NAJČITANEJŠÍ STROJÁRSKY ČASOPIShttp://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

EUROPEAN ENGINEERING MAGAZINE | TRENDOVÉ INFORMÁCIE – ÚSPECH A ZISK 10/2010 3 € / 90,40 Kč | ročník XIV. Veľtrh splnil očakávania Ocenenia – novinky – prezentácie Elektrotechnický priemysel Veľká predplatiteľská SÚŤAŽO Š P I Č KO V Ú S A N I T U www.rexroth.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Editorial Ďakujeme za návštevu stánku Strojárstvo/Strojírenství a za príjemné stretnutia na podujatiach: MSV Brno, AMB Stuttgart, EloSys v Trenčíne a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Č as veľtrhov a výstav vrcholí... MSV Brno – AMB Stuttgart – ELOSYS Trenčín – Euroblech Hannover... Redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství, sa ich priebežne zúčastňuje – v snahe zabezpečiť vašu priamu a autentickú informovanosť. Optimizmus zavládol v Brne – aj tak možno nadpísať úvod editorialu na tému 52. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Tejto najvýznamnejšej udalosti stredoeurópske­ ho regiónu sa venujeme rozsiahlym spravodajstvom a prezentáciami v tomto čísle. Návštevníci si v hojnom počte našli cestu na brnianske výstavisko. Takže optimizmus zavládol... Nie všetky oblasti odvetvia strojárstva môžu povedať, že sú „za vodou“, ako sa populárne ho­ vorí. Kríza totiž, vážení, straší a je všadeprítomná – to je odkaz analytikov a niektorých oslove­ ných kapitánov priemyslu! Pre niekoho začiatok rastu – spokojne konštatujú rozvoj a hospo­ dársky rozmach, iní sa ešte len odrážajú od dna. Unisono dodávame, že prevažovali pozitívne reakcie vystavovateľov a odborníkov z priemyslu na obdobie takmer troch štvrtín tohto roka. Zhodovali sa na tom, že opäť prichádzajú na veľtrh ľudia z firiem, s konkrétnymi predstavami a požiadavkami. Trh sa hýbe – a to je podstatné. Účasť na veľtrhu ostáva jedným z najsilnejších marketingových nástrojov. Tvárou v tvár, pri stroji či inom produkte, sa inak rokuje, ako len vo virtuálnej realite či s pohľadom na leták po­ čúvať argumenty obchodného partnera. A kríza – nekríza, prostriedky treba mať rozvrhnuté tak, aby sme dali potenciálnym klientom aj konkurencii odkaz, že sme tu! Redakcia mesačníka Strojárstvo/Strojírenství urobila prierez zaujímavých sprievodných podu­ jatí a firemných prezentácií, ktoré vám prinášame. Redakčne sme zachytili aj snem českého Svazu průmyslu aj za účasti premiéra Petra Nečasa a niekoľkých ministrov. Nebol žiadnou se­ lankou spojenou so zdvorilostnými frázami. Prezident Svazu Jaroslav Míl vyslovil posolstvo priemyselníkov: „Potrebujeme jasné vládne pravidlá na podnikanie.“ Svaz strojírenské technologie bol spoluorganizátorom veľtrhu IMT a niekoľkých veľmi zaují­ mavých podujatí. Riadenie podnikov v kríze, Podnikanie v Číne, Výskumné centrá – to je len malý výpočet z nich. Prečítajte si! Zúčastnili sme sa aj Slovenského národného dňa v Brne s účasťou ministra Juraja Miškova. Pestrú mozaiku atmosféry brnianskeho veľtrhu dopĺňajú rozhovory s manažérmi, postrehy vy­ stavovateľov a návštevníkov. Autentické postrehy, ktoré sme získali priamo zo stretnutí s organi­ zátormi a účastníkmi svetového veľtrhu AMB v Stuttgarte, poukazujú na oživenie ekonomiky. Počnúc októbrovým vydaním rozširujeme elektronickú verziu mesačníka Strojárstvo/ Strojírenství o ďalšie články a informácie. Dôvod? Pružnosť, expresné informácie, flexibilita, dostupnosť... Sme radi, že ste si na MSV našli čas aj na návštevu expozície vydavateľstva Media/ST, vydava­ teľa časopisu Strojárstvo/Strojírenství, na rozhovory s našimi redaktormi a obchodnými ma­ nažérmi. Tešíme sa na stretnutia počas veľtrhu Euroblech v Hannoveri a ostatných podujatí! Je ich veľa a v časopise avizujeme! V mene redakcie vám želám inšpiratívne čítanie! Ján Minár šéfredaktor

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Z obsahu... From the Contents... 86 Perspektívy elektro­ technického priemyslu Perspectives of Electrotechnical Industry 6 76 16 Každý klient je dôležitý Everyone Client is Important 62 Moskovské nádeje Moscow’s Hopes 74 Bezpečnosť zamestnancov a výrobkov Safety of Employees and Products 72 Tvarovo a rozmerovo náročné odliatky Shape-Complicated and Dimensionally Difficult Castings Unikátní kombinované měření viskozity Unique Combined Measuring of Viscosity Jedinečné spojenie kongresových a wellness služieb Unique Combination of Congress and Wellness Services 32 Veľtrh v Brne – tradičná kvalita Fair in Brno – Traditional Quality 87-96 Príloha Enclosure media/st ďalej vydáva:

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Perspektívy elektrotechnického priemyslu TEXT/FOTO: Ján Minár FOTO: ZEP SR Elektrotechnický priemysel dosiahol za ostatných desať rokov výrazný rast. Podľa tržieb mu patrí po strojárstve a energetike tretia priečka v rámci priemyslu. Po strojárstve je druhým najväčším zamestnávateľom s počtom vyše 70 tisíc ľudí. O dianí v odvetví hovoríme s generálnym sekretárom Zväzu elektrotechnického priemyslu Vladimírom Kalinom. automobilový priemysel – na jednej strane. Je tu aj pomerne veľká skupina firiem preží- vajúcich a podkapitalizovaných... V čom vidí- te príčinu tohto nerovnovážneho stavu? Naši členovia predstavujú necelých štyrid­ sať percent zo všetkých elektrovýrobcov na Slovensku. Sme teda najväčšia organi­ zácia v rezorte, ale z pohľadu výroby a naj­ mä tvorby HDP rozhodne nie dominantná. Tými sú výrobcovia LCD televízorov, mo­ nitorov a  podobných zariadení. Ich vnú­ torná filozofia k  nejakej organizovanosti je „union free“. Voľne preložené – nezaujíma­ jú ich ani naše odbory, ani zamestnávateľské organizácie. Oni sú tu len nato, aby produ­ kovali zisk, samozrejme s čo najmenšími ná­ kladmi. Preto je aj pridaná hodnota v rezor­ te elektrotechniky na takej nízkej úrovni ako je. Kým niektorá z týchto, resp. podobných zahraničných spoločností nezačne u nás se­ riózne pôsobiť aj vo výskume a vývoji, bu­ deme stále len na úrovni „montážnej diel­ ne“. Aj keď je pravdou, že dielne s vysokou kvalitou práce. Druhým, a  nie zanedbateľ­ ným faktorom je skutočnosť, že nielen po­ čas hospodárskej krízy, ale aj roky pred ňou nemali naše firmy dosť peňazí na vlastný vý­ skum a  vývoj. Európske fondy sú „len pre Pohľad odborníkov na súčasný stav elek- trotechnického priemyslu je dvojaký – je tu úzka skupina firiem, profitujúcich na bo- ome výroby LCD TVP a  subdodávok pre Vladimír Kalina Diagnostické prístroje 10/2010  www.strojarstvo.sk6

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

niektorých“ a  byrokratická cesta k  nim je taká kľukatá, že na jej koniec dokážu úspeš­ ne dôjsť len tí „najvrtkejší“. Dnes všetko závisí od sily a trpezlivosti osobnosti, ktorá sa chce vo výskume a vývoji presadiť. Až po dobré známosti a značnej sumy, ktorou treba vytý­ čenú úlohu spolufinancovať. Ako sa z tohto stavu dostať? Čo robíte pre svojich členov v danej veci? Každoročne organizujeme 3 – 4 klubo­ vé stretnutia ZEP SR na aktuálne ekono­ mické témy (k možnostiam čerpať financie z  európskych fondov, k  možnému vývo­ ju finančného trhu, stretnutia s odborníkmi z Eximbanky, zo Záručnej a rozvojovej banky a pod.), organizujeme stretnutia s predstavi­ teľmi obchodných a ekonomických oddele­ ní pri našich ambasádach, spoločnú účasť na medzinárodných výstavách (v tomto roku v Moskve a v Brne. A v hre je ešte aj taiwan­ ský Taipei...), na vlastných i obchodnými ko­ morami organizovaných zahraničných misi­ ách. Áno, snažím sa pre našich členov klopať a otvárať tie správne dvere. Potom je už len na nich, ako dokážu toho – ktorého „úradní­ ka“ presvedčiť o svojom zámere... Rozvoj každého odvetvia nie je možný bez technického rozvoja. Práve elektrotechnika je v ostatných desaťročiach príkladom búr- livého rozvoja. Máme dnes na Slovensku fir- my schopné konkurovať na svetových trhoch produktom na základe vlastného vývoja? Určite áno. Po šiestykrát udelíme tohto roku na 16. Medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a te­ lekomunikácií ELO  SYS v  Trenčíne okrem tradičných cien, ako sú „Najlepší konštruk­ tér roka“ či „Elektrotechnický výrobok roka“ aj cenu „Unikát roka“. Zdôrazňujem to, lebo rozhodujúcim kritériom pre jej udelenie je, že prihlásený exponát musí mať v sebe za­ komponovaný najmenej jeden nový patent alebo vynález čisto slovenského pôvodu. Aj preto minuloročný držiteľ tejto ceny – KIWA Nitra, za nový typ prepäťovej ochrany, takmer 90 percent z jeho produkcie úspeš­ ne exportuje nielen do západnej Európy, ale i do zámoria. Na druhej strane je pravdou, že tohto roku budú v tejto kategórii asi len dva výrobky. A  ani v  predchádzajúcich rokoch toho nebývalo oveľa viac. No nie preto, že by naši ľudia nevedeli rozmýšľať. Jednoducho, nemajú dosť peňazí na to, aby mohli vo vý­ skume a vývoji nových produktov konkuro­ vať svetovým koncernom. Určite máte aj vo vašom Zväze vízie ako by mal domáci elektrotechnický priemysel vyze- rať o päť či desať rokov. Aký by teda mal byť? Mal by sa držať celosvetového trendu v elek­ trotechnike i  elektronike – minimalizovať svoje produkty, konštruovať ich tak, aby boli čoraz menej náročné na spotrebu energie i materiálu. Orientovať sa na „green­techno­ logies“. Pod tým sú vo svete myslené všet­ ky technologické postupy i  výrobky, ktoré chránia nás a našu planétu. Tak, ako sa dravo ženie vpred fotovoltika, LED svietidlá, elek­ tromobilita a ďalšie odvetvia. To nie je len dobre myslená rada, to je nevyhnutnosť. Ak by som to mohol rozmeniť na drobné v slo­ venskom ponímaní, prioritami musia byť možnosti nanotechnológií, mikroelektroniky či nových materiálov. Sme bezprostredne pred veľtrhom ELO SYS – najväčším domácim podujatím v  oblas- ti elektrotechniky. Čo od neho očakáva- te? Zhodli sa už firmy na tom, že organizo- vať v priebehu roka až tri podobné poduja- tia v Bratislave, Nitre a Trenčíne, je predsa len neúnosné... Podľa rozmerov výstavnej plochy i  v  poč­ te vystavovateľov je zrejmé, že dominancia ELO  SYS­u je opodstatnená. My ako zväz sme v  priamych diskusiách ukázali, že ces­ ty možného rozvoja vedú nie cez vykráda­ nie sa, ale cez spoluprácu a  špecializáciu. V prípade bratislavskej Incheby by to moh­ la byť svetelná technika so všetkým, čo k nej patrí. A Nitra, ktorá by sa rada rozví­ jala v rámci svojho strojárskeho veľtrhu, má ideálny priestor na automatizované systé­ my riadenia, ich komponenty, kontrolné sys­ témy a mnoho ďalšieho. Chce to však veľa práce a vzájomného porozumenia. Keď sa za všetkým vidí len rýchly zisk, obyčajne to ve­ die aj do rýchlej záhuby. A to je to posledné, čo by rozvoj elektropriemyslu na Slovensku potreboval. LCD televízory dosahujú ultra tenké rozmery Súčiastky do televízorov www.engineering.sk  10/2010 7 T é m a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Splnil veľtrh vaše očakávania? Všeobecné hodnotenia z 52. ročníka MSV hovoria o tom, že tento ročník bol úspešnejší ako predchádzajúci, aj keď len mierne. Odrazilo sa to nielen v počte vystavovateľov, ale aj v návštevnosti. Pozitívom je, že prevažovala odborná verejnosť, čo vytvára predpoklady, že sa predsa len ekonomika pomaličky spamätáva z recesie. V redakčnej ankete pri korešpondenčnom okrúhlom stole sme hovorili s manažérmi firiem o ich pohľade na tohtoročný strojársky veľtrh. TEXT/FOTO: Ján Minár Dagmar Hořavová, Hestego, s. r. o., Vyškov Oproti vlaňajšku je tento roč­ ník vydarenejší. Prichádzajú tradiční a noví klienti, a to vždy poteší. Očakávame, že avizova­ né oživenie strojárstva sa pre­ javí aj na objednávkach našej firmy, orientujúcej sa na pro­ dukciu súčastí pre obrábacie centrá. Miloslav Drápela, MCAE Systems, s. r. o., Kuřim Som spokojný. Už v  prvý deň nás navštívilo množstvo fi­ riem, čo po minulé roky nebo­ lo pravidlom... Veľmi pozitívne hodnotím, že ide najmä o  od­ borníkov, ktorí vedia, čo chcú, konzultujú s nami svoje potreby. Myslím si, že prostriedky, ktoré sme investovali do prezentácie, sa nám vrátia. Ing. Pavel Macka, Techno – Stahl, GmbH, Rakúsko Veľtrh splnil naše očakávania aj napriek tomu, že v  segmen­ te výpalkov pre ťažký priemysel je pomerne veľká konkurencia. Uzavreli sme niekoľko zaujíma­ vých kontraktov. Nadviazali sme kontakty s  firmami, ktoré sme mali v „hľadáčiku“ a nestihli sme ich osloviť pred MSV. Išlo najmä o české, slovenské a poľské firmy. Potešiteľné je, že popri tradič­ ných máme už aj niekoľko no­ vých zákazníkov, ktorí sa objavili práve v Brne. Ing. Jiří Bláha, MediCom, a. s., Praha Veľtrh spĺňa moje očakávania. Obchody sa dajú urobiť aj tu. Samozrejme to závisí od seg­ mentu podnikania. Klienti, naj­ mä tí noví, sa zvyčajne pýtajú na technické možnosti našich strojov a, samozrejme, na cenu. Oblasť priemyslového značenia má perspektívu, o  čom sved­ čia desiatky serióznych návštev a rozhovorov, ktoré som s kole­ gami absolvoval. Treba veriť, že z nich vygenerujeme zaujímavé obchodné prípady. Ing. Ladislav Kuruc, Formetal, s. r. o., Měšice Aj keď situácia nie je najružo­ vejšia, do Brna jednoducho tre­ ba prísť! Ide predsa o najväčšie veľtrhové podujatie strojárov v  stredoeurópskom ekonomic­ kom priestore. O  svojich pro­ duktoch môžeme písať, hovo­ riť..., ale pokiaľ ich potenciálny zákazník reálne nevidí – sotva stroj, či iný produkt predáme. Preto chodíme do Brna, aj keď nie vždy sa vložené prostriedky na prezentáciu vrátia...Ing. Alfons Griessler, SLF Oberflächentechnik GmbH, Nemecko Vystavujeme v Brne už po štvr­ týkrát a tak môžem porovnávať. Myslím si, že tento ročník bol vydarený. Pozbieral som dosť za­ ujímavých kontaktov, mal nie­ koľko obchodných rokovaní s  potenciálnymi klientmi. Aby sme však mohli objektívne po­ vedať, že veľtrh bol z komerčné­ ho hľadiska naozaj úspešný, mu­ síme počať nejaký čas. Ide o to, rozpracovať kontakty a  rozho­ vory do reálnych obchodných prípadov. 10/2010  www.strojarstvo.sk8 P R I O K R Ú H L O m S T O L E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

9

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Vagóny pre Švajčiarsko ŽOS Trnava a. s., odovzdali švajčiarskej SBB Cargo prototyp prestava­ ného nákladného železničného vozňa Fas z celkového počtu 440 za­ zmluvnených kusov. Od 1. októbra 2010 tak spoločnosť prechádza na sériovú výrobu týchto vozňov, slúžiacich na prepravu priemyselnej ocele a šrotu. Všetky vozne dostanú novú zosilnenú skriňu a zabudo­ vanú oceľovú podlahu. To by malo v budúcnosti priniesť objednáva­ teľovi významné zníženie nákladov na údržbu a opravy a predĺženie ich životnosti. Odovzdanie posledného prestavaného vozňa by malo udiať koncom septembra budúceho roka. Firma vyhrala medzinárodný tender vypísaný švajčiarskou štátnou SBB Cargo na prestavbu vozňov Eaos spomedzi trinástich konkurenč­ ných ponúk užšieho výberu. Hodnota celého kontraktu je 19 mili­ ónov švajčiarskych frankov, čo predstavuje 13,7  % minuloročných tržieb celej ŽOS Trnava, čo je 107,39 miliónov eur. Okrem prestavby dostanú vozne v dielňach ŽOS aj príslušnú revíznu opravu podľa švaj­ čiarskych požiadaviek. Elegantná obchádzka S platmi vo verejnom sektore bude môcť česká vláda hýbať ľahšie než doteraz. Zákon prestane určovať, ako sa majú podľa dĺžky praxe zvyšovať. Vláda síce v platových tabuľkách zachová triedy a stupne, ale zo Zákonníka práce vyškrtla paragrafy, ktoré uvádzajú, ako sa majú platy pri rastú­ cej dĺžke praxe upravovať. Zachovanie tabuliek tak bude prázdnou kostrou, do ktorej sa podľa rozhodnutia ministrov budú môcť dosadzovať nové čísla. Jediné, čo budú musieť rešpektovať, sú zákonom určené minimálne platy v jednotlivých triedach. Tie sa pohybujú od 5 400 do 18 350 Kč (219,35 až 745,39 eur) hrubého. Hovorca vlády Martin Kupka potvrdil, že v Zákonníku práce zostane len to, že jestvujú pla­ tové triedy a v nich platové stupne. Podľa kabi­ netu Petra Nečase má z neho vypadnúť ustano­ venie, že v najvyššej platovej triede musí človek dostať minimálne 3,4­násobok platu najniž­ šej triedy. Prestane platiť aj pravidlo, že plat pra­ covníka s 32­ročnou praxou musí byť najmenej 1,5­násobkom platu človeka na rovnakej pozícii bez praxe. Vláda sa rozhodla odstrániť aj ďalšie ustanovenia, ktoré v  súčasnosti zaručujú, že platových tried je dvanásť a že sa do nich zamestnanci zaraďujú podľa dĺžky praxe. Solárne elektrárne strašia Zdraženie elektrickej energie v dôsledku rozšírenia solárnych elek­ trární v Česku môže podľa analytikov zabrzdiť už tak neistý rast ekonomiky v budúcom roku. Pesimistické odhady tvrdia, že zvý­ šené výdavky na fotovoltiku dvihnú ľuďom a firmám náklady na elektrinu až o 30 %, čo môže tlačiť nahor infláciu. Podobný efekt by malo aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), o ktorom vláda uvažuje, konštatuje hospodársky denník E15. Podniky by sa zase mohli snažiť kompenzovať vzniknuté náklady obmedzením iných výdavkov, napríklad mzdových, čo by sa zno­ va mohlo premietnuť do zníženia spotreby českých domácností. Tá sa pritom výraznou mierou podieľa na hrubom domácom pro­ dukte (HDP) ČR. Ako presne sa zdraženie elektriny prejaví na raste ekonomiky, bude záležať od výkonu solárnych elektrární, ktoré budú tento rok pri­ pojené do siete. 10/2010  www.strojarstvo.sk10

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Postavia elektráreň Prevádzku na výrobu elektrickej energie a  tepla z  biomasy začala v uplynulých týždňoch stavať v areáli bývalej Preglejky (neskôr ANB) v Žarnovici spoločnosť Energy Edge. Náklady na výstavbu sú v projek­ te vyčíslené na približne 40 miliónov eur. Investor odkúpil časť areálu Preglejky od súčasného súkromného majiteľa. Zariadenie, ktoré tam plá­ nuje postaviť, by malo mať výkon 10 megawattov. Spoločnosť by chce­ la spustiť prevádzku elektrárne už na budúci rok. Firma by mala zamestnať asi 40 ľudí. Teplo i elektrinu plánuje dodávať niekoľkým priemyselným subjektom v meste a ďalším, ktoré sa chcú etablovať v dosiaľ nevyužitom hnedom priemyselnom parku. V elek­ trárni by mala byť použitá najmodernejšia technológia. Investor by chcel využiť na výrobu elektriny odpad z okolitých drevospracujúcich závodov a prevádzok. Pomoc podnikateľom Aj Slovensko bude spolupracovať v rámci systému Európskeho ob­ chodného registra (EOR) podľa Dohody o zdieľaní informácií. Jeho hlavným cieľom je uľahčenie prístupu k  určitému okruhu údajov o obchodných spoločnostiach registrovaných v jednotlivých európ­ skych štátoch. Účasťou SR na spolupráci sa tak umožní aj prístup k informáciám v Obchodnom registri SR a naopak. V súčasnosti sa na spolupráci prostredníctvom EOR podieľa 25 subjektov poskytu­ júcich údaje o približne 20 miliónoch firiem. Záujemcom, fyzickým a právnickým osobám z rôznych európskych štátov, ktoré majú svoje zastúpenie v EOR prostredníctvom členstva ich príslušných registrač­ ných autorít, respektíve iných subjektov, sa umožňuje pomocou slu­ žieb EOR v ich vlastnom jazyku informovať sa o obchodných spoloč­ nostiach pôsobiacich na území týchto európskych štátov. Keďže údaje poskytované prostredníctvom EOR môžu mať iba in­ formatívny charakter, žiadosti týkajúce sa údajov obsiahnutých v Obchodnom registri SR, ktoré budú podané zo zahraničia prostred­ níctvom EOR, nebudú zo začiatku spoplatňované. Pre záujemcov zo SR o údaje týkajúce sa obchodných spoločností v zahraničí sa bude poplatková povinnosť spojená so žiadosťou o poskytnutie takýchto údajov odvíjať od príslušnej právnej úpravy v danom štáte. (Zo spravodajského servisu TASR pripravil: -jm-) Kontrakt pre Turecko Zástupcovia SES Tlmače (SES) podpísali kontrakt na dodávku tre­ tieho kotla so spaľovaním v cirkulujúcej fluidnej vrstve pre tureckú spoločnosť 3S Enerji ve Maden Üretimi A.Ş. Hodnota obidvoch kon­ traktov predstavuje zhruba 120 miliónov eur. Tlmačské strojárne dodajú pre elektráreň, ktorá bude postavená ne­ ďaleko mesta Orta v  provincii Cankiri, tri kotly, každý s  výkonom 369 ton pary za hodinu. Para bude slúžiť na výrobu elektrickej ener­ gie v elektrárni s výkonom 3 x 133 MWe. Predbežné prevzatie kotlov zákazníkom je plánované na marec 2013. SES Tlmače plánuje začať s ich výrobou v prvom kvartáli budúceho roka. „Turecko zaraďuje­ me medzi najdôležitejšie trhy. Podpisom nového kontraktu sa nie­ len upevní, ale aj významne posilní naša pozícia na tureckom trhu, čo vytvára veľmi dobré predpoklady s ohľadom na ďalšie pripravova­ né projekty v tejto krajine. Máme záujem sa aktívne uchádzať o ich získanie, pričom sa môžeme opierať o naše nové referencie,“ uviedol Martin Paštika, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SES a. s. Tieto projekty súčasne vytvárajú základ pre stabilizáciu zákazko­ vej náplne spoločnosti SES Tlmače predovšetkým v jej rozhodujú­ cej oblasti, v dodávkach kotolní s technológiou fluidného spaľovania, dodal Paštika. V priebehu posledných rokov ide o siedmy kontrakt SES Tlmače v Turecku, z toho piaty pre kotly s aplikáciou fluidnej technológie. a K T U Á L N E Z   D O m O V a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Brusel sa dohodol na voľnom obchode Európska únia odsúhlasila podpis dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou. Potvrdenie najväč­ šieho obchodného paktu s treťou krajinou v histórii EÚ oznámil belgický minister zahraničných vecí Steven Vanackere. „Formálny podpis dohody sa očakáva na summite EÚ a Južnej Kórey 6. októbra s účinnosťou od 1. júla 2011,“ povedal minister na tlačovej konferencii v rámci summitu lídrov EÚ v Bruseli. Dohodu, ktorá vyžaduje súhlas všetkých 27 členských štátov únie, blokovalo Taliansko pre obavy z ohrozenia svojho automobilového priemyslu. Vďaka kompromisu, ktorý posunul účinnosť do­ hody o šesť mesiacov, Rím svoj odmietavý postoj stiahol. Hodnota vzájomného obchodu medzi EÚ a Južnou Kóreou predstavovala v roku 2009 zhruba 53 mi­ liárd eur. Brusel predpokladá, že výrobcom v EÚ dohoda prinesie nové exportné možnosti v hodno­ te 19 miliárd eur. Južná Kórea je 12. najväčšou svetovou ekonomikou a počas krízy sa ako jedna z mála vyhla recesii. Podľa údajov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) bola táto ázijská krajina v roku 2009 ôsmym najväčším svetovým exportérom a desiatym najväčším dovozcom. Zotavovanie výrobného sektora sa spomalilo Tempo zotavovania sektora služieb aj výrob­ ného sektora eurozóny za september spo­ malilo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Markit. Index nákupných manažé­ rov (Purchasing Managers‘ Index, PMI) zo sektora služieb, ktorý signalizuje budúcu ak­ tivitu celej škály firiem, v septembri klesol na 53,6 bodu z 55,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od februára tohto roka. Aj tempo rastu indexu nákupných manažé­ rov z výrobného sektora, ktorý sa výraznou mierou podieľa na zotavení regiónu z recesie, tento mesiac kleslo na 53,6 bodu z augustových 55,1 bodu a dosiahol tak najnižšiu úroveň od januára 2010. Septembrový index produkcie sa pritom znížil na 54,4 bodu z 57,1 bodu. Kombinovaný index pre sektor služieb aj pre výrobný sektor, ktorý sa často používa pri odhade celkového vývoja ekonomiky, v septembri kle­ sol na 53,8 bodu z augustových 56,2 bodu a nesplnil tak očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že sa zníži na 55,7 bodu. Analytici očakáva­ jú, že už v 3. kvartáli by mala ekonomika eurozóny spomaliť. Doplňujúci balík nebude Európska komisia vyvrátila dohady o pláne poskytnúť doplňujúci balík pomoci pre krízou verejných financií zmietané Grécko. „Žiadne dis­ kusie, žiadny plán doplnení pomoci pre Grécko neexistuje,“ povedal Altafaj Tardio, hovorca komisára Olliho Rehna. V  máji sa eurozóna a Medzinárodný menový fond (MMF) dohodli, že poskytnú Grécku úvery v celkovej hodnote 110 miliárd eur, keďže vláda v Aténach mala čo­ raz väčšie problémy získať peniaze na splácanie svojich dlhov na finančných trhoch. Podmienkou pôžičky bolo zavedenie prísnych úsporných opatrení a ekonomické reformy. Úsporné opatrenia gréckej vlády narážajú na veľký odpor verejnosti a vláda od mája čelí sérii štrajkov. Aj preto sa v posledných týždňoch vy­ nárajú otázky, či kabinet v Aténach dokáže udržať súčasné tempo reforiem. Minister financií Jorgos Papaconstantinu sa zaviazal, že Grécko na­ priek vnútorným problémom v žiadnom prípade nepristúpi k reštrukturalizácii svojich dlhov. 10/2010  www.strojarstvo.sk12 E U R O I N F O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Eurocopter vyzýva na súboj Európsky výrobca Eurocopter, súčasť európskeho koncernu EADS, svojím modelom superrýchlej helikoptéry X3 vyzval na súboj zámorskú konkuren­ ciu. Experimentálny stroj X2 americkej firmy Sikorsky drží rekord pre tento typ dopravného prostriedku rýchlosťou 463 kilometrov (250 uzlov) za ho­ dinu. X2 vytvoril rekord a letel dvakrát rýchlejšie ako bežný typ vrtuľníkov. Šéf Eurocopteru Lutz Bertling informoval, že model X3 po prvýkrát vzlie­ tol na vojenskom testovacom letisku v južnom Francúzsku ešte 6. septem­ bra. Na budúci rok postupne dosiahne rýchlosť vyše 220 uzlov za hodinu. Američania potrebovali na rekordnú rýchlosť dva roky, aby zvýšili výkon hybridného stroja, ktorý je kombináciou klasickej helikoptéry a turbovrtu­ ľového lietadla. Vývoj stroja bude trvať ešte šesť až osem rokov. Novou koncepciou helikoptéry sa už roky zaoberá aj americký Boeing a jeho partner Bell Helicopter. Vyvinuli prototyp V­22 Osprey. Vyskúšali ho ešte v roku 1989. Jeho koncepcia sa však spočiatku neosvedčila, tech­ nicky nebol bezchybný. Po odstránení nedostatkov sa však V­22, polovič­ né helikoptéry a polovičné klasické lietadlá, dostali v júni 2007 do riadnej prevádzky americkej armády. Stroje majú dva kolmé rotory a armáda ich môže používať na prepravu až ôsmich osôb. (Zo spravodajského servisu TASR pripravil: -min-) Znepokojenie z čínskeho prístupu Európske podniky sú opäť znepokojené obmedzeným prístupom na čínsky trh. Rovnaký prí­ stup pre všetkých je nevyhnutný, ak chce Čína ostať príťažlivým priestorom pre investorov. Uvádza sa to vo výročnom dokumente Európskej obchodnej komory v Pekingu. V úvodnom vystúpení pred zverejním dokumentu predseda komory Jacques de Boisséson povedal, že sa dosiahol „malý pokrok v procese hospodárskeho otvárania sa“ krajiny. Asi 1 400 podnikov združených v komore žiada skončiť s reštriktívnymi a diskriminačnými procesmi pri certifikácii a pri poskytovaní licencií. Obavy vyvoláva aj nová politika, podľa kto­ rej bude dochádzať k vládnej podpore domácich podnikov a čínske inovácie budú mať pred­ nosť pred zahraničnými. Opatrenia povedú k obmedzeniu prístupu zahraničných firiem na čínsky trh. Komora žiada, aby podniky z EÚ mali lepší prístup k verejným tendrom. Čína patrí medzi tie krajiny, v ktorých je ekonomická regulácia jedna z najprísnejších na svete. Európska obchodná komora v Pekingu varuje, že ak Čína nezačne riešiť načrtnuté problémy, hrozí jej nebezpečenstvo, že nevyužije vhodné obdobie na to, aby svoju ekonomiku náležite pripravila na ďalší vývoj. Do Európy vysiela signál, že je „nezodpovedným partnerom“. Nemecké investície v Indii India sa perspektívne stane pre nemeckých podnikateľov rovnako významnou ako Čína. Uviedol to výkonný šéf Nemecko­indickej obchodnej komory v  Naí Dillí Bernhard Steinrücke. Podľa neho nemeckí podni­ katelia po začiatočnom váhaní uznali ras­ tový potenciál Indie. Veľké koncerny, ako Volkswagen a Siemens, už na tomto trhu ex­ pandujú a celý rad nemeckých firiem, najmä strednej veľkosti, už do tejto obrovskej kra­ jiny prichádza. Steinrücke uviedol, že India odolala svetovej finančnej a  hospodárskej kríze a  v  ďalšom období zostane jedným z motorov svetovej ekonomiky. Problémom ostáva kvalita indického podni­ kateľského prostredia. Medzi najväčšie nega­ tívne faktory patrí vysoká inflácia. V auguste bola jej ročná miera 8,5 %. Krajina nemá do­ statočne kvalifikovanú pracovnú silu. A tí, čo majú odbornosť, v podmienkach silnej kon­ kurencie zamestnávateľov z toho ťažia, ľahko si presadzujú zvýšenie platov. www.engineering.sk  10/2010 13 E U R O I N F O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Powerhaul na európsky trh Americký koncern General Electric (GE) chce svojimi lokomotívami určenými najmä pre nákladnú dopravu dobyť európsky trh. V rozhovore pre nemecký denník Financial Times Deutschland to povedal šéf divízie dopravy Lorenzo Simonelli. Prvý úspech by mohol dosiah­ nuť už v blízkej budúcnosti, keď sa mu podarí získať kontrakt na 30 lokomotív Powerhaul od britskej železničnej logistickej firmy Freighliner. GE Transportation je šiestym najväčším výrobcom lokomotív na svete. V Spojených štátoch je v nákladnej železničnej doprave jeho postavenie dominujúce. V Európe je zatiaľ divízia nezná­ ma. Sú pred ňou výrobcovia Siemens, Alstom, Bombardier, Vossloh a Voith. Európa bude do roku 2150 ročne potrebovať do 200 lokomotív. Dieselelektrické Powerhauly by mali získať certifikát na predaj v Európe do roku 2012. Prienik na trh však nebude pre GE ľahký. Hlavné ťahy na našom kontinente sú elektrifikované, a preto bude priestor pre ťažné stroje, ktoré sú 21 metrov dlhé, s hmotnosťou 130 ton za vyše 3 mili­ óny USD (3,24 milióna eur) relatívne zúžený. tasr Nanopokožka Vedcom z Kalifornskej univerzity sa podarilo vyvinúť elektronický materiál z polovodičových nanovlákien, ktorý je citlivý na tlak a jedného dňa by mohol mať význam v spojení s označením „tenká pokožka“. „Chceme mať materiál, ktorý funguje ako ľudská po­ kožka, čo v sebe zahŕňa aj schopnosť cítiť dotyk ob­ jektov,“ povedal Ali Javey, ktorý viedol výskumný tím. Ide o materiál vytvorený z jednokryštálových polo­ vodičov. Umelá pokožka citlivá na dotyk by moh­ la prekonať jeden z mnohých problémov robotiky: prispôsobenie množstva potrebnej sily na udržanie a manipuláciu širokému okruhu objektov. Problémom je, že organické materiály sú zlé polovo­ diče, čo znamená, že z nich vyrobené elektrické prístroje by vyžadovali vysoké napätie. Kryštalický kremík má veľmi dobré elektrické vlastnosti a funguje aj pri nízkom napätí. Je aj chemicky stabilnejší. Pri výrobe e­pokožky vedci aplikovali nanovlákna na štvorcovú maticu s 18 x 19 die­ likmi, ktorej dĺžka strany bola 7 centimetrov. Každý dielik obsahoval tranzistor tvorený stovkami polovodičových nanovlákien. Ten potom pri­ pojili ku gume citlivej na tlak. Na fungovanie systému bolo potrebné napätie menšie než 5 voltov a aj po 2 000 ohnutiach si zachoval svoju robustnosť. Vedci ukázali, že e­pokožka zachytí tlak v rozsahu 0 až 15 kPa, čo je porovnateľné s pôsobením síl, ktoré potrebujeme na každo­ dennú činnosť. e-Quark Výkonnější motory Společnost NORD vyvinula nové motory IE3. Především díky použití jiných konstrukč­ ních materiálů docílí tyto motory 10 % zvý­ šení výkonu v porovnání s řadou IE2. Použitím mědi jako materiálu pro kle­ cové vinutí místo hliníku znamená pod­ statné snížení ztrát u motorů IE3. Z toho vyplývají následující rozdíly ve srovnání s hliníkovým rotorem: Skluz motoru, kte­ rý je úměrný ztrátám v rotoru, je podstat­ ně menší. Momentová křivka v  pracov­ ní oblasti je podstatně strmější. Moment zvratu je dosahován s  menším skluzem. Záběrový moment, úměrný ztrátám v rotoru, je nižší. Ve srovnání s  hliníkovým motorem, v energeticky účinných motorech s mědě­ ným rotorem u motorů IE3 je nutné pou­ ze mírné zvýšení množství železa, nebo je možné se obejít bez zvyšování jeho množství. Na druhou stranu, použití mědi jako jediného materiálu není vhodné. Důležitými prvky při návrhu motoru jsou i  plechy s  nižšími magnetickými ztráta­ mi, použití větších průřezů vodičů vinutí, optimalizace magnetického toku ve vinutí a menší jádra vinutí. red. 10/2010  www.strojarstvo.sk14 Z a U J Í m aV O S T I V E DY a   T E C H N I K Y

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Prekračujú hranice a  spájajú kontinenty. Prepravujú ľudí a  tovar po ceste, železnici, vzduchom aj po mori. Vyrábajú elektrinu, tvárnia Zem. Dosiahli na Mesiac, umožňujú riadenie cez satelit a denne pomáhajú zachraňovať ľudské životy. Materiály pre high­tech aplikácie. Špeciálne ocele a zliatiny. Sú fascinujúce. Prijali sme túto výzvu a dodávame materiály, ktoré budú aj naďalej udržiavať svet v pohybe. Ušľachtilé ocele, inovačné materiály BöHLER – UDDEHOLM SLOVAKIA, s. r. o., tel.: 043/42 12 020­30, fax: 043/42 12 087­88, bohler@bohler.sk, www.bohler­uddeholm.sk materializing visions Budúcnosť televízneho vysielania V októbri tohto roka plánuje spoločnosť Google spustiť v Spojených štátoch novú Google TV. Šéf Googlu Eric Schmidt tvrdí, že spojí živé tele­ vízne vysielanie s neobmedzeným prístupom na internet. Doterajšie obdobné pokusy, ako sú Apple TV, umožňujú len streamovať veci z inter­ netu bez živého televízneho vysielania, prípadne poskytujú živé vysielanie s obmedzeným prístupom na web, ako je to u Microsoftu. Je otázne, či Google TV bude zahŕňať aj vytváranie sociálnych sietí, ale predstavitelia spoločnosti naznačili, že Jinny.com – stránky, ktoré vytvárajú tema­ tické TV kanály na základe spätnej väzby divákov – budú hrať rolu. Práve sociálne siete Facebook a Twitter by mali priniesť nové vnímanie TV vysielania. Predpoklad sociálnej TV je jednoduchý: ľudia chcú zdieľať a diskutovať o tom, čo práve pozerajú, bez ohľadu na to, kde sa nachádza­ jú. A práve to im má zabezpečiť internetový prístup v televízii. -mm- Okná vyrábajúce energiu Vedci z univerzity v britskom Leicesteri v spolupráci s nórskymi kolegami vyvi­ nuli špeciálny tenký priehľadný film, ktorý dokáže každé okno pretvoriť v solár­ ny panel. Profesor nanotechnólogie Chris Binns uviedol, že nanočastice, z kto­ rých je film vyrobený, sú omnoho menšie ako priemer ľudského vlasu a navyše sú veľmi priliehavé. V laboratóriu ich nanášajú na priehľadné doštičky. Tým sa vytvorí jednoduchý fotovoltický článok, ktorý z prijímaného svetla vytvára elektrinu. Článkami sa dá pokryť akýkoľvek povrch. Okná, múry alebo strechy. Vďaka tomu, že prepúšťa svetlo, by sa tento materiál mohol stať aj vítaným ar­ tiklom architektov a predstavovať napríklad falošné okná. Firma Ensol by chce­ la tento vynález uviesť na trh v roku 2016. Dovtedy musia technici spoločnosti zvýšiť jeho efektívnosť a veľkovýrobou znížiť jeho cenu. Bezdrôtové nabíjanie realitou Energizer predstavil prvú bezkontaktnú nabíjačku, podporujúcu nový štandard Qi (čítajte čí), ktorý si osvojila väčšina dôležitých výrobcov elek­ troniky (napr. Nokia, Olympus alebo Phillips). Nabíjačka Inductive Charger má tvar podložky a na prenos energie využíva elektromagnetickú in­ dukciu, ktorá ju prenesie na vzdialenosť niekoľkých milimetrov. Zapojení výrobcovia teraz môžu začať projektovať svoje zariadenia podľa tohto štandardu. Tým by mal odpadnúť „večný problém“ nekompatibilných káblových nabíjačiek, ktorý má za cieľ odstrániť organizácia Wireless Power Consortium. I keď sa zatiaľ rieši nabíjanie výkonovo menej náročnej elektroniky, hranica bola stanovená na 5 W, pre svet drobnej elek­ troniky je vydanie štandardu pre bezkontaktné nabíjanie dôležitým krokom. Z a U J Í m aV O S T I V E DY a   T E C H N I K Y

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Každý klient je dôležitý TEXT/FOTO: Ján Minár FOTO: archív Kovosvit MAS Rozhovor s ním sme odkladali niekoľko mesiacov. Pre vyťaženosť si však na nás nenašiel čas. Aj na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne bol stánok firmy obliehanýobchodníkmia onosobnev neustálejpermanencii.Nakoniecsmemedzi dvoma obchodnými rokovaniami dohodli témy pre rozhovor. Hovorímeo generálnomriaditeľoviakciovejspoločnostiKovosvitMAS,Ing.Liborovi Kuchařovi, MBA. ké kapacity firmy a nutnou znalost produktů a technologií pracovníků obchodního úseku. Ktorá z uvedených technológií je prioritná? Kovosvit považuje za prioritní soustružnic­ ký výrobní program, a to včetně obráběcích strojů kombinujících soustružení a  frézová­ ní. Dalo by se celkově říci, že hlavní priori­ tou je rozvoj pětiosého obrábění, které je v  našem výrobním programu zastoupeno stroji MULTICUT a MCU. Obrábacie stroje vyrábate dlhé roky. Za tento čas opustili fabriku desiatky tisíc rôz- nych sústruhov, fréz... Ktoré boli obchodne najúspešnejšie? Kovosvit vyrábí obráběcí stroje již od své­ ho založení v roce 1939. Historicky asi nej­ úspěšnějším výrobním programem byla výroba vrtaček, kterých se vyrobilo řádově desítky tisíc kusů. Dodnes je Kovosvit známý vyvrtávačkou WKV, která je i  v  současné době považována za standard přesného obrábění. Soustruhy SPT16 a SPT32 jsou pro svou spolehlivost používány i nyní v mnoha firmách (včetně Kovosvitu). Kde všade dodával a dnes dodáva Kovosvit svoje produkty? Odbytová teritoria lze rozdělit zhruba na tři stejné části: Českou republiku, Západní Evropu a země SNS. Kovosvit dodává v ome­ zeném počtu i  do USA a  zemí Blízkého Východu. mate vlastné výskumno – vývojové cen- trum? Spolupracujete aj s  akademickým prostredím? Kovosvit udržuje svou vývojovou kapa­ citu a  považuje ji za základ dalšího roz­ voje firmy. Všechny výrobky jsou dílem vlastních konstruktérů, kteří mají bohaté Ing. Libor Kuchař, MBA, generálny riaditeľ PánKuchař,KovosvitmaS jevýznamnýmpro- ducentom obrábacích strojov tromi technoló- giami: frézovaním, sústružením a špeciálnymi technológiami (hlboké valcovanie). Takto sa v priebehu histórie firmy vyprofiloval výrobný program.Niejetovšakdnesskôrnapríťaž?Vo svete sa skôr razí užšia špecializácia... Široké spektrum výrobků umožňuje lépe rea­ govat na poklesy jednotlivých segmentů trhu. Další výhodou je schopnost komplex­ ní dodávky zákazníkovi a pokrytí jeho různo­ rodých potřeb v oblasti obrábění. Je pravdou, že zároveň klade vysoké nároky na technic­ 10/2010  www.strojarstvo.sk16

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

zkušenosti v  oboru. Spolupráce s  akade­ mickým prostředím je zaměřena zejména na oblast výpočtu mechanických vlastnos­ tí nosných konstrukcí. Na tomto již tradič­ ně spolupracujeme s  ČVUT (Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techni­ ku a technologii) a v oblasti hodnocení bez­ pečnosti s VUT Brno. aká dlhá je cesta od nápadu – vývoja, k vý- robe funkčného modelu až k začiatku výro- by pre klientov? Tato doba je v  podmínkách Kovosvitu (v  závislosti na složitosti stroje) asi dva roky. Dnes sa razí trend – ekologické obrába- cie stroje – šetrné k životnému prostrediu. Tzn. nižšia energetická náročnosť, ekologic- ky odbúrateľné náplne... Spĺňajú stroje zn. Kovosvit maS tieto atribúty? Vek: 42 Rodinný stav: ženatý Deti: 3 Vzdelanie: ČVUT ELEKTRO, MBA Priebeh kariéry: – manager controllingu 1992-1995, SILON, a. s. – ekonom výroby 1995-1996, ELEKTROISOLA, a. s. – finanční ředitel 1997-1999, ELEKTROISOLA, a. s. – generální ředitel 1999-2005, ELEKTROISOLA, a. s. (COGEBI) – finanční ředitel 2005, KOVOSVIT MAS, a. s. – generální ředitel 2006-nyní, KOVOSVIT MAS, a. s. Záľuby: kolo, lyže Trendy v oblasti životního prostředí a bez­ pečnost práce na strojích je jedním z  klí­ čových parametrů pro vývoj nových stro­ jů. Kovosvit bedlivě sleduje vývoj v  těchto oblastech a  pracuje na maximální energe­ tické efektivnosti strojů. Spolupracujeme se subdodavateli a ostatními partnery při řeše­ ní této otázky. Nad rámec běžných standar­ dů jsou některé stroje z  našeho výrobního program vybaveny monitoringem provozu, který umožňuje trvale vyhodnocovat využi­ tí stroje a jeho prostoje. I toto přispívá k efek­ tivnosti spotřeby energií. V branži obrábacích strojov sa firma pohy- buje dlho. aké je vaše postavenie na konci prvej dekády 21. storočia? Kovosvit se pohybuje v oboru již vice než 70 let. Tato historie je zavazující i pro další vývoj, kdy tradice a  know how vytváří nezbyt­ né předpoklady pro další setrvání na trhu. Kovosvit má své pevné místo na evropském trhu obráběcích strojů a s ambicemi pohlíží­ me na trh asijský. Kto sú dnešní klienti Kovosvitu? Kovosvit má již tradičně širokou základ­ nu zákazníků od drobných dílen až po vel­ ké nadnárodní firmy typu Siemens nebo Volkswagen. Chceme věnovat úsilí a péči všem zákazníkům. Naší filosofií je, že i vel­ ké firmy začínaly růst z  malých poměrů, a  proto jsou pro nás malé firmy stejně důležité jako ty velké. ako firma prežila recesiu – a vôbec – pova- žujete recesiu v branži obrábacích strojov za ukončenú? „Šrámy“ způsobené stávající recesí bude­ me pociťovat ještě dlouhou dobu a vůbec ji nepovažujeme za ukončenou. I když stá­ vající situace má v sobě výrazné prvky opti­ mismu, stále ještě není rozhodnuto a urči­ tě nesníme o tom, že se v brzké době bez našeho přičinění vrátí „zlaté“ časy roků 2007 a 2008. aké poučenie z nej pre vás vyplýva? I v  dobách hojnosti myslet na to, že nic netrvá věčně a po dni přichází noc. To zna­ mená být připraven nákladovou struktu­ rou a neustále pracovat na vývoji nových produktů, které umožňují snížit riziko poklesu trhu a  rozšiřují stávající okruh zákazníků. Odkedy ste vo vrcholnej funkcii v Kovosvite? aké metódy a formy preferujete pri riadení vecných procesov a personálnej oblasti? Do Kovosvitu MAS, a.  s., jsem nastoupil v červenci 2005 jako finanční ředitel. Od 1. 1. 2006 zastávám funkci generálního ředitele. Ve své manažerské praxi jsem přesvědčen, že je nezbytně nutné seznámit se s provo­ zem firmy takzvaně „na place“. Samozřejmě, tím nechci snížit význam porady jako nástro­ je řízení, ale schůzování bez znalosti kon­ krétních podmínek považuji za ztrátu času. Prioritou je vždy být schopen měřit výkon jednotlivce a  udržet pořádek jak v  datech, tak i fyzicky na dílně. Pohľad na stánok a vystavované obrábacie centrum počas tohtoročného MSV v Brne www.engineering.sk  10/2010 17 F Ó R U m m a N a Ž é R a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT/FOTO: TOS VARNSDORF Původně malá soukromá firma, spíše dílna než továrna, vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, se postupně změnila v moderní továrnu, specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů. Chod továrny nebyl přerušen ani v jedné ze dvou světových válek. Více než sto let se ve Varnsdorfu vyrábějí obráběcí stroje a posledních 60 let pouze vodorovné vyvrtávačky. B ěhem tohoto období firma třikrát změnila majitele... Nyní je opět soukromou firmou, privatizova­ nou čistě českým kapitálem, což je v současnosti v oboru obráběcích strojů té­ měř rarita. Těch 107 let tradice firmy může­ me rozdělit na několik etap, z nichž každá se od ostatních liší ekonomicky nebo technicky. Arno Plauert od roku 1903 postupně bu­ duje silnou firmu, která se začíná věno­ vat výrobě obráběcích strojů. Zpočátku se jedná o vrtačky, soustruhy, shapingy, fréz­ ky, od roku 1915 se začínají vyrábět i vo­ dorovné vyvrtávačky. První světová válka se stává velkou příležitostí, továrna roz­ víjí zbrojní program. Za celé první ob­ dobí bylo vyvinuto celkem 111 typů ob­ ráběcích strojů. Po roce 1922 se situace zlepšuje, zvyšuje se výroba, především so­ ustruhů a frézek. Firma proniká na vyspělé evropské trhy. V období let 1929 až 1937 se rozšiřuje výro­ ba vyvrtávaček, rozšiřuje se výrobní program, například o  výrobu soustružnických sklíči­ del. V  roce 1931 byla získána velká zakáz­ ka pro SSSR, která odstartovala „první zlatý věk“ horizontek. V roce 1936 pracuje ve fir­ mě 430 zaměstnanců a roční obrat se zvýšil na 13,8 mil. Kč. Je to nejplodnější rok celého předválečného období. Začátkem října 1938 se firma stává součás­ tí říšského průmyslu. Ve firmě pracuje 610 zaměstnanců, velké investice do výrobní zá­ kladny ještě dva roky pokračují v neztenče­ né míře. Poválečné období V  roce 1945 nastává výhradní orientace na vodorovné vyvrtávačky. Firma se stává v roce 1946 součástí větší skupiny znárodně­ ných továren, začíná sériová výroba první vodorovné vyvrtávačky vyvinuté po druhé světové válce. V roce 1948 pracuje ve firmě 580 zaměstnanců, bylo vyrobeno celkem 152 strojů. Od roku 1950 se firma osamostatňu­ je pod názvem TOS Varnsdorf n. p., do fir­ my se začleňuje rumburská slévárna, pozdě­ ji také strojírna v České Kamenici. Začátkem padesátých let firma získává další výrobní areál, do kterého se začínají stěhovat jednot­ livé dílny. Výroba strojů kolísá mezi 120 a 200 kusy ročně. Objevují se první náznaky krize ve vývoji horizontek. Krize je brzy překoná­ na a v polovině padesátých let přichází nová koncepce, předzvěst numericky řízených strojů. V roce 1959 je vyvinut stroj WH 100, první číslicově řízená vodorovná vyvrtávačka v ČSR. Ke konci období se začíná připravovat sloučení tří největších strojírenských podni­ ků ve Varnsdorfu v jeden, tzv. „velký TOS“. Nástup numericky řízených vyvrtávaček TOS Varnsdorf n. p., se zcela osamostatňuje. V roce 1963 začíná vývoj prvních numeric­ ky řízených vyvrtávaček. V roce 1966 je vy­ robeno 495 strojů, v roce 1967 již 543 strojů, v tomtéž roce získává stroj WHN 9 A zlatou medaili na MSV Brno. Po několik dalších let se pohybuje roční výroba mezi 400 a  500 stroji. Hovoříme o „druhém zlatém věku“ vo­ dorovných vyvrtávaček. Období končí srp­ novými událostmi roku 1968. Úspěchy Výrobky firmy získávají při každé příležitos­ ti zlatou medaili na MSV  Brno. Z  celkové­ ho počtu 503 kusů strojů vyrobených v roce 1970 je jich 25 numericky řízených nejnovější TOS VARNSDORF – spojení tradice s budoucností 10/2010  www.strojarstvo.sk18

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

koncepce. V roce 1971 začíná sériová výroba stroje WHN 13 NC, bezprostředního před­ chůdce nejprodávanější numericky řízené vodorovné vyvrtávačky posledních deseti­ letí WHN(Q) 13 CNC. Celkem tři stroje zís­ kávají začátkem sedmdesátých let ocenění CID (Osvědčení Rady výtvarné kultury vý­ roby). V  polovině sedmdesátých let začí­ ná firma investovat do výpočetní techniky. Přes kolísavé úspěchy stále probíhají investi­ ce do výrobní základny, nyní i v pobočných provozech. V roce 1978 začíná sériová výro­ ba stroje W 100 A, který se vyrábí v různých modifikacích dodnes, tedy plných 32 let. Koncern Počátkem roku 1980 se TOS Varnsdorf stává koncernovým podnikem. Úspěšnost firmy kolísá, vývoj horizontek pokračuje dosavad­ ním tempem, objevují se nové stroje, „dru­ há zlatá éra“ horizontek vyhasíná. Investice pokračují, firma pořizuje nové technologie. V roce 1985 začíná sériová výroba obrábě­ cích center WHQ 80 NCA. Koncem tohoto období klesá počet vyrobených strojů, klesá i počet zaměstnanců. Privatizace a nová éra Od poloviny roku 1989 se TOS Varnsdorf stá­ vá státním podnikem. Problémy s privatizací jsou doprovázeny krizí ve výrobě. Jediné, co se v tomto období rozvíjí, je vývoj strojů. Vznikají nové verze stroje WHN(Q) 13 CNC, obrábě­ cí centra WHN 110 (Q, MC) a WHN 130 (Q, MC). Koncem roku 1994 firma rozsáhle inovu­ je svůj informační systém, založený na nejmo­ dernějších informačních technologiích. Tento proces pokračuje v dalších letech. Opět změny Rokem 1995 opět nastává období velkých změn, po mnoha letech je firma znovu v sou­ kromých rukou. Do firmy vstupuje ryze čes­ ký kapitál, nastává dynamické období, obdo­ bí růstu a úspěchů. V roce 1996 se firma mění na akciovou společnost, v červnu 1996 získává certifikáty ISO 9001. Dochází k velkým inves­ ticím do výrobní základny, do informačních technologií a do vývoje. Kromě nových tech­ nologií se opět objevují nové výrobky, od roku 2000 začíná vývoj a  od roku 2001 i  výroba strojů nové generace (řada TOStec). Velkým impulsem se stává opět zakázka směřující na východ, v roce 1999 firma dodává běloruské automobilce BELAZ celkem 14 strojů. Firma se zdárně vyrovnala s krizí v letech 2001 až 2003 a věrna své tradici stále přichází s novými vý­ robky, což se odrazilo v nebývalé konjunktu­ ře v letech 2007 a 2008. Byly vyvinuty nové stroje, např. v roce 2002 stroj WRD 150, v roce 2007 obráběcí centrum SPEEDtec. A přichází další krize, která se nevyhýbá ani oboru výro­ by obráběcích strojů. Denně slýcháme, že re­ cese odeznívá, avšak ve strojírenství to ještě není tak daleko. Teprve rok 2011 snad bude­ me moci považovat za rok obnovení sil. A pak až rok 2012 bude rokem růstovým. Současnost firmy Žhavou současností firmy je právě proběhlý Zákaznický den TOSday 2010. Na strojích vy­ robených v TOS VARNSDORF a ve firmě také instalovaných byla předváděna špičková tech­ nologie a současně se zde prezentovali renomo­ vaní dodavatelé nástrojů. Na rozdíl od veletrhu, kde se představuje omezený vzorek produkce, zde zákazník získává přímo u výrobce ucelený přehled o produkci společnosti, seznamuje se s technologickými přednostmi v uplatnění pro­ duktů společnosti a také poznává úroveň vý­ robní základny. Zákazník nyní už ví a vidí, že stroje, o které má zájem, se vyrábějí ve společ­ nosti s dlouholetou tradicí, ve firmě, kde pra­ cuje erudovaný a výkonný tým, v továrně, kde kromě vyspělých technologií zaujme i taková zdánlivá maličkost, jako je čistota a  pořádek. Zákazník vidí, že originál je jen jeden, že kvalita má svoji cenu, ale především hodnotu, již může získat. A  letos zde byl také velký prostor pro představení novinek (mezi aktuální inovace pa­ tří rozšíření parametrů nejprodávanějšího stroje WHN(Q) 13 CNC, zahájení výroby zatím ve fir­ mě největšího obráběcího stroje WRD 170 (Q), vývoj lehkého deskového stroje řady GRATA, rozšíření sortimentu frézovacích hlav a sjedno­ cování designu vyráběných strojů). Profesionalita TOS VARNSDORF dává v současné době zákazníkům na výběr široké spektrum ob­ ráběcích strojů, jež dokáže oslovit i ty nej­ náročnější z nich. Poslední krize toho změ­ nila dost. Věříme, že se změnili i zákazníci, kteří nyní více než kdykoli předtím ocení původnost, přesnost, spolehlivost, evrop­ skou kvalitu a  jistotu, že koupí produk­ tu to partnerství s výrobcem teprve začí­ ná. Kromě výrobků má totiž velkou váhu i  nabídka služeb, jež jsou základem péče o  stroj prakticky po celou dobu jeho ži­ votnosti. Zákaznický den ukázal, že vývoj založený na původnosti myšlenek, spolu s tradicí a profesionalitou, jsou vlastnosti, které činí společnost přitažlivou a její pro­ dukty žádoucími. 19 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Pavol Jurošek FOTO: archív redakcie ALTA  je jednou z  najvýznamnejších českých obchodno-engineeringových spoločností v oblasti strojárstva. Pôsobí hlavne v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku. Od roku 1991 sa spoločnosť špecializuje na dodávky technologických zariadení pre strojárstvo,ťažobnýpriemysel,hutníctvoa energetiku.Činnosťspoločnostiobsahuje komplex obchodných, finančných, projekčných a servisných služieb. V  oblasti dodávok obrábacích stro­ jov a zariadení je hlavný dôraz kla­ dený na úspešnú realizáciu kľúčo­ vých projektov Uralvagonzavod a  Magnitogorsk. Rovnako významný je aj rad ďalších projektov. V rokoch 2007 – 2009 boli podpísané kontrakty na dodávky in­ vestičného charakteru pre strojárske kom­ plexy Ruskej federácie, napríklad pre OAO NPK Irkut, OAO Tjažmaš, OAO Gidromaš, OOO Ural Avia, ZAO NKMZ Kramatorsk, ktoré dokazujú silnú pozíciu ALTA v  úlo­ he dodávateľa obrábacích strojov a príbuz­ ných technológií. V  roku 2010 bol podpí­ saný významný kontrakt so spoločnosťou ZAO  Uralmetanolgroup a  do prevádz­ ky bola uvedená najväčšia lakovňa na svete v Uralvagonzavodu. V  súčasnosti má ALTA majetkové podie­ ly v mnohých zahraničných spoločnostiach. Najvýznamnejšie sú TRANSPORT­21 VEK a  ALTA URAL v  Jekaterinburgu, ALTA  M v  Moskve (Ruská federácia) a  ALTA UKR v Kyjeve (Ukrajina). TOS KUŘIm-OS, a. s. TOS KUŘIM­OS, a. s., tradičný výrobca fré­ ziek a  obrábacích centier, umožňujúcich obrábanie ťažkých, rozmerovo a  tvarovo zložitých obrobkov až z 5 strán, je súčas­ ťou skupiny ALTA od roku 2005. Aktuálne sa TOS KUŘIM­OS profiluje ako dodáva­ teľ predovšetkým ťažkých a stredných por­ tálových obrábacích centier a  obrábacích centier s presuvným stojanom, ktoré tech­ nicky prevyšujú tradičné „horizontálne vy­ vrtávačky“. Významným benefitom spo­ ločnosti je ponuka dodávky zákazníckeho riešenia „na kľúč“, hlavne v oblastiach ener­ getiky, železničného a leteckého priemyslu. Spoločnosť patrí k významným inovátorom v ČR. Za posledné roky vyvinula niekoľko výrobkových radov. Priamy a nepriamy ex­ port dosahuje 70 % obratu. Nosné teritó­ riá sú stredná Európa, Rusko, India a Čína. Víťaz výberového konania TOS KUŘIM­OS zvíťazila vo výberovom ko­ naní vypísanom českou pobočkou nadnárod­ nej spoločnosti Bombardier Transportation. Predmetom dodávky je portálové obrábacie centrum radu FRF, na ktorom sa budú vyrá­ bať podvozky pre železniční vozy. Nedávno bola podpísaná zmluva na ho­ rizontálny stroj typu FU  150B pre spoloč­ nosť KRÁLOVOPOLSKÁ, a.  s. Brno, ktorý je výsledkom vlastného vývoja, realizované­ ho s využitím programu MPO pre podporu technického rozvoja. Z  dôvodu rozšírenia portfólia ponúkaných služieb o  dodávky investičných celkov bola 1.  6. 2010 v  rámci TOS KUŘIM­OS zriadená Engineeringová divízia. Jej cieľom je ponúkať a do celého sveta dodávať projekty obsahujú­ ce produkciu dcérskych spoločností zo skupiny ALTA, t. j. TOS KUŘIM­OS a ČKD Blansko­OS, doplnenú o  zariadenia popredných českých a  zahraničných výrobcov, a  tak nadviazať na úspešné projekty ALTA na území SNS. Spoločnosti ALTA a TOS KUŘIM­OS sú part­ neri Juhomoravského inovačného centra (JIC) a  Juhomoravského kraja pri zaklada­ ní Kompetenčného centra Kuřim (KCK). To by malo podporovať vývoj obrábacích stro­ jov a k nim príslušných technológií a vytvo­ riť modernú výzkumno­vývojovú základňu pre firmy, podnikajúce v  Českej republike v tradičnom a úspešnom strojárskom odvet­ ví. Predpokladané dokončenie KCK je v júni 2012 a jeho postupný nábeh na plnú kapaci­ tu je plánovaný na prvú polovicu roku 2013. Náročné ciele Zľava: K. Hanuš, M. Chmelka, M. Belza, T. Fiala, T. Veselý Obrábacie centrum s posuvným portálom a prestaviteľným priečnikom FRUF C 10/2010  www.strojarstvo.sk20

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

KIA Motors Slovakia, s. r. o. realizuje vzdelávací projekt: „Kvalitným vzdelávaním zamestnancov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s. r. o., k rastu konkurencieschopnosti a rozvoju spoločnosti a podpore udržania pracovných miest“ v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie projektu: obec Gbeľany a obec Teplička nad Váhom (okres Žilina), Žilinský samosprávny kraj Trvanie realizácie projektu: 06/2009 – 10/2011 Výška nenávratného finančného príspevku: 983 571,24 eur Kontaktné údaje prijímateľa: Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina telefón: +421 – 41 – 515 11 11 / fax: +421 – 41 – 515 09 05, vzdelavanie@kia.sk / www.kia.sk Ciele projektu: zabezpečenie udržateľnosti pracovných miest prostred­ níctvom rozvoja ľudských zdrojov Hlavné aktivity: školenia zamestnancov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s. r. o. Cieľová skupina: zamestnanci spoločnosti KIA Motors Slovakia, s. r. o. (top manažment, stredný manažment, administratívny personál, super­ vízori, operátori) „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fon­ du v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk www.europa.eu Technical Computing Bratislava 2010 Po sedmnácti pražských ročnících zavítá letos poprvé série meziná­ rodních konferencí Technical Computing do Bratislavy. V  hotelu Sorea se bude konference konat 20. 10. 2010 za organizační podpo­ ry firem Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o. a HUMUSOFT, s. r. o. Cílem konference je seznámit účastníky s  aplikačním využitím programových nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, mode­ lování a simulace. Série konferencí Technical Computing se za 17 let své existence stala tradičním fórem pro výměnu zkušeností mezi vý­ vojáři, odborníky z praxe, pedagogy a výzkumníky z akademické sfé­ ry. V  příspěvcích letošního ročníku budou prezentovány aplikace programových nástrojů MATLAB, Simulink, COMSOL Multiphysics a dSPACE v nejrůznějších oborech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky. Přihlášeny jsou příspěvky z oblasti řídící techniky, měření, zpracování signálů a obrazů, simulace systémů, návrhu algoritmů, komunikační techniky, chemické technologie, medicíny a podobně. Součástí kon­ ference budou i přednášky o novinkách a trendech vývoje systémů MATLAB&Simulink, COMSOL Multiphysics a dSPACE.

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Ochrana nástrojů při obrábění TEXT/FOTO: Lukáš Kadleček V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom rádi představili způsob, který vyniká zejména svojí jednoduchostí, vysokou účinností a takřka bezobslužným provozem. Takové řešení nabízí zařízení Toolinspect německé firmy MCU & Co. KG, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje výrobce obráběcích strojů CZ.TECH Čelákovice, a. s. S polečnost CZ.TECH Čelákovice, jakožto tradiční výrobce obrábě­ cích strojů, vyzkoušela v minulos­ ti také konkurenční výrobky na ochranu nástrojů. Od roku 2009 nabízí na svých strojích přednostně právě Toolinspect. Důvodem je právě snadná obsluha, vyso­ ká účinnost a spolehlivost ochrany bez nut­ nosti složitého seřizování, naprosto bezprob­ lémové uvádění do provozu a v neposlední řadě také cena. Zařízení lze dodat i na větši­ nu typů starších strojů různých výrobců. Základní popis Zařízení Toolinspect slouží k hlídání obrábě­ cího procesu, životnosti, opotřebení a zalo­ mení nástrojů na CNC obráběcích strojích. Během obrábění jsou přímo odečítána ak­ tuální data z  pohonů (poloha, točivý mo­ ment) a po průmyslové sběrnici Profibus­DP jsou posílána do zařízení Toolinspect, které je umístěno v rozvaděči stroje. Při prvním cyklu probíhá tzv. učení, při kterém se uloží průběh točivého momentu v závislosti na čase a po­ loze pracovních os stroje. Již od druhého cyk­ lu funguje ochrana před zlomením plátku a dále dochází ke zúžení tolerančních mezí a nastavení hraničních hodnot pro vyhlášení alarmu (opotřebení, zlomení nástroje, chy­ bějící nástroj) a následnému zastavení stroje. To vše probíhá zcela automaticky. Nutné zá­ sahy od obsluhy jsou sníženy na minimum. Veškeré parametry jsou zadány při instalaci zařízení, poté již nejsou zapotřebí žádné dal­ ší změny, nebo úpravy. Hlavní přednosti • Celý systém – obslužný jen přes tři funkč­ ní tlačítka. • Jedno zařízení pro různé stroje a řídící sys­ témy (Siemens, Fanuc, Heidenhain, Bosch Rexroth, Indramat, Mitsubishi). • K dispozici – v různých světových jazy­ cích. • Nepředstavuje žádné zatížení pro řídící systém stroje. • Nabízí zálohování naměřených dat. • V případě poruchy lze vyměnit hardware a bez nutnosti servisního zásahu od vý­ robce znovu obnovit funkci během pěti minut. • Nevyžaduje od obsluhy žádné zadávání konstant ani mezí. • Umožňuje export naměřených dat do formátu MS Excel přímo z operátorského panelu. • Umožňuje adaptivní regulaci. • Jedno zařízení dokáže hlídat až čtyři pro­ cesy zároveň (4 kanály). • Umožňuje technologicky optimalizo­ vat obráběcí proces – zkrácení strojního času. • Zálohuje naměřená data za posledních 96 hodin. • Výrobce zařízení je Siemens Solution Partner pro řídicí systémy 840D, 840Dsl. Komunikace • Výměna dat s řídícím systémem probíhá po průmyslové sběrnici Profibus­DP. • Software vizualizace nahraný v PCU ko­ munikuje s  hardwarovým modulem po Ethernetu. • V  každém kanálu mohou být hlídány 3 točivé momenty (posuvové síly) a 1 po­ loha. Pro bližší informace navštivte webové stránky www.cztech.cz, nebo www.toolinspect.de. 10/2010  www.strojarstvo.sk22 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Inovace a rozšíření možností u pětiosého obráběníMCU 630V-5X s možností soustružení TEXT/FOTO: Filip Fremer V době nutnosti obrábění složitých dílců a kumulace obráběcích operací na jedno upnutí při docílení minimalizace času přichází KOVOSVIT MAS s inovací pětiosého vertikálního obráběcího centra MCU 630 V-5X. Inovace stroje spočívá v obohacení možností obrábění o technologii soustružení. O blast možného použití stro­ je se rozšíří o  obrábění tvaro­ vě složitých součástí s  potře­ bou použití nejen frézovacích, vrtacích a závitovacích, ale i soustružnických operací. Ve spolupráci s firmou Franz Kessler, GmbH byly pro stroj vyvinuty klíčové komponenty: otočně­sklopný stůl (kolébka) a vřeteno. Otočně-sklopný stůl Otočně­sklopný stůl se od běžného provede­ ní liší přepracovaným pohonem osy C‘ (otá­ čení desky stolu). Nyní jsou možné maximál­ ní otáčky 500 min­1 (při 621 Nm, režim S1), maximální kroutící moment 1 250 Nm (při 250 min­1 , S1). Průměr desky stolu je stan­ dardních 630 mm, maximální zatížení 850 kg (hmotnost obrobku plus upínacího zařízení). Vřeteno Vřeteno má parametry totožné s  běžným provedením Sprint (režim S1: max. otáčky 18 000 min­1 , max. kroutící moment 87 Nm), navíc je vybaveno aretací. Blokování vřetena je možné v  libovol­ né poloze, maximální dosažitelný brzdný moment je 600 Nm. Aretaci zajišťuje hydrau­ lická brzda, se zapojením navrženým tak, aby během případného výpadku napájení zůstal po dostatečně dlouhou dobu zachován stav odbrzděno/aretováno. Nástrojový upínač byl zvolen HSK A63 z důvodu lepšího držení nástroje ve vřetenu (dvě dosedací plochy – kužel a čelo) oproti kuželu ISO 50 (pouze kuželová plocha). Dostupnost standardních držáků soustružnických nástrojů u dodava­ telů nářadí je pro HSK A63 podstatně lepší. Díky naklápěcí ose A‘ je možné soustružit v  různých polohách stolu, takže lze zvo­ lit vhodnou konfiguraci pro požadovanou operaci – s ohledem na odvod třísek, tvar použitých nástrojových držáků, atd. Prototyp Výsledkem projektu je prototyp soustruž­ nické varianty MCU  630V­5X. Prototyp je stavěn s řídícím systémem Siemens 840D – v  době schvalování zadání měl lepší pod­ poru soustružení. Varianta se systémem Heidenhain je v současnosti už také možná, další zlepšení podpory soustružnických ope­ rací se očekává s novou verzí iTNC 530, popř. s novým TNC 640. Kromě výše uvedeného zůstávají technické parametry shodné s běž­ ným provedením stroje. Pro usnadnění měření a  kontroly nástro­ je i  obráběné součásti je připravena apli­ kace dotykových sond od firmy Renishaw. Obrobková sonda OMP 40 je umístěna mezi nástroji v zásobníku a před měřením je auto­ maticky upnuta do vřetena jako kterýko­ liv jiný nástroj. Sonda pro snímání nástroje OTS je uchycena na otočně­sklopném stolu a lze ji ručně odejmout; použitý upevňovací systém přitom zaručuje dostatečnou opako­ vatelnost polohy. Přenos dat z obou zařízení je řešen infračerveným světlem.

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Počítačové modelovanie TEXT: Jiří Kubík, Ivana Mojžišová V  modernom vývoji vozidiel sa v  posledných rokoch okrem ochrany posádky vozidla venuje zvýšená pozornosť ochrane ostatných účastníkov nehody, najmä napríklad v prípade zrážky motorového vozidla s chodcom. Smernica EÚ na ochranu chodcov už viedla k prehodnoteniu dizajnu predných častí vozidiel. Počítačové modelovanie ponúka široký priestor pre technické plasty BASF. P ri vysokom napätí pri nárazoch vykazujú plasty nelineárne správanie. Problém v popise vlastností môže vzniknúť u vlá­ kien spevnených termoplastických materiálov, ktoré majú lepšie mechanické vlastnosti ako nespevnené termoplasty, a preto sú zaujímavé pre nosné konštrukcie. Mechanické vlastnosti tak už nie sú izotropné, nakoľko vlákna silno ovplyvňuje tok v proce­ se vstrekovania. Výsledkom je anizotropné, smerovo závislé mecha­ nické správanie materiálu, rešpektujúce tvrdosť, hranicu prieťažnos­ ti a ťažnosť. Predpokladom virtuálneho vývoja plastových komponentov je pres­ ný numerický opis materiálu (materiálový predpis) schopný modelo­ vať všetky určené účinky. Opisuje napr. anizotropiu (vďaka krátkym skleneným vláknam), nelineárnosť, závislosť od miery pnutia, zlyha­ nie (napr. prasknutie pri náraze), jednoduché prepojenie so simulá­ ciou procesov a asymetriu správania v tlaku a ťahu. Odborníci z BASF ho už integrovali do viacerých komerčných FE programov (FE – final elements, konečné prvky) a úspešne sa využíva vo vývoji aplikácií pre technické polyméry spoločnosti BASF. Hustota orientácie a rozloženia vlákien v matrici je nehomogénna a závisí od procesu výroby. Počíta sa zo simulačných údajov pre in­ jekčné vstrekovanie za využitia integrujúcej simulácie podľa numeric­ kej integrácie rozšírenej Jeffreyho rovnice: pre každé miesto v súčiast­ ke sa získava tenzor orientácie vlákien a z toho sa robí odhad hustoty orientácie a rozloženia. nominálnu krivku napätia – deformácie vzoriek. Krivka nie je vlast­ nosťou materiálu, ale vlastnosťou systému. Závisí okrem od vlastností materiálu aj od geometrie platne a výrobných podmienok. Od orien­ tácie závisí rôzna počiatočná pevnosť, ale aj nominálna hranica prie­ ťažnosti a ťažnosť. Schéma 1 Simulácia skúšky ťahom na skúšobnom telese: vplyv orientácie vlákien Príklad platne lisovanej vstrekovaním znázorňuje anizotropné vlast­ nosti materiálu závislé od procesu výroby. V  dôsledku pozdĺžnej orientácie vlákien vykazujú testovacie vzorky brané v tomto smere pevnejšie správanie ako tie, ktoré sa vzali priečne. Schéma 1 ukazuje Schéma 2 Krivky napätia a deformácie a závislosť od rýchlosti deformácie (konce kriviek značia miesto zlyhania) V súvisloti s anizotropiou má rýchlosť deformácie značný vplyv na správanie materiálu. Schéma 2 znázorňuje správanie závislé od rých­ losti deformácie a hranicu prieťažnosti závislú od rýchlosti deformá­ cie. Testovaným materiálom bol PA­GF 30 (Ultramid B3WG6CR pri izbovej teplote a vlhkosti okolia). Dá sa pozorovať, že rýchlosť defor­ mácie má na správanie v ťahu približne rovnaký vplyv ako orientácia vlákien. Tento efekt závisí od matrice materiálu a u rôznych plastov sa môže meniť. Znázornené krivky napätia a deformácie sú vypočítané. Zvlášť pri vysokých rýchlostiach deformácie sa takéto krivky nedajú presne zmerať, pretože počas pokusu šírenie vĺn spôsobuje na testo­ vaných vzorkách nárast nerovnomerností a deformuje signál napätia a deformácie. Schéma 3 znázorňuje účinky vĺn (priečne vzorky), ktoré by bolo možné najlepšie zmerať rigídnym trhacím strojom. Schéma 3 Šírenie vĺn v simulácii dynamického testu ťahom Napätie(s) Ťažnosť (e) pozdĺžne priečne Platňa liata vstrekovaním pozdĺžne priečne Sila Trasa 10/2010  www.strojarstvo.sk24 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Nová metóda výpočtu Nová metóda výpočtu sa použila na no­ vom špeciálnom kovovo­plastovom hyb­ ridnom nosníku od BASF. V rámci testu sa nosník axiálne naťahoval rôznymi testovací­ mi rýchlosťami a jeho správanie sa zazname­ návalo na vysokorýchlostnú videokameru. Prvým krokom vo výpočte bolo analyzovať výrobný proces plastového dielca progra­ mom Moldflow (popis zatekania materiá­ lu do nástroja). Fiber software spoločnosti BASF potom automaticky preniesol kalkulo­ vané orientácie sklenených vlákien do zod­ povedajúceho FE modelu pre mechanické kalkulácie. Analýzy nárazu sa vykonali po­ mocou softvéru LS­Dyna (program modelo­ vania dielov používaný výrobcami automo­ bilov). Pomocou týchto nástrojov je dnes možné vyvinúť plastové dielce pre predné nárazo­ vé časti vozidla. Patria sem nárazníky a čel­ né časti, ale aj dielce pre priestor motora, blatník, rázovo namáhané pevnostné die­ ly z ocele. Napríklad kinematika impaktora dolnej časti končatiny – virtuálny testovací element špecifikovaný v novej smernici EÚ, ktorý simuluje náraz nohy človeka o pred­ nú časť vozidla – sa dá vylepšiť plastovými dielcami za predpokladu, že sú pevnostne optimalizované a využívajú najnovšie simu­ lačné metódy. Plastové dielce navrhnuté týmto spôsobom pomáhajú nielen vyhovieť právnym nor­ mám na ochranu chodcov, ale sú aj ľahšie, čím znižujú záťaž prednej nápravy. www.basf.sk Dynamika v novej dimenzii P redstavením nového, univerzálneho 5­osového vysoko výkonného CNC obrábacieho centra C 42 U dynamic pokračuje Maschinenfabrik Berthold Hermle AG v úspešnej histórii konštrukčného radu C so svojimi univerzálnymi a  5­osový­ mi obrábacími centrami. Obrábacie centrum C 42 U dynamic, navrhnuté pomocou modi­ fikovanej konštrukcie Gantry, sa optimálne za­ čleňuje do konštrukčného radu C vedľa typov C 20, C 30, C 40 a C 50. Má dráhy pojazdu: X – Y – Z 800 / 800 / 550 mm, prispôsobe­ né maximálnej veľkosti obrobku a je dôsled­ ne dimenzované pre 5­osové aplikácie. Preto predstavuje ideálny obrábací systém pre apli­ kácie, kde sa požaduje najvyššia presnosť, naj­ menšia tolerancia a najlepšia kvalita povrchov – výroba nástrojov, konštrukcia foriem, lekárska technika, letectvo, kozmonauti­ ka, strojárstvo, výroba prístrojov, motorov a závodných strojov. „Iný“ koncept mT od firmy Hermle aG Ďalší vývoj CNC 5 osových vysoko výkonných obrábacích centier C 50 U dy­ namic vo verzii MT (MT je skratka pre mill / turn – frézovanie / sústruženie) sa vyznačuje plne integrovaným otočným stolom. Preto umožňuje náročné sústru­ ženie / frézovanie na jedno upnutie. Z tejto novinky zároveň profituje aj nové obrábacie centrum C 42 U dynamic, ktoré možno dodať aj ako C 42 U MT dy­ namic, vo verzii mill / turn. Nové obrábacie centrum C 50 U MT dynamic NC naklápací otočný stôl Ø 440 mm s integrovaným momentovým motorom www.engineering.sk  10/2010 25 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

HAAS FACTORY OUTLET Hlavní predstavitelia spoločností Haas Automation a Teximp: Vlado Vukoja (prezident spoločnosti Teximp), Gene Haas (majiteľ firmy HAAS), Ján Bednár (konateľ spoločnosti Teximp Beluša), Peter Zierhut (gen. manažér firmy HAAS v Europe) a Alain Reynvoet (obchodný manažér firmy HAAS v Europe) Slávnostné otvorenie v Teximp-e Beluša Spoločnosť Haas Automation, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov obrábacích strojov v USA, 10. septembra 2010 slávnostne otvorila HAAS FACTORY OUTLET v Teximp-eBelušazaúčastinajvyššíchpredstaviteľovspoločnostíHaasAutomation a Teximp. Gene Haas Zakladateľ americkej spoločnosti Haas Automation, ktorého predkovia prišli s me­ nom Kovac do USA na začiatku 20. storo­ čia zo Slovenska, pokračuje v tradícii práce s oceľou. Dnes sa po prvýkrát pozrel do vlasti svojich predkov a v slovenskej pobočke vidí perspektívu. Boli ste už na návšteve u  iných predajcov a  dílerov v  Európe? Alebo ste sa rozhodli navštíviť práve Slovensko a podporiť dnešné podujatie? Ľudia, predávajúci produkty Haas Automation tu v Beluši, ako aj centrála obchodnej firmy Teximp v Zürichu, vložili množstvo úsilia do propagácie našej značky a produktov. Za to sa im, samozrejme, cítim zaviazaný a prišiel som ich podporiť osobne. V  tomto ekonomic­ ky zložitom období je vzájomná spolupráca a podpora dôležitá. Ako ste spokojný so slovenskou pobočkou? Keď sa pozerám na toto prostredie viem, že vyžadovalo veľa námahy a investícií. Napriek tomu, že obchody nedosiahli výsledky pod­ ľa očakávania, verím, že sa veci pohnú tým správnym smerom. Posledné mesiace tomu nasvedčujú. Môžete zhrnúť ekonomické výsledky a sme- rovanie spoločnosti Haas za posledné obdobie? Po dvoch zložitých rokoch sa rok 2010 za­ tiaľ ukazuje ako stabilnejší a výnosnejší. Sme optimistickí, toto nie je prvá ekonomická kríza, ktorá postihla svet. Po ťažkých časoch prídu tie lepšie. Už za posledné mesiace sme zaznamenali zvýšenie objemov obchodov. Stále zdokonaľujeme staršie modely a navr­ hujeme nové, ktoré vďaka svojim technolo­ gickým inováciám pomáhajú návratnosti in­ vestícií. O aké stroje je momentálne záujem? Nebojíte sa tlaku lacných ázijských značiek? Samozrejme, že je to problém, ale ľu­ dia chcú vždy v prvom rade kvalitu. Je to ako s  autami, nikto nechce tie najlacnej­ šie. Ľudia chcú mať istotu, že kúpou urobia dobrú investíciu a predajca im môže zaru­ čiť aj kvalitný servis. Tu sa potom ukazujú rozdiely a skutočná hodnota. Takto doká­ že spoločnosť podporiť svojich zákazníkov. Snažíme sa držať krok s dobou a našim zá­ kazníkom ponúkame vždy niečo nové. Najpredávanejšie stále však ostávajú stroje, s ktorými sme začali – vertikálne obrábacie centrá radu VF­SS. TEXT: Jana Zajasenská FOTO: archív TEXIMP 10/2010  www.strojarstvo.sk26

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Spoločnosť Haas Automation, ktorá je najväčším výrobcom obrábacích strojov v USA, vyrába kom­ pletný rad vertikálnych a horizontálnych centier s CNC riadením, sústruhy s CNC riadením, otočné stoly a deličky. Obrábacie stroje a otočné stoly sú skonštruované tak, aby v porovnaní s ostatnými obrábacími strojmi na trhu poskytovali tú najlepšiu presnosť, opakovateľnosť a životnosť. 2010 Family ShotwEC Teximp, s. r. o. Ľ. Štúra 1680/36, SK-01861 Beluša +421 42 471 10 94 (Phone) +421 42 471 10 95 (Fax) www.teximp.com Aký druh prezentácie firmy uprednostňuje- te – veľké medzinárodné výstavy, alebo skôr menšie akcie, akým je aj dnešný Deň otvore- ných dverí? Rád sa stretávam s  našimi zákazníkmi, oni ako koncový článok celého reťazca kupu­ jú a používajú naše stroje. Preto im rád uká­ žem, že sme tu a máme snahu nájsť pre nich tie najlepšie riešenia. Keď budú úspešní oni, budeme aj my. Dialóg so zákazníkmi je veľ­ mi dôležitý. Aj ja som bol jedným z  nich, keď som začínal. Rád vidím, čomu sa venu­ jú. Sú naozaj inteligentní a invenční. Pracovať vo výrobe je veľmi náročné, preto rád vidím, ako sa im darí. Gene Haas: „Viem, že dialóg s klientom je dôležitý. Aj ja som bol ako oni a doteraz som sa nenaučil nosiť kravatu.“ Vlado Vukoja Prezident centrály spoločnosti Teximp v  Zürichu je pôvodom Chorvát. Do svoj­ ho rodiska, mestečka Opatija sa aj kvôli láske k Jadranu vracia minimálne dvakrát do roka. Rovnako, ako pán Haas, aj on po ťažkých rokoch 2008 a  2009 zaznamenal postupný progres v oblasti obchodu. Počas celého ob­ dobia tvrdo pracoval a teraz verí, že kríza je na konci. Slovensku dáva veľké nádeje aj pre­ to, že má v európskom priemyselnom odvet­ ví dôležité miesto. Spoločnosť Teximp je predajcom viacerých značiek, ako by ste ohodnotili stroje Haas? Ľudia momentálne pri nákupe strojov veľ­ mi tvrdo zohľadňujú cenu. Práve pre nich je Haas veľmi dobrým riešením, pretože po­ núka naozaj priaznivý pomer ceny a kvality. Samozrejme, pre nás je to partner číslo jeden. Ako ste spokojný so slovenskou pobočkou Teximp-u? Čo sa týka filiálky Teximp­u v Beluši, na za­ čiatku som bol skeptický. Presvedčil som sa, že opak bol pravdou a teraz viem, že to bol dobrý výber. Je to malá obec, ale na strategic­ kom mieste v rámci Slovenska. Zároveň je to najlepšie a najkrajšie centrum spomedzi eu­ rópskych pobočiek. Nie len preto, že je nové, ale zo skúseností už vieme, čo potrebujeme a technologické centrum v Beluši je funkčne najlepšie vyriešené. Ing. Ján Bednár Konateľ spoločnosti Teximp v  Beluši. Ako rodák z  Beluše sa veľkou mierou pričinil o  vybudovanie slovenskej pobočky Teximp­u v Beluši, a tým aj o jej pozdvih­ nutie a zviditeľnenie nielen v Europe, ale aj v USA. Ako najmladšia pobočka spoločnos­ ti Teximp (založená v  roku 2002) dosiahla za posledné roky veľmi významné úspechy, čoho dôkazom bolo rozhodnutie centrály v Zürichu vybudovať v Beluši nové techno­ logické centrum. Čo pre vás znamená osobná návšteva p. Haasa? Vzhľadom na plánovanú návštevu len dvoch najvyšších predstaviteľov firmy Haas Automation Europe z Belgicka, osobná náv­ števa pána Gene Haasa ma veľmi príjemne prekvapila a potešila. Zatiaľ sa osobne nezú­ častnil žiadneho oficiálneho otvorenia zastú­ penia firmy HAAS v rámci skupiny Teximp. Jeho návšteva je pre nás zaväzkom a aj vý­ zvou na zvýšenie aktivity v  predaji strojov HAAS. Páni Vukoja aj Haas pobočku v  Beluši vy- chválili, prezradíte nám tajomstvo úspechu? Tajomstvo každého úspechu spočíva len v ochote ľudí spolupracovať a dať zo seba ma­ ximum. Tohto kréda sa v našej pobočke drží väčšina mojich spolupracovníkov, za čo sa im chcem touto cestou srdečne poďakovať. Teximp International Zürich, Prag, Brno, Belusa, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Zenica, Bukarest, Cluj­Napoca, Sofia S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Stlačený vzduch v dvojitombalení Priestorovo nenáročný tandem od firmy Kaeser je možno na prvý pohľad nekonvenčná myšlienka. V  skutočnosti tento koncept zariadenia na výrobu stlačenéhovzduchuv množstveaž5 000 m3 /hpotrebujelen10 m2 zastavanejplochy. N ie je to len záprah dvoch kom­ presorov, ktoré môžu pracovať samostatne, ale je to zdroj stla­ čeného vzduchu v  novom svie­ žom dizajne, ktorý pri správnej kombiná­ cii zabezpečí používateľovi celú spotrebu stlačeného vzduchu. Napríklad: kompresor Kaeser HSD831­SFC je zložený z kompresora A so štandardnou reguláciou a s motorom 200 kW a z kompresora B s frekvenčnou re­ guláciou a s 315 kW elektromotorom. Tento „TANDEM“ je schopný plynule dodávať stla­ čený vzduch s tlakom 7,5 bar od 700 m3 /h do 5 150 m3 /h. Na veľtrhu obrábacej techni­ ky EMO v talianskom Miláne sa stretol s veľ­ kým záujmom verejnosti. Nová koncepcia Špecifický výkon celého zariadenia sa po­ hybuje pri magickej hranici 6  kW/(m3 / min.). Teda na vyrobenie 1 000 m3 /h spot­ rebuje kompresor Kaeser HSD831­SFC len 100  kW/h elektrickej energie. Kompresor váži síce 10 ton, ale uspokojí sa s plochou s  rozmermi (š x d x v) 4,4 x 2,2 x 2,4 m. Priaznivý vplyv na životné prostredie má aj hladina hluku, ktorá sa pohybuje na hrani­ ci 75 dB(A). Každé zariadenie „HSD“ sa skladá z  dvoch úplných kompresorových zariadení. Táto koncepcia umožňuje pomocou nekom­ plikovaných štandardných komponentov a bez náročných drahých hnacích systémov a prevodov dosiahnuť vysokú hospodárnosť a  mimoriadnu spoľahlivosť. Konštruktéri u  Kaesera skombinovali dva menšie kom­ presory na pôdorysnej ploche jedného väč­ šieho. Tieto menšie zariadenia sú v  oblasti čiastočného zaťaženia pružnejšie a  hospo­ dárnejšienežzodpovedajúceveľkézariadenie. www.kaeser.sk V  nových modeloch „HSD“ je k  dispozí­ cii všetko zdvojené a  v  jednej priestoro­ vo úspornej skrini. Dva bloky skrutkového kompresora s energeticky úspornými rotor­ mi, s optimalizovaným „SIGMA PROFILOM“ a  dva hnacie motory triedy EFF1. Riadenie kompresora A a B zabezpečujú vlastné ria­ diace systémy „SIGMA  CONTROL“. Svojou HW a SW výbavou patria do kategórie prie­ myselných PC. Každý z nich sa dá samostat­ ne napojiť na nadriadený riadiaci systém, napr. pomocou Profibusu. Chladenie každej tandemovej jednotky je samostatné a nezá­ vislé. Nové chladiace výmenníky sú dimen­ zované tak, aby minimalizovali nárast tep­ loty výstupného stlačeného vzduchu voči okoliu. Viac výhod v jednom balení Nové skrutkové kompresory Kaeser HSD po­ núkajú výkon, silu, spoľahlivosť a  všestran­ nosť v  jednom balení. Tento priestorovo nenáročný tandem je jednoducho „Dobrý nápad“. Vysoký výkon a výborný regulačný rozsah s nízkou spotrebou energie je pred­ pokladom rýchlej návratnosti vynaložených prostriedkov. Vnútro zariadenia Kaeser HSD SFC 515 Compressed air in the Double Pack Space-saving tandem from Company Kaeser is able to supply compressed air from 700 m3 /h to 5 150 m3 /h and pressure of 7.5 bar and satisfied only with a built area of 10 m2 . Unconventional idea, that saves not only the electricity. r e s u m é TEXT/FOTO: Ing. Roman Potrok 10/2010  www.strojarstvo.sk28 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Aký pohon dopravníka? Náš pohon! MANIPULAČNÁ TECHNIKA bubnové motory Van der Graaf: • vysoká bezpečnosť • nízka hlučnosť • úspora energie • rýchla a ľahká inštalácia • zvýšenie využitia priestoru www.opo.sk Rozmarínová 37 821 04 Bratislava 02 / 4363 8102 – 3 opo@opo.sk haacon STAHL CraneSystems CM FMG Conductix Wampfler TEXT/FOTO: Ing. Peter Smolen Spoločnosť O.P.O. sa v roku 2010 dožila 20-ročného výročia od svojho založenia. Od vzniku spoločnosti bolo jej zameranie jasne zadefinované. Hlavným predmetom činnosti sú dodávky komponentov pre manipulačné technológie. Heslo spoločnosti je: „Nikto nemôže byť úspešný s produktom, ak nie je presvedčený, že je najlepší na svete. Musíte vložiť svoju dušu do obchodu a obchod do duše.“ Čo nového na Slovensku v oblasti bubnových motorov? V  medzinárodnom meradle má holandská spoločnosť Van der Graaf vedúcu pozíciu vo výrobe pohonov pre pásové dopravníky po­ mocou bubnových motorov. Z malej rodin­ nej firmy, založenej v roku 1948 sa stala spo­ ločnosť, ktorá svojou solídnou a spoľahlivou pohonovou technikou vzbudzuje rešpekt vo svete. Obzvlášť veľký dôraz kladie výrob­ ca na vývoj motorov, ktorý vykonáva vo svo­ jom závode. Dôvodom je nekompromisná kvalita, ku ktorej poskytuje optimálny servis Firma chce osloviť najmä výrobcov transportných systémov, ktorých spoľahli­ vým srdcom sa môžu stať práve bubnové motory Van der Graaf. Tieto motory nemajú žiadne vonkajšie diely. Z toho dôvodu potre­ bujú menej miesta, a preto sú kompaktnou a  trvalou alternatívou pre pôvodné poho­ ny. Sú určené pre prácu 24 hodín denne – sedem dní v týždni, a to aj pri extrémnych podmienkach, čo zaručuje udržanie pohybu množstva dopravných systémov v najrôznej­ ších odvetviach. Van der Graaf má celosvetovú odbytovú sieť, ktorú si vytvoril podľa prísnych kritérií, do ktorej na Slovensku patrí spoločnosť – O.P.O., spol. s r. o. K dispozícii sú bubny s priemerom od 100 do 800 mm, s výkonom od 0,05 do 30 kW, s rýchlosťou od 0,007 do 5,3 m/s a v dĺžkach podľa požiadaviek zákazníka. Výmena oleja sa odporúča po 50 000 prevádzkových ho­ dinách. Okrem už spomínaných vlastností majú bubnové motory polohovateľnú svor­ kovnicu, odmontovateľné bočné kryty z lia­ tiny, alebo antikora, bombírovaný plášť, ako opciu elektromagnetickú alebo mechanickú brzdu. Pri aplikáciách s použitím frekvenčné­ ho meniča poskytujú plynulé riadenie rých­ losti oboma smermi. Tm315 s výkonom 11 kW Doterajší bubnový motor s  priemerom 315 mm sa z termických dôvodov dodával len v maximálnom výkone 7,5 kW. V mno­ hých prípadoch tento výkon nebol dosta­ čujúci a použitie priemeru 400 mm nebolo efektívne z dôvodu zástavbových rozmerov, vyššej váhy a ceny. Aby sa zákazník nemusel vrátiť ku klasickej prevodovke, vyvinula firma Van der Graaf nový typ v priemere 315 mm s výkonom 11 kW (6 530 N). aplikácie Na vyriešenie transportu pri ťažbe v bani (aj s certifikátom ATEX), výrobe potravín, poľ­ nohospodárstve, spracovaní rýb, balení, au­ tomobilovom priemysle, ale aj v röntgeno­ vých prístrojoch a pri transporte batožín na letiskách, má firma inteligentné riešenie. Aby motor Van der Graaf pracoval pod vodou, je tu krytie IP 68, ktoré to umožní. Samozrejme, trh bubnových motorov s prevádzkou pod vodou je malý, ale chceli sme poukázať na to, že výnimočné riešenia sú pre nás výzvou... www.engineering.sk  10/2010 29

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT/FOTO: Bystronic Na letošním veletrhu EuroBLECH představí Bystronic řadu novinek ze všech výrobníchoblastí.Meziněpatřízcelanovéstrojei množstvíinovacíprodalšízvýšení produktivity a účinnosti řezných a ohýbacích procesů. N ávštěvníci stánku firmy Bystronic budou mít na veletr­ hu EuroBLECH 2010 příležitost opět sa těšit z celé řady možnos­ tí zpracování kovových plechů. Pod heslem „Bystronic: Best choice“ představí tato švý­ carská společnost novinky ze všech výrob­ ních oblastí. Bystronic bude mít navíc na největším veletrhu zařízení na zpracování plechů poprvé dva stánky, jeden z  nich bude věnován výhradně prodeji použitých strojů. Vláknový laser a automatizace procesu V  oblasti řezání laserem, který právě sla­ ví 50.  výročí existence, bude společnost Bystronic vystavovat svůj první výrob­ ní model systému k  laserovému řezání vybavený vláknovým laserem. BySprint Fiber 3015 s  dvoukilowattovým laserovým zdro­ jem Fiber 2000 se vyznačuje jedinečným výkonem, zejména u tenkých plechů do čtyř milimetrů a nejvyšší přesností dílů. Laserový zdroj má navíc dostatečnou kapacitu, takže BySprint Fiber možno použít ke zpracování plechů tloušťky až 12 mm. Systém je nadto mimořádně flexibilní: kromě oceli, nerezo­ vé oceli a hliníku jej lze také použít k řezá­ ní neželezných kovů, jako jsou měď a mosaz, a to s vysokou procesní spolehlivostí a přes­ ností. K  tomu všemu může uživatel profi­ tovat z velmi vysoké energetické účinnosti. Všichni, kdo chtějí nejen pracovat efektivně a hospodárně, nýbrž kladou důraz také na EuroBLECH 2010 Bystronic: Best choice 10/2010  www.strojarstvo.sk30

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

estetické hledisko, budou potěšeni atraktiv­ ním vzhledem BySprint Fiber. Další důraz je v oblasti laserového řezání kla­ den na jeho vysokou produktivitu díky auto­ matizovaným procesům, jak na stroji, tak v  jeho okolí. Vystaven bude plně automa­ tizovaný laserový blok, který v  sobě zahr­ nuje celou řadu nejnovějších vývojových trendů. Jádro tohoto bloku tvoří nový lase­ rový řezný systém BySpeed Pro 3015, který lze vybavit laserovým zdrojem ByLaser 4400 (4,4 kW), nebo, v případě potřeby, ByLaser 6000 (6 kW). Novinky na stroji BySpeed Pro se týkají pře­ devším jeho nezávislosti. BySpeed Pro je dále vybaven zbrusu novou řeznou hlavou a automatickým měničem kazet s čočkami i automatickým měničem trysek, který již byl představen v loňském roce. Automatické prvky v  okolí stroje byly roz­ šířeny o nově vyvinutý BySort. Toto zaříze­ ní umožňuje pečlivé zacházení s  materiály i zdroji, jelikož jsou nařezané díly automaticky odstraněny z řezaného plechu, a poté roztří­ děny a uloženy. Díky tomu je možné urychlit zpracování zakázek a ještě lépe využít kapa­ citu systému. Navíc je výrazně zjednodušen přechod k následným procesům. Waterjet – od mikra k makru V  oblasti řezání vodní tryskou se poprvé představí systém Microwaterjet. Tento sys­ tém slouží k výrobě (velmi) malých přesných dílů, čímž otevírá cestu na nové trhy, určují­ cí směr vývoje. V celém pracovním rozsahu 1 000 x 600 mm je možné dosáhnout přes­ nosti N6 i  u  výroby tyčinek šířky 0,2  mm. Microwaterjet je kromě toho jediným systé­ mem k řezání vodním paprskem, na němž lze dosáhnout reprodukovatelné výrobní tolerance plus / minus jedna setina milimet­ ru. Typické aplikace zahrnují například medi­ cínskou techniku, elektrotechniku a výrobu hodinek, ale i automobilní průmysl, letectví a kosmonautiku. EuroBLECH 2010 – Bystronic: Best Choice During this year’s fair EuroBLECH the compa- ny Bystronic introduces a set of novelties from the all production areas. Among them belong bright-new machines and a lot of innovations developed for another increasing of productivi- ty and efficiency of cutting and bending proces- ses. Visitors of the Bystronic’s stand at the fair EuroBLECH will be informed newly about many possibilities of metal plates working. Using the motto “Bystronic: Best choice” this Swiss com- pany presents news from the all areas of manu- facturing. Moreover, the Bystronic will dispose of two stands for the first time at this largest fair, which is specified for the metal plate working. One of them will be intended only for a sale of used machines. r e s u m é Novinkou je také vysokotlaké čerpadlo ByPump Ultra, schopné generovat velmi vysoký tlak až 5 300 bar. Čerpadlo je ideální pro uživatele, kteří zaujímají lukrativní mís­ to na trhu a očekávají specifické zakázky na řezání velmi tlustých materiálů, jako jsou kovové plechy tloušťky nad 150 milimetrů. Ústředním zájmem společnosti Bystronic však nadále zůstávají ekonomická účin­ nost a produktivita, pokrývající široké spek­ trum materiálů a jejich tlouštěk. To zname­ ná: doporučený provozní tlak 3 600 bar ve spojení s vícehlavým řezáním. Proto bude na veletrhu EuroBLECH 2010 poprvé předsta­ ven PrecisionAligner, který umožňuje použi­ tí vícehlavého řezání dokonce i na jediném dílu. Dalšími novinkami jsou PositionPointer a FixMaster. PositionPointer napomáhá přes­ nějšímu nastavení polohy řezné hlavy a efek­ tivnějšímu využití materiálu. FixMaster naproti tomu slouží k fixaci nařezaných dílů během procesu řezání, a tím k jejich ochraně před poškozením. Ohýbání – vždy o krok napřed Oblast ohraňovacích lisů bude zastoupe­ na třemi stroji a novými vývojovými tren­ dy, které dále zlepšují produktivitu systé­ mů. Nový bezpečnostní systém Fast Bend+ tudíž nejen zvyšuje bezpečnost stroje, nýbrž také přibližně o  20  procent zvyšu­ je produkci dílů. Pomocí snímače čárového kódu lze urychlit přechod mezi zakázkami. Energy Saver se vyznačuje sníženou spotře­ bou energie a nižší hlučností stroje. Jakmile dosáhne po dokončení ohybu horní nosník horní úvrati, hlavní motor Xpert se auto­ maticky vypne až do zahájení následujícího procesu ohýbání. Ještě vyšší flexibilitu při manipulaci s materi­ álem, zejména v malých sériích, zajišťují nové ohýbací pomůcky, vybavené například váleč­ ky pro těžké díly a kartáči pro pečlivou mani­ pulaci s nerezovou ocelí. LED­osvětlení pra­ covního prostoru pak zaručuje dokonalou viditelnost a napomáhá prevenci únavy pra­ covníka. Návštěvníci veletržního stánku společnos­ ti Bystronic kromě toho samozřejmě obdrží rozsáhlé informace na téma servisu a pod­ pory poskytovaných touto firmou. Na vele­ trhu EuroBLECH 2010 se uskuteční také soft­ warové fórum společnosti Bystronic, které se v posledních letech stalo opravdovým mag­ netem pro návštěvníky. Na něm se zákazníci i zainteresovaná veřejnost dozví, jak je mož­ né dosáhnout značných úspor v  podniku s relativně malým softwarovým úsilím. „Společnost Bystronic se zaměřuje na zákaz­ níka. Pro své zákazníky chceme to nej­ lepší řešení,“ těmito slovy Johan Elster, ředitel divize NAFTA & Europe North spo­ lečnosti Bystronic, výstižně charakterizu­ je přítomnost této společnosti na veletrhu EuroBLECH 2010. místo setkání: EuroBLECH 2010 Hala 12, stánek B 30 / B 48 Hala 11, stánek G 46 (prodej použitých strojů) www.engineering.sk  10/2010 31 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT/FOTO: Ján Minár Rozhodnutie o tom, či uvoľniť prostriedky na účasť a prezentáciu na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, dnes už nikto z vystavovateľov a desiatok tisíc návštev- níkov neľutuje. MSV sa svojim 52. ročníkom predstavil v plnej paráde. N a druhú stranu však, ruku na srd­ ce, kde inde by už mali strojári zo stredoeurópskeho ekonomického priestoru vystavovať ako v Brne? Rozhodnutie prísť na Brno nemusí niko­ ho mrzieť, kto minimálne vie a  má pro­ dukt. Naozaj komplexná ponuka sortimentu priemyselných firiem zo širokého spektra strojárstva a odborov vstupujúcich, či úzko súvisiacich so strojárstvom bola počas pia­ tich výstavníckych dní na brnianskom BVV k  dispozícii odbornej verejnosti. Z  celko­ vého vyššie uvedeného počtu vystavova­ teľov bola viac ako tretina zo zahraničia. Celkovo na 1 500 vystavovateľov z 26 kra­ jín, najmä z  Európy malo svoje zastúpenie na MSV a  ďalších sprievodných medziná­ rodných podujatiach. Slovensko v pomysel­ nom rebríčku účasti obsadzuje tretie miesto. Tradične najsilnejšie zastúpenie mali nemec­ ké firmy a s nimi aj päť spolkových krajín. Je dobre, že najsilnejšia európska ekonomika potvrdzuje naberanie dychu – nemecká lo­ komotíva potiahne, zjednodušene poveda­ né, aj naše dve ekonomiky... Integrovanou súčasťou boli zlievaren­ ský veľtrh Fond­Ex, veľtrh zváracej techni­ ky Welding a Profintech – veľtrh technoló­ gií pre povrchové úpravy so sprievodnými odbornými podujatiami. Malé jubileum – desiate výročie mal veľtrh venujúci sa bez­ pečnosti práce a  pracovnému prostrediu – Interprotec. Zúčastnilo sa ho na 70 vysta­ vovateľov z 12. krajín. Šesťdesiatka vystavova­ teľov ponúkajúcich nehnuteľnosti a riešenie „hnedých zón“ sa prezentovalo na podujatí investičných príležitostí – Urbis Invest. ImT opäť na Brne Siedmeho ročníka veľtrhu obrábacej a  tvár­ niacej techniky sa zúčastnilo 450 vystavo­ vateľov z  19 krajín. Jeho organizátorom bol Svaz strojírenské technologie (SST), člen CECIMO  – európskeho združenia výrob­ cov obrábacích strojov. Mimochodom, SST je veľmi agilná a  životaschopná organizácia (to pre informáciu slovenským strojárom... – pozn. red.). Množstvo sprievodných, vysokoLopatka Kaplanovej turbíny vážiaca 18,5 tony je určená pre vodnú elektráreň Tocoma v Argentíne. Veľtrh v Brne – tradičná kvalita 10/2010  www.strojarstvo.sk32 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

profesionálne zvládnutých podujatí, organi­ zovaných SST, môžeme našim českým priate­ ľom len úprimne závidieť. Tradícia, potvrdzo­ vaná poctivou prácou a kvalitou, radí českých producentov obrábacích a tvárniacich strojov na 7. miesto v Európe a 14. vo svete. Predstavitelia branže obrábacích strojov sa opatrne vyjadrovali k tak často pertraktova­ nej téme – oživeniu ekonomiky. Áno, často znelo v kuloároch, kríza je na ústupe, avšak hovoriť o  jednoznačnom oživení je v  tejto chvíli predčasné. Najbližšie mesiace vytvoria jasnejšie kontúry sínusoidy grafu vývoja od­ vetvia, dodávame. Partnerom Rakúsko Aj pre rakúskych podnikateľov je MSV naj­ významnejším veľtrhovým podujatím. Pre­ zentovalo sa 42 priamych vystavovateľov a desiatky ďalších je zastúpených v dcérskych spoločnostiach českých a slovenských firiem. O význame partnerstva Česka a Rakúska ho­ voril aj viceprezident Hospodárskej komo­ ry Rakúska Richard Schenz na otváracom galaprograme. Hospodárska výmena me­ dzi oboma krajinami má zaujímavú bilanciu a obohacuje rozvoj oboch krajín. Ruská ofenzíva Pavilón A1 v tomto roku patril ruským pod­ nikateľským subjektom. Okolo 60 firiem a organizácií 15 regiónov Ruska, akoby pred­ znamenali budúcu ekonomickú ofenzívu do stredoeurópskeho priestoru. Názvy energe­ tických kombinátov nenechávajú na pochy­ bách, že v ich prípade pôjde najmä o získanie objednávok pri dostavbe jadrovej elektrárne v Temelíne. Po „blbých“ rokoch, ako sa v nedávnej mi­ nulosti na margo ekonomického vývoja vy­ jadrovali podnikatelia, zdá sa, svitá na lep­ šie časy. Optimizmus bolo badať aj medzi vystavova­ teľmi, najmä na druhý a ďalšie dni 52. roč­ níka MSV. Vtedy totiž začali v oveľa väčšej miere prúdiť návštevníci a  najmä odborná verejnosť, do pavilónov. Počiatočná nervozi­ ta sa vytratila... Konzultácie s odborníkmi na veľtrhu Ruská expozícia Nápaditosť expozície patrí k tradičnej forme upútania pozornosti Aplikácie robotiky sú masovo využívané najmä v automobilovom priemysle www.engineering.sk  10/2010 33

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Galavečer – zlaté medaily – valčíkTEXT/FOTO: Juraj Podhájsky Rotunda brnianskeho výstaviska v prvý večer strojárskeho veľtrhu patrila vystavovateľom, osobnostiam priemyslu a politiky. Slávnostný galavečer patril oficiálnemu otvoreniu 52. ročníka MSV a oceňovaniu vystavovaných exponátov. J aroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a obchodu ČR v zapl­ nenej Rotunde privítal aj predsedu českej vlády Petra Nečasa a niektorých ministrov jeho kabinetu. „Ak chce firma uspieť na náročných zahraničných trhoch, musí byť kreatívna a fle­ xibilná,“ povedal Míl. Poďakoval vystavovateľom za ich prínos k roz­ voju ekonomiky a snahu prichádzať s inovatívnymi produktmi. Petr Nečas v príhovore označil brniansky veľtrh za výrazné poduja­ tie, ktoré napomáha rozvoju obchodných a priemyselných vzťahov. Zlaté medaily mSV Hodnotiaca komisia súťaže o Zlaté medaily MSV mala v tomto roku ťažkú úlohu. Posudzovala 29 nominovaných exponátov prihlásených do súťaže. Nakoniec vybrala štyri exponáty. Prestížne ceny získali: Ústav jadrového výskumu Řež za trojito hybridný vodíkový autobus TriHyBus, švajčiarska spoločnosť Afleth Engineering za obrábací a frézovací stroj Fehlmann PICOMAX 825 Versa. Mobilný merací Za celoživotnú technickú tvorivú prácu a inovačné činy bol Zlatou me­ dailou ocenený prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., vedúci výskumného cen­ tra pre strojársku výrobnú techniku a technológiu pri ČVUT v Prahe. stroj Romer Absolute Arm z firmy Hexagon Metrology získal ďalšie ocene­ nie. Štvrtým oceneným exponátom bolo experimentálne lietadlo s ozna­ čením VUT 001 Marabu, produkt Vysokého učenia technického v Brne. Zlatú medailu veľtrhu obrábacích a tvárniacich strojov IMT 2010 získa­ la spoločnosť Tajmac – ZPS za vertikálne obrábacie centrum MCM 1800 Multi, ktorá zvíťazila medzi piatimi nominovanými exponátmi. Rakúsko, ako partnerská krajina veľtrhu, ponúkla účastníkom večera kul­ túrny program. Vystúpenie viedenského Haydnovho sláčikového kvarteta a sólistov baletu Viedenskej opery podtrhlo slávnostnú atmosféru večera. Javier Eguren, viceprezident CECIMO spolu s prezidentom SST Janom Rýdlom odovzdali Zlatú medialu IMT 2010 technickému riaditeľovi firmy Tajmac-ZPS Radomírovi Božínkovi a vedúcemu kon. St. Gerichovi. Ocenenie prebral obchodný a finančný riaditeľ Ústavu jadrového výskumu v Řeži Martin Jašek (druhý zprava). Prezident SP ČR Jaroslav Míl (vľavo) blahoželá Jaroslavovi Klabouchovi z firmy Hexagon Metrology. Prof. Antonín Píštěk preberá Zlatú medailu. Thomasovi Alievovi zo švajčiarskej firmy Afleth Engineering (s diplomom) blahoželali k oceneniu Jaroslav Míl, minister priemyslu a obchodu ČR Martin Kocourek a Karel Reis, rektor VUT. 10/2010  www.strojarstvo.sk34

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Veľtrh príležitostí TEXT/FOTO: Ján Minár Prvý deň v areáli BVV bol z hľadiska návštevnosti pomerne rozpačitý. V ďalších dňoch však už bola návštevnosť veľmi sľubná. Obchodníci, technici, študenti, ale aj bežní návštevníci – to bola pestrá skladba návštevnosti tohtoročného strojárskeho veľtrhu. V krátkej ankete s návštevníkmi sme položili jednoduchú otázku: S akým cieľom ste prišli na strojársky veľtrh? Aleš Strejček, Blansko Na strojársky veľtrh chodím roky... Mám síce už viacej ro­ kov, ale stále ma zaujímajú stro­ járske, elektrotechnické a IT no­ vinky. Veľtrh tohto druhu je pre mňa aj miestom vzdelávania – pretože pracujem ako preklada­ teľ odbornej literatúry. Vývoj ide prudko dopredu a  ruka v  ruke s tým aj terminologické pojmy... Ing. Roman Veverka, Podbrezová Absolvoval som spolu s  kole­ gami niekoľko zaujímavých ob­ chodných rokovaní – to je prio­ ritou našej účasti na strojárskom veľtrhu. Pokiaľ nám zvýši čas, ch­ ceme sa pozrieť, čo nového sa za ostatný rok udialo v našej branži, čo ponúkajú firmy. Sme z údržby, a tak nás zaujímajú najmä obrá­ bacie a tvárniace stroje a náhrad­ né dielce. Veľtrh poskytuje nielen v našej branži pomerne ucelený pohľad, takže si myslím, že je si z čoho vybrať alebo sa nechať as­ poň inšpirovať. Ing. Tomáš Jíra, Praha Pravidelne chodím do Brna, pretože je tu obvykle na jed­ nom mieste sústredená ponu­ ka z rôznych oblastí strojárstva. Dokonca aj z  takej špecifickej oblasti, akou je chemická výro­ ba, resp. stroje a zariadenia urče­ né. Chcem sa pozrieť na ponuku zdvíhacích zariadení, špeciálne určených do výbušného prostre­ dia, pretože takého zariadenie pre našu firmu potrebujeme. Vojtěch Juchelka, Ostrava Na strojársky veľtrh som pri­ šiel s presnou predstavou. Naša firma sa okrem iného zaoberá aj delením kovového materiá­ lu. Pozrel som si ponuku pília­ cich a páliacich strojov a zaria­ dení. Ponuka je solídna a  aj ceny viac­menej zodpoveda­ júce. Takže verím, že to bude úspešný deň... Michaela Nováková, Brno Študujem druhý ročník vyššej odbornej školy, so zameraním na počítačovú podporu v  ria­ dení strojárskych firiem. Veľtrh je v  našom meste. To sú mys­ lím dosť silné argumenty pre to, aby som si spolu s kamarát­ mi pozrela novinky. Škola je síce dobrá, ale prax je prax... A táto naša exkurzia má k praxi blízko. Zaujímajú nás softvérové apli­ kácie pre priemysel, robotizácia, CNC obrábacie centrá – preto­ že jedným z hlavných predme­ tov štúdia je automatizácia. Peter Bakyta, Bratislava Prišiel som cielene – potre­ bujeme riešenia pre nasade­ nie informačných systémov do výroby. Konkrétne ide o identi­ fikáciu a  sledovanie nepodar­ kovosti produktov v  jednot­ livých výrobných operáciách. Sme dodávatelia do automobi­ lového priemyslu. Veľtrh splnil moje očakávanie, pretože sme absolvovali veľmi sľubné ro­ kovanie s firmou, ktorá sa prá­ ve nami definovaným problé­ mom zaoberá. www.engineering.sk  10/2010 35 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Svaz průmyslu očakáva reálne krokyTEXT/FOTO: Ján Minár Brniansky Snem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) bol podnikateľským prostredím ostro sledovaným podujatím. Po prvý krát pred takýmto fórom, vo funkcii premiéra, vystúpil Petr Nečas. A že to nebola selanka, svedčili, popri podpore, ktorú krokom kabinetu v ekonomickej oblasti vyjadruje vedenie Svazu, aj ostré vyjadrenia manažérov na aktuálne témy, ktoré bránia razantnejšiemu rozvoju priemyslu. S účasná vláda, sa podľa preziden­ ta SP ČR Jaroslava Míla, nazýva vládou rozpočtovej zodpoved­ nosti a boja proti korupcii. Avšak bežní ľudia ju vnímajú najmä ako vládu ná­ deje. A to v zmysle, že vyvedie krajinu z krízy a bude schopná realizovať aj hlbšie celospo­ ločenské zmeny. Snem adresoval kabinetu Petra Nečasa nie­ koľko dôležitých téz, ktoré podľa Míla, bránia rozvoju podnikateľského prostredia. V oblas­ ti potierania korupcie očakáva hmatateľné výsledky. Opatrenia smerujúce k  ozdrave­ niu ekonomiky určite vyvolajú tlak opozí­ cie a odborov, pretože bude potrebné prijať rad nepopulárnych opatrení. V  tejto súvis­ losti pripomenul aj problém ozdravenia ve­ rejných financií. „Systémové riešenie deficitu štátneho rozpočtu a  dosiahnutie vyrovna­ ných verejných financií by malo stáť nielen na reforme penzijného a zdravotného zabez­ pečenia. Jeho súčasťou by mali byť čiastkové koncepcie rozvoja vzdelávania, vedy a výsku­ mu, infraštruktúry, stratégie zahraničného obchodu a pod.,“ požaduje prezident Svazu. Vláda nemá podnikať Vláda nemá podnikať a  riadiť hospodár­ stvo. Jej prioritnou ekonomickou úlohou je tvorba prostredia pre podnikanie a dbať na vyrovnané verejné financie. Podnikatelia očakávajú od vlády aj prijatie nového ob­ čianskeho zákonníka. „Žijeme v čase búrlivého rozvoja nášho kon­ tinentu. Zabúdame však na to, že to nie je sa­ mozrejmosť. Strácame schopnosť obhajovať naše hodnoty. Berieme svoju osobnú slobo­ du a slobodu podnikania ako samozrejmosť. Prácu spoločenských elít a podnikateľov, na ktorých stál úspech Európy v 19. storočí, na­ hradil v 20. storočí kult voľného času a po­ žiadavka na silný paternalistický štát. U nás i v Európe sa najhlasnejšie ozývajú tí, ktorí chcú rozdeľovať vytvorené hodnoty, menej potom tí, ktorí ich vytvárajú. Zabúdame, že prioritou je koláč upiecť a až potom ho de­ liť,“ vyjadril svoje osobné krédo Jaroslav Míl. Je preto, podľa neho, úlohou spoločenských elít a podnikateľov, aby prevzali väčší podiel zodpovednosti za spoločenský vývoj. Nečasove priority Na úvodný prejav Jaroslava Míla nadviazal premiér Nečas. Vo svojom vystúpení sa za­ meral na objasnenie a obhajobu krokov sme­ rujúcich k  ozdraveniu ekonomiky. Mílove tézy a ekonomické opatrenia kabinetu majú vo väčšine bodov spoločné prieniky. „Vláda nemôže fungovať ako akýsi kapitán priemyslu. Ekonomika má stovky a tisíce ka­ pitánov – sú to podnikatelia a podnikateľské subjekty v  tejto krajine. Základnou misiou Jaroslav Míl 10/2010  www.strojarstvo.sk36

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

mojej vlády je vytváranie podmienok pre podnikanie, pre to, aby sa v ČR oplatilo pod­ nikať. Potom to prináša pozitívne body pre všetkých – prácu ľuďom, mzdu, rozvoj kra­ jiny, dlhodobú prosperitu,“ povedal Nečas. Premiér načrtol hlavné úlohy svojho kabine­ tu pre najbližšie roky. Za prvoradú považuje stabilizáciu verejných financií. Ako povedal – krajina v čase robustného rozvoja nepri­ stúpila k najdôležitejším reštrukturalizačným zmenám v dôchodkovom a zdravotníckom zabezpečení. Recesia patrí k bežným javom v kapitalistickej spoločnosti a verejné finan­ cie nastavené na obdobie rastu nemôžu plniť svoje poslanie v čase regresie. „Túto skutoč­ nosť považujem za jedno z najdôležitejších poučení pre širšiu politickú reprezentáciu nielen u  nás, ale aj v  eurozóne,“ pozname­ nal premiér. Žitie na dlh sa podľa neho stalo súčasťou politickej a širšej spoločenskej kul­ túry. Financovanie chodu štátu cez požičia­ vanie od občanov však znamená ďalšie za­ dlžovanie. Pozitívne riešenie tohto javu patrí k strednodobým úlohám vlády. V  ďalšej časti svojho vystúpenia premiér Nečas hovoril o dlhodobých výzvach, ktoré preklenujú dlhšie časové obdobie, akým je jedno volebné obdobie. Globalizácia ekonomiky je reálnym fakto­ rom. Konkurencia nie je len v  rámci euro­ zóny ale aj globálna. Preto česká ekonomi­ ka potrebuje definovať svoje komparatívne výhody. Ich obhájením založí, podľa premié­ ra, základy dlhodobej konkurencie schop­ nosti a prosperity. Popri nastavení dôchodkovej reformy treba adaptovať na aktuálny demografický vývoj celý sociálny systém. Na jedného dôchod­ cu dnes pripadajú dvaja zamestnaní. O 40 rokov bude tento pomer 1:1. Dnes je 21 percent obyvateľov starších ako 60  rokov, v roku 2030 to bude tretina. Obyvateľstvo ČR starne. Podľa štatistík je dnes 380  ti­ síc ľudí starších ako 80­ročných. V  roku 2050 ich už bude milión. V kategórii 24 až 60­ročných do roku 2030 ubudne trhu prá­ ce 750 tisíc ľudí. Všetky tieto demografické ukazovatele vyvolávajú nástojčivé a  neod­ kladné riešenie. „Finančnú reformu v tomto roku ešte nero­ bíme. Vláda chce udržať v tomto roku defi­ cit verejných financií na úrovni 5,3 percenta. O rok na úrovni 4,6 a v roku 2013 ho do­ stať na úroveň pod 3 percentá HDP. To však neznamená, že sa zadlžovanie krajiny skončí. Vyrovnaný rozpočet verejných financií oča­ kávame až v roku 2013,“ povedal Nečas. Za kľúčovú reformu považuje reformu dô­ chodkového systému, ktorá ročne pohltí 340 až 350 mld. CZK a zdravotného systému s ročnými nákladmi 220 mld. CZK. Priemysel je motorom Rozhodujúcu úlohu pri plnení stabilizačných a najmä reštrukturalizačných krokov zohrá­ va priemysel. Premiér Petr Nečas účastníkom Snemu Svazu průmyslu a dopravy ČR načr­ tol šesť základných téz, ktoré umožnia roz­ voj priemyslu. 1. Podnikateľské prostredie – znižovať mie­ ru byrokracie, korupcie a na únosnú mie­ ru obmedziť regulácie. 2. Pokračovať v reformách trhu práce s cie­ ľom, aby sa v  Česku oplatilo pracovať, vybudovať motivujúci sociálny systém a flexibilný trh práce. 3. Reforma a efektívnosť vedy – výskumu – vývoja a inovácií. 4. Reforma celého systému vzdelávania. 5. Daňová oblasť. Krajina dnes nemá priestor na zvyšovanie daní – pribrzdi­ lo by to rozvoj podnikania. Podľa Nečasa je potrebná reštrukturalizácia daňového systému na úkor nepriamych daní. 6. Rozvoj infraštruktúry spolu s  dopravou a energetikou. „Chceme, aby sa u nás dobre žilo. Aby vzde­ laní ľudia neodchádzali do cudziny, práve na­ opak – aby aj tí, čo k nám prichádzali a majú čo ponúknuť, u nás ostali žiť. Aby bola Česká republika dobrou krajinou pre život“, zdôraz­ nil premiér Petr Nečas. Petr Nečas Snem sa tešil veľkej pozornosti podnikateľov www.engineering.sk  10/2010 37 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Zlaté medaily MSV 2010 TEXT/FOTO: Ján Minár, archív Počas slávnostného otvorenia Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne boli udeľované prestížne ocenenia – Zlaté medaily MSV. Tridsiatka nominovaných inovatívnych exponátov zápolila o zlaté medaily a ďalšie exponáty o medailu Medzinárodného veľtrhu IMT, organizovaného českým SST, členom CECIMO. autobus na vodíkový pohon Ústav jaderného výzkumu Řež, a.  s., obdr­ žel zlatou medaili na Mezinárodním strojí­ renském veletrhu v Brně za projekt TriHyBus. Obsahem tohoto úspěšného projetu byl vý­ voj, realizace a demonstrační provoz městské­ ho autobusu s hybridním elektrickým poho­ nem s vodíkovými palivovými články. Projekt ukazuje možnosti využití vodíku v  budouc­ nosti, který se plánuje vyrábět ve vysoko­ teplotních reaktorech tzv. 4.  generace, pro dopravu místo stávajících klasických pa­ liv. Ústav byl koordinátorem tohoto projek­ tu, na kterém spolupracovaly přední české – ŠKODA Electric, a. s. a Veolia Transport, a. s., a zahraniční firmy – Proton Motor plc, Linde Gas, a. s. z Německa a IFE Halden z Norska. „Zlatá“ pre obrábacie centrum Tajmac – ZPS, a. s., Zlín s vertikálnym obrábacím centrom MCV 1800 Multi presvedčila od­ bornú porotu a získala Zlatú medailu veľtrhu IMT 2010. Centrum je predstaviteľom radu mul­ tifunkčných obrábacích centier určených na obrábanie rozmerných a tvarovo zložitých diel­ cov v piatich osiach. Experimentálne lietadlo Vysoké učení technic­ ké z Brna v spolupráci s  partnermi predsta­ vilo experimentálne lietadlo s  označením VUT 001 Marabu. Lietadlo bolo vyvinu­ té na podporu bez­ pilotovaného lietania v civilnom sektore. Dynamické frézovanie Zo Švajčiarska prišla do Brna firma Afleth Engineering AG z  Lenzburgu. Ne veľtrhu predstavila produkt výrobcu FehlmannAGMaschinenfabrik – frézu Fehlmann Picomax 825 Versa. Stroj je ideálny na dyna­ mické HSC frézovanie a obrá­ banie ťažko obrobiteľného ma­ teriálu. Najpresnejšie meranie Romer Absolute Arm, typ 7525 je názov mobilné­ ho meracieho stroja, kto­ rý predstavila spoločnosť Hexagon Metrology, s r. o. Ide o najpresnejšie šesťo­ sové mobilné meracie ra­ meno s patentovanou ne­ konečnou rotáciou vo všetkých hlavných osiach. Rameno nie je potrebné pred meraním iniciovať. Producentom je firma z Francúzska. m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Symbolickým uderom na bubon vyzýva Jaroslav Koloc na spoluprácu škôl s firmami. Reorganizovať vzdelanie a výskum TEXT/FOTO: Ján Minár Už na minuloročnom strojárskom veľtrhu s  uskutočnilo závažné rokovanie SP ČR s  ministerkou školstva, týkajúce sa pozdvihnutia úrovne vysokoškolského a odborného vzdelávania pre prax. Na tohtoročnom veľtrhu sa rozpory medzi potrebami podnikateľskej sféry a akademickej obce snažila riešiť konferencia pod názvom – Spolupráca podnikov a vysokých škôl v oblasti výskumu a vývoja. Ú zka súčinnosť oboch skupín je jednou z  najzákladnejších pod­ mienok konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja čes­ kého priemyslu – zhodli sa účastníci podu­ jatia. Diskusia, ktorá sa vedie už niekoľko ro­ kov, sa zameriava na témy, ako zefektívniť a zintenzívniť spoluprácu, ale obe strany za­ tiaľ presadzujú skôr vlastný pohľad na prob­ lematiku a nedospeli k obojstranne prijateľ­ nému konsenzu. Za najväčšiu bariéru spolupráce označu­ jú rôzne časové horizonty a rýchlosť, v kto­ rých obe strany pracujú... Viceprezident Hospodárskej komory ČR Pavel Bartoš pre­ sadzuje názor, že akademická obec musí ak­ ceptovať požiadavku podnikateľskej sfé­ ry a  byť oveľa pružnejšia a  prístupnejšia. Otázka „ako zapojiť podniky do vedeckých a  výskumných procesov na vysokých ško­ lách“, je podľa Bartoša v princípe nesprávna, pretože ide o to „ako zapojiť školy do vývoja inovačných produktov v podnikoch.“ Názor z praxe V Česku je veľa malých a stredných podnikov, s veľkým inovačným potenciálom a sú v do­ mácich rukách. Tie by potrebovali podporu. Bartoš preferuje aplikovaný výskum na úkor základného. „Päťdesiat ústavov Akadémie vied si malá krajina nemôže dovoliť. Základný výskum treba integrovať do európskeho vý­ skumu a Akadémia vied by sa mala rekon­ štruovať spolu s  celým vysokým školstvom tak, aby fungovala efektívnejšie a aby zodpo­ vedala potrebám podnikateľského prostre­ dia. Tam sa totiž generujú peniaze a  aj na vedu si treba zarobiť,“ tvrdí Bartoš. Predseda Platformy spolupráce praxe so školami a  zástupca spoločnosti ŠkodaAuto Jaroslav Koloc hovoril o skúsenostiach z au­ tomobilky. Fabrika ročne prijíma na prax okolo 600 študentov. Vyslovil sa za predĺže­ nie tejto praxe z niekoľkých týždňov na celý semester. Dlhšia prax lepšie pripraví študenta na budúce pôsobenie vo výrobnej sfére. Pre malé firmy je z finančného hľadiska proble­ matické brať študentov na prax. Tu by mal nastúpiť aj štát, napríklad poskytnutím da­ ňových úľav. Pohľad akademickej obce Predstavitelia vysokých škôl sa bránia deleniu výskumu na základný a  aplikovaný, pretože oba sú obsiahnuté aj v realizácií konkrétnych projektov. Akademická obec si kladie dlhodo­ bejšie ciele než komerčná, čo si podnikatelia nie vždy uvedomujú. Ako odznelo aj na kon­ ferencii, akademická obec ponúka príležitosti, ktoré priemyslu často chýbajú – a to aj finanč­ né. Školy môžu na výskum získať prostriedky z eurofondov a následne ich, v prípade po­ chopenia špecifík akademického výskumu, smerovať podľa požiadaviek priemyslu. Peniaze pod jednou strechou S  cieľom zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov na výskum a  vývoj bola vla­ ni v Česku zriadená Technologická agentúra (TAČR). O jej činnosti účastníkov konferen­ cie informoval člen predsedníctva Vladimír Kebo. Agentúra ma najmä odstrániť roztrieš­ tenosť systému podpôr aplikovaného vý­ skumu, experimentálneho vývoja a inovácií a  zjednodušiť administratívu pre žiadate­ ľov. Na jar t.r. TAČR vyhlásila program Alfa, v  rámci ktorého chce do roku 2016 pod­ poriť 750 projektov. Základnou podmien­ kou pre poskytnutie podpory je primera­ nosť vynaložených nákladov a  výsledkov. Hodnotiť sa budú aj praktické dopady a prí­ nos výsledkov do praxe. Avšak hlavným cie­ ľom programu je zlepšiť konkurencie schop­ nosť a podporiť hospodársky rast. Alfa má podprogramy: progresívne technológie, ma­ teriály a systémy, energetické zdroje, ochra­ na a tvorba životného prostredia, udržateľ­ ný rozvoj dopravy. Záujem o dotácie je veľký. Dodnes evidujú 1 200 projektov, podaných bolo 850 žiadostí a technologická agentúra posudzuje 650 z nich. V novembri bude jas­ né, ktoré projekty si rozdelia dotáciu vo výš­ ke 780 mil. CZK. „Budúcnosť výskumu a  vývoja v  Česku je v prepojení kreatívneho potenciálu priemys­ lu s výskumným potenciálom na VŠ,“ pove­ dal Vladimír Kebo. www.engineering.sk  10/2010 39 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

V Číne uspeje kvalita TEXT/FOTO: Ján Minár Czech Trade je českou agentúrou na podporu obchodu. Táto štátna organizácia pôsobí vyše 13 rokov vo všetkých záujmových krajinách, kde je perspektíva rozvíjať medzinárodný obchod krajiny. P rostredníctvom svojich informač­ ných, asistenčných a informačných služieb pomáha českým exporté­ rom nadväzovať obchodné styky. Agentúra má viac ako 30 zahraničných kan­ celárií a ročne jej služby využije okolo tisíc fi­ riem. Strojári poznajú výhody Počas strojárskeho veľtrhu sa v Brne uskutoč­ nili dvojdňové pracovné stretnutia zástupcov Czech Trade s podnikateľmi z Česka. Veľtrh je podľa manažérov veľmi dobrou príležitos­ ťou informovať sa o  teritóriach, v  ktorých obchodujú alebo uvažujú o  obchodovaní. Všetci zástupcovia agentúry z krajín svojho pôsobenia, ktorí prišli do Brna, v priestoroch kongresového centra odpovedali na desiat­ ky otázok. V  rámci podujatia zorganizovalo vedenie Czech Trade aj stretnutie zástupcov mé­ dií s významnými exportérmi, podnikajúci­ mi v Číne. Pozvanie prijali Jan Rýdl, generál­ ny riaditeľ TOS Varnsdorf a generálny riaditeľ spoločnosti ŽDAS Miroslav Šabart. Za or­ ganizátora bol prítomný generálny riaditeľ Czech Trade, Ivan Jukl a zástupca agentúry Aleš Červenka, pôsobiaci v Šanghaji. „Vedenie agentúry pracuje na modeli tzv. preukázanej minulosti českého priemyslu. Snažíme sa z bilaterálnych údajov, z údajov danej krajiny a trhu zistiť spätne za sedem rokov, akým spôsobom sa daný trh vyvíja, či tam existuje možnosť umiestniť niekto­ rý z českých produktov,“ povedal Ivan Jukl. Databázu má agentúra dokončiť do konca roka, keď bude predstavená v  hrubých ry­ soch firmám. tvorbe biznis plánov a orientovať sa v práv­ nych, finančných a  vecných aspektoch ex­ portu. Prioritou exportne orientujúcich krajín, a tými sú Česká a rovnako aj Slovenská re­ publika, je orientovať export mimo krajín Európskej únie. A tými sú trhy búrlivo sa roz­ víjajúch krajín – Číny, Indie, Mexika, Brazílie... ako na Čínu? „Čínsky trh nie je z hľadiska obchodovania jednoduché teritórium. Má síce 1,3 mld. oby­ vateľov, ale toto ohromujúce číslo nezname­ ná automaticky 1,3 mld. klientov. Vyše po­ lovice populácie žije na vidieku a bude ešte dlho trvať, kým sa aspoň časť z nich stret­ ne s  vymoženosťami západnej civilizácie. Stredná vrstva spolu s bohatou predstavujú 300 miliónov – toto je skupina exportného záujmu,“ povedal Aleš Červenka. V  súčasnosti aktívne pôsobí v  Číne stov­ ka českých firiem, s ktorými pobočky Czech Trade spolupracujú. Orientujú sa najmä na strojárstvo, elektrotechniku, letecký priemy­ sel, zdravotnícke potreby a sklárstvo. Ako teda na Čínu? Predovšetkým treba do tejto krajiny chodiť, rokovať, navštevo­ vať veľtrhy a výstavy. Dnes je v Číne každý, kto niečo v  odbore znamená! Konkurencia rastie doslova z  mesiaca na mesiac. A  kto sa chce presadiť, musí mať v krajine poboč­ ku a kompetentného pracovníka. Aj o tých­ to postrehoch boli zástupcovia médií infor­ movaní. Czech Trade pre začiatok poskytuje firmám priestory, poradenstvo a tiež tlmoč­ nícke služby. Ivan Jukl Ako povedal šéf Czech Trade, hlavnou úlo­ hou agentúry v tomto čase je aj aktívne vy­ hľadávanie firiem, majúcich vysoký inovač­ ný potenciál. Sú ochotní pomôcť im aj pri PracovníciCzechTradeposkytujúfirmámužitočnéinformácie 10/2010  www.strojarstvo.sk40 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Skúsenosti vývozcov Generálny riaditeľ spoločnosti ŽDAS, Miro­ slav Šabart, hodnotil čínsky trh ako veľ­ mi špecifický. „Ak chcete uspieť, musíte do Číny chodiť a  chodiť, rokovať a  rokovať – aj niekoľko mesiacov. Len za ostatných nie­ koľko málo mesiacov som bol v Číne 4­krát, môj obchodný riaditeľ 10­krát. Avšak často sú obchody postavené na osobných vzťa­ hoch, čo napríklad v Európe neplatí,“ povedal Šabart. Donedávna firma pôsobila v Číne só­ lovo. Nakoľko sa jej exportné objemy v ázij­ skej krajine zvyšujú, využili ponuku českej exportnej agentúry. „Využívame najmä jej zá­ zemie, výbornú znalosť prostredia a v nepo­ slednom rade pomoc v meniacich sa daňo­ vých a  obchodno­právnych záležitostiach,“ dodáva generálny riaditeľ M. Šabart. Ani ŽDAS nerobí financovanie obchodov cez exportú banku. „Pre nás sú príliš drahí a menej pružní, ako komerčné banky“, pove­ dal Šabart. ŽDAS patrí do skupiny Železiarní Podbrezová. V rámci skupiny využíva služby bankového klubu (štyroch komerčných bánk – poz. red.), ktoré ich obchodné prípady pre­ financovávajú. ŽDAS dnes zamestnáva 2  500 zamestnan­ cov, v tomto roku očakáva obrat na úrovni 3 mld. CZK. V Číne majú uplatnenie najmä tvárniace a valcovacie stroje. Jan Rýdl, generálny riaditeľ TOS Varnsdorf, na margo exportu obrábacích strojov do Číny poznamenal, že dnes v  tejto krajine končí každý tretí obrábací stroj vyrobený vo sve­ te! „V Číne podnikáme dlhšiu dobu, ale uve­ domili sme si, že pre dosiahnutie dynamiky exportu musíme naše podnikanie posta­ viť na vyššiu úroveň. Preto sme pred piati­ mi rokmi založili spoločný podnik. Jeho za­ loženie trvalo necelé štyri mesiace. Predaj dnes predstavuje objem 500  mil.  CZK. Od predaja sme prešli k priamej výrobe niekto­ rých komponentov priamo v  Číne. Ide o  produkciu horizontálnych CNC obrába­ cích centier. V spoločnom podniku sa robí najmä obrábanie rámu stroja a niektoré ďal­ šie operácie. Riadiaci systém je od Siemensu. Najdôležitejšie dielce – vreteno a jeho ulo­ ženie sa dodáva z materskej firmy. Číne patrí 30­percentný podiel na importe obrábacích strojov z TOS­u.“ Nad kvalitou importu bdie v  Číne certifi­ kačný úrad. Ním označený produkt značkou „High Tech“ – otvára dvere obchodom. V krajine dnes majú „zelenú“ ťažké obrábacie stroje. Súvisí to so štátnou podporou rozvoja ťažkého strojárstva. „Dôležité sú referencie a  tradícia. Dobrou tradíciou je napríklad existencia domáceho producenta China Machintool Company. Fabrika nesie meno česko­slovenského pria­ teľstva a  vznikla v  60. rokoch. Produkuje vyše 8 tisíc obrábacích strojov ročne! Nie je ďaleko čas, keď čínski výrobcovia budú kon­ kurenti európskym“, upozorňuje Rýdl. „Mám len dobré skúsenosti so spoluprácou Czech Trade v Číne a Indii. Je to v ľuďoch, a to si mimoriadne cením“, poznamenáva J. Rýdl. Neodpustil si však kritickú poznámku na, podľa neho, zle nastavenú proexportnú po­ litiku v Českej exportnej banke... „A ak sa ho­ vorí o  potrebe šetrenia verejných financií, nemal by vládny kabinet uvažovať o spoje­ ní, resp. prepojení Czech Trade s obchodný­ mi zastúpeniami na českých ambasádach?“ – položil J. Rýdl do pléna rečnícku otázku. Firma v tomto roku predpokladá obrat na úrovni 2 mld. CZK. Čo je však potešiteľné, už dnes má zakontrahované objednávky na prvý štvrťrok 2011 a počas MSV manažment TOS­u rokoval s čínskym partnerom o kon­ trakte za 20 mil. eur. Premietnuté do počtu – ide o 25 strojov. Čína je dnes najväčším svetovým producen­ tom a  zároveň spotrebiteľom obrábacích a tvárniacich strojov. Je rešpektovaným part­ nerom všetkých veľkých firiem a korporácií. Miroslav Šabart Jan Rýdl Českéobrábaciestrojesavosvetedobrepredávajú. 41 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Energia pre budúcnosť Ing. František Hýbner, riaditeľ Českomoravskej elektrotechnickej asociácie TEXT/FOTO: Juraj Podhájsky Kongresové centrum brnianskeho výstaviska bolo v  plnej permanencii. Denne sa v  jeho sálach konali sprievodné odborné podujatia firiem a  organizácií vystavujúcich na veľtrhu. A j energetici zorganizovali nie­ koľko zaujímavých konferencií. Českomoravská elektrotechnická asociácia usporiadala pre odbor­ níkov z praxe podujatie na tému– Energetika pre budúcnosť– efektívna distribúcia a spo­ treba elektriny v priemysle. Odbornú gesciu nad podujatím mali prof. Jiří Tůma, DrSc., z FEL ČVUT a Ing. František Hýbner, riaditeľ Českomoravskej elektro­ technickej asociácie. Ten popri predstavení programu konferencie a úlohách a postave­ ní asociácie, pripomenul aj kalendár budú­ coročných prezentačných podujatí elek­ trotechnikov. Pre zaujímavosť uvádzame, že v  budúcom roku sa najväčšie veľtrhové podujatie Amper sťahuje z Prahy do Brna! Strategická energetika Krajiny Európskej únie dlhodobo venujú pr­ voradú pozornosť trvalo udržateľnému roz­ voju, ktorému by mala dominovať energeti­ ka priateľská k životnému prostrediu. Aj preto už pred troma rokmi európska ko­ misia predstavila Strategický energetický technologický plán (tzv. SET plán), ktorý má prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti zni­ žovaniu emisií skleníkových plynov, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a energetic­ kej účinnosti stanovených pre roky 2020 až 2050. František Hýbner vo svojom vystúpe­ ní priblížil účastníkom Plán SET, vymedzujúci šesť základných oblastí budúceho smerova­ nia výskumu, vývoja a demonštračných ak­ tivít. Sú nimi: 1. veterná energia, 2. solárna energia (fotovoltika plus koncen­ trovaná slnečná energia), 3. biomasa (vrátane biopalív druhej generá­ cie a kombinácie výroby elektriny a tepla), 4. distribučná sústava, 5. zachytávanie a ukladanie CO2 , 6. udržateľné jadrové štiepenie. Energetika je témou aj v Česku Energia pre budúcnosť je projekt, ktorý chce posilniť dôveru v  nové energetické zdro­ je. Hýbner pripomenul myšlienku, ktorú vy­ slovil na Sneme Svazu průmyslu ČR (SP ČR) Jaroslav Míl: „Riadime energetiku na zákla­ de maximálneho zisku. Zabúdame na to, že ide o základnú službu pre chod krajiny a nie o výrobu a predaj limonády. Spracovávame energetické politiky štátu a  ignorujeme zá­ kladné parametre pre rozhodovanie. Pre aký typ ekonomiky a spoločnosti budeme ener­ getické zdroje zabezpečovať? Aké budú ná­ klady zvoleného energetického mixu a ako sa to prejaví v konečných cenách pre firmy a občanov?“ Jedna z požiadaviek SP ČR, známej z Agendy 2010, hovorí o  potrebe schválenia štátnej energetickej koncepcie do konca tohto roka. V návrhu sa hovorí, že: a) nediskriminuje žiadne energetické zdroje, b) predpokladá investície do nových jadro­ vých zdrojov, c) predpokladá sprístupnenie a  využíva­ nie domácich primárnych energetických zdrojov, najmä zásob uhlia a uránu, d) spĺňa záväzky ČR voči EÚ v oblasti ener­ getických úspor a ochrany ovzdušia. Energetika a elektrotechnika patria spolu so strojárstvom k najvýznamnejším odvetviam priemyslu. Primárnymi odbormi výroby elektrotechniky v ČR sú: výpočtová technika, silnoprúdová technika, audiovizuálna technika a prístrojo­ vá automatizácia. Pritom produkcii audiovi­ zuálnej techniky až do roku 2006 patrila prvá priečka v produktivite práce – s podielom 27 tis. eur na pracovníka. Vlani a predvlani prvú priečku v  produktivite obsadil odbor silnoprúdovej techniky s podielom 22 tis. eur na pracovníka. Na konferencii sa hovorilo aj o legislatívnych, technických a ekonomických aspektoch pre­ vádzky lokálnych distribučných sietí (LDS). Ďalšou témou bola napríklad problematika spoľahlivosti LSD, úspory energií v priemys­ le. Účastníci sa venovali tiež otázkam efek­ tívnosti osvetlenia priemyselných objektov. Podujatie bolo vhodné najmä pre podni­ kových energetikov a  špecialistov zodpo­ vedných za výrobné procesy, nielen elek­ trotechnických a  energetických firiem, inštitúcií a škôl. m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Čosastalov lete2008?Prečosakrízaprevalilaajdostredoeurópskehoekonomického priestoru? Aké sú z nej poučenia a môžeme vôbec hovoriť o pozitívnych aspektoch krízy? Na tieto a ďalšie otázky hľadala odpovede prof. Eva Kyslingerová, vedúca katedry podnikovej ekonomiky, Vysokej školy ekonomickej v Prahe, na odbornom seminári organizovanom Svazem strojírenské technologie ČR. TEXT/FOTO: Ján Minár Náklady na pracovnú silu Priemerná mzda v ČR dosahuje úroveň 23 094 CZK. Najvyššie mzdy sú v  sektore výroby koksu a  ropných produktov: 33 000 CZK a, naopak, najnižšie v textilnom priemysle, kde dosahu­ jú len 12 000 CZK... Dôležitým indikátorom, vypovedajúcim o tom, čo sa deje v ekono­ mike, je tzv. Ukazovateľ menovej zásoby – M 2. Charakterizuje množ­ stvo voľných peňazí v ekonomike, hľadajúcich efektívne umiestnenie. M 2 však radikálne klesol a tento jav pretrvával aj začiatkom tohto roka. Práve ukazovateľ emdvojka je podľa prof. E. Kyslingerovej najdô­ ležitejším štatistickým ukazovateľom prognóz ekonomického vývoja! V tejto súvislosti stojí za zmienku percentuálna využiteľnosť výrob­ ných kapacít. Na prelome rokov 2007/2008 dosahovala 90 percent. Od októbra 2008 došlo k poklesu na úroveň 72 percent a dnes sa po­ hybuje na úrovni 80 percent. Úžitok z krízy Môže to znieť paradoxne, ale kríza je aj na niečo dobrá. Eva Kyslingerová na základe výsledkov prieskumu definovala niekoľko za­ ujímavých reálnych aspektov ozdravujúcich ekonomiku: 1. Bol zastavený trend smerujúci k prezamestnanosti. Firmy dnes do­ kážu vyrobiť rovnaký objem produkcie s menším počtom zamest­ nancov. 2. Rast produktivity práce. 3. Spomalili sa negatívne tendencie obmedzenia konkurencieschop­ nosti českej ekonomiky. 4. Kríza urýchlila reštrukturalizačné procesy. 5. Rast insolvenčných konaní. 6. Kladné saldo obchodnej bilancie. 7. Export udržal kladný vplyv na tvorbu HDP. 8. Zvýšenie efektívnosti výroby. 9. Znižovanie nákladov na výrobu. 10. Racionalizácia procesov a nákladov v štátnej správe. „K ríza nás stále sprevádza,“ hovorí Kyslingerová a  po­ kračuje: „tendencie rastu, ktorých sme dnes svedka­ mi možno len opatrne považovať za koniec krízy“. Prednáška šéfky katedry reflektovala dvojročný vý­ skum venovaný genéze krízových javov od druhej polovice roka 2008. Importovaná kríza Kríza bola podľa Kyslingerovej importovaná z  vonkajšieho ekono­ mického prostredia. Svoje tvrdenia opiera napríklad o skutočnosť, že v tom čase bol finančný sektor ČR zdravý a bezproblémový. Ale na zmenu prostredia a vonkajšie krízové javy reagoval razantne. Sprísnil podmienky na úverovanie, pribrzdil prevádzkové financovanie a aj fi­ nancovanie investícií. Domácu ekonomiku „nedusila“ nízka kúpna sila obyvateľstva, a tak domácim príspevkom k celosvetovej kríze bol skôr akýsi psychologický aspekt... Vďaka importu krízy do ČR nebolo mož­ né očakávať, že napríklad prijaté opatrenia ČNB by krízové javy zbrz­ dili, či zastavili. Veď pokles úrokových sadzieb v Česku nemal žiadny reálny dopad na podnikovú sféru. V tomto prípade išlo len o pokus zlacniť český export,“ tvrdí profesorka. Reakcie firiem na krízu „Prvá fáza nastala koncom roka 2008, keď došlo k radikálnemu po­ klesu tržieb a výkonov. Z nášho prieskumu vyplýva, že manažmen­ ty nepovažovali toto obdobie za dlhodobé,“ pripomína. Jednou z prí­ čin takéhoto uvažovania bola skutočnosť, že v našich končinách išlo o prvú riadnu krízu v ponovembrovom období. A tak reakcie tohto druhu boli pochopiteľné. „V druhej fáze podniky doslova šliapali na brzdy. Prejavilo sa to v ra­ dikálnom šetrení a prepúšťaní zamestnancov“, objasňuje. Priemyselná produkcia v medzi štvrťročnom porovnávaní (I. Q 2009 / I. Q 2008) zaznamenala prepad o 6,4 percenta. V II. Q 2009 to bolo mínus 0,9 percenta, v I. Q 2010 plus 3,2 percenta a v II. Q 2010 plus 1,8 percen­ ta. Podľa štatistiky však od leta t. r. dochádza k poklesu zákazkového krytia v priemysle... Bariéry rastu Za hlavné bariéry rastu priemyselnej produkcie v rokoch 2007 – 2010 označila profesorka ekonómie: a) do júla 2008 – nedostatok pracovnej sily vo väčšine úspešných firiem, b) od júla 2008 do augusta 2009 – nedostatočný dopyt po priemysel­ ných produktoch. Súčasne dochádza k poklesu počtu zamestnancov. V lete 2010 došlo k poklesu nezamestnanosti na 7 percent, je však veľký predpoklad, že teraz na jeseň sa krivka vyšplhá niekde k 8 až 9 percentám. Eva Kyslingerová Mzdy v strojárstve (priemer za obdobie 6/2010) Kč Výroba kovov a zlievarenstvo 24 460 Výroba kovových konštrukcií 20 973 Výroba strojov 23 143 Výroba motorových vozidiel 27 609 Výroba ostatných motorových vozidiel 25 205 Poučenie a úžitok z krízy –podľaKyslingerovej www.engineering.sk  10/2010 43 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Rakúska ekonomika naberá dych TEXT: Juraj Podhájsky FOTO: archív redakcie Rakúsko je blízky obchodný partner Slovenska aj Českej republiky. Slovenská republika má vo vzťahu k Rakúsku vysoké aktívne saldo – plus 891 miliónov eur. Spomedzi všetkých našich obchodných partnerov je dokonca najvyššie. Dobrú hospodársku spoluprácu dvoch stredoeurópskych susedov dokazuje približne 1 600 pobočiek rakúskych firiem na Slovensku. Rakúsko doteraz investovalo na Slovensku vyše 3,9 miliardy eur, čo predstavuje 15 percent všetkých zahraničných investícií. (IHS) pre roky 2010 až 2014 rásť priemerne 2­percentným ročným tempom. Krajina očakáva v strednodobom horizonte dopyt po investíciách. Aj preto desiatky rakúskych podnikateľov v Brne prezentovali najmä svoju pripravenosť na spoluprácu. Podľa IHS budú stúpať v sledova­ nom období (2010 – 2014) hrubé investície v priemere o 2,2 percenta ročne. Nakoľko krajina je orientovaná na strojársku výrobu, očakávajú sa investície do strojárstva na úrovni 2,9 percenta ročne. Export krajiny by sa mal zotaviť. Reálne by sa mal v budúcich piatich rokoch zvyšovať v priemere o 5,8 percenta. Reálny import vzrastie asi o 5 percent. Avšak všetky uvedené ukazovatele nebudú atakovať najvyššie méty, ktoré krajina dosahovala v predkrízovom období... Rakúske strojárstvo za ostatných desať rokov vzrástlo takmer o 160 percent a tvorí takmer 80 percent celkových tržieb krajiny v za­ hraničí. Z hľadiska štruktúry patrí výrobe manipulačnej a dopravnej techniky prvá pozícia. Vlani sa ich vyrobilo za 2,65 mld. eur. Nasledujú poľnohospodárske a lesné stroje a banské a stavebné stroje s objema­ mi 1,46, resp. 1,02 mld. eur. Miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla v na začiatku leta 10 per­ cent. Rakúsko v hodnotenom období malo mieru nezamestnanos­ ti 3,9 percenta. Holandsko kleslo so 4,4 percentami na druhé miesto. Podľa Eurostatu sa situácia v nezamestnanosti výrazne nemenila ani po lete – v rámci EÚ dosahuje 9,6 percenta. P odobné hodnotenie platí aj smerom k  Českej republike. Celkovo je Česko piatym najväčším obchodným partne­ rom Rakúska. V rebríčku najdôležitejších exportných teritó­ rií Českej republiky je Rakúsko na šiestej pozícii. Preto je pochopiteľné, že na tohtoročnom Medzinárodnom strojár­ skom veľtrhu v Brne bol náš alpský sused partnerom 52. ročníka MSV. Ani Rakúsku sa nevyhla ekonomická kríza. Dnes však ekonomika na­ berá rastový kurz. HDP má podľa prognóz Institu für Höhere Studien Delegácia rakúskych podnikateľských zväzov na MSV v Brne m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Jan Šimral FOTO: Medisonpa V  rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu se na brněnském výstavišti uskutečnila konference „Dostavba JE Temelín – příležitost pro český průmysl?“ pořádaná Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy, které se zúčastnilo 265 účastníků. N a konferenci vystoupili se svými názory na příležitosti, které může dostavba Temelína přinést českým firmám, i na tendr samotný, napří­ klad prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl, místopředseda Výboru pro prů­ mysl, výzkum a energetiku Evropského parla­ mentu Evžen Tošenovský, vládní zmocněnec pro dostavbu Temelína Václav Bartuška, ná­ městek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka či předseda Krajské hospodářské ko­ mory jižní Moravy Michal Štefl. Své plány na spolupráci s  českým průmys­ lem prezentovali i  představitelé všech tří společností účastnících se tendru na do­ stavbu Temelína – Konsorcium MIR.1200, Westinghouse a AREVA. Nechyběly ani názo­ ry českých oborových podnikatelských svazů a konkrétních českých firem schopných na­ bídnout svá řešení v jaderné energetice. Vládní zmocněnec pro dostavbu Temelína Václav Bartuška řekl, že v  rámci rozhodo­ vání o vítězi tendru na dostavbu Temelína mezi společnostmi Konsorcium MIR.1200, Westinghouse a  AREVA  se různé politic­ ké tlaky zvnějšku nakonec navzájem vyru­ ší a rozhodovat bude ve finále cena, transfer know­how a  přislíbený podíl českých fi­ rem jako subdodavatelů. Bartuška dále mlu­ vil o tom, že zatím v Evropě, USA a Rusku neprobíhá jaderná renesance, o které se tak často mluví, ale po dlouhém období útlumu spíše jaderná resuscitace, kdy nové blo­ ky jsou například v  Evropě pouze dva, ve Finsku a ve Francii. Český tendr na dostavbu Temelína je nyní jediný v Evropě, a tudíž, je samozřejmě, i velmi významný. Hledají dodavatele na klíč Podstatná část zakázky na dostavbu Temelína může být podle Bartušky vyrobe­ na v Česku, ale české firmy musí být schopny konkurovat cenou i  kvalitou. Dále Bartuška prohlásil, že ČEZ  vede podle jeho názoru tendr velmi zodpovědně, protože se, na roz­ díl od Slovenska, nevydal cestou inženýringu, na což by nyní jeho kapacita a know­how ne­ stačily, ale rozhodl se najít dodavatele na klíč. Prezident Svazu průmyslu a  dopravy ČR Jaroslav Míl řekl, že spoléhání českých fi­ rem na to, že jim účast na subdodávkách při dostavbě Temelína zajistí vláda, je myl­ né. Pokud vláda chtěla něco takového za­ jistit, již to měla udělat. Vláda ani investor, tedy ČEZ, podle Míla účast českých firem za­ řizovat nebudou, firmy se musí snažit samy. Europoslanec Tošenovský přednesl svůj ná­ zor, že výstavba JE Temelín nesmí být pou­ hým pasivním nákupem energetického díla, musí se, naopak, stát příležitostí k expanzi in­ ženýrských a strojírenských firem a vysokých škol, tedy návratem k oboru jaderné energe­ tiky. Důležité pro české firmy bude také zís­ kat reference pro výstavbu dalších bloků ja­ derných elektráren v Evropě. Náměstek ministra průmyslu a  obchodu Milan Hovorka se domnívá, že fakt dostav­ by Temelína nás vrátil na pomyslnou stra­ tegickou mapu a  zvýšil zájem o  Českou republiku nejen v 3 zemích, odkud jsou fir­ my účastnící se tendru. Temelína a zájmu účastníků tendru by mělo být využito k za­ jištění působení českých firem i v dalších ze­ mích. Zástupce jednoho z  uchazečů o  dostav­ bu Temelína – Konsorcia MIR.1200 (Rusko) – Roman Zdebor na konferenci uvedl, že Konsorcium nemusí potenciální dodava­ tele teprve hledat, protože s nimi kontinu­ álně spolupracuje již 40 let. Jako významnou současnou referenci dále zmínil výstav­ bu třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce. Zástupce společnosti Westinghouse (USA) Kerry Hanahan zdůraznil důležitost lokál­ ního dodavatelského řetězce a popsal dal­ ší příležitosti, které může Westinghouse na­ bídnout českým dodavatelům, mimo jiné potenciální možnost podílet se na globální dodavatelské síti společnosti Westinghouse. Zástupce společnosti AREVA  (Francie) Thomas Epron zdůraznil, že domácím tr­ hem společnosti je Evropa, společnost má hlavní základnu kromě Francie i v Německu. AREVA  podle Eprona prokázala v  Číně, USA  či Japonsku schopnost přizpůsobit se lokálním podmínkám a  spolupracovat s domácími dodavateli. Stejně chce postu­ povat i  v  Česku. Dosud se AREVĚ údajně přihlásilo přes 100 českých firem. O  možnostech českého průmyslu v  jader­ né energetice i  o  konkrétní nabídce firem na konferenci dále promluvili generální ře­ ditel společnosti ARMATURY Group a.  s. Vladimír Nekuda a generální ředitel společ­ nosti Chladicí věže Praha, a. s. Lukáš Chmel. Konference o dostavbě Temelína www.engineering.sk  10/2010 45

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Výrobcovia v prognózach opatrní TEXT/FOTO: Ján Minár Svaz strojírenské technologie ČR (SST) avizuje v tomto roku rast objednávok vo výrobe a exporte obrábacích a tvárniacich strojov, ale tohtoročné výsledky odvetvia nebudú príliš optimistické. Aj to bol jeden z hlavných záverov tradičného stretnutia predstaviteľov SST – spoluorganizátora veľtrhu IMT – s predstaviteľmi odborných médií. P odpredseda SST Ivan Čapek v úvodnom vystúpení pripo­ menul postavenie a úlohy tejto organizácie, reprezentujúcej záujmy výrobcov a predajcov obrábacích a tvárniacich stro­ jov ČR. Členmi CECIMO – Európskeho združenia výrobcov obrábacích a tvárniacich strojov, združujúcich 15 krajín sú aj dve slo­ venské firmy (Trens a Spinea – pozn. red.). Čapek za dôležité poslanie SST považuje úzku spoluprácu s univer­ zitami. Vlani spolu založili technologickú platformu – Strojárska vý­ robná technika. Prvým veľkým výstupom je spracovanie a  prija­ tie Stratégie rozvoja obrábacích a tvárniacich strojov do roku 2020. Druhým dôležitým poslaním SST je spolupráca a koordinácia v rámci CECIMO. „Dnes stojí pred výrobcami strojov strategická úloha – eko­ logizácia produkcie, tzv. EcoDesign. Vychádza z najnovších vývojo­ vých trendov a reflektuje požiadavku Európskej únie – znižovať zaťa­ ženie životného prostredia,“ povedal. ImT splnil očakavania Ivan Čapek stručne hodnotil priebeh veľtrhu z pohľadu spoluorgani­ zátora IMT. „Prvé dva dni boli z hľadiska návštevnosti tradične slab­ šie. Príjemne ma prekvapila návštevnosť v ďalšie dni – najmä v tom, že sme zaregistrovali vyšší záujem odbornej verejnosti ako tomu bolo vlani. Na druhej strane sa znížil počet vystavovateľov, tak do­ mácich, ako aj zahraničných, ktorí výstavné expozície poňali len ako informačné – bez techniky. Je to dôsledok šetrenia a pokrízový jav... Účasťou a spoluorganizovaním veľtrhu IMT SST deklaruje, že vyšla z krízy a rozbieha svoje aktivity, prináša inovatívne riešenia. Ukazuje konkurencii, že sme tu, máme kvalitné a konkurencie schopné stroje. Dokazujeme, že 7. miesto v Európe a 14. na svete v produkcii nám ne­ patrí náhodne,“ hodnotil Ivan Čapek. Budúcnosť obrábacích strojov Na problematiku vývoja strojov odpovedal predseda predstaven­ stva TOS  Hulín a  spoločnosti Strojimport Miroslav Otépka. „Aby sme udržali konkurencieschopnosť aj v ďalšom desaťročí, potrebu­ jeme vzdelaných ľudí a zabezpečený systém výskumno­vývojových kapacít. Pokiaľ ide o budúcnosť strojov, myslím si, že základné po­ žiadavky sú zadefinované: sofistikovanosť, ekologizácia, nasadenie nových materiálov do výroby strojov. Predpokladám, že bude po­ kračovať špecializácia výroby podzostáv. Stroje v budúcnosti budú pracovať s minimálnym ľudským zásahom. Náš príspevok v súčas­ nosti predstavuje napríklad v úsporu tradičných materiálov na ich výrobu.“ TOS Varnsdorf prišla s aplikovaním hliníkovej peny do tela Ivan Čapek, podpredseda SST Zdroj: SST ČR 10/2010  www.strojarstvo.sk46 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

stroja, ktorá úspešne tlmí vibrácie. „My sme na EMO v Miláne pred­ stavili časť tela stroja v kombinácii kov – betón. Môžem prezradiť, Miroslav Otépka, predseda predstavenstva TOS Hulín a Strojimport že stroj úspešne pracuje v jednom britskom závode skupiny Rools Royce. Ďalšie pripravujeme do výroby,“ povedal Miroslav Otépka. Na tému vývoja obdobia v blízkej budúcnosti povedal, že jeho firma má za sedem mesiacov tohto roka rovnaký počet objednávok ako za celý minulý rok. „To však neznamená, že celé naše odvetvie je za vo­ dou. Skôr naopak. Očakávame, že najmä v oblasti ťažkých obrábacích centier zaznamenáme útlm,“ prognózoval. Predstavitelia SST za hlavné trhy označili nemecký, čínsky a  ruský. Prioritne to budú vysoko sofistikované, 5­osové CNC obrábacie centrá. Turbulencie odvetvia „Sedmičku“ európskych producentov tvoria: Nemecko, Taliansko, Švajciarsko, Španielsko, Rakúsko, Belgicko a Česká republika. V  celosvetovom meradle odvetvie obrábacích a  tvárniacich stro­ jov vlani zaznamenalo pokles produkcie o 32 percent. Z európskych krajín dosiahli horšie výsledky ako českí producenti výrobcovia zo Švajčiarska, Veľkej Británie a Belgicka. Dovoz a spotreba strojov v rámci CECIMO klesli o vyše 40 percent. Podobné výsledky za ostatné obdobie (2009) dosahovali aj ostatní svetoví producenti. Čínsky prepad vo vývoze predstavuje 24 percent, Tchajwan 51, J. Kórea 32, USA 42 a Japonsko 54 percent. V dovozoch predstavuje prepad napríklad v  prípade Tchajwanu až  71, USA  49 a Japonska 36 percent. Zdroj: SST ČR R edakcia mesačníka tradične v Brne udeľuje, po konzultáci­ ách s odborníkmi z odvetvia, Cenu časopisu Strojárstvo/ Strojírenství, za prínos k  rozvoju stro­ járstva v  Českej a  Slovenskej republi­ ke. Nebolo tomu inak ani na 52.  roč­ níku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Cenu si odniesla firma Fanuc Robotic Czech, spol. s r. o., Praha. Na fo­ tografii odovzdáva riaditeľka vydavateľ­ stva Media/ST, Antónia Franeková, oce­ nenie konateľovi spoločnosti Petrovi Duchoslavovi. Cena časopisu m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby SR Tlačová konferencia s ministrom hospodárstva. Zľava riaditeľka sekcie Eva Sabóová, vedľa veľvyslanec SR v ČR Peter Brňo. TEXT/FOTO: Ján Minár Slovenský deň na MSV Lídrom slovenského priemyslu je automobilová, strojárska a  elektrotechnická výroba. Výroba spotrebnej elektrotechniky s vyššou pridanou hodnotou sa stáva dôležitým odvetvím rozvoja odvetvia a zamestnanosti. S lovensko očakáva v  tomto roku rast HDP na úrovni 2,8  percen­ ta a  jeho postupný medziročný rast (napr. v  roku 2013 na úrov­ ni 4,7  percenta). Reálny rast vývozov by mal dosiahnuť 4,6 percenta a reálny dovoz 5,5 percenta. Hospodársky rast je ťahaný prevažne zahra­ ničným dopytom. K rastu HDP najviac pri­ spieva výroba strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. Tradiční obchodní partneri Ani rok 2010 sa nevymyká z  tradičnej orientácie slovenského exportu. Česká republika spolu s  Nemeckom patria k  na­ šim najvýznamnejším partnerom. Nemecko s  obchodným obratom 14,54  mld.  EUR a Česko s obratom 10 mld. EUR dominujú na slovenskom trhu. Nemecko investovalo na Slovensku 3,5 mld. EUR a ČR 2 mld. EUR. Medzinárodný menový fond podľa správy MHV SR predpokladá v tomto roku aj vyšší rast HDP v rámci eurozóny. Podľa priesku­ mu Európskej komisie (september 2009) len jedno percento zahraničných investorov plá­ novalo v dôsledku krízy odísť zo Slovenska. V ostatných krajinách sa toto číslo pohybo­ valo na úrovni 5 percent. Budúcnosť krajiny je v  nových, progresív­ nych technológiách, ktoré prinášajú vyso­ kú pridanú hodnotu, znižujú surovinovú a  energetickú náročnosť na svoju výrobu a vo väčšej miere využívajú domáci vedec­ ko­technický potenciál. Hlavným stimulač­ ným nástrojom pre investorov by tak nemali byť nízke náklady na pracovnú silu, ale ino­ vácie, výskum a spolupráca s vysokými škola­ mi. Toto sú zároveň priority nového vládne­ ho kabinetu v oblasti hospodárskej politiky. Strojárstvo dominuje priemyslu Výroba dopravných prostriedkov z  pohľa­ du štatistiky hovorí, že je naďalej najsilnej­ ším odvetvím strojárstva. Ich výrobe patrí 20­percentný podiel na celkovom priemysle SR. Produkcia odvetvia strojárstva má na cel­ kovom priemysle podiel 32,5 percenta a po­ diel na priemyselnej výrobe 42,3 percent. 10/2010  www.strojarstvo.sk48

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Na Národný deň SR prišli desiatky podnikateľov z Česka a Slovenska. Vývoj v tomto roku ukazuje, že odvetvie pre­ koná krízu ako jedno z prvých a prejde do rastovej fázy. K základným trendom odvetvia, ktoré budú znamenať aj jeho rast, patrí rast LCD prie­ myslu, vrátane výroby najmodernejších 3D televízorov. Nemenej dôležitý v  spojitos­ ti s  automobilovou výrobou je trend po­ kračujúcej elektronizácie vozidiel, ale najmä rozvoja elektromobilov a  hybridných auto­ mobilov. Rastový trend sa očakáva v  me­ chatronike, ako synergii výstupov strojárstva a elektrotechniky. Dôležitým trendom bude rýchly rozvoj a participácia odvetvia na „zele­ ných“ technológiách a rozvoji alternatívnych zdrojov energie. minister Juraj miškov v Brne V  rámci priebežnej spolupráce medzi re­ zortmi hospodárstva SR a ČR sa na výstavis­ ku v predposledný deň konania MSV usku­ točnilo štvrté zasadanie medzirezortnej konzultačnej komisie. Právny rámec dala to­ muto orgánu dohoda z roku 2004. Podujatie sa uskutočnilo v  rámci tradičné­ ho Slovenského dňa na MSV. Tohtoročného podujatia sa zúčastnilo vyše 50 slovenských firiem. Otvorenia národného dňa sa zúčast­ nil minister Juraj Miškov a  veľvyslanec SR v ČR Peter Brňo. Za českú stranu Miškovov rezortný kolega Martin Kocourek. Za prítomnosti desiatok slovenských a  čes­ kých podnikateľov sa v galérii Rotunda paviló­ nu A brnianskeho výstaviska uskutočnilo stret­ nutie a oficiálne otvorenie národného dňa. Miškov v  otváracom prejave povedal, že MSV vďaka odborovej štruktúre, návštev­ nosti a množstvu odborných podujatí, pre­ sahuje stredoeurópsky rámce veľtrhov. „Je potešiteľné, že účasť slovenských firiem na MSV patrí tradične k najvyšším. Aj cez túto optiku vnímame veľtrhové Brno aj ako naše mesto,“ povedal minister Miškov. Rokovanie medzirezortnej konzultačnej komisie, kto­ rú v tento deň spoločne s Kocourkom otvo­ ril, považuje za zvlášť dôležitú. „Pred pár me­ siacmi sa v oboch našich krajinách zmenila vláda. Dnes máme k sebe bližšie aj v hospo­ dárskych otázkach,“ dodal. „Myšlienku slovenského národného dňa podporujem. Aj keď máme k  sebe tradič­ ne blízko, predsa len sú detaily na ktoré nazeráme rôzne. A toto je priestor na dvoj­ strannú výmenu názorov, zjednotenie po­ stupov, najmä pri aktivitách na tretích tr­ hoch, spoločných postupov v  európskych štruktúrach a pod. Očakávame efektívnejšie spoločné postupy v oblasti strojárstva, ener­ getiky a  elektrotechniky,“ povedal minister Kocourek. Počas stretnutia s  podnikateľmi sme za­ znamenali niekoľko zaujímavých námetov. František Alberty z Tisovca sa Miškova pýtal na spôsob podpory slovenských exportérov. Eva Szabóová, šéfka sekcie, objasnila, že stá­ le platí schválená Stratégia podpory exportu na roky 2007 – 2013. Následne bolo prijaté aj uznesenie vlády, hovoriace o finančnej pod­ pore exportu. Ale v reálnom živote sa toto uznesenie nerealizovalo... Ministerstvo však podporuje malé a stredné podniky pri účas­ ti na medzinárodných veľtrhových podu­ jatiach. Podľa Szabóovej rezort pripravuje odpočet realizácie uvedenej Stratégie a ná­ sledne aj jej novelizáciu. Vyzvala preto pod­ nikateľov Slovenska, aby sa svojimi pripo­ mienkami zapojili do jej tvorby. Ján Badžgoň, prezident Zväzu elektrotechnic­ kého priemyslu, by privítal z úrovne vedenia rezortu náčrt spoločného Slovensko­českého postupu pri prieniku na tretie trhy, ako aj po­ dobný postup národných exportných bánk. Hospodárska kríza poznamenala odvetvie strojárstva. Jeho tržby vlani klesli o 30 per­ cent, vývoz o 26 percent a počet pracovní­ kov sa znížil o 18 percent, čo je o vyše 24 tis. Zamestnancov menej ako rok pred tým. Klesol aj počet strojárskych firiem zo 715 v roku 2008 na 528 v roku 2009. Rok 2010 je podľa ekonomických analytikov rokom sta­ bilizácie odvetvia. Mierne zlepšenie sa oča­ káva koncom budúceho roka. Dynamická elektrotechnika Prvé desaťročie nového milénia boli v zna­ mení dynamického rastu elektrotechnické­ ho odvetvia. Podľa tržieb patrí elektrotech­ nickému priemyslu po strojárstve a nergetike tretia priečka v rámci priemyslu. Po strojár­ stve je druhým najväčším zamestnávateľom s počtom vyše 70 tis. ľudí. Martin Kocourek, minister priemyslu a obchodu ČR Hostia navštívili aj spoločný stánok MHV SR a SOPK www.engineering.sk  10/2010 49 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT/FOTO: Sláva Štefancová, Jana Zajasenská Ing. Václav Černý konateľ spoločnosti Staübli Systems, s.r.o. Ako pobočka švajčiarskej firmy Stäubli, fungujeme v Pardubiciach od roku 2005 a na MSV prezentujeme ako jediná firma systémy pre rýchlu výmenu foriem pre plastikársky prie- mysel. Tie pomáhajú automobilkám skrátiť neproduktívnu časť výmeny foriem a zefek- tívniť tak výrobný proces. Svojim partnerom ponúkame komplexné riešenia, čo je naša veľká výhoda. Čo sa týka noviniek, predstavujeme nový rad hydraulických rýchlospojok, nový systém chladenia foriem – tzv. rozbočovač, magnetické upínanie foriem a robota na vyberanie výliskov z dielov. Naši klienti chcú nové veci a hlavne záruku kvality, ktorú im my dokážeme ponúknuť, rovnako ako školenia a semináre ku všetkým produktom a ser- vis 6-osích robotov. Ekonomicky sme si tento rok polepšili aj keď je to boj. Firiem, ktoré investujú je menej a konkurencia sa stretáva, čo samozrejme tlačí na cenu. Zatiaľ nadokážeme povedať, či bude obrat v budúcom roku rovnako stúpať. Momentálne je veľký problém s cenami ma- teriálov, ocele a mosadze, ktoré stúpajú rovnako ako ceny energií. Jaromír Studený PR service manager, SIEMENS, s. r. o. Predchádzajúci obchodný rok, ktorý za­ čal 1. októbra 2008 a  skončil 30. sep­ tembra 2009, mala skupina podnikov Siemens v Českej republike obrat 30 mi­ liárd Kč. Obchodné výsledky aktuálneho obchodného roka budeme poznať až na začiatku novembra. S 10 tisícmi zamest­ nancov, ktorí pracujú v obchode a vo vý­ robe v deviatich závodoch na území ČR, patríme medzi najvýznamnejších dodá­ vateľov v ČR. Na veľtrhu vystavujeme len časť nášho portfólia, pretože Siemens sa nevenuje len priemyselnej automatizá­ cií, ale aj verejnej infraštruktúre, energe­ tike a zdravotníctvu. Zaujímavosťou je, že Siemens je jednou z mála firiem, ktorá sa zúčastnila všetkých 52 ročníkov MSV v Brne. Tento rok vystavujeme riadiace systémy a  pohony pre obrábacie stro­ je. Highligtom tohtoročnej expozície je oslava 50 rokov, odkedy bol na trh uve­ dený náš riadiaci systém pre obrábacie stroje, ktorý sa volá Sinumerik. Tento so­ fistikovaný systém má na českom trhu dominantné 53­percentné postavenie a  českým výrobcom obrábacích stro­ jov umožňuje, aby sa uplatnili nielen na českom trhu, ale aj na trhu v zahraničí. Vlajková loď a  najvyššia rada systému Sinumerik vie riadiť zložité stroje, kto­ ré vedia obrábať v piatich osách. Do bu­ dúceho obdobia vstupujeme pozitívne. Známky oživenia počas recesia, ktorá sa ťahá už dva roky, sú viditeľné. Pozorujú to určite aj iné firmy. Predpokladáme teda postupné zlepšovanie situácie. STABILIZÁCIA TRHU O tom,akovnímajútohtoročnýMSVv Brnevystavujúcefirmy,s čímprišlinaveľtrh a aké sú ich očakávania do konca tohto roka, sme sa rozprávali so zástupcami jednotlivých spoločností. m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Ing. Jindřich Švehla Marketing, Škoda Machine Tool a. s. Tento rok po ťažkých dvoch rokoch zaznamenávame určité zlepše- nie po citeľnom prepade. V  Nemecku sa začínajú obnovovať pro- jekty. Odvetvie ťažkých obrábacích strojov kríza až tak zásadne ne- zasiahla. Najväčším odborom, v ktorom sa naše stroje využívajú, je výroba energetických zariadení a hlad po energetike je všade vo sve- te veľký. Podstatnú časť našej produkcie sme uplatnili práve v tých- to odvetviach. Aj Čína a India investujú veľké prostriedky do výroby elektrickej energie. V Brne vystavujeme náš klasický výrobný program. Každý rok inovujeme, sledujeme konkurenciu a snažíme sa byť pred ňou.Tým zlepšujeme parametre našich obrábacích strojov. Aj na- priek rastúcej konkurencii ázijských výrobcov si myslím, že naše stro- je si budú nachádzať stálych zákazníkov. Budeme, samozrejme, núte- ní vyrábať vysoko sofistikované stroje s vysokou pridanou hodnotou a vysokými technickými parametrami. Očakávame, že prepad dopy- tu sa zastavil a predaj sa vráti na úroveň spred dvoch rokov. Veríme v uplatnenie našich zdrojov, pretože trh s energetikou sa bude rozras- tať. Podmienkou je, samozrejme, vysoká kvalita a technická úroveň. Svojich zákazníkov máme aj na Slovensku a radi by sme sa k nim vrá- tili a oslovili ich. Očakávame, že zlepšenie ekonomickej situácie sa do- staví aj na Slovensko, kde si nájdeme svojich zákazníkov. Dipl. Ing. Jaroslav Sklenár Riaditeľ, Rübig SK, k. s. Náš prvý dojem z  veľtrhu je, že je väčší a  silnejší ako vlani. Máme teda z neho celkom dobrý dojem. Náš stánok sa nachá- dza v hale, v ktorej sme si želali byť. Úroveň služieb na veľtr- hu je podľa mňa veľmi dobrá a vyhovuje nám. Predstavujeme tu nové spôsoby povrchovej úpravy – systém DLC – diamant like carbon a platon extendit, ktoré sú určené pre súčiastky vy- soko namáhané na oter a potrebujú mať vysokú odolnosť voči korózii. Okrem toho prichádzame aj s jednou ekonovinkou – a to kované časti a závažia pre rybárov. Budúcnosť ukazuje, že olovo by sa malo vytrácať z vôd. Rybári by mali používať skôr ekologické materiály. Je to ukážka toho, že aj ťažká strojárina sa môže uberať komerčným smerom. V európskych vodách sa na- chádza momentálne viac ako tri tisíc ton olova a my sme prišli s riešením, ktoré by mohlo urobiť v týchto vodách trošku po- riadok. Očakávania máme veľké. Máme stanovené nové ciele – chceme sa s našimi novými technológiami presadiť nielen na slovenskom, ale aj na východoeurópskom trhu. Druhým cieľom je dostať sa s high technológiami v oblasti tepelného spracova- nia a výroby zariadení na trh krajín bývalého sovietskeho zväzu. Výstavy vo východnom sektore ukázali, že dopyt v tejto oblasti existuje. Prezentáciou našej firmy sme sa zaoberali aj v časopise Strojárstvo a prinieslo nám to zaujímavý efekt. Ing. Václav Čurilla Obchodný úsek, SEZ Krompachy SEZ Krompachy a. s. ako líder na slovenskom trhu vo výrobe elektrotechnických výrobkov pri­ šiel prezentovať na veľtrh hlavne svoje elektrotechnické výrobky, produkty strojárskej výroby a nástrojárne. Z noviniek by som spomenul novú montážnu linku (ktorú tu samozrejme ne­ môžeme predviesť) na montáž ističov základnej rady – 10 a 16 ampérových. Linka produku­ je každých 4,5 sekúnd jeden istič, čiže za minútu asi 13 ističov. Očakávame od tejto novinky v prvom rade zvýšenie efektivity a produkcie ističov. Ako každú inú firmu, aj nás zastihla rece­ sia finančnej a hospodárskej krízy, ktorá sa odrazila aj v predajnosti našich výrobkov. V súčas­ nej dobe, keď sa zaznamenáva rast jednotlivých ekonomík, odzrkadľuje sa to aj na dopyte po našich výrobkoch na domácom i zahraničnom trhu, kde je viditeľný postupný nárast objed­ návok a priaznivejšie vyhliadky nášho predaja. Naša spoločnosť opäť prijíma nových zamest­ nancov. Do konca roka očakávame zvýšenie produkcie, a tým aj predaj ističov. Okrem preda­ ja výrobkov NN a VN na domácom trhu sa presadzujeme aj v predaji výrobkov na svetovom trhu. V súčasnosti obchodujeme približne s 30 krajinami, a to na zahraničnom trhu v Európe, Ázii a v Afrike. www.engineering.sk  10/2010 51 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Ing. Petr Strunz konateľ spoločnosti PROFIKA s. r. o. Naša firma patrí medzi najstaršie a najstabilnejšie strojárske firmy na českom a slovenskom trhu. Dodávame vysoko produktívne CNC stroje HYUNDAI­KIA spolu so špeciálnymi via­ cosovými SWISS TYPE sústruhmi HANWHA. Od začiatku roku 2010 predávame – z dôvo­ du oživenia výroby – podobne ako v čase pred rokom 2009. V skladoch v Európe máme viac než 100 ks jednotiek CNC strojov, vrátane niekoľkých obrovských horizotiek. Zatiaľ nemáme problémy s dodacími termíny, ako strojov, tak i ND. Na veľtrh sme prišli s ambíciou podporiť a oživiť existujúce obchodné a partnerské vzťahy a nadviazať nové. To, že naša účasť na veľtr­ hu bola úspešná, dokazuje skutočnosť, že hneď v prvý deň sme zaznamenali prvý obchodný kontrakt. Uvedomujeme si však, že dôsledky krízy majú dlhodobejší charakter a ak chceme predávať, musíme svojim klientom poskytnúť to, čo v danej situácii potrebujú, a to je kvalit­ né financovanie. Aj oni potrebujú čas a podmienky na rozbeh vlastnej výroby. V súčasnos­ ti zákazníkov zaujíma mimo technických parametrov predovšetkým cena a spôsob financo­ vania. Ponúkli sme im preto výhodu v podobe vlastného financovania, bonusov a zliav. Pre nás je samozrejmosťou inštalácia strojov u zákazníkov, zaškolenie ich obsluhy, odborný tr­ valý servis a obrovský sklad ND. centrum MCV 1800MULTI je představite- lem řady multifunkčních obráběcích cen- ter z produkce TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín, které je svými parametry předurčeno k obrábě- ní rozměrných a  tvarově složitých dílců v oborech klasického strojírenství, ale díky možnosti obrábění v pěti osách se součas- nou možností soustružení také v  nároč- ných oblastech energetiky. V  kombinaci s „know how“ společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. a jejich partnerů se otevírá nová oblast Ing. Marek Hala vedúci predaja Divize CNC, TAJMAC-ZPS, a. s. Situace se od jara letošního roku situace zlepšila. V  současné době zpracováváme spoustu nabídek a co je hlavní rozdíl o pro- ti předešlým měsícům, daří se je i zrealizo- vat v  konkrétní obchodní případ. Hodně také pomáhají dotační programy EU a vlá- dy ČR. Na MSV sme letos představili stroj MCV 1800MULTI, nové portálové multi- funkční centrum. Stroj byl oceněn zlatou medailí IMT. Vertikální portálové obráběcí uplatnění našich strojů – výroba ozube- ní a ozubených kol v širokém rozsahu. Do Brna jsme přijížděli s určitým očekáváním, ale toto očekávání se přetavilo v naprosté nadšení. Musím říci že jsme letošní veletrh vyhodnotili jako nejlepší za posledních 5 let. Uskutečnilo se více jak 200 obchodních jednání. Dokonce jsme neplánovaně pro- dali některé stroje přímo na veletrhu, což za svou kariéru nepamatuji. V sočasností se náš podnik vydal cestou ví- ceosých obrábění a multifunkčních strojů. Krize ukáza, že v  klasických technolo- giích nemáme šanci do budoucna uspět. Uvědomují si to i zákazníci, kteří jsou nuce- ni vybírat si práci s vysokou přidanou hod- notou, protože klasika je neuživí. Naše další plány? Chceme stabilizovat si- tuaci na domácím i  zahraničním trhu. Z  nových plánů připravujeme akvizici do leteckého průmyslu. Investovali jsme ne- malé prostředky do nové prodejní sítě na Balkánu, kde věříme v brzké výsledky. Zvažujeme zoganizovat workshop ke konci tohoto roku. V mém pracovním plánu jsou pak v podzimních měsících četná jednání s našimi evropskými dealery v místech je- jich teritorií, která by měla přispět k posíle- ní naší pozice v zahraničí. RNDr. Aleš Kobylík Riaditeľ, Technodat, CAE-systémy, s. r. o Zlín MSV hodnotím primerane pozitívne. Veľtrh v Brne sa vyvíja a je dnes iný ako pred 10 rokmi. Brno sa stalo platformou, ktorá je dôležitá. Z nášho pohľadu ho vidíme skôr ako príležitosť udržiavať vzťahy so zákaz- níkmi, než šancu prilákať prevratný počet nových zákazníkov. Ukazuje sa, že potenci- onálni zákazníci si tu nájdu informácie, kto- ré ich pritiahnu. Veľtrhu v Brne aj Invexu sa zúčastňujeme pravidelne od roku 1992. Oceňujem, že naša firma bola umiestnená v hale, kde sa združovali strojárske techno- lógie. Naša účasť na veľtrhu bude určite po- kračovať aj v budúcom období.

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Barbara Turčíková FOTO: Soňa Handzová, HABA Czech, s. r. o. Rozhodujúci rozdiel Aby mohol vysoko kvalifikovaný výrobca strojov, prípravkov, špeciálnych prístrojov, zariadení, nástrojov a foriem rozvinúť svoje silné stránky, spravia zamestnanci firmy HABA Czech, s. r. o., rozhodujúcu prípravnú prácu. Dnes sa na jej precízne dosky z ocele, hliníka a iných materiálov a na ich použitie ako polotovaru či hotových výrobkov spoliehajú tisíce zákazníkov v celej Európe, od živnostníkov až po priemyselné koncerny. O firme rozpráva Štefan Kosír, obchodný zástupca pre Čechy a Slovensko. Prečo sa rozhodnúť pre spoločnosť HaBa? Aby ste sa vy mohli spoľahnúť na nás, spo­ liehame sa my výlučne na vybraných dodá­ vateľov, ktorých výrobky sme otestovali od legujúcich zložiek až po štruktúru (zloženie), a ktoré sme vyhodnotili ako bezchybné. Aby diel skutočne zodpovedal výkresovým tole­ ranciám aj po odopnutí zo zveráka či z uchy­ tenia obrobku, podrobujeme naše materiá­ ly ešte raz špeciálnemu žíhaniu a zbavujeme ich zaťažujúceho pnutia. Tento postup, vy­ vinutý v spolupráci s inžiniermi spoločnos­ ti HABA, zlepšuje opracovateľnosť, ktorá je rozhodujúca a  určuje aj rozmerovú stálosť obrobkov počas ich celej výrobnej fázy. Čo môže zákazník očakávať? Nezáleží na tom, či má diel veľkosť škatuľky od zápaliek alebo konferenčného stola. U nás zákazník dostane optimálny polotovar, kto­ rý je narezaný, ofrézovaný alebo vybrúsený. S rozmermi až do 2 x 5 m, hrúbkou až do 250  mm a  niekoľkými tisíckami ton rôz­ nych materiálov v sklade sa môže kedykoľ­ vek spoľahnúť na našu schopnosť pohotovej dodávky a  flexibilitu. Na našich najväčších brúskach môžeme opracovať napríklad ob­ robky až do priemeru 3 600 mm alebo ob­ robky s rozmermi 1 000 mm x 13 000 mm. Riešenie zákazníka je rozhodujúce... Ak zákazník chce vyvinúť nový stroj, opti­ malizovať dané zariadenie alebo hospodár­ nejšie vyrábať nejaký diel, poskytneme roz­ siahle poradenstvo a užitočné rady, až kým sa spoločne nedopracujeme k  najlepšiemu riešeniu. Keď poznáme požiadavky, ktoré má zákazník na daný diel, môžeme navrhnúť optimálny materiál aj so zodpovedajúcim výrobným procesom. Zákazku dokážeme vybaviť do 24 hodín vďaka optimálnemu prepojeniu predaja, výroby a  špedície. Pri operáciách, ako je rezanie laserom, plazmou, vodným lúčom a CNC opracovanie, spolu­ pracujeme s vybranými špecialistami. Ponuka výrobkov Oceľ: Ck45, K52, Planstahl, C­Stahl, EC80, 2316­S Inox: 1.4301, 1.4435, 1.4404 Nástrojová oceľ: rôzna presná / precízna plochá oceľ Špeciálne materiály: Toolox 33 a 44 Hliník: G­Alu25, G­Alu340, Alu28, Alu35, Alu50, Alu7075, Planalu N, Planalu G Služby: výlisky, kooperácia / výroba za mzdu, GU pre kompletnú výrobu dielcov a konštrukčných skupín. HABA Czech, s. r. o. Litobratřická 686 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou tel.: +420 515 225 121 e­mail: info@haba­sro.cz www.haba-sro.cz Miloš Roháč a Štefan Kosír (vpravo) www.engineering.sk  10/2010 53 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Jozef Jasenák FOTO: archív redakcie Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) Trnava, ako jediné profesijné združenie v oblastizvárania,prevzalazáštitunadjubilejnýmXX.ročníkomvýstavyWELDING 2010, konanej ako súčasť MSV v Brne. V rámci expozície sa prezentovali slovenskí výrobcovia zváracej techniky – členovia SZS. V   rámci odborného programu sa 15. 9. 2010 v pavilóne P uskutočnil odborný seminár „Slovenské zvá­ ranie“ s  viacerými prezentáciami, o ktorých budeme informovať čitateľov me­ sačníka Strojárstvo/Strojírenství v niektorých z ďalších vydaní. Spoločnosť Formica Nitra predstavila na báze osvedčeného zváracieho poloautoma­ tu For MIG 452 nový zvárací zdroj s dvomi podávačmi drôtu. K výhodám tejto aplikácie patrí možnosť zvárania dvoch pracovných úloh striedavo s jedným prúdovým zdrojom, napríklad: koreňový a krycí zvar, plný a tru­ bičkový drôt, rozdielne materiály a prieme­ ry drôtov. Ďalej nie je nutná výmena cie­ vok s drôtmi v podávači a výmena horákov, čím sa skracuje čas na technickú prípravu. Podávače sa prepínajú prepínačom na skrini zdroja. Pre každý podávač možno naprogra­ movať nezávislé zváracie parametre na zvá­ racom zdroji. Oba podávače môžu mať kva­ palinou chladené horáky, prípadne jeden z horákov môže byť chladený plynom bez kvapalinového chladenia. Podávače sú vyba­ vené kvalitným štvorkladkovým podávacím mechanizmom s ozubením. Dlhoročný slovenský výrobca EKOKOROK, s. r. o., Žilina prezentoval prenosnú kombi­ novanú filtračnú jednotku. Je určená na od­ sávanie a  filtráciu vzduchu pri činnostiach, kde vzniká nadmerné množstvo prachových častíc väčších ako 10 mikrometrov a koncen­ trácií do 50 g/m3 . Zachytáva exhaláty v mies­ te ich vzniku pomocou jednej alebo dvoch ohybných hadíc a koncoviek. Filtračná jed­ notka má kombinované filtračné stupne. Táto filtrácia zabezpečuje filtráciu pevných aerosolových a  plynných častíc. Filtračná jednotka je vybavená indikáciou činnosti elektrofiltrov, pri poruche alebo pri maximál­ nom znečistení filtračných vložiek sa zariade­ nie automaticky vypne. Jednoznačné zameranie na robotizova­ né aplikácie sa stáva prioritným cieľom čin­ nosti ďaľšieho slovenského výrobcu, spoloč­ nosti KOVACO. V  rámci všetkých činností spojených s realizáciou komplexných robo­ tizovaných pracovísk spoločnosť ponúka Inovatívne zváracie polohovadlá typu SP prezentované na posteroch. Sú určené na polohovanie najmä objemných a  ťažkých zvarkov na dosiahnutie optimálnych pod­ mienok pracovného procesu. Polohovanie je možné v troch nezávislých osiach. Otáčanie vodorovnej a zvislej osi je pomocou elektro­ motora. Zdvih ramena zabezpečujú hydrau­ lické valce poháňané samostatnou hydrau­ lickou jednotkou. Ovládanie polohovadiel je pri ručnom zváraní z  ovládacieho pa­ nelu umiestneného na elektrorozvádzači. Umožňujú polohovať rôzne typy zvarkov, ako sú nosné rámy, kontajnery, veľkorozme­ rové komory a iné. Umiestnením polohova­ diel oproti sebe možno polohovať aj dlhé zvarky, napríklad kruhové nádrže, nosníky vagónov a podobne. Zváracie polohy možno programovať, čo pri ručnom zváraní zabez­ pečuje dodržiavanie technologického po­ stupu zvárania. Presnosť polohovania a ďal­ šie zvyšovanie produktivity a  kvality práce umožňuje nasadenie polohovadla so zvára­ cím robotom. Veľtrhu sa zúčastnila aj spoločnosť MAHE. Ide o  firmu zaoberajúcu sa vývojom, výro­ bou a predajom zváracej techniky so sídlom vo Svite. Ako člen podnikateľskej skupiny MAHE, využíva všetky vzájomné spolupôso­ benia pre prvotriedny produkt. Všetky pro­ dukty sa vyrábajú podľa princípu „easy to use“ (ľahko použiteľné). Znamená to, že pou­ žívateľ produktu v krátkom čase dokáže ovlá­ dať zariadenie bez toho, aby musel podrobne študovať operačný manuál. Čas zapracovania nových pracovníkov sa tak primerane redu­ kuje. K popredným inováciam patrí „sycon“ Software. Použitím tohto softwaru môže zá­ kazník sám meniť všetky zváracie parametre, ako aj definovať charakteristiku a  aplikáciu. Updaty sú už samozrejmosťou a  zaručujú bezpečnosť investície do budúcnosti. Slovenský deň v  odbore zvárania, ktorý sa konal počas štátneho sviatku, vhodne do­ plnilo slávnostné odovzdávanie cien víťa­ zom medzinárodnej súťaže mladých zvára­ čov „Zlatý pohár Linde“. V silnej konkurencii získali naši zvárači z Tlmáč dve prvé miesta, čo je dôkazom vyspelosti nášho vzdelávania a dlhoročnej spolupráce s profesijnými zdru­ ženiami v odbore zvárania. WELDING 2010 – úspešná prezentácia slovenského zvárania 10/2010  www.strojarstvo.sk54

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Smer východ... Petr Duchoslav (vpravo) odovzdáva cenu Václavovi Brunclíkovi. A j takto by sa dal parafrázovať nadpis v stánku spoločnosti Fanuc Robotics Czech, s. r. o., pri príležitosti malého jubilea. Fanuc už desať rokov pôsobí na českom a následne aj na slovenskom trhu. Celá dekáda je úzko spätá so spoločnosťou ARC­H, a. s., z Plzne. Firma zabezpečuje realizáciu robotizovaných systémov Fanuc strojárskym a ďalším priemyselným firmám. O význame spolupráce a o prvých krokoch spoločnosti na prvom výcho­ doeurópskom trhu hovoril Gerald Mies z Fanuc Robotics Deutschland. Na malej slávnosti počas MSV v Brne sa zúčastnili manažéri oboch spoločností. Petr Duchoslav stál pri zrode spolupráce a  dnes je konateľom českého Fanucu. Za desaťročnú spoluprácu poďakoval riaditeľovi spoločnosti ARC – H Václavovi Brunclíkovi a ako výraz ocenenia mu odovzdal bronzovú sochu s príznačným názvom „Snaha o pokrok“. -jm- Redakčným objektívom... Minister Juraj Miškov si počas Slovenského dňa na veľtrhu našiel čas aj na krátky rozhovor so šéfredaktorom časopisu Strojárstvo/Strojírenství Jánom Minárom. PrezidentZväzuelektrotechnickéhopriemysluJánBadžgoňsapočasdiskusie s ministromMiškovomzamýšľanadmožnosťouspoločnéhopostupučeských a slovenskýchpodnikateľskýchsubjektovnatretíchtrhoch. O obrábacie stroje je na výstavách vždy veľký záujem. V expozícii časopisu Strojárstvo/Strojírenství bolo počas veľtrhu rušno. Ďakujeme firme SECO Autotrans, s. r. o. za spoluprácu. Keď diskutujú odborníci... m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Industry EU, s. r. o. Spoločnosť Industry EU, s. r. o., celý rad rokov prevádzkuje Európsky inter- netový informačný systém www.industry-eu.cz pre oblasti: strojárstvo, sta- vebníctvo, plasty, zváranie, auto – moto, elektro, ekológia a obaly. Systém navštívi mesačne viac ako 450 000 užívateľov. Na mSV 2010 v Brne spoločnosť predstavila nový internetový obchodný dom www.eshop-eu.cz. V tomto e-shope môžu ponúkať svoje výrobky a to- var firmy z oboru. Spoločnosť Industry-EU ďalej úspešne prevádzkuje a rozvíja B2B systém www.poptavka-eu.cz. Slúži pre vyhľadávanie najnovších ponúk, dopytov a verejných zákaziek z Českej republiky a zo Slovenska. Týždenne je do neho zaregistrovaných viac ako 1 100 nových overených inzerátov. Systém www. poptavka-eu.cz umožňuje adresné rozposielanie dopytov podľa odborové- ho zamerania firiem a bezplatnú inzerciu výrobkov a služieb. Bezplatná linka: +420 800 400 464 info@.industry-eu.com John Guest Czech s.r.o. Firma John Guest Czech s.r.o., která patří ke skupině John Guest, jednoho z největších výrobců nástrčných spojek, ventilů, trubek a hadic z plastů pro různé oblasti průmyslového použití na světě, vystavovala na 52. MSV v Brně v pavilonu G1 ve stánku 70. Firma představila své nástrčné spojo­ vací systémy pro rozvody tlakového vzduchu, pneumatické rozvody, ná­ pojovou techniku, sanitární a topné systémy, spojky pro zafukovaná op­ tická vlákna a systém tzv. cartridgí, které umožňují zabudování zádržné techniky John Guest přímo do tělesa výrobku zákazníka. Mezi novými výrobky, které fir­ ma John Guest poprvé v České republice vystavovala, byly i spoj­ ky a Al­trubky pro tlakovzdušná zařízení pro vnější průměr trub­ ky 32 mm. Tyto spojky jsou vy­ ráběny z polypropylenu zesíle­ ného skleněnými vlákny a lze je používat pro tlakovzdušná zaříze­ ní do 10 bar. tel.: + 420 387 002 040 fax: + 420 387 002 048 e­mail: info@johnguest.cz www.johnguest.com STEM Slovakia s. r. o. FirmaSTEmponúkakompletnériešeniapracovískpredpovrchovýchúpravma- teriálov-otryskávaním.PodľatechnickéhozadaniaVámnavrhnemeriešenie a vypracujemepresnúponukunavhodnýtypotryskávaciehozariadenia.V po- nukemámeštandardnétypyotryskávacíchstrojovs metacímikolesami(záves- né,bubnové,stolové,priebežné),špeciálnenaotryskávanietlakovýchfliaš,drô- tua ajstrojenashot-peening(guličkovanie).Ponúkameajotryskávaciekomory naručnéotryskávanie-stavebnicové.Našoušpecialitoujenávrha realizácia prototypov,strojovzabudovanýchdoautomatickýchlinieka ajkompletnélin- ky.PracoviskoVámnavrhneme,vyrobíme,dodáme,zmontujemea servisujeme. Tel.: +421 905 493 750 www.stem.sk Cimcool Europe CImCOOL® je světový specialista a špička v oblasti řezných kapa- lin, olejů a maziv pro kovoobrábění. Hlavním mottem naší účasti na letošním brněnském veletrhu byla nabídka služby TOTaL FLUID maNaGEmENT (TFm), kterou poskytujeme v sofistikované podobě již několik let. Pro řízení olejového hospodářství ve výrobních pro- vozech máme k dispozici softwarový systém čárových kódů, servisní služby, jednotlivá zařízení pro snížení celkových provozních nákladů a bohaté zkušenosti v oblasti tribologie a technologie obrábění. Vzhledem k úspěšnému řízení projektů TFm posilujeme technic- ký i obchodní tým a stejně tak expandujeme i s řadou produktů zej- ména na tváření trub a rour – CImTUBE a dále tzv. produktů Future Technology na bázi přírodních esterů a obnovitelných zdrojů – CImFREE. www.cimcool.cz. 10/2010  www.strojarstvo.sk56 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

AgieCharmilles Letošní strojírenský veletrh, už druhý „po roce 2008“ byl svědkem počínajícího oživení na trhu obráběcích strojů. Firma agieCharmilles tentokrát přivezla na svůj stánek v samém centru pavilonu P „spoustu nových strojů“, jak hlásal slogan nad stánkem. Rok 2010 je pro stroje značky agieCharmilles přelomovým, neboť právě letos se představují nové stroje, vzešlé ze společného vývoje obou dřívějších značek. Vzhledem k tomu, že evropská premiéra je naplánována na výstavu amB ve Stuttgartu, byly nové stroje v Brně představeny netradičně – velkým plakátem s přehledem nového portfolia strojů. Drátové řezačky nově nabízejí ucelenou řadu ve 3 úrovních přesnosti a 4 velikostech od standardní CUT 20 P, až po extrémně přesnou CUT 3000. V sortimentu elektroerozívních hloubiček se představuje zcela nová střední řada FORm 200 / 300 a zejména novinka, velký stroj FORm 400. Novinky přináší také řada frézovacích center mIKRON, jejíž špičkové vyso- korychlostní 5-osé centrum HSm 400 U LP prošlo důkladnou optimaliza- cí, zaměřenou na maximální dynamiku, přesnost a kvalitu obrobeného po- vrchu. Ve své zákaznické verzi Precision tento výjimečný stroj dokáže zcela nahradit ruční dolešťování povrchu forem, když dosahuje přesnost obrábě- ného rozměru pod 1 mikrometr a výsledná drsnost se měří v nanometrech. Prvním uplatněním tohoto nového stroje je frézování dutin forem pro výro- bu LED diod s optickou kvalitou odrazného povrchu. Celkověhodnotímestrojírenskýveletrh2010jakoúspěšný.Návštěvníkůpřiš- lovýrazněvícenežv loňskémroce,a cojedůležité,přicházelijednato nových investicíchdovýrobníchstrojů.Zajímaliseo novinky,technickéspecifika- ce,řešilysenejvhodnějšítechnologie,a velkýzájemzačínábýto takéo auto- matizaci.DůkazemtohojenejenprodanývystavovanýstrojVCE600Pro,ale i mnohodalšíchkontraktůuzavřenýchv obdobístrojírenskéhoveletrhu. tel.: +420 511 120 200 www.gfac.com/cz STEP-FOUR CZ mSV v Brně se již podruhé zúčastnila společnost STEP-FOUR z Rakouska, zastoupená obchodním zástupcem pro ČR a SR, Pavlem Pardovským. Společnost se zabývá výrobou portálových 3D CNC frézek. V Brně před- stavili nejmenší a nejdostupnější model Basic 540, který návštěvníky zau- jal svou cenou 66 666 Kč (bez DPH). Tento model slaví velké úspěchy jak ve školách, kde studenti jásají nad jednoduchostí ovládání softwaru, tak u mo- delářů, atd. Dalším představeným modelem byl model 1000S z profi rady Xpert s au- tomatickou výměnou nástrojů. modelovou radu Xpert je již možno vy- užít v průmyslové oblasti u výroby prototypu, v sériové výrobě, v oblasti reklamy, architektury, v dřevařské výrobě. Ke všem modelům firma nabí- zí bohaté příslušenství, softwarové rozšíření pro cílené opracování a bez- platné poradenství. tel.: +420602775523 info@step-four.cz www.step-four.cz Walter Maschinenban GmbH Firma Walter maschinenban GmbH predstavila počas mSV Brno 5-osovú CNC brúsku HELITRONIC POWER, ktorá slúži na výrobu rotačných nástro- jov. Riadená je systémom FaNUC. Jej konečné vybavenie je riešené so zákaz- níkom (zásobník nástrojov, sada kotúčov...). Brúska disponuje najnovším firemným programom „TOOL STUDIO“ – softvérom na výrobu nástro- jov. Okrem tejto brúsky firma predstavila meracie zariadenie HELICHECK BaSYC a novú verziu „TOOL STUDIa“, ktoré je na CNC brúske. www.walter-machines.com b.wcz@walter-machines.com www.engineering.sk  10/2010 57 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Newtech NaletošnímmSVv BrněvystavovalafirmaNewtechsoustružnicko-frézo- vacicentrumNT1000.Strojsevyznačujekompaktnímprovedeníma speci- fickýmirysykonstrukce,kteréumožňujívysokouflexibilitua univerzálnost obráběnípřinadstandardnípřesnosti.Jepředevšímurčenprovýrobusloži- tějšíchmalýcha přesnýchdílců,napříkladprozdravotnickýa elektrotech- nickýprůmysl. Zřadystandardníchpětiosýchvertikálníchobráběcíchcen- terbylomožnov expoziciNewtechushlédnoutNmV3000.Strojreagujena rostoucípoptávkupopřesnéma efektivnímobráběnímalých,tvarověslo- žitýchdílcůa splňujenejnáročnějšípožadavkytrhuv tétooblastiobrábě- nívčetněsnadnéobsluhya seřízení.ObastrojejsoudodáványvčetněCaD/ CamsystémuEsprits plovoucílicencíprojednoPCa příslušnýmpostpro- cesorem.V jejichkonstrukcijsoupoužitypatentovanékonstrukčníprincipy DDm,ORCa DCGvyvinutéfirmoumORISEIKI.Jakonovinkuvystavovala firmaNewtechukázkybroušenínavysocepřesnýchvertikálníchbruskách japonskéhovýrobceTaIYOKOKI.Jednáseo řaduvertikálníchbrusekpro extrémněpřesnébroušenívětšíchrotačníchsoučástek.Hlavnívýhodouje možnostvýměnybrousicíchvřetena kotoučůumožňujícíbroušeníčel,vni- třnícha vnějšíchprůměrův automatickémcyklunajednoupnutí. tel.: +420 233 090 451 www.newtech.cz ECON-R, s.r.o. Firma ECON-R, s.r.o., poskytuje svojim klientom nový systém riešenia úspor pri používaní priemyselných mazív. Jeden z jej zakladateľov, firma ECOOL Kft už roky úspešne praktizuje u svojich zákazníkov v maďarsku a Rumunsku, systém servisu prevádzkových kvapalín v procese výroby – Ecool fluid management ( EFm ). Je to komplexný, dynamický systém sta- rostlivosti o prevádzkové mazivá, založený na aktívnej spolupráci s klien- tom, pričom celá zodpovednosť za bezproblémové a hlavne ekonomické prevádzkovanie mazív spočíva na dodávateľovi – firme ECON-R. tel./fax: 00421 – 2 – 45258546 e-mail: econ-r@econ-r.sk Rübig SK, k. s. Najhorúcejšou novinkou, s ktorou firma Rübig SK, k. s. prišla na veľtrh v Brne je projekt SIR – surface improvement by Rübig, ktorý je určený pre výrobu ozubených kolies a ozubených tyčí. V procese výroby odbúrava proces dob- rusovania po tepelnom spracovaní, čo má obrovský význam pri úsporách materiálu aj nákladov pri výrobe ozubení. Rübig priviedol proces nitridácie ozubení v plazme k do- konalosti. Oproti štan- dardnému procesu ide o čistý a k životnému prostrediu šetrný proces s jednoduchou obslu- hou, ktorý prináša ceno- vé zvýhodnenie pomo- cou skrátenia výrobného reťazca. www.rubig.com office.sk@rubig.com KTR CR, spol. s r.o. KTRKupplungstechnikGmbHjepřednísvětovývýrobceširokéhosortimen- tuhřídelovýchspojeka komponentůhydraulickýchsystémů,kterénacháze- jísvépoužitívevšechodvětvíchstrojírenství.NaletošnímmSV2010v Brněse společnostKTRzaměřilanapředstaveníspojekschopnýchpřenášetvelkékrou- tícíkrouticímomentya narozšířenísortimentuhydraulickýchkomponentů o chladičeolej/vzduch.KTRv současnédoběvyrábíhřídelovéspojkydimenzo- vanénapřenosjmenovitéhokrouticíhomomentuaždohodnoty377800Nm. Konkrétně byly k zhlédnutí tyto exponáty: » lamelová spojky RIGIFLEX N – největší přenášený jmenovitý krouticí mo- ment: 280 000 Nm; » zubová spojka GEaREX – největší přenášený jmenovitý krouticí moment: 135 000 Nm; » pružná spojka ROTEX – největší přenášený jmenovitý krouticí moment: 35 000 Nm; » chladič oleje – typ OaC – systém „vzduch – olej“. tel.: 00420 461 325 014 www.spojky-ktr.cz 10/2010  www.strojarstvo.sk58 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Koncern ZKL Koncern ZKL jako tradiční vysta­ vovatel na MSV v Brně na jeho 52. ročníku prezentoval svůj rozsah výroby speciálních ložisek. Tento sortiment ložisek byl rozšířen no­ vým typem ložiska pro nápra­ vy železničních kolejových vo­ zidel pro osobní přepravu. Jsou to speciální dvouřadá kuželíko­ vá ložiska PLC 810­13 (CTBU 130 x 230 x 160) pro podvozky vyso­ korychlostních kolejových vozi­ del. Tato ložiska jsou používána například na nových elektrických jednotkách 471 – City Elephant a byla také nominována na zlatou medaili MSV. Dalším speciálním exponátem pak bylo dělené váleč­ kové ložisko PLC 412­8, které bylo vyvinuto pro použití na válcova­ cích tratích pro významnou nad­ národní společnost. Prezentace tohoto exponátu byla podpořena speciální 3D projekcí, která náv­ štěvníkům přiblížila technologic­ kou náročnost těchto ložisek. TG drives s.r.o. TG drives s.r.o. představila novou verzi přímého elektrického pohonu na bází synchronního motoru s permanentními magnety. Motor je umístěn v zad­ ním kole vozítka. Při napájení z baterii 48V DC motor dosahuje až 450 ot/min (37 km/h). Trvalý moment pohonu je 75 Nm, maximální moment 120 Nm – to odpovídá trvalému výkonu 3 500 W, resp. 5 000 W. Řídicí jednotka pohonu zajišťuje nejen řízení motoru, rekuperaci, ale i řízení celého vozíku. Softwarové řízené a nastavitelné omezení momentu podle rychlosti umožňuje nastavení různých režimů jízdy – ekonomické, dynamické apod. Vozidlo je vybavené pa­ nelem s 3,5“ dotykovou obrazovkou pro zobrazování rychlosti, spotřeby, na­ pětí baterii, teploty motoru. Přes panel je možno volit typ režimu jízdy apod. Komunikace mezi panelem a řídicí jednotkou je po sběrnici CAN­BUS. www.tgdrives.cz tel.: +420 545 234 935 CNC Invest Group Společnost CNC Invest Group slaví v roce 2010 významné jubileum: 20 let trvání firmy – z toho 16 let dodávek kvalitních obráběcích strojů CNC na náš trh. V tomto jubilejním roce byly v rámci strojírenského veletr- hu představeny hned 3 novinky. Zcela nové vertikální obráběcí centrum OKUma GENOS 460, představitel ECO řady strojů OKUma, mecha- notronický soustruh ROmI C 510 z Brazilie a přesné pětiosé frézo- vací centrum XION ja- ponské firmy SUGINO. Všechny exponáty se těši- ly velkému zájmu náv- štěvníků a jsou k vidě- ní i v naší výstavní hale v Praze-malešicích, kam jsou všichni zájemci o CNC obráběcí stroje sr- dečně zváni. tel.: +420 272 088 911 www.cnc-invest.cz Profika, s. r. o. Spoločnosť Profika, s. r. o., predajca CNC obrábacích strojov, na tohtoroč- nom strojárskom veľtrhu v Brne predstavila niekoľko noviniek. Pozornosť zákazníkov priťahoval ako vysoko produktívny dvojrevolverový univerzál- ny CNC sústruh s protivretenom Hyundai – Kia machine, model SKT 180 TTSY, ktorý umožňuje vysokú produktivitu výroby, tak aj dva ďalšie obrába- cie stroje od toho istého výrobcu. Zaujímavými novinkami predstavenými na veľtrhu boli CNC sústružnícke obrábacie centrum značky Hyundai-Kia model SKT21Lm s riadiacim systémom Siemens (ide o bestseler ktorý bol doteraz ponúkaný len s CNC systémom Fanuc) a bezobslužný dlhotočný automat Swiss style značky Hanwha model XP/20S štandardne s protivre- tenom, aby sa obrobky vyrobili naraz v 1 stroji, s dostatočným počtom pev- ných i poháňaných nástrojov. Firma Profika, s. r. o. hneď v prvý deň zazna- menala prvé obchodné kontrakty a predala niekoľko strojov. Pretože dnes zákazníkov zaujíma predovšetkým cena strojov, ponúka im výhodu v podo- be bonusov a zliav. profika@profika.cz www.profika.cz www.profika.sk tel.: +420 544 135 120 www.zkl.eu www.engineering.sk  10/2010 59 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

MCAE Systems, CZ MCAE Systems je ryze česká firma, zabývající se již 15 let dodávkou 3D digitálních technologií pro vývoj výrobků. Stánek na MSV byl logicky uspořádán dle hlavních oblastí činnosti: 3D tiskárny, 3D modelování a průmyslový design, 3D digitalizace a měření a CAD/CAM (obrábění). 3D tiskárny – na veletrhu byla vedle osobních 3D tiskáren uPrint a letošní novinky uPrint Plus, které staví modely z odolného plas­ tu ABSplus™, vystavena také 3D tiskárna Dimension Elite. Je urče­ na pro rychlou výrobu pevných a přesných prototypových mode­ lů s použitím technologie rozpustných podpor SST (Soluble Support Technology). Prezentaci tiskáren uzavíral zástupce 3D výrobních sys­ témů FORTUS 400. Tato zařízení mají velký stavební prostor a vyso­ ký výkon při stavbě dílů. DESIGNsolution – nové designérské studio je vybaveno progre­ sivní technikou AliasDesign pro zpracování designérských návrhů. V průběhu celého procesu navrhování je plně k dispozici technolo­ gie rychlé výroby dílů, takže výstupem nemusí být jen fotorealistické vizualizace, ale i funkční prototyp. Veletržní prezentace byla zaměře­ na na ukázku technologických možností firmy na návrhu transport­ ního kufru. Multifunkční centrum pro CNC obrábění a  3D optické měření bylo středem zájmu mnoha firem. Šestiosý robot Kuka s řízenou sed­ mou osou (rotačním stolem) umožňuje velice efektivní řešení pro frézování komplexních modelů. Aby se tyto modely pro měření nemusely přemísťovat na jiné místo, je možné využít zařízení Tool Changer, které umí frézovací vřeteno odložit, poté uchopit měřicí hla­ vu a velký objekt detailně proměřit. Pro přípravu frézování je praco­ viště vybaveno CAD/CAM softwarem Tebis firmy Tebis, automati­ zované 3D optické měření zajišťuje 3D skener ATOS se softwarem Virtual Measuring Room firmy GOM. tel.: +420 549 128 811 www.mcae.cz LAPP KABEL Společnost LaPP KaBEL na mSV Brno přilákala spoustu návštěvníků. Hlavním lákadlem byly rovnou tři marilyn monroe, které z atraktivního sportovního vozu z 50. let a za doprovodu dobové swingové hudby roz- dávaly úsměvy na všechny strany. a proč ta 50. léta? Již minulý rok vypuk- ly oslavy nejznámějšího a zároveň prvního průmyslově vyrobeného ovláda- cího kabelu ÖLFLEX® , který uvedl na trh zakladatel společnosti Oskar Lapp. Nebyl by to však Lapp, kdyby vedle tradice nešel ruku v ruce s vývojem a inovacemi. Opět představil řadu novinek, jako například nový konektor EPIC® Powerlock pro zapojení nestíněných jednožilových kabelů o průře- zech od 35 do 300 mm2 , novou kabelovou vývodku SKINTOP® COLD pro použití při extrémně nízkých teplotách až do -70 °C, či kabel pro průmyslo- vý ethernet ETHTERLINE® FD P CaT.6, který díky svým vlastnostem dokáže odolávat olejům, oděru i UV záření. Všechny průmyslové ko- nektory, vývodky a hadice je možné si prohlédnout v 3D podobě v 3D knihov- nách (www.lappgroup.cz), takže na veletrhu nechy- běly ani 3D brýle a mož- nost podívat se na pro- dukty LaPP jinak! tel.: + 420 573 501 011 www.lappgroup.cz Megaflex, spol. s r. o. megaflex, spol. s r. o., již tradičně představil laserové značící, gravírova- cí a řezací stroje. Laserové systémy pro značení kovů a plastů SHINE Fiber, vybavené nejmodernějšími vláknovými lasery s výkonem od 10 do 50 W, jsou určeny pro integraci do výrobních linek, nebo i pro samostatně stojí- cí pracovní stanice. Skenerová hlava dokáže velmi rychle a přesně rozmítat laserový paprsek na značený předmět. Na veletrhu byl SHINE Fiber náv- štěvníkům předváděn vestavěný v pracovní stanici SERVaNT, v jejím nej- luxusnějším vybavení včetně automatického otočného stolu pro manipu- laci s popisovanými předměty a rotační jednotkou pro značení válcových předmětů po obvodu. Velký prostor byl věnován „flatbed“ laserovým gra- vírovacím a řezacím laserům TROTEC, tedy laserům, kde je distribuce lase- rového paprsku zajišťována pohyblivou hlavou. Velký zájem byl o nejmenší CO2 gravírku Trotec Rayjet. Dále byly vystaveny CO2 gravírky Trotec Speedy 300 a Speedy 500 s novým programem pro přesné řezání TROCam a Trotec FP100 s vláknovým laserem. tel.: +420-284 82 9696 fax: +420-284 82 9697 www.megaflex.cz 10/2010  www.strojarstvo.sk60 m S V B R N O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Elektrická formula TEXT/FOTO: Ján Vlnka Študenti Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty architektúry STU z tímu STUBA Green Team skonštruovalielektrickúformulu.Zúčastnilisas ňousútažea pretekovv nemeckomHockenheimenaFormulastudentGermany, nasvetoznámomokruhuformulyF1.Pretekysúorganizovanév rámcisúťažíFormulaSAE,kdeštudentisúťažiav konštruktérskej súťaži. Cieľom súťaže je navrhnúť a skonštruovať pretekársku formulu so spaľovacím, resp. elektrickým pohonom. B ratislavskí študenti, ako jediní z vý­ chodnej Európy, súťažili v kategó­ rii elektrickej formuly a ako jediní z východnej Európy za celú histó­ riu súťaže získali ocenenie. V celkovom pora­ dí obsadili 12. miesto. Technické parametre formuly Nosnou časťou elektrickej formuly s rozmer­ mi 2 790 x 1 480 x 1 077 je zvarený trubko­ vý priestorový rám, ku ktorému sú pomocou trojuholníkových ramien nezávisle zavesené kolesá (pneumatiky Continental 205/510/ R13 a disky z ľahkých zliatin BRAID 7J x 13) prednej a zadnej nápravy. Predná časť elektrickej formuly je vybavená povinným crash boxom. Za sedadlom jazdca je umiestnená povinná fire wall a  trakčný elektrický pohon z  jednosmerných moto­ rov s permanentnými magnetmi s výkonom 30 kW a časť zásobníka elektrickej energie. Zásobník elektrickej energie pozostávajú­ ci z  lítiových batérií, ktoré dávajú pomo­ cou battery management system napätie 84 voltov, je umiestnený ešte po bokoch jazdca. Formula dosahuje rýchlosť 110 km/ hod., zrýchlenie z 0 na 80 km je za 5 sekúnd. Dojazd je 50 km. Karoséria je vyrobená z uh­ líkových vlákien. Celková hmotnosť elektric­ kej formuly je 358,3 kg. Elektrická formula sa zúčastní začiatkom októbra pretekov v  talianskom Turíne na Formula Electric and Hybrid Italy. Slovenskej verejnosti sa elektrická formu­ la predstavila 5.  októbra 2010 na veľtrhu ELOSYS v Trenčíne. www.engineering.sk  10/2010 61

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Moskovské nádeje TEXT/FOTO: Peter Homola Ruský trh po prekonaní hospodárskej krízy rastie rýchlejšie, než sa očakávalo. V júli vyskočil odbyt automobilov medziročne o 48 percent, informoval pri príležitosti otvorenia moskovského autosalóna Zväz európskych firiem (AEB), ktorý združuje spoločnosti podnikajúce v Rusku. Dynamika ruského trhu prekvapila mnohých predstaviteľov 80 spoločností z 12 krajín. M oskovský autosalón sa usku­ točnil začiatkom septembra. Veľa ruských boháčov má veľ­ ký záujem o exkluzívne modely s mimoriadnou výbavou. Audi zaznamenalo na ruskom trhu za prvých sedem mesiacov 27­percentný medziročný nárast. Experti očakávajú, že ročný predaj áut v Rusku do roku 2015 vyskočí na 3 milióny, čo zodpovedá približne nemeckému automobi­ lovému trhu. Na moskovskom autosalóne sa predstavilo 600 modelov, pričom osem malo svetovú a sedem európsku premiéru. Okrem alinacie AvtoVAZ – Renault – Nissan sú v Rusku v ostatnom čase aktívni najmä Kórejci. Najzaujímavejšou novinkou trhu je VW Polo vyrábané v Rusku. Medzi svetovými premiérami predstave­ nými v  Moskve zaujal Renault Latitude, nový sedan, ktorý vyrába Renault Samsung Motors v Južnej Kórei. Renault, vďaka svoj­ mu 25­percentnému podielu vo firme AvtoVAZ, svojej fabrike v Moskve a ďalším podielom v aliančnom partnerovi – Nissan v Petrohrade hrá dôležitú úlohu. Podobne Lada Projekt R90, hlavná novin­ ka firmy AvtoVAZ, pochádza zo stajne Renault. Je to vlastne kombi Dacia Logan MCV s  mierne zmeneným čelom vozidla. Tento automobil, ktorého výroba sa má za­ čať v prvnom štvrťroku 2012, bude prvým automobilom vyrábaným v Togliatti na báze platformy Logan Renault B0. Celkovo bude AvtoVAZ vyrábať päť vozidiel na báze tej­ to platformy – dva modely značky Lada, dva Renaulty a  jeden Nissan. „Výrobná lin­ ka pre autá na platforme B0 umožní výro­ bu 300 tisíc vozidiel ročne,“ hovorí prezident AvtoVAZu Igor Komarov. Hyundai a pýcha Ruska Veľký záujem medzi návštevníkmi vyvolal kompaktný sedan Hyundai RB. Nápis „Gordosť Rossii“, „pýcha Ruska“, umiestnený na poznáva­ cej značke vystavovaného vozidla pod písmen­ mi RB, ukazuje ambície Kórejcov v Rusku... Kým Hyundai RB, ruská verzia nového Accentu,bolv Moskveešteoznačenýakokon­ cept, bude sa sériová verzia opticky len málo zmeneného vyhotovenia Hyundai Solaris vy­ rábať v novej továrni firmy Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) v  Petrohrade. Meno Solaris vybrali ruskí priaznivci značky Lada Projekt R90 je predzvesťou sériového kombi Lada na báze platformy Renault B0 Sériový Hyundai Solaris sa od Hyundai RB vystaveného v Moskve líši len v drobných detailoch UAZ Patriot Sport má o 36 cm kratší rázvor ako známy model Patriot 10/2010  www.strojarstvo.sk62

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Hyundai na internete z niekoľkých návrhov. Medzi ruskými fabrikami za­ hraničných výrobcov automobilov je HMMR prvou továrňou, ktorá má vlastnú lisovňu. Sériová výroba modelu Solaris so stupňovitou zadnou časťou vozidla sa začne už v januári 2011, v lete bude nasledovať verzia so splývavou zad­ nou časťou a ešte pred koncom roka 2011 sa má rozbehnúť výroba jed­ ného modelu značky Kia. O rok už HMMR plánuje výrobu viac ako 100 tisíc automobilov, v roku 2012 to má byť 150 tisíc vozidiel. Nová fabrika má podporiť ďalšiu ex­ panziu kórejských značiek. Po prvých ôsmich mesiacoch tohto roka je Kia na tretej a Hyundai na piatej priečke medzi najúspešnejšími znač­ kami ruského trhu. VW made in Russia V  expozícii značky Volkswagen slávil výstavnú premiéru VW Polo Sedan. Volkswagen sa rozhodol rešpektovat záľubu Rusov vo vozidlách so stupňovitou zadnou časťou a ponúka svoj prvý model, ktorý sa s to­ uto verziou karosérie v Európe vyrába len v Rusku. Výroba sa zača­ la v továrni Volkswagenu v meste Kaluga na jar. Okrem Ruska se tento model vyrába aj v Indii pod názvom Vento. Niekoľko noviniek predstavil ruský výrobca Sollers, ktorý kontroluje nie­ koľko automobiliek, vrátane známeho výrobcu terénnych vozidiel UAZ. Už v júli sa začala výroba nového modelu UAZ Patriot Sport. Nová ver­ zia, známa aj ako UAZ 3164, má rázvor skrátený o 36 cm, na 240 cm. Horúcou novinkou bol SsangYong Korando, ktorý sa nedávno za­ čal sériovo vyrábať v Kórei. V Rusku se tento nový model volá New Actyon. Už na december je naplánovaný nábeh montáže SKD v továr­ ni Sollers – Dalnij Vostok vo Vladivostoku, kde sa montujú aj iné mo­ dely SsangYong. Novinkou pre Rusko je aj Fiat Linea, ktorý sa montuje z tureckých sád dielov SKD v závode Sollers – Naberežnyje Čelny. Montáž modelu sa mala začať už pred dvomi rokmi. V dôsledku hospodárskej krízy však začiatok montáže niekoľkokrát odložili. Sollers tu systémom CKD mon­ tuje aj modely Fiat Albea a Doblo. Automobilka GAZ priviezla do Moskvy niekoľko špeciálnych verzií ľah­ kých úžitkových vozidiel Gazel a Sobol, ktoré na ruském trhu naďa­ lej hrajú hlavnú úlohu vo svojom segmente. Vo februári sa v Nižnom Novgorode začali vyrábať modernizované verzie s dodatočným ozna­ čením Business. GAZ svoj úspešný modelový rad dôkladne prepracoval a použil na to i komponenty renomovaných zahraničných výrobcov. Okrem ruského benzínového motora dnes GAZ modely Gazel a Sobol ponúka aj s dieselovým motorom Cummins. Juhoruské ambície Návštevnícu našli celý rad noviniek v expozícii firmy TagAZ. Táto v za­ hraničí málo známa automobilka v  juhoruskom Taganrogu v  ostat­ ných rokoch montovala najmä staršie generácie automobilov Hyundai. Okrem toho vyrába prepracované verzie starších modelov SsangYong, dva modely čínskej firmy Chery pod vlastnou značkou a donedávna vy­ rábala aj modely čínskych značiek BYD a JAC. Firma vzbudila pozornosť mezinárodných médií vďaka tomu, kórejský výrobca GM Daewoo ju obvinil z použitía ukradnutých podkladov pri konštrukcii jej modelu Tagaz Vega, známeho aj ako Tagaz C100. TagAZ v Moskve predstavil študie hneď štyroch modelov – malý se­ dan B100, veľký sedan D100, model se splývavou zadnou časťou CH100 a kombi Q100. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, výroba automobilov by sa mala rozbehnúť v roku 2012. Nie je však jasné, či sa TagAZu, kto­ rý zápasí s finančnými problémami, realizácia tohto ambiciózneho plá­ nu podarí. V expozicii firmy sa totiž predstavili aj tri čínske automobi­ ly Chery, ktoré sa v Rusku majú montovať pod značkou Tagaz Vortex. Tagaz Q100 by sa mal dostať do výroby v roku 2012 Gazel Sobol Business – v špeciálnomm vyhotovení a so vznetovým motorom Cummins Volkswagen Polo Sedan sa v Európe vyrába len v ruskej Kaluge www.engineering.sk  10/2010 63 a U T O m O B I L O V Ý P R I E m Y S E L

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Nový univerzální systém pro vícebřité výstružníky TEXT: Jiří Šimůnek FOTO: Mapal C&S, s. r. o. Vícebřitévýstružníkyjsouklíčovéprvkyumožňujícíjemnéobráběníotvorův přesné strojírenské výrobě. Vyznačují se vynikajícími řeznými parametry a mimořádně velkými rychlostmi posuvu – výsledkem jsou pak krátké obráběcí časy. Dobře se s nimi manipuluje a mají vysokou provozní spolehlivost. S kupina  MAPAL má mnohaleté zkušenosti, stejně tak jako specific­ ké know­how, a to v široké nabíd­ ce produktů pro téměř všechny možné aplikace. Z tohoto pohledu je mož­ né si položit otázku, proč se MAPAL pouští do nového vývoje výstružníků MonoReam a jaké má tento nový systém výhody? Svými nově vyvinutými vícebřitými výstruž­ níky v  řadách MonoReam 600, 700 a  800 nabízí MAPAL první standardizovaný sys­ tém vícebřitých výstružníků. Zmenšený počet variant v těchto řadách pokrývá velké množství možných aplikací v oboru přesné­ ho obrábění a nese s sebou i významné ra­ cionalizační důsledky. Výstružníky z  tohoto programu se dodá­ vají v provedení pevném, stavitelném nebo jemně nastavitelném a navíc tato provedení mají navzájem se překrývající výchozí rozmě­ ry, takže pokrývají široké spektrum aplikací. V provedení s přímou nebo šikmou drážkou pro odvod třísky jsou vhodné jak pro prů­ chozí, tak i  slepé otvory. Lze je konstruo­ vat z vhodného materiálu, s odpovídajícím povlakováním a s řeznými hranami tak, aby vyhovovaly materiálu obrobku i v náročných operacích. Díky kompatibilitě mezi řada­ mi je možné bez problémů přejít na opti­ mální systém výstružníků pro daný případ, změní­li se všeobecné podmínky ve výro­ bě, jako například požadovaná výrobní kapa­ cita nebo tolerance otvorů. Flexibilita systé­ mu MonoReam tímto způsobem zaručuje nákladově nejefektivnější řešení. monoReam 600 Výstružníky řady MonoReam 600 jsou pevné výstužníky s pájenými břity, které nelze nasta­ vovat. Jsou z nových MonoReam nejjedno­ dušší a  jejich pořízení nepředstavuje vyso­ ké náklady. Stejně jako všechny výstružníky MonoReam, dodávají se i tyto nástroje řady 600 standardně v průměrech od 7,70 mm do 40,20 mm a jsou v závislosti na průměru osa­ zeny čtyřmi, šesti nebo osmi břity. 10/2010  www.strojarstvo.sk64 N Á R a D I E , N Á S T R O J E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

monoReam 700 Řadu MonoReam 700 použí­ vají zákazníci rovněž jako pev­ ný nástroj, tato řada je však optimalizována pro opakované broušení, aby bylo možno snížit náklady na nástroj. Na rozdíl od řady MonoReam 600 je mož­ né u  nástrojů řady 700 zvětšo­ vat průměr pomocí expanzního šroubu. Tento expanzní systém se používá k  dorovnání úbytku průměru vlivem broušení, niko­ liv k  nastavování nebo seřizo­ vání průměru. Díky zvětšování průměru je možné opakovaně brousit všechny funkční povr­ chy, jak na čele, tak i na průmě­ ru nástroje. Výsledkem je, že pře­ broušené nástroje mají tytéž parametry jako nástroje původní. monoReam 800 Výstružníky řady MonoReam 800 umožňují provádět nastavení s přesností na μm. Díky novému systému nastavování používané­ mu také u výstružníků s vyměni­ telnou hlavou MAPAL HPR200 je možné břity tohoto vícebřité­ ho výstružníku nastavit mimo­ řádně citlivě. Speciální třídílná konstrukce se šroubem, závito­ vým pouzdrem a  nastavovacím pouzdrem zajišťuje kompenza­ ci osové chyby i maximální polo­ hovou odchylku břitů do 3 µm po nastavení. Při použití přesné sady nástrojů MonoReam 800 lze spolehlivě dosáhnout vel­ mi přesných tolerancí vrtaných otvorů. Navíc, zejména v případě drahých řezných materiálů, jako jsou PCD nebo PcBN, lze výrazně snížit náklady díky přesnému nastavení, a tak optimálně využít tyto vysoce kvalitní a pro­ duktivní řezné materiály. Břity výstružníků z řady 800 je možné znovu nabrousit, nej­ výše však dvakrát, v závislosti na opotřebe­ ní a abrazi. U  nových výstružníků MonoReam vytvořil MAPAL systém který, ačkoli obsahuje pouhé tři hlavní řady, je schopen uspokojit obla­ sti aplikací, jaké jinak musí pokrývat velký počet variant. Díky flexibilitě a  zároveň kompatibilitě tohoto systému je možné rychle realizovat technicky i  ekonomicky nejlepší řešení. MAPAL VR01 mnohobřité výstružníky. Vysoký pracovní posuv. Přesná kruhovitost. Více břitů pro větší výkon. Vystružování Přesné vrtání | Vnitřní soustružení | Vrtání | Frézování | Poháněné nástroje | Pohony | Upínání | Zákaznické služby Nová konstrukce mnohobřitých výstružníků VR01 snižuje nároky na řezný prostor na minimum. Díky tomu je možné osadit VR01 dvojnásobným počtem břitů, což zajišťuje vysoké pracovní posuvy, přesnou kruhovitost a velkou životnost. Špičkové technologie Mapal zajistí, že i Vy budete úspěšní. Zastoupení CZ i SK – MAPAL C&S s. r. o., info@cz.mapal.com, tel.: +420 326 397 797 Přesně pro vás. Výměnná HPR 200 hlavička N Á R a D I E , N Á S T R O J E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

ISCAR s novou generáciou frézovacích nástrojov TEXT/FOTO: ISCAR SR, s. r. o. Dnes už málokto vie, že firma ISCAR prišla prvá na trh s frézovacou vymeniteľnou doštičkou s  reznou hranou v  skrutkovici. Patentové ochrany už dávno vypršali a na prvenstvo je už zabudnuté. Firma ISCAR však v nedávnej dobe prišla na trh s ďalším zdokonalením frézovacích doštičiek. P ôvodné doštičky HELI­MILL – APKT… mali iba dve rezné hra­ ny, nové doštičky HELI­DO  H490 ANKX… sú obojstranné a majú 4 využiteľné rezné hrany. To však bol iba začia­ tok. Teraz zahŕňa ďalšie typy doštičiek a te­ lies pre rôzne aplikácie. Súbor HELI-DO 490 Nástroje súboru HELI­DO  490 predstavujú obojstranné lisované doštičky so 4 reznými hranami H490 ANKX s dĺžkou reznej hrany 9, 12 a 17 mm, brúsené doštičky H490 ANCX s dĺžkou reznou hrany 12 a 17 mm. 1205R15T­FF) s dvoma reznými hranami a jej dĺžkou 12 mm a H490 ANKX 1706R15T­FF s dĺžkou reznej hrany 17 mm. Doštička H490 ANKX... Stopkové frézy H490 E90AX v rozsahu prie­ merov 16 – 80 mm a nástrčné frézy H490 F90AX v rozsahu priemerov 32 – 160 mm sú určené predovšetkým pre rovinné frézo­ vanie, bočné úbery a drážkovanie. Pozitívny uhol čela doštičky znižuje rezný odpor a do­ voľuje vyššie úbery s  pokojným chodom nástroja. Pevne fixovaná doštička je istená v lôžku jeho zadnou časťou v tvare rybiny. Ďalším doplnením súboru HELI­DO  490 sú doštičky H490 Up Feed (H490 ANKX Doštička H490 ANKX 1205R15T-FF Doštička S845 SNMU 1305ANTR Fréza H490 F90 AX Sú konštruované pre rýchly odber materiá­ lu. Vďaka svojej geometrii s veľkým rohovým rádiusom a za predpokladu splnenia odpo­ rúčanej hĺbky záberu, možno s nimi obrábať pri posuvoch až 3 mm/zub. Nástroje súboru HELI­DO  845 predstavujú obojstranné doštičky s  8 reznými hranami označené S845 SNMU/SNHU s dĺžkou reznej hrany 13 mm a hĺbkou záberu 6 mm. Poskytujú 16 rezných hrán pri dodržaní od­ poručenej hĺbky záberu 3,5 mm. Nástroje sú konštruované predovšetkým pre rýchly úber materiálu a  aplikácie rovinného frézovania a zrážanie hrán a úkosov. Pre zvýšenie kvality opracovaného povrchu možno použiť jednu wiper doštičku (S845 SNHU 1305AN­N­W) s dohladzovacou geometriou. Súbor dopĺňajú frézy HELI­DO  S865 FSN v rozsahoch priemerov 50 – 125 mm. Sú ur­ čené na rovinné frézovanie liatiny. Uhol na­ stavenia doštičiek je 65°, čo optimálne zni­ žuje tvorbu otrepov a  vyštiepania hrany. Odporučená hĺbka rezu pre tieto doštičky Fréza SOF 45 Zodpovedajúce telesá stopkových fréz sú označené SOE45 v rozsahoch priemerov 35 – 50 mm a nástrčných fréz SOF 45 v rozsahu 50 – 210 mm. Zaujímavosťou je, že do rov­ naného telesa možno upnúť osemuholníko­ vé obojstranné doštičky ONMU. 10/2010  www.strojarstvo.sk66 N Á R a D I E , N Á S T R O J E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

je 6  mm. Do telies sa osadzujú obojstran­ né štvorcové doštičky S865 SNMU s dĺžkou reznej hrany 13 mm. Nástroje súboru HELI­DO  600 Up Feed predstavujú obojstranné trigónové doštičky s označením H600 WXCU s dĺžkami reznej hrany 4, 5 a 8 mm. Doštička H600 WXCU... Doštička H400 RNHU 1205-AX Pri splnení odporučenej reznej hĺbky záberu, je možné obrábať s posuvmi až 3 mm/zub. Tieto nástroje sa najviac uplatnia pri výrobe foriem a zápustiek. Fréza FF FWX Posledný nástroj HELI­DO H400 je určený pre oblasť výroby foriem a zápustiek. Ide o malé kruhové obojstranné doštičky so 4 reznými hranami s označením H400 RNHU 1205­AX. Všetky spomenuté nástroje súboru HELI­DO sa vyznačujú predovšetkým mimoriadnou výkonnosťou, vďaka tuhej a robustnej kon­ štrukcií telies aj doštičiek a pokojnému cho­ du v zábere vzhľadom na dokonale tvarova­ nú geometriu doštičiek. Polomer doštičiek je 6 mm. Stopkové frézy H400 ER sú dostupné v rozsahu priemerov 25 a 32 mm a nástrčné frézy H400 FR v roz­ sahu priemerov 50 – 80 mm. Sú vynikajúce nielen v oblasti výroby foriem a zápustiek, ale aj pri výrobe lopatiek turbín a kompresorov. Frézovacie telesá s  označením FF FWX sú zatiaľ dodávané v  rozsahu priemerov 40 – 125 mm. Nástroje sú konštruované pre rých­ ly odber materiálu. Firma Flow v spolupráci s firmou Blecha Kovovýroba si vás dovoľujú pozvať na Deň otvorených dverí. www.kovoblecha.sk www.rezanie.sk www.floweurope.com Deň otvorených dverí • prezentácia moderného technologického zariadenia na delenie materiálov vodným lúčom Flow • výstava výrobkov firmy Blecha Kovovýroba • celodenné odborné diskusie o možnostiach využitia technológie delenia vodným lúčom 25. novembra 2010, 10:00 hod – 16:00 hod. Miesto: Blecha Kovovýroba, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava Pre prihlásenie sa, prosím odošlite e­mail s vaším menom a počtom osôb na adresu grnakova@kovoblecha.sk. Spätne vám odošleme pozvánku aj s mapou oblasti. Zaujímavý program: N Á R a D I E , N Á S T R O J E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Vykurovacie systémy veľkoobjemových priestorov Príklad komplexného vykurovania s destratifikátormi a dvernými clonami TEXT/FOTO: Michal Mihalyfi Vhodná zmena spotrebiča alebo riešenia celého vykurova- cieho systému má potenciál priniesť významnú úsporu na spotrebe,jejpotenciáljevšakobmedzený.Existujeajďalšívý- razný potenciál úspor. Dverné clony Priemyselná brána je jedným z najslabších miest každého objektu. Režim jej prevádzky je kľúčom k minimalizovaniu strát. Často zlyhávajúci ľud­ ský faktor možno eliminovať automatizáciou brán. Brány je možné za­ bezpečiť aj dvernými clonami. Jednoduchá má podobu plastových zá­ vesov a predstavuje stálu prekážku prúdenia vzduchu a tepelnej výmeny s vonkajším prostredím. Na trhu je široká ponuka modulov s turbínový­ mi ventilátormi, ktoré sa stavebnicovým systémom skladajú do celkov podľa zadania. Nasávajú vzduch z interiéru s priestorovou teplotou a cez difúzory ho fúkajú do priestoru brány. Vytvárajú virtuálnu clonu medzi vonkajším a vnútorným priestorom. Výber dvernej clony závisí od roz­ merov brány, jej orientácie na svetové strany, smeru vetra, rýchlosti po­ hybu vzduchu cez bránu a jej režimu. Aj keď nedokáže úplne zabrániť tepelným únikom, je schopná ich výrazne znížiť. Alternatívou sú dverné clony s vykurovaním. Treba posúdiť prevádzku brány, aby bol ohrev fú­ kaného vzduchu reálnym prínosom. Destratifikácia Destratifikácia využíva fyzikálne zákony vrstvenia a pohybu ohriate­ ho a chladného vzduchu. Existuje výpočet (nie iba „odborný“ odhad) na počet, výkon a dosah fúkania destratifikátorov. Vieme určiť prí­ nos a investičnú návratnosť destratifikácie a zvoliť vhodný prístup pre daný priestor. Tradičný prístup: zabezpečiť prúdenie vzduchu v priestore a vracať už vyprodukované alebo pod stropom akumulované teplo do pracov­ nej zóny, vyrovnávať tak teplotu a znižovať gradient teploty v objekte. Moderný prístup: vytvoriť protitlak stúpajúcemu ohriatemu vzduchu a zastaviť ho na zvolenej výške, čím sa zmenší vykurovaný objem vy­ kurovaného priestoru. Riadiace systémy Podstatou úspory je kontrola spotreby. Manuálne spínanie trpí na ľudský faktor a tepelný komfort je subjektívnym pocitom jednotlivca. Programovateľné univerzálne termostaty nezohľadňujú špecifiká jed­ notlivých vykurovacích telies a systémov. Napr. domový termostat síce správne meria teplotu vzduchu, ale tá nevypovedá o skutočnom tepelnom komforte v priestore „osálanom“ infražiaričmi. Analogické nedostatky môžu mať aj zložité riadiace systémy. Výhodu majú výrobcovia vykurovacích telies, ktorí sa zaoberajú vývojom a výrobou riadiacich systémov. Ak zákazník dokáže sledovať spotrebu, napr. plynu, a mať pod kon­ trolou odberné maximá, môže sa vyhnúť zbytočným pokutám. Ak systém, v prípade priblíženia sa k zvolenému hraničnému limitu, vie reagovať aj inak ako automatickým vypnutím (môže mať za ná­ sledok prestoj pre nedostatočné teploty na pracovisku), plynulosť vý­ roby prináša ďalšie efekty. Aby bol energetik prínosom pre svojho zamestnávateľa, potrebuje: in­ dividuálne prispôsobenú vizualizáciu objektu a personalizované softwa­ rové riešenia, nastavenie kompletného kalendára vrátane špeciálnych dní, prechod z automatického do manuálneho režimu, príp. odstáv­ ky, automatickú optimalizáciu nastavení v súvislosti s vývojom vonkaj­ ších klimatických podmienok, sledovanie spotreby a odberných ma­ xím, záznamy o vstupoch do systému a viacúrovňovú ochranu heslami, hlásenia o poruchách, archívy meraných veličín, prehľady o prevádzke v grafoch a tabuľkách pre ďalšie spracovanie, atď. Dverné clony, destratifikácia a riadiace systémy sú aktívnymi prv- kami vykurovacieho systému napriek tomu, že ich úlohou nie je vykurovanie priestoru. Znižujú tepelné straty, a tak zvyšujú účin- nosť existujúceho systému. Umožňujú lepšie využívať a spravovať už vyrobené teplo a znižovať finančnú náročnosť zabezpečenia te- pelného komfortu v priestore. Príklad komfortného ovládania cez riadiace PC 10/2010  www.strojarstvo.sk68 E N E R G E T I K a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

69

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Ján Petrovič FOTO: archív redakcie Posedieť si pri kozube či pri ohnisku a pozerať sa na praskajúce červené uhlíky, je iste jednou z predstáv romantiky. Človek sa zasníva, zrelaxuje i zahreje. Kto vie, či práve pri takomto romantickom dumkaní nad ohniskom nevznikol aj celkom neromantický, ale dnes už aj na Slovensku nie celkom ojedinelý spôsob, ako vykurovať celé mestá či priemyselné podniky. A lternatívne, ale najmä obnoviteľné zdroje energie sú tu. Tento trend nám potvrdila aj Eva Zibrínová zo spoločnosti Intech Slovakia, ktorá sa zameriava na oblasť energetickej efektívnosti. „K  rastúcej tendencii prispe­ la, a neustále prispieva, aj zvyšujúca sa cena zemného plynu. Ďalším podnetom je legis­ latívne zvýhodnenie výroby elektriny z OZE v  podobe vyšších a  garantovaných výkup­ ných cien,“ konštatuje Zibrínová. Biomasa vládne Najpoužívanejším biopalivom je biomasa, ktorá sa delí na dendromasu, vyrábanú z dre­ va a  drevného odpadu, fytomasu, tvorenú odpadom z rastlinnej výroby a zoomasu, vy­ užívajúcu odpadové produkty zo živočíšnej výroby. „U nás sa využíva biomasa, ktorá je tvorená najčastejšie drevnou štiepkou. K čas­ to používaným patria aj druhotné odpadové zdroje z rastlinnej výroby, akými je napríklad slama. Dôvodom využívania týchto surovín je najmä ich dostupnosť, nízka cena a dobré vlastnosti pri využití,“ konštatuje Zibrínová. Na výrobu energie z biomasy sa dnes v pra­ xi používajú metódy, ktoré využívajú najmä priame spaľovanie. Najčastejšie sa takto spra­ cováva drevo vo forme polien, štiepky a v po­ slednej dobe veľmi populárnych brikiet a pe­ liet. Okrem dreva v jeho rôznych podobách možno využiť aj ďalšie druhy biomasy – pre­ dovšetkým slamu obilnín a olejnín, energetic­ ké rastliny (štiav) a podobne. Medzi rozho­ dujúce kritériá pri výbere paliva pri priamom spaľovaní biomasy patria predovšetkým energetická hodnota vyjadrená výhrevnos­ ťou a dostupnosť v danom regióne. Ďalšou metódou je termochemické spra­ covanie s  cieľom zvýšenia kvality biopali­ va. Sem patrí napríklad pyrolýza alebo sply­ ňovanie. Pyrolýza je proces, počas ktorého sa biomasa zahrieva bez prístupu vzduchu a uvoľňuje sa zmes horľavých plynov alebo kvapalín. Pri pyrolýze tak vzniká drevné uhlie, ktoré má vyššiu výhrevnosť ako vstupné pa­ livo, čím sa dosahuje vyššie energetické vy­ užitie. Energetická hodnota procesu sa zvy­ šuje využitím uvoľnených plynov a kvapalín. Treťou metódou sú biologické procesy, ako sú anaeróbne hnitie alebo fermentácia, kto­ ré vedú k produkcii plynných a kvapalných biopalív. Výsledným produktom fermentá­ cie (alkoholové kvasenie) je etanol, resp. me­ tanol. Ide o vysoko kvalitné palivo, ktoré sa využíva ako náhrada benzínu v spaľovacích motoroch. Ako vstupná surovina sa využíva­ jú rastliny obsahujúce cukry a škrob – obil­ niny, cukrová repa, cukrová trstina, zemiaky, kukurica, ovocie. Produktom anaeróbneho vyhnívania je bioplyn – zmes metánu, oxi­ du uhličitého a  stopových množstiev ďal­ ších plynov. Celý proces vyhnívania prebieha bez prístupu vzduchu prostredníctvom bak­ térií vo fermentačných reaktoroch. Bioplyn nachádza široké uplatnenie v  energetike. Okrem bežného spaľovania a produkcie tep­ la je mimoriadne výhodné jeho využitie na pohon kogeneračných jednotiek na výro­ bu elektriny a tepla. Možno ho produkovať z exkrementov zvierat v poľnohospodárstve, z fytomasy (tráva, siláž a podobne), z kalu na čističkách odpadových vôd. K procesu vyhnívania dochádza aj na sklád­ kach komunálneho odpadu, kde sa postup­ ne tiež uvoľňuje bioplyn – tzv. skládkový plyn. Vzhľadom na podmienky jeho tvorby má horšie parametre ako bioplyn, vznikajú­ ci pri riadenom vyhnívaní vo fermentoroch, ale aj tak ho možno využiť na energetické účely. Tieto procesy prebiehajú v kotolniach na bi­ omasu a v bioplynových staniciach. „Pred sa­ motným procesom je nutné biomasu upra­ viť, napríklad štiepkovaním, lisovaním či upravením zloženia,“ dodáva Zibrínová. Bioenergia prúdi celým Slovenskom Koncovými odberateľmi tepla z  bioenergie sú domácnosti, ale aj priemyselné podniky. Napríklad spoločnosť Intech Slovakia pôso­ bí najmä na strednom Slovenku, tento regi­ ón je bohatý na biomasu. Záujem o vykuro­ vanie biomasou je však na celom Slovensku, o čom svedčia o mnohé kotolne na celom území. Biomasu využívajú aj v priemyselných podnikoch, napríklad v priemyselných dvo­ roch v Hriňovej, v Hnúšti a Detve. Eurá nekončia v kotli, ostávajú v peňaženke Výsledným efektom je na jednej strane úspora nákladov, koncový používateľ môže ušetriť približne 100 – 150 eur ročne na je­ den byt. Ďalším, a  iste nie menej zaujíma­ vým efektom využívania biomasy je skutoč­ nosť, že prispieva k šetreniu neobnoviteľných zdrojov. Dnes už existuje aj riešenie pre tých majte­ ľov a prevádzkovateľov energetických systé­ mov, ktorí nemajú prostriedky na zvyšova­ nie efektivity výroby, distribúcie a spotreby energie, čím by sa dosiahli úspory, takže nastáva paradox, že nedostatok prostried­ kov bráni znižovaniu nákladov. Týmto rieše­ ním je Manažment energetickej efektívnosti. „Kľúčovou vlastnosťou MEE je, že celú in­ vestíciu nemusí zabezpečiť zákazník, ale tzv. manažér energetickej efektívnosti. Zákazník však napriek tomu, že neinvestuje, sa po­ dieľa na dosiahnutých úsporách. Dochádza teda k prevádzkovým úsporám bez nutnosti vlastnej investície,“ vysvetlila Zibrínová. Alternatívne vykurovanie 10/2010  www.strojarstvo.sk70

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Vieme, čo je oceľ TEXT/FOTO: Jebens, s. r. o. Firma Jebens, s. r. o. dnes patrí medzi stredne veľké podniky oceliarskeho priemyslu. Na túto úroveň sa postupne vypracovala z oceliarskeho závodu, ktorý začal svoju históriu písať v roku 1950 v nemeckom Stuttgarte. Ťažisko jej aktivít smeruje do oblastí rezania kyslíkom, spracovania a zhotovovania komponentov pre mnohé odvetvia (napríklad v strojárstve: lisovanie, oceliarstvo, výroba žeriavov). P rogram skladových zásob obsahu­ je široké spektrum stupňov kvality: od jednoduchých stavebných ocelí podľa EN 10025­2, až po veľmi pev­ né jemnozrnné konštrukčné ocele podľa EN 10025­6; v hrúbkach od 8 do 600 mm, v dĺž­ kach 15 000 mm. Produktové portfólio zahŕ­ ňa aj kusový materiál s hmotnosťou do 56 ton. Súčasťou ponuky firmy je poradenstvo, ktoré poskytuje aj v anglickom jazyku. Činnosť firmy Rezanie kyslíkom: „ pravouhlé, kruhové, prstencové, kontúrové; „ viacero rovín do hrúbky 1 100 mm; „ výpalky – viazané na výkresy podľa náčrtu, 3D, kompletné kon­ štrukčné výkresy; „ príprava zvarových švov: rovné a kontúrové fazety. Opracovanie: „ normalizácia alebo nízkona­ päťové žíhanie v šachtovej peci do 1 000 °C; „ pieskovanie: priebežný vrhač, difúzna kabí­ na, mobilné pieskovanie v ľubovoľných roz­ meroch; „ nátery a lakovanie podľa požiada­ viek zákazníka; „ mechanické opracovanie: frézovanie, sústruženie a vŕtanie; „ vyrovná­ vanie podľa DIN: rovnací lis, vyrovnávanie plameňom. Kontrola kvality: „ identifikačná kon­ trola pôvodu a  materiálu; „ geomet­ rické, funkčné a  materiálové skúš­ ky; „ ultrazvuková skúška SEL 072/77, EN 10160; „ kontroly trhlín alebo lo­ mov; „ skúšky pevnosti a  tvrdosti; „ kontroly rozmerov; „ skúšky zvarových švov podľa zadania zákazníka. Jebens – Know how in steel Jebens GmbH, a 100 % subsidiary of the AG der Dillinger Hüttenwerke GTS, developed during the last 50 years to one of the leading compa- nies for steel plate stockholding and processing. Our business areas cover plate stockholding, machining as well as components. Lots of bran- ches utilize our range of services (e.g. mechani- cal engineering, press manufacture, steel con- struction, crane makers). r e s u m é www.engineering.sk  10/2010 71 H U T N Í C T V O

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Tvarovo a rozmerovo náročné odliatky TEXT/FOTO: Ing. Eva Huľová Nosný výrobný závod spoločnosti ZSNP, a.  s., v  Žiari nad Hronom, závod FINALCAST, je renomovanou slovenskou zlievarňou, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v produkcii odliatkov z hliníkových zliatin. M edzi prednosti závodu patrí najmä komplexnosť v po­ skytovaní služieb zákazníkom – od prijatia projektu, cez výrobu odliatku, až po opracovanie do stavu, ktorý zá­ kazníkovi umožňuje okamžité použitie odliatku v mon­ táži. Podľa informácií riaditeľa závodu, Ing. Petra Gažúra, FINALCAST viac ako 90 % svojej ročnej produkcie exportuje do zahraničia. Jeho služby už dlhé roky využívajú špičkové svetové firmy. Odliatky závodu FINALCAST sa uplatňujú v strojárstve, energetickom a elektrotechnickom prie­ mysle a vo výrobe poľnohospodárskych strojov. Zameranie závodu Závod sa zameriava na výrobu odliatkov z hliníkových zliatin odlievaním do gravitačných kokíl a nízkotlakovým liatím a na dokončovacie operácie, ktoré zabezpečujú zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlast­ nosti odliatkov ako sú: opracovanie frézovaním a sústružením na CNC strojovom vybavení, trieskanie médiom CrNi40, Cr40, GRANOX40, omie­ ľanie – vibračné čistenie odliatkov, tepelné spracovanie. Doplnkové povr­ chové úpravy sú: pomedenie a silikónovanie. Odliatky, pri ktorých sú zvýšené nároky na rozmery a hmotnosť, ako aj olejotesnosť, resp. vodotesnosť, vyrába technológiou nízkotlakové­ ho liatia. To umožňuje vyrábať odliatky zo zliatin hliníka až do prie­ meru 1,2 m a hmotnosti vyše 35 kg. Je to ojedinelá technológia. Na Slovensku pod nízkym tlakom neodlieva žiadna iná zlievareň. V závo­ de FINALCAST touto technológiou vyrábajú kolesá, elektrorozvod­ né skrine, olejové vane, rozvodové telesá, časti kompresorov a ďal­ šie produkty. Hlavnou prednosťou technológie odlievania do gravitačných kokíl je flexibilita. Umožňuje výrobu tvarovo náročných odliatkov a vytvára­ nie vnútorných tvarov s použitím pieskových jadier. Nosným výrob­ ným programom tejto technológie je výroba hláv valcov, telies čerpa­ diel, komponentov pre chladiče nákladných áut a telies plynomerov. Vybavenie závodu Závod Finalcast je vybavený najmodernejšími technologickými zaria­ deniami, ako aj zariadeniami, ktoré chránia zdravie zamestnancov. Do tejto podoby ho ZSNP, a. s., prebudoval po privatizácii tohto – jed­ ného z najvýznamnejších slovenských spracovateľov hliníka – priva­ te equity skupinou Penta, počas následnej reštrukturalizácie. Od pri­ vatizácie v roku 2002 investoval ZSNP, a. s., do modernizácie závodu viac ako 9 miliónov EUR. Investície sa týkali hlavne výrobného proce­ su. Smerovali do zariadení: linka tepelného spracovania Al odliatkov, moderný jadrovací stroj Laempe 40, CNC obrábacie centrá, expedič­ ný sklad. Na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov vykonal rekonštrukciu vykurovacieho systému, osvetlenia a vybudoval nové odhlučnené pracovisko vybíjania pieskových jadier z odliatkov. V závode sa, ako v jedinom na Slovensku, vyrábajú odliatky metódou nízkotlakového liatia. Ročná produkcia závodu sa v  uplynulých rokoch pohybovala okolo 1 700 ton odliatkov, s výnimkou uplynulého roka, keď boli odberate­ lia v dôsledku krízy nútení znížiť objednané množstvá odliatkov. Túto situáciu rieši závod Finalcast aktivitami zameranými na získavanie no­ vých zákazníkov. V súčasnosti má rozpracované niektoré nové projekty. Shaped and Dimensional Difficult Castings M ain production division of ZSNP, a.s. in Žiar nad Hronom, division FINALCAST, is renowned Slovak foundry, with more than 40 years experience in the production of alumi­ num alloy castings. Among the advantages of this division belongs to the complexity of the customer service from acceptation of project through production of casting, up to mechanical machin­ ing to a condition that enables customer to immediate use in the cast­ ing assembly. According to the division`s director Ing.  Peter Gažúr, FINALCAST more than 90  % of its annual production is exported abroad, its service for many years is used by top­level global companies. 10/2010  www.strojarstvo.sk72

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Castings of division FINALCAST are applied in general engineering, energy and electronics manufacturing industry and agricultural machinery. Focuses on the production of aluminum alloy castings by casting into the gravity dies and low­pressure die casting method and fin­ ishing operations to provide increased mechanical, structural and surface properties of castings such as milling and turning on CNC machinery, shot­blasting medium CrNi40, Cr40, GRANOX40, tum­ bling – vibratory deburring / cleaning of castings, heat treatment. Additional surface finishes such as coopering, siliconing. Castings, which have increased demand on dimensions and wei­ ght, as well as oil­proof, resp. water­proof technology are produced as low­pressure die casting, which enables production of aluminium alloys castings up to 1,2 m in diameter and weight over 35 kg. It is a unique technology, in Slovakia there is not other foundry with low­ pressure die casting technology. Division FINALCAST produces by this technology wheels, electro­switch boxes, oil bath, switchgear bo­ dies, compressor parts and other products. Unique in Slovakia with Low-Pressure Die Casting Method. The main advantage of gravity die casting technology is it`s flexibili­ ty enabling the production of aluminium castings of great comple­ xity, including inner casting shaping using sand cores. The main pro­ duction program of this technology is production of cylinder heads, pump bodies, components for cooling system in trucks and bodies of gasmeters. Division Finalcast is equipped with latest technological equipment, as well as with devices which protect health of employees. Into this form it ZSNP, a.s. transformed after the privatization of this – one of the leading slovak manufacturer of aluminium by private equity group Penta, during subsequent restructuring. Since privatization in 2002 invested ZSNP, a.s. to modernize the division more than 9 mil­ lion EUR. The investments mainly concerned the manufacturing pro­ cess – Heat treatment line of Al castings, modern sand core machine Laempe 40, CNC machining centers, dispatch store. To improve the working environment of employees carried out the reconstruction of heating system, lighting and built a new soundproofed workstation for decoring of castings. Annual production division has ranged in recent years around 1 700 tons of castings with exception of last year, when custom­ ers were forced by the crisis to reduce the quantities ordered cast­ ings. This situation is solved by division Finalcast with activities aimed at acquiring new customers and now has in process some new projects.

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Bezpečnosť zamestnancov a výrobkov TEXT/FOTO: Kimberly-Clark Professional Veľakrát nie je potrebné chrániť „iba“ zdravie a životy zamestnancov, ale nutná je aj ochrana povrchu výrobku, ako napr. pri brúsení alebo pri prípravných prácach pre lakovanie. Kvalitní výrobcovia ochranných pomôcok poskytnú ucelený sortiment ochranných odevov, ktoré zaručujú pracovníkom voľnosť pohybu, pohodlie a kvalitné materiály, ktoré nesmú obsahovať silikón alebo iné kráterotvorné látky. Najpohodlnejším oblekom na našom trhu je jednorazová ochranná kombinéza voči kvapalinám a časticiam KLEENGUARD* A25 od spoločnosti Kimberly-Clark Professional. Ochranná kombinéza Ochranná kombinéza voči kvapalinám a časticiam s väčším pohodlím a vynikajúcou priepustnosťou vzduchu Kombinéza KLEENGUARD* A25 je jednou z  posledných inovácií v kategórii jednorazových ochranných oblekov špeciálne navrhnutá tak, aby umožňovala väčšiu voľnosť pohybu a prinášala používateľovi maximálne pohodlie. Je vyrobená z priepustnej SMS látky, ktorá po­ máha znižovať riziko tepelného zaťaženia, pričom trojito prešité švy zvyšujú ochranu proti pretrhnutiu. Vďaka flexibilnému pásu umiest­ nenému v zadnej časti tela, ktorý ďalej pokračuje až do rukávov, má pracovník zaručené pohodlie i pri ohýbaní a pretáčaní tela. KLEENGUARD* A25 Ochranná kombinéza spadá do Kategórie III a Typu 6 a 5, čo sú ochranné odevy s ochranou voči prachovým časti­ ciam a s limitovanou ochranou proti znečisteniu vhodné pre výrobu a údržbu. Ide o prvú kombinézu v tejto kategórii, ktorá je vyrobená z elastického materiálu pre zvýšenie pohodlia používateľa. Novinku v oblasti osobných ochranných odevov ocenia koncoví pracovníci pri práci s azbestom, manipulácii s práškovými materiálmi, všeobecnej údržbe, stavebných prácach a v zmluvných upratovacích službách. „Ochranné odevy, ktoré sú vedľa svojej funkčnosti aj pohodlné, vedú k lepšiemu dodržiavaniu predpisov. Pokiaľ sa ľudia pri práci v ochran­ ných pracovných pomôckach dobre cítia, pochopiteľne budú tiež ochotnejší tieto ochranné pomôcky nosiť. Starostlivo navrhnuté ode­ vy zaručujú pracovníkom voľnosť pohybu, pohodlie a kvalitné ma­ teriály, ktoré nesmú obsahovať silikón alebo iné kráterotvorné látky. Nová ochranná kombinéza s flexibilným pásom v zadnej časti tela, ktorý ďalej pokračuje až do rukávov, zaisťuje pohodlie i pri ohýbaní a pretáčaní tela,“ hovorí Roman Garaj, Sales Professional spoločnosti Kimberly­Clark Professional. Kľúčové vlastnosti a výhody ochrannej kombinézy Väčší komfort pre používateľov: • šedý elastický pás z  laminovanej fólie je umiestnený tak, aby umožňoval väčšiu voľnosť pohybu; • inovačný dizajn pre lepšie používateľské pohodlie; • biela priepustná tkanina SMS znižuje nebezpečenstvo tepelného zaťaženia. Úroveň ochrany: • univerzálna kombinéza vhodná pre prácu s kvapalinami, práška­ mi, vo všeobecnej výrobe a údržbe; • biela tkanina SMS i šedý pás z laminovanej fólie zabraňujú prieni­ ku 99 % častíc väčších ako 1 mikrón (IOM. Aloxite test) a kvapalín na báze vody. Vynikajúci dizajn: • neobsahuje silikón; • pevné trojito prešité vnútorné švy zlepšujú odolnosť proti roztrhnutiu. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov predstavuje pre zamest­ návateľa neustálu výzvu, pretože sa môže stať, že ochranné pomôc­ ky zle sadnú, môžu byť ťažké a nepohodlné, a nie je im venovaná dostatočná pozornosť. Je teda jasné, že k  najdôležitejším faktorom úspechu patrí vyššie pohodlie, jednoduché používanie a s tým sú­ visiace zníženie počtov pracovných úrazov a  zvýšenie produktivi­ ty práce. Ochranné pracovné pomôcky spoločnosti Kimberly­Clark Professional ponúkajú úplné riešenie ochrany od hlavy po päty, čo pri­ spieva k osobnému pohodliu, bezpečnosti a výkonnosti pracovníkov. Viac informácií o sortimente a vlastnostiach produktov: www.kcprofessional.sk a  www.evolutionofcare.com Safety of Employees and Products It is necessary many times to protect not “only” health and life of employees, but also surface of product, for example at grinding or during preparative works before varnishing. The first-race producers of protective means offer a  comprehensive assortment of the protective clothes that are able to guarantee free movement of employees, their comfort and quality of materials, without silicone or other crater-forming substances. The most comfortable dress at our market is the disposable fluid-proof and particle-proof coverall KLEENGUARD* A25, made by the company Kimberly-Clark Professional. r e s u m é 10/2010  www.strojarstvo.sk74

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Mesing na MSV Brno 2010 Obr. 3 Měřící systém na kontrolu koncových měrek v expozici ÚPT AV ČR TEXT/FOTO: Jan Kůr Nejnovější výsledky práce brněnské firmy Mesing byly na letošním MSV prezentovány ve 2 expozicích – ve vlastním stánku (tradičně v  pavilonu F) a  dále ve stánku Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky (ÚPT AV ČR) – pavilon A – Transfer technologií. V e své vlastní expozici vystavil Mesing zejména dosavadní vý­ sledky vývoje přesných vřeten, přímovodů, lineárních vedení, velmi lehkých konstrukčních prvků na bázi uhlíkových vláken, řešených m. j. za podpory projektu MPO FR­TI1/241. Na vývo­ ji těchto prvků pracuje MESING ve spolupráci s ÚPT AV ČR, MEOPTA – Optika a také s partnerskými firmami v Německu a Švýcarsku. Smyslem řešení tohoto projektu je zajistit potřebné nové stavební prvky pro kon­ strukci a výrobu zejména automatických a speciálních zařízení ke kon­ trole nejnáročnějších součástek pro automobilový, ložiskový, ale třeba i textilní průmysl. Nominace V  expozici ÚPT AV  ČR byl vystaven nanometrický komparátor pro kalibraci délkových snímačů (systém získal vysoké ocenění na MSV 2008), ale i nový princip bezkontaktního měření délky konco­ vých měrek. Využívá unikátní metodu na bázi interference bílého a laserového světla, která dokáže detailně zmapovat strukturu povr­ chu obou funkčních ploch měrek a určit jejich vzdálenost. www.mesing.cz Obr. 1 Přesné vřeteno MESING se systémem OptoSurf a přímovody Obr. 2 Lehký kevlarový odpich na kontrolu velkorozměrových součástek Ložisko mESING Hlavní pozornost budilo přesné ložisko MESING s  bezkontakt­ ním odměřovacím systémem německé partnerské firmy OptoSurf. Podobnou konfiguraci použil MESING a  OptoSurf na zřejmě prv­ ním automatu v Evropě ke kontrole kruhovitosti, zábrusů, drsnosti, atd. kroužků vysoce přesných valivých ložisek (frekvenční rozsah 2 – 500 vln, nejmenší vlny jsou hodnoceny s citlivostí nm). Vedle vzdu­ chových rotačních a lineárních ložisek pracuje MESING i na vývoji celé řady levnějších typů těchto prvků. Nečekanou pozornost vzbu­ dily i velmi lehké a snadno stavitelné kevlarové odpichy ke kontrole velkorozměrových součástek. Měření je přirozeně bezkontaktní a kontrolu měrek je možné nejen zmechanizovavat, ale i zautomatizovat (na tom MESING již inten­ zivně pracuje). Autorem optických částí obou zařízení je ÚPT AV ČR. MESING zajistil vlastní konstrukci a výrobu a bude zajišťo­ vat v budoucnu i obchodní činnost. I zde se nadále počítá s dodáv­ kami náročných optických prvků od MEOPTA – Optika. Vývoj pro­ bíhá za podpory projektu MPO 1TP1/127. Zařízení se na MSV Brno 2010 dostalo do úzké nominace na zlatou medaili. www.engineering.sk  10/2010 75 m E T R O L Ó G I a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Unikátní kombinované měření viskozity TEXT: Ing. Martina Vilimovská, Ing. Karel Voldřich FOTO: Anton Paar GmbH, organizační složka SVM 3000 je rotační viskozimetr s cylindrickou geometrií založený na modifikovaném principu měřícího systému typu Couette s rychle rotující vnější trubicí a vnitřním měřícím plaváčkem rotujícím pomaleji. Přístroj pojmenovaný po Dr. Stabingerovi, který jej vyvinul se svým týmem, je prvním přístrojem kombinujícím požadovanou přesnost dle ASTM D 7042 s měřením viskozitního indexu dle ASTM D 2270/ISO 2909. S VM 3000 používá nový patento­ vaný princip měření (EP 0 926 481 A2). Z  objemu vzorku pouhých 2,5 ml stanoví dynamickou visko­ zitu, kinematickou viskozitu a hustotu např. mazacích a transformátorových olejů, ropy, topného oleje nebo vazelíny. Rotační měření viskozity je založeno na měře­ ní torze a viskozity. Rotující magnet v SVM 3000 generuje vířivé elektrické pole s exakt­ ní závislostí brzdné torze. Vířivé brzdné pole je měřeno s  mimořádně vysokou přesnos­ tí. V kombinaci s integrovaným termoelek­ trickým termostatem poskytuje mimořádně přesné výsledky. Rozlišení při měření napětí je pouhých 50 pico Nm. Proto vyžaduje pou­ ze velmi kompaktní měřící celu. Tato cela se skládá z  trubice, která rotu­ je konstantní rychlostí. Trubice je naplněna vzorkem, ve kterém plave měřící rotor s in­ tegrovaným magnetem. Malá hustota rotoru umožňuje, aby byl vycentrován odstředivou silou. Volně se vznášející rotor nevyžaduje žádné uložení do ložisek a žádné ložisko zna­ mená žádné tření. Tento princip rovněž činí měření odolné vůči vibracím. Malý objem vzorku umožňu­ je extrémně rychlé teplotní změny (Peltier) a  velmi krátké časy k  dosažení rovnováhy. Prakticky okamžitě po spuštění měření do­ sáhne rotor stabilní rychlosti. Tento stav je určen jako rovnováha mezi brzdným účin­ kem vířivého elektrického pole a  smyko­ vým napětím (silami) vznikajícím ve vzorku. Dynamická viskozita se vypočítá z rychlosti rotoru. Uplatnění SVm 3000 Díky své verzatilitě, rychlosti měření a  ro­ bustnosti nalézá SVM 3000 uplatnění ve výzkumu a  vývoji, v  řízení kvality v  labo­ ratořích, např. při měření hustoty nebo ki­ nematické a  dynamické viskozity i  při mobilních měřeních, například kontrole po­ užitých olejů. Kovový kryt přístroje zabraňuje mechanické­ mu poškození a případnému vniknutí kapa­ liny do přístroje. SVM 3000 je rovněž dobře chráněn vůči elektromagnetickým vlivům a  lze jej používat v  laboratorních podmín­ kách i v průmyslových provozech. SVM 3000 s autosamplerem 10/2010  www.strojarstvo.sk76 m E T R O L Ó G I a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Rozsah měření Dynamická viskozita: 0,2 až 20 000 mPa·s Kinematická viskozita: 0,2 až 20 000 mm2 /s Hustota: 0,65 až 3,0 g/cm3 Teplota Maximum: +105 °C Minimum bez chlazení: 20 °C pod teplotou okolí s chlazením na ­20 °C: ­40 °C (při max. okolní teplotě 23 °C) s chlazením na ­40 °C: ­56 °C (při max. okolní teplotě 23 °C) Objem vzorku pouze dynamická viskozita cca. 1,0 ml hustota a viskozita cca. 2,5 ml Unique combined viscosity measurement The SVM 3000 Stabinger Viscometer is a rota- tional viscometer with a  cylinder geometry. It is based on a modified Couette principle with a rapidly rotating outer tube and an inner mea- suring bob which rotates more slowly. The instrument is named after Dr. Hans Stabinger, who developed it together with his team at the Laboratory for Measuring Technology in Graz/Austria. It is the first in- strument to combine the required precision for ASTM D7042 and measurement of the visco- sity index according to ASTM D2270/ISO 2909 in a  compact, lightweight benchtop device. SVM 3000 uses a new, patented measuring prin- ciple (EP 0 926 481 A2). From only 2.5 mL of sample it determines dyna- mic viscosity, kinematic viscosity and density, i.e. of lubricating oil, used oil, transformer oil, crude oil, heating oil, vegetable oil or vaseline. r e s u m é SVM 3000 se vyznačuje velmi malou spotře­ bou elektrické energie a je založen na princi­ pu měření, který neovlivňují případné vibra­ ce nebo změny polohy přístroje. Lze jej tedy používat i v mobilních laboratořích. měření Vedle odolnosti vůči gravitaci nebo změnám polohy (nevyžaduje vyvážení do rovnováž­ né polohy) je měření na SVM 3000 mimo­ řádně rychlé: Přístroj má integrovanou hustotní celu, její měření není nutné provádět separátně. Není nutné měnit kapiláry v závislosti na očeká­ vané hodnotě viskozity. Vzhledem k  po­ užívanému principu není čas měření zá­ vislý na hodnotě viskozity a  současně je zajištěna velmi rychlá stabilizace nastavené teploty měření. Při rychlosti ohřevu 15 °C/ min. a rychlosti chlazení 10 °C/min. poskytu­ je SVM 3000 vysokou flexibilitu při změnách teploty měření. Tyto parametry přináší ve srovnání s jinými technikami mimořádnou úsporu času. Při přepočtu hodnot dynamické viskozity na kinematickou viskozitu je nutné znát přísluš­ nou hustotu. Z  tohoto důvodu má SVM 3000 integrovanou hustotní celu založenou na ověřeném a  přesném principu oscilující U­trubice. Obě cely jsou naplněny vzorkem v jednom měřícím cyklu. SVM 3000 současně pokrývá rozsah měření od méně než 1 do 20 000 mm2 /s. Při použi­ tí klasických kapilárních viskozimetrů je pro pokrytí stejného rozsahu zapotřebí 13 různě silných kapilár. Tři veličiny v jednom přístroji Přístroj SVM 3000 díky svému unikátnímu principu umožňuje současné měření dy­ namické viskozity [mPa.s] a  hustoty vzor­ ku a následný výpočet kinematické viskozity [mm2 /s] z naměřených hodnot. Dynamická viskozita je velmi důležitým parametrem, například pro vyhodnocování lubrikačních vlastností látek. Dále je k dispozici i měření viskozitního in­ dexu, který je často žádanou informací pro automobilový průmysl a kde se vyžívá k vy­ šetřování změny viskozity motorových olejů při různých teplotách. Viskozitní index se vy­ hodnocuje automaticky z  hodnot kinema­ tické viskozity při 40 °C a 100 °C. Viskozimetr SVM 3000 poskytuje tyto hodnoty v nepo­ měrně kratší době v porovnání se standard­ ními postupy. Teplotní sken zahrnující dva programy je část softwaru umožňující zcela nové aplikační mož­ nosti, a  to díky možnosti automatického zo­ brazení časově – závislých viskozitních charak­ teristik vzorku ve volitelných bodech měření. Přístroj lze vybavit mimo jiné příslušenstvím pro plně automatické dávkování vzorků, včetně proplachování měřící cely mezi jed­ notlivými měřeními (dávkovače pro 24 a 48 vzorků), resp. vyhřívaným autosamplerem pro plnění vzorků s bodem tání do 80 °C, ja­ kými jsou těžké oleje, vosky anebo maziva, či pro vzorky s příliš vysokou hodnotou husto­ ty při teplotě okolí (měření dle ASTM D7042). Dalším aplikačním rozšířením přístroje jsou moduly pro měření celé škály produktů od ropy, až po například letecký petrolej. SVM 3000 www.engineering.sk  10/2010 77 m E T R O L Ó G I a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT/FOTO: Sláva Štefancová Pracujeme na realite „Nie je to chiméra, ani sen, ale realita, na ktorej Technodat intenzívne pracuje. Veľa potencionálnych českých zákazníkov uvažuje o nasadení platformy V6, rovnako ako existujúci zákazníci V5 uvažujú o pilotných projektoch V6 prevádzkovaných spolu s nasadením V5,“ tieto pozitívne slová o platforme V6 – upgrade softvéru CATIA, zazneli z úst RNDr. Aleša Kobylíka na konferencii SK PLM Forum 2010, ktorá sa konala 30. septembra 2010. S eminár organizovaný v  hoteli Termál vo Vyhniach nadviazal na pravidelné stretnutia používateľov produktov firmy Technodat, ich partnerov a spoločnosti Dassault Systèmes. Hlavná časť seminára bola venovaná kon­ krétnym prezentáciám PLM riešení a  mož­ nostiam ich nasadenia. „Cieľom dnešnej akcie je oboznámiť našich súčasných aj po­ tencionálnych zákazníkov s  novými rieše­ niami, produktmi, stratégiou firmy Dassault a mierou participácie našej firmy na prenese­ ní tejto stratégie do reálneho života sloven­ ských zákazníkov. Chceme ich oboznámiť s reálnymi riešeniami, ktoré využijú vo svo­ jej praxi,“ povedal Ing. Marián Jamrich, Msc., riaditeľ Technodatu Trenčín, ktorého doplnil jeho český kolega – riaditeľ Technodatu Zlín, RNDr. Aleš Kobylík: „Tieto semináre uspora­ dúvame tak v Českej, ako aj v Slovenskej re­ publike. Zameranie je podobné v oboch kra­ jinách – chceme ukazovať vízie ukotvené v konkrétnych zákazníckych riešeniach, kto­ ré budú pre slovenského a českého zákazní­ ka zrozumiteľné. V ČR sa konferencia konáva pred prázdninami, väčšinou na konci mája, na Slovensku zväčša v septembri. “ Nová stratégia partnera Jedným z najvýznamnejších partnerov spo­ ločnosti Technodat je nadnárodná spoloč­ nosť Dassault Systèmes, ktorá na SK  PLM Fore predstavila svoju novú stratégiu. „Dassault Systèmes vlani a aj tento rok vy­ konal zopár významných akvizícií, ktoré do­ pĺňajú portfólio našich výrobkov, čím sa naša konkurencie schopnosť na trhu zvýšila na dlhšie obdobie. Ako povedal na dnešnej prednáške môj kolega, Ing. Ján Petrovič, smerujeme do 3D technológií pre všetkých a chceme ísť cestou on­line spolupráce na jednotnej platforme. Naše riešenie vyso­ ko predstihuje konkurenciu,“ povedala pre Strojárstvo Ing. Jela Macejková, Bussiness Development Manager. masívna certifikácia a vzdelávanie Minuloročného slovenského seminára sa zú­ častnil aj časopis Strojárstvo, preto nás pri­ rodzene zaujímalo, čo sa za tú dobu zme­ nilo a  aké sú inžinierske aktivity firmy Technodat v  súčasnosti. „Technodat pre­ šiel masívnou certifikáciou a  vzdelávanímZľava: RNDr. Aleš Kobylík, Ing. Marián Jamrich, MSc a Ing. Jela Macejková 10/2010  www.strojarstvo.sk78

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

ohľadne platformy V6, hlavne v ČR posunul vedomosti do konkrétnych aktivít u poten­ cionálnych zákazníkov. Snažíme sa prezen­ tovať nielen vízie produktu, ale aj konkrétne ukotvenie riešenia V6 v zrozumiteľnej rovi­ ne,“ zosumarizoval uplynulé obdobie Aleš Kobylík. „Aj slovenskí zamestnanci prešli cer­ tifikáciou a v súčasnosti sa upgrade systému CATIA  snažíme aplikovať na naše pomery. Slovenské firmy sú zamerané na produkciu, kým ich vývoj a  know­how sa sústreďuje v Nemecku a Francúzsku. Chceme naše rie­ šenie priblížiť aj firmám s čisto slovenským pozadím a nasmerovať ich tak, aby úroveň ich výrobkov bola porovnateľná s výrobka­ mi zo západných krajín,“ doplnil za slovenskú stranu Marián Jamrich. Lepšie výsledky a pilotné projekty Minulý rok v znamení recesie celosvetového hospodárstva prinútil firmu Technodat pri­ jať dočasné opatrenia. Preorientovali sa z au­ tomobilového priemyslu, ktorý zažíval útlm, na iné trhy. Čiastočne to bola energetika, zbrojárska alebo špeciálna výroba. Situácia sa postupne zlepšila a vývoj sa po dvojročnom útlme začal konsolidovať – realizuje sa vývoj nových výrobkov a črtajú sa aj nové projekty. Nikto však nepredpokladá dosiahnutie úrov­ ne z roku 2008, ktorá bola extrémom v pozi­ tívnom slova zmysle. Ing. Marián Jamrich, MSc.: Našich zákazníkov chceme na konferenciách organizovaných Technodatom oboznámiť s reálnymi riešeniami, ktoré využijú vo svojej praxi. Riešenia, ktoré firma ponúka sa hlavne v ČR reálne uplatnili mimo oblasti automotív a aerospace – jeden zo zákazníkov napríklad vyrába obytné sanitárne kontajnery, ďalší high­endové rámy bicyklov. Významnejšie zlepšenie je podľa majiteľa českej firmy viac citeľné v  susednej Českej republike, kde sa prekvapivo objavujú noví investori aj v hlav­ nom prúde automotív. Aleš Kobylík je op­ timistický aj pri porovnávaní so svetom: „Používateľov platformy V6 na celosveto­ vej úrovni pribúda. Ukázala to naša nedáv­ na návšteva v Dassault Systèmes v Paríži, kde boli prezentované nové projekty z Európy aj Ameriky. V oblasti vízií sme popredu a naše riešenie je plne konkurenčné. Oblasť reál­ nych riešení trocha zaostáva, ale šance sú re­ latívne slušné. RNDr. Aleš Kobylík: „Spravili sme kus práce a v tejto oblasti sme v Česku a na Slovensku najďalej. Daussault Systèmes má 2 – 3 ročný náskok pred konkurenciou, ktorá s podobným trendom v inom balení príde tiež.“ To, čo považujem za dôležité, sú diskusie s  konkrétnymi zákazníkmi V5 o  migrač­ ných plánoch a  pilotných projektoch vy­ užívania V6 parciálne na niektoré úlohy alebo projekty úplného prechodu na plat­ formu V6. Prvých zákazníkov by sme chce­ li mať do konca tohto roka. Máme vypra­ cované plány paralelného fungovania V5 a  V6. Náskok vidím v  dvoch oblastiach. Jedna je technologická – to, čo ostatní plá­ nujú, my zákazníkom už inštalujeme a dru­ há oblasť je v šírke komplexnosti a záberu – málokto z konkurentov sa nám tým vy­ rovná. Dassault Systèmes je celosvetovou jednotkou, takže čo sa týka náskoku, som optimista.“ www.engineering.sk  10/2010 79 I N F O R m a Č N é T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Dobré nápady – skvělé výsledkyTEXT: Ing. Miloš Hrazdíra Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) představila produktovou řadu SolidWorks 2011, která obsahuje stovky vylepšení pro navrhování nových výrobků, ověřování parametrů, komunikaci s partnery, správě návrhových dat a minimalizaci dopadu výrobků na životní prostředí. Č ím rychleji dokážete dostat nový, důležitý výrobek na trh – přičemž tlak okolí neustále roste – tím většího úspěchu dosáhnou všichni zúčastnění. SolidWorks 2011 zahrnuje následující, významné funkce: • Kreslení kót a popisů – eliminují čas a úsilí potřebné k ručnímu kótování. Uživatelé mohou automaticky zarovnávat, překlápět a centrovat kóty jedním kliknutím myši – bez jakéhokoli překrývání. • Zjednodušení simulací na 2D – pomáhá zrychlit analýzu součás­ tí. SolidWorks Simulation okamžitě počítá výsledky a zobrazuje je v plném 3D modelu – ihned a bez čekání. • Modul chlazení elektroniky – umožňuje uživatelům nastavit a provést tepelné simulace. Nový modul HVAC pracuje obdobně pro vytápění, ventilaci a klimatizaci. Všechny produkty řady SolidWorks 2011 nabízejí vyšší rychlost a spo­ lehlivost díky efektivnějšímu využití paměti. Prohloubení komunikace a spolupráce Čím lépe klíčoví investoři pochopí záměr a směřování návrhu, a to od samotného počátku projektu, tím plynulejší bude cesta k hoto­ vému výrobku. Novinkou v SolidWorksu 2011 je například schop­ nost snadněji vytvářet přesvědčivé fotorealistické vizualizace v plně integrované aplikaci PhotoView 360. Pro dosažení dokonalého zážit­ ku lze provádět zákazníky projektem díky novým možnostem virtu­ álního průchodu návrhem. Pro spolupráci s  partnery lze pomocí nového nástroje Defeature odstranit nepotřebné detaily a ochránit citlivé duševní vlastnictví ješ­ tě před sdílením návrhu. Pro zlepšenou komunikaci nad rámec konstrukčního týmu je k dis­ pozici 3DVIA  Composer, software pro technickou dokumentaci. Uživatelé mohou např. vytvářet názorné video návody krok za kro­ kem – pro kolegy z výroby, stávající uživatele výrobku a další příjemce. Spojení s výrobou Aktivní komunikace mezi konstrukčním a výrobním týmem pomáhá zajistit, že tyto týmy skutečně vytvářejí propracované výstupy. Příklady: – SolidWorks 2011 zahrnuje nové funkce, které automatizují umís­ tění a dokumentaci svaru. SolidWorks automaticky shromažďuje data o svarech v nových tabulkách, což usnadňuje analýzu nákla­ dů a přípravu nabídek. – Konstruktéři rychleji spočítají délku rozvinutých částí díky novým tabulkám výpočtu ohybu. – Díky softwaru SolidWorks Sustainability je snadné posoudit dopad výrobních procesů na životní prostředí. Nově lze počítat s vlastními materiály. – Vytvoření potrubního vedení je jednodušší díky novým možnos­ tem trasování, a díky rozsáhlé databázi potrubních prvků. „Jsme pevně zavázáni poskytovat nástroje pro navrhování, které budou intuitivní i  výkonné. SolidWorks 2011 je ztělesněním toho­ to závazku,“ říká Austin O‘Malley, výkonný viceprezident výzkumu a vývoje DS SolidWorks. „Kromě zlepšení produktivity při tvorbě návr­ hů jsme navíc zefektivnili komunikaci návrhů, maximalizovali hodno­ tu duševního vlastnictví a zkrátili dobu dodání výrobku,“ dodává. Virtuální procházka navrženým technologickým celkem je velmi působivá. Model sestavy po použití funkce Defeature. Vlevo vidíte původní, vpravo zjednodušenou verzi. Přesto i ta zůstává plně funkční, např. přenáší pohyb rotačních součástí. 10/2010  www.strojarstvo.sk80 I N F O R m a Č N é T E C H N O L Ó G I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Slovenské plusy a mínusy TEXT: Michal Múdry FOTO: archív redakcie Na základe najnovšej správy Svetového ekonomického fóra (WEF), sa konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky prepadla už na 60. miesto v rámci 139. sledovaných krajín sveta. Od roku 2006 to značí prepad o 19 priečok, pričom v roku 2010 bol tento prepad najmarkantnejší, a to až o 13. miest. V   Správe o  globálnej konkurencie­ schopnosti 2010 – 2011, ktorá hodnotí schopnosť krajín zabez­ pečiť vysokú úroveň prosperity pre svojich občanov, obhájilo prvú priečku z mi­ nulého roku Švajčiarsko. V správe, sledujúcej fungovanie verejných inštitúcií, faktory pod­ mieňujúce udržateľný rast a analyzujúcej hos­ podárske politiky v strednodobom horizon­ te, sa na ďalších miestach umiestnilo Švédsko, Singapur a Spojené štáty americké. V Top 10 celkovo prevažujú európske ekonomiky, keď ďalšie miesta obsadili Nemecko (5.), Fínsko (7.), Holandsko (8.) a  Dánsko (9.). Z  kra­ jín Vyšehradskej štvorky sa najlepšie umiest­ nila Česká republika na 36.  mieste (prepad z 31. miesta v roku 2009), tesne za ňou sa na 39. mieste umiestnilo Poľsko (46. v roku 2009) a pred Slovenskom sa na 52. mieste ocitlo aj Maďarsko (58. v roku 2009). Negatíva Slovenská ekonomika sa podľa sprá­ vy WEF­u stala už piatou najmenej kon­ kurencieschopnou ekonomikou v  rám­ ci Európskej únie. Horšie hodnotenie obdržalo už len podnikateľské prostre­ die v  Rumunsku, Lotyšsku, Bulharsku a v Grécku. Pre Slovensko to je najhorší vý­ sledok od roku 1997, keď sa prvýkrát obja­ vilo v tomto rebríčku. Z hodnotených kri­ térií sa za najväčšie nedostatky slovenskej konkurencieschopnosti považujú najmä vy­ soká miera klientelizmu v krajine, nízka dô­ vera verejnosti v politikov, nízka vymožiteľ­ nosť práva, netransparentnosť pri verejnom obstarávaní, náklady na poľnohospodársku politiku alebo plytvanie verejnými výdavka­ mi. Slovensko zaostáva aj v leteckej doprave, v kvalite manažérskeho vzdelávania, ako aj v celkovej kvalite školského systému. Výhody Slovenska Naopak, za najväčšie výhody Slovenska vo vzťahu k  ostatným ekonomikám sve­ ta sú považované predovšetkým otvore­ nosť Slovenskej republiky voči zahraničným investorom i  k  zahraničnému vlastníctvu podnikov, nízka úroková miera, nízke colné bariéry, index zákonnosti práva či vysoká ko­ relácia medzi výškou miezd a produktivitou práce. K ďalším oceňovaným faktorom mô­ žeme zaradiť aj širokú dostupnosť internetu, rozsiahlu železničnú infraštruktúru, zdravý bankový systém, nízke daňové zaťaženie ale­ bo nízku hrozbu terorizmu. V sumáre môžeme na základe zverejneného výskumu skonštatovať, že viac ako jedna pä­ tina oslovených firiem v Slovenskej republi­ ke považuje za najviac problematické faktory pre podnikanie neefektívnu štátnu byrokra­ ciu a korupciu. Žiadne nevýhody podnikom pôsobiacim v Slovenskej republike v súčast­ nosti pre zmenu nespôsobuje miera inflácie ani devízové predpisy. Obdobne sa vyjadrili aj českí podnikatelia k českému podnikateľ­ skému prostrediu. Svetové ekonomické fórum hodnotí kon­ kurencieschopnosť krajín na základe do­ stupných štatistických dát a  celosvetového prieskumu názorov riadiacich pracovníkov. K  prieskumu, uskutočnenému od februára do apríla 2010, sa vyjadrilo celkovo 13 500 manažérov z celého sveta. Slovenskú časť zís­ kavania potrebných informácií koordinova­ la Podnikateľská aliancia Slovenska. Tá pod­ ľa metodiky Svetového ekonomického fóra náhodne oslovila 220 veľkých a 220 malých a stredných podnikov s výzvou na zapojenie sa do prieskumu a následne poskytla získa­ né údaje WEF­u. Konkurencieschopnosť Slovenska vylepšuje automobilový priemysel. www.engineering.sk  10/2010 81

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

TEXT: Antónia Franeková FOTO: Dušan Vajsábel, Messe Stuttgart V dňoch 28. 9. – 2. 10. sa na stuttgartskom výstavisku konal medzinárodný veľtrh AMB 2010. Podujatie sa koná raz za dva roky. Je zamerané na prezentáciu strojov na spracovanie kovov. Vystavovatelia predstavili horúce novinky z oblastí obrábacích strojov, náradia, meracej techniky, zabezpečovania kvality, techniky na spracovanie materiálov, softvéru, montážnych prvkov, príslušenstva a služieb. V eľtrhu AMB sa zúčastnili aj zástup- coviaredakciečasopisuStrojárstvo/ Strojírenství. Zabezpečili prezen- táciu a  distribúciu časopisu do všetkých dôležitých expozícií a  absolvova- li množstvo zaujímavých stretnutí. Ešte pred prehliadkou expozícií prijali pozvanie majite- ľov firmy Kurt Breuning-Irco Maschinenbau GmbH. Počas jej návštevy ich majitelia firmy oboznámili nielen s jej vybavením, ale aj s ce- lým výrobným programom. Hospodárske oživenie Veľtrh AMB patrí medzi najvýznamnejšie ce- losvetové veľtrhy. K  jeho úspechu bezpo- chyby prispelo nové stuttgartské výstavisko, ktoré vystavovateľom a  návštevníkom po- núka množstvo jedinečných výhod: výbor- né spojenie s letiskom, diaľnicou, rýchlodrá- hou, možnosť parkovania v  bezprostrednej blízkosti výstavných hál a  malé vzdiale- nosti medzi jednotlivými halami. Hlavne priame prístupy a  bezproblémová logis- tika vystavovateľom umožňujú výstavbu a likvidáciu expozícií. Nové výstavisko s roz- lohou 105 200 m2 hrubej výstavnej plochy otvorilo svoje brány pre viac ako 1 300 vysta- vovateľov a viac ako 75 000 návštevníkov zo 60 krajín. Široká ponuka exponátov a boha- tý sprievodný program boli zdrojom množ- stva základných a perspektívnych informácií. Termín veľtrhu bol kvôli konkurenčným veľtrhom posunutý na želanie vystavovate- ľov a návštevníkov o týždeň. Jesennú sezó- nu odborových veľtrhov tak v polovici sep- tembra otvoril IMTS v  Chicagu, nadviazal naň AMB v Stuttgarte a záverečnou bodkou bude Bimu v Miláne. Oživenie ekonomiky Veľtrh AMB jednoznačne vyjadril oživenie dôležitých odvetví nemeckej ekonomiky. „Nemecká ekonomika sa opäť stala ekono- mickým motorom Európy,“ povedal profe- sor Dieter Hundt, prezident Zväzu nemec- kých zamestnávateľov. „Prognózou je rast o viac ako tri percentá,“ pokračoval. Súčasne však varoval pred všeobecnou eufóriou: „Úroveň ekonomiky, aká bola pred krízou, najskôr dosiahneme do konca roka 2011.“ Nemožno podceniť skutočnosť, že rozvoj ekonomiky ohrozujú nová recesia v  USA, rysujúca sa bytová kríza v  Číne a  navyše, možnosť zlyhania hospodárstva v  niekto- rých krajinách Európy. Centrum priemyslu Stuttgart je hlavným mestom spolkovej kra- jiny Baden-Württemberg. Sídli v  ňom veľ- ký počet firiem z  oblasti automobilové- ho priemyslu, elektrotechniky, strojárstva a kovovýroby, je hlavným strediskom high- tech. V  tomto modernom centre v  súčas- nosti vládne optimizmus. „Oživenie stro- járskeho priemyslu môže znamenať koniec krízy. Dokazuje, že odvetvie stojí na pev- ných základoch,“ predpokladá pozitívny vý- voj ekonomiky predseda krajinského snemu Bádensko-Württemberska Peter Straub. Viac informácií nájdete na: www.strojarstvo.sk A.Franeková,K.Mrozek,E.Loax na AMB Stuttgart 10/2010  www.strojarstvo.sk82

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

IMTS ChicagoTEXT/FOTO: Miroslav Chmelka IMTS  Chicago je nejvýznamnější strojírenský veletrh na americkém kontinentu, což potvrdila hojná účast vystavovatelů i  návštěvníků. International Manufacturing Technology Show se uskutečnil 13. – 18. září na výstavišti McCormick Place. V eletrh je z pohledu počtu vystavovatelů srovnatelný s evropským ve­ letrhem EMO nebo čínským veletrhem CIMES. TOS Kuřim již něko­ lik roků úspěšně rozvíjí své obchodní aktivity v Kanadě a vzhledem k potenciálu USA, kde se TOS Kuřim již několik měsíců snaží prosa­ dit, bylo rozhodnuto o participaci na tomto veletrhu. I přesto, že se firma veletr­ hu zúčastnila poprvé, byly získány zajímavé informace a kontakty a rozjednány potenciální obchodní případy. Až čas nám ukáže, zda se tato investice vyplati­ la a jaké bude rozhodnutí firmy o příští formě účasti v roce 2012. Letošního ve­ letrhu se zúčastnilo přes 1 700 vysvavovatelů. Z  českých firem, vyrábějících obráběcí stroje se veletrhu zúčastnil FERMAT Group, a. s., a americká dceřinná společnost TAJMAC­ZPS, a. s. TOS Kuřim se poslední dobou soustředí zejména na dodávky řešení s portálovými obráběcí­ mi centry. Všichni přímí konkurenti v tomto segmentu byli na veletrhu rovněž zastoupeni – WALDRICH COBURG, FOREST LINE, INGERSOLL… Zaujímavostí je, že tento segment již neumožňuje vystavovat přímo stroje, protože jejich roz­ měry a hmotnosti přesahují rentabilitu nákladů a možnosti veletržních expo­ zic. Nicméně firmy prezentovaly dostatek marketingových materiálů a technic­ ké poradenství na stáncích bylo zárukou spokojenosti návštěvníků veletrhu. E K O N O m I K a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Rakúsko Oficiálny názov štátu: Rakúska republika Hlavné mesto: Viedeň (1 540 000 obyvateľov) Rozloha: 83 858 km2 Počet obyvateľov: 8 184 691 (údaj z roku 2005) HDP na obyvateľa: 33 100 eur (údaj z roku 2009) Mena: Euro TEXT: Branislav Koscelník FOTO: archív redakcie Centrálna poloha v  strede Európy, vysoká produktivita práce, málo štrajkov, kvalifikovaní a  motivovaní odborníci, úzke spojenie medzi hospodárstvom a vzdelávaním a výborná infraštruktúra. Na týchto základoch mohlo Rakúsko po vojne postaviť svoju prosperitu. Dnes je životná úroveň Rakúšanov v skupine pätnástich najvyspelejších štátov sveta. K eď v  roku 1955 podpísali zá­ stupcovia USA, Veľkej Británie, Francúzska a  Sovietskeho zväzu takzvanú „štátnu zmluvu“ o nezá­ vislosti Rakúska, neutrálna alpská krajina sa mohla slobodne vydať svojou vlastnou eko­ nomickou cestou. Vďaka nej zaznamenáva­ la vysoké prírastky hospodárstva. Odsun so­ vietskej armády tak posunul stredoeurópsky štát ďalej na západ. Po páde železnej opony to bolo práve osemmiliónové Rakúsko, ktoré ako najbližšia západná krajina umožnilo ľu­ ďom z východného bloku nasýtiť sa dovtedy nevídaným konzumom. Začalo sa intenzív­ ne angažovať na trhoch postkomunistických krajín, v mnohých je najväčším zahraničným investorom, rakúske banky expandovali na východ. Žiadna iná krajina dnes nemá toľko skúseností na narastajúcich trhoch východ­ nej Európy. Viac ako tisícka medzinárod­ ných podnikov kontroluje svoje východné obchody z Viedne. Rakúsku to prinieslo ob­ rovský ekonomický prospech hneď dvakrát. Po prvýkrát po odpútaní sa svojich socialis­ tických susedov od Sovietskeho zväzu a po druhýkrát po ich vstupe do Európskej únie. No čo nikto nečakal, až rok 2008 „potres­ tal“ spolkovú republiku za prílišnú horlivosť na východoeurópskych trhoch. V súvislosti s Rakúskom sa v tom čase dokonca skloňo­ valo slovo bankrot. Ekonomická závislosť od Nemecka Rakúsko viac než ktorákoľvek iná krajina sta­ vila na rast východne od svojich hraníc. Jeho banky naliali do štátov strednej, južnej a vý­ chodnej Európy 201 miliárd eur. Je to až 71 percent rakúskeho hrubého domáceho pro­ duktu. Problémy transformujúcich sa eko­ nomík v čase krízy so sebou stiahli aj dovte­ dy neohrozené Rakúsko. Americký ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Paul Krugman dokonca v  tom čase vyhlásil, že ekonomika našich susedov je na pokra­ ji bankrotu. Krajinu zaradil do jednej „ligy“ s Islandom a Írskom. Rozpačitý rok 2009 pri­ niesol štvrtej najbohatšej európskej ekono­ mike pokles o 3,6 percenta. Hoci je to o nie­ čo menej ako priemer Eurozóny (­3,9  %), horší rok si naši susedia od tridsiatych rokov minulého storočia nepamätajú. Zníženie produkcie sa rýchlo negatívne premietlo na trhu práce. Na razantný rast nezamestnanos­ ti a prepad ekonomiky reagovala Viedeň pri­ jatím protikrízových balíčkov. Ako posledné prišlo na rad aj u nás dobre známe šrotovné. Až keď sa podarilo odraziť od dna nemeckej ekonomike, naštartovalo sa aj rakúske hos­ podárstvo. Nemecko je najvýznamnejším obchodným partnerom Rakúska. Vďaka po­ merne rýchlemu oživeniu nemeckej ekono­ miky si mohlo rakúske hospodárstvo pripísať v druhom štvrťroku tohto roka medzikvar­ tálny rast o 0,9 percenta. Je to najvyššie tem­ po štvrťročného rastu za viac ako dva roky. V tomto roku by mal podľa odhadov hrubý domáci produkt dosiahnuť prírastok o 1,8 %. Dominantné strojárstvo Rakúsky priemysel tvoria z  väčšej časti malé a  stredné podniky. Až tri štvrtiny zo všetkých priemyselných fabrík zamestná­ va menej ako desať zamestnancov. Iba je­ den zo sto podnikov má viac ako 250 pra­ covníkov. Dohromady tvorí štruktúru priemyslu približne 58­tisíc firiem s necelým miliónom zamestnancov. Priemysel sa kon­ centruje najmä v mestských aglomeráciách Viedeň­Schwechat, Linz, Steyr, či Salzburg. Dolné Rakúsko a východ krajiny sú prevaž­ ne poľnohospodárske, v západnej časti do­ minuje turistický priemysel a  lesné hospo­ dárstvo. Suverénne najsilnejšiu pozíciu spomedzi všetkých priemyselných odvetví Oficiálny názov štátu: Rakúska republika Hlavné mesto: Viedeň (1 540 000 obyvateľov) Rozloha: 83 858 km2 Počet obyvateľov: 8 184 691 (údaj z roku 2005) HDP na obyvateľa: 33 100 eur (údaj z roku 2009) Mena: Euro 10/2010  www.strojarstvo.sk84 E K O N O m I K Y S V E T a

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

má strojárstvo. Strojárske firmy vytvárajú až takmer štvrtinu obratu celého priemys- lu. S veľkým odstupom a asi desaťpercent- ným podielom nasleduje chemický a  elek- trotechnický priemysel. V  roku 2008 utŕžili strojárske fabriky takmer 32 miliárd eur, 70 percent výroby smerovalo za hranice. Asi 30-tisíc ľudí pracuje v automobilovom prie- mysle. Takmer celá jeho produkcia smeruje na export, najmä do Nemecka. Trojicu naj- väčších výrobcov tvoria Magna International Europe AG, BMW Group Österreich a MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG. Príchod na Slovensko neľutujú Po vlaňajšom krátkodobom spomalení slo- vensko-rakúskych obchodných vzťahov, keď náš export poklesol o vyše 17 percent, sa v  tomto roku začali obchody opäť dy- namický hýbať. Vývoz slovenských podni- kov vzrástol v prvom polroku až o takmer 40 percent. Celkový dovoz z Rakúska stúpol o vyše 8 percent. Slovenská republika má tak vo vzťahu k Rakúsku vysoké aktívne saldo – plus 891  miliónov  eur. Spomedzi všetkých našich obchodných partnerov je dokonca najvyššie. Dobrú hospodársku spoluprácu dvoch stredoeurópskych susedov dokazu- je približne 1 600 pobočiek rakúskych firiem na Slovensku. Rakúsko doteraz investovalo na Slovensku vyše 3,9 miliardy eur, čo pred- stavuje 15 percent všetkých zahraničných in- vestícií pod Tatrami. Podľa štúdie vypracovanej na základe objednávky Hospodárskej komory Viedeň by 90 percent rakúskych investorov opäť investovalo na Slovensku. Rakúske banky ovládajú polovicu sloven- ského bankového trhu a sú tu najväčším in- vestorom. Svoj vstup na Slovensko väčšinou neoľutovali. České obchody ako pred krízou Geografická blízkosť robí z Českej republiky najdôležitejší exportný trh Rakúska v stred- nej a  východnej Európe. Celkovo je Česko piatym najväčším obchodným partnerom neveľkej krajiny. V  rebríčku najdôležitej- ších exportných teritórií Českej republiky je Rakúsko na šiestej pozícii. Zlaté obdo- bie majú však už českí vývozcovia za sebou. V  rokoch 2001 – 2004 narástol export o takmer 42 percent. V ďalších rokoch sa dy- namika spomalila. Vlaňajší rok bol pre oboj- stranné obchodné vzťahy katastrofou. Vývoz z  Česka sa prepadol o  takmer 15  percent, dovoz o  vyše 18  percent. Situácia sa však už upokojila a obchody sa postupne usta- ľujú na predkrízových úrovniach. Na oboch stranách sú najvýznamnejšími položkami vo vzájomnom obchode strojárske výrobky a dopravné zariadenia. Polovica bánk v rakúskych rukách V českej ekonomike je Rakúsko investičnou trojkou. Hneď po Holandsku a  Nemecku. Firmy spod Álp sú mnohonásobne ak- tívnejšie na českom teritóriu ako opačne. Obchodné oddelenie rakúskeho veľvysla- nectva v  Prahe eviduje v  Českej republike asi 1  500 činných rakúskych spoločnosti. Naopak je to len 130  firiem, ktoré priamo pôsobia na rakúskom trhu. Rakúsko má dvanásťpercentný podiel na celkovom príli- ve priamych zahraničných investícií do ČR. Rovnako ako v prípade Slovenska je až po- lovica vo finančnom a poisťovacom sektore. Okrem bánk je silným investorom rafinéria OMV so sieťou viac ako 200 čerpacích sta- níc, obchodné reťazce Baumax a  Interspar, výrobcovia stavebných materiálov Bramac a  Orsil, spracovatelia dreva Kronospan a Holzindustrie Schweighofer, ale aj strojár- ske fabriky Haas Profile a Greiner nástrojárna. Dištanc pracovníkom z východu Na jednej strane prílišná horlivosť na výcho- doeurópskych trhoch, na druhej prehnaná obava z  pracovnej sily pochádzajúcej z  no- vých členských štátov Európskej únie. Spolu s  Nemeckom je Rakúsko posledným európ- skym mohykánom, ktorý neotvoril svoj pra- covný trh. Hoci sa nepotvrdil masový prílev ľudí hľadajúcich prácu, Viedeň si udržala ma- ximálne sedemročné prechodné obdobie. To sa skončí na jar budúceho roka. Vtedy sa bude môcť na rakúskom trhu uplatniť ktokoľvek z  desiatky európskych nováčikov. Teraz má Rakúsko záujem len o pracovníkov so špeciál- nymi vedomosťami alebo o manažérov na ve- dúcich pozíciách. Mnohé analýzy už dnes po- ukazujú na to, že strach z východoeurópskych zamestnancov tamojšiemu pracovnému trhu viac uškodil ako pomohol. Do roku 2030 po- trebujú Rakúšania prilákať 100-tisíc cudzincov. Chýbajú v zdravotníctve, reštauráciách a ho- teloch, ale aj vo vedeckých ústavoch. www.engineering.sk  10/2010 85

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Jedinečné spojenieJedinečné spojenie kongresových a wellness služieb TEXT/FOTO: Ing. Lucia Michalková Štýlový hotel v centre kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice, Hotel Most Slávy, je niekoľko rokov spojený s medzinárodným filmovým festivalom ART Film a po jeho chodbách za toto obdobie kráčalo mnoho významných osobností filmového plátna. Nielen dcéra nestora filmového umenia Geraldine Chaplin, ale aj svetoznáma Gina Lolobrigida, Sophia Loren, Catherine Denevue, Ornella Muti, či legendárny filmový zvodcaa bonvivánJean–PaulBelmondo,FrancoNero,OmarSharifi MichellPlacido. Unique Combination of Congress and Wellness Services Stylish hotel in the centre of the little spa town Trenčianske Teplice, the Hotel Most Slávy (Bridge of Celebrity) is connected already several years with the international film festival ART Film. This hotel was visited by many prestigious personalities of movie screen. Among its visitors belongs not only daughter of the movie art doyen, Geraldine Chaplin, but also world famous Gina Lolobrigida, Sophia Loren, Catherine Denevue, Ornella Muti, as well as legendary on-screen enticer and bon vivant Jean-Paul Belmondo, Franco Nero, Omar Sharif or Michell Placido. r e s u m é Gastronómia Reštaurácia Hotela Most Slávy je typická svojou jedinečnou atmosférou. Ponúka pes­ trý výber jedál slovenskej i  medzinárodnej kuchyne. Špecialitou hotela sú jedlá z divi­ ny z vlastného revíru. Hotelová reštaurácia je elegantným miestom na slávnostnú večeru, pracovný obed alebo súkromnú oslavu s ka­ pacitou 50 miest. Kongresové služby Hotel poskytuje ideálne priestory a  pod­ mienky pre organizovanie rôznych kongre­ sov, konferencií, firemných akcií, eventov, ob­ chodných stretnutí, seminárov a školení. Klimatizovaná a  ozvučená Kongresová aula s kapacitou 105 miest je vybavená tl­ močníckym zariadením a  komplexnou prezentačnou technikou. Multifunkčná sála s  maximálnou kapacitou 160  miest svojou variabilitou usporiadania priesto­ ru uspokojí aj tých najnáročnejších klien­ tov. Rokovací salónik (20 miest) a VIP sa­ lónik (6 miest) sú ideálnym miestom pre obchodné rokovania i  menšie rodinné oslavy. Novinkou hotela je organizova­ nie prírodnej gril party v súkromnej obore s jazierkom s možnosťou člnkovania a po­ zorovania vysokej zveri, určenej najmä pre firemné kolektívy. Wellness Popri kongresových službách hotel Most Slávy ponúka aj široké možnosti pre oddych a relax. Relaxovať možno v bazéne s proti­ prúdom, vírivých vaniach, vo fínskej a  par­ nej saune i v slender štúdiu. Načerpať nové sily a zlepšiť stav organizmu pomôže 9 dru­ hov masáží a 12 druhov liečebných procedúr pod odborným dohľadom hotelového leká­ ra a rehabilitačných pracovníkov. Hotel MOST SLÁVY *** Ul. 17. novembra 11, 914 51 Trenčianske Teplice tel.: + 421 (0) 903 911 024, + 421 (0) 32 655 20 54, 56 fax: + 421 (0) 32 655 22 29 recepcia@hotelmostslavy.sk www.hotelmostslavy.sk 86

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Strojárstvo Obsah Contents odborné a vedecké články 02 Od znalostí ke konkurenceschopnosti From Knowledge to Competitiveness 04 Technické možnosti priemyselných laserov Technical Abilities of Industrial Lasers 06 Riziká pracoviska Risks of Workplace 07 Dopravcovia rokovali Forwarders Discussed Strojárstvo EXTRA – miesto pre recenzované odborné príspevkyStrojárstvo EXTRA – miesto pre recenzované odborné príspevky

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Od znalostí ke konkurenceschopnosti TEXT: Svatopluk Halada, Brusel FOTO: archív redakcie Před dvaceti lety se průmyslové podniky zaměřovaly na snižování nákladů a  systémové řízení výrobních postupů standardizovaných produktů. V průběhu devadesátých let minulého století ale vliv globalizačních procesů tato pravidla zcelazměnil.Snahao konkurenceschopnostprostřednictvíminovacísestalanovýmparadigmatemvevývojiodprůmyslové ekonomiky k ekonomice založené na znalostech. I novace se pro průmyslové podniky sta- ly neodmyslitelnou podmínkou, aby přežily a  jejich prostřednictvím posíli- ly svoje konkurenční postavení na trhu tím, že zvýšily produktivitu výroby, nebo v  krátké době zlepšily užitné vlastnos- ti výrobku či kvalitu poskytované služby a tak rozvíjely svoje klíčové kompetence. Souhrnně to znamená, že inovace posky- tují podnikům konkurenční výhodu, pokud jde o výrobní náklady, nebo jejich produktové nabídky. Zatímco inovace může být hnacím moto- rem růstu pro podniky, naopak, četné nezdary, které vytváří, například v oblas- ti výzkumu a  technologického vývo- je, nebo při vstupu na nové trhy, ukazují, že inovační procesy a  jejich konkurenč- ní dopad bývá někdy složitý a plný nejis- toty. Otázkou proto je, proč je důležité vytvářet vhodné prostředí, jež podpo- ruje inovace a jaké nástroje a pravomoc má např. hospodářská politika v jednot- livých zemích, která umožňuje, aby ino- vace byly prostředkem ekonomické- ho růstu. V  podstatě existují různé, jak národní hospodářské politiky, tak kon- krétní nástroje, které mohou podporovat inovace, a pro které má stát dané kom- petence. Mezi tyto nástroje patří zejména standardizace, duševní vlastnictví a veřej- né zakázky. Podívejme se podrobněji jak fungují a co mohou představovat a přiná- šet pro průmyslové podniky. Standardizace Obecně má standardizace důležitou úlo- hu v rozvoji vnitřního trhu Evropské unie. To dokumentují závěry z jednání Rady pro konkurenceschopnost, věnované standardi- zaci a inovacím, která se konala v září 2008, kde se uvádí: „Standardizace je nezbytný příspěvek k inovacím a konkurence schop- nosti, neboť usnadňuje přístup na trhy, umožňuje interoperabilitu mezi novými a stávajícími produkty, službami a procesy, přispívá k ochraně spotřebitelů a tím vytvá- ří jejich důvěru v inovace a šíření výsledků výzkumu.“ Tím je i  zřejmý vztah mezi výzkumem, inovacemi a  standardizací, založený na 10/2010 www.strojarstvo.sk288/

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

přenosu výsledků výzkumu do oblasti standardizace a  obecné využívání výsled- ků standardizace. Inovace a standardizace je problematika, které je na národní úrov- ni v  odpovědnosti různých odvětvových ministerstev a v Evropské komisi spadá rov- něž do působnosti několika Generálních ředitelství, což vyžaduje nezbytnou koordi- nační činnost a spolupráci. Účelová opat- ření na podporu dopadů a  využití stan- dardizace pro výzkum a inovace je možno shrnout v tyto oblasti: • standardizace jako hodnotící kritérium výstupů výzkumu; • pobídky potřebné k zapojování výzkum- ných pracovníků v oblasti standardizace; • zlepšování transparentnosti procesů standardizace; • vytváření lepšího uživatelského přístupu k existujícím standardům. Ve svých dopadech standardizace může být potřebným a aktivním nástrojem pro šíření a uplatnění současných moderních technologií a  řídících procesů v  malých a středních podnicích a tím přímo napo- máhat k  jejich potřebné konkurence schopnosti. Duševní vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví hraje zásad- ní roli ve znalostní ekonomice. Lidské zdro- je, nápady, know-how, značky, design a  vynálezy jsou hnací silou pro kreativní a  inovativní podniky. Dnes tato nehmot- ná aktiva nabývají silně rostoucí význam a  hodnotu ve vztahu k  podniku a  jeho fyzického majetku, jako jsou budovy, vyba- vení a zařízení a další investiční prostředky. Souhrnně duševní vlastnictví představu- je skutečnou tržní hodnotu každého prů- myslového podniku. Proto, aby se ochrana duševního vlastnictví stala účinným eko- nomickým nástrojem, musí být posílena. Podniky musí chránit svá nehmotná akti- va prostřednictvím práv k duševnímu vlast- nictví, která zejména zahrnují: • patenty a užitné vzory pro inovační pro- dukty a procesy; • průmyslové výkresy a modely; • ochranné známky zboží a služeb; • autorská práva a s tím související prá- va pro kulturní, umělecká nebo literár- ní díla, včetně počítačových softwarů a kompilačních souborů a dat. Práva k  duševnímu vlastnictví jsou pro podniky cenné, neboť mohou sloužit jako garance pro získání úvěrů a  finanč- ních prostředků. Tato práva dávají podni- ku také určitou míru exkluzivity a mohou v určitém časovém období i zvyšovat jeho podíl na trhu. Z těchto důvodů by pod- niky měly být upozorněny na potenciální obchodní hodnotu jejich aktiv duševního vlastnictví, které mohou být ohodnoce- ny odborníky a jsou uváděny jako zůsta- tek na podnikovém účtu. Komerční úvě- ry a bankovní úvěry, zajištované hodnotou duševního vlastnictví, nejsou ale v součas- nosti příliš běžné. Nicméně stále více prů- myslových podniků začíná používat svo- je duševní vlastnictví jako prostředek na financování nově zakládaných podniků a jejich rozvoj. Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek je vhodným nástrojem pro orgány veřejné správy, jak sti- mulovat poptávku po inovativních výrob- cích nebo službách. Opodstatněný význam to má především v předkomerční fázi, kdy riziko neúspěchu inovace je mnohem vět- ší. Mnohé průmyslové podniky jsou ochot- ny návazně pokračovat v další fázi inovač- ního procesu a  potom zcela nést vlastní riziko. Tato situace je dána tím, že spotřebi- telé nejsou vždy otevřeni inovacím výrob- ků a služeb a často čekají, až nový výrobek nebo služba budou plně otestovány úspěš- nou tržní aplikací. Stávající zkušenost ukazuje, že podpo- ra inovací je poslední prioritou veřej- né správy při zadávání veřejných zakázek. Rozpočtová politika typicky dává větší důraz na cenový faktor než na kvalitativ- ní parametry. Proto je v tomto kontextu podpora pro inovace velmi nepravděpo- dobná, neboť zajištění nabídky za nejnižší podaný rozpočet je v  převažující větši- ně rozhodujícím parametrem při zadá- vání veřejných zakázek. Je určitě pohodl- nější pro orgán veřejné správy spolehnout se na nepopiratelný faktor, jako je cena. Použití jiných kritérií než cena, může být riskantní v tom, že výběr úspěšné nabíd- ky by mohl být nesprávně vyložen, což komplikuje srovnávací hodnocení a mohl by vést ke stížnosti neúspěšných uchaze- čů. Sdílení rizik by mohlo přispět k překo- nání této situace a standardy by se moh- ly stát důležitým nástrojem v této oblasti. Ekonomický dopad technologických rizik vysoce inovativních produktů a  služeb může být upraven smlouvami, které urču- jí rozložení rizik mezi veřejným zadavate- lem a soukromým podnikem. Odkazování na standardizaci minimalizuje technická rizika a může být považováno za nejlepší uznávanou praxi. Evropa znalostí a konkurence schopnosti Vyvedení Evropské unie ze současné eko- nomické deprese a její budoucí konkuren- ceschopnost závisí na dovednosti obno- vit průmyslové schopnosti a budovat nové konkurenční výhody založené na zna- lostech. Jaké nástroje přitom mohou být použity na národní úrovni členských států a v strategickém záběru Evropskou komi- sí, musí být uváženě diskutovány. V  sou- časné době jsou inovace horké téma, které je ve hře ve všech odvětvích hospo- dářství. Inovativní malé a střední podniky jsou přitom považovány za efektivní způ- sob, jak dostat nápady rychlým způsobem na trh a  tím vytvářet růstové podmínky pro vytváření inovační Evropy v perspektiv- ních oblastech nových výrobků, technolo- gií a služeb. 27. 9. – 1. 10. Paris, France EuMW – European Microwave Week 28. 9. – 1. 10. Moscow, Russia Industrial Automation RUSSIA / Industrial Trade Fair Moscow – International Trade Fair for Factory, Process and Industrial Building Automation 29. 9. – 1. 10. St. Petersburg, Russia HI-TECH – International Exhibition and Congress on High Technology, Innovations and Investment 2. 10. – 4. 10. Ekaterinburg – Russia Welding. Checkup & Diagnostic operations – Trade Exhibition and Conference 5. 10. – 8. 10. Trenčín, Slovensko ELOSYS 12. 10. – 15. 10. Vienna, Austria vienna-tec/MESSTECHNIK 13. 10. – 14. 10. Brno, Česká republika TECH DAY 13. 10. – 15. 10. Celje, Slovenia INTRONIKA – Electronics Industry Exhibition 19. 10. – 20. 10. Žilina, Slovensko 13. Národné fórum produktivity 19. 10. – 21. 10. Munich, Germany MATERIALICA – Product Engineering in Motion – International Trade Fair for Materials Applications, Surface Technology and Product Engineering with Congress 19. 10. – 21. 10. Parma, Italy SPS/IPC/DRIVES ITALIA – Technologies for Industrial Automation – International Trade Fair 26. 10. – 30. 10. Madrid, Spain MATELEC – International Exhibition of Electrical and Electronic Equipment 26. 10. – 30. 10. Hannover, Germany Euroblech – svetový veľtrh pre spracovanie plechu 9. 11. – 11. 11. Stuttgart, Germany VISION – International Trade Fair for Machine Vision and Identification Technologies 16. 11. – 20. 11. Basel, Switzerland PRODEX – International Exhibition for Machine Tools, Tools and Production Measurement 23. 11. – 25. 11. Nuremberg, Germany SPS/IPC/DRIVES – Electric Automation – Systems and Components – International Exhibition and Conference Avizujeme I N O V Á C I E

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Technické možnosti priemyselných laserov V  poslednej dobe dochádza k  značnému rozšíreniu laserovej technológie vo vybavení výrobných firiem. Tieto technológie sú nasadzované najmä pri rezaní plechov,alestálevoväčšejmiereajprirezaníprofilovrôznychprierezov,v značení, ale nachádzajú uplatnenie aj pri zváraní. Asi najrozšírenejšou aplikáciou nasadenia laserovej technológie na Slovensku je rezanie. TEXT/FOTO: Ing. Stanislav Môcik a kol., ŽU v Žiline, SjF, Katedra obrábania a výrobnej techniky U platniť výrobok na trhu je kľú- čom k úspechu pre každú firmu. Zákazník požaduje najmä vyso- kú kvalitu a nízku cenu, pričom často ide aj o  rýchlosť dodávky a  služby poskytované zákazníkovi. Firma používa- júca laserové rezacie zariadenia na delenie materiálu má výhody oproti konkurencii. Štandardne sa laserovým rezaním dosahuje vysoká kvalita, vyššia ako napríklad pri reza- ní plazmou. Medzi výhody laserového reza- nia materiálov patrí široký sortiment tvaro- vých súčiastok (rezanie zložitých rovinných i priestorových tvarov), vysoká presnosť re- zania, nízka drsnosť reznej plochy, malé te- pelné ovplyvnenie povrchu rezaných mate- riálov, vysoká rezná rýchlosť. Nevýhodou je najmä výška počiatočnej investície a nákla- dy na prevádzku. Nevýhodou môžu byť aj nároky na kvalifikovaný personál. Takmer neobmedzené programovanie Moderné CAD programy nemajú praktic- ky žiadne obmedzenia, a teda konštruktér môže navrhnúť jednotlivé dielce čo naj- vhodnejšie, podľa požiadaviek kladených na výrobok s podmienkou dodržania základ- ných pravidiel pri rezaní laserom. Potom sa v procese zadávania do výroby tvar dielcov nemusí upravovať. Softvér na programova- nie laserových zariadení má veľké možnos- ti, čo umožňuje vyrezať súčiastky podľa že- lania zákazníka. Požiadavkou dnešnej praxe nie sú len ocele triedy 10 a 11, ale aj oce- le tried 12, 14, 17. Všetky tieto ocele mož- no na laserovom stroji rezať a problémom nie sú ani atypické materiály, ako rôzne tvr- dokovy, pozinkované plechy, zliatiny hliní- ka a medi, alebo drevo a kartón. Pre väč- šinu laserových rezacích zariadení nie je problémom ani gravírovanie skla a  kera- miky,  niektoré zariadenia umožňujú tieto materiály aj rezať. Ak je vo výbave lasera vhodné odsávanie, je možné rezať aj rôzne plastické hmoty. Možnosť gravírovania je samozrejmosťou, čo sa uplatňuje hlavne pri popisovaní dielcov, napr. číslom výkresu. Či ide už o zaradenie laserového rezania v ku- sovej, malosériovej alebo hromadnej výro- be, je veľmi dôležitý správny výber vhodné- ho laserového rezacieho zariadenia. Konštrukčná rôznorodosť Na trhu je veľké množstvo týchto zaria- dení. Ponuka začína lasermi s  výkonom niekoľko 10 W určenými na gravírovanie a  mikroobrábanie, pokračuje cez lasery s výkonom niekoľko 100 W na rezanie ten- kých plechov, fólií, nekovových materiálov a  končí pri laseroch s  výkonom niekoľko kW, ktorými možno rezať oceľ s hrúbkou až 30 mm. Laserové zariadenia sú rôznoro- dej konštrukcie. Základný a podstatný roz- diel je v látke aktívneho prostredia. Pri reza- ní plechov sa najčastejšie používa plynový CO2 laser, ale v ponuke sú aj pevnolátkové lasery. Posledným trendom sú diskové lase- ry. Ide o typ pevnolátkového lasera, ktorý sa čoraz častejšie začína uplatňovať pri re- zaní plechov. Firma, ktorá uvažuje o nákupe laserového rezacieho zariadenia, musí vykonať dôklad- nú analýzu výhodnosti takejto investície. Dôležité je preto oboznámiť sa s ponukou laserových rezacích zariadení na trhu. Pre ich správny výber je dôležité brať do úvahy nasledujúce ukazovatele: • účel, na ktorý sa bude laser využívať (kusová, malosériová, alebo hromadná výroba); 10/2010 www.strojarstvo.sk4 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E 90/

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Hrúbka materiálu (mm) Dĺžka dielcov (mm) 0 – 100 100 – 300 300 – 1 000 1 000 – 2 000 0,5 – 3 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,30 3 – 6 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,40 6 – 10 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,40 10 - 15 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,40 15 - 20 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,30 ± 0,50 Tab. 1 Dosahovaná presnosť dielcov, vzhľadom na hrúbku materiálu a dĺžku dielca pri rezaní laserom Hrúbka materiálu (mm) 0,5 – 3 3 – 6 6 – 10 10 – 15 15 – 20 Šírka reznej medzery (mm) 0,15 0,25 0,40 0,50 0,60 Tab. 2 Šírka reznej medzery v závislosti od hrúbky materiálu Typ Trumpf Bystronic MicroStep LVD TruLaser 3030 TruLaser 7040 Bystar 4020 Byspeed 4020 MicroLas Sirius 3015 Max. pracovná oblasť (mm) 3 000 x 1 500 2 500 x 4 000 4 000 x 2 000 4 000 x 2 000 6 000 x 2 000 3 000 x 1 500 Max. hrúbka plechu (mm) 20 25 25 25 19 16 Max. rýchlosť polohovania (m/min.) 85 (simultánne) 304 (simultánne) 84 (simultánne) 169 (simultánne) 40 120 (simultánne) Možnosti zariadenia Možnosť obrábať aj rúry a profily Obsahuje dva laserové zdroje a dve laserové páliace hlavy Všestranný laser pre plechy, rúry aj profily Vysoká rýchlosť polohovania znižuje výrobné časy Stroj je možné doplniť o plazmovú hlavu Vysoká rýchlosť rezania tenkých plechov Tab. 4 Prehľad vybraných laserových rezacích zariadení od firiem Trumpf, Bystronic, MicroStep a LVD Graf. 1 Drsnosť reznej plochy v závislosti od hrúbky a druhu materiálu (pre laser 4,4 kW) Materiál Laser (W) 3 000 4 000 5 000 konštrukčné ocele 0,8 x T 0,6 x T 0,6 x T antikorové ocele 1,0 x T 1,0 x T 0,8 x T hliník 1,0 x T 1,0 x T 0,8 x T iné materiály 2,0 x T 2,0 x T 2,0 x T Tab. 3 Najmenšie rezateľné otvory v závislosti od materiálu a výkonu lasera (T – hrúbka materiálu) • druhy opracovávaných materiálov (konštrukčná oceľ, antikoro, plasty...); • maximálna požadovaná hrúbka opra- covávaného materiálu; • maximálne rozmery polotovaru; • možnosti rezania lasera (najmenší reza- teľný otvor, rezná rýchlosť...); • potrebné príslušenstvo (automatizova- ný systém vkladania materiálu...); • nároky na obsluhu; • nároky na servis; • spotreba energií; • potreba odsávacieho zariadenia; • kompatibilita s ostatným strojovým vy- bavením (hardvérová aj softvérová). Konkurencia lasera Konkurenciou laserového rezania je reza- nie plazmou, vodným lúčom a aj vyseká- vanie. Nie všetky súčiastky je nutné rezať pomocou lasera. Posúdenie vhodnosti me- tódy na rezanie príslušnej súčiastky je úlo- hou technológa vytvárajúceho programy pre laserové zariadenie. Ten by mal pod- ľa možností laserového rezacieho zariade- nia odporučiť najlepšie riešenie. Správnym rozhodnutím sa čo najlepšie využije strojo- vý park, čím sa ušetria náklady pri dodržaní požadovanej kvality súčiastok. Základnú predstavu o  schopnostiach la- serového rezania priblížia tabuľky 1 až 3 a graf 1. Presnosť, ktorú možno dosiahnuť laserom, je závislá hlavne od hrúbky re- zaného materiálu a  dĺžky dielca. Drsnosť reznej plochy je závislá od druhu rezané- ho materiálu, jeho hrúbky a výkonu lase- ra.  Samozrejme, že dosahovanú presnosť aj drsnosť ovplyvňujú aj iné faktory (kva- lita rezaného materiálu, dobrý stav zariade- nia, správna technológia rezania, atď). Šírka reznej medzery je dôležitý parameter, ktorý sa mení hlavne s hrúbkou rezaného mate- riálu. Výhodou laserového rezania je mož- nosť vyrábať otvory, ktoré majú priemer menší, ako je hrúbka rezaného materiálu. Aký najmenší otvor sme schopní vyrobiť, záleží najmä od druhu rezaného materiálu, jeho hrúbky a výkonu lasera. Poznámka autora: Hodnoty uvádzané v tab. 1 – 3 sú priemerom hodnôt uvádzaných výrobcami z viacerých laserových rezacích zariadení dostupných na trhu. Hodnoty uvádzané v grafe 1 sú prieme- rom hodnôt uvádzaných výrobcami z viacerých laserových rezacích zariadení dostupných na trhu a vlastného merania uskutočneného autorom článku. Hodnoty preto majú infor- matívny charakter. (Ďalší spoluautori: Ing. Tomáš Berešík, prof. Ing. Anna Mičietová, PhD., ŽU v Žiline, SjF, Katedra obrábania a výrobnej techniky) www.engineering.sk 10/2010 5 S T R O J E a T E C H N O L Ó G I E /91

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

B iznis sektor musí meniť svoj prí- stup k  bezpečnosti, ak si chce chrániť svoje siete a citlivé firemné dáta pred čoraz sofistikovanejšími hrozbami. IT manažéri by mali neodklad- ne zavádzať efektívne bezpečnostné opatre- nia, a chrániť firemnú reputáciu a konkuren- cieschopnosť. Správa okrem iného prináša päť základných odporúčaní pre zlepšenie podnikovej bezpečnosti do roku 2011. Zistenia a riziká Oblasť podnikovej IT bezpečnosti ovplyv- ňujú významné faktory. Sociálne siete, vir- tualizácia, cloud computing a  masívne využívanie mobilných zariadení majú dra- matický dopad na schopnosť IT oddele- ní udržiavať efektívnu sieťovú bezpečnosť. Aby si podniky dokázali poradiť s týmito faktormi, mali by: – Pri virtuálnych systémoch aplikovať in- dividuálne pravidlá práce s aplikáciami a dátami pre každého používateľa, – Stanoviť striktné pravidlá prístupu k podnikovým dátam, – Zaviesť formálne podnikové pravidlá pre mobilitu, – Investovať do nástrojov pre správu a monitorovanie tzv. cloudových aktivít, – Poučiť zamestnancov o využívaní sociál- nych médií na pracovisku. TEXT: Juraj Podhájsky FOTO: archív redakcie Podľa polročnej bezpečnostnej správy spoločnosti Cisco by návštevníci z minulosti zo 70-tych rokov len ťažko spoznali dnešné pracoviská. Od ich čias sa udiali dramatické zmeny, ako napríklad nástup sociálnych sietí, masový nárast v rozšírení a využívaní zariadení vzájomne prepojených sieťou, ako aj prijatie konceptu virtualizácie. Riziká pracoviska Prieskum Cisco Security Intelligence Operations (SIO) zistil, že 7 percent celosve- tových používateľov sociálnej siete Facebook trávi v priemere 68 minút denne hrou popu- lárnej interaktívnej hry FarmVille. Na druhom mieste v popularite sa umiestnila hra Mafia Wars (5 percent používateľov, 52 minút den- ne), nasleduje Café World (4 percentá po- užívateľov, 36 minút premárneného času denne). Aj keď strata času sama o sebe nie je bezpečnostným rizikom, predpokladá sa, že kybernetickí zločinci vyvíjajú spôsob, ako prostredníctvom týchto hier šíriť malware. Ignorovanie pravidiel Až 50 percent koncových používateľov pri- znalo, že minimálne raz týždenne porušu- je zákaz zamestnávateľa nepoužívať sociál- ne siete na pracovisku a 27 percent uviedlo, že menili nastavenia podnikových zariade- ní tak, aby získali prístup k zakázaným soci- álnym aplikáciám. Piráti majú náskok Kybernetickí zločinci využívajú technolo- gické inovácie vo svoj prospech. Zneužívajú rozdiel medzi tým, ako rýchlo dokážu ino- vovať svoje metódy a profitovať zo zrani- teľných miest systémov, a tempom, akým spoločnosti zavádzajú pokročilé technoló- gie na ochranu svojich sietí. Zatiaľ čo sa spoločnosti rozhodujú, či a ako začať využívať sociálne siete a pe- er-to-peer technológie, IT piráti sa už s  nimi podrobne zoznámili a  majú ná- skok – zneužívajú ich nielen na páchanie zločinnosti, ale aj na vzájomnú zdokona- lenú a urýchlenú komunikáciu. Spam stále rastie Aj napriek nedávnym zákrokom proti kri- minálnym spam operáciám sa očakáva, že v  roku 2010 narastie celosvetový ob- jem spamu medziročne až o  30 percent. Uvádza to nový prieskum pripravený diví- ziou Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Najväčší objem spamu vzniká v USA, nasleduje India a  Brazília, Rusko a  Južná Kórea. Naopak, Brazília zaznamenala po- kles v  objeme spamu vznikajúceho v  tej- to krajine o 4,3 percenta, pravdepodobne v dôsledku toho, že poskytovatelia pripoje- nia do internetu čoraz viac blokujú prístup prostredníctvom portu 25. Kybernetickí zločinci sa aj naďalej zame- riavajú na legitímne weby, no v súčasnosti spúšťajú strategicky načasované multi-vek- torové spam útoky s cieľom vytvárať tzv. keyloggers, backdoors a bots. Sociálne siete sú pre pirátov aj naďalej ob- ľúbeným prostredím a  ich útoky v  tej- to oblasti neustále narastajú. V  dnešnej dobe však pribúdajú aj ohrozenia od ne- bezpečnejšej skupiny – teroristov. Vláda USA  považuje situáciu za vážnu, preto sprístupnila granty, aby skúmala, ako je možné využiť sociálne siete a technoló- gie na organizáciu, koordináciu a stimu- láciu možných útokov. (Podľa cisco.com) 10/2010 www.strojarstvo.sk692/

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Objednajte si ešte dnes STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ® Objednávku pošlite na: MEDIA/ST − STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ, Moyzesova 35, 010 01 Žilina Úhrada predplatného na účet: Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55 EUR: Iban sk17 1100 0000 0026 2815 1372, Swift/bic TATRSKBX Špecifický symbol: meno predplatiteľa Objednávajte telefonicky: 041/56 40 370 alebo e-mailom: sekretariat@mediast.sk TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava Začiatkom septembra rokovali dopravcovia v  Bratislave na 13.  Medzinárodnej konferencii Verejná osobná doprava (VOD), ktorej hlavným usporiadateľom bola Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS. P očas dvojdňového rokovania od- znelo viac ako 30  príspevkov do- mácich a  zahraničných účastní- kov z Rakúska, Poľska a už tradične z Českej republiky. Všetky boli zamerané na aktuálne témy, týkajúce sa problematiky VOD. V  snahe vytvoriť alternatívu voči neustále vzrastajúcemu podielu individuálnej auto- mobilovej dopravy sa pozornosť účastníkov konferencie sústredila hlavne do oblasti prí- pravy a realizácie integrovaných dopravných systémov v mestách a regiónoch SR. Zaujímavé témy na diskusiu Prítomní sa jednoznačne zhodli na tom, že riešenie pretrvávajúcich problémov v  oblasti VOD je predovšetkým vo vzá- jomnej koordinácii dopravného proce- su jednotlivých autobusových a  koľajo- vých dopravcov v  príslušnom regióne. Úspešnosť tohto úsilia zainteresovaných dopravcov bude závisieť od získania do- statočného množstva investičných prostriedkov na nákup kvalitných do- pravných prostriedkov, ako sú autobusy rôznych veľkostí a  pohonov, moderných informačných a tarifných zariadení a po- dobne. Riešenie tohto problému si vyžiada komplexné úsilie všetkých koordinátorov integrovanej dopravy v  úzkej spolupráci s jednotlivými odbornými útvarmi miest- nej a  regionálnej samosprávy, s  cieľom vytvorenia spoločnej názorovej platfor- my pri naliehavom a  postupnom riešení existujúcich a najmä budúcich problémov verejnej osobnej dopravy na Slovensku. O možnostiach riešenia sa účastníci kon- ferencie dozvedeli z  prednesených prí- spevkov, z odbornej diskusie s odborník- mi z krajín, kde už prekonali počiatočné problémy a  dosiahli pozoruhodné vý- sledky. Diskutovalo sa napríklad na témy: Trvalo udržateľný rozvoj pri príprave veľ- kých investícií, Projekt stavby viedenskej hlavnej stanice, Spoplatňovanie v  integ- rovaných systémoch hromadnej dopravy v Katowiciach alebo Integrovaný doprav- ný systém Juhomoravského kraja – výsled- ky po 6 rokoch prevádzky. Podujatie malo vysokú odbornú úroveň, zú- častnilo sa ho vyše 120 odborníkov z domo- va a zo zahraničia. Odniesli si nielen zaují- mavé poznatky, ale najmä nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Dopravcovia rokovali Pohľad na predstavenstvo

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

október – říjen 2010, číslo 10 cena 3 € / 90,40 Kč Zaregistrované MK SR, EV 3440/09 ISSN 1335 – 2938, tematická skupina: A/7 Vydáva: Moyzesova 35, 010 01 Žilina IČO: 36380849, IČ pre DPH: SK2020102568 Riaditeľka: Ing. Antónia Franeková, e-mail: franekova@mediast.sk, tel.: +421/41/507 93 39 ŠÉFRedaktOR: Mgr. Ján Minár, e-mail: minar@mediast.sk, redakcia@mediast.sk tel.: +421/41/507 93 35, mobil: 0905 749 092 Redakcia: Ing. Soňa Handzová, e-mail: handzova@mediast.sk, tel.: +421/41/507 93 31 Mgr. Ján Petrovič, e-mail: redakcia@mediast.sk Branislav Koscelník, e-mail:koscelnik@gmail.com Košice: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., alena.paulikova@tuke.sk tel.: +421/55/602 27 12 Redakčná Rada: dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, CSc., prof. Ing. Alexander Janáč, CSc., doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Ing. Jozef Nemcsics, CSc., doc. Ing. Pavel Pavlásek, CSc. prof. Ing. Kamil Ružička, CSc., Ing. Štefan Svetský, PhD., doc. Ing. Stanislav Turek, PhD., prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. inzeRtnÉ Oddelenie: Ľudmila Podhorcová – podhorcova@mediast.sk, 0903 50 90 91 Ing. Pavol Jurošek – jurosek@mediast.sk, 0903 50 90 93 Roman Školník – skolnik@mediast.sk, 0902 550 540 Ing. Slávka Babiaková – babiakova@mediast.sk, 0903 027 227 Ing. Iveta Kanisová – kanisova@mediast.sk, 0902 500 864 Žilina: Moyzesova 35, 010 01 Žilina tel.: +421/41/564 03 70, fax: +421/41/564 03 71 Banská Bystrica: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica tel./fax: +421/48/415 25 77 GRaFická úpRava: Štúdio MEDIA/ST, Ing. Ján Jančo, tel.: +421/41/507 93 22 ROzŠiRuje: MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s., Bratislava a súkromní predajcovia pRedplatnÉ: Celoročné: 29,90 € prijíma redakcia tel.: +421/41/564 03 70, e-mail: sekretariat@mediast.sk nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia nevracia a nehonoruje. Redakcia nezodpovedá za obsah a správnosť inzercie a komerčných prezentácií. BURZA Kontakt: kolinek@sopk.sk Členovia SOPK: kontakty zadarmo Nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 19 % DPH Objednajte si ešte dnes STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ® predplatné na 1 rok od čísla za 29,90 € predplatné na 2 roky od čísla len za 49,75 € → pre študentov 50 % zľava! Objednávku pošlite na: MEDIA/ST − STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ, Moyzesova 35, 010 01 Žilina Úhrada predplatného na účet: Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P. O. BOX 42, 850 05 Bratislava 55 EUR: Iban sk17 1100 0000 0026 2815 1372, Swift/bic TATRSKBX Špecifický symbol: meno predplatiteľa Objednávajte telefonicky: 041/56 40 370 alebo e-mailom: sekretariat@mediast.sk ! Ponuka výrobného areálu na prenájom Ponúkame na prenájom alebo predaj priemyselný park situovaný v  obci Pozdišovce, okres Michalovce, s napojením na hlavný ťah Michalovce – Košice. Ide o objekt s celkovou rozlohou cca 22 500 m2 , z toho budovy 4 646 m2 a ostatné plochy 17 915 m2 . V areáli sa nachádza dvojpodlažná administratív- na budova – 1 101 m2 , výrobná hala – 3 003 m2 , výška stropu 5 m, skladové priestory – 674 m2 . Objekt ponúka aj parkovacie miesta, prístup je možný aj pre nákladné vozidlá a pre kamióny. Cesty a parkoviská majú rozlohu 5 478 m2 . Parkovisko je možné rozšíriť. Areál je možné rozšíriť o susediace pozemky vo vlastníctve štátu s rozlohou cca 15 000 m2 . Objekt má 2 vlastné transformáto- ry o výkone 1 000 kVA, z ktorých je jeden záložný. Objekt je vhodný na ľahkú výrobu rôzneho druhu alebo skladové priestory, prípadne logistiku. V blízkos- ti areálu je plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie, vzdialenej cca 800 m od areálu. UR102915 Predaj úsporných žiaroviek Bežné ceny takýchto úsporných žiaroviek 3  €! Plus máme žiarovky značky GE cena v Tescu a v predajniach 6,5 € za kus naša cena 1,5 € za kus – bezkonkurenčne veľkoobchodné ceny! Pri väčšom odbere cena za kus 0,80 € – dohoda možná! UR102916 Predaj leteckých simulátorov Česká spoločnosť hľadá partnera na predaj leteckých simulátorov pre výcvik pilotov. UR102918 Automatické sústruženie ISO 9001 Bulharská firma ISO9001 ponúka slovenským firmám výrobu na sú- stružníckych automatoch. V  súčasnosti firma dodáva kovové die- ly pre lisovne kovu, plastov a  gumy v  Rumunsku, Českej republiky a Bulharsku. Typické diely: osky, krúžky, matice,zálisky... UR102919 Dodávky do leteckého priemyslu Talianska spoločnosť, ktorá sa dlhodobo orientuje na dodávky do leteckého priemyslu hľadá spoľahlivého dodávateľa zo Slovenska. Vysoká pridaná hodnota/vysoké nároky na kvalitu. UR102848

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Nominované exponáty Zlaté medaily MSV 2010 Vystavovateľ Able electric spol. S r.o. (www.bioniare.cz) nominoval výrobok spoločnosti Dyson Ltd. Zo Spojeného Kráľovstva sušič rúk Dyson Airblade. Ide o najrýchlejší a najhygienickejší sušič rúk. Ruky usuší za 10 sekúnd. Sušič rúk Dyson Airblade usuší 10 párov rúk za cenu jednej papierovej utierky. 3M Česko s.r.o. (www.3m.com) nominoval výrobok 3M Company zo St. Paula samozatmavovaciu zváračskú prilbu 3M Speedglas 9100. Zváračská helma 3M Speedglass 9100 slúži na ochranu zraku pri zvá- raní najrôznejšími metódami. Prináša niekoľko nových prvkov uľah- čujúcich prácu zváračov a zvyšuje ich produktivitu. 3M Česko s.r.o. nominoval aj ďalší výrobok 3M Company zo St. Paula celotvárovú masku 3M FF-400. Celotvárová maska 3M FF-440 slúži na ochranu proti plynom a výparom. Celotvárová maska je navrhnutá tak, aby poskytovala flexibilitu v extrémnych podmienkach. účinne rozvíjať a získavať ďalšie konkurenčné výhody v oblasti servis- nej robotiky založenej na „high technology“. Vystavovateľ Kovo Staněk, s.r.o. nominoval vlastný produkt Striekacie zariadenie závesné TZNZ 3-5,5/ 11-21. Striekajúce zariadenia sú vhod- né k striekaniu jednoduchých i zložitých dielov. Diely zavesené na háku sa otáčajú a vďaka výkyvu turbín je celý povrch dokonalo na- striekaný. obr 4 Afleth Engineering AG z Lenzburgu (www.afleth.com) nominoval vý- robok spoločnosti Star Micronics Co. z Japonska Star ST-38. ST-38 je stroj pre obrábanie tyčového materiálu do priemeru 38mm, 3 revol- verové hlavy a 12 riadených os. Pre vysokú produktivitu a obrábanie komplexných dielov. Max. 60 nástrojov. Afleth Engineering AG z Lenzburgu nominoval aj výrobok spoločnos- ti Fehlmann AG Maschinenfabrik zo Švajčiarska Fehlmann Picomax® 825 Versa. Tento stroj je ideálny pre dynamické HSC frézovanie, ako aj obrábanie ťažko obrábateľných materiálov. Vystavovateľ Strojírny Třinec, a.s. nominoval spoločný výrobok vznik- nutý zo spolupráce s FITE a.s. a VŠB – TU Ostrava servisný zásahový a záchranársky robot. Projekt sa zaoberá výskumom a vývojom mo- dulárnych štruktúr servisných robotov určených pre záchranu osôb a majetku a pre zásahy v krízových situáciách. Viacúčelovosť a prispô- sobenie robota konkrétnej aplikácii je vyriešené na báze modularity s využitím navrhnutých interface. Princípy modualrity je možné ďalej obr 8 Vystavovateľ Hexagon Metrology s.r.o. (www.hexagonmetrology. com) nominoval výrobok spoločnosti Hexagon Metrology Division ROMER z Francúzska Mobilný merací stroj Romer Absolute Arm, typ 7525. Ide o najpresnejšie šesťosové mobilné meracie rameno s paten- tovanu nekonečnou rotáciou vo všetkých hlavných osiach. Prvé me- racie rameno, ktoré nie je nutné pred meraním inicializovať. Západočeská univerzita v Plni, Fakulta strojní (www.zcu.sk) nomino- vala výrobok spoločnosti Auto projekt centrum s.r.o. Elektromobil EHR10. Elektromobil EHR10 je prvý český elektromobil v  štýle re- tro. Ide o novo skonštruované vozidlo podľa konštrukčnej filozofie “electric vehicle first”. Dosiahnuteľný dojazd je viac ako 200 km. Vystavovateľ REM-Technik s.r.o. (www.rem.technik.cz) nominoval výrobok IAI Corporation z Japonska Miniaturný elektrický aktuátor RCA2-GS4N-I-20-4-30-A1. Mini elektrický aktuátor funguje na zákla- de servomotora a guličkového šraubu. Konštrukcia ponúka úsporu energie a miesta, úplné nastavenie pohybovej rampy a polohovanie do viacerých polôh. www.engineering.sk  10/2010 95 E L E K T R O N I C K Á V E R Z I A

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Sew-eurodrive CZ, s.r.o. (www.sew-eurodrive.cz) nominoval vlastný výrobok čelný prevodový motor z nerezovej ocele RESF 37. Vysoko účinné čelné prevodovky RES37 prvý krát predstavené na konci roka 2009 sa vyznačujú špeciálnym konštrukčným prevedením skrine a použitím vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Ich povrch sa vďaka tomu veľmi dobre čistí a vykazuje vysoký stupeň odolnosti voči kyse- linám a liehom. Priehlbiny a medzery, kde by sa mohli držať nečistoty a tekutiny, boli v maximálnej miere eliminované. Adaptéry v prevede- ní IEC a NEMA, rovnako vyrábané z nehrdzavejúcej ocele, umožňu- jú variabilnú montáž motorov. Kompletné nehrdzavejúce prevedenie účinne zabraňuje vzniku akejkoľvek formy korózie. Vystavovateľ Sew-eurodrive CZ, s.r.o. nominoval aj ďalší svoj pro- dukt Movidrive MDX 61B. Vďaka spoločnej riadiacej jednotke s ra- dou MOVIDRIVE® B a neobmedzenému použitiu voliteľných preve- dení môže menič rady MOVIDRIVE® dosahovať výkonu až 315 kW. Je mimoriadne spoľahlivý a dokáže zabezpečiť plynulý chod výrobného procesu. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii je menič MOVIDRIVE® ľahko opraviteľný. obr 13 Vystavovateľ Neovision, s.r.o. nominoval vlastný výrobok Jetty – ro- bota pre čistenie a inšpekciu vzduchotechnického potrubia. Robot slúži na inšpekciu a čistenie vzduchotechnického potrubia, kuchyn- ských či priemyselných odťahov. Robot môže prechádzať ako kruho- vým potrubím, tak i potrubím obdĺžnikového tvaru vo vodorovnom, šikmom i zvislom smere. K čisteniu používa metódu striekania suché- ho ľadu pomocou nastaviteľnej otáčajúcej sa trysky. Pomocou kame- ry umiestnenej priamo na robotovi možno sledovať proces čistenia. Vystavovateľ ČVUT v Prahe, Fakulta strojárska, Ústav výrobných stro- jov a zariadení (www.fs.cvut.cz/u12135) nominoval výrobok CNC in- vest-u, s.r.o. Kompaktné guľové zápästie robotov a  manipulátorov s pohonom troch osí. U dosiaľ používaných koncových členov ki- nematických reťazcov pohybových systémov najrôznejšej manipu- lačnej techniky, priemyselných robotov a manipulátorov a iných po- hybových systémov sa prakticky nepoužívajú guľové kĺby z dôvodov problematického prepojenia s pohonom, resp. pohonmi. Tento prob- lém je potom riešený väzbou kĺbov s rotačnou väzbou v sériovom usporiadaní a vzájomnom pootočení (spravidla 90°). Tak sa odstra- ňuje problém s pripojením pohonu, každý pohon si potom ovláda svoju os. Narastá však priestorová zástavba, predovšetkým dĺžková a hmotnosť celku. Tento problém odstraňuje predkladaný vynález číslo PV 2010-246 podaný 6.4.2010. obr 15 Vysoké učení v  Brne (www.vutbr.cz) nominoval vlastný výrobok Experimentálne lietadlo VUT 001 Marabu. Experimentále lietadlo VUT 001 Marabu bolo vyvinuté pre podporu využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov v civilnom sektore. Existujúca legislatíva neu- možňuje priamu prevádzku a skúšky bezpilotných lietadiel vo vzduš- nom priestore (mimo špeciálne vyhradených vzdušných priestorov). Súčasne celosvetovo vzniká špeciálny legislatívny rámec definujúci podmienky prevádzky bezpilotných prostriedkov v civilnom sektore a potenciálni výrobcovia zahájili vývoj kompotentov potrebných pre tieto lietadlá. Lietadlo má umožniť vývoj a testovanie systémov po- trebných pre prevádzku bezpilotných prostriedkov v bežnom vzduš- nom priestore (s nízkymi nákladmi), čo je súčasne originálne inova- tívne riešenie. Projekt bol realizovaný v spolupráci s priemyselnými partnermi První brněnská strojírna Velká Bíteš, JIHLAVAN airpla- nes a Plastservice-L. Medzi prvé komponenty vyvíjané pre bezpilot- né prostriedky a skúšané na lietadle Marabu patria prúdový motor TJ-100 z PBS Velká Bíteš. Projekt experimentálneho lietadla VUT 001 Marabu bol podporený Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky (v rámci grantového projektu FIIM3/041). Vystavovateľ Prima Bilavčík, s.r.o. (www.merici-pristroje.cz) nomino- val vlastný výrobok Pojazdné kalibračné laboratórium. Pojazdné ka- libračné laboratórium pre meranie a kalibráciu meradiel dĺžky, teploty a tlaku v priestoroch u zákazníka bez väčšej časovej straty vo výrob- nom procese. Ústav jadrového výskumu Řež a.s. Husinec – Řež (www.h2bus.cz) no- minoval vlastný produkt TriHyBus – Trojitý hybridný vodíkový auto- bus. TriHyBus – autobus s elektrickým trojitým hybridným pohonom napájaným z palivového článku, batérií a ultrakapacitorov. ZKL Brno, a.s. (www.zkl.cz) nominoval vlastný výrobok Kompatná ku- žeľová ložisková jednotka ZKL pre nápravy koľajových vozidiel. Jedná sa o špeciálne dvojradové kužeľové ložiská pre uloženie náprav vagó- nov osobnej a nákladnej dopravy vo vysokých transportných rých- lostiach. Ústav prístrojovej techniky AV ČR, v.v.i. (www.isibrno.cz) nominoval výrobok spoločnosti MESING spol. s r.o. Jednotka pre bezkontakt- nú kalibráciu koncových mierok. Predstavené zariadenie zavádza do praxe celkom nový princíp bezkontaktnej kalibrácie dĺžky koncovej mierky pomocou kombinácie bieleho a laserového žiarenia. 3M Česko, s.r.o. nominoval aj vlastný výrobok Obojstranná lepiaca páska 3M VHB 5958FR. Ohňovzdorná obojstranná lepiaca montáž- na páska VHB 5958FR pre vytváranie konštrukčných spojov v najná- ročnejších podmienkach stavebného, dopravného a elektronického priemyslu. 10/2010  www.strojarstvo.sk96

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

Hardy záchranár TEXT/FOTO: Juraj Podhájsky Inovatívneriešeniestrojárskehoproduktuv súčinnostis akademickýmprostredím dávaurčitúvýhoduprejehobudúceumiestnenienatrhu.Spojeniepraxes vedou sa oplatilo aj v prípade Hardyho – servisného a záchranného robota. I de o  spoločný produkt Vysokej školy banskej v  Ostrave a  strojárskej spoloč- nosti z  Třinca. „Začiatok vývoja robo- ta spadá do roka 2008,“ hovorí tech- nický riaditeľ Strojíren Třinec, Ing. Česlav Rusz. Na veľtrhu predstavili funkčný mo- del, ktorý má za sebou sériu základných funkčných skúšok. Výrobca ešte musí dokončiť záťažové skúšky. „Do roka sme schopní dodať ho prípadnému záujemco- vi,“ hovorí Rusz. Celková hmotnosť stroja je 4  500  kg, je vybavený motorom Kubota s  výkonom 58 kW. Má pásový (guma) podvozok ria- dený dvomi axiálnymi hydromotormi. Rameno sa pohybuje v  piatich osiach, pohyb zabezpečuje elektrická, frekvenč- ne riadená hydraulika. Jeho nosnosť je 380 kg. Robot môže byť diaľkovo ovládaný až na vzdialenosť 300  metrov, pracovná vzdia- lenosť je však do 50  metrov. Vybavený môže byť 3 D videním, termovíziou a in- fravidením. Rameno môže byť ukončené rozbíjacím kladivom, alternatívne hasič- skou dýzou. „Hardy je z  80-tich percent postave- ný na domácej súčiastkovej základni. Hydromotory a súčasti k nim sú doveze- né z USA. Probližne 60 percent strojáriny sme realizovali v našej fabrike,“ informoval technický riaditeľ. Robot je použiteľný pri banských záva- loch, v  miestach kde hrozí únik výbuš- ných alebo otravných látok, pri hasení po- žiarov. Cieľovými zákazníkmi môžu byť teda organizácie integrovaného záchran- ného systému. obr 19 Vystavovateľ Labortech, s.r.o. (www.labortech.cz) nominoval vlastný výrobok Inštrumentovaný tvrdomer Brinell BRFest 29-A s automatic- kým vyhodnotením vpichu. Ide o ľahko ovládateľný a cenovo dostup- ný český výrobok. Tento tvrdomer využíva elektromechanické zaťa- ženie pomocou AC servomotora tak, že chod stroja je tichý a veľmi presný a možno mu nastaviť prítlačný čas v rozsahu 0 – 60 sec. s pres- nosťou +/– 1 %. Tvrdomer má osadenú novú digitálnu snímaciu a vy- hodnocovaciu jednotku, ktorá zodpovedá norme ČSN EN ISO 6506- 1 a je vhodná ako pre skúšobne a laboratóriá, tak aj pre priemyselné prostredie. Vyhodnocovanie obrazu a jeho následné spracovanie je možné uskutočňovať ručne alebo aj automaticky. Labortech, s.r.o. nominoval aj ďalší vlastný výrobok Charpyho kladivo CHK 300J-A-R vrátane robotického zakladania vzorky. Stroj pre meranie vrúbkovanej húževnatosti materiálu za po- moci systému LabTest CHK 300 J plne zodpovedá bežne po- žadovaným normám DIN, EN, ASTM, ISO a BS. Vďaka špeci- álnemu prevedeniu kladiva môžu byť skúšky uskutočňované v  rôznom rozsahu teplôt a  vynikajúca ergonómia umožňu- je rýchle vkladanie vzorkov a ich preradenie. Výsledky name- raných hodnôt sa okamžite zobrazujú na digitálnom displeji. Vysoká tuhosť rámu, jednoduché ovládacie prvky a  bezpeč- nostný kryt sú zárukou rychlého, presného a bezpečného mera- nia. V súťaži o ZM predstavujeme Charpyho kladivo s robotic- kým vkladaním vzoriek. AXA CNC stroje, s.r.o. nominovala svoj výrobok Multifunkčné sú- stružnicko-frézovacie centrum VHC2 XTS/50D. Stroj vychádza zo štandardného vertikálno-horizontálneho obrábacieho centra f. AXA radu VHC. Toto centrum je doplnené o horizontálny a ver- tikálny otočný stôl, umožňujúci rotačný pohyb obrobku a tvoria- ci 5-tu a 6-tu os. Pre potrebu sústružníckych operácií je na telese fré- zovacieho vreteníku umiestnený aj držiak sústružníckych nástrojov CAPTO C6. Centrum je vybavené automatickou výmenou nástro- jov. V zásobníku sa nachádza 26ks frézovacích nástrojov s upínacím kužeľom SK50 a 36ks sústružníckych nástrojov CAPTO C6 s mož- nosťou ďalšieho rozšírenia podľa priania zákazníka. Na stroji je po- užitý riadiaci systém Siemens 840D. Výhodou tohoto obrábacieho centra je nielen možnosť štandardných frézovacích operácií, ale aj možnosť sústruženia. A to ako horizontálne, tak aj vertikálne upnu- tého obrubku. www.engineering.sk  10/2010 97 E L E K T R O N I C K Á V E R Z I A

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/

98

http://www.floowie.com/cs/cti/STROJARSTVO/