Logistic NEWS 11/2016http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

11/2016 MAGAZÍN PRO VÝROBU, OBCHOD A SUPPLY CHAIN / MAGAZINE FOR MANUFACTURING, TRADE AND SUPPLY CHAIN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Úvodník Obsah Reliant Logistic News – magazín pro výrobu, obchod a supply chain Ročník XIII., číslo 11, vychází 25. 11. 2016 Adresa redakce: U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 270, fax: +420 241 442 821, e-mail: logisticnews@logisticnews.eu, http://www.logisticnews.eu Šéfredaktorka: Markéta Vojáčková, e-mail: vojackova@logisticnews.eu Manažer inzerce: Helena Fejtková, tel.: +420 607 767 005, e-mail: fejtkova@logisticnews.eu Redakční rada: Ing. Miroslav Rumler, CSc., Ing. Jaroslav Hanák, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Ing. František Kyncl, Ph.D., Ing. Martin Drábek, Ing. Pavel Tunkl, Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Redakce magazínu spolupracuje s Českou logistickou asociací a je partnerem Svazu chemického průmyslu. Vydává: Reliant s.r.o., IČ: 49702726, DIČ: CZ49702726, U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4 Grafické zpracování a zlom: Jan Nováček, Vladimír Krebes / DTP FUTURA, s.r.o., Bořivojova 100, 130 00 Praha 3 Tisk a distribuce: Tiskárna Helbich, a.s., Valchářská 36, Brno Logistic News v digitální podobě najdete na www.floowie.com/reliant: Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, www.floowie.com Zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746 Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném či elektronickém médiu. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Autorská práva k magazínu patří vydavateli, přetiskování a přebírání článků včetně provádění překladů je bez výslovného souhlasu vydavatele zapovězeno. Publikace je neprodejná, cena za distribuci za rok (poštovné a balné) v rámci České republiky činí 565,- Kč + DPH. Publikace vychází v nákladu 4500 výtisků. Pro vybrané veletrhy a výstavy dotisk. Zasílání publikace je možné objednat/zrušit na adrese logisticnews@logisticnews.eu. © Reliant 2016. 01 - Úvodník 02 - Díky globální přítomnosti značky na trhu můžeme čerpat ze zkušeností našich kolegů 05 - Aktuality 06 - Optimalizace tras ve skladu přináší řadu výhod 09 - Aktuality 10 - Automobily na prahu umělé inteligence 11 - Aktuality 12 - Identifikace a identifikační technologie v různých prostředích 16 - Dokáže analýza zvýšit kapacitu skladových procesů? 17 - SpeedCHAIN 2016 28 - Moderní trendy v obalové technice 29 - FM Logistic plní svůj plán Ambition 2022, navzdory dopadu FOREXu 30 - Přeprava rychlá jako blesk 32 - Lean and Green – společně ke snižování emisí CO2 a skleníkových plynů 33 - Chybějící překlad může ohrozit finanční investice i životy 34 - Zetes Collaborative Supply Chain 35 - Firmy podceňují ekonomický provoz vozového parku 36 - Mondi Bupak úspěšně využívá vozíky Yale 37 - Nemovitosti 38 - Spolehlivá a efektivní – i v ledovém chladu 40 - Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě 42 - 80. výročí vzniku výkladových pravidel Incoterms® 43 - Firmy s nejefektivnějším řízením lidského kapitálu převzaly ocenění Leading HR Organisation 2016 44 - EU posiluje vnitřní trh 06 40 Vize a perspektivy V den, kdy píši tento úvodník se staly dvě možná drobné, ale řekla bych, celkem zásadní události. Tou první je, že Mall.cz poprvé v Čechách doručil zásilku dronem. Zejména pro logistiku je to podle mne vý- znamný milník i když k jeho masivnějšímu rozšíření je ještě potřeba mnoho legislativních úprav. Tou druhou byl výpadek Google. Nebyl sice nijak extrémní a na Google samozřejmě nejsme životně ani profesně závislí, ale i tak mne napadla myš- lenka, jak by současný svět fungoval, kdyby k po- dobnému výpadku u důležitějších sítí došlo na delší dobu, několika dnů, týdnů nebo i měsíců. V době in- ternetu, cloudů, automatizace se často nad něčím takovým spekuluje. Alespoň pro mne to však bylo asi nejreálnější setkání s touto možností. Není tomu totiž tak dávno, kdy jsme skutečně dokázali i bez těchto nejmodernějších technologií fungovat. Skoro mne až zamrazilo, že už si to ani nedokáži reálně představit a věřím, že jen málokdo. Obzvláště, když píši úvodník k tomuto vydání, ve kterém najdete rozsáhou reportáž z nedávné konference Speed- CHAIN 2016, jejímž mottem byly „Vize a perspek- tivy“ a témata jako autonomní řízení, logistika a budoucnost, Průmysl 4.0, kde automatizace a vy- užívání systémů jsou hlavními aspekty. Nebudu tedy spekulovat a psát katastrofické scé- náře a raději se budu věnovat pozitivnějším záleži- tostem. Co mne potěšilo na konferenci SpeedCHAIN a nejen tam bylo téma zelené logis- tiky nebo udržitelnosti, zkrátka šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tato strategie byla zmíněna nejen v prezentacích na konferenci, ale povídali jsme si o ní i v rozhovoru s osobností, který najdete v tomto vydání. Z konference mi v hlavě utkvěl také jeden vzkaz zaměstnavatelům, který zde zazněl: „Starejte se dobře o své zaměstnance“. V současné době, kdy je nedostatek kvalitních pracovníků téměř ve všech oborech a na všech pozicích, je to nutností. Osobně si myslím, že je správné, že se tento přístup pomalu mění. Vždyť kdo je lepším a loajálnějším zaměst- nancem než motivovaný, dostatečně oceněný člo- věk, kterému je umožněn rozvoj a profesní růst? Markéta Vojáčková šéfredaktorka

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

OSOBNOSTI z V čem je práce ve společnosti Smurfit Kappa podle Vás jedinečná? Původně jsem pracoval jako stavař, což je na první dojem na hony vzdálené od oblasti obalů. K obalové branži jsem se dostal vlastně úplně náhodou. Když nastal útlum ve stavebnictví, začal jsem se cítit v tomto oboru poněkud ne- spokojený, a proto jsem se rozhodl pro zásadní profesní změnu – tento obor zcela opustit. V té době pobočka Smurfit Kappa v Žebráku obsazovala pozici vedoucího konstrukce a mě se podařilo tuto pozici získat. Díky náhodě jsem tak začínal ve zcela novém oboru napro- sto od nuly. Zpočátku jsem o obalařině nevěděl vůbec nic, ale postupně jsem začal čím dál tím více zjišťo- vat, že to je obor, ve kterém lze díky materiálům z vlnité lepenky dokázat téměř cokoliv. Právě va- riabilita a nespočet možností, které tento orga- nický materiál nabízí, je přesně to, co mne velmi baví. Navíc mé současné zaměření na inovace je přesně oblast, kde se snoubí práce s materiálem, s lidmi, marketing, obchod i technologie výroby. Jako jedinečnou spatřuji na této práci také ur- čitou globální přítomnost naší značky na trhu. Tolik poboček, tolik závodů v tolika zemích – to je obrovská síť, z jejíchž zkušeností a znalostí můžeme čerpat všichni. Pokud má jeden člá- nek tohoto řetězce něco vytvořit a navrhnout zákazníkovi, tak nemusí začínat takříkajíc s prázdným papírem, ale stačí sáhnout do data- báze znalostí celé skupiny, zeptat se kolegů po celém světě, zda již něco podobného nevyvíjeli, případně jakou mají zkušenost z daného odvětví. Možnost těžit ze zkušeností našich kolegů je pro nás obrovské pozitivum. z Vidíte ve Vašem oboru výrazné aktuální trendy? A nakolik jsou tyto trendy jedno- značné? Trendů, které určitě stojí za zmínku, je několik. Rozhodně je cítit výrazný trend zejména u vel- kých společností a tím je udržitelnost neboli pří- klon k zodpovědnému chování vůči přírodě, k planetě a budoucím generacím, s čímž roz- hodně souhlasím. Na druhou stranu chápu, že menší společnosti na tento směr nekladou ta- kový důraz, protože může být v krátkodobém ho- rizontu finančně nákladný a z dlouhodobého horizontu může být pro malou firmu hůře vidi- telný nebo ne tak výrazný, aby se k němu upnula. Naopak velké korporace se na dlouhodobé cíle zaměřují více a udržitelnost je pro ně jednou z priorit. Jako druhý významný trend bych rád zmínil snižování nákladů, které se zmíněnou udržitel- ností úzce souvisí. Nejedná se jen o snižování ná- kladů na obal jako takový, ale snižování nákladů v rámci celého logistického řetězce. Snažíme se neprodávat obal jako krabici, ale poskytnout zá- kazníkovi kompletní řešení. Podívat se z pohledu zákazníka, ale zároveň našima očima na to, jak obal „žije“ v rámci celého logistického řetězce. Společnost Smurfit Kappa se zabývá výrobou papírových obalů sloužících k balení, propagaci a ochraně produktů. Díky rozsáhlé síti poboček a výrobních závodů se řadí k předním společnostem v tomto oboru. Již čtvrtým rokem zde na po- zici Innovation Managera působí Jan Kaprhál, pro kterého byl vstup do světa obalů zásadní profesní změnou. Jak vidí tento krok s odstupem času a jakými trendy obalový obor v současnosti prochází, prozradil během našeho rozhovoru. Díky globální přítomnosti značky na trhu můžeme čerpat ze zkušeností našich kolegů Jan Kaprhál

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Jan Kaprhál Již během studia na ČVUT začal praco- vat jako projektant silničních staveb. V této oblasti zůstal i nějakou chvíli po škole, ale jak sám říká, lákalo ho spíše něco akčnějšího, kde by byl přímo u zrodu věcí. Přechod z kanceláře na stavbu, kde projekty z „prkna“ uváděl v život, byl tedy logický vývoj. Před 4 lety ho oslovila Smurfit Kappa, kde nyní využívá své zku- šenosti z práce s lidmi, z projekční činnosti a dokonce i z mechaniky či dynamiky. V současnosti pracuje jako Innovation Ma- nager a do jeho záběru patří mj. Expe- rience Centrum v Žebráku, marketing a PR. Ve volných chvílích se věnuje manželce a třem dětem, a pokud zbude trochu času, vyrábí domácí sýry a je aktivním sportov- cem. V minulosti se věnoval softbalu a curlingu. Jednu dobu působil dokonce jako asistent v největší curlingové aréně v Praze na Roztylech. V současné době holduje spíše fotbalu a běhání. V rámci společnosti Smurfit Kappa je iniciátorem projektu ENDOMONDO výzva, do kterého se mohou zapojit nejen zaměstnanci z České republiky, ale i ostatních zemí a s úsměvem na rtech soupeřit v množství času stráveného jakýmkoliv sportem. Od okamžiku, kdy je do něj zabalen produkt a odešle se k zákazníkovi až do okamžiku, kdy ho někdo vyhodí. Abychom mohli navrhnout obal na míru přesně tak, aby přežil po celou dobu své životnosti a zároveň chránil produkt samotný, musíme vědět, čím vším prochází a co podstupuje. To znamená jak je přepravovaný, překládaný, skladovaný, jak je produkt paletizo- vaný, kolik kg bude uloženo v jedné krabici, jestli má nějakou vůli atd. Proto je pro nás důležité podívat se na celý logistický řetězec, řekněme trochu z nadhledu, a občas se nám i podaří ote- vřít oči i zákazníkovi. Kupodivu je ještě stále dost zákazníků, kteří sami nevědí, čím vším obal za celý svůj životní cyklus projde. Dalším celosvětovým trendem je e-commerce, který představuje balení trošku jinak. Není to ba- lení do regálů ani se nejedná pouze o transportní balení, je to něco mezi tím. Něco co zákazník uvidí. Zde zákazníkovi říkáme: „Ano, většina va- šich obalů jde poštou nebo přepravní službou, ale dívejte se na obal z různých pohledů. Nejen z pohledu toho, že musí ochránit váš produkt, ale zároveň musí nějak vypadat, aby promoval vaši značku. A ideálně, když ho zákazník do- stane a otevře, musí na něj obal promlouvat, předat sdělení. Ať už to je marketingové sdělení nebo třeba informace o udržitelnosti. Budujte značku, zvyšte tak prodeje.“ Tak jak masivně roste e-commerce, tak stejně by se na tento segment měly soustředit obalové firmy a být schopny zákazníkům poradit. z Zmínil jste udržitelnost. Jak tento trend uplatňujete v rámci vaší společnosti? Kromě běžného třídění v kancelářích, které by dnes již mělo být automatické, shromažďujeme odpad z naší výroby, který zbude z výseků a naše druhá divize recyklované výroby papíru všechen tento odpad skupuje, sváží a vyrábí z něj opět papír. To bych zmínil jako základní bod, kterým přispíváme k udržitelnosti. Obecně můžu říci, že k udržitelnosti přistupujeme velmi zodpovědně. Neustále se snažíme inovovat naše výrobní procesy, to znamená nižší spotřebu vody nebo energií obecně, nižší emise atd. a to vše zároveň nabízíme našim zákazníkům. Tím, že snížíme emise z výroby, můžeme snížit i uhlí- kovou stopu konkrétního produktu a můžeme zákazníkovi pět let zpátky doložit a reportovat, jak jejich obal za tu dobu snížil svoji uhlíkovou stopu. Pro ně to může být buď čistě jen infor- mace, nebo to mohou použít pro svoje marke- tingové účely. z V soutěži Obal roku 2016, jejíž vyhlášení pro- běhlo v rámci mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN získala společnost Smurfit Kappa hned několik ocenění... My jsme doposud příliš neuměli prezentovat vý- sledky naší práce a to jak na globální, tak na lo- kální úrovni. Často se stávalo, že jsme právě při vyhlášení výsledků Obalu roku zjistili, že zvítězilo řešení našeho konkurenta, se kterým naše společ- nost přišla již před několika lety, ale nikam jsme toto řešení nepřihlásili, protože jsme ho nepova- žovali za dostatečně inovativní nebo marketin- gově či obecně zajímavé. Nyní se snažíme být více odvážní a otevření. Na globální úrovni se nám podařilo v loňském roce získat jedno ocenění v rámci prestižní mezinárodní soutěže RED DOT AWARD a letos jich bylo hned pět. Každoročně vyhráváme World Star of Packaging s obaly z různých zemí, kde působíme. V České republice je to speciálně olomoucký závod, který vyhrává většinou s pivními multipacky nebo obaly na pivo. z Můžete prozradit, co chystáte ve Smurfit Kappa aktuálně nového? Co jistě stojí za zmínku je, Experience Center v Žebráku. Celosvětová rozsáhlá síť Experience Center, kde pomáháme zákazníkům snižovat ná- klady, prokazatelně navyšovat prodej a řídit ri- zika, je již v oboru pevně usazená a není tedy již přímo novinkou ale jedno z nich máme nyní i v Žebráku. Jedinečná možnost vizualizace obalů přímo na regále nebo sofistikované výpočtové ná- stroje pro logistiku obalu jsou přesně to, co již řadu návštěvníků přesvědčilo, že workshop v ino- vativním prostředí jim přínáší opravdové hodnoty. Markéta Vojáčková

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

OSOBNOSTI 4 z What is unique in your work at Smurfit Kappa? Formerly I worked in building industry, which is at first glance apart from packaging field. To the packaging profession I came by coincidence. When the recession struck building industry, I began to felt rather unsatisfied in this field, so I decided for a principal career change. At that time, the branch of Smurfit Kappa in Žebrák looked for a person to the position of Head Construction and I succeeded to get it. By chance, I began in a quite new field totally from scratch. At first I knew nothing about the packaging profession, but gradually I began to realize more and more, that this is the field, in which thanks to the materials from corrugated cardboard it is possible to manage almost everything. Just the variability and countless possibilities, which this organic material offers, is exactly what I most enjoy. What more, my current focus on the innovations is precisely the field, where working with material, people, marketing, sales and production technology are combined. In this work I see as unique also the global presence of our brand in the market. So many branches and plants in so many countries – it is a huge network, from which we all may draw experience and knowledge. If one segment in this chain have to create something and offer it to the customer, they don’t need to start with a blank paper, but they can take from the database of the whole group, or ask colleagues everywhere around the world, if they developed something similar, or what is their experience in particular field. The possibility to draw from the experience of our colleagues is a huge advantage for us. z Do you see some strong current trends in your profession? And are these trends unam- biguous? There are several trends worth of reference. Definitely, we feel one strong trend especially in the large companies, which is sustainability or shift towards responsible behaviour to the nature, the planet and future generation, and I decisively agree with this. As the second major trend, I would like to mention the cost reductions, which is closely Smurfit Kappa engages in manufacturing paper packaging used to promotion and protection products. Thanks to the large network of branches and manufacturing plants, Smur- fit Kappa ranks among the leading companies in this field. For four years already, Jan Kaprhál holds the position of In- novation Manager in the company. Entering the world of packaging was a principal professional change for him. He revealed us how he sees this step in hindsight and which trends are present in the packaging industry today. Thanks to global presence of our brand in the market we can draw from our colleagues’ experience related to the mentioned sustainability. It is not only the reducing costs for the package itself, but reducing costs within the whole logistic chain. We try not to sell package as a box, but provide customer with complete solution. To watch from the customer’s view, but with our eyes at the same time seeing how the package “lives” within the whole logistic chain. From the moment when product is packaged and sent to the customer until the package is discarded. Another global trend is e-commerce, which needs a little different kind of the packaging. It is not a packaging for the racks nor it is only transport packaging, it is something in between. Something the customer will see. Here we say to the customer: “Yes, the package must protect your product, but at the same time it promotes your brand.” When results were announced in the competition Package of the Year 2016 within the international logistic conference SpeedCHAIN, Smarfit Kappa obtained several awards. Could you reveal what next novelties or innovations do you plan? Up to now, we did not know how to present the results of our work. In present, we try to be more daring and open. Last year at the global level, we succeeded to win one award within the prestigious international contest RED DOT AWARD and this year we got five awards. Every year we are winning in World Star Packaging with our packages from various countries where we operate. In the Czech Republic, it is especially our plant in Olomouc, which is awarded mostly with beer multipacks or beer packages. § (Abridged) Markéta Vojáčková

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

AKTUALITY Univerzální pomocník pro vnitropodnikovou logistiku – nový EZS 350 Robustní provedení, oceněný design a ergono- mické vybavení pro komfortní ovládání a maxi- mální bezpečnost, “2Shifts1Charge” záruka pro standardní XL baterie nebo volitelně Li-Ion baterie umožňující velmi rychlé nabíjení, ma- ximální výkon a mi- nimální spotřeba energie ze všech standardních ta- hačů na trhu, eko- nomické soupravy ve spojení s přívěsy Jungheinrich. Jungheinrich uvedl na trh nový velmi výkonný tahač – EZS 350, včetně XL verze s rozšířeným bateriovým prostorem umožňující tažení pří- věsů až do hmotnosti 5 tun. Tento robustní, uni- verzální a velmi hospodárný tahač je založen na novém výrazném designu horizontálních vy- chystávacích vozíků ECE s reflektory a světly v LED provedení. Vozík je vybaven výkonným a hospodárným motorem 2,8 kW v technice střídavého proudu a zvládne rychlost jízdy 8 km/h s nákladem a 12,5 km/h bez zatížení s optimálními hodnotami zrychlení. Rekuperační brzdění s akumulací energie v baterii prodlužuje provozní dobu. Zdroj: SKY GATE s.r.o. Raben partnerem národní potravinové sbírky Stejně jako loni byla výhradním přepravním partnerem Národní potravinové sbírky, která se konala v sobotu 12. listopadu, společnost Raben Logistics Czech. A stejně jako rekordně dopadla letošní sbírka, v níž lidé darovali přes 300 tun potravin potřebným, rekordní byly i ki- lometry, které kamiony Raben urazily do potra- vinových bank a neziskových organizací. Zatímco lidé v sobotu 12. listopadu nakupovali v obchodech po celé zemi trvanlivé potraviny, aby je v tradiční Národní potravinové sbírce da- rovali za pokladnou potřebným, zaměstnanci společnosti Raben věděli, že je čeká dlouhá směna – rozvést darované potraviny do potravi- nových bank a charitativních organizací. Všichni ale za volant sedli v den volna ochotně a na cestě do potravinových bank najeli neuvěřitel- ných 3 989 kilometrů. Zdroj: www.raben-group.com. Globální logistická řešení a konkurenceschopnost na mezinýrodních trzích Společnost GEFCO, představuje svoji novou nabídku služeb spojených s dodavatelským ře- tězcem, který je klíčovým faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost jeho zákazníků. Společnosti konfrontované s proměnlivým a komplexním prostředím potřebují partnera, který je flexibilní a vyznačuje se odpovídající strukturou umožňující kontinuální poskytování řešení určených k optimalizaci dodávek. Klíčo- vou prioritou společnosti GEFCO je být součástí růstové strategie zákazníka. Skupina GEFCO má ambice navrhovat nabídky, které uspokojí potřeby a specifické požadavky zákazníků, a podporovat rozvoj spojením konkurence- schopnosti a spolehlivosti celého dodavatel- ského řetězce, s konečným cílem přeměnit dodavatelský řetězec na hodnotový. Zdroj: www.webershandwick.cz INZERCE

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

6 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Optimalizace pohybu manipulační techniky se stává stále dů- ležitějším řešením, na které provozovatelé velkých skladů či poskytovatelé logistického zajištění materiálu pro výrobní závody kladou důraz. Přínosy jsou zřejmé: zrychlení sklado- vacích procesů, zkrácení doby, kterou zboží ve skladu stráví, menší počet chyb a samozřejmě i ekonomičtější provoz. K optimalizaci pohybů manipulační techniky ve skladu lze přistoupit různým způsobem. Vše za- číná analýzou získaných informací o stávající si- tuaci, na jejímž základě je pak možné zamyslet se nad možnostmi, které se k optimalizování tras nabízejí a také stanovit přesná pravidla pro pohyb techniky. Jde o souhrn pravidel spojených s fyzickými vlastnostmi materiálu, jako jsou expi- race, nadměrnost, stohovatelnost i logických vlastností materiálu nebo skladu – obrátkovost, pravidla zaskladnění, a podobně. „V případě skladového systému řešíme optima- lizaci tras pouze v případě, že je sklad řízen WMS a tento systém umožňuje nastavení různých pra- videl. Neexistuje žádný obecný recept, jak dosáh- nout optimálních tras,“ uvedl Filip Šustek, specialista pro intralogistická řešení, STILL ČR. „Například nejvíce obrátkové zboží je uskladňo- váno v regálovém systému co nejblíže výdeji, ma- ximálně do třetí regálové úrovně. Nebo například materiál A a materiál B je skladován vždy maxi- málně tři buňky výškově i vzdálenostně od sebe, jelikož se většinou odvolává v páru a je možno jej po vytáhnutí z regálu stohovat a vézt na výrobu společně,“ vysvětlil Filip Šustek. Technika hraje při optimalizaci důležitou roli Manipulační techniku můžeme z hlediska opti- malizace skladových tras rozdělit na dvě hlavní skupiny, na VNA vozíky a ostatní. U VNA vozíků lze velmi dobře analyzovat jejich pohyb. V pří- padě osazení vozíků navigací je možné dokonce přímo posílat příkazy do vozíku a díky obou- směrné komunikaci zrychlit i zefektivnit celý proces a učinit ho transparentním. „Nejvíce napomáhá skládání příkazů tak, aby se jednalo o double cykly. To znamená, že při příjmu manipulační jednotky do skladu se jako následu- jící udělá hned výdej ze skladu. To nám ušetří jednu cestu vozíku. Další optimalizací je minima- lizace přejezdů mezi uličkami, dělení skladu podle obrátkovosti (ABC analýza), a podobně,“ zdůraz- nil Filip Šustek. U standardních vozíků se podle jeho slov jedná především o to, aby dráhy k jed- notlivým úkolům byly co nejkratší. „Pro vozíky VNA máme systém Optispeed 4.0 – navigaci s obousměrnou komunikací s WMS. Řidič pouze vozík obsluhuje, veškerá logická činnost je obsta- rávána vozíkem. Mimo požadovaný úkon není možné udělat něco jiného, například místo jízdy vpřed a nahoru k požadované lokaci by chtěl jet vzad a dolů – a to mu systém neumožní. Také na- bízíme náš WMS systém, a to nejen ve spojení s VNA vozíky, ale také jako řídicí systém celého skladu, zásobování výroby, atd.“ Automatizace přichází postupně Vývoj směřuje k plně automatizovanému a ro- botizovanému skladu, ale jedná se dosud o novou technologii, která si postupně nachází své zákaz- níky. „Rozhodně nepředpokládáme, že bude za několik let každý sklad automatizován, ale určitě to nebude taková rarita, jak je tomu dnes. Bohu- žel, dnes většímu rozšíření brání dlouhá doba ná- vratnosti, která je ve stávajících provozech tvořena především ušetřením mzdy pracovníků, které nahradí,“ dodal Filip Šustek. V případě, že se jedná o novou stavbu se změ- nou logiky logistiky (není možné jednoduše vy- měnit neautomatizovaný vozík za automati- zovaný a vše hned bude fungovat), je možné docílit střednědobé návratnosti. Optimalizace tras ve skladu přináší řadu výhod Při příjmu manipulační jednotky do skladu se jako následující udělá hned výdej ze skladu Vše začíná analýzou získaných informací o stá- vající situaci K optimalizaci tras je třeba, aby byl sklad řízen WMS a systém umožňoval nastavení různých pravidel

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 7 Nicméně už dnes jsou částečnou automatizací vybaveny některé sklady, především dopravníko- vými systémy. Provoz bez řidiče s Autopilotem Také společnost Toyota Material Handling klade důraz na optimalizaci pohybů manipulační techniky ve skladu. Již dlouhá léta nabízí systém Autopilot, který umožňuje jednoduchý provoz bez řidiče. Stroje, například ručně vedený nízko- zdvižný vozík nebo zakladač, retrak, tahač, vychystávací vozík nebo vozík do úzkých uliček, zajišťují přesnou a bezpečnou horizontální pře- pravu, zakládání nebo vybírání palet. „Autopilot je vynikající volbou pro rušná pro- středí, kde jsou běžné repetitivní přesuny zboží. V takových podmínkách zajistí vysoce efektivní a hospodárnou manipulaci se zbožím, s vysokou a rychlou návratností investic,“ uvedl Aleš Hušek, produktový manažer na systémové vozíky a automatizaci a vedoucí oddělení Logistických řešení. V České republice již momentálně Autopilot funguje ve třech provozech – v Siemensu ve Frenšťátu pod Radhoštěm, kde automatický vozík zásobuje v provozu vinutí cívek dvanáct vý- robních pracovišť různými komponenty ze spe- ciálního stojanu na paletě, v Bosch Diesel v Jihlavě a ve společnosti Continental v Jičíně. V rámci celé Evropy se pak počet instalací již bude blížit stovce. Vnitřní logika řídicího systému Autopilot pra- cuje s přednastavenými prioritami a změnami rychlostí a pojezdových časů a automaticky pro- mítne nové zadání do celého schématu trasy. Usnadňuje tak optimalizaci tras pro zásobování výroby podle požadavků zákazníka. „Autopilot tak přináší díky přesnému a spolehlivému umís- tění zboží vždy na správné místo vyšší provozní efektivitu. Díky rovnoměrnému a plynulému po- jezdu bez extrémních startů a prudkého brzdění přispívá k vyšší provozuschopnosti strojů a sni- žuje riziko jejich poškození. Provoz bez kolizí chrání personál i zboží,“ dodal Aleš Hušek. Pro optimalizaci je i zde základem důkladná analýza všech prvků pohybu manipulační tech- niky ve skladu, jeho layout, křížení a míjení auto- matických vozíků na trase. Vozíkům je rovněž třeba přidělit v jednotlivých úsecích přesnou ma- ximální rychlost a podobně. Zájem o optimalizaci pohybu manipulační tech- niky ve skladech i výrobě se zvyšuje. Vyvolává ho nejen očekávání přínosů v podobě provozních úspor, ale také stále větší nedostatek pracovníků na pozice manipulantů, řidičů, pikerů a podobně. Nedostatek lidí vytváří tlak na růst mzdových nákladů, což zkracuje návratnost investice do no- vých technologií s optimalizací spojených. Zatímco odborníci diskutují o možnostech automatizace či robotizace a předpokladech pro její zavádění či se zamýšlejí nad budoucími spole- čenskými dopady těchto změn, technologická proměna 21. století ve skladech i továrnách již nějakou dobu probíhá. Tolik dnes skloňované pojmy Průmysl a Logistika 4.0 přicházejí do praxe postupně, někdy dokonce nenápadně, ale stávají se samozřejmou součástí provozu velkých skladů a výrobních závodů. § PAT ZetesMedea - Logistics Execution ZetesMedea mobilizuje Vaše pracovní síly, zajistí zvýšení produktivity, snížení nákladů a odstranění chyb. Inteligentní využití inovativních technologií zajistí flexibilní a efektivní plánování pro- středků a poskytne přehled o Vašich operacích v reálném čase. Inovativní technologie: Hlasové ovládání (Pick by Voice, Voice Assisted Procesy atd.), kamerové brány pro hromadné načítání čárových kódů, RFID brány, Pick by Light, atd. Nasazení systému Autopilot v u společnosti Siemens Vozíky s namontovanou technologií systému Autopilot Autopilot na vozících ve společnosti Bosch INZERCE

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 8 Everything starts with analysing current situation. With the analysis, it is possible to think about the possibilities that can be used for routes optimisation and to lay down precise rules for the equipment routes. It is a summary of the rules related to the physical qualities of the material, such as expiration, oversize, stacking and logical qualities of the material or warehouse – turnover rate, stocking rules, and so on. “As warehouse system is concerned, we solve routes optimization only in the case that the facility is controlled by WMS and the system allows setting various rules. There is no general recipe to achieve optimal routes,” said Filip Šustek, Specialist for Intralogistic Solutions, STILL ČR. “For example, the goods with the highest turnover are stored in a rack system as close as possible to the expedition, up to the third level of the rack.” Development heads towards a fully automated and robotic warehouse, but it is still a new technology, which is gradually findings its customers. “Definitely we do not expect that all warehouses will be made automatic in a few years, but certainly it won’t be such a rarity as it is today. Unfortunately, today a long period of return is what hinders expansion. The return is primarily composed of savings on replaced workers’ wages,” said Filip Šustek. In case of new warehouse construction with a change in logistics logic, (it is not possible simply to replace a non-automated forklift for automated one and expect that all will work at once), it is possible to get a medium-term return. Nevertheless, today there are warehouses partially equipped with automation, especially with conveyor systems. Likewise, the company Toyota Material Handling lays emphasis on optimizing movement of handling equipment in the warehouse. For many years, the company offers Autopilot system, which allows easy operation without driver. There are three installed Autopilots in the Czech Republic today – at Siemens in Frenštát pod Radhoštěm, where the automatic truck supplies production of coil winding twelve manufacturing sites with various components from a special rack on the pallet. Another one is Bosch Diesel in Jihlava and one more at Continental in Jičín. All over Europe, the number of installations already draws to one hundred. The internal logic of Autopilot control system works with pre-set priorities and speed and travel times alteration, and automatically integrates the new entry into the whole scheme of the route. It makes easy optimization of routes for supplying production according to customer requirements. “Autopilot thus helps locate the goods accurately and reliably at the right place and brings significant efficiency of operation. Thanks to the uniform and fluent movement without extreme starts and sudden braking the system enhances higher operability of the equipment and reduces the risk of damage,” said Aleš Hušek. Concern for optimization of handling equipment routes is rising. The reason is not only expectation of benefits such as operational savings, but also still growing shortage of workers in positions operators, drivers, pickers etc. Shortage of workers creates pressure on the growth of labour cost, which reduces return of investments in new technologies related to the optimization. While experts are discussing the possibility of automation, using robots and the requirements for its implementation or they reflect the future social impact of such changes, the technological changes of the 21st century are already in process in warehouses and factories for some time. Today, many times echoed concepts Logistics and Industry 4.0 are coming into practice and gradually are becoming regular parts of operations in large warehouses and manufacturing plants. (Abridged) The optimization routes of handling equipment is becoming an increasingly significant solution on which operators of large warehouses and logistics providers in factories put emphasize. The benefits are obvious: accelerating storage processes, reducing time the goods spend in the warehouse, less mistakes and of course more economical operation. Routes optimization in the warehouse brings benefits

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

AKTUALITY INZERCE Panasonic slaví 20. výročí značky odolné mobilní výpočetní techniky Toughbook Panasonic Toughbook oslavil koncem září vý- ročí 20 let od založení legendární značky mo- bilní výpočetní techniky. Linie předků Toughbooku sahá téměř 30 let nazpět do roku 1987, ve kterém společnost Panasonic začala získávat zkušenosti s výrobou pře- nosných počítačů a fun- govat jako prvovýrobce. Trh se ale začal po- měrně záhy zajímat o profesionální odol- nou výpočetní techniku s vyšší životností a niž- šími náklady na vlastnictví. Když si tohle společnost Panasonic uvědomila, začala s pří- pravou vývojových plánů a nakonec postavila v japonském Kobe speciální továrnu na výrobu odolných notebooků. O dvacet let později nejnovější analýza spo- lečnosti VDC Research ukazuje, že společnost Panasonic na evropských trzích s odolnými notebooky a tablety dominuje. V roce 2015 měla v případě odolných notebooků a konver- tibilních zařízení celkem 66% podíl na trhu a v případě odolných tabletů 59% podíl. V roce 2015 se v Evropě řady Panasonic Toughbook a Toughpad prodalo víc odolných notebooků a tabletů, než kolik prodala celá konkurence dohromady. Řadě Panasonic Toughbook se podařilo do- sáhnout několika prvenství, která sloužila a slouží jako standard pro odolnou mobilní vý- početní techniku 20. a 21. století. Je to dáno zřejmě kombinací více faktorů, mezi které patří naslouchání hlasu trhu a vášeň pro pečlivý vý- zkum, vývoj, montáž, testování a prodej vlast- ních produktů. Zdroj: PRAM Consulting Na Slovensku vyrostlo nejmodernější logistické centrum V okrese Dunajská Streda bylo otevřeno jedno z největších logistických center na Slovensku. Skladovou plochu o rozloze 26 tis. m2 vybudo- vala česká společnost HSF System prostřednic- tvím své dceřiné společnosti HSF System SK. Uživatelem moderního automatizovaného cen- tra je německá společnost Kik, která odsud bude zásobovat středo a východoevropský trh. Výstavba trvala necelých 7 měsíců. Pro společnost HSF System šlo o jednu z nej- významnějších zakázek v její historii. Stavba byla mimořádná nejen svou velikostí a rozsa- hem, ale také tím, že se stavělo podle meziná- rodního standardu DGNB pro logistiku. Jde pravděpodobně o první stavbu tohoto druhu na Slovensku. Areál se nachází ve strategické pozici 45 kilo- metrů jihovýchodně od Bratislavy, na trase plá- nované rychlostní silnice R7 s napojením na nákladní vlakový terminál. Projekt high-tech lo- gistického a distribučního centra měla pod křídly rakouská developerská společnost Go Asset ve spolupráci s architektonickým studiem Atrios. Stavbu měla jako generální dodavatel na starost společnost HSF System. Zdroj: Crest Communications Ostrava Inovativní generace pneumatik MICHELIN X LINE Energy třídy AAA MICHELIN X LINE Energy je první řada pneumatik na všechny nápravy, která se může z hlediska valivého odporu pyšnit klasifikační třídou AAA. Díky tomu ušetří souprava tahače s návěsem vybavená touto řadou pneumatik a jezdící na dlouhé vzdálenosti až 1 litr paliva na 100 kilometrů, aniž by se snížila životnost pneuma- tik. Názory uživatelů jsou jedno- značné – v dálkové přepravě přináší řada pneumatik MICHELIN X LINE Energy skutečné úspory paliva. Zdroj: www.michelin.cz 6AÌEZBOÒf žERSTVªVCfLI ,OGISTIKACHLAZENeHOZBOÒf PROFESIONcLNfSERVISZEJMeNAPRO POTRAVINcÈSKeVÜROBKY $OPRAVAV2A3+*IÒODJEDNePALETY

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

KUSUNEBOKGSDODcNfM$ ODOBJEDNcVKY\6LASTNfKOLONACHLAZENÜCHVOZÖ\ÇfZENcSfÐPROCHLAZENOUDISTRIBUCI\#ITYLOGISTIKA 3KLADOVcNf3KLADNALOGISTICKeKÈIÒOVATCEV*AÒLOVICfCHU0RAHY\-OÒNOSTCOPACKINGOVÜCHOPERACfACROSSDOCKU\‚0ÈEKLADIÌTªPOCELe2I3+ $OPRAVAPO%VROPª#HLAZENeIMRAZENeZBOÒfPOCELe%VROPª&4, \#HLAZENe3EA#ARGO\#ELNfADEKLARAžNfSLUÒBY )NTRASTAT #ERTIFIKACE)3/

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

)3/\!)")NTERNATIONAL&OOD3TANDARD

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

(!##0

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

7)3%\!%/ +ONTAKT2ICHARD0ALcN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

TEL \E MAILPALANRICHARD ESA LOGISTICSEU\WWWESA LOGISTICSCZ                              ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                                                        ‚                          

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

3 N c L A 0 0A D R RD A H C I IC 2 T T K KT A T TA N O + +O ) )3

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

  / 3 ) )3 E C CE A K KA I IK F FI I IF T TI R RT E # #E A L H # #H ª P O OP R RO V VR % %V O P A V VA A R RA P O OP $ O L A N D A L K KL 3 f f N c V Vc O D DO A L K KL 3 D O Ò I IÒ * + + 3 3+ A 2  2 V A V VA A R RA P O OP $                              ‚                           # D R RD A H C I R RI N A L A P L I A M E \       L E T TE ! ( (!

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

D D

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

R RD A D DA N A T TA 3 D O O & &O L A N O I IO T TI A N R RN E T TE N ) )N " ) )" ! \   / 3 Z A L H # #H \ , , 4 4, & &4 & ª P O R RO V VR % %V e L E C O P f Ò O OÒ B Z e N E Z A AZ R RA M I e N E Z A AZ S O N Ò ÒN O - \ Y H A R RA 0 0R U H C f fC C I V VI O L Ò ÒL A AÒ * V E C T TC A V VA O Ò I IÒ È ÈI K KÈ e K Ke C I IC T TI S I IS G O D O $ M f fM N c D Dc O D S G K KG O B E N U S U K KU

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Y Y

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

T TY E L A P e N D DN E J JE D                              ‚                           Z / C CZ S C CS I T TI S I IS G O L A S E W W W W WW \ U E S C CS I T TI S I IS G O L A S E % %/ ! \ % 3 3% ) )3 7 7)

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

0 0

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

# #0 # ## R T TR N ) Y B Ò U UÒ L S f N ž žN A R RA A L K KL E D A f N L E # #E \ O G R RG A # #A A E 3 e N E Z A L K KL E È ÈE 0 0È \ U K KU C O D S S SS O R RO C A f C A R RA E P O H C Ü ÜC V VÜ O G N I K KI C A P O C T S f Ç \ Ö Z O V VO H C Ü ÜC N E Z A AZ L H C A N O L O K KO f N T TN S A L 6 6L \ Y K KY V VK c N D E J B BJ O                              ‚                           T A T TA S A R RA + 3 I 2  2 e L E C O P ª T Tª Ì I IÌ D DI A A K KA I IK T TI S I IS G O L Y T TY I # #I \ I C U B I R RI T TR S I IS D U O N E Z A AZ L H C O R RO P Ð f fÐ S c N E Z f fZ                              ‚                                                        ‚                          

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

AUTOMOTIVE 10 „V automobilové branži zažíváme jednu z nej- větších změn v její historii,“ říká Vratislav Strašil. „Před pětadvaceti lety, kdy naše společnost na českém trhu začínala, se teprve objevovaly první elektronické systémy, jako je například ABS. Dnes se stává klíčovou technologií autonomní ří- zení a parkování. Postupně se bude měnit také způsob pohonu. Na trhu se ve větší míře budou prosazovat elektromobily. Studie odhadují, že kolem roku 2025 bude pětina vozidel poháněná právě elektřinou.“ z Jaké hlavní faktory tento vývoj ovlivňují? Na prvním místě je to pokrok v digitalizaci a mobilní komunikaci. Dnes dokážeme nejen v reálném čase „velká data“ zpracovat, ale záro- veň příslušné procesory umístit do osobního auto- mobilu. Automobilky se v některých aspektech stávají IT společnostmi. Koncern Volkswagen za- městnává 11 tisíc IT specialistů, což z nás dělá jednu z největších softwarových firem v Německu. Zároveň se stupňuje dlouhodobý trend urbani- zace, kdy se lidé z venkova stěhují do měst. z S tím je spojena celá řada problémů v ob- lasti dopravy... Přesně tak. Rozvoj silniční sítě ve městech je omezený, takže řízení v kolonách neposkytuje ři- dičům již žádné potěšení. Neefektivní doprava je navíc spojena s vysokými časovými a ekonomic- kými ztrátami. S tím jde ruku v ruce plýtvání pa- livy, resp. energiemi v dopravních zácpách a související zatížení životního prostředí emisemi. z A to vše má vyřešit autonomní řízení? Podle koncernu Volkswagen je to jednou z možností, jak efektivně čelit těmto globálním výzvám, protože slibuje vyšší úroveň bezpečnosti, ekologickou jízdu, vyšší komfort cestování a ma- ximální využívání kapacit dopravní infrastruk- tury. z Kdy začnou auta jezdit sama? Funkce autonomního řízení budou zaváděny postupně. Jednak kvůli technické náročnosti ale také kvůli potřebě spolupráce všech stran – od průmyslu až po veřejný sektor. Již dnes ale mohou jednotlivé dílčí asistenční funkce využívat řidiči mnoha koncernových modelů. Jedná se na- příklad o asistované řízení při pomalé jízdě v do- pravní koloně. Jak budou asistenční funkce zdokonalovány a vzájemně funkčně propojovány, budou nastupovat jednotlivé stupně autonom- ního řízení. Nejprve bude možné dát ruce z vo- Vratislav Strašil stojí v čele společnosti Porsche Česká repub- lika. Před převzetím vedoucí pozice u největšího importéra automobilů do ČR, řídil značku Volkswagen v Rusku. Import vozidel stejné značky vedl předtím i v ČR. Řídil rovněž značku SEAT ve Švédsku a předtím působil na manažerských pozicích ve ŠKODA AUTO, kde byl zaměstnán od roku 1994. Je to tedy člověk nanejvýš povolaný pro rozhovor na téma budoucí vývoj automobilů, o kterém pohovořil také na nedávné mezinárodní logistické konferenci SpeedCHAIN v Břevnovském klášteře. Automobily na prahu umělé inteligence lantu při jízdě v dopravních kolonách a vůz ne- chat automaticky zaparkovat. Během několika let bude možné přenechat technice kompletní ří- zení vozu i při jízdě po dálnici. Nejvyšším stup- něm autonomního řízení pak bude jeho rozšíření do městských ulic. z Jaký je časový horizont těchto vývojových kroků? Již příští rok představíme v novém Audi A8 tzv. třetí stupeň autonomního řízení. Vůz bude schopen jet sám v koloně, do rychlosti 60 km/h na dálnici a také sám zaparkovat. První plně automatizované vozidlo koncernu Volkswagen (stupeň automatizace 4) bude vycházet z kon- ceptu elektromobilu I. D., který se představil na podzimním autosalonu v Paříži. Režim zcela autonomní jízdy bude v tomto voze aktivní od roku 2025. z To je ještě poměrně dlouhá doba. Jaké jsou největší technické výzvy, které musí konstru- ktéři řešit? Pro autonomní řízení je zásadní rozpoznat bez- prostřední i vzdálenější okolí vozidla do nejmen- šího detailu a v reálném čase. K tomu slouží celá řada senzorů v kombinaci s velmi podrobnými mapovými podklady. Aby bylo vozidlo schopné běžného použití, je třeba ještě podstatně zlepšit technologii senzorů a zvýšit výkon řídicích proce- sorů zhruba 20 – 30 x. Zároveň musí postupovat i vývoj v oblasti legislativy a infrastruktury. z Pořád ale bude existovat dost lidí, kteří „za volant“ nebudou chtít automat pustit… To je jistě pravda a my budeme stále nabízet auta, jejichž řízení bude opravdu potěšení. Nic- méně, jak se bude zvyšovat hustota provozu, ří- zení sebou ponese více stresu a únavy. Tady poskytne autonomní řízení neocenitelné služby. Řidič bude moci odpočívat, pracovat, dívat se na filmy. Další obrovskou výhodou autonomních vozů bude jejich bezpečnost. Počet úmrtí a váž- ných zranění při dopravních nehodách klesne až o 90 %. A konečně: autem budou moci najednou jezdit i ti, pro něž je to dnes nemožné, a přitom by to tolik potřebovali – například nevidomí lidé, senioři, nemocní a děti. Věříme – a studie to po- tvrzují – že jakmile si lidé vyzkoušejí autonomní vozidla, jejich případný skepticismus zmizí a rychle přijdou na chuť nové kvalitě života, bez- pečnosti a komfortu. § MV Vratislav Strašil

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

AKTUALITY Finanční podpora pro kraje a obce na vozy CNG Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vy- hlásilo výzvu pro kraje a obce na nákup vozidel na alternativní pohon. Podpora pro osobní auta do 3,5 tuny na CNG činí 50 000 Kč, dal- ších 10 000 Kč lze získat na ekologickou likvi- daci starého vozu. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí na vozy na CNG celkem 20 milionů korun. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Plynárenské společnosti jsou připraveny nabídnout i individuální pro- jekty pro jednotlivé radnice nebo instituce. V ČR je dnes motoristům k dispozici již 133 pl- nicích CNG stanic a jezdí u nás více než 15 tisíc CNG vozidel. Zdroj: Český plynárenský svaz GLS zprovoznila již 17. depo Přepravní společnost GLS posiluje svoji síť v České republice. V Milevsku otevřela již 17. české depo. Společnost tak nyní v Česku dis- ponuje v odvětví expresní balíkové přepravy nejhustší sítí dep a nadále ji plánuje rozšiřovat. Nové depo je pro region ekologickým přínosem v podobě menšího objemu vyprodukovaných emisí skleníkových plynů díky kratším doručo- vacím trasám, které se nyní zkrátily v průměru o 15 kilometrů. GLS tímto krokem dále pokra- čuje ve svém ekologickém programu GLS Think- Green, jehož cílem je co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí. Zdroj: GLS Czech Republic s.r.o. Košík.cz bude zásobovat své zákazníky z parku P3 Prague Horní Počernice Zákazníci internetového obchodu s potravi- nami, drogérií a potřebami pro domácí maz- líčky Košík.cz možná ani netuší, kde je usklad- něno zboží, které vybírají do svého virtuálního nákupního košíku. Na přelomu listopadu a pro- since začne Košík.cz zásobovat své zákazníky z nového skladu v P3 Prague Horní Počernice. Úspěšný internetový prodejce zde našel větší prostory i zázemí kancelářských prostor. Rychlý růst jej přinutil opustit stávající prostory na zá- padě Prahy a poohlédnout se po vhodné loka- litě, která nabídne nejen větší skladové plochy a odpovídající zázemí, ale také dobrou do- pravní dostupnost pro zásobování zákazníků z celých Čech. Společnost P3 a Košík.cz spolu- pracují poprvé, kontrakt zprostředkovala 108 AGENCY. V P3 Prague Horní Počernice si internetový prodejce pronajal více než 4 000 m2 sklado- vých prostor s výhledem na jejich rozšíření až o dalších 6 000 m2. V těchto dnech společnost P3 upravuje prostory budovy C1 pro pohodlnou nakládku do rozvozových aut. V reálném čase bude možné nakládat až osm vozů najednou. Nájemce si do skladu nainstaluje také chladící zařízení. Zdroj: Ogilvy Public Relations Linde Material Handling Ìeská republika s.r.o., Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, tel.: 271 078 114, linde@linde-mh.cz, www.linde-mh.cz Limitovaná česká edice 80 kusů za zvýhodněnou cenu Nejbezpečnější retrak na trhu MADE IN CZECH REP UBLIC C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 1 z 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Automatické zpomalení zdvihu a spouštění v koncových polohách Vrchní díl kabiny s panoramatickým oknem z pancéřového skla Kamerový systém pro kontrolu nákladu ve výšce Bezpečnostní světlo BlueSpotTM Nabídka platí pro objednávky uskutečněné do 15. listopadu 2016 Čtyři nezávislé brzdové systémy Automatická kontrola rychlosti v zatáčce Linde Curve Assist Ukazatel výšky zdvihu vidlic Unikátní systém elektrického výsuvu sloupu DMC pro dynamickou stabilizaci nákladu ve výšce za zvýhodněnou cenu

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

LOGIN 12 Čárové kódy jsou často skrytou součástí ce- lých výrobních, či logistických procesů v nejrůz- nějších oborech lidské činnosti. Technologie používající čárové kódy jsou nepostradatelnými pomocníky všude tam, kde je potřeba rychle a přesně identifikovat velké množství různých objektů, dohledat zpětně výrobní charakteris- tiky konkrétních výrobků, či sledovat průběžně konkrétní výrobek či výrobky napříč celým do- davatelským řetězcem. Nezastupitelnou úlohu tak vhodné identifikátory mají například v auto- mobilovém průmyslu, kde napomáhají nejen ve výrobě, ale stejně tak i následně při servisování vozidla v průběhu jeho celého životního cyklu, umožňují sledovat spolehlivost jednotlivých dílů a komponent a významnou roli hrají i při stan- dardních svolávacích akcích na výměnu kon- krétního dílu vozidla. Důležité postavení mají čárové kódy i ve farmacii či chemickém prů- myslu, kde umožňují tolik potřebnou dohledatel- nost jednotlivých výrobních šarží či konkrétních výrobků a to mnohdy až ke konečnému uživa- teli. Stále více se však nejrůznější identifikátory prosazují i v oborech, kde se ještě donedávna jejich užití příliš nezvažovalo. Jsou to případy jednak zboží s vysokou hodnotou, kde mají zain- teresované strany stále větší zájem vědět, kde se v rámci dodavatelského řetězce dané zboží v reálném čase nachází, ale například také zboží v režimu just-in-time, u něhož je včasné dodání do konkrétního místa jeho dalšího užití nezbyt- nou podmínkou fungování navazujících procesů. I přes skutečnost, že čárové kódy ovlivňují lo- gistiku a jejím prostřednictvím umožňují vývoj výroby i obchodu v globálním měřítku již téměř padesát let, stále představují díky své jednodu- chosti a všestrannosti využití nejrozšířenější identifikační technologii na světě. To svědčí jistě o skvělé práci celosvětově působící organizace GS1, jejímž úkolem je standardizovat čárové kódy a zejména zajistit jejich kompatibilitu v ce- losvětovém měřítku. „Čárový kód je stále dominantním datovým nosičem v logistice. Klíčovým standardem je zde známá GS1 logistická etiketa, GS1 LL. Standard v identifikaci logistických jednotek založený na technolo- gii čárových kódů Sy- stému GS1 do logistické praxe přinesl výrazné zvýšení efekti- vity, rychlosti a přes- nosti procesů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jeho výhody můžeme nejlépe vidět v zónách příjmu zboží v DC maloobchodních řetězců. Při minimálních nákladech na imple- mentaci se současně stává jedním ze základ- ních pilířů dnes tak často skloňované S čárovými kódy se dnes setkáváme doslova na každém kroku. V některých případech si jejich existenci uvědomujeme a do- konce s nimi i sami „pracujeme“ v běžném civilním životě. Jedná se zejména o čárové kódy na obalech výrobků, které na- kupujeme v obchodech. Zde jsme si přítomnosti těchto identi- fikátorů vědomi. Pak je zde ale řada situací, kdy o jejich využití nemáme větší povědomí. Jsou součástí procesů a technologií, jejichž široký rozsah využití si mnoho z nás neuvědomuje. To se týká například identifikace nejrůznějších implantátů ve zdravotnictví, ale také evidence exponátů v muzeích či knihov- nách, nebo provozů s extrémními podmínkami jako jsou slévá- renské provozy či naopak mrazírenské provozy, kde je nutno udržovat velmi nízké či naopak extrémně vysoké teploty. Michael Šimek sledovatelnosti. Ve spojení s EDI zprávou DESADV nabízí další potenciál pro zefektivnění příjmu zboží,“ říká Michael Šimek, produktový manažer GS1 BarCodes společnosti GS1 Czech Republic. Kritickou podmínkou pro správné fun- gování GS1 logistické etikety je její správná pří- prava, provedení a aplikace. I přes stálé posilování povědomí o nárocích na kvalitu eti- kety mezi dodavateli i logistickými operátory, řetězce i dnes registrují závažné chyby, které znemožňují identifikaci kódů a jejich automa- tické zanášení do informačního systému. Vý- sledkem je narušení plynulosti příjmu zboží, zdržování vykládky a s ním spojené vícenáklady pro dodavatele. RFID technologie mají rozhodně své výhody V logistické praxi se ovšem v posledních le- tech vedle dominantních čárových kódů stále více uplatňují i technologie RFID (Radio fre- quency identification), které namísto čárového kódu využívají aktivního či pasívního čipu, který umožňuje přenos nejrůznějších informací a v závislosti na ceně disponuje i různou kapaci- tou uložených dat. Kromě té je výhodou RFID její obrovská flexibilita, která umožňuje napří- klad hromadné načítání dat z výrobků na celé paletě či v kontejneru a to již bez toho, aby vo- zidlo, skladový vozík či dopravník musely pro čtení dat nezbytně zastavit …. Aktivní čipy navíc nabízejí možnost průběžného vysílání informací o aktuální poloze ve skladu či na cestě v pod- statě kdekoli na světě. „Tlak firem na vyšší efektivitu a vzájemné on- line propojení výroby, logistiky a údržby, auto- „Čárový kód je stále dominantním nosičem v logistice.“ Identifikace a identifikační technologie v různých prostředích

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

LOGIN 13 matizaci procesů, bezpapírový zápis i přenos dat bez zásahu lidské ruky přináší i řadu změn v posuzování rentability RFID technologií i pro extrémní a náročná prostředí. Jelikož RFID tagy dokáží odolávat jak náročným podmínkám, vysokým teplotám i chemikáliím, jsou beze- sporu jednou z nejzajímavějších variant pro automatizované intenzivní provozy vyžadující 100% dosledovatelnost výrobků v procesu vý- roby, supply chain, ale i po dobu životnosti vý- robku např. pro bezpečnost provozu a bezpapírovou online kontrolu a údržbu,“ vy- světluje Tomáš Kubíček, Business Development manager společnosti smart-TEC GmbH. Pokud vezmeme v potaz častou aplikaci těchto RFID štítků na těžce přístupná místa nebo místa podléhající znečištění štítků v daném prostředí či jiné vlivy znemožňující 100% načítání čáro- vých kódů, pak je RFID či NFC podle Tomáše Kubíčka prakticky jedi- ným nástrojem, kterým můžeme tuto situaci spolehlivě řešit. K dis- pozici je již široký výběr RFID tagů, co do množství variant tagů, tvarů, rozměrů, čipů, frekvencí, odolnosti vůči teplotám či chemikáliím včetně RFID ATEX tagů pro výbušné prostředí. „Nicméně přesto existují i omezení nasazení a limity RFID tech- nologií zejména při výskytu několika specific- kých faktorů najednou. Právě proto zejména v případě RFID tagů pro extrémní prostředí je vždy třeba s ohledem na příslušné projektové požadavky optimálně sladit materiál, design, tvar, potisk, volbu čipů a antén s požadavky na odolnost a životnost tagů, čtecí dosahy a způ- sob aplikace tagů na dané objekty,“ doplňuje Tomáš Kubíček. Zákaznické úpravy, návrh a vývoj nových specifických tvarů a RFID antén dle požadavku projektu jsou často klíčovým fak- torem úspěchu. „RFID nabízí řadu výhod,“ potvrzuje Michael Šimek a pokračuje „Oproti čárovým kódům ne- musí být tag vidět, aby byl načten, možné je snímání velkého množství tagů naráz či na delší vzdálenost. Technologické koncepty na bázi tagů propojených např. s teplotními čidly, sen- zory otřesů aj. nabízejí ohromný potenciál. Ovšem pro svoji vysokou pořizovací cenu maso- vého rozšiřování v logistice svědky nejsme. Do- minantou dané technologie tak spíše budou náročná, více sofistikovaná řešení.“ Výjimkou je železniční doprava. RFID řešení ve standardu GS1 EPC (Electronic Product Code) umožňuje kompatibilitu a interoperabilitu logistických ře- šení pro automatickou identifikaci vagonů. „V Evropě se pro sledování pohybu nákladních vagonů prosadilo standardní řešení využívající dva pasivní tagy EPC UHF Gen2 (frekvence 860-960 MHz) umístěné na levé straně kaž- dého vagonu. HW infrastrukturu dotvářejí RFID čtečky umístěné na dráze ve vzdálenosti 3 m od projíždějících vagonů,“ říká Michael Šimek. Řešení vzniklo ve Švédsku, dnes se vy- užívá v patnácti státech Evropy. Díky standardu EPCIS (Electronic Product Code Information Services) je možné veškeré informace o vago- nech sdílet on-line. Toho využívají mezinárodní speditéři, jejich klienti i správci železniční infra- struktury nebo např. celní správa. Standard EPCIS zajišťuje transparentnost logistických procesů na dráze, což je nezbytný prvek pro efektivní řízení dodavatelských řetězců. I přes poměrně rychlý technologický rozvoj těchto technologií se RFID průběžně potýká v závislosti na způsobu užití s celou řadou ome- zení, která jsou spojena jak s konkrétním pro- středím, charakteristikami označovaných produktů, ale i s cenou, která stále výrazně pře- vyšuje cenu běžného čárového kódu. Do bu- doucna však představuje velký potenciál a nabízí spoustu prostoru, kam by se automa- tická identifikace mohla postupně vyvinout a ještě více zjednodušit. „Pokud jde o rozšíření RFID ať už nyní nebo v budoucnu nelze očekávat, že technologie ra- diofrekvenční identifikace ve skladech zcela na- hradí čárové kódy. Využití RFID kvůli specifickým vlastnostem této technologie není vždy a všude namístě. Mimo jiné proto, že ceny RFID tagů – ačkoli v posledních letech vý- znamně klesly – jsou stále poměrně vysoké. Efektivitu přinese RFID hlavně do oblastí, kde není možné aplikovat čárový kód, tedy na- příklad kde je objem dat tak vysoký a rychlý, že je nutno data zpracovávat RFID nebo kde je po- třeba sbírat data z předmětů, kde je špatná přístupnost se snímačem čárového kódu nebo kde je apli- kační prostředí velmi specifické,“ doplňuje Soňa Zvelebilová, obchodní ředitelka společnosti CODEWARE. Společnost CODEWARE nasazovala například RFID technologii ve zdravotnictví, místo 10 mi- nutové kontroly vyskladnění se doba kontroly zkrátila na 10 vteřin. CODEWARE má také zku- Soňa Zvelebilová Tomáš Kubíček „Černým koněm“ se stávají 2D kódy, nosiče s vyšší datovou kapacitou a dalšími výhodami oproti konvenčním lineárním čárovým kódům.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

14 šenosti například s nasazením při inventarizaci majetku. Tady se označovaly RFID nálepkami předměty umístněné ve výšce nebo obrazy, kam se nálepky musely umístit z rubu obrazu. V tomto případě byly většinou použity obě technologie – jak čárový kód, tak RFID. Také u RFID technologií, stejně jako v případě čárových kódů platí, že systém identifikace může efektivně fungovat jedině tehdy, pokud jsou všechny části dodavatelského řetězce, kte- rým sledované zboží prochází, vybaveny kom- patibilní technologií schopnou s tímto systémem plnohodnotně komunikovat. To je problém, který brzdí rozvoj a masové rozšíření i většiny ostatních technologií, které se po- stupně objevují na trhu. 2D kódy nelze opomíjet Nadšená očekávání převratných změn díky rozšiřování a zdokonalování RFID technologie nechávají mnohé zapomenout na mladšího sou- rozence čárových kódů, kterými jsou již také všudypřítomné 2D neboli QR kódy. „QR kódy rozšiřují funkce a překonávají některá omezení čáro- vých kódů. V mnoha typech aplikací před- stavují QR kódy trvale výhodnější alternativu k RFID. S všeobecným pokrokem informač- ních technologií se také výrazně zlepšují schopnosti čtecích za- řízení, a tato se stávají dostupnějšími,“ říká Jan Kovařík, jednatel společnosti Data Software Brno. „Jelikož RFID tagy dokáží odolávat jak náročným podmínkám, vysokým teplotám i chemikáliím, jsou bezesporu jednou z nejzajímavějších variant pro automatizované intenzivní provozy vyžadující 100% dosledovatelnost výrobků.“ INZERCE RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE. w w w. t b a p l a s t . c z I Perfektně stohovatelná I Optimalizováno pro automatizovanou logistiku I Vyrobeno z PP kopolymeru I Možnost potisku VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL EURO PŘEPRAVKY 40x30, 60x40, 80x60 cm PŘÍMO OD VÝROBCE „2D kódy, nosiče s vyšší datovou kapacitou a dalšími výhodami oproti konvenčním lineár- ním čárovým kódům se dnes stávají „černým koněm“. Pro svoji dobrou čitelnost na velké vzdálenosti nacházejí uplatnění ve skladových operacích, kde slouží především k označování lokací. Tím se prosazují v aplikacích, kde se dříve spíše uvažovalo o RFID,“ potvrzuje Mi- chael Šimek. „Dnes tolik žádaná automatizace logistických úloh nemusí vyžadovat nasazení jiných techno- logií než tradičních čárových nebo QR kódů. Nová čtecí zařízení schopná rozpoznávat mnoho kódů současně, přitom s vysokou rych- lostí umožňující rozpoznání pohybujících se předmětů, vyhovuje potřebám automatizace často nejlépe,“ doplňuje Jan Kovařík. Optická identifikace založená na čárových 1D a 2D kódech zcela jistě neřekla své poslední slovo. S rostoucím výkonem kamerových systémů a sy- stémů počítačového vidění budeme v blízké bu- doucnosti svědky odkrývání nových a velmi užitečných vlastností optické identifikace. Tento pokrok zaznamenají nejen logistici při své práci, ale téměř každý v domácnosti i na veřejných místech. Markéta Vojáčková Jan Kovařík LOGIN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

15 LOGIN “The barcode is still the dominant data carrier in logistics. The key standard is familiar GS1 logistic label, GS1 LL. The standard in identifying logistic units based on barcode technology of the System GS1 brought significant improvement in efficiency, speed and precision of processes within the whole supply chain. We can see its benefits in zones for receiving goods in retail distribution centres,” says Michal Šimek, Product Manager GS1 BarCodes, GS1 Czech Republic. Nevertheless, in the logistic practise of the last years also technology RFID (Radio frequency identification) is increasingly used besides dominant barcodes. RFID uses active or passive tag instead of barcode and makes possible to transfer various information. Depending on price, it has various capacities of stored data. Besides it, another advantage of RFID is its huge flexibility, which allows, for example, mass reading data of goods at whole palette or in container without need to stop transporting vehicle. “The pressure in companies for their higher efficiency and mutual on-line interconnection of production, logistics and maintenance, process automation, paperless recording and transfer data without manual manipulation brings many changes in evaluating the profitability of RFID. Because RFID tags are able to withstand heavy conditions, high temperatures and chemicals, they are undoubtedly one of most interesting option for automated intensive operations demanding 100% traceability of products in the process of production, in supply chain and also in the lifespan of the product,” explains Tomáš Kubíček, Business Development Manager, smart-TEC GmbH. Despite of the relatively fast technological development of these technologies, RFID continuously faces variety of limitations, depending on their way of use. “Regarding the expansion of RFID now or in the future we cannot expect that the radio frequency identification technology will completely replace barcodes in warehouses. Using RFID, due to the specific characteristics of this technology, is not convenient always and everywhere. One of the reason is that the prices of RFID tags – although significantly decreased in recent years – are still relatively high,” says Soňa Zvelebilová, Sales Director, CODEWARE. We meet barcodes literally at each step. Sometimes we re- alize their existence and even we “work” with them in every- day life. However, there are many situations in which we have no awareness of them. Barcodes are part of processes and technologies which wide range of application many of us do not realize. This applies, for example, to identification of vari- ous implants in health care, but also keeping a record of exhi- bits in museums, libraries or plants with extreme conditions. Identification and identification technologies in various settings For example, CODEWARE deployed RFID technology in health care and the time of of inventory check was reduced from 10 minutes to 10 seconds. CODEWARE also gained experience, for example, with RFID deploying in the inventory of assets. RFID tags were used to label objects at elevated positions, or paintings where the stickers had to be placed on the reverse side of the painting. In this case mostly both technologies were used – barcodes and RFID. Enthusiastic expectations of revolutionary changes through expansion and improvement of RFID technology make many people to forget the younger sibling of barcodes, also already ubiquitous 2D or QR codes. “QR codes extend barcodes functionalities and overcome some of their limitations. In many types of applications, QR codes represent permanently more effective alternative to RFID. With the general progress in information technology, also ability of scanners is significantly improving, and these devices become more accessible,” says Jan Kovařík, Managing Director of Data Software Brno. “Today’s so much desired automation is able to manage with traditional barcode or QR codes. The new scanning devices meet the needs of automation often the best,” adds Jan Kovařík. §

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 16 Manipulační technikou to pouze začíná. Vět- šina zákazníků, ať už stálých nebo potenciálních zájemců o naše produkty, se na začátku obrací na odborné manažery prodeje s požadavky na vyřešení aktuálního problému chybějící manipu- lační techniky. Za touto potřebou je ovšem třeba hledat její příčiny. Ze zkušeností víme, že pokud má být manipulační technika optimálně využívána, je velmi často zapotřebí optimalizo- vat nejen flotilu zákazníka, ale i jeho skladové procesy, vybavení skladů apod. Optimalizace skladových procesů je jedna z hlavních služeb, kterou se společnost STILL zabývá při každém novém projektu zaměřeného na intralogistiku, a jedná se o velmi komplexní disciplínu. Součástí optimalizace skladových procesů může být například i obměna flotily manipulační techniky, změna či zavedení infor- mačních systémů nebo zvolení vhodného regá- lového systému pro navýšení kapacity a efektivity skladu. Ideální ovšem je, aby pro- cesu optimalizace předcházela analýza stávají- cího stavu, která zákazníkovi ukáže, v jaké kondici se jeho intralogistika nachází, a kam až je možné v blízké budoucnosti aktuální stav zlepšit. Tato analýza, i když provedená odbor- níky společnosti STILL, je vždy nezávislá a jejím výsledkem není pouze nutnost zakoupit další produkty. Jejím výsledkem může být naopak optimalizace prostřednictvím zlepšení využití stávajících možností zákazníka a třeba i zúžení flotily manipulační techniky nebo snížení stavu personálu. Společnost STILL nabízí svým zákazníkům nejen své produkty vynikající kvality odpovída- jící nejnovějším technologickým inovacím, ale i silné partnerství v oblasti realizací zmíněných analýz a přetváření jejich výsledků v realitu. Při- stoupí-li zákazník k realizaci, podléhají analýze zejména následující čtyři oblasti: personální za- jištění intralogistiky, informační toky a systémy zákazníka, vybavení skladu jako jsou regálové systémy či manipulační technika a samozřejmě veškeré procesy. Uveďme si praktický příklad. Pokud z výsledků analýzy vyplyne potřeba navýšit kapacitu regá- lového systému, je možné změnit regálový sy- stém ze statického paletového regálu na systém regálů mobilních. Tým odborně proško- lených specialistů na intralogistická řešení je v takovém případě připraven zákazníkovi po- skytnout veškeré informace týkající se mobil- ního regálového systému, tento systém naplánovat, navrhnout a projekt i zrealizovat v podstatě „na klíč“. Zákazník se tak dozví, že mobilní regálový systém představuje spojení Snahou společnosti STILL, předního dodavatele nejen mani- pulační techniky, ale především individuálních intralogistic- kých řešení je, aby pro své zákazníky byla nejlepším partnerem při optimalizaci skladových procesů, a to od počá- teční analýzy přes návrh vhodných řešení až po zajištění kompletního dodání projektu. Dokáže analýza zvýšit kapacitu skladových procesů? klasických paletových regálů a mobilních pod- vozků. Přináší efektivnější využití prostoru skladu a napomáhá manipulaci se skladovaným materiálem a zbožím. Kapacita skladu se díky využití mobilního regálového systému může na- výšit o desítky procent. S vyšším využitím pro- storu skladu klesá doba návratnosti vynalo- žených investic. Mobilní regálový systém je navíc díky bezpečnostním prvkům velmi bez- pečný a spolehlivý. Další možný způsob optimalizace skladových procesů může být využití inovativních řešení v intralogistice, které společnost STILL nabízí. Například první autonomní vozík pro snadné horizontální vychystávání iGo neo CX 20, plně automatizované vozíky z výrobního programu firmy nebo unikátní inteligentní dopravní sy- stém E\'tow® – pomocí kterého je možné posílat zboží do správného místa určení. Tento systém funguje na základě poháněného řetězu, který je integrován pomocí kolejnice v podlaze. Pře- prava zboží probíhá prostřednictvím nosičů vý- robků, které jsou připojeny k přepravnímu řetězu v podlaze. Kapacita může být rozšířena velmi jednoduše přidáním nových nosičů pro- duktu. E\'tow® řetězové dopravníky jsou vhodné pro kontinuální přepravu velkých objemů do- pravy například v distribučních centrech a pro přepravu ve výrobním prostředí, kde je mnohdy manipulace s břemeny obtížná. Tyto a další produkty a služby společnosti STILL mohou také vést k optimalizaci interní logistiky, a to buď samostatně nebo v různých kombinacích, kdy je možné využívat určité sy- nergie. Z tohoto důvodu je vhodné hned na za- čátku zvolit silného partnera pro realizaci komplexních projektů optimalizace, a tím firma STILL bezesporu je. § www.still.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

DPD získala zlato, je TOP Odpovědnou firmou Společnost DPD byla za své CSR aktivity oce- něna Zlatým certifikátem TOP Odpovědné firmy. Jedná se o cenu platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje komplex- nímu hodnocení společností v klíčových oblas- tech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. Oceněním jsou vyzdvihovány firmy, které se soustředí na rozvoj společnosti, snižují dopad svých aktivit na životní prostředí a přiná- šejí inovativní řešení. Certifikát každoročně získá- vají jen ty nejlepší firmy napříč různými odvětvími. Zdroj: Rubikon PR Hbití pomocníci pro rychlou manipulaci s paletami Společnost STILL uvedla na trh hned dvě no- vinky. Jedná se o vozík SXH 20, který se blýskne svým uměním při hbitém nakládání a vykládání nákladních automobilů nebo rychlé horizontální přepravě, a o vozík SXD 20, který navíc v současné práci ve dvou úrovních boduje vysokým výkonem překládky. Vozíky jsou vybaveny bezúdržbovým 3 kW trojfázovým pohonem pojezdu pracujícím s na- pětím 24 V, ten zaručuje jak vysoký výkon při nízké spotřebě energie, tak dlouhé intervaly údržby. Špičkovým řešením jsou kromě ex- trémně robustního ocelového rámu s vysokou torzní tuhostí také kompaktní rozměry a kon- tury bez hran. To umožňuje nejen rychlou a bez- pečnou manipulaci s břemeny, ale v kombinaci s vysokou obratností optimální využití sklado- vací plochy. Díky čtyřkolovému podvozku je vždy zaručena maximální trakce a vysoká sta- bilita. Zdroj: STILL ČR spol. s r.o. Profesionální úklid od SSI Cleaning Stoupající poptávka po profesionálních úkli- dových službách napříč typologií budov a pro- vozů stojí za rozšířením služeb skupiny SSI Group o dceřinou společnost SSI Cleaning s.r.o. Nová společnost bude působit jak v rámci hol- dingu, který patří k největším poskytovatelům integrovaného facility managementu, tak sa- mostatně. Založení profesionální divize bylo ne- zbytným krokem pro to, aby společnost mohla poskytovat komplexní dodávky klientům, pro- AKTUALITY 17 EKOLOGIE & BEZPEČNOST PRÍRODA SI VYVINULA TU NEJLEPŠÍ OCHRANU. NA DRUHÉM MÍSTE PRICHÁZÍNE MY. =ìVNHMWHEH]SODWQÞYìFHLQIRUPDFì| 800 383 313 | ZZZGHQLRVF] Manipulace se sudy qHUSDGOD 3URGXNW\V([RFKUDQRX $EVRUSFHěNDSġ INZERCE tože úklid je nedílnou součástí servisu společ- nosti SSI. Výsledkem je SSI Cleaning s.r.o. Ta se zaměřuje na velké objekty z oblasti kancelář- ských budov, obchodních center i výrobních a skladových areálů. Pokrývá všechny dimenze úklidu, včetně technologií, ekologických čisti- cích prostředků a podobně. Nabízí také ven- kovní úklidy, mimořádné úklidy, mytí fasád a velkých skleněných ploch. Zdroj: Community s.r.o. DSV otevřela u Pavlova svou novou centrálu Na konci října otevřela společnost DSV Česká republika oficiálně svou novou centrálu v Pa- nattoni Parku Prague Airport II za přítomnosti generálního ředitele DSV Jense Bjørna Ander- sena a dalších hostů. S investicí ve výši 500 mi- lionů korun vzniklo moderní logistické centrum s unikátním cross-dockem, jehož hala má roz- pon 45 metrů bez jediného sloupu. Nový areál DSV u exitu 7 dálnice D6 zahrnuje logistický sklad s kapacitou 13 000 m2, cross- dock s rozlohou 7 000 m2 a kancelářské pro- story. Během pouhého jednoho měsíce se do nové centrály sestěhovaly divize DSV Road, di- vize DSV Air & Sea a logistický sklad v Horních Počernicích. V nové centrále pracuje celkem 270 zaměstnanců. „Za opravdový skvost považuji hlavně výji- mečný cross-dock, který maximalizuje efektivitu provozu i bezpečnost pracovníků. Laicky řečeno uvnitř vlastně není do čeho nabourat, protože střecha má rozpon 45 metrů bez jediného sloupu. Díky tomu dosáhneme velmi plynulého toku zásilek,“ vysvětlil Petr Chocholatý, generální ředitel DSV Road pro Českou republiku. Zdroj: LogisticNEWS

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Letošní SpeedCHAIN nabídl bohatý program se špičkovými odborníky a řadou unikátních in- formací o aktuálním vývoji v oboru. „Cílem kon- ference SpeedCHAIN je podílet se na utváření a rozvoji moderní české logistiky, její efektivní integraci do regionální logistiky středoevrop- ského regionu ve vazbě na společný evropský trh. SpeedCHAIN poskytuje prostor pro širokou odbornou diskuzi zejména logistických odbor- níků z oblasti průmyslové výroby, mezinárodního obchodu a smluvní logistiky,“ uvedl jednatel po- řadatelské společnosti RELIANT s.r.o. Miroslav Rumler. Konference probíhala paralelně v několika blo- cích. V první přednášce vystoupil generální ře- ditel Porsche Česká republika Vratislav Strašil SpeedCHAIN 2016 otevřel okno do logistické budoucnosti a zavedl účastníky do blízké budoucnosti. Hovo- řil na téma Automobily na prahu technické re- voluce a zasvěceně představil novou oblast automobilového průmyslu, kterou je autonomní řízení vozidel. Následující přednáška ředitele lo- gistiky ŠKODA Auto Jiřího Cee navázala na téma budoucnosti a nabídla pohled na nadchá- zející éru logistiky a úkoly, které z ní vyplynou. 18 Mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN úspěšně vstoupila do druhého desetiletí své existence. Již 11. ročník této největší středoevropské logistické akce se uskutečnil tradičně v historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze. Na začátku listopadu se v něm sešli logističtí odbor- níci, představitelé významných firem i odborných institucí, zkrátka všichni, pro které je logistika každodenní samozřej- mostí a profesionálním zájmem. Andor Šándor

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Zcela strhující zážitek nabídl zaplněný hlavní sál Břevnovského kláštera s první panelovou di- skusí na žhavé téma bezpečnosti zásobovacích řetězců v dnešním bouřlivém světě. Účastníci napjatě naslouchali slovům bezpečnostního ex- perta Andora Šándora, který zdůraznil, že ač- koli Česká republika zatím nestojí na žebříčku možného ohrožení terorismem příliš vysoko, přesto nemůžeme být v klidu. Naopak, pocit re- lativního bezpečí nás vede k tomu, že neinvestu- jeme do bezpečnosti tolik, jako země teroris- mem přímo ohrožené. Česká republika podle generála Šándora svůj bezpečnostní systém po roce 1989 spíše likvidovala a jeho obnova je velmi dlouhodobým úkolem, který je o to nalé- havější, že Evropská unie stále nemá odpovída- jící společnou bezpečnostní politiku. Naopak v klidnějším duchu se nesla druhá pa- nelová diskuze s tématem „Fashion logistika: Ready-to-Wear“. Diskutující v ní poukázali na specifika, která s sebou fashion logistika přináší a zdůraznili nutnost zvládnout spojení různých distribučních aktivit pod jednou střechou a vy- užívat moderní IT systémy, které umožňují vy- tvářet a udržovat procesy specifické pro oblast oděvní logistiky. Řadou dalších přednášek se jako červená nit vinul rychlý rozvoj technologií proměňujících lo- Miroslav Rumler, RELIANT Jiří Cee, ŠKODA AUTO Ivana Čížková, Randstad Milan Ludvik, ZETES Solutions CZ Letošní SpeedCHAIN opět posunul laťku o kus výše. SpeedCHAIN je jednou z mála konferencí, které nechybí nápady, a přede- vším boří předsudky o stagnaci konferencí v současné digitální době. Témata a předná- šky letošního SpeedCHAINu byly velmi aktu- ální. Především přednáška vývoje práce na trhu v kontextu průmyslové revoluce 4.0 byla velmi zajímavá. Již se těším na Speed- CHAIN 2017! Ferdinand Hlobil, Cushman & Wakefield FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík 19 Z letošního ročníku jsme odcházeli s pozi- tivním dojmem. Akce byla velmi dobře zor- ganizovaná a příjemně nás překvapil vysoký počet návštěvníků. SpeedCHAIN je ideální příležitost pro rozvíjení existujících a navazo- vání nových kontaktů, navíc v krásném pro- středí. Těšíme se na ročník 2017... prý bude ještě lepší. Martin Šumera, 108 AGENCY Vratislav Strašil, PORSCHE Česká republika gistický obor i dopravu doslova před našima očima. O revoluci řízení a evidenci zásob hovořil Patrick Bellart ze společnosti FM Logistic, „tajné“ trendy vývoje představil účastníkům Markus Kückelhaus z DHL Customer Solutions & Innovations a Jaco Voorspuij z GS1 Global Office poutavě vysvětlil, co vše umožňuje clou- dové řešení pro spolupráci Mix Move Match. Návštěvou centrálního skladu společnosti Penny Market v Dobřanech u Plzně pokračoval SpeedCHAIN 2016 druhý den. Účastníci tak měli možnost uvidět na vlastní oči řadu inova- tivních řešení, o kterých se na konferenci ho- vořilo. SpeedCHAIN 2016 pootevřel okno do budouc- nosti logistického oboru a ukázal velké změny, které se již brzy stanou běžnou skutečností. Při- náší je nastupující Průmysl 4.0, internet věcí a umělá inteligence. Společně promění nejen lo- gistický obor, ale celou naši každodenní zkuše- nost. A proto je třeba, abychom o nich věděli a byli včas připraveni. Konference SpeedCHAIN jako příslovečná třešnička na dortu logistických událostí letošního roku nabídla všem účastní- kům již nyní jejich ochutnávku. Rezervujte si již nyní ve svých diářích ter- mín pro konferenci SpeedCHAIN 2017, která se uskuteční ve dnech 1. a 2. listopadu, opět v tradičních prostorách Břevnovského kláš- tera v Praze.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 20 Hydepark ani letos nezklamal Řada přednášek, prezentací a vystoupení vy- vrcholila Logistickým Hydeparkem moderova- ným Lukášem Dolanským. Ve strhujícím bloku rozhovorů vedle mnoha předních logistických osobností – například ředitele a jednatele společ- nosti Linde Material Handling Jindřicha Kotyzy či výkonného ředitele Nizozemského obalového centra NVC Michaela Nieuwesteega – vystoupil i pilot světové série Red Bull Air Race, mistr Ev- ropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kate- gorie unlimited – freestyle Martin Šonka, který se s účastníky podělil o své jedinečné zkušenosti. Slavnostní galavečer V.I.P. Logistic Rendezvous 2016 Po skončení oficiální části konference se hosté přesunuli zpět do hlavního sálu, kde pro- bíhal slavností večer V.I.P. Logistic Rendezvous. Večerem provázela a k přátelské atmosféře v sále přispěla moderátorka Adéla Gondíková. Pohodovou atmosféru podtrhla a některé vylá- kala i k tanci dívčí kapela The Apples. Nechyběl ani bohatý raut, kde hosté mohli ochutnat nej- rozmanitější lahůdky. Jednou z mnoha cen bohaté tomboly byl také dětský vysokozdvižný vozík od společnosti Linde Material Handling Večerem provázela Adéla Gondíková Michael Nieuwesteeg Martin Šonka The Apples Epicure Partnerem slavnostního večera se již tradičně stala společnost CTP Jindřich Kotyza

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

ODBORNÁ SETKÁNÍ V.I.P. Logistic Rendezvous přinesl ocenění Gryf 2016 Logistickou osobností roku 2016 se stal Petr Kozel Večerní program konference SpeedCHAIN tra- dičně přechází od odborného zaměření k slav- nostnímu společenskému setkání s názvem V.I.P. Logistic Rendezvous. Bohatý program zábavy i dobrého jídla vyvrcholil vyhlášením každoroční prestižní ceny Gryf 2016 Supply Chain Award pro logistickou osobnost, která se svojí činností významně a pozitivně zasadila o rozvoj logistiky. Letos se jí stal Petr Kozel, generální ředitel spo- lečnosti DACHSER Czech Republic. Petr Kozel, DACHSER Czech Republic – vítěz ceny GRYF 2016 Supply Chain Award Společnost SIXT leasing věnovala vítězi poukaz na služby Slavnostní předávání certifikátů ECBL FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík Ocenění Logistický projekt roku převzal za společnost MD logistika a.s. Jiří Hubinka, obchodní ředitel (vpravo), z rukou Miroslava Rumlera (ČLA). Ocenění Logistický projekt roku 2016 získala společnost MD logistika a.s. Předání ceny European Certification Board of Logistics Ocenění za Logistický projekt roku 2016, které každoročně uděluje Česká logistická asociace, získala společnost MD logistika a.s. Cenu převzal Jiří Hubinka, obchodní ředitel společnosti MD logistika, a.s., z rukou Miroslava Rumlera, viceprezidenta ČLA. V rámci slavnostního večera byly předány cer- tifikáty EJLOG (European Junior Logistician) úspěšným absolventům testů European Certifi- cation Board of logistics. I v letošním podzim- ním kole zabodovali logističtí odborníci ze společnosti ŠKODA Auto: Ing. Bc. Lenka Greš- lová, Ing. Petra Čanaky, Ing. Petr Ungerman, Bc. DiS. MBA Radojka Drescher a Bc. Martin Berný.Certifikáty předal Ing. Kamil Slavík, před- seda Národní certifikační rady. Vítěz ceny GRYF 2016 Petr Kozel s manažerkou konference Lucií Padevětovou a loňským držitelem ocenění GRYF 2015 Bohumilem Průšou Cestovní kancelář NATOUR věnovala vítězi voucher na letecký zájezd

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 22 Josef Černý, ICZ Patrick Bellart, FM Logistic Corporate (zleva) Petr Slanina, GX SOLUTIONS BOHEMIA, Luděk Demel, Šmídl Sébastien Roger, GEFCO Katarína Štancová, přístav Antwerpy, Michael Rudnik, Hamburger Hafen und Logistic AG Aneta Szreder-Piernicka, přístav Szczecin & Svinoujscie 1. národní setkání ChemMultimodal Marián Budzel a Martina Netuhová, Raben Group Fashion logistika - panelová diskuze, zleva: Ferdinand Hlobil - Cushman&Wakefield, Ivana Čížková - Randstad, Aleš Fiala - VF Corporation, Tomáš Míček - P3 Logistic Parks, Jaroslav Kaizr - CTP, Jan Polter - DACHSER Czech Republic Jan Kovařík, Data Software Brno Martin Šumera, 108 AGENCY 11. ročníku mezinárodní konference SpeedCHAIN 2016 se během dne zúčastnilo 649 účastníků z 8 zemí světa, 67 řečníků, 110 partnerů a sponzorů

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Markus Kückelhaus, DHL Customer Solutions & Innovation Martin Leibrandt, European Pallet Associaton e.V. (EPAL) Radomír Bača, CID International Jaco Voorspuij, GS1 Global Office Jan Šťastný, BITO skladovací technika CZ Viktor Bystrian, AWT Group Miroslav Opát, PST CLC FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík Denisa Jančářová, HEMPEL, Jan Polter, DACHSER Czech Republic Vít Janeček, Inotec Barcode Security Bohuslav Černý, Schoeller Allibert Václav Pištora, ESP holding Terorismus - reálná hrozba v zásobovacím řetězci - panelová diskuze, zleva: Martin Klika - Ústecký kraj, Jiří Novák - ČEPRO, Karel Kopeček - Transics, mjr. Štěpán Buchta - Hasičský záchranný sbor České republiky Martin Petřík, LINDE Material Handling Česká republika

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

24 ODBORNÁ SETKÁNÍ Již po jedenácté jsme se letos setkali na největší logistické akci podzimu – na mezinárodní logistické konferenci SpeedCHAIN 2016 – v historických prostorách Břevnov- ského kláštera. Letos jsme se s mottem „Logistika – vize a perspektivy“ podívali do budoucnosti. Stejně jako každý rok jsme se snažili reagovat na sou- časné dění ve světě, představit zajímavá inovativní logis- tická řešení a připravit pro vás kombinaci vysokého logistického know-how v příjemném neformálním prostředí. Konferenční části se zúčastnilo 649 účastníků z 8 zemí světa a během slavnostního večera V.I.P. Logistic Randez- vous pak tento počet ještě vzrostl. Děkuji všem, kteří se na přípravě tohoto ročníku podíleli a těším se na setkání s vámi opět za rok – tentokrát v ter- mínu 1. a 2. listopadu 2017 – v Břevnovském klášteře nebo na druhém ročníku SpeedCHAIN Slovakia, který se koná v jarním termínu 1. a 2. června 2017 v Modre u Pezinku. Lucie Padevětová, manažerka konference SpeedCHAIN Děkujeme všem, kteří jste byli s námi! FOTO: Milan Otajovič, Pavel Ovsík Konference byla naprosto skvělá, a musím říct, že máme určitě zájem příští rok pokračo- vat. Velmi se mi líbí interakce mezi jednotlivými účastníky, možnost rezervace setkání s prezen- tujícími, a hlavně večerní akce, kdy je atmosféra již velmi uvolněná ale zároveň přínosná. Ivana Čížková, Randstad Jsem přesvědčen, že mezinárodní logistická konference SpeedCHAIN se již zařadila mezi významné akce svého oboru v regionu střední Evropy. Současně jsem velmi rád, a tak trochu pyšný, že naše reprezentace Hafen Hamburg Marketing svoji dlouholetou spoluprací s orga- nizátorem konference, firmou Reliant přispěla k rozšíření portfolia konference o problematiku námořní dopravy a přístavní logistiky. I bohatá účast logistických odborníků této branže na konferenci svědčí o správném trendu organizá- torů konference SpeedCHAIN. Bohumil Průša, Hafen Hamburg Marketing e.V. Randstad EPAL Timocom Ing. Jiří Cee, ŠKODA Auto ZETES Solutions CZ Satum Czech Mezi partnery byly zastoupeny také přístav Hamburk a Antverpy Hlavní dopravce V.I.P. hostů – Sixt Leasing

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Letošní SpeedCHAIN byl opět vynikající. Za- ujaly mě úvahy, vystoupení i trendy dalšího vý- voje logistiky, obalů i dopravy zboží. Oceňuji vyspělé přístupy firem vedoucí ke snižování environmentální zátěže, rizikových emisí, zlep- šování energetické účinnosti, posilování bez- pečnosti, a to vše při zvyšování hospodárnosti. Velice přínosné byly rozhovory i diskuse s jed- notlivými vystavovateli o jejich problematice, o technických a organizačních řešeních, a především bylo možné se individuálně dozvě- dět jaké mají starosti a překážky v praktickém životě. SpeedCHAIN svou tvůrčí i otevřenou atmosférou umožňuje účastníkům získat aktu- ální přehled o logistice a dopravě a zásobit je potřebnými i překvapivými informacemi. Orga- nizátorům velice děkuji i za velmi kulturní a slavnostní prostředí s výjimečnou atmosfé- rou nabitou informacemi. RNDr. Jiří Bendl, CSc., tajemník Výboru pro udržitelnou dopravu RVUR Letošní SpeedCHAIN byl, jak je zvykem, na vysoké úrovni, dostál své pověsti, a za to dě- kuji. Prostory jsou vynikající a došlo i ke zlep- šení možnosti prezentovat společnosti v podobě unifikovaných stánků. To považuji za velice přínosné. V rámci přednášek, debat a panelů mne nejvíce zaujala a zároveň potě- šila přítomnost otázky o dostupnosti pracovní sily a náměty, jak ji řešit. Tuto věc považuji v dnešní době jako jednu z nejdůležitějších pro rozvoj a atraktivitu České republiky pro nové investory. Vyplývá to z našich každodenních zkušeností v oblasti realitního poradenství. Petr Zaoral, Colliers International V logistice se pohybuji na nejrůznějších pozicích přes 30 let, a to zejména ve výrobních společnos- tech od výrobce komponentů pro automotive až po výrobce a dodavatele strojírenských kompo- nentů pro jaderné elektrárny. Na konferenci jsem byl poprvé a mohu říci, že mně příjemně překvapila její atmosféra. Nemohu srovnávat s průběhem mi- nulých konferencí, ale letošní SpeedCHAIN na mně působil příjemným věcným dojmem. Průběh byl plynulý, a diskuzní příspěvky jednotlivých lektorů byly věcné, poučné a provázela je atmosféra profe- sionálních praktiků. Bude mi potěšením, když se budu moci zúčastnit konference i v dalším roce. Ing. Adolf Parlesák, Pérovna Hostivař Konference SpeedCHAIN byla velmi zajímavá pro získaní přehledu a kontaktů v českém logistickém světě. Zaujala mne možnost získat přehled o logis- tických firmách, informace od speditérů i nové kon- takty. Výjimečně krásná lokalita by mohla přilákat ještě více mezinárodních firem, českých výrobců, vývozců i dovozců. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit a prezentovat přístav Antverpy. Těšíme se na další spolupráci! Katarina Stancova, Antwerp Port Authority European Logistic Portal Zlatý partner konference – AWT Cushman & Wakefield Raben Oltis Group TimoCom Venkovní expozice – Porsche Česká republika Bito SSI Schäfer Přístav Szcecin a Svinoujscie David Pinka, CACS

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Letošní SpeedCHAIN opět překonal moje očekávání. Velmi poutavá a aktuální témata v otázkách lidských zdrojů, bezpečnosti nebo budoucího vývoje v oblastech automatizace procesů a každodenního života. A jako vždy skvělé večerní setkání s kolegy, Adélkou Gon- díkovou i s děvčaty z The Apples. Díky za to a příští rok na viděnou. Miroslav Mareš, PPL CZ Konferenci SpeedCHAIN navštěvujeme již řadu let a letos poprvé jsme se aktivně zúčastnili jako vystavovatelé. Tato konference nabízí jedinečnou příležitost setkat se s ostatními odborníky z ob- lasti logistiky. Překrásné prostory Břevnovského kláštera pak navíc umocní celkovou atmosféru, perfektní organizaci a profesionalitu, se kterou je tato konference spojena. Letošní ročník splnil naše očekávání a určitě počítáme s účastí i v příštím roce. Ivana Dlasková, Cushman & Wakefield Letošní konference SpeedCHAIN přinesla opět zajímavý a bohatý program. Nejvíce mě zaujaly například přednášky o automobilech na prahu umělé inteligence, o nové éře logis- tiky podle Škody Auto a důležitosti lidského potenciálu v období průmyslové revoluce 4.0. Neočekávaným zpestřením programu byla panelová diskuze o terorismu, jako reálné hrozbě v zásobovacím řetězci. Protože konfe- rence je hojně navštěvovaná odborníky z růz- ných oblastí logistiky, není nouze o setkání se zajímavými lidmi, stejně tak se známými tvá- řemi z oboru. Konferenci SpeedCHAIN pova- žujeme za podnětnou a přínosnou událost na konci logistického roku. Martin Bacílek, SCHENKER spol. s r. o. Letošní SpeedCHAIN byl z mého po- hledu velmi úspěšný, a to jak z hlediska kvality a obsahu jednotlivých předná- šek, tak i celkové organizace a výsled- ného dojmu ze setkání odborníků. Znovu se potvrdilo, že propojení logis- tiky a balení má svoje opodstatnění a přináší nové pohledy a synergie na výzvy, které dnešní doba vyžaduje. Antonín Steinbauer, Steinbauer Lechner Proman partner Prosciutto Pointu RaalTrans PST CLC Steinbauer Lechner Kalmar – partner Cheese Pointu Partneři Coctail Baru – IBG a Fronius FM Logistic ESA Logistika

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

27 ODBORNÁ SETKÁNÍ Obalový institut SYBA uspořádal v rámci lo- gistické konference SpeedCHAIN 2016 akci nazvanou PackSummit, složenou z obalové konference a slavnostního ceremoniálu, na kterém byly předány trofeje a certifikáty vítě- zům soutěže OBAL ROKU 2016. V Břevnov- ském klášteře se sešlo přes 160 příznivců obalů a obalových expertů. Konferenci zahájil Antonín Steinbauer, prezi- dent CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSO- CIATION SYBA, následovala úvodní přednáška „Digitální tisk obalů, příležitosti technologie nové generace“ Petra Jetela, XEROX CZECH REPU- BLIC. Martin Hejl, THIMM Packaging pohovořil o spolupráci partnerů na projektu balení kostek zrajícího sýru Olmín. Antonín Steinbauer, STEIN- BAUER LECHNER se ve své přednášce zaměřil na kvalitu exportních obalů. Dopolední blok uza- vřela přednáška „Software pro obalový průmysl“ Petra Dobšoviče ze společnosti Info21. Odpolední blok uvedl Miroslav Rumler, Reliant Group, který zdůraznil synergii s logistickou konfe- rencí. Čestný host Jan Kurth, ředitel Bundesver- band Holzpackmittel Paletten Exportverpackung (HPE) e.V. vystoupil s prezentací zaměřenou na kvalitu balení v Německu. Prezentaci za ŠKODA AUTO s názvem „Strategie balení ve ŠKODA AUTO“ přednesl Radek Hruška. Petr Šikýř, EKO- KOM ve své přednášce „Balíme, plníme, komuniku- jeme“ připomněl povinnosti plynoucí ze zákona o obalech. „Papírové obaly pro potraviny“ v podání Thomase Tribou z Munksjö Graphics & Packaging, byly poutavou přehlídkou široké škály uplatnění zušlechtěných papírů z primárních surovin urče- ných pro kontakt s potravinami. Závěr konference patřil klíčovému řečníku, jímž byl Michael Nieu- westeeg, ředitel NETHERLANDS PACKAGING CENTRE, který se zaměřil na vzdělávání. OBAL ROKU 2016 Výrobci obalů, baleného zboží a přátele obalů se sešli, aby byly svědky i účastníky předání oce- nění těm nejzajímavějším obalovým řešením v této sezóně. Ceremoniál byl vhodnou příleži- tostí ke každoročnímu neformálnímu setkání. Cena předsedkyně poroty byla předána v rámci V.I.P. Logistic Rendezvous Jedním z plodů synergie konference SpeedCHAIN a PackSummitu, bylo i předání Cen předsedkyně poroty během slavnostního večera V.I.P. Logistic Rendezvous. Udělení titulů best-of-the-best obalům oceněným v soutěži OBAL ROKU je výhradně v rukou předsedkyně poroty Jany Lukešové. Zlatou cenu udělila předsedkyně komise exponátu Obal pro karoserie přihlašovatele ŠKODA AUTO. Nej- vyšší ocenění z rukou Jany Lukešové, převzal Lubor Šrámek, vedoucí CKD centra ŠKODA AUTO a Jiří Klimeš, jednatel společnosti PILOUS, která obal pro automobilku vyvinula. Stříbrnou cenu předsedkyně poroty pro společnost Cardiff Grou převzali Jiří Kopecký a Tomáš Kočiš za exponát Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním dvojitým vakem. Bronzové ocenění od předsedkyně poroty získaly letos hned dva exponáty. Prvním z nich byl Obal na interiérové osvětlení od společnosti BOXMAKER a druhým Stohovací sklopný box od společnosti VMT Ecopack. MV Druhý den letošní konference SpeedCHAIN se účastníci vypravili směrem na Plzeňsko konkrétně do Dobřan, kde měli možnost se- známit se s logistikou retailového řetězce. Zde se nachází centrální sklad společnosti Penny Market s. r. o. pro jižní a západní Čechy, která byla partnerem exkurze v rámci druhého konferenčního dne. Ze skladu v Dobřanech se denně vyváží 1 200 palet a je odsud ve spolu- práci s 5 transportními providery zaváženo 66 obchodů v tomto regionu. Na ploše 23 000 m2 je zde skladováno 2 650 druhů zboží. Kapacita skladu je 16 000 palet suchého zboží, 1 140 palet chlaze- ného zboží a dalších 3 650 palet masa, ovoce a zeleniny a nápojů. Sklad disponuje vozovým parkem 114 manipulačních vozíků od ručně ve- dených až po retraky, a pro nakládku a vykládku zboží je k dispozici 105 nájezdových ramp. Tyto a mnoho dalších informací počínaje po- drobným seznámením s průběhem výstavby skladu, přes popis technického zázemí až po režim rozvozu zboží na jednotlivé prodejny včetně například zpětné logistiky, která je vy- užívána pro svoz vratných nebo recyklovaných obalů, se účastníci dozvěděli během poutavé prezentace. Pak již následovala samotná prohlídka skladu. Zde měli účastníci možnost prohlédnout si na- příklad válečkové regály pro kartony a palety, díky kterým se podařilo navýšit kapacitu skladu. Zajímavostí byl systém vychystávání zboží za pomoci barev, který je ve skladu využí- ván. Mnohé z účastníků zaujal také transport mraženého zboží, které je rozváženo ve speciál- ních mrazicích boxech, kde jsou umístěny tzv. eutektické desky, které jsou namraženy na - 31 °C a udrží tak požadovanou teplotu. Boxy s eutektickými deskami jsou spolehlivou levnější alternativou k rozvozu mraženého zboží ve speciálních mrazicích vozech. Exkurze svou zajímavostí předčila očekávání účastníků, a proto se živě diskutovalo a mnoho otázek zástupcům skladu v Dobřanech bylo po- loženo, ještě během následujícího oběda. MV Exkurze v centrálním skladu Penny Market v Dobřanech předčila mnohá očekávání PackSummit vhodně zapadl do programu konference SpeedCHAIN 2016 Zlatou cenu předsedkyně poroty 2016 z  rukou Jany Lukešové převzal Lubor Šrámek, vedoucí CKD centra a Jiří Klimeš, jednatel společnosti PILOUS

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

28 OBALY Moderní trendy v obalové technice Obaly, a s nimi úzce související problematika tisku, vždy procházely různými vývojovými fázemi a vzhledem ke svým funkcím musely přímo reago- vat na potřeby soudobého trhu. Nejinak je tomu i dnes. Zatímco u spotřebitelských obalů vnímáme vedle funkčnosti především design (jak struktu- rální, tak především grafický), přepravní obal plní především základní funkce, tedy ochrannou a ma- nipulační. U obou skupin je maximální snaha opti- malizace nákladů, ale i snížení zátěže na životní prostředí. V současnosti je jedním z hlavních trendů zvyšování podílu recyklátu při výrobě ma- teriálu. Tato snaha jde často ruku v ruce s vývo- jem nových technologií, které umožňují ekologicky šetrnější výrobu, ale zároveň zachovávají vlast- nosti materiálu jako v případě výroby z primár- ních surovin. U vícevrstvých materiálů lze vysledovat dva hlavní trendy. První z nich je snižo- vání počtu vrstev, výběr vrstev je však orientován, tak, aby nadále tvořily ochrannou bariéru vůči různým typům prostředí. Druhou cestou je nahra- zování materiálů jinými typy, ať již z tradičního portfolia obalových substrátů nebo za využití no- vých technologií (např. nanotechnologií). Cesty směrem k levnějšímu, ale optimálnímu řešení Ostatně náhrada jednoho materiálu za jiný še- trnější druh se týká i monomateriálových obalů či fixací (např. vzrůstající popularita tvarovaných papírů, př. firmy Easypack). V současnosti se mů- žeme velice často setkat s náhradami původně plastových fixačních prvků např. za nasávanou vlákninu, která je vzhledem ke svému složení (až 100% sběrový papír) pokládána za mnohem udržitelnější produkt. Navíc, jak můžeme vidět při zafixování mobilních telefonů některých značko- vých výrobců do hladkých tvarovek z nasávané vlákniny, může být hladkostí povrchu, za určitých podmínek (termoforming, vícenásobné přeliso- vání atd.), vizuálně s plasty i srovnatelná. Velkým tématem je materiálová úspora, ať již ve smyslu snížení plošné hmotnosti, tloušťky ma- teriálu, tak i celkové hmotnosti obalu. Cestou sní- žení výšky vlny u vlnité lepenky se v současnosti vydávají snad všichni velcí hráči na tomto trhu. Náhradou třívrstvé za pětivrstvou lepenku se sníženou vlnou, ale celkově o stejné tloušťce, zá- kazník získává materiál s excelentními pevno- stními vlastnostmi, ale zároveň je výrazně zlepšena i potiskovatelnost. Trend redukce se zdaleka netýká jenom výrobců papírových mate- riálů. Snižování hmotnosti lze velice dobře v čase vysledovat jak u skleněných obalů, tak i nápojo- vých plechovek či třeba u kompozitních materi- álů, např. nápojových kartonů. Bioplasty – téma o kterém se hovoří Bioplasty se zatím reálně ve světě obalů vysky- tují spíše minoritně, přesto nikdo nepochybuje, že v nedaleké budoucnosti bude jejich podíl vzrůstat. Vývoj nových technologií, materiálů či produktů je vždy odra- zem vývoje společnosti. Současný životní styl je na jedné straně velice uspěchaný, a v porovnání s minulostí vykazuje nebývalou akceleraci, na straně druhé si však společnost nejenom začíná uvědomovat potenciální environmentální problémy, ale má snahu je i řešit. Stranou těmto výzvám nestojí ani svět obalů. Tento trend není zdaleka jenom kvůli ekologické recyklaci, ale děje se tak i z ryze pragmatických důvodů. Prostě přírodní zdroje ropy se jednou zřejmě vyčerpají a je nutné mít alternativu. Bio- plasty jsou tvořeny dvěma skupinami. Biodegra- dabilní plasty jsou vyráběny z přírodních surovin, zpravidla ze škrobů (nejčastěji z kukuřičných) a rozpadají se na základní přírodní složky kom- postováním. Oxodegradabilní polymery jsou po- dobně jako syntetické plasty vyráběny z ropy, na rozdíl od nich však oxo-plasty mají urychlování rozpadu (obsahují např. d2w). Rozpadají se za podpory slunečního záření. Tento typ plastů by mohl do budoucna řešit i problém litteringu (volně pohozený odpad), který začíná být zvláště v zemích třetího světa velkým zdravotním i eko- logickým problémem. Sekundární využití obalů se podílí na celkové udržitelnosti Pozitivním ekonomicko- ekologickým aspek- tem je i případné sekundární využití obalu. U spotřebitelských obalů mohou tak mnohé dózy po vyprázdnění spotřebiteli sloužit ať již jako náplň na cokoli jiného, či „pouhý“ dekorativní ob- jekt. U přepravního balení se můžeme velice často setkat se sekundárním využitím vyprázd- něného obalu v podobě fixačního prvku. Vedle „klasiky“ tedy papírové vlny, kde jsou nařezány proužky již nepotřebného papíru a následně vy- užity k zafixování především křehkého zboží, existují i další možnosti. Jednou z nich je např. di- agonálně či hexagonálně prořezaná vlnitá le- penka. Použitá krabice ve složeném tvaru je rozřezána na speciálním typu kruhové řezačky, čímž získá zároveň i flexibilní charakter vhodný pro obalení produktu, výplně rohů či další mož- nosti ochrany zboží. Na českém trhu je tento produkt dobře znám pod názvem Kartofix (do- dává Servisbal), na světových trzích se lze setkat i s dalšími obchodními názvy (např. Flextra). § Ing. Jana Žižková obalový expert

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

AKTUALITY 29 FM Logistic plní svůj plán Ambition 2022, navzdory dopadu FOREXu Obrat společnosti FM Logistic za poslední finanční rok (od 1. dubna 2015 do 31. března 2016) činí 1,034 miliardy eur, což je o 2,9 % více ve srovnání s předchozím finančním rokem, při stálém kurzu eura. Provozní zisk dosáhl 30,6 milionu eur, což představuje 3 % obratu. INZERCE "Úspěchy společnosti a dynamika rozvoje byly podpořeny výkonností našich obchodních akti- vit. Ačkoliv finanční rok ovlivnil FOREX (deval- vace rublu, velmi nestabilní real,…), naše skupina vynaložila veškeré úsilí, aby omezila jeho dopad na minimum. Dosáhli jsme skvělých výsledků ve Francii, Polsku, Rumunsku a Číně, a získali jsme další tržní podíl ve všech zemích, kde působíme," uvedl Jean-Christophe Machet, generální ředitel skupiny FM Logistic. Rok kontrastů Přestože společnost navýšila objemy o 6 %, obrat při aktuálním kurzu eura klesl o 3 %, a to především z důvodu napjatého trhu s cizími mě- nami (devalvace rublu, velmi nestabilní real…). Silná obchodní dynamika však důsledky těchto externích vlivů omezila na minimum. Prodejní cíle byly překročeny o 28 %. Skupina podepsala nové smlouvy za 165 milionů eur a to především ve Francii, Polsku, Rumunsku a Číně. Navzdory tvrdé konkurenci, získala FM Logistic tržní podíly ve všech svých zemích. Na cestě ke splnění plánu ambition 2022 FM Logistic zůstává na dobré cestě k dosa- žení cílů stanovených ve svém strategickém plánu Ambition 2022. Nadále se rozvíjí a re- aguje na výzvy logistic- kého trhu. Posílení na mezinárodní úrovni FM Logistic se během několika let stala akvi- zicemi i organickým rozvojem společností s me- zinárodním rozsahem. Získala tržní podíl v Jižní Americe a stala se většinovým akcioná- řem Spear Logistics v Indii. 63 % svého obratu dnes společnost vykazuje na mezinárodní úrovni. Mimo mateřskou Francii působí 77 % z 21 800 zaměstnanců skupiny. V současnosti si FM Logistic klade za cíl posí- lit svoji pozici v Evropě, ve stejných zemích jako její zákazníci. Ve střední a východní Ev- ropě chce upevnit vazby, zdokonalit servis, op- timalizovat toky a nastavit širokou škálu přepravních služeb. Inovace na všech úrovních FM Logistic se ve vysoce konkurenčním pro- středí rozhodla pro kulturu inovací a to napříč celou společností. Odborníci z různých oblastí aktivit skupiny, ze všech zemí, tvoří jeden spo- lečný inovační tým. Cílem týmu je přicházet s novými službami, vylepšovat nabídku spo- lečnosti (komplexní dopravní služby, omni- channel služby…) a neustále zlepšovat procesy a technologie (automatizace skladu, digitali- zace logistiky…). Práce s talenty Pro zajištění efektivní budoucnosti je nezbytná investice do lidí. FM Logistic se zaměřuje na nábor a školení budoucích manažerů. Rozhodla se zvýraznit svoji manažerskou kulturu s cílem rozvíjet samostatnost zaměstnanců a zároveň zajistit úzkou spolupráci mezi týmy. V neustále se měnícím odvětví se silnou přidanou hodno- tou, nabízí FM Logistic svým zaměstnancům zodpovědnou práci, kariérní postup, včetně me- zinárodní kariéry a možnost seberealizace. Společnost byla oceněna pro svoji strategii v řízení talentů a kariéry známkou "happy@work for starters" 2016 v rámci vy- hlašování cen Top Employers 2016. LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 30 Maximální flexibilita, vysoká úroveň efektivity a škálovatelnosti, krátká projektová i implemen- tační doba a rychlá návratnost investic (ROI), to jsou výhody, které nabízejí automaticky ří- zené vozíky (AGV) WEASEL společnosti SSI Schäfer jako vhodnou vstupní úroveň pro auto- matizovaná dopravní řešení. Díky přesvědčivým výhodám řešení zvítězilo u společnosti Bach- mann, která je specialistou na vývoj zákaznic- kých plastových obalů a jedním ze tří specializovaných jednotek švýcarského rodin- ného podniku Bachmann. Automatizované do- pravní vozíky WEASEL (FTF) byly v provozu ve výrobním závodě společnosti po dobu několika měsíců a zajišťovaly vnitřní dopravu materiálu mezi místem výroby a stávajícím pásovým do- pravním systémem na expediční pracoviště. Je- jich výkon byl chvályhodný: přechod z manuálního na automatizované vnitřní do- pravní procesy s využitím vozíků WEASEL ušetřil společnosti zhruba 7 000 hodin ročně, což vedlo k návratnosti investic za dobu pod- statně kratší než jeden rok. Bachmann Forming AG dodává zákazníkům z potravinářské i nepotravinářské oblasti obaly vyráběné s použitím hlubokotažného procesu. Díly z výrobních strojů jsou ve dvanácti propo- jených výrobních stanicích ručně baleny do kar- tonů různých velikostí. Kartony se pak přepravují z výroby do expedice pomocí do- pravníků. „Výrobní stanice nebylo možné napo- jit na dopravníkový systém kvůli omezenému prostoru,“ vysvětluje Bruno Skraber, vedoucí plánování prodeje v SSI Schäfer. „K automati- zaci přepravy zboží a materiálů od výrobních strojů k dopravníkovému systému jsme nemohli použít běžná řešení.“ Trať mezi dvanácti výrobními stanicemi a pře- nosovou jednotkou dopravníkového systému má délku 175 metrů. U výrobních strojů byly zří- zeny manuální předávací stanice. Extrémně kompaktní automatické vozíky WEASEL s roz- měry 810 x 420 x 180 milimetrů pokrývají celou přepravní vzdálenost snadno a bez ome- zení. „Vzhledem ke svým malým rozměrům mohou být tyto vozíky používány také v mís- Ve svém výrobním závodě ve švýcarském Hochdorfu využívá společnost Bachmann Forming AG pro automatizované pro- cesy vnitřní dopravy řešení s automaticky řízenými vozíky WEASEL® od společnosti SSI Schäfer, které získalo ocenění IFOY Award 2016. Projekt inovativního řešení s AGV (Auto- mated Guided Vehicle) byl realizován během pouhých pěti týdnů a za několik měsíců se již zaplatil. tech, která nejsou přístupná pro pozemní do- pravníky,“ dodává Bruno Skraber. Když pracovník na výrobní stanici umístí za- balené kartony na ruční předávací stanici, kte- rou má před sebou, automaticky tím zadá pokyn pro vozík WEASEL k odebrání zboží. AGV se přesune do pracovní stanice, odebere kartony a dopraví je do předávacího místa na dopravníkový systém. Vozíky mohou přepravo- vat náklad o hmotnosti do 35 kilogramů. Na předávací jednotce se kartony automaticky složí z vozíků WEASEL do dopravního systému. Nakonec vozík automaticky putuje zpět do po- hotovostní zóny nebo k další pracovní stanici, která zadala objednávku dopravy. Toto řešení je založeno na inovační technolo- gii, kterou lze integrovat do stávajících IT a skladových infrastruktur. Díky tomu se mohou vozidla pohybovat rychlostí až do 1 m / sec podél optického pruhu, který lze snadno, rychle a flexibilně instalovat. RFID tagy umístěné pod pruhem určují polohu vozíku WEASEL. Vozíky dostávají objednávku k provedení přepravy od správce vozového parku, který spravuje objed- návky a na základě zákazníkem zvolené strate- gie jim přiřazuje příslušné vozíky. Komunikace s vozíky WEASEL se provádí přes WiFi. V současné době jsou ve společnosti Bach- mann Forming v provozu tři vozíky WEASEL. „V případě potřeby lze do systému další vozidla ihned snadno integrovat. Systém je navržen pro maximální flexibilitu, a to jak z hlediska počtu použitých vozíků WEASEL, tak i předdefinova- ných tratí,“ dodává Bruno Skraber. § PT Přeprava rychlá jako blesk

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 31 Transport as fast as lightning At its production site in Hochdorf, Switzerland, Bachmann Forming AG relies on the IFOY Award 2016-winning solution using automated guided vehicles WEASEL® from SSI Schaefer for its automated internal transport processes. The project, featuring the innovative AGV solution, was implemented within a mere five weeks and has already paid for itself after only a few months. Maximum flexibility, high levels of efficiency and scalability, a short project and implementation period, and a quick return on investment (ROI) are all benefits offered by the WEASEL automated guided vehicle (AGV) from SSI Schaefer as a convenient entry-level to automated transport solutions. Compelling advantages that won over the Bachmann. CH Group, Bachmann Forming AG is a specialist in developing customised plastic packaging and one of three specialist units of the Swiss family-owned company Bachmann. WEASEL automated transport vehicles (FTF) have been in operation at the company\'s production site for a few months, handling the internal transport of materials between the production work stations and the existing conveying system to the dispatch area. And their performance has been commendable: switching from manual to automated internal transport processes using the WEASEL saves the company around 7,000 hours a year, which has led to an ROI in significantly less than a year. Bachmann Forming AG supplies customers in the food and non-food segments with packaging manufactured using the deep- drawing process. The articles from the production machines are manually packed into cartons of varying sizes at 12 linked work stations. The cartons are then transported from the production area to the dispatch area via a stock conveying system. “It was not possible to connect the work stations to the conveying system due to the limited amount of space,” explains Bruno Skraber, head of sales planning at SSI Schaefer. “Conventional solutions couldn’t be used to automate the transport of goods and materials from the production machines to the transfer location on the conveying system.” The track between the 12 production work stations and the transfer unit to the conveying system measures 175 m in length. Manual transfer stations have been set up at the production machines. Measuring 810 x 420 x 180 mm, the extremely compact automated WEASELs cover this transport distance with ease and no restrictions. “Due to their compact size, these vehicles can even be used in areas that would not be accessible to ground conveyors,” adds Bruno Skraber. Employees at the work stations place the packed product cartons on the manual transfer station in front of them and – by doing this – automatically trigger the WEASEL’s collection order. The AGV moves to the work station, picks the carton up and transports it to the transfer location on the existing conveying system. The vehicles are designed to transport a weight of up to 35 kg. At a transfer unit, the cartons are then automatically deposited from the WEASEL onto the conveying system. Finally, the vehicle automatically travels back to the buffer zone or to the next work station to carry out more transport orders. Behind this lies innovative technology that can be integrated into the existing IT and warehouse infrastructures. As a result the vehicles navigate at a speed of up to 1 m/sec along an optical lane that can be installed quickly, easily and in a flexible manner. RFID tags positioned under the lane specify the WEASEL\'s location. The WEASELs receive their transport orders from a fleet controller, which manages the orders and – on the basis of the customer’s chosen strategy – assigns them to the relevant vehicles. Communication with the WEASEL is carried out via WiFi. Three WEASELs are currently in operation at Bachmann Forming. “If revenue or transport structures change, additional vehicles can easily be integrated into the entire system immediately. The system is designed for maximum flexibility, both in terms of the number of WEASELs used and the predefined track,” says Bruno Skraber. § PT

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

32 LOGISTIKA Dne 21. 10. 2016 uspořádala Česko-Slovenská ECR Iniciativa ve spolupráci se společností Connekt seminář, na kterém byl představen program Lean and Green, jehož cílem je komu- nikovat problematiku snižování CO2 a skleníko- vých plynů v sektoru logistiky. Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení nejlepší praxe, výměnu zkušeností, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhou hlavní funkcí je komunikace - umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižo- vání CO2 a dopadů na životní prostředí a zvidi- telňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny. Průměrné využití kapacity kamiónové pře- pravy v Evropě je cca 56 %, přičemž v průměru 20 % můžeme označit za „prázdné kilometry“. Současně celý sektor čelí problémům spojeným s nedostatkem řidičů, nedostatečnou průchod- ností hlavních přepravních cest a s tím spoje- nými dopravními zácpami, čekacími dobami, zdrženími, nehodovostí, tedy situacemi, které všichni dobře známe. Současně je potřebné zdůraznit, že znečištěné ovzduší má za následek mimo jiné předčasná úmrtí 430 000 Evropanů ročně. Nákladní doprava se podílí zhruba 30 % a její podíl na znečištění dále roste. Snižování dopadů na životní prostředí je jedním z klíčo- vých závazků odpovědného podnikání. Program Lean and Green byl spuštěn v Nizo- zemí v roce 2008 s podporou vlády v podobě dobrovolného závazku firem snížit emise skle- níkových plynů/CO2 v oblasti logistiky. Jde o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že pomáhá společnostem snížit emise skleníkových plynů při současném zvý- šení ziskovosti. Lean and Green je koncipován jako závazek společností snížit minimálně o 20 % emise CO2 po dobu následujících 5 let. Společnosti, které prokáží, že aktivně pracují na zlepšení jejich udržitelnosti získávají oce- nění (počínaje „Lean & Green Award” až po „Lean & Green Star”). Akční plány společností a průběžné výsledky jeho plnění prochází nezávislým auditem. Zapo- jené společnosti jsou povinny podávat zprávy o jejich snížení emisí dvakrát ročně. Program Lean and Green je praktickým prů- vodcem jak propojovat ekonomickou efektivitu logistických procesů s omezováním dopadů na životní prostředí. V současnosti je v tomto pro- gramu zapojeno přes 500 společností v národ- ních programech, které byly spuštěny kromě Nizozemí dále v Belgii, Luxembursku, Německu, Lean and Green – společně ke snižování emisí CO2 a skleníkových plynů Dne 21. 10. 2016 uspořádala Česko-Slovenská Iniciativa ECR ve spolupráci se společností Connekt (Nizozemí) seminář na kterém byl představen program Lean a Green jehož cílem je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Španělsku, Francii a Itálii. Spuštění programu v dalších zemích se připravuje. Na společném semináři program Lean and Green představila paní Lia Hsu, manažerka ev- ropské části programu Lean and Green ze spo- lečnosti Connekt. S úvodní prezentací vystoupila paní Renata Slabá z Ministerstva do- pravy, která prezentovala pohled ministerstva dopravy ČR na problematiku ochrany klimatu a snižování emisí rovněž v souvislosti se zá- vazky vyplývající z klimatické dohody v Paříži. Pan Pavel Hampejs presentoval pohled společ- nosti Unilever na problematiku udržitelného rozvoje. Společnost Unilever je Ambassadorem projektu Lean&Green, a to jak na národní úrovni, tak i evropského programu. Pan Ham- pejs hovořil o závazcích společnosti Unilever – Unilever Sustainable Living Plan/USLP s cílem snižovat náklady při současném snížení dopadů na životní prostředí. Rovněž zmínil pozitivní dopad tohoto programu z pohledu vnímání za- městnanců a atraktivity společnosti Unilever jako zaměstnavatele především pro mladé ab- solventy. Pan Jan Kočárek ze společnosti CHEP presen- toval přínosy systému poolingu logistických přepravních prostředků ke snižování dopadů na životní prostředí. Společnost CHEP je rovněž ambasadorem projektu Lean&Green a to jak na národní úrovni, tak i evropského programu. Účastníky zaujala metodika výpočtu úspor / do- padů na životní prostředí a certifikát pro uživa- tele služeb – konkrétní snížení zátěže na životní prostředí (wood / CO2 / waste) vydávaný spo- lečností CHEP. Společného semináře se zúčastnili zástupci obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů, po- skytovatelé logistických služeb, České logistické asociace, univerzit a vysokých škol a Nizozem- ského velvyslanectví. § Tomáš Martoch, GS1 Czech Republic

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

33 Chybějící překlad může ohrozit finanční investice i životy Při uvádění nových strojů a pomůcek do provozu je povin- ností každého zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům školení o bezpečnosti práce a předat jim manuál k obsluze stroje v jazyce, kterému rozumí. Velká část firem často tuto záležitost podceňuje a riskuje tím hodnotu svých investic i zdraví zaměstnanců. Vyplývá to z údajů překladatelské agentury ZELENKA. VGP – industriální stavby s.r.o. Renata Kozáková tel +420 777 483 249 email renata.kozakova@vgpparks.eu www.vgpparks.eu Vytváříme parky pro vaše logistické, průmyslové a obchodní aktivity Nebezpečným trendem je ignorování předpisů a spoléhání na znalosti cizích jazyků zaměst- nanců. Zvyšuje se tak pravděpodobnost riziko- vého jednání ze strany pracovníků, které může skončit poruchou stroje, nebo v horším případě zraněním zaměstnance. Pokud by došlo k pracovnímu úrazu, pravděpo- dobně by nezůstalo jen u uhrazení léčby zaměst- nance. Ten se totiž může obrátit na příslušné úřady a společnost i žalovat kvůli ohrožení jeho zdraví a pochybení při uvedení stroje do provozu. Návratnost investice do nových technologií je v takovou chvíli velmi ohrožena. „Měli jsme kli- enta, jemuž se při obsluze stroje zranil zaměstna- nec kvůli chybějícímu manuálu v rodném jazyce. Náklady na odškodnění pak několikrát přesáhly částku, kterou by firma vynaložila za překlad,“ říká spolumajitel a zakladatel jedné z největších překladatelských agentur na českém trhu Zby- něk Zelenka. Překlad je nutná součást investice Podobným situacím lze snadno předcházet za- dáním překladu manuálu či jiného materiálu do jazyka koncového uživatele. Často se navíc lze s dodavatelem nové technologie či stroje domlu- vit na poskytnutí manuálu předem. Jednorázo- vou investicí za překlad tak zajistíte bezpečnost svých zaměstnanců na pracovišti, ochráníte svou investici z hlediska návratnosti a splníte legislati- vou požadované kroky. „Podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., musí být návod k použití ke každému strojnímu zařízení přiložen v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu,“ osvětluje legislativu Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D., odborný asistent z ka- tedry elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava. Pokud se rozhodnete přistoupit k překladu, není dobré spoléhat na vlastní zaměstnance nebo doporučeného překladatele na volné noze. Profesionální agentura ušetří čas i peníze Nejspolehlivějším způsobem je zadání překladu agentuře s certifikátem, která má dostatek pro- fesionálních překladatelů, nejmodernější překla- datelský software a využívá mnoho dalších výhod své specializace a dlouholetých zkuše- ností. „Dnes už je nezbytnou a samozřejmou sou- částí práce překladatele třeba využívání takzvané překladové paměti. Když jeden překla- datel z týmu přeloží větu, automaticky ji uloží do sdílené databáze, takže další překladatelé ne- ztrácejí u podobných vět čas a vzájemně se kon- trolují,“ říká Zelenka. Člověka ale v překladatelském procesu podle něj nahradit nelze. „Poslední kontrolu pak ještě provádí korek- tor ve spolupráci s počítačovými programy na kontrolu kvality překladu. Bez lidského faktoru by se mohly do překladu dostat chyby, které mohou mít velmi nepříjemné následky,“ uzavírá téma Zelenka. § Zdroj: Hill+Knowlton Strategies "Pokud se rozhodnete přistoupit k překladu, není dobré spoléhat na vlastní zaměstnance nebo překladatele na volné noze."

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

PR 34 ZetesOlympus - Track & Trace Úplná sledovatelnost a viditelnost v rámci jedné lokace, více lokací a napříč dodavatel- ským řetězcem. Cloudové řešení pro jednoduché přesto bez- pečné, spolehlivé a robustní sdílení dat, které zajistí viditelnost materiálových toků v dodava- telském řetězci v reálném čase. Zajišťuje oka- mžité porovnání skutečného stavu s plánem a v případě jakýchkoli nesrovnalostí odesílá upozornění na zodpovědné osoby. ZetesOlympus Vám umožní na všech úrovních sledovat jakýkoliv objekt, klíčové procesy, získat přesné informace o činnostech dodavatelského řetězce, ukládat heterogenní data a zvýšit vidi- telnost toku fyzického zboží. ZetesAtlas - Packaging Execution Přesné automatické označení výrobků, balení a pa- letování je základem pro zajištění úplné sledovatel- nosti. ZetesAtlas - Packaging Execution je systém, který Vám pomůže zlepšit a lépe řídit procesy ba- lení, označování a identifikace, funguje jako spojo- vací článek mezi informačním systémem a balicí linkou (včetně všech periferních zařízení, jako jsou tiskárny, kamerové snímače, vysokorychlostní auto- matizovaná zařízení, apod.). S řešením ZetesAtlas jsou kmenová data, procesní data a pravidla admini- strována na úrovni centrálního serveru a následně jsou distribuována na jednotlivé balící linky bez zá- sahu lidské ruky. Méně rizik, zlepšená efektivita. ZetesMedea - Logistics Execution Efektivní logistické procesy vyžadují nasazení inovativních a osvědčených řešení pro zvýšení produktivity práce a snížení chybovosti. ZetesMedea mobilizuje Vaše pracovní síly, za- jistí zvýšení produktivity, snížení nákladů a od- stranění chyb. Inteligentní využití inovativních technologií zajistí flexibilní a efektivní plánování prostředků a poskytne přehled o Vašich opera- cích v reálném čase. Inovativní technologie: ● Hlasové ovládání (Pick by Voice, Voice As- sisted Procesy atd.), ● Kamerové brány pro hromadné načítání čárových kódů, ● RFID brány, ● Pick by Light, ● Bluetooth Low Energy (BLE), atd.. ZetesChronos Proof of Delivery Úplná sledovatelnost přepravy zboží a zásilek: od naložení, sledo- vání během přepravy, efektivní pře- dání a vyzvednutí zásilek až po doručení na depo či koncovému zá- kazníkovi. Mobilní řešení ZetesChronos - Proof of Deli- very rozšíří Vaše systémy TMS, ERP či WMS i do mobilní sféry. Řidiči pomocí mobilních počí- tačů dostanou pokyny během celého provádě- cího procesu a registrují všechny události během vyzvednutí a doručení. Moduly Track & Trace a Reporting pro- pojí Vaše řidiče, pra- covníky na centrále a management tako- vým způsobem, který Vám zajistí perfektní služby v každé situaci. Informace jsou odesílány v reálném čase do nadřazených systémů. Mezi novinky patří in- tegrace nového modulu EET (Elektronické evi- dence tržeb) pro splnění nových požadavků na evidenci tržeb při dodání zboží. Pro zajištění Dohledatelnosti a Viditelnosti materiálových toků produktů, zboží a vratných obalů Zetes Collaborative Supply Chain ZetesAres – Field Force Automation ZetesAres je komplexní řešení pro řízení vztahu se zákazníky, jež zahrnuje sběr objednávek, prodej, dodání, evidenci majetku, sběr marketingových dat, field service, merchandising a promoting. Umožňuje zvýšit prodej Vašim zákazníkům po- mocí přístupu k zásadním informacím v reálném čase. Okamžitě reaguje na tržní trendy a změny na trhu (průzkumy trhu; přehled o aktivitách týmu; komunikace mezi prodejci). Zákazníci mohou plně využít výhod řešení ZetesAres, aby zefektivnili svůj prodej, zvýšili ziskovost prodeje a usnadnili evidenci a servis majetku v terénu. ZetesAthena – In-Store Execution Modulární sada aplikací pro maloobchodní pro- dejce, která poskytuje přehled o skladových záso- bách na prodejně a ve skladech v reálném čase a zároveň optimalizuje časově a administrativně náročné procesy, jako jsou příjem zboží, eShopové objednávky, dotazy na zásoby, převody mezi po- bočkami, přeceňování zboží, označování zboží, in- ventura zásob a mnoho další. ZetesAthena využívá systému MCL Mobility Platform založe- ného na cloudové technologii, který vyvinula se- sterská společnost Zetes MCL Technologies. Aplikace se uchovávají centrálně tzv. Enterprise Application Store a lze je vzdáleně automaticky nainstalovat přímo do mobilních terminálů použí- vaných pracovníky prodejny bez ohledu na hard- ware či infrastrukturu využívanou na prodejnách. www.zetes.com

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

FINANCE Firmy podceňují ekonomický provoz vozového parku INZERCE www.elogistika.info LOGISTICKÝ ZPRAVODAJSKÝ PORTÁL NEZÁVISLÝ AUTORSKÝ LOGISTICKÝ PORTÁL EĞũǀĢƚƓşŽĚďŽƌŶljƉŽƌƚĄůŶĂēĞƐŬĠƐĐĠŶĢ ϭϰϬϬϬнƵŶŝŬĄƚŶşĐŚēƚĞŶĄƎƽnjĂŵĢƐşĐ͕ϯϬϬϬнēƚĞŶĄƎƽŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşơĐŚ ĚƌĞƐŶĢnjĂƐşůĂŶljƉƌĂǀŽĚĂũŶĂϵ͘ϱϬϬŵĂŶĂǎĞƌƽůŽŐŝƐƟŬLJ͕ǀljƌŽďLJĂŽďĐŚŽĚƵ WƌŽƐƚŽƌƉƌŽƉƎĞƐŶĢĐşůĞŶŽƵƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝĮƌĞŵĂũĞũŝĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽ /ŶƚĞƌĂŬƟǀŶşĚŝƐŬƵƐŶşƉůĂƞŽƌŵĂůŽŐŝƐƟĐŬĠǀĞƎĞũŶŽƐƟ ĚƌĞƐĄƎůŽŐŝƐƟĐŬljĐŚĮƌĞŵ ŬƚƵĄůŶşŽǀĢƎĞŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ĂŶĂůljnjLJ͕ƌŽnjŚŽǀŽƌLJ͕ƉƎşƉĂĚŽǀĠƐƚƵĚŝĞ͕ĂŬĐĞ /ŶƚĞƌĂŬƟǀŶşŬĂůĞŶĚĄƎůŽŐŝƐƟĐŬljĐŚĂŬĐş Klíčem k úsporné správě vozového parku není pouze výhodný nákup a pro- dej vozidel, ale i jejich ekonomický pro- voz, jehož dominantní složkou bývá účet za palivo. Přestože existuje telematika a další reportní systémy, pomocí kte- rých je možné ekonomičnost jízdy kon- trolovat, 72 % fleet manažerů v Česku se přiznává k tomu, že tyto nástroje ne- používá. Informace vyplývají z aktuál- ního průzkumu Volkswagen Financial Services, který byl proveden mezi 203 fleet manažery z českých firem s mini- málním počtem 5 firemních automobilů do 3,5 tuny. Úsporná jízda Jednoznačně nejvyšší náklady spojené s pro- vozem vozového parku se týkají samotné jízdy. „U větších flotil a přepravních společností se více využívá telematika, kdy jsou řidiči přímo odměňováni za úspornost jízdy. U menších flotil se často na ekonomičnost jízdy zapomíná,“ říká Jan Sedláček, ředitel oddělení Fleet a remarke- ting ve Volkswagen Financial. Systémy ke sle- dování ekonomičnosti jízdy používá 29 % z dotázaných fleet manažerů, téměř dvě třetiny (63 %) je nepoužívá a 9 % o nich ani nikdy ne- slyšelo. Ekonomičnost jízdy tak nemá pod kon- trolou skoro tři čtvrtiny (72 %) z nich. Chytré tankování Podle výsledků průzkumu využívá reportingu tankování 11 % z fleet manažerů, každý še- stnáctý o tomto systému uvažuje, ale jejich le- asingová společnost je nenabízí. Alarmujících 83 % fleet manažerů se o tyto služby vůbec ne- zajímá, přitom mají v ekonomičnosti provozu vozového parku důležitou roli. „Vždy doporuču- jeme přehledný reporting tankování při využití tankovacích karet, kdy si posléze může firma zpracovávat přehled ekonomičnosti jízdy. Ze všech tzv. průběžných nákladů patří tankování k nejdůležitějším, neboť i v drobné úspoře na litr paliva se skrývá vysoká úspora,“ upozorňuje Jan Sedláček. Jen dobře navržené směrnice nestačí Za účelem řízení vozového parku obvykle fleet manažeři sestavuji tzv. car policy. Doku- ment, který detailně upravuje podmínky ná- kupu, užívání a prodeje vozidel. Z výsledků průzkumu vyplývá, že fleet manažeři tento stě- žejní dokument často neaktualizují. Až 62 % dotázaných by odmítlo služby optimalizace car policy z důvodu toho, že si agendu zařizují sami. Více jak pětina (27 %) by ji přijalo pouze jako doporučení, 7 % má car policy striktně danou a jen 5 % by mělo opravdový zájem o optimalizaci leasingovou společností. „V praxi se setkáváme s tím, že je car policy na- stavena neefektivně a zohledňuje pouze část nákladů, proto doporučujeme všem klientům ji jednou ročně optimalizovat s ohledem na aktu- ální situaci - ceny pohonných hmot, ideální konfigurace vozů, bonusy od značek apod.,“ uzavírá Jan Sedláček. § Zdroj: Native PR

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULAČNÍ TECHNIKA 36 Mondi Bupak úspěšně využívá vozíky Yale Podnik prošel ve své dlouholeté historii od roku 1881 mnoha změnami. Důležitým momentem v poslední době bylo ukončení výroby papíru, jehož cílem bylo soustředit se na výrobu vlnité le- penky a zpracování obalů. Bylo nutné optimalizo- vat obrovský strojový park i již zastaralou manipulační techniku s mnoha typy vozíků od různých výrobců s čím dál náročnějším provozem. „Zrevidovali jsme stávající vozový park, vyhod- notili své potřeby, porovnali je s tím, co máme nyní a co bychom chtěli. Ujasnili jsme si potřebný počet vozíků, jejich parametry a na co je budeme používat,“ vysvětlil Hynek Bartoš, vedoucí tech- nického oddělení Mondi Bupak. „Také jsme se roz- hodli přejít u manipulační techniky kompletně na plynový pohon, sjednotit ji z hlediska značky a sní- žit typovou různost. Jedním z důvodů, proč jsme si nakonec vybrali právě Yale, byla i dobrá zkuše- nost z minulosti neboť jsme již několik strojů této značky provozovali,“ řekl dále Hynek Bartoš. Přechod na plyn byl veden především snahou o ochranu životního prostředí, což je pro Mondi významné téma. Plynové vozíky jsou výhodné při používání uvnitř skladu a důležitým podpůrným faktorem byla také ekonomická stránka pořizo- vání i provozu manipulační techniky. V Mondi Bupak postupně porovnávali všechny parametry nabízených vozíků, jejich praktičnost, vhodnost pro stanovené účely i snadnost ob- sluhy pro řidiče. Výsledky ukázaly na výhodnost spolupráce se společností YALE CZ. Mondi Bupak tak od této firmy odebral 11 nových strojů značky Yale, z nichž osm jsou 1,6t vozíky GLP16VX s vidlicemi na nakládku výrobků z ex- pedice na palety, jeden 3t vozík GLP30VX s če- listmi pro manipulaci balíků s technologickými odpady a 2 sedmitunové vozíky GLP70VX pro manipulaci s rolemi při uskladňování. V Mondi Bupak si pochvalují také jednodušší servis manipulační techniky. „Dříve byl problém i se sháněním náhradních dílů k různorodým strojům, které byly často blízko konce své životnosti,“ po- znamenal Hynek Bartoš. „Vozíky často stály, pro- tože se dlouho čekalo na objednaný díl a podobně. Nová technika od Yale je dosud v záruce a věříme, že i po jejím uplynutí budeme řešit servis jen mini- málně. YALE CZ nám pomáhá také s opravami ně- kolika zbylých kusů původní manipulační techniky. Takže teď máme na servis jednoho partnera.“ „Přechod ke značce Yale se nám určitě vyplatil a jsme spokojeni, a to i přes počáteční nejistotu některých řidičů, pro které nebylo snadné si zvy- kat na nový způsob ovládání. Ale vše se rychle urovnalo a dnes jsou řidiči spokojeni, protože mají větší komfort – ostatně i proto jsme si vybrali značku Yale,“ zdůraznil Hynek Bartoš. Dodávka vozíkového parku od YALE CZ zahrno- vala i nasazení systému pro monitoring techniky – Yale Vision. „Tento systém kontroluje provoz vo- zíků a vyhodnocuje jejich funkčnost a vytížení i to, jak se k nim obsluha chová,“ vysvětlil Jan Lacina, Key Account Manager společnosti YALE CZ, který projekt vedl. „S Yale Vision lze snadno vy- tvářet aktuální reporty o událostech a provést je- jich okamžité odeslání. Pokud dojde třeba k nárazu vozíku, správce vozového parku má o tom ve svém mobilním telefonu prakticky oka- mžitě zprávu a může reagovat. Důležité je také to, že řidič nenastartuje vozík bez osobní karty, a tak například s vysokotonážními vozíky mohou praco- vat jen ti, kteří na ně mají oprávnění.“ „V Mondi Bupak nechceme dělat jednorázové obchody, a to ať už u manipulační techniky či jinde, třeba u dodávky technologií. Vždy si vybí- ráme partnery, kteří jsou silní a bude s nimi možná spolupráce i do budoucna,“ uzavřel Hynek Bartoš. § PAT Českobudějovický výrobce vysoce kvalitních kartonů z vlnité le- penky Mondi Bupak vyrábí inovativní a inteligentní obalová ře- šení pro celou řadu průmyslových odvětví. Mondi Bupak je součástí nadnárodní obalové a papírenské skupiny Mondi, která ve více než třiceti zemích světa zaměstnává přes 25 tisíc lidí. V letošním roce zahájil Mondi Bupak v Českých Budějovicích obměnu manipulační techniky a rozhodl se pro značku Yale. Hynek Bartoš, vedoucí technického oddělení Mondi Bupak (vlevo) a Jan Lacina, Key Account Manager společnosti YALE CZ Vozíky Yale na dvoře českobudějovického závodu Mondi Bupak Těžkotonážní vozík Yale v plné práci

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

NEMOVITOSTI 37 INZERCE Colliers představuje službu Workplace Solutions Společnost Colliers International představila konzultační službu v oblasti tzv. Workplace So- lutions v České republice. Navazuje tak na více než desetileté úspěšné působení v této oblasti na světových trzích. Poradenství v oblasti Workplace Solutions, tedy funkčního uspořá- dání kancelářských prostor, se skládá ze čtyř základních fází (1. Vize vedení, 2. Analýza pra- covního prostředí, 3. Koncept a specifikace, 4. Change management / řízení změn) a vypra- cování projektu může trvat tři až čtyři měsíce. Společnosti získají detailní doporučení, jak změ- nit a přizpůsobit kancelářské prostory tak, aby co nejvíce vyhovovaly jak charakteru jejich pod- nikání, tak i firemní kultuře, potřebám zaměst- nanců a strategickým cílům společnosti. Zdroj: Best Communications Nemovitosti vábí nové investory - naposledy Oregon house v Praze První, a zřejmě zdaleka ne poslední nákup provedl na tuzemském trhu nemovitostí inves- tor a asset manager se sídlem ve Velké Británii, společnost s celoevropským zaměřením, M7 Real Estate. Jednalo se o akvizici kancelářské budovy Oregon House na Praze 5 - Zličíně. Spo- lečnost objekt koupila pro svůj fond s názvem M7 Central European Real Estate Fund I (M7 CEREF I), který hodlá své realitní portfolio ve střední Evropě dále rozšiřovat. Při zdejší premiérové akvizici investora zastupovala mezi- národní realitní poradenská společnost BNP Paribas Real Estate. Oregon House je moderní kancelářskou budo- vou s pronajímatelnou plochou více než 14 000 čtverečných metrů. Mezi nejvýznamnější stáva- jící nájemce patří Schindler CZ, McDonald\'s nebo IKEA. Objekt je atraktivní nejen svým umístěním v blízkosti populárního obchodně-zá- bavního centra Metropole Zličín, ale i důrazem na detail a kvalitu vnitřních prostor. Zdroj: Community s.r.o. CTP sniží spotřebu energie za rok 2016 o 5 % S cílem udržitelného a šetrného přístupu k ži- votnímu prostředí CTP snižuje spotřebu energie v rámci svého portfolia. Chce tak nadále zůstat tou nejlepší a nejúspornější volbou pro své klien- ty. Výměnou osvětlení v prostorech o celkové rozloze 250 000 m2 je v plánu do konce roku 2016 snížit spotřebu o 5 %. Strategie CTP vy- chází z energetických studií i vlastního pilotního projektu. Výměnou současného osvětlení za LED světla na ploše o rozloze 250 000 m2 se společ- nosti podaří ušetřit 5 % elektrické energie. Exis- tuje řada způsobů jak být energeticky úspornější, ale v CTP věří, že náhrada osvětlení za LED je ta nejrychlejší a pro klienty nejzajímavější varianta. Díky této inovaci se klientův účet za energie sníží. Investice vložená do obnovy osvětlení se vrátí do dvou let. Cílem pro rok 2016 bylo sní- žení spotřeby o 5 %. To se také daří CTP naplnit. Doposud společnost instalovala LED osvětlení na ploše 100 000 m2 a více než 150 000 m je v plánu na poslední měsíce čtvrtého kvartálu. To se týká mimo jiné CTParků Ostrava, Bor, Plzeň, Kadaň a Hranice. Velká část bude probíhat také v Rumunsku, většina v CTParku Bucharest West II, ale také v Temešváru nebo Aradu. Týká se to i venkovního osvětlení v Temešváru a v CTPar- cích v Bukurešti. V příštím roce CTP plánuje vyměnit 400 000 m2 LED osvětlení. Rozsah přestavby je velmi unikátní. Budovy, kterých se výměná týká, tak znovu projdou certifikací energetické náročnosti a jejich rating bude zvýšen z energe- tické třídy C na B. Zdroj: Bison & Rose

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 38 Mléčné výrobky, ryby, maso a uzeniny, hotová jídla, zelenina nebo moučníky – potraviny dnes většinou nakupujeme chlazené či mražené. Má to své důvody. Nízké teploty brání tvorbě ne- bezpečných zárodků a tím prodlužují trvanli- vost. Také na delší dobu zakonzervují důležité živiny, např. vitamíny. Díky chlazeným a mraže- ným potravinám je náš jídelníček rozmanitější a nezávisí na místní a sezónní nabídce. Nejen proto průměrná spotřeba na celém světě rok od roku roste. K zajištění kvality a trvanlivosti chlazených a mražených potravin je nutný nepřerušený chladicí řetězec. Ten začíná již při výrobě a po- kračuje přes skladování, přepravu a prodej až ke koncovému spotřebiteli. Proto mnozí vý- robci spoléhají na specializované poskytova- tele logistických služeb, např. na společnost Frigologo GmbH, kteří zboží bezpečně, rychle a spolehlivě dopraví do obchodu. Tento podnik s hlavním sídlem v rakouském Seekirchenu je jedním z největších dodavatelů s kompletní nabídkou služeb v oblasti logistiky potravin s kontrolovanou teplotou ve střední a vý- chodní Evropě. Díky rozsáhlé síti s několika zá- vody přebírá Frigologo za své zákazníky mimo jiné národní a mezinárodní přepravu, sklado- vání, vychystávání, cross docking a služby s přidanou hodnotou. Podnik, který byl založen roku 1991, dosáhl v roce 2014 obratu při- bližně 55 milionů eur a má asi 265 zaměst- nanců. Od nechlazeného až po hluboce zmrazené V lednu 2015 otevřela společnost Frigologo nové logistické centrum v hornorakouském Sattledtu. Tento závod přímo u dálničního uzlu Voralpenkreuz slouží v první řadě jako plat- forma pro západovýchodní osu. Ve čtyřech tep- lotních zónách zde na celkové ploše 10 300 m2 skladují hotové a balené výrobky pro obchod: hluboce zmrazené zboží, čerstvé mléko, sušenky a čokoládu, ale také nechlazené potraviny. „Zde se specializujeme hlavně na projekty,“ vysvět- luje jednatel Günther Kisslinger. „Fungujeme přitom jako spojovací článek mezi výrobci a ob- chodníky. Zodpovídáme za skladování, přijí- máme objednávky, vychystáváme je a v termínu expedujeme – to vše díky nepřerušenému, kon- trolovanému a zdokumentovanému chladicímu řetězci.“ Pro společnost Frigologo je důležitým téma- tem udržitelnost. Podnik disponuje vysoce mo- derním vozovým parkem kamionů, všechny vozy mají certifikaci Euro 6. V logistickém centru v Sattledtu zavedli celou řadu opatření ke zlepšení energetické efektivity, například používají vlastní fotovoltaický systém a úsporné LED osvětlení. „Logistika zboží s kontrolovanou teplotou je energeticky velmi náročná,“ zdůrazňuje G. Kisslinger. „Proto je důležité všechny možnosti úspor maximálně využít.“ V interním toku materiálu sází společ- nost Frigologo na elektromobilitu a používá více než 100 manipulačních vozíků s akumulá- torovým pohonem od společností Junghein- rich a Crown. Spolehlivá a efektivní – i v ledovém chladu Společnost Frigologo, která je poskytovatelem logistických slu- žeb, se specializuje na skladování a přepravu potravin s kontro- lovanou teplotou. Ve svém logistickém centru v rakouském Sattledtu provozuje čtyři různé teplotní zóny až s -24 °C. Pro vozový park elektricky poháněných manipulačních vozíků je to obrovská výzva. Vysokozdvižné vozíky, akumulátory a skladová technika musí být ve velmi náročných podmínkách dostupné 24 hodin denně. Frigologo přitom sází na inovativní nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius, které zajišťují bez- pečné, spolehlivé a energeticky efektivní nabíjení trakčních akumulátorů i při nízkých okolních teplotách. Nový nabíjecí proces Ri minimalizuje přebití, tím snižuje spotřebu energie a prodlužuje život- nost akumulátorů Zleva: vedoucí provozu Helmut Habersatter, odborník ze společnosti Fronius Leopold Grammerstät- ter a jednatel společnosti Frigologo Günther Kisslinger Případová studie

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Selectiva, které zajišťují optimální proces nabí- jení za jakýchkoli podmínek. „Pro nasazení při nízkých okolních teplotách jsou naše přístroje vybaveny funkcí teplotně řízeného nabíjení,“ vy- světluje Leopold Grammerstätter, odborný po- radce pro nabíjecí přístroje ve společnosti Fronius. „Díky této funkci přístroj zaznamenává teplotu uvnitř akumulátoru a vhodně přizpůsobí koncové nabíjecí napětí.“ Tím se zvyšuje výkon a prodlužuje životnost. Alternativně může pro- vozovatel nabíjecí charakteristiku na přístroji jednoduše přizpůsobit sám. Optimálně nabito při každé teplotě Také v ostatních teplotních zónách jsou insta- lovány přístroje Fronius – v logistickém centru se jich nachází celkem 45. V porovnání s jinými technologiemi nabízejí i další jednoznačné vý- hody: „Náš nový nabíjecí proces Ri přistupuje individuálně nejen k teplotě, ale také ke stáří a stavu nabití akumulátoru,“ popisuje L. Gram- merstätter. „To minimalizuje přebití, snižuje spotřebu energie a šetří akumulátor.“ V případě společnosti Frigologo počítá tento odborník ze společnosti Fronius s tím, že drahé akumulátory bude možné používat v průměru o celý rok déle, než by tomu bylo s běžnou nabíjecí technikou. Poskytovatel logistických služeb tak značně ušetří na provozních nákladech. Vysokozdvižné vozíky, akumulátory a nabíjecí přístroje jsou pro snadnější přiřazení očíslované. To pomáhá zaměstnancům vyvarovat se chyb. Aby bylo možné pracovat bez přestávky ve směnném provozu, používá Frigologo výměnné akumulátory. Díky intuitivnímu ovládání pří- strojů Selectiva je výměna velmi snadná. Řidič vysokozdvižného vozíku musí pouze zapojit na- bíjecí zástrčku, veškeré parametry se nastavují automaticky. Díky displeji je stav nabití vidět na první pohled. Externí funkce Start-Stop brání explozi výbušného plynu při odpojování zá- strčky, a to i v případě, že zaměstnanec zapo- mene nabíjecí proces nejprve ukončit. Kom- paktní konstrukce propůjčuje přístrojům pří- jemný vzhled a šetří cenné místo. Dostupnost zajištěna, provozní náklady sníženy Ve společnosti Frigologo jsou s přístroji Fro- nius naprosto spokojeni: „Od té doby, co jsme zdejší závod otevřeli, fungují zcela bez prob- lémů a zajišťují, že náš vozový park vysokozdvi- žných vozíků je kdykoli k dispozici,“ pochvaluje si vedoucí provozu H. Habersatter. A pokud by se přece nějaké těžkosti objevily, odborníci ze společnosti Fronius v Pettenbachu jsou jen ně- kolik kilometrů daleko – což je pro podnik další velká výhoda. „Technologie Fronius se prosazují i ve spotřebě energie,“ doplňuje Günther Kisslin- ger. „Pomáhá nám tak dosahovat našich ambi- ciózních cílů v oblasti udržitelnosti.“ Jednatel firmy by se pro Fronius kdykoli rozhodl znovu: „Tato spolehlivost i v nejnáročnějších podmín- kách spolu s jednoduchou obsluhou – to už samo o sobě dělá dojem.“ § LN Foto: Fronius International GmbH Chlad ovlivňuje proces nabíjení Nejnižší teploty panují v mrazírenské části o rozloze 2 000 m2, a to až -24 °C. V takto ex- trémních podmínkách trpí především trakční akumulátory. Elektrolyt uvnitř akumulátorů houstne, chemické procesy se zpomalují a výkon znatelně klesá. Ovlivněn je také proces nabíjení. Pokud je teplota akumulátoru příliš nízká, klesá kvalita nabíjení a s tím i dostupnost systému manipulačního vozíku. „Vysokozdvižné vozíky, které se používají v mrazírenské zóně, proto nabíjíme v poněkud teplejší přípravně,“ nastiňuje Helmut Habersatter, vedoucí provozu ve společnosti Frigologo. „Teplotní rozdíly však nesmí být příliš vysoké, jinak se vozík i akumu- látor mohou kvůli námraze a kondenzaci vody poškodit.“ V tomto logistickém podniku se pra- cuje sedm dní v týdnu 24 hodin denně, proto jsou zde na vysokou dostupnost svých manipu- lačních vozíků odkázáni. Aby bylo možné nabíjet trakční akumulátory bezpečně, spolehlivě a efektivně i v těchto pod- mínkách, sází Frigologo na inovativní techniku od společnosti Fronius. Tato technologická jed- nička se sídlem v Pettenbachu vyvinula řešení v podobě nabíjecích přístrojů nové generace Vysokozdvižné vozíky, akumulátory a nabíjecí přístroje jsou pro snadnější přiřazení očíslované. To pomáhá zaměstnancům vyvarovat se chyb Společnost Frigologo sází na vozový park s více než 100 elektrických manipulačních vozíků – s ino- vativní technikou nabíjení od společnosti Fronius

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

DOPRAVA 40 Proto je v posledních letech zavádění elektro- nických mýtných systémů stále častější řadou států, kdy dochází k zavádění mnohovrstevného cenového systému a k opouštění systémů pev- ných sazeb jako u klasických mýtných systémů. Efektivita elektronického mýtného na principu MLFF (Multi Lane Free Flow) oproti klasickému manuálnímu mýtu spočívá zejména v tom, že jsou vozidla zpoplatněna i kontrolována. Do- chází k tomu, že se předávají informace o prů- jezdu zpoplatněným úsekem během zlomků vteřin bez přerušení jízdy, omezení rychlosti či změny jízdního pruhu a tím se tak neomezuje plynulost dopravního provozu. Pro výběr poplatků lze využít jednu ze základ- ních technologií, případně jejich vzájemnou kombinaci. Většina států vybudovala infrastruk- turu pro technologii DSRC i přes doporučení Evropské komise k využití satelitní technologie. Vznikají rozdíly v technologiích, které jednotlivé země používají. Jsou zde různé národní, pří- padně lokální elektronické systémy pro výběr mýtného, které jsou obecně neslučitelné, a to pak komplikuje činnost mezinárodní silniční do- pravy. Dochází k tomu, že v rámci Evropy je mj. potřeba na některých relacích mít ve vozidle minimálně pět různých palubních jednotek. Díky interoperabilitě uživatelům, kteří jsou vy- baveni zařízením pro elektronický systém mýt- ného v určitém státu nebo zemi, může být mýtné automaticky účtováno v jiných zemích, Interoperabilita elektronických mýtných systémů v silniční dopravě aniž by bylo nutné instalovat dodatečnou pa- lubní jednotku (OBU). Tento proces je podobný jako „roaming“, který se běžné používá v oblasti telekomunikací. V elektronickém výběru mýt- ného interoperabilita zahrnuje standardizaci a kompatibilitu na třech úrovních: technické, provozní a smluvní. Interoperabilita se stává čím dál více důležitou vzhledem k vývoji inteli- gentních dopravních systémů (ITS). Obecně platí, že má technickou a administrativní složku. Interoperabilita je důležitá v místech, kde EFC bylo implementováno na různých zařízeních, ze- jména pokud jsou tato zařízení provozována různými společnostmi. Interoperabilita EFC je charakterizována třemi aspekty - technickým, provozním a smluvním. Na technické úrovni představuje standardizaci technických charakteristik, jako jsou zařízení na zpoplatněných komunikacích a palubní jednotky. Provozní úroveň zahrnuje standardizaci všech nezbytných postupů, za- hrnující placení mýtného prostřednictvím elekt- ronických prostředků, od distribuce až k využití palubních jednotek, které uživatel nabil kredi- tem u provozovatele dopravních služeb. Smluvní úroveň představuje vytvoření smluv- Zpoplatnění dálnic či vybraných úseků infrastruktury je nejen významným zdrojem financování silniční infrastruk- tury, ale i nástrojem pro řízení a ovlivňování dopravy s cílem snížit kongesce, kdy zahrnutí lokálních a časových faktorů pomáhá řešit problematiku úzkých míst v síti. Jako nejlepší a nejprogresivnější řešení zpoplatnění silniční infrastruktury podle skutečně provedených dopravních výkonů lze zatím považovat technologii elektronické platby mýtného EFC (Electronic Fee Collection). Při využití tohoto systému lze přesně vztáhnout výši poplatků k nákladům, které musí být hrazeny. Vybudování systémů EFC je investičně náročné, ale umožňuje vysokou míru diferenciace, a tím i spravedlivé zpo- platnění. Některé systémy EFC navíc mohou poskytovat ši- roké spektrum sekundárních telematických služeb.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

41 ního vztahu závazného pro smluvní strany a k poskytování služeb uživatelům standardizo- vaným způsobem. V oblasti bilaterální interoperability je nejak- tivnějším evropským státem Rakousko. Jedná se však o interoperabilitu provozovanou pouze na technické úrovni, kdy vyúčtování probíhá od- děleně a navíc pouze jedním směrem. Rakousko umožňuje použití cizích OBU, kdy lze platit mýto švýcarskými a německými palubními jed- notkami, ale rakouské palubní jednotky nemo- hou být využity v cizích státech. Rakousko také testovalo v letech 2007 a 2008 technickou in- teroperabilitu s Itálií, dle pilotního testu se po- tvrdilo, že je technická interoperabilita mezi těmito státy realizovatelná. Avšak zatím je z důvodu procesní komplexity projekt pozasta- ven. V roce 2004 došlo ke vzniku první technické interoperability v Evropě, kterou začalo provo- zovat Rakousko se Švýcarskem. Švýcarská OBU Emotach může být použita v rakouském mýt- ném systému i když se jedná o technologicky rozdílné mýtné systémy. Rakouskou OBU není možné použít ve Švýcarsku, protože nesplňuje technické požadavky na LSVA systém ve Švý- carsku. S palubním zařízení Emotach (dříve TRIPON) lze platit mýtné ve Švýcarsku a Rakousku. Vo- zidla obecně vyžadují v Rakousku palubní jed- notku GO-Box, avšak švýcarská palubní jednotka Emotach umožňuje zúčtování mýtného v Rakousku, a proto není nutná dodatečná montáž GO-Boxu. Domácí vozidla ve Švýcarsku musí být po- vinně vybavena OBU. Výjimky z povinné insta- lace jsou poskytovány pouze v několika málo odůvodněných případech. Zahraniční vozidla (nad 3,5 tuny) jsou buď před prvním překroče- ním hranic registrována, následně získávají identifikační kartu (ID-Card), která jim umož- ňuje platbu prostřednictvím manuálních termi- nálů. Druhou možností je instalace příslušné OBU Emotach, která umožňuje technickou inte- roperabilitu s Rakouskem. Začátkem září 2011 byla spuštěna nová služba TOLL2GO mezi německým a rakouským systémem pro výběr elektronického mýtného. Majitelé vozidel nad 12 tun mohli hradit mýtné pomocí palubní jednotky Toll Collect jak v Německu i Rakousku. Systém TOLL2GO je společná služba po- skytována německou společ- ností Toll Collect a rakouskou ASFINAG. Tento systém umož- ňuje interoperabilitu mezi mi- krovlnou technologií a satelitní technologií výkonového zpo- platnění. Přesto, že se využívá jen jedna palubní jednotka, tak dále trvá smluvní vztah provozovatele vozidla s oběma provozovateli mýtného systému (ASFINAG a Toll Collect) a vyúčtování nadále probíhá od- děleně. Od března 2007 je na základě podnětu norské veřejné správy komunikací, švédské správy ko- munikací, Øresundsbro Konsortiet a AS Sto- rebælt k dispozici služba EasyGo. Motivem jeho vzniku bylo elektronické zpoplatnění izolova- ných mýtnic u tunelů, mostů a vybraných dálnic v Dánsku, Švédsku a Norsku. Od roku 2013 byl v rámci služby EasyGo+ zapojen i rakouský ná- rodní mýtný systém pro nákladní vozidla. EasyGo+, který byl původně pro skandinávské země, tak patří momentálně k největším multi- laterálním projektům. Tento interoperabilní sy- stém podporuje smluvní interoperabilitu mezi několika různými provozovateli mýtných sy- stémů a tím se přibližuje koncepci EETS. Jeden poskytovatel služeb poskytne dopravci jednu univerzální OBU a jednu smlouvu. Kromě EasyGO+ v Evropě také další existují projekty, které umožňují multilaterální interope- rabilitu. Byla uvedena do provozu smluvní inte- roperabilita mezi TIS-PL, VIA-T a Via Verde (včetně několika tunelů v Evropě), což umožňuje poskytovatelům nabízet elektronickou službu zahrnující výběr mýtného ve Francii, Španělsku a Portugalsku. Od října 2012 došlo k uvedení interoperabilního sy- stému mezi Španělskem (VIA- T) a Portugalskem (Via Verde), a to na zpoplatně- ných úsecích silniční sítě AP-9 a Brisou. Cílem bylo zjednodušení pla- cení mýtného na portugal- ských dvouproudových silnicích v síti SCUT. Společnost Telepass uvedla začátkem roku 2016 na trh novou palubní jednotku EU Telepass, která je interoperabilní s italskou dálniční sítí. Jako první poskytovatel služeb je schopen na- bídnout dopravním podnikům jediné zařízení pro těžká vozidla projíždějící Francií, Španěl- skem, Portugalskem, Belgií a Itálií. Pro vozidla nad 3,5 tun se tak stává cestování po Evropě nyní ještě jednodušší, a to díky interoperabil- nímu zařízení EU Telepass. Výhody plynoucí z této služby jsou: - jedna palubní jednotka pro 5 zemí, - jediné řešení na trhu s interoperabilitou, které zahrnuje Itálii s technologií Telepass, - jedna kontaktní osoba pro všechny zákazní- kovy operace a smlouvy. Dle rozhodnutí 2009/750/ES je dosažení in- teroperability jedním z cílů Evropské komise. Zavedení interoperability mýtných systémů by mělo vliv na snížení počtu palubních jednotek ve vozidle, snížení nákladů a zjednodušení platby mýtného. Ideálem, o který současně usiluje Evropská komise, je jedno vozidlo – jedna palubní jed- notka – jedna smlouva – jedno vyúčtování, tj. spojení technické a smluvní interoperability. Fungovala by zde tak palubní jednotka, která by dokázala pracovat se všemi mýtnými systémy, kdy vyúčtování od všech výběrčích mýtného by bylo zajištěno poskytovateli EETS. V oblasti interoperability není v současné době problém vyrobit palubní jednotky využi- telné v rámci různých mýtných systémů, ale za- jistit smluvní neboli komerční interoperability v celoevropském kontextu. Lze to označit spíše jako politický problém. Jedním z důvodů, proč stále nedošlo ke splnění cíle EETS je také určitá nevole ze strany členských států ze ztráty suve- renity nad výběrem mýtného, kdy musí jednot- livé země EU umožnit poskytovatelům EETS přístup do svých mýtných systémů. § Doc. Lubomír Zelený, VŠE

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

STANDARDY A LEGISLATIVA 42 1923: První znění mezinárodních obchodních pravidel Bezprostředně po svém založení v roce 1919 za- čala Mezinárodní obchodní komora (ICC) vyvíjet úsilí, směřující k usnadnění mezinárodního ob- chodu. Začala blíže zkoumat a vysvětlovat pra- vidla a zvyklosti, používané obchodníky v přeshraničním obchodě. První studie, která se omezila na průzkum obvyklého použití pouhých šesti výkladových pravidel ve 13 evropských ze- mích, byla provedena již počátkem dvacátých let. Její výsledky, které shledaly řadu existujících odliš- ností v jejich použití, byly publikovány v roce 1923. 1928: Srozumitelnější výklad pravidel Pro upřesnění nesrovnalostí, zjištěných z před- běžného průzkumu, byla provedena další, v pořadí již druhá studie. V tomto případě byl její rozsah rozšířen o analýzu výkladu obchodních pravidel, používaných ve více než 30 zemích světa. 1936: Globální příručka pro obchodníky Na základě výsledků provedených studií byla zpracována a vydána první verze výkladových pravidel Incoterms®, která obsahovala výklad šesti termínů: vyplaceně k boku lodi (FAS), vypla- ceně na palubu lodi (FOB), náklady a přepravné placeno do (CandF), náklady, pojištění a pře- pravné placeno do (CIF), s dodáním z lodi (Ex Ship) a s dodáním z nábřeží (Ex Quay). 1953: Rozvoj železniční přepravy Druhá světová válka přerušila další úpravy vý- kladových pravidel, ke kterým došlo až počátkem padesátých let. První poválečná revize Inco- terms® byla vydána v roce 1953 a obsahovala tři nová výkladová pravidla, použitelná pro sucho- zemskou přepravu: s dodáním náklady placeny (DCP), vyplaceně vagón (Free on Rail) a vypla- ceně nákladní auto (Free on Truck). 1967: Oprava nesprávné interpretace Další revize Incoterms® se zaměřila na některé nesprávné interpretace z předchozích verzí. Nová dvě výkladová pravidla byla doplněna pro případ: dodání zásilky do sjednaného místa na hranicích (DAF) a dodání na sjednané místo určení (DDP). 1974: Pokroky v letecké přepravě Rychlý rozvoj letecké přepravy přinesl potřebu doplnění oblíbených obchodních podmínek o nové výkladové pravidlo: vyplaceně letiště (FOB Airport). Důvodem pro zařazení tohoto vý- kladového pravidla bylo mimo jiné i odstranění pochybností, týkajících se použití pravidla FOB v letecké přepravě 1980: Nárůst kontejnerové přepravy Nárůst objemu přepravy v kontejnerech a nové metody dokumentace logistických procesů vyvo- laly nutnost další úpravy výkladových pravidel. Před osmdesáti lety asi nikdo netušil, jaký dopad bude mít zavedení zkratky, skládající se ze tří písmen, na utváření a pl- nění mezinárodních i tuzemských obchodních úmluv. Příznivý vliv krátkého období hospodářské prosperity a podnět sku- pinky průmyslníků, finančníků a obchodníků krátce po první světové válce poskytly možnost pro založení Mezinárodní ob- chodní komory (ICC). Na její půdě byl pak vytvořen systém obchodních pravidel, označovaných jako Incoterms®, kterými se řídí mezinárodní i tuzemské smluvní vztahy, týkající se koupě a prodeje zboží. Historická cesta užívání výkladových pravidel, které příznivě ovlivnily dosavadní vývoj světového obchodu, je lemována několika významnými milníky: 80. výročí vzniku výkladových pravidel Incoterms® Revidovaná verze přinesla novou obchodní pod- mínku: vyplaceně dopravci v ujednaném místě (FRC). Tím není v tomto případě míněno místo podél boku lodi, ale konkrétní místo na pevnině, ve kterém dopravce zásilku skutečně obdržel, na- příklad kontejnerový dvůr. 1990: Kompletní revize výkladových pravidel Tato revize zjednodušila použití pravidla: vypla- ceně dopravci odstraněním povinnosti specifiko- vat konkrétní druh přepravy, tedy: vyplaceně vagon (FOR), vyplaceně nákladní auto (FOT) a FOB letiště. Nově zavedla výkladové pravidlo s obecnějším obsahem: FCA. Stávající i nová vý- kladová pravidla byla současně upravena tak, aby umožnila využívání elektronických pro- středků komunikace. 2000: Úprava povinnosti celního odbavení Povinnosti prodávajícího a kupujícího, spojené s obstaráním licencí a osvědčení a další forma- lity, byly u výkladových pravidel: FAS a DEQ In- coterms® upraveny tak, aby odpovídaly reálným požadavkům a postupům, předepsaným celní správou. 2010: Odraz současného obchodního prostředí Incoterms® 2010 jsou nejnovější verzí výkla- dových pravidel. Upravují D – skupinu pravidel tím, že ruší pravidla: s dodáním na hranici (DAF), s dodáním z lodi (DES), s dodáním z ná- břeží (DEQ) a s dodáním clo neplaceno (DDU) a nahrazují je novými pravidly: s dodáním do terminálu (DAT) a s dodáním na určené místo (DAP). Další drobné úpravy jsou provedeny s cílem zajištění užší spolupráce prodávajícího a kupujícího při sdílení informací v rámci doda- vatelského řetězce. 2020: Pohled do budoucnosti Globální obchodní prostředí se neustále mění a těmto změnám je nutné přizpůsobit i užívaná výkladová pravidla. Přípravná skupina Meziná- rodní obchodní komory, skládající se z právníků, obchodníků a zástupců firem z celého světa, připravuje v současné době další úpravu pravi- del tak, aby její obsah mohl vejít ve známost v roce 2020. Má tedy ještě pár let na to, aby s přispěním uživatelů z celého světa dů- kladně posoudila, která z výkladových pravidel fungují uspokojivě a která je třeba do budoucna vylepšit. § Alexej Sato, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

Firmy s nejefektivnějším řízením lidského kapitálu převzaly ocenění Leading HR Organisation 2016 SSI SCHÄFER s.r.o. sales.praha@ssi-schaefer.com www.ssi-schaefer.com Efektivní skladové systémy Jako komplexní dodavatel skladových a intralogistických řešení podporujeme naše zákazníky v jejich růstu. Vzhledem k rozsáhlé paletě vlastních výrobků a služeb jsme partnerem jak pro manu- ální, tak i částečně a plně automatizovaná řešení. Více než 75 let navrhujeme a realizujeme projekty napříč všemi odvětvími. Díky detailní analýze procesů je každé řešení vždy maximálně přizpůsobeno vašim konkrétním požadavkům. Využijte našich dlouholetých zkušeností ve svůj prospěch. Rádi vám předve- deme, jak je možné zefektivnit vaše procesy. SSI SCHÄFER – vše potřebné pro efektivní řízení intralogistiky z jedné ruky. Poradenská společnost PwC vyhlásila vítěze pátého ročníku ocenění Leading HR Organisation – soutěže, která oceňuje firmy s nejefektiv- nějším řízením lidských zdrojů a nejlepšími praktikami v oblasti perso- nálního managementu na Slovensku. Studie HR Controlling, který společnost PwC Slovensko realizuje každý rok, je základem této sou- těže. V rámci této studie vyhlásila PwC už popáté soutěž o nejlepší společnosti v jednotlivých sektorech. „Jedinečnost tohoto ocenění spočívá v tom, že zohledňujeme klí- čové HR indikátory, které mají přímý nebo nepřímý vliv na finanční výsledky firmy a celkovou efektivitu řízení lidského kapitálu,“ říká Peter Lackó, vedoucí oddělení Poradenství pro lidské zdroje PwC. V pátém ročníku získaly titul Společnost s nejefektivnějším řízením lidského kapitálu 2016 tyto společnosti: ● Československá obchodní banka, a. s., v sektoru Bankovnictví ● Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektoru Pojišťovnictví ● Stredoslovenská energetika, a. s., v sektoru Energetika ● Kia Motors Slovakia, s. r. o., v sektoru Automobilový průmysl ● SkyToll, a. s., v sektoru Informační technologie ● Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., v sektoru Výroba Také v letošním roce byly oceněny především velké a mezinárodní společnosti. Ty mají HR controlling dobře propracovaný a často inte- grovaný do svého manažerského systému. Menší společnosti na Slovensku se spíše věnují analýze dílčích ob- lastí lidského kapitálu, které jsou pro ně současně aktuální. Nejčastěji sledovanými a porovnávanými oblastmi jsou odměňování, nábor za- městnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců s cílem zlepšit jejich efektivitu. „Efektivní řízení lidí ve firmách je synergickým efektem specialistů na lidské zdroje a managementu společnosti. Proto také naše ocenění patří všem, kteří se aktivně podílejí na řízení lidí ve společnosti,“ do- dává Peter Lackó. Celkově je možné říci, že slovenské firmy stále využívají HR control- ling ve spojení s hlubší analýzou dat velmi málo v porovnání s vyspě- lými západními ekonomikami. Přitom velkou výzvou pro mnohé společnosti a dokonce sektory je nábor kvalifikované pracovní síly a udržení kvalitních pracovníků. Takové výzvy poskytují specialistům v oblasti lidských zdrojů jedinečné možnosti posílení jejich kompe- tencí, lépe analyzovat existující data, potvrzovat hypotézy a spolu s managementem přinášet vhodné řešení do budoucnosti. § Zdroj: Kia Motors Slovakia

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

INFORMACE Z EU 44 Evropská komise zveřejnila 27. 10. letošní „Srovnávací pře- hled o dopravě v EU“ s výsledky členských států ve 30 uka- zatelích zahrnujících všechny aspekty dopravy. Jak uvedla komisařka pro dopravu Violeta Bulc, má přehled pomoci určit oblasti, které vyžadují prioritní investice a opatření k vnitř- nímu trhu v dopravě a podpoře nízko-emisní mobility. Litva má vysoký nárůst zaměstnanosti v do- pravních podnicích. Uspokojení s železniční dopravou je nejvyšší v EU. Je ale málo registro- vaných vozidel na alternativní paliva. Lucembursko převzalo vedení ve včasnosti dodávek. Dopravní infrastruktura si zlepšuje hodnocení, Elektrifikováno je přes 95 % tratí, je ale malý podíl zaměstnaných žen v dopravě. Malta nemá železnice, je tedy omezený počet ukazatelů výsledkové tabulky. Zachoval se nej- nižší podíl nehod, uživatelé jsou velmi spokojeni s leteckou dopravou, ale málo s městskou do- pravou. Nizozemí má špičkové hodnocení dopravní infrastruktury, vysoký podíl nabíjecích stanic ve městech a zachovalo si vysokou bezpečnost silnic. Polsko má rostoucí spokojenost s městskou a leteckou dopravou, spokojenost s železniční dopravou, která byla nejnižší v 2013, se zvyšuje. Nabíjecích stanic je málo, roste počet vozů na alternativní paliva. Portugalsko dosáhlo 100% jádrové sítě TEN-T silnic, kvalita silnic je jedna z nejvyšších. Nízké jsou soukromé investice do výzkumu a vývoje. Rumunsko má vysoký podíl konkurence v že- lezniční nákladní dopravě. Ocenění infrastruk- tury je nízké. Roste uspokojení s městskou, železniční a zejména leteckou dopravou. Slovensko patří ke špičce v podílu obnovi- telné energie a růstu zaměstnanosti. Letecká doprava je ale stále ceněna nízko. Slovinsko má relativně velký počet nabíjecích stanic. Počet nových vozů na alternativní paliva je ale nízký, podíl obnovitelné energie a podíl zaměstnanosti žen je jeden z nejnižších. Španělsko si udržuje vysoké hodnocení kvality infrastruktury, s malým poklesem podle druhů. Je dobré, pokud jde o bezpečnost, uspokojení uživatelů je však nejnižší v EU. Švédsko patří mezi 3 nejlepší v nehodovosti silniční dopravy, je na 2. místě v obnovitelném palivu a na 4. místě v podílu nových vozů na al- ternativní paliva. Uživatelé dopravy jsou ale cel- kově kritičtí. Spojené království patří ke špičce v soukro- mých investicích do výzkumu a vývoje a bez- pečnosti na silnicích a železnici. Podíl obnovitelné energie a nových vozů na ni jsou podprůměrné. § Antonín Peltrám Foto: © European Union, 2015 Již potřetí je první Nizozemsko; získalo vysoké skóre v 15 ukazatelích, následuje Švédsko, Ně- mecko a Rakousko. Přednosti se různí, mají ale společný stabilní rámec pro investice, vysokou bezpečnost a dobré výsledky při provádění právních předpisů EU. Hlavní zjištění: 1. Mobilita s nízkými emisemi V celé EU dochází v dopravě k pokroku smě- rem k udržitelnější mobilitě šetrné k životnímu prostředí (podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě, počet nových vozidel na alternativní paliva aj.). Úroveň je ale nízká, potenciál k urychlení přechodu k nízkým emisím existuje a Komise proto v červenci 2016 přijala Evrop- skou strategii pro nízko-emisní mobilitu. 2. Infrastruktura Investice se projevují až po určité době, ale některé pozitivní účinky investic lze odvodit z vnímání kvality dopravní infrastruktury. V nadcházejících letech dojde k dalším investi- cím zejména prostřednictvím Nástroje pro pro- pojení Evropy a investičního plánu pro Evropu. 3. Lidé Spokojenost uživatelů všech druhů dopravy se v Evropě zvýšila. Silnice EU jsou sice stále nej- bezpečnější na světě, je ale zapotřebí zintenziv- nit úsilí a do roku 2020 snížit smrtelné nehody na polovinu. Počet zaměstnaných žen v dopravě neustále roste, celkový podíl však zůstává nízký. Komise zvažuje odpovídající iniciativy. Srovnávací přehled shromažďuje údaje z řady veřejných zdrojů (Eurostat, Evropská agentura pro životní prostředí, Světové ekonomické fórum a další). Člení se podle zemí a témat (vnitřní trh, investice a infrastruktura, energe- tická unie a inovace, lidé). Výkonnost členských států Rakousko má nejuspokojivější hodnocení v městské dopravě a vysokou kvalitu silnic. Belgie má druhou nejlepší přístavní infra- strukturu. Dopravní kongesce jsou však 3. nej- horší v EU. Bulharsko má jeden z nejotevřenějších trhů železniční nákladní dopravy; konkurenti státních drah mají 48,8% podíl, také ale na počet oby- vatel připadá nejvíce smrtelných nehod. Chorvatsko snížilo v roce 2014 počet silnič- ních nehod, v roce 2015 se však počet nehod opět zvýšil. Uspokojování uživatelů ve všech druzích dopravy má pozitivní tendenci. Kypr má nejvyšší podíl žen pracujících v do- pravě v EU (31 %). Zhoršila se spokojenost s le- teckou a městskou dopravou směrem k průměru EU. Česko má pozitivní vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie, počtu nových vozů na alterna- tivní paliva a podílu zaměstnaných žen. Dánsko má velkou dostupnost nabíjecích sta- nic pro elektrovozy, výtečné silnice, rekord v bezpečnosti drah. Estonsko má velmi málo obeslání k soudu a vysoký podíl transpozice práva EU, ale nej- nižší podíl alternativních paliv. Finsko má železniční, přístavní a leteckou in- frastrukturu mezi nejlepšími a má také nejvyšší podíl alternativních paliv v EU. Francie má nadále výtečné hodnocení silniční, železniční a letecké infrastruktury. Zlepšuje včasnost dodávek. Ale zhoršila se bezpečnost na silnicích pod průměr EU. Německo je v čele soukromých investic do vý- zkumu a vývoje v dopravě. Jako ve Francii se ale zhoršuje bezpečnost silniční dopravy. Řecko má rostoucí uspokojení se všemi druhy dopravy, ale velké kongesce a malý počet nabí- jecích stanic pro elektrovozy. Maďarsko si silně zlepšilo hodnocení. V uspo- kojení s leteckou dopravou je mezi 5 nejlepšími. Irsko má v EU největší počet nabíjecích sta- nic ve městech, ale jen 3 % elektrifikovaných tratí. Itálie má nejvyšší podíl nových vozů na alter- nativní paliva, ale rekordně nízkou spokojenost s městskou a přes zlepšení i s leteckou a želez- niční dopravou. Lotyšsko má jeden z největších růstů zaměst- nanosti v dopravě, v roce 2015 se snížil počet smrtelných nehod na silnicích na 100 nehod na 1 milion obyvatel, je ale stále pod průměrem EU. EU posiluje vnitřní trh

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

60

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/

61

http://www.floowie.com/cs/cti/ln112016/