Logistic News 06-07/2014http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

06/2014 MAGAZÍN PRO VÝROBU, OBCHOD A SUPPLY CHAIN / MAGAZINE FOR MANUFACTURING, TRADE AND SUPPLY CHAIN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

WWW.ZETES.COM | ALWAYS A GOOD ID • Časově a administrativně náročné procesy vychystávání. • Chyby při vychystávání objednávek. • Chyby v expediční zóně. • Dodatečné náklady a penalizace způsobené chybami při vychystávání a expedici. • Změny v časovém plánu na poslední chvíli. • Plýtvání způsobené nenavazujícími procesy. • Neefektivní plánování zdrojů. • Ruční doplňování položek. • Informace v „reálném čase“ v hlavách Vašich pracovníků, nikoli ve vašem IT systému. Neakceptuje žádné chyby. Sledujte veškeré pohyby zboží. Zlepšete produktivitu práce. • Bezchybné a včasné dodávky. • Nejlepší dostupnost zásob. • Možnost přijímání urgentních objednávek. • Vyšší spolehlivost dodavatele. • Výrazné snížení nákladů na skladové procesy. • Monitorování automatizovaných procesů v reálném čase. • Automatizovaný příjem zboží, vychystávání objednávek, doplňování, expedice a nakládka zboží, využití vozového parku. • Integrace s čárovými kódy, RFID, hlasovými technologiemi a technologiemi identifikace na bázi kamerových systémů zajistí přesnou identifikaci a sledování pohybu materiálu, výrobků a vratných obalů. • Flexibilní a efektivní plánování zdrojů. • Efektivní využití skladového prostoru. • Snadné a rychlé zaškolení nových pracovníků. • Zvýšená produktivita práce. • Zvýšení kvality Vašich služeb. • Monitorování logistických procesů v reálném čase. • Aktivní výkon logistiky prostřednictvím ukazatelů výkonnosti (KPI). • Možnost získat výhody řešení ZetesMedea jako Managed Services - bez počátečních investic. Efektivní logistika ve Vašem skladu ZetesMedea je Logistics Execution System (systém pro efektivní logistiku), jenž bude efektivněříditvšechnyVašeprocesyveskladech.Jehoúčelemjerychleaflexibilněrealizovat všechny procesy a zároveň vyloučit chyby a snížit náklady. Je dokonalým rozšířením Vašeho stávajícího systému WMS/ERP. ZetesMedea podporuje využití čárových kódů, RFID, hlasového vychystávání a kamerových systémů s fixními a mobilními snímači a terminály. Ať jsou Vaše požadavky jakékoli, modulární řešení Zetes poroste spolu s Vaší firmou. Více informací na www.cz.zetes.com

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

ÚvodníkObsah Rozjeďte to s rozvahou Zdá se to být pár dnů, co jsem psala lednový úvodník a vítala čtenáře v novém roce, a už tu máme konec pololetí a s ním vyhlídky na dovole- nou, odpočinek a nové zážitky. Než se všichni roz- jedeme na místa, jež jsme si letos vybrali pro zasloužený relax, dovolte mi popřát všem šťastnou cestu bez ohledu na zvolený druh dopravy. Obzvlášť obezřetní by měli být ti, kdo sednou za volant a vyrazí do cíle po vlastní ose. Až šlápnete na plynový pedál, pomyslete na to, že jedete od- počívat a není třeba spěchat. Kupte si u benzínové pumpy zmrzlinu, a pokud jste zrovna nedávno ne- absolvovali kurz bezpečné jízdy a nemáte nově na- čerpané jízdní dovednosti pevně v ruce, zkuste si vzpomenout na zásady chování v krizových situ- acích na silnici alespoň teoreticky. Tento „nenápadný“ oslí můstek mně dovoluje zmínit se o jedné z reportáží, kterou najdete na následujících stránkách. Na mosteckém polygonu se totiž na začátku června konal již tradiční akční workshop Drive4Life, jež účastníkům nabídl mož- nost zajezdit si v bezpečném prostředí pod dohle- dem profesionálů a vyzkoušet si své reakce za nebezpečné situace. Pokud se potkáte s někým, kdo tento nebo podobný kurz bezpečné jízdy na polygonu absolvoval, jistě vám potvrdí, že auto se například při brzdění na vodě chová úplně jinak, než byste čekali. Kdo nevyzkoušel, neuvěří. Kdo vy- zkoušel, bude – jak doufám – již navždy mnohem opatrnější. Podívejte se na naši fotoreportáž a pře- čtěte si reakce účastníků. Třeba vás zaujmou na- tolik, že to příště vyzkoušíte také. Pokud snad na dovolenou jezdíte raději pro- středky hromadné dopravy, jako je letadlo, auto- bus, vlak nebo dokonce loď, přibalte si do kufru láhev trpělivosti a balík úsměvů, jimiž počastujete spolucestující, až budou ztrácet nervy v tlačenici na nádraží nebo při čekání na zavazadla. A kdyby se nedej bože nějaký ten kufr ztratil právě vám, pamatujte, že díky platební kartě dnes vyřešíte skoro všechno, a za pár dní se budete nad patálií se zmizelými plavkami už jenom usmívat. Krásné léto vám přeje Michaela Bruková, šéfredaktorka Reliant Logistic News – magazín pro výrobu, obchod a supply chain Ročník XI., číslo 06, vychází 25. 6. 2014 Adresa redakce: U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 270, fax: +420 241 442 821, e-mail: logisticnews@logisticnews.eu, http://www.logisticnews.eu Šéfredaktorka: Michaela Bruková, e-mail: brukova@logisticnews.eu Manažer inzerce: Helena Fejtková, tel.: +420 607 767 005, e-mail: fejtkova@logisticnews.eu Redakční rada: Ing. Miroslav Rumler, CSc., Ing. Jaroslav Hanák, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Ing. František Kyncl, Ph.D., Ing. Martin Drábek, Ing. Pavel Tunkl, Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Redakce magazínu spolupracuje s Českou logistickou asociací. Vydává: Reliant s.r.o., IČ: 49702726, DIČ: CZ49702726, U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4 Grafické zpracování a zlom: Jan Nováček, Vladimír Krebes / DTP FUTURA, s.r.o., Bořivojova 100, 130 00 Praha 3 Tisk a distribuce: Tiskárna Helbich, a.s., Valchářská 36, Brno Logistic News v digitální podobě najdete na www.floowie.com/reliant: Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, www.floowie.com Zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746 Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném či elektronickém médiu. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Autorská práva k magazínu patří vydavateli, přetiskování a přebírání článků včetně provádění překladů je bez výslovného souhlasu vydavatele zapovězeno. Publikace je neprodejná, cena za distribuci za rok (poštovné a balné) v rámci České republiky činí 565,- Kč + DPH. Publikace vychází v nákladu 4500 výtisků. Pro vybrané veletrhy a výstavy dotisk. Zasílání publikace je možné objednat/zrušit na adrese logisticnews@logisticnews.eu. © Reliant 2011. 01 - Úvodník 02 - Směrem k automatizaci a lepšímu využití energie 05 - Kam kráčíte, evropské přístavy? 06 - Hamburk je připraven na růst 08 - Indexy logistické výkonnosti 2014 10 - Systém RollerForks® 11 - Aktuality 12 - Čas věnovat se logistice 13 - Vyhlídky evropského letectví 14 - Generace G: nová éra vozíků Kalmar 15 - Řízení kvality v SAP ERP 15 - ČR druhým největším trhem center sdílených služeb 16 - Workshop na plný plyn 18 - Čerstvé novinky v EDI komunikaci 19 - EULOG: Léto přinese speciální logistiku i novinky na webu 22 - Valná hromada Bohemiakombi hodnotila rok 2013 23 - Nová řada Volvo se představuje 23 - Světový den životního prostředí 24 - CNG a jeho potenciál 26 - Logistické služby na míru 28 - Nový model retraku Hyster 30 - Narozeniny eLogistika.info 30 - Kladno ožilo Evropským festivalem 31 - Poslední úpravy ADN/ADR/RID (2) 32 - Nehody nákladních vlaků s nebezpečnými věcmi 34 - PIT STOP LINE na veletrhu CeMAT 35 - Etiketa musí obstát i v nejnáročnějších podmínkách 36 - Aktuality z EU 38 - Světová námořní univerzita 39 - Kaleidoskop 39

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 2 CeMAT 2014 ukázal v intralogistice jasné trendy – pro udržení konkurenceschopnosti firem bude hrát stále větší úlohu automatizace a optimální využívání energetických zdrojů. Nejnovější techno- logie vystavované na ploše 120 000 metrů čtve- rečních si přijelo prohlédnout 53  000 lidí z 65 zemí, nejvíce z domácího Německa, dále z Nizo- zemska, Velké Británie, České republiky, Itálie, Ra- kouska atd. Veletrh využili vystavovatelé k prezentaci celé řady novinek a inovací – například všichni výrobci manipulační techniky ukázali svá komplexní řešení pro poloautomatizované a plně automatizované skladování a vychystávání. Velká pozornost byla věnována i využití li-on baterií a alternativních zdrojů energie pro pohon vysokozdvižných vozíků ve snaze o dosažení dalších úspor provozních ná- kladů, času a snížení dopadu manipulační techniky na životní prostředí. Jasné zaměření na dosažení flexibility, dynamic- kého toku materiálů a optimální komunikace mezi všemi částmi (nejen) logistického řetězce bylo vidět ve všech prezentovaných sektorech intralo- gistiky. Společně s ergonomií a snahou optimali- zovat využití lidského potenciálu se tato témata odrazila ve všech expozicích na veletrhu. Při prohlídce veletrhu byla zřejmá jedna věc – tra- diční výrobci a značky se musí připravit na nápor Směrem k automatizaci a lepšímu využití energie Toyota MH – nejvíce novinek v historii Je tomu měsíc, co v Hannoveru skončil mezinárodní veletrh CeMAT, který představil více než 4 000 inovací od 1 025 vystavovatelů. Veletrh přilákal účastníky z celého světa (návštěvníci ze 65 zemí, 58 % vystavovatelů ze zemí mimo Německo) a na- značil, jakým směrem se bude intralogistika vyvíjet v nejbližší budoucnosti. ze strany zejména čínských výrobců, jejichž výrobky byly na veletrhu nepřehlédnutelné. Jako příklad uveďme vysokozdvižné vozíky nebo systémy pro automatizaci skladů. Mají se tedy zavedené značky bát, že je vytlačí levnější, a brzy jistě technicky srov- natelná, technologie? Odpověď není dnes ještě jasná, ale nabízí se paralela s automobilovým prů- myslem. Není tomu tak dávno, co se o asijských vo- zech mluvilo s despektem, a v současnosti jsou již vnímány jako součást standardní nabídky, ze které zákazníci při nákupu vybírají. Je tedy více než prav- děpodobné, že ačkoli uživatelé mohou být dnes ještě na pochybách, situace se může postupně změ- nit a (nejen) čínské produkty mohou výrazně „za- třást“ celým trhem manipulační techniky. Uvidíme - příště se zástupci intralogistického sektoru setkají v Hannoveru na veletrhu CeMAT 2016 za dva roky (31. 5. až 3. 6. 2016). § Michaela Bruková Stejně jako silnější a dražší řady BT Reflex ur- čené pro vysoký výkon v intenzivních aplikacích je nový model vybaven unikátním systémem zdvihu TLC pro plynulý a rychlý zdvih a spouštění i dal- šími ergonomickými prvky výbavy jako silnější a dražší modely. Vozíky s lithium-ionovými akumulátory již mají Zástupcem novinek v segmentu motorových čel- ních vozíků z dílny TMH jsou nové modely řady Toyota Tonero s hydrostatickou převodovkou, které doplňují stávající řadu vozíků vybavených měničem momentu. Toyota tak rozšiřuje své port- folio tak, aby uspokojila individuální potřeby a pre- ference každého zákazníka. Řada Tonero zahrnuje také nové vysokotonážní modely s nosnostmi 3,5 až 8 tun. Mezi nové elektrické čelní vozíky patří 80V mo- dely řady Toyota Traigo, které se pyšní vysokou energetickou účinností a výkonností srovnatelnou s modely vybavenými spalovacími motory. Nové nízkozdvižné vozíky Levio řady P se stu- pačkou jsou určeny pro všechny uživatele se střední a vyšší intenzitou horizontální přepravy a nakládky a vykládky vozidel. Mají vysoce kom- paktní šasi, přinášející vynikající manévrovací schopnosti, a dávají řidiči širokou možnost přizpů- sobení se jeho potřebám. Nový retrak BT Reflex řady B je speciálně zkon- struovaný pro základní aplikace, které zakládají ve výškách příležitostně a kladou menší nároky i na rychlost a intenzitu horizontální přepravy. Nabízí jednoduché a nekomplikované ovládání, takže se dokonale hodí pro aplikace, ve kterých retraky ne- obsluhují řidiči-specialisté, ale jejich ovládání a vy- užívání je pro personál jen jedním z mnoha úkolů. Nabízí nosnost zdvihu až 1,6 tuny, výšky zdvihu až 8,5 metru a příznivou cenu. Otřesou čínští výrobci trhem? Vystavovatelé předvedli širokou škálu inovací jak ve veletržních halách, tak na venkovní ploše.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

3 Still – X-Factor pro skladovou logistiku budoucnosti Jungheinrich – zaměřeno na efektivitu za sebou vývojovou fázi a jsou nabízeny jako stan- dardní volba pro elektrické paletové vozíky a níz- kozdvižné vychystávací vozíky BT (TMH CZ již eviduje první objednávky a probíhají intenzívní testy). Mezi další exponáty patřily nejžhavější no- vinky v technologii palivových článků a předsta- vení nové koncepce v konstrukci spalovacího motoru, která přináší mimořádné úspory paliva. Svá nejnovější vylepšení představil na CeMATu i systém fleet managementu Toyota I_Site, vybu- dovaný na technologiích, které umožňují přímý přenos dat z vozíků na webovou platformu pro- střednictvím 3G/GPRS komunikačních technolo- gií, známých z mobilních telefonů. § STILL podobně jako další výrobci představil na ve- letrhu celou řadu inovací, hvězdou stánku byl ovšem koncept vozíku cubeXX, který si návštěvníci mohli prohlédnout poprvé naživo v  akci. Multifunkční vozík byl v roce 2011 představen jako koncepční studie a je součástí společného výzkumného pro- jektu „Hub2Move“ s Frauenhoferovým institutem pro materiálové toky a logistiku IML. Koncept cubeXX reaguje na potřebu snadno při- způsobit sklad změněným požadavkům. Zaměřuje se tedy na variabilitu systémů. Na veletrhu byl představen vozík cubeXX v poloautomatizovaném provozu - uživatel ho může ovládat dálkovým ovlá- dáním nebo přes iPad a vyklopit vidlice, opěrná ramena, vysunout zdvihový stožár nebo kabinu ři- diče, využít funkci inteligentní tažné soupravy nebo připojit přídavné zadní závaží. Přestože má stroj tolik funkcí, je extrémně kompaktní, a při pro- vozu se vysouvá pouze aktuálně potřebný nástroj. Energii mu dodává snadno přístupná lithium-ion- tová baterie, která ve srovnání s klasickými olově- nými bateriemi s kyselinou poskytuje díky svému malému objemu při stejném množství využitelné energie s mezidobíjením dostatek energie pro ce- lodenní nasazení vozíku. Nový koncept je nabitý technologiemi. Novinkou je například teleskopický stožár vyrobený z kar- bonu. Má dvě podstatné výhody: jednak je díky jeho nízké hmotnosti potřeba i nižší hmotnost protizá- važí a jednak lépe vydrží dlouhodobé používání, protože se nedeformuje. Pro indikaci plně automa- tického nasazení je na střeše cubeXX navíc umístěn ještě další napevno instalovaný zdroj světla, který vydává pulzující modré světlo kolem rotujícího la- seru. Na straně břemene se nachází komunikační obrazovka, která zobrazuje aktuální funkce, jako je směr jízdy, stav stožáru (stožár jede nahoru-dolů), režim jízdy (manuální, automatický), režim cubeXX (vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík, tažná sou- prava atd.), stav nabití baterie a polohu ve skladu. Toto zobrazení je možné vidět i na iPadu. Pro automatické nakládání palet je na vozíku na- instalovaná kamera, která se pohybuje s nosičem vidlic a data předává přes WiFi síť dalším auto- nomním vozíkům, přes iPad pracovníkům nebo systému řízení skladu. § Spalovací vozíky pro extrémní použití, kompletní systémy tahačů k efektivnímu zásobování výroby, prezentace nových vozíků s výsuvným sloupem konstrukční řady 1 a 3, nový kompaktní sloup k do- sažení výrazně lepšího výhledu nebo automatická výměna baterie u elektrických čelních vozíků – to jsou příklady inovací představených veřejnosti společností Jungheinrich. Pozornost poutal mimo jiné kompletní systém ta- hačů, k nimž patří i tahače řady 5 s tažnou silou až devět tun a přívěsy typu GTP a GTE. Použití těchto přívěsů umožňuje zpracování několika přepravních úkolů současně, zefektivňuje výrobní procesy a za- ručuje tak vysokou spolehlivost zásobování při velmi dobrém využití zdrojů. Jungheinrich představil také zcela nový kom- paktní sloup, umožňující řidiči výrazně lepší vý- hled z vozíků s protizávažím. Díky kompaktnímu členění profilů, optimálnímu vedení hadic a ře- tězů a dvěma patentovaným otvorům v příčné traverze bylo zorné pole řidiče rozšířeno až o 85 procent. Návštěvníci stánku si mohli vyzkoušet i systém automatické boční výměny baterie, na němž je za- jímavý systém podpěry vysunuté baterie. Ten se během vysouvání vůbec nedotýká podlahy, na kte- rou se „posadí“ až po úplném vysunutí. Díky tomu nehrozí poškození podlahy, či samotného podpůr- ného zařízení. § E.H.P., s.r.o. zastoupení Kalmar Budûjovická 6 252 42 Jesenice u Prahy tel/fax 00420 241932575 mobil: 00420 602217914 e-mail: sebesta@kalmar.cz www.kalmar.cz BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. Opletalova 6, 113 76 Praha 1, tel.: (+420) 242 444 560, fax: (+420) 242 444 924, e-mail: info@bohemiakombi.cz informaãní servis pfies internet: www.bohemiakombi.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 It’s been a month since CeMAT 2014, the international fair for intralogistics, drew to a close. It showcased more than 4,000 innovations from 1,025 exhibiting firms. The fair attracted participants from all over the world (visitors from 65 countries, 58 percent of exhibitors from outside Germany) and indicated in what direction intralogistics would be developing in the upcoming future. CeMAT 2014 demonstrated clear trends in intralogistics – to remain viable and competitive, companies will have to employ automation in more extent and use their energy resources more efficiently. The latest technology exhibited on total display space of 120,000 square metres attracted 53,000 people from 65 countries, mostly from Germany, followed by the Netherlands, the United Kingdom, Poland, the Czech Republic, Italy, Austria, etc. The exhibitors used the opportunity to present a wide range of novelties and innovations – for instance all handling technology manufacturers showed their complex solutions for semi- automated and fully automated storage and picking operations. A great deal of attention was paid to use of li-on batteries and alternative energy sources to propel forklifts in the effort to achieve additional operating costs reductions, time savings and minimise handling technology’s environmental impact. A clear focus on flexibility, dynamic material flows and optimal communication between all links of supply chain was seen in all presented intralogistics sectors. Together with ergonomics and effort to optimise employment of the human potential, those topics were clearly reflected in all exposition stands. Walking through the exhibition grounds, one thing was more than apparent: traditional manufacturers and brands should get ready for an attack by mostly Chinese manufacturers, whose products could not be overlooked in Hannover. Let’s mention forklifts or storage automation systems as an example. Should the renowned brands start to be afraid they will be pushed out of the market by cheaper, but certainly soon also technically comparable, technology? The answer is not definite yet today, but a comparison with the automotive sector suggests itself naturally. It is not so long ago when Asian cars were had been scorned frequently; however today they are perceived as a part of the standard offer when you are choosing a car. It seems to be more than probable that despite the fact forklift users may still have some doubts at present, the situation may change gradually and (not only) Chinese products may strongly shake the handling technology market. We will see – the next time representatives of the intralogistics sector will encounter in Hannover at CeMAT 2016 in two years (31 May – 3 June 2016). Toyota MH New products from Toyota this year included new machines for both the counterbalanced and warehouse truck ranges. IC-engine counterbalanced truck launches include a new range of Toyota Tonero models with hydrostatic transmission systems. One of the highlights in Toyota’s new product line-up was the BT Levio P-series range – a completely new family of powered pallet trucks with driver platform. Toyota is also launching a new reach truck, purpose-designed and built for basic reach truck applications with non-dedicated drivers. Lithium Ion battery solutions are now beyond the development phase and are offered as standard options on Toyota’s powered pallet trucks and low level order pickers, giving the benefits of long working shifts and opportunity charging, as well as a long working life. Other exhibits included the latest in fuel cell technology and the presentation of a new concept in IC engine design that is set to bring high levels of fuel efficiency to the industry. STILL Visitors could see the first ‘concept vehicle’ cubeXX live in action. The multi-functional vehicle was presented as a concept study in 2011 and it is a part of the shared research project „Hub2Move“ with the Fraunhofer Institute for material flow and logistics (IML). The cubeXX combines six vehicles in one: tugger train, low lift pallet truck, counterbalance truck, high lift pallet truck, double decker pallet truck and order picker. STILL presented the cubeXX in semi-automatic operation at CeMAT. The user can control it with a remote control or by iPad and unfold the forks, extend the load supports, the lifting mast or the driver’s cabin, use the tugger train function or dock the additional counterbalance. In spite of its many functions, Towards Automation and Better Energy Utilisation the machine is built compactly and much like a pocket-knife-shaped multifunctional tool, only the tool currently needed is unfolded. The required energy is provided by an easily accessible lithium-ion battery which provides enough energy for all-day use of the vehicle with interim charging. Jungheinrich Key visitor magnets included the new DFG/TFG 316/320 and DFG/TFG 425/435 diesel and LPG-powered stacker generation, the new series 1 and 3 reach trucks, the new tow train system with up to nine tonnes of towing capacity including a range of different trailer models and, finally, Jungheinrich’s brand new lithium-ion solutions. Thanks to their innovative concept, the new generation of original-design batteries with a capacity of 220 and 330 ampere hours can be charged for full-shift operation in just 30 minutes. Among other things, Jungheinrich also presented an all-new compact mast that will substantially improve visibility for operators of our counterbalanced stackers, as well as its automated sideways battery exchange for electric forklift trucks. § Michaela Bruková

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

DOPRAVA 5 Kam kráčíte, evropské přístavy? Evropská unie očekává, že i za skromných předpokladů hospodářského růstu vzrostou objemy přístavních nákladů do  roku 2030 o 50 procent a v případě rychle rostoucí kontejnerové dopravy ještě více. Evropské přístavy jsou branami do evropského konti- nentu. Přes přístavy je dopraveno 74 % zboží pocházejícího mimo EU. Stejně důležité jsou i pro obchod v rámci EU:  každý rok projde přístavy 37  % objemu nákladní dopravy v rámci EU a 385 milionů cestujících. Tři z nejvýkonnějších evropských přístavů, An- tverpy, Hamburk a Rotterdam, v současnosti odpovídají za jednu pětinu veškerého zboží, které přichází do Evropy po moři. 20 největších nákl. přístavů EU Dopravený náklad v mil. tun (2011) 1 Rotterdam 370,3 2 Antverpy 168,5 3 Hamburk 114,4 4 Marseille 84,5 5 Algeciras 68,8 6 Le Havre 63,4 7 Amsterdam 59,6 8 Immingham 57,2 9 Bremerhaven 55,9 10 Valencie 54,2 Zdroj: Evropská komise Největší německý námořní přístav a hlavní pří- stav pro kontejnerové a nadgabaritní zboží nabízí nejkratší a nejrychlejší spojení z a do veškerých ekonomických center v Německu, severní, střední a východní Evropě, Rakousku a Švýcarsku a kva- litní námořní přepravu do všech zámořských míst. Objem zboží přepravovaného po moři a odbavo- vaného v Hamburku činí více než 120 milionů tun ročně. S téměř 8 miliony kontejnerů (TEU) odba- vených za rok představuje hlavní motor růstu kon- tejnerová přeprava. Foto: HHLA Rotterdam je největším námořním přístavem v Evropě, vstupní branou na evropský trh pro více než 350 miliónů spotřebitelů a jedním z  nejdůle- žitějších uzlů pro výměnu zboží na světě. Objem odbaveného zboží dosahuje cca 450 miliónů tun ročně.   Rotterdam má výbornou dostupnost po moři i pro největší lodě a dobré napojení do vni- trozemí. Přístav se rozprostírá na více než 40 ki- lometrech na ploše cca 12 500 hektarů (včetně přístavní zóny Maasvlakte 2). Foto: Port of Rotterdam, Rob Altena Terminály v přístavech Brémy a Bremerhaven od- bavují kontejnery, automobily a prakticky všechny ostatní druhy zboží, díky čemuž se řadí k univerzál- ním přístavům. Jsou významným logistickým uzlem pro automobilový průmysl, kde se konsolidují a dis- tribuují díly a sady dílů pro montážní linky na celém světě. Bremerhaven se specializuje na kontejnerovou dopravu, automobilový průmysl a mrazené potraviny a odbaví přibližně 80 % celkového objemu přepra- vovaného touto dvojicí přístavů. Na druhou stranu Brémy se zaměřují na obecné cargo a těžké a hro- madné náklady. Foto: Wikipedia Přístav Antverpy je významným tranzitním bodem a druhým největším evropským přístavem, nabízí spojení s  celým světem prostřednictvím 300 pravidelných linek do 800 destinací. Celkový objem zboží procházejícího tímto přístavem činí 186 miliónů tun ročně. Je umístěn na řece Šelda a umožňuje přístup i velkým lodím s  ponorem až 16 metrů (při plavně proti proudu) a 15,2 metrů (po proudu). Foto: Antwerp Port Authority Přístavy se v současnosti musí přizpůsobit mě- nícím se potřebám odvětví: - Roste velikost a složitost flotily: objevují se kon- tejnerové „megalodě“, ale také nové typy trajektů typu ro-ro a plavidel pro přepravu plynu.  Větší lodě, které přivážejí více nákladu nebo naloďují vysoký počet cestujících, vyžadují vyšší maxi- mální kapacitu.  Například loď „Marco-Polo“ ve vlastnictví společnosti CMA, která je v provozu od listopadu 2012, je dlouhá 396 metrů a má ka- pacitu 16  000 kontejnerů. Společnost Maersk má na rok 2015 objednáno 20 lodí s kapacitou 18 000 kontejnerů. To teoreticky odpovídá nalo- ženému vlaku o délce 280 km (vzdálenost mezi Rotterdamem a Düsseldorfem). - Nasazení větších plavidel pro pobřežní plavbu a dopravu do uzlů vytvoří nové potřeby v ob- lasti energetické účinnosti, alternativních paliv a vlivu na životní prostředí (LNG, dodávky po- břežní elektřiny). - Aktuální trendy v logistice a distribučních sou- stavách do oblasti přístavů lákají služby s vyšší přidanou hodnotou (to má význam pro pravidla pro hospodářskou soutěž v rámci přístavu a pro systémy zpoplatnění). - Mění se energetické trendy: dochází k přechodu z ropy a ropných produktů na  plyn, což si v pří- stavech vyžaduje velká zplyňovací zařízení; vzniká potenciál pro přepravu a skladování suché bio- masy a CO2; dodávky pobřežní elektřiny. Sedm z deseti největších přístavů na světě leží v Číně, další v Singapuru a Jižní Koreji. Jediným evropským zástupcem ve světovém TOP 10 je pří- stav Rotterdam. Pro český dovoz i vývoz hraje nej- významnější roli přístav Hamburk, následovaný Rotterdamem (umožňujícím přístup i největším námořním lodím). Pro český zahraniční obchod narůstá také význam přístavů jako je Bremerha- ven, Brémy, Kiel, Lubeck, Rostock nebo Antverpy. S využitím zahraničních materiálů zpracovala Michaela Bruková 10 největších evropských nákladních přístavů na základě objemu dopraveného nákladu v tunách (2011) RotterdamHamburk Bremerhaven a Brémy Antverpy

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

OSOBNOSTI 6 z Poslední zprávy z přístavu Ham- burk jsou velmi pozitivní. Projevil se na těchto číslech konečně hospodář- ský růst? BP: Poslední čísla ukazují velmi po- zitivní trend. Přístav Hamburk dosáhl v prvním čtvrtletí 2014 celkového překladu 35,6 milionů tun, což odpo- vídá nárůstu o 8,6 procent. Dobrou zprávou navíc je, že roste téměř rov- noměrně dovoz i vývoz zboží. Rovno- váha mezi exportem a importem je nejen pro námořní dopravu velmi vý- znamná. Pokud by se příliš vychýlila jedním směrem, znamenalo by to zby- tečné náklady na převoz „vzduchu“ v prázdných kontejnerech pro rejdaře a v konečném důsledku i pro jejich zá- kazníky. VD: Objemy přeprav rostou, přes- tože v přístavu Hamburk v součas- nosti probíhá řada nutných stavebních úprav. Modernizace je potřebná, a ukázalo se, že přístavu v tomto ohledu paradoxně pomohla krize v letech 2008-2009, protože získal čas pro dobudování nezbytné infrastruktury. Teď je připraven na nápor spojený s růstem obchodu a hospodářství. z Má přístav skutečně dostatečné kapacity na zvládnutí takového náporu? BP: Přístav je obvykle využíván na 75 - 80 % své kapacity právě proto, aby mohl zvládat případné momentální výkyvy. Za normálních okolností je provoz v přístavu organizován tak, aby po příjezdu lodi bylo zboží co nejrychleji vyloženo a loď byla opětovně naložena již připraveným exportním zbožím. IT technologie pomáhají vše řídit tak, aby vše běželo podle stanoveného časového rozvrhu a zboží tak přístavem jen „protékalo“. z Jak se řeší situace, kdy není z nějakého dů- vodu možno tento rozvrh dodržet? VD: Příliš mnoho lodí a zboží najednou může sa- mozřejmě představovat problém. K takové situaci došlo například letos na jaře, a to nejen v Ham- burku. V důsledku nepřízně počasí nad seve- roamerickým kontinentem a s tím spojeného totálního zhroucení „jízdních řádů“ liniových rej- dařů byly severoevropské přístavy doslova ucpány zbožím – rejdaři měli kvůli kombinaci několika ne- příznivých faktorů, jež nelze předvídat ani ovlivnit, zpoždění s dojezdem lodí, lodě přijíždějící mimo svá obvyklá časová okna musely déle čekat na vy- ložení a v důsledku toho se na kontejnerových ter- minálech hromadilo zboží určené na export. Před přístavem se tvořily fronty jak na moři, tak i na silnicích a trvalo 3 až 4 týdny, než se celá situace stabilizovala. To samozřejmě vyžadovalo obrovské nasazení od pracovníků přístavu a velkou míru tr- pělivosti od našich zákazníků. K takovým „zá- cpám“ naštěstí dochází jen výjimečně. z Nejsou podobnou příčinou potíží také již zmí- něné stavební úpravy? VD: To velmi záleží na tom, na jaký konkrétní ter- minál zboží směřuje. Přístav Hamburk disponuje čtyřmi velkými kontejnerovými terminály, a v sou- časné době probíhají větší úpravy pouze na termi- nálu Burchardkai. Tam může skutečně ještě docházet ke zdržení, v poslední době se například řešily potíže s nakládkou ucelených kontejnero- vých vlaků. BP: Stavební úpravy mají ovšem dopad hlavně na silniční dopravu. Stěžejní část přístavu s nej- důležitějšími terminály je totiž pro kamióny pří- stupná v podstatě po jediném mostě, eventuálně po dálnici. Opravy jsou sice vzájemně koordino- vány, ale problémům se bohužel zcela nevyh- neme. S tím se musí během modernizace počítat, ale po dokončení budou z výhod těžit úplně všichni. Hamburk je připraven na růst Přístav Hamburk pro české obchodníky vždycky byl, je a bude hlavní branou jak pro vstup na zámořské trhy, tak pro dovoz zboží opačným směrem. Českou pobočku spo- lečnosti Hafen Hamburk Marketing, jež u nás působí již od začátku 90. let, zakládal a od samého počátku vede Bohumil Průša, od roku 2000 s ním v zastoupení spolupracuje Vladimír Doboš. Díky jejich dlouholeté činnosti v oboru se stali pro odbornou veřejnost zosobněním hamburského přístavu a jeho služeb. z Železniční spojení do přístavu tedy staveb- ními pracemi zasaženo není? VD: Železniční doprava v rámci přístavu je v podstatě bez problémů, je nutno ovšem zmínit, že na rychlost železniční dopravy mají mnohem větší vliv výluky na trase. Léto je obdobím oprav, koridor labským údolím na sever je velmi fre- kventovaný, a na trati má navíc vždy přednost osobní doprava. Odborníci přitom tvrdí, že lepší koordinace osobních a nákladních vlaků by rychle vyřešila až jednu třetinu těchto prob- lémů. Záleží tedy jen na dobré vůli politiků, zda bude tento problém brzy vyřešen. z Jak velký podíl zboží je z a do pří- stavu přepravován po železnici? VD: Buďme rádi, že železnici máme – dnes je z přístavu a do přístavu po železnici přepravováno 85 % kontej- nerů, možná i více. Čísla můžeme jen odhadovat, protože zatím nemáme spolehlivé zdroje informací o tom, kolik zboží se do přístavu dostává v kamionech. Silniční doprava je tak roztříštěná, že neexistuje jeden zdroj, odkud čerpat informace. z Co hraje nejdůležitější roli pro ex- portéry a importéry, kteří využívají služeb hamburského přístavu? BP: Nejdůležitější roli pro exportní země, jako je Česká republika, hraje kvalitní infrastruktura. Nej- významnějším dopravním modem námořních pří- stavů, nejen Hamburku, jsou při přepravě na delší vzdálenost ucelené kontejnerové vlaky. Budování (nejen železniční) infrastruktury zajišťující rychlý a spolehlivý pohyb zboží je tedy klíčem k budou- címu rozvoji. z Nakolik podporují efektivitu dopravních ope- rací informační technologie? VD: Stejně důležitou roli jako infrastruktura hraje pro rychlost přepravy zboží i dostupnost do- kumentace k vývozu a dovozu zboží. Proto je dů- ležité, aby se zároveň s infrastrukturou rychle vyvíjel i elektronický informační systém. Přístav Hamburk začal již před více jak 20 lety zavádět systém bezpapírové výměny informací ke zboží, což je nejspolehlivější a nejrychlejší systém pře- nosu dat. Kontejner může sice do přístavu dorazit do 24 hodin od odeslání, ale pokud nejsou sou- časně k dispozici potřebné doklady, musí čekat na odbavení. Jakákoli nesrovnalost v dokumentaci může způsobit zdržení. BP: Hamburk byl v tomto ohledu vždy na špici, a i když zákazníci mohou někdy „reptat“, že infor- mační systémy a související služby znamenají ur- čité náklady navíc, dobře vědí, že v konečném efektu jim ušetří čas a peníze. Fyzická přeprava a oběh informací jsou spojené nádoby. B. Průša a V. Doboš v pražské kanceláři Hafen Hamburg Marketing.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

OSOBNOSTI 7 Hamburg is Ready to Grow To Czech traders, the Port of Hamburg has always been and will be the main gate for both entry to overseas markets and import in the opposite direction. The Czech branch of Hafen Hamburk Marketing, which has been operated in CR since early 1990s, has been from the very beginning headed by Bohumil Průša, from 2000 joined by his deputy Vladimír Doboš. Thanks to their long-term activities they have become the personification of the Port of Hamburg and its services in the Czech Republic. z The last news from Hamburg has been very positive. Have the figures been finally affected by general economic growth? BP: The last figures have shown a very positive trend. In the first quarter of 2014 total throughput in the Port of Hamburg reached 35.6 million tons, representing 8.6 percent growth. Moreover, it is good to know that both import and export have been growing almost evenly. The balance between export and import is extremely important not only to sea transport. If the balance deflected in one direction too much, it would mean extra costs for transport of “air” in empty containers for ship-owners, and eventually to their customers. VD: The throughput has been growing, despite the fact the Port of Hamburg is going through necessary construction works at the moment. Modernisation is a must and it has turned out that, paradoxically, the port has benefited from the 2008-2009 crisis, as it gained time for completion of essential infrastructure. Now it is ready for the wave connected with the growth of trade and economy. z Does the port really have sufficient capacities to handle that onrush? BP: The port usually employs 75 - 80 % of its capacity, to be able to handle potential fluctuations. Under standard circumstances the port traffic is organised optimally to allow fast unloading and loading of goods. IT technology helps to coordinate all operations in accordance with the defined time schedule and goods normally just “flow” through the port. z What happens if the schedule cannot be observed for any reason? VD: Too many ships and goods in one stroke may naturally cause a problem. A situation like that occurred in spring, and not only in Hamburg. Due to adverse weather conditions and connected failure to stick to the time tables, the north European ports were literally clogged by goods. Ships and trucks had to wait in front of the port and it took about 3 – 4 weeks to bring the situation back to normal. It naturally claimed extreme effort from port employees and a good deal of patience from our customers. This kind of “traffic jam” is fortunately exceptional. Have the above mentioned construction works caused any problems? VD: It highly depends on what terminal your goods are heading to. The Port of Hamburg has four large container terminals and now major construction activity is reported only from Burchardkai. There you can encounter delays; there has for example been some trouble with loading of block trains recently. BP: But construction affects mainly road transport. It is because the critical part of the port, including the most important terminals, is accessible only by one bridge, or one motorway respectively. Construction works have been coordinated but unfortunately we cannot avoid problems entirely. That is something you have to allow for during the phase of modernisation. But once completed, the new infrastructure will bring benefits to all. z Railway transport has not been affected? VD: Railway transport within the port faces practically no problems. We should not forget to mention, however, that the speed of railway transport is much more affected by traffic closures en route. Summer is a period of repairs and the Elbe river corridor to the north is highly frequented. Moreover, passenger trains have right of way over freight trains. Experts say that better coordination in that respect could solve up to one third of the problems. It depends only on politicians to crack the issue. z What share of goods is transported to and from the port by rail? VD: We are happy for railway transport – today it carries about 85 % of containers from and to the port. We can only estimate, as there are no reliable figures concerning road transport available. Road transport is so fragmented that no single source of information exists. z To what extent is effectiveness of transport operations influenced by IT? VD: Availability of export and import documents is just as important as infrastructure. That is why it is crucial electronic information systems develop hand in hand with infrastructure. The Port of Hamburg started to introduce a paperless document exchange system more than 20 years ago, as it is the most reliable and fastest data transfer system. Any problem with documents can cause delay. BP: Hamburg has always been on the top with advanced IT systems and despite the fact modern communication means some extra costs, our customers are very well aware of the fact it saves both time and money to them. § Michaela Bruková z Mluvili jsme o železniční i silniční dopravě do přístavu. Jak to vypadá s využitím vnitrozemské vodní dopravy? BP: Trimodální dopravní napojení je nejlepší va- riantou, jakou si Česká republika může přát, pro- tože působí také jako regulátor cen mezi jednotlivými dopravními mody. Západní Evropa má to štěstí, že si splavnost svých řek vyřešila již v minulosti, v dnešní době jsou takové projekty mnohem hůře realizovatelné. Dnes by asi stěží někdo povolil a profinancoval například stavbu průplavu Dunaj-Mohan-Rýn. Západoevropské státy investovaly a i dnes investují obrovské pe- níze do udržování splavnosti svých vodních cest, což se u nás bohužel zatím neděje. Chybí nám dlouhodobější strategie a kontinuita názorů, k čemuž přispěly i časté změny na ministerských a jiných křeslech. z Jaké podpory by se tedy mělo vodní dopravě dostat od českých orgánů nebo od EU? VD: Potíž je v tom, že ačkoli je ze strany EU de- klarována velká podpora a jsou na ni vyhrazeny nemalé prostředky, vše záleží na tom, jak si kon- krétní země s nabízenými prostředky poradí. Řekl bych, že například v Německu umí s evropskými zdroji zacházet mnohem lépe než my a podařilo se již realizovat řadu úspěšných projektů. U nás to často končí tak, že evropské fondy nedokážeme využít. BP: Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy je při- tom významnou součástí evropských snah o ochranu životního prostředí. Ekologické aspekty jsou zohledňovány i při budování a modernizaci přístavu, který je nedílnou součásti města Ham- burk, jež v roce 2011 získalo titul Evropské zelené město. Optimální využívání energie je alfou i ome- gou jeho rozvoje. Tato informace by mohla být pěknou zelenou tečkou za naším rozhovorem. § Michaela Bruková

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

LOGISTIKA 8 Indexy logistické výkonnosti 2014 Německo jakožto logistické stano- viště je na prvním místě, následo- vané Nizozemskem a Belgií. Poslední vítěz z roku 2012 (Singa- pur) skončil nyní na pátém místě. Finsko, naposledy třetí, je nyní na 24. místě. Ale značné skoky v hod- nocení – rankingu lze vysledovat i u dalších zemí. Například Nigérie poskočila z 121. na 75. místo. I když v této zemi dochází ke zlep- šení na silnicích a na dráze, celkově je infrastruktura stále katastrofální. Česká republika se svým LPI 3,13 figuruje na 38. místě ze 158 států celého světa. Světová banka zařazuje země do pěti tříd podle HDP na hlavu. V ze- mích s nízkým příjmem jsou markantní zlepšení v infrastruktuře a celním odbavení. Díky tomu se Světové banka (World Bank) nedávno vydala zprávu nazvanou „Spojováním ke konkurenci: obchodní logistika v  globální ekonomice“. V  ní uváděný Index logistické výkonnosti 2014 (Logistics Performance Index 2014, LPI) je postaven na zpracování údajů od více než tisíce logistických manažerů a umožňuje porovnat téměř 160 zemí z  hlediska objemu obchodu, kvality infrastruktury, výkonnosti v celním odbavení a času doručování zásilek. Jde o hod- notný nástroj pro výzkumníky, pracovníky v businessu a pro politiky, jimž umožňuje analy- zovat stav logistiky ve světě. Zpráva uvádí, že dodavatelské řetězce jsou jen tak silné, jako jejich nejslabší články a jsou stále složitější, často propojují mnoho zemí. Chudé země se při- bližují k bohatým, ale mezera se zaplňuje jen pomalu. Kambodža dostala ze 101. místa na 83. Celní od- bavení nyní trvá v průměru 1,4 dne, v roce 2010 to bylo ještě 5,9 dne. Sama banka říká, že hodno- cení netřeba přeceňovat. Důležitější je, ve kterém segmentu stát skončí. Některé země jsou indexově velmi těsně od sebe. Definice Pod názvem „The World Bank’s Logistics Per- formance Index (LPI)“ se skrývá souhrnný index logistické výkonnosti ve 158 státech. Je vytvářen na pomoc zemím, aby mohly identifikovat své po- třeby a příležitosti z hlediska výkonnosti v ob- chodní logistice. LPI ověřuje logistickou výkonnost zemí v šesti oblastech a je sestaven váženým průměrováním následujících komponentů. V závorce uvádíme LPI 2014 České republiky a její pořadí: - Celní oblast: Efektivnost celních odbavovacích procesů (ČR 2,95/36. místo) - Infrastruktura: Dopravní infrastruktury, vzta- žené k obchodu (ČR 3,0/36) - Mezinárodní zásilky: Snadnost v dosahování konkurenčních cen (ČR 3,06/42) - Logistická kompetence: Odbornost a kvalita logistických služeb (ČR 3,0/35) - Tracking & Tracing: Schopnost sledovat zá- silky (ČR 3,27/35) - Hledisko času: Frekvence, ve které zásilky do- sáhnou příjemce v rámci stanovené nebo oče- kávané doby (ČR 3,56/42). Metodika LPI je založen na celosvětovém přehledu od nad- národních speditérů a hlavních expresních do- pravců. Zásady přehledu byly pro LPI vytvořeny a zavedeny mezinárodním departementem ob- chodu a dopravy Světové banky za podpory School of Economics z finského Turku. Světová banka sestavuje přehledy LPI každé dva roky. První desítka zemí světa podle LPI 2014 1. Německo 4,12 5. Singapur 4,00 8. Lucembursko 3,95 2. Nizozemsko 4,05 6. Švédsko 3,96 9. USA 3,92 3. Belgie 4,04 7. Norsko 3,96 10. Japonsko 3, 91 4. Velká Británie 4,01 První desítka zemí světa podle infrastruktury 1. Německo 4,32 5. USA 4,18 8. Belgie 4,10 2. Singapur 4,28 6. Velká Británie 4,16 9. Švédsko 4,09 3. Nizozemsko 4,23 7. Japonsko 4,16 10. Kanada 4,05 4. Norsko 4,19

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

První byl publikován v listopadu 2007, k příštímu dojde v roce 2016. Nečlení země za použití porovnávacího přístupu vůči „nejlepšímu ve třídě“. Skóre každé země je souhrnem hodnocení, vycházejícího z pře- hledu. Respondenti. Kolem 1 000 logistických profesionálů z mezinárodních logistických společností ve 130 zemích se podílelo na posledním pře- hledu LPI v roce 2011. Členění participantů bylo následující: - Podle velikosti: nadnárodní speditéři – 34 %, globální expresní do- pravci – 11 %, malí a středně velcí speditéři – 55 % - Podle zařazení: „senior executives“ – 35 %, regionální/zemští ma- nažeři – 25 %, manažeři nižších úrovní - 24 % - Podle organizační úrovně: národní filiálky - 35 %, vedení korporací 25 %, místní filiálky – 11 % - nezávislé firmy – 14 % - Podle odborného zaměření: téměř 50 % účastníků na přehledech se zabývá multimodálními dopravními operacemi. Individuální obory dopravy jsou rovněž dobře zastoupeny, jako například námořní služby (19 %) a služby letecké dopravy (17 %). Konstrukce LPI: přehled LPI sestává ze dvou hlavních částí, nabíze- jících dva pohledy: mezinárodní a vnitrostátní - Mezinárodní LPI poskytuje kvalitativní zhodnocení země v šesti výše uvedených oblastech jejími partnery v obchodě – logistickými pro- fesionály, pracujícími mimo zemi - Vnitrostátní LPI poskytuje kvalitativní a kvantitativní zhodnocení země od logistických profesionálů, pracujících uvnitř země včetně šir- ších informací o logistickém prostředí, hlavních logistických procesech, institucích a výkonových údajích z hlediska časů a nákladovosti. Pořadí zemí původem z někdejšího východního bloku podle LPI (za jménem země) 30. Čína 3,32 51. Rumunsko 2,91 106. Moldavsko 2,31 35. Maďarsko 3,15 55. Bulharsko 2,87 111. Ázerbájdžán 2,29 37. Slovinsko 3,14 58. Lotyšsko 2,58 115. Srbsko a Č. Hora 2,25 38. ČR 3,13 63. Chorvatsko 2,71 129. Uzbekistán 2,16 40. Polsko 3,04 73. Ukrajina 2,55 131. Arménie 2,14 42. Litva 3,02 74. Bělorusko 2,53 133. Kazachstán 2,12 47. Estonsko 2,95 88. Bosna a Hercegovina 2,46 136. Mongolsko 2,08 50. Slovensko 2,92 99. Ruská Federace 2,37 147. Tádžikistán 1,93 103. Kyrgyzstán 2,35 Podle dokumentace Světové banky zpracoval Jiří Kladiva (CBC) SSI SCHÄFER s.r.o. prodej@ssi-schaefer.cz www.ssi-schaefer.cz Skladování, intralogistika a automatizace Logistický software WAMAS umožňuje integraci různých technologií skladování a vychystávání do jednoho komplexního řešení. Toto víceúčelové řešení, flexibilně uzpůsobené podle potřeby, zajišťuje našim klientům maximální zvýšení Efektivity.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

S podobným problémem se potý- kala i firma AEG Electric Tools z Nýřan u Plzně. Pro přepravu svého zboží využívala dlouho klasic- kých způsobů. Od loňského roku tomu tak není, a dnes používá sys- tém pro bezpaletovou manipulaci, konkrétně speciálních vidlic Roller- Forks® dodávaných na český trh bohumínskou firmou ČEMAT Tra- ding s.r.o. V AEG jej právě díky spo- lupráci s ČEMATem koupili. RollerForks® je, podobně jako celá bezpaletová manipulace, na českém trhu stále poměrně ojedinělý způsob manipulace s nákladem a v AEG Electric Tools se tak stali svým způsobem průkopníky. A spokojenými prů- kopníky, jak potvrzuje Karel Žihla, managing di- rector AEG Tools: „Chtěli jsme ušetřit náklady na transport zboží z Německa a ČEMAT nám nabíd- nul k vyzkoušení systém RollerForks®. Nejprve jsme jej otestovali, pak objednali vlastní a jsme spokojení.“ RollerForks® je v AEG Tools používán minimálně jednou denně po 4 dny v týdnu. Pře- pravují se pomocí něj elektrické díly, plastové součástky i jiné zboží. Vše je přepravováno na tzv. slipsheets, což jsou speciální oddělovací vrstvy, které umožňují právě eliminovat použití klasických palet. Jak celý systém funguje? RollerForks® jsou v podstatě „standardní“ vidlice vysokozdvižného vozíku, jež ovšem v sobě mají zabudované dvě řady válečků. „Když se spodní řada válečků dotkne podlahy, způsobí tím rotaci horních válečků v opačném směru, přičemž se vidlice podsune pod oddělovací vrstvu, aniž by poškodila výrobky,“ vy- světluje princip fungování vidlic a použití oddělo- vacích vrstev Michal Maslovský, produktový manažer ČEMATu, a pokračuje: „Když se vidlice zvednou nahoru, válečky „spadnou“ dolů a vý- robky dosednou bezpečně na horní plochu vidlic, což umožňuje vykládání produktů v opačném po- řadí, než v jakém byly nakládány. To je ve srovnání s ostatními systémy manipulace zcela jedinečné.“ RollerForks® nepotřebují pro svou instalaci na vozík žádný zásah do hydraulického okruhu. Zorné pole řidiče není nijak omezo- váno. Manipulace s nimi je také velmi jednoduchá, což opět po- tvrzuje Karel Žihla: „Jezdí s nimi bez problémů každý, kdo má oprávnění řídit vozík. Manipu- lace je velmi jednoduchá, i výměna na vozíku. Je to technicky velmi jednoduché a konstrukčně zajímavé zařízení.“ RollerForks® jsou také vyrobeny z vysoce kva- litního materiálu a vzhledem k tomu, že nevznikají žádné axiální síly, nedochází u nich téměř k žádnému opotřebení. Ve- škeré nečistoty a prach končí na podlaze. Výrobky lze snadno umístit nejen na oddělovací vrstvy, ale také na paletu. „Skutečná hmotnost RollerForks® je téměř stejná jako hmotnost stan- dardních vidlic a při jejich použití rozhodně není nutný vozík s extra vysokou hmotností,“ vysvětluje detaily technického použití vidlic Michal Maslov- ský z ČEMATu. Pomocí RollerForks® lze přepravo- MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 10 Systém RollerForks® – trend v bezpaletové manipulaci Každý, kdo se pohybuje v logistice, si dříve nebo později položí otázku: Je použití palet ve skladování nevyhnutelné? Co když existuje možnost, jak ušetřit čas a prostor věno- vaný paletám? Ještě před několika lety by odpověď na tuto otázku byla ne, není jiné cesty, jak přemístit náklad, než za použití palet. Trendem v logistice je ale snižování ná- kladů a zvyšování efektivity skladování. Dnes již proto existuje řešení manipulace, které z celého procesu skladování zcela vyloučí klasické palety. vat výrobky v bednách a krabicích, zboží v pytlích a středně velkých kontejnerech. Protože zde není žádná hydraulika a žádné mazivo, je systém RollerForks® velmi vhodný pro potravinářské, che- mické a spotřební zboží. Se zvyšujícím se tlakem na konkurenceschop- nost firem je snižování nákladů ve firmách téměř nutností. Investiční náklady do pořízení Roller- Forks® jsou mnohem nižší, než při pořizování push and pull systémů a vozík lze navíc použít také k pl- nění standardních úkolů. Z tohoto pohledu se RollerForks® jeví jako ideální zástupce nových trendů v logistice. „Naši zákazníci si uvědomují, že investice do moderního zařízení s sebou nese po- čáteční vyšší investici, z dlouhodobého pohledu ale přináší úsporu. Je to trend a směr, kterým by se mohla v budoucnu ubírat celá česká logistika v ob- lasti manipulace s paletami,“ konstatuje na závěr Michal Maslovský z ČEMATu. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

AKTUALITY 11 Nové komerční jednotky v bezprostřední blízkosti letiště Praha - Ruzyně a v dosahu centra Prahy představila potencionálním zá- jemcům realitně-konzultantská společnost 108 Agency. V Jeneč Business Parku nabízí na prodej 30 nových jednotek o ploše 149 až 233 metrů čtverečních. Každá jednotka představuje multifunkční halový prostor o světlé výšce 6 metrů, jenž lze využívat jako sklad, výrobní halu, prodejnu, provozovnu slu- žeb a podobně. Jednotky je možné spojovat do větších celků. Kanceláře, showroom, šatny atd. je možné vybudovat na míru každému uživateli. Jeneč Business Park nabízí snadnou dopravní dostupnost díky svému umístění přímo na exitu 7 (Jeneč) z rychlostní silnice R6 (Praha - Karlovy Vary), v blízkosti letiště Praha Ruzyně a železniční stanice Jeneč na trati Praha Masarykovo nádraží - Kladno. Podle Jakuba Holce, jednatele 108 Agency, nabízejí nové komerční jednotky i menším firmám jedinečnou možnost vlastnit funkční, ce- nově dostupnou komerční nemovitost v plně při- pravené průmyslové zóně ve vysokém standardu, která může být flexibilně přizpůsobena individuál- ním potřebám vlastníka. § MB DHL slavnostně zahájila provoz v novém tří- dícím terminálu v blízkosti dálnice D8 v lo- gistickém areálu Northpoint D8. Otevření tohoto moderního centra letecké expresní přepravy je reakcí na rostoucí objem pře- pravy zásilek pro oblast Prahy a Čech a při- nese výrazné zlepšení servisu pro stávající i budoucí zákazníky DHL Express. Nový třídící terminál DHL, který je plně v pro- vozu již od dubna 2014, je umístěn na strategic- kém místě přímo u hlavního tahu z německého překladiště v Lipsku do Prahy. To je společně s asij- ským Hongkongem a americkým Cincinnati jedno ze tří globálních přepravních center v rámci celo- světové sítě společnosti DHL Express. Zrušení a přestěhování třech největších praž- ských poboček se obešlo bez jakéhokoliv dopadu na poskytované služby a servis. Díky strategické a výhodné pozici terminálu může společnost DHL Express rozšířit servis a časovou dostupnost Prahy a všech českých poboček a zvýšit tak kva- litu nabízených služeb. Terminál ročně přijme a roztřídí téměř milion a půl importních a exportních zásilek přepravova- ných společností DHL Express. V budově celkově pracuje přes 120 osob ve dvou směnách, z toho přes sto zaměstnanců přímo na provozních pozi- cích – kurýři a skladníci, 9 pracovníků provozního vedení a 10 osob v administrativě. Investice do budovy se pohybují kolem 70 milionů Kč, přičemž náklady na technologii, IT vybavení a bezpeč- nostní systémy přesáhly 50 milionů Kč. Terminál je vybaven moderním třídícím vysokokapacitním zařízením typu „posisorter“ (botičková třídička), jež je osvědčenou linkou, šetrně manipulující se zá- silkami a zvyšující tak jejich bezpečnost. § LN Variabilní komerční jednotky DHL Express otevřela nový terminál Jakub Holec, jednatel 108 Agency FM Logistic sází na automatizaci Sledovatelnost je klíčovým logistickým proce- sem. Identifikace palet je pro FM Logistic pod- statnou součástí tohoto procesu a má dopad na dosledovatelnost produktů, na úsporu času a celkovou kvalitu. Proto společnost přišla s inovativním a originálním řešením. FM Logistic vyvinula pro svého klienta, sku- pinu Unilever, nový koncept vestavěných skenerů na manipulační technice, a to ve spo- lupráci se specialistou na automatický sběr dat DATALOGIC, a JAM France, firmou, která inte- gruje řešení pro identifikaci a sledování. Toto řešení upravuje ergonomii pracoviště a vý- znamně navyšuje produktivitu v procesu iden- tifikace. Vestavěný skener nahradil klasické čtečky čá- rových kódů, ovládané řidiči vozíků, automatic- kou čtečkou upevněnou na vozíku. Originalita této inovace spočívá v její bezdrátové jednotce, která díky technologii od Datalogic s nerušenou frekvencí (433 MHz) umožňuje skenerům da- leko větší nezávislost v datové komunikaci. Ske- ner kombinuje vysokorychlostní čtení a vysokou kapacitu pro čtení čárových kódů po celé šířce palety až do výšky téměř 800 mm. Je možné ho přizpůsobit jakémukoliv typu manipulační techniky i dalším specifikům. FM Logistic může toto „Plug and Play“ řešení plně využívat  napříč všemi pobočkami a u všech svých zákazníků. Ergonomie pracoviště: Došlo k omezení čin- nosti, při které musel řidič vozíku skenovat pa- letu po paletě. Dnes jsou palety identifikovány automaticky bez další fyzické manipulace. Vý- stupem je větší bezpečnost na pracovišti a omezení dopadů činnosti na lidské zdraví. Kompatibilita manipulační flotily: Standar- dizovaný blok může být konfigurován pro různé typy umístění, je poháněn bateriemi a umožňuje tedy použití na jakémkoliv vozíku, jakékoliv značky a typu. V průběhu celé pracovní doby zaručuje nezávislost manipulační techniky. Zvýšení produktivity: Časová úspora, která činí 4 sekundy na sken, generuje finanční úspory a umožňuje tak investice do manipulač- ního zařízení po celý jeho životní cyklus. Řešení je vítáno ze strany obsluhy především z důvodu navýšení pracovního komfortu a vyhnutí se chy- bovosti díky validaci palety v reálném čase při vyskladnění. § LN Slavnostní přestřižení pásky v novém terminálu

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 12 Základem dynamického rozvoje společnosti a zá- vodu 01, jenž je svou rozlohou i produkcí jedním z největších výrobních celků Juta a.s., se stal rok 2000, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě nové haly pro výrobu podstřešních membrán. Po instalaci nové technologie a dokončení vývoje nových pro- duktů (difuzních membrán) začalo období dalších investic. Postupně bylo postaveno a přestavěno 6 dalších výrobních a skladových hal - v současnosti představuje celková plocha závodu 35  000 m2 . Juta a.s. se postupně stala největším výrob- cem podstřešních membrán v Evropě a podle Ing. Vlastimila Rachoty, výrobního ředitele závodu 01, počítá majitel s dalším rozvojem, výstavbou a investicemi do technologií dle situace na trhu. Přibližně před pěti lety si ovšem vedení firmy za- čalo uvědomovat, že rostoucí kapacita výroby klade stále vyšší nároky na skladování a s tím sou- visející logistické procesy. Přišlo proto zlomové rozhodnutí posílit logistiku a začít se jí věnovat koncepčněji. Jako první přišel na řadu plán nákupu vysoko- zdvižných vozíků a nahrazení původně pronají- mané manipulační techniky vlastními vozíky pořízenými na základě důkladné analýzy logistic- kých potřeb. Dodavatelem páteřní nízkonákladové manipulační techniky se stala společnost YALE CZ, která do dnešního dne výrobní závod vybavila 19 vysokozdvižnými vozíky různých typů a jedním retrakem. Po výrobních prostorách se pohybují také starší vozíky jiných značek, zakoupené v mi- nulosti z velké části „z druhé ruky“, které budou postupně nahrazovány novými stroji. Podle Ivana Musila, výkonného ředitele YALE CZ s.r.o., mají vy- sokozdvižné vozíky v závodě Juta plynový, pří- padně elektrický pohon, a každý jednotlivý vozík je v podstatě originál. „Ze zkušenosti vím, že každá konkrétní výroba vyžaduje specificky uzpůsobe- nou techniku. Univerzální vozík proto v podstatě neexistuje,“ říká I. Musil. Hlavním požadavkem výroby netkaných textilií je schopnost manipulovat s tzv. velkonábaly, tj. ob- jemnými rolemi vstupních polotovarů i hotových výrobků o hmotnosti 300 – 500 kg. Pro tyto účely jsou vozíky používané pro nakládku a vykládku materiálu vybaveny speciálními otočnými čelistmi (viz obrázek dole). Ostatní vozíky jsou přesně uz- působeny úkolům, jež mají plnit, vybaveny přísluš- nou výškou zdvihu, kabinou nebo například speciální stříškou pro vjezd do drive-in regálů. Vzájemná spolupráce mezi společnostmi Juta a YALE CZ dostala nový impulz v loňském roce, kdy se dohodly nejen na nákupu, ale také na ope- rativním leasingu vozíků. Díky tomu se po dodání nové techniky rychle zvýšila kvalita manipulační flotily. Na základě podrobné analýzy došlo vedení výrobního závodu k závěru, že v případě inten- zivně vytížených vozíků půjdou cestou operativ- ního leasingu, a méně vytíženou techniku budou nakupovat do vlastnictví. K efektivnímu využívání vysokozdvižných vozíků výrazně přispěl i systém monitorování provozu, za- vedený před čtyřmi lety a v současnosti apliko- vaný již na 17 strojích. Systém, dodaný také YALE Čas věnovat se logistice Kořeny královédvorské společnosti Juta a.s., která dnes představuje skupinu 14 závodů a zhruba 2 000 zaměstnanců, sahají daleko do 19. století. Významným milníkem v její mo- derní historii se stala privatizace a pozdější převod majetkových podílů do rukou soukromého vlastníka Ing. Jiřího Hlavatého. V závodu 01 se původně vyráběly jutové příze a koberce, na konci 90. let byla tradiční výroba ukončena a začalo období „chemizace“, tj. náhrady původ- ního jutového materiálu zpracováním polymerů pro výrobu polypropylenových pytlů a tkanin, později také rašlových sítí a pytlů pro agro sektor. CZ, se dobře osvědčil. Zpětná dohledatelnost in- formací hraje v Jutě důležitou roli, protože na vo- zících se střídá vysoký počet zaměstnanců. Jak potvrdil Zdeněk Novotný – mechanik závodu 01, při uvedení systému do provozu bylo k vysoko- zdvižným vozíkům v továrně vydáno 94 identifi- kačních čipů pro řidiče. Zkušenosti s dodanými vozíky Yale a poskytovaným servisem jsou velmi dobré. Zdeněk Novotný dodává: „Při zpracovávání zprávy pro vedení firmy jsme zjistili, že naše ma- nipulační technika zahrnuje i vozík, který má na- jeto více než 17 000 motohodin. To jen potvrzuje kvalitu a spolehlivost dodávaných strojů.“ Ivan Musil na spolupráci s výrobním závodem Juta Dvůr Králové oceňuje zejména fakt, že zdejší uži- vatelé manipulační techniky mají disciplínu a vě- nují vozíkům potřebnou péči. Stojí za tím určitě i skutečnost, že Juta je v regionu zdaleka největ- ším zaměstnavatelem a lidé mají k firmě dobrý vztah. A jak se bude spolupráce rozvíjet do budoucna? V současnosti jsou již objednány další dva nové vozíky, jeden retrak a jeden tříkolový akumuláto- rový vozík do skladu. Pracuje se na plánu obnovy staršího vozového parku do konce tohoto roku. Podle ředitele Ing. Vlastimila Rachoty budou starší stroje používané pro manipulaci ve výrobě s největší pravděpodobností nahrazeny novými typy nízkopodlažních vozíků. „Naše produkce je natolik turbulentní, že nemůžeme moc předvídat do budoucna. Ale například letos vyrábíme více těžších produktů, což znamená četnější využití vo- zíků s otočnými čelistmi.“ V závodě 01 probíhá nakládka a vykládka ze 14 ramp od 6 hodin ráno do osmi hodin do večera, a intenzivní provoz vyžaduje kvalitní servis. O vo- zíky Yale se v Jutě starají jak interní údržbáři, tak regionální servisní technik dodavatele, který se podílí na plánování pravidelných prohlídek i údržby a řešení případných poruch. Díky tomu nemusí vedení výroby řešit zbytečné prostoje. Souběžně s obnovou manipulační techniky bude společnost řešit i optimalizaci logistických cest v prostorách závodu, a pokud se bude opět při- stavovat, bude logickým procesům uzpůsobeno i uspořádání výrobních strojů. „Investice do logis- tiky a manipulační techniky by měly být pře- devším smysluplné a měly by nám pomoci soustředit se na rozvoj naší klíčové výrobní čin- nosti. Tento cíl se nám daří plnit i díky spolupráci s YALE CZ,“ uzavírá Ing. Vlastimil Rachota. § MB

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

Vyhlídky evropského letectví Místopředseda Evropské komise Siim Kallas 19. května 2014 vystoupil na zasedání Hospodářského a sociálního výboru v Bruselu k situaci v evropském letectví. [­WTGS¢ QTLNXYNP^ XPQFIT[  QTLNXYNP^ ITUWF[^ INXYWNGZHJ www.esa-logistics.cz Otto Slavík - tel.: +420 725 397 226 e-mail: slavik.otto@esa-logistics.eu Letectví v Evropě poskytuje přímo či nepřímo 5 % pracovních míst. Denně přispívá generová- ním obchodu a turistiky k evropskému HDP jed- nou miliardou eur. Přes 800 milionů cestujících ročně používá 450 letišť. Se svými 150 linko- vými dopravci je EU ve světovém měřítku na 3. místě. Od roku 1992 se počet letů v EU více než zdvojnásobil. Lety provozované více než dvěma společnostmi narostly čtyřnásobně. Ná- růst počtu cestujících přesáhl 300 %. Letectví má však také vážné problémy. Celková ziskovost je dost nízká. Poptávka výrazně kolísá podle hospodářských cyklů, roste cena paliv a ze- jména stále sílí konkurence ve světovém letectví, zvyšovaná posunem růstu směrem k Asii, ze- jména na nové letištní uzly na Blízkém východě. V důsledku podprůměrného růstu ztrácejí ev- ropští letečtí dopravci ve většině regionů své po- díly na trhu ve prospěch aerolinek mimo EU. V roce 2003 byl podíl dopravců EU na trhu 29 % interkontinentální kapacity, do roku 2025 se očekává pokles podílu na 20 %. Bez akcí proti tomuto trendu by se vážně zhoršila ziskovost a ohrozila by se schopnost evropských aerolinek generovat růst pro evropskou ekonomiku. Evropa má nyní 3 skupiny aerolinek. První sku- pinu tvoří nízkonákladové společnosti, jež fun- gují relativně dobře. Navzdory slabému výhledu ekonomiky narostl jejich podíl z 1 % na téměř polovinu trhu. Pak je tu skupina společností po- skytujících komplexní služby. Ty se snaží o adap- taci na nové tržní podmínky a provádějí obtížnou, ale nezbytnou restrukturalizaci. Násle- duje třetí skupina aerolinek, bojujících o přežití. Zejména pokud provozují regionální služby. Mezi lety 2000 a 2011 bylo více než 100 insolvent- ních linkových dopravců. Od počátku krize pomohlo nejméně 10 evropských vlád svým vlajkovým dopravcům zachránit se před nárůs- tem dluhů a bankrotem. Trh zřejmě potřebuje určitou konsolidaci. I když existují velké překážky, zdržující nezbytný proces restrukturalizace, neznamená to pomá- hat letectví formou dotací. Siim Kallas oceňuje obavy vlád o zachování pracovních míst a připojení. Ale u každé ko- merční operace nese odpovědnost za své pod- nikání příslušná aerolinka. Proto se ve snaze být konkurenceschopné mnohé aerolinky snaží sní- žit náklady a zlepšit služby. Není ovšem třeba vnímat situaci pouze jako zkázu a beznaděj. Ne- zapomínejme, že i v Evropě zůstává letectví ros- toucím oborem. Trh sice není stejný jako v ji- hovýchodní Asii, stále však jsou vyhlídky na růst - Eurocontrol predikuje na rok 2035 14,4 mili- onů letů – to je o 50 % více než v roce 2012. A růst na rychle rostoucích trzích má velký růs- tový potenciál pro jiná odvětví (aeronautika, tu- ristika). Současný pokles plyne ze stavu ekonomiky, ne saturace trhu. Až se vrátí ekonomický růst, a to pomalu začíná, měla by se znovu zvýšit poptávka. Evropa již dělá mnoho pro zachování silného konkurenceschopného leteckého sektoru. Ne- týká se to jen zvýšení frekvence letů a snižování nákladů. Jde také o bezpečnost a zabezpečení, řízení letového provozu a celý hodnotový řetě- zec, který letectví představuje. Evropské aerolinie musí mít především šanci získat přístup k novým trhům a podnikatelským příležitostem. Potřebují být v centru globální sítě spojující EU se zbytkem světa. Proto je po- třeba, aby letiště EU zůstala v jádru světového letového provozu a vyhnula se omezenému počtu letů s následným omezeným počtem spo- jení. Je nutné si uvědomit pozitivní vliv letišť na ostatní sektory ekonomiky. Další věcí je, že potřebuje uspět a být co nej- dříve realizován projekt jednotného nebe. Umožní zkrátit lety, zredukovat zpoždění a emise, uspořit cca 3 mld. € ročně z celkových ročních nákladů 8 mld. €. Pokrok je zatím menší, než se čekalo. A Evropa by posléze měla využít více ekonomický potenciál, nabízený mezinárod- ními lety. Potřebuje být tam, kde je růst. V regulaci letectví je EU všeobecně uznávána jako světový vůdce. Evropa má bezprecedentní svobodu ustavování společností v jednotlivých státech. Záměrem je uzavřít letecké dohody s velkými partnery jihovýchodní Asie, Číny, Ja- ponska a Indie. Společně jako Evropská unie lze dosáhnout více a také nabídnout více, než jed- notlivé členské státy. To přináší velký potenciál pro spotřebitele: celkové přínosy všech dohod se odhadují na 12 mld. € ročně. V případě Ma- roka a západního Balkánu například klesly ceny od roku 2005 o 40 %. Letectví má za sebou několik obtížných let. Ale nyní jsou pro růst letectví a trhu dobré vy- hlídky. § AP Siim Kallas

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 14 Vylepšená elektronika řady DCG90-180 je rychlý, inteligentní a odolný systém, má moderní dělenou a redundantní sběrnici CAN pro kontrolu stavu a výkonu motoru, převodovky, ventilů a dal- ších dílů. Pohonná jednotka je rovněž orientovaná na výkon, efektivitu a spolehlivost. Má osvědčenou pohonnou nápravu a převodový systém s elektro- nicky řízenou převodovkou. Tyto charakteristické znaky umožňují komfortní, efektivní a bezpečnou jízdu při všech rychlostech, stejně jako vysoce přesnou obsluhu zvedacího zařízení. Trvale udržitelná řada motorů odpovídající standardům Základ tvoří dva nové dieselové motory, které splňují požadavky EU stupeň IIIB a EPA Tier 4i. Oba motory Volvo a Cummins snižují prachové emise o 90 % a emise kysličníku uhelnatého o po- lovinu; tak zůstává Cargotec i nadále na čele péče o životní prostředí. Oba agregáty zlepšují efekti- vitu spotřeby paliva při přetrvávající vysoké spo- lehlivosti, trvanlivosti a výkonu díky poskytnutí maximální hnací síly a nejvyššího točivého mo- mentu při nízkých otáčkách. Nový systém chlazení dále zlepšuje disponibilitu tím, že lépe chladí motor, což vede k delší život- nosti motoru, stejně jako hydraulických a elektric- kých součástí. Volitelně dodávaný reverzibilní ventilátor uvolňuje chladič v závislosti na možné oblasti použití vozidla Kalmar od potenciálně škodlivých nečistot, prachu a částic. Snadnost údržby Přístupnost pro údržbu byla v řadě DCG90-180 znatelně vylepšena chytrým uspořádáním elek- trické skříňky pro rychlý a lehký přístup. Všechny olejové filtry hydrauliky jsou dosažitelné seshora z jednoho bodu. Speciální kanálek pro olej po- honné nápravy umožňuje plnění olejem ve vzpří- mené poloze. Jako již u dřívějších generací strojů Kalmar jsou všechny kontrolní body pro denní kontrolu přístupné na boku vozidla přímo ve výši podlahy. Intervaly údržby řady 9 - 18 tun jsou 500 provozních hodin. Přínos generace G strojů Kalmar Nová řada vysokozdvižných vozíků s nosností 9 – 18 tun je první řadou generace G manipulač- ních zařízení Kalmar. Generace G představuje vy- lepšenou efektivitu spotřeby pohonných hmot, bezpečnost, snadnou údržbu a ergonomii zároveň s menší zátěží pro životní prostředí. Tyto přednosti se počínaje novou modelovou řadou DCG90-180 postupně přenesou na celou flotilu vy- sokozdvižných vozíků značky Kalmar. Od pololetí 2014 bude Kalmar nabízet novou řadu stohovačů kontejnerů DRG, které jsou logickým pokračováním vývojové práce ve firmě Kalmar a které přinesou celou řadu vylepšení stejně jako již od roku 2013 prezentovaná řada vozíků DCG90-180. § Ing. Petr Šebesta, E.H.P., s.r.o. Kalmar představil novou modelovou řadu DCG90-180 vysokozdvižných vozíků a uvedl tím na trh „generaci G“ vysokozdvižných vozíků s protizávažím. Nová generace byla vyvinuta za tři roky, přičemž vývoj zahrnoval i testovací fázi s přísnými zkouš- kami. Podle Jürgena Wurzera, Managing Directora společnosti Cargotec v Rakousku, přináší nová ge- nerace G vysokozdvižných vozíků s protizávažím od Kalmaru výhody pro všechny – od řidičů přes mechaniky až k vedoucím pracovníkům. „Zlepšili jsme efektivitu nákladů, kvalitu a produktivitu na- šich vysokozdvižných vozíků s protizávažím, což vede k vyššímu výkonu při větších úsporách po celou dobu životnosti stroje,“ dodává J. Wurzer. „Současný výrobek je samozřejmě výchozím bodem naší vývojářské práce. Provedli jsme roz- sáhlé průzkumy, mezi jiným i rozhovory s našimi zákazníky, abychom získali jasnou představu o po- žadavcích trhu.“ Více úspor Jako všechna řešení od Cargotecu generují i nové vysokozdvižné vozíky Kalmar DCG90-180 zlepšenou souhrou stroje a řidiče větší celkové úspory. Všechny modely této řady jsou oriento- vány na optimální disponibilnost a vysokou pro- duktivitu řidiče při zároveň nízkých provozních nákladech po celou dobu životnosti stroje. EGO pro více výkonu K nejnápadnějším změnám, které jsou zaváděny v generaci G, patří kabina EGO. Kabina EGO je další vývojový krok kabin Spirit-Delta, které jsou považovány za optimální řešení, a odlišuje se od nich silně vylepšenou ergonomií a výhledem. To vychází vstříc vyšší produktivitě, efektivitě a bez- pečnosti řidiče. Kabina se vyznačuje prostorným a otevřeným novým designem s klenutými před- ními a zadními skly, které poskytují řidiči mimo- řádně dobrý výhled dopředu, dozadu a diagonálně. Výkonné stěrače pokrývají 90 % plochy předního skla, stěrače zadního skla jsou šikovně integrované – tak je zaručen dobrý výhled a bezpečnost i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Spojení stranově výklopného volantu, komfort- ních pedálů, otočného a plně integrovaného se- dadla Kalmar a kompletní klimatizace dále zlepšují komfort a držení těla řidiče. Společně dě- lají z řidičské kabiny EGO vysoce komfortní a fle- xibilní pracoviště. Kabina EGO má robustní bezpečnostní klec s profilovanými lištami, která zabraňuje „mrtvým úhlům“ a zajišťuje lepší pocit a bezpečnost. Ve vy- sokozdvižných vozících modelové řady DCG90- 180 byla kromě toho pomocí nastavitelných čerpadel a teplotně řízeného větráku, který je v provozu jen v případě potřeby, snížena hladina hluku. Nejvíc inovativní ze všech generací K charakteristickým znakům vysokozdvižných vozíků s protizávažím generace G patří dále nový elektronický řídící systém a rozhraní člověk-stroj (HMI), které zajišťuje stejné nastavení na každém vozidle Kalmar. Díky smysluplně řazeným, ergono- micky vylepšeným přístrojům, pákám, pedálům, armaturám, vypínačům a displejům má řidič větší a přesnější kontrolu nad strojem. Inteligentní systém poskytuje řidiči jednodu- chým a intuitivním způsobem právě ty informace, které v dané chvíli potřebuje. Neméně důležitým a základním charakteristic- kým prvkem všech vozíků Kalmar je nosnost. Řada DCG90-180 optimalizuje efektivitu zdvihu a snižuje zároveň spotřebu paliva u každého zdvihu. Nové elektrické a hydraulické systémy se starají o kratší dobu reakce, vyšší rychlost zdvihu a více kontroly. Nová hydraulická čerpadla se sys- témem load sensing zlepšují efektivitu spotřeby pohonných hmot. Generace G: nová éra vozíků Kalmar

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

LOGIN Řízení kvality v SAP ERP Společnost Alfmeier CZ s.r.o. zavedla ve spo- lupráci s firmou Aimtec řešení pro řízení kvality v podnikovém informačním systému SAP. SappyQMS je úzce propojen s logisti- kou, splňuje vysoké požadavky na kvalitu v oblasti automobilového průmyslu a posky- tuje vedení detailní přehled o zmetkovitosti, reklamacích a zpětné sledovatelnosti. SappyQMS pro plzeňský závod Společnost Alfmeier CZ se ve svém plzeňském závodě rozhodla pro zlepšení řízení oblasti kvality v podnikovém informačním systému SAP. Ke spo- lupráci si vybrala společnost Aimtec, se kterou již implementovala řešení pro řízení skladů a logistiky SappyWMS. Aimtec rozšířil svou působnost o SappyQMS, které je s modulem MM/WM úzce propojeno a představuje specializované odborné řešení konkrétních problémů v oblasti kvality. Sap- pyQMS odráží mnohaleté zkušenosti získané na obdobných projektech v praxi. Ve společnosti Alf- meier se konkrétně jednalo o nastavení řízené do- kumentace, kontrolu kvality, interní reklamaci, vizualizaci chyb, statistickou procesní kontrolu (SPC), zpětnou a dopřednou sledovatelnost (re- port top-down a bottom-up) a manažerské re- porty. V posledně zmiňované oblasti byly nastaveny reporty zmetkovitost v období, výkaz vad podle pracoviště, množství zmetků k danému materiálu, výskyt vad v čase, graf celkové zmet- kovitosti, celková zmetkovitost materiálu podle období a vyhodnocení doby zpracování nařízených opatření. Přínosy SappyQMS umožnilo managementu společnosti Alfmeier CZ plně zpřehlednit a systematicky zpra- covat řízenou dokumentaci včetně grafické hierar- chie. Vedení má nyní k dispozici kompletní 15 Alfmeier CZ s.r.o. Společnost Alfmeier CZ působí v oblasti automobilového průmyslu již více jak deset let. Specializuje se na výrobu plastových, pry- žových a elektrotechnických komponent pro komfortní sezení. Vyrábí rovněž ventily pro brzdové systémy a systémy odvzdušnění pa- livových nádrží. Alfmeier CZ se sídlem v Plzni na Borských polích je dceřinou společností německého koncernu Alfmeier Präzision AG, který vlastní další závody v Evropě, Asii a Se- verní Americe. Český závod je nejvýznam- nější pobočkou a vlajkovou lodí celé skupiny Alfmeier, nejen z hlediska logistiky a výrob- ních systémů, ale i vedení a řízení závodu jako celku. V současné době poskytuje pracovní příležitost více jak 500 interním i externím pracovníkům. informace o zpracování dokumentů včetně rozdě- lovníku a evidence jakýchkoliv souvisejících opa- tření. Dalším přínosem je okamžitá evidence zmetků, díky níž je okamžitě vidět vývoj zmetko- vitosti v čase pomocí různých reportů. Regulační karty jsou v přehledné a jednoduché podobě zob- razitelné podle období a materiálu. SappyQMS dokáže rovněž rychle vyhodnotit cp a cpk pro více materiálu najednou, eviduje kritické díly (znaky) a sleduje termíny rekvalifikace materiálu. Projekt implementace SappyQMS probíhal na podzim loňského roku. § LN Sektor sdílených služeb pro firmy patří mezi největší zaměstnavatele v České republice a každým rokem dále roste díky tomu, jak další společnosti začínají využívat místního potenci- álu. Česká republika se tak stala druhým největ- ším trhem center sdílených služeb ve střední a východní Evropě. Podle studie sdružení ABSL z roku 2013 je u nás více než 200 center sdílených služeb, která za- městnávají přes 50  000 lidí. Tato centra se na- cházejí především v Praze, Brně a Ostravě a dalších zhruba deseti městech České republiky. V posledních letech tento sektor roste především díky rozšiřování již existujících center spíše než vstupu nových společností na trh. V současnosti stejně jako v posledních pár letech jsou to především rozvojové trhy v jihovýchodní Asii (například Indie a Filipíny) či v Jižní Americe (zde především Argentina), které přitahují nejvíce přímých zahraničních investic a v nichž jsou centra sdílených služeb nejčastěji zakládána. Avšak i ev- ropské země jako Česká republika, Polsko či Ru- munsko jsou vyhledávanými lokacemi, a to především díky nižším nákladům na pracovní sílu (ve srovnání se západní Evropou) a silnému poten- ciálu ekonomického růstu a rozvoje. Česká republika tak soupeří se zeměmi jako je například Indie, která těží z výhod daných histo- rickým vývojem, jazykovou vybaveností, nízkými náklady na pracovní sílu a dynamickým rozvojem ekonomiky. Ve srovnání s Polskem a Rumunskem, které jsou v tomto směru našimi největšími kon- kurenty v regionu, má Česká republika především výhodu kvalifikované pracovní síly s dobrou zna- lostí různých evropských jazyků, dlouhé industri- ální tradice, dlouhodobé stability, transparentního trhu a velmi dobré infrastruktury. Na konci května 2014 se stala členem sdružení Association of Business Service Leaders (ABSL) v České republice společnost JLL. ABSL bylo vy- tvořeno, aby jejím členům umožnilo společnými si- lami usilovat o formování tržního prostředí ČR druhým největším trhem center sdílených služeb a budoucnosti jejich podnikání. Společnost JLL, která má svá zastoupení po celém regionu střední a východní Evropy, se stala členem sdružení a bude usilovat o zvýšení povědomí o tomto sdru- žení a poskytovat odborné realitní služby. „Vybrat zemi, město, lokalitu a atraktivní a vhodné kancelářské prostory pro centrum sdí- lených služeb je spolu s dalšími provozními a per- sonálními rozhodnutími v současném rychle se měnícím ekonomickém klimatu velmi složitým rozhodnutím. Vytvoření toho správného mixu se zdá být stále zásadnějším pro to, aby společnost přitáhla a udržela profesionální talenty a vytvořila efektivní a profitabilní podnik. Spolu s dalšími pro- fesionály z řad sdružení ASBL se budeme snažit navrátit českému trhu konkurenceschopnost, a to jak v sektoru center sdílených služeb, tak v obecné rovině,“ říká Kevin Turpin, vedoucí oddělení prů- zkumu realitního trhu JLL pro region střední a vý- chodní Evropy. K dalším členům sdružení ABSL patří především společnosti z těchto oblastí: SSC (Shared Servi- ces Centre), BPO (Business Process Outsourcing), ITO (Information Technology Outsourcing), R&D (Research and Development). Více informací na- leznete na adrese www.absl.cz. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

Datum 3. června 2014 měli v kalendáři zaškrtnuto všichni, kdo se jakožto V.I.P. hosté nebo partneři společnosti Reliant Group zúčastnili již čtvrtého ročníku ob- líbené akce Drive4Life, pořádané na mosteckém polygonu. I letos nabídl akční workshop jedinečnou příležitost dozvědět se poslední novinky z oblasti logistiky a zároveň si vyzkoušet, co to znamená řídit bezpečně a umět se na silnici vypořádat i s krizo- vými situacemi. Workshop na plný plyn ODBORNÁ SETKÁNÍ Ondřej Titz, ZETES Czech Republic „Na několika akcích společnosti Reliant jsem už byl, ovšem seminář tohoto druhu jsem vyzkoušel poprvé. Program byl per- fektně načasován, přednášky nebyly dlouhé a byly zajímavé a interaktivní odpolední program byl naprosto úžasný. Z pohledu společnosti, která chce zlepšit svůj vztah se zákazníkem nebo potkat nové, je tento seminář přesně ten pravý. Naši zá- kazníci, kteří se semináře zúčastnili, byli nadšeni a doufám, že to bude prospěšné při další komunikaci. Rád se budu účastnit ja- kéhokoliv semináře firmy Reliant, protože akce jsou na profesionální úrovni s nastave- ným vysokým standardem.“ Miloš Vodička, ZETES Czech Republic Odborné prezentace následovalo školení o zásadách bezpečné jízdy Na workshopu celý den panovala pohodová atmosféra Foto:MilanOtajovič

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

Andrea Kalivodová, operní pěvkyně „Na Drive4Life jsme s mým partnerem přijeli moc rádi jako hosté partnera akce, společnosti Domanský. Byla jsem moc překvapena milou atmosférou, profesionalitou a úrovní komunikace. Moc ježdění jsem si neužila, pro- tože brzy očekávám příchod potomka, ale příště si určitě všechno vyzkouším. Mezitím bych chtěla popřát všem krásné léto a po skončení divadelních prázdnin všechny pozvat na svá představení – na podzim již budu pro  Národní divadlo studovat novou roli v opeře Boris Bogunov, jež by měla mít premiéru v březnu příštího roku. Ještě předtím budu natáčet nové CD a také ráda krátkým kulturním vystoupením přispěji ke zdaru mezinárodní logistické konfe- rence SpeedCHAIN, jež proběhne na začátku listopadu.“ Ing. Zdeněk Bahenský, KPM CONSULT, a.s. „Setkání na akci Drive4Life, kterou na mosteckém polygonu připravila společnost Reliant, jsem si skutečně užil. Mix zážitků a jedinečných zkušeností při zvládání krizo- vých situací, adrenalinová jízda „bokem“ nebo závod motokár doplňovala přátelská až rodinná atmosféra pořadatelů a instruk- torů. Děkuji Vám za pozvání. Na viděnou při Drive4Life 2015.“ David Dostál, IBG Praha s.r.o. „Byla to výborné! Rádi bychom jako firma uspořádali podobnou akci i pro naše zákazníky – samozřejmě opět ve spolupráci s firmou Reliant.“ Miroslav Mareš, PPL CZ s.r.o. „Jsem naprosto nadšený, nejen závod v motokárách byl skvělý. Další akce se společností Reliant, která se vydařila!“ Těsně před výjezdem na tréninková stanoviště Vítězové závodu motokár: David Dostál, Miroslav Mareš a Michal Huml (zleva). Speciální host

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

18 LOGIN z Jak se českému obchodu daří elektronizovat své obchodní procesy? Dávno pryč je doba, kdy elektronická výměna dat, založená na oborové normě EANCOM, byla vý- hradně záležitostí obchodních řetězců z oblasti FMCG a jejich několika nejvýznamnějších dodava- telů. Maloobchodní řetězce moderního typu s pře- važujícím podílem potravin již míří na zcela jiný cíl: elektronickou výměnu základních transakčních do- kumentů se všemi dodavateli. To potvrzují i čísla, která jsme zaznamenali a která ukazují meziroční 25% nárůst objemu komunikace procházející přes clearingové centrum Orion EDI. Spolehlivé a automatizované přenosy informací jsou klíčové pro úspěch spolupráce obchodujících firem. z Můžete uvést nějaké nové významné retailové hráče na straně odběratelů EDI? Dodavatelé mohou nově navázat EDI komunikaci například s internetovým obchodem MALL.CZ. Vzhledem k množství partnerů a rozsahu sortimentu je zde přenos strukturovaných dat velmi žádoucí s ohledem na přesnost, zautomatizování a v nepo- slední řadě s tím spojenou úsporu lidské práce na obou stranách dodavatelsko-odběratelského vztahu. V březnu zahájila společnost zapojování dodavatelů, během prvních tří týdnů zapojila přes 60 partnerů do EDI komunikace. Mezi nové zákazníky patří také Alza nebo řetězec Datart a další. Své obchodní procesy zefektivnil také český řetězec hobbymarketů UNI HOBBY, který nově vy- užívá elektronickou komunikaci u dvou nejrozšíře- nějších dokumentů, objednávky (EDI zpráva ORDERS) a faktury (INVOIC). Tento dynamicky se rozšiřující způsob výměny dokladů si přitom v UNI HOBBY našel své místo velmi rychle. Do EDI komunikace jsme v rekordně krátkém čase během necelého měsíce a půl zapojili více než 100 dodavatelů. EDI je totiž desítkami let vyzkoušený a meziná- rodně standardizovaný systém, který prokaza- telně snižuje náklady na výměnu dokladů při současném výrazném zvýšení její rychlosti. Záro- veň dochází i k velmi podstatnému snížení chy- bovosti. Věřím proto, že další EDI zprávy, jako například dodací list (DESADV) nebo příjemka (RECADV), budou brzy následovat, tak aby pří- nosy nasazení EDI mohly být v UNI HOBBY ma- ximálně využity. Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je globálním standardem elektronické komunikace v pravém slova smyslu. Podle Davida Reichla to však neznamená, že funguje beze změn jen podle zažitých pravidel. Rozhovor s ředitelem divize eBusiness spo- lečnosti CCV Informační systémy, která je v počtu zákazníků jedničkou služeb EDI na českém trhu, ukazuje spíše opak. EDI komunikace v poslední době totiž doznává řady změn a vylep- šení. Kromě technických novinek, jako je využití nových EDI zpráv nebo rozšíření již použí- vaných zpráv o nové prvky, se významným způsobem zvýšila především samotná penetrace EDI nejen v retailu, ale i v řadě nových oborů. z Zmínil jste nové obory, kde se elektronizace vý- měny obchodních dokladů rozvíjí. Jaké máte na mysli? Nepočítáme-li vedle moderního retailu či automo- tive také logistiku a tradiční maloobchod, staveb- nictví nebo právě e-shopy, tak mezi relativně nové obory, kam EDI komunikace výrazněji proniká, lze počítat třeba obchod s elektromateriálem. Analýza realizovaná u zákazníka K & V Elektro ukázala, že i mezi dodavateli elektromateriálu panuje poměrně velká připravenost pro rozvoj EDI, neboť 25 % již EDI komunikaci používá s jinými firmami a dalších 46 % objemu dokladů představují partneři, kteří jsou připraveni elektronickou výměnu dokladů v do- hledné době realizovat. z Projevuje se do těchto trendů v oblasti EDI nějak nástup outsourcingu? Právě možnost využít prověřená řešení postavená na globálních standardech a poskytovaná formou služby bez nutnosti počátečních investic považuji za jeden ze dvou hlavních spouštěčů pro rozšiřování EDI do nových oborů. Tento koncept jsme přinesli na trh již před dvanácti lety, ale v posledních letech jej začali napodobovat také další, kteří se přizpů- sobují trendům dnes populárně označovaných „cloudových“ řešení. Pryč jsou časy, kdy si společnosti obstarávaly EDI řešení ve vlastní režii. EDI formou služby, kdy není potřeba kupovat žádný hardware ani software a vše zajišťuje EDI poskytovatel, je model, který se nyní těší oblibě nejen u velkých dodavatelů, ale přímo u samotných řetězců. z Jaké nové typy zpráv se na trhu nejvíce rozvíjejí? U subjektů, které již EDI nějaký čas využívají, se obvykle uzavírá kruh základních zpráv, což jsou po objednávce a faktuře zprávy informující o fyzickém předání zboží, tedy zmíněné avízo dodávky (DE- SADV) a avízo přijmu (RECADV). Zejména poslední zmíněná zpráva je velmi atraktivní, neboť omezuje vznik množstevních dobropisů. Zpracování neboli „likvidace“ dobropisů je náročná práce, kde dalším pomocníkem je zpráva RETANN (vratky), jejíž správná implementace dává odběratelům silný ná- stroj, jak automaticky zpracovávat také opravné daňové doklady týkající se vratek. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o reklamace, vracené zboží z promocí apod. S ohledem na bankovní služby jsou stále oblíbenější souhrnné platby za více faktur pro- střednictvím zprávy REMADV, která dodavatele in- formuje o tom, které faktury a v jakých částkách byly danou platbou hrazeny. z Kde naopak vidíte na trhu překážky rozvoje? Při ICT Unii připravujeme metodiku nakládání s důvěryhodným elektronickým dokumentem a pracujeme s legislativci, aby tato oblast byla v souladu s Evropou a oproti současné praxi také srozumitelněji pokryta českým právem. Překážkou je také adaptabilita na straně podnikových sys- témů. Další oblastí jsou totiž noví uživatelé EDI David Reichel Čerstvé novinky v EDI komunikaci

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

LOGIN 19 Letní měsíce jsou ve znamení dovolených, výletů a sdílení radostí s přáteli. Z tohoto důvodu se Logistický portál Eulog rozhodl oživit léto jednak speciální logistikou, na kterou se zaměří v červnu a červenci, ale také přidáním fotogalerie na webové stránky. Červen a červenec ve znamení speciální logistiky Speciální logistika je téma, které v sobě může za- hrnovat širokou škálu jednotlivých oblastí logistiky. Eulog se rozhodl věnovat tomuto tématu jak čer- ven, tak i červenec. Během těchto letních měsíců bude uveřejněno několik případových studií, článků i rozhovorů. Téma, na které se v rámci speciální lo- gistiky Eulog zaměří, se bude týkat farmaceutic- kého průmyslu, humanitární oblasti, přepravy nebezpečného nákladu, potravinářského průmyslu, a podobně. „Právě probíhá komunikace s jednou humanitární organizací, se kterou připravujeme kombinovaný článek v podobě informací o organizaci a rozho- voru. Také se můžete těšit na zajímavé případové studie např. z oblasti přepravy zvířat nebo zdravot- nictví,“ přibližuje Eva Blechová, redaktorka portálu Eulog.cz. Fotogalerie a videoreportáže přímo na webu Eulog se také pravidelně účastní nejrůznějších akcí z oboru a stává se mediálním partnerem mnoha konferencí, seminářů a veletrhů. Z účasti na těchto akcích vzniká mnoho fotek, které jsou ke zhlédnutí u konkrétních článků nebo na Facebooku. To se ale brzy změní. „Počet zajímavých akcí, kterých se účastníme, stále roste. Pro nás je to známkou toho, že interne- tová média jsou stále populárnější. Proto jsme se rozhodli, že přímo na našem webu vytvoříme pros- tor pro prezentaci fotek z těchto akcí. Na Face- booku bude bývat jen výběr fotek, ale galerie na webu bude obsáhlejší,“ popisuje Eva Blechová. Od roku 2014 portál Eulog začal vytvářet i krátké videoreportáže. Tato videa jsou k vidění na You- Tube.com/eulog, ale již brzy budou k vidění také ve videogalerii přímo na www.eulog.cz. „Během tohoto roku plánujeme ještě natočit několik videoreportáží. Jedná se převážně o ses- třihy z veletrhů, ze zajímavých konferencí nebo různých PR prezentací firem z oboru. Fotky a videa z akcí bývají velmi často navštěvovanými odkazy, proto věřím, že tuto změnu naši čtenáři uvítají,“ uzavírá Eva Blechová. Eulog: Léto přinese speciální logistiku i novinky na webu z tradičního maloobchodu nebo nových segmentů. Je skvělé, že i pro malé a střední obchodníky je EDI komunikace atraktivní a přináší jim stejné benefity jako velkým hráčům. Vnímáme zde samozřejmě rozdíly v požadavcích na protistrany dané menší tržní silou. Proto vidíme jako velmi perspektivní zprávu potvrzování objednávek (ORDRSP), u které však víme, že na ni není český ani slovenský trh in- formačních systémů připraven. Přesto o této zprávě s novými klienty hovoříme a doporučujeme její po- stupnou implementaci. Víme, že tady je velký počet šikovných domácích producentů a vývojářů, kterým jsme připraveni pomoci tuto zprávu zavést a byť je jasné, že zpráva nezačne být podporována ze dne na den, tak věříme, že při větší poptávce nových hráčů na trhu by se mohlo povést zprávu během dvou až tří let rozšířit. z Jak tedy bude vypadat elektronická výměna dat za pár let? Pokud bychom se měli podívat ještě více dopředu, tak zejména v nových segmentech vidím velký po- tenciál postupně elektronizovat další fáze obchod- ního procesu a jít například ještě krok před samotnou objednávku, kdy probíhá poptávání a na- bídka, pro které existují standardní zprávy REQOTE a QUOTES, v Čechách zatím neznámé. EDI toho prostě dokáže ještě mnohem více a máme tak před sebou společně s klienty a partnery ještě hodně za- jímavé společné práce. Dochází také k rozšiřování stávajících zpráv. Snadno dostupné přínosy jsou již dnes u dodacího listu, kdy mohou dodavatelé posílat šarže a provádět identifikaci palet pomocí SSCC kódů. Pilotní projekty jsme nedávno realizovali s naším zákazníkem Henkel a společnostmi AHOLD nebo METRO Cash & Carry. Kombinace EDI a SSCC ve výsledku přináší přibližně 30% zrychlení při příjmu i naskladnění a v případě správných dat od dodavatele i 100% přesnost při samotném zavádění zboží do systému. Existujícím řešením, které stále čeká na své využití a rozvoj, je pak elektronické zalistování, ke kterému existuje globální řešení GS1 datové synchronizace. U nás se dosud používá jediné řešení eKatalog pro správu produktových dat, které používají první ře- tězce nebo například u vinařů funguje třeba až do úrovně mobilních aplikací. z A jaké jsou naopak nejbližší změny, které byste zmínil a na které se můžeme těšit? Z nejbližších novinek jsme na půdě sdružení ECR připravili pro ostatní uživatele návod, na co myslet a jak unifikovat náročný, ale velmi přínosný proces zpracování faktur a zpětné vazby dodavatelům. Pod hlavičkou ECR tak pomáháme a předáváme zkuše- nosti všem odběratelům, kteří EDI zavádí, s důleži- tými notifikacemi, jako je APERAK (přijetí dokladu) a COMDIS (obchodní námitka). Velmi se dále těším, že se nám po osmi letech na- šich dosud planých snah konečně v souladu s ostat- ními na trhu podaří prosadit, aby i naše národní příručka standardu GS1 pro objednávku obsahovala jasně ukotvenou tak základní informaci, jako je cena. Znamená to zřejmý přínos, jak potvrzují naše velmi dobré zkušenosti z okolních zemí jako je Rakousko nebo Německo a byla by škoda, pokud by nebyla naše doporučení napříč trhem zavedena. Věřím proto, že se nám v letošním roce podaří dostat další část potřebné praxe do českého standardu EDI tak, aby všem nadále sloužil k užitku. Poslední jednání jsou v tomto smyslu nadějná. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

Generální sponzor: Zlatí sponzoři: Stříbrní sponzoři: Bronzoví sponzoři: Partneři: Hlavní sponzor V.I.P. Logistic Rendezvous: Partner registrace: Mediální partneři: Sponzoři ceny GRYF:

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

12.-13. LISTOPADU 2014 / BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER, PRAHA LOGISTIKA CESTA SPRÁVNÝM SMĚREM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SETKÁNÍ LOGISTICKÝCH OSOBNOSTÍ EXKLUZIVNĚ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ČR A REKTORKY VŠE PRAHA www.speedchain.eu Organizátor akce: Spoluorganizátor: Zbývá 143 dnů

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

22 DOPRAVA Nebyl to rok jednoduchý a obdobně jako v roce 2009 byl také tento hodnocený rok ovlivněn do- pady krize, v tomto případě krize finanční, jež po- stihla především jih Evropy. V důsledku této krize v prvním pololetí silně poklesly přepravy zboží z Polska do Itálie, nastal převis volného ložného prostoru a v jeho důsledku poklesy cen dovozného, za kterými stáli především polští silniční dopravci. Ucelený vlak Ostrava – Verona, který Bohemia- kombi provozovala společně s operátory CEMAT Miláno a Kombiverkehr Frankfurt, musel být z dů- vodu slabého vytížení a ztrátového provozu loni v létě pozastaven. To však rozhodně neznamenalo, že by se operá- toři rozhodli vzdát se myšlenky přímého vlakového spojení Ostravska s Itálií úplně, a proto na sou- běžné trase připravili jiný obdobný produkt, ten- tokrát do terminálu v Terstu. Na nové trase jsou přepravovány intermodální návěsy, jež z Terstu po- kračují po moři trajektem do Turecka, a tedy v trojkombinaci silnice – železnice – moře. Tato novinka v přepravách zboží s Tureckem se už předtím výborně osvědčila na ose Německo – Tu- recko, a tak se vytvořením nového vlaku jen rozší- řila paleta nabídky pro přepravy z a do Turecka o cílové destinace na Moravě a ve Slezsku. Odstartováním nových produktů ucelených vlaků Ostrava – Terst a Lovosice – Charleroi v Belgii se Bohemiakombi může v roce 2013 prezentovat dal- ším desetiprocentním nárůstem výkonů. Nárůst nových výkonů a přepravních objemů, zlepšující se vytěžování vlaků a tím i zlepšování ekonomických výsledků operátora Bohemiakombi ve 2. pololetí loňského roku pokračuje i v letošním obchodním roce. Osvědčuje se také nově navázaná spolupráce s operátorem Transfracht na ose do Hamburku, kterého Bohemiakombi na českém trhu zastupuje. Projekt COSMOS jde do finiše! Do závěrečné fáze se přiblížila mezinárodní spo- lupráce Bohemiakombi v rámci evropského pro- jektu COSMOS, na němž se Bohemiakombi podílí společně s dalšími aktéry – operátory i železnič- ními dopravci. Ti si dali za společný cíl geograficky posunout síť perspektivních produktů kombino- vané dopravy směrem do jihovýchodní Evropy, kde až dosud kombinovaná doprava slavila úspěchy nanejvýš u přeprav kontejnerů do námořních pří- stavů, zatímco kontinentální doprava zboží se nedokázala odpoutat od silnice. Právě z tohoto Dva čeští společníci Bohemiakombi – ČESMAD BOHEMIA, ČD Cargo a.s. – společně se za- kládajícím společníkem Kombiverkehr Frankfurt, který drží menšinový 30procentní podíl, v květnu na valné hromadě Bohemiakombi společně hodnotili obchodní rok 2013. pohledu se pro ostatní účastníky projektu staly cennými zkušenosti českého operátora, které po- stupně získával zaváděním nových produktů ne- doprovázené kombinované dopravy na území České republiky. Úspěšně zvládnutým přechodem od státem dotovaných přeprav kamionů na vla- cích RoLa k nedoprovázené přepravě návěsů a vý- měnných nástaveb Bohemiakombi prokázala ekonomickou smysluplnost nové technologie kom- binované dopravy. Terminály v Lovosicích a Os- travě doplnily prázdná místa na evropské mapě kombinované dopravy a staly se dynamicky roz- víjejícími uzly na síti evropských intermodálních vlaků. Na své další rozšíření východním směrem tato síť však ještě teprve čeká a projekt COSMOS má proto jejímu rozšíření účinně napomoci. Dobrý příklad z České republiky může být inspi- rací pro ostatní země ve střední a východní Ev- ropě. V roce 2009 nabídlo Ministerstvo dopravy ČR těm silničním dopravcům, kteří v kombino- vané dopravě silnice – železnice spatřují chytré a perspektivní řešení pro nadcházející léta, pod- poru formou investiční dotace do intermodálních návěsů a výměnných nástaveb. Tato podpora se osvědčila, neboť nastartovala doslova boom pře- prav návěsů po železnici: během pouhých čtyř let se počet návěsů přepravených po železnici více než zdesetinásobil! Skutečnost, že rok 2013 oproti roku 2012 přinesl opět další meziroční růst návěsů přepravených na železnici o 48 %, je nesporným důkazem, že tato investiční dotace byla moudrým rozhodnutím a na červnové finální konferenci projektu COSMOS ve Vídni bude jed- ním z následování hodných úspěšných „good practice“. § Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI Praha Valná hromada Bohemiakombi hodnotila rok 2013 30000 40000 50000 60000 70000 0 10000 20000 30000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kRo 20062006 2007 2008 2009 2010 [TEU] 2011 2012 2013 [TEU] 2013 KEMCEL 4191 460 4651 4191 3386 3214 460 59 21 4651 3445 3235 5381 9778 243 310 5624 10088 24672 40855 60399 414 876 2126 25086 41731 62525 60399 2126 62525

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

AKTUALITY 23 Světový den životního prostředí Při příležitosti Světového dne životního pro- středí vyhlášeného organizací OSN vyzvala společnost Deutsche Post DHL, přední svě- tový dodavatel poštovních a logistických služeb, svých 480 000 zaměstnanců k akci – k účasti na aktivitách na ochranu životního prostředí a klimatu. Tato forma angažovanosti však není jen jedno- rázovým krokem: Již v roce 2009 spustila Sku- pina program GoGreen, který představuje celkovou strategii snižování uhlíkových emisí větší efektivností provozů i zajištěním uhlíkově neutrál- ních přepravních služeb. Dne 5. června se zaměst- nanci po celém světě zapojili do specifických ekologických a charitativních akcí, při kterých se často setkali i se zákazníky a partnery. V bonnské centrále se všichni činili celý den: Probíhaly testo- vací jízdy na elektrických kolech a vozidlech, spo- lečnost předváděla své vlastní elektrické vozidlo StreetScooter, realizovaly se cyklistické akce i informační události s tématem ochrany životního prostředí. Program GoGreen či iniciativa „Do práce na kole“ jsou jen dva příklady, které doka- zují, že ochrana životního prostředí a klimatu má ve společnosti Deutsche Post DHL po celý rok vy- sokou prioritu. „Světový den životního prostředí nám každým rokem dává příležitost si uvědomit, v jakém žijeme prostředí a klimatu. Zvláště příjemné je, že mnohé z těchto aktivit pod hlavičkou Světového dne ži- votního prostředí jsou prováděny zaměstnanci i zákazníky společně. Velmi často z nich vznikají dlouhodobé projekty, které nesou myšlenku udr- žitelnosti po celý rok,“ říká Christof Ehrhart, EVP Corporate Communication and Responsibility Deutsche Post DHL. „Program GoGreen je velmi dobrým příkladem trvalé snahy o ekologický pří- nos. Od samotného počátku neustále zlepšujeme naši uhlíkovou účinnost a jsme již v půlce cesty ke splnění cíle, který si naše společnost předsevzala, a to do roku 2020 zlepšit uhlíkovou účinnost o 30 procent ve srovnání s rokem 2007. Ochrana život- ního prostředí je nedílnou součástí firemní strate- gie a odráží se v několika pravidlech, například pro spotřebu papíru, při zajišťování nákupu materiálů a služeb nebo při investování.“ Každý rok má tento den své specifické motto. Letos je to „Raise your voice, not the sea level“ („Zvyšte hlas, ne hladinu moře“) a zaměřuje se na klimatické změny a osud rozvíjejících se států na malých ostrovech (SIDS – Small Island Develo- ping States). § LN Nová řada Volvo se představuje Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. uspořádala dvě víkendové mimořádné akce, kde představila zákazníkům a příznivcům značky Volvo všechny zástupce nové mode- lové řady včetně nových technologií, kterými jsou tato vozidla vybavena. Od září 2012 uvedla společnost Volvo Trucks na trh pět nových modelů nákladních vozidel. Vše za- čalo uvedením nového modelu Volvo FH, za kterým v průběhu roku 2013 následovaly nové modely Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE a Volvo FL. Všechny nové modely obsahují inovace a prvky, které řidičům usnadňují a zefektivňují práci. V sobotu 7. 6. 2014 a 14. 6. 2014 se konaly dvě celodenní akce s názvem Volvo Day pořádané Volvo Group Czech Republic, s.r.o. V areálech letiště Tcho- řovice u Blatné a Mnichovo Hradiště společnost představila všechny zástupce nové modelové řady a umožnila tak zákazníkům, aby si vyzkoušeli nové technologie, kterými jsou tato vozidla vybavena. K dispozici byla vozidla s řízením Volvo Dynamic Steering, který spojuje běžný hydraulický posilovač řízení s elektronicky regulovaným elektrickým mo- torem napojeným na řídicí ústrojí. Výsledkem je možnost přesného řízení, která řidiči vozidla přináší bezpečnější, pohodlnější a příjemnější pracovní pro- středí. Dynamické řízení Volvo mohli zákazníci vy- zkoušet na připravené off-roadové trase, a to s plně naloženými sklápěči FMX v konfiguraci tridem - vo- zidlo v konfiguraci 8x4 se zadní trojnápravou, kde poslední náprava je řiditelná a zdvihací. Tato konfi- gurace se vyznačuje výbornou manévrovatelností a vysokým jízdním komfortem jak při jízdě s nalo- ženým vozidlem, tak i s prázdným. Areály letiště umožnily návštěvníkům i testování motorové brzdy s rozjetou plně naloženou soupra- vou. Při soutěžích ve slalomu a parkování na přes- nost ocenili řidiči nejen perfektní ovladatelnost vozidla, ale také výhled z kabiny, která je nyní kom- fortnější a prostornější. Obě akce navštívilo přes 800 návštěvníků z řad obchodních partnerů, zákazníků a médií. Největší obdiv získalo dynamické řízení Volvo. Jak řekl jeden ze zákazníků bezprostředně po jízdě s plně nalože- ným sklápěčem FMX: „Když jsem viděl video, kde křeček točí volantem, nevěřil jsem tomu. Teď jsem se přesvědčil, že i naložená sklápěčka se dá ovládat doslova jedním prstem.“ Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. plánuje podobnou akci i na Moravě, 27. září 2014 v areálu letiště Vyškov. § Jak funguje dynamické fiízení Volvo Systém dynamického řízení Volvo vychází z běžného systému mechanického řízení s hřídelí volantu, která spojuje volant s převodkou řízení. S  otáčením kol nákladního vozu pomáhá řidiči hydraulický posilovač. Do systému společnosti Volvo je přidán elektronicky řízený elektrický motor připojený k hřídeli volantu. Tento motor spolupracuje s hydraulickým posilovačem řízení a  elektronická řídicí jednotka jej reguluje tisíc- krát za sekundu. Při nízkých rychlostech tento elektrický motor vyvine potřebnou sílu navíc a při vyšších rychlostech automaticky reguluje řízení a kompenzuje nerovnosti vozovky způso- bené například bočním větrem nebo hrboly, které se přenášejí do volantu.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 24 z Proč by měly vysokozdvižné vozíky jezdit na CNG? Převedení vysokozdviž- ných vozíků ve výrobě na pohon CNG se vyplatí všude tam, kde tvoří pohonné hmoty nikoliv zanedbatelnou část ná- kladů na výrobu a logis- tiku. Pokud se přejde s pohonem vysokozdviž- ných vozíků z nafty na CNG, jsou úspory typicky více než 50 %, v praxi pak záleží na ceně plynu od distributora. Provoz vozíků na CNG je také velmi ekologický a umož- ňuje provoz vozíků uvnitř skladů. z Můžete porovnat CNG a diesel? Průměrná spotřeba vysokozdvižného vozíku s dieselovým pohonem při standardním pra- covním cyklu VDI se pohybuje okolo 3 litrů motorové nafty na 1 hodinu provozu. To při současných cenách motorové nafty předsta- vuje náklady zhruba 109 Kč. Stejný vozík s po- honem na CNG spotřebuje za hodinu okolo 2,6 kg CNG, což při nákladové ceně za 1 kg CNG zhruba 19 Kč na vnitropodnikové plnicí stanici znamená náklady okolo 49 Kč. Pokud vozík najezdí například 10 motohodin denně, jedná se o úsporu 600 Kč za den provozu. V nepřetržitém provozu to znamená úsporu přes 200 tisíc Kč ročně. V případě třísměn- ného provozu se jedná o úsporu kolem půl mi- lionu Kč za jediný vysokozdvižný vozík, přičemž výstavba vnitropodnikové plnicí stanice není o nic komplikovanější než stavba jakéhokoliv menšího plynového technologického celku. Po- řizovací cena vysokozdvižného vozíku na CNG se nijak podstatně neliší od vozíku v provedení diesel nebo LPG. z Jak náročná je výstavba vnitropodnikové pl- nicí stanice? Plnicí stanice staví dodavatelé jako ověřená modu- lární řešení na míru do konkrétních provozů s mož- ností kdykoliv navýšit kapacitu. Velikost plnicí stanice vždy odpovídá aktuálním potřebám. V závi- slosti na počtu provozovaných vozidel je možné po- řídit technologii plnicí stanice již od 140 tisíc Kč (1–2 vozidla) a s většími stanicemi mohou pomoci různé způsoby financování nebo pronájmu. Cena technologie plnicí stanice pro 20 vozidel se dá pořídit za 1,5 milionu Kč, ale i méně. Dvacet vozidel na CNG pak dokáže ušetřit náklady za pohonné hmoty za několik milionů Kč ročně. Investice do plnicí stanice má rychlou ná- vratnost. Typicky to bývá 1–3 roky podle ve- likosti provozované flotily vysokozdvižných vozíků nebo osobních či dodávkových vozů. Na otázky odpovídal Ing. Pavel Osička, obchodní ředitel Linde Material Handling ČR Výhody provozu vysokozdvižných vozíků na CNG CNG je podle některých odborníků alternativním palivem s velkým potenciálem. Je úsporný, relativně čistý a nezanechává zplo- diny. Veřejnost však má využití paliva CNG stále spíše spojeno s vysokými investicemi do přestavby vozů, dlouhou dobou ná- vratnosti a také malým množstvím čerpacích stanic. Informovat o tom, že CNG má také celou řadu výhod a uvést na pravou míru zmiňované nepříznivé informace, které stále ještě brání širšímu využití CNG v České republice, jsme se rozhodli společně s našimi partnery Linde Material Handling Česká republika s.r.o. a značkou Volkswagen, výrobcem osobních a užitkových vozidel, na odborném workshopu, jenž se uskuteční dne 24. září v areálu společnosti Pražská plynárenská a.s. v Praze. Technologie, se kterou ušetříte dvakrát CNG a jeho potenciál Můžete se těšit na tato připravovaná témata: ■ Výhody využití CNG ■ Konkrétní zkušenost s přechodem firemního vozového parku na automobily s pohonem CNG ■ Bezpečnost použití pohonu CNG ■ CNG a jeho využití v ČR ■ Financování a návratnost při vybudování vlastní plnicí stanice ■ Ekologický aspekt Kromě zajímavých přednášek a praktických ukázek vysoko- zdvižných vozíků značky Linde pro Vás budou připraveny také testovací jízdy s osobními a užitkovými vozy značky Volkswa- gen s pohonem CNG. Pro získání bližších informací nebo přihlášení nás kontaktujte na www.logisticnews.eu nejen v provozu flotil logistických společností

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 25 z Jaké zkušenosti má značka Volkswagen s po- honem CNG a jaké modely s tímto pohonem může zákazníkům nabídnout? Koncern Volkswagen patří již řadu let mezi nej- aktivnější výrobce osobních a užitkových automo- bilů v oblasti vývoje alternativních pohonů. Zejména pro provozovatele firemních flotil osob- ních a užitkových vozidel se v posledních letech koncernu Volkswagen podařilo představit celou řadu modelů s moderními motory s pohonem CNG. Značka Volkswa- gen jak ve svých osob- ních, tak i užitkových vozech nabízí v současné době hned čtyři modely: model eco-up!, Golf TGI ve dvou karosářských verzích Hatchback a Va- riant, Touran EcoFuel, Caddy a Caddy Maxi, které přináší nová řešení firemní flotily s využitím CNG atraktivní hned ze tří hledisek – ekonomic- kého, ekologického i technologického. z Jak jsou vozy s pohonem CNG využívány v ČR a jaký je vývoj ve světě? V České republice dnes jezdí po silnicích více než 7 000 vozidel s pohonem CNG a každý rok přináší nezanedbatelný nárůst počtu těchto vozů. Ani náš trh tak nezaostává ve srovnání se světem, kde Vozy Volkswagen s pohonem CNG jako konkurenční výhoda v současné době jezdí celkem okolo 20 milionů CNG vozidel. To představuje jen proti roku 2009 nárůst o 100 %. z Jaké jsou hlavní důvody vzrůstající obliby vozů s pohonem CNG? Důvodů rostoucí obliby vozů s pohonem CNG je hned několik: Výrazné úspory na provozních ná- kladech až o 50 %, silný marketingový nástroj pro jednání s moderními zákazníky s jasně formulova- nou strategií vlivů na životní prostředí, technolo- gický náskok a dnes již překonané původní omezení. Dojezd těchto vozidel je až 450 km pouze na CNG s tím, že další prodloužení dojezdu zajišťuje přídavná nádrž na konvenční palivo. Navíc producenti plnicích stanic na stlačený plyn průběžně reagují na rostoucí poptávku po vozid- lech s pohonem CNG rozvojem sítě plnících stanic – jen v letošním roce přibude na mapě ČR více než 40 nových stanic. Další finanční výhodu spojenou s provozem automobilu na CNG je jeho osvobození od silniční daně a nižší sazba povinného ručení díky menšímu objemu motoru. Vozy s pohonem CNG jsou tak pro mnohé cestou k dodatečným úsporám v jejich podnikání. Tuto úsporu lze navíc umocnit i tím, že flotily firemních vozidel – ať už manažerských, servisních, či roz- vozových – doplní i o další techniku s pohonem CNG, jako jsou nejrůznější skladové stroje a me- chanismy, pro které lze bez problémů využít stejné plnící technologie a tím ještě umocnit ekonomic- kou výhodnost. § Na otázky odpovídal Ing. Petr Holeček Corporate Sales Manager Volkswagen osobní vozy Organizátor: Partnefii: Zveme Vás na workshop Termín konání: 24. 9. 2014 Místo konání: areál PraÏská plynárenská a.s. Praha Pro získání bliωích informací nebo pfiihlá‰ení nás kontaktujte na www.logisticnews.eu Z kapacitních dÛvodÛ je úãast moÏná pouze na základû pfiihlá‰ky. CNG A JEHO POTENCIÁL nejen v provozu flotil logistick˘ch spoleãností

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 26 Účastníci se sešli na 90. km dálnice D1 nedaleko sjezdu na Humpolec v areálu společnosti CTPark, která byla hostitelem workshopu zaměřeného na Logistické služby na míru. Jak zdůraznil ve svém úvodním slovu Ing. Miroslav Rumler z pořadatelské společnosti Reliant s.r.o., nebylo tomu náhodou. Právě společnost CTP Invest staví nemovitosti „na míru“ svým klientům. Od konkurence se však odli- šuje tím, že nemovitosti nejen navrhuje a staví, ale pak je nadále vlastní a managuje, proto jsou nemo- vitosti stavěny ve standardu, který je vyšší než u konkurence, aby dlouhodobě přetrvala jejich životnost. To ve své prezentaci společnosti CTP Invest podotkl Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel spo- lečnosti CTPark Humpolec. „Obal by měl být tak dobrý jako předmět, který se skrývá uvnitř,“ tak zahájil svoji prezentaci Jan Činčera ze Studia Činčera, které se již dvacet let za- bývá navrhováním a výrobou obalů. Vytvoření kva- litního a funkčního obalu je nejen o informaci, které firma na obalu prezentuje, ale jde především o hle- dání nejvhodnějšího materiálu. Důležitým materi- álem se širokým spektrem využití, který se používá již stovky let, stále zůstává papír. Vývoj obalu právě reaguje na nový druh distribuce, kterým je interne- tový prodej, a tak lze předpokládat, že obalová technika zaznamená řadu významných změn, které budou představovat zajímavou výzvu hlavně pro návrháře a netradiční materiály. Jednou z povinných informací, která v dnešní době musí být součástí každého obalu, je čárový kód. Na téma kvality čárového kódu promluvil Mi- chal Bílý, obchodní ředitel společnosti GS1 Czech Tématem letošního druhého workshopu pořádaného Reliant Expertním Klubem R.E.K. dne 21. května 2014 byly Logistické služby na míru. Zásadní roli v této oblasti logistiky hrají obaly. Ať už se jedná o estetickou stránku obalu či jeho funkčnost. Obě tyto vlastnosti mají velký význam při jeho návrhu a následné výrobě. Obal musí být nejen líbivý, ale také funkční. Nároky na obal se zvyšují, úspěšné obaly se stávají součástí výrobku. Neoddělitelnou sou- částí obalu je v dnešní době čárový kód. Jeho přínosy, ale také důsledky nekvalitního čáro- vého kódu mohou být dalekosáhlé především pro výrobce. Republic, která je zájmovou, neziskovou organizací, zabývající se celosvětově čárovými kódy. Vývoj čá- rových kódů se v současné době ubírá dvěma směry. Na jedné straně je potřeba, aby nosič zaují- mal co nejmenší prostor, na druhé straně v něm však musí být zakódováno co nejvíce informací. Na- dále však zůstává, že kvalita čárového kódu je zá- rukou přenosu informací, a jeho nekvalitní zpracování má rozsáhlý vliv na celý logistický řetě- zec a především na samotného výrobce. 1,3 % kódů je nesnímatelných, z 90 % se jedná o čárové kódy na obalech produktů FMCG. Na první pohled se zdá toto procento celkem nepatrné, ve finále však může vést až k miliónovým dodatečným nákladům. Nej- častějšími faktory ovlivňujícími kvalitu čárového kódu jsou nedostatečný kontrast, nevhodná barev- nost, nízká nebo rozdílná kvalita tisku, pozice na obalu, nesprávná velikost symbolu nebo nesprávné umístění symbolu. Logistické služby na míru Gabriela Fabiánová, RAJAPACK Jaroslav Kaizr, CTP Invest

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

27 ODBORNÁ SETKÁNÍ This year’s second R.E.K. Reliant Expert Club workshop held on 21 May 2014 focused on Made to Measure Logistic Services. A crucial role in this logistic segment is played by packaging. Both the aesthetic aspect and functionality are of great importance when packaging is designed and manufactured. Packaging needs to be not only attractive, but also highly functional. The demands placed on packaging have been growing and successful packaging becomes a part of the product. An inseparable part of packaging is constituted by a bar code. Its benefits, as well as consequences of poor-quality bar code identification, may have far-reaching effects mostly on the manufacturer. Workshop participants met at CTPark Humpolec, which hosted the event. As highlighted by Miroslav Rumler, Reliant, in his introductory speech, CTP Group is a perfect representative of the made-to-measure sector. The company builds properties to measure the needs of its clients. As mentioned by Jaroslav Kaizr, sales director, CTPark Humpolec, their company not only designs and builds the properties, but also continues to own and manage them, and therefore their buildings are constructed in a higher quality than others with the aim to guarantee their long life. Subsequent presentations examined packaging from various points of view: Jan Činčera, Studio Činčera, focused on packaging design and production, Michal Bílý, sales manager, GS1 Czech Republic, talked about the importance of bar code quality, Gabriela Fabiánová, sales manager, RAJAPACK, provided information about the offer of packaging materials and related products. Representatives of Sealed Air demonstrated some practical examples from the broad range of packaging materials offered on the market. The workshop was concluded by a tour to the production facilities of BJS CZECH, a furniture manufacturer producing mainly for Ikea. The next Reliant Expert Club session will take place in September.§ Organizátorděkujehostiteliworkshopu CTParkHumpolec zavstřícnouspolupráci Konkrétní nabídku obalových materiálů a doplňu- jících produktů představila Gabriela Fabiánová, ob- chodní ředitelka společnosti RAJAPACK. Tato společnost působí na trhu již více než 60 let a za dobu svého působení rozšířila portfolio svých pro- duktů na více než 4 500 skladových položek pro ochranu, balení, přepravu či skladování zboží. Spo- lečnost RAJAPACK nabízí svým klientům kromě ši- roké škály výrobků z katalogu také poradenství a zpracování produktů dle požadavků klienta přímo na míru. Zástupci společnosti Sealed Air pak ze široké škály obalových materiálů názorně předvedli několik produktů. Jedním z nich je nafukovací obal pro výplň prázdného prostoru. Vaky pro vyplnění prázd- ného prostoru Fill-Air se nafukují na místě a lze je vyrobit v širokém rozsahu velikostí. V souladu s pří- stupem společnosti k životnímu prostředí SmartLife jsou vaky recyklovatelné. Dalším prezentovaným produktem byly pěnové obaly Instapak. Jedná se o roztažitelný pěnový vak, který produkt uzavře do pouzdra a poskytne okamžitou pružnou výplň. Nebo tvarované vaky pro opakované balení stejné části nebo produktu. Po skončení přínosných a inspirativních prezen- tací se účastníci workshopu přesunuli na pro- hlídku výrobní haly společnosti BJS CZECH, výrobce nábytku, která patří do skupiny BJS Group a jejím hlavním odběratelem je společnost Ikea. Ve výrobní hale měli účastníci možnost pro- hlédnout si jednotlivé části výroby od lakování až po finální balení. Společnost BJS CZECH dispo- nuje velmi vysokou kapacitou pro lakování ploš- ných dílců kombinovanou technologií navalování a stříkání barev. Systém povrchové úpravy je za- ložen na vodní bázi a UV lacích. Prohlídka výrobní haly byla završením letošního druhého workshopu Reliant Expertního Klubu. Vě- říme, že i toto setkání na Vysočině přineslo užiteč- nou výměnu názorů a zkušeností mezi aktivními tvůrci i uživateli širokého spektra logistických slu- žeb. Na další setkání odborníků a expertů z oblasti logistiky se můžeme těšit v září letošního roku.§ Markéta Vojáčková Made to Measure Logistic Services Prohlídka výrobní haly BJS CZECH, kde se vyrábí mimo jiné produkty pro společnost IKEA R.E.K. workshop audience Jan Činčera, Studio Činčera Michal Bílý, GS1 Česká republika a Miroslav Rumler z pořadatelské společnosti Reliant Group

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 28 Nový model retraku od Hysteru, který byl představen napříč Evropou, předřadil Hyster do popředí designu tohoto klíčového typu stroje pro sklady. Nový retrak je navržen pro zdvih břemen až do 12,5 metru, vyznačuje se novým designem sloupu zdvihu a modulár- ním stanovištěm obsluhy. Dva typy sloupu zdvihu sdílejí inovativní před- nosti. Velká zbytková nosnost je udržena až do vysokých výšek zdvihu díky unikátnímu patento- vanému designu profilu sloupu a díky snížení tloušťky profilu se výrazně zlepšil výhled. Celková výška ve spuštěném stavu je nižší a umožňuje tak snadný průjezd přes brány či jiná omezení. Díky nabídce rychlosti pojezdu až 14 km/h a rychlosti zdvihu 0,8 m/s byly nové retraky s velkým úspě- chem vyzkoušeny v náročných provozech, jako například DHL nebo Renault trucks. Stanoviště obsluhy je dostupné ve čtyřech pro- vedeních, a to standard, úzké a dva typy pro po- užití v průjezdových regálech, tedy tzv. drive-in. Je vyrobeno ze tří částí, tedy základny, vlastního stanoviště a ochranného rámu. Modulární systém zjednodušuje výrobu i dodávku náhradních dílů. The new reach truck has been launched at simultaneous events across Europe, propelling Hyster to the forefront of reach truck design. It has been designed to lift loads up to 12.5 metres and is technically advanced, featuring a new mast design and a modular operator compartment. Two mast types are available and share innovative features. Residual capacity is maintained to greater heights thanks to the new unique patented channel mast design and visibility is improved through reduced total channel width. The overall height of the new Hyster Reach Truck can be lower for travelling under doors and onto trailers for example. Offering travel speeds of up to 14 km per hour and a lift speed of 0.8 metres per second, the new Hyster® Reach Truck has been successfully trialled in a number of operations, including DHL and Renault trucks. The operator compartment is available in 4 different chassis shapes, which are standard, narrow, and two types for drive in racking. The truck’s operator compartment chassis is built in three parts, comprising of the base, the operator compartment and the overhead guard. The modular design helps to reduce complexity in manufacturing and in the supply chain for replacement parts. The new Hyster reach truck provides class- leading ergonomics with unique intuitive operator features and functionality. Easy access and egress has been integrated into the design, with two dedicated handles and a low, wide step. A large range of new components have been included to suit the operator, including a new adjustable armrest and steering column, new motors (traction/pump/steering), new premium display. A joystick option is also available. To help enhance speed and accuracy, an optional laser positioning system shines a beam of light onto the racking when a load is raised above free lift. § Nový model retraku Hyster New Reach Truck from Hyster Nová řada retraku Hyster poskytuje vynikající ergonomickou úroveň. Nízký schod a dvě madla umožňují snadné nastupování a vystupování. Pro maximální přizpůsobení obsluze je k dispozici celá řada nových komponentů, včetně nové na- stavitelné loketní opěrky a nastavitelného vo- lantu, nové motory, nový PREMIUM dotykový displej, nebo možnost ovládání pomocí joysticku. Pro přesnější a rychlejší manipulaci je k dispozici také laserový ukazatel pozice vidlic, který se automaticky aktivuje při zvednutí vidlic nad volný zdvih, nebo systém nastavení výšek pro jednotlivá patra v kombinaci s detekcí palety na vidlicích. § www.hyster.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

31

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

AKTUALITY 30 Společnost Mepatek s.r.o., která v roce 2012 nastartovala dnes velmi úspěšný projekt eLogistika.info, oslavila v minulých týdnech 20. výročí svého vzniku. Jedním z velkých dárků je stále se zvyšující obliba nezávislého zpravodaj- ského portálu eLogistika.info. Mepatek s.r.o., která svým klientům rychle, od- borně a kompletně spravuje firemní IT, stejně jako zajišťuje bezstarostné vedení účetnictví, přišla s nápadem založit zpravodajský portál o logistice. Nápad přišel v souvislosti s klienty společnosti Mepatek s.r.o., jejichž činnost spadá do logistic- kého oboru a kteří si čas od času posteskli, že jim chybí dostatek různorodých aktuálních zpráv z oboru logistiky. Po nějaké době přemýšlení a předkládání růz- ných návrhů se objevila myšlenka spustit vlastní zpravodajský portál, který by přinášel čerstvé lo- gistické zprávy do Čech. Díky dlouholetým zkuše- nostem společnosti Mepatek s.r.o. z IT oboru nebyla technická stránka projektu až takový prob- lém. Rychle se nastartovala beta verze a přibližně po půl roce eLogistika.info vběhla do ostrého pro- vozu. I když vznik eLogistiky.info může vypadat hladce, ne vždy šlo vše jednoduše. Nebylo nic ne- obvyklého, že se úpravy dělaly v tzv. plném pro- vozu, kdy se ale muselo dbát na to, aby čtenáři nebyli omezeni při prohlížení a čtení nových zpráv. Při zpětném pohledu lze hodnotit, že se zatím vše podařilo podle představ. Příkladem mohou být oblíbené snídaně s osob- nostmi, které seznamují čtenáře se společnostmi Kladno ožilo Evropským festivalem workshop, na kterém si mohly vyrobit vlastní šperk, pánové si mohli vychutnat adrenalinový zážitek na off-roadech a na děti čekal skákací hrad, maxiautodráha, šlapací „ještěrky“ a mnoho dalšího. „Jsme rádi, že se DACHSER Evropský festival Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic uspořádal v sobotu 14.  června na své pobočce v Kladně DACHSER Evropský festival. Návštěvníci festivalu mohli ochutnat speciality z 11 regionů Evropy, které jsou sou- částí sítě DACHSER, na své si ale přišli i milov- níci hudby, vědomostních soutěží a adrenalino- vých zážitků. Akce pro zaměstnance, zákazníky a přátele společnosti DACHSER s rodinami se konala od- poledne na kladenské pobočce v rekultivovaných prostorách bývalé Poldovky. DACHSER na ní prostřednictvím regionálních specialit představil své kolegy z jiných zemí – návštěvníci tak mohli ochutnat například holandské sýry, bavorské klo- básky, borovičku ze Slovenska nebo vídeňský řízek, ale i krajové speciality českých a morav- ských poboček. Hlavním bodem programu byl koncert skupiny YO YO BAND a také vědomostní soutěž Taxík s Alešem Hámou. Pro dámy pak byl připravený a sdruženími z logistického oboru, ale především přinášejí osobní názory nejvyšších představitelů tohoto sektoru. Stále se zvyšující sledovanost eLogistiky.info dě- lala radost celé společnosti. S úspěchem začaly přicházet nové nápady, jak eLogistiku.info rozvíjet. Rozšířila se redakční základna a eLogistika.info navázala úzkou spolupráci se společností Reliant. A nadále se rozbíhají další plánované projekty. Společnosti Mepatek s.r.o. se před necelými dvěma lety podařilo spustit úspěšný projekt, který stále nabírá na objemu a rozšiřuje své pole působ- nosti a dá se říci, že již dnes projekt žije vlastním plnohodnotným životem. § Mgr. Pavlína Čurdová redakce@elogistika.info eLogistika.info oslavila se svým zakladatelem narozeniny Zleva: Petr Kozel, generální ředitel DACHSER Czech Republic, Dan Jiránek, primátor Kladna, Jan Pihar, ředitel pobočky DACHSER Kladno, na DACHSER Evropském festivalu O společnosti Mepatek s.r.o. Společnost Mepatek s.r.o. působí na trhu od roku 1994 s cílem poskytovat služby na základě dlouholetých zkušeností v oboru IT a účetnictví. Pro své klienty se snaží vytvořit optimální kom- plexní řešení pro ulehčení každodenní práce v oblasti správy IT a účetnictví. Mepatek s.r.o. nabízí svým klientům rychlou, odbornou a kompletní správu firemní IT, včetně profesionálního progra- mování konkrétní aplikace či programu podle individuálních požadavků zákazníka. Konkrétněji spo- lečnost nabízí outsourcing IT, správu pc, kompletní servis, softwarový audit apod. Společnost Mepatek s.r.o. svým klientům také zajišťuje vedení účetnictví. Klient na základě svých individuálních požadavků má zajištěno vedení daňové evidence, mzdové agendy včetně zajištění styku s příslušnými úřady. Pro vedení účetnictví společnost Mepatek s.r.o. využívá moderní ekono- mický software Altus Vario, který lze přizpůsobit malým i velkých klientům. Pro více informací navštivte www.mepatek.cz. O zpravodajském portále elogistika.info Portál eLogistika.info slouží jako profesionální informační médium čtené profesionály z oblasti smluvní logistiky, ale stále více i logistickými specialisty výrobních a obchodních společností, které svou logistiku řeší vlastními silami anebo ji nakupují. Portál se vymezuje jako autorský komunikační kanál, který čerpá z bohatých odborných znalostí logistických profesionálů, kteří jsou v kontaktu s konkrétními zákazníky a pomáhají jim hledat cesty k optimalizaci jejich procesů a maximální efek- tivitě využití veškerých zdrojů. Pro více informací navštivte www.elogistika.info. těšil takovému zájmu,“ říká ing. Jan Polter, ob- chodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „prvního ročníku Evropského festivalu společnosti DACHSER se zúčastnilo téměř 800 návštěvníků, a tak uvažujeme o zalo- žení nové tradice.“ § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

STANDARDY A LEGISLATIVA CCV Informační systémy | Tel.: +420 541 212 199 | E-mail: info@ccv.cz | www.ccv.cz Z RECEPCE VOLALI, ŽE PRÝ MI DNES RÁNO PŘIVEZLI NOVÉ RŮZNOBAREVNÉ ŠANONY. EDI komunikace ORION® www.ccv.cz NAPĚCHUJU JE ŽENSKÝMI ČASÁKY A BUDU PŘED HOLKAMA HONIT VODU... NO JO, JENŽE OD DOBY, CO VYUŽÍVÁME BEZPAPÍROVOU EDI KOMUNIKACI ORION UŽ ZÁDNÉ ŠANONY NEPOTŘEBUJU. Ve druhé polovině března se v Bernu, v budově Světové poštovní unie (UPU), uskutečnilo další pravidelné Společné zasedání ADN / ADR / RID. Pokračujeme s přehledem nejdůležitějších novi- nek – první část byla zveřejněna v minulém čísle Logistic News. Dalším bodem jednání byla informace o činnosti neformálních pracovních skupin. Jako první informovala Francie o činnosti pracovní skupiny „Multimodální databáze mimořádných udá- lostí při přepravě nebezpečných věcí“, která zasedala v říjnu 2013 ve Španělsku. Zde zástupce Španělska představil databázi mimořádných událostí a nehod od roku 2000, jakož i zástupce ERA představil data- bázi ERAIL, jejíž prezentace by měla být na stránkách ERA: www.era.europa.eu/Core-Activities/Pages/Re- gisters.aspx. Účastníci jednání pracovní skupiny se zavázali, všechna data k událostem dle oddílu 1.8.5 zašlou do konce ledna 2014 na EHK OSN. Zástupce EHK OSN tato data zpracoval a na tomto společném za- sedání představil z toho zpracovanou prezentaci databáze mimořádných událostí dle 1.8.5. Na základě všech těchto informací byla vedena delší diskuse, v níž se objevilo například, že data v databázi by nejdříve měla být diskutována, že ERA databázi má, jak to bude s náklady na vedení, kdo bude mít přístup, jaký vlastně bude mít data- báze smysl atd. Závěrem bylo konstatováno, že dojde pravděpo- dobně k přepracování oddílu 1.8.5 a že státy, které mají zájem, by měly zaslat své připomínky k databázi do konce května 2014 Belgii a Nizozemí, které pro podzimní společné zasedání připraví nový dokument. Druhou informací k práci této pracovní skupiny byla informace ERA o workshopu v roce 2013, kde se probíraly různé analýzy rizik a modely vzniku nehod a mimořádných událostí v silniční, železniční a říční dopravě. Následovala diskuse, jak dále v této oblasti postupovat. Existují totiž rozdílné názory, jak vytvořit analýzu rizik, Německo bylo zásadně proti, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje. ERA se proto na závěr přihlásila, že pro podzimní zase- dání předloží odpovídající návrh, který bude obsa- hovat jakýsi „jízdní řád“ pro další postup pro stanovování analýzy rizik. Společné zasedání rovněž vzalo na vědomí, že k této problematice ERA při- praví 2. workshop, od 28. do 30. 10. 2014. Zástupce Belgie informoval o přepravách roztoků amoniaku v IBC, kde při kontrolách byly zjištěny nedostatky u různých koncentrací, a proto požádal o vytvoření pracovní skupiny, která by toto řešila a pro budoucí společné zasedání předložila návrh na změny ustanovení předpisů. Z důvodu nedostatku času již nemohla být podána informace o činnosti pracovní skupiny „Telematika“ a toto bylo proto odsunuto na podzim 2014. Předposledním bodem programu bylo v plénu projednat a schválit, či zamítnout, výsledky práce pracovní skupiny cisterny. Pracovní skupina projed- nala a plénu předložila: ● návrh SRN na úpravu kapitoly 6.10 - cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů, v podod- díle 4.5.2.6 bude zapracován odkaz na zápalné kapalné látky, místo jen na kapalné látky, s bodem vzplanutí 60° C, ● návrh Ukrajiny, aby zvláštní ustanovení TU 21 a TU 16 byla přizpůsobena podmínkám Přílohy 2 k SMGS, byl představen Lotyšskem, protože se Ukrajina omluvila, po diskusi pak byl odložen na podzimní zasedání – týká se mj. přeprav žlutého a bílého fosforu – zvýšení ochranné vrstvy vody; ● další projednávání návrhu EIGA, který se týká termínu těsnosti ventilů pro hluboce zchlazené kapalné plyny v cisternových kontejnerech a sní- matelných cisternách. Problém se projednával od roku 2012 (předčasné účinkování ventilů) i u cis- ternových vozů, zatím bez konečného řešení – problémy v železniční dopravě zatím přetrvávají. Podařilo se však v oddíle Definice zavést novou definici na těsnost ventilů a v kapitole 4.3, nový pododdíl 4.3.3.5 – návrh však není vypracován pro prázdné nevyčištěné cisternové vozy, kde také došlo k nechtěnému účinkování ventilů. Proto se problému bude ještě řešit na podzim 2014; ● návrh Ruska na harmonizaci podmínek pro přepravu UN 1131 sirouhlíku v přemístitelných cisternách, cisternových vozech / vozidlech atd. byl přesunut na úroveň EHK OSN, ● návrh Spojeného Království, které informovalo o dovozu cisternových vozidel ADR ze zemí, které nejsou členskými státy dohody, ale jsou schváleny orgánem země, která je členem do- hody. Spojené Království dále informovalo o přijímaných právních krocích. Vozidla byla schválena, dovezena - nesplňují určité pod- mínky ADR – toto bylo zjištěno při kontrolách a zkouškách – jedná se o vozidla, která zásobují pohonnými hmotami ve Spojeném Království. Posledním bodem programu byly závěry pracovní skupiny „Normy“. Výsledky práce pracovní skupiny normy byly zveřejněny ve zvláštním dokumentu a jednotlivé návrhy byly čteny a postupně v plénu schvalovány; některé texty budou platit od roku 2015, některé od roku 2017. Další společné zasedání se uskuteční v září 2014 v Ženevě a bude se již plně věnovat změnám, které budou platit od roku 2017. § Stanislav Hájek Bezpečnostní poradce pro ADR a RID Poslední úpravy ADN/ADR/RID (2)

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

DOPRAVA 32 Růst těžby a přeprav V pozadí nehod cisternových vozů se surovou ropou a plyny je „boom“ těžby surové ropy a plynů v Severní Americe za pomoci nových těžebních postupů, jakým je Fracking (pozn. zpracovatele – štěpení, frakování), a to zejména břidlicových plynů. Cílem je nezávislost Severní Ameriky na energiích. Díky skokově se zvyšující těžbě surové ropy a břidlicových plynů se i skokově zvyšují poža- davky na dopravu. Nová těžební místa se většinou nacházejí uprostřed prérií, daleko od rafinerií, ropo- a plynovodů, jakož i jakékoliv průmyslové in- frastruktury. K dopravě se proto stále využívá že- lezniční doprava. Ta je poměrně flexibilní a dokáže přepravovat velká množství. Výstavba plynovodů a ropovodů z míst těžby na pobřeží, kde jsou rafi- nerie, totiž bude nějakou dobu trvat, nebo se vůbec nevyplatí. Canadian Railway Association (CRA) odhaduje, že v roce 2013 bylo v zemi přepraveno cca 150 tisíc cisternových vozů s ropou, když v roce 2009 to bylo jen 500 cisternových vozů. I v USA pře- prava surové ropy vlakem výrazně vzrostla – v roce 2012 to bylo cca 1 milion barelů denně, ná- růst o 57 % oproti roku 2011. Zastaralý vozový park Cisternové vozy sice nebyly příčinou častých vy- kolejení, byla to především zastaralá železniční in- frastruktura (železniční síť v USA je dlouhá 228 tisíc km), ale faktem je, že cisternové vozy splňují jen zastaralý standard bezpečnosti DOT-111 (v Ka- nadě CTC-111A). Vozy se tak považují za nedostatečně bezpečné zejména při crash testech. American Association of Railroads (AAR) odhaduje, že zastaralé stan- dardy splňuje 228 tisíc z 335 tisíc cisternových vozů (především na surovou ropu a bezpečné látky). Po nejnovější sérii nehod došlo ke zvýšené čin- nosti příslušných orgánů a tlaku na ropný průmysl a železnice. Je vyžadováno zvýšení standardů cis- ternových vozů – silnější stěny, ochranné štíty dna cisteren a ochrana horních armatur. Prvních 14 000 takovýchto cisternových vozů se již dostává do provozu, stále je však ještě provo- zováno 78 000 zastaralých cisternových vozů na hořlavé kapaliny. Těchto 78 tisíc tak bude zmoder- nizováno o silnější ocelový plášť cisterny, ochranný štít dna cisterny a novější armatury. Vozy, které nepůjdou modernizovat, budou urychleně vyřa- zeny z provozu. V USA a Kanadě se v poslední době udála řada železničních nehod nákladních vlaků, v nichž byly účastny cisternové vozy. Železniční příslušné orgány a do- pravci byli nuceni přijmout opatření, aby sérii zastavili. Nehody nákladních vlaků s nebezpečnými věcmi Statistiky nehod a umístění vozů v soupravě Nákladní vlaky v Severní Americe vykazují proti Evropě některá specifika. Nejmarkantnější je jejich enormní délka a složení souprav. Není nic mimo- řádného, když v soupravě až 2 km dlouhé jsou řa- zeny stavebniny, hořlaviny (uhlí, minerální oleje), jakož i zemědělské výrobky. V takové soupravě se pak objevují nejrůznější varianty vozů, pokud se týče délky, hmotnosti a těžiště nákladu a mezi nimi se řadí i vozy prázdné. Nerovnoměrné rozlo- žení hmotností v soupravě vede k tzv. efektu „stringlining“, kdy v zatáčce dochází k vykolejení prázdných / lehkých nákladních vozů, které jsou řa- zeny uprostřed vlaku, aniž by byla zjištěna jakáko- liv technická závada. Na pozadí těchto příčin byly prováděny první pokusy, kam do soupravy řadit ná- kladní vozy s nebezpečnými věcmi, aby bylo mini- malizováno riziko jejich vykolejení. Z databáze National Safety Transportation Boards (NTSB) vy- bral Spolkový úřad pro výzkum a zkoušky materi- álů (BAM) 119 nehodových událostí s železničními cisternovými vozy v Severní Americe. 75 % nehod se událo mezi roky 2000 až 2011. Příčinou byly: železniční infrastruktura (lomy ko- lejnic, závady výhybek), vozidla a jejich materiál (horkoběžnost, lom nápravy) a lidský faktor. Prů- měrná délka soupravy činila 92 vozů. Výsledek zjištění - vozy v zadní části soupravy při vykolejení zůstaly nepoškozeny. Pokud by se vozy s nebezpečnými věcmi řadily v zadní části soupravy, tak by riziko jejich vykolejení mohlo být minimalizováno. Proto bylo doporučeno cister-

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

DOPRAVA 33 nové vozy s nebezpečnými věcmi řadit na konec soupravy. Srovnání evropské železniční nákladní dopravy V evropské nákladní železniční dopravě se, ze- jména po nehodě v italském Viareggiu v roce 2009, přijala řada bezpečnostních opatření. Čás- tečně z vlastní iniciativy sektoru, částečně vyply- nula z opatření příslušných orgánů. Tím se samozřejmě zvyšují náklady pro držitele na údržbu nákladních vozů, a to podle řady vozu, pro- běhu a velikosti vozového parku, konkrétně až o 60 %. Tím přirozeně rostou i náklady za želez- niční dopravu. Výsledkem pak bylo, že se oslabila konkurenceschopnost nákladní železniční dopravy vůči silniční kamionové dopravě. Vliv těchto opa- tření na hladinu bezpečnosti nákladní železniční dopravy se však statisticky dá těžko zjistit a není tudíž znám. V rámci EU je sice vedena statistika nehod v silniční i železniční nákladní dopravě, ale kolik z toho připadá na technické závady se však doposud nezjišťovalo. Z dosud vedených statistik nehod v silniční a že- lezniční nákladní dopravě však vychází, že úroveň bezpečnosti na železnici je daleko vyšší než na sil- nici. Zatímco na silnici mezi roky 2006 až 2010 při nehodách zemřelo v průměru 3,236 osob na miliardu tunokm (absolutně téměř 30 tisíc mr- tvých), na železnici to za stejné období bylo 0,075 (absolutně 143 mrtvých). Relativní číslo nehodo- vosti je na železnici 43 x nižší než na silnici. Na úrovni EU nejsou k dispozici statistické údaje o nehodách v silniční nákladní dopravě z důvodů závad na silničních vozidlech. Existují pouze sta- tistiky na úrovni států, které se pohybují mezi 1 % (SRN) a 5 % (Polsko) všech nehod v silniční ná- kladní dopravě. V železniční nákladní dopravě exis- tuje databáze vedená ERA. Výsledek studie pro silniční nákladní dopravu je, že v období 2006 až 2010 je podíl zahynulých osob při nákladní dopravě mezi 0,032 až 0,162 na 1 miliardu tunokm, kde důvodem byla technická závada. Hodnota v železniční nákladní dopravě činí 0,018 a je tak 2x až 9x nižší. Vyjádřeno jinak – na každých 55,5 miliardy tunokm 1 mrtvý z důvodů technické závady, či mezi roky 2006 až 2010 se odehrála pouze jedna nehoda z důvodů technické závady, kde zahynuli lidé – Viareggio, kde bylo 32 mrtvých. § Z GeLa, 02/2014, zpracoval sh Foto: Wikimedia Commons V souvislosti s 10. kongresem k inteligentním dopravním systémům v Helsinkách zveřejnila Evropská komise 16. června analýzu současné situace v multimodálním plánování cest, umož- ňující po Evropě optimalizovat nástroje jejich zajištění – včetně cest přes hranice – s využitím jediného on-line nástroje. Nemá přitom jít o novou regulaci, ale o přístup k datům pro organizaci cest, které by využívaly malé cestovní agentury k naplánování optimální trasy z domu do domu. Takové postupy umožňuje současný internet a inteligentní mobily; k jejich lepšímu využití je zapotřebí: - zlepšit informace, umožňující uživatelům využít pro trasu cesty volbu všech možností cestování, - „ozelenit“ cestování pro každou cestu snadným stanovením nejrychlejší a environmentálně nej- příznivější kombinace různých dopravních pro- středků, - snížit kongesce a emise poskytnutím alterna- tivních tras k těm přeplněným, - nabídnout nové příležitosti podnikání ve velmi dynamickém sektoru. V Evropě je více než stovka plánovačů multimo- dálních cest. Avšak mají omezení buď geografické (na jednotlivá města nebo regiony), nebo v pokrytí druhy dopravy. První „výzva k inteligentní mobilitě“ – soutěž v EU mezi multimodálními plánovači cest, konzul- tace a slyšení ukázaly některé problémy, které je nutno překonat. Je zapotřebí zdostupnit více in- formací o multimodální dopravě a přepravě, zvýšit kvalitu dostupných dat, zaručit slučitelnost dat a protokolů výměny dat a také podpořit lepší spo- lupráci všech zainteresovaných stran (developeři, provozovatelé dopravy, regulační orgány, členské státy). Cílem Komise není poskytovat nebo vyvíjet služby, ale odstranit překážky bránící zajištění ná- strojů k přechodu na „mobilitu jako službu“, s je- diným poskytovatelem balíčku služeb pro konečného uživatele. § AP Jednodušší plánování cest po Evropě Místo a popis nehody Baltimore, Maryland (USA), 28. 5. 2013 V průmyslové oblasti blízko města Baltimore došlo ke střetnutí nákladního automobilu s náklad- ním vlakem, u něhož 15 ze 45 vozů vykolejilo. Mezi vykolejenými vozy byl i vůz naložený vysoce vý- bušným chlorečnanem sodným. Došlo k výbuchu a následnému obrovskému požáru. Lac-Mégantic, Québec (Kanada), 6. 7. 2013 Ucelený vlak cisternových vozů naložených surovou ropou ujel bez strojvedoucího a vykolejil v cen- tru malého města Lac-Mégantic. V řadě ze 73 cisternových vozů došlo k úniku surové ropy, ná- slednému požáru a výbuchům. Nejméně 35 nemovitostí bylo poškozeno, mezi nimi i bar, v kterém byla řada návštěvníků. Celkem bylo usmrceno 47 osob. Teprve po 24 hodinách se podařilo požár dostat pod kontrolu. Příčina: ujetí odstaveného nákladního vlaku, kde byly nedostatečně utaženy ruční brzdy, a vlak byl odstaven na trati na počátku sklonu. Lawtell, Louisiana (USA), 5. 8. 2013 V blízkosti města Lawtell vykolejil nákladní vlak, mimo koleje více jak 20 nákladních vozů, mezi nimi i cisternové vozy naložené hydroxidem sodným, vinylchloridem a olejem, došlo i k únikům látek. Více jak 100 budov v okruhu 1 míle muselo být evakuováno, naštěstí došlo jen k jednomu lehkému zranění. Gainford, Alberta (Kanada), 20. 10. 2013 U nákladního vlaku naloženého olejem a zkapalněným plynem vykolejilo 13 cisternových vozů, část města musela být evakuována. Dva dny předtím vykolejily 4 cisternové vozy ve městě Sexsmith, rovněž v provincii Alberta, kde se jednalo o vysoce nebezpečný amoniak bezvodý. Casselton, North Dakota (USA), 30. 12. 2013 V blízkosti města vykolejil nejdříve vlak naložený obilím, proti jel ucelený vlak naložený surovou ropou, který narazil do vykolejených vozů. Došlo k požáru a několika Bleve (Boiling Liguid Expandig Vapor Expolsion – pozn. zpracovatele „exploze plynů expandující vroucí kapaliny“), čímž se vytvořila obrovská ohnivá koule. Několik stovek osob muselo být v okruhu 8 km evakuováno a několik dní ubytováno v provizorních ubytovnách. Oba vlaky měly více jak 100 vozů, celkem vykolejilo 28 vozů. Nejdříve byla příčina nehody neznámá. Plaster Rock, New Brunswick (Kanada), 7. 1. 2014 V řídce osídlené oblasti provincie vykolejilo v noci 15 vozů, mezi nimi 4 vozy naložené surovou ropou a propanem. Došlo k velkému požáru, ke zraněním nedošlo.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 34 Podívejme se na věc krok za krokem. Tato inovace v plnopryžových pneumatikách prémiového typu spočívá v jednoduché potřebě ukázat a vysvětlit uživateli, správci a provozovateli manipulační tech- niky, kdy je správný čas na výměnu pneumatiky, aniž by museli být obeznámeni se složitými ukaza- teli nebo výpočty, jež doporučuje ETRTO ve svých normách. Když se na věc podíváme zblízka, zjistíme, že tyto normy a doporučení nejsou všeobecně známé a už vůbec ne respektované. Většinou se se- tkáváme s mylným tvrzením, že průmyslová pneu- matika se posuzuje stejně jako pneumatika pro osobní auta, což znamená minimální dezén 1,6 mm. TOTO TVRZENÍ JE NESPRÁVNÉ! U osobních automobilů je životnost pneumatiky dána hloubkou dezénu, ovšem v případě plno- pryžových pneumatik nemá hloubka dezénu se životností nic společného. Pokud plnopryžové pneu- matiky nemají identifikátor opotřebení, považuje se pneumatika za nevhodnou při 3/4 (tj. 75 %) origi- nální (nové) pneumatiky. Pokud se ovšem takový identifikátor používá, je možno pneumatiku použí- vat až po tuto hranici. V našich podmínkách se vy- chází z německé normy, která tuto hranici nazvala Po posledních několik letech, kdy výrobci průmyslových pneumatik přinášeli na trh pouze nové vzory a typy produktů, představila společnost Trelleborg převratnou inovaci a novinku, která určitě nenechá uživatele manipulační techniky v klidu. Jen málokdy se stává, že pro- duktová novinka nabízí řadu výhod všem stranám obchodního a výrobního procesu. PIT STOP LINE na veletrhu CeMAT 60J LINE a je jasně vyznačená na boku plnopry- žových pneumatik. Vychází to z označení minimální síly potřebné pro uvedení pneumatiky do pohybu, když ještě nepřesmykuje (60 joulů). Proč je tak důležité vyměnit pneumatiku ve správný čas? V první řadě platí, že pokud vyměníte pneuma- tiku příliš brzo, ztrácíte možnost využití její život- nosti na 100 %, což je zbytečné plýtvání penězi. V druhé řadě jde o plýtvání materiálních zdrojů, nutných pro výrobu a přepravu pneumatiky. Uveďme příklad, který vše objasní mnohem jasněji. Ze servisních center společnosti Trelleborg v zá- padní Evropě (DE, UK, ESP, FRA) se během roku 2013 sesbíralo cca 40 000 ks použitých plnopry- žových pneumatik. Zde je nutno podotknout, že se jednalo o pneumatiky různých značek a kvality. Tyto pneumatiky se velmi podrobně zkoumaly a údaje, jako je například zbývající běhoun, rovno- měrné sjetí, poškození atd., se zapisovaly do da- tabáze. Z té vyplynulo, že v průměru až 25 % životností pneumatik se vyměnilo včas (viz. graf). To je obrovské číslo, když se na věc podíváme v celosvětovém měřítku. Takovéto plýtvání může sice napomáhat prodejcům rychleji obracet zboží, ale určitě není ani hospodárné, ani ekologické. Vezměme si tedy celosvětové měřítko. V případě, že by se příslušné pneumatiky vyměnily ve správný čas, byla by roční potřeba plnopryžových kol až o 400 000 ks nižší. To znamená nižší potřebu surovin, nižší emise při výrobě. Důležitá je také logistická ekologická stopa, kterou pneumatiky zanechávají na své cestě ke konečnému zákazníkovi. Při jednomDezén zbývající při výměně pneumatiky metru krychlovém to znamená 120 kg CO2, což rozhodně není málo. Jak to tedy funguje? Trelleborg vyvinul a aplikoval jednoznačný iden- tifikátor uprostřed kola, který sám ukáže uživateli správný čas na výměnu pneumatik. Jedná se o oranžový pás, který se objeví při úplném opotře- bení, a dává uživateli ještě cca 100 hodin práce na manipulační technice. Tento pás je chemicky stálý a nenechává žádné stopy na podlaze. Jedná se v podstatě o varování jako na semaforu, kde oranžová barva říká pozor, nastane změna. Z toho je odvozený i název – Pit stop line pochází ze zá- vodů formule jedna, kde signalizuje, že je třeba zajet do depa na servis. V našem případě je nej- vyšší čas zavolat servisního partnera a naplánovat výměnu kol, přičemž nám stále ještě zbývá 100 hodin práce s manipulační technikou. Vypadá to takhle: Jaké jsou hlavní výhody pro uživatele ma- nipulační techniky? 1. Tím, že zcela přesně definujeme čas výměny, za- mezujeme plýtvání penězi na straně uživatele. 2. Manipulační technika nemá žádné prostoje, protože výměnu můžeme naplánovat. Pro provozovatele větších flotil je k dispozici nová možnost v servisních smlouvách. Doposud bylo běžné, že se používala formulace: „Zákazník má nárok na set kol ročně“. Protože většina zákazníků však tento limit plně nevyužila, ušetří i provozova- telé těchto flotil, který mají možnost definovat servisní kontrakt následovně: „Nárok na nové pneu- matiky nastává poté, co se objeví identifikátor Pit stop line“. To při pětiletém pronájmu znamená úsporu minimálně 20 % nákladů na pneumatiky, nemluvě o výjezdech a prostojích techniky, které mnohdy převyšují hodnotu pneumatik. Je tu však ještě jeden aspekt, a to je výměna provedená příliš pozdě. Když se vrátíme k na za- čátku uvedenému grafu, vidíme, že jsou tu až 3 % pneumatik, jež jsou vyměněné pozdě. Ano, jejich uživatelé sice ušetřili, ale existuje riziko, které na sebe v plné míře přejímají – že dojde k poškození zdraví nebo života obsluhy, případně majetku. Tuto škodu žádná pojišťovna nezaplatí, protože se nesprávně používaly pneumatiky a nepřistoupilo se k jejich výměně včas. V tom je tato novinka unikátní - Trelleborg věří, že vysokozdvižný vozík je nejdůležitější stroj na této planetě a všechny jeho součásti musí zvyšo- vat výkon a bezpečnost. Pneumatiky jsou jedinou částí, která je ve styku s podložkou a je tedy ne- smírně důležité, aby byly jejich výběr a používání správné. § Anton Ančic, Trelleborg PrahaStánek Trelleborg na veletrhu CeMAT

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 35 Proces automatizace, která proniká prakticky do všech oborů lidské činnosti, si vyžaduje naprosto přesnou identifikaci všech součástek, produktů, obalů atd. procházejících výrobním a dodavatelským řetězcem. O možnostech označování čárovými kódy a RFID čipy s námi hovořil Vít Janeček, Sales Manager CEE ze společnosti Inotec Barcode Security. z Nedávno skončený veletrh CeMAT jasně uká- zal vývoj intralogistiky směrem k polo-automati- zovanému a plně automatizovanému provozu. Jakou roli hrají v tomto procesu etikety a označo- vání zboží? Naše společnost se již 35 let zaměřuje na výrobu a vývoj odolné identifikace s čárovým kódem a RFID. Obecně řečeno, etikety s čárovým kódem nebo RFID jsou základním stavebním prvkem jaké- hokoliv procesu automatické identifikace. Přesná, přehledná a odolná etiketa, jako nosič informace, musí být čitelná za všech podmínek, které mohou nastat. Naše laboratoř je schopna vyvíjet a testovat etikety dle požadavků zákazníka. Testované para- metry jsou poté součástí garance, kterou poskytu- jeme na naše produkty. Trend v současné logistice je, pokud možno, co nejvíce používat prvky automatické identifikace a eliminovat tak chyby, které může způsobit „lidský faktor“. V ideálním případě je produkt identifikován od počátku výroby, přes vlastní výrobu, balení, transport, uskladnění až po konečné použití. z Jaké druhy výrobních technologií se při výrobě vašich etiket mohou používat? Tiskové technologie prošly za dobu existence naší společnosti velkým vývojem. V současné době je velká většina našich produktů tištěna digitálně. Tato technologie umožňuje plnobarevný tisk ve vy- sokém rozlišení a samozřejmostí je možnost tisku variabilních dat. Tato technologie nám umožňuje tisk z rubové strany materiálu. Pomocí tohoto po- stupu získává etiketa, dle použitého materiálu, mi- mořádnou odolnost proti poškození. Díky těmto vlastnostem nacházejí digitálně tištěné etikety vy- užití v široké škále aplikací. Další, poměrně specifickou technologií, je foto- kompoziční tisk. Pomocí této technologie, která se používá zejména pro potisk hliníkových a keramic- kých etiket, lze docílit mimořádně odolnosti a přes- nosti tisku. Zjednodušeně lze tuto metodu přirovnat k výrobě klasické fotografie. V menší míře používáme i termotransfer potisk, zejména pro nízkonákladové zakázky. z V jakých oborech nacházejí tyto moderní tech- nologie nejčastěji využití? Čárový kód byl v počátku vyvinut a také používán pro označení zboží v maloobchodě. Od prvního na- sazení čárového kódu již uběhla pěkná řádka let. V současné snad neexistuje obor, kde by nebylo možné prvky automatické identifikace, ať už čárový kód nebo RFID, využít. Produkty společnosti Inotec Barcode Security se v současně době nejvíce uplat- ňují ve skladovacích procesech a v logistice. Dalšími obory pro naše produkty jsou chemický, automobi- lový, elektrotechnický a kovozpracující průmysl. Jako příklad úspěšného použití našich produktů v logistice mohu uvést zejména odolné značení plastových přepravek nebo obalů pomocí čárového kódu. V poslední době se v této oblasti stále více využívá RFID značení. Využíváme jak samolepících etiket tak i IN-MOULD etiket, které jsou pevnou součástí přepravky již od její výroby. Toto řešení stále více využívají zejména obchodní řetězce nebo pronajímatelé plastových vratných obalů. V oblasti identifikace do skladů nabízíme kom- pletní řešení označení skladu, od označení regálů, polic, pozic na zemi, reflexních etiket až po instalaci. V této oblasti nabízíme některá unikátní řešení, která jsou ověřena u řady zákazníků po celé Evropě. z Vaše společnost vyrábí produkty pro označo- vání zboží již několik desetiletí. Jak se za tuto dobu změnily požadavky zákazníků? Požadavky zákazníků se časem postupně měnily, jak čárový kód pronikal do různých oborů. Od pů- vodního značení výrobků pro maloobchod se po- stupně dostal do téměř všech oborů. Zejména požadavky na sledování v průběhu výroby, zavedení automatické identifikace do procesů skladování a logistiky zvýšily nároky na odolnost a přehlednost značení. Dnes už není problém označit výrobek nebo polotovar, který prochází procesem s vysokou teplotou, různými chemikáliemi apod. Čárový kód se stal nepostradatelnou součástí každého výrobku, zkuste jenom odhadnout, kolik čárových kódů je třeba v automobilu nebo v notebooku… Toto masivní využití čárového kódu klade zvý- šené nároky na výrobce tohoto značení, dříve po- užívaná papírová etiketa už v mnoha procesech neobstojí. Proto se naše společnost zaměřila na produkty, které obstojí v těch nejnáročnějších podmínkách. z Inotec má vlastní vývojové oddělení. Nakolik jeho pracovníci při vývoji nových produktů spolu- pracují přímo se zákazníkem? Toto je naprosto klíčový faktor naší společnosti. Požadavky našich zákazníků jsou impulsem pro náš výzkum a vývoj. Každý zákazník požaduje speci- fické vlastnosti pro svou identifikaci a naším úko- lem je najít vhodný produkt. Pečlivě si vybíráme dodavatele základních materiálů, lepidel a barev, je- jichž spojením vznikají tisíce možných kombinací fi- nální konstrukce etiket. V posledních letech, kdy nasazení RFID techno- logie roste raketovým tempem, se naše společnost rozhodla zavést značku INOTAG, která zastřešuje veškeré naše RFID produkty. Tímto krokem se sna- žíme o zviditelnění RFID etiket v rámci naší spo- lečnosti. V současné době zaujímají RFID produkty významnou část našich výrobků. z Co byste doporučil zákazníkům, kteří plánují zavedení nového systému identifikace zboží, skla- dových pozic atd. ve svém skladu? Jaká kritéria by měli uplatnit při výběru správných produktů? Základem pro správné rozhodnutí je podrobná analýza procesů ve skladu. Nelze se na identifikaci zboží nebo pozic ve skladu dívat samostatně. Vždy je to nedílná součást komplexního systému auto- matické identifikace. Musí se tedy vždy přihlédnout k typu snímacích zařízení, použité manipulační techniky, prostředí atd. Naše společnost se snaží vyhovět individuálním požadavkům každého zákaz- níka. Po zmapování podmínek použití navrhneme vhodné materiály včetně vzorků a grafický návrh našeho řešení identifikace. Můžeme provést i tes- tovací instalaci nebo dodat seznam referencí od na- šich spokojených zákazníků. § MB Etiketa musí obstát i v nejnáročnějších podmínkách

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

Posílení bezpečnosti dodávek energie Evropská komise dne 28. 5. 2014 reagovala na současnou situaci včetně závislosti EU na dovozech energie a navrhla novou strategii energetické bezpečnosti. Hlavními body strategie jsou diverzifikace vnějších dodávek, modernizace infrastruktury, dokončení vnitřního trhu EU s energií a úspory energie. Podkladová studie zdůrazňuje nutnost koordi- nace vnitrostátních řešení a potřebu jednotného vystupování při jednání s externími partnery. Opírá se o pokrok dosažený od přerušování dodá- vek v roce 2006 a plynové krize v roce 2009. Ná- vrhy k zajištění nepřerušovaných dodávek během letošní zimy projednají hlavy států či vlád EU na  zasedání Evropské rady ve  dnech 26. a 27. června. K zajištění kontinuity v zimě navrhuje Komise komplexní posouzení rizik (zátěžové testy) na re- gionální úrovni, nebo úrovni EU; spočívaly by v si- mulaci zvládnutí rizik při haváriích a narušení dodávek zemního plynu a vytvoření záložních me- chanismů, jako je zvýšení zásob zemního plynu, snížení poptávky po plynu přechodem na jiná pa- liva (zejména pro vytápění), rozvoj infrastruktury pro případ nouze (možnost zpětného toku a sdru- žování částí stávajících zásob pro zajištění ener- getické bezpečnosti). Klíčové je dokončení vnitřního trhu s energií a doplnění chybějících spojení infrastruktury. Ko- mise určila 33 projektů infrastruktury, které mají pro současnou energetickou bezpečnost zásadní význam. Navrhuje zvýšit propojení instalované ka- pacity pro přenos elektrické energie na  15  % do  roku 2030, přičemž by se zohlednilo hledisko nákladů a možnost obchodních výměn v přísluš- ných regionech. (Členské státy se již zavázaly do roku 2020 zajistit 10% propojenost). Energetická strategie EU bude založena na následujících zásadách: ● Diverzifikace dodavatelských zemí a tras. V roce 2013 pocházelo 39 % objemu zemního plynu pro EU z Ruska, 33 % z Norska a 22 % ze  severní Afriky (Alžírsko, Libye). EU bude nadále udržovat vztahy se spolehlivými part- nery. Naváže však i kontakty s novými part- nerskými zeměmi a bude hledat nové zásobovací trasy, například v oblasti Kaspic- kého moře rozšířením jižního koridoru pro přepravu plynu, vybudováním centra plyná- renství ve Středomoří a zvýšením dodávek LNG. ● Posílení nouzových mechanismů a mecha- nismů solidarity a ochrana kritické infrastruk- tury. Komise prověří ustanovení nařízení o bezpečnosti dodávek plynu a jeho provádění. ● Zvýšení domácí výroby energie dalším využí- váním obnovitelných zdrojů energie a udrži- telnou těžbou fosilních paliv. ● Zlepšení koordinace vnitrostátních energetic- kých politik a jednotné vystupování v oblasti vnější energetické politiky. Komise se chce za- pojit do rané fáze plánovaných mezivládních dohod s třetími zeměmi, které by mohly mít dopad na bezpečnost dodávek (Kaspická ob- last, Středomoří, Afrika). Zajistí, aby všechny tyto dohody a projekty infrastruktury na území EU byly plně v souladu s příslušnými právními předpisy EU. ● Další rozvoj energetických technologií. ● Zlepšení energetické účinnosti – na  budovy připadá 40 % spotřeby energie a třetina spo- třeby zemního plynu. Toto odvětví tedy hraje klíčovou roli. Kvůli obavám o zajištění nepřetržitého toku energie a stabilní ceny energie se na zasedání Ev- ropské rady v březnu 2014 Komise zavázala k hloubkové studii o evropské energetické bezpeč- nosti a komplexnímu plánu snížení závislosti na dodávkách energie. Zjištění a návrhy se budou projednávat na Evropské radě 26. a 27. června. Celosvětová poptávka po energii má do  roku 2030 stoupnout o 27  %. Domácí výroba energie v EU v období 1995–2012 ale poklesla téměř o jednu pětinu. Přes 50 % energetické potřeby EU pokrývají externí dodavatelé. V roce 2012 se do EU dováželo 88 % ropy, 66 % zemního plynu a 42 % pevných paliv. Náklady přesáhly denně 1 miliardu € a představují 1/5 celkového dovozu. Dováží se také 95 % uranové rudy (zdroje jsou di- versifikovány a jsou spolehlivé - Austrálie, Ka- nada). 14 % připadlo na obnovitelná paliva (zejména biomasu). V roce 2013 připadla u ropy 33 % na Rusko, 11 % Norsko, 8 % Saudská Arábie, celkem za 300 mld. €. EU je po USA největším spotřebitelem ropných produktů. 95 % připadá na dopravu, 5 % na petrochemii. U plynu připadlo na Rusko 39 %, Norsko 34 % a 14 % na Alžír, celkem dodávky ze zemí mimo EU dosáhly hodnoty 85 mld. €. Dovoz jen z Ruska při- padá na Finsko, Slovensko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Na plyn připadlo 23 % energie (topení, výroba elektřiny). U pevných paliv připadlo v roce 2012 26 % na Rusko, 24 % na Kolumbii, 23 % USA. Dovoz byl celkem cca 240 miliónů tun, z toho cca 220 mili- onů z nečlenských zemí EU. Připadá na ně 17 % spotřeby energie. EU je ve spotřebě na 3. místě, po Číně a USA. Jaderná energie dodává 13 %, 27 % na výrobu elektřiny; nejvíce elektráren je ve Francii, Spojeném království, Švédsku, Německu, Belgii a Španělsku. Evropa má minimální zásoby energie, největší podíl (22%) mají obnovitelná paliva. Od přijetí evropského energetického programu obnovy v roce 2009 se vynaložilo na rozvoj chy- bějící infrastruktury 2,4 mld. €, z toho 1,4 mld. € na plynovody. V říjnu 2013 byl zpracován seznam 250 klíčo- vých energetických projektů, z toho 33 s kritickým významem pro krátkodobou a střednědobou bez- pečnost. V nástroji propojování Evropy se předpo- kládá vynaložit na energetickou infrastrukturu v letech 2014-2020 celkem 5,85 mld. €. Studie o evropské energetické bezpečnosti a sdělení „Ev- ropská strategie pro zajištění dodávek energie“ jsou k dispozici na adrese Evropské komise: http: //ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm AP AKTUALITY Z EU 36 Foto: European Union, 2014 Security of Energy Supply in EU In response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of a stable and abundant supply of energy for the EU’s citizens and eco- nomy, the European Commission has released an EU energy security strategy on 28 May 2014. This strategy is based on an in-depth study of Member States’ energy dependence. More at http: //ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

AKTUALITY Z EU 37 Snižování emisí CO2 z nákladních automobilů a autobusů Hodnocení vlivu na životní prostředí 21. května přijala Evropská komise strategii dosažení nižší spotřeby paliva a méně exhalací oxidu uhličitého pro nákladní automobily (nad 3,5 t nosnosti), autobusy a autokary. Tato vozidla se podílejí na emi- sích ze silniční dopravy cca 25 %, na celkových emisích cca 5 % (což je více než mezinárodní letectví či námořní plavba). Právní předpisy EU z poslední doby úspěšně omezují emise CO2 nových osobních aut a dodávek, tato strategie1 je však první, která se zabývá emisemi z těžkých vozidel. Zaměřuje se na krátkodobá opatření s cílem ověřovat, vy- kazovat a sledovat emise produkované těžkými silničními vozidly jako první krok ke snížení emisí. Doposud bylo velmi obtížné tato vozidla mezi sebou po- rovnávat. (Existuje velké množství typů a velikostí nákladních aut, která se různě upravují, aby vyhovovala potřebám trhu; vyrábějí se v mnohem menších sériích, než automobily osobní a dodávkové). Komise vyvinula k měření emisí CO2 u nových vozidel nástroj pro počítačo- vou simulaci zvaný VECTO. Testování v provozu by bylo velmi obtížné a pro výrobce i provozovatele nákladné. Za  pomoci tohoto nástroje chce Komise příští rok navrhnout právní předpisy vyžadující, aby byly emise CO2 z nových těžkých silničních vozidel ověřovány simulací, vykazovány a sledovány. Tím se zvýší transparentnost a konkurenceschopnost na trhu a budou se zavádět energeticky vysoce účinné technologie. Další možná opatření ve střednědobém výhledu Až tyto právní předpisy vstoupí v platnost, může Komise zvážit další opa- tření na  omezení emisí CO2 z těžkých silničních vozidel. Bylo by možné sta- novit pro  tato vozidla povinné limity průměrných emisí CO2, jaké již dnes existují pro osobní a dodávkové automobily. Mohly by zahrnovat rozvoj mo- derní infrastruktury, podporující alternativní paliva pro těžká nákladní vozidla, inteligentnější tvorbu cen za užívání infrastruktury, efektivní a jednotné zda- nění vozidel ze strany členských států a jiné tržní mechanismy. Posoudí se dopady a určí nákladově nejefektivnější varianty. Studie vypracované během přípravy strategie ukazují, že by nejmodernější technologie mohly dosáhnout nákladově efektivního snížení emisí CO2 nových těžkých vozidel nejméně o 30 %. Objem emisí CO2 z těžkých vozidel vzrostl mezi roky 1990 a 2010 zhruba o 36  %. Z prognóz založených na scénáři „nezměněné politiky“ vyplývá, že v letech 2030–2050 by celkové emise z těchto vozidel v EU zůstaly při- bližně na  současné úrovni, tedy asi o 35  % vyšší než v roce 1990. To je ale neslučitelné s cílem snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů v dopravě v porovnání s hodnotami z roku 1990 přibližně o 60  %, který je stanoven v bílé knize Komise z roku 2011 a v plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Z jiných studií plyne, že zvýšené pořizovací náklady úspornějších těžkých vozidel se při 11 letech provozní ži- votnosti uhradí úsporami paliva za 3 roky. Přístup Komise se liší od pojetí v USA a Japonsku holistickým přístupem, nikoliv testováním jen některých částí. Neopírá se také tolik podklady vý- robců. Povede k normě, uplatňující alternativní paliva, zatímco dnes je na zá- kaznících, aby se rozhodli pro úsporné vozy. Strategie je určena Evropskému parlamentu a Radě, které se vyzývají, aby ji přijaly a přispěly k realizaci uvedených opatření. § 1 Sdělení: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2. Dne 15. května nabyla účinnosti nová pra- vidla zjednodušující hodnocení potenciálních projektů na životní prostředí. Novela směr- nice (EIA) má lépe ochránit životní pro- středí, ale má jako projev snah o chytřejší regulativy zmenšit administrativní zátěž a přinést jistotu v případě veřejných i sou- kromých investic. Novelizace se soustřeďuje na problémy, které vyvstávaly za cca 25 let platnosti staré směrnice. Věnuje větší pozor- nost efektivnosti využívání zdrojů, změnám podnebí, prevenci katastrof. Hlavní úpravy: ■ Členské státy jsou nyní oprávněny zjednodušit různé postupy hodnocení vlivu na životní pro- středí. ■ Jsou stanoveny časové rámce pro různé etapy hodnocení: rozhodnutí k prověřování (screen- ing) by měla být přijata do 90 dní (i když ve výjimečných případech jsou možná prodlou- žení) a veřejné konzultace by měla trvat mi- nimálně 30 dní. Členské státy potřebují přijetí konečných rozhodnutí zajistit v rozumném ča- sovém období. ■ Požaduje se zjednodušení postupu k rozhod- nutí, zda je nebo není zapotřebí EIA. Rozhod- nutí musí být náležitě odůvodněné na základě aktualizovaných screeningových kritérií. ■ Zprávy k EIA mají být pro veřejnost jasnější, zejména pokud jde o hodnocení současného stavu životního prostředí a zvážení navrže- ných alternativ k projektu. ■ Nutno zlepšit kvalitu a obsah zpráv. Pří- slušné orgány budou rovněž muset proká- zat svou objektivitu, aby se předešlo střetu zájmů. ■ Důvody pro rozhodnutí o souhlasu s rozvojem musejí být jasné a pro veřejnost průhlednější. Členské státy mohou také stanovit časové lhůty pro platnost jakýchkoli odůvodněných závěrů a stanovisek, vydaných v rámci pro- cesu EIA. ■ Pokud projekty zahrnují významné nepříznivé účinky pro životní prostředí, budou developeři po- vinni přijmout opatření k zamezení nebo omezení takových účinků. Tyto projekty budou muset být monitorovány postupy stanovenými členskými státy. Stávající opatření pro monitorování mohou být použita k vyhnutí se duplicitám a zbytečným nezbytným nákladům. Další kroky: Členské státy musejí uplatnit tato pravidla nej- později od 16. května 2017. Sdělí rovněž Komisi své předpisy přijaté v souladu se směrnicí. Závěr: S ohledem na dosavadní postupy, často prota- hované na objednávku, by bylo zapotřebí novelu přijmout co nejdříve. Vhodná novela spolu s kapa- citou soudů projednat případné spory během ně- kolika měsíců mohou v případě prodlev výstavby dopravní infrastruktury způsobit ekologické a sa- mozřejmě i ekonomické škody násobně převyšující ekologické přínosy. Iniciativa by mohla být na sek- toru dopravy. § Antonín Peltrám Foto: European Union, 2014

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE 38 Představujeme mezinárodní organizace v logistice a dopravě WMU – Světová námořní univerzita V přehledu mezinárodních organizací v námořním sektoru se dostáváme k významnému počinu Mezinárodní námořní organizace IMO (International Maritime Organisation), jež je specializovanou agenturou v systému Organizace spojených národů (OSN). Bylo jím založení Světové námořní univerzity WMU. The World Maritime University se nachází v Malmö ve Švédsku. Jedná se o postgraduální univerzitu, založenou rezolucí pléna IMO v roce 1983. Jejím posláním je dále pronikat do cílů a snah IMO a jejích členských států v celém světě cestou výchovy, výzkumu a budování kapacit k za- jišťování bezpečné a efektivní námořní dopravy na čistých oceánech. WMU je skutečně organizací pro mezinárodní námořní komunitu. WMU si vysloužila pověst globálního centra pro pokročilou výchovu a výzkum na námořním poli. Tím, že nabízí odbornou výchovu vysoké kvality, WMU poskytuje studentům ojedinělý pohled do námořního sektoru. WMU nabízí tyto postgraduální stupně: - Doctor of Philosophy (Ph.D) - Master of Science (M.Sc.) - Postgraduate Diploma (PGD) Ve švédském Malmö se nabízí program vedoucí k „Master of Science in Maritime Affairs“. Studenti se mohou specializovat na jednu ze šesti oblastí: - Lodní management & logistika - Přístavní management - Námořní bezpečnost & Environmentální admi- nistrace - Mořské prostředí & Oceánský management - Námořní právo & Politika - Námořní výchova & Training V čínské Šanghaji je nabízen stupeň „Master of Science in International Transport & Logistics a rovněž v čínském městě Dalian „Master of Sci- ence in Maritime Safety & Environmental mana- gement“. V Číně založené programy sestavili a vyučují profesoři WMU. WMU nabízí program Ph.D. v námořních záleži- tostech (Maritime Affairs), který může být zakon- čen na WMU či jinde. Univerzita také nabízí postgraduální diplom v námořním pojištění for- mou dálkového studia – ve spolupráci s Lloydovou Maritime Academy. Rozsáhlý program krátkodobých kurzů profesi- onálního rozvoje (PDC) nabízí WMU každoročně zhruba sedmi stovkám účastníků, kteří mají zájem zvýšit svou odbornost cestou vysoce kvalitní na- bídky. Kurzy mohou být specificky navrženy, aby vyhovovaly potřebám zájemců, a mohou probíhat kdekoliv. Dodatkem k nabídce kurzů PDC univer- zita organizuje na míru formulované programy exekutivního rozvoje, které umožňují individuálním zájemcům využít odbornosti WMU a zdokonalit se ve specifických oblastech. Fungování univerzity Univerzita funguje na základě smlouvy, schvá- lené plénem IMO a zodpovídá se generálnímu ta- jemníkovi IMO, její radě, plénu jakož i mezinárodní radě guvernérů, složené ze zástupců téměř pade- sáti různých vládních, námořních, odborových a výchovných organizací. Univerzita předkládá svou výroční zprávu a návrh rozpočtu radě IMO a rovněž zprávy zasedáním pléna. WMU disponuje statutem, výhodami a imunitou institucí OSN ve Švédsku a hodnosti WMU jsou uznávány švéd- ským ministerstvem výchovy a výzkumu. WMU je organizována ve čtyřech hlavních de- partmentech. Centrem jejího provozu je fakulta, která realizuje v Malmö učební programy, pro- gramy mezinárodní aktivní pomoci, výzkum, krátké kurzy, konference a profesionální servis (publikace, účast na  mezinárodních panelech, ra- dách a seminářích). Rozsáhlá knihovna je organi- zační částí univerzity. Prezidentova kancelář odpovídá za několik klíčo- vých oblastí, jako jsou naplňování fondu, záleži- tosti řízení, mezinárodní vztahy a komunikace. V rámci podpory akademickým programům aka- demický servis a administrativní servis poskytují širokou škálu funkcí pro potřebu ústavu včetně re- gistrací, servisu studentům, financování, manage- mentu lidských zdrojů, informační technologie a korporálních služeb. Navíc k formální struktuře univerzita organizuje činnost několika rad, výborů a pracovních skupin. Rady a výbory jsou permanentními součástmi or- ganizační struktury WMU a jsou ustavovány ve smyslu smlouvy s IMO nebo jiných právních do- kumentů či potřeb oboru. Rady a výbory mají jasně definované mandáty a jejich členstvo se pra- videlně obměňuje. Předsedy a členy jmenuje pre- zident WMU. Pozice zaměstnanců jsou integrální součástí organizační struktury univerzity, definu- jící úlohy, tituly, stupně a druhy zaměstnání. Prezident univerzity Björn Kjerfve Dr. Kjerfve se vrátil do rodného Švédska v roce 2008 jako prezident WMU. Předtím působil jako děkan na fakultě geologických věd na texaské A&M University (2004–8) a spadaly pod něj 4 akademické departmenty včetně integrovaného mořského těžebního programu. V letech 1973 – 2004 byl profesorem námořních a geologických věd na univerzitě Jižní Karolíny. Akademické hod- nosti získával na amerických univerzitách – na Luisiana State University z námořních věd, na Uni- versity of Washington z oceánografie a na Geo- rgia Southern University z matematiky. Napsal 12 knih a publikoval kolem 250 odborných článků, přednášel celkem více než 6 000 studentům oce- ánografie. Univerzita je členem IAMU Jde o Mezinárodní asociaci námořních univerzit – „International Association of Maritime Universities“. IAMU byla založena v roce 1999 sedmi univerzi- tami, představujícími pět světových kontinentů, když byl uznán význam námořního vzdělávání a odborné přípravy při rychlé globalizaci na  mezinárodní ná- mořní aréně. Od té doby výrazně rozšířila své člen- stvo a nyní představuje 57 institucí ze světa námořní výchovy na univerzitách a fakultách. Této asociaci věnujeme naši příští informaci. § Ing. Jiří Kladiva, CSc.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

KALEIDOSKOP 39 ČSAD HODONÍN A.S. ROZŠIŘUJE PORTFOLIO Dopravně logistická společnost ČSAD Hodonín a.s. pokračuje ve svých strategických cílech a dále rozšiřuje portfolio zákazníků z oblasti suchých potravin a nápojů. Současné zaměření společnosti tak postupně zvyšuje podíl realizovaných objednávek s vychystáním a doručením především do sítě obchodních řetězců, což je z hlediska nároků souvisejících s velmi spe- cifickými požadavky jak na vyskladnění, tak i doručování, velice obtížné. Navzdory tomu se však daří tato specifika zařadit do standardních procesů a nabídnout je dalším potencionálním zákazníkům z pohledu plnění KPI na vysoké úrovni a za příznivou cenu. Tyto silné argumenty sehrály vý- znamnou roli při podpisu smlouvy například i se společnostmi Vinium a.s. Velké Pavlovice a Vinařství Ludwig s.r.o. ČSAD Hodonín a.s. svým zákazníkům poskytuje služby v souladu s nej- náročnějšími kritérii pravidel dle HACCP i IFS a nyní nově i s řízeným tep- lotním režimem pro skladování chlazených potravin. Zdroj: ČSAD Hodonín a.s. GEBRÜDER WEISS PŘEPRAVUJE POMOC POTŘEBNÝM Angažovanost v sociální oblasti je pevně zakotvena ve firemní kultuře společnosti Gebrüder Weiss. Dary, sponzorství a bezplatné aktivity jsou neodmyslitelnou součástí charitativní činnosti této mezinárodní dopravní a logistické společnosti. I její jednotlivé pobočky se každý rok angažují pro dobrou věc, a zejména pro lidi, kteří se octli v obtížných životních podmín- kách nebo v nouzi. Například česká pobočka společnosti Gebrüder Weiss koncem dubna bezplatně přepravila 22 kusů sprchových koutů rodinám v SOS vesničce v Karlových Varech a v Brně, dále také sdružení ISIS v Olo- mouci a Sdružení pěstounských rodin v Brně. Tuto pomoc zajišťovala po- bočka Gebrüder Weiss ve spolupráci s firmou Sanswiss, která v rámci sponzorství poskytla sprchové kouty, a také humanitární organizací ADRA, působící v oblasti rozvojové pomoci, se kterou Gebrüder Weiss v České re- publice spolupracuje od června 2013, kdy byla Česká republika a jiné části Evropy postižena povodněmi. Tehdy firma Gebrüder Weiss bezplatně pře- pravila potřebným rodinám více než 130 tun pomoci. Zdroj: Gebrüder Weiss spol. s r.o. PANATTONI PARK STŘÍBRO PRŮMYSLOVOU ZÓNOU ROKU Nejlepší průmyslovou zónou ČR je Panattoni Park Stříbro. Shodla se na tom porota soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku organizované agen- turou CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice AFI. Díky rozšíření Pa- nattoni Parku Stříbro, připravenému českou developerskou skupinou Accolade spolu s mezinárodním developerem Panattoni, vzniká v okrese s nejvyšší neza- městnaností v Plzeňském kraji letos téměř tisíc nových pracovních míst. Celkem v zóně pracuje 2 000 lidí a působí tu 6 společností. Zóna přilákala hned dvě významné investice. Ideal Automotive si u Accolade a Panattoni objednala vý- stavbu nájemní haly o rozloze 16 000 m2 , ve které zaměstná 400 lidí ve výrobě dílů pro kufry automobilů. Další je projekt výrobce kancelářského nábytku Steelcase, který do zóny investuje přes 650 milionů Kč. Zdroj: Accolade PROLOGIS KUPUJE LOGISTICKÝ PARK R6 Developerská společnost Prologis, Inc. v minulých dnech oznámila koupi logistického parku R6, který se nachází severozápadně od Prahy, od spo- lečnosti Skanska. Prologis plánuje místo přejmenovat na Prologis Park Pra- gue Airport. Nemovitost o celkové rozloze téměř 33 hektarů půdy má potenciál pro výstavbu 132 300 metrů čtverečních logistického prostoru. Prologis Park Prague Airport se nachází u dálnice R6 - exit 7, což je pou- hých pět minut jízdy od pražského Letiště Václava Havla, tři minuty od Pražského okruhu a deset minut od dálnice D5 spojující Prahu s Plzní a dále s Německem. Během obchodních jednání společnost Prologis zastupovala realitní pora- denská společnost Colliers International. Zdroj: BEST Communications PRVNÍ CISTERNOVÉ VOZY S LL BRZDOVÝMI ŠPALÍKY Společnost VTG se společností Evonik Industries zahájila pilotní projekt s cisternovými vozy na chemické látky, které jsou vybaveny novými brz- dovými špalíky LL (low noise, low friction). Během roků 2014 a 2015, kdy má být pilotní projekt ukončen, se mají zjišťovat údaje o proběhu vozů a vlivu těchto špalíků na dodatečné náklady na údržbu vozů. Celkem se pi- lotního projektu zúčastní 12 cisternových vozů. Ochrana proti hluku je společenským úkolem nákladní železniční dopravy, které by se měl v následujících letech řešit. Společnost VTG má již 20 % vozového parku vybaveno „šeptajícími“ brzdami“, které jsou vybaveny tzv. K-brzdovými špalíky (kompozitní brzdové špalíky). Zdroj: Stanislav Hájek, GeLa RABEN V POBALTÍ SLAVÍ 10 LET Litva, Lotyšsko a Estonsko vstoupily do Evropské unie v květnu 2004. V té době v tomto regionu zahájila svou činnost i společnost Raben Group. Dnes provozuje v pobaltských zemích tři společnosti a region pokrývá z pěti měst: Vilnius, Riga, Tallin, Kaunas a Klaipėda. V regionu zaměstnává více než 80 zaměstnanců a disponuje přes 3 500 m2 skladových ploch. Roky 2004 – 2007 byly pro tyto země „zlatým věkem“. Období bylo pří- hodné pro zakládání a rozvoj podniků, a to se dotklo i dopravních společ- ností. Během tohoto ekonomicky příhodného období zaznamenal Raben Baltics silný rozvoj v těchto litevských, lotyšských a estonských trzích. Spo- lečnost zde uvedla na trh službu Fresh Logistics. Hospodářská krize roku 2008 změnila mnoho v národním hospodářství a měla obrovský dopad na sektor přepravy. Během globální krize byl Raben Baltics schopen udržet své postavení na trhu a dokonce zvýšit počet za- městnanců o 14 %. Rozvoj společnosti pokračoval v roce 2010 otevřením pobočky v Klaipédě a nabídkou nového produktu pro lotyšský trh - skla- dování. V letech 2011 a 2012 byla litevská pobočka Raben hodnocena spo- lečností Creditinfo jako finančně nejsilnější firma v Litvě. Také se v roce 2013 umístila podle Verslo zinios mezi stovkou největších logistických spo- lečností. Na konci roku 2013 vykazovala Raben Group v Pobaltí obrat 8,4 mil. EUR, což je 43 krát víc než v roce 2004. Sklady se zde rozrostly z 1 785 m2 v roce 2009 na 3 500 v březnu 2014. Zdroj: Raben Logistics Czech s.r.o. TYROS LOADING SYSTEMS CZ PLÁNUJE RŮST Celkový obrat 137 milionů korun a hospodářský výsledek po zdanění 6,8 milionů plánuje v roce 2014 spo- lečnost TYROS Loading Systems CZ (TLS CZ). Zatímco tržby firmy vzros- tou o více než 22 procent, čistý zisk letos podle plánu zaznamená téměř dvojnásobné meziroční navýšení. Obchodní organizace, zaměstnávající 33 lidí, patří mezi tři největší dodavatele speciální vratové a nakládací tech- niky u nás a na Slovensku. Spolu s vlastním výrobním podnikem v Novém Bydžově a sesterskou TYROS Loading Systems SK, která působí na Slovensku, tvoří česká pobočka silné obchodně výrobní seskupení se 130 zaměstnanci. TYROS Loading Systems CZ se na obratu nadnárodní skupiny podílí 15 procenty. U nás firma ročně nainstaluje v průměru 1 000 průmyslových vrat a 500 nakládacích míst, na Slovensku je to potom zhruba 200 zprovozněných míst a kolem 300 nainstalovaných vrat za rok. Zdroj: IVEPA - Public Relations

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

KALEIDOSKOP 40 ŘEŠENÍ RFID A NFC TAGŮ OD SPOLEČNOSTI SMART-TEC Společnost smart-TEC GmbH & Co. KG se sídlem v Německu je nyní aktivní i na českém a slovenském trhu a otevírá novou pobočku v Bystřici nad Pern- štejnem. Společnost smart-TEC GmbH z Oberhachingu u Mnichova vyvíjí zá- kaznické RFID a NFC tagy na míru již 15 let. Nabídka produktů sahá od robustních, odolných průmyslových RFID/NFC tagů, přes přívěšky na klíče, RFID & NFC karty až po samolepicí etikety - čisté, potištěné nebo opatřené speciálními bezpečnostními prvky. Většina RFID tagů je kromě toho ATEX certifikována pro použití v úsecích s ochranou proti výbuchu. S otevřením nové pobočky v Bystřici nad Pernštejnem mohou být RFID/NFC tagy, vyvinuté a vyrobené na základě dlouholeté expertízy a příslušného know-how, nabízeny rovněž na českém a slovenském trhu. Zdroj: smart-TEC GmbH & Co KG IMMOPARK ŽILINA ZAHAJUJE VÝSTAVBU Erste Group Immorent Slovensko s.r.o., developer logistického parku IMMOPARK Žilina, podpisem smlouvy s kurýrní firmou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) zahájil výstavbu tohoto logistického parku a začala výstavba první haly IMMOPARKu Žilina. Celkem zde v první fázi vznikne hala o rozloze 2 180 m2 a dalších 627 m2 kancelářských ploch. Dokončení výstavby je plánováno na listopad 2014. Klíčová a svým významem a velikostí nejdůležitější investice DPD bude sloužit jako centrální třídicí středisko pro celé Slovensko a rovněž jako vstupní a výstupní bod pro exportní a importní zásilky DPD. Paralelně bude plnit úlohu standardní pobočky DPD v žilinském regionu. Celková investice přesáhne v první fázi více než 5 milionů EUR. V novém třídicím středisku a pobočce najde práci 29 stálých zaměstnanců a 30 brigádníků. Centrální překladiště bude vybaveno moderní třídicí linkou, třídění balíků bude monitorované kamerovým systémem, vstupy budou vybaveny auto- matickým převažovacím systémem. Třídicí systém umožňuje paralelní na- kládání přepravních kontejnerů do 24 směrů odpovídající pobočkám DPD. Kapacitně linka pokryje 45 kurýrů žilinského regionu. Zdroj: Idealab, s.r.o. MODERNÍ AUTOBUSY ARRIVA PRAHA NA PŘÍBRAMSKU Společnost Arriva Praha (dříve Veolia Transport Praha) pořídila v roz- mezí let 2012 až 2014 s přispěním evropské dotace ROP Střední Čechy v rámci projektu modernizace vozového parku „Moderní autobusy společ- nosti VEOLIA TRANSPORT“ celkem 17 částečně nízkopodlažních auto- busů v celkové hodnotě 65,898 milionů korun, výše dotace projektu dle smlouvy je 40 %. Vozidla byla předána dopravci v několika dodávkách, po- slední z nich se uskutečnila letos v dubnu. Všechny autobusy pořídil do- pravce již v novém korporátním designu společnosti Arriva. Autobusy jsou nasazovány na linky v oblastech Příbramska, Březnicka, Sedlčanska a Dobříšska s přesahem do hlavního města Prahy a jsou pro- vozovány v závazku veřejné služby Středočeského kraje. V současnosti Ar- riva Praha v provozovně Příbram nasazuje do provozu 73 autobusů pro výkony v závazku veřejné služby. Jejich průměrné stáří je 9,05 roku (stav k 30. 11. 2012). Modernizací vozového parku realizací tohoto projektu se sníží průměrné stáří vozidel na 5,68 roku (stav k 31. 12. 2014). Zdroj: PAN Communications COLGATE-PALMOLIVE PŘECHÁZÍ V RUMUNSKU NA PALETY CHEP CHEP, poskytovatel paletového poolingu a kontejnerů, oznámil, že spo- lečnost Colgate-Palmolive podepsala novou obchodní smlouvu na využití služeb paletového poolingu v Rumunsku, kde nahradí bílé výměnné palety. Na základě této změny Colgate-Palmo- live očekává přínos ve formě výrazného snížení nákladů a omezení dopadu na životní prostředí. „Máme velice pozitivní zku- šenosti ze spolupráce se spo- lečností CHEP. Po změně paletového systému už neřešíme problémy s jejich kvalitou a nedostáváme stížnosti o poškození výrobků od našich zákazníků. Elektronické objednávky palet CHEP prostřednictvím portálu Portfolio Plus™ zjednodušily správu objednávek a dodávek palet. Se spo- lečností CHEP jsme byli schopni vybudovat lepší dodavatelský řetězec z po- hledu finančních úspor a trvalé udržitelnosti,“ říká Dan Dascalu manažer pro skladování a dopravu společnosti Colgate-Palmolive Romania SRL. Aspekt trvalé udržitelnosti poolingu společnosti CHEP představuje další důležitý faktor pro rozhodnutí přejít z bílých palet na CHEP palety. Ob- chodní model poolingu společnosti CHEP je založen na trvalém opakova- ném využití, recyklaci a omezení množství odpadu. Zdroj: AMI Communications STUDENT AGENCY PŘEVZALA 9 AUTOBUSŮ SETRA Devět dvoupodlažních autobusů SETRA typového označení S 431 DT EURO 6 převzal největší český autobusový dopravce na dálkových linkách - STUDENT AGENCY. Tyto autobusy jsou určeny výhradně pro provoz na linkách IC Bus Praha – Mnichov a Praha – Norimberk – Mannheim, které STUDENT AGENCY provozuje pro Deutsche Bahn. Díky novým autobusům se na autobusových linkách DB Bahn, o které je stále rostoucí zájem, dále navýší přepravní kapacita – a to o cca 22 %. Doposud zde STUDENT AGENCY nasazovalo jednopodlažní autobusy Iri- zar – rovněž v barvách DB s kapacitou 60 sedaček. Nové dvoupodlažní autobusy SETRA nabídnou až 73 míst k sezení (v prodeji je možné zakoupit až 72 míst) – součástí vybavení je také prostor pro přepravu vozíčkářů či malá kuchyňka. Vstup do spodního patra je nízkopodlažní. 8 autobusů bude nasazeno v rámci turnusové potřeby, devátý bude určen pro posily a jako záloha. Celkově se jedná o investici přesahující 110 milionů Kč a počet autobusů ve flotile STUDENT AGENCY tak bude činit přes 160. Zdroj: EvoBus Bohemia s.r.o. P3 V PRAZE ZÍSKALA ROZSÁHLÉ POZEMKY Společnost PointPark Properties (P3) koupila 22 hektarů u dálnice D11 v blízkosti Mstětic u exitu 8 východně od Prahy pro výstavbu nového lo- gistického areálu PointPark Prague D11 o rozloze 120  000 m2 . Ten dále rozšíří celkovou pronajímatelnou plochu společnosti v okolí hlavního města České republiky o téměř 40 %. P3 plánuje investovat do pozemku zhruba 85 milionů eur s cílem reagovat na rostoucí poptávku po kvalitních skla- dových a distribučních nemovitostech v blízkosti města. Prvním budovám již bylo uděleno povolení k výstavbě. PointPark Prague D11 bude již třetím logistickým areálem P3 v pražském regionu a zvýší tak celkovou pronajímatelnou plochu společnosti v okolí města na 428 000 m2 . P3 v daném regionu dále provozuje park PointPark Prague D1 vzdálený 16 km jižně od města, který tvoří čtyři budovy o ploše 176 000 m2 , a park PointPark Prague D8 na severu, který se skládá z pěti dokončených budov a jedné budovy ve výstavbě o celkové ploše 132 000 metrů čtverečních. V uplynulých 12 měsících společnost P3 ve svých par- cích na D1 a D8 rozšířila využívané prostory o téměř 50 000 m2 pro kli- enty Yusen Logistics, DHL Express a Mountfield, díky čemuž se Česká republika stala pro P3 nejaktivnějším trhem v oblasti developmentu v Evropě. Oba stávající parky jsou navíc téměř zcela obsazeny. Zdroj: Crest Communications, a.s.

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

43

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/ln201406/