Podvihorlatske novinyhttp://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. ODVIHORLATSKÉ www.podvihorlatskenoviny.sk o v i n y NEZÁVISLÝ REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK VEĽVYSLANKYŇA NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA V SNINE A V MEDZILABORCIACH www.podvihorlatskenoviny.sk •spravodajstvo z regiónu a publicistika •informácie o podmienkach inzerovania v našom týždenníku •archív Podvihorlatských novín ROČNÍK: LIII ČÍSLO: 13 26.3.2012 CENA: 0,40 € (kurz 1 € = 30,1260 Sk) (Jasenovská ulica – za Starým mostom) MIMORIADNA AA KKCC II AA !! !! !! VEĽKONOČNÁ ŠUNKA 2,99€/KG Kuracie prsia chladené: 3,79€/KG Kuracie stehná chladené: 1,89€/kg Kuracie štvrte chladené: 1,49€/kg KURACIE KRÍDLA CHLADENÉ: 1,15€/kg Kurča chladené: 1,81€/kg BRAVČOVÉ PLIECKO: 2,95€/kg Bravčová krkovička B/K: 3,59€/kg Bravčové karé B/K: 4,05€/kg BRAVČOVÝ BÔČIK: 2,70€/kg Bravčové stehno B/K: 3,60€/kg Mleté mäso: 3,05€/kg ZÁKAZNÍCKA KARTA NAMIESTO BODOV OKAMŽITÁ ZĽAVA KARTU ZÍSKATE PRI PRVOM NÁKUPE NAD 50€ Foto: Mgr. Gabriel Kantuľák Foto: -frn- Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen v rámci svo- jej návštevy po východnom Slovensku zavítala aj do Sniny. Uplynulú stredu navštívila Galériu Andrej Smolák, kde si prezrela aktuálne vystavené die- la i tvorbu výtvarníka Andreja Smo- láka. Do Sniny prišla nórska veľvy- slankyňa aj z dôvodu, že sninská ga- léria bola jedným z úspešných žiada- teľov, ktorí pred dvoma rokmi získali podporu z nórskeho finančného me- chanizmu. Na realizáciu projektu Mosty poznávania a inšpirácie v rám- ci slovensko-ukrajinskej spolupráce zís- kala 62-tisíc eur. Akademický maliar Andrej Smolák pri- jal veľvyslankyňu v priestoroch galé- rie, kde ju informoval nielen o aktivi- tách galérie, ale i súkromnej základ- nej umeleckej školy, o realizovanom projekte monumentálnych sôch i ďal- ších iných projektoch a akciách. Okrem toho nórskej veľvyslankyni pred- stavil známy projekt Maľovaný rovník a vyzval ju, aby sa doň spolu s ďalší- mi nórskymi predstaviteľmi zapojila. Zo Sniny si veľvyslankyňa Trine Sky- moen okrem kytičky ruží odniesla aj kópiu dokumentárneho filmu, ktorý za- chytáva priebeh a atmosféru projek- tu Mosty poznávania, výtvarný pléner slovenských umelcov na Ukrajine a na- opak, ukrajinských na Slovensku, po- byt ukrajinských študentov na Slo- vensku, výstavu, koncert a podobne. Andrej Smolák nórskej veľvyslankyni daroval aj maľovaný obraz Jarný vá- nok, ktorého je autorom. Trine Skymoen si minulú stredu pre- zrela aj priestory sninského Domu hu- manity, ktorý vďaka prostriedkom z nórskeho finančného mechanizmu prešiel rekonštrukciou. -frn- Veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen prijal v utorok na pôde MsÚ v Medzilaborciach primátor mesta Ivan Solej spolu s pred- nostom MsÚ Slavomírom Rusinkom. Veľvyslankyňa sa živo zaujímala nie- len o históriu mesta a regiónu, ale aj o to, v akom stave je v Medzilaborciach ekonomika, o možnostiach zvyšovania zamestnanosti a rozvoja cestovného ruchu. Primátor veľvyslankyňu infor- moval o zámeroch mesta v otázkach zvyšovania zamestnanosti v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou priemy- selnej zóny a vstupom investora. Zá- roveň informoval o vstupe mesta do Oblastnej organizácie cestovného ru- chu Horný Zemplín a Horný Šariš, kto- rej prioritou je podpora kultúrneho, spo- ločenského a športového života a za- chovanie prírodného a kultúrneho dedičstva.Veľvyslankyňa informova- la o možnostiach podpory kultúrnych aktivít organizovaných v meste zo stra- ny Nórskeho kráľovstva. - sr -

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012 Publicistika/Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ MsKS Humenné * 7.3.-6.4. – Moja fantázia – výstava Já- na Belančina (výstavná sieň) Vihorlatské osvetové stredisko * 30.3. – H/AMFO Roberta Spielman- na 2012 – okresná súťaž amatérskej fo- tografie a seminár * 28.2.-30.3. – Reminiscencie – spo- mienky na Humenné v obrazoch Mar- gity Krakovskej a fotodokumentácia Vihorlatské múzeum Humenné * 15.3.-13.4. – Karpatská kraslica 2012 – XX. ročník výstavy Vihorlatská knižnica Humenné * 29.3. – Stretnutie so spisovateľkami ženských románov Martou Fartelovou a Dášou Čejkovou (17.00 hod., vstup voľný) Múzeum MUAW Medzilaborce * 9.3.-9.5. – Písmo ako obraz, písmo v obraze – výstava nových obrazov A. War- hola a ďalších autorov * Tracks – maľby a grafiky Gerda Madl Kren z Rakúska Kino FAJN Humenné * 30.-31.3. – Lepší svet Začiatok predstavení o 19.30 hod. Kino CENTRUM Snina * 31.3. – Jack sa chystá vyplávať Začiatok predstavenia o 19.30 hod. Správa rekreačných a športových zariadení Humenné v 13. týždni Vnútorný bazén Pondelok: zatvorené, Utorok: 9.00-10.00 hod., 12.00-16.00 hod., 17.30-20.00 hod., Streda: 9.00-10.00 hod., 12.00- 13.00 hod., 14.00-16.00 hod., 17.30- 20.00 hod., Štvrtok: 9.00-10.00 hod., 12.00-16.00 hod., 17.30-20.00 hod., Piatok: 9.00-16.00 hod., 17.30-20.00 hod., Sobota: 9.00-20.00 hod., Nede- ľa: 9.00-20.00 hod., Zimný štadión Sobota: 18.00-20.00 hod., Nedeľa: 17.45-19.45 hod., Sauna Utorok–Sobota: 12.00-20.00 hod., Ne- deľa: 10.00-20.00 hod., (muži) Utorok–Sobota: 14.00-20.00 hod., Ne- deľa: 10.00-20.00 hod., (ženy) Humenné – 26.3. – Mária (Ul. krátka), 27.3. – Harmónia (Ul. 1. mája), 28.3. – Dr. Max – Pharmstore (Ul. 1. mája), 29.3. – Avicena (Ul. nemocničná), 30.3. – Lúč (Ul. 1. mája), 31.3. – Na det- skej poliklinike (Ul. Hviezdoslavova), 1.4. – Centrum (Nám. slobody) Snina – 26.3.-1.4. – Lekáreň Dr. MAX (Ul. strojárska – pri autobusovej sta- nici) Lekárne v uvedenom poradí budú za- bezpečovať prevádzku do 20.00 hod.. V dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod. Kam za kultúrou Kina pozývajú 2 Šport Lekáreň - služba KR PZ Prešov informuje ZADROGYBYZÍSKALTISÍCEEUR Humenský vyšetrovateľ obvinil 23- ročného mladíka zo Sniny z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej vý- roby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Ob- vinený od januára až doteraz si na neznámom mieste zadovažoval dro- gy, konkrétne marihuanu a hašiš, ktoré následne predával rôznym oso- bám v Snine a na rôznych miestach. Zároveň drogy prechovával v mies- te svojho trvalého bydliska a inde. Pri domovej prehliadke 16. marca bolo u neho nájdené aj igelitové vre- cúško s logom zeleného kríža a s ob- sahom zelenej sušiny, váha nezis- tenej značky v obale CD, igelitové vrecúško s obsahom zelenohnedej sušiny zlisovanej v celku, drvička s obsahom zelenej sušiny a nôž strie- bornej farby. Nájdená bola aj zele- ná sušina v dvoch igelitových vre- cúškach a zlisované hnedozelené te- hličky zabalené v celofáne - 5 ku- sov veľkých tehličiek a jedna malá. Podľa predbežného znaleckého skú- mania igelitové vrecúško modrej far- by s obsahom neznámej zelenej ra- stlinnej sušiny obsahovalo vysuše- né vrcholky rastliny konope o cel- kovej hmotnosti 61,13 gramov, z ktorých by bolo možné vyrobiť 267 až 611 obvykle jednorazových dá- vok. Igelitové vrecúško bielej farby s obsahom neznámej zelenej ra- stlinnej sušiny obsahovalo vysuše- né vrcholky rastliny konope o cel- kovej hmotnosti 16,40 gramov, z ktorých by bolo možné vyrobiť 102 až 164 obvykle jednorazových dá- vok. Šesť zelenohnedých tehličiek obsahovalo vysušenú živicu (hašiš) z rastlín rodu konope, z ktorých by bolo možné vyrobiť 2 252 až 6 756 obvykle jednorazových dávok. Pod- ľa vyčíslenia hodnoty zaistenej dro- gy by jej predajom konečný spotre- biteľ mohol na čiernom trhu získať najmenej 5 250 eur. Obvinený Sninčan bol políciou zadržaný a umiestený do cely policajného za- istenia. Zároveň bol podaný návrh na vzatie obvineného do väzby. ODNIESLA SI BOHATÝ LUP Humenskí policajti obvinili 35-roč- nú ženu z Papína z prečinu kráde- že a prečinu porušovania domovej slobody. Obvinená 19. marca v Hu- mennom na Ulici SNP na byte na- chádzajúcom sa na 7. poschodí pre- konala uzamykací mechanizmus na vstupných dverách bytu. Vstúpila dnu, kde prehľadala všetky izby a z kuchyne bytu odcudzila wifi rou- ter, košele, topánky, rôzne lieky. Ná- sledne prešla do obývacej izby, z kto- rej odcudzila mobilný telefón, no- tebook s príslušenstvom, 1 pár dám- skych náušníc, občiansky preukaz, cestovný pas, 7 dámskych hodiniek, prívesok so Swarovským krištáľom a dve vkladné knižky. Obvinená svo- jím konaním spôsobila škodu krá- dežou vo výške najmenej 2 500 eur. -kar- www.podvihorlatskenoviny.sk •spravodajstvo z regiónu a publicistika •informácie o podmienkach inzerovania v našom týždenníku •archív Podvihorlatských novín Navždy nás opustili Humenné Anna Stebnická, r. n. 1943 Martin Gaško, r. n. 1940 Jozef Jacko, r. n. 1948 Božena Hodovancová, r. n. 1945 Ferdinand Nedzbala, r. n. 1950 Michal Pavlovčík, r. n. 1928 Snina Kvetuša Demjanová, r. n. 1947 Anna Dunajová, r. n. 1945 Belá nad Cirochou Jozef Nacko, r. n. 1929 Dlhé nad Cirochou Anna Čusová, r. n. 1931 Krásny Brod Jozef Sliva, r. n. 1930 Mária Čerevková, r. n. 1919 Klenová Anna Kobanová, r. n. 1930 Medzilaborce Anna Pňakovičová, r. n. 1954 Modrá nad Cirochou Margita Harvanová, r. n. 1943 Osadné Helena Horvathová, r. n. 1988 Topoľovka Anna Žigová, r. n. 1941 Zbudská Belá Mária Postiháčová, r. n. 1928 Na štátnej ceste I/74 za mestom Humenné v smere na Brekov došlo 19. mar- ca okolo 5.10 hod. k dopravnej nehode medzi cyklistom a doposiaľ nezná- mym motorovým vozidlom. Pri dopravnej nehode došlo k zachyteniu a zra- neniu cyklistu, pričom vodič vozidla na mieste zastavil a po preverení situá- cie pokračoval v jazde ďalej. Za účelom objasnenia prípadu žiada Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom vodiča uvedeného vozidla ako aj svedkov, kto- rí sa v uvedenom čase nachádzali v danom úseku, aby sa ohlásili na Okres- nom dopravnom inšpektoráte v Humennom, alebo na najbližšom mieste po- lície, prípadne zavolali na tel. číslo 158, resp. 0961 82 1111. pplk. Mgr. Ľuboš Kračanský, riaditeľ OR PZ Humenné Alkohol je jednou z najčastejších prí- čin dopravných nehôd. Minulý me- siac vodiči pod vplyvom alkoholu za- vinili 93 dopravných nehôd. V januári to bolo 124 dopravných nehôd. V de- cembri minulého roka evidujeme 155 dopravných nehôd zavinených al- koholom a v novembri sme zazna- menali 127 takýchto nehôd. Práve v novembri vstúpila do účinnosti no- vela zákona o cestnej premávke, kto- rá zaviedla aj nové ustanovenia v Trestnom zákone. Od novembra mi- nulého roku je jazda pod vplyvom al- koholu nad jedno promile alebo od- mietnutie vyšetrenia na jeho zistenie trestným činom ohrozenia pod vply- vom návykovej látky. Podľa Trestné- ho zákona vodičom za takéto kona- nie hrozí až ročné väzenie. Vo februári polícia odhalila 403 vodičov pod vply- vom alkoholu nad jedno promile ale- bo tých, čo odmietli fúkať. Je to o 161 prípadov menej ako v januári tohto roku (564). V decembri minulého ro- ka ich bolo 498 a v novembri polícia zistila 403 prípadov. Pri dohľade nad bezpečnosťou a ply- nulosťou cestnej premávky minulý mesiac odmietlo fúkať alebo nafúkalo nad jedno promile najviac vodičov v Košickom kraji (77). Nasleduje Ni- triansky (56), Bratislavský (54) a Ban- skobystrický kraj (52). O niečo me- nej prípadov bolo zistených v Žilin- skom kraji (51). Rovnaký počet od- halených vodičov s alkoholom v krvi nad jedno promile a tých, čo odmietli kontrolu, bol v Trnavskom a Tren- čianskom kraji (po 39). Najmenej prí- padov polícia odhalila v Prešovskom kraji (35). Na slovenských cestách došlo od za- čiatku roka k 14.3.2012 celkovo k 2 478 dopravným nehodám. V po- rovnateľnom období je to o 402 do- pravných nehôd menej. Vyhaslo 44 ľudských životov, čo je o 8 menej ako vlani. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu ne- ohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nie len z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin, ale najmä preto, že ná- sledky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alko- hol za volant nepatrí. kpt. Mgr. Michal Slivka POČET DOPRAVNÝCH NEHÔD ZAVINENÝCH ALKOHOLOM KLESÁ V zasadacej miestnosti humenského magistrátu sa vo štvrtok 22. marca uskutočnil snem Združenia miest a obcí regiónu Humenné. Medzi hos- ťami, ktorí prijali pozvanie, nechýbali podpredseda Združenia miest a ob- cí Slovenska Milan Muška, zástup- ca regionálneho ZMO regiónu Snina Ján Vajda, zástupcovia štátnej sprá- vy či bankového sektoru a ďalší. Na programe viacmenej hodnotiaceho snemu regionálneho združenia okrem vystúpenia hostí zazneli aj informá- cie o činnosti ZMO regiónu Humen- né za rok 2011, správa o činnosti spo- ločnej úradovne a správa revíznej ko- misie humenského ZMO. Účastníci snemu sa tiež zaoberali prípravou na 23. celoslovenský snem Združenia miest a obcí, ktorý sa uskutoční 17. mája v Bratislave. Zároveň sa dohodli na delegátoch a pozorovateľoch, ktorí budú humenský región zastu- povať. Predseda ZMO regiónu Hu- menné Miroslav Lukáč informoval, že okrem pripravenosti miest a obcí na výzvy a možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na nové rozpočtové obdobie 2014 – 2020 sa starostovia zaoberali aj myšlienkou usporiadania športového dňa v Ja- senove, počas ktorého by si zástup- covia obcí humenského regiónu mohli vymeniť svoje skúsenosti a po- znatky so zástupcami obcí ZMO vra- novského regiónu. -frn- STAROSTOVIA ČAKAJÚ NA NOVÉ VÝZVY Po preverení pokračoval v jazde Spoločnosť MECOM GROUP,s.r.o príjme do pracovného pomeru AUTOMECHANIKA – AUTOELEKTRIKÁR Práca na pozícii zahŕňa najmä nasledovné činnosti : - zodpovedá za údržbu nákladných a osobných automobilov, - lokalizuje a rozpoznáva závady a zabezpečuje ich odstránenie, - žiada o materiál na zabezpečenie opráv, pričom sa snaží minimalizovať nákla- dy na opravu, - zabezpečuje montážne práce, - zabezpečuje elektrikárske práce - zodpovedá za udržiavanie technickej dokumentácie Miesto práce: Humenné Termín nástupu: IHNEĎ Požadované dosiahnuté vzdelanie: SOU, SOU s maturitou Zameranie, odbor: automechanik, elektrikár Požadovaná prax: 2 roky Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky: - schopnosť čítať technickú dokumentáciu, - manuálna zručnosť, dôslednosť, precíznosť, - samostatnosť Vodičský preukaz: sk. B,C Záujemcovia nech zasielajú svoje životopisy na adresu: personalne@mecom.sk, bojkova@mecom.sk Informácie na t.č. 057/7862257, 0903616753 BAZÁRVCHYŽITřebíčska ulica Sídl. III. – Rybárik Ponúkame tovar nový i použitý: - montérky, pracovná obuv, vo- dovodné pákové batérie, regi- stračné pokladne, počítače, chlad- ničky, práčky, mrazničky, sporáky, el. náradie, detské kočiare, bicyk- le, korčule, lyže, hračky, odevy... BERIEME NÁBYTOK NA KOMIS Ponúkame starožitný nábytok. KONTAKT: 0908 234 444, 0903 403 428 Žiadajú dobudovať chodníkObyvatelia Jasenovskej ulice v Hu- mennom požiadali mesto o dobu- dovanie chýbajúceho chodníka. List, ktorý doručili na mestský úrad, podpísalo 23 obyvateľov ro- dinných domov na tejto ulici. Ob- čania argumentujú predovšetkým bezpečnostnými dôvodmi. „Chodník sa nachádza pri ceste, kto- rá patrí Prešovskému samosprávne- mu kraju. Podľa informácií z PSK je táto časť regionálnej cesty III. triedy pripravená ako budúca investičná ak- cia, na ktorú chce kraj získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Počas obhliadky, ktorej sa zúčastni- li zástupcovia mesta, PSK a technic- kých služieb, bolo konštatované, že nie je možné bez spracovanej pro- jektovej dokumentácie predmetný chodník v súčasnosti predĺžiť kvôli zlo- žitým výškovým a spádovým pome- rom územia. Zároveň sa musí dorie- šiť odvodnenie cesty, a to bude vy- riešené až po rekonštrukcii regionálnej cesty III. triedy Prešovským samo- správnym krajom. Vybudovanie chod- níka bolo plánované aj v rámci stav- by Preložky cesty I/74 Brekov – Hu- menné, ktorej príprava sa odkladá až do doby schválenia jej trasy v Územ- nom pláne sídelného útvaru Hu- menné,“ uvádza sa v stanovisku, kto- ré humenská samospráva zverejnila na webovej stránke. – ml – PRIMÁTORKAVAĽOVÁ UZNESENIENEPODPÍŠEPrimátorka Humenného Jana Vaľo- vá nepodpíše uznesenie týkajúce sa 40-percentného navýšenia jej pri- mátorského platu, ktoré schválilo hu- menské mestské zastupiteľstvo 14. marca. Informovala o tom mestskú radu na jej piatkovom zasadnutí. Primátorka J. Vaľová pre médiá uviedla, že prijaté uznesenie má for- málne a právne nedostatky. Chybou je, že mestské zastupiteľstvo 14. mar- ca pri prijímaní uznesenia nezruši- lo uznesenie MsZ z decembra 2010, ktorým bol určený doteraz vypláca- ný plat primátorky mesta. Ďalším ne- dostatkom je, že v uznesení nebola vyjadrená konkrétna finančná čiast- ka v eurách, iba percentá navýšenia platu. Uznesenie zo 14. marca bolo schválené na rok 2012. Zo zákona má mestské zastupiteľstvo povinnosť plat primátora prerokovať raz roč- ne a určený plat má platiť až do ďal- šieho prerokovania a schválenia pla- tu primátora mestským zastupiteľ- stvom v nasledujúcom roku. Mestskí poslanci sa budú platom pri- mátorky zaoberať na niektorom z ďal- ších zasadnutí mestského zastupi- teľstva. - lop - HNTV vo štvrtok 29.3.2012 v 13. týžd- ni v Hlavných správach odvysiela: • Zasadala MsR • Svetový deň vody s RÚVZ • ZMO regiónu Humenné • Vyhodnotenie fotografickej súťaže, kto- rú vyhlásilo mesto • Deti z MŠ spoločne vynášali Morenu • Žiaci a študenti trávili svoj čas s chémiou • V knižnici rozprával horolezec Martin Gablík • Súkromná ZUŠ Múza oslavovala 5.na- rodeniny V športe: Futbal žien, Basketbal, Volej- bal, Hádzaná žiakov ZŠ a Hokejový tur- naj v Belehrade pre žiakov 6.ŠHT

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012Publicistika/Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ 3 Na seminári pod názvom Rusíni na Slovensku a ich vzťah s majoritným obyvateľstvom minulý pondelok vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom odzneli prednášky z oblasti politológie a histórie. Politológ Miroslav Kusý sa venoval po- rovnaniu práv menšín na Slovensku so susednými krajinami. Poukázal hlavne na skutočnosť, že u nás ab- sentuje zákon o postavení príslušní- kov národnostných menšín, ktorý by garantoval legálny mechanizmus na to, aby aj menej početné menšiny na- plnili svoje práva. Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahra- ničnú politiku upozornil na to, že ab- sencia tohto zákona je v rozpore s Ústavou SR. Prezident Inštitútu pre verejné otáz- ky Grigorij Mesežnikov sa vo svojom príspevku sústredil na fungovanie Ra- dy vlády pre ľudské práva, národ- nostné menšiny a rodovú rovnosť. Ra- du tvorí osem výborov, vrátane Vý- boru pre národnostné menšiny a et- nické skupiny. Rusíni majú vo výbore dvoch zástupcov s hlasovacím prá- vom (Jána Lipinského a Jána Kali- ňáka), ktorých delegovali rusínske or- ganizácie. Zlým signálom podľa G. Mesežnikova sú neoficiálne informá- cie o tom, že problematika národ- nostných menšín by sa mala z Úra- du vlády SR presunúť na minister- stvo kultúry. Témou prednášky Stanislava Ko- nečného zo SAV boli dejiny Rusínov. Marián Gajdoš zo SAV hovoril o vzťa- hu Rusínov a Slovákov. Podľa najnovších údajov sa k Rusí- nom hlási 33 000 obyvateľov Slo- venska. Seminár sa konal v rámci projektu Če- merica, ktorý podporil Úrad vlády SR. Cieľom projektu je zvýšiť informova- nosť Rusínov o ich základných ob- čianskych a ľudských právach a ma- joritného obyvateľstva o kultúre a prí- nose rusínskej národnostnej menši- ny. Seminár zorganizovalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska. -lop- ZVÝŠIŤINFORMOVANOSŤRUSÍNOVOPRÁVACHMENŠÍN KTOVYHRAL?V súťaži o tri lístky doAqua City Po- prad po jednom lístku získavajú: Ing. Jozef Burda (Dlhé nad Ciro- chou), Milan Bodzoš (Humenné) a Pavol Andraščík (Humenné). Lístky si môžete prevziať osobne v redakcii v priebehu týždňa. Blahoželáme. - r - Alexander Duleba, Miroslav Kusý, Grigorij Mesežnikov, Stanislav Ko- nečný a Marián Gajdoš počas prednášok. Základná škola internátna s VJU s MŠ, Lesná 28, Humenné vypisuje verejno-obchodnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytového priestoru /školskej kuchyne a jedálne/ podľa ust.§281 až 288 Obchodného zákonníka. Cena za nájom: 10.-€/m2/rok PODMIENKY VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE: Súťažiaci môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie nájomnej zmlu- vy v uzatvorenej obálke s označením: OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA OB- SADENIE NEBYTOVÉHO PRIESTORU /školská kuchyňa a jedáleň/- NE- OTVÁRAŤ, najneskôr do 30. marca 2012 do 15,00 hod. na MsÚ, sekre- tariát primátorky mesta, Kukorelliho ulica 34, 066 28 Humenné. Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať na: Základná škola in- ternátna, Lesná 28/909, Humenné, č. tel. 057/775 29 30, 0904 146 544, 0911 227054, alebo internetovej stránke mesta www.humenne.sk v sekcii sa- mospráva mesta /Nebytové priestory VOS/ Obhliadkový deň: 27. marca 2012 od 10,00 - 14,00 hod.. Prípadne iný ter- mín je možné dohodnúť na Základnej škole, Ul. lesná 28, v Humennom, na tel. čísle 057/775 2930, 0904 146 544 u riaditeľa školy. Mgr. Mikuláš Petrašovský, poverený riaditeľ školy SPOZNÁVALISLOVENSKÚ GASTRONÓMIUHotelová akadémia v Humennom v rámci podprogramu Leonardo da Vin- ci prijala na medzinárodnú odbornú stáž 12 žiakov partnerskej školy Zes- pól Szkól im. Karola Adamickiego v Sa- noku. Počas stáže sa europraktikanti zúčastnili barmanského a baristické- ho kurzu, oboznámili sa s novými od- bornými technikami, metódami a trendmi v gastronómii. Získavali od- borné zručnosti v príprave typických je- dál slovenskej kuchyne, oboznámili sa so slovenskými zvykmi. Okrem toho spoznávali život svojich vrstovníkov na Slovensku, osvojili si základy sloven- ského jazyka, absolvovali vyučovací deň na škole a vo voľnom čase poznávali mesto Humenné. Počas pobytu študenti získali certifikát barmana, baristu, cer- tifikát z odbornej prípravy a dokument Europass – Mobilita. Ing. Mariana Chudíková NUMIZMATICI HODNOTILIČlenovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV - pobočka Humenné 13. marca v reštaurácii TEATRO hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Pred- seda pobočky Jaroslav Zelinka v prednesenej správe konštatoval, že stanove- né úlohy prijaté na minuloročnej výročnej schôdzi boli v plnej miere splnené. Činnosť bola bohatá nielen na rôzne numizmatické, ale aj na spoločenské ak- cie. Humenskí numizmatici sa pustili do poznávania drevených kostolíkov v re- gióne, keďže tie sú aj námetmi pre ražbu medailí v mincovni Kremnica. Na gu- láš párty sa zišli numizmatici aj s rodinnými príslušníkmi. Predseda pobočky vyzdvihol celoročnú prácu MUDr. Frena. MUDr. Čandika, Michala Gajdoša, Ing. Jaroslava Kačura, Ladislava Panoca a Zdena Gabrika. Zároveň vyslovil poďakovanie aj ostatným členom za ich aktívny prístup k čin- nosti, výsledkom čoho je aj rozšírenie pobočky o 7 nových členov. V závere Ja- roslav Zelinka uviedol, že pobočka má dobre meno u štátnych orgánov i samosprávy mesta Humenné. Primátorka Jana Vaľová pobočku poverila krstom pamätnej medaily, ktorú mesto vydá v spolupráci s numizmatikmi k 695. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Humenné. - jz - Stretnutie so spisovateľkamiVihorlatská knižnica v Humennom pozýva verejnosť vo štvrtok 29. marca o 17.00 hodine na besedu so spisovateľkami, autorkami ženských románov Mar- tou Fartelovou a Dašou Čejkovou. Marta Fartelová je autorkou šiestich kníh. Píše príbehy zo súčasnosti, vo svojich románoch sa snaží poukázať na reál- ne problémy dnešnej doby. Daša Čejková dostala šancu zaradiť sa medzi spisovateľov v roku 2003, keď v literárnej súťaži Poviedka získala prémiu. Po prvom románe Manželka nasledovala zbierka poviedok Insektárium. Tre- tia kniha, román Mandragora, sa vydania dočkala v roku 2010. Počas be- sedy so spisovateľkami sa rodičom postaráme o deti na našom oddelení pre deti a mládež. Podujatie sa uskutoční v rámci 13. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyvrcholí 30. marca 9. rozprávkovou nocou pre deti Noc s Andersenom. Mgr. Miriam Vojsová Na troskách bývalej Severnej Ameri- ky vyrástol Panem, ovládaný bohatým Sídlom, ktoré obklopuje dvanásť pod- robených obvodov. Nenávidené Sídlo vládne železnou päsťou. Raz do roka povolá z každého obvodu chlapca a dievča do hier o život, aby pobavili te- levíznych divákov skutočným bojom na život a na smrť. Medzi nimi sa dob- rovoľne ocitne šestnásťročná Katniss Everdeenová, odhodlaná za každú ce- nu prežiť. Aj víťazstvo však môže mať trpkú príchuť, oslavné turné po jed- notlivých obvodoch sa zmení na kru- tú skúšku ohňom. Symbolom odpo- ru proti Sídlu sa stáva drozdajka, vtá- čik, ktorého nosí Katniss na hrudi v podobe zlatej brošne. Obe znepriate- lené strany ju preto vnímajú ako ži- vý symbol rebélie a zamýšľajú využiť ju v mocenskom súboji. Okrem toho sa Katniss až zúfalo nevyzná vo vlastných citoch, najradšej by sa roz- dvojila, lebo vie, že obaja jej nápad- níci, Peeta aj Gale, by si jej lásku za- slúžili... Hry o život sú trilógiou plnou napätia, zákulisných intríg, ale aj lá- sky. Hoci sa dej odohráva v budúc- nosti, stále ide o odveký zápas dobra proti zlu. -leš- NOVINKYIKARu NAZRELI DO VÝROBNÉHO PROCESUVýznamný výrobca elektrotechniky Panasonic v Krompachoch umožnil 21. mar- ca štyridsiatim študentom SOŠ polytechnickej v Humennom nazrieť do výrobného procesu Blu-ray DVD prehrávačov ako aj rekordérov. Študenti odboru mechanik počítačových sietí a informačné a sieťové technológie sa v rámci prehliadky firmy oboznámili aj s ďalšími produktmi tejto značky. Videli aj kompletnú vý- robu finálnych výrobkov, od osadzovania plošných spojov až po technickú kon- trolu, ktorá predchádzala samotnej expedícii výrobkov do celého sveta. Po pre- hliadke výrobného procesu bola študentom odprezentovaná nová aktívna 3D FullHD technológia, ktorú si mohli vyskúšať. Návšteva výrobnej firmy pôso- bila na študentov motivačne a zároveň im sprostredkovala perspektívu mož- ného zamestnania sa po úspešnom ukončení štúdia. Anton Bača

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012 Publicistika/Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ4 Názov prijímateľa: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. Názov projektu: Zvyšovanie zručností zamestnancov SSM, a.s. Názov operačného programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie projektu: Strážske, okres Michalovce, Košický samosprávny kraj Trvanie projektu: 08/2010 – 03/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: 1 420 343,152 EUR Kontaktné údaje: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske Tel.: 056 323 6260, Fax: 056 6812041 Ing. Andrea Rebejová E-mail: andrea.rebejova@ssmst.sk Web: www.ssmst.sk Ciele projektu: • tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti SSM a jeho aktivít so zameraním na adaptabilitu zamestnancov (špecificky v oblasti informačných technológií, odborných školení - hutnícka výroba a rozvoja soft skills); • zvýšenie všeobecnej kvalifikácie zamestnancov spoločnosti, čím sa prispeje k prehĺbeniu ich odborných schopností a zručností, za účelom adaptability na pracovné prostredie, s cieľom udržania si pracovného miesta a zvýšenia adap- tability na trhu práce pri súčasnom vytvorení predpokladov pre flexibilný systém vzdelávania v spoločnosti. Hlavné aktivity projektu: - odborné školenia, - vzdelávanie v oblasti informačných technológií, - vzdelávanie v oblasti soft skills. Výstupy projektu nadväzujú na potreby spoločnosti v oblasti zlepšovania kvality ľudských zdrojov s cieľom postupné- ho zlepšovania poskytovaných služieb. V dôsledku realizovaného projektu dochádza k zvýšeniu kvality a efektívnosti výkonu zamestnancov. Zručnosti, získané prostredníctvom vzdelávania v tomto projekte, sú primárne pre ďalší osobnostný rast zamestnancov i rozvoj firmy. Cieľové skupiny: V rámci projektu bolo úspešne vyškolených 291 zamestnancov spoločnosti. „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sa v sobotu 24. marca konalo ďal- šie tvorivé stretnutie v rámci cyklu Re- zervované pre ženy. Inšpiratívne po- poludnie bolo venované téme Veľko- nočné variácie technikou decoupage. Prezentovala ju Janka Veselá, pôvo- dom Humenčanka, ktorá v súčasnosti žije v Liptovskom Mikuláši. Decoupage („dekupáž“) - známa tiež ako servítková technika - je spô- sob dekorácie najrôznejších pred- metov z papiera, dreva, hliny, plas- tu, plechu, polystyrénu, vosku, skla i textilu. Podstata tejto techniky spo- číva v tom, že sa vystrihujú motívy zo servítok a lepia sa na predmety, ktoré si chceme vyzdobiť. Najčastej- šie sa na to používajú trojvrstvové servítky. „Zo servítok oddelíme a po- užijeme len hornú tenkú vrstvu. Keď z nej vystrihneme motív a nalepíme ho na dekorovaný predmet, vyzerá, ako by bol namaľovaný,“ vysvetlila J. Veselá prítomným dámam postup práce. Na lepenie väčších plôch možno po- užiť dekupážny alebo ryžový papier. – ml - VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE SO SERVÍTKAMI

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

M úzeum moderného umenia An- dyho Warhola v Medzilabor- ciach po úspešnej výstave sve- tových pop-artistov ( Písmo ako obraz, písmo v obraze: Warhol, Indiana, Kauf- man, Lichtenstein, Basquiat ) sprí- stupnilo minulý piatok zaujímavy vý- tvarny projekt „Tracks“ (stopy, cesty, brázdy), autorkou ktorého je výtvar- nička Gerda Madl – Kren z Rakúska. Umelkyňa vyštudovala teológiu, fi- lozofiu a dejiny umenia, neskôr his- tóriu a latinčinu. Pôsobi ako gymna- ziálny pedagóg. Okrem toho absolvo- vala štúdium v mnohých ateliéroch a na rôznych kurzoch, workshopoch v oblasti výtvarného umenia. Je členkou Zväzu výtvarných umelcov Nemecka, členkou Zväzu umelcov Korutánska. Má vlastný ateliér a pracuje na via- cerých umeleckých projektoch. Je zakladujúcou členkou a predsedníč- kou Spolku umenia Velden. Autorka v projekte „Tracks“ vizuálne rieši závažné a aktuálne problémy vzťahu človeka a krajiny Prostred- níctvom vystavených diel môžeme vní- mať nebezpečenstvo rán spôsobených ťažkými mechanizmami, ktoré príro- da pokorne znáša. Autorka dáva otáz- ku, kde sa začína a končí tvorivá ob- nova prírody a kde sa začína a kon- čí skáza človeka. Na výstave môže- me vidieť série čistých malieb (kra- jinné štruktúry), grafiky (makro ma- py, monotípie), kombinované techniky (spájanie malieb a transparentných fólií s odtlačkami pneumatík ťažkých vozidiel). Obsahovo romantické kraji- ny verzus stopy, šablóny ťažkých me- chanizmov sú založené na parafrá- ze Warholovej filozofie, sériových umeleckých produkcií a symbolov, zna- kov. Paralelne k tomu vznikajú prá- ce s reálnymi poruchami spôsobený- mi dodatočnými zásahmi do maliar- skych materiálov a povrchov obrazov. Výstavu navštívila v rámcu svojej sú- kromnej cesty aj jej excelencia Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva. Výstava potrvá do 9. má- ja a reportaž z nej si môžete pozrieť na www.andywarhol.sk. Dr. D. Kapráľova, kurátorka výstavy 26.3.2012 Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ Publicistika/Inzercia 5 S blížiacou sa Veľkou nocou sa nám do povedomia opäť dostávajú kres- ťanské symboly. V minulom čísle sme si priblížili, čo je to kalvária. Ako je to s humenskou kalváriou? Košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč dekrétom z roku 1999 sta- novil pútnické miesta na území Ko- šickej arcidiecézy, medzi ktorými sú uvedené štyri významné miesta, kde už niekoľko storočí je živá úcta k Pan- ne Márii Karmelskej. Sú to Veľký Ša- riš, Gaboltov, Stropkov a Humenné. Medzi pútnické miesta košický arci- biskup zaradil aj tri Kalvárie – v Koši- ciach, Prešove a Humennom. Na dnešnom území Slovenska prvá Kal- vária vznikla v prvej polovici 17. sto- ročia v Trnave. Historické kalvárie na území dnešného Košického biskupstva sa nachádzajú v mestách Košice, Pre- šov, Bardejov, Humenné a čiastočne aj v Snine. Budované boli až v 18. sto- ročí, najprv v Prešove, potom v Koši- ciach a v Humennom. Na konci 19. sto- ročia napokon v Bardejove a v Snine. Kalvária v Humennom Na vrchu Kalvárie bol v rozmedzí ro- kov 1750 – 1773 postavený kostolík z nadácie humenského farára Mar- tina Ivanoviča a zo zbierok zbožných veriacich. Pri kostolíku stálo aj šesť kaplniek. V roku 1773 sa však na- chádzal v dezolátnom stave. Na jeho mieste postavili v roku 1891 nový kos- tolík, ktorý zasvätili Panne Márii Se- dembolestnej. Pred ním umiestnili tri kríže, stredný s obrazom Ukrižova- ného, namaľovaný na plechu, druhé dva sú bez figúr. Ďalšie kaplnky na Humenskej Kalvárii boli postavené v rokoch 1911 – 1912, keď bola vykonaná celá oprava kal- várskeho kostola, starých kaplniek a postavenie nových. Tým Kalvária mala spolu 13 kaplniek, ktoré zná- zorňujú jednotlivé zastavenia krížo- vej cesty a kalvársky kostol je štrná- stym zastavením, pretože v ňom je umiestnený Boží hrob. Pôvodne sa na Kalvárii konali dva od- pusty: na sviatok nájdenia Sv. Kríža (podľa starého kalendára 3. mája) a na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra). Po Druhom vatikán- skom koncile zostal už len sviatok Po- výšenia sv. Kríža. Pred kostolíkom v roku 1996 posta- vili nový vonkajší oltár, kde sa slú- žia sv. omše, konajú Krížové cesty a rôzne mládežnícke aktivity. Klub angažovaných kresťanov HUMENSKÁ KALVÁRIA O MISII V ZAMBII ... Od roku 1995 Medzinárodná spo- ločnosť planetárií – IPS každoročne vyhlasuje Medzinárodný deň plane- tárií a astronómie v období jarnej rov- nodennosti. Tohto roku tento svia- tok astronómov pripadol na 18. mar- ca. Vihorlatská hvezdáreň v Hu- mennom pri tejto príležitosti pri- pravila podujatia pre širokú verej- nosť.Dvojdňový bohatý program za- čal v nedeľu astronomickým roz- právkovým dopoludním pre naj- menších návštevníkov a ich rodičov. Popoludňajší program umožnil ná- vštevníkom pozorovať aktivitu Slnka v oblasti slnečných škvŕn a slneč- ných protuberancií metódami pro- jekcie a vizuálneho pozorovania. Priaznivá meteorologická situácia pri- lákala na večerné pozorovanie množ- stvo návštevníkov, pre ktorých bol pripravený program teleskopického pozorovania planét Venuša, Jupiter, Mars a dostupných astronomic- kých objektov s odborným výkladom k pozorovaným objektom, orientácií na oblohe a beseda s množstvom za- ujímavých otázok. Akciu odborne a organizačne zabezpečovali pracovní hvezdárne M. Maturkanič, Š Gojdič a členovia Miestnej organizácie Slo- venského zväzu astronómov amaté- rov v Humennom. Program MDA po- kračoval v pondelok odborným se- minárom na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom prednáška- mi Temná hmota a temná energia, ktoré pre študentov odprednášal RNDr. I. Kudzej, CSc., riaditeľ Vi- horlatskej hvezdárne v Humennom. Záverečným podujatím bola vernisáž výstavy výtvarných prác Vesmír očami detí s odovzdaním diplomov autorom prác postupujúcich na ce- loslovenské kolo uvedenej súťaže. Na podujatiach tohtoročného MDA sa celkovo zúčastnilo 299 návštevní- kov. Michal Maturkanič MEDZINÁRODNÝDEŇPLANETÁRIÍAASTRONÓMIE ***EÚ*** VRÁTENIEDANÍUK,Írsko DetsképrídavkyEÚ Vybavovanievecívcudzine ENTRA – 0907 67 67 21 M. J. – 0904 44 05 61 Firma POLBUD s.r.o. vyhlasuje MIMORIADNU AKCIU na obvodové pórobetónové tvárnice BETLER hrúbka 36 cm - cena 3,2€/ks Tel.: 0917 168 326 (dostupné aj ostatné hrúbky) Študenti Cirkevnej spojenej školy v Hu- mennom 19. marca privítali medzi se- bou misionára, kňaza, veľadôstojného pána Jozefa Hvišča, ktorý pôsobí v Hu- mennom už tretí rok ako duchovný správca nemocnice. Ako sám hovorí, je to jeho terajšia misia, ktorú zatiaľ vo svojom živote považuje za najdôležitej- šiu. Nie každý však vie, že otec Jozef bol pred pár rokmi ako misionár v Af- rike. Pôsobil takmer štyri roky v štáte Zambia. O neľahkom živote v tejto kra- jine a o svojej misii v nej rozprával otec Jozef tak pútavo, že dve vyučovacie ho- diny boli naozaj veľmi málo. Jeho slo- vá boli povzbudzujúce nielen pre štu- dentov, ale aj pre učiteľov. A možno prá- ve pri počúvaní týchto slov sa v niek- torom z poslucháčov prebudila túžba po inom spôsobe života, v ktorom ne- pozeráme na seba, ale na tých druhých. - až - TRACKS Šikovní fyziciCentrum voľného času Dúha v Hu- mennom zorganizovalo 15. marca fy- zikálnu olympiádu pre žiakov zá- kladných škôl okresu Humenné. V dvoch kategóriách súťažilo 20 žia- kov z humenských ZŠ - Pugačevo- va, Kudlovská, SNP1, Laborecká a Dargovských hrdinov. V kategórii žiakov 9. ročníkov získali prvé tri miesta Antónia Ihnátová (ZŠ Darg. hrdinov), Júlia Oreská (ZŠ Laborecká) a Ondrej Bilý (ZŠ Kudlovská). V kon- kurencii ôsmakov bodovali Adam Palička a Tomáš Stanovčák (obaja ZŠ Dargovských hrdinov Humenné. - as - ČitateľskýmaratónPri príležitosti Mesiaca knihy si žia- ci 6.a 7.ročníka ZŠ Kudlovska v Hu- mennom vyskúšali svoje čitateľské schopnosti na čitateľskom maratóne, tentoraz netradične, ale o to nároč- nejšie, v anglickom jazyku. Pod ve- dením vyučujúcich anglického jazyka Mgr. Škrlíkovej, Mgr. Janošovej a Mgr. Dudiakovej bolo úlohou žiakov prečí- tať vždy minimálne jednu stranu ne- známehotextuzvybranejanglickejkni- hy. Súťažilo sa nielen v rámci jedno- tlivých skupín (tá, ktorá sa dostala v danej knihe najďalej), ale aj medzi jed- notlivcamivdanejskupine,kdesabra- la do úvahy aj výslovnosť, plynulosť a celkový dojem. - djš - Koncertná sála humenského ka- štieľa patrila 18. marca nadanému muzikantovi Jánovi Ferkovi z Ka- menice nad Cirochou. Svoje maj- strovstvo v hre na akordeón pred- viedol v rámci absolventského reci- tálu spolu s akordeónovým orches- trom Rondo ZUŠ v Humennom. Ján Ferko je viacnásobným víťazom celoslovenských súťaží a súťaží s me- dzinárodnou účasťou v hre na akor- deón. V tomto roku ukončí štúdium na ZUŠ. Od roku 2004 je členom akordeónového orchestra Rondo, s ktorým absolvoval vystúpenia v Chorvátsku, Maďarsku a Holandsku. -r- Veriaci z farnosti Kamenica nad Cirochou v štvrtú pôstnu nedeľu navštívili muzikál Quo Vadis v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Dej muzikálu sa odohráva v Ríme v prvých rokoch po Kristovej smrti. V Ríme vládne krutý Ne- ro, kresťania sa stretávajú tajne. Celým dejom nás sprevádza príbeh dvoch ľu- dí: rímskeho veliteľa Marca Vinizia, ktorý sa zaľúbi do zverenkyne jedného Ne- rovho senátora – kresťanky Lygie. Aj keď sa Marcus snaží získať lásku Lygie rôz- nymi spôsobmi, napokon sa dá pokrstiť. Krutý Nero hodí kresťanov levom, keď- že na nich hodí vinu za vypálený Rím. Apoštol Peter je rozhodnutý odísť z Ríma, keď tu vidí Krista. Ten mu na otázku Kam kráčaš, Pane? odpovedá: “Idem do Rí- ma, keď Ty chceš odísť.“ Návštevou muzikálu sme si spríjemnili pôstne nedeľné popoludnie, no zároveň sme sa mohli zamyslieť, aká silná je naša viera v Kris- ta. V dnešnej modernej dobe, kedy môžeme vieru slobodne prejaviť, to máme om- noho ľahšie, ako to mali prví kresťania. Andrea Vasková

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012 Publicistika/Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ6 NAJLEPŠÍ KRESŤANSKÝ OTECKOPrima banka Slovensko, a.s., hľadá RIADITEĽA a OSOBNÝCH BANKÁROV do novootvorenej pobočky v Medzilaborciach. V súlade so stratégiou ďalšieho rozvoja rozširujeme sieť pobočiek a zvyšujeme dostupnosť našich služieb. Hľadáme ľudí, ktorí chcú stáť na začiatku rozvoja Prima banky. Prijmi- te výzvu a zodpovednosť, ktorou prispejete k rastu banky a k spokojnosti klientov. Náplň práce a zodpovednosť – RIADITEĽ POBOČKY: - účasť na aktivitách predchádzajúcich otvoreniu po- bočky; - výber a koučovanie zamestnancov pobočky; - zodpovednosť za implementáciu bankovej stratégie v pobočke; - zodpovednosť za plnenie obchodného a finančné- ho plánu; - zodpovednosť za celkové hospodárenie pobočky. Požiadavky – RIADITEĽ POBOČKY: - SŠ vzdelanie s maturitou/VŠ vzdelanie I., II. stup- ňa (zameranie, odbor: ekonomika, financie, ban- kovníctvo); - min. 3-ročná prax v oblasti bankovníctva, na ma- nažérskych, príp. predajných postoch; - Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Internet (e-mail, www) – pokročilý; - znalosť anglického jazyka (úroveň: mierne pokroči- lý); - riadenie a rozvoj obchodných aktivít spojené s dob- rou znalosťou mesta a regiónu; - schopnosť a pripravenosť pracovať v tíme; - veľmi dobré predajné, komunikačné, riadiace a or- ganizačné schopnosti; - samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, dôslednosť; - občianska bezúhonnosť; - výborná znalosť slovenského jazyka. Náplň práce a zodpovednosti – OSOBNÝ BANKÁR: - predaj štandardných bankových produktov; - získavanie nových klientov; - aktívne plnenie stanovených obchodných, finančných a kampaňových plánov; - telefonické oslovovanie klientov; - servis klientom v plnom rozsahu; - zodpovednosť za kontrolu bankových činností; - vykonávanie administratívnych a servisných činností v pobočke; - práca s hotovosťou. Požiadavky – OSOBNÝ BANKÁR: - vzdelanie/VŠ vzdelanie I., II. stupňa (zameranie: ekonomické, bankovníctvo); - prax v oblasti bankovníctva min. 1 rok; - počítačové znalosti: Microsoft Excel – pokročilý, Mi- crosoft Word – pokročilý, Microsoft Outlook – pokro- čilý, internet (e-mail, www) – pokročilý; - anglický jazyk – základy; - znalosť bankových produktov; - schopnosť analyzovať a definovať potreby klientov; - schopnosť profesionálnej prezentácie zložitejších ban- kových produktov; - obchodné a komunikačné skúsenosti; - argumentačné zručnosti a vyjednávanie; - odbornosť a profesionálny prístup; - diskrétnosť a etické vystupovanie; - výborná znalosť slovenského jazyka; - flexibilita; - pohotovosť; - samostatnosť.Ponúkame: - prácu v dynamickom kolektíve; - možnosť sebarealizácie; - vzdelávanie sa a osobný rast; - motivačné finančné ohodnotenie. Termín nástupu a platové podmienky dohodou. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom na spraco- vanie osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. na účely výberových ko- naní a evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie zasielajte do 9. 4. 2012 e-mailom na adresu: hr@primabanka.sk alebo poštou na adresu: Prima banka Slovensko, a.s., odbor ľudských zdrojov, Hodžova 11, 010 11 Žilina www.dexia.sk Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa sa na Cir- kevnej spojenej škole v Humennom konala sú- ťaž O najlepšieho kresťanského otecka. Zapoji- lo sa do nej 23 odvážnych chlapcov prvého až piateho ročníka základnej školy. Chlapci pribí- jali klince, vešali plienky na šnúru, natierali džem na chlieb a hlavne vedeli modlitbou poďakovať Bohu za všetky dary, ktoré dáva rodine. Keďže svätý Jozef je aj ochrancom rodín, naši „malí otec- kovia“ ho mali v poslednej disciplíne za úlohu aj výtvarne znázorniť. Výkony chlapcov boli ob- divuhodné a aj mnohí dospelí by sa mali čomu priučiť. Aj keď diplom si odniesli len niektorí, pre nás sú víťazmi všetci, lebo nabrali odvahu a ne- hanbili sa ukázať, že v budúcnosti sa z nich sta- nú ozajstní kresťanskí oteckovia. Dnešná doba zažíva „krízu rodiny“ a u nás na škole sa to sna- žíme zmeniť. A začíname tam, kde je to najdô- ležitejšie, od tých najmenších. Video zo súťaže si môžete pozrieť na webovej stránke školy: www.gymazshe.edupage.org Mgr. Andrea Žegorjaková Na vernisáži jubilejnej 20. vý- stavy Karpatská kraslica v pro- grame účinkoval DFS Kolovrá- tok pri štátnej ZUŠ v Humennom pod vedením Ľ Hodovancovej. No- vé kroje dievčatám pristali.

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

* Výhodne predám alebo dám do prenájmu 6-izbový byt na Labo- reckej ulici v Humennom. Tel.: 0918 538 954 * Predám 4-izbový byt v ML. Lac- no. Tel.: 0908 218 170 * Predám súrne 3-izbový byt v Sni- ne. Tel.: 0907 915 293 * Predám 3-izbový byt v Humen- nom. Tel.: 0907 972 949 * Predám 3-izbový byt v OV na Síd- lisku pod Sokolejom, Ul. parti- zánska 27. Cena dohodou. Tel.: 0910 995 655 * Predám 2-izbový byt po čiastoč- nej rekonštrukcii na Sídlisku I. (62 m2). Cena dohodou. Volať po 16,00 hod. Tel.: 0907 944 095 * Predám 2-izbový byt v Humen- nom. Tel.: 0907 915 293 * Predám 2-izbový byt na Mierovej ulici v Humennom v OV (64 m2). Tel.: 0908 215 861 * Predám 1,5-izbový byt v Hu- mennom. Tel.: 0904 981 882 * Predám rodinný dom v Humen- nom. Tel.: 0949 464 065 * Predám rodinný dom v Pčolinom. Cena dohodou. Tel.: 0910 520 700, 0918 652 577 * Predám starší rodinný dom s 5 árovým pozemkom v obci Pichne. Cena 23 000 € + dohoda. Tel.: 0910 573 455 * Predám dom v Košarovciach s pekným pozemkom. Dohoda. Tel.: 0904 154 669, 057/772 22 45 * Predám krásnu novostavbu rod. domu v Humennom, veľký poze- mok, tiché miesto. Len vážny zá- ujem. Tel.: 0904 154 669, 057/772 22 45 * Predám dom s veľkou záhradou v Pichniach. Tel.: 0911 194 253, 0905 490 753 * Predám murovanú chatku so zá- hradkou v OV v Drienovci. Tel.: 0944 350 466 * Predám pozemok, Ul. na Pod- skalku, (850 m2), 100 m od hlav- nej cesty. Tel.: 0907 082 450 * Predám pozemok na Kudlovskej ulici v Humennom o výmere 1 167 m2. Tiché miesto pri potoku v blíz- kosti záhradkárskej oblasti, vhod- ný na výstavbu RD, IS dostupné, elektrina na pozemku. Cena 20 €/m2. Tel.: 0905 903 150 * Predám garáž na Laboreckej uli- ci v Humennom (pri Zekone). Tel.: 0944 355 457 * Predám krčmu v Uličskom Kri- vom. Tel.: 0907 191 441 * Predám Mazdu 6, r. v. 2004. Ce- na 6 000 €. Tel.: 0917 378 560 * Predám skr. nápravu V3S s novými pneumatikami Mitas 7,50-20 (šípy) s namontovanou prídavnou prevo- dovkou a hydraulikou (kocka, ra- mená, rozvody). Tel.: 0905 633 945 * Predám traktor (6718 a 5511), Me- dzilaborce. Tel.: 0908 218 170 * Lacné, nové autodiely, spojky, vý- fuky, brzdy, tlmiče, kapoty, blat- níky, nárazníky, svetlá. Tel.: 0907 181 800 * Predávame recyklat betónový, trie- dený 0-32, 32-63 mm. Cena 5,40€/t s DPH. Netriedený 0-63 mm. Ce- na 4,80 €/t. Suťový, netriedený 0- 63 mm. Cena 3,00 €/t s DPH. Štich spol. s. r. o. * Predám zváračku na baz. a ne- rez. elektródy, ďalej starý, plyno- vý sporák a používanú vaňu. Tel.: 0908 827 120 * Hostinec Duo, Tolstého 7, pre- dáva propán, bután, originál plomba za 13,90 €/10 kg (smer Depo). * Predám 2 malé a 2 veľké propán, bután fľaše. Tel.: 0918 334 746 * Predám odsávačku na mlieko zn. Farlin, nová, nepoužívaná. Páková s fľašou + 3x zásobník na mlieko, vhodná do mikrovlnky a mraznič- ky. Pôvodná cena 25 €, teraz 20 €. Tel.: 0917 803 561 * Predám moderný čierny oblek č. 50, kabát č. 42, elegantné šaty č. 38. Cena dohodou. Tel.: 0918 994 485 * Predám chlapčenský šedo-čierny oblek č. 130. Cena dohodou. Tel.: 0902 311 033 * Predám dojacie zariadenie. Tel.: 0905 633 945 * Predám novú liaheň na vajíčka. Tel.: 0907 181 800 * Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786 * Predávam palivové drevo. Tel.: 0917 840 571 * Predám palivové drevo. Tel.: 0908 371 259 * Predám pšenicu 20 €/m3, dove- ziem. Tel.: 0918 523 992 * Predám odstavčatá. Doveziem. Tel.: 0918 108 338, 0911 975 685 * Kúpim 1,5-izbový byt v Humen- nom. Tel.: 0907 972 949 * Hľadáme byty, domy a pozemky pre našich klientov. www.euresk.com. Tel.: 0907 915 293 * Kúpim stavebný pozemok v Hu- mennom a okolí. Tel.: 0915 965 305 * Kúpim domáci štvorkolesový ma- lotraktor s funkčnou hydraulikou s uzávierkou. Len v dobrom tech- nickom stave. Tel.: 0940 840 971 * Kúpim triodyn (K-320 alebo KS- 350). Cena dohodou. Tel.: 0907 610 444 * Prenajmem prerobený 4-izbový byt v blízkosti centra. Dlhodobo. Tel.: 0903 272 415 * Prenajmem 3-izbový byt v Me- dzilaborciach na Ulici gen. Svobo- du (65 m2), nové podlahy, nová ku- chyňa, eurookná, zateplený, dob- rá občianska vybavenosť v okolí. Ce- na dohodou. Tel.: 0915 965 122 * Dám do prenájmu 2-izbový byt na Sídlisku pod Sokolejom od 1. apríla. Tel.: 0907 669 409, 0907 253 710 * Dám do prenájmu 2-izbový byt od 1. apríla. Tel.: 0907 952 454 * Prenajmem nezariadený 2-izbo- vý byt na Hrnčiarskej 12, 4. po- schodie. Tel.: 0905 751 096 * Prenajmem 2 - 1-izbový byt. Tel.: 0907 997 007 * Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v Humennom. Tel.: 0918 697 966 * Prenajmem nadštandardný, za- riadený byt (190 m2) pri Fontáne. Tel.: 0905 515 094 * Ponúkame priestor na prenájom v centre mesta (oproti bývalej Bud- varke), vhodný pre manikérku, nechtovú dizajnérku, kaderníčku alebo pre požičovňu svadobných šiat za výhodných podmienok. Tel.: 0918 687 866 * Prenajmem kuchyňu s terasou na rýchle občerstvenie v centre HN pri VÚB. Tel.: 0905 515 094 * Dám do prenájmu garáž na Ku- kučínovej ulici (oproti športovej ha- le). Tel.: 0907 943 952 * Dám do prenájmu garáž pri SPP. Tel.: 0907 943 952 * Odstúpim obchodné priestory (85 m2) v centre Humenného. Tel.: 0902 300 034 * Najpredávanejšie reality v Hu- mennom a okolí. www.reality-hu- menne.sk. Tel.: 0915 961 074 * SBS - kurzy odbornej spôsobi- losti. Tel.: 0915 111 116 * Výroba a montáž drevených schodov (dub, buk, jaseň), podláh a dverí. www.parkettstyle.sk, Tel.: 0907 668 772 * Stavbest - zatepľovanie, stierko- vanie, prerábky, prenájom lešenia. Tel.: 0917 317 663 * Kvalitné nátery striech. Záru- ka dohoda. Tel.: 0905 513 618 * Vstavané skrine, kuchynské lin- ky a iný atyp. nábytok. Tel.: 0907 452 919 * Prerábame bytové jadrá. Tel.: 0907 080 812 * Zaoberáme sa rekonštrukciou by- tových jadier, omietky, montáž sadrokartónu, podlahy, dlažby, obklady, plávajúce podlahy. Dob- rá cena a kvalitná práca. Ďalej po- núkame kované brány a ploty, prí- strešky z lexanu. Tel.: 0907 549 730 * Ponúkame likvidáciu odpadu zo zatepľovania bytov a rodinných do- mov, starý nábytok, vypratanie piv- níc, starých okien, plasty, staré pneumatiky. Tel.: 0907 549 730 * Hostinec DUO prijme pomocnú silu do kuchyne na 4 hod. Tel.: 0908 326 807 * Drevop Dlhé nad Cirochou prij- me brusiča gátrových píl. Pod- mienkou je prax v práci so stroj- nou brúskou. Tel.: 0903 624 426 * Úvery s úrokom od 1,69 %. Tel.: 0917 098 052 * Hľadám učiteľku na doučovanie matematiky pre siedmačku. Tel.: 0908 987 826 * Hľadám na doučovanie učiteľa/ku chémie pre žiačku gymnázia. Tel.: 0908 987 826 26.3.2012Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ 7 ODSTÚPIM PREDÁM PRÁCA SPOMIENKY SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla chvíľa, keď som Vás opustil. Neplačte za mnou, moji drahí, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať. S láskou na mňa spomínajte a v modlitbách na mňa pamätajte. Úprimne ďakuje- me všetkým prí- buzným, priateľom, susedom a zná- mym za poslednú rozlúčku s naším drahým manželom, otcom, dedkom, bratom a švagrom Júliusom VICOM, ktorý nás opustil 10. marca vo ve- ku nedožitých 71 rokov. S láskou a vďakou milujúca manželka Jolana s rodinou. Čas nezahojil naše rany i keď už dlho nie si medzi nami. Spomienky na teba neodvial čas, mali sme Ťa veľmi radi, aj Ty nás. Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať, s láskou a úctou na Teba spomínať. Dňa 26. marca uplynulo smut- ných 5 rokov, keď nás navždy opustila moja drahá manželka Mária FEDORCOVÁ z Volice. Kto ste ju poznali a mali radi, ve- nujte jej tichú spomienku. Ďakuje a spomína manžel a celá rodina. Vo štvrtok 29. mar- ca uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a ded- ko Andrej MIČÁK z Humenného. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou spomína manželka s rodinou. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Nebolo lieku, aby si mohla s nami žiť, dotĺklo srdiečko a musela si nás navždy opustiť. Dňa 23. marca sme si pripome- nuli prvé smutné výročie od úmrtia našej milovanej Tamarky TRIĽOVEJ z Veľopolia, ktorá nás navždy opustila vo veku 3 rokov. Venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú rodičia, starí rodičia a blízka rodina. SLUŽBY RÔZNE www.podvihorlatskenoviny.sk VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU Chemlonská 112 066 01 Humenné Kontakt: 0905 468 887 PRENÁJOM ZÁHRADNÉ CENTRUM Kamenica n. Cirochou VEĽKÝ JARNÝ VÝPREDAJ! Lepidlo C1 – 3,90€ Flexibilné lepidlo – 6,5€ Montážna pena (750 ml) – 3,50€ Pištoľová pena (750 ml) – 3,50€ Armovacia perlinka – 22€ Šalovacie tvárnice “20“ – 1,18€ Predáme multikaru – lacno Kontakt: 0917 401 620 KÚPIM

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012 TV program Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ8 Pondelok 26. 03. 2012 08:25 Bez servítky 09:15 Komisár Rex 11:10 Smršť nad Pacifikom 12:45 Rýchle Televízne noviny 12:50 FARMA 13:50 FARMA - DUEL 15:30 Rýchle Televízne noviny 15:35 Dva a pol chlapa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ Televízne noviny 17:20 POČASIE 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 Zámena manželiek 22:30 Partička 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 Jackie Chan. Superpoliš 3 01:20 Dvojitý problém 02:40 Komisár Rex Utorok 27. 03. 2012 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex 10:20 Nečakaný hosť 12:05 Nezvestní 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI. Prípady Sue Thomasovej 13:55 Krok za krokom 14:20 Rýchle Televízne noviny 14:25 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ Televízne noviny 17:20 POČASIE 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 22:20 Kobra 11 23:20 Nočné Televízne noviny 23:45 Homo erectus. človek erektívny 01:15 Marci X 02:35 Las Vegas. Kasíno 03:55 Komisár Rex Streda 28. 03. 2012 08:35 Bez servítky 09:25 Komisár Rex 10:20 Miluj suseda svojho 12:05 Nezvestní 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI. Prípady Sue Thomasovej 13:55 Krok za krokom 14:20 Rýchle Televízne noviny 14:25 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ Televízne noviny 17:20 POČASIE 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 MODRÉ Z NEBA 22:10 Trauma 23:05 Nočné Televízne noviny 23:30 Zámena manželiek 00:30 Dýchaj! 01:55 Las Vegas. Kasíno 03:15 Komisár Rex Štvrtok 29. 03. 2012 08:40 Bez servítky 09:30 Komisár Rex 10:30 Trpká pomsta 12:10 Nezvestní 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 FBI. Prípady Sue Thomasovej 14:05 Krok za krokom 14:30 Rýchle Televízne noviny 14:35 Kobra 11 15:35 Dva a pol chlapa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ Televízne noviny 17:20 POČASIE 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 22:20 Kobra 11 23:20 Nočné Televízne noviny 23:50 Tichý zabijak 01:20 Hrozba z temnôt 02:50 Las Vegas. Kasíno 03:35 Komisár Rex Piatok 30. 03. 2012 08:30 Bez servítky 09:20 Komisár Rex 10:15 Materinský inštinkt 12:00 Zámena manželiek 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI. Prípady Sue Thomasovej 13:55 Krok za krokom 14:20 Rýchle Televízne noviny 14:25 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS 17:00 PRVÉ Televízne noviny 17:20 POČASIE 17:25 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:20 Beštia 23:20 Zrodený pre boj 01:10 V podozrení 02:40 Beštia Sobota 31. 03. 2012 07:15 Good Burger 09:05 Priatelia 09:30 Láska nič nestojí 11:35 Hlas Česko Slovenska - SÚBOJ 14:00 Stroskotaná láska 15:40 Tá mrcha nedá pokoj! 17:35 Rýchle Televízne noviny 17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne noviny 18:25 Smotánka 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA - DUEL 22:00 Mamin frajer je postrach 23:40 Prci, prci, prcičky 01:20 Temný úsvit 03:20 Tichý zabijak Nedeľa 01. 04. 2012 08:25 Malý Manhattan 10:05 Hellcats. Superkočky v akcii 11:50 Upírske denníky 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:15 V pazúroch medveďa 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Skaza zámku Herm 19:00 Televízne noviny 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 Hlas Česko Slovenska - SÚBOJ 22:10 Bitkári 00:20 Fringe 01:05 Elita 02:50 Mafia Love Story Pondelok 26. 03. 2012 07:55 Duel 08:30 5 proti 5 09:15 Maigret 11:10 Sila lásky 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Tajomstvo mojej kuchyne 14:25 Divoký anjel 15:15 Dve tváre Anny 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Lekár z Wörthersee: Recept na lásku 21:40 Reportéri 22:05 Nočné správy 22:15 Počasie 22:20 Góly - body - sekundy 22:30 Komisár Manara 23:20 Maigret 01:10 Lekár z Wörthersee: Recept na lásku 02:35 Nočné správy 02:50 Komisár Manara 03:40 Sila lásky Utorok 27. 03. 2012 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Maigret 11:05 Sila lásky 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Chodili sme spolu 14:25 Divoký anjel 15:15 Dve tváre Anny 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Kto hovorí pravdu? 21:00 Zoči - voči 21:50Zákonaporiadok:Špeciálnajednotka 22:35 Nočné správy 22:45 Počasie 22:50 Góly - body - sekundy 22:55 Maigret 00:25 Dve tváre Anny 01:10 O 5 minút 12 02:15 Slovensko v obrazoch 02:35 Svet v obrazoch 03:00 Sila lásky 03:50 Sila lásky Streda 28. 03. 2012 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Maigret 11:05 Sila lásky 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:35 Zoči - voči 14:30 Divoký anjel 15:15 Dve tváre Anny 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Magazín Euro 2012 20:35 Liga majstrov 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 22:58 Góly - body - sekundy 23:05 Liga majstrov - zostrihy 23:45 Maigret 01:20 Dve tváre Anny 02:05 Žiť ako lev 03:35 Sila lásky Štvrtok 29. 03. 2012 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Inšpektor Rocca 11:05 Sila lásky 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kto hovorí pravdu? 14:30 Divoký anjel 15:15 Dve tváre Anny 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 5 proti 5 špeciál 21:00 Dr. House 21:45 Obvinení: Kennyho príbeh 22:45 Nočné správy 22:55 Počasie 23:00 Góly - body - sekundy 23:05 Inšpektor Rocca 00:40 Dve tváre Anny 01:25 Obvinení: Kennyho príbeh 02:25 Nočné správy 02:40 Góly - body - sekundy 02:50 Sila lásky 03:40 Sila lásky Piatok 30. 03. 2012 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Inšpektor Rocca 11:10 Sila lásky 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Práca pre teba 13:50 Nebíčko v papuľke 14:25 Divoký anjel 15:10 Dve tváre Anny 16:00 Správy STV o 16.00 16:15 Góly - body - sekundy 16:20 Počasie 16:25 Práca pre teba 16:30 Práca pre teba - žrebovanie 16:35 Sila lásky 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu - best of 22:05 Nočné správy 22:15 Počasie 22:18 Góly - body - sekundy 22:25 Zločin a trest 23:55 Inšpektor Rocca 01:35 Dve tváre Anny 02:20 Zločin a trest 03:50 Sila lásky Sobota 31. 03. 2012 08:05 Fidlibumove rozprávky 08:35 Superchyty 09:00 Hádaj, kto nás pozval? 09:30 5 proti 5 špeciál 10:20 Bud Bindi 10:50 Legendy popu - best of 13:00 Autosalón 13:30 On Air 13:55 Emma 14:50 Emma 15:50 Útek z Kaňonu divej mačky 17:30 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:30 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Sľub 22:45 Góly - body - sekundy 22:50 Nátlak 00:45 Sľub 02:15 Nátlak 03:50 Emma Nedeľa 01. 04. 2012 08:00 Maškrtníček 08:25 Góóól 09:00 Biblické príbehy 09:30Sv.omša na Kvetnú nedeľu s palmovou procesiou 12:35 Slovensko v obrazoch 13:00 Svet v obrazoch 13:30 Agatha Christie : Poirot 14:30 Král Šumavy 16:05 Na ceste 16:40 Pošta pre teba 17:45 Štýlovo 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Vítr do plachet 22:20 Góly - body - sekundy 22:30 Odpískané 23:10 Agatha Christie : Poirot 00:05 Král Šumavy 01:35 Miláčik 03:35 Slovensko v obrazoch 03:55 Odpískané Pondelok 26. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:35 Hádaj, kto nás pozval 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub 10:30 Tvárou v tvár 10:55 Národnostné správy 11:05 Fokus - rodina 11:40 Hľadanie stratených svetov 12:10 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:45 Piesne moje piesne 13:20 Autosalón 13:50 Odpískané 14:30 Športové ozveny 15:05 Magazín NHL 15:30 Magazín Ligy majstrov 15:55 Národnostný magazín - mix 16:30 Fokus - práca 16:55 Spektrum vedy 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 6 miliárd názorov 18:00 Symboly krásy 18:30 Večerníček 18:35 Pripomíname si Martina Friča 19:00 Správy STV 19:40 Futsal 21:30 Komentáre 21:55 Medicína 22:50 Test magazín 23:00 Práca pre teba 23:05 On Air 23:30 Udalosti ČT 00:10 Správy STV 00:50 ArtSpektrum Utorok 27. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 09:00 Práca pre teba 09:10 Dámsky klub 10:30 Národnostný magazín - mix 10:55 Fokus - práca 11:35 Symboly krásy 12:00 Živá panoráma 12:40 ArtSpektrum 12:50 Piesne moje piesne 13:20 Športové ozveny 13:45 Vodné dielo Sereď - Hlohovec 14:15 Televízia po slovensky 15:30 Tatra revue alebo bol raz jeden kaba- ret 15:55 Ukrajinský magazín 16:30 Fokus zdravie 17:00 Práca pre teba - magazín 17:15 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00Medzinárodnýterorizmusporoku1945 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:40 Bohovia a hrdinovia antických mýtov 19:00 Správy STV 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:53 (Ne)celebrity 20:00 12 rokov s Nickym 20:30 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Práca pre teba 23:35 Polícia 23:45 Autosalón 00:10 6 miliárd názorov 00:15 Udalosti ČT 00:55 Správy STV 01:40 ArtSpektrum Streda 28. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub 10:30 Ukrajinský magazín 10:55 Správy - Hírek 11:05 Fokus zdravie 11:40Medzinárodnýterorizmusporoku1945 12:10 Živá panoráma 12:35 ArtSpektrum 12:45 Piesne moje piesne 13:20 Televízny klub nepočujúcich 13:45 Família 14:20 Pražská terčovnica 15:40 Energetika 15:55 Maďarský magazín 16:30 Fokus - peniaze 16:55 Senior klub 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Ulice sveta 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:40 Zákulisie slovenčiny 19:00 Správy STV 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 MS v krasokorčuľovaní 21:30 Komentáre 21:55 MS v krasokorčuľovaní 23:00 Práca pre teba 23:05 Umenie 2012 23:35 Udalosti ČT 00:15 Správy STV 00:55 ArtSpektrum Štvrtok 29. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 08:55 Práca pre teba 09:00 Dámsky klub 10:25 Maďarský magazín 10:50 Správy - Hírek 11:00 Fokus - peniaze 11:35 Ulice sveta 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:45 Piesne moje piesne 13:15 Tat Tvam asi 13:45 Polícia 14:00 Profesionál 14:10 Orientácie 14:40 Brehy mojej rieky 15:40 Halali 15:55 Rómsky magazín 16:30 Fokus právo 16:55 Separé 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 18:00 Zelené raje II 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:45 Futbal - Európska liga 21:00 MS v krasokorčuľovaní 21:30 Komentáre 21:55 MS v krasokorčuľovaní 23:00 Práca pre teba 23:05 Udalosti ČT 23:50 Správy STV 00:30 ArtSpektrum Piatok 30. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:35 Pre materské školy 09:00 Práca pre teba 09:05 Dámsky klub 10:30 Rómsky magazín 10:55 Fokus právo 11:35 Zelené raje II 12:00 Živá panoráma 12:30 ArtSpektrum 12:35 Od Dunaja k Tatrám 13:10 Krásna Ves - perla Podhoria 13:40 Senior klub 14:10 Vyšné Hágy 1941 - 2011 14:25 Medicína 15:30 Európska liga - zostrihy 15:55 Tvárou v tvár 16:30 Fokus - rodina 16:55 Voda pre život 17:20 Práca pre teba 17:30 Regionálny denník 17:55 Národnostné správy 18:00 Práca pre teba - žrebovanie 18:05 Televíkend 18:30 Večerníček 18:45 Encyklopédia slov. obcí 19:00 Správy STV 19:40 Správy - Hírek 19:50 Počasie 19:55 MS v krasokorčuľovaní 21:30 Komentáre 21:55 MS v krasokorčuľovaní 22:55 Zóna 00:30 BJD - zostrihy 01:30 Udalosti ČT 02:10 Práca pre teba 02:15 Správy STV 02:55 ArtSpektrum Sobota 31. 03. 2012 08:00 Živá panoráma 08:40 Televíkend 09:05 Extr@français 09:30 Nivou Záhoria 10:00 Separé 10:30 Cesty 10:55 Občan za dverami 11:20 Drotári 12:05 5 minút po dvanástej 12:55 Film o filme: Modrý tiger 13:10 Senior klub 13:40 Kapura 14:20 Farmárska revue 14:50 Test magazín 15:00 MS v krasokorčuľovaní 17:25 Futbal - ženy 18:15 Večerníček 19:25 Život v pohybe 19:55 MS v krasokorčuľovaní 22:30 Retro noviny 22:50 Izba 666 23:35 Československý filmový týždenník 23:45 Udalosti ČT 00:25 Správy STV Nedeľa 01. 04. 2012 07:15 Halali 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:45 Kapura 09:25 Farmárska revue 09:45 Test magazín 09:55 Život v pohybe 10:25 Noc v archíve 11:30 Kvákačka 12:00 On Air 12:20 Na ceste 12:50 Orientácie 13:15 Slovo 13:20 Spomíname na Gejzu Dusíka 14:15 MS v krasokorčuľovaní 17:00 Televízia po slovensky 18:00 Hľadanie stratených svetov 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:45 Čarovný svet animovaného filmu 19:00 Správy STV 19:40 ArtSpektrum 19:50 Počasie 19:55 Peníze nebo život 21:30 Umenie 2012 22:00 Pozvánka do divadla 00:20 Retro noviny 00:35 Slovo 00:40 Udalosti ČT 01:20 Správy STV DVOJKA Pondelok 26. 03. 2012 08:20 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:30 Dom snov 11:30 Riskni milión! 12:00 Noviny O 12:00 12:40 Deň po tom 15:00 Hotel Paradise 16:00 Profesionáli 17:00 Noviny O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Panelák 21:30 Hotel Paradise - VYHNANIE Z RAJA! 22:55 Geissenovci - Ťažký život milionárov 23:55 Californication 00:30 Posledný zabijak 02:05 Damages - V ohrození života 03:25 District Utorok 27. 03. 2012 08:20 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:30 Dom snov 11:30 Riskni milión! 12:00 Noviny O 12:00 12:45 Klamári 13:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 14:45 Hotel Paradise - VYHNANIE Z RAJA! 16:00 Profesionáli 17:00 Noviny O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Panelák 21:30 Hotel Paradise - prekvapenie 22:30 Profesionáli 2012 23:15 C.S.I.: Kriminálka New York 00:15 Špeciálne komando 02:05 Damages - V ohrození života 03:45 District Streda 28. 03. 2012 08:20 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:30 Dom snov 11:30 Riskni milión! 12:00 Noviny O 12:00 13:00 C.S.I.: Kriminálka New York 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 15:00 Hotel Paradise - prekvapenie 16:00 Profesionáli 17:00 Noviny O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Panelák 21:30 Hotel Paradise 22:30 Kosti 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 02:00 Črepiny 02:25 Damages - V ohrození života 03:45 District Štvrtok 29. 03. 2012 08:20 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:30 Dom snov 11:30 Riskni milión! 12:00 Noviny O 12:00 12:45 C.S.I.: Kriminálka Miami 13:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 15:00 Hotel Paradise 16:00 Profesionáli 17:00 Noviny O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Panelák 21:30 Hotel Paradise 22:30 Profesionáli 2012 23:15 Lovci väzňov 00:15 Špeciálne komando 01:10 Špeciálne komando 01:55 OSTROV SMRTI 03:10 District 03:50 Vyjednávači Piatok 30. 03. 2012 08:20 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:30 Dom snov 11:30 Riskni milión! 12:00 Noviny O 12:00 13:00 Kosti 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 15:00 Hotel Paradise 16:00 Profesionáli 17:00 Noviny O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Hotel Paradise 21:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 22:30 Riddick: Kronika temna 01:00 Špeciálna operácia 02:55 OSTROV SMRTI Sobota 31. 03. 2012 08:10 Ninjago II. 08:35 Profesionáli 09:25 Zabudnuté manželky 11:20 Hotel Paradise - prekvapenie 12:20 Riddick: Kronika temna 15:00 Dobrodružné leto 17:00 Hotel Paradise 18:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Narnia: Lev, šatník a čarodejnica 23:15 HOTEL PARADISE - NOC V RAJI 01:00 Californication - Orgie v Kalifornii 01:30 Dobrí susedia 03:00 Prečo mačka nie je pes? Nedeľa 01. 04. 2012 07:55 Simpsonovci 08:50 Dobrodružné leto 10:50 Stratené duše 11:50 Princezná Samuraj 17:15 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:10 Najlepšie počasie 20:20 Vojak 22:20 Zradiť brata 01:00 Princezná Samuraj MARKÍZA TV JOJ JEDNOTKA

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012Inzercia Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ 9

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

Volejbal ŠK Chemes - VKP Bratislava (streda, 28. mar- ca o 18.00), VKP Bratislava - ŠK Chemes (so- bota, 31. marca o 18.00) Stolný tenis 2. liga: MŠK STO Krompachy - OŠK Udavs- ké (nedeľa, 1. apríla o 15.00), OŠK Šarišské Michaľany - OŠK Udavské (nedeľa, 1. aprí- la o 10.00) 3. liga: ŠK Orion Belá nad Cirochou - STO Snina "A" (nedeľa, 1. apríla o 10.00), STO Sni- na "B" - OŠK Šarišské Michaľany "B" (nede- ľa, 1. apríla o 10.00), ŠKST Humenné "B" - ŠKP Prešov "B" (nedeľa, 1. apríla o 10.00) 4. liga: STO Jabloň - MŠK VSTK Vranov nad Topľou "E" (nedeľa, 1. apríla o 10.00), STO Košarovce - ŠKST OcÚ Kamenica nad Ciro- chou (nedeľa, 1. apríla o 10.00), STO Me- dzilaborce - VSTK Vranov nad Topľou "D“ (ne- deľa, 1. apríla o 10.00), STO OcÚ Jasenov - TJ Šimonka Čierne nad Topľou (nedeľa, 1. apríla o 14.00), STO Snina "C" - STŠK Te- cák Vranov nad Topľou (nedeľa, 1. apríla o 14.00), ŠK Orion Belá nad Cirochou "B" - ŠKST Zemplínske Hámre (nedeľa, 1. apríla o 14.00) Futbal Majstrovstvá regiónu Východ Humenné – Haniska (sobota, 31. marca o 15.00) , Svidník - Snina (nedeľa, 1. ap- ríla o 15.30) IV. liga: Jasenov - Pakostov, Medzila- borce - Kežmarok (nedeľa, 1. apríla o 15.30) I. trieda: Ptičie - Ľubiša, Modrá n/C - Zubné, Ohradzany-FK Humenné, Ko- chanovce - Oľka, Ulič - Borov, Ladičkovce - Dlhé n/C, V. Sitnica - Kamenica (ne- deľa, 1. apríla o 15.30) II. trieda: Volica - Kr. Brod, Hankovce - Lukačovce, Papín - Hažín n/C, Z.Hámre - Brekov, Rokytov - Podskalka, Liesko- vec - Koškovce, N.Sitnica - Vydraň (ne- deľa, 1. apríla o 15.30) 2. dorastenecká liga Humenné – Sp. N. Ves (streda 28. mar- ca o 13,00 a 15.15) dohrávka 16. kola, Humenné - Prešov "B" (nedeľa, 1. aprí- la o 10.00 a 12.15), 1.liga žiaci, U-15, U- 14, Snina – Trebišov, Humenné – Sp. N. Ves (sobota o 31. marca o 10.00 a 12.00) Basketbal 1.BK Humenné - UVL Košice (sobota o 31. marca o 17.00), Kapybary - M-Ba- sket Humenné (nedeľa, 1. apríla) KAMZAŠPORTOM 2.BASKETBALOVÁLIGABK M Basket Humenné – ŠŠK Abo- via 96 Košice 88:87 (24:28, 25:20, 21:22, 18:17) Zostava a body: Kakuta 32, Hurka ml. 19, Petrík 13, Krajňík 9, Kelemeca 7 (Glasa 4, Halapi Marián 4, Kulík, Švec) Tréner: Hurka st, Benda. V predposlednom domácom stretnutí privítali Humenčania hráčov Abovie, ktorí disponujú vyrovnaným kádrom, a má v zostave kvalitných podkošových pivotov ako aj strelcov spoza trojko- vého oblúka. Zápas sa začal vo vyso- kom tempe a 8 bodový náskok hostí do- máci rýchlo skorigovali, keď v prvej štvrtine strelecky podržal domácich Marko Kakuta, v druhej štvrtine domáci otočili skóre. Dominovali rýchlym pre- chodom na súperovu polovicu, kde po- tom servíroval rozohrávač Hurka pek- né prihrávky a domáci skórovali. Pol- čas, v ktorom padlo skoro sto bodov o jediný bod vyhral M -Basket. Aj v dru- hom polčase sa hral vyrovnaný zápas a mužstvá sa striedali vo vedení. Do po- slednej štvrtiny za vyrovnaného stavu 70:70 nastúpili mužstvá s predsavza- tím strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Hostia trojbodovými košmi získali 6 bo- dový náskok, no ale ani ten neodradil domácich a bojovnosťou ako aj plne- ním taktických pokynov trénerov Hur- ku a Bendu, skóre minútu pred kon- com otočili a zápas doviedli do víťaz- ného konca. Pochvalu si zaslúži celé družstvo. Najlepší výkon z jednotliv- cov v zápase podal neubrániteľný Ka- kuta, na rozohrávke Robo Hurka. Zá- pas sa hral vo veľmi korektnej atmos- fére, k čomu prispelo bezchybné roz- hodovanie prvoligovej dvojice Karniš, Ko- valčík. Z. Bendová Dastet Krompachy – 1.BK Humen- né 101:65 (26:18, 23:15, 31:17, 21:15 Strelci za Humenné – základná päť- ka: Bakoš 15, Kusko 11, Burič 8, Lo- šák 7, Geľo 4. Striedali: Babják Mi- chal 14, Babják Martin 4, Emmel, Bal- lasch. Družstvu s najmenším počtom pre- hier v súťaži odolávali hostia len do 15 minúty zápasu. Dobre bránili, trpezlivo hrali v útoku. Skúsenejší aj fyzicky zdatnejší Krompašania sa potom začali presadzovať. Humen- čania zahadzovali čoraz viac dobrých príležitostí pod súperovým košom a ten ich za to patrične trestal. Do tre- tej štvrtiny vyrukovali humenskí ba- sketbalisti s celoplošnou osobnou ob- ranou. Individuálnymi chybami po- skytli domácim hráčom dostatok priestoru na skórovanie. Práve v tej- to časti zápasu narástol náskok Krompašanov až na 30bodov. V po- sledných minútach sa hostia ne- ubránili ani stovke bodov na svojom konte. Jozef Babják 26.3.2012 Šport Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ10 V nedeľu sa v Sabinove uskutočnil 8. ročník súťaže nádejí v karate, ktorý od- štartoval malú ligu mladých karatistov začiatočníkov. Pravidelne sa opakujú sú- ťaže pre mladé talenty v športovom ka- rate KATA a KUMITE, kde si zmerajú sily mladí začínajúci pretekári. Následne sa súťaže robia v ostatných mestách Pre- šov, Michalovce, Vranov a Humenné, ktorých kluby karate sú zapojené do sú- ťaže. Najmladší pretekár Majo Tovarňák súťažil v kumite 8-ročných začiatoční- kov vo váhovej kategórií do 28 kg, kde obsadil 4. miesto. Zuzka Bobaľová v ka- tegórii 9-11 - ročné žiačky v kumite do 35 kg skončila na peknom 3. mieste. Pekný výkon podali pretekári Adam Magdžak a Roman Kačur v kategórii 9- 11- roční do 40 kg. Po úvodných zá- pasoch sa obaja Humenčania dostali do finále, kde Adam vyhral nad Romanom v pomere 3:1, Adam zaslúžene vyhral, Roman obsadil druhé miesto. Finále bo- lo veľmi pekné a obaja bojovníci poda- li dobrý výkon. Zo stoličiek dvíhal di- vákov finálový zápas Olega Blichu, kto- rý zápasil v najviac obsadenej kategó- rii 9-11 - ročných začiatočníkov do 35 kg. Po úvodných nie veľmi presvedči- vých zápasoch sa Oleg dostal do semi- finále, kde už predviedol dobrý výkon a finálový zápas nenechal nikoho na po- chybách, kto je v tejto kategórií jasným favoritom. Nádherne prevedené techniky boli rozhodcom finálového zápasu ohodnotené niekoľkými Yuko, Wazari a Ippon. Oleg v zápase zdolal svojho sú- pera v pomere 8:1 čo mu prinieslo 1. miesto v kategórii. V najťažšej kategó- rii súťaže mladších žiakov 9-11. ročných zápasil v kumite Janík Matyščák, ktorý obsadil 3. mies- to. Janík súťažil aj cvičeniach Kata, kde vo svojej kategórii skončil na peknom druhom mieste Veľmi úspešne si po- čínal Daniel Jenčík, ktorý taktiež pre- tekal v Kata a Kumite, kategória 14 - 15-roční. V súbornom cvičení Kata pre- svedčivo vyhral pekným prevedením zá- kladných žiackych kata. V najťažšej vá- hovej kategórii kumite st. žiakov skon- čil na druhom mieste. Ing. Michal Mihalík tréner klubu karate Obsadenie rozhodcov a delegátov I.trieda: Ptičie - Ľubiša (Prokopčák- Tkač,Behún,DZ-Proň),Modrán/C-Zub- né Guľko-Kucer,Zadražný, DZ-Drančák), Ohradzany- FK HÉ (Guba- Fecura, Holp D., DZ-Polovka), Kochanovce Oľka (Gnip- Kuľha, DZ - Čopák), Ulič - Borov (Gajdoš- Makár,Hríb M., DZ-Smoľák), Ladičkovce -Dlhé(Firda-Ferčák,Holp,DZ-P.Čerevka), V.Sitnica –Kamenica (Greško- VsFZ VsFZ,DZ-Josay) II.trieda: Volica - K. Brod (Štefek-Havril- ko,DZ-Lenčiš), Hankovce – Lukačovce (Džujko-Butala, DZ-Kovalík), Papín – Ha- žín(Buchlák-Minďák,DZ-Parnica),Z.Hám- reBrekov (Barát-Palasiewicz,DZ-Hríb),Ro- kytovPodskalka(Bajcura-Petruňo,DZ-Bo- linger), Lieskovec- Koškovce (Harajbič I. - Skalka DZ-Groško), N. Sitnica – Vydraň (Treščák-Havriško DZ - Firda) KR oznamuje: Náhradný seminár pre R, ktorísanezúčastnili seminára17.03.2012 bude v budove ObFZ dňa 28.03.2012 o 15:30 hod. Seminára sa nezúčastnili: Čič- vák, Džujko, Ferko, Firkaľ, Švec A., Vohár Sekretariát ObFZ Žiadame FK vyplniť "Registračný formu- lár Klubový ISSF Manažér" (podpis šta- tutáraúradneoveriťmatrikou)povyplnení formulár doručte na ObFZ Humenné do 30.3.2012 Žiadame FK, aby v klube zriadili funkciu klubového ISSF manažéra (musí ovládať prácu s počítačom a internetom). Popis funkcie klubového ISSF manažéra. Klubový ISSF manažér vykonáva v In- formačnom systéme slovenského futbalu (ďalejajako"ISSF")poprispracúvaníosob- nýchúdajovhráčovnaúčelyichregistrácie, prestupov a hosťovaní najmä tieto úlohy: - spravuje matriku hráčov, vykonáva pr- votné registrácie hráčov, potvrdzuje trans- fery (prestupy a hosťovania), - spravuje tímy a súťaže, zápisy o stret- nutí tímov, súpisky tímov, - spravuje podania klubu na komisie, - spravuje notifikácie a internú komuni- káciu v ISSF medzi klubmi a zväzmi, - spravuje ďalšie prístupy do ISSF v rám- ci klubu Informácie na ObFZ: Mgr.Ladislav Moch- nacký 0907 915318, email: futbal- he@mail.t-com.sk PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% DAŇOU Žiada funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania fi- nancií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je po- trebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757. Právna forma: občians- ke združenie. Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné. Ulica: Oslobo- diteľov. Číslo: 3. PSČ: 066 01. Obec: Hu- menné Tlačiva pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, ale- bo stiahnuť na www.futbalobfzhe.sk Ponúka záujemcom uverejniť reklamu, alebo webový odkaz na internetovej strán- ke ObFZ Humenné. www.futbalobfzhe.sk) - návštevnosť cca 15 000 mesačne inf. 0907 915 318, e-mail: futbalhe@mail.t- com.sk ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA Schvaľujevýsledky semifinále Pohára Ne- xis Fibers a ObFZ Súhlasí so žiadosťou FK Humenné s odo- hranímdomácich majstrovskýchstretnutí v jarnej časti súťaž. roč. 2011/12 na ihris- ku Pri Mlyne so začiatkom o 10,30 hod. Prejednala žiadosť FK Borov o prelože- nieodohraniamajstrovskéhostretnutiaI.tr. 15 kolo Borov – Ladičkovce z dôvodu ne- spôsobilej hracej plochy – žiadosti vyho- vuje DISCIPLINÁRNA KOMISIA Zastavenie činnostipo2.ŽKnajednopo- hárové stretnutie od 22.3.2012: Kermiet Matúš (Dlhé n/C) Uvolnenie činnosti: družstvám od 22.3.2012: Lukačovce, Volica (doplnili súť. vklad) Uvolnenie činnosti:KrivjančínJozef,Kriv- jančín Marián (Dlhé n/C), Felc Jozef (Lie- skovec) Zastaveniečinnosti: prenezaplatenie,ale- bo nepredloženie dokladu o zaplatení na DK majú naďalej zastavenú činnosť od 15.3.2012: Borov 50€, Kochanovce 160 €, Oľka 170€, Hažín 35€, Podskalka 45 Doplnenie súť. vkladu: Lieskovec 35€ DK berie na vedomie: Žiadosť TJ druž- stevník Oľka a žiadosti vyhovuje. Matrično-registračná komisia Upozorňuje FK, že prestupy a hosťova- nie je možné pred jarnou časťou realizo- vať do 30.3.2012. Vyzýva FK k registrácii nových žiakov, re- gistrovať nových žiakov môže klub už od 6 rokov k registrácií je potrebné doručiť na ObFZ Humenné - prihlášku k registrácii, fotografiu, kópiu rodného listu, poplatok 4 € ÚRADNÁSPRÁVAObFZ Maláligamladýchkaratistov–veľkévýkony HAVEJ NEOBHÁJIL TITULPredminulú sobotu ZK Gladiátor Šamorín, bašta mládežníckeho grécko-rímskeho zápasenia, v spolupráci so Slovenským zápasníckym zväzom usporiadal majs- trovstvá Slovenska kadetov v grécko-rímskom štýle. Tohto podujatia sa zúčastnilo 73 mladých zápasníkov zo 14 klubov z celého Slovenska. Doménou sninského zápasenia je voľný štýl, no zúčastňujú sa aj súťaží v grécko-rímskom štýle. Pe- ter Havej obhajoval titul majstra Slovenska, čo sa mu napokon nepodarilo. Vý- sledky sninských zápasníkov: váha 50 kilogramov – 6. Edo Gribanič; váha 54 kilogramov – 5. Peter Havej; váha 63 kilogramov – 2. Ján Gribanič, 11. Marcel Leňo; váha 69 kilogramov – 8. Daniel Onufer; váha 120 kilogramov – 2. Oliver Karľa, 3. Jakub Vorek. Poradie družstiev: 1. ZK 1904 Košice 11/37, 2. ZK Gla- diátor Šamorín 8/32, 3. ZŠK Gabčíkovo 5/28, 4. TJ AC Nitra 8/26, 5. TJ Duk- la Trenčín 5/21, 6. ZK Vihorlat Snina 7/17. Mládežnícky tréner Peter Handra účasť na týchto majstrovstvách hodnotí takto: „Grečák je pre nás iba doplnkovým štýlom. V tomto štýle dominujú kluby ako Šamorín, Gabčíkovo, Nitra, no v po- slednom období aj Košice, ktoré v každej súťaži obsadzujú plný počet preteká- rov. Majú veľkú základňu, v čom im pomáha aj športové gymnázium. K tomu patrí aj veľká rodina sponzorov. Máme aj zranených hráčov, no a niektoré zá- pasy nám nevyšli tak, ako sme chceli.“ Pavel Andraščík Centrum voľného času Dúha v spo- lupráci s Krajským školským úradom v Prešove zorganizovali v dňoch 19.3 a 20.3.2012 obvodné kolá vo volej- bale dievčat a chlapcov ZŠ. Výsledky dievčat: Cirkevná spojená ško- la - ZŠ Hrnčiarska 2:0, ZŠ Dargovských hrdinov - ZŠ Papín 2:0, Cirkevná spo- jená škola - ZŠ Papín 2:0, ZŠ Darg.hrdinov - ZŠ Hrnčiarska 2:0, Cirkevná spojená škola - ZŠ Darg. hrdi- nov 2:0,ZŚ Papín-ZŠ Hrnčiarska 2:1. Poradie: 1.miesto: Cirkevná spojená ško- la, 2.miesto: ZŠ Darg.hrdinov, 3.mies- to: ZŠ Papín, 4.miesto: ZŠ Hrnčiarska. Výsledky chlapci: ZŠ Hrnčiarska - ZŠ Darg. hrdinov 0:2, ZŠ SNP1 - ZŠ To- poľovka 2:0, ZŠ Topoľovka - ZŠ Hrnčiarska 2:0, ZŠ SNP1 - ZŠ Darg.hrdinov 2:0, ZŠ Topoľovka - ZŠ Darg.hrdinov 0:2, ZŠ SNP1- ZŠ Darg.hrdinov 2:0 Bc. Jana Blichová V dňoch 3. až 8.marca 2012 sa v chor- vátskej Poreči konali majstrovstvá Eu- rópy v šerme kadetov a juniorov. Hun- čárová ako jediná slovenská zástupkyňa v tejto kategórii v základnom kole zo 6 zápasov vybojovala 4 víťazstvá a po- stúpila do eliminačných bojov. V prvom zápase mala voľný žreb, potom pora- zila Češku Kaderhagovu 15:8, potom aj Poľku Mrochem 15:10, čím sa pre- bojovala medzi 16 najlepších šermia- rok. V boji o osmičku ale podľahla Fran- cúzke Luis-Marie 8:15, a tak sa celkovo klasifikovala na vynikajúcom 14.mies- te. Kadetka Hunčárová nastúpila aj v juniorskej kategórii, kde v základnom kole zo 6 zápasov vybojovala 4 víťaz- stvá. V eliminačných bojoch porazila Maďarku Várnai 15:10, čím sa prebo- jovala medzi 32 najlepších šermiarok. V boji o 16-ku ale podľahla Ruske Khra- pine 7:15, a tak sa celkove klasifiko- vala na výbornom 26. mieste. DK VOLEJBAL DIEVČAT A CHLAPCOV ZŠ Majstrovstvá Európy v šerme Cirkevná spojená škola dievčatá. Jarná cena ŽilinyPlavecké preteky zaradené do kalen- dára LEN /Európska plavecká fede- rácia/ sa uskutočnili v dňoch 16.- 18.3.2012 v 50 metrovom bazéne v Ži- line. V kategórii OPEN /muži a junio- ri/ sa predstavili traja pretekári PK Che- mes. Klubový líder Martin Babjak na trati 200 m motýlik si v novom osob- nom maxime 2:21.71 vyplával siedme miesto, 50 m motýlik /0:27,46/ skon- čil desiaty a do tretice v motýliku na 100 m časom 1:00.33 obsadil jedenástu priečku. Najmladší juniori Matej Mici- káš dosiahol skvelé ôsme miesto na 200 m znak /2:30.93/ a Filip Levický pekné štrnáste miesto. V kategórii mladších žiakov sa predstavil vo vý- bornom svetle Peter Semanco , ktorý vý- borne zaplával 50 m znak /0:40.65/, kde obsadil siedme miesto a 50 m pr- sia /0:45.31/, keď doplával ôsmy. Ani dievčatá Daniela Gribaničová a Ale- xandra Kušnírová nesklamali a umiest- neniami v prvej dvadsiatke potvrdili dobrú formu v záverečnej fáze zimnej prípravy. -lev- CENA SNINY V ŠERMEV telocvični Základnej školy na ul. Študentskej v Snine sa počas víkendu 17. a 18.marca 2012 konal medzinárodný turnaj v šerme mladších žiakov, starších žiakov a kadetov. Súťaž bola zaradená aj do bodovania Slovenského pohára. V kategórii mladších žiakov za Sninu nastúpili štyria šermiari. Najvyššie sa prebojoval Filip Morochovič, ktorý postúpil cez dve základné kolá a postúpil do vyraďovacej eliminácie. V prvom vyraďovacom zápase porazil Antala z W.Košice 12:9, no potom o postup medzi štvorku najlepších podľahol neskoršiemu víťa- zovi Lubienieckemu z Poľska 7:12, a tak sa celkove umiestnil na dobrom 8.mies- te. Umiestnenia ďalších sninských šermiarov : 10. Vataha Samuel, 13.Dutka Maroš, 14. Koribanič Jakub. V kategórii starších žiakov za Sninu nastúpilo 6 pretekárov. Najviac sa darilo Kuckovi Branislavovi. Ten pre Sninu vybojoval vý- borný výsledok, bronzovú medailu. V kategórii kadetov za Sninu nastúpilo 6 šermiarov. Najvyššie sa prebojoval opäť Kucka Branislav. Prebojoval sa až do vyraďovacej eliminácie. V kategórii kadetiek za Sninu nastúpili dve šermiarky. Najvyššie sa prebojovala a aj vyhrala Katarína Hunčárová, ktorá pre sninský klub získala zlatú medailu. Druhá sninská šermiarka Chomaničová Kamila sa cez základné kolá neprebojovala a celkove obsadila 10.miesto. Vyjadrenie trénera: „Jedna zlatá a jedna bronzová medaila je dobrý výsledok, naši mladší šermiari v bojoch o medaile však už nestačili na veľmi kvalitných poľských, ukrajinských a maďarských šermiarov, ale každá skúsenosť je dob- rá. Pre Hunčárovú to bola dobrá príprava na majstrovstvá sveta“. DK Basketbalisti ZŠ v obvodnom koleDňa 16.marca sa v športovej hale v Hu- mennom uskutočnilo obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ. Súťaže sa zú- častnili víťazi skupín. Výsledky: ZŠ Pu- gačevova - ZŠ Hrnčiarska 11:21, ZŠ Já- na Švermu- ZŠ s MŚ Koškovce 16:26,ZŠ Pugačevova - ZŠ s MŠ Koškovce 25:11, ZŠ Jána Švermu - ZŠ Hrnčiars- ka 9:24. Poradie: 1.miesto: ZŠ Hrnčiars- ka, 2.miesto: ZŠ Pugačevova, 3.mies- to: ZŠ s MŠ Koškovce,4.miesto: ZŠ Já- na Švermu. -jb- Na fotke víťaz ZŠ Hrnčiarska, ktorá po- stupuje do krajského kolo do Popradu. STRIEBRODOSNINY CVČ v Snine bolo hlavným organizá- torom Krajského kolo stredných škôl vo volejbale dievčat. V troch skupinách štartovalo 10 družstiev z PSK, systé- mom každý s každým na dva víťazné sety. Víťazi skupín sa stretli vo finále. Víťazom sa stalo družstvo Gymnázia Stropkov pred Gymnáziom Snina, kto- ré štartovalo v zložení: S. Vrábľová, R. Lajtárová, L. Lechanová, R. Skripová, D. Pavlíková, A. Hrežíková, A. Bin- dzárová, E. Turíková, V. Zimová, J. Ron- čáková, vedúca družstvo Mgr. A. Ju- šková a HA Kežmarok. Na fotografii strieborné Sninčanky, ktoré získali striebro v kraji po druhý krát v rade.

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

STOLNÝ TENIS3. liga Snina A – Humenné B 10:8 Jelo, Štúň po 3,5, Paulík 2, Malinič 1 – Mihaľovová 3,5, Novák 2,5, Lukáč, Mi- chalčo po 1 Prešov B – Snina B 10:8 S. Koscelanský 3, Bajus 2,5, Fedorco 2, Jankaj 0,5 Vranov B – Belá 11:7 Dráb, Drotár po 3,5 Ostatné výsledky: Svidník B – Bardejov B 6:12 Š. Michaľany B – Brezovica 9:9 Vranov C – Stropkov 6:12 Snina A 21 20 0 1 279:99 61 Bardejov B 21 17 1 3 257:121 56 Svidník B 21 15 2 4 218:160 53 Belá n/Cir. 21 15 1 5 245:134 52 Humenné B 21 9 3 9 197:181 42 Š. Michaľany B 21 8 5 8 175:203 42 Prešov B 21 9 2 10 168:210 41 Stropkov 21 8 0 13 189:189 37 Vranov B 21 6 3 12 170:208 36 Brezovica 21 4 4 13 128:250 33 Snina B 21 3 1 17 131:247 28 Vranov C 21 1 0 20 111:267 23 4. liga Čierne – Medzilaborce 8:10 Zúbek 3,5, Mazanec, V. Šmiga po 2,5, Salák 1,5 Tecák Vranov – Jasenov 10:8 Barnišin 3,5, Krokker 2,5, Mastiľák 2 Kamenica – Snina C 11:7 Bocko 4, Pavlotty 3, Lauda 2, J. Soj- čák 1,5, Nitkulinec 0,5 – Krúľ 3, Čor- nanič 2,5, Charitun 1, A. Kopáč 0,5 Z. Hámre – Košarovce 8:10 Cogan 4, Dzubák 3, V. Brečka 1 – Sa- bol 3,5, Karabinčík ml., Korba po 2,5, P. Kaňuk 1,5 Vranov E – Belá B 7:11 Komjaty, Gnip 3,5, Búrik 3, Ovad 1 Vranov D – Jabloň 9:9 Tkač 3,5, Knoblich, Oráč po 2, Jurkanin 1,5 - Židzik, Lebloch po 3, R. Šmiga 2,5, Picha 0,5 Jabloň 21 20 1 0 279:99 62 Vranov D 21 19 1 1 271:107 60 Tecák Vranov 21 12 2 7 194:184 47 Z. Hámre 21 7 7 7 191:187 42 Čierne 21 9 3 9 190:188 42 Kamenica 21 8 3 10 176:202 40 Belá B 21 7 3 11 169:209 38 Jasenov 21 5 6 10 175:203 37 Medzilaborce 21 6 4 11 162:216 37 Snina C 21 7 2 12 160:218 37 Vranov E 21 2 1 18 142:236 26 5. liga Košarovce B – Snina D 10:8 Sabol, M. Kaňuk ml. po 3,5, Turčík 1,5, M. Kaňuk st. 1, Karabinčík st. 0,5 – Kar- ľa, Charitun po 3, A. Kopáč, J. Karľa po 1 Belá C – Kamienka 9:9 Komjaty 4,5, Hašuľ ml., Marek Hašuľ po 1,5, Kepič 1, R. Bednár 0,5 Myslina – Lieskovec 10:8 Michal Kohút 3,5, Trebišovský 3, Te- cák 2, Švigár 1, Forró 0,5 – Rada 4,5, F. Salanci 2,5, Kyslan 1 Kamenica B – Hažín 1:17 Nitkulinec – Serbák, Zúbek, Topoľan- čin po 4,5, Demčák 3,5, Kolonica mala voľno Konečná tabuľka ročník 20011/2012 Hažín 16 13 1 2 211:77 43 Košarovce 16 11 1 4 156:132 38 Snina D 16 9 3 4 159:129 37 Kamenica B 16 10 0 6 148:140 36 Myslina 16 8 2 6 155:133 34 Kamienka 16 8 1 7 154:134 33 Kolonica 16 4 1 11 120:168 25 Belá C 16 3 3 10 119:169 25 Lieskovec 16 0 0 16 74:214 16 Košarovce majú 1 kontumačnú prehru 6. liga Stakčín – Dlhé 4:14 Husťak 2, Lukša, Šiškan po 1 – S. Ko- hút 4,5, Marek Kohút, Dzurikanin, Po- lačko Jabloň B – Hažín B 13:5 Ištok, Mitro po 4,5, Hodor 3, Korkobec 1 – Ferjak 2,5, Pavlík 1,5, Michalko st. 1 Hrabovec – Ptičie 15:3 Demčák st. 4,5, Duda ml., Paulišin po 4, Duda st. 2,5 – F. Mastiľák 1,5, Rep- ko 1, Karas 0,5 Kochanovce – SOŠT Humenné 3:15 F. Forró, Greš, Hromňák po 1, - M. Cho- choľák, Krídla po 4,5, Hajdučko 3,5, T. Chochľák 1,5, Geregáč 0,5 Kamienka B mala voľno Konečná tabuľka ročník 2011/2012 Hrabovec 16 15 1 0 222:66 47 Dlhé 16 14 1 1 223:65 46 Ptičie 16 10 1 5 152:136 37 SOŠT HE 16 9 0 7 154:134 34 Kamienka B 16 8 0 8 152:136 32 Stakčín 16 7 2 6 138:150 32 Kochanovce 16 2 2 12 93:195 22 Hažín B 16 2 0 14 85:203 20 Jabloň B 16 1 1 14 77:211 19 26.3.2012Šport Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ 11 Kračúnovce - Medzilaborce 1:2 (0:0) Góly: Chripák, Gavula Rozhodoval Fendek Medzilaborce: Bujdoš - Hrehovčík, G. Lukačik, Chripák, Lučko, Kuruc, V. Lukačik, Guba, Gavula, Hrišo (Ča- biňák, Demeter) V prvom jarnom kole za pekného ale veterného počasia sa hral priemerný futbal. V 6. min po centri Hrehovčí- ka ohrozil Gavula hlavičkou bránu do- mácich. Hneď nato v 11. min strie- ľal Hrišo zo 16 m, no z dobrej pozí- cie netrafil bránu. Domáci v 30. min po hrubej chybe medzilaborskej ob- rany prvýkrát ohrozili bránu hostí. Hostia boli v prvom polčase aktívnejší ale ich snaha nemala gólový efekt. V 40. min sa vyznamenal brankár Bujdoš, keď kryl nebezpečnú strelu z 10 m. V druhom polčase sa v 51. min z nevinne vyzerajúcej akcie uja- li domáci gólom Sabola vedenia. Hos- tia sa v sľubných príležitostiach ne- dokázali presadiť. Až v 70. min po ak- cii Gubu vyrovnal Chripák. V 80. min Gavula z priameho kopu nedal bran- károvi domácich šancu a rozhodol o zaslúženom víťazstve hostí. - vl - Bystré - Jasenov 0:2 (0:2) Góly: Chalupka 2 ŽK: Horvát, Mikula Rozhodoval Vasilenko Jasenov: Dudič - Horvát, Goga Lu- káš, Chalupka, Firkaľ, Mastiľák, Kodžura, Caligari, Goga Tomáš, Vož- ný, Čerňa (Mikula, Labik) Zápas začali hráči Jasenova s pod- porou vetra. Darila sa im najmä hra v krídelných priestoroch. Po jednom z takýchto útokov získali hostia au- tové vhadzovanie, po ktorom Cha- lupka hlavou otvoril skóre. Jase- novčanom sa aj naďalej darila hra po krídlach a poriadne vyzvŕtali obranu domácich. Po rohovom kope Vožné- ho, Chalupka skóroval aj druhýkrát. Ďalšie gólové príležitosti Čerňu a Vož- ného zostali nevyužité a tak do pre- stávky odchádzal Jasenov s dvojgó- lovým náskokom. V druhom polča- se hrali hostia proti silnému vetru, čo využívali domáci zlepšenou hrou. Jasenovu sa už nedarilo tak držať lop- tu, ale pri veľkých šancách domácich podržal hostí brankár Dudič. Tesne pred koncom skóroval aj Mastiľak, rozhod- ca však pre ofsajd gól neuznal. - sk - Pakostov - Plavnica 1:1 (0:0) Gól: Peter Gombita mladší ŽK: Rudy, Oleksík Rozhodoval Lang Pakostov: Petro - Slavkovský, Palenčík, Oleksík, Dubas, Jozef Gombita, Rudy, Cibuľáš, Tomčák, Fedorko, Andraško (Peter Gombita ml., Ragan, Grec) Hostia boli v tomto zápase technic- kejším mužstvom, domáci sa viac pre- sadzovali bojovnosťou. V 26. min pria- my kop Fedorka vyrazil brankár na roh. O dve minúty sa v šestnástke vý- borne zorientoval Tomčák a jeho stre- la lízala ľavú žrdku. V 43. min po ro- hu namieril Slavkovský hlavou tesne nad brvno. V úvode druhého polča- su sa v dobrej šanci ocitol Ragan, ale zahodil. Hostia udreli v 89. min po rýchlo brejku z pravej strany. Už o mi- nútu center Tomčáka našiel hlavu Gombitu, ktorý nedal brankárovi hostí žiadnu nádej a vyrovnal.- mg - V. Tatry 18 13 2 3 44:15 41 Ľubotice 18 12 2 4 37:9 38 Plavnica 18 11 3 4 39:13 36 Medzilaborce 18 11 2 5 51:31 35 Jasenov 18 10 3 5 34:24 33 Hanušovce 18 10 2 6 27:22 32 Dl. Klčovo 18 9 4 5 28:28 31 Fintice 18 9 1 8 40:24 28 Kľušov 18 8 2 8 19:19 26 Kežmarok 18 6 5 7 20:23 23 Pakostov 18 5 6 7 27:33 21 Kendice 18 6 3 9 27:34 21 Kračúnovce 18 6 2 10 28:36 20 Levoča 18 3 4 11 23:40 13 Breznica 18 4 1 13 15:48 13 Bystré 18 0 0 18 7:67 0 IV. LIGA VONKU PO TRI A DOMA JEDEN BOD HUMENČANIAVBRATISLAVEVÍŤAZNE REGIONÁLNA MINILIGA V STOLNOM TENISE 6. kolo Závadka – Hažín 1:9 Karandušovský – Zúbek, Topoľančin po 3,5, Michalko st. 2 Jasenov – Kamenica B 10:0 Donič, Folenta po 3,5, Dunaj 3 Myslina – Gymn. sv. CaM 10:0 Michal Kohút, Forró po 3,5, Švigár 3 SOŠT Humenné, Z. Hámre, Kamienka, Kamenica A mali voľno Dohrávka 5. kola SOŠT Humenné – Myslina 1:9 Krídla – Michal Kohút 3,5, Trebišovský 3, Forró 2,5 -vp- Hažín 6 6 0 0 48:12 18 Myslina 6 5 1 0 47:13 17 Z. Hámre 5 4 0 1 36:14 13 Jasenov 6 2 2 2 34:26 12 Kamenica A 5 3 0 2 24:26 11 Gymn. sv. CaM 6 2 1 3 22:38 11 Kamienka 5 1 1 3 24:26 8 SOŠTHumenné 5 1 1 3 18:32 8 Kamenica B 6 1 0 5 12:48 8 Závadka 6 0 0 6 14:36 6 ŠK Štich Humenné - Ajax Pakostov 1:7 (0:5) Góly: Fedaková - Bačová 2, Koflani- čová 2, Kovaľová, Stredná, Olahová Rozhodovali: Friga - Greško Štich: Štefaníková - Maliňáková L., Petrová, Jančuvová, Fedaková, Ma- lejová, Pavlíková, Komarcová, Šu- ľovská, Sklenčárová, Maliňáková K., Lemešová, Macková, Džubaková, Bo- baľová, Kováčová, Metiľová, Miková Ajax: Mihoková - Kovaľová, Ferenčí- ková, Bačová, Stredná, Hudáková, Capiková, Lukčíková, Koflaničová, Olahová, Valancová, Hviščová - mer - 1. LIGA ŽIAČKY Starší dorast T. Prešov B – 1. HFC Humenné 4:2 (1:1) Humenčania boli rezerve Tatranu viac ako vyrovnaným súperom. Po ne- rozhodnom prvom polčase prevzali ini- ciatívu, vytvorili si tri tutovky, ktoré Stach, Kirvej a Valkučák nepremenili. Domáci to patrične potrestali, viedli 3:1, Valkučák znížil na rozdiel gólu, ale domáci opäť kontrovali a keď roz- hodca neuznal hosťom regulárny gól výsledok sa už nezmenil. Góly 1. HFC: Stach, Valkučák. 1. HFC: Vohár – Mandžák, Koc, M. Babin, Hirjak – Tribula, Valkučák, J. Karnaj, Hubcej – Kirvaj, Stach. Strie- dali Kuzma, Macej, Piteľ. -oa- Mladší dorast T. Prešov B – 1. HFC Humenné 1:0 (1:0) O najtesnejšom víťazstve rozhodli do- máci dorastenci v 30. min. vydare- nou strelou k žrdi z hranice 16-tky. Najväčšiu príležitosť na vyrovnanie ne- využil 5 minút pred koncom stret- nutia P. Ragan, ktorý zoči-voči bran- károvi bránku prestrelil. 1. HFC: Kovalík – Krigovský, J. Ragan, Čišovský, Danko – Mišľan, Tkáč, S. Mi- kula, Haburaj – P. Ragan, Turčík. Strie- dal Karas. -jv- II. DORASTENECKÁ FUTBALOVÁ LIGA 1. liga starší žiaci U 15 Poprad MFK Snina 5:2 (2:0) Góly MFK: J. Hreha 2 MFK: Janko (46.) Gnip – Halagan, Níz- ky, Ľoch, Dzurko – Cur, Semjon, Ha- buraj, D. Hreha, J. Hreha – Kováč. Strie- dali Koc, Lukáč. Bardejov – 1. HFC 4:1 (1:1) Gól 1. HFC: Halajčík 1. HFC: Jakubov – Šaro, Havrilčák, L. Krajník, Szilvasi, - Maďák, T. Lukáč, Kalina, V. Lukáč – Halajčík, Lojka. Strie- dal Zlácky. Starší žiaci U 14 Poprad – MFK Snina 1:0 (0:0) MFK: Železník – Bekenhaus, D. Dan- ko, Juhás, Šmajda – Vasko, Harvan, Dzuba, Žiga - Balko, Svistun. Strieda- li Kohút, Kochanik, Aľušík. Bardejov – 1. HFC 6:1 (4:0) Gól 1. HFC: Harakaľ 1. HFC: Ruščák – P. Kuľha, Čura, Cholp, D. Krajník – Roško, Ľaľuš, Go- roľ, Harakaľ – Dugas, V. Kuľha. Strie- dal Sivý. -vp- MLÁDEŽNÍCKE FUTBALOVÉ VÝSLEDKY II. TRIEDA DO FINÁLE POSTÚPILO DLHÉ NAD CIROCHOUFK KAMENICA n/Cir. – DRUŽ- STEVNÍK DLHÉ n/Cir. 1:1 (1:0) V odvetnom semifinálovom zápase XXXII ročníka Pohára ObFZ a Nexis Fiber sa zrodilo prekvapenie. Po vý- borných výsledkoch v prípravných zá- pasoch a bezgólovej remíze v Dlhom n/Cir. boli favoritom Kameničania. Rolu favorita však nezvládli a z ihris- ka odchádzali so sklonenými hlava- mi. Dlžania podali bojovný, obetavý výkon, herne však ani oni ne- nadchli. Tri strelecké pokusy, z to- ho jeden gólový, ktoré mierili do prie- storu bránky domácich im stačili na postup do finále. Prvý zápas 0:0, o postupujúcom rozhodol gól na sú- perovom ihrisku. Úvod patril domácim. V 4.min. Ha- maďák oblúčikom ponad brankára Račka trafil bočnú sieť bránky Dlhé- ho. O minútu Mihalič z 8 metrov mie- ril do náručia brankára hostí. V 7.mi- núte Mihalič využil nedorozumenie dlžanskej obrany s brankárom a otvo- ril skóre stretnutia. Kameničania po vedúcom góle nepochopiteľne poľa- vili, hostia boli v útoku málo nebez- peční a tak v priebehu ďalších 30-tich minút ani jedno mužstvo netrafilo sú- perovu bránku. V závere polčasu pro- pagačné strely Mihaliča, Skarbu a Ha- maďaka Račko bez problémov kryl. Po prestávke už v 46. min. delovku Hrehu gólman hostí s námahou vy- boxoval. To bolo zo strany domácich opäť na dlhšiu dobu všetko. V 51. min. prudkú Makovcovú strelu z pria- meho kopu k ľavej žrdi Madeja bra- vúrne vyrazil. Domáci mali naďalej vý- raznú územnú prevahu, ale so ste- reotypne nakopávanými loptami do pokutového územia si obrana Dlhé- ho, dirigovaná skúseným Hajtášom a vo vzduchu neomylným Račkom, hravo poradila. V 66. min. prišlo vy- rovnanie, ako blesk z jasného neba. Po priamom kope ostal v pokutovom území neobsadený Makovec, ktorý krížnou strelou do ľavej šibenice vsie- til vyrovnávajúci gól. Na ihrisko pri- šiel tréner Hajdučko, ani to Kame- ničanom nepomohlo. S pribúdajúci- mi minútami im nervozita čoraz viac zväzovala nohy, sľubne rozbeh- nuté akcie končili nepresnou finál- nou prihrávkou či stratou lopty pred pokutovým územím Dlhého. Hosťom naopak narástli krídla, zabetónova- li priestor pred vlastnou bránkou a remízu 1:1, znamenajúcu postup, ubránili. Góly: 7. Mihalič – 66. Makovec. ŽK: Hamaďák – Kermiet. Rozhodoval: Skálka – 200 divákov. FK Kamenica: Madaja – Čabák, Be- šan, Kriška, Tokár – Gajdoš, Skarba, Hreha, Kušion (72. Hajdučko) – Ha- maďák (59. Šedzmák), Mihalič. Družstevník Dlhé: Račko –L. Piška- nin, Hajtáš, Búrik, J. Gazda – J. Kriv- janský, D. Piškanin, Makovec, Ker- miet (63. Mesaroš) – R. Krivjanský (90. P. Gazda), T. Krivjančin (46. Bednár). -vp- Výsledky jednotlivých kategórií: MLADŠÍ ŽIACI:1. ZŠ Duchnovičova Medzilaborce 481 b.- DEMBICKÁ Do- minika 165b., HRIČKO Alexander 161 b., BOGDANOVÁ Miroslava 155 b., 2. ZŠ Mlynská Stropkov 445 b. - ŠUJE- TA Patrik 165 b., FEČKO Jakub 154 b., ŠUJETOVÁ Adela 126 b., 3.ZŠ Ko- menského Medzilaborce 374 b.- SE- KELOVÁ Soňa 141 b., TARČA Jakub 138 b., ŽOLTÁKOVÁ Sabína 95 b. STARŠÍ ŽIACI:1. ZŠ Komenského Medzilaborce 465 b., ZJATIK Peter 166 b., BRIŠKÁR Kristián 160 b., SA- BOVÁ Adriána 141 b., 2. ZŠ Duch- novičova Medzilaborce 457 b., ČOP Lukáš 168 b., PRIGANC Viktor 153 b., PALEJOVÁ Zuzana 136 b., 3. ZŠ Mlynská Stropkov 456 b. - FEČKO Matej 171 b., GEĽAK Patrik 160 b., FEČKOVÁ Adela 125 b. -vl- STREĽBA ZO VZDUCHOVKY Vydraň – Volica 1:1(0:1) Góly: Zelinka – M. Krajkovič Rozhodoval: Guba -pd- Koškovce – N. Sitnica 1:0 (1:0) Gól: R. Greš (11m) Rozhodoval: Ferčák -fd- Podskalka – Lieskovec 2:3 (2:1) Góly: Šivák, Paňko – Kyslan, Pristaš, T. Kurila. Rozhodoval: P. Holp -bb- Brekov – Rokytov 2:1 /0:0) Góly: Goga, Tirpák – Gajdoš Rozhodoval: Vojtko -dz- Hažín – Z. Hámre 3:1 (0:1) Góly: Kocík 2, P. Kopáč – Cenkner Rozhodoval: Makar -pf- Lukačovce – Papín 1:2 (0:0) Góly: P. Jašš – Sima, vlastný Rozhodoval: Gnip -js- Kr. Brod – Hankovce 2:1 (1:1) Góly: R. Mata, J. Bochin – D. Veľas Rozhodoval: Gajdoš -mm- Hažín 15 11 3 1 41:16 36 Kr. Brod 15 10 1 4 43:28 31 Z. Hámre 15 7 5 3 35:30 26 Lieskovec 15 7 3 5 26:27 24 Lukačovce 15 7 2 6 40:22 23 Koškovce 15 6 5 4 35:20 23 Papín 15 7 2 6 36:28 23 Podskalka 15 6 2 7 28:28 20 Brekov 15 6 2 7 21:27 20 N. Sitnica 15 6 1 8 23:25 19 Volica 15 5 3 7 26:47 18 Rokytov 15 4 2 9 13:31 14 Vydraň 15 3 3 9 21:39 12 Hankovce 15 3 0 9 24:44 9 VKP Bratislava - ŠK Chemes 1:3 (25:17, 21:25, 31:33, 18:25) stav série: 0:1, divákov: 740 Hralo sa 107 minút, rozhodcovia: Ma- rián Kováčik, Juraj Mokrý, (Jindrich Šafár, Ján Jačanin) ŠK Chemes: Grigory Sukochev (c), John Dekker, Peter Kašper, Milan Ja- vorčík, Miroslav Jakubov, Milan Mi- zerák, libero Marcin Kryś ( Stanislav Soták, Michal Hudák, Jakub Hriňák, Ján Leškanič) Tréner: Rostislav Chu- dík VKP: Tomáš Hollý, Matej Paták, Ro- bin Pělucha (c), Miloš Horník, Maroš Hinduliak, Tomáš Kriško, libero Ma- tej Kubš (Martin Slezák, Ján Halaj, Jakub Joščák, Tomáš Vojkovič, Igor Rehák) Tréner: Jaroslav Nosek V prvom semifinálovom zápase vo- lejbalovej extraligy medzi bratislav- ským VKP a humenským Chemesom sa streli dvaja víťazi slovenskej naj- vyššej súťaže v posledných štyroch se- zónach. Prvý set bol od úvodu veľmi vyrovnaný, súperi sa až do stavu 9:9 neustále preťahovali o bod. Až potom o dva body odskočili Humenčania. Ná- sledne však prišiel zlom. Po chybách hráčov ŠK Chemes narástol náskok domácich až na päť bodov. Našim hrá- čom prekážal najmä nízky strop bra- tislavskej haly, ale aj dosť nesústre- dený výkon. V druhom sete sa to však zmenilo. Humenčania zlepšili pri- hrávku, hráči VKP kazili najmä ser- vis a hostia s prehľadom zvíťazili o štyri body. Tretí set priniesol ne- všednú drámu. Chemes začal zle, pre- hrával už o šesť bodov a zdalo sa, že domáci si druhý set nenechajú ujsť. Humenčania sa však otriasli a pri- vodili fantastický zvrat. Set ukonči- li víťazne až neuveriteľným tridsiatym tretím bodom. Štvrtá sada už bola jed- noznačne v réžii hostí. Do prvého technického oddychového času od- chádzali s päťbodovým náskokom, na čo domáci už nedokázali odpovedať. ŠK Chemes tak v Bratislave urobil vý- znamný krok k vytúženému finále slo- venskej extraligy. - mer - ŠK Štich Humenné - Ajax Pakostov 2:0 (1:0) Góly: Fedorková (11 m), vlastný Rozhodovali: Holp, Friga, Greško Štich: Fencáková - Petrovová, Treščá- ková, Krajňáková, Ferjová, Komáriko- vá, Fedorková, Varcholová, Rosoľan- ková, Hajdučková, Rostášová (Balogo- vá, Chovancová, Olexiková, Kuľková) Ajax: Mudráková - Horváthová, Fialo- vá, Kromková, Bombicová, Jeleneko- vá, Strončeková, Berežná, Trochanová, Kučerová, Ledvoňová (Jeremiašová, Fia- lová, Partilová) - mer - 1. FUTBALOVÁ LIGA ŽIEN

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/

26.3.2012 Šport Podvihorlatské noviny Vydavateľ: FAMM PRESS, s.r.o. HUMENNÉ12 Vydáva FAMM PRESS, s.r.o., Humenné. Šéfredaktorka: PhDr. Mária Lopatníko- vá, redaktorka Bc. Petra Ferencová, športový redaktor PhDr. Ing. Miloš Meričko. Tel. 057/786 56 04, fax: 057/786 56 14, noviny@famm.sk, www.podvihor- latskenoviny.sk. Adresa redakcie a administrácie, vydavateľa: Staničná 21, 066 01 Humenné. Tlač: Petit Press, a. s., divízia východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice. Redakčná uzávierka plošnej a riadkovej inzercie je vo štvrtok o 1200 hod. Za obsah inzercie redakcia nezodpovedá. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Rozširuje PNS v Humennom. Inzerciu prijímame v pracovných dňoch v čase od 800 –1600 hod. Evidenčné číslo EV 3207/09. o v i n y ODVIHORLATSKÉ ŠLÁGER KOLA PRE KAMENICUMAJSTROVSTVÁREGIÓNUVÝCHOD FK Humenné - Kochanovce 2:1 (1:0) Góly: vl., Barančik - Pado R: Greško ŽK: Pidanič Úvod zápasu sa niesol v opatrnom tóne. Mierne viac loptu mali na nohách domáci hráči FK, ale hra sa zväčša odohrávala medzi oboma šestnástkami. Prvý gól zá- pasu padol po nešťastnej snahe o vy- kopnutie lopty spred vlastnej brány ob- rancom Kochanoviec po strele Majzera. Lopta napokon skončila v bráne hostí. Vdruhompolčasezačaliobemužstváveľ- mi vlažne, až po striedaniach sa hra zrý- chlila. V 76. min. sa na ľavej strane uvoľ- nil Barančik a peknou krížnou strelou po zemizvýšilna2:0.Hneďzprotiútokukon- trovali hostia, zavesil Pado, no aj napriek veľkej snahe sa im už vyrovnať do kon- ca stretnutia nepodarilo. - mer - Kamenica - Ptičie 1:0 (0:0) Gól: Hreha. Rozhodoval Friga ŽK: Gajdoš, Čabák, Kriška - Tomolčík, Lancoš V prvom polčase sa hra odvíjala zväčša na polovici hostí. Domáci začali tlakom, už v 5. min. po priamom kope Hajduč- ka nevyužil dobrú príležitosť Hreha. V 21. min. vyrazil Madeja strelu Karasa. V 24. min. po peknej prihrávke Skarbu Miha- lič tesne minul bránu. Ďalšie šance Mi- haličaaHajdučkazostalinevyužité.Vdru- hom polčase mal dve príležitosti po sa- mostatnomnájazdeMetiľ,skórovaťsamu všaknepodarilo.Pretoprišielzákonitýtrest v 87. min. po Mihaličovej prihrávke sta- novil Hreha konečný výsledok. - rg - Oľka - Ulič 0:0 Rozhodoval Skalka ŽK: Chochuň Domácinastúpilioprotisemifinálepohára bez siedmych hráčov základnej zostavy. Spoliehali sa na defenzívnu taktiku. V pr- vom polčase si vypracovali šance ale po- kusom Cmara a E. Kováča chýbala ra- zancia. Hostia hrozili agilným Čokinom najmä po jeho výborných prihrávkach. Útočníci hostí neustále ohrozovali bránu Oľky. Najlepší hráč na ihrisku brankár Oľky Marcel Vasilenko kryl všetky ne- bezpečné strely. V závere polčasu moh- li ísť domáci do vedenia, keď po priamom kope Cmara z hranice šestnástky bran- kár Ivan vyrazil pred seba ale E. Kováč z dvoch metrov netrafil loptu. V druhom polčase boli hostia jasne lepším tímom. Vypracovalisimnohošancí,alenedokázali skórovať. Zápas sa hral v duchu fair play pod prísnym dohľadom objektívnych roz- hodcov. - vv - Dlhé - V. Sitnica 2:1 (1:0) Góly: M. Krivjančin, Hajtaš - Jalčák Rozhodoval Kucer ŽK: Krak. ČK: Hajtaš Obojstranne vyrovnaný zápas ovplyvnil silnývietor.V22.min.domácipovýbornej akcii Makovec - Gazda pripravili šancu pre Krivianského, ktorý prekopol bránu. V 39. min. po rohu Makovca poslal Haj- taš domácich do vedenia. V 41. min. po rýchlom brejku Murinčáka zakončoval spomínaný hráč zo 16 m do brvna do- mácej brány. Do druhého polčasu na- stúpili domáci aktívnejšie aj za podpory silného vetra. V 60. min. po samostat- nej akcii Burika strelil Krivjančin gól na 2:0. O 5 min. neskôr stratili domáci ľah- kovážneloptuacenterMurinčákaodkopol domáci hráč loptu do Jalčaka od ktoré- ho sa odrazila do brány. Po tomto góle hostia ožili v 71. min. Švigar zo 7 m pre- kopol bránu. - fk - Ľubiša - Modra 5:0 (1:0) Góly: Sabo 3, Ondik 2 Rozhodcovia: Fecura, Guba, Štefek ČK: Mucha po dvoch žltých kartách Domáci začali vo svižnom tempe. Už v 3. min.ImrichanásledneBehúnohrozilibrá- nusúpera.V20.min.nenašielcenterKu- ľusa v šestnástke žiadneho spoluhráča. NatohosťujúciKovalikzbrkozahodilvdob- rej príležitostí. V 40. min. vo vynikajúcej šancizamierilBončikdo žrde domácej brány. V 44.min.hosťujúcaobranazastavilavšest- nástkenedovoleneOndíkaanáslednúpe- naltu využil Sabo. V 47. min. našiel Mriz Ondika, ktorý s prehľadom skóroval. V 57. min. agilný Ondik pekne zatočil stre- lu z priameho kopu a zvýšil na 3:0. V 80. min. bol v šestnástke faulovaný Černega a už druhú jedenástku premenil Sabo. V 84. min. po strele Černegu dorazil Sabo loptu do brány. Vynikli: Ondik - Bončík - fh - Zubné - Ohradzany 2:1 (0:0) Góly: R. Balint, J. Max - Otavka Rozhodoval Petruňo Prvýpolčassahraloprevažnenapriečšest- nástke a ani jedno mužstvo si stoper- centnú šancu nevypracovalo. V 65. min. sa ujali vedenia hostia, keď slnkom dezorientovaný brankár domácich inka- soval lacný gól. Domáci pridali na dôra- ze a o 5. min. J. Max vyrovnal na 1:1. V 85. min. o víťazstve domácich rozhodol R. Balint utešenou strelou do pravej ši- benice. - pr - Borov - Ladičkovce odložené Kamenica 15 13 1 1 43:6 40 Ptičie 15 10 1 4 36:12 31 FK Humenné 15 9 2 4 30:26 29 Ulič 15 8 2 5 33:22 26 Borov 14 6 6 2 31:19 24 Ohradzany 15 8 0 7 34:28 24 Ľubiša 15 7 2 6 28:16 23 Dlhé 15 6 3 6 24:19 21 Zubné 15 6 1 8 28:42 19 Modrá 15 5 3 7 18:25 18 0ľka 15 4 4 7 20:39 16 V. Sitnica 15 4 3 8 22:42 15 Kochanovce 15 2 0 13 15:46 6 Ladičkovce 14 1 2 11 24:42 5 6. ŠHT HKM Humenné - HK Mládež Mi- chalovce 3:6 (0:1, 1:3, 2:2) Góly: Samuel Havrilko, Matúš Myd- lo, Jakub Copko 8. ŠHT HKM Humenné - HK Mládež Mi- chalovce 1:8 (1:3, 0:2, 0:3) Gól: Nikolas Lancoš V. Opatské - 1. HFC Hu- menné 0:1 (0:0) Gól: Legdan. ŽK: Paraska, Zarik 1. HFC: Balint - Bysko, Bezeg, Pa- raska, Peter Šuľak - Jurov, Hreško, Ľubarskij, Legdan - Karnaj, Pavol Šu- ľak (Benčák, Chudina, Vasiľ) Jediný gól zápasu padol v 74 min po centri Bezega do šestnástky kedy ob- ranca domácich sa snažil odvrátiť lop- tu, tá však smerovala len k Legdanovi a ten z hafvoleja prestrelil celú obra- nu domácich a skóroval. Humenča- nia boli v prvom polčase lepším tímom, veľkú príležitosť premárnil Ľubarskij, ktorý z troch metrov netrafil do od- krytej brány. Takisto Jurov obstrelil brankára domácich, ale obranca stačil vyraziť do tyče. V 37 min po- tiahol Jurov akciu po pravej strane, Karnaj však zamieril len do branká- ra. V druhom polčase po strelenom góle domáci odkryli obranu a Hu- menčania mali niekoľko príležitostí skórovať. Šance Karnaja, Jurova a Chudinu volali po góle. Ten však už neprišiel. Napriek tomu si po dobrom výkone Humenčania odviezli domov tri body. - mt - MFK Snina – FK Svit 3:0 (2:0) Góly: 1. M. Lukáč, 2. Š. Pčola, 90+. Popovič. ŽK: 56. Kopáč Rozhodcovia: Bochnovič – Sakalík, Jancura. Diváci: 700 MFK: Diňa – Kopáč, J. Lukáč, Hanc, M. Pčola – Wiener, Popovič, Jankaj (26. Regula, 70. Štofík), Hišem – M. Lukáč (78. Budi), Š. Pčola Svit: Marušák – Šilon (46. Fridman), Macko (46. Rusnák), Jambor, Pe- karčík – Beller, Tropp, Koch, Monka – Kozák, Badzik (65. Lesný) Rýchle dva góly v úvode zápasu, keď už po 15. sekunde skóroval M. Lu- káč po prihrávke Š. Pčolu a v 2. min. dal gól Š. Pčola po prihrávke Wienera, ovplyvnili ďalší priebeh zápasu. Do- máci začali hrať zo zabezpečenej ob- rany, hostia sa snažili kombinovať, ale do zakončenia sa nedostali do konca zápasu. Domáci z rýchlych protiútokov mohli ešte skórovať v 43. min. M. Lukáčom a v 45. Š. Pčolom. V druhom polčase pokračoval po- dobný priebeh zápasu, keď hostia nič nevymysleli a optická prevaha kon- čila stále pred šestnástkou. Domá- ci hrozili z rýchlych protiútokov, z kto- rých jeden v nastavenom čase pre- menil Popovič, keď obišiel aj bran- kára. Najlepší hráči: domáci - Hišem, hostia - Jambor. Jaroslav UCHYTIL Humenné 18 13 1 4 38:10 40 Svit 18 11 3 4 23:17 36 Haniska 18 8 7 3 33:22 31 Stropkov 18 9 3 6 27:23 30 Sp. Podhradie 18 8 5 5 28:25 29 Bard. N. Ves 18 9 1 8 30:23 28 V. Opátske 18 9 1 8 31:26 28 Michalovce "B" 18 8 3 7 27:24 27 Svidník 18 8 2 8 23:20 26 Giraltovce 18 8 2 8 25:30 26 Snina 18 7 4 7 28:24 25 Sabinov 18 7 2 9 24:26 23 Barca 18 7 2 9 21:23 23 Krásna 18 7 2 9 19:27 23 V. Šariš 18 3 2 13 21:53 11 N. Hrušov 18 1 2 15 9:34 5 HOKEJOVÁ MLÁDEŽ

http://www.floowie.com/cs/cti/Podvihorlatskenoviny/