Indie, perla podnikatelského portfoliahttp://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indiep e r l a p o d n i k a t e l s k é h o p o r t f o l i a Z Á K L A D N Í I N F O P O D N I K A T E L S K É P R O S T ŘE D Í N A C O S I D Á T P O Z O R O B C H O D N Í P ŘÍ L E ŽI T O S T I V S T U P N A T R H M A R K E T I N G D O V O Z N Í P O D M Í N K Y P L A T E B N Í P O D M Í N K Y K O N T A K T Y EXPORTNÍ PRŮVODCE CZECHTRADE /2015/ 3 INDIE

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

M u m b a i B a n g a l o r e C h e n n a i N e w D e l h i K o l k a t a Z á k l a d n í i n f o Indie Indie I n d i c k á r e p u b l i k a D i l l í 3 2 8 7 2 6 3 k m 2 ; 7 . n a s v ět ě 1 , 2 6 7 m l d . ( 0 1 / 2 0 1 4 ) 2 . n a s v ět ě, 1 7 , 5 % s v ět o v é p o p u l a c e s t a n d a r d n í h i n d št i n a , v o b c h o d n í k o m u n i k a c i a n g l i čt i n a I n d i c k á r u p i e ( I N R ) ; 1 0 0 I N R = 3 5 , 2 5 C Z K ( 8 / 2 0 1 5 ) + 9 1 O f i c i á l n í n á z e v s t á t u : H l a v n í m ěs t o : R o z l o h a : P o če t o b y v a t e l : Ú ře d n í j a z y k : M ěn a : T e l e f o n n í p ře d v o l b a : i 1 Čl e n s t v í v m e z i n á r o d n í c h o r g a n i z a c í c h a ú m l u v á c h O S N , M M F , S v ět o v á o b c h o d n í o r g a n i z a c e , S v ět o v á b a n k a , C o m m o n w e a l t h , G - 2 0 , S d r u že n í z e m í j i žn í A s i e p r o r e g i o n á l n í s p o l u p r á c i  v čí s l e c h H D P Standard & Poor\'s Moody\'s Fitch BBB- / výhled stabilní Baa3 / výhled pozitivní BBB- / výhled stabilní R a t i n g P r a h a 5 7 3 5 k m e I n d i e j e v s o u ča s n o s t i d r u h o u n e j l i d n a t ěj ší z e m í s v ět a . S n o v ý m p r e m i é r e m s e o če k á v á n a s t a r t o v á n í e k o n o m i c k é h o r ůs t u , z a t í m s e v ša k s t á l e řa d í m e z i r o z v o j o v é z e m ě. I n d i c k ý t r h n a b í z í m n o h o e x p o r t n í c h i i n v e s t i čn í c h p ří l e ži t o s t í , n a d r u h o u s t r a n u j e z a t í že n r o z s á h l o u b y r o k r a c i í a l e g i s l a t i v o u , p r o t o j e p o t ře b a s e p ři v s t u p u n a t e n t o t r h o b r n i t t r p ěl i v o s t í a d o b ře s e p ři p r a v i t . J i ž n ěk o l i k l e t s e v e d o u j e d n á n í o p o d p i s u D o h o d y o v o l n é m o b c h o d u ( F T A ) s E U , a v ša k d o p o s u d n e b y l a ú s p ěšn ě z a k o n če n a . Indie Indie 6 5 0 0 0 k m že l e z n i c ( 4 . n e j d e l ší s í ťn a s v ět ě) , v í c e n e ž 1 9 0 0 0 v l a k ů d e n n ě ( 1 2 0 0 0 p r o o s o b n í p ře p r a v u , 7 0 0 0 n á k l a d n í c h ) , 4 3 2 0 t i s í c k m s i l n i c ( 2 . n e j d e l ší s í ťn a s v ět ě; 1 0 0 0 k m r y c h l o s t n í c h s i l n i c ) , 1 2 m e z i n á r o d n í c h l e t i šť I n f r a s t r u k t u r a :  v čí s l e c h  v čí s l e c h T e l e k o m u n i k a c e : M é d i a : m i l i a r d a u ži v a t e l ů t e l e f o n u ( 9 7 5 , 8 m i l i o n u m o b i l n í t e l e f o n y , 2 6 , 3 m i l i o n u p e v n é l i n k y ) , 3 1 6 , 7 m i l i o n u u ži v a t e l ů i n t e r n e t u 8 1 3 t e l e v i z n í c h s t a n i c , 2 4 7 r o z h l a s o v ý c h s t a n i c H D P H D P % z m ěn a I n f l a c e M í r a n e z a m ěs t n a n o s t i % m l d . U S D 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ P r o č ? Indie 2 Potenciál trhu je obrovský. ? P r o t o že . . . V í t e , že . . . V í c e i n f o d á l e . v e l k á o če k á v á n í p ře d s t a v u j í e k o n o m i c k é r e f o r m y n o v é v l á d y v če l e s p r o g r e s i v n í m p r e m i é r e m N á r e n d r o u M ó d í m . N o v á h o s p o d á řs k á p o l i t i k a z e m ě j e p o s t a v e n a n a 1 1 p i l í ří c h , m e z i n e j v ý z n a m n ěj ší p a t ří M a k e i n I n d i a , C l e a n I n d i a a D i g i t a l I n d i a . Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa a usiluje o postavení supervelmoci. S nástupem premiéra Nárendry Módího a jeho nové ekonomické politiky se pro zahraniční subjekty nabízí mnoho příležitostí. Hospodářský růst je tažen růstem domácí poptávky, která odpovídá přírůstku populace a vzestupu střední příjmové skupiny. Indické firmy nechtějí být závislé na asijských dodavatelích a hledají nové partnery pro obchod. Čeští podnikatelé zde mohou navázat i na tradici někdejšího Československa. f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ P r o č ? Indie 2 ? Z a j í m á V á s D o i n g b u s i n e s s I n d i e 2 0 1 5 k e s t a že n í n a p o r t á l u Z p r a v o d a j s t v í p r o e x p o r t ; r u b r i k a z a h r a n i čn í o b c h o d n a . w w w . b u s i n e s s i n f o . c z w w w . b u s i n e s s i n f o . c z / z p e Celkově skončila Indie v porovnání podnikatelského prostředí pro rok 2015 na 142. místě. Oproti předcházejícímu roku 2014 si pohoršila o 2 místa. V bodovém hodnocení si naopak země polepšila o 1,19 %, když se posunula z 52,78 na 53,97 (maximum je 100). Dobré umístění má Indie ve srovnání ochrany minoritních investorů a získávání úvěrů. Nejhoršího umístění dosáhla Indie v získávání stavebního povolení a vymáhání smluvních závazků. V posledních letech bylo uskutečněno několik reforem příznivých pro podnikatele. Založení podnikání bylo usnadněno dvěma reformami z posledních let, kdy byl zaveden jednotný registrační systém pro platbu daně z přidané hodnoty a také došlo ke snížení registračních poplatků. K posílení ochrany investorů přispěla další reforma, která zvýšila požadavky na zveřejňování konfliktů zájmů mezi členy představenstva. Reforma dále zavádí dodatečné záruky pro akcionáře soukromých společností. Reformou z roku 2010 došlo k zefektivnění procesů insolvence a tím ke snížení její časové náročnosti. IndieD o i n g B u s i n e s s f o t o © R a d i o k a f k a / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

P r o č ? Indie 2 s l u žb y C z e c h T r a d e v P r a z e , M u m b a i a B a n g a l o r e ! E x p o r t o v a t d o I n d i e , n a j í t o b c h o d n í h o p a r t n e r a , z o r g a n i z o v a t o b c h o d n í j e d n á n í n e b o z a l o ži t s p o l e čn o s t n e b y l o n i k d y j e d n o d u šší . Z í s k e j t e k o m p l e t n í a s i s t e n c i d í k y z a h r a n i čn í m k a n c e l á ří m v M u m b a i i n e b o B a n g a l o r e ! !V y u ži j t e Z a čá t e k p o d n i k á n í : R e g i s t r a c e n e m o v i t o s t i : O c h r a n a i n v e s t o r ů: D a ňo v é z a t í že n í : P ře s h r a n i čn í o b c h o d : 1 2 a d m i n i s t r a t i v n í c h ú k o n ů, 2 8 d n í , c e n a : 1 2 , 2 % d ůc h o d u n a h l a v u , v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í s e I n d i e u m í s t i l a a ž n a 1 5 8 . m í s t ě. 7 a d m i n i s t r a t i v n í c h ú k o n ů, 4 7 d n í . P o s u n z 2 1 . n a 7 . m í s t o v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í . R e f o r m y z p o s l e d n í c h l e t o c h r a n u m i n o r i t n í c h i n v e s t o r ů p o s í l i l y . 3 3 d a ňo v ý c h p l a t e b , 2 4 3 h o d i n v y p l ňo v á n í f o r m u l á řů a p ří p r a v y , d a n ě: 6 1 , 7 % z e z i s k u / r o k , v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í s e I n d i e u m í s t i l a a ž n a 1 5 6 . m í s t ě ( ČR 1 1 9 ) . I m p o r t s t a n d a r t n í h o k o n t e j n e r u t r v á 2 1 d n í , c e n a : 1 4 6 2 U S D , 1 0 d o k u m e n t ů. IndieD o i n g B u s i n e s s % § Indové jsou velmi , kteří často cestují a mají přehled o ostatních trzích. indické firmy pozitivně hodnotí, jsou-li aktivity českého exportéra nebo investora zároveň podpořeny účastí státu při jednání (například přítomnost státních představitelů při podpisu zakladatelských nebo obchodních smluv). úvěrování je v Indii drahé, indické firmy očekávají i finanční zajištění exportu – významnou roli sehrává Česká exportní banka. Pro všechny obchodní aktivity platí jedno společné: . Byrokracie je značně rozbujelá a zasahuje do všech každodenních činností. jde vždy na a je vždy upřednostňována . dobří obchodníci Záštita státu: Financování obchodu: mít dostatek trpělivosti O cenu "až" prvním místě před kvalitou 1. 2. 3. 4. 5. J a k n a t o ?p ří m o T i p y z I n d i e f o t o © P e t e r i / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ P r o č ? Indie 2 K o n v e r z a c e I n d o v é v še c h p ří j m o v ý c h s k u p i n a s p o l e če n s k é h o p o s t a v e n í j s o u h r d i n a s v o u d n e s j i ž n e z á v i s l o u z e m i . V á ží s i s v ý c h h i s t o r i c k ý c h p o s t a v , j a k o b y l M a h á t m á G á n d h í , a d a l ší c h h r d i n ů b o j e z a n e z á v i s l o s t . V ět ši n a I n d ů p ři z n á , že o b d o b í b r i t s k é n a d v l á d y p ři n e s l o r o z v o j n ěk t e r ý m o b l a s t e m , a l e c e l k o v ě t u t o d o b u z c e l a j a s n ě c h á p o u j a k o p e r i o d u n e s v o b o d y a o m e z o v á n í r o z v o j e z e m ě. P ři s r o v n á v á n í I n d i e s Čí n o u v ět ši n o u I n d o v é d o k á žo u p ři p u s t i t čí n s k ý n á s k o k , a l e t a k é n e o p o m i n o u p o z n a m e n a t , že n a r o z d í l o d Čí n y j s o u d e m o k r a t i c k o u z e m í . J a k n a t o ? T i p y p ří m o z I n d i e Před vstupem na indický trh je důležitý jeho a získání relevantních informací o partnerovi. Osobnímu jednání je třeba se učit. Ne vše, co partner slíbí, s jistotou splní – v Indii . důkladný průzkum „yes“ znamená možná 6. 7. i I v oblasti obchodu si Indové nechají svá rozhodnutí jako založení společné firmy, výběr místa podnikání, investice apod. ověřit rodinným astrologem. f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

P r o č ? Indie 2 S p o l e čn o s t P o d l e ú s t a v y z r o k u 1 9 5 0 b y l k a s t o v n í s y s t é m z r u še n , p ře s t o s e s j e h o p o z ůs t a t k y l z e s e t k a t p ře d e v ší m v e f o r m ě s p o l e če n s k ý c h p ře d s u d k ů k n ěk t e r ý m v r s t v á m . r i z i k a e l i m i n u j e t e n a m i n i m u m , p o k u d v y u ži j e t e s l u že b z a h r a n i čn í k a n c e l á ře v M u m b a i , k t e r o u v e d e T o m á š R o u s e k , n e b o B a n g a l o r e , j e j í m ž v e d o u c í m j e I v a n K a m e n í k . M á t e p o c h y b n o s t i ? v M u m b a i n e b o B a n g a l o r e P o k u d m á t e j a k é k o l i v p o c h y b n o s t i o h l e d n ě s v é h o o b c h o d n í h o p ří p a d u , p o žá d e j t e o k o n z u l t a c i v e d o u c í h o z a h r a n i čn í k a n c e l á ře ! i ? ? V í t e , že . . . N a c o s i d á t p o z o r Mnoho firem (včetně velkých) je řízeno příslušníky rodiny vlastníka, proto konečná rozhodnutí činí tyto . Jednání i celý může trvat na evropské poměry . Často jsou rozhodnutí měněna a indický partner se snaží i v posledních fázích jednání na svoji stranu. Indické firmy i v novém prostředí se snaží prosadit osvědčené metody. I když se zpočátku může zdát, že se v novém odvětví příliš neorientují, dokáží se velmi rychle přizpůsobit nebo si najmou odborníky z dané oblasti. Indická firma nezřídka navrhuje založení joint venture již v okamžiku, kdy ani o dalším působení české firmy na místním trhu. Pokud indická strana za zboží nebo služby, vždy je možno očekávat , požadavků na technické parametry nebo právní ujednání. do vyjednávání s indickým partnerem může být chápáno jako . Podnikání v Indii komplikuje rozsáhlá . klíčové osoby obchodní případ dlouhou dobu získat nějakou výhodu často vstupují do nových odvětví podnikání, kde doposud neměly žádné aktivity; neexistuje jasná představa neprovedla platbu nová jednání a snahu o změnu ceny Angažování poradců nedůvěra byrokracie a legislativa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? Zahraniční kancelář CzechTrade v Indii: www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/indie/

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ 3 K a m a o d k u d O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i export import  v ý v o j b i l a n c e z a h r a n i čn í h o o b c h o d u i V ý v o z : h l a v n í c í l o v é d e s t i n a c e ( 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ) : J a p o n s k o ( 1 5 % ) , Čí n a ( 1 2 % ) , S i n g a p u r ( 9 % ) , U S A ( 1 3 , 7 % ) , S p o j e n é a r a b s k é e m i r á t y ( 1 0 , 6 % ) , K o r e a ( 6 % ) h l a v n í z e m ě p ův o d u ( 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ) : Čí n a ( 1 3 % ) , S a ú d s k á A r á b i e ( 6 , 3 % ) , S p o j e n é a r a b s k é e m i r á t y ( 5 , 8 % ) , Šv ý c a r s k o ( 4 , 9 % ) , U S A ( 4 , 9 % ) D o v o z : T O P o b o r y če s k é h o v ý v o z u d o I n d i e ( 2 0 1 4 )  S t r o j í r e n s t v í : 3 8 5 6 m i l . C Z K ( 3 1 % ) D o p r a v a : 2 4 4 6 m i l . C Z K ( 2 0 % ) C h e m i c k ý a f a r m a c e u t i c k ý p r ům y s l : 2 3 5 8 m i l . C Z K ( 1 9 % ) Indický trh v sobě ukrývá obrovský potenciál v širokém spektru oborů. Indie ! České firmy jsou na indickém trhu známé především v oblasti strojírenství a energetiky, ale příležitosti lze nalézt v mnoha dalších odvětvích. S novým vládním plánem se pro české firmy objevují příležitosti, které nebyly doposud v Indii realizovatelné v důsledku nízké poptávky a řady byrokratických překážek. Saldo indického zahraničního obchodu je dlouhodobě záporné. Vývoz celkem (04-2014/03-2015): 310 572 mil. USD (6 792 mld. CZK) Dovoz celkem (04-2014/03-2015): 448 045 mil. USD (9 799 mld. CZK) 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 Indie miliardy USD f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i Indie Indie Indie Indie e n e r g e t i k a i n f r a s t r u k t u r a d o p r a v n í p r o s t ře d k y s t r o j í r e n s t v í Indie Obráběcí a tvářecí stroje tvoří významnou položku českého exportu do Indie. IMTEX v Bangalore Česká republika se podílela na vybavení indického těžkého strojírenství v období po vyhlášení nezávislosti. Každoročně čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů prezentují své nové produkty na veletrhu . Nejbližší ročník se zaměřením na tvářecí stroje se uskuteční 21.-26.1.2016. Nedostatek elektrické energie (až 25 % spotřeby) se projevuje především v omezených dodávkách pro domácnosti. Tepelné elektrárny spalují 800 mil. tun hnědého uhlí nízké kvality s výrazným vlivem na životní prostředí. Důraz je kladen na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů, především energie sluneční a větrné. Velkou výzvou centrální vlády je zajištění energie ve vesnických a odlehlých oblastech. Jen do roku 2017 plánuje vláda elektrifikovat 18 500 vesnických sídel. Budování moderní a hlavně efektivní infrastruktury je klíčovým momentem dalšího rozvoje země. Indie otevřela plně trh pro účast zahraničních investorů. Velké projekty jsou nastartovány ve výstavbě železničních koridorů, nových transkontinentálních železnic i dálniční sítě (v současnosti 3,3 mil. km). Cílem je odlehčit silniční nákladní dopravě výstavbou železnic spojujících průmyslová města a také modernizace železnic. Na 74 000 km železniční sítě je denně provozováno více než 19 000 vlakových souprav. Indické státní železnice čeká nezbytná modernizace vozového parku. Představa o dalším rozvoji není cílena k vysokorychlostním tratím, ale ke spolehlivé a efektivní železniční dopravě. ČR m á s I n d i í v p o s l e d n í c h d v o u l e t e c h p a s i v n í s a l d o o b c h o d n í b i l a n c e . V ý v o z d o ČR ( 2 0 1 4 ) : 1 4 4 0 9 m i l . C Z K D o v o z z ČR ( 2 0 1 4 ) : 1 2 2 8 2 m i l . C Z K Z a h r a n i čn í o b c h o d s ČR ? V í t e , že . . . z í s k e j t e i n f o r m a c e o a k t u á l n í c h p ří l e ži t o s t e c h a t e n d r e c h v I n d i i n a s t r á n k á c h B u s i n e s s i n f o . c z v j e d i n e čn é d a t a b á z i z a h r a n i čn í c h n a b í d e k , p o p t á v e k a t e n d r ů! w w w . b u s i n e s s i n f o . c z / p r i l e z i t o s t i i f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indie Indie Indie 3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i a u t o m o b i l o v ý p r ům y s l a u t o m a t i z a c e Místní firmy hledají dodavatele technologií s inovativním zaměřením ve snaze v budoucnu vozy i vyvážet. Na trhu se etablovalo několik domácích značek, které potřebují dosáhnout světové úrovně produktivity výroby. Indie produkuje více než 2 miliony vozidel ročně. Indie se snaží nejen držet krok s vývojem výroby, ale v inovačních procesech uplatňuje také mladé odborníky v oborech budoucnosti.  Vzorem indickému průmyslu jsou v poslední době německé firmy, což dává českým podnikům příležitost k uplatnění na indickém trhu. Zajímá Vás, z d a p r á v ě V á š p r o d u k t m á v I n d i i p o t e n c i á l ? O s l o v t e z a h r a n i čn í k a n c e l á ř v M u m b a i n e b o B a n g a l o r e a n e c h t e s i z p r a c o v a t p r ůz k u m t r h u . w w w . c z e c h t r a d e . c z / c z e c h t r a d e - s v e t / a s i e / i n d i e / ? f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i Indie Indie Indie p o t r a v i n á řs k é t e c h n o l o g i e I T z d r a v o t n i c t v í Indie Poptávka po kvalitní lékařské péči je vyvolána rostoucími nároky střední příjmové skupiny. V Indii je provozováno několik set převážně soukromých nemocnic, které odpovídají evropskému standardu a nadále vybavují své provozy moderním zařízením. Prosadit se mohou obzvláště výrobci diagnostické techniky. S rostoucí poptávkou po kvalitních potravinách sílí i požadavky na balení potravin především pro střední příjmovou vrstvu. Tomuto sektoru je připisován velký růstový potenciál, na kterém se mohou podílet i zahraniční firmy. Indie je velmocí v oboru IT a ICT. O tento trh se přesto uchází mnoho zahraničních firem s představou úspěchu v budoucnosti nebo s cílem získat odborné pracovní síly pro vlastní projekty. V sektoru IT vzniká nejvíce start-up firem. d a l ší o b l a s t z á j m u če s k ý c h f i r e m , j s o u n a d á l e n e p r ůh l e d n é a k o m p l i k o v a n é . V I n d i i n e e x i s t u j e j e d n o t n á p o l i t i k a z a d á v á n í v l á d n í c h z a k á z e k n a c e n t r á l n í ú r o v n i . ! V l á d n í z a k á z k y , f o t o © J o e R a v i / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ 4 1 1 M e g a K l í čo v é s e k t o r y platforem výrobního sektoru ! Po téměř paralytickém stavu indického hospodářství v letech 2012 a 2013 se objevila velká naděje k opětnému nastartování dynamiky hospodářství v podobě ekonomických reforem a programů vlády ministerského předsedy N. Módího.  Zásadní program v celém spektru oborů.  Bez realizace tohoto programu nebude možné úspěšně naplnit vládní záměry rozvoje země a ani jiné programy nových reforem.  Výrobní sektor se nyní podílí pouze 16 % na HDP země.  Poslání programu je odůvodněno rostoucí poptávkou místní spotřeby a snahou být konkurenceschopnou zemí. vybudovat v Indii rozsáhlý výrobní sektor, který by konkuroval Číně na mezinárodním trhu a zároveň dokázal zajistit průmyslovou výrobu pro zajištění rostoucí populace a její životní úrovně. Přilákat globální investory a inovační potenciál založený na vysoké produktivitě. dodávky technologických zařízení, strojního vybavení, energetických zdrojů, průmyslové automatizace, subdodávky v celé řadě oborů. Cíl:  Příležitosti: 1 . m a k e o f I n d i a I n d i e o z n a či l a n ěk t e r é s e k t o r y j a k o k l í čo v é , v e k t e r ý c h v i d í m o žn o s t s t á t s e s v ět o v ý m h r á če m : a u t o m o b i l o v ý p r ům y s l : d o r o k u 2 0 2 0 s e I n d i e c h c e s t á t n e j v ět ší m v ý r o b c e m a u t o m o b i l ů a p ře d n í m v ý r o b c e m a u t o k o m p o n e n t . c h e m i c k ý p r ům y s l : 1 6 % s v ět o v é h o t r h u s b a r v i v y , 3 . n e j v ět ší v ý r o b c e a g r o c h e m i k á l i í . c i v i l n í l e t e c t v í : p ře p r a v a 1 6 5 m i l i ó n ů p a s a žé r ů r o čn ě, p r o v o z 7 5 0 l e t a d e l . o b r a n n ý p r ům y s l : n á r ůs t v l á d n í c h v ý d a j ů n a o b r a n u a r o z v o j v l a s t n í h o o b r a n n é h o p r ům y s l u . t ěže b n í p r ům y s l : r o z v o j o d v ět v í c e s t o u m o d e r n i z a c e a o t v í r á n í m n o v ý c h z d r o j ů. d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r a : b u d o v á n í l e t i šť, p ří s t a v ů, m o d e r n i z a c e a r o z ši řo v á n í že l e z n i čn í d o p r a v y . i n v e s t i c e : o d v ět v í j a k o t ěže b n í a s t a v e b n í p r ům y s l j i ž p l n ě p ří s t u p n á p r o z a h r a n i čn í i n v e s t i c e . e n e r g e t i k a : r o s t o u c í v y u ží v á n í o b n o v i - t e l n ý c h z d r o j ů ( s o l á r n í a v ět r n á e n e r g i e ) . f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

3 4 1 1 M e g a platforem výrobního sektoru  USA transportují až 21 % zboží po vodních cestách, EU až 40 %, Indie v objemu přepravy zaostává (0,1 %). vybudovat vodní cesty od přístavů k vnitrozemským průmyslovým oblastem. dodávky pro stavební průmysl, stavební stroje, čerpadla.  Indické železnice přepraví denně až 25 miliónů pasažérů a 3 mil. tun zboží.  Na rozdíl od Japonska nebo Francie a Číny dosahuje Indie na železnici nejvyšší rychlosti 130 km/hod. vybudovat koridor spojující hlavní město Dillí s největší aglomerací Mumbaí a dále se stále rostoucím Čennai na jihu země a s východem země v Kalkatě. dodávky stavebních strojů,řídicí systémy pro železniční dopravu, dopravních prostředků, příležitosti pro technologie stavebního průmyslu.  Pro Indy svatá řeka začíná svůj 2525 km dlouhý tok v Himalájích a ponej- více meandruje na území několika svazových států, které doposud nevěnují přílišnou pozornost její čistotě. Nový program však má změnit kvalitu vody v řece, podél jejíchž břehů žije téměř 40 % obyvatel země. dosáhnout nulového vypouštění znečištěných vod do řeky Gangy ze 120 městských sídel a umožnit její plnou splavnost. Indie již oslovila EU s možností účasti firem na programu. Očekávají se dodávky stavebních strojů, technologie úpravy a čištění odpadních vod, lokální zdroje obnovitelné energie, poradenské služby. 2 . 4 . 3 . p r o g r a m v y b u d o v á n í s í t ě v y s o k o r y c h l o s t n í k o r i d o r že l e z n i čn í p r o g r a m či št ěn í ře k y G a n g y v n i t r o z e m s k ý c h v o d n í c h c e s t Cíl: Cíl: Cíl:  Příležitosti:  Příležitosti:  Příležitosti: f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

4 1 1 M e g a U r b a n i z a c e platforem výrobního sektoru ! vybudovat nad vodními kanály (v délce až 15 000 km) soustavy solárních elektráren, výroba elektrické energie, úspora půdy. dodávky solárních panelů, příležitosti pro EPC dodavatele, zařízení pro připojení k rozvodné síti. Snaha indické vlády je nasměrovat část populace do nových sídel s uchopitelným počtem obyvatel. vybudovat nových 100 měst, která by byla dopravně navázána na stávající aglomerace, ale s vlastními zdroji energie, vody a možností dalšího rozvoje. stavební technologie, technologie výroby stavebních materiálů, dodávky pro veřejnou dopravu, SW pro účely stavebnictví a rozvoje výstavby měst, technologie úpravy a čištění vod. Cíl: Cíl:  Příležitosti:  Příležitosti: 5 . 6 . s o l á r n í n a d v o d n í m i p a n e l y k a n á l y 1 0 0 m ěs t S M A R T T r e n d n á r ůs t u m ěs t s k é h o o b y v a t e l s t v a s e p r o j e v u j e v p l n é m í ře i v I n d i i . V e m ěs t e c h d o p o s u d a g r á r n í z e m ě b u d e j i ž v r o c e 2 0 3 0 u s í d l e n o 4 5 % o b y v a t e l . R o s t o u c í a g l o m e r a c e s e v ša k s t á v a j í z d r o j e m m n o h a p r o b l é m ů, j a k o j e z a j i št ěn í e n e r g i e , z á s o - b o v á n í p o t r a v i n a m i a p o c h o p i t e l n ě i v y šší ú r o v n í z n e či št ěn í ži v o t n í h o p r o s t ře d í . M ěs t s k á s í d l a v y t v á ře j í j i ž n y n í a ž 7 5 % H D P z e m ě. i D a l ší p r o g r a m y : 7.Bankovní účet pro 70 mil.občanů 8.Bydlení pro každého 9.Program čištění Indie 10.Digitální Indie 11.Efektivní vláda f o t o © S t e f a n o E m b e r / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ Indie 3 5 V s t u p n a t r h v ý b ěr o b c h o d n í h o p a r t n e r a v s t u p p ří m o n e b o v z a s t o u p e n í j a k o i n d i c k á s p o l e čn o s t : Indie Indie T I P ! ! Firmy úspěšné na indickém trhu se obecně shodují, že výběr vhodného partnera je základem úspěchu celého podnikatelského záměru. Výběr je závislý na mnoha faktorech, jako je zaměření firmy, její podnikatelský záměr nebo forma působení na indickém trhu. Partner by měl být především silným hráčem na trhu, s dostatkem kontaktů na velké firmy a jejich vedení. Díky silnému partnerovi firma může získat kredibilitu a otevřený přístup na trh. Menší firmy by jistě měly sáhnout především po zodpovědné osobě, která bude aktivní a dokáže využít své znalosti a kontakty k tomu, aby se dostala k managementu jiných firem. Rozhodně je nutné vyvarovat se obchodních zástupců, kteří pracují současně pro několik firem, většinou je efektivita tohoto vztahu velmi nízká až nulová. Obchodování s pomocí místních zástupců je obvyklé a v mnoha případech nezbytné. Je ovšem potřeba dobře zvážit rozsah pravomocí pro tohoto zástupce, včetně územního rozsahu při udělení výhradní licence. Vzhledem k rozlehlosti teritoria je někdy vhodné mít více zástupců, nelze doporučit automatické udělování neomezeného výhradního zastoupení. V praxi se osvědčilo zastupo- vání formou s omezenou platností a možným prodloužením smlouvy v závislosti na výsledcích práce zástupce. Nedoporučuje se uzavírat smlouvy za pevný plat, který není žádným způsobem vázaný na výsledky. “ad hoc” Zahraniční společnost může v Indii začít působit jako indická společnost buď jako joint venture, nebo pobočka centrály. H l e d á t e o b c h o d n í h o p a r t n e r a ? V I n d i i f u n g u j e m e z i n á r o d n í d a t a b á z e K o m p a s s a d á l e n ěk o l i k s o u k r o m ý c h m í s t n í c h d a t a b á z í . Z n i c h n e j k o m p l e x n ěj ší a u ži v a t e l s k y n e j p ří j e m n ěj ší j e b e z p l a t n á d a t a b á z e w w w . i n d i a m a r t . c o m . V Indii je třeba počítat s rozsáhlou byrokracií a dalším problémem je vysoká míra korupce. Pro eliminaci rizik, problémů a komplikací je nutné se velmi důkladně a odpovědně připravit a zejména zvládnout problematiku místního zastoupení a poradenství. Obchodní vztahy jsou ovlivněny i politikou. C h c e t e z í s k a t o v ěře n é h o o b c h o d n í h o p a r t n e r a s n a d n o a b e z s t a r o s t í ? K a n c e l á ře a g e n t u r y v M u m b a i n e b o B a n g a l o r e j s o u k d i s p o z i c i p r o o v ěře n í n ěk t e r ý c h ú d a j ů o f i r m ě p ří m o v j e j í m s í d l e . K a n c e l á ře m ůže t e v y u ží t i v p ří p a d ě, že h l e d á t e o b c h o d n í p a r t n e r y a n e b o p o t ře b u j e t e o v ěři t z á j e m o V á š p r o d u k t . w w w . c z e c h t r a d e . c z / c z e c h t r a d e - s v e t / a s i e / i n d i e / ? 1.

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indie 5 V s t u p n a t r h Zahraniční kapitál může takovou indickou společnost vlastnit až stopro- centně, záleží to však na dohodě a na oblasti podnikání. Detaily procedur je možné získat na příslušném indickém vládním úřadě: ( ) Pro založení výše uvedených forem je třeba vyplnit přihlášku a podat ji na (ROC). V okamžiku, kdy je firma registrovaná jako indická, je v působnosti indických zákonů stejně jako ostatní indické firmy. Department of Industrial Policy & Promotion, Government of India Registrar of Companies www.dipp.nic.in Zahraniční společnosti takto tvoří strategická partnerství s indickými partnery. Výhody pro zahraničního investora mohou být následující: Disponibilní finanční zdroje u indických partnerů Kontakty od indických partnerů, které umožní lepší vstup na trh Tato pobočka může být založena v oblastech podnikání, kde je povoleno 100% vlastnění podniků zahraničním kapitálem. joint venture pobočka centrály D e t a i l y o p o s t u p u p ři z a l o že n í f i r m y l z e n a l é z t z d e : D e p a r t m e n t o f C o m p a n y A f f a i r s u n d e r M i n i s t r y o f F i n a n c e w w w . d c a . n i c . i n . ! T I P ! f o t o © F i l m l a n d s c a p e / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indie 3 5 V s t u p n a t r h j a k o z a h r a n i čn í s p o l e čn o s t J a k n a t o ? Zahraniční společnost může pod svým jménem v Indii působit prostřednictvím: Liaison Office/Representative Office Project Office Branch Office (Reprezentační kancelář) (kancelář na jednorázový projekt) (pobočka) 2. p ůs o b í c í v I n d i i Slouží především pro komunikaci mateřské společnosti s Indií. Nemůže podnikat žádné přímé ani nepřímé komerční aktivity, tudíž nesmí mít v Indii žádný příjem. Může pouze sbírat informace, poskytovat informace o mateřské firmě. Může propagovat export a import z Indie, pomáhat finančním transakcím apod. L i a i s o n O f f i c e / R e p r e s e n t a t i v e O f f i c e Pokud zahraniční společnost plánuje v Indii specifický projekt, může zde zřídit dočasnou projektovou kancelář. Může provádět jen aktivity k tomuto projektu. Zisk z projektu se může vrátit mimo Indii, toto je obecně schváleno RBI. P r o j e c t O f f i c e Zahraniční společnosti podnikající ve výrobě či obchodu smí založit pobočku na následující aktivity: export/import konzultantské služby výzkum spolu s mateřskou společností propagace technické nebo finanční spolupráce Indie s mateřskou společností reprezentace mateřské společnosti nákup a prodej pro mateřskou společnost poskytování IT služeb a vývoj software technická podpora produktům mateřské společnosti letecká, spediční společnost Tato pobočka nesmí sama vyrábět, ale může výrobu smluvně zadat indické společnosti. B r a n c h O f f i c e Ve speciální ekonomické zóně (Special Economic Zone) může působit ještě Samostatná „Branch Office“ a v tomto případě nemusí mít povolení od RBI. Povolení na zřízení těchto kanceláří vydává Reserve Bank of India (RBI). Přihlášku o povolení FNC1 lze získat u RBI na www.rbi.org.in. Dále se musí registrovat do 30 dnů na Registrar of Companies (ROC). z á k l a d n í k r o k y při zakládání společnosti Indie ověření názvu firmy (obchodní rejstřík) právní úkony u notáře nebo právní kanceláře přijetí stanov – 2 formy (MO – obsahuje cíle firmy, AOA – obsahuje vnitřní předpisy a způsob jednání společnosti navenek) založení bankovního účtu složení vkladů v bance (závislé od formy subjektu, v současnosti min. 1700 USD) některé formy společností podléhají povolení centrální banky (RBI) zápis do obchodního rejstříku (zpoplatněn) úhrada daně za registraci firmy registrace u příslušného daňového úřadu ? V í t e , c o j e P A N P A N čí s l o p ře d s t a v u j e o b d o b u n a še h o I Č. O r e g i s t r a c i P A N m o h o u p o žá d a t v I n d i i i če s k é f i r m y , p r o c e d u r a n e n í s l o ži t á . J a k o b e n e f i t j e j e d n o d u šší p o s t u p p ři u p l a t ňo v á n í v ý h o d a p r a v i d e l S m l o u v y o z a m e z e n í d v o j í h o z d a n ěn í p ři o b c h o d n í v ý m ěn ě m e z i I n d i í a ČR .

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

„ „ Indie 3 5 V s t u p n a t r h Indiem a r k e t i n g a p r e z e n t a c e P o d í v e j t e s e d o k a l e n d á ře a k c í n a a z í s k e j t e i n f o r m a c e o a k t u á l n í c h v ý s t a v á c h a v e l e t r z í c h p o c e l é m s v ět ě! A k t u á l n ě: w w w . c z e c h t r a d e . c z C h c e t e u še t ři t ? v M u m b a i a B a n g a l o r e K o n t a k t u j t e z a h r a n i čn í k a n c e l á ře a v y u ži j t e m o žn o s t i s p o l e čn é ú ča s t i n a v e l e t r h u . T a p ři n á ší ú s p o r u ča s u , s n í že n í n á k l a d ů a z v ý še n í p o čt u n a v á z a n ý c h o b c h o d n í c h k o n t a k t ů d í k y a s i s t e n c i z a h r a n i čn í k a n c e l á ře C z e c h T r a d e . ? i Propagace na indickém trhu je složitá kvůli jeho velikosti a odlišnostem v jednotlivých státech. Jednou z forem propagace je využití služeb hlavních indických obchodních a průmyslových komor (FICCI, CII, Assocham, Bombay Chamber of Commerce) a jejich poboček v jednotlivých státech. Spojení na tyto komory lze uskutečnit přes kanceláře CzechTrade. V Indii není obtížné využít služeb také celé řady místních marketingových firem, které budou nabízet rozsáhlé služby. Úroveň těchto firem je však různá a ne vždy jsou informace použitelné. Agentura CzechTrade nabízí zpracování marketingových studií vhodných především k posouzení způsobu vstupu na indický trh. Veškeré propagační materiály musí být zpracovány v angličtině. Nejlepším způsobem prezentace produktu je účast na odborně zaměřených veletrzích. IMTEX IME DEFEXPO Construct INDIA WaterEX Medical Fair India India Nano POWER GEN (strojírenský veletrh – 2016 – tvářecí stroje, 2017 – obráběcí stroje) (těžební průmysl) (obranný průmysl) (stavebnictví) (vodní hospodářství) (zdravotnictví) (nanotechnologie) (energetika) N e j v ý z n a m n ěj ší v e l e t r h y v I n d i i f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

o b v y k l é p l a t e b n í p o d m í n k y P ři f i n a n c o v á n í a p o j i št ěn í o b c h o d u m ůže t e v y u ží t p o d p o r y s t á t u . Z h l e d i s k a p o j i št ěn í o b c h o d n í h o p ří p a d u j e m o žn o v y u ží t s l u že b k o m e r čn í c h b a n k i s t á t n í E x p o r t n í a g a r a n čn í p o j i šťo v a c í s p o l e čn o s t i , k t e r á I n d i i k l a s i f i k u j e čí s l e m 3 , k d y 1 z n a m e n á z e m ě s m i n i m á l n í ú r o v n í r i z i k a a 7 s n e j v y šší ú r o v n í . O b d o b n ě j e m o žn é p ři f i n a n c o v á n í v y u ží t s l u že b Če s k é e x p o r t n í b a n k y . Če s k á e x p o r t n í b a n k a : w w w . c e b . c z E x p o r t n í a g a r a n čn í p o j i šťo v a c í s p o l e čn o s t : w w w . e g a p . c z ? V í t e , že . . . Indie 6 D o v o z n í p o d m í n k y Indie U menších zakázek se uplatňují platební podmínky formou akreditivu, předání zboží proti dokumentům aj. U větších zakázek se uplatňují exportní úvěry a státní garance. Obecně platí, že odeslání zboží bez zajištění platby (při vývozu) nebo odeslání platby bez zajištění dodávky (při dovozu) je spojeno s nepřimě- řeným rizikem, které je nutno eliminovat pomocí vhodných platebních instrumentů a zajišťovacích mechanismů. Dovozní požadavky a dokumentace: Indie již od roku 2007 vede rozhovory s EU o nových podmínkách vzájemné obchodní výměny. Doposud však nebyly rozhovory ukončeny a datum podpisu Dohody o volném obchodu (FTA) nebylo stanoveno. Spory zůstávají v omezeném přístupu evropských bank k místnímu bankov- nímu systému nebo možnostech vstupu poskytování pojišťovatelských služeb. Indiec l a , c e r t i f i k a c e , p o ža d a v k y n a p r o d u k t f o t o © J o r g H a c k e m a n n / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indie 3 6 D o v o z n í p o d m í n k y V í t e , že . . . ? ? Indie d o v o z n í p o ža d a v k y a d o k u m e n t a c e j e v e l k á p o z o r n o s t v ěn o v á n a i o c h r a n ě d u še v n í h o v l a s t n i c t v í , v če t n ě o c h r a n y g e o g r a f i c k ý c h z n a če n í v ý r o b k ů. D o t e x t u F T A b u d o u p r o t o z a čl e n ěn a t a k o v á u s t a n o v e n í , k t e r á b u d o u z a v a z o v a t v l á d y o b o u z e m í k m a x i m á l n í d o s a ži t e l n é o c h r a n ě d u še v n í h o v l a s t n i c t v í a z a m e z e n í k o p í r o v á n í a v ý r o b y p a d ěl k ů. V M a r k e t A c c e s s D a t a b a s e j e m o žn é d l e H S k ó d u v y v á že n é h o z b o ží z j i s t i t k o n k r é t n í o p a t ře n í a f o r m a l i t y . m a d b . e u r o p a . e u / m a d b / i n d e x P u b l i . h t m ! T I P ! Významnou komplikací pro vzájemný obchod jsou technické překážky obchodu a komplikované předpisy u sanitárních a fytosanitárních opatření. Rozdílné technické normy a mnohonásobné a zdlouhavé testování a certifikace často obchodníka od vývozu do Indie odradí. Proto je kapitola o této proble- matice v FTA věnována vysoká pozornost. Indien o r m y Růstu obchodu s Indií brání tarifní i netarifní překážky. Obzvláště celní sazby, které v převážné míře dosahují 40 %, obchod často znemožňují a staví tak místní výrobu do značné výhody. Příkladem mohou být zvýšené celní sazby uplatňované pro nákladní vozy (z 10 % na 40 %) nebo nealkoho- lické nápoje (ze 100 % na 150 %). Překážky obchodu J a k n a t o ? Při vývozu do Indie exportér předkládá dokumenty, jako jsou faktura, balící a nákladní list; naopak osvědčení o původu není striktně vyžadováno. Exportérům se doporučuje využít se zkušenostmi v daném teritoriu. Také , respektive jeho celního deklaranta, je nesporná. služeb spedičních firem aktivní úloha odběratele Indieo m e z e n í d o v o z u Indie si je vědoma skutečnosti, že její ekonomika je založena na fungování vnitřního trhu. Proto se země brání plné liberalizaci obchodu a stanovila omezení k dovozu některého zboží a služeb i k působení firem v některých oborech. Omezení dovozu spočívají v několika přístupech: Značení výrobků: nelze dovážet a distribuovat zboží bez údajů uvedených na výrobku (maximální doporučená cena, datum dovozu, označení a adresa dovozce apod.) Technické požadavky: některé druhy zboží musí odpovídat požadavkům norem kvality, stanoveným indickými standardy. Pro zahraniční produkci to představuje registraci na Úřadu pro standardizaci a splnění požadovaných podmínek. Je zakázán dovoz použitého zboží mimo stroje, jako jsou PC, kopírky nebo dieselové agregáty. Dovoz druhotných surovin je také omezen a podléhá zvláštním předpisům (cena těchto surovin nesmí být nižší než státem stanovená). Další omezení platí pro některé chemikálie a zemědělské produkty (mléko, vejce, krmení pro hospodářská zvířata). Potřebujete vědět více? Chcete vědět více o omezeních v dovozu a zakázaných položkách? Potřebujete svůj produkt správně klasifikovat dle celní nomenklatury HS? Zajímají Vás další netarifní omezení vztahující se na Váš produkt? Kontaktujte Centrum informačních služeb CzechTrade! (dita.nedelkova@czechtrade.cz).

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Indie 6 D o v o z n í p o d m í n k y Indie i d o p r a v a V s t u p a p o b y t Nejčastější formou dopravy zboží do Indie je námořní doprava, která směřuje především do velkých přístavů, kterých je 13 (12 státních, 7 na západním a 6 na východním pobřeží). Největšími přístavy jsou Mangalore, Mumbai, Kalkata, Čennai a Kandla. Vedle světových přepravců lze sjednat dopravní služby i u několika českých přepravců. Přeprava standardního kontejneru z České republiky do Indie trvá 5 týdnů. Rostoucí zájem je možné vysledovat u poptávky po letecké přepravě. Podle údajů Světové banky vyžaduje export standardního kontejneru se zbožím 7 dokumentů, trvá 17,1 dne a stojí 1 332 USD. K importu stejného kontejneru do Indie je zapotřebí 10 dokumentů, trvá 21 dní a stojí 1 462 USD. Import je tedy náročnější jak finančně, tak i administrativně a časově. Z hlediska náročnosti podmínek pro dovoz a podnikání, se Indie v celo- světovém měřítku umístila v roce 2015 na 126. příčce. K e v s t u p u n a i n d i c k é ú z e m í j e n u t n é v í z u m , k t e r é u d ěl u j e i n d i c k á a m b a s á d a v P r a z e . V e d l e j e d n o r á z o v é h o t u r i s t i c k é h o v í z a j e v h o d n ěj ší p r o p o d n i k a t e l s k é c e s t y žá d a t o v í c e v s t u p n í b u s i n e s s v í z u m n e b o p r a c o v n í v í z u m . A k t u á l n í i n f o r m a c e p o t ře b n é k žá d o s t i o v í z u m j e n u t n é o v ěři t n a w e b u i n d i c k é h o v e l v y s l a n e c t v í . P ře s v ý še u v e d e n é s e d o p o r u ču j e p ře d c e s t o u d o I n d i e n a v št í v i t e l e k t r o n i c k é s t r á n k y V e l v y s l a n e c t v í ČR v D i l l í ( w w w . m z v . c z / n e w d e l h i ) , n a k t e r ý c h j s o u v žd y z v e ře j n ěn y a k t u á l n í i n f o r m a c e o s i t u a c i v I n d i i . f o t o © f i l m l a n d s c a p e / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

24

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Velvyslanectví ČR v Dillí Vedoucí úřadu: Milan Hovorka Tel.: +91/11 2415 5200 E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz www.mzv.cz/newdelhi Honorární konzulát Kalkata Vedoucí úřadu: Utsav Parekh Tel.: +91 033 2290 7406, +91 033 2283 7178 E-mail: Kolkata@honorary.mzv.cz Honorární konzulát Bombaj Vedoucí úřadu: Rashmi Jolly Tel.: +91/22 078 531, linka 21 E-mail: mumbai@honorary.mzv.cz Indie 7 K o n t a k t y Indied i p l o m a t i c k ý s e r v i s M Z V ČR f o t o © N o p p a s i n / S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Tel: 0091-11-23738760-770 E-mail: ficcifb@ndf.vsnl.net.in www.ficci.com Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM) Tel: 0091-11-46550555 E-mail: assocham@nic.in www.assocham.org PHD Chamber of Commerce and Industry Tel: 0091-11-26863801 E-mail: phdcci@phdcci.in www.phdcci.in India Trade Promotion Organization (ITPO) Tel: 0091-11-23371540 E-mail: itpo@giasdl01.vsl.net.in www.indiatradefair.com, www.indiatradepromotion.org Trade portal: www.tradeportalofindia.com National Centre for Trade Information (NCTI) E mail: ncti@ncti-india.com www.ncti-india.com Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI) www.bombaychamber.com Confederation of Indian Industry (CII) www.ciionline.org Indie 3 7 K o n t a k t y Indie d ůl e ži t é k o n t a k t y :

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

v í t e , že . . . v y d a l n a p o d p o r u z á j e m c ů o e x p o r t d o n o v ý c h d e s t i n a c í i n á s l e d u j í c í t i t u l y , k t e r é j s o u k d i s p o z i c i v t i št ěn é i e l e k t r o n i c k é f o r m ě

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/

Česká agentura na podporu obchodu Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 e-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz GPS: 50°4`31.769"N, 14°24`55.811"E Exportní průvodce CzechTrade / 3 / I n d i e Česká agentura na podporu obchodu © 2015 f o t o © S h u t t e r s t o c k

http://www.floowie.com/cs/cti/indie-perla-podnikatelskeho-portfolia/