Katalog P/A BohemiaGo Here

Válecˇkové Servo-Podavcˇe P/A Bohemia s.r.o. Zápy 110 250 01 Brandy´s nad Labem Tel.: +420 326 906 122 Fax: +420 326 906 122 e-mail: simek@pa.com Web: www.pa.com A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Go Here

2 Zkusˇenosti 50-ti let vy´voje! Jizˇ od roku 1954 vyvíjejí a vyrábeˇjí pracovníci americké spolecˇnosti P/A Industries, Inc. stroje a zarˇízení pro pouzˇití v oblasti lisování a tvárˇení plechu. Tyto zkusˇenosti stojí také za úspeˇchem elektronicky´ch válecˇkovy´ch podavacˇu? P/A. At’ se jedná o materiál tenky´ nebo tlusty´, úzky´ nebo sˇiroky´, jednoduchy´ krok nebo ru?zné délky podání, prˇinásˇí inovace techniky a konsekventní vy´voj úspeˇch na sveˇtovém trhu. P/A Vám nabízí nejveˇtsˇí vy´beˇr pro jakoukoliv oblast uzˇití. Tisíce spokojeny´ch zákazníku? na celém sveˇteˇ teˇzˇí z konceptu P/A, ktery´ jim garantuje vysokou kvalitu, vynikající pomeˇr vy´kon/cena, moderní technologii a osobní servis. Kancelárˇ firmy P/A Bohemia s.r.o. Prˇednosti: • Velké spektrum pouzˇití a sˇiroká paleta zarˇízení. • Vysoky´ standard kvality díky dlouholety´m zkusˇenostem. • Vhodné pro dovybavení nebo renovaci lisu?, prakticky vsˇech druhu? a typu?. • Jednoduchá a rychlá montázˇ a obsluha umozˇnˇují bezproblémové uzˇívání. • Krátké serˇizovací cˇasy a vysoká prˇesnost vedou ke zvy´sˇení produktivity a kvality. Nabízíme: • Individuální poradenství a celosveˇtovy´ servis. • Optimální pomeˇr VY´KON / CENA. • Podpora prˇípravy prˇed dodáním a beˇhem instalace stroje. • Individuální zasˇkolení obsluhy pro optimální vyuzˇívání stroje. • Rychly´ servis a dodání hlavních náhradních dílu? ze skladu. Úvod

Go Here

U´ vod Strana 2 Obsah Strana 3 MICRO Popis / Technická Data Strana 4 Vy´konovy´ diagram / Rozmeˇry Strana 5 MINI Popis / Technická Data Strana 6 Vy´konovy´ diagram / Rozmeˇry Strana 7 MEDIUM Popis Strana 8 Technická Data Strana 9 Vy´konovy´ diagram / Rozmeˇry Strana 10 Modely pro sˇiroké pásy Strana 11 MAGNUM Popis / Technická Data Strana 12 Vy´konovy´ diagram / Rozmeˇry Strana 13 OPCE Koncepty rˇízení Ultra 3000 / Ultra 5000 Strana 14 Programovatelné elektronické vacˇky Strana 15 Odmeˇrˇovací kolecˇko Strana 15 SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ Sekvencˇní rˇízení Strana 16 Pru? tazˇná podávací rovnacˇka Strana 17 Cik - Cak podavacˇe Strana 18 Tlacˇneˇ -Tazˇné podavacˇe Strana 19 Zarˇízení na prˇícˇné deˇlení Strana 19 Podavacˇe se speciálními válci Strana 19 3 Obsah

Go Here

4 MICRO • Kompaktní a modulární stavba s maly´mi nároky na pracovní prostor • Jednoduchá a rychlá montázˇ mozˇná na jaky´ koliv lis • Vy´meˇnné podávací válce pro flexibilní pouzˇití • Potahované, profilované a segmentové válce k dostání na objednávku • Nasazení na tlacˇné nebo tazˇné straneˇ podle podmínek • Mozˇnost prˇipojení zákazníkovy´ch specificky´ch vedení pásu • Ru? zné koncepty rˇízení pro speciální aplikace • Vysoká dynamika pro rychlé podávací frekvence • Optimální pomeˇr vy´kon - cena • Pneumatické otevírání a uvolnˇování horního podávacího válce • Serˇizovatelny´ prˇítlak horního válce • Nábeˇh se stavitelny´m bocˇním vedením pásu • Vodící desky na vy´stupu • Montázˇní deska s mech. staveˇním vy´sˇky • Maly´ a kompaktní ovládací pult Ideální pro úzké, tenké a choulostivé pásky. Vhodny´ také pro prˇedlisované a profilované pásky, nebo trubky, dráty a ru? zné speciální materiály. Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF 50 P 50 mm 0 - 2,5 mm 1,0 mm 25 mm 37 m/min. 150 N 450 N SRF 100 P 100 mm 0 - 2,5 mm 1,0 mm 25 mm 37 m/min. 150 N 450 N SRF 150 P 150 mm 0 - 2,5 mm 1,0 mm 25 mm 37 m/min. 150 N 450 N TECHNICKÁ DATA POPIS TECHNICKÉ DETAILY VY´MEˇNA VÁLCU?

Go Here

5 MICRO Údaje ve vy´konovém diagramu jsou jen prˇiblizˇné hodnoty. Skutecˇneˇ dosazˇitelné hodnoty prˇi vy´robeˇ jsou závislé na ru?zny´ch faktorech. Vy´konovy´ diagram je sestrojen na základeˇ standardních hodnot rychlosti a zrychlení. Na prˇání je mozˇné si vyzˇádat od P/A Bohemia Vásˇ individuální vy´konovy´ diagram, ktery´ bude sestrojen na základeˇ Vasˇich konkrétních parametru?. VY´KONOVY´ DIAGRAM ROZMEˇRY 800 700 600 500 400 300 200 100 0 25 50 75 100 125 150 Délka podání (mm) Zdvih/min Rozmeˇry v mm Model A B C D E F SRF 50 135 90 50 56 - 106 220 - 270 250 SRF 100 185 140 100 56 - 106 220 - 270 250 SRF 150 235 190 125 56 - 106 220 - 270 250 A B C D F E HÚ 270° DÚ HÚ 180° DÚ HÚ 90° DÚ

Go Here

https://www.wellnessparkpharm.com/buy-cialis-australia/

Go Here

Rozmeˇry v mm Model A B C D E F G H I SRF 105 360 175 120 315 110 60 60 240 - 300 405 SRF 220 475 235 120 315 110 60 60 240 - 300 405 SRF 320 575 285 120 315 110 60 60 240 - 300 405 Údaje ve vy´konovém diagramu jsou jen prˇiblizˇné hodnoty. Skutecˇneˇ dosazˇitelné hodnoty prˇi vy´robeˇ jsou závislé na ru?zny´ch faktorech. Vy´konovy´ diagram je sestrojen na základeˇ standardních hodnot rychlosti a zrychlení. Na prˇání je mozˇné si vyzˇádat od P/A Bohemia Vásˇ individuální vy´konovy´ diagram, ktery´ bude sestrojen na základeˇ Vasˇich konkrétních parametru?. ROZMEˇRY VY´KONOVY´ DIAGRAM 7 MINI A B C H I F D G E 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 Délka podání (mm) Zdvih/min HÚ 270° DÚ HÚ 180° DÚ HÚ 90° DÚ

Go Here

8 MEDIUM • Sˇiroká typová rˇada s mnohostranny´ m pouzˇitím • Vy´ konové rˇady: Lehká, Standard, Teˇzˇká • Velky´ rozsah doplnˇkového prˇíslusˇenství • Jednoduchá a rychlá montázˇ prakticky na kazˇdy´ lis • Bezproblémová, jednoduchá obsluha • Krátké serˇizovací cˇasy zvysˇují produktivitu • Vysoká prˇesnost zlepsˇuje kvalitu vy´robku • Flexibilní pro pouzˇití i pro budoucí aplikace • Optimální pomeˇr Vy´kon / Cena • Krátké dodací termíny • Kompaktní, robustní základní teˇleso modulární konstrukce • Prˇesné podávací válce potahované tvrdy´m chromem • Synchronní beˇh horního a spodního válce pomocí ozubeny´ch kol bez vu? le • Mechanické otevrˇení válcu? na maximální hodnotu • Manuální rychloserˇizování tlousˇt’ky pásu • Mechanické uvolnˇování pásky pro hledácˇky jako Standard • Pneumatické uvolnˇování pásky pro hledácˇky jako Opce • Robustní nábeˇhové válcové vedení pásu s manuálneˇ stavitelny´mi bocˇními rolnami • Vy´meˇnné vodící desky pro horizontální vedení pásu na vy´stupní straneˇ • Standardneˇ montázˇní deska s mechanicky´m serˇizováním vy´sˇky • Kompaktní ovládací skrˇínˇ vcˇetneˇ stojanu • Separátní rucˇní ovládání pro serˇizovací provoz Nová typová rˇada s ru? zny´mi variantami pohonu a tím I ru? zny´mi vy´konovy´mi charakteristikami. Pro optimální vy´beˇr podavacˇe dle zadání a pozˇadavku? zákazníka. Pro sˇiroké spektrum sˇírˇek a tlousˇteˇk zpracovávany´ch materiálu?. TECHNICKÉ DETAILY POPIS

Go Here

9 LEHKÁ RˇADA MEDIUM Modely se standardním motorem bez prˇevodovky STANDARD Modely se standardním motorem a standardní prˇevodovkou TEˇZˇKÁ RˇADA Modely se standardním motorem a prˇevodovkou s vysˇsˇím prˇevodem Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF 100 B 100 mm 0 – 2,5 mm 2,0 mm 57 mm 111 m/min. 490 N 1380 N SRF 125 B 125 mm 0 – 3,5 mm 2,5 mm 90 mm 136 m/min. 400 N 1130 N SRF 200 B 200 mm 0 – 3,5 mm 2,0 mm 90 mm 136 m/min. 400 N 1130 N SRF 300 B 300 mm 0 – 3,5 mm 2,0 mm 90 mm 73 m/min. 650 N 1750 N SRF 400 B 400 mm 0 – 3,5 mm 1,5 mm 90 mm 73 m/min. 650 N 1750 N SRF 500 B 500 mm 0 – 3,5 mm 1,3 mm 90 mm 73 m/min. 650 N 1750 N SRF 600 B 600 mm 0 – 3,5 mm 1,0 mm 90 mm 73 m/min. 650 N 1750 N Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF 125 SL 125 mm 0,7 – 4,7 mm 4,7 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 200 SL 200 mm 0,7 – 4,7 mm 4,6 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 300 SL 300 mm 0,7 – 4,7 mm 4,2 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 400 SL 400 mm 0,7 – 4,7 mm 3,8 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 500 SL 500 mm 0,7 – 4,7 mm 3,4 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 600 SL 600 mm 0,7 – 4,7 mm 3,0 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF 125 S 125 mm 0 – 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 200 S 200 mm 0 – 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 300 S 300 mm 0 – 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 400 S 400 mm 0 – 3,5 mm 3,0 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 500 S 500 mm 0 – 3,5 mm 2,6 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 600 S 600 mm 0 – 3,5 mm 2,3 mm 90 mm 110 m/min. 900 N 2600 N SRF 700 S 700 mm 0 – 3,5 mm 2,7 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 800 S 800 mm 0 – 3,5 mm 2,3 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N SRF 900 S 900 mm 0 – 3,5 mm 1,9 mm 90 mm 69 m/min. 1430 N 4160 N

Go Here

10 MEDIUM ROZMEˇRY VY´KONOVY´ DIAGRAM Rozmeˇry v mm Model A B C D E F G H I SRF 100 380 150 380 635 160 75 60 300 530 SRF 125 510 200 380 635 160 75 60 300 530 SRF 200 585 245 380 635 160 75 60 300 530 SRF 300 685 290 380 635 160 75 60 300 530 SRF 400 790 340 380 635 160 75 60 300 530 SRF 500 890 395 380 635 160 75 60 300 530 SRF 600 990 445 380 635 160 75 60 300 530 SRF 700 1090 495 380 635 160 75 60 300 530 SRF 800 1190 550 380 635 160 75 60 300 530 SRF 900 1290 600 380 635 160 75 60 300 530 800 700 600 500 400 300 200 100 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 Délka podání (mm) Zdvih/min A B C H BASIS STANDARD IF D G A B H Getriebe I G E HÚ 270° DÚ HÚ 180° DÚ HÚ 90° DÚ Údaje ve vy´konovém diagramu jsou jen prˇiblizˇné hodnoty. Skutecˇneˇ dosazˇitelné hodnoty prˇi vy´robeˇ jsou závislé na ru?zny´ch faktorech. Vy´konovy´ diagram je sestrojen na základeˇ standardních hodnot rychlosti a zrychlení. Na prˇání je mozˇné si vyzˇádat od P/A Bohemia Vásˇ individuální vy´konovy´ diagram, ktery´ bude sestrojen na základeˇ Vasˇich konkrétních parametru?.

Go Here

11 MEDIUM - SˇIROKÁ RˇADA Rozmeˇry v mm Model A B C D E F G H I SRF 1300 BB 1810 860 380 655 180 65 100 245 - 345 630 SRF 1600 BB 2110 1010 380 655 180 65 100 245 - 345 630 SRF 1900 BB 2410 1160 380 655 180 65 100 245 - 345 630 Rozsˇírˇení modelové rˇady MEDIUM, speciálneˇ urcˇené pro sˇiroké a tenké pásy. Princip usporˇádání mechanické podávací jednotky odpovídá rˇadeˇ MEDIUM. Rovneˇzˇ koncept rˇízení a rozsˇirˇující prˇíslusˇenství v opci jsou odpovídající. • Nová modelová rˇada pro velmi sˇiroké a tenké pásy • Kompaktní konstrukce i prˇes velkou sˇírˇku • Jednoduchá montázˇ jako u vsˇech modelu? rˇady MEDIUM • Bezproblémová a prˇíjemná obsluha • Velky´ rozsah doplnˇkového prˇíslusˇenství ROZMEˇRY POPIS Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF 1300 BB 1300 mm 0 – 4,0 mm 1,2 mm 86 mm 55 m/min. 2360 N 4730 N SRF 1600 BB 1600 mm 0 – 4,0 mm 1,0 mm 86 mm 55 m/min. 2360 N 4730 N SRF 1900 BB 1900 mm 0 – 4,0 mm 0,8 mm 86 mm 55 m/min. 2360 N 4730 N TECHNICKÁ DATA A B C H I F D G E

Go Here

12 MAGNUM • Robustní a tuhy´ odlitek základního teˇlesa, prˇesneˇ obrobeny´ • Velké podávací válce potahované tvrdy´m chromem • Synchronní pohon podávacích válcu? pomocí ozubeny´ch prˇevodu? bez vu? le • Otevrˇení a uvolnˇování válcu? pomocí pneumatického válce • Manuální rychlé serˇízení na tlousˇt’ku pásu pomocí rucˇního kolecˇka • Robustní nábeˇhové válcové vedení pásu s manuálneˇ stavitelny´mi bocˇními rolnami • Standardneˇ montázˇní deska s mechanicky´m serˇizováním vy´sˇky Osveˇdcˇeny´ a robustní podavacˇ pro veˇtsˇí tlousˇt’ky a rozlicˇné sˇírˇky materiálu. Rozsˇirˇuje vy´robní program válecˇkovy´ch servo podavacˇu? firmy P/A vy´razneˇ nahoru. Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF M 300 S 300 mm 0 – 8,0 mm 5,0 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N SRF M 450 S 450 mm 0 – 8,0 mm 4,8 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N SRF M 600 S 600 mm 0 – 8,0 mm 4,2 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N SRF M 800 S 800 mm 0 – 8,0 mm 3,4 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N SRF M 900 S 900 mm 0 – 8,0 mm 3,2 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N SRF M 1200 S 1200 mm 0 – 8,0 mm 2,4 mm 120 mm 60 m/min. 2400 N 4800 N STANDARD Max. tlousˇt’ka Pru?meˇr Max. Podávací Podávací Max. Otevrˇení prˇi plné podáv. rychlost síla síla Model sˇírˇka pásky válcu? sˇírˇce válcu? pásu trvalá sˇpiccˇka SRF M 300 SL 300 mm 0 – 10,0 mm 8,0 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N SRF M 450 SL 450 mm 0 – 10,0 mm 7,4 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N SRF M 600 SL 600 mm 0 – 10,0 mm 6,5 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N SRF M 800 SL 800 mm 0 – 10,0 mm 5,5 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N SRF M 900 SL 900 mm 0 – 10,0 mm 5,0 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N SRF M 1200 SL 1200 mm 0 – 10,0 mm 3,9 mm 120 mm 45 m/min. 3600 N 7200 N TEˇZˇKÁ RˇADA POPIS

Go Here

13 MAGNUM Údaje ve vy´konovém diagramu jsou jen prˇiblizˇné hodnoty. Skutecˇneˇ dosazˇitelné hodnoty prˇi vy´robeˇ jsou závislé na ru? zny´ch faktorech. Vy´konovy´ diagram je sestrojen na základeˇ standardních hodnot rychlosti a zrychlení. Na prˇání je mozˇné si vyzˇádat od P/A Bohemia Vásˇ individuální vy´konovy´ diagram, ktery´ bude sestrojen na základeˇ Vasˇich konkrétních parametru? . ROZMEˇRY VY´KONOVY´ DIAGRAM Rozmeˇry v mm Model A B C D E F G H I SRF M 300 910 530 465 855 220 120 100 310 - 410 835 SRF M 450 1060 600 465 855 220 120 100 310 - 410 835 SRF M 600 1215 680 465 855 220 120 100 310 - 410 835 SRF M 800 1420 800 465 855 220 120 100 310 - 410 835 SRF M 900 1520 830 465 855 220 120 100 310 - 410 835 SRF M 1200 1820 980 465 855 220 120 100 310 - 410 835 400 350 300 250 200 150 100 50 0 75 150 225 300 375 450 525 600 Délka podání (mm) Zdvih/min A B C H I F D G E HÚ 270° DÚ HÚ 180° DÚ HÚ 90° DÚ

Go Here

14 Rˇ ÍDÍCÍ SYSTÉMY • Maly´ ovládací pult s displayem, klávesnicí, hlavními prˇepínacˇi a tlacˇítky • Kompaktní jedno-osé servo rˇízení v ru? zny´ch vy´konovy´ch velikostech • Moderní, bez-kartácˇové servo motory, vybavené encoderem s vysoky´m rozlisˇením • Rucˇní a automaticky´ provoz, serˇizovací provoz pomocí rucˇního, prˇenosného rˇízení • Pro start podavacˇe je potrˇebny´ pouze jeden, krátky´ signál • Velice jednoduchá zmeˇna neˇkolika málo parametru? podání • Standard pro MINI • Opce pro MEDIUM – Lehká rˇada ULTRA 5000 ULTRA 3000 • Ovládací pult s displayem, klávesnicí, hlavními prˇepínacˇi a tlacˇítky • Kompaktní jedno-osé servo rˇízení v ru? zny´ch vy´konovy´ch velikostech • Moderní, bez-kartácˇové servo motory, vybavené encoderem s vysoky´m rozlisˇením • Rozsáhlé rˇídící funkce pro optimální obsluhu: - Trˇi hlavní zpu? soby provozu: Serˇizovací, Rucˇní a Automaticky´ - Volitelné priority: Podavacˇ vede, nebo Lis vede - Kontrola podávacího cˇasu: Kontrolou signálu podání a nulovacího signálu - Prˇedvolba dávky: Zadání úkolu nebo pru? beˇzˇné nacˇítání - Ulozˇení programu: Azˇ pro 200 nástroju? vcˇetneˇ ru? zny´ch parametru? - Zpeˇtny´ krok-délk. kompenzace: U operací prˇícˇného deˇlení mozˇná - Vlozˇení max. délky: Jako ochrana prˇed chybnou volbou délky - Smeˇr podání: Tazˇné nebo tlacˇné - Bezpecˇnostní funkce: Rozsáhlá diagnostika a chybová hlásˇení • Rozsˇirˇující opce pro Ultra 5000 (viz. následující stránky) • Standard pro MEDIUM a MAGNUM • Opce pro MICRO a MINI

Go Here

15 DOPLNˇ KY RˇÍZENÍ • Programovatelné elektronické vacˇky se integrují pouze do systému Ultra 5000 • Encoder prˇevádí pozici a rychlost lisu prˇímo do rˇízení podavacˇe • Prˇímé, interní zpracování prˇenásˇeného signálu rˇízením Ultra 5000 • Prˇirˇazení elektronicky´ch ovládacích vacˇek azˇ k 200 nástroju? m a ulozˇení do pameˇti • Podávací vacˇka, nulovací vacˇka, vacˇka uvolnˇování pásky a 3 prˇídavné volné vacˇky • Rychlé a prˇesné stanovení a ulozˇení sourˇadnic potrˇebny´ch vacˇek • Pozice beranu a rychlost lisu jsou zobrazovány na display rˇízení • Umozˇnˇuje jednoduché sladeˇní 0-vé pozice prˇi zmeˇneˇ horní úvrati (HÚ) • Jednoduchá mozˇnost dodatecˇneˇ vybavit veˇtsˇinu mechanicky´ch lisu? ODMEˇRˇOVACÍ KOLECˇKO PROGRAMOVATELNÉ ELEKTRONICKÉ VACˇKY • Prˇídavny´ odmeˇrˇovací systém s pneumaticky prˇitlacˇovany´m kolecˇkem pouze s Ultra 5000 • Pro teˇzˇké podmínky, ke snízˇení délkovy´ch chyb vlivem prokluzu • Prˇímé, interní zpracování signálu z odmeˇrˇovacího kolecˇka rˇízením podavacˇe Ultra 5000 • Jednoduchá zmeˇna funkce odmeˇrˇovacího kolecˇka a jeho parametru? v rˇízení podavacˇe • Odmeˇrˇovacím systémem je mozˇné dodatecˇneˇ vybavit stávající P/A podavacˇe s Ultra 5000

Go Here

16 SEKVENCˇNÍ RˇÍZENÍ • Podavacˇ s frekvencˇním rˇízením je ideální pro komplexní a flexibilní vy´robní procesy • Umozˇnˇuje programování ru? zny´ch, opakujících se sekvencí podávacích kroku? • Azˇ max. 999 kroku? mu? zˇe by´t prˇirˇazeno k 200 nástroju? m a ulozˇeno do pameˇti • Maximálneˇ 5 vy´stupu? mu? zˇe by´t prˇi jednotlivy´ch krocích aktivováno • Jedno-strojovy´ mód: Umozˇnˇuje rˇízení azˇ 5-ti nástrojovy´ch funkcí • Multi mód: Umozˇnˇuje rˇízení azˇ 5-ti postupovy´ch lisu? nebo lisovacích stanic • Jednoduché programování „Krok za krokem“ a rychlé aktivování ulozˇeny´ch sekvencí POPIS PRˇÍKLADY UZˇITÍ

Go Here

17 PRU? TAZˇNÁ PODÁVACÍ ROVNACˇKA Ne vzˇdy je samostatná, poháneˇná rovnacˇka pro kontinuální rovnací proces nezbytná. Krátké provedení, slozˇené z osveˇdcˇeny´ch P/A válecˇkovy´ch podavacˇu? a kombinované s neˇktery´m z pru? tazˇny´ch rovnacích aparátu? , rovná a podává v jednom zarˇízení. To sˇetrˇí místo a peníze. • Ideální v kombinaci s podavacˇi rˇady MEDIUM a MAGNUM • Mozˇnost ru?zného pocˇtu a pru?meˇru rovnacích válcu? , ru?zny´ch sˇírˇek • Mensˇí aparáty volneˇ prˇipojitelné k lisu, teˇzˇsˇí zarˇízení na samostatném podstavci • Horní rovnací válce jednotliveˇ paralelneˇ stavitelné, podle stupnice nebo hodinek (opce) • Pro veˇtsˇí tlousˇt’ky materiálu mozˇnost osadit párem tazˇny´ch válcu? (opce) Vy´konové parametry jsou jen prˇiblizˇné hodnoty pro ocel s cca 400 N/mm2. Také ru?zné parametry posuvu mají vliv na vy´sledny´ vy´kon. POPIS TECHNICKÁ DATA MAGNUM Max. Max. tlousˇt’ka Rovnaci sˇírˇka prˇi plné válce Modely pásky sˇírˇce Pocˇet Pru?meˇr SRF M 300 DZR-5-57 300 mm 3,0 mm 5 Stk. 57 mm SRF M 300 DZR-7-57 300 mm 2,4 mm 7 Stk. 57 mm SRF M 300 DZR-5-76 300 mm 4,3 mm 5 Stk. 76 mm SRF M 600 DZR-5-76 600 mm 3,0 mm 5 Stk. 76 mm SRF M 900 DZR-5-76 900 mm 2,4 mm 5 Stk. 76 mm SRF M 1200 DZR-5-76 1200 mm 1,5 mm 5 Stk. 76 mm SRF M 300 DZR-7-76 300 mm 3,5 mm 7 Stk. 76 mm SRF M 600 DZR-7-76 600 mm 2,5 mm 7 Stk. 76 mm SRF M 900 DZR-7-76 900 mm 2,0 mm 7 Stk. 76 mm SRF M 1200 DZR-7-76 1200 mm 1,5 mm 7 Stk. 76 mm MEDIUM Max. Max. tlousˇt’ka Rovnaci sˇírˇka prˇi plné válce Modely pásky sˇírˇce Pocˇet Pru?meˇr SRF 125 DZR-5-38 125 mm 2,5 mm 5 Stk. 38 mm SRF 200 DZR-5-38 200 mm 2,0 mm 5 Stk. 38 mm SRF 300 DZR-5-38 300 mm 1,9 mm 5 Stk. 38 mm SRF 500 DZR-5-38 500 mm 1,2 mm 5 Stk. 38 mm SRF 600 DZR-5-38 600 mm 0,9 mm 5 Stk. 38 mm SRF 300 DZR-5-57 300 mm 2,5 mm 5 Stk. 57 mm SRF 600 DZR-5-57 600 mm 1,9 mm 5 Stk. 57 mm SRF 900 DZR-5-57 900 mm 1,2 mm 5 Stk. 57 mm SRF 300 DZR-7-57 300 mm 2,2 mm 7 Stk. 57 mm SRF 600 DZR-7-57 600 mm 1,7 mm 7 Stk. 57 mm SRF 900 DZR-7-57 900 mm 1,2 mm 7 Stk. 57 mm MEDIUM MEDIUM MAGNUM

Go Here

CIK - CAK PODAVACˇE 18 Uzˇitím teˇchto podavacˇu? s prˇícˇny´m posuvem je mozˇné snízˇit náklady. Nevyhazuje se zˇádny´ drahy´ materiál, ale vyuzˇívá se hospodárneˇ tak, zˇe zby´vá jen minimální odpadní mrˇízˇka. S kazˇdy´m dalsˇím prˇícˇny´m posuvem se zvysˇuje mozˇnost úspory materiálu. • Konstrukcˇní rˇesˇení vyuzˇívá podavacˇu? rˇady MINI a MEDIUM • Vysoce dynamické NC-osy pro posuv v ose X a prˇícˇny´ zdvih v ose Y • Jsou nutné 3 parametry: sˇírˇka pásky, pru?m?r vy´strˇizˇku a sˇírˇka mu?stku • Rˇízení optimalizuje a nastaví potrˇebné sourˇadnice v ose X a Y • Pocˇítacˇ stanoví optimální sˇírˇku materiálu a pocˇet prˇícˇny´ch zdvihu? 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 POPIS TECHNICKÁ DATA PŘÍKLADY MINI Max. Max. Pru?meˇr Podávací Podávací sˇírˇka Otevrˇení tlousˇt’ka prˇi podáv. síla síla Model pásky válcu? plné sˇírˇce válcu? trvalá sˇpiccˇka SRF 105 ZZ 105 mm 0 - 2,2 mm 2,0 mm 45 mm 210 N 480 N SRF 220 ZZ 220 mm 0 - 2,2 mm 2,0 mm 45 mm 405 N 1050 N MEDIUM Max. Max. Pru?meˇr Podávací Podávací sˇírˇka Otevrˇení tlousˇt’ka prˇi podáv. síla síla Model pásky válcu? plné sˇírˇce válcu? trvalá sˇpiccˇka SRF 125 ZZ 125 mm 0 - 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 900 N 2600 N SRF 200 ZZ 200 mm 0 - 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 900 N 2600 N SRF 300 ZZ 300 mm 0 - 3,5 mm 3,5 mm 90 mm 900 N 2600 N

Go Here

19 SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ Tlacˇneˇ-tazˇné provedení podavacˇu? pro pouzˇití na jemny´ nebo tenky´ svitkovy´ materiál nebo na deˇlené pásy. Synchronní rˇízení tlacˇného podavacˇe prˇed lisem a tazˇného podavacˇe za lisem. TLACˇNEˇ-TAZˇNÉ PROVEDENÍ Kombinace válecˇkového podavacˇe a pneumat- icky´ch deˇlících nu? zˇek pro prˇesné deˇlení svitkového materiálu. K dostání také jako funkcˇní jednoúcˇelová zarˇízení se stojanem a rˇídícím pultem. ZARˇÍZENÍ NA PRˇÍCˇNÉ DEˇLENÍ Pro tlacˇení nebo tazˇení speciálních materiálu?, jako naprˇ. prˇedlisovany´ch nebo profilovany´ch pásek. V prˇípadeˇ, zˇe nemohou by´t uzˇity standardní válce, má P/A mozˇnost, osadit tyto podavacˇe upraveny´mi válci. Mohou to by´t profilované válce, nebo také sestavitelné segmentové válce. Oba horní snímky ukazují válecˇkovy´ servo podavacˇ MICRO, ve speciálním provedení se segmentovy´mi válci, pro podávání profilu o vy´sˇce do 30 mm. VÁLECˇKOVÉ PODAVACˇE SE SPECIÁLNÍMI VÁLCI

Go Here

Odvíjecí a rovnací zařízení Pneumatické podavacˇe Mazacˇky pásky Deˇlící nu?zˇky Dopravníky Dalsˇí Produkty P/A Bohemia s.r.o. Zápy 110 250 01 Brandy´s nad Labem, Cˇeská republika Tel.: + 420 326 906 122 FORM 1176 7-07

Go Here

Odvíjecí a rovnací zarˇízení P/A Bohemia s.r.o. Zápy 110 250 01 Brandy´s nad Labem Cˇeská republika Tel.: +420 326 906 122 Fax: +420 326 906 122 e-mail: simek@pa.com Web: www.pa.com

Go Here

2 Obsah Strana 2 Úvod Strana 3 ODVÍJECÍ ZARˇÍZENÍ Odvíjáky cívek Strana 4 Dvojité odvíjáky cívek Strana 5 Odvíjáky lehké rˇady LD Strana 6 Dvojité odvíjáky lehké rˇady LD Strana 7 Odvíjáky strˇední rˇady MD Strana 8 Dvojité odvíjáky strˇední rˇady MD Strana 9 PALETOVÉ ODVÍJÁKY Paletové odvíjáky Strana 10 Paletové odvíjáky s rovnacˇkou Strana 11 KOMBINOVANÁ ZARˇÍZENÍ Odvijáky s rovnacˇkou lehké rˇady LD Strana 12 Odvijáky s rovnacˇkou Flip Top Strana 13 Odvijáky s rovnacˇkou strˇední rˇady MD Strana 14 Odvijáky krˇízˇem navinuty´ch cívek Strana 15 ROVNACˇKY Rovnacˇky drátu Strana 16 Ultra jemné rovnacˇky Strana 17 Rovnacˇky lehké rˇady LD Strana 18 Flip Top Rovnacˇky Strana 19 Rovnacˇky strˇední rˇady MD Strana 20 Rovnacˇky teˇzˇké rˇady HD Strana 22 Rovnacˇky teˇzˇké rˇady HDX Strana 23 NAVÍJECÍ ZARˇÍZENÍ Navijáky cívek Strana 24 Automatická navíjecí zarˇízení Strana 25 RˇÍZENÍ SMYCˇKY Rˇízení kyvny´m ramenem Strana 26 Elektronicky´ systém LC-2 Strana 26 Elektronicky´ systém LC-3 Strana 26 Ultrazvukovy´ systém Strana 26 TECHNICKY´ DODATEK Strana 27 Obsah

Go Here

3 Úvod Zkusˇenosti 50-ti let vy´voje ! Jizˇ od roku 1954 vyvíjejí a vyrábeˇjí pracovníci americké spolecˇnosti P/A Industries, Inc. stroje a zarˇízení pro pouzˇití v oblasti lisování a tvárˇení plechu. Tyto zkusˇenosti, inovace techniky a konsekventní vy´voj stojí také za úspeˇchem zarˇízení firmy P/A pro odvíjení, rovnání a navíjení svitkového materiálu. At’ se jedná o materiál tenky´ nebo tlusty´, úzky´ nebo sˇiroky´, horizontálneˇ nebo vertikálneˇ, drát, pás nebo svitek, vzˇdy jsou tato zarˇízení uznávany´m produktem na sveˇtovém trhu. P/A Vám nabízí nejveˇtsˇí vy´beˇr pro jakoukoliv oblast uzˇití. Tisíce spokojeny´ch zákazníku? na celém sveˇteˇ teˇzˇí z konceptu P/A, ktery´ jim garantuje vysokou kvalitu, vynikající pomeˇr vy´kon/cena, moderní technologii a osobní servis. Prˇednosti: • Velké spektrum pouzˇití a sˇiroká paleta zarˇízení. • Vysoky´ standard kvality díky dlouholety´m zkusˇenostem. • Vhodné pro dovybavení nebo renovaci lisu?, prakticky vsˇech druhu? a typu?. • Jednoduchá a rychlá montázˇ a obsluha umozˇnˇují bezproblémové uzˇívání. • Krátké serˇizovací cˇasy a vysoká prˇesnost vedou ke zvy´sˇení produktivity a kvality. Nabízíme: • Individuální poradenství a celosveˇtovy´ servis. • Optimální pomeˇr VY´KON / CENA. • Podpora prˇípravy prˇed dodáním a beˇhem instalace stroje. • Individuální zasˇkolení obsluhy pro optimální vyuzˇívání stroje. • Rychly´ servis a dodání hlavních náhradních dílu? ze skladu. Kancelárˇ firmy P/A Bohemia s.r.o.

Go Here

4 Odvijáky cívek Malé odvijáky s pevny´m trnem pro odvíjení materiálu na cívce. K dostání také v kombinaci sautomaticky´m odtahem prokladového papíru. Pro choulostivy´, potahovany´, lesˇteˇny´ nebo prˇedlisovany´ materiál Provedení sˇetrˇící pu? dorysnou plochu umozˇnˇuje krátké serˇizovací cˇasy a jednoduchou manipulaci. • Odvíjáky jsou jak v provedení s pohonem, tak nepoháneˇné. • Stabilní svarˇovany´ stojan s montázˇními otvory pro prˇipevneˇní k podlaze. • Rˇízení rychlosti pomocí elektronického systému rˇízení smycˇky LC, nebo ultrazvukem. • Nastavitelná mechanická brzda u nepoháneˇného provedení. • Poháneˇny´ trn pro papírovou cívku u provedení s odtahem prokladového papíru. Max. Max. Max. Pru?meˇr váha sˇírˇka pru?meˇr upínacího Model cívky pásky cívky trnu Rychlost SR 50 LC 23 Kg 75 mm 760 mm 19 mm 0 – 50 1/min. SR 75 LC 34 Kg 75 mm 1070 mm 19 mm 0 – 50 1/min. SR 100 LC 45 Kg 75 mm 1070 mm 25 mm 0 – 50 1/min. TECHNICKÁ DATA SR 75 RLC SR 75 RLC 610 mm 610 mm 690 mm 610 mm 610 mm 1100 mm 610 mm 610 mm 690 mm 700 mm Model SR 50 Model SR 75/100 Model SR 50R/75R/100R ROZMEˇRY

Go Here

5 Dvojité odvijáky cívek Prˇídavny´ odtah papíru Dvojité odvíjáky s pevny´m trnem pro odvíjení materiálu z cívek. • Dvojité odvíjáky jsou jak v provedení s pohonem, tak nepoháneˇné. • Rˇízení rychlosti pomocí elektronického systému rˇízení smycˇky LC, nebo ultrazvukem. • Jako opce kombinace s automaticky´m odtahem prokladového papíru. P/A vyvinula speciální nástavbu ke stávajícím P/A odvíjáku?m. Tato jednotka je koncipovaná pro prˇipojení na poháneˇné odvíjecí zarˇízení. Prˇitom se rozlisˇují dveˇ ru? zná provedení: • Odvíjení papíru slouzˇí k zavedení ochranné vrstvy, prˇi navíjení citlivého materiálu pro dalsˇí zpracování. • Navíjení papíru slouzˇí k odstraneˇní prokladového papíru prˇi odvíjení citlivého materiálu. Max. Max. Max. Pru? meˇr váha sˇírˇka pru? meˇr upínacího Model cívky pásky cívky trnu Rychlost DSR 75 LC 34 Kg 75 mm 1070 mm 19 mm 0 – 50 1/min. DSR 100 LC 45 Kg 75 mm 1070 mm 25 mm 0 – 50 1/min. TECHNICKÁ DATA DSR 75 LC 460 mm Nepoháneˇny´ Poháneˇny´ 100 mm 250 mm 690 mm 215 mm 230 mm

Go Here

6 Odvijáky lehké rˇady LD Odvijáky se stavitelny´m upínacím pru?meˇrem, pro odvíjení pásového materiálu ze svitku. Provedení jak poháneˇné, tak i nepoháneˇné. Vodící disky, nebo kruhy zamezují posˇkození hran materiálu. • Stabilní, svarˇovany´ rám s montázˇními otvory pro prˇipevneˇní k podlaze. • 3 cˇelist’ovy´ upínací mechanizmus pro variabilní vnitrˇní pru? meˇr svitku. • Plynulá regulace rychlosti kyvny´m ramenem u poháneˇného provedení. • Jako opce tézˇ bezdotykové systémy snímání velikosti smycˇky. • Mechanicky stavitelná brzda u nepoháneˇného provedení. • Volitelné pevné vodící disky o ru? zny´ch pru? meˇrech: - ? 600 mm, ? 760 mm, ? 915 mm a 1070 mm - ? 1220 mm jen pro SRA 1200 a SRA 1500 • Volitelné posuvné vodící kruhy pro SRA 1200 a SRA 1500. ROZMEˇRY Max. Max. Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní Rozsah váha sˇírˇka pru? meˇr pru? meˇr rychlosti Model svitku pásky svitku svitku otácˇení Prˇíkon SRA 200 D 90 Kg 100 mm 1070 mm 125 – 460 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC SRA 400 D 180 Kg 200 mm 1070 mm 150 – 430 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC SRA 600 D 270 Kg 200 mm 1070 mm 200 – 460 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC SRA 1200 D 550 Kg 300 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 1/min. 230 VAC SRA 1500 D 700 Kg 150 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 1/min. 230 VAC Model SRA 200D, 400D a 600D Model SRA 1200D a 1500D SRA 200 D SRA 1200 910 mm 865 mm 1200 mm 1080 mm 865 mm 930 mm 670 mm Vodicí disk ? Vodicí disk ? 740 mm TECHNICKÁ DATA

Go Here

7 Dvojité odvíjáky lehké rˇady LD ROZMEˇRY Max. Max. Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní Rozsah váha sˇírˇka pru? meˇr pru? meˇr rychlosti Model svitku pásky svitku svitku otácˇení Prˇíkon DSRA 200 D 90 Kg 100 mm 1070 mm 125 – 460 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC DSRA 400 D 180 Kg 200 mm 1070 mm 150 – 430 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC DSRA 600 D 270 Kg 200 mm 1070 mm 200 – 460 mm 0 – 28 1/min. 230 VAC DSRA 1200 D 550 Kg 300 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 1/min. 230 VAC DSRA 1500 D 700 Kg 150 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 1/min. 230 VAC TECHNICKÁ DATA Dvojité odvíjáky pro upnutí dvou svitku? umozˇnˇují zkrátit ztrátovy´ cˇas zavádeˇní pásu. Provedení jak poháneˇné, tak i nepoháneˇné. Otocˇny´ stojan umozˇnˇuje manuální otocˇení o 180°. Aretace nozˇním pedálem. Model DSRA 200D, 400D a 600D Model DSRA 1200D a 1500D DSRA 1200DDSRA 600 D 1325 mm 1915 mm 915 mm 930 mm 1045 mm 1525 mm 300 mm 515 mm 1605 mm 2325 mm 230 mm 180 mm

Go Here

8 Odvíjáky strˇední rˇady MD SRA 6524 Odvíjáky strˇední rˇady, konstruované pro nasazení svitku? o celkové váze azˇ do 3000 kg. Provedení jak poháneˇné, tak i nepoháneˇné. Veˇtsˇí rozsah rychlosti otácˇení. Veˇtsˇí rozpeˇtí vnitrˇních pru?meˇru? svitku?. Delsˇí posuvná ramena pro veˇtsˇí vneˇjsˇí. pru?meˇry svitku?. Ru?zné brzdové systémy. • Stabilní, svarˇovany´ rám s montázˇními otvory pro prˇipevneˇní k podlaze. • Vysoko pevnostní hrˇídel ulozˇená v bezúdrzˇbovy´ch lozˇiscích. • Strˇedovy´, rozpínací, klikovy´ mechanizmus, pro variabilní vnitrˇní pru?meˇr svitku. • Posuvná ramena pro centrování svitku a vedení pásu. • Plynulá regulace rychlosti otácˇení kyvny´m ramenem. • Jako opce bezdotykové systémy snímání velikosti smycˇky. • Jako opce pneumatické prˇítlacˇné rameno umísteˇné na boku nebo vrchu rámu. SRA 3512 Model SRA 6524 C C BA A B (Rozmeˇry v mm) Model A B C SRA 2520 965 1220 915 SRA 3512 965 1220 915 SRA 6512 700 1740 1000 SRA 6524 700 2080 1000 SRA 6532 700 2360 1000 ROZMEˇRY Opce Max. Max. Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní Rozsah váha sˇírˇka pru? meˇr pru? meˇr rychlosti Model svitku pásky svitku svitku otácˇení Prˇíkon SRA 2520 D 1150 Kg 500 mm 1300 –1445 mm 375 – 520 mm 0 – 21 1/min. 400 VAC SRA 3512 D 1600 Kg 300 mm 1300 –1445 mm 375 – 520 mm 0 – 21 1/min. 400 VAC SRA 6512 D 3000 Kg 325 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC SRA 6524 D 3000 Kg 665 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC SRA 6532 D 3000 Kg 820 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC TECHNICKÁ DATA Model SRA 2520 a 3512

Go Here

9 Dvojité odvíjáky strˇední rˇady MD DSRA 3512 DSRA 6512 • Dvojité odvíjáky pro upnutí dvou svitku? kazˇdy´ s max. hmotností azˇ 3000 kg. • Provedení jak nepoháneˇné tak i poháneˇné s plynulou regulací otácˇek. • Otocˇny´ stojan umozˇnˇuje manuální otácˇení o 180°. • Aretace nozˇním pedálem. (Rozmeˇry v mm) Model A B C D E DSRA 2520 560 1090 1070 860 1980 DSRA 3512 460 1040 1070 860 1580 DSRA 6512 600 1300 1300 1170 1980 DSRA 6524 770 1300 1300 1170 2660 DSRA 6532 850 1300 1300 1170 3200 ROZMEˇRY C B A D E Max. Max. Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní Rozsah váha sˇírˇka pru? meˇr pru? meˇr rychlosti Model svitku pásky svitku svitku otácˇení Prˇíkon DSRA 2520 D 1150 Kg 500 mm 1300 –1445 mm 375 – 520 mm 0 – 21 1/min. 400 VAC DSRA 3512 D 1600 Kg 300 mm 1300 –1445 mm 375 – 520 mm 0 – 21 1/min. 400 VAC DSRA 6512 D 3000 Kg 325 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC DSRA 6524 D 3000 Kg 665 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC DSRA 6532 D 3000 Kg 820 mm 1400 –1535 mm 390 – 520 mm 0 – 15 1/min. 400 VAC TECHNICKÁ DATA

Go Here

10 Paletové odvíjáky PR4 V opci dodávany´ drzˇák vnirˇního pru?meˇru pro ru?zné rozsahy pru?meˇru?, slouzˇí ke stabilizaci horního svitku. Veˇtsˇí rozsah otácˇek. Veˇtsˇí pru?meˇr talírˇe. Odvádeˇcí buben pro sˇirsˇí pásky. Odvádeˇcí buben se speciálním potahem. Sada pro odvíjení drátu. Drzˇák vnitrˇního pru?meˇru svitku pro ru?zné rozsahy pru?meˇru?. • Horizontální odvíják kompaktní konstrukce pro omezené prostorové podmínky. • Jednoduché zakládání celé palety svitku? pomocí vysokozdvizˇného vozíku. • Automatické odvíjení pásky. Plynulá regulace otácˇek systémem rˇízení smycˇky. • Jednoduchá zmeˇna smeˇru otácˇení talírˇe z rˇídícího panelu. • Bezpecˇnostní stop prˇi napnutí pásu. ROZMEˇRY 1640 mm Max. 150 – 915 mm PR 4, PR 5 1170 – 1600 mm PR 6, PR 8, PR 10 1425 – 1850 mm Pru? meˇr talírˇe 620 – 1055 mm Max. vysunutí 150 mm 500 mm Max. Max. Doporucˇ. Max. Rozsah Rozsah váha sˇírˇka tlousˇt’ka Pru? meˇr vy´sˇka otácˇek otácˇek Model stohu pásky pásky talírˇe stohu Standard HS PR 4 1800 Kg 150 mm 0,1 – 1,7 mm 1070 mm 915 mm 0 – 18 1/min. 0 – 27 1/min. PR 5 2500 Kg 150 mm 0,1 – 1,7 mm 1070 mm 915 mm 0 – 18 1/min. 0 – 27 1/min. PR 6 2700 Kg 150 mm 0,1 – 1,7 mm 1320 mm 915 mm 0 – 11 1/min. 0 – 22 1/min. PR 8 3600 Kg 150 mm 0,1 – 1,7 mm 1320 mm 915 mm 0 – 11 1/min. 0 – 22 1/min. PR 10 4500 Kg 150 mm 0,1 – 1,7 mm 1320 mm 915 mm 0 – 11 1/min. 0 – 22 1/min. TECHNICKÁ DATA Opce

Go Here

11 Paletové odvíjáky s rovnacˇkou • Horizontální odvíják svitku? ze stohu v kombinaci s vhodnou rovnacˇkou. • Ideální pro pouzˇití do omezeny´ch prostor. • Jednoduché zakládání celé palety svitku? pomocí vysokozdvizˇného vozíku. • Kombinovatelné rovnacˇky: - Ultra precizní rovnacˇky (Stana 17) - Rovnacˇky lehké rˇady LD (Strana 18) - Flip Top Rovnacˇky (Strana 19) • Vy´beˇr ru?zny´ch systému? rˇízení rychlosti pásky. Max. Max. Doporucˇ. Max. váha sˇírˇka tlousˇt’ka Pru? meˇr vy´sˇka Rychlost Model stohu pásky pásky talírˇe stohu pásky PR4/SS 49 LC3 1800 Kg 100 mm 0,4 – 1,6 mm 1070 mm 915 mm 0 – 23 m/min. PR4/SS 89 LC3 1800 Kg 150 mm 0,5 – 1,6 mm 1070 mm 915 mm 0 – 23 m/min. PR4/SSP29 LC3 1800 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 1070 mm 915 mm 0 – 30 m/min. PR4/SSP49 LC3 1800 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 1070 mm 915 mm 0 – 30 m/min. PR4/SSP69 LC3 1800 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 1070 mm 915 mm 0 – 30 m/min. PR6/SS 49 LC3 2700 Kg 100 mm 0,4 – 1,6 mm 1320 mm 915 mm 0 – 23 m/min. PR6/SS 89 LC3 2700 Kg 200 mm 0,5 – 1,6 mm 1320 mm 915 mm 0 – 23 m/min. PR6/SSP29 LC3 2700 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 1320 mm 915 mm 0 – 30 m/min. PR6/SSP49 LC3 2700 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 1320 mm 915 mm 0 – 30 m/min. PR6/SSP69 LC3 2700 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 1320 mm 915 mm 0 – 30 m/min. TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY 2570 mm 1470 mm 500 mm

Go Here

12 Odvíjáky s rovnacˇkou lehké rˇady LD Kombinovaná zarˇízení nasˇich odvíjáku? lehké rˇady (strana 6) a rovnacˇek lehké rˇady (strana 18), sˇetrˇící pu?dorysnou plochu. Stabilní, svarˇovany´ rám pro prˇipojení nosného hrˇídele odvíjáku a rovnací hlavy. Prˇímy´ odtah pásového materiálu poháneˇny´mi válci rov- nacˇky z nepoháneˇného odvíjáku. Odvíják s pevny´mi zakládacími disky nebo s prˇestavitel- ny´mi vodícími kruhy ru?zny´ch pru?meˇru?. • 9 Rovnacích válcu? ? 25 mm, kaleny´ch a jemneˇ brousˇeny´ch. • Jeden pár tazˇny´ch válcu? ? 40 mm na vy´stupu. • Spodní rovnací válce a pár tazˇny´ch válcu? jsou synchronneˇ poháneˇné pomocí zubovy´ch kol. • Horní rovnací válce ulozˇené v jednom separátním nastavitelném bloku. Manuálneˇ stavitelny´ náklon bloku a prˇítlak tazˇny´ch válcu? rucˇním kolecˇkem. • Mechanicky stavitelná brzda odvíjáku. • Rozpínací systém upínání svitku za vnitrˇní pru?meˇr. • Mozˇnost ru?zny´ch systému? rˇízení rychlosti pomocí snímání velikosti smycˇky. ROZMEˇRY 1300 mm 740 mm670 mm 1080 mm RS 49 P-6 Max. Max. Rozsah Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní váha sˇírˇka tlousˇteˇk pru? meˇr pru? meˇr Rozsah Model svitku pásky pásky svitku svitku rychlosti RS 29 P-2 90 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 125 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 29 P-4 180 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 150 – 430 mm 0 – 30 m/min. RS 29 P-6 270 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 200 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 29 P-15 700 Kg 50 mm 0,1 – 1,0 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 30 m/min. RS 49 P-2 90 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 125 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 49 P-4 180 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 150 – 430 mm 0 – 30 m/min. RS 49 P-6 270 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 915 mm 200 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 49 P-15 700 Kg 100 mm 0,1 – 1,0 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 30 m/min. RS 69 P-2 90 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 915 mm 125 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 69 P-4 180 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 915 mm 150 – 430 mm 0 – 30 m/min. RS 69 P-6 270 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 915 mm 200 – 460 mm 0 – 30 m/min. RS 69 P-15 700 Kg 150 mm 0,1 – 0,8 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 30 m/min. TECHNICKÁ DATA Model RS 49 P-6 Model RS 49 P-15 1527 mm 1537 mm 787 mm

Go Here

13 Odvíjáky s rovnacˇkou Flip Top Max. Max. Rozsah Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní váha sˇírˇka tlousˇteˇk pru? meˇr pru? meˇr Rozsah Model svitku pásky pásky svitku svitku rychlosti RS 49-2 90 Kg 100 mm 0,5 – 1,7 mm 915 mm 125 – 460 mm 0 – 20 m/min. RS 49-4 180 Kg 100 mm 0,5 – 1,7 mm 915 mm 200 – 460 mm 0 – 20 m/min. RS 89-6 270 Kg 200 mm 0,5 – 1,6 mm 915 mm 200 – 460 mm 0 – 23 m/min. RS 89-12 550 Kg 200 mm 0,5 – 1,6 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 m/min. RS 89-35 1600 Kg 200 mm 0,5 – 1,6 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 23 m/min. RS 129-12 550 Kg 300 mm 0,5 – 1,5 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 23 m/min. RS 129-35 1600 Kg 300 mm 0,5 – 1,5 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 23 m/min. TECHNICKÁ DATA Kombinovaná zarˇízení sestávající volitelneˇ z odvíjáku? rˇady LD (strana 6) nebo rˇady MD (strana 8) a rovnacˇek Flip Top (strana 19). Rovnací hlava otvíratelná pro snadneˇjsˇí cˇisˇteˇní. Plynulá regulace rychlosti kyvny´m ramenem. Serˇiditelná brzda odvíjáku. Ru?zné systémy snímání smycˇky v opci. 9 Rovnacích válcu? ? 38 mm a pár tazˇny´ch válcu? ? 32 - 38 mm. Kontrola serˇízení horních rovnacích válcu? setinovy´mi hodinkami. ROZMEˇRY RS 49–2 740 mm 1460 mm 670 mm D E A C B Model RS 49-2, RS 49-4, RS 49-6, RS 89-6 Model RS 89-12, RS 89-35, RS 129-12, RS 129-35 (Rozmeˇry v mm) Model A B C D E RS 89-12 1575 790 480 1100 1500 RS 89-35 1680 860 480 1220 1520 RS 129-12 1575 790 480 1100 1500 RS 129-35 1680 860 480 1220 1520

Go Here

14 Odvíjáky s rovnacˇkou strˇední rˇady MD RS 127-35 E A D BC E A D Model RS 257-65 Model RS 127-35 BC Kombinovaná zarˇízení sestávající volitelneˇ z odvíjáku? rˇady LD (strana 6) nebo rˇady MD (strana 8) a rovnacˇek rˇady MD (strana 20). Standardní provedení se 7 rovnacímí válci, jako opce tézˇ s 5 nebo 11 rovnacími válci. Podle aplikace jsou také mozˇné ru? zné systémy rˇízení smycˇky. S kyvny´m ramenem nebo elektronické dotykové nebo bezdotykové s ultrazvukovy´m senzorem. Jako opce variabilní vy´stupní válecˇková dráha. (Rozmeˇry v mm) Model A B C D E RS 87-15 1575 790 480 1100 1530 RS 87-35 1680 860 480 1220 1530 RS 127-12 1575 790 480 1100 1530 RS 127-35 1680 860 480 1220 1530 RS 257-65 2140 1370 820 1270 1600 ROZMEˇRY Max. Max. Rozsah Max. vneˇjsˇí Vnitrˇní váha sˇírˇka tlousˇteˇk pru? meˇr pru? meˇr Rozsah Model svitku pásky pásky svitku svitku rychlosti RS 87-15 700 Kg 200 mm 0,5 – 3,4 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 30 m/min. RS 87-35 1600 Kg 200 mm 0,5 – 3,4 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 127-12 550 Kg 300 mm 0,5 – 3,2 mm 1220 mm 250 – 560 mm 0 – 30 m/min. RS 127-35 1600 Kg 300 mm 0,5 – 3,2 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 127-65 3000 Kg 300 mm 0,5 – 3,2 mm 1535 mm 390 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 167-25 1150 Kg 400 mm 0,5 – 2,7 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 167-65 3000 Kg 400 mm 0,5 – 2,7 mm 1535 mm 390 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 207-25 1150 Kg 500 mm 0,5 – 2,4 mm 1445 mm 375 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 207-65 3000 Kg 500 mm 0,5 – 2,4 mm 1535 mm 390 – 520 mm 0 – 30 m/min. RS 257-65 3000 Kg 600 mm 0,5 – 1,8 mm 1535 mm 390 – 520 mm 0 – 30 m/min. TECHNICKÁ DATA

Go Here

15 Odvijáky krˇízˇem navinuty´ch cívek Tento odvíják byl zkonstruován pro odvíjení pásového materiálu nebo drátu, postupneˇ navinutého krˇízˇem na drˇeveˇny´ch cívkách. Vsˇechny modely jsou stavitelné a dají se prˇizpu?sobit ru?zny´m rozmeˇru?m cívek. Jsou osazeny pohonem s plynulou regulací otácˇek, cozˇ umozˇnˇuje variabilní obvodovou rychlost cívky. Model TSR-D je vybaven odlehcˇeny´m kyvny´m ramínkem s protizávazˇím, pro automatické rˇízení obvodové rychlosti cívky podle polohy smycˇky. Rˇízení má tézˇ prˇepínacˇ smeˇru otácˇení – vprˇed,vzad. Modely TSR-LC pouzˇívají pro rˇízení rychlosti elektronicky´ systém snímání smycˇky dotykovy´mi anténkami. Systém LC-2 pracuje zpu?sobem zapnuto-vypnuto, LC-3 je proporcionální a automaticky reguluje obvodovou rychlost cívky. Nízkoprofilová konstrukce umozˇnˇuje snadné zavázˇení cívek vozíkem. Standardní soucˇástí je tézˇ nájezdová rampa, která ulehcˇuje zavázˇení bez potrˇeby zdvizˇného vozíku. TSR–D TSR-D s nájezdovou rampou ROZMEˇRY Opce Snímání smycˇky 740 mm 890 mm 915 mm 1015 mm Max. Dia. 125 mm Max. Rozsah Vneˇjsˇí Obvodová Max. otácˇky váha sˇírˇky pru? meˇr rychlost poháneˇcího Model civky cívek cívek cívky válce Pohon TSR-D 3000 Kg 150 – 430 mm 300 – 1000 mm 0 – 69 m/min 345 1/min. 0,75 kW/230 V TSR-LC 3000 Kg 150 – 430 mm 300 – 1000 mm 0 – 69 m/min 345 1/min. 0,75 kW/230 V TSR-LC3 3000 Kg 150 – 430 mm 300 – 1000 mm 0 – 69 m/min 345 1/min. 0,75 kW/230 V TECHNICKÁ DATA

Go Here

16 Rovnacˇky drátu P/A rovnacˇky drátu sestávají z jedné sekce vertikálních a jedné sekce horizontálních rovnacích rolen, upevneˇny´ch na spolecˇné základové desce. Rovnání drátu probíhá ve dvou kolmy´ch rovinách. Rolny jsou tvorˇeny zapouzdrˇeny´mi kulicˇkovy´mi lozˇisky s „V“ drázˇkou na vneˇjsˇím kaleném krouzˇku. Vsˇechny rolny jsou prˇedmazány a mohou by´t pomocí staveˇcích sˇroubu? a pojistny´ch matic individuálneˇ nastaveny. Pruzˇny´m ulozˇením jsou kompenzovány nerovnomeˇrnosti drátu. Pohybem vacˇkové páky je umozˇneˇno rychlé otevrˇení nebo uzavrˇení rovnacˇky, cozˇ urychluje zavedení nového materiálu. Není tézˇ nutné nové serˇízení prˇi prˇe- chodu na novy´ svitek drátu se stejny´m pru?meˇrem. Rovnací páry rolen odstranˇují beˇhem pru?tahu drátu prˇirozené zakrˇivení z cívky a neutralizují tudízˇ sklon drátu k praskání, zkrucování a házení. První sekce musí prˇenést více prˇetvárné práce, proto je osazena veˇtsˇím pocˇtem rolen nezˇ druhá sekce. To také snizˇuje potrˇebny´ tazˇny´ vy´kon. Speciálneˇ tvarované rolny jako opce. Pocˇet Pocˇet Vy´sˇka Pru? meˇr horiz. vert. Pru? meˇr osy Model drátu rolen rolen rolen Sˇírˇka Délka Vy´sˇka drátu WS 3/8 x 24 0.08 – 0.38 mm 14 10 9.5 mm 75 mm 286 mm 127 mm 38 mm WS 1/2 x 24 0.38 – 0.81 mm 14 10 12.7 mm 75 mm 321 mm 130 mm 38 mm WS 1/2 x 16 0.38 – 0.81 mm 8 8 12.7 mm 75 mm 257 mm 130 mm 38 mm WS 3/4 x 14 0.76 – 1.57 mm 9 5 19.0 mm 100 mm 273 mm 149 mm 39 mm WS 11/4 x 14 1.57 – 3.18 mm 9 5 32 mm 200 mm 540 mm 264 mm 65 mm WS 17/8 x 12 3.18 – 6.35 mm 7 5 47 mm 200 mm 584 mm 248 mm 81 mm WS 21/2 x 12 6.35 – 9.52 mm 7 5 62 mm 250 mm 711 mm 223 mm 92 mm WS 31/4 x 10 9.52 – 12.70 mm 5 5 82.5 mm 265 mm 793 mm 304 mm 109 mm TECHNICKÁ DATA

Go Here

17 Ultra jemné rovnacˇky Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pru? meˇr sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? Rychlost SS 217 60 mm 0,05 – 0,6 mm 17 ks 10 mm 30 mm 0 – 30 m/min. Rovnany´ materiál prochází mnozˇstvím rovnacích válcu? a prˇitom dochází ke strˇídavému ohy´bání a tím k odstraneˇní nezˇádoucího pnutí. Pro dosazˇení optimálního vy´sledku procesu rovnání musí by´t pu?sobení rovnacích válcu? na materiál na vstupní straneˇ veˇtsˇí, nezˇ na vy´stupu. Ultra jemné rovnacˇky se 17 rovnacími válecˇky pro speciální pozˇadavky prˇi úzky´ch a tenky´ch páskách. Elektronicky´ systém LC 3 nebo ultrazvukovy´ senzor pro snímání polohy smycˇky jako opce. Manuální a automaticky´ provoz. Rovnací hlava je montovaná na svarˇovaném podstavci. • Synchronní pohon vsˇech 8 spodních rovnacích válecˇku? a páru tazˇny´ch válecˇku?. • 9 horních rovnacích válecˇku? je ulozˇeno ve spolecˇném bloku. • Manuální serˇizování naklápeˇním celého bloku pomocí 2 rucˇních sˇroubu?. • Precizní serˇízení bloku a horních válcu? pomocí 2 setinovy´ch hodinek. • Stavitelny´ doraz usnadnˇuje opakované najití koncové polohy. • Vstupní válce se stavitelny´m vedením pásu a vy´stupní válecˇková dráha 1070 mm Model SS 217 600 mm 185 mm 360 mm TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY 210 mm SS 217

Go Here

18 Rovnacˇky lehké rˇady LD Precizní rovnacˇka s 9 rovnacími válci pro úzky´ a tenky´ pásovy´ materiál. Jsou mozˇné ru?zné systémy snímání velikosti smy- cˇky: Kyvné rameno, bezdotykovy´ ultrazvukovy´ sen- zor nebo elektronicky´ systém LC-3. Manuální provoz tlacˇítky nebo automaticky´ provoz s plynulou regulací rychlosti. Rovnací hlava je montovaná na svarˇovaném podstavci s otvory pro prˇipevneˇní k podlaze. • Synchronní pohon 5 spodních rovnacích válcu? a páru tazˇny´ch válcu? prˇes zubová soukolí. • 4 horní rovnací válce jsou ulozˇené ve spolecˇném bloku. • Serˇízení rovnacˇky se provádí naklápeˇním bloku pomocí 2 rucˇních sˇroubu?. • Bocˇní stupnice ulehcˇují prˇesné nastavení bloku. • Stavitelny´ doraz pro opakované najití koncové polohy. • Vstupní válce se stavitelny´m vedením pásu a vy´stupní válecˇková dráha. 5 poháneˇny´ch spodních rovnacích válcu? 4 horní rovnací válce ulozˇené v naklápeˇcím bloku 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pru? meˇr Rozmeˇry sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch v mm Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? Rychlost A B SSP 29 50 mm 0,1 – 1,0 mm 9 ks 25 mm 40 mm 0 – 30 m/min. 190 1180 SSP 49 100 mm 0,1 – 1,0 mm 9 ks 25 mm 40 mm 0 – 30 m/min. 215 1180 SSP 69 150 mm 0,1 – 0,8 mm 9 ks 25 mm 40 mm 0 – 30 m/min. 240 1180 SSP 49 B 1070 mm A 720 mm 410 mm 210 mm TECHNICKÁ DATA SSP 49 ROZMEˇRY

Go Here

19 Flip Top Rovnacˇky • Synchronní pohon 5 spodních rovnacích válcu? a páru tazˇny´ch válcu?. • Kazˇdy´ z horních rovnacích válcu? je individuálneˇ nastavitelny´. • Pro lehcˇí nastavení je kazˇdy´ horní válec osazen meˇrˇícími setinovy´mi hodinkami. • Vstupní válce se stavitelny´m vedením pásu. • Vy´stupní válecˇkové vedení jako volitelné prˇíslusˇenství. 5 poháneˇny´ch spodních rovnacích válcu? 4 horní, samostatneˇ stavitelné, rovnací válce 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pru? meˇr sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? Rychlost SS 49 100 mm 0,5 – 2,0 mm 9 ks 38 mm 32 mm 0 – 23 m/min. SS 89 200 mm 0,5 – 2,0 mm 9 ks 38 mm 35 mm 0 – 23 m/min. SS 129 300 mm 0,5 – 2,0 mm 9 ks 38 mm 38 mm 0 – 23 m/min. TECHNICKÁ DATA Rovnacˇka s odklápeˇcím horním dílem rovnací hlavy pro snadneˇjsˇí cˇisˇteˇní rovnacích válcu?. Jsou mozˇné ru?zné systémy snímání velikosti smycˇky: Kyvné rameno, bezdotykovy´ ultrazvukovy´ senzor nebo elektronicky´ systém LC-3. Manuální provoz tlacˇítky nebo automaticky´ provoz s plynulou regulací rychlosti. Rovnací hlava je montovaná na svarˇovaném podstavci s otvory pro prˇipevneˇní k podlaze nebo alternativneˇ s kolecˇky pro mobilní pouzˇití. SS89 1220 mm 190 mm SS-4 290 mm SS-8 390 mm SS-12 915 mm 590 mm 1070 mm ROZMEˇRY 210 mm

Go Here

20 Rovnacˇky strˇední rˇady MD Strˇední rˇada rovnacˇek je dodávána ve 3 ru?zny´ch provedeních: s 5 rovnacími válci se 7 rovnacími válci s 11 rovnacími válci Pocˇet, pru?meˇr a rozestup rovnacích válcu? jsou rozhodující faktory kvality rovnacího procesu a jsou závislé na tlousˇt’ce, vlastnostech a druhu rovnaného materiálu. Rovnacˇky jsou pouzˇívány prˇevázˇneˇ prˇi zpracovávání materiálu ze svitku. Rovnací proces probíhá prˇímo po odvinutí pásu z odvíjáku a jesˇteˇ prˇed podavacˇem do lisu. Tím je zlepsˇena kvalita konecˇného produktu a teprve zajisˇteˇna automatizovaná vy´roba. Rovnacˇky P/A se 7 rovnacími válci pokry´vají sˇiroké spektrum obvykly´ch pozˇadavku? na rovnání pro strˇední tlousˇt’ky pásu. Vyznacˇují se vysoky´m standardem kvality a velmi dobry´m pomeˇrem vy´kon/cena. S ru?zny´mi opcemi a prˇídavny´mi zarˇízeními, mohou by´t tyto rovnacˇky prˇizpu?sobeny nejru?zn?jsˇím situacím a úkolu?m. SS 127 SS 87 SS 207

Go Here

21 Rovnacˇky strˇední rˇady MD 6 poháneˇny´ch spodních rovnacích válcu? 5 horních stavitelny´ch rovnacích válcu? 2 poháneˇné tazˇné válce na vstupu 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu 4 poháneˇné spodní rovnací válce 3 horní samost. stavitelné rovnací válce 2 poháneˇné tazˇné válce na vstupu 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu 3 poháneˇné spodní rovnací válce 2 horní samost. stavitelné rovnací válce 2 poháneˇné tazˇné válce na vstupu 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pocˇet Pru? meˇr sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch tazˇny´ch Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? válcu? Rychlost SS 55 125 mm 0,4 – 2,0 mm 5 ks 40 mm 4 ks 40 mm 0 – 23 m/min. SS 85 200 mm 0,4 – 1,8 mm 5 ks 40 mm 4 ks 40 mm 0 – 23 m/min. SS 125 300 mm 0,4 – 1,4 mm 5 ks 40 mm 4 ks 40 mm 0 – 23 m/min. SS 165 400 mm 0,4 – 1,0 mm 5 ks 40 mm 4 ks 40 mm 0 – 23 m/min. SS 205 500 mm 0,4 – 0,8 mm 5 ks 40 mm 4 ks 40 mm 0 – 23 m/min. SS 87 200 mm 0,5 – 3,4 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 127 300 mm 0,5 – 3,2 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 167 400 mm 0,5 – 2,7 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 207 500 mm 0,5 – 2,4 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 257 650 mm 0,5 – 1,8 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 327 800 mm 0,5 – 1,0 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 407 1000 mm 0,5 – 0,8 mm 7 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 1211 300 mm 0,4 – 3,0 mm 11 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 2011 500 mm 0,4 – 2,2 mm 11 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 2511 650 mm 0,4 – 1,9 mm 11 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 3211 800 mm 0,4 – 1,5 mm 11 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. SS 4011 1000 mm 0,4 – 1,1 mm 11 ks 60 mm 4 ks 60 mm 0 – 23 m/min. 7 rovnacích válcu?5 rovnacích válcu? 1425 mm 965 mm 1120 mm 1425 mm 1220 mm 800 mm 865 mm 1425 mm 1120 mm A 1245 mm B 11 rovnacích válcu? 7 rovnacích válcu?5 rovnacích válcu? 11 rovnacích válcu? 1220 mm (Rozmeˇry v mm) Model A B SS 55 790 190 SS 85 790 220 SS 125 790 270 SS 165 790 320 SS 205 790 370 (Rozmeˇry v mm) Model A B SS 1211 710 320 SS 2011 970 420 SS 2511 970 500 SS 3211 1120 570 SS 4011 1220 630 (Rozmeˇry v mm) Model A B SS 87 710 270 SS 127 710 320 SS 167 710 370 SS 207 970 420 SS 257 970 500 SS 327 1120 570 SS 407 1220 630 TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY 1220 mm 210 mm

Go Here

Rovnacˇky teˇzˇké rˇady HD 22 Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pocˇet Pru? meˇr sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch tazˇny´ch Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? válcu? Rychlost SS 87 HD 200 mm 0,8 – 5,1 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 127 HD 300 mm 0,8 – 4,8 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 167 HD 400 mm 0,8 – 4,5 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 207 HD 500 mm 0,8 – 4,2 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 257 HD 650 mm 0,8 – 3,6 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 327 HD 800 mm 0,8 – 2,3 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 407 HD 1000 mm 0,8 – 2,2 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 507 HD 1300 mm 0,8 – 1,7 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. 1500 mm 1220 mm 1120 mm 210 mm B A (Rozmeˇry v mm) Model A B SS 87 HD 940 320 SS 127 HD 940 370 SS 167 HD 940 420 SS 207 HD 940 470 SS 257 HD 1040 550 SS 337 HD 1150 620 SS 407 HD 1350 720 SS 507 HD 1650 870 TECHNICKÁ DATA SS 407 HD 4 poháneˇné spodní rovnací válce 3 horní samost. stavitelné rovnací válce 2 poháneˇné tazˇné válce na vstupu 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu Rovnacˇky teˇzˇké rˇady se 7 rovnacími válci pro sˇírˇky pásu do 1300 mm a tlousˇt’ky do 5 mm. • Stabilní svarˇovany´ podstavec s montázˇními otvory pro prˇipevneˇní k podlaze. • Vsˇechny válce jsou kalené na 60 HRC a jemneˇ brousˇené. • Synchronní pohon válcu? pomocí ozubeny´ch soukolí bez zubové vu? le (obr. str. 23) • Horní rovnací válce jsou jednotliveˇ manuálneˇ stavitelné. • Vstupní válce se stavitelny´m vedením pásu a vy´stupní válecˇkové vedení se 2 válci. • Jako opce variabilní stavitelná válecˇková dráha s 5 válci. • Rˇízení smycˇky pomocí ultrazvukového senzoru na samostatném stojanu. ROZMEˇRY

Go Here

23 Rovnacˇky teˇzˇké rˇady HDX Max. Rozsah Pocˇet Pru? meˇr Pocˇet Pru? meˇr sˇírˇka tlousˇt’ky rovnacích rovnacích tazˇny´ch tazˇny´ch Model pásky pásky válcu? válcu? válcu? válcu? Rychlost SS 87 HDX 200 mm 0,8 – 6,5 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 127 HDX 300 mm 0,8 – 6,0 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 167 HDX 400 mm 0,8 – 5,5 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 207 HDX 500 mm 0,8 – 5,2 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 257 HDX 650 mm 0,8 – 4,4 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 327 HDX 800 mm 0,8 – 3,2 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 407 HDX 1000 mm 0,8 – 2,9 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. SS 507 HDX 1300 mm 0,8 – 2,3 mm 7 ks 80 mm 4 ks 80 mm 0 – 23 m/min. TECHNICKÁ DATA SS 407 HD Rovnacˇky teˇzˇké rˇady HDX odpovídají zarˇízením rˇady HD, ale jsou osazeny silneˇjsˇím pohonem, ktery´ umozˇnˇuje rovnání jesˇteˇ silneˇjsˇích pásu?. 4 poháneˇné spodní rovnací válce 3 horní samost. stavitelné rovnací válce 2 poháneˇné tazˇné válce na vstupu 2 poháneˇné tazˇné válce na vy´stupu

Go Here

P/A navijáky byly konstruovány hlavneˇ pro pouzˇití v pru?myslu elektroniky, pro navíjení jemny´ch prˇedlisovany´ch dílu? v pásce, bez protazˇení, deformace nebo jiného posˇkození. Nízkonapeˇt’ové anténky snímají pozici materiálu a dávají signál do rˇízení motoru k jemnému zrychlení nebo zpomalení pro udrzˇení pozˇadované smycˇky. Unásˇecí deska má drázˇku pro umísteˇní unásˇecích trnu? cívek s ru? zny´mi rozmeˇry a rychloupínací drzˇák. Prokladovy´ papír je prˇivádeˇn prˇes odpruzˇenou, otocˇ- nou vidlicˇku, která zabezpecˇuje správnou hodnotu tahového napeˇtí v pásu papíru. Na prˇání lze odvíjecí osu papíru vybavit magnetickou brzdou, pro rˇízení napeˇtí papíru. Kompaktní modulární konstrukce redukuje potrˇebnou plochu a umozˇnˇuje ru?zné konfigurace dle potrˇeb vy´roby. Dvojity´ naviják je vybaven rˇízením smycˇky, cozˇ umozˇnˇuje zavést materiál na prˇipravenou prázdnou cívku, kdyzˇ se první naplní bez zastavení lisu. K dispozici jsou systémy LC-3, ultrazvukovy´ systém i RF systém. SRWD2SRWD2 Navijáky cívek ROZMEˇRY Model SRWD Model SRWD2 Max. pru?meˇr 460 mm Plexi cívka papíru Max. pru?meˇr 460 mm Plexi cívka papíru Napínací vidlicˇka Napínací vidlicˇka Motor Motor Motor 600 mm 1080 mm 600 mm 600 mm 840 mm 790 mm 600 mm 24 Max. Max. Pru? meˇr Max. vneˇjsˇí Rozsah váha sˇírˇka navíjecího pru? meˇr rychlosti Pocˇet Pocˇet Pocˇet Model cívky pásky trnu cívky otácˇení Prˇíkon motoru? rˇízení trnu? SRWD 34 Kg 75 mm 19 mm 760 mm 0 – 50 1/min. 0,1 kW 1 1 1 SRWD2 34 Kg 75 mm 19 mm 760 mm 0 – 50 1/min. 0,1 kW 2 1 2 SRWD2/2LC 34 Kg 75 mm 19 mm 760 mm 0 – 50 1/min. 0,1 kW 2 2 2 TECHNICKÁ DATA

Go Here

Automatické navíjecí zarˇízení 25 Max. Max. Max. vneˇjsˇí Max. vneˇjsˇí Pru? meˇr Max. Pocˇet Pocˇet sˇírˇka sˇírˇka pru? meˇr pru? meˇr upínacích navíjecí navíj. Prˇíkon Model cívek pásky cívky cívky cívky pap. trnu? (1) rychlost(2) motoru? motoru WR 36-2 2 125 mm 180 mm 915 mm 600 mm 20 mm 25 m/min. 1 0,2 kW WR 36-4 4 90 mm 90 mm 915 mm 600 mm 20 mm 25 m/min. 2 0,2 kW WR 36-4D 4 50 mm 90 mm 915 mm 600 mm 20 mm 25 m/min. 2 0,2 kW TECHNICKÁ DATA Automatické navíjecí zarˇízení firmy P/A spojuje vysokou kvalitu designu a jednotlivy´ch komponentu?, takzˇe zarˇízení je prakticky bez údrzˇbové. Vsˇechna navíjecí zarˇízení rˇady WR jsou konstruována pro jednoduché serˇízení a prˇechod z jednoho vy´robku na druhy´. Pameˇt’ pro ulozˇení programu? zpracovávany´ch vy´robku? a numerické rˇízení pozicování cívky prˇispívá ke snízˇení cˇasu pro prˇechod na novy´ vy´robek. Standardní operacˇní systém je Siemens. Na prˇání tézˇ, Allen-Bradley, Mitsubishi a dalsˇí. Soucˇinnost operátora je omezena na minimum. Z mechanického serˇízení se provádí pouze nastavení sˇírˇky materiálu a polohy pocˇítadla dílu?. Zarˇízení automaticky plní jednotlivé cívky materiálem, prˇechází od plné cívky k prázdné a plnou obalí prokladovy´m papírem a prˇipraví k vyjmutí. Mezi jednotlivy´mi prˇechody mu?zˇe by´t automaticky odstrˇizˇen a vyjmut vzorek, bez prˇerusˇení procesu. Visuální indikace procesu je signalizovaná sveˇtelny´m majákem. 1055 mm 381 mm 2415 mm 1228 mm 610 mm Max. 915 mm Max. WR 36-4 s akumulátorem (1) Pro veˇtsˇí pru? meˇr konzultovat P/A. (2) Rychlost pro jádro cívky 150 mm.

Go Here

Systémy rˇízení smycˇky Ultrazvukovy´ Sensor Anténa bezpecˇnostního stopu Rˇízení smycˇky kyvny´m ramenem: Rˇízení velikosti smycˇky a tím regulace rychlosti kyvny´m ramenem, je u veˇtsˇiny zarˇízení firmy P/A standardem. Je to systém jednoduchy´, levny´ a prˇitom spolehlivy´. Kyvné rameno je polozˇeno na pás materiálu, s ktery´m se pohybuje nahoru a dolu?. Ky´vavy´m pohybem ramene dochází k otácˇení jeho osy, ke které je prˇipojen potenciometr. Ten spolecˇneˇ s frekvencˇním meˇnicˇem plynule reguluje otácˇky pohonu stroje. Prˇi velmi tenkém a choulostivém materiálu nebo prˇi dlouhy´ch délkách podání a trhavém pohybu podavacˇe, je lépe pouzˇít bezkontaktní rˇízení smycˇky. Rˇízení smycˇky ultrazvukovy´m senzorem: Rˇízení smycˇky ultrazvukem je bezdotykovy´ systém a je vhodné jak pro magnetické tak i nemagnetické materiály. Pouzˇívá se zvlásˇteˇ prˇi vysoky´ch rychlostech pásu, prˇi dlouhy´ch délkách podání, prˇi choulostivém materiálu, nebo prˇi tlustém, teˇzˇkém pásu. Na samostatném stojanu je nahorˇe umísteˇn ultrazvukovy´ senzor, ktery´ vysílá ultrazvukové vlny smeˇrem dolu?. Prˇi dopadu na neˇjakou plochu jsou tyto vlny odrazˇeny zpeˇt k senzoru. Na základeˇ zpozˇdeˇní je vyhodnocena vzdálenost a prˇevedena na hodnotu napeˇtí. Tato hodnota je odeslána do frekvencˇního meˇnicˇe, ktery´ realizuje plynulou zmeˇnu rychlosti. Elektronické systémy rˇízení smycˇky LC-2 a LC-3: Pouzˇití systému? LC-2 a LC-3 je mozˇné pouze u elektricky vodivy´ch materiálu?. Lakované nebo potahované materiály jsou nevhodné. Smycˇka materiálu se pohybuje mezi dveˇma horizontálními anténkami. Dotyk pásu s horní anténkou aktivuje pohon stroje, zatímco dotyk se spodní anténkou pohon stroje zastavuje. Trˇetí anténka slouzˇí jako bezpecˇnostní stop prˇi napnutém pásu. Rˇízení LC-2 tedy pracuje systémem start-stop a konstantní rychlostí. Rˇízení LC-3 pracuje s promeˇnnou rychlostí pásu. Dotykem s jednou nebo duhou anténkou se plynule zvysˇují nebo snizˇují otácˇky pohonu. Tím je tedy stále udrzˇována pozice pásu mezi obeˇma anténkami. Na prˇání je tézˇ mozˇné dotykové anténky nahradit bezdotykovy´mi prˇiblizˇovacími senzory. Mezi jednotlivy´mi stroji tvárˇecí linky vytvárˇí pás materiálu takzvanou smycˇku. Ta slouzˇí k vyrovnání ru?zné rychlosti pásu mezi jednotlivy´mi stroji linky. Naprˇ. odvíják musí odvinout ze svitku dostatek materiálu, aby za ním v lince pracující rovnacˇka mohla tento materiál kontinuálneˇ rovnat. Rovnacˇka zase musí materiál rovnat tak rychle, aby podavacˇ urcˇitou délku pásu, s taktem odpovídajícím rychlosti lisu, mohl podat do nástroje. Jednotlivé stroje linky nepracují synchronneˇ a potrˇebují tedy rˇízení smycˇky materiálu. P/A nabízí u svy´ch stroju? ru?zné systémy rˇízení a snímání velikosti smycˇky. Pro vy´beˇr optimálního systému rˇízení smycˇky slouzˇí ru?zná kriteria, která jsou uvedena v následujícím popisu jednotlivy´ch systému?. 26

Go Here

27 Technicky´ dodatek Radius R = 360 x tlousˇt’ka pásu d Odstup S = 4 x R > S = 1440 x d Odstup S je hodnota prˇiblizˇná. Volná délka smycˇky by meˇla by´t nejméneˇ 2,5 x délka podání. Tabulka pro urcˇení volné délky smycˇkyVy´pocˇet délky smycˇky Varianty vstupní cˇásti tvárˇecí linky Vy´pocˇet hmotnosti svitku Linka s kombinovany´m odvíjákem s rovnacˇkou Linka s nepoháneˇny´m odvíjákem a rovnacˇkou Váha svitku se vypocˇítá z meˇrné hmotnosti materiálu x objem. V dolní tabulce jsou hodnoty objemu svitku vztazˇené na 100 mm sˇírˇky pásu. K vy´pocˇtu hmotnosti svitku platí následující vztah: Hmotnost svitku = Meˇrná hmotnost x sˇírˇka pásu/100 mm x Hodnota objemu z tabulky Sila Odstup Pru?chozi vy´sˇka H v mm H mater. S v mm v mm 920 1070 1220 1370 1520 1670 0,5 720 1530 1830 2130 2430 2730 3030 1,0 1440 1220 1520 1820 2120 2420 2720 1,5 2160 910 1210 1510 1810 2110 2410 2,0 2880 600 900 1200 1500 1800 2100 2,5 3600 290 590 890 1190 1490 1790 3,0 4320 – 280 580 880 1180 1480 3,5 5040 – – 170 470 770 1070 4,0 5760 – – – 260 560 860 S R H Meˇrná hmotnost: Aluminium = 2,70 Kg/dm3 Bronz = 8,73 Kg/dm3 Mosaz = 8,50 Kg/dm3 Ocel C15 = 7,85 Kg/dm3 Nerez ocel = 8,13 Kg/dm3 Meˇd’ = 8,96 Kg/dm3 Vnitrˇní pru?meˇr svitku (mm) 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Vneˇjsˇí 600 27,0 26,7 25,2 23,3 21,1 18,5 15,5 – – – pru?meˇr 760 44,1 43,7 42,2 40,4 38,1 35,9 33,0 29,6 – – svitku 915 64,4 64,1 62,6 60,7 58,9 56,3 53,3 50,0 46,3 – (mm) 1070 88,9 88,1 86,7 85,2 82,9 80,4 77,4 74,1 70,4 66,3 1200 111,8 111,5 110,0 108,1 105,9 103,3 100,4 97,0 93,3 89,2 1350 141,6 141,9 140,0 138,1 135,9 133,7 130,7 127,4 123,7 119,2 1500 174,4 174,8 173,7 171,9 169,6 167,0 164,1 160,7 157,0 152,9 Linka s poháneˇny´m odvíjákem a rovnacˇkou L I S L I S L I S

Go Here

Válecˇkové Servo-Podavacˇe Pneumatické Podavacˇe Mazacˇky pásky Deˇlící nu?zˇky Dopravníky Dalsˇí Produkty P/A Bohemia s.r.o. Zápy 110 250 01 Brandy´s nad Labem, Cˇeská republika Tel.: +420 326 906 122 Fax: +420 326 906 122 e-mail: simek@pa.com FORM 1185BH 8-08

Go Here

PRˇÍDAVNÁ ZARˇÍZENÍ TVÁRˇECÍCH LISU? ®

Go Here

2 PRˇES PADESÁT LET ZKUSˇENOSTÍ Jizˇ od roku 1954 inzˇeny’rˇi firmy P/A vyvíjejí a vyrábeˇjí zarˇízení pro tvárˇení plechu. Násˇ závazek je vyrábeˇt stále dokonalejsˇí produkty té nejvysˇsˇí kvality a uzˇitné hodnoty. TEˇSNÍCÍ MANZˇETY P/A, jako vy’robce pneumaticky’ch podavacˇu? pouzˇívá pro teˇsneˇní hlavního válce a ostatních pohyblivy’ch cˇástí bezúdrzˇbové teˇsnící manzˇety a krouzˇky s vysokou cyklovou zˇivotností. Ty snizˇují trˇení a teplotu a tím zvysˇují zˇivotnost a vy’kon minimálneˇ 50x. VYSˇSˇÍ RYCHLOST Násˇ patentovany’ systém dovoluje dosáhnou nejvysˇsˇích rychlostí azˇ 400 zdvihu?/min. Prˇitom je dosazˇeno rychlejsˇích a prˇesneˇjsˇích podávacích cyklu?. UNIVERSÁLNOST Podavacˇe jsou variabilní a mohou podávat pásku s ru? znou tlousˇt’kou a sˇírˇkou, ru? zny’mi rychlostmi a ru? znou délkou posuvu. Lisovaná páska mu? zˇe by’t podávána do nástroje z tlacˇné nebo tazˇné strany. Jedním podavacˇem mu? zˇe by’t podáváno i neˇkolik pásek soucˇasneˇ. CHARAKTERISTIKY PNEUMATICKY´CH PODAVACˇU?

Go Here

3 FINANCˇNÍ NENÁROCˇNOST P/A pneumatické podavacˇe stojí o 65% azˇ 90% méneˇ, nezˇ konvencˇní válecˇkové nebo klesˇtinové podavacˇe. Tyto nízké náklady umozˇnˇují naprˇ. podavacˇ permanentneˇ namontovat na nástroj a tím snízˇit prˇi vy’meˇneˇ serˇizovací cˇasy a zvy’sˇit produktivitu. MOZˇNOST ZPRACOVÁVAT ROZMANITÉ MATERIÁLY Papír, umeˇlé hmoty, folie, textil, drát, hadice … Jmenujte materiál a P/A ho bude podávat. Jedno zda vysoce lesˇteˇny’ nebo extrudovany’, profilovany’ nebo nepravidelny’, vsˇe mu? zˇe by’t s pouzˇitím speciálních klesˇtin zpracováno. JEDNODUCHÁ INSTALACE Montázˇ nasˇich podavacˇu? je velice jednoduchá. Stacˇí upevnit pouze dveˇma sˇrouby a prˇipojit jedno vedení tlakového vzduchu. Kompaktní a cˇistá konstrukce dovoluje umístit P/A podavacˇ na stu? l lisu nebo prˇímo na lisovací nástroj. RYCHLÉ SERˇÍZENÍ Serˇízení je rychlé a jednoduché. Pro zmeˇnu délky podání stacˇí nastavit serˇizovací sˇroub na pozˇadovanou délku zdvihu mezi dveˇma dorazy a dotáhnout pojistnou matici. Pouzˇití P/A pneumaticky’ch podavacˇu? je ta nejefektivneˇjsˇí a nejjednodusˇsˇí cesta k modernizaci lisování.

Go Here

4 PRˇESNY´ PNEUMATICKY´ PODAVACˇ Otvor vstupu tlakového vzduchu, prˇedimenzovany’, eliminuje problémy s mnozˇstvím vzduchu Dva otvory pro uchycení podavacˇe na stu? l lisu, na montázˇní drzˇák, nebo prˇímo na nástroj Ovládací ventil nebo dálkové ovládání (opce) rˇídí pohyb a cyklus podavacˇe Moderní teˇsnící manzˇeta (místo O-krouzˇku?) prˇispívá k teˇsnosti a cˇistoteˇ pístnice a enormneˇ zvysˇuje zˇivotnost Základní teˇleso z tvrdeˇ-eloxovaného hliníku, pouzˇívaného ve stavbeˇ letadel, znamená vy’razné snízˇení váhy a minimální opotrˇebení Tlumicˇe hluku velice vy’ razneˇ snizˇují hladinu pracovního hluku a zlepsˇují prostrˇedí pro obsluhu Vy’ meˇnné ocelové desky chrání podavacˇ prˇed posˇkozením hranami materiálu Dva tlumicˇe tlumí koncovou polohu podavacˇe a eliminují setrvacˇnost materiálu Pístnice hlavního válce je tvrdeˇ chromovaná a jemneˇ brousˇená Dvojcˇinná vzduchová vedení jsou z nerez oceli Sˇroub sˇkrtícího ventilu pro serˇizeni rychlosti podavacˇe

Go Here

5 Samojistící matice absorbují vibrace a zabranˇují povolování Tlumicˇ nárazu zabranˇuje dorazu natvrdo a snizˇuje hluk Masivní vodící lisˇty z pochromované oceli, zabezpecˇují souosost podávací hlavy beˇhem jejího zdvihu Válcové zahloubení pro lícované sˇrouby, k základnímu nastavení zdvihu podavacˇe Vstupní vedení s nastavitelny’ mi bocˇními rolnami, prˇivádí materiál bez vibrací do podavacˇe Velky’ serˇizovací sˇroub s pojistnou maticí pro jemné nastavení délky podání

Go Here

6 PNEUMATICKÉ PODAVACˇE – TECHNICKÁ DATA Model A B C D E F G H J K L M N P Max.sˇírˇkapásky Rychlostpodání3 Hmotnost Délkapodání AX2 238 92 33 90 72 21 66,5 1/8 NPT 8,4 55 88 – 13 80 AX4 339 92 33 90 72 21 66,5 1/8 NPT 8,4 55 88 – 13 80 AX6 441 92 33 90 72 21 66,5 1/8 NPT 8,4 55 88 – 13 80 CX3 311 165 45,5 117 92 21 114 1/4 NPT 10 59 140 – 14 80 CX6 464 165 45,5 117 92 21 114 1/4 NPT 10 59 140 – 14 80 CX9 616 165 45,5 117 92 21 114 1/4 NPT 10 59 140 – 14 80 CX12 769 165 45,5 117 92 21 114 1/4 NPT 10 59 140 – 14 80 DX4 371 197 45,5 117 92 23 140 1/4 NPT 13,5 67 172 – 14 80 DX6 473 197 45,5 117 92 23 140 1/4 NPT 13,5 67 172 – 14 80 DX12 777 197 45,5 117 92 23 140 1/4 NPT 13,5 67 172 – 14 80 FX4 438 248 52 124 100 24,6 190,5 3/8 NPT 16,7 71 223 152,4 14 80 FX6 489 248 52 124 100 24,6 190,5 3/8 NPT 16,7 71 223 152,4 14 80 FX9 641 248 52 124 100 24,6 190,5 3/8 NPT 16,7 71 223 152,4 14 80 FX12 794 248 52 124 100 24,6 190,5 3/8 NPT 16,7 71 223 152,4 14 80 HX4 438 329 52 124 100 24,6 267 3/8 NPT 16,7 71 299 152,4 14 80 HX6 489 329 52 124 100 24,6 267 3/8 NPT 16,7 71 299 152,4 14 80 HX9 641 329 52 124 100 24,6 267 3/8 NPT 16,7 71 299 152,4 14 80 HX12 794 329 52 124 100 24,6 267 3/8 NPT 16,7 71 299 152,4 14 80 LX6 536 425 58,4 131 106 25,4 355,6 1/2 NPT 16,7 76 400 152,4 14 92 LX12 841 425 58,4 131 106 25,4 355,6 1/2 NPT 16,7 76 400 152,4 14 92 AX2 38 0-50 11,2 1,2 280 0,03 3,5 AX4 38 0-100 11,2 1,1 220 0,06 4,0 AX6 38 0-150 11,2 1,0 180 0,09 5,0 CX3 76 0-76 22,6 2,0 220 0,09 9,0 CX6 76 0-150 22,6 1,9 160 0,14 11,0 CX9 76 0-230 22,6 1,8 110 0,23 13,0 CX12 76 0-300 22,6 1,7 95 0,28 14,5 DX4 100 0-100 22,6 1,9 195 0,11 11,0 DX6 100 0-150 22,6 1,8 145 0,17 13,5 DX12 100 0-300 22,6 1,6 85 0,34 17,0 FX4 150 0-100 49,1 2,1 160 0,17 18,0 FX6 150 0-150 49,1 2,0 140 0,23 19,0 FX9 150 0-230 49,1 1,9 110 0,31 20,0 FX12 150 0-300 49,1 1,8 80 0,40 23,0 HX4 230 0-100 49,1 2,0 145 0,17 25,0 HX6 230 0-150 49,1 1,9 125 0,23 27,0 HX9 230 0-230 49,1 1,8 100 0,31 29,5 HX12 230 0-300 49,1 1,7 70 0,40 31,8 LX6 300 0-150 78,5 2,3 100 0,37 59,0 LX12 300 0-300 78,5 2,0 60 0,65 70,0 Model (mm) (mm) (kg) (mm) (Zdvih/min) (L) (kg) Poznámka 1: Doporucˇeny’ tlak vzduchu 6-8 bar. Poznámka 2: Tlousˇt’ku podávaného materiálu je mozˇno zveˇtsˇit azˇ na 150% prˇi pomeˇrném snízˇení sˇírˇky. Poznámka 3: Prˇiblizˇná rychlost prˇi max. délce podání. Rychlost se snizˇuje se zvysˇující hmotností materiálu v podavacˇi. L P F G H K N J A M B C D E ROZMEˇRY (mm) TECHNICKÁ DATA Tazˇnásílaprˇi7 bar1 Max.tlousˇt’kapásky2 Spotrˇebavzduchu nacyklus

Go Here

7 AX CX,DX FX,HX LX AX CX,DX FX,HX LX AX CX,DX FX,HX LX Poznámka: prˇi pracovním tlaku vzduchu – 7 bar MODEL AX MODEL CX a DX MODEL FX a HX MODEL LX 0 50 100 150 200 250 300 Délka podání (mm) 0 50 100 150 Délka podání (mm) 0 50 100 150 200 250 300 Délka podání (mm) 0 50 100 150 200 250 300 Délka podání (mm) 400 300 200 100 400 300 200 100 400 300 200 100 400 300 200 100 Zdvih/minZdvih/min VY´ KONOVÉ DIAGRAMY PNEUMATICKY´ CH PODAVACˇU? BEZPECˇNÁ PRACOVNÍ RYCHLOST PRˇI RU? ZNÉ DÉLCE PODÁNÍ TAZˇNÁ SÍLA ( N ) UPÍNACÍ SÍLA-TAZˇNÁ KLESˇTINA (N) PRˇIDRZˇOVACÍ KLESˇTINA (N) 108 226 491 785 3895 334 775 775 12071197 2227579 Zdvih/minZdvih/min

Go Here

8 horní úvrati pracovní oblast nástroje návrat do vy’chozí pozice zacˇátekpodánímateriálu konecpodánímateriálu smeˇrotácˇ ení klikové hrˇídele 12 6 39 1 2 11 10 48 57 dolní úvrat’ 240° 120° speciální klesˇtiny Lineární posuvny’ pohyb podavacˇe musí by’t precizneˇ sladeˇn s rotací klikové hrˇídele lisu. Vertikálním pohybem mechanického rˇídícího ventilu podavacˇe, ktery’ je mechanicky stlacˇován pohybem beranu lisu, jsou postupneˇ ovládány: prˇidrzˇovací klesˇtina, posuvná klesˇtina a posuv. Pro porozumeˇní, jak jsou kliková hrˇídel lisu a podavacˇ beˇhem pracovního cyklu vzvjemneˇ závislé, je orientace podle ciferníku hodin. Pozice "horní úvrati" zdvihu, odpovídá 12 hodinám, polovicˇní zdvih dolu?, 3 hodinám, "dolní úvrat’" 6 hodinám a polovicˇní zdvih nahoru, 9hodinám. Optimální podávací cyklus potrˇebuje dveˇ trˇetiny otocˇení kliky t.j. 240°, k posunutí materiálu do konecˇné pozice. Beˇhem zbyly’ch 120° se vrací podavacˇ zpeˇt na doraz a je prˇipraven na novy’ cyk- lus. Jakmile lisovany’ díl vypadne a nástroj zcela uvolní materiál (cca. 8 - 8.30 hodin na diagramu), podávací klesˇtina sevrˇe pás, prˇidrzˇovací klesˇtina se otevrˇe a zacˇne posuv materiálu smeˇrem k teˇlesu podavacˇe. CˇASOVÁNÍ PODAVACˇE PRˇI PRACOVNÍM CYKLU LISU FÁZE PNEUMATICKÉHO PODAVACˇE PODÁNÍ PROFILOVÉHO MATERIÁLU Podávací i prˇidrzˇovací klesˇtina mu? zˇe by’ t upravena pro zpracování rozlicˇny’ch materiálu?. Naprˇíklad kruhové nebo cˇtvercové trubky, drát, nebo ru? zné prˇedlisované pásy, jako elektrické kontakty a podobneˇ, mohou by’ t jednodusˇe podavacˇem posouvány. Proti posˇkození citlivy’ch, meˇkky’ch povrchu? neˇktery’ch materiálu?, mohou by’ t klesˇtiny potazˇeny ku? zˇí, gumou nebo silonem. Kazˇdy’ uzˇivatel si také mu? zˇe sám zhotovit nadrozmeˇrné klesˇtiny, pro ru? zné materiály jako jsou zˇlaby, rozmanité profily a jiné nepravidelné tvary. HÚ BERAN DÚ 8 4 Prˇed koncem vratného zdvihu Prˇed koncem podávacího zdvihu Na zacˇátku vratného zdvihu Na zacˇátku podávacího zdvihu Ovládací ventil nahorˇe Posuv v prˇední poloze Prˇidrzˇ. klesˇtina otevrˇena Posuvná klesˇtina uzavrˇena Ovládací ventil dole Prˇidrzˇ. klesˇtina uzavrˇena Posuvná klesˇtina otevrˇena Posuv se pohybuje zpeˇt Posuv zu?stává na dorazu Ovládací ventil dole Prˇidrzˇ. klesˇtina uzavrˇena Posuvná klesˇtina otevrˇena Ovládací ventil nahorˇe Posuvná klesˇtina uzavrˇena Prˇidrzˇ. klesˇtina otevrˇena Posuv se pohybuje vprˇed ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? standardní klesˇtina upravená klesˇtina

Go Here

9 METODY Rˇ ÍZENÍ PNEUMATICKÉHO PODAVACˇE ¤ RˇÍZENÍ LINEÁRNÍ VACˇKOU ¤ RˇÍZENÍ LINEÁRNÍ VACˇKOU RˇÍZENÍ ROTACˇNÍ VACˇKOU RˇÍZENÍ ROTACˇNÍ VACˇKOU MECHANICKY’ OVLÁDACÍ VENTIL LINEÁRNÍ VACˇ KA 3 CESTNY’ PNEUVENTIL 3 CESTNY’ PNEUVENTIL KLADICˇ KOVY’ MIKROSPÍNACˇ (NORMÁLNEˇ ROZEPNUTY’) PNEUMATICKY’ OVLÁDACÍ VENTIL PNEUMATICKY’ OVLÁDACÍ VENTIL 3 CESTNY’ UZAVÍRACÍ VENTIL RUCˇ NÍ PRˇ¤ EPÍNACˇ MAGNETICKY’ VENTIL 3 CESTNY’ UZAVÍRACÍ VENTIL PRˇ¤ÍV OD TLAKOVÉHO VZDUCHU PRˇ¤ÍV OD VZDUCHU LINEÁRNÍ VACˇ KA ODFUK KLADICˇ KOVY’ MIKROSPÍNACˇ PRˇ¤ÍV OD TLAKOVÉHO VZDUCHU PRˇ¤ÍV OD TLAKOVÉHO VZDUCHU PRˇ¤ÍV OD TLAKOVÉHO VZDUCHU 24VDC (+) (–) STOPKA VENTILU PODAVACˇ STAVITELNY’ DORAZ DRZˇÁK DORAZU ROTACE KLIKOVÉ HRˇÍDELE LISU HÚ HÚ HÚ HÚ PRUZˇINA STLACˇ ENA 3. ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ 2. PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ 1. MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ + – HÚ DÚ HÚ 0° 120° 180° 240° 360° O X O MIKROSPÍNACˇ MAGNETVENTIL (110 VAC, 50/60 Hz) (230 VAC, 50/60 Hz) (24 VDC) BERAN BERAN BERAN VEDENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU

Go Here

10 VYSOKOVY´KONNÉ PNEUMATICKÉ PODAVACˇE Magnetventil s rucˇním spínacˇem jednotlivy’ch kroku? Velky’ serˇizovací sˇroub s pojistnou maticí pro jemné nastavení délky podání Dvojity’ pneuválec pro extra velkou podávací sílu 3-cestny’ ventil pro zavádeˇní pásky Vodící tycˇe uloZˇené v bronzovy’ch pouzdrech Vstup tlakového vzduchu Serˇizování rychlosti podání v tlumicˇi hluku Vymeˇnitelná ocelová kluzná deska chrání teˇleso podavacˇe prˇed oteˇrem Po desetiletích vy’voje byl v roce 1992 prˇedstaven tento revolucˇní podavacˇ. Firma P/A je sveˇtovy’m leaderem ve vy’voji a vy’robeˇ vysokovy’konny’ch podavacˇu? s minimální potrˇebou údrzˇby. Tato kompaktní konstrukce vyuzˇívá patentované automatické rˇízení, které synchronizuje vsˇechny funkce podavacˇe se spínacím signálem lisu. Tento podavacˇ byl vyvíjen pocˇítacˇovou technologií s vyuzˇitím nejnoveˇjsˇích poznatku? pneumatiky, pro dosazˇení optimálního vy’konu. Je chráneˇn U.S. Patenty cˇ. 4.329.897, ?.4.140.261 a ?. 5.125.550. Tento podavacˇ reprezentuje nejnoveˇjsˇí generaci progresivní technologie pro vysoky’ pomeˇr vy’kon/cena prˇi minimální potrˇebeˇ údrzˇby. Podávací klesˇtina prˇes celou sˇírˇi pásu s velkou upínací sílou Dva tlumicˇe tlumí koncovou polohu podavacˇe a eliminují setrvacˇnost materiálu Lehká konstrukce z leteckého hliníku Tlumicˇ nárazu zabranˇuje dorazu natvrdo a snizˇuje hluk Cˇtyrˇi upevnˇovací otvory pro bezpecˇnou montázˇ k lisu nebo montázˇní konsole Most vybaveny’ pevnou klesˇtinou a systémem na uvolnˇování pásky Velké, serˇiditelné vodící kladky pásu Vstupní podpeˇrny’ válec snizˇuje tah materiálu

Go Here

11 VYSOKOVY´KONNÉ PNEUMATICKÉ PODAVACˇE AF126 300 0-150 135 3,25 565 150 85 0,60 65 AF1212 300 0-300 135 3,25 565 150 65 0,90 70 Poznámka 1: Doporucˇeny’ tlak vzduchu 6-8 bar. Poznámka 2: Maximální otevrˇení je 3,8 mm. Poznámka 3: Prˇibli?ná rychlost prˇi max. délce podání. Rychlost se snizˇuje se zvysˇující hmotností materiálu v podavacˇi. Max. Max. Upnutí Upnutí Spotrˇeba sˇírˇka Délka Tazˇná tlousˇt’ka podávací pevné Rychlost vzduchu pásky podání síla1 pásky2 klesˇtiny klesˇtiny podání3 na cyklus Hmotnost Model (mm) (mm) (kg) (mm) (kg) (kg) (Zdvih/min.) (L) (Kg) MODEL AF1212MODEL AF126 150 100 50 0 150 100 50 0 Zdvih/min Zdvih/min 0 50 100 150 200 250 300 Délka podání, mm 0 50 100 150 Délka podání, mm 368 mm M16 330 mm 21,4 mm 150 mm 150 mm 76 mm 1/2 NPT 102 mm MODEL AF126 – 591 mm MODEL AF1212 – 895 mm 413 mm TECHNICKÁ DATA Doporucˇeny’ ochranny’ kryt

Go Here

12 Max. délka Pouzdro podání Model (mm) (mm) AX2 0,35-0,59 44 AX2 0,60-0,89 44 AX2 0,90-1,50 44 AX4 0,35-0,59 89 AX4 0,60-0,89 89 AX4 0,90-1,50 89 AX6 0,35-0,59 136 AX6 0,60-0,89 136 AX6 0,90-1,50 136 CX3 0,90-1,50 66 CX3 1,50-2,29 66 CX3 2,15-3,35 66 CX6 0,90-1,50 139 CX6 1,50-2,29 139 CX6 2,15-3,35 139 CX9 0,90-1,50 203 CX9 1,50-2,29 203 CX9 2,15-3,35 203 CX12 0,90-1,50 289 CX12 1,50-2,29 289 CX12 2,15-3,35 289 ROVNACÍ ZARˇÍZENÍ Jednoduchá metoda na odstraneˇní prˇirozeneˇ zakrˇiveného, odvíjeného materiálu, je pouzˇití rovnacích válecˇku?. Je to stejny’ princip jako u konvencˇních rovnacˇek, pouze zjednodusˇeny’. Toto levné zarˇízení mu? zˇe by’t montováno na vstupní stranu vsˇech pneupodavacˇu? a potrˇebuje pouze malou tazˇnou sílu. Prˇed objednávkou nutno specifikovat parametry materiálu. Nedoporucˇuje se pro tlousˇt’ky pásu nad 0,7mm. BEZPECˇNOSTNÍ KRYT P/A du? razneˇ doporucˇuje pro ochranu obsluhy vzˇdy pouzˇívat tento pru? hledny’, ochranny’, kryt z plexiskla nebo tahokovu. Otvory pro uchycení krytu jsou jizˇ prˇedvrtány. Kryt chrání nejen obsluhu, ale tézˇ podavacˇ prˇed strˇíkajícím olejem, necˇistotou a trˇískami. Pro modely AX,CX,DX a FX jsou k dispozici kryty z plexiskla, modely HX, LX a AF mají ochranny’ kryt z tahokovu. PODAVACˇE DRÁTU Instalace nerezovy’ch, teleskopicky’ch trubicˇek se speciálními pouzdry a vedeními umozˇnˇuje pneumatické podavacˇe P/A vyuzˇívat k prˇesnému a centrickému podávání drátu. Tato konstrukce zcela odstranˇuje problémy s házením a lámáním drátu. To platí i prˇi dlouhy’ch a krátky’ch posuvech. Tato aplikace je doporucˇená pouze pro modely AX a CX. Je mozˇné tézˇ dodat rovnacˇku drátu s rovnacími kladkami usporˇádany’mi ve dvou kolmy’ch rovinách. Rovnacˇky je mozˇno dodat i separátneˇ. PRˇÍSLUSˇENSTVÍ PNEUMATICKY´CH PODAVACˇU?

Go Here

13 PRˇÍSLUSˇENSTVÍ PNEUMATICKY´CH PODAVACˇU? 3-CESTNY’ UZAVÍRACÍ VENTIL Uzˇití tohoto uzavíracího ventilu usnadnˇuje serˇizování a zavádeˇní pásky. STANICE NA ÚPRAVA VZDUCHU Stanice na úpravu vzduchu dodává cˇisty’, filtrovany’ vzduch, reguluje tlak a prˇimazává vzduch. To umozˇnˇuje bezporuchovy’ provoz a dlouhou zˇivotnost pneumaticky’ch prvku?. METODY PRO UVOLNEˇNÍ PÁSKY Pneumatické uvolneˇní Pro ty aplikace, které vyzˇadují, aby prˇidrzˇovací klesˇtina plneˇ uvolnila materiál, se doporucˇuje uzˇít klesˇtinu s pneumaticky’m ovládáním. Tento systém pouzˇívá klesˇtinu s dvojcˇinny’m pneumaticky’m válcem k uchycení a uvolneˇní materiálu. Systém mu?zˇe by’t aktivován elektricky pomocí solenoidu a koncového spínacˇe, nebo pneumaticky pomocí 4-cestného ventilu. Interní systém uvolneˇní pásky Interní ventilovy’ systém uvolnˇování pásky je k dispozici pro vsˇechny modely FX,HX a LX a prˇenásˇí sílu azˇ 1200 N na sevrˇení pevné klesˇtiny. Interní systém rˇídí stejny’ impuls, ktery’ prˇichází pro zacˇátek podání. Tímto rˇesˇením je mozˇné volit práci s uvolnˇováním nebo bez, pomocí jednoho prˇepínacˇe. OPAKOVACˇ ZDVIHU Podavacˇ mu?zˇe vykonat neˇkolik zdvihu? na jeden zdvih lisu pokud je pozˇadováno delsˇí podání nezˇ je max. zdvih podavacˇe. To je umozˇneˇno elektronicky’m opakovacˇem zdvihu, ktery’ je vybaven digitálním cˇítacˇem a volbou priority “podavacˇ rˇídí lis“ nebo “lis rˇídí podavacˇ“. mechanické uvolneˇní pásky pneumatické uvolneˇní pásky Mechanické uvolneˇní Pro práci s postupovy’mi nástroji s hledácˇky jsou podavacˇe standardneˇ vybaveny zámeˇnnou, klesˇtinou se serˇiditelny’m prˇítlakem, která dovolí proklouznutí pásky prˇi najízˇdeˇná hledácˇku?. prˇívodní potrubí filter/regulátor/mazacˇka 3-cestny uzavírací ventil odkalení P/A pneumaticky’ podavacˇ Doporucˇené prˇipojení na vzduchového potrubí, pro odstraneˇní vlhkosti a necˇistot z prˇívodního potrubí. Matice Pruzˇina Klesˇtina Klesˇtina Dvojcˇinn´ypneuválec MAZACˇKA PÁSKY Válcová mazacˇka pásky mu?zˇe by’t p?ipojena prˇímo na teˇleso podavacˇe, pro rovnomeˇrné nanásˇení lisovacího oleje na materiál. Mazacˇka je prˇipojena na vy’stupu z podavacˇe a je proto vyloucˇeno prokluzování podavacˇe vlivem olejového filmu. Tyto mazacˇky jsou urcˇeny pro sˇírˇku pásu 100mm a k prˇipojení na podavacˇe CX, DX,FX a HX.

Go Here

14 PNEUMATICKY´ PODAVACˇ S PÁSOVOU NÁSTAVBOU Model Sˇírˇka (mm) Délka (mm) Tazˇná síla (kg) Rychlost (zdvih/min) Jizˇ prˇed více nezˇ dvaceti lety, nasˇli inzˇeny’rˇi firmy P/A toto inovativní rˇesˇení, jak podávat velice meˇkké, citlivé materiály. Materiály jako naprˇ. folie, film, papír,etikety, textil, teflon a jiné, se dají tímto pásovy’m podavacˇem jednodusˇe posouvat. Tenky’, citlivy’ materiál je sevrˇen mezi dveˇma nekonecˇny’mi pásky a podavacˇ posouvá obeˇma pásky spolecˇneˇ s materiálem. Posˇkození, prˇetrzˇení nebo vlneˇní beˇhem pohybu materiálu do nebo ven z pracovní stanice je tímto zcela odstraneˇno. BFCX3 76 76 23 180 BFCX6 76 150 23 120 BFCX9 76 230 23 80 BFCX12 76 300 23 70 BFFX6 150 150 50 100 BFFX9 150 230 50 70 BFFX12 150 300 50 60 BFHX6 230 150 50 80 BFHX12 230 300 50 50 TECHNICKÁ DATA

Go Here

15 TECHNICKÁ DATA SYSTÉM ROZVODU OLEJE ROZVOD OLEJE VE VÁLCI ROZMEˇRY ZARˇ ÍZENÍ NA MAZÁNÍ PÁSKY Tato mazacˇka pásky byla konstruována tak, aby vyhoveˇla jakémukoliv typu a tlousˇt’ce materiálu. Sestava otocˇny’ch válcu? se prˇizpu?sobí pohybu materiálu a kopíruje prˇesneˇ jeho povrch. Jaky’koliv druh mazacího média je prˇivádeˇn do vnitrˇního prostoru duté osy válce a rovnomeˇrneˇ rozvádeˇn obvodovy’mi otvory do vneˇjsˇího plsteˇného obalu válce. Prˇívod oleje je do kazˇdého válce zvlásˇt’ a dá se regulovat ventilem umístneˇny’m na nádrzˇi s olejem. Tento systém je gravitacˇní, proto nádrzˇ musí by’t namontována vy’sˇe nezˇ mazacˇka. Nádrzˇ je vybavena stavoznakem. Dostatecˇny’ prˇítlak na materiál je vytvárˇen tazˇny’mi pruzˇinami se serˇiditelny’m tahem. Tím je zajisˇteˇno nanásˇení stejnomeˇrného olejového filmu bud’ na obeˇ nebo jen neˇkterou stranu materiálu. Prˇebytecˇny’ vytlacˇeny’ olej je sbírán do sbeˇrného zˇlábku a je zpeˇt pouzˇitelny’ v procesu. Mazacˇka se umíst’uje mezi podavacˇ a lisovací nástroj a mu?zˇe by’t ke stolu lisu upevneˇna prˇipojením magnetu k podstaveˇ mazacˇky, nebo vyvrtáním dvou otvoru?. Povolením dvou krˇídlovy’ch matic se nechá v dostatecˇném rozsahu serˇídit vy’ sˇka a prˇizpu?sobit ru?zny’m nástroju?m. Pouzˇívání mazacˇky pásky zvysˇuje zˇivotnost nástroje, umozˇnˇuje dávkovat mnozˇství oleje a tedy velikost olejového filmu a zabranˇuje znecˇisˇteˇní pracovního prostoru olejem. Olejová nádrzˇ Otvory rozvodu oleje Prˇívod oleje Ocelová trubka Trubka z PVCPlsteˇny’ povlak Zásobník oleje Stavoznak Uzavírací ventil Mazacˇka Sbeˇrná hadice Sˇkrtící ventil Podavacˇ Plsteˇné válce Tazˇná pruzˇina (2) Sbeˇracˇ odkapu A CB D Prˇívod horního válce Prˇívod spodního válce Kyvná pruzˇina (2) SO-100 100 0,03 – 4,68 3,8 3,2 5,0 235 202 51 200 SO-200 200 0,03 – 4,68 3,8 3,6 5,4 332 301 51 250 SO-300 300 0,03 – 4,68 3,8 4,5 6,4 437 406 51 250 SO-400 400 0,03 – 4,68 3,8 5,4 7,3 535 505 51 250 SO-600 600 0,03 – 4,68 3,8 7,3 9,1 740 709 51 250 Max. sˇírˇka Rozmezí Objem Váha s prázdnou Rozmeˇry (mm) Model pásky (mm) tlousˇt’ky (mm) nádrZˇe (ltr) Váha (kg) nádrZˇí (kg) A B C D Stavitelná pracovní vy’sˇka

Go Here

16 Pouzˇití zvysˇuje zˇivotnost nástroje aplikací rovnomeˇrného olejového filmu na materiál, teˇsneˇ prˇed jeho vstupem do lisovacího nástroje. Zamezuje nadmeˇrnému znecˇisˇteˇní pracovního prostoru olejem. Stabilní olejová nádrzˇ je montována na bok lisu, odkud je olej prˇivádeˇn samospádem prˇívodními hadicemi do horního a spodního mazacího válce. Nádrzˇ je vybavena stavoznakem, filtrem, uzavíracím ventilem a sˇkrtícími ventily pro separátní regulaci prˇívodu oleje do horního a spodního válce. Vlastní mazacˇka je kompaktní konstrukce a umozˇnˇuje montázˇ co nejblízˇe lisovacímu nástroji. Pouzˇívá se hlavneˇ ve spojení s pneumaticky’m podavacˇem a upevnˇuje se dveˇma sˇrouby prˇímo na jeho teˇleso. Olej je prˇivádeˇn separátneˇ do vnitrˇního prostoru duté osy kazˇdého válce a rovnomeˇrneˇ rozvádeˇn obvodovy’mi otvory do vneˇjsˇího plsteˇného obalu válce. Ten vytvárˇí na povrchu materiálu stejnomeˇrny’ olejovy’ film. Spodní válec je prˇitlacˇován serˇiditelnou pruzˇinou. Prˇebytecˇny’ olej je odvádeˇn do sbeˇrné nádrzˇky k opeˇtovnému pouzˇití. Prˇívod horního válce Sbeˇracˇ odkapuA B D C Serˇiditelná prˇítlacˇná pruzˇina (2) Prˇívod spodního válce Regulacˇní ventily Uzavírací ventil Stavoznak 305 mm 102 mm 229 mm 318 mm 267 mm Max. sˇírˇka Rozmezí Objem nádrzˇe Váha s prázdnou Rozmeˇry (mm) Model pásky (mm) tlousˇt’ky (mm) (ltr) Váha (kg) nádrzˇí (kg) A B C D MAZACˇKA PÁSKY – SˇTÍHLÉ PROVEDENÍ TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY -- OLEJOVÁ NÁDRZˇ SL-100 100 0,03 – 1.50 3.8 3.6 5,4 203 114 25 89

Go Here

17 MECHANICKÉ NU? ZˇKY NA ODPAD Montázˇní drázˇky (19mm) A B C E D Rovina vstupu pásky 62 mm Podlozˇky Matice Závitová tycˇ Drzˇák 254 mm 51 mm Válecˇ. Lozˇisko 30 mm Pouzˇití do max. 3,2mm pro ocel 400 N/mm2 SC-3 76 0,1 – 5,0 CRS 750 20 269 216 146 173 62 SC-6 152 0,1 – 5,0 CRS 650 24 345 292 148 173 62 SC-9 229 0,1 – 5,0 CRS 550 27 422 368 151 173 62 SC-12 305 0,1 – 5,0 CRS 450 31 498 445 153 173 62 Max. sˇírˇka Rozmezí Max. pocˇet Rozmeˇry (mm) Model pásky (mm) tlousˇt’ky (mm) zdvihu? Váha (Kg) A B C D E TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY SPÍNACÍ KLADKA Tyto nu?zˇky na odpad jsou vybaveny zvlásˇtní technikou strˇihání: Kyvná strˇihací hlava s oboustranny’m vy’meˇnny’m nozˇem se spirálneˇ brousˇeny’m ostrˇím, strˇíhá materiály od papíru po ocelovy’ plech, v rozmezí tlousˇt’ek 0,1–5 mm, bez potrˇeby serˇizování strˇizˇné vu? le nebo otevrˇení nozˇu?. Konstrukce Robustní, silnosteˇnná konstrukce z ocelolitiny, precizneˇ obrobené nozˇové lozˇe a lozˇisková ulozˇení. Kyvná hlava ulozˇená kaleny’mi cˇepy v lozˇiskovy’ch pouzdrech z cˇervené litiny. Dveˇ tlacˇné pruzˇiny pro rychlé cyklové cˇasy, spodní prˇidrzˇovacˇ na vy’stupu, nozˇe ze speciální nástrojové oceli, horní i dolní nu? zˇ oboustranneˇ pouzˇitelné. Montázˇ a pouzˇití Mechanické nu? zˇky se montují na stu? l lisu nebo samostatny’ drzˇák za nástroj. Strˇizˇny’ zdvih je odvozen prˇímo od beranu lisu, ktery’ stlacˇuje bud’ prˇímo nebo prˇes stavitelnou kladku, páku strˇihací hlavy. Prˇednosti • zˇádná potrˇeba vzduchu nebo proudu • strˇih prˇi kazˇdém zdvihu azˇ do 750 zdvihu? /min • velké otevrˇení nozˇu? • zˇádné serˇizovací cˇasy • strˇíhá kazˇdy’ materiál nezávisle na sˇírˇce, a tlousˇt’ce, vcˇetn? pletiva a dráteˇného lana • úspora za deˇlící moduly ve strˇizˇny’ch nástrojích

Go Here

PNEUMATICKÉ NU? ZˇKY NA ODPAD 18 Montázˇní drázˇky 19 mm Pneumaticky´ válec Nastavení zdvihu Horní nu? zˇ Dolní nu? zˇ Elektro- pneumaticky´ ventil A B (419 mm) 171 mm 76 mm Rovina vstupu pásky 62 mm Prˇipojení vzduchu 3/8" Model A B mm ASC-6 345 292 ASC-9 422 368 ASC-12 498 445 ASC-6 152 0,1 – 1,8 CRS 12500 200 34 dm3/s 36 ASC-9 228 0,1 – 1,8 CRS 12500 190 31 dm3/s 40 ASC-12 305 0,1 – 1,8 CRS 12500 180 34 dm3/s 45 Max. sˇírˇka Rozmezí Max. síla (N) Max. zdvihu? /min Spotrˇeba vzduchu prˇi Model pásky (mm) tlousˇt’ky (mm) prˇi 6,8 bar nezatízˇeno max. zdvizích a 6,8 bar Váha (Kg) TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY Tyto pneumatické nu?zˇky vyuzˇívají stejného principu jako mechanické nu? zˇky typu SC, pouze strˇizˇny’ zdvih je realizován pneumaticky’m válcem. Rozsah strˇihaného materiálu je od 0,1 do 2,0 mm. Konstrukce Stabilní ocelovy’ rám, montovany’ na mechanické nu?zˇky. Dvojcˇinny’ pneumaticky’ válec s velky’m pru?meˇrem, otocˇneˇ ulozˇeny’ v kozlíku, klouboveˇ prˇipojeny’ ke spínací páce strˇizˇné hlavy. Mozˇnost nastavit délku zdvihu. Elektropneumaticky’ ventil s kompletním propojením pneuválce, s tlumicˇi hluku. Krytování (na snímku demontováno). Montázˇ a pouzˇití Tyto nu?zˇky mohou by’t pouzˇity na libovolném místeˇ. 4-cestny’ elektropneumaticky’ ovládací ventil mu?zˇe by’t synchronizován s lisem nebo jiny’m strojem elektricky’m signálem od koncového snímacˇe, nebo vacˇkového programátoru. Nu?zˇky mohou by’t rovneˇzˇ uzˇity zcela nezávisle a taktovány pomocí cˇasového relé. Prˇednosti • nezávislé pouzˇití • mnohostranné vyuzˇití azˇ do sˇírˇe 305 mm • velké otevrˇení se stavitelny’m zdvihem

Go Here

PNEUMATICKÉ DEˇLÍCÍ NU? ZˇKY 19 Tyto deˇlící nu?zˇky byly vyvinuty pro prˇícˇné deˇlení tenky’ch materiálu?. Pouzˇívají se prˇedevsˇím v deˇlících zarˇízeních, mohou vsˇak by’t pouzˇity i prˇímo za lisovacím nástrojem pro deˇlení odpadu nebo odstrˇihování vy’lisku?. Pomocí stavitelné strˇizˇné vu? le a odpruzˇeného spodního prˇidrzˇovacˇe mohou by’t cˇisteˇ strˇizˇeny zvlásˇteˇ tenké plechy. Rozsah strˇihaného materiálu je 0,1–2, 3 mm. Konstrukce Stabilní ocelovy’ rám, cˇisteˇ obrobeny’, vodící sloupky s bronzovy’mi lozˇiskovy’mi pouzdry. Odpruzˇeny’ spodní prˇidrzˇovacˇ. Dvojity’ pneu- maticky’ válec (u modelu PSC 12 dvourˇady’), dvojcˇinny’, s tlumením koncovy’ch poloh. Elektropneumaticky’ ventil s kompletním propo- jením pneuválce, s tlumicˇi hluku. Krytování vstupu i vy’stupu. Vstupní podpeˇrny’ válecˇek s bocˇními vodícími rolnami, stavitelny’mi podle sˇírˇe materiálu (Opce). Montázˇ a pouzˇití Tyto nu? zˇky mohou by’t mnohostranneˇ vyuzˇity, zvlásˇt? pro prˇícˇné deˇlení. 4-cestny’ elektropneumaticky’ ovládací ventil mu?zˇe by’t synchronizován s lisem nebo jiny’m strojem elektricky’m signálem od koncového snímacˇe, nebo vacˇkového programátoru. Nu? zˇky mohou by’t rovneˇzˇ uzˇity zcela nezávisle a taktovány pomocí cˇasového relé. Ve spojení s pneumaticky’m podavacˇem nebo servo podavacˇem, mohou tvorˇit nezávislé deˇlící zarˇízení. Prˇednosti • nezávislé pouzˇití • mnohostranné vyuzˇití azˇ do sˇírˇe 305 mm • rychlé cyklové cˇasy • zvlásˇteˇ cˇisty’ strˇih • prˇíznivy’ pomeˇr vy’kon/cena C E Rovina vstupu pásu D A B Model PSC-12 Model A B C D E mm PSC-3 203 229 340 76 50 PSC-6 343 387 422 152 76 PSC-12 502 546 422 304 76 PSC-3 76 1,1 0,9 0,8 0,04 – 1,1 4200 5 dm3/s 34 PSC-6 152 1,6 1,2 1,1 0,04 – 1,6 10600 13 dm3/s 42 PSC-12 305 2,3 1,7 1,6 0,04 – 2,3 21300 32 dm3/s 73 Max. tlousˇt’ka pásu Max. sˇírˇka prˇi plné sˇí?ce (mm) Rozmezí Max. Spotrˇeba vzduchu pásky Hliník Ocel tlousˇt’ky síla (N) prˇi max. zdvizích Váha Model (mm) Mosaz 400 N/mm2 Nerez (mm) prˇi 6,8 bar a 6,8 bar (kg) TECHNICKÁ DATA ROZMEˇRY

Go Here

PNEUMATICKÉ DOPRAVNIKY 20 Tyto jedinecˇné, pneumaticky poháneˇné, lineární dopravníky byly vyvinuty pro odvod a dopravu vy’lisku? a odstranˇování odpadu z lisovacího nástroje mimo prostor lisu. Tento systém bez dopravního pásu, pracuje na principu vibracˇního pohybu pneumatické jednotky. Dopravní zˇlab, prˇisˇroubovany’ k vibracˇní desce dopravníku, se rytmicky pohybuje pomaleji vprˇed a rychle zpeˇt. Kovové odstrˇizˇky, odpad nebo hotové díly se setrvacˇností posunují doprˇedu azˇ do prˇepravní bedny. Dopravní zˇlab mu?zˇe by’t ru? zneˇ tvarován a uzˇivatel si ho zhotovuje sám podle podmínek a uzˇití. Dopravník mu? zˇe by’t rovneˇzˇ vyuzˇit pro separaci odpadu od vy’lisku?. Provozní náklady jsou vzhledem k nízké spotrˇebeˇ vzduchu a prakticky bezúdrzˇbovému provedení velice nízké. Hladina vlastního hluku je hluboko pod Jednodusˇe, k boku lisu instalovany’ dopravník TP-10 dopravuje vy’ lisky do prˇepravní bedny. Tento TP-70 pohání trˇi dopravní dráhy. TP-3 TP-10 TP-40 TP-70 TP-140 U.S. PATENT NO. 4,444,346 PRˇÍKLADY POUZˇITÍ povolenou mezí. K uvedení do provozu stacˇí pouze jeden prˇípoj tlakového vzduchu 4 – 6 bar. Nasazením “Pneumatického dopravníku“ ke kazˇdému nástroji odpadnou problémy s nahromadeˇním odpadu nebo odvodem dílu?. Cena dopravníku je jen zlomkem nákladu? na porˇízení motorem poháneˇného pásového dopravníku a dalsˇí náklady na náhradní pásy a válecˇky jasneˇ mluví pro pouzˇití pneumaticky’ch dopravníku?. Prˇestozˇe byly tyto dopravníky vyvíjeny pro pouzˇití na lisovnách, je jejich uplatneˇní daleko sˇirsˇí, jako naprˇ. k prˇísunu dílu? na montázˇní lince, k separaci dvou ru? zneˇ velky’ch nebo tvaroveˇ rozdílny’ch dílu?. Jeden TP-40 uchyceny’ k základové desce lisu je vyuzˇit pro pohon dvojitého zˇlabu. Horní pro odvod deˇlené mrˇízˇky a spodní pro odvod dílu?.

Go Here

APLIKACE PNEUMATICKY´CH DOPRAVNÍKU? 21 Kotevní deska Upínací deska Vodící deska Strˇizˇná deska Postupovy´ strˇizˇny´ nástroj Trˇetí krok – vy´strˇih Druhy´ krok – deˇrování První krok – deˇrování Odpadní vy´strˇizˇky Hotovy´ díl Valivé saneˇ Distaneˇní podlozˇkaDrzˇák spodního zˇlabu Základová deska Smeˇr transportu Spodní zˇlab pro odvod odpadu MODEL TP-10 Ukázka konstrukce a konfigurace dopravního zˇlabu pro danou aplikaci Valivé lozˇisko Dopravník Stu?l Trˇecí podlozˇka Distaneˇní podlozˇka Drzˇák Dopravní zˇlabSmeˇr transportu Valivé saneˇ Trˇi metody vedení a podeprˇení dlouhého zˇlabu na jeho prˇedním a zadním konci. Doporucˇeny’ materiál pro pevnou trˇecí podpeˇru je Silon nebo Teflon. Valivé saneˇ Valivé lozˇisko Valivé saneˇ VEDENÍ A PODPEˇRY ZˇLABU (OPCE) Tyto pneumatické dopravníky mají nízkou stavební vy’sˇku a malé vneˇjsˇí rozmeˇry. Dopravní zˇlaby mohou by’t prˇizpu?sobeny ru?zny’m rozmeˇru?m nástroju?. Vibracˇní, rytmicky’ pohyb bude dopravovat vasˇe díly a odstrˇizˇky, nebo trˇídit ru?zneˇ velké cˇásti materiálu, bez velky’ch nákladu?. Model TP-40 dopravníku Horní zˇlab pro odvod dílu?

Go Here

ROZMÉRY DOPRAVNÍKU? 22 Poznámka 1. Doporucˇená rychlost: 120 zdvihu?/min. 2. Rychlost posuvu: 8 – 10 m/min. 3. Provozní tlak : 4 – 6 bar 4. Max. stoupání zˇlabu: 8° 1/8” NPT 1/4” NPT 1/4” NPT 1/4” NPT SˇROUB REGULACE RYCHLOSTI SˇROUB REGULACE RYCHLOSTI SˇROUB REGULACE RYCHLOSTI 2 MONTÁZˇNÍ DRÁZˇKY SˇROUB REGULACE RYCHLOSTI 35 mm 140 mm 125 mm 58 mm 105 mm216 mm 81 mm 119 mm 178 mm 47 mm 150 mm 91 mm 140 mm 250 mm 89 mm 77 mm 325 mm 99 mm 127 mm 160 mm 68 mm 64 mm 51 mmTyp. 4 MONTÁZˇNÍ OTVORY 4 MONTÁZˇNÍ OTVORY 6 MONTÁZˇNÍ OTVORY 6 OTVORY PRO PRˇ¤IPOJENÍ ZˇLABU 6 OTVORY PRO PRˇ¤IPOJENÍ ZˇLABU 6 OTVORY PRO PRˇ¤IPOJENÍ ZˇLABU 6 OTVORY PRO PRˇ¤IPOJENÍ ZˇLABU TP-3 3 14 68 23 1,4 1,4 TP-10 10 20 68 25 2,7 2,8 TP-40 40 42 70 27 5,4 7,2 TP-70 70 40 70 25 11,3 5,5 TP-140 140 80 62 25 20,4 8,0 Max. zatízˇení Spotrˇeba vzduchu Hladina Amplituda Max. hmotnost Hmotnost Model vcˇetneˇ zˇlabu (kg) (l/min.) hluku (dB-A) (mm) zˇlabu (kg) zarˇízení (kg) 192 mm 77 mm 75 mm 179 mm 63.5 mm 28.5 mm 50.9 mm 122 mm 325 mm 148 mm SˇROUB REGULACE RYCHLOSTI 6 MONTÁZˇNÍ OTVORY 6 OTVORY PRO PRˇ¤IPOJENÍ ZˇLABU TECHNICKÁ DATA Model TP-3 Model TP-40 Model TP-70 Model TP-10 Model TP-140

Go Here

P/A INDUSTRIES INC. 23 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # P/A Industries Inc. UNITED STATES OF AMERICA P/A Bohemia SRO CZECH REPUBLIC P/A Retain Ltd TAIWAN P/A Mectool AB SWEDEN P/A GmbH GERMANY P/A INTERNATIONAL Vedení spolecˇnosti Vy´˘robní závod Montázˇní závod

Go Here