Magazín Žurnál 3/2015http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

2015 Koncerty nejen na hřišti březen 2015 | www.zurnalmag.cz www.smetanovskedny.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

3

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

4 březen 2015 | www.zurnalmag.cz NÁKLAD 10 000 ks Ev. číslo – MK ČR E 17183 VYDÁVÁ PROPAGANDA s. r. o. Záběhlická 3254 / 51 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 276 04 675 ADRESA REDAKCE Pobřežní 8 301 00 Plzeň KULTURA A DISTRIBUCE Katarína Krulichová Tel.: +420 605 163 634 krulichova@zurnalmag.cz INZERCE Jaroslav Krulich Tel.: +420 603 811 904 jaroslav.krulich@zurnalmag.cz REDAKce Ing. Markéta Čekanová Tel.: +420 724 317 539 cekanova@zurnalmag.cz František Klimt Tel.: +420 725 874 981 klimt@zurnalmag.cz PRODUKČNÍ Petra Hanousková Tel.: +420 774 564 019 petra.hanouskova@zurnalmag.cz DTP Euroverlag, spol. s r. o. www.euroverlag.cz FOTOGRAF Lukáš Potůček www.lukasapetra.cz Vážení a milí čtenáři Žurnálu, Další Žurnál vyjde 30. března 2015 Koncerty nejen na hřišti březen 2015 | www.zurnalmag.cz www.smetanovskedny.cz stojíme na  prahu měsíce, který býval proslulý především svým osmým dnem. Na oslavy Mezi- národního dne žen dodnes vzpomíná nejeden muž! Jakkoli má tenhle svátek silně politické pozadí, určitě každou ženu potěší, dočká-li se malé pozornosti, bonbonu, květiny nebo ales- poň milého slova. Protože přichází jaro a s ním my, ženy, rozkvétáme a po pozornosti prostě toužíme. Odkládáme šály, čepice a tlusté bundy a ze šatníku vyhazujeme spousty naprosto nemožného a již nepoužitelného oblečení. Ano, pánové, je to to, které jsme s jásotem kupova- ly před rokem, ale po roce už ho prostě na sebe vzít nemůžeme! Vím, že to nepo- chopíte, ale zkuste to alespoň respektovat. Tedy tohle oblečení musí pryč. Navíc se některé kousky visením ve skříni srazily nejmíň o jednu velikost. Kamarádka mi tuhle vysvětlila, že za to mohou kalorie. To jsou prý takové malinkaté bestie, které ožívají v noci a přešívají nám oblečení ve skříni na menší a menší. Ptala jsem se v drogerii, jestli proti nim neexistuje něco podobného jako proti molům, a pro- davačka mi vnutila tablety na hubnutí a karlovarské suchary. Rozmístila jsem to po skříni a čekám. Ale zpátky k jaru a oslavám ženskosti. Jen málokterá z nás touží vypadat jako pometlo. Snad každá žena se snaží být krásná a cítit se dobře. A na světě je to zařízeno tak, že pro každou z nás existuje někde princ, kterému se právě její styl bude líbit. Problém nastává v okamžiku, kdy dotyčná princezna vyhlíží někoho jiného a ten zas kouká po jiné. V takovém případě může pomoci rada odborníka – vizážisty. Pomůže dámě najít její osobitý styl, jenž podtrhne její duši a na úspěch je zaděláno. S jarem se takový pokus určitě nabízí. Proč nezkusit oslavit Den žen skutečným dnem pro ženu? Dopřát si rozmanité hýčkání, kadeřníka, manikúru, masáž, lekci líčení, barevnou typologii, a pak vstoupit do nového roku přírody jako docela nová žena. Příležitostí, kde pak své nově nabyté ženství předvést, najdete na následujících stránkách nepřeberně. Rozjíždí se sezona rozmanitých festivalů a velkých kultur- ních akcí. Divadlo nabídne premiéry, galerie nové výstavy. Restaurace se chtějí blýsknout zajímavými menu. Chystají se zajímavé koncerty různých žánrů. A při- čteme-li k tomu, že na jarní prázdniny můžete zapsat své děti na některý z řady atraktivních příměstských táborů, můžete si svůj den pro ženu opravdu užít. Pro- tože to, že jste žena, je privilegium, které vám nikdy nikdo nevezme. Opravňuje vás být zdravena i šéfem, nebo se rozhodnout, komu podáte ruku, a komu ne. Dává vám ono specifické –ová na konec příjmení a tvrdé y do příčestí minulého. Protože i češtině stojíte za to být odlišena od muže. Krásný den žen i celý březen přeje  Markéta Čekanová cekanova@zurnalmag.cz SLOVO REDAKTORKY

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

TIPY NA KONCERTY 10–12 Akce měsíce | Přehled koncertů Dozvěděli jsme se… GALERIE 25–27 Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… KLUBová scéna 13–18 Akce měsíce | Kam a za čím do klubů Dozvěděli jsme se… KAM ZA KULTUROU 28–32 Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se… DIVADLO 19–24 Akce měsíce | Divadelní tipy AKCE MĚSÍCE 6–9 Smetanovské dny 2015 Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie ŽURNÁL 4–5 Slovo redaktora RESTAURACE 38–42 Názor Romana Musila | To nejlepší z restaurací Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se… PROGRAM Divadlo, galerie, instituce, muzea, kino, koncerty, kluby 43–50 33–37 KINO Kino Beseda | Filmové premiéry JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ Naše energie je všude tam, kde dobíjíte tu vaši Image_inzerce_128x83.indd 1 18.2.2015 16:22:13 OBSAH

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

6 AKCE MĚSÍCE březen 2015 | www.zurnalmag.cz Letošní pětatřicátý ročník spojuje motto: Neviditelná lo- ajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Propojením hudební, výtvarné a literárně dramatické ob- lasti může toto zajímavé téma zprostředkovat celistvější pohled na historické souvislosti a provázanost naší země se středoevropským kulturním a politickým děním. Pořadatelem festivalu je již třetím rokem Plzeňská filhar- monie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. V zajímavých po- řadech a uměleckých projektech se představí významné osobnosti zahraniční i  domácí umělecké scény a  stejně jako v předchozích letech bude poskytnut prostor i plzeň- ským umělcům. Prologem festivalu se stal 14. února masopustní průvod s lidovou veselicí v režii plzeňského lidového souboru Mla- dina. Ve dnech 26.–28. února pak Západočeské muzeum v Plzni hostí mezioborové sympozium pořádané Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. a Ústavem pro českou literatu- ru AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou galerií v Plzni. Součástí sympózia se stanou i výtvarné expozice Riziko loajálnosti: Rakouská, německá a  česká kulturní identita v  umění 19. století již si návštěvníci mohou prohlédnout v Západočeské galerii v Plzni – Galerie „13“, dále Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století ve výstavním sále Západočeského muzea v Plzni a také výstava doku- mentů o vztahu obyvatel Plzně k panovnickému habsbur- skému domu nazvaná Plzeň loajální ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Velkou pozornost jistě vzbudí expozice Gustav Klimt – průkopník moderny mapující tvor- bu jedné z  nejpozoruhodnějších uměleckých osobností Festival SMETANOVSKÉ DNY patří již neodmys- litelně k nejvýznamnějším kulturním událostem Plzně. Každoročně přináší obyvatelům města i  jeho návštěvníkům nevšední zážitky v  boha- tém souhrnu pořadů různých oblastí a  žánrů. U zrodu festivalu stála zajímavá myšlenka mezi- oborového vědeckého sympozia sjednoceného společným tématem z oblasti 19. století, jež se každý rok měnilo. Postupně se přidával hudební program, divadelní představení, výstavy, filmo- vé projekce, a Smetanovské dny se tak postup- ně staly největším plzeňským hudebním festi- valem, lákajícím do  města špičkové interprety a soubory. Vstupenky na festival zakoupíte na www.smetanovskedny.cz a na tradičních předprodejních místech. 02–29/03 Smetanovské dny 2015 SKETY foto: Václav Haláček Schemann Klavierduo

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

7 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Smetanovské dny 2015 Vídně přelomu století. Expozice poskytnutá Rakouským kulturním fórem v Praze bude přístupná v Galerii Evrop- ského domu na náměstí Republiky. Hudební část festivalu již tradičně zahájí 2. března, v den narození Bedřicha Smetany pietní akt u pomní- ku skladatele v Kopeckého sadech a slavnostní večerní koncert v  Měšťanské besedě, na  němž se letos před- staví Staatskapelle Weimar pod vedením Stefana So- lyoma s houslistkou Catherine Manoukian. V průběhu března se mohou posluchači těšit na řadu hudebních akcí a  koncertů, kupříkladu na  vystoupení Janáčkova komorního orchestru, Pražského dechového okteta, Schemann Klavierdua, ale i na muzikálový večer v po- dání amerických pěvců Lindsey Falduto a Daniela Foshy. Několikrát se představí sama Plzeňská filharmonie, a to například 5. března, kdy pod taktovkou svého hlavní- ho hostujícího dirigenta Ronalda Zollmana přednese díla Wolfganga Amadea Mozarta. Připraveny jsou též hudebně literární pořady, matiné a řada doprovodných akcí, v  nichž bude pamatováno také na  dětské publi- kum. V rámci Smetanovských dnů uvede DJKT dvě kla- sická představení – Čardášovou princeznu Emmericha Kálmána a Polskou krev Oskara Nedbala, díla, jež v době svého vzniku kralovala především na vídeňské operetní scéně a záhy se stala neodmyslitelnou součástí celosvě- tového operetního repertoáru. Novinkou letošního ročníku je zapojení Plzeňské filhar- monie a  festivalu Smetanovské dny do  sítě Evropské vysílací unie neboli EBU (European Broadcasting Uni- on), organizace založené v roce 1950 a sdružující dnes 74 rozhlasových a televizních stanic z 51 států Evropy, severní Afriky a severozápadní Asie. Záznam pro vysí- lání EBU bude pořízen z  koncertu souboru Musiques Nouvelles s názvem Pierrot Rewrite / Přepsaný pierot, spojující dílo skladatele Arnolda Schönberga, básníka Alberta Girauda a  našeho Jaroslava Vrchlického v  hu- debním zpracování soudobých belgických i  českých tvůrců. Dalším zajímavým projektem propojujícím křes- ťanskou a židovskou kulturu se stane koncert duchovní hudby pod názvem Chválu vzdejte Hospodinu pořáda- ný 18. března v  působivém prostředí Staré synagogy. Třetím programem nahrávaným pro Evropskou vysílací unii bude o dva dny později folklorní koncert složený z lidových písní Plzeňska a západních Čech „Když máš smutek na duši, plzeňský tě potěší…“ Festivalový program uzavře slavnostní oratorium Stabat Mater Jakuba Jana Ryby. Kompozici, již autor věnoval našemu městu v roce 1805, uvede Plzeňská filharmonie pod taktovkou Vojtěcha Spurného, právem považované- ho širokou hudební veřejností za odborníka v oblasti his- toricky poučené interpretace staré hudby. Vokální složku realizuje Český filharmonický sbor Brno se svým sbormis- trem Petrem Fialou, jenž se našemu publiku představil nedávno ve skvostném provedení Dvořákova Requiem. Sóla přednesou Christina Johnston, Jana Horáková Levi- cová, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Koncert, jenž se jis- tě stane důstojnou tečkou letošních Smetanovských dnů, bude vysílán přímým přenosem do sítě EBU. Staatskapelle Weimar foto: Matthias Horn

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

8 AKCE MĚSÍCE březen 2015 | www.zurnalmag.cz Rozhovor s  ředitelkou Plzeňské filharmonie Příprava každého hudebního festivalu vyža- duje mnoho přemýšlení, plánování a organi- zační práce, která je pro běžného návštěvníka „neviditelná“. Poprosili jsme proto ředitelku Plzeňské filharmonie paní Mgr.  Lenku Kava- lovou, aby poodhalila zákulisí takovéto velké hudební akce. Paní Kavalová, jak dlouho dopředu je třeba plánovat každý nový ročník Smetanovských dnů? Ideální by bylo se tří až čtyřletým předstihem. Tím, že jsme po- řadateli festivalu teprve od roku 2013, jsem v předstihu dvou- letém. Již dnes vím, kdo bude zahajovat festival v roce 2016. Chcete-li renomovaná tělesa na konkrétní termín, ať už česká nebo zahraniční, nemáte jinou možnost. Elitní umělci a soubory mají diáře naplněné na pět let dopředu. Čím je podmíněn výběr souborů a sólistů? Dostáváte na- bídky od  uměleckých agentur, nebo využíváte i  svých osobních uměleckých kontaktů? Víte, získat renomovaný soubor do Plzně přináší daleko větší těž- kosti, než třeba na festival typu Pražské jaro. Takové nabídky ne- chodí a chodit nebudou. Když chcete získat opravdu světového umělce nebo soubor, máte dvě možnosti. Buď dostatečně velký rozpočet, abyste mohli nabídnout vyšší cenu, než jiní pořadatelé na vámi požadovaný termín, ani to ale ještě není zárukou. Nebo druhá cesta je pracovat se svými lety vybudovanými kontakty, mít dobrou pověst a snažit se přesvědčit umělce, že stojí za to do Plzně přijet. A když se vám to podaří, musíte jim nabídnout takové zázemí a servis, aby se sem rádi vrátili. Takto vznikají osob- ní vazby. Stojí to hodně času, ale Plzeň jinou cestu nemá. A co se týče nabídek? Těch je hodně. Celá řada jich je ale pouze průměr- ných. Je potřeba mít rozhled, o věc se zajímat, stanovit jasné smě- řování festivalu a poté tvrdě jít za vytyčeným cílem. Kdo formuluje téma spojující mezioborovou vědeckou konferenci s  dalšími festivalovými počiny a  je oznámeno Rozhovor s  ředitelkou Plzeňské filharmonie paní Mgr. Lenkou Kavalovou Janáčkův komorní orchestr Lenka Kavalová foto: Lukáš Potůček

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

9 březen 2015 | www.zurnalmag.cz s dostatečným předstihem, tak, abyste na něj mohli reagovat ve své dramaturgii? Téma každoročně vyhlašují Plzeňská sympozia, která za- štiťují vědeckou konferenci. Téma může být zveřejněno až po jeho schválení všemi participujícími institucemi, jimiž jsou Ústav pro českou literaturu AV ČR, Ústav dě- jin umění AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, které se střídají. Obvykle s koncem konference příslušného roku bývá vyhlášené téma pro rok následu- jící. Pro ten letošní rok je to Neviditelná loajalita? Raku- šané, Němci, Češi a česká kultura 19. století. Já potom doplním témata další, aby byl v dramaturgii větší pro- stor. Pro letošek je to Bedřich Smetana a související od- kazy, Vztah k Plzni. Nyní, v roce 2015, také zohledňujeme evropský rozměr. S jakými starostmi se nejčastěji potýkáte? Starosti? Ty tu byly, jsou a budou. Já jsem tu od toho, abych je řešila. Největší mou starostí je, jak udělat za málo peněz hodně muziky :-) Kolik členů má přípravný tým hudební části Smeta- novských dnů? Festival připravujeme v  našem standardním obsazení kanceláře filharmonie, což jsou 3 osoby a ředitel, k tomu máme jednoho externistu – hlavního koordinátora festivalu. Takže můj tým čítá 4 schopné lidi, kteří musí zvládnout jak festival, tak chod filharmonie. Nebudete tomu věřit, ale při dobré organizaci práce to lze. Na jaké akce se sama letos nejvíce těšíte? Moc se těším na Zahajovací koncert Staatskapelle Wei- mar, Pražské dechové okteto, klavírní duo Schemann, Jazzové etudy Milana Fraňka, Rybovu Stabat Mater, Ja- náčkův komorní orchestr, Eugena Brikciuse. Bude u nás hostovat Národní divadlo marionet s představením Don Giovanni. To jsem viděla v Praze, představení je vhodné pro dospělé i pro děti. A s neteří zajdu na dětské před- stavení Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů se Sváťou Schullerem v hlavní roli. Kdyby mi čas dovolil, navštívila bych nejraději všechny akce. Nenechám si ujít ani výstavy. Text připravila Mgr. Lenka Bočanová Rozhovor s  ředitelkou Plzeňské filharmonie Plzeň je městem s  mnohaletou nesmírně bo- hatou kulturní tradicí. Tuto skutečnost je třeba si uvědomovat nejen v  letošním roce, jenž ověnčil naše město čestným titulem Evropské hlavní město kultury. Svou stopu v minulosti v Plzni zanechala řada před- ních uměleckých osobností – jen z  hudební sféry namátkou připomeňme vedle B. Smetany i Antoní- na Dvořáka, Karla Kovařovice, či Václava Talicha. Bo- hatý umělecký život našeho města ovšem vzkvétal především díky aktivní činnosti a zájmu samotných obyvatel, kteří tak tvořili základy a tradici, na níž mů- žeme dnes navázat. Festival Smetanovské dny reprezentuje v  tomto směru onu návaznost i jistotu, že v dnešní proměn- livé době stále existují stabilní hodnoty, o  něž je možné se opřít. Doufejme, že letošní ročník přinese návštěvníkům festivalu příjemné zážitky i zajímavé kulturní podněty. Musiques Nouvelles foto: Isabelle Françaix

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

TIPY NA KONCERTY 10 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Slavnostní vyhlášení již 23. ročníku tradiční ankety Žebřík – Bacardi music awards se po čtyřech letech vrátí do  centra Plzně, kde se dějištěm finálového večera stane prostor nového kulturního centra Depo2015. Vyhlášení ankety bude první velkou hudební akcí, která se zde uskuteční, a dle slov or- ganizátorů půjde zároveň o nejatraktivnější a nejná- kladnější finálový večer v celé historii Hudebních cen Žebřík. Stejně jako v  předchozích letech hlasovali fanoušci pro své domácí i zahraniční favority v kate- goriích Skupina, Album, Skladba, Videoklip, Zpěvák, Zpěvačka, Objev, Akce, Film a Průser roku a v prů- běhu večera budou oceněni tři nejlepší interpreti v  každé kategorii. Celkem bude předáno bezmála třicet sošek z dílny renomovaného sochaře Václava Česáka, včetně prestižního ocenění pro Osobnost Žebříku, kterou loni převzal Miro Žbirka. Koncertně se poprvé na finále Žebříku představí Richard Müller s kompletní kapelou a můžete se také těšit na vy- stoupení Anety Langerové, která do  Plzně přiveze oceňované album „Na  Radosti“, slovenskou punk rockovou jedničku Iné kafe, Ondřeje Brzobohatého s  debutem „Identity“ a  populární Vypsanou fixu, která zde završí oslavy dvacátých narozenin. Celým večerem bude opět provázet osvědčená dvojice Tomáš Hanák – Bára Poláková a nebude chybět ani druhá scéna ve znamení taneční hudby a hiphopu či pověstná after party s hvězdami Žebříku. Předprodej vstupenek za 390 Kč a VIP passů v ceně 990 Kč zajišťují všechny předprodejní sítě, více infor- mací naleznete na www.ireport.cz. Peklo  Pilsner Jazz Band & J. J. Jazzmen Pražská jazzová formace J. J. Jazzmen patří k tomu vů- bec nejlepšímu, s čím se na poli tradičního jazzu u nás setkáváme. A  ještě aby ne – kapelník a  bubeník Miloš Kejř a famózní kornetista Jiří Masáček se pravidelně jezdí inspirovat do kolébky jazzu, do New Orleans. Společně s  trombonistou Josefem Pospíšilem, pianistou Zdeň- kem Kalhousem, basistou Janem Greifonerem a půvab- nou zpěvačkou Lucií Zemanovou předvedou dixieland a  swing na  špičkové úrovni. Chybět nebude ani hosti- tel, plzeňský Pilsner Jazz Band, a na závěr možná dojde i na správnou jam-session! Akci „Po siréně swing!“ bude od 18:30 opět předcházet malá lekce swingového tanče- ní s Lenkou Sekaninovou (zdarma pro majitele vstupenek na koncert). 05/03 / 19:00 Měšťanská beseda Vivat Mozart Další abonentní koncert Plzeň- ské filharmonie v řadě A je sou- částí Smetanovských dnů a  potěší milovníky Wolfgan- ga Amadea Mozarta. V průběhu večera zazní Symfonie č. 33 B dur, Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, fa- got a lesní roh Es dur, Zednářská smuteční hudba a Kon- certantní symfonie pro housle, violu a orchestr E dur. Sólo na housle Hana Hložková (foto), viola Vít Hošek, hoboj Lukáš Pavlíček, klarinet Jan Oblištil, fagot Václav Kapusta, lesní roh Kateřina Javůrková. Diriguje Ronald Zollman. Šeříkovka Dymytry, Modesty & Pride, Booters Rocková kapela Dymytry, která funguje na  Česko–Slo- venské scéně dvanáctou sezonu, letos na  jaře vyráží na první samostatné turné, které bude mít svou plzeň- skou zastávku v půlce března. Dymytry v posledních le- tech zaznamenávají velký nárůst počtu svých fanoušků a pro své první samostatné tour přichystali skutečně vel- kolepou pódiovou show doplněnou špičkovým zvukem, monstrózním světelným parkem řízeným počítačem a LED stěnou s tematickými animacemi pro každou píseň. Už teď je jisté, že se všichni příznivci kapely Dymytry mají na co těšit a na koncertě v Šeříkovce, kde se jako hosté 04/03 20:00 14/03 20:00 13/03 / 19:00 Depo2015 Žebřík 2014 Akce měsíce | Přehled koncertů

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

11 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled koncertů navíc představí skupiny Modesty & Pride a Booters, by rozhodně neměli chybět! 19/03 / 19:00 Měšťanská beseda Přijela k nám BROADWAY! Abonentní řada C Plzeňské filharmonie připravila na březen muzikálový večer s Car- lem Topilowem, který je taktéž součástí festivalu Smeta- novské dny 2015. Přinese slavné muzikálové i  filmové melodie v podání amerických zpěváků přímo z Broad- waye N. Y. – Lindsey Falduto a Daniela Foshy. Filharmo- nii řídí dirigent a klarinetista Carl Topilow. V programu zazní skladby G. Gershwina, I. Berlina, S.  Sondheima a C. Portera, hudební lahůdky  L. Bernsteina, J. Becka, J. Jacobse a jiných autorů až po tvorbu nekorunované- ho krále muzikálového žánru A. L. Webbera. Šeříkovka Mňága a Ždorp Valmezská stálice Mňága a Žďorp předvedla vskutku ob- divuhodný čin. Z  trochu šíleného nápadu nahrát nové album v Číně pomocí příspěvků od fanoušků přes portál Startovač.cz v hodnotě půl milionu korun se překvapivě stala skutečnost a koncem loňského roku spatřilo svět- lo světa nové album s  názvem „Made In China“, které odkazuje na třiadvacet let starý debut kapely „Made in Valmez“. Na své v pořadí již patnácté studiové desce si Mňága a Ždorp stále drží vysoko nastavenou laťku před- chozích nahrávek a opět nabízí celou řadu hitů, které se vám nesmazatelně vryjí do paměti, a to není málo! 23/03 / 19:00 Měšťanská beseda Monika Absolonová Naším tipem na březnový kon- cert, který byste si neměli nechat ujít, je vystoupení krá- lovny českých muzikálových jevišť Moniky Absolonové za  doprovodu živé kapely Boom!Band Jiřího Dvořáka. Na tomto jedinečném koncertě v Měšťanské besedě za- zní skladby z muzikálových představení, kterých se Moni- ka zhostila na prknech nejen pražských divadel, a chybět samozřejmě nebudou ani písně z jejího „Muzikálového 19/03 20:00 výběr z programu www.mestanska-beseda.cz 4. 4. DROBEČKY Z PERNÍKU Hrají S. Stašová, E. Čekan, A. Daňková… 7. 4. IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK 9. 4. LENNY S KAPELOU Talentovaná písničkářka s nezaměnitelným hlasem 10. 4. DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 12. 4. PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR Hudba nejen stříbrného plátna 13. 4. DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ Hrají L. Vaculík, M. Zounar, M. Bočanová… 15. 4. ––––– 19. 4. FESTIVAL HUMORU KOMEDY FEST 2015 10. 5. AL DI MEOLA PLAYS BEATLES & MORE Koncert fenomenálního amerického kytaristy 17. 5. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS Když zaválí hot-jazz nebo swing 24. 5. LÍBÁNKY Hrají J. Langmajer, I. Jirešová / K. Issová… 25. 5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK Hrají V. Dyk a T. Vilhelmová. 27. 5. TÁTA One man show novopečeného otce 1. 6. STO LET V OČISTCI Originální monodrama s hudbou od kapely No Name

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

TIPY NA KONCERTY 12 březen 2015 | www.zurnalmag.cz alba“. V letech 2002 a 2003 byla Monika Absolonová vy- hlášena skokankou roku v anketě Zlatý slavík, za roli Kleo- patry byla nominována na  cenu Thálie a  tuto cenu pak obdržela v roce 2011 za hlavní roli v muzikálu Funny Girl. 30/03 / 19:00 Měšťanská beseda Fred Wesley & The New JB´s Jednasedmdesátiletý aranžér, skladatel, zpěvák a kapelník Fred Wesley, který je často přezdíván jako architekt funky hudby, míří do Plzně se svojí kapelou The New JB´s! Fred Wesley je znám přede- vším díky spolupráci s králem soulu Jamesem Brownem, u  kterého v  60. a  70. letech minulého století tvořili se saxofonistou Maceo Parkerem dechovou sekci. Po roce 1975 se upsal dalšímu guru světové funky scény George Clintonovi, kdy hrál v jeho doprovodných skupinách Par- liament a Funkadelic. Za svoji bohatou hudební kariéru Fred Wesley spolupracoval s mnoha dalšími významný- mi a často různorodými umělci, jako například s Rayem Charlesem, Lionelem Hamptonem, rappery De La Soul nebo rockery Lennym Kravitzem a  Van Morrisonem. V roce 1996 založil vlastní kapelu Fred Wesley Group, do- dnes vystupující pod názvem The New JB´s, která je po- věstná svými energickými koncerty, skvělým Fredovým vokálem a nadpozemským funkovým a jazzovým pod- kladem v  podání opravdových mistrů ve  svém oboru! Koncert v Měšťanské je k stání a návštěvníci listopadové- ho plzeňského koncertu Maceo Parkera si mohou oproti vstupence uplatnit slevu 40 Kč. Peklo  Pilsner Jazz Band & Groovin‘ High Mladí, energičtí a sympatičtí Groovin‘ High poprvé zaví- tají do Plzně v rámci dalšího oblíbeného večera s názvem „Po siréně swing!“. Tato pětice s velmi zajímavým nástro- jovým obsazením – vibrafon, klarinet, kytara, baskytara a bicí – přejímá ty nejznámější jazzové melodie a upra- vuje je do swingu 21. století. Skladby velikánů jako Glenn Miller, Benny Goodman nebo Django Reinhardt tak do- stanou zbrusu nový, velmi atraktivní kabát. První část večera bude však patřit pořadateli, Pilsner Jazz Bandu, který si na  aprílovou „Sirénu“ připravil nový repertoár. Ani  tentokrát nebude chybět malá lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou, od 18:30, zdarma pro ma- jitele vstupenek na koncert. 01/04 20:00 … že v  dubnu odehraje Pl- zeňská filharmonie koncert Filharmoníček a ztracená písnička v Českém roz- hlase, Janáček – Amarus a PFS v PeklE a Camera Ma- chine v prostorách DEPA2015. … že v  Měšťanské besedě v  dubnu vystoupí Dan Bárta se skupinou Illustratosphere a novým albem, Ivo Jahelka s Miroslavem Palečkem, Lenny s kapelou, a koncert filmové hudby zde odehraje Pražský filmo- vý orchestr. … že na dubnové Hudební setkání Lubomíra Brabce tentokrát přijede Komorní orchestr Gymnázia a Hu- dební školy Praha a Big Band Ježkovy konzervatoře. … že 7. 4. se v hale TJ Lokomotiva uskuteční plzeňská zastávka Evergreen Toura. Dozvěděli jsme se… Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se… 07/05 / 20:00 Velká synagoga Rockové legendy V  předvečer 70. výročí ukončení druhé světové války nabídne Velká sy- nagoga mimořádný hudební zážitek v podobě vy- stoupení tří legendárních postav rockové historie za  doprovodu symfonického orchestru Virtuosi di Praga. Unikátní prostředí Velké synagogy zvýraz- ní netradiční hudební koncepci celého projektu, ve  kterém se představí dlouholetý zpěvák hard rockové skupiny Nazareth Dan McCafferty, rockový a bluesový zpěvák John Lawton, známý především z působení v sestavě Uriah Heep a zpěvák a sklada- tel Graham Bonnet, který kromě své sólové tvorby působil také v  mnoha skupinách včetně Michael Schenker Group či Rainbow. Vstupenky jsou pře- vážně k sezení, což trošku omezuje kapacitu sálu, na druhou stranu umožní návštěvníkovi vnímat o to intenzivněji tuto mimořádnou produkci. Zakoupit je můžete přes portály www.plzenskavstupenka.cz nebo www.ticketpro.cz. TIP NA KVĚTEN

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

13 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kam a za čím do klubů 04/03 / 21:00 Anděl Music Bar Smrtislav, Rituály V době hibernace Sunshine a pů- sobení v sestavě legendární Va- nessy, založil Tuzex nový projekt s názvem Smrtislav, který má za sebou první koncert, venku dva singly „V noci se mi zdálo“ a „2 000 000 světelnejch let“ a před sebou vydání debutového alba u X–production. Spolu s Tuzexem tvoří sestavu Smrtislava jeho spoluhráči z kapely Super Tuzex Bros, Jakub Zachoval (Lus3) s Tomášem Jungvirtem a Mi- chal Mach ze skupiny City Lights. Nyní vyráží na několik společných koncertů s dalším novým uskupením Rituály, které tvoří bývalí členové A Banquet a začátkem března se představí také domácím fanouškům na koncertě v Andělu. 04, 11, 18, 25/03 Goethe’s Mefisto Studentské párty Březnové středy budou podle všeho patřit večerům v baru Me- fisto, který pro vás připravil čtyři atraktivní studentské par- ty. Každý středeční večer bude mít svůj jedinečný koncept, nebudou chybět krásné hostesky, drinky za  akční ceny a pro návštěvníky je navíc připraven věrnostní program, v rámci kterého klub rozdá 15 000 Kč! Pravidla a podrob- nosti o tomto programu najdete na Mefisťáckém pekel- ném facebookovém profilu, tak na něj mrkněte a přijďte zapařit, startuje se již 4. 3.! Více na www.mefistobar.com. 05/03 / 21:00 Anděl Music Bar Div I Ded Dvacet let po  mezinárodních úspěších Ecstasy of Saint There- sa se znovu vrací na výsluní český shoegaze a v jeho čele aktuálně stojí frýdecko–místečtí Div I Ded. Multiinstru- mentalista Filip Helštýn a  zpěvačka Viktorka Marksová ale rozhodně jen nekopírují někdejší hrdiny indie scény a jejich osobité pojetí shoegaze do sebe vstřebalo i prvky dream popu či lo–fi folku. Skupina vznikla na konci roku 2013 na troskách Saturn United a už na podzim následu- jícího roku vydala svůj debut „Born To Sleep“, který sklidil velmi pozitivní reakce kritiky a nyní si postupně získává také fanoušky po celé republice. Aktuální objevy české hudební scény skupiny Nebe a  Jelen vyrážejí na  společné jarní turné, které bude mít svou plzeňskou zastávku v pátek 7. března v klubu Buena Vista. Úspěch obou kapel potvrzuje, že kvalitní česká hudba, působivé tex- ty a silné melodie mají stále pevné místo na hu- debním poli. Služebně starší Nebe spolu fungují již deset let a v loňském roce vydali svoji druhou studiovou desku „Než se rozední“, kterou avizo- val stejnojmenný úspěšný hit. Ten se stejně jako průlomový hit „Vteřina“ zařadil na  přední příčky v českém éteru. Jejich svěží sound, působivé tex- ty a  stále přesvědčivější vystoupení oslovují čím dál více fanoušků, což svědčí o tom, že se kapela vydala správným směrem, a  z  nebe na  zem asi jen tak nespadne. Dle všech ukazatelů havířovská pětice už teď potvrzuje, že se nejedná o žádnou rychlokvašku, ale že se tu rodí potenciální násled- ník rodu našich domácích poprockových veličin, se kterým je nutno počítat. Sympatická akustická kapela Jelen se v době „vítězství techniky nad člo- věkem“ vrací k samotným kořenům hudby s oso- bitou kombinací popu, poezie a lidovosti a svým debutovým albem „Světlo ve tmě“, které bylo zařa- zeno na 8. místo dvaceti nejlepších alb roku 2014, uspěla u kritiky i fanoušků. Muzikanti připravili pro své fanoušky také několik překvapení, ať už to jsou vzájemné předělávky skladeb nebo hostující ta- lentovaná písničkářka Kateřina Marie Tichá. 07/03 / 20:00 Buena Vista Club Nebe & Jelen

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KLUBOVÁ SCÉNA 14 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů Měšťanská beseda 40 let Roháčů Legendární trampská skupina Roháči z Lokte nad Ohří letos slaví již čtyřicet let své úspěšné existence a k to- muto úctyhodnému jubileu jim můžete začátkem břez- na přijít poblahopřát na jejich vystoupení v Měšťanské besedě. Držitelé „Zlaté Porty“ z roku 1990 jsou pověstní svojí žánrovou pestrostí a  v  jejich repertoáru dodnes najdeme folkové, trampské nebo lidové písničky, spiri- tuály i skladby s prvky dalších hudebních žánrů. Kromě výběru nejznámějších skladeb z  celé historie skupiny zazní na  koncertě také několik novinek z  aktuálního alba „Pojďte jen dál“. Zach´s Pub Lenka Dusilová Několikanásobná držitelka hudebních cen Anděl Lenka Dusilová patří na tuzemské scéně již řadu let mezi sázku na jistotu a každou novou nahrávkou toto tvrzení po- tvrzuje. Mezi jejími alby byste marně hledali slabší kusy a stejně je tomu i v případě aktuální desky její kapely Baromantika, která pod názvem „V hodině smrti“ vyšla loni na podzim. Stylově nesmírně pestrá deska opět ne- řeší hudební škatulky, přesto jako celek zní neuvěřitelně přirozeně a kompaktně. Nejen nové skladby, ale také ča- sem prověřené hity představí Lenka Dusilová tentokrát při svém sólovém vystoupení v Zach´s Pubu. Anděl Music Bar DekadentFabrik – Mental Morphosis Estetickýrituálhudbya vynikajícíchprojekcí,transovéso- nické ingredience, punkový dub, underground snoubící se s novými technologiemi, to vše za účasti oskarového režiséra Yōjirō Takity vás čeká tento večer v Andělu. Du- chovně se hudba DekadentFabrik vrací k divokému a tro- chu psychedelickému jazzu starých zakouřených klubů. V  případě projektu Mental Morphosis se kapela začala ubírat k  ještě větší hutnosti. Přibyla elektronika, David Cajthaml začal více uplatňovat své texty. Hudba je kon- centrovanější a tvrdší, jako by se vracela ke svým počát- kům. Elektronické základy se prolínají s živými nástroji, hutné basy se skvělými výtvarnými projekcemi a nad tím vším levitují temné zvukové stíny, jako vystřižené ze Spa- lovače mrtvol. Při koncertech jde především o estetický rituál, o setkání s hlubinnou melancholií. Živé koncerty DekadentFabrik bývají často přirovnávány k  prožitku po požití tvrdých drog, ale bez následných abstinenčních příznaků. Dávkování hudby je totiž vzhledem k profesio- nalitě hudebníků prováděno na výsost odborně a citlivě. Papírna KMENY.TV Tuto středu se v plzeňské papírně uskuteční 5. před- premiérový večer dokumentu KMENY.TV pojednáva- jící o subkulturách Hackeři a Cosplay. Projekci uvede hlavní tvář projektu Vladimir 518 společně s  tvůrci jednotlivých dílů a o doprovodný program se posta- rají DJs Alyaz a NobodyListen. Unikátní dokumentární cyklus Kmeny vychází ze stejnojmenné úspěšné kni- hy o  českých městských subkulturách, kterou v  roce 2011 vydal Vladimir 518. Autorskému týmu se podařilo zdokumentovat řadu rozličných skupin lidí, kteří skrze společně sdílené vzorce chování, vlastní komunikační kanály a  specifické řečové prvky hledají osobitý styl života, alternativní k  většinové kultuře, produkované zejména masmédii. Dokumentární cyklus se tak po- noří do různých podob života v současné společnosti, potká se s vyznavači graffiti, black metalu, gothiky, ha- ckery, ale i kulturisty nebo neohippies. Divadlo pod lampou Animé, Yoko Phono Brněnská kapela Animé vznikla v roce 1999 a řadí se mezi nejvýraznější tuzemské indie rockové kapely. V minulos- ti se kapela umístila například v žebříčku nejlepších alb roku podle Českého rozhlasu, má za  sebou i  nominaci na cenu Anděl a v posledních letech čerpá také z nových zkušeností jednotlivých členů – frontman Jiří Kučerovský je známý jako věrný spoluhráč Tomáše Kluse, bubeník Zbyněk Raušer působí v  kapele Portless. Do  Plzně při- vezou Animé zbrusu nové album „Dead Trams“, které vychází u labelu X–production a v Divadle pod lampou jim bude navíc dělat společnost jedna z velkých nadějí plzeňské klubové scény, post rockoví Yoko Phono! 12/03 / 20:00 Divadlo pod lampou Imodium, zakázanÝovoce Po  loňské úspěšné koncertní šňůře spřátelené party Imodium a  zakázanÝovoce le- tos na jaře opět spojí své síly a vyráží na další společ- né turné, na  kterém tentokrát představí své skladby v  netradičních akustických verzích. Skupina Imodium 05/03 19:30 05/03 20:30 10/03 21:00 11/03 19:00 11/03 21:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

15 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů má s akustickými koncerty již bohatou zkušenost, díky svým originálním „Bytovým turné“ a  dle slov kapely občas narazí na názory fanoušků, že akusticky zní ještě lépe než normálně. Naopak pro zakázanÝovoce budou letošní koncerty akustickou premiérou. Jako host celé šňůry se navíc představí další populární kapela Mother´s Angels, samozřejmě také s unplugged setem, takže je určitě na co se těšit! 13/03 / 21:00 PH+ Soul Fly Music Night To nejlepší, co se urodilo v ob- lasti tech house a minimalu, nabízí další večírek v režii plzeňského vydavatelství elektronické hudby Soul Fly Music records, který se uskuteční tento pátek v klubu PH+. Za mixpultem se během večera vystřídají DJs Matt Walli, Andre Lesu feat. Meduz a Tomas Drex a jako spe- ciální host vystoupí vítěz české „Burn Residency 2014“, charizmatický DJ Pompeiy, který je na nejlepší cestě stát se DJskou superstar světové úrovně! PH+ Kingdom Of House Legendární party Kingdom Of House, na které pravidel- ně vystupují světová jména, se vrací do PH+ a hned se můžete těšit na tři vynikající zahraniční DJs! Nejvýraz- nějším jménem v  line-upu tohoto večera bude beze- sporu jeden z nejvýraznějších portugalských DJs Eddie Ferrer, který pravidelně vydává svoji hudební tvorbu na labelu Vidisco a má za sebou již bezmála dvacet let úspěšné hudební kariéry. DJ Eddie Ferrer je momen- tálně pod stejným bookingem jako například Juicy M a  další věhlasná jména taneční scény, a  minulý měsíc hrál mimo jiné po boku DJ Tiesta v brazilském Green Va- lley. Více informací o vystupujících večera a jejich tvorbě najdete na fb profilu nebo oficiálním webu PH+. Měšťanská beseda Miki Ryvola a přátelé V  pořadu „To nejlepší z  Hobous“ zahrají Miki Ryvola, Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák (členové skupiny Ne- zmaři) nejhezčí písně bratrů Wabiho a  Mikiho Ryvoly. Koncert je náhradou za zrušené vystoupení ze 14. října 14/03 21:00 16/03 19:00 14204 Zurnal 128x93_Unorova kampan GEO_1(Plz).indd 1 27.01.15 14:01

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KLUBOVÁ SCÉNA 16 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů minulého roku a můžete se těšit na písničky jako „Bedna od Whisky“, „Tereza“, „Mrtvej vlak“ nebo „Září“, které se již dávno staly klasikou, i swingové melodie, které byly základem tvorby populárních „Ryvolovek“. 18/03 / 21:00 Divadlo pod lampou Paulie Garand V  březnu roku 2013 vydala dvojice Paulie Garand a Kenny Rough album „Molo“. Deska s moderním zvukem zaru- čila velký úspěch s přesahem do mainstreamu a dvojice plnila nonstop kluby v České republice. Nyní se připra- vuje deska nová, ale klukům přišlo jako super nápad přijít se „závěrečnou“ tour a uzavřít tak celoroční cesto- vání a propagování „Mola“. V březnu se objeví i ve tvém městě v sestavě Paulie Garand, Kenny Rough a Roseck a na místě bude možnost zakoupit kromě alba také ob- lečení Garand brand. Zach´s Pub St. Patrick´s party Tradiční irský svátek Svatého Patrika můžete jako kaž- dý rok oslavit ve stylovém prostředí plzeňského Zach´s Pubu. O hudební produkci se zde tentokrát postará duo známých hudebníků Jitka Malczyk & Vojtěch Jindra, kte- ré se prezentuje současnou irskou hudbou. Setkáním těchto dvou výrazných muzikantů, které můžete znát z působení v kapelách Unreel, Deliou, Lakuna, Bran nebo Irish Dew, se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze hry, vyniká zvuk houslí i akustické kytary a díky osobi- tému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba. 19/03 / 21:00 Divadlo pod lampou Kuzmich Orchestra V sestavě skupiny Kuzmich Or- chestra najdeme tři hudebníky s tradicí hrajících na festivalech, v koncertních halách a klubech po celém světě. Jedinečný zpěv Doroty Baro- vé (Tara Fuki, Doma Ensemble, Vertigo), nekompromisní kytary Josefa Ostřanského (BOO, ex Dunaj, ex E, ex Rale) a hravé groovy bicí Michaely Antalové (Ankramu) dávají vzniknout osobité tvorbě v duchu elektroakustického neofolku s prvky ostřejší rockové hudby i minimalismu. Buena Vista Club PilsenQueenTributeBand První koncert letošního roku a celkově již 33.(!) ve svém domovském klubu odehraje Pilsen Queen Tribute Band třetí březnovou sobotu a pro své fanoušky si kapela při- chystala hned několik nových skladeb. Hudební projev Pilsen Queen tribute bandu lze charakterizovat jako precizní hudební reprodukci studiových verzí skladeb skupiny Queen včetně tolik charakteristických vokálů, které obstarávají hned čtyři členové skupiny, obohace- né o vlastní invenční prvky. Repertoár skupiny je tvo- řen množstvím skladeb, které tvoří průřez téměř celou tvorbou skupiny Queen. Počínaje albem „Sheer Heart Attack“ až po „Innuendo“ má skupina v repertoáru mini- málně jednu skladbu z každého řadového alba Queen. Těžištěm vystoupení jsou pak především oblíbené hity z alb „The Works“, „A Kind Of Magic“ a „The Game“. House of Blues Turbo Večer doslova nabitý známými hity slibuje vystoupení tuzemské pop rockové legendy Turbo, která se po roce vrací do plzeňského klubu House of Blues, kde její kon- certy patřily vždy k nejvyhledávanějším akcím. Kořeny Turba sahají až do roku 1980. Po úspěchu singlu „Pře- stáváš snít“, vyšlo kapele v roce 1984 eponymní debu- tové album s prvním megahitem „Díky, já jdu dál“, který 19/03 20:30 21/03 21:00 21/03 21:00 5. 7.6. 2015 Amfiteátr Lochotín www.MetalfestOpenAir.cz ... a mnoho dalších! Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591 e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

17 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kam a za čím do klubů v následujících letech následovaly další zásadní skladby českého pop rocku jako „Chtěl jsem mít“, „Hráč“ nebo „Láska z pasáží“. Kromě těchto skladeb, které již neod- myslitelně ke  koncertům Turba patří, zazní i  aktuální tvorba kapely, která je mimo jiné zaznamenána na za- tím posledním studiovém albu „Žár“ z roku 2012. Zach´s Pub Viklan Pražské seskupení Viklan vzniklo tak trochu ne- plánovaně na irských sessionech, kde si muzikanti padli do oka a následně začali společně zkoušet. Jako nevyčerpatelný zdroj pro svoji tvorbu uvá- dějí tradiční irskou, skotskou nebo bretaňskou hudbu a v nástrojovém obsazení kapely najdete například irské bouzouki, mandolu, bodhrán, low whistle nebo housle. Viklan fungují teprve krátce, ale nadšení pro věc jim rozhodně nechybí a jestli jim vydrží, budeme o nich jistě slýchávat častěji! Anděl Music Bar Kyklos Galaktikos Kapelu Kyklos Galaktikos tvoří Jan Burian ml., Ja- roslav Hrdlička a Johana Matoušková. Debutové album „Osa dobra“ vyšlo kapele v prosinci 2011 a v době svého vzniku bylo považováno za jeden z nejpozoruhodnějších projektů české nezávislé scény. Kyklos Galaktikos tehdy spadali do  ška- tulky hip–hop, kterou ovšem hudebně i textově výrazně přesahovali, což potvrdili svojí aktuální druhou deskou „Mezi lovci mezer“, kterou nyní vyráží představit v rámci svého klubového turné. Na novém albu najdete mnohem více zvukových experimentů, noise i minimalismus a nečekaných postupů či vyústění. Pokud vás baví objevovat stejně jako Jana Buriana a nudí vás zaběhlé po- stupy sloka–refrén, zkuste Kyklos Galaktikos a ne- budete litovat. 26/03 / 21:00 Divadlo pod lampou Poletíme? Stále více populární br- něnská parta Poletíme? loni odehrála bezmála stovku koncertů, se skupinou Zrní vyprodali spo- lečně pražský Lucerna Music Bar a koncem roku vydala již své čtvrté album s názvem „Turbošansón“, které je dosavadním vrcholem její tvorby. Nástrojově pestrému obsazení kapely dominuje zvuk banja, které doplňuje například trubka, klavír, basa nebo saxofon a také ne- zaměnitelný hlas a projev frontmana Rudolfa Brančov- ského. Název čtvrtého alba zároveň definuje energický styl kapely, jejíž šanson střihnutý punkem spolehlivě roztančí každého návštěvníka jejích koncertů. Tak co říkáte, poletíte? Tak určitě… 21/03 20:15 25/03 21:00 k_mljs_2015_100x210.indd 1 24.10.2014 15:14:45

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KLUBOVÁ SCÉNA 18 březen 2015 | www.zurnalmag.cz … že v dubnu vystoupí v Še- říkovce Ewa Farna, Doga a společně spřízněná trojice kapel Kníry, Trautenberk a V3ska. … že hned začátkem dubna vystoupí v Andělu svérázný písničkář Xavier Baumaxa a jedna z nejvýraznějších klu- bových kapel posledních let – Vložte kočku. … že v následujícím měsíci se v Andělu představí také indie popoví Holden Caufield, neurvalé alter ego Jana Buriana – Kapitán Demo, nebo live electro skupiny Ato- mic Gigolo a Love Earth. … že legenda české EBM scény Vanessa vystoupí 10. 4. v Divadle pod lampou. … že v dubnu Pod lampu zavítá také Traband s novým albem, metalové party Heaving Earth a Tortharry nebo německý punk rock Mike Zero s členy Mad Sin, Terrror- groupe a Sodom v sestavě. … že v dubnu proběhne v Buena Vistě party tanečního studia Pole Story a koncerty skupin Lanugo, Chuť, Pa- heyl, Mash a Víla Análka. … že 3. 4. odehraje v  House of Blues první koncert v nové sestavě skupina X-Cover. … že na konci dubna vystoupí v Papírně americká raper- ka Dessa z kolektivu Doomtree a české seskupení Leto. Dozvěděli jsme se… Buena Vista Club Pillow Fight, Bára Zemanová & Band Pro svůj další koncert v  domovské Buena Vistě spojili Plzeňáci Pillow Fight své síly s kapelou Báry Zemanové a mladou nadějnou partou Fixed Light. Počátkem letošního roku začali Pillow Fight praco- vat na svém druhém studiovém albu, tentokrát pod vedením zkušeného a respektovaného producenta Borise Carloffa. V  první fázi nahrávání je v  plánu natočit čtyři skladby, které chce kapela v průběhu jara představit svým fanouškům a jistě dojde i na je- jich živou prezentaci. Novinky rovněž slibuje Bára Zemanová, které momentálně v éteru rotuje nový singl „Runaway“. 28/03 / 20:00 Divadlo pod lampou Luno acoustic Kapela Luno pokřtí 27. břez- na v  pražské Akropoli svou novou desku s  názvem  „Close To Silence“, která je výběrem těch nejlepších skladeb kapely nahraných v nezvyklé akustické poloze. Intimní atmosféře alba vévodí uhrančivý vokál Emy Brabcové a jeho vydání podpořili fanoušci kapely v rámci crowdfundingové kampaně. Hned následující večer Luno představí novinku také svým plzeňským fanouškům v Divadle pod lampou, kde skupinu stejně jako v loňském roce doprovodí na  piano Franko Dudinka z  Mandrage a navíc se můžete těšit na hostující skupiny I Like You Hysteric a TeePee. House of Blues Lucie revival Západočeská skupina Lucie revival vznikla na  jaře 2005 a byla v té době prvním a jediným revivalem naší nejslavnější „polistopadové“ kapely. Během krátké doby začala skupina vystupovat po celé Čes- ké republice i na Slovensku, kde má Lucie přirozeně také mnoho příznivců. Kromě klasických koncertů se stala vyhledávanou také pořadateli nejrůznějších V. I. P. akcí a firemních večírků. V zájmu skupiny roz- hodně není znít stejně jako originál, ale aby se po- sluchači bavili a odnesli si z vystoupení Lucie revival co nejlepší pocit. Nutno dodat, že se to kapele daří na výbornou již deset let! 27/03 20:00 28/03 21:00 Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se… P O Ř Á D A J Í M E G A K O N C E R T AGENTURY PRAGOKONCERT A PETARDA PRODUCTION Největší světová kapela jižanského rocku poprvé v České republice! ŽLUTÝ PES Předkapela 1. 5. PLZEŇAreál ploché dráhy 19:30 Generální partner koncertu je Viktoria Plzeň

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

19 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce Leoš Janáček Rodák z  moravských Hukvald dobyl svět originální hudbou, jež stojí na  základech moravských lido- vých písní. Studoval rytmiku a intonaci řeči, kterou následně převáděl do  svých skladeb. Jeho prvním velkým úspěchem byla opera Její pastorkyňa, která rychle dobyla Vídeň, Německo a New York. Dalšími jeho významnými díly jsou Sinfonietta, Taras Bulba a Glagolská mše. „A ta černá cigánka v mojim Zápisníku zmizelého – to jste teprve Vy. Proto je tolik žáru citového v těch pra- cích. Tolik žáru, že kdyby nás oba chytl, byl by z nás popel.“ „A já při tom díle stále na Tebe myslel! Tys mi byla tou Žofkou. Žofka s dítětem v náručí a on za ní jde!“ Komorní prostředí Malé scény, důvěrný prostor pro se- tkání herců a diváků, uvádí hudební kantátu Zápisník zmizelého v dramaturgické úpravě a režii Martina Otavy. Hudebního skladatele Leoše Janáčka nesmírně zaujaly básně, které byly otištěny v Lidových novinách v květ- nu 1916 ve valašském nářečí pod názvem Z pera sa- moukova. Redakce místo autorova jména uvedla v po- známce na vysvětlenou: „V pohorské vesnici východní Moravy zmizel před časem z domova tajemným způ- sobem J. D., spořádaný a přičinlivý mladík, jediná na- děje rodičů. Soudilo se zprvu na neštěstí nebo zločin; fantasii lidské bylo ponecháno volné pole. Teprve za několik dní nalezen byl v komůrce zápisník, jenž od- halil tajemství zmizelého. Obsahoval několik drobných básniček, o nichž nikdo zprvu netušil, že podávají klíč k tajemné záhadě.“ Teprve po osmdesáti letech od zveřejnění vyšlo najevo, že jejich autorem je Ozef Kalda, autor libreta k opeře Jaroslava Křičky Ogaři a dvou svazků valašských poví- dek. Josef Kalda (Ozef Kalda) se narodil v Novém Městě na Moravě jako syn evangelického faráře. Po rozchodu rodičů našel svůj domov na Valašsku, a tady, ovlivněn valašským prostředím a kulturou, vytvořil lyrickoepic- ký soubor básní, které se staly Leoši Janáčkovi předlo- hou pro složení hudební kantáty Zápisník zmizelého. Pojednává o vášnivé lásce prostého vesnického synka Janíka ke krásné cikánce Zefce. První provedení Zápisníku zmizelého se uskutečnilo 18. dubna 1921 v  brněnské Redutě. Nastudovali ho Janáčkovi žáci – tenorista Karel Zavřel, altistka Ludmi- la Kvapilová-Kudláčková a  klavírista Břetislav Bakala. Na jevišti zaznělo dílo poprvé 27. října 1926 ve slovin- ské Lublani, u nás téměř o dvacet let později, 26. čer- vence 1943 v  Plzni. V  roce 1979 Zápisník zmizelého převedl na filmové plátno Jaromil Jireš, jenž do svého snímku obsadil Ivana Luťanského a Ivu Bittovou. Základ inscenace tvoří tenor, alt, klavír a ženský sbor. Tenor představuje skladatele samotného, alt jeho poslední inspiraci a  lásku. Při komponování postavy Zefky měl Janáček zprvu na mysli vynikající představi- telku Kostelničky z památné pražské premiéry Její pas- torkyně v roce 1918 Gabrielu Horvátovou. Když pozdě- ji vztah Horvátové a Janáčka ochladl, našel skladatel inspiraci k Zefce v Kamile Stösslové, s níž se seznámil v Luhačovicích v červenci roku 1917. Hlavním záměrem nové operní inscenace na Malé scé- ně Nového divadla je zpřístupnit divákům Leoše Janáč- ka a představit ho nejen jako skladatele, ale především jako člověka. Do role Janíka obsadil režisér Martin Ota- va Tomáše Kořínka, Zefku ztvárnila Jana Foff Tetouro- vá, která byla nominována na Cenu Thálie za rok 2014, a manželku Janáčka – Zdeňku hraje Monika Pešavová. 15/03 / 19:00 Malá scéna DJKT Zápisník zmizelého

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

DIVADLO 20 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Milovaný tyran Plzeňské divadlo uvádí premiéru Caliguly na den přesně 1978 let od okamžiku, kdy se chopil vlády nad římským impériem jakož- to jeho třetí císař. Tím se stal 16. března roku 37. O dvanáct dnů později, osmadvacátého, vstupuje do Říma za jásotu davu. Prv- ních sedm měsíců jeho panování dokonce tehdejší autoři líčí jako jedno z nejšťastnějších období, jaká římská říše vůbec poznala. Byl štědrý k lidu i vojsku, a jakožto syn oblíbeného vojevůdce byl ctěn a milován. Chudým odpustil daně a pro pobavení lidu orga- nizoval drahé veřejné hry. Ovšem po půlroce v čele Říma se Caligula nervově zhroutil a pro- dělal závažné onemocnění, pravděpodobně zánět mozkových blan. Jeho osobnost se radikálně proměnila. Začal popravovat, vraždit, zavírat do cel. Rozděloval podpory a kupoval si přízeň, čímž rychle vyčerpal státní kasu a způsobil finanční krizi. Žádal veřejnost o půjčky, vyměřoval pokuty, zdanil soudy, svatby i pro- stituci, zabíjel bohaté, jejichž majetek se rozhodl uchvátit. Zároveň stavěl či rekonstruoval velké stavby po celé říši a do his- torie vstoupil i jako milovník a zloděj uměleckých klenotů. Do- konce měl v plánu přesunout do Říma jeden ze sedmi divů světa, Feidiovu sochu Dia v Olympii. V roce 39 zaznamenávají četné prameny výrazné zhoršení vzta- hů mezi Caligulou a římským senátem. Tvrdé represe na sebe nenechaly dlouho čekat: senátoři byli popravováni, vyháněni do vyhnanství, přicházeli o majetek. Aby popřel politickou důle- žitost senátu, senátory soustavně pokořoval, ponižoval a urážel. Jeho chování však nemohlo zůstat dlouho bez odezvy. Obje- vují se spiknutí, komploty, pokusy o jeho odstranění. Konečně 24. ledna 41 to spiklencům vyšlo a Caligula umírá ubodán v pod- zemním průchodu pod císařským palácem na Palatinu. „Omyl všech spočívá v  tom, že nevěří dost divadlu. Jinak by věděli, že si kaž- dý smí zahrát v  božské tragédii. Smí se stát bohem. Stačí jen mít tvrdé srdce.“ Tato slova říká hlavní hrdina hry Alberta Camuse Caligula. Drama o vládě despo- tického císaře napsal Camus v roce 1939. Vytvořil v něm komplikovaný portrét zvrá- ceného despoty, zrůdy, amorálního tyra- na, jenž podlehl své vlastní moci natolik, že se sám chce pasovat na boha. Ptá se, co se stane, když člověk, jenž vládne, získá po- cit, že může naprosto všechno, a co se stane s lidmi, jimž takový tyran vládne – a odpověď zůstává i po tři čtvrtě století stále aktuální. Caligula je náš současník „Camusův Caligula je kontroverzní hrdina, kterého si zplodila společnost a doba, ve kte- ré žil. „Hrdina“, který se v různých podobách objevuje vždy, když se společnost blíží k zá- niku,“ říká Johana Součková, dramaturgyně opery. Druhým důvodem k nasazení Caliguly na program plzeňského divadla byla herecká příležitost pro představitele titulní role. „Je to veliká výzva pro Martina Stránského. Ale jsou tu i zajímavé příležitosti pro představi- tele dalších postav: Michala Štěrbu, Jana Ho- líka, Apolenu Veldovou, Ondřeje Rychlého, Pavla Pavlovského, Viktora Vrabce a  další,“ vypočítává Johana Součková. Z  podobných důvodů nadchlo toto drama i  šéfku činohry Natálii Deákovou. „Obecně mě zajímá Camusův obraz světa – plíživý rozklad civilizace, jež se ocitla na  svém vr- cholu a nenápadně, ale nezastavitelně míří k  úpadku. Civilizace, kterou zahubí vlastní blahobyt a  hédonismus, tak nápadně po- dobná té naší,“ přemítá. Druhé zásadní téma, které v textu nalezla, je téma absolutní moci a  z  ní pramenícího nihilismu, překračování veškerých hranic a v neposlední řadě rouhá- ní se všemu, co nás převyšuje. 28/03 / 19:00 hod Velké divadlo DJKT Březnová premiéra: Caligula

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

Divadelní tipy Velké melodie na Malé scéně SVĚT KABARET– KABARET SVĚT slavné muzikálové melodie ve scénickém a tanečním provedení 5. a 17. března BIG BAND DJKT A ONDŘEJ RUML seznamte se se současnou muzikálovou hvězdou Ondřejem Rumlem a nechte se unášet v rytmu swingu 12. a 25. března SÓLISTÉ PŘEDSTAVUJÍ… (SVÉ HUDEBNÍ LÁSKY) nahlédněte s námi do duší muzikálových hvězd 13. března Všechna představení od 19 hodin na Malé scéně DJKT. Předprodej vstupenek Sedláčkova 2, tel: 378 038 184 Vstupenky také na www.djkt.eu, plzenskavstupenka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

DIVADLO 22 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadelní tipy 01–02/03 Divadlo Alfa Aladin Aladin je výtvarná inscenace česko-francouzského týmu, v  jehož čele stojí Matěj Forman. Divadelníci zvou pu- blikum, aby vstoupilo do fascinujících a stále inspirují- cích příběhů Tisíce a jedné noci, kde se mísí vyprávění o  statečné Šeherezádě a  nelítostném králi Šahriarovi s vyprávěním o Aladinovi a kouzelné lampě. Před očima diváků tak za pomoci stínoher, loutek, bohaté výtvarné dekorace i působivého hlasu a hudby ožívají karavany velbloudů, brány starobylého města, velkolepé paláce orientu i samota pouště. 03/03 / 19:00 Nová scéna DJKT Sboristé Satirická komedie bulharských autorů Nikolaje Peneva a  Di- mitara Sabova přenese diváky do  nedávné minulosti, možná i do dob jejich dětství a mládí. Bulharští soudru- zi a soudružky se spolu s žáky snaží připravit program na dětský festival v Československu. Rodina vynálezce Prokopiho dělá vše pro to, aby jejich syn Petr na tento zájezd také jel. Jenže nic nejde tak snadno, jak si před- stavovali… Velké divadlo DJKT Čardášová princezna Operety jsou pohádky pro dospělé. Jejich divák vět- šinou hned od počátku ví, jak příběh skončí a žádá si k  tomu výpravnou scénu a  kostýmy, vtipné dialogy a krásné melodie. Každé divadlo, když potřebuje titul, na který budou diváci zaručeně chodit, nasadí operetu. Kálmánova Čardášová princezna nesporně jednou z ta- kových sázek na jistotu je. Měšťanská beseda Stopařův průvodce Galaxií LiStOVáNí uvádí legendární první část pětidílné stopař- ské trilogie. Komplikovaný a  originální příběh začíná zničením Země, která musí udělat místo nové galak- 07/03 19:00 07/03 19:30 tické dálnici. Hlavní hrdina příběhu, pozemšťan Arthur Dent, s  pomocí svého přítele Forda Prefecta, údajně nezaměstnaného herce, z něhož se vyklube mimozem- šťan, stopne kosmickou loď, a tak se mu podaří uniknout z místa katastrofy. Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá nebo Gustav Hašek. Velké divadlo DJKT Matiné VII Středověké duchovní i  světské vagantské písně zazní v  podání souboru Musica vagantium. Ten vystupuje vždy v působivých dobových kostýmech a za doprovo- du historických nástrojů. Soubor, který vydal zatím čtyři samostatná CD, vystoupí na nedělním matiné ve foyer Velkého divadla téměř na den přesně po dvaceti letech od svého založení. Vystoupení tak bude zároveň i osla- vou jeho narozenin. 12 a 25/03 Malá scéna DJKT Big Band DJKT a Ondřej Ruml Muzikálový orchestr DJKT pod vedením trumpetisty Milana Šoltésze připravil pro Malou scénu večer se skvělým mladým zpěvákem Ondřejem Rumlem. V  programu zazní swingové evergreeny New York, New York, My Way, Just A  Gigolo a  řada dalších. Ondřej Ruml obsadil v roce 2008 druhé místo v soutěži X FACTOR a o dva roky později mu vyšlo první CD. Mezi- tím zpíval roli Martina v lyrikálu Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam. Začátek koncertů je v 19 hodin. 14/03 / 17:45 CineStar Jezerní paní Přenos z  Metropolitní opery v New Yorku nabídne premiéru Rossiniho Jezerní paní. V  tomto belcantovém skvostu zazáří Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez. Joyce DiDo- nato vystoupí v titulní roli Eleny, dívky, o níž usilují hned dva nápadníci, a  Juan Diego Flórez ztvární Giacoma, shovívavého krále Skotska. Inscenace je metropolitním debutem skotského režiséra Paula Currana a  vznikla v koprodukci se Santa Fe Opera, kde měla premiéru již v roce 2013. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Mi- chele Mariotti. 08/03 10:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

23 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadelní tipy Divadlo Alfa Pohádky do kapsy Představení divadla Semtamfór má podtitul Kapesní atlas pohádek pro nejmladší divadelní fanoušky. Co si pod tím můžete představit? Hudební pohádku pro děti od tří let, která je procházkou po světě fantazie a výmys- lů a kde průvodcem není nikdo jiný než Kašpárek. A pro- tože nejlíp vypráví pohádky vždycky babička, nemůže chybět ani v tomto příběhu. 14/03 / 19:00 Velké divadlo DJKT Anna Karenina Již vícekrát dokázal choreograf Libor Vaculík přenést do svých baletních libret stěžejní myšlenky významných literár- ních či dramatických děl. Také jeho Anna Karenina je esencí velkého Tolstého románu. Ve  strhující taneční interpretaci přerůstá dějový obsah v  nevyzpytatelné dilema mateřství, manželského odcizení a mileneckého vzplanutí, dilema překračující román 19. století k sou- časné realitě. Ve Velkém divadle máte poslední možnost nechat se unést silným příběhem. Nová scéna DJKT Footloose aneb Tanec není zločin Nenechejte si ujít poslední možnost vidět pořádný tanec! Stěhování z Bostonu do provinčního maloměsta zname- ná pro středoškoláka Rena McCormacka obrovský kultur- ní šok. Po tragické nehodě tu totiž zdejší reverend Shaw Moore dosáhl zákazu hudebních a  tanečních akcí. Pro Rena, který se zamiluje do reverendovy nezkrotné dce- ry, je to výzva. Díky němu nakonec strnulé město znovu ožívá. Diváci i kritika jsou zajedno: „Budete mít chuť vstát a dát se do tance!" Divadlo Alfa Spadla klec Loutková pocta fenoménu detektivky nese podtitul První případ podporučíka Vitáska. Ranní premiéru má 16. března a dvacátého se hraje ještě v půl osmé večer. Mladého podporučíka Vitáska čeká jeho první případ, a to pořádně zapeklitý! Naštěstí jsou mu vždy připraveni pomoci starší kolegové. Jenže se navzájem nedokážou 14/03 15:00 15/03 19:00 20/03 18:00 29/03 / 19:30 Měšťanská beseda Jako zázrakem / Jak dělat podo- biznu ptáka Poetická koláž textů z  díla jednoho z  největších francouzských básníků moderní doby Jacquese Préverta svedla na jedno jeviště Josefa Somra, Da- vida Novotného a Barboru Polákovou. Vidět a slyšet Josefa Somra „naživo“ – takové příležitosti kromě občasných vystoupení prakticky neexistují. Josef Somr recituje verše francouzského básníka prostě, civilně a neokázale, z jeho přednesu vystupuje bo- hatý vnitřní život a neomylný vkus. David Novotný je s  poezií opravdu zadobře, prévertovský humor či ironii interpretuje citlivě. Ozdobou tohoto tria je křehká, pevná, suverénní i  plachá Bára Poláková, uplatňující i nádhernou francouzštinu a zpěv. Vstu- penky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz. TIP NA BŘEZEN moc domluvit. Každý z nich má totiž svou vlastní, zaru- čenou metodu. Která ho dovede k cíli? Káčko Dobřany Sauna Divadelní soubor Kolofantí přijíždí do  Dobřan s  od- vážnou erotickou crazy komedií Martina Volfa Sauna. Příběh se odehrává v privátní sauně, kterou její majitel vytvořil jako hodinový hotel z  garsonky po  babičce. A odehrávají se tu vskutku zajímavé věci. Například se tu do svého prvního milostného dobrodružství pouští uťápnutý vědec. Ale to zdaleka není to nejhorší, co se tu děje… Vstupenky v ceně 90 Kč zakoupíte v předprodeji v Městském kulturním středisku, nám. T.G.M. 5 (po–pá, 9–12:15, 13–16 hod.) a hodinu před představením v Káč- ku (Sokolovská 1011). Měšťanská beseda Vzpomínky zůstanou Mladá, finančně úspěšná žena se seznámí s  barovým klavíristou a přes jeho odlišný způsob života se do něj 21/03 19:00 22/03 19:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

DIVADLO 24 březen 2015 | www.zurnalmag.cz zamiluje. Jemu je kolem padesátky, jí ještě není ani tři- cet. Chtějí se vzít. Hrdinka navštíví svou matku a ukáže se, že hudebník byl před lety jejím milencem. Dochází ke střetu zásadních názorů na životní hodnoty a je jasné, že buď ztratí matka dceru, nebo dcera matku. Hrají Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková a další. Divadlo Alfa Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo Komedii o  loutkovém divadle ve  městě sportu přivá- ží Naivní divadlo z  Liberce. Diváci od  9 let v  ní spatří maňásky, marionety, javajky nebo stínové divadlo. Jde totiž o divadlo na divadle a chystá se nová inscenace. Jaká loutkářská technika je pro ni ta pravá? Režiséro- vi jde hlava kolem, nestíhá, herci si nepamatují texty a  premiéra se nezadržitelně blíží…. Iluzivní loutková komedie v režii plzeňského Tomáše Dvořáka vznikla při příležitosti 65. výročí založení Naivního divadla. 23/03 / 19:00 Peklo Klára a Bára Ivana Chýlková, Eva Holubová a  další  se představí v  radikální komedii o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném požáru. Skoro nikdo není se svým životem úplně spokojený. Každý musí někdy dělat kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, když jedné z  kamarádek po  řadě takových kompromisů už rupnou nervy a pokusí se radikálně změnit svůj manžel- ský život. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz. 27–29/03 Divadlo V Boudě Pimprlení Regionální přehlídka loutkové- ho a výtvarného divadla s po- stupem na festival Loutkářská Chrudim je koncipována jako festival i otevřená tvůrčí dílna amatérského lout- kářství. Přivede vždy na jedno místo různé loutkářské soubory i generace, a tak tu není nouze nejen o zajíma- vá představení, ale i výměnu zkušeností a nápadů. Pře- hlídku pořádá kulturní centrum JOHAN. 28/03 / 15:00 D klub Nenídrakjakodrak Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na  zámku je po- zdvižení, protože hodlá poobědvat princeznu. Po celém království i v okolních zemích se shánějí zdatní mláden- ci, rytíři i  prostí chasníci, kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ne každý drak má chuť na princeznu, ne kaž- dá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Předprodej vstupenek na pohádku pro nejmen- ší začíná půl hodiny před začátkem představení. Primavera Hotel Hledání ztraceného ráje Jeden pár, čtyři etapy života – to je základní schéma jedné z  nejlepších komedií Vlastimila Venclíka, s  níž přijíždějí Ivana Jirešová a  Zdeněk Podhůrský. Zatímco ovšem v reálném životě lidé stárnou, v tomto příběhu je to opačně: do  hotelového pokoje přicházejí aktéři vždy mladší a mladší, jako by se jejich život odehrával pozpátku. S Adamem a Evou se seznamujeme nejprve v jejich 80 letech, pak v šedesáti, ve čtyřiceti a nakonec je jim osmnáct. Procházejí tedy jakousi zimou života, podzimem, létem a jarem. Přitom svět kolem nich jako by zamrzl a je stále týž. Rezervace vstupenek probíhá na info@primaverahotel.cz a na tel. čísle 378 020 500. 23/03 19:00 30/03 19:00 Divadelní tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

25 březen 2015 | www.zurnalmag.cz do 06/04 Západočeská galerie Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918 Mnichov se stal v druhé polovině 19. století jedním z hlav- ních evropských uměleckých center. Zejména malířství Mnichovské školy se stalo mezinárodně uznávaným a oceňovaným fenoménem. Výstava představuje období od roku 1870 do roku 1918, tedy dobu od slavné éry Mni- chovské školy až po nástup avantgardy. V Mnichově se tehdy vyprofilovalo několik hlavních uměleckých prou- dů, které na sebe strhávaly nejvíce pozornosti a které bu- dou na výstavě zastoupeny. Stejně tak se zde představí mnichovský odraz v české výtvarné tvorbě. V Masných krámech budou vystavena díla Ludwiga Dilla,  Alfreda Kubina, Franze von Lenbacha, Carla von Pilotyho, Gabrie- la von Maxe, Václava Brožíka, Emanuela Krescence Lišky, Luďka Marolda, Alfonse Muchy a dalších. Studijní a vědecká knihovna Plzeň loajální Vědecká knihovna připravila v  rámci Smetanovských dnů výstavu dobových dokumentů, které dokládají vztah Plzeňanů k  habsburskému domu. Jde o  články z  novin a  časopisů, které vyšly u  příležitosti návštěv panovníka v Plzni. Habsburkové sem totiž v 19. století zavítali celkem čtrnáctkrát a z toho desetkrát byl v Plzni samotný císař. K vidění jsou oslavné ódy z pera Josefa Vojtěcha Sedláčka, Josefa Františka Smetany či premon- strátských kněží působících na gymnáziu, a další texty. do 03/05 Západočeské muzeum (Ne)viditelná loajalita? Doprovodná výstava Smeta- novských dnů s podtitulem Rakušané, Němci a Češi v pl- zeňské kultuře 19. století ukazuje, jaké byly vztahy ná- rodnostních skupin českého, německého a židovského obyvatelstva Plzně v 19. století. Jak se promítalo národ- nostní smýšlení či naopak loajalita k rakouské monarchii do činnosti vzdělávacích institucí a profesních organi- zací či lidových spolků? Jak byla vnímána, podporována nebo odmítána autorita Vídně a samotného císaře? do 11/04 Knížka Jiřího Trnky Zahrada ožila a  rozprostřela se na čtyřech stech metrech čtverečních. Jeho syn Jan a vnuk Matyáš spolu se svými spolupracovníky ji pro- měnili v cosi, co nazvali záhadným slovem „kyberne- toskop“. V dlouhém výstavním sále muzea vytvořili scénickou iluzi magické zahrady. Její nejvýznamnější část představují audiovizuální projekce v  překva- pivém formátu: tu na stěnu, tu na strop, tu na zem. Objevily se tu animace Trnkových ilustrací s reálnými předměty. Ozývají se zvuky, promítají se filmy, tu a tam něco reaguje na konkrétní pohyb návštěvníka. Výsledkem je Trnkova zahrada viděná a převyprávě- ná jeho synem a vnukem. Oba však zdůrazňují, že hlavním výtvarníkem zůstává Jiří Trnka. Návštěvník prochází šesti scénami a žasne. Potkává velrybu, slo- ny, kocoura i trpaslíka. Jen ti kluci nikde. Oním malým zvědavým klukem je totiž návštěvník sám. Projít tuh- le výstavu v rychlosti prostě nejde, stejně jako nejde prožít rychle dětství a  zabouchnout za  ním dveře. Říká se, že skutečnou předlohou tajemné zahrady byl Jiřímu Trnkovi mikulášský hřbitov, nedaleko nějž vyrůstal. Jeho syn to však odmítá. Jedním z inspirač- ních zdrojů určitě prý byl, ale nebyl jediný. Magic- kých zarostlých zahrad s brankou vedoucí kdovíkam figurovalo v Trnkově životě víc. A tak i pětačtyřicet let po jeho smrti zůstává jeho Zahrada pořád stejně obestřená tajemstvím… 27/02–24/05 Západočeské muzeum Trnkova Zahrada 2 Akce měsíce | Přehled výstav

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

GALERIE 26 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav do 10/05 Galerie města Plzně Ateliér Jiřího Trnky Pozoruhodná výstava zavede návštěvníky do  ateliéru Jiřího Trnky tak, jak si ho ve svých vzpomínkách uchoval jeho syn Jan. Ten si ke spolupráci na ní přizval držitele Českého lva za film Alois Nebel Noro Držiaka, kurátora a ředitele chebské galerie Marcela Fišera nebo filmovou historič- ku Michaelu Mertovou. Kolekce vystavených děl zahrne přes tři stovky originálních artefaktů, například původní divadelní loutky z 20. a 30. let dvacátého století, obrazy, grafiky a plastiky, původní filmové loutky, ucelenou sbír- ku originálních ilustrací, multimediální instalace s moti- vem životních okamžiků Jiřího Trnky, kolekci digitalizo- vaných filmů či stylizované kopie filmového, řezbářského a výtvarného ateliéru Jiřího Trnky. Na výstavě nebudou chybět unikátní obrazy ze 60. let, kultovní obraz Betlém nebo výjimečná plastika Svatý Jiří. do 17/05 Západočeskágalerie Riziko loajálnosti Výstavní síň „13“ přispěla k  programu letošních Smeta- novských dnů výstavou, jejíž podtitul zní „Rakouské, německé a české kulturní loajality ve výtvarném umění 19. století“. Představí se na ní díla známých zakladatel- ských osobností českého umění 19. století: Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiál- ních autorů i outsiderů habsburského dvora z hlediska politické, náboženské, spolkové, profesní, rodové nebo občanské loajality. Obrazy, kresby, plastiky a  grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl. Exponáty na výstavu byly zapůjčeny z dvaceti muzeí a galerií Čes- ké republiky. Výstavu doprovází katalog, jehož editor- kou byla autorka výstavy, Taťána Petrasová. 01–28/03 Hotel U Pramenů Zdeněk Březina Je vám zima dlouhá a  stýská se vám po  jarních toulkách Šumavou? Pak byste si určitě měli najít čas a vypravit se do hotelu U Pramenů, kde vystavuje své fotografie Zdeněk Březina. Ten se fotografování věnuje už čtyři desetiletí a na této výstavě představí snímky modelky z  nejkrásnějších: Šumavy. Vystaveny budou pohledy především ze Srní, Modravska a z okolí Poledníku. Verni- sáž se koná  v pondělí 2. března od 17:00 hodin a uvádět ji bude Jiří Hlobil, doprovodným programem bude vy- stoupení dvou nadaných kytaristů. 02/03–26/04 Plzeň 7. Salon Sdružení výtvarníků ČR Po  celý březen a  duben bude ve foyeru ČSOB na Americké tř., v Pekle a v mázhauzu a prvním patře radnice k vidění to nejlepší, čím se chtě- jí pochlubit členové Sdružení výtvarníků ČR. Součástí akce bude i osazení dvou nových pamětních desek M. Tyrše na Tyršově mostě v Doudlevcích. Sdružení výtvar- níků sdružuje kolem sto padesáti členů – malířů, grafi- ků, keramiků, sklářů, řezbářů, šperkařů a dalších umělců. Jejich Salony se konají každé tři roky. Více informací na- leznete na www.art-gallery.cz. Termíny jednotlivých vý- stav a vernisáží naleznete v programové části Žurnálu. 04–27/03 Galerie Evropského domu Gustav Klimt – průkopník moderny Gustav Klimt se svými souputníky zcela zásadně ovlivnil tvář doby kolem roku 1900. Působil ve  Vídni, kde teh- dy tepal umělecký život, prolínalo se umění výtvarné, hudební, literární i  architektonické, svět se řítil vpřed nevídaným tempem. Dílo Gustava Klimta z  umělecké- ho hlediska jedinečným způsobem odráží tuto cestu od historismu vídeňské Ringstrasse k počátkům abstrak- ce. Výstava mapuje nejvýznamnější milníky na této cestě ke Gesamtkunstwerku – souhrnnému uměleckému dílu. Dům hudby Tóny, světlo i vánek Prostory Domu hudby ozdobí díla architektky a malířky Zdenky Marie Novákové, jíž už v mládí učarovala hudba a tanec. Vystudovala hudbu a tanec a k těmto inspirač- 06/03– 11/04

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

27 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled výstav | Dozvěděli jsme se… ním zdrojům se ve své tvorbě navrací dodnes. Výstavu za- hájí vernisáž, na níž vystoupí Škampovo kvarteto. Úvodní slovo pronese Helena Fenclová. Výstava Zdenky Marie Novákové bude v Domě hudby k vidění do 11. dubna. 06–27/03 Visio Art Gallery Kolo je štěstí Visio Art Gallery ve spolupráci s  Atelierem Nový Svět připra- vila výstavu fotografií vášnivého velocipedisty a foto- grafa Jana Bejšovce. Kouzlu fotografie propadl už jako kluk, ale doba jeho výtvarnému vzdělání nepřála. Ale jeho touha byla silnější než nepřízeň režimu, a  tak se jeho sen nakonec splnil. Později pracoval jako fotograf pro časopis Reportér, Reflex, Mladou frontu a mnoho jiných. Zároveň v devadesátých letech obnovil činnost našeho nejstaršího sportovního klubu v Království čes- kém, Českého Klubu Velocipedistů. Proto i tuto výstavu doplní množství různých velocipedistických artefaktů, včetně vysokého kola a dobových kostýmů. 13/03–10/05 Frauenau, Německo Výstavy k 25. výročí UVU Unie výtvarných umělců slaví v letošním roce 25 let svého trvání. V rámci mezinárod- ní spolupráce se sousedním Bavorskem se členové UVU představí hned na  dvou výstavách. První proběhne od 13. 3. do 10. 5. v Glasmuseu v německém Frauenau, kde se uvedou coby ambasadoři Evropského hlavního města kultury 2015. UVU sdružuje na osm desítek výtvar- níků – malířů, grafiků, sochařů, scénografů, fotografů nebo třeba šperkařů. Každá jejich společná výstava je tak velmi pestrou přehlídkou výtvarných technik, posto- jů, nápadů a přístupů. Další výstava bude k vidění od 15. do 29. března v Nové radnici ve Weidenu, v rámci Bavor- sko-českých kulturních a hospodářských dnů 2015. Národopisné muzeum  Vítání jara v Plzni – vynášení „smrtky“ Dvorek Národopisného muzea ožije doprovodnou akcí k výstavě Umění umírat aneb O posledních věcech člo- 23/03 12:15 věka. Čtvrt hodiny po poledni začne komentovaná pro- hlídka výstavy s jejím autorem a v jednu hodinu vychází od muzea průvod, který půjde utopit Smrtku. Jeho trasa povede Dřevěnou ulicí k mostu U Jána. Tady hodí Smrtku do řeky a zpátky půjde s májkou symbolizující nastupu- jící jaro. Cestou se budou zpívat známé i méně známé lidové písničky. Muzeum církevního umění Na plzeňské paletě Výstava představí sedmdesát malířských palet, které vý- tvarně zpracovávali členové Unie výtvarných umělců pl- zeňské oblasti a další výtvarníci. Palety budou po celý rok 2015 cestovat po různých výstavách a budou vydraženy ve  prospěch Barbořiných varhan z  kostela sv. Barbory v Manětíně. 31/03– 03/05 Dozvěděli jsme se… … že 24. dubna začíná v  Ná- rodopisném muzeu výstava Plzeňané a II. světová válka. … že Unie výtvarných umělců chystá v rámci Slav- ností svobody výstavu fotografií z Ameriky mladého umělce Ondřeje Malého. … že Kino Beseda pozve v  dubnu na  procházku výstavou Vincenta van Gogha, kterou zahájilo svůj provoz rekonstruované van Gogh Museum v  Am- sterdamu. … že 10. dubna můžete vyrazit do Západočeské ga- lerie na Večer francouzské poezie a šansonů. … že Západočeská galerie i v dubnu pořádá komen- tované prohlídky výstavy Riziko loajálnosti s I. Ře- žábkovou a T. Petrasovou. … že 4. května uvede Kino Beseda prohlídku výstavy Impresionisté z Paříže, Londýna a USA, která odhalí více o Monetovi, Cezannovi, Degasovi či Renoirovi. … že v dubnu začne v Papírně jedna z velkých udá- lostí letošního roku: výstava Gottfrieda Lindauera Bahno, bída a bohémové. Přiblíží odchod 83 obyvatel Stodu na Nový Zéland v roce 1863 a doplní velkou vý- stavu Gottfrieda Lindauera v Masných krámech. … že v DEPU2015 bude od 16. dubna k vidění výsta- va starých rodinných fotek nazvaná Plzeňské rodin- né fotoalbum: Ráj mezi čtyřmi řekami.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KAM ZA KULTUROU 28 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Akce měsíce | Kulturní tipy Francouzština je zvláštní jazyk. Díky někdejší koloni- zaci se jím mluví v mnoha zemích světa, ale zároveň vlastně ani ve Francii není jazykem jediným. Některá její nářečí považují odborníci za samostatné jazyky. Navíc je to jazyk relativně mladý: dají se totiž celkem snadno vysledovat stopy jeho postupného vzniku po začátku našeho letopočtu. U kolébky jí stála latina a jazyky germánské. Rodným listem je jí pak Štrasbur- ská přísaha z roku 842. Od té doby ovšem uteklo v Sei- ně mnoho vody a francouzština i francouzská kultura se notně proměnily. Například daly světu Malého prince. V rámci Dnů frankofonie ho představí výsta- va, kterou připravili studenti Masarykova gymnázia. Daly světu i posledního nositele Nobelovy ceny za li- teraturu. Patricka Modiana přiblíží literární večírek Hledání ztracené paměti, který se koná ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v  rámci projektu Meeting literature. Gurmáni zase dobře vědí, že Francie dává světu excelentní vína a sýry včetně kultury jejich konzumace. Jak na to, se dozvíte na speciální ochutnávce ve čtvrtek 19. břez- na. Anebo můžete vyrazit na  kuchařský workshop s  tematikou exotických Seychel. Filmový klub zase připravil drama Sbohem Maroko a Divadlo Alfa při- spěje do programu divadelně detektivním komiksem V rámci rámců, jenž vznikl v rámci projektu Karavana deseti slov. Dětem je zase určena chvilka s pohádka- mi z  frankofonních zemí. Více informací naleznete na www.alliancefrancaise.cz/plzen. 16–25/03 Dny frankofonie mois de la francophonie 16/03/2015 - 25/03/2015 alliance franÇaise de plzen 27/02–01/03 Olympia Plzeň Čokoládový Festival 2015 Na přelomu února a března se obchodní centrum Olympia Plzeň stane Mekkou milovní- ků čokolády. Dvacet stánků bude nabízet čokolády, pra- linky, likéry, vafle či dokonce pivo. Kuchaři tu předvedou pozoruhodné čokoládové recepty kombinující čokoládu s  masem nebo třeba těstovinami. Sběratele nadchne velká výstava obalů od čokolád, které doplní historické předměty, filmové dokumenty a fotografie s tematikou výroby čokolády. Připraven je i bohatý kulturní program a novinka: soutěž o nejlepší čokoládové brownie pro ve- řejnost. Festival se koná v pátek od 14 do 18 hodin, v so- botu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 16 hodin. Techmania 3D tiskárny Dílny Techmania Science Center jsou tím pravým mís- tem pro techniky všeho druhu. Je zde vybavení pro zá- kladní obrábění materiálů, ale i 3D tiskárny a CNC frézky. V novém programu dílen se děti zábavným způsobem seznámí s  progresivní technologií dneška, 3D tiskem. Dozvědí se, co to 3D tisk je a jak 3D tiskárny fungují. Ale především si tuhle práci i samy vyzkoušejí! Kino Beseda Festival pro Tibet Kino Beseda zve na malou přehlídku filmů s tematikou ti- betské kultury. Jako první se bude hrát britský dokumen- tární snímek Bez mrknutí, jenž nahlíží do života 14. dalaj- lámy. Po něm přijde na plátno čínský film Starý pes. Jeho autor Pema Tseden je prvním tibetským režisérem, kte- rému se podařilo natočit v Tibetu film. Poslední přijdou na řadu filmy Good bye Tibet a Drapchi. 03, 04, 17, 19/03 Měšťanská beseda Cestování s Besedou Cyklus netradičních cestovatel- ských povídání zavede publikum na Papuu a do Barmy, od 03/03 03– 31/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

29 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy na  vrcholky Himálaje nebo s  humanitárním posláním do Bhútánu. O magickém světě Papuy bude hovořit Ru- dolf Švaříček, Barmou provede rozhlasový a televizní re- daktor Jaromír Marek, o výpravě na vrchol nejtěžší hory světa, K2, přijde vyprávět Radek Jaroš, o pomoci trpícím i o vlastním těžkém onemocnění v Bhútánu bude mlu- vit herečka Jitka Čvančarová a na pěší výlet z Pekingu do Německa pozve Christoph Rehage. Začátky pořadů jsou v 19 nebo 19:30 hodin. Západočeské muzeum Výpravy za poznáním Pátého března národní parky jižní Francie, dvanáctého Sibiř a devatenáctého švýcarský železniční ráj – takový je plán cestovatelských povídání v Západočeském mu- zeu. Do parků Auvergne a Cévennes zavede posluchače Štěpán Popel, divočinou východní Sibiře, jejími velko- městy i velkolepými oslavami slunovratu Ysyakh je pro- vede Tomáš Kubeš a na nejvyšší nádraží Evropy, nejkrás- nější rychlíkovou trať světa i cestu kávovým vagonem a čokoládovým vlakem jim nabídne autor švýcarských bedekrů Petr Čermák. MojeCafé Workshopo zdravévýživě Workshop o zdravé výživě s diplomovanou nutriční spe- cialistkou si posvítí na stále opomíjené první jídlo dne – snídani. Dojde k boření mýtů, omylů, pověr a předsudků a samozřejmě i na praktické ukázky včetně ochutnávek. Účastníci dostanou tip na superrychlou a superzdravou snídani a  terapeutka jim bude k  dispozici i  pro osob- ní konzultace. Více informací na  moje-cafe.cz nebo na facebook.com/mojecafe. 06/03 / 20:00 Šeříkovka Maškarní diskoté- ka pro dospělé Maškarní diskotéka pro dospě- lé na téma Cesta kolem světa pořádně rozparádí každé- ho, kdo se chce bavit, má rád legraci a líbí se mu oldies hity. Ty bude hrát DJ Vojta a v průběhu večera vystoupí skupina Country Kid. Připraven je také pestrý program se spoustou soutěží o ceny. Takže teď už jen připravit tematický kostým a vyrazit. Výtěžek z akce jde na pod- poru lidí se zdravotním postižením a akci pořádá Ob- čanské sdružení Ty a Já spolu se sdružením Motýl. Vstu- penky v ceně 80 Kč zakoupíte v kancelářích sdružení: Ty a já, Resslova 14 (út 9–18, st 9–16 hod), Motýl, Žlutická 2 (po–pá 9–15, čt 9–16 hod.). 09–13/03 Výtvarno Příměstský tábor Výtvarná škola Výtvarno při- pravila na  jarní prázdniny příměstský tábor pro děti od  6 do  15 let. Čeká je tu malování, tvořivost, kreslení a  poznávání. V  pondělí se dozvědí více o grafitti, v úterý se seznámí s linory- tem, středa bude patřit animaci, čtvrtek automatické kresbě a v pátek se dozvědí leccos zajímavého o slav- ných obrazech. Kromě práce v učebně program zahr- nuje i třeba návštěvu Muzea loutek. Cena za celý tá- bor  2 200 Kč, jeden den 450 Kč. Cena zahrnuje veškeré pomůcky, vstup do muzea a oběd. Více informací na- leznete na www.vytvarnoplzen.cz, objednávat můžete na tel.: 773 94784.  Nová Akropolis Praktická rétorika  Po čtyřibřeznovépondělkyzveNováAkropolisna dvou- hodinovky přednášek a cvičení, jejichž námětem bude technika projevu, jeho tvorba a skladba a pochopitelně i trénink řečnických dovedností. Začátek přednášek je vždy v 18 hodin, cena kurzu je 2 900 Kč, studenti a dů- chodci 2 200 Kč. Přihlášky se podávají každý všední den v místě konání nebo tel.: 377 221 251, 605 272 282 či e-mailem: plzen@akropolis.cz. Dům hudby Josef Špaček Koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček patří k  absolutní špičce dnešní mladé generace houslistů. Je laureátem mezinárodní houslové soutěže Králov- ny Alžběty v Bruselu, zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla na Novém Zélandu a získal třetí místo v mezinárodní soutěži Carla Nielsena v Dánsku. Časopis Forbes Česká republika ho zařadil mezi 30 nej- úspěšnějších mladých lidí pod 30 let. Hraje na nástroj z  dílny Jeana-Baptisty Vuillauma z  roku 1855 a  jeho struny rozezní ve  skladbách W. A. Mozarta, J. Suka, E. W. Korngolda, K. M. Szymanowski, L. van Beethove- na a dalších. 05, 12, 19/03 06/03 10:00 09, 16, 23 a 30/03 11/03 19:30

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KAM ZA KULTUROU 30 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy 14/03 / 14:00 Nevinný bar FIMO Workshop Další ze série kreativních sobot tentokrát nabídne mírně po- kročilé techniky práce s  FIMO hmotou. Se zkušenými lektorkami zvládne práci s touto polymerovou hmotou podobnou modelíně každý. Workshop začíná dvě hodi- ny po poledni a trvá do šesté večerní. Co jeho účastníci vytvoří, si následně odnesou i s sebou domů. Cena je 250 Kč. Rezervace probíhá na tel.: 774 002 005. Měšťanská beseda Sokolský ples Sokolský ples je společenskou akcí, v níž se duch starých časů potkává se žhavou současností. Chybět nemůže slavnostní nástup krojované čety a sportovní vystoupení. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr Miroslava Novot- ného. Objednávka a prodej vstupenek v kanceláři župy: Na Roudné 55, tel.: 377 538 485. Vstupné je 300 a 200 Kč. Knihovna města Plzně Publicisté.cs – Marek Wollner Když se Marka Wollnera zeptáte, co ho zajímá, dozví- te se, že svět, literatura a historie. Ale vzhledem k jeho práci ho zajímá vlastně úplně všechno, neboť je investi- gativním novinářem, jenž rozkrývá různé nepříjemné causy dneška. Působil v Lidových novinách a Respektu, spoluzakládal časopis Týden. V roce 2004 se stal redak- torem pořadu Reportéři ČT. 17–22/03 SDS Klatovy Poezie na rynku Regionální přehlídka sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie s postupem na festival Wolkrův Pros- tějov je vždycky příležitostí k setkání interpretů literár- ních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke  vzájemné inspiraci, výměně názorů a  zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Součástí přehlídky je také re- cesisticko – poetická soutěž „O putovní schránku Jiřího Wolkra“. Přehlídku pořádá kulturní centrum JOHAN. 19/ 03 / 18:30 Dům hudby Vyhlášení výsledků 3. ročníku výzvy Pěstuj prostor Líbilo se vám, jak ožila Městská plovárna, Zelená zastáv- ka nebo Almara překvapení? Těšíte se, jaká místa se pro- mění díky aktivním Plzeňanům a programu Pěstuj pro- stor v tomto roce? Zúčastněte se slavnostního vyhlášení výsledků 3. ročníku výzvy a přijďte tradičně besedovat s porotou o proměnách plzeňského veřejného prosto- ru! Mezi porotci nebudou chybět zajímavé osobnosti jako Denisa Václavová (Čtyři dny), Vít Šimek (H3T), Petr Gibas (AV ČR) a další. OC Plzeň Rokycanská IQ Days Liberecká IQ Landie přijíždí do Plzně. Na přelomu břez- na a  dubna umístí své exponáty a  zajímavosti v  Ob- chodním centru Plzeň na Rokycanské. K vidění a hlavně vyzkoušení budou interaktivní exponáty, které návštěv- níkům přiblíží svět vědy a techniky. Zaujme děti i do- spělé, maminky i tatínky – protože pro všechny může být fyzika, chemie a další vědy skutečnou zábavou. Více informací naleznete na www.oc-plzen.cz. Techmania Částečné zatmění Slunce Dopoledne 20. března bude na obloze k vidění výjimeč- né divadlo: částečné zatmění Slunce. Půjde o největší zatmění, které můžete v letech 2011 až 2026 v našich ze- měpisných šířkách vůbec vidět a do června 2021 vůbec poslední zatmění Slunce, které z našeho území spatří- me. Při maximální fázi bude Měsíc krátce před 11. ho- dinou dopolední zakrývat okolo 75 procent slunečního disku. Techmania při této příležitosti připravila speciální program pro školy včetně pozorování astronomickými dalekohledy. Zatmění mohou s  odborným výkladem sledovat i návštěvníci z řad veřejnosti. ZOO Vítání jara a otevírání České řeky Jaro je tu! První jarní víkendovou akcí v zoologické a bo- 14/03 20:00 17/03 17:00 20/03– 02/04 20/03 09:30 21/03 10:00

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

31 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kulturní tipy tanické zahradě bude tradiční Vítání jara a  symbolické otevírání České řeky pod statkem Lüftnerka. I  letos ji otevře vodník a další pohádkové bytosti. Pro děti bude připravena vědomostní stezka o ceny na téma vodní svět, jaro a les. Program na terasách nad tygřím údolím potrvá do 17 hod. A jako každoročně budou mít i letos nositelé rybích jmen po celý den do ZOO zvýhodněné vstupné. 21/03 / 13:00 Šeříkovka Letem světem Cestovatelský festival Letem světem zve na  fotopro- jekce, exotická jídla, tanec i hudbu, díky nimž ná- vštěvníky přenese doslova z Plzně až na kraj světa. Přednášky s projekcí je vezmou do Peru, Palestiny, Ugandy, Ázerbajdžánu nebo na Filipíny. Navíc se zde dozvědí o  rozvojové pomoci a  projektech, do nichž se může zapojit každý, mohou navštívit i bubenický workshop, seminář cestovní medicí- ny, nebo si prohlédnout několik fotografických výstav z  Konga, Maroka, Kanady a  Peru. Letošní festival bude podporovat nomádskou vesnici v Ladaku a v průběhu dne proběhne sbírka ne- používaného ošacení, které bude posláno do Hi- málaje. Bližší informace o programu na webových stránkách www.svetem.net. 22/03 / 18:00 Betlémská kaple Gospel (až) na dřeň 2015 Příznivcům gospelu (ale nejen jim) je určen oblíbený víkendový workshop s  dvojicí zahraničních profesionálních lektorů. Do Plzně se opět vrací David Daniel, anglický zpě- vák, dirigent a londýnský pastor. Naopak poprvé přijede Gabi Gąsior, uznávaná polská zpěvačka, skladatelka a  dirigentka. Pod jejich vedením účastníci nastudují deset písní, se kterými nako- nec vystoupí na koncertu spolu se sborem Touch of Gospel, v neděli 22. března od 18 hod. v Bet- lémské kapli (ECM Maranatha) v Husově ulici. Celý výtěžek z koncertu je určen Nadaci pro transplan- tace kostní dřeně. Vstupné 150  Kč, v  předpro- deji 120 Kč (www.plzenskavstupenka.cz). Při- hlášky na  workshop a  další informace najdete na www.gospeltrain.cz. 23–31/03 Jeden svět Plzeň Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností, to je cílem festi- valu, jenž diváky letos vyzve: „Praskněte své bubliny!“ Nabídne jim k  tomu čtyři de- sítky filmových projekcí a pestrý doprovodný program. Promítat se letos bude v Divadle Dialog, Polanově síni a v Meeting Pointu na náměstí Republiky. Co se námětů filmů týče, rozprostřou se jako každoročně do velké šířky, takže si každý najde něco, co ho zaujme. Diváci se letos VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA UDĚLENÍ UMĚLECKÉ CENY MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně informuje, že od 1. ledna do 31. března 2015 můžete navrhovat nominace na udělení Umělecké ceny města Plzně za rok 2014. Umělecká cena města Plzně bude udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně. Cena může být udělena jednotlivci i kolektivu, fyzické i práv- nické osobě. Cena města může být udělena jednotlivci in memoriam. Umělecká cena je vyhlášena v 5 kategoriích: a) Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let b) Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let c) Cena za celoživotní dílo („síň slávy“) d) Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / „Mecenáš(ka) plzeňské kultury“ e) Cena za významnou kulturní událost roku Tato ocenění budou udělována v některé z následujících oblastí: Hudba | Tanec | Výtvarné umění | Literární činnost | Dramatické umění | Design a užité umění | Audiovizuální umění a nová média Podávání návrhů na udělení cen 1. Návrhy na  udělení Umělecké ceny města Plzně mohou předkládat fyzické i právnické osoby. 2. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na  ocenění v  dané kategorii. 3. Nominace na  cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou. Nominace se podávají osobně nebo poštou do 31. března 2015 na adresu: Odbor kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň nebo na webových stránkách města Plzně: www.plzen.eu. Rozhodující je datum odeslání. Kompletní informace včetně Statutu Umělecké ceny města Plzně naleznete na: www.plzen.eu (Odbor kultury).

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KAM ZA KULTUROU 32 březen 2015 | www.zurnalmag.cz dočkají obzvlášť bohaté sekce českého dokumentu. Fes- tival nabízí také dopolední projekce pro školy. Po každé festivalové projekci následuje moderovaná debata k té- matu filmu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni. Více informací najdete na jedensvet.cz/plzen. 24/03 / 17:00 Galerie Evropského domu Současná americ- ká literatura Přednáška Richarda Olehly o  současné americké li- teratuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, tedy zhruba v období po teroristických útocích v roce 2001. Dozví- te se ale také, podle čeho se americké tituly dostávají do  edičních plánů a  výhledů českých nakladatelství nebo se seznámíte s nejvýznamnějšími tituly, které se v  posledních letech objevily na  českém trhu. Seminář povede Dr.  Richard Olehla, amerikanista, publicista a vysokoškolský učitel. Křížová cesta v ulicích města Víkend před Velikonocemi se bude v Plzni slavit 30. svě- tový den mládeže a jeho součástí bude i tradiční Křížová cesta centrem města. Na  přípravě jednotlivých zasta- vení, která bývají pojata třeba jako happening nebo di- vadelní scénky, se podílejí různá společenství mládeže z celých západních Čech. Zahájení proběhne v 18 hodin v katedrále. Sobotní program se bude odehrávat v pro- storách gymnázia na Mikulášském náměstí, kde vystou- pí skupiny Quo vadis a Chválová kapela z Plzně. Hlavním hostem bude divadelník Víťa Marčík s  představením Moravské pašije. Nebude chybět možnost setkání s bis- kupem Radkovským, který bude na  závěr sloužit mši svatou v kostelíku sv. Mikuláše. Dům hudby Marek Kozák Koncert vítěze loňského ročníku Mezinárodní sme- tanovské klavírní soutěže představí mladou hudební naději v programu složeném ze skladeb W. A. Mozarta, B. Smetany a F. Chopina. Marek Kozák od čtyř let navště- voval hodiny klavíru a později přidal varhany a kompo- 27– 28/03 31/03 19:30 Dozvěděli jsme se… … že 13. dubna se bude v  Be- sedě hrát komedie Do  ložnice vstupujte jednotlivě! s Lukášem Vaculíkem a Monikou Absolono- vou. … že v dubnu bude Divadlo Alfa hostit Příběhy z po- pelnice Divadla Pro malý a Příhody včelích medvídků Divadla Krapet. … že Divadlo J. K. Tyla chystá na duben premiéru ba- letu Smrt v Benátkách. … že 26. dubna bude mít ve Velkém divadle premiéru muzikál Hello, Dolly. … že během dubna se v Domě hudby uskuteční kla- vírní recitály Arthura Greena a  Margaryty Golovko a koncert sboru Řezenští vrabčáci. … že letošní Festival arabské kultury proběhne od 10. do 17. dubna, bude zaměřen na ženu a nabídne třeba vystoupení arabské raperky Shadii Mansour nebo ma- rocké básnířky Fátemi Chahid. … že po  velkém úspěchu pátrání Kriminálky TSC v biologické a chemické laboratoři nabídne Techma- nia v dubnu forenzní vědu i v laboratoři fyziky. … že v dubnu se budou v Techmanii opět konat Ja- derné dny. … že plzeňská ZOO zve v dubnu na Velikonoční po- dívanou, oslavu Dne Země nebo čarodějnické odpo- ledne. … že D klub zve 18. dubna odpoledne na Pohádky proti pláči. … že hostem dubnového vydání pořadu Publicisté.cs v Polanově síni bude Jana Klusáková. … že na 16. dubna připravuje Knihovna benefiční po- řad pro Marii Grafnetterovou. … že v MojeCafé na duben připravují dopolední lekce tvoření pro maminky na mateřské. … že od dubna do října postupně ožije sedm omše- lých míst uměleckými vstupy v rámci Pěstuj prostor. zici. Už v dětských letech na sebe upozornil na řadě sou- těží. Vyhrával je, získával zvláštní ocenění za  provedení konkrétních skladeb. V roce 2012 ukončil studium na Ja- náčkově konzervatoři v Ostravě a byl přijat na AMU, kde studuje ve třídě prof. Ivana Klánského. Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

33 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kino Beseda | Filmové premiéry CineStar, Cinema City Teorie všeho / životopisný / drama Jméno Stephena Hawkinga znají i lidé, pro které je vědou i to, jak funguje vy- pínač. Tenhle bez nadsázky génius dokázal v životě věci, které zaslouží obdiv a nejen proto, že si s ním osud nepěkně pohrál. Příběh začíná v roce 1963, kdy se jako mladý muž setkal s krásnou Jane. Jeho okolí mu prorokovalo zářivou budoucnost ve světě věd, pro něj se však sympatická dívka stala středem ves- míru. Láska mu zkrátka zamotala hlavu víc než vesmír, na který byl specialistou. Pak ale přijde bez nadsázky pád na dno. Po ošklivé nehodě je Hawkingovi diagnostikována těžká porucha nervového systému, která ho připoutá na vozík a znemožní mu pohyb. On se ale nevzdal. Nikdy. Jeho tělo možná nefunguje tak, jak má, ale mozek má pořád co nabídnout. A s pomocí své lásky se rozhodne krutému osudu vzepřít a bojovat, dokud to půjde. Drama, které bude na konci února bojovat o pět Oscarů, spoléhá především na silný příběh a na herecké výkony dvou na- stupujících hvězd, Eddieho Redmaynea a Felicity Jones. 26/02 Kdo se bojí, nesmí do Kina Beseda. Proč? Pouze na jediný měsíc totiž bude do českých kin opět vypuštěn Vetřelec! V Plzni bude řádit pou- ze v Kině Beseda, a to hned dvakrát – 13. a 18. března. Nenechte si ujít legendární sci-fi Ridleyho Scotta a pěkně na plátně si vychutnejte postupnou likvidaci posádky lodi Nostromo v digitalizovaném reži- sérském sestřihu. V březnu pokračují filmové přehlídky. Best of 2014 vás seznámí s těmi nejlepšími filmy loňského roku, z nichž mnohé již posbíraly spoustu cen včet- ně kupy nominací na Oscara – těšit se můžete na snímek Birdman (4. 3.), fa- mózní Kód Enigmy (16. 3.) či životopisnou Teorii všeho (30. 3.). Další březnová přehlídka, Exhibitions, vás zavede za mistry malíři do těch nejpres- tižnějších světových galerií. V březnu pouze v Kině Beseda můžete projít haagskou výstavou věnovanou holand- ským mistrům (2. 3.), anebo se můžete nechat unést rembrandtovými díly v londýnské Národní galerii (23. 3.). V březnu si v Kině Beseda přijdou na své i milovníci opery a baletu. Pro ty první je připravený záznam z Metro- politní opery v New Yorku – Verdiho Rigoletto (29. 3.) –, pro ty druhé hned dvě klasiky – Romeo a Julie (8. 3.) a o týden později balet všech baletů Labutí jezero (15. 3.). „V Kině Beseda bude řádit Vetřelec.“ CineStar, Cinema City Focus / komedie / krimi / drama Ještě před pár lety byl Will Smith největší hereckou hvězdou světa. Jeho fil- my vydělávaly stovky milionů, on sám inkasoval částky, které k nim také měly blízko, bojoval o Oscary a všechno, na co sáhl, se proměnilo ve zlato. Pak se ale rozhodl dát si hereckou pauzu a věnovat se rodině. Pokouší se udělat hvězdič- ku i ze syna Jadena, což mu zatím moc nejde, ale vzhledem k tomu, že prav- děpodobně nemá mimické svaly a všude se tváří stejně, je to pochopitelné, ale teď se před kameru konečně vrací. Focus bude romantická zlodějská komedie a Smithe tu čeká role profesionálního podfukáře, jenž našel kšeft, který by mu potenciálně mohl vynést tolik peněz, že by si mohl dovolit odejít do důchodu. Sám ho ale nezvládne, a tak 26/02

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KINO 34 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Divočina / životopisný / drama Jean-Marc Vallée to dotáhl před nedávnem až na Oscary. Jeho drsné drama Klub poslední naděje o kovbojovi, který začne do USA pašovat nelegální léky a pomůže tím bojovat proti AIDS stovkám lidí, přineslo tohle filmové ocenění Matthew McConaugheymu i Jaredu Leto. Teď se Jean-Marc Vallée vrací s fil- mem, který na první pohled může působit trošku komorněji a možná nudněji, ale podle reakcí kritiků i diváků to tak vůbec není. Hrdinkou Divočiny je Cheryl, které se zhroutil život. Po smrti matky začala holdovat drogám a alkoholu a jednoho dne jí došlo, že tenhle způsob existence ji dřív nebo později zabije. Potřebovala novou vzpruhu, potřebovala si to srovnat v hlavě. A tak sbalila batoh a vyrazila na 1770 kilome- trů dlouhý výšlap po Americe, při němž přešla rozžhavené pouště i ledové vrcholky hor. Bojovala o život, setkala se s medvědem, ale i s lidmi, kteří jí nabídli pomocnou ruku. Musela se však porvat především sama se sebou, a i když chtěla cestu mnohokrát vzdát, odhodlala se vytrvat a vydržet až do konce. V hlavní roli uvidíte Reese Witherspoon. 05/03 spojí síly s nevypočitatelnou talentovanou zlodějkou. Nečeká ovšem, že se do své nové kolegyně zamiluje. Sám ov- šem moc dobře ví, že ve světě zlodějů a podvodníků je něco takového celkem velký problém. Smithovou parťačkou bude Margot Robbie, kterou jste mohli vidět v hitu Vlk z Wall Street, a režie se chopili Glenn Ficarra a John Requa, autoři romance Bláznivá, zatracená láska. CineStar, Cinema City Americký sniper / akční / válečný Chris Kyle byl úplně obyčejný chlapík. Miloval rodeo, svou rodinu a celkem dobře mu to šlo s puškou, táta ho totiž bral od dětství na lov. Když mu jednoho dne došlo, že ho toho v životě moc nečeká a navíc zahlédl v televizi důsledky teroristického útoku, rozhodl se vstoupit do námořnictva a bojovat za svou zemi. Prošel extrémně náročným výcvikem jednotek SEAL a ukázalo se, že když dostane do ruky odstřelovačku, nikdo se mu nevyrovná. Stal se z něho sniper, strážný anděl svých kolegů, jimž kryl krk při jejich akcích v Iráku. Brzy měl na svém kontě desítky zásahů, stal se legendou a nepřátelé na jeho hlavu vypsali obří odměnu. Ve válce byl jako doma, neměl strach, parťáci se na něj mohli spolehnout a nedělalo mu pro- blém zmáčknout spoušť. Když se ale vrátil domů, bylo to horší. S manželkou sice založil rodinu a měl se kam vracet, ale každý návrat domů byl horší a horší. Válka se začala na Chrisově psychice projevovat a brzy se ukázalo, že i když domů přijel nezraněný, něco v pořádku rozhodně není. Skutečný příběh nejlepšího amerického odstřelovače natočil legendární Clint Eastwood a v hlavní roli se objevil hvězdný Bradley Cooper. 05/03 CineStar, Cinema City Asterix: Sídliště bohů 3D / animovaný Asterix je klasik a s jeho příběhy vyrostlo hned několik generací. Jeho co- micsy milují mladí i staří čtenáři, u animáků jsme vstávali skoro všichni a da- řilo se i hraným filmům. Tenhle malý Gal je zkrátka hvězda. Spolu s tlustým kámošem Obelixem a hromadou kouzelného lektvaru, který mu dává nad- lidskou sílu, seřezal už nepočítaně Římanů a další už se připravují na nářez. Asterix: Sídliště bohů se ale bude něčím lišit. Jde sice o animák, poprvé však bude 3D. Caesar a Římané, které už nebaví dělat Galům boxovací pytle, se tentokrát rozhodli zaútočit s pomocí lsti. Divokým rváčům z dnešní Francie nabídnou něco, čemu nemohou odolat. Civilizaci. Kmen bojovných Galů zleniví, začne se flákat a stane se součástí Římské říše, aniž by to nějak zvlášť zaznamenal. Navíc chtějí Římané vysekat okolní lesy, kde žijí lahodní divočáci, a v ten okamžik to pro Asterixe s Obelixem začne být osobní. Je čas dát jim zase pořádně do nosu a při- pomenout Galům jejich historii a tradice. Pokud možno pořádnou rvačkou! 05/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

35 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Chappie / akční / thriller / sci-fi Hodných robotů jsme tu měli už hromadu. Číslo 5, VALL-I, svým způsobem Terminátor, a teď je tu Chappie. Právě on je hrdinou stejnojmenné sci-fi, která se odehrává v blízké budoucnosti, kdy se stroje využívají jako strážci zákona. Některým lidem se to ale nelíbí, a tak se čas od času objeví pouliční nepoko- je. Během nich zmizí i Chappie, robot, který je přeprogramovaný a stává se z něho něco víc. Umí se učit, cítí, má názor a je z něj vlastně docela sympaťák. Lidi ho mají rádi, jeho původní majitelé však nejsou z jeho vývoje zrovna nadšení a rozhodnou se udělat všechno pro to, aby ho zlikvidovali. Chappie musí opět bojovat, tentokrát mu ale záda kryjí jeho lidští přátelé. Akční sci-fi s trochou svérázného humoru natočil Neill Blomkamp, autor vynikající podívané District 9 a nedávného akčního sci-fi thrilleru Elysium. Vedle robota, jemuž po- skytla pohyby hvězda Blomkampových předchozích filmů Sharlto Copley, dorazí třeba i x-menovský Hugh Jackman nebo Sigourney Weaver z Vetřelců, velkou roli také bude mít svérázné hudební duo Die Antwoord. 12/03 CineStar, Cinema City Vybíjená / komedie Michala Viewegha mají rádi nejenom čtenáři, ale i  filmaři. Podle jeho knih vznikly filmy jako Výchova dívek v Čechách, Báječná léta pod psa, Účastníci zájezdu nebo loňští Andělé všedního dne. Teď je tu novinka Vybíjená a mohla by se líbit nejen fanouškům díla populárního autora. Děj vypráví o partě spo- lužáků, odehrává se však během několika časových rovin, takže je zastihneme jak mladé, tak i ve středním věku. Na abiturientském srazu vzpomínají na minulost, s nostalgií si vybavují své mládí a řeší přítomnost, která pro nikoho z nich není úplně ideální. Nenaplněné sny, zklamání v lásce, alkohol i nejistá bu- doucnost. Jeff, Skippy a Tom o životě zkrátka už něco vědí, to ale neznamená, že se ze svých chyb dovedou poučit. Radosti a strasti prožívá i třídní kráska Eva, do které se všichni tři postupně zamilovali, ale i ošklivka Hujerová, jež díky ironii a nadhledu zvládá život mnohdy lépe než ostatní. Všem ale postupně dochází, že cestu ke štěstí si stejně musí najít každý sám. Režii dostal na starost Petr Nikolaev, jenž podle Michala Viewegha natočil už Báječná léta pod psa a pracoval třeba i na filmu Lidice, a v hlavních rolích uvidíte Ondřeje Sokola, Michala Suchánka, Richarda Genze- ra, Simonu Krainovou nebo Lukáše Vaculíka. 12/03 CineStar, Cinema City Vzkříšení démona / horor Půvabná Olivia Wilde dnes patří k hollywoodským hvězdám a má za sebou role ve filmech TRON: Legacy 3D, Ri- valové nebo Kovbojové a vetřelci, prosadila se však v seriálu Dr. House a v hororu Vzkříšení démona na sebe opět vezme bílý plášť. Její Zoe ale ani tentokrát nebude obyčejná doktorka. Spolu s partou vědců totiž experimentuje s oživováním mrtvol a zdá se, že se jí daří. Pes, kterému přestalo bít srdce, je díky nim zase na nohách. Pak se ale stane neštěstí. Po zásahu elektřinou Zoe umírá a její kamarádi se rozhodnou zkusit ji také oživit. Povede se jim to a zdá se, že všechno je v pořádku. Alespoň na první pohled. Pak se ale ukáže, že to, co oživili, má k Zoe daleko. Místo ní je v jejím těle jakýsi démon, nebezpečné monstrum, které se nezastaví před vražděním. A zastavit ho nebude vůbec snadné. Vedle Olivie Wilde se objeví třeba Evan Peters ze seriálu American Horror Story. 12/03 CineStar Gunman: Muž na odstřel / akční / krimi / drama Francouzský režisér Pierre Morel dokázal díky hitu 96 hodin udělat akční hvězdu z váženého charakterního herce Liama Neesona. Teď si vzal ještě vět- ší oříšek a zkusí udělat filmového likvidátora ze Seana Penna, držitele dvou Oscarů a jednoho z nejrespektovanějších herců současnosti. V Gunman: Muž na odstřel si zahraje Jima Terriera, jenž dělá špinavou práci pro jednu vládní 19/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

KINO 36 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Popelka / rodinný / romantický Herec a režisér Kenneth Branagh se proslavil svými adaptacemi her Williama Shakespeara, ale v poslední době se nevyhýbá ani Hollywoodu. Natočil co- micsový hit Thor a znovu oživil hrdinu politických thrillerů Jacka Ryana. Teď chce ale nejspíš od severských bohů a mezinárodních spiknutí utéct k něče- mu klidnějšímu, a tak natočil pohádku. Popelku máme sice vlastní a Vánoce by si bez ní nejspíš nedokázal představit nikdo, patří k nim skoro jako kapr a dárky, ale proč nedat šanci nové verzi? Elka je mladá dívka, jejíž otec se po smrti maminky podruhé oženil. Zpočátku to vypadalo, že s nevlastní matkou bude vycházet dobře, když však umřel i tatínek, ukázalo se, že macecha má pro Elku vlastní plány. Za- tímco své vlastní dcery chce doslova protlačit na královský dvůr, Elka by podle ní měla akorát pracovat, uklízet a nikam nechodit. Jsme ale v pohádce a navíc i v takové, kterou moc dobře známe, takže se brzy objeví nějaké ty kouzelné bytosti, které mladé dívce pomohou vybojovat si lepší život a skončit po boku prince. V hlavní roli se objeví neokoukaná Lily James, ale také oscarová Cate Blanchett nebo hvězdy Helena Bonham Carter a Hayley Atwell. Prince si zahrál Richard Madden ze seriálové Hry o trůny. 19/03 agenturu. Když něco nevyřeší právníci, postará se o to jeho odstřelovačka. Dělá to ale už dlouho a teď by rád pověsil práci na hřebík. Zjistil totiž, že zatímco si myslel, že pomáhá dělat svět bezpečnějším, opak byl pravdou a na rukou má i krev nevinných. Chce skončit, z téhle práce se ale jen tak neodchází. Jeho bývalí zaměstnavatelé z něj tak udělají cíl a Jim má na krku zabijácké komando a oscarového Javiera Bardema, jenž ve Skyfall nebo Tahle země není pro starý ukázal, že mu záporáci jdou jedna radost. Morel sehnal i další zajímavé herce, v Muži na odstřel se objeví třeba i britští drsňáci Idris Elba a Ray Winstone, vedle skvělé akce je tak téměř jisté, že dostaneme i zajímavé hrdiny a perfektní herecké výkony. inzerce_svatba.indd 1 12. 2. 2015 16:22:26

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

37 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Filmové premiéry CineStar, Cinema City Město 44 / drama / válečný Třiatřicetiletý Jan Komasa má v  sousedním Polsku pověst filmaře, kterému nejsou cizí zahraniční trendy a jenž dokáže i v Evropě natočit film, jenž by se neztratil vedle drahých akčních blockbusterů z Hollywoodu. Teď se vrhl na vá- lečný film, Město 44 ovšem bude trošku jiné než ostatní příběhy z druhé světové války. Děj se sice odehrává ve Varšavě v době, kdy její obyvatelé povstali proti nacistickým okupantům, ale vizuálně má film připomínat spíš videoklip. Bude plný zpomalovaček, efektních záběrů a realita musí občas ustoupit snaze o co nejstylovější scénu. Zkrátka moderní válečná podívaná. V jejím centru bude parta mladých přátel, kteří žijí každý den, jako by měl být jejich poslední. Rozhodnou se společně připojit k podzemní- mu hnutí bojujícímu proti Němcům, nikdo z nich ale netuší, co je čeká. Celou akci berou spíš jako dobrodružství a šanci předvést se před holkami, rychle jim ale dojde, že je čeká nelítostný boj o život. 26/03 CineStar Cesta naděje / drama / válečný Russell Crowe je už pár let hollywoodskou hvězdou, má doma Oscara a na kontě pár velkých hitů, ale zdá se, že mu tahle kariéra nestačí a rád by si vyzkoušel něco nového. Třeba režii. To u herců není neobvyklé, většina z nich však za kamerou zrovna oslnit nedovede, i když třeba Ben Affleck se stihl etablovat v respektovaného filmaře. A vypadá to, že Russell Crowe by na tom mohl být podobně, jeho Cesta naděje je totiž údajně hodně vydařená. Děj se odehrává po první světové válce a hlavním hrdinou je australský farmář Joshua Connor, jenž se vydává hledat své ztracené syny. Ti bojovali proti Osmanské říši u Konstantinopole, ale na místě jedné z největších bitev první světové války jednoduše zmizeli. Jsou mrtví? Padli do zajetí? Nebo se jen ztratili? Joshua je odhodlaný je najít a zjistit to. Ať už je pravda jakáko- liv. Crowe se u velkolepého válečného dramatu Cesta naděje postavil nejenom za kameru, ale zhostil se i hlavní role. Sekundují mu například Olga Kurylenko z bondovky Quantum of Solace nebo nastupující hvězda Jai Courtney. 26/03 CineStar, Cinema City Rezistence 3D / akční / sci-fi Sci-fi série Hunger Games se stala filmovým fenoménem a objevilo se hned několik dalších adaptací, které se na jejím úspěchu chtěly svézt. Většina z nich však neuspěla a zadařilo se jen filmu podle knihy Veronicy Roth Divergence, která se odehrávala ve světě, kde je lidem předem určena jejich budoucnost podle jejich předpokladů. Někdo se stane far- mářem, někdo vědcem, někdo vojákem. Hlavní hrdinka ale spadala do více kategorií, a to znamenalo vyloučení z ko- munity. Brzy se ale ukázalo, že její neobvyklost bude mít vliv na celý svět, který není zdaleka tak idylický, jak se může na první pohled zdát. Beatrice Prior nastartovala revoluci a její plody bude sklízet v Rezistenci. Napětí mezi frakcemi by se dalo krájet a zdá se, že válka je jen otázkou času. Beatrice musí porazit své vlastní démony, aby se mohla postavit do první linie boje proti diktátorskému režimu. Vedle talentované Shailene Woodley se vrací i Kate Winslet v roli zápo- račky, režie se tentokrát ujal Robert Schwentke, autor akční komedie RED a thrilleru Tajemný let. 19/03 CineStar, Cinema City Konečně doma 3D / animovaný Každý potřebuje domov. U nás si člověk vezme hypotéku a pořídí si byt nebo dům, případně si zařídí nějaký podnájem. Sehnat střechu nad hlavou není tak těžké. Sehnat novou planetu je však mnohem obtížnější, o čemž hrdinové Ko- nečně doma vědí své. Dobrodružná animovaná podívaná nám představí mimo- zemšťany Buvy, kteří přišli o vlastní planetu a teď je po celém vesmíru honí ne- přátelští Gorgové. Povedlo se jim přistát na Zemi a zalíbilo se jim tu, a to, že je tu plno, je moc nezajímá. Lidi přestěhují do Austrálie, zařídí jim pohodlný život a všechno bude OK. Takový je alespoň plán. Když jim ale uteče zvídavá holčička Tipy a její kočka Čuník, začnou problémy. Nic to ale není proti tomu, co provede Buvy jménem O. Tenhle sympaťák s chapadly omylem pošle pozvánku na večírek i Gorgům, z čehož jeho kámoši nejsou zrovna nadšení. Spolu s Tipy se tak vydává na útěk a dva zcela odlišní hrdinové se budou muset naučit spolupracovat. A ukázat lidem a Buvům, že je možné, aby na jedné planetě žili společně. 26/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

RESTAURACE 38 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Styl plzeňských restaurací pod drobnohledem Romana Musila Svým vztahem k jídlu jsem něco mezi gurmánem a konzumentem. Každo- denně nad obědem v práci moc nepřemýšlím, občas ani nevečeřím, ale při správných příležitostech si jídlo vychutnám. Nepatřím k lidem, kteří si příliš vybírají, či některé pokrmy celý život negují. Zpravidla mi můj organismus napoví a vyšle signál v podobě konkrétních chutí. Po sportovním nebo pracovním výkonu něco hodně energeticky vydatného, jindy zeleninu, na kterou si v posledních letech začínám více zvykat. Pozoruji také, že se moje chutě různě v průběhu roku, anebo možná i s věkem, proměňují. Je to velmi rozmanité. Naštěstí je dnes téměř vše k mání, takže není problém své případné chutě uspokojit. Jakožto člověk pohybující se v oblasti výtvarného umění vnímám i to, jak jídlo na talíři vypadá. V poslední době se hodně investuje do popularizace gastronomie a to je fajn. Pokud se dělá dobře, zahrnuje řadu aspek- tů a působí na více smyslů. Myslím, že kvalitní gastronomie dbá i na to, aby výsledek vypadal dobře na talíři. Má tedy i svoji vizuální kvalitu a celým procesem vzniku připomíná umění. Stejně tak v restauraci vnímám i její interiér nebo nádobí. Vždyť každý chce trávit, byť jenom chvíli, v příjemném prostředí. Bohužel, někte- rá pohostinství jsou výsledkem nejrůznějších „tvůrčích“ inovací ze strany svých majitelů, kteří nemusejí mít pro výzdobu takovéhoto typu interiéru dostatek vkusu. Stejně tak nemám rád, když si některé podniky hrají na něco, čím nejsou. Mám rád poctivou českou hospodu, kde se podává dobré pivo a k tomu adekvátní jídla, stejně jako kultivované restaurace, kde máte možnost ochutnat vybrané speciality. V Plzni mám rád restaurace U Salzmannů a Na Parkánu. Můj dědeček, za kterým jsem jako malý jezdil často do Brna, kde bydlel, mi jednou v jakési restauraci s velkým zaujetím sdělil, že Plzeň není jen pivo, ale lék. Často si na jeho slova právě zde vzpomenu. Procestoval jsem Evropu, byl jsem v USA, Japonsku nebo na Novém Zélandu. Všude mají spoustu zajímavých jídel a národních specialit. Mám rád italské těstoviny, japonské suši, skvělé pokrmy jsem ochutnal například ve Španělsku, jako třeba smažený lilek na medu. Já sám vařím nejlepší špagety na světě, se sladkou rajčatovou omáčkou, vynikající guláš, zahuštěný chlebem, který má v sobě řadu chuťových ingrediencí, nebo třeba obalovaný řízek. Když jsem byl na vojně, bavili jsme se tím, že jsme vyrá- běli ovocné knedlíky. Moje manželka umí uvařit celou řadu vynikajících tradičních jídel, jako třeba svíčkovou, jehněčí či úžasnou kapří polévku a to přesto, že je vegetariánka. Je to asi jediný okamžik, kdy odloží svoje stravovací zásady stranou a musí ochutnávat i maso, aby vše bylo takové, jak má být. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie „Ten nejúžasnější požitek z jídla…“ Tiramisu CrossCafe Rok 2015 je v Plzni rokem výjimečným a CrossCafe k tomu přispívá výjimečným dezertem: tiramisu se známou vari- antou čísla 15. Připravují ho tu z poctivých surovin, které do pravého italského tiramisu patří. Korpus vyrábějí z piš- kotů namáčených v kávě s kapkou amareta a prokládají sýrem mascarpone se šlehačkou. Na  povrchu je dezert zasypán tenkou vrstvou kakaa. Názor Romana Musila | To nejlepší z restaurací

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

39 březen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací Pils‘n‘Grill Masopustní Brunch S březnem se do nabídky restaurace hotelu Courtyard by Marriott vracejí oblíbené brunche. Opět se budou konat od poledne do tří hodin a na dospělé čeká neo- mezená konzumace pochoutek formou bufetu, včetně alkoholických (pivo, víno) a  nealkoholických nápojů, a  na  děti zajímavý program. Tentokrát se mohou tě- šit na výrobu škrabošek. Cena za dospělého je 590 Kč, děti do šesti let zdarma, do deseti 150 Kč a do patnácti 295 Kč. Rezervace probíhá na tel.: 373 370 141. od 01/03 Pulcinella Speciální nabídka Po  celý měsíc si mohou hosté vyhlášené italské restaurace objednat třeba salátek s rajčaty San Marzano a grilova- nou chobotnicí, telecí kolínko ossobuco na  kořenové zelenině se šťouchaným bramborem, jehněčí kotletky na rozmarýnu a červeném víně, pečenou tresku na by- linkách a citronech s grilovanými rajčaty pachino anebo špízy z lososa a mečouna na listových salátech. Tak proč sem nezajít na oběd nebo na dobrou večeři? el Cid Vinný bar Od začátku března si budete moci ve španělské restau- raci na rohu Zbrojnické ulice a Křižíkových sadů pochut- nat na velkém výběru vín po skleničkách. El Cid svým hostům nabídne novinku: ve vinném humidoru otevře i lepší vína. Takže si nebudete muset dát celou lahev, ale budete víno moci nejdříve ochutnat. 01–31/03 Restaurace Bohemia Červená řepa První zmínky o  červené řepě najdeme už ve spiscích ze staré Babylonie a staří Římané ji využívali především jako lék. Aktivuje tvorbu červených krvinek, podporuje činnost jater a  dokonce prý vyvolává optimističtější náladu. I proto bude březen v restauraci Bohemia právě ve zna- mení řepy. Můžete sem přijít ochutnat třeba carpaccio z červené řepy s ricottou, řepnou polévku nebo konfi- tovaný bůček se zelím z červené řepy a bramborovým knedlíkem. Nakonec celého menu na vás čeká sladká tečka: kuličky z červené řepy a kokosu. 01–31/03 Saloon Roudná Speciální menu pro dva za 690 Kč Po celý měsíc březen si můžete v Saloonu Roudná dát za necelých sedm set korun fan- tastickou baštu pro DVA, včetně vína. Menu obsahuje 2x dvousetgramový Flank Steak a k tomu láhev červeného argentického vína La Niňa, které se s hovězím masem skvěle snoubí. Flank steak se připravuje ze širokého kusu plochého svalu ze spodní části pupku z mladého býka. Tento chuťově výrazný kus masa je velice vlákni- tý, bohatý na bílkoviny a skvělé chuti. Místo si můžete rezervovat na tel.: 377 510 109, více informací naleznete na www.saloonroudna.cz. Sokolovna Bolevec Dršťkobraní Milujete dršťkovou polévku a  další dobroty z  toho- to masa? Pak byste si neměli nechat ujít týdenní akci, kterou připravili v bolevecké Sokolovně. Na jídelníčku tu v těchto dnech budou hrát prim rozmanité pokrmy z  drštěk, a  to nejen ty klasické a  všeobecně známé. Ochutnat budete moci i delikátní dršťky po madridsku. 05/03 PI.JEZ.PI Maso, maso, masíčko Kuchaři restaurace PI.JEZ.PI se na tenhle večer opravdu těší. V hlavní roli tu totiž budou steaková masa, která budou připravovat a servírovat pří- mo před hosty. Na scénu vejdou mini burgery, rolované vepřové karé, grilovaný entrecote, flank steak a další sen- zační jídla. K tomu samozřejmě nebude chybět i spousta zajímavých příloh – grilovaná kukuřice, restované fazol- ky, cibulové kroužky, brambůrky Grenaille, studené i tep- lé omáčky a mnoho dalšího. Konzumace bude stylem „jez, co sníš“. Platí se 550 Kč na osobu. Rezervace na tel.: 608 182 478 nebo na pijezpi@janakbros.cz. 01/03 12:00 od 01/03 02– 07/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

RESTAURACE 40 březen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací 10–22/03 Potrefená husa Polévkav bochníku Polévka je grunt, říkaly naše ba- bičky a  moderní gastronomic- ké poznatky jim dávají za pravdu. V Potrefené huse vzali tuhle pravdu doslova a  chystají senzační polévkovou nabídku. V bochníku chleba se tu bude servírovat zelná polévka s trhaným uzeným kolenem, gulášovka z hově- zích líček a krémová česnečka s bramborem, kroupami a sušenými hříbky. 12 a 25/03 Hotel U Pramenů Degustační večery V  březnových degustačních večerech snoubení pokrmů a moravských vín můžete ve čtvrtek 12. 3. ochutnat vína z vinařství Lahofer a ve středu 25. 3. se představí Nové vi- nařství z Drnoholce u Mikulova. Lahofer vyrábí veškerá vína výhradně z hroznů z vlastních vinic. Jejich Rulandské šedé ročníku 2013 se stalo vítězem kategorie bílých po- losladkých vín v Salonu vín ČR 2015. Drnoholecké Nové Vinařství se vyznačuje inovativními přístupy a jeho vína sbírají pravidelně ocenění na domácích i prestižních za- hraničních přehlídkách. Začátek je vždy v 18:30 a cena na  osobu je 200  Kč. Rezervace:  info@upramenu.cz,  tel.: 377 522 255. Více na www.upramenu.cz. el Cid Flamenco s tapasy Pokud si chcete zpříjemnit páteční večer dobrým jíd- lem a středomořskou atmosférou, zajděte do španělské restaurace. Znít tu bude flamenco a  španělské písně, a krásné tanečnice se rozvlní za doprovodu kytar. K špa- nělskému dojmu pak přispěje i  kuchyně, která tento večer nabídne speciální tapasy, například kančí na čer- veném víně, kachní játra s cibulovým chutney nebo fa- zolky na španělské šunce Jamón Serrano. Vstup zdarma. Sedmý nebe – Morávka Speciální nabídka steaků Přijďte ochutnat masa ze Severní Ameriky v podobě ho- vězích steaků ribeye, chuck tender, nebo klasický beef steak. Masa jsou vyzrálá, v tomto případě tzv. „za mok- ra“. To znamená, že zraje ve vakuu, což mu dodává vý- raznější hovězí chuť a především křehkost, díky níž je předurčeno k přípravě těch nejlepších steaků. Ke steaku si můžete zvolit omáčku: pepřovou se zeleným pepřem flambovaným na koňaku, brusinkovou s červeným ví- nem nebo hříbkovou omáčku ze šumavských hřibů. Sokolovna Bolevec Návraty ke kořenům české kuchyně Staročeská klasika není jen vepřová se zelím, svíčko- vá nebo švestkové knedlíky. Nevěříte? Pak se zastavte v půli března v bolevecké Sokolovně. Servírovat se tu budou dávno zapomenuté pokrmy, jako je například vepřový váleček v chlebové krustě s pohankovým rizo- tem a majoránkovou omáčkou. Dobrou chuť! U Mansfelda Zvěřinové hody Přivítejte jaro pokrmy ze zvěřiny! Restaurace U Mansfelda se rozhlédla po lesích a připravila na tento týden jelení guláš, divokou kachnu s červeným zelím a kančí kotletu na tymiánu. A protože tu počítají s tím, že zároveň s ka- lendářním jarem přijde i příjemné jarní počasí, chystají se tu na zprovoznění terasy. Bude-li hezky, měla by první návštěvníky přivítat už někdy kolem poloviny března. U Salzmannů Market grilování I v březnu bude třetí středa v restauraci U Salzmannů patřit netradičnímu gril marketu. Hosté se mohou těšit na grilovanéhovězísteaky,vepřovékaré,krevety,olihně, čerstvé ryby, mušle a na bohatý výběr příloh a zeleniny. Pro více informací sledujte facebook a web restaurace. Předchozí rezervace na telefonu 377 235 476. 18–22/03 Restaurace 12° Festival řízků Svůj festival má dneska už kde co, tak proč ne řízky! Restaura- ce 12° vzdává této klasice jídelních lístků poctu opravdu ve velkém stylu. Pochutnat si zde budete moci na vídeň- ském řízku z telecího masa s bavorským bramborovým salátem, smaženém vepřovém jazyku s jemnou bram- 13/03 19:00 16– 21/03 16– 22/03 17– 21/03 18/03

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

41 březen 2015 | www.zurnalmag.cz To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se… borovou kaší a  jablečným křenem, čtvrtkilovém řízku z krkovičky smaženém pomalu na sádle, krůtě Cordon Bleu s kroketami a domácí tatarkou a na křimickém ku- řecím řízku s míchaným zeleninovým salátem. el Cid Nové jarní degustační menu Koncem března si rozhodně zajděte do vyhlášené špa- nělské restaurace na nové jarní degustační menu. Prim na něm bude hrát jarní zelenina a jehněčí maso. Ke kaž- dému chodu si budete moci dát sklenku vína dle do- poručení sommeliéra. Menu se bude podávat formou tapasů, které jsou poslední dobou více a více oblíbené. 26/03 / 18:00 Kuchyně Elza Rokycany Kulinářský večer: Mexická kuchyně Nechte se pro jeden večer přenést až za oceán, do Me- xika! Kuchyně Elza Rokycany přichystala na březen kuli- nářský večer, jenž představí gastronomii této vzdálené země. Přijďte a zjistíte, zda se v Mexiku vaří i něco jiného než fazole a tortily. Čtyřchodové menu včetně nápojů stojí 690 Kč na osobu. Rezervace na tel.: 721 324 124. el Cid Flamenco se španěl- ským brandy Ve španělské restauraci najdete největší výběr španěl- ského brandy. Můžete ochutnat základní Soleru, což je mladé brandy, nebo Reservu, která bývá i desítky let stará. Poslední březnový pátek navíc večerní atmosféru zpestří španělská flamencová skupina Fabrica flamenca. Vstup je zdarma. PI.JEZ.PI Velikonoční jarmark V restauraci PI.JEZ.PI připravili akci pro ty, kdo si nechtějí lámat hlavu s hledáním nových velikonočních receptů. Na Škaredou středu se tu budou podávat bramboráky s uzeným masem a zelným salátem s mrkví. Zelený čtvr- tek zůstane věren svému jménu a přinese jídla zelená: od 23/03 27/03 19:00 01– 06/04 hráškový krém s krutony a nádivku z mladých kopřiv se salátkem s ředkvičkou. Samotné velikonoční svátky, tedy sobota, neděle a pondělí, pak budou patřit králičí paštice s jablkovým želé a brusinkovou omáčkou, zlatavému ku- řátku s bylinkovou nádivkou nebo jehněčí pečeni s karot- kovým pyré. Rezervace probíhá na tel.: 608 182 478 nebo mailem: pijezpi@janakbros.cz. 05/04 / 12:00 Pils‘n‘Grill Velikonoční Brunch Dubnový brunch v hotelu Cour- tyard by Marriott bude vonět jarem a tradicemi. Ponese se ve velikonočním duchu, takže se děti naučí vyfukovat vajíčka a budou je moci obarvit. Dospělí se mezi tím sa- mozřejmě mohou věnovat konzumaci dobrého jídla a pití, které je jako vždy všechno v ceně. Cena za osobu je 590 Kč, děti platí podle věku 150 nebo 295 Kč, předškoláci zdarma. Dozvěděli jsme se… … že II. ročník pivního festi- valu Pivnífest.cz se uskuteč- ní 1.–3. května na prostranství bývalého Inwestu na Americké. … že 25. dubna bude CrossCafe na  ZČU hostit přednášku V 18 stopem do Íránu. … že v Restauraci 12° připravují nový jídelní lístek. … že U Mansfelda se už chystají na zprovoznění terasy. Dovolí-li to počasí, usednou sem první hosté už v polovině března. … že v Potrefené huse mají na duben v plánu ve- likonoční pokrmy z  mladých mas, pečené baby kuřátko s hráškovými lusky a velikonoční nádiv- kou, jehněčí kolínko s opečenými bramborovými škubánky nebo telecí líčka s bramborovou kaší. … že bolevecká Sokolovna chystá na  přelom března a dubna týden mladých mas a bylinek. … že od 13. do 19. dubna pozve Sokolovna Bole- vec na králíka třikrát jinak. … že Caffe 7g láká na různé druhy kávy, dorty, ko- láčky a další úžasné zlepšovače nálady.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

RESTAURACE 42 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Přehled restaurací angeloHotelPilsen RestauraceSunlight U Prazdroje 6, Plzeň Tel.: 378 016 823, www.angelo–pilsen.cz Otevírací doba: po–pá 6:30–14, 18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod. Přijďte ochutnat naše menu, které nabízí delikatesy me- zinárodní i  tradiční české kuchyně. V  pracovním týdnu si objednejte výborné polední menu, které vám obslu- ha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar, přívětivým personálem a vý- bornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami! Pulcinella Plaská 64, Plzeň-Bolevec Tel.: 377 538 118, www.pulcinella.cz Otevírací doba: ne–čt 11–23, pá–so 11–24 hod. Originální italská pizzerie Pul- cinella vás zve do  příjemného prostředí stylového restaurantu z dob historické Neapole. Ochutnáte zde speciality italské kuchyně připravované výhradně z čerstvých italských pro- duktů, a  specialitou restaurace jsou čerstvé ryby a  masa (jehněčí, telecí). Kromě vynikajících jídel tady ochutnáte i nejširší výběr italských vín a grap v Plzni. Pulcinella je je- diným mimopražským členem Asociace italských restaurací (ARIT) a o kvalitě restaurace svědčí i Známka kvality italské pohostinnosti, jíž se může Pulcinella nově pochlubit. Toto ocenění uděluje Svaz italských obchodních komor, a získá ho pouze ta restaurace, která dodržuje standard kvalitní italské pohostinnosti v zahraničí. PI.JEZ.PI Americká 38, Plzeň Tel.: 377 331 308, 608 182 478 Otevírací doba: ne–čt 11–24, pá–so 11– 01 hod. pijezpi.janakbros.cz/ Stylová nekuřácká restaurace, kde na vás čeká příjemné prostředí s milou obsluhou. V PI.JEZ.PI milují steaky, a proto vám je rádi připraví dle světoznámých a osvědčených receptur. Kromě Plzeňského Prazdroje a svět- lé i tmavé dvanáctky Purkmistr se v restauraci čepuje i uni- kátní pivo PI.JEZ.PI. PH+ Kopeckého sady, Tel.: 777 760 169 Otevírací doba: bar time 19–03, party time 21–05 hod. PH+ je špičkově audiovizuálně vybavený klub v  centru Plzně. Věnuje se především současné světové taneční hudbě. Od Nu Ur- ban music po různé odnože House music. Interiér klubu je upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvě- tové klubové úrovni párty kultury. Péháčko vás zve od stře- dy do soboty do klimatizovaného podzemí klubu PH+, pl- zeňského centra taneční elektronické hudby, kde můžete využít i uzavřeného salonku a free wifi připojení. Aktuální program a fotoreporty sledujte na www.pehacko.cz nebo na www.facebook.com/phclub. VinárnaU Mansfelda Dřevěná 9, Plzeň Tel.: 377 333 844 www.umansfelda.cz Otevírací doba: út–so 17–24 hod. Restauraci U  Mansfelda v  histo- rickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v  jejím stínu zůstává tamní vinárna v  suterénních prostorách středověkého domu. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý do soboty, vždy od pěti hodin odpoledne do  půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu nalez- nou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní restauraci. Vinár- na poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek. Prostory mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu. Restaurace a penzion U Salzmannů Pražská 8, Plzeň Tel.: 377 235 476 Otevírací doba: po–čt 11–23, pá–so 11–24, ne 11–22 hod. www.usalzmannu.com Dnes již proslulá restaurace U  Salzmannů v  centru Plz- ně zve všechny fanoušky české kuchyně a  plzeňského piva do svých útulných prostor. Celkem tu na hosty čeká 170 míst v restauraci a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova pečená kachna s červeným zelím nebo grilova- ná vepřová žebra jsou jen skrovným výčtem místních de- likates. Místní výčepní mají na čepu 5 druhů piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší ve  městě. Každou 3. středu v  měsíci pro vás připravujeme ochutnávku netradičních pokrmů připravených přímo před hostem v  rámci Grill- Marketu. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně zařízených pokojů za kamarádské ceny.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

43 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo Velké divadlo DJKT Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 1. 3. 16.00 Aida – opera, -TIT- Z 3. 3. 19:00 Producenti – muzikál 4. 3. 19:00 Unaveni sluncem – činohra S4 5. 3. 19:00 Voják a tanečnice – opera S5 6. 3. 19:00 Lov začíná – činohra V12 7. 3. 19:00 Čardášová princezna – opereta, -TIT-, premiéra P 8. 3. 10:30 MatinéVII, foyer 19:00 Čardášová princezna – opereta, -TIT- V17 9. 3. 18:00 Jiří Zmožek 10. 3. 19:00 Aida – opera, -TIT- V5 11. 3. 19:00 Spartakus – balet V2 12. 3. 19:00 Čardášová princezna – opereta, -TIT- V7 13. 3. 19:00 Čardášová princezna – opereta, -TIT- V8 14. 3. 19:00 Anna Karenina – balet 17. 3. 19:00 Aida – opera, -TIT- V9 18. 3. 19:00 Lov začíná – činohra V10 19. 3. 19:00 Popelka – balet M 20. 3. 19:00 Srpen v zemi indiánů – činohra S8 21. 3. 19:00 Unaveni sluncem – činohra S9 22. 3. 19:00 Monthy Python´s SPAMALOT – muzikál 24. 3. 19:00 Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT- V1 25. 3. 19:00 Spartakus – balet V14 26. 3. 19:00 Čardášová princezna – opereta, -TIT- V11 27. 3. 19:00 Polská krev – opereta 28. 3. 19:00 Caligula – činohra, premiéra P 29. 3. 10:30 Koncertní matiné, foyer 19:00 Prodaná nevěsta – opera 31. 3. 11:00 Lov začíná – činohra 19:00 Lakomec – činohra, naposledy Nová scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 1. 3. 19:00 Amerika – činohra 3. 3. 19:00 Sboristé – činohra S7 4. 3. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N6 5. 3. 19:00 Flamendr – činohra KMD 6. 3. 19:00 Kočky – muzikál S6 7. 3. 19:00 Divá Bára – muzikál 8. 3. 14:00 Divotvorný hrnec – muzikál D 19:00 Divotvorný hrnec – muzikál 10. 3. 11:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N9 11. 3. 11:00 Hráč – činohra 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N10 12. 3. 19:00 Sboristé – činohra N11 13. 3. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N8 14. 3. 19:00 Divotvorný hrnec – muzikál 15. 3. 14:00 Lháři – činohra O2/2 19:00 Footloose anebTanec není zločin – muzikál, naposledy 17. 3. 19:00 Taková ženská na krku – činohra S3 18. 3. 19:00 Kočky – muzikál N2 19. 3. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N7 20. 3. 19:00 Polibek pavoučí ženy – muzikál S2 21. 3. 19:00 Edith – vrabčák z předměstí, balet 24. 3. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N1 25. 3. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N14 26. 3. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál N3 27. 3. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra N12 29. 3. 19:00 Kočky – muzikál N17 31. 3. 19:00 Kočky – muzikál N13 Malá scéna DJKT Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz 1. 3. 14:00 Živá voda – činohra 3. 3. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet (také 4. 3.) 5. 3. 11:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál 6. 3. 10:00 Živá voda – činohra 7. 3. 19:00 Přátelé generace X – činohra 8. 3. 19:00 Enigmatické variace – činohra (také 10. 3.) 11. 3. 19:00 Kráska z Leenane – činohra 12. 3. 19:00 Orchestr představuje… – Big band DJKT a Ondřej Ruml 13. 3. 19:00 Sólisté představují… 15. 3. 19:00 Zápisník zmizelého – opera 17. 3. 19:00 Svět kabaret – kabaret svět, muzikál 18. 3. 10:00 Žvanivý Slimejš – opera, pro děti (také od 11:30 hod.) 21. 3. 14:00 Živá voda – činohra 22. 3. 19:00 Přátelé generace X – činohra 25. 3. 19:00 Orchestr představuje… – Big band DJKT a Ondřej Ruml 26. 3. 19:00 Bůh masakru – činohra 27. 3. 19:00 Obraz Doriana Graye – balet (také 28. 3.) 29. 3. 14:00 Žvanivý Slimejš – opera, pro děti Divadlo Alfa Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz 1. 3. 15:00 Aladin (také od 19:00 hod.) 2. 3. 09:00 Aladin (také od 11:00 hod.) 3. 3. 09:00 Pirat07&QueenOfLove, klub 4. 3. 09:00 Pirat07&QueenOfLove, klub 5. 3. 09:00 Kosmo 1 (také 6. 3.) 7. 3. 15:00 Kosmo 1 14. 3. 15:00 Pohádky do kapsy – hraje Divadlo Semtamfór 16. 3. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíkaVitáska – premiéra, klub (také od 10:30 hod.) 17. 3. 09:00 Spadla klec! aneb…, klub (také od 10:30 hod.) 18. 3. 09:00 Spadla klec! aneb…, klub (také od 10:30 hod.) 19. 3. 09:00 Spadla klec! aneb…, klub (také od 10:30 hod.) 20. 3. 18:00 Spadlaklec!aneb…–večernípremiéra,klub(takéod 19:30hod.) 21. 3. 15:00 Pohádky ovčí babičky 23. 3. 19:00 TřetígonganebLoutkyhrajídivadlo–NaivnídivadloLiberec 24. 3. 09:00 Třetí gong aneb… – hraje Naivní divadlo Liberec 25. 3. 09:00 Čert tě vem! (také od 11:00 hod.) 26. 3. 09:00 Čert tě vem! (také od 11:00 hod.) 27. 3. 09:00 Čert tě vem! (také od 11:00 hod.) 09:00 KocourModroočko–hrajeDivadloKrapet(takéod 10:30hod.)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

PROGRAM 44 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Divadlo | Galerie 28. 3. 15:00 Kocour Modroočko – hraje Divadlo Krapet 30. 3. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.) 31. 3. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.) Divadlo Dialog Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz 2. 3. 19:30 Molotovův koktejl aneb Jelitu Čilinic – buzikál, hrají Ludvíci 4. 3. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh 7. 3. 19:00 Oblíbenci – hraje Chlupatej Kaktus 11. 3. 19:00 Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch 14. 3. 19:00 Věrně nevěrní – hraje Spodina 16. 3. 19:00 Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina 17. 3. 20:00 Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth 18. 3. 19:30 Kompotovaný večer – literárně-hudební kavárna Divadla JakoHost 19. 3. 19:00 Kde je Lily? – komedie, hraje Divadlo Maebh 20. 3. 20:00 Past na osamělého muže – komedie, Divadlo JakoHost 23.–31. 3. Festival Jeden svět, program samostatně Měšťanská beseda – divadlo Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 2. 3. 19:30 Caveman – one man show (také 12. 3.) 7. 3. 14:30 Rodinná LiStOVáNí: O princi Čekankovi – scénické čtení 19:30 LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce Galaxií – scénické čtení 22. 3. 19:00 Vzpomínky zůstanou – hraje Divadlo Ungelt 29. 3. 19:30 Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka – poetická koláž PRIMAVERA Hotel & Congress centre Nepomucká 1058/128, Plzeň, tel.: 378 020 500, www.primaverahotel.cz 30. 3. 19:00 Primadivadlo: Hledání ztraceného ráje – komedie Západočeská galerie v Plzni Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz Výstavní síň„13“ do 17. 5. Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, v rámci Smetanovských dnů Kulturní program během výstavy: 4. 3. 18:00 PředstaveníknihybásníkaJakubaFišeraObžalobaluzokracie 5. 3. 17:00 BedřichSmetana–plzeňskázastavení,literárně-hudebnípořad 6. 3. 18:00 PoctaTGM – komponovaný pořad studentů 17. 3. 17:00 Křest knihyVáclava Grubera Řeka 18. 3. 17:00 Riziko loajálnosti – komentovaná prohlídka s autorkou výstavyTaťánou Petrasovou 24. 3. 17:00 Paleta – setkání s Kamilou Horákovou a Zdeňkem Březinou 25. 3. 17:00 Via lucis – pořad o J. A. Komenském Masné krámy do 6. 4. Mnichov – Zářící metropole umění, práce z let 1870–1918 Kulturní program během výstavy: 3. 3. 17:00 Umučení svaté Ludmily GabrielaVon Maxe – přednáška 4. 3. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Socha Panny Marie ze skupiny Zvěstování Panně Marii z chrámu sv. Bartoloměje (asi 1510) 8. 3. 14:00 Výtvarná dílna pro děti a rodiče (do 16:00 hod.) 17:00 Mnichov–komentovanáprohlídkas lektorkouI.Řežábkovou 11. 3. 17:00 Mnichov – komentovaná prohlídka s autory výstavy Alešem Filipem a Romanem Musilem 18:30 Křest knih Katedry hudební kultury FPE ZČU 12. 3. 17:00 Herecká setkání s herci DJKT 13. 3. 19:30 Slavnostní večer pro městskou policii 24. 3. 18:00 Umění dívat se.Vizuální kultura v soudobé společnosti 28. 3. 14:00 Nedělní matiné – A. Brogelová (klavír), Z. Bouřilová (flétna) 17:00 Mnichov–komentovanáprohlídkas lektorkouI.Řežábkovou Studijnía vědeckáknihovnaPlzeňskéhokraje Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod., Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz Hlavní budova do 16. 3. Košt malíře a grafika Josefa J. Jíchy – výstava do 11. 4. Plzeň loajální anebTaké ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti… – výstava v rámci Smetanovských dnů 5. 3. 17:00 1. Literární čaj o páté – autorské čtení 17. 3. 17:00 Irský den – přednášky, projekce 19. 3. 17:00 Hus stále živý – vernisáž výstavy 20. 3.–13. 4. Husstáleživý–výstavak 600letod upáleníMistraJanaHusa Galerie Evropského domu 3. 3. 17:00 Gustav Klimt – vernisáž výstavy 4.–27. 3. Gustav Klimt – průkopník moderny, výstava 17. 3. 19:00 Departures Österreich: Přehlídka krátkých filmů 18. 3. 19:00 Departures Österreich: Alexander Peer – literární čtení 19. 3. 14:00 Departures Österreich: A. Peer – workshop, literární psaní 24. 3. 17:00 MeetingLiterature:Současnáamerickáliteratura–přednáška 27. 3. 16:00 Noc s Andersenem (do 19:00 hod.) Galerie města Plzně Nám.Republiky40,tel.:378 035 310,út–ne10–12,13–18hod.,www.galerie-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů Visio Art Gallery Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz 5. 3. 17:00 Kolo je štěstí – vernisáž výstavy 6.–27. 3. Jan Bejšovec: Kolo je štěstí – výstava fotografií Galerie JiříhoTrnky Nám. Republiky 40, Plzeň, tel.: 378 035 345, po–pá 10–12, 13–17, so 10–14 hod. (do 10. 5. út–ne 10–18 hod., po zavřeno), , www.uvu-plzen.cz do 10. 5. Ateliér JiříhoTrnky – výstava originálních artefaktů 13. 3.–10. 5. Farben und Formen – zahraniční výstava, Frauenau 13. 3. 19:00 Farben und Formen – vernisáž výstavy, Frauenau 15.–29. 3. Prezentace členů UVU – zahraniční výstava,Weiden 15. 3. 11:00 Prezentace členů UVU – vernisáž výstavy,Weiden 7. Salon Sdružení výtvarníků ČR Foyer ČSOB, Americká 60, po–pá 9–17 hod., Foyer KD Peklo, po–pá 9–17 hod., Radnice: Mázhauz, po–ne 8–18, 1. patro, po, st 8–17, út, čt, pá 8–16 hod., www.art-gallery.cz 2. 3.–26. 4. Výstava ve foyer ČSOB, vernisáž 2. 3. od 17:30 hod.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

45 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Muzea | Instituce 28. 3.–26. 4. Výstava ve foyer KD Peklo, vernisáž 28. 3. od 14:00 hod. 28. 3.–26. 4. Výstava v mázhauzu a 1. patře plzeňské radnice, vernisáž 28. 3. od 17:00 hod. – zahraje Harmonika family Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Expozice archeologie, Expozice historie Výstavy: do 24. 5. Trnkova Zahrada 2 – kybernetoskop 28. 2.–3. 5. (Ne)viditelná loajalita? České a německé v Plzni v 19. století, v rámci Smetanovských dnů Doprovodné pořady: 4. 3. 19:30 Koncert k 85. narozeninám skladatele Karla Janovického 5. 3. 18:00 Národní parky jižní Francie – cestopis 12. 3. 18:00 Sibiř – cestopis 16. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠT. Brzkové 19. 3. 18:00 Švýcarský železniční ráj – cestopis Národopisné muzeum Plzeňska Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku do 5. 4. Umění umírat aneb O posledních věcech člověka – výstava 23. 3. 12:15 Umění umírat – komentovaná prohlídka 13:00 Vítání jara – vynášení smrtky, průvod Olympia Plzeň Písecká 972/1, Plzeň – Černice, tel.: 377 918 932, www.olympiaplzen.cz 27. 2.–1. 3. Čokoládový Festival – prodejní stánky, kuchyňské show, vý- stava a další (27. 2. 14–18, 28. 2. 10–18 a 1. 3. 10–16 hod.) OC Plzeň Rokycanská Rokycanská128,po–ne10–20hod.,tel.:377 471 450,info@oc-plzen.cz,www.oc-plzen.cz 20. 3.–2. 4. IQ DAYS – interaktivní exponáty liberecké iQLANDIE Měšťanská beseda – ostatní žánry Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 3. 3. 19:30 Rudolf Švaříček: Papua – cestopis 4. 3. 19:00 Radek Jaroš: Koruna Himálaje a Expedice K2 – cestopis 14. 3. 20:00 Sokolský ples 17. 3. 19:30 Jitka Čvančarová: Bhútán – cestopis 19. 3. 19:30 Christoph Rehage:The LongestWay 1.0 – pěšky napříč Čínou, cestopis 20. 3. 18:00 Taneční večer, hraje Duo Evergreen Klasik Měšťanská beseda – hudba Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 1. 3. 19:00 Vojtěch Dyk & B-Side Band – DeskaTour 2015 5. 3. 19:00 Plzeňská filharmonie:Vivat Mozart – ab. koncert A5 19:30 40 let Roháčů – trampská píseň, folk, spirituál 9. 3. 19:00 Zpívám, tedy jsem – operetní melodie 16. 3. 19:00 Miki Ryvola a přátelé:To nejlepší z Hobous –koncert 19. 3. 19:00 Plzeňská filharmonie: Přijela k nám BROADWAY! 23. 3. 19:00 Monika Absolonová – muzikálové melodie 19:00 Duo Komáři: Písničkové pohlazení, host: Lignit – folk 26. 3. 19:00 Marsyas – Zuzana Michnová, Oskar Petr & band 30. 3. 19:00 FredWesley &The New JB´s – funky Měšťanská beseda – akce pro děti Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz 1. 3. 14:30 Jarní dračí pohádka o drakovi, který kvetl – hraje Divadlo Rolnička (také od 16:00 hod.) 7. 3. 14:30 Rodinná LiStOVáNí: O princi Čekankovi – scénické čtení 8. 3. 14:30 Červená Karkulka – představení (také od 16:00 hod.) 15. 3. 14:30 Jak zvířátka k Petrovským přišla (také od 16:00 hod.) 21. 3. 14:30 Pošťák Pat – film 22. 3. 14:30 Zpívánky – představení (také od 16:00 hod.) 24. 3. 17:00 Gorilí povídáníVáclava Chaloupka (také 31. 3.) 29. 3. 14:30 Pasáček vepřů – představení (také od 16:00 hod.) Nová Akropolis Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz 2. 3. 18:00 Budoucnost civilizace – přednáška 9.–30. 3. Praktická rétorika – kurz (vždy v pondělí od 18:00 hod.) 18. 3. 18:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu: Úvodní přednáška Filozofie pro život, kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat ve středu od 18 hod., cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) 20:00 Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer 19. 3. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – Jak si vyrobit vlastní masku 28. 3. 12:00 Ukliďme břehy řeky Radbuzy – ekologická akce Ukliďme svět!, přihlášky na tel.: 605 272 282 (do 18:00 hod.) 29. 3. 15:00 Malávílaa jejídobrodružství–divadelnípředstaveníproděti 30. 3. 18:00 Síla muže – přednáška Techmania Science Center U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz Interaktivní expozice: Malá věda,Vodní svět, Lidské tělo, Přijď na to!, Ob- novitelné zdroje energie, fyzikální Edutorium, 150 let průmyslu v Plzeňském kraji, plastika Davida Černého Entropa, show, laboratoře, dílny 1. 3. Show – Nad zvukem, Cesta do vesmíru, demonstrace parní- ho stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biolo- gie – Život ve vesmíru?, Laboratoř chemie – Mise na Mars, Ledový vesmír,Tajemství komety, Laboratoř fyziky –Vesmír podTlakem pokusů, Vesmírná expedice Techmania, Mar- ťanské putování, Den na vesmírné lodi, Dílny – Houstone, máme problém… (také 9.–15. a 23.–29. 3.) 2.–8. 3. Show –Tekutý dusík, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Fotosyntéza, Rostlinná buňka, KriminálkaTSC, Laboratoř chemie – Chemie z kuchyně, KriminálkaTSC, Laboratoř fyziky – Radioaktivita, Zkroťte živly, Dílny – Vyrob si svou píšťalku (také 16.–22. a 30.–31. 3.)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

PROGRAM 46 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce D klub Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz 2. 3. 17:00 První pomoc u miminek a dětí do 3 let – seminář 5. 3. 15:00 František Nedvěd ml.: Mám jedno místo – pro seniory 16. 3.–20. 4. Asertivita a jiné komunikační techniky – kurz (vždy v pondělí 17:30–19:30 hod.) 19. 3. 16:00 Švejkoviny: Dobrý voják Švejk a paní Pavlicová – pro seniory 23. 3. 18:00 Kineziologie – One Brain, přednáška 28. 3. 09:00 Šperky z látky – kurz 15:00 Není drak jako drak – pohádka pro děti 30. 3. 15:00 Velikonoční zdobení 2. 4. 15:00 Velikonoce aneb Jaro vítej! – pořad pro seniory Dům hudby Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz 3. 3. 16:00 Koncert Mezinárodní hudební školy Praha (ISMFA) 4. 3. 19:30 Koncert odd. BAK (bicí, akordeon, kytara) Konzervatoře 6. 3.–11. 4. Zdenka Marie Nováková:Tóny, světlo i vánek – malby 6. 3. 18:00 Tóny, světlo i vánek – vernisáž výstavy 8. 3. 10:30 Klavírní a jazzové etudy – pocta Milanu Dvořákovi 11. 3. 19:30 Josef Špaček – houslový recitál 16. 3. 19:00 Janáčkův komorní orchestr 17. 3. 19:30 Absolventský koncert:T. Živná (cembalo), B. Roštíková (akordeon) 18. 3. 19:30 Klavírní recitálVěry Müllerové 19. 3. 18:30 Vyhlášení výsledků 3. ročníku výzvy Pěstuj prostor 19:30 Koncert dechového oddělení Konzervatoře 20. 3. 19:00 Kdyžmášsmutekv duši,plzeňskýtěpotěší…–lidovépísně 23. 3. 19:00 Pražské dechové okteto, David Schemann (klavír), Petr Nouzovský (violoncello) 24. 3. 19:00 Schemann klavirduo, Susanne a David Schemann (klavír) 25. 3. 18:00 Jarní klavírní koncert ZUŠ B. Smetany 26. 3. 19:30 Absolventský koncert: Luboš Marek (akordeon) 28. 3. 08:00 Krajské kolo ZUŠ Plzeňského kraje – žesťové nástroje 30. 3. 19:30 Koncert pěveckého odd. Konzervatoře 31. 3. 19:30 Koncertvítězů:KlavírnírecitálMarkaKozáka(vítězMSKS2014) Knihovna města Plzně B. Smetany 13, Plzeň, ÚK pro dospělé 23. 2.–7. 3. zavřeno, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz 3. 3. 14:00 Artedílna, OK Doubravka (do 17:00 hod.) 4. 3. 18:00 Kde jsi, Nessie? – irské  a skotské písničky 5. 3. 16:30 Knihofon – čtení do mikrofonu, ÚK pro děti a mládež 6. 3. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež 11. 3. 17:00 Plzeňské rodinné fotoalbum – setkání, Hudební a interne- tová knihovna 17. 3. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (21): MarekWollner 18. 3. 09:30 Čtení s babičkou – pohádka s povídáním, OK Doubravka 17:00 Díky, paneWerichu! – přednáška, Hudební a internetová knihovna 18:00 Hrady a zámky: Rabí – přednáška 20. 3. 14:00 Plzeňské rodinné fotoalbum – setkání (do 16:00 hod.) 23. 3. 17:00 Sám proti 28 – Cyrano de Bergerac, dramatická klauniáda 24. 3. 17:00 Plzeňské rodinné fotoalbum – setkání, OK Skvrňany 24.–27. 3. Festival Jeden svět – program samostatně M-klub Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html 2. 3.–30. 4. Saša Kirilov: Písně světla – výstava fotografií (po, út, čt, pá 9–18, st 9–12 hod. a během akcí) 2. 3. 18:00 Taiwan – cestopis 3. 3. 18:30 Degustacečajůa bylin:Čajovýmišmašchutí,vůnía barev3,klub 6. 3. 17:30 Písně světla – vernisáž výstavy 9. 3. 18:00 Irsko a Severní Irsko – cestopis, klub 16. 3. 18:00 Bosna a Herzegovina – cestopis 23. 3. 18:00 Albánie – cestopis 25. 3. 18:00 VáclavVít – O energiích a reiki  31. 3. 18:00 Partnerská prvouka – první část, klub Každé úterý od 18:00 hod. kompenzační zdravotní cvičení s prvky jógy Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qui gong – nei tan L-klub Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz 5. 3. 18:00 Dvě tvářeVietnamu – cestopis 26. 3. 18:00 Příprava vozidla na jarní sezonu – novinky MojeCafé Kaplířova 14, po–pá 9–19, so–ne 14–19 hod., tel.: 733 403 514, www.moje-cafe.cz 1. 3. 16:00 Pohádka o krtečkovi a kalhotkách – vyprávění, soutěže 6. 3. 10:00 Workshop o zdravé výživě s diplomovanou nutriční specia- listkou – téma snídaně 7. 3. 16:00 Tvoření pro nejmenší (modelína, lepení a malování) 14. 3. 16:00 Tancování na písničky Dády Patrasové a soutěže 21. 3. 16:00 Povídání o jaru a mláďátkách, cvičení a tancování 28. 3. 15:00 Bazárek dětského jarního oblečení (zejména děti 0–6 let) Hotel U Pramenů Na Roudné 123, Plzeň, tel.: 377 522 255, info@upramenu.cz, www.upramenu.cz 1.–28. 3. Zdeněk Březina – výstava fotografií 2. 3. 17:00 Zdeněk Březina – vernisáž výstavy 12. 3. 18:30 Degustační večer (také 25. 3.) JOHAN z.s. Dramacentrum Johan – centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, Husovo nám. 9, Pl- zeň, tel.: 775 131 309, martina.simankova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz 1. 3. 16:00 Improvizační zápas – zápas v divadelní improvizaci 17.–22. 3. Poezie na rynku – přehlídka recitátorů a divadel poezie, SDS Klatovy 25. 3. SušickýTajtrlík – festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů, Kino Sušice 26. 3. PlzeňskýTajtrlík – festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů, 1. ZŠ Plzeň 27.–29. 3. Pimprlení – přehlídka loutkového a výtvarného divadla, DivadloV Boudě Dramaťák Tvořivé hry, divadlo, přirozený hlas a pohyb, komunikace, spolupráce: pro starší děti (12–18 let) každé pondělí

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

47 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Instituce | Akce 17–18:30 hod., pro mladší děti (6–12 let) každou středu 15:30–17 hod. Improvizace  Divadelníimprovizace–od 15let,každoustředu18–20hod. ZOO Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., www.zooplzen.cz 21. 3. 10:00 Vítání jara a otevírání České řeky (program do 17:00 hod.) Výtvarno Divadelní 2, Plzeň, tel.: 773 947 484, vytvarno@seznam.cz, www.vytvarnoplzen.cz 1. 3. 10:00 Užití barev v malbě (do 17:00 hod.) 5. 3. 20:00 OM healing – úplněk 7. 3. 09:00 Automatická kresba – olej (do 16:00 hod.) 8. 3. 09:00 Grafické techniky – děti (do 12:00 hod.) 9.–13. 3. Příměstský tábor s výtvarným zaměřením 21. 3. 09:00 Grafické techniky – dospělí (do 12:00 hod.) 14:00 Feng šuej prakticky a jednoduše (do 17:00 hod., také 28. 3.) 22. 3. 09:00 Oblékání podle Feng šuej (do 14:00 hod.) 27. 3. 17:00 Lavírování (do 21:00 hod.) 29. 3. 09:30 Zjednodušte si život s Elohimi (do 16:30 hod.) Americké centrum US Point Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň – Bory, www.uspoint.zcu.cz 3. 3. 17:00 Upíři a moderní kultura (True Blood,Twilight Saga, Vampire Diaries) – přednáška 10. 3. 17:00 Konverzace pro každého 19. 3. 17:00 Filmový klub –Winter´s Bone 24. 3. 18:00 Současná americká literatura – přednáška, Galerie Evropského domu 26. 3. 16:30 Specifika amerických esejí – seminář Smetanovské dny 2015 BetlémskákapleHusovaul.(BK),ČeskýrozhlasPlzeň(CR),Důmhudby(DH),Měšťanská beseda (MB), Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje (PP), restaurace-galerie Ar- tamo(A),Starásynagoga(S),VelkédivadloDJKT(VD),Plzeň,www.smetanovskedny.cz do 28. 2. Mezioborové odborné sympozium Neviditelná loajalita? Ra- kušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století, ZPČ muzeum 27. 2. Johannes Urzidil: HinterNational – literární večer (A) 2. 3. Pietní akt u památníku Bedřicha Smetany 19:00 StaatskapelleWeimar – Manoukian, Solyom (MB) 3. 3. 19:00 Musiques Nouvelles (CR) 4. 3. 19:00 Zlatý věk operety v Plzni (CR) 5. 3. 19:00 Vivat Mozart! – Zollman (MB) 6. 3. 20:00 Skety – a capella jazz sextet (PP) 8. 3. 10:30 Klavírní jazzové etudy a Milan Franěk (DH) 12. 3. 19:00 Emerich Kálmán: Čardášová princezna (VD) 13. 3. 17:00 Eugen Brikcius – literární večer (A) 20:00 Noc sv. Patrika – Poitín a inSpiral Dance comp. (PP) 15. 3. 10:30 Známý – neznámý Friedrich Rückert (CR) 16. 3. 19:00 Janáčkův komorní orchestr (DH) 17. 3. 19:00 Napříč generacemi (CR) 18. 3. 19:00 Chválu vzdejte Hospodinu (S) 19. 3. 19:00 Přijela k nám Broadway! (MB) 20. 3. 19:00 Když máš smutek na duši, plzeňský tě potěší (DH) 21. 3. 17:00 Don Giovanni – Národní divadlo marionet (BK) 23. 3. 19:00 Pražské dechové okteto a hosté (DH) 24. 3. 19:00 Schemann Klavierduo (DH) 25. 3. 18:00 Večer ZUŠ Bedřicha Smetany (MB) 27. 3. 19:00 Oskar Nedbal: Polská krev (VD) 28. 3. 17:00 Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů (BK) 29. 3. 18:00 Jakub Jan Ryba: Stabat Mater (MB) Doprovodné výstavy v Západočeské galerii (Výstavní síň„13“), Západo- českém muzeu, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Galerii Evropského domu Festival Jeden svět Divadlo Dialog: Sál (DS), Garáž (DG), Knihovna města Plzně: Polanova síň (K), Meeting Point (MP), Plzeň, www.jedensvet.cz/plzen 23. 3. 18:00 Slavnostní zahájení, Zatajené dopisy – vzdělávání Romů v 50. letech (DS) 19:00 Toto a jeho sestry – děti na okraji společnosti (MP) 21:00 Bojovníci ze severu – nábor islámských bojovníků (DS) 24. 3. 17:00 Neviditelné vlny – elektromagnetický smog (K) 18:00 Felvidék – Horní země, slovensko-maďarské vztahy (DS) 19:00 Piráti ze Salé – nový cirkus, šance na lepší život (MP) 19:00 Je nám spolu dobře – česká rodina v Číně (DG) 20:30 Opřižebříko nebe–podobypomocilidembezdomova(DS) 25. 3. 16:30 Vive la France – atomové testy (DG) 17:00 Stále spolu – ve jménu otce v maringotce (K)

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

PROGRAM 48 březen 2015 | www.zurnalmag.cz 18:00 Ukrajinské hlasy – Ukrajina, mozaika pohledů (DS) 19:00 Národní hra – otroci počítačové hry (MP) 19:00 Úkryt – drsný život bez domova (DG) 20:30 Lovu zdar! – lovecká vášeň po Česku (DS) 26. 3. 17:00 Píseň bez domova – tabu v Iránu, ženský zpěv (K) 18:00 Podoba ticha – genocida v Indonésii (DS) 19:00 Úkryt – drsný život bez domova (MP) 19:00 Představení projektu My street films (DG) 20:30 Sama sebou – osamělost na sociálních sítích (DS) 27. 3. 17:00 Bugarach – 21. 12. 2012 konec světa (K) 18:00 Jáma – netradiční boj s kyjevskými developery (DS) 19:00 Made in BY – nesvoboda v Bělorusku (DG) 19:00 PMR – kudy dál, Podněsterská moldavská republika (MP) 21:30 Dron – vraždění na dálkové ovládání (DS) 28. 3. 15:00 Bob Marley se vrací domů – exil, hledání kořenů (DS) 16:30 Putinovy„Děti 404“ – život homosexuálů v Rusku (DG) 18:00 Jenica & Perla – vzdělání, šance žít jinak (DS) 19:00 EvangeliumpodleBrabence–zpověďjednohoz ´Plastiků´(DG) 20:30 Demokraté – demokracie a Zimbabwe (DS) 29. 3. 15:00 Škola disentu – protesty v Honkongu (DS) 16:30 ThuleTuvalu – změny klimatu (DG) 18:00 Tichá inkvizice – Nikaragua, nelegální potraty (DS) 19:00 Snili jsme o životě – stigma sebevraždy (DG) 20:30 Válka lží – Irák, kde je pravda? (DS) 30. 3. 18:00 Cukr blog – sladký jed (DS) 19:00 K oblakům vzhlížíme – frustrující život na severu Čech (DG) 20:30 Zatajené dopisy – vzdělávání Romů v 50. letech (DS) 31. 3. 18:00 Srbský právník – obhajoba válečných zločinců (DS) 20:00 Slavnostní ukončení, Piráti ze Salé – nový cirkus, šance na lepší život + DJ Profesor Ikebara, Divadlo pod lampou Dny frankofonie 2015 Alliance française de Plzeň, nám. Republiky 12, Plzeň, www.alliancefrancaise.cz/plzen 16. 3.–10. 4. Pocta Malému princi – výstava 16. 3. 17:00 Pocta Malému princi – vernisáž výstavy 17. 3. 16:30 Chvilka s pohádkou speciál: frankofonie 18. 3. 19:00 Literární večírek: Hledání ztracené paměti 19. 3. 19:00 Ochutnávka francouzských vín a sýrů 21. 3. 18:00 V rámci rámců – divadelně detektivní komiks, Divadlo Alfa 23. 3. 17:00 Kuchařský workshop Seychelské cari coco, prezentace o Seychelách, moučník 25. 3. 19:00 Filmový klub – Sbohem Maroko, 2013, drama Gospel (až) na dřeň 2015 Betlémská kaple – ECM Maranatha, Husova ul., Plzeň, www.gospeltrain.cz 20.–22. 3. Hudební workshop 22. 3. 18:00 Benefiční koncert účastníků workshopu a souboruTouch of Gospel Žebřík 2014 DEPO2015, Presslova 14, Plzeň, www.anketazebrik.cz 13. 3. 19:00 Žebřík Bacardi music awards – vyhlášení výsledků hudební ankety, zahrají: Richard Müller, Aneta Langerová, Ondřej Brzobohatý,Vypsaná fixa, Inekafe, DJs Friky, Maceo a další Šeříkovka Šeříková 13, Plzeň, pivnice otevřena po–čt, ne 15–23, pá–so 15–02 hod., www.serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka 6. 3. 20:00 Maškarní diskotéka pro dospělé na téma Cesta kolem světa 14. 3. 20:00 Paheyl – power rock + host 20:00 Dymytry, Modesty & Pride – metal, Booters – crossover, rock\'n\'roll 19. 3. 20:00 Mňága a Žďorp – alternative rock 20. 3. 20:00 Plug & Play série – večer pro dvě kapely 21. 3. 13:00 Letem světem – festival o cestování 25. 3. 16:00 Setkání seniorů s živou hudbou 27. 3. 20:00 Brutus – rock 28. 3. 20:00 Ples divadelního souboru Jiskra Papírna Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz 5. 3. 20:30 Promítání KineDok 11. 3. 19:00 KMENY.TV – předpremiéra filmu 12. 3. 20:30   Mucha – punk schlager 20. 3. 20:30 DJ Bidlo, DJ Loutka 22. 3. 20:30 DeadWestern (USA) – dark folk, Strangers InThe City – lo-fi folk, Pacino 27. 3. 20:30 OTK – progressive hard rock, UnkilledWorker House of Blues Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz 6. 3. 21:00 Mediterian – spanish and other music 7. 3. 21:00 POPs – pop revival 21. 3. 21:00 Turbo – rock 27. 3. 21:00 Palice – rock 28. 3. 21:00 Lucie revival – pop rock 3. 4. 21:00 X-Cover – blues, rock Kino a divadlo Káčko Sokolovská1011,Dobřany,tel.:739 643 219(kancelář9–16hod.),733 636 060 (smsrezervace),www.kacko.cz 1. 3. 15:00 Zvonilka a tvor Netvor 18:00 Nezlomný 5. 3. 20:00 Big Eyes 6. 3. 20:00 Americký sniper 7. 3. 17:00 Asterix: Sídliště bohů 3D 20:00 Kobry a užovky 8. 3. 15:00 Asterix: Sídliště bohů 18:00 Kobry a užovky 9.–15. 3. Jarní prázdniny v Káčku – zvýhodněné vstupné, soutěž 10. 3. 16:00 Letadla: Hasiči a záchranáři 11. 3. 16:00 Tom Sawyer 12. 3. 16:00 Dům kouzel 20:00 Vyšší moc 13. 3. 20:00 Ghoul 14. 3. 17:00 Zvonilka a tvor Netvor 20:00 Americký sniper 15. 3. 15:00 Asterix: Sídliště bohů Akce | Instituce | Koncerty | Kluby | Kino

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

49 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kino | Kluby 18:00 Babovřesky 3 19. 3. 20:00 Fénix 20. 3. 20:00 Padesát odstínů šedi 21. 3. 19:00 Sauna – crazy komedie 22. 3. 15:00 Píseň moře 18:00 My jsme nejlepší! 26. 3. 20:00 Bílý bůh 27. 3. 20:00 Vybíjená (také 28. 3.) 28. 3. 17:00 Konečně doma 3D 29. 3. 15:00 Konečně doma 18:00 Vybíjená 3D Planetárium Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz Astronaut 2D + Zimní obloha nad Plzní: st 10:30 hod. Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D: út 16:00, so 18:00 hod. Astronaut 3D + Zimní obloha nad Plzní: čt 10:30 hod. Cesta za miliardou hvězd 2D: út 12:00, so 14:30, ne 10:30 hod. Hluboký vesmír 3D: po 10:30, st 16:00, pá 9:00, so 12:00, ne 16:30 hod. Jsme vetřelci! 2D + Krásy vesmíru 2D: čt 12:00 hod. Jsme vetřelci! 2D + Zimní obloha nad Plzní 2D: so 16:30 hod. Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D: st, ne 12:00 hod. Jsme vetřelci! 3D + Zimní obloha nad Plzní 3D: út 9:00, pá 16:00 hod. Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru: út 10:30, st 9:00 hod. Země, Měsíc a Slunce 2D + Zimní obloha nad Plzní: po 12:00, so 10:30, ne 13:30 hod. Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D: po 9:30, pá 12:00 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru: čt 9:00, ne 14:30 hod. Život.Vesmírný příběh 2D + Zimní obloha nad Plzní: pá 10:30, so 13:30 hod. Cinema City OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 374 809 777, www.cinemacity.cz 26. 2.–5. 3. Focus, Ghoul (2D i 3D), Teorie všeho 5.–12. 3. Americký sniper, Asterix: Síd- liště bohů (2D i 3D), Divočina, Sbohem jazyku (2D i 3D) 12.–19. 3. Chappie,Vybíjená, Vzkříšení démona 19.–26. 3. Popelka, Rezistence (2D i 3D) 26. 3.–2. 4. Konečně doma (2D i 3D), Město 44 Dále hrajeme: Babovřesky 3, Fotograf, Jupiter vychází (2D i 3D), Kingsman:Tajná služba, Kobry a užovky, Kód Enigmy, Mortdecai: Grandiózní případ, Nezlom- ný, Noc v muzeu:Tajemství hrobky, Paddington, Padesát odstínů šedi, Sněhová královna, SpongeBob ve filmu: Houba na suchu,Tučňáci z Madagaskaru,Velká šestka, Zvonilka a tvor Netvor (2D i 3D), Žena v černém 2: Anděl smrti CineStar OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz 26. 2.–5. 3. Focus,Teorie všeho 5.–12. 3. Americký sniper, Asterix: Sídliště bohů (2D i 3D), Divočina 12.–19. 3. Chappie,Vybíjená, Vzkříšení démona 19.–26. 3. Gunman: Muž na odstřel, Popelka, Rezistence (2D i 3D) 26. 3.–2. 4. Konečně doma (2D i 3D), Město 44, Cesta naděje Dále hrajeme: Babovřesky 3, Hodinový manžel, Jupiter vychází, Kingsman:Tajná služba, Kobry a užovky, Kód Enigmy, Padesát odstínů šedi, SpongeBob ve filmu: Houba na suchu (2D i 3D),Velká šestka, Whiplash, Zvonilka a tvor Netvor (2D i 3D), Žena v černém 2: Anděl smrti Kino Beseda Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod. 01/03 / 18:30 a 19/03 / 16:00 Fotograf Komedie/drama, Česko, 2015, 133 min. 02/03 / 18:30 Dívka s perlou: J.Vermeer a další holandští mistři Exhibition on screen – záznam z výstavy 03/03 / 17:00 Bez mrknutí – FK Plzeň Festival proTibet,Velká Británie, 2006, 79 min. 03/03 / 20:00 Starý pes – FK Plzeň Festival proTibet, Čína, 2010, 88 min. 04/03 / 18:30 Birdman Komedie/drama, USA/Francie, 2014, 119 min. 08/03 / 15:45 Romeo a Julie Bolšoj balet – záznam přenosu 12/03 / 18:30 Whiplash Hudební/drama, USA, 2014, 107 min. 13 a 18/03 / 18:30 Vetřelec: Režisérský sestřih Sci-fi/horor, USA/VB, 1979, 116 min. 15/03 / 16:00 Labutí jezero Bolšoj balet – záznam přenosu 16 a 27/03 / 18:30 Kód Enigmy Válečný/životopisný,VB/USA, 2014, 114 min. 17/03 / 17:00 a 20:00 a 20/03 / 18:30 Perný den – FK Plzeň Komedie/hudební,Velká Británie, 1964, 87 min. 19/03 / 18:30 Interstellar Sci-fi/dobrodružný, USA/VB, 2014, 169 min. 23/03 / 18:30 Rembrandt z NG Londýn a Rijksmusea Exhibition on screen – záznam z výstavy 24/03 / 17:00 a 20:00 Láska je dokonalý zločin – FK Plzeň Dny frankofonie, Francie/Švýcarsko, 2013, 111 min. 25/03 / 18:30 Nezlomný Válečný/životopisný, USA, 2014, 137 min. 26/03 / 18:30 Big Eyes Drama/životopisný, USA/Kanada, 2014, 106 min. 29/03 / 16:00 Rigoletto Záznam z Metropolitní opery v NewYorku 30/03 / 18:30 Teorie všeho Životopisný/romantický/drama,VB, 2014, 123 min. 31/03 / 17:00 Good byeTibet – FK Plzeň Festival proTibet, Německo, 2010, 90 min. 31/03 / 20:00 Drapchi – FK Plzeň Festival proTibet, Indie, 2012, 85 min.

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

PROGRAM 50 březen 2015 | www.zurnalmag.cz Kluby Zach´s Pub Palackéhonám.2,tel.:377 223 176,po–pá13–01,so–ne17–24hod.,www.zachspub.cz 5. 3. 20:30 Lenka Dusilová – sólový projekt zpěvačky 6. 3. 20:00 Jose Cuervo tequila party – drink party 11. 3. 20:30 Déma – sólový projekt 14. 3. 20:00 Flying Arrow Patrol (CZ/USA) – projektTurnera Harrisona 18. 3. 19:00 Science Café – veřejná diskuze s OndřejemTopolčanem 19. 3. 20:30 St. Patrick´s party – Jitka Malczyk (housle),Vojtěch Jindra (kytara) 21. 3. 20:15 Viklan – irish music 24. 3. 20:30 Ivan Hlas – koncert 26. 3. 20:30 Kieslowski – acoustic alternative Divadlo pod lampou Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz 4. 3. 20:00 Liwid – rock, Ben Dover – pop funk + host 5. 3. 20:00 Múza 2015 – Acid Row, Error 55, Fast Farragos, Prost 6. 3. 20:00 Interitus – symphony metal, Dark Angels, Hysteria – metal 7. 3. 20:00 Amores Perros – rock, punk, Selfish Son – indie rock, Lord Rock – rock, hard rock 11. 3. 21:00 Animé – indie rock,Yoko Phono – post rock 12. 3. 20:00 Imodium, zakázanÝovoce, Mother´s Angels–acoustictour 13. 3. 20:00 ŽebříkTo Hell vol. 4: Náhradní díly (lidí) – acid rock´n´roll, Zputnik – punk 14. 3. 20:00 Presumce neviny,The Jokers, S.V.Z. – punk 16. 3. 18:00 Expediční kamera 2015 – cestovatelské filmy (také 17. 3.) 18. 3. 21:00 Paulie Garand & Kenny Rough – hip hop 19. 3. 21:00 Kuzmich Orchestra – Dorota Barová, Josef Ostřanský, Michaela Antalová 20. 3. 21:00 Rattle Bucket – rock, crossover, Otherparts – hc, A Sweet- waterTrick – crossover 21. 3. 20:00 Wysoki lot (PL) – hip hop, B.O.D. – alternative, rap, Kumpá- ni & Noisy Dogz – společný set 24. 3. 20:00 Když se kruh uzavřel – křest knihy 25. 3. 21:00 Cela pro Klárku,Velký voči – punk rock 26. 3. 21:00 Poletíme? – turbošanson 27. 3. 21:00 Taras Bullba – punk, hc + hosté 28. 3. 20:00 Luno acoustic– psychedelic, pop, I LikeYou Hysteric – pop, Tee Pee – indie folk 31. 3. 20:00 Ukončení festivalu Jeden svět: Piráti ze Salé – film, DJ Profesor Ikebara – balkan, indie, alternative PH+ Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz 4. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ 6. 3. 21:00 Disco2015–DJsDragon&GeorgedaHouseakaFunkyBangers 7. 3. 21:00 House Madness – DJs Petr Süss, AndreYreli 11. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka 13. 3. 21:00 Soul Fly Music Night with Pompeiy – DJs MattWalli,Tomas Drex, Andre Lesu feat. Meduz, special guest Pompeiy 14. 3. 21:00 Kingdom Of House – DJs Eddie Ferrer, Ferre Santos, Frederi- co Barata, Luppi Clarke (Portugal) 18. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJTomKay 20. 3. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends 21. 3. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C. 25. 3. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss 27. 3. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece 28. 3. 21:00 Fiesta – DJs JeyP & Ennie Anděl Music Bar Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod., www.andelcafe.cz 3. 3. 19:00 Animánie uvádí… 4. 3. 21:00 Smrtislav –Tuzex a jeho nový projekt + Rituály 5. 3. 21:00 Div I Ded – shoegaze, dreampop 6. 3. 22:00 DJ párty 7. 3. 21:00 Electro Circus + DJ Gadjo.cz 10. 3. 21:00 DekadentFabrik – Mental Morphosis 11. 3. 21:00 Burlesque – alternative 13. 3. 22:00 DJ párty (také 14. 3.) 17. 3. 19:00 Aerofilms uvádí: Black Ice – projekce 18. 3. 21:00 Chuť – crossover 19. 3. 21:00 Unidos (ESP, CZ, Cuba) – latino, jazz, funk – koncert 20. 3. 22:00 DJ párty (také 21. 3.) 24. 3. 21:00 Slam Poetry – poezie naživo 25. 3. 21:00 Kyklos Galaktikos – rap, electroacoustic, experimental 26. 3. 20:00 SAD & komorní kapela Koudel – hudebně-divadelní projekt 27. 3. 22:00 DJ párty 28. 3. 22:00 Bounce! Bounce! – Kay +Tuzex 1. 4. 21:00 Xavier Baumaxa – acoustic crossover 2. 4. 21:00 Vložte kočku – emo electronica BuenaVista Club Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz 6. 3. 20:00 Coldfeet – rock indie, HighLights – pop rock,Way to – rock progressive 7. 3. 20:00 Nebe – indie rock & Jelen – folk country 13. 3. 20:00 Koncert pro Festinu Lente: HAZ Band,The Brothers & sestra Klára a další 14. 3. 20:00 Trojka – koncert 21. 3. 21:00 Pilsen QueenTribute Band – revival 27. 3. 20:00 Pillow Fight – rock´n´roll, Bára Zemanová & Band, Fixed Light – pop rock 28. 3. 19:30 Závěrečný večírekTŠ Karin Hifi klub Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi .komunita.net 5. 3. 20:00 Perníková zpívaná 7. 3. 20:00 Maxipes fík, host: Kočka do kotle 12. 3. 20:00 Disharmonici – punk rock, host: Laik 14. 3. 20:00 Annešanté – acoustic jazz, host: Cílená nejistota 17. 3. 20:00 Perníková zpívaná 19. 3. 20:00 Apple – country, bluegras, host: Mickey band 24. 3. 20:00 Zoidberg quintet – jazz funk 26. 3. 20:00 Na starý kolena band – rock, southern rock 31. 3. 20:00 Perníková zpívaná

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

51

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/

52

http://www.floowie.com/cs/cti/magazin-zurnal-32015/