Inspirati - 01/2019http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

1/2019 Foto: Dekoria-style.cz Inspirace pro bydlení, design, architekturu a volný čas

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Karafy ViaHuman design Zlatého řezu www.viahuman.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

4/ / www.inspirati.cz REDAKCE redakce@inspirati.cz INZERCE obchod@inspirati.cz GRAFICKÁ ÚPRAVA grafika@inspirati.cz MARKETING a DISTRIBUCE marketing@inspirati.cz Vychází 4 x ročně/vydání 1/2019 Evidenční číslo: MK ČR E 22538 www.inspirati.cz VYDAVATEL Inspirati, spol. s r.o. IČO: 06504001 Ilustrační foto: pixabay.com Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a článků komerčních prezentací. Neprodejné. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s blížícím se jarem začíná také sezóna vhodná pro realizaci nejrůznějších stavebních plánů. Ať už plánujete úpravu interiéru nebo exteriéru bytu, domu či zahrady, nebo se připravujete na renovaci komerčních nemovitostí v podobě kanceláří, zasedacích místností a jiného interiéru, právě vám je vydání našeho časopisu, které právě držíte v ruce, určeno. Jak jsme publikovali na webovém portálu inspirati.cz, vyhlásila Česká komora architektů 4. ročník České ceny za architekturu. Tvůrci do ní mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2019. Vítěze budeme publikovat stejně jako vítězné zelené novostavby a zelené rekonstrukce soutěže PASIVNÍ DŮM 2018 v tomto čísle. Nejvýznamnější soutěž v tvorbě kancelářských prostor v České republice CBRE Zasedačka roku 2018, s architektkou Evou Jiřičnou v čele poroty, vyhlásila své vítěze. V letošním roce se budeme i nadále věnovat českým pamětihodnostem i současnosti v rámci oblíbeného cyklu Česká města z pohledu historie a architektury. Tentokrát se podíváme do malebného severočeského města Žatce, jehož spletitá historie a množství památek zřejmě leckoho překvapí. O novinkách v proslulém léčebném a relaxačním areálu Kosteleckých lázní se dočtete ve speciální rubrice Kostelecký lázeňák. Jak lze poznat i z tohoto krátkého výčtu informací a zajímavostí uveřejněných v novém čísle Inspirati, na své si v něm přijdou čtenáři s nejrůznějšími zájmy. Pokud by vám však přece jen něco chybělo, nebojte se nám napsat na adresu redakce@inspirati.cz. Váš tým Inspirati zpravodaj 4. ročník ceny zaarchitekturu vyhlášen! JAK SOUVISÍ INTERIÉR ROKU s pocitem štěstí? editorial / 1/2019 Připravujeme nové apartmány i besedy s osobnostmi V kosteleckých lázních nabízejí nejen nejrůznější procedury, ale také bohaté kulturní vyžití. Vážení čtenáři, přejeme vám do nového roku hlavně zdraví, pohodu, hodně úspěchů v pracov- ním i soukromém životě, splnění všech přání a také notnou dávku štěstí. V dnešním vydání Kosteleckého lázeňáka se Jiří Fadler, obchodní ředitel Lázní Kostelec u Zlína dočtete o tom, jaká vylepšení v kosteleckých lázních připravujeme. Například pracujeme na modernizaci apartmánů nebo zvětšení Re- staurace 19. jamka. V roce 2019 se také můžete těšit na seriál besed se známými osobnostmi, které obohatí program pro naše hosty. K životu v lázních patří nejen procedury a odpočinek, ale také diskuze a povídání si nad skleničkou dobrého vína. O degustaci se dočtete také uvnitř listu. Kostelecké lázně jsou oblíbené i díky golfo- vému hřišti. O tom, jaké připravujeme novin- ky pro hráče a jak probíhala sezona na hřišti v loňském roce, se rovněž dozvíte na strán- kách dnešního vydání. Naše lázně využívají k procedurám léči- vé sirné prameny, které blahodárně působí na kožní a pohybová onemocnění. Přiná- šíme ale také spoustu relaxačních procedur a přímo v lázních a blízkém okolí i širokou nabídku sportovního vyžití v krásném kraji Tomáše Bati. Rádi vás uvítáme v našich rodinných lázních v Kostelci u Zlína. 88 70 42 6 91 36 56 50 soutěž stavba s vůní dřeva Studenti, ukažte, co umíte ze dřeva! Česká města z pohledu historie aarchitektury Žatec Vítězné zelené novostavby a zelené rekonstrukce soutěže PASIVNÍ DŮM 2018 kostelecký lázeňák speciál Blahodárné účinky slatiny a nekonečná relaxace v Lázních Bělohrad CBRE Zasedačka roku 2018 vyhlásila své vítěze Inspirace pro bydlení, design, architekturu a volný čas

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL kaldewei.com

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

6/ / www.inspirati.cz česká cena za architekturu Jak jsme publikovali na webovém portálu inspirati.cz, Česká komora architektů vyhlásila 4. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým rea- lizacím postaveným na území České republiky v po- sledních pěti letech. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 1. dubna 2019. Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná me- zinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je rovněž v celoroční a regionální propagaci architektury. Při- hlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architek- tů. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2019. O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná poro- ta, která do konce května 2018 vyselektuje do užšího okru- hu až 50 nominovaných děl. Z tohoto počtu porota ná- sledně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA a z nichž porota zvolí dr- žitele hlavní ceny. Uděleny budou také ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejichž laureáty navrhují partneři ceny. Mezinárodní odborná porota Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm eru- dovaných zahraničních expertů. Porotkyní České ceny za architekturu pro rok 2019 je Te- resa Borsuk, britská architektka s bohatou praxí, mimo jiné také oceněná magazínem Architects‘ Journal jako Britská architektka roku 2015 za úsilí o zlepšení rovnosti žen a mužů v praxi. Dalším členem mezinárodní odborné poroty je v letošním ročníku švýcarský multidisciplinární teoretik Michael Jakob. Zabývá se krajinou, estetikou a designem a současně i literární komparatistikou a redakč- ní a žurnalistickou prací. V porotě má stejně jako vloni zástupce Izrael, a to v oso- bě architekta Etana Kimmela, který má na kontě pestrou škálu oceňovaných realizací. Opakovaně bývá členem po- roty také maďarský architekt a nejinak je tomu i letos, kdy porotu obohatil Iván Nagy. Jedná se o předního maďar- ského praktikujícího architekta, ale také akademika. Le- tošní porota bude mít zástupce rovněž z Francie. Architekt Julien Rousseau ovšem studoval a působil ve Velké Bri- tánii a i dnes pracuje na projektech na mezinárodní úrovni. Sousední Slovensko bude reprezentovat i v českém pro- středí velmi dobře známý architekt Michal Sulo. Za reali- zaci Komunitního centra Máj získala jeho kancelář SLLA Architects ocenění Finalista v České ceně za architekturu 4. ročník České ceny zaarchitekturu vyhlášen! 2017. Dalšího souseda, Německo, pak zastupuje v Berlíně působící architektka a teoretička architektury Imke Wo- elk. Kdo se může do České ceny zaarchitek- turu přihlásit? Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žád- né kategorie, mohou v roce 2019 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o dokončené stavby postavené od ledna 2014 do prosince 2018. Z přihlášení do soutěže jsou při- tom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Česká komo- ra architektů i nadále pokračuje v bezplatné registraci do soutěže. ČKA si od tohoto kroku slibuje zejména usnad- nění přístupu mladým architektům a začínajícím ateli- érům, pro něž by registrační poplatek mohl představovat nemalou překážku při prezentaci jejich děl, a v neposlední řadě také objevení nových a kreativních tvůrců. Architek- ti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Elektronickou evidencí staveb rovněž zani- kají další případné náklady soutěžících architektů na tisk panelů apod. Na rok 2019 Česká komora současně chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spoje- né jak s prezentací finalistů ročníku 2018, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2019. Akademie České ceny zaarchitekturu Kromě děl, jež přihlásí autoři sami, aktivně vyhledává díla dosud nepřihlášená i Akademie České ceny za architektu- ru a vyhlašovatele na ně upozorní. V gesci Akademie jsou rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architek- tury. Zdroj: Česká cena za architekturu 2019 O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

» nové byty u metra » cenově dostupné byty pro každého » hrubá stavba dokončena » k nastěhování podzim 2019 ROK BYDLENÍ ZDARMA* 800 213 215 *podmínky akce na webu projektu www.element-letnany.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

8/ / www.inspirati.cz Francouzský architekt Julien Rousseau vystudoval architekturu v Londýně na Kingston University, kde působil v ate- liéru Patricka Lynche. Posléze se uplatnil v ar- chitektonické kanceláři Foster+Partners, kde pracoval na široké škále projektů, například Hearst Tower a Canary Wharf Station. Účast- nil se také řady soutěží, s Bathildem Mille- tem vyhrál Europan 6 v Roubaix. Ve Francii se účastnil workshopu Renza Piana, kde pra- coval na dvou významných projektech – Chi- cagském institutu umění a londýnské věži The SHARD u Tower Bridge. V roce 2007 založil Rousseau v Paříži s part- nery Lucou Battagliou a Ulissem Gnesdou kancelář FRESH Architectures. Věnují se komplexní činnosti včetně územního plánová- ní a řešení interiérů. Rousseau působí i jako hlavní mana- žer kanceláře, stará se o její rozvoj i veškeré projekty. Z realizovaných projektů lze jmenovat například tři paříž- ské rezidenční komplexy – Origami XXL (2018), přestav- bu neoklasicistní budovy Avenue Montaigne (ve výstavbě) nebo bytový dům Stalingrad (2013). Ateliér FRESH Architectures se úspěšně účastnil řady me- zinárodních soutěží, například projektové soutěže OMC na rozšíření centra Williama Rapparda v Ženevě. V roce 2009 získali zvláštní ocenění v mezinárodní architektonické sou- těži Walz of the Wind – Skyscraper competiton zaměřené na mrakodrapy, vypisované magazínem eVolo v New Yor- ku. Úspěšně soutěží také ve Francii, především s projekty zaměřenými na bydlení. V roce 2014 se dostali mezi 40 nejlepších týmů autorů mladších 40 let – 40under40 Design Awards. Julien Rousseau je spoluautorem zprávy o udržitelných městech (společně s Claudem Vasconim, Francisem Sole- rem a Rudym Riciottim). Julien Rousseau * Francie FRESH Architectures http://www.fresharchitectures.eu/fr Clichy Batignolles, Paříž XVII - Housing, Avenue Montaigne, Paříž VIII - Office, Foto: archiv Julien Rousseau Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Hledáte tip na pěkný rodinný dům? Zajímají Vás nejnovější trendy v oblasti moderního bydlení? Chcete kvalitní projekt a spolehlivého dodavatele? Pak si nenechte ujít prohlídku Centra vzorových domů v Praze-Nehvizdech. Unikátní projekt Centra je prvním v ČR a využívá know-how z podobných projektů v Německu. Nový dům je životní investice, a je proto nadmíru vhodné, abyste si mohli svůj budoucí domov prohlédnout ještě před samotnou stavbou. V Centru se můžete seznámit se zástupci klasické i moderní architektury, vždy s progresivními, energeticky úspornými konstrukčními řešeními, a inspirovat se i rozmanitými styly interiérového designu. Naleznete zde kompletně vybavené vzorové domy od bungalovu přes moderní vilu až po dům určený pro mladé rodiny s cenou do 2,2 mil. korun. V následujícím roce se areál navíc rozroste o tři nové vzorové domy na celkem 9 ukázkových domů. Hned tři ze staveb obdržely prestižní ocenění Dům roku. Součástí nového Centra je také infocentrum, ve kterém Vám odborníci poradí se vším, co se stavby týká: od výběru pozemku, přes volbu domu až po varianty vhodného financování. Každý návštěvník získá zcela zdarma cenový návrh i projekt zvoleného domu, který postačí k vyřízení územního řízení. Do Centra se nejlépe dostanete po D11, exit 8. Otevřeno je od pondělí do neděle od 10:00 do 18:00, vstup i parkování je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. OTEVŘENO Po–Ne 10–18 h www.cvzd.cz Infolinka 844 125 125 NAVŠTIVTE NEJVĚTŠÍ CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ PRAHA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

10/ / www.inspirati.cz Architekt Etan Kimmel vystudoval architekturu na izraelském technickém institutu Technion v Haifě, studoval také na Technické univerzitě v Delftu. Je zakladatelem přední izraelské kanceláře Ki- mmel Eshkolot Architects, ve které pracuje se svojí že- nou Michalou Kimmel Eshkolot a od roku 2005 také s Ilanou Carmi. Ateliér má v současné době 18 zaměst- nanců. Důležitým mottem celé architektonické kanceláře je environmentální odpovědnost a udržitelnost. Její záběr je široký, od urbanistických projektů přes veřejné budovy nejrůznějšího zaměření i privátní objekty až po práci s interiérem. Kancelář Kimmel Eshkolot Architects má na svém kon- tě úspěšnou účast v řadě architektonických soutěží, pře- devším v oblasti veřejných staveb. Mezi nejvýznamnější patří národní památník padlých na hoře Herzl v Jeruza- lémě (2017). Ten byl v roce 2017 vyhlášen stavbou roku podle AI Magazine (už v roce 2011 přitom stejně uspěla jiná stavba od Kimmel Eshkolot Architects – Beit Halo- chem) a o rok později ho ocenil Royal Institute of Bri- tish Architects (RIBA). Z dalších realizovaných projek- tů je třeba jmenovat archeologické Davidson Museum v Jeruzalémě (2001), již zmíněné rehabilitační centrum Beit Halochem v Beerševě (2010), budovu Steinhardto- va přírodovědného muzea v areálu Telavivské univerzity (2018) nebo novou budovu Check-Point pro téhož zada- vatele, která je před dokončením. Už v roce 1993 získala kancelář Etana Kimmela první ocenění Rokach Prize za práci na obnově telavivské ži- dovské čtvrti Neve Tzedek. V roce 2011 pak byla oce- něna nejprestižnější izraelskou cenou Rechter Prize za projekt rehabilitačního centra Beit Halohem v Beerševě na jihu Izraele. Etan Kimmel se věnoval také akademické činnosti. Vy- učoval na izraelském technickém institutu Technion, na Fakultě architektury Telavivské univerzity a hostoval na Fakultě architektury TU v Delftu. Etan Kimmel * Izrael Kimmel Eshkolot Architects http://www.kimmel.co.il/ Členové mezinárodní poroty ČCA Memorial Centre, Gdaňsk, Foto: archiv Kimmel Eshkolot Architects

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

(+420) 777 478 913 | lukas@secacz.cz | www.feelwood.cz Serafin Campestrini s. r. o. Husova 31 | 517 24 Borohrádek Modřín sibiřský, kvalita A/B Dub, kvalita Natural Borovice severská, kvalita A/B Severský smrk, kvalita A/B, bílý olej Dub kouřený, kvalita Natural Dřeviny Smrk severský Borovice severská Modřín sibiřský Dub Jasan

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

12/ / www.inspirati.cz Architektka Imke Woelk absolvovala architektu- ru na Technické univerzitě v Braunschweigu a na IUAV v Benátkách. V Braunschweigu vedle toho vystudovala také výtvarné umění. Po promoci pracova- la čtyři roky v zahraničí, nejprve v ateliéru Massimiliana Fuksase v Římě a posléze v Londýně v kanceláři Williama Alsopa. Po návratu do Berlína založila s Martinem Corsem ateliér IMKEWOELK+Partner. Imke Woelk se významnou měrou realizuje také v akade- mické sféře jako teoretička architektury. Od roku 1998 pů- sobila na Technické univerzitě v Berlíně, kde v roce 2010 dokončila svoji dizertační práci. Tématem byly způsoby využití hlavního pavilonu Nové národní galerie v Berlí- ně od Miese van der Roheho. V oblasti výzkumu pracuje Imke Woelk na racionálních a intuitivních vzorcích v rám- ci komunikačních procesů. Od roku 2001 se její výzkum zaměřuje na konkrétní prostor a jeho formování a interpre- taci. V roce 2015 zkoumala s podporou výzkumného stipendia od Dánské nadace umění funkci přírody v práci dánského architekta Jørna Utzona. Věnuje se také scénografii a vý- stavnictví. V roce 2016 se stala členkou poradního výboru pro oblast architektury a územního plánování kulturního oddělení berlínského senátu. Za svoji práci získala Imke Woelk v roce 2003 ocenění Rom-Preis, nejvyšší možné ocenění pro umělce žijící v Německu. Při studijním pobytu v Římě se věnovala kon- ceptuální tvorbě a zabývala se ústředními tématy součas- ného prostoru. Oceňována je i praktická architektonická tvorba Imke Wo- elk. Už jako studentka získala ocenění Premio Internazio- nale di Architettura Andrea Palladio za návrh obytné budo- vy The Eagle (společně s Dirkem Altenem). Imke Woelk * Německo IMKEWOELK+Partner http://iw-up.com/en/ Nam June Paik Museum, Soul, Bauhaus Museum, Dessau, Foto: archiv Imke Woelk Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel Jsme síť sklenářských firem Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další sklenářské práce Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou! www.glastetik.cz OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL Jsme síť sklenářských firem Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další sklenářské práce Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou! www.glastetik.cz OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL Jsme síť sklenářských firem Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další sklenářské práce Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou! www.glastetik.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

14/ / www.inspirati.cz Maďarský architekt Iván Nagy vystudoval archi- tekturu na Fakultě architektury Technické uni- verzity v Budapešti. Po ukončení školy působil rok v helsinské kanceláři ARRAK Architects. Do maďar- ského studia Építész přišel v roce 1993. Z realizací Ivána Nagyho je třeba vyzdvihnout interaktivní vzdělávací centrum Mobilis v Győru (2011), administra- tivní budovu – sídlo banky – LC v Budapešti (2006), ad- ministrativní komplex VOC v Budapešti (2005) nebo kan- celářský komplex vědeckého centra (Science Park) realizovaný rovněž v Budapešti (2003). V roce 2008 obdržel Iván Nagy za přínos v oblasti archi- tektury nejprestižnější maďarskou cenu Ybl Prize, pojme- novanou po architektu Miklósi Yblovi. O pět let dříve byl oceněn cenou Pro Architectura. V letech 2002 a 2012 byly jeho realizace mezi nominovanými na evropskou cenu Mies van der Rohe Award. Studio Építész se úspěšně účastní řady architektonických soutěží. Iván Nagy působí také jako porotce (např. v letech 2017 a 2018 v porotě slovenské Ceny Dušana Jurkoviča). Vedle praxe se Iván Nagy realizuje také v akademické sféře, je docentem na Fakultě architektury Technické uni- verzity v Budapešti. Od roku 2017 je rovněž členem Ma- ďarské akademie věd a od roku 2018 také Széchenyiho akademie literatury a umění. Iván Nagy * Maďarsko Építész Stúdío http://www.epstudio.hu/en/works Science Park Büroanlage, Budapešť, CIB Bank (Light Corner) office building, Budapešť, Foto: archiv Iván Nagy 14/ / www.inspirati.cz Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

EXKLUZIVNÍ DVEŘE A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ vývoj, výroba, realizace WWW.DORSIS.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

16/ / www.inspirati.cz Michael Jakob je profesorem historie a teorie krajiny na hepia v Ženevě (škola inženýr- ství, architektury a krajinné tvorby). Vystudo- val právo, filozofii, německou a francouzskou literaturu a literární komparatistiku na univerzitách ve Stanfordu, Paříži a Ženevě. Ve své teoretické činnosti a výzkumu se zabývá krajinou, estetikou, designem a současnou teorií vnímání a poetiky architektury. Vyučuje rovněž estetiku a navrhování na ženevské uni- verzitě umění a designu HEAD a literární komparatisti- ku na univerzitě v Grenoblu. Působí také jako lektor na EPFL a je hostujícím profesorem na milánské polytechni- ce a na akademii architektury ve švýcarském Mendrisiu. Hostoval také na Graduate School of Design na Harvard- ské univerzitě, Princetonu a ETH v Curychu. Založil a vede mezinárodní časopis COMPAR(A)ISON, je šéfredaktorem edice „di monte in monte“ věnující se kultuře v horách. Je rovněž producentem dokumentárních filmů a působí i jako rozhlasový novinář. Nejznámější je jeho kniha Poétique du banc (2015). Byl kurátorem vý- stavy The Swiss Touch in Landscape Architecture (2014). Michael Jakob * Švýcarsko Foto: archiv Michael Jakob V prvním únorovém týdnu tohoto roku proběhl v Amsterdamu další ročník největší evropské přehlídky systémůřízení,digital signageaAV distribuce,výstavě ISE 2019. Tento ročník byl nejen přehlídkou nejmodernějších technologií, včetně těch, které se prezentovali letos v lednu na výstavě CES v Las Vegas, ale iúspěchempročeskéfirmyaprojekty. Jedním z největších úspěchů je ocenění unikátního projektu AV distribuce systému Crestron NVX, který ve spolupráci s firmou BSS Praha realizovala společnost LANGARD v rámci rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. V této nádherné budově byl instalován rozsáhlý systém přenosuAVsignáluajehomanagementuvčetněinterak vníchfunkcí,ato v rozsahu, který nemá v Evropě konkurenci. Řešení slouží pro obsluhu obrazových a interak vních prvků jednotlivých expozic, ale umožňuje i AV distribuciprodalšívizuálnířešeníbudovy. MezinárodníoceněníAVinstalacevNárodnímmuzeu MezinárodníoceněníCrestronIntegra onAwards 2019 je více než dobrou vizitkou jak pro Národní muzeum, tak i systémového integrátora projektu, firmuLANGARD. inzerce Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Karafy ViaHuman - luxus originálního řešení www.viahuman.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

18/ / www.inspirati.cz Slovenský architekt Michal Sulo vystudoval archi- tekturu na Slovenské technické univerzitě v Bra- tislavě a také na Katalánské polytechnické uni- verzitě v Barceloně. S Miriam Liškovou založili v roce 2003 studio SLLA Architects, které působí v Bratislavě. Kancelář se neomezuje pouze na Slovensko, projekty realizuje také v České republice, Rakousku, Španělsku nebo v Keni. Zaměřuje se na obnovu území hromadné- ho bydlení a územní rozvoj. Kancelář SLLA Architects sbírá úspěchy v mnoha ar- chitektonických soutěžích i ocenění za své realizace. V českém prostředí je nejznámější Komunitní centrum Máj (2014) v Českých Budějovicích, které bylo vítěz- ným návrhem architektonické soutěže a posléze si v roce 2015 na Slovensku vysloužilo ocenění CEZAAR v kategorii Občanské a průmyslové budovy, ocenění Finalista v České ceně za architekturu 2017 nebo napří- klad nominaci na Mies van der Rohe Award 2017. Za zmínku stojí také projekt obytného komplexu Siemen- säcker B3 ve Vídni (ve výstavbě), včetně územní studie této lokality, anebo první místo v soutěži na řešení 84ha plochy ve Vídni – Cluster/Streetscape. Ve spolupráci s dalšími institucemi v zahraničí se podílejí na Progra- mu UN Habitatu - Bezpečnější města. V roce 2016 reprezentoval ateliér SILLA Slovensko na Fuoribiennale (součásti Architektonického bienále v Be- nátkách). Michal Sulo * Slovensko SLLA Architects http://www.slla.net/ Komunitní centrum Máj, České Budějovice, Střední internátní škola, Rusinga Island, Foto: archiv Michal Sulo Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Zahradní a fasádní svítidla • hliníkové provedení • nízká spotřeba energie • možnost pohybového a soumrakového senzoru ®

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

20/ / www.inspirati.cz Britská architektka Teresa Borsuk je spolu An- drewem Beharrellem hlavním partnerem v ar- chitektonické kanceláři Pollard Thomas Ed- wards (PTE), v níž působí od roku 1984. Architekturu vystudovala na The Bartlett School of Architecture na University College v Londýně. Absolvovala stáž ve Spojených státech na univerzitě v Kansasu. Po studiích zamířila do architektonické kanceláře DEGW speciali- zující se na návrhy pracovního prostředí. V kanceláři Pollard Thomas Edwards pracuje především na projektech v oblasti bydlení, avšak v komplexním pojetí, včetně občanské vybavenosti. Kancelář klade dů- raz na profesionální a tvůrčí přístup k řešení celých lo- kalit, ať už nově budovaných, nebo revitalizovaných. Jejich návrhy hledají komunitní přesah a snaží se po- vznášet běžná místa nad rámec jejich každodennosti. Kancelář získala za dobu své existence na 200 různých ocenění, v posledních letech například cenu časopisu Building Design za rok 2017 a také uznání za udržitel- nou praxi od Architects‘ Journal v loňském roce. Z realizací Teresy Borsuk lze jmenovat Městské cen- trum Walthamstow v Londýně (2015) zahrnující mul- tifunkční komplex se 121 apartmány a zázemím pro volnočasové aktivity, obnovu mlýna Royal Gunpowder Mill ve Waltham Abbey (2009), za níž obdrželi autoři řadu ocenění, či rezidenční komplex 76 domů The Ave- nue v Saffron Waldenu (2014). V roce 2015 získala Teresa Borsuk ocenění pro Ženskou architektku roku od britského Architects‘ Journal za úsilí o zlepšení rovnosti žen a mužů v praxi (pod vede- ním Teresy Borsuk vzrostl podíl žen v kanceláři Pollard Thomas Edwards, kterou aktuálně tvoří na 150 zaměst- nanců, nad 50 procent). Teresa Borsuk * Velká Británie Pollard Thomas Edwards https://pollardthomasedwards.co.uk/ North West Cambridge Lots M1&M2, Cambridge, The Granary, London Borough of Barking and Dagenham, Foto: archiv Pollard Thomas Edwards Členové mezinárodní poroty ČCA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Profesionální garážová vrata E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz Sekční vrata - hladký panel H0 antracit Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit Sekční vrata - hladký panel H0 zlatý dub lak Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou Vrata TRIDO Evo - hladký panel H2 šedá Sekční vrata - hladký panel H0 bílý s exkluziv doplňky

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

22/ / www.inspirati.cz látkové pergoly Hliníková látková pergola LUKA společnosti ISOTRA Pergola LUKA je estetickou ozdobou pro každou zahradu. Stahovací střecha je vyrobená z jediného kusu nehořlavé PVC tkaniny. Látka vykazuje vynikající pevnost a rozměro- vou stabilitu, samozřejmosti je 100% ochrana proti dešti a slunečním paprskům. Trakční systém je vyroben z vysoce odolného ozu- beného řemenu, který běží na kuličkových ložis- cích. Toto spojení se vyznačuje velmi tichým a pravidelným chodem. Ovládání pergoly je možné pou- ze motorem. Čelní odtok vody je integrovanou součástí konstrukce pergoly. Varianty látkových pergol LUKA S a LUKA M se liší pouze limitními rozměry. Alternativně lze spřažit dvě pergoly vedle sebe, tuto variantu lze objednat pod ná- zvem LUKA S/D nebo LUKA M/D. Přednosti a výhody • nehořlavá PVC tkanina s vysokou rozměrovou stabilitou, • čelní integrovaný odtok vody, • ochrana proti dešti a slunečním paprskům, • netradiční trakční systém zajišťuje tichý chod pergoly, • možnost spřažení dvou pergol vedle sebe, • libovolná RAL barva konstrukce včetně antracitové struktury. Základní barevné provedení konstrukce • bílá • světle stříbrná • antracitově šedá • hnědá • perleťově stříbrná • černá pískovaná Pokud vám chybí pohodlí moderního odpočinku na za- hradě, u bazénu, jezírka či skalky nebo elegantní zastře- šení předzahrádky restaurace či zimní zahrady jsou per- goly LUKA tou správnou volbou. Více na www.isotra.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

„Hlavně díky ní se doma cítím v BEZPEČÍ.“ www.isotra.cz Interiérové žaluzie Kvalita | Odolnost | Design | Technologie

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

24/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy STÍNÍCÍ TECHNIKA Firma TECHNOROL byla založena v roce 1996. Základní filozofií firmy je heslo „spokojenost zákazníka“. Ke stan- dardně používaným stínícím prvkům (rolety, markýzy, pergoly, venkovní žaluzie atd.) nabízí řadu doplňků, možnosti přizpůsobení a instalaci na míru.TECHNOROL respektuje vysoké nároky zákazníků na kvalitu a spolehlivost a používá komponenty pouze od osvědčených dodavatelů. Na všechny instalace firma poskytuje záruční i pozáruční servis. Slunce na nás svítí tisíce let a kromě výkyvů intenzity se nezměnilo nic. Nároky na stínící techniku se však mění dynamicky a v současnosti je brán zřetel i na další parametry, jako je design, spolehlivost a přidaná hod- nota (např. ochrana proti větru a dešti). Pojďte se spolu s námi podívat na novinky v oblasti zastí- nění komerčních i nekomerčních prostor, které poskytují nejen vynikající ochranu proti slunci, ale i proti nepřízni- vým atmosférickým vlivům. Svým designem jsou velmi elegantní, přirozené a zároveň nenápadné. Jejich instala- ce násobí možnosti využití prostoru – vlivem poskytované ochrany prodlužují sezónu od prvních jarních dnů až do sychravého podzimu. Vybrané ukázky jsou z portfolia české firmy TECHNO- ROL, jejichž nabídka je nejen nejširší na trhu, ale vzhle- dem k jejímu obchodnímu spojení přímo s výrobci je také cenově velmi atraktivní. TECHNOROL – stínící technika 9. května 531, 252 10 Mníšek pod Brdy Tel.: +420 777 019 899, +420 602 376 925 E-mail: info@technorol.eu www.technorol.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /25 Bioklimatická pergola Technorol tvoří jedinečný prvek plnící funkci stínění, zastřešení a regulovatelné ventilace. Je navržena v minimalistickém de- signu s rovinnou střechou a ostrými pravoúhlými rysy nosné konstrukce.V zavřené poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů dokonale odvádí dešťovou vodu, a zajišťuje tak udržení suchého prostředí v prostoru pod pergolou. Elektromechanické polohování střešních lamel přináší vysoký komfort ovládání a umožňuje přesné nastavení míry odstínění, resp. množství pronikajících slunečních paprsků. Rolovací pergola s prosklením má robustní práškově lakovanou hliníkovou konstrukci s integrovaným zasklením bezpečnostním sklem a nabízí celoroční ochranu před deštěm a sněhem.V nabídce jsou tři varianty výrobku s ohledem na požadovaný vzhled a situaci v místě montáže. Speciální profil pro montáž výrobku v zadní části se dá použít na zeď i na vnější tepelnou izolaci.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

26/ / www.inspirati.cz interiérové dveře Foto: archiv firmy Nepodceňujte interiérové dveře. Jsou velmi důležitým prvkem, který dovede proměnit váš domov v elegantní a moderní prostor. Velké oblibě se v posledních letech těší dveře s designovým prosklením. Takže pokud toužíte po změně a vašim stávajícím dřevěným interiérovým dveřím dochází dech, pak sklo je ideálním řešením pro plánova- nou změnu. Nejdříve se ovšem vyplatí zamyslet se nad tím, zda se prosklené dveře do vašeho bytu či domu hodí. Není to složité rozhodování, například do historického objektu, který není zmodernizovaný a je vybavený starožitným nábytkem, bude nejlepší se podobnému typu dveří vyhnout. Stejně tak tomu bude například u malých koupelen nebo toalet v paneláko- vých bytech, protože tak přijdete o potřebné soukromí. Výhody a nevýhody Dveře se sklem nejen dobře vypadají, ale především prosvětlí prostor. Vybrat si můžete mezi mnoha typy prosklení, které navíc lze v rámci jedné bytové nebo domovní jednotky vhodně kombinovat. Prosvětlení je Nechte se okouzlit sklem velmi příjemné například v kuchyních, obývacích po- kojích, jídelnách nebo pracovnách. Méně vhodné je do ložnic, ve kterých by měla být po zhasnutí co největší tma a které by měly poskytovat pocit intimity. Nicmé- ně dnes už se vyrábějí také prosklené dveře s neprůhled- nými mléčnými nebo kouřovými skly, přes které vidíte jenom rozmazané obrysy a v místnosti navodí dojem příjemného soukromí. U dveří se skleněnými prvky se nemusíte bát ani hluku. Mají podobné protihlukové vlastnosti jako klasické dveře. Stejně tak nejsou na mís- tě obavy o bezpečnost, protože se u nich používá velmi tvrdé sklo. A pokud chcete mít interiér svého domova dokona- le sladěný, trendy jsou i vchodové dveře se skleněnými prvky, které můžete designově skombinovat s těmi inte- riérovými. V dokonalém souladu V obytných místnostech je vhodné sladit barvu a povr- chovou úpravu dveří s barvou a stylem nábytku. Svou roli ale hraje rovněž velikost a osvětlení interiéru. Bílé a světlé dveře udělají dobrou službu v místnostech, kte- ré potřebují prosvětlit a kterým chcete dodat eleganci

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /27 inzerce NOVINKA: Dřevěné interiérové dveře Hörmann • vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře s obložkovými zárubněmi • NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro bezbariérový a komfortní průchod • Duradecor Struktur s hmatatelnou povrchovou strukturou NOVINKA: Interiérové dveře MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU Premium partner českého národního týmu Duradecor a styl. Na druhou stranu bílá barva je náročnější na údržbu, a tak je tomu i u moderních a praktických povr- chů. Tmavé, eventuálně až černé dveře se hodí tam, kde se pohybují dětí či domácí mazlíčci. A také tam, kde hrozí častější zašpinění, třeba u dveří do spíže, na bal- kon nebo na zahradní terasu. Nezapomínejte na to, že kouzlo tkví v detailu. Platí to i u interiérových dveří. Zvolte tedy i pěkné „doplňkové“ prvky, jako jsou kliky, zárubně, kování, zámky apod. Vždy si pořizujte kvalitní značkové dveře, v nabídce špičkových firem najdete modely v různých cenových relacích a s různými povrchovými úpravami. K dispozi- ci vám budou také odborníci z firmy, kteří dobře poradí a provedou vás celou nabídkou. Evropská kvalita Společnost Hörmann je významným dodavatelem dveří a vrat, který působí na evropském trhu od roku 1935. V posledních letech se zařadila i mezi přední producen- ty interiérových dveří, které od roku 2016 nabízí i na českém trhu. Interiérové dveře se vyrábějí z dřevěných materiálů, masivního dřeva, MDF komponentů a dřevotřísky. Po- vrch dveří je z vysoce mechanicky odolného materiálu Duradecor, což je povrch lepší než CPL, mechanickou odolností se blížící povrchu HPL. Zámky interiérových dřevěných dveří Hörmann jsou od kvalitního německé- ho výrobce Schulte Schlagbaum a kvalitní klikové sady od německé značky HAFI. V široké nabídce interiéro- vých dveří značky Hörmann si lze vybrat i dveře s růz- nými druhy prosklení, které lze sladit s každým interi- érem. Více informací a tipů naleznete na www.hormann.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

28/ / www.inspirati.cz Novinka COMPACT z dílny Le bon Foto: archiv firmy Povrchy nábytku Compact jsou vodě odolné a na jejich povrchu neuvidíte žádné šmouhy, zaschlé kapičky vody nebo otisky prstů. Vjednoduchosti je krása. A u zařizování interiéru to platí o to víc. Pro ty, kteří s námi sdílí tuto myšlen- ku, jsme navrhli Compact – vodě odolný nábytek do koupelny. Každý, kdo někdy přemýšlel, jakým způsobem vybavit svo- ji koupelnu nebo kuchyň, ví, jak je těžké se rozhodnout: „Chceme nábytek, který bude zcela chráněný třeba před dět- skými lumpárnami nebo něco více stylového?“ Po několika- letém navrhování kuchyní a koupelen podle vašich představ víme, jak moc důležitá je praktická, vizuálně jednoduchá, ale zároveň elegantní stránka produktu. Rozhodli jsme se na to zaměřit, a vytvořili tak nábytek, který všechny tyto poža- davky splňuje na jedničku. Praktičnost Vytvořte si nábytek podle sebe. Jak? Nábytek Compact má mnoho variant. Nábytek lze díky vodě odolnému povrchu umístit i vedle vany. Umyvadla vyrobená v Itálii jsou tenkostěnná keramic- ká, zabroušená zespoda, takže na skříňkách perfektně sedí. voděodolné povrchy nábytku compact Jednoduchost Chtěli byste do koupelny u ložnice jedno velké společné umyvadlo, nebo máte s partnerem raději každý své? Po- třebujete jedno prostorově nenáročné na toaletu pro hos- ty? Keramické umyvadlo vyrábíme ve čtyřech různých šířkách (60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm) a několika růz- ných provedeních. Jeho jednoduchý tvar se navíc hodí do každé koupelny. Elegance & sametový dotek Je pro nás velmi podstatné, aby si každý prvek interiéru udržel svou eleganci. Proto jsme u koupelnových setů Compact navrhli pohledové plochy pouze ze 6 mm sil- ného materiálu, které působí velice vzdušně. Parádním detailem je jejich napojení pod úhlem 45 stupňů, tzv. na pokos. Spolehlivé plnovýsuvy mají doživotní záru- ku. Součástí skřínky jsou také velmi vkusně a jemně vy- kroužené úchytky. Jedním z prvků, který není možná na první pohled tak dobře vidět, ale my ho považujeme za nesmírně důleži- tý, je to, jak nábytek působí na dotek. Přijďte se o sametovém povrchu našeho nábytku sami přesvědčit k nám do brněnského showroomu nebo se inspirujte na našich stránkách www.lebon.cz. Compact s keramickým umyvadlem š.100 cm, kompaktní laminát ořech Canaletto a černá touch 28/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

originální povrchy pro dokonalou kombinaci Úchytky & věšáky SIRO Více na www.SIRO.cz katalog

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

30/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy Představujeme Vám inovativní povrchový materiál Fenix Ntm pro interiérový design vyvinutý v laboratořích Arpa Industriale v Itálii. Vkomerční sféře je vhodný pro kancelářský, ne- mocniční i hotelový nábytek a vybavení re- cepcí. Nanotechnologie pro dokonalý povrch Vnější plášť Fenix Ntm byl vyvinut s použitím nanotech- nologie a hloubka jeho dekoru je dosažena za použití nové generace pryskyřic. Vyrábí se v procesu tepelné laminace při vysokém tlaku a díky jeho jedinečným vlastnostem je nano materiály ho možné použít na vertikální i horizontální plochy. Vzhle- dem k nízké světelné odrazivosti se vyznačuje extrémně matným povrchem. Nanotechnologie zcela zamezuje zanechávání otisků prstů. Povrch je velmi příjemný až měkký na dotek. Povrchové škrábance na Fenix Ntm je možné působením tepla doko- nale zcelit a povrch obnovit. Široký rozsah využití v interiéru Materiál Fenix Ntm lze použít v podstatě na jakýkoliv ná- bytek, ať už jde pracovní desky, stoly, dvířka nebo nástěn- né panely i obklady. Jeho jedinečný povrch a vlastnosti se

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /31 VEŠO-LAMINART s.r.o. U Stavoservisu 1, 108 00 Praha-Malešice Mobil: +420 724 203 407 Email: info@veso-laminart.cz www.veso-laminart.cz skvěle hodí pro interiérová zařízení do koupelny, ale i do ostatních místností. Lze jej použít při výrobě klasických interiérových i posuvných dveří. Jedinečné vlastnosti i design Hledáte-li vhodný materiál pro svůj interiér, který by spl- ňoval všechny požadavky moderní doby, zcela jistě vyu- žijete jedinečné vlastnosti tohoto materiálu. Fenix Ntm je odolný proti poškrábání a oděru. Má vylepšené antibak- teriální vlastnosti a odolává plísním, takže je jeho povrch vhodný pro přímý styk s potravinami. Jeho hydrofobní po- vrch odolává vodě a je rozměrově stabilní i při vysoké tep- lotě. Je stálobarevný i při dopadu slunečních paprsků a in- tenzita a hloubka jeho barev každého zaujme. Kromě toho je jeho povrch antistatický. Je samonosný (pro desky o síle 10 mm a 12 mm). Fenix Ntm je prostě jedinečným materi- álem vyžadujícím jen jednoduchou denní péči a je odolný i vůči kyselým rozpouštědlům a úklidovým prostředkům. Tento materiál je krásný na pohled, kvalitní a vysoce prak- tický.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

32/ / www.inspirati.cz Kuchyň a Koupelna Le bon Kuchyň a koupelna Le bon v prvorepublikové vile Mladý manželský pár nás původně oslovil s představou bílé kuchyně. Po návštěvě brněnského showroomu bylo ale vše jinak. Protože je v domě dostatek světla, prostor kuchyně i přes použití tmavých barev působí vzdušně a svět- le. Na nábytku je použitá stará dubová dýha s neo- pakovatelnou kresbou, vzniklá recyklací starých dubových trámů. Černé a šedé plochy z odolného kompaktního lami- nátu se dobře udržují a nejsou na nich vidět otisky prstů. Kovová konstrukce s policemi, kterou prochází digestoř a osvětlení, zaujme v kuchyni jako první. Pracovní deska je skleněná, se saténovým povrchem. Ostrůvek má kromě klasických výsuvů a dvířek několik dalších ukládacích prostor: otevřenou niku, dřevěný šuplík a výklopný boxík a pro kuchyně Le bon typický kastlík na bylinky. Všimněte si mini vinotéky ve spodní části ostrův- ku. Robustní skříň slouží jako spiž. Police jsou umístěny i na dveřích. Otevřením dveří se všechny drátěné košíky vy- sunou dopředu – všechny uskladněné potraviny jsou takto snadno dostupné. Foto: archiv firmy 32/ / www.inspirati.cz Detail kovových úchytek u lednice a myčky

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Provedení: bílá mat/tmavě šedá, rám dub/nerez Osvětlení: LED pásky Ovládání: nízkozdvihová tlačítka Výkon: 750 m3/hod. (intenzivní) Promtinvest spol. s r. o. E: obchod@odsavacefaber.cz T: +420 566 630 160 W: www.odsavacefaber.cz www.faberspa.com/cz THEA ISOLA rustikální ostrůvková digestoř 16 970 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Koupelna Dýhu staré dřevo jsme použili i v koupelně.Vysoké skříně jsou zasazeny ve zdi napřesno, bez použití krycího rámeč- ku. Skříňka pod umyvadlo je ze série Le bon VIPP. Kombinace šedé stěrky, struktury dřeva a zdobné dlažby snad nikdy neomrzí. Předsíň Tmavý lak a úchytky z dubu. Detail úchytky v jinak jedno- lité ploše dveří. 34/ / www.inspirati.cz Kuchyň a Koupelna Le bon

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /35 inzerce inzerce Z koupelny je vstup do šatny, která je vložená do pro- storu ložnice. Od ložnice šatnu odděluje zaoblená stěna z bílého laminátu s dubovými vsadkami.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

36/ / www.inspirati.cz soutěž interiér roku JAK SOUVISÍ INTERIÉR ROKU S POCITEM ŠTĚSTÍ? O vlivu interiéru na pocit štěstí přijede přednášet doktorka Ann Petermansová z Belgie. Vítězové soutěže INTERIÉR ROKU 2018 budou už tradičně vyhlášeni na kongresu o bydlení, de- signu a architektuře LIVING FORUM, jehož le- tošním tématem je LUXUS A BUDOUCNOST VERSUS ŠTĚSTÍ. Living Forum se bude opět konat v pražském Centru sou- časného umění DOX (úterý 2. 4. 2019) a celý den bude vyplněn osmnácti zajímavými přednáškami na výše uve- dené téma. Z Belgie dorazí například doktorka ANN PETERMANSOVÁ, která vyučuje na Hasselt Universi- ty, kde se svým týmem dokončila výzkum sledující vliv designu interiéru na subjektivní pocity štěstí. Je členkou společnosti Design & Emotion Society a ředitelkou De- sign Research Society. Mezi přednášejícími bude také ar- chitekt holandské královské rodiny Rob Van Beek a řada dalších, neméně zajímavých osobností. Více na www.interierroku.cz. Zdroj: soutěž Interiér roku Kategorie Novostavba Kategorie Rekonstrukce Kategorie Rekonstrukce Doktorka Ann Petermansová

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

37

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

38/ / www.inspirati.cz Období šedé a bílé odchází, jak kalendářně, tak hlavně i v interiérových trendech. Prvním jasným signálem bylo vyhlášení barvy roku PANTONE – Coral Living, svěžího letního oranžovo-červeného odstínu, spojení teplých tónů podmoř- ského světa se zlatavými odlesky slunce.Ale protože svět je přece vícebarevný, jsou zde nové interiérové inspirace a směry, tradičně představené na veletrzích IMM v Kolíně nad Rýnem a Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoznačně jsou trendy plné, syté barvy, stylisticky do- plňované leskem doplňků ve stylu glamour nebo vrcholné vídeňské secese. Nebojme se tak „pozvednout“ vzhledově svůj interiér na vyšší úroveň, vždyť tento by měl odrážet naše vnitřní já. Každý chce být přece lepším! Přitom není třeba mnoho a není ani třeba velkých vý- dajů – změny nemusí být nutně zásadní a ve velkém. Změňte barvy dekorací a přidejte doplněk s lesklým kovem. Začněte dominantními plochami interiéru – nové závěsy nebo římské rolety jako dekorace okna anebo nové potahy na sedací nábytek. Přidejte drobnější plochy v kon- trastních barvách – například dekorační polštáře, ubrusy nebo jiné dekorace stolu. Novými sedáky na židlích může- me pak spojit příjemné s pohodlným. Překvapte známé, příbuzné, přátele novým lookem vašeho domova. Nejste omezeni sériovými produkty z řetězců, nemusíte přece mít doma to, co mají souse- dé okolo. U nás si můžete podle svého vkusu doladit materi- álově i barevně celý interiér – od dekorace a zastínění okna, přes potahy na nábytek, dekorace stolu a stolování, dekora- ce lůžka až po praktické i dekorační doplňky a drobný, ruč- ně vyráběný nábytek. Foto: archiv firmy TEXTILNÍ DEKORACE Dekoria-style.cz Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Tel.: 739 633 401, 596 428 717 E-mail: info@dekoria-style.cz www.dekoria-style.cz Nabídka látek i dekoračních předmětů a doplňků je průběžně obměňována, vždy podle aktuálních in- teriérových trendů. Jednotlivé kolekce látek pro šité výrobky jsou vždy sestaveny tak, že je zaručena jejich vzájemná kombinovatelnost – podobná struktura látek, vzá- jemně vhodná koloristika, to vše pro zajištění skvělého vý- sledného dojmu. Můžete pak mít třeba vše z jednoho vzoru látky nebo můžete bez obav kombinovat látky se vzorem a jednobarevné z dané kolekce. Neomezujeme vaše předsta- vy v žádném směru. Pracujeme jako zakázkové šití výrobků na míru až na základě objednávky zákazníka, po jeho vý- běru látky a provedení. Díky profesionální organizaci výro- by jsme schopni udržet krátké výrobní lhůty. Šití na míru je přitom poskytováno zdarma, bez jakýchkoliv dopočtů ceny. Jste na pochybách, zdali barva látky odpovídá zobrazení, jestli je vzor na látce dobře viditelný, anebo se prostě nemůžete definitivně rozhodnout? Máme službu zasílá- ní vzorků látek, kterou poskytujeme zdarma pro ty, kteří si již vybrali produkt a chtějí se před objednáním ušití už jen ujistit o vhodnosti materiálu. Změnu zvládnete i sami, na našich stránkách najdete nejen inspiraci, ale i kompletní sortiment pro změnu vašeho interiéru. Máme připraveny speciální stránky se vzorovými aranžmá s detailními popisy použitých pro- duktů z naší nabídky. Poslouží jako rychlá inspirace a ukáz- ka vzájemné kombinace produktů. Můžete si prohlédnout online katalogy s fotografiemi růz- ných provedení interiérů, rozdělených podle typu místnosti, a jednotlivých kolekcí látek. Každý si tak pro sebe určitě něco najde.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Inspirujte se ... Eshop, katalogy online a vzorové interiéry Vzorky látek zdarma www.dekoria-style.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD DÁRKOVÝM ZBOŽÍM VZORKOVÁ PRODEJNA: Högerova 1098/11 • 152 00 Praha 5 - Hlubočepy mobil: +420 777 252 494 • e-mail: info@in-spirace.com e-shop: www.in-spirace.com • www.facebook.com/INspirace.obchod TRENDY temné odstíny… My říkáme ANO, a co vy? Sedačka DARK blue 230 x 110 x 83 cm MB-159945 Sada 3 stolků MANGO CHROMED 48,5 x 62 cm MB-152360 Sada 2 stolků CORAL SILVER 70 x 30 cm MB-157041 Stropní svítidlo CIRCLES GOLDEN 74 x 74 x 113 cm LA-159257

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

s.r.o. dárky pro všechny ... s.r.o. dárky pro všechny ... Sedačka DARK GREEN 233 x 91 x 88 cm MB-153035 Konferenční stolek STEEL GLASS-MARBLE 60 x 60 x 46 cm MB-152832 Polštář PEACOCK polyester 470 g, 45 x 45 cm CJ-153769 Svícen PARIS SPARKLY GOLDEN 10,5 x 29,5 cm PV-145980 Svícen PARIS SPARKLY GOLDEN 13 x 37 cm PV-145981 vše na e-shopu www.in-spirace.com

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

42/ / www.inspirati.cz soutěž pasivní dům 2018 Vítězné zelené novostavbya zelené rekonstrukce soutěže PASIVNÍ DŮM 2018 Ve čtvrtém ročníku soutěže PASIVNÍ DŮM byly dne 7. února 2019 vyhlášeny vítězné moderní energeticky úsporné budovy v kategoriích Zelená novostavba a Zelená rekon- strukce roku 2018. V soutěžní přehlídce vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a společností ABF ve spolupráci s Centrem pasivního domu, se představilo 66 budov, z toho 32 novostaveb a 34 rekonstrukcí. Slav- nostní vyhlášení proběhlo na veletrhu FOR PASIV za účasti Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, který také předal jednu z cen. Vkategorii ZELENÁ NOVOSTAVBA soutěži- ly rodinné domy zděné i dřevostavby, bytové domy a základní škola. Do kategorie ZELENÁ REKONSTRUKCE byly přihlášeny změny rodinných domů, rekonstrukce hospodářských, administrativních a školních budov. V soutěži byly uděleny dvě Ceny odborné poroty v každé kategorii (rozděleno na rodinné domy a ostatní budovy), jedna Cena generálního mediálního partnera, jedna Cena generálního partnera a Ceny veřejnosti v obou kategori- ích. Veřejnost hlasovala na www.pasivni-dum.cz s celkovým počtem 3217 hlasů. Odborná porota udělila v kategorii ZELENÁ NOVO- STAVBA cenu rodinnému domu Pasivní dům v Lázních (autor: Vize Ateliér, s.r.o.) a bytovému domu Luka Li- ving rental apartments & shopping center (autor: CAMA Architekti s.r.o.). Cenu poroty v kategorii ZELENÁ RE- KONSTRUKCE získala kompletní rekonstrukce rodin- ného domu z 50. let (autor: Tamara Staňková) a Admi- nistrativní budova Valašské Klobouky (autoři: Navláčil stavební firma, s.r.o.: Bc. Antonín Borýsek, Ing. arch. Štěpánka Talašová). Cenu generálního partnera získala Chalupa na Trojme- zí (autor: ATELIÉR ELAM - Ing. arch. Mojmír Hudec), Cenu generálního mediálního partnera obdržel rodin- ný dům ATREA Kolovraty (autoři: Ing. arch. Jana Jasi- nek|Symbiosa – ateliér architektů). V hlasování veřejnosti zvítězila novostavba rodinného domu ve Starém Plzenci (autor: Ing. arch. Lubomír Korčák) a rekonstrukce chlé- vů na rodinný dům v pasivním standardu (autor: KUBUS atelier, s.r.o.). Každý dům splnil podmínky kolaudace a požadavky na energetickou náročnost, rekonstrukce rodinných domů odpovídaly podmínkám programu Nová zelená úsporám, rekonstrukce veřejných budov pak podmínkám Operační- ho programu Životní prostředí. Odborná porota hodnotila architekturu, konstrukční, technické a technologické řeše- ní budovy a další parametry. „Soutěžní přehlídku nejzdařilejších úsporných domů pod- porujeme již od prvního ročníku. Příklady táhnou, a proto považujeme za důležité oceňovat ty, kteří se roz- hodli bydlet komfortně, úsporně a zároveň šetrně k život- nímu prostředí. Současně chceme motivovat další, aby je následovali, a to nejen účastí v soutěži, ale také prostřed- nictvím našich dotačních programů Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí,“ říká Petr Val- dman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Kateřina Maštalířová, manažerka veletrhu FOR PASIV pořádaného spol. ABF, a.s.: „O vysoké kvalitě soutěže Pasivní dům svědčí nejen velký zájem přihlášených ob- jektů, ale i rostoucí pozornost a samotná účast veřejnos- ti při hlasování. Pasivní stavby – ať již novostavby nebo zrekonstruované objekty – získávají u Čechů stále větší zájem a respekt. Soutěž ruku v ruce s veletrhem FOR PA- SIV je silným nástrojem, s nímž je možné toto téma ma- ximálně podpořit.“ Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu, které pravidelně tuto soutěž organizuje, k letošnímu ročníku uvedl: „Jako ředitele organizace, která již druhé desetile- tí pracuje na popularizaci domů postavených v pasivním standardu, mě těší zájem a rekordní počet přihlášených projektů do 4. ročníku soutěže. Nadále tím rozšiřujeme největší databázi domů v ČR přispívající k šíření myšlen- ky odpovědného investování do budov.“ Odborná porota rozhodovala ve složení: Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí České republiky; Kateři- na Maštalířová, ABF; Tomáš Vanický, Centrum pasivní- ho domu; Libor Hrubý, Centrum pasivního domu; Aleš Brotánek, Centrum pasivního domu; Libor Novák, Saint- -Gobain Construction Products CZ, divize Isover; Irena Truhlářová, Archcon atelier; Jiří Kučera, Business Media CZ; Michael Blažek, Rehau. Přihlašovatelé oceněných objektů získali zajímavá fi- nanční ocenění, hodnotné věcné ceny do domu (řídicí systém Haidy, chytré osvětlení), víkendové pobyty v pasivním domě v Českém ráji, půjčení elektromobilu na víkend nebo mobil a také VIP karty na celoroční vstup do areálu PVA. Všechny soutěžící objekty byly zařazeny také do soutěže E.ON Energy Globe Award 2019. Generální mediální partner: Stavitel Hlavní mediální partneři: Earch, Energeticky soběstač- né budovy, Dřevoastavby, Dřevostavitel, Dům a zahrada, Stavebnictví, veletrh FOR PASIV a veletrh FOR ARCH Mediální partneři: Dřevařský magazín, Ekologické by- dlení, Energie kolem nás, Estav, Euractiv, Inspirati, Naze- leno, Nové Bydlení, Obydlíčko, Pěkné bydlení, TZB-In- fo, Střechy fasády izolace Zdroj: soutěž Pasivní dům 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

44/ / www.inspirati.cz CENA POROTY – ZELENÁ NOVOSTAVBA Kategorie I – rodinné domy Pasivní dům v Lázních Autor: Vize Ateliér, s.r.o. Zdůvodnění poroty: Oceňujeme hmotově čisté řešení a moderní výraz domu s kvalitně navrženými a precizně provedenými detaily. To vše umocňuje fakt, že investoři stavbu realizovali svépomocí. Popis stavby: Zděná monolitická novostavba v Karlo- varském kraji s požadavky na energetickou úspornost, pasivní standard, moderní design a zdravý interiér. Kvalita interiéru byla dosažena díky stále čistému vzdu- chu, vyrovnanou teplotou všech povrchů, prosluněním a použitím ekologických materiálů. CENA POROTY – ZELENÁ REKONSTRUKCE Kategorie I – rodinné domy Kompletní rekonstrukce domku z 50. let Autor: Tamara Staňková Zdůvodnění poroty: Tento projekt vyřešil příkladným a střídmým způsobem rekonstrukci staršího objektu do pasivního standardu při zachování původního vzhle- du, včetně detailů fasády. Věříme, že bude inspirativ- ním příkladem pro stovky majitelů podobných objektů. Ukázka toho, že pasivního standardu lze při dodržení principů dosáhnout i u domů postavených v minulém století. Popis stavby: Kompletní rekonstrukce zděného domu v Moravskoslezském kraji plně respektuje původ- ní vzhled budovy a zároveň splňuje všechny standardy moderního bydlení. Přehled vítězných staveb CENA POROTY – ZELENÁ NOVOSTAVBA Kategorie II – ostatní budovy Luka Living rental apartments & shopping center Autor: CAMA Architekti, s.r.o. Zdůvodnění poroty: Oceňujeme revoluční koncept celého projektu, na kterém nás mimo jiné zaujalo odvážné organické řešení rezidenční části a přiměřené měřítko vůči okolním objektům. Interi- éry rezidenční části působí čistě až lehce neutrálně a předpokládáme, že uspokojí široké spektrum po- tenciálních nájemníků. Popis stavby: Projekt zděného bytového domu ve vysoce energeticky efektivním standardu v Praze, který je určen pro nájemné bydlení s využitím hote- lových služeb. Součástí komplexu je i 7000 m2 ob- chodních ploch. soutěž pasivní dům 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

WT-Windows Tomorrow, s.r.o. Spojovací 136, Horoměřice 252 62 info@solatube.cz tel.: 608 918 484 www.solatube.cz www.svetlovodydohal.cz www.svetlovodydodomu.cz TO PRAVÉ DENNÍ SVĚTLO Přijďte nás navštívit na veletrh SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, PVA LETŇANY, HALA 6 Rádi byste ušetřili za elektrickou energii? Přijde Vám svícení během dne zbytečné nebo řešíte tmavé prostory uvnitř domu či bytu ? Světlovody Solatube® jsou výjimečným produktem, který využívá fyzikální vlastnosti optiky a díky své unikátní konstrukci přivádí přírodní světlo do tmavých interiérů a šetří tak nejen elektrickou energii, ale i Vaše oči. Denní světlo tvoří nezbytnou součást interiéru v domech, bytech či provozních prostorách, avšak ne vždy jsou vnitřní dispozice řešeny tak, aby světlo bylo ideální. Světlovod je revolučním stavebním prvkem pro osvětlení středových podkrovních místností jako schodiště, chodby, toalety nebo na přisvětlení například kuchyně nebo dětského pokoje. Škála technických řešení je opravdu rozsáhlá, což umožňuje provádět instalaci do všech typů střech a konstrukcí.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

46/ / www.inspirati.cz soutěž pasivní dům 2018 CENA POROTY – ZELENÁ NOVOSTAVBA Kategorie II – ostatní budovy Administrativní budova Valašské Klobouky Autoři: Navláčil stavební firma, s.r.o.: Bc. Antonín Bo- rýsek, Ing. arch. Štěpánka Talašová Zdůvodnění poroty: Velmi zdařilá rekonstrukce, připo- mínající svým architektonickým řešením realizace z Ra- kouska. Oceňujeme aplikaci bezúdržbového dřevěného obkladu na fasádu, díky kterému se zjemní výraz domu a polidští industriální prostor. Detaily tohoto obkladu jsou zpracovány velmi precizně. Domníváme se, že vel- kou přidanou hodnotou pro zaměstnance bude propoje- ní interiéru kanceláří s exteriérem a výhledy do krajiny přes velkoryse pojatou terasu. Předpokládáme, a areálu by to jistě prospělo, že tato terasa bude doplněná zelení. Popis stavby: Rekonstrukce zděné budovy se železo- betonovou přístavbou ve Zlínském kraji. Cílem rekon- strukce bylo nalézt nové prostorové možnosti stávající administrativní budovy s využitím aktuálních technic- kých možností a snížit energetickou náročnost budovy. CENA generálního mediálního partnera Dům ATREA Kolovraty Autoři: Ing. arch. Jana Jasinek|Symbiosa – ateliér archi- tektů Zdůvodnění poroty: Pozitivně hodnotíme měřítko obou objektů, kompozici fasády a důmyslnou hru s dřevěným obkladem. Příjemným oživením je dynamicky pojatá kon- strukce závětří a terasy. Interiér je elegantní a vyvážený – dominují mu světlé barvy, střídmě doplněné dřevěnými prvky. Dispozice domu odpovídá dnešní tren- dům. Inspirativní je řešení koupelny v horním patře, přes kterou je prosvětlena chodba. Popis stavby: Moderní dřevostavba v pasivním standardu pro mladou rodinu, citlivě zasazená do stávající zástavby historické obce na okraji Prahy a složená ze dvou objektů – obytné budovy a hospodářského objektu se sklady, dílnou a parkovacím stáním. CENA generálního partnera Chalupa na Trojmezí Autor: ATELIÉR ELAM – Ing. arch. Mojmír Hudec Zdůvodnění poroty: Zajímavá realizace, která demon- struje, že v pasivním standardu lze realizovat i tradiční venkovskou chalupu včetně tradičních detailů fasády. Interiér je perfektně vyladěný ve venkovském stylu, k čemuž přispívá i použití hliněných omítek. Popis stavby: Zděná novostavba v Jihočeském kraji v klasickém vzhledu chalup, s moderním vytápěním i větráním.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Velké světlo, malá spotřeba. www.broadwing.cz Jedinečná stolní LED lampa Broadwing je speciálně vyvinutá pro práci na psacím stole, monitory a počítače. Mezi její hlavní výhody patří 140 LED čipů, které jsou osazeny do hliníkové lišty o šířce 81 cm. Díky tomu vám bez problému osvítí celý pracovní stůl bez jakýchkoli stínů. Jedním kliknutím si můžete přepnout mezi třemi teplotami barev a třemi stupni svítivosti. Lampa Broadwing se jednoduše položí za monitor nebo připevní na stůl.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

48/ / www.inspirati.cz soutěž pasivní dům 2018 CENA veřejnosti – ZELENÁ NOVOSTAVBA Rodinný dům, Starý Plzenec Autor: Ing. arch. Lubomír Korčák Popis stavby: Pasivní rodinný dům 5+kk s garáží v obci Starý Plzenec v Plzeňském kraji. Návrh hmoty domu vyu- žil svažitosti pozemku, kdy spodní patro je po dvou stranách zakousnuto do terénu. Díky tomu je pak v horním pat- ře možný bezbariéový vstup z domu na terasu a následně na terén. CENA veřejnosti – ZELENÁ rekonstrukce Rekonstrukce chlévů na rodinný dům v pasivním standardu Autor: KUBUS atelier, s.r.o. Popis stavby: Realizace pasivního rodinného domu (dřevostavby) v Plzeňském kraji byla koncipována jako dostavba a nástavba původní budovy chlévů v rám- ci zemědělského dvora v obci Vochov. Architektonické ztvárnění stavby respektuje v maximální míře při pohle- du ze dvora stávající genius loci. Přehled všech soutěžících domů: www.pasivni-dum.cz Generálním partnerem soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018 je Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Isover, hlavními partnery jsou firmy HAIDY, a.s., E.ON Energie, a.s., REHAU, s.r.o, Wienerberger cihlář- ský průmysl, a.s., a VELUX Česká republika, s.r.o. Záštitu nad soutěží poskytly: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podni- katelů ve stavebnictví v ČR a odborná rada informač- ních modelů staveb CZ BIM.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… duší a srdcem… Návrhy a realizace interiérů roubenek Roubal Kompletní stavby Roubal s.r.o. 543 44 Černý Důl 269 tel.: 732 864 240 e-mail: martin.roubal@stavbyroubal.cz www.roubenkyroubal.cz V rámci projektu a výstavby roubených chalup vám Kompletní stavby Roubal navrhnou jedinečné realizace interiérů, propracované do nejmenšího detailu včetně dobového nábytku a vybavení. Citlivé spojení moderních technologiíí a historie je fascinu- jící. Pan Martin Roubal, který interiéry sám navrhuje, čerpá inspiraci a nápady studiem historie ze starých knih a dobo- vých svazků. Je to pro něj nejen práce, ale i smysl života. Mnohé dobové prvky jsou skutečně autentické a jsou po- sbírané ze starých bouraných domů a citlivě přivedeny opět k životu. Před samotnou realizací vám pan Martin Roubal vlastní rukou a tužkou navrhne jak samotnou roubenku, tak několik vari- ant řešení interiéru. Dopředu tak budete znát přesný výsle- dek a budete si moct vybrat interiér, který vám bude vyho- vovat nejvíce. Pojďme se přesvědčit o dokonalém výsledku a podívat se na skutečné realizace:

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

50/ / www.inspirati.cz soutěž stavba s vůní dřeva Ceny za 200 000 Kč Studenti, ukažte, co umíte ze dřeva! Máte rádi dřevo a umíte navrhovat stavby? Přihlašte svůj návrh do největší české studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění „Stavby s vůní dřeva“ (www.StavbySVuniDreva.cz). Laické i odborné veřejnosti představíte svůj talent, ověříte si svou schopnost obstát v soutěži s ostatními a třeba i vyhrajete jednu z cen v celkové hodnotě 200 000 Kč. Uzávěrka on-line přihlá- šek je 30. června 2019. Soutěž se záštitou tří ministerstev a sedmnácti od- borných fakult a škol z České republiky a Sloven- ska je určena studentům vyšších odborných a vy- sokých škol, kteří navrhují dřevěné stavby a konstrukce. Přihlásit můžete i návrhy vytvořené v rámci ročníkové, bakalářské nebo diplomové práce. Váš návrh by však měl odrážet téma ročníku, které zní Dřevo nás chrání. Nově se do soutěže přihlašujete kompletně on-line a na výběr máte dvě soutěžní kategorie: Dřevěné stavby malé a Dřevěné stavby velké. V každé kategorii vybere přes léto odborná porota a laická veřejnost jednoho ví- těze. Další oceněné studenty zvolí dva partneři soutě- že. „Další novinkou letošního 7. ročníku je tzv. zvláštní ocenění, které může odborná porota udělit návrhům, jež budou z určitého pohledu výjimečné, ať už půjde o technické rozpracování projektu, působivou vizuali- zaci, nebo inovativní řešení stavby,“ upozornila vedou- cí soutěže Ing. Eliška Morcinková z Nadace dřevo pro život. Lákavé ceny pro všechny Každý soutěžící získá certifikát o účasti v soutěži a zpětnou vazbu od organizátora soutěže na své soutěžní dílo. Dále obdrží pozvánku na slavnostní vyhlášení ví- tězů spojené s rautem a posezením s odborníky z oboru a se seminářem zaměřeným na osobní a profesní rozvoj. Dále obdrží roční předplatné časopisu Dřevo a stavby. Vítězové získají finanční ocenění 2 x 50 000 Kč a 2 x 10 000 Kč, exkurze do podniků Stora Enso ČR a Kro- nospan Jihlava, hmotné ceny od společností SEMA a roční předplatné časopisů Dřevařský magazín a Sta- vebnictví. Soutěž podporují Lesy ČR, s. p., Minister- stvo zemědělství ČR a Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Všichni vítězové navíc obdrží originální dřevěný di- plom Nadace dřevo pro život. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz Nabízíme nejkvalitnější ručně štípaný, řezaný, odkorněný i frézovaný akátový materiál se 100% garancí původu Díky jeho vysoké životnosti, je ideální na stavby pergol, laviček, estetických prvků, oplocení i ohrad (snese rázy zatloukače) www.akatovekuly.cz nejkvalitnější Akátový materiál

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

52/ / www.inspirati.cz Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění. Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla – a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji. Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásob. teplem, elektrokotel…). Ulevnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často je jejich provoz spojen s větším množstvím prachu v do- mácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopo- tencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostře- dí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země- -voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrz- noucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc po- třeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je systém voda-voda oproti čerpadlům vzduch-voda ve vý- hodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou žád- né venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude – je závislý na dostatku zdrojové vody. Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializu- je Josef Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruova- né přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo vý- měníkem TČ, nepoužívá se externí výměník, a tímpádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, neza- náší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojo- vé vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábějí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou tep- losměnnou plochou na straně chladiva (viz obr.), studniční voda proudí zvnějšku těchto trubek. Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW z dostup- ných tepelných čerpadel voda-voda na trhu nejnižší spotře- bu vody. Stačí průtok 15 l/min na 10 kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla, a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdále- nost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10 m. Voda z topného okruhu prochá- zí tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepel- ném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65 °C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samotíž- ný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný fak- tor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která má v průměru 10 °C po celou zimu a topit do podlahové- ho topení na cca 35 °C. Při těchto parametrech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1 kW elektrické energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50 °C není COP zanedba- telné (3,5), což přináší úsporu až 73 % oproti topení elek- trokotlem či přímotopy. Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20 h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní tech- nologie a regulace navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servis- ních prohlídek. Podle statistických výsledků Ministerstva průmyslu a ob- chodu ČR byla v posledních letech čtyři z pěti nově insta- lovaných tepelných čerpadel voda-voda TČ Spirála. Foto: archiv firmy Tepelná čerpadla Spirála Hronětice 3, Kostomlaty nad Labem,
289 21 Tel.: 739 218 630 E-mail: stuchlik.josef@seznam.cz www.tcspirala.cz. tepelná čerpadla 52/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Stavíte dům, potřebujete uskladnit a dát materiál pod zámek? Tak i pro tento případ jsou ideální plechové ga- ráže a skladovací prostory dodávané v různých velikostech a bez potřeby stavebního povolení. Ale nenechte se zmýlit, díky zesílené střešní konstruk- ci, libovolnému výběru barev RAL, lesku a možnos- ti různých kombinací jsou tyto garáže plnohodnotným designovým doplňkem ke každému domu, stavení a do každé zahrady. Společnost Eurostal vám nabídne garáž podle vašeho zadání. Montované sklady až do výšky šesti metrů a kontejnery na stavby pro uskladnění materiálu, aty- pické stavby a přístřešky z pozinkovaného plechu a také výklopná garážová vrata na přání s pohonem. Krátké dodací lhůty, doprava a kompletní montáž jsou samozřejmostí. Více na www.garaze-levne.cz. garáže a skladové prostory ke každému domu, do všech dvorků a zahrad Foto: archiv firmy www.inspirati.cz / /53

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

54/ / www.inspirati.cz čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod od Hellstein šetří přírodu i rodinnou peněženku Rodinná firma Hellstein z Kopřivnice dodává nejúčinnější eko- logickou technologii na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let. Jedinečný systém oceňují zákazníci u nás i po celém světě. Není divu. Hellstein vyvíjí a vyrábí vlastní za- řízení, které nevyžaduje žádnou údržbu. Snižuje tak roční náklady domácností o desítky tisíc korun a přečiště- nou vodu lze navíc bez problémů znovu využít. A kdo ne- věří, ať se přijede podívat do skladů v Šenově nebo v Ko- líně, kde se každý může přesvědčit a nechat si navrhnout čistírnu na míru. Celé to začalo spoluprací s německými firmami, které do- hromady svedl zájem o biologické čištění odpadních vod z intenzivního chovu ryb. Na základě skvělých zkušeností a vynikajících výsledků této technologie odborníci z Hell- steinu navrhli jednoduché zařízení, které dokáže přečistit vodu z domácností i z průmyslové výroby. S bezúdržbovým systémem o starost méně Na rozdíl od ostatních čističek na trhu zařízení STMH od firmy Hellstein běží na plný výkon bez nutnosti pravidelné údržby. Jednoduchý a přitom důmyslný systém čistí vodu stabilně, nepotřebuje pravidelný přísun odpadních vod a funguje prakticky bez nepříjemného zápachu nebo hluku. STMH je jedinou technologií na českém trhu, která pra- cuje na principu třístupňového čištění. Odpadní voda se postupně recykluje ve dvou nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí v jímce, kde se usa- dí pevná složka a vypaří se běžné čistící prostředky. Poté voda přeteče do dalších částí a na řadu přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví nečistot. Náklady za vývoz žumpy jsou minulostí „S pravidelným vývozem žumpy si už není třeba lámat hlavu. Při ceně vývozu 300 korun za kubík ušetří čtyřčlen- ná rodina s produkcí 150 kubíků odpadních vod ročně až 45 tisíc korun,“ upozorňuje Rostislav Hellstein. Ani úspo- rami výhody STMH nekončí. Recyklovaná voda dosahu- je vysokých hygienických kvalit a dá se využít na zalévání během sucha nebo na napouštění okrasných rybníčků. Po- kud uplatnění pro přečištěnou vodu nenajdeme, lze ji po získání povolení vypustit do kanalizace, přilehlých potoků nebo nechat vsáknout do půdy, a tím přispět ke zlepšení stavu podzemních vod. Nákup čističky ulehčí nový e-shop Kompletní nabídku čističek pro rodinné domy, průmyslové výrobny včetně příslušenství a doplňkových služeb najdete na novém e-shopu obchod.hellstein.cz. Zařízení si zájemci mohou objednat přímo v internetové prodejně, případně se zeptat obchodních zástupců a domluvit řešení na klíč. „S výběrem vhodné čistírny rádi našim zákazníkům pora- díme. Abychom vám nákup co nejvíce zpříjemnili, připra- vili jsme pro vás celoroční soutěž o výhry v hodnotě 150 tisíc korun,“ doplňuje Rostislav Hellstein. Řešení na míru za výhodné splátky Instalace domácí čističky svépomocí není pro šikovného kutila rozhodně žádný problém. Ne všichni zákazníci jsou však natolik zruční. Od toho jsou tu naši konzultanti, aby připravili komplexní řešení na míru, které zahrnuje výro- bu, dodávku, výkopové práce, montáž, zaškolení majitelů a spuštění odborným technikem přímo na místě. Nesmíme zapomenout také na profesionální poradenství při jednání s úřady, zpracování projektové dokumentace, přípravu jed- notlivých povolení a doživotní servis. Pořizovací cena za čistírnu na klíč se pohybuje od 100 do 150 tisíc korun. Tím se ale nesmíme nechat odradit, neboť investice zdaleka ne- dosahuje nákladů za každou službu zvlášť, nemluvě o ušetřeném času. Čistírnu od Hellsteinu si každopádně můžete pořídit i na splátky. Ve spolupráci s nejvýznam- nějším českým poskytovatelem finančních služeb ESSOX nabízíme vždy variantu úvěru s nulovým navýšením. Část finančních prostředků zákazníkům dokonce vrátíme zpět v případě zpětného odkupu, pokud se rodinný domek při- pojí v budoucnu na nově vybudovanou veřejnou kanalizaci. Už jste si rozmysleli, komu svěříte čištění odpadních vod? Kontaktujte nás, rádi vám s výběrem poradíme. Více in- formací naleznete na www.hellstein.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Unikátní termoizolační stěrka AERO-THERM® THERMO INDUSTRY, a. s. telefon: +420 603 290 765, e-mail: info@thermoindustry.com www.aero-therm.cz THERMO INDUSTRY, a. s. Telefon: +420 734 312 152 | E-mail: info@thermoindustry.com www.thermoindustry.com UNIKÁTNÍTERMOIZOLAČNÍSTĚRKA AERO-THERM® - zatepluje - zlepšuje tepelnou pohodu - snižuje vlhkost - zabraňuje tvorbě plísní - zvyšuje efektivitu topné soustavy - zamezuje sálání chladu od zdí - snižuje tepelné ztráty ThermoIndustry_203x267.indd 1 13.06 AERO-THERM® pomůže zateplit byt či chalupu, zbaví vás chladných zdí i plísní. Zvýší teplotu ve vašem domě a sníží náklady na vytápění.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

56/ / www.inspirati.cz 56/ / www.inspirati.cz Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 Nejvýznamnější kancelářská soutěž v České republice s Evou Jiřičnou v čele poroty CBRE Zasedačka roku 2018 vyhlásila své vítěze Vítězové převzali ceny ze skláren Rückl, Bomma a od firmy Gravelli. Večerem provázeli Zorka Hejdová a Libor Bouček. Pátý, jubilejní ročník soutěže CBRE Zasedačka roku 2018 zná vítěze všech kategorií, kteří převzali oce- nění na slavnostním vyhlášení v kancelářské budově Corso Court v Praze - Karlíně. Vítězi devíti kategorií jsou společnosti Dentons, KOMA Modular, Škoda Auto Digilab, Black n‘ Arch, Arval, Trask solutions, Nano Energies, Kurz architects za návrh kanceláří SinnerSchrader a Livesport. Mezi vítězi je jeden reprezentant z regionu, a to KOMA Modular z Vizovic, budova, která je bývalým českým pavilonem EXPO 2015. Ostatní vítězové jsou z Prahy. „U architektury se mi líbí rozmanitost úhlů pohledu, které přináší, a stejně tak je to i u kanceláří. Mám radost, že za pět let v soutěži jsou vítězové opět reprezentanty kance- lářských prostor budoucnosti, a přála bych si, aby firmy přicházely stále s novými, ale zároveň smysluplnými ná- pady,“ dodává k výsledku soutěže Eva Jiřičná, světozná- má architektka a předsedkyně poroty CBRE Zasedač- ka roku. V případě právnické kanceláře Dentons byly použity silné dubové desky v zasedacích místnostech nebo stolečky typu Foto: archiv firmy kategorie vítěz město Zasedačka roku Dentons Praha 1 Nejatraktivnější pracovní prostředí KOMA Modular Vizovice Kancelář jako DNA firmy Škoda Auto Digilab Praha 7 Malá kancelář Black n‘ Arch Praha 5 Zdravá kancelář Arval Praha 4 (odborný garant Česká rada pro šetrné budovy) Chytrá spolupráce Trask Solutions Praha 4 (odborný garant Spaceti) Kanceláře pro budoucí výzvy Nano Energies Praha 1 (odborný garant Skanska) Architektonický návrh Kurz architects za návrh kanceláří Praha 9 (odborný garant ČVUT) SinnerSchrader (sídlo SinnerSchrader) Hlasování veřejnosti Livesport Praha 5 (probíhalo na rádiu Evropa 2) „pařez“. V KOMA Modular (pavilon EXPO 2015) nejsou žádné sádrokartony, ale je zde železo, dřevo, sklo a typic- ké průmyslové prvky, vnitřní prostor je otevřený a atriem se vine od prvního podlaží až po střechu spirálovité plátno s barevnými motivy. Škoda Auto Digilab použila funkční automobilové prvky jako couvací kameru jako Skype ka- meru pro neformální videokonference nebo polohovatel- ná automobilová sedadla jako relax sedačky v hovornách. Black n‘ Arch kancelářský prostor evokuje pocit, že jste v divadelním prostoru a bodové nasvětlení zvyšuje vnímá- ní nábytku jako divadelních kulis. Architekty jsou David Černý a Tomáš Císař. „Do soutěže se přihlásilo rekordních 101 firem z různých oborů. Nejvíce dominovaly IT firmy, poté e-commerce, finanční sektor nebo firmy z oblasti marketingu či výroby. Mezi finalisty se objevila také čtyři coworkingová centra, která zažívají nyní v České republice zlaté časy,“ doplňuje Kateřina Havlová, Associate Director A&T Services – Office ve společnosti CBRE. Mezi dalšími vítězi je Arval, který sídlí v budově Main Point Pankrác. Ta je první budovou svého druhu na svě-

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

58/ / www.inspirati.cz Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 tě schopnou pohlcovat smog a snižovat emise, samotné prostory pak provází motiv automobilu. Trask Solutions kladl v nových kancelářích důraz na kreativitu a inovaci, která se od IT očekává. Je zde houpačka nebo obývák či další zákoutí podporující brainstorming, přátelské prostře- dí a rodinnou atmosféru. Nano Energies překračuje zažité stereotypy, centrem místností se tak vine záhon z květin, zdi porůstá mech a celému prostoru dominuje strom, pod jehož korunou bez přestání probíhají obchody s elektřinou v šesti různých zemích světa. Kurz architects s návrhem kanceláří SinnerSchrade jsou v prostorách bývalého výzkumného ústavu s velmi silnou industriální atmosfé- rou. Dominantou celého prostoru je úhlopříčná osa, která funguje jako hlavní koridor a končí na otevřené terase. Po stranách se postupně otvírají zasedačky, průsvitné mee- ting boxy nebo odpočinková závěsná lehátka. V Livesport mají možnost jezdit po chodbách na koloběžkách, zahrát si golf či stolní tenis, pracovat v kancelářích, které jsou designově spojené s různými sporty. Hlavní porota ve složení Eva Jiřičná (AI-DESIGN), Alexandra Tomášková (Skanska), Richard Curran (CBRE), Jiří Kejval (Techo), Jan Musil (LIKO-S), To- máš Jindříšek (Dark Side) a Pavel Maurer (Grand Re- staurant) rozhodovala na základě hodnotících kritérií z hlediska designu, originality, inovace, praktičnosti a atraktivity pracovního prostředí pro zaměstnance. Mezi vítězi je KOMA Modular z Vizovic, ale mezi finalis- ty se objevily také firmy z Brna, a to The Distillery - So- cial Reactor, The Funtasty, Avast Software, Lundegaard, STRV a AREAL SLATINA. Jsou zde také firmy z dalších regionů jako CHALET servis z Bludova, LD Seating z Bo- skovic, Verizon z Ostravy a Madeo ventures ze Zlína. Do kategorie Architektonický návrh se se svými projekty za- pojilo 12 architektů. Soutěž vyhlašuje a zastřešuje společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb. V roce 2014 proběhl první ročník soutěže. Od té doby se do ní v České republice zapojilo přes 400 firem, z nichž porota vybrala 174 finalistů. Soutěž získala mezinárodní rozměr a v sou- časnosti probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Rumunsku a Belgii. Generálními partnery jsou společnos- ti Skanska, LIKO-S a Techo, hlavními partnery jsou Eco- phon, Microoffice, Nespresso, Proudly, Spaceti a Under- line. Mezi další partnery patří AI-DESIGN, AmCham, Česká rada pro šetrné budovy, ČVUT – katedra archi- tektury a e-kolo.cz. Design ocenění navrhly společnosti Rückl a Bomma ve spolupráci s firmou Gravelli. Mediál- ními partnery jsou Forbes, E15, mediální skupina Active (Evropa 2 a Radio ZET), kancelarsnu.cz, archspace.cz, inspirati.cz, markething.cz, morethanoffice a cbreproper- ties.cz. Více o soutěži se dozvíte na webových stránkách www.zasedackaroku.cz. Informace o vítězných kancelářích CBRE Zasedačka roku 2018 Vítěz kategorie Zasedačka roku DENTONS EUROPE CS Do nové podoby kanceláří se promítla vize architekta Stanislava Fialy. Kombinace originálního nábytku na míru, kde byly použity silné dubové desky v zasedacích místnostech nebo stolečky typu „pařez“, a kvalitního kancelářského nábytku, spojuje originalitu, perfektní zpracování, ikonický design a špičkovou ergonomii. Důraz je kladen na barevnost – každé patro je laděno do jiného tónu, přičemž převládají odstíny barev červené a zelené a díky skleněným příčkám barvy prostupují napříč prostorem.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

in Kooperation mit N r. A 1145/2010 P A T E N T I-MEDIC První infračervená kancelářská židle SNIŽTE RIZIKO NACHLAZENÍ 3D INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ: 2 REŽIMY VYTÁPĚNÍ PŘEDCHÁZÍ PORUCHÁM PÁTEŘE UVOLŇUJE NAPĚTÍ SVALŮ DONDOLA – SEDACÍ KLOUB: STABILIZACE ZADNÍCH SVALŮ www.physiotherm.com výhradní zastoupení značky Physiotherm&NEHER pro CZ a SK www.physiotherm.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

60/ / www.inspirati.cz Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 Vítěz kategorie Nejatraktivnější pracovní prostředí KOMA MODULAR Jedná se o bývalý český pavilon EXPO 2015, který byl přemístěn zpět k výrobci KOMA MODULAR ve Vizovicích a slouží jako polyfunkční administrativní budova a veřejné výstavní centrum, které se nachází v přízemí. Ve dvou dalších patrech jsou kancelářské prostory. Na střeše je posezení a bylinková zahrada s výhledem na areál firmy, Vítěz kategorie Kancelář jako DNA firmy ŠKODA AUTO DIGILAB Variabilní kancelářský prostor je navržen tak, aby podpořil spolupráci se startupy, které mají potenciál zlepšit nebo radi- kálně inovovat oblasti firemního zaměření. Přinášejí digitální, propojené, bezpečné, ekologické a chytřejší automobily, produkty a služby mobility.V interiéru jsou použity funkční automobilové prvky jako páté dveře vozu Kodiaq, couvací kamera jako Skype kamera pro neformální videokonference, výplně stropů vozů Škoda jako plovoucí akustický podhled, bočnice vozu Kodiaq jako optický paraván pro oddělení hovoren nebo polohovatelná automobilová sedadla jako relax sedačky v hovornách. přírodu i Vizovice. Vnitřní prostor objektu je industriálně la- děný. Není zde žádný sádrokarton, ale je zde železo, dřevo, sklo a typické průmyslové prvky. Vnitřní prostor je otevřený po střechu, atriem se vine od prvního podlaží až po střechu umělecké dílo, spirálovité plátno s barevnými motivy, které vytvořila Barbora Šlapetová a které kontrastuje s industriál- ním prostředím. 60/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

NEVYBAVUJEME KANCELÁŘE, VYTVÁŘÍME PŘÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ SHOWROOM PRAHA Chlumova 222/26, Praha 3 - Žižkov Kyo Yard 3D návrh zdarma možnost vyzkoušení doprava a montáž    NEVYBAVUJEME KANCELÁŘE, VYTVÁŘÍME PŘÍJEMNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ www.vazda.cz SHOWROOM PRAHA Chlumova 222/26, Praha 3 - Žižkov Kyo Yard 3D návrh zdarma možnost vyzkoušení doprava a montáž   

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

62/ / www.inspirati.cz Vítěz kategorie Malá kancelář ATELIÉR BLACK N‘ ARCH Provedení interiéru vychází ze scénografického přístupu k interiérovému designu. Základním prvkem je samozřej- mě černá barva, která evokuje pocit pobytu v divadelním prostoru. Bodové nasvětlení dílčího vybavení zvyšuje pocit vnímání nábytku jako divadelních kulis. Neméně podstatným detailem ateliéru je roxorová jungle, v které se prolínají barvy zeleně a světlého dřeva.Veškerý nábytek si studio navrhova- lo samo. Nábytek byl proto také vyroben přímo na zakázku pro tento interiér. Celý vnitřní prostor je jednolitý, kontinuální, a zahrnuje jak pracovní plochy, tak zasedací místnost či menší kuchyňku.Architekty jsou David Černý a Tomáš Císař. Vítěz kategorie Zdravá kancelář ARVAL Interiér kanceláří reflektuje fenomén automobilu, který je v samém srdci Arvalu a propsal se až do nejmenších detailů návrhu. Celkovou dispozici tvoří oblé objekty obložené dýhovanými panely inspirované plynulou jízdou automobilu. Členité prostory jsou v souladu s náplní činností jednotlivých týmů rozděleny na klidnější a dynamičtější části.Arval hledal nové prostory pro své sídlo, které by vystihovaly jak zažitou kulturu firmy, očekávání kolegů atraktivního a moderního pracovního prostředí, tak celkové business zaměření, včetně požadavků na dopravní dostupnost a polohu. Budova Main Point Pankrác, ve které Arval sídlí, je první budovou svého druhu na světě, schopnou pohlcovat smog a snižovat emise v ovzduší. Pracoviště jsou navržena primárně s důrazem na ergonomii a prostorovou akustiku. Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 62/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Navrhujeme promyšlené interiéry Jsme přední dodavatelé světových značek: Vzorkovna a sídlo: Holečkova 34, Praha 5 www.elan-interior.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

64/ / www.inspirati.cz Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 Vítěz kategorie Chytrá spolupráce TRASK SOLUTIONS Od IT firem se očekává kreativita a inovativní přístup k řešení projektů. Svět IT tedy dnes už dávno není pouze o programování dle přesného zadání. Proto se v Trasku můžete s kolegy pobavit o důležitém projektu na houpačce, domluvit si schůzku v prostoru připomínajícím obývací pokoj, nebo uspořádat kreativní brainstorming v jednom z mnoha koutů, které vybavením a dispozicemi lákají k plánovaným i neplánovaným setkáním. Design kanceláří inspirovaly firemní hodnoty: kultura postavená na znalostech a jejich sdílení, přátelské prostředí, kreativita a rodinná atmosféra. Pestrá paleta míst pro práci, myšlení, soustředění a setkává- ní. Recepce a barový pult jako betonové sousoší v samotném srdci kanceláří – v multifunkčním prostoru s komunitní jídelnou, který odráží silnou firemní kulturu společnosti. Vítěz kategorie Kanceláře pro budoucí výzvy NANO ENERGIES Už deset let Nano Energies ukazuje na inovacích v moderní energetice propojení přírody a tech- nologie. Nyní se jejich práce a snaha o udržitelný byznys odráží i v jejich prostorech. Díky tomu, že se Nano Energies v novém sídle nebálo překročit zažité stereotypy, může nyní pracovat svobodněji. Centrem místností se tak vine záhon z květin, zdi porůstá mech a celému prostoru dominuje strom, pod jehož korunou bez přestání probíhají obchody s elektřinou v šesti různých zemích světa. Interiér navazuje na zelenou střechu a porostlé fasády pražské budovy DRN. 64/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /65 www.LANGARD.cz Crestron Flex unified communications & collaboration solutions for the modern workplace fully functional with Skype for Business and MS Teams All brand names, product names and trademarks are the property of their respective owners. inzerce inzerce Vítěz kategorie Kanceláře pro budoucí výzvy NANO ENERGIES

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

66/ / www.inspirati.cz Vítězové CBRE Zasedačka roku 2018 Vítěz kategorie Architektonický návrh JAN KURZ ARCHITEKTI za návrh kancelář SINNERSCHRADER Prostory v bývalém výzkumném ústavu měly již dopředu velmi silnou indu- striální atmosféru a tu bylo nutné respektovat stejně jako její řád a stávající konstrukce. Prostor je členěn podle potřeb jednotlivých týmů a v otevřené hale bylo nutné nalézt různorodost, a vytvořit tak různá zákoutí. K tomu po- mohlo využití různých materiálů přes pozinkované plechy, polykarbonátové desky až po vlněné koberce a dřevěné překližky. Hlavním motivem celého prostoru je však úhlopříčná osa, která funguje jako hlavní koridor a ulice, po jejíž stranách se postupně otvírají zasedačky, průsvitné meeting boxy, kuchyně, odpočinková závěsná lehátka a mno- ho dalších elementů návrhu.Tato osa, začí- nající u hlavního vstupu a končící na otevřené terase, dává celému prostoru dynamiku. Vítěz kategorie Hlasování veřejnosti LIVESPORT Zaměstnanci Livesportu mají možnost jezdit po chodbách na koloběžkách, zahrát si golf či stolní tenis, pracovat v kance- lářích, které jsou designově spojené s různými sporty, nebo odpočívat v menších relax místnostech věnovaných fotbalu, tenisu a basketbalu. Kanceláře Livesportu se nacházejí v budově Aspira Business Centre, kterou Livesport vlastní. Při stavbě, která byla dokončena v prosinci 2017, se kladl důraz na ekologický aspekt celé budovy. 66/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

#NovyRenaultServis Pravidla jsou jasná Neváhejte přijet Vydejte se za dobrodružstvím na nových letních pneumatikách. Cena již od 1 499 Kč* *Uvedená cena je za 1 kus pneumatiky Continental EcoContact 6 195/65R15 91H včetně DPH a neobsahuje přezutí. Nabídka platí od 15. 3. do 30. 6. 2019. Servis Renault doporučuje www.dealerweb.cz Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 789 JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz www.autodispo.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

68/ / www.inspirati.cz hydroponie Foto: archiv firmy Firma Matouš Hydroponie, s. r. o., se zabývá moderní techno- logií pěstování rostlin v interiéru – hydroponií. Hydroponie umožňuje použití rostlin v interiérech s náročnými hygie- nickými požadavky a je nejvhodnějším způsobem pěstování rostlin ve veřejných prostorech, kancelářích, hotelech nebo nemocnicích. Kromě technologie a rostlin nabízí firma širokou škálu okrasných nádob, které se stávají výrazným doplňkem designu současného moderního interié- ru. Mezi naše zákazníky patří obchodní centra, luxusní ho- tely a restaurace, firmy a instituce, v jejichž budovách do- plňujeme rostlinami reprezentativní prostory, vstupní haly a recepce, společenské prostory či přímo kancelářské míst- nosti. Významnými zákazníky jsou rovněž sportovní a re- laxační centra a v neposlední řadě i soukromé osoby – ma- jitelé bytů a rodinných domů. Na českém trhu působíme od roku 1992. Vysoká úroveň nabízených služeb a výrobků je díky zkušenostem zaměstnanců a dlouhodobé spolupráci se zahraničními partnery hlavním předpokladem pro origi- nální, moderní a kvalitně realizovanou rostlinnou výzdo- bou interiérů. Poskytované služby: návrhy květinové výzdoby v interiéru, realizace celé za- kázky, kompletní servis a následná péče, pronájem květin, zelené stěny, mechové stěny, prodej květin a nádob, pora- denství Pronájem květin a nádob Pokud máte zájem o dlouhodobý pronájem květin na výzdobu interiéru, neváhejte se na nás obrátit. Moderní technologie pěstování rostlin v interiéru Podle vašich požadavků navrhneme nejoptimálnější květi- ny a nádoby. V měsíční splátce je zahrnuta nádoba, rostlina, kompletní péče o rostliny a výměna v případě odumření nebo poško- zení. Zelená stěna Vertikální stěna, vegetační stěna, zelená stěna – pod těmito názvy se skrývá jedinečný prvek zahradního umění, který vznikl ve Francii díky Patricku Blancovi. Firma Matouš Hydroponie, s. r. o., nabízí tuto luxusní do- minantu i pro váš interiér. Jako členové evropské asociace interiérových zahradních architektů EILO využíváme nej- novějších technologií a poznatků v tomto oboru tvorby. Technologie Námi nabízené stěny patří v principu mezi hydroponie na textilii. Je to hydrofilní tkanina bez živin, která slouží

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /69 uchycení rostlin, příjmu vody a živin, a tím jejich růstu. Rostliny jsou mezi dvěma vrstvami takové tkaniny zafi- xované na desce, která se kotví na stěnu, kterou ozeleňu- jeme. V horní části je zavlažovací systém, který automa- ticky dávkuje vodu se živinami. Voda díky gravitaci stéká mezi tkaninami a zvlhčuje prostor, kde jsou umístěny ko- řeny rostlin. Pod panelem je umístěna nádoba pro odka- pávání přebytečné vody. Sortiment Sortiment a výtvarný styl stěny vychází z přání zákazní- ka a charakteru prostoru. Velký výběr vhodných rostlin umožňuje realizaci čistě jednodruhových stěn i stěn dru- hově bohatých a pestrých. Naše firma je schopna předem vytvořit digitální návrh stěny tak, aby zákazník měl jas- nou představu o jejím konečném vyznění v daném pro- storu. Péče a údržba Péče o vertikální stěnu je snadná, pokud rostliny dobře prospívají, je třeba pouze kontrolovat jejich růst, dbát na pravidelný přísun živin a vody. Péči o stěnu však může- te přenechat našim odborníkům, kteří zajistí kompletní servis. Mechové obrazy Zelené obrazy lze vytvořit i z mechu. Pro tyto účely se používá stabilizovaný mech. Přírodní mech se takzvaně mumifikuje. Speciální patentovanou technikou se voda v rostlinách nahradí biologicky rozložitelným konzervač- ním přípravkem šetrným k životnímu prostředí. Díky této metodě si rostliny zachovají přirozený vzhled a barvu po dlouhou dobu. Životnost obrazů je závislá na místě a podmínkách a může být až deset let. Rostliny a nádoby Nejrůznější druhy rostlin pro hydroponii, ale i rostlin k sadbě do zeminy dovážíme z Nizozemí. V široké nabíd- ce najdete rostliny mnoha tvarů, barev i velikostí, ze kte- rých pomáháme zákazníkům vybrat si ty nejvhodnější a nejatraktivnější. Výběr rostlin do konkrétního interié- ru je závislý na několika faktorech, z nichž nejdůležitější jsou světelné a tepelné podmínky a vzdušná vlhkost pro- středí. Pro rostliny, které budou nejlépe doplňovat váš interiér, můžete vybrat také atraktivní nádobu, prohlédněte si na- bídku na stránkách http://eshop.hydroponie.cz/. Jak jsme již uvedli, nabízíme také realizaci a následný servis rostlinné výzdoby a rádi našim zákazníkům pora- díme, jak nejlépe rostliny v interiéru pěstovat, aby jejich krása vynikla co nejvíce. Potřebujete poradit? Obraťte se na nás a vězte, že na- příklad vertikální zelená stěna dodá vašemu interiéru na výjimečnosti. Více informací a reference naleznete na www.hydroponie.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

70/ / www.inspirati.cz česká města z pohledu historie a architektury Procházka historií Žatce až po současnost Od hradiště k městu První písemná zmínka o Žatci pochází již z roku 1004 z pera saského kronikáře Dětmara z Merseburku.V Žatci bylo přemy- slovské hradiště, které dle nejnovějších výzkumů zabíralo již celou plochu ostrožny.V její severní části vznikl kastelánský, později královský hrad Přemyslovců, jehož podobu neznáme. V raném středověku můžeme význam Žatce porovnat např. s Litoměřicemi, v ostatních regionech pak s Hradcem Králové, Starou Plzní či Olomoucí. Roku 1265 získal Žatec první písemné privilegium. Listina krále Přemysla Otakara II. z 30. 12. 1265 vydaná jeho kanceláří se nám nedochovala v ori- ginále. Text privilegia se zachoval v opisu v tzv. Knize pa- mětí z konce 14. století, uložené v Okresním archivu v Lounech. Opis pořizoval patrně městský písař a notář Jan ze Žatce, který proslul více jako autor slavné středověké básnické skladby Oráč z Čech (Ackermann von Böhmen). V textu privilegia se objevuje rovněž zákaz zřizovat do vzdálenosti jedné míle od města krčmu. Šlo o projev práva mílového, které zajišťovalo monopol městským řemeslní- kům. Zároveň může jít o nepřímý důkaz pěstování chmele v regionu. Město se rychle rozvíjelo. Dosídlen byl již obývaný pro- stor, kde vzniklo nové velké náměstí (Svobody). Pro vznik domů byly vymezeny pravoúhlé domovní bloky. Ve druhé polovině 13. století byly patrně postaveny městské brány, jinak město mohlo využívat existující opevnění ostrožny. Svou funkci stále plnila i většina starobylých kostelů. Centrálním kostelem se stal původně románský kostel P. Marie, který byl přestavěn goticky a později barokně. Při kostelu fungovala také škola, poprvé zmíněná roku 1335. Koncem 14. století působil ve funkci rektora této školy zmíněný Jan ze Žatce (Johannes von Saaz). Daniel Adam z Veleslavína jmenoval tuto školu jako nejlepší ze čtyř nejlepších mimopražských škol. Další byly školy hra- decká, litoměřická a lounská. Nejvýznamnějším středově- kým řemeslem v Žatci bylo soukenictví, které pracovalo převážně pro export. Zděná zástavba převážila ve městě až po polovině 14. sto- letí. Centrem městské správy se stala radnice. Budova té dnešní byla postavena roku 1362, původně jako tržnice se suknem, která byla někdy před rokem 1386 změněna v radnici. Město chránilo několik bran, hlavní z nich nes- la tradiční název Pražská, protože se z ní vyjíždělo smě- rem na Prahu. Do dnešní doby se nedochovala, stejně jako Autor: PhDr. Milada Krausová,Ph.D., Foto: Archiv Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci Výřez ze slavné Willenbergovy rytiny s pohledem na kostel (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /71 menší Mlynářská branka. V novější podobě přežila brána Kněžská a Libočanská branka, určená pro pěší. K roku 1350 máme také první písemnou zmínku o židov- ském obyvatelstvu ve městě. Nejstarší židovské ghetto mělo být podle tradice u řeky u Ohře, ze 14. století se do- chovala také zmínka o židovské zahradě. Novější zjištění předpokládají však spíše existenci židovské uličky, která vedla podél části hradeb (mezi Pražskou branou a dnes ne- existující jihozápadní Novou věží). Místní Židé především půjčovali na úrok a obchodovali. První písemná zmínka o žateckém chmelu Ze 14. století máme první písemnou zmínku o žateckém chmelu. Roku 1348 žatecký měšťan Albert, snad zeť Petra Čertuška prodal své pozemky v Kole, Mlynářích a u Strou- pečku včetně chmelnice žateckému měšťanovi Jeclinovi řečenému Bohatému. Chmel se v této době pěstoval v za- hradách i chmelnicích, královská města vařila piva na zá- kladě tzv. várečného práva v měšťanských domech. Roku 1376 zaručil král a císař Karel IV. Žatci mílové právo na výrobu sladu, vaření, prodej a šenkování piva. Žatecko-ra- kovnický region byl již tehdy proslulý pěstováním chme- le. Platil zákaz vývozu sádě českého chmele, dokonce pod trestem smrti. Podle pověsti jistý řeholník, který odešel ze Žatecka, i přesto odnesl českou sáď do oblasti Špaltu, čímž položil základ pro budoucí slavnou chmelařskou oblast. Od středověku Žatec proslul také pěstováním vína. Roku 1399 Karlův syn Václav IV. povolil zakládání vinic v okolí města. Vinaři a chmelaři byli ve městě tradičně historicky propojeni. Od husitských válek po renesanční rozvoj V době husitských válek (1419–1434) se Žatec přiklonil na stranu husitů a spolu s městy Louny a Slaný vytvo- řil slavné trojměstí severočeských husitských měst. Roku 1421 se město ubránilo druhé křížové výpravě. Křižákům se nepodařilo dobýt ani tehdejší opevněné předměstí. Hu- sitské období připomíná dodnes tzv. Husitská bašta, i když není jasné, zda někdy živého husitu viděla. Původní stavba vznikla totiž prokazatelně někdy před rokem 1463. Dnes je v ní umístěno soukromé recesistické muzeum fiktivního chmelového národa Homolupulů (název byl zvolen dle la- tinského označení pro chmel). I po skončení husitských válek setrvával Žatec na straně nekatolíků. Roku 1521 zde pobýval německý reformátor Thomas Münzer. Šestnácté století přineslo městu hospo- dářský i kulturní rozvoj, který krátce přibrzdila účast města v prvním stavovském odboji proti vládnoucím Habsbur- kům roku 1547. Své zlaté období zažívala v 16. století i žatecká škola, na které působilo několik významných hu- manistických osobností (např. Mikuláš Černobýl - Artemi- sius, Valentin Meziříčský, Petr Codicillus z Tulechova). Pohled na někdejší slavný Dreherův pivovar (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

72/ / www.inspirati.cz Roku 1575 vydal rektor školy Jakub Strabo spis Schola Zatecensis, který se stal nadlouho vzorem pro ostatní ško- ly. Obsahem byl mimo jiné školní řád, kterým se řídili uči- telé i žáci. Roku 1565 byla na náměstí postavena renesanční kašna, na které podle tradice stávala socha, která snad, podobně jako sochy Rolandů, symbolizovala městské právo. Místní ji nazvali Boreš a vyprávěli, že je to strážce města, který ho svou odvahou zachránil před útokem vojska duchů. Boreše dnes najdeme v Regionálním muzeu K. A. Polánka, kopie sochy zdobí nově opravenou zahradu u kláštera kapucínů. Ve víru třicetileté války Třicetiletá válka (1618–1648) přinesla městu, která se při- klonilo na stranu vzbouřených protestantských stavů, úpa- dek. Ještě roku 1619 slavnostně přivítalo ve svých zdech „zimního krále“ Friedricha Falckého. Po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře byl žatecký primátor Maxmilián Hoš- ťálek popraven na Staroměstském náměstí v Praze spolu s ostatními vůdci „ohavné rebelie“, jak povstání nazýva- li katoličtí Habsburkové. Město bylo potrestáno pokutou a konfiskacemi, nekatoličtí obyvatelé jej museli opustit. Kraj několikrát vyplenila cizí vojska obou válčících stran. Žateckem prošli opakovaně zejména Sasové a Švédové. Roku 1639 si žatečtí radní stěžovali císaři Ferdinandu III., že: „Město k takovému spuštění jest přišlo, že o tom mysl zkormoucená člověku téměř vypisovati zbraňuje.“ Skončila i slavná žatecká škola, jejíž převážně nekatoličtí učitelé odešli rovněž do emigrace, škola byla předána pre- monstrátům. Město se však přizpůsobilo jedinému povole- nému katolickému náboženství relativně rychle, jak o tom svědčí i příchod kapucínů, které pozvala městská rada a nechala pro ně zřídit nový kapucínský klášter za hradba- mi města, dokončený v 80. letech 17. století. Období po třicetileté válce poznamenal pokles počtu oby- vatel, přibylo těch hovořících německy. Od roku 1707 se proto městské knihy v Žatci začali vést v němčině. V dů- sledku rekatolizace nekatolíci odešli, přišli noví obyvatelé z Podkrušnohoří, ale také například ze Saska či Bavorska. I mnohé české rodiny si poněmčily jména. Pro kontakt s centrálními úřady byla v této době ostatně němčina prak- tičtější, protože politiku vládnoucích Habsburků v 18. sto- letí charakterizovala snaha o unifikaci a centralizaci v úřa- dech i v oblasti jazykové. Město Žatec v 18. století Období zbožného pozdního baroka změnilo podobu velké řady českých měst. Konsolidace politických a hospodář- ských poměrů vedla k obnově stavební činnosti i v Žatci. V letech 1724–1728 byla k hlavnímu žateckému koste- lu Nanebevzetí P. Marie přistavěna osmiboká kaple, kte- rá byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Tento světec, umučený v době vlády Václava IV. (14. století), se právě v 18. století dočkal blahoslavení a posléze svatořečení. Ža- tečtí si vyprávěli, že Nepomuk dokonce studoval v mládí na jejich slavné škole, měl do zdi vyrýt i nápis s variantou svého jména. Prameny k pověsti zpopularizované barok- ním historiografem Bohuslavem Balbínem ovšem chybí. Poutě na Janovu památku u nové kaple byly v Žatci v ba- rokní době velmi oblíbeny. Natolik, že pro nával lidu mu- sel být nápis zazděn. Hlavní žatecké náměstí získalo počátkem 18. století další dominantu, barokní sloup Nejsvětější Trojice, někdy chyb- ně označovaný jako morový sloup. Podle tradice jej vytvo- řil Franz Tollinger z Litoměřic v letech 1710–1713. Doplň- ky jsou od Johanna Karla Vettera z roku 1735. Ani 18. století však nebylo z pohledu válečného právě klidné, za válek v době vlády Marie Terezie (1740–1780) město obsadili Francouzi (válka o dědictví rakouské) a po- sléze Prusové (sedmiletá válka). V druhé polovině 18. století poničilo navíc město několik velkých požárů. Nepomohlo ani nové sousoší sv. Floriá- na, ochránce před ohněm, od Johanna Karla Vettera, které vzniklo v letech 1742–1746 na Floriánském náměstí (dnes náměstí 5. května). Roku 1767 vyhořela i radnice se starými dokumenty, které zde byly uloženy. Projekt pro její opravu v pozdně barok- ním stylu vypracoval Johann Paul Loschy, který se podílel rovněž na barokních úpravách řady domů na náměstí. Radnice pak prodělala ještě dvě velké přestavby, poslední v polovině 19. století. Vláda císaře - reformátora Josefa II. (1780–1790) přinesla zrušení nevolnictví (1781) a také zřízení magistrátu (1788). česká města z pohledu historie a architektury Husitská bašta – dnes Muzeum Homolupulů (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /73 Rozvoj města počátkem 19. století – za užitkovostí i krásou Devatenácté století znamenalo díky industrializaci a roz- voji tradičního chmelařství pro město období velkého rozkvětu. Roku 1801 byl uveden do provozu nový Měš- ťanský pivovar, který se tak stal vlastně nejstarším prů- myslovým podnikem ve městě. Byl postaven v místech bývalého královského hradu a pivo se v něm vaří dodnes. Jako první začala fungovat sladovna postavená podle projektu Lorenze Rotta (severovýchodní křídlo). Roku 1801 bylo uvařeno prvních 840 sudů piva. Založením pi- vovaru vyvrcholila snaha obce žateckých právovárečných měšťanů, která se formovala již od 60. let 18. století. Šlo o korporaci majitelů domů s várečným právem, jejichž první „měšťanský společenský pivovar“ byl v domě č. p. 127. Roku 1807 se město dočkalo svého prvního gymnázia, které bylo zřízeno právě v objektu již bývalého pivovaru na Floriánském náměstí (dnes náměstí 5. května). Často připomínanou stavbou byl dnes již neexistující žatecký ře- tězový most přes Ohři, který byl uveden do provozu roku 1827. Byl totiž prvním řetězovým mostem v Čechách. Žatečtí byli hrdí také na to, že si mohli dovolit městské divadlo. Vzniklo v letech 1848–1849 podle projektu An- tona Grimma. Jako divadlo a kino funguje dodnes. Od dvacátých let 19. století začalo tzv. okrášlování města. Stejně jako v jiných městech českého království začaly i v Žatci mizet městské hradby, na jejich místě byly zaklá- dány parky. Zde je třeba hledat i počátek rozvoje Horního (Pražského) předměstí. Za někdejšími hradbami vznikla v letech 1821–1822 dnešní Komenského alej (dříve Wu- ssinova), oblíbené místo odpočinku místních. Šlo o prostor bývalých hradeb při jižní straně Horního předměstí, mezi předměstskou Červenou (také Kapucínskou) a Čeradickou branou. Bylo třeba zbořit mýtní domky, vyrovnat terén a vysázet stromy. Vznikla také nová silnice a okrasné jezír- ko poblíž Čeradické brány. Čeradická brána zmizela ve tři- cátých letech, kdy došlo také k terénním úpravám Čeradické rokle a založení parku. U dnešní Zeyerovy ulice byl v této době z iniciativy krajské- ho komisaře Julia Wolfganga, svobodného pána von Schö- nau, vytvořen prostor zvaný Vogelstange, určený k oblíbené zábavě místních, „střílení ku ptáku“. Jedním z nejaktivnějších místních spolků byl totiž spolek ostrostřelců. Založena byla také vyhlídka s módním francouzským názvem Belle vue. Kdysi opomíjené předměstí se tak zcela změnilo a otevřelo se zábavě městské honorace i obyčejných obyvatel města. Ob- dobně se upravoval i západní prostor pod městskými hradba- mi, nové parky měla při návštěvě města roku 1835 ocenit i císařovna Marie Anna Karolína při své pěší procházce. Návštěva Karla Habsburka ve městě roku 1910. Přehlídka před radnicí. Na pozadí socha Josefa II. v místech dnešní chmelničky (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

74/ / www.inspirati.cz Chmelový tanec pro císaře V první polovině 19. století zažil Žatec dvakrát návštěvu korunované hlavy. Roku 1833 zavítal do města císař Fran- tišek I. Habsburský s císařovnou Karolínou. Součástí ofici- álního programu pro vzácnou návštěvu byl i tradiční chme- lový tanec (Hopfenkranzfest) v provedení místních dívek. Ten se stal součástí oficiálních městských oslav na dlouhá desetiletí. K vidění byl při slavnostech chmele i u příleži- tosti dalších vzácných návštěv. Místní dívky ho předvádě- ly císaři Ferdinandovi V. a jeho choti Marii Anně Karolíně. Ti navštívili město roku 1835. Obdivoval ho i arcivévoda Karel, který od roku 1916 vládl jako poslední Habsburk na českém trůně, při své návštěvě Žatce roku 1910. Ze zmíně- ných návštěv korunovaných hlav město nejvíce pozname- nala právě ta první. Byla zachycena v dobových rytinách, včetně chmelového tance. Rytiny vyšly v pamětní knize z cesty Františka I. po Čechách. Místní na radnici umístili obraz císaře a výročí návštěvy si každoročně připomínali. Kostelní náměstí, kde císař bydlel, bylo přejmenováno na Františkovo náměstí (dnes Hošťálkovo náměstí). Revoluční rok 1848 Vraťme se však do 19. století. Čtyřicátá léta 19. století byla pro celé české země přelomová. V době celoevropských revolučních událostí měl Žatec kolem pěti a půl tisíce oby- vatel, kteří žili převážně z obchodování s chmelem. I zde proběhla nejrůznější bouřlivá veřejná shromáždění, disku- tovalo se o občanských právech i o zrovnoprávnění češtiny a němčiny. Aktivní byla také místní národní garda. Žatec jako převážně německy hovořící město vyslal své zástupce do německého sněmu ve Frankfurtu. K větším nepokojům ve městě nedošlo. Roku 1848 byla zrušena robota, což pro Žatec mimo jiné znamenalo, že přišel o pozemky, které spravoval jako feu- dální vrchnost. Zesílil také příliv lidí z venkova, kteří při- cházeli hledat do města obživu. Charakter města změnilo také zrušení cechů v době Bachovského absolutismu. Ře- meslnou dílnu si podle nového nařízení mohl otevřít každý. Rychlý industriální rozvoj V šedesátých letech 19. století byli ve městě nejvlivnější němečtí liberálové. V době starostování Theodora Hassma- na (1861–1876) zaznamenalo město rychlý rozvoj. Ekono- micky příznivé období trvalo pak prakticky až do počátku první světové války. Rozvoji města i jeho chmelařství pomohlo napojení na že- leznici. V Žatci se křížila buštěhradská dráha Praha–Cho- mutov (1871) a plzeňsko-březenská dráha Plzeň–Most (1873). Poblíž nového hlavního nádraží začala od 70. let vznikat celá nová průmyslová čtvrť. Potřeba drátů pro chmelaře a dalších pomůcek moderní- ho pěstování chmele (postřikovače) vedla v Žatci k rozvoji průmyslu, který se orientoval právě na kovodělnou výrobu a zemědělské stroje. V rychlém sledu vznikly akciový cukrovar (1871), Men- dlova továrna na podkováky (1875–1877), rafinerie na smolu Ferdinand Lustig&Co. (1884), Bechertova drátovna a šroubárna (1887), Kohnova továrna na kůže (1888) a Dittersdorfská továrna na výrobu plstí a houní (založena 1909, později Mitop). Mimo tento průmyslový okrsek pracovala ještě kartonáž- ka Johanna Schöffla, založená roku 1866 na Horním před- městí. Roku 1876 ji nechal rozšířit Moritz Lüdersdorf. Rozšířením staršího podniku vznikla ve stejné době také drátovna Leopolda Telatka za městem, na konci tehdejšího Čeradického údolí. Továrnou, která nejčastěji inzerovala své výrobky v no- vinách pro chmelaře byl jednoznačně podnik, který roku 1877 založil Heinrich Schuldes. Vyráběla postřikovače pro chmelnice (ruční, zádové, později trakařové a potažní), nejrůznější zemědělské stroje a polní a chmelařské nářadí. V Žatci se na přelomu 19. a 20. století vyráběly také knof- líky, boty, nábytek nebo lihoviny. Výbornou pověst mělo místní ovocnářství a zelinářství (především okurky a chřest). Žatec měl od roku 1877 i vlastní úspěšnou konzervárnu Die erste Saazer Konser- venfabrik Melzer a Weis Saaz. Roku 1898 byl založen (Spolkový) Dreherův pivovar (později konzervárna Fruta). V Žatci Spolkový pivovar od roku 1902 vařil pivo pod značkou Urstoff (Pratok). Název Dreherův užíval od roku 1926. Výroba piva zde byla zasta- vena po druhé světové válce, aby pivovar nekonkuroval pi- vovaru městskému. Po druhé světové válce byl známý již jako konzervárna Fruta. Díky rozvoji podnikání v regionu vznikly i první peněž- ní ústavy, konkrétně spořitelna a městská banka (1870). Těsně před první světovou válkou byla ve městě otevře- na nová výstavná budova státní Rakousko-uherské banky (dnes Komerční banka) na dnešním Kruhovém náměstí. V Žatci měla svou pobočku i Anglobanka. K rozvoji města výrazně přispělo také židovské obyvatel- stvo. Roku 1864 byla z nedalekých Libočan přeložena do Žatce židovská obec. V letech 1871–1872 byla postavena nová výstavná synagoga, která přežila i druhou světovou válku. Židovského původu byla řada slavných žateckých podnikatelů (např. ve městě velmi oblíbený L. Bechert). Německo-české soupeření Již od sedmdesátých let 19. století výrazně narostl vliv ra- dikálních nacionalistických německých seskupení ve měs- tě. Konec 19. století se tak jako v celé zemi již nesl v du- chu zhoršení česko-německých vztahů. Češi a Němci se začali od sebe stále více vzdalovat. Měli vlastní spolky i školy. Češi hledající práci v Žatci to mnohdy neměli prá- vě lehké, jak dosvědčují například kousavé zápisy v měst- ské kronice. České emancipační snahy nebyly v převážně německém Žatci vítány a chápány. Vadila i snaha Čechů posílat děti do české školy. česká města z pohledu historie a architektury

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /75 Češi se zprvu organizovali hlavně ve spolku Beseda, brzy přibyly i spolky další. Roku 1884 byl založen český spo- lek Vlastislav, určený především pro malé obchodníky, ře- meslníky a dělníky. Založen byl také český ženský spolek Vlasta. Od roku 1884 se v žatecké matiční škole začala vy- učovat čeština. Roku 1895 se v Žatci zorganizovala skupina tzv. Všeněm- ců (místní skupina Svazu Němců v Čechách), která získala brzy velký vliv. Typický byl pro ně antisemitismus i pro- tičeské smýšlení. Roku 1897 došlo k útoku na český spol- kový dům Vlastislav v Mlynářích i další české objekty ve městě. Je třeba zdůraznit, že se v oblasti ekonomické, do které spadalo právě chmelařství, rivalita projevovala tradičně méně, protože primární byl obchod. Stranou národnost- ních strkanic se držely i zaměstnanecké spolky (odborový spolek železničářů či dělnické spolky Spravedlnost a Rov- nost). Zde byla zase primární otázka sociální. Roku 1896 bylo ve městě založeno německé městské mu- zeum. Sbírky se shromažďovaly nejprve na radnici, v le- tech 1929–1939 našly útočiště v budově někdejšího gym- názia na náměstí 5. května. V roce 1939 muzeum přesídlilo do budovy bývalé nemocnice v Husově ulici. Dnes nese název Regionální muzeum K. A. Polánka na počest zakla- datele českého menšinového muzea v Žatci, které vzniklo za první republiky. Rozvoj Horního (Pražského) předměstí Koncem 19. století byly postaveny desítky nových sušá- ren, skladů a balíren chmele. Kolorit města začaly vytvá- řet komíny u sirných komor. Soustředily se především do oblasti rozrůstajícího se Horního (Pražského) předměstí za někdejší Pražskou branou (zbořena roku 1821). Do polo- viny 19. století sahalo Horní předměstí přibližně po dnešní Komenského alej, mělo i vlastní opevnění, jehož význam však poklesl již po třicetileté válce. Vstup do něj chráni- ly Čeradická brána a Červená (Kapucínská) brána, které byly zbořeny, když se město začalo rozrůstat směrem na jih. Na Horním předměstí vznikla čtyři náměstí: Chme- lařské, Nerudovo Smetanovo a Prokopa Velkého (dnešní názvy). Kromě hospodářských budov a výstavných domů a vilek vznikly na tomto předměstí také reprezentativní stavby nových školních budov. Roku 1880 byla při dnešní Komenského aleji postavena novorenesanční budova spo- jené obecné a měšťanské školy, která se stala největší škol- ní budovou v širokém okolí. Roku 1903 pak přibyla jižně od ní neméně výstavná secesní budova státního gymnázia (dnešní Studentská ulice). Gymnázium bylo pojmenová- Žatecká synagoga přežila jako jedna z mála druhou světovou válku (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

76/ / www.inspirati.cz no na počest vládnoucího císaře Františka Josefa. V letech 1897–1898 vznikl také nový jednolodní evangelický kostel v Husově ulici, jehož stavbu sponzoroval majitel nedaleké papírny Lüdersdorf. Velká válkaa vznik samostatného Československa Rozvoj města přerušila první světová válka. Zabití násled- níka trůnu Františka Ferdinanda v srbském Sarajevu bylo záminkou pro válku, kterou její současníci právem nazvali Velkou. Zprvu se věřilo, že si Rakousko poradí se Srbskem samo, válka však brzy přerostla ve světový konflikt. Atmosféra v Žatci jako ve městě s převahou německých obyvatel byla po začátku války skutečně bojovná. V čer- venci 1914 nastupovali vojáci do vlaků, které je odváželi na frontu, s velkou naivitou. Místní se s vojáky slavnost- ně loučili a hostili je chlebem i žateckým pivem. Pohoště- ní se na nádraží dočkali i vojáci, kteří projížděli. Německý regionální tisk referoval po celou dobu války o úspěších na frontách. Odsouzení se dočkali zrádci, ke kterým byli sa- mozřejmě počítáni i českoslovenští legionáři. Nadšení z války udržovaly nejrůznější propagandistické akce. Život v zázemí se již od začátku zcela podřizoval po- třebám fronty a brzy se projevil nedostatek potravin, které byly na příděl. Rozmohly se černý trh, lichva, výměnný obchod i krádeže. Chmelařství začalo opět upadat, muži byli na frontách, tažné koně zabavil erár, chyběl odbyt. Žatec fungoval po celou dobu války jako lazaretní město, lazarety byly v tělocvičně, v budově Střelnice, v Becherto- vě továrně i v kapucínském klášteře. Po čtyřech letech vál- čení nebylo i přes státní zásahy k sehnání prakticky nic k jídlu. Nebyl otop ani nové oblečení a obutí. Navíc vy- pukla pandemie chřipky. Neutěšená hospodářská situace podněcovala i nenávist mezi Čechy a Němci, stejně jako antisemitské nálady. Roku 1918 se v oblastech s převahou německých obyva- tel rozmohly snahy o odtržení a připojení k Německu či Rakousku. O vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 1918 se v Žatci oficiálně dozvěděli z telegramu. Správa města ji však odmítla uznat a přihlásila se jedno- značně k nově ustavené provincii Deutschböhmen. Vláda nového Československa zareagovala rázně a německé ob- lasti vojensky obsadila. Čeští vojáci dorazili do Žatce 6. prosince 1918 kolem šesté hodiny ranní a odzbrojili vo- jenskou radu, která spravovala město. Obsazení města bylo relativně poklidné, k hádkám došlo jen při přelepování cedulí s názvy ulic. Větší vlnu nevole vzbudil v roce 1919 kousek skupinky českých vojáků, jejichž opilecká zábava vyvrcholila od- straněním a zneuctěním oblíbené sochy Josefa II. Habsbur- ského, která stávala v místech, kde dnes návštěvníci města obdivují nejmenší chmelničku na světě, založenou roku Měšťanský pivovar stojí v místech bývalého hradu Přemyslovců (Foto:Archiv RMŽ) česká města z pohledu historie a architektury

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /77 1967. Češi odvlekli sochu Josefa za zvuků harmoniky po Nádražních schodech. Hlava skončila v nedalekém mlýn- ském náhonu, zbytek v řece Ohři. K činu je třeba dodat, že sochy Habsburků byly tehdy ničeny po celé zemi. Na mís- tě, kde Josef stával, vznikl roku 1930 z iniciativy místních Němců a městské správy dnes již také neexistující pomník obětem Velké války, na kterém bylo uvedeno 403 jmen. Bronzový lev z tohoto pomníku byl nedávno identifikován ve lvu Splavákovi u Máchova jezera. Proměny chmelařského města za první republiky První poválečné obecní volby v Žatci vyhrála německá so- ciální demokracie. Němce bylo třeba pro novou republiku teprve získat, což se, jak víme z dalšího historické vývoje, povedlo jen částečně. Žatecko se opět zaměřilo na obnovu toho nejcennějšího, co mělo, svého chmelařství. Chyběla zkušená pracovní síla, ale i například hnojiva. Trh však mohl být ihned záso- ben chmelem, který dosud ležel ve skladech, protože nena- šel za války odbytiště. V prvních letech po válce chyběly ve městě stále potravi- ny, ale i byty pro navrátilce, i přesto, že počet obyvatel se po válce snížil o více než 900 osob. Při sčítání lidu roku 1921 bylo však také zjištěno, že se počet Čechů žijících ve městě oproti poslednímu sčítání roku 1910 téměř ztroj- násobil. Zatímco roku 1910 byla Čechů jen 4, 6 % , roku 1921 jich bylo již 11, 6 %. Není divu, že hádky v duchu 19. století (školy, spolky, názvy ulic, oslavy) pokračovaly téměř ve stejném duchu – jen měli tentokrát navrch Češi. Roku 1922 byl v Žatci otevřen nový český Národní dům, roku 1923 byl položen základní kámen pro nový Český učitelský ústav, roku 1925 bylo zásluhou K. A. Polánka založeno jako první české muzeum v pohraničí České menšinové muzeum v Žatci. Otevíralo o dva roky později. Německé politické strany se dostaly do sporu mezi sebou, v polovině 20. let se většina z nich rozhodla pro spoluprá- ci s Čechy, tedy pro tzv. aktivistickou či aktivní politiku. Roku 1926 tak vstoupili němečtí politici do vlády Česko- slovenské republiky. Je třeba zmínit, že jedno z jednání o dalším postupu německých stran proběhlo právě v Žatci. Nadějný vývoj však zcela změnila hospodářská krize, kte- rá začala roku 1929. Na podzim roku 1931 byl podle měst- ské kroniky v Žatci nezaměstnaný každý devátý obyvatel, v červenci 1932 bylo ve městě již 800 nezaměstnaných, přes zimu roku 1933 narostl jejich počet o dalších 16 %. Roku 1932 ještě (údajně hlasy žen) vyhráli volby v Žatci sociální demokraté, k radikalizaci byl však již jen krůček. Také žatecké chmelařství tradičně odráželo politický vý- voj. Ve dvacátých letech můžeme ještě sledovat konjunk- turu. Roku 1921 byl přijat zákon o povinnosti známkovat chmel, v příštím roce byla založena Veřejná známkovna chmele v Žatci. S nástupem krize roku 1929 přišel prudký propad, i ceny chmele klesly pod výrobní náklady. Negativně se projevi- la rovněž prohibice zavedená v USA. Německo navíc za- vedlo vysoká dovozní cla. Chmel, který byl ze 60–85 % určen na export, zůstával opět ležet ve skladech. Proto byl roku 1930 zřízen Československý chmelař- ský syndikát, s.r.o., se sídlem v Žatci. Řešení bylo možná trochu drastické, ale účinné. Neprodejné zásoby chmele byly totiž vykoupeny a zničeny a zároveň byla omezena plocha chmelnic. Pěstování chmele se také koncentrova- lo do několika okresů, tím nejdůležitějším se stalo právě Žatecko, následováno Rakovnickem a Lounskem. Přesto byla řada zemědělských podniků zadlužená se všemi s tím spojenými důsledky. Právě v krizových třicátých letech 20. století byl dokon- čováno nové centrum chmelařských institucí při dneš- ním Chmelařském náměstí (starý sklad, nový sklad, známkovna s provozním skladem a administrativní bu- dova). Většina budov vznikla podle návrhu žateckého stavitele Johanna Salomona. Roku 1929 byla slavnostně otevřena nová známkovna chmele. Uprostřed areálu byl roku 1932 odhalen dnes již neexistující pomník třem význačným chmelařům – Hansi Dammovi (po kterém se tehdy jmenovala i ulice, ve které areál stál), Theodoru Zulegerovi a Josefu Fis- cherovi. Při stavebních pracích byl 27. 4. 1937 při hloubení zá- kladů pro stavbu skladu pod podlahou stáje zbořeného hostince Stará pošta objeven zmíněný slavný žatecký stříbrný poklad. Cesta k Mnichovu a jeho důsledky Třicátá léta 20. století byla osudová pro historický vý- voj celé země. Krize přispěla k radikalizaci části němec- kých stran. V červenci 1933 zažil Žatec sraz turnerů z celé země i z ciziny. Jen v průvodu jich šlo na 12 000. Řečníkem na slavnosti byl později nechvalně proslulý Konrád Henlein, vůdce Sudetoněmecké strany. Na Ža- tecko pak zavítal ještě opakovaně. Roku 1935 již Henle- inovu stranu volily dvě třetiny sudetských Němců. Roku 1938 vítala K. Henleina při jeho návštěvě v Žatci hesla hlásající, že Žatec zůstane německým. Po osudné Mnichovské dohodě roku 1938 připadlo české pohraničí včetně Žatce Německu. Roku 1938 většina Čechů z Žatce odešla. Do ciziny odcházeli ve 30. letech z obav z budoucího vývoje i bohatší místní Židé. Dne 9. října 1938 vstoupila do města německá armáda. Oslavy nebraly konce, jak dokládají dobové fotogra- fie. Velká část místních Němců chápala připojení k Říši dokonce jako „osvobození“. Není divu, že narozeniny Adolfa Hitlera se roku 1939 slavily ve městě podobně jako kdysi narozeniny císaře. Po Hitlerovi bylo pojme- nováno i hlavní žatecké náměstí. Brzy bylo zřejmé, že vývoj směřuje k válce.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

78/ / www.inspirati.cz Žatec pod vládou hákového kříže Druhá světová válka začala v září 1939. Místo očekáva- ného ekonomického růstu přišla první omezení. Již 3. září 1939 byly zavedeny přídělové lístky na základní potravi- ny, 25. září 1939 byl zaveden přídělový systém na všechny zemědělské produkty a v prosinci i šatenky a tabačenky. Podobně jako za první světové války se i nyní město zcela přeorientovalo na podporu fronty. Chmelařství muselo ustoupit opět do pozadí. Plocha chmelnic v žatecké oblasti se zmenšila téměř o čtvrtinu. Roku 1943 byl v Žatci otestován nový německý česací stroj na chmel. Důvodem byl nedostatek pracovníků, které potřebovalo válečné hospodářství. Důraz byl kladen přede- vším na potraviny pro frontu. Proto se vyžadovalo rozšíře- ní pěstování zeleniny, obilí a brambor. Nechyběly však propagandistické akce, patetické projevy a zdůrazňování nutnosti bojovat za vlast. Obyvatelé Žatce byli říšskými občany, proto měli povinnost bojovat za Ně- mecko. Pochybnosti a obavy se začaly projevovat až po porážce u Stalingradu. Ve městě bylo za války několik táborů pro nuceně nasaze- né, žili zde mladí Češi a Češky z vnitrozemí (tedy z Protektorátu). Ti pracovali hlavně na dráze a v továrně Telatko. Na zemědělské a další práce byli určeni zajatci a dělníci z východu. V Žatci tak bylo možno za války vi- dět Francouze, Rusy, Ukrajince i Belgičany. V posledních letech války hledali ve městě útočiště také Němci z oblas- tí, které byly bombardovány spojenci (např. z Hamburku, Berlína či Kolína nad Rýnem). Šestnáctého dubna 1945 zažil i Žatec nálet, který poškodil západní nádraží a vý- topnu a při němž zemřelo jedenáct lidí – čtyři muži a sedm žen. Roku 1945 byl ve městě ustanoven národní výbor. Sedmé- ho května se členům výboru za pomoci nuceně nasaze- ných Čechů podařilo obsadit policejní budovu na náměs- tí 5. května. Od den později vjel do města první sovětský tank. Ráno 8. května 1945 došlo poblíž Žatce k bitvě mezi Prvním ukrajinským frontem ruské armády a částí štábu ustupující německé armádní skupiny Mitte (Střed). Veli- tel německé armády polní maršál F. Schörner v přestrojení uprchl, aby se později vzdal americkým jednotkám. Co se dělo v Postoloprtech? Události spojené s odsunem Němců na Žatecku (v něm- čině Vertreibung čili vyhnání) patří dodnes k otevřeným ranám česko-německé historie. Ani po více než sedmde- sáti letech po skončení druhé světové války nejsou mnohé otázky objasněny. Platí to zejména pro události v Postolo- prtech, ale i pro historicky méně zpracované dění v Žatci samém. Německé obyvatelstvo bylo po skončení války soustředěno v několika sběrných táborech: žatecké ženy v bývalých kasárnách SS v Pražské ulici, muži, nejen ze Žatce, v kasárnách v nedalekých Postoloprtech. Již při ná- silném shromažďování byli odděleni členové SS, SA a čle- nové strany NSDAP, kteří byli později bez soudu popra- veni. V táborech bylo běžné bití i se smrtelnými následky, šikana i nedostatek jídla. Část mužů z tábora z Postoloprt byla odvedena do nedaleké levonické bažantnice a popra- vena. Roku 1947 zde byly odkryty dva masové hroby, dal- ší byl nalezen u staré školy. Zahynulo několik set lidí, ně- mecká strana udává i dva až tři tisíce. Poválečné účtování se skutečnými i domnělými viníky mnohdy přerostlo ve vraždění a mučení vinných i nevin- ných. Situaci mnoho nepomohlo ani pozdější utajování událostí. Vyšetřování zahájené roku 1947 bylo totiž po ná- stupu komunistů k moci roku 1948 zastaveno. Válečné i poválečné oběti připomíná dnes v Žatci na hřbi- tově pomník v podobě ohořelého kříže, odhalený roku 2008. Na hřbitově v Postoloprtech byla roku 2010 po dlou- hý diskuzích odhalena pamětní deska s nápisem: „Všem nevinným obětem postoloprtských událostí května a červ- na 1945. / Allen unschuldigen Opfern der Postelberger Ereignisse von Mai und Juni 1945.“ Rovněž v bažantnici byl roku 2010 vztyčen velký pamětní kříž. Nechvalně pro- slulá kasárna byla ovšem nedávno zbořena. Němci ze Žatecka byli odvezeni vlaky, první z 23 transpor- tů vyjel ze Žatce (dva poslední z Podbořan) v únoru 1946 do americké zóny, od června 1946 směřovaly vlaky i do zóny sovětské. Jelo v nich přes 27 000 lidí. V rámci slučo- vání rodin odcházeli později ještě další Němci, dobrovolně odcházeli také antifašisté, kterým bylo povoleno vzít si s sebou i svůj majetek. Příchod Volyňských Čechů Citelný úbytek obyvatel na Žatecký měl alespoň částečně vyrovnat příchod Volyňských Čechů. První z nich se vrá- tili do staré vlasti již s armádou generála Svobody, která osvobozovala naši zemi spolu s Rudou armádou z výcho- du. První oficiální transport přijel do Žatce 8. února 1947, vlak vítali na nádraží představitelé města, okresu, zástupci spolků i tisku a také tehdejší ministr sociální péče Zdeněk Nejedlý. Žatecko, kam přijížděli za novým životem, jim připomínalo svým zemědělským charakterem i rázem kra- jiny Volyň. Zkušenosti s místním pěstováním chmele jim však chyběly. V prosinci 1945 byl v Žatci založen Svaz Čechů z Volyně, který roku 1946 rozšířil svou působnost i na další okre- sy. Ve staronové domovině nezapomněli ani na utrpení za druhé světové války, především na vypálení vesnice Čes- ký Malín (1943). Volyňské „Lidice“ si v Žatci připomně- li výstavbou dvou památníků (u kostela sv. Jakuba a před hřbitovem). Město chmele ve druhé polovině 20. století Již volby konané roku 1945 vyhráli v Žatci přesvědčivě komunisté. Po jejich nástupu k moci roku 1948 došlo ke zmíněnému znárodňování. V tomto pro Československo česká města z pohledu historie a architektury

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /79 osudovém roce se Žatec zapsal do mezinárodních dějin. Akcí, která byla sice utajovaná, ale v Žatci o ní věděli všichni. Šlo o letecký most Žatec–Haifa. Ve dnech 20. května až 11. srpna 1948 se ze žateckého letiště do- pravovaly zbraně a rozmontovaná letadla typu S-199 (z Letňan) do Izraele, který válčil s Egyptem. Židovský stát Izrael vznikl právě v květnu 1948. Vše probíhalo v souladu s tehdejší politikou Sovětského svazu. OSN teh- dy zakazovalo dodávat zbraně na Střední východ, letadla měla proto panamské registrační znaky. Celkem odstarto- valo 93 dopravních letounů, které dopravily 300 tun vo- jenského materiálu. Po znárodnění pokračovaly žatecké výrobní podniky pod novými názvy (Šroubárna, Mitop, Sepap, Fruta – v bý- valém Dreherově pivovaru). Čekala je řada reorganizací, změn názvů i boj s úskalím plánovitě řízeného socialis- tického hospodaření, ve kterém zůstávalo mnoho pláno- vaných úspěchů jen na papíře. I na zbývající chmelařské podniky byla vyhlášena národní správa. V zemědělství za- čala v padesátých letech kolektivizace (vznik Jednotných zemědělských družstev – JZD). Ve druhé polovině padesá- tých let proběhla další dosidlovací akce, protože stále pře- trvával nedostatek pracovních sil. Díky tomu prakticky za- niklo i kdysi proslulé žatecké ovocnářství a zelinářství. Na organizaci chmelařství byl kladen stále velký důraz. Roku 1952 byl založen Výkupní sklad chmele, n. p., roku 1954 Stanice pro pěstování chmele, roku 1958 Výkup- ní podnik chmele. Změnila se tak celá struktura pěstování směrem k velkovýrobě a strojnímu česání chmele. V sedmdesátých letech 20. století byl zahájen provoz první linky na výrobu granulovaného chmele na Chmelařském náměstí (v bývalé balírně). Druhá polovina 20. století zcela změnila obraz města Ža- tec, který si dosud zachoval mnoho ze svého historické- ho koloritu. Kvůli nedostatku bytů byla zahájena rozsáhlá výstavba. Horní (Pražské) předměstí se mnoho nezměnilo, stavělo se spíše na jeho okraji. V části Podměstí však došlo ke zboření velké části starých domů, zmizely zde doslova celé ulice. Byl také zasypán starý mlýnský náhon, na kterém od středověku pracovaly žatecké mlýny. Od padesátých let probíhala v Podměstí na dohled od historických hradeb výstavba sídliště, která se protáhla až do sametové revolu- ce roku 1989. Jako zázrakem přežil uprostřed moderní vý- stavby renesanční, původně gotický kostelík sv. Václava. Zmizelo však například historické Okurkové náměstí, pro- slulé zeleninovými trhy. I přes růst města přestal být Žatec roku 1960 okresem. No- vým okresním městem se staly mnohem menší Louny. Roku 1961 bylo historické centrum Žatce vyhlášeno měst- skou památkovou rezervací. I zde však docházelo k boření a nevhodným úpravám domů. Negativně se také projevila tendence stěhovat se z centra do nových bytů s lepším vy- bavením. Po sametové revoluci roku 1989 se objevil požadavek, aby se město stalo znovu sídlem okresu. Roku 2003 se Ža- tec stal obcí s rozšířenou působností, která má velkou část kompetencí bývalého okresního úřadu. V devadesátých letech proběhla oprava fasád domů na ná- městí, radnice a objektů na Kruhovém náměstí. Na přelo- mu 20.–21. století v důsledku ekonomických změn ukon- čila výrobu většina tradičních žateckých podniků. Žatec opět zažíval odchod obyvatel – za prací. V současnosti se město snaží o vstup do UNESCO. Pokra- čuje oprava řady historických staveb, nejnověji např. rad- nice, synagogy či historického Mederova domu. Chystá se vznik nových muzeí. Kromě oblíbeného Chmelařského muzea má brzy fungovat také např. také muzeum pivovar- ské. Pokud jste město Žatec ještě nenavštívili a máte to v plá- nu, tak vám doporučujeme řádnou přípravu, ať vám žád- ná zdejší pamětihodnost neunikne. Ne nadarmo je Žatec často vyhledávanou destinací jak pro české, tak zahranič- ní filmaře. Natáčelo se zde kolem dvou set filmů a seriálů. Připomeňme si aspoň některé z nich. Z těch českých napří- klad Holky z porcelánu (1974), Nemocnice na kraji města (2008), z těch zahraničních třeba Yentl (1983), Červený bedrník (1999), Edith Piaf (2007), Oliver Twist (2005), Já, Mattoni (2015) či část trilogie Zahradnictví a další. Doplňující informace naleznete na www.muzeumzatec.cz. Žatecká radnice v 2. pol. 20. stol. (Foto:Archiv RMŽ)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

80/ / www.inspirati.cz auto štěpánek program škoda plus u auto štěpánek Přemýšlíte nad koupí automobilu a nemusí být úplně nový? Pak byste měli zkusit náš program ŠKODA Plus, který nabízí jak ojeté vozy, tak roční vozy, které jsou stále v záruce. Ti z vás, kteří již ojetý vůz někdy kupovali v ne- autorizovaném autobazaru, vědí, jak to dokáže být někdy nepříjemné a ne zcela transparentní ze strany prodávajících. Představí vůz v nejlepším světle a informace o problémech a nutných opravách pokud možno zatají. Vy si poté přivezete auto domů a začnete zjišťovat závady, které na první pohled nebyly zřejmé a o kterých se prodejce nezmínil. Jak tedy z toho ven? ŠKODA Plus je program pro pro- dej ojetých vozů u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO, kterým je i naše dealerství Auto Štěpánek v Pra- ze - Hostivaři. V rámci tohoto programu jsme schopni zaručit, že automobil je v takovém stavu, v jakém je prezentován, a při jeho koupi vám budou poskytnuty služby takového komfortu, jako byste kupovali vůz nový. Všechny auto- mobily v tomto programu splňují přísná kritéria kvality, a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání. Jsou to vozy s prověřenou historií a známým technic- kým stavem. Můžete vybírat z nabídky ročních vozů i vyzkoušených ojetých vozů. Roční vozy mají mnoho výhod, jde o velmi mladá auta v perfektním stavu, která odpovídají nejvyšším poža- davkům. U ročních vozů garantujeme stáří maximálně 18 měsíců nebo 30 000 najetých kilometrů, kompletní servisní historii a technický stav a zároveň prodlouže- nou tovární záruku na čtyři nebo pět let. V podstatě jde tedy o dobře zajeté auto. Vyzkoušené ojeté vozy zahrnují všechny značky do stáří pěti let, které splňují přísná kvalitativní kritéria. Kromě technicky prověřeného automobilu obdržíte při koupi certifikát osvědčující, že vozidlo není evidováno jako odcizené, že neobsahuje nepovolené znaky a odpovídá deklarované značce vozidla. Zároveň si můžete přikou- pit ještě roční záruku. Při nákupu ojetého nebo ročního vozu u firmy Auto Ště- pánek tak máte jistotu, že je automobil v pořádku, že má přesně tolik najetých kilometrů, jaké uvádí tacho- metr vozu, a zároveň víte, že vůz byl prověřen profesi- onály, a je tedy technicky v naprostém pořádku. Navíc o vás bude pečovat certifikovaný prodejce, který s vámi bude jednat za všech okolností na rovinu. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz. Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu. Nejlepší nabídka financování se ŠKODA Financial Services Se značkovým financováním povinné ručení za 1 000 Kč/rok Prodejci certifikováni ŠKODA AUTO Roční vozy Bonus při výkupu Vašeho stávajícího vozu Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. skodaplus.cz ŠKODA PLUS MĚNÍME MINUSY OJETÝCH VOZŮ NA PLUSY Auto Štěpánek a.s. Dolnoměcholupská 214 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: 242 428 315 www.auto-stepanek.cz Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

82/ / www.inspirati.cz inspirace pro volný čas Pijte kávu doubleshot ekologicky doma i v kavárnách Co dělat, když je ranní káva s sebou naprostá nutnost, ale stav planety vám není úplně ukradený? Doubleshot má nově hned dvě různá řešení, jak si odnést kávu z domova nebo z jejich kavárny bez výčitek svědomí. Nové termohrnky doubleshotu jsou vyrobené z jednorázových kelímků a vratné šálky Otoč kelímek můžete vrátit jindy nebo v úplně jiné kavárně. Jednorázové obaly jsou už nějakou dobu out. Nejde o jen tak nějaký trend, je- jich produkce (a spotřeba) za poslední desetiletí nesmyslně narostla a ani doubleshot ne- chce zbytečně přispívat k ničení životního prostředí. Nově má proto dvě stylová řešení, jak se vyhnout jed- norázovým obalům na kávu s sebou, ať už si ji kupujete v kavárně nebo připravuje- te doma. Káva se dá pít šetrněji Novinkou, kterou si můžete koupit v kavárnách double- shotu (Můj šálek kávy, Místo, espresso bar v Alza.cz) a na eshopu, je termohrnek od anglické firmy rCup. Kelímek rCup dokonale těsní a navíc se dá otevřít i jednou rukou a klidně i v rukavicích, během telefonování, s dětmi při ranním sprintu… RCup je ekologický hned dvakrát. Kromě toho, že jeho použitím ušetříte jednorázový kelímek, je vyrobený ze 40 % právě z recyklovaných jednorázových papírových kelímků. Takže jeho nákupem navíc ulevíte planetě od pár už spotřebovaných kelímků. Zbytek materiálu je potravi- nářský plast bez příměsi ftalátů a BPA (Bisfenol-A). Mů- žete ho zakoupit ve dvou barevných variantách (hořčicové + černé, krémové + světle modré). Zapomněli jste termohrnek? Půjčte si ho! Co dělat, pokud jednorázové obaly odmítáte, termohrnek máte, ale v ranním spěchu jste ho jako naschvál necha- li stát v kuchyni na lince? V Doubleshotu mají řešení i pro takovou prekérní situaci. V rámci boje proti jednorázovým obalům se zapojili do sítě vratných kelímků. Projekt Otoč kelímek je založený na myšlence, že i nádoby na kávu s sebou mohou být vratné. Stačí, aby byly vyrobené z odolnějšího materiálu, než je papír. V tomto případě je to Zdroj: archiv firmy plně recyklovatelný plast bez BPA. Kávu si od obsluhy necháte nalít do půjčeného kelímku a až ji vypijete, prostě kelímek zase vrátíte. Klidně v úplně jiném podniku nebo jiný den. A klidně i špinavý. Je to jednoduché, ekologické a udržitelné. V doubleshot kavárnách Místo, Můj šálek kávy a v espre- sso baru v Alze si můžete kelímky půjčit už od února 2019. Záloha za jeden kelímek dělá 50 Kč a vrátí vám ji kdeko- liv, kde přijímají kelímky Otoč kelímek. Více info o projektu na otockelimek.cz. Jednorázové papírové kelímky zůstávají v Doubleshotu i nadále, ale celý tým doubleshotu s radostí přijme jakou- koliv nádobu, která umožní ušetřit jednorázové kelímky a s nimi i životní prostředí. Ať ty, které jsme představili tady, nebo vaše vlastní.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

222 703 903* 0900 600 109 906 509 109 * VOLEJTE LEVNĚJI S PŘEDPLACENÝM KREDITEM! VÍCE NA WWW.ORISIO.CZ/LEVNE Hovorné na číslo 906 509 109 je 50Kč/min vč. DPH. max. délka hovoru 24 min. Poskytuje Můj svět, s.r.o., Kolovratská 1, Praha. ORISIO OSUDOVÁ CESTA K LÁSCE www.orisio.cz P ro fe s i o n á l n í vě š t í r n u Vo l e j t e příběh ze života „Kotník máte jen podvrtnutý“, usměje se na mě mile paní doktor- ka a pokračuje v kázání: „nestoupat na nohu, vyvýšená poloha a hlavně ledovat! Za týden přijďte na kontrolu“. Opět mám slzy v očích. Co si jen počnu? Dnes mi končí ubytování v lázeňském hotelu a večer jsem měla jet vlakem zpět domů. A kde teď na týden složím hlavu? Zavzlykám a slzy mi nepřestávají téct. Když v tom si vzpomenu na kartářku. S nadějí vytáčím její číslo. Stačila jen jedn jedna její informace, která mi vykouzlila úsměv na tváři: „…brána s reliéfem dvou zkřížených klíčů…“ Ano, mám kontaktovat Bertu z hotelu, kde jsem byla na víkend ubytovaná a ta mi jistě pomůže. „… a v hotelu si dáme panáka, ju?“ řekne přívětivě Berta a škubne volantem do prudké zatáčky. Auto sjede kousek z cesty a nad- skočí. Kotníkem mi projede prudká bolest. Jestli tohle přežiju… „Panák by se teď hodil,“ říkám skrze zatnuté zuby. Jsem ji vděčná, že mě nechá přespat v přeplněném hotelu v privátní části. „Ustelu ti místo Petra v pokoji,“ říká přívětivě. Místo Petra?! Zatajil se mi dech a v krku mi vyschlo. Ještě teď cítím jeho polibky na svém ttěle. Jeden panák asi stačit nebude, aby otupil mé smysly…

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

84/ / www.inspirati.cz galerie Zdroj: Galerie LA FEMME Etabloval se v oboru litografie, malba mu však dovoluje mazlit se s barvou, využívat její trans- parentnosti i plasticity, pohrávat si s modelací tvarů a jejich stínů, nořit se do hloubky prostoru. Jeho imaginární světy oscilují mezi makro a mikrokosmem. Jeho obrazy jsou metaforou prostých emocí i jejich fy- zických projevů, jako je svírání žaludku v radostném očekávání, jizvy na těle i na duši, postupná eroze pamě- ti. Ani když zpracovává velká, hluboce intimní dramata, nikdy nezabíhá do patosu. Vždy si uchovává humorný nadhled, pracuje s nadsázkou. Miroslav Pošvic se pravidelně účastní projektu Galerie La Femme Domácí úkoly a je častým účastníkem jejích výtvarných sympozií – Provence, Andalusie, Švýcarsko, Sicílie atd. Uspořádal mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí (New York, Stuttgart, Vídeň, Hannover, Frank- furt n. Mohanem, Bern aj.). Za svou tvorbu získal řadu oce- nění, je členem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. galerie la femme představuje svého umělce Před a po, 2016, akryl na plátně, 70 x 100 cm Malá neopatrnost, akryl, plátno, 100 x 70 cm Miroslav Pošvic (1959) Vystudoval Průmyslovou školu grafickou, zabývá se volnou grafikou, kresbou, malbou a sochou.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /85 Možnosti, akryl na plátně, 90 x 70 cm Vzájemnost, 2009, akryl na plátně, 50 x 120 cm Život, 2012, akryl na plátně, 90 x 180 cm Šťabajzna (První republika), 2019, koláž, 48 x 22 cm Galerie La Femme vystavuje od roku 2000, kdy vznikla, obrazy, grafiky a sochy českých umělců jak zvučných jmen, tak mladé generace. Návštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce uměleckých děl najde to pravé dílo pro svůj domov či kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění. Galerie La Femme Bílkova 2 Praha 1 110 00 T +420 224 812 656│M +420 775 726 067│info@glf.cz Otevřeno denně│10:00–18:00

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

86/ / www.inspirati.cz Pozvánka Zdroj: A. W., spol. s r. o., Loštice Haná byla vždy významnou zemědělskou oblastí, kde na každém statku využívali přebytků mléka k výrobě tvarohu a posléze i tvarůžků. Písemné zmínky o jejich existenci pocházejí již z přelomu 15. a 16. století. Nejrozšířenější výroba tohoto sýru byla v okolí Olomouce, kde se s tvarůž- ky na trhu obchodovalo. A právě odtud získaly svůj název, kterému dnes náleží chráněné zeměpisné označení. Ale to předbíháme… Jedním z výrobců Olomouckých tvarůžků byl i Jo- sef Wessels, původním povoláním punčochář a po- vozník, který v roce 1876 zahájil v Lošticích jejich manufakturní výrobu. Tu poté převzal a rozvíjel jeho syn Alois Wessels, jehož iniciály A. W. jsou používány doposud. Jeho zeť Karel Pivný s manželkou Františkou pak výrobu Olomouckých tvarůžků rozvinuli do moder- ní průmyslové podoby a v letech 1929–1930 vybudova- li na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu, kterou provozo- vali až do roku 1948. Po znárodnění byla tvarůžkárna postupně součástí několika státních podniků. Koncem roku 1990 byla v restituci vrácena potomkům původ- ních majitelů a již v lednu následujícího roku byla v A. W., spol. s r. o., zahájena výroba s 25 zkušenými Příběh jedné značky zaměstnanci, z nichž někteří pracovali ještě u Karla Pivného. S rostoucí výrobou se počet pracovníků zvy- šoval, v současnosti zde pracuje cca 150 zaměstnanců. Olomoucké tvarůžky se nyní vyrábějí ve více než třiceti různých tvarových a hmotnostních variantách. Současní majitelé společnosti se významně zasloužili o přidělení CHZO Evropskou komisí EU v roce 2010. Olomoucké tvarůžky mají v Lošticích i své muzeum, které významně přispívá k popularizaci tohoto sýru. Návštěvníci mohou vidět v chodu i takové stroje, jako je historická stloukačka na bedýnky nebo moderní for- movací stroj. Oblíbený je i speciální stepper, na kterém si mohou vyzkoušet, jak náročné bylo šlapání tvarohu, a zjistit, kolik by si touto prací vydělali. Závěr prohlídky je věnován využití Olomouckých tva- růžků v kuchyni. Spousta tvarůžkových receptů je pro návštěvníky obrovskou inspirací, a tak logickým zakon- čením prohlídky je vstup do podnikové prodejny. Ta na- bízí kompletní sortiment Olomouckých tvarůžků a lahů- dek z nich, nejrůznější sýrové speciality i pestrou paletu doplňkového zboží a suvenýrů.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

www.inspirati.cz / /87 www.tvaruzky.cz otevřeno 7 DNÍ v týdnu tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz Letos slavíme již 25. narozeniny! •historie i současná výroba •interaktivní prvky •audiovizuální programy •individuální prohlídky •retro kino •výstavy a kulturní akce •bezbariérový přístup www.tvaruzky.cz www.tvaruzky.cz www.tvaruzky.cz otevřeno 7 DNÍ v týdnu tel.: 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz, rezervační systém na: www.tvaruzky.cz Letos slavíme již 25. narozeniny! Letos slavíme již 25. narozeniny! •historie i současná výroba •interaktivní prvky •audiovizuální programy •individuální prohlídky •retro kino •výstavy a kulturní akce •bezbariérový přístup inzerce inzerce Muzeum je bezbariérové, prohlídka trvá cca hodinu, podle zájmu a časových možností návštěvníků. Společnost A. W. vlastní i síť podnikových prodejen, kterou postupně rozšiřuje. V současné době si mohou kompletní sortiment Olomouckých tvarůžků zákazníci nakoupit v Lošticích, Brně, Olomouci a od léta tohoto roku i v Ostravě. Těšíme se na vaši návštěvu!

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

88/ / www.inspirati.cz lázně bělohrad Blahodárné účinky slatiny a nekonečná relaxace v Lázních Bělohrad V půvabně zvlněné krajině krkonošského podhůří najdete místo, které vás okouzlí svou poklidnou atmosférou. Spojení přírody, tradice a slatiny, to jsou Lázně Bělohrad, místo s bohatou léčebnou tradicí. Základním léčebným prostředkem v Lázních Bělo- hrad je slatina, která se zde aplikuje ve formě zába- lů, obkladů a slatinných koupelí. Je ceněná pro své unikátní vlastnosti, které podporují rychlejší a účinnější re- generaci bolavých a namožených tkání. Slatina má rovněž blahodárné účinky na pleť. V ložisku slatiny ležícím v blízkosti lázní se nachází téměř pětimetrová vrstva sedimentů ukrývající mocnou vrstvu slínovců. Pramenitá voda, která po milióny let pronikala puklinami ve slínovcích, napomohla vzniku slatinných lo- žisek. Původní slatinná jezírka si mohou návštěvníci pro- hlédnout přímo v lázeňské bažantnici, kam lze příjemnou procházkou dojít z lázeňského areálu za patnáct minut. Hlavní specializací bělohradských slatinných lázní je reha- bilitace a léčba nemocí pohybového ústrojí. Jde hlavně o revmatické choroby, bolesti páteře, Bechtěrevovu nemoc, artrózy a stavy po úrazech a ortopedických operacích. Bla- hodárná slatina vykazuje velmi dobré výsledky i při léčbě nemocí gynekologických, nervových, onkologických a kožních. Nedílnou součástí lázní jsou Dětské lázně, které taktéž využívají přírodní slatinný zdroj a letité zkuše- nosti k léčbě dětských skolióz a dětských gynekologických indikací. V Bělohradě si přijdou na své i náročnější příznivci lázeň- ské turistiky. Moderní čtyřhvězdičkový Spa Resort Tree of Life nabízí jak klasickou lázeňskou terapií, tak širokou Zdroj: Lázně Bělohrad a.s. nabídku regeneračních programů. Stále vyhledávanějším je SLIM program zaměřený na efektivní a dlouhodobou re- dukci hmotnosti. Lázně se neobejdou bez kvalitního zázemí, proto společnost neustále investuje do jejich rozvoje. Od roku 1992, odkdy jsou lázně opět v soukromých rukou, byla investována do jejich modernizace a rozšiřování téměř miliarda korun. Za poslední rok to byla například kompletní rekonstrukce bal- neoprovozu Slatinných lázní, rekonstrukce se dočkala i část pokojů lázeňských hotelů. Resort Tree of Life nově nabízí moderní fitness zónu s vybavením odpovídajícím nejnověj- ším postupům a trendům ve formování postavy. Dětské láz- ně využívají od léta 2018 nový rehabilitační pavilon, který významně přispěl k většímu komfortu dětí i personálu. Více informací: www.belohrad.cz, www.lazneprodeti.cz, www.domovvitalita.cz, www.treeoflife.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

KNIHA PRACHU 1. LA BELLE SAUVAGE PHILIP PULLMAN 398 Kč První díl zamýšlené trilogie, nás zavádí do stejného prostředí, v němž se odehrávaly Jeho temné esence (tedy Zlatý kompas a spol.), Pullman ale děj posunul do doby o deset let dříve. Hrdinou je jedenáctiletý Mal- colm Polstead, bystrý chlapec s výborným postřehem, který je svou nenápadností pří- mo předurčen stát se špionem. MALIČKOST PRO PREMIÉRA A JINÉ POVÍDKY MICHAELA MLÍČKOVÁ JELÍNKOVÁ 289 Kč Pilot, mladá manažerka, pravicoví extremisté, postarší úřednice, ne- zaměstnaný dělník či cestovatelka – všichni tito Češi jsou hrdiny lec- kde mrazivých povídek s tak trochu ostřejší pointami. Tuhle pestrou, provokativní, zábavnou, vtipnou mozaiku plnou nečekaných ro- zuzlení přečtete jedním dechem. I když si bere na paškál i vážná témata. KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ WWW.ARGO.CZ SEZNAMTE SE S KNIHAMI, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK PRO JARO 2019. VŠECHNY VYBRANÉ TITULY NAJDETE NA PULTECH KNIHKUPECTVÍ OD 14. BŘEZNA 2019. GRÓFKA LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE 268 Kč ČARODĚJČIN SYN KELLY BARNHILLOVÁ 298 Kč Hlavními postavami knihy je Ned, syn čaro- dějky, který prokáže nečekanou odvahu a kouzly ochrání rodinu i celou vesnici a Áine, bystrá a praktická dcera Krále loupežníků. Když se cesty obou mladých hrdinů protnou, nezbývá jim než spojit síly a důvěřovat si: musejí totiž zabránit válce, která užuž me- zioběma královstvími hrozí vypuknout. Po emigraci zavedou osmnáctiletou Anu první svobodné kroky na hřbitov Pere-La- chaise v Paříži, kde dojde k osudovému se- tkání s tajemnou, krásnou a rozporuplnou ženou, která si nechá říkat Grófka.Ta pak Anu jako dobrá i zlá víla provází jejím přechodem do dospělosti, její cestou z jedné strany„zdi“ na druhou, jejím hledáním identity. KVĚTY NAD PEKLEM ILARIA TUTI 348 Kč Psychologický thriller zavede čte- náře do ponuré zasněžené kraji- ny italských Dolomit, kde klidný život vesničky naruší série vražd. Záhadný pachatel číhá na své oběti v hlubokých lesích a jedná s extrémní brutalitou.Vyšetřování vede šedesátiletá Teresa Batta- gliová, ostřílená specialistka na vraždy, která se snaží všemi silami vcítit do myšlení sériového vraha a zachránit jeho poslední oběť. DALŠÍ NOVINKY Z ARGA

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

90/ / www.inspirati.cz zdraví Vyrábí hormony, které toto vše zajišťují. Pro její správnou funkci je nutná správná výživa, a tou je v první řadě jód. Nejlepší forma jódu je forma organická, molekulární, která zaručí správný metabolismus. Péče o vzhled a krásu je dnes neodmyslitelnou sou- částí našeho života, často více než péče o zdraví. Zdraví a krása však navzájem souvisejí, náš zevněj- šek je nezřídka ukazatelem našeho zdravotního stavu. Pro- to bychom se při naší každodenní péči neměli soustředit jen na maskování nedostatků, ale pátrat po příčinách jejich vzniku a možnostech, jak je co nejefektivněji odstranit. Mezi nejčastější onemocnění, která se manifestují vnějšími projevy, patří onemocnění štítné žlázy. SNÍŽENÁ FUNK- CE (HYPOFUNKCE) ŠTÍTNÉ ŽLÁZY se může projevit přibíráním na váze či suchou a šupinatou pokožkou. Ženy trpící tímto onemocněním mívají i výrazně zhoršenou kva- litu vlasů a nehtů. Snížená funkce štítné žlázy se může pro- GENERÁLNÍm ŘEDITELem NAŠÍ ENERGIE, KRÁSY, DUŠEVNÍ POHODYA ZDRAVÍ je štítná žláza jevit také otoky v obličeji a na rukou. Úzce také souvisí i s depresivními stavy. Štítnou žlázu však může postihnout i opačný problém, a to ZVÝŠENÁ FUNKCE (HYPERFUNKCE). Člověk trpící hyperfunkcí například hubne, přestože nezměnil své stravovací návyky. Charakteristické jsou i „vystouplé“ oči, vypadávání vlasů a měknutí nehtů. Jako mnoho jiných onemocnění i hyperfunkce štítné žlázy negativně ovlivňuje psychický stav člověka. Pokud jste si na svém zevnějšku všimli nežádoucí změny, nevysvětlitelně jste zhubli nebo přibrali, kvalita vaší po- kožky, vlasů či nehtů se výrazně zhoršila, příčinou může být i porucha funkce štítné žlázy. Aby štítná žláza fungo- vala správně, je nutné zajistit její potřebnou výživu, kterou je JÓD. Štítná žláza totiž doslova „žije“ z jódu. I zde je však mimořádně důležité umět si správně vybrat. Ve větši- ně produktů obsahujících jód se nachází jód v anorganické formě, která může být pro člověka nebezpečná. Naopak, ORGANICKÁ forma jódu je lidským tělem velmi dobře přijímána. Je to účinná a bezpečná forma jódu, podporující zdraví člověka v každém věku. Výbornou zprávou je, že se slovenským odborníkům po- dařilo vyvinout produkty Joda ORGANIKA s organickou formou jódu v dýňovém a lněném oleji a také ve formě KAPSLÍ pro snadnější užívání. Tyto certifikované a kli- nicky zkoušené produkty jsou vhodné i pro těhotné a kojí- cí ženy. Starat se o svůj vzhled a krásu je skvělé. Nezapo- mínejme však, že dopřát si tu správnou výživu zevnitř je obzvláště důležité. Zdraví a krása totiž kráčí ruku v ruce. Více na www.lecivapyramida.cz. Připravila: Helena Ž.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Chcete mít každého čtvrt roku Kosteleckého lázeňáka ve schránce a ZDARMA? Pošlete SMS ve tvaru „lázeňák do schránky, jméno, adresa, psč“ na telefon 777 914 855 nebo totéž zašlete e-mailem na info@hotel-kostelec.cz. Můžete se na nás obrátit kdykoli na tel.: 577 152 159 nebo poštou na adresu: Lázně Kostelec u Zlína, Kostelec 493, 763 14 Zlín. Náš časopis najdete také na www.hotelkostelec.cz. Připravujeme nové apartmány i besedy s osobnostmi V kosteleckých lázních nabízejí nejen nejrůznější procedury, ale také bohaté kulturní vyžití. Vážení čtenáři, přejeme vám do nového roku hlavně zdraví, pohodu, hodně úspěchů v pracov- ním i soukromém životě, splnění všech přání a také notnou dávku štěstí. V dnešním vydání Kosteleckého lázeňáka se Jiří Fadler, obchodní ředitel Lázní Kostelec u Zlína dočtete o tom, jaká vylepšení v kosteleckých lázních připravujeme. Například pracujeme na modernizaci apartmánů nebo zvětšení Re- staurace 19. jamka. V roce 2019 se také můžete těšit na seriál besed se známými osobnostmi, které obohatí program pro naše hosty. K životu v lázních patří nejen procedury a odpočinek, ale také diskuze a povídání si nad skleničkou dobrého vína. O degustaci se dočtete také uvnitř listu. Kostelecké lázně jsou oblíbené i díky golfo- vému hřišti. O tom, jaké připravujeme novin- ky pro hráče a jak probíhala sezona na hřišti v loňském roce, se rovněž dozvíte na strán- kách dnešního vydání. Naše lázně využívají k procedurám léči- vé sirné prameny, které blahodárně působí na kožní a pohybová onemocnění. Přiná- šíme ale také spoustu relaxačních procedur a přímo v lázních a blízkém okolí i širokou nabídku sportovního vyžití v krásném kraji Tomáše Bati. Rádi vás uvítáme v našich rodinných lázních v Kostelci u Zlína.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák 2 zajímavosti TIRÁŽ. Vydavatel: Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r. o. ● Adresa: Kostelec 493, 763 14 Zlín 12 ● Tel.: 577 152 159 ● e-mail: info@hotel-kostelec.cz ● www.hotelkostelec.cz ● Evidenční číslo: MK ČR 20960 ● Vychází čtvrtletně ● Foto: Dominik Bachůrek, Barbora Šindelková, archiv Lázní Kostelec u Zlína, Kryštof Fadler ● Toto číslo bylo vydáno v lednu 2019 Začalo to v roce 1742. Tehdy poddaný Jan Zbořil z Kostelce u Zlína objevil zřídlo sirnatého pramene. Když lidé zjis- tili, že je voda léčivá, vrchnost si nechala vodu prověřit u vídeňských odborníků a ihned vybudovala v místě zřídla dřevě- nou boudu a v ní první lázně. Objev léčivého pramene tak odstartoval 277 let trvající historii kosteleckých lázní, které se pyšní nejsilnějšími léčivými sirnými prameny v České republice. Díky tomu jsou specialis- tou na léčbu kožních a pohybových chorob. Do lázní jezdí lidé s ekzémy, lupénkou, bo- lestmi zad a kloubů, potíží s páteří a revmatis- mem, ale také osteoporózou a dalšími choro- bami. Díky silným sirným pramenům dochází k léčbě jejich potíží. Sirnou vodu používají v Lázních v Kostelci u Zlína k vanovým koupelím. Dříve se pila jako součást léčebného programu, ale její ne- vábná vůně odrazuje od pití. Odvážlivci ji mo- hou ochutnat i dnes, v budově lázní jsou pro tento účel pítka. V dřívějších dobách bývalo pítko také v parku před lázeňskou budovou, korzovali tam hosté a vodu popíjeli. Sirná koupel v minerální vodě s obsahem siro- vodíku působí proti bolesti, uvolňuje svalové napětí a působí dobře na psychiku. Přítomnost sirovodíku má příznivé účinky na různé dru- hy kožních onemocnění. Velmi dobře působí při léčbě lupénky, atopického ekzému či akné. Sirná voda prokrvuje vazy a kloubní pouzdra. Má protizánětlivé a protibolestivé účinky. Má také blahodárné účinky na zažívání. Popíjení této vody je vhodné při onemocnění trávicího a vylučovacího ústrojí, ale také při onemocnění látkové výměny nebo při zácpě. Léčivá voda má pozitivní vliv i na poten- ci a na gynekologické nemoci. Italští vědci před časem přišli s hypotézou, že sirná voda je takovou přírodní viagrou. A němečtí lékaři potvrdili, že sirná voda má rovněž významné účinky při léčbě očních chorob. Vyzkoušejte léčivé koupele v kosteleckých lázních. Díky vysokému obsahu síry mají sil- ný léčebný účinek. Sirná koupel působí proti bolesti, uvolňuje svalové napětí a navozuje psychickou relaxaci. Příznivě působí při kož- ních onemocněních, při léčbě lupénky, atopic- kého ekzému, akné a podílí se také na jemněj- ší pleti. V lázních nabízejí klasickou sirnou koupel za 320 korun, ale také sirnou koupel s kozí syrovátkou za 430 korun. Tato regenerační koupel poskytuje blahodárné účinky léčivého sirovodíku a syrovátky z kozího mléka. Obo- hacena je o sůl z Růžového jezera, která je svým složením podobná soli z Mrtvého moře. Smyslný zážitek umocňuje vůně levandule. Sirovodík – to je elixír mládí i viagra Zajímavosti o účincích sirovodíku Lázeňská budova, kde probíhají procedury, má zvenku historický, secesní kabát. Uvnitř odpovídá nejnovějším moderním trendům. Pro lepší paměť. V roce 1996 vědci zjis- tili, že tkáň mozku obsahuje velké množ- ství sirovodíku a že se tento plyn podílí na způsobu, kterým ukládáme informace do paměti. Díky sirovodíku si vlastně lépe vybavujeme vzpomínky i znalosti. Bojovník proti stresu. Sirovodík chrání buňky našeho těla před stresem. Zvláštní je, že když jsou buňky napadené nemocí, začnou si vytvářet jako obranu vlastní si- rovodík. Konkurence viagry. Sirovodík uvolňuje a roztahuje cévy, podle vědců by tak léky na bázi sirovodíku mohly pomoci mužům, u kterých viagra neúčinkuje. Ochrana před rakovinou i demencí. Si- rovodík podle posledních výzkumů působí blahodárně i v trávicí soustavě, chrání tak před žaludečními vředy, ale i před rakovi- nou a může pomoci i v boji s demencí. Sirovodíková hibernace. Vědci báda- jí nad dalšími účinky sirovodíku. Řeč je o hibernaci. Není to ani zimní spánek, ani bezvědomí, ani narkóza. Nicméně sirovo- díková hibernace by mohla pomoci paci- entům, kteří jsou těžce zranění a ztratili značné množství krve. Sirovodíkový „spá- nek“ by jim mohl zachránit život. Stačilo by jim podat malé množství sirovodíku.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák aktuálně 3 Hosté kosteleckých lázní se mají na co těšit. Chystá se pro ně na letošní rok seriál besed se zajímavými osobnostmi s názvem Staré časy. „Připravujeme talk show s herci, zpěváky, spisovateli a dalšími zajímavými lidmi. Kli- enti lázní se budou moci pobavit například se synem Jiřího Wericha, bavičem Jiřím Weri- chem Petráškem, který přijede spolu s na- kladatelem a zpěvákem Pavlem Mészárosem a hudebníkem Karlem Štolbou s pořadem „Hovory W“, sdělil dramaturg tohoto pořadu René Kekely. Jak dodal, v pořadu zazní písničky z Osvobo- zeného divadla, vyprávět se budou veselé his- torky a dojde i na představení knížky „Taky jsem vařila u Werichů“. Tato kniha nabízí unikátní zpověď paní Evy Tůmové, poslední žijící pamětnice, rodinné přítelkyně, hospody- ně a tak trochu kuchařky Jana Wericha, která několik posledních let trávila s celou jeho rodi- nou ve vile Wericha na pražské Kampě. Další zajímavou dvojicí, která se chystá do kosteleckých lázní, je herec, dabér a kan- tor a také slavný nositel klobouků Jan Pře- učil a jeho manželka Eva Hrušková. „Letos je to padesát let od vzniku černobílé filmové pohádky Popelka, kde hlavní roli ztvárnila právě Eva Hrušková,“ připomněl dramaturg. Talk show v lázních s osobnostmi Tato herecká, ale i manželská dvojice spolu dnes vystupuje převážně s dětskými progra- my. Témat pro besedu tak bude spousta. Skvělým vypravěčem je také významný malíř Kristian Kodet, jehož obraz visí i v sídle ame- rických prezidentů v Bílém domě. „V pořadu určitě zazní zážitky s jeho bratrem – hercem Jiřím Kodetem nebo s Waldemarem Matuškou, se kterým umělce pojilo dlouholeté přátelství, či také prozradí, jak to má s krásnými ženami, dobrým vínem a láskou ke starožitnostem,“ upřesnil René Kekely. Zajímavé bude také setkání s režisérem To- mášem Magnuskem, který je autorem mnoha filmů a seriálů. Natočil například drama s ve- selými prvky Kluci z hor, film Modelky s.r.o., seriál Bastardi, seriál Stopy života a další. „Nyní natáčí nový český seriál – takový ‚čes- ký Dallas’. Bude to sága jedné české rodiny, která se jmenuje Čechovi. Kdy se seriál objeví na obrazovce, je nyní v jednání. Co je ale jas- né, je, že je výborně obsazený, diváci tam uvidí Kateřinu Macháčkovou, Libuši Švormovou, Petra Baťka, Martina Dejdara, Martina Ště- pánka, Jana Přeučila, Reginu Rázlovou a další herecké hvězdy. Kromě toho Tomáš Magnusek vybudoval před dvěma lety v Babiččině údo- lí Herecké muzeum Viktorka, kde schraňuje a ukazuje řadu artefaktů herců a dalších osob- ností, pořádá tam besedy, tematické víkendy, takže o témata k povídání si s touto zajímavou osobností nebude nouze,“ sdělil René Kekely. „Z dalších jmen bych zmínil dvě hlasatelky – Saskia Burešová a Marie Tomsová, které za- vzpomínají nejen na éru svého hlasatelského období. Na besedách v lázních se postupně objeví třeba i další známé osobnosti jako he- rečka Míša Kuklová, zpěvačka Hanka Křížko- vá, Martha a Tena Elefteriadu, Hana Čížková a Jitka Asterová, které společně pojí nejenom kamarádství, ale i nádherné představení Mládí nevyprchej, kde na sebe prozradí řadu vtip- ných a pikantních věcí,“ doplnil dramaturg René Kekely. Konkrétní termíny besed najdete na webo- vých stránkách www.hotel-kostelec.cz Jan Přeučil a Eva Hrušková Kristian Kodet Pavel Mészáros a Jiří Werich Petrášek

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák 4 novinky Pro hosty chystají nové apartmány Celkem tři apartmány v moderním hávu připravují v kosteleckých lázních na letošní sezonu pro své klienty. „Každý z apartmánů bude v jiné barevnosti dekorací. Rozdílné budou barvy sedacích sou- prav, textilie i tapety,“ sdělil obchodní ředitel lázní Jiří Fadler. Návrhy interiérů apartmánů připravil bytový architekt Ing. Miroslav Kováč. Ten již pro lázně v Kostelci u Zlína navrhoval foyer lázeňského hotelu, hote- lovou jídelnu a prostory pro lázeňské procedury. Další novinku chystají v lázních v prostoru Restaurace 19. jamka. „Budeme ji zvětšovat. Ke stávajícímu prostoru připojíme prostor, kde byl původně gol- fový simulátor. V tomto prostoru vznikne 30 nových míst k sezení a tím se kapacita restaurace zvýší na 95 míst. Nábytek bude uzpůsoben tak, aby jej bylo možné lehce vystěhovat, čímž vznikne taneční parket pro narozeninové party, svatby a jiné oslavy,“ doplnil obchodní ředitel.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák lékař radí 5 Do ordinace lékaře nás nejčastěji přivede bolest. Ať už je to bolest páteře, svalů, kloubů, žeber. Pak už záleží na lékaři, jakou stanoví příčinu potíží a jaký navrhne po- stup vedoucí k úlevě. V nabídce kosteleckých lázní je spousta proce- dur, které nejsou široké veřejnosti až tak zná- mé. Dnes se zaměříme na techniky měkkých tkání a mobilizaci periferních kloubů páteře. „V lázeňsko-rehabilitačních provozech je v současnosti jedním z nejvyužívanějších a nejúčinnějších postupů metoda nazvaná techniky měkkých tkání a mobilizace perifer- ních kloubů a páteře,“ sděluje lázeňský lékař MUDr. Aleš Sklenář. Pane doktore, můžete nám říci víc k tématu měkkých technik a mobilizaci periferních kloubů a páteře? Pomocí „měkkých technik“ ovlivňujeme tak- zvané měkké tkáně. Mezi ně patří kůže, podko- ží, svaly, obaly svalů a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby jako například protažením, hlazením, tlakem, řasením atd. V žádném případě se nejedná o masážní tech- niku, jak se někteří mylně domnívají. „Mobilizace“ je také součástí manuální či myoskeletární medicíny, při které postupně od- straňujeme funkční kloubní blokády a tím ob- novujeme pohyblivost v daném kloubu, popří- padě segmentu hybného aparátu včetně páteře. Jaké jsou mobilizační techniky? Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné a opa- kující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu. K usnadnění aktivace pří- slušných svalů, svalových skupin se využívá i dechu a směr pohledu očí. Součástí mobilizačních technik jsou i automo- bilizační cviky, které fyzioterapeut postupně Techniky měkkých tkání pomohou od bolesti zad a kloubů pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma. Dříve hojně využívané tvrdé nárazové manipu- lace jsou v současnosti pro častý výskyt kom- plikací už téměř nevyužívané. Můžete objasnit, jak vlastně vznikají blokády? Blokády vznikají nejčastěji na základě úrazu, nesprávných pohybových stereotypů, přetíže- ní, při vadném držení těla, při nadměrné static- ké zátěži, jakou je například sezení u počítače nebo práce u stroje. Co blokády způsobují? Funkční blokády vedou k nefyziologickým kompenzačním pohybům, které dále zhoršují přetěžování kloubu. V okolí zablokované- ho kloubu či segmentu se mění i měkké tká- ně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh, v jehož důsledku může docházet například ke snižování meziobratlové destičky, poruše chrupavky, ke vzniku bolesti jak místní, tak přenesené, nebo dokonce k bolesti a poruše funkce vnitřních orgánů. Funkční kloubní blokády mimo bolesti a ome- zení hybnosti způsobují i druhotné reflexní změny jako svalové spasmy, charakterizované zvýšeným svalovým napětím a palpační boles- tivostí. Dále funkční kloubní blokády způsobují myo- gelozy, což jsou zatvrdliny ve svalu, které jsou různé velikosti a na pohmat jsou bolestivé. Mezi reflexní změny patří i hyperalgetické kožní zóny, oblasti kůže s extrémně zvýšenou citlivostí při dotyku a takzvané bolestivé body. Jde o bolestivá místa již při lehkém tlaku. Mezi nejčastější patří svalové úpony a úpony kloub- ních pouzder i vazů. Mohou tedy techniky měkkých tkání a mo- bilizace periferních kloubů páteře paciento- vi pomoci? Správná mobilizace, aplikace měkkých tech- nik a opakovaná automobilizace často vedou k rychlé a dlouhodobé úlevě bez nutnosti kon- zumace analgetik. Děkujeme za rozhovor. Vážení čtenáři, v této rubrice odpovídá na vaše dotazy lázeňský lékař MUDr. Aleš Sklenář. Své otázky nám můžete zasílat na e-mail: info@hotel-kostelec.cz nebo poštou na adresu: Lázně Kostelec u Zlína, Kostelec 493, 763 14 Zlín. Lázeňský lékař MUDr. Aleš Sklenář K měkkým technikám patří hlazení, tlak, protažení.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák 6 aktuálně Silvestrovské pobyty v lázních nabídly spoustu zábavy Speciální tematické silvestrovské po- byty přilákaly hosty do Kostelce už od 26. prosince. Oficiální program v hotelu pak naplno vypu- kl v sobotu 29. prosince, kdy proběhla za od- borného výkladu Aleše Macka ze společnosti Vinum Bonum řízená degustace vín. K dobré pohodě po celou dobu hrála cimbálovka Juráš. Hosté si tak užili příjemný večer plný dobrého vína, muziky a tance. Na poslední večer v roce byl připraven bohatý kulturní program, který probíhal v hotelové re- stauraci a jídelně. Přítomné bavil po celou dobu DJ FrantišekAnders a zlínská kapelaAmaranth. Příjemným zpestřením byla taneční vystoupení Evans Dance a show kouzelníka Mišuge. Silvestrovský večer pak vyvrcholil slavnostním ohňostrojem, který rozzářil nebe nad lázněmi. Degustace vín se začínají v koste- leckých lázních stávat příjemnou tradicí při silvestrovských pobytech. „Ochutnávky vína jsou propojené s hud- bou, je to díky tomu uvolněnější. Nejcen- nější pro mě je, že se lidé osmělí a disku- tujeme o vínech,“ sdělil sommeliér Aleš Macek ze společnosti Vinum Bonum, který prováděl hosty degustací vín. Jak uvedl, při ochutnávkách se vybere šest až osm vzorků, které jsou seřaze- né tak, aby chuť vín postupně gradovala. Nos a ústa jsou zbrojním pasem degustátora „Sklenička, do které se nalévají vzorky, má uzavřený, tulipánový tvar, nalévá se zhruba čtvrtina nebo pětina sklenice, aby bylo možné hodnotit vůni, barvu. Vzorky se nalévají po přibližně osmi minutách. Lidé mají před sebou k dispozici seznamy se základními informacemi o víně a jejich popisy. Při vlastní degustaci hovořím spíše o tom, čím je víno zajímavé, jak vznikalo, co od něj můžeme očekávat teď a v blízké budoucnosti. Snažím se, aby ochutnávka byla diskuzí mezi hosty a mnou,“ doplnil Aleš Macek.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák aktuálně 7 Sommeliér Aleš Macek ze společnosti Vinum Bonum prováděl hosty degustací vín. Letošní novinky a slevy pro golfisty Pro členy golfového klubu v kostelec- kých lázních je na letošní rok připra- vena řada novinek. Lze si vybrat ze dvou úrovní členství, a to plné, řádné členství a roční členství s 50% slevou na služby v klubu. Novinkou, kterou ocení rodiny a partneři, je možnost využít slevu 1000 ko- run na členství příslušníka rodiny. To zna- mená, že pokud má v klubu řádné dospělé členství jeden hráč, druhý a další hráč z ro- diny má členství o tisícovku levnější. Levnější dětské členství a dětské turnaje „Pro letošní rok jsme rozdělili dětské člen- ství do dvou věkových kategorií. Děti do 13 let budou hrát od částky 1500 korun, junioři od 13 do 18 let za cenu od 2500 korun. I zde je možné čerpat další slevy,“ informovala manažerka volnočasových aktivit Barbora Šindelková. Aby děti měly možnost zúročit své herní dovednosti, budou se letos po celou sezonu konat také samostatné dětské turnaje. Hráči, kteří se zúčastní alespoň tří z nich, mají další slevu 500 korun na členství. K tomu je další mimořádný bonus v podobě slevy 500 korun, pokud je řádným členem alespoň jeden z ro- dičů nebo prarodičů. Služby pro maximální pohodlí Vloni dostali poprvé řádní členové jako bo- nus čtyři vstupenky na venkovní vyhřívané koupaliště. Tuto výhodu budou mít i letos. Kromě toho všichni členové mají 25% slevu na ubytování v hotelu a 10% slevu pro sebe nebo rodinné příslušníky na lázeňské služby. „Jako třešinku na dortu jsme pro letošek při- pravili ještě jednu novinku v podobě ručníků a osušek do sprchy, což bude pro hráče určitě příjemná zpráva,“ doplnila Barbora Šindelková. Výhodná hra i pro hosty golfového klubu V nadcházející sezoně mohou využít řady výhodných produktů také golfisté z cizích klubů. Ubytovaní hosté, kteří si nevyberou z naší na- bídky speciálních golfových pobytů, mají au- tomaticky10% slevu na standardní herní FEE nebo mohou využít týdenní nebo víkendové FEE za prémiovou cenu. Dále jsme vyhlási- li „happy hours“ v pondělí od 8 do 14 hodin. Více informací z Golf Clubu Lázně Kostelec je na webových stránkách www.golfzlin.cz. Ten se k degustacím dostal zajímavým způsobem. „V devadesátých letech jsme se scházeli, skupina kamarádů z vojny a ze školy. Každý vždy na sraz dovezl vína, která v nedávné době objevil a která se mu líbila. Díky tomu jsme zjistili, že existují zajímavá vína, která však nejsou dostup- ná v našich restauracích. A tak jsme s ka- marádem ze studií udělali první nabídku vybraných vín a obešli jsme s ní nejlepší restaurace a hotely po republice. Z našeho koníčka se postupně stala práce a dnes zá- sobujeme řadu restaurací a hotelů i firem- ních a privátních klientů. Naší zásadou je, že doporučujeme jen taková vína, která nám samotným chutnají. Kdybychom na- bízeli vína, k nimž máme výhrady a která sami nepreferujeme, bál bych se klientům podívat do očí,“ sdělil Aleš Macek, který dodává, že nos a ústa jsou zbrojním pasem degustátora. Dnes jeho firma zastupuje téměř 60 morav- ských vinařství. Od roku 2008 pak začali dovážet první francouzská vína. Nejprve to bylo šampaňské, pak následovala vína z Burgundska, Bordeaux a dalších fran- couzských vinařských oblastí. Dnes jsou v jejich nabídce také vína z Argentiny, Jižní Afriky, Nového Zélandu, Španělska a dalších zemí. V tuto dobu si golfisté zahrají se slevou 40%. Větší skupiny jistě uvítají nový produkt „ha- ppy flight“ od pondělí do středy v čase od 8 do 14 hodin. Pro čtyři hráče bude konečná cena FEE 3+1 zdarma. Levněji si zahrají senioři i děti Pro hráče, kteří dosáhli věku 65 let, je vyhra- zená středa od 8 do 14 hodin, kdy mají hru se slevou 40%. V jiné časy pak hrají o 20% levněji. Děti do 13 let mají vstup na hřiště se slevou 30%. Všechny služby a výhody spojené se člen- stvím v klubu najdou zájemci na webových stránkách klubu.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

Kostelecký lázeňák 8 golf Jaký byl rok 2018 na golfovém hřišti? Golf Club Lázně Kostelec má za sebou úspěšnou sezonu. Díky slunečnému a teplému jaru začala sezona o měsíc dřív a díky mírnému nástupu zimy se poslední turnaj konal na silvestra. Na druhou stranu se golfové hřiště potýka- lo s nedostatkem srážek stejně jako spous- ta dalších hřišť v republice. Přes tyto potíže se v Kostelci podařilo hřiště udržet zelené a v hratelné kondici. V průběhu sezony se uskutečnilo celkem 18 turnajů, na kterých své výkony předvedlo přes pět set hráčů. Konaly se tradiční turnaje, jeden turnaj jsme po několikaleté pauze obnovili a přišli jsme i s novinkou, a to s turnajem v re- tro oblečení k výročí republiky. Kostelecký nočník Po dlouhá léta oblíbený turnaj Kostelecký noč- ník jsme po několikaleté pauze opět uvedli v ži- vot. Turnaj se hraje ve dvojicích (herním systé- mem Texas Scramble) s tím, že první devítka proběhne před setměním a druhá až v noci, kdy se hraje se svítícími míči. Takto by to proběhlo, kdyby se v čase turnaje neprohnala přes Zlín největší bouřka loňského léta. Nepodařilo se tedy dohrát ani první kolo a o vítězi nakonec rozhodl rozstřel na první jamce. Přesto si všich- ni, kteří dorazili, užili velmi příjemný večer a ujistili jsme se, že v obnovené tradici chceme pokračovat. Za podporu turnaje děkujeme spo- lečnosti Blachere-Illumination CZ. Labužnické turnaje Na podzim se koná několik důležitých akcí místního golfového kalendáře. Jsou to turna- je s labužnickým nádechem, o které je vždy velký zájem. Prvním z nich byl v polovině září Burčákový turnaj s dobrotami z udírny, následoval Svařákový turnaj o Kosteleckého kapříka a sérii těchto turnajů zakončil Valašský víceboj, kde se kromě golfu degustují vzorky domácích pálenek, které hráči do soutěže při- hlásili. Z hlasování přítomných pak vzešel jed- noznačný vítěz – nejlepší byla slivovice Pavla Mudráka. Mistrovství Třetí zářijovou sobotu se uskutečnilo Mistrov- ství klubu na rány, kde mistrovské tituly obhá- jili vítězové z předešlého roku. Mistrem klubu se stal Pavel Vepřek, mistryní Sára Šteflová a mistrem klubu z řad mládeže Hugo Mikl. V sólovém finále Mistrovství klubu na jamky se utkali Pavel Vepřek a Robin Ševčík. Robi- novi se podařilo udržet si titul Mistra klubu na jamky z roku 2017 a zůstává tak nadále úřa- dujícím mistrem. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Túra Ani v loňském roce nechyběla v golfovém kalendáři túra „hendikepka“, tentokrát s no- vým partnerem. ELEMENTS & GCLKO HCP TOUR. Probíhala od června do polovi- ny října a během této doby bylo vyhlášeno celkem 28 dílčích turnajů. Pro zařazení do celkového hodnocení bylo třeba odehrát alespoň 10 kol. Hráčům, kteří se zúčastnili více kol, se počítalo do celko- vého skóre 10 nejlepších výsledků. Do letoš- ní túry se zapojilo 34 hráčů, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. V soutěžní kategorii A (HCP 4 – 18,9) zví- tězil Aleš Kafka, na druhém a třetím místě se umístili Mojmír Knápek a Pavel Mudrák. V soutěžní kategorii B (HCP 19 – 54) se nejlépe dařilo Michalu Královi, druhé místo patřilo Františku Zahálkovi a třetí příčku ob- sadil Milan Šenkyřík. Děkujeme všem hráčům, kteří se do letošní túry zapojili, a také titulárnímu partnerovi letošního ročníku, koupelnovému a interié- rovému studiu Elements. Novinka: turnaj v retro oblečení Úplnou novinkou podzimní části sezony byl výroční republikový turnaj, který jsme vyhlá- sili při příležitosti stého výročí založení Čes- koslovenska. Hráči, kteří dorazili v dobovém retro oblečení, měli startovné zdarma. Turnaj se vydařil a tak se na něj hráči můžou těšit i v letošním roce. Dámská kategorie Poprvé jsme také postavili ryze dámskou tur- najovou kategorii „Ladies Challenge“, kte- rá byla vyhodnocena v rámci Burčákového turnaje. Vítězkou se stala Katka Velikovská, na druhém místě se umístilaAnička Doleželo- vá a třetí místo patřilo Andrei Miklové. Oprava Indoor golfu V závěru roku jsme se pustili do oprav Indoor golfu, který je golfistům k dispozici k tréninku v zimním období. Pokud ale nemrzne, mohou golfisté i v zimě vyrazit ven na hřiště. Těšíme se na následující sezonu a věříme, že bude ještě vydařenější než ta předešlá a že nás čeká spousta golfových zážitků. Barbora Šindelková, manažerka volnočasových aktivit Lázní Kostelec u Zlína Novinkou loňského roku byl turnaj v dobovém oblečení k stému výročí vzniku republiky.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

99

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/

100/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-01-2019/