KamPoMaturitě.CZ září 2012http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 17/2012 n 29Kč 46 prezentacíVŠ  20 prezentacíVOŠ jaksedOstat nanejžádanějŠí ObOryVŠ staňseagentem nasVéŠkOle bOnUsy v tomtočísle: n Gaudeamus 2012: potkáme se v Brně n Získejte čtyři časopisy jako dárek n Rozvrh hodin na 1. a 2. pololetíOd 1. září hlasujte v soutěži MissMaturita.cz 2013 PRÁVOaEKONOMIIPRÁVOaEKONOMIIChcete studovat na VOŠ? 100% jistota zaměstnání titul DiS. www.sokrates.cz Chcete studovat na VOŠ? 100% jistota zaměstnání titul DiS. www.sokrates.cz Nejlepší student získá auto za 220 000,– Kč.Nejlepší student získá auto za 220 000,– Kč.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

3úvod Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite vážení studenti, toto číslo jsme věnovali tématu, jak se dostat na nejžádanější obory vy- sokých škol. Připravili jsme pro vás také oblíbené prezentace vysokých škol, vyšších odborných škol a jazy- kových škol. V časopise najdete rozvrh hodin na tento školní rok s vyznačením všech svátků, prázdnin a dalších dnů volna. Rozvrh jsme doplnili o harmo- nogram maturitního roku, aby vám neutekl žádný důležitý termín. 1. září odstartoval 5. ročník interne- tové soutěže www.missmaturita.cz. Pokud letos maturujete, můžete se přihlásit a vyhrát některou z cen. Podpořte své spolužáky a známé redakce, vydavateL AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent inzerce: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v lednu a dubnu. nákLad: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X distribuce: do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP naPište nám …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz všechny ČLánky … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz naše stránky www.kampomaturite.cz naše daLší Projekty www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz foto na úvodní straně: Fotoateliér Jana Hozová Letohradská 58, Praha 7 fotoateliér se zaměřením na portrétní fotografii. veškeré informace na: www.jhfoto.cz tiP! a hlasujte pro ně každý týden až do konce února. Jako fanoušci soutěže na Facebook.com/MissMaturita na- víc získáváte spoustu výhod. Časopis si opět můžete prolis- tovat na Casopis.KamPoMaturite. cz. Jako odměnu pro všechny naše čtenáře jsme přichystali možnost stažení čtyř časopisů zdarma na Publero.com – podrobnosti čtěte na straně 16. Přejeme mnoho úspěchů v matu- ritním ročníku. Pokud se v listopadu chystáte na brněnský Gaudeamus, potkáme se na stánku 84. jiří kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Obsah Úvod03 Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ04–06 Seminarky.cz: s novou tváří a spoustou výhod07 Chystáš se k přijímačkám a maturitě?08–12 Staň se agentem na své škole13 Rozvrh hodin a maturitního roku15 Získejte čtyři časopisy jako dárek16 Prezentace veřejných a státních VŠ17–30 Prezentace soukromých VŠ31 –38 Prezentace VOŠ39–42 Pomaturitní jazykové studium43–46 V lednovém čísle si přečtete, jak si vybrat vysokou školu, jak vyplnit přihlášku, a data konání dnů otevřených dveří veřejných vysokých škol.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

4 kam po maturitě ■ Lékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory Lékařské, zdravovědné, ošetřova- telské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a třech soukromých vyso- kých školách. Přijímací zkoušky ■ Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Adiktologie, 1. LF UK, Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu přijímací zkoušky (např. 1. LF UK Všeobecné a Zubní lékařství). ■ ošetřovateLské a zdra- votnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů např. v podobě OSP NSZ Scio. U vy- braných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a ko- munikační schopnosti (např. Veřejné zdravotnictví, 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). Některé fakulty umožňují přijetí bez přijímací zkoušky na základě středoškolského prospěchu (např. UPOL FZV). ■ biomedicínské obory: některé obory bez přijímací zkoušky nebo navíc matematika, biologie, chemie nebo fyzika (např. TUL Ústav zdravotnických studií). ■ veterinářské obory: bez přijímací zkoušky nebo písemné testy z biologie a chemie. ÚsPěšnost Přijetí od 17% ■ PsychoLogie obor lze v různých podobách studovat na 6 veřejných a 3 soukromých vysokých školách. vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskověd- ními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo učitelství psychologie. Přijímací zkoušky Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV). Ve druhém kole ústní pohovor nad nastudovanou literatu- rou a důvody volby oboru, posouzení motivace a povahových vlastností. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceo- borových studií se skládá zkouška z dalšího oboru. ÚsPěšnost Přijetí dlouhodobě pod 20% ■ ŽurnaListika studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komuni- kace či public relations nabízí 6 veřejných a 9 soukromých vyso- kých škol. tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách ekonomických. Přijímací zkoušky UK obor Žurnalistika písemný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalost spisovné češtiny, jazykovou tvoři- vost, jazykovou stylizaci, doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu), UPOL test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v kulturní oblasti, humanitních a sociálněvěd- ních disciplínách. Někde NSZ Scio (MU FSS, UK FSV Mediální studia, VŠB-TUO Ekonomická žurnalistika), ústní pohovor (VŠB-TUO, UPOL, LA, UK FSV také obor Marketingová komunikace a PR), talentová zkouš- ka (např. LA). ÚsPěšnost Přijetí pro jednotlivé obory není k dispozici, na dané fakulty 24-35% ■ Právní obory Právo můžete studovat na 4 práv- nických fakultách veřejných vyso- kých škol, obory s právním zamě- řením nabízí fakulty 8 veřejných a státních a 14 soukromých vyso- kých škol. Přijímací zkoušky S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpo- kladů NSZ Scio (základní nebo vyšší verze + ZSV). Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokla- dů (TSP). UPOL pořádá pro některé obory vlastní písemný test ze všeo- becného rozhledu. Je možná boni- fikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v progra- mu celoživotního vzdělávání (ZČU). VŠAP a VŠKV, UJAK a další přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky. ÚsPěšnost Přijetí od 19% Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ zčeho se skládají přijímačky? kdy se budou konat a jaká je šance se na daný obor dostat? informace fakulty aktualizují obvykle v listopadu a prosinci, zde si můžete přečíst požadavky na přijetí z loňského roku. aktuální informace najdete od prosince 2012 na www.vysokeskoly.com. www.KamPoMaturite.cz Hledáte vzorové testy k přijímacím zkouškám? Najdete je na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

5kam po maturitě ■ ekonomické obory management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí více než 50 vysokých škol, z toho je 30 soukromých. obory související s hospodářskou politikou a ve- řejnou správou můžete studovat na 24 vysokých školách, z toho je necelá polovina soukromých. další ekonomicky zaměřené obory se vyučují na technických i uměleckých fakultách. Přijímací zkoušky Obvykle písemná přijímací zkouš- ka z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (lze nahradit doložením absolvování NSZ Scio s patřičným percentilem, obor Evropská hos- podářská, správní a kulturní stu- dia navíc s testem z AJ/NJ), jinde přijímají bez přijímacích zkoušek (některé soukromé školy) nebo na základě výsledků středoškolského studia (např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). SU OPF test studijních předpokladů ze zna- lostí z ekonomie, společenskovědní- ho přehledu a matematiky. ÚsPěšnost Přijetí od 17% ■ PoLicejní akademie Policejní akademie České repub- liky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky pro bakalářské studium mají dvě části: a) znalostní test: Test zkoumá prů- řezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie). b) jazykový test: Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním au- tentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompe- tenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů. Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několi- ka možných odpovědí. ÚsPěšnost Přijetí pro civilní uchazeče necelých 10% ■ Pedagogické fakuLty kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádí- me pouze školy s pedagogickou fakultou. Pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy. Přijímací zkoušky Liší se u jednotlivých oborů. Písemné testy ověřující všeobecné studijní před- poklady, znalost vybraných předmětů u učitelských oborů nebo společen- skovědní rozhled. Mohou být doplněny pohovorem nebo probíhá pouze ústní znalostní nebo motivační zkouška. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty pak talentovou. Někde přihlíží k výsledkům testů studij- ních předpokladů NSZ Scio nebo při- jímají na základě výsledků středoškol- ského studia. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. ÚsPěšnost Přijetí od 27% ■ humanitní obory Psychologii, filozofii, logiku, poli- tologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatel- ství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 21 fakul- tách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd ve- www.Seminarky.cz Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ? Návody najdete na www.KamPoMaturite.cz/jak-se-dostat-na-vs-nebo-vostiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

6 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz řejných vysokých škol. humanitní obory jsou dále v nabídce na několika dalších veřejných fakul- tách a 13 soukromých vysokých školách. učitelské obory a psy- chologie jsou podrobně rozebrány v předchozích částech. Přijímací zkoušky Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedago- gických oborů jsou obvykle součástí také talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta soci- álních studií ale také přihlíží k výsled- kům NSZ Scio (OSP, ZSV). ÚsPěšnost Přijetí podle oboru, od 17% ■ uměLecké obory umělecké obory a obory zabý- vající se teorií či historií umění je možné studovat na 23 veřej- ných a 4 soukromých školách. kromě uměleckých akademií je najdete na humanitních, technic- kých a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů. Přijímací zkoušky Většinou vícekolové, skládají se z talentové zkoušky nebo hodnoce- ní portfolia a domácích prací (např. ČVUT obor Design, AVU, VŠUP), testu všeobecného kulturního přehle- du, orientace v daném oboru a jeho historii, u technických oborů obvykle ještě test z matematiky aj. Poslední bývá ústní pohovor (přehled, motiva- ce). MU testy TSP, někde i oborové a talentové testy. Několik vybraných oborů bez přijímacích zkoušek nebo se přihlíží k výsledkům NSZ Scio. S výjimkou teoretických oborů bývá uzávěrka přihlášek již v listopadu, první kola se odehrávají obvykle v prosinci, lednu nebo únoru. ÚsPěšnost Přijetí od 8% ■ technické obory studovat můžete na 22 veřejných, 1 státní a 11 soukromých školách, ve výčtu neuvádíme vysloveně pří- rodovědné, pedagogické, biomedi- cínské/farmaceutické a umělecké obory. umělecko-technické obory jako architektura a design stále zaznamenávají převis poptávky nad nabídkou, jejich výčet a infor- mace k přijímacímu řízení najdete v jiné části tohoto přehledu. další obory, kde se nejpravděpodobněji setkáte s přijímacími zkouškami, jsou obory zaměřené na informa- tiku (zde bývá zkouška z matema- tiky, případně z informatiky, někdy i z fyziky), stavebnictví, strojíren- ství, elektrotechnika (matematika, případně fyzika) nebo také učitel- ství technických předmětů. Přijímací zkoušky Často přijetí bez přijímacích zkou- šek na základě výsledků SŠ studia, účasti ve středoškolských soutěžích (olympiády, SOČ), někdy přihléd- nutí k NSZ Scio nebo písemný test matematika, příp. informatika/fyzika, na ekonomických fakultách také cizí jazyk. MU FI má vlastní testy studijních předpokladů TSP. Některé fakulty zohledňují také výsledky stát- ní maturity, patří mezi ně např. ČVUT FIT, ČVUT FD, ČVUT FSV, VUTBR FIT, MU FI, UPOL PŘF, UPCE DFJP, VŠB FBI, VŠB FMMI. ÚsPěšnost Přijetí od 18% ■ Přírodovědné obory biologii, chemii, fyziku, geografii, antropologii, ekologii, demografii, matematiku, biochemii, geologii a jejich odvětví, dále obory zamě- řené na zemědělství, lesnictví či zahradnictví můžete studovat na 18 veřejných a 1 soukromé vysoké škole. abychom se neopakovali, neuvádíme pedagogické, technic- ké a biomedicínské/ farmaceutic- ké/ lékařské/veterinární obory. Přijímací zkoušky Písemné zkoušky z biologie, chemie, matematiky, fyziky, případně NSZ Scio nebo všeobecný přehled (UK PŘF), někde v kombinaci s jazyko- vým testem (ČZU ITS). U mnoha oborů jsou zkoušky prominuty zcela nebo při dosažení určeného průmě- ru, případně prospěchu při maturitě nebo účasti ve středoškolských sou- těžích (např. PŘF UK, JČU FROV, ZF, MENDELU AF, MU PŘF, OSU PŘF, UPCE FCHT, UJEP FŽP, UPOL PŘF, VŠCHT, VUT FCH a další). Některé fakulty pořádají také talentové zkouš- ky (MENDELU ZF), TSP (MU), nebo ústní (UHK obor Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika). ÚsPěšnost Přijetí od 54% Všechny údaje v tomto článku byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult. Neodpovídáme za chybu či uvedení jiného termínu, k jehož změ- ně např. v mezičase došlo. Všechny termíny doporučujeme ověřit u studij- ního oddělení příslušné fakulty. zdroje: www.kampomaturite.cz a www.VysokeSkoly.com. http://dsia.uiv.cz/omz3.html, http://dsia.uiv.cz/vysluch11.html, v datech nejsou uvedeny státní vysoké školy. Jaká je šance na přijetí pro jednotlivé fakulty? Úplné přehledy najdete na www.VysokeSkoly.comtiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

7kam po maturitěwww.Seminarky.cz více Prací ke staŽení: Přijímáme více prací než dříve. Můžete si ale být pořád jistí, že zaplatíte jen za originální práce, které jinde nena- jdete. Více prací si nyní můžete stáhnout zdarma. více informací o Pracích: Najděte si, na jaké škole byla práce vytvořena a jakou má formu. ZŠ, SŠ nebo VŠ práce, maturitní otázka, čtenářský deník nebo referát? Hned budete vědět, o co jde. Díky jas- ným ikonám ihned zjistíte, zda je práce zdarma nebo se dá stáhnout i jinde. Informace o obsahu, rozsahu, kvalitě nebo formátu práce jsou pořád samozřejmostí. větší odměny za vaše Práce a PohodLnější vyPLácení: Dosavadní odměny jsme zvýšili a zavedli nové. Za jednu práci můžete získat až o polovinu více než dříve. Odměna vám bez dalších starostí doputuje rovnou na účet. PřehLednější vyhLedávání: Vyhledávejte nejen podle klíčových slov, ale v přehledných kategoriích. více Pro vaše studium: Najdete u nás nejen tisíce studentských prací, ale také rady a tipy, jak napsat seminárku, správně citovat a další. EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Na veletrhu získáte odpovědi na otázky: KAM PO MATURITĚ? KDE STUDOVAT? JAK SE DOSTAT NA VŠ? Doprovodný program: Přednášky o možnostech studia, Věda pro život, Pojďme si hrát s technikou, Škola v pohybu, Tailor-made Study Abroad BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON F 30.10. - 2.11. 2012 OTEVŘENO 30.10. - 1.11. 8 - 16 h 2.11. 8 - 14 h Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz: nová dávka výhod po prázdninách Po prázdninách se k vám seminárky a Čtenářský deník vrací se spoustou novinek. to nejdůležitější ale zůstává – najdete u nás více než 18 000 přehledně zařazených studentských prací všech typů, které jsou okamžitě ke stažení. nově jsme pro vás tohle všechno vylepšili, abyste mohli ze seminárek vytěžit maximum. koLik referátŮ, záPiskŮ z hodin, ČtenářskÝch deníkŮ a jinÝch Pra- cí jste na zákLadní a střední ško- Le naPsaLi? urČitě jich není máLo a mŮŽete Proto zaČít vyděLávat. známka není totiŽ to jediné, co za své Práce mŮŽete získat. vLoŽte je na seminarky.cz a… ■ sbírejte kredity za PoČet Prací, jejich rozsah a kvaLitu ■ nechejte si zasíLat Peníze na ÚČet ■ zvoLte si, koLik si chcete nechat PosLat na veLetrhu gaudeamus v brně stánek ČísLo 84 více zPŮsobŮ PLatby: Můžete si vybrat z více způsobů plateb. více PřehLednosti a barev: Nová grafika vám usnadní orientaci na stránkách. Vypracované maturitní otázky, čtenářský deník a další práce najdete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cztiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

8 kam po maturitě PřiHlasseDokuRZŮna www.kamPomaturite.cz Co ZÍskáš: až 3x vyšší šance u přijímaček či maturity Zahájení říjen, listopad, leden nebo únor skupiny do 30 studentů Praha, Brno, ostrava na výběr nulté ročníky, semestrální kurzy, kurzy k maturitě a bloky předmětů Prověřenílektoři,jejich medailonynajdešna www.kamPomaturite.cz/o-nas ZaDej Při oBjeDnánÍ kÓD aGenta a ZÍskej sleVu 200 kč na kuRZ, 100 kč na Blok kuRZu a 5% na kniHy sleVa Za kamaRáDa: PokuD se kuRZu ZÚčastnÍ i kamaRáD, oDečteš si sleVu 300 kč CHystáš se k PřijÍmačkám a k matuRitĚ? ZÍskej sleVy máš VšeCHny mateRiály k matuRitĚ a PřijÍmačkám? ■ Máme 95% veškeré literatury k přípravě na přijímačky a maturitu ■ Na www.Seminarky.cz seženeš zbytek – maturitní otázky, čtenářský deník a další ■ Zadej při objednání kód svého agenta a získej slevu 5% na knihy ■ Jsi studentem našich kurzů? Získáš dalších 10% slevy z objednávky – stačí uvést do poznámky „student Amos“ ■ CHCeš se stát aGentem na sVÉ škole? Informace najdeš na www.KamPoMaturite.cz/agent Na psychologii se každým rokem dostane necelá pětina uchazečů. V kurzu se připravíte zejména na písemnou část přijímací zkoušky, natrénujete se- beprezentaci, neverbální komunikaci, vyzkoušíte rozhovor o motivaci a zá- jmu o studium psycholo- gie a o přečtené literatuře. nuLtÝ roČník Nejintenzivnější příprava. 72 – 108 hodin nabitých psychologií. Praha, brno, ostrava, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota. semestráLní kurz Intenzivní kurz, možnost volby zimního a letního semestru. Lze kombi- novat se semestrálním kurzem jiného předmětu. Praha, brno, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota, v letním semestru Praha 1x týdně čtvrtek nebo 1x za 14 dnů nedě- le, celkem 60 hodin. PsychoLogie Psychologie – jak se dostat na vysokou – skripta (amos) 249 Kč 199 kč PsyCHoloGie www.KamPoMaturite.cz Ukázkové testy z našich knih vyzkoušejte na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

9kam po maturitě nuLtÝ roČník Intenzivní příprava na přijímací zkoušky. 72 – 108 hodin, lektoři jsou absolventi nebo studenti posledních ročníků medicíny. Praha, brno, ostrava, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota. semestráLní kurz Možnost volby zimní/letní semestr, možnost kombinace s jiným semestrálním kurzem. Praha, brno 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota, v letním semestru Praha 1x týdně čtvrtek nebo 1x za 14 dnů neděle, celkem 60 hodin. bLok chemie/fyzika /bioLogie Je možné absolvovat jednotlivé bloky těchto předmětů a zopakovat si jen tu část, která potřebuje doladit. Praha, brno, termíny najdete v přehledu. Objednáváte jako nultý ročník, v poznámce k objednávce dopište „pouze blok“ + vybraný předmět. V kurzu se připravíte na přijímačky lékař- ských fakult (úspěšnost přijetí 17-46%), ale také na zdravovědné, ošetřovatelské, biome- dicínské, veterinární a farmaceutické obory a další fakulty, kde u přijímaček testují ucha- zeče z biologie, chemie nebo fyziky (pedago- gické či technické fakulty). Pomůže vám také při přípravě na maturitu či rekvalifikační kurzy (masér, fyzioterapeut, instruktor, trenér). bioLogie jak se dostat na vysokou (amos) 249 Kč 219 kč modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lf uk biologie, chemie, fyzika (1. Lf) 450 Kč 439 kč meDiCÍna nuLtÝ roČník 36 - 66 hodin přípravy na přijímačky a maturitu. Praha, brno 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota, ostrava 1x za 14 dnů sobota semestráLní kurz Kurz můžete absolvovat také v letním semestru. Praha neděle 1x za 14 dnů nebo čtvrtek 1x týdně, celkem 60 hodin. ekonomie V kurzu procvičíte znalosti z mate- matiky a cizího jazyka. Připravíte se tak na maturitu i přijímačky VŠE nebo Provozně ekonomické fa- kulty ČZU a dal- ších škol, kde je součástí přijí- macích zkoušek test z matematiky a cizího jazyka. ekonomie Přijímací zkoušky z matematiky na vše – skripta (amos) 289 Kč 249 kč PoliCejnÍ akaDemie nuLtÝ roČník 66 hodin přípravy. Pouze v Praze, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota. semestráLní kurz Kurz můžete absolvovat také v letním semestru. Praha neděle 1x za 14 dnů nebo čtvrtek 1x týdně, celkem 60 hodin. PoLicejní akademie testy na policejní akademii (fragment) 199 Kč 189 kč bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, kriminalistika a další forenzní disciplíny, bezpečnostní management ve veřejné správě: řešení bakalářského znalostního testu (navysokou) 409 Kč 405 kč U civilních uchazečů je pravděpodobnost přijetí necelých 10%. Kurz vás připraví na přijímací zkoušku, proberete právní disciplíny, kriminalistiku, kriminologii, psychologii a další. www.Seminarky.cz další knihy k daným předmětům najdete na www.kamPomaturite.cz Aktuální verze článků najdete na www.KamPoMaturite.cztiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

10 kam po maturitě nuLtÝ roČník 72 – 108 hodin přípravy na testy OSP a TSP Praha, brno, ostrava, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota. semestráLní kurz Můžete si vybrat zimní a letní se- mestr, případně zkombinovat více předmětů. Zimní semestr Praha, brno, 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota, letní semestr brno 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota, Praha 1x za 14 dnů nedě- le nebo 1x týdně čtvrtek, celkem 60 hodin. bLoky tsP, osP Je možné absolvovat jednotlivé bloky a zopakovat si jen příslušnou část. Praha, brno, ostrava, termí- ny najdete v přehledu. Připravte se na testy OSP (Obecné studijní předpoklady NSZ Scio) a TSP (Testy studij- ních předpokladů Masarykovy univerzity) a zároveň si osvěžte znalosti ZSV (základy společen- ských věd). Součástí kurzů je i oblast logiky, kterou využijete nejen při testech. Právo Přijímací zkoušky na vš -testy studijní předpo- klady a logika (fragment) 199 Kč 189 kč chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (sokrates) 299 Kč 249 kč za jednu knihu nuLtÝ roČník Praha, brno, sobota 1x za 14 dnů, 108 hodin intenzivní přípravy. PolitoloGiea meZináRoDnÍVZtaHy Vývoj politických věd, politický systém, politické myšlení a teorie. To je výběr z tematických okruhů, které probe- rete při přípravě na přijímací zkoušky. Pomohou vám i při maturitní zkoušce ze základů společenských věd. PoLitoLogie Politologie – jak se dostat na vysokou (amos), 249 Kč 219 kč nuLtÝ roČník 108 hodin intenzivní přípravy, brno a Praha sobota 1x za 14 dnů, nebo Praha 1x týdně středa ŽuRnalistika Kurz doporučujeme při přípravě na přijímací zkoušky, na maturitu ze základů společenských věd a zájemcům o práci v médiích. Zvládnete složité jevy v českém jazyce, zorientu- jete se na české mediální scéně, v české i zahra- niční politice. ŽurnaListika testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám vš (amos) 250 Kč 189 kč PRáVo, tsP, osP www.KamPoMaturite.cz další knihy k daným předmětům najdete na www.kamPomaturite.cz Časopis je dostupný online na www.Casopis.KamPoMaturite.cz nebo www.Facebok.com/KamPoMaturitetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

11kam po maturitě nuLtÝ roČník 72-108 hodin intenzivní přípravy. Praha, brno, ostrava, 1x za 14 dnů v sobotu nebo Praha středa 1x týdně. semestráLní kurz Kurz můžete absolvovat také v letním semestru. Praha neděle 1x za 14 dnů. sPolečenskÉ VĚDy Hlásíte se na filozofickou, pedagogickou fakultu nebo humanitní obor? Rádi byste pracovali v psychosociálních poradnách, na lince důvěry či v personální agentuře? Získejte strukturovaný přehled v oblasti společen- ských věd, zorientujte se ve filozofii, sociolo- gii, psychologii, historii a v dějinách umění. sPoLeČenské vědy chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (sokrates), každý díl 199 Kč 189 kč základy společenských věd 4 díly (eurolex), všech- ny díly za 590 Kč 250 kč anGličtina Připravte se na přijímací zkoušky všech fakult, kde je součástí zkoušek angličtina, a vylepšete si formu před státní maturi- tou z angličtiny. nuLtÝ roČník Pouze v Praze, 66 hodin 1x týdně středa nebo 1x za 14 dnů sobota. nĚmčina: PřÍPRaVakestátnÍmatuRitĚ V roce 2012 neuspělo v písemné části maturity z němčiny 12% maturantů. Připravte se s předstihem na písemnou i ústní část maturitní zkoušky. Praha, brno, středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů, 36 hodin přípravy. Maturitu z matematiky v roce 2012 nesložilo téměř 20% maturantů. Zdolejte překážky s na- šimi lektory a excelujte u maturity bez nervů. Praha, brno, středa 1x týdně nebo sobota 1x za 14 dnů, 36 hodin přípravy. cd matematika v kostce pro sš (fragment) 59 Kč 49 kč matematika (didaktis) 159 Kč 149 kč za jednu knihu matematika: PřÍPRaVakestátnÍmatuRitĚ www.Seminarky.cz kniHy oBjeDnáVejte na www.kamPomaturite.cz neBo osoBnĚ V našem kniHkuPeCtVÍ DukelskÝCH HRDinŮ 21, PRaHa 7, tel. 233 382 685další knihy k daným předmětům najdete na www.kamPomaturite.cz Ukázkové testy z našich knih vyzkoušejte na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

12 kam po maturitě Nulté ročNíky: 108 hodin 7490,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 10. října 2012 – 29. května 2013 (MED, PSY, PRÁ) Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 17. října 2012 – 22. května 2013 (ŽUR, PSY, PRÁ, MED, HU) BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 18. května 2013 (HU, MED, PRÁ, PSY, ŽUR, POL) Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 18. května 2013 (POL, HU, MED, PSY, ŽUR, PRÁ) 72 hodin 5990,- Kč ostrava středa 1x týdně 17.00-20.10 7. listopadu 2012 – 27. března 2013 (MED, PSY, PRÁ) ostrava sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 10. listopadu 2012 – 20. dubna 2013 (MED, PSY, PRÁ, HU) Nulté ročNíky ekoNomické fakulty, Pačr, aJ 64/66 hodin 4990,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 14. listopadu 2012 – 20. března 2013 (EKO) Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 21. listopadu 2012 – 27. března 2013 (EKO, PAČR, AJ) BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 24. listopadu 2012 – 13. dubna 2013 (EKO) Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 24. listopadu 2012 – 13. dubna 2013 (EKO, PAČR, AJ) 36 hodin 3990,- Kč ostrava sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 10. listopadu 2012 – 26. ledna 2013 (EKO) semestrálNí kurzy zimNí 60 hodin 4990,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 10. října 2012 – 6. února 2013 (MED, PSY, PRÁ) Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 17. října 2012 – 6. února 2013 (MED, PSY, PRÁ) BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 9. března 2013 (MED, PSY, PRÁ) Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 9. března 2013 (MED, PSY, PRÁ) semestrálNí kurzy letNí 60 hodin 4990,- Kč Praha čtvrtek 1x týdně 17.00-20.10 31. ledna – 23. května 2013 (MED, PSY, PRÁ, EKO, PAČR, HU) Praha neděle 1x za 14 dnů 9.30-14.30 17. února – 19. května 2013 (MED, PSY, PRÁ, EKO, PAČR, HU) BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 23. ledna – 29. května 2013 (MED, PSY, PRÁ) BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30, 23. února – 18. května 2013 (MED, PSY, PRÁ) PříPravNé kurzy ke státNí maturitě 36 hodin 2990,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 16. ledna – 20. března 2013. (MAT, NJ) Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 16. ledna – 20. března 2013. (MAT, NJ) BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 12. ledna - března 2013 (MAT, NJ) Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 12. ledna - března 2013 (MAT, NJ) termíNy a ceNy Rozpis kurzů, které se v daný termín a v daném místě otevírají, najdete v popisu kurzů a ve zkratkách za jednotlivými termíny. Žur – žurnalistika, Psy – psychologie, Prá – právo, meD – medicína, hu – humanitní – společenské vědy, aJ – angličtina, Pačr – Policejní akademie čr, eko – ekonomie, Pol – politologie a mezinárodní vztahy, mat - matematika ke státní maturitě, NJ - němčina ke státní maturitě Bloky tsP+osP 20 hodin 1500,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 10. října – 14. listopadu 2012 Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 17. října – 14. listopadu 2012 Praha, BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 19. prosince 2012 – 30. ledna 2013 Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 13. března – 10. dubna 2013 BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 13. března – 17. dubna 2013 30 hodin 2250,- Kč BrNo, Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října – 15. prosince 2012 Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 12. ledna – 9. března 2013 BrNo sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 9. března – 20. dubna 2013 24 hodin 1800,- Kč Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 23. března – 20. dubna 2013 Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 27. dubna – 18. května 2013 ostrava středa 1x týdně 17.00-20.10 7. listopadu – 12. prosince 2012 ostrava středa 1x týdně 17.00-20.10 23. ledna – 6. března 2013 ostrava sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 10. listopadu – 15. prosince 2012 ostrava sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 9. března – 20. dubna 2013 Bloky Biologie jeden blok 2700,- Kč kombinace 2 bloky 5300,- Kč BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 10. října – 19. prosince 2012 BrNo, Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 26. ledna 2013 Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 17. října – 19. prosince 2012 Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 6. dubna – 18. května 2013 Bloky fyzika jeden blok 2700,- Kč kombinace 2 bloky 5300,- Kč Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 26. ledna – 23. března 2013 BrNo, Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. dubna – 18. května 2013 Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 27. března – 22. května 2013 BrNo středa 1x týdně 17.00-20.10 3. dubna – 29. května 2013 Bloky chemie jeden blok 2700,- Kč kombinace 2 bloky 5300,- Kč Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 20. října 2012 – 12. ledna 2013 BrNo, Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 9. února – 13. dubna 2013 BrNo, Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 9. ledna – 20. března 2013 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

13kam po maturitě ■ angličtina – maturitní témata + cd 199 Kč 179 kč ■ němčina – maturitní témata + cd 199 Kč 179 kč ■ matematika – přehled středoškolského učiva 159 Kč 143 kč ■ 6 cd maturita bez obav 260 Kč 249 kč maturitní otázky ■ angličtina 149 Kč 143 kč ■ Český jazyk 179 Kč 161 kč ■ dějepis 149 Kč 143 kč ■ ekonomie 179 Kč 161 kč ■ fyzika 179 Kč 161 kč ■ chemie 179 Kč 161 kč ■ Literatura 149 Kč 139 kč ■ matematika 199 Kč 179 kč ■ osz 199 Kč 179 kč ■ Účetnictví 199 Kč 189 kč matuRita staň se agentem na své škole! Je ti 18 a víc? Baví tě komunikovat s lidmi? chceš si zkusit, Jestli máš oBchodní talent? o co jde? Přesvědčit spolužáky, aby se přihlásili do kurzů a objednali knihy o co nejde? “letadlo“ ani nutnost získat desítky lidí. Provizi dostaneš podle realizovaných objednávek. co za to? 300 kč za objednaný kurz, 100 kč za objednaný blok kurzu, 5% z objednané knihy, další provize za propagaci. slevu získají i tví spolužáci! další informace na www.kamPomaturite.cz/agent amos dukelských hrdinů 21, Praha 7 Přihlas se: www.kamPomaturite.cz/agent info@kampomaturite.cz získeJ kód agenta a Pusť se do toho! ■ maturita – anglický jazyk 169 Kč 159 kč ■ maturita – matematika 159 Kč 149 kč ■ maturita – Český jazyk 169 Kč 159 kč ■ odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 189 kč ■ odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za knihu 229 Kč od 175 kč ■ odmaturuj! z biologie 199 Kč 177 kč ■ odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu 199 Kč od 173 kč ■ odmaturuj! ze společenských věd testy 189 Kč 179 kč ■ odmaturuj! z literatury testy 189 Kč 170 kč ■ odmaturuj! z matematiky 1, 2, 3 cena za knihu 189 Kč od 103 kč www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

14 kam po maturitě miss maturita.cz 2013Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta! Podpořte své známé nebo se sami přihlaste! On-line soutěž pro všechny maturanty: 1. 9. 2012 – 28. 2. 2013 Hlasujte on-line na Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál časopishlavní mediální partner www.KamPoMaturite.cz Sháníte referáty, maturitní otázky, čtenářský deník nebo materiály k přijímačkám? Najdete je na www.KamPoMaturite.cz a www.Seminarky.cztiP! Pošli fotku svého studentského pokoje a vyhraj super ceny! Velká soutěž o ceny za 50 000 Kč Pošli fotku svého studentského www.inspireli.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

15kam po maturitě ✃ harmonogram maturitního roku 2012/2013 září říjen ListoPad Prosinec Leden Únor březen duben květen Červen Červenec srPen zahájení školního roku 15. 11. přihláška k maturitě harmono- gram spo- lečné části maturitní zkoušky dny otevřených dveří většiny veřejných VŠ profilo- vá část maturitní zkoušky společná část maturitní zkoušky maturitní vysvědčení prázdniny náhradní a opravné maturitní zkoušky uzávěrka přihlášek na některé umělecké a architekto- nické obory přijímací zkoušky na umělecké obory praktické a talento- vé zkoušky většiny pedagogických, zdravotnických a tělovýchovných oborů konání většiny přijímacích zkoušek na veřejné VŠ harmo- nogram náhradní a opravné maturitní zkoušky vychází časopis KamPo Maturitě.CZ zahájení kurzů Amos Praha, Brno veletrh Gaudeamus Brno veletrh Gaudeamus Praha 28. 2. uzávěrka přihlášek většiny VŠ vychází časopis KamPo Maturitě. CZ intenzivní kurzy Amos Praha 25. 6. přihláška opravný a náhradní termín maturity startuje soutěž Miss Maturita.cz aktualizace údajů Vysoke Skoly.com vychází časopis KamPo Maturitě.CZ ukončení soutěže MissMa- turita.cz zahájení kurzů Amos Praha, Brno, Ostrava zahájení kurzů Amos Praha, Brno rozvrh hodin 1.PoLoLetí 2012/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další aktivity Po Út st Čt Pá so ne 28. 9. 2012 pátek Den české státnosti 25. – 26. 10. 2012 čt – pá Podzimní prázdniny, Den vzniku samostatného československého státu 22. 12. – 2. 1. 2013 so – st Vánoční prázdniny 1. 2. 2013 pátek Pololetní prázdniny 4. – 10. 2. 2013 po-ne Jarní prázdniny Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město 11. – 17. 2. 2013 po-ne Jarní prázdniny Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 18. – 24. 2. 2013 po-ne Jarní prázdniny Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 25. 2. – 3. 3. 2013 po-ne Jarní prázdniny Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 4. – 10. 3. 2013 po-ne Jarní prázdniny Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 11. – 17. 3. 2013 po-ne Jarní prázdniny Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 28. 3. – 1. 4. 2013 čt-po Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 1. 5. 2013 středa Svátek práce 8. 5. 2013 středa Den vítězství 29. 6. – 1. 9. 2013 so-ne Hlavní prázdniny rozvrh hodin 2.PoLoLetí 2012/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další aktivity Po Út st Čt Pá so ne www.Seminarky.cz Rozvrh si můžete stáhnout v elektronické podobě na www.KamPoMaturite.cztiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

16 kam po maturitě Časopis KamPoMaturitě.CZ najdete na www.publero.com také a zdarma – doporučte nás dál!tiP! jak na to? 1.Zaregistrujte se a přihlaste na www.publero.com 2.V horním menu klikněte na „Peněženka“ a dále na záložku „Použít kupón“ 3.Do pole „Použít kupón“ vložte kód 4.Přejděte do vaší knihovny v horním menu, klikněte na obálku časopisu a čtěte. RoZDáVámečasoPisy ZDaRma PRo naše čtenáře maturita? Přijímačky? a co něco zábavnějšího? Pro čtenáře našeho časopisu máme nachystaný dárek: elektronický časopis. můžete si vybrat a nebo si přečíst třeba všechny čtyři! 15–16|12 21,5" all-in-one PC MSI AE2281G s Ivy Bridge A5110 39PODROBNÝCH TESTŮARECENZÍ computer.zive.cz sledujeme nejnovější trendy Connect: Nejen RFID Od čárového kódu k čipování lidí Jak vybrat monitor Velký průvodce nákupem LCD monitoru Nejlepší hry na mobily To nejlepší pro vaše dotykové displeje Speciální verze Pořádek ve filmech i knížkách Sociální sítě 2012 Podsvícený e-inkoust Vyzkoušeli jsme novou čtečku Nook Rozebraná plazma Pitvali jsme plazmový 3D televizor Panasonic 132STRAN 54,90KČ Sítě, které byste měli znát Trendy, statistiky a odhady Tipy, triky a rady VELKÝ TEST Notebooky pro každého Nejlevnější modely za 10 000 Kč Univerzální stroje za 16 000 Kč vyšlo 2. srpna 2012, ročník XIX ČR 54,90 Kč, SR 2,79 €. All My Movies 7.0 All My Books 3.0 Club € ’ Více uvnitř: ❚ V.I.P. Vlaďka Erbová ❚ Džínové mini ❚ Šaty ❚ Saka ® NA PADÁKU V HIMÁLAJI + BREAK DANCE V GAZE + PO STOPÁCH VINNETOUA BARMA: RÁJ POD DOZOREM SRPEN2012 TÉMA MĚSÍCE: NETRADIČNÍ FRANCIE 977002428904008 Z E M Ě P I S N Ý A C E S T O P I S N Ý M Ě S Í Č N Í K R O Č N Í K 6 1 0 8 / 2 0 1 2 C E N A 6 4 K Č / 2 , 7 9 DVOJÍ HROZBA PRO HMONGY �–�/���� DIVOKÁ, NESPOUTANÁ, ŽIVÁ, KŘEHKÁ, OHROŽENÁ Dominikánské jezero Lago Enriquillo: Na ostrově leguánů | Chladný svět běluh: Andělé severních moří Stromy lužních lesů: Soumrak starých dubů | Hledání ztraceného ráje: Thajské ostrovy a národní parky V záplavě barev: Orchideje italského Gargána | Znovunalezený primát: Češi našli „vyhynulého“ hulmana rozhovor: zuzana koloušková Češi zachraňují Indonésii vyhubí pes dingo zvířata nejmenšího kontinentu?jj Austrálie v ohrožení Nejlepší fotografie divoké přírody of the year ���� wildlife photographer ZRODINYČASOPISŮ ams-81C-6BF www.KamPoMaturite.cz Nejlepší časopis pro budoucí maturanty www.publero.cz/edu ReVoluCe PRostuDenty auniVeRZity! Připravili jsme jedinečný publikační systém pro vydávání a distribuci online skript a učebnic, které můžete číst na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. kontaktujte nás o podrobnosti.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

17veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ Protože se ale náplň přijímaček mezi jednotlivými roky až tolik ne- mění, na straně 4-6 jsme pro vás připravili souhrn, jak se dostat na nejžádanější obory. V zimě najdete aktualizované údaje k přijímacím zkouškám pro školní rok 2013/2014 na www.VysokeSkoly.com. ■ Nad veřejnými vysokými školami visí pěkná řádka otazníků. Bude školné? A pokud ano, od kdy? Bude místo školného zatím zavedeno zápisné? Už v tomto roce školy měly přijmout o 10% méně nových uchazečů oproti plánu a tento trend bude pravděpo- dobně pokračovat. ■ Pokud jste si tedy jisti oborem, přípravu rozhodně nepodceňujte. V předchozích letech na vysokou ško- lu mířilo téměř 60% všech maturantů, z toho 92% na veřejné vysoké školy. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2010 Informace o počtech přijatých studentů, pravděpodobnosti přijetí a další statistiky školy a Ústav pro informace ve vzdělávání uvolňují až v listopadu nebo prosinci. Podobné je to i s informacemi k přijímacímu řízení. V Lázních 3 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle Telefon: 224 386 001 224 386 007 chuchle@ivp.czu.cz www.ivp.czu.cz Nabízí V Programu „sPecIalIzace V PedagogIce“ tyto bakalářské obory: ■ PoRAdeNSTVí V odBoRNéM VZděLáVáNí - prezenční i kombinovaná forma studia ■ UČITeLSTVí PRAKTICKéHo VYUČoVáNí - kombinovaná forma studia ■ UČITeLSTVí odBoRNÝCH PŘedMěTŮ - kombinovaná forma studia dále nabízí programy celoživotního vzdělávání: ■ UČITeLSTVí odBoRNÝCH PŘedMěTŮ ■ UČITeLSTVí PRAKTICKéHo VYUČoVáNí ■ UČITeLSTVí INFoRMATIKY PRo STŘedNí ŠKoLY ■ VYCHoVATeLSTVí PRo ŠKoLSKá ZAŘíZeNí dny otevřených dveří: 25. – 26. 1. 2013 termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2013 Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 10. – 14. 6. 2013 další informace: www.ivp.czu.cz tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz Institut vzdělávání a poradenství Čzu v Praze Čzu – Fakulta lesnická a dřevařská viz str. 18 Praha 224 384 873 www.fld.czu.cz Čzu – Fakulta životního prostředí viz str. 18 Praha 224 382 765 www.fzp.czu.cz Čzu – technická fakulta viz str. 19 Praha 224 384 216 www.tf.czu.cz masarykoVa uNIVerzIta – Fakulta informatiky viz str. 23 brno 549 491 81 www.fi.muni.cz Vysoká Škola techNIcká a ekoNomIcká V Českých budějoVIcích viz str. 30 České budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz jIhoČeská uNIVerzIta – ekonomická fakulta viz str. 30 České budějovice 389 032 510 www.ef.jcu.cz ujeP – Fakulta pedagogická viz str. 29 Ústí nad labem 475 282 111 www.ujep.cz Vysoká Škola PolytechNIcká jIhlaVa viz str. 29 jihlava 567 141 111 www.vspj.cz uNIVerzIta hradec králoVé viz str. 26 hradec králové 493 331 111 www.uhk.cz VŠb – tuo Fakulta stavební viz str. 27 ostrava 597 321 318 www.fast.vsb.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

18 veřejné vysoké školy , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz Fakulta lesNIcká a dřeVařská České zemědělské uNIVerzIty V Praze Nabízí studIum V bakalářských a NaVazujících magIsterských oborech: bakalářské obory tříleté (bc.): lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k) Provoz a řízení myslivosti (p+k), game management - vyučovaný v angličtině (p) Forestry - vyučovaný v angličtině (p) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě. NaVazující magIsterské obory dVouleté (Ing.): lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k), Forestry, Water and landscape management - vyučovaný v angličtině (p), tropical Forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p), Forest engineering - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus, double-degree programů a dalších mezinárodních dohod. Přihlášky posílejte do 31. března 2013 dny otevřených dveří: 25. - 26. ledna 2013 Přijímací zkoušky: Na obory vyučované v češtině přijímáme bez zkoušek, na ostatní obory: 10. - 14. června 2013. staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská Čzu v Praze Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz Nabízí Pro rok 2013/2014 studIum V: bakalářských oborech: ■ aplikovaná ekologie (P,k) ■ krajinářství (P,k) ■ Vodní hospodářství (P) ■ Územní plánování (P) ■ Územní technická a správní služba (P,k) (K- v Praze, Litvínově, Karlových Varech a Březnici) magIsterských oborech V Českém jazyce: ■ aplikovaná ekologie (P) ■ ochrana přírody (P,k) ■ krajinné inženýrství (P) ■ krajinné a pozemkové úpravy (P) ■ regionální environmentální správa (P,k) (K - v Praze, Litvínově a Karlových Varech) ■ environmentální modelování (P) ■ Voda v krajině (P) magIsterských oborech V aNglIckém jazyce: ■ environmental modelling (P) ■ Nature conservation (P) ■ land and Water management (P) Fakulta životního prostředí Čzu v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

19veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol el. přihl.: ANo www.af.czu.cz Nabízí BAKALáŘSKé STUdIUM těchto akreditovaných studijních oborů: ■ rostlinná produkce ■ zahradnictví ■ zahradní a krajinářské úpravy ■ trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ chov koní ■ speciální chovy ■ kynologie ■ zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ rozvoj venkova ■ kvalita produkce ■ rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny ■ udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ sustainable use od Natural resources ■ agriculture and Food Absolventům bakalářského studia nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou kombinovanou. den otevřených dveří: 25. 1. – 26. 1. 2013 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2013 Přijímací zkouška: pro Bc.: 18. - 21. 6. 2013, pro Mgr.: 13. a 17. 6. 2013 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Čzu v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 384 216 Fax: 234 381 828 el. přihl.: ANo kucerovap@tf.czu.cz www.tf.czu.cz techNIcká Fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ ZeMěděLSKá TeCHNIKA ■ SILNIČNí A MěSTSKá AUToMoBILoVá doPRAVA ■ TeCHNIKA A TeCHNoLogIe ZPRACoVáNí odPAdŮ ■ TeCHNoLogICKá ZAŘíZeNí STAVeB ■ oBCHod A PodNIKáNí S TeCHNIKoU ■ INFoRMAČNí A ŘídICí TeCHNIKA V APK ■ INžeNÝRSTVí údRžBY ■ TeCHNoLogY ANd eNVIRoNMeNTAL eNgINeeRINg (vyučovaný v AJ) dny otevřených dveří: 25. a 26. 1. 2013. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2013. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – studium. technická fakulta Čzu v Praze Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6 dejvice Telefon: 224 353 164 info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz maNagemeNt a uČItelstVí Na ČVut V Praze! masarykův ústav vyšších studií je součástí technické univerzity, ale nabízí mimo jiné také bakalářské manažersko-ekonomické a pedagogické studijní obory. bakalářské obory: ■ ŘíZeNí A eKoNoMIKA PRŮMYSLoVéHo PodNIKU ■ PeRSoNáLNí MANAgeMeNT V PRŮMYSLoVÝCH PodNICíCH ■ UČITeLSTVí PRAKTICKéHo VYUČoVáNí A odBoRNéHo VÝCVIKU Tento studijní obor je určen pro absolventy středních technických škol s maturitou, kteří uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku. magIsterské NaVazující obory: ■ PRoJeKToVé ŘíZeNí INoVACí V PodNIKU ■ ŘíZeNí RegIoNáLNíCH PRoJeKTŮ ■ PodNIKáNí A MANAgeMeNT V PRŮMYSLU Tyto obory jsou určeny pro absolventy manažersko-ekonomických bakalářských programů. dále nabízíme celou řadu jazykových kurzů. Více informací na www.muvs.cvut.cz masarykův ústav vyšších studií ČVut v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

20 veřejné vysoké školy Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 384 360, Studijní odd. Mgr. Ivana Berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz elektronická přihláška: ANo Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. zároveň univerzita nabízí studentům ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky, vlastní knihovny a čítárny i skvělé počítačové vybavení. bakalářské studIum: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural economics and Management, Informatics NaVazující magIsterské studIum: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, evropská agrární diplomacie, economics and Management, Informatics, european Agrarian diplomacy doktorské studIum: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector economics and economics of enterprise, Regionální a so- ciální rozvoj, Regional and Social development, Informační management, Information Management, Systémové inženýrství, System engineering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PeF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2013. dny otevřených dveří: 25. - 26. 1. 2013 Provozně ekonomická fakulta Čzu v Praze VŠCHT Praha – cesta k životnímu úspěchu Nevíte, jaký obor zvolit, abyste si zajistili dobrou budoucnost? Chcete být úspěšní a vybírat si z lákavých pracovních nabídek? Zvolte studium chemie! Technologie zítřků – to jsou studijní obory na VŠCHT Praha. Dnešní chemie je věda pro budoucnost! VŠCHT Praha: > 4 fakulty >> 25 studijních programů >>> 63 studijních oborů www.vscht.cz info@vscht.cz Máme pobočky v Táboře a Mostě-Velebudicích

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

21veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz Vysoce kValifikoVaní zdraVotničtí pracoVníci jsou VychoVáVáni na farmaceutické fakultě uniVerzity karloVy farmaceutická fakulta uk působí v hradci králové 43 let, vychovala přes 5 000 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v čr. fakulta dnes nabízí 2 směry studia: studium farmacie ■ Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý ■ Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul „magistr“ (Mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině - ročně více než 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.) studium zdraVotnické bioanalytiky V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen samostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. Studium je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti. Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ Nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ Následuje magisterský stupeň prezenční ■ Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.) Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D. za jménem) podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz univerzita karlova v praze, farmaceutická fakulta v hradci králové Thákurova 9 160 00 Praha 6 Dejvice dotazy@fit.cvut.cz www.fit.cvut.cz bakalářské studijní obory: ■ Teoretická informatika ■ Počítačové inženýrství ■ Softwarové inženýrství ■ Informační technologie ■ Informační systémy a management ■ Web a multimedia magisterské studijní obory: ■ Počítačová bezpečnost ■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management ■ Počítačové systémy a sítě ■ Projektování číslicových systémů ■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství ■ Systémové programování, zaměření Systémové programování ■ Systémové programování, zaměření Teoretická informatika ■ Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství ■ Znalostní inženýrství dny otevřených dveří: 29. 11. 2012, 5. 2. 2013 fakulta informačních technologií čVut v praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

22 veřejné vysoké školy

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na dny otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 23. listopadu 2012 25. ledna 2013 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Botanická 68a, 602 00 Brno Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz elektronická přihláška: ANo Fakulta INFormatIky Nabízí ŠIroký rozsah zaměřeNí, a to díky ŠIroké Nabídce bakalářských oborů sdruŽeNých Ve třech studIjNích Programech. studIjNí Program INFormatIka ■ MATeMATICKá INFoRMATIKA ■ PARALeLNí A dISTRIBUoVANé SYSTéMY ■ PoČíTAČoVé SYSTéMY A ZPRACoVáNí dAT ■ PoČíTAČoVé SíTě A KoMUNIKACe ■ PoČíTAČoVá gRAFIKA A ZPRACoVáNí oBRAZU ■ PRogRAMoVATeLNé TeCHNICKé STRUKTURY ■ UMěLá INTeLIgeNCe A ZPRACoVáNí PŘIRoZeNéHo JAZYKA studIjNí Program aPlIkoVaNá INFormatIka ■ APLIKoVANá INFoRMATIKA ■ BIoINFoRMATIKA ■ INFoRMATIKA Ve VeŘeJNé SPRáVě ■ SoCIáLNí INFoRMATIKA ■ gRAFICKÝ deSIgN /SPeCIALIZACe/ studIjNí Program INFormatIka a druhý obor ■ INFoRMATIKA A dRUHÝ oBoR Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2013. dny otevřených dveří: viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, masarykova univerzita v brně

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

24 veřejné vysoké školy příležitost studovat na dynamické a tvůrčí vysoké škole jedinečné moderní studijní prostředí, špičkové vybavení skvělé možnosti uplatnění v praxi v tuzemsku i zahraničí možnost zapojit se do nekonečné škály projektů studium na partnerských univerzitách v zahraničí individuální přístup Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakutla multimediálních komunikací Fakulta aplikované informatiky Fakulta humanitních studií Fakulta logistiky a krizového řízení MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ Uvažujete o rozjezdu zeleného podnikání nebo práci v organi- zacích spojených s ochranou životního prostředí? Hledáte obor, který kromě dobrého uplatnění nabízí i smysl a spolužáky, kteří vědí, co to slovo znamená? Uvítáme každého, kdo hledá osobní přístup, mezinárodní zkuše- nosti, oborovou i tematickou pestrost, vědecké i lidské osobnosti a uplatnění, které je něčím víc než jen zaměstnáním. BC. volitelná zaměření Environmentalismus a soukromý sektor Environmentalismus a neziskový sektor Environmentalismus, státní správa a samospráva K přírodě šetrný management krajiny MGR. volitelná zaměření Praktická environmentalistika Teoretická environmentalistika www.humenv.fss.muni.cz Váháte s Výběrem Vysoké Školy Nebo oboru? zajímají Vás zkuŠeNostI ostatNích? zeptali jsme se studentů škol v anketě na www.seminarky.cz: 1. co bylo u PřIjímaČek Nejt쎊í? 2. co byste PoradIlI PrVákům? Z odpovědí vybíráme: ■ masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor religionistika (radka V.) 1. Rozlišit systém Národních srovnávacích zkoušek a TSP. Nejvíc mi daly zabrat logické otázky typu truhla A versus truhla B, ve které je poklad? Také jsem byla nervózní z časomíry, z oficialit a z toho, že je to buď-anebo. 2. Ptát se, ptát se a ptát se. Zaregistrovat se na „spolužáky“, prošmejdit informační systém, skamarádit se se staršími. Nebát se a nenechat nic náhodě. Jak se říká, líná huba… občas stačí opomenout nějakou maličkost v zápisu, a pokud se neřeší, může to mít za následek ukončení celého stu- dia. Přednášející i spolužáci jsou přece jen lidi a vysoká není základka :). ■ univerzita karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda (anonym) 1. obecné základy práva, státovědy a sociologie, dále je to boj s nervozitou a stresem, takže vyhraje, kdo se nervově nezhroutí :) 2. Zjistit, na jaké přednášky a semináře je třeba chodit, vybrat na vakobobri. cz dobré vyučující, rychle se přihlašovat na rozvrh, zvládat to s klidem a ne- nervovat se. Jít s eLSoU (studentská organizace) na prohlídku knihovny – hodí se to a je to zdarma – a nehledat pod pojmem bazén koupaliště, bazén se říká vstupní hale :) Až do konce září 2012 je možné zúčastnit se ankety na www.Seminarky.cz a získat 500 kreditů za její vyplnění. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme na stránkách www.KamPoMaturite.cz, www.VysokeSkoly.com nebo v ledno- vém čísle časopisu KamPoMaturitě.CZ.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Palackého tř. 1/3 612 42 Brno-Královo Pole Telefon: 541 562 796 fvhe@vfu.cz http://fvhe.vfu.cz ■ Chcete studovat perspektivní obory? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii a ochranu zvířat? Rádi se bavíte a sportujete? ■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. studIum V Programu VeterINárNí hygIeNa a ekologIe V oborech: ■ magIsterský - Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVdr.) ■ bakalářský - Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.), i v kombinované formě ■ bakalářský – ochrana zvířat a welfare – 3 roky (Bc.) ■ NaVazující magIsterský - Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.) ■ doktorský - Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.d.), i v kombinované formě Přijďte se podívat: den otevřených dveří 1. 2. 2013 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFu brno Mostní 5139 760 01 Zlín Telefon: 57 603 2024-5 57 603 8008 el. přihl.: ANo studium@fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Fakulta humanitních studií univerzity tomáše bati ve zlíně bakalářské studIum V oborech: ■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi ■ Německý jazyk pro manažerskou praxi ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro mateřské školy ■ Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ Zdravotně sociální pracovník NaVazující magIsterské studIum V oboru: ■ Sociální pedagogika den otevřených dveří: 25. 1. 2013 Podávání přihlášek: od ledna 2013 Valtická 337 691 44 Lednice Telefon: 519 367 225 fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz Nabídka studIjNích Programů V roce 2012/2013 BAKALáŘSKé STUdIJNí PRogRAMY Program zahradNIcké INŽeNýrstVí ■ obor zahradnictví – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium ■ obor Vinohradnictví a vinařství – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium Program zahradNIctVí ■ obor jakost rostlinných potravinových zdrojů – Bc., 3-leté prezenční studium Program zahradNí a krajINářská archItektura ■ obor zahradní a krajinářská architektura – Bc., 4-leté prezenční studium ■ obor zahradní a krajinářské realizace – Bc., 3-leté prezenční studium NAVAZUJíCí MAgISTeRSKé STUdIJNí PRogRAMY Program zahradNIcké INŽeNýrstVí ■ obor zahradnictví – Ing., 2-leté prezenční i kombinované studium ■ obor řízení zahradnických technologií – Ing., 2-leté prezenční i kombinované studium Program FruIt scIeNce – Ing., 2-leté prezenční studium Program zahradNí a krajINářská archItektura ■ obor zahradní a krajinářská architektura – Ing., 2-leté prezenční studium ■ obor management zahradních a krajinářských úprav – Ing., 2-leté prezenční studium zahradnická fakulta mendelovy univerzity v brně

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

26 veřejné vysoké školy yeah! uploaduji! yeah! wow UHK 9 000 stu ahoj! alma mater 9 000 studentů uploaduji! 9 000 stu 9 000 stu 9 100 studijních oborů no error! yeah! UHK IQinside krab Aplikovaná informatika Informační management Finanční management Management cestovního ruchu Archeologie Archivnictví Politologie Sociologie Filozofie Historie Počítačová podpora v archivnictví Učitelství pro všechny stupně škol Speciální pedagogika Vychovatelství Filologie a další neučitelské obory UHK oujé! .uhk.cz ye he Finanční a pojistná matematika Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika Systematická biologie a ekologie Učitelství v kombinaci s obory Pedagogické fakulty UHK heureka! Sociální práce a sociální politika Sociální práce ve veřejné správě Sociální práce s osobami se sníženouSociální práce s osobami se sníženou soběstačností Navštivte náš stánek na veletrzích Gaudeamus!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com udents udents e VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta strojní studIum strojNích oborů PřINáŠí seberealIzacI, uPlatNěNí tVořIVostI, INdIVIduálNích schoPNostí a NaVíc PředstaVuje – I V dNeŠNí době dozNíVající krIze – PersPektIVu budoucího uPlatNěNí. studujte u Nás! bakalářský studIjNí Program „strojíreNstVí” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. bakalářský studIjNí Program „techNologIe letecké doPraVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. dále Nabízíme: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.d. ve čtyřletém doktorském programu „Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu najdete na http://www.fs.vsb.cz/. 17. listopadu 15/2172, 708 33 ostrava – Poruba Telefon: 597 324 122 (3112, 3107) el. přihl.: ANo sylva.kuncova@vsb.cz, vladimira.siroka@vsb.cz, www.fs.vsb.cz VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta stavební bakalářský studijní program staVebNí INŽeNýrstVí v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ■ geotechnika ■ Městské stavitelství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Příprava a realizace staveb ■ dopravní inženýrství ■ Building Structure (studium v AJ) Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu staVebNí INŽeNýrstVí (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ■ geotechnika ■ Městské stavitelství a inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Provádění staveb ■ dopravní inženýrství ■ Průmyslové a pozemní stavitelství bakalářský studijní program archItektura a staVItelstVí pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magis- terském studijním programu a oboru archItektura a staVI- telstVí (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu staVebNí INŽeNýrstVí. den otevřených dveří je pořádán 18. 1. 2013 v areálu fakulty na ul. L. Podéště 1875/17 v ostravě-Porubě. Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se do 31. 1. 2013 pro studijní program Architektura a stavitelství a do 31. 3. 2013 pro studijní program Stavební inženýrství. Spolu s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek. Podmínky přijetí ke studiu a další informace jsou k nahlédnutí na www.fast.vsb.cz. Fakulta staVebNí VŠb-tu ostraVa Nabízí studIum V bakalářských a magIsterských Programech:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

28 veřejné vysoké školy , olbrichova 625/25, 746 01 opava Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik bakalářské studIjNí obory: PReZeNČNí STUdIUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra, ■ Středoevropská studia KoMBINoVANé STUdIUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra PodmíNky PřIjetí: Veřejná správa a regionální politika, středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) připravovaných společností Scio. sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky, biologie člověka, základů filozofie a sociologie a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru. Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín, biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. magIsterské NaVazující studIjNí obory: PReZeNČNí STUdIUM – ■ Veřejná správa a sociální politika, ■ Středoevropská studia PodmíNky PřIjetí: Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a so- ciální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie) na úrovni absolventa bakalářského studia. středoevropská studia – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy na úrovni absolventa bakalářského studia. termín podání přihlášek: 28. února 2013. den otevřených dveří: 9. ledna 2013, 13. února 2013 doktorské studIum: PReZeNČNí STUdIUM – ■ Moderní dějiny střední evropy KoMBINoVANé STUdIUM – ■ Moderní dějiny střední evropy PodmíNky PřIjetí: Ukončené magisterské studium (uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu Historické vědy nebo ob- dobného studijního programu v příbuzném oboru, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia); úspěšné složení přijímací zkoušky (přijímací zkouška bude ověřovat znalosti z dějin střední evropy, na základě zaslaných materiálů budou posouzeny předpoklady k odborné práci; sou- částí přijímací zkoušky je dále rozprava nad projektem doktorské práce – formální a obsahové ukotvení, návrh tématu, plánovaný výzkumný postup). , Studijní oddělení FF, České mládeže 8, 400 96 ústí n. Labem Mgr. Šolcová Hana (vedoucí studijního odd.), Libichová daniela Telefon: 475 283 166 hana.solcova@ujep.cz, daniela.libichova@ujep.cz http://ff.ujep.cz/ JedINá HUMANITNě oRIeNToVANá FAKULTA V SeVeRoZáPAdNíCH A SeVeRNíCH ČeCHáCH ■ V akademickém roce 2013/2014 otevíráme řadu atraktivních bakalářských oborů v oblasti filologických věd (interkulturní germanistika, německý jazyk a literatura, německý jazyk pro školskou praxi), historických věd (historie, dokumentace památek, kulturně historická regionalistka) a společenských věd (např. politologie, filozofie, základy humanitních věd – estetika). ■ Po úspěšném bakalářském studiu u nás můžete pokračovat buď ve studiu učitelství pro ZŠ a SŠ, nebo se rozhodnout pro některou z odborných specializací jako např. politickou filozofii, historii nebo německou filologii v česko-německém interkulturním kontextu. ■ Na všech pracovištích Vám nabízíme výborné technické zázemí i kvalitně vybavené studovny a knihovny. Zcela unikátním pracovištěm je Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie, které má k dispozici nejmodernější přístroje i software – od škály profesionálních fotoaparátů až po 3d tiskárnu či 3d skener. ■ Máme více než 50 partnerských fakult po celé evropě, na kterých můžete absolvovat část svého studia. PŘIJďTe Se PŘeSVědČIT A NAVŠTIVTe NáS! den otevřených dveří se koná 24. ledna 2013. Těšíme se na Vás! Více informací na http://ff.ujep.cz (v sekci Přijímací řízení) Filozofická fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com České mládeže 8 400 96 ústí nad Labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem Pedagogická fakulta univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást uni- verzity byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout i jejím dalším fakultám. V bakalářských (i magisterských) oborech nabízíme v různých kombinacích i samo- statně široké spektrum učitelských i neučitelských studijních oborů: ■ Aktivity v přírodě ■ Anglický jazyk a literatura ■ Český jazyk a literatura ■ Hudební výchova ■ obchodní ruština ■ Tělesná výchova a sport ■ Pedagogika volného času ■ Popularizace hudby a organizace hudebního života ■ Sbormistrovství ■ Sociálně pedago- gická asistence ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ■ Učitelství pro MŠ Výtvarná výchova ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika ■ Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce + magisterské obory navazující na bakalářská studia Některé obory jsou otevřeny ve spolupráci s PřF nebo FF ujeP, je tedy možné studovat na PF i kombinace s historií, německým jazykem, společenskými vědami aj. Vybrané obory lze na PF ujeP studovat také v doktorském studiu: ■ Hudební teorie a pedagogika ■ Teorie výtvarné výchovy ■ Teorie vzdělávání v bohemistice Veškeré informace k otevíraným oborům naleznete na stránkách fakulty. Tolstého 16 586 01 Jihlava Telefon: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz Vysoká škola polytechnická jihlava jedINá VeřejNá Vysoká Škola se sídlem V krajI VysoČINa Nabízí tříleté bakalářské studIjNí obory: ■ aPlIkoVaNá INFormatIka ■ cestoVNí ruch ■ FINaNce a řízeNí ■ PoČítaČoVé systémy ■ PorodNí asIsteNtka ■ VŠeobecNá sestra Forma studia je prezenční a kromě oboru aplikovaná informatika a Porodní asistentka také kombinovaná. Na VŠPj se neplatí školné. absolvent získává titul bakalář (bc.). ■ obecným cílem studia je poskytnout možnost získat profesně orientované vzdělávání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou několikatýdenní praxe (minimální délka praxe 14 týdnů), škola rovněž nabízí výměnné zahraniční pobyty a zahraniční pracovní stáže. ■ Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář a je také Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge eSoL. ■ Škola sídlí v centru krajského města u autobusového nádraží a navštěvuje ji přes 3000 studentů. Přidejte se k nim i Vy. den otevřených dveří ve čtvrtek 10. 1. 2013. ■ 18 000 prací ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Zaplatíte jen to, co stojí za to ■ Neoriginální práce označíme a jsou zdarma ■ Víte, co stahujete ■ Maturitní otázky, čtenářské deníky, referáty ■ Studijní texty, skripta a diplomové práce ■ Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VoŠ ■ Vydělejte si i vy – vložte svoje práce k nám ■ Ročně stránky navštíví 1,8 milionu návštěvníků ■ Nejširší databáze s největší tradicí ■ Naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz stahujte Na

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

30 veřejné vysoké školy VYSOKÁŠKOLATECHNICKÁAEKONOMICKÁVČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH www.VSTECB.cz > prezenční i kombinované forma > bezplatné studium > výborná uplatnitelnost absolventů > kompletně vybavený vysokoškolský kampus >>>>>>>>studujtekvalitněabezplatně >>>>>>>>>>>>veřejnouvysokouškolu NOVÝ OBOR

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

31soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Výhody ■ Obvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez přijímaček ■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ■ Možnost stipendií nebo odpuštění školného ■ Školné se chystá i na veřejných školách ■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance uplatnění po škole ■ Individuální přístup ke studentovi, menší konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech nEVýhody ■ Školné ■ Někde chybí návaznost magisterského studia ■ Velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec ■ Titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné studium Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu mEtroPolitní uniVErzita Praha viz 2. obálka Praha 274 815 044 www.mup.cz PanEVroPská Vysoká Škola viz str. 31 Praha 220 515 510 www.peuni.cz unicorn collEgE viz 4. obálka Praha 271 097 111 www.unicorncollege.cz uniVErsity of nEW york in PraguE viz str. 38 Praha 224 221 261 www.unyp.cz VŠ mEzinárodních a VEřEjných VztahŮ viz str. 37 Praha 251 171 935 www.vip-vs.cz VŠ finanční a sPráVní viz 3. obálka Praha 210 088 800 www.vsfs.cz VŠ hotEloVá Praha viz str. 36 Praha 283 101 111 www.vsh.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

32 soukromé vysoké školy Duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz bakalářské studijní Programy Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, se specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Všechny obory jsou akreditovány MZ ČR a MŠMT ČR, v souladu se změnou požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System. Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Vysoká Škola zdraVotnická, o.p.s. Školné ■ Pro obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 48.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách složenkou typu A na účet školy. dny otEVřEných dVEří: 5. února 2013, 4. dubna 2013 Přijímací řízEní: I. kolo 19. 6. 2013 uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2013 II. kolo 9. 9. 2013 uzávěrka přihlášek do 2. 9. 2013 zahraniční sPoluPrácE: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. nabídka studijních oborŮ obor Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/021 3 roky Státní zkouška Kombinovaná a prezenční forma studia Stále se můžete hlásit na rok 2012/2013! AKCENT College – soukromá vysoká škola Nabízíme prezenční a kombinované tříleté bakalářské studium v perspektivních oborech s pedagogickým zaměřením.  Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek: 17. září 2012 (4. kolo). Ke studiu se můžete hlásit on-line. Přijďte na den otevřených dveří: 5. září 2012 a dozvíte se víc! www.akcentcollege.cz 0739_IH_AC_inz_90x130_MFDnes.indd 1 8/23/12 4:05 PM           

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

33soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Loucká 656/21 669 02 Znojmo Telefon: 515 224 891 info@svse.cz www.svse.cz Poslání Školy: sVŠE jE Školou kValitní a studijně náročnou. Výuka Probíhá V PříjEmném ProstřEdí a V atmosféřE Pohody. SVŠE Znojmo nabízí bakalářské studium v prezenční i kombinované formě ve studijních oborech: ■ ÚčEtnictVí a finanční řízEní Podniku ■ markEting a managEmEnt ■ Ekonomika VEřEjné sPráVy a sociálních služEb Proč studovat právě u nás: ■ Tým kvalitních pedagogů ■ Individuální přístup vyučujících ke studentům ■ Přijatelné finanční podmínky (mimořádně výhodné ubytování na VŠ kolejích již od 700,- Kč/měsíc, školné lze hradit v měsíčních splátkách) ■ Moderně vybavené posluchárny a učebny ■ Možnost absolvovat zahraniční stáže a praxe den otevřených dveří: 27. listopadu 2012, 19. února 2013 soukromá vysoká škola ekonomická znojmo, s.r.o. Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc (od akademického roku 2012/13 v nových prostorách na tř. Kosmonautů) Tel.: 587 332 311 mvso@mvso.cz www.mvso.cz bc. studium Ekonomika a managEmEnt, prezenční i kombinovaná forma studia studijní obory: ■ Podniková ekonomika a management ■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru ■ Podnikové informační systémy – „Informatika pro praxi“ – úzká spolupráce s IT společností TESCO SW – velká poptávka po absolventech IT oboru na trhu práce mEzinárodně uznáVané odborné cErtifikáty: ■ Ve spolupráci se zahraničními firmami Schneider Electric a IFMA CZ ■ Energetický management, Facility management ■ nejnovější metody výuky ■ odborná praxe součástí výuky ■ zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS ■ nízké školné ■ moderní zázemí moravská vysoká škola olomouc Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 info@literarniakademie.cz www.literarniakademie.cz od čErVEncE 2012 mámE akrEditoVány noVé studijní Programy a obory: bakalářské – titul bca. naVazující magistErské – titul mga. ■ Školné od 45 000,– Kč / rok ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty! ■ Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. dny otevřených dveří v roce 2013 - 24. ledna a 21. března. uzávěrka přihlášek k 1. termínu přijímacího řízení pro všechny obory: 31. 5. 2013 literární akademie (soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) s.r.o. studijní program obor délka studia forma studia jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba 3 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český studijní program obor specializace délka studia forma studia jazyk studia Literární tvorba Literární tvorba Tvůrčí psaní - Spisovatel 2 roky prezenční český Literární tvorba Literární tvorba Redaktor - Editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Nová média 2 roky prezenční český

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

34 soukromé vysoké školy Bist du s -Klasse? Stand:06/2012 Wir suchen Dich! Für eine praxisorientierte Ausbildung nach dem Abitur zum/zur Bachelor of Science – Fachrichtung Bankwirtschaft (Studium, 3 Jahre) Bankkaufmann/-frau (Ausbildung, 2,5 Jahre) Studien-bzw. Ausbildungsbeginn: August 2013 – Bewerbungsfrist: Juni 2012 bis März 2013 Wir als Ostsächsische Sparkasse Dresden zählen mit einer Bilanzsumme von mehr als 11 Milliarden Euro und über 2000 Mitarbeitern zur Spitzengruppe der bundesdeutschen Sparkassen. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich vom Lausitzer Seenland bis zum Erzgebirge und grenzt an die Tschechische Republik. Wir suchen junge kontaktfreudige Bewerber, die Spaß am Umgang mit Menschen haben. Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungs- unterlagen (Einschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) entweder elektronisch an ausbildung@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de oder per Post an folgende Anschrift: Ostsächsische Sparkasse Dresden, Personalentwicklung, Herrn Sven Sieber, Sosaer Str. 11, D-01257 Dresden Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.sporitelna-drazdany.cz (kariéra) Was wir bieten: • Attraktive Ausbildungsvergütung bereits im Rahmen des Studiums/der Ausbildung von durchschnittlich 850 Euro monatlich und zahlreiche Zusatzleistungen • Umfangreiche Schulungen durch interne Kurse sowie Verhaltens- und Verkaufstrainings • Praxisnahe und interessante Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung (tschechische und deutsche Kunden) • Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen Was bringst Du mit: • Fließende Deutsch- und Tschechischkenntnisse • Hohe Lernbereitschaft und Flexibilität • Teamfähigkeit, Engagement und Begeisterung • Positive Einstellung zum Verkauf • Abiturabschluss kann nachgereicht werden (für Bewerbung nicht notwendig!) www.svses.cz Lindnerova 1, Praha 8 tel.: 284 840 027, 284 841 027 e-mail: info@svses.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií ROZDÍL JE V LIDECH Chcete studovat na škole, kde budete jen položkou do počtu? Líbí se vám arogantní přístup ke studentům? Máte rádi prostředí naplněné strachem a obavami? Den otevřených dveří: 5. 9. 2012 od 10:00 do 14:00 Na naší škole je kvalita a individuální přístup absolutní prioritou. Studenti jsou pro nás rovnocennými partnery a společně tvoříme tým. Výuka i zkoušky probíhají v příjemné a přátelské atmosféře. Naši studenti u nás studují opravdu rádi. Stojí to sice peníze, ale stojí to za to! Pak se na naši školu nehlaste! www.svses.cz Výuka i zkoušky probíhají v příjemné a přátelské atmosféře. Naši studenti u nás studují opravdu rádi. Stojí to sice peníze, ale stojí to za to! Adéla, 28 let Adéla, 28 let Adéla, 28 let Chci být úspěšná Chci být úspěšná Chci být úspěšná a vím jak na to... a vím jak na to... a vím jak na to...Chci být úspěšná a vím jak na to...Chci být úspěšná Chci být úspěšná Chci být úspěšná a vím jak na to...Chci být úspěšná a vím jak na to...Chci být úspěšná a vím jak na to...Chci být úspěšná Chci být úspěšná Chci být úspěšná a vím jak na to...Chci být úspěšná Chcete studovat na škole, kde budete jen Líbí se vám arogantní přístup ke studentům? Máte rádi prostředí naplněné strachem 5. 9. 2012 od 10:00 do 14:00 Na naší škole je kvalita a individuální přístup absolutní prioritou. Studenti jsou pro nás rovnocennými partnery a společně tvoříme tým. Pak se na naši školu nehlaste! Studenti jsou pro nás rovnocennými partnery a společně tvoříme tým. Výuka i zkoušky probíhají v příjemné Naši studenti u nás studují opravdu rádi. Stojí to sice peníze, ale stojí to za to! Jano, vidělas Petru a toho jejího kořena? Fabrizia? Jasně! Potkali se v Londýně na jazykovém kurzu s EF! A jak spolu mluví? Anglicky. Ale prý se jí děsně líbí to jeho „Ti amo, amore!“, takže letos jede s EF do říma naučit se italsky! S EF to jde fakt rychle, neztrácí Tvůj čas, vědí, jak na to. Navíc si užiješ spoustu zábavy a třeba taky potkáš svého Fabrizia! Mrkni na www.ef.com. www.ef.com Díky! A mimochodem, tohle je můj Alejandro… www.ef.com FB stránka: www.facebook.com/EFCeskaRepublika JAKé ZáŽITKy ČEKAJí NA MISS MATURITA 2012 NIKOLU KRáTKOU, KTERá ODJELA 3. 9. 2012 STUDOVAT ITALŠTINU DO říMA? TĚŠTE SE NA ROZHOVOR V LEDNOVéM VyDáNí!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

35soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město Elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz cEVro institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! cEVro institut, Praha obory studia bakalářské studium (bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ Sociologie – Sociální analýzy ■ Hospodářská politika délka studia: 3 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná magistErské studium (mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy ■ Veřejná správa – vedl. specializace Bezpečnostní studia délka studia: 2 roky, forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. František Zoulík nebo JUDr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže Široké uPlatnění: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analy- tická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné ngos, média a Pr agentury dny otEVřEných dVEří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v českém krumlově E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

36 soukromé vysoké školy Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague College, moderní univerzita v centru Prahy, nabízí studentům britské magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: school of business, school of art & design a school of it & computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii univerzitou roku (Times Higher Education). Proč studoVat u nás? ◆ garantujeme kvalitní výuku v anglickém jazyce ◆ máme profesionální a zkušené lektory ◆ studenti pracují na reálných projektech ◆ zveme zajímavé hostu- jící přednášející ◆ výuka probíhá v moderních učebnách vybavených kvalitní technikou ◆ délku studia lze přizpůsobit vašim potřebám (full – time, part-time) ◆ najdete u nás přátelskou a osobní atmosféru. magistErské studium – msc Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. ◆ msc international management ◆ msc computing bakalářské studium – ba (hons), bsc (hons) Tříletý univerzitní program a navazující studium pro absolventy HND programů. ◆ ba (hons) international management ◆ ba (hons) graphic design ◆ ba (hons) fine art experimental media ◆ bsc (hons) computing highEr national diPloma – hnd Jedná se o první dva roky bakalářského studia. Student má možnost pokračovat do posledního bakalářského ročníku, nebo zahájit svou kariéru s diplomem HND. ◆ hnd business ◆ hnd graphic design ◆ hnd interactive media ◆ hnd computing & systems development ProfEssional diPloma Program je vytvořen pro profesionály v oboru a je zaměřen na získání a prohloubení profesní kvalifikace ◆ Professional diploma in human resource management in Practice ◆ Professional diploma in marketing for Professionals ◆ Professional diploma in small business development ◆ Professional diploma in Web design & development ◆ Professional diploma in networking & security ◆ Professional diploma in data and information systems English for highEr Education Roční program zaměřený na zlepšení jazykových schopností, během něhož se studenti připravují na studium v anglickém jazyce. Osvojují si prezentační a studijní dovednosti potřebné pro další univerzitní studium. foundation diPloma - přípravný ročník ke studiu umění a designu, obchodu a IT. Jedná se o roční program vytvořený pro studenty, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání, zvýšit si kvalifikaci nebo začít svoji profesní kariéru v daných oborech. ◆ foundation diploma in business ◆ foundation diploma in computing ◆ foundation diploma in art & design Kontaktujte nás – rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce. Prague college

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

37soukromé vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Palackého 1381/25 750 02 Přerov I – Město Telefon: 581 259 149 studijni@vslg.cz www.vslg.cz Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, techno- logické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánová- ní, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. termíny pro podání přihlášky ke studiu: VŠlg Přerov: 1. termín do 30. 4. 2013, 2. termín do 17. 6. 2013, 3. termín do 6. 9. 2013 Edukační centrum Praha: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 české budějovice: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 dny otevřených dveří (Přerov): 8. 1. 2013, 5. 2. 2013, 5. 3. 2013, 9. 4. 2013, 14. 5. 2013, 4. 6. 2013. Vždy od 13.00 do 17.00 hod. dny otevřených dveří (Praha): únor, duben 2013, přesný termín bude uveden na www.vslg.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. BAKALářSKé STUDIJNí OBORy (prezenční i kombinovaná forma): ■ doPraVní logistika ■ logistika služEb ■ informační managEmEnt ■ logistika cEstoVního ruchu NAVAZUJíCí MAGISTERSKé STUDIJNí OBORy (Přerov, Praha, České Budějovice): ■ logistika DOKTORSKé STUDIJNí OBORy (ČVUT Praha, Fakulta dopravy): ■ doPraVní logistika U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz chcEtE VstouPit do sVěta ViP jako kValifikoVaní odborníci? zVoltE kariéru V diPlomacii nEbo VEřEjné sPráVě na mEzinárodní ÚroVni! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vzdelávací a konzultačný inštitút v bratislave zajišťují bakalářský a magisterský studijní program mEzinárodní a VEřEjné Vztahy v prezenční i kombinované formě se studijními obory: ■ MEZINáRODNí VZTAHy A DIPLOMACIE ■ VEřEJNá SPRáVA ■ PUBLIC RELATIONS ■ MEZINáRODNí A DIPLOMATICKá STUDIA ■ EVROPSKá STUDIA A VEřEJNá SPRáVA ■ POLITOLOGIE A POLITIKA V MEZINáRODNíCH VZTAZíCH Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo ve dnech otevřených dveří, které se v r. 2013 konají v pražském sídle: 31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna, 30. května, 5. září – vždy od 15 hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha nám. ČSA 85 411 55 Terezín Telefon: 734 659 112 info@vsaps.cz www.vsaps.cz přijímá přihlášky do 24. září 2012 elektronicky i poštou studium: Psychologie, sociologie, cross cultural management studijní obor: Personální a interkulturní management ■ Koleje s příspěvkem; možnost stipendia ■ 3 leté denní bakalářské studium – získáte titul Bc. ■ Elektronická podpora studia – TABLETy ZDARMA ■ Při zaměstnání můžete studium absolvovat v Centru CŽV VŠAPs ■ Přihlášky na info@vsaps.cz nebo www.vsaps.cz Vysoká škola aplikované psychologie

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

38 soukromé vysoké školy Legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz university of new york in Prague (unyP) byla založena v roce 1998 ve spolupráci se state university of new york (suny) Empire state college (usa). Na UNyP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské pro- gramy zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNy Empire State College, neméně významnými partnery jsou renomované La Salle University, National American University (obě USA), University of Greenwich (UK) a švýcar- ský Institut Universitaire Kurt Bösch. Výuka probíhá v anglickém jazyce. unyP je jako soukromá vysoká škola uznána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čr, dále je akreditována britskou akreditační radou (british accreditation council) a je členem české asociace mba škol (cambas) a association to advance collegiate schools of business (aacsb). Výhody studia na unyP: Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že absolvent UNyP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit. Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalo- vat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. Důležitým předpokladem pro kvalitní a efektivní výuku je pochopitelně i složení pe- dagogického sboru, proto na UNyP působí vybraní lektoři z akademic- kého i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní prostředí. Proč zvolit unyP ■ absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat i český titul bakalář ■ úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami ■ osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni ■ multikulturní prostředí ■ výhodné postavení na trhu práce ■ flexibilita financování školného university of new york in Prague V současné době studuje na university of new york in Prague přes 700 studentů z více než 60 zemí. bakalářský Program – prezenční studium, 4 – leté: ■ business administration ■ international Economic relations ■ communication & mass media ■ Psychology ■ English language & literature ■ it management Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou za- končeny získáním diplomu ze State University of New york Empire State College (USA). V oborech Business Administration, International Economic Relations a Communication & Mass Media má student možnost získat vedle diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělá- ní, motivační esej a test z anglického jazyka. bakalářský Program – prezenční a víkendové studium, 3 – leté ■ European bachelor´s of business administration v oborech: ■ business administration ■ marketing ■ finance Tento obor je zakončen získáním českého bakalářské- ho diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškol- ské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka. Postgraduální studium: ■ m.a. in Professional communication & Public relations ■ m.a. in clinical-counseling Psychology ■ mba* v oborech: ■ Podnikání ■ management ■ řízení lidských zdrojů ■ bankovnictví ■ marketing ■ informační technologie ■ sustainability ■ Project management ■ on-line flexible mba ■ llm: ■ international and commercial law ■ Phd by Publication * tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou formou, tak on-line formou cErtifikát: ■ Peace, conflict, and Environmental studieswww.unyp.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

39vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ Ve školním roce 2010/2011 fungovalo 182 VOŠ. 112 je veřejných, 50 soukromých (27,5%) a 12 církevních (6,6%). Na všech školách včetně veřejných se platí školné. ■ Na VOŠ se vzdělává necelých 30 tisíc studentů, z 19 tisíc uchazečů bylo přijato necelých 15 tisíc. 72% studentů představují ženy. Oproti minulým ročníkům počty zájemců stouply, důvodem je hlavně doplňování kvalifikace (např. všeobecná sestra, sociální pracovníci, policisté). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2010 Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Opatovická 18 110 00 Praha 1 Tel.: 224 930 037 – studijní oddělení, 224 930 851 – sekretariát školy studijni@vosp.cz vosp@vosp.cz www.vosp.cz Studujte média praxí V denní i KOmbinOVané fOrmě! ■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace (business, umění, neziskové organizace). ■ Studium prostřednictvím modulového kreditního systému (180 ECTS) umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí. ■ Jádrem výuky je praktický výcvik v redakcích studentských zpravodajských periodik, odborná průprava v audiovizuálních tvůrčích štábech a práce v kreativních týmech PR a marketingové komunikační agentury. Školné: 28.000 Kč za školní rok Vyšší odborná škola publicistiky dnY OteVŘenÝCH dVeŘí minimálně 1x V měSíCi. termíny sledujte na www.vosp.cz CZeCH SaleS aCademY Hradec Králové - VOŠ a SOŠ s.r.o. Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Tel: 495 518 744 benesova@voshk.cz, www.voshk.cz CZeCH SaleS aCademY Hradec Králové je jednou z nejstarších soukromých škol v Královéhradeckém kraji - byla založena v roce 1992. Základní filozofií VOŠ je při- pravit absolventy tak, aby byli schopni řídit vlastní firmu. ■ Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolektivu. Významnou kompetencí, kterou získáte, je schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy. Při studiu klademe důraz na odbornost, komuni- kační způsobilost a praxi. ■ Teoretické znalosti si vyzkoušíte v souvislé 14týdenní praxi, díky které získáte cenné kontakty a budete se rychleji orientovat v eko- nomické praxi. Mnoho absolventů si v minulosti našlo svoji první pořádnou práci právě v průběhu odborné praxe u našich partner- ských organizací. ■ Kreditní systém studia jako na VŠ vám umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii. Studium je u nás organizováno vysokoškolským způsobem a je rozděleno na 6 období. Poslední, šesté období je zaměřeno na praxi, na přípravu na absolutorium a konzultace ke zpracování absolventské práce. ■ Nespíme na vavřínech, ale zveme odborníky z praxe přímo do výuky, abyste měli přehled, jak řízení firmy funguje v reálných pod- mínkách. Aby toho nebylo málo, budete řešit projekty a úkoly, které jsou zadávány a hodnoceny našimi partnerskými firmami. ■ Zdarma ISIC kartu a zdarma přístup do Studijní a vědecké knihov- ny v Hradci Králové vám věnujeme, aby se vám dobře studovalo. ■ Do školní e-knihovny budete mít bezplatný přístup i po skončení studia na naší škole. Chceme, aby se vám dobře dařilo při podnikání či manažerské práci.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

40 vyšší odborné školy T. G. Masaryka 47 568 02 Svitavy Tel.: 461 533 571 akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz Obor vzdělání: eKOnOmiKa a pOdniKání Vzdělávací program: Účetnictví a finanční řízení podniku ■ délka studia: 3 roky ■ forma: denní ■ dosažený titul: diplomovaný specialista (DiS.) ■ Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky ■ Podmínkou přijetí je složení maturitní zkoušky ■ Příprava pro kvalifikovaný výkon odborných činností v ekonomické oblasti ■ Odborná praxe 20 týdnů za studium ■ Možnost ubytování v domově mládeže ■ uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2013 a 12. 8. 2013 ■ den otevřených dveří: 6. 11. 2012, 8. 1. 2013, 5. 3. 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz pb – VOŠ a SŠm, s.r.o., vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. partnery školy jsou Česká manažerská asociace, ČSOb, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., exim tOurS, a.s., raiffeisenbank a.s., uniCredit bank Czech republic, a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma finanční poradenství 3 denní finanční poradenství 3 dálková aplikace výpočetní techniky 3 denní aplikace výpočetní techniky 3 dálková Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3,5 dálková personální práce 3 denní personální práce 3 dálková ObOrY Studia (diS.) 5. května 51 140 00 Praha 4 Tel.: 244 105 001 Fax: 244 105 043 zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnicka skola5kvetna.cz ObOrY Studia prO ŠKOlní rOK 2013/2014: diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia diplomovaný zdravotnický záchranář – kombinovaná forma studia diplomovaný nutriční terapeut – denní forma studia diplomovaný nutriční terapeut – dálková forma studia diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma studia tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. den otevřených dveří: 13. 3. 2013 od 15.30 do 17.30 hod. Školné: 3.000,- Kč / rok ve dvou splátkách. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

41vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 222 782 007 603 251 745 spsvos@volny.cz www.voscr.cz proč studovat právě na této škole? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výbě- ru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nabíZí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní i dálková forma vzdělávání) ■ marketing ■ Obchodní podnikání ■ Veřejná správa (denní forma studia) ■ ekonomika a management v podnicích finančních služeb Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 nagyova@vosvdf.cz vajsova@vosvdf.cz www.vosvdf.cz ObOrY VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem diS. 68-43-N/04 VeŘejnOSpráVní ČinnOSti (školné ve výši 2500 Kč/1 rok) 65-43-N/01 CeStOVní ruCH (školné 4000 Kč/1 rok) 26-47-N/04 infOrmaČní teCHnOlOgie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-41-N/04 VÝrOba, pŘenOS a užití eleKtriCKé energie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-47-N/08 pOČítaČOVá grafiKa V teCH- niCKÝCH ObOreCH (školné 3000 Kč/1 rok) 23-41-N/01 StrOjírenStVí S VYužitím Cad/Cam teCHnOlOgií (školné 3000 Kč/1 rok) - v jednání ubytování a stravování: součástí školy přijímací řízení: 1. kolo - pátek 28. červen 2013 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2013), 2. kolo - pátek 23. srpen 2013 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2013) Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNí STUDIUM: ■ diplOmOVanÝ Zubní teCHniK ■ SYStémOVÝ adminiStrátOr it DENNí A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOCiální práCe DENNí A DáLKOVé STUDIUM: ■ diplOmOVanÝ OČní OptiK ■ beZpeČnOSt ObYVatelStVa ■ management SpOrtOVníCH aKtiVit přijímací zkoušky: 27. června 2013, 27. srpna 2013 den otevřených dveří: 24. ledna 2013, 9. března 2013 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté – denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ diplOmOVaná dentální HYgieniStKa ■ diplOmOVanÝ farmaCeutiCKÝ aSiStent ■ diplOmOVanÝ OČní OptiK ■ diplOmOVanÝ Zubní teCHniK podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz den otevřených dveří: 5. 12. 2012 a 8. 4. 2013 od 16:00 hod. přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Masarykova 2033 580 02 Havlíčkův Brod Tel.: 569 421 656 zdravskol@zdravskolhb.cz www.zdravskolhb.cz Studijní obory v denní i kombinované formě: ■ diplomovaná všeobecná sestra – 3leté denní studium zakončené absolutoriem přijímací řízení: 26. 6. 2013 ■ diplomovaná všeobecná sestra – 3,5leté kombinované studium zakončené absolutoriem přijímací řízení – denní studium 25. 6. 2013 – kombinované studium 26. 6. 2013 termín pro podání přihlášky: do 31. 5. 2013 Podmínkou přijetí je maturita a zdravotní způ- sobilost ke studiu. Absolventi vzdělávacího pro- gramu jsou teoreticky i prakticky připraveni pro výkon profese diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních v ČR i v zahraničí. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův brod Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: ZaHradní a Krajinná tVOrba dny otevřených dveří: 26. 9., 14. 11., 5. 12. 2012, 16. 1., 13. 2., 6. 3., 24. 4., 15. 5. 2013 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2013 přijímací řízení – denní forma 24. 6. 2013, dálková forma 25. 6. 2013 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2013) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. Česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola Palackého 1380/19 750 02 Přerov I – Město Tel./fax: 581 218 018 (019) vosz@sszprerov.cz www.sszprerov.cz NABíZí VE ŠKOLNíM ROCE 2013/2014 TyTO VZDěLáVACí PROGRAMy: ■ bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma) ■ dopravní a spediční činnost (denní forma) ■ finanční řízení (denní forma) ■ marketing (denní, dálková forma) ■ Sociálně právní činnost (dálková forma) Vyšší odborná škola živnostenská přerov, s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

42 vyšší odborné školy Štěchovice 1358 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz BAKALářSKý STUDIJNí PROGRAM: ■ Chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz PROGRAM VyŠŠíHO ODBORNéHO STUDIA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 vos@sshsopava.cz www.sshsopava.cz VZděláVaCí prOgramY: ■ 65-42-N/04 ŘíZení HOtelOVéHO prOVOZu – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-N/04 ŘíZení HOtelOVéHO prOVOZu – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-N/02 rOZVOj a ŘíZení regiOnální turiStiKY – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-N/02 rOZVOj a ŘíZení regiOnální turiStiKY – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ Bakalářský obor HOtelniCtVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). absolventi získávají titul diplomovaný specialista (diS.). uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Svatý Jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – pŘedŠKOlní a mimOŠKOlní pedagOgiKa forma studia: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky Školné: 5500 Kč denní, 7000 Kč kombinované přihlášky: do 31. května 2013 Pro školní rok 2012/13 dodatečná možnost podat přihlášku do 27. 9. 2012. uplatnění: učitel v MŠ; pedagog volného času Specifika studia: bohatě zastoupená praxe (20 týdnů), důraz na praktické využití získaných znalostí, široká škála volitelných předmětů. Možnost ubytování a stravování v budově školy. titul: Studium je zakončeno titulem DiS., možnost pokračovat bakalářským studiem ve zkrácené formě na Teologické fakultě JČÚ dny otevřených dveří: 19. 2., 20. 3. a 18. 4. 2013 Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Nám. T. G. Masaryka 788 390 02 Tábor Telefon: 381 252 686 380 421 030 reditel@szestabor.cz www.szestabor.cz VOŠ nabízí 3leté studium 41-31-n/04 péČe O Krajinu se zaměřením: ■ pozemkové úpravy a ekologie krajiny ■ zemědělské technologie a stavby v krajině poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí činností při navrhování pozemkových úprav, využití půdy, při návrzích projektů pro obnovu a údržbu krajiny a země- dělských staveb Od 1. září 2012 nabízíme formu studia oboru péče o krajinu v denní i v dálkové formě. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, tábor Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STUDIJNí OBOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2013 ■ 31. 7. 2013 přijímací řízení: 20. 6. 2013 ■ 15. 8. 2013 forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60 Dálkové studium bude otevřeno v roce 2013/2014. Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. ubytování a stravování v sídle školy. podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

43jazyky a studium v zahraničíJŠ JazykoveSkoly.com Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium ■ Výhody ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon ■ neVýhody ■ Fakticky ztráta jednoho roku ■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na dopravu nebo ubytování ■ Cena kurzu v desítkách tisíc ■ Pravděpodobně v tomto školním roce naposledy, od příštího roku již účastníci pomaturitního jazykového studia nebudou mít status studenta Podrobný adresář JazykoVých Škol naJdete na www.Jazykoveskoly.com. Pomaturitní jazykové studium ještě v tomto školním roce nabízí velkou výhodu. Pokud zahájíte pomaturitní studium do 26 let věku, a to ve stejném roce, kdy vykonáte maturitní zkoušku / absolutorium na konzervatoři, a splníte další podmínky (denní studium po dobu jednoho školního roku, výuka nejméně 4 hodiny denně, 20 hodin týdně, do 18 účastníků ve třídě), zůstává vám status studenta. Z hlediska zdravotního pojištění, zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek či studentských slev v dopravě jste tedy stále považováni za studenty. odPoVědi na VŠechny otázky naJdete na www.Vysokeskoly.com. ■ náplně oborů ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ nezaměstnanost absolventů ■ data podání přihlášky, otevřených dve- ří, přijímaček ■ testy z minulých let ■ kalendáře akcí ■ srovnání školného ■ podle zaměření, kraje nebo názvu ■ obor včetně náplně a porovnej ho s ostatními ■ dny otevřených dveří ■ porovnej úspěšnost absolventů ■ zjisti pravděpodobnost přijetí na fakultu ■ od listopadu: informace k přijímačkám 2013

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

44 jazyky a studium v zahraničí www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně Aj 20 hodin týdně zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR volitelně Nj, Fj, Šj 2–4 hodiny týdně za cenu semestrálního kurzu s 50% slevou 50% sleva z poplatku za druhou zkoušku v témže školním roce jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské zkoušky 2011 2012 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU U Stadionu 10, 779 00 Olomouc Tel.: 585 224 359 Rejskova 19, 796 01 Prostějov Tel.: 582 336 659 Kosmákova 17, 750 02 Přerov Tel.: 581 217 416 Nerudova 167, 760 01 Zlín Tel.: 577 011 498 info@lingua-centrum.cz www.lingua-centrum.cz JednoletÉ dennÍ PoMatUritnÍ stUdiUM aJ, nJ, FJ, ŠJ ■ Jazyková škola Lingua Centrum je trvale zařazena do vyhlášky MŠMT ČR (studentské výhody pro čerstvé maturanty). ■ Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky. Do odpovídající studijní skupiny jsou zařazeni na základě vstupního rozřazovacího testu. ■ V případě angličtiny v Olomouci budou studenti dle znalostí rozděleni nejmé- ně do 4 úrovní pokročilosti od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. ■ Studenti v rámci studia zdarma obdrží učebnice v hodnotě 600,- Kč a e-learning v hodnotě 1490,- Kč. ■ Výuka je koncipována jako příprava na některou z mezinárodních jazykových zkoušek a probíhá pod dohledem certifikovaných examinátorů těchto zkoušek. ■ Vybranou mezinárodní zkoušku lze následně složit přímo v jazykové škole Lingua Centrum, která je zároveň akreditované vzdělávací a zkouškové centrum Cambridge ESOL, City & Guilds a ECL. lingua centrum jazyková škola Pomaturitní studium Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Projekty ESF, DVPP programy P t ritní st diP t ritní st di JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZKOUŠKY Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJAkreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Příprava k mezinárodním certifikátům ekty ESF, DVPP programyekty ESF, DVPP programy Překlady a tlumočení OSTRAVA | BRNO | OPAVA AZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 777 143 556 www.hello.czwww.hello.cz ICQ: 249 284 704 VÉ VZDĚLÁVÁNÍVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tady jsem se naučil anglicky, v pohodě se domluvím. A co ty? II OSTRAVAOSTRAVA || kaŽdý se na VysokoU nedostane: V loňském roce se pravděpodobnost přijetí na vysokou školu snížila o 8%. A to i přes rostoucí počet oborů a klesající počet maturantů. V tomto roce navíc MŠMT stanovilo limity počtu přijímaných studentů – dá se tedy očekávat, že pravděpodobnost přijetí na vysokou i v tomto roce klesne. Pokud k tomu přidáme plánované zápisné a školné, rozhodně se vyplatí nepodcenit přípravu na přijímačky a neprodlužovat zbytečně studium. Pro přípravu na přijímačky nejžádanějších oborů doporučujeme přípravné kurzy – jejich přehled najdete na str. 8-12. Zvýšíte tak pravděpodobnost přijetí až 3x, navíc se od lektorů dozvíte „vychytávky“ pro první rok studia. Na www.KamPoMaturite.cz sežene- te také knihy a CD pro přípravu. Navíc si můžete i vydělat, pokud se stanete agentem na své škole – podrobnosti si přečtěte na www.KamPoMaturite.cz/agent. Jaká Je Šance? ■ Medicína: od 17% ■ Psychologie: dlouhodobě pod 20% ■ Právo: od 19% ■ Policejní akade- mie: pro civilní uchazeče necelých 10% ■ Podrobnosti str. 4 nebo www.Vysokeskoly.com

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ Angličtina na ekonomické fakulty........od 3 199 Kč Architektura.........................................od 3 599 Kč Biologie................................................od 2 999 Kč Historie ................................................od 3 199 Kč Lékařské fakulty...................................od 3 199 Kč Masmediální komunikace a PR.............od 3 199 Kč Matematika na ekonomické fakulty.....od 3 199 Kč Němčina na ekonomické fakulty..........od 3 199 Kč > Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty > Až 97 % našich studentů bylo přijato naVŠ > Výukové materiály ZDARMA Do kurzů můžete docházet v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Zlíně, Liberci, Ústí nad Labem a v Olomouci. Kontakty: Tel.: 210 084 210, Skype: tutor_eu, ICQ: 204-565-894, E-mail: tutor@tutor.cz www.tutor.cz Státní maturita AJ................................od 3 499 Kč Státní maturita ČJ ................................od 3 499 Kč Státní maturita matematika.................od 3 499 Kč Státní maturita NJ................................od 3 499 Kč Státní maturita ZSV..............................od 3 499 Kč Státní maturita FJ, RJ, ŠJ.......................od 3 699 Kč > Největší společnost připravující studenty na státní maturitu > Ke kurzu získáte ZDARMA výukové materiály a certi kát o absolvování kurzu Do kurzů můžete docházet v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Zlíně, Liberci, Ústí nad Labem a v Olomouci. Kontakty: Tel.: 210 084 210, Skype: tutor_eu, ICQ: 204-565-894, E-mail: tutor@tutor.cz www.tutor.cz Obecné studijní předpoklady................od 1 699 Kč Politologie............................................od 3 199 Kč Právo....................................................od 2 999 Kč Psychologie..........................................od 3 199 Kč Testy studijních předpokladů ...............od 2 999 Kč Veterinární lékařství.............................od 4 399 Kč Žurnalistika..........................................od 3 199 Kč a další… Přípravné kurzy na státní maturitu

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

99%99%99%99 našich studentů to natře všem! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ Bakalářské a magisterské studijní obory: Aplikovaná informatika / Bankovnictví / Finance a finanční služby / Marketingová komunikace Pojišťovnictví / Právo v podnikání / Právo ve veřejné správě / Řízení podniku a podnikové finance Sociální politika / Sociologie / Veřejné finance / Veřejná správa / Marketing Communication Business Management and Corporate Finance www.vsfs.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/

www.unicorncollege.cz www.unicorncollege.cz 6.9. 2012 Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-17-nahled-28-8/