Kult 07/2019http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

kult. VAŠE DENNÍ DÁVKA KULTURY A ZÁBAVY... Jizvám se směje, kdo nepocítil rány Ničivá síla nevyřčených slov Komár kafe – káva, která bodne více na straně 6 více na straně 8 více na straně 11 Alois Fišárek Přední český filmový střihač TÉMA ČÍSLA více na straně 4 7+8 2019 ročník 21

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

Obsah Rozhovor – Alois Fišárek 4 Recenze – Ničivá síla nevyřčených slov 6 Aktuálně – 28. kytarový festival a kurzy BRNO´19 7 Recenze – Jizvám se směje, kdo nepocítil rány 8 Rozhovor – Na elektrokole do zatáčky smrti 10 Představujeme – Rozhovory s osobnostmi 12 Menu – Komár kafe – káva, která bodne 13 Tipy na akce 15 Programy akcí 16 Alois Fišárek Přední český filmový střihač. Svými zkušenostmi z  filmu obohatil legen- dární představení jako Kouzelný cir- kus, Černý mnich či Odysseus. Zají- malo nás, jak na své tehdejší působení vzpomíná a  co vlastně obnáší práce filmového střihače. více na straně 4 Děkujeme našim partnerům TÉMA ČÍSLA Kulturně-informační měsíčník kult. | ročník 21 | číslo 07+08/2019 | pořadové číslo 224 | registrováno u Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 12093 | ISSN 1212-8120 šéfredaktor: Ing.Radek Holík | editor magazínu: Mgr. Eva Svobodová | editor webu: Ivo Michalík | design: František Burda | sazba: Mirek Chudík | asistentka: Žaneta Špetová, DiS. vydavatel: KULT, z. s. | adresa redakce: Holandská 878/2, 639 00 Brno, tel.: 777 221 983, e-mail: info@mediahill.cz | distribuce: Media Hill, 5P agency | produkce: Media Hill © KULT, z. s. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel nenese odpovědnost za ztráty vzniklé chybným uveřejněním dat. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu KULT. Inzertní oddělení Media Hill | tel.: 777 221 936, 777 221 983 | web: www.mediahill.cz/media ČB varianta varianta CMYK Hold lidské tvořivosti a fantazii více na straně 8 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary více na straně 9 Poutník, co sbírá příběhy více na straně 14

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

4 4 www.kult.cz Rozhovor V Domě umění probíhá až do 28. července 2019 výstava věnovaná Laterně magice, zvláštnímu druhu divadla, poprvé prezentované- mu na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, jež vedle živých herců používá také filmové projekce a další média – bývá proto nazývá- na prvním multimediálním divadlem na světě. Dnes tvoří Later- na magika součást pražského Národního divadla. V 80. letech s ní byl pevně spjat Alois Fišárek, přední český filmový střihač. Svými zkušenostmi z filmu obohatil legendární představení jako Kou- zelný cirkus, Černý mnich či Odysseus. Zajímalo nás, jak na své tehdejší působení vzpomíná a co vlastně obnáší práce filmového střihače. Věnujete se střihačské profesi pět desítek let. Mohl byste pro laiky popsat, jak moc se s  vývojem technologiízatudobuvašeprácezměnila? S příchodem digitálních technologií se zpracování materiálu proměnilo pronikavě. Už nepracuji rukama na střihacím sto- le, ale pracuje se na počítači, který umožňuje rychlejší postup (nemusím složitě hledat výstřihy, nemusím dělit materiál na díly). Zároveň je ale práce náročnější na soustředění – nejen pro střihače, ale především pro režiséra. Nové technologie umožňují natočit mnoho materiálu, který ale střihač musí ve střižně zpracovat. Na jedné straně se práce zrychlila, na druhé straně jí vzhledem k množství materiálu přibylo. Na mé myšlení střihače ovšem příchod nových technologií neměl žádný vliv. Cojednesjednodušší?A conaopaktěžší,nežkdyžjste začínal? Dovést film do výsledného tvaru je dnes stejně těžké jako dří- ve. Domnívám se, že práce střihače je určená nadáním, citem a temporytmem bez ohledu na používané technologie. Jaké vlastnosti, schopnosti by měl dobrý filmový střihačmít? To nevím. Asi trpělivost, spolu s velkým pochopením pro po- stupné vytváření konečné podoby filmu. V  čem byla pro vás práce pro Laternu magiku specifická?Braljstejijakourčitouprofesnívýzvu? Ze začátku jsem práci pro Laternu skutečně bral jako výzvu, než jsem si při další práci (především s režisérem Evaldem Alois Fišárek Přední český filmový střihač

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

5 5 Červenec + srpen 2019 Rozhovor Schormem) uvědomil, že střih je úplně jiný než filmový. Fil- mový obraz zde musí přesně odpovídat dění na jevišti. Také záleží na velikosti plátna, aby film na něm nezastínil herce nebo tanečníka. Například s bohyní Athénou velkou 17 metrů jsem musel pracovat tak, aby bohyně a pohyb na jevišti vytvá- řeli jeden vjem. Jak jste fenomén Laterny magiky vnímal jako divák? V čempodlevástkvěljejíúspěch? Představení Laterny jsem vnímal jako naprosté novum, jako spojení talentu scénografa Josefa Svobody a stejně velkého ta- lentu Evalda Schorma, doplněné o výbornou práci hudebních skladatelů, choreografů a tanečníků. Novější práce Laterny už bohužel moc neznám. Která její představení (v celé její historii) považujete osobnězanejzdařilejšía proč? První představení pro EXPO 58 v Bruselu bylo světovou no- vinkou, prostě první na světě. Dalším nezapomenutelným představením byl Kouzelný cirkus režiséra Schorma a  scé- nografa Svobody a  konečně Odysseus opět v  režii Evalda Schorma a scénografa Svobody s hudbou Michaela Kocába. Ve všech případech se jedná o nadčasová díla. Dle mého je scé- nografie Josefa Svobody dodnes nepřekonaná. Měl zvláštní cit pro světlo a tím ve svých představeních kouzlil. Tento dar byl umocněn citlivou režií. Jak moc se lišila spolupráce s jednotlivými režiséry Laterny magiky? Byl jste raději, když vám nechávali volnouruku,nebopreferujetedirektivnějšívedení? Svoji práci nejen pro Laternu magiku, ale i v dalších dílech chápu jako společné dílo všech tvůrčích profesí. Evald do střižny moc nechodil a při své plachosti mi pouze telefonicky a s omluvou sděloval své režijní připomínky. Naopak Břetislav Pojar byl ve střižně pořád a spolu jsme po okénku vytvářeli konečnou podobu Žvanivého slimejše. Mám rád oba režijní přístupy. NakterétvůrceLaternymagikynejradějivzpomínáte? Já je měl rád všechny. A ty, co ještě žijí, strašně rád potkávám – divadelníka a scénografa Jirku Srnce, kameramana Jaromíra Kačera, hudebníky Michaela Kocába, Michala Pavlíčka… Byla to těžká, ale krásná práce. Eva Svobodová Alois Fišárek (*1943) je stále činný filmový střihač, držitel pěti Českých lvů (např. za filmy Kolja či Tmavo- modrý svět). Dalšího Lva obdržel za celoživotní přínos české kinematografii. Spolupracoval s  významnými filmovými režiséry - Jaromilem Jirešem, Věrou Chy- tilovou či Janem Svěrákem. Pedagogicky působil na FAMU a Filmové akademii Miroslava Ondříčka. Brno můžu všem doporučit jako město ke studiím

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

6 6 www.kult.cz knihy Ničivá síla nevyřčených slov Její knihy dosahují výjimečně dobrých prodejů, stihla už obdržet několik literárních cen. Pravidelně se s ní můžete setkat na besedách. Řeč není o nikom jiném než o patrně nejoblíbenější české autorce současnosti Aleně Mornštajnové. Rodačka z Valašského Meziříčí dosud vydala tři romány a jed- nu dětskou knihu. Po prvotině Slepá mapa následoval Hotýlek a veleúspěšná Hana, která se dosud objevuje na předních příč- kách všech možných žebříčků. Od jejího vydání už však uply- nuly dva roky a čtenáři žádají novou knihu. Jejich přání bylo letos vyslyšeno a  v  dubnu vyšel Aleně Mornštajnové čtvrtý román s názvem Tiché roky. Jak se bude čtenářům líbit? Oče- kávání jsou vysoká. A nutno uznat, že pravděpodobně nebudou zklamána. Tiché roky jsou, jak jsme u autorky zvyklí, příběhem o oby- čejných lidech v  neobyčejných situacích. V  tomto případě mladá žena Bohdana objevuje důvod, proč ji její babička na smrtelné posteli oslovila jiným ženským jménem. Despotický otec, se kterým ji pojí velmi komplikovaný vztah, ani laskavá, ale neprůbojná macecha jí odpovědi dát nemohou. Než je na- lezne (a nalezne je skutečně?), musí v celých souvislostech poznat nejen sama sebe, ale především svého otce, jehož život poznamenaly nevyřče- né skutečnosti stojící v  pozadí jeho zdánlivého sobectví a neprostupnos- ti. Jen tak je pro ně oba možné dojít smíření. Román není příliš rozsáhlý, přesto se vyznačuje bohatostí a mnohovrstev- natostí. Paralelně sledujeme myšlen- kové pochody hlavní hrdinky Bohda- ny (v  kapitolách nazvaných Dcera) a jejího otce Svatopluka (v kapitolách nazvaných prostě Otec). Zajímavým a  plně funkčním formálním faktem je, že vyprávění obou aktérů na sebe plynule navazují stejnou poslední vě- tou jednoho a  první větou druhého. Takový prostředek zcela účelně vyvo- lává dojem, že od sebe oba osudy ne- lze s jistotou oddělit, že se navzájem ovlivňují. Další prvek, kterým je autorka mezi čtenáři známá, představuje poctivě vykreslená psychologie postav. Na za- čátku bývají její hlavní hrdinové vel- mi neoblíbení, ale jak se příběh odvíjí dál a dál, vnitřní svět postavy začíná odkrývat další hlubiny a motivace, až se čtenář nakonec s osobou plně zto- tožní, anebo k ní pocítí alespoň větší náklonnost. Tento princip je zacho- ván i v Tichých rocích. Záměrem Aleny Mornštajnové nebylo napsat román, kte- rý by předčil předchozí Hanu. Ostatně není ani fér to od ní požadovat. Záměrem bylo ukázat, kolik zbytečných nedo- rozumění a z nich plynoucích ran a bolestí dokáže vyřešit a  uzdravit pouhá otevřená komunikace. Pamatujme na to i mimo literární svět. Síla Tichých roků totiž spočívá hlavně v tom, že jsou nastaveným zrcadlem, v němž se odráží naše vlastní selhání. Jsou v  určitém smyslu příběhem každého z nás. Petra Horáková Název: Tiché roky Autor: Alena Mornštajnová Nakladatelství: Host, 2019 Recenze

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

7 7 Červenec + srpen 2019 hudba 28. kytarový festival a kurzy BRNO´19 Již po osmadvacáté se bude v Brně konat jeden z nejzajímavějších kytarových festivalů Evropy (www.guitarcz.com) s kon- certy světové špičky, kurzy hry na kytaru a kytarovou soutěží Guitartalent. Vítěz získá kytaru nejvýznamnějšího japonského kytaráře Masaki Sakuraie a bude mít zajištěnou účast ve finále soutěže v Tokiu. Koncerty proběhnou na Nové radnici v Brně a na Biskupském dvoře. Úvodní Noc flamenca z Andalusie 4. srpna představí kytaristu Davida Carmonu, tanečnici Patricii Guerrero a další umělce. Marco Battaglii z italského Milána zahraje na kytaru z 19. stol. a Bianka Szalaty z Polska, vítězka soutěže Guitar- talent, v duu se zpěvačkou Ewelinou Koniec 5. srpna. Brazil- ské duo Assad Brothers, které je považováno za nejlepší na světě, vystoupí 6. srpna. Už o den později zahraje legendární skladatel Nikita Koškin spolu se svojí manželkou Marinou Krupkinou a 8. srpna pak vítěz 16 soutěží Anielo Desiderio. V pátek 9. srpna v 16.00 se předvede Kytarový orchestr festi- valu s dirigenty Nikitou Koshkinem a Vladimírem Novotným. Vyvrcholením bude večerní koncert Pocta Paco de Luciovi se španělským triem Pedro Navarro Trio z Valencie. Mezinárodní kytarové kurzy, které budou probíhat při fes- tivalu, budou vést sólisté koncertů a další pedagogové – na- příklad Nikita Koshkin, Milan Tesař, Igor Shoshyn, Vladislav Bláha (umělecký ředitel festivalu a soutěže) a další. Každoroč- ně se kurzů zúčastní na 150 kytaristů z asi 15 zemí. PR Název: Mezinárodní kytarový festival BRNO19 Kde: Biskupský dvůr, Zelný trh, Brno Kdy: 4.–10. srpna 2019 Web: www.guitarcz.com Mezinárodní kytarový festival a kurzy BRNO’19 4. až 10. srpna 2019 www.guitarcz.com Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a dalších partnerů. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÉ KURZY 4.–10. 8. 2019 MARIA LINNEMANN, SERGIO ASSAD, ODAIR ASSAD, NIKITA KOSHKIN, PAUL GALBRAITH, PEDRO NAVARRO, MARCO BATTAGLIA, MASAYUKI KATO, LUCIANO TORTORELLI, MILAN TESAŘ, VLADISLAV BLÁHA… MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ GUITARTALENT 6.–7. 8. 2019 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK | Městské divadlo Brno | Lidická 16 | www.mdb.cz | BISKUPSKÝ DVŮR |  Flamenco Night: DAVID CARMONA Y GRUPO DE FLAMENCO DE ANDALUCIA, ANA LATORRE | tanec |  CARMEN MOLINA | zpěv | MIGUEL „EL CHEYENNE“ | perkuse | NOVÁ RADNICE | MARCO BATTAGLIA | Itálie | kytara 18. stol. | BIANKA SZALATY |  kytara | EWELINA KONIEC | zpěv / Polsko | BISKUPSKÝ DVŮR | DUO ASSAD BROTHERS / Brazílie   | NOVÁRADNICE | DUONIKITAKOŠKIN&MARINAKRUPKINA/ Rusko | NOVÁ RADNICE | PAULGALBRAITH / Velká Británie | NOVÁ RADNICE | KYTAROVÝ ORCHESTR |  |dirigenti: NIKITA KOSHKIN, VLADIMÍR NOVOTNÝ | + sólisté kurzů | BISKUPSKÝ DVŮR | PEDRO NAVARRO TRIO /Španělsko    Homenaje de Paco de Lucia: PEDRO NAVARRO, KEVIN MUÑOZ, LUÍS CASTANY 4. 8.| 20:00 5. 8.| 20:00 6. 8.| 20:00 7. 8. | 20:00 8. 8.| 20:00 9. 8. | 16:30 9. 8.| 20:00 Aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

8 8 www.kult.cz Recenze divadla Jizvám se směje, kdo nepocítil rány Dva znepřátelené rody. Dva milenci. Pod dvojicí věží brněnského Petrova. U Petra a Pavla se scházejí nejen zamilované páry, ale o letošním létě se tam odehrává tragický příběh Romea a Julie, který pod širým nebem na Biskupském dvoře představuje Městské divadlo Brno. výstavy Hold lidské tvořivosti a fantazii Laterna magika je zvláštní typ divadla, využívajícího filmovou projekci a další média, jenž vznikl v souvislosti s prezentací Česko- slovenska na Světové výstavě Expo 1958 v Bruselu. Poté, co zde pronikavě zazářila jako výkřik nejnovější techniky ve službách umění, se Laterna magika stala vývozním artiklem socialistické republiky na Východ i Západ. Za šest desetiletí své existence prošla řadou proměn, které se nyní snaží spolu s její nejvlastnější podstatou postihnout stejnojmenná výstava v Domě umění. Jeden ze skvostů Shake- spearova pera se vrací do Městského divadla po dvaceti letech. Za re- žisérský pult tentokrát usedá Stano Slovák, kte- rý je na Biskupáku jako doma. S vážnějším téma- temsemudařípopasovat zejména díky zachování renesančních reálií, promyšlenému výběru hereckého obsazení i použití brilantního překladu Jiřího Joska. Hlavní představitelé se zdají být u klasiky klasik zcela zásadní, protože příběh každý zná. Unikátem se ukazuje věk Romea i Ju- lie.Jindejeúplněběžnéobsazovatdospěléumělce,aleTomášDa- lecký i Esther Mertová právem realisticky vyzařují mladickost. Přirozenější a intenzivnější emoce proudily směrem k divákům od Daleckého, ale i Mertová si po pár reprízách svůj projev jistě více zautomatizuje. Dvě busty hlav v  nadživotních velikostech povznášejí Milfaj- tovu scénu na jinou úroveň. I když jsou venku těžší podmínky než v interiéru, práce s prostorem je hravá. Kostýmy Kučerovic dua přehledně, ale přitom nenápadně barevně odlišují Monteky a Kapulety. Šermířské scény nezaostávají za těmi romantickými a tragickými díky Juráskově technické přípravě. Romeo a Julie při západu slunce a pod hvězdami skýtají jedineč- ný zážitek. Hře prospívá skvělý překlad, který jde hercům přes rty s nečekanou lehkostí. Zatímco hlediště přemýšlí nad tím, jak mohou předsudky a nedorozumění zacloumat s lidskými osudy, já mimochodem doporučuji s sebou přibalit také repelent proti nenechavému hmyzu. Klára Tesařová Název: Romeo a Julie Kde: Městské divadlo Brno Kdy: Psáno z představení 14. června 2019 Web: www.mdb.cz Ta v závěsu nese nepříliš atraktivně znějící podtitul Dekon- strukce a aktualizace. Zdá se mi, jako by si kurátoři umění pří- mo libovali v cizích a odborně vyhlížejících výrazech, snad aby zvýšili vážnost počinů soudobých umělců, poněvadž ti v očích veřejnosti serióznost často postrádají. V tomto případě to však nebylo nutné: Laterna magika je jedinečný fenomén, který nejen v době svého vzniku na přelomu 50. a 60. let, ale i v poz- dějších obdobích (za působení režiséra Evalda Schorma či scé- nografa Josefa Svobody) právem učaroval generacím diváků. Je nasnadě, že výstava stojí a padá s nasazením audiovizuální techniky, která alespoň do určité míry dokáže divácký zážitek z představení zprostředkovat. Na velkých plátnech i malých obrazovkách běží po celou dobu pestrý výběr nahrávek z růz- ných etap divadla. Zajímavým doplňkem jsou například roz- hovory s „pamětníky“, tedy s lidmi, kteří se na Laterně magice různými způsoby jako spolutvůrci podíleli. Doporučuji vyhradit si celé odpoledne a prostě se sem „zašít“. Velmi rychle se přenesete do jiného světa a vůbec si nevšimne- te, že mezitím uplynulo několik hodin. Ještěže jsou letní dny tak dlouhé. Eva Svobodová Název: Laterna Magika – Dekonstrukce a aktualizace Kde: Dům umění Kdy: 15. května – 28. července 2019 Web: www.dum-umeni.cz Laterna magika, soukromý archiv Josefa Svobody

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

9 9 Červenec + srpen 2019 sobota 3.8.2019 GWALARN Úvodníkoncertzadara! ISARA LAQUADRILLA+minikurz MUSICABALKANIKA DÉMÁIRT+SKOTSKÝPES DICKÓBRASS BUBNOVÉJAMMOVÁNÍ ASONANCE CARPENOCTEM CLAYMORE start ve 14 h • možnost parkování i táboření • keltské ležení Keltoi i turistický pochod • řemeslnické krámky i prohlídky hradu • soutěže pro děti i dospěláky • keltská magie i rituály cestovka s duší kudrna.cz XVI. etno festival LUGHNASAD hrad veveRí - BRNO Aktuálně filmy Karlovarský festival zve na pestrou paletu filmů 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se letos koná od 28. června do 6. července. Vybírat můžete z dvou stovek filmů, které se představí v soutěžních sekcích, ale také v programu mimo soutěž. Slavnostní zahájení, které je již několik let spojené s  koncertem pro širokou veřejnost, odstartuje v rytmu legendárních The Beatles. V podání Českého národního symfonického orchestru a  sólistů zazní v  pátek 28. června 2019 před hotelem Thermal nezapomenutelné hity liverpoolské kapely. A pokud byste přece jen „Brouků“ neměli dost, můžete se vydat třeba na projekci nového hudebního filmu Yesterday. Letos si připomeneme i 30. výročí sametové revoluce. V pře- hlídce Bez cenzury najdete sedm českých filmů, které vznikly počátkem 90. let. Jako třeba Kouř Tomáše Vorla, jehož předsta- vení doprovodí i taneční show bratrů Cabanů. Ve světové premiéře se v Karlových Varech představí celove- černí hraný debut Ondřeje Provazníka a Martina Duška Staří- ci. Ve svérázné road-movie excelují Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička. Vůbec poprvé bude v Česku uveden dokument Heleny Třeš- tíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman. Olga Sommerová nabídne ve světové premiéře portrét další klíčové osobnosti tu- zemské kultury ve snímku Jiří Suchý – Lehce s životem se prát. V  exkluzivní předpremiéře představí Ivan Zachariáš první dvě epizody ze šestidílného špionážního dramatu Bez vědomí. Uskuteční se i světová premiéra celovečerního debutu Martina Krejčího Podivuhodná dobrodružství Paula Harkera v  jedné z klíčových rolí s Johnem Turturrem. Redakce Název: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2019 Kde: Karlovy Vary Kdy: 28. června – 6. července 2019 Web: www.kviff.com

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

10 10 www.kult.cz Rozhovor Navštívili jsme nedávno otevřenou značkovou prodejnu elektro- kol Haibike Morava v Moravské Nové Vsi, abychom si popovída- li s majitelem Danielem Doricou o elektrokolech značky Haibike a testovací trati, kterou provozují v těsné blízkosti prodejny. Pro- gnózy uvádějí, že v horizontu pěti let bude na elektrokolech jezdit 60 % cyklistů. Nedávno jste otevřeli značkovou prodejnu elektrokol HaibikeMorava.Jakslavnostníotevřeníproběhlo? Slavnostní otevření proběhlo 6. června a velmi se vydařilo. Průběžně se zde vystřídalo přibližně 350 hostů. Na programu byla úžasná Bike show, které se zúčastnili mistři světa a vice- mistři Evropy v Biketrialu, přičemž pro show využili i naše elektrokola. Návštěvníci si mohli vyzkoušet testovací trať, ten den skutečně plně vytíženou. Pročjsteserozhodliprodávatpouzeelektrokola? Elektrokola jsou obecně o tom, že si sám volitelně nastavíte míru dopomoci, například motor vám může pomáhat ze 30 %, ale zbylých 70 % šlapete za své. To člověku umožňuje uříznout tzv. výkonnostní špičky, v nichž šlapete takzvaně „na krev“. Výhodou elektrokol je i zdravotní hledisko, protože na kole ve všech terénech šlapete tepovou frekvencí mezi 120 až 140 tepů za minutu, což je mimochodem dle lékařů velmi zdravé. Navíc je taková frekvence ideální pro hubnutí. Elektrokola umožňu- jí za cenu stejné vydané energie ujet dvojnásobně další úsek nebo se vydat do náročnějších terénů. PročjstezvoliliznačkuHaibike? Je to jeden z největších výrobců elektrokol na světě. Jen v Ev- ropě má šedesátiprocentní podíl na trhu a tím velmi silnou pozici. Tato firma jako vůbec první vyvinula horské elektro- kolo – světu ho představila v roce 2009. Kola jsou to krásná, ale především velmi kvalitní, protože jsou osazena těmi nej- lepší komponenty. Používají se nejkvalitnější certifikované baterie od společností Sony, Samsung či Panasonic. Život- nost baterie, pro běžného zákazníka, který najezdí 150 až 200 km za týden, je přibližně 6 až 10 deset let než klesne ka- pacita baterie na 80 %. Kola jsou osazena špičkovými motory značek Bosch a Yamaha. Oba jsou konstruovány na životnost 100 000 kilometrů při plném zatížení. Cyklista jinými slo- vy zničí kolo dřív než motor. Haibike nabízí širokou paletu elektrokol. V letošní modelové řadě mají celkem 115 modelů! Vyrábějí se v Německu a mají perfektní dílenské zpracování. Oceňuji jejich absolutní spolehlivost, bezpečnost a  funkč- nost, jedná se o technickou špičku. Dokazuje to i skutečnost, žejsmepodobudvouletéhoprodejtěchtokolonemělijedinou reklamaci. Na elektrokole do zatáčky smrti

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

11 11 Červenec + srpen 2019 Rozhovor Jakédruhya typykolprodáváte? Nabízíme kola městská, dále máme k dispozici kola trekingo- vá, která jsou určena na asfaltové nebo lesní zpevněné cesty, samozřejmě nechybějí klasická horská kola s pevnou zadní stavbou a nemůžou chybět ani celoodpružená kola, která si zákazníci pořizují pro pohodlí zadní části těla nebo do nároč- nějších terénů. Kola i na našich webových stránkách dělíme na ta do lehkého, středního, těžkého a nejtěžšího terénu. Jakýjeváštypickýzákazník? Elektrokola si samozřejmě může pořídit kdokoliv. Můžou na nich jezdit i mladí lidé, ale typickým zákazníkem jsou klien- ti ve věku 40 let a více. Neznamená to, že tito zákazníci jsou ve fyzické nepohodě či nemají kondici, spíše chtějí spolu jako partneři zažívat dobrodružství. Nezřídka se stává, že má je- den z partnerů horší fyzickou kondici, a tak si výlet na klasic- kých kolech neužijí společně, výkonnostně se nepotkají. Ne- dávno jsme prodali elektrokola jednomu manželskému páru ve věku kolem 50 let. Po 14 dnech přišli na servis kol, a hlásili nám, že jsou naprosto spokojeni, že jim kola změnila život, že nyní jezdí všude spolu, užívají si jakýkoliv výlet na delší vzdá- lenost nebo do náročnějšího terénu. Dá se říct, že elektrokola zlepšují partnerské vztahy. Jakou péči zákazníkům poskytujete přímo na pro­ dejně? Každému zákazníkovi věnujeme maximální osobní pozor- nost, projdeme s ním jeho preference, může si každé kolo vy- zkoušet na zpevněné ploše i na terénní testovací trati. Kolo nastavíme dle jeho potřeb, aby byl maximálně spokojený. Novou prodejnu jsme vybavili kvalitním nářadím ParkTool. Máme kvalifikované mechaniky a  staráme se, aby všechna kola byla perfektně servisována. Kromě občerstvení ve formě kávy nebo zmrzliny je na prodejně k dispozici dobíjecí stanice pro elektrokola a dvě dobíjecí stanice pro elektroauta. Zmínil jste vlastní testovací dráhu. Můžete ji blíže představit? Tuto jedinečnou testovací trať v rámci ČR a SR jsme otevřeli na podzim roku 2018. Vznikla z toho důvodu, že je absolutně nezbytné, aby zákazník nekupoval zajíce v pytli a měl mož- nost si kolo předem vyzkoušet. Má délku 700 metrů, zahrnu- je stoupání i klesání, zatáčky, most, nájezdy, výjezdy, sjezdy i prudké stoupání do kopce se sklonem 22 %. Každá zatáčka má svůj název a bezpečnostní upozornění typu: Brzdit, Opa- trně či Pozor skok. Na trati máme jednu speciální prudkou zatáčku, nazvanou Zatáčka smrti, na níž si jezdec můžete vyzkoušet, jak dobře naše kola brzdí. Za ní následuje zmí- něné 22% stoupání k prodejně. Máme speciálně vyčleněných několik testovacích kol, která pouštíme na trať. Kola jsou po technické stránce vždy perfektně připravena, zákazník je za- školen, aby věděl, jak se má při jízdě chovat. Jakémátedobudoucnadalšíplány? Kromě běžné otvírací doby plánujeme pořádat také dny ote- vřených dveří, pravidelně jednou do měsíce některou neděli, s možností vyzkoušet si elektrokola a zajezdit si na trati. Díky tomu, že máme k  dispozici velký areál, chceme prodloužit a zkvalitňovat naši testovací trať. Součástí areálu je prvore- publiková vila, kterou bychom rádi zrekonstruovali a nabídli našim zákazníkům, možnost ubytování a půjčení elektrokol. Tento model jsme pojmenovali Bed and Bike. Cobysterádvzkázalnašimčtenářům? Všechny srdečně zvu k návštěvě naší značkové prodejny elek- trokol značky Haibike. Přijďte si otestovat téměř 100 modelů elektrokol Haibike a projet se na testovací trati! Radek Holík HAIBIKE MORAVA Vinohradská 1004 Moravská Nová Ves, 691 55 tel.: +420 775 11 33 66 www.haibike-morava.cz Dá se říct, že elektrokola zlepšují partnerské vztahy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

12 12 www.kult.cz Představujeme Jak vznikl nápad vydat knihu rozhovorů s  tolika různýmiznámýmilidmi? Popravdě mě samotného by to asi nikdy nenapadlo. Za celým nápadem stojí můj kamarád a kreslíř Mirek Vostrý, kterému se pár mých rozhovorů dostalo do ruky, a zřejmě usoudil, že mají potenciál být vydány knižně. Když mi to řekl poprvé, považoval jsem ho za blázna, ale vzhledem k tomu, že i já jsem tak tro- chu blázen, kontaktoval jsem několik nakladatelství. Jednomu z  nich, konkrétně nakladatelství Computer Media, se nápad zalíbil a má kniha se mohla začít klubat na svět. Byla to vždy osobní setkání? Pokud ano, kde se odehrávala? Na tom si vždy zakládám. Z mého pohledu není nic lepšího než osobní konfrontace. Je pravdou, že některé osobnosti se při pomyšlení na osobní setkání zdráhají, ale pro mě je to nejlepší cesta k tvorbě kvalitního rozhovoru. Místa, kde se rozhovory odehrávaly, byla různorodá. Rozhodně to nebudu nijak pauša- lizovat.Jednaloseo kavárny,restaurace,domácnostiněkterých z osobností, backstage, kanceláře a další. Bralivástivýznamnílidépřesvašemládívážně? Myslím si, že ano. Do jejich hlavy ale nevidím. I přesto si ale vážím toho, že si na mě udělali čas a nejvíce si cením toho, když mou práci dokážou ocenit. Velmi se snažím dbát na pečlivou přípravu, abych byl při rozhovoru v obraze. Když pak cítím z daného respondenta, že mu to lichotí, nebo mě dokonce slov- ně pochválí, není lepšího pocitu. Je to velké zadostiučinění. Máte nějaký klíč, podle kterého jste osobnosti k  rozhovoru vybíral? Jde například o  vaše osobní oblíbence? Spousta lidí v mém okolí si to myslí, ale není tomu tak. Já vlast- ně ten klíč ani neznám. Tradiční scénář je většinou takový, že někde třeba slyším dobrou českou písničku a začnu pátrat po tom, kdo ji zpívá. Když to zjistím, tak si řeknu, že by bylo za- jímavé s takovou osobností udělat rozhovor. Nebo třeba jdu do divadla a někdo mě zaujme tím, jak hraje, zanechá ve mně hlu- boký kulturní zážitek a to pak začne budit moji zvědavost, jaký je ten člověk při osobním setkání. Rozhodně nehledejte ve vý- běru mých osobností nějaký klíč. Je ale fajn, že se z některých, které jsem třeba dříve nijak nezaznamenával, stali opravdu mí oblíbenci. Ale to až po rozhovoru (smích). Zažiljstenějakouvtipnouhistorkučitrapas? Někdy mám pocit, že jsem přímo magnet na trapasy a situace s nimi spojené. Nejvíce mi asi utkvěla historka s Bárou Basi- kovou. Mám velmi dobrou kamarádku, shodou okolností také Báru, se kterou mezi sebou hrajeme takovou hru, že si píšeme stylem: „Dobrý večer Maestro.“ „Dobrý večer Barbaro.“ A jed- nou se mi stalo, že jsem stál na Václavském náměstí, kde jsem měl mít s druhou jmenovanou setkání a rozhodl jsem se jí na- psat SMS zprávu ve stylu: „Drahá Barbaro, můj kočár již dorazil do vašeho hlavního města. Momentálně trčím pod sochou ně- jakého pána, co sedí na koni. Kde jste? Nebudu tu čekat věčně. Váš maestro.“ Když jsem pak vyhledával v kontaktech v mobilu, komu zprávu pošlu, tak jsem zadal jméno Bára a klikl na první možnost. Problém byl, že jsem tu zprávu poslal právě Báře Basi- kové. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a paní Basiková odepsala: „Drahý Maestro, to bude asi omyl.“ Je skvělá! Zůstáváte jen u  umělecké sféry, nebo máte zálusk třebai napolitiky? Politici jsou velmi specifičtí a je zajímavé, že je tam úplně jiná příprava než na ostatní známé osobnosti. Všehovšudy jsem dělal rozhovorysetřemipolitiky,mimojinéi s AndrejemBabišem,a je pravdou, že se mi do dalších moc nechce. Asi to není úplně můj šálekkávy.Přenechávámtedytutoprácilidem,kteříjsouk tomu pověřenější a vědí, jak na ně. Dalším odvětvím jsou třeba spor- tovcia těmsenaopaknebráním.Alev knizenejsoujenosobnosti z umělecké sféry. Je tam třeba známý kardiochirurg Jan Pirk. S  kým se vám povídalo tak dobře, že byste s  ním vyrazilnakafei jentaksoukromě? Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět, protože by mě pak vnitřně mrzelo, že jsem někomu křivdil. Každá osobnost je indi- vidualita, která vyzařuje pokaždé něco jiného a to něco mě vždy přitahujetroškujinak.Teďmivlastnědošlo,žebychsenakávujen taksoukroměvydalklidněs každýmz mýchvybranýchosmnácti, kteříjsouv knížce.Otázkouje,jestlibyseještěpotkatchtěli. Eva Svobodová knihy Rozhovory s osobnostmi Původně šlo jen o rubriku ve studentském časopise. Jeho šéfredaktor, někdejší student veterinárního lékařství Jan Bedřich se však rozhodl ty nejzajímavější rozhovory sesbírat do jedné knihy, která letos vyšla pod prostým názvem Rozhovory s osobnostmi. Co mají společného Miroslav Donutil, Dagmar Pecková, Ondřej Sokol, Adela Vinczeová a Helena Vondráčko- vá? No přece právě to, že ti všichni se spolu s 13 dalšími slavnými podrobili dotazům zvídavého zvěrolékaře. Jan Bedřich se narodil před 24 lety v Chebu, pracuje se zvířaty, příležitostně moderuje. Má rovněž svůj pořad ZOOMagazín na Rádiu R a jezdí jako stevard. Baví ho cestování, historie, fotografování, zvířata, divadlo, filmy, zpěv, psaní, četba.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

13 13 Červenec + srpen 2019 Flamencový galakoncert Špilberk 28|6 Brno www.iberica.cz Za nanční podpory menu Komár kafe – káva, která bodne U zastávky Sušilova je najdete teprve od ledna tohoto roku. Nabídka i koncept však mají své kořeny mnohem hlubší. Před čtyřmi lety začínal majitel a barista Honza Komárek s konceptem kávového okýnka s názvem Komár kafe na konečné zastávce Lesná. Již tenkrát jsme ho navštívili a ocenili nejen nabídku kvalitně připravované jednodruhové kávy a jednodu- chých svačin do ruky, ale i jeho nehynoucí úsměv a optimismus. Kávu, koláče i rohlíčky jste si zde mohli dopřát od brzkých ranních hodin, a to nejen s sebou, ale i na stojáka u malého stolečku u okýnka. Od roku 2017 jste Honzu mohli potkávat častěji na nové adrese, a sice v Čer- nýchpolíchv parkupřiná- městí SNP. Kávové okýnko na Lesné fungovalo sice i nadále, ale majitel toužil po kavárně s možností po- sezení a širší kavárenskou nabídkou včetně vlastních dortů. Ačkoliv se mu to zde částečně splnilo, místo mělo své li- mity. V prosinci 2018 se proto chopil nové příležitosti a ve spo- lupráci s kolegyní Lenkou, známou pod značkou Lenkapeče, se dali do rekonstrukce bývalé samoobsluhy v Kounicově ulici při zastávce Sušilova. Se startem tohoto roku zde otevřeli vyhlášený espresso bar s výběrovou kávou i kavárenskými dezerty. O víkendech se sta- li vyhledávaným místem díky svým brunchům, ale i v týdnu se sem hodně chodí, třeba na snídaně. Chcete-li mít jistotu místa, neváhejte si udělat rezervaci předem, neprohloupíte. S přícho- dem letních měsíců prostor sdílí také se zmrzlinářem, který pod značkou Ještě jednu nabízí skutečně prvotřídní zmrzlinu. Na jednom z espresso mlýnků najdete standardně kávu od br- něnsképražírnyFiftybeans,nadruhémsekávyprůběžněobmě- ňují, stejně jako na filtrech. Otevřeno je zde od úterka do neděle mezi 8. a 20. hodinou, a nemáte-li později odpoledne již na kávu chuť, vychutnejte si skleničku vína nebo nějakou limonádu. Kdybyste snad raději chtěli posedět v nedalekém parku, k zapůj- čení zde mají také piknikové deky. Takže se stavte na kafe, které bodne, a věřím, že i vy budete od- cházet i vracet se s úsměvem. www.facebook.com/komarkafeespressobar Kačka Eichi Bilíková Menu

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

14 14 www.kult.cz Představujeme Ten kroj nejde přehlédnout. Jak vznikla myšlenka vyrazitnacestyv kroji? Mám za sebou už řadu cest pěšky a v jednom okamžiku mi při- šlo, že pokud jsem denně na čtyřech až pěti návštěvách u lidí doma, měl bych přijít v něčem svátečním. A náš jihobrněnský kroj má klobouk s  širokou krempou, která by mi pomohla i proti dešti a slunci. Ale jít v originálním kroji by bylo náročné, a tak jsem si nechal vyrobit jeho speciální outdoorovou verzi. Čtyřiažpětnávštěv?Občasvyrazímnavýlet,aležeby měněkdozvaldomů… To má svůj vývoj. Mám malou firmu, která se zabývá marketin- gem – a spoustu zákazníků máme v Praze. Kvůli tomu jsem dřív trávil hodně času v autě na dálnici, teď už jezdím spíš vlakem. Jednoho dne jsem se rozhodl, že zkusím z té Prahy dojít do Brna pěšky. Bylo to 320 kilometrů. Nikdy předtím jsem tolik neušel a bral jsem to jen jako jednu cestu. Jak jsem ale procházel krajem, potkával jsem lidi. A ti lidé mi vyprávěli příběhy. To mě začalo fascinovat. Najednou se mi otevřel úplně jiný svět. Vymyslel jsem si tak projekt, kdy půjdu pěšky od lidí k lidem a jejich příběhy budu s ostatními sdílet. Oslovil jsem Český rozhlas Brno a jim se ta myšlenka moc líbila. A tak chodím, navštěvuji lidi a každý den na cestě mám o půl desáté ráno živé vstupy v rozhlase. Alejakvzniklytynávštěvy? Při prvních cestách jsem to nechával náhodě. Šel jsem tomu naproti a s pomocí starostů, kulturních center a rádia si pře- dem vytipovávám ty, které bych chtěl navštívit. A domluvím se s nimi na návštěvě. Jaksitylidivybíráš? Každámojecestamánějakétéma.Napříkladjsempřešelhistoric- kouhraniciMoravya ČechnebojsemšelpoconejvíceŠalandech nebo po hranici mezi Českem a Slovenskem. A pak se snažím, abych si zvolil co největší mozaiku lidí a příběhy tak zobrazily zapamatovatelnou minulost těch, kdo v daném místě žijí. Mátonějakýdůvod–tosbíránípříběhů? Přijde mi, že v dnešní době, plné alternativ, nových technologií a fakenews, ztrácíme kontakt se svojí minulostí. S tradicemi a s moudrostí našich předků. Vše nové nás fascinuje, což je lid- ské, ale už jsme zapomněli, jak se máme chovat: Co znamená být partnerem, rodičem, přítelem, zaměstnancem, podnikate- lem, nebo třeba politikem. Příběhy, které posbírám, jsou živé a skutečné. A pokud v lidech probudí zájem o skutečnou minulost, o moudrost jejich rodičů a prarodičů, bude to dobře. Příběhy z mé poslední cesty jsem sepsal do knihy Sešívání republiky. Mapuje 100 let naší země z pohledu příběhů Čechů a Slováků. Vedle toho mě lidé mohou sledovat na webu www.salanda.cz nebo přímo na cestě na facebookové stránce Za humna s Mar- kem Šalandou. A letosužjsiněkdebyl? Tento rok teprve půjdu. Cesta se jmenuje Slovácko sa nenu- dí, vyrazím na ni 4. srpna v 11.00 z Vranovic na Jihobrněnsku a projdu Slováckem. Konec cesty bude v Kyjově, kde zahájím 15. srpna v 17.00 festival Slovácký rok v Kyjově. www.salanda.cz Redakce timeout Poutník, co sbírá příběhy Chodí pěšky stovky kilometrů a sbírá příběhy lidí, se kterými se potká. Poznáte ho snadno. Na sobě má jihobrněnský kroj, protože pochází ze Cvrčovic na jih od Brna. Potkat se s ním můžete ale spíše přímo v Brně, kde žije a odkud vyráží na svoje cesty. Kam? Kudy? A hlavně proč? O tom jsem si povídal s Markem Šalandou, netradičním turistou. A přišel v kroji!

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

15 15 Červenec + srpen 2019 VIDA! Nová venkovní expozice Obříbublifuk,vodníorchestrnebosvětelnýhranol–tojsouexponáty,kterénajdetev nověotevřené venkovníexpozicizábavníhovědeckéhoparkuVIDA!Nenechtesiujítpříležitostprozkoumatzbrusu nový prostor pro chytrou zábavu, ale i příjemnou relaxaci. Užijte si exponáty věnované zvuku, po- hybui voděstejnějakopříjemnéposezenía výhlednanejkrásnějšípavilonybrněnskéhovýstaviště. Kde: VIDA! science centrum | Kdy: do 30. září | Web: www.vida.cz timeout Milujete kulturu a sport? Podpořte, prosím, vydávání bezplatného magazínu kult. finančním darem na náš transparentní bankovní účet číslo 2200731245/2010 vedený u FIO banky! Mockrát děkujeme! KULT, z. s. Hudební festival Znojmo Těšte se na klasickou hudbu, ale i cimbálovou muziku i jazz. 15. ročník Hudebního festivalu Znojmo při- pomene hudbu skladatelů na královských dvorech a oslaví pád železné opony. Patronem festivalu je Pavel Šporcl.Největšíudálostíjenejlépeobsazenáoperasezony–SaulG.F.Händela.V titulníchrolíchsepředstaví kontratenoristasvětovéhorenoméAndreasScholla sólistavídeňskéa newyorskéoperyAdamPlachetka. Kde: Znojmo a okolí | Kdy: 11.–28. července | Web: www.hudbaznojmo.cz hudba Do zahrady vily Stiassni za odpočinkem i poznáním Pojďtes náminaprocházkuvícenežtříhektarovouzahradoua nechteseunášetpohledemnakrásné květy, stromy či čerstvě pokosenou louku, a to vše uprostřed malebného areálu jedinečného archi- tektonickéhoskvostu,symbolujednééry,a znovutaknajítztracenýklid,harmoniiduchaa pohodu uprostředruchuvelkoměsta.Ptátesekde?NopřecevevileStiassniv brněnskýchPisárkách. Kde: Vila Stiassni  | Kdy: celoročně od 9:00 do 17:00 | Web: www.vila-stiassni.cz timeout Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného BohumilKonečný,přezdívanýBimba,jevýjimečnýa znovuobjevovanýmalířa ilustrátor2.poloviny20.sto- letí,mistrdynamickýchdobrodružnýchilustracía kreseba malebkrásnýchžen.Jeznámjakoilustrátorknih JaroslavaFoglaraa OtakaraBatličky,alei autorřadyreklamníchplakátů.Ve40.letechžilveZlíněa vytvořil zdeřaduplakátůprofirmuBaťa.Výstavapřinášíjakjehodobrodružnéobálky,taksvůdnépin-upgirls. Kde: Zlínský zámek | Kdy: do 31. července | Web: www.bimba.cz výstavy Tipy na akce Špitálka: Proměny chytré čtvrti Výsledky mezinárodní urbanistické ideové soutěže organizované Kanceláří architekta města Brna. Jaká změna čeká část areálu Tepláren v okolí ulice Špitálka? Co pro stejné místo navrhovali různí architekti? Jak se část města promění v tzv. chytrou čtvrť? Nový pohled na území Špitálky přináší výstavav Urbancentrunavícenežstovizualizacíchod27účastníkůsoutěžez různýchkoutůsvěta. Kde: Urban centrum  | Kdy: do 31. července | Web: www.urbancentrum.brno.cz výstavy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

16 16 www.kult.cz ▶ divadla městské divadlo brno Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz MDB – Činoherní scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347 Divadelní prázdniny MDB – Hudební scéna Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 360, 533 316 410 Divadelní prázdniny MDB - Biskupský dvůr Muzejní 1, Brno, tel.: 659 37    1–3/7 Noc na Karlštejně�����������������������20:30 Legendární český muzikál. Diváckou atraktivnost zaručujíi dnesjižzlidovělépísněs melodiemiKarla Svobody.Autor:KarelSvoboda,ZdeněkPodskalský, JiříŠtaidlEduardKrečmar.Režie:IgorOndříček.    5–7/7 Mendel aneb Vzpoura hrášků����20:30 Komedie se zpěvy o brněnském géniovi. Komediálnízpěvohras původnímipísněmi,v níž do Mendelova osudu vstupují rozličné brněnské legendy, dozvíme se také to, co na opatovy ex- perimenty říká sám starobrněnský hrách. Režie: StanislavSlovák.    9–12/7 Romeo a Julie�����������������������������20:30 Milostná tragédie věnováno památce Jiřího Joska. Nesmrtelný příběh dvou mladých lidí, kteréodsebeoddělujenesvárjejichrodina kteří riskují vše, aby mohli být spolu. Režie: Stanislav Slovák.    14–15/7 Lakomec�������������������������������������20:30 Harpagon je zajisté kvintesence hamouna: li- chvaří, šmelí, vyhrožuje, kalkuluje, ale nekrade a najměhrajes otevřenýmikartami.Lakomecje tak výpovědí o stavu lidského ducha a současně nabízí skvělou zábavu. S Boleslavem Polívkou v roli Harpagona a v režii Stanislava Moši je pak více než příslibem mimořádné divadelní události.   Út 16/7 Lakomec „Bolek“�����������������������20:30 Slavnostní představení k 70. narozeninám Bolka Polívky. Při zakoupení vstupenky na toto slavnostní představení mají diváci jedinečnou možnost koupit si s mimořádnou slevou knihu „Bolek“ s vlastnoručním podpisem Boleslava Polívky.   Ne 4/8 Flamenco night���������������������������20:00 Koncert.Mezinárodníkytarovýfestival.   Út 6/8 Duo Assad Brothers�������������������20:00 Koncert.Mezinárodníkytarovýfestival.   Pá 9/8 Pedro Navarro Trio – Pocta Paco de Lucia�������������������������������������������20:00 Koncert.Mezinárodníkytarovýfestival.   Čt 22/8 Muzikanti hrajte, Kytice���������������19:30 Koncert v rámci F Scény 2019. Vrchársky or- chester ĺudových nástrojov Juraja Pecníka, Hradišťan.   Pá 23/8 Krížom, Krážom �������������������������19:30 Koncert. Folklorní soubor ŠMYKŇA. s lidovými tanci,zpěvya muzikouz celéhoSlovenska.   So 24/8 Psohlavci�������������������������������������19:30 Plzeňský lidový soubor MLADINA. Zcela nový pořad, vyprávějící jeden příběh. Můžeme říct „folklórnídivadlo“.    26–28/8 Lev v zimě�����������������������������������20:00 DivadlonaVinohradech.Režie:JanBurian. divadlo radost Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 533 440 020, www.divadlo-radost.cz e-mail: divadlo@divadlo-radost.cz Historie Profesionální činnost divadla se datuje od 25. října 1949. V po- lovině devadesátých let současný ředitel a umělecký šéf Divadla Radost, režisérVlastimil Peška přebírá a důsledně rozvíjí program repertoáru pro všechny věkové kategorie diváků, dramaturgii ori- entujenaadaptaceklasickýchpohádekpronejmenší,klíčovýchděl českéi světovéliteraturya vlastnídramatickoutvorbu.Veshoděse svým programem hudebně zábavného divadla konstituoval sou- bor pěvecky a instrumentálně znamenitě disponovaný a schopný zvládnout širokou škálu výrazových prostředků.Vlastimil Peška je rovněžiniciátoremrozsáhlépřestavbyDivadlaRadost,kterázačala v roce1999.Jejímcílembylovybudovatv Brněskutečněmoderní divadlo proděti i dospělé a mimo jiné umožnitprezentaci loutek, uchovávaných v depozitáři divadla už od roku 1949. Finálním výsledkem je krásný prostor Divadla Radost a také tento objekt, nazvaný„Kouzelnýsvětfantazie–Muzeumloutek“.   So 24/8 Drahá legrace�����������������������������19:30 AgenturaHarlekýn.Režie:PetrKracík.   Ne 25/8 Před paravanem�������������������������20:00 s…Janema BarborouŠťastnými   Po 26/8 Před paravanem�������������������������20:00 s…MartinemDejdarem. Programy WWW.MILUJEMEKULTURU.CZ kult.

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

17 17 Červenec + srpen 2019 Programy divadlo polárka Tučkova 34, 602 00 Brno, tel.: :724 042 852, e-mail: info@divadlopolarka.cz, www.divadlopolarka.cz Divadelní prázdniny O Polárce V červnu 2004 se Divadlo Polárka stalo součástí příspěvkové organizace KVS„U Tří kohoutů“ zřizované městskou částí Brno- střed. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 nabízí svým divákům příjemné prostory moderního foyeru s kavárnou a pohodlného sálus kapacitou118osob.Podvedenímsoučasnéhouměleckého šéfaJanaCimraDivadloPolárkaobhajujepostsuverénníbrněnské scény a rozvíjí dramaturgickou linii a umělecké zaměření, které byly nastoleny jeho předchůdci.V sezóně 2016/17 otvírá Polárka nověMalouscénua zřizujedvěstudiapromladéadeptydivadelní práce–Polaro-Ida Polárníček.Spolupráces mladýmidivadelními tvůrci vnáší svým osobitým přístupem do tvorby pro děti pře- kvapivou neotřelost, podivuhodnou barevnost a tolik potřebnou svěžest.Výraznýmrysempolárkovskýchinscenacíjeužitíscénické hudbyve většiněinscenacíprodukovánaživě. ▶ kina kino lucerna Minská 19, 616 00 Brno, tel.: 515 544 000 Červenec 29/6–14/7 Kino nehraje – dovolená. . . . . . . . . . . . 15–19/7 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15 15–17/7 Psí poslání 2 (USA, dabing)������� 18:15 Po 15/7 Bohemian Rhapsody (VB, od 12 let)�����������������������������20:30 16–17/7 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 18–31/7 Lví král (USA, dabing)����������������� 18:15 18–19/7 Ženy v běhu (ČR)�����������������������20:30 20–21/7 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 22–26/7 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15 Po 22/7 Srážka s láskou (USA, od 12 let)20:30 23–24/7 Teroristka (ČR, od 12 let)�����������20:30 25–26/7 Co jsme komu zase udělali? (FR, dabing, od 12 let)���������������20:30 27–28/7 Ženy v běhu (ČR)�����������������������20:30 29–31/7 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15 Po 29/7 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 30–31/7 Srážka s láskou (USA, od 12 let)20:30 Srpen 1–2/8 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15 1–7/8 Lví král (USA, dabing)����������������� 18:15 1–2/8 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 3–4/8 Teroristka (ČR, od 12 let)�����������20:30 5–7/8 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) ����������������������������������������������������� 16:15 Po 5/8 Co jsme komu zase udělali? (FR, dabing, od 12 let)���������������20:30 6–7/8 Ženy v běhu (ČR)�����������������������20:30 8–9/8 Lví král (USA, dabing)�����������������16:00 8–14/8 Toy Story 4:Příběh hrašek (USA, dabing)����������������������������� 18:15 8–9/8 Teroristka (ČR, od 12 let)�����������20:30 10–11/8 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 12–14/8 Lví král (USA, dabing)�����������������16:00 Po 12/8 Ženy v běhu (ČR)�����������������������20:30 13–14/8 Ibiza (FR, od 12 let)���������������������20:30 15–26/8 Toy Story 4:Příběh hrašek (USA, dabing)�����������������������������16:00 15–26/8 Hodinářův učeň (ČR)�����������������18:00 15–18/8 Tenkrát v Hollywoodu (USA, od 12 let)���������������������������20:15 Po 19/8 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 20–26/8 Tenkrát v Hollywoodu (USA, od 12 let)���������������������������20:15 26–28/8 Tajný život mazlíčků 2 (USA, dabing) �����������������������������������������������������14:00 27–28/8 Toy Story 4:Příběh hrašek (USA, dabing)�����������������������������16:00 27–28/8 Dora a ztracené měato (USA, dabing)�����������������������������18:00 27–28/8 Yesterday (VB/USA, od 12 let)���20:30 29–31/8 Toy Story 4:Příběh hrašek (USA, dabing)�����������������������������14:00 29–31/8 Lví král (USA, dabing)�����������������16:00 29–31/8 Hodinářův učeň (ČR)����������������� 18:15 29–31/8 Přes prsty (ČR, od 12 let)�����������20:30 www.letniscena.divadlobolkapolivky.cz Zámek SLAVKOV -AUSTERLITZ nádvoří 6. 8. - 8. 8. BRNO Biskupský dvůr MZM 22. 7. - 3. 8. MIKULOV Amfiteátr 10. 7. - 13. 7. ve 20:00 ve 20:00 ve 20:00 Historická komedie Historická komedie 26. – 28. srpna 2019 pod otevfien˘m nebem na Biskupském dvofie MZM u Zelného trhu Vstupenky lze zakoupit on-line a v pokladně MdB, Lidická 12 tel.: 533 316 360, www.mdb.cz Lev v zime_inzerat_KULT_65x98mm_Sestava 1 6/24/19 2:56 PM Stránka 1

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

18 18 www.kult.cz ▶ timeout hvězdárnaa planetáriumbrno Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287, e-mail: e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz Program na červenec Úterý: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00,Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) – v 18:00,Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:30 h (kromě 16. července) / Středa: O snědeném Měsíci 2D (sál di- gitária)–v 16:00,VzhůrunaMěsíc!3D(sáldigitária)–v 18:00, Jóga na hvězdárně – 18:3o,Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:30 / Čtvrtek: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) – v 18:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:30 / Pátek: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00 (kromě 19. července), Relaxace pod hvězdami (sál malého planetá- ria) – v 17:15, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) – v 18:00 (kromě 19. července), Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:30 (kromě 5. a 19. července) / Sobota: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00,VzhůrunaMěsíc!3D(sáldigitária)–v 18:00,Vzhůruna Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve21:30 ((kromě6.a 20.července). mimořádné akce:���������������������������������   Út 16/7 Částečné zatmění Měsíce21:30 –01:00 Za jasného počasí budou všechny dalekohle- dy Hvězdárny a planetária Brno 16. července připraveny na zajímavý úkaz – pozorujeme od 21.30aždojednéhodiny.Buďteu tohos námi.    19–20/7 Prázdniny v Moři klidu Během celých letních prázdnin bude svůj program směřovat Hvězdárna a planetárium Brno k oslavám 50. výročí přistání člověka na Měsíci. Vše vyvrcholí o víkendu 19. až 21. července. Promítneme vám film First Man, můžete zažít přímý přenos z minulosti, do- konce na Kraví hoře najdete největší globus Měsíce v Evropě.   Pá 19/7 Mendel je… vědec���������������������16:00 Dooslavnarozeninvýznamnéhovědcesezapojí i Hvězdárnaa planetáriumBrno.V pátek19.čer- vence se to kolem naší budovy pěkně hráškově zazelená.Připravenybudousoutěže,kvízy,hud- bai mimořádnépořadyv sáledigitária:   Pá 19/7 Mendel je… vědec���������������������16:00 Životstromů2D(sáldigitária)–v 16:00,Buňka! Buňka!Buňka!2D(sáldigitária)–v 18:00h. Program na srpen Úterý: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) – v 18:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní ob- lohy – ve 21:00 (kromě 27. srpna) / Středa: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) v 18:0, Jóga na hvězdárně – 18:30, Vůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:00, (kromě 28. srpna) / Čtvrtek: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitá- ria) – v 18:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:00, (kromě 29. srpna) / Pátek: O snědeném Měsíci 2D (sál digitária) – v 16:00 (kro- mě 30. srpna), Relaxace pod hvězdami (sál malého planetá- ria) – v 17:15 (kromě 2. a 23. srpna)Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) – v 18:00 (kromě 30. srpna), Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00 (kromě 30. srpna), pozorování večerní oblohy – ve 21:00 / Sobota: O snědeném Měsíci 2D (sál digi- tária)–v 16:00,VzhůrunaMěsíc!3D(sáldigitária) –v 18:00, Vzhůru na Měsíc! 3D (sál digitária) ve 20:00, pozorování ve- černí oblohy – ve 21:00 h (kromě 31. srpna). mimořádné akce:���������������������������������    6–10/8 Pozorování Slunce���������������������17:00 V srpnukaždéúterýažsobotu.Zahezkéhopoča- sínamířímedalekohledynanašidenníhvězdu.    12–13/8 Noc padajících hvězd������22:00–03:30 Z pondělí 12. srpna na úterý 13. srpna nezůstá- vejte doma.Teple se oblečte, lapněte karimatku sespacákema vydejtesenaKravíhoru. vida! science centrum Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, tel.: 515 201 000, www.vida.cz Stálá expozice: přes 175 hravých exponátů, např. tornádo, zemětřesení, oceán v lahvi,obřísrdce,magnetickásocha,trenažérpilotůstíhaček Dočasné výstavy: Haló Vyzkoušejterůznézpůsoby,jakdoručitzprávu(do30. 9. 2019) H 2 Orchestra Díkynetradičnímhudebnímnástrojůmsestaňtesoučástívodního orchestru,vevenkovníexpozici(do30. 9. 2019) Science show: Detonátor,Kolo–představenísezábavnýmipokusy,několikrátza den,v ceněvstupenkydoexpozice Pevnost VIDArd Hrao pokladexpozice,kdykolivběhemotevíracídoby Promítání 3D filmů: Pidiobři – hlodavčí western, víkendy, Oceány – fascinující film o neprobádanémsvětěpodhladinou,denně Programy Festival Maraton hudby Brno 8—11/8 Užij si město plné hudby za finanční podpory statutárního města Brna hlavní partner maratonhudby.cz Sono Music Club Veveří 113 Brno www.sonocentrum.cz/program informace: info@sono.cz tipy červenec–prosinec 2019 23—09 Dan Bárta 27—09 Floyd Division – The Austrian Pink Floyd 15—10 Čas je mý kuže v hodinkách: Vladimír Guma Kulhánek 75, Energit, Flamengo, Vladimír Mišík & ETC 31—10 Arakain 02—11 Barbora Poláková 25—11 Laco Dezci & Celula New York 09—12 Peter Lipa 11—12 Tomáš Kočko & Orchestr 19—12 Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic band

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

19 19 Červenec + srpen 2019 Bastlírna: Prostor pro všechny malé i velké kutily, otevřeno denně, v ceně vstupenky S tučňákem na sever – prázdninovélabodílnyo změnách skupenství,několikrátdenněpocelýčasprázdnin,45minutový programs pokusyprorodinys dětmi,11.00–16.45 Labyrint peněz – rodinnáhrao financích,několikrátdenně běhemprázdninovýchvíkendů,11.00–16.00 akce: �������������������������������������������������������   Po 15/7 Z provozních důvodů zavřeno    31/8–1/9 Dny učitelů Pedagogové vstup jen za 1 Kč, nutná předchozí registrace na www.vida.cz, speciální program proučitele. lužánky–střediskovolnéhočasu Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz Prázdniny ▶ hudba musilka – lidový dům Musilova 2a, 614 00 Brno, tel.: 545 211 891, e-mail: ksomega@ksomega.cz, www.ksomega.cz Předprodej vstupenek: INDIES, Poštovská 2 / DŮM PÁNŮ Z LIPÉ, nám. Svobody 17 Prázdniny sono centrum Veveří 113, 616 00 Brno, tel.: 511 189 791, e-mail: info@sonocentrum.cz, www.sonocentrum.cz So 13/7 7 G’oldies: největší hity 80. a 90. let w. DJ Nesquick. . . . . . . . . . . . . . 22:00 So 3/8 G’oldies: největší hity 80. a 90. let w. DJ Nesquick. . . . . . . . . . . . . . 22:00 Čt 8/8 Cirk La Putyka: Isole – Maraton hudby Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00 9/8–10/8 Cirk La Putyka: Isole – Maraton hudby Brno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30 Pá 30/8 Summer Madness. . . . . . . . . . . . 21:00 Programy 11. září 2019 19:00 Historický sál zámku Slavkov - Austerlitz Předprodej: www.czechvirtuosi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

20 20 www.kult.cz ▶ výstavy muzeum brněnska www.muzeumbrnenska.cz www.facebook.com/muzeumbrnenska Podhorácké muzeum Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, tel. pokladna 549 213 933 e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz, V muzeu a klášteře otevřeno: út–ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00 včetně 5. a 6. 7. výstavy: ���������������������������������������������������� do 20/10 Co všechno je muzeum... Výstava připomínající 90. výročí založení Podhoráckéhomuzea. do 10/11 Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana Výstavní projekt založený na propojení výtvar- ného umění a přírodních věd představí malby, trojrozměrné modely a paleontologické vzorky prehistorickéfaunya flóry. expozice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klášter Porta coeli – raně gotická křížová chodba, kostel, kapitulní síň / Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století / Paleontologie a mineralogický systém / Minerály na Tišnovsku / Lapidárium kamenných fragmentů Památník Mohyla míru K Mohyle míru 200, 664 58 Prace, tel.: 544 244 724, e-mail: mohyla-miru@muze- umbrnenska.cz, Otevřeno denně 9:00–18:00 poslední prohlídka v 16:00. Spojení MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do Prace (náves). výstavy: ���������������������������������������������������� do 3/12 „Slovutný pane architekte!“ Josef Fanta – český architekt na prahu nové doby Po stopách významného secesního archi- tekta, památkáře a všestranného umělce. Výstava představí Josefa Fantu nejen jako autora budovy pražského Hlavního nádraží a Mohyly míru. expozice:������������������������������������������������� Fenomén Austerlitz Expozice představuje bitvu a napoleonské války očima součas- níků,kronikářů,vojáků,diplomatů,spisovatelůnebomalířů. Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 Stálá multimediální expozice přináší poučení i silný nevšední zážitek. Památník písemnictví na Moravě Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 126, e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz, Otevřeno: út–ne 9:00–17:00 poslední prohlídka v 16:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 7/7 Rajhradské lilie Tradiční prezentace moravských pěstitelů před- stavídesítkydruhůlilií. do 8/9 Od rydla k počítači. Exlibris ze sbírek manželů Petra a Heleny Haimannových SbírkagrafickýchexlibrismanželůHaiman­nových.  do 13/10 Kašpárkův svět pohádek Uvedení do světa původních pohádkových pří- běhů, v nichž dobro vítězí nad zlem a nezištná pomocdruhýmbýváodměněna.  do 27/10 Skácelové – ke kořenům Literární a výtvarný odkaz Emila Skácela a jeho dvou synů: básníka Jana a výtvarníka Petra, je- jichždílokorespondujes rodinnýmiuměleckými vazbami. do 27/10 Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad Vědecko-naučný literární a jazykový od- kaz benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradě. stálé expozice: �������������������������������������� Moravská literatura 19. – 20. století / Historická benediktinská knihovna / Pracovna básnika Josefa Suchého / Staroslověnština a moravské písemníc- tví 9. – 18. století / Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, 602 00 Brno, tel.: 545 211 352 e-mail: vila@vila.muzeumbrnenska.cz, www.vilalowbeer.cz. Otevřeno: út–ne 10:00–18:00, prohlídky technického zázemí vily pá–ne v 10:30, 12:30, 15:30 h. Zahrada po–ne 10:00–20:00. Výstavy jsou umístěny v galerii Celnice – zahrad- ním domku. výstavy: ���������������������������������������������������� do 28/7 Brnem textilním Výstava mapující textilní tovární areály v Brně ve vztahu k současné památkové péči připravená Metodickým centrem průmyslového dědictví při NPÚ. 1/8–1/9 Poznej světové dědictví UNESCO Putovní výstava fotografií unikátních míst světa pod ochranou UNESCO z autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové pod záštitou České komise pro UNESCO. akce:������������������������������������������������������������ 28/7 Vila dětem: Procházka po Černých Polích. . . . . . . . . . . . . . . . . 14:00–17:00 V létě vyrazíme do okolí vily Löw-Beer na zábav- nouprocházkus úkoly. 10/8 Barokní loutna ve vile. . . . . . . . . 19:00 25/8 Vila dětem: Poznej dědictví UNESCO �������������������������������������������14:00–17:00 Poznejteunikátnípamátkyz celéhosvětav srdci Brna! Originální hra připravená k výstavě v ga- leriiCelnice. 31/8 Hradozámecká noc���������������������18:00 Netradiční večerní a noční prohlídky vily, promí- tánífilmuSkleněnýpokojv zahradě. prohlídkové okruhy:�������������������������� Technické zázemí vily Komentovaná prohlídka technického zázemí vily seznámí návštěvníky se zachovalými prvky unikátního systému teplo- vzdušnéhovytápěnía chlazení. Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2. polo- viny 19. až do počátku 20. století. Muzeum ve Šlapanicích Masarykovonám.18,66451Šlapanice, tel.:544228029,e-mail:slapanice@ muzeumbrnenska.cz.SpojeníMHDtrolejbusč.31 z Hl.nádražídoŠlapanic–Kalvodova. Otevřeno:st–pá13:00–18:00,so–ne10:00–12:00 a 12:30–18:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 8/9 Holubí pošta Výstava připravená ve spolupráci s Poštovním muzeem připomene zapomenutý fenomén ho- lubí pošty, všímá si také různých podob vztahu lidía holubů. do 8/9 Hračka v dřevě ukrytá Dřevěnéhračkyv jejichtradičnílidovéi moderní podobě. Součástí výstavy je velká tematická hernaprorodinys dětmi. akce:������������������������������������������������������������ 27/7 Archeologie pro každého: Chutě a vůně pravěku Třetí ročník interaktivního programu pro ve- řejnost přibližujícího rozmanité podoby práce archeologů. 13/8 Muzeum slaví 85. narozeniny! V rámci oslav můžete nahlédnout do zákulisí muzea,seznámitses jehočinnostía s kurátory. 28 a 30/8 Ahoj léto! Tradiční rozloučení s prázdninami pro rodiny s dětmi. Program inspirovaný výstavou Hračka v dřevěukrytá,ukázkyřemeslnévýrobyhraček. muzeum romské kultury Bratislavská 67, 602 00 Brno, 545 581 206, www.rommuz.cz. Otevřeno: út–pá, ne 10:00–18:00.  e-mail: propagace@rommuz.cz výstavy: ���������������������������������������������������� do 3/5 Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní Od šlechtických dvorů, venkovských muzik, městských kaváren až po prestižní světová pódia jsou Romové světu známí jako lavutara , neboli hudebníci. Hudba Romů je akademická i neškolená, oficiální i spontánní, instrumen- tální i zpívaná, domácí i virtuózní – ale přes fascinující rozmanitost jejích podob, žánrů a druhů pro ni zůstává již po staletí charak- teristické, jak nezastupitelně a neodlučitelně provází běžný i sváteční život. Romové skrze hudbu poznávají svět a svět skrze hudbu poznává Romy. Výstavní projekt Muzea rom- ské kultury vzniká ve spolupráci s desítkami hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dal- ších pamětníků. Představuje hudbu Romů jako živou kulturu z perspektivy jejich aktérů na základě lokálního výzkumu sledujícího něko- lik významných hudebních rodin, ve kterých se předává hudební řemeslo z generace na generaci. Kurátoři: Matyáš Dlab, Anna Babjárová, Gejza Horváth, Zbyněk Andrš. akce:������������������������������������������������������������ 5/7 Volné vstupy do výstav DenslovanskýchvěrozvěstuCyrilaa Metoděje.  25/7 Doprovodný program k výstavě: Hudební léto v Muzeu romské kultury 17:00–Komentovanáprohlídkavýstavy 19:00 – Večer autorské tvorby, během kterého zazní legendární brněnské písně. Na jednom pódiu vystoupí Zdeněk Lázok & V.I.P Band a pí- sničkářGejzaHorváth. Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

21 21 Červenec + srpen 2019 2/8 Volné vstupy do výstav EvropskýdenpřipomínkyholokaustuRomů. 20/8 Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu Během pietního aktu budou vystaveny oce- něné studentské práce vítězů Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka s tématem při- pomínky romského holokaustu pro studenty a absolventy AVU a HAMU. Zazní i oceněná skladba op. 42„1396“ pro altový saxofon, malý buben a činel věnovaná Památníku Hodonín u Kunštátua památceobětíromskéhoholokaus- tu,kterávznikladíkysoutěžinaKatedřeskladby naHAMU. stálá expozice: �������������������������������������� Příběh Romů Dějiny Romů od starověké Indie až po události II. světové války a současnost. Možnost komentovaných prohlídek v ceně vstupného po předchozí domluvě. moravská galerie v brně Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111, e-mail: info@moravska-galerie.cz, www.moravska-galerie.cz. Otevřeno: st–ne 10:00–18:00,čtdo19:00.Vstupyprohandicapované. Pražákův palác Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 výstavy: ���������������������������������������������������� do 11/8 Boudník – Hlavní výstavní prostor Osobnost Vladimíra Boudníka patří na poli české poválečné abstrakce k těm klíčovým. Výstava představuje umělcovy základní principy a přístupy k experimentální grafice a zároveň konfrontuje Boudníkovu tvorbu se současným uměním.Jednímz výchozíchbodůjei připome- nutíBoudníkovyvýstavy.Kroměuměleckýchděl budou k vidění rovněž archivní materiály jako korespondencenebofotografie. do 11/8 Fraser Blocklehurst! PillowTalk –Atrium Kříže,vrtulníknebopařezstromu–tojsoučastá témata, která na svých plátnech zobrazuje brit- skýumělecžijícív Praze,FraserBlocklehurst.Pro svojivýstavuv MGzvolilcyklusobrazůtvořených na nenapnutých textiliích a rozměrných papí- rech. Výstava je poslední z kurátorského cyklu RichardaAdamaproMoravskougalerii. stálé expozice:���������������������������������������� ART IS HERE: Nové a moderní umění / New and Modern Art Místodržitelský palác Moravskénáměstí1a,66226Brno,tel.:542321100 výstavy: ���������������������������������������������������� do 30/9 Muni 100 – Hlavní výstavní prostor Masarykovauniverzitaslavísvé100.výročía sou- částíjetakévýstavav MG.Výstava přiblížídrama- tický příběh univerzity, její významné úspěchy i osobnosti s ní spojené. Site-specific je instalace sestavená ze stovky tisíc diplomových prací, kte- ré běhemdlouhéhistorievzniklynapůděMUNI. Připravujeme pro vás novou stálou expozici Jurkovičova vila Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky. Otevřeno út–ne 10:00–12:00 a 12:30–18:00. Vstup pouze po předchozí rezervaci, tel. 532 169 501/502 nebo www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila výstavy: ���������������������������������������������������� do 1/3 Eva Eisler Na výstavě Eva Eisler spolupracovala spolu se svébytným sochařem Peterem Demekem. Kromě osobitého přístupu k interiérovému designu v žabovřeské vile můžete ocenit i šper- kařskoutvorbu. stálé expozice:���������������������������������������� Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům Uměleckoprůmyslové muzeum Husova 14, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111 Připravujeme pro vás novou stálou expozici stálé expozice:���������������������������������������� Užité umění a design Vstupzdarma! Rodný dům Josefa Hoffmanna náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy, tel.: 724 543 722 stálé expozice:���������������������������������������� Josef Hoffmann: Inspirace Programy

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

22 22 www.kult.cz letohrádek mitrovských Veletržní 19, 603 00 Brno, tel.: 605 972 588, e-mail: letohradekbrno@seznam.cz, www.letohradekbrno.cz Otevřeno út – ne 10:00–16:00. výstavy: ���������������������������������������������������� do 1/9 České korunovační klenoty na dosah Mistrovskéreplikya životKarlaIV. Výstavu pořádáme na Státním zámku Vranov n. Dyjí, Kočárovna SZ Vranov nad Dyjí. Otevřeno: út–ne: 10:00–16:30 www.ceskeko- runovacniklenoty.cz. urban centrum brno Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno, tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz. Otevřeno: po– pá 10:00–12:00, 13:00–18:00, vstup zdarma. výstavy: ���������������������������������������������������� do 31/7 Špitálka: Proměny chytré čtvrti Výsledky mezinárodní urbanistické ideové soutěže organizované Kanceláří architekta města Brna. vila stiassni Hroznová 82/14, 603 00 Brno, tel.: 778 545 993, e-mail: vila@npu.cz, www.vila-stiassni.cz akce:������������������������������������������������������������ 17/7 a 21/8 „Jen pro ten dnešní den“ OživenéprohlídkyvilyStiassni . 28/7 a 25/8 Procházka Masarykovou čtvrtí Procházka je fyzicky náročnější. Trasa je vedena do kopce, včetně četných schodišť. Začátek je v 10:30hod.a trváasi2hodiny. Nutnárezervace. 31/8 Hradozámecká noc Největší letní akce ve vile Stiassni, která se již po páté zapojuje do celorepublikové akce Národního památkového ústavu. Letos se návštěvníci mohou těšit na speciální oživené prohlídky. ; ; Prohlídky vily od 18:00 do 22:00 hodin. Rezervace nutná. stálé expozice: �������������������������������������� Interiéry vily Stiassni Programy si Vás dovoluje srdečně pozvat na výstavu Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ Pekařská 52, 602 00 Brno ÚT – PÁ od 10:00 do 17:00 hod. GaleriePekarska Výstava potrvá od 7. 6. do 30. 8. 2019 MgA. František Dvořák ACTA NON VERBA OBJEKTY, OBRAZY Máte zájem na tomto místě inzerovat, uveřejnit tip na akci nebo otisknout reklamu? Volejte na tel.: 777 221 936!

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

O fsetová a digitální tiskárna Polygra a. s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno +420 541 518 411 | obchod@polygra.cz | www.polygra.cz R Y C H L E – K V A L I T N Ě – L E V N Ě to vše umíme v tisku – vyzkoušejte nás! 99 pokoju až pro 250 hostů konferenční sály až pro 400 osob wellness pro ubytované hosty zdarma moderní fitness centrum a bowling bar parkování zdarma pro hotelové hosty Střední 61, 602 00 Brno hotel@hotelavanti.cz tel.: 541510111 www.hotelavanti.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/

3D 3D 3D

http://www.floowie.com/cs/cti/kult-07-2019-tisk-orezany/