BK 11/2018http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

INVESTÍCIE do škôl VÝSLEDKY volieb INTEGROVANÁ DOPRAVA zmeny cestovných poriadkov S MILANOM KŇAŽKOM o novembri ,89 11 | 2018 N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 02 Stĺpček župana Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Do konca roka 2018 majú naplánované ešte dve zasadnutia: 16. novembra a 14. decembra. Prie- beh zastupiteľstva je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adre- se nájdete aj videoarchív rokovaní. Čo sa bude prerokúvať na zasadnutí zastupiteľstva 16. novembra 2018? • Menovanie Mgr. Jany Čajágiovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. • Udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018. • Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podpo- ru kultúry, turizmu, životného prostredia a rozvoja vidieka, športu a mládeže na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. • Zámer BSK k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfo- sátu. • Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK na 1. polrok 2019. • Informácia o implementácii Programu spolupráce IN- TERACT III 2014 – 2020. • Transformačný plán Domova sociálnych služieb a za- riadenia podporovaného bývania MEREMA. • Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspe- vok v rámci výzvy programu IROP 2014 – 2020 s cie- ľom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizá- cie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS aZPBMEREMA“. • Zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – pozem- kovastaviebzapísanýchnaLVč.4877,k.ú.ZáhorskáBys- trica. • Určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK nachádza- júceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké Podhradie. • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podáva- nie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy s cieľom prenájmu majetku – nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 s výmerou 45,29 m2 na Jankolovej ul. č. 6, Brati- slava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. Petržalka. • Návrh zámeru ďalšieho rozvoja areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava. *Program zasadnutia sa môže zmeniť. Zastupiteľstvo BSKvroku2018 Nežná revolúcia Keď som v roku 1989 nastupoval na vysokú školu, ako každý prvák som sa tešil na študentský život a  nové zážitky. Netušil som, aké významné zmeny zasiahnu celú spoločnosť, ani to, že ich budem môcť sledovať takpovediac z prvého radu. Hneď v úvod- nom semestri nám totalitný režim zaradil do rozvrhu predmet dejiny marxistického revolučného hnutia. Našťastie, z  tohto predmetu som už skúšku skladať nemusel. Po desiatkach rokov neslobody došlo k jed- nému z najvýznamnejších, ak nie k najvýznamnej- šiemu okamihu v histórii našej krajiny. Pár dní po brutálnom zásahu VB proti študentskému pochodu v Prahe sa začali demonštrácie aj v Brati- slave. Boli sme plní nadšenia. Veľmi sme sa tešili, že sa deje niečo zásadné. Na pár dní bola prerušená aj výuka. V aule FTVŠ zatiaľ vznikal školský štrajkový výbor. Spolu s ďalšími telocvikármi sme na námestia chodi- li nielen štrajkovať. Môj kolega z fakulty sa angažoval vo VPN. Ako karatista dostal za úlohu zorganizovať fyzickú ochranu čelným predstaviteľom demonštrá- cií. Pripojil som sa, pretože som chcel pomáhať zme- ne. Ale úprimne povedané, neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby sa naozaj niečo zomlelo. Keď som po niekoľkých dňoch videl dovtedy nenávi- dených príslušníkov Verejnej bezpečnosti s trikoló- rami na uniformách, pochopil som, že komunistická strana definitívne stratila moc. Nastali prvé zmeny v  spoločnosti a my študenti sme sa s radosťou roz- lúčili nielen s dejinami marxistického revolučného hnutia. predseda Bratislavského samosprávneho kraja JURAJ DROBA

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 03 Zastupiteľstvo Župa v číslach Mgr. et Mgr. Marek Machata Klub siedmich strán SaS, OĽaNO, KDH, SMK, NOVA, OKS, ZZ/DúS Prioritou BSK musia byť kvalitné so- ciálne služby dostupné pre všetkých. BSK eviduje stovky žiadostí o posky- tovanie sociálnych služieb. Na jed- nej strane vidíme záujem zo strany obyvateľov, na druhej nedostatočnú kapacitu v našich zariadeniach. Bolo by ideálne, ak by BSK otvorilo ďal- šie zaradenie sociálnych služieb čo najskôr. Kým v minulosti sa pri au- tizme hovorilo o 1 % populácie, dnes je to zrejme ešte viac. Najprv je nut- né zabezpečiť kvalitnú diagnostiku, z hľadiska služieb je to psychologické a odborné poradenstvo, a to aj pre ro- diny ľudí s autizmom. A najmä dosta- točný počet vyškolených terapeutov. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. Klub siedmich strán SaS, OĽaNO, KDH, SMK, NOVA, OKS, ZZ/DúS Prioritou v oblasti sociálnych slu- žieb je posilnenie pomoci rodinám, ktorým sa narodí dieťa so zdravot- ným postihnutím alebo s rizikovým vývojom. Bratislavská župa chce preto rozšíriť služby včasnej inter- vencie tak, aby bolo pokryté územie celého kraja. Ďalšou prioritou je podpora ľudí s diagnózou autizmus. Pre deti s tou- to diagnózou sa realizuje rozšírenie služieb ambulantného typu, teda denných pobytov. Pre dospelých au- tistov by malo byť cieľom vybudova- nie nového zariadenia s celoročným pobytom. Práve prebieha aj transformácia nie- ktorých župných zariadení zo zaria- dení ústavného typu na zariadenia komunitné. Ing. Lýdia Ovečková Klub siedmich strán SaS, OĽaNO, KDH, SMK, NOVA, OKS, ZZ/DúS Sociálne služby, a to nielen pre ľudí postihnutých autizmom, by mali byť poskytované s dôrazom na potreby každého jednotlivca. Mali by byť po- skytnuté v takom rozsahu a v takej kvalite, aby ľuďom priniesli čo mož- no najvyššiu kvalitu života a čo naj- plnohodnotnejšie začlenenie do spo- ločnosti. Župa by mala zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby od poradenstva a pomoci v centrách včasnej intervencie cez podporova- né bývanie, zabezpečenie sociálnych rehabilitácií, riešenie krízových si- tuácií až po zabezpečenie komplex- nej celoročnej starostlivosti v DSS či v súčinnosti s ďalšími inštitúciami pomôcť pri zabezpečení pracovných príležitostí. Okom poslanca Očami poslancov sme sa tentoraz pozreli na sociálne veci. Troch členov Zastupiteľstva BSK sme sa opýtali, čo sú podľa nich najdôležitejšie priority župy v sociálnej oblasti a ako by mal kraj po- máhať ľuďom postihnutým autizmom. 3 591 ľudí prešlo počas Dňa európskej spolupráce Cyklomostom slobody, ktorý spája Slovensko a Rakúsko. Viac ako 90 odborníkov diskutovalo v polovici októbra v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja na tému Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Kruhový objazd na kraji obce Nová Dedinka v hodnote 492 897,06 eura odovzdala župa do predbežného užívania o  4mesiace skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Vláčik Záhoráčik počas tohtoročnej sezóny prepravil viac ako 8 250ľudí a takmer 930bicyklov.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 04 Župa v kocke Poznáte všetky úrovne územnej samosprávy? Župa v kocke – názvy Obec, mesto, okres, kraj... Aký je rozdiel medzi magistrátom hlavného mesta a Bratislavským samosprávnym krajom? Ktorý úrad sa stará o škôlky a ktorý o stredné školy? Územné a správne členenie, ale aj rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrady nepozná každý. Prinášame vám preto niekoľko zaujímavostí z tejto oblasti. Bratislavská župa, samosprávny kraj alebo vyšší územný celok? V médiách, odborných publi- káciách aj na úradoch sa stretávame so všetkými týmito pomenovaniami. Viete, ktorý pojem je správny a aký je medzi nimi rozdiel? Žiadny. Obce a mestá Najmenším celkom územnej sa- mosprávy je obec. Obrátiť sa na ňu môžete na obecnom úrade. Na čele obce stojí starosta spolu s obecným zastupiteľstvom. Ich úlohou je sta- rostlivosť o občanov od narodenia až do neskorého veku. Obec vedie matriku, zriaďuje verejné mater- ské a základné školy, centrá voľného času, vydáva stavebné povolenia, má na starosti výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, starostlivosť o ve- rejný poriadok, ochranu prírody a  krajiny, verejnoprospešné služby, poskytovanie opatrovateľskej služ- by a viacero ďalších aktivít. Obec, ktorá splní zákonom stanove- né podmienky, môže byť vyhlásená za mesto. V takom prípade funkciu starosta nazývame primátor, obec- né zastupiteľstvo nahradí mestské zastupiteľstvo a namiesto obecného úradu budete hľadať mestský úrad. Bratislava Bratislava (rovnako ako Košice) má špecifické správne usporiadanie. Delí sa na mestské časti, ktoré majú vlast- ných volených predstaviteľov, no má aj ďalšiu úroveň – vedenie mesta ako celku. Mestské časti Bratislavy pri- pomínajú obce, majú podobné kom- petencie vo vzťahu k občanovi a na ich čele stojí volený starosta a miest- ne zastupiteľstvo. Obrátiť sa na nich môžete na miestnom úrade. Aby fungovalo mesto ako celok, malo hromadnú dopravu, cesty prepájajú- ce jednotlivé mestské časti, systema- tickú ochranu verejného poriadku a množstvo ďalších samozrejmostí, volia Bratislavčania nielen zástup- cov miestnej časti, ale aj primátora mesta a mestské zastupiteľstvo. Bra- tislavský mestský úrad poznáme pod názvom Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Okres Územie Slovenska je rozdelené na 79  okresov. Tie nemajú volených predstaviteľov a ako územná a správ- na jednotka stratili svoj niekdajší vý- znam. Kraj Najväčšou jednotkou územnej sa- mosprávy je kraj, ktorých je na Slo- vensku osem. Kraje majú vo svojej pôsobnosti stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, niektoré kultúr- ne inštitúcie, majú špecifické kom- petencie vo vzťahu k zdravotníckym zariadeniam, spravujú niektoré cesty a svoje aktivity smerujú aj do ďalších oblastí. V našom regióne tie- to aktivity vykonáva Úrad Bratislav- ského samosprávneho kraja. Predstaviteľov samosprávnych kra- jov sme volili koncom minulého roka, mimoriadne na funkčné obdo- bie piatich rokov. Vďaka tejto zmene bude v roku 2022 možné spojiť voľ- by do orgánov územnej samosprávy a realizovať ich naraz. Vyšší územný celok a samosprávny kraj sú úplne totožné. Potvrdzuje to ajzákon,ktorýdoslovahovorí:„Vyšší územný celok je samosprávny kraj.“ Pojem vyšší územný celok alebo VÚC sa používa v Ústave SR, v ktorej boli VÚC zadefinované v roku 2001. Ne- skôr pri tvorbe nižších zákonov sa začal používať názov samosprávny kraj, ktorý je občanom vďaka súčas- nému rozdeleniu územia na kraje možno trochu bližší. Pojem župa je, na rozdiel od predo- šlých dvoch, menej oficiálny a vychá- dzazhistórie.Bratislavskážupaexis- tovalaužzačiasRakúsko-Uhorska,aj keď jej hranice neboli úplne totožné s dnešnými. Územie Slovenska bolo na župy rozdelené do roku 1945. O viac ako 50 rokov sa druhý stupeň územnej správy obnovil a s ním sa do nášho slovníka vrátilo aj takmer za- budnuté pomenovanie župa.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 05 Výsledky volieb Výsledky komunálnych volieb: starostovia a primátori 10. novembra sme si volili zástupcov do miestnych a mestských zastupiteľstiev, ale aj starostov a primátorov. Prinášame vám prehľad všetkých novozvolených starostov a primátorov miest a obcí ležiacich v našom kraji, ktorí budú vykonávať funkciu najbližšie štyri roky. BRATISLAVA Bratislava Matúš Vallo Progresívne Slovensko, SPOLU Bratislava - Staré Mesto Zuzana Aufrichtová SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ Bratislava - Podunajské Biskupice Zoltán Pék MOST - HÍD, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA Bratislava - Ružinov Martin Chren NEKA Bratislava - Vrakuňa Martin Kuruc NEKA Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý NEKA Bratislava - Rača Michal Drotován NEKA Bratislava - Vajnory Michal Vlček NEKA Bratislava - Devín Ľubica Kolková NEKA Bratislava - Devínska Nová Ves Dárius Krajčír SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA Bratislava - Dúbravka Martin Zaťovič SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ Bratislava - Karlova Ves Dana Čahojová NEKA Bratislava - Lamač Lukáš Baňacký SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ Bratislava - Záhorská Bystrica Jozef Krúpa NEKA Bratislava - Čunovo Gabriela Ferenčáková SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ Bratislava - Jarovce Jozef Uhler NEKA Bratislava - Petržalka Ján Hrčka SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár Bratislava - Rusovce Lucia Tuleková Henčelová NEKA OKRES MALACKY Borinka Miroslav Paulen NEKA Gajary Martin Rybecký SaS, OĽANO, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA Jablonové Ondrej Uhliarik KDH Jakubov Peter Gajdár NEKA Kostolište Hubert Danihel NEKA Kuchyňa Róbert Bujna KDH, SaS, NOVA Láb Marián Moravčík NEKA Lozorno Ľuboš Tvrdoň NEKA Malacky Juraj Říha NEKA Malé Leváre Adrian Pernecký NEKA Marianka Dušan Statelov Progresívne Slovensko Pernek Martin Ledník NEKA Plavecké Podhradie Július Papán NEKA Plavecký Mikuláš Peter Válek NEKA Plavecký Štvrtok Radoslav Benkovič SMER-SD Rohožník Peter Švaral NEKA Sološnica Anna Čermáková NEKA Studienka Boris Soukup SMER-SD Stupava Peter Novisedlák SaS, OĽANO, NOVA, KDH, Zmena zdola, DÚ Suchohrad Jozef Temer NEKA Veľké Leváre Richard Nimsch NEKA Vysoká pri Morave Dušan Dvoran SMER-SD Záhorská Ves Boris Šimkovič NEKA Závod Peter Vrablec KDH Zohor Martin Zálesňák NEKA OKRES PEZINOK Báhoň Ivan Patoprstý KDH Budmerice Jozef Savkuliak NEKA Častá Robert Lederleitner NEKA Doľany Jozef Mruškovič NEKA Dubová Ľudovít Ružička NEKA Jablonec Slavomír Pocisk NEKA Limbach Adriana Čechovičová NEKA Modra Juraj Petrakovič NEKA Pezinok Igor Hianik OĽANO, Progresívne Slovensko, SaS, SPOLU Píla Radovan Mičunek SME RODINA - Boris Kollár, SaS, OĽANO Slovenský Grob Štefan Gašparovič SMER-SD, SNS Svätý Jur Šimon Gabura KDH Šenkvice Peter Fitz SMER-SD, SNS Štefanová Viliam Tekula NEKA Viničné Pavel Galamboš NEKA Vinosady Ivana Juráčková NEKA Vištuk Mária Vráblová NEKA OKRES SENEC Bernolákovo Richard Červienka NEKA Blatné Rastislav Pero NEKA Boldog Peter Múčka NEKA Čataj Marta Tušová NEKA Dunajská Lužná Štefan Jurčík NEKA Hamuliakovo Ludmila Goldbergerová NEKA Hrubá Borša Ján Klačko NEKA Hrubý Šúr Adrián Takács NEKA Hurbanova Ves Ľubomír Petrák SMER-SD Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová NEKA Igram Peter Holek NEKA Ivanka pri Dunaji Martin Šaulič NEKA Kalinkovo Jozef Konrád NEKA Kaplna Vladimír Vittek NEKA Kostolná pri Dunaji Igor Šillo NEKA Kráľová pri Senci Dušan Šebok SMER-SD Malinovo Eugen Janík NEKA Miloslavov Milan Baďanský SPOLU Most pri Bratislave František Mastný NEKA Nová Dedinka Zuzana Árvová NEKA Nový Svet Zuzana Pavleová NEKA Reca Zoltán Metzner SMK-MKP, MOST - HÍD Rovinka Milan Kubeš NEKA Senec Dušan Badinský NEKA Tomášov István Pomichal NEKA Tureň Štefan Čermák MOST - HÍD Veľký Biel Anton Danter NEKA Vlky Baltazár Fejes SMK-MKP Zálesie Marián Perger NEKA

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 06 Informácie zo župy Pomoc pre autistov Francúzskyprezidentspoznával Bratislavu Jednou z priorít Bratislavského sa- mosprávneho kraja v sociálnej ob- lasti je rozvoj služieb pre občanov trpiacich autizmom. V uplynulom roku preto rozšíril ponuku ambu- lantných služieb pre deti s touto diagnózou. Služby pre ne kraj fi- nančne podporuje zatiaľ u siedmich poskytovateľov. Župa tiež plánuje vybudovať špecializované zariade- nie pre dospelých ľudí postihnutých autizmom. To bude zabezpečovať aj celoročné pobytové služby. Projekto- vá dokumentácia k výstavbe nového zariadenia by mala byť spracovaná v priebehu roku 2019. Špeciálna starostlivosť pomáha ľu- ďom s autizmom porozumieť okoli- tému svetu, naučí ich primeranou formou vyjadriť svoje potreby a do určitej miery sa prispôsobiť. Koncom októbra zavítala na Slovensko významná dele- gácia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron si počas pracovnej návštevy našiel čas aj na prehliadku hlavného mesta. Bratislavskými ulička- mi ho sprevádzal aj predseda BSK Juraj Droba. Oficiálna návšteva sa konala krátko pred stým výročím založenia Česko- slovenskejrepubliky.„Francúzskosa veľkou mierou pričinilo o založenie Československa, preto práve termín návštevy dva dni pred stým výročím nebol náhodný,“ vysvetlil Juraj Dro- ba. Zároveň dodal: „S Francúzskou republikou má bratislavská župa dlhodobo priateľské vzťahy. Boli sme veľkým podporovateľom a  dali sme súhlasné stanovisko k vzniku nové- ho francúzsko-slovenského gymná- zia, ktoré od tohto školského roka funguje v bratislavskej Petržalke a funguje podľa francúzskych štan- dardov.“ Emmanuel Macron počas svojej návštevy vyzval občanov Slo- venska, aby sa zapájali do diskusie o budúcnosti Európy. Poskytovatelia služieb podporovaní BSK: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO Autistické centrum Andreas n. o. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Drahuška a my..., o. z. Na fotografii zľava: Emmanuel Macron, Peter Pellegrini, Juraj Droba

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 07 Zateplenie nemocnice v Malackách je takmer dokončené Investície do župných škôl Bratislavský samosprávny kraj priebežne investuje do budov škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti. V novembri budú ukončené re- konštrukcie, ktoré študentom ôsmich škôl pri- nesú viac komfortu. Na mnohých ďalších ško- lách renovácie stále prebiehajú. Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava VÝMENA PODLAHY V TELOCVIČNI V HODNOTE 32 358 EUR. Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky VÝMENA KOTLOV V TROCH PAVILÓNOCH V HODNOTE 34 321,62 EURA. Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava OPRAVA HLAVNÉHO SCHODISKA A VÝMENA BOČNÝCH VSTUPOV V HODNOTE 42 769 EUR. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava ZATEPLENIE ŠKOLY V HODNOTE 565 688,87 EURA. Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava OPRAVA STRECHY A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V HODNOTE 43 947 EUR. Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava OPRAVA PODLAHY TELOCVIČNE A POSILŇOVNE V HODNOTE 31 493 EUR. Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVACEJ TECHNOLÓGIE V HODNOTE 177 984 EUR. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V HODNOTE 33 537 EUR. Budova nemocnice v Malackách, ktorá patrí Bratislav- skému samosprávnemu kraju, v posledných mesiacoch získala nový šat. Zateplenie a nová moderná fasáda zlepší nielen vzhľad zdravotníckeho zariadenia, ale pre- dovšetkým ušetrí financie. Stavebné práce na zateplení budovy by mali byť ukončené v priebehu novembra.Bra- tislavská župa do nich investovala 780 000 eur. Priniesť by mali približne 30-percentnú úsporu financií vyna- ložených na energie. Nemocnica zároveň získa nový vzhľad. Bielu farbu doplní modrá, ktorá je typická pre Bratislavský kraj. Okrem rekonštrukcie fasády investo- vala župa aj do nového výťahu v hodnote 44 000 eur. Ten by mali sprevádzkovať taktiež koncom novembra.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

kapitola | 08 Totalitný režim bol vaším nepria- teľom už od detstva. Snívali ste ako dieťa o tom, že jedného dňa budete jeho pád moderovať? Najprv áno, ale potom sa zdalo, že totalita tu bude navždy. Keď predsa došlo k zmene, pre všetkých to bolo veľké prekvapenie a po 40 rokoch aj veľká úľava. Som rád, že som sa na tom mohol aktívne zúčastniť. Počas štúdia ste sa dostali cez želez- nú oponu. Študovali ste vo Fran- cúzsku. Aké to bolo pre mladého Slováka prísť do západnej, demo- kratickej krajiny? Nezvažovali ste, že by ste sa už na Slovensko nevrá- tili? Bol to obrovský rozdiel. Celkom váž- ne som sa po okupácii zaoberal tým, že by som zostal vo Francúzsku. No z troch bratov jeden odišiel do Aus- trálie, druhý do Kanady a ja som bol vo Francúzsku. Matka to veľmi ťažko znášala, mala veľké problémy, bola v nemocnici. Rodičia mi po dvoch ro- koch začali písať, aby som sa vrátil. Navyše som na festivale v Prahe vy- hral cenu za najlepší herecký výkon vo filme Ring voľný. Bol som rozhod- nutý zostať vo Francúzsku, mal som tam aj celkom dobré perspektívy v divadle i mimo divadla. Ale nako- niec som sa rozhodol vrátiť domov. Mať rodinu v zahraničí za totality prinášalo nepríjemnosti. Čelili ste pre to problémom? Samozrejme, že som to pociťoval. Navyše za mnou z Francúzska prišla manželka. Takže som bol jasný. Kon- taktov so „zlým“ západom som mal veľa. Bolo obdobie, keď mi zobrali služobnýajsúkromnýpas,lámalima na spoluprácu s ŠTB, ale odolal som a prežil som to. Veľmi mi pomohol vtedajší minister kultúry Miroslav Válek, ktorý sa ma v tých najhorších situáciách zastal. Bez jeho pomoci by sa môj život vyvíjal inak. Uvažovali ste už pred novembrom, že by ste zorganizovali štrajk diva- diel alebo že by ste sa postavili na námestie a začali revolúciu? Nie. Takéto úvahy vyzerali ako science-fiction. Pamätám si, ako som 18. novembra večer z Prahy telefono- val kolegovi do Národného divadla s  informáciou, že pražské divadlá idú do štrajku. Predstavenie, ktoré som vtedy hral v Prahe, bolo zruše- né. Kolegovi to prichodilo absurdné. Po mojom telefonáte si všetci mysle- li, že Kňažko sa zbláznil. V ten večer sa ešte v Bratislave hralo, na druhý deň už nie. V októbri ’89 ste ako jediný v ČSSR vrátili titul zaslúžilý umelec. Bolo to ešte pred novembrovými uda- losťami. Dúfali ste vtedy, že sa ná- rod vzoprie a dôjde k zmenám? Nie, zdalo sa, že to bude naveky. Celý dovtedajší život som prežil v  tota- litnom režime. Svet bol rozdelený železnou oponou. Na jednej aj na druhej strane sa tvrdilo, že je to na- vždy. Ani mi na um nezišlo, že by sa Milan Kňažko: Cieľom novembra boli slobodné voľby. A tie sme dosiahli. Jeden z najvýznamnejších de- jateľov nežnej revolúcie nám dovolil nahliadnuť do svojich spomienok. Milan Kňažko, he- rec, politik a spoluzakladateľ VPN prezradil, ako si spomína na november ’89, čo ho viedlo k odporu proti totalitnému re- žimu, ale aj to, ako s odstupom času vidí výsledok revolúcie. Zdroj: archív Milana Kňažka Rozhovor

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 09 Rozhovor to mohlo zmeniť. Ale bol som roz- hodnutý necúvnuť. Keď som podpí- sal Nekolik vět, petíciu za oslobode- nie politických väzňov a následne vrátil titul, už pre mňa nebolo cesty späť. Zostávala mi iba emigrácia ale- bo väzenie. Rátal som s tým, že bu- dem musieť odísť. Dnešní mladí ľudia nepoznajú po- cit strachu z ŠTB, zo štátostrany a  z  represií. Ako ste to v čase de- monštrácií cítili vy? Nebáli ste sa, že vám ŠTB zaklope na dvere, že skončíte vo väzení alebo že vaše deti nebudú môcť študovať? Dostával som tisíce rôznych listov a telefonátov, výhražných, agresív- nych a vulgárnych. To bola práca ŠTB. O tom som presvedčený. Už som však mal spálené mosty. Nemohol som sa vrátiť. Klamal by som, keby som povedal, že som nemal strach. No strach je tu okrem iného aj pre- to, aby ho človek prekonal. Mne sa to celkom podarilo. Bál som sa o ro- dinu, bál som sa o syna, ktorý mal vtedy 7 rokov. Ale skrátka som sa rozhodol. Kedy ste pochopili, že revolúcia bude úspešná? Že komunistická stranatoužneustojíatotalitapadne? Po generálnom štrajku 28. novem- bra to už vyzeralo nádejne. Keď sme zostavovali Vládu národného porozumenia, tak federálnu, ako aj slovenskú a keď sa rekonštruovali parlamenty, pochopil som, že je to na dobrej ceste a že ideme k slobodným voľbám. Že cieľ sme my a hlavne ľu- dia na námestiach dosiahli. Pretože hlavný cieľ a to, čo dosiahol novem- ber ’89, boli slobodné voľby. Revolú- cia sa skončila slobodnými voľbami. Po takmer tridsiatich rokoch od re- volúcieľudiačastohovoria,ženepri- nieslato,čoočakávali.Akotovidíte? Ktokoľvek dnes hovorí, že november spôsobil to alebo ono, by si mal uve- domiť, že odvtedy sme mali sedem predsedov vlády a dvanásť vlád. Tí môžu za všetko, čo sa u nás menilo. Nie november. Život nikdy neprine- sie presne to, čo očakávame. Vždy očakávame viac. A tak to má byť. Človek má mať ciele a plány. Ale re- volúcia za to nemôže. Nechcem byť cynický, keby sme to veľmi chceli, tak v slobodných voľbách môžeme zrušiť slobodné voľby a vrátiť sa späť. Naozaj to chceme? Treba sa pozerať politikom na prsty, chodiť voliť a verejne obhajovať svoje občianske práva. Každý z nás a každý deň. Inak sa to môže vrátiť. A ak si to niektorí želajú, odporú- čam inštruktážnu cestu do Severnej Kórey alebo na Kubu. Často navštevujete Českú repub- liku. Česi zažívali revolúciu spolu s nami, no krátko po nej sa naše cesty rozišli. Keď porovnáte súčas- né Česko a súčasné Slovensko, kto za tie roky dosiahol viac? Nedá sa to takto povedať. Česi mali inú štartovaciu dráhu ako my. Život- ná úroveň je veľmi podobná. Dôleži- té je, že sme si veľmi blízki. Také dob- ré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nikdy v našej histórii neboli. A je to vďaka rozdeleniu. Vďaka tomu, že sme si vzťahy usporiadali. Vďaka tomu, že neexistujú dôvody na mož- né nedorozumenia, napätia a  kon- flikty. Máme vzájomnosť a  dobré vzťahy a to je viac ako administratív- no-správne usporiadanie s názvom štát. Svet bol rozdelený železnou oponou. Na jednej aj na druhej strane sa tvrdilo, že je to navždy. Ani mi na um nezišlo, že by sa to mohlo zmeniť. FOTO archív TASR – Alexander Buzinkay Zdroj: FOTO archív TASR - Peter Brenkus

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 10 Integrovaná doprava 2. krok priložte kartu 1. krok stlačte „Info o karte“ 3. krok SeniorPas je zapísaný KDE SI MÔŽETE PREDĹŽIŤ SENIORPAS? Priložte kartu k čítačke Priložte kartu k čítačke REGIO v nových označovačoch v MHD v označovačoch na železničných staniciach SeniorPas si môžete predĺžiť v predajniach dopravcov DPB a Slovak Lines alebo... v multifunkčných automatoch u vodiča Slovak Lines SENIORPAS Ako si ho predĺžiť? SENIORPAS Ako si ho predĺžiť? SeniorPas je ročný predplatný cestovný lístok pre osoby staršie ako 70 rokov, ktorý sa nahráva na čipovú kartu. Vďaka nemu môžu seniori cestovať bezplatne v celom Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Platnosť SeniorPasu si môže cestujúci predĺžiť na ďalší rok už 30 dní pred jej skončením. Aktuálnu platnosť SeniorPasov si môžu cestujúci skontrolovať cez označovače cestovných lístkov, multi- funkčné automaty, v predajniach DPB a na predajných miestach Slovak Lines či u vodičov prímestských autobu- sov Slovak Lines. Cestujúci, ktorí sa rozhodnú nepredĺžiť si platnosť svojho ročného cestovného lístka (SeniorPa- su), nebudú mať cestovný lístok na ďalší rok platný. Ná- sledné obnovenie starého SeniorPasu tak bude možné uskutočniť iba v predajniach DPB alebo Slovak Lines. Ak seniori vo veku nad 70 rokov nechcú cestovať zadarmo so SeniorPasom alebo si nestihli predĺžiť jeho platnosť, môžu na cestovanie využiť jednorazové cestovné lístky s 50 % zľavou. Ako si predĺžiť platnosť SeniorPasu cez označovač? Na zapísanie platnosti SeniorPasu na kartu stačia dva kroky. 1. Cestujúci stlačí na displeji označovača „Info o karte“. 2. Priloží kartu k miestu pod displejom, kým sa zapíše nová platnosť SeniorPasu. Nezabudnite si predĺžiť svoj SeniorPas Končí sa vám platnosť SeniorPasu? Predĺžiť si ho môžete už tridsať dní vopred. Ak to neuro- bíte, môžete cestovať naďalej s 50 % zľavou na jednorazové cestovné lístky. Platnosť SeniorPasu si môžu cestujúci predĺžiť rýchlo a pohodlne už 30 dní vopred cez: • NOVÉ OZNAČOVAČE CESTOVNÝCH LÍSTKOV, • NOVÉ MULTIFUNKČNÉ AUTOMATY, • V PREDAJNIACH DPB A SLOVAK LINES, • U VODIČOV PRÍMESTSKÝCH AUTOBUSOV SLOVAK LINES.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

kapitola | 11 Bratislavská integrovaná doprava, koordinátor Integrovaného doprav- ného systému v Bratislavskom kra- ji, reaguje na podnety cestujúcich k  zmenám v doprave a od 14.  ok- tóbra 2018 upravuje ďalšie spoje v  prospech obyvateľov a ich požia- daviek: LINKA 219 Pridaný spoj s odchodom 5.05 zo Stupa- vy, aut. stanice, ktorý nahrádza pôvodný spoj linky 245, ktorý premával v tomto čase už z Malaciek. Ten už nepremáva, ale v Stupave začne zo zastávky Technic- ké služby (o 5.00). LINKA 239 Víkendové spoje na trase Malacky – Láb sú z prevádzkových dôvodov rozdelené v Plaveckom Štvrtku, pričom medzi vo- zidlami je garantovaný prestup. LINKA 240 Nový školský spoj do Záhorskej Vsi s od- chodom 12.10 z Malaciek. Odchod ranné- ho spoja, ktorý slúži na dopravu detí do škôl v Malackách, je o 6.35, vďaka čomu sa dosiahne lepšie načasovanie príchodu pred začiatkom vyučovania. Ako náhra- da za pôvodnú časovú polohu spoja sa zaviedol nový spoj do Malaciek s odcho- dom 6.36 z Jakubova. Večerný spoj z Ma- laciek sa z dôvodu lepšieho načasovania prípoja na vlak posunul o 5 minút na 21.15. LINKA 245 Došlo k posunu časových polôh spojov v  ranných hodinách. Spoj 4 je vedený až od Stupavy (s odchodom 5.05) na lin- ke 219. Spoje vedené po diaľnici sú ráno pokračovaním liniek z Gajar, Veľkých Levár a zo Studienky, popoludní budú z Malaciek pokračovať priamo ďalej do Gajar, resp. Veľkých Levár, resp. Stu- dienky. LINKA 250 Prvé dva ranné spoje do Bratislavy v pra- covných dňoch nebudú zachádzať cez Zohor. Rovnako popoludňajší spoj s od- chodom 15.55 z Bratislavy, aut. stanice vynechá Zohor. Pre vyhovenie pripo- mienkam z obce Jakubov, aby sa zacho- vali priame spoje do Bratislavy, sa opäť zavedú spoje linky 250 po trase Malac- ky – Kostolište – Jakubov – Láb – Zohor – Stupava – Bratislava. Dosiahne sa tak aj zvýšená ponuka spojov medzi Stupa- vou a Bratislavou v najexponovanejších časoch v rannej špičke. Medzi 6. a 7. ho- dinou bude zo Stupavy do Bratislavy in- terval spojov 5 minút. LINKA 260 Viacero spojov je v rannej špičke vede- ných po diaľnici priamo do Bratislavy a poobede z Bratislavy. Z dôvodu zabez- pečenia lepších prípojov na vlaky v žel. stanici Malacky sa ráno vo vybraných ča- soch posunuli odchody z Gajár o 5 minút skôr. Rovnako spoje, ktoré zabezpečujú spojenie na začiatok poobednej zmeny vo Volkswagene, majú posunuté odcho- dy o 5 minút skôr (z Gajár na 12.25 a z Ma- laciek na 12.45). LINKA 265 Pre lepšie zabezpečenie prípojov na vla- ky sa odchody vybraných spojov z Ma- lých Levár posunuli o 3 – 5 minút skôr, resp. zo žel. stanice Veľké Leváre o 5 mi- nút neskôr. Prvý ranný spoj z Malých Levár ide až do Malaciek na žel. stanicu. Z Malaciek sa zaviedol nový školský spoj o 13.30. LINKA 269 V pracovných dňoch sa posunul od- chod ranného spoja z Bratislavy zo 6.05 na 6.20. Vďaka tomu sme dosiahli lepší príchod pred začiatkom vyučovania do ZŠ Kuchyňa. LINKA 275 Odchody prvého ranného spoja sa po- sunuli o 5 minút skôr, a tak sa zabezpečí lepšie načasovanie prípoja na vlak v žel. stanici Veľké Leváre. Cez víkend zájde prvý spoj aj do Malých Levár a z Mala- ciek bude pokračovať do Bratislavy. Vy- brané spoje zo smeru od Závodu pokra- čujú v rannej špičke po diaľnici priamo do Bratislavy a poobede sú už z Bratisla- vy. Spoj s odchodom o 8.00 zo žel. stani- ce Malacky bude predĺžený v Borskom Sv. Jure až na osadu Tomky. LINKA 277 Na linke premáva ráno viacero priamych spojov až do Bratislavy a poobede z Brati- slavy (priamo po diaľnici). Pri vybraných ranných spojoch smerom do Malaciek sa posunuli časové polohy spojov. LINKA 289 Odchod spoja z Plaveckého Mikuláša sa posunul o 10 min. skôr – z 8.11 na 8.01. LINKA 255 – C Na linke C malackej MHD premávajú 2  nové spoje – s odchodom zo žel. st. o 9.05 a 11.15. Z presmerovanej linky 289 na tieto spoje možno prestúpiť na zastáv- ke Malacky, Tesco. Cestujeme po novom v regióne – zmeny od 14. októbra 2018 Od polovice augusta cestujeme po novom integrovanou dopravou v Bratislavskom kraji. Cesto- vanie po novom prináša obyvateľom viac spojov, rýchlejšie cestovanie s pohodlnými prestup- mi, ľahko zapamätateľné odchody autobusov a večerné spoje až do 23.00 hod.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

kapitola | 12 Náš región je ekonomicky a hospodársky úzko previaza- ný so susedným Trnavským krajom. Verejná doprava, ktorú využíva aj množstvo obyvateľov Trnavského kraja dochádzajúcich za prácou do Bratislavy, preto vyžaduje zosúladenie. Tomu má pomôcť spolupráca medzi oboma krajmi, ku ktorej sa ich predstavitelia nedávno zaviazali podpisom memoranda. Spoločné memorandum je prvým krokom napríklad aj k tomu, aby na cestovanie po oboch krajoch stačil jeden integrovaný cestovný lístok. Cieľom je tiež zabezpečenie nadväznosti spojov naprieč krajmi. „Preprava medzi Trnavským a Bratislavským samosprávnym krajom je veľmi intenzívna. Nebavíme sa len o hlavných mestách kraja, medzi Trnavou a Bratislavou, ale veľmi živo to fun- guje aj na Záhorí, napríklad Skalica, Senica, smerom na Malacky a opačne,“ vysvetlil Juraj Droba, predseda Brati- slavského samosprávneho kraja. Bratislavská a Trnavská župa vytvoria spoločný integrovaný dopravný systém Nová cyklotrasa vedie k pamiatkam Cesta pre cyklistov v hodnote 782 711 eur vzniká v rámci projektu SacraVelo, ktorého cieľom je vytvoriť príležitosti pre aktívny oddych a priblížiť obyva- teľom kultúrne dedičstvo. Pútnické miesta a pamiatky v dunajskom regióne pospája sieťou cyklotrás. Projekt počíta s novými, ale i novovyznačenými tra- sami a nadšencom jazdy na dvoch kolesách prinesie aj ďalšiu infraštruktúru v podobe cykloodpočívadiel. SacraVelo spojí územie Bratislavského a Trnavského kraja na slovenskej stra- ne a kraje Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom na maďarskej strane. Celkový rozpočet projektu je 2 754 608 eur, z ktorých 2 341 416 eur predsta- vuje príspevok Európskej únie. Projekt sa realizuje v rámci Programu spolu- práce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V lete začal Bratislav- ský samosprávny kraj budovať novú cyklotra- su. Tá už naberá finálne kontúry. Dokončiť by ju mali v  priebehu novem- bra. Trasa dlhá necelé 4 kilometre spojí Vajno- ry s Ivankou pri Dunaji. Tiahne sa po hrádzi Šúr- skeho kanála, v blízkosti Národnej prírodnej re- zervácie Šúr. Juraj Droba a Jozef Viskupič podpísali memorandum

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

kapitola | 13 Masaryk a Štefánik sa zhovárajú v Aréne Príbehy stien v Bratislavskom bábkovom divadle December 1915. Svetová vojna zúri v  Európe už druhý rok. V Paríži sa po dlhých rokoch osobne stretávajú bý- valý študent a bývalý profesor – Milan Rastislav Štefá- nik a  Tomáš Garrigue Masaryk. Zatiaľ však netušia, že otvárajú kľúčovú kapitolu dejín. Dôležité momenty, ktoré budú v Česku a na Slovensku nasledovať, by sa bez tohto stretnutia nemohli uskutočniť. Práve boli položené zá­ kladné kamene histórie spoločného štátu. Rozhovory dvoch najvýraznejších osobností obdobia samostatného Československa odhaľujú politické, spo- ločenské, historické a najmä ľudské pozadie zrodu prvej republiky. Myšlienky, vízie a rozhodnutia, ktoré napo- kon viedli k sformovaniu vízie republiky, predstavili umelci divákom premiérovo 28. októbra. Inscenácia pod režisérskou taktovkou Patrika Lančariča je súčasťou Občianskeho cyklu Divadla Aréna. Ten pro- stredníctvom dramatického umenia približuje divákom historické míľniky našej krajiny. Múry, barikády a hranice sú niekedy viditeľné a nieke- dy neviditeľné. Spoločné však majú to, že rozdeľujú ľudí. Obklopuje nás labyrint nezmyselných stien, múrov, bari- kád a hraníc budovaných so strachom, s nenávisťou a bez túžby po porozumení. Výtvarnú inscenáciu experimentujúcu so zvukom pri- pravila Katarína Aulitisová so svojím tímom aj pri príle- žitosti50.výročiavpáduvojskVaršavskejzmluvydoČes- koslovenska. Vtedy v našej spoločnosti začala rásť nová normalizačná stena, ktorá nám do dnešných dní neraz bráni vo výhľade. Premiérovo sa Príbehy stien divákom predstavia symbolicky v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu. Dňa pripomínajúceho pád steny, ktorá nás desiatky rokov oddeľovala od západnej časti sveta. Vznik inscenácie podporil Fond na podporu umenia. Sto rokov od vzniku Československej republi- ky by sme už márne hľadali pamätníkov, ktorí by vedeli rozprávať o stavaní základných ka- meňov spoločného štátu. Dvaja dejatelia histó- rie vám v divadle Aréna, aj keď už nie osobne, priblížia dni, ktoré založeniu Československej republiky predchádzali. Bratislavské bábkové divadlo nie je iba pre deti. Svoju univerzálnosť potvrdzuje ďalšou inscenáciou pre dospelých. Tá odkazuje na históriu, no zároveň reflektuje aj problémy dnešného sveta. Príbehy stien, ktoré sa pre- miérovo predstavia 16. novembra, rozprávajú dospelým a mládeži o stenách medzi nami. Najbližšie predstavenia: 18. 11. o 17.00 h 25. 11. o 17.00 h Zdroj: archív Divadla Aréna Zdroj: Bratislavské bábkové divadlo

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

| 14 Astorka žne úspechy aj v zahraničí Divadlo ASTORKA Korzo ’90 sa v  New Yorku predstavilo s inscená- ciou Pred odchodom na odpočinok. Plné hľadisko, veľký ohlas, početné gratulácie a pozvanie na ďalšie dve významné podujatia potvrdili kvali- tu bratislavského súboru. Divadelná hra tematizuje problém vyrovnáva- nia sa s fašistickou minulosťou, kto- rý je stále aktuálny nielen v Európe. Newyorskému publiku svoje umenie v réžii Juraja Nvotu predviedli Zuza- na Kronerová, Marta Sládečková a  Peter Šimun. Predstavenie sa ko- nalo v rámci Divadelného festivalu Václava Havla. Tento rok už Divadlo ASTORKA Kor- zo ’90 hosťovalo v New Yorku s diva- delnou inscenáciou Zakázané uvoľ- nenie a v minulých rokoch viackrát s Na koho to slovo padne a s Armage- donom na Grbe v slávnej La MaMe. Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 hod. 13. 11. 19.00 Extasy Show 14. 11. 19.00 Írska kliatba 15.11. 19.00 Lukáš Oravec Quartet 16. 11. 19.00 Tosca 18. 11. 17.00 Masaryk/Štefánik 21. 11. 19.00 Opona hore 22. 11. 17.00, 19.00 Kino 23. 11. 19.00 November 24. 11. 15.00 Popoluška 25. 11. 17.00 Masaryk/Štefánik 26. 11. 19.00 Podvolenie 27. 11. 19.00 Írska kliatba Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 8. 11. 9.00 Labyrint prísloví 17. 11. 16.00 Noc divadiel – Džungľa 19. 11. 10.00 Džungľa 27. 11. 10.00 Plešivá speváčka 29. 11. 10.00 Medveď & Pytačky Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici na Škultétyho 5 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a počas víkendov hodinu pred predstavením. 15. 11. 10.00 Príbehy stien 16. 11. 10.00 Príbehy stien (o 18.00 hod. premiéra, vstup len na pozvánky) 17. 11. 18.00 Noc divadiel – Príbehy stien 18. 11. 10.00, 14.30 O psíčkovi a mačičke 21. 11. 9.00, 11.00 O psíčkovi a mačičke 22. 11. 9.00, 11.00 Príbehy stien 24. 11. 14.30 Kaguya, Bambusová princezná 25. 11. 10.00, 14.30 Osmijankove rozprávky o princeznách 28. 11. 10.30, 14.00 Myška nie je líška 29. 11. 9.00, 11.00, 17.00 Myška nie je líška 30. 11. 9.00 Myška nie je líška Divadlo ASTORKA Korzo ,90 Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava-Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. 12. 11. 19.00 Zakázané uvoľnenie (Trezor) 13. 11. 19.00 Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho 15. 11. 19.00 Kontajner Paríž 16. 11. 19.00 Sen svätojánskej noci 20. 11. 19.00 Sylvia 21. 11. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 22. 11. 19.00 Na koho to slovo padne 24. 11. 19.00 Letmý sneh 27. 11. 19.00 Tichý dom 28. 11. 19.00 Jama deravá 29. 11. 19.00 Višňový sad 30. 11. 19.00 Jama deravá Program župných divadiel

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

kapitola | 15 Novembrové podujatia Prichádzajúca zima pomaly ukončuje sezónu jesenných podujatí. November napriek tomu prináša niekoľko zaují- mavých udalostí, ktoré sú predovšetkým pripomienkou his- tórie Slovenska. Príďte si zaspomínať aj vy! 13. 9. 2018 – 10. 1. 2019 Salón výtvarníkov 26. 9. – 31. 12. 2018 Ružinovská galéria – výstava Vladimíra Petríka 1. 11. – 1. 12. 2018 Bratislavské hudobné slávnosti 15. 11. 2018 Slávnostné znovuotvorenie stálej expozície Príbeh vína – Malokarpatské múzeum v Pezinku 17. 11. 2018 Víkend zatvorených hraníc 17. 11. 2018 Noc divadiel 15. – 16. 11. 2018 Festival Káva Čaj Čokoláda Bratislava 2018 23. 11. – 22. 12. 2018 Vianočné trhy v Bratislave 23. – 24. 11. 2018 Deň otvorených pivníc Aktuálny prehľad podujatí na víkend prinášamekaždýštvrtok na facebookovej stránke Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC 23. – 24. novembra 2018 Devätnásty ročník obľúbeného podujatia na Malokarpatskej vínnej ceste prinesie návštevníkom 169 otvorených pivníc v 29 mestách a obciach. Najväčší počet historických pivníc ponúka Svätý Jur, za ním nasleduje Pezinok a Modra. Počas tohto ročníka budú pre návštevníkov otvorené aj najväčšie stredoeurópske pivnice hradu Červený Kameň, kde si zároveň budete môcť vypočuť mimoriadny výklad o histórii pivníc. Vstupenky si môžete zakúpiť na www.mvc.sk. VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC 17. novembra 2018 Symbolická uzávera aj v tomto roku predelí Cyklomost slobody. Miesto, ktoré spája dve krajiny a ktoré bolo svedkom mnohých pokusov o prekročenie železnej opony, pripomenie, aké bolo cestovanie za totality. Príďte si prevziať svoju „výjazdovú doložku“ a pripomenúť si časy dávno minulé. NOC DIVADIEL 17. novembra 2018 Deviaty ročník Noci divadiel sa koná vo výnimočný deň. 17. november sa na doskách, ktoré znamenajú svet, ponesie v znamení česko-slovenskej spolupráce. Toto podujatie otvára dvere nielen do divadiel, ale často aj do ich zákulisia. Kultúrne stánky, ktoré sa do podujatia zapájajú, zvyčajne ponúkajú bezplatný vstup na predstavenia alebo stretnutia s hercami. O presnom programe sa informujte vo vašom obľúbenom divadle.

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/

„Ľudia celkom radi prijímajú dary slobody, ale...“ (Václav Havel) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správ- ne odpovede posielajte do 27. 11. 2018 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 10/2018: „Vekom sa kazí zrak, ale človek akosi lepšie vidí.“ (Peter Gregor) Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Mesačník, 8. ročník, číslo 11. Vychádza 12. 11. 2018. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16 820 05 Bratisla- va. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktorka: Mgr. Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Jedna z najobľúbenejších špe- cialít slovenskej kuchyne, pe- čenáhusslokšamiakapustou, je úzko spätá s bratislavským regiónom. Ak si počas jesen- ných a zimných dní chcete po- chutnať na pečenej husi ako z legendárneho Slovenského Grobu, pripravte si ju podľa overených tipov. Deň vopred hus dobre nasoľte dvomi plnými hrsťami soli zvonka aj zvnút- ra. Tesne pred pečením ju podlejte približne 300 ml vody – množstvo zá- visí od veľkosti husi – a potrite mlie- kom, ktoré jej dodá zlatistú farbu. Pripravenú hus vložte do rúry pred- hriatej na 150 – 180 °C. Po dvoch ho- dinách zlejte vypečenú masť a ob- ráťte hus na opačnú stranu. Pečte ju ešte približne 45 minút, kým nie je chrumkavá. Hus podávajte s lokšami a dusenou červenou kapustou alebo s naklada- nou zeleninou. Pečená hus ako z Grobu Recepty z krajskej kuchyne Václav Havel (1936 – 2011), český dramatik, disident a neskôr i prezident: „Ľudia celkom radi prijímajú dary slobody, ale...“ Václav Havel (1936 – 2011), český dramatik, disident a neskôr i prezident: „Ľudia celkom radi prijímajú dary slobody, ale...“ zbabelec, po česky akyn, Lec, ruská hlava deň, anno bolo detská hudobný povzdych pripevnil športové žertva po česky (hovor.) Lec, Tag ruská rieka hlava fakulty deň, po nem. anno Domini bolo zavesené detská hračka hudobný štýl povzdych pripevnil športové plavidlo žertva (hovor.) Tag vyraď z utíš vyraď z prevádzky utíš samo- samo- pašne 1 pašne spojovací 1 zväzok spojovací klinec European zväzok obilia European Kids 3 obilia značka Kids Athletics 3 nátura značka tónu meno Arm- meno Games nátura meno Arm- stronga meno Patrika obriaďuj stronga budík Patrika neobutý obriaďuj (nár.) budík (pren.) druh neobutý bočná (nár.) druh revolvera označenie ruských bočná strana modi- druh spo- ločenskej revolvera potreba ruských lietadiel strana druh modi- fikácie ločenskej hry číselná virtual potreba kovboja lietadiel druh hviezdy fáza fikácie hry číselná lotéria virtual memory fáza Mesiaca spodok lotéria poľský memory (skr.) Mesiaca havo spodok nádoby lodenica poľský satirik (skr.) vložil havo nádoby vložil do zeme doštička na zlo- do zeme ale, na zlo- meniny ale, avšak meniny 4 2 4 2 bodavý kazašský kyslá bodavý hmyz ľudový spevák prísada do jedál hmyz spevák do jedál Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk. sk Autor: V. Komanický

http://www.floowie.com/cs/cti/flowiemesacnik-zupa-12-09-web/