Justinahttp://www.floowie.com/cs/cti/justina/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

4

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

Justina Gu ido crepax markýze de Sade

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

Z italského originálu Justine di Guido Crepax přeložila Denisa Streublová. redakce: Boris Hokr Korektura: Filip Gotfrid Grafická úprava: A. Sarah Tejnická Lettering: A. Sarah Tejnická Šéfredaktor: Jiří Pavlovský Ředitel nakladatelství: petr Litoš Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019. V tomto souboru vydání první. Tisk: Finidr s.r.o. ISBN 978-80-7449-687-5 © 2018 Archivio Crepax e Guido Crepax. All rights reserved. Justina Gu ido crepax markýze de Sade

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

8

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

7 Možnost osvítit teMné cesty sloužící prozřetelnosti k dosažení cílů, předsevzatých při stvoření člověka, a naznačit podle toho plánu, který by vedl k vyššíMu poznání v oněch ubohých dvounožcích, postrkovaných neustále rozMary oné bytosti, jež prý je řídí tak despoticky k světlu rozuMu. Možnost stanovit řád, nutný k vyjádření zákonů této prozřetelnosti v člověku a nakreslit cestu, jíž nutně Musí jít, chce-li zabránit bizarníM rozMarůM oné osudovosti, které dává dvacet rozličných jMen, aniž ji Může definovat... ...vycházíMe-li ze sociálních konvencí, nevzdáváMe-li se k niM nikdy úcty, naočkované náM výchovou, zjistíMe skoro vždy, ke svéMu neštěstí, že život se nás dotýká jen svýMi trny, zatíMco ti, jiMž není na světě nic svaté, trhají růže. ačkoliv lidé obdaření přírodou dostatečnýM zdrojeM ctnosti, která je dost silná, že je povznáší nad všeobecnou úroveň konvencí... ...poznají brzy, že je pro ně vý- hodnější dát se strhnout kalnýM proudeM života, než se Mu bránit. poznají, že ctnost při veškeré své kráse je jejich nejhoršíM rádceM a že v toMto veskrze zkaže- néM století je nejlepší oddat se zlu již v Mládí a co nejdříve uvést své počínání v harMonii s počínáníM ostatních. takové jsou pohnutky, které nás vedou... ...k toMu, abychoM uchopili pero a pouze ve světle dobré vůle čtenáře... ...v něM chtěli vzbudit pozornost a zájeM... ...o nešťastné příhody ubohé justiny...

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

8 hraběnka de lorsange byla z těch venušiných kněžek, jejichž bohatství je důsledkeM okouzlující tváře, odsouzeníhodného chování a prohnanosti. na začátku našeho příběhu se jMenovala julietta. narodila se dcerou velkoobchodníka z ulice saint-honoré. společně se svou o tři roky Mladší sestrou vyrůstala v jednoM z nejlepších klášterů v paříži, kde jí až do jejího patnáctého roku nebyla odepřena žádná rada či důležitá kniha. strašný úpadek však uvrhl jejího otce do postavení tak hrozného, že Mu nezbylo než překotně uprchnout do anglie. své dcery zanechal Manželce, která zeMřela následkeM zárMutku osMého dne po jeho odjezdu. příbuzní se radili, co s dívkaMi učinit. každé Mělo připadnout asi sto zlatých. rozhodli se, že jiM je dají a vezMou je ven z kláštera. dívky Měly na opuštění kláštera dvacet čtyři hodiny.

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

9 …no tak... neplakej! nestojí to za to... a naštěstí náM Může poskytnout útěchu naše tělo! hmm... hMM... co tíM chceš... ehM... říct... hMMM? koukej... když je Mi sMutno, děláM tohle. víš, je to pře- krásné. a co je na toM vlastně špatného? dělej to i ty... jsMe Mladé, krás- né. . . dokážeMe se o sebe postarat! Má drahá, snad si neMyslíš, že jen Manželství je řešeníM našeho života? zMlkni a přikryj se! že se nesty- díš... neMůžu tě ani poslouchat! to už jsi zapo- Mněla na dobré vychování? já... já... sestry se rozešly bez příslibu příštího setkání vzhledeM k toMu, že jejich plány a úMysly byly tak odlišné...

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

10 julietta neMá svědoMí... s tíMhle přístupeM určitě špatně do- padne! já jseM pevně rozhodnuta najít si poctivou práci... v dět- ství Mě hýčkala švadlena Mé Matky. paní, hledáM práci. kdybyste Mi chtěla poMoci... děvče Moje zlaté, neMáM žádnou práci, kte- rou bych ti Mohla svěřit! jsi příliš Mladá a nezkuše- ná... zkus zajít za knězeM. já neMůžu ztrácet čas s učniceMi. holčičko drahá, Moje diecéze si teď nevede dost dobře na to, abys Mohla pobírat alMužnu. pokud ale chceš nastou- pit ke Mně do služby... ...budeš Muset dbát o Mé potřeby... hMM... ...mmm... jsi tak rozkošná... Monsignore, nežádáM vás ani o alMužnu, ani o Místo... tohle je tedy Můj osud? dívka jako já neMůže bránit vlastní ctnost, aniž by ji odMítali ti, na které se s důvěrou obrací? utekly už skoro dva roky, už neMáM peníze ani na to... ...abych zaplatila pronájeM svého skroMného pokojíčku... číM jseM chudší, tíM víc opovržení sklízíM.

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

11 dovolte náM na chvíli opustit justinu, abychoM se vrátili k juliettě a ve stručnosti váM ukázali, jak se z ní za patnáct let stala žena, která získala šlechtický titul, rentu 30 000 liber, krásné šperky, dva či tři doMy v paříži i na venkově a srdce, bohatství a důvěru pana de corville, státního rady... ta cesta byla trnitá, o toM není pochyb... po odchodu z kláštera se julietta vypravila za ženou, jejíž jMéno zaslechla. kolik je váM let, Má drahá? patnáct za pár dní. a ještě s nikýM...? och ne, MadaM, to váM přísaháM. dobře, drahoušku... zůstanete tady, budete se řídit MýMi radaMi. vůči ostatníM dívkáM se budete chovat zdvořile, k MužůM prohnaně.

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

12 od toho okaMžiku byla julietta uznávána jako dcera doMu, která sMěla brát podíl na všech chlípných orgiích, skandálních tužbách a zvrácených fantaziích. ty byly plodeM touhy po potěšení a zhoubné nasycenosti, kdy otupenou představivost Mohou uspokojit jen ty největší výstřelky. v této druhé škole julietta ztratila jakýkoliv pocit Mravnosti a triuMfy dosažené v neřesti zneuctily dokonale její duši... zalíbila se staréMu šlechtici, který si ji zpočátku objednával ke svýM čtvrthodinovýM kratochvílíM... julietta však ovládala uMění, kterak se nechat vydržovat... konečně se objevovala v divadlech... na proMenádách...po boku Mužů z radnice... byla středeM pozornosti, Mluvilo se o ní a byla terčeM závisti.

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/

13 když jí bylo dvacet let, hrabě de lorsange pro ni zahořel natolik, že se rozhodl dát jí své jMéno... dvanáct tisíc liber renty... důM... služebnictvo... erb... a udělal z ní svou dědičku v případě předčasné sMrti... tehdy se nekalá julietta oddala touze zkrátit dny svého Manžela... se znovunabytou svobodou a hraběcíM tituleM se paní de lorsange vrátila ke svýM starýM zvyklosteM... spávala s Muži za dvě stě zlatých a prodávala se za pět set na celý Měsíc... než jí bylo dvacet šest let, dobyla nová úzeMí, zničila tři velvyslance... čtyři obchodníky, dva biskupy... tři rytíře ve službách krále...

http://www.floowie.com/cs/cti/justina/