KamPoMaturitě.CZ září 2011http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 14/2011 n 29Kč AktuálníAdresářvysokýchškol 49 prezentAcívš  24 prezentAcívoš jAksedostAt nAnejžádAnější oboryvš seznAmtese: seminArky.cz bonusy v tomtočísle: n Přehled oborů vyučovaných na vysokých školách n Harmonogram maturitního roku n Dny otevřených dveří VŠ 2011/2012 n Nové přípravné kurzy v Ostravě, Praze a Brně Partner: Od září hlasujte v soutěži MissMaturita.cz 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

3úvod Největší vzdělávací portál Obsah Nedostala se na vás kopie časopisu? Zdarma ho stáhnete na www.Casopis.KamPoMaturite.CZ Vážení studenti, toto číslo jsme věnovali tématu Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol. Protože školy budou údaje k přijímacímu řízení zveřejňovat většinou až v listopadu, najdete zde informace a statistiky přijetí z tohoto a minulého roku. Přehled oborů vy- učovaných na všech školách si pře- čtěte v přehledné tabulce všech ve- řejných a soukromých vysokých škol. Připravili jsme pro vás také podrob- né prezentace vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Jako bonus vám přinášíme časo- vou osu tohoto školního roku, aby vám neutekl žádný důležitý termín. Navázali jsme spolupráci s popu- lárním serverem www.Seminarky.cz, pokud ho neznáte, přečtěte si o něm v tomto čísle. www.MissMaturita.cz právě zaha- juje nový ročník, pokud chcete pomě- řit své síly s ostatními maturantkami – ale i maturanty – nezapomeňte se přihlásit na Facebooku a pilně hla- sovat! Na výherce čekají výhry, které stojí za to. REDAKCE, VYDAVATEL AMOS, Dukelských hrdinů 21, Praha 7 IČ: 69384592 DIČ: CZ7604252788 T/F: 233 382 685 M: 606 411 115 Jiří Kadlec – šéfredaktor Mgr. Ivana Zaoralová – poradce ve vzdělávání Ing. Zuzana Sochorová – poradce ve vzdělání Mgr. Vladislav Šolc – odborný poradce Mgr. Klára Zvelebilová – odborný poradce Jitka Nováková – DTP, sazba Veronika Vargová – adresáře škol Jaroslav Kodym – asistent INZERCE: Mgr. Marek Sochor reklama@KamPoMaturite.cz Další čísla vycházejí v lednu a dubnu. NÁKLAD: 23 000 výtisků Zapsáno do evidence periodického tisku. Evid. č.: MK ČR E 17004 ISSN 1802-694X DISTRIBUCE: do všech SŠ, 140 ISŠ, VOŠ, okresních knihoven, poraden pro absolventy při ÚP Úvod03 Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ04–08 MissMaturita.cz09 Maturita 201210 Harmonogram maturitního roku 2011/201211 Adresář vysokých škol12–18 Představujeme VysokeSkoly.com a Seminarky.cz19 Prezentace veřejných a státních VŠ20–33 Prezentace soukromých VŠ34–42 Prezentace VOŠ43–47 Pomaturitní jazykové studium48–50 Jiří Kadlec šéfredaktor, poradce ve vzdělávání NApIšTE NÁM …o čem byste si chtěli přečíst příště na casopis@kampomaturite.cz VšEChNY čLÁNKY … najdete na www.casopis. kampomaturite.cz NAšE STRÁNKY www.kampomaturite.cz NAšE DALší pRoJEKTY www.vysokeskoly.com www.vyssiodborneskoly.com www.jazykoveskoly.com www.skolnistranky.cz www.missmaturita.cz www.seminarky.cz www.ctenarsky-denik.cz tiP! Nás prostor v časopise je omeze- ný, spoustu článků najdete přímo na našich webech www.KampoMatu rite.cz (akademický slovníček pro všechny vysokoškoláky, výklad škol- ského zákona, informace k nové státní maturitě, status studenta nebo úplné a nezkrácené verze článků) a www.VysokeSkoly.com. Časopis si také můžete zdarma stáhnout v pdf na Casopis.Kampo Maturite.cz Přejeme mnoho úspěchů v maturitním ročníku.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

4 kam po maturitě Úplné znění článků i to, co se do časopisu nevešlo, najdete na www.KamPoMaturite.cztiP! LéKAřSKé, VETERINÁRNí, fARMACEUTICKé A ZDRAVoTNICKé oBoRY Lékařské, zdravovědné, ošetřova- telské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 16 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vyso- kých školách. ■ přijímací zkoušky Lékařské obory: písemné testy fy- zika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznáme- nost s oborem (např. Adiktologie, Všeobecné lékařství 1. LF UK). ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, u kombinovaného studia specializované předměty nebo zhod- nocení praxe (např. biologie člověka, základy hygieny a epidemiologie, veřejné zdravotnictví – obor Veřejné zdravotnictví 3.LF UK kombinovaná forma studia), u vybraných oborů talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář), někdy v kombi- naci s testem všeobecných předpo- kladů např. v podobě OSP NSZ Scio. Biomedicínské obory: některé obory bez přijímací zkoušky nebo navíc matematika (např. TUL Ústav zdra- votnických studií) Konkrétní požadavky k přijímacím zkouškám jednotlivých oborů na rok 2011/2012 najdete v listopadu na www.VysokeSkoly.com. ■ Úspěšnost přijetí UK 1. LF 48%, 2.LF 16%, 3. LF 26%, LF Plzeň 40%, LF HK 36%, FF HK 60%, MU LF 32%, FSPS 33%, UPOL LF 31%, FZV 28%, VFU Brno: FVL 30%, FVHE 61%, FF 34,8%, OSU FZS 34%, ČVUT FBMI 81%, ZČU Plzeň FZS 31,5%, UPCE FZS 49%, VŠ zdravotnická 100%. ■ průběh a délka studia Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let) Zdravovědné a zdravotnické + biome- dicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky ■ Doporučená literatura ■ BIoLoGIE – Jak se dostat na vysokou (RNDr. Jiří Holinka, PhD.) 138 stran ■ Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lf UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů) 3 knihy, cena 468 Kč za všechny nebo 189 Kč za jednu, v prodeji od listopadu 2011 ■ přípravné kurzy ■ Medicína + farmacie „nultý roč- ník“, středa, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Medicína + farmacie semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, zahájení leden, Ostrava zahájení únor ■ bloky biologie, fyzika, chemie, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava pSYChoLoGIE obor lze v různých podobách stu- dovat na 7 veřejných a 3 soukro- mých školách ■ přijímací zkoušky Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují předpoklady ke studiu a vše- obecný přehled formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV). Druhé kolo zahrnuje ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivačních a povahových předpokladů. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U ví- ceoborových studií se skládá zkouš- ka z dalšího oboru. ■ Úspěšnost přijetí U psychologických oborů je úspěš- nost dlouhodobě pod 20%. ■ průběh a délka studia Magisterské studium (5 let), baka- lářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (F. Smolík) 199 Kč ■ přípravné kurzy ■ Společenské vědy „nultý ročník“, středa, sobota - Praha, Brno, zahá- jení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Společenské vědy semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, zahájení leden, Ostrava zahájení únor ■ psychologie „nultý ročník“, stře- da, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ psychologie semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, za- hájení leden, Ostrava zahájení únor ■ psychologie intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen ■ Bloky Scio + TSp, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava ŽURNALISTIKA obor nabízí 6 veřejných a 7 sou- kromých vysokých škol. obory zaměřené na média lze studovat i na uměleckých nebo technických školách. ■ přijímací zkoušky UK obor Žurnalistika písemný test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalost spisovné češtiny, jazykovou tvoři- vost, jazykovou stylizaci, doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu, UPOL test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v kulturní ob- Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám? prohlédněte si tabulku fakult v tomto čísle, podrobné informace najdete také v úplné podobě článku na www.KampoMaturite.CZ. Nejobsáhlejší databázi pro vás spravujeme na www.VysokeSkoly.com. www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

5

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

6 kam po maturitě lasti, humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Někde NSZ Scio (MU FSS, UK FSV Mediální studia, VŠB- TUO Ekonomická žurnalistika), ústní pohovor (VŠB-TUO, LA, UK FSV také obor Marketingová komunikace a PR), talentová zkouška (např. LA). ■ Úspěšnost přijetí Pro jednotlivé obory není k dispozici, pro orientaci úspěšnost přijetí na UK FSV byla 26,3%, MU FSS 27,1%, FMK UTB 21,3% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám Vš (Mgr. S. Radotínská Hvězdová) 189 Kč (běžná cena 250 Kč) ■ přípravné kurzy ■ Žurnalistika „nultý ročník“, stře- da, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Žurnalistika intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen pRÁVNí oBoRY právo můžete studovat na 4 práv- nických fakultách veřejných vyso- kých škol, obory s právním zamě- řením nabízí fakulty 5 veřejných a státních a 13 soukromých vyso- kých škol. ■ přijímací zkoušky S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsled- kům Testů studijních předpokladů NSZ Scio (základní nebo vyšší verze + ZSV). Masarykova univerzita má vlastní Testy studijních předpokladů. Je možná bonifikace výsledků ma- turity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání nebo přípravných kurzů dané fakulty. VŠAP a VŠKV přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky. ■ Úspěšnost přijetí Univerzita Karlova PRF 22%, Masarykova univerzita PRF 20%, UPOL PRF 24%, ZČU PRF 23%, soukromé školy od 80% výše (VŠAP 81%, VŠKV 100%) ■ průběh a délka studia Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijní- ho programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), baka- lářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky). ■ Doporučená literatura ■ Jak zvládnout test obecných studijních předpokladů (Scio, kolektiv autorů) 96 Kč (běžná cena 100 Kč) ■ Cvičebnice oSp (základní i rozší- řený) (Scio, kolektiv autorů) 485 Kč ■ Testy studijních předpokladů a základy logiky 1. a 2. díl (kolek- tiv autorů) 289 Kč za jednu knihu ■ Chcete se dostat na právnickou fakultu? 1. a 2. díl (I. Kotlán, R. Kalabis), 249 Kč za jednu knihu ■ přípravné kurzy ■ práva „nultý ročník“, středa, so- bota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ práva semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, zahájení leden, Ostrava zahájení únor ■ bloky TSp, oSp, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava EKoNoMICKé oBoRY Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finan- ce a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí 36 vyso- kých škol, z toho je 18 soukromých – v tomto přehledu se zaměříme na obory, které jsou vyučovány na ekonomických fakultách. Další ekonomicky zaměřené obory se vyučují na technických fakultách. ■ přijímací zkoušky Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní Testy studijních předpokladů (lze nahradit doložením absolvování NSZ Scio s patřičným percentilem, obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia navíc s testem z AJ/ NJ), jinde přijímají bez přijímacích zkoušek (některé soukromé školy) nebo na základě výsledků středo- školského studia (např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). SU OPF test studijních předpokladů ze znalostí z ekonomie, společensko- vědního přehledu a matematiky. ■ Úspěšnost přijetí VŠE F1 48,5%, F2 56,9%, F3 32,2%, FIS 71,6%, NH 23,7%, FM 78%, UK FSV 26,3%, MU FES 39,9%, OSU FSS 19,3%, VUTBR FP 39,3%, JČU EF 72%, UJEP FSE 49%, SO OPF 94%. ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ přijímací zkoušky z matematiky na VšE – skripta (kolektiv autorů) 249 Kč ■ přípravné kurzy ■ Ekonomie „nultý ročník“, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad-leden podle místa a termínu ■ Ekonomie semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, Ostrava, zahájení leden-únor podle místa a termínu ■ MATEMATIKA základní a vyšší úroveň - příprava na státní maturit- ní zkoušku poLICEJNí AKADEMIE policejní akademie české republi- ky se sídlem v praze je státní vyso- ká škola univerzitního typu. ■ přijímací zkoušky Přijímací zkoušky pro bakalářské studium mají dvě části: a) Znalostní test: Test zkoumá prů- řezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie). www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

7kam po maturitě b) Jazykový test: Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním au- tentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompe- tenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů. Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několi- ka možných odpovědí. ■ Úspěšnost přijetí Podle údajů školy bylo pro akademic- ký rok 2011/2012 podáno téměř 3300 přihlášek do bakalářského stupně studia, počet přijímaných studentů byl necelých 500, pravděpodobnost přijetí se ovšem liší – u civilních ucha- zečů je necelých 10% (255 přijíma- ných na 2636 podaných přihlášek), u uchazečů z řad Policie ČR a dalších určených úřadů pak téměř 40% (653 přihlášek, 240 přijímaných). ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy (kolektiv autorů) 411 Kč ■ Testy na policejní akademii (M. Nedvědová) 189 Kč ■ přípravné kurzy ■ policejní akademie čR „nultý ročník“, středa, sobota - Praha ■ policejní akademie čR semest- rální kurz, čtvrtek, neděle - Praha pEDAGoGICKé fAKULTY Kromě 9 pedagogických fakult je možné se přihlásit na učitelské obory téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické, v tomto přehledu proto uvádíme pouze školy s pedagogickou fakul- tou. pedagogické obory nabízejí také 3 soukromé vysoké školy. ■ přijímací zkoušky Liší se u jednotlivých oborů. Obvykle jsou přijímací zkoušky vícekolové. Obory zaměřené na tělesnou vý- chovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předmě- ty pak talentovou. Některé obory všeobecné studijní předpoklady, může být pouze ústní zkouška nebo doplněno ústní zkouškou, jinde přihlíží k výsledkům Testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolské- ho studia. Masarykova univerzita má vlastní Testy studijních předpokladů a u některých oborů i oborové testy + praktické zkoušky. U víceoboro- vých studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. ■ Úspěšnost přijetí UK PDF 41%, MU PDF 50%, JČU ČB PDF 65%, OSU PDF 37%, TUL FPHP 79%, UHK PDF 100%, UJEP PDF 70%, UPOL PDF 37%, ZČU PDF 40% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky), magisterské studium (5 let) ■ Doporučená literatura ■ Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (P. Kotlán), každý díl 199 Kč ■ přípravné kurzy ■ Společenské vědy „nultý ročník“, středa, sobota - Praha, Brno, zahá- jení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Společenské vědy semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, zahájení leden, Ostrava zahájení únor ■ psychologie „nultý ročník“, stře- da, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ psychologie semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, za- hájení leden, Ostrava zahájení únor ■ psychologie intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen ■ Bloky Scio + TSp, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava hUMANITNí oBoRY psychologie, filozofie, logika, poli- tologie, sociologie, sociální politika a sociální práce, historické vědy, filologie, pedagogika, informační studia a knihovnictví, překladatel- ství a tlumočnictví, obecná teorie a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 15 fakultách humanitních, filozofických, teolo- gických a sociálních věd veřejných vysokých škol. Učitelské obory a psychologie jsou podrobně roze- brány v předchozím odstavci. ■ přijímací zkoušky Může být jednokolová písemná či úst- ní, dvoukolová (2. kolo ústní, typicky u studia jazyků), někdy se předklá- dá seznam prostudované litaratury. Některé fakulty přihlíží k výsledkům Testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsled- ků středoškolského studia, u pedago- gických oborů jsou obvykle součástí také talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní Testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta soci- álních studií také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). ■ Úspěšnost přijetí Na tyto obory se dostane více než polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na Fakultu sociálních studií (Ostravská univerzita, 19,3%). ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ Základy společenských věd 4 díly (J. Pešková a kol.) všechny díly za 250 Kč (běžná cena 590 Kč) ■ přípravné kurzy ■ Společenské vědy „nultý ročník“, středa, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Společenské vědy semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, zahájení leden, Ostrava zahájení únor ■ Žurnalistika „nultý ročník“, stře- da, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ Žurnalistika intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen ■ psychologie „nultý ročník“, stře- da, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad ■ psychologie semestrální kurz, čtvrtek, neděle - Praha, Brno, za- hájení leden, Ostrava zahájení únor ■ psychologie intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen ■ Bloky Scio + TSp, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava UMěLECKé oBoRY Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na 23 veřejných a 5 sou- kromých školách. ■ přijímací zkoušky Většinou vícekolové, skládají se z talentové zkoušky nebo hodnocení portfolia a domácích prací (ČVUT obor Design, Archip), testu všeobec- ného přehledu nebo historie daného oboru, u technických oborů obvykle ještě test z matematiky aj., poslední bývá ústní pohovor (přehled, mo- tivace). MU testy TSP. S výjimkou teoretických oborů bývá uzávěrka přihlášek již v listopadu, první kola se www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

8 kam po maturitě odehrávají obvykle v prosinci, lednu nebo únoru. ■ Úspěšnost přijetí AMU HF 35,1%, DF 12,9%, FTF 14,3%, AVU 16,2%, VŠUP 10,9%, JAMU HF 42%, FF 14,9%, VUT FVU 13%, ČVUT FA 50,1%, TUL FUA 38,7%, UPCE FR 37,8%, UJEP FUD 26,6%, UTB FMK 21,3% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3-4 roky) a na- vazující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ Dějiny výtvarného umění (A. Bauer) 199 Kč (běžná cena 209 Kč) TEChNICKé oBoRY Tato část by se zřejmě měla zabý- vat tématem „jak na technice pře- žít“ spíš než jak se na ni dostat: technické obory obvykle netrpí přetlakem uchazečů, často zájem- ce lákají na přijetí bez přijímacího řízení. ovšem odpad či „úmrtnost“ v prvním roce studia jsou u těchto oborů až na výjimky značné. Studovat můžete na 21 veřejných, 1 státní a 6 soukromých školách, ve výčtu neuvádíme vysloveně pří- rodovědné, pedagogické, biomedi- cínské/farmaceutické a umělecké obory. Umělecko-technické obory jako architektura a design stále za- znamenávají převis poptávky nad nabídkou, jejich výčet a informace k přijímacímu řízení najdete v jiné části tohoto přehledu. Další obory, kde se nejpravděpodobněji setkáte s přijímacími zkouškami, jsou obory zaměřené na informatiku (zde bývá zkouška z matematiky, případně z informatiky, někdy i z fyziky), sta- vebnictví (matematika) a učitelství technických předmětů. ■ přijímací zkoušky Často přijetí bez přijímacích zkou- šek na základě výsledků SŠ studia, někdy test matematika příp. informa- tika/fyzika, nebo přihlédnutí k NSZ Scio, MU FI TSP, ČVUT FIT jako jedi- ná zohledňovala letos také výsledky státní maturity. ■ Úspěšnost přijetí ČVUT FS 77,7%, FST 85,5%, FEL 99,4%, FIT 73,3%, FD 87%, FJFI 82,2%, UJEP FVTM 93,2%, UHK FIM 48,7%, ZČU FS 95,1%, FEL 86,8%, FAV 99,5%, TUL FS 97,8%, FMMS 89,4%, FT 98%, UPCE DFJP 63,9%, FEI 75,3%, VUT FS 94,7%, FSI 97%, FIT 61,4%, VŠB-TUO FS 72,6%, FBI 87,4%, FST 98,7%, FEI 78,9%, FMMI 97,3%, UTB FT 88,5%, FAI 99,3%, VŠE FIS 71,6%, ČZU TF 86,4%, VŠPJ 63,4%, VŠTE 75% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3-4 roky) a na- vazující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lf UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů) 3 knihy, cena 468 Kč za všechny nebo 189 Kč za jednu, v prodeji od listopadu 2011 ■ přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (M. Kaňka) cena 99 Kč (běžná cena 109 Kč) ■ přípravné kurzy ■ bloky biologie, fyzika, chemie, středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava ■ MATEMATIKA základní a vyšší úroveň - příprava na státní matu- ritní zkoušku příRoDoVěDNé oBoRY Abychom se neopakovali, neu- vádíme pedagogické, technické a biomedicínské/ farmaceutické/ lékařské/ veterinární obory. ■ přijímací zkoušky Biologie, chemie, matematika, fyzika, případně NSZ Scio nebo všeobecný přehled (UK PŘF), někde v kombi- naci s jazykovým testem (ČZU ITS, PEF) nebo prominutí zkoušek zcela nebo při dosažení určeného průmě- ru (JČU FROV, ZF, MENDELU AF, MU PŘF, OSU PŘF, UPCE FCHT, UJEP FŽP, UPOL PŘF některé obory, VŠCHT, VUT FCH), talentové zkoušky (MENDELU ZF), TSP (MU), ústní (UHK obor Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika). ■ Úspěšnost přijetí UK MFF 100%, PŘF 70,3%, MU PŘF 79,5%, ČZU AF 74,3%, FLD 100%, FŽP 89,7%, MENDELU AF 47,3%, LDF 66,2%, ZF 77,3%, JČU ZF 59,7%, PŘF 72,4%, FROV 87,9%, UJEP PŘF 78,4%, FŽP 85,9%, UPOL PŘF 86,9%, OSU PŘF 52,2%, SLU FPF 49,3%, ČVUT FJFI 82,2%, VŠCHT FCHT 85,4%, FTOP 92,2%, FPBT 90,3%, FCHI 84,4%, ZČU FAV 99,5%, TUL FPHF 79%, UPCE FCHT 83,4%, VUT FCH 75,6% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3-4 roky) a na- vazující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lf UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů) 3 knihy, cena 468 Kč za všechny nebo 189 Kč za jednu, v prodeji od listopadu 2011 ■ přípravné kurzy ■ bloky biologie, fyzika, chemie středa, sobota - Praha, Brno, Ostrava ■ MATEMATIKA základní a vyšší úroveň - příprava na státní matu- ritní zkoušku poLIToLoGIE A MEZINÁRoDNí VZTAhY politologie a mezinárodní vztahy se vyučuje na 7 fakultách veřej- ných vysokých škol a 3 soukro- mých školách (mezinárodní vztahy se zaměřením na obchod najdete v přehledu ekonomických oborů). ■ přijímací zkoušky Bakalářské studium UK FF písemná zkouška (české a světové dějiny, pře- hled v politické vědě, interpretace AJ textu, test obecných studijních před- pokladů, UPOL FF test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách, VŠE F2 matematika a 2 cizí jazyky, ostatní fakulty včetně MU FSS NSZ Scio, někde ústní motivač- ní pohovor (UJEP FF, CEVRO, VŠPSV). ■ Úspěšnost přijetí Pro jednotlivé obory není stanove- na, celé fakulty s danými obory mají úspěšnost např. MU FSS 27%, UK FSV 26%, FF 36%, UPOL FF 42%, VŠE F2 57% ■ průběh a délka studia Bakalářské studium (3 roky) a nava- zující magisterské studium (2 roky) ■ Doporučená literatura ■ poLIToLoGIE - Jak se dostat na vysokou (J. Kubáček) 219 Kč (běžná cena 249 Kč) ■ přípravné kurzy ■ politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“, středa, sobota - Praha, Brno, zahájení říjen ■ politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz, Praha, zahájení květen Zdroje: http://dsia.uiv.cz/omz3.html, http://dsia.uiv.cz/vysluch10.html, v datech nejsou uvedeny státní vysoké školy. Detaily oborů najdete na www.VysokeSkoly. com a na webu www.KamPoMaturite.cz. www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

MissMiss Maturita.czMaturita.cz Miss Maturita.cz MissMiss Maturita.cz Miss 20122012 Hlasujteon-linena: Zvoltenejhezčímaturantkua maturanta! Podpořte své známé nebo se sami přihlaste! On-linesoutěžprovšechnymaturanty: 1. 9. 2011–31. 3. 2012 Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Partneři: Nejlepší časopis pro budoucí maturanty Vaše brána ke vzdělání Největší vzdělávací portál Partneři: Hlavní partneři soutěže: Vyhrajte dvoutýdenní jazykový pobyt v zahraničí, roční studium angličtiny, nafocení profesionálních fotografií a vytvoření videoklipu, spolupráci s modelingovou agenturou, mezinárodní jízdenky, kosmetiku, knihy a další ceny! live english

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

10 kam po maturitě ✄JAKoU SI STřIhNETE SLEVU? SLEDUJTE NÁš příKLAD: ■ Nultý ročník právo sobota praha: 7490,- Kč ■ Kamarád se přihlásí s vámi, odečtete další -300,- Kč ■ Jste naši fanoušci na facebooku, můžete odečíst -500,- Kč ■ Dáte si kurz k maturitě, z jeho ceny odečtete 5% -250,- Kč ■ Z ceny cvičebnice + návodu Scio testů odečtete 10% 58,- Kč CELKEM TEDY USTřIhNETE 1108,- Kč! Maturita 2012 – víte, co vás čeká? přIpRAVTE SE S NÁMI V pRAZE, BRNě NEBo oSTRAVě ■ čESKÝ JAZYK základní úroveň ■ MATEMATIKA základní úroveň ■ MATEMATIKA vyšší úroveň ■ ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň příprava na státní maturitní zkoušku ■ bloky biologie, fyzika, chemie ■ Společenské vědy „nultý ročník“ nebo semestrální kurz Přihlaste se co nejdříve na www. KampoMaturite.cz. Na stránkách najdete také úplnou nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na VŠ. DopoRUčENÁ LITERATURA pRo přípRAVU K MATURITě ■ 6 CD Maturita bez obav (kolektiv autorů) výhodná cena pro čtenáře časopisu 189 Kč, při objednávce napište do poznámky „časopis“ (v e-shopu jinak za 249 Kč, běžná cena 360 Kč) ■ Maturita 2011 – Anglický jazyk (základní úroveň) (J. Belán) ■ Maturita 2011 – český jazyk a literatura (základní úroveň) (kolektiv autorů) jedna kniha 159 Kč (běžná cena 169 Kč) ■ Maturita 2011 – Matematika (základní úroveň) (kolektiv autorů) 149 Kč (běžná cena 159 Kč) ■ Státní maturita z češtiny v testových otázkách a odpovědích (kolektiv autorů) cena 119 Kč (běžná cena 129 Kč) ■ Vypracované maturitní otázky, testy a čtenářské deníky si stáhněte na www.KampoMaturite.cz nebo www.Seminarky.cz. Co VÁM KURZ DÁ? ■ Zahájíte přípravu včas ■ Vyzkoušíte si ilustrační i ostré testy ■ Připravíte se na aktuální podobu maturity i k přijímacím zkouškám VÝhoDY přípRAVNého KURZU K MATURITě A přIJíMAčKÁM: Zaměříte se na témata, která budou u maturity nebo přijíma- ček na daný obor procvičíte testy, dozvíte se vy- chytávky (orientace v literatuře, příprava na ústní zkoušku) Budete v kolektivu lidí s podobným zájmem a motivací Můžete se srovnat s výsledky ostatních Naši lektoři vědí, o čem mluví a dbají na zpětnou vazbu Termíny ve všední den nebo o víkendu, nekolidují se svátky, prázdninami a NSZ Scio Můžete zaplatit na splátky, získat další slevy – viz příklad po přípravném kurzu k přijímačkám zvýšíte svou šanci na přijetí až 3x! www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

ZÁříříJENLISTopADpRoSINECLEDENÚNoRBřEZENDUBENKVěTENčERVENčERVENECSRpEN zahájeníškolního roku vychází Učitelskénoviny spřehledem vysokýchškol harmono- gramspo- lečnéčásti maturitní zkoušky probíhajídnyotevřenýchdveřívětšiny vysokýchškol profilová(školní) částmaturitní zkoušky společná část maturitní zkoušky maturitní vysvědčení prázdniny Náhradní aopravnématuritnízkoušky veletrh Gaudeamus Brno přijímacízkouškynauměleckéobory (leden,únor) praktickéatalentovézkoušky většinypedagogických, zdravotnickýchatělovýchovných oborů konánívětšiny přijímacích zkoušekna veřejnéastátní vysokéškoly zveřejnění termínuamísta konánínáhradní aopravné maturitní zkoušky vycházíčasopis KampoMaturite.CZ podánípřihlášky kmaturitě do15.listopadu vycházíčasopis KampoMaturite.CZ 28.2.uzávěrka přihlášek uvětšiny veřejných vysokýchškol vycházíčasopis KampoMaturite.CZ podánípřihlášky kopravnému anáhradnímu termínumaturity do25.června uzávěrkapřihlášek naněkteré umělecké aarchitektonické obory KampoMaturitě.cz ZÁříříJENLISTopADpRoSINECLEDENÚNoRBřEZENDUBENKVěTENčERVENčERVENECSRpEN startujesoutěž MissMaturita.CZ aktualizaceúdajů VysokeSkoly.com zahájenísemestrál- níchamaturitních kurzůOstrava zahájení semestrálních amaturitních kurzůPraha,Brno ukončení soutěže MissMaturita.cz zahájení intenzivních kurzů zahájení nultých ročníků Praha, Brno zahájenínultých ročníkůOstrava, zahájenípří- pravnýchkurzů ekonomie,PAČR, angličtina přípravnékurzy.3xvyššíšanceupřijímacíchzkoušek.Nultéročníky,semestrálnípřípravnékurzy,kurzypřípravynastátnímaturitu.Odroku1997,Praha,Brno,Ostrava. časopisKampoMaturite.CZ.Jakvybratvysokouškoluajaksenanidostat,codělatvpřípaděnepřijetí.Prezentacejednotlivýchškolaoborů. VysokeSkoly.CoM.Přehledškolaoborů.Uplatněníabsolventů.Šancenapřijetí.Náplněoborůapřijímacíchzkoušek.Dnyotevřenýchdveří. KampoMaturite.CZ.Poradenstvíprostudenty.Aktuálníinformace.On-linepřijímacítestykvyzkoušení.Knihyapublikacepropřípravukmaturitěapřijímačkám. MissMaturita.CZ.Soutěžonejkrásnějšímaturantkuamaturanta.Probíhá1.9.-31.3.On-linehlasovánínastránkáchsoutěže. Seminarky.CZaCtenarsky-denik.czMaturitníotázkyadalšípráceproSŠaVŠkestažení.Databáze17200prací. hARMoNoGRAMMATURITNíhoRoKU2011/2012 ✃ Aktuálnístavk20.8.2011

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

12 kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY AKADEMIE MÚZICKÝCh UMěNí V pRAZE praha 1 234 244 517 www.amu.cz Divadelní fakulta Praha 1 234 244 211 www.damu.cz 9 Filmová a televizní fakulta Praha 1 234 244 311 www.famu.cz 30. 9. 2011 9 Hudební fakulta Praha 1 234 244 129 www.hamu.cz 9 AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V pRAZE praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 – 22. 6. 2012 9 čESKé VYSoKé UčENí TEChNICKé V pRAZE praha 6 224 351 111 www.cvut.cz Fakulta architektury Praha 6 224 353 728 www.fa.cvut.cz nepořádá 9 10 Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno 312 608 274 www.fbmi.cvut.cz 25. 11. 2011 a 27. 1. 2012 1 10 Fakulta dopravní Praha 1 224 359 542 www.fd.cvut.cz 10 Fakulta elektrotechnická Praha 6 224 353 903 www.fel.cvut.cz 10 13 Fakulta informačních technologií Praha 6 224 359 827 www.fit.cvut.cz 14. 12. 2011, 9. 2. 2011 10 13 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.cz 10 11 Fakulta stavební Praha 6 224 354 491 www.fsv.cvut.cz 12. 10. 2011, 27. 1. 2012 10 11 Fakulta strojní Praha 6 224 352 457 www.fs.cvut.cz 9. 11. 2011 a 1. 2. 2012 10 čESKÁ ZEMěDěLSKÁ UNIVERZITA V pRAZE praha 6 Suchdol 224 384 070 www.czu.cz 20. 1. 2012 21. 1. 2012 Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů Praha 6 224 384 668 www.af.czu.cz 20.-21.1.2012 9 11 Fakulta lesnická a dřevařská Praha 6 224 383 710 www.fld.czu.cz 20.-21. 1. 2012 11 fakulta životního prostředí viz str. 23 Praha 6 224 383 765 www.fzp.czu.cz 20.-21. 1. 2012 11 13 Institut tropů a subtropů viz str. 22 Praha 6 224 382 164 www.itsz.czu.cz 20.-21. 1. 2012 11 Provozně ekonomická fakulta Praha 6 224 384 345 www.pef.czu.cz 20.-21. 1. 2012 5 10 11 Technická fakulta viz str. 24 Praha 6 224 384 216 www.tf.czu.cz 20.-21. 1. 2012 5 10 11 JANÁčKoVA AKADEMIE MÚZICKÝCh UMěNí V BRNě Brno 542 591 110 www.jamu.cz Divadelní fakulta Brno 542 591 303 www.difa.jamu.cz 5. 11. 2011 9 Hudební fakulta Brno 542 591 605 hf.jamu.cz 9 JIhočESKÁ UNIVERZITA V čESKÝCh BUDěJoVICíCh č. Budějovice 389 032 021 www.jcu.cz 20. 1. 2012 Ekonomická fakulta viz str. 31 Č. Budějovice 389 032 510 www.ef.jcu.cz 20. 1. 2012 5 10 Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany 387 774 646 www.frov.jcu.cz 20. 1. 2012 1 Filozofická fakulta Č. Budějovice 389 034 803 www.ff.jcu.cz 20. 1. 2012 8 9 13 Pedagogická fakulta Č. Budějovice 387 773 040 www.pf.jcu.cz 20. 1. 2012 2 7 8 9 Přírodovědecká fakulta Č. Budějovice 389 032 268 www.prf.jcu.cz 20. 1. 2012 Teologická fakulta Č. Budějovice 389 033 504 www.tf.jcu.cz 20. 1. 2012 7 8 Zdravotně sociální fakulta Č. Budějovice 389 037 734 www.zsf.jcu.cz 20. 1. 2012 1 2 7 Zemědělská fakulta Č. Budějovice 387 772 520 www.zf.jcu.cz 20. 1. 2012 5 11 ADRESÁř VYSoKÝCh šKoL A fAKULT V čESKé REpUBLICE 2011/2012 Adresář vychází z internetového adresáře www.VysokeSkoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých škol najdete na www.VysokeSkoly.com, kde si můžete porovnat jednotlivé školy podle zaměření a oborů! Platnost k 20. srpnu 2011. Veřejné vysoké školy *NSZ Scio 2010/2011 - fakulty, kde u některých oborů testy nahrazují přijímací řízení nebo k nim fakulta přihlíží. Přehledy fakult pro přijímací řízení 2011/2012 zatím nebyly zveřejněny, podle stránek NSZ Scio se jedná o orientační přehled. 1 7 10 11 13 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

13kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY MASARYKoVA UNIVERZITA Brno 549 491 005 www.muni.cz Ekonomicko-správní fakulta Brno 549 493 888 www.econ.muni. cz 4 5 13 fakulta informatiky viz str. 27 Brno 549 491 818 www.fi.muni.cz 7 9 10 13 Fakulta sociálních studií Brno 549 491 905 www.fss.muni.cz Fakulta sportovních studií Brno 549 492 005 www.fsps.muni.cz 1 5 7 8 Filozofická fakulta Brno 549 495 169 www.phil.muni.cz Lékařská fakulta Brno 549 491 305 www.med.muni.cz 1 Pedagogická fakulta Brno 549 497 163 www.ped.muni.cz 14. 1. 2012 7 8 9 Právnická fakulta Brno 549 491 205 law.muni.cz 4 Přírodovědecká fakulta Brno 549 491 405 www.sci.muni.cz 1 11 MENDELoVA UNIVERZITA V BRNě Brno - Černá Pole 545 135 101 www.mendelu.cz Agronomická fakulta Brno 545 133 008 www.af.mendelu. cz 6. 1. , 20. 1., 3. 2. 2012 1 10 11 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Brno - Černá Pole 545 136 408 www.frrms.men- delu.cz 13. 1. 2012 27. 1. 2012 5 8 Lesnická a dřevařská fakulta Brno 545 134 303 www.ldf.mendelu. cz 3. 2. 2012 9 10 11 13 Provozně ekonomická fakulta Brno 545 132 706 www.pef.mende- lu.cz 6. 1. 2012 20. 1. 2012 5 13 Zahradnická fakulta Lednice na Moravě 519 367 220 www.zf.mendelu. cz 9 11 oSTRAVSKÁ UNIVERZITA V oSTRAVě Ostrava 597 091 111 www.osu.cz 6. a 7.1.2012 Fakulta sociálních studií Ostrava 597 093 108 fss.osu.cz 6. a 7. 1. 2012 5 8 Fakulta umění Ostrava 597 092 903 www.fu.osu.cz 11. 1. 2012 9 Filozofická fakulta Ostrava 597 091 808 ff.osu.cz 6. a 7. 1. 2012 Lékařská fakulta Ostrava 3 597 091 711 lf.osu.cz 6. a 7. 1. 2012 1 Pedagogická fakulta Ostrava 3 597 092 525 www.pdf.osu.cz 6. a 7. 1. 2012 7 8 9 Přírodovědecká fakulta Ostrava 3 597 092 108 prf.osu.cz 6. a 7. 1. 2012 10 11 SLEZSKÁ UNIVERZITA V opAVě Opava 553 684 810 www.slu.cz Fakulta veřejných politik Opava 553 684 121 www.fvp.slu.cz 18. 1. 2012 9. 2. 2012 1 8 13 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava 553 684 246 www.fpf.slu.cz Matematický ústav v Opavě Opava 553 684 680 www.math.slu.cz Obchodně podnikatelská fakulta Karviná 596 398 382 www.opf.slu.cz 12. 1. 2012 5 13 TEChNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Liberec 1 485 353 457 www.tul.cz Ekonomická fakulta Liberec 2 485 352 425 www.ef.tul.cz 25. 1. 2012 5 Fakulta mechatroniky, infor- matiky a mezioborových studií Liberec 1 485 353 429 www.fm.tul.cz 23. 11. 2011, 15. 2. 2012 10 Fakulta přírodovědně -humanitní a pedagogická Liberec 1 485 352 404 www.fp.tul.cz 9. 12. 2011 Fakulta strojní Liberec 1 485 353 236 www.fs.tul.cz 7. 12. 2011, 11. 1. 2012 10 Fakulta textilní Liberec 1 485 353 239 www.ft.tul.cz 5 9 10 Fakulta umění a architektury Liberec 1 485 353 506 aa.tul.cz individuální konzultace 9 10 Ústav zdravotnických studií Liberec 1 485 353 724 www.uzs.tul.cz 25. 11. 2011, 3. 2. 2012 1 5 7 8 11 13 5 8 9 10 13 2 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 2 3 5 8 12 13 oBoRY 1 medicína, veterina, farmacie, zdravotnictví 2 psychologie 3 žurnalistika 4 práva 5 ekonomie 6 policie, obrana 7 pedagogika 8 humanitní 9 umění 10 technické 11 přírodověda 12 politologie 13 SCIO* www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

14 kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY UNIVERZITA hRADEC KRÁLoVé viz str. 51 hradec Králové III 493 332 508 www.uhk.cz Filozofická fakulta Hradec Králové III 493 331 221 www.uhk.cz 3 8 12 13 Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové III 493 332 222 www.uhk.cz 5 10 Pedagogická fakulta Hradec Králové 493 331 108 www.uhk.cz 7 8 9 Přírodovědecká fakulta Hradec Králové 493 332 410 www.uhk.cz 5 11 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY pURKYNě V ÚSTí NAD LABEM Ústí nad Labem 475 282 343 www.ujep.cz 19. 1. 2012 Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 475 283 182 sci.ujep.cz listopad, 19. 1. 2012 1 7 10 11 pedagogická fakulta viz str. 32 Ústí nad Labem 475 283 163 pf.ujep.cz 19. 1. 2012 Fakulta sociálně ekonomická Ústí nad Labem 475 284 608 fse1.ujep.cz 19. 1. 2012 5 Fakulta umění a designu Ústí nad Labem 475 285 128 fud.ujep.cz 3. 11. 2011, 19. 1. 2012 9 10 Fakulta výrobních technologií a managementu Ústí nad Labem 475 285 514 fvtm.ujep.cz 19. 1. 2012 5 7 10 Ústav zdravotnických studií Ústí nad Labem 475 284 214 uzs.ujep.cz 19. 1. 2012 1 Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem 475 284 149 fzp.ujep.cz 19. 1. 2012 11 Filozofická fakulta Ústí nad Labem 475 283 166 ff.ujep.cz 19. 1. 2012 5 8 12 UNIVERZITA KARLoVA V pRAZE Praha 1 224 491 260 www.cuni.cz 1. lékařská fakulta Praha 2 224 964 240 www.lf1.cuni.cz 1 2 2. lékařská fakulta Praha 5 224 435 830 www.lf2.cuni.cz 1 3. lékařská fakulta Praha 10 267 102 205 www.lf3.cuni.cz 1 Evangelická teologická fakulta Praha 1 - Nové Město 221 988 213 web.etf.cuni.cz 8 Fakulta humanitních studií Praha 5 - Jinonice 251 080 363 www.fhs.cuni.cz 18. 1. 2012 8 Fakulta sociálních věd Praha 1 222 112 230 www.fsv.cuni.cz Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha 6 220 172 075 www.ftvs.cuni.cz 1 5 7 8 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Hradec Králové 495 067 426 www.faf.cuni.cz 1 Filozofická fakulta Praha 1 221 619 333 www.ff.cuni.cz Husitská teologická fakulta Praha 4 - Krč 222 539 203 www.htf.cuni.cz 2 8 Katolická teologická fakulta Praha 6 220 181 402 www.ktf.cuni.cz 8 9 Lékařská fakulta v Hradci Králové Hradec Králové 495 816 220 www.lfhk.cuni.cz 1 Lékařská fakulta v Plzni Plzeň 377 593 430 www.lfp.cuni.cz 1 Matematicko-fyzikální fakulta Praha 2 221 911 254 www.mff.cuni.cz 5 7 10 11 Pedagogická fakulta Praha 1 221 900 263 www.pedf.cuni.cz 2 7 8 9 Právnická fakulta Praha 1 221 005 203 www.prf.cuni.cz nepořádá 4 13 Přírodovědecká fakulta Praha 2 221 951 159 www.natur.cuni.cz 20. 1. 2012 1 11 UNIVERZITA pALACKého V oLoMoUCI olomouc 585 631 015 www.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 585 637 010 www.cmtf.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 7 8 Fakulta tělesné kultury Olomouc 585 636 010 www.ftk.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 1 *NSZ Scio 2010/2011 - fakulty, kde u některých oborů testy nahrazují přijímací řízení nebo k nim fakulta přihlíží. Přehledy fakult pro přijímací řízení 2011/2012 zatím nebyly zveřejněny, podle stránek NSZ Scio se jedná o orientační přehled. 2 3 7 8 9 12 2 7 8 9 13 3 5 8 12 13 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

15kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY Fakulta zdravotnických věd Olomouc 585 632 855 www.fzv.upol.cz 26. 11. 2011 1 Filozofická fakulta Olomouc 585 633 036 www.ff.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 Lékařská fakulta Olomouc 585 632 010 www.lf.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 1 pedagogická fakulta viz str. 29 Olomouc 585 635 010 www.pdf.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 7 8 9 Právnická fakulta Olomouc 585 637 510 www.pf.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 4 13 Přírodovědecká fakulta Olomouc 585 634 010 www.prf.upol.cz 26. 11. 2011, 20. 1. 2012 1 7 10 11 UNIVERZITA pARDUBICE Pardubice 2 466 036 649 www.upce.cz Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice 2 466 036 096 www.upce.cz/dfjp 12. 1. 2012 10 Fakulta ekonomicko-správní Pardubice 2 466 036 065 www.upce.cz/fes 16. 1. 2012 5 13 Fakulta elektrotechniky a informatiky Pardubice 2 466 036 652 www.upce.cz/fei 21. 1. 2012 10 Fakulta filozofická Pardubice 2 466 036 224 www.upce.cz/ff 19. 1. 2012 8 Fakulta chemicko-technologická Pardubice 2 466 037 302 www.upce.cz/fcht 1 5 10 11 Fakulta restaurování Litomyšl 466 036 590 www.upce.cz/fr 9 10 Fakulta zdravotnických studií Pardubice 466 037 736 www.upce.cz/fzs 12. 1. 2012 1 UNIVERZITA ToMÁšE BATI VE ZLíNě Zlín 576 038 120 web.utb.cz Fakulta aplikované informatiky Zlín 576 035 052 www.fai.utb.cz 11. 11. 2011 20. 1. 2012 vybrané obory 10 13 Fakulta humanitních studí Zlín 576 032 024 www.fhs.utb.cz 8 13 Fakulta managementu a ekonomiky Zlín 576 032 312 www.fame.utb.cz 5 13 Fakulta multimediálních komunikací Zlín 576 034 214 www.fmk.utb.cz 3 5 9 10 Fakulta technologická Zlín 576 031 319 www.ft.utb.cz 10 Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště 576 032 087 www.flkr.utb.cz 5 10 13 VETERINÁRNí A fARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNo Brno 541 561 111 www.vfu.cz Fakulta veterinární hygieny a ekologie Brno 541 562 798 fvhe.vfu.cz 1 Fakulta veterinárního lékařství Brno 541 562 442 fvl.vfu.cz 1 Farmaceutická fakulta Brno 541 562 802 faf.vfu.cz 1 VYSoKÁ šKoLA BÁňSKÁ - TEChNICKÁ UNIVERZITA oSTRAVA Ostrava-Poruba 597 325 530 www.vsb.cz Ekonomická fakulta Ostrava 1 597 322 331 www.ekf.vsb.cz 3 4 5 13 Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava Výškovice 597 322 810 www.fbi.vsb.cz 10 13 Fakulta elektrotechniky a informatiky Ostrava-Poruba 597 323 145 www.fei.vsb.cz 3. 2. 2012 10 13 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Ostrava-Poruba 597 325 374 www.fmmi.vsb.cz 9 10 Fakulta stavební Ostrava Poruba 597 321 320 www.fast.vsb.cz 10 Fakulta strojní Ostrava-Poruba 597 323 108 www.fs.vsb.cz 10 Hornicko-geologická fakulta Ostrava-Poruba 597 325 456 www.hgf.vsb.cz 10 2 3 7 8 9 12 oBoRY 1 medicína, veterina, farmacie, zdravotnictví 2 psychologie 3 žurnalistika 4 práva 5 ekonomie 6 policie, obrana 7 pedagogika 8 humanitní 9 umění 10 technické 11 přírodověda 12 politologie 13 SCIO* www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

16 kam po maturitě Název - řazeNo abecedNě Město telefoN INterNet dod obory vysoká škola ekoNoMIcká v Praze Praha 3 224 095 666 www.vse.cz Fakulta financí a účetnictví Praha 3 224 095 140 f1.vse.cz 5 Fakulta informatiky a statistiky Praha 3 224 095 441 fis.vse.cz 5 10 13 fakulta managementu viz str. 25 Jindřichův Hradec 384 417 200 www.fm.vse.cz 6. 1. 2012 10. 3. 2012 5 13 Fakulta mezinárodních vztahů Praha 3 224 095 244 fmv.vse.cz 4 5 12 Národohospodářská fakulta Praha 3 224 095 540 nf.vse.cz 7. 1. 2012 5 Fakulta podnikohospodářská Praha 3 224 098 412 fph.vse.cz 5 9 vysoká škola cheMIcko-techNologIcká v Praze Praha 6 - dejvice 220 443 829 www.vscht.cz Fakulta chemické technologie Praha 6 - Dejvice 220 443 768 www.vscht.cz 25. 11. 2011 26. 11. 2011 1 9 10 11 Fakulta chemicko-inženýrská Praha 6 - Dejvice 220 443 891 www.vscht.cz 25. 11. 2011 26. 11. 2011 10 11 Fakulta potravinářské a bio- chemické technologie Praha 6 - Dejvice 220 443 650 www.vscht.cz 25. 11. 2011 26. 11. 2011 1 10 11 Fakulta technologie ochrany prostředí Praha 6 - Dejvice 220 443 276 www.vscht.cz 25. 11. 2011 26. 11. 2011 1 10 11 vysoká škola PolytechNIcká JIhlava Jihlava 567 141 111 www.vspj.cz 1 5 10 vysoká škola UMělecko-PrŮMyslová Praha 1 251 098 232 www.vsup.cz 9 10 vysoké UčeNí techNIcké v brNě viz str. 28 brno 541 145 111 www.vutbr.cz Fakulta architektury Brno 541 146 620 www.fa.vutbr.cz 1. 11. 2011 9 10 Fakulta elektrotechniky a ko- munikačních technologií Brno 541 146 432 www.feec.vutbr.cz 8. 12. 2011 10 13 Fakulta chemická Brno 541 149 358 www.fch.vutbr.cz 2. 12. 2011 10 11 Fakulta informačních technologií Brno 541 141 145 www.fit.vutbr.cz 10 13 Fakulta podnikatelská Brno 541 143 386 www.fbm.vutbr.cz 5 10 Fakulta stavební Brno 541 147 127 www.fce.vutbr.cz 9. 12. 2011 10 Fakulta strojního inženýrství Brno 541 142 135 www.fme.vutbr.cz 9 10 13 Fakulta výtvarných umění Brno 541 146 850 www.ffa.vutbr.cz 9 10 vysoká škola techNIcká a ekoNoMIcká v českých bUděJovIcích viz str. 31 české budějovice 387 842 108 www.vstecb.cz 21. 2. 2012 22. 2. 2012 5 10 záPadočeská UNIverzIta v PlzNI Plzeň 377 631 111 www.zcu.cz Fakulta aplikovaných věd Plzeň 377 632 010 www.fav.zcu.cz 7 10 11 13 Fakulta ekonomická Plzeň 377 633 010 fek.zcu.cz 5 13 Fakulta elektrotechnická Plzeň 377 634 025 fel.zcu.cz 10 13 Fakulta filozofická Plzeň 377 635 010 www.zcu.cz/ff 7 8 12 Fakulta pedagogická Plzeň 377 636 010 www.zcu.cz/fpe 2 7 8 9 Fakulta právnická Plzeň 377 637 680 www.zcu.cz/fpr 4 13 Fakulta strojní Plzeň 377 638 012 www.fst.zcu.cz 1 10 13 Fakulta zdravotnických studií Plzeň 377 633 701 www.zcu.cz/fzs 1 10 Ústav umění a designu viz str. 30 Plzeň 377 636 710 uud.zcu.cz 4. 11. 2011 9 obory 1 medicína, veterina, farmacie, zdravotnictví 2 psychologie 3 žurnalistika 4 práva 5 ekonomie 6 policie, obrana 7 pedagogika 8 humanitní 9 umění 10 technické 11 přírodověda 12 politologie 13 SCIO* www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

17kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET oBoRY poLICEJNí AKADEMIE čESKé REpUBLIKY Praha 4 974 828 627 www.polac.cz Fakulta bezpečnostního managementu Praha 4 974 828 627 www.polac.cz 4 6 Fakulta bezpečnostně právní Praha 4 974 828 627 www.polac.cz 4 6 UNIVERZITA oBRANY Brno 973 442 554 www.unob.cz Fakulta ekonomiky a managementu Brno 973 443 559 www.unob.cz 6 Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 973 253 060 www.unob.cz 1 6 Fakulta vojenských technologií Brno 973 443 693 www.unob.cz 6 10 *NSZ Scio 2010/2011 - fakulty, kde u některých oborů testy nahrazují přijímací řízení nebo k nim fakulta přihlíží. Přehledy fakult pro přijímací řízení 2011/2012 zatím nebyly zveřejněny, podle stránek NSZ Scio se jedná o orientační přehled. Státní vysoké školy NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY Academia Rerum Civilium - Vš politických a společenských věd viz str. 38 Kolín 321 734 711 www.vspsv.cz 8 12 AKADEMIE STING, o.p.s. Brno 541 221 801 www.sting.cz 4 5 AKCENT College s.r.o., Praha 4 261 109 234 www.akcentcollege.cz 09. 05. 2011 7 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Praha 1 257 530 202 www.aauni.edu každou středu 13-17 nebo po domluvě 5 8 Archip, s.r.o. Praha 7 602 216 975 www.archip.eu 9 B. I. B. S., a. s. Brno International Business School Brno 545 210 792 www.bibs.cz 5 Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha 5 251 114 555 www.bivs.cz 15. 9., 20. 10., 10. 11., 1. 12. 2011 4 5 CEVRO Institut vysoká škola Praha 1 221 506 700 www.cevroinstitut.cz 1.středa v měsíci Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice 572 548 035 www.edukomplex.cz 5 10 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku Písek 382 264 212 www.filmovka.cz 5 9 Literární akademie Josefa Škvoreckého Praha 4 272 773 045 www.lit-akad.cz 3 8 9 Metropolitní univerzita praha, o.p.s. viz str. 2 praha 10 – Strašnice 274 815 044 www.mup.cz 25. 1. 2012 22. 2. 2012 4 5 8 Mezinárodní baptistický teologický seminář Praha 6 296 392 311 www.ibts.cz 8 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc – Hodolany 587 332 303 www.mvso.cz 5 NEWTON College, a.s. Brno 542 513 410 www.newtoncollege.cz 2 5 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha 4 – Háje 272 937 713 www.pvsps.cz 10. 2. a 13. 4. 2012 1 2 8 Rašínova vysoká škola, s.r.o. Brno 541 632 554 www.ravys.cz 5 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. Znojmo 515 222 597 www.svse.cz 5 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Praha 8-Libeň 284 841 196 www.svses.cz 4 5 Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. Kladno 314 007 056 www.svikladno.cz 5 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Mladá Boleslav 326 823 040 www.savs.cz 4 5 13 Unicorn College s.r.o. viz str. 52 praha 3 271 097 111 www.unicorncollege.cz 5 10 Univerzity of New York in prague, s.r.o. viz str. 35 praha 2 224 221 261 www.unyp.cz 5 Soukromé vysoké školy 4 5 8 12 13 www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

18 kam po maturitě NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET DoD oBoRY Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. Praha 3 267 199 011 www.ujak.cz 6. 9. 2011 Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. Praha 11 272 931 435 www.vsap.cz každé 1. úterý v měsíci Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Terezín 734 659 112 www.vsaps.cz 2 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. Praha 5 Stodůlky 251 114 680 www.vscrhl.cz po domluvě 5 Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Praha 13 - Stodůlky 841 133 166 www.vsem.cz 3 5 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 6 386 116 831 www.vsers.cz 4 5 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha 10 210 088 844 www.vsfs.cz 3 4 5 10 Vysoká škola hotelová v praze 8, s.r.o. viz str. 34 praha 8 283 101 120 www.vsh.cz po domluvě 3 5 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno 543 254 856 www.vske.cz 4 5 Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. Karlovy Vary 353 301 011 www.vskv.cz 4 Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov I - Město 581 259 143 www.vslg.cz 1. úterý v měsíci 5 10 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha 5 270 001 122 www.vsmie.cz 8. 9. 2011 4 5 11 12 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů praha, o. p. s. viz str. 38 praha 5 251 563 158 www.vip-vs.cz 3 5 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno 547 218 247 www.hotskolabrno.cz 1. 12. 2011 5 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 - Nové Město 224 056 337 www.vsopraha.cz 7. 9. a 21. 9. 2011 5 Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava - Slezská Ostrava 595 228 111 www.vsp.cz 5 11 Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona Brno 548 213 975 www.fdyson.cz 5 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Praha 17 235 300 144 www.vsrr.cz 5 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Havířov - Město 553 401 161 www.vsss.cz 5 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. Praha 14 - Hostavice 281 932 013 www.palestra.cz 30. 3., 11.5., 22. 6., 13. 7., 24. 8. 2012 1 7 8 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5 210 082 418 www.vszdrav.cz 1 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Třebíč 800 400 220 www.zmvs.cz 12. 12. 2011 13. 2. 2012 5 10 NÁZEV - řAZENo ABECEDNě MěSTo TELEfoN INTERNET oBoRY Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o. Praha 2 224 920 088 www.esma.cz 5 Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. Praha 4-Michle 241 480 153 www.mipp.cz 4 5 INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o.p.s. Praha 5 226 208 148 interpragueuniver.cz 2 4 5 NEWPORT INTERNATIONAL UNIVERSITY, s.r.o. Ostrava 1 596 113 470 www.newportu.cz 5 Prague College s.r.o. Praha 2 222 101 020 www.praguecollege.cz 5 9 10 University of Northern Virginia - Prague, s.r.o. Praha 8 222 999 888 www.unva.cz 5 Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. Praha 6 220 515 510 www.peuni.cz 4 5 Educare International Limited Zlín 577 522 008 www.educareinternational.cz 5 Zahraniční vysoké školy oBoRY 1 medicína, veterina, farmacie, zdravotnictví 2 psychologie 3 žurnalistika 4 práva 5 ekonomie 6 policie, obrana 7 pedagogika 8 humanitní 9 umění 10 technické 11 přírodověda 12 politologie 13 SCIO* 3 5 7 8 9 www.KamPoMaturite.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

19kam po maturitě Seminárky.cz jsou studentskou databází seminárních prací, referátů, výpisků, čtenářských deníků, před- nášek a absolventských prací. Pomáhají studentům v rychlém přístupu k informacím a vzorovým textům. Ať už studujete, připravujete referát, maturujete, nebo jste na vysoké škole, Seminárky vám mohou být víta- ným a velice účinným pomocníkem. Výhodou portálu Seminárky je bezkonkurenční koncep- ce, kdy jsou jednotlivé texty řazeny podle témat a oboru tak, jak to vyhovuje studentům středních, vyšších od- borných a vysokých škol. Aby byla každá práce dosaži- telná na pár kliknutí, mají Seminárky i zvláštní kategorie věnované maturitním otázkám (od jednotlivých před- mětů až po soubory otázek věnovaných studentům od- borných technických nebo zdravotních škol), výpiskům z přednášek i přípravě a otázkám ke státním závěreč- ným zkouškám. Práce lze také vyhledávat podle klíčo- vých slov, nebo frází a dalších parametrů. Obratem se dostanete k požadovaným textům, ově- říte si to, čím nejste jisti. Najdete definice a charak- teristiky pojmů, kterým nerozumíte. Získáte tématicky zaměřenou literaturu. Nebo se jen prostě podíváte, jak si s tématem magisterské práce, jakou máte vy, pora- dili studenti před vámi. Seminárky.cz od července úzce spolupracují s portá- lem KamPoMaturitě.cz a společně chystají řadu změn, které oceníte, ať jste autoři, nebo práce stahujete. Oba týmy se spojily, aby vám přinesly to nejlepší z obou stran. VysokeSkoly.com vám už od roku 2003 přinášejí kompletní adresáře vysokých škol. Letos získaly zbrusu nový vzhled, spoustu nových funkcí a také nové sesterské adresáře: ■ VyssiOdborneSkoly.com, ■ StredniSkoly.com, ■ ZakladniSkoly.com ■ JazykoveSkoly.com. Chcete být informováni o změnách, dočíst se zajímavosti z jednotlivých oborů a škol? Zaregistrujte se jako odběratelé novinek nebo si nás přidejte k oblíbeným na Facebooku – Adresáře škol Na www.VysokeSkoly.com můžete vyhledávat: ■ školu podle typu (veřejná, sou- kromá státní), kraje, s přehledným našeptávačem ■ fakultu podle zaměření, kraje, názvu ■ obor podle typu (bakalářský,…), formy studia (prezenční, kombino- vaná), jazyka výuky, zaměření ■ studijní program opět podle typu nebo formy studia V detailu každé školy najdete všech- ny důležité kontakty, přehled vyučo- vaných oborů s možností dalšího tří- dění a informacemi o přijímačkách, podání přihlášek, dnech otevřených dveří a další data. Čím Se lišíme Od OStatNích adreSářů? ■ přečtete si náplně jednotlivých oborů ■ zjistíte statistiky úspěšnosti přijetí ■ ověříte si nezaměstnanost absolventů dané fakulty ■ jednoduše zjistíte datum, do kdy musíte podat přihlášku ■ dozvíte se aktualizovaná data dnů otevřených dveří ■ máte přehled o obsahu přijímacích zkoušek ■ najdete a vyzkoušíte si testy přijímaček z minulých let ■ srovnáte si školy podle výše školného ■ porovnáte si vybrané obory podle zvolených charakteristik DAtA AKtuALiZujeMe již V LiStOPADu! Pokud studujete a neznáte Seminárky.cz, pak je čas se seznámit ■ Portál Seminárky.cz fun- guje na českém a sloven- ském internetu 11 let ■ obsahují přes 17 tisíc studijních materiálů a denně jich další desítky přibývají ■ komfortní vyhledávání podle klíčových slov, tématu, oboru ■ speciální sekce pro ma- turitní otázky, čtenářský deník, vysokoškolské zkoušky, absolventské práce a státní závěrečné zkoušky ■ všechny práce jsou kon- trolovány a hodnoceny týmem ■ podrobný popis prací, ukázka a hodnocení těch, kteří práci už stáhli, umožní lépe se rozhod- nout, zda je pro vás práce vhodná ■ technická podpora, ga- rance funkčnosti databá- ze a dosažitelnosti prací Pro studenty Sš ■ středoškolské výpisky ■ maturitní otázky podle předmětů a škol ■ životopisy autorů a kom- pletní čtenářské deníky o rozsahu až 250 děl v jednom souboru Pro studenty Vš ■ vysokoškolské přednáš- ky podle oboru a školy ■ výpisky z odborných knih ■ příprava a okruhy ke státnicím podle školy a oboru chcete-li za svou práci získat víc, než jen známku, zápočet, nebo zkoušku ■ odměna za stažení práce ■ odměny za kvalitu, roz- sah práce a další aktivity na portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz ■ stahování ostatních prací za zvýhodněných podmínek ■ směna vydělaných kredi- tů za dárkové poukázky SemiNárky.cZ V heSlech www.Seminarky.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

20 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni Kam po maturitě: na veřejnou vysokou školu ■ V roce 2010 předstihla Masarykova univerzita v počtu podaných při- hlášek Univerzitu Karlovu v Praze (51127oproti46075).Nadalšíchmís- tech figurují univerzity v Olomouci, Plzni, Česká zemědělská univerzita v Praze a VŠE v Praze. Na druhém konci žebříčku najdeme AVU (494), VŠUP (720) nebo JAMU (746). ■ Nejvyšší šanci na úspěch při přijí- macím řízení máte na VŠCHT nebo ČVUT v Praze, které přijímají na vel- kou část bakalářských oborů bez přijímacích zkoušek, nejhůře se do- stanete na VŠUP (10,9%), Divadelní fakultu AMU (12,7%) a Fakultu vý- tvarných umění VUT v Brně (12,9%). ■ Perfektní přípravu doporučuje- me i u přijímaček na 2. lékařskou fakultu UK (16%), Fakultu soci- álních studií Ostravské univer- zity (19,3%), Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (19,5%) nebo Fakultu logistiky a krizového řízení (20,9%). Zdroj:http://www.uiv.cz/clanek/368/2082 Přestože většina vysokých škol uzavírá přihlášky koncem února nebo března, stále ještě můžete podávat přihlášky u vybraných fakult a oborů – přehled najdete v článku Kde se ještě můžete přihlásit na VŠ. stříbrné, rhodioVané, ceny od 200,- Kč DO PrsTENů VáM VygrAVírUJEME ZDArMA liBOVOlNý TExT Naši nabídku naleznete na webových stránkách www.maturitniprsteny.cz KONTAKT: Milan Trunečka, Maturitní prsteny, Chvalčov 185E, 768 72 Chvalčov, Telefon: 603 314 575, 737 846 386 MatUritní Prsteny

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

21veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com José Martího 31 162 52 Praha 6 Telefon: 220 171 111 El. přihl.: ANO www.ftvs.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu baKaLÁřsKé stUdiUM tĚLesnÁ VÝchoVa a sPorT ■ obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, prezenční forma studia ■ obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombi- novaná forma studia ■ obor Tělesná výchova a sport osob se specific- kými potřebami, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia ■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombi- novaná forma studiua sPeciaLizace Ve zdraVotnictVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia ■ obor Ortotik-protetik, kombinovaná forma studia naVazUjící MagistersKé stUdiUM Podmínkou přihlášení je úspěšné dokončené bakalářské studium. tĚLesnÁ VÝchoVa a sPort ■ obor Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborová), prezenční forma studia ■ obor Tělesná výchova sport, prezenční i kombinovaná forma studia ■ obor Tělesná výchova a sport osob se specific- kými potřebami, kombinovaná forma studia ■ obor Management tělesné výchovy a sportu, prezenční forma studia ■ obor Vojenská tělovýchova, prezenční i kombinovaná forma studia sPeciaLizace Ve zdraVotnictVí ■ obor Fyzioterapie, prezenční forma studia Přihláška ke studiu se podává elektronicky na http://is.cuni.cz/studium nebo na tiskopise sEVT. termín podání přihlášky: do 29. února 2012. PříPraVné KUrzy K taLentoVé zKoUŠce: přihlášky přijímáme do 31. ledna 2012 na mailové adrese lnovotna@ftvs.cuni.cz, tel: 220 17 2250. V AKADEMiCKéM rOCE 2012/2013 OTEVíráME TyTO OBOry VE DVOU sTUDiJNíCH PrOgrAMECH: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: 495 067 111, Fax: 495 518 002 www.faf.cuni.cz Vysoce KVaLiFiKoVaní zdraVotničtí PracoVníci jsoU VychoVÁVÁni na FarMaceUticKé FaKULtĚ UniVerzity KarLoVy Farmaceutická fakulta UK působí v hradci Králové 40 let, vychovala přes 5 000 absolventů, ti tvoří většinu farmaceutů v čr. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia: stUdiUM FarMacie ■ studijní program Farmacie je magisterský pětiletý ■ studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti absolventa odpovídaly jak současným poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnických řídících složkách a zdravotnickém školství. studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul „magistr“ (Mgr.) ■ Část studia lze konat v cizině – ročně přes 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt ■ Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.) stUdiUM zdraVotnicKé bioanaLytiKy V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen samostatný studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. studium je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví Čr, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti. Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: ■ nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“) ■ následuje magisterský stupeň, nyní prezenční, zanedlouho i kombinovaný ■ Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor přírodních věd“ (rNDr.) Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D., za jménem) Podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz/studium/prijimaci_rizeni/ Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v hradci Králové

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

22 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – suchdol Telefon: 224 384 360, studijní odd. Mgr. ivana Berníková bernikova@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz Elektronická přihláška: ANO Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta čzU v Praze poskytuje studentům ucelené univerzitní vzdělání. studium je rozdělené do tří stupňů – bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání a vybrané obory je možné studovat i v angličtině. zároveň univerzita nabízí studentům ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní i sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky, vlastní knihovny a čítárny i skvělé počítačové vybavení. baKaLÁřsKé stUdiUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural Economics and Management, informatics naVazUjící MagistersKé stUdiUM: Provoz a ekonomika, Podnikání a administrativa, informatika, systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Evropská agrární diplomacie, Economics and Management, informatics, Europian Agrarian Diplomacy doKtorsKé stUdiUM: Management, Podniková a odvětvová ekonomika, sector and Economics of Enterprise, regionální a sociální rozvoj, regional and social Development, informační management, information Management, systémové inženýrství, system Engeneering Přijímací řízení do bakalářského stupně studia: PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do všech druhů a forem studia na http://prijimacky.czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2012. dny otevřených dveří: 20. – 21. ledna 2012 Provozně ekonomická fakulta čzU v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – suchdol Telefon: 224 382 164 spirkova@its.czu.cz, papirnik@its.czu.cz, www.its.czu.cz Elektronická přihláška: ANO its nabízí v rámci studijního programu zemědělská specializace v roce 2011/2012 tyto studijní obory: baKaLÁřsKé stUdiUM (3 roKy, V česKéM jazyce): ■ Zemědělství tropů a subtropů ■ Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů naVazUjící MagistersKé stUdiUM (2 roKy, V angLicKéM jazyce): ■ Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů ■ Mezinárodní ekonomický rozvoj ■ Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech ■ Tropické lesnictví a agrolesnictví ■ rostlinná produkce a agroekologie tropických plodin ■ Živočišná produkce a potravinářství v tropech a subtropech doKtorsKé stUdiUM (3 roKy): ■ Zemědělství tropů a subtropů (ČJ) ■ Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů (AJ) staňte se našimi kolegy při řešení problémů současného světa. získejte praktické zkušenosti při zpracovávání své závěrečné práce v rámci účasti na rozvojovém či výzkumném projektu v oblasti tropů a subtropů, nebo v rámci spolupráce s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými zahradami, národními parky či nevládními organizacemi v české republice i zahraničí. Využijte možnosti studia až dvou semestrů na zahraničních univerzitách eU a vybraných zemích třetího světa. institut tropů a subtropů čzU v Praze dny otevřených dveří: 20.–21. 1. 2012 termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2012 elektronické přihlášky: http://prijimacky.czu.cz Přijímací zkoušky do bakalářského studia: 11.–15. 6. 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

23veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – suchdol Telefon: 224 383 743, 224 383 761, 224 383 710, 224 383 848 simandlova@fld.czu.cz, kurkova@fld.czu.cz, stehlik@fld.czu.cz, molikova@fld.czu.cz www.fld.czu.cz, Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz FaKULta LesnicKÁ a dřeVařsKÁ česKé zeMĚdĚLsKé UniVerzity V Praze nabízí stUdiUM V baKaLÁřsKÝch a naVazUjících MagistersKÝch oborech: baKaLÁřsKé obory tříLeté (bc.): Lesnictví (p+k), dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (p+k), Provoz a řízení myslivosti (p+k), game Management - vyučovaný v angličtině (p) Připravuje se otevření oboru Forestry (v angličtině) Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě. naVazUjící MagistersKé obory dVoULeté (ing.): Lesní inženýrství (p, k), dřevařské inženýrství (p, k) Forestry, Water and Landscape Management - vyučovaný v angličtině (p) tropical Forestry and agroforestry - vyučovaný v angličtině (p) Připravuje se otevření oboru Forest engineering – v angličtině p – prezenční studium, k – kombinované studium během studia lze 1 až 2 semestry studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu erasmus nebo double-degree programů. den otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012 Přihlášky posílejte do 31. března 2012 Přijímací zkoušky: 11. – 15. června 2012 informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a další najdete na: http://www.fld.czu.cz Fakulta lesnická a dřevařská čzU v Praze Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – suchdol Telefon: 224 383 765 tuharska@fzp.czu.cz, www.fzp.czu.cz Elektronická přihláška: ANO FaKULta žiVotního Prostředí česKé zeMĚdĚLsKé UniVerzity V Praze oteVírÁ V aKadeMicKéM roce 2012/2013 nÁsLedUjící stUdijní obory baKaLÁřsKé stUdiUM sTUDiJNí PrOgrAMy: inženÝrsKÁ eKoLogie - studijní obory: aplikovaná ekologie, geoinformatika v životním prostředí (v případě úspěšné akreditace bude zveřejněno na www.fzp.czu.cz) KrajinÁřstVí - studijní obory: Krajinářství, Územní technická a správní služba, Vodní hospodářství, Územní plánování naVazUjící MagistersKé stUdiUM sTUDiJNí PrOgrAMy: inženÝrsKÁ eKoLogie - studijní obory: aplikovaná ekologie, ochrana přírody, nature conservation (aj) Krajinné inženÝrstVí - studijní obory: Krajinné inženýrství, regionální environmentální správa, Voda v krajině, environmentální modelování, environmental Modeling (aj), Krajinné a pozemkové úpravy, Land and Water Management (aj) Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz. dny otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012 termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2012 Přijímací zkoušky: 18. – 22. 6. 2012 Fakulta životního prostředí čzU v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

24 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni V lázních 3 159 00 Praha 5 Malá Chuchle Telefon: 224 386 001 chuchle@ivp.czu.cz www.ivp.czu.cz nabízí V PrograMU „sPeciaLizace V Pedagogice“ tyto baKaLÁřsKé obory: ■ POrADENsTVí V ODBOrNéM VZDěláVáNí - prezenční i kombinovaná forma studia ■ UČiTElsTVí PrAKTiCKéHO VyUČOVáNí - kombinovaná forma studia ■ UČiTElsTVí ODBOrNýCH PŘEDMěTů - kombinovaná forma studia dále nabízí programy celoživotního vzdělávání: ■ UČiTElsTVí ODBOrNýCH PŘEDMěTů ■ UČiTElsTVí PrAKTiCKéHO VyUČOVáNí ■ UČiTElsTVí iNFOrMATiKy PrO sTŘEDNí ŠKOly ■ ŠKOlNí KOOrDiNáTOr EVVO ■ VyCHOVATElsTVí PrO ŠKOlsKá ZAŘíZENí den otevřených dveří: 20. – 21. 1. 2012 termín podání přihlášek (bakalářské obory): do 31. 3. 2012 Přijímací zkoušky (bakalářské obory): 11. – 15. 6. 2012 další informace: www.ivp.czu.cz, tel. 224 386 001, e-mail: chuchle@ivp.czu.cz institut vzdělávání a poradenství čzU v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – suchdol Telefon: 224 384 216 Fax: 234 381 828 El. přihl.: ANO jiroutkova@tf.czu.cz www.tf.czu.cz technicKÁ FaKULta české zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ■ ZEMěDělsKá TECHNiKA ■ silNiČNí A MěsTsKá AUTOMOBilOVá DOPrAVA ■ TECHNiKA A TECHNOlOgiE ZPrACOVáNí ODPADů ■ TECHNOlOgiCKá ZAŘíZENí sTAVEB ■ OBCHOD A PODNiKáNí s TECHNiKOU ■ iNFOrMAČNí A ŘíDiCí TECHNiKA V APK ■ TECHNiKA PrO OBNOVU A UDrŽOVáNí KrAJiNy ■ iNŽENýrsTVí úDrŽBy ■ TECHNOlOgy AND ENVirONMENTAl ENgiNEEriNg (vyučovaný v AJ) dny otevřených dveří: 20. a 21. 1. 2012. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2012. Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz – studium. technická fakulta čzU v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – suchdol El. přihl.: ANO www.af.czu.cz Nabízí mj. tyto akreditované BAKAláŘsKé OBOry: ■ chovatelství ■ chov koní ■ Kynologie ■ speciální chovy ■ zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ■ Výživa a potraviny ■ Kvalita produkce ■ zahradní a krajinářské úpravy ■ Produkční a okrasné zahradnictví ■ trávníkářství ■ rostlinolékařství ■ ekologické zemědělství ■ Udržitelné využívání přírodních zdrojů ■ Veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu ■ sustainable Use of natural resources. Pro absolventy bakalářských studijních programů nabízí fakulta širokou škálu sTUDiJNíCH OBOrů NAVAZUJíCíHO MAgisTErsKéHO sTUDiA, mj. zájmové chovy zvířat ■ rostlinolékařství ■ zahradní tvorba ■ reprodukční biotechnologie ■ Kvalita a zpracování zemědělských produktů ■ odpady a jejich využití ■ Udržitelný rozvoj biosféry ■ hodnocení a ochrana půdy ■ natural resources and environment. den otevřených dveří: 20. 1. – 21.1. 2012 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2012 Přijímací zkouška: 11. 6. - 15. 6. 2012 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů čzU v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

25veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com České vysoké učení technické v Praze Dny otevřených dveří 14. 12. 2011, 9. 2. 2012 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ www.fit.cvut.cz Thákurova 9 160 00 Praha 6 Tel.: 224 359 827 dotazy@fit.cvut.cz Najdeš nás na ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ • ČVUT je veřejnou vysokou školou. • Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně. • Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Bakalářské studijní obory (3 roky) Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Studijní obory: Biomedicínský technik Optika a optometrie Biomedicínská informatika Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Studijní obory: Fyzioterapie Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Studijní program: Ochrana obyvatelstva Studijní obory: Plánování a řízení krizových situací Zveme Vás na den otevřených dveří, kde pro vás bude připraven bohatý program: 25. listopadu 2011 Bližší informace na e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz tel.: 312 608 267, 224 358 473 http://www.fbmi.cvut.cz Fakulta managementu VŠE v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec Telefon: 384 417 200 info@fm.vse.cz, jirkova@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz Elektronická přihláška: ANO ZÍSKEJTE ZNALOSTI PRO PRAXI NA FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě. PROČ STUDOVAT FAKULTU MANAGEMENTU VŠE: ■ Zázemí největší a nejstarší české ekonomicko-manažerské vysoké školy VŠE získala v letech 2008–2010 ocenění „1st Business School in Eastern European Zone”, je držitelem certifikátů ECTS Label a Diploma Supplement Label. ■ Kvalitní vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia FM VŠE poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. ■ Nastavení studia podle potřeb studenta Od zimního semestru 2011/2012 Fakulta managementu přechází na modulární strukturu studia. ■ Vysoká míra uplatnění absolventů v praxi Dlouhodobě se daří dosahovat stavu, kdy absolventi fakulty nacházejí zaměstnání ihned po ukončení studia. ■ Široké možnosti studia v zahraničí VŠE spolupracuje s více než 150 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů a je členem mezinárodních organizací a sítí vysokých škol (CEMS, PIM). ■ Nové knihovnické a informační centrum a zmodernizované koleje V roce 2009 bylo vybudováno nové Knihovnické a informační centrum. Pět minut chůze od školy se nachází zmodernizované koleje s dostatečnou kapacitou. ■ Studium v domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci Studenti fakulty oceňují především „rodinný” charakter školy a vstřícnost zaměstnanců. Společenské a sportovní aktivity lze provozovat nejen v rámci Univerzitního sportovního klubu, ale například i v divadelním spolku. Další informace včetně termínů podávání přihlášek naleznete na webu www.fm.vse.cz Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Jindřichův Hradec

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

26 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni studijní oddělení AF Zemědělská 1 613 00 Brno Telefon: 545 133 008 545 133 003 545 133 004 545 133 010 El. přihl.: ANO agro@mendelu.cz www.af.mendelu.cz agronomická fakulta Mendelovy univerzity v brně OBOry BAKAláŘsKéHO sTUDiA: ■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ Biotechnologie rostlin ■ Fytotechnika ■ Odpadové hospodářství ■ Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu ■ Provoz techniky ■ rostlinolékařství ■ Technologie potravin ■ Všeobecné zemědělství ■ Zootechnika. OBOry NAVAZUJíCíHO MAgisTErsKéHO sTUDiA: ■ Agrobyznys ■ Agroekologie ■ Automobilová doprava ■ Biotechnologie rostlin ■ Ekotrofologie ■ Fytotechnika ■ genetika a šlechtění rostlin ■ Chov koní a agroturistika ■ Jakost a zdravotní nezávadnost potravin ■ Krmivářství ■ Management techniky ■ rostlinolékařství ■ rozvoj venkova ■ rybářství a hydrobiologie ■ Technologie a management odpadů ■ Technologie potravin ■ Zemědělské inženýrství ■ Zootechnika ■ Živočišné biotechnologie. Absolvent získá velmi dobrý základ biologického vzdělání, bude mít dobré znalosti ekonomické, organizační a technické. úspěšní studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů mohou pokračovat následně i v doktorském studiu. dny otevřených dveří: 6. ledna 2012, 20. ledna 2012, 3. února 2012, vždy v 10 hod. v posluchárně Q 01. Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2012 nabízíme: tradiční i nové studijní obory, profesionální přístup, spojení s praxí, moderní zázemí. Přijímací řízení na: www.af.mendelu.cz Zemědělská 3 613 00 Brno Telefon: 545 134 006 El. přihl.: ANO certekov@mendelu.cz www.ldf.mendelu.cz Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v brně MagistersKé stUdijní PrograMy Studijní program Obor ■ dřeVařsKé inženÝrstVí Dřevařské inženýrství ■ eUroPean Forestry European Forestry ■ Krajinné inženÝrstVí Biotechnické úpravy krajiny integrované využívání krajinného prostoru ■ Lesní inženÝrstVí lesní inženýrství ■ nÁbytKoVé inženÝrstVí Nábytkové inženýrství Vývoj a tvorba nábytku ■ staVby na bÁzi dřeVa stavby na bázi dřeva den oteVřenÝch dVeří: 9. 12. 2011 a 3. 2. 2012 termín podání přihlášek: do 31. 3. 2012 Přijímací zkoušky: 11. – 15. 6. 2012 Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.ldf.mendelu.cz lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického odboru, který byl na naší univerzitě zřízen již v roce 1919. Naše fakulta je zaměřena na přípravu odborníků, kteří působí v různých sférách lidské činnosti souvisejících s krajinou, lesem, dřevem a interiérem. V rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů nabízíme tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v těchto studijních oborech: baKaLÁřsKé stUdijní PrograMy Studijní program Obor ■ dřeVařstVí Dřevařství ■ KrajinÁřstVí Krajinářství ■ LesnictVí Arboristika Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí lesnictví ■ nÁbyteK Tvorba a výroba nábytku ■ staVby na bÁzi dřeVa stavby na bázi dřeva Horská 3 128 00 Praha 2 Telefon: 224 359 130 224 359 014 studijni@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz ManageMent a UčiteLstVí na čVUt V Praze! Masarykův ústav vyšších studií je součástí technické univerzity, ale nabízí mimo jiné také bakalářské manažersko-ekonomické a pedagogické studijní obory. baKaLÁřsKé obory: ■ ŘíZENí A EKONOMiKA PrůMyslOVéHO PODNiKU ■ PErsONálNí MANAgEMENT V PrůMyslOVýCH PODNiCíCH ■ UČiTElsTVí PrAKTiCKéHO VyUČOVáNí A ODBOrNéHO VýCViKU Tento studijní obor je určen pro absolventy středních technických škol s maturitou, kteří uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku. MagistersKé naVazUjící obory: ■ PrOJEKTOVé ŘíZENí iNOVACí V PODNiKU ■ ŘíZENí rEgiONálNíCH PrOJEKTů ■ PODNiKáNí A MANAgEMENT V PrůMyslU Tyto obory jsou určeny pro absolventy manažersko-ekonomických bakalářských programů. dále nabízíme celou řadu jazykových kurzů. Více informací na www.muvs.cvut.cz Masarykův ústav vyšších studií čVUt v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

27veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Valtická 337, 691 44 lednice Telefon: 519 367 225, fax: 519 367 222 info@zf.mendelu.cz, www.zf.mendelu.cz Elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz nabídKa stUdijních PrograMů V roce 2012/2013 zahradnicKé technoLogie – zahradnictví – Bc, 3-leté prezenční i kombinované studium zahradnicKé inženÝrstVí – Vinohradnictví a vinařství – Bc, 3-leté prezenční i kombinované studium zahradnictVí – jakost rostlinných potravinových zdrojů – Bc, 3-leté prezenční studium zahradní a KrajinÁřsKÁ architeKtUra – zahradní a krajinářská architektura – Bc, 4-leté prezenční studium – zahradní a krajinářské realizace – Bc, 3-leté prezenční studium U všech bakalářských oborů je možné pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském a následně i doktorském stupni. zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita v brně Botanická 68a, 602 00 Brno Telefon/fax: 549 491 818, 549 491 820 studijni@fi.muni.cz, www.fi.muni.cz Elektronická přihláška: ANO FaKULta inForMatiKy nabízí ŠiroKÝ rozsah zaMĚření, a to díKy ŠiroKé nabídce baKaLÁřsKÝch oborů sdrUženÝch Ve třech stUdijních PrograMech. stUdijní PrograM inForMatiKa ■ MATEMATiCKá iNFOrMATiKA ■ PArAlElNí A DisTriBUOVANé sysTéMy ■ POČíTAČOVé sysTéMy A ZPrACOVáNí DAT ■ POČíTAČOVé síTě A KOMUNiKACE ■ POČíTAČOVá grAFiKA A ZPrACOVáNí OBrAZU ■ PrOgrAMOVATElNé TECHNiCKé sTrUKTUry ■ UMělá iNTEligENCE A ZPrACOVáNí PŘirOZENéHO JAZyKA stUdijní PrograM aPLiKoVanÁ inForMatiKa ■ APliKOVANá iNFOrMATiKA ■ BiOiNFOrMATiKA ■ iNFOrMATiKA VE VEŘEJNé sPráVě ■ sOCiálNí iNFOrMATiKA ■ grAFiCKý DEsigN /sPECiAliZACE/ stUdijní PrograM inForMatiKa a drUhÝ obor ■ iNFOrMATiKA A DrUHý OBOr Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 29. 2. 2012. dny otevřených dveří: viz www.fi.muni.cz/admission/dod Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v brně

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

28 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni * Technická 2848/10 612 00 Brno Telefon: 541 146 432 studijni@feec.vutbr.cz www.feec.vutbr.cz www.facebook.com/fektvut Vysoké učení technické v brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií KVaLitní VzdĚLÁní na Moderní FaKULtĚ s tradicí První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. V roce 2001 získala fakulta současný název - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) . Na fakultě studuje více než 4 000 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, kteří se setkávají s nejmodernějšími technologiemi. studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika. stUdijní obory: ■ Automatizační a měřicí technika ■ Elektronika a sdělovací technika ■ Mikroelektronika a technologie ■ silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika ■ Teleinformatika ■ Biomedicínská technika a bioinformatika FaKULta taKé nabízí: studium v zahraničí ■ moderně vybavené laboratoře ■ spolupráci s firmami ■ velkou úspěšnost absolventů na trhu práce Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2012. www.VysokeSkoly.com najdi si svou školu: Kompletní adresář vysokých škol ■ nový vzhled a spousta nových funkcí (našeptávač, vyhledávání podle typu,zaměření, fakulty, oboru,...) ■ informace o přijímačkách, úspěšnosti, nezaměstnanosti absolventů ■ nové sesterské adresáře - VyssiOdborneskoly.com, stredniskoly.com, Zakladniskoly.com a Jazykoveskoly.com. ■ aktualizace pro přijímací řízení na rok 2012/2013 už v listopadu 2011!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

29veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, P.O. box 212 Telefon: 585 635 010, 585 635 027 libuse.lysakova@upol.cz, www.upol.cz Elektronická přihláška: ANO Pedagogická fakulta UP v olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení, zaměřuje se také na oblast státní správy a samosprávy. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy celoživotního vzdělávání. seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2011/2012 na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz Profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol ■ mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika), ■ základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a sŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, přírodovědných, technických), ■ sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, ■ speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a ŠŠ. V bakalářských sP specializace v pedagogice a sPP si uchazeči mohou sami volit dvouoborovou kombinaci. Pro podporu odborné přípravy učitelů v oblasti přírodních a technických věd poskytujeme dotovaný studijní program (motivační stipendia). Příprava odborníků v oblasti ■ pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná správa, pedagogika-sociální práce), ■ speciální pedagogiky (speciální pedagogika předškolního věku, speciálně pedagogická andragogika, speciální pedagogika-komunikační techniky, logopedie). nabízíme rovněž možnost pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech. Elektronická přihláška ke studiu do 28. 2. 2012 Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory – písemné a ústní zkoušky: 11. června 2012 – 15. června 2012 Den otevřených dveří: 26. listopadu 2011 a 20. ledna 2012 Univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Rozjeď to! Studuj up! www.studuj.upol.cz  Cyrilometodějská teologická fakulta  Filozofická fakulta  Lékařská fakulta  přírodovědecká fakulta  pedagogická fakulta  Fakulta tělesné kultury  právnická fakulta  Fakulta zdravotnických věd Více informací najdeš na www.feec.vutbr.cz Chceš najít uplatnění v oboru? Studuj perFEKTnífakultu vBrně! Být špičkovým odborníkem? Mít aktivní studentský život? Fakulta elektrotechniky akomunikačních technologií Co tě čeká: • Jistota uplatnění • Velká šance na přijetí • Kvalitní vzdělání • Možnost práce při studiu • Vysoká úroveň výuky • Možnost studia v zahraničí • Široká nabídka sportů • Dobré studentské vyžití

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

30 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni Univerzitní 8 306 14 Plzeň El. přihl.: ANO Telefon: 377 631 350 ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz zÁPadočesKÁ UniVerzita V PLzni (zčU): západočeská univerzita v Plzni nabízí více než 18 000 studentům z čr i zahraničí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy prezenční i kombinovanou formou studia. informace o Dnech otevřených dveří a přijímacím řízení fakult najdete na jejich webových stránkách. bližší informace pro uchazeče: http://www.zcu.cz/study/applicants/ elektronická přihláška: http://eprihlaska.zcu.cz Fakulta aplikovaných věd www.fav.zcu.cz Fakulta ekonomická www.fek.zcu.cz Fakulta elektrotechnická www.fel.zcu.cz Fakulta filozofická www.ff.zcu.cz Fakulta pedagogická www.fpe.zcu.cz Fakulta právnická www.fpr.zcu.cz Fakulta strojní www.fst.zcu.cz Fakulta zdravotnických studií www.fzs.zcu.cz ústav umění a designu www.uud.zcu.cz Univerzitní 22, 306 14 Plzeň Telefon: 377 636 710 (přijímací zkoušky), 377 636 707 (vnější vztahy) uud@uud.zcu.cz www.uud.zcu.cz Ústav umění a designu západočeské univerzity v Plzni aKtiVity V obLasti ceLožiVotního VzdĚLÁVÁní a PříPraVa na PřijíMací zKoUŠKy artcamp – Mezinárodní letní škola umění (www.uud.zcu.cz/artcamp) Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k VŠ studiu umění a designu (www.uud.zcu.cz/celoziv_vzd.php) Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce s ostatními fakultami zčU a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu. Na UUD působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného umění a designu přesahuje hranice Čr, např. doc. Josef Mištera (ilustrace), prof. Jiří Barta (animovaná tvorba), prof. Jiří Beránek (sochařství), doc. Milena Dopitová (intermediální tvorba), prof. Boris Jirků (figurální kresba), doc. irena Jůzová (intermediální tvorba), doc. Jiří Kornatovský (kresba a grafika), doc. Helena Krbcová (fashion design), doc. Věra Kuttelvašerová stuchelová (fotografie), prof. Adéla Matasová (intermediální a prostorová tvorba), prof. Vratislav Karel Novák (design kovu a šperku), doc. František steker (grafický design), prof. Václav Šerák (keramický design), prof. Zdeněk Ziegler (grafický design) a mnoho dalších. ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce s ostatními fakultami ZČU a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu. den otevřených dveří UUd se koná 4. listopadu 2011 – informace viz http://www.uud.zcu.cz. Další rozvoj UUD je spojen s dislokací do prostor nové, moderní a pro potřeby umělecké školy lépe vyhovující budovy, která do léta 2012 vyroste v prostorách univerzitního areálu ZČU (viz obrázek). Termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je konec listopadu. Termín pro podání přihlášek do magisterského studiu je konec dubna. soUčasné stUdijní PrograMy a obory: VýTVArNá UMěNí iLUstrace a graFiKa (bca.) specializace: ■ Mediální a didaktická ilustrace ■ grafický design ■ Knižní vazba ■ Animovaná tvorba interMediÁLní tVorba (Mga.) sochařstVí (Mga.) DEsigN design (bca.) specializace: ■ Produktový design ■ Průmyslový design design KoVU a ŠPerKU (bca.) Fashion design (bca.) KeraMicKÝ design (bca.) MULtiMediÁLní design (bca.) specializace: ■ Multimédia ■ Prostorová tvorba ■ Meziprostředkové dialogy sochařstVí (bca.) design KoVU a ŠPerKU (Mga.) Fashion design (Mga.) iLUstrace a graFicKÝ design (Mga.) specializace: ■ ilustrace ■ grafický design KeraMicKÝ design (Mga.)

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

31veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com VYSOKÁŠKOLATECHNICKÁAEKONOMICKÁVČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH www.VSTECB.cz Kontakt Adresa:Okružní10,37001ČeskéBudějovice Telefon:387842108 Email:vstecb@vstecb.cz > prezenční i kombinované forma > bezplatné studium > výborná uplatnitelnost absolventů > kompletně vybavený vysokoškolský kampus >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>studujtekvalitněabezplatně >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>veřejnouvysokouškolu nově specializaceMANAGEMENTDOPRAVY A PŘEPRAVY!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

32 veřejné vysoké školy Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni Mostní 5139 760 01 Zlín Telefon: 57 603 2024-5 57 603 8008 El. přihl.: ANO studium@fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Fakulta humanitních studií Univerzity tomáše bati ve zlíně baKaLÁřsKé stUdiUM V oborech: ■ ANgliCKý JAZyK PrO MANAŽErsKOU PrAxi ■ NěMECKý JAZyK PrO MANAŽErsKOU PrAxi ■ sOCiálNí PEDAgOgiKA ■ UČiTElsTVí PrO MATEŘsKé ŠKOly ■ ANDrAgOgiKA V PrOFilACi NA ŘíZENí liDsKýCH ZDrOJů V NEZisKOVé sFéŘE ■ VŠEOBECNá sEsTrA ■ POrODNí AsisTENTKA ■ ZDrAVOTNě sOCiálNí PrACOVNíK naVazUjící MagistersKé stUdiUM V oborU: ■ sOCiálNí PEDAgOgiKA den otevřených dveří: 20. 1. 2012 bližší informace ke studiu: www.fhs.utb.cz České mládeže 8 400 96 ústí nad labem Telefon: 475 283 163 PFstudium@ujep.cz www.pf.ujep.cz Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Univerzity jana evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je již přes padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást univerzity byla před dvaceti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout několika dalším fakultám, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí. ■ Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro více než 4000 studentů. Jejich profesní přípravu zajišťuje 11 kateder, 4 centra a 1 oddělení. ■ Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. K výuce je v současné době k dispozici také nově zrekonstruovaná aula, zcela nová keramická dílna, nahrávací studio a wi-fi internet. studentům je dále k dispozici nemalý počet stipendií. ■ Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon pedagogických profesí. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti. Olbrichova 625/25 746 01 Opava Telefon: 553 684 841 www.fvp.slu.cz slezská univerzita v opavě, Fakulta veřejných politik baKaLÁřsKé stUdijní obory: PrEZENČNí sTUDiUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra, ■ středoevropská studia KOMBiNOVANé sTUDiUM – ■ Veřejná správa a regionální politika, ■ sociální patologie a prevence, ■ Všeobecná sestra PodMínKy Přijetí: Veřejná správa a regionální politika, středoevropská studia – úspěšné složení testu obecných studijních předpokladů, který je realizován v rámci národních srovnávacích zkoušek (NsZ) připravované společností scio. sociální patologie a prevence – úspěšné složení písemného přijímacího testu z psychologie, pedagogiky, biologie člověka a všeobecných znalostí na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru. Všeobecná sestra – úspěšné složení písemného přijímacího testu ze společenskovědních disciplín a biologie člověka na středoškolské úrovni včetně ústního pohovoru. MagistersKé naVazUjíci stUdijní obory: PrEZENČNí sTUDiUM– ■ Veřejná správa a sociální politika, ■ středoevropská studia PodMínKy Přijetí: Veřejná správa a sociální politika – úspěšné složení písemné přijímací zkoušky z oblasti veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce a společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie). středoevropská studia – úspěšné složení písemné přijímací zkoušky z oblasti moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy. termín podání přihlášek: 29. února 2012. den otevřených dveří: 18. ledna 2012, 9. února 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

33veřejné vysoké školyVŠ VysokeSkoly.com Fakulta technologická náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín tel.: +420 576 031 111, +420 576 031 319 fax: +420 577 210 722 e-mail: studium@ft.utb.cz www.ft.utb.cz Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín tel.: +420 576 035 052 fax: +420 576 035 279 e-mail: studium@fai.utb.cz www.fai.utb.cz Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín tel: +420 576 032 312, +420 576 032 685 fax: +420 576 032 313 e-mail: studium@fame.utb.cz www.fame.utb.cz Fakulta multimediálních komunikací Štefánikova 2431, 760 01 Zlín tel: +420 576 034 205, +420 576 034 214 (208) fax: +420 576 034 215 e-mail: studium@fmk.utb.cz www.fmk.utb.cz Fakulta humanitních studií Mostní 5139, 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 024-5, +420 576 038 008 fax: +420 576 032 732 e-mail: studium@fhs.utb.cz www.fhs.utb.cz Fakulta logistiky a krizového řízení Studentské náměstí 1532, 686 01 Uh. Hradiště tel.: +420 576 038 087 e-mail: studium@flkr.utb.cz www.flkr.utb.cz studentům nabízíme: • příležitost studovat na dynamické a tvůrčí vysoké škole • jedinečné moderní studijní prostředí, špičkové vybavení • skvělé možnosti uplatnění v praxi v tuzemsku i zahraničí • možnost zapojit se do nekonečné škály projektů (výzkumných, studijních) • studium na partnerských univerzitách v zahraničí • individuální přístup BE IN! PLAY IN ZLIN! on-line hra o UTB! www.game.utb.cz text Edice zabývající se strukturami, funkcemi a souvislostmi vývoje společnosti obsahuje obecné průvodce oborem i tema- tické monografie. Autoři pocházejí z řad renomovaných českých sociologů a pedagogů předních českých univerzit. Teoretic- ké poznatky téměř dvou století existence sociologie nám předkládají v souvislostech s příbuznými vědeckými disciplinami. Publikace jsou určeny zejména studentům vysokých škol a vysokých odborných škol, ale jistě zaujmou i širokou vrstvu informované veřejnosti. www.facebook.com/grada.cz www.grada.cz Objednávejte: e-mailem na obchod@grada.cz, nebo na www.grada.cz, poštou na Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7. Při objednání a uvedení kódu pro slevu PS29/11 získáte 20% slevu. Nabídka je platná do 31. prosince 2011. Další informace ke knihám na www.grada.cz. j Největší nabídka odborné literatury v ČR a SR Více než 2 000 kvalitních titulů z 30 oborů Pro čtenáře časopisu Kam po maturitě se slevou 20 % Při objednání knih níže uvedených edičních řad a uvedení kódu PS29/11 získáte 20% slevu Nabídka je platná do 31. 12. 2011 20% SLEVA RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR SLEVA Edice zabývající se strukturami, funkcemi a souvislostmi vývoje společnosti obsahuje obecné průvodce oborem i tematické monografie. Autoři pocházejí z řad renomovaných českých sociologů a pedagogů předních českých univerzit.Teoretické poznatky téměř dvou století existence sociologie nám předkládají v souvislostech s příbuznými vědeckými disciplinami. Publikace jsou určeny zejména studentům vysokých škol a vysokých odborných škol, ale jistě zaujmou i širokou vrstvu informované veřejnosti. Edice Sociologie Edice Religionistika Edice Žurnalistika a komunikace Edice Psyché Edice Politologie Ediční řada je zaměřená na obecnou religionistiku i některé specializované religionistické disciplíny. Propedeuticky koncipované publikace jsou doplněny tituly zaměřenými na konkrétní témata, řada obsahuje i publikace věnované konkrétním náboženským skupinám a fenoménům, a to zejména těm aktuálním, jako jsou nová náboženská hnutí nebo náboženský fundamentalismus.Texty jsou určeny k praktickému (zejména studijnímu) využití, autorsky je kladen důraz především na české autory. Edice Žurnalistika a komunikace se věnuje nejen vývoji českých médií, ale i masové komunikaci a ve- řejnému mínění, mediální komunikaci, internetové publicistice či stylistice pro žurnalisty. Publikace této ediční řady jistě ocení studenti vysokých i vyšších odborných škol, zejména žurnalistiky a mediálních studií, ale také publicisté, novináři či široká veřejnost. Edice je adresována psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, lékařům a studentům přísluš- ných i příbuzných oborů. Jednotlivé tituly shrnují nejnovější vědecké poznatky z oborů psychologie a psychiatrie, a proto nesmí chybět v knihovně žádného odborníka. Řada knih slouží jako základní nebo doplňková literatura na vysokých školách. Pro svou srozumitelnost, zajímavá a diskutovaná témata i velmi kvalitní zpracování jsou vyhledávány i laickou veřejností. Koncepce ediční řady Politologie je založena na myšlence poskytnout studentům humanitních oborů co nejširší znalosti o genezi politického myšle- ní, politických teorií, systémů, politických stran a stranických systémů, voleb a volebních systémů. Informace v publikacích obohatí i odborníky z řad politologů, pracovníků ve veřejné správě, v politic- kém poradenství, lobbingu, v politických stranách, nevládních organizacích, diplomatické službě, specializovaných médiích, vědecko-pedagogické činnosti a v příbuzných humanitních oborech.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

34 soukromé vysoké školy ■ Výhodou přijímacího řízení na soukromých školách je v mnoha případech absence přijímací zkoušky. Díky tomu je šance na přijetí mnohdy stoprocentní – namátkou BIVŠ, BIBS, VŠMVV, VŠCRHL a další. I zde ale existují výjimky – nejnižší úspěšnost uchazečů vykazují VŠR-IFD (42,6%), PVŠPS (66,7%) nebo Akcent College (69,6%). výhody ■ obvykle jednoduché přijímací řízení nebo zcela bez přijímací zkoušky ■ většinou téměř jisté přijetí (průměrná úspěšnost je 89%) ■ u vynikajících studentů možnost stipendií Kam po maturitě: na soukromou vysokou školu Počet podaných přihlášek v roce 2010 dosáhl 18 tisíc – ke studiu se zapsalo přes 13 tisíc uchazečů – jedná se o necelých 15% počtu zapsaných na veřejných vysokých školách. Největší zájem je o Univerzitu J. A. Komenského, Metropolitní univerzitu Praha a vysokou školu obchodní v Praze. Nejmenší počet přihlášek evidují vŠCRhL, Akcent College a UNyP. ■ u vybraných škol návaznost na praxi, nebo i garance uplatnění (Škoda Auto VŠ, Unicorn College) ■ individuálnější přístup ke studentovi, menší konkurence mezi studenty (zkoušky, zápisy,…) Nevýhody ■ školné desítky až stovky tisíc korun za akademický rok ■ ne všechny školy poskytují navazující magisterské studium pro všechny obory ■ téměř polovina škol neposkytuje dotované ubytování a stravování (nebo stipendium na ubytování), některé pak nezajišťují ubytování vůbec nebo v omezené míře Zdroj: http://www.uiv.cz/clanek/368/2082, www.vysokeskoly.com

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

35soukromé vysoké školyvŠ VysokeSkoly.com Legerova 72, Praha 2 Tel.: 224 221 281 admission@unyp.cz, www.unyp.cz University of New york in Prague (UNyP) byla založena v roce 1998 ve spolupráci se State University of New york (SUNy) empire State College (USA). Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské pro- gramy zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi tyto univerzity patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery jsou renomované La Salle University, National American University (obě USA), University of Greenwich (UK) a švýcar- ský Institut Universitaire Kurt Bösch. výuka probíhá v anglickém jazyce. UNyP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou akreditační radou (British Accreditation Council) a je členem České asociace MBA škol (CAMBAS) a Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). výhody studia na UNyP: Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že absolvent UNYP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato spolupráce se zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány tytéž výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit. Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně druhé komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalo- vat jeho analytické, komunikační a rozhodovací schopnosti. Důležitým předpokladem pro kvalitní a efektivní výuku je pochopitelně i složení pe- dagogického sboru, proto na UNYP působí vybraní lektoři z akademic- kého i profesního prostředí ze Spojených států, Evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí mezinárodní prostředí. Proč zvolit UNyP ■ absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat i český titul bakalář ■ úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami ■ osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální úrovni ■ multikulturní prostředí ■ výhodné postavení na trhu práce ■ flexibilita financování školného University of New york in Prague v současné době studuje na University of New york in Prague přes 700 studentů z více než 60 zemí. BAKALářSKý PRogRAM – prezenční studium, 4 – leté: ■ Business Administration ■ International economic Relations ■ Communication & Mass Media ■ Psychology ■ english Language & Literature ■ IT management “NeW” Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou za- končeny získáním diplomu ze State University of New York Empire State College (USA). V oborech Business Administration, International Economic Relations a Communication & Mass Media má student možnost získat vedle diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělá- ní, motivační esej a test z anglického jazyka. BAKALářSKý PRogRAM – prezenční a víkendové studium, 3 – leté ■ european Bachelor´s of Business Administration v oborech: ■ Business Administration ■ Marketing ■ Finance Tento obor je zakončen získáním českého bakalářské- ho diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškol- ské vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka. PoSTgRAdUáLNí STUdIUM: ■ Professional Communication & Public Relations ■ M.A. in Clinical-Counseling Psychology ■ MBA* v oborech: ■ Management ■ řízení lidských zdrojů ■ Bankovnictví ■ Marketing ■ Informační technologie ■ MBA in Sustainability ■ MBA in Project Management ■ LLM: ■ International and Commercial Law ■ M.A. in european Law and european Integration ■ Phd by Publication * tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou formou tak on-line formou CeRTIFIKáT: ■ Peace, Conflict, And environmental Studieswww.unyp.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

36 soukromé vysoké školy Duškova 7, 150 00 Praze 5 Telefon: 210 082 418, Fax: 257 316 787 info@vszdrav.cz, www.vszdrav.cz BAKALářSKé STUdIJNí PRogRAMy Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnická záchranář. Reaguje tak na změnu požadavků na vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí danou zákonem MZ ČR č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána automaticky. Délka studia u obou oborů je tři roky. Studenti mohou studovat pouze prezenční formou studia. Studijní programy jsou připraveny podle požadavků WHO a EU a odpovídají nárokům kladeným na tato povolání v zemích EU. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Jednotlivé předměty ve studijních programech jsou uspořádány do modulů a mají přidělené kredity podle European Credit Transfer System. Studijní program Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka má všechny atributy moderního ošetřovatelství, interdisciplinární a multiprofesní charakter. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programu. Vysoká škola je vybavena pro teoretickou i praktickou výuku obou oborů – jsou zde odborné učebny, teoretické učebny, posluchárna, počítačová učebna s napojením PC na internet, knihovna s rozsáhlou studijní literaturou. Odborné praxe probíhají v renomovaných zdravotnických a sociálních zařízeních. Na výuce se podílí řada renomovaných odborníků - lékařů a vysokoškolsky vzdělaných sester. Škola vydává i vlastní publikace a pedagogové, kteří zde působí, realizují také tvůrčí a vědeckou činnost. Mnoho významných osobností přijalo členství v akademické radě školy. vySoKá ŠKoLA ZdRAvoTNICKá, o.p.s. ŠKoLNé ■ Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra výše školného činí 34.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Radiologický asistent výše školného činí 56.000,- Kč za celý akademický rok. ■ Pro obor Zdravotnický záchranář výše školného činí 48.000,- Kč za celý akademický rok. Školné je splatné ve dvou splátkách (k 30.9. a 1.2.) složenkou typu A na účet školy. PřIJíMACí říZeNí: II.kolo 24. 8.2011 uzávěrka přihlášek do 1.8.2011 ZAhRANIČNí SPoLUPRáCe Naše škola poskytuje studentům i možnost výměnných zahraničních stáží. NABídKA STUdIJNíCh oBoRů oBoR Zkratka Kód oboru Délka studia Závěrečná zkouška Všeobecná sestra VS 53-41-R/009 3 roky Státní zkouška Porodní asistentka PA 53-41-R/007 3 roky Státní zkouška Radiologický asistent RA 53-45-R/010 3 roky Státní zkouška Zdravotnický záchranář ZZ 53-45-R/0241 3 roky Státní zkouška Kombinovaná forma studia Angličtina jako cizí jazyk Stále se můžete hlásit na rok 2011/2012! AKCENT College – soukromá vysoká škola Nabízíme prezenční a kombinované tříleté bakalářské studium v perspektivních oborech s pedagogickým zaměřením.  Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk Termíny přijímacích zkoušek: 15. září (4. kolo). Ke studiu se můžete hlásit on-line. Přijďte na den otevřených dveří: 5. září 2011 a dozvíte se víc! telefon: 261 109 234 www.akcentcollege.cz bakalářské studium management, mezinárodní ekonomika a právo, účetnictví, bezpečnostní management Bc. Soukromá vysoká škola ekonomických studií nejsme žádní suchaři navazující magisterské studium strategický management, finanční management nejsme žádní suchaři Ing. www.svses.cz www.ulovsispoluzaka.cz Lindnerova 1, Praha 8 tel.: 284 840 027, 284 841 027 e-mail: info@svses.cz Den otevřených dveří: 7. 9. 2011 • špičkové znalosti • kvalitní studijní programy • skvělé pracovní uplatnění • profesionální přístup a partnerské jednání • prezenční, kombinovaná a individuální forma studia

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

37soukromé vysoké školyvŠ VysokeSkoly.com Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město Elektr. přihláška: ANO Tel.: 221 506 707, info@vsci.cz, www.cevroinstitut.cz CevRo Institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat! CevRo Institut, Praha oBoRy STUdIA BAKALářSKé STUdIUM (Bc.) v oborech: ■ Politologie a mezinárodní vztahy ■ Právní specializace – Veřejná správa ■ Právo v obchodních vztazích ■ Sociologie – Sociální analýzy délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná MAgISTeRSKé STUdIUM (Mgr.) – navazující magisterské studium v oborech: ■ Politologie ■ Veřejná správa délka studia: 2 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná ■ Obory s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru. ■ Učí u nás špičkoví odborníci z akademického prostředí i praxe (např. prof. Dušan Hendrych, prof. Miroslav Novák, prof. Josef Šíma, prof. Petr Matějů nebo JUDr. Tomáš Sokol). ■ Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí ■ Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy a Českého Krumlova ■ Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže ŠIRoKé UPLATNĚNí: management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem i veřejných institucí, analy- tická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky, nadace a jiné Ngos, média a PR agentury dNy oTevřeNýCh dveří: obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin. Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz. Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707. většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401. Polská 10, 120 00 Praha 2-Vinohrady Tel.: 222 101 020, Fax: 222 718 813 info@praguecollege.cz, www.praguecollege.cz Prague College, britská vysoká škola v Praze nabízí magisterské a bakalářské studium na třech fakultách - School of Business, School of Art & design a School of IT & Computing. Mezinárodně uznávané tituly jsou udělovány ve spolupráci s Teesside University, která byla zvolena ve Velké Británii Univerzitou roku 2009/10 (Times Higher Education). Na Prague College naleznete – kvalitní výuku v anglickém jazyce, moderně vybavené prostory s kvalitní technikou, přátelskou a osobní atmosféru, profesionální a zkušené lektory, programy akreditované britskou organizací Edexcel a registrováné MŠMT MAgISTeRSKé STUdIUM ◆ MSc International Management Studijní program, který zajišťuje strukturované manažerské vzdělání, zahrnující studium prostředí meziná- rodních a multikulturních organizací. Program je určený pro zájemce o pracovní pozice ve vyšším managementu. ◆ MSc Computing Program splňuje veškeré požadavky na rychle se měnící prostředí a vývoj nových technologií díky pokročilému výzkumu, praxi v oboru a vysoké akademické úrovni. BAKALářSKé STUdIUM Navazující program pro absolventy HND programů. Student nastupuje do závěrečného ročníku britského bakalářského programu (jedná se o 3 rok studia). ◆ BA (hons) International Business Management ◆ BA (hons) graphic design ◆ BA (hons) Fine Art (experimental Media) ◆ BSc Computing hIgheR NATIoNAL dIPLoMA Dvouletý britský univerzitní program s přímým postupem do posledního bakalářského ročníku. ◆ hNd Business ◆ hNd graphic design ◆ hNd Interactive Media ◆ hNd Computing INTeRNATIoNAL BUSINeSS Pomaturitní studijní program nabízející praktické vzdělání v oblasti obchodu a managementu. ◆ Certificate (9 měsíců) – Diploma – Higher Diploma (18 měsíců). PříPRAvNý RoK v oBoRU BUSINeSS NeBo ART & deSIgN ◆ Access program - roční program, během něhož studenti získají základní znalosti a dovednosti z oblasti obchodu, zdokonalují se v anglickém jazyce a zároveň se připravují na vysokoškolské studium. ◆ Foundation diploma v oblasti Art & design Jde o roční program vytvořený pro studenty se silnou motivací k získání vyššího vzdělání nebo kariéry v oblasti umění a designu. Tento program umožňuje studentům vyzkoušet řadu uměleckých technik, materiálů a procesů a zároveň jim dává prostor pro experimentování a rozvoj praktických dovedností. Kontaktujte nás kdykoliv, rádi vám poskytneme bližší informace při osobní schůzce se studijním poradcem. Prague College

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

38 soukromé vysoké školy U Santošky 17 150 00 Praha 5 Telefon: 251 171 935 info@vip-vs.cz www.vip-vs.cz ChCeTe vSToUPIT do SvĚTA vIP JAKo KvALIFIKovANí odBoRNíCI? ZvoLTe KARIéRU v dIPLoMACII NeBo veřeJNé SPRávĚ NA MeZINáRodNí ÚRovNI! vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují a bakalářský a magisterský studijní program MeZINáRodNí A veřeJNé vZTAhy v prezenční i kombinované formě se studijní obory: ■ MEZINáRODNí VZTAHY A DIPLOMACIE ■ VEřEJNá SPRáVA ■ PUBLIC RELATIONS ■ MEZINáRODNí A DIPLOMATICKá STUDIA ■ EVROPSKá STUDIA A VEřEJNá SPRáVA ■ POLITOLOGIE A POLITIKA V MEZINáRODNíCH A VEřEJNýCH VZTAZíCH Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi v oborech, které přednášejí. Završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností s jedinečnými studijními programy. Přijímací řízení probíhá v řádném termínu 7. září 2011 a poté v průběhu celého měsíce září po dohodě se studijním oddě- lením. Pro bližší informace nás navštivte na www.vip-vs.cz. vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Na Pankráci 54 140 00 Praha 4 Telefon: 272 773 045 Elektr. přihláška: ANO info@literarniakademie.cz www.literarniakademie.cz oBoRy STUdIA ■ Školné od 45 000,– Kč / rok ■ Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus. ■ Stipendia pro nadané studenty ! ■ Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání. Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách. Více informací na www.literarniakademie.cz Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o. BAKALářSKé (TITUL BCA.) délka forma jazyk Tvůrčí psaní a publicistika 3 roky prezenční + kombinovaná český Komunikace v médiích 3 roky prezenční český NAvAZUJíCí MAgISTeRSKé (TITUL MgA.) délka forma jazyk Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – Redakční práce 2 roky prezenční český Tvůrčí psaní – Literatura faktu 2 roky prezenční český Komunikace v médiích 2 roky prezenční český Ovčárecká 312 280 02 Kolín Tel.: 321 734 711 Fax: 321 734 720 arc@vspsv.cz skype: studijni www.vspsv.cz NABíZíMe: ■ Šanci studovat pro všechny – je na každém, jestli ji využije ■ Poctivé studium na škole, za kterou se nebudete muset stydět ■ 100% uplatnitelnost na trhu práce – naši absolventi vždy našli uplatnění v praxi ■ Zajímavý a stále aktuální vědní obor – v rámci studia atraktiv- ního oboru politologie s námi poznáte pozadí české, evropské i mezinárodní politiky ■ Kvalitní vyučující – odborníky z ČR, Evropy i USA ■ Možnost poznat EU důkladně i zevnitř – prostřednictvím stáží v Bruselu ■ Šanci strávit část studia v zahraničí – v rámci programu Erasmus (náklady na pobyt jsou hrazeny z prostředků EU) ■ Možnost studia v Kolíně nebo v Havířově ■ Přijatelné školné ■ Studium v prezenční (denní) i kombinované (při zaměstnání) formě Termíny pro podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2012 (1. kolo), 15. 8. 2012 (2. kolo), 15. 9. 2012 (3. kolo) Termíny přijímacího řízení: 25. 6. – 29. 6. 2012 (1. kolo), 27. 8. – 31. 8. 2012 (2. kolo), 19. 9. – 21. 9. 2012 (3. kolo) Academia Rerum Civilium – vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. INveSTICI do vZdĚLáNí váM ŽádNá KRIZe NeveZMe!

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

39soukromé vysoké školyvŠ VysokeSkoly.com Vysoká škola finanční a správní Bakalářské a navazující magisterské studijní obory v českém jazyce Bakalářské a navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce ● Business Management and Corporate Finance ● Marketing Communication Bakalářské a navazující magisterské studijní obory v anglickém jazyce ve spolupráci se City University of Seattle ● Business Management and Corporate Finance & BSBA/MBA ● Marketing Communication & BSBA/MBA ● Master of Business Administration Doktorský studijní program v českém jazyce ● Finance ● Aplikovaná informatika ● Bankovnictví ● Finance a finanční služby ● Marketingová komunikace ● Pojišťovnictví ● Právo ve veřejné správě ● Právo v podnikání ● Řízení podniku a podnikové finance ● Sociologie ● Sociální politika 1. soukromá ekonomická univerzita v ČR www.vsfs.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

40 soukromé vysoké školy Okružní 935 674 01 Třebíč Tel.: 568 850 047 800 400 220 info@zmvs.cz www.zmvs.cz Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní obory APLIKovANé INFoRMAČNí TeChNoLogIe INFoRMAČNí MANAgeMeNT veřeJNoSPRávNí STUdIA MANAgeMeNT A MARKeTINg ■ Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu. ■ Termíny přijímacího řízení: 5. 3., 23. 4., 14. 5., 6. 8. 2012 ■ Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč. ■ dny otevřených dveří: 12. 12. 2011, 13. 2. 2012 Od 17. 1. 2008 může ZMVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy vyšších odborných škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole. Podmínkou pro studium je 70 % shoda studijních programů VOŠ a ZMVŠ. Studenti si mohou během tří semestrů doplnit vzdělání, které je rozdílné mezi VŠ a VOŠ. Po absolvování tohoto studia a napsání bakalářské práce je student připuštěn ke státní závěrečné bakalářské zkoušce a po jejím úspěšném složení je studentovi přiznán vysokoškolský titul bakalář. Formy studia: prezenční, kombinované a celoživotní vzdělávání. Standardní doba studia 3 roky, možnost zkráceného studia pro Dis.(tři semestry). Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Najdete nás na Facebooku: KamPoMaturite! PřEČTěTE SI: ■ aktuální informace ze školství ■ co je nového na vysokých školách ■ novinky ze státní maturity Staňte se našimi fanoušky a získejte slevy na nulté ročníky a materiály k maturitě.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

41soukromé vysoké školyvŠ VysokeSkoly.com

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

42 soukromé vysoké školy Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5; C. Boudy 1444, 272 02 Kladno El. přihl.: ANO, Telefon: 251 512 231, 800 555 808 vsmie@vsmie.cz, www.vsmie.cz vŠMIe je soukromá vysoká škola vyučující informatiku, ekonomiku a právo. To, čemu věříme, se vejde do 3 slov: vZdĚLáNí, PARTNeRSTví, ÚSPĚCh. o ŠKoLe Specializujeme se na oblasti, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší. Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, eko- nomiky a práva, a to formou denního i dálkového studia. U nás může- te získat bakalářský titul v tříletých oborech: Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika a Právní specializace. Naším cílem není vychovat z vás vědce, ale co nejlépe vás připravit na budoucí informatickou, mana- žerskou a právní praxi. výuka u nás není zadarmo, stejně jako tomu bude v dohledné době na veřejných školách. oproti nim vám však poskytneme vzdělání, které vám pro život a kariéru opravdu k něčemu bude. vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha ZvoL SI SPRávNoU veJŠKU... vZdĚLáNí, PARTNeRSTví, ÚSPĚCh. Partneři školy: Oracle Academy poskytuje studentům know- how potřebné pro úspěšné budování kariéry. Dále poskytuje software a výukové materiály pro vyučované předměty na škole. Společnost HP je výhradním dodavatelem PC tabletů a zároveň partnerem v oblasti náboru absolventů do praxe. www.rb.cz Raiffeisenbank a. s. nabízí v České republice velké množství bankovních služeb pro soukromou i podnikovou klientelu. Poskytuje služby na mnoha pobočkách, v klientských i hypotečních centrech. MS IT Academy Program nám posky- tuje podporu při výuce informačních a komunikačních technologií. Společnost CISCO zaštiťuje výuku v předmětech o počítačových sítích včetně mezinárodně uznávané certifikace CCNA. PřIJíMACí PohovoRy: U přijímacího pohovoru se zjišťuje: ■ zájem o studium ■ úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru ■ nezjišťujeme vědomostní znalosti ZAháJIT STUdIUM MůŽeTe BeZ PřIJíMACíCh TeSTů! PřIPRAvíMe váS NA STáTNí MATURITU INFoRMACe o MoŽNoSTeCh STUdIA BAKALářSKé STUdIJNí oBoRy: ■ MANAGEMENT ICT ■ INFORMAČNí TECHNOLOGIE ■ MANAžERSKá EKONOMIKA ■ PRáVO V PODNIKáNí ■ PRáVNí VE VEřEJNé SPRáVě PříPRAvA NA STUdIUM: ■ PříPRAVA NA STáTNí MATURITU ■ „NULTý“ ROČNíK SE ZAPOČíTáNíM KREDITŮ Klíčová vzdělávací témata v oboru: Aplikovaná informatika: ■ moderní programovací jazyky (.NET, C#, JAVA, PHP) ■ počítačové sítě - fungování počítačových sítí, jejich tvorba a správa, CISCO koncept, ■ databázové systémy – návrh, tvorba a správa, ORACLE standard, ■ řízení podniku v informační společnosti - systémy CRM, ERP apod., ■ business a ICT, tvorba a testování software ■ operační systémy platformy Linux a Windows ■ počítačové a internetové právo, ochrana a bezpečnost dat. ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací: ■ Management ICT: zaměřeno na řízení projektů a návrh informačních systémů. ■ Informační technologie: zaměřeno na programování a správu sítí, databází a systémů. Klíčová vzdělávací témata v oboru Manažerská ekonomika: ■ manažerská ekonomika – řízení firemního hospodaření, ■ finanční, nákladové a manažerské účetnictví, ■ controlling - metody zjišťování a odstraňování nedostatků ve firemních procesech, ■ moderní marketing a komunikace – metody získávání a udržování zákazníků, řízení reklamní komunikace apod., ■ podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické bankovnictví apod. ■ procesní a projektový management Klíčová vzdělávací témata v oboru Právní specializace: ■ obchodní právo v praxi, ■ živnostenské právo, regulace podnikání, ■ podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných papírů, mezinárodní obchodní právo, ■ právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, pojišťovací právo, ■ autorské právo, průmyslová práva. ■ základy politologie, ústavní soudnictví, správní soudnictví, ■ rozhodovací činnost orgánů veřejné správy, ■ právní vztahy k nemovitostem, ■ pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků. Posluchač si vybírá ze dvou specializací: ■ Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového práva. ■ Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

43vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com ■ Studovat můžete v denním studiu, dálkově, večerně nebo v kombina- ci těchto možností – u denní for- my je délka studia 3 až 3,5 roku, u dálkových nebo kombinovaných pak obvykle čtyřleté. Přijímací řízení začíná přihláškou, podání je obvykle možné do konce dubna, v dalším kole pak obvykle do srpna. Některé školy přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky. ■ Organizace studia může být jak na vysokých školách – tj. semestry a zkouškové období – nebo mo- dulární, některé školy pak používají kreditní systém. Velká část VOŠ fungujevespojenísněkteroustřední školou. Některé VOŠ spolupracují s vysokými školami, kde může absolvent VOŠ získat bakalářský titul za kratší dobu nebo přímo daný obor studovat na příslušné VOŠ a obdržet titul bakalář. Většinou jde o soukromé vysoké školy, ale obory pomalu přibývají i na školách veřejných (např. VOŠ a HŠ Opava ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě, VOŠS a SŠS Vysoké Mýto s Fakultou stavební VŠB- TU Ostrava, VOŠ potravinářská Kroměříž ve spolupráci s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně nebo JABOK a Evangelická teologická fakulta UK v Praze). ■ Na veřejných VOŠ činí obvykle školné 2 – 6 tisíc korun ročně, na soukromých může být 10 - 40 tisíc korun ročně. Absolvent má nárok na používání titulu Diplomovaný specialista (DiS., uváděno za jménem). ■ Ve školním roce 2010/11 zajišťuje vyšší odborné vzdělávání 182 vyšších odborných škol. Vzdělává se zde 29,8 tis. studentů, tj. o 3,7 % více než ve školním roce 2009/10. V posledních dvou letech se zvyšuje i počet nově přijatých studentů do prvního ročníku. Ve školním roce 2010/11 bylo přijato 12,8 tis. studentů, tedy o 8,2 % více než ve školním roce 2009/10. Studium na vyšších odborných školách ukončilo ve Kam po maturitě: na vyšší odbornou školu Vyšší odborné studium je oproti vysokoškolskému studiu více orientováno na praxi, specializace bývá většinou úzká a studium je zaměřeno na její prohloubení. Charakteristické je propojení výuky s praxí, která obvykle trvá jeden semestr. Absolvent tak získává potřebnou praxi a případně také kontakt na budoucího zaměstnavatele. školním roce 2009/10 celkem 6,4 tis. studentů. Uchazeči se nejvíce hlásí do zdravotnických (21,4%), ekonomických (19%) a pedagogických oborů (18,8%). ■ V České republice se na vyšších odborných školách v denní formě vzdělávání učí 21,1 tis. studentů cizí jazyk. Nejvyšší podíl studentů denní formy vzdělávání se věnuje anglickému jazyku (81,3 %) a ně- meckému jazyku (45,5 %). Na vyšších odborných školách v denní formě vzdělávání se z celkového počtu studentů učících se cizí jazyk 63,8 % studentů učí jeden jazyk; 32,4 % si osvojuje dva cizí jazyky a 3,8 % se věnuje třem a více jazykům. Zdroje: http://www.uiv.cz/clanek/110/2088, http://www.novinky.cz/veda-skoly/224548- prihlasek-na-vs-prestalo-kazdorocne- pribyvat-pocet-studentu-stagnuje.html

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

44 vyšší odborné školy Na Polabí 411 276 01 Mělník Tel.: 315 623 023-5 602 232 333 skola@zas-me.cz www.zas-me.cz Denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium Vzdělávací program: ZAhrADní A krAjinná tVOrbA Dny otevřených dveří: 28. 9., 16. 11., 7. 12. 2011, 18. 1., 15. 2., 7. 3., 25. 4., 16. 5. 2012 Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra (okrasné školkařství, realizace sadových úprav a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, střední stupeň projektantské činnosti, školství PřijímACí říZení: uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2012 přijímací řízení - 21. 6. 2012 (2. kolo 27. 8. 2012) kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu v posledním ročníku střední školy a posouzení uchazečovy motivace ke studiu. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola mělník Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Tel.: sekretariát 387 438 677 studijní oddělení 387 013 140 sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz nAbíZí: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní i dálková forma vzdělávání) ■ marketing ■ Obchodní podnikání ■ Veřejná správa (denní forma studia) ■ ekonomika a management v podnicích finančních služeb ■ Provozní ekonomika odpadového hospodářství termíny dnů otevřených dveří: 11. 1. 2012 od 8 do 17 hodin, 15. 3. 2012 od 8 do 17 hodin. Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Želivského 291 386 42 Strakonice Tel: 383 316 101 skola@prumstra.cz www.prumstra.cz Vzdělávací program: říZení kVAlity Ve StrOjírenSké VýrObě A SlUžbáCh 23-41-n/04 Počet přjímaných: 30 denní studium, 60 dálkové studium Délka studia: denní 3 roky, dálkové 3,5 roku Školné: 3 000,- za rok titul. DiS Přihlášky: pro školní rok 2011/12 do 26. 9. 2011 pro školní rok 2012/13 do 23. 5. 2012 (druhé kolo 24. 8. 2012) bližší informace www.prumstra.cz Možnost ubytování na DM Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Strakonice Tyršova 34 Opava 746 95 Tel.: 553 613 315 zastupce.vos@vosahs.cz www.vosahs.cz VZDěláVACí PrOgrAmy: ■ 65-42-N/04 říZení hOtelOVéhO PrOVOZU – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-42-N/04 říZení hOtelOVéhO PrOVOZU – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ 65-43-N/02 rOZVOj A říZení regiOnální tUriStiky – denní forma vzdělávání, 3 roky ■ 65-43-N/02 rOZVOj A říZení regiOnální tUriStiky – dálková forma vzdělávání, 3,5 roku ■ Bakalářský obor hOtelniCtVí, 3 roky, absolventi získávají akademický titul bakalář (Bc.). Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.). Uchazeči o vzdělávání na VOŠ nekonají přijímací zkoušku. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Mjr. Nováka 34 700 30 Ostrava Tel.: 603 365 984 800 100 570 vos@sokrates.cz www.sokrates.cz/vos ® Poskytuje vzdělání v oboru ObeCně PráVní činnOSt. ■ Denní nebo dálkové studium odkudkoliv z ČR. ■ Po skončení obdržíte titul DiS. ■ Možnost prominutí přijímací zkoušky, uznáme již absolvované zkoušky z předchozích studií, individuální studijní plán (ISP). ■ Nejlepší absolvent získá auto. Právo a ekonomie - naše DiSciplína! Vyšší odborná škola SOkrAteS Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha1 Tel.: 221 771 105 voszaszs@szspraha1.cz www.szspraha1.cz 3leté - denní vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem ■ DiPlOmOVAná Dentální hygieniStkA ■ DiPlOmOVAný fArmACeUtiCký ASiStent ■ DiPlOmOVAný ZDrAVOtní lAbOrAnt ■ DiPlOmOVAný Oční OPtik – dálková forma vzdělání ■ DiPlOmOVAný ZUbní teChnik Podmínky přijetí: maturitní zkouška, zdravotní způsobilost, kritéria pro přijímací řízení www.szspraha1.cz Den otevřených dveří: 11. 1. 2012 od 16:00 hod., 11. 4. 2012 od 16:00 hod. Přihlášky ke studiu odevzdat: do 31. 5. 2012 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha Zátopkova 2/100 Praha 6 – Břevnov, 160 17 Tel.: 233 017 351, 233 017 315 vos.cstv@cstv.cz www.cstv.cz StUDijní ObOr Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové studium – management tělesné výchovy a sportu, zakončené absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání. Vyšší odborná škola čStV, s.r.o. Blažejské náměstí 9 772 00 Olomouc Tel.: 585 208 813 Fax: 585 227 508 info@dorkas.cz www.dorkas.cz Vzdělávací program: SOCiální A DiAkOniCká PráCe Tříletá denní příprava k výkonu profese sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. Absolventi školy mají možnost získat v návazném ročním studiu na Evangelické teologické fakultě UK bakalářský titul. Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru na základě motivačního dopisu. Příslušnost k některé církvi není podmínkou přijetí, uchazeč by však měl mít respekt ke křesťanskému zaměření školy. týden otevřených dveří: 6.–10. února 2012 Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, která je součástí školní budovy. Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

45vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Náměstí 5. května č. 2 250 88 Čelákovice Tel.: 326 999 342 info@mills.cz www.mills.cz Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola millS, s.r.o. Nabízí letošním jarním i podzimním maturantům tyto atraktivní vzdělávací obory: ■ Diplomovaný zdravotnický záchranář – denní i kombinovaná forma studia ■ Sociální práce – denní i kombinovaná forma studia ■ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia ■ Diplomovaný zdravotní laborant – denní i kombinovaná forma studia Vyšší odborná škola millS, s.r.o. Svatý Jan pod Skalou 1 266 01, p. Beroun Tel.: 311 671 308 311 672 461 info@svatojanskakolej.cz www.svatojanskakolej.cz Obor: 75-31-n/03 – PřeDŠkOlní A mimOŠkOlní PeDAgOgikA forma: denní a kombinovaná Délka studia: 3 roky Školné: denní: 5500Kč, kombinovaná: 7000 Kč Podání přihlášek: do 15. května Uplatnění: učitel v MŠ a pedagog volného času Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe a při výuce je kladen důraz na praktické využití získaných znalostí. Možnost ubytování a stravování přímo v budově školy. titul bc.: Studium je zakončeno titulem DiS, dále je možno ve zkrácené formě pokračovat bakalářským studiem na Teologické fakulty JČÚ Dny otevřených dveří: 9. února, 16. března a 11. dubna 2012 od 8:00 do 15:30. Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý jan pod Skalou Ortenovo nám. 34 Praha 7 – Holešovice Tel.: 222 782 007 603 251 745 spsvos@volny.cz www.voscr.cz Proč studovat právě na této škole? Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspektivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výbě- ru je z 39 cizích jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek z VOŠ ve zkráceném studiu. ■ Možnost individuálního vzdělávacího plánu. ■ Minimální školné. ■ Technické vybavení na špičkové úrovni. ■ Ubytování a stravování je zajištěno. Dny otevřených dveří: každý den na základě telefonické či emailové dohody Stále přijímáme přihlášky. Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor. Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha Erbenova 184 34401 Domažlice Tel.: 379 724 581 Fax: 379 722 346 vos-oa-szs@ekodom.cz www.oadomazlice.cz VOŠ – vzdělávací program: 75-32-n/01 Sociální práce obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika 3 letý (denní forma) a 3,5 letý (dálková forma) akreditovaný obor VOŠ pro uchazeče s maturitou Přijímací řízení: 25. 6. 2012 Přihlášky: zasílejte na adresu školy do konce května 2012 (s úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení) Školné: 3 000,- Kč/rok Ubytování: po-pá 1 100,- Kč/rok Den otevřených dveří: 1. 2. 2012 od 8:00 do 17:00 v budově školy v Erbenově ul. 184, Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice Komenského nám. 22 570 12 Litomyšl Tel.: 461 614 550 Tel./fax: 461 615 705 vospspgs@vospspgs.cz Vyšší odborná škola nabízí denní studium ■ Učitel/kA mAteřSké ŠkOly ■ VyChOVAtel/kA ■ VyChOVAtel/kA PrO POStižené jeDinCe viz podrobné informace na web: www.vospspgs.cz termíny uzávěrky přihlášek: srpen 2011 – 2. kolo – další kolo v září 2011 termíny přijímacího řízení: srpen 2011 – 2. kolo – další kolo v září 2011 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Hadovitá 1023/7 141 00 Praha 4 Tel.: 241 482 422 603 836 149 vosherecka@vosherecka.cz www.vosherecka.cz hereCtVí A mODerOVání Hlavním studijním předmětem je herectví a moderování. Tomuto oboru zde vyučují renomovaní čeští herci a režiséři, například Karel Vlček, Hana Seidlová, Tomáš Petřík, Karel Kříž, Vlasta Žehrová, Jiří Fréhar, Pavel Khek, Aleš Bergman, Jitka Sedláčková, Jakub Korčák, Ivana Wojtylová - Mikulčíková nebo David Vejražka. www.vosherecka.cz hereCtVí S lOUtkOU Hlavním předmětem je herectví s loutkou ve všech formách a stylech, které tento obor nabízí. Pedagogy tohoto oboru jsou známí loutkáři, například Hana Zezulová, Karel Vostárek, Marie Míková nebo Alica Dubská. www.loutkarskeumeni.cz PiDiVADlO Dramaturgie Pidivadla se skládá z absolventských představení a víkendových představení pohádek pro děti. www.pidivadlo.cz Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. Na Jízdárně 4 702 00 Ostrava Tel.: 596 634 848 739 436 924 Fax: 596 627 018 voss@voss-ova.cz www.voss-ova.cz Vzdělávací program 75-32-n/01 Sociální práce NABíZíME: 3-leté denní, dálkové a kombinované studium ukončené absolutoriem a titulem DiS., zajímavé předměty, odbornou praxi, počítačové učebny s přístupem na internet, knihovnu a studovnu, zahraniční stáže, odborné přednášky, semináře, workshopy, kurz znakované češtiny. Uplatnění: státní správa a samospráva, státní i nestátní neziskové organizace Vyšší odborná škola sociální, Ostrava Středisko VOŠ a SPŠ Mariánská 1100 407 47 Varnsdorf Tel.: 412 315 011 412 315 022 nagyova@vosvdf.cz www.vosvdf.cz ObOry VOŠ – tříleté denní, dálkové – zakončené absolutoriem s titulem DiS. 68-43-N/04 VeřejnOSPráVní činnOSti (školné ve výši 2500 Kč/1 rok) 26-47-N/04 infOrmAční teChnOlOgie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-41-N/04 VýrObA, PřenOS A Užití elektriCké energie (školné 3000 Kč/1 rok) 26-47-N/08 POčítAčOVá grAfikA V teCh- niCkýCh ObOreCh (školné 3000 Kč/1 rok) 65-43-N/01 CeStOVní rUCh (školné 4000 Kč/1 rok) 82-43-N/... mUltimeDiální A grAfiCká tVOrbA (v jednání) (školné 5000 Kč/1 rok) Ubytování a stravování: součástí školy Přijímací řízení: 1. kolo - 29. 6. 2012 (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2012), 2. kolo - 24. 8. 2012 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

46 vyšší odborné školy Ledecká 35 323 21 Plzeň Tel./fax: 377 534 450 svzsplzen@svzsplzen.cz www.svzsplzen.cz DENNí STUDIUM: ■ DiPlOmOVAný ZUbní teChnik ■ mAnAgement SPOrtOVníCh AktiVit DENNí A DáLKOVé STUDIUM: ■ SOCiální PráCe ■ DiPlOmOVAný Oční OPtik ■ beZPečnOSt ObyVAtelStVA Přijímací zkoušky: 27. června 2012 Bližší informace na: www.svzsplzen.cz Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. ilony mauritzové, Plzeň ■ Mendelova 131 256 01 Benešov Telefon: 317 723 571 www.zemsbn.cz Vaše cesta k prosperitě Diplomovaný specialista v oboru ZeměDělSké PODnikání ■ Studium: denní (tříleté), dálkové (čtyřleté) ■ Pro absolventy všech typů středních škol ■ Stáže v zahraničí Podání přihlášek do 1. kola do 31. 5. 2012 www.zemsbn.cz Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, benešov Nám. T. G. Masaryka 788 390 02 Tábor Telefon: 381 252 686 380 421 030 horejsi@szes.tabor.cz www.szestabor.cz VOŠ nabízí 3leté studium 41-31 -n/04 Péče O krAjinU se zaměřením: ■ pozemkové úpravy a ekologie krajiny ■ zemědělské technologie a stavby v krajině poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí činností při navrhování pozemkových úprav, využití půdy, při návrhů projektů pro obnovu a údržbu krajiny a zemědělských staveb Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, tábor P. Holého 400 738 01 Frýdek-Místek Tel.: 558 633 822 vosgood@vos-goodwill.cz www.vos-goodwill.cz mySlete nA SVOU bUDOUCnOSt …. NABíZíME STUDIUM OBORů: ■ AnimACe V CeStOVním rUChU ■ PODnikání V CeStOVním rUChU ■ ZAhrAniční ObChOD V mAlýCh A StřeDníCh PODniCíCh ■ Po absolvování získáte titul DiS., průkaz průvodce a Europass, navazujícím studiem lze získat titul Bc. ■ Denní studium – 3 roky – 16 500 Kč za školní rok ■ Dálkové studium – 4 roky – 15 000 Kč za školní rok ■ Odbornou praxi studenti vykonávají v celé ČR a také v zahraničí. Přijímáme bez přijímacích zkoušek a bez poplatku za podání přihlášky! Přihlášky lze zasílat ihned. gOODWill – Vyšší odborná škola, frýdek – místek Salmovská 8 120 00 Praha 2 Tel.: 224 919 498 224 920 425 jabok@jabok.cz www.jabok.cz Studijní obor: SOCiální PeDAgOgikA A teOlOgie Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Může též obdržet bakalářský titul v oboru PASTORAČNí A SOCIáLNí PRáCE zajišťovaném společně s Evangelickou teologickou fakultou UK. Denní tříleté studium, výrazně zaměřeno na praxi v ČR i v zahraničí. Student získá sadu základních učebnic v ceně 3 000,- Kč na počátku studia zdarma. Den OteVřenýCh DVeří: 8. února 2012 Příjem PřihláŠek: do 30. dubna 2012 PřijímACí říZení: červen a srpen 2012 Škola má vlastní kolej. jAbOk – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha VyssiOdborneSkoly.com - najdi si svou školu: Aktuální adresář vyššíchodborných škol ■ nový vzhled ■ vyhledávání podle oborů ■ nové sesterské adresáře - VysokeSkoly.com, StredniSkoly.com, ZakladniSkoly.com a JazykoveSkoly.com.

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

47vyšší odborné školyVOŠ VyssiOdborneSkoly.com Opatovická 18 110 00 Praha 1 Tel.: 224 930 037 – studijní oddělení, 224 930 851 – sekretariát školy studijni@vosp.cz vosp@vosp.cz www.vosp.cz Studujte média praxí v denní i kombinované formě! ■ VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digitálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), PR a marketingové komunikace (business, umění, neziskové organizace). ■ Studium prostřednictvím modulového kreditního systému (ECTS) umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí. ■ Absolvent získává ceněný titul DiS. v oboru publicistiky a může pokračovat ve zkráceném návazném jedno- ročním bakalářském studiu na několika partnerských vysokých školách. Školné: 28.000 Kč za školní rok Dny otevřených dveří: min. 1x v měsíci, termíny sledujte na www.vosp.cz navštivte naši prezentaci na veletrzích gaudeamus v brně a v Praze! Vyšší odborná škola publicistiky 5. května 51 140 00 Praha 4 Tel.: 244 105 001 Fax: 244 105 043 zdravotnickaskola@centrum.cz studijni.oddeleni@centrum.cz www.zdravotnicka skola5kvetna.cz ObOry StUDiA: DiPlOmOVAný ZDrAVOtniCký ZáChrAnář – denní forma studia DiPlOmOVAný ZDrAVOtniCký ZáChrAnář – kombinovaná forma studia DiPlOmOVAný nUtriční terAPeUt – denní i dálková forma studia DiPlOmOVAná VŠeObeCná SeStrA – denní forma studia – zažádáno o akreditaci tříleté pomaturitní studium je zakončeno absolutoriem. Den otevřených dveří: 14. 3. 2012 od 15.30 do 17.30 hod. Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Nad Rokoskou 111/7 182 00 Praha 8 Tel.: 284 680 880 725 196 038 284 681 345 Fax: 284 681 345 pbvos@pbvos.cz www.pbvos.cz Pb – VOŠ a SŠm, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1800 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou kb, a.s., čSOb, a.s., česká kapitálová informační agentura, a.s., eSO travel a.s., eXim tOUrS, a.s., tOP hOtelS grOUP a.s. a řada dalších renomovaných firem, ve kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi. Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. microsoft software pro studenty oboru Aplikace výpočetní techniky k dispozici zdarma i domů!!! Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG: Dopravní logistika a Logistika služeb Pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha Název oboru Délka Forma finanční poradenství 3 denní finanční poradenství 3 dálková Aplikace výpočetní techniky 3 denní Aplikace výpočetní techniky 3 dálková Cestovní ruch 3 denní Cestovní ruch 3,5 dálková Personální práce 3 denní Personální práce 3 dálková ObOry StUDiA (DiS.)

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

48 jazyky a studium v zahraničí Studium zároveň musíte zahájit ve stejném kalendářním roce, kdy jste vykonali maturitní zkoušku/absolutorium na konzervatoři. Z hlediska zdravotního pojištění jste pak nadále považováni za řádně studující jako žáci střední školy, při zachování dalších podmínek (věk do 26 let, první maturita atd.). Seznam škol oprávněných k pořádání kurzů s akreditací najdete v Příloze č. 1. Vyhlášky 322/2005 Sb., například na stránkách MŠMT. Studium cizích jazyků nabízejí jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, z nichž některé poskytují i jednoleté jazykové kurzy (školy v seznamu MŠMT podle vyhlášky č. 322/2005 Sb). V roce 2010/11 navštěvovalo jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky celkem 9,2 tis. žáků. Za celé sledované období od roku 2003/04 se snížil počet žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky téměř třikrát. V roce 2010/11 se vzdělává v jednoletých jazykových kurzech 5,4 tis. žáků, tj. třetina počtu žáků uvedených ve školním roce 2003/04. Kam po maturitě: na jazykové pomaturitní studium Pokud jste se nedostali na vysokou nebo vyšší odbornou školu a chcete zachovat status studenta, je vhodným řešením akreditovaný jazykový pomaturitní kurz. Jazykový pomaturitní kurz s akreditací MŠMT splňuje tyto podmínky: Jak vybraT neJlePŠí PoMaTuriTní Jazykový kurz ■ vyberte školu, která má s pořádáním těchto kurzů praxi ■ porovnejte cenu kurzů včetně všech nákladů a také počet vyučovacích hodin (pozor na skrytá zkrácení výuky jako je studijní volno, testovací týden atd.) ■ zjistěte, zda má škola stabilní tým kmenových lektorů a jaká je jejich kvalifikace – vypovídá to o kvalitě školy ■ ověřte počet studentů ve skupině a jejich celkovou úroveň. Efektivita a rychlost výuky závisí na velikosti skupiny a na tom, zda vás nebude někdo brzdit nebo naopak bude příliš napřed ■ prohlédněte si školu, třídy, využijte možnosti účasti na předváděcí hodině, zjistěte metody výuky, reference nebo možnosti zakončení kurzu mezinárodně uznávanými zkouškami apod. Zdroj: http://www.uiv.cz/clanek/110/2088 ■ jedná se o denní studium po dobu jednoho školního roku ■ výuka probíhá nejméně čtyři vyučovací hodiny denně (20 hodin týdně) ■ maximální počet účastníků v rámci třídy je 18

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

49jazyky a studium v zahraničíJŠ JazykoveSkoly.com nám. Míru 15,120 00 Praha-Vinohrady nám. Na Santince 1554/2, 160 00 Praha 6 Tel.: 800 100 620, skola@spevacek.info, www.jazykovka.info Pomaturitní studium anGliČTiny a JaPonŠTiny pro školní rok 2011/2012 se statusem studenta na základě vyhlášky MŠMT. SPĚvÁČek jazyková škola – učebny Můstek, nám. Míru, Pražského povstání, anděl a Dejvická inTenzivní výuka, MezinÁroDní zkouŠky ■ malé studijní skupiny ■ výuka s rodilými mluvčími ■ důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ■ sleva 10 % na závěrečné zkoušky PET, FCE a CAE DoProvoDný ProGraM ■ volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU, Příprava na OSP Scio, Příprava na LF UK ■ pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia) ■ pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia) FinanCe, Slevy, SluŽby zDarMa ■ možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek ■ sleva 10 % na učebnice ■ sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy ■ stolní voda během vyučování zdarma ■ ISIC karta zdarma ■ vrácení školného při přijetí na VŠ MoDerní uČebny u MeTra ■ učebny v pěti lokalitách v blízkosti metra ■ využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet) ■ v každé učebně WIFI zdarma GaranTuJeMe vÁM vySokoŠkolSký PříSTuP! angličtinaněmčinafrancouzštinašpanělštinaCzechforForeigners učebny: Bítovská 3, Praha 4 telefon: +420 261 261 638 e-mail: akcent@akcent.cz WWW.AKCENT.CZ International House Prague AKCENT POMATURITNÍ STUDIUM ANGLIČTINY 2011/2012 CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKAV CENĚ KURZU • zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE dle dosažené úrovně • Aj 20 hodin týdně • zahrnuto ve vyhlášce MŠMT ČR • volitelně Nj, Fj, Šj 2–4 hodiny týdně za cenu semestrálního kurzu s 50% slevou • 50% sleva z poplatku za druhou zkoušku v témže školním roce • jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské zkoušky

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

Proč zrovna EF?  jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole  jsme ve všech cool světových metropolích  jsme tu již přes 40 let  jsme akreditovaní – pravidelné inspekce kvality výuky Jaké kurzy organizujeme?  krátkodobé kurzy v zahraničí  pomaturitní programy v zahraničí  příprava na univerzitu nebo pracovní stáže Zakousněte se po maturitě do cizího jazyka s EF EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com EF Česká republika Staňte se fanoušky Studium jazyků v zahraničí C M Y CM MY CY CMY K

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

yeah! uploaduji!yeah! wo UHK 9000 stu ahoj! alma mater 9 000 studentů uploaduji! 9000 stu 9000 stu 9 100 studijních oborů heureka! no error! yeah! UHK IQinside krab! Aplikovaná informatika Informační management Finanční management Management cestovního ruchu Archeologie Archivnictví Politologie Sociologie Filozofie Historie Informatika a multimédia v archivnictví a v archeologii Učitelství pro všechny stupně škol Speciální pedagogika Vychovatelství Filologie a další neučitelské obory Matematika Biologie Fyzika Sociální práce yeah! heureka! krab!UHKheureka! oujé! www .uhk.cz yea he Den otevřených dveří 6. ledna 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/

Škola, která je všude s vámi I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie a management www.unicorncollege.cz Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe 8. 9. 2011

http://www.floowie.com/cs/cti/kpm14-100-nahled/