ETM 7/8 2014https://sberrandgirl.com/

Nové PLC Modicon M221 âasopis ETM najdete na internetu:www.etm.cz, e-mail:redakce@etm.cz, hala@etm.cz Odborn˘ magazín pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro Roãník 24/2014 Cena 115 Kã/4,19 EUR 7-87-8 Samsung GALAXY K zoom MPM-GW – univerzální brána Freecom mSSD Modicon M221

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 X

https://sberrandgirl.com/

Milí čtenáři, vítám Vás u dalšího, tentokráte prázdninového dvojčísla, časopisu Elektrotechnický magazín č. 7-8. To že jsou prázdniny neznamená, že je máme i my v redakci. Sami se přesvědčíte, že všechny rubriky zů- staly nejen zachovány, ale také jsou napěchovány informacemi a zase jen informacemi. Nedávno jsem hovořil s mým slovenským přítelem, soud- ním znalcem ze Slovenské repu- bliky panem inženýrem Jánom Meravým, který mi položil otázku„... prosím tě řekni mi, jak jste měli toVaše motto, o těch informacích…“ Tak jsem jemu, a teď to činím i Vám, připomenul… „Informace nestojí mnoho, ale jejich nedo- statekVásmůžepřijítdraho.“ Je to motto, které používáme mnoho let ve své práci jako motto firmy a má nám připomínat, jakou cenu pro nás mají informace. Takže co jsme pro Vás v tomto čísle připravili? Především zají- mavosti a výrobky společnosti Schneider Electric, které začínají již představením Nového PLC Modicon M221, nové generace průmys- lového řízení, na titulní straně, a pokračují uvnitř čísla jednak detaily k novému PLC Modicon M221, ale také představením nového iBMS systému SmartStruxure - Lite, což jsou nové systémy pro technolo- gie budov, pro efektivní využívání energií, snižování realizačních ná- kladů a zvyšování komfortu pro uživatele. Více si přečtěte sami uvnitř čísla. Samozřejmě, že jsme na Vás nezapomněli s testem odborné způsobilosti aVy, kteří jste si již zvykli na inteligentní systémy řízení, najdete ve Vašem časopise 2. díl Inteligentní elektroinstalace Ego-n®, který je tentokrát věnován Osvětlení, žaluziím a roletám. Když jsem připomínal v úvodu, že všechny rubriky budou zacho- vány, tak jako další důkaz mohu vyzvednout rubriky věnované pro- jektantům, automatizační technice, kde se představují miniaturní fotoelektrické senzory pro průmysl zdravotnické techniky… Spo- lečnost Siemens Vás na stránkách časopisu seznámí s ovládáním a sledováním logického modulu na dálku prostřednictvím SMS. Jsem přesvědčen, že mnoho z Vás hledá vždy po otevření časopisu uvnitř čísla další z vyhledávaných a oblíbených rubrik… Z praxe pro praxi.Tentokrát jsme do ní zařadili zavádění programu údržby s vy- užitím infračervené termografie a já sám tipuji, že Vás zaujme člá- nek, který má zajímavý, nevšední název… Proč výrobní podniky mají vysoké účty za energii? PROTOŽE CHTĚjí…, a stejně i prak- tické články jednak od pana ing. Jána Meravého Posudzovanie bez- pečnosti prevádzky elektrických inštalácií a ich revízie v bytových domoch vzhľadom na potrebu predĺženia životnosti… Neméně za- jímavý článek, který na toto téma navazuje je o bytových požárech od elektroinstalace a napsal je pro nás kpt. Bc. Ondřej Sanža Šafrá- nek z Technického ústavu požární ochrany. V rubrice elektrické stroje a pohony je detailně rozebrána pla- netová převodovka jako nejvhodnější produkt v oblasti pohonů, podívejte se sami. Rubriku uzavírá článek společnosti Konzult Praha Použití měničů INVT řady GD 100 a GD 200. Další novinky, zajímavosti o seminářích a novinkách společnosti Samsung a dalších se dovíte ve druhé polovině čísla. Jsem velice rád, že opět díky spolupráci našich příznivců, dopisovatelů, před- ních odborníků z oboru elektrotechniky, předních odborných ma- nažerů firem a podniků i naších dopisovatelů máte před sebou další číslo časopisu, na který se vyplatilo čekat.Věřím, že nám prominete určitý časový posun ve vydání a plně si vše vynahradíte přečtením obsahu časopisu. Děkuji Vám za pochopení. Moje motto pro toto číslo je od Antoine de Saint-Exupéry „člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.“ Přeji nám všem, abychom měli vždy dost sil. Váš Ing. Pavel Hála vydavatel a šéfredaktor časopisu Elektrotechnický magazín hala@etm.cz Elektrotechnický magazín 7-8/2014 úvODníK 3 Redakce časopisů ETM, PRO Revize a PRO Projektanty si vás dovolují pozvat na XI. Celostátní setkání revizních techniků el. zařízení, projektantů, energetiků, pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby ELTECH 2014 spojené s individuální výměnou zkušeností, výstavou elektrických prvků a zařízení, praktickými ukázkami měření a odbornými exkurzemi. 15. až 18. září 2014 Hotel Kamzík • Karlov, Malá Morávka CíLEM AKCE: Cílem akce je pokračovat v tradici doškolovacích kursů pro revizní- techniky el. zařízení, pro pracovníky elektroúdržby a projektanty oboru elektro, pořádaných v minulosti fi rmou Ing. Pavel Hála Elek- tromanagement Brno, dále seznámit přítomné elektrotechniky z nejčastějšími závadami na elektrickém zařízení zjišťovanýmiTech- nickým ústavem požární ochrany. Současně na akci získáte důležité, aktuální a praktické informace z oboru elektro, legislativy v oboru elektro a přehled o normách ČSN a způsobu jejich aplikování a pro- vádění revizí. Důležitou součástí setkání je vzájemná výměna zku- šeností mezi revizními techniky, pracovníky v oborech elektro a pracovníky státního odborného dozoru TI ČR. Vše je doplněné praktickými ukázkami měření, revizí a diagno- sttikou pomocí moderních měřících prostředků světových výrobců. AKCE jE uRčEnA: Především pro všechny revizní techniky, projektanty, pracovníky elektroúdržby a pracovníky elektroúdržby a pracovníky BOZP, od- povědné za výrobu, provoz a údržbu el. prvků a zařízení. Dále také pro podnikatele v oboru elektrotechnika, zájemce o zvýšení od- borné způsobilosti v elektrotechnice. Akce současně slouží i jako doškolovací kurz v rámci odborného vzdělávání. Generální partnerství: Pražská energetika., ČEPS a.s., .Niedax Group XI. celostátní setkání elektrotechniků ELTECH 15. – 18. září 2014

https://sberrandgirl.com/

AKTuALITY 5 TP-LINK otevřel nové logistické centrum v Brně 7 Vše co jste chtěli vědět o satelitní televizi 8 Průmyslové LED svítidlo Vigilant 8 Novým ředitelem EIC společnosti Eaton se stává Engelbert Hetzmannseder 9 Dial Telecom loni hospodařil se ziskem 24,3 milionů 10 ZTE společně s firmou OFA dodá technologii pro výstavbu optické sítě Z PRAXE PRO PRAXI 12 Posudzovanie bezpečnosti prevádzky elektrických inštalácií 16 Bytové požáry od elektroinstalace MĚřICí PříSTOjE 19 Termodiagnostika elektrických strojů, rozvodů, systémů a technických zařízení budov ELEKTROEnERGETIKA 21 Proč výrobní podniky mají vysoké účty za energii? Protože chtějí. 23 Nová verze ERP systénu PREMIER ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY 26 Inteligentní elektroinstalace EGO-n. Osvětlení, žaluzie, rolety 28 Koncepty osvětlení pro různé oblasti použití AuTOMATIZACE 31 PLC Modicon M221 33 Siemens nabízí kapalinou chlazené moduly AIM pro měniče Sinamics S120 34 TEST ODbORné ZPůSObILOSTI AuTOMATIZACE 36 Panasonic:Miniaturnífotoelektrickésenzory 37 Ovládání a sledování logického modulu na dálku prostřednictvím SMS 38 Nový iBMS systém SmartStruxure-Lite, který vás nadchne 41 Ethernet po dvouvodičovém kabelu pro nová i stávající data 42 Zavádění programu údržby s využitím infračervené termografie PRO ELEKTRICKé STROjE A POHOnY 44 Planetová převodovka 48 Použití měničů INVT řady GD100 a GD200 KOnfEREnCE – vELETRHY 49 Mezinárodní konference IMPA 2014 nOvInKY A ZAjíMAvOSTI 52 Samsung získal ocenění evropského sdružení European Imaging and Sound Association v kategoriích chytrý telefon, fotoaparát a multiroom systém 54 Freecom představuje nový, ultra lehký, kompaktní, stylový a superrychlý SSD disk mSSD 4 ObSAH Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Z aktuálního čísla ETM

https://sberrandgirl.com/

5AKTuALITY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Existence logistického bodu umístěného v české republice zajistí lepší a především rych- lejší dostupnost produktů pro lokální trh než regionální sklad v Polsku. „Za vznikem centra stojí dlouhodobá snaha o poskytování kvalitních služeb pro všechny distributory společnosti TP- LINK a jejich obchodní partnery,“ říká Martin Rak, Channel Sales Manager společnosti TP- LInK pro čR a Slovensko. český TP-LInK se osamostatnil od Polska Jedná se zároveň o další důležitý krok v procesu budování lo- kální pobočky TP-LINK Czech s.r.o., k jejímuž vzniku došlo v prvním čtvrtletí 2014. Lokální entita s účinností od 1. 7. 2014 převzala veš- kerou odpovědnost nejen za logistiku a finance, ale také marketin- govou a obchodní podporu zákazníků v  České republice a na Slovensku. TP-LINK Czech s.r.o. v současnosti zaměstnává již 12 za- městnanců. Distribuční síť společnosti TP-LINK zůstává nadále beze změn – v České republice ji zajišťují společnosti ABC Data, AT Computers, Penta, Discomp a i4wifi. Na Slovensku řídí distribuci produk– tů značky TP-LINK společnosti Agem Computers a eD‘ system Slovakia. O společnosti TP-LInK TP-LINK je celosvětovým dodavatelem síťových produktů do- stupných ve více než 100 zemích světa. Za dominantní tržní podíl na čínském trhu a pozici největšího světového dodavatele WLAN řešení s tržním podílem ve výši 41,45 % (Q3 – 2013) vděčí inovativ- nímu přístupu oddělení výzkumu a vývoje, efektivní produkci a kva- litnímu řízení. Portfolio společnosti TP-LINK zahrnuje bezdrátové směrovače a adaptéry, bezdrátové přístupové body, 3G směrovače, ADSL modemy, adaptéry pro zapojení do domácí elektrické sítě, IP kamery, print servery, SOHO/SMB směrovače a SOHO/SMB switche. Další informace naleznete ve webové prezentaci společnosti na adrese www.tp-link.com/cz. Technická podpora k produktům společnosti TP-LINK je v provozu na e-mailech podpora@tplinkpartner.cz nebo support@tplinkpart- ner.cz. Pro technické dotazy lze využít také hotline na telefonním čísle (+420) 245 008 103. Obě služby fungují v pracovních dnech od 9,00 do 17,00 hodin. TP-LInK otevřel nové logistické centrum v Brně. Zajistí tak optimální dostupnost produktů pro čR a Slovensko Společnost TP-LInK, celosvětový dodavatel síťových produktů pro domácnosti a malé firmy, v prů- běhu července 2014 zprovoznila své nové logistické centrum, které je umístěno v brně. Centrum nyní zajištuje všechny dodávky pro české a slovenské distributory, jež byly dříve řešeny přes pol- skou pobočku společnosti TP-LInK.

https://sberrandgirl.com/

http://www.lionstortona.it/

https://sberrandgirl.com/

Satelitní televize, jak napovídá již samotný název, funguje na bázi přenosu televizního signálu prostřednictvím telekomunikač- ních družic umístěných na nízkých oběžných drahách kolem pla- nety Země. Aby ale měla družice co vysílat, musí k ní nejprve dorazit signál ze Země – ten je ke konkrétnímu satelitu odesílán prostřed- nictvím obřích parabolických antén v podobě mikrovlnného záření (tzv. uplink). Vzhledem k tomu, že by bylo vysoce neefektivní používat pro každý signál samostatný satelit, jsou družice vybaveny transpon- déry vyladěnými na různé frekvence.Těchto zařízení nese satelit řá- dově desítky, přičemž signály z uplinků jsou zpracovávány konkrétním transpondérem se shodnou frekvencí. Satelit přijímaný signál zesiluje a posouvá jeho frekvenci tak, aby se odlišovala od kmitočtu uplinku. Moderní satelity jsou případně schopny signál zpracovávat i dalšími způsoby. Vzápětí přichází na řadu druhá fáze přenosu (tzv. downlink), tedy odeslání zpracovaného signálu zpět k zemi. Přestože se může zdát, že jde o moderní technologii, satelitní přenos televizního signálu existuje již přes 50 let. V létě roku 1962 vynesly Spojené státy na oběžnou dráhu experimentální telekomu- nikační družiciTelstar 1, která se následně postarala o první satelitní přenos telefonních hovorů, faxů, ale především televizního vysílání přes Atlantik. Od té doby technologie pochopitelně pokročila, velmi vý- znamně narostl počet družic na nejrůznějších oběžných drahách a rozrostlo se i jejich využití, například pro přenos internetové ko- nektivity. Také původní analogová forma signálu začala být nahra- zována formou digitální. Samotný princip satelitního vysílání však od vynesení prvního Telstaru zůstává totožný. Zatím nepopsána v našem textu zůstala poslední, nejdůležitější fáze přenosu signálu – na vaši obrazovku. Pro zpracování signálu z družice potřebujete v prvé řadě odpovídající vybavení.To sestává ze dvou hlavních částí: paraboly a tuneru. Parabolická anténa (ji- nými slovy „talíř“) slouží ke sběru a soustředění relativně slabého signálu z oběžné dráhy do ohniska, v němž se nachází LNB (low- noise block downconverter) zařízení. LNB soustředěný signál zesi- luje a konvertuje na frekvenci, která je snáze přenositelná po koaxiálním kabelu. Ten pak vede z antény do tuneru, který je po- slední zastávkou signálu v průběhu cesty na obrazovku a probíhá v něm samotné zpracování na obraz a zvuk. Tuner může být integrovaný přímo v televizi, v set-top-boxu nebo satelitním přijímači.V případě šifrovaného vysílání, jímž si ně- kteří poskytovatelé chrání svůj placený obsah, se pak do speciálních přijímačů zasouvá karta, která tento obsah dekóduje. Proč byste však měli investovat do antény a přijímače (případně platit za jeho pronájem od poskytovatele), když můžete přijímat te- levizní signál z pozemních vysílačů? Odpověď je jednoduchá – satelitní televize vám toho může nabídnout mnohem více. V prvé řadě si na satelitu můžete naladit více programů. „Našim zákazníkům nabízíme šest základních balíčků programů a služeb v ce- novém rozpětí od 0 do 399 Kč měsíčně. V rámci nejvyššího z nich získají přístup k více než 85 kanálům,“ uvedl Zoltan Pinkola, regionální ředi- tel pro prodej a rozvoj obchodu společnosti UPC DTH, která pod značkou freeSAT poskytuje služby satelitní televize v České repub- lice a na Slovensku. Pokud preferujete kvalitní vysílání v HD rozlišení nebo byste si rádi zajistili 3D obsah pro vaši moderní televizi, nabídne vám sate- litní vysílání celou řadu zajímavých alternativ.Ve srovnání s pozem- ním vysíláním se vyznačuje také lepší kvalitou obrazu i zvuku.„Vyšší programový balíček neznamená jen větší množství programů, ale také prémiové kanály, HD kvalitu a v případě některých kanálů dokonce prostorový kinozvuk Dolby Surround 5.1. Příjemným bonusem je také příspěvekaž1500Kčnainstalacipotřebnéhovybavení,“ dodal Pinkola. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AKTuALITY 7 Vše, co jste chtěli vědět o SATELITní TELEvIZI Vše, co jste chtěli vědět na jakém principu funguje satelitní televize? jaká je historie a současnost satelitního vysílání? v čem tkví jeho výhody a na koho se obrátit, pokud si budete chtít satelitní televizi pořídit? Od- povědi na tyto i další otázky najdete v následujících odstavcích.

https://sberrandgirl.com/

Farmingdale, NJ (25.4.2014) – Dialight, jako lídr ve světě LED technologií představuje novinku v oblasti osvětlení – LED svítidlo Vigilant® se špičkovou účinností pro maximální návratnost investic a nižší celkové náklady vlastnictví. Se 125 lm/W a několika průlo- movými inovacemi poskytuje světelný tok 26 500 lm a svůj výkon opírá o, u Dialightu již téměř standardní, špičkovou desetiletou zá- ruku plného výkonu. Získáváte tak na více než desetiletí spolehlivý a bezstarostný výkon v nejdrsnějších průmyslových podmínkách na světě. Díky světové třídě společnosti Dialight v návrhu systému, LED technologii příští generace a pokročilé optické konstrukci, předsta- vuje nové LED svítidlo Vigilant® významný krok pro budoucnost energetické účinnosti v průmyslovém prostředí. Od uvedení prv- ního LED svítidla na trh v roce 2009, prodala společnost Dialight stovky tisíc svítidel a nastavuje tak po celém světě nejvyšší standard designu a spolehlivosti. „Dialight nadále vyrábí a dodává nejmodernější LED osvětlení pro průmyslové a nevýbušné aplikace po celém světě,“ říká Roy Bur- ton, generální ředitel skupiny Dialight.„Naši zákazníci mohou nyní těžit z dodatečných 25 % energetických úspor. Přechod na LED technologii je tak ještě zajímavějším podnikatelským rozhodnutím s velmi atraktivní dobou návratnosti s ohledem na modernizaci a zhodnocování průmyslových objektů.“ Vigilant je certifikován ATEX / IECEX pro nevýbušné prostředí. Standardní parametry jsou pro vstupní napětí 100-277 VAC, 6kV ochrany proti přepětí, krytí IP66/NEMA4X a určený pro provoz při okolních teplotách od -40 do +65°C, životnost L70>100 000 při tep- lotě okolí do +25°C. Chcete-li se dozvědět více o LED svítidleVigilant® navštivte www.di- alight.com/125LPW, pište info@fawootech.cz nová generace svítidel Dialight pro haly s vysokým stropem (High bay) je určena pro standardní průmyslové i nevýbušné (Ex) prostředí, vnitřní a venkovní použití a je vybavena desetiletou záru- kou na plný výkon. Svítidlo je k dispozici se střední a širokou optikou. Průmyslové LED svítidlo vigilant® s účinností 125 lm/W se zárukou výkonu 10 let PRAHA - Engelbert Hetzmannseder byl jmenován ředitelem Evropského inovačního centra Eaton (EEIC), které se nachází v Roztokách u Prahy. Nahra- zuje na této pozici Jana Vondraše, jenž nedávno společnost Eaton opustil. Pří- mým nadřízeným Hetzmannsedera je výkonný viceprezident a technolo- gický ředitel společnosti Eaton, Ram Ramakrishnan. Engelbert Hetzmannseder bude úzce spolupracovat s  regionálními podniky Eaton, výrobou, univerzitami a institucemi státní správy, aby zajistil inovativní řešení pro zákazníky společnosti Eaton a pod- pořil organický růst EEIC. „Engelbert je kreativní lídr orientovaný na výsledek. Ve společnosti Eaton působí již 19 let. Jeho znalosti technologií, produktů a procesů Eatonu budou klíčovým zdrojem pro růst a rozvoj našeho týmu,“ uvedl Ramakrishnan. Hetzmannseder odstartoval svou kariéru v Eatonu v roce 1995. Před jmenováním do pozice ředitele Evropského inovačního centra Eaton působil jako ředitel techniky v týmu Corporate Research and Technology. Před touto funkcí zastával různé technologické a stro- jírenské vedoucí pozice s rostoucí odpovědností v organizaci Elec- trical Components, inovačním centru Eaton a divizích Aerospace Controls, Industrial Controls, Residential Products v Americe a Power Distribution Components v regionu EMEA. Působil také jako vedoucí integrace výzkumu a vývoje v německém Bonnu v týmu podílejícím se na akvizici společnosti Moeller. Před příchodem do společnosti Eaton byl Hetzmannseder asis- tující profesor na Technické univerzitě ve Vídni. Je držitelem dokto- rátu v oboru elektrotechnika/spínací technologie z Technické univerzity ve Vídni. Další informace naleznete na www.eaton.com novým ředitelemEvropskéhoinovačníhocentra společnostiEatonsestáváEngelbertHetzmannseder Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AKTuALITY8

https://sberrandgirl.com/

Tržby z prodeje služeb a zboží společnosti Dial Telecom dosáhly v roce 2013 celkem 817,5 milionů korun. To představuje meziroční pokles o 4,3 % při odhadovaném poklesu výkonosti telekomu- nikačního trhu v ČR o 5-10 %. Nejúspěšnější segment pro Dial Tele- com představoval vysoce konkurenční trh datových služeb, tržby zde oproti loňsku vzrostly o 6,6 milionů korun. Ukazatel EBITDA (plus změna stavu rezerv) v roce 2013 dosáhl 194,1 milionů korun. Oproti loňsku Dial Telecom navýšil míru investic na 8,9 % z výnosů, to představuje 72,3 milionů korun. Hlavní ukazatele v letech 2011 až 2013 (v tis. Kč): 2011 2012 2013 výnosy 806 026 854 280 817 534 EbITDA (+ G) 194 714 222 594 194 122 Míra investic 8,8 % 8,3 % 8,9 % Zisk před zdaněním 43 125 65 304 24 292 Hotovost k 31. 12. 218 047 203 225 35 969 Počet zaměstnanců 122 125 124 Prioritní je stále trh datových služeb Z pohledu společnosti Dial Telecom zůstává nejvýznamnějším trh datových a internetových služeb, ze kterého loni pocházelo téměř 60 % tržeb. V této oblasti vzrostly tržby oproti roku 2012 o 6,6 mili- onů korun.V segmentu prodeje hlasových služeb DialTelecom loni utržil 278 milionů korun. „Pokles v tomto segmentu byl plánován a souvisí zejména s úbytkem zákazníků služeb CPS, tedy službou, kte- rou Dial Telecom provozuje po akvizici společnosti Volný,“ dodává k tomu Ivo Stach, finanční ředitel společnosti Dial Telecom a.s. výnosy ze služeb v letech 2011 až 2013 (v tis. Kč): 2011 2012 2013 Hlasové služby 265 989 (33 %) 335 398 (39 %) 278 000 (34 %) Datové služby a Internet 532 086 (66 %) 475 650 (56 %) 482 300 (59 %) Ostatní 8 060 (1 %) 43 232 (5 %) 57 200 (7 %) CELKEM tržby 806 026 (100 %) 854 280 (100 %) 817 500 (100 %) Rok 2013 ve znamení akvizic Dial Telecom loni pokračoval ve své filozofii rozvoje díky akvizicím úspěšných telekomunikačních firem. Dokončené strategické akvi- zice zahrnují společnosti MAXPROGRESS telco, s.r.o. aTelemetry Se- rvices, s.r.o. V roce 2013 společnost Dial Telecom realizovala také přeměnu společnosti fúzí sloučením se společností STAR 21 Ne- tworks, a.s. a přeměnu společnosti rozštěpením sloučením s pro- vozní částí podniku ET Telekomunikace, s.r.o. Financování nových akvizic bylo provedeno z vlastních zdrojů společnosti, případně s krátkodobým využitím kontokorentu. Více informací vám rádi poskytneme na stránkách http://www.dialt- elecom.cz nebo na níže uvedených kontaktech: Pavel Křižka Martina Setunská PR Manager Marketing Manager E: pavel.krizka@justC.cz E: martina.setunska@dialtelecom.cz H: www.justC.cz H: www.dialtelecom.cz just Communication s.r.o. Dial Telecom, a.s. Dlouhá 16 Křižíkova 36a/237 110 00 Praha 1 186 00 Praha 8–Karlín Dial Telecom loni hospodařil se ziskem 24,3 milionů. Skupina se rozrostla díky akvizicím čtyř telekomuni- kačních subjektů Praha, 24. června 2014 – DialTelecom, a.s., přední český poskytovatel datových a hlasových služeb, zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2013.výnosy z prodeje služeb a zboží činily téměř 818 mil- ionů korun, zisk před zdaněním dosahoval výše 24,3 milionů korun. uplynulý rok byl pro celou skupinu nejúspěšnějším v oblasti dokončených akvizic. Dial Telecom se rozrostl hned o čtveřici subjektů z řad tuzemských telekomunikačních firem a významně tak rozšířil záběr svého pod- nikání. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AKTuALITY 9

https://sberrandgirl.com/

Společná nabídka společností ZTE a OFA zvítězila u Nej TV ve vý- běrovém řízení. Ještě do konce letošního roku plánuje NejTV spustit služby na optických kabelech pro uživatele na Třinecku a Táborsku. Konečným cílem je do dvou let rozšířit nabídku těchto služeb do více než 5 500 českých domácností. Řešení FTTH oproti běžným metalickým sítím poskytne zákazníkům násobně vyšší rychlosti, spolehlivost přenosu dat a nízkou latenci signálu. Operátorovi pak přináší úspory nákladů na výstavbu a pro- vozování sítě. Dosah optického signálu je totiž oproti metalice v řádu desítek kilometrů. Řešení, s nímž ZTE zvítězilo, je navíc po- ZTE společně s firmou OfA dodá technologii pro výstavbu vysokorychlostní optické přístupové sítě, rozšíří tak pokrytí operátora nej Tv Nabídka se zaměří na zákazníky z řad českých domácností. Do dvou let bude mít optickou přípojku od Nej TV k dispozici více než 5 500 z nich. Společnost ZTE, světový výrobce síťové infrastruktury a mobilních telefonů, se bude podílet na rozvoji rychlého internetu po optických vláknech do českých domácností.Technologii fTTH (fiber- to-the-Home) od ZTE si zvolila společnost nej Tv, druhý největší český poskytovatel kabelové te- levize a internetu. Díky projektu budou mít tuzemské domácnosti k  dispozici připojení s přenosovými kapacitami až 150 Mbps. ZTE dodá řešení prostřednictvím svého českého partnera OfA, předního distributora komponent optických sítí ve střední Evropě. (zleva) Pavel Vočka (jednatel OFA), Petr Kolátor (projektový manažer OFA), Jaroslav Hanyk (generální ředitel Nej TV), Filip Kolář (Sales Director ZTE Czech) a Figo Wang (Country Manager ZTE pro Českou republiku) si připíjejí na úspěch budoucí spolupráce. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AKTuALITY10

https://sberrandgirl.com/

staveno na moderní technologii GPON (Gigabit Passive Optical Ne- twork). Mezi ústřednu poskytovatele a koncové zařízení uživatelů není v tomto případě třeba zapojovat žádné aktivní síťové prvky. „Poptávka po širokopásmovém přenosu dat není již dávno doménou pouze velkých podniků, nároky na přenosové kapacity raketově rostou také v domácnostech. Právě na tento trend naše nabídka Fiber-to-the- Home reaguje. Díky použitým technologiím ZTE budeme moci záka- zníkům garantovat nejvyšší možnou kvalitu osvědčenou v mnoha zemích světa za konkurenceschopné ceny,“ sdělil Jaroslav Hanyk, ge- nerální ředitel společnosti Nej TV a.s. Technologické zázemí ZTE je jedním ze světových lídrů mezi dodavateli infrastruktury pro pevné i mobilní sítě, který dokáže poznatky moderní vědy velmi rychle aplikovat do praxe. Společnost každoročně investuje do vý- zkumu a vývoje ve svých 18 R&D centrech po celém světě význam- nou část příjmů (jen v roce 2013 to bylo v přepočtu 24 miliard korun). V roce 2012 se ZTE rovněž stalo vůbec největším registráto- rem nových patentů na světě s 3 900 patentovými žádostmi. Rychlý internet v domácnostech jako měřítko vyspělosti zemí Dostupnost a využívání rychlého připojení k internetu v domácnos- tech je v dnešní době bráno v potaz při srovnávání technologické vyspělosti zemí. Snahu o  rozvoj vysokorychlostního internetu pro běžné uživatele proto dlouhodobě podporuje také stát pro- střednictvím programu Digitální Česko. V rozšířenosti internetu s rychlostí 30 Mbit/s a vyšší Česká republika loni pouze mírně překonala unijní průměr (údaje z výzkumu EU Dig- ital Agenda Scoreboard). V dosahu přípojek k takto rychlému inter- netu bylo 64 % českých domácností. Ač nad celoevropským prů- měrem, patřilo v tomto ohledu České republice až nelichotivé 22. místo mezi 30 sledovanými zeměmi. Více informací rád poskytne: Pavel Křižka PR Manager E: pavel.krizka@justC.cz just Communication s.r.o. Komunikační & PR agentura Dlouhá 705/16, Praha 1, PSČ 110 00 Dodavatelem technologie GPON pro záka- zníky Nej TV se stala společnost ZTE. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AKTuALITY 11

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 12 Z PRAXE PRO PRAXI Starnú ľudia, starnú byty, starnú domy. Elektrická inštalácia a elektroinštalačné prvky nie sú výnimkou. Je to prirodzené. Preto je treba venovať náležitú pozornosť okrem iného aj elektrickej in- štalácii a to nielen v spoločných priestoroch bytových domov ale aj vo vlastných bytoch. Tak ako je elektrina dobrý sluha, môže sa stať veľmi rýchlo zlým pánom. Následky sa môžu prejavovať zo začiatku drobnými poruchami, ktoré môžu neskôr prerásť do veľkých, ne- zriedka končiacich požiarom, či úrazom so stratou zdravia ale aj toho najcennejšieho – ži- vota. Človek je už taký, čo ho priamo ne- páli, snaží sa to odložiť.V prípade elektrickej inštalácie, aspoň v spo- ločných priestoroch, sa do nežnej revolúcie vykonávala preventívna údržba spojená s pravidelným doťahovaním hlavne hliníkových prúdových spojov a čistení vnútorných priestorov rozvádzačov.Vy- mieňali sa vyhriate svorky a svorkovnice v rozvodných zariadeniach za nové a pod.V dnešných časoch sa už preventívna údržba v obyt- ných domoch nerobí a odstraňujú sa len vyskytujúce poruchy a ha- várie. V bytoch je to podobné. Najčastejšie si spomenú nájomníci na svoju elektrickú inštaláciu keď ich vytopí sused. Pritom zostala do dnešných dní potreba v spoločných priestoroch obytných domov v pravidelných lehotách vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie revíznym technikom. Takže obyčajne spoločenstvo vlastníkov bytov vyberá revízneho technika vyhrade- ných technických zariadení elektrických, ktorý by im vykonal pravi- delnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku daného elektrického zariadenia. Po vzore našich politikov sa vyberie spomedzi uchádza- čov revízny technik, ktorý je najlacnejší. Všade vo svete platí zásada, že vybratý uchádzač musí predložiť referencie, u koho v poslednom čase identickú činnosť robil a to aj s kontaktom na konkrétneho zá- kazníka. Žiadateľ si to prakticky u tohto zákazníka preverí a až potom sa rozhodne. U nás to však neplatí. Rozhoduje najnižšia ponúkaná cena, nezriedka ide o klientelizmus, uplácanie a pod. Výsledkom je potom povrchne vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška, ktorá je v podstate úplne zbytočná, lebo nie je obrazom skutočného stavu elektrickej inštalácie. Dôsledky sa obyčajne rýchlo dostavia, keď niečo zhorí alebo vznikne úraz od elektrického zariadenia ... . Nájomníci, majitelia bytov si často kladú otázku? Je treba robiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie aj v by- toch či v rodinných domoch? Je všeobecne známe, že v bytoch, v ro- dinných domoch sa prakticky žiadna údržba nerobí. Často elektrická inštalácia je v nich dvojvodičová (sieť TN-C) urobená ešte hliníko- vými vodičmi, ktoré je treba z času na čas (aspoň 1x ročne) na spo- joch (v rozvádzači, v  zásuvkách a  pod.) doťahovať. Uvoľnený prúdový spoj sa môže časom zahrievať, čím môže vzniknúť požiar (pozor a to aj v zásuvke 230V v izbe za skriňou, v ktorej nie je nič za- pojené)! Otázku, či robiť odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektric- kej inštalácie v bytoch či v ro-dinných domoch rieši európska smer- nica STN ES 59009 (STN 33 1620): 2004, ktorá odpo-rúča aspoň každých 10 rokov ju pravidelne vykonávať. Je to vlastne preventívna prehliadka podobne, ako keď ideme k lekárovi, aby sme sa utvrdili či nám niečo nehrozí. Revízny technik pomeria impedancie vypínacej slučky na ochrannom vodiči a na- Posudzovanie bezpečnosti prevádzky elektrických inštalácií a ich revízie v bytových domoch vzhľadom na potrebu predĺženia životnosti Obr. 1 Hlavná domová skriňa

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 13Z PRAXE PRO PRAXI merané hodnoty napovedia v akom stave je elektrická inštalácia a prípadne navrhne potrebné opatrenia. Ako je to vlastne s elektrickou inštaláciou v obytných domoch?. Pre názornú predstavu. Elektrická inštalácia začína v hlavnej domo- vej skrini (viďobr.1), umiestnenej na verejne prístupnom mieste, kde sa nachádzajú hlavné poistky (obyčajne pre jeden vchod) obytného domu. Z hlavnej domovej skrine je vývod do jednotlivých krytých rozvádzačov (JOP) na jednotlivých podlažiach (viď obr.2) stúpačko- vým káblovým vedením. Stúpačkové vedenie na každom podlaží v  rozvodnej skrini JOP prechádza cez stúpačkovú svorkovnicu, z ktorej idú vývody k hlavným ističom bytov a z nich cez elektromer na meranie spotreby elektriny ide vývod do bytového rozvádzača (viď obr.3) príslušného bytu. V priestoroch každého vchodu byto- vého domu sa nachádza rozvádzač spoločných priestorov (osvet- lenie schodiska, pivničných priestorov, výťahu a pod.). Pri rekon- štrukcii sa zvykne vybudovať spoločný elektromerový rozvádzač (RE) umiestnený na prízemí, kde sa nachádzajú elektromery pre každý byt spolu aj s hlavnými ističmi (viď obr.4). Obr. 2 Krytý rozvádzač JOP na jednotlivých podlažiach Obr. 3 Bytový rozvádzač RB Obr. 4 Spoločný elektromerový rozvádzač RE pre všetky byty nachádzajúce sa v jednom vchode obytného domu Obr. 5 Nežiadúci návštevník v prípojkovej skrini Obr. 6 Nebezpečný rozvádzač pre bytovú jednotku

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 14 Z PRAXE PRO PRAXI Na elektrickú inštaláciu číhajú rôzne nástrahy. Napríklad ak prí- pojková skriňa alebo hlavná domová skriňa nie je dobre uzavretá alebo zamurovaná, môže sa dostať do jej vnútorného priestoru vo- trelec (napr.myš a pod.), ktorá tam môže vyvolať poruchu (viď obr.5) V niektorých bytových domoch sa nachádzajú ešte funkčné roz- vádzače, ktoré sú v horľavých drevených skriniach a tvoria časovanú bombu pre vznik požiaru v dome (viď obr.6). Je pomerne časté, že po rekonštrukcii bytového objektu (vý- mena vodovodného, plynového potrubia, ústredného vykurovania a pod.) sa objavujú poruchy krátko po ich výmene (cca do roka), že potrubie (najčastejšie vodovodné) začne na viacerých miestach tiecť (viď obr.7). Príčinou je, že vodoinštalatéri, plynári, kúrenári ne- koordinujú svoje práce s elektrikármi a v objekte bytového domu chýba dobré uzemnenie, pospájanie všetkých neživých vodivých častí a bludné (jednosmerné) prúdy si„pochutia“ na kovových po- trubiach, ktoré potom tečú. A teraz si ukážeme dva prípady, kedy môže byť elektrina v byte veľmi nebezpečná. v prvom prípade išlo o trojizbový bežný byt v obytnom dome. V kuchyni sa nachádzala chladnička, ktorá jedného dňa prestala fungovať. Domáci pán sa teda pobral k bytovému rozvádzaču RS, aby zistil, či niektorý z ističov nie je vypadnutý.Všetko bolo ale v po- riadku. Po chvíli si chcela domáca pani zomlieť kávu v elektrickom mlynčeku, ale ani v jednej z dvoch zásuviek v kuchyni mlynček ne- fungoval. Ako je to možné? Pýtali sa seba manželia, osvetlenie v byte funguje, zásuvky v izbách sú funkčné, len v kuchyni nefun- gujú. Bol teda zavolaný elektrikár, ktorý tlejivkovou skúšačkou zistil, že na nefungujúcej chladničke je na kovovej kostre fázové napätie 230V. Podobne fázové napätie 230V sa nachádzalo aj na ochrannom kolíku oboch nefunkčných zásuviek v kuchyni. Fatálne nebezpečenstvo bolo v tom, že keby sa niekto súčasne dotkol kostry chladničky a radiátora – rozdiel napätia 230V by ne- musel prežiť. Podobne, keby bol pripojený do hociktorej zásuvky 230V v kuchyni elektrický spotrebič (žehlička, mikrovlnka, fritovací hrniec a pod.), tento by tiež nefungoval, ale keby sa ho človek ná- hodou držal jednou rukou a druhou sa dotkol vodovodnej batérie, už by nebol medzi živými. Príčinou tohto stavu bolo prerušenie nulovacieho vodiča (PEN). Bolo treba nájsť miesto, kde došlo k jeho prerušeniu. V obývačke a v spálni boli zásuvky v poriadku.V detskej izbe bola jedna zásuvka v poriadku. Druhá sa nachádzala za skriňou. Však v nej nie je nič za- pnuté, podotkol pán domáci. Nedalo sa však nič robiť, skriňa sa mu- sela odtiahnuť. A príčina bola na svete.V nej sa nachádzal prerušený nulovací vodič, (viď obr.8). Fázový neprerušený vodič pokračoval do dvoch zásuviek 230V v kuchynskej linke a z nich do zásuvky 230V, kde bola pripojená chladnička. Cez chladničku sa fázový vodič dostal na kostru chlad- ničky a cez ochranný kolík zásuvky na ostatné ochranné kolíky zá- suviek naspäť až po zásuvku 2 v detskej izbe, kde došlo k prerušeniu vodiča PEN. Prerušenie vodiča PEN v zásuvke 2 v detskej izbe bolo spôsobené zlým kontaktom Al vodiča v svorke zásuvky 230V, čím došlo k zahrievaniu tohto spoja až na takú teplotu, že došlo k od- páleniu vodiča PEN zo svorky. Takéto havárie spojené s prerušením vodiča PEN sú v starších bytoch dosť časté a tým nebezpečné. Preto len pripomínam, aké je dôležité vykonávať pravidelné odborné pre- hliadky a  odborné skúšky aj v  bytových jednotkách obytných domov. v druhom prípade mohli byť dôsledky prerušenia nulovacieho vodiča ďaleko tragickejšie, na-koľko hrozila deštrukcia obytného domu od výbuchu plynu. Obr. 7 Poopravované tečúce vodovodné potrubie (na troch miestach) napadnuté bludnými prúdmi a meranie veľkosti tečúceho jednosmerného bludného prúdu (0,55A) Obr. 9 Prasknutá prívodná plynová hadica k plynovému šporáku Obr. 8 Prerušenie nulovacieho vodiča PEN v zásuvke 2 v detskej izbe

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 15Z PRAXE PRO PRAXI Jeden večer v jednom z bytov obytného domu prišla manželka za manželom do obývačky, že v kuchyni niečo syčí. Manžel sa pobral do kuchyne ale nepočul nič. Skontroloval vodu, ale tá nikde netiekla. Pobral sa teda do priestoru WC, kde v bytovom jadre uzavrel plyn. Manželka mu zakričala, že už to nesyčí. Odtiahol teda šporák so slo- vami, keď nemáš plyn, nemusíš mať ani elektrinu. Ako však vytiahol prívodnú vidlicu od šporáka zo zásuvky 230V, v byte nastala tma. Pri kontakte s opletenou gumovou hadicou (viď obr.9) zistil, že je poriadne horúca. Privolaný technik z rozvodných závodov po otvorení rozvádzača JOP na chodbe pred bytom zistil, že na stúpačkovej svorkovnici bol úplne odpálený hliníkový vodič PEN (viď obr.10). Očistil svorku, pri- pojil ho a opäť sa v byte svietilo. Následný deň privolaný technik - plynár demontoval plynovú hadicu k sporáku s opletením proti mechanickému poškodeniu. A tá mala na gumovej časti dierku. Namontoval novú plynovú hadicu (viď obr.11) a všetko bolo opäť v poriadku. Čo sa vlastne stalo? V rozvádzači JOP na chodbe došlo k odpá- leniu nulovacieho vodiča PEN. To sa mohlo stať aj pred niekoľkými dňami. Elektrická inštalácia v byte si zobrala„zem“ z plynového po- trubia cez opletenie prívodnej gumovej hadice vedúcej k šporáku a z neho cez prívodnú šnúru sa dostala takáto„zem“ do elektrickej inštalácie bytu. Opletenie gumovej hadice nemohlo pretekajúci prúd vydržať, takže sa zohrialo na vysokú teplotu, ktorá bola príči- nou prasknutia prívodnej hadice k plynovému šporáku. Poviete si nič neobvyklého. No keď si predstavíme, že by plyn unikal dlhšiu dobu a niekto z domácich by išiel v noci na toaletu, stačilo by zapnúť vypínač osvetlenia a nahromadená výbušná zmes plynu so vzduchom by bola iniciovaná iskrou z vypínača a následný výbuch by rozmetal budovu po okolí. Ďalšie nebezpečenstvo hrozilo viacerým domácnostiam v stú- pačke, že na neživých vodivých častiach šporákov sa mohlo objaviť nedovolené dotykové napätie, ktoré mohlo byť životu nebezpečné. Tento prípad dopadol našťastie pre obyvateľov obytného domu dobre. Výkričníkom za ním je fakt, že pred desiatimi dňami bola v tomto obytnom dome vykonaná pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie spoločných priestorov re- víznym technikom, ktorý bol vybratý spomedzi uchádzačov ako naj- lacnejší!!! Čo by mali nájomníci z toho, keď by takýto revízny technik skon- čil v žalári? Stratené životy by už nikto nevrátil. v tomto príspevku som nemal v úmysle vyvolať medzi oby- vateľmi obytných domov paniku, ale žiaľ realita je taká, ako som ju popísal. Prosím urobte si z toho každý svoj úsudok. Ing. Ján Meravý, Revízny technik VTZE, projektant a súdny znalec, LIGHTNING – služby elektro Trenčín Obr. 10 Miesto prerušenia vodiča PEN na stúpačkovej svorkovnici (prvá sprava) v rozvádzači JOP na spoločnej chodbe obytného domu Obr.11 Stav po výmene prívodnej plynovej hadice k šporáku. Výmene predchádzalo pripojenie vodiča PEN do stúpačkovej svorkovnice v rozvádzači JOP na chodbe

https://sberrandgirl.com/

Požár od mechanicky poškozené zásuvky (ilustrační obrázek) K požárům v elektrických rozvodech NN nejčastěji dochází vli- vem tří jevů: 1. přetížení obvodu, které vzniká v důsledku nadměrného odběru el. proudu 2. neodborného zásahu do rozvodů el. Instalace 3. nedbalé nebo neodborné provedení elektrických rozvodů V prvním případě se často stává, že uživatel potřebuje k roz- vodné síti připojit více spotřebičů, které mají celkový výkon větší než ten, na který je rozvod navržen. Tato skutečnost sama o sobě požár nezpůsobí, protože při několikanásobném překročení jme- novitého proudu jističe dojde k jeho odpojení. Obvod je tedy chrá- něn. Pokud je celkový proud protékající obvodem jen o trochu menší, jsou jeho vodiče dlouhodobě zatěžovány. Důležitou úlohu v těchto případech hraje používání vícezásuvkových prodlužova- cích kabelů většinou nízké kvality a to zapojených za sebou. Zkrátka pokud je už volná pouze poslední zásuvka lze do ní připojit další ví- cezásuvkovou „prodlužovačku“. Dochází tak k zapojení velkého množství spotřebičů, k velkému odběru a tím ke vzniku velkých proudů. Tepelné namáhání, které vzniká v důsledku proudového zatížení, se nejvýrazněji projevuje v místech nejslabšího průřezu vo- dičů obvodu. K nárůstu teploty dochází v největší míře ve vodičích, které byly neodborně připojeny k el. rozvodu prostoru. Časté jsou například případy, kde majitel použil vodič dimenzovaný na napětí 12 V! Zahřívání vodiče se zvyšuje do té doby, než dojde k vznícení izolace vodiče. Teplota vznícení izolace vodičů se pohybuje okolo 410 °C. Pokud se v blízkosti nachází další hořlavé soubory, teplota hoření izolace většinou postačuje k jejich zapálení a tím ke vzniku požáru. Svorkovnice uzlů obvodu a svorkovnice zásuvek (nebo„prodlu- žovaček“) jsou místem, kde také často dochází ke vzniku požárů. U Al rozvodů dochází ke vzniku přechodového odporu díky vlast- nosti hliníku pod tlakem kontaktů pomalu „vytékat“. Tento jev má za následek přechodový odpor, díky němuž vzniká teplo, které není svorkovnice spoje obvodu schopná odvést. Svorkovnice je uložena v těžce hořlavém plastovém pouzdře, takže se jeví jako bezpečná. Víčko, které tuto krabičku svorkovnice kryje, je však vyrobeno z běž- ného plastu který po vznícení hoří a odkapává na zem. Pak už pouze záleží na přítomnosti hořlavých materiálů pod tímto uzlem elektro- instalace. U novějších Cu rozvodů může k uvolnění kontaktů svor- kovnic dojít díky kombinaci únavy materiálu společně s tepelným namáháním, nebo což je nejčastější vlivem mechanického poško- zení zásuvky. K tomu dochází tahem za prodlužovací kabel, nebo napájecí kabel spotřebiče, což způsobuje vyvrácení zásuvky pří- padně povytažení prodlužovacího kabelu z koncovky. Často se jedná o samotné vyvrácení zásuvky opírajícím se nábytkem. Toto mechanické porušení spoje zásuvky může způsobit přechodový odpor na kontaktech zásuvky, nebo na její svorkovnici, popřípadě přímo zkrat. bYTOvé POŽáRY od elektroinstalace. technické závady nedbalost úmysl jiné 42% 32% 4% 22% Uveďme zde jeden z konkrétních případů, který se stal na začátku roku 2008 v Praze 6, kde byl požárem zcela zničen ro- dinný dům v hodnotě pěti miliónů korun. Jednalo se o případ, kde měl majitel na jednom pozemku dva rodinné domy. Jeden starý již zkolaudovaný, druhý nově postavený, těsně před ko- laudací. U již zkolaudovaného domu byl majiteli odpojen elek- trický proud z důvodu neplacení účtů za elektřinu. Rozhodl se proto, že použije rozvodnou skříň umístěnou na obvodové stěně novostavby, ze které zatím napájel pouze zařízení sta- veniště. Z této skříně vedl venkem po trávě, přes strom a plů- tek kabel, který zapojil do své pojistkové skříně ve starém domě. Takto provizorní vedení používal několik týdnů s tím, že mu občas vypadávaly pojistky. Jeden večer, kdy si šel za- kouřit ven před dům, uviděl, jiskření a malé plameny v místě umístění rozvodné skříně na obvodové stěně novostavby. Byla velká smůla, že ten večer foukal silný vítr. Než stihl zavolat pomoc a provést prvotní hasební zásah, rozšířil se požár na celý dům, který byl z velké části tvořen dřevěnou konstrukcí. Při bližším zkoumání odebraných vzorků elektroinstalace bylo Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Z PRAXE PRO PRAXI16

https://sberrandgirl.com/

Ke „zkratu“ dochází často přiskřípnutím napájecího kabelu spo- třebiče například pod nábytek. Tlakem pak dochází k porušení izo- lace žil v kabelu a jejich následnému spojení. Vznik zkratového proudu je doprovázen zejména tepelnými účinky. Tepelné účinky se projevují rozžhavením vodičů, stárnutím až spá- lením izolace, vytavením nedokonalých spojů apod. Může rovněž dojít ke vzniku jiskření nebo elektrického oblouku. Elektrický ob- louk, jehož teplota je vzrůstající v závislosti na jeho časovém úseku působení, způsobuje nadměrné přehřátí předmětů v jeho blízkosti, tavení, případně rozstříknutí kovů. Tepelnými účinky dochází k za- pálení izolace a hořlavých předmětů v okolí místa zkratu. K porušení izolace jednotlivých vodičů také dochází jejich ne- odbornou instalací. Mnoho vodičů natěsnaných na sebe tak, aby se vešli do těsného prostoru například průchodky ve stropě, může způsobit porušení izolace jednotlivých žil a vzniku zkratu. Špatné upevnění vodičů v podhledu strou se díky váze kabelů stává po delší době nebezpečné. Častý problém nové výstavby je nedostatek místa na velké množství kabelů. Zejména velkým nešvarem je svazování různých druhů kabelů do svazků, které se pak díky tomu často zahřívají. Protipožární ucpávka sice zabrání šíření požáru, ale pro uživatele je větší problém nefunkční zařízení. Samostatnou kapitolou důvodů kdy požár vzniká, je neodborný zásah do jistících prvků. U starších rozvodů, kde svojí funkci plní po- jistky, velice často dochází k opravě spálené pojistky pomocí jaké- hokoliv drátu. Lze se setkat i odpojeným jističem, který vlivem přetížení často vypínal a tak způsoboval jeho majiteli„starosti“. Při běžném využívání rozvodu elektroinstalace, který je prove- den podle všech platných norem, je riziko vzniku požáru téměř za- nedbatelné. Problém nastává při sklonech o neodborné vylepšení rozvodu, tendenci přetěžování obvodu a bezohledné zacházení s napájecími kabely jednotlivých spotřebičů. Tyto skutečnosti ve- doucí ke vzniku požáru jdou často ruku v ruce. Pokud má někdo po- třebu připojit velké množství spotřebičů, neobejde se bez vícezásuvkových prodlužovacích kabelů. Účinky přetěžování ob- vodu působí na jeho nejslabší místa (svorkovnice, kontakty spojů). Svorkovnice zásuvek rozvodu, na které působí i mechanické namá- hání v důsledku občasného zakopnutí o kabely které se v naprosté většině případů nacházejí na zemi zamotané do sebe, je namáhána ještě více. A pokud dojde k upravení pojistky, nebo jističe, který občas v důsledku velkého proudového namáhání vypne, nastávají ideální podmínky ke vzniku požáru. Nezbývá než jen podotknout, že si lze snadno představit, v jakém stavu mohou být elektrické spotřebiče, pokud k nim jejich majitel přistupuje stejně, jako při„vylepšování“ rozvodů elektroin- stalace. Text: Bc.Ondřej Sanža Šafránek, Foto: Radek Kislinger, archiv Technického ústavu požární ochrany a HZS hl.m. Prahy Grafy a kresby: Ing. Jiří Hošek v Technickém ústavu požární ochrany v Praze zjištěno, že došlo ke vzniku přechodového odporu na jednom ze šroubových spojů, kterým byl připevněn zmiňovaný venkovní kabel. Ve výsledném posudkuTechnického ústavu bylo uvedeno, že k montážnímu provedení u dodaného vzorku v tomto pří- padě hlavně provedení šroubových spojů nebyly výhrady. Jed- nalo-li se však o prozatimní zařízení, platí pro tato zvláštní ustanovení dané normou ČSN 34 10 90. Prozatimní elektrická zařízení se zřizují podle čl.11 této normy pouze pro krátko- dobá nebo účelová zařízení. Dále podle čl. 16 této normy se prozatimní elektrická zaří- zení nesmějí zřizovat pro trvalé napájení obytných objektů ob- čanské výstavby. Před připojením prozatimního zařízení na veřejnou rozvodnou síť musí být provedena výchozí revize (čl. 23 ČSN 34 10 90) a po dobu provozu musí být pod pravidel- ným dozorem pověřeného pracovníka znalého s výšší kvalifi- kací. V protokolu o odběru vzorku je dále uvedeno, že kabel byl volně veden po trávníku. Toto provedení je v rozporu s článkem 27c,d normy ČSN 34 10 90. Zvláště článek 27d při- kazuje zajistit vodiče tak, aby připojovací svorky byly odleh- čeny od tahu vodičů a tím byly zajištěny proti nežádoucímu rozpojení. Právě nedodržení této zásady bylo v tomto případě příčinou vzniku přechodového odporu na výstupní svorce elektroměru a následnému vzniku obloukového výboje. Druhý spoj zprava, po účinku obloukového výboje. Je viditelně odhořelý. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Z PRAXE PRO PRAXI 17

https://sberrandgirl.com/

SVODI E BLESKOVÝCH PROUD A P EP TÍ www.citel.cz

https://sberrandgirl.com/

Správná funkce, bezpečnost a bezproblémový provoz jsou hlav- ními požadavky na jakékoliv technické zařízení, od elektrických roz- vodů v rodinném domě až po technologické systémy a zařízení výrobních závodů průmyslových podniků. Splnění těchto poža- davků, obzvláště v rámci údržby továrních prostor a zařízení, vyža- duje pravidelnou péči a úsilí, spojené mnohdy s nemalými investicemi tak, aby byla zajištěna efektivita a kontinuita výroby, ne- zbytná pro konkurenceschopnost na globálním trhu. To je jedním z důvodů, proč se v posledních letech na poli údržby prosazuje prediktivní diagnostika technického vybavení po- mocí infračervené termografie. Získává na popularitě díky celé řadě výhod, mezi něž patří např. zkrácení času nutné odstávky výroby pro provedení prací údržby a s tím související snížení nákladů na tuto údržbu. Prediktivní termodiagnostika Typická prediktivní údržba zahrnuje úkoly jako vibrační analýza strojů, akustická a ultrazvuková analýza a infračervená termografie elektrických systémů. Ta je používána především k identifikaci hor- kých míst. Standardně se horká místa detekují například pomocí termočlánkových senzorů. Tato měření jsou však limitována na odečty teplot jednotlivých bodů a nenabízí celkový pohled na za- řízení. Naproti tomu termografie využívající snímkování v IR oblasti vytvoří teplotní profil celého objektu (viz obr. 1). Typickými oblastmi použití termodiagnostiky v rámci výrobního závodu jsou testy elek- trických rozvaděčů, vybavení pro distribuci vysokého napětí, mo- torů a souvisejících ovladačů, transformátorů a kontrolních panelů. Termodiagnostika je také další cestou k identifikaci přehřívajících se míst v elektrickém obvodu a získání lepšího přehledu o celkovém stavu daného systému (viz obr. 2). Obr. 1 – Termosnímek elektromotoru Obr. 2 – Termosnímek elektrické rozvodné skříně Termodiagnostika elektrických strojů, rozvodů, systémů a technických zařízení budov Prediktivní údržba Preventivní údržba nutná/akutní údržba Popis Průběžné monitorování Pravidelná údržba. Provádí se pouze nebo periodická Systém je vypnut nebo tehdy, když se závada inspekce zařízení zastaven i v případě, již objeví a systém k odhalení případných že není akutně ve fázi selže/je vyřazen symptomů možného selhání sekundárním jištěním selhání výhody Údržba může být Pravidelná údržba dle Méně monitorovací prováděna za plného předem daného a inspekční práce pro chodu zařízení, čas rozpisu, náklady na personál údržby, potřebný k opravě se celkovou údržbu jsou eliminuje nutnost zkracuje, náklady na pod kontrolou vytvářet plány údržby celkovou údržbu jsou redukovány nevýhody Různé monitorovací Stále vysoké náklady Neočekávané výpadky a inspekční metody na údržbu, některé a opravy přerušují kladou vyšší nároky součástky jsou výrobu, riziko na personál údržby měněny, ačkoliv jejich prodloužení času životnost ještě neskončila odstávky při potřebě speciálních náhradních dílů, celkové náklady na údržbu jsou velmi vysoké Tabulka č.1 - Srovnání metod údržby Elektrotechnický magazín 7-8/2014 MĚříCí PříSTROjE 19

https://sberrandgirl.com/

Přístroje pro termodiagnostiku Přístrojů určených k provádění měření a diagnostiky pomocí in- fračervené technologie je na trhu k dispozici široká škála. Jednotlivé přístroje se mohou lišit v mnoha ohledech a parametrech počínaje kvalitou snímání a zobrazení přes rozlišení snímků, množství nabí- zených funkcí, dodávané příslušenství a konče softwarem pro ná- sledné zpracování a vyhodnocení snímků na PC. Před nedávnem uvedl na trh svůj nový přírůstek v oblasti ter- modiagnostiky také největší světový výrobce měřicí a testovací techniky, společnost Keysight Technologies Inc.. Konkrétně se jedná o termokameru Keysight u5855A TrueIR Imager, která ve své třídě vyniká nejen svými parametry, ale i velmi příjemnou a so- fistikovanou ergonomií a v neposlední řadě také příznivou cenou. Hlavní parametry termokamery Keysight u5855A TrueIR Efektivnírozlišení320x240pixelůpomocí technologie Fine Re- solution, díky níž je přístroj schopen zobrazit více detailů měřeného objektu. Jedná se o technologii, která pomocí sofistikovaných vý- počtů „multi-frame“ snímků doplňuje a zaostřuje obraz, eliminuje nepřesnosti způsobené např.„třesoucí se rukou“ a zároveň odstra- ňuje zrnitost a šum v obraze. Výsledkem je tedy jasnější a ostřejší 320x240px radiometrický JPEG IR snímek. Objekt je možné měřit již od vzdálenosti 10 cm, což umožňuje zaměřit se i na malé kompo- nenty nebo součástky, které jsou blízko u sebe. Pomocí 4-násob- ného digitální zoomu je možné komfortně provádět měření hůře přístupných nebo vzdálenějších míst a rychle a jednoduše tak od- halit případné závady. Další velmi užitečnou vlastností jsou rozší- řené zabudované nástroje pro měření a analýzu (možnost individuálního nastavení funkcí tlačítek rychlého přístupu, průběžný monitoring teplot v automatickém výrobním procesu, provádění ana- lýzy). Teplotní citlivost 0,07 °C a teplotním rozsah -20 až +350 °C je zárukou velmi přesných měření a diagnostikování sebemenších odchylek teploty. Přehledný a uživatelsky přívětivý je také software TrueIR Analysis and Reporting Tool, který je zdarma ke stažení z webových stránek společnosti Keysight, v němž je možné pře- hledně a jednoduše provádět analýzy snímků pomocí bohaté na- bídky funkcí, nastavit korektivní parametry, alarmy či na základě vložených údají vygenerovat revizní zprávu. Na všechny přístroje Keysight se vztahuje plná 3-letá záruka, v případě termokamery U5855A je možné do 30.11.2014 získat záruku na 5 let. Keysight u5855A TrueIR Imager splňuje všechny požadavky pro moderní diagnostiku, revize a údržbu v oblastech průmyslu, staveb- nictví, elektroniky, distribuce elektrické energie i v medicínském vý- zkumu. V České republice působí společnost KeysightTechnologies Inc. prostřednictvím společnosti H TEST a.s., která je jejím prémiovým autorizovaným distributorem. Na www.htest.cz získáte více infor- mací o nabízených produktech a řešeních. Termokamera Keysight U5855A TrueIR Náhled TrueIR Analysis and Reporting Tool Elektrotechnický magazín 7-8/2014 MĚříCí PříSTROjE20

https://sberrandgirl.com/

V současné době je nutné mít přehled nejen o základních pa- rametrech, jako je měsíční spotřeba, čtvrthodinové maximum, popř. účiník. Je nezbytné sledovat mnoho dalších parametrů a tyto para- metry zaznamenávat, popř. vytvářet zprávy o stavu energetické sítě a jejích částí v závodě. Měřené veličiny již dávno nejsou sinusové. Parametry definované v normě ČSN EN 50160, které je třeba do- držovat, jsou již postupně kontrolovány distribuční společností a nedodržení uvedených limitů může být pokutováno. Nyní je třeba sledovat veličiny, jako jsou napěťová nesymetrie, poklesy a překmity napětí, flicker (flikr, blikání, kolísání úrovně světla) a úroveň harmo- nických složek, a to nejen z důvodu případné neshody s dodavate- lem elektrické energie a zhoršování parametrů sítě, ale především z důvodu úspor. Například napěťová nesymetrie uvnitř závodu vede k větším ztrátám na motorech. Již při poměrně malých hodnotách nesyme- trie značně rostou ztráty na motoru. Při 3% nesymetrii mají motory ztráty větší až o 12 %. Problém neřeší ani použití měničů.Ty sice od- straní nesymetrické napájení motoru, ale samy jsou napájeny nesy- metricky, posune se jejich pracovní bod a produkují zvýšenou úroveň harmonických složek.Vyšší harmonické složky zvětšují ztráty ve vedení, ve vinutí motorů i distribučního transformátoru. Poklesy a překmity napětí proti jmenovité úrovni, vytvářené připojováním těžších spotřebičů, zase ovlivňují technologická zařízení, jako jsou automaty PLC, roboty i počítačové sítě, jejichž poruchy zvyšují ná- klady na údržbu. Proč výrobní podniky mají vysoké účty za energii? PROTOŽE CHTĚjí. Hlídání čtvrthodinového maxima úspory nepřinese Pracovníci energetických oddělení, popř. ekonomického vedení firem, skloňují úspory ve všech pádech, ale málokdo začne tím základním. Aby bylo možné snižovat spotřebu elektrické energie, je nutné spotřebu nejprve znát. nyní však nestačí znát jen měsíční spotřebu podle elektroměru nebo ji sledovat sice průběžně, ale pomalými wattmetry či analyzátory v hlavní rozvodně závodu. úspory spočívají jinde než v pouhém hlídání čtvrthodinového maxima a případném odpojování velkých spotřebičů pro zabránění jeho překročení. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTROEnERGETIKA 21

https://sberrandgirl.com/

Tedy aby bylo možné začít šetřit, je nutné měřit, monitorovat a archivovat údaje v dostatečné míře. Lze tak předejít nejen sporům s dodavatelem elektrické energie a pokutám, ale rovněž je možné získat průběžný přehled o stavu technologie z hlediska parametrů ovlivňujících přímo nebo nepřímo spotřebu elektrické energie, popř. také o možných poruchách této technologie. Pro měření parametrů sítě je na trhu množství analyzátorů, které měří a zaznamenávají různým způsobem. Z hlediska použití je možné rozdělit je do dvou základních skupin: na analyzátory ruční, vhodné především pro údržbu výrobních zařízení a zjišťování zdrojů rušení, a analyzátory (monitory) pevně instalované.Tyto analyzátory bývají instalovány v důležitých distribučních uzlech, např. v trans- formovnách a rozvodnách, kde je třeba trvale sledovat stav roz- vodné sítě. Z hlediska způsobu měření a případného záznamu dat lze ruční a pevně zabudované přístroje nejčastěji charakterizovat jako pří- stroje, které měří v reálném čase a analyzují naměřené hodnoty, vět- šinou podle požadavků normy ČSN EN 50160, a takto získané údaje ukládají do paměti. Nevýhodou tohoto řešení je, že v případě po- třeby není možné z naměřených údajů získat parametr, který nebyl před měřením nastaven. Jiný způsob, který umožní ze zaznamena- ných údajů o proudech a napětích dodatečně určit kterýkoliv po- třebný parametr, je metoda digitálního záznamu průběhu signálů jednotlivých fází, napětí a proudů. Problémem je, že při vzorkování dostatečném pro dobrou přesnost měření a bez ztráty detailů, tedy alespoň 1 024 vzorků na jeden cyklus 50 Hz a pro osm vstupů, je třeba obrovský paměťový prostor v řádu terabytů na hodinu zá- znamu. Na rozdíl od již popsaného způsobu vytváří nové verze analy- zátorů, například Elspec nebo Fluke, nepřetržitý záznam všech na- pětí a proudů se vzorkovací rychlostí až 1 024 vzorků na jednu periodu měřeného signálu (při 50 Hz tedy 20 ms). Díky tomu jsou schopny zachytit i krátké přechodné děje. Ukládání obrovského množství dat získaných při takovém záznamu je řešeno jejich kom- presí. Není však použit běžný způsob komprese dat známý z tech- niky PC. Je použita speciální patentovaná procedura PQZIP, kdy je ukládána změna Fourierova obrazu daného průběhu. V případě, že jsou vstupní veličiny „klidné“, je potřeba datového prostoru mini- mální. Objeví-li se v síti např. krátký přechodový děj, množství dat vzroste, nicméně stále je vzorkováno plným počtem vzorků. Před provedením analýzy z takto uložených dat, např. podle ČSN EN 50160, jsou nejprve rekonstruovány příslušné průběhy bez ztráty detailů a poté provedena analýza.Tímto způsobem je možné beze- ztrátově zaznamenat do paměti 16 GB jeden celý rok záznamu s mi- nimálně osmi kanály a kdykoliv zobrazit analyzovaná data až na úroveň jednotlivých vzorků. „Pravidelné sledování stavu elektrické sítě umožňuje odhalit nevy- váženost sítě, chybné fungování výrobních zařízení, odhalit nadby- tečné zatížení motorů a předcházet výpadkům elektronických řídících procesorů.“ říká jaroslav Smetana, zakladatel a ředitel společ- nosti blue Panther. „Díky znalosti stavu sítě lze také naplánovat roz- dělení zátěže strojů s vysokou spotřebou a následně snížit limit odběru elektrické sítě. V případě, že již odběry překračují povolený limit lze je tímto způsobem snížit a ukončit placení penále za překračování povo- lenéhomaxima.Účetzaelektrickouenergiinenínákladem,kterýpouze roste. Vhodnými postupy lze výrazně snížit,“ dodává J. Smetana. Zpracováno podle podkladů firmy Blue Panther, Stanislav Přibyl. 22 ELEKTROEnERGETIKA Elektrotechnický magazín 7-8/2014

https://sberrandgirl.com/

23ELEKTROEnERGETIKA Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Modernizovaný design Nejviditelnější změnou, kterou nová verze PREMIER system X5.1 přináší, je kompletní obměna grafické podoby úvodní obrazovky i většiny ostatních komponent uživatelského rozhraní. Design nyní spoléhá na jednoduchost a lepší přehlednost. Modré pozadí je do- plněno transparentními a logičtěji strukturovanými panely a zálož- kami. Sekce programu jsou ilustrovány odpovídající ikonou, nejdůležitější položky pak příslušnými klávesovými zkratkami pro rychlý přístup. Redesign si klade za cíl poskytnout uživatelům lepší ergonomičnost a podstatně zrychlit a zpříjemnit jejich práci. Systém se nyní může pochlubit také podporou širokého spektra zobrazo- vacích jednotek včetně retina displejů a obrazovek s rozlišením HD (720p), FullHD (1080p) i nejnovějších displejů s rozlišením 4k. Panel aktuálních upozornění a výstrah Do nově představené verze byl implementován také praktický panel „aktuálně“. Uživatele informuje o aktuálních upozorněních a výstrahách v reálném čase. Po vzoru sociální sítě Facebook uživa- tele systému PREMIER na důležité události viditelně upozorní ikony v pravém horním rohu hlavní lišty. Ta je viditelná ve všech sekcích nová verze ERP systému PREMIER: moderní design, mobilní miniaplikace pro sledování výkonnosti firmy i podpora 4k displejů vývojáři ryze českého podnikového a ekonomického informačního systému PREMIER dnes před- stavili novou verzi programu pro nadcházející rok. nejviditelnější změnou je kompletní redesign uživatelského rozhraní, přibyla rovněž informační lišta „aktuálně“, která o nových událostech a upozorněních informuje ve stylu sociální sítě facebook. Denní informace o hospodaření firmy poskytnou nové přehledné ukazatele.

https://sberrandgirl.com/

a modulech systému. Zaměstnanci tak nikdy nezmeškají důležité informace o: • novinkách v programu, • nové legislativě, • dokladech v prodlení, • podlimitních zásobách, • přihlášení zaměstnanců s infor- macemi o aktivitě, • narozeninách a svátcích zaměst- nanců a obchodních partnerů, • zprávách modulů Workflow a E- agent • a mnoha dalších. Grafické znázornění denní výkonnosti firmy včetně miniaplikace V nejnovější verzi X5.1 přibyl také praktický ukazatel výkonnosti firmy. V přehledné formě umožní pověřeným zaměstnancům sle- dovat, jak se v daný den firmě po obchodní stránce dařilo, a jak spo- lečnost oproti plánu plní stanovené cíle. Přehled rovněž umožňuje srovnání výkonnosti firmy oproti předešlým dnům. Srovnávat lze denní tržby, počet nových objednávek, vystavených faktur apod. Díky propojení se všemi databázemi systému jsou údaje aktualizo- vány v reálném čase. Vývojáři PREMIER system si pro zákazníky při- pravili také praktickou mobilní aplikaci, výkonnost firmy tak mohou sledovat například obchodníci„v terénu“ nebo manažeři na služební cestě. Aplikaci lze stáhnout pro mobilní operační systémy iOS a An- droid. Celkově nová verze PREMIER system X5.1 obsahuje více než 50 dalších změn a vylepšení. Jejich společným cílem je zejména zrych- lení a zpříjemnění práce uživatelů, vyšší přehlednost a bezproblé- mová adaptace nových uživatelů. Zákazníkům PREMIER system bude update na novou verzi k dispozici v druhé polovině listopadu letošního roku. Více informací naleznete na www.premier.cz nebo na níže uvede- ných kontaktech: Pavel Křižka PREMIER system PR Manager obchodní oddělení E: pavel.krizka@justc.cz E: obchod@premier.cz; info@premier.cz H: www.justC.cz H: www.premier.cz just Communication s.r.o. PREMIER system, a.s. Dlouhá 16 Saturnova 1197/1 0110 00 Praha 1 104 00 Praha 22 - Uhříněves Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTROEnERGETIKA24

https://sberrandgirl.com/

25

https://sberrandgirl.com/

Dokonalá regulace osvětlení pro příjemnou atmosfé- ru. Ovládání žaluzií, rolet a vrat pro komfort a pohodlí. Vytvořte si vlastní světelné scény pro každou místnost a denní dobu nebo činnost, kterou chcete vykonávat. Těšte se na příjemné ranní vstávání i večerní klid. V 1. díle jsme se věnovali představení inteligentní elektro- instalace Ego-n® a seznámili se s obecnými vlastnostmi sys- tému. Tentokrát se budeme věnovat konkrétněji ovládání osvětlení a žaluzií. Osvětlení Automatické spínání osvětlení, denní nebo noč- ní režim, stmívání žárovek, halogenových žárovek, vhodných zářivek a svítidel s LED. Osvětlení podle nálady nebo podle vaší činnosti? Jistě a snadno. Svítí se vždy tam, kde se nacházíte, a v takové inten- zitě, jakou potřebujete. Osvětlení lze řídit centrálně, individu- álně nebo automatickým snímačem pohybu. A v noci? Žádné chození po tmě a hledání vypínače. Příjemné tlumené osvět- lení vám posvítí na cestu. Dětem můžete nalepit bezdrátový vypínač např. na pelest postele, zkrátka tam, kde není možné vést kabel. Akční členy pro ovládání osvětlení Pro spínání osvětlení nabízí systém několik druhů spína- cích aktorů. Čtyřkanálový - 10 A na kanál, a osmikanálový, také 10 A na kanál. Oba se montují do rozvaděče na DIN lištu. Pro montáž do instalační krabice KU68 je k dispozici jednokanálo- vý vestavný 10A. Pokud chceme světelné okruhy i stmívat, na- bízí se také několik řešení. Klasické žárovky, halogenové žárov- ky a žárovky s transformátory, vinutými i elektronickými, lze ovládat pomocí dvoukanálového stmívacího aktoru 2× 300 W. Při správném nastavení interních parametrů umí ovládat i stmívatelné zářivkové a LED kompaktní světelné zdroje. V pří- padě potřeby ovládání větších výkonů lze oba kanály propojit a aktor pak pracuje v režimu 1× 600 W. Další možností je říze- ní osvětlení pomocí standardu 1 - 10 V. Pro tyto případy jsou v systému dva akční členy. Dvoukanálový se dvěma reléový- mi výstupy pro napájení předřadníků nebo čtyřkanálový bez spínacích relé. Všechny stmívací akční členy jsou určeny pro montáž na DIN lištu. Žaluzie, rolety Naprogramované ovládání žaluzií a rolet, auto- matické vytažení podle východu slunce či zatažení při soumraku. Inteligentní elektroinstalace Ego-n®– 2. díl Osvětlení, žaluzie, rolety V celé místnosti můžete jediným snímačem (chytrým vypínačem) ovládat osvětlení, rolety, žaluzie nebo měnit světelné scény. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY26

https://sberrandgirl.com/

V celém domě, nahoru nebo dolů. Již žádné obíhání jed- notlivých místností. Pusťte sluníčko domů tak, jak potřebujete. Rolety a žaluzie lze ovládat centrálně (celý dům) nebo indivi- duálně po místnostech, patrech či jednotlivých oknech. Lze je programovat podle slunečního svitu, ročních období a časové- ho programu. A to není vše. Ego-n® vyhodnocuje fyzikální veli- činy a reaguje. Např. v případě větru zatáhne venkovní žaluzie či markýzy a ochrání je před poškozením. Když přichází déšť, zavře střešní okna a zakryje bazén. Akční členy pro ovládání žaluzií a rolet Pro ovládání střídavých pohonů žaluzií a rolet je k dispozici šestikanálový akční člen na DIN lištu, pro montáž do instalační krabice KU68 jednokanálový vestavný. Pokud je vyžadováno ovládání pomocí stejnosměrných pohonů, je k dispozici šesti- kanálový akční člen na DIN lištu. Částečná montáž Systém Ego-n® může být stejně dobře využit i jako částeč- né řešení instalace, jedná-li se například pouze o rekonstrukci ovládání žaluzií. Pro řízení žaluzií či předokenních rolet v rodinném domku stačí osadit do rozváděče dva základní prvky systému – Modul řídící a Modul napájecí a dále pak alespoň jeden šestikanálový Modul žaluziový. V každém místě, kde budou jednotlivá okna ovládána lokálně nebo centrálně, instalujeme tlačítkové sní- mače, propojené pouze sběrnicovým kabelem KSE 224. Pak již jen zbývá správně nastavit vazby mezi jednotlivými snímači a kanály Modulu žaluziového. Jednotlivá okna můžeme sdru- žit i do skupin podle světových stran a tyto skupiny pak ovlá- dat samostatně. Pokud se jedná o venkovní žaluzie a markýzy, doporučujeme systém doplnit Snímačem rychlosti větru, kte- rý v případě silného poryvu vytáhne žaluzie, sroluje markýzy a ochrání je tak před poškozením. Pověstnou třešničkou na dortu může být použití snímače venkovního osvětlení, který bude pootáčet lamely žaluzií až po rozednění nebo automaticky spouštět žaluzie po setmění či pro zaclonění. Automatické zaclonění může přinést i úspo- ry. Zabrání-li přeslunění a přehřátí nízkoenergetického domu, ušetříme za odvětrání a klimatizaci. Systém ovládání žaluzií lze kdykoliv jednoduše rozšířit či doplnit o bezdrátové radiofrekvenční ovládače. Ty najdou uplatnění tam, kde nechceme nebo nemůžeme použít sběr- nicový kabel (skleněné stěny, pelesti dětských postýlek, opo- menutá ovládací místa v již dokončeném domě apod.) nebo prostě jen pro naše pohodlí – ovládat kterékoliv žaluzie z po- hovky v  obývacím pokoji pomocí ručního radiofrekvenčního ovládače. V příštím díle se můžete těšit na podrobnější informace o ovládání topení a spotřebičů. Schéma zapojení pro skupinové a centrální ovládání žaluzií. A Centrální ovládání západní stěna Modul spínací 4× 10 A, řadový Modul spínací 8× 10 A, řadový Modul stmívací, dvojkanálový, řadový Modul výstupů 2× 0(1) - 10 V, řadový Modul žaluziový, vestavný Modul žaluziový, řadový Modul spínací 1× 10 A, vestavný Centrální ovládání východní stěna Vizualizace a centrální ovládání Modul napájecí Modul řídicí Modul žaluziový KSE 224 Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY 27

https://sberrandgirl.com/

28 ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Koncepty osvětlení pro různé oblasti použití na veletrhu light+building 2012 ve frankfurtu nad Mohanem představila společnost Osram nejdůležitější novinky v oblasti všeobecného osvětlování. v sedmi oblastech použití de- monstrovala nový vývoj sahající od komponentů až po kompletní řešení osvětlení. „V prů- běhu minulých let se Osram úspěšně profiloval jako plnohodnotný dodavatel světelných zdrojů a svítidel a nyní nabízí komplexní řešení celé řady potřeb zákazníků“, říká Klaus-Günter ven- nemann, výkonný ředitel obchodní divize General Lighting společnosti Osram. Posun směrem k digitální technologii osvětlení nabízí celou škálu nových možností, zejména pokud vede k řeše- ním. Aby bylo možné využít těchto příležitostí v širokém měřítku z důvodu profilace společnosti Osram jakožto pl- nohodnotného dodavatele, bylo nutné uvažovat o dalších potřebách zákazníků: Pro tento účel společnost uspořádala celosvětově více než 50 000 konzultačních dnů v maloob- chodních prodejnách a také celoevropské roadshow pro asi 7 000 designérů osvětlení, architektů a elektrikářů. Vý- sledkem těchto diskuzí byl vývoj osvětlovacích produktů a služeb, které uspokojí potřeby trhu v nejrůznějších ob- lastech použití. Světlo pro maloobchod: úspěch a faktor ceny Osvětlení je klíčovým faktorem úspěchu maloobchodu: ať už se jedná o butik nebo pult s lahůdkami v supermar- ketu, zákazníci si koupí produkty pouze tehdy, pokud si je mohou důkladně prohlédnout osvětlené odpovídajícím a příjemným způsobem. Současně však osvětlení předsta- vuje cenový faktor, protože otevírací doba obchodu může být velmi dlouhá, což znamená vysoké náklady na energii a údržbu. Navíc je v maloobchodě nutné flexibilní řešení osvětlení, protože produkty je nutné neustále vystavovat jiným způsobem, aby přitahovaly pozornost zákazníků. Na veletrhu light+building 2012 společnost Osram pre- zentovala řadu bodových svítidel Lunis SL pro použití v ob- chodech. Řada SL je vhodná zejména pro výrazné bodové nasvícení produktů na prodejní ploše. Tato svítidla lze po- užít jako bodová svítidla instalovaná v lištách a nebo sví- tidla s úzkým paprskem instalovaná na otočném kloubu. Účinného osvětlení je dosaženo pomocí integrovaných modulů LED nebo výbojek o vysoké intenzitě světla.Verze LED používá Light Engine Prevaled Core Z2, které lze cha- rakterizovat dlouhou životností až 50 000 hodin. Provedení pro výbojky o vysoké intenzitě světla je velmi vhodné pro světelné zdroje Osram Powerball Plus. Tyto výbojky o vy- soké intenzitě světla jsou oceňovány zákazníky pro jejich velmi dobré podání barev. Světlo pro maloobchod: řada bodových svítidel Lunis SL a – bodová svítidla instalovaná v lištách, b – svítidla s úzkým paprskem instalovaná na otočném kloubu Světlo pro průmyslové použití: halové svítidlo T16 Světlo na ulicích a ve městech: pouliční osvětlení řady Streetlight10 LED

https://sberrandgirl.com/

29ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Světlo pro průmyslové použití: potenciál vysoké účinnosti Pro pracovníky v průmyslových halách a skladištích je energe- ticky účinné osvětlení velmi důležité. Podle nedávné studie prove- dené německou poštou je osvětlení logistických center zodpovědné až za 80 % výdajů za elektřinu. Jednoduchá výměna a využití retro- fitů může velmi výrazně snížit náklady na jejich provoz. Pomocí ote- vřeného energetického auditu může společnost Osram analyzovat stávající systém a navrhnout efektivní alternativní řešení. Podle oblasti použití mohou pracovníci zvolit konvenční tech- nologii nebo LED. Společnost Osram prezentuje nové produkty z obou těchto oblastí: SvítidloT16 pro haly má účinnost více než 90 %. Lze je používat také v náročném prostředí o teplotě okolí až 50 °C. Elektronický předřadník určený pro průmyslovou oblast má život- nost až 100 000 hodin. Vysoce účinná halová svítidla High Bay LED jasně osvětlují haly, skladiště nebo montážní linky velkým světel- ným tokem o hodnotě 24 000 lm. Průměrná životnost 50 000 hodin u svítidel High Bay LED znamená jejich velmi snadnou, resp. mini- mální údržbu. Světlo v kancelářských budovách: lepší a účinnější díky vzájemnému propojení Pracovníci v  kancelářských budovách hledají taková řešení osvětlení, která šetří energii a současně napomáhají k soustředěné a produktivní práci. Z tohoto důvodu prezentuje společnost Osram novou řadu svítidel Mira. Jejich důmyslný systém pro řízení světla, tzv. prizmatická struktura, umožňuje umísťovat svítidla ve větších vzdálenostech bez oslňování. Svítidla Mira jsou k dispozici ve verzi se zářivkou (T5) a verzi s LED v řadě nejrůznějších velikostí. Navíc lze do nich integrovat senzory denního světla a senzory přítomnosti k zajištění optimalizované správy osvětlení. Pokud se pracovníci roz- hodnou pro řešení orientované na pracovní místa, pak je dobrou volbou Futurel LED. Takzvaná dvojitá asymetrická distribuce světla zaručuje kvalitně osvětlená pracoviště bez oslňování. Senzory den- ního světla a senzory přítomnosti mohou regulovat intenzitu světla podle osobních potřeb, světla v okolí a v závislosti na tom, zda jsou pracovníci skutečně přítomni. Pokud si správci budovy přejí využívat všech výhod a možností nabízených„inteligentní budovou“, je pro ně pravou volbou systém správy osvětlení Encelium. Kombinuje šest „strategií“ pro úsporu energie. Tyto strategie sahají od využívání denního světla až po in- teligentní časové plány nebo variabilní odpojování. Díky použití 3-D software Encelium“Polaris”může obsluha ovládat a monitoro- vat systém na celém světě prostřednictvím internetu. Ve spojení s elektronickým ovládáním nové generace DALI QTi DALI GII spo- lečnosti Osram systém Encelium zaznamenává spotřebu elektrické energie u osvětlení v reálném čase a díky tomu umožňuje přímé zá- sahy a využívání flexibilních levnějších tarifů. Pracovníci v kancelá- řích mohou individuálně regulovat osvětlení svých počítačových pracovišť. Světlo na ulicích a ve městech: orientované na budoucnost, udržitelné koncepce LED diody získávají své místo i v oblasti pouličního osvětlení. Avšak na městských úřadech vždy slýcháme dvě otázky: budou po- třebné náhrady dostupné i v následujících pěti letech, když bude nutné svítidlo pouličního osvětlení vyměnit například z důvodu zni- čení při autonehodě? Jak bude možné těžit z budoucích zlepšení výkonu technologie LED bez nutnosti výměny celého svítidla? Odpovědi na tyto otázky lze najít v modulární koncepci. Za- tímco provedení svítidla zůstává nezměněno, lze jednoduše vymě- nit pouze modul zdroje světla. Tato vlastnost snižuje náklady na vývoj a výrobu a má tedy pozitivní vliv na obchodovatelnost tohoto produktu. Navíc lze tato svítidla vždy osadit nejnovějšími modely technologie LED. Pouliční osvětlení řady Streetlight10 LED je zalo- ženo na této koncepci. Kromě již dostupných velikostí Mini a Midi existuje nejmenší verze Micro. Portfolio Streetlight10 LED nyní na- bízí také speciální moduly pro přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty. Světlo na sportovních arénách: správná intenzita světla pro lepší obraz Pro osvětlování stadionů a arén platí následující pravidlo: je nutné velké množství kvalitního světla, aby mohli jak diváci na místě, tak i fanoušci u televizních obrazovek sledovat zápasy v nej- lepším světle. Společnost Osram získala spoustu zkušeností v oblasti osvětlování stadionů a svoji kompetenci prokáže na novém národ- ním stadionu veVaršavě, kde bude probíhat zahajovací zápas letoš- ního evropského fotbalového šampionátu. Technologie LED je novinkou při osvětlování sportovních zařízení, protože dříve nebylo možné dosáhnout požadované intenzity světla. Na veletrhu Světlo pro průmyslové použití: High Bay LED Světlo v kancelářských budovách: Mira Světlo v kancelářských budovách: Futurel LED

https://sberrandgirl.com/

light+building 2012 byla prezentována plošná svítidla LED Fluter Sicompact FL Midi S. Umožňují záznam bez blikání při velmi zpo- maleném přehrávání pohybu (1 000 snímků za sekundu) a též vy- hovují požadavkům HDTV. Prototyp tohoto svítidla se již používá v Německu na Ratiopharm Arena v Ulmu.Tato plošná svítidla lze in- dividuálně ovládat prostřednictvím systému správy osvětlení po- mocí běžných protokolů DMX a je tedy možné dosáhnout osvětlení přizpůsobeného i jiným událostem. Světlo v hotelech a pohostinství spousta výhod díky přechodu k LED Moderní technologie LED se stále více prosazuje i v oblasti po- hostinství. Podrobná studie osvětlení prokázala, že technologie LED pokryje do roku 2016 asi polovinu trhu s osvětlením v oblasti po- hostinství. Hoteliéři a majitelé restaurací uvítají výhody svítivých diod, protože nabízejí dobrou kvalitu světla, poskytují příjemnou atmosféru a také přirozené barvy. Navíc umožňují dynamické efekty, které nabízejí velký potenciál při událostech, kdy mohou osvětlovat prostory množstvím nejrůznějších barev. Jsou-li použí- vány celodenně, což je typické pro hotely, pak je jejich vysoká ener- getická účinnost a dlouhá životnost činí cenově zajímavými. Retrofity, tj. nové zdroje světla do stávajících objímek, často před- stavují pro četné majitele restaurací vstup do světa LED. Nový svě- telný zdroj Parathom Pro MR16 Advanced nahrazuje konvenční halogenové žárovky MR16 až do 60 W, přičemž spotřebuje až o 80 % méně elektrické energie. Navíc je možné je stmívat. Světlo doma: vytváření barevné atmosféry Nejen v profesionální oblasti, ale i v domácnostech se poptávka po LED zdrojích stabilně zvyšuje. Jedním z pádných argumentů pro koupi je možnost měnit barvu osvětlení. LED ve spojení se systé- mem řízení osvětlení vytvoří v každé místnosti požadovanou ná- ladu. Na loňském veletrhu light+building 2011 prezentovala společ- nost Osram flexibilní pásky LED Deco Flex Light. Nyní Osram dále rozšířil svoji nabídku produktů pro individuální domácí použití: Volně stojící svítidlo Power Pole vytváří barevné akcenty. Je tvořeno kovovou tyčí o délce 1,5 metru s integrovanými optickými vlákny. Tato vlákna osvětlují stěny nebo i celou místnost. Barvy lze nastavit a ovládat pomocí IQ Light Control, nového systému řízení osvětlení Osram pro domácí použití. Díky tomuto systému lze svítidla ovládat jednotlivě anebo je možné definovat určité scény. Světlo v oblasti sportu: Plošné svítidlo LED Sicompact FL Midi S Světlo v hotelech a pohostinství Parathom Pro MR16 Advanced Světlo doma: volně stojící svítidlo Power Pole Ing. Ellen Benešová marketing manager OSRAM E-mail: ebenesova@osram.cz 30 ZAjíMAvOSTI PRO PROjEKTAnTY Elektrotechnický magazín 7-8/2014

https://sberrandgirl.com/

31AuTOMATIZACE Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Základem úspěchu všech PLC a LMC z The NEXT generation je jejich výkonný procesor (dodávající dostatek energie na řešení ná- ročných operací), velká paměť, značná flexibilita po stránce komu- nikačních rozhraní i vstupů/výstupů a intuitivní vývojové prostředí SoMachine. Hyperaktivní dvojčata Modicon M241 a Modicon M251 si již získala první příznivce z řad výrobců strojů (OEM), software So- Machine v aktuální verzi V4.1 si pak stáhly desítky uživatelů. Nastal čas uvést na český a slovenský trh benjamínka z nové generace – všestranný Modicon M221. Modicon M221: malý na pohled, velký svými činy V duchu The NEXT generation se i Modicon M221 převlékl do slušivé černé. Po hardwarové stránce se jedná o kompaktní PLC s 16 až 40 diskrétními a dvěma analogovými vstupy/výstupy (I/O) na zá- kladní jednotce (CPU). K dispozici je jak standardní, tak úzký modu- lární (tzv. book) formát. Svou konstrukcí a rozměry spadá Modicon M221 do kategorie tzv. mikrosystémů, nicméně výkonem procesoru s taktem 0,2µs na instrukci a 2MB pamětí typu Flash ji dalece pře- kračuje. Standardní i modulární základní jednotku lze dále osadit rozšiřu- jícími moduly řadyTM3. Kromě standardních diskrétních I/O zahrnuje nabídka také analogová měření základních průmyslových veličin (proud, napětí a teplota), řízení pohybu PTO s funkcí tzv. S křivky nebo ovládání 1 až 4 inteligentních spouštěčů motorů TeSys U. Zajímavou možnost představují speciální „červené“ moduly TM3S pro bezpečnostní funkce. Jsou založeny na bázi autonomních jednotek Preventa XPS AC / AF / AK a AFL. Přináší jednoduchou ob- sluhu a nekladou žádné nároky na programátora ve smyslu znalosti příslušných bezpečnostních norem, potažmo ručení za bezpeč- nostní aplikaci jako takovou. Zároveň plně těží z integrace do PLC – nabízí podrobnou diagnostiku i jednoduché ovládání. Užitečnou novinkou jsou – zejména při nasazení ve stísněných podmínkách – zásuvné moduly TMC2x, které se instalují přímo do těla CPU (nedochází tak ke zvětšení rozměrů PLC). Nabízejí rozšíření o dva analogové vstupy, další sériovou linku (např. pro připojení tis- kárny či čtečky čárových kódů) nebo speciální funkce pro vybrané aplikace – jeřáby, balicí stroje a dopravníky. PLC Modicon M221: malý na pohled, velký svými činy Podle starého čínského učení vládne roku 2014 kůň. Tomu je připisována jak všestrannost, hou- ževnatost a výkonnost, tak schopnost bez problémů překonávat překážky. uvedené charakteris- tiky jsou vlastní i The nEXT generation – nové generaci průmyslového řízení, kterou letos uvádí na český a slovenský trh Schneider Electric.v září se na startovací čáru postaví dlouho očekávaný Modicon M221. Analogové vstupy Sériový port Ethernet Slot pro SD kartu Přepínač Start/Stop Port pro USB Digitální vstupy/výstupy Komunikační připravenost demostruje Modicon M221 v provedení book (šířka pouhých 7 cm).

https://sberrandgirl.com/

Dostupná komunikační rozhraní a programování bez napájení? Z pohledu komunikačních rozhraní je Modicon M221 – coby platný zástupce The NEXT generation – nadstandardně vybaven. Pro komunikaci s dalšími komponentami stroje využívá klasickou sériovou linku. Díky osazení moderním rozhraním USB může i pro- gramování proběhnout bez komplikací (bez speciálního kabelu a všelijakých převodníků).„M221“ navíc disponuje užitečnou vlast- ností – pro nahrání aplikace není v tomto případě potřeba připojo- vat napájení. Například mistr údržby si může PLC v klidu tzv. nahrát u sebe v elektrodílně a pak ho jen osadit do rozváděče. Ve výbavě nového automatu samozřejmě nechybí Ethernet, který dovoluje daný stroj programovat a spravovat kdykoliv a od- kudkoliv. OEM tak neztratí se svými stroji kontakt, pracovníci údržby koncového uživatele pak dokážou důležitá data centralizovat na jednom místě – v jednom počítači. Pro případ, kdy není ethernetová síť k dispozici, má Modicon M221 v záloze ještě jeden trumf – slot na SD kartu. Pomocí standardní paměťové karty lze přenášet jak ap- likaci, tak firmware. Servopohony jsou jasným trendem. A Modicon M221 to s nimi umí! Synchronní motory s permanentními magnety jsou mezi výrobci strojů (OEM) čím dál oblíbenější. V jejich prospěch hovoří nejen menší rozměry (ve srovnání s klasickými motory), ale především vý- razně vyšší účinnost. Právě spotřeba energie je parametrem, který v poslední době zajímá každého koncového uživatele. Nelze totiž opomenout fakt, že pořizovací cena stroje tvoří typicky jen 2–3 % jeho celkových nákladů, zbytek„padne“ na spotřebu energie. Zpět k servomotorům, reps. servopohonům jako takovým. Mo- dicon M221 je již v základu vybaven funkcemi pro řízení servomě- ničů – typicky řady Lexium od Schneider Elecetric – pomocí PTO výstupů, a to včetně inteligentního rozběhu a doběhu bez rázů díky implementaci funkce„S křivek“. vývojové prostředí SoMachine basic je intuitivní a navíc mluví česky Dobré PLC nedělá jen kvalitní a výkonný hardware. Důležitou součástí je také jednoduché a intuitivní prostředí pro tvorbu apli- kace. Bohužel tento fakt řada výrobců opomíjí. Pro Schneider Elec- tric je ovšem špičková úroveň softwaru -konkrétně SoMachine – jednou z priorit. Složitější a/nebo časově kritické aplikace vyžadují výkonný hardware s celou řadou volitelného příslušenství, které disponuje nepřeberným množstvím specifických vlastností. Tomu také odpo- vídá rozsah a náročnost vývojového prostředí. Při řízení menších strojů by se ovšem takový software mohl lehce změnit v příslovečné dělo střílející na nebohého komára. Vývojáři Schneider Electric proto vzali vše dobré, co sofistiko- vané vývojové prostředí SoMachine obsahuje, vynechali zbytečné složitosti a dali vzniknout zjednodušenému softwaru SoMachine Basic. Programátoři v  něm získají intuitivní nástroj pro rychlou a snadnou tvorbu aplikací, navíc s lokalizací do českého jazyka. S pomocí integrované uživatelské příručky, pak mohou bez obav začít programovat i technici, pro které tato činnost není denním chlebem. Software SoMachine Basic si lze bezplatně stáhnout na www.schneider-electric.cz -> Užitečné odkazy -> Software k bez- platnému stažení. Zaměřeno na údržbu. Třikrát. Zejména pracovníci údržby ocení viditelný QR kód, který je na- tištěn na čelní straně každého PLC z The NEXT generation – Modi- con M221 nevyjímaje. Po jeho načtení se zobrazí www stránka optimalizovaná pro tablety resp. chytré telefony a nabídne základní údaje (včetně schémat zapojení), diagnostiku, obvyklé postupy (na- příklad výměnu baterie) i kompletní dokumentaci. Údržbu strojů, řízených některým ze zástupců The NEXT gene- ration, usnadňuje rovněž volně šiřitelný nástroj Controller Assistant. V několika přehledných krocích provede uživatele změnou firm- waru, případně uložením zálohy aplikace nebo jejím opětovným obnovením v případě poruchy řídicí jednotky. Zejména pro starší stroje je důležitá také zpětná kompatibilita PLC Modicon M221 se starším systémem Twido, potažmo s jeho rozši- řujícími moduly řady TWD, resp. TM2. V případě poruchy řídicí jed- notky Twido stačí nahrát zálohu aplikace do CPU Modicon M221 a tu pak osadit do rozváděče. Zbytek instalace, včetně rozšiřujících modulů, není třeba měnit. The NEXT generation – nová generace PLC a LMC z koncepce Ma- chineStruxure – dokáže citelně zvýšit výkon každého stroje. Navíc zpříjemní veškeré operace během celého jeho životního cyklu, od vývoje až po údržbu. Malý Modicon M221 je pak tím, kdo překvapí velkým výkonem a neuvěřitelnou všestranností. Martin Linhart www.schneider-electric.cz, www.schneider-electric.sk Modicon M221 (zcela vlevo) ve standardním provedení společně s rozšiřujícími moduly řady TM3. Zásuvné moduly se instalují přímo do CPU a rozšiřují možnosti PLC Modicon M221 například o další 2 analogové vstupy. Ke spojení užitečného externího displeje s PLC Modicon M221 postačí sériová linka. Vývojové prostředí SoMachine Basic je intuitivní a navíc mluví česky. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE32

https://sberrandgirl.com/

Společnost Siemens nabízí pro své nízkonapěťové měniče Sina- mics S120 jako novinku kapalinou chlazené síťové moduly AIM (Ac- tive Interface Module). Moduly AIM jsou určeny pro napájecí napětí v rozmezí od 500 do 690 V a mají jmenovitý výkon 1 700 kW. K dosud dodávaným síťovým modulům chlazeným vzduchem tedy nyní existuje alternativa s kapalinových chlazením, při jejímž použití se ztrátové teplo nerozptyluje do okolního prostředí, ale namísto toho je téměř všechno odváděno kapalinou.Výsledkem jsou menší požadavky na výkonnost klimatizačního zařízení a z toho plynoucí možnost významné redukce jeho velikosti, potřebných rozvodů, nutné údržby a provozních nákladů. Protože moduly AIM neobsa- hují žádný chladící ventilátor, mají také menší vlastní spotřebu. Měniče Sinamics S120 se síťovými moduly ALM (Active Line Mo- dule) mohou, na rozdíl od měničů obsahujících na straně přívodu ze sítě pouze usměrňovač, energii rekuperovat a tak jí velkou část ušetřit. Modul AIM tvoří spolu s modulem ALM kombinovanou funkční jednotku, a slouží pro připojení měniče k napájecí síti. Modul AIM filtruje vyšší harmonické složky usměrňovače, čímž se zpětné působení měniče na síť udržuje na velmi nízké úrovni. Nové moduly obsahují kapalinou chlazenou tlumivku, filtr a příslušná roz- hraní.Výbavu doplňují prvky pro výkonné kapalinové chlazení v op- timalizovaném provedení. Paralelně lze zapojit až čtyři identické moduly AIM, což umožňuje dosáhnout výkonu až 5 700 kW na straně motoru a 6 460 kW na straně sítě. Měniči Sinamics S120 lze tak nyní obsáhnout ještě širší aplikační oblast včetně pohonů s vel- kými výkony. Měniče chlazené kapalinou jsou díky svému kompaktnímu uspořádání vhodné k použití ve stísněných prostorech, např. jako součást lodních pohonů, a také v náročných provozních podmín- kách vyskytujících se např. v dolech a při těžbě ropy a plynu. Kontakt pro novináře: Siemens, s.r.o., Communications Lenka Bernklauová E-mail: lenka.bernklauova@siemens.com Připojte se k nám na facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ Siemens nabízí kapalinou chlazené moduly AIM pro měniče Sinamics S120 • Chlazení kapalinou snižuje požadavky na klimatizaci • úspora energie a provozních nákladů Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE 33

https://sberrandgirl.com/

34 TEST ODbORné ZPůSObILOSTI Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Ověření znalostí z čSn - test č.6: Otázka č. 1: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2. 7) vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše: a) 25A b) 10A c) 16A Otázka č. 2: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 543.4.1) vodiče PEn, PEL, PEM se mohou používat: a) pouze v pevných instalacích b) pouze v mobilních instalacích c) ve všech instalacích Otázka č. 3: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.1) Kolik svítidel se smí připojit na jeden světelný obvod: a) nejvýše 10 svítidel b) jen tolik svítidel, kolik je potřeba k os v ětlení příslušného prostoru c) jen tolik svítidel, aby součet j ejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu Otázka č. 4: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.5- tabulka NC.2) Konvenční mezní hodnota dovoleného dotykového napětí v pro- storách normálních a nebezpečných působící trvale je: a) 25 V stř. , 60 V ss b) 60 V stř., 120 V SS c) 50 V stř., 120 V ss Otázka č. 5: (ČSN J321io ed. 2, článek: 7.7.5) Samostatné obvody se navrhují pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem: a) 2 kW a více b) pouze nad 2, 5 kW c) 1,5 kW Otázka č. 6: (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 543.3.3) Ochranný vodič vybaven spínacím přístrojem: a) nesmí být vybaven b) může být vybaven c) nesmí být vybaven, ale může mít spoje, které je možno pro potřebu zkoušení pomocí nástroje rozpojit Otázka č. 7: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411 . 6.4(b)) jestliže v sítích IT jsou neživé části uzemněny po skupinách nebo jednotlivě, platí při výskytu první poruchy tato podmínka: a) Ra =< Udl /v b) Rst =< Udl /z c) Ra x Ia ≤ 50 V Otázka č. 8: (Č SN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.5.4) jestliže je v sítích TT použit nad proudový ochranný přístroj, musí být splněna následující podmínka: a) Zs x Ia ≤ Uo b) Rs =< Ud x ls c) Rc =< Ufx ls Otázka č. 9: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8.3) Ochrana polohou (umístěním mimo dosah) je určena pouze k tomu, aby: a) se živé části umisťovaly ve vzdál. 1, 5 m od stanoviště b) bránila nahodilému dotyku živých částí c) se zabránilo nežádoucí manipulaci se světelnými zdroji Otázka č. 10: (Č SN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NA.4- tabulka NA.3) Mez bezpečných malých napětí v prostorách normálních a nebez- pečných při dotyku živých částí: a) je do 50 V stř a 100 V ss. b) je do 25 V stř a 60 V ss. c) je do 60 V stř, 100 V ss Otázka č. 11: (Č SN 332000-5-54 ed.3, článek: NA.12.6) je-li vzdálenost mezi uzemněním hromosvodu a kteroukoliv částí uzemnění sdělovacích zařízení menší než (a,b,c), musí být uzem- nění spojena a) 5 m b) 10 m c) 15 m Otázka č. 12: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8 .1) Ochranu zábranou lze provést v instalacích,kde je i kde není zajiš- těna ochrana při poruše a které jsou ovládány: a) osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob b) v prostorách přístupným laikům a pracovníkům bez odborné kvalifikace uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením c) osobám bez odborné kvalifikace pracujících na zařízení bez dozoru Otázka č. 13: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek : 411.6.2) v sítích IT musí být neživé části uzemněny individuálně,po skupi- nách nebo společně. Pro střídavou síť musí být splněna následující podmínka: a) nesmí být přímo spojeny se zemí b) musí být spojeny se zemí c) Ra x Id ≤ 50V Otázka č. 14: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek : příloha 8 .1) Ochranná opatření představovaná zábranami zajišťují: a) pouze ochranu při poruše b) pouze základní ochranu c) jsou určena jak pro základní ochranu tak i pro ochranu při poruše Otázka č. 15: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha N8.2(pozn.2)) na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzem- nění nejvýše: a) 5 Ω, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 50 m b) 2 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 50 m c) 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky delší než 20 m Otázka č. 16: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha N8.2(ac)) vodič PEn v síti Tn-C nebo vodič PE v síti Tn-S se musí uzemnit ve venkovním rozvodu u přípojkových skříňí : a) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 500 m b) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m c) jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 200 m Otázka č. 17: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 413.3.2) Při ochraně elektrickým oddělením nesmí přesáhnout napětí zdroje: a) 1000 V b) 230 V c) 500 V Otázka č. 18: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.2.2) jaký musí být jmenovitý proud ovládacího přístroje: a) nesmí být menší než součet jmenovitých proudů všech svítidel b) jmenovitý proud ovládacího přístroje se stanovuje podle předřazeného jištění c) musí být o koeficient 1, 5 větší než součet jmenovitých proudů všech svítidel Otázka č. 19: (ČSN §3 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(b)) vodič PEn v síti Tn-C nebo vodič PE v síti Tn-S se musí uzemnit ve vnitřním rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny od nej- bližšího místa uzemnění více než: a) 100 m b) 200 m c) 300 m Otázka č. 20: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 414.1.1) Ochranné opatření založené na síti SELv nebo PELv, je ochranou: a) doplňkovou b) malým napětím c) nízkým napětím Otázka č. 21: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 543.1.3) Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči) nesmí být menší než: a) 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením b) 2,5 mm2 Cu nebo 10 mm2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením c) 1,5 mm2 Cu nebo 10 mm2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením

https://sberrandgirl.com/

35TEST ODbORné ZPůSObILOSTI Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Otázka č. 22: (ČSN 332130, článek: 5.3.11) Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20A a do 32A se doporučuje vybavit doplňkovou ochrannou tvořenou prou- dovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30mA: a) jen pokud jde o vnitřní prostory s mokrým pros tředím b) všechny zásuvky c) jen pokud jde o venkovní prostory Otázka č. 23: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NC.1.1) Rozhodující při úrazu el. proudem je: a) velikost proudu, ktery č lověkem protéká b) velikost napětí, kterého se člověk dotýká c) velikost celkového odporu člověka (vnitřního-přechodového) Otázka č. 24: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.6) na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše: a) 10 zásuvkových vývodů (při vícenásobných zásuvkách se tento počet snižuje o polovinu) b) jen tolik zásuvkových vývodů, aby nebyl překročen celkový instalovaný příkon 3680W při jištění 16A c) 10 zásuvkových vývodů (vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod) Otázka č. 25: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3. 15) Co je hlavní rozváděč: a) hlavní rozváděč je rozváděč pro určitý stavební nebo provozní celek, ze kterého jsou zpravidla napájeny podružné rozváděče b) hlavní rozváděč je rozváděč, umístěný buď v bytě a nebo, u administrativního objektu, na patře objektu c) hlavní rozváděč je rozváděč určený pro napájení stavby Otázka č. 26: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 412.1 .1) Dvojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření u něhož: a) základní ochrana je zajištěna základní izolací; ochrana při poruše je zajištěna přídavnou izolací b) základní ochrana mimo ochrany při poruše je zajištěna zesílenou izolací c) základní ochrana a ochrana při poruše je zajištěna základní izolací Otázka č. 27: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8 .1) Ochranná opatření představovaná zábranami a polohou (umístě- ním mimo dosah) zajišťují pouze základní ochranu. jsou určeny pro uplatnění v instalacích, kde je i kde není zajištěna ochrana připo- ruše a které jsou ovládány: a) laiky b) osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob c) osobami bez elektrotechnické k valifikace a nejsou pod dozorem osob znalými nebo poučenými Otázka č. 28: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.3) Zařazovat spínací a odpojovací zařízení se do vodiče PEn v sítích Tn: a) mohou b) jen za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky c) nesmí Otázka č. 29: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 5.3.8) vícenásobná zásuvka je určena: a) pro připojení jen na jeden obvod b) záleží na uživateli jakou variantu zvolí c) pro připojení na dva obvody Otázka č. 30: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.2) nulový nebo střední bod silové napájecí sítě Tn: a) nemusí být uzemn ěn b) musí být uz emněn c) záleží na místní situaci Otázka č. 31: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek. příloha NB.2(ab)) vodič PEn v síti Tn-C nebo vodič PE v síti Tn-S se musí uzemnit ve venkovním rozvodu a) na koncích odboček delších než 100 m b) u vrchního vedeni každých 300 m c) u kabeloveho vedení delšího než 200 m od předchozího uzemnění a na jeho konci Otázka č. 32: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.1.1) Odpor uzemnění nulového bodu( uzlu) zdroje nebo pracovně uzemněného místa zdroje Ra nemá být větší než : a) 2 Ω b) 20 Ω c) 5 Ω (max.15 Ω) Otázka č. 33: (ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, článek: 541 .3.1) neživá část zařízení je: a) vodivá část, které se lze dotknout a která není normálně živá, ale může stát živou v případě poruchy základní izolace b) vodivá část, které se ze dotknout a která není živá a nemůže se stát živou v případě poruchy přídavné izolace c) nevodivá část, které se lze dotknout a která není živá a ani se nemůže stát živou v případě poruchy základní izolace Otázka č. 34: (ČSN 332000-5-54 ed.3, článek: 543.2.3) jako ochranný vodič nebo vodiče ochranného pospojování lze po- užít tyto kovové části: a) potrubí obsahující potenciálně hořlavé látky, jako jsou plyny, kapaliny, prachy b) pohyblivá nebo poddajná kovová vedení, pokud pro účel ochranných vodičů nejsou přímo na vržená c) kovová vodivá potrubí Otázka č. 35: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha NB.2(bc)) vodič PEn v síti Tn-C nebo vodič PE v síti Tn-S se musí uzemnit ve vnitřním rozvodu na konci odboček delších než: a) 100 m od místa předchozího uzemnění b) 200 m od místa předchozího uzemnění c) 500 m od místa předchozího uzemnění Otázka č. 36: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3.1) Co je hlavní domovní vedení (HDv): a) HDV je el. vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru b) HDV je část el. vedení od pojistek k prvnímu elektroměru c) HDV je el. vedení od elektroměru až k bytové rozvodnici Otázka č. 37: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha C.3.4) neživé části odděleného obvodu pro napájení více než jednoho spotřebiče spojené izolovanými vodiči spojeny s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů nebo s cizími vodivými částmi: a) mohou být spojeny jen za podmínek uvedených v ČSN b) nesmějí být spojeny c) musí být spojeny Otázka č. 38: (ČSN 332130 ed. 2, článek: 3.17) Co je rozvodnice: a) rozvodnice je jistič o vá skříňka pro nejvýše 24 modulů b) rozvodnice je jističo vá skřínka osazena maximálně 10 ks jističů včetně proudového chrániče c) rozvodnice je malý rozváděč nn, který se upevňuje na nosný podklad nebo se zapustí do stěny Otázka č. 39: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: příloha 8 .1) Ochranná opatření představovaná zábranami zajišťují pouze zá- kladní ochranu. jsou určena pro uplatnění v instalacích: a) kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány osobami znalými nebo poučenými, nebo které jsou pod dozorem těchto osob b) je přímou součástí el. předmětu c) kde je i kde není zajištěna ochrana při poruše a které jsou ovládány výhradně osobami znalými Otázka č. 40: (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článek: 411.4.4) Pro nejhorší provozní podmínky, které obvykle mohou přicházet v úvahu, musí charakteristiky ochranných přístrojů a impedancí splňovat tento požadavek: a) Zs = Udl /v b) 1,5 x Zs x Ia ≤ Uo c) Zs x Ia ≤ Uo (1,5 x Zs x Ia ≤ Uo)

https://sberrandgirl.com/

36 AuTOMATIZACE Elektrotechnický magazín 7-8/2014 MedTec / Průmysl zdravotnické techniky Zdravotnická technika je obzvláště citlivá na kvalitu výrobku i celého výrobního systému. Zejména automatizovaná výroba na- příklad kardiostimulátorů, glukometrů, kontaktních čoček, inzulí- nových per, HIV testů, těhotenských testů, chirurgických nástrojů, injekčních stříkaček a jehel, katétrů, kanyl a jiné zdravotnické tech- niky musí splňovat velmi vysoký standard kvality. Fotoelektrické se- nzory pro přítomnost a detekci polohy, jakož i přesné měření objektů, hrají důležitou roli v řetězci kvality výrobních linek. Systémy pro laboratorní automatizaci V oblastech jako jsou biotechnologie, nitrožilní diagnostika a sy- stémy automatizace laboratoří jsou stále více miniaturizovány a proto vzniká poptávka po detekci prostřednictvím přesných mi- niaturních optických senzorů. Moderní fotoelektrické senzory jsou již schopny rozlišit kontrast natolik citlivě, že bezpečně odliší vzdu- chovou bublinu od obklopující kapaliny. Další automatizační systémy zajistí bezpečnou organizaci che- mikálií i odebraných vzorků. Právě pro zajištění evidence i správné polohy je třeba vzorky otáčet, přesunovat, zvedat i pokládat a hlavně bezpečně detekovat.Velké množství miniaturních snímačů se používá ke zjištění přítomnosti nebo zajištění správné polohy. Bezkontaktní snímání zabrání jakékoliv kontaminaci bakteriemi nebo viry. Optické senzory ve zdravotnické technice Panasonic nabízí více než 2000 různých fotoelektrických se- nzorů. Zejména senzory řady EX-10, EX-20 a EX-30, stejně jako lase- rové, vláknové i optoelektronické senzory jsou velmi vhodné pro použití v lékařské technice. Všechny tyto senzory mají velmi kom- paktní rozměry a jsou schopny rychle a s vysokou přesností dete- kovat i ty nejmenší objekty. Kontakt pro získání dalších informací: Panasonic Electric Works Europe AG Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno http://www.panasonic-electric-works.cz Luděk Barták e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com Panasonic: Miniaturní fotoelektrické senzory pro průmysl zdravotnické techniky Při výrobě zdravotnické techniky je nepřeberné množství operací, které je třeba průběžně a hlavně přesně kontrolovat. Panasonic vyvíjí a vyrábí širokou škálu detekční techniky, která je pro zdra- votnickou techniku klíčová. Optické senzory se používají k detekci přítomnosti, polohy, měření s jednoznačným rozlišením kontrastu detekční kapaliny od vzduchové bubliny atd. Právě pro jejich vlastnosti hrají velmi důležitou roli v kontrole kvality výrobního procesu.

https://sberrandgirl.com/

37AuTOMATIZACE Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Komunikační modul Logo! CMR2020 od společnosti Siemens umožňuje uživateli ovládat logický modul Logo! 8 a získávat údaje o jeho stavu a výstražná hlášení prostřednictvím mobilního telefonu a služby SMS. Jakmile je do komunikačního modulu vložena karta SIM, lze k němu přistupovat jako k regulérnímu účastníkovi mobilní telefonní sítě. Uživatelé mohou v modulu Logo! 8 předem napro- gramovat různé povely, které posléze podle potřeby na dálku akti- vují zprávami SMS zasílanými do komunikačního modulu. V opačném směru pak modul Logo! CMR2020 vysílá diagnostické údaje a výstražná hlášení v podobě zpráv SMS vysílaných do mo- bilních telefonů předem určených za příjemce. Modul Logo! CMR2020 má vývod k připojení antény systému družicové navigace GPS, s níž lze určovat jeho okamžitou zeměpis- nou polohu a tak např. sledovat po celém světě kontejner se zbo- žím, dohlížet na nakládku kamionu apod. Modul Logo! CMR2020 také umožňuje synchronizovat hodiny denního času v základní jed- notce Logo! 8, k níž je připojen, a to podle časového údaje provo- zovatele mobilní telefonní sítě, serveru NTP, nebo časových signálů z GPS. Modul Logo! CMR2020 a logické moduly Logo! 8 lze použít např. při řízení technických zařízení v budovách, jako jsou žaluzie, garážová vrata, osvětlení, zahradní zavlažovací soustavy atd. Tyto moduly značky Siemens jsou vhodné také k realizaci jednoduchých řídicích systémů v průmyslu, např. pro řízení čerpadel nebo k do- hledu nad nádržemi. Komunikační modul Logo! CMR2020 se k základní jednotce Logo! 8 připojí snadno a rychle přes rozhraní průmyslového Ether- netu. Uživatel spolu s naprogramováním ovládacích povelů uloží seznam mobilních telefonních čísel s oprávněním zadávat povely a přijímat provozní a diagnostické údaje a výstražná hlášení.Textové zprávy určené k ovládání logického modulu jsou chráněny heslem. Při využití až dvou vstupů a dvou výstupů, jimiž je vybaven, lze ko- munikační modul Logo! CMR2020 použít i jako samostatnou jed- notku k realizaci jednoduchých řídicích úloh. Kontakt pro novináře: Siemens, s.r.o., Communications Lenka Bernklauová E-mail: lenka.bernklauova@siemens.com Pro další informace k tématu se obracejte na www.siemens.cz/micro. OvLáDání A SLEDOvání LOGICKéHO MODuLu nA DáLKu PROSTřEDnICTvíM SMS • Komunikační modul Logo! CMR2020 umožňuje přistupovat k logickému modulu Logo! 8 prostřednictvím zpráv SMS • Synchronizace hodin denního času v modulu Logo! 8 podle údajů z GPS, serveru nTP nebo od provozovatele mobilní telefonní sítě • Stanovení polohy prostřednictvím GPS

https://sberrandgirl.com/

38 AuTOMATIZACE Elektrotechnický magazín 7-8/2014 nový ibMS systém SmartStruxure-Lite, který vás nadchne. Schneider Electric pokračuje s investicemi do systémů pro tech- nologie budov a neustále rozšiřuje své portfolio produktů a hlavně řešení pro efektivní využívání energií, snižování realizačních nákladů a zvyšování komfortu pro uživatele. Od roku 2003 společnost Schneider Electric začala se slučováním významných firem v oblasti automatizace budov pod svá křídla. Následně vývíjí jednotný sy- stém, který má z každého, dříve samostatného systemu to nejlepší. Vznikl nový BMS systém, který nabízí řešení pro rozsáhlé projekty se zaměřením na otevřené protokoly (Lonworks, BACnet, Mod- bus,…), pod názvem SmartStruxure. Toto řešení zapadá do archi- tektury EcoStruxure, která nabízí propojení mezi všemi systémy společnosti Schneider Electric. Následně lze jednotlivé systémy spravovat dle požadavků uživatele pomocí nástrojů StruxureWare. Abychom snížili pořizovací náklady a byla zachována možnost těchto užitečných integrací i u menších budov, nově přicházi Schneider Electric s řešením SmartStruxure – Lite. Toto řešení je postaveno na produktech dříve samostatné firmy CAN2GO, která se stala v roce 2013 součásti společnosti Schneider Electric. Obr.1 Architektura EcoStruxure Přehled řešení Řešení SmartStruxure – Lite umožňuje řízení technologie budov (kotelny, vzduchotechniky, a další), osvětlení a monitoring spotřeb stejně jako robustnější systémy. Připojení periférií pro mo- nitoring a řízení koncových zařízení je umožněno nejen pomocí fy- zických vstupů a výstupů (analogových i binárních), ale i pomocí bezdrátové technologie ZigBee a EnOcean. Tím je dosažena maxi- mální připojitelnou a otevřenost tohoto systému pro jakékoliv po- užití. Díky bezdrátové technologie je toto řešení ideální pro rekon- strukce a historické budovy, kde při klasické elektroinstalaci narážíme na spoustu omezení s kabeláží. Obsluha řízené technologie je umožněna pomocí vestavěného webového serveru v každé řídicí jednotce nebo integrací do nad- řazeného systému. Přehled produktů Základem jsou tzv. univerzální regulátory nebo brány.Tyto řídicí jednotky v sobě mají webový server, pomocí kterého přistupuje ob- sluha k vizualizaci. Přes stejné webové rozhraní, pod účtem admi- nistrátora, se konfiguruje samotný regulátor a to včetně tvorby aplikace. Aplikace lze tvořit pomocí funkčních bloků nebo skriptů (LUA). Všechny tyto řídicí jednotky mají možnost připojení k ether- netové síti a využít ji jako propojení mezi sebou (případně pomocí bezdrátové sítě ZigBee). Pomocí BACnet IP nebo webových služeb komunikovat s nadřazeným systémem. Jednotlivé typy se liší mož- nostmi komunikace (Modbus, EnOcean, ZigBee) a možnostmi fyzic- kého spojení s technologií (fyzickými vstupy a výstupy, případně pohonem pro regulaci vzduchotechnické klapky). MPM-un – univerzální regulátor Kompaktní regulátor s možností připojení pomocí fyzických vstupů a výstupů (6xAI, 4xAO, 2xDO), volitelně Modbus komunikace. MPM-vA – vAv regulátor Kompaktní regulátor pro VAV box s vestavěným čidlem tlaku a pohonem VZT klapky s možností připojení fyzických vstupů a výstupů. MPM-GW – univerzální brána Kompaktní regulátor bez možnosti fyzických vstupů a výstupů, využívá pouze bezdrátové komunikace. Vzhledem upraven tak, aby nepůsobil rušivě v interiéru a mohl řídit bezdrátové periférie dle uložené aplikace. Společnost Schneider Electric uvedla na trh nové řešení pro malé a střední budovy – „SmartStruxure-Lite“, systém, který vás nadchne svými výhodami a univerzálnosti.

https://sberrandgirl.com/

39AuTOMATIZACE Elektrotechnický magazín 7-8/2014 SEC-TE – bezdrátový IO modul Bezdrátový kompaktní vzdálený modul s komunikací pomocí ZigBee s MPM jednotkou. Vlastní fyzické vstupy a výstupy (4xAI, 4xAO, 5xDO) lze obsluhovat aplikací uloženou v modulu. Napájení dle typu 24VAC nebo 230VAC. SED-0 – bezdrátový pohon Bezdrátový pohon pro VZT klapky s komunikací pomocí ZigBee s MPM jednotkou. Pohon umožňuje připojení dalších dvou napěťových vstupů a řízení pomocí aplikace uložené v pohonu. Přehled možností SmartStruxure – Lite Použití tohoto systému není jen pro rekonstrukce a instalace v historických budovách jak bylo zmíněno. Hlavní síla tohoto sy- stému je v univerzálnosti a jednoduchosti instalace a díky využití otevřených standardů snadné propojení se stávajícím systé- mem v dané bodově. Systém SmartStruxure – Lite může také posloužit jako cen- trální jednotka a vizualizace pro prostorové regulátory řady SE7xxx a řady SE8xxx od Schneider Electric. Dále může být využit jako rozšíření již nasazeného systému tam, kde je požadavek na bezdrátovou komunikaci a stávající systém tento požadavek nedokáže efektivně splnit s ohledem na pořizovací cenu dalších potřebných převodníků a integrací. Obr.2. Připojitelnost a komunikace iBMS SmartStruxure Lite LEED kredity mohou být získány s použitím řešení SmartStru- xure Lite. Sdružení EnOcean vypracovala "bílou knihu", jak s pomocí této bezdrátové technologie dosáhnout LEED cerfitikace. Více na www.enoceanalliance.org/fileadmin/redaktion/enocean_alliance/pdf /Downloads/whitepaper_EnOcean_Technology_and_LEED_.pdf Webové stánky SmartStruxure Lite Další informace a dokumentaci naleznete na webových stán- kách Schneider Electric v sekci Budovy - MaR & Security/Nabídka výrobků. nabídka školení systému SmartStruxure – Lite řešení Školení jsou pořádaná průběžně nebo na přání zákazníka.V pří- padě zájmu o školení, pište prosím na tento emailový kontakt: jan.krakovic@schneider-electric.com Rádi Vás proškolíme. Příklad použití SmartStruxure – Lite řešení Obchodní prostor, který je vybaven např. VZT jednotkou, do- plníme o bezdrátové termostaty nebo pouze bezdrátové prosto- rové čidla (ZigBee). Pomocí MPM jednotky, ve které je algoritmus dle požadavků investora řídíme nebo povolujeme chod danému zařízení ovlivňující prostor.V případě řízení osvětlení lze doplnit sví- tidlo o bezdrátové relé (EnOcean), nebo spínat světelné okruhy přímo výstupy na MPM jednotce s vazbou ze silového rozvaděče. Stejný princip lze použít i pro venkovní osvětlení a reklamu, včetně případného plánování časovým programem. Pomocí Modbus ko- munikace lze do vizualizace zahrnout i aktuální spotřebu objektu. Pomocí vzdáleného přístupu lze takový objekt spravovat, aniž by pověřená osoba musela být na místě. Jednotlivé MPM jednotky lze propojovat do sítě a pouze jedna z nich následně zprostředkuje pro uživatele vizualizaci, toto je vítané řešení pro správu více pro- vozů (například více prodejen v různých městech). Ing. jan Krakovič Produktový manažer a aplikační specialista - Systémy měření a regulace Schneider Electric CZ, s.r.o. Thámova 8, 186 00 Praha 8 www.schneider-electric.com AKCE 1+1 Připravte se na topnou sezónu už teď! Objednejte si univerzální regulátor (MPM-un) za cenu 19 000 Kč a získejte druhý zdarma! Více na stánkách www.schneider-electric.com v sekci Produkty a služby/Budovy - MaR & Security Obr.3 Příklad řešení iBMS SmartStruxure Lite – obchodní prostor

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE40     idíý řnavorgetnI noe ktjeksísZ nešeŘ     ž sé alao mm prétsyí sci u, htivitkefu, elortn trmaSíí Sn     voudé bkleě vnedřtž s utondou, h ruxrutSt     yv etiLer                 a čidla utnmegea -nay Mgrení Ecakilpa a íneltěvs, oCAVH ínávorotinoí a mnezíŘ> nartshctíetř ínezíízřa™ a zcirtcelE redienhScůtkodupr ecargetná ineřvetO> Řídicí jednotky (MPM) mondev j ý svobea w rotágulRe> řšízoropr mjeázvna ndeM jPM> uovudob ortnoi klak , auktondej ejubeřtoP> Řídicí jednotky     Řídicí jednotky ešr – vevreý s kínodveřp,r egilopootíí tneř tavojpooprm ezy lkton íšad vau nlo -sííse ztsyb, a MPn 1 Mee jte Building Expert bes weřp putsířý pneládzV> yktoplap ínčnecié lndáŽ> uitlaoncikunf “xob-eh-tfo-tuo„ ímouřpoprtunhraZ> ketondeM jPí Mtsáč -uosímořpSMBi-niiM> ™ StruxureWare                 S tímto systémem můžete     S tímto systémem můžete         í víohostinstP nzeíízeřaz ssnefit> cepceer> jeokpo évloetho> y Maloobchod ktiub> atrnec íupnkán> ynjeodpr>     y děláníVz nvhonik> ejolek> elářecnka> ybneču> y bchodO knipod léma> yxomplek ékslář -encak> e vítnictovadrZ lářecnka> yiknlik> yrnákeč> ůtneipac jeokpo>     mekindom píšat s vsůr é mret, kínešeé řnletiřišzoR> ý pnžěe bjušuranee ncalatsnI> itnomohlníibixelfitsonžoM> vižuíí unlibairavéhcduodneJ> e vé snletavomargorě pnlP> ydlakán ny eropsé útižmakí ošániřP> ™ BeraWruxurtSS (MBi-iniM> budov do 10 000 metrů maximalizovat komfort a efektivitu     ežákot a dsoncuodua bí nlsyé m yvoduz bovorý p níávonlápaníí aezízř,níávoroit ínahrzorékseltav meputsířm pýneládze v ínzovore pjužine a sigren )ttrepxg Enidliu™ B .2 budov do 10 000 metrů maximalizovat komfort a efektivitu         torfmokěnvorúékosyv alká0 % nž 3e aetřetšU>     ut ínávohcai zře pigrena eů nda     ecOn, E®eeBgi, Z™ssubNAC ™ WeruxurtSoce EjuropdoP> mekindom píšat s vsůr c.cirtcele-redienhcs.wwa wn DZýhure dtjeejksía z ugeí rnlázrevini ue stjejndejbO poa te ne stvarpiPř ECKA     ®XIB, a o®etnCA, B®nae ,®subdo, MPP, MT, Fsecivreb Se™ W .ytiruceS&Ray - Mvodue Bcke, sz foné inbordo! PMAARD č0 K09 0u 1nea cN zU-MPr Mtoálu !ínyž niu jnózeu snop 1+1E                        

https://sberrandgirl.com/

Nový media modul MM992-2VD (Variable Distance) od společ- nosti Siemens umožňuje realizovat ethernetové spojení po odpo- vídajícím dvouvodičovém kabelu, např. podle specifikace Profibus, bez použití jakéhokoliv dodatečného hardwaru, např. modemů, a to na vzdálenost až 1 000 m. Šířka přenosového pásma závisí na délce a kvalitě kabelu. Obecně lze při vzdálenostech do 500 m po- čítat s rychlostí přenosu 100 Mb/s, u kabelů délky 1 000 m pak 10 Mb/s. Kabely se k media modulu připojují konektorem RJ45. Media modul MM992-2VD lze použít nejen se všemi modulárními ethernetovými přepínači z řady Scalance X-300, ale i se security mo- dulem Scalance S627-2M. Při použití media modulu MM992-2VD lze stávající dvouvodi- čové komunikační sítě používané na strojích a dalších zařízeních změnit rychle a hospodárně na sítě umožňující přenášet data s po- užitím standardu Ethernet. Metoda vyvinutá společností Siemens tak umožňuje snadno zavést komunikační protokol Profinet, což má velký význam zejména s ohledem na v současnosti velmi často po- užívanou kabeláž odpovídající specifikaci Profibus. Vedle toho lze nový media modul použít uvnitř ethernetových sítí k přenosu dat rychlostí 100 Mb/s na vzdálenost větší, než je ma- ximum stanovené v příslušné normě. S media modulem MM992- 2VD lze do ethernetové sítě také snadno začlenit koncové uzly sítě ve vzdálenostech mezi 100 a 300 m při použití standardních mědě- ných kabelů namísto vláknové optiky, která byla pro tato etherne- tová spojení dosud nezbytná. Kontakt: Siemens, s.r.o., Communications Lenka Bernklauová E-mail: lenka.bernklauova@siemens.com Připojte se k nám na facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ Ethernet po dvouvodičovém kabelu pro nová i stávající zařízení • Ethernet po dvouvodičovém kabelu s media modulem MM992-2vD • Cenově výhodný způsob modernizace stávající kabeláže, např. při přechodu z protokolu Profibus na Profinet • Přenos dat prostřednictvím Ethernetu na vzdálenost až 1 000 m Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE 41

https://sberrandgirl.com/

Začínáme • Získejte podporu nadřízených - pošlete nadřízeným souhrn toho, co jste se naučili na školení termografie, a své nápady, co by mohlo následovat. Vysvětlete, jakou byste chtěli pod- poru, a zjistěte, jak lze měřit výsledky výkonu termografie. • Procvičujteodečettermografickýchsnímků - chcete-li získat od- bornost, snažte se během následujících šesti měsíců používat kameru 2–3krát týdně. Od začátku si plánujte práci, sledujte svá zjištění a dokumentujte si své výsledky. • Pravidelně se setkávejte s přímými nadřízenými, vedoucími a dalšími spolupracovníky - vysvětlujte jim, co termografie za- hrnuje, předveďte jim kameru, žádejte je o podporu a při- pravte jim postupy pro vyžádání termografických průzkumů. Vytvořte galerii úspěšných odhalení pomocí termosnímků, která vám pomůže propagovat váš program v celém provozu. • Integrujte termografii s dalšími činnostmi údržby - termografie je často součástí většího programu preventivní nebo predik- tivní údržby. Je možné kombinovat data z několika techno- logií, například vibrace, analýzy obvodů motorů, vzdušný ultrazvuk a analýzy mazání, a používat je současně ke zkou- mání stavu strojního zařízení. V ideálním případě budou tyto technologie pracovat ze stejného počítačového systému pro správu údržby (CMMS), se kterým budou spolupracovat – budou mít přístup k seznamu zařízení a historii a budou moci ukládat zprávy a spravovat pracovní příkazy. • Vytvořte písemné postupy kontrol - písemné postupy kontrol zvyšují kvalitu shromážděných údajů a zajišťují bezpečné pro- vádění kontrol. Mezi klíčové prvky patří bezpečnost, požado- vané podmínky a návod k interpretaci dat. Podle nařízení 70E asociace NFPA (National Fire Protection As- sociation) musí být všichni pracovníci seznámeni s možnými riziky při práci v blízkosti elektrických zařízení. K dispozici musí být také prostředky osobní ochrany, aby bylo riziko případných nehod co nejnižší.V případě termografů mezi prostředky osobní ochrany ob- vykle patří oděv odolný proti výbojům a obličejový štít. Jako výchozí bod při tvorbě vlastních postupů kontrol prostu- dujte aktuálně platné průmyslové normy. Zjistěte, zda má vaše spo- lečnost zavedeny postupy, které lze využít jako vodítko, a poté začněte s největšími elektrickými a mechanickými celky a v průběhu vývoje programu postup upřesňujte. Nedávejte přednost zjištěním založeným pouze na teplotě.Tep- lotní měření identifikují problémy velmi dobře a mohou je pomoci charakterizovat, nejedná se však o jediný způsob určení příčiny závad součástí. Vaše kontrolní postupy by měly popisovat pod- mínky potřebné k nalezení problémů pomocí termografie a sou- časně by měly informovat o dalších technologiích potřebných k dalšímu řešení problémů. vytvoření inspekčních tras Vyjděte ze stávajících seznamů zařízení z CMMS nebo jiných přehledů. Vyřaďte položky, které nejsou vhodné pro infračervená měření, a zaměřte se na zřízení, která mohou způsobovat zpomalení výroby. Pokud je to možné, řiďte se poznatky z minulosti: kde v mi- nulosti došlo k poruchám? Pomocí databáze nebo tabulky aplikace Excel seskupte zbývající zařízení podle umístění nebo funkce do zhruba 2–3hodinových bloků kontrol. Seznamy nemusí být aktuální, počítejte tedy s tím, že první cy- klus kontrol zabere více času, když budete dohledávat zařízení, ak- tualizovat seznamy, řešit zpřístupnění apod. Během prvního cyklu je také vhodné pořídit digitální snímek každého zařízení a uložit tyto snímky do databáze zařízení, kde budou v případě potřeby kdykoli k dispozici. Pokud je termografie ve vašem závodě novinkou, první cykly kontrol mohou přinést větší počet nálezů. Další kontroly by již měly probíhat snáze. Zhruba po třech cyklech proveďte reorganizaci tras tak, aby byly efektivnější, a v případě potřeby do cyklu kontrol při- dejte nové trasy a nová zařízení. Optimální frekvenci kontrol je třeba určit podle potřeb jednotlivých zařízení. V závislosti na jejich stáří či míře zatížení nebo zanedbávání údržby se může frekvence kon- trol zvýšit. Na frekvenci kontrol má vliv velký počet faktorů. Hlavními fak- tory jsou bezpečnost, nahraditelnost zařízení, náklady v případě po- ruchy a frekvence, s jakou problémy ovlivňují výrobu nebo údržbu. Tento poslední bod je natolik důležitý, že byste měli věnovat čas analýze poruch v minulosti; promluvte si se spolupracovníky a pro- veďte kontrolu záznamů o závodu. Když zařízení projde několika cykly kontrol, můžete dospět k závěru, že dobře vyhovují následující frekvence: Typ zařízení frekvence kontrol Rozvodny vysokého napětí 1–3 roky Transformátory ročně Řídicí centra motorů 440 V s klimatizací 6–12 měsíců Bez klimatizace nebo starší 4–6 měsíců Vybavení elektrického rozvodného systému 4–6 měsíců Velké motory* ročně Menší motory 4–6 měsíců *Zahrnuje také použití analýzy vibrací, analýzy stavu strojních zařízení a analýzy mazání. Je také důležité zkontrolovat všechna nová zařízení, a to jak během jejich začleňování, tak – v případě větších zařízení – při vy- tváření základních specifikací. Pokud je nově dodané zařízení poš- Zavádění programu údržby s využitím infračervené termografie Rozvoj úspěšného programu infračerveného snímání vyžaduje plánování a akci.Tento článek shr- nuje kroky, které vám pomohou rozvinout program termografické kontroly na úroveň klíčové sou- části podnikání vaší společnosti. Základním předpokladem je pořízení termokamery a návštěva školení. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE42

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 AuTOMATIZACE 43 kozeno, zkontrolujte je co nejdříve, abyste mohli určit jeho skutečný stav. Některé závody vysílají své termografy mimo závod na kontrolu zařízení před jeho dodáním. To často umožňuje nalézt nedostatky a problémy ještě před vydáním souhlasu s převzetím zařízení. Pokud jsou na zařízení prováděny opravy nebo úpravy, musí CMMS upo- zornit termografa na provedení následné kontroly; opravy nejsou často z nejrůznějších důvodů provedeny náležitě, nepředpokládejte tedy, že je vše v pořádku, dokud to následné kontroly nepotvrdí. V termínu provedení kontroly nemusí pro ni být vhodné pod- mínky.Tuto nedokončenou práci je třeba naplánovat na jiný termín před dalším cyklem, vyhraďte si proto nějaký čas na tyto dodělávky. Také si vytvoříte seznam zařízení, která vyžadují zvýšenou pozor- nost, než budou opravena; mnoho termografů zařazuje tyto jedno- tky do týdenní trasy, dokud nedojde ke změně jejich podmínek. Provádění kontrol Dobrým nápadem je pracovat s kontrolním seznamem před zahá- jením kontroly. • Ujistěte se, že je termokamera Fluke připravena k práci. • Nabijte baterie. • Zkontrolujte, zda je systém kalibrován, zaměřením na černé referenční těleso, nebo pomocí jednoduché„kontroly slzných kanálků“. • Vymažte z paměti dříve zaznamenaná data. • Pokud půjdete po inspekční trase, kterou jste již absolvovali dříve, nahrajte si do kamery předchozí výsledky, abyste je mohli porovnat s novými zjištěními. • Pokud je vyžadováno další vybavení, například digitální kleš- ťový přístroj pro odečty zátěže nebo hlasový záznamník apod., vezměte si je také s sebou a zkontrolujte, zda je v dob- rém provozním stavu. Uspořádejte schůzku se spolupracovníky z dané oblasti, kde bu- dete ten den provádět kontrolu. Proberte s nimi všechny důležité body (bezpečnost, stav zařízení apod.) a poznamenejte si všechny nezvyklé podmínky, které by mohly mít vliv na vaši práci. Zeptejte se jich, zda si nevšimli nějakých problémů. Protože pravidelné kon- troly by mělo provádět více osob, je nyní také vhodná příležitost probrat vše potřebné se svým doprovodem. Doprovod obvykle vy- hledává zařízení, která je třeba zkontrolovat, odstraňuje kryty pa- nelů, provádí odečty zátěže a dbá o bezpečnost termografa při používání termokamery Fluke. Doprovod by také měl umět doplnit všechny nezbytné informace o podmínkách a nezvyklých vlastnos- tech zařízení. Během schůzky před započetím práce je také důležité přesně identifikovat osoby, které je třeba upozornit, pokud dojde ke kritickému nebo nouzovému stavu. Když vstoupíte na místo kontroly, věnujte chvilku zorientování se – určete únikové trasy a povšimněte si potenciálních rizik. Mnoho termografů začíná elektrickou inspekci prohlídkou krytů panelů, dokud jsou zavřené; pokud je některý z nich nezvykle zahřátý, může být vhodné před přístupem k zařízení uvnitř podniknout další bez- pečnostní opatření.Vybavení pro ultrazvukovou vzdušnou kontrolu může zjistit velmi užitečné doplňkové příznaky a poskytnout další záruky, že je situace bezpečná. Pokud neprovádíte první základní inspekci, zaznamenejte ter- mosnímky jen v případě nalezení problémů nebo výjimek. Proveďte pečlivě kontrolu z několika různých úhlů a shromážděte všechny doplňkové údaje, které mohou být užitečné při analýze, včetně dal- ších vizuálních snímků dané součásti. Teplotu měřte pouze v pří- padě, že narazíte na nějaký problém. V takovém případě, je-li to vhodné, můžete provést korekci emisivity a korekci odražené tep- loty (RTC). Další analýzu je obvykle snadnější provádět po návratu v kanceláři u počítače. U elektrorozvaděčů, například u panelu MCC, otevřete pouze tolik panelů, kolik je bezpečné otevřít. Pokud jsou dvířka rozvaděče ponechána otevřená příliš dlouho, mohou problematická horká místa vychladnout. Po dokončení inspekce rozvaděče by měl do- provod kryt zavřít, aby zajistil bezpečnost pro všechny přítomné osoby.V případě potřeby kolem dané oblasti během inspekce umís- těte značky nebo zábrany. Po dokončení inspekce se krátce sejděte s vedoucími dané ob- lasti a shrňte jim svá zjištění. Připravte je na obsah své zprávy, oznamte jim, kdy bude zpráva odeslána a proberte s nimi termín dalšího cyklu kontrol. Po dokončení každé trasy co nejdříve stáhněte do počítače všechna zaznamenaná data, předejdete tak riziku jejich náhodného vymazání. Odstraňte všechny nepotřebné snímky a zbývající zpra- cujte jednotlivě – jemně dolaďujte teplotní měření a proveďte všechny potřebné úpravy úrovně teplot a nastavení rozpětí. Vložte na stránku zprávy všechny doplňkové údaje, včetně vizuálních snímků kontrolovaného zařízení. Po dokončení inspekční zprávy přidejte do seznamu příjemců vedoucího, případně obsluhu dané oblasti. Na závěr aktualizujte se- znam zařízení – proveďte v něm případné změny, dodatky nebo od- stranění. Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz a Snell Infrared www.thesnellgroup.com Tento vývojový diagram ukazuje, jak se může termografie logicky začlenit do programu celkové údržby, který zahrnuje další techniky prediktivní údržby (PdM). Zdroj: Fluke Tento nález, nečekané horké místo v pojistce/držáku pojistky ve střední fázi jednoho třífázového rozvaděče, který nebyl plně zatížen, byl vyhodnocen jako natolik závažný, že nebylo možné čekat na plánované vypnutí. Před inspekcí je třeba připravit protokol, který bude podobné případy efektivně řešit. Zdroj: Fluke Zpracováno z podkladů společnosti Fluke. Stanislav Přibyl

https://sberrandgirl.com/

Kompaktní velikost, a flexibilní možnosti montáže jsou přívlastky, které vyjadřují možnosti neobvyklé aplikace planetové převodovky. Příkladem jejího užití může být mimo jiné její použití v lunaparku. Planetová převodovka je srdcem a pohonem mnoha kolotočů. Centrifuga vysoká osmnáct metrů je atrakcí a adrenalino- vou zábavou, pro dospělé a pro děti, kterou všichni obdivují. Ve světě jsou nejprodávanější planetové převodovky série 300 od největšího italského výrobce převodovek, společnosti Bonfiglioli Riduttori Portfolio této série 300 planetových převodovek je široké a je- jich sortiment je vhodný pro nejrůznější aplikace podle potřeby uži- vatele. To, co lze ocenit je, že pro různé aplikace je možné zvolit nejen nádherný kompaktní tvar převodovky, ale také nalézt pohon s vy- sokým kroutícím momentem a s konkurenceschopnou cenou vůči ostatní produktům na trhu. Výrobce Bonfiglioli Riduttori do svých pohonů vkládá více než 56 let zkušeností z oblasti vývoje převodovek, elektronických po- honů a průmyslové automatizace – odvětví, kde jsou používána jak zařízení pro těžký průmysl, tak i pro pohony mobilních kol u páso- vých stavebních strojů. Planetová převodovka série 300 nabízí nejvhodnější řešení pro všechny ty aplikace, kde dochází k častým kolizím a kde přetížení je spíše pravidlem než výjimkou. Složení převodovky znázorňuje následující nákres 1. Centrální kolo 2. Planety 3. Korunové kolo 4. čep satelitu 5. unášeč satelitů 6. Ložiskové válečky Princip činnosti: Centrální kolo (1) přenáší pohyb na tři nebo více planetových ozubených kol (2), které se točí kolem vnějšího korunového kola (3), který je statické. V důsledku toho, že čepy planetových ozubených kol (4) které jsou upevněny na unášeči (5) se planety otáčejí v kruhu nižší rychlostí než, centrální kolo (1). PLAnETOvá PřEvODOvKA jako nejvhodnější produkt v oblasti pohonů 1 5 6 2 4 3 ‰‰‰ Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTRICKé STROjE A POHOnY44

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTRICKé STROjE A POHOnY 45 Modularita planetových převodovek bonfiglioli nejčastější oblasti použití planetových převodovek (jsou používány k provozu průmyslových zařízení a mobilních [po- jízdných] strojů) jako jsou Ocelárny Zařízení zvedací a dopravní systémy Zemědělské stroje Stroje pro zpracování potravin Kovoobráběcí stroje Důlní vrtací stroje a zařízení pro těžbu Spolehlivost, flexibilita a vysoká energetická účinnost to jsou hlav- ními přednostmi planetových převodovek. Série 300 zahrnuje kom- paktní velikosti (položky schopné přenášet vyšší sílu). Jejich struktura je velmi univerzální a umožňuje široký rozsah změn ve svém typu, kterým se mění uspořádáním počtu stádii i pro poma- loběžné převodovky. velikosti planetových převodovek série 300 Správná volba - selekce (výběr) planetových převodovek pro jejich použití 1. volba servisního faktoru V katalogu série 300 řady pro industriální (průmyslové) aplikace nalezneme údaje, které se vztahují k životnosti převodovek. Příklad Lh = 10 000 hodin. Pro provoz převodovky je nutné (viz tabulky) - vymezení servisního faktorů (A3) - typu zátěže - počtu startů / hod. Udává se referenčním číslem, které definuje hodnotu jmenovitého točivého momentu. V katalogu je nalezneme: Pro rovnoměrné trvalé zatížení Nepřetržitý provoz (<10 startů / hod) Od 4 do 8 hodin denně Životnost 10.000 hodin a více Za těchto podmínek je předepsán servisní faktor fs = 1 pro výběr motoru s převodovkou s bezpečnostním faktorem S = 1 což respektuje životnost 10.000 hodin. Servisní faktor « fs » Celkový počet hodin (h) Typ zatížení N° počet startů /hod. 5000 10 000 15 000 25 000 50000 Z Denní počet provozních hodin (h) h < 4 4 < h < 8 8< h <12 12 < h < 16 12 < h < 24 Trvalé Střední zátěž Těžká zátěž

https://sberrandgirl.com/

2. Výběr podle jmenovitého výkonu (P1) a otáček (n2) Pro tuto volbu katalog navrhuje rychlou metodu stanovení výběru elektro-převodovkovky (Poznámka: v katalogu jsou otáčky motoru uvedeny k relaci pro 4-pó- lové motory n1 = 1400 otáček/min). Lze zvolit i nejmenší velikost servisního faktoru převodovky je-li to nutné. Všechny údaje v katalogu se vztahují k teoretické životnosti 10.000 hodin. 3. volba poměru vzhledem k (M2) Vzávislostinahodnotěkroutícíhomomentujemožnozvolitvelikostně menšípřevodovkupokudjevstupnírychlost n1=1400min-(4-pólový), nahrazena n1 = 900 min (6 pólů) nebo n1 = 500 min (8 pólový). Jeli po- žadavek na životnost větší než 10 000 hodin, je nutné zvětšit hodnotu servisního faktoru (tabulka A3) 4. Radiální zatížení (R1 a R2) Přípustné radiální zatížení je funkcí vzdálenosti „X“ od hřídele. Přípustné radiální zatížení je definováno jako funkce zatížení ložisek, na vymezenou vzdálenost od zatížení k hřídeli. Rameno hřídele nemá žádný vlivna toto zatížení. 5 Jmenovitý kroutící moment série 300 Tepelný výkon Tepelnývýkon(Pt)jevyjádřenjakomnožstvítep.energie,kteráseplynule přenáší při vstupních otáček n1 = 1400 ot/min a okolní teplotě 20 ° C. Její hodnoty jsou uvedeny v katalogu. Pro jakoukoliv jinou práci, para- metr je možné opravit pomocí následujícího vzorce: Pr1 < Pt * ft * fv Pr1 = hodnota vstupního výkonu na vstupní hřídeli [kW] ft = teplotníkoeficient(vzávislostinateplotěokolníhoprostředí,pra- covním cyklu) fv = součinitel rychlosti (v závislosti na vstupní rychlosti na převo- dovce) Pokud je tato hodnota P t větší než výkon absorbováný z tepelné ener- gie, je nutné použít pro provoz převodovky pomocný chladicí systém. Obecně lze stanovit: Výměník tepla vzduch-olej je definován vztahem zobrazeným jako TRASMITAL „CR“. Externí ventilátor. Množství rozptýleného tepla je vyjádřeno vzorcem: Q = 859,8 * (Pr1 - Pt) * (1-μ) [kcal / h] μ = účinnost převodovky. Odpovídající množství oleje, které je třeba do oběhu: G = Q / (t2-t1) * 0,40 * 60 [l / min] (T2-T1) = teplotní rozdíl (° C) mezi vstupem a výstupem oleje z výmě- níku tepla (obvykle 15 ° C). Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTRICKé STROjE A POHOnY46

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 ELEKTRICKé STROjE A POHOnY 47 APLIKACE PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ Vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí přesné vymezení mezi použitým strojem a výstupním hřídelí. Převodovka v této verzi je vhodná jak pro podporu axiálního tak i ra- diálního zatížení v závislosti na výstupním točivém momentu Příklad: Pásové dopravníky Šroubové dopravníky Mixéry Přepravní systémy Hlavní prioritou pro nasazení těchto převodovek do provozu je kromě spolehlivosti a funkčnosti i jejich dosažitelnost. Poptávka od zákazníků je tak veliká, že při objednání přímo z výroby je jejich dodací doba již téměř za hranicí všech požadavků zájemců. Z tohoto důvodu společnost OPIS Engineering, jako distributor pro českou republiku, přijala v roce 2013 projekt bEST (bOnfIGLI- OLI EXELEnT SERvISTÝM), kterým se zavázala k montáži převodovek přímo v brně, čímž se zkrátila dodací doba převodovek téměř na jeden den od objednávky. V listopadu proběhl ve společnosti první audit pod kontrolou výrobce Bonfiglioli, kterým byla schválena montáž a kvalita provedení a první vzorky tak mohly být uvedeny do prodeje. Jde o nový projekt, nabízející zákazníkům zcela novou možnost pro realizaci jejich zakázek. Bližší informace naleznete na internetových stránkách http://opis.cz Jaroslav Čada OPIS Engineering k.s. KOnSTRuKCE Příruba k motoru Stádia planetové převodovky Příruba pro upevněné na stroj Vstup: ložiska přenášející axiální a radiální zatížení Vstupní hřídel Výstup

https://sberrandgirl.com/

48 ELEKTRICKé STROjE A POHOnY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Firma KONZULT PRAHA s.r.o., která již osmnáct let prodává a za- jišťuje servis měničů frekvenceTECO rozšířila nabídku o frekvenční měniče firmy INVT ELECTRIC Co., Ltd. Měniče jsou dodávány v těchto výkonových řadách: • Řada GD 100, výkon 1,5 až 15 kW • Řada GD 200, výkon 18,5 až 500 kW U uvedených měničů jsou kromě standardních funkcí použitých například u dodávaných měničůTECO nové funkce, které poskytují širší uživatelské možnosti. Pohled na měniče řady GD 200 s odní- matelným ovládacím panelem je na obrázku 1. Ovládací panel je možno oddálit až na vzdálenost 10m. Měniče řady GD100 a GD200 Soubor základních parametrů je po funkční stránce u obou řad stejný.Měničelzeprovozovatve vektorovémneboveskalárnímrežimu. • Vektorové řízení je u obou řad v otevřené zpětnovazební smyčce • Ve vektorovém režimu lze provést optimalizaci řízení • Součástí měničů je programovatelný automat pro sekvenční řízení frekvence motoru • U měničů řady GD100 lze nastavit na výstupu sekvenci kmitů trojúhelníkového průběhu Optimalizace vektorového řízení U měničů je použito vektorové řízení v otevřené zpětnovazební smyčce. Z naměřených proudů motoru a napětí na výstupních svor- kách měniče se vypočítávají optimální složky proudu a magnetic- kého toku pro dosažení maximálního momentu. Velikost a fáze proudu motoru je řízena dílčím PI regulátorem. U měničů je možné měnit parametry tohoto regulátoru, aby bylo dosaženo optimální momentové odezvy při změně zátěže. Změna parametrů je možné provést ve dvou frekvenčních pásmech. Dělící frekvence pásem je volitelná podle charakteru zátěže, většinou se nastavuje 5 až 10Hz. Tovární nastavení uvedeného regulátoru je pro konstantní zátěž. Změna parametrů se provádí při proměnné zátěži. Příkladem jsou zhutňovací vibrační stroje, řezací stroje pro tvrdé materiály a pra- covní stroje s proměnnou zátěží. Momentové řízení u měničů Měniče obou řad lze provozovat v režimu momentového řízení. Velikost momentu je plynule nastavitelná do hodnoty odpovídající maximálnímu výkonu motoru. Velikost požadovaného momentu motoru se zadává pomocí analogového signálu na vstupech AI2 nebo po sériové lince v protokolu MODBUS. Kromě momentu se nastavuje mezní výstupní frekvence. Nastavení mezní frekvence je možné z analogového vstupu AI3 nebo po sériové lince. Momen- tové řízení se požaduje například v těchto aplikacích: • Navíjení vodičů a kabelů • Navíjení plastových a hliníkových fólii • Navíjení textilních produktů • U ovíjecích strojů pro průmyslové palety • Při ovíjení speciálních vysokonapěťových kabelů Cu fólií • Při ovíjení stíněných vícežilových stíněných kabelů • Ve strojírenství u průtahových strojů Programovatelný automat pro sekvenční řízení frekvence U měničů obou uvedených řad je možné realizovat sekvenční ří- zení, kdy je v definovaných časových úsecích na výstupu měniče programově nastavitelná frekvence. Je možné nastavit 16 časových délek s maximální dobou 3600 s, nebo 3600 minut. Dle charakteru aplikace je možné zvolit trvání pouze jedné časové sekvence nebo zvolit periodické opakování průběhu. Pro každou sekvenci je možné kromě volby času také samostatně nastavit rozběhý a doběhový čas. Příklady použití: • Míchací stroje v chemickém a potravinářském průmyslu • Časové ovládání ventilace a klimatizačních jednotek • Časové řízení funkce fontán a závlahových zařízení Sériová komunikace Měniče obou řad umožňují připojení k řídícímu počítači nebo k programovatelnému automatu PLC. Měniče komunikují v proto- kolu MODBUS režim RTU. Při použití přídavných desek je možná ko- munikace v protokolech Profibus, nebo Ethernet. Při přenosové rychlosti 2 400 bp/s je možná komunikace na vzdálenost 1 800 m, při rychlosti 2 400 bp/s na vzdálenost 600 m. Programové vybavení pro řízení měničů z  nadřazených sy- stémů Pro měniče GD100 a GD200 je k disposici program HCM3.0, který umožňuje pomocí počítače programové nastavení parametrů a monitorování funkce. Monitorovací část programu využívá gra- fické prostředí, které umožňuje vizualizaci všech pracovních stavů měniče. Uvedený program umožňuje: • Rychlé programování funkce měničů • Ukládání nastavení pro různé pracovní funkce • Monitorování nastavené a okamžité frekvence • Monitorování výstupního proudu, napětí meziobvodu, výstupního napětí a momentu • Zobrazení poruchových stavů • Zobrazení doby provozu Uživatel může zobrazit časový průběh parametrů při  volitelné vzorkovací periodě 0,2 až 20 vteřin. Zobrazené časové průběhy lze ukládat paměti počítače. Dále je možné v průběhu provozu měnit parametry PID regulátoru a dosáhnout tak optimálního nastavení. Frekvenční měniče připojené k řídícímu počítači nebo PLC mohou být použity jako výkonové členy pro řízení otáček motorů, nebo mě- niče mohou pracovat autonomně s možností monitorování funkce. Měniče obou řad splňují v oblasti elektromagnetické kompati- bility požadavky normy EN 61800-3 a v oblasti elektrické bezpeč- nosti normu EN 61800-5. Pro měniče byl vystaven na základě provedených zkoušek cer- tifikát číslo B120172, TÜV- SÜD Německo. Bližší informace o technických parametrech a cenách frekvenč- ních měničů naleznete na internetové adrese. http://www.konzult.cz Použití měničů InvT řady GD100 a GD200 Měniče GD200

https://sberrandgirl.com/

49KOnfEREnCE - vELETRHY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 Mezinárodní konference IMPA® 2014 představí úspěšně realizované i nové ICT projekty v oblasti veřejné správy a zdravotnictví západočeského regionu ve dnech 26. – 27. června 2014 proběhl v Karlových varech již 5. ročník mezinárodní konference IMPA®2014, který byl zaměřen na prezentaci praktických ICT projektů a strategií ve veřejné správě (eGovernment 2014+) a ve zdravotnictví (eHealth) západočeského regionu a příhraničních ně- meckých regionů. Kromě osvěty v oblasti ICT je cílem podpora místního rozvoje a prohloubení spolupráce českých a německých regionů.v rámci konference proběhnou dvě desítky odborných přednášek, tisková konference i uvolněný společenský večer s živou hudbou https://www.face- book.com/riverbandrock. Pátý ročník mezinárodní konference IMPA® po- řádá Karlovarský kraj ve spolupráci se Západo- českou univerzitou v Plzni, organizátorem a zakladatelem je společnost MIM Consulting s.r.o. Konferenci udělil záštitu hejtman Karlovar- ského kraje PaedDr. Josef Novotný. Pro koho je konference určena? Konference je určena pro management českých a německých or- gánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých i německých úřadů. Rovněž má být inspirací pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších zdravotnic- kých zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT a pro všechny firmy podnikající v této oblasti. Prezentace úspěšných ICT projektů, výměna poznatků a inspirace Konference IMPA® 2014 si klade za cíl vytvoření platformy pro pre- zentaci ICT projektů českých i německých krajů, centrálních, kraj- ských i městských orgánů české i německé veřejné správy a firem z oblasti ICT. Součástí je představení praktických ICT projektů česko- německé spolupráce, seznámení s ICT strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje i některých německých krajů (Thueringen, Sach- sen). „Věříme, že se v rámci konference IMPA podaří představit konkurenceschopné projekty z oblasti informačních tech- nologií ve veřejné správě a navázat na meziregionální spo- lupráci, která může inspirovat ostatní kraje nebo pod– nikatelské subjekty z jiných regionů v zavádění konceptů eGovernment, eHealth a GIS,“ uvedl juDr. Martin Havel (foto), náměstek hejtmana pro investice, grantová sché- mata, projektového řízení, informatiky a legislativy. A dále doplňuje: „Naším cílem je prostřednictvím výměny zkušenostízoblastiICTprojektůkrajskéveřejnésprávy,na- příklad geografické informační systémy a digitální mapy, co nejvíce zefektivnit stávající procesy, a zlepšit tak kvalitu a dostupnost služeb pro naše občany, a to s konečným do- padem nejen na západočeský region.“ Ing. Petr Navrátil (foto), (náměstek hejtmana Karlo- varského kraje pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj) dodává: „Cílem konference je takérozvíjenístávajícíchanavazovánínovýchvztahů v rámci česko-německé spolupráce, která se pak ne- musí týkat jen oblasti informačních technologií. Vzhledem k zeměpisné poloze našeho regionu chceme rozvíjet dobré vztahy jak s kraji v rámci ČR, tak rovněž s přeshraničními kraji němec- kými.“ Zvýšení efektivity a zkvalitnění služeb pro občany Důležitým bodem konference je pak rozpracování eGovernment a eHealth na krajské i městské úrovni. Vzájemnou výměnou po- znatků o úspěšně fungujících projektech chce konference docílit zkvalitnění služeb veřejné správy pro občany, dopravní informatiky i zdravotnických služeb a pomoci veřejné správě k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších informačních technologií. Posláním konference je zvýšení informovanosti a osvěta za vy- užití praktických ukázek především v oblastech: - Informační management ve veřejné správě, - eGovernment a jeho trendy 2014+ - eLearning v prostředí veřejné správy - eHealth (elektronické zdravotnictví) - Geografické informační systémy (GIS) a digitální územně plá- novací podklady - ePamátky/eSbírky v různých rezortech výkonu státní správy, samosprávy - Dopravní informatika a telematika - Integrace dopravních informačních systémů krajů (e-jízdné) - Bezpečnost ICT a„kybernetický zákon“ - ICT ve vzdělání - Komplexní IS pro kraji zřizované organizace, města a obce - Procesní řízení informací krajů, měst a obcí - Projektové a programové řízení – PRINCE2 a MSP Projekt CROSS Data pro sdílení informací o projektech mezi kraji V průběhu konference bude mimo jiné prezentován projekt CROSS Data, jehož cílem je v česko-saském pohraničí podpořit přijímání

https://sberrandgirl.com/

50 KOnfEREnCE - vELETRHY Elektrotechnický magazín 7-8/2014 územně-plánovacích rozhodnutí, která nekončí, jejichž vlivy ne- končí na hranicích. Proto je nutné získávat ze sousedních zemí in- formace o současných a připravovaných záměrech a vzájemně je koordinovat a odsouhlasit. Projekt byl realizován v průběhu 39 mě- síců (3/2010 – 5/2013). Do projektu se zapojily kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, v Německu svazy pro územní plánování tří pří- hraničních saských regionů.V rámci projektu byl vytvořen společný webový informační systém územního plánování za účelem překo- nání existujících hranic v plánování. Termín a místo konání konference Konference IMPA® 2014 se uskuteční 26. a 27. června 2014 v prosto- rách Centra Vzdělávání Dvorana v Karlových Varech. V rámci dvou- denní konference nabyté odbornými přednáškami českých a německých účastníků z oblasti veřejné správy, podnikatelských sub- jektů i akademické sféry proběhne 26. června i uvolněný společenský večer s živou hudbou. Zájemci o konferenci jsou srdečně zváni. Mezinárodní konferenci IMPA® 2014 odborně za- jišťuje vedoucí odboru projektového řízení a in- formatiky Karlovarského kraje Ing. Petr Kulda (foto) a vedoucí odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje Ing. arch. Jaromír Musil . Role spolupořadatele se ujala Západočeská univerzita v Plzni za- stoupená prof. Ing. Josefem Baslem, CSc., prorektorem pro rozvoj a vnější vztahy. Mezi přednášejícími se kromě zástupců západočeských a příhranič- ních německých krajů (Thueringen, Sachsen) objeví i akademičtí pracovníci: Doc. Ing.Vojtěch Merunka, Ph.D., pedagog České země- dělské university a Ing.Stanislav Brož, Centrum informatizace a vý- početní techniky, ZČU Plzeň. Iniciátorem konference je Ing. Martin Lukáš, Ph.D., organizací je po- věřena společnost MIM Consulting s.r.o. 5. ročník mezinárodní konference IMPA® 2014 navazuje na úspěšné akce pořádané v Karlovarském a Plzeňském kraji. Další informace a možnost registrace na konferenci na http://www.openmim.cz/impa2014/cz/register. Facebookový profil konference: https://www.facebook.com/IMPA2014. Ověření znalostí z čSn - test č. 6: správné odpovědi testu ze strany 34 - 35 otázka a b c 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x otázka a b c 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x otázka a b c 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x otázka a b c 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x 40 x

https://sberrandgirl.com/

56. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2014 IMT 2014 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů Brno – Výstaviště 29. 9.–3. 10. 2014 Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz www.bvv.cz/msv nejvýhodnější cenové podmínky do 15. 4. elektronická přihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

https://sberrandgirl.com/

Praha, 18. srpna 2014 - Přední světová společnost v oblasti digi- tálních médií a digitální konvergence Samsung Electronics Co. Ltd, získala několik prestižních cen udělených evropským sdružením Eu- ropean Imaging and Sound Association (EISA) v kategoriích Euro- pean Smartphone Camera 2014-2015, European Connected Camera 2014-2015 a European Multiroom System 2014-2015. V těchto kategoriích se tak letos staly vítězi GALAXY K zoom, který kombinuje špičkové funkce fotoaparátu a mobilního telefonu, chytrý fotoaparát SMART CAMERA NX30 a zvukový systém M7 Mul- tiroom System. Všechny tyto výrobky získaly uznání poroty za ino- vativní funkce a působivý design. „SpolečnostSamsungusilujeoto,abybylapřednímhráčemnapoli inovací. Neustále hledáme nové funkce, které pomáhají zlepšit životy našich zákazníků,“ řekl Sunny Lee, prezident společnosti Samsung Electronics Europe. „ZiskněkolikaoceněníEISAodtakvýznačnýchpo- rotců svědčí o tom, že se nám daří vyvíjet výrobky, které patří k nejlep- ším na trhu a které skutečně obohacují životy našich zákazníků,“ dodal Sunny Lee. Ocenění EISA se udělují výrobkům, které jsou příkladem doko- nalé kombinace inovativních technologií, elegantního designu a žá- daných funkcí. Porota, která uděluje ceny EISA, je složena z redaktorů 50 časopisů zabývajících se spotřební elektronikou z 20 evropských zemí. Pro výběr vítězných výrobků Samsung uvedli porotci následující důvody: EuROPEAn SMARTPHOnE CAMERA 2014-2015 – Samsung GALAXY K zoom • GALAXY K zoom je nový specializovaný telefon se zabudova- ným objektivem, který kombinuje pokročilou technologii di- gitálního fotoaparátu se špičkovou techno- logií telefonů řady GALAXY. • Je vybaven nejmodernější technologii výsuvného objektivu, která poskytuje 10x optický zoom v pozoruhodně tenkém a elegantním designu. • Je také vybaven světlým BSI CMOS snímačem s rozlišením 20,7 megapixelů, optickým stabilizátorem obrazu, xenono- vým bleskem a Super HD AMOLED displejem o úhlopříčce 4,8 palce, aby bylo možné pořídit jasné a ostré snímky i za zhor- šených světelných podmínek. • Kompaktní a snadno přenosný GALAXY K zoom má ergono- mický tvar a elegantní, stylové linie. Samsung získal ocenění evropského sdružení European Imaging and Sound Association v kategoriích chytrý telefon, fotoaparát a multiroom systém Ocenění tento rok obdržel chytrý telefon Samsung GALAXY K zoom, fotoaparát SMART CAMERA NX30 a systém Multiroom M7. Elektrotechnický magazín 7-8/2014Elektrotechnický magazín 7-8/2014 nOvInKY A ZAjíMAvOSTI52

https://sberrandgirl.com/

Jako o prvním specializovaném hybridu mezi chytrým telefonem a fotoaparátem se porotci EISA vyjádřili následovně:„BSI CMOS sní- mač s rozlišením 20,7 milionů pixelů předčí mnoho kompaktních foto- aparátů a přináší vynikající kvalitu obrazu, hlavně při slabém osvětlení.“ EuROPEAn COnnECTED CAMERA 2014-2015 – Samsung SMART CAMERA nX30 • Profesionály inspirovaný kompaktní fotoaparát NX30 vyniká vysoce kvalitním obrazem s rychlejším výkonem než kdy předtím. • Zdokonalený APS-C CMOS snímač s 20,3 megapixelovým roz- lišením a se systém automatického zaostřování NX AF II vy- tváří vysoce kvalitní obraz, který se vyznačuje ostrými detaily a intenzivními barvami. Fotoaparát má naklopitelný elektro- nický hledáček a třípalcový otočný Super AMOLED dotykový displej, který umožňuje uživateli nastavit různé úhly pohledu. • V návaznosti na špičkové technologie chytrých fotoaparátů Samsung, je NX30 opatřen funkcemi NFC aWi-Fi, které umož- ňují bezdrátové připojení. Navíc je využití řady funkcí pro sdílení mezi fotoaparátem a chytrými telefony intuitivní. Porotci EISA u chytrého fotoaparátu NX30 ocenili výsuvný elektro- nický hledáček, který je možné otáčet směrem vzhůru až o 80 stupňů a zprostředkovat tak různé úhly pohledu. EuROPEAn MuLTIROOM SYSTEM 2014-2015 – Samsung M7 • S M7 Multiroom systémem můžete zpřístupnit hudbu nejen z vašeho telefonu a počítače, ale také streamovat miliony skladeb ze Spotify, Deezer, Napster, a mnoho dalších služeb přesWiFi, Bluetooth, NFC, a Spotify Connect. Pro ovládání to- hoto zvukového systému mohou být využity i chytré telefony a tablety. • Reproduktor je složen ze dvou výškových reproduktorů o prů- měru 19mm, dvou středových reproduktorů o průměru 56mm a subwooferem o průměru 10cm. Jeho výhodou je ta- kémožnost připojení přes Bluetooth, dotykové ovládání hla- sitosti a schopnost dekódovat FLAC soubory až do 192 kHz/24-bit. Porotci EISA dodali: „M7semůžepochlubitbohatouprostorzaplňující kvalitou zvuku, který posluchač v případě potřeby rozhodně nepře- slechne.“ Kontaktní osoba jakub Žižka Ogilvy PR E-mail: jakub.zizka@ogilvy.com Kontaktní osoba jiří janeček Samsung PR manažer E-mail: j.janecek@samsung.com Elektrotechnický magazín 7-8/2014 nOvInKY A ZAjíMAvOSTI 53

https://sberrandgirl.com/

freecom představuje nový, ultra lehký, kompaktní, stylový a superrychlý SSD disk mSSD Praha, 26. srpna 2014: freecom představuje nový SSD disk vhodný pro ty, kdo ocení odolnost těchto disků vůči nárazům a zároveň stojí o úložné zařízení s vysokým výkonem a elegantním designem. Miniaturní disk freecom mSSD je nyní dostupný v Evropě s dvouletou zárukou od výrobce a neomezenou technickou podporou. Freecom mSSD je malý SSD disk s konektorem USB 3.0, který má rychlost přenosu dat až 430 MB / s*. To z něj činí jeden z nejrychlej- ších externích mikro-SSD disků na trhu, poskytující až čtyřikrát rych- lejší přenos souborů vůči standardním pevným diskům. Novinka využívá všech výhod technologie SSD oproti běžné kon- kurenci – díky nepřítomnosti mechanických pohyblivých součástí vykazuje nižší spotřebu energie, nevydává hluk, je odolnější a zvládá přístup na jakékoliv místo disku se stejnou rychlostí a přes- ností. Freecom mSSD je méně objemný a lehčí než kupříkladu golfový míček, váží pouhých 29 g a pyšní se rozměry 80 x 35 x 9 mm (D x Š x V). Představuje tak velmi působivou rovnováhu mezi kom- paktností a výkonem. Uživatelé ocení také elegantní kryt z leště- ného hliníku, který je podobný designu Macbooků a působí velice stylovým dojmem. Doporučená maloobchodní cena Freecom mSSD s kapacitou 128 GB (produktové číslo: 56330) činí 3.799 Kč a 256 GB (produktové číslo: 56275) 7.799 Kč. *Testováno na PC s operačním systémem Windows 8 referenčním nástrojem CrystalDis- kMark’s. Skutečná rychlost závisí na velikosti souboru, výkonu počítače a OS. Elektrotechnický magazín 7-8/2014 nOvInKY A ZAjíMAvOSTI54

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 nOvInKY A ZAjíMAvOSTI 55 Poznámka: –  Zařízení podporuje USB Recording, umožňující pozas- tavení živéhoTV vysílání a nahrávání programů na ex- terní paměťové zařízení přímo připojené k televizoru pomocí USB rozhraní. –  Všechny disky mohou být využity pro nahrávání přes USB a jsou naformátovány systémem FAT32 k okamži- tému použití pro Mac i PC. Předinstalované softwa- rové aplikace podporují zálohování, obnovení funkcí a funkci úspory energie.

https://sberrandgirl.com/

Texty komerčního charakteru Barevná obálka Návrhy pro 1. stranu obálky je nutné projednat hlavičku časopisu. Při přesahu nezapomeňte mm. Slevy 2 opakování 10% 4 opakování 20% Sleva pro reklamní agentury 15% Vkládaná inzerce formátu A4 včetně zpracování. Vkládaná příloha předmětem smluvního jednání, přičemž se snažíme vyjít vstříc inzerentům. Technické požadavky CD, DVD, elektronická pošta, ftp server nepřekládané, nepodlepované papírem nelze zaručit požadovanou kvalitu. Všechny uvedené ceny platí při dodání standardních podkladů. Inzerce uvnitř časopisu 1/1 180×260 50 000,- 1/2 180×125 30 000,- 1/3 180×82 18 500,- 1/4 180×60 15 000,- 1/8 180×30 7 500,- 1/3 118×125 18 500,- 1/4 87×125 15 000,- 1/8 87×60 7 500,- 1/3 56×260 18 500,- 1/2 87×260 30 000,- Plocha inzerátu (zrcadlo) Krátká textová 200 znaků je zakončen adresou společnosti 000,- Kč platné pro rok 2014 Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) 1. titulní strana 135 × 205 65 000,- 2. strana 210 × 297 50 000,- 3. strana 210 × 297 50 000,- 4. strana 210 × 297 65 000,- Formát Rozměr (mm) Cena (Kč) přední strana 210 × 60 25 000,- zadní strana 210 × 60 25 000,- Formát Barevný (mm) 1. strana 15 000,- 2. strany 25 000,- 3. strany 30 000,- Hmotnost (g) Cena (Kč) do 20 16 500,- do 50 22 500,- do 150 30 000,- Přebalový pásek Pásek přes obálku časopisu, který slouží jako záložka při čtení. požadavky splňovat, 56 CEníK MĚRKY • průřezy od 1,5 mm2 do 70 mm2 • barevné rozlišení • možnost potisku • vhodný sortiment pro velkoobchody i maloobchody elektropři • větším odběru slevy nOvé bAREvné MĚRKY PRůřEZů vODIčů Praktická účelná pomůcka pro všechny elektrotechniky cena: 50,- /1,8 Eur Distribuce pro čR Ing. Pavel Hála, Čtvrtě 8, 634 00 Brno Tel.: +420 778 008 250 e-mail: hala@etm.cz, www.etm.cz Distribuce pro SR ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., Vašinova 61, 2 p., 949 01 Nitra Tel.: +421 0908 607 576 e-mail: halova@elektromanagement.sk Elektrotechnický magazín 7-8/2014

https://sberrandgirl.com/

Elektrotechnický magazín 7-8/2014 7-8 57CEníK

https://sberrandgirl.com/

58 TéMATICKÝ PLán vydání téma čísla datum vydání ETM 9-10/14 MSv brno; Pohony a výkonová elektronika 22. 10. 2014 (polovodičové měniče a jejich aplikace, ovládací a ochranné prvky, usměrňovače a napájecí zdroje, točivé motory stejnosměrné, střídavé, krokové, lineární, servomotory, mikropohony, softstartéry, pohony a výkonová elektronika, energetika) Informace a komunikace (datové sítě LAN, WAN, privátní sítě, veřejné sítě) ELO SYS Trenčín; Osvětlovací technika (světelné zdroje, svítidla, osvětlovací, ozařovací a signální soupravy, přístroje a zařízení na optickém principu, objímky, konektory, svorkovnice, příslušenství světelných zdrojů, svítidel a osvětlovacích soustav); Stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku (nástroje a vybavení pro elektrikáře, pomůcky a nástroje pro práce pod napětím); El. zařízení pracovních strojů ETM 11-12/2014 Ochrany proti přepětí, bleskosvody, materiály pro uzemnění 28. 11. 2014 El. Elektrotepelná technika (přímotopná a akumulační topidla) Optoelektronika Rozváděče a rozváděčová technika Elektrická zařízení ve zdravotnictví, nemocniční inform. systémy, ultrazvuková diagnostika, operační sály), zařízení medicínské techniky (rentgenová technologie)

https://sberrandgirl.com/

cesta k úsporám ® www.mcled.cz LEDLEDky, které svítí...ky, které svítí... vysoká úspora energie rychlá návratnost investice max. rozsvícení bez zpoždìní životnost až 30 000 hodin vìrné podání barev vyzaøovací úhel až 270°

https://sberrandgirl.com/

60

https://sberrandgirl.com/