Maroko 26.3.2015http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Maroko b r á n a s u b s a h a r s k é A f r i k y Z Á K L A D N Í I N F O P O D N I K A T E L S K É P R O S T ŘE D Í N A C O S I D Á T P O Z O R O B C H O D N Í P ŘÍ L E ŽI T O S T I V S T U P N A T R H M A R K E T I N G D O V O Z N Í P O D M Í N K Y P L A T E B N Í P O D M Í N K Y K O N T A K T Y EXPORTNÍ PRŮVODCE CZECHTRADE /2015/ 1 MAROKO

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Z á k l a d n í i n f o Maroko Maroko Maroko Marocké království Rabat 2 710 850 km 2 (446 550 km bez území Západní Sahary) 40. (58.) na světě 33,3 mil. (11/2014) arabština a berberština; v obchodním styku nejfrekventovanějším jazykem francouzština Marocký dirham (MAD); 1 MAD = 2,57 CZK (1/2015); není volně směnitelnou měnou + 212 Oficiální název státu: Hlavní město: Rozloha: Počet obyvatel: Úřední jazyk: Měna: Telefonní předvolba: i 1 Členství v mezinárodních organizacích a úmluvách OSN, MMF, Světová obchodní organizace, Světová banka, úzká spolupráce s NATO, Liga arabských států Asociační dohoda s EU (2000) Celní unie s EU (2012) Dohoda o volném obchodu s EU (2016?) Dohoda o volném obchodu s USA (2005) A g a d i r M a r r á k e š C a s a b l a n c a R a b a t M e k n e s F e s T a n g e r 1500 km dálnic (růst 160 km/rok), 15 mezinárodních letišť, 9 mezinárodních přístavů, 2200 km jednokolejné a 600 km dvoukolejné železniční sítě, rozvoj vysokorychlostních tratí. Infrastruktura: Telekomunikace: 2,9 mil. uživatelů pevných telefonních linek, 42,4 mil. uživatelů mobilních telefonů, více než 16 mil. uživatelů internetu, téměř 50 % domácností má PC.  v čí s l e c h  v čí s l e c h H D P Standard & Poor\'s Moody\'s Fitch BBB- / výhled stabilní Ba1 / výhled stabilní BB- / výhled stabilní R a t i n g mld. USD % P r a h a 2 4 9 0 k m M a r o k o , t o j e r o z v i n u t á i n f r a s t r u k t u r a , d i v e r z i f i k o v a n á e k o n o m i k a , d o b ře r o z v i n u t ý b a n k o v n í s e k t o r , z d r a v é p r o s t ře d í p r o z a h r a n i čn í i n v e s t i c e . T r h j e s i l n ě p r o v á z a n ý s E v r o p s k o u U n i í , n a v í c j e M a r o k o b l í z k o a d í k y a s o c i a čn í d o h o d ě p r o n á s p l a t í n u l o v á či v e l m i n í z k á c l a . V ý z v o u p r o če s k é e x p o r t é r y j e p ře d e v ší m m o d e r n i z a c e p r ům y s l o v é h o s e k t o r u , i n f r a s t r u k t u r y a r e g i o n ů. T o z n a čí s t a b i l n í a r o s t o u c í p o p t á v k u a p r o n á s p ří l e ži t o s t , j i ž b y c h o m m ěl i v y u ží t . M a r o k o j e t a k é b r a n o u n a t r h y s u b s a h a r s k é A f r i k y . N a ší v ý h o d o u j e , že j s m e n a t r h u z n á m í a n a še p r o d u k t y j s o u d o b ře v n í m á n y . 2008 8 6 4 2 0 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HDP HDP% změna Inflace Míra nezaměstnanosti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 e

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ „ „ P r o č ? Maroko 2 Vstup na Marocký trh se nedal českým podnikatelům nikdy doporučit více, než právě v roce 2015. Maroko pro nás bude brzy snadno a rychle dostupné díky plánované přímé lince do Casablancy (4 hodiny letu). ? ! ! V í t e , že . . . a je na ni silně navázaná: Asociační dohoda s EU, pokračují jednání o Dohodě o volném obchodu s EU. Maroko si buduje pozici patrona afrických subsaharských, především frankofonních zemí, kde často není jednoduché uspět. tím, že obchodním jazykem je francouzština. , jelikož jeho hospodářství nikdy neprošlo deformací státem řízené ekonomiky. Maroko je tržní ekonomikou, která sousedí s Evropou, Maroko je velkým trhem, který navíc otevírá bránu do celé subsaharské Afriky. Komunikace je zjednodušena Maroko má vysoce konkurenční tržní prostředí P r i n c i p o b c h o d u : tvoří spojení západních, arabských a afrických tradic: orientální vyjednávání s důrazem na osobní kontakt, květnaté vyjadřování i smlouvání a pragmatické, stručné a věcné jednání. Záleží vždy na konkrétním partnerovi, který kulturní vliv u něj převažuje. Německá kvalita za českou cenu. Můžeme těžit z dobrých vztahů s Marokem i z toho, že naše produkty jsou vnímány jako kvalitní. Maroko bude v roce 2015 trhem se strmě rostoucí poptávkou po technologiích (potravinářské, zemědělské, pro chemický, těžební, farmaceutický a textilní průmysl), využít můžeme i nových odvětví jako subdodavatelé (automobilový a letecký průmysl). V podstatě nevyčerpatelné jsou příležitosti ve stavebnictví a rozvoji infrastruktury. Maroko  p o d n i k a t e l s k é p r o s t ře d í Naše konkurenční výhoda:

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

1. 2. 3. 4. 5. 6. „Německá kvalita za českou cenu“ (německá kvalita je v Maroku synonymem nejvyšší kvality). Technologie potřebné pro plánovanou industrializaci & čeští výrobci jsou schopni nabízet neobvyklá řešení. Marocké firmy budou více spolupracovat s novými zeměmi na úkor nyní dominantních Španělska a Francie. To nahrává méně tradičním partnerům, jako je Česká republika. Státní návštěvy, např. předsedy Senátu PČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, předsedy marocké vlády, jsou impulsem pro intenzivnější spolupráci. Doprava je možná i pozemní cestou. Na většinu zboží je aplikováno nulové nebo velmi nízké clo & Maroko spolupracuje s EU a odbourává i netarifní překážky obchodu. Maročané znají české výrobky: Česká nabídka se potkává s marockou poptávkou: Diverzifikace obchodních partnerů: Záštita státu: Maroko je blízko: Asociační dohoda mezi Marokem a EU: P r o č ? Maroko 2 Maroko Maroko  v ý h o d y p r o če s k é p o d n i k a t e l e V Maroku je od roku 2013 zastoupení Bylo také posíleno velvyslanectví ČR v Rabatu o obchodně-ekonomického pracovníka. Čeští podnikatelé tedy v Maroku snadno naleznou pomoc a zázemí. ? ? V í t e , že . . . V í t e , že . . . 5 a d m i n i s t r a t i v n í c h ú k o n ů, 1 1 d n í , c e n a : 9 , 2 % d ůc h o d u n a h l a v u , v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í s e M a r o k o u m í s t i l o n a 5 4 . m í s t ě 8 a d m i n i s t r a t i v n í c h ú k o n ů, 4 0 d n í , c e n a : 5 , 9 % h o d n o t y m a j e t k u M a r o k o s t á l e p o s i l u j e o c h r a n u i n v e s t o r ů 6 d a ňo v ý c h p l a t e b , 2 3 2 h o d i n v y p l ňo v á n í f o r m u l á řů a p ří p r a v y , d a n ě: 4 9 , 3 % z e z i s k u / r o k , v c e l o s v ět o v é m s r o v n á n í s e M a r o k o u m í s t i l o n a 6 6 . m í s t ě ( ČR 1 1 9 . ) e x p o r t s t a n d a r d n í h o k o n t e j n e r u t r v á 1 0 d n í , c e n a : 5 9 5 U S D , 4 f o r m a l i t y Z a čá t e k p o d n i k á n í : R e g i s t r a c e n e m o v i t o s t i : O c h r a n a i n v e s t o r ů: D a ňo v é z a t í že n í : Z a h r a n i čn í o b c h o d : Celkově skončilo Maroko v porovnání podnikatelského prostředí pro rok 2015 na 71. místě ze 189 sledovaných zemí. To je nadprůměrné hodnocení v rámci regionu (průměr pro Blízký východ a severní Afriku činí 106). V posledních letech se v zemi uskutečnilo několik reforem, které podpořily a usnadnily podnikání, jako například snížení minimálního kapitálu pro společnosti s ručením omezeným, zjednodušení vyřizování stavebních povolení zřízením jednotného kontaktního místa, vyšší požadavky na zveřejňování informací ve výročních zprávách nebo usnadnění procesu placení daní zavedením elektronických formulářů. Nejnovější reforma z roku 2015 sníží počet dokumentů potřebných pro export, což podpoří zahraniční obchod. D o i n g B u s i n e s s P o t ře b u j e t e v ěd ět v í c e ? N a p i št e n a C e n t r u m i n f o r m a čn í c h s l u že b C z e c h T r a d e a z í s k e j t e k o m p l e t n í d o k u m e n t D o i n g b u s i n e s s M a r o k o 2 0 1 5 ! ( d i t a . n e d e l k o v a @ c z e c h t r a d e . c z ) % § D o i n g B u s i n e s s

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ P r o č ? Maroko 2 J a k n a t o ?p ří m o T i p y z C a s a b l a n k y Chcete exportovat do Maroka? Najít obchodního partnera, zorganizovat obchodní jednání nebo založit společnost nebylo nikdy jednodušší. Získejte kompletní asistenci díky nové zahraniční kanceláři CzechTrade v Casablance! Odlišné náboženství není překážkou pro navazování obchodních a postupně i přátelských kontaktů. Běžný Maročan se děsí radikálních islamistických proudů stejně, jako většinová společnost v Evropě. S l u žb y C z e c h T r a d e v P r a z e a C a s a b l a n c e ! ? ! V í t e , že . . . P r o v í c e i n f o r m a c í kontaktujte zahraniční kancelář Váš člověk v Casablance; vedoucí kanceláře (více v kapitole Kontakty) Josef Vrbenský, 1. 2. 3. 4. , při obchodních jednáních je proto nejobvyklejším jazykem francouzština, v severních a jižních oblastech země i španělština (zvláště v Casablance se můžeme setkat i s angličtinou); připravte si prezentační materiály ve francouzštině. - Maročané jsou relativně tolerantní k ostatním velkým náboženstvím a automaticky předpokládají, že Evropan je křesťan (těžce chápou ateismus). Nesnažte se uzavírat obchody v Maroku v období posvátného měsíce ramadánu a v pátek odpoledne (velká modlitba). V roce 2015 začne ramadán v polovině června. - připravte se na delší jednání i schůzky a tolerujte případný pozdní příchod partnera. Maroko je frankofonní zemí Státním náboženstvím je sunitský islám V Maroku je vnímán čas jinak, než v Evropě

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

P r o č ? Maroko 2 J a k n a t o ? T i p y p ří m o z C a s a b l a n k y 5. 6. 7. 8. Kultura ne Maročan očekává od svých partnerů korektní oblečení Maročanům nečiní problém jednat se ženou. Maročané neuzavírají obchody na dálku. Maročtí obchodníci mají zpravidla pracovní zkušenosti z Evropy nebo z USA. a arabský květnatý způsob myšlení a vyjadřování vedou k tomu, že Maročan zpravidla nepoužívá slůvko . Ve snaze vyhovět partnerovi, je Maročan připraven slíbit i věci, jejichž splnění lze těžko očekávat - zvláště u nezkušených Evropanů může způsobit vážné nedorozumění. (oblek s kravatou u mužů, u žen kostým, zakrytá ramena a kolena, bez vyzývavého výstřihu). Obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na marocký trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Maroka. Při prvním setkání je obvyklé vyměnit si dárek. Jednání s takovým partnerem má spíše evropský než africký charakter. Je proto užitečné se o svém partnerovi před jednáním informovat. K o n v e r z a c e : Maročan je hrdý na minulost své země a vysoce ocení, pokud host projeví zájem i případné znalosti z tohoto oboru. Citlivým politickým tématem je otázka jižních oblastí (sporného území Západní Sahary), které se v zemi nazývají Marocká Sahara (též Jižní provincie). Maročané jsou si jisti – a dokládají to řadou historických argumentů – že předmětné území je nedílnou součástí Maroka. Diskuze na toto téma může vyvolat silné emoce a nedoporučujeme proto toto téma s marockým partnerem otevírat. Dalšími tématy, k nimž je třeba přistupovat s citem a raději se zdrženlivostí, je vztah Maročanů ke králi a jeho rodině, a otázky náboženství. Maročtí obchodníci bývají na jednání dobře připraveni a mají poměrně dobrý přehled o nabízených výrobcích a současných světových trendech. Marocké vnímání zdvořilosti vede k tomu, že brání Maročanovi zklamat partnera odmítnutím nějaké žádosti. Maročan se proto snaží vždy alespoň přislíbit, že požadavku vyhoví. Marocká měna není volně směnitelná, což vede k poměrně komplexním a přísným devizovým předpisům. Tato skutečnost může komplikovat a zdržovat platby za zboží a služby do zahraničí. Přesto, že se marocká vláda snaží zlepšovat podnikatelské prostředí, tento problém přetrvává (např. při otevírání pobočky nebo při poskytování služby na místě). Nepodceňujte marocké partnery. Pozor na sliby a ověřte si, pokud možno, zda partner může splnit, co slíbil. Marocké předpisy omezují možnost platby za dodávku zboží nebo služby předem, je vhodné využívat jiných forem zajištění plateb (potvrzený akreditiv). Podnikání je zatíženo velkou mírou byrokracie. Rizika eliminujete na minimum, pokud využijete služeb zahraniční kanceláře? M á t e p o c h y b n o s t i ? v Casablance (josef.vrbensky@czechtrade.cz) Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně svého obchodního případu, požádejte o konzultaci vedoucího zahraniční kanceláře ! i ? ? V í t e , že . . . N a c o s i d á t p o z o r

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ Maroko 3 K a m a o d k u d Modernizují se dříve postavené průmyslové objekty zvláště v oblasti potravinářství, chemického průmyslu, zpracování fosfátů, farmaceutického průmyslu a textilního průmyslu, budují se nová moderní průmyslová odvětví (automobilový průmysl a s ním spojené subdodávky, letecký průmysl). Výhodou pro české podnikatele je, že Maroko je z velké míry na dovozu závislé, jak dokládá dlouhodobě záporné saldo marockého zahraničního obchodu: (2013): 184 626 mil. MAD (474 489 mil. CZK) (2013): 381 277 mil. MAD (979 882 mil. CZK) Vývoz celkem Dovoz celkem O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i Maroko je zemí mnoha obchodních příležitostí z rozmanitých oborů! 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 100 200 300 400 500 import export Maroko Miliardy MAD  v ý v o j b i l a n c e z a h r a n i čn í h o o b c h o d u i Francie 21,6% Španělsko 9,0% Brazílie 5,7% USA 3,9% Itálie 3,8% Španělsko 13,5% Francie 13,0% USA 7,5% Kanada 6,9% SA 6,2% Hlavní cílové destinace vývozu Hlavní destinace dovozu Export ČR do Maroka stále stoupá, mezi lety 2010 až 2014 vzrostl dokonce o 108 % a dosáhl částky převyšující 4 miliardy CZK.

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Maroko 3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i Zemědělství patří k největším oborům v marocké ekonomice, jeho úroveň je však velmi nízká. Marocká vláda proto vyhlásila program MarocVert, v jehož rámci subvencuje modernizaci a intenzifikaci zemědělství (nákup nové techniky, výstavba nových farem, výstavba moderních potravinářských provozů). M o d e r n i z a c e je nutná kvůli postupné industrializaci země a rozvoji turistiky. Dopravní Turistické - jsou dobudovávány nové úseky dálnic, je posilována železniční síť, je budována vysokorychlostní trať mezi Casablankou a Tangerem, je modernizována městská hromadná doprava – nové tramvaje ve velkých městech, modernizace a výstavba přístavů a letišť. - výstavba turistických středisek s hotely, restauracemi, sportovními areály, zázemím. ! ! M a r o k o z ůs t á v á i přes probíhající industrializaci převážně zemědělskou zemí. V některých oblastech je však hospodaření na středověké úrovni. V roce 2015 by měl být přijat nový zákon umožňující vstup marockého i zahraničního kapitálu do státních zdravotnických zařízení. Zákon nově povolí podnikatelským subjektům zainvestovat výstavbu, rekonstrukci či vybavení zdravotnických zařízení, která budou moci po smluvně určenou dobu spravovat.  ztrojnásobit obrat těžebního sektoru (nepočítaje fosfátový průmysl) na 15 mld. MAD (38,55 mld. CZK) zvýšit investice do geologického průzkumu na 4 mld. MAD (10,3 mld. CZK) zdvojnásobit počet pracovních míst v sektoru na 30 000 F i n a n c e na rekonstrukci a výstavbu zdravotnictví přicházejí ze zemí Zálivu. Dálší finance poskytuje kapitálově silná nadace manželky krále Mohameda VI. i Marocké doly mají zájem o nové dobývací technologie. Nová vládní těžební strategie Strategie Nationale du Développement du Secteur Minier s cílem do roku 2025: Maroko Maroko Maroko Maroko t ěže b n í p r ům y s l z d r a v o t n i c t v í z e m ěd ěl s t v í a p o t r a v i n á řs t v í m o d e r n i z a c e i n f r a s t r u k t u r y

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Maroko Maroko 3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i Během posledních let se etabloval jako významný exportní sektor marocké ekonomiky. Jeho vývozní hodnota se odhaduje na cca 25 mld. MAD (64,25 mld. CZK), což představuje kolem 13,5 % celkového marockého exportu. Čeští vývozci se mohou do marockého automobilového průmyslu zapojit buď investicemi, nebo jako subdodavatelé komponentů pro místní výrobce automobilů. Další příležitosti jsou v dodávkách náhradních dílů prostřednictvím místních distributorů. a u t o m o b i l o v ý p r ům y s l Velká část automobilů v továrně Renault/Dacia v Tangeru směřuje do Francie a do Španělska; tedy do dvou zemí, které se podílejí 67 % na zahraničním obchodu Maroka. Vývoz automobilů přitom pomáhá Maroku udržovat s těmito dvěma zeměmi kladnou obchodní bilanci. Maroko má největší podíl ze světové výroby automobilů mezi africkými zeměmi. V Africe je největším zákazníkem v tomto sektoru Egypt, který v roce 2013 dovezl z Maroka automobily za 70 mil. EUR. vyrobených ? V í t e , že . . . „ „ Rozvoj tohoto odvětví je příležitostí pro české subdodavatele a poskytovatele služeb, které jsou s výrobou automobilů spojené.

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Maroko 3 3 O b c h o d n í p ří l e ži t o s t i V roce 2009 byla přijata Národní energetická strategie – horizont 2030, která si vytyčila takové cíle, že již v roce 2020 by mělo 42 % energie pocházet z obnovitelných zdrojů, a to zejména solárních a větrných. Na podporu energetické strategie byl zřízen speciální finanční zdroj Fond de développement énergétique o objemu 1 mld. USD. Nadále probíhají rekonstrukce a obnova klasických elektráren na fosilní paliva. Energetická infrastruktura (modernizace stávajících tepelných elektráren, výstavba obnovitelných zdrojů – buduje se největší solární elektrárna na světě s kapacitou 2 000 MW, větrné elektrárny, modernizace přenosových soustav). e n e r g e t i k a Maroko Maroko Těsná spolupráce Maroka s aliancí NATO dává příležitosti pro vstup českého obranného průmyslu do dodávek pro marockou armádu. V e v ý s t a v b ě jsou solární elektrárny o výkonu 2 000 MW. Obdobně je realizován i podprogram větrné energie s cílem celkového výkonu větrných elektráren rovněž 2 000 MW v roce 2020. i „ „ Čeští výrobci se již nyní zapojují v energetickém sektoru, zvláště u klasických elektráren, především subdodávkami, ale možnosti jsou i v oblasti investic. http://www.businessinfo.cz/prilezitosti z b r o j n í p r ům y s l má-li právě Váš produkt má v Maroku potenciál? Oslovte zahraniční kancelář a nechte si zpracovat průzkum trhu. Svůj podnikatelský záměr můžete konzultovat i v Praze na centrále agenturyCzechTrade. Kontaktujte exportního specialistu dle oboru vašeho podnikání: Z a j í m á V á s , http://www.czechtrade.cz/sluzby-2014/ Informace o aktuálních příležitostech a tendrech v Maroku jsou dostupné v jedinečné databázi zahraničních nabídek, poptávek a tendrů na www. businessinfo.cz i

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ Maroko 4 V s t u p n a t r h Obchod je zpravidla uzavírán na základě vybudování dlouhodobějšího osobního kontaktu; je tedy třeba být trpělivý, partnera několikrát navštívit. Při kontaktu je žádoucí se nespoléhat pouze na e-mail a nepodceňovat telefonickou komunikaci. Z hlediska studie World Bank Doing business je Maroko 71. místě - nadprůměrné v oblasti podnikatelského prostředí. I přes to je třeba se připravit na byrokracii a zdlouhavější procesy například při zakládání společnosti. Marocký trh je perspektivní, ale vysoce konkurenční. Při obchodních jednáních je obvyklá francouzština, kultura má však arabské rysy charakteristické smlouváním a důležitostí osobního kontaktu. Trh je provázaný s evropským, výsledkem jsou nulová nebo velmi nízká cla. Marocká měna není volně směnitelná, což vede k přísným devizovým předpisům. v ý b ěr o b c h o d n í h o p a r t n e r a H l e d á t e o b c h o d n í h o p a r t n e r a ? V Maroku funguje mezinárodní databáze Kompass a dále několik soukromých marockých databází. Z nich nejkomplexnější a uživatelsky nejpříjemnější je bezplatná databáze Kerix ( ). www.kerix.net Maroko ? Bližší informace o marockém partnerovi lze získat z obchodního rejstříku – ten však není veřejně přístupný. Je nutno si zpoplatněný výpis vyžádat u soudu,, přičemž finanční údaje (bilance firmy) bývají několik let staré. Vhodnější cesta je proto vyžádat si prostřednictvím banky tzv. „bankovní“ informaci. ! T I P !

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Maroko 3 4 V s t u p n a t r h Provize zástupců představuje často 5 až 10 % z ceny zboží, může však být i daleko vyšší. Maročtí zástupci a distributoři často usilují o sepsání dohody o exkluzivním zastoupení, doporučuje se však počkat s touto dohodou až po vyzkoušení partnera, případně podepsat ji na omezenou dobu. v s t u p p ří m o n e b o v z a s t o u p e n í Maroko Maroko Maroko A k t u á l n ě: 100% majitelem může být zahraniční společnost, doporučuje se však marocký společník, který zajistí lepší přístup úřadů i potřebné know-how. i Registrace názvu firmy (získání „negativního˝ certifikátu o tom, že název je v Maroku unikátní). Možno požádat u CRI nebo OMPIC (Úřad průmyslového a obchodního vlastnictví) Přijetí stanov firmy Složení vkladů do banky Předání dokumentů o vzniku firmy na CRI či regionální ředitelství daňové správy Zapsání k platbě daní – na CRI či regionální ředitelství daňové správy Zápis do obchodního rejstříku – na CRI či na obchodním soudu Nahlášení firmy na správu sociálního zabezpečení Publikace v obchodním věstníku Základní poplatky spojené se založením společnosti jsou zhruba 3 000 MAD, bez započtení právních a notářských služeb. Celkově se mohou poplatky vyšplhat až na 15 000 MAD. n e j ča s t ěj ší f o r m y o b c h o d n í s p o l e čn o s t i S. A. R. L. (société à responsabilité limitée) obdoba našeho s.r.o. minimální kapitál činí 10 000 MAD S. A. (société anonyme) akciová společnost minimální kapitál 300 000 MAD nejméně 5 společníků 100% majitelem může být zahraniční společnost z á k l a d n í k r o k y T I P ! Administrativní pomoc se založením podniku by měla poskytovat také regionální investiční centra (CRI) formou „one-stop-shop“. www.invest.gov.ma ! při zakládání společnosti J a k n a t o ? C h c e t e v M a r o k u z a l o ži t f i r m u ? v C a s a b l a n c e , K o n t a k t u j t e Z a h r a n i čn í k a n c e l á ř a g e n t u r y C z e c h T r a d e k t e r á j e p ři p r a v e n a p o m o c i p ři u r če n í m í s t a k a n c e l á ře , v y t i p o v á n í v h o d n é h o p a r t n e r a a m ůže r o v n ěž a s i s t o v a t u j e d n o t l i v ý c h p r á v n í c h k r o k ů.

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ Maroko má vybudovaný kompletní distribuční systém, zahrnující velkoobchodníky a dealery, kteří zajišťují vztahy se zákazníky. Obchodní marže distributorů se pohybují zpravidla mezi 10 až 40 % z ceny zboží. Z hlediska možností distribuce jsou v Maroku velkoplošné obchody relativně novým fenoménem a jsou vhodné pro spotřební zboží. Distribuce v maloobchodní síti je zastoupena množstvím nezávislých a specializovaných prodejen. Maroko 4 V s t u p n a t r h d i s t r i b u čn í a p r o d e j n í k a n á l y A k t u á l n ě: Na vzestupu je v poslední době růst sítě supermarketů a hypermarketů (hlavně ve větších městech jako je Casablanka, Rabat, Marrákeš, Tanger). V této oblasti má dominantní postavení holding Best Financiere, který vlastní řetězce Label Vie, Carrefour (franšíza), Atacadao, Métro, Kiabi a Virgin North Africa. V Casablance bylo v roce 2012 otevřeno největší nákupní centrum MoroccoMall v Africe, které patří skupině Aksal a Al Jedaie. Celkem má Maroko zhruba 200 obchodů 2 s plochou větší než 300 m a 17 hypermarketů. Maroko Maroko Jazykem prezentačních, propagačních materiálů i doprovodné dokumentace by měla být francouzština, popřípadě arabština. Pro úspěšný prodej je nutné úvodní předvedení výrobku, poskytnutí vzorků a osobní návštěva u distributora. m a r k e t i n g a p r e z e n t a c e i J a k n a t o ? H l e d á t e o b c h o d n í p a r t n e r y n e b o p o t ře b u j e t e o v ěři t z á j e m o V á š p r o d u k t ? O b r a ťt e s e n a Z a h r a n i čn í k a n c e l á ř C z e c h T r a d e v C a s a b l a n c e .

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

! Maroko 3 4 V s t u p n a t r h Z pohledu samotné reklamy je účinným médiem televize, která zastupuje zhruba 50 % podílu na trhu. Vzhledem k jazykovým rozdílům a většímu zacílení je vizuální reklama účinnější (mezi největší společnosti patří Société nationale de radiodiffusion et de télévision a 2M). Tisk má na reklamním trhu podíl zhruba 22 %. Velký podíl, cca 20 %, má reklama v dopravních prostředcích (např. JC Decaux). V Maroku jsou rozšířeny také internetové servery, na kterých je rovněž možno firmu představit. Maroko Maroko m a r k e t i n g a p r e z e n t a c e Podívejte se do kalendáře akcí na a získejte informace o aktuálních výstavách a veletrzích po celém světě! A k t u á l n ě: www.czechtrade.cz Nejlepším způsobem prezentace produktu je účast na odborně zaměřených veletrzích, a to především v Casablance. Nejvýznamnějšími veletrhy v Maroku jsou: SIAM SIB Medical Expo ELEC EXPO MIDEST POLLUTEC (zemědělství a potravinářství) (stavebnictví) (zdravotnické technologie, zdravotnický materiál, léky) (energetika, elektronika) (strojírenství) (technologie na ochranu životního prostředí) Nezapomeňte! Při prezentaci je třeba respektovat, že reklama na alkoholické nápoje, likéry a cigarety je zakázána. Jinak platí obvyklá ochrana, jako například zákaz klamavé reklamy. C h c e t e u še t ři t ? v Casablance, Kontaktujte zahraniční kancelář kterou vede Josef Vrbenský, a využijte možnosti společné účasti na veletrhu.Ta přináší úsporu času, snížení nákladů a zvýšení počtu navázaných obchodních kontaktů díky asistenci zahraniční kanceláře CzechTrade. ? i Obvyklou platební podmínkou na marockém trhu je platba proti dodávce zboží. Nicméně platební morálka v Maroku je nízká a týká se jak soukromých firem, tak i státních podniků a veřejných institucí. U státních podniků je zákonem stanovena lhůta 90 dní, u soukromého sektoru je zákonem stanovena platba do max. 60 dnů po obdržení zboží, není-li upraveno jinak. Od 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost nový zákon, který zavádí možnost vymáhat náhradu škody z plateb, které nebyly realizovány do 60 dnů. Nicméně zpožďování plateb patří k častým marockým problémům narušujícím podnikatelské prostředí a zahraniční obchod. o b v y k l é p l a t e b n í p o d m í n k y Marocká měna není volně směnitelná. Vzhledem k tomu, že marocké předpisy omezují možnost platby za dodávku zboží nebo služby předem, je vhodné využívat jiných forem zajištění plateb (potvrzený akreditiv). ! T I P ! J a k n a t o ? Z í s k e j t e o v ěře n é h o o b c h o d n í h o p a r t n e r a s n a d n o a b e z s t a r o s t í ! v C a s a b l a n c e K a n c e l á ř a g e n t u r y C z e c h T r a d e j e k d i s p o z i c i p r o o v ěře n í n ěk t e r ý c h ú d a j ů o f i r m ě p ří m o v j e j í m s í d l e .

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Při financování a pojištění obchodu lze využít podpory státu. Z hlediska pojištění případného obchodního případu je možno využít státní Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP), která Maroko klasifikuje číslem 3, kdy 1 znamená země s minimální úrovní rizika. Obdobně je možné využít služeb České exportní banky při financování. ? V í t e , že . . . Maroko 5 D o v o z n í p o d m í n k y Maroko Maroko i Nová reforma z roku 2015 usnadňuje přeshraniční obchod snížením počtu dokumentů potřebných pro export. jsou potřebné pouze 4 dokumenty, 6 dokumentů. Při vývozu do Maroka musí dodavatel standardně poskytnout fakturu, balicí list, nákladní list a osvědčení o původu zboží (zpravidla EUR1). U některých druhů zboží mohou být požadovány další doklady, například doklad o souladu zboží s marockými fytosanitárními předpisy. Ostatní dovozní doklady vždy zajišťuje speditér, případně marocký dovozce. expedováno při dodací podmínce EXW, F.. nebo C.. Incoterms 2010: odeclení zboží je v plném rozsahu záležitostí marockého dovozce a jeho speditéra. Pro export pro import Zboží je do Maroka c l a , c e r t i f i k a c e , p o ža d a v k y n a p r o d u k t Díky Asociační dohodě mezi Marokem a EU je na většinu zboží aplikováno nulové nebo velmi nízké clo. Maroko však dále spolupracuje s EU a odbourává i netarifní překážky obchodu. V lednu 2015 byla ukončena jednání o Dohodě o ochraně geografických značení mezi EU a Marokem a pokračují jednání o Dohodě o volném obchodu mezi Marokem a EU. Principem zahraniční politiky Maroka je tedy maximální přiblížení se trhu Evropské unie. d o v o z n í p o ža d a v k y a d o k u m e n t a c e P o d r o b n ěj ší i n f o r m a c e v Casablance lze nalézt na stránkách marockého celního úřadu a v konkrétních případech je možné se obracet s dotazy na zahraniční kancelář

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ Maroko 3 5 D o v o z n í p o d m í n k y Maroko Maroko Problémem však bývá rozdílný výklad celních předpisů jednotlivými celníky, který občas komplikuje vstup některých druhů zboží na marocké území. Určitou překážkou je rovněž vázanost marocké měny a velmi přísná marocká devizová politika. Ta zvyšuje administrativu spojenou s dovozy do Maroka a může mít vliv na zpomalení obchodních operací. Základní autoritou je (Institut marocain de normalistaion, IMANOR), který normy a certifikace zajišťuje a uděluje. Nicméně ve shodě s asociační dohodou s EU nebo s dohodou o volném obchodu s USA je cílem Maroka maximálně sladit normy se světovými, liberalizovat obchod, a zapojit se do globálních řetězců. Institut pro průmyslovou normalizaci n o r m y Marocký celní úřad: Institut pro průmyslovou normalizaci: www.douane.gov.ma www.imanor.ma o m e z e n í d o v o z u Od podpisu Asociační dohody se Maroko snaží sladit své celní postupy, předpisy i normy s EU. Český vývozce tedy zpravidla nenarazí v Maroku na větší bariéry, než jaké existují v Evropě (například omezený obchod se zbraněmi). C h c e t e v ěd ět Kontaktujte Centrum informačních služeb více o omezeních v dovozu a zakázaných položkách? Potřebujete svůj produkt správně klasifikovat dle celní nomenklatury HS? Zajímají Vás další netarifní omezení vztahující se na Váš produkt? dita.nedelkova@czechtrade.cz i K a m d á l . . . ? Zboží do Maroka expedováno při dodací podmínce D.. Incoterms 2010: je nezbytné najmout si speditéra, který odeclení na marocké hranici obstará (včetně vystavení příslušných dokladů). Využití místního speditéra je nezbytné mimo jiné i proto, že ten má možnost pracovat s elektronickými celními formuláři a současně zpravidla disponuje osobními kontakty na marocké celní orgány, které – i při respektování všech předpisů a pravidel – celní operace zpravidla urychlí. Maroko d o v o z n í p o ža d a v k y a d o k u m e n t a c e Centrum informačních služeb CzechTrade: aktuální informace a statistiky ze zahraničních trhů, více informací na stránkách CzechTrade http://www.czechtrade.cz/sluzby-2014/informacni-servis/. Aktuální informace naleznete na portálu Zpravodajství pro export (rubrika zahraniční obchod na www.businessinfo.cz), www.businessinfo.cz/zpe

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

„ „ do Maroka pro většinu zahraničního zboží . Díky trajektům mezi Marokem, Španělskem a Francií, je možné přepravovat náklad i po silnici. Maroko si je vědomé své klíčové pozice pro mezinárodní přepravu v rámci západní Afriky, a proto rozšiřuje přístav Tanger-Med, který má ambici stát se největším přístavem v Africe (plánovaná kapacita 8 milionů kontejnerů). Vstupními branami jsou přístavy v Casablance a Tangeru Maroko 5 D o v o z n í p o d m í n k y Maroko i d o p r a v a Podle údajů ze zprávy Doing Business trvá export standardního kontejneru se zbožím 10 dní, stojí 595 USD a je k němu zapotřebí 4 dokumentů. K importu stejného kontejneru je potřeba 6 dokumentů, trvá 14 dní a stojí 970 USD. Celosvětově se Maroko umístilo na velmi dobrém 31. místě. Lépe než Maroko se umístily jen státy EU Španělsko a Francie. Česká republika obsadila 58. příčku. V s t u p a p o b y t P o z o r ! Ke vstupu do Maroka není potřeba vízum, pokud pobyt nepřesáhne 3 měsíce. Pohyb po Maroku je možný bez jakýchkoliv omezení s výjimkou té části jižních oblastí, která je pod kontrolou organizace Polisario. Většina marockých velkých měst je propojena kvalitními dálnicemi, možno rovněž využít spolehlivou železniční dopravu. Dlouhodobě je však uzavřena pozemní hranice mezi Marokem a Alžírskem – cestovat lze pouze letecky nebo po vodě. Přes výše uvedené se doporučuje před cestou do Maroka navštívit webové stránky Velvyslanectví ČR v Rabatu ( ), na kterých jsou vždy zveřejněny aktuální informace o situaci v Maroku. www.mzv.cz/rabat !

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Zahraniční kancelář Casablanca Vedoucí zahraniční kanceláře: Josef Vrbenský Tel.: + 212 (0)522 226 121, + 212 (0)676 495 910 E-mail: josef.vrbensky@czechtrade.cz Centrum informačních služeb Analytické oddělení: Dita Nedělková Tel.: 224 907 537; e-mail: dita.nedelkova@czechtrade.cz Jakub Skála, tel.: 224 907 519; e-mail: jakub.skala@czechtrade.cz Internetový portál pro podnikatele Aktuální analýzy ke stažení: Zpravodajství pro export www.businessinfo.cz/zpe Velvyslanectví ČR v Rabatu Vedoucí úřadu: Michaela Froňková Tel.: + 212 537 755 420-21 E-mail: rabat@embassy.mzv.cz , Honorární konzulát Casablanca Vedoucí úřadu: Ahmed Lemzah Tel.: + 212 522 275 925 E-mail: , Honorární konzulát Fes Vedoucí úřadu: Mostafa Meskini Tel.: + 212 535 650 087 E-mail: , i www.czechtrade.ma www.businessinfo.cz www.mzv.cz/rabat https://twitter.com/ZURabat casablanca@honorary.mzv.cz lemzah@gmail.com fes@honorary.mzv.cz m.meskini1@gmail.com Maroko 3 6 K o n t a k t y Maroko Maroko Česká republika p o d p o r a e x p o r t u : p o d p o r a e x p o r t u : d ůl e ži t é k o n t a k t y :

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Úřad pro devizovou politiku (Office des changes)  vydává pravidelně statistiky zahraničního obchodu,  schvaluje platby v devizách, řídí devizové rezervy Centrální banka (Bank al Maghrib) Celní úřad (Douanes du Maroc) Systém průmyslových nabídek a poptávek v Maroku na internetu (BNSTP) Marchés publics portál, na kterém jsou zveřejňována všechna výběrová řízení vyhlašovaná marockými veřejnými institucemi Institut pro průmyslovou normalizaci IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) Tel.: +212 537 5724 43/49/50 E-mail: imanor@imanor.ma www.oc.gov.ma www.bkam.ma www.douane.gov.ma www.bnstp.ma www.marchespublics.gov.ma www.imanor.ma Maroko 6 K o n t a k t y Maroko m í s t n í i n s t i t u c e

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/

Česká agentura na podporu obchodu Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331 e-mail: info@czechtrade.cz www.czechtrade.cz GPS: 50°4`31.769"N, 14°24`55.811"E Exportní průvodce CzechTrade / 1 / M a r o k o Česká agentura na podporu obchodu © 2015

http://www.floowie.com/cs/cti/maroko-26-3-2015/