BK 10/2018http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I V O T 10 2018 ODMENY pre učiteľov ROZHOVOR s lekárom kraja INTEGROVANÁ DOPRAVA nová mobilná aplikácia NOVINKY v sociálnych službách

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 02 Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej ceste v Bratislave oslávilo v septembri 50 rokov od svojho založenia. Župa v číslach Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018 Vážení priatelia, úrad, ktorý už trišvrte roka riadim, pracuje s množ- stvom dodávateľov. Ich faktúry hradí z verejných zdrojov. Jedným z mojich záväzkov pred župnými voľ- bami bola nulová tolerancia voči korupcii. Verejné financie sú na to, aby slúžili verejnosti a nie hŕstke špekulantov, ktorí sa chcú obohacovať. Keď sme s mo- jím tímom nastúpili do úradu BSK, rozhodli sme sa skontrolovať, ako veci fungujú. Niekoľko podozrivých obchodov z minulosti sme už verejnosti poodhalili. Najnovšie zistenia poukazujú na služby od spoloč- nosti Microsoft Slovakia. Ten získal zákazku bez súťaže priamym zadaním na tri roky na základe vyhlásenia, že služby Pre- mier Support vie poskytnúť ako jediný dodávateľ. Do roku  2013 platil Bratislavský samosprávny kraj za služby Premier Support Microsoft Slovakia paušálne asi 85 tisíc eur ročne. Nová zmluva z roku 2014 počíta- la s paušálom 60 tisíc eur ročne. Celkovo umožňovala za 3 roky minúť viac ako milión eur. Na základe ne- skoršieho dodatku k zmluve sa milión eur vyčerpal za 1,5 roka. Vyplatené faktúry vzbudzujú otázky, či župa naozaj potrebovala služby v takom rozsahu alebo boli faktúry fiktívne, respektíve predražené. Bratislavský samosprávny kraj preto podal podnet na generálnu prokuratúru, aby v danej veci začala konať a preveri- la,činemohlodôjsťkspáchaniutrestnéhočinu.Záro- veň od Microsoftu Slovakia žiadame naspäť peniaze za všetky aktivity, ktoré nebudú vedieť vydokladovať. predseda Bratislavského samosprávneho kraja JURAJ DROBA Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádza- jú minimálne raz za dva mesiace. Do konca roka 2018 majú naplánované ešte dve zasadnutia: 16. novembra a 14. de- cembra. Priebeh zastupiteľstva je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk. Na rovnakej adrese nájdete video- archív rokovaní aj prehľad tém a kompletné materiály, ktoré budú poslanci na zasadnutí prerokúvať. Finančnými prostriedkami vo výške 194 598,34eura podporil v septembri 2018 Bratislavský samosprávny kraj priority zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. 51 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa predstavilo budúcim stredoškolákom počas podujatia Župné školy v Avione. Už po 14.raz organizuje Divadlo Astorka Korzo ’90 festival, na ktorom môžete vidieť okrem domácich aj množstvo zaujímavých českých inscenácií. 960 000 eur rozdelí kraj do konca tohto roka na odmeny pre zamestnancov župných škôl.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 03 Učitelia budú lepšie odmeňovaní Učitelia pracujúci v župných školách budú lepšie a sys- témovejšie odmeňovaní. Pre Bratislavský samospráv- ny kraj je školstvo aj naďalej prioritou, a preto zavádza nové schémy odmeňovania. Aj vďaka zníženiu pre- vádzkových nákladov samotnej župy rozhodli župní poslancinaseptembrovomzasadnutí,žedokoncaroka bude na tieto účely vyčlenených 960 000 eur. Finančným ocenením plánuje kraj ohodnotiť mimo- vyučovacie aktivity učiteľov, podporiť začínajúcich pedagógov, odmeniť ich mentorov, ale aj dlhoročných zamestnancov škôl, ktorí odchádzajú do dôchodku. S týmito novozavedenými schémami odmeňovania po- číta BSK aj v rozpočte na ďalšie roky. Navyše, na konci roka by mala odmena v hodnote 100 eur potešiť všet- kých pedagogických aj nepedagogických zamestnan- cov župných škôl. Župné školy v Avione prilákali stovky žiakov Tradičné podujatie organizované Bratislavským samo- správnym krajom prilákalo množstvo budúcich stredo- školákov. Tí našli na jednom mieste informačné stánky 51 župných stredných škôl, ktoré sa odprezentovali na pódiu a predviedli aj praktické ukážky. Návštevníci tak mohli vidieť, ako prebieha autodiagnostika, výmena pneumatík, ako sa vyrába víno, študenti gastronomic- kých odborov predviedli flambovanie, miešanie nápojov, nechýbala ukážka prvej pomoci a mnoho iných činností. Budúci stredoškoláci si z podujatia odniesli aj praktickú brožúru, v ktorej nájdu informácie o všetkých župných školách. Menšie podujatia podobného charakteru pri- pravila župa aj v Pezinku (5. 10. 2018, Dom kultúry Pezi- nok), Senci (12. 10. 2018, Mestské kultúrne stredisko – od- delenie Labyrint) a Malackách (19. 10. 2018, Špor­tová hala MALINA). Takmer štvrť milióna eur pre tri župné školy Prilákať deti k športu a poskytnúť im kva- litnejší, bezpečnejší a profesionálnejší priestor pre pohybové aktivity. To sú ciele, s ktorými sa školy po celom Slovensku uchá- dzali o financie z výzvy Ministerstva škol- stva, vedy, výskumu a športu SR. Žiadosti o finančné prostriedky podalo aj 10 škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej župy. Trom z nich ministerstvo vyhovelo. Dohromady tak získali pre rozvoj telesnej a športovej výchovy 228 249,32 eura. „Sme veľmi vďační, že župa je medzi úspešnými žia- dateľmi tejto výzvy. Ministerke školstva som napísal ďakovný list. Aj napriek tomu, že sme predložili desať žiadostí, sme radi, že sa podarilo získať financie pre naše tri školy. Preto by sme boli veľmi radi, ak by sa do budúcnosti navýšili prostriedky v rámci tejto výzvy, teda na rekonštrukcie telocviční, keďže treba stále in- vestovať do vzdelávania a aj športovej výchovy,“ poďa- koval a ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. Rekonštrukcie športovísk a zázemí telocviční sa do­čká Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Ulici K. Adlera v Bratislave a Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 04 BSK má vo svojej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych slu- žieb a okrem nich podporuje ďalších asi 120 organizácií. Župa ich riadi, kontroluje, metodicky usmerňuje a  fi- nancuje. Väčšina týchto organizácií sú domovy sociál- nych služieb pomáhajúce ľuďom so zdravotným postih- nutím, ktorí nie sú schopní postarať sa o seba sami alebo potrebujú pomoc a podporu. Ďalšie ponúkajú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu, dočasné bývanie či domovy na polceste pre mladých ľudí z detských domovov alebo bezpečné miesto pre ženy a deti ohrozené násilím. Kraj tiež posudzuje žiadosti o odkázanosť na sociálne služby a tým, ktorí sú na ne odkázaní, poskytuje finanč- ný príspevok. Župa zároveň ponúka aj služby svojej kancelárie prvého kontaktu, kde občan získa poraden- stvo k rôznym problémom v sociálnej oblasti a pomoc pri vybavovaní administratívnych záležitostí. Odbor- nú pomoc pre ľudí zasiahnutých rozvodom, výkonom trestu alebo pre hyperaktívne deti a deti s poruchami pozornosti ponúka prostredníctvom Centra pre rodiny v kríze. Služby včasnej intervencie pomáhajú rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím, s oneskoreným a ri- zikovým vývinom a ďalšia z pripravovaných sociálnych služieb bude určená pre deti s autizmom. V najbližšom období bude jedným z hlavných cieľov BSK v sociálnej oblasti deinštitucionalizácia sociálnych služieb. Kraj sa v oblasti sociálnych vecí venuje aj koncepčnej činnosti. To znamená, že vyhľadáva podnety na chýbajú- ce sociálne služby v kraji, pripravuje koncepciu, aktívne vyhľadáva prevádzkovateľov chýbajúcich služieb, spolu- pracuje s nimi a financuje ich. Župa v kocke – sociálna oblasť Samosprávne kraje majú na starosti veľkú oblasť v odbore sociálnych vecí. Zabezpečujú služby pre rôzne cieľové skupiny ako deti, ženy, na ktorých je páchané násilie, ľudia so zdravotným postihnutím a iné. Zároveň vedú register zariadení poskytujúcich sociálne služby, do- hliadajú na ich kvalitu, zriaďujú a podporujú organizácie poskytujú- ce sociálne služby a spolufinancujú ich.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 05 Župa rozšírila ponuku sociálnej služby Alzheimerova,Parkinsonovachorobaalebodemenciamôžutým,ktorýchpostihnú,znepríjem- niť dni a sťažiť množstvo bežných činností. Ľudia s týmito ochoreniami, spravidla tí vo vyššom veku, potrebujú odbornú opateru, ktorú im starostlivosť v domácom prostredí nie vždy dokáže poskytnúť. V jednom zo zariadení sociálnych služieb v správe Bratislavského samosprávneho kraja preto vznikol priestor práve pre nich. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača poskytuje od 1. septembra 2018 sociálnu službu v špeciali- zovanom zariadení celoročnou pobytovou formou s kapacitou 27 miest. Toto špecializované zariadenie je zamerané na poskytovanie sociálnej služby ľuďom s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v tomto špecializovanom zariadení je potrebné doručiť žiadosť priamo do zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava. Postup pri podávaní žiadosti a všetky tlačivá nájdete na stránke www.bratislavskykraj.sk. V DSS Rača ako doma Pocit domova, rodinná atmosféra, menšia ko- munita blízkych a útulnejšie priestory. To všetko je pre väčšinu ľudí samozrejmé, no pre klientov žijúcich v domovoch sociálnych slu- žieb vzdialené. Sociálne služby boli dlhé roky poskytované v zariadeniach s veľkou kapaci- tou a neútulnými priestormi, ktoré pripomí- nali ústavnéa nemocničné budovy. Zaužívanú predstavu o sociálnej starostlivosti má zmeniť deinštitucionalizácia – postupný prechod po- skytovania sociálnych služieb na komunitnú formu, na ktorú župa získala financie. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača je prvým, ktorého sa zmeny dotknú. V objekte na Strelkovej ulici v Bratislave, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou, získa 12 klientov možnosť prijímať so- ciálne služby celoročnou pobytovou formou a 12 prijí- mateľov bude môcť využívať služby ambulantnou, teda dennou formou. Navyše na Račianskej ulici bude vy- budovaný dvojdom, ktorý ponúkne rodinnú atmosféru komunite ďalších 12 prijímateľov sociálnej služby. Vďa- ka novému bezbariérovému prostrediu získajú klienti domova sociálnych služieb príležitosti pre rozvoj samo- statnosti. Rodinný dom aj objekt na Strelkovej ulici budú vybavené tak, aby čo najviac pripomínali domácnosť a vytvorili klientom príjemnú rodinnú atmosféru. Bratislavská župa získala na projekt deinštitucionalizá- cie v tomto zariadení sociálnych služieb eurofondy vo výške 2 422 826,22 eura. Tie bude čerpať v priebehu naj- bližších dvoch rokov. Projekt s názvom Podpora deinšti- tucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača je pre bratislavskú župu pilotný a bude slúžiť ako vzor pre ďalšie projekty. Viacmiestv špecializovanýchzariadeniach Bratislavský samosprávny kraj v roku 2018 zvyšoval počet miest v špecializovaných zariadeniach pre ľudí s Alzhei- merovou, Parkinsonovou chorobou a demenciou. Okrem DSS a ZPS Rača vznikli nové kapacity aj v Domove sociál- nych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave (6 nových miest) a v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku (5 nových miest).

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 06 Brusel obdivoval tvorbu slovenských študentov Počas 10. ročníka medzinárodného kultúrneho podu- jatia Brussels Design September sa predstavili aj štu- denti z  Bratislavy. Mladí umelci zo Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, svo- ju tvorbu prezentovali v priestoroch Kancelárie BSK v Bruseli. Študenti školy, ktorú navštevovali aj významné osob- nosti ako Albín Brunovský, Andrej Rudavský či Juraj Jakubisko, nevystavovali v Bruseli po prvý raz. Kým pred dvoma rokmi predstavili návštevníkom techniku modrotlače, tentoraz sa na výstave odprezentovali štu- denti z viacerých odborov. Z kotolne tvorivé dielne DSS Rozsutec bude mať nový priestor pre rozvoj tvo- rivosti svojich klientov. Stará nevyužívaná kotolňa sa v priebehu najbližších piatich mesiacov zmení na tvori- vé dielne. Bratislavská župa do tejto úpravy zariadenia sociálnych služieb investuje 90 401,48 eura. Klienti sa po dokončení úprav bývalej kotolne môžu tešiť na hrn- čiarsku dielňu, zimnú záhradu aj oddychový kútik, ale i priestor na cvičenie a vyšívanie. Pre deti s autizmom DSS Integra ponúka novú sociálnu službu pre deti s au- tizmom. Zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK od 1. septembra vyčlenilo časť svojich priestorov pre deti s autizmom vo veku od 3 do 8 rokov, ktorým bude poskytovať služby ambulantnou formou. Takmer 200 000 eur pre zariadenia sociálnych služieb Finančnými prostriedkami vo výške 194 598,34 eura podporil v septembri 2018 Bratislavský samosprávny kraj priority zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Tie ich môžu využiť na materiálne vy- bavenie a údržby objektov. Medzi podporené priority patria napríklad chladničky, práčky, varné kotly, polo- hovacie postele, výmena podlahových krytín alebo do- budovanie komunikačného a signalizačného systému. V súčasnosti sa pripravuje 2. kolo podpory. Na svoje prio­rity budú môcť zariadenia sociálnych služieb v zria- ďovateľskej pôsobnosti BSK získať viac ako 120 000 eur. Foto: Veronika Liptáková

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 07 KUPOVANIE LÍSTKOV Prostredníctvom aplikácie si môžete zakúpiť cestovné lístky, stačí si dobiť kredit alebo platiť priamo platob- nou kartou. V ponuke je kompletný sortiment jedno- razových a denných cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V mobile môžete sledovať zostávajúci čas platnosti cestovného lístka a preukážete sa ním pri kontrole v dopravných prostriedkoch. VYHĽADÁVAČ TRASY Aplikácia vyhľadá najlepšie spojenie verejnej dopravy podľa vašich kritérií. Okrem východiskového bodu a cie- ľa cesty si môžete nastaviť aj presný čas, počet prestupov či možnosť peších presunov. Na vyhľadanú trasu si mô- žete zakúpiť cestovný lístok. Všetko k cestovaniu integrovanou dopravou v mobile Nová aplikácia o cestovaní integrovanou verejnou dopravou ponúka všetky informácie na jednom mieste. Od 1. októbra si môžete zadarmo stiahnuť mobilnú aplikáciu IDS BK, v ktorej nájdete vyhľadávač spojení, všetky linky aj zastávky a kúpite si cestovný lístok. Stiahnite si aplikáciu IDS BK do svojho smartfónu a užívajte si cestovanie s elektronickým cestovným lístkom a s informáciami vždy poruke! VYHĽADÁVAČ LINKY Podľa názvu alebo čísla linky nájdete jej trasu, najbližšie odchody aj kompletné cestovné poriadky pre všetky za- stávky. ZASTÁVKA Názov zastávky alebo jej poloha na mape vám po zadaní do aplikácie odhalí cestovné poriadky všetkých liniek, ktoré na nej zastavujú. AKTUALITY Najnovšie informácie o integrovanej doprave alebo o ta- rifných zmenách si prečítajte v schránke so správami. Nájdete ju pod ikonou Profil. Bratislavská integrovaná doprava bude aplikáciu priebežne zlepšovať, inovovať a aktualizovať. K zlepšeniu apliká- cie môžete prispieť vašimi návrhmi zaslanými na infocentrum IDS BK cez e-mail na adresu: info@bid.sk.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 08 Prichádza jeseň a s ňou chrípková sezóna. Čo to znamená z pohľadu lekára? Blíži sa obdobie sychravého poča- sia, častejšie sa budeme zdržiavať v uzavretých priestoroch, zmení sa nám jedálny lístok. To vplýva na obranyschopnosť našich organiz- movprotiinfekciám.Okremchrípky na nás číhajú nádchy, prechladnutia, iné ochorenia horných dýchacích ciest. Absolútna väčšina týchto in- fekcií je vírusového pôvodu, a tak pri nich nepomáhajú antibiotiká, ale len poctivé odležanie v poste- li a zmierňovanie príznakov. Pre zdravého človeka je to možno len nepríjemná mrzutosť, no niektoré skupiny ľudí môže infekcia ohroziť na živote. Je preto lepšie týmto cho- robám predchádzať. Hovoríte o prevencii. Ako by mala vyzerať? Nie je to žiadna veda. Treba sa vyhý- bať ľuďom, ktorí sú chorí, a dodržia- vať zdravý životný štýl. Všetko pod- statné sme sa naučili už v materskej škole, len na to v dospelosti občas za- búdame. Treba si umývať ruky, jesť veľa ovocia a zeleniny, chodiť na prechádzky, dobre sa vyspať. Kto je najviac ohrozený chríp- kou? Seniori, tehotné ženy, malé deti. Napríklad infarkt myokardu vzni- ká častejšie pár dní po infekcii dý- chacích ciest v chrípkovej sezóne. Cukrovkári bývajú pre kompliká- cie chrípky hospitalizovaní 6-krát častejšie ako iní pacienti. A zomiera- jú kvôli tomu 2-krát častejšie. Aj as­ t­ matikov a pacientov s chronickými ochoreniami pľúc môže chrípka do- stať do nemocnice častejšie. U tehotných žien môže byť infekcia príčinou zamĺknutého potratu v pr- vom trimestri. Neskôr sa zvyšuje pravdepodobnosť komplikácií teho- tenstva, pomalšieho rastu plodu či potreby hospitalizácie. Oplatí sa očkovať proti chrípke? Áno. Svetová zdravotnícka organi- zácia (WHO) odporúča, aby sa proti chrípke zaočkovali starší ľudia, te- hotné ženy, deti do 5 rokov či zdra- votnícki pracovníci. Zdravotné rizi- ká možného ochorenia sú pre tieto skupiny príliš veľké. WHO odporú- ča dosiahnuť zaočkovanosť aspoň 75 % seniorov. Na Slovensku sa ani zďaleka neblížime k tejto hodnote. Zaočkovaných je u nás asi 10 % senio- rov – na rozdiel od Veľkej Británie, Holandska či Portugalska, kde sú ich zaočkované dve tretiny. To súvisí s celkovým poklesom zaočkovanosti našej populácie. Kým pred desiatimi rokmi bol zaočkovaný každý ôsmy Slovák, teraz je to menej než každý dvadsiaty. Ako dlho pôsobí očkovanie? Pri chrípke sa očkujeme na danú chrípkovú sezónu. Naša imunitná odpoveď časom slabne a vírus sa pri svojej ceste po svete mení. O rok Lekár kraja o očkovaniach: Máme právo robiť ľuďom dobre proti ich vôli? Koho ohrozujú jesenné chrípkové epidémie, aký majú význam očkovania či rady pre za- chovanie zdravia do vysokého veku nám v rozhovore prezradil MUDr. Tomáš Szalay, PhD., lekár Bratislavského samosprávneho kraja. Zdroj: archív Tomáša Szalaya

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 09 bude vyzerať chrípka inak a bude proti nej potrebná iná vakcína. Ľudia si často zamieňajú chrípku s inými respiračnými ochoreniami. Ako ju rozoznať? Chrípka má ťažší priebeh než bežné prechladnutie. Ochorenie prichádza náhle, spravidla ho sprevádza vyso- ká teplota (nad 39 °C), bolesti svalov a  hlavy, únava. Príznaky ako za- pchatý nos, kýchanie či bolesť hrdla zvyčajne nie sú typickými prejavmi chrípky. Na liečbu to však nemá veľ- ký vplyv – pokiaľ ide o virózu, treba to vyležať a piť veľa tekutín. Ak člo- vek prechodí chrípku, môže to spô- sobiť neskoršie komplikácie. Začiatkom roka sa Slovenskom šírila epidémia žltačky, neskôr sa rozšírili osýpky. Sú už tieto epidémie pod kontrolou? Hrozia nám ďalšie? Zdá sa, že tieto epidémie sa podari- lo podchytiť a dnes už neohrozujú okolie. Je však bez diskusie, že sa to zopakuje. Pokles zaočkovanosti u nás i v zahraničí zvyšuje pravde- podobnosť, že sa to stane. Otázka je len kedy. A či sa dovtedy dokážeme na takéto udalosti lepšie pripraviť. V súčasnosti mnohí rodičia od- mietajú očkovanie svojich detí. Naozaj deti očkovanie ohrozuje? Nie, neohrozuje, ale hovorím to asi zbytočne. Žijeme v postfaktuálnej dobe. Ľudí, ktorí očkovaniu neve- ria, nepresvedčia fakty a argumen- ty. Naopak, väčšmi ich utvrdia v ich názore, sú na to dokonca štúdie. Presvedčovacia diskusia preto ani nemá veľký zmysel. Okrem odbor- ného rozmeru má téma povinného očkovania aj filozofický rozmer: je záujem spoločnosti viac ako sloboda jednotlivca? Dovolíme ľuďom robiť chybné rozhodnutia? Máme právo robiť ľuďom dobre proti ich vôli? Existuje nejaký recept, ako si vo vyššom veku zachovať zdravie? Najdôležitejšie je zostať pozitívny, neopúšťať sa. Starať sa o seba, nepod- ceňovať príznaky problémov, ne- zanedbávať zovňajšok. Zachovať si fyzickú aktivitu – obrábanie záhrad- ky, chodenie von so psom, turistika. Stretávať sa s priateľmi, rodinou, komunitou. Striedmo sa stravovať, piť s mierou, nefajčiť. A nezabudnúť užívať lieky, aby sa k chronickému ochoreniu nepridružili kompliká- cie. Ľudí, ktorí očkovaniu neve­ria, nepresvedčia fakty a argumen­ty.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 10 •  Voliť je možné iba v obci trvalého pobytu, v Brati- slaveibavmestskejčastitrvaléhopobytu,vovoleb- nom okrsku, v ktorom ste zapísaný. •  S výnimkou Bratislavy okrsková volebná komisia vydá voličovi prázdnu obálku a dva hlasovacie líst- ky. Hlasovací lístok pre voľby do obecného (mest- ského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta). •  V Bratislave okrsková volebná komisia vydá vo- ličovi prázdnu obálku a štyri hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupi- teľstva, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primáto- ra mesta. Hlasovacie lístky pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta sú na ľavom okraji označené farebným pruhom. •  Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obec- ného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v prís- lušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslan- cov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku. Voľby do orgánov samosprávy obcí V sobotu 10. novembra 2018 bude- me voliť nových zástupcov do orgá- nov samosprávy obcí. V čase od 7.00 do 22.00 hod. budú môcť obyva- telia rozhodnúť o starostoch, pri- mátoroch, mestských a  miestnych poslancoch. Ako voliť? •  Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (pri- mátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kan- didáta. • Ak sa pri úprave hlasovacieho lístka pomýlite, mô- žete požiadať o nový hlasovací lístok. •  Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je potrebné vhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upra- vených hlasovacích lístkov. •  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemô- že čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inúspôsobilúosobu.Tápodľajehopokynovupraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. •  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže po- žiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prí- tomnosti vložila iná osoba. •  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miest- nosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hla- sovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 11 Jednoduchšie dotácie Oveľa menej potvrdení, formulárov a byrokracie čaká záujemcov o dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja. Župní poslanci na septembrovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili nové pravidlá, ktoré proces podávania žiadostí zjednodušia. Zároveň zaviedli nové dotačné schémy. Skúsenosti žiadateľov, ale aj pripomienky poslancov pomohli nastaviť nové pravidlá tak, aby žiadateľov zbytočne nezaťažovali prehnanou administratívou. Zmena sa bude týkať procesu predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci všetkých dotačných schém. Novinkou sú územné dotácie a dotačná schéma pre zdravotnú starostlivosť. Táto suma sa rozdelí medzi individuálne dotácie, participatívny rozpočet (o ktorom rozhodujú občania v hlasovaní), územné dotácie, zdravotnú starostlivosť a dotačné schémy pre kultúru, životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež a turizmus. Poslanci zároveň schválili maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé dotačné schémy. V Stupave vznikne múzeum Bratislavskážupazačalavlete2018srenovácioupriesto- rov rodného domu Ferdiša Kostku. Prvým krokom je sa- nácia vlhkosti. Navlhnuté steny objektov, ako aj základy budú schnúť približne rok, keďže Krajský pamiatkový úrad nepovolil chemický ani elektrický zásah, ktoré by proces urýchlili. Malé regionálne múzeum, ktoré po re- konštrukcii priestorov v budove vznikne, bude poboč- kou Malokarpatského múzea v Pezinku. Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave bude mapovať tra- díciu keramiky v Bratislavskom kraji, zdôrazňovať a ší- riť odkaz národného umelca, slovenského keramikára džbánkara a figurálneho keramikára. Ten vo svojej tvor- be spájal stupavský folklór, habánsku keramiku a  mo- derné figurálne motívy. Jeho majolikové plastiky zrkad- lia danú epochu a reálny život pospolitého ľudu. Podiel na celkovom rozpočte dotácií Maximálna výška jednej dotácie INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 15 % 5 000 € PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 10 % 5 000 € ÚZEMNÉ DOTÁCIE 15 % 8 000 € ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 1 % 5 000 € KULTÚRA 22 % 8 000 € ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ROZVOJ VIDIEKA 13 % 12 000 € ŠPORT A MLÁDEŽ 17 % 8 000 € TURIZMUS 7 % 8 000 € Tradícia keramiky má v Bratislav- skom kraji hlboké korene. Popri naj- známejšej modranskej majolike sa tomuto umeniu venovalo aj viacero umelcov keramikárov, ktorí tvori- li práve v našom regióne. Jedným z nich bol aj Ferdiš Kostka. Narodil sa a tvoril v Stupave a práve dom, v ktorom prežil celý svoj život, sa čoskorostanesídlomnovéhomúzea. „Na dotácie idú 3 % daňových príjmov minulého roku. Tento rok sú to takmer 3 milióny eur,” priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 12 Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne je jedným z podtitulov projektu a zároveň cieľom. V obdo- bí, keď je možné cestovať v podsta- te kamkoľvek na svete, pripomína obyvateľom strednej Európy, že atraktívne lokality vhodné na šport a relax nájdu aj doma. Územie Po- dunajska je špecifické fenoménom vody.Dunaj,MalýDunajaMošonský Dunaj vytvárajú jedinečnú vnútro- zemskú deltu. Tá ponúka príležitosti pre vodácke splavy, cykloturistiku v spojení s kultúrou a so špecifickou gastronómiou Veľkého a Malého Žit- ného ostrova. V rámci projektu sa dobuduje rekrea­ čná, vodácka a cykloturis- tická infraštruktúra na viac ako 36  miestach na Slovensku a v Ma- ďarsku. Počas prvého roku projektu už obec Mosonmagyaróvár začala s  výstavbou drobných stavieb vo- dáckej infraštruktúry. Slovenskí vodáci pripravujú základy nového centra vodáckej turistiky v Šamorí- ne. Rekonštrukcia skanzenu s  vod- ným mlynom v Jelke je v plnom prúde a nová cyklotrasa začínajúca sa v bratislavskej Vrakuni už má zá­ kladný kameň. V priebehu najbliž- ších 12  mesiacov vznikne aj korzo v Zálesí a vytvorí sa rozvojová stra- tégia cezhraničnej destinácie. Projekt v hodnote 2 863 279,36 eura je financovaný z  Programu INTER- REG V-A SK-HU, z rozpočtu Brati- slavského samosprávneho kraja a ďalších ôsmich partnerov. DANUBE BIKE & BOAT objaví Malý a Mošonský Dunaj Viac možností pre cyklistickú a vodácku turistiku v dunajskom regióne prinesie projekt DANUBE BIKE & BOAT. Jeho cieľom je využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej európskej turistickej destinácie. Tá sa bude rozprestierať nielen územím Bratislavského kraja. Nová turisticky atraktívna lokalita prepojí aj územie Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja a na juhu zasiahne až do Maďarska. Projekt financovaný prevažne z eurofondov oslavuje v týchto dňoch rok od začiatku realizácie. Vizualizácia: Zálesie – korzo Vizualizácia: Vrakuňa – relaxačné mólo

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 13 Stále spolu je podtitul aktuálneho ročníka festivalu, ktorý odkazuje na sté výročie vzniku Československej republiky. Zažiť ho môžete od 23. do 30. októbra. Divadlo Astorka a jeho členovia majú vynikajúce vzťahy s umel- cami z Českej republiky, a preto stále spolu, nerozdelení, prinášajú svoje umenie divákom. Počas ôsmich festi- valových dní budete môcť okrem inscenácií domáceho divadla sledovať aj predstavenia českých divadelných zoskupení: Činoherní klub z Prahy, Švandovo divadlo na Smíchově z Prahy, Divadlo Bolka Polívky z Brna, Dejvic- ké divadlo z Prahy a Divadlo v Dlouhé z Prahy. Súčasťou festivalu sú tradične aj Scénické rozhovory a nočný blues v Astorke v podaní kapely SITRA ACHRA. Predchádzajúce ročníky si môžete pripomenúť pre- hliadkou výstavy Festival Astorka 2005 – 2017. Malá morská víla v Bratislavskom bábkovom divadle Malá morská víla priplávala na Slovensko, aby zabavila nielen detských divákov. Známu rozprávku Hansa Christiana Andersena môžete sledovať v originálnej adaptácii mladého režiséra Šimona Spišáka v Bratislavskom bábkovom divadle. Príbeh o malej morskej víle, ktorá sa rozhodne vymeniť honosné morské kráľovstvo za neistý svet ľudí, aby sa mohla uchádzať o srdce milovaného princa, je základom jednej z najznámejších a zároveň najsmutnejších roz- právok Hansa Christiana Andersena. Svieže poňatie pôvodného príbehu hľadá pozitíva v ne- zdaroch, a preto nie je dôvod na ponurú atmosféru. Ur- PROGRAM: Utorok 23. 10. 2018 19.00 hod. Činoherní klub, Praha Leo Birinski: TANEC BLÁZNŮ Streda 24. 10. 2018 19.00 hod. Švandovo divadlo na Smíchově, Praha Václav Havel a Marek Hejduk: PROTEST/REST Štvrtok 25. 10. 2018 19.00 hod. Divadlo Bolka Polívky, Brno Bolek Polívka: ŠAŠEK A SYN Piatok 26. 10. 2018 19.00 hod. Dejvické divadlo, Praha Jiří Havelka, DD*: VRAŽDA KRÁLE GONZAGA Sobota 27. 10. 2018 19.00 hod. Divadlo v Dlouhé, Praha Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA V 120 MINUTÁCH Utorok 30. 10. 2018 19.00 Divadlo Astorka Korzo ’90, Bratislava J. Papoušek, I. Passer, M. Forman – SKUTR: LÁSKY JEDNEJ PLAVOVLÁSKY čené je pre deti od 5 rokov, ale originálny pohľad autora plný humoru zabaví aj dospelých. Deťom zasa prináša poučenie, že za ideály a sny sa oplatí bojovať aj napriek nepriazni osudu. Inscenácia je súčasťou cyklu Živá kla- sika, ktorá ponúka nevšedné spracovania tradičných svetových a slovenských rozprávok. V hlavných úlohách sa predstavia Juraj Bednarič, Anna Čonková, Miriam Ka- linková a Robert Laurinec. Foto: Juraj Starovecký Buďte aj vy „STÁLE SPOLU“ s Astorkou! Foto: Divadlo Bolka Polívky–ŠAŠEK A SYN

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

N A J L E P Š I E M I E S T O P R E Ž I VO T | 14 Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 hod. 5. 10. 19.00 Bankári 6. 10. 18.55 Aida 7. 10. 15.00 Aladinova čarovná lampa 10. 10. 19.00 #dubček 11. 10. 19.00 Írska kliatba 12. 10. 19.00 Írska kliatba 13. 10. 19.00 Extasy Show 14. 10. 19.00 Opona hore 15. 10. 19.00 Sklenený zverinec 20. 10. 18.55 Samson a Dalila 21. 10. 19.00 Tiso 22. 10. 19.00 Tosca 24. 10. 19.00 November 25. 10. 17.00 Výlet do Paríža 25. 10. 19.00 Všetci prezidentovi muži 26. 10. 19.00 Podvolenie 27. 10. 18.55 Dievča zo západu 28. 10. 19.00 Masaryk/Štefánik 29. 10. 19.00 Masaryk/Štefánik Divadlo ASTORKA Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava-Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. 6. 10. 19.00 Sylvia 9. 10. 19.00 Sen svätojánskej noci 10. 10. 19.00 Náš človek 11. 10. 19.00 Kontajner Paríž 12. 10. 19.00 Sen svätojánskej noci 15. 10. 19.00 Divadlo Astorka Korzo v spolupráci s o. z. per ART uvádza: Pľúca 16. 10. 19.00 Sylvia 17. 10. 19.00 Idiot 18. 10. 19.00 Jama deravá 19. 10. 19.00 Kontajner Paríž 20. 10. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 23. 10. 19.00 Činoherní klub, Praha: Tanec bláznů 24. 10. 19.00 Švandovo divadlo, Praha: Protest/Rest 25. 10. 19.00 Divadlo Bolka Polívky, Brno: Šašek a syn 26. 10. 17.00 Scénické rozhovory... Zuzana Konečná, Rebeka Poláková, Zuzana Porubjaková 26. 10. 19.00 Dejvické divadlo, Praha: Vražda krále Gonzaga 27. 10. 19.00 Divadlo v Dlouhé, Praha: Souborné dílo W. Shakespeara v 120 minutách 29. 10. 19.00 Zakázané uvoľnenie 30. 10. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 31. 10. 19.00 Lásky jednej plavovlásky Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii online alebo v pokladnici na Škultétyho 5 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a počas víken- dov hodinu pred predstavením. 4. 10. 9.00, 11.00, 17.00 Deduško 5. 10. 10.00 Deduško 6. 10. 14.30 O rybárovi a zlatej rybke 7. 10. 10.00, 14.30 O rybárovi a zlatej rybke 9. 10. 9.00, 11.00 O rybárovi a zlatej rybke 10. 10. 11.00, 19.00 Na slepačích krídlach 11. 10. 9.00, 11.00 Na slepačích krídlach 13. 10. 14.30 Dúhové rozprávky 14. 10. 10.00, 14.30 Dúhové rozprávky 16. 10. 9.00 Dúhové rozprávky 17. 10. 9.00 Dúhové rozprávky 18. 10. 9.00 Dúhové rozprávky 18. 10. 14.00, 17.00 Drevený tato 19. 10. 10.00 Drevený tato 20. 10. 14.30 Drevený tato 21. 10. 10.00, 14.30 Drevený tato 23. 10. 14.00 Opice z našej police 24. 10. 9.00, 11.00 Opice z našej police 25. 10. 9.00, 11.00 Opice z našej police 26. 10. 10.00 Opice z našej police 27. 10. 14.30 Opice z našej police 28. 10. 10.00, 14.30 Opice z našej police Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 9. 10. 19.00 Medveď & Pytačky – ZÁJAZD 12. 10. 9.00 Pozor, dobrý pes! 18. 10. 10.00 Medveď & Pytačky 21. 10. 10.00 Polepetko 29. 10. 11.00 Plešivá speváčka Program župných divadiel

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

www.bratislavskykraj.sk | 15 Deň otvorených ateliérov 20. októbra 2018 Umelci v našom regióne otvoria svoje ateliéry a výtvarné dielne verejnosti 20. októbra. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do ich čarovného sveta, zoznámiť sa s nimi a spoznať ich tvorbu. Malokarpatské osvetové stredisko pripravilo pre návštevníkov prehľadnú mapu otvorených ateliérov. Ktoré ateliéry sa rozhodnete navštíviť je už len na vás. Salón výtvarníkov 13. septembra 2018 – 10. januára 2019 Salón výtvarníkov je už po 22. raz pestrou prehliadkou tvorby výtvarníkov z Bratislavského kraja. Tento rok až 78 autorov prezentuje svoje diela v rôznych výtvarných žánroch, technikách a námetoch. V najbližších mesiacov môžete vidieť obrazy, sochy, plastiky, šperky či fotografie v Zoya Museum – ELESKO wine park v Modre. Zahraničnými hosťami na Salóne výtvarníkov 2018 sú poľský výtvarník Michal Franaszczuk a rakúsky fotograf Josef Mann. Bitka pri Lamači 12. – 14. októbra 2018 Rekonštrukciu významnej udalosti v dejinách Bratislavy, ale i Slovenska môžete vidieť v Lamači. V roku 1866 sa v Bratislave odohrala posledná bitka prusko-rakúskej vojny. Pri Lamači vtedy na oboch stranách padlo niekoľko sto vojakov. Dobový vojenský tábor, komentované ukážky vojakov, bojová scéna z roku 1866, škola šermu či výcvik husárskej jazdy. To všetko čaká na návštevníkov podujatia, ktoré sa uskutoční medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou na lúke pred krematóriom. Salón výtvarníkov Modra 13. 9. 2018 – 10. 1. 2019 Bratislavské hudobné slávnosti Bratislava 28. 9. – 14. 10. 2018 Dni zelá Stupava 5. – 7. 10. 2018 Šarkaniáda Rohožník 05. 10. 2018 Veľký tanečný večer Bratislava 05. 10. 2018 Bratislavský cross Bratislava 06. 10. 2018 Vajnorská župná šarkaniáda Bratislava 06. 10. 2018 Bratislavské mineralogické dni Bratislava 06. 10. 2018 Jablkové hodovanie Bratislavský kraj 6. – 7. 10. 2018 Bratislava v pohybe Bratislava 6. – 22. 10. 2018 Svetový deň zvierat v Zoo Bratislava 07. 10. 2018 AKADÉMIA & VAPAC (Prezentácia univerzít a vysokých škôl) Bratislava 9. – 11. 10. 2018 Bitka pri Lamači Bratislava 12. – 14. 10. 2018 Stupavské zelé (Petangový turnaj) Stupava 13. 10. 2018 Bratislavské Jazzové dni Bratislava 19. – 21. 10. 2018 Senecký festival dychovej hudby 2018 Senec 20. 10. 2018 Deň otvorených ateliérov Modra 20. 10. 2018 Lampiónový sprievod Rohožník 26. 10. 2018 Bratislava Mozart Festival Bratislava 26. 10. – 11. 11. 2018 15th KlezMORE Festival Vienna & Bratislava Bratislava 30. 10. – 9. 11. 2018 Tajomné tiene: Predvianočná nočná mora (scénické prehliadky) Červený Kameň 1. – 3. 11. 2018 Svätomartinské požehnanie vína Pezinok 11. 11. 2018 Jesenné podujatia Chladnejšie jesenné dni pomaly ukončujú sezónu podujatí pod holým nebom, no zároveň štartujú obdobie kultúrnych a spoločenských akcií v interiéri. Využite jesenný vietor na šarkaniádach, navštívte ateliéry a výstavy domácich umelcov, zažite koncerty a nezmeškajte Predvianočnú nočnú moru na  Červenom Kameni! Aktuálny prehľad podujatí nájdete na www.gob.sk. Aktuálny prehľad podujatí na víkend prinášame každý štvrtok na facebookovej stránke Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/

Vekom sa kazí zrak, ale... (Peter Gregor) Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správ- ne odpovede posielajte do 28. 10. 2018 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo \'90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 8 – 9/2018: „Učiť sa bez premýšľania je zbytočné. Premýšľať bez učenia je nebezpečné.” Konfucius Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Mesačník,8.ročník,číslo10. Vychádza04.10.2018. Nepredajné. Vydáva:Bratislavskýsamosprávnykraj, Sabinovská16 82005Bratisla- va. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktorka: Mgr. Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. S rodinným pasom lacnejšie Projekt rodinných pasov dostupných zadarmo prináša množstvo výhod nielen v našom regióne. Za návštevu kultúrnych, vzdelávacích, športových a rekreačných zariadení, ale aj za bežné nákupy zaplatíte s rodinným pasom menej. Rodinné pasy ponúkajú zľavy od 5 % do 100 % na území Bratislavského kraja, no platné sú ajzajehohranicamiv Trnavskom kraji, v ra- kúskom Burgenlande a v Dolnom Rakúsku. Vďaka nim môžete pripraviť svojej rodine aktívny víkend za menej peňazí. Kompletný zoznam zliav, ako aj registračný formulár nájdete na www.rodinne-pasy.sk. AQUAPARK Senec zľava 20 % vo forme bonusu 20 bodov. Pri kúpe permanentky v hodnote 100 eur dostane klient nabitý kredit vo výške 120 bodov. Galéria Multium zľava 10 % na vstupnom Divadlo LUDUS zľava 20 % na vstupnom Team up zľava 10 % na vstup do zábavného parku pre osoby staršie ako 15 rokov MM-FOTOSTUDIO zľava 25 % na Rodina Mini, Rodina Klasik, Rodina Klasik+, Tehotenské fotenie (základné), Portrét (malý, stredný, veľký set) Tipy na zľavy s rodinným pasom: Peter Gregor (27. 2. 1944 Prešov), prozaik, dramatik, autor rozhlaso Peter Gregor (27. 2. 1944 Prešov), prozaik, dramatik, autor rozhlasových hier: "Vekom sa kazí zrak, ale ..." túz pokrievka 2 National Art v partitúre apriórny umelý Ason, do, Kru, obec pri britský politik omotaj zle, voľajako kráčalo túz 2 Art Library v partitúre nota C umelý jazyk do, Kru, ro pri Zvolene politik (Tony) omotaj zle, ťažko kráčalo Library jazyk ro Zvolene (Tony) podob- odplata podob- nosť (hovor.) 1 orúbal 1 austrál. austrál. papagáj obchodná akadémia modla povedľa (skr.) čašnícky čiastočne učeň španiel. môcť označenie dôležitých bývalý minister hriadeľ mesto môcť dôležitých osôb m. meno minister obrany udieram názov ázijský osôb (13. 2.) nohou operná písmena x štát pieseň nepopíjaj 4 tekutina bod pieseň anno v tele v džude mundi etnický kmeň v tele kút laminát všetko, kmeň v Libérii (skr.) po česky v Libérii zabezpeč opev- pokrýval opev- nením kvapkami nením 3 múčnik 3 s plnkou zbaviť udriem zbaviť pavučín (zastar.) Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: J. Farkaš

http://www.floowie.com/cs/cti/mesacnik-zupa-10-final-web/