KamPoMaturitě.CZ leden 2011http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 12/2010 n 29Kč ITYSEPŘIHLASNAVYSOKOU! 84PrEzENTAcíVŠ 52 PrEzENTAcíVOŠ DNYOTEVŘENýcH DVEŘíVŠEcH VŠ 5rOzHOVOrů SrEKTOrYVŠ BONUSY vtomtočísle: n Mapa vysokých škol v ČR n U které VŠ máte největší šanci na přijetí? n Krátká anketa o zajímavé ceny Partner:

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

P ehled studijních obor : Management ICT Informa ní technologie Manažerská ekonomika Právo v podnikání Právo ve ve ejné správ Dny otev ených dve í: 20.1., 24.2., 24.3. vždy od 17:00 Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: 800 555 808, www.vsmie.cz, vsmie@vsmie.czVltavská 585/14, Praha 5, tel.: 800 555 808, www.vsmie.cz, vsmie@vsmie.cz a - Právoatika - EkkonomikaInforrmma VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKYVYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY VZD LÁNÍ - PARTNERSTVÍ - ÚSP CHVZD LÁNÍ - PARTNERSTVÍ - ÚSP CH Pro studovat u nás? Pom žeme vám p ipravit se na státní maturitu (maturita.vsmie.cz), neute eme vám (po káme na vás) – podržíme vám místo až do zá í, studium m žete zahájit „nultým“ ro níkem, kredity vám pak zapo ítáme do dalšího studia, nejsme ob í továrna na vzd lání – naše studenty poznáme podle tvá e, nikoli podle kódu v databázi, neud láme z vás suchého teoretika – naším cílem je poskytovat vzd lání, které opravdu využijete v opravdové praxi, nevyškolíme vás jen v jedné oblasti – a samostatné obory – informatika, ekonomika, právo – u všech kombinujeme výuku navzájem tak, jak to vyžaduje praxe, p ijímáme bez p ijímacích zkoušek. Elektronická p ihláška na: www.vsmie.cz/eprihlaska ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKUZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

ÚVOD  Největší vzdělávací portál Obsah Nedostala se na vás kopie časopisu? Najdete ho ke stažení na www.KamPoMaturite.cz/tistena-reklama-v-casopise-pro-maturanty Vážení studenti, nové číslo časopisu vám usnadní rozhod- nutí kam po škole - zda na vysokou školu, vyšší odbornou školu, pomaturitní studi- um nebo rovnou do praxe. Najdete zde oblíbenou Mapu vysokých škol v České republice, prezentace veřej- ných, státních i soukromých vysokých škol a jejich oborů, velké množství vyšších odborných škol a jazykových škol. Poradíme vám, jak se připravit na přijí- mací řízení, jaké publikace vám pomo- hou s přípravou a kde najít přijímací testy z minulých let. Dozvíte se, jakou máte pravděpodobnost přijetí na jednotli- vé školy a fakulty a jaká je šance získat zaměstnání po ukončení studia. Doporučujeme vám přehled dnů otevře- ných dveří veřejných i soukromých vysokých škol. Na těchto akcích získáte dobrý přehled nejen o oborech vybrané školy, ale také o její prezentaci, studentech i ostatních uchaze- čích. Přinášíme vám rozhovor s rektory pěti oblíbených veřejných vysokých škol. A protože nezapomínáme ani na zábavu, doporučujeme vám nový ročník soutěže Miss Maturita 2011, kde můžete hlasovat pro nejkrásnější maturantky a maturanty třeba i z vaší školy. Také jsme pro vás při- pravili krátkou anketu o zajímavé ceny. REDAKCE, VYDAVATEL AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce MUDr. Darja Judina – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v dubnu a září. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE: do všech SŠ, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP Úvod03 Rozhovor s 5 rektory VŠ04–07 Jak vyplnit přihlášku na VŠ08 Jak vybrat vysokou školu09 Statistiky přijetí na VŠ10–13 Přehled přípravných kurzů14–16 Supervýhodná nabídka učebnic17 Prezentace veřejných a státních VŠ22–50 Prezentace soukromých VŠ51–63 Prezentace VOŠ64–73 Pomaturitní jazykové studium74–78 Dny otevřených dveří VŠ 201118–21 Jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Je mnoho cest. Zvolte si tu svou! NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis.kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRoJEKTY www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.skolnistranky.cz www.missmaturita.cz tiP! To, co se do čísla nevešlo, naleznete v nově aktualizovaném adresáři škol www.Vyso- keSkoly.com. Od února zde najdete všech- nyakreditovanéobory,jejichnáplně,uplat- nění absolventů, informace k přijímacímu řízení, školnému a další zajímavé údaje. Přejeme vám pevné nervy a úspěšný maturitní rok,

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

 Rozhovorspětirektory vysokých školV  tomto  čísle  přinášíme  výběr  z  rozhovorů  s  rektory  několika  oblíbených vysokých škol. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,  MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU),   prof. Ing. Karel Rais, CSc. MBA, rektor Vysokého učení technic- kého v Brně (VUT), prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Men- delovy univerzity v Brně, doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.,  rektor Univerzity Hradec Králové a prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,  rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava odpo- vídali na otázky k vývoji vysokého školství. Úplné znění rozhovo- rů najdete na našich stránkách www.kampomaturite.cz/co-v-tis- tenem-casopise-nebylo/rozhovory-s-rektory  Jak  si  představujete  moderní  univerzitu   21. století, pokud byste mohl využít neo- mezený rozpočet? V. Večerek: Moderní univerzita 21. století zaměřená na veterinární lékařství, veterinár- ní hygienu a bezpečnost a kvalitu potravin a na farmacii by měla být, za předpokladu neomezeného rozpočtu, univerzita disponu- jící moderními přednáškovými sály, seminár- ními místnostmi, laboratořemi, specializova- nými laboratořemi, moderními veterinárními obecnými i specializovanými ambulancemi, specializovanými vyšetřovacími sály a ope- račními provozy a dalšími klinickými pro- vozy včetně možností dlouhodobé hospita- lizace pacientů s jednotkami intenzivní péče zajišťující 24 hodinovou službu pro pacienty, mobilními klinikami pro velká zvířata, stá- jemi pro skot a další přežvýkavce, prasata, drůbež, koně a prostory pro chov a umístění dalších druhů zvířat, dále moderními labo- ratorními diagnostickými provozy, moder- ní patologií. Součástí univerzity by měla být porážka jatečných zvířat a provozy pro zpracování masa a výrobu masných výrob- ků, ryb a rybích výrobků, mléka a mléčných výrobků, vajec, medu a dalších živočišných produktů a potravin z nich, stejně tak by součástí univerzity měly být chovy hospodář- ských zvířat, zejména skotu, prasat, drůbeže, ryb, včel a zvěře v počtech zvířat dostateč- ných pro zajištění kvalitní výuky studentů. Dále by univerzita měla disponovat lékárnou a specializovanými farmaceutickými provozy. Moderní univerzita musí splňovat podmínky pro zacházení s nebezpečnými původci one- mocnění, s geneticky modifikovanými orga- nismy, s radioizotopy, s moderními rentgeno- vými a jim obdobnými přístroji, návykovými látkami, nebezpečnými chemickými látkami a toxiny a splňovat podmínky pro zacházení s pokusnými zvířaty. Součástí univerzity by měla být také výzkumná pracoviště usku- tečňující výzkum v jednotlivých oborech odborné profilace univerzity a výzkumná centra podporující výzkumnou činnost aka- demických pracovníků a studentů s význam- nými vědeckými výstupy v mezinárodních prestižních vědeckých časopisech. Univerzita 21. století by měla aktivně působit ve všech evropských organizacích ovlivňujících vzdě- lávání a výzkum v oborech univerzity a měla by mít aktivní spolupráci s dalšími vyspělý- mi univerzitami zejména Evropy k uskuteč- ňování výměnných programů pro studenty i akademické pracovníky k získávání dalších nejnovějších poznatků a zkušeností. Měla by uskutečňovat výuku nejen v českém ale také vcizímjazyceprozahraničnístudenty.Moder- ní univerzita musí disponovat studijním a informačním centrem pro získávání poznat- ků z tištěných i elektronických zdrojů s pří- stupem do nejvýznamnějších elektronických vědeckých databází v oborech jejího působe- ní. Nezbytná je také vysoká úroveň elektro- nického zpracování dat a komunikace uvnitř univerzity i navenek. Univerzita by měla kam pO maturitě Úplné znění rozhovorů najdete na našich stránkách www.KamPoMaturite.cz/co-v-tistenem-casopise-nebylo/rozhovory-s-rektorytiP! 1 prof.Ing.IvoVondrák,CSc., rektorVysokéškolybáňské –TechnickéuniverzityOstrava 2 Prof.MVDr.Vladimír Večerek,CSc.MBA,rektor Veterinárníafarmaceutické univerzityBrno(VFU) 3 doc.RNDr.Josef Hynek,MBA,Ph.D., rektorUniverzityHradecKrálové 1 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

 kam pO maturitě vytvářet také podmínky pro jazykové vzdělá- vání studentů a pro sportovní, zájmový a kul- turní život studentů, měla by dbát na tradice a historii univerzity a rozvíjet sounáležitost studentů, absolventů i akademických pracov- níků univerzity. Měla by mít dostatečné kvalit- ní ubytovací a stravovací zázemí pro studenty a podporovat stipendijní programy pro stu- denty. Moderní univerzita 21. století by měla být chrámem vzdělávacích, výzkumných, odborných a dalších akademických činností poskytujícím nejnovější znalosti, zkušenosti a dovednosti svým studentům a vykonávající vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost s významnými výstupy v oborech svého půso- bení. Jsem přesvědčen, že naprostou většinu této představy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno splňuje již dnes. J. Hlušek: Moderní univerzita – to je široký pojem, složený z celé řady dílčích částí. Pod- le mě by v oblasti technického vybavení byla taková univerzita vybavena tou nejmodernější technikou tak, aby mohla studentům ukazovat ty nejnovější postupy pro získání vědeckých poznatků v dané oblasti. V oblasti vzdělává- ní by si taková univerzita (bez omezených finančních prostředků) mohla dovolit zvát na přednášky, semináře a konference ty nejlep- ší světové vědce a platit mladým začínajícím akademickým pracovníkům tak, aby je nelákal komerční svět a oni zůstali na univerzitě řešit vědecké projekty, které jsou důležité nejen pro výuku, zvyšování znalostí akademických pra- covníků, ale i pro širokou veřejnost a praxi. Moderní univerzita by si mohla pak dovolit celou řadu patentů a výsledků vědecké práce přímo realizovat a zavádět do praxe. Zatím je to pouze vysněné přání. My se nyní snažíme s pomocí podpory EU o vybudování dvou nových, moderních pavilo- nů M a X, kde budou špičko- vé laboratoře a lepší zázemí pro studenty. Měli bychom se stát evropskou špičkou v takových oborech jako jsou genomikaa metabolo- mika, zahradní a krajinná architektura a ve výzkumu produkce a využití dřeva. V takových oblastech jako je výzkum ekonomických problémů společnosti, souvislostí rozvoje regionů, změn klimatu, vývoji environmen- tálních technik, v oblasti precizního země- dělství, nábytkářství a v přístupech k řešení problémů rozvojového světa chceme dosáh- nout excelence. J. Hynek: tradičně se naše oči obracejí k ang- loamerickému světu, ale pokud chcete vidět opravdu špičkovou moderní vysokou školu, jeďte se podívat na tchaj-wan či do Japonska. tamní vysoké školy nejen svým materiálním vybavením dávno předběhly mnohé evropské instituce, o čemž svědčí i pořadí v žebříč- ku top 100 univerzit. Obecně mohu dodat, že moderní univerzita by měla být světem, který nabídne příležitost k poznávání všem generacím po 24 hodin denně. Univerzita ži- jící svými studenty, vychovávající si uchazeče o studium a udržující kontakt s absolventy, otevřená regionu i zahraničí, firmám a insti- tucím, s nimiž provádí výzkum, v nichžse také uplatňují její absolventi, univerzita, jež je jedním z hlavních ohnisek života města, v němž se nachází. K. Rais: Za prvé se domnívám, že VUt v Brně má prvky moderní univerzity a to nejen evropské, ale i světové. K tomuto názo- ru jsem dospěl na základě mnoha svých náv- štěv na evropských i světových univerzitách. Velký prostor pro další rozvoj nabízí oblast internacionalizace a to zejména výměny nejen učitelů, ale i posluchačů zahraničních univerzit. Za klíčový problém budoucnosti univerzity považuji zejména získání a udržení špičkových mladých spolupracovníků. i. Vondrák: Hlavně bych investoval do nových technologií, které jsou základem moderní univerzity, kde věda a výzkum hraje klíčo- vou roli. Dnes se nám začínají taková přání plnit, protože v rámci Evropských strukturál- ních fondů bychom na tuto oblast měli dostat až 5 mld. Kč. to už lze skoro považovat za neomezený rozpočet ;-). Co bych ale také hod- ně rád viděl, to jsou investice do univerzitního prostředí a jejího života. Letos se nám poda- řilo vybudovat zárodek studentských kavár- niček a určitě bych rád podpořil i budování dalších sportovišť. Sport a univerzity totiž patří neoddělitelně k sobě. Jakým  směrem  se  podle  vás  bude  ubírat   další vývoj vysokého školství? V. Večerek: Ve vývoji vysokého školství se dá předpokládat zvyšování důrazu na kvalitu poskytovaného vzdělávání, uskutečňovaného výzkumu, odborných a dalších akademic- kých činností. Současně je však skutečností podfinancovávání vysokého školství a tím se projevující nedostatekfinančních prostředků zejména na kvalitních vysokých školách pro uskutečňování jejich kvalitativního rozvoje. Je proto otázkou, do jaké míry a především jak rychle se bude dařit v takovém prostředí prosazovat koncepci zvyšování kvality vyso- koškolského vzdělávání a výzkumu u nás. J. Hlušek: Já pevně doufám, že období kvan- tity v českém vysokém školství je za námi a nyní nastává přechod ke kvalitě. Znamená to mimo jiné ústup od masovosti v poskyto- vání vzdělání na vysokých školách k redukci škol a k výrazné diferenciaci všech českých vysokých škol. Bude nezbytné otevřít se více evropskému vzdělávacímu prostoru, dávat prostor pro studium studentů z třetího světa. Rovněž bude nezbytné reformovat financová- ní vysokých škol tak, aby vysoké školy měly Sleva 500 Kč na vybraný semestrální kurz, do poznámky k objednávce napište “časopis”. www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocnikytiP! Pevně doufám, že období kvantity v českém vysokém školství je za námi a nyní nastává přechod ke kvalitě. Znamená to mimo jiné ústup od masovosti v poskytování vzdělání na vysokých školách k redukci škol a k výrazné diferenciaci všech českých vysokých škol. (prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.) 1 prof.Ing.JaroslavHlušek,CSc., rektorMendelovyuniverzityvBrně, 2 prof.Ing.KarelRais,CSc.MBA, rektorVysokéhoučení technickéhovBrně(VUT) 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě  dostatek finančních zdrojů pro stále náročněj- ší personální, materiálové a jiné zabezpečení. J. Hynek: to je otázka spíše na pana ministra školství. Pokud bych si mohl něco přát, pak by to bylo směřování vysokého školství ke kvali- tě a stabilitě, která bude znamenat, že vysoké školy budou méně závislé na prioritách aktu- ální vlády a budou schopny dlouhodobě plá- novat a investovat do vlastní budoucnosti. K. Rais: Vývoj vysokého školství se určitě nebu- de ubírat cestou masovosti, ale cestou výběru kvalitních posluchačů z hlediska univerzity a kvalitních univerzit z hlediska posluchačů. Zcela jistě dojde k diferenciaci vysokých škol, k jejich rozčlenění do určitých skupin (říkejme si tomu první, druhá liga, okresní přebor, atd.), které, dle jejich kvality, budou financovány diferencovaně z hlediska úrovně MŠMt. i. Vondrák: Nepochybně počet univerzit v naší republice je příliš vysoký na to, kolik máme obyvatel a jak klesá demografický vývoj. Budeme se univerzity muset mezi sebou více propojovat, spolupracovat a hlav- ně, budeme se muset od kvantity, tedy vyso- kých počtů studentů, orientovat na kvalitu vzdělávání. to bude primární cíl. Studenti  mají  možnost  velkého  přehledu   o studiu – webové stránky, dny otevřených  dveří, informace v tisku. Myslíte si, že je to  dostačující pro rozhodnutí, co studovat? V. Večerek: Uchazeč o studium by měl mít dostatek informací o možnostech studia, a ty mu přinášejí webové stránky, informace v tisku, veletrhy pomaturitního vzdělávání, dny otevřených dveří a informace vydávané přímo univerzitou. Ve spojení se zájmem o určitou oblast vzdělávání, o určitý obor, o určité povo- lání jsou to informace, které mohou rozhodo- vání budoucího studenta vysoké školy, kterou fakultu a který obor studovat, usnadnit. J.Hlušek:Dnyotevřenýchdveřísestalyjednouze základních akcí, kterými se univerzita prezentuje svým potencionálním studentům. V rámci této akce se studenti nedozví pouze základní infor- mace o studijních oborech, o které se zajímají, ale mají i možnost prohlédnout si laboratoře a výu- kovéprostory(nejenom)jednotlivýchústavůuni- verzity, které se na výuce daného oboru podílejí. Dny otevřených dveří nejsou jedinou akcí, kterou univerzitapořádápronašeuchazeče.Navštěvuje- me i střední školy, kde naši univerzitu představu- jeme budoucím maturantům. Za důležité prvky prezentace možností studia na naší univerzitě považujeme i veletrhy pomaturitního vzdělávání jako jsou Akadémia Bra- tislava, GaudeamusPraha a zejména Gaudeamus Brno,nakterémjsmeletos získali 1. místo v hodno- cení expozic. Expozice hodnotili sami středo- školáci a kromě vzhledu byl hodnocen i přístup a informace sdělované personálem na stánku. J. Hynek: Máme zájem o studenty, kteří mají konkrétnější představu o svém oboru a budou- cím uplatnění. Jistě si z dostupných zdrojů dokáží vybrat informace, které potřebují. Samozřejmě na základě ohla- sů průběžně vylepšujeme infomační hodnotu našich webových stránek, snažíme se poskytovat relevantní a správně cílené informace při Dnech otevřených dveří a v nové atraktivní podobě se všechny naše součásti představují na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Zku- šenosti získané ze všech těchto akcí pravidelně vyhodnocujeme. Naším zájmem je nabídnout všem uchazečům maximální servis a seznámit je s naší univerzitou, proto rozšiřujeme pří- ležitosti ke kontaktu se studenty středních škol, a to např. formou spolupráce v projektu part- nerská škola. Díky němu mohou již v průběhu středoškolských studií vyslechnout přednášku našich profesorů a udělat si obrázek o tom, jaký je styl práce na vysoké škole a konkrétně na naší univerzitě, kterou také mohou se svými učiteli přímo navštívit. K. Rais: V posledních dvou letech se jak v důsledku nárůstu počtu vysokých škol, systému jejich financování, ale také vzhle- dem k demografickému poklesu mladých lidí ve skupině středoškoláků a maturantů projevuje nadbytek míst na vysokých ško- lách v poměru k počtu úspěšných absol- ventů středních škol. Je proto nejen povin- ností ale i nutností vysokých škol korektně a úplně informovat o možnostech studia. VUt si to samozřejmě uvědomuje. Naše informační zdrojevycházejípředevším z požadavků uchazečů. Opět z našich průzkumů mezi zájemci o studium na VUt víme, že 70% hle- dá a nachází informace na webových stránkách uni- verzity, téměř 60% uvádí doporučení absolventů, kamarádů a známých – a to nás velmi těší a zava- zuje – a přes 50% respon- dentů průzkumu uvádí jako zdroj informace ze dnů otevřených dveří. těmito směry dále půjde- me a sem budeme směřo- vat náš marketing. i. Vondrák: Marketingové průzkumy ukazují, že právě web a dny otevřených dveří jsou nej- důležitější. Pak vstupuje do hry „šeptanda“, to jest, kdo si co řekne mezi kamarády. ty první dvě jsou řešitelné poměrně jednoduše. Šep- tanda je o kvalitě studia a o tom, že jsou s ním naši absolventi spokojeni. Proto jsme jako jediná vysoká škola v České republice zavedli systém řízení kvality dle standardů iSO 9001. Určitě na dobrém jménu univerzity se podí- lí i její výzkumné výsledky. to, že v Ostravě vznikne největší superpočítačové centrum ve středu Evropy a s ním i Evropské centrum excelence je nepochybně hodně zajímavé pro naše budoucí studenty. Úplné  znění  rozhovorů  najdete  na  našich  stránkách  www.kampomaturite.cz/co-v-tis- tenem-casopise-nebylo/rozhovory-s-rektory Úplné znění rozhovorů najdete na našich stránkách www.KamPoMaturite.cz/co-v-tistenem-casopise-nebylo/rozhovory-s-rektorytiP! Uchazeč o studium by měl mít dostatek informací o možnostech studia, a ty mu přinášejí webové stránky, informace v tisku, veletrhy pomaturit- ního vzdělávání, dny otevřených dveří a informace vydávané přímo univerzitou. (Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA) pomaturitní studium  praha  brno  české budějovice  plzeň  liberec  jihlava  ostrava pomaturitní studium90x65.indd 1 17.12.2010 10:11:04 anketa O super ceny! od jazykové školy a nakladatelství pOLyGLOt Odpovězte na 6 jednoduchých otázek a vyhrajte: • jazykový kurz 2 x 2 vyučovací hodiny týdně • slevu 10% na pomaturitní jazykové studium • 10 jazykových cvičebnic angličtiny a němčiny sOutěžní Otázky najDete na: www.kampomaturite.cz/anketa

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě PAPíROVá PODOBA PřIHlášKy Přihláška v papírové podobě se vyplňuje buď na tiskopis SEVt, nebo na tiskopisu konkrétní školy. tiskopis SEVt je univerzální, ale pozor, nepřijímají je všechny školy. Výjimkou z pravi- dla je mimo jiné Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Papírovou přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tiskacím písmem. Nejdůležitěj- ší jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo (cizinci datum narození a další údaje – pohlaví, bydliště astátníobčanství)aadresamístatrvaléhopoby- tu a správný název oboru a programu. Údaje o názvu oboru a JKOV vaší střední školy získá- te od výchovného poradce nebo v sekretariátu vaší školy. Některé školy nevyžadují vyplnění předmětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo pro- spěchu ze sledovaných předmětů. Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné údaje – správné názvy programů, údaje pro správné vyplnění a požadované přílohy – některé školy nevyžadují potvrzení lékaře apod. Zpracování papírových přihlášek je pro školy administrativně náročnější, což se odráží i na ceně za přijímací řízení. Papírová přihláška bývá zpoplatněna vyšší částkou než elektronic- ké podání (např. Přírodovědecká fakulta Uni- verzity Karlovy v Praze, 580 Kč, v elektronické podobě 480 Kč). ElEKTRONICKá PřIHlášKA Najdete ji buď v podobě dokumentu ke stažení (editovatelné pdf, dokument Word apod.) nebo jako elektronický formulář. Opět jsou zde roz- díly mezi jednotlivými školami. Někde vyplníte pouze formulář v rámci informačního systé- mu dané školy, následně zaplatíte a tím je při- hlášení vyřízeno. U jiných škol odešlete tento elektronický formulář, následně jej ale musíte vytisknout a odeslat na studijní oddělení, jinak je přihláška neplatná. Opět doporučujeme sle- dovat stránky dané školy, případně konzultovat studijní oddělení. Jednoznačnou výhodou elek- tronické přihlášky je možnost jejího podání až do 23.59 daného posledního dne. Přílohy k oběma typům přihlášek se někdy přikládají až u přijímacích zkoušek – typicky jde o kopie maturitního vysvědčení, certifikátů apod., nebo dokumenty vyžadované pro daný obor – seznamy literatury, životopis, doporuče- ní, potvrzení od lékaře. TERMíN PODáNí PřIHlášKy termín podání přihlášky je pro bakalářské a nenavazující magisterské programy veřejných a státních vysokých škol obvykle do konce úno- ra, u některých škol do konce března. Výjim- kou je například Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, kde se podávaly přihlášky do poloviny listopadu nebo Fakulta architektury ČVUt v Praze (konec listopadu). Soukromé vysoké školy často přijímají přihláš- ku v průběhu roku až do září či října, kdy probí- há obvykle poslední kolo přijímacího řízení. CENA zA PřIHlášKU Pohybuje se obvykle od 250 Kč do 590 Kč za přihlášku do jednoho oboru. Na soukromých školách můžete zaplatit i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevratný popla- tek. Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více poplatků. Školy, které použí- vají pro přijímací řízení NSZ Scio, mívají poplatky nižší. Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústři- žek složenky. Na stránkách školy nebo v elek- tronické přihlášce zjistíte číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Při platbách ze zahraničí se doporučuje platit kartou a to proto, že se zpra- vidla vyhnete placení transakčních poplatků. termín úhrady bývá shodný s datem podá- ní přihlášky – pokud tedy posíláte papírovou přihlášku, její součástí by mělo být potvrze- ní o zaplacení. U elektronické přihlášky školy obvykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po posledním dni pro podání při- hlášky (např. pokud podání přihlášek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti 1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo raději informaci důkladně ověřit. DAlší VyCHyTáVKy Některé školy neumožňují přihlášení u těch, kdo již v minulosti školu neúspěšně studovali (tj. studium nedokončili). U některých oborů (obvykle u kombinované- ho typu studia a navazujících magisterských programů) je nutná prokázaná praxe v oboru nebo absolvování určitého oboru na bakalář- ském stupni, jinak je nutno absolvovat doda- tečné zkoušky, srovnávací testy nebo doplň- kové kurzy. Počet přihlášek na osobu není omezen. Náhradní termíny přijímacího řízení jsou urče- ny jen pro závažné důvody, obvykle nemoc nebo konání maturitní zkoušky, nikoliv pak konání jiného přijímacího řízení. Body navíc nebo úplné prominutí přijímacích zkoušek můžete získat za výsledky maturity, studijní výsledky z vybraných předmětů, jazy- kové nebo jiné certifikáty, absolvované soutěže, olympiády a další. Bez přijímaček se můžete dostat na VŠ také po absolvování vybrané VOŠ nebo kurzů celoživot- ního vzdělávání či přípravných kurzů dané VŠ. Jak vyplnit přihlášku naVš neboVošPřijímací řízení škol začíná doručením přihlášky ke studiu, vět- šina vysokých škol nabízí možnost podání přihlášky v papírové   i elektronické podobě. U obou typů přihlášky ale můžete narazit  na „špeky“, proto jsme pro vás připravili tento stručný návod.  Vyplatí se informaci najít na stránkách konkrétní školy a pro  jistotu telefonicky ověřit na studijním oddělení. STUDIJNí oBoR – podkategorie studijního programu, s přesnějším vymezením náplně. Někdy se může dělit i dále na studijní zaměření. obvykle se studuje jeden obor, některá studia jsou dvou- či všeoborová – typické je to pro učitelské obory nebo některé kombinace v rámci filo- zofických fakult (např. různé obory archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v praze). STUDIJNí pRogRAm – kategorie, která může obsahovat jeden nebo více studijních oborů. Některé programy jsou bezoborové (např. magis- terský program Stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v praze). Seznam akreditovaných studijních programů pro českou republiku spravuje mšmT, k dispozici bude i v nové verzi adresáře www.VysokeSkoly.com. Dělí se podle typu a délky studia na bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské, z hlediska formy na prezenční, kombinované nebo distanční studium. Připravíme vás na novou podobu státní maturity www.KamPoMaturite.cz/maturitatiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě  NEVíTE JEšTě, KAM SE PřIHláSIT?  zODPOVězTE SI NáSlEDUJíCí OTázKy: • Co  vás  nejvíce  baví,  zajímá, co vám jde a čím se chcete zabývat i nadále? • Dostanete se na danou školu a máte šanci tam vydržet? Neboli jaká je šance na přije- tí a „úmrtnost“ – kolik studentů nedostu- duje? • Uplatníte se po studiu? Jaké je uplatnění absolventů vybrané školy a průměrný plat? Nejlepší uplatnění na současném trhu prá- ce je u absolventů lékařských, právnických a technických fakult, dobré u pedagogic- kých a ekonomických oborů • Líbí se vám daná škola? Jak se prezentuje? Jaká je kvalita výuky, má škola vazbu na praxi nebo na vědu, zajímavé programy, kvalitní lektory a patřičné vybavení? • Finanční otázky – jaká je náročnost studia a životní náklady? Školné a stipendia? Lze zvládnout brigády nebo práci při studiu? • Zvládnete dojíždění nebo budete na kole- ji? Je kapacita kolejí dostatečná? Lze obor studovat v prezenční nebo kombinované formě? • Jste studijní typ a stojí vám to za to? Vydrží- te  náročné  roky  studia, zkoušky, stres, administrativní či jiné složitosti, pobyt na koleji? S výběrem školy vám pomohou výchovní  poradci  na  vaší  škole,  pedagogicko-psy- chologické  poradny,  Ústav  pro  informace  ve  vzdělávání,  stránky  www.KamPoMatu- rite.cz,  www.VysokeSkoly.com a informace  v tomto časopise. Konkrétní informace k při- jímacímu řízení pak poskytují stránky jednot- livých vysokých škol, doporučujeme je raději ověřit u příslušného studijního oddělení. VEřEJNá čI SOUKROMá? V roce 2009 připadalo na 28 státních a veřej- ných vysokých škol 44 soukromých škol s programy akreditovanými pro Českou republiku. Na veřejných školách ale studova- lo 333 580 studentů (85,7%), oproti soukro- mým školám s 56 357 studentů (14,3%). SOUKROMé VýHODy • obvykle jednoduché přijímací řízení nebo zcela bez přijímací zkoušky • většinou téměř jisté přijetí (průměrná úspěšnost je 89%) • u vynikajících studentů možnost stipendií • u vybraných škol návaznost na praxi, nebo i garance uplatnění (Škoda Auto VŠ, Uni- corn College) •individuálnější přístup ke studentovi, menší konkurence mezi studenty (zkoušky, zápisy,…) NEVýHODy • školné desítky až stovky tisíc korun za aka- demický rok • ne všechny školy poskytují navazující magisterské studium pro všechny obory • téměř polovina škol neposkytuje dotované ubytování a stravování (nebo stipendium na ubytování), některé pak nezajišťují uby- tování vůbec nebo v omezené míře VEřEJNé/STáTNí VýHODy: • technické, právnické a lékařské obory se vyučují zejména na veřejných vysokých školách, jejich absolventi mají nejlepší uplatnění na trhu práce • dobré jméno, kredit škol • velké množství oborů, možnost studovat v navazujícím magisterském nebo dokonce doktorském stupni studia NEVýHODy • velká konkurence u přijímacích zkoušek i při vlastním studiu (zápisy, termíny zkou- šek, populární předměty) • vysoká „úmrtnost“ v prvních ročnících a u studentů kombinovaného studia Jak vybrat vysokou školuNárůst počtu vysokých škol a pokles uchazečů vede k tomu, že pravděpodobnost přijetí na Vš  je ,2% pro celou českou republiku. Jsou ovšem obory, kam se dostane pouhá pětina nebo   i méně uchazečů – typicky právnické fakulty (1-22%) nebo některé umělecké školy (VšUP v Pra- ze ,%, DAMU 11,%, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v liberci 2,2%).  • u některých škol nedostatečná provázanost s praxí, málo odborníků z praxe, nižší flexi- bilita v organizaci i způsobu výuky • nižší stipendia, při studiu náročných oborů omezená možnost přivýdělku Pokud již máte vybranou školu a obor, víte, zda studovat bakalářský či magisterský typ studia a máte představu, zda chcete studovat v prezenční nebo kombinované formě, čeká vás další příprava. 1. PřIJíMACí řízENí Jaká je statistika? Do kdy a v jaké formě je nutno podat přihlášku, co musí být její sou- částí (viz. náš další článek v tomto čísle)? Jsou možnosti přijetí bez přijímací zkoušky? Kdy a kde se zkoušky konají? Kdy dostanu pozván- ku? Jaká jsou kritéria hodnocení? Kdy budou k dispozici výsledky a je možnost odvolání? 2. PřIJíMACí zKOUšKy Co je obsahem přijímacích zkoušek? Kdy přesně se konají? Kolidují s termínem jiného přijímacího řízení? Kolik času je na přípra- vu a je možnost zvýšit šanci na přijetí (např. intenzivní přípravné kurzy, semestrální kur- zy, nulté ročníky)? Některé školy zveřejňují přijímací testy z minulých let, další najdete na vzdělávacích Návod jak se dostat na vybranou školu najdete na www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolutiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě10 portálech (např. http://www.kampomaturite. cz/prijimaci-testy-vs-online/), další vycháze- jí v publikacích přímo na vysoké škole nebo jsou k dostání ve specializovaných knihku- pectvích. . DEN „D“ Praktické otázky – je lépe přijet o den dří- ve? Jaké jsou možnosti ubytování? Jak se tam dostanu a jaká je nutná časová rezer- va? Kde přesně v rámci budovy se zkouška koná? Máte všechny požadované dokumen- ty, pozvánku a pomůcky? Psychika a stres – pokud jste se připravovali, absolvovali přípravné kurzy, vyzkoušeli vzoro- vé testy včetně časového limitu nebo alespoň máte představu o tom, jak testy vypadají, máte vyšší šanci na úspěch. Připravte si „katastrofic- ký scénář“ – pokud nebudete přijati, můžete se připravit lépe v „nultém ročníku“, semestrál- ním kurzu, případně jiném typu přípravného kurzu. Můžete vycestovat do zahraničí a vylep- šit své jazykové znalosti, věnovat se jazykům v rámci pomaturitního studia, dostat se na jinou vysokou či vyšší odbornou školu nebo získat praxi v zaměstnání Sleva 500 Kč na vybraný semestrální kurz, do poznámky k objednávce napište “časopis”. www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocnikytiP! NÁZEV šKoLY/FAKULTY žIVýCh přIhLÁšENýCh přIJATýCh pRoCENTo přIJATýCh NEZAměSTNANoST Vš CELKEm 136766 105569 77,2% 9,1% VEřEJNé Vš Univerzita Karlova v praze 23322 10785 46,2% 2,9% 1. lékařská fakulta 2243 1110 49,5% 5,2% 3. lékařská fakulta 1750 476 27,2% 2,8% 2. lékařská fakulta 1050 220 21,0% 3,8% Lékařská fakulta Plzeň 1105 439 39,7% 3,8% Lékařská fakulta Hradec Králové 1389 437 31,5% 3,8% Farmaceutická fakulta Hradec Králové 825 494 59,9% 2,0% Filozofická fakulta 4784 1669 34,9% 1,7% Právnická fakulta 4141 836 20,2% 2,1% Fakulta sociálních věd 4657 1103 23,7% 5,3% Fakulta humanitních studií 2405 1170 48,6% n/a Katolická teologická fakulta 234 203 86,8% 0,0% Evangelická teologická fakulta 302 269 89,1% 0,0% Husitská teologická fakulta 355 339 95,5% 1,5% Přírodovědecká fakulta 1524 964 63,3% 4,8% Matematicko-fyzikální fakulta 1575 1165 74,0% 1,3% Pedagogická fakulta 3370 1399 41,5% 2,1% Fakulta tělesné výchovy a sportu 1174 518 44,1% 4,0% Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 7604 5160 67,9% 10,9% Fakulta zdravotně sociální 1520 794 52,2% 6,0% Filozofická fakulta 786 545 69,3% 18,0% Zemědělská fakulta 1373 1194 87,0% 22,5% Fakulta teologická 526 298 56,7% 11,1% Přírodovědecká fakulta 726 479 66,0% 6,5% Pedagogická fakulta 2691 1510 56,1% 10,0% Ekonomická fakulta 1108 776 70,0% 12,7% Univerzita J. E. purkyně v Ústí nad Labem 6404 4345 67,8% 8,8% Filozofická fakulta 583 482 82,7% 0,0% Fakulta výrobních technologií a managementu 230 229 99,6% 11,4% Fakulta pedagogická 2253 1477 65,6% 4,7% Přírodovědecká fakulta 787 591 75,1% 24,0% Fakulta sociálně ekonomická 1806 860 47,6% 12,1% Fakulta životního prostředí 781 656 84,0% 15,5% Fakulta umění a designu 360 82 22,8% 17,6% masarykova univerzita 24446 12019 49,2% 7,5% Lékařská fakulta 2572 774 30,1% 3,8% Filozofická fakulta 5640 3252 57,7% 10,8% Právnická fakulta 5026 1025 20,4% 4,3% Fakulta sociálních studií 4419 1121 25,4% 6,5% Přírodovědecká fakulta 2618 2133 81,5% 16,1% Fakulta informatiky 1294 897 69,3% 8,8% Pedagogická fakulta 4725 2411 51,0% 5,8% Fakulta sportovních studií 1062 495 46,6% 7,7% Fakulta ekonomicko-správní 4672 2025 43,3% 11,5% Univerzita palackého v olomouci 14955 7168 47,9% 8,8% Lékařská fakulta 1195 402 33,6% 8,1% Fakulta zdravotnických věd 922 269 29,2% 4,8% Filozofická fakulta 4415 1763 39,9% 10,7% Právnická fakulta 2899 651 22,5% 10,1% Cyrilometodějská teologická fakulta 560 458 81,8% 11,1% Přírodovědecká fakulta 1984 1718 86,6% 18,1% Pedagogická fakulta 3797 1694 44,6% 7,1%

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 11 Studenti našich přípravných kurzů jsou u přijímaček 3x úspěšnější než je průměrtiP! NÁZEV šKoLY/FAKULTY žIVýCh přIhLÁšENýCh přIJATýCh pRoCENTo přIJATýCh NEZAměSTNANoST Fakulta tělesné kultury 1335 637 47,7% 3,1% Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 1208 601 49,8% 19,3% Fakulta veterinárního lékařství 534 164 30,7% 23,4% Fakulta veterinární hygieny a ekologie 474 368 77,6% 27,6% Farmaceutická fakulta 480 164 34,2% 1,2% ostravská univerzita v ostravě 7729 3192 41,3% 11,1% Fakulta zdravotnických studií 1140 310 27,2% 16,6% Fakulta sociálních studií 994 237 23,8% 16,6% Filozofická fakulta 2173 911 41,9% 14,3% Přírodovědecká fakulta 1183 606 51,2% 21,5% Pedagogická fakulta 2874 1100 38,3% 3,9% Fakulta umění 269 111 41,3% 25,9% Univerzita hradec Králové 6745 3048 45,2% 8,8% Pedagogická fakulta 3460 1662 48,0% 7,7% Fakulta informatiky a managementu 2338 870 37,2% 13,2% Filozofická fakulta 1366 585 42,8% 4,5% Slezská univerzita v opavě 6439 4138 64,3% 18,8% Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2307 1137 49,3% 14,1% Fakulta veřejných politik 2025 604 29,8% 5,9% Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2464 2387 96,9% 34,8% české vysoké učení technické v praze 8239 7349 89,2% 5,7% Fakulta stavební 1858 1523 82,0% 5,5% Fakulta strojní 1600 1146 71,6% 5,1% Fakulta elektrotechnická 2744 2716 99,0% 6,9% Fakulta informačních technologií 434 434 100,0% n/a Fakulta dopravní 650 617 94,9% 5,0% Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 733 551 75,2% 3,6% Fakulta architektury 704 375 53,3% 7,2% Fakulta biomedicínského inženýrství 392 360 91,8% 7,5% Vysoká škola chemicko-technologická v praze 1919 1714 89,3% 11,5% Fakulta chemické technologie 874 769 88,0% 14,9% Fakulta technologie ochrany prostředí 276 247 89,5% 7,2% Fakulta potravinářské a biochemické technologie 764 688 90,1% 12,9% Fakulta chemicko-inženýrská 246 200 81,3% 10,6% Západočeská univerzita v plzni 11387 7098 62,3% 7,9% Fakulta strojní 888 851 95,8% 6,5% Fakulta elektrotechnická 727 672 92,4% 14,6% Fakulta zdravotnických studií 1030 393 38,2% 3,6% Fakulta právnická 2418 442 18,3% 3,0% Fakulta filozofická 2125 1223 57,6% 12,3% Fakulta pedagogická 2466 1478 59,9% 5,8% Fakulta ekonomická 1921 1375 71,6% 13,6% Fakulta aplikovaných věd 1121 1085 96,8% 3,9% Technická univerzita v Liberci 4519 3760 83,2% 12,4% Fakulta strojní 839 834 99,4% 11,4% Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií 330 286 86,7% 13,0% Ekonomická fakulta 893 670 75,0% 18,4% Fakulta textilní 513 455 88,7% 24,8% Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 1758 1422 80,9% 4,1% Fakulta umění a architektury 246 62 25,2% 15,8% Univerzita pardubice 6283 4826 76,8% 16,7% Fakulta restaurování 50 10 20,0% 12,5% Fakulta filozofická 1199 834 69,6% 18,6% Fakulta chemicko-technologická 1305 1131 86,7% 14,6% Fakulta ekonomicko-správní 1753 1335 76,2% 15,6% Dopravní fakulta Jana Pernera 991 781 78,8% 19,1% Fakulta zdravotnických studií 453 207 45,7% 10,4% Fakulta elektrotechniky a informatiky 867 627 72,3% 29,4% Vysoké učení technické v Brně 8853 6478 73,2% 17,5% Fakulta stavební 2583 2208 85,5% 8,6% Fakulta strojního inženýrství 1514 1435 94,8% 17,2% Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1052 1013 96,3% 22,8% Fakulta informačních technologií 1029 636 61,8% 16,0% Fakulta chemická 554 404 72,9% 22,5% Fakulta architektury 526 102 19,4% 20,3%

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě12 NÁZEV šKoLY/FAKULTY žIVýCh přIhLÁšENýCh přIJATýCh pRoCENTo přIJATýCh NEZAměSTNANoST Fakulta výtvarných umění 336 50 14,9% 27,9% Fakulta podnikatelská 2134 990 46,4% 18,4% Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava 10178 8628 84,8% 17,8% Fakulta stavební 1119 1013 90,5% 2,4% Fakulta bezpečnostního inženýrství 657 599 91,2% 11,3% Fakulta strojní 1097 1081 98,5% 21,5% Fakulta elektrotechniky a informatiky 1553 1225 78,9% 14,5% Hornicko-geologická fakulta 1605 1248 77,8% 14,4% Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 825 803 97,3% 17,7% Ekonomická fakulta 3980 3017 75,8% 24,5% Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 7987 4708 58,9% 13,9% Fakulta technologická 1391 1369 98,4% 41,0% Fakulta managementu a ekonomiky 2475 1203 48,6% 13,7% Fakulta multimediálních komunikací 1461 321 22,0% 7,9% Fakulta aplikované informatiky 578 518 89,6% 21,6% Fakulta humanitních studií 2603 1238 47,6% 7,1% Fakulta logistiky a krizového řízení 171 171 100,0% n/a Vysoká škola ekonomická v praze 7956 3910 49,1% 4,9% Fakulta financí a účetnictví 1746 860 49,3% 3,0% Fakulta mezinárodních vztahů 1982 919 46,4% 4,7% Fakulta podnikohospodářská 2357 788 33,4% 5,8% Fakulta informatiky a statistiky 1401 1020 72,8% 2,8% Národohospodářská fakulta 2999 659 22,0% 6,6% Fakulta managementu v Jindřichůvě Hradci 536 416 77,6% 5,9% česká zemědělská univerzita v praze 8309 6695 80,6% 9,1% Provozně ekonomická fakulta 3725 2297 61,7% 4,9% Agronomická fakulta 1782 1497 84,0% 21,0% Technická fakulta 923 798 86,5% 15,1% Fakulta lesnická a dřevařská 953 953 100,0% 16,5% Fakulta životního prostředí 1259 1245 98,9% 24,3% mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 7092 3665 51,7% 20,7% Provozně ekonomická fakulta 2903 1223 42,1% 16,4% Agronomická fakulta 1620 822 50,7% 28,6% Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 1485 456 30,7% n/a Lesnická a dřevařská fakulta 761 521 68,5% 19,7% Zahradnická fakulta (Lednice) 525 396 75,4% 13,2% Akademie múzických umění v praze 1203 223 18,5% 0,9% Hudební fakulta 241 95 39,4% 0,0% Divadelní fakulta 531 63 11,9% 2,9% Filmová a televizní fakulta 461 65 14,1% 0,0% Akademie výtvarných umění v praze 404 51 12,6% 6,1% Vysoká škola umělecko-průmyslová v praze 688 66 9,6% 8,3% Janáčkova akademie múzických umění v Brně 352 122 34,7% 10,5% Hudební fakulta 147 71 48,3% 10,5% Divadelní fakulta 352 122 34,7% 10,4% Vysoká škola polytechnická Jihlava 2732 1391 50,9% 34,6% Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích 1206 1088 90,2% n/a SoUKRomé Vš Bankovní institut vysoká škola, a.s. 843 835 99,1% 1,7% Evropský polytechnický institut, s.r.o. 618 531 85,9% 3,9% Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s r.o. 566 566 100,0% 10,7% Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 1562 1217 77,9% 5,2% Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 419 374 89,3% 4,9% šKoDA AUTo a.s. Vysoká škola 327 277 84,7% 2,0% Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa škvoreckého), s.r.o. 84 36 42,9% 2,1% Vysoká škola podnikání, a.s. 667 667 100,0% 3,8% Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 273 224 82,1% 7,3% Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. 1009 1004 99,5% n/a University of New York in prague, s.r.o. 39 37 94,9% 2,6% Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 752 547 72,7% 3,3% Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha, o.p.s. 176 176 100,0% 3,6% Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. Kladno 407 407 100,0% 18,2% Academia Rerum Civilium -Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 124 118 95,2% 1,5% Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 209 209 100,0% 5,0% Rašínova vysoká škola, s. r. o. Brno 153 153 100,0% n/a Učebnice na přijímací zkoušky za skvělé ceny www.KamPoMaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-pripravetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 1 NÁZEV šKoLY/FAKULTY žIVýCh přIhLÁšENýCh přIJATýCh pRoCENTo přIJATýCh NEZAměSTNANoST Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. 315 308 97,8% n/a Filmová akademie miroslava ondříčka v písku, o.p.s. 62 51 82,3% n/a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu palestra, spol s.r.o. 77 77 100,0% 4,8% Newton College, a.s. 87 59 67,8% 8,3% Vysoká škola logistiky, o.p.s. 271 271 100,0% 4,0% Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 135 135 100,0% 2,3% B.I.B.S., a.s. 79 73 92,4% n/a Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. 21 21 100,0% n/a Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 123 84 68,3% 2,6% Vysoká škola obchodní v praze, o.p.s. 1159 1139 98,3% 9,4% AKADEmIE STINg, o.p.s. 341 238 69,8% 9,2% metropolitní univerzita praha, o.p.s. 1358 1344 99,0% 0,9% Univerzita Jana Amose Komenského praha s.r.o. 2970 2385 80,3% 1,4% Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 219 219 100,0% 11,1% Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. 58 55 94,8% 10,0% pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 68 49 72,1% 0,0% Západomoravská vysoká škola Třebíč 124 113 91,1% n/a Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 402 399 99,3% 13,3% moravská vysoká škola olomouc 341 337 98,8% 24,1% CEVRo institut, o.p.s. 182 152 83,5% n/a Unicorn College s.r.o. 119 118 99,2% n/a Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o. 99 99 100,0% n/a Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 51 51 100,0% n/a Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. 37 23 62,2% n/a Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání havířov, o.p.s. 176 163 92,6% n/a AKCENT College s.r.o. 30 25 83,3% n/a V datech nejsou uvedeny státní vysoké školy, školy a fakulty, které ve sledovaném období neměly program akreditovaný mšmT nebo vznikly později. ZDROJE: http://dsia.uiv.cz/omz3.html, http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/, www.vysokeskoly.com, http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=29, výroční zpráva o činnosti vysokých škol za rok 2009 (MŠMT) Máme učebnice a testy k přijímačkám na všechny fakulty a oborytiP! pŘiHLaste se DO sOutěže missmaturita.cz! loni se přihlásilo přes 10 dívek a přes   0 maturantů. Na stránky www.MissMaturita.cz  se podívalo přes 0 000 studentů, soutěžící   i hlasující vyhráli zajímavé hodnotné ceny   a někteří z nich objevili až na těchto stránkách,  jak krásné spolužačky a spolužáky mají ve škole.  Přihlášky od 10. září 2010. CO JE TO zA SOUTěž? MissMaturita.cz není klasickou soutěží krá- sy, protože si zde sami studenti vybírají nejhezčí a nejsympatičtější maturant- ku a maturanta. takže žádná promenáda, ale jen online prezentace soutěží- cích, chat a fotky. to vše ovlivňuje hlasování studentů. KDO Jí POřáDá? Nakladatelství a vzdělávací agentura Amos. JAK FUNgUJE? Každý školní rok si studenti vybírají nejhezčí matu- rantku a maturanta. Od září se studenti hlásí a od 1. října mohou hlasovat, každý měsíc můžou dát jeden hlas každému soutěžícímu. 1. ledna se vybe- re 10 nejhezčích maturantek a maturantů do semifinále a znovu se hlasuje. První tři vyhrávají, opět dle počtu hlasů. Hlasují jen registrovaní a jsou zde opatření proti ovlivňování a falšování hlasů. PROč SE PřIHláSIT? tak jako každá soutěž je to hlavně o vítězství, cenách, soutěživosti, zábavě pro spolužáky a vlastní prezentaci. JAK SE PřIHláSIT? Každý rok od začátku školního roku 10. září do 31. března přes stránky www.missmaturita.cz Sabina Sečkárová Inna Makhanková Věra Lettovská Tereza Kubátová

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam po maturitě14 Sleva 500 Kč na vybraný semestrální kurz, do poznámky k objednávce napište “časopis”. www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocnikytiP! SemeStrální přípravné kurzy na nejžádanější oboryvš Přípravné kurzy pořádáme již 12. rokem, konají se v Praze a v Brně od února do května. Všední den: každý týden ve večerních hodinách (čtvrtek 17.00-20.10) Víkend: 1x za 14 dnů (Praha neděle, Brno sobota, 9.30-14.30) kurz – policejní akademie Orientace v právním systému ČR a EU, přehled kriminologie, dějiny společensko-vědních disciplin a orientace v nich, mezinárodní organizace, trestní právo a další – intenzivní příprava na přijímací zkoušky. Kurz se koná pouze v Praze. doporučená literatura: přijímací zkoušky na vysoké školy – testy na policejní akademii Autor:MartaNedvědová,Rozsah:114stran Zvláděnetepřijímacízkouškynapolicejníakademii!• Cena: 189 Kč řešení otázek bakalářského přijímacího řízení bezpečnostně právních studií aveřejné správy 2010/2011 spodtitulem:studijníchoborů:Bezpečnostněprávnístudia,Policejníčinnosti, Kriminalistikaadalšíforenznídisciplíny,Bezpečnostnímanagementveveřejnésprávě Autor:Kolektivautorů,Rozsah:198stran Doporučujemenapřípravunapřijímacířízenínabakalářskéstudium!• Propřípravunajazykovétesty lzevybratzeširokénabídkyjazykovýchučebnic.• Cena: 411 Kč kurz – SpolečenSké vědy Příprava na přijímací zkoušky filozofických, pedagogických a humanitních fakult, přehled v oblasti společenských věd (filozofie, sociologie, psychologie, historie, dějiny umění). Vhodné i jako příprava na NSZ Scio. doporučená literatura: základy společenských věd - balíček 4 dílů Autor: Jaroslava Pešková a kol. Rozsah: 4 díly • Učebnice je určena jako příprava na humanitní studia - filozofická fakulta i pedagogická fakulta, pro učitele učitelů, pro učitele středních škol a jejich žáky. •Výhodná cena balíčku všech čtyř dílů !!!! • Doporučená učebnice pro studenty humanitních kurzů. • Běžná cena 590,- Kč, naše cena 250,- Kč! kurz – pSychologie Hlavní psychologické disciplíny (obecná, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, klinická, sociální, pedagogická psychologie, biologické základy psychiky a další), příprava na rozhovor o motivaci a přečtené literatuře. doporučená literatura: psychologie - jak se dostat na vysokou (skripta) Autor: PhDr.Filip Smolík Rozsah: 120 stran • Testy k přípravě na přijímací zkoušky - v podobě skript • psychologie aplikovaná, obecná, sociální, osobnosti, vývojová, dějiny psychologie, metodologie, biologie, důraz na látku vyskytující se u přijímacích zkoušek, ukázky přijímacích testů, adresář vysokých škol (obor psychologie), vhodné pro přípravu k maturitě • Cena: 199 Kč kurz – ekonomické fakulty Příprava na přijímací zkoušky ekonomických fakult podle koncepce VŠE v Praze (matematika a testování cizího jazyka) s důrazem na zvládnutí přijímacích testů. doporučená literatura: přijímací zkoušky z matematiky na vše pro rok 2011 Autor:Ing.Mgr.JaroslavHlinka,RNDr.MartaRosická Nakladatel:AMOS-Centrumvzdělávání Vazba:sešit,Rozsah:110stranA4,Typ:řešenétesty • Kniha reaguje na změnu přijímacích testůVŠE z matematiky (proběhla 2004). Obsahuje vypracované, okomentované a vyřešené varianty přijímacích testůVŠE z matematiky. Seznámíte se s typovými příklady, které používáVŠE u přijímacích zkoušek. Řešení je i s postupem a komentářem. Najdete zde i testy z angličtinyVŠE. Pokud se hlásíte naVŠE rozhodně vám doporučujeme zakoupení této knihy. •Vyzkoušíte si přijímací zkoušky nanečisto.Tuto knihuVám rozhodně doporučujeme, pokud se hlásíte na Vysokou školu ekonomickou. Nově doplněno vypracovanými variantami z matematikyVŠE školní rok 2007 od RNDr. Marty Rosické • Cena: 249 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 1 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám najdete na www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocnikytiP! KURZ – pRÁVNICKé FAKULTY TSP a OSP, právní logika, dějiny práva, základy práva a terminolo- gie. Intenzivní procvičování přijímacích testů právnických fakult v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. Doporučená literatura: Jak zvládnout test obecných studijních předpokladů Autor: Kolektiv autorů Brožura vás seznámí s testem obecných studijních předpokladů. Najdete v ní nejen základní informace o testu, ale i rady a tipy jak se nejlépe připravit a jaké studijní materiály zvolit. Součástí publikace je i komentovaná ukázka testů s úlohami pro uchazeče. • Cena: 96 Kč (běžná cena 100 Kč) Cvičebnice oSp (Základní i Rozšířený) Autor: Kolektiv autorů, Nakladatel: SCIO Vazba: brožovaná, Typ: cvičebnice Obsáhlá cvičebnice s desítkami řešených otázek, postupů, rad a doporučení k efektivnějšímu řešení úloh. • průvodce přípravou na OSP R (Z) • detailní rozbory řešení všech úloh • strategie řešení • úlohy k procvičení PRo Koho je sAdA uRčeNA • pro uchazeče o studium na vysoké škole, které čeká test OSP • publikace zahrnuje všech pět oddílů (příprava na OSP Z i R) PříNosy A VyužiTí • zlepšíte efektivitu řešení úloh pomocí doporučených řešení • zrychlítesvouorientacivtestu,lépevyhodnotíte,kolikvěnovatjednotlivýmúlohámčasupřiostrýchNSZ • Cena: 485 Kč Testy studijních předpokladů a základy logiky 1. díl Autor: I. Kotlán, P. Kotlán, K.Vittová Rozsah: 195 stran A5 • V této publikaci se autoři pokusili aktuálně reagovat na změněné podmínky v přijímacím řízení na Masarykově univerzitě v Brně, kde je nově kritériem pro přijetí úspěšné absolvování právěTestů obecných studijních předpokladů. • Cena: 289 Kč Testy studijních předpokladů a základy logiky 2. díl Autor: P. Kotlán, K.Vittová Rozsah: 196 stran A5 • Publikace obsahuje více než 200 typových příkladů aktuálně pro rok 2005 s řešením a komentářem. Jde o testy, používané především na právnických fakultách, ale i na jiných typech vysokých škol, k přijímacímu řízení. • Cena: 289 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? - všeobecný přehled a základy práva 1.díl učebnice Autor: I. Kotlán, R. Kalabis Rozsah: 200 stran A5 • Všeobecný přehled a základy práva - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na právnických fakultách, obsahuje teoretické shrnutí problematiky+160 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Zejména je vysvětlena problematika teorie státu a práva, ústavního, občanského, pracovního, obchodního a trestního práva, stejně jako mezinárodních organizací, politiky, politických stran apod. Určeno: Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta ZČU v Plzni. Publikaci je výhodné zkombinovat s 2. dílem - cvičebnicí 500 testových otázek a přípravou na testy studijních předpokladů a z logiky - viz knihyTesty studijních předpokladů a základy logiky (1. a 2. díl) • Cena: 249 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? - všeobecný přehled a základy práva 2. díl (cvičebnice 500 testů) Autor: I. Kotlán, R. Kalabis Rozsah: 200 stran A5 • Všeobecný přehled a základy práva - kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na právnických fakultách, cvičebnice obsahuje 500 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením. Zejména je testována problematika teorie státu a práva, ústavního, občanského, pracovního, obchodního a trestního práva, stejně jako mezinárodních organizací, politiky, politických stran, ekonomie, kultury, historie, společenských věd apod. Určeno: Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta ZČU v Plzni. Publikaci je výhodné zkombinovat s 1. dílem - teoretické vysvětlení problematiky a přípravou na testy studijních předpokladů a z logiky - viz knihyTesty studijních předpokladů a základy logiky (1. a 2. díl); !! Aktuální pro rok 2007!!! • Cena: 249 Kč KURZ – mEDICíNA A FARmACIE Biologie, chemie – příprava na přijímačky lékařských a farmaceutických fakult, vhodné i pro přípravu na přírodovědecké, tělovýchovné nebo pedagogické fakulty, rekvalifikace (masér, fyzioterapeut, instruktor, trenér) nebo maturitu. Doporučená literatura: BIoLogIE - Jak se dostat na vysokou Autor: RNDr. Jiří Holinka, Ph.D., Nakladatel: AMOS - Centrum vzdělávání Vazba: brožovaná, 3. aktualizované vydání, Rozsah: 138 stran B4, Typ: učebnice s testy • Testy k přijímacím zkouškám na medicínu a psychologii • Souhrn středoškolské biologie v testech, důraz je kladen na látku vyskytující se u přijímacích zkoušek, ukázky přijímacích testů, adresář lékařských a přírodovědných fakult a oborů psychologie, učebnice je také vhodná pro kvalitní přípravu k maturitě. • Cena: 219 Kč pRoč ABSoLVoVAT přípRAVNé KURZY? • připraví vás na konkrétní podobu přijímací zkoušky • budete intenzivně zkoušet a procvičovat varianty přijímaček z minulých let • zvýší až 3x vaši úspěšnost u přijímaček: • právnické fakulty: průměrná úspěšnost u přijímaček jen 18-22% • policejní akademie čR: průměrná úspěšnost jen 21,6% • lékařské fakulty: průměrná úspěšnost 21-50% • psychologie, žurnalistika: úspěšnost u příslušných fakult v průměru od 23% (Zdroje: www.polac.cz, http://dsia.uiv.cz/omz3.html) přijímací zkoušky na Vš - Testy- Všeobecný přehled Autor: Kolektiv autorů, Rozsah: 419 stran • Testy na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde jsou testy všeobecných znalostí!!!!! • Cena: 279 Kč (běžná cena 299 Kč) přijímací zkoušky na Vš -Testy studijní předpoklady a logika Autor: Erik Caha a kolektiv, Rozsah: 238 stran • Doporučeno pro přípravu na všechnyVŠ, kde u přijímacích zkoušek jsou součástíTSP a OSP. • Cena: 189 Kč (běžná cena 199 Kč) přijímací zkoušky na Vš - Témata - Všeobecný přehled Autor: Kolektiv autorů, Rozsah: 471 stran • Učebnice na přijímací zkoušky na vysoké školy, kde jsou testy všeobecných znalostí!!!!! • Cena: 279 Kč přijímací zkoušky na Vš - Testy právo a logika Autor: Tomáš Durdík, Kamila Dvořáčková, Rozsah: 208 stran • Aktualizované vydání! Příprava na právnické fakulty a Policejní akademii. • Cena: 239 Kč (běžná cena 249 Kč) Sleva 500 Kč na vybraný semestrální kurz! Při objednání přípravného semestrálního kurzu napište do poznámky“Časopis” Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám najdete na www.KamPoMaturite.cz/ pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam po maturitě16 Učebnice na přijímací zkoušky za skvělé ceny www.KamPoMaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-pripravetiP! MATEMATIKA, ČEŠTINA A ANGLIČTINA příprava na státní maturitní zkoušku Cíl kurzu • Intenzivní příprava na státní maturitní zkoušku podle zvolené úrovně • Zvýšení úrovně znalostí z předmětu na maturitu a při přípravě na přijímací zkoušky Osnova • Kurzy připravují na zcela novou podobu státní maturity. • Kurzy jsou určeny těm z vás, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku v daném rozsahu. • Zvládnete všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test a písemnou práci. • Pečlivě se připravíte na krizové situace, otázky a cvičení, které vás u státní maturity čekají. • Dozvíte se aktuální informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity. • Samozřejmostí je možnost konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou. Termíny NEděLE Základní: 1x za 14 dnů po 6 hodinách (9.30-14.30), celkem 36 hodin: únor - duben ČTvrTEK Základní: 1x týdně po 4 hodinách (17.00-20.10), celkem 32 hodin: únor - duben Lektoři Naši lektoři jsou odborníci s pedagogickou praxí, často jsou také autory učebnic a publikací určených k přípravě na maturitu či přijímací zkoušky. Díky optimální velikosti studijních skupin mohou vyučující reagovat na dotazy a podněty a také získat zpětnou vazbu od studentů. Ukončení kurzu Absolventi získají závěrečný Certifikát o absolvování studia. Místo konání Kurz se koná v centru Prahy na ZŠ Strossmayerovo náměstí 3, Praha 7 Cena (včetně dPH) Základní úroveň: 2.990,- Kč • Vyšší úroveň: 1.690,- Kč Slevy • 5% na každý další kurz pořádaný agenturou AMOS v tomto školním roce • 10% na publikace z nabídky agentury AMOS • 300,- Kč za dalšího účastníka kurzu, kterému kurz doporučíte Přihlášky tel./fax 233 382 685, mobil 606 411 115, info@kampomaturite.cz, Facebook KamPoMaturite.CZ AMOS, Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7, www.KamPoMaturite.cz Po – Čt 8.30-17.30 Pá 8.30-16.00 polední přestávka 13.00-13.30 Kudy k nám: tram 1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 25, 26 zastávka Strossmayerovo náměstí metro „C“ Vltavská PrOČ SE PřIHLáSIT NA NAŠE KUrzy? • podle odhadů MŠMT až 20% studentů neuspěje – zvýšíme vaši šanci • obsah kurzu zaměřen na novou podobu státní maturity • optimální velikost skupiny studentů = interakce s lektorem = zpětná vazba • zkušení lektoři s mnohaletou praxí • intenzivní testování v průběhu kurzu • 94% spokojených studentů přípravných kurzů na vŠ • 12 let zkušeností s pořádáním kurzů • slevy při kombinaci s dalšími kurzy nebo za přivedení dalšího účastníka

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 1 10% sleva na všechny slovníky, jazykové učebnice, jazyková CD a DVD v nabídce e-shopu – sníženou cenu z naší nabídky na internetu tak můžete snížit ještě o 10%! Stačí při objednání napsat do poznámky „Časopis“.tiP! Základy společenských věd - balíček 4 dílů Autor:JaroslavaPeškováakol. Rozsah:4díly Učebnicejeurčenajakopřípravanahumanitní studia-filozofickáfakultaipedagogickáfakulta, proučiteleučitelů, proučitelestředníchškolajejichžáky. Výhodnácenabalíčkuvšechčtyřdílů!!!! Doporučenáučebniceprostudentyhumanitníchkurzů. Běžnácena590,-Kč,našecena250,-Kč! Učebnice italštiny v rozhovorech Autor:J.Janešová,Nakladatel:Leda,Vazba:brožovaná Rozsah:272stran,Typ:učebnice+audioCD Učebnicejeurčenanejenstudentůmitalštinyvkurzechanaškolách, aleisamoukům.VestupnicipodleEvropskéhojazykovéhorámce jepublikaceurčenazájemcůmodúrovněA1(začátečníci)ažpoB2 (středněpokročilí). Cílemtétonovépraktickéučebnicejeusnadnit všem,kteřísechtějídomluvitvkaždodenních situacíchitalsky,zvládnouttentojazykpřirozenou metodouposlechuaopakování.Všechnytexty jsouzaměřenynaaktivnípoužitíběžnéhojazyka. Vúvodukaždéz12lekcíjsoudialogysčeským překladem,naněžnavazujítematickáslovní spojenírozšiřujícíslovnízásobu.Praktickéobratyjsouuváděny ivpřehledněčleněnégramaticeavecvičeních.Všechnydialogy afrázevčetněněkterýchcvičeníjsounamluvenyrodilýmimluvčími. Běhemprácesučebnicísiuživatelzautomatizujemluvenouitalštinu. Součástíučebnicejeklíč,přehledyužitečnýchslovesnýchvazeb,rejstřík mluvnickýchjevůa2audioCDvčetněMP3. Cena:359Kč(běžnácena399Kč)AKčNíCeNA 239,-Kč Německá konverzace a četba Autor:M.Kouřimská,D.Kettnerová, Nakladatel:Leda,Vazba:brožovaná Rozsah:400stran,Typ:učebnice Konverzačníatextovácvičebniceprostředníškoly, zvláštěprogymnázia. Konverzacejezaloženana dialogickýchtextechakonverzačníchcvičeních.Četba seznamujesjazykovýmiprostředkyodbornéhoaliterárníhostylu arozvíjíschopnostčístapřekládatpředevšímodbornouliteraturu. Základemjsouautentickétextyzrůznýchvědníchoborů,krásnou literaturuprezentujepohádka,povídkaaukázkazrománu.Vučebnici jeněmecko-českýslovníček,jakosamostatnýdoplněkjevydána audionahrávka. Cena:306Kč(běžnácena340Kč)AKčNíCeNA199,-Kč španělština + klíč, L. prokopová Autor:L.Prokopová,Nakladatel:Leda,Vazba:brožovaná Rozsah:654stranA,Typ:učebniceacvičebnice UčebniceŠpanělštinyjeurčenastudentůmjazykovýchškol,kursů, středníchavysokýchškolatonejenjakozákladníučebnímateriál,ale ijakodoplněkučebnicpublikovanýchvzahraničí. Nové,přepracované adoplněnévydáníjejíosvědčenéučebniceje vhodnoupomůckoukekomplexnímuzvládnutí španělštiny.Učebnímateriáljepřitomkoncipován tak,abyjejmohlipoužívatjakti,kdosichtějí tentojazykosvojitveznačněpokročilémstupni, takti,kterýmstačíproniknoutjendozákladů španělštiny.Učebnicepřinášíefektivnízpůsob výukyzaměřenýnačeskéstudentyajejichučitele.Zahrnujemoderní slovnízásobu(asi3000slov)afrazeologiiusnadňujícíběžnoukomu- nikaci.Obsahujeúplnýsystémmluvnicesoučasnéšpanělštinyvčetně jazykovýchjevů,kterýmjinéučebnítextymnohdynevěnujípozornost. Různorodácvičeníseorientujínasystematickézvládnutímluvnicea slovnízásoby.Učebnítextyseznamujíisreáliemihispanofonníchzemí. Cena:419Kč(běžnácena450Kč)AKčNíCeNA279,-Kč Ruština pro pokročilé Autor:J.Vackováakol.,Nakladatel:Leda, Vazba:brožovaná Rozsah:384stran,Typ:učebnice+audioCD Aktualizovanévydáníučebnice,kteráumožňuje praktickézvládnutísoučasnéhoruskéhojazyka vjehomluvenéipsanépodoběaotevírá studujícímcestukesloženímaturitynebostátníjazykovézkoušky. 22lekcívycházíznejrůznějšíchtematickýchokruhůaobsahujestylis- tickyrozmanitétexty–publicistické,populárněateoretickyodborné, hovorové,umělecké.Přednostíučebnicejetematickyuspořádaná slovnízásoba,rozšířenánadrámeclekce.Komunikativnícvičenívedou kezvládnutírozsáhlejšíchjazykovýchprojevů. Přílohyučebniceobsahujímetodickýnávodaklíčkecvičením.Součástí učebnicejezvukovánahrávkatextůacvičenínadvouaudioCD. Publikacejeurčenaproběžnéiintenzivníkursyzájemců,kteříjiž absolvovalizákladnístupeňjazykovévýuky,alezároveňprosamouky, kteřísipotřebujíobnovitaprohloubitznalostiruštiny.Cílemučebnice jezvládnutíruštinynapokročiléúrovni(stupeňC1ažC2Evropského jazykovéhorámce). Cena:429Kč(běžnácena499Kč)AKčNíCeNA279,-Kč Ruština pro začátečníky a samouky +CD Autor:ŠtěpánkaPařízková,Nakladatel:PavelPařízek-P&P Vazba:brožovaná,Rozsah:440stran,Typ:učebnice+audioCD Tatoučebnicejeurčenajakproúplnézačátečníky,takiprostudenty, kteřísiznejrůznějšíchdůvodůpotřebujínebochtějíoživitsvéznalosti. Učebnicejerozdělenana33lekcí-30výukovýcha3opakovací. Všichnivíme,ženaučitsejazykneníjednoduché,ostatnějakose naučitjakémukolivjinémuřemeslu,povolání,apod.Iučenísejazyka másváúskalí.Musítesiosvojitmnohoslovíček,naučitseřadufrází, aletakégramatickýchpravidel.Avšakanitovšechnonestačí.Stejně jakoprocizince,kterýseučíčesky,takiproČechajeobtížnérozumět běžnémuhovoru,vpočátcíchvůbecrozlišitjedno slovooddruhéhoapochopitalespoňpodstatu toho,conámcizinecříká.Rozuměnímluvené řečiavyjadřovánísejsoudvěrozdílnévěci,obě alestejnědůležité.ProtojesoučástíučebniceCD snahrávkaminamluvenýmirodilýmimluvčími, kteréVámnapomohouzvládnouttentoúkol. AikdyžjeruštinaproČechamožnájednoduššínežnapříklad germánskéjazyky,protožejdetakéoslovanskýjazyk,tudížmářadu společnýchvěcí,májednuodlišnost,kteráitentojazykpronásčiní obtížnějším.Atímjeazbuka. Zvláštězačátečníciprotojistěuvítajípodrobnévysvětleníazbuky, jejíhopsaníivýslovnostianázornéukázkyruskéhopísmapsané originálnímiruskýmifonty,kterébystenašliivučebnicíchvRusku. Prosprávnénaučenísetohotojazykajetakédůležitéurčit,kdejena slovechpřízvuk.Přízvukyjsouvučebnicioznačenyčárkou.Najdeteje vceléučebnicikroměvtipů,zajímavostíashrnutígramatikyvposled- ních10lekcích,abystesialespoňčástečnězvyklinato,že voriginálníchruskýchtextechpřízvukyoznačenynejsou. Cena:296Kč(běžnácena329Kč) AKčNíCeNA199,-Kč Anglická gramatika stručně a přehledně Autor:HansG.Hoffmann,MarionHoffmann Nakladatel:GRADA,Vazba:brožovaná Rozsah:176stran,Typ:učebnice Srozumitelněvysvětlenágramatikasezvláštním důrazemnanejčastějšíchyby.Stručnágramatika “dokapsy”vámumožnísekdykolipřesvědčit,ževe svéangličtiněpoužívátesprávnégramatickéobraty. Vknizenajdetekompletnízákladníanglickougrama- tiku,přehledněseřazenouadoplněnouoněkoliktestů. Cena:160Kč(běžnácena179Kč)AKčNíCeNA109,-Kč Angličtina pro mírně a středně pokročilé samouky Autor:L.Kollmannová,Nakladatel:Leda,Vazba:brožovaná Rozsah:360stran,Typ:učebnice+audioCD Učebnicejeurčenanejensamoukům,alejeistudujícímjazykových školanejrůznějšíchkursůangličtiny. Učebnice,kteránavazujenaosvědčenou publikaciAngličtina(nejen)prosamouky,je zaměřenananácviktřízákladníchdovedností –porozuměnítextu,poslechsporozuměním ařízenýnácvikústníhoprojevunatakové úrovni,kteráuživatelůmpozvládnutíučiva zaručídosaženístupněpokročilostiB2podle doporučeníRadyEvropy.Součástíučebnicejeklíčkecvičením,an- glicko-českýslovníčekaslovníčekanglickégramatickéterminologie. Kekontroleúspěšnostiposloužízávěrečnýtest.Doučebnicejsou vložena2CDsaudionahrávkamiúvodníchtextů,poslechovýchcvičení acvičenízoddíluOralPractice. Cena:409Kč(běžnácena459Kč)AKčNíCeNA269,-Kč Angličtina pro věčné začátečníky Autor:L.Kollmannová,Nakladatel:Leda Vazba:brožovaná,Rozsah:384stran Typ:učebnice Základníučebniceangličtinyurčenáprovšechny, kteřímajízjakýchkolidůvodůobavyzvýuky cizíhojazyka. Zkušenáautorkaučebnicizkušená pedagožkavysvětlujeaprocvičujekrůčekpo krůčkuprobíranoulátkuaberepřitomohled napotřebyitěchnejménětalentovaných.Společněsaudiokazetouje učebnicespolehlivoupomůckouproty,kteříneuspělivboji sobtížnějšímijazykovýmimateriály. Cena:299Kč(běžnácena329Kč)AKčNíCeNA199,-Kč CD maturita bez obav Autor:Kolektivautorů Nakladatel:Fragment Vazba:cd,Rozsah:6cd EdiceMATURITABEZOBAVjevěnována povinnýmmaturitnímpředmětům ashrnujepřehledněvšepodstatné,coje potřebakúspěšnémuzvládnutímaturity.Vychází zoblíbenýchmaturitníchučebnic. CD-Matematika,Angličtina 1,Angličtina2,Českýjazyk,Literatura1aLiteratura2 můžeteobjednat jednotlivě,vsadětříCDnebovsadě6CD.Kesnadnémuzapamatování učivajevyužitagrafikasmožnostírozlišovatdůležitostinformací -podstatné-základnítext-podrobnosti-oknapoznámek-zajímavosti - odkazy.Obsahujepříklady,cvičení,kontrolníotázkyatesty. Cena:249Kč(běžnácena360Kč)AKčNíCeNA189,-Kč Na  www.KamPoMaturite.cz/akcni-nabidka  najdete  vybrané  publikace  ještě  za  výhodnější  ceny.   Kromě toho můžete získat 10% slevu na všechny slovníky, jazykové učebnice, jazyková CD a DVD   v nabídce e-shopu. Stačí při objednání napsat do poznámky „časopis“. Učebnice, slovníky a publikace supervýhodněpročtenářečasopisu!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě1 SoUKRomé šKoLY Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 22. 1. 2011 Akademie STINg, o.p.s. 19. 1. 2011, 9. 2. 2011 AKCENT College, s.r.o. 16. 2. 2011, 20. 7. 2011, 5. 9. 2011 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. středa 12-17 B.I.B.S., a.s. Brno International Business School Brno 20. 1. 2011, Praha 12. 1. 2011, Bratislava 13. 1. 2011 Bankovní institut vysoká škola, a.s. 20. ledna 2011 (pouze v Praze), 17. února 2011, 17. března 2011 (pouze v Praze), 14. dubna 2011 (pouze v Praze), 12. května 2011 (pouze v Praze) 23. června 2011, 18. srpna 2011 CEVRo Institut, o.p.s. Praha 5. 1. 2011, 2. 2. 2011, Český Krumlov 6. 1. 2011, 3. 2. 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín, Kunovice, Kroměříž 15. 1. 2011, 12. 2. 2011, 12. 3. 2011, 9. 4. 2011, 14. 5. 2011, 18. 6. 2011 Filmová akademie miroslava ondříčka v písku po dohodě Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa škvoreckého) s.r.o. 7. 4. 2011, 5. 5. 2011 metropolitní univerzita praha, o.p.s. 26. 1. 2011, 23. 2. 2011, 23. 3. 2011, 20. 4. 2011, 18. 5. 2011, 15. 6. 2011, 1. 9. 2011, 19. 9. 2011 moravská vysoká škola olomouc, o.p.s. 15. 1. 2011 NEWToN College, a. s. 20. 1. 2011, 22. 1. 2011 prague College 4. 2. 2011 denně po domluvě na tel. 222 101 020 pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 8. 4. 2011 Rašínova vysoká škola s.r.o. po dohodě na tel. 541 632 554, 541 241 624 Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. 11. 1., 8. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4. 2011 nebo kdykoliv po předchozí domluvě, Praha 8. šKoDA AUTo a.s. Vysoká škola 20. 1. 2011, 17. 3. 2011, 22. 6. 2011 Univerzita Jana Amose Komenského praha, s.r.o. 10. 1., 11. 1., 7. 2., 8. 2., 7. 3., 8. 3., 18. 4., 19. 4., 13. 6., 14. 6., 5. 9., 6. 9. 2011 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. po dohodě na 251 114 680 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. 1. úterý v měsíci Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, Příbram 22. 1. 2011 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 13. 1. 2011, 3. 2. 2011, 10. 2. 2011, 17. 2. 2011, 24. 2. 2011, 10. 3. 2011, 14. 4. 2011, 12. 5. 2011, 9. 6. 2011, 14. 7. 2011, 11. 8. 2011 Vysoká škola hotelová v praze 8, spol. s r. o. 6. 1., 27. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 19. 5. 2011 nebo po dohodě na tel. 283 101 35-37 Vysoká škola Karla Engliše, a.s Brno: 3. 2. 2011; 3. 3. 2011; 7. 4. 2011; 1. 9. 2011 Liberec: 10. 2. 2011; 10. 3. 2011; 14. 4. 2011; 1. 9. 2011 Přihlaste se nebo hlasujte v soutěži Miss Maturita a vyhrajte skvělé ceny www.MissMaturita.cztiP! DNY oTEVřENýCh DVEříVYSoKýCh šKoL Dny  otevřených  dveří  představují  výbornou  možnost  seznámení  s  vybranou  vysokou  školou.  Můžete si prohlédnout prostory školy, komunikovat s pedagogy, seznámit se s nabídkou studij- ních oborů a studijními plány pro nadcházející akademický rok. V následujícím přehledu najdete  data konání dnů otevřených dveří veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Pokud školu  nebo fakultu v přehledu nenajdete, den otevřených dveří již proběhl např. v prosinci, případně  škola termín zatím nezveřejnila. Aktualizovaný přehled najdete na www.KamPoMaturite.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 1 Anketu o super ceny od JŠ a nakladatelství Polyglot najdete na www.KamPoMaturite.cz/anketatiP! Vysoká škola logistiky, o.p.s. 1. úterý v měsíci 4. 1. 2011, 1. 2. 2011, 1. 3. 2011, 5. 4. 2011, 3. 5. 2011, 7. 6. 2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 20. 1. 2011, 24. 2. 2011, 24. 3. 2011 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha, o.p.s. 27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 30. 6., 8. 9. 2011 Vysoká škola obchodní v praze, o.p.s. 19. 1. 2011, 9. 2. 2011, 2. 3. 2011, 23. 3. 2011, 13. 4. 2011, 27. 4. 2011, 18. 5. 2011, 15. 6. 2011, 29. 6. 2011, 7. 9. 2011, 21. 9. 2011 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání havířov, o.p.s. 26. 2. 2011, 25. 6. 2011 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu palestra, s.r.o. 7. 1. 2011, 25. 3. 2011, 27. 5. 2011 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., praze studijní obory Porodní asistentka, Ra- diologický asistent a Všeobecná sestra 3. 2. 2011, 7. 4. 2011 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s 21. 2. 2011 STÁTNí A VEřEJNé šKoLY policejní akademie české republiky 22. 1. 2011, 9. 2. 2011 Univerzita obrany v Brně Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských technologií 13. 1. 2011 Fakulta vojenského zdravotnictví 15. 1. 2011 Akademie múzických umění v praze (AmU) Konzultace k přijímacím zkouškám DAMU obor produkce 14. 1. 2011 Konzultace k přijímacím zkouškám DAMU obor teorie a kritika 19. 1. 2011 Konzultace k přijímacím zkouškám DAMU obor produkce 15. 4. 2011 FAMU 10. 6. 2011, 30. 9. 2011 DAMU Obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu: možné individuální konzultace nepořádají Akademie výtvarných umění v praze (AVU) 11. 6. – 17. 6. 2011 čVUT v praze Fakulta stavební 21. 1. 2011 Fakulta dopravní Praha 21. 1. 2011 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1. 2. 2011 Fakulta strojní 2. 2. 2011 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - pobočka Děčín 2. 2. 2011 Fakulta elektrotechnická 3. 2. 2011 Fakulta strojní 3. 2. 2011 Fakulta biomedicínského inženýrství 4. 2. 2011 Fakulta dopravní Děčín 9. 2. 2011 Fakulta informačních technologií 18. 2. 2011 čZU v praze celá škola 21. – 22. 1. 2011, Institut vzdělávání a po- radenství 28. 1. 2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně ( JAmU) vybrané obory Talentová poradna obor zpěv 3. 1. 2011 Jihočeská univerzita v českých Budějovicích celá škola 21. 1. 2011, FROV v rámci Vodňanských rybářských dnů 21. 5. 2011 masarykova univerzita Právnická fakulta 10. 1. 2011 Ekonomicko-správní fakulta 13. 1. 2011 Lékařská fakulta 15. 1. 2011, 19. 1. 2011, Fakulta informatiky 18. 1. 2011, 26. 1. 2011, 3. 2. 2011 Fakulta sociálních studií 21. 1. 2011 Filozofická fakulta 21. 1. 2011 Přírodovědecká fakulta 22. 1. 2011, 25. 1. 2011 Fakulta sportovních studií 25. 1. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě20 Sleva 500 Kč na vybraný semestrální kurz, do poznámky k objednávce napište “časopis”. www.KamPoMaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocnikytiP! mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta 5. 1. 2011, 2. 2. 2011 Provozně ekonomická fakulta 7. 1. 2011, 21. 1. 2011, 11. 2. 2011 Lesnická a dřevařská fakulta 28. 1. 2011 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 14. 1. 2011, 28. 1. 2011, 18. 2. 2011 Agronomická fakulta 7. 1. 2011, 21. 1. 2011, 4. 2. 2011 ostravská univerzita v ostravě Fakulta umění 5. 1. 2011 5 fakult (Fakulta sociálních studií, Filo- zofická fakulta, Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta) 7. 1. 2011, 8. 1. 2011 Slezská univerzita v opavě celá škola 5. 1. 2011 Obchodně podnikatelská fakulta 7. 1. 2011 Technická univerzita v Liberci (TUL) Fakulta strojní 12. 1. 2011 Ekonomická fakulta 26. 1. 2011 Ústav zdravotnických studií 1. 2. 2011 Ekonomická fakulta 9. 2. 2011 Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 16. 2. 2011 Fakulta textilní 4. 3. 2011 Univerzita hradec Králové celá škola 7. 1. 2011 Filozofická fakulta 21. 1. 2011 Univerzita Jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem (UJEp) celá škola 20. 1. 2011 Univerzita Karlova v praze (UK) 1.lékařská fakulta 8. 1. 2011 Filozofická fakulta 8. 1. 2011 3.lékařská fakulta 14. 1. 2011 Fakulta sociálních věd - Institut eko- nomických studií 14. 1. 2011 2.lékařská fakulta 15. 1. 2011 Lékařská fakulta Hradec Králové 15. 1. 2011 Evangelická teologická fakulta 17. 1. 2011 Husitská teologická fakulta 17. 1. 2011 Fakulta sociálních věd - Mediální studia 18. 1. 2011 Fakulta humanitních studií 19. 1. 2011 Lékařská fakulta UK Plzeň 19. 1. 2011 Husitská teologická fakulta 20. 1. 2011 Katolická teologická fakulta 20. 1. 2011 Přírodovědecká fakulta 21. 1. 2011 Fakulta sociálních věd - Marketingová komunikace a PR, Žurnalistika 4. 2. 2011 Fakulta sociálních věd - Institut polito- logických studií, Institut mezinárodních studií, Institut sociologických studií 7. 2. 2011 Fakulta sociálních věd - Institut eko- nomických studií 3. 6. 2011 Právnická fakulta nepořádají Univerzita palackého v olomouci (UpoL) vybrané fakulty (Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), Filozo- fická fakulta (FF), Přírodovědecká fakulta (PřF), Pedagogická fakulta (PdF), Fakulta tělesné kultury (FTK), Právnická fakulta (PF)) 21. 1. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

kam pO maturitě 21 informace k přijímačkám, dny otevřených dveří a další informace najdete aktualizované na www.VysokeSkoly.comtiP! Univerzita pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera 13. 1. 2011 Fakulta zdravotnických studií 13. 1. 2011 Fakuta ekonomicko-správní 14. 1. 2011 Fakulta chemicko-technologická 18. 1. 2011 Fakulta filozofická 20. 1. 2011 Fakulta elektrotechniky a informatiky 21. 1. 2011 UTB ve Zlíně celá škola 14. 1. 2011 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) 4. 2. 2011 Fakulta veterinárního lékařství 4. 2. 2011 Farmaceutická fakulta 24. 2. 2011 VšB-TU ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství 12. 1. 2011 Fakulta stavební 20. 1. 2011 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 27. 1. 2011 Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzitní studijní programy 4. 2. 2011 Vysoká škola ekonomická v praze Fakulta financí a účetnictví 7. 1. 2011 Fakulta managementu JH 7. 1. 2011 Národohospodářská fakulta 8. 1. 2011 Fakulta mezinárodních vztahů 15. 1. 2011 Fakulta informatiky a statistiky 23. 1. 2011 Fakulta podnikohospodářská 28. 1. 2011 Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava 13. 1. 2011 Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích celá škola 18. 1. 2011, 20.1. 2011 Vysoká škola umělecko-průmyslová v praze nemívá, doporučuje výstavy klauzurních prací (27. 1. – 2. 2. 2011 a 3-12.6.2011) kdy jsou ateliéry otevřeny pro veřejnost nepořádají Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 7. 1. 2011 Fakulta informačních technologií 14. 1. 2011 Fakulta stavební 15. 1. 2011 Podnikatelská fakulta 20. 1. 2011 Fakulta strojního inženýrství 21. 1. 2011 Fakulta výtvarných umění 29. 1. 2011, 30. 1. 2011, 18. 6. 2011, 19. 6. 2011 Fakulta chemická 7. 2. 2011 Západočeská univerzita v plzni Fakulta filozofická 10. 1. 2011 Fakulta elektrotechnická 14. 1. 2011, 15. 1. 2011, Fakulta pedagogická 14. 1. 2011 Fakulta ekonomická Cheb 20. 1. 2011 Fakulta strojní 20. 1. 2011 Fakulta zdravotnických studií 20. 1. 2011, 22. 1. 2011 Fakulta ekonomická Plzeň 21. 1. 2011 Fakulta aplikovaných věd 26. 1. 2011 Fakulta právnická nepořádají AKTUALIZoVANý přEhLED NAJDETE NA WWW.KAmpomATURITE.CZ.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy22 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha výhody • technické, právnické a lékařské obory se vyučují zejmé na na veřejných vysokých školách, jejich absolventi mají nejlepší uplatnění na trhu práce • dobré jméno, kredit škol • velké množství oborů, možnost studovat v navazujícím magisterském nebo dokonce doktorském stupni studia nevýhody • velká konkurence u přijímacích zkoušek i při vlastním studiu (zápisy, termíny zkoušek, populární předměty) • vysoká„úmrtnost“ v prvních ročnících a u studentů kombinovaného studia • u některých škol nedostatečná provázanost s praxí, málo odborníků z praxe, nižší flexibilita v organizaci i způsobu výuky • nižší stipendia, při studiu náročných oborů omezená možnost přivýdělku Kam po maturitě: na veřejnou vysokou! dobrýtip provás ! PřipravímeVás v semestrálních, týdenních a jednodenních kurzech. Naši studenti jsou 3x úspěšnější u přijímacích zkoušek než je celostátní průměr. výhody: průběžná příprava, ve skupině stejně motivovaných spolužáků, odborné vedení příjemnými lektory, vyzkoušení přijímacích testů z minulých let. připravíme vás na přijímací zkoušky ze společenských věd, psychologie, ekonomické fakulty, právnické fakulty, Policejní akademii, medicínu, farmacii a přírodovědné fakulty. Více na www.kampomaturite.cz/ pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/. Veřejné vysoké školy mají jednu velkou výhodu, nemusíte za ně platit školné. Většina veřejných vysokých škol uzavírá možnost přihlá- šek do konce února či března. Naštěstí už některé veřejné vysoké školy pochopily, že se studenti rozhodují později a začaly prodlužovat termíny přihlášek. Podrobný přehled veřejných vysokých škol najdete na www.VysokeSkoly.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 23 Adresa: Studijní oddělení UK MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 Telefon: 221 911 262, 221 911 263, 221 911 254 ● Fax: 221 911 426 El. přihl.: ANO ● E–mail: studijni@mff.cuni.cz ● www.mff.cuni.cz/studium/ Termín podání přihlášek ke studiu: 28. únor 2011 ● Řádný termín přijímacích zkoušek: 8.-10. červen 2011 ● Náhradní termín přijímací zkoušky: 20.-22. červen 2011 Formy vysokoškolského studia na MFF • prezenční studium • kombinované studium Univerzita karlova v Praze, Matematicko–fyzikální fakulta odborná přijímací zkouška na bakalářské studium na UK MFF byla opět zavedena pro studijní programy informatika a Matematika, pro studijní program Fyzika zůstává odborná přijímací zkouška na bakalářské studium zrušena. Podrobné informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a jejich průběhu i hodnocení, nebo možnostech a pravidlech prominutí, stejně jako vzorové úlohy písemné přijímací zkoušky z matematiky nebo infor- matiky budou zveřejněny na stránce http://www.mff.cuni.cz/uchazec. Kvóta (nejvyšší počet uchazečů přijímaných na studijní obor) je stanovena pouze na studijní obor Finanční matematika, studijní program Matematika, kde je rovna 140. Obor finanční matematika se otevírá pouze v prezenčním studiu. Úspěšné absolvování jazykové zkoušky, pokud je předepsána, je pouze nutnou podmínkou pro přijetí. Další informace o podmínkách studia a o studijních předpisech poskytne studijní oddělení děkanátu a lze je také najít na stránkách http://www.mff.cuni.cz/studium/. studijní programy a obory pregraduálního studia programy bakalářského studia Fyzika, informatika, Matematika programy navazujícího magisterského studia Fyzika, informatika, Matematika, Učitelství pro základní školy obory bakalářského studijního programu Fyzika 1. Obecná fyzika 2. Aplikovaná fyzika 3. Fyzika zaměřená na vzdělávání – Fyzika-matematika pro SŠ – Fyzika-matematika pro 2. stupeň ZŠ obory bakalářského studijního programu informatika 1. Obecná informatika 2. Programování 3. Správa počítačových systémů obory bakalářského studijního programu Matematika 1. Obecná matematika 2. Finanční matematika (pouze prezenční studium, kvóta140 přijatých studentů) 3. Matematické metody informační bezpečnosti 4. Matematika zaměřená na vzdělávání – Matematika-deskriptivní geometrie – Matematika-informatika obory navazujícího magisterského studijního programu Fyzika 1. Astronomie a astrofyzika 2. Biofyzika a chemická fyzika – Biofyzika – Chemická fyzika – Teorie molekulárních systémů 3. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů – Fyzika atomových a elektronových struktur – Fyzika makromolekulárních látek – Fyzika materiálů – Fyzika nízkých teplot – Fyzika reálných povrchů 4. Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí 5. Geofyzika 6. Jaderná a subjaderná fyzika 7. Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice 8. Meteorologie a klimatologie 9. Optika a optoelektronika – Kvantová a nelineární optika – Optoelektronika a fotonika – Teorie a modelování pro kvantovou optiku a elektroniku 10. Teoretická fyzika 11. Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou 12. Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ obory navazujícího magisterského studijního programu informatika 1. Teoretická informatika – Algoritmy a složitost – Neprocedurální programování a umělá inteligence 2. Softwarové systémy – Databázové systémy – Systémové architektury – Softwarové inženýrství – Spolehlivé systémy – Počítačová grafika 3. Matematická lingvistika 4. Diskrétní modely a algoritmy – Diskrétní matematika a kombinatorická optimalizace – Matematické struktury informatiky – Optimalizace 5. Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou obory navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy 1. Učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň ZŠ obory navazujícího magisterského studijního programu Matematika 1. Finanční a pojistná matematika (pouze prezenční studium) 2. Matematická analýza 3. Matematické modelování ve fyzice a technice 4. Matematické metody informační bezpečnosti 5. Matematické struktury 6. Numerická a výpočtová matematika – Numerická analýza – Průmyslová matematika – Počítače a software 7. Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie – Ekonometrie – Matematická statistika – Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy 8. Učitelství matematiky pro SŠ v kombinaci s odbornou matematikou 9. Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ 10. Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy24 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Univerzita karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111 • Fax: 495 518 002 • www.faf.cuni.cz vysoce KvaliFiKovaní zdravotničtí pracovníci jsoUvychováváni na FarMaceUticKé FaKUltě Univerzity Karlovy Farmaceutická fakulta UK působí v hradci Králové 40 let, vychovala přes 5 000 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v čr. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: stUdiUM FarMacie • Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý • Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti absolventa odpovídaly jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnic- kých řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul„magistr“ (Mgr.) • Část studia lze konat v cizině – ročně přes 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt • Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul„doktor farmacie“ (PharmDr.) stUdiUM zdravotnicKé bioanalytiKy V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen samostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. Studium je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti. Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: • nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) • následuje magisterský stupeň, nyní prezenční, zanedlouho i kombinovaný • Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul„doktor přírodních věd“ (RNDr.) Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul„doktor“ (Ph.D., za jménem) podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz/studium/prijimaci_rizeni/ důležité terMíny: den otevřených dveří: listopad 2010 přihlášky do 28. 2. 2011 přijímací zkoušky od 4. 6. do 10. 6. 2011 Univerzita karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu baKaláŘsKé stUdiUM tělesnávýchova a sport • obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (TV – matematika, TV – geografie, TV – chemie, TV – český jazyk a literatura), prezenční studium • obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombinované studium • obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, prezenční i kombinované studium • obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční studium • obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinované studium specializace ve zdravotnictví • obor Fyzioterapie, prezenční studium • obor Ortotik-protetik, kombinované studium navazUjící MagistersKé stUdiUM tělesná výchova a sport • obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (TV – matematika, TV – speciální pedagogika, TV - geografie), prezenční studium • obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombinované studium • obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, kombinované studium • obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční studium • obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinované studium specializace ve zdravotnictví • obor Fyzioterapie, prezenční studium Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6 El. přihl.: ANO Telefon: 220 172 223 E-mail: puchmertlova@ftvs.cuni.cz www.ftvs.cuni.cz v aKadeMicKéM roce 2011/2012 otevíráMe tyto obory ve dvoU stUdijních prograMech:

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 25 lékařská fakulta Univerzity karlovy v Plzni obory stUdia Název oboru Délka Forma Jazyk všeobecné lékařství 6 let prezenční ČJ/AJ zubní lékařství 5 let prezenční ČJ/AJ Adresa: Husova 3, 306 05 Plzeň El. přihl.: ANO Telefon: 377 593 430 E-mail: martina.buriankova@lfp. cuni.cz www.lfp.cuni.cz den otevřených dveří se koná 19. 1. 2011 ve velké posluchárně Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň. Začátky prezentací jsou v 9.00; v 10.30 a v 12.00 hodin. přihlášky ke studiu je nutné podat písemně i elektronicky do 28. 2. 2011. Fakulta pořádá přípravné kurzy ke studiu v prezenční i elektronické formě. Přihlášky najdou uchazeči na www stránkách fakulty. Fakulta vydala modelové otázky k přijímacímu řízení, které je možné zakoupit na Studijním oddělení nebo v Knihkupectví Šesták, Klatovská 8, Plzeň. Univerzita karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2 Telefon: studijní oddělení: 221 951 155 • www.natur.cuni.cz chcete stUdovat zajíMavé stUdijní obory a Mít pŘitoM radost z dosUd nepoznaného? chcete stUdovat a pŘitoM být Mezi lidMi, Kterétěší jejich práce? pŘijďte stUdovat na pŘírodovědecKoU FaKUltU Univerzity Karlovyv praze! poloha •prestiž •pedagogové •podMínKy •pŘístUp •poznatKy •prograMy •praxe •projeKty •partneŘi Přírodovědecká fakulta je veřejnou vysokou školou zajišťující vzdělání v atraktivních studijních programech, které vychovávají studenty k ohleduplnosti vůči přírodě a společnosti. Hlavní důraz je kladen na propojení výuky s kvalitním výzkumem. Individuální přístup ke studentům je samozřejmostí. Široká nabídka zahraničních pobytů v programech ERASMUS, CEEPSUS ad. umožňuje studentům získat odborné, jazykové i kulturní znalosti z jiných zemí. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech studuje v současné době na fakultě téměř pět tisíc studentů. Vysoké renomé Přírodovědecké fakulty UK zajišťuje jejím absolventům profesní kariéru, ať už ve výzkumných ústavech a firmách nebo pedagogickou na středních a vysokých školách či manažerskou ve firmách a orgánech státní správy a samosprávy. prezenční studium je třístupňové: bakalářské – navazující magisterské – doktorské, s podporou zahraničních pobytů. bakalářský stupeň nabízí vzdělání v devíti studijních programech, které umožňují výběr z 28 studijních oborů. navazující magisterský stupeň je možno absolvovat v osmi studijních programech s volbou 45 studijních oborů. Přehled bakalářských i magisterských studijních programů a oborů a další důležité informace získáte na: www.natur.cuni.cz/faculty/studium den otevřených dveří: 21. 1. 2011 přihlášky ke studiu: do 28. 2. 2011 přijímací zkoušky: bakalářské studium 13. – 15. 6. 2011, přijímací zkoušky magisterské studium 20. – 24. 6. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy26 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Institut tropů a subtropů ČZU v Praze Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol El. přihl.: ANO Telefon: 224 382 164 E-mail: spirkova@its.czu.cz papirnik@its.czu.cz www.its.czu.cz its nabízí v rámci studijního programu zemědělská specializace v roce 2010/2011 tyto studijní obory: baKaláŘsKé stUdiUM (3 roKy, v česKéM jazyce): •Zemědělství tropů a subtropů •Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů navazUjící MagistersKé stUdiUM (2 roKy, v anglicKéM jazyce): •Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů •Mezinárodní ekonomický rozvoj •Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech •Tropické lesnictví a agrolesnictví •Rostlinná produkce a agroekologie tropických plodin •Živočišná produkce a potravinářství v tropech a subtropech doKtorsKé stUdiUM (3 roKy): •Zemědělství tropů a subtropů (ČJ) •Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů (AJ) staňte se našimi kolegy při řešení problémů současného světa. získejte praktické zkušenosti při zpracovávání své závěrečné práce v rámci účasti na rozvojovém či výzkumném projektu v oblasti tropů a subtropů, nebo v rámci spolupráce s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národními parky či nevládními organizacemi v české republice i zahraničí. využijte možnosti studia až dvou semestrů na zahraničních univerzitách eU a vybraných zemích třetího světa. dny otevřených dveří na its: 21.–22. 1. 2011 termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2011 elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz přijímací zkoušky do bakalářského studia: 13.–16. 6. 2011 Fakulta životního prostředí ČZU v Praze Adresa: Kamýcká 1176 165 21 Praha 6 - Suchdol El. přihl.: ANO Telefon: 224 383 765 E-mail: tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevírá v akademickém roce 2011/2012 následující studijní obory Bakalářské studium STUDIJNÍ PROGRAMY: inženýrsKá eKologie - studijní obory: aplikovaná ekologie KrajináŘství - studijní obory: Krajinářství, Územní technická a správní služba, vodní hospodářství, Územní plánování navazující magisterské studium STUDIJNÍ PROGRAMY: inženýrsKá eKologie - studijní obory: aplikovaná ekologie, ochrana přírody, nature conservation (aj) Krajinné inženýrství - studijní obory: Krajinné inženýrství, regionální environmentální správa, voda v krajině, environmentální modelování, environmental Modeling (aj), Krajinné a pozemkové úpravy, land and Water Management (aj) Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz. dny otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011 termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2011 přijímací zkoušky: 13. – 15. 6. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 27 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol El. přihl.: ANO www.af.czu.cz nabízí Mj. tyto aKreditované baKaláŘsKé obory: • chovatelství • chov koní • Kynologie • speciální chovy • zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty • výživa a potraviny • Kvalita produkce • zahradní a krajinářské úpravy • produkční a okrasné zahradnictví • trávníkářství • rostlinolékařství • ekologické zemědělství • Udržitelné využívání přírodních zdrojů • veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu • sustainable Use of natural resources. pro absolventy bakalářských studijních programů nabízí fakulta širokou škálu studijních oborů navazujícího magisterského studia, mj. • zájmové chovy zvířat • rostlinolékařství • zahradní tvorba • reprodukční biotechnologie • Kvalita a zpracování zemědělských produktů • odpady a jejich využití • Udržitelný rozvoj biosféry • hodnocení a ochrana půdy a natural resources and environment. termín podání přihlášek: do 31. 3. 2010 dny otevřených dveří: 29. 1. – 30. 1. 2010 přijímací zkouška: 14. – 18. 6. 2010 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol El. přihl.: ANO Telefon: 224 384 360 Studijní odd. Mgr. Ivana Berníková E-mail: bernikova@pef.czu.cz www.pef.czu.cz provozně ekonomická fakulta čzU v praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský ( 3roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. zároveň univerzita nabízí studentům ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky, vlastní knihovny a čítárny i skvělé počítačové vybavení. Provozně ekonomická fakulta bakalářské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural Economics and Management navazující magisterské studium: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, Informatics doktorské studium: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector and Economics of Enterprise, Regionální a sociální rozvoj, Regional and Social Development, Informační management, Information Management, Systémové inženýrství, System Engeneering přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky. czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2011. dny otevřených dveří: 21. - 22. ledna 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy28 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze Adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743 224 383 761 224 383 710 E-mail: simandlova@fld.czu.cz kurkova@fld.czu.cz stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských oborech: Bakalářské oBory tříleté (Bc.): lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k), provoz a řízení myslivosti (p+k), game Management - vyučovaný v angličtině (p) Připravuje se otevření oboru Forestry (v angličtině) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě. navazující magisterské oBory dvouleté (ing.): lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k) Forestry, Water and landscape Management - vyučovaný v angličtině (p) tropical Forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p) Připravuje se otevření oborů Správa lesního hospodářství a myslivosti , Forestry engineering – v angličtině p – prezenční studium, k – kombinované studium během studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus nebo double-degree programů. den otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011 přihlášky posílejte do 31. března 2011 přijímací zkoušky: 13. – 17. června 2011 informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a další najdete na: http://www.fld.czu.cz Technická univerzita v liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec Telefon: 485 353 429 fax: 485 353 112 E-mail studijní oddělení: vera.pankova@tul.cz www.fm.tul.cz Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. profil fakulty sleduje vzdělávání v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií a matematického modelování. dalším charakteristickým znakem fakulty je zapojení do evropských vzdělávacích struktur formou vybraných studijních oborů (double degree) vyučovaných v anglickém jazyce, které fakulta zajišťuje se zahraniční univerzitou. Ve tříletém bakalářském studiu získá student základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektronických informačních a řídicích systémů, aplikované informatiky a vysoce progresivních nanotechnologií. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatických společnostech, resp. na pracovištích přírodovědného charakteru. Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu libovolného studijního oboru v rámci studijního programu N2612 Elektrotechnika a informatika, N3901 Aplikované vědy v inženýrství a N3942 Nanotechnologie, a to nejen na FM, TUL, ale i příbuzných oborů na univerzitách v České republice nebo v zahraničí. bakalářské studijní programy a obory • eleKtrotechniKa a inForMatiKa Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika, • inForMační technologie Studijní obor-Informační technologie, • nanotechnologie Studijní obor-Nanomateriály, • apliKované vědy a inForMatiKa Studijní obor-Modelování a informatika.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 29 Technická fakulta ČZU v Praze technicKá FaKUlta české zemědělské univerzity v praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: • inženýrství údržby • zemědělská technika • silniční a městská automobilová doprava • technika a technologie zpracování odpadů • technologická zařízení staveb • obchod a podnikání s technikou • informační a řídicí technika v apK • technika pro obnovu a udržování krajiny • technology and environmental engineering dny otevřených dveří: 21. a 22. 1. 2011. přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2011. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz. Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Elektronická přihláška: ANO Telefon: 224 384 216 Fax: 234 381 828 E-mail: jiroutkova@tf.czu.cz www.tf.czu.cz nabízí v akademickém roce 2011/2012 v programu„specializace v pedagogice“ tyto bakalářské obory: poradenství v odbornéM vzdělávání (prograM specializace v pedagogice) - prezenční i kombinovaná forma studia Učitelství odborných pŘedMětů - kombinovaná forma studia Učitelství praKticKého vyUčování - kombinovaná forma studia dále nabízí programy celoživotního vzdělávání: Učitelství odborných pŘedMětů Učitelství praKticKého vyUčování Učitelství inForMatiKy pro stŘední šKoly šKolní Koordinátor evvo vychovatelství pro šKolsKá zaŘízení den otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011 termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2011 přijímací zkoušky (bakalářské obory): 14. – 17. 6. 2011 Další informace: www.ivp.czu.cz, tel.: +420 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz Adresa: V Lázních 3 - Malá Chuchle, 159 00 Praha 5 Telefon: 224 386 001 E-mail: chuchle@ivp.czu.cz www.ivp.czu.cz Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze Technická Univerzita v liberci – FakUlTa sTrojní Adresa: Studentská 2, 461 17 Liberec Telefon: 485 353 716 studijní oddělení E-mail: jaroslava.krejcova@tul.cz www.fs.tul.cz Fakulta strojní je nejstarší fakultou technické univerzity v liberci. od roku 1953 ji absolvovalo více než osm tisíc absolventů, kteří patří na trhu práce k úspěšným. nabízí studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na jedenácti katedrách. Fakulta strojní nabízí prezenční i kombinovanou formu studia. tŘíletý baKaláŘsKý stUdijní prograM s obory: Materiály a technologie (se zaměřením na materiálové inženýrství, obrábění a montáž, strojírenskou metalurgii, tváření kovů a plastů), stroje a zařízení (se zaměřením na dopravní stroje a zařízení, energetické stroje a zařízení, sklářské stroje, stavbu strojů), výrobní systémy (se zaměřením na inženýrskou informatiku, řízení výroby, výrobní systémy). tŘíletý navazUjící MagistersKý stUdijní prograM s obory: aplikovaná mechanika (se zaměřením na inženýrskou mechaniku, mechaniku tekutin a termodynamiku), automatizované systémy řízení ve strojírenství (se zaměřením na automatizaci inženýrských prací, automatické řízení technologických procesů), Konstrukce strojů a zařízení (se zaměřením na kolové dopravní a manipulační stroje, obráběcí a montážní stroje, pístové spalovací motory, sklářské a keramické stroje, tepelnou techniku a textilní stroje), strojírenská technologie (se zaměřením na materiálové inženýrství, obrábění a montáž, strojírenskou metalurgii, tváření kovů a plastů), výrobní systémy (se zaměřením na pružné výrobní systémy pro strojírenskou výrobu). dvoUletý navazUjící MagistersKý stUdijní prograM s oboreM inovační inženýrství. doKtorsKé stUdijní prograMy: strojní inženýrství (s obory aplikovaná mechanika, výrobní systémy a procesy, materiálové inženýrství), stroje a zařízení (s oborem konstrukce strojů a zařízení), strojírenská technologie (s oborem strojírenská technologie).

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy30 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze Adresa: Horská 3, 128 00 Praha 2 Telefon: 224 359 121 224 359 130 224 359 014 E-mail: studijní@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz bakalářské obory: Řízení a ekonomika průmyslového podniku personální management v průmyslových podnicích Jde o novinku mezi našimi studijními obory. Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Tento studijní obor je určen pro absolventy středních technických škol s maturitou, kteří uvažují o učitelské kariéře. Magisterské navazující obory: projektové řízení inovací v podniku Řízení regionálních projektů podnikání a management v průmyslu Tyto obory jsou určeny pro absolventy bakalářských programů. jakou univerzitu si mám vlastně vybrat? čistě ekonomickou? nebo raději techniku? Máme pro tebe jednoduchou odpověď • Masarykův ústav vyšších studií čvUt v praze. Jsme součástí technické univerzity, ale nabízíme ekonomické programy. Zajímá tě technika a manažerské disciplíny? Tak to jsi na správné adrese. dále nabízíme celou řadu jazykových kurzů. více info na www.muvs.cvut.cz jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta zemědělská fakulta jihočeské univerzity v českých budějovicích nabízí ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech tyto obory: Adresa: Studentská 13 370 05 České Budějovice El. přihl.: NE Telefon: 389 032 520 E-mail: hasman@zf.jcu.cz suchy@zf.jcu.cz www: www.zf.jcu.cz bakalářské obory: •Agroekologie (P+K*) •Agropodnikání (P+K) •Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K) •Biotechnologie využití biomasy (P+K) •Dopravní a manipulační prostředky (P) •Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P) •Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (P+K) •Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P) •Zemědělské biotechnologie (P) •Zemědělství (P) •Zootechnika (P+K*) * obor je ve schvalovacím řízení navazující magisterské obory: •Agroekologie •Agropodnikání •Biologie a ochrana zájmových organismů •Fytotechnika •Rostlinné biotechnologie •Zemědělské inženýrství •Zootechnika •Živočišné biotechnologie Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz den otevřených dveří 21. ledna 2011. přihlášky do 30. března 2011. Západočeská univerzita v Plzni Adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň El. přihl.: ANO Telefon: 377 631 350 E-mail: ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz západočeská univerzita v plzni (zčU) na osmi fakultách a dvou ústavech: nabízí více než 19 000 studentům z čr i zahraničí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy prezenční i kombinovanou formou studia. informace o dnech otevřených dveří a přijímacím řízení fakult najdete na jejich webových stránkách. nabízené studijní programy: http://www.zcu.cz/study/study-programs.html elektronická přihláška: http://eprihlaska.zcu.cz Fakulta aplikovaných věd www.fav.zcu.cz Fakulta ekonomická www.fek.zcu.cz Fakulta elektrotechnická www.fel.zcu.cz Fakulta filozofická www.ff.zcu.cz Fakulta pedagogická www.fpe.zcu.cz Fakulta právnická www.fpr.zcu.cz Fakulta strojní www.fst.zcu.cz Fakulta zdravotnických studií www.fzs.zcu.cz Ústav umění a designu www.uud.zcu.cz Ústav jazykové přípravy www.ujp.zcu.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 31 Adresa: Tylova 1/57, 301 00 Plzeň Telefon studijní odd.: 377 633 710 •fax: 377 633 702 El. přihl.: ANO •e-mail: stnova@fzs.zcu.cz •www.fzs.zcu.cz Fakulta zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni Právě Vám nabízíme možnost studia nelékařských oborů na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. V ak. roce 2011/2012 otevíráme tyto bakalářské studijní obory: • studijní program ošetŘovatelství -všeobecná sestra (p, K) • studijní program porodní asistence - porodní asistentka (p) • studijní program specializaceve zdravotnictví - Fyzioterapie (p) - ergoterapie (p) - radiologický asistent (p) - zdravotnický záchranář (p) • studijní programveŘejné zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví (p) (p – prezenční, K – kombinovaná forma) Studium bakalářských oborů je tříleté, prezenční. Obor všeobecná sestra nabízíme též v kombinované formě (studium při zaměstnání). pŘoč jít stUdovat na Fzs ? • Důraz je kladen na praktické zaměření studia – fakulta spolupracuje s řadou špičkových zdravotnických pracovišť a lázeňských zařízení, ve kterých studenti konají praxi. • Výuka je vedena kvalifikovanými odborníky a specialisty ve svém oboru. • Možnost studia při zaměstnání u oboru všeobecná sestra • Moderní technické vybavení a pomůcky – názorné modely, pomůcky a vybavení učebenVám usnadní studium a propojí teorii s praxí. • Možnost stravování v menze a ubytování na kolejích ZČU. • vysoká úspěšnost absolventů při hledání uplatnění v oboru celoživotnívzdělávání rozšiřujeme kontakty s veřejností i formou nabídky vzdělávacích kurzů, seminářů a přednášek. realizujeme celou řadu projektů financovaných z prostředků evropské unie a spolupracuje s Ústavem celoživotního vzdělávání zčU v plzni (Univerzita třetího věku). nabídka certifikovaných kurzů Mzčr • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence • Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové • Sestra školitelka klinické praxe • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému nabídka dalších akreditovaných programů • Kinezio-taping • Škola zad • Baňkování • Jogurtová masáž • Senzomotorika aj. • pomáháte rádi lidem? • toužíte stát u zrodu nového života nebo životy zachraňovat? • chcete pomáhat zdravotně postiženým a raněným v návratu k plnohodnotnému životu? • není vám lhostejné zdraví občanů? Pořádáme též přípravný kurz k přijímacímu řízení, který je určen především pro ty studenty, kteří na střední škole neměli dostatečnou hodinovou dotaci předmětu biologie. dny otevŘených dveŘí 20. 1. 2011 14 – 18 hod. 22. 1. 2011 8 – 13 hod. (místo konání bude upřesněno) •termín přijímacích zkoušek pro ak. rok 2011/2012: 20. – 21. 6. 2011 •termín podání přihlášek: do konce 31. 3. 2011 elektronicky prostřednictvím formulářů dostupných na www.fzs.zcu.cz •termín přípravného kurzu: 5. 3. - 21. 5. 2011 Studijní programy jsou koncipovány podle požadavkůWHO a EU, respektují Sorbonskou deklaraci a další dokumenty, jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století. Odborná způsobilost k vykonávání povolání všech studijních oborů je upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (novelizace Sb. Zákonů 339/2008). Obsah studia jednotlivých oborů vychází z vyhlášky č. 39 a 424/2004 Sb. podle stanovených činností nelékařských zdravotnických pracovníků.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy32 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Adresa: Purkyňova 464/118 612 00 Brno Telefon: 541 149 357-9 E-mail: studijni@fch.vutbr.cz www.fch.vutbr.cz staŇte se U nás cheMiKeM! cheMie je jistota pro bUdoUcnost! Fakulta chemická VUT v Brně nabízí studium v tříletých bakalářských programech ● cheMie a technologie ochrany životního prostŘedí ● cheMie, technologie a vlastnosti Materiálů ● spotŘební cheMie ● biotechnologie ● potravináŘsKá cheMie Po ukončení bakalářského studijního programu lze na Fakultě chemické pokračovat v navazujícím magisterském a následně doktorském studijním programu. Fakulta chemická připravuje nový studijní obor Chemie pro medicínské nanobiotechnologie Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.fch.vutbr.cz studentům dále nabízíme: ● Stipendia v bakalářských studijních programech až do průměru 1.6, pro nejlepší studenty až 3500 Kč měsíčně ● Zdarma intenzivní přípravný kurz angličtiny ● Nově upravené kombinované studium ● Skvělé přístrojové vybavení v moderní budově fakulty umístěné blízko univerzitního kampusuVUT v Brně (bydlení, stravování, sportovní aktivity apod. – vše velmi blízko) ● Spolupráce s 20 zahraničními univerzitami, studium a stáže v zahraničí ● Širokou nabídku volitelných předmětů (molekulární genetika, kosmetologie, fotografické procesy, elektrotechnika a měřicí technika, pokročilé materiály, technické kreslení a další) přihlášky ke studiu je možné podávat do 31. 3. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 33 slezská univerzita v opavě – obchodně podnikatelská fakulta v karviné Adresa: Univerzitní nám.1934/3 733 40 Karviná Elektronická přihláška: http: //webstag.slu.cz Telefon: 596 398 111 E-mail: studijni@opf.slu.cz www: http://www.opf.slu.cz obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je zaměřena na vzdělávání odborníků v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu ve studijních programech: baKaláŘsKé stUdijní prograMy studijní program ekonomika a management obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách forma prezenční/kombinovaná obor Marketing a management forma prezenční/kombinovaná obor Firemní finance forma prezenční obor Ekonomika cestovního ruchu forma prezenční obor Řízení logistiky forma prezenční obor Účetnictví a daně forma prezenční/kombinovaná studijní program hospodářská politika a správa obor Veřejná ekonomika a správa forma prezenční/kombinovaná obor Evropská integrace forma prezenční/kombinovaná obor Finance forma prezenční/kombinovaná obor Bankovnictví forma prezenční obor Sociální management forma prezenční studijní program systémové inženýrství a informatika obor Manažerská informatika forma prezenční/kombinovaná studijní program gastronomie, hotelnictví a turismus obor Hotelnictví forma prezenční navazUjící MagistersKé stUdijní prograMy studijní program ekonomika a management obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách forma prezenční/kombinovaná obor Marketing a management forma prezenční/kombinovaná studijní program hospodářská politika a správa obor Veřejná ekonomika a správa forma prezenční obor Evropská integrace forma prezenční obor Finance forma prezenční obor Bankovnictví forma prezenční studijní program systémové inženýrství a informatika obor Manažerská informatika forma prezenční doKtorsKý stUdijní prograM studijní program ekonomika a management obor Podniková ekonomika a management forma prezenční/kombinovaná den otevŘených dveŘí 7. 1. 2011 UzávěrKa pŘihlášeK: Bakalářské studium 28. 2. 2011 Navazující magisterské studium 18. 8. 2011 Doktorské studium 31. 7. 2011 slezská univerzita v opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v opavě Adresa: Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava Telefon: 553 684 111 • El. přihl.: ANO • www.fpf.slu.cz baKaláŘsKé stUdijní obory: prezenční studium Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika, Informatika + Angličtina, Angličtina + Historie, Angličtina + Knihovnictví, Český jazyk a literatura + Historie, Knihovnictví + Muzeologie, Lázeňství a turismus, Archeologie, Archeologie + Historie, Archeologie + Muzeologie, Dějiny kultury, Historie, Historie - muzeologie, Historie - památková péče, Středověká archeologie, Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví, Angličtina + Němčina, Angličtina + Italština, Angličtina + Český jazyk a literatura, Česká literatura, Český jazyk a literatura + Němčina, Český jazyk a literatura + Italština, Němčina + Italština, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Audiovizuální tvorba Kombinované studium Informatika a výpočetní technika, Knihovnictví, Česká literatura, Angličtina pro školskou praxi, Němčina pro školskou praxi, Tvůrčí fotografie navazUjíci MagistersKé stUdijní obory: prezenční studium Teoretická fyzika, Informatika a výpočetní technika, Archeologie, Historie, Historie – muzeologie, Kulturní dějiny, Ochrana kulturního dědictví, Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu, Angličtina + Němčina, Angličtina, Němčina Kombinované studium Informační a knihovnická studia, Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu, Angličtina, Němčina pŘijíMací Řízení pro aKadeMicKý roK 2011/2012 termín podání přihlášek: • bakalářské, magisterské studium 28. 2. 2011 • navazující magisterské studium 28. 2. 2011 • doktorské studium 31. 5. 2011 den otevřených dveří: 5. 1. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy34 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického odboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Naše fakulta je zaměřena na přípravu odborníků, kteří působí v různých sférách lidské činnosti souvisejících s krajinou, lesem, dřevem a interiérem. V rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů nabízíme tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v těchto studijních oborech: Adresa: Zemědělská 3 613 00 Brno El. přihláška: ANO Telefon: 545 134 006 E-mail: certekov@mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz den otevŘených dveŘí: 28. 1. 2011 •termín podání přihlášek: do 31. 3. 2011 •přijímací zkoušky: 8.–10. 6. 2011 Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.ldf.mendelu.cz baKaláŘsKé stUdijní prograMy Studijníprogram Obor dŘevaŘství dřevařství KrajináŘství Krajinářství lesnictví arboristika hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí lesnictví nábyteK tvorba a výroba nábytku stavby na bázi dŘeva stavby na bázi dřeva MagistersKé stUdijní prograMy Studijníprogram Obor dŘevaŘsKé inženýrství dřevařské inženýrství eUropean Forestry european Forestry Krajinné inženýrství biotechnické úpravy krajiny integrované využívání krajinného prostoru lesní inženýrství lesní inženýrství nábytKové inženýrství nábytkové inženýrství vývoj a tvorba nábytku Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně proč jít na peF? • praktické zaměření studia – oceníte praktické zaměření studia, díky kterému získáte výhodné postavení u budoucích zaměstnavatelů, například v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo také jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. • budete vždy v obraze – nezbytnou komunikaci a orientaci během studiaVám umožní nejmodernější informační systém vytvořený přímo na naší univerzitě. • Moderní technické vybavení – moderní prostředí budovy roku 2005, ktere se nachází nedaleko středu města, renovované koleje v blízkosti fakulty a univerzitní kampus Vám zpříjemní celé studium. • studium v zahraničí – láká Vás studium v zahraničí? Spolupracujeme s celou řadou prestižních univerzit po celém světě, na kterých můžete studovat. • přátelské prostředí – najdete si spoustu přátel! U nás to není o konkurenci, ale o spolupráci! • Flexibilní studium – možnost výběru zaměření studia až během prvního ročníku. Nelamte si hlavu se svým zaměřením ještě před začátkem studia! Adresa: Studijní oddělení: Zemědělská 1, 613 00 Brno El. přihl.: ANO •Telefon: 545 132 706, 545 132 704, 545 132 705 •Fax: 545 132 727 E-mail: studijni@pef.mendelu.cz •www.pef.mendelu.cz typy studia: • bakalářské studium 3 roky • navazující magisterské studium 2 roky • doktorské studium 3 roky charakteristika fakulty: • evropský kreditní systém (ects) – individuální studium a sestavení rozvrhů • programy v českém a anglickém jazyce • praktické zaměření studia • vysoká úspěšnost absolventů a jejich zapojení do praxe • elektronické přijímací zkoušky • profesionální akademické zázemí • dva termíny pro zahájení studia: od února (ls), tak i září (zs) studijní program ekonomika a management obor Manažersko-ekonomický (b, M) - vyučován v českém i v anglickém jazyce, obor sociálně ekonomický (b), obor Management obchodní činnosti (b), obor cestovní ruch (b), obor evropská studia v podnikání a ekonomice (M) - vyučován jen v anglickém jazyce studijní program hospodářská politika a správa obor Finance (b, M), obor veřejná správa (b, M) obor Finance a investiční management (M) studijní program systémové inženýrství a informatika obor ekonomická informatika (b, M) obor Finance a investiční management (b, M) studijní program inženýrská informatika obor automatizace řízení a informatika (b, M) (B) – bakalářský, (M) – navazující magisterský přijímací řízení: Přijímací zkoušky se konají z matematiky a zvoleného světového jazyka. Uchazeč může být přijat i na základě SCIO testů. Podrobnosti o podmínkách přijetí naleznete na stránce www.pef.mendelu.cz/pro_uchazece termín podání přihlášky: 11. 3. 2011 (bakalářské) a 29. 4. 2011 (navazující) termín přijímací zkoušky: 2. 5. 2011 - 6. 5. 2011 (bakalářské) a 13. 6. 2011 - 17. 6. 2011 (navazující) dny otevřených dveří: 7. 1. 2011, 21. 1. 2011 a 11. 2. 2011 (vždy od 13.00 hodin v posluchárně Q01)

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 35 agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně obory baKaláŘsKého stUdia: Agrobyznys •Agroekologie •Biotechnologie rostlin •Fytotechnika •Odpadové hospodářství •Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu •Provoz techniky •Rostlinolékařství •Technolo- gie potravin •Všeobecné zemědělství •Zootechnika. obory navazUjícího MagistersKého stUdia: Agrobyznys •Agroekologie •Automobilová doprava •Biotechnologie rostlin •Ekotrofologie •Fytotechnika •Genetika a šlechtění rostlin •Chov koní a agroturistika •Jakost a zdravotní nezávadnost potravin •Krmivářství •Management techniky •Rostlinolékařství •Rozvoj venkova •Rybářství a hydrobiologie •Technologie a management odpadů •Technologie potravin •Zemědělské inženýrství •Zootechnika •Živočišné biotechnologie. Absolvent získá velmi dobrý základ biologického vzdělání, bude mít dobré znalosti ekonomické, organizační a technické. Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu a nejlepší z nich následně i v doktorském. dny otevřených dveří: 7. ledna 2011, 21. ledna 2011, 4. února 2011, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01 přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2011 nabízíme: tradiční i nové studijní obory, profesionální přístup, spojení s praxí, moderní zázemí. přijímací řízení na: www.af.mendelu.cz Adresa: Studijní oddělení AF Zemědělská 1 613 00 Brno El. přihláška: ANO Telefon: 545 133 008, 545 133 003 545 133 004, 545 133 010 E-mail: agro@mendelu.cz www.af.mendelu.cz Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem Adresa: České mládeže 8 , 400 96 Ústí nad Labem Telefon: 475 283 163 E-mail: PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz pedagogická fakulta Univerzity jana evangelisty purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást univerzity byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout několika dalším fakultám, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí. ● Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro více než 4000 studentů. Jejich profesní přípravu zajišťuje 11 kateder, 4 centra a 1 oddělení. ● Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. K výuce je v současné době k dispozici také nově zrekonstruovaná aula, zcela nová keramická dílna, nahrávací studio a wi-fi internet. Studentům je dále k dispozici nemalý počet stipendií. ● Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon pedagogických profesí. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti. Přírodovědecká fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem Adresa: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem Telefon: 475 283 223 Fax: 475 283 563 E-mail: info@sci.ujep.cz www.sci.ujep.cz přírodovědecká fakulta Univerzity jana evangelisty purkyně je druhou nejmladší fakultou ústecké alma mater. její historie se píše od jara roku 2005, kdy byl založen Ústav přírodních věd Ujep, který se 4. listopadu téhož roku transformoval na fakultu. od té doby si přírodovědecká fakulta Ujep vybudovala pevné postavení mezi ostatními přírodovědeckými fakultami v české republice. Přírodovědecká fakulta má šest kateder; jsou to: Katedra FyziKy Katedra geograFie Katedra cheMie Katedra inForMatiKy Katedra biologie Katedra MateMatiKy V rámci těchto kateder nabízí více než sedmdesát studijních oborů a kombinací ve třech stupních (Bc., Mgr., Ph.D./RNDr.), a to jak denního, tak kombinovaného studia. Naprostou novinkou je nově akreditovaný bakalářský studijní obor Aplikované nanotechnologie. Tento praktický, moderní obor nabízí studium obohacené o exkurze, spolupráci s firmami v regionu a ve výsledku široké uplatnění na trhu práce. Fakulta disponuje třemi detašovanými pracovišti; v Litvínově, Chomutově a Varnsdorfu.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy36 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha www.ujep.cz VÁŠ PARTNER NA CESTĚ KE VZDĚLÁNÍ Fakulta výrobních technologií a managementu Na Okraji 1001 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 285 511 fax: +420 475 285 566 www.fvtm.ujep.cz Ústav zdravotnických studií Velká Hradební 13 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 284 211 www.uzs.ujep.cz Fakulta životního prostředí Králova výšina 7 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 284 111 fax: +420 475 284 158 www.fzp.ujep.cz Přírodovědecká fakulta České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 111 fax: +420 475 283 563 www.sci.ujep.cz 7 FAKULT a 1 ÚSTAV na severu Čech Fakulta umění a designu Pasteurova 9 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 285 111 fax: +420 475 285 127 www.fud.ujep.cz Pedagogická fakulta České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem tel.: +420 475 283 111 fax: +420 475 212 053 www.pf.ujep.cz Filozofická fakulta České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem tel.: + 420 475 283 294 fax: + 420 475 283 274 www.ff.ujep.cz Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 54 400 96 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 284 611 Fax: +420 475 200 169 www.fse.ujep.cz Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 282 111, fax: +420 472 772 982

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 37 Adresa: Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Telefon: 585 631 111 •Fax: 585 633 000 E-mail: dekanat.ff@upol.cz •www.ff.upol.cz www.facebook.com/ffup.cz UčíMe Myslet Mezi základní principy FF UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení. stUdiUM Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje studentům a uchazečům jedinečnou možnost více než šesti set kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělávání stUpně stUdia FF UP podporuje a rozvíjí výuku na všech akademických úrovních od bakalářského studia přes magisterské až po postgraduální, jehož absolutorium je završeno titulem Ph.D., “doktor filozofie”. Dvacet pět doktorských studijních programů poskytlo zázemí mnoha dnes úspěšným specialistům a získalo si mezinárodní uznání především pro vysokou kvalitu výstupů odborné činnosti a výzkumu. věda a výzKUM FF UP náleží k elitní skupině vysokoškolských pracovišť orientovaných na humanitní vzdělávání. Věda a výzkum jsou podporovány prostřednictvím výzkumných záměrů, grantových projektů i interního systému, který zahrnuje ocenění individuální i týmové vědecké činnosti. Vysoce hodnocena je zdejší publikační činnost. V reprezentativních prostorách fakulty se každoročně konají na tři desítky konferencí. zahraniční Mobilita Jednou z priorit fakulty je zahraniční mobilita studentů, kterým je poskytnuta příležitost získat zkušenosti v rámci stipendijních pobytů na univerzitách celého světa. Jen v rámci programu Erasmus je v nabídce školy více než 120 evropských pracovišť, dále jsou k dispozici studijní výjezdy díky projektům Ceepus, Euroculture či při získání vnitřní grantové podpory. sMěŘování K praxi Filozofická fakulta UP patří k předním řešitelům evropských projektů zaměřených na praktickou výuku a uplatnitelnost absolventů. Studenti tak mají možnost účasnit se řady UčíMe Myslet! více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů Možnost zahraničních studijních pobytů studentský život v nádherném prostředí barokní olomouce přihláška ke studiu: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal specializovaných výukových aktivit zahrnujících jak setkání se známými osobnostmi jednotlivých disciplín, tak i základní průpravu v aplikovaných oborech s ekonomickým či manažerským dosahem. Město Výuka probíhá v centru města, kde jsou vytvořeny vynikající podmínky pro ubytování, studium a umělecké aktivity studentů. Olomouc se svou historickou památkovou rezervací je v současné době vyhledávanou turistickou destinací lákající na staré uličky, vznešené chrámy a muzea, stejně jako moderním stotisícovým velkoměstem s nejvyšším podílem studentů v České republice. výběr ze statistiKy (2010) počet přihlášek do bakalářského studia: 8442 počet přijatých do prvního ročníku: 1881 celkově studentů: 5932 erasmus smlouvy s evropskými univerzitami: 185 studentských organizací: 18 evropské projekty esF řešené v roce 2010: 22 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v olomouci

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy38 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Univerzita Palackého v olomouci, katedra divadelních, filmových a mediálních studií nebUď poUhýM diváKeM Studium na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií zahrnuje vedle výuky předmětů klasické filmologie, teatrologie a mediálních věd také praktickou přípravu v oblasti divadla a audiovize, kulturního managementu a produkce. Do programu studia jsou zařazeny i předměty z dějin literatury a literární estetiky. Kreditový systém a nabídka kurzů v semestru umožňují studentům vytvářet si vlastní odborný profil s ohledem na jejich představy o budoucím uplatnění. Kredity lze získat také za stáže v oborově spřízněných institucích. Díky spolupráci s prestižními evropskými univerzitami studují naši studenti na divadelněvědných institutech v Mnichově, Vídni a Lodži a filmologické obory na univerzitách v Leuvenu a Utrechtu. nabídKa oborů denního stUdia • teorie a dějiny draMaticKých UMění (jednooborové studium divadelní a filmové vědy) • divadelní věda (v kombinaci s jiným oborem) • FilMová věda (v kombinaci s jiným oborem) Všechny tyto tři obory je možné absolvovat jako tříleté bakalářské studium a následně jako dvouleté navazující magisterské denní studium. Katedra má akreditováno také kombinované (dálkové) dvouoborové bakalářské studium oborů divadelní věda a filmová věda. Adresa: Univerzitní 3, 771 80 Olomouc Telefon: 585 633 423 E-mail: katedra@filmadivadlo.cz www.filmadivadlo.cz Vysoká škola polytechnická jihlava Adresa: Tolstého 16, 586 01 Jihlava Telefon: 567 141 181 E-mail: studijni@vspj.cz www.vspj.cz veŘejná vysoKá šKola nabízí tŘíleté baKaláŘsKé stUdijní obory: • apliKovaná inForMatiKa • cestovní rUch – také v kombinované formě studia • Finance a Řízení – také v kombinované formě studia • počítačové systéMy – také v kombinované formě studia • porodní asistentKa • všeobecná sestra Absolvent získává titul bakalář (Bc.) den otevřených dveří: 13. ledna 2011 přihlášky ke studiu: elektronické Podmínky přijímacího řízení a bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách školy www.vspj.cz •Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Adresa: Studentská 95 532 10 Pardubice El. přihláška: ANO Telefon: 466 036 454 E-mail: ipc.fes@upce.cz www.uni-pardubice.cz Fakulta ekonomicko-správní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě v těchto oborech: • veŘejná eKonoMiKa a správa • eKonoMiKa pro KriMinalisty • eKonoMiKa a celní správa • ManageMent podniKU • ManageMent ochrany podniKU a společnosti • eKonoMiKa a provoz podniKU • inForMatiKa ve veŘejné správě • regionální a inForMační ManageMent • inForMační a bezpečnostní systéMy • eKonoMiKa veŘejného seKtorU • regionální rozvoj • pojistné inženýrství • regionální a veŘejná eKonoMie • ManageMent den otevřených dveří na Fes: 14. 1. 2011 přihlášky ke studiu: do 28. 2. 2011 (pro bakalářské studium) do 15. 4. 2011 (pro navazující magisterské studium) Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.upce.cz/fes

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 39 Den otev ených dve í: 21. 2011, v nové budovř ř ledna ě fakulty na náměstí Čs. legií www.upce.cz/fei Studentská 95, 532 10 Pardubice tel : 466 036 652 e-mail: fei@upce.cz 2 efon Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Termíny podání p ihlášek: Termíny p ijímacích zkoušek: ř ř bakalá ské studium do 31. b ezna 2011 magisterské studium do 29. ervence 2011 doktorské studium do 23. kv tna 2011 bakalá ské studium 10. ervna 2011 magisterské studium 19. srpna 2011 doktorské studium 27. ervna 2011 ř ř č ě ř č č BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY: NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY: DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: (studijní obory Informační technologie a Řízení procesů) (studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika) (studijní obor Informační technologie) (studijní obor Komunikační a řídicí technologie) (studijní obor Informační, komunikační a řídicí technologie) Informační technologie Elektrotechnika a informatika Informační technologie Elektrotechnika a informatika Elektrotechnika a informatika Absolventi bakalářských programů mohou pokračovat ve studiu v navazujících dvouletých magisterských programech Chemie Chemie a technologie materiálů Chemické a procesní inženýrství Chemie a technologie potravin Polygrafie Speciální chemicko-biologické obory. ● ● ● ● ● ● Přihlášky přijímá do Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou, Studentská 573, 532 10 Pardubice, telefon 466 037 302 31. 3. 2011 www.uni-pardubice.cz nabízí v akademickém roce 2011/12 tříleté bakalářské studijní programy ● ● Anorganické a polymerní materiály Ekologie a ochrana životního prostředí Farmakochemie a medicinální materiály Chemie a technická chemie Chemie a technologie potravin Chemické a procesní inženýrství Polygrafie Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů Speciální chemicko-biologické obory ● ● ● ● ● ● ● , obory Anorganické materiály, Polymerní materiály a kompozity , obor Management ochrany životního prostředí , obor Farmakochemie a medicinální materiály , obor Chemie a technická chemie , obor Hodnocení a analýza potravin , obor Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , obor Polygrafie , obor Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů , obory Klinická biologie a chemie, Zdravotní laborant Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

MaPa VysokýcH škol V Karlovy vary plzeň Praha Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz AKCENT College s.r.o., www.akcentcollege.cz Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu Archip, s.r.o. www.archip.eu Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz CzechManagementInstitutePraha-manažerskáfakultaEscuela SuperiordeMarketingyAdministración-ESMA/ESMATUR Barcelonas.r.o.* www.esma.cz Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz INTERNATIONALPRAGUEUNIVERSITYo.p.s.* interpragueuniver.cz Literární akademie Josefa Škvoreckého www.lit-akad.cz Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Mezinárodní baptistický teologický seminář www.ibts.cz Mezinárodníinstitutpodnikatelstvíapráva,s.r.o.* www.mipp.cz PanevropskávysokáškolaUNINOVA,o.p.s.* www.peuni.cz Policejní akademie České Republiky www.polac.cz PragueColleges.r.o.* www.praguecollege.cz Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz University of NewYork in Prague, s.r.o. www.unyp.cz UniversityofNorthernVirginia-Prague,s.r.o.* www.unva.cz Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. www.vscrhl.cz Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. www.vsmie.cz VysokáškolamezinárodníchaveřejnýchvztahůPraha,o.p.s. www.vip-vs.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vsopraha.cz Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.vstvs.palestra.cz VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ www.vsup.cz Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz BrNo AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz B. I. B. S., a. s. Brno International Business School www.bibs.cz Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz Masarykova univerzita www.muni.cz Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz RAŠÍNOVAVYSOKÁ ŠKOLA s.r.o. www.ravys.cz Univerzita obrany www.unob.cz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz JIhoČeSký kraJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz VŠe Fakulta managementu Jindřichův hradec www.fm.vse.cz Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií s.r.o. www.vsaes.eu Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích www.vstecb.cz Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.filmovka.cz JIhoMoraVSký kraJ SOUKROMÁVYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. www.svse.cz karloVarSký kraJ Vysoká škola karlovyVary o. p. s. www.vskv.cz králoVehradeCký kraJ Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz *NemajíoborakreditovanýMŠMTČR

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

V České rePUBlIce písek české budějovice Ústí nad labem pardubiceKolín jihlava třebíč zlín olomouc opava ostrava Vzdělávací agentura aMoS nabízí vše k úspěšným přijímacím zkouškám naVŠ: intenzivní přípravné kurzy v Praze a v Brně, největší nabídku učebnic a odborné literatury, informace oVŠ, poradenství zdarma brno liberec praha Kladno znojmo lIBereCký kraJ Technická univerzita v Liberci www.tul.cz MoraVSkoSlezSký kraJ Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz NEWPORTINTERNATIONALUNIVERSITY,s.r.o.* www.newportu.cz Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz Vysoká škola báňská -Technická univerzita ostrava www.vsb.cz Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz zlíNSký kraJ Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz UniverzitaTomáše Bati ve zlíně www.utb.cz VYSoČINa Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz Západomoravská vysoká školaTřebíč, o.p.s. www.zmvs.cz ÚSTeCký kraJ Univerzita Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem www.ujep.cz STředoČeSký kraJ academiarerumCivilium-VŠpolitickýchaspolečenskýchvěd www.vspsv.cz ŠKODA AUTO a.s.Vysoká škola www.savs.cz Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. www.svikladno.cz oloMoUCký kraJ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Univerzita Palackého v olomouci www.upol.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz PardUBICký kraJ Univerzita Pardubice www.upce.cz PlzeňSký kraJ západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz hradec Králové přerov jindřichův hradec Mladá boleslav

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy42 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech stupních studia, bakalářském, magisterském a doktorském. Realizované studijní obory v roce 2011/12: baKaláŘsKé stUdiUM (bc.) 3leté studijní obor: •Informační a řídicí technologie •Bezpečnostní technologie, systémy a management navazUjící MagistersKé stUdiUM (ing.) 2leté studijní obor: •Automatické řízení a informatika •Informační technologie •Integrované systémy v budovách •Bezpečnostní technologie, systémy a management •Počítačové a komunikační systémy •Učitelství informatiky pro základní a střední školy doKtorsKé stUdiUM (ph.d.) 4leté studijní obor: •Inženýrská informatika •Automatické řízení a informatika Adresa: Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín El. přihláška: ANO Telefon: 576 035 052 E-mail: studium@fai.utb.cz www.fai.utb.cz den otevřených dveří: 14. 1. 2011 termín podání přihlášky: 28. 2. 2011 eleKtronicKá pŘihlášKa: www.eprihlaska.utb.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií FaKUlta hUManitních stUdií Univerzity toMáše bati ve zlíně nabízí studium v akreditovaných bakalářských oborech: • anglicKý jazyK pro ManažersKoU praxi (p) • něMecKý jazyK pro ManažersKoU praxi (p) • sociální pedagogiKa (p, K) • Učitelství pro MateŘsKé šKoly (p) • andragogiKa v proFilaci na Řízení lidsKých zdrojů v nezisKové sFéŘe (K) • všeobecná sestra (p, K) • porodní asistentKa (p) a v navazujícím magisterském oboru: • sociální pedagogiKa (p, K) P = prezenční forma studia, K = kombinovaná forma studia den otevřených dveří: 14. 1. 2011 přihlášky ke studiu: do 28. 2. 2011 bližší informace ke studiu: www.fhs.utb.cz Adresa: Mostní 5139 760 01 Zlín El. přihláška: ANO Telefon: 576 032 024-5 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Univerzita obrany, Brno Adresa: Kounicova 65, 662 10 Brno El. přihl.: ANO Telefon: 973 443 448 E-mail: ovv@unob.cz www.unob.cz STáTNÍ VYSOKá ŠKOLA NABÍZÍ VOJENSKé I CIVILNÍ STUDIUM V OSMNáCTI STUDIJNÍCH OBORECH. U nás zísKáte: • prestižní vzdělání v oborech, které se nedají studovat na jiných VŠ • ekonomické zabezpečení vojenských studentů během studia • jistotu budoucí kariéry v resortu obrany a dobré předpoklady pro uplatnění v bezpečnostním systému státu a obranném průmyslu FaKUlta eKonoMiKy a ManageMentU (brno) http://fem.unob.cz FaKUlta vojensKých technologií (brno) http://fvt.unob.cz FaKUlta vojensKého zdravotnictví (hradec Králové) http://fvz.unob.cz Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. termín podání přihlášek: do 28. února 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 43 Fakulta technologická náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín tel.: +420 576 031 111, +420 576 031 319 fax: +420 577 210 722 e-mail: studium@ft.utb.cz www.ft.utb.cz Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín tel.: +420 576 035 052 fax: +420 576 035 279 e-mail: studium@fai.utb.cz www.fai.utb.cz Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín tel: +420 576 032 312, +420 576 032 685 fax: +420 576 032 313 e-mail: studium@fame.utb.cz www.fame.utb.cz Fakulta multimediálních komunikací Štefánikova 2431, 760 01 Zlín tel: +420 576 034 205, +420 576 034 214 (208) fax: +420 576 034 215 e-mail: studium@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz Fakulta humanitních studií Mostní 5139, 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 024-5, +420 576 038 008 fax: +420 576 032 732 e-mail: studium@fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Fakulta logistiky a krizového řízení Studentské náměstí 1532, 686 01 Uh. Hradiště tel.: +420 576 038 087 e-mail: studium@flkr.utb.cz www.flkr.utb.cz studentům nabízíme: • příležitost studovat na dynamické a tvůrčí vysoké škole • jedinečné moderní studijní prostředí, špičkové vybavení • skvělé možnosti uplatnění v praxi v tuzemsku i zahraničí • možnost zapojit se do nekonečné škály projektů (výzkumných, studijních) • studium na partnerských univerzitách v zahraničí • individuální přístup Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín tel.: +420 576 031 111 fax: +420 576 032 121 www.utb.cz BE IN! PLAY IN ZLIN! nová on-line hra o UTB! www.game.utb.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín El. přihl.: ANO Telefon: 576 032 352 E-mail: studium@fame.utb.cz www.fame.utb.cz den otevřených dveří: 14. 1. 2011 přijímací zkoušky: 30. 4. 2011 (Bc - prezenční forma studia - dle termínů SCIO (nejpozději však do 30. 4. 2011), 18. 5. 2011 (bakalářské studium - kombinovaná forma), 15. 6. 2011 (navazující magisterské studium) přihlášky ke studiu (termín): 28. 2. 2011 (bakalářské studium), 31. 3. 2011 (navazující magisterské studium), 19. 5. 2011 (doktorské studium) elektronické podání přihlášek: www.eprihlaska.utb.cz obsah přijímacích testů: pro bakalář. studijní programy prezenční forma - testy SCIO, kombinovaná forma test z matematiky a cizího jazyka, stUdijní prograMy BAKALáŘSKý STUDIJNÍ PROGRAM • eKonoMiKa a ManageMent Studijní obory: Management a ekonomika se specializací Management a ekonomika podniku Management a ekonomika se specializací Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji Management and economics (výuka v anglickém jazyce) • systéMové inženýrství Studijní obor: Řízení výroby a kvality • hospodáŘsKá politiKa a správa Studijní obor: Účetnictví a daně MAGISTERSKý STUDIJNÍ PROGRAM • eKonoMiKa a ManageMent Studijní obory: Management a marketing Management and Marketing (výuka v angličtině) Management ve zdravotnictví podniková ekonomika podniková ekonomika se specializací ekonomika cestovního ruchu průmyslové inženýrství • hospodáŘsKá politiKa a správa Studijní obory: Finance veřejná správa a regionální rozvoj veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola DOKTORSKý STUDIJNÍ PROGRAM • eKonoMiKa a ManageMent Studijní obory: Management a ekonomika (čj a aj) • hospodáŘsKá politiKa a správa Studijní obor: Finance (ČJ a AJ)

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy44 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta sociálních v d www.fsv.cuni.cz STUDUJTE NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD ekonomie marketingová komunikace a public relations mediální studia žurnalistika mezinárodní teritoriální studia česko-německá studia sociologie veřejná a sociální politika mezinárodní vztahy politologie americká, evropská nebo západoevropská studia německá a rakouská studia balkánská, euroasijská a středoevropská studia

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 45 Fakulta stavební VšB – TU ostrava nabízí pro roK 2010/2011 stUdiUM ve čtyŘletých baKaláŘsKých prograMech: bakalářský studijní program stavební inženýrství v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ● Geotechnika ● Městské stavitelství a inženýrství ● Správa majetku a provoz budov (pouze prezenční forma studia) ● Stavební hmoty a diagnostika staveb ● Dopravní stavby ● Prostředí staveb ● Příprava a realizace staveb ● Dopravní inženýrství ● Konstrukce staveb (pouze prezenční forma studia) Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu stavební inženýrství (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ● Geotechnika ● Městské stavitelství a inženýrství ● Stavební hmoty a diagnostika staveb ● Dopravní stavby ● Konstrukce staveb ● Prostředí staveb ● Provádění staveb bakalářský studijní program architeKtUra a stavitelství pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru architeKtUra a stavitelství (doba studia 2 roky), nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu stavební inženýrství. den otevřených dveří je pořádán 20. 1. 2011v areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava na ulici L. Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě. El. přihlášky jsou na www.vsb.cz, termín odevzdání a uhrazení poplatku je 31. 3. 2011. Pokud nebudou naplněny studijní programy fakulty, může děkan fakulty vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. Podrobnější informace na tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 386 (prezenční navazující magisterské studium) a 597 321 346 (kombinovaná forma bakalářského i navazujícího magisterského studia) nebo na www.fast.vsb.cz. Vysoká škola báňská – TU ostrava – Fakulta strojní Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba El. přihl.: ANO Telefon: 597 323 112 (3108, 3107) E-mail: vladimira.siroka@vsb.cz www.fs.vsb.cz baKaláŘsKý stUdijní prograM„strojírenství” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii včetně plánování a řízení výrobních procesů, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. O svém zaměření se můžete rozhodnout až po absolvování společné části studia v délce 3 semestrů a seznámení se s jednotlivými pracovišti Fakulty strojní. baKaláŘsKý stUdijní prograM„technologie letecKé dopravy” Tento studijní program je určen především zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dále nabízíMe: •pokračování studia ve dvouletém magisterském programu„Strojní inženýrství” •získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém doktorském programu„Strojní inženýrství” •kreditový systém výuky kompatibilní s evropským systémem ECTS •možnost vycestovat během studia na více než 40 partnerských zahraničních univerzit •studium v prezenční i kombinované formě, výběr oborů a zaměření studia •získání potřebných teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Naši absolventi nemají problémy s uplatněním! I to je důvod, proč studovat na Fakultě strojní! den otevřených dveří Fakulty strojní proběhne v prostorách Nové auly dne 2. 4. 2011.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy46 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův Hradec Adresa: Fakulta managementu VŠE v Praze Jarošovská 1117/II 377 01 Jindřichův Hradec El. přihl.: ANO Telefon: 384 417 200 E-mail: info@fm.vse.cz jirkova@fm.vse.cz www.fm.vse.cz zísKejte znalosti pro praxi na FaKUltě ManageMentU Fakulta managementu v jindřichově hradci je mimopražskou fakultouvysoké školy ekonomické v praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě. nabízíMe: • zázemí největší a nejstarší české ekonomické vysoké školy. VŠE získala ocenění 1st business school in eastern european zone. Vlastní certifikáty evropské komise – ECTS Label a Diploma Supplement Label, pro přenositelnost studijních výsledků a uznávání kvalifikace v zahraničí. • Kvalitní vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia. • V bakalářském studiu se studenti připravují pro střední a vyšší úroveň řízení. •V navazujícím magisterském studiu pak student volí další orientaci studia v jedné ze specializací: managementpodnikatelskésféry,managementveřejnéhosektoru,managementinformacíamanagement zdravotnickýchslužeb. • vysoká míra uplatnění absolventů v praxi. V roce 2006 se fakulta umístila na prvním místě v průzkumu nezaměstnanosti absolventů prováděného SVP UK Praha 1. • Studenti často oceňují studium v poklidné domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci. • bohaté možnosti kulturního a sportovního vyžití v rámci Univerzitního sportovního klubu. • zmodernizované koleje a menza, nově dostavěné Knihovnické a informační centrum. • široké možnosti studia v zahraničí– více než 130 partnerských univerzit; každoročně vycestuje více než 500 studentů; VŠE je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol. další informace lze nalézt na stránkách Fakulty managementu www.fm.vse.cz Termíny odevzdání přihlášek k řádnému studiu: BAKALáŘSKé STUDIUM: do 18. března 2011 MAGISTERSKé STUDIUM: do 30. dubna 2011 Vysoká škola báňská TU ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství Adresa: Studijní oddělení FBI Lumírova 13 700 30 Ostrava-Výškovice El. přihl.: ANO Telefon: 597 322 810 597 322 811 E-mail: zdenka.dvorackova@vsb.cz, gabriela.gamonova@vsb.cz www.fbi.vsb.cz stUdUjte na Fbi – perspeKtivní FaKUltě s vysoKoU Uplatnitelností absolventů v praxi Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. pro akademický rok 2011/2012 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia ve čtyŘletých baKaláŘsKých oborech (titUl bc.) • BEZPEČNOST PRáCE A PROCESŮ • TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU • TECHNIKA POŽáRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU • HAVARIJNÍ PLáNOVáNÍ A KRIZOVé ŘÍZENÍ av navazUjících dvoUletých MagistersKých oborech (titul ing.) • TECHNIKA POŽáRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU • BEZPEČNOSTNÍ INŽENýRSTVÍ • BEZPEČNOSTNÍ PLáNOVáNÍ • TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v praze. Uplatnění absolventů Hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání. přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na www stránkách univerzity nebo na platném formuláři SEVT do 30. 4. 2011.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 47 univerzita palackého v olomouci … s námi se uplatníš! www.studuj.upol.cz filozofická fakulta cyrilometodějská teologická fakulta lékařská fakulta přírodovědecká fakulta pedagogická fakulta fakulta tělesné kultury právnická fakulta zdravotnických věd

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy48 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha jihočeská univerzita v Českých Budějovicích veřejná vysoká škola univerzitního typu se profiluje jako výzkumná univerzita s orientací na přírodní, sociální a humanitní vědy. špičková vědecká pracoviště úzce spolupracují s ústavy akademie věd čr. absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi. Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31a 370 05 České Budějovice El. přihl.: ANO Telefon: 389 031 111 E-mail: mziegler@jcu.cz www: www.jcu.cz FaKUlty: ekonomická • fakulta rybářství a ochrany vod • filozofická • pedagogická • přírodovědecká • teologická • zdravotně sociální • zemědělská vysoKošKolsKý Ústav: ústav fyzikální biologie • nabízíme 246 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v prezenční i kombinované formě studia • vybrané studijní programy v angličtině a němčině • studijní pobyty v zahraničí • studijní obory odpovídající potřebám na trhu práce. • Otevřeli jsme novou akademickou knihovnu špičkových parametrů (400 000 svazků knih, 500 studijních míst). • poskytujeme ubytování na kolejích v moderně vybaveném univerzitním kampusu. Přijďte si prohlédnut učebny, laboratoře a univerzitní kampus. den otevŘených dveŘí: 21. leden 2011 (informace na www.jcu.cz). terMín podání pŘihlášeK Ke stUdiU: 15. březen 2011 (zemědělská fakulta: 30. březen 2011). Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky nabízí široký rozsah zaměření, a to díky široké nabídce bakalářských oborů sdružených ve třech studijních programech. stUdijní prograM inForMatiKa • MateMaticKá inForMatiKa • paralelní a distribUované systéMy • počítačové systéMy a zpracování dat • počítačové sítě a KoMUniKace • počítačová graFiKa a zpracování obrazU • prograMovatelné technicKé strUKtUry • UMělá inteligence a zpracování pŘirozeného jazyKa stUdijní prograM apliKovaná inForMatiKa • apliKovaná inForMatiKa • bioinForMatiKa • inForMatiKa ve veŘejné správě • sociální inForMatiKa • graFicKý design /specializace/ stUdijní prograM inForMatiKa a drUhý obor • inForMatiKa a MateMatiKa se zaMěŘeníM na vzdělávání • inForMatiKa a FyziKa se zaMěŘeníM na vzdělávání dny otevřených dveří: 18.1., 26.1. a 3.2.2011 od 12:30 hodin přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2011. přijímací zkouška: 7. 5. a 8. 5. 2011 (sobota a neděle) Adresa: Botanická 68a, 602 00 Brno El. přihl.: ANO •Telefon: 549 491 810 •Fax: 549 491 820 E-mail: studijni@fi.muni.cz •www.fi.muni.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy 49 Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta nabízí pro akademický rok 2011/2012 studium v následujících studijních programech a oborech: bakalá ské studium (3leté) B 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání ízení a ekonomika podniku Ú etnictví a finan ní ízení podniku B 6222 Matematické metody v ekonomii Matematické modelování v ekonomii B 6209 Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika B 1103 Aplikovaná matematika Finan ní a pojistná matematika B 6202 Hospodá ská politika a správa Strukturální politika EU pro ve ejnou správu navazující magisterské studium (2leté) N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání ízení a ekonomika podniku Strukturální politika EU a rozvoj venkova Ú etnictví a finan ní ízení podniku doktorské studium (3leté) P 6208 Ekonomika a management ízení a ekonomika podniku Celoživotní vzd lávání (kombinovaná forma) Obchodní podnikání Ú etnictví a finan ní ízení podniku V prezen ním studiu lze studovat na Ekonomické fakult všechny uvedené obory. Kombinované studium je možné pouze u obor : Ekonomická informati- ka, Finan ní a pojistná matematika, Matematické modelování v ekonomii, Obchodní podnikání (bakalá ské, navazující magisterské), Ú etnictví a finan ní ízení podniku (bakalá ské, navazující magisterské), ízení a ekonomika podniku (doktorské) a Strukturální politika EU pro ve ejnou správu. P IHLÁŠKY KE STUDIU nejpozd ji do 15. 3. 2011. Poplatek za úkony spojené s p ijímacím ízením ve výši 500,- K na íslo ú tu 104725778/0300 u SOB . Bud jovice (variabilní symbol: 6020112, konstantní symbol: 379, specifický symbol: rodné íslo uchaze e. Bližší informace k p ijímacímu ízení: www.ef.jcu.cz (Informace pro zájemce o studium).

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Veřejné Vysoké školy50 Partnersekce:Českázemědělskáuniverzita,Praha Aktualita zdarMa poradíMe! Hlásíte se na některé z těchto fakult: právnické, ekonomické, filozo- fické, lékařské, technické, přírodovědné nebo policejní akademii? napište na kurzy@kampomaturite.cz, která fakulta vás zajímá a naši poradci ve vzdělávání vám pošlou e-mailem podrobný návod“Jak se dostat na požadovanou fakultu”. v podrobnéM návodU se dozvíte: • charakteristiku studia, • obsah přijímacího řízení, • procentuální úspěšnost u přijímacích zkoušek, • průběh a délku studia, • jak to vypadá v praxi, • výhody dané fakulty • přehled univerzit, které mají danou fakultu nechte si poradit. Pokud budete mít nějaký dotaz o přijímacím řízení, můžete nám také zavolat na 606 411 115 nebo přes skype KamPoMaturite.cz či ICQ.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 51 Studium na vysoké ve statistických číslechPodle Ústavu pro informace ve vzdělávání se ke studiu na vysoké školy se v roce 2009 hlásilo 146,6 tis. uchazečů, kteří podali celkem 325,0 tis. přihlášek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 93,3 % uchazečů, přijato jich bylo 105,6 tis. (z toho 75,3 tis. do prezenční formy vzdělávání), z nichž celkem 99,8 tis. uchazečů ke studiu skutečně nastoupilo (do prezenční formy vzdělávání 70,7 tis.). Uchazeči, kteří maturovali v roce 2009, podali celkem 61,0 % přihlášek. Naprostá většina uchazečů se hlásí na veřejné vysoké školy (91,5 %). Soukromé vysoké školy přijaly celkem 15,0 tis. uchazečů, z nichž 13,9 tis. ke studiu nastoupilo. Uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu humanitních a společenskovědních oborů (28,9 %), ekonomických (28,8 %), technických (22,4 %) a pedagogických oborů (19,7 %). Šance na přijetí se každoročně zvyšuje Díky tomu, že studijních oborů i fakult stále přibývá, šance na přijetí na vysokou školu se každoročně zvyšuje. Ukazují to mimo jiné údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). výhody • obvykle jednoduché přijímací řízení nebo zcela bez přijímací zkoušky • většinou téměř jisté přijetí (průměrná úspěšnost je 89%) • u vynikajících studentů možnost stipendií • u vybraných škol návaznost na praxi, nebo i garance uplatnění (Škoda Auto VŠ, Unicorn College) • individuálnější přístup ke studentovi, menší konkurence mezi studenty (zkoušky, zápisy,…) nevýhody • školné desítky až stovky tisíc korun za akademický rok • ne všechny školy poskytují navazující magisterské studium pro všechny obory • téměř polovina škol neposkytuje dotované ubytování a stravování (nebo stipendium na ubytování), některé pak nezajišťují ubytování vůbec nebo v omezené míře Kam po maturitě: na soukromou vysokou!Studium na soukromé vysoké škole je v představách mnoha z nás snazší, než na veřejné vysoké škole. Jedná se o poměrně rozšířený mýtus, který vychází z toho, že studium dané školy si hradí student sám. Ovšem nic není tak jednoduché: Veřejné vysoké školy sice finance získávají z jiného zdroje, nicméně pokud je student ze studia vyloučen, důsledek je stejný jako u školy soukromé. A ruku na srdce – pokud jsme si nějakou aktivitu či kurz zaplatili sami, nejsme nakonec lépe motivováni ji vykonávat či dokončit?

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY52 Partnersekce:VŠMIE,Praha VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s. Adresa: Duškova 7, 150 00 Praze 5, Telefon: 210 082 418 • Fax: 257 316 787 www.vszdrav.cz • E-mail: info@vszdrav.cz Bakalářské zdravotnické programy: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborechVšeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnická záchranář. Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavkůWHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul„Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European CreditTransfer System. Studijní program Ošetřovatelství s oboryVšeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Školné Pro obor Porodní asistentka a všeobecná sestra výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 48.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách (k 30. 9. a 1. 2.) složenkou typu A na účet školy. dny otevřených dveří 3. února 2011, 11.00 - 18.00 hodin 7. dubna 2011, 11.00 - 18.00 hodin Obor Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/0241 3 roky Státní zkouška Přijímací řízení I.kolo 22. 6. 2011 uzávěrka přihlášek do 15. 6. 2011 II.kolo 24. 8. 2011 uzávěrka přihlášen do 1. 8. 2011 Zahraniční spolupráce Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. nabídka studijních oborů VYSOKÁ ŠKOLA pODNIKÁNí, a.s. Adresa: Michálkovická 1810/181, Ostrava – Slezská Ostrava Telefon: 595 228 111 www.vsp.cz • E-mail: info@vsp.cz vysoká škola podnikání, a.s., poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu eKonomiKa a management a svým absolventům uděluje titul bakalář a inženýr. V akademickém roce 2011/2012 nabízí bakalářské studium (Bc.) v prezenční i kombinované formě. Studijní oBoRy PRo PReZenční Studium: • PodniKání • PodniKání a managementv oBchodu • PodniKání a managementv životním PRoStředí Studijní oBoR PRo KomBinované Studium: • PodniKání Délka studia v prezenční i kombinované formě: 3 roky (šest semestrů) termíny vstupních pohovorů: 13. 4. 2011 •11. 5. 2011 •22. 6. 2011 13. 7. 2011 •17. 8. 2011 •24. 8. 2011 •14. 9. 2011 den otevřených dveří: 20. leden 2011, 13.00 – 16.00 hod. (další termíny viz www.vsp.cz) Přijati budete bez přijímacích zkoušek, pouze na základě rozhovoru se studijním poradcem! Sídlo školy je v Ostravě. Pobočka v Novém Jičíně.V kombinované formě studium probíhá také na detašovaných pracovištích v Praze, Písku, Dvoře Králové, Olomouci, Jeseníku, Bruntále aTřinci. V Ostravě je studentům k dispozici areál vlastních vysokoškolských kolejí. modeRní moduláRnívýuKa • Studium BeZ StReSu • RoZfáZované Státnice vySoKá ŠKola PodniKání –vZdělání PRo 21. Století! PřiPRavímeváS K RoZletuv BuSineSSu

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 53 University of New York in prague Adresa: Legerova 72, Praha 2 Telefon: 224 221 281 E-mail: admission@unyp.cz www.unyp.cz university of new york in Prague (unyP) byla založena v roce 1998 ve spolupráci se State university of new york (Suny) empire State college (uSa). Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery jsou renomované La Salle University, National American University (obě USA), University of Greenwich (UK) a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch. výuka probíha v anglickém jazyce. unyP je jako soukromá vysoká škola uznána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čR, dále je akreditována Britskou akreditační radou (British accreditation council) a je členem české asociace mBa škol (cam- BaS) a association to advance collegiate Schools of Business (aacSB). výhody studia na unyP: Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že ab- solvent UNYP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit. Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalovat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. Důležitým předpokladem pro kvalitní a efektivní výuku je pochopitelně i složení pedagogického sboru, proto na UNYP působí vybraní lektoři z akademického i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní prostředí. Proč zvolit unyP •absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat i český titul bakalář • úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami • osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni •multikulturní prostředí •výhodné postavení na trhu práce •flexibilita financování školného v současné době studuje na university of new york in Prague přes 700 studentů z více než 60 zemí. Bakalářský program – prezenční studium, 4 – leté: •Business administration •international economic Relations •communication & mass media •Psychology •english language & literature •it management “neW” Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou zakončeny získáním diplomu ze State University of New York Empire State College (USA). V oborech Business Ad- ministration, International Economic Relations a Commu- nication & Mass Media má student možnost získat vedle diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka. Bakalářský program – prezenční a víkendové studium, 3 – leté •european Bachelor´s of Business administration v oborech: •Business administration •marketing •finance Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka. Postgraduální studium: •Professional communication & Public Relations •m.a. in clinical-counseling Psychology •mBa* v oborech: •management •řízení lidských zdrojů •Bankovnictví •marketing •informační technologie •mBa in Sustainability •mBa in Project management •llm: •international and commercial law •m.a. in european law and european integration •Phd by Publication * tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou formou tak on-line formou certifikát: •Peace, conflict, and environmental Studieswww.unyp.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY54 Partnersekce:VŠMIE,Praha NEWTON College – vysoká škola managementu a podnikání v Brně Adresa: NEWTON College, a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno E-mail: studijni@newtoncollege.cz www.newtoncollege.cz neWton college je vysoká škola akreditovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čR. nabízí tři studijní obory v bakalářském stupni: • management Se Zaměřením na PSychologii • gloBální PodniKání a management • management meZináRodních inStitucí a veřejné SPRávy Proč studovat na neWton college? uniKátní StylvýuKy NEWTON College je známá svým unikátním charakterem výuky kombinujícím vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a práci v reálném firemním prostředí. vyučující – odBoRníci Z PRaxe Své vědomosti a zkušenosti Vám předají odborníci z praxe, kteří vědí, o čem mluví a co budete ve svém profesním životě skutečně potřebovat. Kvalitní PRaxe již Při Studiu Buďte o krok napřed a získejte praxi formou pracovních stáží již při studiu na NEWTON College. jaZyKy a ZahRaniční Studijní Stáže Studujte dva světové jazyky v různém stupni pokročilosti až po business level po dobu dvou let. Část svého studia můžete absolvovat v zahraničí v rámci programu Erasmus na desítkách vysokých škol v Evropě. Studijní StiPendia až dovýŠe 31.500 Kč Vaše studijní úsilí se Vám může vyplatit i tím, že v případě výborných studijních výsledků získáte prospěchové stipendium až do výše 50 % ročního školného na naší škole. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu pALESTRA, spol. s r.o. Adresa: Pilská 9, 198 00 Praha 14 – Hostavice Telefon: 281 932 013, 731 411 370 Fax. 281 930 154 E-mail: infovs@palestra.cz www.palestra.cz Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz Studijní oBoRy: • Sportovní a kondiční specialista • Sportovní a volnočasový pedagog Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná – 3 roky Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška, Bc. Školné: 29 000,- Kč/ semestr Termíny přijímacího řízení: 25. 3., 22. 4., 27. 5., 15. 7., 26. 8. 2011 (od 10h) Dny otevřených dveří: 7. 1., 25. 3., 27. 5. 2011 (10 - 15h) KuRZy celoživotního vZdělávání Studijní oBoRy: • instruktor sportovních aktivit • manažer wellness aktivit • Wellness practic Forma a délka studia: kombinovaná – 2 roky Forma ukončení studia: získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Následně je možné nastoupit do 3. ročníku vysokoškolského studia a získat titul Bc. Školné: 36 000,- Kč/ rok (Instruktor sportovních aktivit, Manažer wellness centra) 37 500,- Kč/ rok (Wellness practic) Dny otevřených dveří: 7. 1., 25. 3., 27. 5. 2011 (10 - 15h) ReKvalifiKační KuRZy a Semináře: • Sportovní masér • cvičitel zdravotní tv a další Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. Adresa: Ovčárecká 312, 280 02 Kolín Telefon: 321 734 711 Fax: 321 734 720 E-mail: arc@vspsv.cz www.vspsv.cz skype: studijni nabízíme: • Šanci studovat pro všechny – je na každém, jestli ji využije • Poctivé studium na škole, za kterou se nebudete muset stydět • 100% uplatnitelnost na trhu práce – naši absolventi vždy našli uplatnění v praxi • Zajímavý a stále aktuální vědní obor – v rámci studia atraktivního oboru politologie s námi poznáte pozadí české, evropské i mezinárodní politiky • Kvalitní vyučující – odborníky z ČR, Evropy i USA • Možnost poznat EU důkladně i zevnitř – prostřednictvím stáží v Bruselu • Šanci strávit část studia v zahraničí – v rámci programu Erasmus (náklady na pobyt jsou hrazeny z prostředků EU) • Možnost studia v Kolíně nebo v Havířově • Přijatelné školné • Studium v prezenční (denní) ikombinované (při zaměstnání) formě termíny pro podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2011 (1. kolo), 15. 8. 2011 (2. kolo), 15. 9. 2011 (3. kolo) termíny přijímacího řízení: 20. 6. - 24. 6. 2011 (1. kolo), 22. 8. - 26. 8. 2011 (2. kolo), 19. 9. - 23. 9. 2011 (3. kolo) INVESTICI DO VZDĚLÁNí VÁM ŽÁDNÁ KRIZE NEVEZME!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 55 Školné sami si stanovíte www.vsem.cz Na Vysoké škole ekonomie a managementu sami rozhodujete o tom, jak vysoké školné zaplatíte. Nevěříte? tel.: +420 841 133 166

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY56 Partnersekce:VŠMIE,Praha CEVRO Institut, praha Adresa: Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město El. přihl.: ANO • Telefon: 221 506 707 E-mail: info@vsci.cz •www.cevroinstitut.cz • Studium oborů s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. • Špičkový pedagogický sbor: Prof. ing. josef Šíma, Ph.d. – rektor; Prof. judr. dušan hendrych, cSc., Prof. Phdr. Petr matějů, Ph.d., Prof. dr. miroslav novák, Prof. judr. františek Zoulík, cSc. – garanti oborů • individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí • Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy • moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže ŠiRoKé uPlatnění: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analytická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné ngos, média a PR agentury Dny otevřených dveří: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. většinu nabízených oborů můžete studovat také v českém Krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401. oBoRy Studia BaKalářSKé Studium (Bc.) v oborech: - Politologie a meZináRodní vZtahy - PRávní SPecialiZace – veřejná SPRáva - PRávní SPecialiZace – PRávo v oBchodních vZtaZích - Sociologie – Sociální analýZy délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná magiSteRSKé Studium (mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: - Politologie - veřejná SPRáva délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná cevRo institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! a studijní obory. Studium MBA. (Bc.) (Bc.) – výuka v anglickém jazyce (Bc.) (Bc.) (Bc.) Jsme do (1. kolo) a do (2. kolo) 283101121 283101111

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 57 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Západomoravská vysoká škola třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní obory aPliKované infoRmační technologie infoRmační management veřejnoSPRávní Studia management a maRKeting Adresa: Okružní 935 674 01 Třebíč Telefon: 568 850 047 800 400 220 E-mail: info@zmvs.cz www.zmvs.cz • Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu. • termíny přijímacího řízení: 14. 2. 2011, 25. 4. 2011, 16. 5. 2011, 22. 8. 2011 • Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč. Od 17. 1. 2008 může ZMVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy vyšších odborných škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole. Podmínkou pro studium je 70 % shoda studijních programů VOŠ a ZMVŠ. Studenti si mohou během tří semestrů doplnit vzdělání, které je rozdílné mezi VŠ a VOŠ. Po absolvování tohoto studia a napsání bakalářské práce je student připuštěn ke státní závěrečné bakalářské zkoušce a po jejím úspěšném složení je studentovi přiznán vysokoškolský titul bakalář. chcete vStouPit do Světa viP jaKo KvalifiKovaní odBoRníci? Zvolte KaRiéRu v diPlomacii neBo veřejné SPRávě na meZináRodní ÚRovni! Adresa: U Santošky 17, Praha 5 Telefon: 251 171 935 E-mail: info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují a bakalářský a magisterský studijní program meZináRodní a veřejné vZtahy v prezenční i kombinované formě se studijní obory: meZináRodní vZtahy a diPlomacie • veřejná SPRáva • PuBlic RelationS • meZináRodní a diPlomaticKá Studia • evRoPSKá Studia a veřejná SPRáva • Politologie a PolitiKa v meZináRodních a veřejných vZtaZích“ Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Rozvíjíme koncepci studijních plánů a metod výuky v souladu s perspektivními společenskými nároky a potřebami studentů. Přinášíme aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k mezinárodním a veřejným vztahům. vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. vytváříme podmínky pro profesní i osobnostní rozvoj každého studenta v mimořádně přívětivém a tvůrčím prostředí. máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha navštivte nás na www.vip-vs.cz www.vip-vs.sk nebo v dny otevřených dveří 27. ledna 24. února 31. března 28. dubna 26. května 30. června 8. září další informace na webových stránkách školy. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Adresa: Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc Telefon: 587 332 311 E-mail: mvso@mvso.cz www.mvso.cz forma studia: prezenční i kombinovaná dny otevřených dveří: 15. 1. 2011, 3. 12. 2011 od 9–12 hod termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. kolo do 28. 2. 2011; 2. kolo do 24. 7. 2011 mvŠo nabízí v rámci bakalářského studijního programu ekonomika a management tyto obory: • PodniKová eKonomiKa a management se zaměřením na řízení malých až středních podniků a přípravu manažerů na středním stupni. • management a eKonomiKa ve veřejném SeKtoRu s cílem připravit experty pro oblast veřejné správy se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky nejen v ČR, ale i v kontextu k zemím a orgánům EU. • PodniKové infoRmační SyStémy se specializací na informatiku, informační vědu, systémovou analýzu, systémové inženýrství a manažerské disciplíny. Proč studovat právě u nás: Naše školné patří v porovnání s ostatními soukromými VŠ k nejnižším v ČR. Vyučované předměty garantují a přednášejí vysoce kvalitní a zkušení pedagogové. Odborná praxe je integrální součástí výuky. Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY58 Partnersekce:VŠMIE,Praha VSO_Kam_po_maturite_185x130.indd 1 8.12.2010 15:17:20 Studijní program Právní specializace Ukončeno titulem Bc. Bližší informace o studiu Vysoká škola Karlovy Vary T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary tel. 353 301 011, 012, 021 e-mail: studijni@vskv.cz Vysoká škola Karlovy Vary Zelený pruh 1294/50, Praha 4 tel. 244 007 435, 417 e-mail: studijni-praha@vskv.cz ZNÁT HO SE NAUČÍTE S NÁMI! PRÁVO UMÍ ČÍST KAŽDÝ Forma studia Prezenční studium (3 leté) Kombinované studium (4 leté) Studium pro absolventy VOŠ Možnost individuálního studia a studia při zaměstnání. Studijní obory (všechny obory akreditovány) Právo v podnikání Veřejná správa Kontrolní činnost ve veřejné správě Sociálně právní činnost Soudní a notářská administrativní činnost Tradice a stabilita výuky ECTS Individuální přístup Jasná koncepce studia Elektronická přihláška Ke stažení na www.vskv.cz www.vskv.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 59 pražská vysoká škola psychosociálních studií Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4 Telefon: 267 913 634 E-mail: info@pvsps.cz www.pvsps.cz naBíZí v aKReditovaných Studijních PRogRamech vySoKoŠKolSKého Studia: • bakalářský a navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce v prezenční i kombinované formě • bakalářský program jednooborové Psychologie, navazující magisterský program v přípravě • bakalářský program Zdravotně sociální péče Součástí všech studijních programů je sebepoznávací a sebezkušenostní výcvik, který vede k získání druhé odbornosti, psychoterapie! v PRogRamech celoživotního vZdělávání: • tříleté víkendové studium psychoterapie • psychoterapeutický výcvik • SPecialiZované Semináře: komunikační techniky a komunikační dovednosti •arteterapie • koučink •asertivita •mediace, facilitace •biodynamické masáže •výklad snů a imaginace •řešení konfliktů •fyzioterapie •práce se stresem •seberozvojové postupy •relaxační techniky •metody práce s lidmi atd. více na: www. pvsps.cz ZAL. ROKU 2001 PRAŽSKÁVYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSO CIÁLNÍCHSTUDIÍJS JR Vysoká škola Karla Engliše, a.s Vysoká škola Karla Engliše, a.s. se sídlem v Brně, Šujanovo nám. 1 nabízí studium v bakalářském programu Ekonomika a management s obory Adresa: Šujanovo nám. 356/1 602 00 Brno Telefon: 543 254 856 pracoviště Liberec Švermova 114/38 PO BOX č.11 460 10 Liberec Telefon: 484 840 207 E-mail: sekretariat.brno@vske.cz sekretariat.liberec@vske.cz • management v podnikání • ekonomika a právo v podnikání Studijní Zaměření: • automobilový průmysl • sport • doprava • informační podpora Přijímací říZení foRmou PohovoRu Podmínky přijímacího řízení – přihláška ke studiu, ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvování přijímacího pohovoru, poplatek za přijímací řízení ve výši Kč 700,- NAVŠTIVTE www.vske.cz vytváříme podmínky pro profesní a osobní rozvoj každého studenta. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. Poslání školy: SvŠe je školou kvalitní a studijně náročnou. výuka probíhá v příjemném prostředí a v atmosféře pohody. Adresa: Loucká 656/21, 669 02 Znojmo Telefon: 515 224 891 E-mail: info@svse.cz www.svse.cz SVŠE Znojmo nabízí bakalářské studium ve studijních oborech: • Účetnictví a finanční řízení podniku • marketing a management (se zaměřením na cestovní ruch) • ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Proč studovat právě u nás: • tým kvalitních pedagogů • individuální přístup vyučujících ke studentům • Přijatelné finanční podmínky (mimořádně výhodné ubytování na vŠ kolejích, školné lze hradit v měsíčních splátkách) • moderně vybavené posluchárny a učebny • možnost absolvovat zahraniční stáže dny otevřených dveří: 25. ledna 2011, 22. února 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY60 Partnersekce:VŠMIE,Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 61 Adresa: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5 El. přihl.: ANO •Telefon: 251 512 231, 800 555 808 E-mail: vsmie@vsmie.cz •www.vsmie.cz Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, praha vŠmie je soukromá vysoká škola vyučující informatiku, ekonomiku a právo. to, čemu věříme, se vejde do 3 slov: vZdělání, PaRtneRStví, ÚSPěch. o ŠKole Specializujeme se na oblasti, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší. Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, ekonomiky a práva, a to formou denního i dálkového studia. u nás můžete získat bakalářský titul v tříletých oborech: aplikovaná informatika, manažerská ekonomika a Právní specializace. naším cílem není vychovat z vás vědce, ale co nejlépe vás připravit na budoucí informatickou, manažerskou a právní praxi. výuka u nás není zadarmo, stejnějakotomubudev dohlednédoběnaveřejnýchškolách.oprotinimvámvšak poskytneme vzdělání, které vám pro život a kariéru opravdu k něčemu bude. infoRmace o možnoStech Studia BaKalářSKé Studijní oBoRy: MANAGEMENT ICT INFORMAČNí TECHNOLOGIE MANAžERSKá EKONOMIKA PRáVO V PODNIKáNí PRáVNí VE VEřEJNé SPRáVě PříPRava na Studium: PříPRAVA NA STáTNí MATURITU „NULTÝ“ ROČNíK SE ZAPOČíTáNíM KREDITŮ Přijímací PohovoRy: u přijímacího pohovoru se zjišťuje: • zájem o studium • úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru • nezjišťujeme vědomostní znalosti Zahájit Studium můžete BeZ Přijímacích teStů! PřiPRavíme váS na Státní matuRitu Klíčová vzdělávací témata v oboru: aplikovaná informatika: • moderní programovací jazyky (.NET, C#, JAVA, PHP) • počítačové sítě - fungování počítačových sítí, jejich tvorba a správa, CISCO koncept, • databázové systémy – návrh, tvorba a správa, ORACLE standard, • řízení podniku v informační společnosti - systémy CRM, ERP apod., • business a ICT, tvorba a testování software • operační systémy platformy Linux a Windows • počítačové a internetové právo, ochrana a bezpečnost dat. ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací: • management ict: zaměřeno na řízení projektů a návrh informačních systémů. • informační technologie: zaměřeno na programování a správu sítí, databází a systémů. Klíčová vzdělávací témata v oboru manažerská ekonomika: • manažerská ekonomika – řízení firemního hospodaření, • finanční, nákladové a manažerské účetnictví, • controlling - metody zjišťování a odstraňování nedostatků ve firemních procesech, • moderní marketing a komunikace – metody získávání a udržování zákazníků, řízení reklamní komunikace apod., • podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické bankovnictví apod. • procesní a projektový management Klíčová vzdělávací témata v oboru Právní specializace: • obchodní právo v praxi, • živnostenské právo, regulace podnikání, • podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných papírů, mezinárodní obchodní právo, • právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, pojišťovací právo, • autorské právo, průmyslová práva. • základy politologie, ústavní soudnictví, správní soud- nictví, • rozhodovací činnost orgánů veřejné správy, • právní vztahy k nemovitostem, • pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků. Posluchač si vybírá ze dvou specializací: • Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového práva. • Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry. vZdělání, PaRtneRStví, ÚSPěch. Partneři školy: Oracle Academy poskytuje studentům know- how potřebné pro úspěšné budování kariéry. Dále poskytuje software a výukové materiály pro vyučované předměty na škole. Společnost HP je výhradním dodavatelem PC tabletů a zároveň partnerem v oblasti náboru absolventů do praxe. www.rb.cz Raiffeisenbank a. s. nabízí v České republice velké množství bankovních služeb pro soukromou i podnikovou klientelu. Poskytuje služby na mnoha pobočkách, v klientských i hypotečních centrech. MS IT Academy Program nám posky- tuje podporu při výuce informačních a komunikačních technologií. Společnost CISCO zaštiťuje výuku v předmětech o počítačových sítích včetně mezinárodně uznávané certifikace CCNA. Zvol Si SPRávnou vejŠKu...

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY62 Partnersekce:VŠMIE,Praha Vysoká škola finanční a správní 1. soukromá ekonomická univerzita v ČR ● Aplikovaná informatika ● Bankovnictví ● Finance a finanční služby ● Marketingová komunikace ● Pojišťovnictví ● Řízení podniku a podnikové finance ● Veřejné finance ● Veřejná správa www.vsfs.cz Prestižní britské bakalářské a magisterské studium v češtině najdete snadno. V Praze Céčkem na Budějovickou, v Brně jedničkou na Pionýrskou. Najdete nás na Facebooku nebo na www.bibs.cz tel.: +420 545 211 087, e-mail: marketing@bibs.cz Bakalářské programy Právnicko-ekonomické – Právo a ekonomika BA (Hons) Ekonomické – Ekonomika a management – Bc., BA (Hons) Double degree Bc. + BA (Hons) Manažerský program MBA Senior Executive se zaměřením na strategické řízení Magisterské programy Právnické – LLM Obchodní právo v kontextu práva Evropské Unie Právnicko-ekonomické – Právo a ekonomika MSc Ekonomické – Ekonomika a management MSc Novinka – International Doctorate PhD in Business and Administration pro podnikatele a manažery* STUDIJNÍ PROGRAMY * v anglickém jazyce Brno Budova Meta Lidická 81, Brno Praha Budova BDO Olbrachtova 5, Praha 4 Ostrava Park Inn Ostrava Hornopolní 3313/42 Ostrava

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY 63 Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o. délka forma jazyk Tvůrčí psaní a publicistika 3 roky prezenční + kombinovaná český Komunikace v médiích 3 roky prezenční český Adresa: Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 E-mail: lit-akad@lit-akad.cz www.literarniakademie.cz elektronická přihláška: ANO obory studia: Bakalářské (titul Bca.) • Dny otevřených dveří: 7. dubna 2011 a 5. května 2011. • Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus. • Stipendia pro nadané studenty ! • Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. Více informací na www.literarniakademie.cz délka forma jazyk Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – Redakční práce 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – Literatura faktu 2 roky prezenční český Komunikace v médiích 2 roky prezenční český navazující magisterské (titul mga.) MBA B.A.B.A. Mimořádná nabídka 6x cd maturita bez obav pro Vás za 189,- Kč. Stačí dát do objednávky poznámku„časopis“. www.kampomaturite.cz/cd-maturita-bez-obavPartneři projektu: Ke každému disku vstupenka do multikina ZDARMA! Kup si v multikině CineStar vstupenku a druhou dostaneš jako dárek zdarma. Více na www.maturita-bez-obav.cz nebo www.cinestar.cz MATURITA BEZ OBAVMATURITA BEZ OBAVMULTIMEDIÁLNÍ EDICE UČEBNIC – OD 6. 10. KAŽDÝ TÝDEN NOVÝ PŘEDMĚT NA NOVINOVÝCH STÁNCÍCH STUDENTI POZOR! Vše, co potřebujete k úspěšnému zvládnutí maturity! LN Polovina 210x140 01.indd 1 30.9.2009 11:42:16

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy64 Složili jste maturitu a čeká vás rozhodování co dál. Vyvstává tu řada otá- zek týkajících se jednak typu školy, oboru a také délky studia. Dobrou alternativou se pro řadu studentů stala vyšší odborná škola (VOŠ). Pro někoho může VOŠ představovat východisko po neúspěšných přijíma- cích zkouškách na VŠ. Jiní se na VOŠ hlásí cíleně, protože chtějí získat vzdělání za dobu kratší, než vyžaduje studium na vysoké škole. V ČR se VOŠ objevily jako zcela nový typ studia po roce 1990. Jejich kon- cepce byla částečně převzata ze zahraničí, kde obdobné instituce existují již řadu let a jsou tradičním prvkem vzdělávací soustavy. VOŠ se u nás, podobně jako v zahraničí, dělí na soukromé a státní. Celkový počet VOŠ v ČR je přibližně 170. Hlavním rozdílem mezi VOŠ a VŠ je zejména délka studia a větší sepětí teorie s praxí. Výraznou charakteristikou studia na VOŠ je těsné pro- pojení výuky s praktickou činností, přičemž na většině vyšších odborných škol trvá praxeminimálnějedensemes- tr. Absolventům to umožňuje rychlejší orientaci při nástupu do zaměstnání a schopnost se v co nejkratší době přizpůsobit novému pracovnímu prostře- dí. Toto je nespornou předností oproti vysokým školám, které kladou hlav- ní důraz na teoretickou stránku studia. Nezanedbatelnou výhodou VOŠ je snazší přijímací řízení a možnost podat přihlášku až do konce dubna (lze se na ně ale dostat i ve 2. či 3. kole přijímacího řízení, tedy koncem srpna). Mezi nevýhody VOŠ patří finanční náklady v podobě školného. Na stát- ních VOŠ se školné pohybuje v rozmezí od 2000 do 6000 korun ročně. Na soukromých VOŠ je tato částka podstatně vyšší (od 10 000 do 40 000 Kč ročně). Určitým handicapem může být také to, že vyšší odborné školy si až na výjimky zatím nevybudovaly takovou prestiž jako vysoké ško- ly. Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od 2 let až do 3,5 let (dálkové studium 3 až 4 roky). Studium by se mělo svým pojetím a cha- rakterem blížit studiu na vysoké škole. To znamená, že výuka je rozložena do semestrů, na konci každého semestru je zkouškového období, výuka Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Adresa: 5. května 51, 140 00 Praha 4 Telefon: 244 105 001 Fax: 244 105 043 E-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnickaskola5kvetna.cz ObOry studia: • diplOmOvaný zdravOtnický záchranář – denní studium – zažádáno o prodloužení akreditace • diplOmOvaný zdravOtnický záchranář – kombinované studium • diplOmOvaný nutriční terapeut – denní i dálkové studium • diplOmOvaná všeObecná sestra – denní studium Tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. den otevřených dveří: 23. 3. 2011 od 15.30 do 17.30 hod. školné: 3 000,- Kč/rok ve dvou splátkách. kam po škole: na vyšší odbornou školu!se uskutečňuje v podobě seminářů a přednášek atd. Studovat je možné prezenčně i dálkově (distančně). Po úspěšném zakončení studia student získává titul „diplomovaný specialista“ (DiS). Vroce1999bylumožněnvzniksoukromýchvysokýchškolnazákladěVOŠ. Této možnosti využilo více než 15 subjektů, které tímto způsobem založily soukromé VŠ. Studenti VOŠ s titulem DiS tak mohou navázat studiem na soukromé VŠ a získat titul Bc již za dva roky. Nabídka VOŠ, pokud jde o jejich zaměření, je dnes už opravdu velká. Uchazeči mají na výběr eko- nomické,humanitní,technické,zdravotnické,umělecké,zemědělskéobory, cestovní ruch, hotelnictví, atd. Důležité je vybrat si kvalitní školu s perspektivou dobrého uplatnění po jejím absolvování. Jedním z poznávacích kritérií pro posouzení kvality školy je certifikát kvality EVOS. Uděluje ho Řídící rada programu EVOS, v níž zasedají čelní představitelé některých profesních svazů, např. Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu. Neznamená to však, že škola bez tohoto certifikátu je špatná! Dalšími, neméně důležitými kritérii jsou: pověst školy, úroveň organizace přijímacího řízení, podoba informačních materiálů, internetové stránky, počet studentů, uplatnění absolventů, mož- nost navazujícího studia atd. důležité infOrmační internetOvé stránky: www.vyssiOdborneskoly.com Adresář vyšších odborných škol www.ssvs.cz - Sdružení škol vyššího studia www.asociacevos.cz Asociace vyšších odborných škol www.kampomaturite.cz vaše možnosti studia po maturitě Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník Adresa: Na Polabí 411, 276 01 Mělník Telefon: 315 623 023-5, 602 232 333 E-mail: skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium vzdělávací program: zahradní a krajinná tvOrba dny otevřených dveří: 12. 1., 9. 2., 16. 3. a 4. 5. 2011 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství přijímací řízení: uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2011 přijímací řízení - 23. 6. 2011 kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy a posouzení uchazečovy motivace ke studiu; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. Partnersekce:Institutinfromatiky,Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy 65 Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto Adresa: Komenského 1, 566 19 Vysoké Mýto Telefon: 465 420 314 E-mail: skola@stavebniskola.cz www. stavebniskola.cz pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inženýrské stavitelství se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul diplomovaný specialista ( dis ) a mezinárodní certifikát ies (International Education Society) pro lepší uplatnění na mezinárodním trhu práce. Podstatné zkrácení bakalářského studia na Fakultě stavební Technické univerzity v Ostravě a Moravské vysoké škole v Olomouci. Další informace na webových stránkách, telefonicky, případně osobně na adrese školy. Skanska a.s., významný dodavatel stavebních prací v ČR, podporuje vyšší odbornou školu stavební vysoké mýto a nabízí uplatnění absolventům studijních oborů dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, karlovy Vary Adresa: Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary Telefon: 353 233 936 E-mail: sekretariat.skoly@ szsvzskv.cz www.szsvzskv.cz ObOry vOš Otevírané ve škOlním rOce 2011/2012 • diplOmOvaná všeObecná sestra • diplOmOvaný farmaceutický asistent • diplOmOvaný zubní technik informace na tel. č.: 353 233 936 pí. Kočová Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie, Praha Adresa: Kollárova 5, 186 00 Praha 8 – Karlín Telefon: 222 333 311, 222 314 469 www.akademie-kollarova.cz vOše a Oa je státní škola školné činí: 3 000,– Kč ročně přihlášky: do 31. 5. 2011 přijímačky: ve druhé polovině června 2011 Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku v globál. ekonomickém prostředí. V 1. roč. probíhá výuka zaměřená na AJ a ekonomické předměty; ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v AJ s praxí ve firmě. Absolventi tak získají nejen výbornou znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často i zaměstnání ve stejné firmě, kde v rámci studia pracovali. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost AJ a úspěšně složené přijímací zkoušky. Voš a oA Chotěboř Adresa: Na Valech 690, 583 29 Chotěboř Telefon: 569 624 106 E-mail: skola@oachot.cz www.oachot.cz Obory: pOjišťOvnictví, řízení a zabez- pečOvání jakOsti, řízení bezpečnOsti práce a to v denní a dálkové formě studia. Jedna z prvních VOŠ, výborné zázemí. Škola je výrazná atraktivitou a vyjímečností vzděláva- cích programů. Vzhledem k povinnostem podniků ze zákona je o absolventy zájem, především v zahraničních firmách, které upřednostňují praktickou průpravu VOŠ oproti Bc. Navíc možnost získání Manažera juniora v řízení jakosti, BOZP a PO, EMS (životní prostředí), OZO (odborně způsobilá osoba) PO a Požární technik a další certifikáty. Uchazeči během studia absolvují 14 týdnů praxe. • •Voš územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Adresa: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno Telefon/fax: 312 683 943 E-mail: studijni@voskladno.cz, sekretariat@voskladno.cz www.voskladno.cz NABíZí VZDěláVACí PROgRAMy V DENNí I DálKOVé FORMě: • veřejná správa • finance a Účetnictví • sOciální práce • firemní manaGement • manaGement v lázeŇství • infOrmační technOlOGie den otevřených dveří: 8. února 2011, 1. března 2011, 5. dubna 2011 a 3. května 2011 přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení se koná ve středu 1. června 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy66 Adresa: Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Telefon: 241 482 422, 603 836 149 E-mail: vosherecka@ vosherecka.cz www.vosherecka.cz herectví a mOderOvání Hlavním studijním předmětem je herectví a moderování. Tomuto oboru zde vyučují renomovaní čeští herci a režiséři, například Táňa Fischerová, Karel Kříž, Vlasta Žehrová, Jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš Bergman, Jitka Sedláčková, Dodo gombár, Jakub Korčák, Ivana Wojtylová - Mikulčíková nebo David Vejražka. www.vosherecka.cz herectví s lOutkOu Hlavním předmětem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy tohoto oboru jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. www.loutkarskeumeni.cz pidivadlO Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolventských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. www.pidivadlo.cz Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Adresa: Evropská 33 , 166 23, Praha 6 Telefon: 233 091 261 E-mail : info@pedevropská.cz www.pedevropska.cz studijní obory : 1. sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní i dálková, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo: 13. – 17. 6. 2011 2. kolo: začátek září 2011 uzávěrka přihlášek: 1. kolo : 31. 5. 2011 2. kolo : 31. 7. 2011 školné na školní rok činí 3 000,- kč. Vyšší odbornÁ školA roZVoJE VEnkoVA, Hořice Adresa: Riegrova 1403, 508 01 Hořice Telefon, fax: 493 621 168 E-mail: vos@szes-horice.cz www. szes-horice.cz ObOr: 68-43-n veřejnosprávní činnost vzdělávací prOGram : 68-43-n/02 Obnova a rozvoj venkova hlavní náplní studia jsou : • formy podnikání na venkově • ochrana a tvorba krajiny • rozvoj cestovního ruchu • samospráva obcí • stavební obnova venkova • jazyková a právní průprava Součástí studia je i výuka chovu koní a výcvik jezdectví s možností získání licence termíny uzávěrky přihlášek: 27. 5. 2011, 1. 7. 2011, 19. 8. 2011 termíny přijímacího řízení: 3. 6. 2011, 8. 7. 2011, 24. 8. 2011 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmys- lová škola stavební arch. Jana letzela, náchod Adresa: Pražská 931, 547 01 Náchod Telefon: 491 426 243, 491 420 339 E-mail: voss-na@voss-na.cz www.voss-na.cz studijní ObOry: •Obnova stavebních památek •Pozemní stavby forma: denní délka studia: 3 roky počet přijímaných: 40 + 40 studentů školné: 3 000,- Kč/rok termíny uzávěrky přihlášek: 20. 5. 2011 a 5. 8. 2011 přijímací řízení – ukončení: 6. 6. 2011 a 19. 8. 2011 bez přijímacích zkOušek Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace Adresa: Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 466 80 Telefon: 483 312 805 Fax: 483 310 421 E-mail: sekretariat@supsavos.cz www.supsavos.cz vzdělávací program: 82-41-N/06 ražená medaile a mince forma studia: 3leté, denní přihláška ke studiu: na předepsaném formuláři do konce května 2011 školné: 5000,- Kč/rok počet přijímaných studentů: 8 titul: DiS. (diplomovaný specialista) přijímací řízení: červen 2011 talentová zkouška (prokázání kresebné dovednosti, samostatného výtvarného projevu a plastického vyjadřování), pohovor a předložení domácích prací, prospěch ze SŠ absolutorium: teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka, obhajoba absolventské práce (kresebný návrh, plastický model, realizace, písemná obhajoba) Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku Adresa: Alšovo náměstí 75, 397 01 Písek Telefon: 382 21 28 19, 728 73 16 29 E-mail: skola@vosup.cz www.vosup.cz Poskytujeme vyšší odborné vzdělání ve specializovaných oborech restaurOvání nábytku a dřevOřezby (8 000,- Kč/semestr) restaurOvání kOvů (6 000,- Kč/semestr). Nabízíme výuku s vysokým podílem umělecko-řemeslné praxe, do značné míry individualizovanou - maximální kapacita jednoho ateliéru je 15 studentů v oboru. Na stránkách školy lze nalézt kromě dalších informací i ukázky prací studentů. i. kolo přijímacích zkoušek se koná 30. června 2011. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Telefon: 577 143 580 E-mail: info@skolaumeni.cz www.skolaumeni.cz výtvarný ateliér OBORy: užitá malba, sOchařská tvOrba,Grafická tvOrba Přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 6. a 7. 6. 2011, ii. termín: 29. 8. 2011 dramatický ateliér OBOR: hudebně dramatické umění přijímací řízení: talentové zkoušky i. termín: 5. 6. 2011, ii. termín: 28. 8. 2011 forma: tříleté denní studium školné: 20.000,- Kč/ročně počet přijímaných: 6-8 studentů do jednotlivých oborů termín uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a SZš, Hradec králové Adresa: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 075 111 Fax: 495 513 485 E-mail: zshk@zshk.cz www.zshk.cz nabízí pro absolventy středních škol ve školním roce 2011/2012 vzdělávací programy: diplOmOvaná všeObecná sestra – 53-41-N/11 diplOmOvaný farmaceutický asistent – 53-43-N/11 diplOmOvaný zubní technik – 53-44-N/11 diplOmOvaný zdravOtní labOrant – 53-43-N/21 Denní forma, délka studia 3 roky, ukončeno absolutoriem, profesní titul Dis. přijímací zkoušky: 1. term. – 22. 6. 2011, 2. term. – 23. 8. 2011 Partnersekce:Institutinfromatiky,Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy 67 …tvůj rychlý start dO praxe v it zajímá tě: java, php, .net, xhtml, sQl, Web 2.0, xml….? tak pojď studovat institut infOrmatiky - vyšší odbornou školu v praze 5 ObOr infOrmační technOlOGie – 3leté denní nebo 3,5leté dálkové studium • naučíš se to, co tě baví a navíc získáš titul Diplomovaný specialista • zdarma získáš certifikáty společnosti CISCO (CCNA 1-4) a Oracle • čeká tě půlroční odborná praxe v prestižní firmě • předměty reflektují poptávku na trhu práce • získáš potřebné zkušenosti pro tvou budoucí kariéru • a to vše v příjemném prostředí s japonskou zahradou, navíc blízko Prokopského údolí iivOš – osobní přístup ke studentům a přátelská atmosféra • zajímají nás názory našich studentů • klademe důraz na kvalitu, ne na kvantitu studentů • zaměřujeme se na praktické dovednosti • nejlepší ze studentů u nás studují zdarma! zaměření iivOš: • objektový programovací jazyk Java, XMl • relační databázové systémy MySQl, Oracle • komunikační technologie, CISCO • operační systémy Windows a linux • anglický jazyk den otevřených dveří: 5. ledna 2011 v 11 a 17 hodin 10. února, 29. března, 26. dubna a 11. května 2011 v 11, 15 a 17 hodin • u nás máš dveře otevřené každý den - přijď se podívat! Institut informatiky – Vyšší odborná škola, Praha Adresa: Radlická 591/115, Objekt A5, 158 00 Praha 5 – Jinonice Telefon, fax: 257 311 119, 603 268 495 E-mail: iivos@iivos.cz www. iivos.cz Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha Adresa: Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Telefon: 221 771 105 E-mail: voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem diplOmOvaná dentální hyGienistka diplOmOvaný farmaceutický asistent diplOmOvaný Oční Optik diplOmOvaný zubní technik podmínky přijetí: maturitní zkouška zdravotní způsobilost kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz den otevřených dveří: 12. 1. 2011 od 16:00 hod., 13. 4. 2011 od 16:00 hod. přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2011 Vyšší odborná škola, obchodní akademie a Střední zdravotnická škola domažlice Adresa: Erbenova 184, 34401 Domažlice Telefon: 379 724 581 Fax: 379 722 346 E-mail: vos-oa-szs@ekodom.cz www.oadomazlice.cz vOš – vzdělávací program: 75-32-n/01 sociální práce obor vzdělání: sociální práce a sociální pedagogika 3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma) akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou přijímací řízení: 27. 6. 2011 přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce května 2011 (s úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) školné: 3 000,- Kč/rok ubytování: po-pá 1 100,- Kč/rok den otevřených dveří: 3. 2. 2011 od 8:00 do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184, Domažlice

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy68 Adresa: Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc Telefon: 585 208 813 Fax: 585 227 508 E-mail: info@dorkas.cz www.dorkas.cz vzdělávací program: sOciální a diakOnická práce Studenti jsou v tříletém denním studiu připravováni k výkonu profese sociálního pracovníka s kvalifikací podle zákona o sociálních službách. Příslušnost k některé církvi není podmínkou přijetí, předpokládá se kladný vztah k diakonickému zaměření oboru a respekt ke křesťanskému zaměření školy. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru na základě motivačního dopisu. Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy. týden otevřených dveří: 7.-11.2.2011 uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení: 20. května 2011 Vyšší odborná škola sociální a teologická – dorkas, olomouc SVAToJÁnSkÁ kolEJ – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou Adresa: Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01, p. Beroun Telefon: 311 671 308, 311 672 461 E-mail: info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz ObOr: 75-31-n/03 předškOlní a mimOškOlní pedaGOGika forma: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky školné: denní: 5500Kč, kombinovaná: 7000 Kč podání přihlášek: do 15. května přijímací zkoušky: denní – ústní pohovor kombinované – ústní pohovor, všeobecný test, test z českého a cizího jazyka, zkouška z Vv a Hv uplatnění: samostatný učitel v MŠ a pedagog volného času Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe a při výuce je kladen důraz na praktické využití získaných znalostí. Možnost ubytování a stravování přímo v budově školy. dny otevřených dveří: 9. února, 17. března a 14. dubna 2011 od 8:00 do 15:30 hodin. Vyšší odborná škola potravinářská, kroměříž Adresa: Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Telefon, fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz bakalářský studijní prOGram: chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz prOGram vyššíhO OdbOrnéhO studia: potravinářská technologie s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor vOš nabízí 3leté studium 41-31 -n/04 péče O krajinu se zaměřením: • pozemkové úpravy a ekologie krajiny • zemědělské technologie a stavby v krajině poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí činností při navrhování pozemkových úprav, využití půdy, při návrhů projektů pro obnovu a údržbu krajiny a zemědělských staveb Adresa: Nám. T. g. Masaryka 788, 390 02 Tábor Telefon: 381 252 686, 380 421 030 E-mail: horejsi@szes.tabor.cz www.szestabor.cz Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha Adresa: Ortenovo nám. 34, Praha 7 – Holešovice Telefon: 222 782 007, 603 251 745 E-mail: spsvos@volny.cz www.voscr.cz Proč studovat právě na této škole ? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspe- ktivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek zVOŠ ve zkráceném studiu. • Možnost individuálního vzdělávacího plánu. • Minimální školné. • Technické vybavení na špičkové úrovni. • Ubytování a stravování je zajištěno. Dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Přihlášky již přijímáme od ledna. Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Partnersekce:Institutinfromatiky,Praha Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, nový bor příspěvková organizace Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211–3 fax: 487 712 228 E-mail: info@glassschool.cz www.glassschool.cz tříleté studium denní / titul dis. tvOrba uměleckéhO skla Obor vyšší odborné školy: Tvorba uměleckého skla 82-41-N/017, tříleté studium denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS. přijímací řízení: • všichni: test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina) - maturitní úroveň, testovací kresba • absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, domácí práce • absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, motivační pohovor, domácí práce • termín: 1. kolo - 15. 6. 2011 (přihlášky do 31. 5. 2011) 2. kolo - 24. 8. 2011 (přihlášky do 14. 8. 2011) • podmínka přijetí: maturitní zkouška • maximální počet přijímaných uchazečů: 20 Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. Adresa: Zátopkova 2/100, Praha 6 – Břevnov, 160 17 Telefon: 233 017 351, 233 017 315 E-mail: vos.cstv@cstv.cz www.cstv.cz studijní obor Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové studium – management tělesné výchovy a sportu, zakončené absolutoriem a titulem dis. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání. Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Telefon: 585 209 020, 585 209 025 Fax: 585 209 021 E-mail: skola@caritas-vos.cz www.caritas-vos.cz vzdělávací programy: charitativní a sociální práce forma studia denní i dálková, 3 roky sociální a humanitární práce forma studia denní, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo 8.–10. 6. 2011, 2. kolo(dodatečné) 30. 8. 2011 uzávěrka přihlášek: 1. kolo 29. 4. 2011, 2. kolo 29. 7. 2011 den otevřených dveří: 21. 1. 2011, 8:00 –14:00 Oba vzdělávací programy lze současně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia na Cyri- lometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, bližší informace na http://www.upol.cz CArITAS –Vyšší odborná škola sociální, olomouc

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy 69 Vyšší odborná škola publicistiky Adresa: Opatovická 18, 110 00 Praha 1 Telefon: 224 930 037 – studijní oddělení, 224 930 851 – sekretariát školy fax: 224 934 064 E-mail: studijni@vosp.cz, vosp@vosp.cz www.vosp.cz •VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digi- tálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), pr a marketingové komunikace (business, umění, neziskové organizace). •Studiumprostřednictvímmodulovéhokreditníhosystému(ects) umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí. •Absolvent získává ceněný titul DiS. v oboru publicistiky a může pokračovat ve zkráceném návazném jednoročním bakalářském studiu na několika partnerských vysokých školách. školné: 28.000 Kč za školní rok dny otevřených dveří: termíny sledujte na www.vosp.cz studijní obor publicistika 72-42-n, tříleté denní studium, ukončené absolutoriem Pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha Adresa: Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8 Telefon: 284 680 880, 725 196 038, 284 681 345 Fax: 284 680 880 E-mail: pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz ObOry studia (dis.) Název oboru Délka Forma finanční poradenství 3 denní finanční poradenství 3 dálková aplikace výpočetní techniky 3 denní aplikace výpočetní techniky 3 dálková cestovní ruch 3 denní cestovní ruch 3,5 dálková pb – vOš a sšm, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1800 úspěšných absolventů. partnery školy jsou kb, a.s., čsOb, a.s., česká kapitálová informační agentura, a.s., esO travel a.s., exim tOurs, a.s., tOp hOtels GrOup a.s. a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠlg: Dopravní logistika a logistika služeb Vyšší odborná škola MIllS, s.r.o. Adresa: Nám. 5 května 2, 250 88 Čelákovice Telefon: 326 999 342 E-mail: info@mills.cz www.mills.cz vOš a szš mills, s.r.o. nabízí pro škoní rok 2011/12 studium v těchto vzdělávacích programech: •diplOmOvaný zdravOtnický záchranář - denní i kombinovaná forma studia •diplOmOvaný farmaceutický asistent - denní i kombinovaná forma studia •sOciální práce - denní i kombinovaná forma studia připravujeme: •diplOmOvaný zdravOtní labOrant - kombinovaná forma studia dny otevřených dveří: 15. prosince 2010 v 16 hodin, 15. března 2011 v 16 hodin veškeré informace na: www.mills.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy70 Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEdEA, s.r.o. Adresa: Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4 Telefon: 776 756 524, 776 756 526 E-mail: bojarova@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máte zájem studovat na moderní škole s dlouholetou tradicí? pak se těšíme právě na vás! Uchazeče přijímáme BEZ PŘIJíMACíCH ZKOUŠEK do následujících oborů: diplomovaný zdravotnický záchranář 3letá denní a 3,5letá kombinovaná forma studia diplomovaná všeobecné sestra 3letá denní forma studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul dis., studovat v příjemném prostředí a získat nejen poznatky z oboru, ale i spoustu zážitků ze záchranářských akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Adresa: Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Telefon: sekretariát 387 438 677 tel. studijního oddělení VOŠ 387 013 140 E-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz (denní i dálková forma vzdělávání) • marketing • Obchodní podnikání • provozní ekonomika odpadového hospodářství (denní forma studia) • ekonomika a management v podnicích finančních služeb • veřejná správa dny otevřených dveří: 12. 1., 12. 2., 17. 3. 2011 vždy od 8 do 18 hodin nabízí: Obory vzdělávání vOš zakončené absolutoriem: Česká lesnická akademie Trutnov střední škola vyšší odborná škola Adresa: lesnická 9 541 11 Trutnov Telefon: 499811413 Fax: 499814114 E-mail: cla@clatrutnov.cz www.clatrutnov.cz vyšší odborná škola otevírá tříleté denní studium obor 41-32-N/01 lesnictví • Studium je určeno uchazečům s ukončeným maturitním vzdělání •Podmínky přijímacího řízení na www.clatrtunov.cz • Délka studia 3 roky; školné 4 000,-Kč • Možnost ubytování a stravování ve vlastním DM uplatnění: Vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Student získává vědomosti o nových směrech v lesním hospodaření a úpravách krajiny. Zároveň je připraven pro práci v orgánech státní správy na úseku životního prostředí. Je scho- pen se podílet na environmentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i dospělou populaci. JAbok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha Adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Telefon: 224 919 498, 224 920 425 E-mail: jabok@jabok.cz www.jabok.cz studijní obor: sOciální pedaGOGika a teOlOGie absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (dis.) Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na praxi v ČR i v zahraničí. studijní obor: pastOrační a sOciální práce absolvent získává bakalářšký titul (bc.) Denní a kombinované studium ve spolupráci s ETF UK. den Otevřených dveří: středa 9. února 2011 příjem přihlášek: od 1.2. do 30.4. 2011 přijímací řízení: červen a srpen 2011 Pro mimopražské studenty možnost ubytování na koleji. obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jš s právem SJZ karlovyVary Adresa: Bezručova 17, 360 00 Karlovy Vary Telefon: 353 568 131 E-mail: voskv@volny.cz www.voskv.cz. Nejstarší škola cestovního ruchu v ČR od r. 1958. nabízí vyšší odborné studium denní formy vdělávání 65-43-n/01 cestOvní ruch výuka: tři cizí jazyky (AJ a NJ úroveň A1, A2, B1, začá- tečnická FRJ, SPJ nebo RUJ), široká nabídka odbor. a volitel. předmětů. Praxe 20 týdnů. uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost v cest. ruchu. Spolupráce s významnými podniky ČR v Karlovar- ském kraji a jinde. Zahraniční stáže ve Francii a v SRN. přijímací řízení bez přijímací zkoušky: 22. 6. 2011. Podmínkou přijetí je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dny otevřených dveří průběžně. Vyšší odborná škola sociální, ostrava-Mariánské Hory, Adresa studijní odd: Palackého 70, 702 00 Ostrava-Přívoz Telefon: 596 634 848, 739 436 924 Fax: 596 627 018 E-mail: voss@voss-ova.cz www.voss-ova.cz vzdělávací program 75-32-n/01sociální práce nabízíme: 3-leté denní, dálkové a kombinované studium ukončené absolutoriem a titulem DiS., zajímavé předměty, odbornou praxi, počítačové učebny s přístupem na internet, knihovnu a studovnu, zahraniční stáže, odborné přednášky, semináře, workshopy, kurz znakové češtiny. uplatnění: státní správa a samospráva, státní i nestátní neziskové organizace Obchodní akademie,Vyšší odborná škola ekonomická aJazykováškolasprávemstátníjazykovézkoušky,MladáBoleslav Adresa: T. g. Masaryka 14, 293 80 Mladá Boleslav Telefon: 326 718 055 E-mail: studijni@oamb.cz www.oamb.cz profilové předměty: finanční řízení, účetnictví, právo, cizí jazyk (a, n). Denní forma studia je tříletá, dálková čtyřletá. přijímací řízení probíhá ve dvou kolech bez přijímacích zkoušek. Přijímáme na základě studijních výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ. termín podání přihlášek je 31. 5. 2011 (1. kolo) a 12. 8. 2011 (2. kolo). Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní a 40 studentů dálkové formy. roční školné 3 000,– Kč. Adresa: Mjr. Nováka 34, 700 30 Ostrava Telefon: 603 365 984, 596 711 025, 800 100 570 E-mail: vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos Poskytuje vzdělání v oboru Obecně právní činnOst. • Denní nebo dálkové studium odkudkoliv z ČR. • Po skončení obdržíte titul DiS. • Symbolické školné, možnost prominutí přijímací zkoušky, uznáme již absolvované zkoušky z předchozích studií, individuální studijní plán (ISP). právo a ekonomie - naše disciplína! Vyšší odborná škola SokrATES, s.r.o. ® Partnersekce:Institutinfromatiky,Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy 71 Akademie tělesné výchovy a sportu PAlESTrA – vyšší odborná škola, spol. s r.o. Adresa: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9 – Kbely Telefon: 286 852 080, 603 286 852 Fax. 286 850 188 E-mail: info@palestra.cz www.palestra.cz studijní ObOry: • manaGement spOrtu • pedaGOGika vOlnéhO času a vychOvatelství forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - denní) 18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - dálkové) podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení termíny přijímacího řízení: 18. 3., 13. 5., 17. 6. 2011 (9-15h) dny otevřených dveří: 18. 3., 13. 5., 17. 6. 2011 (9-15h) rekvalifikační kurzy a semináře: • instruktOr fitcentra • cvičitel plavání a další Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz GoodWIll – Vyšší odborná škola, Frýdek – Místek Adresa: P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek Telefon: 558 633 822 E-mail: vosgood@vos-goodwill.cz www.vos-goodwill.cz myslete na svOu budOucnOst …. NABíZíME STUDIUM OBORů: • animace v cestOvním ruchu • pOdnikání v cestOvním ruchu • zahraniční ObchOd v malých a středních pOdnicích • Po absolvování získáte titul DiS., průkaz průvodce a Europass, navazujícím studiem lze získat titul Bc. • Denní studium – 3 roky – 16 500 Kč za školní rok • Dálkové studium – 4 roky – 15 000 Kč za školní rok • Odbornou praxi studenti vykonávají v celé ČR a také v zahraničí. Přijímáme bez přijímacích zkoušek a bez poplatku za podání přihlášky! Přihlášky lze zasílat ihned. Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Filipínského 1, 615 00 Brno Telefon: 548 213 303 E-mail: vsa@vsa.cz www.vsa.cz největší vyšší OdbOrná škOla se OsmnáctiletOu tradicí. nabízíme vzdělávání ve spOlečensky žádaných ObOrech. Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. studenti jsOu přijímáni bez přijímací zkOušky dO 30. září 2011. další místa poskytovaného vzdělávání: vyškOv, lipová 2, 682 01 Vyškov, tel.: 517 344 549, E-mail: vyskov@vsa.cz břeclav, Mládežnická 3, 690 02 Břeclav, tel.: 519 321 798, E-mail: breclav@vsa.cz bližší infOrmace naleznete na: WWW.vsa.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy72 obchodní akademie, Voš cestovního ruchu a Jš s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Adresa: SNP 170, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 541 548, 602 829 776 E-mail: sekretariat@soavoshk.cz www.soavoshk.cz VyŠŠí ODBORNé STUDIUM 65-43-n/01 cestOvní ruch PRŮVODCEVCESTOVNÍMRUCHU PRACOVNÍKCESTOVNÍKANCELÁŘE •tříleté odborné studium, rozsáhlá specializovaná praktická příprava pro cestovní kanceláře, průvodcovskou činnost ap., studium zakončené absolutoriem (s titulem DiS.) •přihláška na www.soavoshk.cz /vyšší odborná škola DENNí INTENZIVNí JAZyKOVé JEDNOlETé STUDIUM anGlický jazyk •rozsah 20 hodin týdně – konverzace, reálie, literatura, gramatika •příprava ke státní základní i všeobecné zkoušce a k mezinárodním zkouškám •studium akreditováno MŠMT ČR – nárok na sociální a zdravotní výhody studenta •přihláška na www.soavoshk.cz / jazyková škola Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České budějovice Adresa: Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice Studijní oddělení: 387 788 117 E–mail: jjenickova@ sklacrcb.cz www.skolacrcb.cz nabízí pro absolventy středních škol studijní obor: CESToVní rUCH 65-43-n/01 délka studia: 3 roky (denní a dálkové) způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru) Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek. uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 31. 5. 2011, pro 2. kolo v první části letních prázdnin domov mládeže, školní jídelna roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 (363) Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz studijní obor: správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2011 • 31. 7. 2011 přijímací řízení: 21. 6. 2011 • 18. 8. 2011 forma a délka studia: denní i dálkové 3 roky počet přijímaných: denní 60, dálkové 30 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: Ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. ubytování a stravování v sídle školy. podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Vyšší odborná škola škola vodního hospodářství a ekologie Adresa: Zátiší 480, 389 01 Vodňany Telefon: 383 382 410 –11 fax: 383 382 409 Kontakt: Bohuslava Jarolímková E-mail: rybarskaskola@srs-vodnany.cz www.srs-vodnany.cz Obor:Vodní hospodářství a ekologie forma: denní délka studia: 3 roky termín podání přihlášek: květen až srpen 2011 bez přijímacích zkoušek. dnyotevřenýchdveří: 21. 5. 2011, kdykoliv po tel. dohodě počet přijímaných: 30 školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, benešov Adresa: Mendelova 131, 256 01 Benešov Telefon: 317 723 571 www.zemsbn.cz vaše cesta k prOsperitě diplomovaný specialista v oboru zemědělské podnikání studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté) Pro absolventy všech typů středních škol Stáže v zahraničí podání přihlášek do 1. kola do 31. května 2011 www.zemsbn.cz Vyšší odborná škola Čáslav Voš, SPš a oA Čáslav Adresa: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav Telefon: 327 312 611 E-mail : sekretar@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz studijní obor: výrObní a řídící systémy pOdniku zaměření oboru: ekOnOmické s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku technické s profilací Řízení jakosti a metrologie nebo Údržba a servis techniky forma studia: tříleté denní a tříleté kombinované termín podání přihlášek: 31. 5. 2011 (I. kolo) a 31. 7. 2011 (II. kolo) Přijímací řízení formou pohovoru. den otevřených dveří: středa 24. března 2011 od 10:00 do 17:30 hod. Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební děčín Adresa: Čs. armády 10, 405 02 Děčín 1 Telefon: 412 516 136 E-mail: reditel@stavarnadc.cz www.stavarnadc.cz Studijní obory: 36-42-n/03 inženýrské stavitelství se zaměřením na Železniční stavitelství 36-47-n/002 Ochrana památek a krajiny způsob studia je obdobný jako na VŠ, absolvent získává titul Dis. délka studia – 3 roky denní, 3,5 roku dálkové studium školné 3 000,- Kč ročně. ubytování lze ve vlastním DM. podmínkou přijetí je úspěšně vykonaná maturitní zkouška, termíny, přihlášky a další informace na webových stránkách školy. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, boskovice, Hybešova 53 Adresa: Hybešova 53, 680 01 Boskovice Telefon: 516 454 041-3 Fax: 516 455 083 E-mail: skola@vassboskovice.cz www.vassboskovice.cz vyšší OdbOrné studium - denní fOrma 63-41-n/18 ekOnOmika a pOdnikání se zaměřeními: finanční řízení podniku daňové poradenství 63-43-n/13 finančnictví a bankOvnictví 65-43-n/01 cestOvní ruch 53-41-n/11 diplOmOvanávšeObecná sestra dny otevřených dveří: 7. 1. 2011, 28. 4. 2011 vždy 8 h – 16 h. Po předchozí domluvě kdykoliv. přihlášky 1. kolo do 31. 5. 2011, přijímací řízení bez přijímacích zkoušek - 1. kolo 28. 6. 2011. Jedno z hlavních kritérií PŘ je průměrný prospěch jednotlivých ročníků SŠ. Partnersekce:Institutinfromatiky,Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Vyšší odborné školy 73 Vyšší odbornÁ školA Gustava Habrmana, Česká Třebová Adresa: Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Telefon: 465 568 111 Fax: 465 568 199 E-mail: vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba : Ing. Aleš Stránský E-mail: ales.stransky@vda.cz Obor: lOGistika a manaGement forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky roční školné: 3000 Kč •lOgISTIKA - logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup surovin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transportem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: sOciální práce forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky roční školné: 3000 Kč •SOCIálNí PRáCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. termín přijímacího řízení : I. kolo 23. 6. 2011, II. kolo 26. 8. 2011 termín uzávěrky přihlášek : I. kolo 31. 5. 2011, II. kolo 22. 8. 2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem Adresa: Palachova 35, Ústí nad labem Telefon: 475 211 276 E-mail: studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2011 – pro absolventy sš s maturitou tříleté vzdělávání ukOnčené absOlutOriem – denní fOrma •53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka •53-43-N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent •53-43-N/21 Diplomovaný zdravotní laborant •53-44-N/11 Diplomovaný zubní technik •53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář •53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra termín podání přihlášek: 2011/2012 – pro 1. termín – do 31. května 2011 pro další termín – do 10. srpna 2011 přijímací řízení: 1. termín – 23. června 2011 2. termín – 25. srpna 2011 kvalitní ubytování a stravování zajištěno obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická Svitavy Adresa: T. g. Masaryka 47, 568 02 Svitavy Telefon: 461 533 571 E-mail: akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz vyšší OdbOrné studium ObOr finance a Účetnictví - denní studium •zkušení učitelé •dva světové jazyky •podíl odborné praxe 20 týdnů za studium •ubytování ve vlastním zařízení •podrobnosti na web stránkách školy

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí74 Partnersekce:AKCENTInternationalHousePrague Pokud jste se nedostali na vysokou nebo vyšší odbornou školu a chcete zachovat status studenta, je vhodným řešením akredi- tovaný jazykový pomaturitní kurz. Jazykový pomaturitní kurz s akreditací MŠMT splňuje tyto podmínky: •jedná se o denní studium po dobu jednoho školního roku •výuka probíhá nejméně čtyři vyučovací hodiny denně • maximální počet účastníků v rámci třídy je 18. Zároveň musíte studium zahájit v témže kalendářním roce, kdy jste vykonali maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři. Z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění jste pak nadále považováni za řádně studující jako žáci střední školy. Seznam škol oprávněných k pořádání těchto kurzů najdete v Příloze č. 1.Vyhlášky 322/2005 Sb. například na stránkách Ministerstva školství. Kam po maturitě: na jazykový pomaturitní kurz Jazyková škola Jipka status studenta garance vrácení školného při přijetí na VŠ příprava ke KET/PET/FCE/CAE v ceně libovolný doplňkový jazyk, učebnice, ISIC karta a svačina bezkonkurenční cena * * varianta All inclusive www.jipka.cz Pomaturitní studium angličtiny C M Y CM MY CY CMY K ŠKola paMěTi – nová poMůcKa při sTudiu JazyKů Učení jazyků, příprava na maturitu nebo přijímací zkoušky a pak studium na vysoké škole – to vše jsou činnosti, které jsou velmi náročné pro naši paměť. Kromě tradičních technik existuje nová metoda, která umožňuje zapamatování velkého objemu dat. Tuto metodu – tzv. Master systém – nám představil lektor Školy paměti, Jakub Pok. Je absolventem dvou vysokých škol Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Kromě toho úspěšně ukončil studia práv, účastnil se několika paměťových soutěží a technikami na zlepšování paměti se zabývá již sedm let, mimo jiné ve své bakalářské práci„Mnemotechnické postupy pro zlepšení paměti“. „Opaměťovýchtechnikáchjsemsedozvědělzněmecké literaturypřisvémstudiunagymnáziuvBerlíně.Později, spřibývajícímiinformacemi,vemnězájemopaměťovétechniky stálesílil.Velkýmpomocníkemmibylasvětovášampiónkaa držitelkaGuinessovarekorduv paměťovýchschopnostech MUDr.MichaelaBuchwaldová,kterámězasvětiladopaměťových technikavlastníchpaměťovýchsystémů“,říká Jakub Pok. Master systém byl vyvinut před více než 300 lety a je stále zdokonalován. Měl překonat omezení dosavadních paměťových systémů (systémy spojování, číselných vazeb, římský locisystém). Jeho metoda spočívá v nahrazení čísla od 0 do 9 souhláskami a následně odvození klíčových slov z těchto skupin souhlásek.Tak dojde k vytvoření celé škály slov od 1 do 100.Využití ve spojení se systémem loci je velmi široké, metody jsou přijatelné pro každého bez rozdílu věku, lze je využít ve školách či firmách. „Běhemkaždodenníhopůlročníhotréninkujsemdosáhl překvapujícíchvýsledkůa přiblížilsevněkterýchdisciplínách kčeskémunárodnímurekordunapaměťovéolympiádě.Potéjsem paměťovétechnikyzačalvyužívatuzkoušeknavysokéškole,při studiujazykůavymýšleljsemrůznéhryplnéfantaziektréninku paměti.Velmizábavné,doporučuji!“ doplnil Jakub Pok. Kurzy školy paměti nově najdete také v naší nabídce. základní kurzy Školy paměti probíhají v sobotu v pros- torách Malostranské besedy v termínech 15. 1. 2011 nebo 12. 2. 2011, vždy od 10.00 do 17.00. Cena kurzu je 2.900,- Kč. Přihlásit se můžete na telefonu 606 411 115 nebo e-mailu info@kampomaturite.cz, případně přes naše stránky www.kampomaturite.cz/skola-pameti/ JaK vybraT neJlepŠí poMaTuriTní JazyKový Kurz 1. vyberte si školu, která má s pořádáním těchto kurzů praxi 2. porovnejte cenu kurzů včetně všech nákladů a také počet vyučovacích hodin (pozor na skrytá zkrácení výuky jako je studijní volno, testovací týden, atd.) 3. zjistěte, zda má škola stabilní tým kmenových lektorů, a jaká je jejich kvalifikace – vypovídá to o kvalitě školy 4. ověřte počet studentů ve skupině a jejich celkovou úroveň. Efektivita a rychlost výuky závisí právě na velikosti skupiny a na tom, zda vás nebude někdo brzdit nebo naopak bude příliš napřed 5. prohlédněte si školu, třídy, využijte možnosti účasti na předváděcí hodině, zjistěte metody výuky, reference nebo možnosti ukončení kurzu zkouškami a podobně.

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí 75 sPĚvÁčEk jazyková škola – učebny můstek, nám. míru, Pražského povstání, anděl a dejvická Adresa: nám. Míru 15, 120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 2 160 00 Praha-Dejvice Telefon: 800 100 620 E-mail: skola@spevacek.info www.jazykovka.info pomaturitní studium anGliČTiny a JaponŠTiny pro školní rok 2011/2012 se statusem studenta na základě vyhlášky MŠMT. Moderní uČebny u MeTra • učebny ve čtyřech lokalitách v blízkosti metra • využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet) • v každé učebně WIFI zdarma inTenzivní výuKa, Mezinárodní zKouŠKy • malé studijní skupiny • výuka s rodilými mluvčími • důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám • sleva 10 % na závěrečné zkoušky PET, FCE a CAE doprovodný proGraM • volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU, Příprava na OSP Scio, Příprava na LF UK • pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia) • pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) Finance, slevy, sluŽby zdarMa • možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek • sleva 10 % na učebnice • sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy • stolní voda během vyučování zdarma • ISIC karta zdarma • vrácení školného při přijetí na VŠ GaranTuJeMe váM vysoKoŠKolsKý přísTup!

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí76 Partnersekce:AKCENTInternationalHousePrague BOhEmia institut ... škola pro život ... Adresa: Tuklatská 3 100 00 Praha-Strašnice Telefon: 274 776 256 724 173 829 E-mail: info@bi.cz www.bi.cz BOHEMIA INSTITUT je členem aivd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), zakládajícím členem rady pro cizojazyčné vzdělávání a členem Hospodářské komory Čr. specialisTa na poMaTuriTní vzdělávání ...již 20 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz JazyKovÉ poMaTuriTní sTudiuM: anGliČTiny, něMČiny, FrancouzŠTiny Či ŠpanělŠTiny (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: Aj, Nj, Šj, Fj, Ij, Rj) JednoleTÉ inTenzivní denní sTudiuM • pro čerstvé maturanty i další zájemce •vstupní rozřazovací testy, všechny pokročilosti • možná kombinace s odbornými předměty (níže uvedené moduly u akreditovaných kvalifikací) • statut studenta – letošní maturanti, finanční dotace –„starší zájemci“ • výborní čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace • vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok- gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka výuKa v ModernícH uČebnácH blízKo MeTra • vše„pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese • multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení •snadné parkování u objektu cerTiFiKáTy, výuKa dle evropsKÉHo reFerenČníHo ráMce • cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – nadprůměrná úspěšnost našich absolventů • ve vyhl. MŠMT, mezinárodní certifikace studia IES (London) • konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZDARMA sTudenTsKý servis, dalŠí výHody • splátky školného bez navýšení ceny i výhodný studentský úvěr •zajištění učebnic školou na zálohu – velká finanční úspora •kurz literatury, kurzy přípravy naVŠ, literární soutěže •výlety do hor, GB i jinam, hudební večery a studentské párty •studijní pobyty v zahraničí – kompletní servis •ISIC karta, kontakty na ubytování pro mimopražské odbornÉ aKrediTovanÉ KvaliFiKace ManaGeMenT, obsluHa pc • 2-3 semestry, prezenční i dálkové • akreditace MŠMT, mezinár. certifikáty IES • moduly: právo, psychologie, personalistika,marketing, finanční trhy, účetnictví,... slevy při závaznÉ reGisTraci: NIC NERISKUJETE- školnéVám vracíme při přijetí naVŠ na základě smlouvy! • do 31. 3. – 6000,-Kč • do 30. 4. – 5000,-Kč • do 31. 5. – 4000,-Kč • do 30. 6. – 3000,-Kč • do 31. 7. – 2000,-Kč • do 31. 8. – 1000,-Kč slavíMe 20 leT- slavTe s náMi :) Široký výběr jazyků v centru Prahy Pomaturitní studium Jak se tváříte Vy, když máte použít cizí jazyk? Status studenta ISIC karta zdarma E-learning AJ zdarma Vrácení školného při přijetí na VŠ Zkušení a kvalitní čeští a rodilí lektoři Jazykové kurzy pro každého! * Platnost kupónu do 30. 6. 2011, slevu nelze kombinovat s jinými slevami SLEVA 3 500 Kč! www.presto-skola.cz Jsme akreditovaným centrem pro mezinárodní zkoušky z angli tiny a n m iny. Rozsah: 4 vyu ovací hodiny denn (20 vh týdn ) Místo konání: u ebny p ímo v centru m sta moderní multimediální vybavení a wi-fi možnost úhrady ve splátkách všechny výhody studenta, ISIC karta za azeno do vyhlášky MŠMT R S možností p ípravy na certifikát JJs zzzzk www.hello.cz PRÜFUNGSZENTRUM GOETHE-INSTITUT Rozsah: 4 vyu ovací h Místo konání: u ebny R M hodiRozsah: 4 vyu ovacíR SLEDUJTE AK NÍ CENY NA INTERNETU a získejte atraktivní výhody Pomaturitní jazykové studium 2011/12 ANGLI TINA, N M INA, ŠPAN LŠTINA Telefon: 777 143 556 Email: info@hello.cz ICQ: 249 284 704 OSTRAVA - BRNO - OPAVA entru m sta -finí a wi- Nejlepší ceny v kraji

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí 77

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí78 Partnersekce:AKCENTInternationalHousePrague Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

jazyky a studium v zahraničí 79

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/

Škola, která je všude s vámi I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management www.unicorncollege.cz Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe

http://www.floowie.com/cs/cti/casopis-kampomaturite-12-leden-2011/