KamPoMaturitě.CZ leden 2013http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 18/2013 n 29Kč 83 prezentacíVŠ  52 prezentacíVOŠ dny OteVřených dVeří VŠ teSt: MateMatIKa a ČeSKýJazyK BOnUSy v tomtočísle: n MissMaturita.cz: rozhovor s loňskou vítězkou n Jak vyplnit přihlášku na VŠ n Výsledky ankety: Jak se dostat na VŠ? MissMaturita.cz 2013: hlasujte do 28. 2. 2013 Vysoká škola ekonomická v Praze 6 fakult – 27 bakalářských oborů www.vse.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

Tereza Blažková Redaktorka elévka Hospodářské noviny Talent vydavatelství Economia www.mup.cz KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? PŘIHLASTE SE NA OBOR MEDIÁLNÍ STUDIA A ZJISTĚTE TO!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

3úvod Vážení studenti, v tomto čísle jsme pro vás připravili  přehledy dnů otevřených dveří vyso- kých škol a oblíbenou mapu vyso- kých škol. Pokud ještě nemáte jasno  o tom, kterou školu vybrat, poradíme   vám.  Přečtete  si  také,  jak  správně  vyplnit přihlášku na vysokou školu. Nedostal se na vás časopis? Zdarma si jej stáhněte na Casopis.KamPoMaturite.cz nebo na Facebook.com/KamPoMaturite REDAKCE, VYDAVATEL AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Bc. Michaela Röschová – odborný poradce Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba   Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent  INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v dubnu a září. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku.  Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE:  do všech SŠ s maturitou, 140 ISŠ, VOŠ,  okresních knihoven, poraden pro  absolventy při ÚP NApIšTE NÁm …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRojEKTY www.adresarskol.cz www.seminarky.cz www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.missmaturita.cz www.ctenarsky-denik.cz Na úvodní straně missmaturita 2012 Nikola Krátká foto: Fotoateliér Jana Hozová Letohradská 58, praha 7 Fotoateliér se zaměřením na portrétní fotografii. Veškeré informace na: www.jhfoto.cz tiP! Už na konci února končí interne- tová soutěž MissMaturita.cz 2013.  Nejžhavější  kandidátky  na  titul  Miss Maturita a adepty na titul Mr.  Maturant najdete na str. 12. Maturita i přijímačky se rychle blíží,  materiály pro přípravu vám doporu- číme na str. 9. Vyzkoušejte si testy  z  matematiky nebo českého jazy- ka. Máte ještě rezervy? Máte šanci  přihlásit se do přípravných kurzů na  www.kampomaturite.cz  a  přijímačky  i maturitu zvládnout bez stresu. Přejeme vám úspěšné druhé  pololetí, jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání Obsah Úvod03 Jak vyplnit přihlášku na VŠ nebo VOŠ06–07 Jak na přijímačky – výsledky ankety10–11 Kdo se stane MissMaturita.cz 2013?12 Jaká bude šance u přijímaček04 Test z matematiky a českého jazyka14 Získejte čtyři časopisy jako dárek13 Prezentace veřejných a státních VŠ19–51 Prezentace soukromých VŠ52 –63 Prezentace VOŠ64–73 Pomaturitní jazykové studium   74–78 V příštím čísle si přečtete, kam se můžete ještě přihlásit na VŠ, jak je to se statusem studenta a které školy lze navštívit v rámci dnů otevřených dveří.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

4 kam po maturitě Data pro všechny obory najdete v úplné verzi článku na www.KamPoMaturite.cztiP! Pokles zájemců zaznamenaly  všechny obory s výjimkou medicín- ských, farmaceutických, zdravověd- ných a veterinárních oborů. U lé- kařských fakult také hodně klesla  šance na přijetí z 30 na necelých  27%, u farmacie a dalších z dru- hé skupiny pak ze 45 na 40%.  Setrvalý pokles šancí na přijetí vy- kazují umělecké a sportovní fakulty. Oproti roku 2011 také mírně  narostl počet uchazečů, kteří se  „jistí“ vícenásobnými přihláškami  – pouze 46% uchazečů si věřilo  natolik, že podalo jen 1 přihláš- ku. Opatrnější postup se dvěma  přihláškami zvolilo téměř 23%  zájemců, 3 přihlášky podalo ne- celých 14% uchazečů. 4 a více  přihlášek podalo zhruba 18%  uchazečů. Co Z číSEL VYpLýVÁ Nepodcenit přípravu, zásobit se  informacemi o přijímacích zkouš- kách, vyzkoušet na internetu  vzorové testy z minulých let,  získat literaturu pro přípravu na  přijímačky nebo zvolit přípravný  kurz. Určitě pátrejte po aktuálních  informacích, přijímací zkoušky  se mění a informace na různých  forech či diskuzích mohou být  zastaralé. jAKé NoVé oBoRY šKoLY NABíZEjí Všechny školy v republice nabí- zejí více než 9000 akreditovaných  studijních oborů. I tak každým  rokem přibudou nové.  Z letošních novinek v bakalářském  studiu vybíráme: čVUT V pRAZE FAKULTA jADERNÁ A FYZIKÁLNě INžENýRSKÁ: Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření mU příRoDoVěDECKÁ FAKULTA: Lékařská genetika a molekulární diagnostika UK FILoZoFICKÁ FAKULTA: řecká antická filologie VšChT FAKULTA ChEmICKé TEChNoLogIE: Chemie a materiály ve forenzní analýze VUTBR FAKULTA ELEKTRoTECh- NIKY A KomUNIKAčNíCh TEChNoLogIí: Angličtina v elektrotechnice a informatice UhK pEDAgogICKÁ FAKULTA: Etická výchova se zaměřením na vzdělávání mENDELU AgRoNomICKÁ FAKULTA: pozemkové úpravy a ochrana půdy AAVš, o.p.S. jewish Studies: history and Culture Šance u přijímaček: v letošním roce 75% Vtomto roce se pravděpodobnost přijetí na vysokou školu mírně zvýšila ze 74,5% (2011) na 75,2%. I přesto stále nedosahuje úrovně roku 2010, kdy se na vysokou dostalo 82% zájemců. hlavním důvodem nárůstu šance bylo snížení počtu zájemců o studium na vysoké škole. žEBříčEK „NEj“ poD- LE oBoRů – NEjNIžší šANCE NA přIjETí ■ UměLECKé VŠUP 9,6% ■ LéKAřSKé 2. lékařská fakulta UK   a Lékařská fakulta UPOL  19% ■ pRÁVNICKé Právnická fakulta MU  18,1% ■ FILoZoFICKé A hUmA- NITNí - Fakulta sociál- ních studií OSU 20% ■ EKoNomICKé Fakulta financí a účetnictví   VŠE v Praze 22,5% ■ pEDAgogICKé Pedagogická fakulta  UPOL 27,5% ■ SpoRToVNí  Fakulta tělesné výchovy   a sportu UK 28,3% ■ TEChNICKé, příRoDoVěDNé, ZEměDěLSKé Agronomická fakulta  MENDELU 47,3% Zdroje: http://dsia.uiv.cz/vysluch10.html, http://dsia.uiv.cz/vysluch11.html,   http://dsia.uiv.cz/vysluch12.html, http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-studij- ni-programy-vysokych-skol-s-uvedenim-kodu-studijnich-programu-a-oboru

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

5kam po maturitě Think future EDUCATING TOMORROW’S LEADERS University of New York in Prague www.unyp.cz Study in our bachelor program and earn an internationally accredited degree! US and EU accreditation Practical and critical thinking orientation World-class education, all-English instruction International faculty and student body Get a bachelor’s degree in: Business Administration | Communication and Mass Media | International Economic Relations | Psychology | IT Management | English Language and Literature Accreditations: Memberships:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

6 kam po maturitě Jak vyplnit přihlášku na VŠ nebo VOŠ Stále větší počet škol nabízí možnost podání přihlášky v elektronické podobě. Informaci o přesném termínu a způsobu podání přihlášky je lépe telefonicky ověřit na studijním oddělení. Kalendář termínů podání přihlášek a kontakty na všechna studijní oddělení najdete na www.VysokeSkoly.com. pApíRoVÁ poDoBA přIhLÁšKY Přihláška v papírové podobě se vyplňuje buď na tiskopis  SEVT, nebo na tiskopis konkrétní školy. Pozor, například  Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přihlášky na  tiskopise SEVT nepřijímá.  Papírovou přihlášku je nutno vyplnit čitelně a tiskacím  písmem. Nejdůležitější jsou vaše jméno, příjmení, rodné  číslo (u cizinců datum narození a další údaje – pohlaví,  bydliště a státní občanství) a adresa místa trvalého po- bytu a správný název oboru a programu. Údaje o názvu  oboru a JKOV vaší střední školy získáte od výchovného  poradce nebo v sekretariátu vaší školy.  Některé školy nevyžadují potvrzení lékaře, vyplnění před- mětů a prospěchu (2. strana formuláře), někde je to naopak  hlavní údaj pro přijímací řízení, protože daná škola může  přijímat právě na základě průměrného prospěchu nebo pro- spěchu ze sledovaných předmětů.  Na stránkách vysoké školy najdete všechny podstatné úda- je – přesné názvy programů, údaje pro správné vyplnění  a požadované přílohy. Zpracování papírových přihlášek je pro školy administra- tivně náročnější, což se odráží i na ceně za přijímací říze- ní. Papírová přihláška bývá zpoplatněna vyšší částkou než  elektronické podání (např. JAMU Divadelní fakulta – papíro- vá 560 Kč, v elektronické podobě 530 Kč). VýhoDY A NEVýhoDY VýhoDY: ■ nepotřebujete internet NEVýhoDY: ■ je pomalejší, musíte ji poslat včas ■ je obvykle dražší, navíc zaplatíte za doporučené  poštovné ■ ne všude ji přijímají ■ někde musíte mít specializovaný formulář dané školy ELEKTRoNICKÁ přIhLÁšKA Najdete ji buď v podobě dokumentu ke stažení (editovatel- né PDF, dokument Word apod.), nebo jako elektronický for- mulář. Někde vyplníte pouze formulář v rámci informačního  systému dané školy, následně zaplatíte a tím je přihlášení  vyřízeno. U jiných škol odešlete tento elektronický formulář,  následně jej ale musíte vytisknout a odeslat na studijní od- dělení, jinak je přihláška neplatná.  Přílohy k oběma typům přihlášek se někdy přikládají až  u přijímacích zkoušek – kopie maturitního vysvědčení, certi- fikátů apod., nebo dokumenty vyžadované pro daný obor –  seznamy literatury, životopis, doporučení, potvrzení od léka- ře. Výhodou elektronické přihlášky je možnost jejího podání  až do 23:59 daného posledního dne. VýhoDY A NEVýhoDY Výhody: ■ je rychlejší, můžete ji podat do 23:59 posledního dne Nevýhody: ■ potřebujete internet a občas se proklikat bezpečnostními  certifikáty ■ někde stejně musíte část přihlášky vytisknout a poslat ji  na studijní oddělení TERmíN poDÁNí přIhLÁšKY Bakalářské a magisterské programy veřejných a státních vy- sokých škol obvykle uzavírají přihlášky koncem února, letos  tedy 28. 2. 2013, u některých škol je čas do konce března.  www.KamPoMaturite.cz Formulář přihlášky v PDF zdarma stáhněte na www.KamPoMaturite.cztiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

7kam po maturitě Výjimkou je například Divadelní fakulta Akademie múzic- kých umění v Praze, kde se podávaly přihlášky do poloviny  listopadu nebo Fakulta architektury ČVUT v Praze (konec  listopadu).  Soukromé vysoké školy často přijímají přihlášku  v průběhu roku až do září či října, kdy probíhá obvykle po- slední kolo přijímacího řízení.  CENA ZA přIhLÁšKU Pohybuje se obvykle od 280 Kč do 590 Kč za přihlášku do  jednoho oboru. Na soukromých školách můžete zaplatit  i 1000 nebo 2000 Kč. Ve většině případů se jedná o nevrat- ný poplatek. Pozor, u víceoborových studií je potřeba podat  patřičné množství přihlášek a obvykle také zaplatit více po- platků. Školy, které používají pro přijímací řízení NSZ Scio,  mívají poplatky nižší.  Dokladem o úhradě je výpis z účtu nebo ústřižek složenky.  Na stránkách školy nebo v elektronické přihlášce zjistíte čís- lo účtu, variabilní a specifický symbol. Při platbách ze zahra- ničí se doporučuje platit kartou, a to proto, že se zpravidla  vyhnete placení transakčních poplatků. Termín úhrady bývá shodný s datem podání přihlášky – po- kud tedy posíláte papírovou přihlášku, její součástí by mělo  být potvrzení o zaplacení. U elektronické přihlášky školy ob- vykle tolerují datum splatnosti následující pracovní den po  posledním dni pro podání přihlášky (např. pokud podání při- hlášek končí 28. 2. a platba je uhrazena s datem splatnosti  1.3.). Doporučujeme se vyhýbat nejzazším termínům nebo  raději informaci důkladně ověřit. Co jE Co: ■ Studijní obor – podkategorie studijního programu, s přesnějším  vymezením náplně. Může se dál dělit na studijní zaměření. Obvykle  se studuje jeden obor, některá studia jsou dvouoborová (učitelské  obory, filozofické fakulty). ■ Studijní program – kategorie, která může obsahovat jeden  nebo více studijních oborů.  Některé programy jsou bezoboro- vé (např. magisterský program Všeobecné lékařství, 1. LF UK).  ■ Forma studia – prezenční nebo kombinovaná ■ Typ studia – bakalářské (obvykle 3 roky, titul Bc.), navazující  magisterské (2 roky, titul Mgr. nebo Ing.), magisterské (5leté,  obvykle už jen u lékařských, právnických nebo některých  učitelských oborů), doktorské (3-4 roky). VYChYTÁVKY ■ Kombinované obory a navazující magisterské studi- um – někde musíte prokázat praxi v oboru, jinak musíte  absolvovat dodatečné zkoušky, srovnávací testy nebo  doplňkové kurzy  ■ Speciální potvrzení pro vybrané učitelské obory  –  např. foniatrické vyšetření pro obor logopedie ■ počet přihlášek na osobu není omezen  ■ Náhradní termíny přijímacího řízení jsou určeny jen pro  závažné důvody, obvykle nemoc nebo konání maturitní  zkoušky, nikoliv pak konání jiného přijímacího řízení ■ Body navíc nebo úplné prominutí přijímacích zkou- šek můžete získat za výsledky maturity, studijní výsledky  z vybraných předmětů, jazykové nebo jiné certifikáty, ab- solvované soutěže nebo olympiády ■ Bez přijímaček se můžete dostat na VŠ také po absol- vování vybrané VOŠ nebo kurzů celoživotního vzdělávání  či přípravných kurzů dané VŠ www.Seminarky.cz Přesné termíny pro podání přihlášky na jednotlivé obory najdete na www.VysokeSkoly.comtiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

8 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz Jak si vybrat vysokou školu máte jasno, na kterou školu se přihlásit? pokud ne, máme pro vás tahák. A kdyby nepomohl ani ten, třeba vám pomohou rady studentů, kteří už na daných školách studují – výsledky ankety najdete na str. 10. NEVíTE jEšTě, KAm SE přIhLÁSIT? ZoDpoVěZTE SI NÁSLEDUjíCí oTÁZKY: ■ Co vás nejvíce baví, zajímá, co  vám jde a čím se chcete zabývat  i nadále? ■ Dostanete se na danou školu  a máte šanci tam vydržet?   Neboli jaká je šance na přijetí  a „úmrtnost“ – kolik studentů  nedostuduje? Najdete na   www.vysokeskoly.com ■ Uplatníte se po studiu?  Jaké je uplatnění absolventů  vybrané školy a průměrný plat?  Nejlepší uplatnění na současném  trhu práce je u absolventů   lékařských, právnických   a technických fakult,   dobré u pedagogických   a ekonomických oborů ■ Líbí se vám daná škola? Jak se  prezentuje? Jaká je kvalita výuky,  má škola vazbu na praxi nebo na  vědu, zajímavé programy, kvalitní  lektory a patřičné vybavení? ■ Finanční otázky – jaká je nároč- nost studia a životní náklady?  Školné a stipendia? Lze zvládnout  brigády nebo práci při studiu? ■ Zvládnete dojíždění nebo bude- te na koleji? Je kapacita kolejí  dostatečná? Lze obor studovat  v prezenční nebo kombinované  formě? ■ Jste studijní typ a stojí vám to za  to? Vydržíte náročné roky studia,  zkoušky, stres, administrativní či  jiné složitosti, pobyt na koleji? S výběrem školy vám pomohou  výchovní poradci na vaší škole,  pedagogicko-psychologické porad- ny, Ústav pro informace ve vzdělá- vání, stránky www.KamPoMaturite. cz nebo www.VysokeSkoly.com.  Konkrétní informace k přijímacímu  řízení pak poskytují stránky jednotli- vých vysokých škol, doporučujeme  je raději ověřit u příslušného studij- ního oddělení. VEřEjNÁ čI SoUKRomÁ? V roce 2010/2011 připadalo na   28 státních a veřejných 45 sou- kromých vysokých škol s progra- my akreditovanými pro Českou re- publiku. 86% všech studentů ale  studovalo na veřejných vysokých  školách. Výhody a nevýhody obou  typů škol najdete před prezenta- cemi jednotlivých škol na str. 52.  Pokud již máte vybranou školu  a obor, víte, zda studovat baka- lářský či magisterský typ studia,  a máte představu, zda chcete  studovat v prezenční nebo kombi- nované formě, čeká vás příprava  na přijímačky – více o nich   v boxu na této stránce. Zdroje: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy čR v roce 2010 oDpoVěDI NA VšEChNY oTÁZKY NAjDETE NA www.VysokeSkoly.com.  ■ Náplně oborů ■ Statistiky úspěšnosti přijetí ■ Nezaměstnanost absolventů ■ Data podání přihlášky, otevřených dveří, přijímaček ■ Testy z minulých let ■ Kalendáře akcí ■ Srovnání školného ■ Dostanu se vůbec na vybranou školu? ■ Z čeho přesně jsou přijímačky? ■ Kdy se přijímačky konají? ■ Neskončím po studiu na úřadu práce? ■ Můžu si vyzkoušet testy? ■ Na kterých školách se „můj“ obor učí? ■ Co mě to bude stát? ■ Kdy škola pořádá dny otevřených dveří? Jaká je pravděpodobnost přijetí na obor, který vás zajímá? Čísla najdete na www.VysokeSkoly.com u konkrétních oborůtiP! mÁTE VYBRÁNo? A jAK jE To S přIjímAčKAmI? ■ Jaká je statistika přijetí? ■ Do kdy a v jaké formě  je nutno podat přihláš- ku, co musí být její  součástí (přečtěte si  v článku na straně 6)? ■ Jsou možnosti přijetí bez  přijímací zkoušky? ■ Kdy a kde se zkoušky  konají? ■ Co je jejich obsahem? ■ Kolidují s jinými  přijímačkami? ■ Kdy budou k dispozici  výsledky a jaká je mož- nost odvolání?

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

9kam po maturitěwww.Seminarky.cz Další materiály seženete na www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-denik.cz Přes 5000 prací zdarma!tiP! Máte všechny materiály pro přípravu Na PřiJíMaČKy a Maturitu?mEDICíNA BIoLogIE – jak se dostat na vysokou (Amos) 249 Kč 219 Kč modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (1. LF) 450 Kč 439 Kč EKoNomIE přijímací zkoušky z matematiky na VšE – skripta (Amos) 289 Kč  249 Kč pRÁVo přijímací zkoušky na Vš -Testy studijní předpoklady a logika (Fragment) 199 Kč 189 Kč Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates) 299 Kč 279 Kč za jednu knihu poLICEjNí AKADEmIE Testy na policejní akademii (Fragment) 199 Kč 189 Kč Bezpečnostně právní studia, policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě: řešení bakalářského znalostního testu (NaVysokou) 409 Kč  405 Kč poLIToLogIE politologie – jak se dostat na vysokou (Amos), 249 Kč  219 Kč žURNALISTIKA Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám Vš (Amos) 250 Kč 189 Kč SpoLEčENSKé VěDY Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates), každý díl 199 Kč 189 Kč Základy společenských věd 4 díly (Eurolex), všechny díly za 590 Kč  290 Kč pSYChoLogIE psychologie – jak se dostat na vysokou – skripta (Amos) 249 Kč 199 Kč ■ maturita – Anglický jazyk 169 Kč 159 Kč ■ maturita – matematika 159 Kč 149 Kč  ■ maturita – český jazyk 169 Kč 159 Kč ■ odmaturuj! z německého jazyka 1 a 2  cena za knihu 229 Kč od 189 Kč ■ odmaturuj! z anglického jazyka 1 a 2 cena za  knihu 229 Kč od 175 Kč ■ odmaturuj! z biologie 199 Kč 177 Kč ■ odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 cena za knihu 199 Kč od 189 Kč ■ odmaturuj! ze společenských věd TESTY 199 Kč 189 Kč ■ odmaturuj! z literatury TESTY 189 Kč 170 Kč ■ odmaturuj! z matematiky 1, 2 cena za knihu 189 Kč od 103 Kč mATURITA ■ Angličtina – maturitní témata + CD 225 Kč 199 Kč ■ Němčina – maturitní témata + CD 199 Kč 179 Kč ■ matematika – přehled středo- školského učiva 181 Kč 169 Kč ■ 6 CD maturita bez obav 260 Kč 249 Kč  mATURITNí oTÁZKY ■ Angličtina 129 Kč 119 Kč ■ český jazyk 179 Kč 161 Kč ■ Dějepis 149 Kč 134 Kč ■ Ekonomie 179 Kč 169 Kč ■ Fyzika 179 Kč 161 Kč ■ Chemie 179 Kč 161 Kč ■ Literatura 149 Kč 139 Kč ■ matematika 199 Kč 179 Kč ■ oSZ 199 Kč 179 Kč ■ Účetnictví 199 Kč 189 Kč Zadejte při objednání kód AE080 a získejte slevu 5% na knihy, CD a publikace

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

10 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz Další ankety najdete pravidelně na www.Seminarky.cz – zaregistrujte se k odběru novinek a budete mít přehledtiP! Přijímací zkoušky nejsou příjemné  pro nikoho. I pokud máte testova- nou látku v malíčku a načtenou lite- raturu, pořád je tu nervozita a ne- jistota, zda jste se připravili opravdu  na všechno. Aby se vám přijímačky  zdolávaly snáze, zjišťovali jsme od  současných studentů, jak se sami  připravovali, co se jim zdálo nej- těžší a co radí pro úspěšné složení  zkoušek.  požADoVANé ZNALoSTI Základem je podle většiny stu- dujících zvládnutí požadovaných  znalostí a dovedností i načtení  doporučené literatury. Ne vždy si  vystačíte s tím, co jste se učili na  střední škole. Některé obory se na  středních školách (nebo alespoň na  té vaší) obvykle nevyučují a musíte  se plně spolehnout na své samo- studium. Ale i tam, kde jste daný  předmět na střední škole měli, mo- hou přijímačky zjišťovat znalosti nad  středoškolský rámec. „Některé otázky z filosofie mne překvapily, protože zrovna to jsme neprobírali,“ řekla nám  o svých přijímačkách studentka  Společenských věd se zaměřením  na vzdělávání Pedagogické fakulty  UHK. Nevyzpytatelné jsou podle  studentů často otázky na všeobec- ný přehled, na který je kvůli široké- mu záběru obtížné se připravovat. poDmíNKY pRo přIjETí Stejně důležité jako znalost látky je  mít přehled o tom, jaké jsou přesně  podmínky pro přijetí. „Nejtěžší pro mě bylo se prokousat nepřehlednými fakultními stránkami, abych zjistila, jaké jsou vlastně všechny požadavky pro přijetí. Dokázat se zorientovat ve strohé úřednické řeči při čtení poža- davků jsem brala jako součást přijíma- ček. A to jako tu nejzákeřnější, protože některé podstatné detaily byly hodně nenápadné.“ Podmínky a požadavky  se také mohou rok od roku i po- měrně zásadně měnit, důležité je  proto hlídat si aktuálnost zjištěných  informací. U dvouoborového studia  je třeba dávat pozor na podmínky  u každého oboru. TESTY Z mINULýCh LET Jako součást přípravy na zkoušky  současní studenti jednoznačně radí  pečlivě si projít starší přijímací testy,  které lze stáhnout z internetu (od- kazy na vzorové testy u příslušných  oborů najdete na www.VysokeSkoly. com) nebo zakoupit v papírové  podobě: „Hodně otázek z fyziky bylo podobných testům, které se dají koupit v knihkupectví v univerzitním kampusu v Brně,“ prozradila zase  studentka Fyzioterapie Lékařské fa- kulty MU – pokud to máte do Brna  daleko, seženete publikaci v našem  e-shopu www.KamPoMaturite.cz.  Podobnou zkušenost – že aktuální  testy bývají podobné těm minulým,  mají i další studenti.    přípRAVNé KURZY Studenti také doporučují přípravné  kurzy školy, veřejné kurzy nebo  soukromé doučování, hlavně pokud  Jak na přijímačky? Máme rady a tipy z první ruky Kdo vám řekne lépe, jak vyzrát na studium na vysoké škole, než ti, kdo na ní studují? oslovili jsme proto studenty veřejných i soukromých vysokých škol z celé republiky, aby nám prozradili své zkušenosti. Z výsledků prázdninové ankety na www.Seminarky.cz jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější informace o úskalích přijímacích zkoušek.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

11kam po maturitěwww.Seminarky.cz rady studentů VŠ, jak zvládnout 1. rok studia na vysoké škole, najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! nematurujete z předmětu, který se  objeví na přijímacích zkouškách.  Jak poznáte dobrý přípravný kurz,  si můžete přečíst v boxu na této  stránce. ZÁLUDNoSTI píSEmNýCh TESTů U písemných testů radí studenti  dopředu si rozvrhnout a napláno- vat odpovědi na otevřené otázky,  než je začnete psát, a uvědomovat  si časové omezení. Někomu ne- vyhovují testy, kde je nutné vybrat  z více podobných nabízených  odpovědí – v takovém případě  pomůže testy si dopředu nacvičit.  Studenti Masarykovy univerzity,  kteří prošli tamními Testy studijních  předpokladů (TSP), radí uvědomit  si rozdíl mezi TSP a NSZ spo- lečnosti Scio a vzorové testy si  dopředu procvičit. „Není dobré přijít na test a vidět ho prvně, otázky si třeba nebudete pamatovat, ale sys- tém je stejný pořád. Hlavně budete vědět, jak si test časově rozvrhnout,“ vzkazuje studentka Pedagogiky  Filozofické fakulty. Navrhuje mít  také s sebou hodinky a její slova  potvrzují další zdejší studenti, kteří  u TSP často bojovali právě s ča- somírou. Podle další studentky,  tentokrát Pedagogické fakulty, měl  test „poměrně vysoké požadavky na všeobecný přehled a sečtělost studentů“. Absolventy NSZ Scio  trápila často také časomíra, stejně  tak si doporučují vyzkoušet do- předu starší zadání nebo v případě  prvního horšího výsledku si testy  zopakovat.  jAK NA ÚSTNí pohoVoR U ústních pohovorů je podle stu- dentů hlavně potřeba ovládnout  nervozitu. „Při pohovoru je dobré působit vyrovnaně a přiměřeně sebe- vědomě, neboť je hodnocen i projev studenta. Nebojte se přiznat, že něco nevíte, od toho jsou vysoké školy,“ vzkazuje student Učitelství histo- rie a hudební výchovy pro střední  školy na OU.  TEChNICKÁ STRÁNKA Počítat byste také měli s technic- kou stránkou přijímaček. Někteří  současní studenti měli problém  zorientovat se, ve které místnosti  školy mají zkoušku skládat. Pokud  máte možnost, není proto od věci  místo zkoušky dopředu navštívit.  Student Fakulty sociální studií MU  doporučuje dávat pozor, zda testy  vyplňujete předepsaným způsobem,  a studentka Fakulty financí a účet- nictví VŠE zase upozorňuje, že  průběh zkoušek nemusí být zrovna  komfortní:  „Dostanete plno papírů, které nemáte kam odložit, protože kolem vás je málo místa.“ NERVY, NERVY… A přípRAVA Vedle znalostí a aktuálních informa- cí nezapomeňte ani na psychickou  přípravu. Pro mnoho studentů byl  na přijímačkách nejhorší právě stres  a nervozita. „Je to boj s nervozi- tou a stresem, takže vyhraje, kdo se nervově nezhroutí,“ líčí svůj dojem  z přijímaček studentka Právnické  fakulty UK. „Před přijímačkami si pořádně odpočiňte, alespoň 3 hodiny před zkouškou se uvolněte nějakou činností, při které nebudete myslet na to, co vás čeká. Hlavně si nepokládej- te otázku, co se stane, když přijímačky neuděláte. Musíte sám sebe přesvěd- čit, že testy určitě zvládnete,“ popi- suje svoji strategii student Fakulty  informatiky MU. Pokud u zkoušky  neznáte odpověď na všechno,  nebuďte z toho nervózní. Studentka  Pedagogické fakulty UHK  radí  zachovat u písemného testu klid  „a neškrtat první odpovědi, které zpravidla bývají správné“. Studentka  Filozofické fakulty MU nakonec  doporučuje smířit se s tím, že  přijímací zkoušky vždy trošku záleží  na štěstí.  čEKÁNí NA přIjETí Jednoduché není podle studentů  ani čekání na výsledek. „Nejtěžší snad bylo to čekání na to, zda jste přijat,“ svěřila se studentka  Filozofické fakulty OU. Jestliže  se přijímací zkoušky nepoda- ří, nevzdávejte to. Studentka  Přírodovědecké fakulty MU nám  popsala svou zkušenost: „Hlásila jsem se na víc škol a poté, co to na první nevyšlo, měla jsem chuť vzdát to i na druhé. Nakonec jsem se při- měla připravovat se a vyplatilo se.“ A nakonec čekání na rozhodnutí  o přijetí. „Jen by asi bylo lepší dříve informovat uchazeče o přijetí do studia,“ shrnuje svou zkušenost  s čekáním student Jaderné a fyzi- kálně inženýrské fakulty ČVUT, kam  se dostal bez přijímaček.     jAK poZNÁTE DoBRý přípRAVNý KURZ Na dobrém přípravném kurzu si  nejen zopakujete požadovanou  látku, ale testy si především  nanečisto vyzkoušíte. Kurzy  agentury AMOS nabízejí obojí:   „Byla jsem spokojena s mate- riály, které nám byly posílány, a taky s obrovským množstvím zkušebních testů, které jsme měli k dispozici,“ vzkazuje  absolventka kurzu medicíny.  Je dobré, když si můžete sami  určit, které otázky vám dělají  problém, a podle toho se kurz  přizpůsobí: „Byla jsem spoko- jena s přístupem lektorů, kteří se snažili, aby každý ve třídě dané látce porozuměl, a výběr problematické látky k pro- cvičování nechali na nás,“ zhodnotila přípravu absolventka  kurzu práva AMOS. Důležitý je  také postoj lektora ke studen- tům, který v agentuře AMOS  nepodceňují, jak dokazují slova  absolventky kurzu psychologie:  „Dále byl velmi překvapující tolerantní, přátelský, ničím neodrazující přístup lektorů k nám studentům a chuť nás připravit na přijímací zkouš- ky. Moc jsem byla spokojena s možností se kdykoli kontak- tovat s dotazy ke studiu přes internet.“ Nejvíce nakonec zále- ží na tom, aby vám kurz sku- tečně pomohl k přijetí. „Jelikož jsem u vás absolvovala pří- pravné kurzy a opravdu jsem se na školu dostala, musím vám poděkovat za evidentně skvělou přípravu,“ napsala  absolventka přípravného kurzu  na Policejní akademii agentury  AMOS. Názory studentů na naše kurzy najdete na www.Kampomaturite.cz v sekci Reference.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

12 kam po maturitě www.KamPoMaturite.cz Zúčastněte se lednové minisoutěže na www.Facebook.com/MissMaturita o nejhezčí fotografii z maturitního plesutiP! 1 2 MissMaturita.cz 2013 Hlasujte on-line na Soutěž MissMaturita.cz se blíží ke konci. Hlasování končí už 28. 2. 2013. Od 1. září se přihlásilo přes 100 dívek a 21 pánů, stránky soutěže už zhlédlo skoro 70 000 návštěvníků a prvních 10 soutěžících dívek nasbíralo přes 15 000 hlasů. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál časopishlavní mediální partner N a h r á v a c í S t u d i o & Ú m ě l e c k ý A t e l i é r 1. michal Krátký, 2. monika Vohnoutová, 3. jaroslav Bače, 4. martina jančí, 5. martin matoulek, 6. Vendula popelková 3 5 6 4

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

13kam po maturitě proč ses přihlásila do soutěže, lákala tě také představa výhry dvou- týdenního jazykového pobytu s EF Education First? očekávala jsi tako- vý úspěch? Vůbec, říkala jsem si spíš,  proč  to  nezkusit.  Měla  jsem  ale  obrovskou  pod- poru od kamarádů, spolu- žáků, lidí z města a okolí. Přihlásila jsem se, protože  mě zaujaly ceny. Výhra studijního pobytu v zahra- ničí s Education First mě lákala ze všeho nejvíc,  jelikož  mě  moc  baví  jazyky.  Potěšila  mě  snad  ještě více, než to, že jsem vyhrála miss.  říkáš, že tě baví jazyky, věnuješ se jim i během studia?  Momentálně studuji práva, ale jazyky patří mezi  mé koníčky. Na gymnáziu jsem se učila angličtinu  a němčinu, ovládám také základy ruštiny a špa- nělštiny. Sama jsem se navíc začala učit italsky.  je to důvod, proč sis z nabídky Education First vybrala zrovna jazykový pobyt v římě? Ano, chtěla jsem se zlepšit v italštině. Poradila  jsem se s paní pracující v EF Education First, kte- rá mě seznámila s tím, jak to na kurzech chodí.  Zhodnotila jsem tedy, že když už umím alespoň  základy, tak bych kurz mohla zvládnout.  musela jsi toho před odletem hodně zařídit? Přišla mi složka, kde bylo všechno důležité na- psáno. Jelikož jsem vyhrála kurz, letenku i ubyto- vání se stravou, jedinou mou starostí byla dopra- va do Prahy na letiště.  S organizací jsem byla spokojená a cesta byla  příjemná.  jak probíhala výuka? Měla jsem středně intenzivní kurz. První den, když  jsem dorazila do školy, dostala jsem svůj rozvrh.   Na něm byly vypsané hodiny. Výuka se skládala  z více typů. Někdy jsme probírali slovní zásobu,  jindy  gramatiku  nebo  čtení.  Nejvíce  mě  bavilo  procvičování komunikačních dovedností.  jak na tebe působili lektoři Education First a dal- ší účastníci kurzu? Všichni  lektoři  byli  skvělí,  moc  se  nám  snažili  pomoci, myslím si, že na tom všem byli nejlepší  (smích). Všichni jsme je měli strašně rádi. Ostatní  studenti byli také fajn. Našla jsem si mezi nimi  nové kamarády, přestože tam z Čech nikdo další  nebyl.  S kým jsi bydlela?  Bydlela  jsem  v  apartmánu  se  dvěma  dívkami  z Německa a z Japonska. Hned jsme si padly do  noty.  Často jsme ještě chodily za známými do  jiného apartmánu. Poznala jsem spoustu nových  národností. Jsem zvyklá hodně cestovat a ráda si  dělám přátele po celém světě, ale nikoho třeba  z Kostariky nebo Ekvádoru jsem ještě neznala. A jaké bylo ubytování? Velice útulné, apartmán byl veliký, zařízený velkým  množstvím nábytku. Měla jsem krásný výhled na  Vatikán.  měla jsi na kurzu dostatek času, abys navštívila všechna místa, která jsi chtěla vidět? Času  bylo  úplně  akorát.  Společnost  Education  First organizovala množství společných volnoča- sových aktivit, některých z nich jsem se zúčast- nila. Člověk ale nemůže stihnout všechno. Řím je  veliký, je tam spousta krásných míst.  Vidím, že jsi měla opravdu nabitý program. Dokonce sis našla i nové kamarády. jste stále v kontaktu? Ano,  pořád  jsme  v  kontaktu.  Plánujeme  různé  společné akce. Za dva týdny za mnou možná  přijede kamarádka z Kostariky.  Dokázala by sis představit, že bys šla studovat do Itálie nebo jiné zahraniční země na delší dobu? Po  své  zkušenosti  s  jazykovým  kurzem  s  EF  Education First si určitě dokážu představit jít stu- dovat do zahraničí. Jen bych si to musela dobře  naplánovat.  Co hodnotíš jako největší přínos pobytu? Úplně celý pobyt byl jedna velká skvělá zkuše- nost,  počínaje  cestou,  přes  studium  jazyků  až  po  poznání  nových  přátel  a  kultur.  Myslím,  že  jazykové dovednosti se nikdy neztratí. Díky kurzu  jsem získala větší jistotu. Když jsem potřebovala,  domluvila jsem se vlastně bez problému. Jsem  nadmíru spokojená.  Doporučila bys jazykový pobyt s EF Education First svým známým? Samozřejmě bych ho doporučila všem kamarádům.  Sama bych určitě jela znova. Příští rok chci začít  studovat čínštinu. Až ji trochu vypiluju, ráda bych  s Education First jela na studijní pobyt do Číny.   Chtěla bych také vzkázat všem zájemcům, kteří si  nejsou jistí, že není třeba se bát. Vše je výborně  organizačně  zajištěné.  Nemusíte  váhat,  zda  do  toho jít, nebo nejít. Jak už jsem řekla, je to vý- borná zkušenost a já jsem za ni strašně vděčná.  Rozhovor s Nikolou Krátkou, vítězkou soutěže Miss Maturita 2012 Pro čtenáře našeho časopisu máme opět dárek: aktuální čísla časopisů. Můžete si vybrat a nebo si přečíst třeba všechny čtyři! RoZDáváMEčAsoPisy ZDARMA PRo NAšE čtENářE jAK NA to? 1. Zaregistrujte se a přihlaste na www.publero.com 2. v horním menu klikněte na „Peněženka“ a dále na záložku „Použít kupón“ 3. Do pole „Použít kupón“ vložte kód 4. Přejděte do vaší knihovny v horním menu,klikněte na obálku časopisu a čtěte. AMs-81C-6BF www.publero.cz/edu REvoluCE PRostuDENty A uNivERZity! Připravili jsme jedinečný publikační systém pro vydávání a distribuci online skript a učebnic, které můžete číst na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Kontaktujte nás o podrobnosti. Časopis KamPoMaturitě.CZ najdete na www.publero.com také a zdarma – doporučte nás dál!tiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

14 kam po maturitě Vzorové testy z biologie, psychologie, sociologie, politologie a českého jazyka najdete na www.KamPoMaturite.cz/prijimaci-testy-vs-onlinetiP! OteStuJte Se Ukázky testů jsou z publikací přijímací zkoušky z matematiky na VšE a Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám Vš – skripta vydalo nakladatelství AmoS a můžete je objednat na www.Kampomaturite.cz. ■ řešení testů a další vzorové testy najdete na www.Kampomaturite.cz. 1 Varianta A Pˇr.1. Zlomek √ 3√ 2· √ 2 3√ 22 je roven ˇc´ıslu: a) √ 2, b) 3 √ 2, c) 6 √ 2, d) 1, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocninu lze vˇzdy vyj´adˇrit jako mocninu se zlomkov´ym exponentem. A pro pr´aci s mocni- nami jiˇz m´ame jednoduch´a pravidla. V´ypoˇcet: 3 √ 2 · √ 2 3 √ 22 = (2 1 3 ) 1 2 · 2 1 2 (22) 1 3 = 2 1 6 · 2 1 2 2 2 3 = 2 1 6 + 1 2 − 2 3 = 20 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili n´asleduj´ıc´ıch pravidel (plat´ı samozˇrejmˇe obˇema smˇery, nejen zleva doprava!): n √ x = x 1 n (xn )m = xn·m x−n = 1 xn Pˇr.2. V´yraz log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 je roven ˇc´ıslu: a) 0, b) 1, c) −1, d) 1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocniny vyj´adˇr´ıme ve tvaru mocnin. Pak uˇzijeme vztahy pro logaritmus mocniny. V´ypoˇcet: log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 = log2 2 1 2 − log2 2 3 4 + log2 2 5 4 = 1 2 − 3 4 + 5 4 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili jen definice logaritmu: loga x = y ⇔ x = ay , ze kter´e plyne logaay = y. Pˇr.3. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice (1 2 )x−1 = 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (−4, −3), b) −3, −1), c) −1, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇrevedeme obˇe strany na spoleˇcn´y z´aklad: 1 2 x−1 = 4 = 22 = 1 2 −2 Jelikoˇz je exponenci´aln´ı funkce prost´a, mus´ı platit rovnost argument˚u: x − 1 = −2 x = −1 5 1 Varianta A Pˇr.1. Zlomek √ 3√ 2· √ 2 3√ 22 je roven ˇc´ıslu: a) √ 2, b) 3 √ 2, c) 6 √ 2, d) 1, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocninu lze vˇzdy vyj´adˇrit jako mocninu se zlomkov´ym exponentem. A pro pr´aci s mocni- nami jiˇz m´ame jednoduch´a pravidla. V´ypoˇcet: 3 √ 2 · √ 2 3 √ 22 = (2 1 3 ) 1 2 · 2 1 2 (22) 1 3 = 2 1 6 · 2 1 2 2 2 3 = 2 1 6 + 1 2 − 2 3 = 20 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili n´asleduj´ıc´ıch pravidel (plat´ı samozˇrejmˇe obˇema smˇery, nejen zleva doprava!): n √ x = x 1 n (xn )m = xn·m x−n = 1 xn Pˇr.2. V´yraz log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 je roven ˇc´ıslu: a) 0, b) 1, c) −1, d) 1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocniny vyj´adˇr´ıme ve tvaru mocnin. Pak uˇzijeme vztahy pro logaritmus mocniny. V´ypoˇcet: log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 = log2 2 1 2 − log2 2 3 4 + log2 2 5 4 = 1 2 − 3 4 + 5 4 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili jen definice logaritmu: loga x = y ⇔ x = ay , ze kter´e plyne logaay = y. Pˇr.3. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice (1 2 )x−1 = 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (−4, −3), b) −3, −1), c) −1, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇrevedeme obˇe strany na spoleˇcn´y z´aklad: 1 2 x−1 = 4 = 22 = 1 2 −2 Jelikoˇz je exponenci´aln´ı funkce prost´a, mus´ı platit rovnost argument˚u: x − 1 = −2 x = −1 5 1 Varianta A Pˇr.1. Zlomek √ 3√ 2· √ 2 3√ 22 je roven ˇc´ıslu: a) √ 2, b) 3 √ 2, c) 6 √ 2, d) 1, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocninu lze vˇzdy vyj´adˇrit jako mocninu se zlomkov´ym exponentem. A pro pr´aci s mocni- nami jiˇz m´ame jednoduch´a pravidla. V´ypoˇcet: 3 √ 2 · √ 2 3 √ 22 = (2 1 3 ) 1 2 · 2 1 2 (22) 1 3 = 2 1 6 · 2 1 2 2 2 3 = 2 1 6 + 1 2 − 2 3 = 20 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili n´asleduj´ıc´ıch pravidel (plat´ı samozˇrejmˇe obˇema smˇery, nejen zleva doprava!): n √ x = x 1 n (xn )m = xn·m x−n = 1 xn Pˇr.2. V´yraz log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 je roven ˇc´ıslu: a) 0, b) 1, c) −1, d) 1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Odmocniny vyj´adˇr´ıme ve tvaru mocnin. Pak uˇzijeme vztahy pro logaritmus mocniny. V´ypoˇcet: log2 √ 2 − log2 4 √ 23 + log2 4 √ 25 = log2 2 1 2 − log2 2 3 4 + log2 2 5 4 = 1 2 − 3 4 + 5 4 = 1 Pˇri v´ypoˇctu jsme uˇzili jen definice logaritmu: loga x = y ⇔ x = ay , ze kter´e plyne logaay = y. Pˇr.3. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice (1 2 )x−1 = 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (−4, −3), b) −3, −1), c) −1, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇrevedeme obˇe strany na spoleˇcn´y z´aklad: 1 2 x−1 = 4 = 22 = 1 2 −2 Jelikoˇz je exponenci´aln´ı funkce prost´a, mus´ı platit rovnost argument˚u: x − 1 = −2 x = −1 5 Pˇr.4. ˇC´ıslo log4 32 je rovno ˇc´ıslu: a) 3 2 , b) 5 2 , c) 2 5 , d) 2 3 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Z definice logaritmu v´ıme, ˇze log4 32 = x je ekvivalentn´ı s 4x = 32. Dost´av´ame tedy expo- nenci´aln´ı rovnici, kterou vyˇreˇs´ıme pˇreveden´ım na spoleˇcn´y z´aklad : 4x = 25 (22 )x = 25 22x = 25 2x = 5 x = 5 2 Pˇr.5. V aritmetick´e posloupnosti je d´an n-t´y ˇclen an = 6n+5 7 . ˇClen an+1 je: a) an+1 = 6n+8 7 , b) an+1 = 6n+9 7 , c) an+1 = 6n+10 7 , d) an+1 = 6n+11 7 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zad´an´ım je urˇcen obecn´y pˇredpis (jak spoˇc´ıst libovoln´y ˇclen). Staˇc´ı tedy dosadit n+1 za n do tohoto pˇredpisu: an+1 = 6(n + 1) + 5 7 = 6n + 11 7 Pˇr.6. ˇC´ıslo [sin 25π 6 − cos 13π 3 ] se rovn´a ˇc´ıslu: a) √ 3−1 2 , b) √ 3 2 , c) 1 2 , d) √ 3+1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Funkce sinus i cosinus jsou periodick´e s periodou 2π, a tedy se jejich hodnota pˇri odeˇcten´ı libovoln´eho n´asobku 2π v argumentu nezmˇen´ı: sin 25π 6 − cos 13π 3 = sin 25π 6 − 4π − cos 13π 3 − 4π = sin π 6 − cos π 3 = 1 2 − 1 2 = 0 Pˇr.7. Maxim´aln´ım definiˇcn´ım oborem funkce f(x) = 1 − log4 x je mnoˇzina: a) 1, 4), b) 1, 4 , c) (0, 4 , d) (0, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇri urˇcov´an´ı definiˇcn´ıho oboru zamˇeˇr´ıme pozornost na ”kritick´e operace”. Ve funkˇcn´ım v´yrazu se objevuj´ı dvˇe: odmocˇnov´an´ı (argument mus´ı b´yt nez´aporn´y, aby byla druh´a odmocnina definovan´a) a logaritmus (argument mus´ı b´yt kladn´y). Dost´av´ame tedy pr´avˇe dvˇe podm´ınky, kter´e jsou nutn´e a postaˇcuj´ıc´ı pro to, aby byla hodnota funkce f(x) = 1 − log4 x definov´ana: • Kv˚uli odmocninˇe: 1 − log4 x ≥ 0 , tedy x ≤ 4 • Kv˚uli logaritmu: x > 0 Definiˇcn´ı obor je tedy pr˚unikem mnoˇzin dan´ych v´yˇse uveden´ymi podm´ınkami: D(f) = (−∞, 4 ∩ (0, ∞) = (0, 4 Pˇr.8. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2x+1 + 2x − 3 = 0 n´aleˇz´ı intervalu: a) −4, −2), b) −2, 0), c) 0, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: V rovnici se narozd´ıl od pˇr´ıkladu 3. vyskytuj´ı dva r˚uzn´e ˇcleny obsahuj´ıc´ı nezn´amou x. Tyto tedy zkus´ıme nejdˇr´ıve sjednotit, a pot´e jiˇz pˇrevedeme mocninn´e v´yrazy na spoleˇcn´e z´aklady jako ve jmenovan´em pˇr´ıkladˇe: 2x+1 + 2x − 3 = 2 · 2x + 2x − 3 = 3 · 2x − 3 = 3 · (2x − 1) = 0, odtud 6 Pˇr.4. ˇC´ıslo log4 32 je rovno ˇc´ıslu: a) 3 2 , b) 5 2 , c) 2 5 , d) 2 3 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Z definice logaritmu v´ıme, ˇze log4 32 = x je ekvivalentn´ı s 4x = 32. Dost´av´ame tedy expo- nenci´aln´ı rovnici, kterou vyˇreˇs´ıme pˇreveden´ım na spoleˇcn´y z´aklad : 4x = 25 (22 )x = 25 22x = 25 2x = 5 x = 5 2 Pˇr.5. V aritmetick´e posloupnosti je d´an n-t´y ˇclen an = 6n+5 7 . ˇClen an+1 je: a) an+1 = 6n+8 7 , b) an+1 = 6n+9 7 , c) an+1 = 6n+10 7 , d) an+1 = 6n+11 7 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zad´an´ım je urˇcen obecn´y pˇredpis (jak spoˇc´ıst libovoln´y ˇclen). Staˇc´ı tedy dosadit n+1 za n do tohoto pˇredpisu: an+1 = 6(n + 1) + 5 7 = 6n + 11 7 Pˇr.6. ˇC´ıslo [sin 25π 6 − cos 13π 3 ] se rovn´a ˇc´ıslu: a) √ 3−1 2 , b) √ 3 2 , c) 1 2 , d) √ 3+1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Funkce sinus i cosinus jsou periodick´e s periodou 2π, a tedy se jejich hodnota pˇri odeˇcten´ı libovoln´eho n´asobku 2π v argumentu nezmˇen´ı: sin 25π 6 − cos 13π 3 = sin 25π 6 − 4π − cos 13π 3 − 4π = sin π 6 − cos π 3 = 1 2 − 1 2 = 0 Pˇr.7. Maxim´aln´ım definiˇcn´ım oborem funkce f(x) = 1 − log4 x je mnoˇzina: a) 1, 4), b) 1, 4 , c) (0, 4 , d) (0, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇri urˇcov´an´ı definiˇcn´ıho oboru zamˇeˇr´ıme pozornost na ”kritick´e operace”. Ve funkˇcn´ım v´yrazu se objevuj´ı dvˇe: odmocˇnov´an´ı (argument mus´ı b´yt nez´aporn´y, aby byla druh´a odmocnina definovan´a) a logaritmus (argument mus´ı b´yt kladn´y). Dost´av´ame tedy pr´avˇe dvˇe podm´ınky, kter´e jsou nutn´e a postaˇcuj´ıc´ı pro to, aby byla hodnota funkce f(x) = 1 − log4 x definov´ana: • Kv˚uli odmocninˇe: 1 − log4 x ≥ 0 , tedy x ≤ 4 • Kv˚uli logaritmu: x > 0 Definiˇcn´ı obor je tedy pr˚unikem mnoˇzin dan´ych v´yˇse uveden´ymi podm´ınkami: D(f) = (−∞, 4 ∩ (0, ∞) = (0, 4 Pˇr.8. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2x+1 + 2x − 3 = 0 n´aleˇz´ı intervalu: a) −4, −2), b) −2, 0), c) 0, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: V rovnici se narozd´ıl od pˇr´ıkladu 3. vyskytuj´ı dva r˚uzn´e ˇcleny obsahuj´ıc´ı nezn´amou x. Tyto tedy zkus´ıme nejdˇr´ıve sjednotit, a pot´e jiˇz pˇrevedeme mocninn´e v´yrazy na spoleˇcn´e z´aklady jako ve jmenovan´em pˇr´ıkladˇe: 2x+1 + 2x − 3 = 2 · 2x + 2x − 3 = 3 · 2x − 3 = 3 · (2x − 1) = 0, odtud 6 Pˇr.4. ˇC´ıslo log4 32 je rovno ˇc´ıslu: a) 3 2 , b) 5 2 , c) 2 5 , d) 2 3 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Z definice logaritmu v´ıme, ˇze log4 32 = x je ekvivalentn´ı s 4x = 32. Dost´av´ame tedy expo- nenci´aln´ı rovnici, kterou vyˇreˇs´ıme pˇreveden´ım na spoleˇcn´y z´aklad : 4x = 25 (22 )x = 25 22x = 25 2x = 5 x = 5 2 Pˇr.5. V aritmetick´e posloupnosti je d´an n-t´y ˇclen an = 6n+5 7 . ˇClen an+1 je: a) an+1 = 6n+8 7 , b) an+1 = 6n+9 7 , c) an+1 = 6n+10 7 , d) an+1 = 6n+11 7 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zad´an´ım je urˇcen obecn´y pˇredpis (jak spoˇc´ıst libovoln´y ˇclen). Staˇc´ı tedy dosadit n+1 za n do tohoto pˇredpisu: an+1 = 6(n + 1) + 5 7 = 6n + 11 7 Pˇr.6. ˇC´ıslo [sin 25π 6 − cos 13π 3 ] se rovn´a ˇc´ıslu: a) √ 3−1 2 , b) √ 3 2 , c) 1 2 , d) √ 3+1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Funkce sinus i cosinus jsou periodick´e s periodou 2π, a tedy se jejich hodnota pˇri odeˇcten´ı libovoln´eho n´asobku 2π v argumentu nezmˇen´ı: sin 25π 6 − cos 13π 3 = sin 25π 6 − 4π − cos 13π 3 − 4π = sin π 6 − cos π 3 = 1 2 − 1 2 = 0 Pˇr.7. Maxim´aln´ım definiˇcn´ım oborem funkce f(x) = 1 − log4 x je mnoˇzina: a) 1, 4), b) 1, 4 , c) (0, 4 , d) (0, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇri urˇcov´an´ı definiˇcn´ıho oboru zamˇeˇr´ıme pozornost na ”kritick´e operace”. Ve funkˇcn´ım v´yrazu se objevuj´ı dvˇe: odmocˇnov´an´ı (argument mus´ı b´yt nez´aporn´y, aby byla druh´a odmocnina definovan´a) a logaritmus (argument mus´ı b´yt kladn´y). Dost´av´ame tedy pr´avˇe dvˇe podm´ınky, kter´e jsou nutn´e a postaˇcuj´ıc´ı pro to, aby byla hodnota funkce f(x) = 1 − log4 x definov´ana: • Kv˚uli odmocninˇe: 1 − log4 x ≥ 0 , tedy x ≤ 4 • Kv˚uli logaritmu: x > 0 Definiˇcn´ı obor je tedy pr˚unikem mnoˇzin dan´ych v´yˇse uveden´ymi podm´ınkami: D(f) = (−∞, 4 ∩ (0, ∞) = (0, 4 Pˇr.8. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2x+1 + 2x − 3 = 0 n´aleˇz´ı intervalu: a) −4, −2), b) −2, 0), c) 0, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: V rovnici se narozd´ıl od pˇr´ıkladu 3. vyskytuj´ı dva r˚uzn´e ˇcleny obsahuj´ıc´ı nezn´amou x. Tyto tedy zkus´ıme nejdˇr´ıve sjednotit, a pot´e jiˇz pˇrevedeme mocninn´e v´yrazy na spoleˇcn´e z´aklady jako ve jmenovan´em pˇr´ıkladˇe: 2x+1 + 2x − 3 = 2 · 2x + 2x − 3 = 3 · 2x − 3 = 3 · (2x − 1) = 0, odtud 6 Pˇr.4. ˇC´ıslo log4 32 je rovno ˇc´ıslu: a) 3 2 , b) 5 2 , c) 2 5 , d) 2 3 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Z definice logaritmu v´ıme, ˇze log4 32 = x je ekvivalentn´ı s 4x = 32. Dost´av´ame tedy expo- nenci´aln´ı rovnici, kterou vyˇreˇs´ıme pˇreveden´ım na spoleˇcn´y z´aklad : 4x = 25 (22 )x = 25 22x = 25 2x = 5 x = 5 2 Pˇr.5. V aritmetick´e posloupnosti je d´an n-t´y ˇclen an = 6n+5 7 . ˇClen an+1 je: a) an+1 = 6n+8 7 , b) an+1 = 6n+9 7 , c) an+1 = 6n+10 7 , d) an+1 = 6n+11 7 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zad´an´ım je urˇcen obecn´y pˇredpis (jak spoˇc´ıst libovoln´y ˇclen). Staˇc´ı tedy dosadit n+1 za n do tohoto pˇredpisu: an+1 = 6(n + 1) + 5 7 = 6n + 11 7 Pˇr.6. ˇC´ıslo [sin 25π 6 − cos 13π 3 ] se rovn´a ˇc´ıslu: a) √ 3−1 2 , b) √ 3 2 , c) 1 2 , d) √ 3+1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Funkce sinus i cosinus jsou periodick´e s periodou 2π, a tedy se jejich hodnota pˇri odeˇcten´ı libovoln´eho n´asobku 2π v argumentu nezmˇen´ı: sin 25π 6 − cos 13π 3 = sin 25π 6 − 4π − cos 13π 3 − 4π = sin π 6 − cos π 3 = 1 2 − 1 2 = 0 Pˇr.7. Maxim´aln´ım definiˇcn´ım oborem funkce f(x) = 1 − log4 x je mnoˇzina: a) 1, 4), b) 1, 4 , c) (0, 4 , d) (0, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇri urˇcov´an´ı definiˇcn´ıho oboru zamˇeˇr´ıme pozornost na ”kritick´e operace”. Ve funkˇcn´ım v´yrazu se objevuj´ı dvˇe: odmocˇnov´an´ı (argument mus´ı b´yt nez´aporn´y, aby byla druh´a odmocnina definovan´a) a logaritmus (argument mus´ı b´yt kladn´y). Dost´av´ame tedy pr´avˇe dvˇe podm´ınky, kter´e jsou nutn´e a postaˇcuj´ıc´ı pro to, aby byla hodnota funkce f(x) = 1 − log4 x definov´ana: • Kv˚uli odmocninˇe: 1 − log4 x ≥ 0 , tedy x ≤ 4 • Kv˚uli logaritmu: x > 0 Definiˇcn´ı obor je tedy pr˚unikem mnoˇzin dan´ych v´yˇse uveden´ymi podm´ınkami: D(f) = (−∞, 4 ∩ (0, ∞) = (0, 4 Pˇr.8. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2x+1 + 2x − 3 = 0 n´aleˇz´ı intervalu: a) −4, −2), b) −2, 0), c) 0, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: V rovnici se narozd´ıl od pˇr´ıkladu 3. vyskytuj´ı dva r˚uzn´e ˇcleny obsahuj´ıc´ı nezn´amou x. Tyto tedy zkus´ıme nejdˇr´ıve sjednotit, a pot´e jiˇz pˇrevedeme mocninn´e v´yrazy na spoleˇcn´e z´aklady jako ve jmenovan´em pˇr´ıkladˇe: 2x+1 + 2x − 3 = 2 · 2x + 2x − 3 = 3 · 2x − 3 = 3 · (2x − 1) = 0, odtud 6 Pˇr.4. ˇC´ıslo log4 32 je rovno ˇc´ıslu: a) 3 2 , b) 5 2 , c) 2 5 , d) 2 3 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Z definice logaritmu v´ıme, ˇze log4 32 = x je ekvivalentn´ı s 4x = 32. Dost´av´ame tedy expo- nenci´aln´ı rovnici, kterou vyˇreˇs´ıme pˇreveden´ım na spoleˇcn´y z´aklad : 4x = 25 (22 )x = 25 22x = 25 2x = 5 x = 5 2 Pˇr.5. V aritmetick´e posloupnosti je d´an n-t´y ˇclen an = 6n+5 7 . ˇClen an+1 je: a) an+1 = 6n+8 7 , b) an+1 = 6n+9 7 , c) an+1 = 6n+10 7 , d) an+1 = 6n+11 7 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zad´an´ım je urˇcen obecn´y pˇredpis (jak spoˇc´ıst libovoln´y ˇclen). Staˇc´ı tedy dosadit n+1 za n do tohoto pˇredpisu: an+1 = 6(n + 1) + 5 7 = 6n + 11 7 Pˇr.6. ˇC´ıslo [sin 25π 6 − cos 13π 3 ] se rovn´a ˇc´ıslu: a) √ 3−1 2 , b) √ 3 2 , c) 1 2 , d) √ 3+1 2 , e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Funkce sinus i cosinus jsou periodick´e s periodou 2π, a tedy se jejich hodnota pˇri odeˇcten´ı libovoln´eho n´asobku 2π v argumentu nezmˇen´ı: sin 25π 6 − cos 13π 3 = sin 25π 6 − 4π − cos 13π 3 − 4π = sin π 6 − cos π 3 = 1 2 − 1 2 = 0 Pˇr.7. Maxim´aln´ım definiˇcn´ım oborem funkce f(x) = 1 − log4 x je mnoˇzina: a) 1, 4), b) 1, 4 , c) (0, 4 , d) (0, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Pˇri urˇcov´an´ı definiˇcn´ıho oboru zamˇeˇr´ıme pozornost na ”kritick´e operace”. Ve funkˇcn´ım v´yrazu se objevuj´ı dvˇe: odmocˇnov´an´ı (argument mus´ı b´yt nez´aporn´y, aby byla druh´a odmocnina definovan´a) a logaritmus (argument mus´ı b´yt kladn´y). Dost´av´ame tedy pr´avˇe dvˇe podm´ınky, kter´e jsou nutn´e a postaˇcuj´ıc´ı pro to, aby byla hodnota funkce f(x) = 1 − log4 x definov´ana: • Kv˚uli odmocninˇe: 1 − log4 x ≥ 0 , tedy x ≤ 4 • Kv˚uli logaritmu: x > 0 Definiˇcn´ı obor je tedy pr˚unikem mnoˇzin dan´ych v´yˇse uveden´ymi podm´ınkami: D(f) = (−∞, 4 ∩ (0, ∞) = (0, 4 Pˇr.8. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2x+1 + 2x − 3 = 0 n´aleˇz´ı intervalu: a) −4, −2), b) −2, 0), c) 0, 2), d) 2, 4), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: V rovnici se narozd´ıl od pˇr´ıkladu 3. vyskytuj´ı dva r˚uzn´e ˇcleny obsahuj´ıc´ı nezn´amou x. Tyto tedy zkus´ıme nejdˇr´ıve sjednotit, a pot´e jiˇz pˇrevedeme mocninn´e v´yrazy na spoleˇcn´e z´aklady jako ve jmenovan´em pˇr´ıkladˇe: 2x+1 + 2x − 3 = 2 · 2x + 2x − 3 = 3 · 2x − 3 = 3 · (2x − 1) = 0, odtud 6 2x = 1 = 20 x = 0 Pozn´amka: Pokud se nedaˇr´ı aplikovat uveden´y postup, m˚uˇze j´ıt o pˇr´ıklad analogick´y typov´emu pˇr´ıkladu 13 ve variantˇe B, viz n´ıˇze. Pˇr.9. Poˇcet vˇsech koˇren˚u rovnice sin(x + π 6 ) = π 2 v intervalu (0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Tento pˇr´ıklad je n´astraha neboli chyt´ak. Obor hodnot funkce sinus je −1, 1 . Proto nem˚uˇze sinus ˇz´adn´eho argumentu nab´yt hodnoty π 2 . = 1, 67. Neexistuje tedy ˇz´adn´e x vyhovuj´ıc´ı dan´e rovnici. Pˇr.10. Absolutn´ı hodnota (resp. velikost) komplexn´ıho ˇc´ısla z = (1 + 2i)(3 − 2i) je re´aln´e ˇc´ıslo, kter´e je prvkem intervalu: a) 0, 4), b) 4, 8), c) 8, 12), d) 12, 16), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Velikost komplexn´ıho ˇc´ısla je urˇcena jako | (a+bi) |= √ a2 + b2. Uprav´ıme tedy zadan´y souˇcin do z´akladn´ıho tvaru a pak jen spoˇcteme odmocninu ze souˇctu ˇctverc˚u. |(1 + 2i)(3 − 2i)| = |3 − 2i + 6i − 4i2 | = |7 − 4i| = 72 + 42 = √ 49 + 16 = √ 65 . = 8.1 Nezapomeˇnme, ˇze i2 = −1! Pˇr.11. Poˇcet vˇsech re´aln´ych ˇreˇsen´ı goniometrick´e rovnice 2 cos2 x = cos x v intervalu 0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci cos x = y, budeme nejprve ˇreˇsit kvadratickou rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y2 = y 2y2 − y = 0 2y(y − 1) = 0, odtud buˇd y = 1 a pak: cos x = 1 ⇒ x ∈ {0, 2π}, nebo y = 0 a pak: cos x = 0 ⇒ x ∈ π 2 , 3 2 π Celkem jsme tedy nalezli ˇctyˇri ˇreˇsen´ı v intervalu 0, 2π . Pozn´amka: Kdyby byl v zad´an´ı interval (0, 2π), byla by v tomto intervalu jen dvˇe ˇreˇsen´ı! Pozn´amka: princip substituce tu spoˇc´ıv´a v tom, ˇze se nejprve dop´atr´ame, ˇcemu se mus´ı rovnat (cos x) jako celek, aby rovnice platila, pˇriˇcemˇz nehled´ıme na vnitˇrn´ı strukturu substituovan´eho v´yrazu. Teprve ve druh´em kroku se zaj´ım´ame o samotnou promˇennou x, v t´e chv´ıli jiˇz o nˇem ovˇsem m´ame k dispozici informace v jasnˇejˇs´ı formˇe, totiˇz zn´ame hodnotu v´yrazu cos x. Z n´ı nen´ı tˇeˇzk´e hodnotu x zjistit. Pˇr.12. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2 log 1 2 x = 1 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (3, 5), b) (1, 3), c) (−1, 1), d) (−3, −1), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. 7 2x = 1 = 20 x = 0 Pozn´amka: Pokud se nedaˇr´ı aplikovat uveden´y postup, m˚uˇze j´ıt o pˇr´ıklad analogick´y typov´emu pˇr´ıkladu 13 ve variantˇe B, viz n´ıˇze. Pˇr.9. Poˇcet vˇsech koˇren˚u rovnice sin(x + π 6 ) = π 2 v intervalu (0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Tento pˇr´ıklad je n´astraha neboli chyt´ak. Obor hodnot funkce sinus je −1, 1 . Proto nem˚uˇze sinus ˇz´adn´eho argumentu nab´yt hodnoty π 2 . = 1, 67. Neexistuje tedy ˇz´adn´e x vyhovuj´ıc´ı dan´e rovnici. Pˇr.10. Absolutn´ı hodnota (resp. velikost) komplexn´ıho ˇc´ısla z = (1 + 2i)(3 − 2i) je re´aln´e ˇc´ıslo, kter´e je prvkem intervalu: a) 0, 4), b) 4, 8), c) 8, 12), d) 12, 16), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Velikost komplexn´ıho ˇc´ısla je urˇcena jako | (a+bi) |= √ a2 + b2. Uprav´ıme tedy zadan´y souˇcin do z´akladn´ıho tvaru a pak jen spoˇcteme odmocninu ze souˇctu ˇctverc˚u. |(1 + 2i)(3 − 2i)| = |3 − 2i + 6i − 4i2 | = |7 − 4i| = 72 + 42 = √ 49 + 16 = √ 65 . = 8.1 Nezapomeˇnme, ˇze i2 = −1! Pˇr.11. Poˇcet vˇsech re´aln´ych ˇreˇsen´ı goniometrick´e rovnice 2 cos2 x = cos x v intervalu 0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci cos x = y, budeme nejprve ˇreˇsit kvadratickou rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y2 = y 2y2 − y = 0 2y(y − 1) = 0, odtud buˇd y = 1 a pak: cos x = 1 ⇒ x ∈ {0, 2π}, nebo y = 0 a pak: cos x = 0 ⇒ x ∈ π 2 , 3 2 π Celkem jsme tedy nalezli ˇctyˇri ˇreˇsen´ı v intervalu 0, 2π . Pozn´amka: Kdyby byl v zad´an´ı interval (0, 2π), byla by v tomto intervalu jen dvˇe ˇreˇsen´ı! Pozn´amka: princip substituce tu spoˇc´ıv´a v tom, ˇze se nejprve dop´atr´ame, ˇcemu se mus´ı rovnat (cos x) jako celek, aby rovnice platila, pˇriˇcemˇz nehled´ıme na vnitˇrn´ı strukturu substituovan´eho v´yrazu. Teprve ve druh´em kroku se zaj´ım´ame o samotnou promˇennou x, v t´e chv´ıli jiˇz o nˇem ovˇsem m´ame k dispozici informace v jasnˇejˇs´ı formˇe, totiˇz zn´ame hodnotu v´yrazu cos x. Z n´ı nen´ı tˇeˇzk´e hodnotu x zjistit. Pˇr.12. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2 log 1 2 x = 1 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (3, 5), b) (1, 3), c) (−1, 1), d) (−3, −1), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. 7 2x = 1 = 20 x = 0 Pozn´amka: Pokud se nedaˇr´ı aplikovat uveden´y postup, m˚uˇze j´ıt o pˇr´ıklad analogick´y typov´emu pˇr´ıkladu 13 ve variantˇe B, viz n´ıˇze. Pˇr.9. Poˇcet vˇsech koˇren˚u rovnice sin(x + π 6 ) = π 2 v intervalu (0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Tento pˇr´ıklad je n´astraha neboli chyt´ak. Obor hodnot funkce sinus je −1, 1 . Proto nem˚uˇze sinus ˇz´adn´eho argumentu nab´yt hodnoty π 2 . = 1, 67. Neexistuje tedy ˇz´adn´e x vyhovuj´ıc´ı dan´e rovnici. Pˇr.10. Absolutn´ı hodnota (resp. velikost) komplexn´ıho ˇc´ısla z = (1 + 2i)(3 − 2i) je re´aln´e ˇc´ıslo, kter´e je prvkem intervalu: a) 0, 4), b) 4, 8), c) 8, 12), d) 12, 16), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Velikost komplexn´ıho ˇc´ısla je urˇcena jako | (a+bi) |= √ a2 + b2. Uprav´ıme tedy zadan´y souˇcin do z´akladn´ıho tvaru a pak jen spoˇcteme odmocninu ze souˇctu ˇctverc˚u. |(1 + 2i)(3 − 2i)| = |3 − 2i + 6i − 4i2 | = |7 − 4i| = 72 + 42 = √ 49 + 16 = √ 65 . = 8.1 Nezapomeˇnme, ˇze i2 = −1! Pˇr.11. Poˇcet vˇsech re´aln´ych ˇreˇsen´ı goniometrick´e rovnice 2 cos2 x = cos x v intervalu 0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci cos x = y, budeme nejprve ˇreˇsit kvadratickou rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y2 = y 2y2 − y = 0 2y(y − 1) = 0, odtud buˇd y = 1 a pak: cos x = 1 ⇒ x ∈ {0, 2π}, nebo y = 0 a pak: cos x = 0 ⇒ x ∈ π 2 , 3 2 π Celkem jsme tedy nalezli ˇctyˇri ˇreˇsen´ı v intervalu 0, 2π . Pozn´amka: Kdyby byl v zad´an´ı interval (0, 2π), byla by v tomto intervalu jen dvˇe ˇreˇsen´ı! Pozn´amka: princip substituce tu spoˇc´ıv´a v tom, ˇze se nejprve dop´atr´ame, ˇcemu se mus´ı rovnat (cos x) jako celek, aby rovnice platila, pˇriˇcemˇz nehled´ıme na vnitˇrn´ı strukturu substituovan´eho v´yrazu. Teprve ve druh´em kroku se zaj´ım´ame o samotnou promˇennou x, v t´e chv´ıli jiˇz o nˇem ovˇsem m´ame k dispozici informace v jasnˇejˇs´ı formˇe, totiˇz zn´ame hodnotu v´yrazu cos x. Z n´ı nen´ı tˇeˇzk´e hodnotu x zjistit. Pˇr.12. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2 log 1 2 x = 1 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (3, 5), b) (1, 3), c) (−1, 1), d) (−3, −1), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. 7 2x = 1 = 20 x = 0 Pozn´amka: Pokud se nedaˇr´ı aplikovat uveden´y postup, m˚uˇze j´ıt o pˇr´ıklad analogick´y typov´emu pˇr´ıkladu 13 ve variantˇe B, viz n´ıˇze. Pˇr.9. Poˇcet vˇsech koˇren˚u rovnice sin(x + π 6 ) = π 2 v intervalu (0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Tento pˇr´ıklad je n´astraha neboli chyt´ak. Obor hodnot funkce sinus je −1, 1 . Proto nem˚uˇze sinus ˇz´adn´eho argumentu nab´yt hodnoty π 2 . = 1, 67. Neexistuje tedy ˇz´adn´e x vyhovuj´ıc´ı dan´e rovnici. Pˇr.10. Absolutn´ı hodnota (resp. velikost) komplexn´ıho ˇc´ısla z = (1 + 2i)(3 − 2i) je re´aln´e ˇc´ıslo, kter´e je prvkem intervalu: a) 0, 4), b) 4, 8), c) 8, 12), d) 12, 16), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Velikost komplexn´ıho ˇc´ısla je urˇcena jako | (a+bi) |= √ a2 + b2. Uprav´ıme tedy zadan´y souˇcin do z´akladn´ıho tvaru a pak jen spoˇcteme odmocninu ze souˇctu ˇctverc˚u. |(1 + 2i)(3 − 2i)| = |3 − 2i + 6i − 4i2 | = |7 − 4i| = 72 + 42 = √ 49 + 16 = √ 65 . = 8.1 Nezapomeˇnme, ˇze i2 = −1! Pˇr.11. Poˇcet vˇsech re´aln´ych ˇreˇsen´ı goniometrick´e rovnice 2 cos2 x = cos x v intervalu 0, 2π je roven ˇc´ıslu: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4, e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci cos x = y, budeme nejprve ˇreˇsit kvadratickou rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y2 = y 2y2 − y = 0 2y(y − 1) = 0, odtud buˇd y = 1 a pak: cos x = 1 ⇒ x ∈ {0, 2π}, nebo y = 0 a pak: cos x = 0 ⇒ x ∈ π 2 , 3 2 π Celkem jsme tedy nalezli ˇctyˇri ˇreˇsen´ı v intervalu 0, 2π . Pozn´amka: Kdyby byl v zad´an´ı interval (0, 2π), byla by v tomto intervalu jen dvˇe ˇreˇsen´ı! Pozn´amka: princip substituce tu spoˇc´ıv´a v tom, ˇze se nejprve dop´atr´ame, ˇcemu se mus´ı rovnat (cos x) jako celek, aby rovnice platila, pˇriˇcemˇz nehled´ıme na vnitˇrn´ı strukturu substituovan´eho v´yrazu. Teprve ve druh´em kroku se zaj´ım´ame o samotnou promˇennou x, v t´e chv´ıli jiˇz o nˇem ovˇsem m´ame k dispozici informace v jasnˇejˇs´ı formˇe, totiˇz zn´ame hodnotu v´yrazu cos x. Z n´ı nen´ı tˇeˇzk´e hodnotu x zjistit. Pˇr.12. Vˇsechna re´aln´a ˇreˇsen´ı rovnice 2 log 1 2 x = 1 4 n´aleˇz´ı intervalu: a) (3, 5), b) (1, 3), c) (−1, 1), d) (−3, −1), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. 7 ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci log1 2 x = y, budeme nejprve ˇreˇsit jednoduchou exponenci´aln´ı rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y = 1 4 = 2−2 y = −2, dosad´ıme do substituce log1 2 x = −2 x = 1 2 −2 = 4 Pˇr.13. Uvaˇzujme re´alnou funkci f jedn´e re´aln´e promˇenn´e definovanou pˇredpisem f(x) = x2 − 3x. Mnoˇzina vˇsech re´aln´ych ˇc´ısel a, pro kter´a plat´ı f(a) − f(a − 2) < 10, je rovna mnoˇzinˇe: a) (−∞, 5), b) (5, ∞), c) (−5, ∞), d) (−∞, −5), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Nenech´ame se zm´ast ˇsroubovanost´ı zad´an´ı a stateˇcnˇe dosad´ıme za x v jednom pˇr´ıpadˇe a a v druh´em a − 2. Hrubou silou vypoˇc´ıt´ame: f(a) − f(a − 2) = [a2 − 3a] − [(a − 2)2 − 3(a − 2)] = a2 − 3a − [a2 − 4a + 4 − 3a + 6] = 4a − 10. D´ale zb´yv´a jen doˇreˇsit snadnou nerovnici: 4a − 10 < 10 4a < 20 a < 5 Pˇr.14. Goniometrick´y (resp. pol´arn´ı) tvar komplexn´ıho ˇc´ısla z = 4−3i 7+i lze napsat takto: a) z = √ 2 2 (cos π 4 + i sin π 4 ), b) z = √ 2 2 (cos 3π 4 + i sin 3π 4 ), c) z = √ 2 2 (cos 5π 4 + i sin 5π 4 ), d) z = √ 2 2 (cos 7π 4 + i sin 7π 4 ), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Naˇs´ım ´ukolem je tedy upravit zadan´e ˇc´ıslo do tvaru z = |z|(cos ϕ + i sin ϕ). Nejprve tedy spoˇcteme velikost z, tj. |z|, pak ji vytkneme z ˇc´ısla z a nakonec najdeme vhodn´y ”argument kom- plexn´ıho ˇc´ısla”, tj. ϕ. Abychom ovˇsem mohli spoˇc´ıst velikost pˇredhozen´eho komplexn´ıho ˇc´ısla (je ve tvaru zlomku), mus´ıme uˇz´ıt fintu s rozˇs´ıˇren´ım zlomku v´yrazem komplexnˇe sdruˇzen´ym ke jmenovateli. Sledujte: z = 4 − 3i 7 + i = 4 − 3i 7 + i 7 − i 7 − i = 28 − 4i − 21i + 3i2 49 − i2 = 25 − 25i 50 = 1 − i 2 = vytkneme velikost = 1 − i 2 1 − i 2 1−i 2 . Spoˇcteme: 1 − i 2 = 1 2 − i 1 2 = 1 2 2 + 1 2 2 = √ 2 2 . 8 ˇReˇsen´ı: Zavedeme-li substituci log1 2 x = y, budeme nejprve ˇreˇsit jednoduchou exponenci´aln´ı rovnici pro nezn´amou y a pot´e dopoˇc´ıt´ame odpov´ıdaj´ıc´ı x: 2y = 1 4 = 2−2 y = −2, dosad´ıme do substituce log1 2 x = −2 x = 1 2 −2 = 4 Pˇr.13. Uvaˇzujme re´alnou funkci f jedn´e re´aln´e promˇenn´e definovanou pˇredpisem f(x) = x2 − 3x. Mnoˇzina vˇsech re´aln´ych ˇc´ısel a, pro kter´a plat´ı f(a) − f(a − 2) < 10, je rovna mnoˇzinˇe: a) (−∞, 5), b) (5, ∞), c) (−5, ∞), d) (−∞, −5), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Nenech´ame se zm´ast ˇsroubovanost´ı zad´an´ı a stateˇcnˇe dosad´ıme za x v jednom pˇr´ıpadˇe a a v druh´em a − 2. Hrubou silou vypoˇc´ıt´ame: f(a) − f(a − 2) = [a2 − 3a] − [(a − 2)2 − 3(a − 2)] = a2 − 3a − [a2 − 4a + 4 − 3a + 6] = 4a − 10. D´ale zb´yv´a jen doˇreˇsit snadnou nerovnici: 4a − 10 < 10 4a < 20 a < 5 Pˇr.14. Goniometrick´y (resp. pol´arn´ı) tvar komplexn´ıho ˇc´ısla z = 4−3i 7+i lze napsat takto: a) z = √ 2 2 (cos π 4 + i sin π 4 ), b) z = √ 2 2 (cos 3π 4 + i sin 3π 4 ), c) z = √ 2 2 (cos 5π 4 + i sin 5π 4 ), d) z = √ 2 2 (cos 7π 4 + i sin 7π 4 ), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Naˇs´ım ´ukolem je tedy upravit zadan´e ˇc´ıslo do tvaru z = |z|(cos ϕ + i sin ϕ). Nejprve tedy spoˇcteme velikost z, tj. |z|, pak ji vytkneme z ˇc´ısla z a nakonec najdeme vhodn´y ”argument kom- plexn´ıho ˇc´ısla”, tj. ϕ. Abychom ovˇsem mohli spoˇc´ıst velikost pˇredhozen´eho komplexn´ıho ˇc´ısla (je ve tvaru zlomku), mus´ıme uˇz´ıt fintu s rozˇs´ıˇren´ım zlomku v´yrazem komplexnˇe sdruˇzen´ym ke jmenovateli. Sledujte: z = 4 − 3i 7 + i = 4 − 3i 7 + i 7 − i 7 − i = 28 − 4i − 21i + 3i2 49 − i2 = 25 − 25i 50 = 1 − i 2 = vytkneme velikost = 1 − i 2 1 − i 2 1−i 2 . Spoˇcteme: 1 − i 2 = 1 2 − i 1 2 = 1 2 2 + 1 2 2 = √ 2 2 . 8 Dosad´ıme do minul´e rovnice: z = 4 − 3i 7 + i = 1 − i 2 1 − i 2 1−i 2 = √ 2 2 1 − i 2 √ 2 2 = √ 2 2 √ 2 2 − i √ 2 2 Zb´yv´a zjistit, pro jak´e ϕ je cos ϕ = √ 2 2 , sin ϕ = − √ 2 2 . Je moˇzn´e postupovat napˇr´ıklad takto: m´a b´yt tan ϕ = sin ϕ cos ϕ = − √ 2 2√ 2 2 = −1, odtud ϕ = − π 4 . Dost´av´ame tedy: z = 4 − 3i 7 + i = √ 2 2 cos −π 4 + i sin −π 4 = √ 2 2 cos 7π 4 + i sin 7π 4 . Pˇr.15. Uvaˇzujme exponenci´aln´ı funkci f(x) = (m−1 m )x , kde x je re´aln´a promˇenn´a a m je re´aln´y parametr. Mnoˇzina vˇsech hodnot parametru m, pro kter´e je uveden´a exponenci´aln´ı funkce rostouc´ı, je rovna mnoˇzinˇe: a) (−∞, 0), b) (0, ∞), c) (−∞, 0)∪(1, ∞), d) (−∞, 0)∪(0, ∞), e) ˇz´adn´a z pˇredchoz´ıch odpovˇed´ı nen´ı spr´avn´a. ˇReˇsen´ı: Upamatujeme se, ˇze exponenci´aln´ı funkce je rostouc´ı pr´avˇe kdyˇz jej´ı z´aklad je vˇetˇs´ı neˇz jedna (stejnˇe je tomu u funkce logaritmick´e). Staˇc´ı tedy vyˇreˇsit element´arn´ı nerovnici: m − 1 m > 1 1 − 1 m > 1 − 1 m > 0 1 m < 0 n´asobili jsme z´aporn´ym ˇc´ıslem nerovnost - otoˇcilo se znam´enko m < 0 MateMatiKa ČeSKý JaZyK www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

15kam po maturitě AMOS|kampomaturite.cz Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7 tel. 233 382 685, 606 411 115 info@kampomaturite.cz www.kampomaturite.cz Facebook.com/kampomaturite KAMPOMATURITĚ?/POTŘEBUJETEPORADIT? NAVYSOKOU?/HLEDÁTEINFORMACE? CHCETESOUTĚŽIT?/PÍŠETESEMINÁRKU? Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Přípravné kurzy k maturitě a na VŠ Praha, Brno a Ostrava Učebnice k maturitě a přijímačkám Vzorové testy on-line, rady jak vybrat školu a další poradenství Adresář VŠ, VOŠ, SŠ, JŠ, ZŠ VŠ obory, data přijímaček, dny otevřených dveří Vzorové testy Online soutěž o nejhezčí maturanty Facebook.com/missmaturita.cz Přihlaste se nebo hlasujte od září do března 18000 prací Tým pro kontrolu a zařazení prací Vložte i svoje práce a vydělejte si Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Rady k přijímačkám, jak vyplnit přihlášku Mapa VŠ a další bonusy Stahujte zdarma na Casopis.KamPoMaturite.cz Tištěný časopis 5000 studentů ročně připravíme na maturitu a přijímačky 3 miliony návštěvníků si ročně prohlédnou všechny naše stránky 95 % vydané literatury k přijímačkám a maturitě najdete v našem e-shopu 69000 časopisů KamPoMaturitě.cz rozdáme ročně zdarma maturantům

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

16 kam po maturitě Další kurzy a obchodní podmínky najdete na www.KamPoMaturite.cz.tiP! Připravte se s námi na přijímací zkoušky a maturitu 2013! SEmESTRÁLNí KURZY: Medicína/Psychologie/Právo/Ekonomie/Policejní akademie/Humanitní v Praze Medicína/Psychologie/Právo v Brně Rozsah   60 hodin cena 4990,- Kč Praha čtvrtek 1x týdně 17.00-20.10 31. 1. - 23. 5. 2013 Praha neděle 1x za 14 dnů 9.30-14.30 17. 2. - 19. 5. 2013 Brno středa 1x týdně 17.00-20.10 23. 1. - 29. 5. 2013 Brno sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 23. 2. - 18. 5. 2013 Blok TSP + OSP  Rozsah 20 hodin cena 1500,- Kč Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 13. 3. – 10. 4. 2013 Brno středa 1x týdně 17.00-20.10 13. 3. – 17. 4. 2013 BLoKY TSp + oSp, BIoLogIE, ChEmIE, FYZIKA Praha, Brno Blok TSP + OSP Rozsah 30 hodin cena 2250,- Kč Brno sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 3. – 27. 4. 2013 Blok TSP + OSP Rozsah 24 hodin cena 1800,- Kč Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 23. 3. – 27. 4. 2013 Blok BIOLOGIE 1 blok 2700,- Kč 2 bloky v kombi- naci 5300,- Kč Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 9. 1. – 20. 3. 2013 Blok FyZIKA 1 blok 2700,- Kč 2 bloky   v kombinaci  5300,- Kč Praha  Brno sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 27. 4. – 25. 5. 2013 Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 27. 3. – 22. 5. 2013 Brno středa 1x týdně 17.00-20.10 3. 4. – 29. 5. 2013 Blok CHEMIE 1 blok 2700,- Kč 2 bloky v kombi- naci 5300,- Kč Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 16. 2. – 20. 4. 2013 Brno sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 23. 2. – 20. 4. 2013 Brno středa 1x týdně 17.00-20.10 9. 1. – 20. 3. 2013 přípRAVA NA STÁTNí mATURITU mATEmATIKA A NěmčINA – STRAšÁK mINULýCh STÁTNíCh mATURIT. přIpRAVTE SE S přEDSTIhEm A mÁTE To V KApSE! Rozsah 36 hodin cena 2990,- Kč Praha středa 1x týdně 17.00-20.10 16. 1 – 20. 3. 2013 Brno sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 12. 1 – 23. 3. 2013 Brno středa 1x týdně 17.00-20.10 16. 1 – 20. 3. 2013 Praha sobota 1x za 14 dnů 9.30-14.30 12. 1 – 23. 3. 2013 ZíSKEjTE SLEVY: ■ Zadejte při objednání kód AE080  a získejte slevu 200 Kč na kurz,   100 Kč na blok kurzu a 5% na knihy ■ Sleva 300 Kč za kamaráda: Pokud se  kurzu zúčastní i kamarád, odečte si  jeden z vás slevu 300 Kč Přihlaste se už dnes na www.KamPoMaturite.cz pRoč SE přIpRAVoVAT V NAšEm KURZU: ■ Až 3x vyšší šance u přijímaček a maturity ■ Skupiny do 30 studentů ■ Prověření lektoři ■ Praha, Brno ■ U kurzu medicíny a práva můžete  absolvovat jen jednotlivé bloky www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

17kam po maturitě HledáMe „agenta na ŠkOle“ Je vám 18 let? Rádi byste si přivydělali? Můžete vyzkoušet své obchodní dovednosti! Pokud přesvědčíte spolužáky, kamarády nebo známé, aby objednali knihy a kurzy agentury AMOS v e-shopu www.KamPoMaturite.cz, získáte provizi za každý zaplacený kurz nebo knihu – slevu získají i ti, kdo u vás nakoupí! staň se agentem na své škole! Je ti 18 a víc? Baví tě komunikovat s lidmi? chceš si zkusit, Jestli máš oBchodní talent? o co jde? Přesvědčit spolužáky, aby se přihlásili do kurzů a objednali knihy o co nejde? “letadlo“ ani nutnost získat desítky lidí. Provizi dostaneš podle realizovaných objednávek. co za to? 300 kč za objednaný kurz, 100 kč za objednaný blok kurzu, 5% z objednané knihy, další provize za propagaci. slevu získají i tví spolužáci! další informace na www.kamPomaturite.cz/agent amos dukelských hrdinů 21, Praha 7 Přihlas se: www.kamPomaturite.cz/agent info@kampomaturite.cz získeJ kód agenta a Pusť se do toho! www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz USNADNěTE SI SVé STUDIUm A ZíSKEjTE S NÁmI: ■  rychlý přístup k 19000 student- ských prací, které jsou zařazeny  v přehledném katalogu a podrob- ně popsány autorizačním týmem ■  více než 5000 prací zcela  zdarma: krátké práce do 2 stran  nebo práce volně dostupné  i jinde na internetu jsou pro vás  volně ke stažení ■  možnost publikovat své práce  a získat za ně finanční odměnu ■  možnost výměny informací s dal- šími studenty: stahujte za své  odměny zvýhodněně další práce ■  odpovědi na své otázky:   e-mailová podpora zodpoví vaše  dotazy a pomůže s problémy ■  informace o novinkách každý  měsíc a kdykoli na Facebooku Co SI pRo VÁS Seminárky.cz přIpRAVILY NoVého: ■  Placení prací zvládnete nyní rych- leji a pohodlněji ■  Stáhnete u nás mnohem více  prací zdarma než dříve ■  Díky nové grafice a struktuře strá- nek se u nás lépe zorientujete ■  V pravidelných anketách máte  možnost získat kredity zdarma ■  S podrobným vyhledáváním na- jdete rychle to, co potřebujete ■  Zjistíte, na jaké konkrétní škole  práce vznikla a v katalogu škol  o ní najdete podrobnosti ■  Při výběru odměn už vás neo- mezují dárkové poukázky – do- stanete peníze přímo na účet ■  Najdete u nás nové typy prací –  naposledy jsme pro vás zavedli  slohovky ■  V přehledněji řazeném katalogu si  vytřídíte přesně to, co vás zajímá A Co pRo VÁS jEšTě ChYSTÁmE: ■  rady a tipy, jak správně cito- vat, sestavovat seznam literatury  nebo psát seminární práci ■  nové způsoby plateb šKoLU ZA VÁS NEUDěLÁmE, ALE STUDIUm ULEhčímE Už 12 let pomáhá portál Seminárky.cz studentům základních, středních a vysokých škol. Jsme tu pro vás  kdykoli, když vám schází informace, zápisky ze zkoušky, podklady pro referát, maturitní otázky nebo otázky ke  zkoušce, potřebujete znát obsah knihy nebo se inspirovat při psaní slohové práce. Víme také, že přivýdělek při  škole není jednoduchý. Na Seminárkách můžete získat peníze za práci, kterou vytváříte při svém studiu a která  by jinak zůstala bez finanční odměny.  Chcete zjistit víc? Přečtěte si informace na www.KamPoMaturite.cz/agent a můžete začít! Vložte své maturitní otázky a další práce na www.Seminarky.cz a přivydělejte si!tiP!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

18 kam po maturitě 20000 prací� Největší databáze s největší tradicí� Tým pro kontrolu a zařazení prací� Zaplatíte jen to, co stojí za to� Víte, co stahujete� Vložte svoje práce a vydělejte si!� Maturitní otázky, čtenářské� deníky, referáty, studijní texty, skripta a diplomové práce Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ� Ročně stránky navštíví 1,8 milionu� návštěvníků Naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby NEJVĚTŠÍ.NEJLEPŠÍ.STAHUJ.www.seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

19veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ Nad veřejnými vysokými školami visí pěkná řádka otazní- ků. Bude školné? A pokud ano, od kdy? Bude místo škol- ného zatím zavedeno zápisné? Už v tomto roce školy měly přijmout o 10% méně nových uchazečů oproti plánu a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. ■ Pokud jste si tedy jisti oborem, přípravu rozhodně nepod- ceňujte. V předchozích letech na vysokou školu mířilo téměř 60% všech maturantů, z toho 92% na veřejné vysoké školy. Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2010 Většina veřejných vysokých škol uzavírá přihlášky do 28. 2. 2013, některé přijímají ještě v březnu. Uvažujete o studiu na veřejné vysoké škole? Podívejte se, které veřejné vysoké školy můžete navštívit od ledna do března 2013. LEDEN 4. 1. 2013 Agronomická fakulta MENDELU Brno www.af.mendelu.cz Provozně ekonomická fakulta MENDELU Brno www.pef.mendelu.cz Ostravská univerzita v Ostravě - všechny fakulty s výjimkou Fakulty umění Ostrava www.osu.cz 5. 1. 2013 Ostravská univerzita v Ostravě - všechny fakulty s výjimkou Fakulty umění Ostrava www.osu.cz Národohospodářská fakulta VŠE Praha 3 nf.vse.cz 7. 1. 2013 Hudební fakulta JAMU - obor Zpěv Brno hf.jamu.cz Institut celoživotního vzdělávání MENDELU Brno www.icv.mendelu.cz 9. 1. 2013 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Praha 6 www.muvs.cvut.cz Fakulta umění OSU Ostrava www.fu.osu.cz Fakulta veřejných politik SLU Opava www.fvp.slu.cz 10 1. 2013 Právnická fakulta MU Brno www.law.muni.cz Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE Pardubice 2 www.upce.cz/dfjp Fakulta zdravotnických studií UPCE Pardubice www.upce.cz/fzs Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava www.vspj.cz Fakulta ekonomiky a managementu UNOB Brno www.unob.cz/fem Fakulta vojenských technologií UNOB Brno www.unob.cz/fvt 11. 1. 2013 Divadelní fakulta AMU - bakalářský obor Produkce Praha 1 www.damu.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU Brno - Černá Pole www.frrms.mendelu.cz Univerzita Hradec Králové - všechny fakulty Hradec Králové III www.uhk.cz 3. lékařská fakulta UK Praha 10 www.lf3.cuni.cz Fakulta sociálních věd UK Institut ekonomických studií Praha 1 www.fsv.cuni.cz Fakulta financí a účetnictví VŠE Praha 3 f1.vse.cz Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec www.fm.vse.cz Fakulta pedagogická ZCU Plzeň www.fpe.zcu.cz 12. 1. 2013 Lékařská fakulta MU Brno www.med.muni.cz Pedagogická fakulta MU Brno www.ped.muni.cz 1. lékařská fakulta UK Praha 2 www.lf1.cuni.cz 2. lékařská fakulta UK Praha 5 www.lf2.cuni.cz Filozofická fakulta UK Praha 1 www.ff.cuni.cz Lékařská fakulta v Hradci Králové UK Hradec Králové www.lfhk.cuni.cz Policejní akademie České republiky - všechny fakulty Praha 4 www.polac.cz Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB Hradec Králové www.unob.cz/fvz Dny oteVřených DVeří Veřejných Vysokých Škol leDen-březen Přehled všech termínů najdete na www.Vysokeskoly.com a www.kamPoMaturite.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

20 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha 14. 1. 2013 Fakulta sociálních věd UK - bakalářský obor Mediální studia Praha 1 www.fsv.cuni.cz Husitská teologická fakulta UK Praha 4 - Krč www.htf.cuni.cz Fakulta ekonomicko-správní UPCE Pardubice 2 www.upce.cz/fes/ Fakulta filozofická ZCU Plzeň www.ff.zcu.cz 15. 1. 2013 Fakulta informatiky MU Brno www.fi.muni.cz Fakulta sociálních věd UK Institut mezinárodních studií, Institut sociologic- kých studií Praha 1 www.fsv.cuni.cz Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - TUO Ostrava Výškovice www.fbi.vsb.cz 16. 1. 2013 Lékařská fakulta MU Brno www.med.muni.cz Zahradnická fakulta MENDELU Lednice na Moravě www.zf.mendelu.cz Matematický ústav v Opavě SLU Opava www.math.slu.cz Fakulta humanitních studií UK Praha 5 - Jinonice www.fhs.cuni.cz Lékařská fakulta v Plzni UK Plzeň www.lfp.cuni.cz Fakulta chemicko-technologická UPCE Pardubice 2 www.upce.cz/fcht 17. 1. 2013 Obchodně podnikatelská fakulta SLU Karviná www.opf.slu.cz Fakulta filozofická UPCE Pardubice 2 www.upce.cz/ff Fakulta strojní ZCU Plzeň www.fst.zcu.cz Fakulta zdravotnických studií ZCU Plzeň www.fzs.zcu.cz 18. 1. 2013 Fakulta dopravní ČVUT Praha 1 www.fd.cvut.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - všechny fakulty České Budějovice www.jcu.cz Fakulta sociálních studií MU Brno www.fss.muni.cz Filozofická fakulta MU Brno www.phil.muni.cz Agronomická fakulta MENDELU Brno www.af.mendelu.cz Provozně ekonomická fakulta MENDELU Brno www.pef.mendelu.cz Přírodovědecká fakulta UK Praha 2 www.natur.cuni.cz Fakulta restaurování UPCE Litomyšl www.upce.cz/fr Fakulta stavební VŠB - TUO Ostrava Poruba www.fast.vsb.cz Fakulta informačních technologií VUTBR Brno www.fit.vutbr.cz Fakulta strojního inženýrství VUTBR Brno www.fme.vutbr.cz 19. 1. 2013 Přírodovědecká fakulta MU Brno www.sci.muni.cz Univerzita Palackého v Olomouci - všechny fakulty Olomouc www.upol.cz Ekonomická fakulta VŠB - TUO Ostrava 1 www.ekf.vsb.cz Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha 3 fmv.vse.cz Fakulta stavební VUTBR Brno www.fce.vutbr.cz 21. 1. 2013 Evangelická teologická fakulta UK Praha 1 - Nové Město web.etf.cuni.cz 22. 1. 2013 Přírodovědecká fakulta MU Brno www.sci.muni.cz Fakulta sportovních studií MU Brno www.fsps.muni.cz Fakulta ekonomická ZCU - Plzeň Plzeň www.fek.zcu.cz Fakulta elektrotechnická ZCU Plzeň www.fel.zcu.cz 23. 1. 2013 Divadelní fakulta AMU - obor Teorie a kritika Praha 1 www.damu.cz Česká zemědělská univerzita v Praze - všechny fakulty Praha 6 Suchdol www.czu.cz Fakulta informatiky MU Brno www.fi.muni.cz Ekonomická fakulta TUL Liberec 2 www.ef.tul.cz 24. 1. 2013 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - všechny fakulty s výjimkou Fakulty umění a designu Ústí nad Labem www.ujep.cz Katolická teologická fakulta UK Praha 6 www.ktf.cuni.cz Fakulta podnikatelská VUTBR Brno www.fbm.vutbr.cz 25. 1. 2013 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno www.fbmi.cvut.cz Fakulta stavební ČVUT Praha 6 www.fsv.cvut.cz Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU Brno - Černá Pole www.frrms.mendelu.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

21veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Filozofická fakulta UHK Hradec Králové III www.uhk.cz Právnická fakulta UK Praha 1 www.prf.cuni.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - všechny fakulty Zlín web.utb.cz Hornicko-geologická fakulta VŠB - TUO Ostrava-Poruba www.hgf.vsb.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - všechny fakulty Praha 6 - Dejvice www.vscht.cz Fakulta ekonomická ZCU - Cheb Plzeň www.fek.zcu.cz 26. 1. 2013 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TUO Ostrava-Poruba www.hgf.vsb.cz Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha 3 fis.vse.cz Fakulta výtvarných umění VUTBR Brno www.ffa.vutbr.cz 27. 1. 2013 Fakulta výtvarných umění VUTBR Brno www.ffa.vutbr.cz 28. 1. 2013 Ekonomicko-správní fakulta MU Brno www.econ.muni.cz 29. 1. 2013 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha 1 www.fjfi.cvut.cz Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TUO Ostrava-Poruba www.fmmi.vsb.cz 30. 1. 2013 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO Olomouc Ostrava-Poruba www.fei.vsb.cz Fakulta aplikovaných věd ZCU Plzeň www.fav.zcu.cz 31. 1. 2013 Fakulta informatiky MU Brno www.fi.muni.cz ÚNOR 1. 2. 2013 Agronomická fakulta MENDELU Brno www.af.mendelu.cz Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Brno www.ldf.mendelu.cz Provozně ekonomická fakulta MENDELU Brno www.pef.mendelu.cz Institut celoživotního vzdělávání MENDELU Brno www.icv.mendelu.cz Ústav zdravotnických studií TUL Liberec 1 www.uzs.tul.cz Fakulta sociálních věd UK - bakalářský obor Žurnalistika Praha 1 www.fsv.cuni.cz Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha 1 www.pedf.cuni.cz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - všechny fakulty Brno www.vfu.cz Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - univerzitní programy Ostrava-Poruba www.vsb.cz Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO Ostrava Ostrava-Poruba www.fei.vsb.cz Fakulta strojní VŠB - TUO Ostrava-Poruba www.fs.vsb.cz Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha 3 fph.vse.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích České Budějovice www.vstecb.cz 15. 2. 2013 Fakulta informačních technologií ČVUT Praha 6 www.fit.cvut.cz Matematický ústav v Opavě SLU Opava www.math.slu.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích České Budějovice www.vstecb.cz 6. 2. 2013 Fakulta strojní ČVUT Praha 6 www.fs.cvut.cz Zahradnická fakulta MENDELU Lednice na Moravě www.zf.mendelu.cz Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU Opava www.fpf.slu.cz Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL Liberec 1 www.fm.tul.cz Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE Pardubice 2 www.upce.cz/fei 9. 2. 2013 Policejní akademie České republiky - všechny fakulty Praha 4 www.polac.cz 13. 2. 2013 Fakulta veřejných politik SLU Opava www.fvp.slu.cz 15. 2. 2013 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU Brno - Černá Pole www.frrms.mendelu.cz 16. 2. 2013 Fakulta strojní TUL Liberec 1 www.fs.tul.cz 22. 2. 2013 Fakulta textilní TUL Liberec 1 www.ft.tul.cz 24. 2. 2013 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Brno www.pef.mendelu.cz 27. 2. 2013 Zahradnická fakulta MENDELU Lednice na Moravě www.zf.mendelu.cz BŘEZEN 16. 3. 2013 Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec www.fm.vse.cz Všechny údaje v tomto článku byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult v době přípravy časopisu. Neodpovídáme za chybu či uvedení jiného termínu, k jehož změně např. v mezičase došlo. Všechny termíny doporučujeme ověřit na studijním oddělení příslušné fakulty.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

22 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol El. přihl.: ANO www.af.czu.cz Nabízí BAKALáŘSKé STUDIUM těchto akreditovaných studijních oborů: ■ Rostlinná produkce ■ zahradnictví ■ zahradní a krajinářské úpravy ■ trávníkářství ■ Živočišná produkce ■ chov koní ■ speciální chovy ■ kynologie ■ zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ ekologické zemědělství ■ Veřejná správa v zemědělství a krajině ■ chovatelství ■ Pěstování rostlin ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ Rozvoj venkova ■ kvalita produkce ■ Rostlinolékařství ■ Výživa a potraviny ■ Udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ sustainable Use od natural Resources ■ Agriculture and Food Absolventům bakalářského studia nabízíme možnost navazujícího magisterského, případně doktorského studia prezenční formou, u vybraných oborů i formou kombinovanou. Den otevřených dveří: 25. 1. – 26. 1. 2013 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2013 Přijímací zkouška: pro Bc.: 18. - 21. 6. 2013, pro Mgr.: 13. a 17. 6. 2013 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČzU v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon:224 383 211 Fax: 234 381 828 El. přihl.: ANO kucerovap@tf.czu.cz www.tf.czu.cz technIckÁ FAkUltA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ ZEMěDěLSKá TECHNIKA ■ SILNIČNí A MěSTSKá AUTOMOBILOVá DOPRAVA ■ TECHNIKA A TECHNOLOgIE ZPRACOVáNí ODPADů ■ TECHNOLOgICKá ZAŘíZENí STAVEB ■ OBCHOD A PODNIKáNí S TECHNIKOU ■ INFORMAČNí A ŘíDICí TECHNIKA V APK ■ INŽENýRSTVí ÚDRŽBy ■ TECHNOLOgy AND ENVIRONMENTAL ENgINEERINg (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 25. a 26. 1. 2013. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2013. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – studium. technická fakulta ČzU v Praze V Lázních 3 159 00 Praha 5 - Malá Chuchle Telefon: 224 386 001 224 386 007 chuchle@ivp.czu.cz www.ivp.czu.cz nAbízí V PRogRAMU „sPecIAlIzAce V PeDAgogIce“ tyto bAkAlÁřské oboRy: ■ PORADENSTVí V ODBORNéM VZDěLáVáNí - prezenční i kombinovaná forma studia ■ UČITELSTVí PRAKTICKéHO VyUČOVáNí - kombinovaná forma studia ■ UČITELSTVí ODBORNýCH PŘEDMěTů - kombinovaná forma studia Dále nabízí programy celoživotního vzdělávání: ■ UČITELSTVí ODBORNýCH PŘEDMěTů ■ UČITELSTVí PRAKTICKéHO VyUČOVáNí ■ UČITELSTVí INFORMATIKy PRO STŘEDNí ŠKOLy ■ VyCHOVATELSTVí PRO ŠKOLSKá ZAŘíZENí Dny otevřených dveří: 25. – 26. 1. 2013 termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2013 Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 10. – 14. 6. 2013 Další informace: www.ivp.czu.cz tel. 224 386 000, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz Institut vzdělávání a poradenství ČzU v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz , Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 848, 224 383 710 simandlovaj@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz FAkUltA lesnIckÁ A DřeVAřskÁ České zeMěDělské UnIVeRzIty V PRAze nAbízí stUDIUM V bAkAlÁřských A nAVAzUjících MAgIsteRských oboRech: bAkAlÁřské oboRy tříleté (bc.): lesnictví (p+k), Dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k) Provoz a řízení myslivosti (p+k), game Management - vyučovaný v angličtině (p) Forestry - vyučovaný v angličtině (p) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku a Trutnově. nAVAzUjící MAgIsteRské oboRy DVoUleté (Ing.): lesní inženýrství (p+k), Dřevařské inženýrství (p+k), Forestry, Water and landscape Management - vyučovaný v angličtině (p), tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p), Forest engineering - vyučovaný v angličtině (p) p – prezenční studium, k – kombinované studium V rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus, double-degree programů a dalších mezinárodních dohod. Přihlášky posílejte do 31. března 2013. Dny otevřených dveří: 25. - 26. ledna 2013 Přijímací zkoušky: 10. - 14. června 2013. Na obory vyučované v češtině přijímáme také bez zkoušek! Prominutí přijímacích zkoušek (jen obory vyučované v češtině): BAKALáŘSKé OBORy: Uchazeči, kteří nikdy nestudovali na VŠ, budou přijímání bez zkoušek. Ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu FLD. NAVAZUJíCí MAgISTERSKé OBORy: Studenti hlásící se na obor Lesní inženýrství, kteří absolvovali v bakalářském programu Lesnictví, budou přijímáni bez zkoušek. Ostatní budou vykonávat zkoušky z předmětů uvedených na webu. Uchazeči o studium oboru Dřevařské inženýrství budou přijímáni bez zkoušek. staňte se našimi přáteli na Facebooku: www.facebook.com/fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská ČzU v Praze Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz www.fzp.czu.cz nAbízí PRo Rok 2013/2014 stUDIUM V: bAkAlÁřských oboRech: ■ Aplikovaná ekologie (P,k) ■ krajinářství (P,k) ■ Vodní hospodářství (P) ■ Územní plánování (P) ■ Územní technická a správní služba (P,k) (K - v Praze, Litvínově, Karlových Varech a Březnici) MAgIsteRských oboRech V ČeskéM jAzyce: ■ Aplikovaná ekologie (P) ■ ochrana přírody (P,k) ■ krajinné inženýrství (P) ■ krajinné a pozemkové úpravy (P) ■ Regionální environmentální správa (P,k) (K - v Praze, Litvínově a Karlových Varech) ■ environmentální modelování (P) ■ Voda v krajině (P) MAgIsteRských oboRech V AnglIckéM jAzyce: ■ environmental Modelling (P) ■ nature conservation (P) ■ land and Water Management (P) Fakulta životního prostředí ČzU v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

24 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 360, Studijní odd. Mgr. Ivana Berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz Elektronická přihláška: ANO Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta ČzU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. Univerzita nabízí studentům skvělé počítačové vybavení, vlastní knihovny a čítárny. zároveň nabízí ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky. bAkAlÁřské stUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Economics and Management, Informatics nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Projektové řízení, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, Informatics, European Agrarian diplomacy DoktoRské stUDIUM: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, Sector economics and economics of enterprise, Regionální a sociální rozvoj, Regional and Social development, Informační management, Information Management, Systémové inženýrství, System engineering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2013. Dny otevřených dveří: 25. - 26. 1. 2013 Provozně ekonomická fakulta ČzU v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol Telefon: 224 382 164 studijniits@its.czu.cz www.its.czu.cz, elektronická přihláška: ANO stUDUj A Poznej sVět! Institut tropů a subtropů je pedagogickou a vědecko-výzkumnou institucí České zeměděl- ské univerzity v Praze, jejíž hlavním posláním je vychovávat a vzdělávat odborníky v proble- matice tropického a subtropického zemědělství, trvale udržitelného rozvoje venkova méně rozvinutých zemí světa. studenti mají možnost účastnit se stáže v zahraničí či na projektech v rozvojových zemích. Its spolupracuje s více než 20 zahraničními univerzitami, s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národními parky a nevládními organizacemi. Its nabízí v akademickém roce 2013/2014 tyto studijní obory: bAkAlÁřské stUDIjní oboRy (3 Roky, V ČeskéM jAzyce) ■ Zemědělství tropů a subtropů ■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIjní oboRy (2 Roky, V AnglIckéM jAzyce) ■ Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics ■ International Development and Agricultural Economics ■ Tropical Crop Management and Ecology ■ Tropical Forestry and Agroforestry ■ Animal and Food Science in the Tropics and Subtropics ■ Wildlife Management in the Tropics and Subtropics DoktoRské stUDIUM (3 Roky): ■ Zemědělství tropů a subtropů (ČJ) ■ Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů (AJ) Institut tropů a subtropů ČzU v Praze Dny otevřených dveří na Its: 25. - 26. 1. 2013 termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2013 elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky do bakalářského studia: 10. až 13. 6. 2013 Přijímací zkoušky do magisterského studia: 17. 6. 2013 Facebook.com/its.czu.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6 Dejvice Telefon: 224 353 164 info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz MAnAgeMent A UČItelstVí nA ČVUt V PRAze! Masarykův ústav vyšších studií je součástí technické univerzity, ale nabízí mimo jiné také bakalářské manažersko-ekonomické a pedagogické studijní obory. bAkAlÁřské oboRy: ■ ŘíZENí A EKONOMIKA PRůMySLOVéHO PODNIKU ■ PERSONáLNí MANAgEMENT V PRůMySLOVýCH PODNICíCH ■ UČITELSTVí PRAKTICKéHO VyUČOVáNí A ODBORNéHO VýCVIKU Tento studijní obor je určen pro absolventy středních technických škol s maturitou, kteří uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku. MAgIsteRské nAVAzUjící oboRy: ■ PROJEKTOVé ŘíZENí INOVACí V PODNIKU ■ ŘíZENí REgIONáLNíCH PROJEKTů ■ PODNIKáNí A MANAgEMENT V PRůMySLU Tyto obory jsou určeny pro absolventy manažersko-ekonomických bakalářských programů. Dále nabízíme celou řadu jazykových kurzů. Více informací na www.muvs.cvut.cz Masarykův ústav vyšších studií ČVUt v Praze Břehová 7 115 19 Praha 1 Telefon: 222 310 277 Fax: 222 320 861 faltysova@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz www.jaderka.cz MoDeRní APlIkAce PříRoDních VěD ■ Matematika ■ Informatika a software ■ Kvantová fyzika ■ Elektronika ■ Lasery a iontové svazky ■ Jaderná fyzika ■ Nanotechnologie ■ Matematické modelování ■ Ekologie ■ Teoretická fyzika ■ Moderní materiály ■ Elementární částice a urychlovače ■ Kosmický výzkum ■ Jaderná chemie ■ Aplikovaná statistika ■ Optoelektronika ■ Reaktory a energetika ■ Termojaderná fúze ■ Aplikace v technice, ekonomii, medicíně, biologii, umění, ekologii, apod. Fakulta je vyjímečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (hraniční problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), spoluprací s více než 70 univerzitami a výzkumnými institucemi z více než 45 zemí celého světa a poměrně malým počtem studentů (neformální kontakt studentů s jejich pedagogy, plesy, sportovní akce, apod.). Studenti jsou schopni velmi rychlé orien- tace v mezioborové problematice a připraveni aplikovat nejnovější poznatky vědy do běžné praxe. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a díky velkému zájmu vědeckých ústavů i firem nemají problémy s uplatněním v zaměstnání. Den oteVřených DVeří: 29. 1. 2013 PřIjíMAcí zkoUŠky: nekonají se elektRonIckÁ PřIhlÁŠkA: prihlaska.cvut.cz Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUt v Praze Den otevřených dveří: 9. 1. 2013 José Martího 31 162 52 Praha 6 Telefon: 220 171 111 El. přihl.: ANO www.ftvs.cuni.cz Univerzita karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu bAkAlÁřské stUDIUM: V AKADEMICKéM ROCE 2013/2014 OTEVíRáME TyTO OBORy VE DVOU STUDIJNíCH PROgRAMECH: tělesnÁ VýchoVA A sPoRt ■ obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, prezenční forma studia ■ obor Tělesná výchova a sport, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Tělesná výchova a sport osob se spe- cifickými potřebami, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia sPecIAlIzAce Ve zDRAVotnIctVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia ■ obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIUM: PODMíNKOU PŘIHLáŠENí JE ÚSPěŠNě DOKONČENé BAKALáŘSKé STUDIUM. V AKADEMICKéM ROCE 2013/2014 OTEVí- RáME TyTO OBORy VE DVOU STUDIJNíCH PROgRAMECH: tělesnÁ VýchoVA A sPoRt ■ obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborová), prezenční forma ■ obor Tělesná výchova a sport, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia sPecIAlIzAce Ve zDRAVotnIctVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia Přihláška ke studiu se podává elektronicky na http://is.cuni.cz/studium. termín podání přihlášky: do 28. února 2013. Přípravné kurzy k talentové zkoušce: přihlášky přijímáme do 31. ledna 2013 na mailové adrese lnovotna@ftvs.cuni.cz, tel: 220 17 2250.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

26 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 info@adiktologie.cz www.adiktologie.cz, www.facebook.com/adiktologie klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Uk v Praze a VFn v Praze zAjíMÁte se o VlIV nÁVykoVých lÁtek nA choVÁní lIDí, nA jejIch VýVoj, zDRAVotní stAV A nA jejIch RolI Ve sPoleČnostI? chcete se stÁt ADIktologeM, teDy oDboRníkeM, kteRý DokÁŽe PoMocI lIDeM ohRoŽenýM zÁVIslostníM choVÁníM A jejIch nejblIŽŠíMU okolí? MÁte zÁjeM o to PoRozUMět zPůsobůM řeŠení PRobléMů V oblAstI Veřejného A DUŠeVního zDRAVí, kteRé VznIkAjí V soUVIslostI s legÁlníMI I nelegÁlníMI DRogAMI? oDPoVěDí je stUDIUM ADIktologIe! www.adiktologie.cz/studium najdi si studium adiktologie na Facebooku, každý týden otázka k přijímačkám! www.facebook.com/studium.adiktologie Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty Uk proběhne v sobotu 12. ledna 2013 od 10.00 hodin. bAkAlÁřské stUDIUM ADIktologIe ■ Délka studia: tříleté, absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb. ■ o studiu: Studijní program poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících zdravotních škod. ■ Požadavky pro přijetí: středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou MAgIsteRské stUDIUM ADIktologIe ■ Délka studia: dvouleté navazující ■ o studiu: Studijní program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicinské souvislosti, a vybavuje studenty schopností vyhodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a připravuje je pro řízení adiktologických služeb. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního programu na jiné VŠ DoktoRské stUDIUM ADIktologIe ■ Délka studia: čtyřleté ■ o studiu: Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce. ■ Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Mgr. studijního programu na jiné VŠ

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinářská 4, Praha 2 - 128 00 Tel: 224 965 035, Fax: 224 965 035 info@adiktologie.cz www.adiktologie.cz, www.facebook.com/adiktologie klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Uk v Praze a VFn v Praze oDboRné stÁŽe V RÁMcI stUDIA ■ K rozvíjení odborných stáží v rámci studia přispívá projekt Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD). ■ Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktolo- gie. V rámci projektu vzniká síť institucí, organizací, zařízení a služeb v oboru adiktologie v České republice, v rámci které jsou realizovány stáže a odborné praxe studentů a akademických pracovníků (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111). Den otevřených dveří: 19. 1. 2013 Studium v češtině: Studium v angličtině: Bakalářské studijní obory – prezenční forma studia Cestovní ruch a regionální rozvoj Mezinárodní obchod Mezinárodní studia – diplomacie Podnikání a právo Politologie Bakalářský studijní obor – kombinovaná forma studia Manažer obchodu Navazující magisterské studijní obory Cestovní ruch Evropská integrace Mezinárodní obchod (akreditace EPAS) Mezinárodní politika a diplomacie Podnikání a právo Politologie Doktorské studijní obory – prezenční a kombinovaná (distanční) forma studia Evropská studia Mezinárodní obchod Mezinárodní politické vztahy Obchodní a mezinárodní hospodářské právo Politologie Bakalářské studijní obory International Business Navazující magisterské studijní obory EGEI – Economics of Globalisation and European Integration (Erasmus Mundus) IDS – International and Diplomatic Studies IB – International Business – Central European Business Realities (akreditace EPAS) Doktorské studijní obory – prezenční a kombinovaná (distanční) forma studia International Business Commercial and International Economic Law International Political Relations European Studies Political Science Program typu MBA MAE – Master Management et Administration des Entreprises Bc. Ing. Ph.D. Kontakt Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Ing. Andrea Petránková, andrea.petrankova@vse.cz http://fmv.vse.cz Uzávěrky přihlášek Bc.: 31. 3. 2013 Ing.: 31. 5. 2013 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

28 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz Vysoce kVAlIFIkoVAní zDRAVotnIČtí PRAcoVnícI jsoU VychoVÁVÁnI nA FARMAceUtIcké FAkUltě UnIVeRzIty kARloVy Farmaceutická fakulta Uk působí v hradci králové 43 let, vychovala přes 5 000 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v ČR. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: stUDIUM FARMAcIe ■ Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý ■ Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti a dovednosti absolventa odpovídaly jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi na- cházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul „magistr“ (Mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině - ročně více než 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.) stUDIUM zDRAVotnIcké bIoAnAlytIky V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen sa- mostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laborato- řích. Studium je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti. Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ Nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ Následuje magisterský stupeň prezenční ■ Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor přírodních věd“ (RNDr.) Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D. za jménem) Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz Univerzita karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci králové ■ 19 000 prací, z toho 5 000 zdarma ■ Tým pro kontrolu a zařazení prací ■ Zaplatíte jen to, co stojí za to ■ Neoriginální práce označíme a jsou zdarma ■ Víte, co stahujete ■ Maturitní otázky, čtenářské deníky, referáty ■ Studijní texty, skripta a diplomové práce ■ Práce SŠ, ZŠ, VŠ a VOŠ ■ Vydělejte si i vy – vložte svoje práce k nám ■ Ročně stránky navštíví 1,8 milionu návštěvníků ■ Nejširší databáze s největší tradicí ■ naše další projekty: www.kampomaturite.cz, www.adresarskol.cz a další studentské weby www.seminarky.cz ■ facebook.com/seminarky.cz stAhUjte nA

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Studijní oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2 studijni@mff.cuni.cz www.mff.cuni.cz/uchazec/ elektronická přihláška: ANO termín podání přihlášky: 28. únor 2013 termín přijímací zkoušky: 12. červen 2013 Studijní obory bakalářského studia Učitelství • matematika se zaměřením na vzdělávání (spadá pod stud. program matematika) • deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (spadá pod stud. program matematika) • informatika se zaměřením na vzdělávání (spadá pod stud. program informatika) • fyzika zaměřená na vzdělávání (spadá pod stud. program fyzika) Studijní obory navazujícího magisterského studia Informatika • teoretická informatika • softwarové systémy • matematická lingvistika • diskrétní modely a algoritmy Učitelství • učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň ZŠ • učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ • učitelství matematiky-informatiky pro SŠ • učitelství fyziky-matematiky pro SŠ • učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou • učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbor- nou fyzikou Fyzika • astronomie a astrofyzika • biofyzika a chemická fyzika • fyzika kondenzovaných soustav a materiálů • fyzika povrchů a ionizovaných prostředí • geofyzika • jaderná a subjaderná fyzika • matematické a počítačové modelo- vání ve fyzice a technice • meteorologie a klimatologie • optika a optoelektronika • teoretická fyzika Matematika • finanční a pojistná matematika • matematická analýza • matematické modelování ve fyzice a technice • matematické metody informační bezpečnosti • matematické struktury • numerická a výpočtová matematika • pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie Fyzika • obecná fyzika • aplikovaná fyzika Informatika • obecná informatika • programování a softwarové systémy • softwarové a datové inženýrství Matematika • obecná matematika • finanční matematika • matematické metody informační bezpečnosti Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Odvaž se myslet: studuj-matfyz.cz Pro studijní programy Informatika a Matematika se koná písemná přijímací zkouška. Zkouška testuje předpoklady ke stu- diu na MFF (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Pro studijní program Fyzika je přijímací zkouška na bakalářské studium zrušena. Podrobné informace o přijímacím řízení na stránce www.mff.cuni.cz/uchazec . V akademickém roce 2013/14 otevírá MFF UK několik bakalářských a magisterských oborů také v anglickém jazyce. Více informací na www.mff.cuni.cz/admission .

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

30 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz FAKULTA PODNIKO- HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NÁRODO- HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Finance ● Účetnictví a finanční řízení podniku ● Bankovnictví a pojišťovnictví ● Zdanění a daňová politika BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Podniková ekonomika a management ● Arts Management ● Bachelor of Corporate Economics and Management ● Экономика предприятия и менеджмент BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY ● Cestovní ruch a regionální rozvoj ● Manažer obchodu ● Mezinárodní obchod ● Mezinárodní studia – diplomacie ● Podnikání a právo ● Politologie ● Bachelor of International Business http://ffu.vse.cz http://fis.vse.cz http://fmv.vse.cz http://nf.vse.cz http://fph.vse.cz http://fm.vse.cz ● Informatika ● Multimedia v ekonomické praxi ● Podnikové informační systémy ● Matematické metody v ekonomii ● Sociálně-ekonomická demografie ● Statistika a ekonometrie ● Statistické metody v ekonomii Vysoká škola ekonomická v Praze ● nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 ● Telefon: 224 095 111 ● Ekonomie ● Národní hospodářství ● Veřejná správa a regionální rozvoj ● Economics ● Management

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

31veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ Uvažujete o rozjezdu zeleného podnikání nebo práci v organi- zacích spojených s ochranou životního prostředí? Hledáte obor, který kromě dobrého uplatnění nabízí i smysl a spolužáky, kteří vědí, co to slovo znamená? Uvítáme každého, kdo hledá osobní přístup, mezinárodní zkuše- nosti, oborovou i tematickou pestrost, vědecké i lidské osobnosti a uplatnění, které je něčím víc než jen zaměstnáním. BC. volitelná zaměření Environmentalismus a soukromý sektor Environmentalismus a neziskový sektor Environmentalismus, státní správa a samospráva K přírodě šetrný management krajiny MGR. volitelná zaměření Praktická environmentalistika Teoretická environmentalistika www.bit.ly/facebook-envistudia www.bit.ly/enstudia humenv@fss.muni.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na dny otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 25. ledna 2013 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Inzerat_FBMI_KamPoMaturite_12-12_90x130.indd 1 6.12.2012 9:41:11 Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec Telefon: 384 417 200 info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz Elektronická přihláška: ANO získejte znAlostI PRo PRAXI nA FAkUltě MAnAgeMentU Fakulta managementu v jindřichově hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MAnAgeMent. studium probíhá v denní i kombinované formě. PROČ STUDOVAT FAKULTU MANAgEMENTU VŠE: ■ zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy VŠE získala v letech 2008–2011 ocenění „1st Business School in Eastern European Zone”, je držitelem certifikátů ECTS Label a Diploma Supplement Label. ■ kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. ■ nastavení studia podle potřeb studenta Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přešla na modulární strukturu studia. ■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia. ■ Široké možnosti studia v zahraničí VŠE spolupracuje s více než 160 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (CEMS, PIM). ■ nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje V roce 2009 bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. ■ studium v domácí a přátelské atmosféře v jindřichově hradci Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu, ale například i v divadelním spolku. Další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův hradec

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

32 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Studentská 2, 461 17 Liberec Telefon: 485 353 429, Fax: 485 353 112 vera.pankova@tul.cz www.fm.tul.cz Fakulta je moderním vysokoškolským pracovištěm se studijními obory, které se opírají o zkušenosti z vědeckovýzkumné práce předních týmů. Profil fakulty sleduje vzdělávání v oborech mechatroniky, elektroniky, automatického řízení, informatiky a programování, nanotechnologií a matematického modelování. Dalším charakteristickým znakem fakulty je zapojení do evropských vzdělávacích struktur formou vybraných studijních oborů (double degree) vyučovaných v anglickém jazyce, které fakulta zajišťuje se zahraniční univerzitou. Ve tříletém bakalářském studiu získá student základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektronických informačních a řídicích systémů, aplikované informatiky a vysoce progresivních nanotechnologií. Absolvent nalézá uplatnění v průmyslu, informatic- kých společnostech, resp. na pracovištích přírodovědného charakteru. Absolvent je připraven k navazujícímu magisterskému studiu libovolného studijního oboru v rámci studijního programu N2612 Elektrotechnika a informatika, N3901 Aplikované vědy v inženýrství a N3942 Nanotechnologie, a to nejen na FM, TUL, ale i příbuzných oborů na univerzitách v České republice nebo v zahraničí. bAkAlÁřské stUDIjní PRogRAMy A oboRy ■ ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA Studijní obory – Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika ■ INFORMAČNí TECHNOLOgIE Studijní obor-Informační technologie ■ NANOTECHNOLOgIE Studijní obor-Nanomateriály Den otevřených dveří: středa 6. 2. 2013 tU v liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

33veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Botanická 68a, 602 00 Brno Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz Elektronická přihláška: ANO FAkUltA InFoRMAtIky nAbízí ŠIRoký RozsAh zAMěření, A to Díky ŠIRoké nAbíDce bAkAlÁřských oboRů sDRUŽených Ve třech stUDIjních PRogRAMech. stUDIjní PRogRAM InFoRMAtIkA ■ MATEMATICKá INFORMATIKA ■ PARALELNí A DISTRIBUOVANé SySTéMy ■ POČíTAČOVé SySTéMy A ZPRACOVáNí DAT ■ POČíTAČOVé SíTě A KOMUNIKACE ■ POČíTAČOVá gRAFIKA A ZPRACOVáNí OBRAZU ■ PROgRAMOVATELNé TECHNICKé STRUKTURy ■ UMěLá INTELIgENCE A ZPRACOVáNí PŘIROZENéHO JAZyKA stUDIjní PRogRAM APlIkoVAnÁ InFoRMAtIkA ■ APLIKOVANá INFORMATIKA ■ BIOINFORMATIKA ■ INFORMATIKA VE VEŘEJNé SPRáVě ■ SOCIáLNí INFORMATIKA ■ gRAFICKý DESIgN /SPECIALIZACE/ stUDIjní PRogRAM InFoRMAtIkA A DRUhý oboR ■ INFORMATIKA A DRUHý OBOR Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28. 2. 2013. Dny otevřených dveří: 15. 1., 23. 1. a 31. 1. 2013. Podrobnosti viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Telefon: 549 494 864, 549 493 254 prijimacky@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz Elektronická přihláška: ANO Věříte, Že získÁVÁní A PřeDÁVÁní zkUŠeností, nÁVyků, DoVeDností A znAlostí MÁ sMysl? Že kVAlItní VzDělÁní je zÁklADníM stAVebníM kAMeneM kAŽDého kUltURního nÁRoDA? My Ano! A PRÁVě PRoto PAtří PeDAgogIckÁ FAkUltA MU k nejÚsPěŠnějŠíM PeDAgogIckýM FAkUltÁM V České RePUblIce. ■ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky. ■ skladbu studijních programů doplňuje celoživotní vzdělávání, které svými doplňujícími, rozšiřujícími, specializačními a rekvalifikačními programy i krátkodobými kurzy reaguje na poptávku pedagogické praxe. ■ bakalářské, magisterské, navazující magisterské a celoživotní programy poskytují ucelený systém přípravy učitelů pro mateřské školy a učitelů pro 1. a 2. stupeň základních a středních škol. ■ Aktuální informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014 vč. důležitých termínů a nabídky studijních programů a oborů naleznete na www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/ ■ Přihlášky se podávají výhradně elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ termíny pro podání přihlášky: 1. 11. 2012 - 28. 2. 2013 pro bakalářské a magisterské studijní programy 1. 2. 2013 – 30. 4. 2013 pro navazující magisterské programy Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

34 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Studentská 2 461 17 Liberec 1 uzs@tul.cz Studijní oddělení: Ing. Renata Zaplatílková, renata.zaplatilkova@tul.cz Telefon: 485 353 194 Marcela Málková marcela.malkova@tul.cz Telefon: 485 353 724 www.uzs.tul.cz Ústav zdravotnických studií technické univerzity v liberci ÚstAV zDRAVotnIckých stUDIí tUl nAbízí bAkAlÁřskÁ stUDIA V PRogRAMech ■ oŠetřoVAtelstVí Studijní obor: Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia ■ bIoMeDIcínskÁ technIkA Studijní obor: Biomedicínská technika v prezenční formě studia DůVODy, PROČ STUDOVAT NA ÚSTAVU ZDRAVOTNICKýCH STUDIí: ■ Vážíme si vašich studijních výsledků ze střední školy, a proto mnozí z vás mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. ■ Přednášet vám budou specialisté ve svých oborech v moderně vybavených učebnách a laboratořích. ■ Pro realizaci odborné praxe máme zajištěno kvalitní zázemí na špičkových pracovištích. ■ Získáváte možnost účastnit se zahraničních stáží. ■ Všichni studenti TUL mají zdarma přístup na internet. ■ Není u nás problém sehnat místo na kolejích. ■ Liberec a okolí nabízí pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití. ■ Jako naši absolventi nebudete mít problém s pracovním uplatněním. Dny otevřených dveří Úzs: 7. 12. 2012 a 1. 2. 2013. termín podání přihlášek: 20. 5. 2013 (1. kolo) a 9. 8. 2013 (2. kolo). Elektronická přihláška: ANO Valtická 337 691 44 Lednice Telefon: 519 367 225 fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz Elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz nAbíDkA stUDIjních PRogRAMů V Roce 2013/2014 BAKALáŘSKé STUDIJNí PROgRAMy PRogRAM zAhRADnIcké InŽenýRstVí ■ obor zahradnictví – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium ■ obor Vinohradnictví a vinařství – Bc., 3-leté prezenční i kombinované studium PRogRAM zAhRADnIctVí ■ obor jakost rostlinných potravinových zdrojů – Bc., 3-leté prezenční studium PRogRAM zAhRADní A kRAjInÁřskÁ ARchItektURA ■ obor zahradní a krajinářská architektura – Bc., 4-leté prezenční studium ■ obor zahradní a krajinářské realizace – Bc., 3-leté prezenční studium NAVAZUJíCí MAgISTERSKé STUDIJNí PROgRAMy PRogRAM zAhRADnIcké InŽenýRstVí ■ obor zahradnictví – Ing., 2-leté prezenční i kombinované studium ■ obor řízení zahradnických technologií – Ing., 2-leté prezenční i kombinované studium PRogRAM FRUIt scIence – Ing., 2-leté prezenční studium PRogRAM zAhRADní A kRAjInÁřskÁ ARchItektURA ■ obor zahradní a krajinářská architektura – Ing., 2-leté prezenční studium ■ obor Management zahradních a krajinářských úprav – Ing., 2-leté prezenční studium zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v brně Palackého tř. 1/3 612 42 Brno-Královo Pole Telefon: 541 562 796 fvhe@vfu.cz http://fvhe.vfu.cz ■ Chcete studovat perspektivní obory? Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii a ochranu zvířat? Rádi se bavíte a sportujete? ■ Nabízíme Vám studium v moderních posluchárnách a špičkově vybavených cvičebnách a laboratořích, ubytování na kolejích a také největší krytou sportovní plochu ve městě. stUDIUM V PRogRAMU VeteRInÁRní hygIenA A ekologIe V oboRech: ■ MAgIsteRský - Veterinární hygiena a ekologie - 6 let (MVDr.) ■ bAkAlÁřský - Bezpečnost a kvalita potravin - 3 roky (Bc.), i v kombinované formě ■ bAkAlÁřský – Ochrana zvířat a welfare – 3 roky (Bc.) ■ nAVAzUjící MAgIsteRský - Bezpečnost a kvalita potravin - 2 roky (Mgr.) ■ DoktoRský - Veterinární hygiena a ekologie - 4 roky (Ph.D.), i v kombinované formě Přijďte se podívat: Den otevřených dveří 1. 2. 2013 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU brno

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

35veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Zemědělská 3 613 00 Brno El. přihláška: ANO Telefon: 545 134 006 certekov@mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz lesnická a dřevařská fakulta patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva, nábytkářství a designu nábytku. naším posláním je svobodná vzdělávací, vědecko- výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919. lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v brně bAkAlÁřské stUDIjní PRogRAMy (titul bc.) studijní program obor ■ Dřevařství Dřevařství ■ Krajinářství Krajinářství ■ Lesnictví Arboristika Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí Lesnictví ■ Nábytek Tvorba a výroba nábytku ■ Design nábytku Design nábytku ■ Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva MAgIsteRské stUDIjní PRogRAMy (titul Ing.) studijní program obor ■ Dřevařské inženýrství Dřevařské inženýrství ■ European Forestry European Forestry ■ Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství ■ Lesní inženýrství Lesní inženýrství ■ Stavby na bázi dřeva Stavby na bázi dřeva ■ Design nábytku Design nábytku ■ Nábytkové inženýrství Nábytkové inženýrství Dny oteVřených DVeří: 7. 12. 2012 a 1. 2. 2013. termín podání přihlášek: do 31. 3. 2013. Přijímací zkoušky: 10. – 12. 6. 2013. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.ldf.mendelu.cz Studijní oddělení: Zemědělská 1, 613 00 Brno Telefon: 545 132 706, 545 132 704, 545 132 705, Fax: 545 132 727 studijni@pef.mendelu.cz, www.prihlaska.pefka.cz El. přihl.: ANO PRoČ jít nA PeF? ■ Praktické zaměření studia – oceníte praktické zaměření studia, díky kterému získáte výhodné postavení u budoucích zaměstnavatelů, na- příklad v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo také jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. ■ Vynikající uplatnění absolventů – více než 98% absolventů najde zaměstnání v oboru ihned po ukončení studia. ■ Moderní technické vybavení – nová budova fakulty s nejmodernější technikou a počítačovým vybavením se nachází nedaleko středu města. Renovované koleje v blízkosti fakulty, univerzitní kampus s odpočinkovými zónami, kavárnou, arboretem a moderními studovnami Vám zpří- jemní celé studium. ■ studium v zahraničí – láká Vás studium v zahraničí? Spolupracujeme s celou řadou prestižních univerzit po celém světě, na kterých můžete studovat. Získejte konkurenční výhodu na trhu práce! ■ Flexibilní studium – možnost výběru zaměření studia až během prvního roč- níku. Nelamte si hlavu se svým zaměřením ještě před začátkem studia! Rádi byste během studia také pracovali nebo sportovali? Sestavte si svůj vlastní rozvrh tak, jak Vám to bude vyhovovat! ■ budete vždy v obraze – nezbytnou komunikaci a orientaci během studia Vám umožní nejmodernější informační systém vytvořený přímo na naší univerzitě. ■ Přátelské prostředí – kromě znalostí zde získáte i spoustu přátel. U nás to není o konkurenci, ale o spolupráci! ■ Prestižní studium – studujte na nejlepší ekonomické fakultě na Moravě roku 2010 a 2011! tyPy stUDIA: ■ Bakalářské studium 3 roky ■ Navazující magisterské studium 2 roky ■ Doktorské studium 3 roky chARAkteRIstIky FAkUlty: Moderní prostředí ■ nejmodernější technika a počítačové vybavení ■ klimatizované učebny a renovované koleje ■ vše v jednom univerzitním kampusu v blízkosti centra města Profesionální přístup ■ odborné akademické zázemí ■ mezinárodní spolupráce a partnerství se stovkami univerzit po celém světě ■ tradice již od roku 1959 Prestižní studium ■ praktické a flexibilní studium v českém i anglickém jazyce ■ nejlepší ekonomická fakulta na Moravě a třetí nejlepší univerzita v ČR nabízející ekono- mické vzdělání v roce 2010 i 2011 ■ provázání studia s praxí ■ možnost individuálního sestavení rozvrhu ■ široká nabídka atraktivních ekonomických a informatických oborů Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se konají z matematiky a zvoleného světového jazyka a probíhají elektronickou formou (uchazeč tak zná výsledek zkoušky ihned). Uchazeč může být přijat i na základě SCIO testů. Podrobnosti o podmínkách přijetí naleznete na stránce www.pef.mendelu.cz/pro_uchazece termín podání přihlášky: 11. 3. 2013 termín přijímací zkoušky (bakalářské obory): 22. 4. 2013 - 26. 4. 2013 Dny otevřených dveří: 4. ledna 2013, 18. ledna 2013, 1. února 2013 nebo 22. února 2013 vždy od 13:00 do 15:00 v učebně Q01 Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v brně studijní program ekonoMIkA A MAnAgeMent Obor Manažersko-ekonomický (B, M) Obor Sociálně ekonomický (B) Obor Management obchodní činnosti (B), Obor Management cestovního ruchu (B) Obor Evropská studia v podnikání a ekonomice (M) Ekonomika zemědělství a potravinářství (B, M) Řízení a ekonomika podniku (D) studijní program hosPoDÁřskÁ PolItIkA A sPRÁVA Obor Finance (B, M, D) Obor Veřejná správa (B, M) Obor Finance a investiční management (M) studijní program systéMoVé InŽenýRstVí A InFoRMAtIkA Obor Ekonomická informatika (B, M, D) studijní program InŽenýRskÁ InFoRMAtIkA Obor Automatizace řízení a informatika (B, M) (B) – bakalářský, (M) – navazující magisterský, (D) – doktorský

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

36 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Purkyňova 464/118, 612 00 Brno Telefon: 541 149 357-9 studijni@fch.vutbr.cz www.fch.vutbr.cz stAŇte se U nÁs cheMIkeM! cheMIe je jIstotA PRo bUDoUcnost! Fakulta chemická VUT v Brně nabízí studium v tříletých bakalářských programech ■ cheMIe A technologIe ochRAny ŽIVotního PRostřeDí ■ cheMIe, technologIe A VlAstnostI MAteRIÁlů ■ sPotřební cheMIe ■ bIotechnologIe ■ PotRAVInÁřskÁ cheMIe ■ cheMIe PRo MeDIcínské APlIkAce Po ukončení bakalářského studijního programu lze na Fakultě chemické pokračovat v navazujícím magisterském a následně doktorském studijním programu. Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.fch.vutbr.cz Najdete nás na facebooku www.facebook.com/FchVUt studentům dále nabízíme: ■ Prospěchová stipendia pro studenty bakalářských i navazujících studijních programů ■ Možnost zapojení do vědecko-výzkumné činnosti již v prvním ročníku ■ Individuální přístup pedagogů ■ Doplnění učiva ze SŠ formou doučování a speciálních kurzů ■ Skvělé přístrojové vybavení v moderní budově fakulty umístěné blízko univerzitního kampusu VUT v Brně (bydlení, stravování, sportovní aktivity apod. – vše velmi blízko) ■ Spolupráce s 20 zahraničními univerzitami, studium a stáže v zahraničí ■ Širokou nabídku volitelných předmětů (molekulární genetika, kosmetologie, fotografické procesy, elektrotechnika a měřicí technika, pokročilé materiály, technické kreslení a další) Přihlášky ke studiu je možné podávat do 31. 3. 2013 Vysoké učení technické v brně, Fakulta chemická Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno (č.p. 1946/7) Telefon: 541 561 111 Elektronická přihláška: ANO (http://eprihlaska.vfu.cz/) vfu@vfu.cz, www.vfu.cz VEŘEJNá VySOKá ŠKOLA S VíCE NEŽ 90LETOU TRADICí ■ zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii a farmacii vyučované v českém i anglickém jazyce ■ výukové prostory v univerzitním kampusu nedaleko centra Brna ■ spojení tradiční univerzity a moderních výukových metod se špičkovým přístrojovým zázemím ■ zapojení do mezinárodních aktivit, široký rozsah výměny studentů, mezinárodní programy mobility ■ špičková odborná kvalifikační úroveň akademických pracovníků ■ vzdělání zaměřené na výkon povolání ■ vysoký mezinárodní index socioekonomického statusu povolání (ISEI) mezi absolventy Den otevřených dveří 1. 2. 2013: Fakulta veterinárního lékařství (v 10 a 12 hod.), Fakulta veterinární hygieny a ekologie (v 10 a 12 hod.), Farmaceutická fakulta (v 10 a 13 hod.) FAkUltA VeteRInÁRního lékAřstVí ■ klinická veterinární medicína ■ šestiletý magisterský studijní program Veterinární lékařství ■ absolventům se uděluje titul „MVDr.“ ■ v českém i anglickém jazyce ■ nejlépe hodnocené mezinárodní programy studentské mobility FAkUltA VeteRInÁRní hygIeny A ekologIe ■ veterinární hygiena a bezpečnost a kvalita potravin ■ bakalářské a navazující magisterské studijní programy ■ Bezpečnost a kvalita potravin, tříletý, titul „Bc.“; navazující dvouletý, titul „Mgr.“ ■ Ochrana zvířat a welfare, tříletý, titul „Bc.“; navazující dvouletý, titul „Mgr.“ ■ Magisterský studijní program ■ Veterinární hygiena a ekologie, šestiletý, titul „MVDr.“ FARMAceUtIckÁ FAkUltA ■ humánní a veterinární farmacie ■ pětiletý magisterský studijní program Farmacie ■ absolventům se uděluje titul „Mgr.“ ■ v českém i anglickém jazyce ■ nulová nezaměstnanost absolventů Veterinární a farmaceutická univerzita brno

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

37veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Bakalářské (titul Bc.)studijní programy Magisterské (titul Ing.)studijní programy Doktorské (titul Ph.D.)studijní programy www.fame.utb.cz více informací na adrese 3,3 Termíny pro podání elektronických přihlášek na: Bakalářské studijní programy - prezenční i kombinovaná forma (elektronicky) 31. 3. 2013 Magisterské studijní programy - prezenční i kombinovaná forma (elektronicky) 17. 5. 2013 Doktorské studijní programy - prezenční i kombinovaná forma (česky) (pouze tištěné přihlášky) 14. 2. 2013, 30. 6. 2013 Doktorské studijní programy - prezenční i kombinovaná forma (anglicky) (pouze tištěné přihlášky) 15. 3. 2013 Den otevřených dveří: 25. 1. 2013 Univerzita tomáše bati ve zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení FAkUltA se síDleM V UheRskéM hRADIŠtI, stUDentské nÁM. 1532, nAbízí bAkAlÁřské stUDIUM PRo AkADeMIcký Rok 2013/2014 – PřIhlÁŠky Do 28. 2. 2013. ■ stUDIjní PRogRAM PRocesní InŽenýRstVí STUDIJNí OBOR OVLáDáNí RIZIK – prezenční i kombinovaná forma studia Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, krizového managementu, ekonomiky krizových situací, aplikované informatiky a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva. Je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik. Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů. Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na podnikovou sféru a veřejnou správu. ■ stUDIjní PRogRAM ochRAnA obyVAtelstVA STUDIJNí OBOR OCHRANA OByVATELSTVA – prezenční forma studia Absolventi naleznou uplatnění ve státní správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochrany. Absolvent má znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřní a vnější havarijní plány objektů a obcí. ■ stUDIjní PRogRAM bezPeČnost sPoleČnostI STUDIJNí OBOR ŘíZENí ENVIRONMENTáLNíCH RIZIK – prezenční forma studia Absolventi získají potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucí a organizací. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace. Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště Telefon: 576 032 087 studium@flkr.utb.cz www.flkr.utb.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

38 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha příležitost studovat na dynamické a tvůrčí vysoké škole jedinečné moderní studijní prostředí, špičkové vybavení skvělé možnosti uplatnění v praxi v tuzemsku i zahraničí možnost zapojit se do nekonečné škály projektů studium na partnerských univerzitách v zahraničí individuální přístup Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakutla multimediálních komunikací Fakulta aplikované informatiky Fakulta humanitních studií Fakulta logistiky a krizového řízení Mostní 5139, 760 01 Zlín Telefon: 576 032 024-5; 576 038 008 studium@fhs.utb.cz http://web.fhs.utb.cz nAbízí PRo AkADeMIcký Rok 2013/2014 stUDIUM V: BAKALáŘSKýCH OBORECH: ■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi ■ Německý jazyk pro manažerskou praxi ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro mateřské školy ■ Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře ■ Všeobecná sestra ■ Porodní asistentka ■ Zdravotně sociální pracovník NAVAZUJíCíM MAgISTERSKéM OBORU: ■ Sociální pedagogika Dny otevřených dveří: 25. 1. 2013 a 15. 2. 2013 Elektronické přihlášky: do 31. 3. 2013 Podrobnější informace na: http://web.fhs.utb.cz Fakulta humanitních studií Univerzity tomáše bati ve zlíně

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

39veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Studentská 95 532 10 Pardubice El. přihláška: ANO http://eprihlaska.upce.cz Telefon: 466 036 454 ipc.fes@upce.cz www.uni-pardubice.cz Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě v těchto oborech: ■ VEŘEJNá EKONOMIKA A SPRáVA ■ EKONOMIKA PRO KRIMINALISTy ■ EKONOMIKA A CELNí SPRáVA ■ MANAgEMENT PODNIKU ■ MANAgEMENT OCHRANy PODNIKU A SPOLEČNOSTI ■ EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU ■ MANAgEMENT FINANČNíCH RIZIK ■ INFORMATIKA VE VEŘEJNé SPRáVě ■ REgIONáLNí A INFORMAČNí MANAgEMENT ■ INFORMAČNí A BEZPEČNOSTNí SySTéMy ■ EKONOMIKA VEŘEJNéHO SEKTORU ■ REgIONáLNí ROZVOJ ■ POJISTNé INŽENýRSTVí ■ REgIONáLNí A VEŘEJNá EKONOMIE ■ MANAgEMENT ■ APLIKOVANá INFORMATIKA Den otevřených dveří na Fes: 14. 1. 2013 Přihlášky ke studiu: do 15. 3. 2013 (pro bakalářské studium) do 15. 4. 2013 (pro navazující magisterské studium) Podrobné informace k přijímacímu řízení: www.upce.cz/fes Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín Telefon: 576 035 052 El. přihl.: ANO studium@fai.utb.cz www.fai.utb.cz Fakulta aplikované informatiky Univerzity tomáše bati ve zlíně Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech stupních studia, bakalářském, magisterském a doktorském. REALIZOVANé STUDIJNí OBORy V ROCE 2013/14: bAkAlÁřské stUDIUM (bc.) 3leté studijní obor: ■ Informační a řídicí technologie ■ Bezpečnostní technologie, systémy a management ■ Informační technologie v administrativě nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIUM (Ing.) 2leté studijní obor: ■ Automatické řízení a informatika ■ Informační technologie ■ Integrované systémy v budovách ■ Bezpečnostní technologie, systémy a management ■ Počítačové a komunikační systémy ■ Učitelství informatiky pro střední školy DoktoRské stUDIUM (Ph.D.) 4leté studijní obor: ■ Inženýrská informatika ■ Automatické řízení a informatika termín podání přihlášky: 15. 3. 2013 (Bc. studium), 31. 5. 2013 (Mgr. studium) Den otevřených dveří: 25. 1. 2013. Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz Tolstého 16 586 01 Jihlava Telefon: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz Vysoká škola polytechnická jihlava jeDInÁ VeřejnÁ VysokÁ ŠkolA se síDleM V kRAjI VysoČInA nAbízí tříleté bAkAlÁřské stUDIjní oboRy: ■ APlIkoVAnÁ InFoRMAtIkA ■ cestoVní RUch ■ FInAnce A řízení ■ PoČítAČoVé systéMy ■ PoRoDní AsIstentkA ■ VŠeobecnÁ sestRA ■ zDRAVotně socIÁlní PRAcoVník obory jsou nabízeny v prezenční formě studia a kromě oboru Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a zdravotně sociální pracovník také v kombinované formě studia. na VŠPj se neplatí školné. Absolvent získává titul bakalář (bc.). ■ Obecným cílem studia je poskytnout možnost získat profesně orientované vzdělávání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou několikatýdenní praxe (minimální délka praxe 14 týdnů), škola rovněž nabízí výměnné zahraniční pobyty a zahraniční pracovní stáže. ■ Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář a je také Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL. ■ Škola sídlí v centru krajského města u autobusového nádraží a navštěvuje ji přes 2900 studentů. Přidejte se k nim i Vy. ■ Den otevřených dveří ve čtvrtek 10. 1. 2013.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

MAPA Vysokých Škol Plzeň PRAHA Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz AKCENT College s.r.o., www.akcentcollege.cz Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu Archip, s.r.o. www.archip.eu Bankovní institut vysoká škola a.s. www.bivs.cz CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o.* www.esma.cz Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz INTERNATIONAL PRAgUE UNIVERSITy o.p.s.* interpragueuniver.cz Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. www.literarniakademie.cz Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Mezinárodní baptistický teologický seminář www.ibts.cz Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o.* www.mipp.cz Panevropská vysoká škola UNINOVA, o.p.s.* www.peuni.cz Policejní akademie České Republiky www.polac.cz Prague College s.r.o.* www.praguecollege.cz Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz Unicorn College s.r.o. www.unicorncollege.cz University of New york in Prague, s.r.o. www.unyp.cz University of Northern Virginia - Prague, s.r.o.* www.unva.cz Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. www.vscrhl.cz Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. www.vsmie.cz Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vip-vs.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vsopraha.cz Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. www.vsrr.cz Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.vstvs.palestra.cz VySOKá ŠKOLA UMěLECKO-PRůMySLOVá www.vsup.cz Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz BRNO AKADEMIE STINg, o.p.s. www.sting.cz B. I. B. S., a. s. Brno International Business School www.bibs.cz Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz Masarykova univerzita www.muni.cz Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz RAŠíNOVA VySOKá ŠKOLA s.r.o. www.ravys.cz Univerzita obrany www.unob.cz Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. www.hotskolabrno.cz Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz JIHOČESKý KRAJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz VŠE Fakulta managementu Jindřichův Hradec www.fm.vse.cz Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. www.vsers.cz Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.filmovka.cz JIHOMORAVSKý KRAJ SOUKROMá VySOKá ŠKOLA EKONOMICKá ZNOJMO s.r.o. www.svse.cz Provozně ekonomická fakulta Karlovy Vary

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

V České RePUblIce Písek PardubiceKolín Jihlava Třebíč Zlín Olomouc Opava Ostrava Liberec Praha Kladno KARLOVARSKý KRAJ Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. www.vskv.cz KRáLOVEHRADECKý KRAJ Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz LIBERECKý KRAJ Technická univerzita v Liberci www.tul.cz MORAVSKOSLEZSKý KRAJ Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITy, s.r.o.* www.newportu.cz Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz Vysoká škola podnikání, a.s. www.vsp.cz Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz ZLíNSKý KRAJ Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz VySOČINA Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz ÚSTECKý KRAJ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz STŘEDOČESKý KRAJ Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd www.vspsv.cz ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola www.savs.cz OLOMOUCKý KRAJ Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz Vysoká škola logistiky o.p.s. www.vslg.cz PARDUBICKý KRAJ Univerzita Pardubice www.upce.cz PLZEňSKý KRAJ Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz Hradec Králové Přerov Jindřichův Hradec * Nemají obor akreditovaný MŠMT ČR Brno Znojmo Mladá Boleslav České Budějovice Ústí nad Labem

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

42 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

43veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Co získáš: Až 3x vyšší šance u přijímaček a maturity skupiny do 30 studentů Prověřenílektoři,jejichmedailonynajdešna www.kamPoMaturite.cz/o-nas Praha, Brno U kurzu medicíny a práva můžeš absolvovat jen jednotlivé bloky zahájení leden, únor Přehled kurzů najdeš i v tomto čísle na str. 16 zAdej Při oBjednání kód Ae080 A získej slevU 200 kč nA kUrz, 100 kč nA Blok kUrzU A 5% nA knihy slevA zA kAMArádA: PokUdsekUrzUzúčAstníikAMArád, odečte si jeden z vás slevU 300 kč Chystáš se k PřijíMAčkáM A k MAtUritě? získej slevy PřihlAssedokUrzůnA www.kamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

44 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Studijní oddělení FBI, Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice Telefon: 597 322 810, 597 322 811 El. přihl.: ANO zdenka.dvorackova@vsb.cz, gabriela.gamonova@vsb.cz, www.fbi.vsb.cz VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství stUDUjte nA FbI – PeRsPektIVní FAkUltě s VysokoU UPlAtnItelností AbsolVentů V PRAXI Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu. Pro akademický rok 2013/2014 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia Ve Čtyřletých bAkAlÁřských oboRech (tItUl bc.) ■ BEZPEČNOST PRáCE A PROCESů ■ TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU ■ TECHNIKA POŽáRNí OCHRANy A BEZPEČNOSTI PRůMySLU ■ HAVARIJNí PLáNOVáNí A KRIZOVé ŘíZENí A V nAVAzUjících DVoUletých MAgIsteRských oboRech (titul Ing.) ■ TECHNIKA POŽáRNí OCHRANy A BEZPEČNOSTI PRůMySLU ■ BEZPEČNOSTNí INŽENýRSTVí ■ BEZPEČNOSTNí PLáNOVáNí ■ TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačním středisku v Praze a lázních bohdaneč. Uplatnění absolventů: hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře soukromého podnikání. Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na www stránkách univerzity do 30. 4. 2013.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

45veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta strojní stUDIUM stRojních oboRů PřInÁŠí sebeReAlIzAcI, UPlAtnění tVořIVostI, InDIVIDUÁlních schoPností A nAVíc PřeDstAVUje – I V DneŠní Době DozníVAjící kRIze – PeRsPektIVU bUDoUcího UPlAtnění. stUDUjte U nÁs! bAkAlÁřský stUDIjní PRogRAM „stRojíRenstVí” Můžete se zaměřit na konstruování strojních částí a celků, strojírenskou technologii, nebo se profilovat v oblasti energetických zařízení či dopravních technologií. bAkAlÁřský stUDIjní PRogRAM „technologIe letecké DoPRAVy” Tento program je určen zájemcům o základní průpravu na kariéru v civilním letectví na nelicencovaných pozicích v rámci provozovatele letecké dopravy nebo provozovatele letiště. DÁle nAbízíMe: ■ studium v navazujícím dvouletém magisterském programu „Strojní inženýrství” ■ získání vědecké hodnosti Ph.D. ve čtyřletém doktorském programu „Strojní inženýrství” ■ možnost vycestovat během studia na více než 40 zahraničních univerzit ■ studium v prezenční i kombinované formě ■ získání teoretických i praktických poznatků pro úspěšné uplatnění v praxi Navštivte náš Den otevřených dveří 1. 2. 2013 v areálu VŠB-TUO v Ostravě - Porubě. Více informací o fakultě, chystaných akcích i podmínky pro podání přihlášky ke studiu najdete na http://www.fs.vsb.cz/, https://www.facebook.com/fsostrava. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba Telefon: 597 324 122 (3112, 3107) El. přihl.: ANO sylva.kuncova@vsb.cz, vladimira.siroka@vsb.cz, www.fs.vsb.cz VŠb - technická univerzita ostrava, Fakulta stavební bakalářský studijní program stAVební InŽenýRstVí v prezenční i kombinované formě studia (délka studia 4 roky) s obory: ■ geotechnika ■ Městské inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ Dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Příprava a realizace staveb ■ Dopravní inženýrství ■ Building Structure (studium v AJ) Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu stAVební InŽenýRstVí (doba studia 1,5 roku) se studijními obory: ■ geotechnika ■ Městské stavitelství a inženýrství ■ Stavební hmoty a diagnostika staveb ■ Dopravní stavby ■ Konstrukce staveb ■ Prostředí staveb ■ Provádění staveb ■ Dopravní inženýrství ■ Průmyslové a pozemní stavitelství bakalářský studijní program ARchItektURA A stAVItelstVí pouze v prezenční formě studia se studijním oborem stejného názvu. Absolventi tohoto programu mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu a oboru ARchItektURA A stAVItelstVí (doba studia 2 roky) nebo ve studijních oborech navazujícího magisterského studijního programu stAVební InŽenýRstVí. Den otevřených dveří je pořádán 18. 1. 2013 v areálu fakulty na ul. L. Podéště 1875/17 v Ostravě-Porubě. Přihláška ke studiu je na adrese http://prihlaska.vsb.cz. Podává se do 31. 1. 2013 pro studijní program Architektura a stavitelství a do 31. 3. 2013 pro studijní program Stavební inženýrství. Spolu s přihláškou musí být uhrazen i administrativní poplatek. Podmínky přijetí ke studiu a další informace jsou k nahlédnutí na www.fast.vsb.cz. FAkUltA stAVební VŠb-tU ostRAVA nAbízí stUDIUM V bAkAlÁřských A MAgIsteRských PRogRAMech:

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

46 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha VŠB -Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Termín pro podávání Vašich elektronických přihlášek byl stanoven do 30. dubna 2013 ! Úplný přehled studijních oborů Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava naleznete na: www.hgf.vsb.cz Pro akademický rok 2013 / 2014 si v rámci strukturovaného třístupňového studia můžete vybrat z více než 20 oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, bio- technologie, geoinformatiku, geovědní a montánní turis- mus, hornické inženýrství, ekonomiku a řízení v oblasti surovinnebo aplikovanoufyziku. Chcete studovat zajímavé obory na moderní fakultě technické univerzity v Ostravě?ě?ě? ...studium v souladu s přírodou

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

47veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz slezská Univerzita v opavě, obchodně podnikatelská fakulta v karviné ■ bAkAlÁřské stUDIUM stUDIjní PRogRAM ekonoMIkA A MAnAgeMent OBORy: Ekonomika cestovního ruchu prezenční Ekonomika podnikání v obchodě a službách prezenční/kombinovaná Marketing a management prezenční/kombinovaná Řízení logistiky prezenční Účetnictví a daně prezenční/kombinovaná stUDIjní PRogRAM gAstRonoMIe, hotelnIctVí A tURIsMUs OBOR: Hotelnictví prezenční stUDIjní PRogRAM hosPoDÁřskÁ PolItIkA A sPRÁVA OBORy: Bankovnictví prezenční Evropská integrace prezenční/kombinovaná Sociální management prezenční Veřejná ekonomika a správa prezenční/kombinovaná stUDIjní PRogRAM systéMoVé InŽenýRstVí A InFoRMAtIkA OBOR: Manažerská informatika prezenční/kombinovaná ■ nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIUM stUDIjní PRogRAM ekonoMIkA A MAnAgeMent OBORy:Ekonomika podnikání v obchodě a službách prezenční/kombinovaná Marketing a management prezenční/kombinovaná stUDIjní PRogRAM systéMoVé InŽenýRstVí A InFoRMAtIkA OBOR: Manažerská informatika prezenční stUDIjní PRogRAM hosPoDÁřskÁ PolItIkA A sPRÁVA OBORy: Bankovnictví prezenční Evropská integrace prezenční Veřejná ekonomika a správa prezenční ■ DoktoRské stUDIUM stUDIjní PRogRAM ekonoMIkA A MAnAgeMent OBOR: Podniková ekonomika a management prezenční/kombinovaná Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Telefon: 596 398 111 studijni@opf.slu.cz, www.slu.cz/opf/cz, www.facebook.com/slu.opf ■ Den otevřených dveří 17. ledna 2013 , Olbrichova 625/25, 746 01 Opava Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik bAkAlÁřské stUDIjní oboRy: PREZENČNí STUDIUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra, ■ Středoevropská studia KOMBINOVANé STUDIUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ Sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra PoDMínky PřIjetí: Veřejná správa a regionální politika, středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) připravovaných společností Scio. sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky, biologie člověka, základů filozofie a sociologie a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru. Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín, biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni. MAgIsteRské nAVAzUjící stUDIjní oboRy: PREZENČNí STUDIUM – ■ Veřejná správa a sociální politika, ■ Středoevropská studia PoDMínky PřIjetí: Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie) na úrovni absolventa bakalářského studia. středoevropská studia – úspěšné složení písemného přijímacího testu z oblasti moderních evropských dějin, komparace politických systé- mů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy na úrovni absolventa bakalářského studia. termín podání přihlášek: 28. února 2013. Den otevřených dveří: 9. ledna 2013, 13. února 2013 DoktoRské stUDIUM: PREZENČNí STUDIUM – ■ Moderní dějiny střední Evropy KOMBINOVANé STUDIUM – ■ Moderní dějiny střední Evropy PoDMínky PřIjetí: Ukončené magisterské studium (uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu Historické vědy nebo obdobného studijního programu v příbuzném oboru, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia); úspěšné složení přijíma- cí zkoušky (přijímací zkouška bude ověřovat znalosti z dějin střední Evropy, na základě zaslaných materiálů budou posouzeny předpoklady k odborné práci; součástí přijímací zkoušky je dále rozprava nad projektem doktorské práce – formální a obsahové ukotvení, návrh tématu, plánovaný výzkumný postup).

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

48 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Sedláčkova 38 306 14 Plzeň El. přihl.: ANO Telefon: 377 636 010 uchazec-fpe@fpe.zcu.cz www.fpe.zcu.cz Pedagogická fakulta západočeské univerzity v Plzni hledáte pestré studium? hledáte vstřícný přístup a chcete mít ze studia radost? hledáte školu, kde máte vysokou šanci na přijetí? hledáte obor, kde vám místo přijímací zkoušky bude stačit výsledek státní maturity? hledáte progresivní fakultu? hledáte vynikající odborníky? hledáte opravdu kvalitní vzdělání? POJďTE STUDOVAT FAKULTU PEDAgOgICKOU ZáPADOČESKé UNIVERZITy V PLZNI! HLEDáME KVALITNí STUDENTy! Den otevřených dveří: 11. ledna 2013. termín přihlášek: 31. 3. 2013. VŠe ostAtní nA WebU! nAbízíMe ■ studium ve více než 120 oborech a oborových kombinacích jak v bakalářském, tak magis- terském, navazujícím magisterském a dok- torském studiu ■ vstřícné studijní prostředí - fakulta skončila na prvním místě v celostátní anketě spoko- jenosti studentů se studiem ■ vysokoupravděpodobnostpřijetínabakalářské obory matematika, chemie, fyzika, ruský jazyk – v loňském roce byli přijati všichni přihlášení uchazeči ■ přijetí na základě výsledku státní maturity – na některých oborech státní maturita zcela nahrazuje přijímací zkoušku ■ velmi progresivní prostředí – fakulta se nebojí zavádět do studia nové věci, ať už se to týká systému studia nebo třeba způsobu přijímání ■ spojení studia a cestování – v letošním roce máme připraveno 153 míst po celém světě ■ bohatý studentský život – máte možnost pracovat ve studentském rádiu, studentském informačním portálu a v řadě dalších stu- dentských aktivit Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 389 032 520 hasman@zf.jcu.cz suchy@zf.jcu.cz www: www.zf.jcu.cz zemědělská fakulta jihočeské univerzity v Českých budějovicích nabízí ve tříletých bakalářských a dvouletých navazujících magisterských studijních programech tyto obory: Podrobnější informace o oborech, přijímacím řízení a formulář přihlášky naleznete na www.zf.jcu.cz Den otevřených dveří 18. ledna 2013. Přihlášky do 31. března 2013 bAkAlÁřské oboRy: ■ Agroekologie (P+K)* ■ Agropodnikání (P+K) ■ Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K) ■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P) ■ Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (P+K) ■ Zemědělská technika, obchod, servis a služby (P) ■ Zemědělské biotechnologie (P)* ■ Zemědělství (P)* ■ Zootechnika (P+K)* nAVAzUjící MAgIsteRské oboRy: ■ Agroekologie (P+K)* ■ Agropodnikání (P+K) ■ Biologie a ochrana zájmových organismů (P+K)* ■ Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (P) ■ Rostlinné biotechnologie (P)* ■ Zemědělské inženýrství (P)* ■ Zootechnika (P+K)* ■ Živočišné biotechnologie (P)* * v reakreditačním řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a 370 05 České Budějovice Telefon: 389 031 111 jvana@jcu.cz www.jcu.cz jihočeská univerzita v Českých budějovicích jihočeská univerzita v Českých budějovicích je mladá vysoká škola založená v roce 1991. s nabídkou 251 studijních oborů a více než třinácti tisíci studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách. ■ ekonoMIckÁ FAkUltA ■ FAkUltA RybÁřstVí A ochRAny VoD ■ FIlozoFIckÁ FAkUltA ■ PeDAgogIckÁ FAkUltA ■ PříRoDoVěDeckÁ FAkUltA ■ teologIckÁ FAkUltA ■ zDRAVotně socIÁlní FAkUltA ■ zeMěDělskÁ FAkUltA Den otevřených dveří: pátek 18. 1. 2013

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

49veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz VYSOKÁŠKOLATECHNICKÁAEKONOMICKÁVČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH www.VSTECB.cz ě prezenční i uumbinuv ná furm ě bezpu tné studium ě výburná upu tniteunust bsuuventů ě uumpuetně vyb vený vysuuuuuuusuý u mpus ěěěěěěěěstudujtekvalitně bezplatně ěěěěěěěěěěěěveřejnouvysokouuuuuu NOVÝ OBOR NOVÝ OBOR N bídu mimuřádnéhu studi b u uářsuých uburů v rámci ceuuživutníhu vzděuávání s mužnustí přestupu duřádnéhustudi n VŠTEjižpu bsuuvuvání2semestrů.Určenupředevuím prustudentystředníchuuuu, uteří nespuniuipudmínuy přijím cíhuřízenín vysuuuuuuuuuvd ném u demicuémruce. vícenawww.studiumprovas.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

50 veřejné vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Partner sekce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212 Telefon: 585 635 010, 585 635 027 libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz Elektronická přihláška: ANO Pedagogická fakulta UP v olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zamě- řuje se také na oblast státní správy a samosprávy. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání. Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2013/2014 na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol ■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika), ■ základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických), ■ středních a vyšších odborných škol (učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, učitelství pedagogiky), ■ škol pro žáky se specifickými potřebami (speciální školy). V bakalářských studijních programech Specializace v pedagogice a Speciální pedagogika si uchazeči mohou sami volit kombinaci studijních oborů. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia). Příprava odborníků v oblasti ■ pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná správa, pedagogika-sociální práce, řízení volnočasových aktivit), ■ speciální pedagogiky (logopedie, speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, speciální pedagogika-komunikační techniky), ■ ekologie a ochrany prostředí (aplikovaná ekologie pro veřejný sektor). nabízíme rovněž možnost pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech. Elektronická přihláška ke studiu na Bc. a Mgr. studijní obory do 28. 2. 2013. Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory – písemné a ústní zkoušky 17. 6. 2013 – 22. 6. 2013. Den otevřených dveří 19. 1. 2013. Univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

51veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz www.facebook.com/pfujep www.twitter.com/pfujep Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást uni- verzity byla dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout i jejím dalším fakultám. V bakalářských (i magisterských) oborech nabízíme v různých kombinacích i samostatně široké spektrum učitelských i neučitelských studijních oborů: ■ Aktivity v přírodě ■ Anglický jazyk a literatura ■ Český jazyk a literatura ■ Hudební výchova ■ Obchodní ruština ■ Tělesná výchova a sport ■ Pedagogika volného času ■ Popularizace hudby a organizace hudebního života ■ Sbormistrovství ■ Sociálně pedago- gická asistence ■ Sociální pedagogika ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ■ Učitelství pro MŠ Výtvarná výchova ■ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika ■ Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce + magisterské obory navazující na bakalářská studia některé obory jsou otevřeny ve spolupráci s PřF nebo FF UjeP, je tedy možné studovat na PF i kombinace s historií, německým jazykem, společenskými vědami aj. Vybrané obory lze na PF UjeP studovat také v doktorském studiu: ■ Hudební teorie a pedagogika ■ Teorie výtvarné výchovy ■ Teorie vzdělávání v bohemistice Veškeré informace k otevíraným oborům naleznete na stránkách fakulty. Moskevská 54 400 96 Ústí nad Labem Telefon: 475 210 305 www.fse.ujep.cz Fakulta sociálně ekonomická Univerzity jana evangelisty Purkyně Fakulta sociálně ekonomická (Fse ) je jednou z devíti součástí Univerzity jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem. hlavním posláním Fse je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků – bakalářů a inženýrů ve třech studijních programech a čtyřech studijních oborech. ekonomické studijní programy jsou zaměřeny na podnikovou ekonomiku a management, finanční management a regionální rozvoj, sociální studijní program je orientován na sociální práci. Díky tomu nacházejí naši absolventi dobré uplatnění nejen v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě. bAkAlÁřské stUDIUM - prezenční a kombinovaná forma studia PROgRAM OBOR ■ ekonomika a management Podniková ekonomika a management Finanční management ■ hospodářská politika a správa Regionální rozvoj ■ sociální politika a sociální práce Sociální práce nAVAzUjící MAgIsteRské stUDIUM - prezenční forma studia PROgRAM OBOR ■ ekonomika a management Podniková ekonomika a management Finanční management ■ hospodářská politika a správa Regionální rozvoj České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem Telefon:475 283 223 Fax: 475 283 563 info@sci.ujep.cz www.sci.ujep.cz www.facebook.com/ Prirodovedecka.fakulta.UjeP Přírodovědecká fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem ■ Fakulta je jednou z nejmladších částí univerzity, přesto si své důležité postavení vybudovala rychle. nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií, geografií, informační technologií přes matematiku, fyziku a chemii v prezenční či kombinované formě studia. kromě toho disponuje ústecká přírodověda třemi detašovanými pracovišti; v litvínově, chomutově a Varnsdorfu. ■ Mezi mladé obory pěstované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice. o výuku těchto studijních programů se starají špičkoví akademičtí pracovníci a vědci, kteří zaručují nejen kvalitu přednášek, práci s nejmodernější technikou, ale také to, aby se u nás student cítil jako v rodinném či přátelském prostředí. Fakulta se také podílí na výzkumu a vývoji, spolupracuje se zahraničními organizacemi a vysokými školami, s ústavy Akademie věd i se soukromými společnostmi. studenti PřF UjeP mají možnost zapojit se do výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

52 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Výhody ■ Obvykle jednoduché přijímací řízení, někde bez přijímaček ■ Vysoká šance na přijetí – v průměru 89% ■ Možnost stipendií nebo odpuštění školného ■ Školné se chystá i na veřejných školách ■ U vybraných škol návaznost na praxi nebo garance uplatnění po škole ■ Individuální přístup ke studentovi, menší konkurence při zkouškách, zápisech, oblíbených předmětech NeVýhody ■ Školné ■ Někde chybí návaznost magisterského studia ■ Velká část škol neposkytuje dotované ubytování a stravování nebo neposkytuje tyto služby vůbec ■ Titul bakalář nemusí být pro zaměstnavatele dostačující, u magistra vás čeká dlouhé a náročné studium Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu ledeN 2. 1. 2013 CeVRO Institut vysoká škola Praha 1 www.cevroinstitut.cz 3. 1. 2013 CeVRO Institut vysoká škola Český Krumlov www.cevroinstitut.cz 10. 1. 2013 NeWTON College, a.s. Brno www.newtoncollege.cz Unicorn College s.r.o. Praha 3 www.unicorncollege.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz 11. 1. 2013 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc – Hodolany www.mvso.cz 16. 1. 2013 AKAdeMIe STING, o.p.s. Brno www.sting.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 - Nové Město www.vsopraha.cz 17. 1. 2013 Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha 5 www.bivs.cz ŠKOdA AUTO a.s. Vysoká škola Mladá Boleslav www.savs.cz 18. 1. 2013 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. České Budějovice 6 www.vsers.cz 19. 1. 2013 Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd Kolín www.vspsv.cz 23. 1. 2013 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Praha 10 – Strašnice www.mup.cz 24. 1. 2013 literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Praha 4 www.literarniakademie.cz Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha 5 www.vsmie.cz 31. 1. 2013 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Praha 5 www.vip-vs.cz úNOR 5. 2. 2013 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5 www.vszdrav.cz 6. 2. 2013 AKAdeMIe STING, o.p.s. Brno www.sting.cz Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 - Nové Město www.vsopraha.cz 7. 2. 2013 NeWTON College, a.s. Brno www.newtoncollege.cz Unicorn College s.r.o. Praha 3 www.unicorncollege.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz 8. 2. 2013 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha 4 – Háje www.pvsps.cz 11. 2. 2013 AKCeNT College s.r.o., Praha 4 www.akcentcollege.cz 14. 2. 2013 Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha 5 www.bivs.cz Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz 20. 2. 2013 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Praha 10 – Strašnice www.mup.cz 21. 2. 2013 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha 5 www.vsmie.cz 28. 2. 2013 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 www.vsfs.cz Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Praha 5 www.vip-vs.cz Ostatní soukromé školy pořádají dny otevřených dveří pravidelně či po domluvě, případně jejich termíny nebyly ke konci listopadu vypsány. Všechny údaje v tomto článku byly zjišťovány na stránkách příslušných škol a fakult. Neodpovídáme za chybu či uvedení jiného termínu, k jehož změně např. v mezičase došlo. Informace i termíny doporučujeme ověřit na studijních odděleních jednotlivých škol. dNy oteVřeNých dVeří soukromých Vysokých škol ledeN-úNor Přehled všech termínů najdete na www.Vysokeskoly.com a www.kamPomaturite.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

53soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz university of New york in Prague thINk eXclusIVe university of New york in Prague ve spolupráci se state university of New york je vysoce prestižní vysokou školou, jejíž silnou strán- kou se stala schopnost profesorů v rámci výuky přenést teoretické dovednosti do skutečných situací pracovního prostředí, a to jak u bakalářských, tak i magister- ských studií. Jako jediná ze soukromých mezinárodních vysokých škol nabízí dvojí diplom Bakalářského programu (český i americký). thINk the World Na UNYP lze studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy zahraničních partnerských univerzit (B.Sc, M.A., MBA, Ph.d), současně nabízí nabízí vlastní bakalářský pro- gram v oboru Business Administration akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Bc.). Univerzita úzce spolupracuje s řa- dou nadnárodních firem a nabízí tak zcela vyjímečnou možnost vyzkoušet si a aplikovat své znalosti v praxi. V rámci studia mohou studenti vyjet na studijní pobyty do zahraničí nebo absolvovat odborné stáže, které jsou v některých případech povinné. Výuka probíhá v angličtině a je ote- vřená i zahraničním studentům. V sou- časné době studuje na UNYPu více než 700 studentů ze šedesáti různých zemí celého světa. Na UNYP působí vybraní lektoři z akademického i profesního prostředí ze Spojených států, evropské unie a České republiky. thINk AdVANtAGes ■ Americký model vzdělávání ■ exkluzivní kvalita výuky ■ double-degree programy (diplom prestižní zahraniční univerzity, poten- ciálně i český titul Bc.) ■ Možnost studia na prestižních part- nerských univerzitách ve světě ■ Flexibilní rozvrh ■ Jedinečné technologické zázemí ■ Multikulturní prostředí ■ Ideální startovní bod pro budoucí kariéru thINk choIces studijní programy ■ Business Administration ■ International and economic Relations ■ Communication & Mass Media ■ Psychology ■ english language & literature ■ IT Management ■ Marketing ■ Finance Americký bakalářský program ■ diplom uděluje State University of New York / empire State College ■ Akreditace od Middle State Association of Schools and Colleges duální bakalářský program – American and czech degree ■ Business Administration ■ International and economic Relations ■ Communication & Mass Media ■ Psychology Bakalářský program – prezenční a ví- kendové studium: ■ european Bachelor´s of Business Administration ■ Business Administration ■ Marketing ■ Finance Víkendové postgraduální studium ■ M.A. in Professional and Business Communication ■ M.A. in Clinical-Counseling Psychology ■ ll.M in International and Commercial law ■ MBA v oborech General Management, Marketing, Sustainability, Project Management, Finance & Banking, Management of Information Systems, Human Resources, On-line Flexible MBA, Ph.d by Publication thINk QuAlIty Programy uNyP jsou akreditovány: ■ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), ■ Britskou akreditační radou (British Accreditation Council), ■ Českou asociací MBA škol (CAMBAS). uNyP je členem: ■ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), ■ The American Chamber of Commerce, ■ The International Business Forum, ■ CeeMAN (přední asociace busine- ss vzdělávacích institucí ve střední a východní evropě). VyuŽIJte PříleŽItostI, kterÉ uNyP NABíZí, VytVořte sI koNtAkty Pro Budoucí kArIÉru A VstuPte tAk meZI elItNí skuPINu studeNtŮ. www.unyp.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

54 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Hekrova 805 149 00 Praha 4 Tel.: 267 913 634 info@pvsps.cz www.pvsps.cz soukromá Vš, VyhlášeNá Českou studeNtskou uNIí JAko FAkultA roku 2011/2012 V oBoru socIálNí Vědy A FIlosoFIe NABíZí V AkredItoVANých studIJNích ProGrAmech VysokoškolskÉho studIA: ■ bakalářský a navazující magisterský program socIálNí PolItIkA A socIálNí Práce v prezenční i kombinované formě ■ bakalářský a navazující magisterský program PsycholoGIe Součástí všech studijních programů je sebepoznávací a sebezkušenostní výcvik, který vede k získání druhé odbornosti, psychoterapie! Pro uchazeče o obor Psychologie nabízíme přípravný kurz! V ProGrAmech celoŽIVotNího VZděláVáNí: ■ tříleté víkendové studium psychoterapie ■ psychoterapeutický výcvik ■ specializované semináře: komunikační techniky a komunikační dovednosti ■ arteterapie ■ koučink ■ asertivita ■ mediace, facilitace ■ biodynamické masáže ■ výklad snů a imaginace ■ řešení konfliktů ■ fyzioterapie ■ práce se stresem ■ seberozvojové postupy ■ relaxační techniky ■ metody práce s lidmi atd. Více na: www.pvsps.cz Pražská vysoká škola psychosociálních studií ZAL. ROKU 2001 PRAŽSKÁVYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSO CIÁLNÍCHSTUDIÍ JS JR V. Nezvala 801/1 736 01 Havířov – Město Tel.: 553 401 161 596 411 343 Fax: 597 579 145 studijni@vsss.cz www.vsss.cz studIJNí oBory: ■ Veřejná ekonomika a správa ■ management v sociální sféře Platnost akreditace: do 30. listopadu 2015 Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná – 3 roky Způsob ukončení studia, titul: státní závěrečná zkouška, bakalář (Bc.) školné: prezenční forma – 14 000,- Kč/semestr kombinovaná forma – 13 500,- Kč/semestr termíny pro podání přihlášek ke studiu: pro řádné termíny – 26. 2., 11. 4., 6. 6. 2013 pro náhradní termíny – 15. 8., 29. 8., 10. 9. 2013 ■ termíny přijímacích zkoušek: řádné termíny – 12. 3., 25. 4., 20. 6. 2013 vždy v 9:00 hod. náhradní termíny – 29. 8., 12. 9., 24. 9. 2013 vždy v 9:00 hod. ■ dny otevřených dveří: 23. 2., 18. 5. 2013 vždy v 10:00 hod. VZděláVAcí kurZy A semINáře: ■ sociální služby – sociální péče ■ rodina – sociálně právní ochrana dětí cílová skupina: sociální pracovníci a osoby, které mají povinnost splnit odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Forma studia: prezenční v rozsahu 204, resp. 225 hodin Výstup: Osvědčení – kurzy jsou akreditovány MPSV, čísla akreditací 2009/454-SP, 2009/722-SP cena: 20 150,- Kč, 21 840,- Kč ■ Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky podle § 111, zákona č. 108/2006 sb., o sociál- ních službách, v rámci dalšího vzdělávání ■ semináře pro úředníky územně samosprávných celků Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání havířov o.p.s. Němčická 1749/4 142 00, Praha 4 – Braník Tel.: 261 227 065 241 480 153 skola@mipp.cz www.mipp.cz ZAkArPAtská státNí uNIVerZItA, orGANIZAČNí sloŽkA PrAhA Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. nabízí vysokoškolské studium právních a ekonomických oborů Zakarpatské státní univerzity. V době, kdy řešíte pro Vás životně důležitý úkol, tj. rozhodnout se o svém budoucím profesním zaměření, Vám nabízíme možnost studia v oblasti práva a ekonomiky na naší vysoké škole. NABídkA studIJNích ProGrAmŮ V AkAdemIckÉm roce 2013/2014 BAkAlářskÉ studIum : ■ obor „PRáVO“ – 3 leté prezenční a kombinované studium ■ obor „úČeTNICTVí A FINANCe POdNIKU“ – 3 leté prezenční a kombinované studium NAVAZuJící mAGIsterskÉ studIum : ■ obor „PRáVO A PRáVNí VědA“ – 2 leté prezenční a kombinované studium ■ obor „úČeTNICTVí A AUdIT“ – 2 leté prezenční a kombinované studium dny otevřených dveří: 6. 2., 27. 2., 13. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6., 28. 8., 12. 9., 26. 9. 2013, případně dle individuální dohody se zájemci o studium. Přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme v naší nové budově. mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. - Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

55soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

56 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ŘÍDITLIDI, ZBOŽÍ ČI SLUŽBY V ŘADĚ ATRAKTIVNÍCH ODVĚTVÍ V PODNIKÁNÍ Učíme řídit svět NAUČTE SE CESTOVNÍ RUCH SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA INFORMAČNÍ MANAGEMENT VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ SLUŽBY Bc. Ing. Ph.D. o.p.s. Adresa: Palackého 1381/25 Přerov I-Město 75002 Telefon: +420 581 259 149 E-mail: studijní @vslg.cz Web: www.vslg.cz 190x135 tisk.pdf 1 9.11.12 11:56 UČÍME ŘÍDITSVĚT Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání v oblasti logistiky, kte- ré je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměstnanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopra- vy, technické, technologické a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. Termíny pro podání přihlášky ke studiu: VŠLG Přerov: 1. termín do 30. 4. 2013, 2. termín do 17. 6. 2013, 3. termín do 6. 9. 2013 Edukační centrum Praha: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 České Budějovice: 1. termín do 24. 5. 2013, 2. termín do 6. 9. 2013 Dny otevřených dveří (Přerov): 8. 1. 2013, 5. 2. 2013, 5. 3. 2013, 9. 4. 2013, 14. 5. 2013, 4. 6. 2013. Vždy od 13.00 do 17.00 hod. Dny otevřených dveří (Praha): únor, duben 2013, přesný termín bude uveden na www.vslg.cz Bakalářské studijní obory (prezenční i kombinovaná forma):  Dopravní logistika  Logistika služeb  Informační management  Logistika cestovního ruchu Navazující magisterské studijní obory (Přerov, Praha, České Budějovice):  Logistika Doktorské studijní obory (ČVUT Praha, Fakulta dopravy):  Dopravní logistika Palackého 1381/25 750 02 Přerov I – Město Telefon: 581 259 149 studijni@vslg.cz www.vslg.cz vslg_225x148.indd 1 8.10.2012 10:48:30

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

57soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz chcete VstouPIt do sVětA VIP JAko kVAlIFIkoVANí odBorNícI? ZVolte kArIÉru V dIPlomAcII NeBo VeřeJNÉ sPráVě NA meZINárodNí úroVNI! Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují bakalářský a magisterský studijní program meZINárodNí A VeřeJNÉ VZtAhy v prezenční i kombinované formě se studijními obory: ■ MeZINáROdNí VZTAHY A dIPlOMACIe ■ VeřeJNá SPRáVA ■ PUBlIC RelATIONS ■ MeZINáROdNí A dIPlOMATICKá STUdIA ■ eVROPSKá STUdIA A VeřeJNá SPRáVA ■ POlITOlOGIe A POlITIKA V MeZINáROdNíCH VZTAZíCH Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme stu- dium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Vychováváme absolventy s globálním, multikul- turním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrov- ni. máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Navštivte nás na www.vip-vs.cz nebo ve dnech otevřených dveří, které se v r. 2013 konají v pražském sídle: 31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna, 30. května, 5. září – vždy od 15 hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha , obchodních nám. ČSA 85 411 55 Terezín Telefon: 734 659 112 info@vsaps.cz www.vsaps.cz přijímá přihlášky v 1. kole do 30. března 2013 elektronicky i poštou studIum: Psychologie, sociologie, cross cultural management studIJNí oBor: Personální a interkulturní management ■ Koleje s příspěvkem; možnost stipendia ■ 3 leté denní bakalářské studium – získáte titul Bc. ■ elektronická podpora studia ■ Velmi široké uplatnění: poradce, školitel, manažer, personalista, podnikatel v sociálních službách, v pomáhajících, obchodních a mnoha dalších profesích. ■ Při zaměstnání můžete studium absolvovat v Centru CŽV VŠAPs ■ Přihlášky na info@vsaps.cz nebo www.vsaps.cz Vysoká škola aplikované psychologie Pilská 9 198 00 Praha 14 – Hostavice Tel.: 281 932 013 731 411 370 Fax: 281 930 154 infovs@palestra.cz www.palestra.cz studIJNí oBory: ■ sportovní a kondiční specialista ■ sportovní a volnočasový pedagog ■ sportovní a kondiční specialista, s možností specializace „Wellness“ ■ sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace „edukace dospělých a seniorů“ Forma a délka studia: prezenční, kombinovaná - 3 roky Forma ukončení studia, titul: bakalářská závěrečná zkouška, Bc. školné: 29 000,- Kč/semestr termíny přijímacího řízení: 29. 3., 17. 5., 21. 6. 2013 dny otevřených dveří: 29. 3., 17. 5., 21. 6. 2013 kurZy celoŽIVotNího VZděláVáNí studIJNí oBory: ■ Výživový specialista Forma a délka studia: kombinovaná – 2 roky Forma ukončení studia: získání Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Následně je možné nastoupit do 3. ročníku vysokoškolského studia a získat titul Bc. rekVAlIFIkAČNí kurZy A semINáře: ■ sportovní masér ■ cvičitel zdravotní tV ■ Instruktor fitcentra ■ Instruktor aerobiku ■ Výživový poradce a další Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PAlestrA, spol. s r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

58 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc (od akademického roku 2012/13 v nových prosto- rách na tř. Kosmonautů) Tel.: 587 332 311 mvso@mvso.cz www.mvso.cz Bc. studium ekoNomIkA A mANAGemeNt, prezenční i kombinovaná forma studia studIJNí oBory: ■ Podniková ekonomika a management ■ Management a ekonomika ve veřejném sektoru ■ Podnikové informační systémy – „Informatika pro praxi“ – úzká spolupráce s IT společností TeSCO SW – velká poptávka po absolventech IT oboru na trhu práce meZINárodNě uZNáVANÉ odBorNÉ certIFIkáty: ■ Ve spolupráci se zahraničními firmami Schneider electric a IFMA CZ ■ energetický management, Facility management ■ nejnovější metody výuky ■ odborná praxe součástí výuky ■ zahraniční studijní pobyty v rámci programu eRASMUS ■ nízké školné ■ moderní zázemí moravská vysoká škola olomouc Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 info@literarniakademie.cz www.literarniakademie.cz od ČerVeNce 2012 máme AkredItoVáNy NoVÉ studIJNí ProGrAmy A oBory: BAkAlářskÉ – titul BcA. NAVAZuJící mAGIsterskÉ – titul mgA. ■ Školné od 45 000,– Kč / rok ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty! ■ Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. dny otevřených dveří v roce 2013 - 24. ledna a 21. března. uzávěrka přihlášek k 1. termínu přijímacího řízení pro všechny obory: 31. 5. 2013 literární akademie (soukromá vysoká škola Josefa škvoreckého) s.r.o. studijní program obor délka studia Forma studia Jazyk studia literární tvorba literární tvorba 3 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba 3 roky kombinovaná český Mediální tvorba Mediální tvorba 3 roky prezenční český studijní program obor specializace délka studia Forma studia Jazyk studia literární tvorba literární tvorba Tvůrčí psaní - Spisovatel 2 roky prezenční český literární tvorba literární tvorba Redaktor - editor 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Audiovizuální tvorba 2 roky prezenční český Mediální tvorba Mediální tvorba Nová média 2 roky prezenční český Hybernská 1009/24 110 00 Praha 1 Telefon: 222 125 256 info@svse-praha.cz www.svse-praha.cz Akreditovaný studijní program ekoNomIkA A mANAGemeNt tříletý bakalářský studijní obor úČetNIctVí A FINANČNí říZeNí PodNIku Kombinovaná forma studia – dvoudenní soustředění (pátek a sobota) ■ bez přijímacího řízení PodmíNky PřIJetí: ■ vyplnění on-line přihlášky ke studiu ■ doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nebo nostrifikační doložky ■ poplatek za přijímací řízení ve výši 400,- ■ studentům VŠ lze uznat totožné předměty hodnocené v předchozím studiu A, B nebo C ■ v rámci školného obdrží studenti základní studijní literaturu ■ studenti mohou využít služeb knihovny ■ studenti se připravují kromě soustředění i samostatně s využitím studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů ■ ke studiu bude v akademickém roce 2013/2014 přijato maximálně 80 studentů, rozhoduje pořadí uchazečů ■ studenti se mohou ZdARMA zapojit do profesního vzdělávání v „Systému certifikace účetních v ČR“ dle podmínek ICú, a.s., a získat certifikát „Certifikovaný účetní“ termín podání přihlášky: do 30. 8. 2013 dny otevřených dveří: 20. března a 17. dubna 2013 vždy 16,00 – 17,00 hodin; 25. května a 29. června 2013 vždy v 10,00 a ve 13,00 hodin s NámI má šANcI NA VysokoškolskÉ VZděláNí kAŽdý soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. studijní středisko Praha

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

59soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz BAkAlářskÉ studIJNí ProGrAmy Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, duškova 7, se specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Všechny obory jsou akre- ditovány MZ ČR a MŠMT ČR, v souladu se změnou požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím eU a dle sdělení evropské komise eU bude jeho absolventům v zemích eU kvalifikace uznána automaticky. délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a eU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích eU. Absolventi získávají po obhá- jení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle european Credit Transfer System. Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. Vysoká školA ZdrAVotNIcká, o.p.s. školNÉ ■ Pro obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 48.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách složenkou typu A na účet školy. dNy oteVřeNých dVeří: 5. února 2013, 4. dubna 2013 PřIJímAcí říZeNí: I. kolo 19. 6. 2013 uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2013 II. kolo 9. 9. 2013 uzávěrka přihlášek do 2. 9. 2013 ZAhrANIČNí sPoluPráce: Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. NABídkA studIJNích oBorŮ oBor Zkratka Kód oboru délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/021 3 roky Státní zkouška Kombinovaná a prezenční forma studia Již nyní se můžete hlásit na rok 2013/2014! AKCENT College – soukromá vysoká škola Nabízíme prezenční a kombinované tříleté bakalářské studium v perspektivních oborech s pedagogickým zaměřením. Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek: 23. dubna 2013 (1. kolo). Ke studiu se můžete hlásit on-line. Přijďte na den otevřených dveří: 11. února 2013 a dozvíte se víc! www.akcentcollege.cz 0943_IH_AC_inz_90x130.indd 1 06.12.12 11:32 Adéla, 28 let Chci být úspěšná a vím jak na to... Adéla, 28 let Chci být úspěšná a vím jak na to... www.svses.cz Lindnerova 1, Praha 8 tel.: 284 840 027, 284 841 027 e-mail: info@svses.cz Soukromá vysoká škola ekonomických studií rozdíl je v lidech Bc. obory Ing. obory • Management organizací • Účetnictví • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání • Strategický management • Management firemních financí

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

60 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY www.bibs.cz | E: info@bibs.cz | PRAHA | BRNO Bakalářské programy • Právo a ekonomika, BA (Hons) • Ekonomika a management, Bc., BA (Hons) • Double Degree Ekonomika a management, Bc. + BA (Hons) Magisterské programy • Právo a ekonomika, MSc • Ekonomika a management, MSc Akreditované české a britské studijní programy Získáte status studenta a další výhody Hlasujte do 28. 2. 2013 Zvolte nejhezčí maturantku a maturanta

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

61soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague College, moderní univerzita v centru Prahy, nabízí studentům britské magisterské a bakalářské programy na třech fakultách: school of Business, school of Art & design a school of It & computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii univerzitou roku (Times Higher education). V roce 2012 byla Prague College zařazena na prestižní seznam Studentské unie Cambridge University jako „educational destination for success“ a jako atraktivní možnost pro britské absolventy, kteří chtějí získat praktické vysokoškolské vzdělání pro uplatnění v oblasti obchodu a IT. ProČ studoVAt u Nás? ◆ garantujeme kvalitní výuku v anglickém jazyce ◆ máme profesionální a zkušené lektory ◆ studenti pracují na reálných projektech ◆ zveme zajímavé hostující přednášející ◆ výuka probíhá v moderních učebnách vybavených kvalitní technikou ◆ délku studia lze přizpůsobit vašim potřebám (full – time, part-time) ◆ najdete u nás přátelskou a osobní atmosféru. mAGIsterskÉ studIum – msc Navazující magisterský program, kde studenti získají britský titul MSc. ◆ msc International management ◆ msc computing BAkAlářskÉ studIum – BA (hons), Bsc (hons) Tříletý univerzitní program a navazující studium pro absolventy HNd programů. ◆ BA (hons) International management ◆ BA (hons) Graphic design ◆ BA (hons) Fine Art experimental media ◆ Bsc (hons) computing ProFessIoNAl dIPlomA Program je vytvořen pro profesionály v oboru a je zaměřen na získání a prohloubení profesní kvalifikace ◆ Professional diploma in human resource management in Practice ◆ Professional diploma in marketing for Professionals ◆ Professional diploma in small Business development ◆ Professional diploma in Web design & development ◆ Professional diploma in Networking & security ◆ Professional diploma in data and Information systems eNGlIsh For hIGher educAtIoN Roční program zaměřený na zlepšení jazykových schopností, během něhož se studenti připravují na studium v anglickém jazyce. Osvojují si prezentační a studijní dovednosti potřebné pro další univerzitní studium. FouNdAtIoN dIPlomA - přípravný ročník ke studiu umění a designu, obchodu a IT. Jedná se o roční program vytvořený pro studenty, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání, zvýšit si kvalifikaci nebo začít svoji profesní kariéru v daných oborech. ◆ Foundation diploma in Business ◆ Foundation diploma in computing ◆ Foundation diploma in Art & design Kontaktujte nás – rádi Vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce. Prague college Studijní programy- Anglo-americká vysoká škola v Praze Bakalářské Ekonomika a management (také v kombinované formě) Mezinárodní vztahy Středoevropská a východoevropská studia Politika a společnost Židovská studia: historie a kultura Humanitní studia společnosti a kultury Žurnalistika a komunikace LLB Magisterské Obchod a právo na mezinárodních trzích Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia Mezinárodní vztahy a diplomacie (také v kombinované formě) Humanitní studia Veřejná politika MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA Akreditace Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem školstvím ČR s výjimkou bakalářského programu LLB – zde diplom uděluje Uni- versity of London a akreditace je britská. Program MBA je držitelem prestižní světové akreditace AACSB. Prospěchová stipendia Anglo-americká vysoká škola nabízí unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average). GPA Výše slevy školného 3.9 – 4.0 100 % 3.8 – 3.9 70 % 3.7 – 3.8 50 % 3.6 – 3.7 30 % 3.5 – 3.6 10 % • interaktivní výuka • flexibilní rozvrh • multikulturní prostředí • možnost studia na partnerských univerzitách v USA • možnost výměnných pobytů na evropských univerzitách v rámci programu Erasmus Den otevřených dveří: každou středu od 13.00 do 17.00 hod. Termín podání přihlášky: v průběhu celého roku Termín přijímací zkoušky: v průběhu celého roku Poplatek: 500,- Kč Vzdělávání v angličtině ANGLO AMERICAN UNIVERSITY Lázeňská 4, 118 00 Praha 1 admissions@aauni.edu www.aauni.edu Ad_185x130.indd 1 10.12.2012 23:21:44

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

62 soukromé vysoké školy KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz ceVro Institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! ceVro Institut, Praha oBory studIA BAkAlářskÉ studIum (Bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ Hospodářská politika délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná mAGIsterskÉ studIum (mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa ■ Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy ■ Bezpečnostní studia délka studia: 2 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. František Zoulík nebo JUdr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže šIrokÉ uPlAtNěNí: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analy- tická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné NGos, média a Pr agentury dNy oteVřeNých dVeří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; tel.: 774 427 401.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

63soukromé vysoké školyVš VysokeSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz AKADEMIE STING vysoká škola v Brně Chceš být Ing.? Studuj STING! www.sting.cz Michálkovická 1810/181, Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 111, modrá linka: 810 888 800 info@vsp.cz, www.vsp.cz Vysoká škola podnikání, ostrava Vysoká školA PodNIkáNí, A.s., PoskytuJe VysokoškolskÉ VZděláNí V AkredItoVANÉm studIJNím ProGrAmu ekoNomIkA A mANAGemeNt A sVým ABsolVeNtŮm uděluJe tItul BAkAlář A INŽeNýr. V akademickém roce 2013/2014 nabízí bakalářské tříleté studium (Bc.) a navazující magisterské dvouleté studium (Ing.), v prezenční i kombinované formě. BAKAlářSKý STUdIJNí PROGRAM (Bc.), akreditované studijní obory: ■ PodNIkáNí ■ PodNIkáNí A mANAGemeNt V oBchodu ■ INFormAtIkA A INterNet V PodNIkáNí Přijímací řízení probíhá pouze formou motivačního rozhovoru! NAVAZUJíCí MAGISTeRSKý STUdIJNí PROGRAM (Ing.), akreditovaný studijní obor: ■ PodNIkáNí den otevřených dveří: 17. leden 2013, 13.00 – 16.00 hod. (další termíny viz www.vsp.cz) Sídlo školy je v Ostravě. Prezenční studium je realizováno v Ostravě a Novém Jičíně. V kombinované formě studium probíhá také na konzultačních střediscích v Novém Jičíně, Olomouci a ve dvoře Králové nad labem (Bc. studium, obor Podnikání). V Ostravě je studentům k dispozici areál vlastních vysokoškolských kolejí. INteNZIVNí sPoluPráce s FIrmAmI ■ NAdPrŮměrNá uPlAtNItelNost ABsolVeNtŮ (97%) Vysoká školA PodNIkáNí – VlAJkoVá loĎ kArIÉry

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

64 vyšší odborné školy Partner sekce: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha ■ Vyšší odborné vzdělání je alternativou k bakalářským studijním programům vysokých škol. Zaměřuje se více prakticky a do hloubky. ■ VOŠ je možné studovat v denní formě (3 roky až 3,5 u zdravotnických oborů) nebo dálkově, ve večerní, distanční nebo kombinované formě (max. o 1 rok delší než denní forma). Absolvent získá titul DiS. ■ Ve školním roce 2010/2011 fungovalo 182 VOŠ. 112 je veřejných, 50 soukromých (27,5%) a 12 církevních (6,6%). Na všech školách včetně veřejných se platí školné. ■ Na VOŠ se vzdělává necelých 30 tisíc studentů, z 19 tisíc uchazečů bylo přijato necelých 15 tisíc. 72% studentů představují ženy. Oproti minulým ročníkům počty zájemců stouply, důvodem je hlavně doplňování kvalifikace (např. všeobecná sestra, sociální pracovníci, policisté). Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2010 Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Kompletní adresář včetně nabízených oborů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com. Purkyňova 12 746 01 Opava Tel.: 553 760 500 Fax: 553 760 510 mszes@opava.cz www.zemedelka.opava.cz Nabízíme 3-letý studijní obor RegiOnální pOlitiKa zemědělStVí a VenKOVa Tento obor se v ČR vyučuje jen u nás. Absolventy dobře připraví na současné i budoucí změny související s naším členstvím v EU a novým pohledem na venkovský prostor. Absolvent nalezne rozmanité možnosti uplatnění: ■ v podnicích zemědělské prvovýroby a navazujících odvětvích a službách ■ v samosprávě obcí a odborech vyšších správních a samosprávních celků (např. životního prostředí) ■ v ekologických a krajinářských institucích ■ v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů ■ v reklamních a propagačních agenturách, ve firmách poskytujících marketingové, daňové a finanční poradenství ■ v institucích provádějících kontrolní a konzultační činnost v zemědělství a navazujících odvětvích Podrobnější informace na www.zemedelka.opava.cz masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Komenského 1 566 19 Vysoké Mýto Tel.: 465 420 314 skola@stavebniskola.cz www.stavebniskola.cz pro absolventy gymnázií a středních odborných škol nabízíme studium perspektivního stavebního oboru 36-41-n/03 inženýRSKé StaVitelStVí se specializací na dopravní nebo vodohospodářské stavby Absolvent je připraven k výkonu náročných a koncepčních činností na úseku dopravních a vodohospodářských staveb. profil absolventa lze charakterizovat těmito znaky: ■ univerzální odborná připravenost v oboru inženýrského stavitelství ■ speciální odborná připravenost podle zvoleného zaměření Součástí studia je problematika katastru nemovitostí a pozemkových úprav, geodézie a stavební ekonomiky. S rozšířenou praxí ve 4. a 6. semestru je absolvent výborně připraven pro praxi. Hodnocení v průběhu studia je prováděno kreditním systémem ECTS (European Credit Transfer System). Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS.) a mezinárodní certifikát IES (International Education Society) pro uplatnění v zahraničí. Zájemce může pokračovat ve studiu nastoupením do 3. ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě stavební Ostrava. Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké mýto

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

65vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nabízí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní i dálková forma vzdělávání) ■ Obchodní podnikání ■ Veřejná správa (denní forma studia) ■ ekonomika a management v podnicích finančních služeb DNy OTEVřENýCH DVEří: 10. 1. a 14. 3. 2013 od 12 do 15 hod. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté – denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ diplOmOVaná dentální hygieniStKa ■ diplOmOVaný faRmaceuticKý aSiStent ■ diplOmOVaný zdRaVOtní labORant ■ diplOmOVaný Oční OptiK ■ diplOmOVaný zubní techniK podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz den otevřených dveří: 8. 4. 2013 od 16:00 přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, praha Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz denní tříleté a dálkové čtyřleté studium Vzdělávací program: zahRadní a KRajinná tVORba dny otevřených dveří: 16. 1., 13. 2., 6. 3., 24. 4., 15. 5. 2013 uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství uzávěrka přihlášek – 31. 5. 2013 přijímací řízení – denní forma 24. 6. 2013, dálková forma 25. 6. 2013 (druhé kolo pro obě formy 27. 8. 2013) Kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy; v dálkové formě navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí. česká zahradnická akademie mělník střední škola a vyšší odborná škola Zátopkova 100/2 Praha 6 Břevnov, 160 17 tel. 233 017 351 233 017 315 vos.study@cstv.cz www.vos-cstv.cz MANAGEMENT TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU tříleté prezenční, čtyřleté dálkové a kombinované studium, zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

66 vyšší odborné školy Partner sekce: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Středisko VOŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 nagyova@vosvdf.cz vajsova@vosvdf.cz www.vosvdf.cz ObORy VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem diS. 68-43-N/04 VeřejnOSpRáVní činnOSti (školné ve výši 2500 Kč/1 rok) 65-43-N/01 ceStOVní Ruch (školné 4000 Kč/1 rok) 26-47-N/04 infORmační technOlOgie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-41-N/04 VýROba, přenOS a užití eleKtRicKé eneRgie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-47-N/08 pOčítačOVá gRafiKa V tech- nicKých ObORech (školné 3000 Kč/1 rok) 23-41-N/01 StROjíRenStVí S Využitím cad/cam technOlOgií (školné 3000 Kč/1 rok) - v jednání ubytování a stravování: součástí školy přijímací řízení: 1. kolo - pátek 28. červen 2013 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2013), 2. kolo - pátek 23. srpen 2013 (uzávěrka přihlášek do 31. 7. 2013) Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel.: 377 534 450 info@vosplzen.cz www.vosplzen.cz DENNí STUDIUM: ■ diplOmOVaný zubní techniK ■ SyStémOVý adminiStRátOR it ■ management ceStOVníhO Ruchu (v řízení) DENNí A KOMBINOVANé STUDIUM: ■ SOciální pRáce DENNí A DáLKOVé STUDIUM: ■ diplOmOVaný Oční OptiK ■ bezpečnOSt ObyVatelStVa ■ management SpORtOVních aKtiVit přijímací zkoušky: 27. června 2013, 27. srpna 2013 den otevřených dveří: 24. ledna 2013, 16. března 2013 Bližší informace na: www.vosplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. plzeň Pražská 931 547 01 Náchod Tel.: 491 426 243 491 420 339 reditel@voss-na.cz www.voss-na.cz Studijní ObORy: ■ Obnova stavebních památek ■ Pozemní stavby forma: denní délka studia: 3 roky počet přijímaných: 30 + 30 studentů Školné: 3 000,- Kč/rok termíny uzávěrky přihlášek: 31. 5. 2013 a 20. 8. 2013 přijímací řízení – ukončení: 6. 6. 2013 a 26. 8. 2013 bez přijímacích zKOuŠeK Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. jana letzela, náchod Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 222 782 007 603 251 745 spsvos@volny.cz www.voscr.cz proč studovat právě na této škole? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Přihlášky přijímáme již od ledna! Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, praha Štěchovice 1358 767 54 Kroměříž Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Michal Pospíšil Tel./fax: 573 334 936 www.vospaspsm.cz BAKALářSKý STUDIjNí PROgRAM: ■ chemie a technologie potravin s profilací: Technologie mléka a mléčných výrobků forma studia: denní i kombinovaná akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, informace na www.ft.utb.cz PROgRAM VyŠŠíHO ODBORNéHO STUDIA: ■ potravinářství s profilací: Technologie a hygiena potravin, Analýza potravin, Zpracování mléka forma studia: denní i kombinovaná délka studia: 3 roky Roční školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 721 313 090 sekretariat@svosp.cz www.svosp.cz Absolvent vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky připraven pro vykonávání pracovních pozic a profesí v podnicích všech právních forem, např. podnikatel, ekonom firmy, personalista, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pra- covník úřadů státní, veřejné či obecní správy. VZDěLáVACí PROgRAM: řízení maléhO a StředníhO pOdniKu forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky Školné za rok: denní studium – 10 000 Kč dálkové studium – 13 500 Kč Po úspěšném absolvování možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na VŠP Ostrava. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Senovážné náměstí 12 370 01 České Budějovice Tel.: studijní oddělení 387 788 117 jjenickova@sklacrcb.cz www.skolacrcb.cz nabízí pro absolventy středních škol Studijní obor: ceStOVní Ruch 65-43-n/01 délka studia: 3 roky (denní a dálkové) způsob ukončení: absolutorium (titul diplomovaný specialista v oboru) Na denní i dálkové studium přijímáme bez přijímacích zkoušek. uzávěrka přihlášek: pro 1. kolo do 31. 5. 2013, pro 2. kolo v první části letních prázdnin domov mládeže, školní jídelna Roční školné: 4 000,– Kč ve dvou splátkách Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, české budějovice Evropská 33 166 23 Praha 6 Tel.: 233 091 261 info@pedevropská.cz www.pedevropska.cz ObORy Vzdělání: 1. Sociální práce a sociální pedagogika Forma studia – denní, 3 roky 2. předškolní a mimoškolní pedagogika Forma studia – denní i dálková, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo: 17. – 21. 6. 2013 2. kolo: září 2013 uzávěrka přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2013 2. kolo: 31. 7. 2013 Školné na školní rok činí 3 000,- Kč. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

67vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Opatovická 18 110 00 Praha 1 Tel.: 224 930 037 – studijní oddělení, 224 930 851 – sekretariát školy studijni@vosp.cz vosp@vosp.cz www.vosp.cz Studujte média pRaxí V denní i KOmbinOVané fORmě! ■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace (business, umění, neziskové organizace). ■ Studium prostřednictvím modulového kreditního systému (180 ECTS) umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí. ■ jádrem výuky je praktický výcvik v redakcích studentských zpravodajských periodik, odborná průprava v audiovizuálních tvůrčích štábech a práce v kreativních týmech PR a marketingové komunikační agentury. Školné: 28.000 Kč za školní rok Vyšší odborná škola publicistiky dny OteVřených dVeří pRObíhají Každý pRVní čtVRteK V měSíci termíny sledujte na www.vosp.cz Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9 – Kbely Tel.: 286 852 080 603 286 852 Fax: 286 850 188 info@palestra.cz www.palestra.cz Studijní ObORy: ■ management sportu ■ pedagogika volného času a vychovatelství forma a délka studia: denní – 3 roky, dálková – 3,5 roku forma ukončení studia, titul: absolutorium, DiS. Školné: 23 900,- Kč/ rok (Management sportu - denní) 18 500,- Kč/ rok (Management sportu - dálkové) 23 800,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - denní) 18 300,- Kč/ rok (Pedagogika volného času a vychovatelství - dálkové) podmínky přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, splnění podmínek přijímacího řízení termíny přijímacího řízení: 15. 3., 17. 5., 14. 6. 2013 dny otevřených dveří: 15. 3., 17. 5., 14. 6. 2013 ReKValifiKační KuRzy: ■ instruktor lyžování ■ Sportovní masér ■ cvičitel zdravotní tV a další Podrobné informace k jednotlivým kurzům naleznete na www.palestra.cz akademie tělesné výchovy a sportu paleStRa – vyšší odborná škola, spol. s r.o. 5. května 51 140 00 Praha 4 Tel.: 244 105 001 Fax: 244 105 043 zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnicka skola5kvetna.cz ObORy Studia pRO ŠKOlní ROK 2013/2014: diplomovaný zdravotnický záchranář – denní forma studia diplomovaný nutriční terapeut – denní forma studia diplomovaný nutriční terapeut – dálková forma studia diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma studia tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. den otevřených dveří: 13. 3. 2013 od 15.30 do 17.30 hod. Školné: 3.000,- Kč / rok ve dvou splátkách. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

68 vyšší odborné školy Partner sekce: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Svatý jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – předŠKOlní a mimOŠKOlní pedagOgiKa forma studia: denní a kombinovaná délka studia: 3 roky Školné: 5500 Kč denní, 7000 Kč kombinované přihlášky: do 31. května 2013 uplatnění: učitel v MŠ; pedagog volného času Specifika studia: bohatě zastoupená praxe (20 týdnů), důraz na praktické využití získaných znalostí, široká škála volitelných předmětů. Možnost ubytování a stravování v budově školy. titul: Studium je zakončeno titulem DiS., možnost pokračovat bakalářským studiem ve zkrácené formě na Teologické fakultě jČU v Českých Budějovicích. dnyotevřenýchdveří:19. 2., 20. 3. a 18. 4. 2013 Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Poděbradova 842 537 60 Chrudim IV Tel.: 469 620 207 469 620 363 Fax: 469 620 207 crzemsk@szes.chrudim.cz Kontakt: p. Hrdinová www.szes.chrudim.cz STUDIjNí OBOR: Správa ochrany životního prostředí kód oboru viz www.szes.chrudim.cz uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2013 ■ 31. 7. 2013 přijímací řízení: 20. 6. 2013 ■ 15. 8. 2013 forma a délka studia: denní, 3 roky počet přijímaných: denní 60, dálkové 30 Obsah přijímacích zkoušek: test ze základů BIO a CHE ve vztahu k oboru možnosti uplatnění: ve státních institucích ochrany přírody, v CHKO ČR, jako ekologové větších podniků, při údržbě ŽP, v obnově a tvorbě krajiny, v osvětové činnosti. ubytování a stravování v sídle školy. podrobné informace: www.szes.chrudim.cz Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola chrudim Filipínského 1 615 00 Brno Tel.: 548 213 303 vsa@vsa.cz www.vsa.cz nejVětŠí VyŠŠí OdbORná ŠKOla S dVacetiletOu tRadicí. ■ Nabízíme vzdělávání ve společensky žádaných oborech. ■ Vysoké uplatnění absolventů na trhu práce. ■ Ke vzdělávání jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou. ■ Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, označení DiS. za jménem. ■ Studenti mohou posílat elektronické přihlášky od 1. 2. 2013 ■ Další místo poskytovaného vzdělávání: VyŠKOV, Brněnská 17, 682 01 Vyškov, tel.: 517 344 549, E-mail: vyskov@vsa.cz Bližší informace naleznete na: www.vsa.cz Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o. Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz www.pidivadlo.cz www.loutkarskeumeni.cz ■ heRectVí a mOdeROVání Hlavním studijním předmětem je herectví a moderování. Tomuto oboru zde vyučují re- nomovaní čeští herci a režiséři, například Karel Kříž, jaromíra Mílová, Kateřina Macháčková, jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš Bergman, jitka Sedláčková, Tomáš Petřík, jakub Korčák, Ivana Mikulčíková nebo David Vejražka. ■ heRectVí S lOutKOu Hlavním předmětem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy tohoto oboru jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. ■ pidiVadlO Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolvent- ských představení studentů a víkendových představení pohádek pro děti. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. jablonského 333 170 00 Praha 7 Tel.: 266 710 944 vosonspso@vosonspso.cz www.vosonspso.cz pro absolventy střední školy s maturitou otvíráme ve školním roce 2013/2014: umělecKý ObOR OděVní náVRhářStVí 82 - 41 – n/08 ■ tříletá vyšší odborná škola, pouze denní forma studia ■ školné 5 000,– Kč ročně ■ studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS. ■ přihlášky pro studium VOŠ doručit do 30. 5. 2013 ■ přijímací zkoušky: 13. – 14. červen 2013 den otevřených dveří VOŠ: 16. ledna 2013, 14 – 17 hod.; 11. dubna 2013, 10 – 17 hod. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, praha Karoliny Světlé 135 280 50 Kolín Tel.: 321 720 236 sekretariat@zdravotka.cz www.zdravotka.cz POSKyTUjE VZDěLáVáNí V OBORU diplOmOVaný faRmaceuticKý aSiStent Denní tříletá forma, ukončená absolutoriem, absolvent získá titul DiS. poplatek: 3 000,- Kč/rok Škola poskytuje ubytování (700,-Kč/měsíc) Den otevřených dveří: 4. 3. 2013, 12 – 16 hod. nebo kdykoliv po domluvě Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín Erbenova 184 34401 Domažlice Tel.: 379 724 581 Fax: 379 722 346 vos-oa-szs@ekodom.cz www.oadomazlice.cz VOŠ – vzdělávací program: 75-32-n/01 Sociální práce obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika 3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma) akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou přijímací řízení: 25. 6. 2013 přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce května 2013 (s úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) Školné: 3 000,- Kč/rok ubytování: po-pá 1 100,- Kč/rok den otevřených dveří: 6. 2. 2013 od 10:00 do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184, Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola domažlice j. Palacha 1840 272 01 Kladno Tel.: 312 248 752, fax: 312 247 639 info@spskladno.cz www.spskladno.cz SPŠ a VOŠ Kladno nabízí denní i dálkové studium oboru 23-41-n/03 StROjíRenStVí forma a délka studia: Denní studium – tříleté Dálkové studium – čtyřleté Studium je ukončeno absolutoriem, profesní titul DiS Přijímací zkoušky se nekonají uzávěrka přihlášek: 1. kolo 4. 6. 2013 2. kolo 27. 8. 2013 SpŠ a VOŠ Kladno

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

69vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz T. g. Masaryka 47 568 02 Svitavy Tel.: 461 533 571 akademie@oa.svitavy.cz www.oa.svitavy.cz Obor vzdělání: eKOnOmiKa a pOdniKání Vzdělávací program: Účetnictví a finanční řízení podniku ■ délka studia: 3 roky ■ forma: denní ■ dosažený titul: diplomovaný specialista (DiS.) ■ Uchazeči o studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky ■ Podmínkou přijetí je složení maturitní zkoušky ■ Příprava pro kvalifikovaný výkon odborných činností v ekonomické oblasti ■ Odborná praxe 20 týdnů za studium ■ Možnost ubytování v domově mládeže ■ uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2013 a 12. 8. 2013 ■ den otevřených dveří: 6. 11. 2012, 8. 1. 2013, 5. 3. 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Svitavy Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz pb – VOŠ a SŠm, s.r.o., vznikla již v roce 1992 a má již přes 1900 úspěšných absolventů. partnery školy jsou česká manažerská asociace, čSOb, a.s., česká kapitálová informační agentura, a.s., exim tOuRS, a.s., Raiffeisenbank a.s., unicredit bank czech Republic, a.s., a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLg: Dopravní logistika a Logistika služeb pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. praha Název oboru Délka Forma finanční poradenství 3 denní finanční poradenství 3 dálková aplikace výpočetní techniky 3 denní aplikace výpočetní techniky 3 dálková cestovní ruch 3 denní cestovní ruch 3,5 dálková personální práce 3 denní personální práce 3 dálková ObORy Studia (diS.) Palachova 35 Ústí nad Labem Tel.: 475 211 276 studodd@szsvzs.cz www.szsvzs.cz Obory vzdělávání od 1. 9. 2013 – pro absolventy SŠ s maturitou tříleté VzděláVání uKOnčené abSOlutORiem ■ Diplomovaná dentální hygienistka - denní ■ Diplomovaný farmaceutický asistent - denní, dálkové ■ Diplomovaný zdravotní laborant - denní, dálkové ■ Diplomovaný zubní technik - denní ■ Diplomovaná všeobecná sestra - denní, kombinované termín podání přihlášek: 1. termín – do 31. května 2013 2. termín – do 10. srpna 2013 3. termín – do 16. září 2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad labem

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

70 vyšší odborné školy Partner sekce: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Habrmanova 1540 560 02 Česká Třebová Tel.: 465 568 111 vda@vda.cz www.vda.cz Kontaktní osoba : Ing. Aleš Stránský ales.stransky@vda.cz Obor: lOgiStiKa a management forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ LOgISTIKA - Logistika řídí materiálový a informační tok od dodavatele surovin až k prodeji hotového výrobku. Logistika znamená nalézat správná řešení pro nákup suro- vin, pro řízení výroby a pro efektivní distribuci výrobků. Absolventi oboru se uplatňují ve všech manažerských i výkonných funkcích firem zabývajících se výrobou a transpor- tem zboží. Součástí studia je čtyřměsíční praxe v podniku. Obor: SOciální pRáce forma: denní počet přijímaných: 80 délka studia: 3 roky Roční školné: 3000 Kč ■ SOCIáLNí PRáCE - Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. termín přijímacího řízení: I. kolo 20. 6. 2013, II. kolo 27. 8. 2013 termín uzávěrky přihlášek: I. kolo 31. 5. 2013, II. kolo 23. 8. 2013 Vyšší odborná škola a Střední škola technická česká třebová Kostelní 134 411 08 Štětí Tel.: 411 152 000 info@odbornaskola.cz www.odbornaskola.cz 82-41-n/09 ObalOVý a gRaficKý deSign - 3leté denní vyšší odborné studium umělecko-průmyslový obor, (grafik designér, výtvarník v dtp studiu nebo obalový technik) ■ Přijímací zkoušky 24. června 2013 ■ Talentová zkouška + prezentace vlastních prací ■ Školné 5000 Kč / rok ■ Den otevřených dveří 12. dubna 2013 (12 – 16 hod) ■ Vlastní domov mládeže 1300 Kč/měsíc VOŠ obalové techniky Štětí Mjr. Nováka 1455/34 700 30 Ostrava Tel.: 800 100 570, 603 365 984 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos VOŠ SOKRateS pOSKytuje Vzdělání V ObORu pRáVO a eKOnOmie ■ denní forma s výhodami studenta ■ dálková forma odkudkoliv z ČR ■ titul DiS. ■ symbolické školné ■ nejlepší student obdrží auto ■ další ceny pro studenty ■ individuální studijní plán u denního studia ■ možnost pokračování v Bc. studiu na partnerské VŠ (nástup do 2. ročníku) ■ velká jistota nalezení zaměstnání (notářská a advokátní kancelář, bankovní sektor, apod.) Veškeré informace získáte na www.sokrates.cz/vos nebo na bezplatné info lince 800 100 570. Vyšší odborná škola SOKRateS

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

71vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Blažejské náměstí 9 772 00 Olomouc Tel.: 585 208 813 info@dorkas.cz www.dorkas.cz Vzdělávací program: SOciální a diaKOnicKá pRáce Tříleté denní studium připravující k výkonu profese sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. ■ Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru na základě motivačního dopisu. ■ Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy. ■ Absolventi školy mají možnost získat v návazném ročním studiu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský titul. ■ týden otevřených dveří: 4. - 8. 3. 2013 Vyšší odborná škola sociální a teologická – dorkas, Olomouc Na Příkopě 16 110 00 Praha 1 Tel.: 224 094 459 kancelar@vosaspsekrizik.cz www.vosaspsekrizik.cz Vzdělávací program: 26-41-n/02 SilnOpROudá eleKtROtechniKa Studium je určeno maturantům ze všech typů středních škol. Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotechnické střední škole, mohou nastoupit do vyššího ročníku. První kolo přijímacího řízení se koná dne 25. 6. 2013. Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění ve všech firmách, které jsou činné v jakékoli oblasti elektrotechniky. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická františka Křižíka, praha Lesnická 9 541 11 Trutnov Tel.: 499 811 413 Fax: 499 814 114 cla@clatrutnov.cz www.clatrutnov.cz Vyšší odborná škola otevírá tříleté denní studium obor 41-32-n/01 leSnictVí ■ Studium je určeno uchazečům s ukončeným maturitním vzděláním ■ Podmínky přijímacího řízení na www.clatrtunov.cz ■ Délka studia 3 roky; školné 4 000,- Kč ■ Možnost ubytování a stravování ve vlastním DM uplatnění: Vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Student získává vědo- mosti o nových směrech v lesním hospodaření a úpravách krajiny. Zároveň je připraven pro práci v orgánech státní správy na úseku životní- ho prostředí. je schopen se podílet na environ- mentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i dospělou populaci. česká lesnická akademie trutnov střední škola vyšší odborná škola Zátiší 480 389 01 Vodňany Tel.: 383 382 410 –11 Kontakt: Bohuslava jarolímková rybarskaskola@srs-vod- nany.cz www.srs-vodnany.cz Obor: VOdní hOSpOdářStVí a eKOlOgie forma: denní délka studia: 3 roky termín podání přihlášek: květen až červen 2013 bez přijímacích zkoušek. dny otevřených dveří: 18. 5. 2013, kdykoliv po tel. dohodě počet přijímaných: 30 Školné: 3 000 Kč Vyšší odborná škola škola vodního hospodářství a ekologie Hybešova 53 680 01 Boskovice Tel.: 511 123 101 Fax: 516 455 083 skola@vassboskovice.cz www.vassboskovice.cz Vyšší odborné studium - denní forma 63-41-N/18 eKOnOmiKa a pOdniKání se zaměřeními:finanční řízení podniku daňové poradenství 63-43-N/13 finančnictVí a banKOVnictVí 65-43-N/01 ceStOVní Ruch 53-41-N/11 diplOmOVaná VŠeObecná SeStRa den otevřených dveří: 11. 1. a 25. 4. 2013 přihlášky na 1. kolo do 31. 5. 2013. přijímací řízení – 1. kolo 27. 6. 2013 (bez přijímacích zkoušek). jedno z hlavních kritérií Př je průměrný prospěch jednotlivých ročníků SŠ. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, boskovice, hybešova 53 Kollárova 5 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 333 311 222 314 469 www.akademie- kollarova.cz Studium je denní tříleté, zaměřené na firemní ekonomiku v globál. ekono- mickém prostředí. Ve 2. a 3. roč. se střídají bloky teoretické výuky v Aj s praxí ve firmě. Absolvent tak získá nejen výbornou znalost cizího jazyka, ale i odbornou praxi a často i za- městnání ve stejné firmě, kde v rámci studia pracoval. Předpokladem přijetí je maturitní zkouška, dobrá znalost Aj a úspěšně složené přijímací zkoušky. přihlášky: do 31. 5. 2013 přijímačky: 24. 6. 2013 Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, praha Nám. Republiky 3 779 00 Olomouc Tel.: 585 209 020 585 209 025 Fax: 585 209 021 skola@caritas-vos.cz www.caritas-vos.cz Vzdělávací programy: chaRitatiVní a SOciální pRáce forma studia: denní i dálková, 3 roky SOciální a humanitáRní pRáce forma studia: denní, 3 roky termín přijímacího řízení: 1. kolo 4. – 6. 6. 2013 2. kolo (dodatečné) 27. – 28. 8. 2013 uzávěrka přihlášek: kolo: 30. 4. 2013 kolo: 31. 7. 2013 Oba obory lze souběžně studovat v rámci vysokoškolského bakalářského studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, více informací na http://www.upol.cz. caRitaS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc Kotlářská 9 611 53 Brno Tel.: 541 321 338 Fax: 541 211 613 oa@oakobrno.cz www.oakobrno.cz VZDěLáVACí PROgRAMy: SOciální pRáce Forma studia – denní, dálkové (3 roky) infORmační Služby a KnihOVnictVí Forma studia – denní (3 roky) termín přijímacího řízení: 1. kolo: 24. 6. 2013 2. kolo: 18. 9. 2013 (na uvolněná místa z 1. kola) termín odevzdání přihlášek: 1. kolo: 31. 5. 2013 2. kolo: 31. 8. 2013 (na uvolněná místa z 1. kola) Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, brno

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

72 vyšší odborné školy Partner sekce: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Matky Boží 15 586 01 jihlava Tel.: 567 312 629 info@svoss.cz www.svoss.cz Studijní obor: SOciální pRáce a SOciální pedagOgiKa Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální práce (DiS.) forma studia: denní /dálková délka studia: 3 roky. Školné: 13 000,- Kč ročně (možnost splátek). počet přijímaných: 50–60 denní studium / 30–40 dálkové studium termíny zasílání přihlášek: pro I. kolo od 1. 11. 2012 do 17. 5. 2013, pro II. kolo od 18. 5. 2013 do 31. 7. 2013 (případně i později na uvolněná místa) příjímací řízení: proběhne bez příjímacích zkoušek na základě dodaných materiálů (blíže na www.svoss.cz) dny otevřených dveří: 17. 1. 2013 a 14. 3. 2013 Soukromá VyŠŠí OdbORná ŠKOla SOciální, o.p.s. jihlava Karlovarská 99 323 21 Plzeň Tel.: 378 015 111 Fax: 378 015 200 studijní oddělení VOŠZ Bc. Lenka Uhlířová uhlirova@zdravka-plzen.cz www.zdravka-plzen.cz NABíZí TyTO STUDIjNí OBORy – tříleté denní studium ■ diplOmOVaná VŠeObecná SeStRa ■ diplOmOVaný faRmaceuticKý aSiStent ■ diplOmOVaný nutRiční teRapeut ■ diplOmOVaný zdRaVOtnicKý záchRanář ■ diplOmOVaný zdRaVOtní labORant ■ diplOmOVaná dentální hygieniStKa ■ SOciální pRáce přijímací pohovory: 1. kolo 24. – 25. 6. 2013, 2. kolo 5. 9. 2013 den otevřených dveří 15. 4. 2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, plzeň Na Chodovci 2700/54 141 00 Praha 4 Tel.: 776 756 524 776 756 526 bojarova@skolamedea.cz www.skolamedea.cz máte zájem studovat na moderní škole s dlouholetou tradicí? pak se těšíme právě na Vás! Uchazeče přijímáme BEZ PřIjíMACíCH ZKOUŠEK do následujících oborů: ■ diplOmOVaná VŠeObecné SeStRa ■ diplOmOVaný zdRaVOtnicKý záchRanář oba obory: 3letá denní a 3,5letá kombino- vaná forma studia Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní zaměstnání, titul diS., studovat v příjemném prostředí a získat nejen poznat- ky z oboru, ale i spoustu zážitků ze zdravot- nických akcí, neváhejte zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré informace na našich webových stránkách. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická medea, s.r.o. T. g. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav Tel.: 326 718 055 studijni@oamb.cz www.oamb.cz profilové předměty: finanční řízení, účetnictví, právo, cizí jazyk (a, n). Denní forma studia je tříletá, dálková čtyřletá. přijímací řízení proběhne ve třech kolech bez přijímacích zkoušek. Přijímáme na základě studijních výsledků ve 4. a 3. ročníku SŠ. termín podání přihlášek pro 1. kolo je 31. 5. 2013. Do 1. roč. přijmeme 80 studentů denní a 40 studentů dálkové formy. Roční školné 3000,- Kč. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, mladá boleslav Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 224 919 498 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijní obor: SOciální pedagOgiKa a teOlOgie Absolvent se stává diplomovaným speci- alistou v oboru sociální pedagogika (DiS). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK je možno pokračovat bakalář- ským studiem oboru Pastorační a sociální práce a získat titul Bc. Forma studia je pro školní rok 2013/14 denní i dálková. Studium je zaměřeno na praxi. (150 organizací v ČR i zahraničí). příjem přihláŠeK: do 20. dubna 2013 přijímací řízení: I. kolo – červen 2013, II. kolo – srpen 2013 den otevřených dveří 6. 2. 2013 Vlastní kolej v budově školy. jabOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, praha Národní 32 110 00 Praha 1 Tel.: 222 323 537 737 685 129 studijni.oddeleni@ vops-praha.cz www.vops-praha.cz Studijní ObORy: ■ CESTOVNí RUCH ■ BANKOVNICTVí A FINANCE ■ LETECKá DOPRAVA V CESTOVNíM RUCHU přijímací řízení: 1. kolo 3. 6., 2. kolo 24. 6. a 3. kolo 30. 8. 2013. ■ Přijímáme bez přijímací zkoušky. ■ Termín pro podání přihlášky je vždy 3 dny před přijímacím řízením. informace: Den otevřených dveří – 26. 2., 23. 4., 14. 5. 2013 od 15,00 – 16.30 hod. Škola je zařazena v síti škol MŠMT. VOŠ – Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. Bezručova 17 360 00 Karlovy Vary Tel.: 354 224 180 voskv@volny.cz www.voskv.cz Škola nabízí vyšší odborné studium cestovního ruchu v denní a dálkové formě vzdělávání. 65-43-n/01 ceStOVní Ruch Výuka: tři cizí jazyky (Aj a Nj úroveň A1, A2, B1, začátečnická Aj, Nj, FRj, SPj nebo RUj), široká nabídka odbor. a voli- tel. předmětů. Praxe 20 týdnů. uplatnění: podnikatelská a manažerská činnost v cest. ruchu. Spolupráce s významnými podniky ČR v Karlovarském kraji a jinde. Zahraniční stáže ve Francii a v SRN. přijímací řízení bez přijímací zkoušky: 21. 6. 2013. Podmínkou přijetí je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dny otevřených dveří průběžně. Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jŠ s právem Sjz Karlovy Vary Resslova 440 387 01 Volyně Tel. 383 372 817 383 457 010 skola@volyne.cz www.vos.volyne.cz Vzdělávací program tVORba nábytKu a dřeVěné KOnStRuKce Forma studia denní – délka studia 3 roky Forma studia dálková – 4 roky Roční školné 3 000,- Kč zaměření po prvním roce společného studia: 1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů 2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby Možnost souběžného externě distančního studia bakalářského programu Technické univerzity ve Zvolenu „Konstrukce dřevě- ných staveb a nábytku.“ Ubytování je součástí školy a stravování je smluvně zajištěno pro všechny studenty. uzávěrka přihlášek: 1. kolo 31. května 2013, 2. kolo 15. srpna 2013 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

73vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz www.vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní i dálkové studium ■ učitel/Ka mateřSKé ŠKOly ■ VychOVatel/Ka ■ VychOVatel/Ka pRO pOStižené jedince podrobné informace: www.vospspgs.cz termíny uzávěrky přihlášek: do 31. 5. 2013 – 1. kolo, do 16. 8. 2013 – další kolo termíny přijímacího řízení: 18. – 19. 6. 2013 – 1. kolo, 29. 8. 2013 a 27. 9. 2013 (další kola, pokud počet přijatých studentů nebude dostačující) den otevřených dveří se koná v pátek 19. dubna 2013 od 10,00 do 15,00 hod. Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, litomyšl Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav Tel.: 327 312 611 739 053 610 sekretar@sps-caslav.cz www.sps-caslav.cz Studijní obor: VýRObní a řídící SyStémy pOdniKu zaměření oboru: eKOnOmicKé s profilací Management a personalistika nebo Účetnictví a finance podniku technicKé s profilací řízení jakosti a metrologie nebo Údržba a servis techniky forma studia: tříleté denní, tříleté kombinované studium den otevřených dveří: 27. 3. 2013 od 10:00 do 16:00 hod. termín podání přihlášek: 31. 5. 2013 (I. kolo) 31. 7. 2013 (II. kolo) Přijímací řízení formou pohovoru. Škola dále poskytuje služby vlastní jídelny, domova mládeže a školní knihovny. Vyšší odborná škola čáslav VOŠ, SpŠ a Oa čáslav Zahradní 249 383 22 Prachatice Tel.: 388 312 214 388 318 896 vosspt@seznam.cz www.spgspt.cz Vzdělávací program VOŠ: SOciální pRáce – denní 3leté studium, dálkové 3,5leté zakončené absolutoriem přijímací řízení: proběhne bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a sociálních aktivitách (blíže www.spgspt.cz), 1. kolo – 20. 6. 2013, 2. kolo – 27. 8. 2013 absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální práce (diS.) a má možnost uplatnění v sociálních službách ve veřejnoprávních i soukromo- právních institucích. Škola disponuje vlastní ubytovací kapacitou. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola prachatice KOmpletní adReSář Včetně nabízených ObORů najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

74 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium ■ Výhody ■ Intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků ■ Možnost získání mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky ■ Někde možnost spojení s nultým ročníkem – přípravným kurzem k přijímačkám na vysokou školu ■ Možnost přivýdělku ■ Vzhledem k rozsahu a intenzitě kurzu velmi dobrý poměr cena/výkon ■ neVýhody ■ Fakticky ztráta jednoho roku ■ Pokud nejste z velkého města, přičtěte náklady na dopravu nebo ubytování ■ Cena kurzu v desítkách tisíc Podrobný adresář jazykoVých škol najdete na www.jazykoveskoly.com. Pomaturitní jazykové studium ještě v tomto školním roce nabízí velkou výhodu. Pokud zahájíte pomaturitní studium do 26 let věku, a to ve stejném roce, kdy vykonáte maturitní zkoušku / absolutorium na konzervatoři, a splníte další podmínky (denní studium po dobu jednoho školního roku, výuka nejméně 4 hodiny denně, 20 hodin týdně, do 18 účastníků ve třídě), zůstává vám status studenta. Z hlediska zdravotního pojištění, zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek či studentských slev v dopravě jste tedy stále považováni za studenty. Hornoměstská 357 594 01 Velké Meziříčí Tel.: 800 555 700 info@intact.cz www.intact.cz jazykoVé kurzy V zahraničí Pro děti, mládež a dosPělé ■ kurzy zakončené zkouškami FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL kde jinde se chcete naučit jazyk než V zahraničí? ■ angličtina, němčina ■ španělština, francouzština ■ italština, portugalština ■ ruština, polština, řečtina ■ arabština, čínština a japonština ■ 23 LET TrAdICE ■ NEjšIrší Výběr ■ gArANCE NEjNIžší CENy ■ dOPřEjTE SI úSPěCH! intact www.sakypaky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

75jazyky a studium v zahraničíjš JazykoveSkoly.com Bc. | Mgr. | Ing. | PhDr. | Ph.D. www.mup.cz www.akcent.cz Pomaturitní studium angličtiny učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně Aj 20 hodin týdně zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR volitelně Nj, Fj, Šj 2–4 hodiny týdně za cenu semestrálního kurzu s 50% slevou 50% sleva z poplatku za druhou zkoušku v témže školním roce jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské zkoušky 2013 2014 CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU 0943_IH_inz_90x130.indd 1 06.12.12 10:30 Pomaturitní studium Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Projekty ESF, DVPP programy P t ritní st diP t ritní st di JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZKOUŠKY Akreditované centrum zkoušek z AJ a NJAkreditované centrum zkoušek z AJ a NJ Příprava k mezinárodním certifikátům ekty ESF, DVPP programyekty ESF, DVPP programy Překlady a tlumočení OSTRAVA | BRNO | OPAVA AZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 777 143 556 www.hello.czwww.hello.cz ICQ: 249 284 704 VÉ VZDĚLÁVÁNÍVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Tady jsem se naučil anglicky, v pohodě se domluvím. A co ty? II OSTRAVAOSTRAVA || Tuklatská 3, 100 00 Praha-Strašnice Tel.: 274 776 256, 724 173 829 info@bi.cz, www.bi.cz sPecialista na Pomaturitní VzděláVání Pomaturitní studium: anGličtiny, němčiny, Francouzštiny či šPanělštiny (jeden jazyk či kombinace s dalším doplňkovým: aj, nj, šj, Fj, ij, rj) bohemia institut ... škola pro život ... jednoleté intenziVní denní studium ■ pro maturanty i další zájemce ■ všechny pokročilosti ■ statut stu- denta – letošní maturanti (za předpokladu schválení připravené novely zákona), finanční dotace – „starší zájemci“ ■ výborní, dynamičtí čeští a zahraniční lektoři – vždy kombinace pouze profesionálních lektorů ■ vyvážená výuka s důrazem na skutečný jazykový pokrok - gramatika, konverzace, reálie i základy profesního jazyka Výuka V moderních učebnách blízko metra ■ vše „pod jednou střechou“ – kompletně vybavené vzdělávací centrum, kanceláře i učebny na jedné adrese ■ multimediální vybavení učeben, internetová studovna, kopírka, občerstvení ■ snadné parkování u objektu mezinárodní zkoušky, certiFikáty, státnice ■ cílená příprava na státnice a mezinárodní certifikáty – vynikající úspěšnost našich absolventů ■ mezinárodní certifikace studia IES (London) ■ konzultace, předtesty a registrace ke zkouškám ZdArMA studentský serVis, Výhody, služby zdarma ■ splátky školného bez navýšení ceny ■ zajištění učebnic na zálohu – velká finanční úspora ■ kurz literatury, kurzy přípravy na Vš, literární soutěže ■ výlety do hor, Velké británie, Francie, Německa, hudební večery a studentské párty ■ studijní pobyty v zahraničí ■ ISIC karta, ubytování pro mimopražské zVýhodněné studijní kombinace – sleVa 3000,- kč (kombinace s jazykovým studiem) ■ MšMT akreditované rekvalifikace – MANAgEMENT, ObSLUHA PC ■ 2-3 semestry, pouze 1-2x týdně odpoledne ■ mezinárodní certifikáty IES ■ moduly: právo, psychologie, personalistika, marketing, finanční trhy, ekonomika, účetnictví,... sleVy Při záVazné reGistraci s tímto inzerátem: NIC NErISKUjETE - školné Vám vracíme při přijetí na Vš na základě smlouvy! ■ do 31.3. – 6000,-Kč ■ do 30.4. – 5000,-Kč ■ do 31.5. – 4000,-Kč ■ do 30.6. – 3000,-Kč ■ do 31.7. – 2000,-Kč ■ do 31.8. – 1000,-Kč bOHEMIA INSTITUT je členem aiVd (Asociace institucí vzdělávání dospělých), mezinárodní certifikace ies (International Education Society, London) a členem hospodářské komory čr. ...již 20 let mluvíme... společnou řečí... www.bi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

76 jazyky a studium v zahraničí KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? www.mup.cz Metropolitní univerzita Praha 0 5 25 75 95 100 Kam_po_maturit _1212 5. prosince 2012 11:50:32 www.Vysokeskoly.com. ■ náplně oborů ■ statistiky úspěšnosti přijetí ■ nezaměstnanost absolventů ■ data podání přihlášky, otevřených dveří, přijímaček ■ testy z minulých let ■ kalendáře akcí ■ srovnání školného ■ Vyhledej školu Podle zaměření, kraje nebo názVu ■ najdi obor Včetně náPlně a PoroVnej ho s ostatními ■ dny oteVřených dVeří ■ PoroVnej úsPěšnost absolVentů ■ zjisti PraVděPodobnost Přijetí na Fakultu ■ inFormace k Přijímačkám C M Y CM MY CY CMY K A5_Bohemia institute_TISK.pdf 1 12.12.2012 22:50:29

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

Švýcarská vzdeˇlávací skupina (Swiss Education Group, SEG) je sítí prˇedních škol hotelnictví, které nabízejí: World Leader in Hospitality Management Education » jedinecˇnou kombinaci akademického a praktického vzdeˇlání » plnou penzi a ubytování v kampusu v ceneˇ » odborné stáže a navazování kontaktu s budoucími zameˇstnavateli » mezinárodní fórum pro nábor pracovních sil » celosveˇtovou sít’ absolventu° Vyberte si školu a program, který vám nejlépe vyhovuje: mezinárodní obchod, cestovní ruch, porˇádání eventu°, hotelový design, lázenˇství, hotelnictví nebo gastronomii; a studium ukoncˇete s diplomem Swiss Higher Diploma, bakalárˇ ským titulem, postgraduálním diplomem nebo magisterským titulem. Studujte hotelnictví a kulinárˇské umeˇní ve Švýcarsku shms.comhim.ch ihtti.comritz.edu culinaryinstitute.ch Pokud si prˇejete získat další informace nebo zorganizovat návšteˇvu, neváhejte nás prosím kontaktovat. Pro detailní informace se obrat‘te na: StudyPoint s.r.o. Veˇštínská 36/9, 153 00 Praha 5 T. +420 224 934 279 - info@studypoint.cz - www.studypoint.cz swisseducation.com C M Y CM MY CY CMY K

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

FIM informatika management finance cestovníruch PdFučitelstvívšechkombinací vychovatelství filologie specializovanépedagogickédisciplíny uměleckyzaměřenástudiaFF politologie historickovědní obory sociologie speciální informatika PřF přírodní vědy a matematika v aplikovaných specializacích ÚSP aplikované sociální disciplíny w w w .uhk.cz filozofie UHK — dokonalá pestrost vzdělání!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/

www.unicorncollege.cz www.unicorncollege.cz 10.1., 7.2. a 21.3.2013 Svět Tě POTŘEBUJE! I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm-18-nahled/