Inspirati - 3/2018http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

3/2018 Foto: Matouš Hydroponie s.r.o. Inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

4/ / www.inspirati.cz REDAKCE redakce@inspirati.cz INZERCE obchod@inspirati.cz GRAFICKÁ ÚPRAVA grafika@inspirati.cz MARKETING a DISTRIBUCE marketing@inspirati.cz Vychází 4 x ročně/vydání 3/2018 Evidenční číslo: MK ČR E 22538 www.inspirati.cz VYDAVATEL Inspirati, spol. s r.o. IČO: 06504001 Ilustrační foto: pixabay.com Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a článků komerčních prezentací. Neprodejné. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tak tu máme znovu poslední dny babího léta a nastávající podzim (kdo by to byl čekal, že?) a my bychom Vás rádi pozvali k novému číslu Inspirati, tentokrát věnovanému z valné části současné architektuře a soutěžím vypisovaným už tradičně jak pro práce mladých, začínajících architektů a studentů architektury, tak pro různé tematické okruhy dotýkající se problémů v architektuře a jejich řešení. Vyhlášen byl například již pátý ročník soutěže CBRE Zasedačka roku, v jejíž porotě zasedá jako předsedkyně světoznámá architektka Eva Jiřičná. Publikujeme i kompletní přehled třiatřiceti nominovaných děl na Českou cenu za architekturu 2018 a šest vítězů soutěže studentských dřevěných staveb nazvané Stavby s vůní dřeva. V našem seriálu Česká města z pohledu historie a architektury tentokrát představujeme krásné lázeňské město Poděbrady. Článek o stresu, který je jednou „vymožeností“ současné civilizace kladoucí důraz na rychlost a výkon, a o alternativách, jak se s ním vypořádat, Vám nabídne kromě jiného i skvělou možnost strávit určitý čas regenerací ducha i těla v Lázních Kostelec u Zlína. Prostě při všem tom podzimním pracovním shonu nezapomeňte odpočívat. To Vám přeje Váš tým Inspirati Inspirace pro  interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad katalog zpravodaj Česká města z pohledu historie aarchitektury Poděbrady 100 let republiky připomene Galerie Harfa výstavou, přehlídkami i poutí editorial / 3/2018 48 44 14 06 94 34 38 35 Pracovní výkon závisí nejen na pracovním nasazení, ale i na správném odpočinku Relax pro vás i vaše zaměstnance Lázně Bělohrad Jubilejní, pátý ročník soutěže CBRE Zasedačka roku Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2018 Nominace na Českou cenu zaarchitekturu 2018 SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /5

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

6/ / www.inspirati.cz Česká města z pohledu historie a architektury Úrodná krajina při středním Labi byla poměrně hustě osídle- na už od dob prvních zemědělců. Sídliště se koncentrovala zejména v místech, kde se dala řeka během celého roku pohodlně přebrodit.Tudy také vedly odedávna staré zemské stezky, při kterých vznikaly osady větší. U brodu při soutoku Labe s Mrlinou to byl pozdější Nymburk a nedaleko soutoku Labe s Cidlinou Poděbrady. Vraném středověku se z Nymburka stalo jedno z významných královských měst (1275) s dodnes zachovaným městským opevněním, v Poděbra- dech na skalnatém ostrohu nad řekou si o něco dříve ne- chal postavit královský hrad Přemysl Otakar II. Jeho první stavební etapu připomíná válcová věž Hláska a jižní křídlo s bývalou kaplí. V polovině 14. století přešly Poděbrady PODĚBRADY – Jak se z venkovského městečka staly moderní lázně z královského majetku do rukou moravských pánů z Kun- štátu a ti se tu vystřídali v pěti generacích. Za podnikavých šlechticů kraj prožíval svůj zlatý věk, který ukončily husit- ské války. Na jejich samém začátku v roce 1420 se narodil nejznámější příslušník rodu, pozdější král Jiří z Poděbrad. Za jeho držení došlo jednak k velké přestavbě hradu, při níž byl hlavní vchod přenesen z východní strany, od pů- vodní vsi Poděbrady s farním kostelem na protilehlou stra- nu západní. Z této strany při staré zemské cestě nechal Jiří kolem roku 1440 založit nový rynek pravidelného protáh- lého tvaru a budoucí město opevnit hradbami s třemi bra- nami. Nedaleko Nymburské brány se už v té době nachá- zel rozlehlý areál panského hospodářského dvora, k němuž ve dvou následujících staletích přibylo ještě 19 menších usedlostí, patřících většinou poděbradským právovárečným měšťanům. Na východním Kostelním předměstí, v členitějším terénu, kde se také soustředila vět- šina řemesel, vzniklo celkem 27 takových dvorců. Po smrti krále Jiřího (†1471) bylo poděbradské panství převedeno opět do královského majetku a první Habsburk na českém trůnu Ferdinand I. je nechal začlenit mezi tzv. královská komorní panství, spravovaná přímo královskou dvorskou kanceláří. Rozsáhlá okolní polesí nedaleko hlav- ního města, určená ke královským honům už za Přemys- la Otakara II., přilákala císaře natolik, že nechal přestavět středověký kunštátský hrad na pohodlné letní sídlo. Pře- stavba byla zahájena v roce 1553 a vedl ji dvorní stavitel Giovanni Aostalli ze severoitalské Saly (jemuž je mimo jiné připisován i světově oceněný zámek v Litomyšli). Současnou podobu dostal zchátralý renesanční zámek v letech 1752–7, kdy si Josef II. přál mít ve všech městech vojenské posádky. Tomu účelu odpovídal i nový, strohý Autorka: Jana Hrabětová, Polabské muzeum, foto: Fotoarchiv Polabského muzea Průčelí původních Knížecích lázní (1908) s přístavbou Zimní kolonády z roku 1910 Regulační plán pro Poděbrady od arch. F. Jandy z roku 1924. V horní části půdorys náměstí se zámkem, dole železniční trať

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /7 vzhled celého objektu, který přestavbou přišel o všechnu sgrafitovou výzdobu a většinu dekoračních prvků. Nako- nec zámek, necelé století využívaný jen jako invalidovna, byl s celým panstvím v roce 1839 dán do dražby. Novým majitelem se stal vídeňský bankéř baron Jiří Sina, aniž by kdy Poděbrady navštívil. Teprve jeho vnučka Chariclea s manželem Filipem Arnoštem Hohenlohe ze Schillings- fürstu se v roce 1883 rozhodli, že se na zděděném panství natrvalo usadí. Léta opuštěný zámek zvelebili, interiéry zmodernizovali, ze zrušené hradní kaple se stala přijíma- cí hala, novou podobu dostala zámecká zahrada. Rozleh- lé panské hospodářství připomínalo knížeti rodný Schi- llingsfürst, proto nelitoval prostředků na jeho zvelebování. Zvláštní zájem měl o rozlehlé lesy s mnoha oborami, pro- tože sám byl velkým milovníkem loveckých zábav. Na Po- děbrady začal k panským honům zvát své četné německé přátele, mezi nimiž byl v roce 1905 i známý pruský prout- kař baron Cae Bülow z Bothkampu. Ten tu ochotně bavil společnost hledáním vody na různých místech panství a přímo v zámku označil vydatný zdroj vody na vnitřním zámeckém nádvoří. Kníže byl ochoten do nové studně in- vestovat, náklady však daleko převýšily původní odhad. Voda se ve vrtu objevila až v hloubce téměř 97 metrů. Ne- čekaně to byla voda minerální, s velkým obsahem kyslič- níku uhličitého. Záhy dal proto kníže navrtat další pramen v zámeckém příkopu s úmyslem vodu stáčet do lahví a prodávat. Třetí pramen označil Bülov svým proutkem v ohradě, kde se skladovalo panské dříví. A právě tento pramen se z podnětu místního a panského lékaře dr. Bohu- mila Boučka stal zdrojem léčivé vody pro první malé Kní- žecí lázně. Byla na ně přestavěna stará nepoužívaná sto- dola a k jejich slavnostnímu vysvěcení došlo v létě 1908. Díky Boučkovým známostem a jeho velké propagaci byl zájem o poděbradské lázničky od samého začátku neče- kaný. Ještě téhož roku se ke Knížecím lázním muselo při- stavět nové křídlo a byly otevřeny první tři penziony pro lázeňské hosty. Na rostoucí počet zájemců brzy nestačila ani kapacita, ani provozní podmínky Knížecích lázní. Kníže však neměl zájem dál do lázeňského podniku investovat, a tak se dal snadno přesvědčit k prodeji lázní městu. V roce 1910 před- stavenstvo města za výhodných podmínek koupilo první lázeňskou budovu s dvaceti kabinami a pramenem Cha- riclea a celý areál panské „dřevnice“ s přilehlými zahra- dami o rozloze 4 ha pro založení lázeňského parku. Hned také vyhlásilo soutěž na vyřešení lázeňského středu. Sou- těž vyhrál mladý pražský architekt František Janda, žák Jana Kotěry. Podle jeho projektu se ještě v roce 1910 sta- věla Zimní kolonáda. Následujícího roku byla postavena i druhá otevřená kolonáda s hudebním pavilónem a restau- rací a ještě na podzim byla zahájena stavba Zimních lázní s plnírnou. V roce 1913 bylo vše dokončeno a byly prove- deny úpravy okolního lázeňského parku. Architektu Jando- vi se podařilo dát novému lázeňskému středu jednotný se- Celkový pohled na lázeňský park s kolonádami a lázněmi v roce 1913

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

8/ / www.inspirati.cz cesní ráz, byť se vzhledem k finančním možnostem města realizovala jen část jeho původního velkorysého projektu. Po skončení I. světové války, po kterou poděbradské láz- ně více méně stagnovaly, se ukázalo, že už není v silách města spravovat lázeňský podnik a zajišťovat jeho další rozvoj. Proto byla založena akciová společnost pod ná- zvem „Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech“, která v nových podmínkách mohla velkoryseji zdokonalovat lázeňské služby. Počet hostů v poválečných časech neu- stále rostl. Tím se i do města se dostával příliv peněz a přibývalo stálých obyvatel. Vesnický ráz obou před- městí se postupně ztrácel, za tratí na levných parcelách rychle vyrostlo nové předměstí. Bylo vidět, že Poděbrady čeká velká stavební proměna. Správní rada lázeňské spo- lečnosti se obrátila opět na arch. Jandu s žádostí, aby jako poděbradský urbanista vypracoval regulační plán nejen pro lázeňský střed, ale i pro širší jeho okolí. Zástavbu rychle rozrůstajícího se města bylo třeba včas usměr- nit, aby vznikl organický celek podle zásad platných pro přední lázeňská místa. A tak v plánu z roku 1924 arch. Janda vyřešil nejen dispozice velkých přírodních parků kolem Poděbrad, ale i výchozy k nim z lázeňského stře- du novými komunikacemi. V té době vznikl také Jandův originální regulační plán na rozšíření lázeňského středu Česká města z pohledu historie a architektury směrem k železniční trati a jeho účelné spojení s výstav- bou vnějšího města. Podařilo se mu organicky propojit historické jádro Poděbrad s lázeňským středem i okolní přírodou. Jandův regulační plán začal být realizován v roce 1929 založením nového lázeňského parku, lemovaného po obou stranách lázeňskými promenádami. Současně byly položeny základy nového poděbradského nádraží, aby se návštěvníci lázní hned po vystoupení z vlaku octli upro- střed parkové zeleně. Při promenádách se však hned z komerčních důvodů začaly stavět místo původně uva- žovaných penzionů vícepatrové reprezentační lázeňské objekty a činžovní domy. Za nimi pak na bývalých polích rychle pokračovala vilová zástavba, prostoupená řadou soukromých penzionů a ozdravoven. Na Nymburském předměstí v areálu bývalého panského dvora vzniklo v roce 1932 druhé lázeňské centrum. Ve stejné době vzni- kl i velký přírodní park kolem nové vodárenské věže, po- stavené podle Jandových plánů v roce 1928. Navazoval na městský sad v místech bývalého hřbitova a přecházel k rozlehlému Městskému lesu na pravém labském břehu, upravenému k vycházkám. Na samém začátku lesa se na- cházela vyhledávaná městská plovárna. Za zmínku stojí kromě vodárny i několik dalších významnějších ukázek Průhled Lázeňskou ulicí od nového Riegrova náměstí. Zleva před lázněmi první penzion Chodská z roku 1908, vpravo staré přízemní zahradnické domky a za nimi první hotel U krále Jiřího (1912)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /9 moderní architektury z té doby. Kromě Jandovy vodárny to bylo starší vodní dílo na Labi s hydroelektrárnou, jezovou lávkou a plavební komorou podle projektu poděbradského rodáka arch. Antonína Engela z let 1914–1923, areál ra- diotelegrafní stanice v rondokubistickém stylu z roku 1923 od arch. Božimíra Kozáka v lukách za městem a několik kvalitních funkcionalistických veřejných budov – městská spořitelna od arch. Františka Kerharta z roku 1924, země- dělská škola a pošta od poděbradského architekta Vojtěcha Kerharta z let 1924 a 1933, sokolovna od arch. Františ- ka Krásného (1927), Sbor církve československé od arch. Josefa Semeráda (1936) a vlakové nádraží z roku 1932 od arch. Vojtěcha Krcha. Prosperita lázní a s ní i stavební rozkvět města vrcholil v roce 1938. Místo zrušeného Baštova zahradnictví před nádražím už byl nový anglický park s květinovými hodina- mi a funkcionalistickou kolonádou od arch. Vojtěcha Ker- harta. V Poděbradech mělo tehdy své stavební firmy a pod- nikalo v realitách celkem 15 stavebních kanceláří. Hned na začátku okupace v souvislosti s převzetím lázní německou správou však byla veškerá stavební činnost nejen v láz- ních, ale i v celém městě silně utlumena. V roce 1940 se Park u nádraží s Libenského kolonádou z roku 1938 a okolní zástavbou z třicátých let Výstava Poděbrady včera, dnes a zítra, 15. 7.–15. 8. 1940, léčebné pavilony na břehu řeky Labe

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

10/ / www.inspirati.cz Česká města z pohledu historie a architektury konala ještě velká propagační výstava „Poděbrady včera, dnes a zítra“, kde byly vystaveny nové smělé plány na další výstav- bu Poděbrad, ale ty už se ve změněných poměrech po osvobození nedaly realizovat. Z důmyslného Jandova projektu zůstala jen dvě torza zástavby za tratí. Ani kolem dráhy se nevytvořil předpoklá- daný hlavní dopravní průtah. Pro houstnoucí automobilovou do- pravu se stal nepřekonatelnou překážkou park a železnice, přetíže- ná nákladní dopravou, odřízla od města celé Žižkovo předměstí. Další překážku pro plánované rozšíření města k jihu představova- lo Labe s jediným použitelným mostem. Jandova vize „Velkých Poděbrad“ se nenaplnila a pro mnoho ne- uvážených zásahů do urbanistiky Poděbrad v éře socialismu už na ni ani nelze navázat. V letech 1948 až 1989 se tu více bořila stará zástavba, než stavělo, a stavební boom po sametové revoluci vyšel z úplně nových urbanistických řešení. Přesto památkáři i dnes po- važují město Poděbrady za hodnotný urbanistický celek a celé his- torické jádro s přilehlými předměstími a na ně navazujícím lázeň- ským komplexem (a to včetně parků a vilové zástavby) vyhlásili v roce 1992 za městskou památkovou zónu. Vodárenská věž z roku 1928 od arch. F. Jandy a okolní přírodní park, založený podle jeho regulačního plánu Ukázka lázeňské architektury z doby největšího stavebního rozkvětu města (Lázeňský hotel 1926, Park hotel 1929)

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let www.optik-spektrum.cz www.cwclub.cz Ing. Martin Teyrovský Sarajevská 10 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009 be back in moment … Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti informační technologie pohledávky leasing daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty mezinárodní zdanění daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting http://www.krejcarek.cz http://kinnarps.com/cs/cz Naši zákazníci: Daňový poradce Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

12/ / www.inspirati.cz galerie Zdroj: Galerie LA FEMME JAN TICHÝ (1962) Vystudoval Akademii výtvarných umění u profesora Františka Jiroudka a docenta Jiřího Karmazína, a poté Královskou akademii v Antverpách. Jeho díla vlastní světové galerie i mnozí sběratelé umění. Dílo Jana Tichého vyrůstá z odka- zu tradic, ale i objevů avantgardních proudů. Zároveň se inspiruje součas- ným životem. Navazuje na bohatě rozvětve- nou českou krajinářskou školu. Vystavoval na desítkách samostatných a společných výstav doma i po celém světě. Obdržel několik cen a ocenění v ČR i v zahraničí. Ilustroval řadu knih, např. Výběr poezie Vladimíra Hola- na. Má řadu realizací v architektuře. Od roku 1991 se věnuje také tvorbě autorského porce- lánu. Jeho porcelán používá řada našich i zahraničních společností jako reklamní před- mět. Působí také jako pedagog na Vyšší od- borné škole a Střední umělecké škole Václa- va Hollara. Pravidelně se účastní výtvarných sympozií s Galerií La Femme a také jejího projektu Domácí úkoly. Letos se účastnil také malířského sympozia v Jistebníku. Adolf Loos, akryl na plátně, 40 x 50 cm („Josefa Loose vnímám jako jednoho z předních architektů První republiky.“ Obraz vytvořený pro XXV. Domácí úkol Galerie La Femme – První republika) Věž, 2014, akryl na plátně, 180 x 140 cm Zdymadlo, 2016, olej na plátně, 100 x 80 cm galerie la femme představuje

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /13 e-mail: info@glf.cz│www.glf.cz Doma, 2018, akryl na dřevě, 115 x 80 cm Architektura červená, 2018, akryl na dřevě, 75 x 60 cm Architektura III., 2018, akryl na dřevě, 75 x 60 cm Architektura tmavá, 2018, akryl na dřevě, 75 x 60 cm GALERIE LA FEMME je galerií s velkou nabíd- kou současného českého umění, která vystavu- je obrazy, grafiky a sochy českých umělců jak zvučných jmen, tak mladé generace. Návštěvník má velkou šanci, že v široké nabídce najde to pravé dílo pro svůj domov či kancelář, a zároveň tak investuje do kvalitního umění. Galerie La Femme je však víc než obchod s uměním. Od roku 2000, kdy vznikla, organi- zuje kvalitní výstavy jak na své domovské adrese v Bílkově ulici, tak na mnoha dalších místech v Praze, po České republice, ale i ve světě. Stojí za četnými me- zinárodními projekty, zahraničními výtvarnými sympo- zii a zadává tzv. Domácí úkoly svým výtvarníkům. Za- stoupení umělci: M. Rittstein, J. Anderle, A. Born, B. Jirků, M. Chabera, J. Šuhájek, M. Jiránek, E. Mans- feldová, B. Eliáš, R. Kočí, Z. Tománek, P. Nižňanský, J. Samek a mnoho dalších.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

14/ / www.inspirati.cz soutěž / zasedačka roku Projekt CBRE Zasedačka roku (www.zasedackaroku.cz), který hodnotí nejlepší kanceláře v České republice, zahaju- je jubilejní, pátý ročník. Letošní soutěž bude nejen o kancelářích ve smyslu prostoru, designu a budov, ale také se bude zabý- vat tématem spolupráce, v dnešní době velmi ak- tuální problematikou hledání nových kolegů, a zaměří se i na zdravý životní styl. Předsedkyní poroty je opět Eva Jiřičná a Jiří Kejval, předseda Českého olympijského vý- boru, se stává čestným předsedou kategorie Zdravá kan- celář, která bude vedle světelné, tepelné a akustické po- hody a dostatku čerstvého vzduchu zaměřená i na zdravý život a sportovní vyžití jejích uživatelů. Novinkou je také nová kategorie Industrial & Logistics kancelář, jejímž odborným garantem je projekt Art of Space. Do projektu se mohou firmy hlásit do 21. října 2018. Odborné porotě letos opět předsedá světoznámá archi- tektka Eva Jiřičná: „Zasedačka roku má letos své páté jubileum. Stejně jako v běžném životě jsou výročí spo- jena s něčím výjimečným a plna očekávání, jakou novou etapu v životě otevřou. I já jsem zvědavá, jakou etapu letos Zasedačka otevře a čím novým nás firmy opět pře- kvapí.“ Kateřina Havlová, Associate Director, Office Adviso- ry & Transaction Services společnosti CBRE, která je organizátorem soutěže:„Kanceláře už nejsou jenom pro- storem pro práci, ale místem, které musí být připravené přijímat nové trendy a vycházet vstříc požadavkům nejen zaměstnanců, ale i klientů nebo návštěvníků kanceláří. Pátý ročník nebude jen o kancelářích ve smyslu prostoru a designu, ale také o tom, jak jsou firmy připraveny změ- nit spolupráci nejen uvnitř kanceláří, ale i třeba spoluprá- ci s lidmi, která není na denní bázi. Letošní ročník zaha- jujeme Tour po brněnských kancelářích „Hop on Hop off Brno“, v létě podpoříme pohybové aktivity „Cyklojízdou po pražských kanceláří s e-kolem“, dále plánujeme od- bornou akci z oblasti Human Resources, neformální akce a samozřejmě slavnostní vyhlášení.“ V projektu CBRE Zasedačka roku mohou letošní účastní- ci soutěžit v následujících deseti kategoriích: Zasedačka roku, Kancelář jako DNA firmy, Nejatraktivnější pra- covní prostředí a Malá kancelář, které hodnotí odborná porota. Dalšími kategoriemi jsou Kanceláře pro budou- cí výzvy, jejímž odborným garantem je společnost Skan- ska, Zdravá kancelář, jejímž odborným garantem je Jubilejní, pátý ročník soutěže CBRE Zasedačka roku Česká rada pro šetrné budovy, Chytrá spolupráce, nad níž má odbornou záštitu společnost Spaceti, Industrial & Logistics kancelář, jejímž odborným garantem je Art of Space, a Architektonický návrh, jejímž odborným garantem je ČVUT a hodnotit ji budou studenti ve spolu- práci s předsedkyní poroty Evou Jiřičnou. Poslední kate- gorií je Hlasování veřejnosti, letos opět na Evropě 2, ve kterém o nejlepší kanceláři hlasuje široká veřejnost. Kromě předsedkyně poroty Evy Jiřičné (AI-DESIGN) jsou v porotě další významné osobnosti: Alexandra To- mášková (Skanska), Richard Curran (CBRE), Jiří Kejval (TECHO), Jan Musil (LIKO-S), Tomáš Jindří- šek a Pavel Maurer (Grand Restaurant). Do pátého ročníku projektu CBRE Zasedačka roku se mohou firmy s inspirativními pracovními prostory hlásit až do 21. října 2018. Finalisté budou oznámeni v listo- padu 2018 a v únoru 2019 proběhne slavnostní předání cen vítězům. Do soutěže se od roku 2014, kdy soutěž vznikla v České republice (www.zasedackaroku.cz), v rámci všech zemí přihlásilo přes 500 společností. Na Slovensku se projekt jmenuje Office roka (www.officeroka.sk), v Rakousku CBRE Office of the Year Awar“ (www.awards.cbre.at), v Rumunsku The Most Office (www.themostoffice.ro), v Polsku Office Superstar a v Belgii Office Space of the Year. Mezi vítězi předchozích ročníků jsou společnosti jako SAP, Notino, Atelier Yuar za návrh kanceláří MSD, Opero, Vault 42, SCS Software, Mainstream Technolo- gies, NEORIS Česká republika, Google, IBM Slovakia, ARKON, Expedia, Automic Software, Ernst & Young, Erste Group Bank, GSK – Glaxo Smithkline Pharma, DOKA, Mars Austria, IN-SPIRO, Air Bank, J & T Ban- ka, Ogilvy & Mather, JetBrains, LIKO-S, Etnetera nebo Paper Hub. Zdroj: CBRE Zasedačka roku 2018 Letos nejen o vašich kancelářích, ale také o spolupráci, hledání nových kolegů nebo zdravém životním stylu. Ukažte nám své kanceláře a přihlašte je do 21. října 2018.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Navrhujeme promyšlené interiéry Jsme přední dodavatelé světových značek: Vzorkovna a sídlo: Holečkova 34, Praha 5 www.elan-interior.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

16/ / www.inspirati.cz hydroponie / PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Foto: archiv firmy Je prokázáno, že prostředí v kanceláři ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců. Důležité je samozřejmě vybavení pra- covního prostoru a správné osvětlení. Trendem posledních let jsou ale také barevné stěny a tzv. živé stěny nebo dělicí příčky tvořené pomocí rostlin. Moderní technologii pěstování rostlin v interié- ru – hydroponii se u nás úspěšně věnuje firma Matouš Hydroponie, s.r.o. Hydroponie umožňuje použití rostlin v interiérech nároč- ných na hygienické požadavky, je nejvhodnějším způso- bem pěstování rostlin ve veřejných prostorech, kancelá- řích, hotelech nebo nemocnicích. Kromě technologie a rostlin nabízí firma také širokou škálu okrasných nádob, které se stávají výrazným doplňkem designu současného moderního interiéru. Hydroponii využívají také obchodní centra, luxusní hotely a restaurace, firmy a instituce, v je- jichž budovách jsou rostlinami doplňovány reprezentativ- ní prostory, vstupní haly a recepce, společenské prostory či samotné kancelářské místnosti. Kvalitní službu udělá hydroponie rovněž pro sportovní a relaxační centra a v neposlední řadě ji hojně využívají také soukromé osoby – majitelé bytů a rodinných domů. Na českém trhu působí tato firma od roku 1992. Vysoká Matouš Hydroponie, s.r.o. Čestlice 271, 251 01 Prodejní sklad exit 8 D1, směr Brno Tel.: 267 750 909, Mobil: 724 522 200 E-mail: hydroponie@hydroponie.cz info@hydroponie.cz www.hydroponie.cz úroveň nabízených služeb a výrobků je díky zkušenostem zaměstnanců a dlouhodobé spolupráci se zahraničními partnery hlavním předpokladem pro originální, moderní a kvalitně realizovanou rostlinnou výzdobou všech inte- riérů. Věřte, že stěna plná zeleně dodá každému interiéru na výjimečnosti. Pokud tedy uvažujete o zpříjemnění jaké- hokoliv prostředí, firma Matouš Hydroponie, s.r.o., je skvělou volbou.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

17

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

18/ / www.inspirati.cz Na úklid prostor (kanceláří, hotelů, domácností, apod.) nemusí být používány jen běžné čisticí prostředky, které sice provoní prostory, prach a nečistoty na první pohled odstraní, ale nepředcházejí poškozením povrchu (lesku, glazury) a dlouhodobému množení bakterií. Je třeba si uvědomit, že nečistoty se nacházejí všu- de kolem nás a vyskytují se jak ve formě velkých částic, tak i extrémně malých. Do povrchů, které se vám zdají hladké, ale zapadají a drží se v nich. Díky tomu se tam množí bakterie, které se těmito nečistotami živí. Chemie v běžných čisticích prostředcích většinou špínu naředí a rozpustí. Větší část se pak setře hadrem, ale část zůstává smíchána se zbytky chemie právě v pó- rech a nerovnostech materiálu, kde se pak dále uvolňu- je. Abrazivní (brusné) prostředky naopak odbrousí po- vrchovou vrstvu společně s nečistotami, ale zůstává po nich hrubší povrch, do něhož nečistoty ještě lépe vnika- jí. S tím, jak se rozvíjejí inovace pracovních prostorů, bytů, domů hotelů a dalších komerčních nemovitostí, probíhá zároveň za použití nových technologií i vývoj nových, „chytrých“ prostředků chránících jejich povr- chy. Jsou to ochranné prostředky, které mají preventivní účinek a to až 24 měsíců. Jde o převratný postup, tech- nologii, která byla vyvinuta ve spolupráci s přední čes- kou univerzitou (TUL) a kterou využívá při výrobě čis- ticích prostředků výhradně česká firma. Doporučte úklidové agentuře či firmě, která u vás pro- vádí běžný úklid, přípravky vyráběné nanotechnologií. Tak jako jsou na vás nároční vaši zákazníci, buďte i vy nároční na firmy, které pracují pro vás. Týká se to samo- zřejmě i těch úklidových. Může se zdát, že je to zane- dbatelná složka, které není třeba věnovat čas a zájem, ale opak je pravdou. Zeptejte se sami sebe, jak dlouho Nanotechnologie mění svět úklidu, mytí a čištění manažeři a byznysmeni tráví čas v uzavřených kancelá- řích. Dýchají čistý vzduch? Používají se na úklid a údržbu přípravky, které nejsou zdraví škodlivé?… Jistě vás v této oblasti napadne hodně otázek! Zkuste změnit své návyky a obraťte se v této problema- tice na profesionály v oboru nanotechnologie, jimiž zce- la jistě je společnost PIKATEC Technology s.r.o. Povrchy ošetřené nanokosmetikou jsou hladké, mnohem odolnější vůči poškození a k jejich údržbě postačí jen suchá či navlhčená mikrovláknová utěrka. S ní se veš- keré nečistoty lehce setřou, ošetřené povrchy budou vy- padat stále jako nové a k úklidu nebude potřeba žádná další chemie. Povrchy ošetřené kosmetikou PIKATEC mají trvalé povrchové napětí, které způsobuje odpudi- vost vůči prachovým částicím, vodě i mastnotám. Prach se na povrchu sice částečně usadí, ale stačí neznatelný závan, třeba otevření dveří, a nečistoty z něho sklouz- nou. Proto se prach tak lehce utírá. Částice totiž nezapa- dají do útrob povrchu, ale díky odpudivosti jsou nadleh- čovány a lehce sklouznou do hadru či utěrky. Zdroj: Pikatec Technology s.r.o. nanotechnologie / zdravá kancelář

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /19 Nanokosmetika PIKATEC tak zcela mění dosavadní fi- lozofii údržby, úklidu a čištění povrchů, což znamena- lo neustálé čištění, drhnutí či broušení. Už žádná další chemie, jen zlomek času a vše je zase čisté a krásné tak, jako byste danou věc zrovna koupili. Vše se mnohem méně špiní, úklid trvá zlomek času a ošetřené povrchy získají odolnost proti oděrkám, chemikáliím a UV záře- ní, které mimo jiné způsobuje změny barevnosti, rozpad materiálů a nevzhlednost po pár letech. Je tedy na kaž- dém, zda se zajímá o formu úklidu a o přísady či výpa- ry, které pak musí dýchat. Platí zde jedno zásadní pra- vidlo. Voňavé ještě nemusí znamenat čisté! Neošetřené povrchy se udržují velmi těžce. Proto se výrobci snaží vyvinout prostředky na odstranění nečistot formou che- mického rozpouštění nebo pomocí mikrogranulí, které nečistoty odbrušují (CIF, melaminové houby, apod.). Úspora Použití nanočisticích přípravků ušetří každému čas a hlavně peníze za množství chemie, která v prostředí, kde trávíme většinu dne, zdraví příliš neprospívá. Trvej- te na úklidu zdravém a ekologickém, ptejte se a zajímej- te se, čím se úklízí pracovní prostory, které mají také nemalý podíl na výkonu zaměstnanců. Věřte, že nanotechnologie možná budí respekt svým názvem, ale není třeba se obávat. Cílem společnosti PIKATEC je, aby všichni pochopili princip nanokosme- tiky. Víme, že většina lidí to neřeší, ale existují velmi pečliví lidé se smyslem pro detail, kteří se nechají pře- svědčit pouze tehdy, když porozumí tomu, jak to fungu- je. Úspora času a peněz možná nebude v zájmu úklido- vé společnosti, ale z dlouhodobého hlediska je to přínos pro obě strany. Proto doporučujeme obrátit se na společnost PIKATEC Technology s.r.o., která vám zevrubně popíše všech- ny detaily, se kterými se lze setkat právě při aplikaci nanokosmetiky, a vysvětlí, jak a co nejlépe realizovat. Dozvíte se více o dané problematice u toho kterého ma- teriálu, a stanete se tak trochu „odborníky“ v oboru na- notechnologií, jejichž produkty lze hravě uklízet a chrá- nit povrchy z textilních a kožených materiálů (sedací soupravy atd.), skleněné příčky, lakovaný nábytek, pro- story různých spa a wellness, konferenční stoly a mno- ho dalšího používaného v běžném životě. Než oslovíte úklidovou firmu s vaším požadavkem, buďte připraveni. Co byste měli vědět o produktech Pikatec? Politury Pikatec jsou velmi přilnavé a odolné. Je spíše problém je odstranit, i když existují některé stavy povr- chu, které způsobí, že nepřilnou. Jde zejména o přípa-

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

20/ / www.inspirati.cz nanotechnologie / zdravá kancelář dy, kdy na povrchu zůstanou zbytky předešlých ochran, vosků, olejů, impregnací, aviváží a mastných prvků. Politury byly vyvinuty pro každý jednotlivý povrch s ohledem na unikátní strukturu každého z nich. Je prakticky nemožné vytvořit univerzální polituru (tzv. 3 v 1, nebo 5 v 1, jak je to dnes moderní), poněvadž tak- to univerzální politura by měla pro každý povrch pou- ze například 60 % svých dobrých vlastností. Pro každý specifický povrch existuje tedy speciální druh ochrany, včetně různých výživ či vitamínů. • Do savých povrchů (dřevo, pískovec apod.) se po- litura „vpije“ a vytvoří lehce prodyšnou membránu (něco na způsob funkčních textilií GoreTex), která umožní odcházení vnitřní vlhkosti z materiálu ven, avšak zabrání průniku vody dovnitř. • Na nesavých površích utvoří politura tenkou vrstvu o síle povrchové hrubosti daného materiálu. Tam se membrána netvoří a politura je homogenní. Politury mají mnoho skvělých vlastností: • hydrofobitu (odpudivost vody), • olejofobitu (odpudivost vůči mastnotám), • mikroskopické vyhlazení povrchu pro antistatické vlastnosti a zabránění ulpívání nečistot, • antibakteriální efekt, • odolnost proti UV záření, • zpevnění povrchu proti mechanickému opotřebení, • uzavření pórů v materiálu pro udržení vnitřních – žádoucích složek v některých materiálech, • chemickou odolnost včetně odolnosti proti trusu zvířat i ptáků, • teplotní odolnost až 700 ºC. Pomocí nanotechnologie ošetříte materiály jako je dřevo, kámen, sklo, keramika, sklokeramika, lakované povrchy, laky, nerez, chrom, plast, krycí polytura Superstructure, kůže, textil. Nechte ošetřit své prostory (kanceláře, hotely, domác- nosti apod.) podobným způsobem, jak to dělá příroda na rostlinách a živočišstvu již miliony let! Úspora času při úklidu je až 80 % proti úklidu běžný- mi čisticími prostředky! Obraťte se na zákaznickou linku společnosti PIKATEC Technology s.r.o. A věřte, že prevence a ochrana před úklidem je nejvíc! Více informací naleznete na www.pikatec.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Velké světlo, malá spotřeba. www.broadwing.cz Jedinečná stolní LED lampa Broadwing je speciálně vyvinutá pro práci na psacím stole, monitory a počítače. Mezi její hlavní výhody patří 140 LED čipů, které jsou osazeny do hliníkové lišty o šířce 81 cm. Díky tomu vám bez problému osvítí celý pracovní stůl bez jakýchkoli stínů. Jedním kliknutím si můžete přepnout mezi třemi teplotami barev a třemi stupni svítivosti. Lampa Broadwing se jednoduše položí za monitor nebo připevní na stůl.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

22/ / www.inspirati.cz VIN Design s.r.o. – Nábytek Vazda Chlumova 222/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov Tel.: +420 736 754 402 E-mail: info@martexoffice.cz www.martexoffice.cz nábytek vazda V kanceláři trávíte velkou část dne a tomu by mělo být uzpůsobené její vybavení. Kancelářský nábytek by měl být funkční a zároveň musí vypadat dobře. Ve špatně zařízené místnosti se vám jistě nebude pra- covat dobře. Zapomínat by se nemělo ani na pou- žitou barvu v kanceláři. Obecně platí, že by se pro kancelář neměly volit příliš tmavé barvy, naopak osvědčené barvy jsou bledě modrá, bílá a zelená. Sedací nábytek do kanceláře Pokud pracujete v kanceláři, je dobré investovat do kvalitní židle. U kancelářské židle je velice důležité dynamické sezení neboli možnost měnit sklon sezení. Jestli máte sebe a svou páteř rádi, vyberte si takovou židli, která poskytne páteři oporu. Při sezení je dobré myslet i na své ruce a nohy. Chcete-li snížit napětí v zápěstí, loktech i ramenech může- te si pořídit podvěsnou klávesnici s područkou. Pokud máte špatnou výšku vašeho stolu, může se stát, že vaše nohy ne- dosáhnou na zem. Pokud tento problém nevyřešíte například podložkou pod nohy, může dojít k otékání nohou, špatnému prokrvování a tvorbě křečových žil. Foto: archiv firmy interiér / kancelářský nábytek Kancelářské stoly Pracovní stůl je nezbytností a v žádné kanceláři nesmí chy- bět. Měl by být dostatečně vysoký a přitom dodržet pravidla ergonomie, především správný odstup mezi sedákem židle a pracovní deskou stolu, který by měl být mezi 27–29 cm. Jestliže přemýšlíte nad zvoleným materiálem, pamatujte, že na stůl nikdy nepatří sklo. To bude studené na dotek a může tvořit nepříjemné odlesky světla. Nelze opomenout ani mož- nost snadného připojení na elektrickou či počítačovou síť. Ideální řešení představuje výklopná kabelová průchodka, pod kterou jsou umístěny zásuvky či konektory. Doporuču- jeme nepodceňovat počet zásuvek, protože moderní techni- ky, kterou používáme, je stále více. Úložné prostory V kanceláři, ale i domácí pracovně se časem nahromadí plno dokumentů, které je potřeba někam uskladnit. Většinou se jedná o nejvýraznější prvky kanceláře, neměl by se tedy jejich výběr podceňovat. Nevybírejte pouze podle úložného místa, ale zaměřte se i na to, zda máte radši otevřené či za- vřené komody. Velice zajímavé jsou úložné kontejnery, kte- ré můžete umístit hned vedle stolu a získáte tak šikovného pomocníka, díky kterému budete mít to nejdůležitější stále při ruce. Více informací naleznete na www.martexoffice.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

23

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

24/ / www.inspirati.cz interiér i exteriér Foto: archiv firmy Zabýváme se komplexní nabídkou skleněných prvků do interiérů i exteriérů staveb. Na trhu jsme již 27 let a našim krédem je držet krok se světovými trendy i designem. Naše společnost se od založení stále vyvíjí a díky neustálému progresu v tomto oboru a časté spolupráci s architekty a projektanty se můžeme pyšnit zajímavý- mi realizacemi, které se v již více než osmi tisících rea- lizovaných akcí různého objemu rozhodně neztratí. Za téměř tři desítky let jsme se naučili naslouchat konkrét- ním potřebám zákazníků a odvádět precizní práci, na které si jako rodinná firma zakládáme. MIJA-Therm, s.r.o. Rapotín Tel.: 777 30 30 38 E-mail: horak@mija-t.cz www.mija-t.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

TV skrytá ve skle MIJAART Industriální příčky MIJAINDUSTRIAL Elektricky řízená průhlednost skel PDLC MIJASMART

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

26/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy Široká nabídka interiérových i exteriérových materiálů. Jedinečné vlastnosti a originální design od společnosti VEŠO-LAMINART s.r.o. Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké la- mináty (umakarty), kompakty, lamino desky, pracov- ní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slo- venské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminá- tů a eventuální postformování. interiér i exteriér / KOMPAKTNÍ DESKY VEŠO-LAMINART s.r.o. U Stavoservisu 1, 108 00 Praha-Malešice Mobil: +420 724 203 407 Email: info@veso-laminart.cz www.veso-laminart.cz Společnost VEŠO-LAMINART s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2012 spojením dvou subjektů – české firmy vešo-interier a polské LAMINart. Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), compacty, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. VEŠO-LAMINART s.r.o. VEŠO-LAMINART s.r.o. | U Stavoservisu 1 | 101 00 Praha-Malešice Mobil: +420 606 645 545 | Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.cz Nabízíme:  Lamináty HPL  Lamináty Nanotech  Kovolamináty  Dýha na HPL  Umělý kámen  Kompaktní desky  Přírodní dýhu  Kamennou dýhu  Linoleum na nábytek  Beton nábytkový  Lepidla  Úchyty Union Knopf Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), kompaktní desky, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty, slinutou keramiku a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. VEŠO-LAMINART s.r.o. VEŠO-LAMINART s.r.o. | U Stavoservisu 1 | 108 00 Praha-Malešic Mobil: +420 606 645 545 | Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.c Nabízíme:  Lamináty HPL  Lamináty Nanotech  Kovolamináty  Dýha na HPL  Umělý kámen  Kompaktní desky  Přírodní dýhu  Kamennou dýhu  Linoleum na nábytek  Beton nábytkový  Slinutá keramika  Úchyty Union Knopf VEŠO-LAMINART s.r.o. l U Stavoservisu 1 l 108 00 Praha 10-Malešic Mobil: +420 606 645 545 l Email: info@veso-laminart.c www.veso-laminart.c Jsme obchodní společnost, která dováží vysokotlaké lamináty (umakarty), kompakty, lamino desky, pracovní desky, přírodní dýhy, dýhy na HPL, kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. INZ_VESO_SB6.indd 43 19.5.2016 9.9.2016 11:0 Nabízíme: Lamináty HPL Fenix Nanotech Kompaktní desky Kamenné dýhy Přírodní dýhy Dýhy na HPL Slinutou keramiku Beton nábytkový Kovolamináty Umělý kámen Linoleum na nábytek Úchyty Schüco LTD a MDF desky INZ_vesolaminart_SOF.indd 73

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

kamenné dýhy, kovolamináty a jiné dekorativní materiály pro české a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. a slovenské truhlářské subjekty, které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. které se specializují na výrobu atypického nábytku. Nabízíme také lisování těchto laminátů a případné postformování. INZ_VESO_SB6.indd 43

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

28/ / www.inspirati.cz Rádi bychom vám představili novinku na evropském trhu – AluSplash™.AluSplash™ je nadčasový, moderní hliníkový panel, který je ekologický, odolný, nákladově efektivní a ohnivzdorný. Je ideálním řešením pro širokou škálu interiérových dekorativních aplikací jak v domácnostech, tak v ko- merčních a obchodních prostorech. K dispozici je v řadě živých, zemitých, metalických a nemetalických ba- rev, a dává tak moderní vzhled všem prostorům, kde je in- stalován. AluSplash™ nabízí stylové a cenově výhodné řešení pro ja- koukoliv novou realizaci, vylepšení nebo doplnění kuchy- ně, koupelny nebo jiného vnitřního prostoru. Tento snadno instalovatelný panel lze bez obtíží upevnit na stávající stě- ny a nahradit tak tradiční skleněné panely nebo dlaždico- vé obklady, které jsou dražší a vyžadují delší a náročnější instalaci. AluSplash™ se snadno řeže, vrtá a tvaruje, a maximálně se tak přizpůsobí upravovanému prostoru. S programem AluSplash™ se nemusíte obávat prasknutí, rozbití nebo dodatečných nákladů na řezání otvorů pro elektrické a tele- fonní zásuvky jako u skleněných panelů. Ve srovnání s časem potřebným k instalaci skleněných panelů nebo položením keramických obkladů je čas instalace AluSplash™ až třikrát kratší a není zapotřebí nákladné pro- fesionální práce, zvládne ji i šikovný neprofesionál. Foto: archiv firmy inTERIÉR / AluSplash™ Proč AluSplash™? • bezpečný a hygienický • snadný na údržbu a čištění • pevný a odolný • cenově příznivý • rychle a snadno instalovatelný a upravitelný • ekologický • lehký (7 kg/m2) • vodě odolný a parovzdorný • nepraskne a nerozbije se při nárazu • ohnivzdorné minerální jádro je vhodné k instalaci za všechny druhy sporáků včetně plynových • lze ho sklopit a ohýbat v rozích bez použití spojů • 4 mm tenký panel perfektně zakryje existující stěny • povrch s vysokým leskem podobný odrazu skla • široký výběr zemitých, živých, metalických i nemetalických barev Využití • kuchyňské zádové panely • kuchyňské ostrůvky a bary • sprchové stěny a sprchové výklenky • záchodové stěny • okolí zrcadel • prádelní stěny • funkční stěny • obklady v lázních a relaxačních prostorech • obchodní prostory • komerční a maloobchodní prostory Atlas Advertising Group s.r.o. Na Louce 1, 267 01 Králův Dvůr, CZ Tel.: +420 735 759 118 E-mail: matasova@atlas-ag.cz, krumlova@atlas-ag.cz www.alusplash.com/cz/

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

29

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

bio & eko e-shop www.alpik.cz 774 775 777 PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 %

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Zdravé a čisté prostředí ve Vaší kanceláři i v dalších prostorech s Likvidátorem pachu ALP Nezpůsobuje alergie Spolehlivě odstraňuje zápach: • z cigaretového kouře • na toaletách • v pracovní obuvi • z oděvů Nádražní 84, Moravská Ostrava Spolehlivě odstraňuje zápach: VÍCE doplňkových vůní Nezpůsobuje alergie Spolehlivě odstraňuje zápach: • z cigaretového kouře • na toaletách • v pracovní obuvi v pracovní obuvi v pracovní obuvi • z oděvů z oděvů z oděvů z oděvů z oděvů VÍCE doplňkových

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

32/ / www.inspirati.cz ŠŤÍTNÁ ŽLÁZA Vyrábí hormony, které toto vše zajišťují. Pro její správnou funkci je nutná správná výživa, a tou je v první řadě jód. Nejlepší forma jódu je forma organická, molekulární, která zaručí správný metabolismus. Péče o vzhled a krásu je dnes neodmyslitelnou sou- částí našeho života, často více než péče o zdraví. Zdraví a krása však navzájem souvisejí, náš zevněj- šek je nezřídka ukazatelem našeho zdravotního stavu. Pro- to bychom se při naší každodenní péči neměli soustředit jen na maskování nedostatků, ale pátrat po příčinách jejich vzniku a možnostech, jak je co nejefektivněji odstranit. Mezi nejčastější onemocnění, která se manifestují vnějšími projevy, patří onemocnění štítné žlázy. SNÍŽENÁ FUNK- CE (HYPOFUNKCE) ŠTÍTNÉ ŽLÁZY se může projevit přibíráním na váze či suchou a šupinatou pokožkou. Ženy trpící tímto onemocněním mívají i výrazně zhoršenou kva- litu vlasů a nehtů. Snížená funkce štítné žlázy se může pro- GENERÁLNÍm ŘEDITELem NAŠÍ ENERGIE, KRÁSY, DUŠEVNÍ POHODYA ZDRAVÍ je štítná žláza jevit také otoky v obličeji a na rukou. Úzce také souvisí i s depresivními stavy. Štítnou žlázu však může postihnout i opačný problém, a to ZVÝŠENÁ FUNKCE (HYPERFUNKCE). Člověk trpící hyperfunkcí například hubne, přestože nezměnil své stravovací návyky. Charakteristické jsou i „vystouplé“ oči, vypadávání vlasů a měknutí nehtů. Jako mnoho jiných onemocnění i hyperfunkce štítné žlázy negativně ovlivňuje psychický stav člověka. Pokud jste si na svém zevnějšku všimli nežádoucí změny, nevysvětlitelně jste zhubli nebo přibrali, kvalita vaší po- kožky, vlasů či nehtů se výrazně zhoršila, příčinou může být i porucha funkce štítné žlázy. Aby štítná žláza fungo- vala správně, je nutné zajistit její potřebnou výživu, kterou je JÓD. Štítná žláza totiž doslova „žije“ z jódu. I zde je však mimořádně důležité umět si správně vybrat. Ve větši- ně produktů obsahujících jód se nachází jód v anorganické formě, která může být pro člověka nebezpečná. Naopak, ORGANICKÁ forma jódu je lidským tělem velmi dobře přijímána. Je to účinná a bezpečná forma jódu, podporující zdraví člověka v každém věku. Výbornou zprávou je, že se slovenským odborníkům po- dařilo vyvinout produkty Joda ORGANIKA s organickou formou jódu v dýňovém a lněném oleji a také ve formě KAPSLÍ pro snadnější užívání. Tyto certifikované a kli- nicky zkoušené produkty jsou vhodné i pro těhotné a kojí- cí ženy. Starat se o svůj vzhled a krásu je skvělé. Nezapo- mínejme však, že dopřát si tu správnou výživu zevnitř je obzvláště důležité. Zdraví a krása totiž kráčí ruku v ruce. Více na www.lecivapyramida.cz. Připravila: Helena Ž.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Wellness Ida Hotel Zveme vás do kouzelného západočeského lázeňského města Františkovy Lázně, a to rovnou do historického centra, kde se pár kroků od lázeňské kolonády nachází stará, historicky vý- znamná budova, v níž dnes sídlí Wellness Hotel Ida. Budova, které se kdysi říkalo Schwarze Roß neboli Černý kůň, je moderně zrekonstruovaná a nabízí hostům maximální komfort. Ov- šem jak sám hotel, tak i wellness studio rozhodně nezapřou genia loci starých časů, a co víc, představují dokonale intimní oázu relaxace a pohody po procházce na lázeňské kolonádě a popíjení léčivých pramenů. Nechte se hýčkat Ve Wellness Hotelu Ida se můžete ubytovat v některém z 16 stylově zařízených pokojů. Pokud ovšem toužíte po skutečně výjimečném zážitku, dopřejte si pobyt v luxusním Junior Suite Lux s hydromasážní vanou umístěnou přímo v ložnici. Kromě příjemných bublinek vás čeká i rela- xační světelná terapie jako stvořená k tomu zavřít oči a nechat se v tichu promasírovat. Byla by ovšem škoda sdílet takovou vanu sama. Je totiž akorát pro dva… V Hotelu Ida si dopřejete nejenom kvalitní odpočinek, ale současně i dokonalou péči o tělo. Wellness studio hotelu Ida vás překvapí bohatou nabídkou koupelí, klasických a rela- xačních masáží a skvělých speciálních rozmazlujících rituálů… Více najdete na www.wellnesshotelida.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

34/ / www.inspirati.cz 100 let republiky Za uplynulými sto lety, jejich osobnostmi, módou i tradiční zábavou se tento podzim ohlédne Galerie Harfa. Stoleté výročí založení samostatného Československa připomene prostřednictví charitativní výstavy fotografa Angela Purgerta, sérií módních přehlídek, naučnými tabulemi mapujícími historické události a osobnosti nebo dobovým pouťovým pro- gramem. První z akcí, fotografická výstava, bude zahájena už 8. září s herečkou Andreou Růžičkovou. Vrámci akce 100 let republiky se návštěvníci Ga- lerie Harfa mohou těšit na sérii akcí, které budou probíhat od 8. září do 28. října. Stoletou českoslo- venskou historii postupně připomenou následující akce: Výstava První republika Charitativní projekt fotografa Angela Purgerta představuje společenskou atmosféru dvacátých a třicátých let v Česko- slovensku. Autor vytvořil originální fotografie, které z první republiky čerpají, ovšem s tématem si hrají trochu jinak. Zachycují známé osobnosti a slavné dobové kavárny Louvre, Imperial, Slavia nebo Adria, hotely Art Deco Im- perial, Ambassador – Zlatá husa, Art Nouveau Palace a Hotel Paříž Praha, Cukrárnu Myšák nebo Národní tech- nické muzeum či Českou restauraci a tančírnu Republi- ka. Fotografování probíhalo i v Obecním domě, v Paláci Lucerna a v romantických uličkách a parcích staré Prahy. Projekt První republika vznikal v letech 2009–2018 a spo- lupracovalo na něm bezmála 160 lidí bez nároku na hono- rář. Výstava bude probíhat v Galerii Harfa od 8. 9. do 28. 10. a slavnostního zahájení se zúčastní také herečka a fotografka Andrea Růžičková. Tradiční pouť V sobotu 20. října si můžete v Harfě užít pouťový pro- gram, který vás vtáhne do dobové atmosféry. Kejklíři, chůdaři, akrobatka či slepý harmonikář budou lákat ko- lemjdoucí svým umem. Flašinetář zaujme diváky hudbou i obrazem a silák si za svým stolem bude měřit síly s kaž- dým, kdo jej vyzve na souboj. Odvážlivcům, kteří se ne- bojí poodhalit tajemství budoucnosti, zodpoví jejich dota- zy věštkyně. Máte doma rozbitý hrnec? Dohromady ho dá dráteník. Košíkář nebo svíčkař předvedou svůj um a předa- jí ho i kolemjdoucím. Dobové módní přehlídky Čím se zdobily naše prababičky, jaké modely preferova- ly naše babičky a jak dlouhé sukně nosily naše maminky? Které módní výstřelky zcela zapadly, ze kterých se staly evergreeny a které hity se navrací? Sto let módy v Čechách 100 let republiky připomene Galerie Harfa výstavou, přehlídkami i poutí Zdroj: Galerie Harfa připomene Galerie Harfa sérií módních, účesových a mas- kérských přehlídek 21. října. Poznávací tabule Jací byli naši prezidenti? Který z nich je vám nejsympatič- tější? Znáte všechny naše státní svátky, a co si při nich při- pomínáme? Zajímavé osobnosti a momenty naší historie připomenou návštěvníkům Galerie Harfa naučné tabule, které představí stoletou československou historii poutavou formou. O OC Galerie Harfa Galerie Harfa v pražských Vysočanech byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Střecha Galerie Harfa se od roku 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova. V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa, a stala se tak jejím novým akcionářem.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /35 Může zaměstnavatel ovlivnit výkony svých podřízených? Odpověď je ano. Každou společnost dělají lidé a dost často ti na nej- nižších pozicích. Nedokážeme-li pro ně zajistit dobré podmínky, bude to mít vliv na jejich pra- covní výsledky, a tím pádem se jejich činnost promítne v hospodářském výsledku celé společnosti. Ne každý ví, jak správně odpočívat, ať už mentálně, nebo fyzicky. Obzvláště v dnešní době v oblasti byznysu, kde se nejen stresu nevyhneme, ale ohrožují nás tzv. moderní duševní nemoci jako deprese a migrény, nebo problémy s pohybovým aparátem, převážně bolesti šíje a ztuhnu- tí zad. Každý zaměstnanec v jakékoliv profesi chce být ve všech směrech nejlepší. Pro někoho je to meta a motivace, pro druhé stres. Zaměstnanec, který se upne jen na práci, aby se vyšplhal na vyšší pozici co nejrychleji, bude ve fi- nále tak vyčerpaný, že nebude mít na to, aby se na pozici Pracovní výkon závisí nejen na pracovním nasazení, ale i na správném odpočinku udržel. Dostane se do fyzické nepohody, bude psychicky vyčerpaný. Jak může vedení společnosti předejít těmto zdravotním kolizím svých zaměstnanců? Každý si pod pojmem odpočinek představuje něco jiné- ho. Základem je ovšem kvalitní spánek a pohybové akti- vity, kdy si odpočineme a zároveň děláme něco pro své tělo. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžeme věnovat tělesným aktivitám, je důležité nezanedbávat společenský život. Samozřejmě ideální je kombinace obého. A rovněž nezapomínat na nastavení pravidel trávení volného času, například: každý čtvrtek jóga, neděle s rodinou apod. Dů- ležité je také čas od času udělat si den jen pro sebe. V každém případě stresu se ani v dnešní době nevyhne- me a musíme se naučit ho zvládat. Někdo funguje v časo- vé tísni a stres ho motivuje ke splnění cíle, tj. ten pozitivní stres. Pokud člověk dostatečně neodpočívá, nemá pravi- delnou stravu, nemá pravidelný pracovní režim, jde o stres škodlivý. Připravila: Helena Ž. Lenka Horňáková Civade Lanýže 218 Kč Mladý učitel Martin přijíždí do provensálského po- hoří Luberon, které na první pohled připomíná ráj jako z pohlednice. Martin, nadaný zvláštním talen- tem, sem následuje tajemnou vůni ještě tajemněj- ších lanýžů, o nichž zatím jen sní... Co když ale hlavním motorem jeho hledání není pouze touha najít „černý dia- mant“? V pátrání téměř detektiv- ním nás autorka tentokrát sezna- muje s méně zná- mou stránkou života jihofran- couzského ven- kova a z poněkud jiného úhlu pohle- du… Miroslav Pech Otec u porodu 198 Kč Hlavní hrdina novely Otec u porodu, „tatínek“, očekává narození prvního dítěte a tak začne tomuto neznámému tvorovi, rybičce rostoucí v „maminčině“ břiše, psát jakési deníkové vzkazy. Popisuje zážitky z práce, vypočítává položky ná- kupních seznamů, vypráví, co viděl a slyšel v autobuse. Do této známé rutiny však prosakují nové zážitky spojené s očekáváním potomka, sledování jeho vý- voje na internetových stránkách a v lékařských ordinacích a s tím spojené ne- smělé představy budoucnosti, ale i nejistota z neznáma. Tatínek se totiž sice upřímně sna- ží, ale rozhodně nepatří mezi dnes tak populární sebevědomé otce, kteří nastupují na rodičovské dovolené, dítě umí uvázat do šátku na pět způso- bů, a kdyby mohli, rozhodně by sami kojili. Tatín- kovi připadá, že jsou na něj ze všech stran klade- na příliš vysoká očekávání, a on si není ani trochu jistý, že je dokáže naplnit. Miroslav Pech v Otci u porodu opět dosvědčuje svůj výjimečný talent na přesné odposlechnutí a reprodukci jazyka ve všech možných stylových rejstřících, ať už jde o úsporné dialogy, nebo fráze z médií. Záleží tak na každém čtenáři, jestli chce hluboko v textu hledat genderová a sociální témata, nebo se pro- stě jenom královsky bavit. novinky od nakladatelství argo Knihy můžete pohodlně zakoupit také v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz inzerce inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

36/ / www.inspirati.cz interiér / postele Foto: archiv firmy Firma Royal Comfort se stará o váš královský komfort v oblasti spánku a pro své klienty pečlivě vybírá jen ty nejkvalitnější dodavatele s dlouholetou historií a odbor- ností. Vportfoliu společnosti zaujímají přední místo americké značky King Koil® a Serta®, které se více než sto let zabývají výrobou kvalitních ma- trací a boxspring postelí a nejen v USA jsou naprostou jedničkou ve svém oboru. Firma King Koil navíc spo- lupracuje na vývoji a výrobě matrací s mezinárodním sdružením chiropraktiků (ICA) a jako jediná smí použí- vat jejich ochrannou známku. Další světoznámou znač- kou je německý výrobce luxusních přikrývek a polštářů z nejjemnějšího husího peří, firma Muhldoerfer. A konečně pomyslnou třešničkou, která z vaší ložnice vytvoří dokonalé království, je švýcarská značka Chris- tian Fischbacher vyrábějící designové povlečení nejvyš- ší kvality. Royal Comfort s.r.o. Vinohradská 37/13, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 778 000 797 E-mail: info@royalcomfort.cz web: www.royalcomfort.cz postele, o kterých sníte 36/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

37

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

38/ / www.inspirati.cz SPA & GOLF RESORT / Lázně Kostelec u Zlína Přílišná pracovní zátěž, ale i problémy v osobních vztazích narušují přirozenou obranyschopnost lidského těla a mohou vést k přetížení organismu. Vtéto souvislosti se často hovoří o stresu. Stres je obecná odpověď neboli reakce organismu na stre- sor, tedy mimořádnou zátěžovou situaci, ať už fyzickou, či psychickou. Stres patří neodmyslitelně k na- šim životům, protože díky němu dokáže jedinec zvlád- nout i nejnáročnější úkoly a přežít i nejnebezpečnější si- tuace, které nám osud může připravit. Taková reakce ale tělo značně vysiluje. Proto jakmile stresový faktor pomine, musí člověk odpočívat, aby regeneroval fyzické i psychic- ké síly. Jak zvládat stres Stres jako takový se dá řešit jedině snahou o odstranění jeho příčin. Léky nebo potravní doplňky mohou pomo- ci zvládnout některé průvodní obtíže (depresivní nebo úz- kostné stavy apod.). Za určitých okolností mohou být uži- tečnými pomocníky při překonávání těžké životní situace. Každodenní stres se lidé snaží zvládat různými způsoby. Velmi důležité je naučit se poznat, kdy stres přichází. Mezi Současný životní styl klade značné nároky na naší výkonnost první varovné signály patří napětí v krku a ramenou. Dále je třeba si vybrat cestu, kterou se se stresem vypořádat. Jednou z možností je se stresové situaci vyhnout. To ale často není možné. Druhou cestou je změnit způsob, jakým na stres reagujeme. Užitečné tipy, jak se vypořádat se stresem • Nelamte si hlavu s věcmi, které nemůžete ovlivnit (třeba počasí). • Připravte se, jak nejlépe umíte, na okamžiky, které pro vás budou znamenat stres (pracovní pohovor). • Zkuste se dívat na změny jako na pozitivní výzvu a ne jako na hrozbu. • Pracujte na řešení konfliktů s jinými lidmi. • Nebojte se popovídat si o problémech s lidmi, kterým důvěřujete. • Stanovujte si reálné cíle (doma i v práci). • Jezte vyváženou stravu. • Sportujte, meditujte. • Věnujte se svým koníčkům. • Jeďte do lázní. Při lázeňském pobytu se daří skloubit většinu doporučovaných tipů. Dvě vířivky jsou součástí areálu koupaliště Zdroj: Lázně Kostelec u Zlína

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /39 Příklady lázeňských procedur proti stresu Na zvládání stresu dobře působí některé lázeňské proce- dury jako audiovizuální stimulace, kryoterapie v poláriu, přírodní uhličité koupele, regenerační wellness koupele, wellness masáže, uvolňující aroma masáže, skotské stři- ky nebo hydromasáže, rašelinové obklady na páteř nebo klouby, oxygenoterapie, sauna, plavání, aromaterapie, samozřejmostí je denní pitná kúra. Vhodnou pohybovou aktivitou je kromě plavání také nordic walking. Odpočiňte si při příjemné masáži, dopřejte si relaxační koupel, užijte si saunu. V lázních Kostelec u Zlína najdete spoustu způsobů jak zahnat stres, zvolnit a cítit se lépe. Metod boje proti stre- su je spousta, stačí si jen vybrat tu vhodnou pro vás. Nesporným přínosem masáží jsou pocity klidu a poho- dy. Už jen samotný dotyk působí příznivě na emocionální stav člověka. Nedávno vyšla jedna studie o tom, že lidé, kteří chodí často na masáže, jsou ve větším klidu a pohodě a také mají vyšší sebevědomí. Význam masáží je obrovský a pořád ještě nedoceněný. Masáže zrychlují regeneraci po práci, odstraňují únavu, zpomalují příznaky stárnutí. Jsou považované za nejpřirozenější a také nej- příjemnější metodu, jak zlepšit stav organismu, příznivě totiž působí současně na fyzický i psychický stav člově- ka. Masáže upevňují tělesné i duševní zdraví a posilují organismus. Jakou masáž si vybrat pro psychickou pohodu? Doporučit lze aromatickou masáž.Ta obnovuje rovno- váhu a léčí mysl, ducha i tělo. Kombinace vůně a dote- ků vyvolává báječný pocit uvolnění a potřebné vnitřní harmonie. Při masáži se používají esenciální oleje, které svou vůní navozují klid a uvolnění. V příjemném prostře- dí při relaxační hudbě si odpočinete a vhodně vybrané bylinky vás zbaví nejen bolestí hlavy a problémů s pohy- bovým aparátem, bolestí zad, ale také obtíží z přepraco- vání. Je to jedna z nejpříjemnějších masáží. Jen si vzpomeňte, když vám někdo dlouho myje nebo češe vlasy, jak se te- telíte blahem. A indická masáž hlavy dokáže ulevit od na- pětí, stresu i bolesti hlavy, odstranit poruchy spánku a nespavost. Při masáži se uvolňují endorfiny, tedy hor- mony štěstí, které navozují libé pocity. Při kancelářské práci a nedostatku pohybu trpí nejvíce zádové partie! Balneoprovoz – SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína Parafínový ajurvédský obklad Relaxace v lázních

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

40/ / www.inspirati.cz Balzám pro vaše záda K nejčastějším zdravotním problémům patří bolesti zad. Abychom se jich vyvarovali, je důležitý pravidelný po- hyb. Nejzdravější je plavání. Balzámem pro záda jsou lá- zeňské procedury. V lázních v Kostelci u Zlína si můžete vybrat ze spousty procedur, které prospějí a uleví bola- vým zádům. Rašelinový tepelný zábal je určen na revmatismus, art- rózu, bolesti zad a páteře. Zábal z bahna z Mrtvého moře má zklidňující efekt při bolestech kloubů a pohybové- ho aparátu. Zklidňuje přetížené svaly a klouby namožené prací. Aplikuje se na záda či na klouby. Parafínový zábal se využívá při bolestech páteře. Prohří- vání tlumí bolest a uvolňuje bolestivé zádové svalstvo. Obklad se přikládá na bolestivá místa, jako jsou záda, ra- mena, kolena, lokty, zápěstí a kotníky. Odstranění nežádoucích blokád páteře se provádí mobi- lizací periferních kloubů a páteře. Tato metoda je vhodná pro bolestivé stavy pohybového aparátu způsobené blo- kádou ať již kloubu, žebra nebo páteře. Mobilizace nor- malizuje funkci, obnoví pohyblivost a dojde i k reflexní odezvě zejména ve svalstvu, tedy ke snížení svalového napětí. Perličková koupel, tedy koupel properlená bublinka- mi pomocí vzduchových trysek o tepotě 37 až 38 stupňů Celsia, uvolňuje svalové napětí. Proto se využívá při lé- čení pohybového aparátu. Reflexologie chodidla je jedna z nejúčinnějších metod al- ternativní medicíny, která využívá skutečnosti, že všech- ny orgány i části těla mají svoje reflexní místo na chodi- dle. Tato masáž působí na organismus komplexně. Pro uvolnění ztuhlých svalů a odstranění bolesti je vhod- né také baňkování.To se provádí pomocí baněk, které se nahřejí a přikládají na kůži. S baňkami masér může pohy- bovat a provádět masáž, nebo je přikládat na akupresurní SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína – Salonky pro 10, 25, 35, 60 a 150 osob Skvělá kuchyně SPA & GOLF RESORT / Lázně Kostelec u Zlína

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /41 body. Tato metoda odstraní bolesti hlavy, různé blokády, ústřel, ztuhlé zádové svalstvo, bolesti páteře. Cvičení na velkém míči napravuje vybočení páteře a ku- latá záda. Sed na míči aktivuje naše svaly, zejména ty, které nám pomáhají udržovat vzpřímenou polohu těla. Konference, večírky, školení i team- buildingy v lázních Kostelec u Zlína V poslední době čím dál častěji využívají lázeňské pro- story firmy k pořádání školení, konferencí, teambuildin- gů, večírků nebo pracovních setkání. Pokud chcete uspořádat firemní večírek, plánujete škole- ní pro zaměstnance nebo teambuilding a hledáte vhodné místo s netradičním prostředím, Lázně Kostelec u Zlína jsou dobrou volbou. Najdete zde několik salónků, mož- nost ubytování, sportovní vyžití, relaxační procedury od masáží přes zábaly až po koupele, ale také dostatečné stravovací kapacity. K dispozici je přímo v areálu lázní golfové hřiště i indoor golf. Firemní akce tak lze spojit s golfovou hrou, popřípadě si vyzkoušet ukázkové lekce s trenérem. Účastníci firemních akcí ale mohou také vy- užít tělocvičnu, zahrát si tenis, minigolf, využít možnos- tí blízké cyklostezky nebo k turistice atraktivní krajinu se spoustou přírodních i architektonických zajímavostí. K posezení lze využít venkovní terasu s krásným výhle- dem na okolní kopce a s možností grilování, popřípadě si zajít do baru, kavárny či golfového klubu přímo v lázeň- ském hotelu a to vše uprostřed krásné přírody, jen tři ki- lometry od Zlína. Stravování Pro firemní akce je možné sestavit na přání nabídku rau- tů a coffee breaků, které zpříjemní školení, v různých cenových hladinách. Lázeňská kuchyně nabízí několik typů od zdravých obložených bagetek až po sladké koláč- ky. Stejně tak je i široká nabídka občerstvení pro firemní akce. Připravit lze tradiční menu, speciality české i svě- tové kuchyně, jídlo je možné podávat servírované nebo formou rautu. V nabídce jsou grilované speciality, stea- ky, cukrářské produkty, na vyžádání také zabijačkové či zvěřinové hody. Ubytování je možné ve tříhvězdičkovém hotelu, parkoviště je přímo u hotelu a je zdarma. V celém hotelu je také k dispozici zdarma wi-fi připojení. Nezáleží na tom, zda se chcete školit, bavit nebo stme- lovat kolektiv a udělat něco pro sebe a své zaměstnance. Záleží jen na vaší spokojenosti! A vaše spokojenost je cílem Lázní Kostelec u Zlína. Více na www.hotel-kostelec.cz. SPA & GOLF RESORT Lázně Kostelec u Zlína Hřiště je posazeno do krásné a členité přírody V nabídce 17 variant koupelových procedur Součástí areálu je vyhřívané koupaliště www.inspirati.cz / /41

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

42/ / www.inspirati.cz program škoda plus / auto štěpánek program škoda plus u auto štěpánek Přemýšlíte nad koupí automobilu a nemusí být úplně nový? Pak byste měli zkusit náš program ŠKODA Plus, který nabízí jak ojeté vozy, tak roční vozy, které jsou stále v záruce. Ti z vás, kteří již ojetý vůz někdy kupovali v ne- autorizovaném autobazaru, vědí, jak to dokáže být někdy nepříjemné a ne zcela transparentní ze strany prodávajících. Představí vůz v nejlepším světle a informace o problémech a nutných opravách pokud možno zatají. Vy si poté přivezete auto domů a začnete zjišťovat závady, které na první pohled nebyly zřejmé a o kterých se prodejce nezmínil. Jak tedy z toho ven? ŠKODA Plus je program pro pro- dej ojetých vozů u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO, kterým je i naše dealerství Auto Štěpánek v Pra- ze Hostivaři. V rámci tohoto programu jsme schopni zaručit, že automobil je v takovém stavu, v jakém je prezentován, a při jeho koupi vám budou poskytnuty služby takového komfortu, jako byste kupovali vůz nový. Všechny auto- mobily v tomto programu splňují přísná kritéria kvality, a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání. Jsou to vozy s prověřenou historií a známým technic- kým stavem. Můžete vybírat z nabídky ročních vozů i vyzkoušených ojetých vozů. Roční vozy mají mnoho výhod, jde o velmi mladá auta v perfektním stavu, která odpovídají nejvyšším poža- davkům. U ročních vozů garantujeme stáří maximálně 18 měsíců nebo 30 000 najetých kilometrů, kompletní servisní historii a technický stav a zároveň prodlouže- nou tovární záruku na čtyři nebo pět let. V podstatě jde tedy o dobře zajeté auto. Vyzkoušené ojeté vozy zahrnují všechny značky do stáří pěti let, které splňují přísná kvalitativní kritéria. Kromě technicky prověřeného automobilu obdržíte při koupi certifikát osvědčující, že vozidlo není evidováno jako odcizené, že neobsahuje nepovolené znaky a odpovídá deklarované značce vozidla. Zároveň si můžete přikou- pit ještě roční záruku. Při nákupu ojetého nebo ročního vozu u firmy Auto Ště- pánek tak máte jistotu, že je automobil v pořádku, že má přesně tolik najetých kilometrů, jaké uvádí tacho- metr vozu, a zároveň víte, že vůz byl prověřen profesi- onály, a je tedy technicky v naprostém pořádku. Navíc o vás bude pečovat certifikovaný prodejce, který s vámi bude jednat za všech okolností na rovinu. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz. Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu. Nejlepší nabídka financování se ŠKODA Financial Services Se značkovým financováním povinné ručení za 1 000 Kč/rok Prodejci certifikováni ŠKODA AUTO Roční vozy Bonus při výkupu Vašeho stávajícího vozu Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. skodaplus.cz ŠKODA PLUS MĚNÍME MINUSY OJETÝCH VOZŮ NA PLUSY Auto Štěpánek a.s. Dolnoměcholupská 214 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: 242 428 315 www.auto-stepanek.cz Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

44/ / www.inspirati.cz spa resort tree of life / lázně bělohrad Uvažujete o uspořádání večírku, teambuildingu, konference či jiné společenské události a dosud jste nenašli vhodné prostory? Máme pro vás řešení! Příjemné prostředí lázeňského hotelu obklopeného nádhernou přírodou, které vedle společenských pro- stor a technického zázemí nabízí mnoho možností pro volnočasové aktivity i wellness, je vám k dispozici. Umíme vytvořit jak soukromou atmosféru pro menší společnost, tak uspořádat odbornou konferenci až pro 200 osob včetně technického vybavení. Samozřejmostí je zajištění kompletních stravovacích a kulinářských služeb. Realizujeme zahradní slavnosti, coffee breaks, rauty, ban- kety, soukromé i firemní barbeque. Catering připravíme v prostorách spa resortu Tree of Life nebo na individuál- ním místě dle přání klienta. Relax pro vás i vaše zaměstnance Vaši firemní či společenskou akci můžeme připravit ve sty- lizaci a tématu, jaké si vyberete. Vše od dekorace hotelu přes catering až po hlavní a doprovodný program večera odpovídá zvolenému tématu. Již jsme realizovali společen- ské akce na téma třicátých let, oscarové noci, black & whi- te nebo zimní království. Firemní program můžete doplnit o relaxaci účastníků v po- době mnoha procedur. Nabízíme pestrou škálu lázeňských, wellness a beauty slu- žeb, například: slatinné koupele a obklady, masáže, rituály, kosmetická ošetření a mnohá další. Zdroj: Lázně Bělohrad a.s. Tree of Life Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad Tel.: +420 493 767 334 E-mail: info@treeoflife.cz www.treeoflife.cz, www.belohrad-vari.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE Relaxační lázeňské procedury. Vlastní léčebná slatina s unikátním složením. Bazén a relaxační zóna Organic & Garden Spa. Kvalitní lokální i světová gastronomie. Prostorné pokoje a velkorysé apartmány. Moderní fitness zóna. Spa Resort Tree of Life**** Lázeňská 531, 507 81 Lázně Bělohrad +420 493 767 100 I www.treeoflife.cz TREE OF LIFE – NEKONEČNÁ RELAXACE

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

46/ / www.inspirati.cz zábava / aquapalace praha Přemýšlíte, kam se vydat za odpočinkem po dlouhém pra- covním dni plném stresu? Navštivte nejzábavnější komplex Aquapalace Praha, kde pod jednou střechou najdete nepře- berné množství služeb. Své starosti nechte v kanceláři a dopřejte si legraci v prostředí Vodního světa, kde na vás čekají tema- tické paláce, nejdelší Divoká řeka v Česku, moř- ské vlnobití i 12 tobogánů včetně šíleného adrenalinového trychtýře a tandemové skluzavky. Ztuhlá záda z věčného sezení rozhýbete v plaveckém bazénu a zrelaxujete v tep- lých vířivkách. Po koupačce do vyhřáté sauny Nedejte stresu šanci a vypoťte ho v největším Saunovém světě, kde se prohřejete od hlavy až k patě ve 14 různých saunách. Najdete zde klasické finské, bio saunu, zemní baňu, Kneippovu koupel, aroma bylinnou saunu, římské lázně a mnoho dalších. K ochlazení je k dispozici bazének, speciální sprchy i ledová vědra, pro uvolnění a relaxaci ví- řivky či vnitřní i venkovní zóny s lehátky. Doslova rájem je Saunový svět pro ty, kteří si oblíbili zážitkové ceremo- niály. Denně jich zde zažijete až 18! Navíc si již od září můžete dopřát pravidelné saunování výhodněji s měsíční i půlroční permanentkou, které nabízejí neomezený počet vstupů do Saunového světa. SPA & Wellness pro nejnáročnější Kompletní regeneraci nejen pro tělo, ale i mysl naleznete v luxusním SPA & Wellness, které nabízí širokou šká- lu tělových procedur, masáží, beauty rituálů, fyzioterapii i privátní SPA, které je skutečnou lahůdkou pro náročné. V krásném prostředí a plném soukromí prožijete příjemné Je libo pořádnou porci zábavy i relaxace po náročném dni? Vyrazte do Aquapalace Praha! chvíle s partnerem nebo přáteli. Útulný prostor s kapacitou až 6 osob nabízí vířivou vanu, finskou saunu a vyhřívaný mramorový stůl pro relaxaci celého těla. Dokonalou poho- du a romantiku doplní mísa ovoce a láhev sektu. Pestrá nabídka pro všechny milovníky sportu V Aquapalace Praha se můžete těšit také na skutečně vy- mazlenou posilovnu, kde se pořádně odreagujete. Fitness nabízí multifunkční zónu, která je vybavená konstrukcí pro mrtvé tahy, dřepy, bench press a hrazdami, které se dají využít pro shyby, ručkování, přítahy i cvičení na kruzích. Funkční zóna je navíc skvělá pro přípravu na moderní pře- kážkové běhy a zvyšování sportovní výkonnosti. Přede- vším svou fyzičku zlepšíte v kardiozóně, cycling roomu se spiningovými koly a při skupinových lekcích. Ženy mohou vyzkoušet hormonální jógu, pilates nebo flowin. Více informací o službách Aquapalace Praha najdete na www.aquapalace.cz. Zdroj: Aquapalace Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

47

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

48/ / www.inspirati.cz architektura Jak jsme zmínili ve speciálním vydání časopisu Inspirati extra, zveřejnila Česká komora architektů (ČKA) na nominač- ním večeru 3. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) 31. května 2018 v pražském Divadle Archa třiatřicet děl, která mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Jméno držitele hlavní ceny i ostatních finalistů se veřejnost dozví 19. listopadu 2018 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín. Stejně jako u všech 145 přihlášených děl do letošní- ho ročníku ČCA je i pro nominovaná díla příznačná vysoká převaha soukromých investic nad veřejný- nominace na českou cenu zaarchitekturu 2018 Zdroj: Česká cena za architekturu 2018 mi. Těch druhých je mezi třiatřiceti nominovanými pouze sedm, ještě vloni přitom tvořila polovinu. Dvě nominované realizace z veřejných zdrojů vznikly na základě architekto- nické soutěže s potvrzením regulérnosti od ČKA. Jde o KINONEKINO (XTOPIX architekti a Ing. arch. Simona Ledvinková, soutěž v roce 2013, realizace v roce 2017) a Obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli (Rusina Frei architekti a Atelier PARTERO, soutěž vyhlášená Nada- cí Proměny Karla Komárka v roce 2013, realizace v roce 2017). Děl financovaných soukromými investory je mezi nominovanými dvacet šest. Některá díla jsme již předsta- vili. Pojďme si představit kompletní přehled nominova- ných 33 děl. Administrativní budova ve Strančicích Bytový dům Kvítková Bouda Černá voda Bytový dům Nuselská

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /49 Dostavba areálu Archivu hlavního města Prahy Dům se stodolou na Vysočině Dům nad vodopádem Dům v Čižicích Engel House Dům v Praze - Ruzyni kampus Fakulty tělesné kultury UPOL – AC BALUO a CKV

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

50/ / www.inspirati.cz architektura Kaple sv.Vendelína Kompaktní dům Městská smuteční síň v Dobrušce Kotelna Libčice nad Vltavou Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli KINONEKINO

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

WT-Windows Tomorrow, s.r.o. Spojovací 136, Horoměřice 252 62 www.solatube.cz tel.: 608 918 484; info@solatube.cz TO PRAVÉ DENNÍ SVĚTLO

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

52/ / www.inspirati.cz Rekonstrukce ocelové haly Praha hlavní nádraží Rekonstrukce vily arch. Oldřicha Starého Pivovar Trautenberk Přestavba řadového domu Polyfunkční objekt Dorn Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Provedení: nerez šíře 90 a 120 cm Osvětlení 4 x LED Ovládání: dálkové / z panelu varné desky Výška nad varnou deskou: 150 cm Možnost externího umístění motoru Promtinvest spol. s r. o. E: obchod@odsavacefaber.cz T: +420 566 630 160 W: www.odsavacefaber.cz www.faberspa.com/cz Heaven stropní odsavač par 23 768 Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

54/ / www.inspirati.cz architektura Rodinný dům Neveklov Sportovní hala Dolní Břežany Štajnhaus Útulna

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

kaldewei.com MEISTERSTÜCK INCAVA by Anke Salomon

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

56/ / www.inspirati.cz Vault 42 Victoria Pragensis – Botanický labyrint Vila s ateliérem Vila v Beskydech Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách Přestavba vily Peroutkova architektura

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

57

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

58/ / www.inspirati.cz topení Velké plochy stropů, stěn a podlah, obklopující interiér, mají značný vliv na tepelnou pohodu, a tím i spotřebu energie. Povrchovou úpravou těchto ploch termoaktivními stěrkami řady AERO-THERM® lze jejich vlastnosti změnit. Tepelné pohody lze potom dosáhnout rych- leji a pro její udržení stačí méně energie. Okamžitá změna povrchové teploty Termoaktivní stěrky AERO-THERM® vytvářejí 1 mm ten- kou povrchovou vrstvu pevně spojenou s podkladem, která vyniká schopností prakticky okamžité odezvy na změ- ny vnitřního prostředí. Tepelná jímavost stěrek AERO- -THERM® je totiž mnohem menší než tepelná jímavost běžně používaných materiálů. Povrchová teplota této vrst- vy se blíží teplotě okolních předmětů. V praxi se to proje- vuje velmi krátkou dobou zátopu. Rychlý ohřev Na začátku vytápění mají povrchy stěn i předmětů stejnou teplotu jako vzduch. V okamžiku, kdy se topná tělesa nebo topné plochy (podlaha, strop) začnou zahřívat a vydávat teplo do prostoru, začíná se zahřívat i vrstva AERO-THERM®u. Díky speciálnímu složení výrobku AERO-THERM® (skleněné mikrokuličky, aerogel, pojivo a aditiva) je teplo odnímáno z této vrstvy do podkladní konstrukce ve velmi malé míře (přenos tepla vedením). Naopak teplo z této povrchové vrstvy je velmi rychle „vyzařováno“ zpět do vnitřního prostoru (přenos tepla sá- láním). Plochy, které jsou upraveny termoaktivní stěr- kou AERO-THERM®, spolupracují s topným systémem a zvyšují jeho účinnost. I nevytápěné prostory po úpravě povrchů termoaktivní stěrkou AERO-THERM® získávají „nový rozměr“. Nižší teplota vytápění Pokud je termoaktivní stěrkou AERO-THERM® ošetřena významná část ploch obklopujících interiér (strop, obvo- dové stěny, příp. podlahy), pak při konvekčním vytápění (např. radiátory) postačí teplota 20–21 °C, při sálavém vy- tápění (podlahové topení) dokonce 19 °C pro dosažení po- žadované tepelné pohody. Trendem jsou nízkoteplotní top- né soustavy (podlahové, stěnové i stropní), které v kombinaci s plochami ošetřenými termoaktivními stěr- kami AERO-THERM® umožňují dosáhnout nízkých pro- vozních nákladů. A to nejen u nově postavených budov, Přínos termoaktivních stěrek řady AERO-THERM® pro tepelnou pohodu a úsporu energie ale i u stávajících objektů. Praxe ukazuje, že lze na energi- ích uspořit min. 12,5 % a více dle způsobu užívání daného prostoru (výjimkou není ani dosažená úspora ve výši 40 %). Navíc aplikace stěrky je velmi snadná. Stabilita vnitřního prostředí Výhodou stěrky AERO-THERM® je, že kromě snížení teploty vytápění umožňuje snížit i teplotu temperování po dobu, kdy není prostor využíván. Dosažení potřebné te- pelné pohody je otázkou několika minut. Prázdný byt tedy není nutné vytápět přes den. Kanceláře, školní budovy apod. není třeba vytápět přes noc ani přes víkend. Rekreač- ní objekty, které jsou o víkendech pravidelně užívány, si také udrží větší množství naakumulovaného tepla. Změnou topného režimu ke snížení spotřeby energie Termoaktivní stěrky AERO-THERM® můžou být chápá- ny i jako vnitřní izolace. Princip jejich využití je však jiný. Klíčem ke snížení spotřeby energie na vytápění je optima- lizace topného režimu. Je to vlastně jiná cesta ke stejnému cíli. Díky svým vlastnostem po aplikaci zabraňuje AERO- -THERM® sálání chladu ze zdi a tvorbě plísní v kritických místech místností – místa tzv. tepelných mostů (kouty, ostění oken, apod.). Novinkou ve výrobním programu spo- lečnosti THERMO INDUSTRY, a.s., je disperzní lepidlo s termoaktivními vlastnostmi AERO-THERM® adhesive, určené pro lepení obkladů v interiéru. Termoaktivní stěr- ka AERO-THERM® přináší velmi zajímavé možnosti, jak změnit vlastnosti interiéru, zkvalitnit vnitřní prostředí a vy- tvořit předpoklady úsporného provozu budov. Více info na www.AERO-THERM.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Unikátní termoizolační stěrka AERO-THERM® THERMO INDUSTRY, a. s. telefon: +420 603 290 765, e-mail: info@thermoindustry.com www.aero-therm.cz THERMO INDUSTRY, a. s. Telefon: +420 734 312 152 | E-mail: info@thermoindustry.com www.thermoindustry.com UNIKÁTNÍTERMOIZOLAČNÍSTĚRKA AERO-THERM® - zatepluje - zlepšuje tepelnou pohodu - snižuje vlhkost - zabraňuje tvorbě plísní - zvyšuje efektivitu topné soustavy - zamezuje sálání chladu od zdí - snižuje tepelné ztráty ThermoIndustry_203x267.indd 1 13.06 AERO-THERM® pomůže zateplit byt či chalupu, zbaví vás chladných zdí i plísní. Zvýší teplotu ve vašem domě a sníží náklady na vytápění.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

60/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / jihomoravský kraj Polyfunkční dům Dorn se nachází v jižní části městského centra v těsné blízkosti brněnského hlavního nádraží a nákupní galerie Vaňkovka. Dorn, jehož obklad z režných cihel navazuje na sou- sední budovu historické Vaňkovy strojírny i no- vého nákupního centra, je největší budova se za- věšeným cihelným pláštěm v České republice. Originální „štíhlé“ tělo budovy není pouze formální kompozicí, nýbrž přináší příspěvek k racionálnímu řešení moderních kance- lářských pracovišť. Úzká vnitřní dispozice totiž umožnila zřídit velkoprostorové kanceláře s dostatkem denního svět- la pro každého pracovníka. Přestože budova je plně klima- tizována a větrána, byl velký důraz kladen na umožnění přirozeného větrání otevřením okna z důvodu zajištění celkové psychické pohody uživatelů. Autoři: Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín, Doc.Ing.arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Bořivoj Čapák, Ing.arch. Lukáš Vágner, www.raw.cz Polyfunkční objekt Dorn Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Cenově dostupné řešení VELUX střešní okna pro ideální prosvětlení a dostatek čerstvého vzduchu rolety a žaluzie pro příjemné klima vše automaticky a chytře s VELUX ACTIVE www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno Střešní okna Doplňte o VELUX ACTIVE Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX s pomocí chytrých senzorů a mobilní aplikace TIP Až 90% času trávíme uvnitř budov Zdravý domov. Automaticky. Dostupně

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

62/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / jihomoravský kraj Útulna je experimentální dřevostavba, která vznikla na býva- lém lehkém opevnění (tzv. „řopík) u hranic s Rakouskem. Tyto malé pevnosti vznikaly podél hranic Českoslo- venské republiky jako obrana před nacistickým Ně- meckem. Tento experiment měl otevřít diskuzi, jak s těmito objekty, které mají velký potenciál např. z hledis- ka jejich lokací, lze naložit. Jelikož je téma využití těchto bunkrů citlivé, byla zvolena lehká dřevostavba, která se dá kdykoliv odstranit. Zásahy do konstrukce samotného bunkru byly minimální. Z hlediska krajinného rázu se jako nejvhodnější jevila výrazná vertikální hmota. Objekt má Útulna dva hlavní průhledy – na jih na hranici s Rakouskem a na východ na kostel nejbližší vesnice. V interiéru šlo o to uká- zat, že i na velmi malé zastavěné ploše – 12 m2, jde udělat plnohodnotný prostor, kde se člověk necítí stísněně. Z konstrukčního hlediska byl důležitý princip minimali- zace. Objekt jde postavit s minimem nářadí a bez jakéko- liv techniky. Jelikož byla útulna stavěna pouze za vlastní prostředky bez grantů a dotací, musela být minimalizová- na i cena díla a čas zhotovení. Celá stavba byla realizována s pomocí přátel, rodiny a studentů architektury, kteří měli zájem se na projektu podílet. Objekt byl postaven kvůli lo- gistice na rodinném statku a poté po částech převezen na 200 km vzdálené místo, kde se instaloval. Objekt slouží jako útulna a po dohodě na ní může kdokoliv přespat. Autor: Ing.arch. Jan Tyrpekl Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Antonín Matějovský

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

® ® Ceny energií se neustále zvyšují, což nás přirozeně vede k hledání alternativních zdrojů vytápění, které nám mohou přinést úsporu nákladů. Jednou z možností jsou teplovzdušné solární panely SolarVenti. Jedná se o vysoce účinný zdroj tepelné energie, používaný k temperování rodinných domů, který významně přispívá ke snižování nákladů na vytápění. V závislosti na velikosti panelu a venkovní teplotě je vzduch zahříván až 40 °C oproti venkovní teplotě a následně vháněn do domu (150 m3 za hodinu). Tímto způsobem dává každý metr čtvereční panelu SolarVenti v slunečních podmínkách České republiky zhruba 1150 kWh za rok. Ventilátor je poháněn solární buňkou zabudovanou do panelu. Celý systém je tak samočinný a zcela bez provozních nákladů. Vzdušné solární panely SolarAir s.r.o., T. G. Masaryka 64/12, 568 02 Svitavy tel.: 725 136 051 www.solarventi.cz více informací najdete na www.solarventi.cz panely snižují náklady na vytápění odstraňují vlhkost plíseň a zatuchlý vzduch systém je nezávislý na elektřině

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

64/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / jihomoravský kraj Dům s renesančním jádrem stojí přímo na úpatí zámeckého kopce v bývalé židovské čtvrti Mikulova. Štajnhaus Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: BoysPlayNice Za svoji existenci utržil obrovské množství šrámů, prodělal desítky přestaveb a operací. Ty ho změnily k nepoznání, ale přesto si dokázal udržet středově- kou pitoresknost. S postupným odkrýváním jednotlivých vrstev, prostorů a překvapivých souvislostí projekt pro- cházel neustálým procesem revizí a úprav, v podstatě až do konce realizace. Úkolem architektonického studia však bylo zachovat dům jako organický celek. V domě nenajde- te rovnou zeď nebo pravoúhlý otvor, všechny prvky bylo tedy třeba znova vynalézt a vyrobit na míru, čemuž byl in- vestor nakloněn. Původním zadáním byl pouze projekt in- teriéru, postupnými pracemi se ale ukázalo, že prostor a tvary se přelévají a vytváří nedělitelný celek, a nedá se tedy řešit interiér a exteriér odděleně. Část zrekonstruova- ného domu slouží jako penzion, část jako soukromý pro- stor majitele. Každý pokoj je unikátní se svojí specifickou atmosférou. K původnímu využití se vrátily i vinné sklepy pod domem a přilehlý dvorek. Autoři: Ing. arch. Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser, www.o-r-a.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

kaldewei.com MEISTERSTÜCK EMERSO by Arik Levy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

66/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / jihomoravský kraj Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou 248 m2 i protější objekt s ateliérem, garáží a vinným sklepem (230 m2) jsou situovány na místo původního tenisového dvorce, zakousnutého do okolního terénu. Dlouhý, ale úzký obytný objekt situovaný na okraji parcely se opticky maximálně otevírá jedinou stra- nou, a to do atria, kterému tak dodává absolutní intimitu. Z opačné uliční strany je totiž atrium uzavřeno původní opěrnou zdí kurtu, již architekt prakticky využil jako základ budovy objektu s ateliérem a garážemi. Mezi oběma objekty tak, pod úrovní blízké poměrně rušné silni- ce, vzniká prostor dokonale chráněný před ruchem města, který rodině nabízí klidné zázemí a v létě se stává vítaným rozšířením obytných ploch domu. Opticky pak celá kom- pozice působí jako pevné sevření, které drží rodinu pohro- madě. Tuto koncepci architekt zvolil záměrně s ohledem na skutečnost, že se parcela nacházela pod úrovní soused- ních parcel, obehnaná opěrnými zdmi bývalého tenisové- ho kurtu, a byla bez jakýchkoliv výhledových možností do okolní přírody. Autor: Ing. arch. Petr Skrušný, www.mensikskrusny.cz Vila s ateliérem Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Filip Kůřil

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Potten & Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5 Palladium, Praha 1 I Vodičkova 2, Praha 1 I Obchodní 110, Čestlice Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc I Vaňkovka, Brno NC Central, Bratislava

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

68/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / olomoucký kraj Je to vize sdíleného pracovního prostředí vepsaného do téměř nedotčené klasicistní budovy vojenských pekáren. Uvnitř hradeb starobylé olomoucké pevnosti, pár desítek metrů od katedrály svatého Václava ční odhalené zdi mohutné stavby. Více než dvě stě let staré cihly dnes halí svěží listoví břečťanu.Dvoupodlažní podkovovitá hmota s vysokou sedlovou střechou obklo- puje pokojný, kamenem dlážděný dvůr. Koktejl sdílených kanceláří vyplňuje část přízemí. Po pískovci schodiště se nakonec vyšplhá i o patro výš do protáhlého zálivu kuchy- ně. Obě podlaží jsou těžká, nejčastěji vykrojená valenými klenbami. Čisté bílé klenby však zdem všechno břímě od- pouštějí. I naším přáním bylo neudělat tu téměř nic. Pohyb ‘vaulterů‘ probíhá podélně po vnitřní a vnější ose. Vnitřní Vault 42 Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Lukáš Pelech dvorová páteř je kratší a slouží všem. Vnější, o něco užší, je o poznání diskrétnější a přináší jednotlivým místnostem kus nezávislosti. Objevuje trojúhelné schodiště, jehož dvě dávná ramena svírají zrcadlo s původní vnitřní studnou. Rušná vstupní burza vítá návštěvníky cihelnou oponou, která sahá až po oblý strop a dělí tento prostor na světlou recepci s posezením a dvouúrovňovou pozorovatelnu. Na- pravo odsud, za silnou příčnou zdí je louže. Metr hlubo- ká díra ve zvýšené smrkové podlaze. Zóna klidu, kde mysl spočine a uloví steak pořádného ticha. Nalevo od vstupu je cowork. Parkoviště dle potřeby rozmístěných pojízdných ulit. Sem se schovám a občas můžu pohledem vyrazit za myšlenkou. Dál na západ plán uzavírá velkorysá zaseda- cí místnost. Skrz okno ve fasádě jde zmizet pryč, k valům citadely. Autoři: Ing. arch. Pavel Nalezený, Ing. arch. Radek Vaňáč, Studio Raketoplán, www.raketoplan.com

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

originální povrchy pro dokonalou kombinaci Úchytky & věšáky SIRO Více na www.SIRO.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

70/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / olomoucký kraj Celý řešený komplex se skládá ze 4 budov a z důvodů financování se dělil na dvě samostatné investiční akce. První je Aplikační centrum BALUO v areálu Fakul- ty tělesné kultury UP v Olomouci, která obsahuje 3 novostavby, a to SO.02 spojovací koridor, SO.03 testovací halu a SO.04 testovací bazén. Další etapou vý- stavby byla rekonstrukce a nástavba bývalé prádelny na objekt SO.01 Centrum kinantropologického výzkumu Fa- kulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se dokončila jako poslední. Všechny čtyři objekty jsou navzájem propojeny do jednoho provozního celku. Základním účelem staveb je výzkum se sportovně medi- cínským využitím ve spojení s procesem výuky. Spojova- cí koridor tvoří hlavní vstupní objekt do komplexu. Kampus fakulty tělesné kultury UPOL Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Lukáš Pelech V přízemí se nachází bufet, recepce a respirium. Odtud jsou pak přístupné ostatní objekty, ve kterých se nachá- zí bazén, prostorná tělocvična, gymnastický sál, lezecká stěna (vnitřní i venkovní), lyžařský trenažér, prototypové dílny, testovací laboratoře, pracovny pro výzkum a k tomu všemu potřebné hygienické, administrativní a provozní zázemí. Jednotlivé budovy celého areálu jsou tvořeny čtyřmi jednoduchými kvádry, které se navzájem liší svým provozním využitím a také svými hmotami. Z venkovní strany je vzájemná odlišnost zdůrazněna také materiálem použitým na opláštění jednotlivých budov. Fasádu testovací haly tvoří pohledový beton s lezeckými chyty, testovací bazén je opláštěn dřevěnými lamelami, hmota kinantropologického centra je obložena keramic- kými pásky a spojovací koridor sevřený mezi ostatními objekty uzavírají zejména prosklené fasády. Kvádry tedy vytváří snadno čitelnou kompozici. Jak na fasádách, tak i v interiéru se ve významném rozsahu opakují shodné materiály, a to pohledový beton, dřevo a sklo. Autor: Miroslav Pospíšil, atelier-r, s.r.o., www.atelier-r.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

český výrobek. Dokonalá symbióza bioklimatická pergola Meridiem citlivě doplněná o venkovní kuchyni Dokonalá symbióza. Tento krycí název si prá- vem zasloužila realizace, na které se podílela společnost Alutech Bohemia, s.r.o., jež se spe- cializuje na výrobu prvků solární ochrany a hli- níkových systémů. Nosným produktem české společnosti je bezesporu bioklimatická pergola Meridiem, která se stala i jasnou volbou u za- střešení moderní venkovní kuchyně. Celá realizace zrcadlí životní styl, vkus a po- žadavky zákazníka. Kombinace přírodního vzhledu dřeva s nestárnoucím hliníkem v mo- derní antracitové barvě má punc sofistikova- nosti a dodává zahradě značnou dávku designu a vkusu. Díky promyšlené bioklimatické pergole citlivě doplněné o venkovní kuchyň vzniká do- konalé propojení domácího zázemí a nabízí ma- jitelům nadstandardní využití. Střešní lamely v otevřené poloze umožňují pří- jemnou ventilaci a regulaci teploty. Skleníkovému efektu je tak naprosto zamezeno. Zároveň se však zachovává propustnost přiroze- ného světla a míra intenzity průniku slunečních paprsků pod pergolu je plně v rukou majitele. Pomocí uzavřených lamel a integrovaného oka- pového systému se docílí vlastností pevné stře- chy a obavy z nepříznivého počasí či sněhové nadílky plně odpadají. Celou pergolu Meridiem je možné doplnit o skleněné posuvné panely a látkové stínění v podobě screenových rolet. Pohodlí se dá ještě umocnit LED osvětlením nebo infrazářiči. Deš- ťový, sluneční či větrný senzor patří k vrcholům nabízeného příslušenství a zajišťuje absolutní komfort. Nechte se i vy uchvátit nebývalým komfortem bioklimatických funkcí pergoly Meridiem a vy- tvořte si dokonalý domov na jednom místě – pod pergolou Meridiem. KONTAKTY Alutech Bohemia s.r.o. Sehradice 217/3 763 23, Sehradice info@alutechbohemia.cz www.alutechbohemia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

72/ / www.inspirati.cz nominace na Českou cenu za architekturu / olomoucký kraj Rodinná kaple v podhůří Oderských vrchů, na polnostech v historickém vlastnictví rodu sedláků šikanovaného po komunistickém puči, je věnována památce stavebníkova dědečka. Stavebník ji postavil svépomocí. Do krajiny je ve- vázána svojí polohou na hřebenu – avšak nikoli na vrcholu – svahu na hraně lesa, zapojením do ryt- mu třešňové aleje při polní cestě, svojí osou hledící na východ na obec Osek a k vrchu Hostýnu. Vůči přírodě vystupuje přesnou geometrií svého těla určenou Le Cor- busierovým Modulorem, jeho abstrahující bílou barvou a materialitou betonu šalovaného do kmenů stromů. Ver- tikální kanelování stavby dané otisky pečlivě řazených kmenů bednění lze vnímat jako motiv zasvěcený přírodě, avšak stejně tak jako základní motiv lidské kultury a od- věký sakrální symbol. Roseta východní fasády je „zaskle- na“ čirými a modrými skleněnými „kameny“, odpadem ze sklářských pánví při tavení skla, nazývanými skláři harklos. Kapli uvnitř vymalovala Hana Puchová, sochu vytesal Jiří Středa, zvon odlila zvonařská dílna Tomáško- vá – Dytrychová. Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner archi- tekti, www.pelcak.cz Kaple sv. Vendelína Zdroj: Česká cena za architekturu 2018, foto: Filip Šlapal

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

73

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

74/ / www.inspirati.cz Firma vznikla v září 1991 jako čistě rodinný podnik.V sou- časné době disponujeme prodejním prostorem o rozloze 300 m2 a skladovací prostory máme téměř 1 500 m2. Prodáváme obklady a dlažby od českého výrobce RAKO, ale také od polských výrobců CERAMIKA PARADYZ, OPOCZNO, TUBADZYN, CERSANIT, CERAMIKA KONSKIE i srbského výrobce ZORKA KERAMIKA. Vnašem sortimentu najdete také sanitární kerami- ku, sprchové kouty, koupelnový nábytek, elektric- ké topné systémy, vodovodní baterie firmy Sle- zák – RAV.cz, ukončovací lišty, lepicí a spárovací tmely SAKRET a CERESIT, nářadí pro obkladače a koupelno- vé doplňky. Obklady a dlažby máme vystaveny nejen na plochách posuvných či otáčecích skříní, ale též ve dvaceti šesti kójích vzorových koupelen, které si díky výsuvným panelům můžete představit v jiných odstínech či druzích. Po dohodě provádíme grafické návrhy vaší koupelny, WC či celého bytu. Téměř veškeré u nás vystavené zboží máme skladem. Vel- koodběratelům poskytujeme nejen množstevní slevy, ale i kompletní servis. Zboží u nás zakoupené je možné odvézt na určené místo. Naše specializovaná prodejna vás díky široké škále sorti- mentu, příznivým cenám a příjemným vystupováním celé- ho proškoleného personálu zcela jistě uspokojí. Více informací naleznete na www.kerabo.cz. Koupelny, které potěší. Spokojenost zákazníka, kvalitní servis a příznivé ceny inTERIÉR / koupelny Foto: archiv firmy KERABO s.r.o. Boleslavská 1377, 250 01 Stará Boleslav E-mail: koupelny@kerabo.cz www.kerabo.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.bemeta.cz BemetaDesign Koupelnové doplňky Kompletní sortiment najdete na www.bemetashop.cz RETRO BRONZ luxusní moderní praktické

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

ProCeram a.s. Koupelnové studio na ploše více než 2500 m2 Šafránkova 1238/1, Praha 5 info@proceram.cz www.proceram.cz Provádíme profesionální grafické 3D návrhy. Disponujeme výrobním závodem pro úpravy keramických obkladů a dlažeb (řezání, povrchové úpravy, leštění, lepení…) a vyrábíme zde kuchyňské či barové desky, schody a podstupnice, dekorace, loga… vše na míru, dle přání zákazníka.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Jsme specialisté na: obklady a dlažby (glazované, neglazované, slinuté, přírodní materiály) nejen do koupelen, ale do celého domu či bytu | dlažby pro venkovní terasy i jiné prostory | dekorace (listela, bombata, bordury, dekory) | tvarovky (sokly, schodovky) | mozaiky (keramické, skleněné) sanitární keramiku (umyvadla a umývátka, WC závěsné nebo kombi, bidety) | vany (rovné, rohové, asymetrické, standardní i se systémy) | sprchové kouty, boxy a zástěny | vodovodní baterie | doplňky do koupelen | lišty a profily | stavební chemii (lepidla, spárovací hmoty, čisticí prostředky) | koupelnový nábytek | radiátory do koupelny | příslušenství

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

78/ / www.inspirati.cz iNTERIÉR / led svítidla McLED, s. r. o. Vídeňská 185, 252 50 Vestec Tel.: 220 184 800 E-mail: office@mcled.cz www.mcled.cz ® McLED, s.r.o., je na českém i zahraničním trhu již zavedenou společností, která disponuje silným zázemím a poskytuje ke svým LED produktům profesionální servis a poradenství. Velkou výhodou jsou pro zákazníky rovněž velké skladové zásoby ve skladu umístěném přímo v sídle firmy, ve Vestci u Prahy. LED svítidla pro pouliční osvětlení se zárukou 5 let Do sortimentu vedeného skladem přibyla po- uliční LED svítidla řady Street light. LED svítidla lze uchytit na stožár i výložník, jsou standardně vybavena přepěťovou ochranou, rozpojovací svorkovnicí, kvalitním driverem značky Inventronics a LED čipy značky Philips. Díky kvalitnímu těsnění jsou tato LED pouliční svítidla důkladně chráněna proti vniknutí hmyzu i nečistot. LED panelové svítidlo Office 6060 – verze UGR Dalším přírůstkem do rodiny úsporných kancelářských svítidel značky McLED je inovované LED svítidlo Office 6060 UGR. Speciální provedení difuzoru tohoto LED panelu umožňuje dosažení velice nízkého činitele oslnění UGR (pro referenční místnosti 4H, 8H je UGR<19). Závěsné LED svítidlo Round Do sortimentu společnosti McLED jsou nyní trvale zařaze- na závěsná LED svítidla Round 600. Kruhové LED svítidlo Round s bílým rámečkem a mléčným difuzorem je dostup- né skladem ve dvou teplotách barev, a to 2700 K a 4000 K. Průměr svítidla je 610 mm a maximální délka závěsu je až 1,5 m. Díky velmi tenkému provedení působí toto nové LED svítidlo velice elegantním dojmem a výborně se tak hodí do každého moderního interiéru. Svítidla jsou prodávána s prodlouženou McLED zárukou v délce 3 roky. Novinky v řízení LED pásků Společnost McLED přináší zákazníkům plno novinek v oblasti řízení LED pásků a svítidel. Široká nabídka zahrnuje například nové dálkové ovladače s možností ovládat nezávisle více zón, to vše jak pro varianty svítidel a LED pásků jednobarevných, tak i RGB, RGBW a CCT. Zákazníci nově mají možnost zakoupit také Wi-Fi router s přijímačem a využít je k ovládání osvět- lení pohodlně přes mobilní aplikaci. Kompletní nabídka produktů je i s návody k dispozici na webu www.mcled.cz. Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.mcled.cz LED žárovky • LED svítidla • LED pásky • LED reflektory ®

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

80/ / www.inspirati.cz Společnost Dorsis se zabývá vývojem a výrobou interiéro- vých dveří.Ve své práci vychází z minimalismu a výsledkem je vždy špičkový, do detailu zpracovaný produkt, který je zároveň plně funkční. Dokonalý interiér si žádá dokonalé dveře a společnost Dorsis může zákazníkovi nabídnout hned několik typů produktů, které jsou vždy zpracované na míru a dotažené do konečné podoby podle zákazníkových před- stav a přání. Díky dveřím a skrytým zárubním Dorsis je možné vytvořit dokonale plynoucí, ničím nerušený a čistý interiér. Profil zárubně umožňuje dveřnímu křídlu lícovat se stěnou, a tak se vytvoří plocha oproště- ná od zbytečných a nefunkčních detailů. Hliníkové profily Dorsis jsou vyvinuty tak, že je lze použít reverzně. Dveře je tak možné otevírat při zachování celistvosti pohledu jak ven, tak i dovnitř. Toto provedení se využije například v hale, kde je z důvodu úspory místa nutné otevírat dveře do místností a zároveň je podmínkou zachovat v hale ce- listvost pohledu. Exkluzivní model dveří se skrytou zárub- ní Fortius 52 lze použít do výšky až 3500 mm, a to buď s horním nadpražím, nebo bez. Dalším z plusů dveří a skrytých zárubní Dorsis je možnost jejich skosení v ja- kémkoli požadovaném úhlu. Dveře Dorsis se vždy přizpůsobí prostoru a lze je insta- lovat i do podkrovních pokojů, a to s maximálním vyu- žitím daného místa. Povrch dřevěného dveřního křídla lze dokončit lakováním kvalitní polyuretanovou barvou v jakémkoli odstínu RAL, a to jak v matné, tak i v plně lesklé variantě. Povrch dveří lze dokončit i dýhou a nebo stěrkou, podle jakéhokoli přání klienta. Dveře Dorsis tak mohou v prostoru vyniknout, nebo mohou opticky sply- nout se stěnou. Dorsis vedle skrytých zárubní nabízí také posuvné dveře, a to jak po stěně, tak do bezobložkového pouzdra. Toto provedení se skvěle hodí do prostor, ve kterých je méně místa a otevřené dveřní křídlo by bylo překážkou. Kříd- lo posuvných dveří může být jak dřevěné, tak i skleněné – čiré či pískované. Celoskleněné dveře otevíravé nabízí společnost Dorsis pod názvem Vitrum. Jde o dveře se skrytou zárubní a mohou mít výšku až 2800 mm. Rámové dělící příčky Digero jsou ukázkou dokonalého využití prv- ků industriálního stylu za účelem vytvoření bezchybného produktu, který oživí jakýkoli interiér. Bezpečnostní kale- né sklo je zasazené v hliníkovém či ocelovém rámu a pro vytvoření industriálního vzhledu je rozděleno hli- níkovými lištami na jednotlivá pole. Do dělící příčky je možné umístit průchod ve formě dveřního křídla. Skleněné dveřní křídlo může být jak otevíravé, tak posuvné, a lze na DORSIS – Dokonalé dveře i v tom nejmenším detailu něj aplikovat hliníkovou mřížku. Rámové příčky Digero lze kombinovat také s pivotovými dveřmi Axon. Pokud dě- lený prostor vyžaduje intimní atmosféru či hodně soukro- mí, lze použít skleněnou desku v povrchové úpravě Sati- nato. Industriální dělící příčky rozjasní interiér nejen svým vzhledem, ale i schopností propouštět světlo. Inovativním řešením pro oddělení místností jsou pivotové dveře. Dveře na skrytém pivotovém pantu s možností rotace 360° jsou vyrobeny stejně jako dělící příčky z tvrzené skleněné des- ky vsazené do hliníkového profilu. Pivotový pant má nos- nost až 150 kg, dveřní křídlo tak může být nadstandardně veliké. Usazení pantu do podlahy a stropu dává vyniknout vertikálním liniím dveřního otvoru, a pivotové dveře tak tvoří vysoce funkční designový prvek v interiéru. Ať už jde o dveře se skrytou zárubní, posuvné dveře, pi- votové dveře či industriální dělící příčky, produkty Dorsis jsou vždy dokonalým doplňkem interiéru a kvalita jejich zpracování vám sebere dech. Více na www.dorsis.cz. inTERIÉR / dveře Foto: archiv firmy

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

WWW.DORSIS.CZ info@dorsis.cz VÝVOJ I VÝROBA I REALIZACE I dveří a skrytých zárubní I skrytých soklů I bezobložkových pouzder I celoskleněných příček PIVOTOVÉ DVEŘE AXON DVEŘE A SKRYTÉ ZÁRUBNĚ STYL & DESIGN OCELOVÉ PŘÍČKY DIGERO

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

25 let rozkládací pohovky Kolinger DUO aneb proč je naše DUO již čtvrt století tou nejlepší pohovkou pro každodenní spaní. Kolinger Duo / Duo-Mat je rozkládací pohovka konstrukčně navržená tak aby její parametry po rozložení byly shodné se skutečnými lůžky. Tato pohovka pro každodenní spaní je bestselerem od roku 1993, a je vyráběna na míru podle požadavků klientů. Pohovky DUO se velmi dobře osvědčily pro svou trvanlivost a uživatelský komfort jak pro každodenní spaní v malých bytech, tak i jako přistýlky v provozech ubytovacích zařízení od horských chat po 4-hvězdičkové hotely. HYGIENA LŮŽKA: snímatelný povlak ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ: • volby typu matrace a povlaku • různé šířky a výšky VOLITELNÉ DOPLŇKY: • úložný prostor • čelo za hlavou lůžka • polštáře a podhlavníky • čalouněné a kovové područky JEDNAVODOROVNÁ, NEDĚLENÁ PLOCHA rozměry pro spaní 80 až 180cm, délka 200cm, matrace volitelné výšky 10,12 nebo 15cm z kvalitních pěn 2| SNADNÁ MANIPULACE za 3 vteřiny je z obýváku ložnice 1|

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

je český rodinný výrobce rozkládacích trvanlivých pohovek a postelí. Zaměřuje se na výrobu pohovek s ocelovými konstrukcemi a mechanismy, které pomáhají řešit zákazníkům problém s prostorem či přespáváním hostů. Výrobu jsme započali již v roce 1982 a od té doby naše pohovky sami postupně podle požadavků trhu vyvíjíme. Kontakt (firemní prodejna): Voctářova ev.č.679, 18000 Praha 8 tel.: +420 776 325 142 WWW.KOLINGER.COM Český výrobce od roku 1982 dříve též Kolinger ASON či jen ASON SERVIS: • možnost výměny potahu • možnost výměny matrace • doživotní pozáruční servis konstrukcí a mechanismů DVA NEZÁVISLÉ LAMELOVÉ ROŠTY volitelně s možností nastavení tuhosti pro podporu bederní páteře 3| VYSOKÁ ŽIVOTNOST je zajištěna ocelovou konstrukcí a existencí servisu 4|

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

84/ / www.inspirati.cz Aktivní léto pomalu končí, vracíme se do běžného kolotoče povinností, prodlužuje se čas trávený v našich domovech. Pestré zážitky a energii z letních měsíců bychom si chtěli uchovat co nejdéle. Nejlepší cestou je změna v našich interi- érech, inspirovaná třeba právě nějakým konkrétním zážitkem z léta. Pokud se vrátíme jen do strarých kolejí, vitalita se rychle vytratí. Změny nemusí být nutně zásadní a ve velkém! Co takhle změnit vzhled okna jiným závěsem nebo po- užitím stále oblíběnější římské rolety, změnit bar- vu potahu na pohovce nebo židli, jen tak pohodit několik dekoračních polštářů v kontrastních barvách a vzorech? Nebo můžeme novými sedáky na židlích spojit příjemné s pohodlným. Moderním trendem je kombinace odstínů šedé s pastelovými barvami, na doplňcích a zařizo- vacích předmětech se vrací zpět Glamour – lesk zlata a stříbra. Elegantní vzhled si může dopřát každý, takový interiér vás podvědomě vždy povznese! U nás na jednom místě máte možnost vzájemného barevného i ma- teriálového sladění vybavení vašeho interiéru přesně podle vašeho založení, vkusu a preferencí. Nebojte se být sami sebou, odlište se! Nejste ome- zeni standardními nabídkami hotových výrobků z řetězců. U nás si můžete podle sebe doladit celý interiér – od dekorace a zastínění okna, přes potahy na ná- bytek, dekorace stolu a stolování, dekorace lůžka až po praktické i dekorační doplňky a drobný, ručně vyráběný nábytek. Foto: archiv firmy iNTERIÉR / TEXTILNÍ DEKORACE Dekoria-style.cz Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice Tel.: 739 633 401, 596 428 717 E-mail: info@dekoria-style.cz www.dekoria-style.cz Nabídka látek je průběžně obměňována, vždy podle aktuálních interiérových trendů. Jednotlivé kolek- ce látek jsou pokaždé sestaveny tak, že je zaruče- na jejich vzájemná kombinovatelnost – podobná struktu- ra látek, vzájemně vhodná koloristika, to vše pro zajištění skvělého výsledného dojmu. Můžete pak mít třeba vše z jednoho vzoru látky nebo můžete bez obav kombinovat látky se vzorem a jednobarevné látky z dané kolekce. Va- šim představám u nás meze neklademe! Pracujeme jako zakázkové šití výrobků na míru až na základě objednávky zákazníka, po jeho výběru látky a provedení. Díky profesionální organizaci výro- by jsme schopni udržet krátké výrobní lhůty. Šití na míru je přitom poskytováno zdarma, bez jakýchkoliv dopočtů ceny. Chcete si objednat šití a jste na pochybách, zdali bar- va látky odpovídá zobrazení, jestli vzor na látce je viditelný anebo se prostě nemůžete definitivně roz- hodnout? Máme službu zaslání vzorků látek, kterou posky- tujeme zdarma pro ty, kteří si již vybrali produkt a chtějí se před objednáním ušití už jen ujistit o volbě látky. Změnu zvládnete i sami, na našich stránkách najdete nejen kompletní sortiment pro změnu vašeho inte- riéru, ale i inspirace pro vaši volbu. Máme připra- veny speciální stránky se vzorovými aranžmá s detailními popisy použitých produktů z naší nabídky. Poslouží jako rychlá inspirace a ukázka vzájemné kombinace produktů. Můžete si prohlédnout online katalogy s fotografiemi růz- ných provedení interiérů, rozdělené podle typu pokoje a jednotlivých kolekcí látek. Každý si tak pro sebe určitě něco najde.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /85 Inspirujte se ... Eshop, katalogy online a vzorové interiéry, vzorky látek zdarma www.dekoria-style.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Keramická stolní lampa STYLE 35 x 58 cm, 3 199 Kč www.in-spirace.com Keramická zátka na víno BLACK 4 x 6 cm, 78 Kč/ks www.in-spirace.com Servírovací stolek/vinotéka 114 x 48 x 103 cm, 9 890 Kč www.in-spirace.com Kovová vinotéka s policemi 90 x 36 x 214 cm, 13 740 Kč www.in-spirace.com Dřevěná vinotéka AGED 60 x 43 x 127 cm, 14 899 Kč www.in-spirace.com Dřevěná vinotéka na 12 lahví 40 x 31 x 40 cm, 2 780 Kč www.in-spirace.com Kovový třípatrový etažer 40,5 x 40,5 x 74 cm, 2 995 Kč www.in-spirace.com IN-spirace pro každého… VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD DÁRKOVÝM ZBOŽÍM VZORKOVÁ PRODEJNA: Högerova 1098/11 • 152 00 Praha 5 - Hlubočepy mobil: +420 777 252 494 • e-mail: info@in-spirace.com e-shop: www.in-spirace.com • www.facebook.com/INspirace.obchod

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Svícen WICKER NATURAL se sklem 22 x 37 cm, 565 Kč, 30 x 58 cm, 854 Kč, 32 x 79 cm, 1 470 Kč www.in-spirace.com Polička HALL WOOD METAL 55 x 21 x 37 cm, 2 350 Kč www.in-spirace.com Keramická zátka na víno BLUE 4 x 6 cm, 78 Kč/ks www.in-spirace.com Dekorace RYBA dřevo & kov 112 x 3 x 28 cm, 3 190 Kč www.in-spirace.com s.r.o. dárky pro všechny ... s.r.o. dárky pro všechny ... Svícen WICKER WHITE se sklem 23 x 38 cm, 598 Kč, 30 x 58 cm, 912 Kč, 33 x 79 cm, 1 499 Kč www.in-spirace.com

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

88/ / www.inspirati.cz Foto: archiv firmy Společnost BWS Přerov nabízí klientům už 27 let kom- plexní služby při projekci, realizaci a servisu wellnesso- vých zón rodinných domů a komerčních wellnesscenter. Jsme specialisté na kvalitní interiérové bazény včet- ně automatických krytů hladiny, automatických dezinfekčních aparatur, výkonných protiproudů, hydromasáží a dalších atrakcí, komfortně vybavené ex- teriérové bazény s automatickými kryty hladiny nebo s mobilním zastřešením. Dodáváme komerční i privátní masážní bazény – whirl- pooly, designové parní lázně, solné a bylinné lázně, te- pidária, kvalitní finské sauny, aromasauny, infrasauny, ochlazovny, odpočívárny. Realizujeme vzduchotechnic- ké zabezpečení těchto prostor (komfortní a ekonomické odvlhčování, větrání a teplovzdušné vytápění). Naše firma nabízí komplexní vyřešení a zajištění celé zakázky – vy nám sdělíte svou vizi a my zajistíme vše ostatní. iNTERIÉR i exteriér / bazény, sauny, wellness BWS PŘEROV, s.r.o. Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov I-Město Tel.: +420 608 427 000 E-mail: bws@bws-prerov.cz www.bws-prerov.cz Neprodáváme „z katalogu“ – všem zájemcům z řad ar- chitektů, projektantů a samozřejmě zákazníků nabízíme nezávazné vstupní jednání v prostorách našeho showro- omu, při kterém se můžete seznámit s námi dodávaným sortimentem a úrovní a kvalitou naší práce. Díky našim zkušenostem a širokému sortimentu nabízí- me každému klientovi individuální řešení na míru. Naše specializovaná projekce zabezpečuje vše – od studie, variabilních dispozičně provozních návrhů, 3D vizuali- zací až po kompletní prováděcí projektovou dokumenta- ci, a to všechno s ohledem na maximální využití každé- ho centimetru investičně i provozně nejdražších prostor daného objektu. Výsledkem je atraktivní, moderní a nadčasové řešení s vysokým uživatelským komfortem, současně však ře- šení maximálně praktické a vyžadující co nejnižší pro- vozní náklady. Abychom byli trvale schopni poskytovat rychlý a kva- litní servis, realizujeme zakázky „pouze“ na území Mo- ravy. Naši klienti tím pádem nemusí hradit přespočetné náklady za dojezd několika set kilometrů navíc. Zkrátka už čtvrtstoletí děláme VŠE PRO VÁŠ KOM- FORTNÍ RELAX…

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

89

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

90/ / www.inspirati.cz www.alukov.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /91 FOR ARCH 19.-22.9. HALA 5, EXPOZICE B15 SPECIALISTA NA ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ A TERAS

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

92/ / www.inspirati.cz Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění. Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla – a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji. Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální zásobování teplem, elektrokotel…). Ulevnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často je jejich provoz spojen s větším množstvím prachu v do- mácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopo- tencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostře- dí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým. Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země- -voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrz- noucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy. U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou mož- ností je systém voda-voda oproti čerpadlům vzduch-voda ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po celou zimu, což neplatí u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda ne- jsou žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít všude – je závislý na dostatku zdrojové vody. Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializu- je Josef Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruova- né přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo vý- měníkem TČ, nepoužívá se externí výměník, a tímpádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, neza- náší se, nevadí tvrdá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojo- vé vody klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrábějí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou tep- losměnnou plochou na straně chladiva (viz obr.), studniční voda proudí zvnějšku těchto trubek. Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW z dostup- ných tepelných čerpadel voda-voda na trhu nejnižší spotře- bu vody. Stačí průtok 15 l/min na 10 kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla, a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdále- nost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být minimálně 10 m. Voda z topného okruhu prochá- zí tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepel- ném zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do 65 °C. TČ lze snadno připojit do stávající topné soustavy, např. samo- tížný systém má výhodu velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyš- ší je topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studnič- ní vodu, která má v průměru 10 °C po celou zimu a topit do podlahového topení na cca 35 °C. Při těchto paramet- rech má TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1 kW elektrické energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiátorů na 50 °C není COP zanedbatel- né (3,5), což přináší úsporu až 73 % oproti topení elektro- kotlem či přímotopy. Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20 h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora se nevztahuje jen na tepel- né čerpadlo, ale i na spotřebu elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace navíc poskytují uživate- lům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek. Podle statistických výsledků Ministerstva průmyslu a ob- chodu ČR bylo v posledních letech každé druhé nově in- stalované tepelné čerpadlo voda-voda TČ Spirála. Foto: archiv firmy vytápění / tepelná čerpadla Tepelná čerpadla Spirála Hronětice 3, Kostomlaty nad Labem,
289 21 Tel.: 739 218 630 E-mail: stuchlik.josef@seznam.cz www.tcspirala.cz. Tepelná čerpadla Spirála budou k vidění na výstavě For Arch – vytápění v Praze-Letňanech 18.–22. 9. 2018 v hale č. 7 stánek č. 7A10 92/ / www.inspirati.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

garáže a skladové prostory ke každému domu, do všech dvorků a zahrad Foto: archiv firmy Stavíte dům, potřebujete uskladnit a dát materiál pod zámek? Tak i pro tento případ jsou ideální plechové garáže a skladovací prostory dodávané v různých velikostech a bez potřeby stavebního povolení. Ale nenechte se zmýlit, díky zesílené střešní konstrukci, libovolnému výběru barev RAL, lesku a možnosti různých kombinací jsou tyto garáže plnohodnotným designovým doplňkem ke každému domu, stavení a do každé zahrady. Společnost Garáže-levně vám nabídne garáž podle vašeho zadání. Montované sklady až do výšky šesti metrů a kontejnery na stavby pro uskladnění materiálu, atypické stavby a přístřešky z pozinkovaného plechu a také zateplená výklopná garážová vrata. Krátké dodací lhůty, doprava a kompletní montáž jsou samozřejmostí. Více na www.garaze-levne.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

94/ / www.inspirati.cz studentská soutěž / stavby s vůní dřeva 2018 Prohlédněte si vítěze největší studentské soutěže zaměřené na dřevěné stavění v ČR – Stavby s vůní dřeva 2018. Do 6. ročníku se přihlásilo 63 studentů z 10 českých a slovenských fakult, kteří zpracovali 51 soutěž- ních děl. Z nich bylo odbornou porotou, veřejností a partnery soutěže vybráno 6 vítězů, kteří si rozdělili ceny za 230 tisíc korun. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby – velké. Odmě- něna byla také jedna hlasující. Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Tématem letošního ročníku bylo „Dřevo je naše budouc- nost“. Studenti své dřevěné stavby proto propojovali s tou- to myšlenkou. U svých staveb zdůrazňovali, že dřevo je Které jsou ty nejlepší studentské dřevěné stavby? Zdroj: Nadace Dřevo pro život, Foto: Dokumentace soutěže Stavba s vůní dřeva 2018 Vítězové soutěže Stavby s vůní dřeva 2018 Kategorie Dřevěné stavby – malé Cena odborné poroty: Tree Office, Adam Tomaschek, Patricie Štefíková a Marcel Mottl, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně Cena veřejnosti: Rozhledna na Židenickém kopci, Denisa Boháčová, Vero- nika Dubinová, Zuzana Krčková, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně. Kategorie Dřevěné stavby – velké Cena odborné poroty: Kontemplatívne centrum, Jakub Kender, Fakulta architek- tury, České vysoké učení technické v Praze Cena veřejnosti: Materská škola, Kristína Valachovičová, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave Cena KRONOSPAN za použití OSB desek: Pukinkulma, Kateřina Vlková, Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT: Nemocnica s drevenou NK, Matúš Neusch, Stavebná fakul- ta, Slovenská technická univerzita v Bratislave Vítěznou hlasující se stala paní Veronika Lednová, která se svým odhadem nejvíce přiblížila počtu hlasů, které poslala hlasující veřejnost všem soutěžním dílům. Odměnou jí byla sada dřevěných módních doplňků od společnosti DesLes. Odborná porota: Ing. Jiří Koliba, předseda odborné poroty, vrchní minister- ský rada Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO Ing. arch. Pavel Horák, Prodesi/Domesi Ing. Radek Pecka, ředitel Pfeifer Holz s.r.o. Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských sou- těží Nadace dřevo pro život Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesy České republi- ky, s.p. Studenty v práci se dřevem podporují: Partneři: • Lesy České republiky, s.p. • Ministerstvo zemědělství • Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Ceny věnovali: • A.W. Faber-Castell spol. s r.o. • Kronospan CR, spol. s r.o. • Lesy České republiky, s.p. • SEMACZ, s. r. o. • STORA ENSO ČR Mediální partneři: • Dřevařský magazín • Dřevo&stavby • Dřevostavitel • Stavebnictví • TZB-info obnovitelný materiál, který je „budoucností pro naše další generace“. Využívání dřeva ve stavebnictví vnímali jako cestu k ochraně přírodních zdrojů a jako způsob, „jak při- stupovat k architektuře s ohledem na udržitelný rozvoj“. Dřevo bylo mnohými studenty popisováno jako léty pro- věřený materiál, který v nich evokoval pocity tepla a do- mova. Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život, která podporuje dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Cílem této soutěže je motivovat studenty vyšších a vyso- kých odborných škol, aby (nejen) ve svých školních pra- cích upřednostňovali jako stavební materiál dřevo. „Stu- denti, kteří se k nám hlásí, jsou cílevědomí a mají spoustu nápadů. Firmy z oboru proto naši soutěž bedlivě sledují a hledají si u nás své budoucí zaměstnance,“ doplnil ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.inspirati.cz / /95 Cena Kronospan – Pukinkulma Cena veřejnosti – Dřevěné stavby malé: Rozhledna na Židenickém kopci Cena odborné poroty – Dřevěné stavby malé:Tree Office Cena odborné poroty – Dřevěné stavby velké: Kontemplatívne centrum Cena Stora Enso – Nemocnica s drevenou NK Cena veřejnosti – Dřevěné stavby velké: Materská škola Záštity: • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • ARCHIP s.r.o. – soukromá škola architektury Praha • Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene • Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně • Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave • Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univer- zita v Praze • Fakulta stavebná, Slovenská technická univerzita v Bra- tislave • Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze • Fakulta stavební, Vysoká škola báňská – technická uni- verzita Ostrava • Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně • Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci • Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budě- jovicích • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Vo- lyni • Žilinská univerzita v Žiline Projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství v rámci dotací pro NNO.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz Nabízíme nejkvalitnější ručně štípaný, řezaný, odkorněný i frézovaný akátový materiál se 100% garancí původu Díky jeho vysoké životnosti, je ideální na stavby pergol, laviček, estetických prvků, oplocení i ohrad (snese rázy zatloukače) www.akatovekuly.cz nejkvalitnější Akátový materiál

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Akát svými vlastnostmi překonává většinu u nás dostupných dřevin. Jehodřevo nenítřeba impregnovat a při využítí v exteriéru má až 10x delší životnost než jehličnaté dřevo. www.kuly.cz :: Mgr. Marek Navrátilík :: (+420) 721 858 593 :: navratilik@seznam.cz www.akatovealtany.cz robustní české Akátové altány

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Luxusní roubené chalupy v srdci Krkonoš chalupa Brusírna pozvánka Pronajměte si luxusní roubenou chalupu s bazénem a vířivkou v obci Černý Důl Plánujete netradiční dovolenou s nezapomenutelnými zážitky v tuzemsku? Pořádáte pravidelná každoroční setkání s rodinou či přáteli? Máme pro vás skvělý tip, místo, kde na vás dýchne nostalgie starých časů, avšak s luxusním vybavením a nezapomenutelnou horskou přírodou v samém srdci Krkonoš.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

Už nebudete chtít jinam a budete se rádi vracet. Neváhejte a zarezervujte si dovolenou zde: http://www.chalupyroubal.cz/chalupa-brusirna/ rezervace-4/?house=Chalupa%20Brusirna Vybrat si zde můžete ze čtyř nově vystavěných roubených chalup, situovaných na okraji Černého Dolu v Krkonoších, s bezproblémovou přístupností po zpevněné asfaltované komunikaci. Každá z chalup nese jméno po svém původním určení – Roubalka, Šípková, Ledárna a Brusírna. Všechny byly vystavěny s láskou a precizností v každém detailu firmou Kompletní stavby Roubal, pod pečlivým vedením pana Martina Roubala. Rádi bychom vás dnes blíže seznámili s chalupou Brusírnou. Tato nejmodernější chalupa s řízným názvem Brusírna, v níž se snoubí doby dávno minulé s nejnovějšími technologiemi a vybavením, byla postavena ze dřeva jehličnatého stromu borovice douglasky a její čistý design dotvářejí další materiály – žula, sklo a železo. Ubytovat se zde může až 12 lidí, jelikož je zde dvakrát čtyřlůžkový a dvakrát dvoulůžkový pokoj. Naleznete zde plně vybavenou kuchyň včetně kávovaru. Výrobě veškerého skleněného osvětlení byla přítomna paní Kateřina Roubalová se svým manželem Martinem, aby vdechli tvar a život neotřelým kouskům světel pod vedením zkušeného skláře. Chalupa má oproti ostatním roubenkám velká skleněná okna, díky kterým si vychutnáte výhled do koruny stromů a na protékající horský potok s oblázky od nejmenších kamínků po obrovské balvany. Schody od chalupy k potoku jsou pečlivě sesazeny ze stejných kamenů, které lemují osvětlený potok, zkrátka dokonalá souhra přírody s užitným okolím stavby. Chalupa je vybavena kachlovými kamny a saunou, po které se lze zchladit ve venkovním koupacím sudu. Večerní posezení s rodinou či přáteli ve vinném sklípku, jenž je součástí chalupy, dotvoří už tak dokonalý obraz ideální dovolené plné relaxu a pohody.

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/

100

http://www.floowie.com/cs/cti/inspirati-3-2018/