23. Některým lidem se občas stává, že v některých situacích jsou schopni vykonávat věci, které jsou pro ně obvykle obtížné s úžasnou lehkostí a spontaneitou [například sport, práce, sociální situace]. Vyznačte ča- rou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 24. Někteří lidé si občas nemohou vzpomenout, zda-li něco udělali, neboť mají jen myšlenku o tom, že tu věc udělali [například nevědí, zda-li poslali dopis, nebo si jen myslí, že jej poslali]. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 25. Někteří lidé někdy shledají, že udělali věci, na něž si nemohou vzpo- menout, že je dělali. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100%

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

176 26. Někteří lidé občas naleznou zápisky, kresby nebo poznámky, mezi těmi, jež jim náleží, které museli sami učinit, ale nemohou si vzpomenout kdy. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 27. Některým lidem se občas stává, že slyší hlasy uvnitř své hlavy, které jim říkají, co mají dělat, nebo komentují to, co dělají. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100% 28. Někteří lidé občas pociťují, jako když hledí na svět skrze mlhu, takže lidé a objekty se jim jeví být vzdálenými a nejasnými. Vyznačte čarou, v jakém procentu času se to stává Vám. 0% | | 100%

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

177

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

178 Příloha č. 2 Dotazník TAS-20

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

179 Příloha č. 3 Dotazník SVF-78 INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU SVF 78 Dotazník obsahuje řadu výroků – způsobů, jak může člověk reagovat v si- tuaci, kdy je někým poškozen, vnitřně rozrušen nebo vyveden z míry. Přečtěte si prosím každý výrok a uveďte, nakolik odpovídá Vašemu způsobu reagování. Svou odpověď – zvolené číslo na škále 0 (vůbec ne) po 4 (velmi pravděpodobně) – vepište vedle otázky. Celá škála odpovědí je následující: 0 ............................... vůbec ne 1 ............................... spíše ne 2 ............................... možná 3 ............................... pravděpodobně 4 ............................... velmi pravděpodobně Příklad: Když jsem někým nebo něčím poškozena, vnitřně rozrušena nebo vyvedena z míry… …zajdu navštívit dobré přátele nebo známé 3 V tomto případě je označeno 3 (pravděpodobně). To znamená, že navští- vit dobré přátele nebo známé pravděpodobně odpovídá Vašemu způsobu reagování v této situaci.

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

180 Dotazník SVF 78 (graficky zjednodušené) Když jsem něčím nebo někým poškozen(a), vnitřně rozrušen(a), nebo vy- veden(a) z míry… 1 …snažím se soustředit své myšlenky na něco jiného 2 …řeknu si, že se nedám vyvést z míry 3 …snažím se, aby mne někdo jiný při řešení podpořil 4 …cítím se nějak bezmocný(-á) 5 …řeknu si, že si nemám co vyčítat 6 …nemohu dlouhou dobu myslet na nic jiného 7 …ptám se, co jsem už zase udělal(a) špatně 8 …promýšlím přesně své další jednání 9 …mám tendenci od toho utéct 10 …řeknu si, že to vydržím 11 …vyhnu se napříště takovým situacím 12 …vyrovnám se s tím rychleji než ostatní 13 …snažím se ujasnit si všechny detaily situace 14 …přejdu k nějaké jiné činnosti 15 …požádám někoho o radu, jak bych měla postupovat 16 …sním něco dobrého 17 …pak o tom přemýšlím znovu a znovu 18 …řeknu si: „co možná nejrychleji pryč od toho“ 19 …mám špatné svědomí 20 …řeknu si: „musíš se sebrat“ 21 …řeknu si, že si přece nemusím dělat výčitky svědomí 22 …příště se hned při prvních náznacích vyhnu takové situaci 23 …mám tendenci hned ustoupit 24 …jsem sám (sama) se sebou nespokojena 25 …podívám se na něco pěkného v televizi 26 …myslím si: „jen se nedat odradit“ 27 …prostě musím s někým o tom hovořit 28 …přepadají mne myšlenky na útěk 29 …udělám vše, abych odstranil(a) příčinu 30 …jsem rád(a), že nejsem tak přecitlivělý(-á) jako druzí 31 …zabývám se pak ještě dlouho touto situací

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

181 32 …dělám něco, co mne od toho odvádí 33 …umiňuji si, že se příště takovým situacím vyhnu 34 …snažím se potlačit své vzrušení 35 …řeknu si, že za to nemohu 36 …řeknu si, že druzí by to tak snadno nestrávili 37 …dělám si výčitky 38 …řeknu si, nesmíš to v žádném případě vzdát 39 …nevím, jak bych mohla takové situaci čelit 40 …udělám něco dobrého pro sebe 41 …pouze si přeji, abych z této situace co nejrychleji vyvázla 42 …požádám někoho o pomoc 43 …vytvořím si plán, jak mohu tyto nesnáze co nejrychleji odstranit 44 …myslím si, že já za tu situaci neodpovídám 45 …říkám si „jen se nedat zbavit odvahy“ 46 …myslím si, že bych se nechtěla v budoucnu dostat do takové situace 47 …nejde mi ta situace dlouho z hlavy 48 …snažím se, abych si zachoval(a) pevný postoj 49 …všechno se mně zdá tak beznadějné 50 …vrhnu se do práce 51 …řeknu si, že to nakonec byla moje chyba 52 …lépe se kontroluji než druzí v téže situaci 53 …koupím si něco, co už jsem dlouho chtěl(a) mít 54 …obvykle se mně všechno zdá nesmyslné 55 …ujasním si, že mám možnosti situaci zvládnout 56 …myslím si, že na tom nemám vinu 57 …potřebuji k tomu slyšet mínění někoho jiného 58 …snažím se o kontrolu svého chování 59 …pokouším se vymanit se ze vzniklé situace 60 …v myšlenkách si pak situaci znovu a znovu přehrávám 61 …aktivně se snažím situaci změnit 62 …řeknu si „dokážeš se s tím vypořádat“ 63 …přece se zase uklidním rychleji než ostatní 64 …dbám na to, aby příště k takovým situacím vůbec nedocházelo 65 …hledám něco, co by mne mohlo potěšit 66 …snažím se od toho odpoutat pozornost 67 …hledám vinu sám/sama u sebe

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

182 68 …snažím se s někým o problému hovořit 69 …prostě se pak nemohu zbavit myšlenek na tuto situaci 70 …myslím si, že k tomu nedošlo mou vinou 71 …řeknu si, že se nesmím dát vyvést z klidu 72 …splním si nějaké dlouho vytoužené přání 73 …beru to lehčeji než jiní ve stejné situaci 74 …nějak se od toho odpoutám 75 …mám sklon rezignovat 76 …snažím se přesně si ujasnit důvody, které k situaci vedly 77 …uvažuji, jak se mohu příště vyhnout takovým situacím 78 …nejraději bych od toho jednoduše utekl(a)

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

183 Příloha č. 4 Dotazník TSCS-II TSCS: 2 Věk: Pohlaví: Vzdělání: Prosím zakroužkujte vybranou odpověď v číselné řadě vpravo. Na tyto otázky nejsou správné a špatné odpovědi, proto prosím zkuste pravdivě odpovědět na všechny. Hodnoty odpovědí jsou následující: 1 = není to pravda, 2 = částečně to není pravda 3 = částečně pravda a čás- tečné lež, 4 = částečně je pravda, 5 = je to pravda Číselná řada 1. Jsem atraktivní osoba 2. Jsem upřímná a poctivá osoba 3. Jsem členem šťastné rodiny 4. Přál bych být více důvěryhodnější 5. Necítím se dobře v přítomnosti ostatních lidí 6. Matematika je pro mě těžká 7. Jsem přátelská a kamarádská osoba 8. Jsem spokojený se svým osobním chováním 9. Nejsem tak chytrý jako lidé kolem mě 10. Nechovám se tak, jak by si moje rodina přála, 11. Jsem pěkný a hezký tak, jak bych měl 12. Je pro mě snadné se učit novým věcem 13. Jsem spokojený se vztahy mou rodinou 14. Nejsem tou osobou, kterou bych chtěl být 15. Rozumím své rodině, jak nejlépe jen můžu 16. Pohrdám sebou 17. Já se necítím tak jak bych měl 18. V matematice jsem dobrý 19. Jsem se sebou spokojený 20. Nemám problém si rozumět s jinými lidmi 21. Mám zdravé tělo 22. Považuji sen příjemnou osobu 23. Jsem slušná osoba 24. Snažím se utíkat od mých problémů 25. Jsem veselá osoba 26. Jsem nikdo 27. Moje rodina mi vždy pomůže s jakýmikoliv potížemi 28. Někdy jsem rozhněván 29. Jsem plný bolesti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

184 30. Jsem nemocná osoba 31. Jsem morálně slabá osobnost 32. Ostatní lidé si myslí, že jsem chytrý 33. Jsem protivná osoba 34. Přestává mi to myslet 35. Moje rodina mě nemá ráda 36. Cítím, že moje rodina mi nevěří 37. Nejsem dobrý v práci, kterou dělám 38. Jsem naštvaný na celý svět 39. Mám problém být přátelský 40. Sem a tam myslím na věci, o kterých se mi nechce mluvit 41. Někdy, když se necítím dobře, jsem podrážděný 42. Nejsem ani příliš hubený, ani tlustý 43. Nebudu nikdy tak chytrý jako ostatní lidé 44. Mám rád práci s čísly 45. Jsem společenský podle potřeby 46. Mám potíže dělat to, co je správné 47. Sem tam se zasměju nevhodným vtipům 48. Byl jsem více sexuálně přitažlivější 49. Neměl bych tolik lhát 50. Neumím moc dobře číst 51. Vycházím s rodiči, jak nejlépe to jde 52. Jsem citlivý na to, jak ostatní mluví o mé rodině 53. Měl bych více milovat svoji rodinu 54. Jsem spokojen s tím, jak vycházím s ostatními lidmi 55. Víc bych si chtěl s ostatními lidmi rozumět 56. Občas pomlouvám druhé 57. Někdy mám chuť si zanadávat 58. Udržuji své tělo ve fyzické kondici 59. Snažím se být opatrný/á ve svém vystupování 60. Jsem denně spojený s mou vírou 61. Někdy dělám velmi špatné věci 62. Umím se o sebe postarat v každé situaci 63. Pomalu v každé práci mi to jde 64. Většinu času se cítím dobře 65. Opravdu se zajímám o svoji rodinu 66. Snažím se pochopit i hledisko a názory druhé osoby 67. Raději hry vyhrávám, než prohrávám 68. Nejsem dobrý ve hrách a ve sportu 69. Jsem spokojený s tím, jak právě vypadám 70. Nevím, jak pracovat lépe 71. Mám potíže se spaním 72. Převážně dělám vše správně 73. Nejsem dobrý ve všech sociálních situacích 74. Poměrně snadno řeším své problémy 75. Jsem špatný člověk 76. Jsem spokojený s mým vztahem k Bohu 77. Hádám se a nesouhlasím se svou rodinou 78. V každém, koho potkám, vidím něco dobrého 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

185 79. Je pro mě obtížné mluvit s cizími lidmi 80. Někdy to, co mám udělat dnes, odkládám na zítra 81. Snadno chápu to, co čtu 82. Mám vysokou sebekontrolu a sebeovládání 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiří Špička, Ph.D. Odpovědná redaktorka Mgr. Lucie Loutocká Technická redaktorka Jitka Bednaříková Návrh obálky Ivana Perůtková Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, 771 47 Olomouc www.vydavatelstvi.upol.cz e-mail: vup@upol.cz Publikace z produkce UP je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu na adrese www.e-shop.upol.cz Olomouc 2011 1. vydání Ediční řada – Monografie čz 2011/641 ISBN 978-80-244-2925-0

http://www.floowie.com/cs/cti/02prochazka-roman-disociace-alexithymie-a-self/