Katalog KOVOS 2012http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

1

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

KOVOS družstvo Teplice patří k největším a nejznámějším výrob- cům kovového nábytku v České republice s tradicí od roku 1951. Řada nábytku KOVOS vychází z dlouholetých zkušeností získa- ných vývojem, výrobou a prodejem kovového nábytku, zároveň re- spektuje stávající požadavky, tren- dy a moderní design. Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme kovový nábytek především pro vybavení šaten, dílen, kanceláří a provozů. Nosný výrobní program tvoří šatní skříně, šatnové lavice, dílenské skříně a stoly, univerzál- ní skříně, registrační, kartotékové a zásuvkové skříně, odpadkové koše a další speciální výrobky. Individuální a vstřícný přístup k zá- kazníkům a jejich požadavkům patří k základům naší obchodní strategie, pro naše obchodní part- nery vytváříme dobré obchodní podmínky a neustále se snažíme reagovat na jejich požadavky. Zá- kazníkům nasloucháme a získanou zpětnou vazbu využíváme pro další zlepšení našich výrobků a služeb. Produkty KOVOS dodáváme jak na tuzemský trh, tak do zahrani- čí. Pravidelně exportujeme do 12 zemí v Evropě, mezi nejsilnější ex- portní destinace patří Německo a státy Beneluxu. Na značku KOVOS se může- te spolehnout, naše výrobky jsou vysoce kvalitní, vyráběny v certifikovaném systému řízení kvality dle ISO 9001, při jejich vý- robě používáme nejmodernější technologie pro zpracování plechu a dbáme na vysokou kvalifikova- nost našich zaměstnanců, kteří jsou motivování k neustálému zlepšování všech procesů. The cooperative KOVOS Teplice is one of the largest and best known manufacturers of steel furniture in the Czech Republic with a tradition since 1951. The furniture of the series KOVOS comes from the through many years acquired experience, development, manufacture and distribution of steel furniture, and respecting the existing requirements, trends and contemporary design. We design, develop and produce steel furniture, especially for the equipment of dressing rooms, workshops, offices and departments. In the main production programs are wardrobes, workshop cupboards, universal cupboards, filing cupboards, filing cabinets, drawer cabinets, cloakroom benches and workshop tables, waste containers and other specialty products. Individual and customer-friendly approach to customers and their requirements are among the foun- dations of our corporate strategy. We create good conditions for our business partners and are continually strived to respond promptly to their demands. Listening to customers and use their view to further improves our products and services. We focus not only on the domestic market. A large part of our production is exported regularly to other 12 countries of Europe. The largest export markets are Germany and the Benelux countries. You can rely on the quality brand KOVOS, our products are of high quality, they are manufactured under a certified quality management system ISO 9001. In the production we use modern technology for metal working and pay attention to high qualification of our staff who are motivated to con- tinuously improve all processes. Die Genossenschaft KOVOS Teplice zählt zu den größten und bekanntesten Herstellern von Stahlmöbeln in der Tschechischen Republik mit einer Tradition seit 1951. Die Möbelreihe KOVOS geht von einer langjährigen durch Entwicklung er- worbenen Erfahrung, Herstellung und Vertrieb von Stahlmöbeln aus und die zugleich bestehenden Anforderungen, Trends und modernes Design respektie- rend. Wir entwerfen, entwickeln und pro- duzieren Stahlmöbel, vor allem für die Ausstattung von Umkleideräumen, Werkstätten, Büros und Betrieben. Im Produktions-Hauptprogramm sind Garderoben-, Werkstatt-, Universal-, Hängeregistratur-, Kartei-, und Schub- ladenschränke, Garderobenbänke und Werkstatttische, Abfallbehälter und an- dere Spezialprodukte. Individueller und kundenfreundlicher Umgang mit Kunden und deren Anfor- derungen gehören zu den Grundlagen unserer Unternehmensstrategie. Wir schaffen für unsere Geschäftspartner gute Rahmenbedingungen und sind stets bemüht umgehend auf ihre Forde- rungen zu reagieren. Den Kunden zu- zuhören und deren Meinungsäußerung zur weiteren Verbesserung unserer Pro- dukte und Dienstleistungen zu nutzen. Produkte KOVOS liefern wir sowohl an den heimischen Markt als auch ins Aus- land. Wir exportieren regelmäßig in 12 Länder Europas, zu den stärksten Desti- nationen gehören Deutschland und die Benelux-Länder. Auf die Gütemarke KOVOS ist Verlass, unsere Produkte sind von hoher Qualität, sie werden unter einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 gefertigt. Bei deren Herstellung benutzen wir modernste Technologie für die Me- tallverarbeitung und achten auf eine hohe Qualifizierung unserer Mitarbeiter, die zu einer kontinuierlichen Verbesse- rung aller Prozesse motiviert sind. o nás about us Über uns

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Vybavení šaten / Cloakroom equipment / Ausstattung der Umkleideräume 5 šatní skříně se soklem /na nohách/ s podstavnou lavicí lockers on socle /on feet/ with bench fitted below / Spinde auf Sockel /mit Füßen/ mit untergebauter Sitzbank............................... 8 prostorově úsporné skříně space saving lockers / Raumspar-Spinde ........................................................................................................................................ 10 skříně s uzamykatelnými schránkami lockers with lockable boxes / Schließfachschränke......................................................................................................................... 12 skříně s dveřmi z materiálů LTD nebo HPL lockers with doors made of LTD or HPL / Schränke mit Türen aus LTD oder HPL ............................................................................ 14 skříně na výměnu pracovních oděvů lockers for the exchange of workwear / Wäscheausgabeschränke ................................................................................................. 15 šatní skříně pro hasiče lockers for fire-fighters / Spinde für die Feuerwehr ........................................................................................................................ 16 šatnové lavice a příslušenství cloakroom benches and accessories / Garderobenbänke und Zubehör........................................................................................... 17 Dílenský nábytek / Workshop furniture / Werkstattmöbel 19 dílenské skříňky na nářadí workshop tool cupboards / Werkstatt - Werkzeugschränke ........................................................................................................... 22 univerzální dílenské skříně universal workshop cupboards / Universal-Werkstattschränke........................................................................................................ 23 profesionální montované pracovní stoly heavy duty workbenches assembled / schwere Werkbänke montiert ............................................................................................. 26 profesionální svařované pracovní stoly heavy duty workbenches welded / schwere Werkbänke geschweißt.............................................................................................. 30 montážní pracovní stoly assembly workbenches / Montagewerkbänke ............................................................................................................................... 32 elektrostatické pracovní stoly electrostatic (ESD) workbenches / elektrostatische (ESD) Werkbänke.............................................................................................. 34 zásuvkové dílenské skříně multi drawer workshop cabinets / Werkstatt - Schubladenschränke............................................................................................... 35 dílenské vozíky workshop trolleys / Werkstattwagen ............................................................................................................................................. 37 dílenská řada Economy economy workshop series / Economy Werkstatt-Reihe .................................................................................................................. 39 perfopanely perforated panels / Lochplatten..................................................................................................................................................... 40 držáky nářadí tool holders / Werkzeughalter....................................................................................................................................................... 41 vnitřní dělení zásuvek drawer inner dividers / Schubladen Inneneinteilung....................................................................................................................... 42 obsah contents Inhalt obsah

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Kancelářský nábytek / Office furniture / Büromöbel 43 registrační skříně filing cabinets / Registraturschränke .............................................................................................................................................. 46 kartotéky card files / Kartotheken................................................................................................................................................................. 47 pojízdné kontejnery mobile containers / Mobile-Container ........................................................................................................................................... 48 skříně na výkresy cupboards for drawings / Zeichnungsschränke .............................................................................................................................. 49 univerzální skříně universal cabinets / Universal-Schränke.......................................................................................................................................... 50 zásuvkové skříně drawer cupboards / Schubladenschränke ...................................................................................................................................... 52 nástěnný program wall Program / Wand-Programm ................................................................................................................................................... 54 Provoz a příslušenství / Works and accessories / Betrieb und Zubehör 55 univerzální skříně universal cabinets / Universal-Schränke.......................................................................................................................................... 58 skříně na chemikálie cupboards for storage of chemicals / Chemikalienschränke ........................................................................................................... 62 skříně na výměnu pracovních oděvů lockers for the exchange of workwear / Wäscheausgabeschränke ................................................................................................. 63 zdraví a bezpečí health and safety / Gesundheit und Sicherheit............................................................................................................................... 64 počítačové skříně computer cupboards / Computer-Schränke ................................................................................................................................... 65 odpadkové koše waste containers / Abfallbehälter .................................................................................................................................................. 66 nástěnný program wall Program / Wand-Programm ................................................................................................................................................... 68 obsah contents Inhalt obsah

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

barvy colours Farben Povrchová úprava je prováděna technologií elektrostatického nanášení práškové barvy na povrch výrobku. Před nanesením barvy je výrobek ošetřen Fe fosfátem. Nanesená barva se vypaluje při teplotě 180 °C. The surface treatment is applied by electrostatic powder coating on the surface of the product. Before applying the paint on the product it is treated with iron phosphate. The applied paint is burnt in at 180 °C. Die Oberflächenbehandlung wird durch elektrostatische Pulverbeschichtung auf die Produktoberfläche aufgetragen. Vor dem Auftragen der Farbe auf das Produkt wird es mit Eisenphosphat behandelt. Die aufgetragene Farbe wird bei 180 °C eingebrannt. Dveře nebo čela zásuvek určených výrobků nabízíme v prove- dení z 18mm laminovaných dřevotřískových LTD nebo odolněj- ších 13mm kompaktních laminátových HPL desek. Door or drawer fronts of certain products we offer made of 18 mm laminated chipboard (LTD) 13 mm or more durable compact laminate (HPL) panels. Türen oder Schubladenfronten bestimmter Produkte bieten wir aus 18 mm laminierten Spanplatten (LTD) 13 mm oder mehr widerstandsfähigen Compact-Laminat (HPL) Paneelen an. kategorie A / category A / Kategorie A základní UNI – barvy / basic UNI – colours / grund UNI – Farbe základní dřevodekory / basic Timber decor / grund Holzdekor kategorie D / category D / Kategorie D kategorie E / category E / Kategorie E kategorie C / category C / Kategorie C kategorie B / category B / Kategorie B Základní odstín pro korpus a dveře. The basic shade for the body and doors. Grundfarbton für Korpus und Türen. Všechny ostatní odstíny RAL. All other RAL shades. Alle anderen RAL-Farbtöne. Metalízy a perleti. Metallic and pearly finish. Metallic- und Perlglanz Oberfläche. Příplatkové odstíny. Příplatkové odstíny. Gegen Aufpreis . Bezpříplatkové odstíny pro dveře a zásuvky. Shades without a surcharges for doors and drawers. Farbtöne ohne Aufpreis für Türen und Schubladen. Prášková barva / Powder coating / Pulverbeschichtung Laminované dřevotřískové (LTD) nebo kompaktní laminátové (HPL) desky Laminated chipboard (LTD) or compact laminate (HPL) panels Laminierte Spanplatten (LTD) oder Compact-Laminat (HPL) Paneele RAL 1001 RAL 2008 RAL 3003 RAL 5003 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5018 RAL 6011 RAL 7032 RAL 7040 RAL 8014 RAL 9003 RAL 7035 Ocean Třešeň Cherry Kirsche Capri Buk světlý Beech light Buche hell Red Bříza sněžná Snow birch Schneebirke Orange light RAL 1023 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6024 RAL 7031

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

6

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

uzávěry / closures / Verschlüsse Otočný uzávěr pro visací zámek, vhodný pro průměr třmenu 6 mm. Rotary bolt lock for padlock (suitable for shackle thickness 6 mm). Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für 6 mm Bügelstärke). Cylindrický zámek, dva klíče, 2000 kom- binací, možnost dodání hlavního klíče. Cylinder lock, 2 keys, 2000 combinations, master key available. Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. Mincovní zálohový zámek. Coin deposit lock. Pfandmünzschloss. Elektronický zámek, výběr typu dle požadavku zákazníka. Electronic lock, selection according to customer requirement. Elektronisches Schloss, Auswahl nach Kundenanforderung. 1 větrání / ventilation / Lüftung Větrací žaluzie, splňují požadavky normy DIN 4547. Ventilation louvers meet the requirements of DIN 4547. Lüftungsschlitze erfüllen die Anforderungen der DIN 4547. Větrací otvory nad štítkem. Ventilation holes over label. Lüftungsöffnungen über oberhalb der Etikette. Větrací otvory přes celou délku dveří. Vents along the entire length of the door. Lüftungsöffnungen über die gesamte Länge der Tür. další vybavení / further equipment / weitere Ausstattung Šikmá střecha se sklonem 17°, zadní část zvýšená o 150 mm. Sloping roof with a slope angle of 17° the rear wall is by 150 mm higher. Schrägdach mit einem Neigungswinkel von 17° die Rückwand ist um 150 mm höher. Plastová podložka pod obuv k zachycení vody a nečistot. Plastic shoe mat to collect water and dirt. Kunststoff-Schuhmatte, um Wasser und Schmutz zu erfassen. Výztuha přes celou délku dveří zvyšuje bezpečnost skříně. Reinforcement across the entire length of the door increases the safety of the lockers. Verstärkung über die gesamte Länge der Tür erhöht die Sicherheit der Schließfächer. Dvouplášťové dveře zvyšují bezpečnost skříně. Double wall door increase the safety. Doppelwandtür steigern die Sicherheit. jmenovka / label / Etikett Prolis dveří pro vložení jmenovky. Deepening for a name plate. Vertiefung für Namensschild. Plastový štítek pro vložení jmenovky. Plastic shell for a name plate. Kunststoffhülle für Namensschild. Standard – vybavení je součástí produktu. Standard – equipment is part of the product. Serienmäßig – Ausstat- tung ist Bestandteil des Produkts. Příplatek – vybavení je za příplatek. Extra cost - equipment available for an additional charge. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis. Uváděné rozměry produktů jsou v pořadí výška x šířka x hloubka. The product dimensions are listed in order of height x width x depth. Die angegebenen Produkt- abmessungen sind in der Reihen- folge der Höhe x Breite x Tiefe. 1800 x 900 x 500 vnitřní uspořádání / internal layout / innere Einteilung Každé oddělení je vybaveno policí a tyčí na šaty se třemi plastovými háčky. Each compartment is equipped with a top shelf, a clothes bar and three plastic hooks. Jedes Abteil ist mit einem Hutfach, einer Kleiderstange und mit drei Kunststoffhaken ausgestattet. Každé oddělení je vybaveno policí, tyčí na šaty se čtyřmi plastovými háčky, prostor pod policí je svisle rozdělen. Each compartment is equipped with a top shelf and underneath 1 clothes bar with 4 plastic hooks and with a dividing board. Jedes Abteil ist mit einem Hutfach und unterhalb einer Kleiderstange mit 4 Plastikhaken und einer Trennwand ausgestattet. Každé oddělení je vyba- veno tyčí na šaty se třemi plastovými háčky. Each compartment is equipped with a clothes bar and 3 plastic hooks. Jedes Abteil ist mit ei- ner Kleiderstange und drei Kunstoffhaken ausgestattet. Každé oddělení je vybaveno policí a tyčí na šaty se třemi plastovými háčky. Each compartment is equipped with a top shelf, a clothes bar and three plastic hooks. Jedes Abteil ist mit einem Hutfach, einer Kleiderstange und mit drei Kunststoffhaken ausgestattet. Každé oddělení je vybaveno tyčí na šaty se třemi plastovými háčky. Each compartment is equipped with a clothes bar and 3 plastic hooks. Jedes Abteil ist mit einer Kleiderstange und drei Kunststoffhaken ausgestattet. VMSTANDARD ZBA rozvorové mechanismy / turning poles mechanisms / Drehstangen Mechanismen C2, O2C1, 01 C3, O3 Jednobodové uzamykání dveří, uprostřed. One-point door locking in the middle. Ein-Punkt-Türverriegelung, inmitten. Dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře. Two-point door locking, bottom and top. Zwei-Punkt-Türverriegelung, unten und oben. Tříbodové uzamykání dveří, dole, uprostřed a nahoře. Three-point door locking, bottom, middle and top. Drei-Punkt-Türverriegelung, unten, inmitten und oben. zavěšení dveří / door hanging / Tür Einhängen Vnější panty umožňují otevření dveří o 180°. External hinges allow an opening angle of 180°. Die außen liegenden Scharniere erlauben einen Öffnungswinkel von 180°. Vnitřní čepy umožňují otevření dveří o 110°. Doors with internal hinge pins, allow an opening angle of 110°. Türen mit innenliegen- den Scharnierbolzen, erlauben einen Öffnungswinkel von 110°. technologie svařování / welding technology / Schweißtechnologie Bodovaný korpus. Spot welded sheet steel construction. Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion. Svařovaný korpus. Welded sheet steel construction. Geschweißte Stahlblechkonstruktion.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Vybavení šaten Cloakroom equipment Ausstattung der Umkleideräume Tato řada nábytku pro vybavení šaten je určena především pro školy, sportoviště, průmyslové podniky, obchody, zdravotnická zařízení, ale i pro bezpečnostní a záchranné složky. Šatní skříně jsou konstruovány tak, aby poskytovaly maximální využití vnitřního prostoru k ukládání oděvů a jiných věcí, jako i snadné a bezpečné užívání. Svařovaná konstrukce minimalizuje náročnost na montáž a zajišťuje vysokou tuhost a odolnost. Prášková povrchová úprava předurčuje šatním skříním dlouhou životnost, snadno se čistí a udržuje. V sortimentu pro vybavení šaten nabízíme mnoho druhů a variant šatních skříní, lavic a příslušenství. Celý sortiment vybavení šaten naleznete na našich internetových stránkách. This furniture line of wardrobe equipment is primarily intended for schools, sports facilities, industrial plants, shops, medical facilities, but also for security and rescue services. Wardrobes are designed in such a way to allow maximum use of interior space for storing clothes and other things, as well as an easy and safe use. Welded construction minimizes de- mands on the assembly and provides high rigidity and durability. Powder coating predetermines lockers dura- bility, easy cleaning and maintenance. In the assortment of wardrobe facilities, we offer many types and alternatives of wardrobes, cloakroom benches and accessories. The full range of cloakroom equipment you can find on our website. Diese Möbelreihe der Garderoben- ausstattung ist vor allem für Schulen, Sportstätte, Industriebetriebe, Geschäfte, medizinische Einrichtungen, aber auch für Sicherheits- und Rettungsdienste bestimmt. Garderobenschränke sind derart konzipiert, dass sie eine maximale Nutzung des Innenraums zur Aufbewahrung von Beklei- dung und anderen Dingen, sowie auch eine leichte und sichere Nutzung gewähren. Verschweißte Konstruktion minimiert An- forderungen an Montage und bietet hohe Festigkeit und Beständigkeit. Pulverbeschich- tung prädestiniert den Schränken Lang- lebigkeit, einfaches Reinigen und Pflege. Im Sortiment der Garderobenausstattung bieten wir viele Arten und Alternativen von Schränken, Garderobebänken und Zubehör an. Das gesamte Sortiment der Garderoben- ausstattung können Sie auf unserer Web- seite finden.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

vybaveníšaten V této kategorii jsou řady nejvíce prodávaných šatních skříní našeho výrobního standardu, v provedení s výškou soklu 155 mm (pro BAS 90 mm), nohou 120 mm, nebo s podstavnou lavicí 370 mm. Deska sedáku lavice je z 18 mm laminované dřevotřískové LTD desky s ABS hranou. In this category are series of best-selling lockers from our standard production, in the version with socket height 155 mm (90 mm for BAS), with feet in height 120 mm, or with bench fitted below height 370 mm. The seat board is made of laminated chipboard LTD with ABS edging. In dieser Kategorie sind Reihen der meistverkauften Spinde aus unserer standardmäßigen Produktion, in der Ausführung mit Sockelhöhe 155 mm (90 mm für BAS), mit Füßen Höhe 120 mm oder mit untergebauter Sitzbank Höhe 370 mm. Das Sitzbrett ist aus einer laminierten Spanplatte LTD mit ABS-Kante. 8 1 1 1 1 1 1 BAS_31_A 1800 x 300 x 500 I x 300 BAS_33_A 1800 x 900 x 500 III x 300 BAS_32_A 1800 x 600 x 500 II x 300 SAS_31_A 1850 x 300 x 500 I x 300 SAS_32_A 1850 x 600 x 500 II x 300 1850 x 900 x 500 SAS_33_A III x 300 šatní skříně se soklem /na nohách/ s podstavnou lavicí lockers on socle /on feet/ with bench fitted below Spinde auf Sockel /mit Füßen/ mit untergebauter Sitzbank

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Velkoobjemové skříně jsou konstruovány tak, aby bylo možné obě křídla uzamknout jedním zámkem. Uživatel tak získá k dispozici celou šíři skříně. V nabídce jsou skříně šíře 500, 600 nebo 800 mm. Extra large lockers are designed to allow the closing of both wings with a lock, the user has at his disposal the entire opening width of the locker. On offer are locker wide 500, 600 or 800 mm. Extra große Spinde sind derart konzipiert, dass sie das Verschließen beider Flügel mit einem Schloss ermöglichen, der Benutzer hat so die ganze Öffnungsbreite des Spindes zur Verfügung. Im Angebot sind Spind breiten 500, 600 oder 800 mm. 9 vybaveníšaten SAS_22_A 1850 x 500 x 500 II x 250 SAS_23_A 1850 x 750 x 500 III x 250 SAS_41_A 1850 x 400 x 500 I x 400 SAS_42_A 1850 x 800 x 500 II x 400 SKS_42_A 1850 x 800 x 500 II x 400 SAS_32C_A 1200 x 600 x 500 II x 300 SAS_32D_A 1500 x 600 x 500 II x 300 SAN_32_A 1850 x 600 x 500 II x 300 1 1 1 1 1 1 1

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

vybaveníšaten 10 1 1 1 SAL_32_A SZS_31_A 2085 x 600 x 810 1850 x 300 x 500 II x 300 I x 300 SAL_33_A SZS_32_A 2085 x 900 x 810 1850 x 600 x 500 III x 300 II x 300 2085 x 800 x 810 1850 x 900 x 500 SAL_42_A SZS_33_A II x 400 III x 300 Skříně jsou určeny tam, kde je požadavek na umístění vysokého počtu šatních oddělení v omezeném prostoru. Řady SZS a SHS umožňují umístění dvojnásobného počtu šatních oddělení než řady standardní. Lockers are intended there where there is a requirement for placing a high number of clothes compartments in a limited space, SZS and SHS series allow one to use twice the number of locker compartments than standard lockers. Spinde sind dort bestimmt, wo eine Anforderung für die Platzierung einer hohen Anzahl von Spindabteilen im begrenzten Raum besteht, SZS und SHS Reihen ermöglichen einen doppelte Anzahl von Spind abteilen einzusetzen als bei standardmäßigen Spinden. prostorově úsporné skříně space saving lockers Raumspar-Spinde Skříně jsou určeny tam, kde je požadavek na umístění vysokého počtu šatních oddělení v omezeném prostoru. Řady SZS a SHS umožňují umístění dvojnásobného počtu šatních oddělení než řady standardní. Lockers are intended there where there is a requirement for placing a high number of clothes compartments in a limited space, SZS and SHS series allow one to use twice the number of locker compartments than standard lockers. Spinde sind dort bestimmt, wo eine Anforderung für die Platzierung einer hohen Anzahl von Spindabteilen im begrenzten Raum besteht, SZS und SHS Reihen ermöglichen einen doppelte Anzahl von Spind abteilen einzusetzen als bei standardmäßigen Spinden. 1 1 1

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

11 vybaveníšaten 1 1 1 1 1 1 SZS_41_A 1850 x 400 x 500 SZS_42_A SZS_43_A 1850 x 800 x 500 1850 x 1200 x 500 1850 x 380 x 370 1850 x 1000 x 1000 1870 x 1000 x 1000 RAS_X1_A RAS_S1_A RAS_P1_A I x 400 II x 400 III x 400 I x 380 VIII x 380 VIII x 380 Šatní skříně řady RAS mají jedinečný troúhelníkový tvar. Při smontování všech 8 skříní získáme volně stojící stacionární nebo otočný sloup „hnízdo“ šatních škříní. Provedení jednotlivých skříní je možné kombinovat (šatník, uzamykatelné schránky, boxy). Pokud smontujeme pouze 2 nebo 4 kusy skříní, získáme praktický prvek pro zakončení řad šatních skříní nebo vyplnění rohu, jak je znázorněno na obrázcích. The lockers line RAS are of a unique triangular shape. By assembling all 8 compartments (seeds) we obtain a free-standing stationary or rotating column (a so-called POD locker). The installation of individual compartments can be combined (locker, lockable boxes and cubicle). If we assemble just 2 or 4 compartments we obtain a practical component for the range endings of the lockers or filling a corner as it is shown in the pictures. Spinde der Reihe RAS sind einer einzigartigen Dreiecksform. Bei der Montage aller 8 Abteile erhalten wir einen freistehenden stationären oder rotierenden Säulenständer (einen so genannten POD Spind). Die Aufstellung der einzelnen Abteile kann kombiniert werden (Spind, Schließfachschränke und Boxen). Falls wir nur 2 oder 4 Abteile zusammenstellen, erhalten wir praktische Komponente für den Reihenabschluss der Spinde oder Füllung einer Ecke, wie es in den Abbildungen dargestellt ist.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

vybaveníšaten 12 SBS_31_3 1850 x 300 x 500 I x 300 SBS_33_9 1850 x 900 x 500 III x 300 SBS_32_6 1850 x 600 x 500 II x 300 Skříně jsou určeny pro úschovu osobních věcí, batohů, přezůvek a dalších cenných předmětů. Doporučujeme využít možnost odemykat schránku na osobní věci a šatní skříň na oblečení stejným klíčem. The lockers are intended for storage of personal items, knapsack, shoe and other valuables. We recommend to use the opportunity of the locker for personal belongings and the clothes locker with the same key to open. Die Spinde sind für Aufbewahrung persönlicher Sachen, Ranzen, Überschuh und andere Wertsachen bestimmt. Wir empfehlen die Möglichkeit zu nutzen, den Schließfachschrank für persönliche Gegenstände und den Kleiderspind mit dem gleichen Schlüssel zu öffnen. skříně s uzamykatelnými schránkami lockers with lockable boxes Schließfachschränke 1 1 1 skříně s uzamykatelnými schránkami 1 1 11850 x 300 x 500 1850 x 600 x 500 1850 x 900 x 500 SHS_31_A SHS_32_A SHS_33_A I x 300 II x 300 III x 300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SBS_31_4 1850 x 300 x 500 I x 300 SBS_32_8 1850 x 600 x 500 II x 300 1850 x 900 x 500 SBS_33_12 III x 300 13 vybaveníšaten SBS_31_5 SBS_31_1/SBS_41_1 1850 x 300 x 500 370 x 300 x 300 / 370 x 400 x 400 SBS_32_10 SBS_33_15 1850 x 600 x 500 1850 x 900 x 500 I x 300 I x 300 II x 300 III x 300 1 1 1 1 1 1 1 Univerzální uzamykatelné schránky je možné libovolně sestavovat do nejrůznějších sestav. Jednotlivé schránky jsou připraveny pro sešroubování. Our universal cube lockers can be put together in various combinations as desired. The individual cubes are ready for screwing. Unsere universalen Schließfachwürfel kann man beliebig in verschiedenste Kombinationen zusammenstellen. Die einzelnen Würfel sind für das Zusammenschrauben vorbereitet. sestavovat do nejrůznějších sestav. Jednotlivé schránky jsou připraveny pro sešroubování. Our universal cube lockers can be put together in various combinations as desired. The individual cubes are ready for screwing. Unsere universalen Schließfachwürfel kann man beliebig in verschiedenste Kombinationen zusammenstellen. Die einzelnen Würfel sind für das Zusammenschrauben vorbereitet. Our universal cube lockers can be put together in various combinations as desired. The individual Unsere universalen Schließfachwürfel kann man beliebig in verschiedenste Kombinationen zusammenstellen. Die einzelnen Würfel sind für das Zusammenschrauben vorbereitet.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

BAS_32_A_L 1800 x 600 x 500 SHS_32_A_L SZS_32_A_L 1850 x 600 x 500 1850 x 600 x 500 II x 300 II x 300 II x 300 BAS_32_A_H 1800 x 600 x 493 II x 300 SHS_32_A_H 1850 x 600 x 493 II x 300 1850 x 600 x 493 SZS_32_A_H II x 300 14 vybaveníšaten 1 1 1 1 1 1 Provedení ocelových skříní s laminovanými (LTD) nebo kompaktními laminátovými dveřmi (HPL) spojuje výhody pevnosti a robustnosti ocelového korpusu s příjemným a moderním vzhledem dveří. 18mm laminované dřevotřískové dveře LTD a 13mm kompaktní laminátové dveře HPL jsou vybavené otočným uzávěrem vyšší třídy, který znemožňuje protočení uzávěru v desce. The design of steel lockers with laminated (LTD) or compact laminate (HPL) doors combine the advantages of firmness and robustness of the steel - body with a pleasant and modern design of the doors. 18 mm laminated chipboard LTD doors and 13 mm compact laminate HPL doors are equipped with a swivel Closure of the upper classes, which prevents the turning of the closure in the plate. Die Ausführung von Stahlschränken mit laminierten (LTD) oder Kompaktlaminat (HPL) Türen verknüpfen die Vorteile der Festigkeit und Robustheit des Stahl - Korpuses mit einem angenehmen und modernen Design der Türen. 18 mm laminierte Spanplatten LTD Türen und 13 mm Kompaktlaminat HPL Türen sind mit einem schwenkbaren Verschluss der oberen Klassen ausgestattet, der das Durchdrehen des Verschlusses in der Platte verhindert. skříně s dveřmi z materiálů LTD nebo HPL lockers with doors made of LTD or HPL Schränke mit Türen aus LTD oder HPL

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SVO_01_06 SVO_02_01 1770 x 380 x 460 1980 x 420 x 500 SVO_01_08 SVO_02_06 1770 x 380 x 460 1980 x 420 x 500 15 vybaveníšaten 1770 x 380 x 460 SVO_01_10 SVO_01_01 1770 x 380 x 460 skříně na výměnu pracovních oděvů lockers for the exchange of workwear Wäscheausgabeschränke Tato řada skříní slouží k výdeji čistých pracovních oděvů a následnému sběru použitých oděvů. Centrální rám skříní SVO_0x_06/08/10 a spodní dveře skříní SVO_0x_01 jsou uzamykány zámky se stejnými klíči. Skříň SVO_0x_01 je uvnitř vybavena perforovanou lištou s háčky pro uchycení pytle na použité oděvy. This series of lockers serves for collecting laundry and dispensing of clean work clothing. The central part of the lockers and the lower door of the cabinets are locked with the same key. Inside the cabinet SVO_0x_01 a perforated strip is located with hooks for hanging the bag for dirty clothes. Diese Spind Reihe dient als Wäschesammelschrank und zur Ausgabe reiner Arbeitsbekleidung. Der zentrale Rahmen der Spinde SVO_0x_06/08/10 und die untere Tür der Schränke SVO_0x_01 werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen. Innen des SVO_0x_01 Schranks befindet sich ein perforierter Streifen mit Haken zum Einhängen des Sackes für die verschmutzte Kleidung.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Šatní skříně pro hasiče jsou vyráběny v provedení na nohách a s perforovanými dny jednotlivých oddělení. Každé oddělení je vybaveno tyčí na šaty a masivním hákem na opasek. Skříně mohou být vybaveny držákem na přilbu, příp. uzamykatelnou schránkou se štěrbinou pro vhazování pošty. Lockers for fire-fighters are made in the version with feet and with a perforated floor in each de- partment. Each department is equipped with a clothes rod and a massive hook for a belt. The loc- kers can be equipped also with a hook for a helmet, if necessary with a locker with a slot for post. Spinde für Feuerwehrleute werden in der Ausführung mit Füßen und mit perforiertem Boden in den einzelnen Abteilungen angefertigt. Jede Abteilung ist mit einer Kleiderstange und einem massiven Haken für einen Gürtel ausgestattet. Die Spinde können auch mit einem Helmhaken, ggfs. mit einem Schließfach mit Schlitz zum Post einwerfen ausgestattet werden. šatní skříně pro hasiče lockers for fire-fighters Spinde für die Feuerwehr vybaveníšaten 16 HAN_41_B 2050 x 400 x 500 I x 400 HAN_42_B 2050 x 800 x 500 II x 400 HAN_41_A 1850 x 400 x 500 I x 300 HAN_42_A 1850 x 800 x 500 II x 400

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Lavice do prostoru i podstavné lavice pod šatníky jsou vyrobeny z ocelových profilů 30 x 30 mm, nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky, sedací plocha, příp. opěradlo jsou z šedé 18mm LTD desky s ABS hranou. Deska, kde jsou uchyceny věšáky, je ocelová, věšáky nýtované. Box pod šatní skříň je vyroben z ocelového plechu, osazen šedou 18mm LTD deskou s ABS hranou. Benches for changing rooms and benches fitted below the lockers are made of steel profile 30 x 30 mm, feet are fitted with plastic stoppers, seat, if necessary back rest are of a gray 18 mm chipboard (LTD) with ABS edges. The hook bar is made of steel with hooks and they are riveted. The boxes fitted below the lockers are made of steel sheet, the upper part is of a 18 mm gray chipboard (LTD) with ABS edge. Bänke für Umkleideräume und untergebaute Sitzbänke für Spinde sind aus Stahl-Profil 30 x 30 mm, Füße sind mit Kunststoff-Stopfen versehen, Sitzfläche, gegebenenfalls Rückenlehne sind aus einer grauen 18 mm Spanplatte (LTD) mit ABS-Kanten. Die Hakenleiste mit Haken ist aus Stahl gefertigt und die Haken sind angenietet. Die untergebaute Box der Spinde ist aus Stahlblech, mit einer aufgesetzten 18 mm grauen Spanplatte (LTD) mit ABS-Kante. šatnové lavice a příslušenství cloakroom benches and accessories Garderobenbänke und Zubehör LAV_15_A 420 x 1500 x 400 LAV_15_V LAV_15_V2 1800 x 1500 x 430 1800 x 1500 x 830 LAV_15_O 800 x 1500 x 430 17 vybaveníšaten

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Podstavná lavice LAV Šikmá střecha SDL OTS_55_S Podstavný box LBX Skříňový nástavec SBS OTS_80_A 355 x - x 810 250 x - x 500 1850 x 550 x 500 355 x - x 810 449 x - x 500 1850 x 800 x 500 1 1 Otevřené šatnové sestavy jsou určeny k montáži na stěnu jednoho šatníku, nebo mezi dva šatníky. Slouží jako otevřené šatny pro uložení oblečení a obuvi. Jsou vybaveny roštem, šatní tyčí a policí. V nabídce jsou sestavy šíře 550 nebo 800 mm. Boxové skříně nejsou součástí dodávky. Open wardrobe combinations are designed for mounting on a wall or between two wardrobes. They serve as open dressing rooms, for storage of clothing and shoes. They are equipped with grid, clothes rod and shelf, in the offer are wide assemblies 550 or 800 mm. Boxes are not included. Offene Garderobe-Kombinationen sind für die Montage an eine Wand oder zwischen zwei Garderoben bestimmt, sie dienen als offene Garderoben, zur Aufbewahrung von Kleidung und Schu- hen. Sie sind mit Gitter, Kleiderstange und Regal ausgestattet, die in Baugruppen 550 oder 800 mm breit im Angebot sind. Boxen sind nicht inbegriffen. vybaveníšaten 18

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

20

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

zamykání / locking / Verriegelung Cylindrický zámek, dva klíče, 2000 kom- binací, možnost dodání hlavního klíče. Cylinder lock, 2 keys, 2000 combinations, master key available. Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. Otočný uzávěr pro visací zámek, vhodný pro průměr třmenu 6 mm. Rotary bolt lock for padlock (suitable shackle thickness 6 mm). Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für 6 mm Bügelstärke). Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více zásuvek najednou. Interlock device prevents a simultaneous multiple drawers pulling. Verriegelungs Sperre verhindert ein gleich- zeitiges Herrausziehen mehrerer Schubladen. GSB zámek, dva klíče, 2000 kombinací, možnost dodání hlavního klíče. GSB C5 - 2 keys, 2000 combinations, master key available. GSB C5 - 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. vybavení / equipment / Ausstattung Součástí výrobku je perfopanel pro držáky nářadí. Part of the product is a perforated panel for tool holder. Bestandteil des Produkts ist eine Lochplatte für Werkzeughalter. Pojezdová kolečka. Castors. Fahrrollen. Rámeček s gumou pro odkládání předmětů. Frame with rubber for storing objects. Umrahmung mit Gummi zur Ablage von Gegenständen. Zásuvka výrobku umožňuje instalaci plechových nebo plastových dělících prvků (str. 42). Drawer of the product allows a partition wall built of metal or plastic (page 42). Schublade des Produkts erlaubt einen Trennwandeinbau aus Metall oder Kunststoff (Seite 42). Police dílenské skříně. Shelf of the workshop cupboard. Fachboden des Werkstattschrankes. Zásuvka dílenské skříně. Drawer of the workshop cupboard. Schublade des Werkstattschrankes. 100% výsuv zásuvky. 100% drawer extension. 100% Schubladenauszug. 100 typ dveří / door types / Türarten Ocelové dveře. Steel door. Stahltür. Prosklené dveře - ocelový rám se skleněnou výplní z bezpečnostního kaleného skla. Glazed doors - steel frame with glass panels, tempered safety glass. Verglaste Türen - Stahlrahmen mit Glasscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas. Drátěné dveře. Grating door. Drahtgittertür. Standard – vybavení je součástí produktu. Standard – equipment is part of the product. Serienmäßig – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Příplatek – vybavení je za příplatek. Extra cost - equipment available for an additional charge. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis. Uváděné rozměry produktů jsou v pořadí výška x šířka x hloubka. The product dimensions are listed in order of height x width x depth. Die angegebenen Produktabmessungen sind in der Reihenfolge der Höhe x Breite x Tiefe. 1800 x 900 x 500 maximální nosnosti / maximum load / maximale Traglast Celková nosnost korpusu. Total carrying capacity of the corpus. Gesamte Tragfähigkeit des Korpus. Maximální plošné zatížení police. Maximum load per shelf. Maximale Belastung pro Fachboden. Maximální plošné zatížení zásuvky. Maximum surface load of the drawer. Maximale Flächenbelastung der Schublade. xxx xx xx rozvorové mechanismy / turning poles mechanisms / Drehstangen Mechanismen C2, O2C1, 01 C3, O3 Jednobodové uzamykání dveří, uprostřed. One-point door locking in the middle. Ein-Punkt-Türverriegelung, inmitten. Dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře. Two-point door locking, bottom and top. Zwei-Punkt-Türverriegelung, unten und oben. Tříbodové uzamykání dveří, dole, uprostřed a nahoře. Three-point door locking, bottom, middle and top. Drei-Punkt-Türverriegelung, unten, inmitten und oben.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Řada dílenského nábytku je určena především do výrobních prostor, servi- sů, zkušeben a laboratoří, jakož i do škol a výcvikových center. Dílenský nábytek se vyznačuje masiv- ní konstrukcí, která zajišťuje jeho vy- sokou pevnost, odolnost a nosnost. Užitné vlastnosti nábytku lze snadno rozšiřovat pomocí příček, přídavných polic, zásuvek a pomocí perfopanelů pro držáky nářadí. Dlouhá životnost dílenského nábyt- ku je zajištěna vhodnou konstrukcí a odolnou práškovou povrchovou úpravou, která výrobek dobře chrání, snadno se čistí a udržuje. Celý sorti- ment dílenského nábytku naleznete na našich internetových stránkách. This series of workshop furniture is pri- marily intended for industrial, service and testing facilities and testing laboratories, as well as for schools and training centres. This workshop furniture is characterized by massive construction, which ensures high strength, durability and resilience. The performance characteristics of the workshop furniture you can extend easily with cross iron, additional shelves, dra- wers and with perforated panels for tool holders. Long lifetime of the workshop furnitu- re is ensured by appropriate design and durable powder coating that protects the product well and is easy to clean and maintain. The entire range can be found on our website. Diese Reihe der Werkstattmöbel ist vor allem für Betriebs-, Dienstleistungs- und Prü- fungsstellen und Prüflaboratorien, sowie auch für Schulen und Ausbildungs- zentren bestimmt. Diese Werkstattmöbel kennzeichnen sich durch massive Konstruktion, die hohe Festig- keit, Haltbarkeit und Belastbarkeit gewähr- leistet. Die Gebrauchseigenschaft, der Werkstattmöbel kann man leicht mit Querei- sen, zusätzlichen Ablagen, Schubladen und mit Lochplatten für Werkzeughalter erweitern. Lange Lebensdauer der Werkstattmöbel ist durch geeignete Konstruktion und wider- standsfähigen Pulverbeschichtung gewährleis- tet, die das Produkt gut schützt, auch leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Das gesamte Sortiment finden Sie auf unserer Website. Dílenský nábytek Workshop furniture Werkstattmöbel

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek Skříňky jsou dle typu vybaveny přestavitelnými nebo pevnými policemi, zásuvkou, perfopanelem pro držáky nářadí, rámečkem s gumou bránícím pádu drobných předmětů ze skříně, nebo psacím pultem s uzamykatelnou policí. The cupboards are equipped according to the type with adjustable or fixed shelves, drawers, perforated panels for tool holders, a frame with rubber to prevent slippage of small objects from the cupboards, or a writing desk with a lockable compartment. Die Schränke sind ausgestattet je nach Art mit verstellbaren oder feststehenden Regalen, Schubladen, Lochplatten für Werkzeughalterungen, einer Umrahmung mit Gummi, um ein Abrutschen kleiner Objekte vom Schrank zu verhindern, oder einem Schreibpult, in dem ein abschließbarer Raum für Dokumente und Schreibwaren ist. 22 100 100 NAR_01_A 1030 x 500 x 500 NAR_02_A 1300 x 500 x 500 NAR_01_B 1030 x 500 x 500 NAR_02_B 1300 x 500 x 500 NAR_04_A 1000 x 450 x 400 1000 x 450 x 400 NAR_04_AR dílenské skříňky na nářadí workshop tool cupboards Werkstatt - WerkzeugschränkeWerkstatt - Werkzeugschränke 200 20 200 20 20 200 20 200 20 20 90 90 200 20 20 90 90 200 20 20

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SPD_11_C 1950 x 950 x 600 SPD_11_D 1950 x 950 x 600 1950 x 950 x 600 SPD_11_E 23 dílenskýnábytek SPS_01_A 1950 x 950 x 400 SPD_11_A 1950 x 950 x 600 1950 x 950 x 600 SPD_11_B Velké dílenské skříně, určené pro uložení nářadí, nástrojů, materiálu i drobných součástek, jsou dle typu vybaveny přestavitelnými policemi, zásuvkou, perfopanelem pro držáky nářadí, plastovými zásobníky, rá- mečkem s gumou pro odložení nástrojů. Large workshop cupboards intended for storing tools, materials and small parts are equipped depending on their type with adjustable shelves, drawers, perforated panel for tool holders, plastic container, a frame with rubber for laying aside tools. Große Werkstattschränke, die zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Materialien und Kleinteilen bestimmt sind, sind je nach Art mit ver- stellbaren Fachböden, Schubladen, Lochplatten für Werkzeughalter, Behälter aus Kunststoff, einer Umrahmung mit Gummi zur Ablegung von Werkzeugen ausgestattet. univerzální dílenské skříně universal workshop cupboards Universal-Werkstattschränke 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 50 800 100 50 800 100 50 300 60 800 100 800 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 24 SPD_13_D SPD_13_A 1950 x 505 x 600 1950 x 505 x 600 SPD_13_C 1950 x 505 x 600 SPD_13_E SPD_13_B 1950 x 505 x 600 1950 x 505 x 600 SPD_03_A 600 x 950 x 200 SPD_12_C 1180 x 950 x 600 SPD_12_A 1180 x 950 x 600 1180 x 505 x 600 SPD_14_B 800 100 50 800 100 50 800 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 50 100 800 100 50 100 100 800 100 800 100 800 100200 20

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SPP_01_C 800 x 950 x 400 SPP_02_C 800 x 800 x 400 800 x 750 x 300 SPP_03_C 25 dílenskýnábytek SPP_01_R SPP_01_A 1950 x 950 x 400 1950 x 950 x 400 SPP_02_R SPP_02_A 1950 x 800 x 400 1950 x 800 x 400 1650 x 750 x 300 1650 x 750 x 300 SPP_03_R SPP_03_A 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 26 profesionální montované pracovní stoly heavy duty workbenches assembled schwere Werkbänke montiert Jsou to stabilní a robustní profesionální pracovní stoly. Široký sortiment komponentů umožňuje nakonfigurovat pracovní stůl přesně odpovídající požadavkům zákazníka. Volit může šíři desky, pevnou nebo výškově přestavitelnou nohu, spojovací trnož, perfopanel pro držáky nářadí nebo skříňový nástavec, z široké nabídky podvěsných, pojízdných nebo základních kontejnerů. Stůl se dodává demon- tovaný na jednotlivé komponenty. They are stable and robust professional workbenches. A wide range of components allows a workbench to configure exactly accor- dingly the requirements of the customer, accordingly to his choice, the workbench top width, fixed or height adjustable foot, bar, perforated panel for tool holders or a cabinet top, from a wide selection of suspended, mobile or base container. The workbench is supplied disassembled into components. Es sind stabile und robuste professionelle Werkbänke. Ein breites Sortiment von Komponenten ermöglicht eine Werkbank genau den Anforderungen des Kunden entsprechend zu konfigurieren, ihm stehen zur Wahl die Werkbank Plattenbreite, festen oder höhen- verstellbarem Fuß, Verbindungselement, Lochplatte für Werkzeughalter oder einen Schrankaufsatz, aus einer breiten Auswahl von eingehängten unterbauten, mobilen oder Base-Container. Die Werkbank wird in Komponente zerlegt geliefert.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

27 dílenskýnábytek DPS_01_C/DPS_02_C 850 x 1500 x 750 / 850 x 2000 x 750 DPB_01_A/DPB_02_A 1100 x 1000 x 200 / 1100 x 500 x 200 100 DPK_01_A 810 x 500 x 700 DPN_01_A/DPN_01_B 810 x 150 x 700 / 790-1030 x 150 x 700 48 x 1200 x 100 / 48 x1700 x 100 DPT_01_A/DPT_02_A DPR_01_A/DPR_02_A 760 x 1500 x 95 / 760 x 2000 x 95 500 500 200 20 300 80 180 240 240 ———— 660

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 28 DPK_02_A 340 x 500 x 700 DPK_02_B 340 x 500 x 700 340 x 500 x 700 DPK_02_C DPK_01_E1 DPK_01_B 810 x 500 x 700 810 x 500 x 700 DPK_01_E2 DPK_01_C 810 x 500 x 700 810 x 500 x 700 212 x 500 x 700 810 x 500 x 700 DPZ_01_A DPK_01_D 100 100 100 100 100 100 100 100 300 80 300 80 300 60 300 60 80 300 60 80 160 80 120 60 120 ———— 180 90 90 90 120 120 240 ———— 660 90 150 180 240 ———— 660 160 80 60 60 120 ———— 240 160 80 60 90 90 ———— 240 160 80 120 120 ———— 240

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

příklady sestav / installation examples / Aufstellungsbeispiele 29 dílenskýnábytek DPP_01_D DPS_13 DPS_16 DPP_01_A 780 x 500 x 700 780 x 500 x 700 DPP_01_E1 DPP_01_B 780 x 500 x 700 780 x 500 x 700 780 x 500 x 700 DPP_01_C 100 100 100 100 100 300 80 150 150 240 ———— 540 300 80 90 120 120 210 ———— 540 90 300 80 60 60 90 120 210 ———— 540 300 60 300 60 80 DPS_13 DPS_22 DPS_25 SKS_1 SKS_3

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

100 DPP_02_B 660 x 500 x 700 DPP_02_C 660 x 500 x 700 100 dílenskýnábytek 30 DPJ_02_B 850 x 2000 x 750850 x 1500 x 750 DPJ_02_A 100 DPP_02_A 660 x 500 x 700 profesionální svařované pracovní stoly heavy duty workbenches welded schwere Werkbänke geschweißt 1000 1000 300 80 150 150 240 ———— 540 300 80 90 120 120 210 ———— 540 300 80 60 60 90 120 210 ———— 540 Profesionální svařované pracovní stoly se vyznačují masivní svařovanou kon- strukcí. Jejich vysoká nosnost je předurčuje k využití v nejnáročnějších pod- mínkách. Stůl je možné nakonfigurovat. Zákazník si může vybrat z nabídky základních kontejnerů určených pod stůl, pracovní desku můžeme osadit perfopanelem pro držáky nářadí nebo skříňovým nástavcem. Pracovní stůl se základními kontejnery pod stůl dodáváme smontovaný. Professional welded workbenches are characterized by solid welded construction, their carrying capacity make them ideal for insertion into the most demanding conditions. There is the possibility to configure the workbench, the customer can choose base container intended under the table, the Desktop can be completed with a perforated panel for tool holders or a top cupboard. The workbench is delivered assembled with the base container. Professionelle geschweißte Werkbänke kennzeichnen sich durch solide geschweißte Konstruktion, deren hohe Tragfähigkeit sie zum Einsetzen in den anspruchvollsten Bedingungen prädestiniert. Die Werkbank kann konfiguriert werden, dem Kunden stehen zur Wahl standardmäßige Container, die unter die Werkbank bestimmt sind. Die Arbeitsplatte kann man mit einer Lochplatte für Werkzeughalter oder einen Schrankaufsatz ergänzen. Die Werkbank wird montiert mit dem Base-Container geliefert.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

DPP_02_D 660 x 500 x 700 660 x 500 x 700 DPP_02_E1 100 660 x 318 x 349 / 660 x 818 x 349 DPM_01_A/DPM_02_A DPM_01_B/DPM_02_B 660 x 318 x 349 / 660 x 818 x 349 31 dílenskýnábytek DPR_01_A/DPR_02_A 760 x 1500 x 95 / 760 x 2000 x 951100 x 1000 x 200 / 1100 x 500 x 200 DPB_01_A/DPB_02_A 300 60 300 60 80 90 200 20 200 20 200 20 DPJ_23 DPJ_12 příklady sestav installation examples Aufstellungsbeispiele

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 32 875-1155 x 2000 x 750 MTS_02_A Stoly jsou vhodné pro použití zejména v automobilových a elektrotechnických montážních provozech. Pracovní plochu je možné výškově upravit v rozmezí 900–1180 mm, nosnost pracovní desky je 150 kg. Stavebnicové řešení a široký sortiment příslušenství umožňují vysokou variabilitu stolu. Stůl je možné vybavit některým z podvěsných kontejnerů, nejrůznějšími panely pro držáky nářadí, polohovatelnými policemi, rampou s osvětlením a opěrkou pro nohy. Stůl se dodává demontovaný po komponentách. The workbenches are especially suitable for use in the automotive and electrical assemblers. The desktop is in height adjustable in the range 900 - 1180 mm, the carrying capacity of the desktop is 150 kg. Modular solutions and a wide range of accessories allow a high variability of the various options of the bench. The workbench can be equipped with some of the suspended container, varieties of perforated panels for tool holders, adjustable shelves, ramp lighting and a foot rest. The workbench is disassembled into components supplied. Die Werkbänke sind vor allem für den Einsatz in Automobil- und elektrotechnischen Montage-Betrieben geeignet. Die Arbeitsfläche ist im Bereich 900 - 1180 mm höhenverstellbar, die Tragfähigkeit der Arbeitsfläche ist 150 kg. Modulare Lösungen und ein breites Sortiment an Zubehör erlaubt eine hohe Variabilitäts Möglichlichkeit der Werkbänke. Die Werkbank kann man mit einigen von den eingehängten unterbauten Container, mit einer Vielzahl von Lochplatten für Werkzeughalter, verstellbaren Fachböden, Rampe mit Beleuchtung und einer Fußstütze ausgestattet. Die Werkbank wird in Komponente zerlegt geliefert. montážní pracovní stoly assembly workbenches Montagewerkbänke MTS_01_A 875-1155 x 1500 x 750875-1155 x 1500 x 750 875-1155 x 2000 x 750 975 x 1310 x 130 / 975 x 1810 x 130 MTR_01_A/MTR_01_B 100 190 x 360 x 500 MSK_01_A 150 150 120 40 100 montážní pracovní stolymontážní pracovní stoly

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

33 dílenskýnábytek MTR_02_A/MTR_02_B 190 x 884 x 30 / 190 x 1268 x 30 MSK_02_A 292 x 360 x 500 100 MSK_03_A 600 x 360 x 500 100 100 MSK_03_B 600 x 360 x 500 MTO_01_A/MTO_02_A 370 x 1310 x 413 / 370 x 1810 x 413 MTP_02_A MTP_00_A MTP_00_B MON_01_A 120 40 100 100 120 40 150 150 200 120 40 100 100 100 100 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

ESD_01_A 1430 x 1600 x 810 940 x 1600 x 810 ESD_01_C ESD_01_D 825 x 1600 x 810 dílenskýnábytek 34 ESD stoly jsou určeny pro vybavení provozů, kde je potřeba zamezit vytváření elektrostatického výboje. Konstrukčně jsou řešeny jako tuhé ocelové svařence. Pracovní deska stolu je vybavena ESD pryžovou rohoží, zemnicím boxem na při- pojení náramků se třemi připojovacími zdířkami (banánky a patentek dle jejich použití). ESD stoly splňují požadavky normy ČSN EN 61340-5-1. ESD workbenches are designed for service equipment, where it is necessary to avoid an electrostatic discharge. Structurally, they are solved as a rigid welded construction. The Workbench is equipped with an ESD rubber mat, a wrist strap port for coupling with three connectors (plug and socket, depending on their use). ESD tables meet the requirements of EN 61340-5-1. ESD-Werkbänke sind für Betriebsausstattung bestimmt, wo es notwendig ist eine elektrostatische Entladung zu vermeiden. Strukturell sind sie als starre Schweißkonstruktion gelöst. Die Werkbank ist mit einer ESD Gummimatte ausgestattet, einem Erdungsanschluss für eine Armband Ankoppelung mit drei Anschlussbuchsen (Klinkenstecker und Buchse je nach deren Verwendung). ESD Tische erfüllen die Anforderungen der EN 61340-5-1. elektrostatické pracovní stoly electrostatic (ESD) workbenches elektrostatische (ESD) Werkbänke ESD_01_B 1430 x 1600 x 810 200 200 200 200

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

DPO_03_A 840 x 720 x 700 100 100 100 100 100 100 840 x 720 x 700 DPO_03_B DPO_03_C 840 x 720 x 700 35 dílenskýnábytek zásuvkové dílenské skříně multi drawer workshop cabinets Werkstatt - Schubladenschränke DPO_01_C 1030 x 720 x 7001030 x 720 x 700 DPO_01_BDPO_01_A 1030 x 720 x 700 Zásuvkové dílenské skříně slouží k uložení nástrojů, nářadí a materi- álu přímo na pracovištích. Korpus je v horní části vybaven rámečkem s gumou pro uložení nástrojů. Zásuvky jsou vedeny masivními 100% výsuvy s nosností 80 kg. Vnitřní prostor zásuvek může být pro lepší přehlednost rozdělen plechovými nebo plastovými dělícími prvky. Při vysunutí jedné zásuvky jsou všechny ostatní blokované. Drawer cupboards for workshops are used to store tools and mate- rials at the workplace. Corpus is equipped with a frame with rubber at the top for storing tools. The drawers are equipped with heavy drawer guide 100% drawer extension with a load capacity of 80 kg. The interior of the drawers can be subdivided for greater clarity with sheet metal or plastic dividers. When a drawer is pulled out, all the others are locked up. Schubladenschränke für Werkstätte dienen zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien direkt am Arbeitsplatz. Korpus ist im oberen Teil mit einer Umrahmung mit Gummi zur Aufbewahrung von Werkzeugen ausgestattet. Die Schubladen sind mit massiven Führungen 100% Schubladenauszug mit einer Belastungsfähigkeit von 80 kg ausgestattet. Der Innenraum der Schub- laden kann zur besseren Übersichtlichkeit mit Blech- oder Kunststofftrennwänden unterteilt werden. Bei einer herausgezogenen Schublade sind alle Anderen blockiert. 80 80 60 90 90 120 120 180 180 ———— 840 60 90 90 180 180 240 ———— 840 120 120 180 180 240 ———— 840 90 90 120 120 240 ———— 660 90 150 180 240 ———— 660 180 240 240 ———— 660 multi drawer workshop cabinets Werkstatt - Schubladenschränke multi drawer workshop cabinets Werkstatt - Schubladenschränke 300 300 80300 80300 80300 80300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 36 DPO_05_A DPO_04_E1 1350 x 720 x 700 1350 x 720 x 700 DPO_05_B 1350 x 720 x 700 1030 x 500 x 700 DPO_02_B DPO_05_C 1350 x 720 x 700 DPO_02_E2 1030 x 500 x 700 100 DPO_02_A 1030 x 500 x 700 100 100 100 100 100 60 80 60 90 90 ———— 240 60 90 90 180 180 240 ———— 840 120 120 180 180 240 ———— 840 90 90 90 90 90 90 120 120 180 180 ———— 1140 60 60 90 90 120 120 180 180 240 ———— 1140 60 90 90 120 150 180 210 240 ———— 1140 90 90 90 150 150 ———— 570 V případě kombinovaných kontejnerů s křídlovými dveřmi je vnitřní strana dveří vybavena perfopanelem pro držáky nářadí. Kombinované kontejnery mají instalovány párové zámky umožňující odemčení zásuvek i dveří jedním klíčem. Zásuvkové skříně je možno v případě větších objednacích množství konfigurovat přesně dle požadavků zákazníka, uživatel si může zvolit osazení zásuvkami o jmenovitých výškách 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mm. In the case of the combined container with wing doors, the interior door is equipped with perforated panel for holders of the tools. In the combined container locks are installed in pairs, to allow opening of the drawers and doors with one key. By ordering a greater amount drawer cabinets can be configured exactly according to customer requirements, the user can select the appropriate drawers with nominal heights of 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mm. Im Falle der kombinierten Container mit Flügeltüren, ist die Innentür mit Lochplatte für Halterungen der Werkzeuge ausgestattet. Bei den kombinierten Containern sind Schlösser in Paaren installiert, um eine Öffnung der Schubladen und Türen mit einem Schlüssel zu ermöglichen. Schubladenschränke können bei größerer Bestellung genau nach Kundenwunsch konfiguriert werden, der Benutzer kann die passenden Schubladen mit den nominalen Höhen von 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 mm wählen. 100 60 80 80300 80300 80300 80300 80 300 300 300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

37 dílenskýnábytek DPO_04_E2 1350 x 500 x 700 DPO_04_A 1350 x 500 x 700 1350 x 500 x 700 DPO_04_B DPV_01_A 920 x 720 x 500 920 x 720 x 500 DPV_01_B EPV_01_A 931 x 620 x 500 100 Servisní vozíky najdou uplatnění na těch pracovištích, kde je po- žadována mobilita a dostupnost nářadí a materiálu. Na výběr je velice odolný zásuvkový vozík řady DPV, cenově výhodnější vozík EPV nebo modulární vozík řady SVL. Workshop Trolleys are used at workplaces, where mobility and availability of tools and materials are required. Choose from the heavy drawer trolley line DPV, cheaper trolley EPV or the module trolley SVL. Werkstattwagen sind an Arbeitsplätzen einsetzbar, wo Mobilität und Verfügbarkeit von Werkzeug und Material gefordert wird. Zur Auswahl stehen robuste Schubladenwagen der Reihe DPV, kostengünstiger Wagen EPV oder Modulwagen der Reihe SVL. dílenské vozíky workshop trolleys Werkstattwagen 100 100 100 60 90 90 120 150 150 ———— 660 90 90 90 180 210 ———— 660 90 150 210 210 ———— 660 60 90 150 ———— 300 60 60 90 90 120 120 180 180 240 ———— 1140 60 90 90 120 150 180 210 240 ———— 1140 80300 80300 80300 80 40 60 80300 300 300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

DPP_01_B 780 x 500 x 700 100 DPP_01_D 780 x 500 x 700 DPP_01_E1 780 x 500 x 700 100 dílenskýnábytek 38 SVL_01_A 940 x 750 x 500 SVL_01_C 940 x 750 x 500 100 SVL_01_D 940 x 750 x 500 100 150 30 150 30 30 100 100 100 150 30 30 100 100 100 300 80 90 120 120 210 ———— 540 300 60 300 60 80 90 odpadkový koš SVL trash can SVL Müllbehälter SVL uzamykatelná boční dvířka lockable side door abschließbare Seitentür držák role roll holder Rollenhalter

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

EPD_01_B 1800 x 620 x 600 100 EPO_01_C 1000 x 620 x 600 100 EPO_03_A 810 x 620 x 600 100 EPV_01_A 931 x 620 x 500 100 EPS_01_A 835 x 1500 x 750 39 dílenskýnábytek Řada dílenského nábytku Economy umožňuje vybavit dílenské pracoviště za nižší cenu, přitom však zůstává zachována vysoká kvalita dílenského zpracová- ní. Řada obsahuje všechny základní výrobky pro vybavení dílny: dílenský stůl, zásuvkovou skříň, servisní vozík a velkou dílenskou skříň. The Economy line of the workshop furniture allows to equip a workshop pla- ce at lower cost, but still remains a high quality of workmanship. This series contains all the standard products for the workshop equipment: workbench, drawer cupboard, workshop troley and a big workshop cupboard. Die Economy Reihe der Werkstattmöbel ermöglicht den Arbeitsplatz zu einem niedrigeren Preis auszustatten, aber dennoch bleibt eine hohe Verarbeitungsqualität eingehalten. Diese Reihe enthält alle standardmäßigen Produkte für die Werkstattausstattung: Werkbank, Schubladenschrank, Werkstattwagen und einen großen Werkstattschrank. EPD_01_A 1800 x 620 x 600 100 SET_EPS_11 835 x 1500 x 750 100 dílenská řada Economy economy workshop series Economy Werkstatt-Reihe 300 60 300 60 40 90 90 90 300 40 60 60 90 90 120 120 150 150 ———— 840 60 150 150 150 150 ———— 660 300 40 60 90 90 120 150 150 ———— 660 300 40 200 200

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

PPV_01_B/PPV_01_A 1270 x 710 x 600 / 1270 x 960 x 600 PPV_02_B/PPV_02_A 1620 x 710 x 600 / 1620 x 960 x 600 PPV_03_A/PPV_04_A 1410 x 800 x 400 / 1410 x 800 x 500 jednostranný / oboustranný QSP_01_A 494 x 494 x 20 QSP_02_A 494 x 988 x 20 QSP_03_A 494 x 1482 x 20 dílenskýnábytek 40 Perfopanely jsou určeny k instalaci držáků nářadí a umístění nářadí na panel. Nabízíme mobilní panely řady PPV v otevřeném provedení nebo s dveřmi pro vyšší zabezpečení uloženého nářadí, stacionární panely QSP k montáži na stěnu. Perforated panels are intended for the insertion of the tool holder and the placement of tools. We offer mobile panels in the series PPV in open design, or with doors for greater security of the stored tools, stationary QSP panels for wall mounting. Lochplatten sind für das Einsetzen der Werkzeughalter und der Platzie- rung von Werkzeugen bestimmt. Wir bieten Mobile Panels der Reihe PPV in offener Ausführung oder mit Türen für mehr Sicherheit der auf- bewahrten Werkzeuge, stationäre QSP Paneele für die Wandmontage. perfopanely perforated panels Lochplatten 150 150 150 50 50 50

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

41 dílenskýnábytek Držáky nářadí jsou určené pro montáž na perfopanel a slouží k zavěšení nářadí. Minimální objednací množství je u háčků 5 kusů, plechové držáky je možné objednávat od jednoho kusu. Držáky nářadí prodáváme také ve zvýhodněných sadách. Jejich nabídku naleznete na našich internetových stránkách. Tool holders are designed for mounting on perforated panels and for hanging tools.Minimum order quantity is 5 pieces of the hook, metal hoders can be ordered from one piece. Tool holders are also available in dis- counted rates, you can find their range on our websites. Werkzeughalter sind für die Montage auf Lochwandplatte und zum Aufhängen der Werkzeuge bestimmt. Mindestbestellmenge beträgt bei den Haken 5 Stück, Metallhalter können ab einem Stück bestellt werden. Werkzeughalter liefern wir auch zu Vorzugspreisen in Sets,, deren Angebot finden sie auf unseren Webseiten. držáky nářadí tool holders Werkzeughalter QDN_21_01 háček jednoduchý 90° single hook 90° einfacher Haken 90° 35 QDN_21_01 50 QDN_21_02 100 QDN_21_04 150 QDN_21_06 (mm) QDN_23_01 QDN_25_01 háček jednoduchý 45° single hook 45° einfacher Haken 45° háček jednoduchý 0° single hook 0° einfacher Haken 0° 35 QDN_23_01 50 QDN_23_02 100 QDN_23_04 150 QDN_23_06 (mm) 50 QDN_25_01 100 QDN_25_02 150 QDN_25_03 (mm) QDN_22_01 háček dvojity 90° double hook 90° doppelter Haken 90° 35 QDN_22_01 50 QDN_22_02 100 QDN_22_04 150 QDN_22_06 (mm) L Kód L Kód L Kód L Kód QDN_24_01 QDN_26_01 háček dvojitý 45° double hook 45° doppelter Haken 45° háček dvojitý 0° double hook 0° doppelter Haken 0° 35 QDN_24_01 50 QDN_24_02 100 QDN_24_04 150 QDN_24_06 (mm) 50 QDN_26_01 100 QDN_26_02 150 QDN_26_03 (mm) L Kód L Kód L Kód L Kód L Kód L Kód QDN_44_01 háček smyčka 90°, U bracket 90° U Halter 90° 60 QDN_44_01 110 QDN_44_02 160 QDN_44_03 (mm) QDN_44_01 lišta pro zavěšení plast. boxů bar for hanging plastic. boxes Leiste zum Aufhängen von Kunststoff. Boxen 100 QDN_43_01 200 QDN_43_02 300 QDN_43_03 (mm) QDN_45_01 QDN_46_01 háček smyčka 45° U bracket 45° U Halter 45° háček smyčka 0° U bracket 0° U Halter 0° 60 QDN_44_01 110 QDN_44_02 160 QDN_44_03 (mm) 60 QDN_44_01 110 QDN_44_02 160 QDN_44_03 (mm) QDN_27_01 QDN_28_01 držák imbus klíčů allen key holder Inbusschlüsselhalter držák vyražečů pusher holder Ausstoßerhalter

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

dílenskýnábytek 42 QDN_39_01 držák na spreje can holder Dosenhalter QDN_37_01 držák klíčů 4 key holder 4 Schlüsselhalter 4 QDN_40_01 dřžák na kabel kabel holder Kabelhalter QDN_38_01 držák bitů bit holder Bithalter QDN_42_01 odkládací krabička storage box Aufbewahrungsboxen QDN_41_01 magnetický držák magnetic holder Magnethalter QDN_29_01 držák nástrčných hlavic 1/4 socket holder 1/4 Aufsteckschlüsselhalter 1/4 QDN_33_01 držák šroubováků screwdriver holder Schraubenzieher Halterung QDN_31_01 držák ráčny ratchet brackets Ratschenhalter QDN_35_01 držák klíčů 2 key holder 2 Schlüsselhalter 2 QDN_30_01 držák nástrčných hlavic 1/2 socket holder 1/2 Aufsteckschlüsselhalter 1/2 QDN_34_01 držák klíčů 1 key holder 1 Schlüsselhalter 1 QDN_32_01 držák pilníků file holder Feilenhalterung QDN_36_01 držák klíčů 3 key holder 3 Schlüsselhalter 3 VND 4 VND 12VND 9 VND Plast Vnitřní prostor zásuvek může být pro lepší přehlednost rozdělen plechovými nebo plastovými dě- lícími prvky. Možnost instalace vnitřního dělení zásuvek je u produktu znázorněna piktogramem. The interior of the drawers can be subdivided for clarity of sheet metal or plastic dividers. Installation options of the drawer inner dividers are shown in the product-pictogram. Der Innenraum der Schubladen kann zur besseren Übersichtlichkeit aus Blech oder Kunststoff Trennelemente unterteilt werden. Installierungs-möglichkeiten der Schubladen Inneneinteilung ist im Produkt-piktogramm dargestellt. vnitřní dělení zásuvek drawer inner dividers Schubladen Inneneinteilung

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

zavěšení zásuvek / hanging up drawers / Aufhängen von Schubladen Zásuvka je uložena volně v lištách. Drawer hung on bare slide rails. Schublade ist auf bloßen Laufschienen aufgehängt. Zásuvka je zavěšená na kuličkovém nebo kolečkovém výsuvu. Drawers with ball or roller bearings hanging up. Schubladen mit Kugel- oder Rollenlager geführtem Aufhängen. uzávěry / closures / Verschlüsse Cylindrický zámek, dva klíče, 2000 kombinací, možnost dodání hlavního klíče. Cylinder lock, 2 keys, 2000 combinations, master key available. Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. GSB zámek, dva klíče, 2000 kombinací, možnost dodání hlavního klíče. GSB C5 - 2 keys, 2000 combinations, master key available. GSB C5 - 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. čela zásuvek / drawer fronts / Schubladenfronten Čelo s rukojetí. Drawer front with handle. Schubladenfront mit Griff. Čelo BETA. Drawer front BETA. Schubladenfront BETA Profilované čelo. Profiled drawer front. Schubladenfront profiliert. Lamino čelo. Laminated drawer front. Laminierte Schubladenfront. typ dveří / door types / Türarten Ocelové dveře. Steel door. Stahltür. Prosklené dveře - ocelový rám se skleněnou výplní z bezpečnostního kaleného skla. Glazed doors - steel frame with glass panels, tempered safety glass. Verglaste Türen - Stahlrahmen mit Glasscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas. Lamino dveře - 18mm LTD dveře s ABS hranou. Dveře jsou s madlem, bez uzávěru. 18 mm laminated chipboard LTD doors with ABS edge. Doors with a handle, without locking. 18 mm laminierte Spanplatten LTD Türen mit ABS-Kante. Türen mit Handgriff, ohne Verriegelung. Standard – vybavení je součástí produktu. Standard – equipment is part of the product. Serienmäßig – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Příplatek – vybavení je za příplatek. Extra cost - equipment available for an additional charge. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis. Uváděné rozměry produktů jsou v pořadí výška x šířka x hloubka. The product dimensions are listed in order of height x width x depth. Die angegebenen Produktabmessungen sind in der Reihenfolge der Höhe x Breite x Tiefe. 1800 x 900 x 500 další vybavení / further equipment / weitere Ausstattung Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více zásuvek najednou. Interlock device prevents a simultane- ous multiple drawers pulling. Verriegelungs Sperre verhindert ein gleichzeitiges Herrausziehen mehrerer Schubladen. Plastový štítek pro vložení jmenovky. Plastic shell for a name plate. Kunststoffhülle für Namensschild. Odělovací přepážka zásuvky. Drawer dividers. Schubladen Trennwände. maximální nosnosti, formát / maximum load, format / maximale Traglast, Format Celková nosnost korpusu. Total carrying capacity of the corpus. Gesamte Tragfähigkeit des Korpus. Maximální plošné zatížení police. Maximum load per shelf. Maximale Belastung pro Fachboden. Maximální plošné zatížení zásuvky. Maximum surface load of the drawer. Maximale Flächenbelastung der Schublade. Formát, velikost zásuvky. Format, size of drawer. Format, Schubladen- größe. xxx xx xx 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Kancelářský nábytek Office furniture Büromöbel Kancelářský nábytek slouží především k ukládání dokumentů, pořadačů, archi- válií, map a nejrůznějších médií, součástí sortimentu jsou ale i produkty vhodné pro ukládání léků a léčiv v ordinacích, pro pre- zentaci, nebo uložení šatů. Celý kancelářský program je navržen a zpracován tak, aby splňoval současné nároky na design, ergonomii, přehled- nost, dlouhou životnost, snadné a bez- pečné užívání. Standardní povrchová úprava je práškovou barvou. U některých produktů nabízíme čela zásuvek a povrch dveří z lamina nebo z plechu potaženého odolnou fólií (vzor barva, dřevo, fotografie). Dveře mohou být také prosklené nebo roletové. Celý sortiment kancelářského nábytku nalezne- te na našich internetových stránkách. Office furniture is used primarily for storage of documents, folders, archi- ves, maps and diverse media, as a part of the assortment are also appropriate products for the storage of drugs and medicines in clinics, presentations, or for storing clothes. The entire office program is designed and processed to meet the current demands on design, of ergonomics, clarity durability, easier and safer usage. Standard products are powder coated. For some products we offer drawer fronts and doors with durable laminate or metal foil (model type: paint, wood, photos). Doors can also be glazed or with shutters. The entire office furni- ture range is available on our website. Büromöbel dienen in erster Linie zur Aufbewahrung von Dokumenten, Ordnern, Archivalien, Landkarten und verschieden- artigsten Medien, Bestandteil des Bereichs sind aber auch entsprechende Produkte zur Aufbewahrung von Medikamenten und Heilmitteln in Kliniken, für Präsentationen, oder zur Aufbewahrung von Kleidern. Das gesamte Büro-Programm ist entworfen und so bearbeitet, um den aktuellen An- forderungen des Designs, der Ergonomie, der Übersichtlichkeit, der Langlebigkeit, leichter und sicherer Handhabung gerecht zu werden. Standardmäßige Produkte sind pulver- beschichtet. Für einige Produkte bieten wir Schubladenfronten und Türen aus Laminat oder Metall mit beständigen Folien (Modellart: Farbe, Holz, Fotografien). Türen können auch verglast oder mit Rollladen sein.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

kancelářskýnábytek 46 Registrační skříně slouží k ukládání dokumentů ve formátech A4 pomocí běžných nebo závěsných desek. Skříně jsou opatřeny centrálním zamykáním, při vysunutí jedné zásuvky jsou všechny ostatní blokované. Zásuvky jsou vybaveny kuličkovými plnovýsuvy a mohou být doplněny přestavitelnými dělicími příčkami. Filing cabinets serve using usual or hanging files for storing A4 documents. Cupboards are equi- pped with central locking and drawer lock to prevent simultaneous opening of the further dra- wers. Drawers are equipped with full extension ball bearing rails and can be complemented with adjustable dividers. Registraturschränke dienen mittels üblicher oder Hängemappen zur Aufbewahrung von DIN A4 Dokumenten. Schränke sind mit Zentral-Verriegelung und Auszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schübe ausgestattet. Schubladen sind voll ausziehbar mit kugelgelagerten Lauf- schienen ausgestattet und können mit verstellbaren Trennwänden ergänzt werden. registrační skříně filing cabinets Registraturschränke REG_42_C 675 x 404 x 600 REG_43_C 962 x 404 x 600 REG_44_C 1250 x 404 x 600 REG_44_B 1250 x 404 x 600 REG_44_L REG_VND 1268 x 404 x 600 oddělovací přepážka zásuvky drawer dividers Schubladen Trennwände A4 A4 4040 40 40 40 A4 A4 A4A4 100 100 100 100 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

47 kancelářskýnábytek KAR_52_C6 1250 x 560 x 600 KAR_62_C7 1250 x 440 x 600 KAR_52_C/KAR_62_C 217 x 560 x 600/167 x 440 x 600 KAR_52_C6_L 1268 x 560 x 600 KAR_62_D7 1250 x 440 x 600 kartotéky card files Kartotheken Kartotéky slouží k ukládání dokumentů A5, A6. Zásuvky jsou vybave- ny kuličkovými nebo kolečkovými plnovýsuvy a dvěma přestavitelnými přepážkami. Kartotéky doporučujeme pořizovat ve standardních sesta- vách, které je možné doplňovat samostatnými dvojzásuvkami. Card files are used to store documents A5, A6. The drawers are fitted with ball or roller bearing full extension slides and two partitions. We recommend to purchase Card files in standard configurations, which can be supplemented with individual double drawers. Aktenschränke dienen zur Aufbewahrung von Dokumenten A5, A6. Die Schubladen sind mit Kugel- oder Rollenlager Vollauszügen und zwei Trennwänden ausgestattet. Wir empfehlen Aktenschränke in Standard- Konfigurationen anzuschaffen, die mit einzelnen Doppelschubladen ergänzt werden können. 1250 x 560 x 600 1250 x 440 x 600 40 40 40 40 40 A5 A5 A6 A6 A5 A6 KAR_52_C/KAR_62_C vnitřní uspořádání zásuvek internal drawer dividers innere Schubladeneinteilung 100 100 100 100 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

kancelářskýnábytek 48 KAR_52_S5 1250 x 560 x 600 KAR_62_S6 1250 x 438 x 600 KNT_01_A 650 x 404 x 600 KNT_01_C 650 x 404 x 600 KNT_01_D 650 x 404 x 600 Pojízdné kontejnery slouží k ukládání písemností, případně jiných drobných předmětů. Jsou opatřeny centrálním zamykáním, při vysunutí jedné zásuvky jsou všechny ostatní blokované. Zásuvky jsou vybaveny kuličkovými plnovýsuvy. Horní zásuvku kontejneru KNT_01_A je možno vybavit tužkovníkem, spodní zásuvka je uzpůsobena na zavěšení desek A4. Mobile containers serve for storing files, optionally other small items.They are equipped with central locking and drawer lock to prevent simultaneous opening of the further drawers. The drawers are fitted with ball bearing full extension. The upper drawer of the container KNT_01_A can be equipped with a pencil tray. The bottom drawer is adapted for hanging files A4. Mobile Container dienen zur Aufbewahrung von Akten, gegebenenfalls sonstigen kleinen Gegeständen. Sie sind mit Zentral-Verriegelung und Auszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schübe ausgestattet. Die Schubladen sind mit kugelgelagerten Vollauszügen ausgestattet. Die obere Schublade des Containers KNT_01_A kann mit einer Bleistiftschale ausgestattet werden. Die untere Schublade ist zum Mappenaufhängen A4 angepasst. pojízdné kontejnery mobile containers Mobile-Container KNT_01_C_L 650 x 404 x 600 KAR_52_A/KAR_62_A 217 x 560 x 600 / 167 x 438 x 600 15 15 15 A5 A5 A6 A6 40 40 40 40 A4 100 100 100 100 100 100 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

49 kancelářskýnábytek VKS_A1_A 435 x 986 x 748 VKS_A1_B 782 x 986 x 748 VKS_A0_A 435 x 1333 x 1006 skříně na výkresy cupboards for drawings Zeichnungsschränke Skříně na výkresy jsou určeny pro uložení výkresů a map. Jsou opatřeny centrálním zamykáním, při vysunutí jedné zásuvky jsou všechny ostatní blokované. Zásuvky jsou vybaveny kuličkovými plnovýsuvy, mají vpředu přidržovač a vzadu krycí lištu proti ro- lování výkresů. Cupboards for drawings are for the storage of drawings and maps. They are equipped with central locking and drawer lock to prevent simultaneous opening of the further drawers. The drawers are fitted with ball bearing full extension, Drawers have hold- down bar at the front and cover rail at the back to prevent drawings from rolling up. Zeichnungsschränke sind für die Aufbewahrung von Zeichnungen und Karten bestimmt. Sie sind mit einer Zentralverriegelung ausgestattet, beim Ausziehen einer Schublade werden alle anderen blockiert. Die Schubladen sind mit kugelgelagerten Vollauszügen, vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen ausgestattet. 40 40 40 A1 A1 A0 Skříně je možné vybavit kovovým podstavcem. Zásuvky mají plastové štítky pro jmenovky a je možné je osadit dělicími příčkami až na formát A4. Cupboards can be equipped with underframe. On the drawer front is a plastic shell for name plates. The drawer can be equipped with divider elements up to A4. Schränke können mit Untergestell ausgestattet werden. An der Schubladenfront ist eine Kunststoffhülle für Namensschilder. Die Schubladen können mit Einteilungselementen bis zu A4 ausgestattet werden. 100 100 100

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

kancelářskýnábytek 50 SPS_01_A 1950 x 950 x 400 SPS_S1_A 1950 x 950 x 400 SPS_K1_A 1950 x 950 x 400 SPS_01_P 1950 x 950 x 400 SPS_01_A_Z 1950 x 950 x 400 SPS_02_E_L 1800 x 800 x 400 Univerzální skříně řady SPS slouží především k ukládání dokumentů, pořa- dačů, archiválií a nejrůznějších médií, v sortimentu jsou i produkty vhodné pro ukládání léků a léčiv. Police skříní SPS jsou výškově přestavitelné po 25 mm, kromě modelů P a U, model SPS_K1 má police v horní části skle- něné. Všechny skleněné části skříní jsou z bezpečnostního kaleného skla. Universal cabinets of the series SPS are primarily used for storage of docu- ments, folders, archives, and diverse media, in the range are also suitable Products for storage of medicines and medicaments. The locker shelves are adjustable each 25 mm height, with the exception of the models P and U, at the upper part the model SPS_K1 are the shelves made of glass. All glass parts are made of safety tempered glass. Universal-Schränke der SPS Serie dienen in erster Linie zur Aufbewahrung von Dokumenten, Ordnern, Archivalien, und verschiedenartigsten Medien, im Sortiment sind auch entsprechende Produkte zur Aufbewahrung von Medikamenten und Heilmitteln. Die SPS Spindfächer sind höhenverstellbar je 25 mm, mit Ausnahme der Modelle P und U, beim oberen Teil sind beim Modell SPS_K1 die Fächer aus Glas. Alle Glasteile sind aus gehärtetem Sicherheitsglas. univerzální skříně universal cabinets Universal-Schränke 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Ocelové police jsou ve spodní části uzpůsobeny pro zavěšení pořadačů formátu A4. Povrchovou úpravu nabízíme ve všech odstínech RAL, dle přání zákazníka. Steel compartments are adapted on the underside of the hanging folder of A4 format. We offer the surface treatment in all RAL shades, depending on the cus- tomer requirements. Stahlfächer sind an der Unterseite zum Ordneraufhängen des Formats A4 ange- passt. Wir bieten die Oberflächenbehandlung in allen RAL-Schattierungen an, je nach Kundenwunsch. 51 kancelářskýnábytek SPS_05_A 1950 x 505 x 400 SPS_S5_A 1950 x 505 x 400 SPS_S5_B 1150 x 505 x 400 SPS_01_B 1150 x 950 x 400 SPS_S1_C 800 x 950 x 400 SPS_01_D 500 x 950 x 400 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

kancelářskýnábytek 52 KSZ_43_A 330 x 280 x 400 KSZ_44_A 330 x 280 x 400 KSZ_45_A 330 x 280 x 400 KSZ_45_B 670 x 280 x 400 KSZ_48_B 670 x 280 x 400 KSZ_410_B 670 x 280 x 400 zásuvkové skříně drawer cupboards Schubladenschränke Zásuvkové skříně KOVOS jsou určeny pro organizaci dokumentů formátu A4 a A3. Skříně se vyrábí ve třech výškových variantách a jsou vybaveny 3–30 zásuvkami. Pro- vedení skříní je celokovové s povrchovou úpravou práškovou barvou. Skříně je možné vybavit systémem centrálního uzamykání zásuvek nebo podvozkem. KOVOS drawer cupboards are used to organize documents of A4 and A3. The cup- boards are manufactured in three variants of heights and are equipped with 3 to 30 drawers. The cupboards design is made with all-metal enclosure powder coating. Cupboards can be equipped with central or landing gear. KOVOS Schubladenschränke sind für die Organisation von Dokumenten A4 und A3 bestimmt. Die Schränke werden in drei Höhen Varianten gefertigt und sind mit 3 bis 30 Schubladen ausgestattet. Die Schrankausführung ist ein Ganzmetallgehäuse mit Pulverbeschichtung. Schränke können mit Zentralverschluss oder Fahrwerk ausgestattet werden. 15 15 15 15 15 15 A4 A4 A4 A4 A4 A4

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

53 kancelářskýnábytek KSZ_49_C 940 x 280 x 400 KSZ_412_C 940 x 280 x 400 KSZ_415_C 940 x 280 x 400 KSZ_36_B 670 x 350 x 450 KSZ_38_B 670 x 350 x 450 KSZ_310_B 670 x 350 x 450 KSZ_39_C 940 x 350 x 450 KSZ_315_C 940 x 350 x 450 KSZ_4_PV/KSZ_3_PV 73 x 275 x 394 / 73 x 345 x 445 15 15 15 15 15 15 A4 A4 A4 A3 A3 A3 15 15 A3 A3

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

kancelářskýnábytek 54 KSP_01_Lx/KSP_02_Lx 318 x 1000 x 315 KSV_01_A 1400 x 430 x 20 Nástěnný program doplňuje kancelářský nábytek o produkty k zavěšení na stěnu. Produkty jsou odolné, mají dlouhou životnost a snadno se udržují. Standardní nabízené rozměry dokážeme zákazníkovi přizpůsobit dle jeho potřeb a požadavků. The wall program completes products of the office furniture to be hang on the wall. The products are tough, durable and easy to maintain. Available standard sizes, we can adapt to customer requirements. Wand-Programm ergänzt Produkte von Büromöbeln um die an die Wand aufzuhängenden. Die Produkte sind strapazierfähig, langlebig und leicht zu Pflegen. Angebotene Standardgrößen können wir nach Kundenwunsch anpassen. nástěnný program wall program Wand-Programm 40 KSP_04_A/KSP_05_A 318 x 1000 x 315 40 KSP_03_Lx 60 x 1000 x 302 40 KSN_A0_A A0 KSN_A0_A A1 KSN_A1_A A2 KSN_A2_A A3 KSN_A3_A magnetická tabule magnetic board Magnettafel Typ Kód

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

56

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Standard – vybavení je součástí produktu. Standard – equipment is part of the product. Serienmäßig – Ausstattung ist Bestandteil des Produkts. Příplatek – vybavení je za příplatek. Extra cost - equipment available for an additional charge. Mehrpreis – Ausstattung gegen Aufpreis. Uváděné rozměry produktů jsou v pořadí výška x šířka x hloubka. The product dimensions are listed in order of height x width x depth. Die angegebenen Produktabmessungen sind in der Reihenfolge der Höhe x Breite x Tiefe. 1800 x 900 x 500 typ dveří / door types / Türarten Prosklené dveře - ocelový rám se skleněnou výplní z bezpečnostního kaleného skla. Glazed doors - steel frame with glass panels, tempered safety glass. Verglaste Turen - Stahlrahmen mit Glasscheiben aus gehärtetem Sicherheitsglas. Drátěné dveře. Grating door. Drahtgittertür. Lamino dveře - 18mm LTD dveře s ABS hranou. Dveře jsou s madlem, bez uzávěru. 18 mm laminated chipboard LTD doors with ABS edge. Doors with a handle, without locking. 18 mm laminierte Spanplatten LTD Türen mit ABS-Kante. Türen mit Handgriff, ohne Verriegelung. Ocelové dveře. Steel door. Stahltür. uzávěry / closures / Verschlüsse GSB zámek, dva klíče, 2000 kombinací, možnost dodání hlavního klíče. GSB C5 - 2 keys, 2000 combinations, master key available. GSB C5 - 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. Cylindrický zámek, dva klíče, 2000 kombinací, ‚ možnost dodání hlavního klíče. Cylinder lock, 2 keys, 2000 combinations, master key available. Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 2000 Kombinationen, Hauptschlüssel erhältlich. Otočný uzávěr pro visací zámek, vhodný pro průměr třmenu 6 mm. Rotary bolt lock for padlock (suitable for shackle thickness 6 mm). Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für 6 mm Bügelstärke). další vybavení / further equipment / weitere Ausstattung Šikmá střecha se sklonem 17°, zadní část zvýšená o 150 mm. Sloping roof with a slope angle of 17° the rear wall is by 150 mm higher. Schrägdach mit einem Neigungswinkel von 17° die Rückwand ist um 150 mm höher. Prolis dveří pro vložení jmenovky. Deepening for a name plate. Vertiefung für Namensschild. Plastový štítek pro vložení jmenovky Plastic shell for a name plate Kunststoffhülle für Namensschild. Vnější panty umožňují otevření dveří o 110°. External hinge pins allow an opening angle of 110°. Die außen liegenden Scharnierbolzen erlauben einen Öffnungswinkel von 110°. Potisk výrobku dle požadavku zákazníka. Overprinting according to the requirement of the customer. Beschriftungsaufdruck nach Kundenwunsch. P maximální nosnosti / maximum load / maximale Traglast Užitný objem (l). Useful volume (l). Nutzvolumen (L). xxx Celková nosnost korpusu. Total carrying capacity of the corpus. Gesamte Tragfähigkeit des Korpus. Maximální plošné zatížení police. Maximum load per shelf. Maximale Belastung pro Fachboden. xxx xx x rozvorové mechanismy / turning poles mechanisms / Drehstangen Mechanismen C2, O2C1, 01 Jednobodové uzamykání dveří, uprostřed. One-point door locking in the middle. Ein-Punkt-Türverriegelung, inmitten. Dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře. Two-point door locking, bottom and top. Zwei-Punkt-Türverriegelung, unten und oben.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

Provoz a příslušenství Works and accessories Betrieb und Zubehör Tato řada nábytku pro provoz a pří- slušenství najde uplatnění především v zázemí výrobních podniků, v labo- ratořích, ve státním sektoru a všude tam, kde se dbá na životní prostředí, zdraví a bezpečnost. Jsou zde výrobky pro uložení nejrůznějších médií, pro- dukty pro výměnu prádla, lékárničky a skříně na léky a léčiva, skříně pro počítače a výrobní terminály, koše na nejrůznější odpad, schránky na klíče a nástěnný program. Všechny pro- dukty kategorie jsou velmi dobře a účelně konstruovány, jsou bezpečné, mají kvalitní zpracování a dlouhou ži- votnost. Celý sortiment provozu a pří- slušenství naleznete na našich inter- netových stránkách. This furniture line for works and accessories is used particularly in the area of manufacturing plants, labo- ratories, public sector and wherever one pays attention to the environ- ment, health and safety. There are products for storage of various me- dia, products for the exchange of clo- thing. First aid kits and cupboards for drugs and medical items, cupboard for computers and process terminals, baskets for a variety of wastes, key boxes and wallprogram. All products in the category are well designed and functional, are of quality processing and a long life. The entire works and accessories range is available on our website. Diese Möbelreihe für Betrieb und Zubehör finde Anwendung besonders im Umfeld der Herstellungsbetriebe, Labors, im öffentlichen Sektor und überall dort, wo man auf die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit achtet. Es gibt Produkte zur Aufbewahrung der verschiedensten Medien, Produkte für den Austausch von Kleidung, Verbandskästen und Schränke für Medikamente und Arztneien, Schränke für Computer und Herstellungs- terminale, Körbe für verschiedenste Abfälle, Schlüsselkästen und Wand-programm. Alle Produkte der Kategorie sind gut und zweck- mäßig konstruiert, sind einwandfrei, haben eine hochwertige Verarbeitung und eine lange Lebensdauer. Das gesamte Betrieb- und Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SPS_01_A 1950 x 950 x 400 SPS_01_P 1950 x 950 x 400 SPS_01_U 1950 x 950 x 400 SPS_02_A 1950 x 800 x 400 SPS_02_P 1950 x 800 x 400 SPS_02_U 1950 x 800 x 400 provozapříslušenství 58 Univerzální skříně řady SPS slouží především k ukládání dokumentů, pořada- čů, archiválií a nejrůznějších médií, v sortimentu jsou i produkty vhodné pro ukládání léků a léčiv. Skříně vychází ze čtyř základních výškových řad. Police skříní SPS jsou výškově přestavitelné po 25 mm, kromě modelů P a U, model SPS_K1 má police v horní části skleněné. Všechny skleněné části skříní jsou z bezpečnostního kaleného skla. Universal cabinets of the series SPS are primarily used for storage of documents, folders, archives, and diverse media, in the range are also suitable Products for storage of medicines and medicaments. The cupboards are based on four height level series. The locker shelves are adjustable each 25 mm height, with the exception of the models P and U, at the upper part the model SPS_K1 are the shelves made of glass. All glass parts are made of safety tempered glass. Universal-Schränke der SPS Serie dienen in erster Linie zur Aufbewahrung von Dokumenten, Ordnern, Archivalien, und ver- schiedenartigsten Medien, im Sortiment sind auch entsprechende Produkte zur Aufbewahrung von Medikamenten und Heil- mitteln. Die Schränke basieren auf vier grundlegenden Höhenreihen. Die SPS Spindfächer sind höhenverstellbar in 25 mm Ruster, mit Ausnahme der Modelle P und U, im oberen Teil sind beim Modell SPS_K1 die Fächer aus Glas. Alle Glasteile sind aus gehärtetem Sicherheitsglas. univerzální skříně universal cabinets Universal-Schränke Universal cabinets of the series SPS are primarily used for storage of documents, folders, archives, and diverse media, in theUniversal cabinets of the series SPS are primarily used for storage of documents, folders, archives, and diverse media, in theUniversal cabinets of the series SPS are primarily used for storage of documents, folders, archives, and diverse media, in the 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

59 provozapříslušenství SPS_04_A 1950 x 1200 x 400 SPS_02_E 1800 x 800 x 400 SPS_S1_A 1950 x 950 x 400 SPS_K1_A 1950 x 950 x 400 SPS_01_A_Z 1950 x 950 x 400 SPS_01_A_L 1950 x 950 x 400 SPS_05_A 1950 x 505 x 400 SPS_S5_A 1950 x 505 x 400 Ocelové police jsou ve spodní časti uzpůsobeny pro zavěšení pořadačů formátu A4. Steel compartments are adapted on the underside of the hanging folder of A4 format. Stahlfächer sind an der Unterseite zum Ordneraufhangen des Formats A4 angepasst. 300 60 300 60 300 60 300 60 10 300 60 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

provozapříslušenství 60 SPS_01_B 1150 x 950 x 400 SPS_02_B_D 1150 x 800 x 400 SPS_04_B 1150 x 1200 x 400 SPS_S1_B 1150 x 950 x 400 SPS_05_B 1150 x 505 x 400 SPS_S5_B 1150 x 505 x 400 SPS_01_C_L 800 x 950 x 400 SPS_02_C 800 x 800 x 400 SPS_04_C 800 x 1200 x 400 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

61 provozapříslušenství SPS_S1_C 800 x 950 x 400 SPS_05_C 800 x 505 x 400 SPS_S5_C 800 x 505 x 400 SPS_01_D 500 x 950 x 400 SPS_02_D 500 x 800 x 400 SPS_04_D 500 x 1200 x 400 SPS_05_D 500 x 505 x 400 Povrchovou úpravu nabízíme ve všech odstínech RAL, dle přání zákazníka. We offer the surface treatment in all RAL shades, depending on the customer reguirements. Wir bieten die Oberflächenbehandlung in allen RAL-Schattierung an, je nach Kundenwunsch. 300 60 300 300 300 60 300 300 60 300

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SCH_01_A 1950 x 950 x 500 SCH_01_B SCH_01_B_D 1150 x 950 x 500 1150 x 950 x 500 provozapříslušenství 62 Skříně na uskladnění nebezpečných kapalin a chemikálií s vaničkami na zachycení unika- jících kapalin a perforovanými dveřmi. Skříň je standardně vybavena přestavitelnými poli- cemi po 25 mm ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jednou hlubší vaničkou bez roštu na dně skříně. Tvar polic je navržen pro zachycení unikajících ka- palin, objem zachycených kapalin je 20 l pro polici a 30 l pro hlubší vaničku na dně skříně. Cupboards for storage of hazardous liquids and chemicals with sump for leaking fluids and perforated doors. The cupboard comes standard with a 25-mm height-adjustable shelves with drip tray with sturdy perforated galvanized steel grating and with a deeper sump without grating on the cupboards bottom. The shape of the shelves is designed to trap escaping fluid, the drip trays - each volume is 20 liters and 30 liters of a specialized deep bottom sump. Schränke zur Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten und Chemikalien mit Auffangwannen für auslaufende Flüssigkeiten und perforierten Türen. Die Einlegeböden des Schrankes sind standardmäßig im 25mm-Raster höhenverstellbar. Die Einlegeböden mit Auffangwanne sind mit robustem perforierten verzinkten Gitterrost und mit einer tieferen Auffangwanne ohne Gitterrost auf dem Schrankboden. Die Gestalltung der Einlegeböden ist zum Auffangen entkommender Flüssigkeit entworfen, das Auffangwannen- Volumen ist 20 l je ein Fach und 30 l bei der tieferen Bodenwanne. skříně na chemikálie cupboards for storage of chemicals Chemikalienschränke Dveře skříně jsou perforované a zajišťují tak správné odvětrání skříně. Ve dveřích je kapsa pro uložení dokumentů k uskladněným kapalinám. The cupboard doors are perforated, that way provides the correct venting of the cabinet. On the door there is a tag for storing documents of the stored liquids. Die Schranktüren sind perforiert und so wird die richtige Entlüftung des Schrankes gesichert. An der Tür ist eine Mappe für die Aufbewahrung von Dokumenten der gelagerten Flüssigkeiten. Tvar polic je navržen pro zachycení unikajících kapalin, objem zachycených kapalin je 20 l pro polici a 30 l pro hlubší vaničku na dně skříně. The shape of the shelves is designed to trap escaping fluid, the drip trays - each volume is 20 liters and 30 liters of a specialized deep bottom sump. Die Gestalltung der Einlegeboden ist zum Auffangen entkommender Flüssigkeit entworfen, das Auffangwannen-Volumen ist 20 l je ein Fach und 30 l der tieferen Bodenwanne. 300 60 300 60 300 60

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

SVO_01_01 1770 x 380 x 460 SVO_01_06 1770 x 380 x 460 SVO_01_08 1770 x 380 x 460 SVO_01_10 1770 x 380 x 460 63 provozapříslušenství SVO_02_01 1980 x 420 x 500 SVO_02_06 1980 x 420 x 500 skříně na výměnu pracovních oděvů lockers for the exchange of workwear Wäscheausgabeschränke Tato řada skříní slouží k výdeji čistých pracovních oděvů a následnému sběru použitých oděvů. Centrální rám skříní SVO_0x_06/08/10 a spodní dveře skříní SVO_0x_01 jsou uzamykány zámky se stejnými klíči. Skříň SVO_0x_01 je uvnitř vybavena perforovanou lištou s háčky pro uchycení pytle na použité oděvy. This series of lockers serves for collecting laundry and dispensing of clean work clothing. The central part of the lockers and the lower door of the cabinets are locked with the same key. Inside the cabinet SVO_0x_01 a perforated strip is located with hooks for hanging the bag for dirty clothes. Diese Spind Reihe dient als Wäschesammelschrank und zur Ausgabe reiner Arbeitsbekleidung. Der zentrale Rahmen der Spinde SVO_0x_06/08/10 und die untere Tür der Schränke SVO_0x_01 werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen. Innen des SVO_0x_01 Schranks befindet sich ein perforierter Streifen mit Haken zum Einhängen des Sackes für die verschmutzte Kleidung.

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

provozapříslušenství 64 Kategorie obsahuje schránku na úschovu 112 klíčů, nouzové schránky na klíče, kde po rozbití sklíčka je možné vyjmout klíč. Schránky jsou s nouzovým kladívkem nebo bez něj. Lékárničku se 2 pevnými policemi, která může být dle typu vybavena otvorem pro zavěšení klíčů, krytým rozbitným sklíčkem. The category includes a key box to store 112 keys. Emergency key boxes, where after the knocking of the glass, the key can be removed. The key boxes are available with or without emergency hammer. The medicine cupboard with two fixed shelves, depending on the style with an opening for the hang up of the keys that are protected by a fragile glass. Die Kategorie enthält einen Schlüsselkasten zur Aufbewahrung von 112 Schlüssel. Notschlüssel- Boxen, wo nach dem Einschlagen des Glases, der Schlüssel entnommen werden kann. Die Schlüssel-Boxen sind mit oder ohne Nothammer. Der Medizinschrank mit zwei festen Fächern, der je nach der Art mit einer Öffnung zum Aufhängen der Schlüssel, die mit einem zerbrechlichen Glas geschützt sind. zdraví a bezpečí health and safety Gesundheit und Sicherheit NSC_01_A 152 x 138 x 32 NSC_02_A 152 x 124 x 31 NSC_02_B 152 x 124 x 31 SNK_01_A 450 x 350 x 110 LEK_01_A 450 x 350 x 110 LEK_01_B 450 x 350 x 110 P P P

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

65 provozapříslušenství PCS_01_A/PCS_03_A 1850 x 610 x 600/1600 x 610 x 600 PCS_02_A/PCS_04_A 1960 x 610 x 600/1710 x 610 x 600 PCS_0001 1700 x 600 x 400 PCS_0001 je pasivně větraná skříň na PC a LCD monitor, větrání je zajištěno otvory v zadní části. Horní část skříně je určena pro LCD monitor s max. úhlopříčkou 22“. Monitor lze připevnit pomocí ISO držáku a je chráněn bezpečnostním kaleným sklem, kabelové vedení k monitoru je chráněno uvnitř profilu. Spodní část skříně je vybavena přestavitelnou policí a je určena pro case počítače. Prostor pro klávesnici a myš se nachází mezi horní a spodní skříní. PCS_01 – 04_A je skříň pro PC a monitor, za příplatek je možné ji vybavit aktivním větráním a proudovým chráničem. Typově se rozlišuje dle výšky a umístění na kolečkách. Horní část skříně je určena pro monitor s max. úhlopříčkou 22“, který je chráněn bezpečnostním kaleným sklem. Kabelové vedení monitoru a periferií je chráněno uvnitř skříně. Spodní část skříně je vybavena přestavitelnou policí a je určena pro case počítače. Prostor pro klávesnici a myš je na zvlášť uzamykatelné výsuvné zásuvce mezi horní a spodní skříní. PCS_0001 is a passively ventilated cupboard for PC and LCD monitor. The ventilation is provided through the openings at the back side. The cupboard upper side is intended for LCD monitor with a maximum size 22“. The monitor is using the ISO holder and is protected by tempered glass, the cable line to the monitor is protected within the profile. The underside of the cupboard is equipped with an adjustable shelf and is intended for Case computer. The place for the keyboard and the mouse is located between the upper and the lower part of the cupboard. PCS_01 - 04_A is a cupboard for the PC and monitor. For an additional charge it may be provided with active ventilation and overload protection. Type-moderately, it is distinguished by height and position of the rolls. The upper part of the cupboard is intended for monitors of a diagonal up to 22“ which is protected by a safety tempered glass. The cable line to the monitor and accessories are protected within the cupboard. The lower part of the cupboard is equipped with a shelf and is designed for Case computer. The space for the keyboard and a mouse is in a lockable special extendable drawer between the upper and lower part of the cupboard. PCS_0001 ist ein passiv belüfteter Schrank für PC und LCD-Monitor. Die Belüftung ist durch Öffnungen auf der Rückseite gewährleistet. Der Schrankoberteil ist für LCD-Monitor mit einer maximalen Diagonale 22“ bestimmt. Der Monitor kann mittels des ISO Halters angebracht werden und wird durch gehärtetes Sicherheitsglas geschützt. Die Kabelleitung zum Monitor ist innerhalb des Profils geschützt. Die Unterseite des Schrankes ist mit einem verstellbaren Einlegeboden ausgestattet und ist für Case Computer bestimmt. Der Platz für das Keyboard und die Maus befindet sich zwischen dem Oberteil und dem Unterteil des Schrankes. PCS_01 - 04_A ist ein Schrank für den PC und Monitor, für einen Aufpreis kann mit aktiver Belüftung und Überstromschutz ausgestattet werden. Typenmäßig wird der Höhe und der Position der Rollen nach unterschieden. Die Kabelleitung zum Monitor ist im Schrank geschützt. Der Oberteil des Schrankes ist für Monitore von einer Diagonale bis zu 22“ bestimmt, der durch ein Sicherheits gehärtetes Glas geschützt ist. Der Unterteil des Schrankes ist mit Einlegeboden ausgestattet und ist für Case Computer bestimmt. Der Platz für das Keyboard und Maus ist in einer extra abschließbaren ausziehbaren Schubladen zwischen den Ober- und Unterteil des Schrankes. počítačové skříně computer cupboards Computer-Schränke

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

provozapříslušenství 66 KOS_1266 970 x 380 x 335 KOS_1269 900 x 450 x 300 KOS_1267 720 x 380 x 335 KOS_1268 1130 x 450 x 300 KOS_1262 900 x 450 x 300 KOS_1270 600 x 400 x 2501130 x 450 x 300 Nabízíme vnitřní koše na tříděný odpad, venkovní koše a koše na psí exkrementy. Koše na tříděný odpad nabízíme v základním provedení pouze pro vnitřní použití. Koš KOS_1270 nabízíme dle typu ve vnitřním nebo venkovním použití z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou venkovní práškovou barvou. Koše na psí exkrementy jsou zpracovány s ohledem na dlouhou životnost, nádoby i stojany jsou pozinkované s povrchovou úpravou venkovní práškovou barvou. We offer inside containers for waste sorting, outdoor boxes and boxes for dog excrement. We offer the containers for waste sorting in the basic version only for indoor use. We offer container KOS_1270 based on the type for interior or exterior of galvanized sheet metal with powder coating surface treatment. Container for dog excrement are processed in terms of durability, the container and the stands are gal- vanized and powder surface treated with exterior paint. Wir bieten Innenbehälter für Müllsortieren, Outdoor-Kästen und Kästen für Hundekot an. Behälter für Müllsortieren bieten wir in der Grundausführung nur für den Innenbereich an. Den Behälter KOS_1270 bieten wir je nach Art für den Innen- oder Außenbereich aus verzinktem Blech mit Oberflächenbehandlung mit Pulverbeschichtung an. Behälter für Hundekot sind im Hinblick auf Langlebigkeit verarbeitet, die Container und auch die Ständer sind verzinkt und mit Pulverfarbe für Außen ober- flächenbehandelt. odpadkové koše waste containers Abfallbehälter P P P P P P 100 120 90 90 70 50

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

67 provozapříslušenství PWC_S1_A 1855+600 x 300 x 310 PWC_01_H 510 x 300 x 105 PWC_01_D 600 x 300 x 240 PWC_S2_A 1840 x 490 x 410 PWC_02_H 510 x 300 x 105 PWC_02_D 600 x 300 x 2401840 x 490 x 410 P P P P P P

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

provozapříslušenství 68 KSV_01_A 1400 x 430 x 20 KSN_A0_A A0 KSN_A0_A A1 KSN_A1_A A2 KSN_A2_A A3 KSN_A3_A magnetická tabule magnetic board Magnettafel Nástěnný program doplňuje kancelářský nábytek o produkty k zavěšení na stěnu. Produkty jsou odolné, mají dlouhou životnost a snadno se udržují. Standardní nabízené rozměry dokážeme zákazníkovi přizpůsobit dle jeho potřeb a požadavků. The wall program completes products of the office furniture to be hang on the wall. The products are tough, durable and easy to maintain. Available standard sizes, we can adapt to customer requirements. Wand-Programm ergänzt Produkte von Büromöbeln um die an die Wand aufzuhängenden. Die Produkte sind strapazierfähig, langlebig und leicht zu Pflegen. Angebotene Standardgrößen können wir nach Kundenwunsch anpassen. nástěnný program wall program Wand-Programm Typ Kód KSP_01_Lx/KSP_02_Lx 318 x 1000 x 315 40 KSP_04_A/KSP_05_A 318 x 1000 x 315 40 KSP_03_Lx 60 x 1000 x 302 40

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/

www.kovos.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/katalog-kovos-final-nahled-2012/