Inspirati - 03/2019http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

3/2019 Inspirace pro bydlení, design, architekturu a volný čas

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.kamenna-dyha.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km Celou řadu chytrých technologií využijete kdykoliv v novém voze ŠKODA KAMIQ Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ. INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2“ S NAVIGACÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU VIRTUÁLNÍ KOKPIT již od Kč 379 900 Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTO ŠTĚPÁNEK a.s. Dolnoměcholupská 214 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: 242 428 344 prodej@auto-stepanek.cz www.auto-stepanek.cz NOVÁ ŠKODA KAMIQ Budete si rozumět

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

6/ / www.inspirati.cz REDAKCE redakce@inspirati.cz INZERCE obchod@inspirati.cz GRAFICKÁ ÚPRAVA grafika@inspirati.cz MARKETING a DISTRIBUCE marketing@inspirati.cz Vychází 4 x ročně/vydání 3/2019 Evidenční číslo: MK ČR E 22538 www.inspirati.cz VYDAVATEL Inspirati, spol. s r.o. IČO: 06504001 Ilustrační foto: pixabay.com Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a článků komerčních prezentací. Neprodejné. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, s podzimem se přiblížil i termín mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2019, který se koná ve dnech 17. až 21. září na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA a který návštěvníkům přiblíží aktuální děni v oblasti stavebnictví, stavebních dotací, vize chytrých měst i zabezpečení domů a bytů. Nominace na soutěž Stavba roku 2019, v níž letos soutěží celkem 59 staveb a stavebních děl nejrozmanitějších typologií, budou vyhlášeny 9. září a následně 21. října udělí odborná porota a sbor expertů již tradičně v Betlémské kapli v Praze vítězům soutěže tituly Stavba roku 2019 a další ceny. Vítěze největší studentské soutěže Stavby s vůní dřeva již naproti tomu známe a vy si můžete oceněná díla prohlédnout v tomto čísle Inspirati. Galerie La Femme představuje dalšího ze svých kmenových výtvarných umělců Radovana Paucha, pro něhož je charakteristická inspirace kubismem a který se pravidelně zúčastňuje Domácích úkolů zadávaných galerií. V rámci našeho cyklu Česká města z pohledu historie a architektury se dnes seznámíte s historií a památkami z tohoto hlediska poněkud opomíjeného severočeského Mostu. Všechny uveřejněné texty a fotografie najdete samozřejmě jako vždy i na webovém portálu inspirati.cz a nám nezbývá než si přát, aby náš časopis byl pro vás stále tím cenným zdrojem informací a poučení v oblasti staveb a bydlení, jako byl doposud. Váš tým Inspirati zpravodaj Dřevěné stavby podle studentů: Vítězné Stavby s vůní dřeva 2019 po stopách české architektury editorial / 3/2019 ViåHQtþWHQiĜL SĜLFKi]tPHRSČWVSUDYLGHOQRXGiYNRXLQIRUPDFt]Oi]QtY.RV- WHOFLX=OtQDNGHY\XåtYiPHMHGQ\]QHMVLOQČMãtFKVLUQêFKSUDPHQĤ NOpþEČEROHVWtNORXEĤ]DGDSiWHĜHDOHWDNpNOpþEČNRåQtFKRQH- PRFQČQt 9SĜtMHPQpPSURVWĜHGtQDEt]tPHWUDGLþQtSURFHGXU\DOHLW\PRGHU- QtNWHUpY\FKi]HMt]H]NXãHQRVWtQDãLFKSĜHGNĤLVWDUêFKY\VSČOêFK FLYLOL]DFt %RQXVHP N OpþEČ D UHOD[DFL Y QDãLFK Oi]QtFK MH L PRåQRVW YêOHWĤ GRRNROtYPDJLFNpKRUQDWpNUDMLQČNWHUiVHYNDåGpURþQtGREČSĜHG- VWDYXMHYMLQpPKiYXDLYREGREtEDEtKROpWDDSRG]LPXPiFRQD- EtGQRXW%DEtOpWRPČQtNDåGêPGQHPEDUHYQRVWRNROQtNUDMLQ\NWHUi WDNY\Et]tNSURFKi]NiPDYêOHWĤPSRDEVROYRYiQtSURFHGXU9]iĜt VLMHãWČGRV\WRVWLPĤåHWHXåtYDWNRXSHOHYHY\KĜtYDQêFKED]pQHFK DVDPR]ĜHMPČLYHQNRYQtYtĜLYN\NWHUpMVRXYSURYR]XSRFHOêURN 9GQHãQtPþtVOHVHYUXEULFHÄ/LGp]Oi]Qt³GR]YtWHMDNêPYiãQtP SURSDGODQDãHPDQDåHUNDYROQRþDVRYêFKDNWLYLWSĜLQiãtPHRKOpGQXWt ]DQiYãWČYRX-LWN\$VWHURYpD+DQ\ýtåNRYp3ĜHþtVWVLPĤåHWHUR]- KRYRUVOi]HĖVNêPOpNDĜHPWHQWRNUiWVHGR]YtWHMDNOpþtPHDWRSLFNê HN]pP=DEURXVLWVQiPLPĤåHWHLQDJUHHQGRþWHWHVHREHQH¿þQtP WXUQDMLQDNWHUpPVHNDåGRURþQČSRGtOtPH %XGHPHUiGLNG\åSURYiVEXGHQDãHQDEtGNDLQVSLUDFtNDPMHWUHOD- [RYDWQHERWLSHPQDYiQRþQtGiUHNSURYDãHEOt]Np Jiří Fadler, obchodní ředitel Lázní Kostelec u Zlína 1HMNUiVQČMãt MHYOi]QtFK EDEtOpWR $VWHURYiVýtåNRYRX SREDYLO\Oi]HĖiN\ Talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové „Mládí nevyprchej“ pobavila začátkem července návštěvníky lázní. Na přetřes přišly historky ze soukromí o jejich láskách, o tom, jak si 12 84 60 64 99 16 80 38 Koberce jsou znovu hitem, do interiérů přinášejí teplo, snižují prašnost a regulují mikroklima česká města z pohledu historie a architektury: město most FOR ARCH 2019: Dotace, bezpečnost, chytrá města i kontraktační den kostelecký lázeňák 4 speciál STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavby a otevírá hlasování veřejnosti CBRE: Praha se stává evropskou metropolí COWORKINGU Jsme mediálními partnery pro: PARTNERSKÉ ŠKOLY 10. ročník Young Architect Award www.yaa.cz www.abf.cz „Mladá generace architektů -studenti- nám mohou ukázat čerstvý pohled nejen na tvorbu staveb či prostorů, ale mohou nám též otevřít oči nad přemýšlením, o čem vlastně architektura je, či jakou může být a jakou aktivní roli může hrát v životě obyvatele měst a obcí. Věříme, že ze zadání vzniknou nápady, které se mohou stát vzory pro iniciaci aktivního společenského života.” Marcela Steinbachová, předsedkyně poroty nové téma... ...architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa nová porota... Marcela Steinbachová, Jan Šépka, Jitka Ressová, Jan Hájek, Josef Pechar nový prostor... ...v Centru architektury a městského plánování CAMP proběhne slavnostní vyhlášení soutěže, společně bude večer 11. 9. 2018 vyhlášen i Architekt roku a Architekt obci uzávěrka: 29. 6. 2018 www.yaa.cz ZÁŠTITA 10. ROČNÍK ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY A MLADÉ ARCHITEKTY DO 33 LET Inspirace pro bydlení, design, architekturu a volný čas

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Vyberte si svou kombinaci na www.domovnivypinace.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Čestlice 271, 251 01 tel.: 267 750 909, mobil: 724 522 200 e-mail: hydroponie@hydroponie.cz, info@hydroponie.cz www.hydroponie.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

10/ / www.inspirati.cz galerie Zdroj: Galerie LA FEMME galerie la femme představuje svého umělce Podzimní fuga (DÚ Hudba v obrazech), olej na plátně, 110 x 110 cm V očekávání (DÚ První republika), olej na plátně, 110 x 75 cm Tanec, olej na plátně, 120 x 75 cm Radovan Pauch (1967) Umělec, který vychází z kubismu a moderny a vyniká výraznou precizností. Narodil se v Ústí nad Labem, od po- čátku 90. let žije a tvoří v Praze. Pravidelně se účastní Domácích úkolů, jež zadává Galerie La Femme. Rado- van Pauch pracuje s vlastní formou. Jde o libovolně taženou linii s mnoha protnutími. Z těchto nesčetných komplikovaných tva- rových variant vzniká forma figur a objek- tů. Preciznost provedení dodává pevnost ob- razu. Pauchova tvorba je součástí několika soukromých sbírek. Jeho umělecké vyjádření je jednotné, koherentní a snadno zapamato- vatelné. V roce 2016 měl výstavu v Galerii La Femme. Od 18. září do 4. listopadu bu- dou jeho obrazy a sochy k vidění v Divadle Horní Počernice.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /11 Tři kamarádky, olej na plátně, 121 x 57 cm Snowboardistka (DÚ Zimní sporty), olej na plátně, 80 x 80 cm Loď bláznů, olej na plátně, 78 x 94 cm Flétnistka (DÚ Hudba v obrazech), olej na plátně, 80 x 80 cm Galerie La Femme vystavuje od roku 2000, kdy vznikla, obrazy, grafiky a sochy českých uměl- ců jak zvučných jmen, tak mladé generace. Ná- vštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce umělec- kých děl najde to pravé dílo pro svůj domov či kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění. Galerie La Femme Bílkova 2 Praha 1 110 00 T +420 224 812 656│M +420 775 726 067│info@glf.cz Otevřeno denně│10:00–18:00

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

12/ / www.inspirati.cz stavba roku 2019 Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavbya otevírá hlasování veřejnosti Již od ukončení přihlášek se na www.stavbaroku.cz pre- zentuje 59 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 53 přihlášených do Stavby roku 2019 a 6 přihlášených do Zahraniční stavby roku 2019. Soutěží stavby různých velikostí, z celého typolo- gického spektra a stavebních odvětví. Odborná pětičlenná porota a následně sbor expertů pracu- jí na hodnocení přihlášených staveb. Výsledkem budou nominace na titul Stavba roku, následné udělení titulů Stavba roku 2019 a udělení dalších cen. Nominace bu- dou vyhlášeny 9. září 2019 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 21. října 2019 tradičně v Bet- lémské kapli v Praze. „Těší nás opětovný zvýšený zájem všech přihlašovatelů. Jak vyplývá z komunikace se stavebními společnostmi, investory ze soukromého i veřejného sektoru, projektan- ty a autory, většinou po svém vlastním interním „před- kole“ vybírají a hlásí do této tradiční celorepubliko- vé přehlídky to, co považují ze své stavební činnosti za nejzdařilejší. V soutěži má tak nejen odborná, ale i ši- roká veřejnost možnost seznámit se opravdu se špičkou stavitelského umění a architektury v České republice i v zahraničí,“ hodnotí průběh aktuálního ročníku Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., viceprezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj ar- chitektury a stavitelství a rady programu Stavba roku a dodává: „Ve Stavbě roku nejde pouze o kvantitu, ale hlavně o kvalitu a vysokou úroveň přihlášených. To je i jedním z důvodů, proč letos padlo rozhodnutí, že poro- ta navštíví všech 53 přihlášených staveb.“ Které regiony se utkají o prestižní celorepublikový titul Stavba roku? Přihlášené stavby jsou špičkou stavitelského umění, kterým se představují jednotlivé regiony. Nejsilněji je zastoupena Praha (13 staveb), i když tomu tak vždy ne- bylo, následují shodně Královéhradecký kraj (7), Stře- dočeský kraj (7), po pěti stavbách jsou zastoupeny kraje Jihočeský a Moravskoslezský, kraj Plzeňský je zastou- pen čtyřmi a kraj Liberecký třemi stavbami, po dvou přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravské- ho a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediný kraj nezastoupený stavbou je kraj Olomoucký. Přihlášená stavební díla přinášejí typologickou pestrost Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi. Typologicky byly přihlášeny rekonstrukce historických objektů, zámků, komerční a kancelářské budovy, ob- chodní prostory, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostoru, vodní díla i stavby infrastruktury. Mezi přihlá- šenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné. Soutěžní přehlídka je výjimečná právě širokým záběrem a typologickým rozsahem přihlašovaných staveb. Před- stavuje současnou architekturu i výborné stavitelství, a nechybí ani stavby inženýrské a dopravní. Je otázkou, která díla natolik zaujmou a osloví hodnotitele, že si od- nesou z letošního soutěžního klání nominaci a následně titul nebo některou z dalších cen. Kolik úhlů hodnocení má kvalita? Stavby budou posuzovány z různých úhlů pohledu na kvalitu díla – podle investičního záměru, účelnos- ti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, ino- vativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérovosti, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnosti projektantů, stavebních firem a investora v průběhu stavby a dalších kritérií souvisejících s jejich realizací. Národní muzeum

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /13 Ajurvédský pavilon Spuštění hlasování veřejnosti Již tradičně můžete také vy na www.stavbaroku.cz dát svůj hlas favorizované stavbě v hlasování veřejnosti od 15. 8. 2019 od 10 hodin do neděle 20. 10. 2019 do 12 hodin, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 21. 10. 2019 v Betlémské kapli. Vybírat svého favorita může veřejnost ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti podpořilo Rádio Impuls, které se v le- tošním roce stalo hlavním rozhlasovým mediálním part- nerem soutěžní přehlídky. Porota Stavby roku 2019 Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala ve složení doc. Ing. arch. Rado- míra Sedláková, Csc., předsedkyně poroty, Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Poro- ta navštívila během hodnocení v červenci a na začátku srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Cestu poroty po všech přihlášených stavbách dokumentoval filmový štáb. Zveřejnění nominací Stavby roku 2019 – 9. 9. 2019 Vyhlášení nominací proběhne v pondělí 9. září 2019 od 19 hodin v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní vyhlášení výsledků násled- ně proběhne v pondělí 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury, organi- zovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2019 se bude tradičně udělovat i ocenění Lávka Písek

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

14/ / www.inspirati.cz stavba roku 2019 v soutěžích Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019. Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2019 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dal- ších příležitostech v průběhu celého roku v České re- publice i na Slovensku. Vypisovateli 27. ročníku tradiční prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a sta- vitelství, která je i organizátorem celé soutěže, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Soutěž tradičně získala záštitu řady významných institu- cí, mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, před- sedy Senátu Parlamentu ČR, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy, ministerstva kultury, mi- nisterstva životního prostředí, primátora hlavního města Prahy, starosty Městské části Praha 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR a podporu nejrůznějších dalších odborných institucí. Partneři Stavby roku 2019 Hlavní partneři: ČESKOMORAVSKÝ BETON a BAUMIT Partneři: SCHUCO, ABF, a.s., NTM a COPY GENE- RAL Hlavní rozhlasový mediální partner: RÁDIO IMPULS Hlavní mediální partneři: časopis STAVEBNICTVÍ a časopis STAVITEL Mediální partneři: ASB, ARCHITECT+, DEVELOP- MENT NEWS, STAVBAWEB, STAVBA, iMATERI- ÁLY, KONSTRUKCE, BETON, SILNICE+MOSTY, ESTAV.CZ, DŮM&ZAHRADA, ČESKÉSTAVBY. CZ, STŘECHY, FASÁDY, IZOLACE, REALIZACE STAVEB, EARCH., INSPIRATI, STAVEBNÍ KLUB, NOVINKY, SVT Soutěžní přehlídka Stavba roku 2019 děkuje všem part- nerům za podporu. Všechny přihlášené stavby jsou publikovány na www.stavbaroku.cz. O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Na- dace ABF organizuje od roku 1992 soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF orga- nizuje také soutěže ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí její činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technolo- giím a RATING ABF. Restaurace Solnice Lobez park Lart Lanškroun

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

16/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově Jde o největší modulární stavbu v Čechách, která byla posta- vena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby. Novostavba školky je navržena jako dvoupodlažní budova, která zabere 905 m2. Kapacita je 140 dětí, pro které je připraveno 5 tříd. V ploše úctyhodných 3 661 m2 je pak navržena zahrada s terénními úpravami a herními prvky. Architektonicky jde o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, modulovou stavbu s plnohodnotným opláštěním. Základním principem tohoto opláštění objektu je hravá variace různých odstínů šedých fasádních kazet s provětrávanou mezerou. Vodorovné dominantní prvky fasády tvoří předsazené kastlíky nad okny, které jsou ba- revně pojaty v několika odstínech. Obvodové stěny jsou řešeny jako sendvičové panely. Patrová budova školky umožnila naprojektovat a vybudo- vat rozlehlou zahradu s terénními prvky jako jsou tunely a kopce. Umístěno je zde velké množství herních prvků včetně altánů a domečků. Celý koncept školky i zahrady byl projektován tak, aby splňoval požadavky na polytech- nické vzdělávání. Děti si zde nenásilnou formou zažívají zákony fyziky, chemie a dalších přírodovědných věd, což je současným trendem, který rozvíjí v předškolním věku zájem o technické a přírodovědné obory. Autor: Milan Mlada Projektant: AGE project, s.r.o. Dodavatel: PRADAST, spol. s r.o. Investor: Město Benešov Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

17

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

18/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Cyberdog, Praha Objekt je umístěn na pěším korzu mezi stanicemi Nové Butovice a Hůrka, před restaurací Trifot a průchodem do ulic Seydlerova a Ovčí hájek. Hned vedle nového objektu je plastika Davida Černého Trifot. Dvanáct metrů vysoká kráčející plastika z nerezu, kterou tvoří soubor fotoapará- tů, představuje vývoj oboru fotografie za poslední desítky let. Součástí celého prostoru je dále Czech Photo Centre – multižánrový umělecký prostor, který je jednou z nejvý- znamnějších galerií zaměřených na současnou fotografii v hlavním městě. Galerie je součástí developerského pro- jektu společnosti Trigema SMART, který získal ocenění v soutěži Stavba roku již v minulosti. Cyberdog je objekt složený ze tří částí, přední část je dvou- podlažní, složená ze dvou nad sebou umístěných objektů, třetí část tvoří zázemí provozu. Objekty svým tvarem při- pomínají psa, odtud název Cyberdog. Hlavní informační plochu centra představuje prosklená fasáda ve druhém pat- ře, která je osazena speciální fólií, díky níž lze projekci sle- dovat jak z venkovních, tak i vnitřních prostor. Objekt má celkovou kapacitu přes 40 míst, v přízemí zhruba 25 a v prvním patře 20 míst. Vnější fasádu tvoří nerezové plechy, jež jsou osazeny na ocelovém roštu. Technologicko-informační centrum Cyberdog, určené ši- roké veřejnosti, kde je současně vinárna s robotickou ru- kou, bylo poprvé otevřeno v Praze u stanice metra Nové Butovice ve čtvrtek 29. listopadu. Cyberdog je založený na myšlence technologického pokroku 21. století. Uvnitř tvoří Cyberdog veřejný prostor vinárny, včetně robotického pra- coviště a vozíkové dráhy. Autor: David Černý,Tomáš Císař Projektant: Black n´Arch, s.r.o. Dodavatel: Trigema, a.s. Investor: Trigema, a.s. Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

19

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

20/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č. p. 509, Vrchpolí, Zbyslavice Jde o novou přístavbu rodinného domu ke stávajícímu větr- nému mlýnu – dominantě na okraji obce Zbyslavice, včetně potřebných sítí a ploch. Historický objekt mlýna byl dlouhodobě rekonstru- ován a rozhodnutí investora připojit k němu po zbourání novodobé, již nefunkční přístavby se za- chováním sklepa doplňující obytnou stavbu vzešlo z jeho potřeb, neotřelé krásy této lokality a již zmizelé historické stopy, kdy těsně u mlýna byla budova, ve které jeho maji- telé vždy bydleli. Moderní a půdorysem nezvyklá přízemní hvězdicová po- doba obytného domu se sedlovými střechami svou veli- kostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty ka- menného mlýna s opravenou, novou střechou, a svým kompaktním provedením v dřevěném štípaném šindeli se nenápadně odkazuje na dřevo jako základ již zmizelých staveb. Objekt je hybridní ostrovní systém: se samostatným zdro- jem vody, ohřevem TUV solárními panely, FVE zdrojem pokrývajícím spotřebu elektrické energie mimo špičko- vé časy. Část dešťové vody je vsakována, část je jímána do retenční nádrže se vsakem přebytků. V rámci šetrného přístupu k ekologii stavby a jejímu provádění byly použity materiály z rušených prvků stavby/staveb, práce místních firem s krátkou dojezdovou vzdáleností a kamenné dlažby z vytěženého materiálu na místě stavby. Stavba respektuje izolovanou a osamocenou polohu pů- vodního větrného mlýna a tvoří jakýsi samostatný ostrovní systém, jak vytvořením soukromých prostor mezi výběžky přístavby, tak i částečným krytím před větrem a pohledy zvenčí. Dům se otevírá do zahrady a do ponechané zeleně, a komunikuje tak s okolím. Přístavba nenarušuje dominan- tu větrného mlýna a hlavní pohledové osy na něj. Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Dodavatel: jednotlivé subdodávky Investor: soukromý klient

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

díky možnosti volby černého, bílého nebo šedého čelního panelu spotřebiče a více než 17 provedení madel a lišt. Maximální variabilita, naprosto osobitý styl. Individuální design Teka-CZ s. r. o. | V Holešovičkách 593 | 182 00 Praha 8 | Tel.: +420 284 691 940 | kuppersbusch.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

22/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Rezidence Park Masarykova I. etapa, Liberec Rezidenční bydlení v blízkosti zahradní vilové čtvrti Masary- kovy třídy je unikátním projektem s ambicí uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na současné moderní bydlení. Bytové domy jsou citlivě usazeny v prostředí romantického lesoparku a svým měřítkem reagují na charakter zástavby Masarykovy třídy. Bytový projekt Rezidence Park Masarykova se sklá- dá ze tří etap, první dokončená a zkolaudovaná etapa představuje výstavbu dvou viladomů o šesti a sedmi nadzemních podlažích a krytého parkingu. Po do- končení bude celý komplex tvořit šest viladomů situova- ných do exkluzivní lokality liberecké vilové čtvrti Lidové sady, která byla již v minulosti urbanisticky koncipovaná jako zahradní město. V rámci první etapy bylo dokončeno 43 bytových jedno- tek ve dvou domech spojených přízemním privátním kry- tým parkingem. Skladba bytů v objektech je 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk a 3+1. Všechny byty jsou již prodány. Kom- plex domů je zasazen do malebného údolí Jizerského poto- ka, který se po dokončení navrátí zpět do travnaté plochy. Součástí realizace je také prostor veřejného parku. Autor: Radim Kousal,Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová Projektant: Siadesign Liberec s.r.o. Dodavatel: SYNER, s.r.o. Investor: DEVELOP INDUSTRY a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

24/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Rodinný dům Radimovice To, že je na domě jako obklad použitý černý plech, byla vlast- ně cesta hledání optimalizace. Michal přišel s touto inspirací z Nového Zélandu, kde se právě plechové domy (i když ne v černé barvě) často staví a klientům se tento koncept líbil. Obývací pokoj je přisazený k hlavní hmotě, a tvoří tak půdorysnou kompozici ve tvaru písmene T. Je protiváhou právě černé hmoty. Kombinace ma- sivního, černého bloku s lehkou, nehmotnou a prosklenou částí dává domu dynamiku a autentický výraz. Intimita obývacího pokoje vznikla díky zahradě, kdy ex- teriér zahrady doslova vrůstá do obývacího pokoje a záro- veň dává majitelům dostatečné soukromí. Aby tato privátní část byla maximálně oddělena od okolí, je část obývacího pokoje od uliční strany odstíněna posuvnými kovovými paravány. Interiér je opakem vnějšku, je zde tedy využita kombinace bílých barev, stěrek a obkladů stěn s laminátovými deska- mi v dřevodekoru. V koupelnách jsou chromové doplňky. Kombinace měkkých tónů od bílé, přes dřevodekory až po tištěnou velkoplošnou grafiku na skle dávají interiéru kom- paktní a přívětivý výraz. Dům je na velmi vysoké technologické úrovni: je zde vyu- žita rekuperace s vlastním tepelným čerpadlem s reverz- ním chodem. Vytápění je zajištěno druhotným tepelným čerpadlem, na domě jsou solární panely, které dobíjejí ba- terie, a to včetně možnosti nabíjení elektroauta. Celý dům je řízený systémem inteligentní domácnosti od firmy Inell. Autor: MgA. Michal Kunc / Atelier Kunc Architects + Ing. arch.Alžběta Vrabcová / DMAE architects Projektant: Atelier Kunc Architects + DMAE architects Dodavatel: Formic Construction Investor: soukromý klient

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Provedení: nerez/černé sklo, nerez/bílé sklo Výsuv 40 cm, štěrbinové sání Osvětlení: LED pásek Ovládání: dotykové, dálkové Výkon: 710 m3/hod. (intenzivní) Možnost externího umístění motoru Promtinvest spol. s r. o. E: obchod@odsavacefaber.cz T: +420 566 630 160 W: www.odsavacefaber.cz www.faberspa.com/cz Fabula výsuvná digestoř od 35 890 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

26/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice Solnice se bezpochyby řadí mezi poklady historické architek- tury přesahující jihočeský region, což potvrzuje i zápis do indikativního seznamu národních kulturních památek. Ipřes účelový charakter budovy je její hlavní průčelí se strmým štítem a s iluzí fortifikačních prvků včetně ne- funkčních klíčových střílen esteticky velice působivé. Architektonické provedení i vysoká úroveň řemeslné prá- ce měly v době vzniku za cíl podtrhnout bohatství městské obce. Do dnešní doby se dochovalo takřka vše v původní podobě. Objekt nikdy nebyl zničen požárem (což je v pro- středí Českých Budějovic výjimečné) a budova nebyla ani přestavěna pro jiný účel využití. Zachování této unikát- ní památky v její celistvosti a zpřístupnění veřejnosti bylo hlavním požadavkem i při právě dokončené rekonstrukci. Prvořadým úkolem bylo nejen ponechání a konzervace je- dinečně dochovaných konstrukcí a prvků (dřevěné trámy, omítky), ale i zachování halových dispozic bývalého skla- diště. Toto bylo možné pouze za předpokladu propojení budovy s budovou Pivovaru Solnice, neboť zázemí, které nemuselo nutně být umístěno přímo v Solnici, bylo přesu- nuto do blízké provozní budovy. Nachází se v ní proto ne- jen pivovar, ale i skladové a kancelářské prostory, šatny i technologické místnosti (chlazení, trafostanice). Klíčovým bodem pro uskutečnění celého záměru bylo pro- to vytvoření funkčního propojení obou objektů podzem- ním produktovodem, který byl navržen pod povrchem Piaristického náměstí. V něm je umístěno nejen potrubí, kterým proudí do výčepů pivo, ale i potrubí s chladicí ka- palinou a kabelové vedení elektrické energie. Přívod piva je prezentován i v interiérech restaurace. Autor: Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová Projektant: ATELIÉR HERITAS s.r.o. Ateliér PH6 s.r.o. Dodavatel: AUBÖCK s.r.o. Investor: SALINUM CB a.s. Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Praktické dekorace a dárky www.shop-dekor.cz Domácí kompostér z kolekce Living Nostalgia anglické značky Kitchen Craft

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

28/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Administrativní centrum PIANO, České Budějovice Administrativní centrum PIANO se nachází na křížení seve- rojižní a západovýchodní městské třídy, jižně od historického centra, kde urbanismus přechází od blokové zástavby k solitérním objektům. Sedm různých geometrických trajektorií se zde pro- tíná, kříží, naráží, či běží paralelně a vytváří síť vý- znamných bodů, přechodových hran a osových prů- hledů. Toto jsou projevy místa, které jsme našli a následně použili jako katalyzátor pro návrh tvarosloví objektu, nyní pojmenovaného PIANO (původně Manes Office Center). Zadáním investora, určujícím rozsah projektu, byla kance- lářská budova a záměrem CMC pak bylo vyjádřit energii místa a současně vymyslet otevřenou, pozitivní atmosféru pro práci a podnikání. PIANO je objekt ve tvaru U, kte- rý vstupuje do veřejného prostoru formou nároží a má ve svém geometrickém středu dobře propojené otevřené atri- um. Právě tato dualita, ruchu a pohybu v exteriéru oproti tichu a klidu uvnitř, činí PIANO zajímavým prostředím a zvláštním místem pro práci nebo podnikání. PIANO má pět nadzemních podlaží zakončených střechou ve tvaru „plachtícího“ křídla, která zakrývá technické in- stalace. V přízemí je na výšku dvou podlaží průchozí recepční hala, spojená s atriem, restaurací, kavárnou a obchodními prostory. V nadzemních podlažích má PIANO přibližně 9000 m2 nájemních ploch, v podzemních pak parkoviště na dvou podlažích pro 125 automobilů. Autor: David Richard Chisholm,Vít Máslo, Martina Chisholm Projektant: CMC Architects a.s. Dodavatel: Metrostav a.s. Investor: EXPANDIA, a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

EXKLUZIVNÍ DVEŘNÍ SYSTÉMY vývoj, výroba, realizace WWW.DORSIS.CZ dveře a skryté zárubně Fortius rámové industriální příčky Digero bezobložková pouzdra Belport hliníkové pivotové dveře Axon

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

30/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany Pozitivní napětí mezi starým a novým, mezi poselstvím předků a naším soudobým přínosem.Výzva oživit historické prostory, vrátit jim původní hodnotu a obohatit je o prvky moderní sou- dobé architektury. Znovuvytvoření odkazu původních zahrad a parku. Hotel Clara Futura je umístěn do historické budovy arcibiskupského zámku, stojícího v zámeckém par- ku. Původní měšťanská tvrz z počátku 14. století, zásadně přestavěná v renesanční době, doznala později dal- ších úprav raně barokní éry. V budově zámeckého objektu jsou umístěny všechny funk- ce hotelu. Unikátní prostor bývalého nádvoří zámku byl zastřešen vloženou skleněnou subtilní stanovou střechou, umístěnou nad úroveň korunní římsy. Toto řešení umožnilo využít unikátní prostor nádvoří jako hotelové lobby s recep- cí, lobby barem a společenským prostorem navazujícím na restauraci hotelu. Restaurace má kapacitu 80 míst a díky interiérovému návrhu nabízí menší či větší prostory s různým charakterem prostředí. Je přímo propojena terasou se zahrádkou s obnoveným zámeckým parkem. Obnovené otevřené ochozy kolem atria hotelu jsou hlavními přístupo- vými komunikacemi k pokojům. Nový skleněný panorama- tický výtah, vložený do atria, propojuje jednotlivé úrovně a nenarušuje stávající historické konstrukce zámku. Celkem disponuje hotel čtyřiceti pokoji různého standardu. Nejvýznamnější je svatební apartmán s obnovenými nástěn- nými malbami původní zámecké kaple a dále pak arcibis- kupský apartmán a salónek s původním malovaným stro- pem. Nová zahrada je dělena na dvě části. Menší, meditativní za- hrada se stupňovitými ochozy pro sezení je umístěna v sevřeném prostoru parku. Forma hlavní zahrady potvrzu- je hlavní osu zámku. Je přirozeně spojena s velkou zámec- kou oborou. Autor: Šafer Hájek Architekti s. r.o., Mimolimit s.r.o. Projektant: AED project a.s. Dodavatel: STARKON, a.s. Investor: Arcibiskupství pražské

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

ZRCADLA S LED PODSVÍCENÍM, KTERÁ KOMUNIKUJÍ PŘES BLUETOOTH S VAŠÍM TELEFONEM, INFORMUJÍ VÁS O ČASE, MAJÍ ZABUDOVANOU METEOROLOGIC- KOU STANICI, LCD PANEL, KOSMETICKÉ ZRCÁTKO, NEZAMLŽUJÍ SE A NABÍZejÍ MNOHO JINÝCH VYMOŽENOSTÍ. WWW.OK21.CZ CHYTRÉ ZRCADLO TREND SOUČASNÝCH KOUPELEN

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

32/ / www.inspirati.cz VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD DÁRKOVÝM ZBOŽÍM VZORKOVÁ PRODEJNA: Högerova 1098/11 • 152 00 Praha 5 - Hlubočepy mobil: +420 777 252 494 • e-mail: info@in-spirace.com e-shop: www.in-spirace.com • www.facebook.com/INspirace.obchod glamour chic ve dne i v noci… LA-157870 Stolní lampa ELEGANT 30 x 30 x 61 cm 1 970 Kč LA-152990 Stolní lampa SQUARE GOLDEN 41 x 23 x 79 cm 6 390 Kč LA-157868 Stolní lampa CHAIN GOLDEN 35 x 35 x 71 cm 4 240 Kč LA-159382 Stolní lampa GOLDEN BRANCH 58 x 25 x 61 cm 7 999 Kč LA-157869 Stolní lampa CHAIN GOLDEN 25 x 25 x 55,5 cm 2 760 Kč & více než 100 druhů lamp skladem

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

s.r.o. dárky pro všechny ... s.r.o. dárky pro všechny ... LA-154138 Keramická stolní lampa IMPRESS 36 x 60 cm 2 420 Kč LA-154489 Keramická stolní lampa GOLDEN 30 x 44 cm 1 380 Kč LA-158219 Stolní lampa DOLOMITE WHITE 28 x 28 x 46 cm 2 590 Kč LA-154135 Keramická stolní lampa WHITE 35 x 58 cm 3 299 Kč LA-154376 Stolní lampa TRENDY 23 x 50 cm 1 470 Kč LA-154371 Keramická stolní lampa CHIC 38 x 65 cm 2 770 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

34/ / www.inspirati.cz Léto jako by chtělo pro nás podržet déle příjemné pocity, a začíná vybarvovat okolní svět teplými barvami.Také v našich interiérech si prodlužme teplé dny! Není v tom žádné kouzlo, stačí použít přirozené bar- vy na zařizovací předměty a doplňky – žluté od- stíny listů stromů, béžové a okrové směsové barvy země, tlumené růžové a květové tóny jako doznívající letní pestrost. Avšak vše je potřeba doplnit ještě trochou zelené barvy v živé i neživé podobě, nebojme se použít zlatou bar- vu na doplňky, která dokončí ideální kompozici a dodá po- věstnou tečku nad i. Vždyť slovy klasika: Dokonalost se skládá z maličkostí… Přitom není třeba mnoho a není ani třeba velkých vý- dajů – změny nemusí být nutně zásadní a ve velkém! Změňte barvy dekorací a přidejte doplňky. Začněte dominantními plochami interiéru – nové závěsy nebo řím- ské rolety jako dekorace okna anebo nové potahy na sedací nábytek. Přidejte drobnější plochy v kontrastních barvách – například dekorační polštáře, ubrusy nebo jiné dekorace sto- lu. Novými sedáky na židlích můžeme pak spojit příjemné s pohodlným. Překvapte vaše známé, příbuzné, přátele, nejste omeze- ni sériovými produkty z řetězců, nemusíte přece mít doma to, co mají vaši sousedé kolem. U nás si může- te podle sebe doladit materiálově i barevně celý interiér – od dekorace a zastínění okna, přes potahy na nábytek, dekorace stolu a stolování, dekorace lůžka až po praktické i dekorační doplňky a drobný, ručně vyráběný nábytek. Foto: archiv firmy TEXTILNÍ DEKORACE Dekoria-style.cz Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Tel.: 739 633 401, 596 428 717 E-mail: info@dekoria-style.cz www.dekoria-style.cz Nabídka látek i dekoračních předmětů a doplňků je průběžně obměňována, vždy podle aktuálních in- teriérových trendů. Jednotlivé kolekce látek pro šité výrobky jsou vždy sestaveny tak, že je zaručena jejich vzájemná kombinovatelnost – podobná struktura látek, vzá- jemně vhodná koloristika, to vše pro zajištění skvělého vý- sledného dojmu. Můžete pak mít třeba vše z jednoho vzoru látky nebo můžete bez obav kombinovat látky se vzorem a jednobarevné z dané kolekce. Neomezujeme vaše předsta- vy a fantazii. Pracujeme jako zakázkové šití výrobků na míru až na základě objednávky zákazníka, po jeho výběru lát- ky a provedení. Díky profesionální organizaci výro- by jsme schopni udržet krátké výrobní lhůty. Šití na míru je přitom poskytováno zdarma, bez jakýchkoliv dopočtů ceny. Jste na pochybách, zdali barva látky odpovídá zobraze- ní, jestli vzor na látce je viditelný, anebo se prostě ne- můžete definitivně rozhodnout? Máme službu zaslání vzorků látek, kterou poskytujeme zdarma pro ty, kteří si již vybrali produkt a chtějí se před objednáním ušití už jen ujis- tit o látce. Změnu zvládnete i sami, na našich stránkách najdete nejen kompletní sortiment pro změnu vašeho interi- éru, ale i inspirace pro vaši volbu! Máme připraveny speciální stránky se vzorovými aranžmá s detailními popisy použitých produktů z naší nabídky. Poslouží jako rychlá in- spirace a ukázka vzájemné kombinace produktů. Můžete si prohlédnout online katalogy s fotografie- mi různých provedení interiérů, rozdělené podle typu pokoje a jednotlivých kolekcí látek, každý si tak pro sebe určitě něco najde.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.dekoria-style.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

36

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

kancelářské židle bez kompromisu OF COURSE FRESH BUTTERFLY SIT IT › špičková ergonomie › kvalitní materiály › italský design › 5 let záruka martexofce.cz Nábytek Vazda, Chlumova 222/26, Praha 3 - Žižkov 736 754 402 | www.vazda.cz | www.martexoffice.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

38/ / www.inspirati.cz koberce Koberce jsou znovu hitem. Do interiérů přinášejí teplo, snižují prašnost a regulují mikroklima Tisková zpráva – Koberce se vracejí do módy. Pořizují si je lidé do zrekonstruovaných bytů i novostaveb. Vedle tradičních metrážních koberců jsou oblíbené hlavně kusové koberce. Pohlcují zvuky, snižují koncentraci jemného pra- chu, zvyšují komfort při chůzi a působí elegantně. Koberce z vlny dokonce regulují mikroklima v interiéru, a protože vydrží celé generace, mohou se proměnit v zajímavou investici. Kusové i celoplošné koberce už tradičně zpříjem- ňují a zútulňují interiéry. Kromě estetické stránky mají také stránku ryze praktickou. „Tlumí kroče- jový hluk, snadno se udržují, snižují riziko uklouznutí na podlaze a pochopitelně v místnosti udržují teplo. V tomto ohledu jsou praktické kusové koberce sloužící jako před- ložky před postel nebo pohovku, protože jen málokdo se rád dotýká chodidlem studené a tvrdé podlahy,“ vysvětluje odborník na koberce Marek Černý. V posledních letech se trh s koberci rozrostl, a tak lidé mohou vybírat z nepřeberného množství druhů, barev, vzorů, materiálů nebo rozměrů koberců. Ty se liší nejen designem, ale také výškou vlasu nebo materiálem. Právě zpracování koberce má vliv na to, jak odolný bude a jakou zátěž unese. „Před výběrem kusového i metrážního kober- ce bychom měli vždy znát odpovědi na základní otázky, tedy kam koberec pořizujeme a jak velké zátěži bude vy- stavený. Zatímco do ložnice jsou příjemné koberce s vyš- ším vlasem, do kuchyně je vhodnější zvolit kusový kobe- rec nebo běhoun, jenž se snadno udržuje,“ dodává Tomáš Linhart z e-shopu Můjkoberec.cz. Kusový koberec do kuchyně i ložnice V případě kusových koberců patří k levnějším typům tak- zvaný bouclé, což je tkaný koberec bez vlasu. Tento typ koberce je vhodný i do venkovních prostor, například na terasu nebo na chodbu, kde je vyšší zátěž. Protože je bez vlasu, jednoduše se udržuje. „Může dokonce i zmoknout, zase bez problémů uschne,“ konstatuje Tomáš Linhart. Většina kusových koberců se vyrábí z polypropylenu. Tyto koberce odolávají vysoké zátěži, jsou cenově dostupné a dobře se po nich chodí. Vyšší vlas mají koberce typu fri- sé, které jsou k dostání s dlouhým i kratším vlasem. Dal- ším typem jsou koberce z materiálu heatset, jemuž se pře- zdívá umělá vlna. Struktura vlákna se totiž podobá vlně, koberec je na dotek měkký a jemný, může mít i velmi vy- Zdroj: MůjKoberec.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

výrobce čalouněného sedacího stylového i designového nábytku a postelí na míru pro bytové, restaurační, hotelové a jiné veřejné interiéry Lukáš Kozubík www.lukas-k.com tel.: +420 608 817 634

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

40/ / www.inspirati.cz koberce sokou hustotu vláken, takže drobečky a nečistoty nepro- padají, ale drží se na povrchu. Koberce s dlouhým vlasem jsou známé jako shaggy a hodí se zejména do ložnice nebo před sedačku. „Nepřekonaným materiálem je vlna. Má vlastnosti, kte- ré nelze nahradit umělými materiály. Výhodou je vysoká hustota vlasů a kvalita zpracování. Protože je vlna přírod- ní materiál, umí nasát vlhkost; pokud je v interiéru suchý vzduch, zase vlhkost uvolní, a tak přirozeně reguluje mi- kroklima,“ dodává Marek Černý. Protože koberce z vlny vydrží po celé generace a neztrácejí na hodnotě, doporu- čuje je i jako investici. Toto platí zejména pro ručně tkané koberce. Užitečné celoplošné koberce Také výběr metrážního koberce se řídí podobnými pravi- dly. Důležité je vědět, do jaké místnosti koberec přijde a jaké zátěži bude vystavený. „Do běžného bytu stačí střední zátěžová třída 22. Minimum je 21 a nejvyšší, kte- rou doporučujeme, je 23. Pro administrativní budovy nebo kanceláře je vhodné zvolit minimální zátěžovou třídu 31,“ vysvětluje Tomáš Linhart. Celoplošné koberce se liší také materiálem a provedením. Střižené koberce jsou vyrobené tak, že vlas se utká jako smyčka, která se posléze ustřihne strojem. Smyčkové ko- berce tvoří vlákna protkaná na druhou stranu. I proto jsou odolnější a používají se do prostorů s vyšší zátěží, zatím- co střižené koberce jsou měkčí a vhodnější do ložnic nebo obýváků. „Co se týká materiálu, tak polypropylen je pova- žovaný za základ, je levnější. Polyamid je měkčí a odol- nější, koberce mívají vyšší lesk,“ doplňuje Marek Černý. Metrážní koberce se prodávají v rolích, většinou čtyřmet- rových, některé jsou ale třímetrové nebo pětimetrové. Při výběru koberce je třeba počítat, aby zůstalo co nejméně zbytkového materiálu. „S tím pochopitelně rádi poradíme. Zasíláme také vzorky koberců zdarma, připravujeme bez- platné vizualizace, jak koberec bude sedět v interiéru. To vše je součástí našeho nového konceptu All Inclusive, s nímž od nás každý dostává dopravu zdarma a řadu dalších služeb,“ uzavírá Tomáš Linhart z největší interne- tové prodejny koberců v České republice.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

41

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

42/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory V rámci projektu došlo k rekonstrukci původního šestipodlaž- ního objektu v areálu Nemocnice Dačice. Objekt byl postaven v roce 1950. Realizací projek- tu došlo k přestavbě budovy na nový Domov pro seniory pro celkem 73 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny samostat- ným hygienickým zázemím. Účelem realizace bylo vytvořit pro klienty domova příjem- né prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma, a jejich život v něm nebude orientován pouze na buňku pokoje, ale přijmou za své i ostatní společné prostory objektu, které jsou v rámci projektu vybudovány. Součástí realizace byly mimo vnitřních stavebních úprav i venkovní zpevněné plo- chy, a to nová příjezdová komunikace a parkoviště, a sado- vé úpravy v blízkém okolí objektu. Stávající objekty jsou šestipodlažní, nová přístavba má 5 podlaží. Ve stávajícím hlavním objektu jsou jednolůžko- vé pokoje, zázemí pro obyvatele domu, zázemí pro perso- nál. V nové přístavbě jsou dvoulůžkové pokoje. Oba objekty mají prosklené otvorové výplně v obvodovém plášti, pro něž byly použity izolační dvojskla v Al-rámech. Všechny objekty jsou z vnější strany zatepleny (kontaktní a bezkontaktní zateplovací systémy), s předsazenými pro- větrávanými fasádami. Obklad provětrávaných fasád je v některých částech z vlnitého plechu, jinde bylo použi- to vláknocementových panelů. Byl vybudován nový vjezd z ulice tak, aby provoz domu pro seniory byl oddělen od provozu nemocnice. Na vjezd do areálu nového domu pro seniory navazuje objízdná kruhová točna, která je zasaze- na do parkové úpravy a na níž je napojené parkoviště pro osobní automobily. Při realizaci byly použity moderní technologie (např. bezvýkopová sanace stávající kanalizační sítě, provede- ní infuzních clon ve stávajícím zavlhlém objektu, nosná konstrukce střechy z viditelných lepených dřevěných vaz- níků). Autor: Milan Špulák Projektant: JPS J. Hradec, s.r.o. Dodavatel: HSF Systém, a.s. Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /43 Český výrobce zdravotních matrací, lamelových roštů a postelí z masivu PRAHA I BRNO I PLZEŇ I TÁBOR + 420 383 136 000 I www.spime.cz Postel z masivu GABRIELA buk, dvoulůžko Postel z masivu MODENA buk, dvoulůžko GABRIELA MODENA 9.390,- 23.990,- 17.990,- 35.990,- Inzerce_Spime-cz_183x120mm_6-2019.indd 1 17.08.2019 09:43:48 inzerce inzerce www.get-inspired.eu Bytový textil a dekorace ze Skandinávie a UK

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

44/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Energetickyaktivní administrativní budova, Nové Město nad Metují Budova je ukázkou architektonicky zajímavé stavby, kde se podařilo spojit moderní architekturu s instalací fotovoltaické- ho systému na plášti budovy. Jde o vzorový projekt, který prezentuje smysluplnost provedení energeticky úsporných opatření společně s instalací výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro minimalizaci energetické náročnosti budovy. Společnost ALUFRONT v Novém Městě nad Metují za přispění evropských fondů vybudovala moderní administ- rativní objekt, využívající obnovitelné zdroje energie. Pro- jekt Energetické úspory administrativní budovy společ- nosti Alufront spojuje obě specializace společnosti v jeden celek a tvoří ukázkový projekt, v němž jsou kombinovány systémy opláštění budov a systémy výroby, akumulace a inteligentního řízení ukládání a spotřeby energie v budo- vě. Přínosem projektu jsou minimální požadavky na do- dávku elektrické energie z distribuční sítě. Budova je šetr- ná k životnímu prostředí a je klasifikována jako úsporná. Obálka budovy je klasifikována energetickým štítkem B. Využití přebytků energie vyrobené v HFVE budovy pro nabíjení elektromobilů přinese firmě Alufront další úsporu nákladů za pohonné hmoty a přispěje ke snížení emisí CO 2 v ovzduší. Autor: Vladimír Brož Projektant: ORGATEX-NÁCHOD, s.r.o. Dodavatel: ABP HOLDING, a.s. Investor: ALUFRONT, s.r.o. Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Lenoška Natáhnout si přes poledne nohy zpříjemní celý den. Postýlka S lamelovým roštem a rovnou nedělenou matrací není problém zajistit kvalitní spánek. SINGLE Jednoduše užitečný. Pohovka Uvolnit a otevřít se. Tak se nejlépe relaxuje. Pohovka Single Vám s tím pomůže. Sedačka Do obýváku, kanceláře nebo pokojíčku. Jednoduchá, prostorově nenáročná. A přitom nabízí víc než jen sezení. Chytré pohovky pro relax a spaní Relax jako v lehátku Možnosti polohování pohovky Kombo nabízejí mnoho variací – i vy si najdete svou polohu. Vodorovně jak v posteli Díky dvěma lamelovým roštům, rovné nedělené matraci a systému rozkládání je spaní na pohovce velmi kvalitní. KOMBO Rafinovaně přizpůsobivé Místa jako na kanapi Odpočinek ve vodorovné poloze nebo usazení většího počtu lidí. Na to stačí narovnat područky a opěrky. Pohodlí jako v ušáku Polohovatelné područky a opěrky nabízejí množství pohodlných poloh pro každého. Přizpůsobení Široká nabídka materiálů, doplňků, rozměrů a variant umožňuje nakonfigurovat pohovku tak, aby zapadla do Vašeho interieru. DUOMAT Nepostradatelně praktický Sezení na pohovce Po složení nenápadně zapadne mezi ostatní nábytek a z útulné ložnice je zase praktický obývák. Rychlost Proměnit obývák v ložnici a zpět zvládnete levou zadní během několika málo vteřin. Spaní v posteli Nedělená rovná matrace s volitelnou tuhostí a dva nezávislé lamelové rošty. Nepoznáte že spíte na pohovce. WWW.KOLINGER.CZ Ocelové konstrukce Lamelové rošty Nedělené matrace Snímatelné povlaky Zakázkové provedení Servis

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

46/ / www.inspirati.cz Obrazový materiál: KALDEWEI Nad střechami Neapole: Zřícenina kláštera se probouzí k životu Koupelnová řešení od Kaldewei přesvědčují mixem historického a moderního stylu Z terasy klouže pohled přes vinice, olivové háje a citronovní- ky dále přes takzvané „dolní město“ Neapole a přes Vesuv, přístav a Neapolský záliv až k ostrovu Capri. Uprostřed této jedinečné krajiny na vrchu Vormero proměnili Giovanni a Janine svůj sen o vlastním domě ve skutečnost: Koupili zříceninu ze 14. století, provedli nákladnou rekonstrukci objektu a vybavili jej zařízením ve stylovém mixu moderního a nadčasového designu.V koupelně a na toaletě pro hosty se oba stavitelé rozhodli pro koupelnová řešení ze smaltované oceli, která vytváří zvláštní spojení mezi historii a modernou. Již jako mladík Giovanni věděl, že chce jednou se svou vlastní rodinou bydlet nedaleko rodného domu na vrchu Vormero. Kopec Vormero je 13. městskou čtvrtí Neapole a je rovněž nazýván „horním městem“. Domy stojí na zeleném kopci a dostat se k nim lze pouze lanovkou, v některých případech dokonce pouze po str- mých schodech. Tady Giovanni vyrůstal a zde také stále žijí tři generace jeho rodiny. „La famiglia“ byla také dů- vodem, proč se po studiu a profesním pobytu v zahraničí opět vrátil do Itálie.   Nesnadná výzva: památková péče a logistika Po důkladné kontrole nařízení památkové péče a složi- tém prokazování, že byl klášter v minulosti užíván rov- něž jako obytný objekt, mohli Janine a Giovanni zreali- zovat svůj záměr. Dle přísných nařízení památkové péče musely být při rekonstrukci použity stejné materiály jako přibližně před 700 lety, tedy vápenec a místní pískovec. Cementu se stavaři museli kompletně vzdát. Poloha na vršku kopce uprostřed vinic s sebou navíc přinesla složi- tá logistická řešení. Při transportu potřebných materiálů a výrobků museli stavaři překonat 150 schodů. Giovanni musel na jeden rok opustit své pracovní místo a věnovat se stavbě jako stavbyvedoucí. Kromě vlastních zkuše- ností využili stavitelé při realizaci svého plánu podpory architekta Antonia Gravagnuola, který se specializuje na projekty chráněné památkovou péčí, a také německého designéra interiérů Stephana Pöppelmanna. Ve spolu- práci s nimi vznikl osobitý obytný objekt, který umně spojuje minulost se současností. Koupelnová řešení od Kaldewei: Dokonalá shoda výrobku a interiérové architektury „Moderní koupelna je multifunkční prostor, který kla- de vysoké nároky na design. Harmonické spojení ar- chitektury, designu, funkčnosti a dokonalého osvětlení vytváří optimální koupelnu,“ popisuje Stephan Pöppel- mann tvůrčí pojetí tohoto prostoru. Designér se při za- řizování velkorysé koupelny nechal inspirovat charak- teristickými klenbami tehdejšího kláštera. „Přesvědčily nás přirozené, klasické a současně moderní tvary řešení od Kaldewei. Protože jsou v koupelně klenbové stro- py, chtěli jsme na tento tvar navázat i v designu koupací vany a umyvadla. Rozhodli jsme se proto pro umyvadlo na desku Centro, u kterého se zaoblený tvar odráží ve vnitřní části, a pro koupací vanu Meisterstück Classic Duo Oval,“ vysvětluje pozadí rozhodnutí Janine. Vana se svým bezespárovým panelem ze znamenité smaltova- né oceli Kaldewei je klasickým archetypem volně stojí- cí koupací vany. Trio výrobků Kaldewei završuje sprchová vanička v úrovni podlahy Scona v nenápadné perlově šedé mat- né barvě. Tato extra plochá sprchová vanička se harmo- nicky začleňuje do pestrého dláždění podlahy a s ku- latým krytem odtoku umístěným uprostřed sprchovací plochy rovněž navazuje na tvar kruhového oblouku. Na WC pro hosty je umístěno prostorově úsporné nástěnné umyvadlo Cono. Zřícenina kláštera: pohledy před a po

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /47 Doma po celém světě: smaltovaná ocel Kaldewei přesvědčuje Ať již pro novou výstavbu či pro rekonstrukci – ex- tra ploché sprchové vaničky, umyvadla a koupací vany Kaldewei přesvědčují stavebníky po celém světě. Smal- tovaná řešení pro koupelny splňují nejvyšší estetické nároky a díky jejich designové a materiálové rozmani- tosti se perfektně začleňují do téměř jakéhokoliv prosto- rového uspořádání. Smaltovaná ocel Kaldewei se navíc vyznačuje dlouhou životností a snadnou údržbou. Více informací na www.kaldewei.cz. WC pro hosty s nástěnným umyvadlem Otevřená kuchyně Koupelna s volně stojící koupací vanou a sprchovou vaničkou

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

48/ / www.inspirati.cz hotel urban CRÈME INTERIÉROVÝ DESIGN HOTELU URBAN CRÈME OD JESTICO + WHILES JE POSTAVEN NA KONTRASTU BAREV A PROLÍNÁNÍ DVOU SVĚTŮ Hotel Urban Crème je nový pětihvězdičkový hotel v Praze 1, který vyrostl v jedné z proluk v ulici Na Poříčí. Moderní novostavba o osmi podlažích disponuje 99 pokoji a její součástí je také restaurace a posilovna. Samozřejmostí je podzemní parkoviště. Provoz byl zahájen loni v prosinci, takže hotel již absolvoval zatěžkávací zkoušku v podobě vánoč- ních a silvestrovských pobytů. Od té doby si vy- sloužil vynikající hodnocení nejen za své umístění, ale především příjemnou atmosféru a nápaditý interiér. Za jeho kompletním návrhem stojí designéři ze studia Jesti- co + Whiles, kteří se již podíleli na konceptu hotelů Pure White a Red & Blue Design Hotel pro stejného majitele. „Ústředním motivem celého interiéru jsou barevné kon- trasty tmavě modrých a krémových ploch, které se vzá- jemně prolínají. Zvolené barvy symbolizují dva světy, uvnitř a vně hotelu, které na sebe vzájemně působí a ovlivňují se,“ uvedl Sean Clifton, ředitel pražského studia Jestico + Whiles. Téma se propisuje i do designu lobby, které je řešeno jako velmi čistý, jednoduchý prostor, fungující jako pro- tipól k pulzující ulici Na Poříčí. Po vstupu z ulice působí na hotelové hosty jako klidná oáza. Výrazným materiálo- vým prvkem lobby jsou prosklené stěny a obklady, které jsou odkazem na dlouholetou tradici českého sklářství. Samotný recepční pult je z šedé stěrky v imitaci betonu, čímž zrcadlí charakter městského prostředí. Ze světlé recepce vyjíždějí hosté ke svým pokojům čer- ně zbarvenými výtahy. Mohou také vystoupat po mod- rém schodišti s industriálními prvky (např. černé ocelové trubky či pletivo sloužící jako bezpečnostní prvek mezi rameny schodiště), které tvoří další výrazný prvek budo- vy. Barevnost schodiště v porovnání s jemnými tóny v prostorách lobby i chodeb na jednotlivých podlažích znovu symbolizuje rozdíl mezi venkovním shonem a klidným hotelovým prostředím. Prolínání je zřejmé i z takových detailů, jako je číslování podlaží. Také interiér hotelových pokojů je řešen stejným princi- pem. Přes modrý koridor hosté vstupují do světlého po- koje, kde v barevném kontrastu znovu vyniká modré čelo Zdroj: Crest Communications, a.s. Architektonická kancelář Jestico + Whiles byla založena v roce 1977 v Londýně a postupně se vyprofilovala jako přední architektonická společnost se zaměřením na architekturu, interiérový design a územní plánování, která realizuje projekty napříč Evropou, v Austrálii, Africe, Indii a na Středním východě. V roce 1992 společnost otevřela jako jedinou pobočku mimo domácí trh kancelář v České republice. Pražská pobočka zaštiťuje aktivity společnosti na klíčových trzích ve střední a východní Evropě, mezi které patří Česká republika, Slovensko, Polsko, Rusko, Německo a Chorvatsko, či v Zanzibaru. Portfolio společnosti je velmi široké: zahrnuje pětihvězdičkové hotely a restaurace, veřejné stavby (univerzitní kampusy, školy, muzea či autobusová a vlaková nádraží) či fit-out řešení kancelářských prostor. Zabývá se také rekonstrukcemi původních historických budov a územním plánováním rezidenční výstavby. V hotelovém segmentu se kancelář Jestico + Whiles podílela na projektech Zuri Zanzibar na Zanzibaru, The Yas Hotel v Abu Dhabi, Hotel Villa Honegg ve Švýcarsku, W Hotel a Aqua Shard v Londýně nebo Andel´s Hotel v Praze na Smíchově.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Poslední kapka k dokonalosti... www.bemeta.cz KOSMETICKÁ ZRCÁTKA Podzimní zrcadlení

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

50/ / www.inspirati.cz postele, které pokračuje do délek a stává se dominantou hlavní stěny. Součástí vstupního koridoru jsou ve větši- ně případů i polootevřené koupelny, minibary či pracovní stoly – chytře řešené detaily, které snižují prostorové ná- roky samotných ložnic. Zatímco některé pokoje mají výhled na město, ty s tera- sami jsou otevřeny do klidného vnitrobloku. V přízemí se hosté mohou ubytovat v atypických pokojích s příjemnou atmosférou, kterou spoluvytvářejí střešní světlíky a tape- ty s přírodními motivy. Jejich zvláštností jsou také velko- formátové obrazovky o úhlopříčce 62 palců; zatažením žaluzií rychle vznikne tzv. kinopokoj. Každé ráno se v hotelu Urban Crème podává snídaně for- mou bufetu. Hotelová restaurace se specializuje na pokr- my italské kuchyně. hotel urban CRÈME

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Ekologické sanitární vybavení ES H O P.ECO ST E P.CZ ECO ST E P.CZ | ECO ST E P.S K | ECO ST E P. HU Jednička na trhu bezvodých pisoárů

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

52/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 AFI Karlín Butterfly, Praha Překvapivý, a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem.Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů. Reaguje na historii strojírenských továren Karlína – reminiscence pístů – a zároveň asimiluje orga- nický charakter Vítkova. Výsledkem je překvapu- jící nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí. AFI Karlín BUTTERFLY byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvní- kům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná bu- dova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu bu- dova stála odjakživa. Dynamiku AFI Karlín BUTTTERFLY podporují její fa- sády – proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního tro- jitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných pane- lů KINGSPAN a více než 40 000 živých rostlin s automa- tickým zavlažováním. Přirozené větrání zajišťují kovové klapky ve fasádním systému. Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým bu- dova „dýchá“, kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stá- le uvnitř. Je to multifunkční prostor s duální psychologií – obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody – ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kul- turní. Autor: David Richard Chisholm,Vít Máslo, Martina Chisholm Projektant: CMC architects, a.s. Dodavatel: IMOS Brno, a.s. Investor: AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

originální povrchy pro dokonalou kombinaci Úchytky & věšáky SIRO Více na www.SIRO.cz katalog

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

54/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy interiérové dveře Při výběru dveří nezapomínejte na bezpečnost Každý den se jich neustále dotýkáme a neustále jimi procházíme. Přitom si ne vždy uvědomujeme jejich význam, a to nejen praktický, ale také estetický. Ano, řeč je o dve- řích, které tvoří nedílnou součást interiéru našeho domova, a pokud je zvolíme správně, zvýšíme kvalitativní i estetic- kou hodnotu domu nebo bytu. Nač tedy myslet při výběru správných interiéro- vých dveří? Především je to druh místnosti, po- dle kterého volíme typ i design. Na tomto fakto- ru je závislý také typ otevírání, tedy zda se rozhodneme pro dveře „klasické“ nebo třeba pro dveře posuvné. Vodní svět Koupelna je určitě nejfrekventovanějším místem v do- mácnosti, zvláště tam, kde žije více lidí pohromadě. Jed- ná se také o místo, kde se často střídá teplota a hlav- ně vlhkost vzduchu, což je pro volbu správných dveří zvláště určující. Nejvhodnější materiály pro koupelnové dveře jsou sklo či laminát, rozhodně ne dveře dýhované. Současným trendem je hlavně sklo, a to nejen pro svou odolnost vlhku a střídání teplot, ale také díky průsvitnos- ti. Vhodné je zvláště tam, kde je potřeba dodat přirozené světlo. Skleněné dveře by měly být z kaleného bezpeč- nostního skla. Pokud máte koupelnu oddělenou od toalety a tyto míst- nosti jsou umístěny vedle sebe, z estetického pohledu je správné, abyste pro ně zvolili stejný typ a dekor dveří. Říše klidu… Místo, kde uléháme ke spánku, by mělo být oázou kli- du a pokoje. Napomoci tomu můžeme i správnou volbou dveří, které by rozhodně neměly být prosklené, protože v ložnici by měla být po zhasnutí skutečná tma a ticho. Správnou volbou proto nejsou ani nejmodernější posuvné dveře, protože ty nemohou zajistit naprostou protihluko- vou zábranu. Dnes je běžnou součástí i menších bytů šatna. Od okolí je vhodné oddělit ji například posuvnými dveřmi. Praktic- ky tak uzavřete šatnový prostor, získáte zajímavý interié- rový prvek, a pokud máte šatnu například vedle ložnice, můžete na dveře zvnějšku umístit zrcadlo nebo praktický příruční věšák. Otevřeno všem… Na rozdíl od ložnice je obývací pokoj prostorem, který by měl být otevřený, vzdušný a dobře dostupný. Povolit tu můžete uzdu své fantazii i při volbě dveří. Právě zde jsou vhodné posuvné či prosklené, mohou být nenápadné, i výraznější a mohou také doslova ladit s nábytkem a tvořit s ním komplet. Trochu jiná jsou kritéria pro dveře do dětských pokojů. Děti chtějí mít svůj prostor skutečně pro sebe, takže je dobré jejich hájemství opatřit neprůhlednými dveřmi s dobře udržovatelným povrchem. U pokojů, v nichž žijí už starší děti, které není potřeba mít tolik pod kontrolou, můžete sobě i svým potomkům udělat radost protihluko- vou úpravou. Na barvě záleží… Při plánování barvy dveří platí to samé jako u povrchu. Zá- leží na tom, do jakého interiéru dveře vybíráte, kolik osob v domácnosti žije a také na tom, jakého výsledného este- tického efektu chceme dosáhnout. V obytných místnostech je vhodné sladit barvu a povrchovou úpravu dveří s barvou a stylem nábytku. Svou roli ale hraje také velikost a osvět- lení interiéru. Bílé a světlé dveře udělají dobrou službu v místnostech, které potřebují prosvětlit a kterým chcete dodat eleganci a styl. Na druhou stranu bílá barva je nároč- nější na údržbu a je tomu tak i u moderních a praktických povrchů. Tmavé, případně až černé dveře se hodí tam, kde

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /55 se pohybují dětí nebo domácí mazlíčci. A také tam, kde hro- zí zašpinění, například u dveří do spíže, na balkon nebo na zahradní terasu. Bezpečí se počítá Do kategorie interiérových dveří patří pochopitelně i vchodové dveře do bytů. Ty by měly vedle náročných tech- nických a estetických parametrů splňovat také bezpečnostní požadavky. Při jejich výběru je vhodné zohlednit bezpeč- nostní třídu, která by měla být jednotná u celého prvku, tzn. křídlo, zárubeň, kování a celý prvek od jednoho výrobce s certifikací dle EN V 1627. Bezpečnostních tříd je 6 a jsou do nich zařazeny všech- ny mechanické zabezpečovací prvky včetně třeba „obyčej- ných“ visacích zámků. Označují se zkratkou RC (z anglic- kého resistence classes). Každou z těchto tříd charakterizuje typ nářadí, s jehož pomocí se případný zloděj bude chtít do- stat do objektu, a také čas, který na to bude potřebovat. Pod označením RC 1 a 2 najdeme dveře, které jsou určeny k zabezpečení méně rizikových objektů. Takové dveře ne- odolají fyzické síle nebo jednoduchému nářadí. V případě třídy 2 lze dosáhnout zajištění, které odolá nezkušenému zloději nebo situacím, kdy má na vloupání málo času. Dveře s označením RC 3 mají dostatečné bezpečnostní parametry, aby ochránily běžné obytné objekty. V tuzemské praxi je nejvyšší používanou bezpečnostní tří- dou RC 4, která je určená pro zajištění rizikových objektů a je používána i pro ochranu prostor, kde jsou uloženy zbra- ně či umělecká díla. Třídy 5 a 6 se u nás používají jen výji- mečně a jejich parametry jsou srovnatelné s trezory. Bezpečnostní dveře lze pochopitelně nainstalovat i do star- ších objektů, a to včetně zárubní a nezbytných stavebních úprav. Použít je lze i v panelových bytech, ale aby bylo do- saženo bezpečnostní třídy RC3, je nezbytné vyříznout sta- rou zárubeň z panelu a nové dveře instalovat včetně zárubně jako celý prvek. U venkovních vchodových dveří pak potřebujeme i skuteč- ně funkční tepelnou izolaci. Například v nabídce společnos- ti Hörmann splňují tyto požadavky řady vchodových dveří Thermo 65 a Thermo 46. V prvním případě se jedná o celo- plošné ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm, s výplní z polyuretanové pěny a s uvnitř uloženým profilem křídla z kompozitního, které zajišťují, že veškerý chlad zůstane za dveřmi. Více informací o sortimentu společnosti získáte na www.hormann.cz nebo u obchodních zástupců firmy. inzerce NOVINKA: Dřevěné interiérové dveře Hörmann • vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře s obložkovými zárubněmi • NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro bezbariérový a komfortní průchod • Duradecor Struktur s hmatatelnou povrchovou strukturou NOVINKA: Interiérové dveře MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZU Premium partner českého národního týmu Duradecor

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

56/ / www.inspirati.cz ovládací prvky chytrého domu Foto: archiv firmy Design ovládacích prvků chytrého domu Mobilní telefon je dnes samozřejmostí. Vystřídal pevnou linku. Obdobný trend je zřejmý u elektroinstalace. Elektric- ké rozvody jsou doplněny sběrnicovým kabelem, nebo se data přenášejí bezdrátově bez nutnosti rekonstrukce. Vypí- nače jsou rozšířeny o možnost ovládání, monitorování a automatizaci systémů v domě. Z domu se stává tzv. chyt- rý dům, jehož základem je inteligentní elektroinstalace. Společnost HDL Automation s.r.o. dodává systémy automatizace budov, které řídí osvětlení, vytápění, stínění, zabezpečení a další funkce domu. Posun ve vývoji nastává především v designu a technologiích vypí- načů či aplikacích pro vzdálené ovládání přes mobilní za- řízení. Prohlédněte si nejnovější ovládací prvky. Tlačítkové Množství ovládaných prvků jedním ovladačem lze zvý- šit nejenom větším počtem tlačítek, ale i způsobem stisku tlačítka, které rozliší krátký a dlouhý stisk nebo dvojklik, a podle toho provede odlišnou funkci. Volitelné je barev- né podsvícení tlačítek a gravírování ikon či textu. S LCD displejem Panely nabízejí stránky s povely k vypínání a zapínání spotřebičů nastavitelné podle potřeb uživatele. Pro snad- nější nastavení mají dopředu vyhrazené stránky k ovládá- ní hudby, klimatizace, podlahového topení, přístupového zabezpečovacího systému atd. Uživatel si může navolit a rozmístit vlastní obrázky nebo ikony na LCD displej. Zásuvky Zásuvky ve stejném designu s ovládacími panely elegant- ně doplňují interiér. V různém provedení zajišťují jak při- pojení spotřebičů, tak i datové připojení moderních elektro- nických zařízení. Přívod elek- třiny do zásuvky se dá na dál- ku vypínat, a tím lze ovládat připojené elektrické spotřebiče. Konec starostem okolo zapo- menuté zapnuté žehličky.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /57 Držáky na iPad Ovládacím prvkem se může stát i vlastní iPhone nebo iPad. Aby bylo chytré zařízení na viditelném, stálém a pro všechny přístupném místě, HDL Automation nabí- zí hliníkové nástěnné držáky. Vnitřní stranu držáku lze dekorovat obrázkem, fotografií, která je viditelná v pří- padě vyjmutí iPadu. Díky vestavěné nabíječce odpadá starost o dobíjení. Aplikace Ovládacím prvkem se může stát i vlastní chytrý telefon nebo tablet. Stačí si nainstalovat aplikaci HDL ON nebo Myjordomus a chytrou domácnost lze sledovat a řídit i na dálku. Pro snazší orientaci lze do aplikace přidat fotky místností a ovládaných zařízení. Prioritou aplika- ce Myjordomus je kybernetická bezpečnost. Aplikace používá šifrovanou komunikaci a digitální certifikáty s úrovní zabezpečení jako mají banky. Pokud vás chytré bydlení od HDL Automation s.r.o. za- ujalo a chtěli byste se dovědět více, můžete nás osobně navštívit ve dnech 17.–21. září na veletrhu FOR ARCH 2019 nebo v showroomech v Praze a Ostravě. Dostupné informace naleznete také na www.hdl-automation.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

58/ / www.inspirati.cz světlovod Zdroj: WT- WINDOWS TOMORROW s.r.o. Inspirováno světlem: Světlovod změní vaši domácnost Češi stále hledají inspiraci pro své domovy.Velkým tématem je světlo. Světlo přirozené, měkké, neoslňující, celodenní, a to i v místech, která bývají v mnoha domech tmavá. Není třeba hned vybourat půlku nosné stěny a zabudovat fran- couzské dveře nebo rozebírat střechu a vkládat okna. Stačí využít systému, který je prověřený desítkami let a tisícovka- mi instalací po celé České republice. Řeč je o světlovodu. Světlovod je docela jednoduché, ale překvapi- vě účinné zařízení, které sestává ze tří základních částí. „Na střeše se většinou nachází kopule, která nabírá světlo, to je přenášeno tubusem s vysoce odrazi- vou vnitřní plochou a v interiéru je difuzer, který světlo rozptyluje,“ popisuje základní princip Radomír Kučera, spolumajitel společnosti WT-WINDOWS TOMORROW (solatube.cz). Světlo získané v exteriéru se jednoduše do- stane do částí interiéru, kde se obyčejně musí svítit. Jde o chodby, komory, koupelny, toalety, šatny, dílny nebo garáže, schodiště, posilovny, haly či pracovny. Jde to i bez kopule Kopule u světlovodů jsou standardní částí dodávky. Po- stupem času se však někteří architekti nebo stavitelé ne- mohli zcela „popasovat“ s tvarem vyčnívajícím mimo úroveň střechy nebo fasády. Začalo se tedy hledat nové řešení. A našlo se. Jde o světlovody, které disponují plo- chým zasklením. „Zjednodušeně řešeno světlovod tolik nevyčnívá nad úroveň okolní střechy a svým plochým vzhledem zdánlivě připomíná běžné střešní okno. Roz- díl mezi oknem a takovým světlovodem je však více než podstatný,“ podotýká Radomír Kučera. Zatímco světlo z okna nepronikne do hlubších částí interiéru, světlovod díky tubusu, který může mít několik metrů, zajistí přiro- zené prosvětlení všude, kde je potřeba. I když zájem o zmiňované světlovody s „plochou kopulí“ roste, stále dominují klasické kopule. A to z řady důvodů. Vzhledem k obsahu povrchu dokážou získávat více svět- la. Umí jej srážet také z ostrých úhlů, a mohou být přitom designovány tak, aby zabraňovaly přehřívání interiéru v letních měsících. „Naše světlovody osazujeme kopule- mi Raybender 3000 s reflexním zrcátkem Light Tracker,“ říká Ondřej Malík, technický ředitel WT-WINDOWS TOMORROW, a dále vysvětluje: „Raybender 3000 vy- užívá technologie prostorově vyklenuté Fresnelovy čoč- ky, která se ukázala jako nejefektivnější způsob zachyce- ní světla.“ Dokáže pracovat nejen s paprsky při jasném počasí, ale sbírá i rozptýlené světlo v zimních měsících. Díky další patentované technologii kopulového zrcátka LightTracker dochází k zachycení zbylých paprsků, jež přicházejí pod nízkým úhlem. Pokud se zrcátko uvnitř kopule nastaví proti jižní straně, dokáže srazit i „poslední sluneční paprsky dne“. Vidět vše na vlastní oči „O řešení přívodu světla světlovodu v konkrétním domě je dobré diskutovat s někým, kdo má zkušenosti s mnoha instalacemi. Dobrou příležitost k tomu poskytují veletrhy, kde si lze světlovody prohlédnout opravdu detailně,“ říká Radomír Kučera. Nejbližší akcí pro stavebníky je veletrh For Arch, který se koná v Praze od 17. do 21. září 2019. V hale č. 3 najdete například světlovody právě značky Solatube.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

info@solatube.cz tel.: 608 918 484 www.solatube.cz PŘIROZENÉ DENNÍ OSVĚTLENÍ Unikátní technologie, která využívá fyzikální vlastnosti optiky a přivádí přírodní světlo do tmavých interiérů. Šetří elektrickou energii, Vaše oči i peněženku.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

60/ / www.inspirati.cz for arch 2019 FOR ARCH 2019: Dotace, bezpečnost, chytrá města i kontraktační den Již potřicáté se představí mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který přinese novinky a trendy pro odborníky i laiky. Od 17. do 21. září 2019 nastíní aktuální dění v oblasti stavebnictví, dotací, představí vize chytrých měst i bezpečných domácností. Na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA se bude konat také konference TECHNOLO- GICKÉ FÓRUM a první den veletrhu bude kontraktační pro odborníky, techniky, řemeslníky a architekty. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ. Letos bude FOR ARCH reagovat na situaci na trhu práce. První den veletrhu bude kontraktační, spolu- práci přislíbily např. ČVUT v Praze, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a mnohé odborné svazy a cechy. Aktuálním cí- lem organizátorů je velká návštěvnost odborné veřejnosti. První den veletrhu budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma a každý registrovaný odborník dostane k dispozici kompletní seznam Technologických novinek na veletrhu. Novinkou budou i chytrá města od A do Z Jelikož koncept Chytré město cílí na zvýšení kvality života ve městech, jeho součástí je i snižování spotřeby energií, chytré bydlení, eliminace zátěží životního prostředí, opti- malizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Tedy za- sahuje snad do každé nomenklaturní skupiny veletrhu. Je důkazem toho, jak se mění požadavky a podoba stavebnic- tví. Právě veletrh FOR ARCH je platformou, kde je možné trendy sledovat, kde se odborníci mohou zapojit a návštěv- níci využít informace a nabídky. Jubilejní 30. ročník FOR ARCH přinese také klíčové in- formace, jak pro své bydlení získat dotace. Ať už se jedná o rekonstrukci, výstavbu nebo koupi domu i bytu, pomo- ci může příspěvek. Jaké peníze jsou nyní k dispozici? I to zjistí návštěvníci ve dnech 17. až 21. září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Digitalizace stavebnictví a rekodifikace stavebního práva. To jsou hlavní pilíře blízké budoucnosti stavebnictví v Česku. Odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM se zaměří právě na tyto milníky 17. září 2019 v rámci prvního dne veletrhu. Během přednáškových blo- ků i úvodní panelové debaty se konference zúčastní řada odborníků z oboru a také – pro oblast stavebnictví klíčoví – představitelé vlády. Více informací o veletrhu najdete na www.forarch.cz. Zdroj: ABF, a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

TM INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Využijte speciálních podzimních slev na tepelné čerpadlo TM WATERSTAGE Profesionální podpora při řešení žádosti o dotaci www.impromat-klima.cz Nízké provozní náklady a vysoká účinnost provozu Efektivní systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

62/ / www.inspirati.cz bioklimatická pergola artosi PergolaARTOSI z dílny společnosti ISOTRA Pergoly představují v zahradě či na terase malou oázu klidu, kterou občas potřebuje každý z nás.Vytvářejí elegantní prostředí a maximální pohodlí téměř po celý rok. Svým výji- mečným designem budou dotvářet vaše nové zážitky v zahradě.A právě proto v posledních letech uvedl přední výrobce stínicí techniky, společnost ISOTRA, na trh hned několik druhů pergol. Jednou z nich je samonosná bioklimatická pergola ARTOSI, která je absolutní novinkou přicházející pří- mo z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Tato pergola svým inovativním a čistým designem splňuje ná- ročné požadavky současného uživatelského komfortu ne- jen tím, že může mít šířku až 4 metry, výsuv až 7 metrů a výšku až 3 metry, ale také dalšími přednostmi. Hliníko- vé lamely lze orientovat od 0° do 130°, samozřejmostí je dokonalé těsnění a sklon lamel pro řízený odtok vody stoj- kou. Nosnost lamel je od 116 kg/m2 při čtyřmetrové šířce pergoly. Do pergoly je možno integrovat stínicí prvky – screenové rolety nebo venkovní žaluzie a také LED osvětlení. Další předností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí ovládaných individuál- ně podle pozice slunečních paprsků. Lamely jsou tvarově optimalizovány tak, aby vykazovaly co nejlepší pevnostní výsledky s co nejmenším nárokem na materiál. Pohon je umístěn v obvodovém rámu, což zajišťuje, že není viditel- ný z žádné strany a nenaruší tak celkový vzhled pergoly. Je použit standardní žaluziový motor Somfy, přičemž je mož- né použít veškeré běžně použitelné příslušenství. Stojku pergoly lze umístit až jeden metr mimo roh per- goly. Jednotlivé pergoly lze k sobě spojit, potom ve spoji pergol zůstává pouze jedna stojka. Pergolu ARTOSI lze sestavit až pěti způsoby a lze kombinovat volně stojící část s částí kotvenou do zdi. Pergolu ARTOSI si je možné vybrat v šesti různých barvách. Lze ji také vyrobit s přesností na jeden centimetr, a tím i dokonale uzpůsobit vašim potřebám. Montáž i demontáž lamel je tak jedno- duchá, že ji lze provést svépomocí, a nejen proto je sesta- vení pergoly vysoce variabilní. Vzhledem ke všem těmto parametrům pergoly je její cena také významnou před- ností.Více nejen o pergolách, ale i dalších výrobcích z oblasti stínění se můžete dozvědět na www.isotra.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Profesionální garážová vrata E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz Sekční vrata - hladký panel H0 antracit Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit Sekční vrata - hladký panel H0 zlatý dub lak Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou Vrata TRIDO Evo - hladký panel H2 šedá Sekční vrata - hladký panel H0 bílý s exkluziv doplňky

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

64/ / www.inspirati.cz soutěž Stavby s vůní dřeva 2019 Dřevěné stavby podle studentů: Vítězné Stavby s vůní dřeva 2019 Prohlédněte si vítěze největší studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění v ČR Stavby s vůní dřeva 2019. Do 7. ročníku se přihlásilo 58 studentů z 9 českých a slovenských fakult, kteří zpracovali 38 soutěžních děl. Z nich bylo odbornou porotou, veřejností a partnery soutěže vybráno 7 vítězů, kteří si rozdělili ceny za 200 tisíc korun. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby – velké. Odměněna byla také jedna hlasující, která vyhrála ručně vyrobené plnicí pero. Tématem letošního ročníku bylo „Dřevo nás chrání“. Studenti u svých návrhů zdůrazňovali, že dřevo do krajiny patří a chrání ji i nás proti invazivním prvkům civilizace. Je nám prostorem, kde si můžeme odpočinout před spěchem a stresem moderní doby. Studenti také zmiňo- vali jeho pozitivní vliv na naši psychiku. Zejména u útulen chápali dřevo jako ochranu před nepřízní počasí. Někteří roli dřeva vnímali globálněji jako cestu k udržitel- nosti a ochranu před klimatickou změnou. „Letošní ročník byl obohacen o udělení zvláštního ocenění odborné poroty. Získal ho návrh výškové dřevěné budovy v centru Prahy na Těšnově, který dobře reaguje na okolní zástavbu a přináší vizi budoucnosti,“ doplnil ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák. Oceněním tohoto díla chtěla porota také motivovat studenty, aby se nebáli velkých projektů a aby navrhovali výškové stavby ze dřeva a nejlépe na konkrétních, aktuálně řešených místech. Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život, která ve svých projektech poukazuje na přínosy využívání dřeva pro naši společnost a životní prostředí. Cílem studentské soutěže je motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby (nejen) ve svých školních pracích používali dřevo. „Mám radost, že se kvalita přihlášených děl neustále zlepšuje. Ten- to trend ocení zejména podnikatelé v oboru, kteří mají o soutěž a naše soutěžící velký zájem,“ doplnil ředitel Nadace dřevo pro život. Studenty v práci se dřevem podporují Lesy České republiky, s.p., ministerstvo zemědělství, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a další firmy a média z oboru. Svou záštitu soutěži udě- lila tři ministerstva a 17 odborných fakult a škol z ČR a SR. Foto: archiv soutěže Stavby s vůní dřeva 2019 Vítězové soutěže Stavby s vůní dřeva 2019 Kategorie Dřevěné stavby – malé Cena odborné poroty: Horský bufet pod Velkou Deštnou, Tereza Krákorová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze Cena veřejnosti: Oáza, Ondřej Král, Petra Neklapilová, Markéta Kubitová, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Kategorie Dřevěné stavby – velké Cena odborné poroty: Teamakers Guest House, David Král, Ondřej Kurečka, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Cena veřejnosti: Arborum, Miroslav Prokop, Tomáš Ferda, Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně Cena KRONOSPAN za použití OSB desek: Rodinný dom v CHKO Křivoklátsko, Dávid Ferčák, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT: Obytný soubor, Líšeň – Cohousing, Valentýna Uřídilová, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY Polyfunkční blok Těšnov, Martin Velfl a Jakub Sedláček, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Vítězové si mezi sebe rozdělili ceny v hodnotě 200 000 Kč. Získali poukazy na 120 000 Kč, originální dřevěné diplomy, licence k programu SEMA, dvoudenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso a Kronospan, roční předplatné Dřevařského magazínu, Dřevo&stavby a Stavebnictví.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

S úctou k přírodě tvoříme ze dřeva a dodržujeme tradiční řemeslné postupy. wodewa® krása v každém kousku • ruční práce • přírodní materiály Objednejte si vzorky dřevěných obkladů WODEWA na info@drdlik.cz tel.: +420 608 872 827 www.drdlik.cz DŘEVĚNÉ OBKLADY wodewa® dřevěné LUSTRY wodewa® Dřevěné obklady WODEWA se instalují pomocí pásků, které jsou postupně spojeny v jediný celek. Tři různé tloušťky vytvářejí na stěně nepravidelný 3D efekt. Nechte na sebe působit přírodní hru barev materiálu, vnímejte a dotýkejte se obkladů WODEWA.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

66/ / www.inspirati.cz Koláž vítězů SsVD 2019 Dřevěné stavby – malé:Vítěz odborné poroty – Horský bufet pod Velkou Deštnou,Tereza Krákorová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze Zvláštní ocenění poroty – Polyfunkční blok Těšnov, Martin Velfl a Jakub Sedláček, Fakulta stavební,Vysoké učení technické v Brně Dřevěné stavby – malé:Vítěz veřejnosti – Oáza, Ondřej Král, Petra Neklapilová, Markéta Kubitová, Fakulta stavební,Vysoké učení technické v Brně Dřevěné stavby – velké:Vítěz odborné poroty – Teamakers Guest House, David Král, Ondřej Kurečka, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Dřevěné stavby – velké:Vítěz veřejnosti – Arborum, Miroslav Prokop,Tomáš Ferda, Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně Cena Kronospan – Rodinný dom v CHKO Křivoklátsko, Dávid Ferčák, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Cena Stora Enso – Obytný soubor, Líšeň – Cohousing,Valentý- na Uřídilová, Fakulta architektury,Vysoké učení technické v Brně soutěž Stavby s vůní dřeva 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

SVĚT SUDŮ PRO ZAHRADU I HOTEL VYBÍRAT MŮŽETE Z OBYTNÝCH SUDŮ, SAUNA SUDŮ A PÁRTY SUDŮ. NA SUDOLAND.CZ SI VYBERE KAŽDÝ. V PÁRTY SUDU ZAŽIJETE CHVÍLE ZÁBAVY A POHODY S PŘÁTELI A RODINOU. VYBERTE SI SUD V DESIGNU VINNÉHO SKLÍPKU NEBO PIVOVARSKÉ HOSPŮDKY VELMI OBLÍBENÁ A CENOVĚ DOSTUPNÁ FORMA DOMÁCÍHO WELLNESS V KOUPACÍCH SUDECH S VLASTNÍ VÍŘIVKOU A KAMNY NA OHŘEV VODY. MILOVNÍKŮM KRÁSY STARÝCH VĚCÍ PŘINÁŠÍME EXKLUSIVNÍ KOLEKCI NÁBYTKU, VYROBENÉHO ZE STARÝCH DUBOVÝCH SUDŮ NA VÍNO. OBYTNÝ SUD JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM UBYTOVÁNÍ PRO HOSTY NEBO RODINNÉ NÁVŠTĚVY. VYBRAT SI MŮŽETE Z VÍCE VARIANT A VYBAVENÍ SAUNA SUDY JSOU VYROBENY Z KVALITNÍHO THERMOWOOD DŘEVA, ODOLÁVAJÍCÍHO ZMĚNÁM TEPLOT, VLHKOSTI. SUDOLAND.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

68/ / www.inspirati.cz horké koupací sudy Jsme firma zabývající se výrobou horkých koupacích sudů. Vyrábíme koupací sudy s vnitřními vložkami. Provozní údržba těchto sudů je ve srovnání s klasic- kými celodřevěnými sudy velmi jednoduchá a životnost téměř neomezená. Část naší produkce – sudy s polypropylenovou vložkou – je na první pohled téměř k nerozeznání od klasických celodřevěných sudů. Tyto sudy volí velmi často zákazníci, kteří chtějí sud začlenit například do zahrady své stylové chalupy, eventuálně penzionu. Další část naší produkce – sudy s GRP plastovou vložkou – jsou sudy wellnesového typu. Při návrhování těchto sudů jsme brali ohled především na pohodlí uživatelů, velmi rychlý ohřev vody a snadnou údržbu. V posledních letech se právě tento typ sudů řadí k našim nejprodávanějším produktům. Naše sudy vybavujeme dvěma druhy masážních sys- témů, LED osvětlením a také elektrickým udržovacím ohřevem. Celou naši nabídku si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.gotland.cz. Gotland Swedish E-mail: info@gotland.cz, gotland@email.cz www.gotland.cz Zdroj:archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin. Jehodřevo nenítřeba impregnovat a při využítí v exteriéru má až 10x delší životnost než jehličnaté dřevo. www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz www.akatovealtany.cz robustní české Akátové altány

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

70/ / www.inspirati.cz láska ke dřevu S láskou ke dřevu „Truhlařina je řemeslo, které se musí dělat s láskou. Je pro nás srdeční záležitostí, která nás provází při každém kroku,“ říkají spolumajitelé firmy WOOD 4 EVER s.r.o. Ing. Monika Slabá a Jiří Rýznar. Plánujete zařídit nový dům či byt? Zvažujete, jakým stylem se řídit? Jaký materiál zvolit? Rozhodně jdě- te do dřeva! Proč? Protože dřevo je samo o sobě úžasný materiál, díky které- mu jsme schopni vyrobit originální kousky jenom pro vás. Protože dřevo je příjemné na dotek a krásně voní a vytváří přívětivé mikroklima v místnosti. Dřevo působí pozitivně na lidskou psychiku Díky nábytku vyrobenému ze dřeva poctivou truhlaři- nou získáte jedinečné kousky do svého interiéru, které vás propojí s přírodou a budou vám připomínat vaše kořeny po desetiletí. Vždyť kvalitní nábytek má trvalou hodnotu. Dřevěný nábytek se dá lehce opravit, obnovit a přetřít. I lehce opotřebený nábytek má svůj originálního půvab, který v interiéru umí kouzlit. Ani ta nejkvalitnější imitace dřeva vám nedokáže nahradit půvab a krásu dřeva. Skutečnou krásu dřeva nelze ničím nahradit Sny a představy našich zákazníků měníme v realitu. Nemáte vlastní představu? Rádi vám poradíme a vymyslí- me nejlepší řešení. Můžeme se potkat na 12. Mezinárod- ním veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR ve dnech 10. až 13. října 2019. Těšíme se na vás. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Thermofix čtvrtý rozměr pro váš prostor www.podlahy-z-fatry.cz fatrafloor  ® Luxusní vinylové podlahy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

72/ / www.inspirati.cz Architektura / po stopách české architektury Zdroj: Dokumentace soutěže Stavba roku 2019 Kanceláře společnosti Deloitte, Praha Kancelářský prostor navrhl ATELIER KUNC architects jako obytnou krajinu – pohodlný a příjemný interiér, který stírá rozdíl mezi klasickým pracovním prostředím a pocitem domácí pohody. Architektonický koncept je postaven na fenoménu hubů, jednotlivá patra mají každé svůj střed, svůj vlastní HUB s kavárnou a výhledem. Přízemí je koncipováno tak, aby byl maximálně využit po- tenciál bohatě proskleného atria s návazností na venkovní pobytovou a relaxační terasu. Highlightem atria je Deloitte kavárna, která slouží jak pro klienty, tak pro zaměstnance firmy. Spolu s klientskou částí na kavárnu navazují i trai- ningové a konferenční prostory. Zcela novým prvkem pro Deloitte je coworkingová zóna, která plní všechny projektové a prezentační potřeby firmy. Coworking je navržen tak, aby splňoval maximální prosto- rovou variabilitu pro interní i externí projekty. Důležitým interiérovým prvkem je točité designové schodiště, které prostorově propojuje přízemí atria a vstupní haly s cowor- kingovým patrem. Pět pater nad atriem slouží pouze pro zaměstnance Deloit- te. Všechna jsou propojena otevřeným designovým schodi- štěm, které spolu s atriem zlepšují celkovou komunikaci a transparentnost napříč celou firmou. Hlavním komunikačním a sociálním prvkem interiéru je HUB – kavárna s neformálním sezením. Na každý HUB navazují projektové místnosti včetně provozního zázemí. Díky centrální poloze HUBu v rámci celého patra je to oblíbené místo k formálnímu i neformálnímu setkávání. Jednotlivé HUBy enormně zvyšují efektivitu celé firmy. Protikladem k rušnému HUBu jsou prostorově odděle- né semi-openspace zálivy, určené pro standardní pracovní úkony jednotlivých core týmů. Výjimečnost posledního patra s benefitem velké terasy slouží pro zaměstnanecké i klientské eventy. Specifikem v návrhu kanceláří byl i důraz firmy Deloitte na maximální hospodárnost a ekologickou stránku projek- tu. To se například projevilo v požadavku na opětovné vy- užití stávajícího kvalitního pracovního nábytku, což ovliv- nilo celkové uspořádání openspace prostoru. Autor: Atelier Kunc Architects / MgA. Michal Kunc, Ing. arch. Michal Matějíček, Ing. arch. Lucie Eisová, Ing. arch. Miroslava Fiedlerová + MCM architects, Londýn Projektant: Jakub Cigler architekti Dodavatel: K4 a.s. Investor: Deloitte Česká republika

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Pro ty, kteří se nebojí dřeva. Severský smrk Borovice severská Borovice Limba Modřín sibiřský Jasan Dub Modřín evropský Dub evropský Modřín sibiřský (+420) 777 478 913 | www.feelwood.cz Serafin Campestrini s. r. o., Husova 31 | 517 24 Borohrádek

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

74/ / www.inspirati.cz veranda od isotry Veranda, pod kterou si odpočinete Společnost ISOTRA, přední výrobce stínicí techniky, uvedla v letošním roce na trh již druhou verandu s názvem HRV80-ZIP-2P, díky níž si budete moct užít svou terasu, bazén či zahradu ještě déle. Objevte elegantní řešení a čistý design v kombinaci s dokonalým pohodlím. Supertenká vodi- cí lišta, ladný box a úzké stojky dodávají verandě kultivovaný vzhled. Systém je navržen tak, aby snadno překonal jakékoli menší tolerance v usazení konstrukce střechy. Celý systém je vyroben z nekorodujících materiálů. Ve- randa HRV80-ZIP-2P je vybavena zipovým systémem, který zajišťuje, že látka zůstává náležitě napnutá v každé poloze dolního profilu po dlouhá léta, a zabraňuje vyklouz- nutí látky z vodicích lišt. Veranda dokonale doplní jakou- koli terasu díky flexibilnímu umístění stojek. Kompaktní box je upevněn na vodicích lištách, a tím přispívá k sofistikovanému vzhledu verandy. Díky integrovanému LED osvětlení si budete moct verandu užívat ještě déle, a dlouhé letní večery tak budou příjemnější. Veranda se montuje pouze uchycením na stěnu a je ovládá- na vypínačem a dálkovým ovladačem. Profily, vodicí lišty a stojky je možné zvolit v šesti různých barvách. Na roz- díl od laťkové střechy nebo skládací látky se látka verandy HRV80-ZIP-2P zcela navíjí do boxu, tím je zajištěno, že barvy látky zůstanou po dlouhá léta jasné. Látka dotváří vizuální pohodlí, může být zatemňující, ale také průsvitná, zajišťuje tepelnou i zvukovou izolaci, je extrémně trvan- livá, odpuzuje špínu a odolává požáru, s vašim domovem bude v dokonalém souladu. Více nejen o verandách se dozvíte na www.isotra.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Zahradní a fasádní svítidla • hliníkové provedení • nízká spotřeba energie • možnost pohybového a soumrakového senzoru ®

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění. Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla – a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji. Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásob. teplem, elektrokotel…). Ulevnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často je jejich provoz spojen s větším množstvím prachu v do- mácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopo- tencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostře- dí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země- -voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrz- noucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc po- třeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je systém voda-voda oproti čerpadlům vzduch-voda ve vý- hodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou žád- né venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude – je závislý na dostatku zdrojové vody. Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializu- je Josef Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruova- né přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo vý- měníkem TČ, nepoužívá se externí výměník, a tímpádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, neza- náší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojo- vé vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábějí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou tep- losměnnou plochou na straně chladiva (viz obr.), studniční voda proudí zvnějšku těchto trubek. Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW z dostup- ných tepelných čerpadel voda-voda na trhu nejnižší spotře- bu vody. Stačí průtok 15 l/min na 10 kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla, a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdále- nost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10 m. Voda z topného okruhu prochá- zí tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepel- ném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65 °C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samotíž- ný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný fak- tor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která má v průměru 10 °C po celou zimu a topit do podlahové- ho topení na cca 35 °C. Při těchto parametrech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1 kW elektrické energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50 °C není COP zanedba- telné (3,5), což přináší úsporu až 73 % oproti topení elek- trokotlem či přímotopy. Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20 h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní tech- nologie a regulace navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servis- ních prohlídek. Podle statistických výsledků Ministerstva průmyslu a ob- chodu ČR bylo v posledních letech každé druhé nově in- stalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála. Foto: archiv firmy Tepelná čerpadla Spirála Hronětice 3, Kostomlaty nad Labem,
289 21 Tel.: 739 218 630 E-mail: stuchlik.josef@seznam.cz www.tcspirala.cz. tepelná čerpadla 76/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Stavíte dům, potřebujete uskladnit a dát materiál pod zámek? Tak i pro tento případ jsou ideální plechové ga- ráže a skladovací prostory dodávané v různých velikostech a bez potřeby stavebního povolení. Ale nenechte se zmýlit, díky zesílené střešní konstruk- ci, libovolnému výběru barev RAL, lesku a možnos- ti různých kombinací jsou tyto garáže plnohodnotným designovým doplňkem ke každému domu, stavení a do každé zahrady. Společnost Eurostal vám nabídne garáž podle vašeho zadání. Montované sklady až do výšky šesti metrů a kontejnery na stavby pro uskladnění materiálu, aty- pické stavby a přístřešky z pozinkovaného plechu a také výklopná garážová vrata na přání s pohonem. Krátké dodací lhůty, doprava a kompletní montáž jsou samozřejmostí. Více na www.garaze-levne.cz. garáže a skladové prostory ke každému domu, do všech dvorků a zahrad Foto: archiv firmy www.inspirati.cz / /77

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

78/ / www.inspirati.cz vracíme vodě život Už 20 let vrací Hellstein vodě život Letošní rok je ve znamení skutečně významného výročí. Koncem října to bylo přesně sto let, kdy vznikla Českosloven- ská republika a přípravy na důležité oslavy byly vidět snad na každém kroku.Výročí republiky není letos jediným důvodem k oslavám. Kulaté jubileum slaví také firma Hellstein. Byla založena před dvaceti lety a od té doby dobývá svět unikátní technologií čištění odpadních vod pro domácnosti, průmyslové provozy a intenzivní chovy ryb. Hellstein vrací vodě život a pomáhá chránit životní prostředí. Oslavte obě výročí s námi! Ryze česká rodinná firma je součástí německé sku- piny Stähler Group. Její součástí jsou další rodinné podniky, které se zabývají vývojem, výrobou a mon- táží čisticích technologií a produkcí a chovem ryb více než třicet let. Spolupráci s německými partnery z Hesenska spo- lečnost navázala koncem devadesátých let díky společnému zájmu o biologické čištění odpadních vod. Od chovu ryb k čištění odpadních vod Z počátku se čeští a němečtí partneři zabývali projektová- ním a konstrukcí projektů v zemích Evropské unie, zatím- co v České republice zajišťovali technický dozor a kontrolu strojírenské výroby. Později spolupracovali při montážích průmyslových a komunálních čističek a intenzivních cho- vech ryb například ve Francii, Německu nebo Švýcarsku. V té době představili první čistírny také na českém trhu. Postupem času se z firmy Hellstein stal přední český výrob- ce moderní technologie STMH. Původně byla technologie vyvinuta pro čištění chovné vody v intenzivních chovech ryb v Německu, ale našla si cestu i na český trh, kde začala pomáhat ke zvýšení produkce a kvality ryb, zejména pstru- hů. Díky dobrým výsledkům a zkušenostem firma mohla nabídnout zákazníkům vysoce kvalitní a moderní řešení také v oblasti čištění odpadních vod. Jednoduchý a účinný systém dobývá svět Od té doby se čistička odpadních vod STMH využívá na čištění odpadních vod v domácnostech a průmyslových provozech. Důmyslně jednoduchá technologie je založena na principu třístupňového čištění pomocí mikroorganismů, které přečistí vodu velmi efektivně a vrací jí život. Vysoce kvalitní recyklovanou vodu lze znovu využít na zálivku, na chov ryb nebo vypustit zpátky do přírody. Hellstein si za dvacet let na celosvětovém trhu vydobyl re- nomé firmy poskytující služby na nejvyšší úrovni, která pro každého zákazníka umí najít individuální řešení. „Víme, že potřeby jednotlivých zákazníků jsou jedinečné. Proto pro naše zákazníky navrhujeme optimální způsob čištění po- dle konkrétních nároků a dodáváme komplexní služby na míru,“ říká Rostislav Hellstein. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Unikátní termoizolační stěrka AERO-THERM® THERMO INDUSTRY, a. s. telefon: +420 603 290 765, e-mail: info@thermoindustry.com www.aero-therm.cz THERMO INDUSTRY, a. s. Telefon: +420 734 312 152 | E-mail: info@thermoindustry.com www.thermoindustry.com UNIKÁTNÍTERMOIZOLAČNÍSTĚRKA AERO-THERM® - zatepluje - zlepšuje tepelnou pohodu - snižuje vlhkost - zabraňuje tvorbě plísní - zvyšuje efektivitu topné soustavy - zamezuje sálání chladu od zdí - snižuje tepelné ztráty ThermoIndustry_203x267.indd 1 13.06 AERO-THERM® pomůže zateplit byt či chalupu, zbaví vás chladných zdí i plísní. Zvýší teplotu ve vašem domě a sníží náklady na vytápění.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

80/ / www.inspirati.cz CBRE PRAHA SE STÁVÁ EVROPSKOU METROPOLÍ COWORKINGU Coworkingy a flexibilní servisované kanceláře hýbou tr- hem kancelářských nemovitostí a řadí se mezi význam- né trendy současnosti. Mezi nejpočetnější ekonomicky aktivní skupinu obyvatel již nyní patří mileniálové, tzn. lidé narození mezi lety 1974 a 2004. Tato generace stále více upřednostňuje individuální přístup, kvalitní služby a budování kontaktů, které nachází v coworkingových centrech. Ta rostou po celé České republice jako houby po dešti. Podle statistik realitně poradenské společ- nosti CBRE se od roku 2017 navýšil počet pro- najatých metrů čtverečních v pražských administrativ- ních budovách za účelem coworkingu o celých 150 % (z 25 000 m2 na 65 000 m2). Podíl pronájmů coworkin- gových prostor na nových pronájmech kancelářských ploch vzrostl ze 2 % v roce 2017 na 10 % v polovině roku 2019. A stále strmě stoupá: podle vývoje v 1. pololetí 2019, kdy bylo pronajato přes 13 000 m2 za účelem coworkin- gu (a další prostory jsou ve finálních fázích vyjednává- ní), lze očekávat, že podíl coworkingových kanceláří na celkovém objemu nově pronajatých administrativ- ních ploch v letošním roce pokoří hranici 15 %. Praha se proto již nyní řadí s více než 30 centry mezi evropské coworkingové metropole. Coworkingová centra vznikají v České republice od roku 2009. Daří se jim především ve větších městech, kde je využívá čím dál více nezávislých profesionálů. „Z našeho průzkumu vyplývají čtyři hlavní důvody, kte- ré firmy motivují k volbě coworkingu: zvládnutí krátko- dobého navýšení poptávky (48 %), redukce nákladů (43 %), otestování alternativního pracovního prostoru (39 %) a snaha přilákat nové talenty (28 %). Právě po- slední důvod nabývá na stále větší důležitosti s ohledem na přístup generace mileniálů k práci a dlouhodobě níz- kou míru nezaměstnanosti. V průběhu posledních dva- nácti měsíců vzrostl jeho význam o deset procentních bodů,“ říká Lenka Hrudíková, Coworking and Flexible Office Specialist společnosti CBRE. A jakou motiva- ci pro coworking hledají samotní freelanceři? Mají své vlastní pracovní prostředí umožňující jim se soustředit, a přitom netrpí pocitem izolace jako při práci z domova. V neposlední řadě mohou navazovat zcela nové kontak- ty a dále tak rozvíjet svůj byznys. Provozovatelé coworkingových center a flexibilních servisovaných kanceláří reagují na rostoucí počet nezá- visle pracujících odborníků, kteří hledají inspiraci mimo klasickou kancelář, a trh je díky tomu na rekordním vzestupu. „Oblíbenost flexibilních kanceláří každým ro- kem stoupá. Tento trend potvrzuje i náš každoroční ce- losvětový průzkum Global Workspace Survey. Způsob, jakým pracujeme, se změnil. Průzkum uvádí, že více než polovina lidí dnes pracuje na dálku nejméně 2,5 dne v týdnu,“ uvádí Karel Pelán, Country Manager Interna- tional Workplace Group (IWG), která provozuje síť fle- xi kanceláří Regus a Spaces, a dodává: „Osmdesát pět procent respondentů v průzkumu uvedlo, že produktivi- ta práce v jejich firmě vzrostla, když umožnili zaměst- nancům pracovat flexibilně.“ Zajímavostí je, že pražský trh s coworkingovými centry a servisovanými kancelářemi je poměrně vyrovnaný a nemá pouze jednoho lídra. Z pohledu velikosti pro- stor, které si provozovatelé pronajímají a dále nabízejí svým členům, se na pomyslné špičce nacházejí hned tři společnosti. I ty ovšem od sebe dělí pouze jednotky procent: IWG má se Spaces 25% podíl na trhu a s Re- gus 17% podíl na trhu, New Work má 14 %. V těsném závěsu za nimi následují firmy Scott & Weber, WeWork, HubHub Czech Republic, BusinessLink, které drží po- díl na trhu mezi 8 až 12 %. Z pohledu největších nově uzavřených smluv z poslední doby zabodovala společ- nost WeWork, která si za účelem coworkingu pronajala 5755 m2 v budově Drn v Praze 1, a také společnost IWG – Spaces, která si za posledních tři čtvrtě roku pronajala prostory v rozmezí 3300–4000 m2 napříč Prahou (kon- krétně v budovách Parkview na Praze 4, Nile House na Praze 8, Albatros na Praze 1 a SmichOFF na Praze 5). Zdroj: CBRE s.r.o. Coworking a flexi kanceláře na rekordním vzestupu

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Již od 446 900 Kč Variabilní interiér, až 7 míst Nové výkonné motory Tce Speciální nabídka do konce léta Uvedená cena se vztahuje na model Grand Scenic Zen Tce 115 GPF, při výkupu vašeho stávajícího vozu. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault Grand Scenic: kombinovaná spotřeba 6,9–7,0 (1/100 km), emise CO 2 1 55–158 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 odpovídají motoru Tce 115 GPF a jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právnách předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Renault doporučuje Renault doporučuje Rodinný vůz nové generace Renault GRAND SCENIC DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz www.autodispo.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

82/ / www.inspirati.cz nanonátěry KAM SMĚŘUJÍ ČESKÉ NANONÁTĚRY? Ptali jsme se českého vědce Ing. Jana Procházky, Ph.D., kte- rý stojí za českým celosvětovým patentem unikátní techno- logie FN NANO® z dílny společnosti Advanced Materials-JTJ s.r.o., která právě získala mezinárodní prestižní ocenění „One to Watch“ v soutěži více než sto tisíce evropských firem a která představila tuto technologii v rámci Inovační strategie České vlády 2019–2030. JAKÁ BYLA VAŠE CESTAA JAKÉ JSOU VAŠE CÍLE? Míříme vysoko. S předstihem přibližně 10 let vytváříme zá- klady nových globálních trhů pomocí vlastního aplikované- ho výzkumu. Vyvinuli jsme a patentovali několik, dnes již praxí ověřených nanotechno- logií a docílili různých certi- fikací a testů, abychom splnili příslušné legislativy a normy. Podobně tomu bylo s ekolo- gickými fotokatalytickými funkčními nátěry. Prošli jsme si trnitou cestou, ale podařilo se vytvořit rekordně účinnou nátěrovou technologii a jako jediní výrobci jsme dnes cer- tifikovaní i u České společnosti pro aplikovanou fotokata- lýzu, a to nejenom pro antibakteriální a samočistící účinky, ale i pro ekologickou funkci čištění vzduchu od emisí a jedovatých látek – testováno podle mezinárodních no- rem ISO. Funkční nátěry FN NANO® jako jediné na světě splňují požadavky fotokatalytické účinnosti pro dekonta- minaci ovzduší ve znečištěných městech a pouhých 15 m2 natřené plochy odstraní tolik emisí ze vzduchu, že kom- penzují dopad jednoho dieslového automobilu na životní prostředí. Naše technologie přináší nové přidané hodno- ty a účinnost všech našich nanonátěrů FN® je hodnocena stupněm Vynikající, a to na samočištění povrchu, anti-mi- krobiotickou funkci a na čištění vzduchu od NO x a VOC, potažmo přízemního ozonu. Máme za sebou již 13 let úspěšných aplikací jak v exteriérech, tak i v interiérech. Po celou tuto dobu jsme tvrdě pracovali, vyvíjeli nové kom- pozice a nanomateriály, ověřovali a potvrzovali, že skuteč- ně máme nejúčinnější prostředek na čistění vzduchu – do- slova čističku vzduchu. Můžeme směle říct: „Ano, máme v plánu čistit ovzduší“. JAK TO MÁME CHÁPAT – ČISTIT OVZDUŠÍ? Funkční nátěr FN® využívá energii Slunce, kterou pře- vádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky. Technicky řeče- no, funkce našich samočistících nátěrů FN® je založena na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způso- bu – fotokatalýze, tedy fyzikálním jevu, bez chemických prostředků. Jako nejlepší příklad můžeme uvést barran- dovskou protihlukovou bariéru, která již 5 let zůstává stále čistá, protože je natřena nátěry FN NANO®. Leží v těsné blízkosti velmi rušné křižovatky, kde denně projede cca 30 tis. automobilů. Po řadě testů spolu s českými vědecký- mi kapacitami můžeme s jistotou říci, že nátěr ani po 5 letech neztrácí svoji schopnost a účinnost, není opotřebo- Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

www.inspirati.cz / /83 vaný, a dokonce lze přesně změřit, jak velké množství ne- bezpečných látek dokáže vyčistit. Pro jednoduchou představu vědci spočítali, že tato stěna vyčistí denně tolik vzduchu, kolik spotřebuje 200 lidí za celý rok, nebo když to převedeme na automobilová čísla: tyto plochy natřené funkčním nátěrem FN® zlikvidují výfukové zplodiny z 28 aut s dieselovým motorem. Je to, jako bychom tato auta úplně eliminovali z provozu. A my díky této stěně takto „zabíjíme“ již pět let škod- liviny z 28 motorů, které celkově ročně najedou cca 700 000 km. Za pět let jsme takto vyčistili vzduch v této pražské části od stovek kilogramů oxidů dusíku a dalších toxických látek. TO ZNÍ NAPROSTO NEUVĚŘITELNĚ. CO TEDY VAŠE NÁTĚRY VŠECHNO UMÍ? Naše ochranné nanonátěry FN® na natřeném povrchu za- jišťují samočisticí vlastnosti a účinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutí způsobenému usazováním emisí, sazí a částic špíny, které jsou rozptýleny v ovzduší. Nátěry účinně a dlouhodobě zamezují růstu řas, plísní a bakterií a zároveň plní environmentální funkci – čistí okolní vzduch od nebezpečných látek a zlepšují životní prostředí. Jsou takovou ekologickou, ekonomickou a bezhlučnou čističkou vzduchu. MŮŽETE VYJMENOVAT NĚJAKÉ ZAJÍMAVÉ REALIZACE? Těch už je za 13 let opravdu mnoho, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Některé jsme realizovali sami, mnoho z nich už s našimi certifikovanými partnery. Vybrané reference můžete nalézt na našem webu www.fn-nano.com. V České republice je to celá řada zateplených panelových domů a rodinných domků, kterým dokážeme prodloužit život- nost, udržet barevnost a zabránit rozpadu fasádního pojiva vlivem UV záření, které dokážeme prakticky úplně odclonit. Naše nanonátěry FN® jsou vysoce prodyšné a paropropustné, hodí se tak i na sochy a památkové objek- ty, které máme také v našich referencích. Asi mezi nejzajímavější realizaci v exteriéru patří luxusní bytový komplex s rezidenčním bydlením na Praze 6 – Villa Bianca. Byl vystavěn v roce 2002 a pouhých 6 let po výstavbě byla fasáda znehodnocena výrazně znečiště- ným povrchem původně krásných bílých mramorových obkladů. Letos to je již 7 let po aplikaci technologie FN NANO® a fasáda domu je stále krásně čistá. Co se interiérů týče, tak reprezentativní referencí je třída ve školce v Paskově, kde se již 6. rokem pravidelně prová- dějí odběry vzorků ze stěn a testy na bakterie, plísně, a mikroorganismy. Podle vyjádření ředitelky školky je ne- mocnost dětí v kritickém zimním období viditelně snížena zhruba o třetinu než v ostatních třídách, kde nebyl použit náš funkční nátěr FN®. Od 12. 4. 2013 je nátěr aplikován v síti nejmodernějších očních klinik Gemini pana primáře MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D., kde naše funkční nátěry FN® najdete na stropech včetně chodeb a recepce, ale i na operačních sá- lech a v pokojích pacientů (http://www.gemini.cz/en/gemi- ni-opens-a-brand-new-laser-center). Pro zdravotnictví byl v nedávné době vyvinut i speciální hybridní nátěr FN®1 BioMax. Nejčerstvější zajímavou aplikací v zahraniční se stal maják Port Credit u Toronta. Projekt realizovala kanadská firma Ecotip a významně pomohl Generální konzulát České re- publiky v Torontu, který se dlouhodobě zasazuje, aby na kanadský trh byly zaváděny nové české technologie. CO BYSTE CHTĚL VZKÁZAT NA ZÁVĚR? Pojďte společně s námi do toho – čistit vzduch a dělat naše města čistější a krásnější. Ušetříte peníze a zároveň zlep- šíte životní prostředí. S FN NANO® můžete kompenzovat emise ze svého automobilu. Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů technologie FN NANO® si jako výrobce můžeme dovolit poskytnout (jako jediný na trhu) garanci na funkci dlouhodobě čistého vzhledu povrchů v délce tr- vání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád. Nové ekofasády vyčistí ročně miliardy kubických metrů vzduchu, a navíc zůstanou dlouhodobě čisté. Toto spojení ekonomického a ekologického efektu je dosa- žitelné pouze pomocí této ryze české a jediné certifikované a praxí ověřené technologie FN NANO®. Děkujeme za velmi přínosný rozhovor pro nás všechny. Více o této speciální nanotechnologii se dozvíte na stránkách www.fn-nano.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

84/ / www.inspirati.cz most Město s příběhem, který stojí za to objevit Most najdete v severozápadní části České republiky mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Město a jeho oko- lí nenávratně změnila těžba uhlí. Původní královské město Most (německy Brüx) bylo zničeno pod vidinou zásob uhlí, které ležely pod ním. Cena tohoto rozhodnutí byla vyso- ká. Většina kulturního bohatství, které město ukrývalo, je navždy ztracena. Zlomek z památek nejen z města samotného, ale i z dalších obcí se stejným osudem byl naštěs- tí zachráněn. Například přímo v centru Mostu se nachází skupina památek, která připomíná staré město. Kašna se sochou lva, morový sloup svaté Anny a skupina alegorických soch znázorňující čtyři živly původně stály ve středu starého města. Nynější město Most má i přes ztracené kulturní dědic- tví co nabídnout. Rekultivace ho proměnily v místo plné zeleně, širokých ulic a velkoryse pojatých sportovišť. Zatopením vytěžených lomů vznikly rozsáhlé vodní plo- chy vhodné nejen ke sportovnímu vyžití, ale i k odpočin- ku. Město jednoduše nabízí výjimečné sportovní zázemí. Tato skutečnost spolu s dlouhotrvající podporou sportu a sportovců všech věkových generací přinesla Mostu zisk titulu Evropské město sportu pro rok 2015. Zásluhou dlouholetého rozvoje hornictví se Mostecko stalo důležitým místem pro poznání báňské tradice. Vedle sebe v autentickém prostředí existují neaktivní důlní díla sloužící jako muzea a povrchové lomy obrovské rozlohy s důmyslným technickým vybavením, které lze v rámci „Uhelného safari“ také navštívit. Děkanský kostel kostel, který unikl na kolečkách své zkáze Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě tvoří středobod areálu na severním okraji města. V roce 1975 se tato unikátní památka „dala do pohybu“ po kolejích a ocit- la se na svém současném místě, překonaná vzdálenost byla více než 841 metrů. Dodnes se jedná o výjimečný techno- logický počin zapsaný v Guinnessově zlaté knize rekordů. Kostel byl takto zachráněn před zničením, které kvůli těžbě uhlí potkalo většinu staveb ve starém Mostě. Kostel je přístupný veřejnosti. Krásná vnitřní výzdoba Zdroj: Magistrát města Mostu česká města z pohledu historie a architektury Most, foto: Petr Toman

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Spa Resort Tree of Life | Lázně Bělohrad | konference@belohrad.cz | +420 493 767 334 P , , , M − . K , , , . T S R T L . IDEÁLNÍ MÍSTO PRO VÁŠ EVENT PROSTORY P , 12 200 . M . RELAXACE & WELLNESS P . D . CATERING J , . Z . S .

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

86/ / www.inspirati.cz a precizní architektonické pojetí prostoru ohromí každého návštěvníka. Silný zážitek znásobí zhlédnutí autentického videa o stěhování této neobyčejné památky. Věž pak nabízí krásný výhled do okolí. Prostory kostela jsou kromě sakrálních účelů také využívá- ny jako koncertní a svatební síň a v podzemí stavby je v provozu výstavní síň Galerie výtvarného umění v Mostě. V těsné blízkosti kostela se nachází barokní špitál se stylo- vou restaurací a gotický kostelík sv. Ducha, který je využí- ván pro komorní expozice výtvarného umění. Okolí koste- la zdobí barokní plastiky zachráněné ze starého města a sochy vytvořené umělci během sochařských sympozií. Historie kostela a vnitřní výzdoba Děkanský kostel původně stával na místě raně gotické baziliky. Z té se po požáru, který zachvátil město v roce 1515, dochovala do dnešních dní pouze krypta. Pro stavbu nového kostela se hledaly finanční zdroje, proto byla roku 1515 vyhlášena veřejná sbírka s požeh- náním papežského stolce, a to nejen na území Čech, Moravy a Slezska, ale i v Míšeňsku a Lužici. Základní kámen stavby byl symbolicky položen 15. 8. 1517 v den svátku Panny Marie. Autorem architektonického návrhu nového pozdně gotického chrámu byl Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, který také po technické stránce do své smrti stavbu vedl. Stavba kostela trvala až do konce 16. století. Kostel má obdélný trojlodní půdorys s pětibokým pres- bytářem a hranolovou věží vnořenou na severu do pů- dorysu lodi. Ve výzdobě interiéru zaujímá přední místo jedinečné umělecké pojetí dekorace empory (galerie) pocházející ze třetí čtvrtiny 16. století s výjevy ze Sta- rého a Nového zákona. Součástí hodnotného interiéru je i křtitelnice úctyhodných rozměrů. Toto umělecké dílo vznikalo mezi léty 1560–1565 a představuje znamenitou ukázku drážďanské sochařské školy. Víko křtitelnice zdobí alabastrová reliéfní pole s výjevy z Nového záko- na. Na jeho špičce je tradičně plasticky zpodobněn křest Ježíše Krista. Tělo křtitelnice zdobí reliéfy s motivy ze Starého zákona vztahující se k tématu vody. Dále stojí za zmínku gotický sanktuář s renesanční výzdobou, kte- rý byl kvůli stavbě barokního oltáře přemístěn k sakris- tii. Monumentální barokní oltář zasvěcený Panně Marii představuje sám o sobě významnou kulturní památku. Oltářní architektura zaujímá prostor presbyteria v celé šíři hlavní lodi do výšky 17 m. Předsunutá část oltáře je vytesána z mramoru, zbylé části architektury mramor imitují. Jestliže se gotičtí a renesanční umělci při vý- zdobě kostela v Mostě inspirovali hlavně oblastí Saska, barokní výzdoba čerpá inspiraci především z biskup- ských Litoměřic. Štukatérské práce na oltáři, zejména umělé mramory, autorsky náleží Johannu Ignazi Henne- vogelovi. Vyobrazení Nanebevzetí Panny Marie na ol- tářním obraze je dílem významného pozdně barokního českého malíře Josefa Kramolína. Oltář doplňují pozla- cené dřevěné plastiky světců v nadživotní velikosti (sv. Josef, sv. Petr, sv. Jan Křtitel, sv. Pavel) od význam- ného barokního sochaře Bartoloměje Edera z Tyrol. V nice předsazené části oltáře se nachází socha Panny Marie v tzv. krásném slohu české gotiky. Nejedná se ovšem o originál, ale o kopii slavné „Zahra- žanské Madony“, která se datuje před rok 1398 a je dnes umístěna v expozici Národní galerie v Praze. Socha pocházela ze zaniklého kláštera magdalenitek v Mostě a podle legendy měla jeptišky zachránit před smrtí rukou husitů. Výzdoba interiéru kostela Nanebe- vzetí Panny Marie zahrnuje i skulptury od barokního sochaře Jana Adama Dietze z Jezeří. Pro mostecký kos- tel zhotovil plastiky sedmi apoštolů, které byly okolo roku 1730 umístěny na pilíře hlavní lodi. Děkanský kostel v Mostě, foto: Jaroslav Haušild česká města z pohledu historie a architektury

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost CZ-697 29 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz Emocionální, stálé, elegantní. Ušlechtilé víno je příslibem. Skleněný obal jej uchovává pro naše oči, nos, ústa i srdce. Udělejte ze svého vína umělecké dílo. Víno potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku. VÍNO POTŘEBUJE SKLO.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

88/ / www.inspirati.cz česká města z pohledu historie a architektury Hrad Hněvín Z výšky je vždycky nejlepší rozhled Zdaleka viditelnou a charakteristickou dominantou měs- ta Mostu je hrad Hněvín. Je oblíbeným návštěvním mís- tem s širokým rozhledem do kraje od Krušných hor po České středohoří. V jeho prostorách se nachází ubytová- ní a stylová restaurace. Věž hradu slouží jako rozhled- na, je zde hvězdárna přístupná veřejnosti a otevřená di- vadelní scéna. Zážitková expozice Dílna magistra Edwarda Kelleyho v areálu hradu je určena především pro nejmenší ná- vštěvníky hradu, ale nudit se jistě nebude ani jejich do- provod. V dílně mohou odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými alchymista ohromoval samotného císa- ře. Dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Edward Kelley byl na Hněvíně vězněn od roku 1596. O rok později zde zemřel po nezdařeném útěku z hradního žaláře. Pověst praví, že před svou smrtí proklel hrad Hněvín i město. S nadsázkou můžeme říci, že kletba se vyplnila, když starý Most zmizel z povrchu země kvůli těžbě uhlí. Z akcí, které jsou na hradě pořádány, si velkou oblibu získal Den magistra Edwarda Kelleyho, každoročně ko- naný v červnu. Návštěvníci se mohou pobavit vystou- pením mágů a kouzelníků, jsou předváděna historická řemesla a na otevřené scéně vystupují mostečtí divadel- níci. Funpark – 3D bludiště a rozhledna Rozhledna v samém srdci města Centrum je umístěno v parku Šibeník a je určeno pro všechny věkové kategorie od dětí, přes teenagery až po dospělé a seniory. Bludiště v Mostě je navrženo jako třípatrové, s výškou do 10 metrů. Obsahuje 25 rozma- nitých lanových překážek a 19 přestupových domečků. Vyhlídková věž s nástupním točitým schodištěm je vy- soká 26 metrů, na vrchol věže vede 113 schodů. Z věže je výhled na centrum města a místní vrchy Hněvín, Ši- rák a Ressl. Hrad Hněvín, foto: Jaroslav Haušild Funpark, foto: Magistrát města Mostu

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

LipnoPort Apartments LipnoPort Apartments LipnoPort Apartments

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

90/ / www.inspirati.cz česká města z pohledu historie a architektury Takzvané 3D bludiště je tvořeno z lávek zavěšených mezi kůly, na nichž jsou přestupové domečky. Lávky mají po- dobu spletitých lanových překážek a jsou umístěny ve dvou až třech patrech nad sebou.Nechybí také dětské hři- ště a zázemí. Bludiště je přístupné dětem od 3 let. Na vyhlídkovou věž je možné najednou pustit 25 osob, na lanové centrum 5 osob/1 lávka, 5 osob/1 domeček, Celková maximální kapacita 3D bludiště je 245 osob. Sloup se sochou sv. Anny v Mostě Výjimečné sochařské dílo ze starého města Mostu Pokud dnes přijedete do Mostu, na 1. náměstí objevíte výjimečné sochařské dílo sakrálního charakteru. Moro- vý sloup se sochou sv. Anny zaujímá toto privilegova- né místo v centru města jako připomenutí jeho původ- ního umístění na 1. náměstí ve starém Mostě, který byl obětován uhelné těžbě. Sloup se sochou sv. Anny byl na 1. mosteckém náměstí postaven roku 1681 sochařem a kameníkem Janem Petrem z Toscany (Giovanni Pi- etro de Toscana) na památku obětí velké morové epi- demie. Dílo tvoří dvoustupňový podstavec, dřík slou- pu obklopený andílky, kompozitní hlavice a vrcholová socha sv. Anny s Ježíškem a Pannou Marií. Na rozích spodní etáže jsou vypodobněny postavy světců ochra- ňujících od moru sv. Anežka Římská, sv. Rozálie z Palerma, sv. Roch a sv. Šebestián. Vrcholovou sochu sv. Anny původně zdobilo zlacení a sloup barevný nátěr, jak dokládá smlouva města s mosteckým měšťanem a malířem Christophem Lilligem. Skladba architektury sloupu nese prvky ovlivněné severoitalskou pozdně ma- nýristickou sochařskou tradicí, která neměla na Mostec- ku v té době jiné zastoupení. Kašna se sochou lva v Mostě Renesanční ozdoba 1. náměstí Kašnu zhotovil Vincenc Petrasch (Petráš) z oseckého pís- kovce. Pojal ji jako osmistěn posazený na třech schodišť- ních stupních. Umístěna byla před severním průčelím radnice ve starém Mostě. V roce 1729 k ní přibyla socha českého lva vztyčeného na zadních nohách a předními tlapami přidržujícího kartuši se znakem města. Lev se vypíná na kamenném sloupu zdobeném akantovými listy a rozetami, se čtyřmi lvími hlavami jako chrliči vody na nárožích. Jejím autorem byl známý so- chař Jan Adam Dietz z Jezeří. Když se v roce 1881 bourala renesanční radnice, dotkly se úpravy i kašny. Byla částečně přetvořena a plastiku lva nahradila fontána s kovovými mísami (lví socha spočinula v muzeu). V průběhu 20. století pak kašna často měnila svoje místo (stála na 1. náměstí, ve spodní části 2. náměstí, uprostřed panelové zástavby na tržnici v novém Mostě). Dnes pa- mátka, opět se sochou majestátního lva, zaujímá místo v centru města, které je jí hodno. Kašna je od roku 1999 ozdobou 1. náměstí. Morový sloup na 1. náměstí, foto: R. D. Štekbauer Kašna na 1. náměstí, foto: L. Prošek

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km NOVÁ ŠKODA SCALA Dostane vás. Dál. novascala.cz Vsaďte na jistotu se zcela novým modelem ŠKODA SCALA Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost inspirovanou vozy vyšší třídy. Vautomobilu, který je vybaven systémem tísňového volání, až 13 asistenčními systémy a navíc až 9 airbagy, se budete cítit opravdu bezpečně. FRONT ASSIST KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE SIDE ASSIST Samočinné a nouzové brzdění Důraz na bezpečnost posádky Asistent změny jízdního pruhu Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: již od Kč 369 900 AUTO ŠTĚPÁNEK a.s. Dolnoměcholupská 214 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: 242 428 344 prodej@auto-stepanek.cz www.auto-stepanek.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

222 703 903* 0900 600 109 906 509 109 * VOLEJTE LEVNĚJI S PŘEDPLACENÝM KREDITEM! VÍCE NA WWW.ORISIO.CZ/LEVNE Hovorné na číslo 906 509 109 je 50Kč/min vč. DPH. max. délka hovoru 24 min. Poskytuje Můj svět, s.r.o., Kolovratská 1, Praha. ORISIO OSUDOVÁ CESTA K LÁSCE www.orisio.cz P ro fe s i o n á l n í vě š t í r n u Vo l e j t e příběh ze života Petr vystoupil ze slunečního svitu a kráčel mlčky ke mně. Ještě omámena ranním sněním se nezmáhám na slovo, jen ho sleduji, jak si sedá ke mně na postel. Ve tváři má napjatý, těžce čitelný výraz. „Prodloužila sis lázeňský víkend kvůli mně?“ říká se škodolibým úsměvem a tvář se mu rozjasňuje. Šibalsky mě políbí a pak nečekaně zapíská. V tom se do pokoje vřítí jeho pes a skočí za námi do postele. „Představuji ti svého psa Teda“, říká a poplácává ho po boku. „Tak to nakonec dopad- lo dobře a ex-přítelkyně ti psa vrátila?“ ptám se a přikrývám se stydlivě peřinou. „Nebylo to jednoduché“, zvážněl Petr a pokračoval, „když jsem si pro Teda přijel, zamkla dveře a klíče vyhodila oknem ven.“ Zhluboka se nadechl a pokračoval: „Za- chránila mě tvoje kartářka. Volal jsem ji ještě v autě a její informace mi pomoh- ly mou ex-přítelkyni přesvědčit, že nejsem ta pravá partie pro ní.“ „A ptal ses kartářky taky na mě?“ špitnu a přitahuji si peřinu až k bradě.„Ne, tebe si rád poznám důkladně sám“ odpoví Petr a ne- zůstává jen u slov...

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Textilní taška IntoTheWild se zajícem Melaminový tác IntoTheWild se zajícem Kuchyňská zástěra IntoTheWild se zajícem Porcelánový hrnek IntoTheWild se zajícem Kuchyňská utěrka IntoTheWild se zajícem praktické dekorace a dárky +420 722 255 450 | www.shop-dekor.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Kód: platnost do: Kód: platnost do: Nechť si každý vybere sám, co se mu líbí! Dárkovým poukazem nikdy nic nezkazíte. Dárkové poukazy můžete vybírat v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč, 5000 Kč a 10 000 Kč. Pro aktivaci dárkového poukazu stačí navštívit e-shop www.shop-dekor.cz a zakoupit dárkový poukaz podle vybrané hodnoty. Po zaplacení dárkového poukazu vám přijde unikátní kód, který si sami doplníte do příslušné kolonky společně se splatností a s hodnotou, kterou jste zakoupili. Vybrali jste si jinou barvu dárkového poukazu? Nevadí, pošleme vám ho elektronicky a vy si ho můžete vytisknout na vaší tiskárně. Pokud budete mít zvláštní přání, stačí zavolat na telefonní číslo 722 255 450, nebo napsat e-mail na: info@shop-dekor.cz a domluvit se. Nevíte si rady s výběrem vhodného dárku? Váš e-shop s praktickými dekoracemi a dárky www.shop-dekor.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

CARI MORA THOMAS HARRIS Přeložil Martin Urban, 298 Kč Cari Mora uprchla před válkou v rodné zemi do USA a teď se stará o luxusní sídlo přímo na slavné pláži Miami Beach. Nemá tušení, že pod domem je ukryto půl tuny ryzího zlata. To se však dozví Hans-Peter Schneider, který po něm slídí už roky, a zdaleka není sám. Krásná Cari stojí to- muto úchylnému zločinci v cestě a jejich střet, po němž zůstane celá řádka mrtvol, je nevyhnutelný.Tvůrce Hannibala Lecte- ra přichází s románem o zlu, nenasytnosti a temných obsesích. 1793 – VLK A DRÁB NIKLAS NATT OCH DAG Přeložila Romana Švachová, 398 Kč V páchnoucích vodách jezera se najde mrtvola bez rukou a nohou, zohavená k nepoznání.Vyšetřovatelé se brzy zamotají do sítě temných tajemství a bezedného zla, do sítě, jejíž vlákna sahají až do nej- vyšších vrstev stockholmské společnos- ti. Očima čtyř vypravěčů nahlédneme pod napudrovaný a omalovaný povrch Stockholmu na konci 18. století, pod nímž se objeví děsivá, ale fascinující realita. Zacpěte si nos, otevřete oči a ponořte se do stoky zločinu! VAŘIT MEDVĚDA MIKAEL NIEMI Přeložil Zbyněk Černík, 358 Kč V létě roku 1852 se z vesnice uprostřed hlubokých lesů v severním Švédsku za- čaly ztrácet mladé dívky. Jedna je nale- zena mrtvá, jiná těžce poraněná. Místní rychtář má podezření, že v okolí se po- tuluje krvežíznivý medvěd, a vypíše na jeho ulovení odměnu. Ale mrtvou dívku našel pastor Laestadius (sku- tečná historická postava) a ten má jiný názor: podle něho násilí páchá mnohem krutější bestie, která chodí po dvou nohou. NAPSÁNO KRVÍ LAYTON GREEN Přeložila Klára Kolinská, 348 Kč Detektiv Joe„Kazatel“ Everson se v práci nervově zhroutí, opustí oddělení vražd v Atlantě a vrátí se domů na malé město. Ale jako na potvoru, i tady někdo začne vraždit a Kazatel odhalí, že vrah se inspi- ruje klasiky světové literatury. S pomocí Ariany Haleové, studentky práv a kniho- molky, pátrá uvnitř místní spisovatelské komunity. Oba čelí inteligentnímu, sečtě- lému zabijákovi, jehož mozek je stejně tak výkonný, jako zvrhlý. A oba mohou být jeho příštím cílem... EROTICKÉ PŘÍBĚHY PRO INDICKÉ VDOVY BALLI KAUR JASWALOVÁ Přeložila Jitka Jelínková, 298 Kč Po smrti otce rodinná finanční situace donutí Nikki přijmout místo vyučující v sikhské čtvrti na londýnském předměstí. Než se naděje, stojí před skupinou sikh- ských vdov, které se touží naučit anglicky, a ne tvůrčímu psaní, jak původně před- pokládala. Prostředníkem se ženám stane erotická kniha, díky níž postupně odhalují své fantazie, tajemství i vzpomínky. Barvi- tý, dojemný i zábavný příběh z prostředí londýnské sikhské komunity. ZAKLÍNÁNÍSVĚTLA VICTORIA SCHWABOVÁ Přeložil Lukáš Houdek, 498 Kč Třetí díl fantasy o paralelních Londýnech. Osud našich oblíbených hrdinů se koneč- ně naplňuje. Kdo klesne a kdo povstane? Křehká rovnováha mezi barevnými Londýny je nebezpečně narušena a hrozí tu vznik Londýna nového, který ostatní města uvrhne do zkázy. Záleží na Kellovi, jestli si dokáže udržet své magické schopnosti, a samozřejmě i na Lile Bardové, která se sice také ledacos naučila, ale její divoká magie není nebezpečná jen pro ostatní, ale i pro ni samotnou. TO JE NÁPAD! ÚŽASNÉ OBJEVY A VYNÁLEZY, ZA KTERÉ VDĚČÍME ŽENÁM OWEN O´DOHERTY Přeložila Viola Somogyi, 248 Kč Mnoho věcí, které dnes považujeme za samozřejmé, objevily, vynalezly a navrhly ženy. Od štěpení jádra atomu po akvári- um, od pulsaru po nášlapný odpadkový koš, od brzdových destiček po jedno- rázové pleny, od orbitální rakety po filtr na kávu… Části z nich se za jejich práci dostalo významných ocenění, zatímco jiné byly přehlíženy, upadly v zapomnění nebo si jejich myšlenky přivlastnil někdo jiný.Tedy neváhej- te, čtěte a nechte se inspirovat! KLUK ODNIKUD KATHERINE MARSHOVÁ Přeložila Petra Johana Poncarová, 348 Kč Ahmed prchá s otcem před válkou v jeho vlasti. Po riskantní plavbě přes moře se ocitá v Bru- selu, sám, bez peněz a bez dokladů. Po zku- šenosti s pašeráky lidí nikomu nedůvěřuje, ukrývá se ve vile a pomalu ztrácí naději. Pak se seznámí s Maxem, třináctiletým Ameri- čanem, který je také osamělý: francouzsky se teprve učí, těžko si hledá kamarády a navíc se stal terčem šikany. Když pomůže Ahmedovi, aby v Bruselu mohl zůstat, začíná se Maxův pocit, že je k ničemu, pomalu rozplývat… KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ WWW.ARGO.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

96/ / www.inspirati.cz kamenná dýha VAŘÍME S OLOMOUCKÝMI TVARŮŽKY Podzim je ideálním obdobím pro vaření ze sezónních potravin. Zářivě oranžové dýně na vás pomrkávají na zahrádkách, brambory a jablka dostanete na všech farmářských trzích. Tyto plody štědré podzimní úrody jsme spojili s Olomouckými tvarůžky a vy posuďte, jak si spolu rozumějí. Inspiraci jsme čerpali z obou tvarůžkových kuchařek, které prodáváme v našich podnikových prodejnách v Lošticích, Brně, Olomouci a Ostravě. Všechny recepty využívají jedinečných vlastností Olomouckých tvarůžků, což je hlavně nízký obsahu tuku – jen 0,4 %, nízká energetická hodnota a vysoký obsah bílkovin a minerálů. Přejeme vám dobrou chuť! • 150 g Olomouckých tvarůžků • 800 g brambor • 1 vejce, česnek • polohrubá mouka dle potřeby • sůl, pepř, majoránka • 1/2 lžičky jedlé sody 1. Brambory i tvarůžky nastrouháme. 2. Přidáme česnek utřený se solí, vejce, mouku a koření. 3. Nakonec do směsi zamícháme jedlou sodu. 4. Z takto vzniklého těsta smažíme v oleji jednotlivé bramboráčky. 5. Podáváme s kysaným zelím. BRAMBORÁK S INOVACÍ recepty 96/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

• 100 g Olomouckých tvarůžků • 1 kg mletého krůtího masa • polovina dýně hokkaido • 2 červené cibule • 2 lžíce olivového oleje • 3 lžíce rajčatového pyré • hrst čerstvých bylinek (dobře se hodí tymián, saturejka, hladkolistá petržel, šalvěj) • sůl a pepř 1. Cibuli na měsíčky nechte zesklovatět na rozehřátém olivovém oleji. 2. Přidejte mleté maso, nasekané bylinky a rajčatové pyré, osolte a opepřete a nechte dusit doměkka. 3. Z neoloupané dýně vydlabejte semínka a nakrájejte ji na cca 1 až 2 cm silné plátky. 4. Zapékací misku vymažte olejem a dno vyložte polovinou dýňových plátků, na ně pak dejte vrstvu dušeného masa a jako vrchní vrstvu přidejte zbytek dýně. 5. Pekáč vložte do vyhřáté trouby a pečte 45 minut při teplotě 200 °C. 6. Zhruba 10 minut před koncem pečení posypejte nasekanými tvarůžky a vraťte do trouby na dopečení. www.tvaruzky.cz • 150 g Olomouckých tvarůžků • balíček listového těsta • 100 g šunky • 1 vejce na potření 1. Listové těsto rozválíme na asi 5 mm silnou placku, tu poklademe šunkou, na ni rozložíme tvarůžky podélně rozkrojené na plátky a úhledně zabalíme. 2. Závin položíme na plech pokrytý pečicím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme v rozpálené troubě. Lze podávat teplý i studený. Více receptů na: ŠTRÚDL TROCHU JINAK BYLINKOVÁ DÝNĚ ZAPEČENÁ S TVARŮŽKY A MLETÝM MASEM www.inspirati.cz / /97

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

98/ / www.inspirati.cz zdraví Vyrábí hormony, které toto vše zajišťují. Pro její správnou funkci je nutná správná výživa, a tou je v první řadě jód. Nejlepší forma jódu je forma organická, molekulární, která zaručí správný metabolismus. Péče o vzhled a krásu je dnes neodmyslitelnou sou- částí našeho života, často více než péče o zdraví. Zdraví a krása však navzájem souvisejí, náš zevněj- šek je nezřídka ukazatelem našeho zdravotního stavu. Pro- to bychom se při naší každodenní péči neměli soustředit jen na maskování nedostatků, ale pátrat po příčinách jejich vzniku a možnostech, jak je co nejefektivněji odstranit. Mezi nejčastější onemocnění, která se manifestují vnějšími projevy, patří onemocnění štítné žlázy. SNÍŽENÁ FUNK- CE (HYPOFUNKCE) ŠTÍTNÉ ŽLÁZY se může projevit přibíráním na váze či suchou a šupinatou pokožkou. Ženy trpící tímto onemocněním mívají i výrazně zhoršenou kva- litu vlasů a nehtů. Snížená funkce štítné žlázy se může pro- GENERÁLNÍm ŘEDITELem NAŠÍ ENERGIE, KRÁSY, DUŠEVNÍ POHODYA ZDRAVÍ je štítná žláza jevit také otoky v obličeji a na rukou. Úzce také souvisí i s depresivními stavy. Štítnou žlázu však může postihnout i opačný problém, a to ZVÝŠENÁ FUNKCE (HYPERFUNKCE). Člověk trpící hyperfunkcí například hubne, přestože nezměnil své stravovací návyky. Charakteristické jsou i „vystouplé“ oči, vypadávání vlasů a měknutí nehtů. Jako mnoho jiných onemocnění i hyperfunkce štítné žlázy negativně ovlivňuje psychický stav člověka. Pokud jste si na svém zevnějšku všimli nežádoucí změny, nevysvětlitelně jste zhubli nebo přibrali, kvalita vaší po- kožky, vlasů či nehtů se výrazně zhoršila, příčinou může být i porucha funkce štítné žlázy. Aby štítná žláza fungo- vala správně, je nutné zajistit její potřebnou výživu, kterou je JÓD. Štítná žláza totiž doslova „žije“ z jódu. I zde je však mimořádně důležité umět si správně vybrat. Ve větši- ně produktů obsahujících jód se nachází jód v anorganické formě, která může být pro člověka nebezpečná. Naopak, ORGANICKÁ forma jódu je lidským tělem velmi dobře přijímána. Je to účinná a bezpečná forma jódu, podporující zdraví člověka v každém věku. Výbornou zprávou je, že se slovenským odborníkům po- dařilo vyvinout produkty Joda ORGANIKA s organickou formou jódu v dýňovém a lněném oleji a také ve formě KAPSLÍ pro snadnější užívání. Tyto certifikované a kli- nicky zkoušené produkty jsou vhodné i pro těhotné a kojí- cí ženy. Starat se o svůj vzhled a krásu je skvělé. Nezapo- mínejme však, že dopřát si tu správnou výživu zevnitř je obzvláště důležité. Zdraví a krása totiž kráčí ruku v ruce. Více na www.lecivapyramida.cz Připravila: Helena Ž.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

Chcete mít každého čtvrt roku Kosteleckého lázeňáka ve schránce a ZDARMA? Pošlete SMS ve tvaru „lázeňák do schránky, jméno, adresa, psč“ na telefon 777 914 855 nebo totéž zašlete e-mailem na info@hotel-kostelec.cz. Můžete se na nás obrátit kdykoli na tel. 577 152 159 nebo poštou na adrese Lázně Kostelec u Zlína, Kostelec 493, 763 14 Zlín. Náš časopis najdete také na www.hotelkostelec.cz. ViåHQtþWHQiĜL SĜLFKi]tPHRSČWVSUDYLGHOQRXGiYNRXLQIRUPDFt]Oi]QtY.RV- WHOFLX=OtQDNGHY\XåtYiPHMHGQ\]QHMVLOQČMãtFKVLUQêFKSUDPHQĤ NOpþEČEROHVWtNORXEĤ]DGDSiWHĜHDOHWDNpNOpþEČNRåQtFKRQH- PRFQČQt 9SĜtMHPQpPSURVWĜHGtQDEt]tPHWUDGLþQtSURFHGXU\DOHLW\PRGHU- QtNWHUpY\FKi]HMt]H]NXãHQRVWtQDãLFKSĜHGNĤLVWDUêFKY\VSČOêFK FLYLOL]DFt %RQXVHP N OpþEČ D UHOD[DFL Y QDãLFK Oi]QtFK MH L PRåQRVW YêOHWĤ GRRNROtYPDJLFNpKRUQDWpNUDMLQČNWHUiVHYNDåGpURþQtGREČSĜHG- VWDYXMHYMLQpPKiYXDLYREGREtEDEtKROpWDDSRG]LPXPiFRQD- EtGQRXW%DEtOpWRPČQtNDåGêPGQHPEDUHYQRVWRNROQtNUDMLQ\NWHUi WDNY\Et]tNSURFKi]NiPDYêOHWĤPSRDEVROYRYiQtSURFHGXU9]iĜt VLMHãWČGRV\WRVWLPĤåHWHXåtYDWNRXSHOHYHY\KĜtYDQêFKED]pQHFK DVDPR]ĜHMPČLYHQNRYQtYtĜLYN\NWHUpMVRXYSURYR]XSRFHOêURN 9GQHãQtPþtVOHVHYUXEULFHÄ/LGp]Oi]Qt³GR]YtWHMDNêPYiãQtP SURSDGODQDãHPDQDåHUNDYROQRþDVRYêFKDNWLYLWSĜLQiãtPHRKOpGQXWt ]DQiYãWČYRX-LWN\$VWHURYpD+DQ\ýtåNRYp3ĜHþtVWVLPĤåHWHUR]- KRYRUVOi]HĖVNêPOpNDĜHPWHQWRNUiWVHGR]YtWHMDNOpþtPHDWRSLFNê HN]pP=DEURXVLWVQiPLPĤåHWHLQDJUHHQGRþWHWHVHREHQH¿þQtP WXUQDMLQDNWHUpPVHNDåGRURþQČSRGtOtPH %XGHPHUiGLNG\åSURYiVEXGHQDãHQDEtGNDLQVSLUDFtNDPMHWUHOD- [RYDWQHERWLSHPQDYiQRþQtGiUHNSURYDãHEOt]Np 7ČãtPHVHQDYDãLQiYãWČYXDĢXåNQiPSĜLMHGHWHQDQČNWHUê]OpþHE- QêFKþLUHOD[DþQtFKSURJUDPĤQHERXQiVEXGHWHWUiYLWGRYROHQRX Jiří Fadler, obchodní ředitel Lázní Kostelec u Zlína 1HMNUiVQČMãt MHYOi]QtFK EDEtOpWR $VWHURYiVýtåNRYRX SREDYLO\Oi]HĖiN\ Talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové „Mládí nevyprchej“ pobavila začátkem července návštěvníky lázní. Na přetřes přišly historky ze soukromí o jejich láskách, o tom, jak si udržet mládí, a o životě. Více uvnitř listu. Obě dámy zavítají do kosteleckých lázní ještě letos na podzim.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN 2 lidé z lázní TIRÁŽ. Vydavatel: Lázně Kostelec u Zlína, spol. s r. o. Ɣ Adresa: Kostelec 493, 763 14 Zlín 12 Ɣ Tel.: 577 152 159 Ɣ e-mail: info@hotel-kostelec.cz Ɣ www.hotelkostelec.cz ƔEvidenční číslo: MK ČR 20960 Ɣ Vychází čtvrtletně Ɣ Foto: Dominik Bachůrek, Barbora Šindelková, archiv Lázní Kostelec u Zlína, Michaela Zavagyelová ƔToto číslo bylo vydáno v srpnu 2019 0DQDåHUND%DUERUDâLQGHONRYi VNRVWHOHFNêFKOi]QtPiSĜtMHPQiDXVPČ- YDYi %DUERUD âLQGHONRYi QD VWDURVWL YROQêþDVKRVWĤDJROIRYêNOXE3URQiYãWČY- QtN\Oi]QtSĜLSUDYXMHQHMUĤ]QČMãtSURJUDP\ DDNWLYLW\DDNWLYQtMHWDNpYHVYpPYROQpP þDVH-HMtYHONRXYiãQtMHÀLUWWDQHFDMtGOR 7DQHFNWHUêPVH]DEêYiWHQHQtOHGDMDNê MGHRÀLUWGDQFH2GYR]HQpRGVORYDÀLUWR- YDW&RWRYODVWQČMH]DWDQHF" -HWRXQLNiWQtWDQHþQtVW\O7HFKQLNXWRKRWR WDQFHGRWiKODNGRNRQDORVWL.OiUD6ODQLQRYi PDMLWHONDRORPRXFNpKRWDQHþQtKR\'DQFH$UW 6WXGLR -H]Gt ]D Qt NOLHQWN\ ] FHOp 0RUDY\ =iNODGÀLUWGDQFHY\FKi]t]SROHGDQFHWHG\ ] WDQFH X W\þH -H WR QČFR PH]L NDEDUHWHP DEXUOHVNRX9åiGQpPSĜtSDGČWRQHQtVWULS- Wê]DOHMHWRWDQHFNWHUê]GĤUD]ĖXMHåHQVNRVW DODGQRVWSRK\EX7DQþLWKRPĤåHNGRNROLY EH] RPH]HQt YČNX ]YOiGQH KR NDåGi åHQD DNDåGiVLSĜLQČPPXVtSĜLSDGDWNUiVQi-HWR YSRGVWDWČWDQHFVUĤ]QêPLUHNYL]LWDPL 6MDNêPL" 1DSĜtNODGVåLGOtNORERXNHPVUXNDYLþNDPL QHERVGHãWQtNHP7DQþLO\MVPHLVYHONêPL J\PQDVWLFNêPLPtþLQHERVNUDYDWRX.UHD- WLYLWČVHPH]HQHNODGRX 7R]QtVH[\DVP\VOQČ -HWROHKFHVP\VOQpDOHQHSUR]UD]XMHDQHRG- KDOXMHVHSĜLWDQFLYtFQHåMHQXWQp -DNMVWHVHNWRPXWRWDQFLGRVWDOD" =DþDODKRWDQþLWPRMHVHVWUDDY\SUiYČODPL MDNPiVNYČORXOHNWRUNX3DNPČVHVWUDRVOR- YLODDE\FKPRGHURYDODMHGQXWDQHþQtDNDGH- PLLÀLUWGDQFHDSĜLWpWRSUiFLPČWHQWDQHF RVORYLODĜHNODMVHPVLåHKRFKFLWDNpXPČW 1DGFKORPČWRRGSUYQtKRGLQ\ -DNGORXKRXåWDQþtWH" 7Hć VH WRPX YČQXML NYĤOL SUiFL PpQČ DOH ]KUXEDþW\ĜLSČWURNĤ 0iWHQČMDNiY\VWRXSHQt" 0iPH.DåGêURNYOLVWRSDGXNG\åVHVODYt QDUR]HQLQ\WDQHþQtKRVWXGLD\'DQFH$UWNRQi VHYHONiWDQHþQtDNDGHPLHNGHDEVROYHQWN\ NXU]XWDQþtQDFYLþHQpFKRUHRJUD¿H9\VWRX- SHQtMHSURIHVLRQiOQtLNG\åVHWDQFLYČQXMt åHQ\MHQYHVYpPYROQX7DKOHDNFHVHUR]UĤV- Wi]PDOpNOXERYp]iOHåLWRVWLGRYHONêFKUR]- PČUĤ9ORQLMLQDYãWtYLO\þW\ĜLVWRYN\GLYiNĤ 9åG\VHWDQHþQtDNDGHPLLVQDåtPHR]YOiãWQLW WDQHþQtPLDKXGHEQtPLKRVW\1DSĜtNODGYORQL Y\VWXSRYDOD2OJD/RXQRYi=StYDODDDEVRO- YHQWN\NXU]XVLNWRPXQDFYLþLO\FKRUHRJUD¿L 2OJD/RXQRYiVHYČQXMHWDQFLLY]GXãQpDN- UREDFLLWDNåHY\VWRXSLODWDNp]DYČãHQiYNUX- KXDGRWRKR]StYDOD-HQHXYČĜLWHOQi/HWRV QDSRG]LPQiVþHNiGDOãtURþQtNYNUiVQpP ViOHY\'RPČ83DUNXY2ORPRXFL2åLYHQtP EXGRX WHQWRNUiW  WDQHþQLFH EXUOHVTXH 7RWR VH[\Y\VWRXSHQtSĜHGVWDYXMHNUiVXåHQVNpKR WČODåHQVNêãDUPDYWLS 9\VDPDWDNpY\VWXSXMHWHQDDNDGHPLL" 1DDNFtFKQHY\VWXSXML7DQþtPSURYODVWQtUD- GRVWDQHPiPSRWĜHEXMtWQDSyGLXP&tWtP VHSHYQČMãtWDN]YDQČY]iNXOLVtGČOiPWRWLå SURGXNþQtFHOpDNFH7DQþtPKODYQČQDKRGL- QiFK$WHQWRVP\VOQêNUiVQêWDQHFRFHĖXMt SiQRYpYVRXNURPt 9DãtGDOãtYHONRXYiãQtMHYDĜHQt1DFRVH VSHFLDOL]XMHWH" 1HMUDGČML REMHYXML VYČWRYRX NXFK\QL 6WUDã- QČUiGDH[SHULPHQWXMLVQRYêPLVXURYLQDPL DVMtGOHPNWHUpMVHPMHãWČQHMHGOD -DNVHGRVWiYiWHNUHFHSWĤP" 3ĜLFHVWRYiQt$OHWĜHEDVXVKLMVHPVHQDXþLOD GČODWVDPDSRGOHQiYRGĤ]LQWHUQHWXDWHSUYH SRWRPMVHPãODQDVXVKLNXU]-LQDNVWUDãQČ PČEDYt$VLHPLOXMLWKDMVNRXNXFK\QL3ĜHV OpWR SUHIHUXML OHKNRX LWDOVNRX D REþDV UiGD ]DEURXVtPGRPH[LFNp.G\åFK\VWiPQČFR VODYQRVWQtKR±WDN]YROtPIUDQFRX]VNRXFRå MHNUiORYQDYãHFKNXFK\Qt Lidé z lázní Barbora Šindelková má spoustu zálib. Jednou z nich je flirt dance.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN lidé z lázní 3 Ä0RMHYiãQČMVRXWDQHFDMtGOR³ 0iWHQČMDNp]iVDG\FRVHYDĜHQtWêþH" 2EHFQČ QHPiP UiGD NG\å VH UHFHSW\ SĜL- ]SĤVREXMt\'ĤOHåLWpMHSRXåtYDWNYDOLWQtVX- URYLQ\ 7ĜHED GČODW WLUDPLVX V RULJLQiOQtP LWDOVNêPPDVFDUSRQHDQHQDKUD]RYDWKRSR- PD]iQNRYêPPiVOHP3RNXGWHG\QČFRYD- ĜtPVKiQtPYHVSHFLDOL]RYDQêFKREFKRGHFK VXURYLQ\NWHUpMVRXSURW\UHFHSW\SRWĜHED $E\ WR PČOR WX FKXĢ NWHURX Pi RULJLQiOQt UHFHSWWpGDQp]HPČ 7DNåHGDOãt]iOLERXMHFHVWRYiQt" 7HćMVHPE\ODYěHFNXNGHMVPHRFKXWQi- YDOLĜHFNpVSHFLDOLW\1HGiYQRPČXFKYiWLOR 6ORYLQVNR/iNiPČ9LHWQDPD7KDMVNRFRå MVRXPRMHFHVWRYDWHOVNpVQ\DFtOH -DNpMVWHMHGODQHM]DMtPDYČMãtMtGOR" 1HMH[RWLþWČMãtMtGOR"8UþLWČIHUPHQWRYDQiþtQ- VNiþHUQiYHMFH-HGQiVHRþtQVNRXGHOLNDWHVX 3ĜtãHUQČWRSiFKQHQHY\SDGiWRYiEQȱEtOHN MHþHUQêMHWRYODVWQČV\URYpYHMFHNWHUp]UD- MHWêGQ\YSRSHOX$OHMHWRGHOLNDWHVD-HGOD MVHPWDNp~VWĜLFHDOHW\PČDåWDNQHRVORYLO\ %DYtPČH[SHULPHQWRYDW7ĜHEDMHGQRXMVPH SĜHNYDSLOLVSDUWRXSĜiWHOQDãHKR]QiPpKR± IDUiĜH=ELJQLHZD&]HQGOLND$MiWDPXYDĜLOD WKDMVNRXSROpYNX7RP

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN 4 aktuálně %DEtOpWRVLYOi]QtFKXåLMHWH,VRYHUDOHP &HOpWR]DþDORQHYLQQČ*ULORYiQtSURVNX- SLQNX ÄEDE³ Y QHMOHSãtP YČNX YH YtVFH NRXVHN]D=OtQHPVHMHYLORGREĜH7HG\QHåMHG- QD]SĜtWRPQêFKGDP]DþDODY\SUiYČWVYpSĜt- EČK\3RVOHGQtNWHUêMVHP]YOiGODE\ORWRP MDNVLNXSRYDODRYHUDOâODGRREFKRGX0ČOL WDP UĤåRYê RYHUDO DOH QHE\O Mt SURWRåH Pi PRFGORXKpWČOR7\WRYČW\RSDNRYDODQHMPpQČ ãHVWNUiW PČQLOD MHQ EDUYX RYHUDOX MHKR FHQX D ]GĤUD]ĖRYDOD åH Pi GORXKp WČOR 3ĜtWRPQt E\OLSĜtEČKHPVWHMQČMDNRMi]FHODSDUDO\]RYi- QL6QDåLODMVHPVH]DSDPDWRYDWEDUY\DFHQ\ SRNXGE\VHPČORMHGQDWRQČMDNêWHVWSDPČWL $GRXIDODYSRLQWXVWHMQČMDNRRVWDWQtSRVOX- FKDþL7DE\ODåHQDNRQHFREMHYLODRYHUDONWH- UêMtVHGODOHYDGLOMt]LS.G\åSĜLãODGRPĤ QDSDGORMLåHWHQ]LSSĜHãLMH9REFKRGČDOHXå RYHUDOQHPČOL.RQHFMHMtKRY\SUiYČQt 3RWRPWRSĜtEČKXMVHPVHãODQDFKYtOLSURMtW VFtOHPQDþHUSDW]WUDFHQRXHQHUJLLD]DEORXGL- ODMVHPDåGR=OtQD7DPMVHPVLGDODYEDUX SiU GULQNĤ SDN MVHP Y REFKRGČ Y\]NRXãHOD ãHVWRYHUDOĤ9MHGQRP]QLFKMVHPVHYUiWLOD QDJULORYiQtDGDOãtFKSČWMVHPPČODYWDãFH 0XVtP SRGRWNQRXW åH QHPiP GORXKp WČOR 9\VtOHQi]GDOãtFKSĜtEČKĤRQpGiP\MVHPVH DVL ]D KRGLQX VEDOLOD D SĜHVXQXOD QD SiU GQt QDþHUSDWHQHUJLLGRNRVWHOHFNêFKOi]Qt7\MVRX WDNpX=OtQDDREMHYLODMVHPMHSĜLRGSRþLQNRYp SURFKi]FHNYĤOLWRPXRYHUDOX %\ODWRVNYČOiYROED7HG\W\Oi]QČQD]DþiWNX EDEtKROpWD%DO]iPQDPRMHQHUY\LSURPRMH WČOR6YOpNODMVHPRYHUDO±PLPRFKRGHPVWUDã- QČQHSUDNWLFNiYČF±DY\]NRXãHODY\KĜtYDQp ED]pQ\ 7\ MVRX RWHYĜHQp RG NYČWQD GR ]iĜt DYRGDYQLFKMHWHSOiNROHPVWXSĖĤ&HOVLD 5HOD[MVHPVLGRSĜiODLYHYHQNRYQtFKYtĜLY- NiFKNWHUpMVRXNGLVSR]LFLSRFHOêURN3RKOHG QD RNROQt NRSHþN\ XNOLGĖXMH D YH YtĜLYFH VH NUiVQČSRYtGiVRVWDWQtPLQiYãWČYQtN\ .G\åMVHPVLSDNYUHFHSFLGRPORXYDODSURFH- GXU\SURãODNROHPPČåHQDVHVOXãLYêPUĤåR- YêPRYHUDOHP0tUQČPLFXNORYRNX2EMHG- QDODMVHPVLXKOLþLWRXNRXSHOSURWRåHWDPi DQWLVWUHVRYê ~þLQHN 3RWRP MVHP VL Y\EtUDOD ]  GUXKĤ NRXSHOt NWHUp Y\XåtYDMt VtOX QHM- VLOQČMãtFKVLUQêFKSUDPHQĤYýHVNpUHSXEOLFH 9ROEDWRQHE\ODVQDGQi7ĜHEDRYHVQiNRXSHO ]NOLGĖXMHXQDYHQêRUJDQLVPXVDSRVLOXMHQHU- YRYRX VRXVWDYX FRå E\ VH PL KRGLOR 1HER WDNRYi NRXSHO V SĜtVDGRX YRQQêFK VLOLF Pi UHJHQHUDþQtDVWLPXODþQt~þLQN\FRåE\VHPL WDNpKRGLOR1DNRQHFMVHP]YROLOD.QHLSSRYX PHGXĖNRYRXNRXSHODGRXIDODåHPLPHGXĖ- NDSRPĤåHQDMtW]WUDFHQRXURYQRYiKX3RPiKi WRWLåSĜL~]NRVWLGHSUHVtFKDEROHVWHFKKODY\ &RVHWêþHPDViåtYROEDE\ODMDVQi±LQGLF- NiPDViåKODY\SURWRåHSĜLWpWRSURFHGXĜHVH XYROĖXMHYHONpPQRåVWYtHQGRU¿QĤNWHUp]OHS- ãXMtQiODGX$NWRPXVNRĜLFRYRXPDViåDWR QHMHQNYĤOLYĤQLWRKRWRNRĜHQtDOHKODYQČSUR- WRåHVNRĜLFHSRGSRUXMHþLQQRVWPR]NXDWR MVHPSRWĜHERYDOD -H ]YOiãWQt åH WpPČĜ YãHFKQ\ ]iEDO\ NWHUp YOi]QtFKPĤåHWHDEVROYRYDWQDYR]XMtDWPRVIp- UXEDEtKROpWD-H]QLFKFtWLWVOXQFHYĤQČDEDU- Y\SRPDOXVH]EDUYXMtFtKROLVWt3RVXćWHVDPL± ]iEDOVNRNRVRYêPROHMHPYþHOtPYRVNHPþL MDORYFRYê]iEDOVUDN\WQtNHP1DNRQHFMVHP VLGDODãYHVWNRYê]iEDONWHUêMHYKRGQêSUR SOHĢWUStFtNDåGRGHQQtPVWUHVHP$MDNMVHPUH- OD[RYDODSĜL]iEDOXVYĤQtãYHVWHNSĜHGVWDYRYD- ODMVHPVLMHPQpSDYXþLQN\Y]QiãHMtFtVHPH]L YČWYHPLãYHVWN\NWHUpOLGHPSĜLSRPtQDO\ãHGp ÄEDEVNp³YODV\DRGWXG]DþDOLSR]GQtOpWRQD]ê- YDWEDEtPOpWHP3R]iEDOXMVHPVHãODQDSRNRM SĜHYOpFLGRMLQpKRRYHUDOX1RFR-VRXOHWRV QDVFpQČ$QDNRQHFVLMH]DPLOXMHWH Život lázeňský – to jsou masáže, koupele a povídání s dalšími lázeňáky.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN aktuálně 5 $VWHURYiVýtåNRYRXSREDYLO\Oi]HĖiN\ 3ĜLWDONVKRZ-LWN\$VWHURYpD+DQN\ýtåNRYpÄ0OiGt QHY\SUFKHM³VH]DþiWNHPþHUYHQFHVNYČOHEDYLOLOi]HĖ- ãWtKRVWpYNRVWHOHFNêFKOi]QtFK 1DSĜHWĜHVSĜLãO\KLVWRUN\]HVRXNURPtRMHMLFKOiVNiFKRWRP MDNVLXGUåHWPOiGtDRåLYRWČ3URWRåHQHPČO\PRFþDVXXåtWVL Oi]HĖVNpSURFHGXU\DDWPRVIpUXSĜLMHGRXREČKHUHþN\GRNRV- WHOHFNêFKOi]QtMHãWČOHWRVQDSRG]LPÄ/i]QČPČ]DXMDO\SĜH- GHYãtPVYêPXPtVWČQtPDQiGKHUQêPYêKOHGHPDJUHHQHP 2NXVLOD MVHP Wpå ~åDVQRX Oi]HĖVNRX NXFK\QL³ Y\MiGĜLOD VH -LWND$VWHURYiNþHUYHQFRYpQiYãWČYČOi]QtY.RVWHOFLX=OtQD Ä7ČãtPVHDåVLSĜLGDOãtQiYãWČYČ]DSODYXYHYHQNRYQtPED- ]pQXþLEXGXUHOD[RYDWYHYHONpYHQNRYQtYtĜLYFH8UþLWČVL ]DMGXQDNRQRSQp]iEDO\QDFHOpWČORNWHUpMVHPQLNG\QHPČ- OD³SUR]UDGLOD-LWND$VWHURYiÄ8UþLWČY\]NRXãtPHUHOD[DþQt DRPOD]RYDFtSURFHGXU\DE\RQiVYEXOYiUXQHSVDOLåHMVPH VWiUQRXFtKHUHþN\³GRGDODVHVPtFKHP+DQDýtåNRYi -DNêP]SĤVREHPEXGRXKHUHþN\WUiYLWYROQêþDVPH]LSURFH- GXUDPL".RVWHOHFNpOi]QČQDEt]HMtPRåQRVWYêOHWĤGRRNROt EOt]NRVW=OtQDDVSRXVWXVSRUWRYQtKRY\åLWtÄ&KWČODE\FKVL ]DKUiWJROI-VHPQDSURVWê]DþiWHþQtNWDNVLYH]PXWUHQpUD 9WDNNUiVQpPSURVWĜHGtWREXGHMLVWČ]iåLWHN³QDVWtQLODVYp SOiQ\-LWND$VWHURYiNWHUiWDNpUiGDUHOD[XMHSĜLþWHQtNQLK MDNQDQLSUR]UDGLODMHMtNDPDUiGND+DQDýtåNRYi $MDNWDEXGHWUiYLWþDVYOi]QtFK"Ä2EČVSRUWXMHPHYãHFKQ\ VSRUW\GČOiPHVSROX7DNåHXUþLWČEXGHPHSODYDWUiG\E\- FKRPY\]NRXãHO\VLQVWUXNWRUHPJROI5R]KRGQČVLFKFHPH Y\SĤMþLWYKRWHOXNRODDYČQRYDWVHF\NOLVWLFH]DKUDMHPHVL PLQLJROI Y\]NRXãtPH YãH FR EXGH Y NRVWHOHFNêFK Oi]QtFK PRåQp\'RQHGiYQDMVHPMH]GLODQDLQOLQHFKDOHPČODMVHP ~UD]DERKXåHOXåQDEUXVOtFKMH]GLWQHPRKX³VGČOLOD+DQD ýtåNRYiDGRGDODåHLRWRPMHMHMLFKGYRXKRGLQRYêSRĜDG Ä0OiGt QHY\SUFKHM³ Ä9\Et]tPH ]iEDYQRX IRUPRX GLYiN\ NWRPXDE\QH]OHQLYČOL³GRSOQLODKHUHþND1ČNG\VGYRMLFt YWLSQêFKKHUHþHNY\VWXSXMHMDNRKRVW]SČYDþND

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN 6 lékař radí DtN\ VYpPX XQLNiWQtPX SĜtURGQtPX OpþLYpPX]GURML±VLUQpPXSUDPHQX± MVRXNRVWHOHFNpOi]QČSĜHGXUþHQ\SĜHGHYãtP N WHUDSLL NRåQtFK RQHPRFQČQt . QHMþDV- WČML VH Y\VN\WXMtFtP SDWĜt DWRSLFNê HN]pP .WpPDWXVHRSČWY\MDGĜXMHOi]HĖVNêOpNDĜ 08\'U$OHã6NOHQiĜ 3DQHGRNWRUHFRWRMHDWRSLFNêHN]pP" $WRSLFNêHN]pPRGERUQČDWRSLFNiGHUPDWLWL- GDMHGORXKRGREp]iQČWOLYpNRåQtRQHPRFQČQt NWHUpSRVWLKXMHSĜHGHYãtPGČWLDPODGLVWYpDOH PĤåHPHVHVQtPVHWNDWLXSDFLHQWĤYHY\ããtP YČNX 6NORQ N WRPXWR RQHPRFQČQt MH GČGLþ- QêDþDVWR~]FHVRXYLVtVHVNORQHPNGDOãtP DOHUJRORJLFNêPRQHPRFQČQtPMDNRQDSĜtNODG NSUĤGXãNRYpPXDVWPDWXþLDOHUJLFNpUêPČ 1D MHKR Y]QLNX VH SRGtOt PQRKR YQLWĜQtFK DYQČMãtFKYOLYĤ8QČNWHUêFKþOHQĤWDNWRSR- VWLåHQêFKURGLQVHSĜt]QDN\DOHUJLFNpKRRQH- PRFQČQtQLNG\QHREMHYtXMLQêFKVHQDRSDN PRKRXREMHYLWGYČRQHPRFQČQtVRXþDVQČ1D- SĜtNODGHN]pPDDOHUJLFNiUêPDQHERHN]pP DDVWPD -DNpMVRXSĜtþLQ\Y]QLNXDWRSLFNpKRHN]pPX" 0ĤåH WR EêW DOHUJLH QD SRWUDYLQ\ MDNR MVRX POpNRYHMFHQHEROHSHN.GDOãtPSĜtþLQiP SDWĜtUR]WRþL]YtĜDWDSOtVQČS\O\ýDVWRYãDN SĜtþLQDY]QLNXDWRSLFNpKRHN]pPX]ĤVWiYiQH- REMDVQČQD -DNVHDWRSLFNêHN]pPSURMHYXMH" 3URMHY\ DWRSLFNpKR HN]pPX QHMVRX X YãHFK SDFLHQWĤ VWHMQp (N]pPRYi ORåLVND PRKRX PtWUĤ]QRXSRGREX0RKRXWREêWVLOQČVYČ- GtFt]DUXGOpDOHKFHVHãXStFtSORFK\YMLQêFK SĜtSDGHFKVHY\VN\WXMtVSOêYDMtFtGUREQpSX- StQN\ Då SXFKêĜN\ QHER PRNYDMtFt ]DUXGOi ORåLVNDSRVWLKXMtFtNRåQtSRYUFKYUĤ]QČYHO- NpPUR]VDKX8QČNWHUêFKSDFLHQWĤVHMHGQi RFKURQLFNpVXFKp]HVtOHQpSORFK\ãHGRUĤåRYp EDUY\VH]HVtOHQêPLGUiåNDPLYSRNRåFHDWU- YDOêPROXSRYiQtPSRYUFKX=SĤVRE\SURMHYX MVRX]iYLVOpLQDPtVWČYêVHYXHN]pPX]GDVH MHGQi R REOLþHM QHER NRQþHWLQ\ \'iOH ]iYLVt QDGUXKRWQpLQIHNFLLQWHQ]LWČãNUiEiQtQHER ]SĤVREX]HYQtKRRãHWĜRYiQt 1ČNWHĜt SDFLHQWL V DWRSLFNêP HN]pPHP PDMt SRX]HYHOPLPDOpSURMHY\±FHONRYČVXFKRX NĤåLGUREQiEČODYiROXSXMtFtVHORåLVNDYREOL- þHMLþLQDSDåtFKGUREQpSUDVNOLQ\SRGXãQtPL ODOĤþN\þLVWĜHGHPGROQtKRUWXMHPQpROXSRYi- QtNĤåHNROHPUWĤHN]pP\SUVQtFKGYRUFĤRE- ODVWLNROHPNRQHþQtNX]LPQtROXSRYiQtãSLþHN SUVWĤDFKRGLGHOVYČGČQtNĤåHSR]SRFHQtþL SRåLWtQČNWHUêFKSRWUDYLQDQiSRMĤ 9ê]QDPQRXD~þLQQRXOpþERXDWRSLFNpKRHN- ]pPXMHOi]HĖVNiOpþED -DNWDNRYiOi]HĖVNiOpþEDSUREtKi" 9/i]QtFK.RVWHOHFX=OtQDMHNYDOLWQtRVYČG- þHQêORNiOQtVLUQêSUDPHQNWHUêOpþEX~VSČã- QČSRGSRUXMH+ODYQtVRXþiVWtOpþE\MHSUiYČ VSHFLDOL]RYDQi GHUPDWRORJLFNi K\GURWHUDSLH SĜLNWHUpMHPD[LPiOQČY\XåtYiQSĜtURGQtOp- þLYê]GURMNWHUêGtN\VYpPXVORåHQtYêUD]QČ UHGXNXMHUR]VDK]iQČWXVQLåXMHSRFLWVYČGČQt DSRGUiåGČQtNĤåHSRVLOXMHLPXQLWXNĤåHSĜt- URGQt FHVWRX ]PČNþXMH YD]LYRYp VWUXNWXU\ XYROĖXMHVYDORYpNRQWUDNWXU\]OHSãXMHSURNU- YHQt ]U\FKOXMH SURFHV KRMHQt ]Y\ãXMH RGRO- QRVW NĤåH SURWL EDNWpULtP Pi SĜtURGQt DQWL DOHUJLFNêHIHNW \'R VNXSLQ\ GHUPDWRORJLFNp K\GURWHUDSLH NWHUiMHSRVN\WRYDQiIRUPRXFHONRYêFKLQGL- YLGXiOQtFK NRXSHOt SDWĜt NURPČ VLUQpKR SUD- PHQHWDNpROHMRYpNRXSHOHNWHUpRGVWUDĖXMtRG XPĜHORXNĤåLDQDSRPiKDMtREQRYRYDWSRUXãH- QRXRFKUDQQRXHSLGHUPiOQtEDULpUX /pþHEQêSURJUDPREVDKXMHNURPČVSHFLDOL]R- YDQpK\GURWHUDSLHWDNpIRWRWHUDSLL ELRODPSX LMLQpIRUP\VYČWOROpþE\

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

DDNWLYQtSURFHGXU\ MDNRQDSĜtNODGVNXSLQRYpFYLþHQtVI\]LRWHUD- SHXWHPDFYLþHQtQDSĜtVWURMtFK 1XWQiMVRXLGLHWQtRSDWĜHQt\'ĤOHåLWêMHYêEČU YKRGQêFK SRWUDYLQ 9 HOLPLQDþQtFK GLHWiFK MVRX Y\QHFKiQ\ SRWUDYLQ\ NWHUp Y\YROiYDMt DOHUJLFNpSURMHY\QDNĤåLQDSĜtNODGGLHWDEH]- POpþQiEH]OHSNRYiEH]YDMHþQi 1HPpQČ Yê]QDPQi MVRX UHåLPRYi RSDWĜHQt 9ê]QDPQRXSR]LWLYQtUROLKUDMH]PČQDSURVWĜH- GtGRPiFtKRQDSURVWĜHGtOi]HĖVNp9\ORXþHQt SUDãQpKRSURVWĜHGtVW\NVYOQRXVLORQHPVUVWt ]YtĜDWSHĜtP9Oi]QtFKMHGRGUåRYiQPD[LPiO- QČPRåQêDQWLDOHUJLFNêUHåLPWR]QDPHQiåH ]GHQHQtþDORXQČQêQiE\WHNNREHUFH]iYČV\ OĤåNRYLQ\ V SHĜtP 3RGODK\ D SRYUFK\ MVRX RPêYiQ\9KRGQiMHLVSROXSUiFHVSV\FKROR- JHPNWHUêXþtQHPRFQpMDNVHXYROQLWD]YOi- GDWVWUHV ,EČKHPOi]HĖVNpKRSRE\WXSRNUDþXMHYODVWQt ORNiOQtLFHONRYiPHGLNDPHQWy]QtWHUDSLHDWR- SLFNpKRHN]pPX &tOHPOi]HĖVNpOpþE\MH]YêãLW~þLQQRVWGORX- KRWUYDMtFt OpþE\ D Y PD[LPiOQČ PRåQp PtĜH VQtåLWUL]LNDQHåiGRXFtFK~þLQNĤNWHUpSURYi- ]HMtNRåQtRQHPRFQČQt \'ČNXMHPH]DUR]KRYRU 9Oi]QtFKOpþtWDNpDWRSLFNêHN]pP Vhodné je i skupinové cvičení, které se odehrává v lázeňských bazénech. Podráždění kůže snižují koupele v léčivých sirných pramenech kosteleckých lázní. Lázeňský lékař MUDr. Aleš Sklenář Při lázeňské léčbě atopického ekzému se používají také olejové koupele.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN tip na výlet 7 INZERCE ʾˢˡ˧˔˞˧ʭ ʷˢ˟ˡ̿ˡ̳ˠͫ˦˧̿ʥʦʟ˂˟ˢˠˢ˨˖ ˪˘˕ʭ˪˪˪ʡ˭˟˔˧˔˩˘˟˥ˬ˕˔ʡ˖˭ ˘ʠˠ˔˜˟ʭˢ˕˖˛ˢ˗ʳ˭˟˔˧˔˩˘˟˥ˬ˕˔ʡ˖˭ ˙˔˖˘˕ˢˢ˞ʭ˭˟˔˧˔˩˘˟˥ˬ˕˔ ˂˧˘˩̿˥˔˖̿˗ˢ˕˔ʭˣˢϛˣ̳ʤʧϛʤʫʟ˦ˢ˕ˢ˧˔ʬʠʤʦ ʷͫ˧˦˞̻˞ˡ˜˛˞˨ˣ˘˖˧˩̿ ˩˖˘ˡ˧˥˨˂˟ˢˠˢ˨˖˘ ϥΡ˜˥ˢ˞̳ˡ˔˕̿˗˞˔ˣ˘͝˟˜˩ͫ ˩ˬ˕˥˔ˡ͏˖˛˧˜˧˨˟έˣ˥ˢ ˗ͫ˧˜ʣʠʤʧ˟˘˧ ϥ˞ˡ˜˛ˬˢ˖˘ˡͫˡ̻˨ˡ̳˦ ˜˩˭˔˛˥˔ˡ˜̿͝ ϥˣ˥˔˩˜˗˘˟ˡ̻ˣΛ˘˗̿͝˧̳ˡ̿ ˔˔˞˖˘˦˔˨˧ˢ˥ˬ ody ní Pavelčákova Mlýnská Uhelná ettova Š Školní Panská Michalská K Kozí Mahlerova Purkrabská Kapucínská Na hradě Hrnčířská Unive Horní nám. Dolní náměstí náměstí Žerotínovo Blažejské náměstí radnice MÚ šk. šk. 1DãHWLS\GR]RRQDKUDGDQDPiN KRVWHOHFNpOi]QČPDMtVNYČORXSRORKXYNOLGXSĜtURG\DSĜLWRP EOt]NR=OtQD9êKRGRXMHPQRåVWYtDWUDNWLYQtFKWXULVWLFNêFK OiNDGHOYEOt]NpPRNROt3ĜLQiãtPHWĜL]DMtPDYpWLS\QDWUiYHQtYRO- QpKRþDVX &HVWDNROHPVYČWDY=RR/HãQi 3ČãN\QHERQDNROHVHPĤåHWH]NRVWHOHFNêFKOi]QtY\GDWGR=RR/Hã- QiDWDPDEVROYRYDWFHVWXNROHPVYČWD=OtQVNi]RRMHWRWLåUR]GČOHQi SRGOHNRQWLQHQWĤD]YtĜDWDWDNPĤåHWHSR]RURYDWYNXOLViFKMHMLFKGR- PRYLQ\ 1DYãWtYLWPĤåHWH$XVWUiOLLNGHXYLGtWHYČUQpUHSOLN\WHUPLWLãĢDERUL- JLQVNpPDOE\QDSDYLORQHFKXVO\ãtWHWyQ\GLGJHULGRR±QHMW\SLþWČMãt- KRQiVWURMHDXVWUDOVNêFKGRPRURGFĤ3ĜHQpVWVHSDNPĤåHWHGRH[R- WLFNp$VLHNGHSURVWĜHGtGRWYiĜHMtQHSiOVNpPRGOLWHEQt]YRQ\VRFK\ %XGGK\MDSRQVNi]DKUDGDLSUDSRUN\ãWČVWt /iNiYiV$PHULND"3URMGHWHEDåLQDWRX$PD]RQLtWUDYQDWêPLSDPSD- PLWURSLFNêPSUDOHVHP-HOLERQDYãWtYLW$IULNX"8YLGtWHGRPRURGp FKêãHYêEČK\VDYFĤDSWiNĤDIULFNêFKVDYDQVW\ORYpGĜHYČQpVNXOS- WXU\DDWPRVIpUX$IULN\QDYRGtLU\WPLFNiKXGED]QČMtFtYSDYLORQHFK =OtQVNi]RRQDEt]tVSRXVWXSURJUDPĤSURGČWLLGRVSČOp1DSĜtNODG VHQDMHGHQGHQPĤåHWHVWiWFKRYDWHOHPDSR]QDWåLYRWH[RWLFNêFK ]YtĜDWLSUiFLFKRYDWHOĤ3URMHWVHPĤåHWHYOiþNHPDEVROYRYDWNRPHQ- WRYDQpQHER]iåLWNRYpNUPHQt]YtĜDWMH]GLWQDSRQtFtFKUêåRYDW]ODWR DVSRXVWXGDOãtKR +XUiQDKUDG/XNRY 1HGDOHNROi]QtY.RVWHOFLX=OtQDMHREOtEHQêFtOOi]HĖ- VNêFKKRVWĤ±KUDG/XNRY6QDGåiGQêOi]HĖVNêKRVWVL QHQHFKiXMtWQiYãWČYXMHGQRKR]QHMUR]ViKOHMãtFKPR- UDYVNêFKKUDGĤ2GOi]QtMHWR]KUXEDVHGPNLORPHWUĤ 1iYãWČYQtN\RNRX]OtXåSĜtFKRGGRKUDGXSRGĜHYČQpP PRVWČNWHUêYHGHQDGKOXERNêPSĜtNRSHP=DXMPHMHWDNpJR- WLFNiEUiQDQiGYRĜtLSDOiFNWHUêPVHKUDGSUiYHPS\ãQt9DUHiOXMH NYLGČQtLH[SR]LFHNWHUiSĜHGVWDYXMHKLVWRULLKUDGX 1DYtFMHKUDGRENORSHQêMHGLQHþQRXSĜtURGRXNYLGČQtMVRXVNDOQtVWČ- Q\.UiON\SDPiWQê9DOGãWHMQĤYGXEQHERU\EQtN%H]HGQtNNWHUêMH YOHVtFKSRG/XNRYHP.RX]ORKUDGXGRGiYDMtLSRYČVWLMHGQD]QLFK SUDYtåHYSRG]HPQtFKFKRGEiFKMH]DNRSDQêSRNODGWHPSOiĜĤ 9ãHRSUDVWDUpURVWOLQČPiNX 3UDVWDURXNXOWXUQtURVWOLQX±PiN±SĜHGVWDYXMHQDYêVWDYČ0X]HXP MLKRYêFKRGQt0RUDY\YH=OtQČ9êVWDYDSĜLEOLåXMHMDNVHPiNSČVWR- YDOGĜtYHLMDNVHSČVWXMHGQHVY\VYČWOtSURþMVPHYVRXþDVQRVWLPD- NRYRXYHOPRFt\'R]YtWHVHRMHKRY\XåLWtLMHKRSURVSČãQRVWYQDãHP MtGHOQtþNXDQHSRVWUDGDWHOQRVWYPRGHUQtPHGLFtQČ0iNE\ORGSUD- GiYQD SRVYiWQRX D PDJLFNRX URVWOLQRX MHMtå V\PEROLND VH RGUiåt LYQDãtOLGRYpWUDGLFL7DNpGČWLYWiKQHPiNGRWDMHPVWYtPDNRYpKR SROHWĜHEDIRUPRX]iEDYQpKRGRSURYRGQpKRSURJUDPX9êVWDYDMH NYLGČQtGRĜtMQD

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

.RVWHOHFNêOi]HĖiN 8 sport +RNHMLVWD=GHQČN2NiODJRO¿VWND .OiUD6SLONRYiSRPRKOLGČWHP 9\EUDQRXþiVWNXSRXåLMH6WĜHGLVNRUDQpSpþH (\'8&2 =OtQ RUJDQL]iWRU DNFH QD ]DMLãWČ- QtVOXåHESURNOLHQWVNêFKURGLQVGČWPL VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtPYH=OtQVNpPNUD- ML3RPRFLSRWĜHEQêPVYRX~þDVWtYWXUQDML QHYiKDODQL]OtQVNêKRNHMLVWD=GHQČN2NiO 7XUQDMSRGSRĜLODWDNp~VSČãQiþHVNiJRO¿VW- ND.OiUD6SLONRYiÒVSČãQiFKDULWDWLYQtVSRU- WRYQtDNFHVHXVNXWHþQLODYVRERWXþHUYQD Y*ROI&OXE/i]QČ.RVWHOHF &HONHPSĜt]QLYFĤJROIRYpKRJUHHQXXNi]DORåHPiVUGFHQDSUDYpPPtVWČ6YRX ~þDVWtYUiPFLMXELOHMQtKRURþQtNXEHQH¿þQtKRJROIRYpKRWXUQDMH(\'8&2&83 SRPRKOLNUHNRUGQtPXYêWČåNXNRUXQ7XUQDMVHNRQDOQDJROIRYpPKĜLãWL YOi]QtFKY.RVWHOFLX=OtQD =GHQČN2NiOY\PČQLO KRNHMNX]DJROIRYRXKĤO +RNHMNX ]D JROIRYRX KĤO Y VRERWX Y\PČQLO ]OtQVNêKRNHMLVWD=GHQČN2NiO6YRXKRNHM- NXDGUHVQDYtFYČQRYDOGREHQH¿þQtGUDå- E\Ä&KDULWDWLYQtWXUQDME\ODYHOPLSRYHGH- QiDNFHNWHUiP\VOtPåHVSOQLOD]FHODVYĤM ~þHO %\O MVHP YHOPL SĜtMHPQČ SĜHNYDSHQ DWPRVIpURXNWHUiWDPE\OD-HYHOLFHGREĜH åHVHWDNRYpDNFHSRĜiGDMtDPDMtVP\VO5iG MVHPVH]~þDVWQLODWČãtPČåHPĤMSĜtVSČYHN GR GUDåE\ SRPĤåH SRWĜHEQêP³ SUR]UDGLO  =GHQČN2NiO *RO¿VWND.OiUD6SLONRYi YČQRYDODWDNpPDUNRYiWNR %HQH¿þQtGUDåEXYUiPFLJROIRYpKRWXUQDMH (\'8&2&83SRGSRĜLODL]QiPiþHV- NiJRO¿VWND.OiUD6SLONRYi$þNROLYVHNYĤOL þDVRYpY\WtåHQRVWLQHPRKODWXUQDMH]~þDVWQLW RVREQČYČQRYDODGRGUDåE\VYpWURIHMHDWR PDUNRYiWNR]WXUQDMH:RPHQV%ULWLVK2SHQ DEXQGX]SUHVWLåQtKRWXUQDMH6WRONHLQ &83 .OiUDMHMHGLQiKUiþND]ýHVNpUHSXEOLN\NWH- UiVHWpWRVRXWČåH]DWtP]~þDVWQLODÄ7ČãtPČ åHMVHPPRKODDVSRĖWURãNXSĜLVSČWQDGRE- URXYČFYČQRYiQtPVYêFKWXUQDMRYêFKYČFt³ SUR]UDGLOD.OiUD6SLONRYi (\'8&2=OtQSRPiKi URGLQiPXåOHW 6WĜHGLVNRUDQpSpþH(\'8&2=OtQSRVN\WXMH SRGSRUXURGLQiPVGČWPLVH]GUDYRWQtPSR- VWLåHQtPMLåOHW Ä6WDUiPHVHYH=OtQVNpPNUDMLRURGLQ VH ]GUDYRWQČ SRVWLåHQêPL GČWPL  -HGQi VH REH]SODWQRXWHUpQQtVRFLiOQtVOXåEXSURUR- GLQ\VGČWPLRGQDUR]HQtGRVHGPLOHWYČNX GtWČWH³VGČOLOD/XFLH7UXEHOtNRYiIXQGUDLVHU D35PDQDJHUYHVSROHþQRVWL6WĜHGLVNRUDQp SpþH(\'8&2=OtQ6YRXSR]RUQRVWRUJDQL- ]DFHYČQXMHGČWHPVDXWLVPHPVPHQWiOQtP WČOHVQêP D NRPELQRYDQêP SRVWLåHQtP QHER SĜHGþDVQČ QDUR]HQêP GČWHP Ä-HGQi VHRPHWRGLFNpYHGHQtURGLþĤDE\YČGČOL MDNVGČWPLSUDFRYDWDQDNRKRVHREUiWLW &tOHPMHDE\E\O\URGLQ\VREČVWDþQpDQH- E\O\ ]iYLVOp QD VRFLiOQt SRPRFL 5RGLQ\ SURYi]tPH Y QHSĜt]QLYpP REGREt SRVN\- WXMHPH SV\FKLFNRX SRGSRUX SRY]EX]HQt D UDG\ DE\ YČGČO\ MDN V GČWPL SUDFRYDW WDNDE\GČWLPRKO\EêWYUiPFLPRåQRVWt VREČVWDþQp D QDVWRXSLW GR ãNRON\ 1DãtP SRVOiQtPMHSURYpVWURGLQ\QHSĜt]QLYêPRE- GREtPDSRPRFLMLPKOHGDWPRåQRVWLNUR]- YtMHQtGtWČWH³VGČOLOD/XFLH7UXEHOtNRYi 6NRVWHOHFNêPLOi]QČPLDJROIRYêPNOXEHP /i]QČ.RVWHOHFVSROXSUDFXMH6WĜHGLVNRUDQp SpþH(\'8&2=OtQXåGHVHWOHWÄ-VPHUiGL åHWDWRVSROXSUiFHIXQJXMHDåHPĤåHPHSR- PiKDW]QHYêKRGQČQêPGČWHP9HOPLVLWpWR VSROXSUiFHYiåtPH9SUĤEČKXURNXSRĜiGi- PHYtFEHQH¿þQtFKDNFtDOH(\'8&2&83 MH QHMVWČåHMQČMãtP SURMHNWHP \'tN\ QČPX PĤåHPH ]DMLãĢRYDW UDQRX SpþL URGLQiP 6RXþDVQČVLYiåtPHLSRGSRU\JRO¿VWĤ-VRX PH]L QLPL KUiþL NWHĜt VH WXUQDMH (\'8&2 &83 ~þDVWQt RSDNRYDQČ V FtOHP SRGSRĜLW QDãLSUiFL³GRGDOD/XFLH7UXEHOtNRYi V kosteleckých lázních se konal již desátý ročník benefičního golfového turnaje EDUCO CUP. Kostelecké lázně a jejich golfový klub spolupracují se Střediskem rané péče EDUCO Zlín už deset let. Výtěžek benefičního turnaje byl rekordních 152 tisíc korun. 3RPRKOLKDQGLFDSRYDQêP DPRKOLVLVQtåLWKDQGLFDS Ä/HWRãQtUHNRUGQtYêWČåHNQiVPLOHSĜHNYD- SLO9HOPLVLYiåtPHSRGSRU\YãHFK]~þDVW- QČQêFKJRO¿VWĤDQDãLFK¿UHPQtFKSDUWQHUĤ 7XUQDMSDWĜtPH]LQDãHQHMYê]QDPQČMãtEHQH- ¿þQtDNFH9\EUDQRXþiVWNXSRXåLMHPHQD]D- MLãWČQtUDQpSpþHSURQDãLFKNOLHQWVNêFK URGLQ-VPHVLYČGRPLNROLN~VLOtSRWĜHEXMH Y\QDORåLWURGLQDVGČWPLVH]GUDYRWQtP]QH- YêKRGQČQtP6ORYRKDQGLFDSVHVWDORWtPFR SURSRMLOR]QHYêKRGQČQtVJROIHP+DQGLFDS MHSRMPHPNWHUê¿JXUXMHMDNY(\'8&8WDN YJROIRYpWHUPLQRORJLL+UiþLPDMtãDQFLVQt- åLWVYĤMKDQGLFDSVNYČORXKURXVYRX~þDVWt DGREURYROQêPVWDUWRYQêP]DMLVWLWSRGSRUX VOXåHEQH]LVNRYpRUJDQL]DFH(\'8&2³VGČ- OLOD ĜHGLWHOND 6WĜHGLVND UDQp SpþH (\'8&2 =OtQ\'DJPDU0DFKRYi

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

108

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/

109

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-032019/