Asas3http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

Doprajte si doma čerstvý vzduch bez obáv z peľu a komárov Predstavujeme členov aliancie Izolácia podkrovia s ISOVERom 03 Systém EINSTEIN® – riešenie pri trvalom a extrémnom namáhaní SAKRET – Dobrá myšlienka nepozná hranice I. ročník • október - december • 2012 • nepredajné A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie SÚŤAŽ o atraktívne cenyceny

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

SAKRET. Dôvera v kvalitu a spoľahlivosť Všade, kde sa stavia sa pýtajú na SAKRET ako špecialistu. Či pri murovaní a betóno- vaní,omietaníanáteroch,prizatepľovaní, pri vyrovnávaní povrchov, pri utesňovaní a obkladaní, sedimentácii, pri sanáciách a rekonštrukciách – výrobky SAKRET sú už desaťročia úspešne používané pri vý- stavbe budov a inžinierskych stavieb. Tento úspech sa zakladá na vysokom štandarde produktov SAKRET, s vlastnými výskumnými a vývojovými laboratóriami špeciálne koncipovanými pre potreby trhu. S premyslenou zárukou kvality SAKRET a stálou kontrolou cez nezávislý skúšobný inštitút je garantovaná vysoká kvalita výrobkov pre oblasť výstavby. Podrobný produktový program SAKRET bez problémov rieši všetky požiadavky na výstavbu. Okrem iného je zaistená decentrálna štruktúra výrobných závodov SAKRET v Nemecku a vo väčšine európskych kra- jín. Naša regionálna prítomnosť Vám za- ručí najvyššiu flexibilitu a presné termíny dodávok po celej Európe. V ich zodpovednosti a kompetencii je, že jednotlivéSAKRETzávodymôžureagovať na špecifické potreby trhu podľa potrieb regiónu, v ktorom sa nachádzajú. Inovácia, vysoká kvalita, poradenské služby a aplikační technici robia zo SAK- RET silnú a spoľahlivú značku. Dôvera potrebuje bezpečnosť. SAKRET zaručuje bezpečnosť pre každú výzvu na stavbe. SAKRET – Dobrá myš- lienka nepozná hranice Cincinatti, USA, 1936: stavebný in- žinier Arthur C.Avril objavil hotové suché zmesi a nazval svoj výsledok SAKRETE, odvodené od sak=vrece a concrete=rete: nemecky SAKRET. S Avrilovým nápadom vznikli pr- výkrát presne zmiešané stavebné hmoty, ktoré zjednodušili a úrychlili veľa pracovných procesov na stavbe a kvalitatívne zlepšili výsledok. V roku 1966 sa táto myšlienka dosta- la do Európy. Liceniu SAKRET získali najprv krajiny Nemecko, Rakúsko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiar- sko. V súčasnosti majú aktívnu licen- ciu Belgicko, Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Írsko a Severné Írsko, Chorvátsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxemburg, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Škótsko, Švajčiar- sko, Slovenská Republika, Česká republika, Turecko, Ukrajina, Maďar- sko, Bielorusko a Cyprus. Zároveň sú činní aj odbytoví partneri v Bosne- Hercegovine, Bulharsku, Anglicku a Walese, Fínsku, Grécku, Nórsku, Rumunsku, Srbsku a Španielsku. Dnes je SAKRET jeden z najväčších výrobcov suchých stavebných mate- riálov na svete. S viac ako 60 zastú- peniami v Amerike a Európe, svoje závody má po celom svete. Po páde Železnej opony a hospodárskom otvorení hraníc východoeurópskych krajín pokračovali noví nadobúdate- lia licencie v priekopníckej činnosti aj týchto krajinách. V roku 1999 otvoril SAKRET svoje za- stúpenie aj na Slovensku.

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

október – december 03/2012 3A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Milí čitatelia, Máte pred sebou 3. číslo nášho magazínu ASAS info. Dúfam, že Vás zaujmú ďalšie odborné príspevky a aktuálne témy z oblasti staveb- níctva. V predchádzajúcom čísle ste si mohli pre- čítať profily ôsmych členských stavebnín ASAS, dnes uzavrieme predstavovanie ďal- šími piatimi členmi. S nástupom jesene sa činnosť stavbárov upiera na finalizáciu stavieb, aj preto sa venujeme podrobnejšie rôznym riešeniam podkroví. Pokračujeme v prezentácii materiálov pre realizácie podkrovných priestorov, z hľa- diska tepelnej izolácie, akustiky a požiarnej bezpečnosti. Ponúkame vhodné materiály pre zabez- pečenie zdravej klímy v uzavretých priesto- roch rodinných domov a kancelárií. Ako sme sľúbili v minulom čísle, pripravi- li sme pre Vás vo vrcholiacej sezóne ďalšiu zaujímavú súťaž, odmenou za spoluprácu môžu byť hodnotné darčeky. Chcem poďakovať obchodnému partne- rovi SAKRET Slovakia k. s., ktorý je spolu so spoločnosťou ASAS a. s., sponzorom súťaže. Samozrejme, tešíme sa na Vás pri ďalších vydaniach nášho magazínu. Pracujeme pre Vás... Peter Šebeň Výkonný riaditeľ ASAS, a. s. Editoriál Kontaktné údaje: ASAS, a. s.., Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, telefón: +421 41 5630 052, +421 41 5630 206, fax: +421 41 5630 052, www.asas-sk.com ALIANCIA STAVEBNÍN ČADCA ŽILINA DOLNÝ KUBÍN BYTČA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ RUŽOMBEROK SPIŠSKÁ N. VES KLČOV SPIŠSKÝ ŠTVRTOK KOŠICE POVAŽSKÁ BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA TOPOĽČANY REVÚCA NITRA PIEŠŤANY MODRA BRATISLAVA

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

03/2012 október – december A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N 4 Systém EINSTEIN® bol vyvinutý pre dopravou vysoko namáhané plochy, ako sú kruhové objazdy, autobusové nástupné ostrov- čeky, cestné komunikácie pre nákladné vozidlá a rozličné iné plochy vy- stavované vysokým zaťaženiam. Technické a ekonomické prínosy Nová – už štvrtá – generácia betónových zámkových dlažieb má patentovaný zám- kový systém zabezpečenia proti posunu v každej pozícii uloženia, výsledkom čoho je mimoriadna odolnosť proti deformáci- ám vplyvom permanentnej záťaže dopra- vou. Ani po dlhodobom a trvalom zaťažo- vaní takto spevnených plôch nedochádza k známym javom rolovania a poškodenia betónovej dlažby a nutnosti následnej re- konštrukcie krytu vozovky. Pokládka dlažby CityTop so systémom EINSTEIN® sa vyznačuje vyššou presnos- ťou a rýchlosťou, pričom päť rozličných formátov umožňuje riešiť aj kruhové a oblúkové pokládkové vzory. Minimálny vnútorný polomer kruhu je 30 cm. Systém ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky, keďže dlažobné kocky sa pri pokladaní automa- ticky nastavia do správnej polohy. Systém EINSTEIN® – riešenie pri trvalom a extrémnom namáhaní Systém ktorého názov vznikol z nemeckého„ein stein“, čiže„jeden kameň“, je už pevnou súčasťou produktov firmy Semmelrock a na trhu spôsobil prevratné zmeny. Žiadne iné betónové dlažby neriešia problematiku plôch, kde sa vyžaduje odolnosť proti extrémnemu a trvalému namáhaniu, elegantnejšie, ako dlažby so systémom EINSTEIN®. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 žiadne odštiepené hrany žiadne deformácie žiadne spriečenie žiadne posuny Výhody hlavne pre plochy s vysokou intenzitou premávky a vysokým zaťažením. žiadny posun, deformácia alebo preklápanie a zase- kávanie hrán ani pri vysokých zaťaženiach. presná šírka a výplň škár podľa noriem vďaka usporia- daným spájacím, dištančným a fixačným prvkom. jedinečná technológia proti odpraskávaniu hrán. vysoká hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky. široké možnosti stvárnenia plôch vďaka rôznym formátom, farbám a povrchom. bezproblémové znovuzabudovanie po výkopových prácach - možnosť výmeny jednotlivých prvkov. vysoká trvácnosť aj pri vysokých teplotách. odolnosť voči mrazu a soliam. kvalita podľa normy STN EN 1338. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

október – december 03/2012 5A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Podstatne sa predlžuje životnosť krytu komunikácií, čím sa dosahujú úspory nákladov na častú obnovu vplyvom ex- trémneho namáhania. V prípade potreby však možno jednotlivé tvarovky veľmi jednoducho vymeniť a zároveň dodržať presnosť pokládky. Charakteristika a vlastnosti Dlažbu CityTop so systémom EINSTEIN® charakterizuje päť univerzálnych dlaž- bových tvaroviek s hrúbkou 10 cm. Štyri pravouhlé tvarovky sú dostupné s roz- mermi 20 × 20 cm, 10 × 30 cm, 20 × 30 cm a 10 × 20 cm. Piatou tvarovkou je kli- nový prvok s rozmermi 10 – 20 × 30 cm. Štandardne dodávanou farbou je sivá, pri formáte s rozmermi 10 × 20 cm je však dlažba k dispozícii aj v červenej farbe. Betónová dlažba je v zhode s ustano- veniami smernice Rady 89/106/EHS a uplatňuje sa na ňu norma STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky, požiadavky a skúšobné metódy. Osvedčenie v praxi Bežné systémy dlažieb často nevyhovujú súčasnému zaťaženiu dopravou. Situá- cia sa mnohokrát vyhrocuje aj nedosta- točným vyhotovením kladačských prác. Následkom sú časté škody a náročné opravy. V skutočnosti sa však v celom odvetví už niekoľko rokov zvyšuje tlak na náklady, ktorý vedie k tomu, že sa reme- selnícke kvality na stavenisku čoraz viac zanedbávajú. Rýchla a úsporná práca má v praxi najvyššiu prioritu – a podľa toho sa znižuje aj trhový podiel dlažbových a platňových systémov. V takejto situácii môžu pomôcť iba produkty, ktoré reálne odolávajú vysokým zaťaženiam dopra- vou a môžu byť bezchybne, s vysokou technickou kvalitou a v súlade so smer- nicami položené aj menej kvalifikovaný- mi osobami a za kratší čas. Pri systéme EINSTEIN® to umožňuje patentovaný sys- tém fixačných prvkov a špeciálnych diš- tančných výstupkov, ktorý zaručuje opti- málny tvar škár s minimálnym dotykom tvaroviek a účinné a optimálne vyplnenie škár na každom mieste. Vďaka tomuto riešeniu nedochádza k prenosu síl z tva- rovky na tvarovku, sily sú tlmené práve výplňovým materiálom, ktorý sa nachá- dza medzi tvarovkami. Systém fixačných prvkov takisto zaručuje, že tvarovky ležia vždy správne a v každej polohe je zaru- čený plný spoj. Firma Semmelrock ponúka svojim zákaz- níkom systém EINSTEIN® aj pre svoju no- vinku ARTE staromestská dlažba v hrúbke 10 cm ako aj Rettango kombi a CityTop kombi, ktoré sa dodávajú s hrúbkou 6 cm. Zákazníci tak majú možnosť využiť jedi- nečnosť systému EINSTEIN® aj v súkrom- nej sfére, kde sa vďaka nižším zaťaženiam nevyžadujú dlažby s hrúbkou 10 cm, na- priek tomu sa klienti môžu spoľahnúť na veľkú životnosť spevnených plôch. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. Trnavská 3728, 926 01 Sereď Tel.: 031-7891201, fax: 031-7890566 E-mail: poradenstvo.sk@semmelrock.com Info.sk@semmelrock.com www.semmelrock.sk

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N 03/2012 október – december Otázka riešenia podkrovných priestorov nie je iba otázkou rekonštrukcie starších domov. Využitie podkrovných priestorov sa stalo rovnako dôležitou súčasťou ná- vrhu a riešenia moderných novostavieb. Aby však bývanie v podkroví bolo atrak- tívne nielen po estetickej stránke, ale aby zároveň spĺňalo všetky požiadavky na vysokú kvalitu bývania (nízka energe- tická náročnosť, zdravotná a hygienická nezávadnosť, tepelná pohoda a iné), je potrebné venovať dostatočnú pozornosť už samotnému návrhu riešenia podkro- via a výberu vhodných materiálov. Základné hľadiská Ak plánujete využitie podstrešného priestoru ako obytnej miestnosti, stojí pred vami dôležitá otázka: Ako skvalitniť funkciu strešného plášťa tak, aby spĺňal požiadavky tepelnej a akustickej pohody a zároveň bol požiarne bezpečný? Odpoveď je jednoduchá: Použitím minerálno-vláknitých materiá- lov ISOVER môžete dosiahnuť: • Dostatočnú tepelnoizolačnú vrstvu podľa jestvujúcich požiadaviek • Akustickyvyhovujúceprostredie • Požiarnobezpečnú viacvrstvovú kon- štrukciu, ktorá nebude prispievať k rozvoju požiaru 6 Izolácia podkrovia s ISOVERom Predstavte si priestranný, slnkom presvetlený byt v podkroví. Nad vami iba hviezdy, modré nebo a na ňom križujúce sa biele čiary od motorov lietadiel. Cez okno v streche vás ráno zobúdza slnko, život okolo seba sledujete z nadhľadu – veď bývate v podkroví. Vysoko nad denným ruchom ulíc, vysoko nad zhonom a všednými starosťami. Ležíte na pohovke, vychutnávate si svoju nedeľnú šálku kávy a nedbanlivo sledujete letiace oblaky, počujete šum listov, spev vtákov – relaxujete vo vlastnom byte. V byte v podkroví. Žiadny hlučný sused alebo suseda s tečúcou práčkou nad vami, starosti„tých pod vami“ sa vás bytostne netýkajú. Ste sám sebe pánom vo vlastnom byte, užívate si súkromie, pocit bezpečia a nekonečnej slobody, akú vám vie dať iba byt v podkroví.

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

7A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N október – december 03/2012 Tepelná ochrana Voľbu vhodnej skladby strešného plášťa sa oplatí zveriť do rúk odborníka a overiť výpočtom, napr. vo výpočtovom programe Fragment. Hlavným cieľom tepelnej ochrany sú samozrejme minimál- ne straty tepla a odstránenie všetkých tepelných mostov. Dosiahneme ich nielen správnym rieše- ním detailov, ale predovšetkým voľbou vhodnej hrúbky tepelnej izolácie. Ochrana proti hluku Na prvý pohľad by sa mohla zdať akustická izolá- cia šikmej strechy zbytočná. Opak je však pravdou. Práve cez strechu, strešné okná atď. sa do obytných priestorov môže veľmi ľahko dostávať hluk z okolia. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozor- nosť aj riešeniu akustiky šikmých striech. Minerálna izolácia ISOVER je zvukovopohltivá, vďa- ka čomu sa po jej aplikovaní zvyšuje aj vzduchová nepriezvučnosť celej konštrukcie v dB. V priestore šikmej strechy pôsobí ako tlmič. Ako tlmiaca výplň do medzery dvojitej konštrukcie je úplne nevhod- ný tuhý materiál s uzatvorenými pórmi, ako penový polystyrén alebo polyuretánová pena. Požiarna ochrana Tepelné izolácie so sklených a kamenných vlákien ISOVER výrazne prispievajú k zvy- šovaniu požiarnej odolnosti objektov. Stavebná konštrukcia (čiže celá skladba) sa z hľadiska požiarnej ochrany hodnotí podľa tzv. požiarnej odolnosti, čo je čas v minútach, počas ktorého je konštrukcia odolávať účinkom požiaru. Požiarna odolnosť v minútach sa teda hod- notí vždy ako odolnosť celej skladby (nos- né časti, izolácia, opláštenie vrátane kotvia- cich prvkov a pod.). Konkrétne materiály potom z hľadiska požiarnej bezpečnosti charakterizujeme triedou reakcie na oheň, ktorú uvádzame v technických listoch jed- notlivých výrobkov. Všetky výrobky so sklenej a kamennej vlny ISOVER sú zara- dené podľa STN EN 13501-01 do triedy reakcie na oheň A1 (A2) – nehorľavé. Ideálna hrúbka tepelnej izolácie Návrh zodpovedajúcej hrúbky izolácie, ktorá pre daný typ konštrukcie a okrajo- vé podmienky spĺňa normou stanovené maximum hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U, vychádza z tepelno-technického výpočtu. Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sa odlišujú v závislosti od konštrukčného rie- šenia,veľkostitepelnýchmostovatepelnej vodivosti (λ) použitého výrobku ISOVER.

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

8 A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Ekonomická návratnosť Investícia, ktorá sa vyplatí Dodatočné zateplenie budovy alebo jej časti vyžaduje jednorázové nákla- dy, ktoré v prípade povalových sta- vieb predstavuje iba 4-10% z celko- vých investičných nákladov. Navyše sa vám táto investícia vráti už počas nasledujúcich rokov vo forme značnej úspory energie potreb- nej na vykurovanie alebo chladenie. Investícia do budúcnosti Do popredia záujmu ekoló- gov, ale aj laic- kej verejnosti sa odstáva problematika nízkoenergetických a pasívnych domov. Stavebné konštrukcie týchto objektov sú navrhované na odporúčanú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U pre pasívne domy 0,15 – 0,10 W.m -2 .K -1 . Vďaka tech- nologickému zariadeniu na svoju pre- vádzku potrebujú len minimum dodanej energie. Postup montáže – zateplenie medzi krokvami a pod nimi Λ, súčiniteľ tepelnej vodivosti, charakteri- zuje najzákladnejšiu vlastnosť tepelných izolácií, ich tepelnoizolačnú schopnosť. Čím je hodnota súčiniteľa nižšia, tým lepšiu tepelnoizolačnú schopnosť mate- riál má. Ďalším dôležitým parametrom je tepelný odpor R. Vypočítava sa z hrúbky a súčiniteľa tepelnej vodivosti. Platí, že tepelný odpor rastie zvyšujúcou sa hrúb- kou tepelného izolantu alebo znižujúcou sa hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivos- ti. Čím je tepelný odpor R vyššej hodnoty, tým vyšší efekt zateplenia dosiahneme. Súčasným štandardom na Slovensku je maximálna hodnota λ, súčiniteľa tepelnej vodivosti, 0,039 W/m.K, ktorú dosahuje napr.ISOVERDOMO.Štandardomprisú- časnej výstavbe úsporných nízkoener- getických a pasívnych domov je však používanie tepelnej izolácie s hodno- tou λ=0,036 W/m.K a nižšie. Tieto hod- noty dosahujú napr. výrobky ISOVER UNIROL PLUS (λ=0,036 W/m.K), ISO- VER UNIROL PROFI (λ=0,033 W/m.K) alebo ISOVER SUPERPROFI (λ=0,032 W/m.K). 03/2012 október – december Izolácia medzi krokvami Medzi krokvy odporúčame použiť izo- láciu so sklenej vlny ISOVER UNIROL PLUS, alebo ISOVER UNIROL PROFI. Zmeriame vzdialenosť krokiev, pripočíta- me 2cm pre pretesnenie všetkých nerov- ností, a odrežeme požadovaný rozmer izolácie z izolačného pásu. Izoláciu vloží- me medzi krokvy. Izolácie so sklených vlákien sú oproti ka- menným mäkšie a pružnejšie, preto ide- álne kopírujú nerovnosti a minimalizujú tepelné mosty spôsobené prípadnou ne- tesnosťou medzi izoláciou a krokvou. Izolácia pod krokvami Ako ďalšiu vrstvu izolácie pod krokvami použijeme opäť odporúčané výrobky IS- OVER UNIROL PLUS, alebo ISOVER UNI- ROL PROFI. Pripevnenie parobrzdy ISOVER VARIO KM DUPLEX UV Keď je izolácia hotová, pripevníme pa- robrzdu ISOVER VARIO KM DUPLEX UV pomocou sponiek, ktoré sa prelepia pás- kou ISOVER VARIO KB1. 1 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

9A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N ISOVER UNIROL PLUS, λ=0,036 W/m.K Mäkký, pod tlakom zrolovaný pás sklenej vlny určený na tepelnú a akustickú izolá- ciu šikmých striech s prevetrávaním ale- bo bez prevetrávania, odporúčaný aj pre výplň konštrukcií drevodomov. Výhody použitia: •Výbornétepelnoizolačnévlastnosti, tepelný odpor R pri hrúbke 30cm dosahuje hodnotu 8,30 m2 .K/W •Jednoducháarýchlamontáž •Ekologickývýrobok www.isover.sk www.isover-vzduchotesnost.sk www.isover-akustika.cz Odporúčané izolácie a doplnky pre realizáciu zateplenia podkrovia ISOVER VARIO KM DUPLEX UV Inteligentná parotesná membrána urče- ná na použitie v prevetrávaných aj ne- prevetrávaných konštrukciach strešných plášťov, obvodových stien, drevených stropov a pod. Vďaka jedinečnému zlo- ženiu mení klimamembrána svoju na- siakavosť so zmenou vlhkosti prostredia a umožňuje tak prestup vlhkosti smerom do vonkajšieho i vnútorného prostredia Výhody použitia: •dokonaláceloročnáochranastrechy proti pôsobeniu vlhkosti •umožňuje vysychanie konštrukcie krovu (napr. v prípade použitia nedostatočne vyschnutého dreva) •vysokáodolnosťfólievočiUVžiare- niu •vysokámechanickápevnosťaodol- nosť fólie proti pretrhnutiu •značenievrastri10x10cmuľahčuje manipuláciu a rezanie fólie •patentovaný systém vrátane príslu- šenstva ISOVER UNIROL PROFI, λ=0,033 W/m.K Izolačný pás zo sklených vlákien s vyni- kajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmýchstriech(prevetrávanýchajnepre- vetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy – izolácia je vlože- ná medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcii (s dreveným ale- bo oceľovým nosným rámom). Výhody použitia: •vynikajúce tepelnoizolačné vlast- nosti, tepelný odpor pri hrúbke 30 cm - 9.05 (m2 .k/W) •minimálnaprašnosť •jednoducháarýchlamontáž •ekologickývýrobok október – december 03/2012 Spoje Spoje parobrzdy ISOVER VARIO KM DUPLEX UV ponecháme s presahom 100mm a prelepíme ich páskou ISOVER VARI KB1 Napojenie parobrzdy S tmelom ISOVER VARIO DS ľahko na- pojíme parobrzdu VARIO na štítové kon- štrukcie. Presah fólie by mal byť minimál- ne 50mm, odporúčame radšej 100mm. Dokončenie a zakrytie celej konštrukcie sadrokartónom (napr. Rigips), tatranským pro- filom alebo inou povrchovou úpravou. 4 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

10 03/2012 október – december A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Predstavujemečlenovaliancie Názov firmy: ENTE s.r.o. Adresa predajne: Popradská 56, 04011 Košice Tel. číslo do predajne – pevná linka: +421 556 425 028, Tel. číslo do predajne – mobil: +421 905 518 303 Fax. číslo do predajne: +421556439022 E-mail: ente@ente.sk, obchod@ente.sk web: www.ente.sk Otváracia doba: Pondelok- piatok: 7 00 – 17 00 hod. Sobota: 8 00 – 12 00 hod. Hlavné zameranie: hrubá stavba (tehly, pórobe- tón), strechy a strešné doplnky, strešné okná, suchá výstavba, betónové výrobky (dlažby, ploty, tvárnice, obrubníky), izolačné a tepelnoizolačné materiály, sadrokartónové systémy, zárubne, dvere, základné náradie a elektrické náradie, montáž krovov, montáž strešných krytín, montáž strešných okien, dopravné služby Rok vzniku: 1992 Počet pobočiek: 1 Rozvoz tovaru: ÁNO Vykládky hydraulickou rukou: ÁNO Colorovacie centrum: ÁNO člen aliancie Názov firmy: STAVIVO IBV s. r. o. Naša spoločnosť STAVIVO – IBV s.r.o., vznikla začiatkom roku 1990, ako FirmaIBV–JánZátroch.Jejcieľombolnákupapredajstavebnýchmateriálov, hlavne murovacích materiál ov a cementu. K tejto formulácii p.Zátrocha viedla snaha nadviazať na tradíciu firmy Zátroch, ktorá v rokoch 1936-1948 pracovala v tejto oblasti. V Banskej Bystrici a okolí dodnes slúžia k spokojnosti strešné krytiny amurovaciemateriály,dodanénastavbyJurajomZátrochom. V roku 1993 sa firma presťahovala do priestorov v Banskej Bystrici, na Zvolenskej ceste č.1, kde svoju činnosť prevádzkuje dodnes. Reagujúc na potreby trhu rozšírila spoločnosť svoju činnosť na terajších viac ako 33 000 skladových jednotiek o zameraním sa na koncového a projektového zákazníka, realizačné firmy a daľších predajcov, v rôznych stavebných celkoch produktov a služieb. Z produktov: hrubá stavba,strechy,fasády,vonkaj- šia architektúra, kúpeľňové štúdio, dverové štúdio, tapetové štúdio, podlahové štúdio, fasádne štúdio, predajňu pre remeselníkov. Zo služieb: miešareň omietok a farieb, vizualizáciu fasád, vizualizácia vonkajšej architerktúry, ener- getické poradenstvo ako energetické certifikáty, technické posudky stavieb, termovízne merania, rozvozy tovaru a vykládky hydraulickou rukou. Otvorené máme 6 dní v týždni a to: pondelok až piatok, od 7:00 do 18:00 hod. a v sobotu, od 7:00 do 15:00 hod. člen aliancie

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

október – december 03/2012 11A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N PredstavujemečlenovaliancieNázov firmy: Tehelňa STOVA, spol. s r. o. Adresa predajní: · Spišská Nová Ves, Letecká 35, tel.: 053/4172777, e-mail: stavebniny@stova.sk · Spišský Štvrtok, Osloboditeľov 67, tel.: 053/4699411, e-mail: stvrtok@stova.sk · Klčov, Klčov 35, tel.: 053/4412311, e-mail: klcov@stova.sk Web: www.stova.sk Otváracia doba: Spišská Nová Ves: PO-SO 7:00-19:00 hod., NE 8:00-16:00 hod. Spišský Štvrtok, Klčov: PO-PI 8:00-17:00 hod., SO 8:00-12:00 hod. Hlavné zameranie: stavebniny, kúpeľňové štúdio, fasádne štúdio, hob- by obchod, záhradné centrum, požičovňa náradia, požičovňa lešenia Rok vzniku: 1995 Počet pobočiek: 3 Rozvoz tovaru: ÁNO Vykládky hydraulickou rukou: ÁNO Colorovacie centrum: ÁNO Názov firmy: STAVO ARTIKEL, s. r. o. Adresa predajne: Bytča 01401, Kolárovská 1313 Tel. číslo: 041/5521101 Email: stavoartikel@stavoartikel.com Web: www.stavoartikel.com Otváracia doba: PO-PI 7.00 - 16.00 hod., SOB 7.00 - 12.00 hod. Hlavné zameranie: Predajňa stavebného materiálu, fasádne štúdio, požičovňa náradia doprava s hydraulickou rukou. Rok vzniku: 1999 Počet pobočiek: 1 Rozvoz tovaru: ÁNO Vykládky hydraulickou rukou: ÁNO Colorovacie centrum: ÁNO Názov firmy: Stavebniny spol. s r. o. Topoľčany Adresa predajne: Pod Kalváriou 30, Topoľčany 30, 956 01 Tel. číslo: 038/76 29 417 kúpeľňové študio 038/76 29 411 Hrubý stavebný materiál, štrky piesky 038/76 29 414 Inštalačný materiál (voda, kúrenie, plyn, elektrika) 038/76 29 416 Farby laky, záhradkárstvo, Email: lukacovic@stavebninyhayden.sk, miroslavjancovic@stavebninyhayden.sk, farbyzahrada@stavebninyhayden.sk instalacny@stavebninyhayden.sk Otváracia doba: PO-PI 7.30 - 15.30 hod., SOB 7.30-12.00 hod. Hlavné zameranie: kúpeľnové štúdio, hrubá stavba, fasádne študio, suchá výstavba, inštalačný materiál (voda, kúrenie, plyn, elektrika), farby - laky, spojovací materiál, štrky a piesky . Rok vzniku: 1992 Počet pobočiek: 1 Rozvoz tovaru: ÁNO Vykládky hydraulickou rukou: ÁNO Colorovacie centrum: ÁNO člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen aliancie A

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

12 03/2012 október – december A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Doprajte si doma čerstvý vzduch bez obáv z peľu a komárov V každodennom kolobehu povinností a starostí si často neuvedomujeme, že väčšinu dňa strávime vnútri. Posledné štúdie v Dánsku dokonca hovoria, že Európania trávia vo vnútri až 90% svojho času. V porovnaní s minulosťou, kedy ľudia väčšinu manuálnej práce robili vonku a doma zväčša oddychovali, sme sa presťa- hovali do interiéru. Teraz tu nielen oddychujeme, ale aj pracujeme. Preto by sme si mali v našom dome, byte, dielni či kancelárii vytvoriť zdravú vnútornú klímu. Aká je realita? Syndrómom našej doby je interiéry zariadiť v duchu feng-shui alebo iných pozitívnych energií a filozofií, obklopiť sa dizaj- novým nábytkom a doplnkami, farebne doladiť každý detail. No napriek tomu sa mnohí cítia podráždení, v práci unavení, vyčerpaní, bolí ich hlava, oči. Tieto symptómy sa často pripi- sujú zlej životospráve, nedostatku pohybu, nízkemu príjmu tekutín, stresu. Iste je to tak. No mnohokrát ide o primárny nedostatok pre život – nedostatok čerstvého vzduchu. Ten spôsobuje nízke okysličovanie mozgu, a tým aj celého tela. Vyššie spomínané reakcie organizmu nenechajú na seba dlho čakať. Prečo interiéry nedýchajú? „Zadusené” interiéry do vysokej miery spôsobuje modernizá- cia a technický pokrok. V dôsledku šetrenia energie sa stavajú vzduchotesné budovy, používa sa nekvalitná klíma, interiéry sa prekurujú, v domácnostiach pribúdajú elektronické zariadenia. To všetko spôsobuje zvýšenú vlhkosť alebo naopak suchý vzduch. Recept, ako optimalizovať vnútornú klímu a zlepšiť prísun čerstvého vzduchu, je jednoduchý. Naučiť sa správne vetrať. Ako správne vetrať? Pri varení, sušení bielizne, sprchovaní, spaní produkujeme do vnútorného ovzdušia vlhkosť. Po ukončení týchto činnos- tí alebo počas nich by sme mali vetrať. V mnohých bytoch obyvatelia majú opačný problém – suchý vzduch, čo poci- ťujeme najmä v zime. Čím je vzduch teplejší, tým viac vody môže absorbovať. Skôr než sa vzduch prehreje, musíme jedno- ducho vzduch vymeniť za čerstvý vonkajší. Vetrania by mali byť krátke, časté a intenzívne. Účinné sú najmä vtedy, ak sa využíva takzvaný komínový efekt (rozdiel teplôt). Teplý vzduch je ľahší ako studený a stúpa nahor, čím sa vytvára komínový efekt. Teplý vzduch opúšťa budovu navrchu cez vetracie prieduchy alebo otvorené okná a zatuchnutý vzduch sa vymení za čerstvý. Dokonca aj v  studených mesiacoch je časté vetranie veľmi dôležité, zvyšuje komfort a paradox- ne šetrí financie za vykurovanie. Vetranie pri zatvorenom okne Novátorský pohľad na vetranie priniesla na trh firma VELUX, ktorá sa dlhodobo zaoberá zdravým bývaním, správnym vetra- ním a osvetlením interiérov a svoje nové poznatky uplatňuje pri zdokonaľovaní a výrobe strešných okien VELUX. Vďaka novátorskému zabudovanému vetraniu – jedinečným integro- vaným ventilačným klapkám – sa vymieňa vzduch v interiéri a podkrovných priestoroch aj vtedy, keď sú okná zatvorené. Ventilačné klapky zabezpečujú štrbinové vetranie bez prie- vanu a majú zabudovaný filter proti hmyzu. Nemusíte sa tak obávať otravného hmyzu a dokonca ani peľu. Odporúčajú sa najmä do spálni, kde vytvárajú jemné prúdenie čistého vzdu- chu počas noci aj pri zatvorenom okne.

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

október – december 03/2012 13A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Vetranie bez obáv z peľu, otravného hmyzu či dažďa Vetrajte pri zatvorenom okne Vďaka ventilačnej klapke na strešných oknách VELUX môžete vetrať kedykoľvek - pri daždi alebo aj vtedy, keď práve nie ste doma. Nie je nutné nechávať otvorené okná. VELUX ponúka vždy to najlepšie práve pre Vás. www.velux.sk • 02 33 000 555 ©2012VELUXGROUP∏VELUXAVELUXLOGOSÚREGISTROVANÉOCHRANNÉZNÁMKYPOUŽÍVANÉVLICENCIIVELUXGROUP. • Unikátna ventilačná klapka umožňuje vetranie pri zatvorenom strešnom okne. Vzduch prechádza do interiéru cez za- budovaný filter, ktorý bránu prieniku hmyzu a nečistôt. Ako to funguje? Prvé strešné okno so zabudovanou ventiláciou, strešné okno VELUX GGL, prišlo na trh už v roku 1968. Až dodnes je to stále jediné strešné okno s unikátnou ventilačnou klapkou, ktorou sa okno aj otvára. Vrchná ovládacia lišta okien VELUX má dve funkcie – jedným potiahnutím sa otvorí štrbinové vetranie cez ventilačnú klapku a až ďalším potiahnutím sa otvorí celé okno. Ventilačná klapka poskytuje trvalé prúde- nie vzduchu bez prievanu aj pri zatvorenom okne. To zna- mená, že môžete vetrať v podkroví aj vtedy, keď prší, fúka silný vietor, alebo ste na dovolenke, či v práci. Dýchajte a užívajte si Dom potrebuje dýchať, aby nedochádzalo ku kondenzácii a znečisteniu ovzdušia. Keď bude správne dýchať interiér, v ktorom sa pohybujete a trávite pracovný i voľný čas, budete sa aj vy cítiť omnoho lepšie a slobodnejšie. Tak teda otvorte okno, zatvorte oči, zhlboka sa nadýchnite a nechajte prúdiť do vášho bytu zdravie a energiu. Ak sme vás inšpirovali, ako si zlepšiť svoj životný priestor, nezabudnite navštíviť stránku www.velux.sk. Nájdete tu mnoho užitočných rád o správnom vetraní, presvet- lení interiéru, nápadov na skrášlenie domova a nových trendov v bývaní a stavebníctve.

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

14 03/2012 október – december A L I A N C I A S T A V E B N Í N infoA L I A N C I A S T A V E B N Í N Pri zakúpení tovaru v hodnote min. 150 EUR a súčasne aspoň jedného produktu privátnej značky ASAS, budete zaradení do zlosovania o atraktívne ceny. Vyplňte kupón a odovzdajte ho vo vašich stavebninách do 10.12. 2012. Meno a priezvisko: Adresa bydliska: Telefón: E-mail: Podpis: Vylosovanie výhercov sa uskutoční 17. 12 . 2012 za účasti notára. Vylosovaní výhercovia budú upovedomení telefonicky a zverejnení v predajniach partnera ASAS (viď. Zoznam 1).  Pečiatka predajne: Osobné údaje uvedené v zlosovateľnom kupóne budú použité a uchovávané výhradne pre potreby marketingovej činnosti organizátora – spol. ASAS, a.s., T. Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44991576 a jej partnerov (viď. Zoznam). Podpísaním a odovzdaním zlosovateľného kupónu zákazník udeľuje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. svoj súhlas spol. ASAS, a.s., T. Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44991576 a jej partnerom (viď. Zoznam) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa zlosovateľného kupónu na marketingové účely spol. ASAS, a.s. a jej partnerov. Podpisom na kupóne zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže. Podrobné pravidlá nájdete www.alianciastavebnin.sk SÚŤAŽTE s časopisom ASAS info o atraktívne ceny! SÚŤAŽTE s časopisom ASAS info o atraktívne ceny! 1. cena 4. cena 3. cena 5. cena Skúter ADAMOTO STARFIGHTER 50 2. cena Víkendový pobyt pre 2 osoby v hoteli ROZSUTEC,Vrátna Videokamera TOSHIBA Televízor SAMSUNG LED SMART TV 40“ Notebook BELL EASY NOTE

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

15 Pravidlá súťaže 1. Organizátor súťaže: ASAS,a.s., T. Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44991576 2. Súťaž prebieha v termíne 15. 10. 2012 – 30. 11. 2012. 3. Do súťaže bude zaradený každý zákazník, ktorý si u partnerov organizátora súťaže (viď. Zoznam 1) v období od 15. októb- ra 2012 do 30. novembra 2012 zakúpi tovar v hodnote minimálne 150,- € (slo- vom: jednostopäťdesiat EUR, po zľavách, s DPH), pričom súčasťou nákupu bude minimálne jeden z tovarov privátnej značky ASAS (viď. Zoznam 2) a do 10. de- cembra 2012 odovzdá na predajni partne- ra ASAS, a. s. (viď. Zoznam 1) alebo doručí na adresu ASAS, a. s., T. Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina vyplnený a podpísaný zlo- sovateľný kupón, v ktorom uvedenie po- žadované údaje, najmä číslo dodacieho listu, resp. číslo pokladničného bločku príslušnej kúpy (pri predaji v hotovosti) a k tomuto kupónu pripojí kópiu pokl. bločku, resp. dodacieho listu. 4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci ASAS, a.s. a jeho partnerov (viď. Zoznam 1). 5. Žrebovanie výhercov za účasti za prítom- nosti notára sa uskutoční 17. 12. 2012 o 10:00 v sídle spol. ASAS, a.s. na ul. T. Rú- žičku 8500/23, 010 01 Žilina. 6. Pre vydanie výhry sa požaduje od výher- cu predloženie príslušného pokladničné- ho bločku, resp. dodacieho listu a úhrada kúpnej ceny tovaru a služieb dodaných podľa takéhoto dodacieho listu. 7. Hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti, do súťaže nemožno zahrnúť doklady o kúpe spred alebo po termíne začiatku alebo konca súťaže. 8. Na výhru nevzniká právny nárok, nemož- no ju vymáhať na súde. 9. Osobné údaje uvedené v zlosovateľnom kupóne budú použité a uchovávané vý- hradne pre potreby marketingovej čin- nosti organizátora – ASAS, a.s., T. Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44991576 a jej partnerov (viď. Zoznam 1). Podpísaním a odovzdaním zlosovateľného kupónu zá- kazník udeľuje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. svoj súhlas spol. ASAS, a.s., T. Rúžič- ku 8500/23, 010 01 Žilina, IČO: 44991576 a jej partnerom (viď. Zoznam 1) so spracú- vaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa zlosovateľného kupónu na marke- tingové účely spol. ASAS, a.s. a jej partne- rov (viď. Zoznam 1). 10. Podpisom na kupóne zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťa- že. ZOZNAM 1 Zoznam partnerov ASAS, a. s.: Názov firmy Mesto PSČ Ulica názov číslo IČO SLOSMAT, s. r. o. Žilina 010 01 sídlo: A. Rudnaya 32 predajňa: Cestárska 12 31 568 840 Prima Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš 031 01 sídlo: Štúrová 1349/37 36 398 012 Jaroslav Kukurdík - SOF Čadca 022 01 sídlo:JankaKráľa2598 10 845 178 Sadro, s.r.o. Považská Bystrica 017 01 sídlo: Orlové 281 31 637 353 ORAVINGstavebniny, s.r.o Dolný Kubín 026 01 sídlo: M. R. Štefánika 1833 44 033 656 STAVIVO IBV, s.r.o. Banská Bystrica 974 01 sídlo: Zvolenská cesta č.1 46 168 095 ASAS - ENTE spol. s r.o. Košice 040 11 sídlo: Bernolákova 25 31 656 030 STAVO ARTIKEL s.r.o. Bytča 014 01 sídlo: Kolárovská 1313 35 910 631 STAVEBNINY spol. s r.o. Topoľčany 955 01 sídlo: Pod kalváriou 31 425 933 KARTEL NITRA, s.r.o. Nitra 949 01 sídlo: Štúrova 155 35 953 799 Teheľna STOVA spol. s r.o. Spišská Nová Ves 05201 sídlo: Letecká 35 31 703 747 GRENSTAVE, s.r.o. Likavka 034 95 sídlo:J.Kačku6 31 639 810 STAVMIX s.r.o. Bratislava 831 04 sídlo: Stará Vajnorská 1 31 335 187 ZOZNAM 2 Zoznam tovarov privátnej značky ASAS: Názov výrobku Dizajn Obal Balenie Akrylový tmel ASAS kartuša 310 ml Montážna pena ASAS dóza 750 ml Disperzná omietka ASAS kýblik 5 kg Disperzná omietka ASAS kýblik 25 kg Silikátová omietka ASAS kýblik 5 kg Silikátová omietka ASAS kýblik 25 kg Silikónová omietka ASAS kýblik 5 kg Silikónová omietka ASAS kýblik 25 kg A L I A N C I A S T A V E B N Í N SPONZORI SÚŤAŽE: Na výhru nevzniká právny nárok, nemož-Na výhru nevzniká právny nárok, nemož- no ju vymáhať na súde. Osobné údaje uvedené v zlosovateľnom Na výhru nevzniká právny nárok, nemož-

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/

ENTE spol. s r. o., Popradská 56, 040 11 Košice +421 55 642 5028, obchod@ente.sk GRENSTAVE, s. r. o., J.Kačku6,03401Ružomberok +421 44 432 2615, grenstave@grenstave.sk Stavivo IBV, s. r. o., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica +421 48 410 3432, ibv@ibv.sk KARTEL NITRA, s. r. o., Štúrova 155, 949 01 Nitra +421 37 741 7071, kartel@kartel.sk ORAVING stavebniny, s. r. o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín +421 43 582 0990, info@oraving.sk Prima Slovakia s. r. o., Nová ulica 3, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 562 1888, stavebniny@primaslovakia.sk SADRO, s. r. o., Orlové 281, 017 0 Považská Bystrica +421 42 432 3086, obchod@sadro.sk SLOSMAT, s. r. o., Cestárska ulica 12, 010 01 Žilina +421 41 564 0721, slosmat@slosmat.sk SOF - STAVEBNINY, Podzávoz 975, 022 01 Čadca +421 41 433 3189, odbyt@stavebniny-sof.sk STAVEBNINY spol. s r. o., Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany +421 38 762 9417, obkladydlazby@stavebninyto.sk Stavmix spol. s r. o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava +421 2 4445 0721, stavmix@stavmix.sk STAVO ARTIKEL s. r. o., Kolárovská 1313, 014 01 Bytča +421 41 554 0781, stavoartikel@stavoartikel.com Teheľna STOVA, spol. s r. o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves +421 53 417 2777, stavebniny@stova.skčlen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie člen alianciečlen aliancie ASAS člen aliancie člen aliancie ASAS člen aliancie člen alianciečlen aliancie člen aliancie ALIANCIA STAVEBNÍN ČADCA ŽILINA DOLNÝ KUBÍN BYTČA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ RUŽOMBEROK SPIŠSKÁ N. VES KLČOV SPIŠSKÝ ŠTVRTOK KOŠICE POVAŽSKÁ BYSTRICA BANSKÁ BYSTRICA TOPOĽČANY REVÚCA NITRA PIEŠŤANY MODRA BRATISLAVA

http://www.floowie.com/cs/cti/asas-3/