METRO - 13.3.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Středa, 13. března 2019 Č. 51, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 1 5 0 9 1 9 771211 781002 1 5 0 9 1 Češi se strachují o své zdraví, děsí je i tma Trendy. V Rakousku vyjadřují největší obavy o své hmotné statky, u nás se hrozíme vážných onemocnění. Práce. Strašákem může být také ztráta zaměstnání. Lidé. Bojí se pavouků, výšek či extrémních veder STRANA 11 DO HER V TOKIU ZBÝVÁ 500 DNÍ. BUDÍ EMOCE SLOVÁCI ŘEŠILI CHODECKÉ ZÁVODY, SQUASHISTÉ PŘIŠLI I O PAŘÍŽ STRANA 27 Svátek slaví: Růžena VE 2D A 3D OD 14. BŘEZNA Film Skleněný pokoj měl včera slavnostní premiéru v Brně, už od zítřka jej diváci budou moci vidět v kinech. BIOSCOP inzerce Upozornění Vážení čtenáři, kvůli zkrácené uzávěrce tohoto vydání nemusíte dnes v deníku Metro najít aktuální události z odpoledního a večerního dění. Děkujeme za pochopení. Odevzdání daňového přiznání se opět blíží Lhůta pro odevzdání daňového přiznání za rok 2018 je letos 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce 1. července. Mezi novinky patří třeba zvýšení zvýhodnění na první dítě, nově si může rodič odečíst 15 204 korun. STRANA 10

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 13. března 2019 02 Až půlhodinová zpoždění při každé jízdě. Rekonstrukce tepny na východ- ním okraji Prahy je klidnější než minule. Při každodenních cestách přes Běchovice a jejich okolí mlátí někteří řidiči v posledních týd- nech vzteky hlavou o volant. Podle místního starosty Ondře- je Martana tak ale činí mno- hem méně často, než tomu bylo při podobné uzavírce v loňském roce. „Podstatně klidněji je z mno- ha důvodů. Předně je to stav, na který jsou již lidé připrave- ni. Nedá se říci zvyklí, ale již vědí, co to obnáší. Další pod- statnou změnou je délka uza- vřeného úseku a to, že je jen je- den. V neposlední řadě je to i intenzivnější prací policie a městské policie. Krom usměrňování provozu ve špič- kách již přikročila i k represi,“ říká pro deník Metro starosta Běchovic Martan. Zajímavé také je, že ve srov- nání s loňskou uzavírkou hlásí klidnější dopravní situaci i v nedalekých Klánovicích, kudy vede oficiální objízdná trasa. Podle Martana ale není tento jev způsoben tím, že mají Běchovice letos volnější pravidla pro rozdávání povole- nek ke vjezdu do rozkopané obce. Sedmiměsíční loňská re- konstrukce klánovické potrá- pila, podobně jako obyvatele Běchovic, Úval, Újezdu, Kolo- děj, Zelenče a Šestajovic i Hor- ních Počernic. Podle jejich mluvčí Petry Prokůpkové po- řádný dopravní kolaps východ metropole čeká i v letošním roce. „V tuto chvíli se situace jeví opravdu klidnější než v roce loňském. Občany naší měst- ské části jsme o akci Českob- rodská informovali s předsti- hem, navíc potrvá pouze do 13. června, takže dopravu Hor- ních Počernic negativně ovliv- ní kratší dobu než loni. Na dru- hou stranu výrazné zatížení očekáváme od konce března, kdy začne rekonstrukce dálni- ce D11 v úseku 0.–8. kilomet- ru. Také bude snížena zatížitel- nost dvou dopravně význam- ných mostů – mostu Bystrá a Ve Žlíbku. Vliv všech tří akcí – rekonstrukce Česko- brodské, rekonstrukce D11, snížení zatížitelnosti mostů – se bude navzájem doplňovat,“ vysvětluje Prokůpková. Aby toho nebylo málo, bude od této soboty 16. března do říj- na opravována nedaleká frek- ventovaná Štěrboholská spoj- ka. Nejprve tu začne rekon- strukce jízdního pásu ve smě- ru z křižovatky s Průmyslovou ulicí směrem k Černému Mos- tu zhruba po čerpací stanici. Na ni naváže další úsek, který bude delší: od nedokončené ulice až za odbočku ke sjezdu na Dolní Počernice a Štěrboho- ly – zhruba k přemostění Hostavického potoka. Po celou dobu by měl být nadále zajiš- těn provoz ve dvou pruzích v každém směru. Konec opra- vy úseku od křižovatky s Prů- myslovou ulicí je pak napláno- ván na pátého srpna. Druhý úsek se začne rekonstruovat 30. března a skončí v říjnu. „Spojka měla být rekon- struována již před čtyřmi lety, mému předchůdci se ale ne- chtělo,“ uvedl před časem ná- městek primátora pro dopra- vu Adam Scheinherr. Bývalý náměstek pro dopravu Petr Do- línek ale jeho nařčení rezolut- ně odmítl. Family Tour – Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3 143 00 Praha 4 – Modřany Tel.: 241 773 287, mob.: 603 201 959 www.familytour.cz V ceně: doprava autobusem z Prahy, 6x ubytování, plná penze, komplexní pojištění, pláž - lehátka a slunečníky ITÁLIE – MISANO ADRIATICO cca 15 km pod Rimini Prázdninový dům Stella Maris S L E V A na termín: 25.5. – 2.6. 2019 5 500,- Kč/osoba FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz Do Českobrodské ulice se po pěti měsících opět vrátili dělníci. Tentokrát opravují zhruba 300 metrů dlouhou vozovku a okolní terén upro- střed Běchovic. ● Podobná uzavírka zde loni opakovaně způsobovala do- pravní kolaps. Kromě nového povrchu na tomto hlavním tahu získají místní nové chod- níky, odvodňovací kanály i lep- ší osvětlení přechodů. ● Podle mluvčí Technické sprá- vy komunikací Barbory Liško- vé se má po červnovém skon- čení oprav výrazně zlepšit také přehlednost úseku. ● Rekonstruovanou částí mo- hou projíždět jen řidiči MHD a také rezidenti s povolenkou místního úřadu. Ostatní musejí úsek zeširoka objíždět, což podle TSK může motoristy ve špičkách zdržet až o třicet minut. ● Veškeré práce v úseku mají být hotové koncem června, aby byl zajištěn provoz ještě před letními prázdninami. Ulice v Řeporyjích ponese jmé- no umučeného faráře Josefa Toufara. Tento název dostane komunikace kolmá k ulici U Řepory. Státní bezpečnost faráře Toufara obvinila ze zin- scenování takzvaného čí- hošťského zázraku. V prosin- ci 1949 se v číhošťském koste- le při mši údajně několikrát pohnul kříž na oltáři. Událost se prý později opakovala. Vládnoucí komunistický re- žim toho využil k útoku na ka- tolickou církev. Toufar byl za- tčen 28. ledna 1950. Zemřel v pražské nemocnici, kam byl z Valdic převezen ve zbědova- ném stavu po krutém muče- ní, bylo mu 47 let. Nový název ponesou i další komunikace. V Praze 4 bude nově ulice po- jmenovaná po Heleně Kočva- rové, zakladatelce nadace na podporu potřebných, z jejíž pozůstalosti bylo financováno vybudování paliativního cen- tra Cesta domů. ČTK inzerce Rekonstrukce Českobrodské ulice Citát Povolenek se dodateč- ně vydalo jen několik desítek. Lidé si schovali ty staré ještě od minulého léta. ONDŘEJ MARTAN, STAROSTA BĚCHOVIC Toufar. Ulice ponese jméno podle faráře Českobrodská bude stát i kvůli Štěrboholům

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 13. března 2019 03 V neděli se odehra- je pátý Den Vltavy. Ten přinese třeba i plavby zdarma. Vázání lodních uzlů, promená- du v převlecích obřích ryb, ukázku potápěčského vybave- ní, hasičský vůz s termovizí nebo otužilecké plavání. To a mnoho dalšího přinese po- dle organizátorů pátý ročník Dne Vltavy, který je symbolic- kým začátkem sezony. „Členové Vševltavského spolku, kterými jsou pražští rejdaři, převozníci, rybáři, pro- vozovatelé půjčoven lodí a sportovní kluby, připravili plavby velkými i malými lodě- mi, den otevřených dveří Ves- lařského klubu Slavia, nezapo- menutelné vodnické hrátky nad hladinou či volný vstup do Muzea Karlova mostu,“ lákají organizátoři, podle kterých ne- bude chybět ani opékání buř- tů. „Jelikož ryby neberou,“ do- dávají organizátoři. Komplet- ní program naleznete na webu Vsevltavskyspolek.cz. MET Vltava otevře své brány již tuto neděli. 4x PRAŽSKÉ BENÁTKY Chybět nebude plavba otužilců ani měření krevních hodnot. Člen spolku v přestrojení za vodníka je tradičním symbolem. Zahraje kapela s názvem Matylda – písně plavební. 800110 800 NÍZKÉ SPLÁTKY Vícenawww.aaaauto.cz/nizke-splatky.Reprezentativnípříklad:Cena:250000Kč.Akontace(podílzákazníkanapořizovacíceně):40%,tj.100.000Kč.Dobatrváníúvěru:72měsíců.Měsíčnísplátka:2587Kč.Celkovávýše spotřebitelskéhoúvěru:150000Kč(pořizovacícenamínuspodílzákazníkanapořizovacíceně).Celkováčástkasplatnáspotřebitelem:186264Kč(splátkaxpočetsplátek).Úrokovásazba:7,40%.RPSN:7,80%.Podmínkou získáníúvěrunenísjednánípojištění.Fotografievozůjsoupouzeilustrativní.Dostupnostvozůjetřebaověřitnazákaznickélince.AURESHoldingsa.s.jesamostatnýmzprostředkovatelemspotřebitelskéhoúvěru. KIA SPORTAGE 2011 2500 VOLKSWAGENPASSAT2012 Kč/měs. 2000 ŠKODA OCTAVIA II2011 Kč/měs 1500 Kč/měs. 2500 0 Kč/měs. . ZIMNÍ PNEU Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu JAKO BONUS U u S Maškarní i převozníci s buřty inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 13. března 2019 04 V pátek proběhne druhý ročník akce Roztančené jeviště – Souboj divadel. Na jevišti Švandova divadla se zítra a pozítří odehraje klání osmi pražských divadelních scén. V rámci projektu Roztan- čené divadlo bude páteční fi- nálový večer moderovat Tere- za Kostková a Libor Bouček. Už zítra proběhne finálový ve- čer na nečisto jako generálka. O moderování se v tento den postará loňský vítěz soutěže David Gránský. „Ve čtvrtek se mohou diváci těšit i na hudební vystoupení zpěvačky Moniky Sommero- vé, známé například z muziká- lu Fantom Opery, kde hraje hlavní roli Christine Dae. V pá- tek hudebním vystoupením zpříjemní večer Pavel Callta,“ lákají organizátoři. MET Pět měst, tisíce běžců, stovky nevidomých a spoustu světla. Noční běhy pro Světlušku od- startují 28. března v Plzni. Pak se přesunou do Prahy, Brna, Olomouce a Jihlavy. Na akci se mohou běžci potkat také s osobnostmi, které Svět- lušku podporují. Třeba v Pra- ze 11. dubna přijde vyzkou- šet dělat traséra pro nevido- mé paralympijský vítěz v cyk- listice Jiří Ježek, vystoupí děv- čata z talkshow Kilák, fotbalo- vý klub AC Sparta Praha, vr- cholový nevidomý sportovec Marek Moflár či herečky z fil- mu Ženy v běhu Zlata Ada- movská a Veronika Khek Ku- bařová. Výtěžek ze všech běhů poputuje na konto Svět- lušky. Registrovat se lze na Behprosvetlusku.cz. MET Struny dětem Rodinný festival Struny dětem v Minoru se koná od 29. do 31. března. Letos se představí Aneta Lange- rová či Monika Načeva. Nová talkshow Talkshow Camping s On- dřejem Cihlářem se po- prvé uskuteční 26. března od 19 hodin v CAMPu. Vstup bude zdarma. MET Sandeva, Havel PETR MRÁČEK Karlovo náměstí 10, nákupní galerie ATRIUM Zveme pacienty k bezplatnému vyšetření krve: - Cholesterol - Krevní cukr - Funkce ledvin - Jaterní testy Možnost bezplatné lékařské konzultace ZDARMA Univerzita Jana Amose Komenského Praha • Mezinárodní vztahy a diplomacie • Vzdělávání dospělých a Andragogika • Speciální pedagogika - vychovatelství • Právo v podnikání • Scénická a mediální studia • Audiovizuální komunikace a tvorba • Evropská hospodářskosprávní studia www.ujak.cz Navštivte nás na dni otevřených dveří 3. dubna 2019! • Resocializační a penitenciární pedagogika NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM Koncert 21.00 V tolik hodin dnes začnou ve Foru Karlín hrát Fun Lovin’ Criminals. Před nimi vystoupí Michael Viktořík a DJ Maceo. Divadelníci si zatančí Pro Světlušku. Ve Stromovce inzerce Letošní soutěžící ● Miroslav Hrabě a Zuzana Šťastná (Divadlo Radka Brzo- bohatého); Adéla Gondíková a Martin Šimek (Divadelní společnost Háta); Peter Pecha a Petra Stehnová (Divadlo Broadway); Berenika Kohou- tová a Jakub Necpál (Studio DVA); Vladimír Polívka a Dita Tuháčková (Dejvické divadlo); Ivana Chýlková a František Kopecký (Čino- herní klub); Sara Sandeva a Adam Havel (Divadlo v Ry- tířské); Karel Heřmánek a Te- reza Řípová (Bez zábradlí) Tipy na březen

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 13. března 2019 05 V sobotu proběhne 22. ročník Jarmarku OnaDnes.cz. Výtěžek pomůže Lukášovi. Pět stovek prodejních míst letos na- bídli organizátoři na Jarmarku pro prodejce oblečení z jejich skříní, bot- níků i šperkovnic. Během pár dní byla místa vyprodána a teď už se mo- hou všichni nákupu chtiví těšit na so- botu. Na Jarmarku OnaDnes.cz, jehož brány budou na Výstavišti v Letňa- nech otevřeny od 9 do 17 hodin, se bu- dou tradičně sbírat peníze na pomoc tomu, kdo je potřebuje. Společně s Nadací Terezy Maxové dětem pořa- datelé vybrali osmnáctiletého Luká- še, který žije v dětském domově v Pot- štejně, ale letos jej musí opustit. Po- můžeme mu do startu. Lukáš osobně přijede na Jarmark poděkovat. Peníze do jeho startu půjdou mimo jiné z dražby oblečení známých osobnos- tí. Osobně na Jarmark dorazí zpěvač- ka Bára Basiková, která bude kousky ze skříně své i svých kamarádek pro- dávat stejně jako před rokem. Přijde lékařka Kateřina Cajthamlo- vá, režisérka Karin Krajčo Babinská, manželka zpěváka Richarda Krajča, a účast přislíbila také Tereza Maxová, patronka nadace, která nám pomoc Lukášovi doporučila. Oblečení do auk- ce poslala ještě Simona Stašová, Lejla Abbasová, Klára Doležalová, Zlata Adamovská. Prodávající mohou vzít s sebou i velmi malé děti, portál eMimino při- praví přebalovací pult či křeslo ke ko- jení. Tradičně pro vás také chystáme občerstvení, relax zónu, Lukášovi mů- žete přispět i zakoupením lístku do tomboly. Za vstupné 50 korun dosta- nete látkovou tašku s logem Jarmark OnaDnes.cz se sobotními novinami MF DNES a malou pozorností od part- nerů. iDNES.cz Lukáš musí letos opustit dětský domov a do začátku potřebuje pomoc, ať už to bude na kauci na podnájem, na nějaké vybavení do bytu, či samotný nájem. ● Pomáhat mu bude sbírka přes Nadaci Terezy Maxové dětem na 22. Jarmarku OnaDnes.cz, jehož generálním partne- rem je Čekankový sirup. Peníze Lukášo- vi můžete poslat i vy na sbírkové konto Nadace Terezy Maxové dětem: 2102710424/2700 VS platby: 16032019 Lukáš, kterému pomůžete L. URBAN Na Jarmarku mohou lidé nakoupit a zároveň i pomoci MAFRA Největší bazar oblečení bude na Výstavišti PRODALI JSME BYT ZA MAXIMUM A BEZ PROVIZE PRODALI JSME BYT ZA MAXIMUM maxima.cz více na inzerce Pomůžete Lukášovi?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 13. března 2019 06 Deník Metro zjišťo- val, jak je na tom Česká republika s apatykami. Trápí vás rýma či bolest hla- vy? Budete hledat jednu z 2755 lékáren, které v Čes- ku fungují. Deník Metro spo- jil síly s analytiky projektu Česko v datech, aby spočí- tal, jak si tuzemsko stojí v dostupnosti medikamentů v ulicích měst. Svou vlastní apatyku má podle nejaktuál- nějších dat z prosince loň- ského roku celkem 858 čes- kých obcí, tedy téměř čtr- náct procent z nich. „Samo o sobě toto číslo asi příliš jasný obrázek nedává, pro představu si ale řekně- me, že v celém Česku se na- chází přesně 6253 obcí (z toho 205 obcí s rozšířenou působností). Na druhou stra- nu lékáren, které by fungo- valy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, je v celé zemi pouhých deset,“ říká pro de- ník Metro Petra Konečná, která se coby konzultantka společnosti Deloitte na ana- lýze podílela. Nejvíce lékáren je nepříliš překvapivě v českém hlav- ním městě, konkrétně 333. Přes stovku se pak dostanou ještě v Brně se 138 lékárna- mi a průměru se vymyká i Ostrava s 92 lékárnami. Dal- ší krajská města se v závis- losti na velikosti pohybují mezi patnácti provozovna- mi v Jihlavě a padesáti jedna lékárnami v Plzni. „Na dru- hou stranu, i poměrně velké obce mohou zůstat bez lé- kárny. Tou vůbec největší je Chlumec v okrese Ústí nad Labem se zhruba 4430 oby- vateli a stejně na tom jsou Vejprnice v okrese Plzeň-se- ver a Dětmarovice v okrese Karviná s více než 4200 oby- vateli,“ dodává Konečná. V případě okresů vedou v počtu lékáren Praha a Brno-město. Nejméně jich naopak najdeme v okrese Je- seník. Paradoxně nejméně obyvatel na jednu lékárnu připadá v okrese Prachatice (2540), v čemž ale hraje svou roli nižší hustota osíd- lení na Šumavě (Prachatice jsou okresem s třetím nej- nižším počtem obyvatel v Česku). V Hradci Králové, což je spolu s Brnem jediné město, kde u nás lze studo- vat farmacii, připadá na jed- nu lékárnu rovněž méně než 3000 obyvatel. Na druhé straně žebříčku počtu obyva- tel připadajících na jednu lékárnu by se umístily okre- sy Most, Chomutov a Pl- zeň-sever. „V každém z našich okre- sů je pak alespoň jedna lé- kárna otevřená v sobotu. A pouze ve dvou – Pra- ha-západ a Rokycany – nena- jdeme lékárnu otevřenou v neděli. V těchto kon- krétních případech je to ovšem dáno těsnou blízkos- tí krajských měst Prahy, re- spektive Plzně,“ vysvětluje Konečná. Když nás rozbolí zuby nebo hlava uprostřed noci a nebudeme mít doma žádné léky, šanci koupit je dostane- me jen na několika málo mís- tech. Pohotovostních lékáren fungujících i v noci je v Čes- ku pouze čtrnáct. Polovina z toho v Praze, dvě v Plzni, po jedné pak v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Většinou jde o lékárny fungu- jící v rámci místních ne- mocnic. FILIP JAROŠEVSKÝ 18.3. - 29.3. Po-Čt/Pá 9:15-11:45 mírně pokročilí 1.4. - 11.4. nebo 15.4. - 30.4. (19. a 22.4. se neučí) Po-Pá/Čt 9:15-11:45 mírně/středně pokročilí inzerce Měl kliku Pavel Liška (47) během svých jízd na motorce po světě zažívá nejrůznější krušné chvilky. Nevyhýba- jí se mu ovšem ani při na- táčení. Na zámku v Milo- ticích štábu a hercům z fil- mu Poslední aristokratka skoro spadl na hlavu ob- rovský křišťálový lustr. „Smrťák se tentokrát ne- konal. Místní duchové to natáčení nějak nemůžou skousnout,“ napsal Liška na Instagramu k fotce spadlého lustru. MAFRA SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE DENÍKU METRO SOUTĚŽní OTázka Kde v Praze najdete HALU 17? a) v ZOO b) na Hlavním nádraží c) v Pražské tržnici MOJE MĚSTO, MOJE METRO Instrukce k soutěži: Své odpovědi zasílejte do dnešní půlnoci na adresu vyhraj@metro.cz ve tvaru JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ (A, B, nebo C), do předmětu e-mailu uveďte SV. Patrik: Hala 17. Šest soutěžících se správnou odpovědí získává dvě vstupenky na Velvet Comedy nebo na Underground 36. Výherci budou kontaktováni e-mailem do 3 pracovních dnů. Více informací o pravidlech soutěže a vyzvednutí cen najdete na www.metro.cz SOUTĚŽní OTázka TOUR SV. PATRIKA 2019 SE BLÍžÍ! VyhRaJTE S náMi vstUPenKy nA veLvet COmedy A UndergrOUnd 36! více najdete na www.toursvatehopatrika.cz V Česku je lékáren, které fungují nonstop, jen deset

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

každou půlhodinu čerstvě napečeno každou půlhodinu čerstvě napečeno 100 g = 6,22 Kč 590 -33% Dalamánek z naší pekárny 1 ks, 95 g dříve 8,90 Nabídka platí od středy 13. 3. do úterý 19. 3. 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 13. března 2019 08 Praha se promění v zelené město, při- chází irský svátek. Už za pár dní se ulice, náměs- tí i nejrůznější kluby zaplní irskou zelenou. Chystají se oslavy svatého Patrika. Ná- vštěvníci se mohou těšit na koncerty, irské dobroty, workshopy, součástí progra- mu bude tradiční průvod Pra- hou. Tour svatého Patrika je letos zase o něco bohatší než v loňském roce. Hlavní cen- trum programu bude tento- kráte v holešovické tržnici, oslavy pak zakončí irský prů- vod, který vyjde v neděli v 15 hodin z Hybernské ulice. Letošní program odstartu- je již v sobotu 16. března v 10 hodin na Smíchovské náplavce, kdy své brány ote- vře festival Náplavka Street Food. Ochutnat zde můžete tradiční i méně známé irské speciality včetně ústřic. Na ty se specializuje Jiří Nosek, šéf- kuchař restaurace Love IT, který připravil pro tuto příle- žitost několik zajímavých re- ceptů. Jedním z nich bude speciální omáčka s přísadou whiskey Jameson Black Bar- rel. Food festival na náplavce se bude konat až do 18. hodi- ny. Po cestě tam či nazpět se doporučujeme zastavit v Tan- čícím domě. Ten bude speciál- ně zeleně nasvícen a z posled- ního patra, kde je umístěn Glass Bar, se můžete také po- kochat krásným výhledem na Prahu. Centrálním prostorem letoš- ní tour je holešovická tržnice, zejména pak hala 17. Hlavním programem zde bude od 15. do 18. hodiny Velvet Come- dy Show, vystoupení profesio- nálních komiků, z nichž první dva dorazí přímo z Dublinu. Ri- chie Bree, vítěz prvního roční- ku soutěže Ireland’s got Come- dy Talent, a John Colleary, pat- řící již 15 let do špičky tohoto žánru. Doplní je Katie Ander- son (USA) a Grant Gallacher (UK), kteří úspěšně plní sály po celé Evropě. Přijďte se pobavit irským humorem, který je ve světě znám svojí břitkostí a upřímností. Vstupenky na se- zení za 150 Kč jsou stále k do- stání v předprodejní síti Go- out.net. Večerní program na stej- ném místě obstará dlouhole- tý resident Tour svatého Patri- ka, irský muzikant Travis O’Neill, který v rámci svého setu představí hosty, mezi ni- miž budou populární rapper IronKap, BlackPes a Guy Ben- nett. IronKap, člen Trouble- Gangu, v rámci oslav svatého Patrika také pokřtí své nové album. Během večera zde vy- stoupí dále Tony Rose, Dick O’Brass, True Gabe & DJ Kadr. Pokochat se zde můžete také výstavou fotografií Honzy Ře- háčka aka Kopernikka, vy- užít služeb tattoo a barber specialistů nebo vyzkoušet párování Jameson Caskmates a 14° piva Kosíř, které dozrá- valo právě v sudech po whis- key Jameson. Ani zde nebu- dou chybět další vybrané ir- ské gastro speciality včetně ir- ské kávy. Vstup do haly 17 bude od 15 hodin po celý den a večer zdarma. Elektronické taneční hud- bě bude věnován druhý pro- stor holešovické tržnice, klub 36 Underground. Vy- stoupí zde irští DJs. MET Mezinárodní dětská pěvecká soutěž Registrace soutěžících již od dubna 2019 na www.sanremojunior.cz SPECIÁLNĚ O VLASECH Můj lékař mi doporučil používat přípravky TH, které by měly vyřešit můj velký problém s vypadáváním a růstem nových vlasů. Jelikož nevím, kde tyto účinné výrobky sehnat, obracím se na Vaši redakci o poskytnutí bližších informací. pan Pavel V. Výhradním prodejcem těchto velmi kvalitních zahraničních výrobků TH, které jsou založeny výlučně na pří- rodní bázi, je firma SENS – Kyjov. Jedna vlasová kúra se skládá ze dvou krémů THERMAL (1 ks 330 Kč) a šamponu THERMAL (330 Kč), dohromady 990 Kč. Uve- dené přípravky si můžete i s přes- ným návodem koupit, případně objednat na adrese: SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606, Tel.: 518 615 091 www.thermal-sens.cz Další místem s irským kultur- ním programem je Rock Café, kde se večer představí Under- ground Comedy se svým stand-up programem, o hudeb- ní část akce se postarají kapely The Wild Roots a Cheers! Pro- gram začíná v 19 hodin. ● Neděle 17. března: Vyvrchole- ním českých oslav svatého Pa- trika pak bude irský průvod pražskými ulicemi. Z výchozí- ho bodu, Kampusu Hybernská, se v 15.00 vydá zelený průvod Irů žijících v ČR, jejich kamará- dů a dalších příznivců. Kampus Hybernská bude v neděli hostit také další pro- gram. Čekají vás tu rychlokur- sy irštiny, čtení irské literatury, k ochutnání irská gastronomie a další. Více info na www.toursvatehopatrika.cz Tour svatého Patrika v Praze ASPEN PR inzerce Kam ještě za Patrikem vyrazit Jedním z irských vývozních ar- tiklů jsou kromě černého piva a whiskey ústřice. Irové je mi- lují a vy je můžete ochutnat v sobotu na náplavce. Víte proč se ústřicím v Irsku daří? Ústřice totiž potřebují extrém- ně čistou mořskou vodu. A ta je u západního pobřeží Irska. Jedním z milovníků ústřic v Čechách je šéfkuchař Jiří No- sek. Na svých cestách po Evro- pě ochutnal bezpočet druhů ústřic a řadu receptů. Nosek je nyní šéfkuchařem restaurace Love IT a na svátek připravuje několik zajímavých receptů. Jedním z nich bude speciální omáčka s přísadou whiskey Jameson Black Barrel. MET Oslaví sv. Patrika už tento víkend Ústřice. Buďte jako Irové

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výkonný dravec Herní bestie Vášnivý hráč Požírač gamesek 15,6“ LED Full HD antireflexní displej Procesor Intel® Core™ i5+8300H Paměť 24 GB (RAM 8 GB + 16 GB Intel Optane) Grafika NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB Lenovo IdeaPad 330-15ICH 17,3“ LED Full HD IPS antireflexní displej Procesor AMD Ryzen 5 3550H RAM 8 GB, SSD úložiště 512 GB Grafika AMD Radeon RX 560X 4GB ASUS TUF Gaming FX705DY-AU017T 15,6“ LED Full HD IPS antireflexní displej Procesor Intel® Core™ Intel Core i5-8300H Paměť RAM 8 GB, SSD úložiště 256 GB Grafika NVDIA GeForce GTX 1050 4GB Dell G3 15 Gaming 15,6“ LED Full HD IPS antireflexní Procesor Intel® Core™ i5+8300H Paměť RAM 8 GB + 16 GB Intel Optane Grafika NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB OMEN by HP 15-dc0021nc 22 590,- 19 990,- obj. kód: ADC154c25 23 990,- 20 990,- obj. kód: HPCN5034e3 22 990,- obj. kód: NA667e30 Výkonný dravec Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 13. 3 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 19 999,- 17 990,- obj. kód: NT356w3m -10 % -12 % -13 %

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 13. března 2019 10 Letošními novinka- mi jsou vyšší slevy na první dítě nebo na školku. Lhůta pro odevzdání daňové- ho přiznání za rok 2018 se blí- ží. Lidé a firmy mají čas do 1. dubna. V případě využití služeb daňového poradce do 1. července. Zatím si povin- nost podle Finanční správy splnila asi čtvrtina fyzických osob a 16 procent firem. Cel- kem jde o 588 338 přiznání. Odpočty z pojištění Lidé by neměli zapome- nout na daňové odpočty, kte- ré si lze odečíst. Nárok na mě má ten, kdo si například platí životní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo splácí hypotéku či úvěr ze stavební- ho spoření. Kdo si spoří na dů- chod v rámci penzijního při- pojištění nebo doplňkového penzijního spoření, může si od základu daně odečíst část- ku, kterou za rok naspoří nad 12 tisíc korun. Maximální odečet je dvojnásobek této částky. „Tohoto limitu jste do- sáhli, pokud jste na účet loni vložili 36 tisíc korun. Počítají se ale jen vaše vlastní vklady, ne příspěvky zaměstnavate- le. Ve výsledku můžete na dani ušetřit až 3600 korun,“ říká Jiří Pech, analytik společ- nosti Broker Trust. Stejná hra- nice je u životního pojištění. V případě hypotéky či úvě- ru ze stavebního spoření si lze odečíst až 300 tisíc korun od základu daně za loni zapla- cené úroky. Přehled o nich posílají banky a stavební spo- řitelny klientům většinou už na začátku roku. „Úvěrem fi- nancovaná nemovitost musí sloužit k vašemu trvalému bydlení nebo k trvalému byd- lení osob vám blízkých. Cha- ty a chalupy, i když jsou trva- le obydlené, tuto podmínku nesplňují. Stejně tak je to pří- pad investičních bytů, které slouží k pronájmu, nebo ne- movitostí určených k podni- kání,“ dodává Jiří Kryl, hypo- teční analytik Broker Trust. Letošní novinky Dobré je připomenout si také některé novinky, které se vztahují právě na daňové přiznání za loňský rok. Napří- klad daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo a nově si může rodič odečíst 15 204 ko- run ročně. Zvýšilo se také školkovné. „Minimální mzda pro rok 2018 činila 12 200 ko- run. Maximální výše daňové slevy tak za umístění dítěte do školky za loňský rok činí stejnou částku,“ přidává da- ňová specialistka firmy Ko- dap Jana Janoušková. Na da- ňový bonus (vzniká v přípa- dě, že daňové zvýhodnění na dítě je vyšší než daň po uplat- nění ostatních slev a od- počtů) dosáhne poplatník teh- dy, má-li roční příjem ales- poň 73 200 korun. Mezi pří- jmy, které se započítávají do limitu pro vznik nároku na daňový bonus, se od roku 2018 nově počítají pouze pří- jmy ze zaměstnání a podniká- ní. Maximální částka výdajů paušálem se snížila z původ- ních 1,6 milionu korun na 800 tisíc korun. Nejčastější chyby Finanční správa upozorni- la minulý týden na nejčastěj- ší chyby v daňových přizná- ních. Lidé špatně uplatňují odečitatelné položky a slevy na dani – například školkov- né uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně za- platili nižší částku. Dále lidé podle Finanční správy započí- távají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem. „Chybně uplat- ňují slevu na manželku nebo naopak manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí ne- mocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo ma- teřské do příjmů manželky nebo manžela,“ píše se v do- kumentu na webu správy. Často Češi také špatně uplat- ňují slevu na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči. Poplatní- ci nesmí zapomenout se na všechny formuláře podepsat Vyplňování přiznání MAFRA inzerce Adam Mišík a Miss ČR: nový pár? Zpěvák Adam Mišík (21) se po nedávném rozchodu s modelkou Dianou Kratochvílovou (20) ukázal ve společ- nosti s novou kráskou. Na udílení cen Anděl ho doprovodila Miss Czech Republic 2019 Denisa Spergerová (18). „Trochu jsem z toho měla strach, že se nás budou ptát lidi, proč jsme vlastně přišli spolu. Ale opravdu jsme kamarádi. Takže ani já to nechci více ko- mentovat,“ řekla v roz- hovoru pro iDNES.cz Spergerová. Stejně bez komentáře odpověděl Mišík. PROFIMEDIA.CZ Pikantní novinky ZE SVĚTA SLAVNÝCH  nejžhavější drby  exkluzivní reportáže  důvěrné rozhovory  jedinečné fotografie  rady pro každý den  lahodné recepty VYCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU PAVEL URBAN pavel.urban@metro.cz Jak a kdy podávat Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. ● Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatel- nách finančních úřadů, poš- tou nebo elektronicky. Po- vinně elektronicky musí po- dání učinit všichni, kteří mají datovou schránku. Ti se vy- hnou frontám na úřadech a vyřízení si mohou nechat až na poslední chvíli. ● Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání, mohou využít rozšířené úřední hodi- ny. Letos budou od 25. břez- na do 29. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8 do 17 hodin a prvního dubna od 8 do 18 hodin. Zá- roveň je k dispozici zjedno- dušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě strany, který mohou odevzdat ti, co měli loni příjmy jen ze závislé čin- nosti od zaměstnavatele. Na poslední chvíli Téměř třetina tuzemských drobných podnikatelů nechává přípravu daňového přiznání na poslední chvíli. ● Na vyplnění přiznání najímají daňového poradce. Za jeho služby běžně zaplatí kolem 2000 korun. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Re- search pro Raiffeisenbank. Zatím čtvrtina přiznání

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 13. března 2019 11 U příležitosti oslav 100. výročí česko- slovenské měny vytvořila Česká min- covna stříbrnou pamětní medaili. Vy- obrazila na ní prvního českosloven- ského ministra financí Aloise Rašína, který je mnohými označován jako otec československé koruny. Přesto- že byla Československá republika za- ložena v říjnu roku 1918, na svou měnu si musela přes pět měsíců po- čkat. Na zavedení i pojmenování čes- koslovenské koruny měl velký podíl tehdejší ministr financí Alois Rašín, jehož portrét je umístěn na averzní straně medaile. Jejím autorem je akademický ma- líř Vladimír Pavlica, jenž se svým ná- vrhem skončil na skvělém druhém místě ve výtvarné soutěži České ná- rodní banky. Kromě Rašína a jeho podpisu dominuje druhé straně me- daile československý kolek, jímž se po vzniku republiky kolkovaly ra- kousko-uherské bankovky. Kompozi- ci dotvářejí heraldické znaky České republiky a průčelí Národní banky Československé se dvěma sochami a sloupy. „Medaile v nákladu tisíc kusů má sloužit jako vzpomínka na významné výročí, které v letošním roce československá měna slaví. Je tedy vhodná pro každého, kdo se zají- má o českou historii. K dostání je pro zájemce od března letošního roku. Medaile je vyrobená z ryzího stříbra a má velice zajímavý investiční po- tenciál,“ uvádí Jaroslav Černý z Čes- ké mincovny. MET Pavouci? Výšky? Oheň? Teroris- mus? Nejvíc se bojí- me o své zdraví. Zatímco v Rakousku vyjadřu- jí největší obavy o své hmot- né statky, my jsme přece jen duchovněji založení. Češi se totiž nejvíc strachují o své zdraví. Především mají obavy z vážných onemocnění, jako jsou zhoubné nádory a další těžké choroby. Alespoň to vy- plývá z posledního průzku- mu pojišťovny BNP Paribas Cardif mezi tazateli ve střed- ní a východní Evropě. „Více než polovina táza- ných vnímá riziko vážného onemocnění, nehody nebo zranění,“ komentuje výsled- ky průzkumu Martin Steiner, obchodní ředitel pojišťovny BNP. Za těmito strachy pak následují poměrně intenziv- ní obavy například z malé penze a dokonce značná část Čechů se bojí problémů s au- tomobilem. Zatímco obavy z nemocí stresují asi pětapa- desát procent Čechů, majet- ková újma nenechává v klidu kolem čtyřiceti procent na- šinců. „Nejstabilnějším“ strachem Čechů je obava ze ztráty za- městnání. Mění se jen v závis- losti na okamžitém vývoji ekonomiky. Podle zjištění Asociace českých pojišťoven to trápí především lidi do pa- desáti let věku. Právě obavy tohoto druhu nahánějí lidi nejčastěji do náručí pojišťo- ven. „Zájem bývá například o pojištění proti pracovní ne- schopnosti v důsledku nemo- ci. To znamená, že pokud one- mocníte, hradí pojišťovna za určitých podmínek a po urči- tou dobu peníze navíc k tomu, co dostanete od so- ciálky,“ řekl deníku Metro Petr Milata, mluvčí ČSOB Po- jišťovny. Mezi další rostoucí typy pojistek patří především pojištění proti neschopnosti splácet úvěry. „U osobních úvěrů se v poslední době zvý- šilo množství pojistek osob- ních úvěrů o sedm procent, u hypotečních úvěrů dokon- ce o více než dvojnásobek,“ připomíná Steiner z pojišťov- ny BNP. Čechy ale netrápí jen exis- tenční strachy. Řada lidí stále uvádí i takzvaně obyčejné obavy, které patří spíše do ira- cionální sféry myšlení. Patří mezi ně například děs ze tmy. Asi čtvrtina českých mužů má zase strach z výšek, přibližně stejný počet čes- kých žen přiznává strach z hadů a také pavouků. Do průzkumů se však už promí- tají i současné civilizační potí- že. Jak zjistila na sklonku loň- ského léta ČSOB Pojišťovna, desetina Čechů vyjadřuje do budoucna obavy z extrém- ních veder. PAVEL HRABICA Krátce Nové pivo S cílem oslovit nové zákazníky míří na trh nový ležák Budějovické- ho Budvaru. Nese ozna- čení 33 a už ho testují v prvních podnicích. Přitáhnout má ty, kteří preferují hořká piva. V době volna Muž, který zkusil vybrat pokutu u řidiče v obci Medonosy na hranicích Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, je skutečný policista, kte- rý tak činil v době volna. K jeho odhalení pomohl záznam z palubní kame- ry řidiče. Již bylo zaháje- no kázeňské řízení. MET Medaile s Aloisem Rašínem ke 100. výročí československé měny 2x EWINGPR.CZ Mimo službu J. KOPŘIVA České obavy se mění V posledním desetiletí se oba- vy Čechů mění podle ekono- mické a mezinárodní situace. ● V roce 2007 jsme se podle CVVM nejvíc báli růstu spo- třebitelských cen a jen pěti- na se obávala ztráty práce. ● V roce 2011 byl na první příčce obav mezinárodní organizovaný zločin. ● V roce 2014 jsme se obávali mezinárodního terorismu. Čtvrtina lidí se bála Ruska. ● Předloni byla pro osm lidí z deseti strašákem uprchlická krize. inzerce Majetkové stresy 71 Tolik procent Rakušanů se bojí o svou domácnost a ma- jetek, až za tím následují oba- vy z nemocí. Výrazně tak pře- konávají Čechy, kteří se nej- víc strachují právě o zdraví. Materiální stresy trápí něco málo přes 40 procent Čechů. Stříbrný Rašín. Je tu ke 100 letům koruny O auto se bojíme méně než o zdraví tel: 354 203 000 Hotel savoy****; tel: 354 204 000 Hotel Goethe*** recepce@spahotel-savoy.cz; recepce@spahotel-goethe.cz www.spahotel-savoy.cz; www.spahotel-goethe.cz Nedostali jste lázNě od pojišťovNy? Nevadí! Máme pro vás dokonalou náhradu: FRaNtišKolázeŇsKoU lÉČeBNoU KÚRU BoNUs Už více jak 200 let pomáhají naše unikátní přírodní léčivé zdroje od nemocí a řady zdravotních neduhů. síla Na ší lÉČBy je zNát. přesvědčte se o tom i vy! Co NaBízíMe? ● 14x ubytování ve vybraném lázeňském hotelu (savoy **** Goethe ***) ● 36 léčebných procedur ● plnou penzi (snídaně, oběd a večeře) ● vstupní a výstupní lékařské vyšetření ● 1 Bonusovou službu navíc: 1. 14 nápojů k obědu či k večeři během Vašeho pobytu NeBo 2. peNdoliNeM nebo vlakem i. třídou tam i zpět za 299 Kč NeBo 3. volný vstup do akvaparku po dobu lázeňského pobytu – největšího akvaparku českých lázní. to vše za sKvělÉ CeNy: 19 990 Kč (Hotel Goethe***) 22 490 Kč (Hotel savoy****) Nebo přemýšlíte, že byste přijeli přes Vaší zdravotní pojišťovnu? Rozhodně! Máme smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami a doplatky na hotelu Goethe*** zůstávají stejné jako v roce 2018! NavíC v termínu od 28.10. do 22.12. 2019 a od 5.1.2020 do 1.3.2020 máme všechny dvoulůžkové pokoje na hotelu Goethe*** zcela bez doplatku!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 13. března 2019 12 Na světových trzích s ropou nastávají výrazné posuny. Spojené státy se díky masivní- mu rozvoji těžby ropy z břid- ličných formací stanou v příš- tích pěti letech motorem růs- tu nabídky ropy na světovém trhu. Do roku 2024 předstih- nou Rusko a ohrozí pozici Saúdské Arábie jako největší- ho světového vývozce ropy. Uvedla to Mezinárodní agen- tura pro energii (IEA) ve zprá- vě, která analyzuje trh s ropou a výhled na příštích pět let. Přestože globální růst po- ptávky po ropě zpomalí, ze- jména kvůli oslabení v Číně, v příštích pěti letech poptáv- ka v průměru poroste každo- ročně o 1,2 milionu barelů denně. Vrchol poptávky po ropě navíc podle agentury není v dohlednu, klíčovou hnací silou zůstane petroche- mie a letecké palivo, zejmé- na ve Spojených státech ame- rických a na asijském konti- nentě. Poptávka po těchto produktech bude více než kompenzovat oslabení zá- jmu o benzin způsobené vyš- ší efektivitou i orientací na elektromobily. EIA uvádí, že globální trhy s ropou nyní procházejí obdo- bím mimořádných změn s dlouhodobým dopadem na energetickou bezpečnost a rovnováhu na trhu. Za svě- tovou expanzí nabídky stojí zejména USA, růst je ale zře- telný i v dalších zemích mimo Organizaci zemí vyvá- žejících ropu (OPEC). Napří- klad v Brazílii, Norsku či Gu- yaně. Spojené státy díky bez- precedentnímu rozvoji břidli- cového sektoru loni zvýšily těžbu o 2,2 milionu barelů denně. Do roku 2024 přidají další čtyři miliony barelů a je- jich podíl na celkovém ná- růstu kapacit bude činit se- dmdesát procent. Postavení předního světo- vého těžaře si upevní Irák, který se podle prognózy agen- tury IEA stane třetím největ- ším zdrojem nové nabídky a motorem růstu v rámci OPEC. Zvýšení těžby bude muset kompenzovat výrazné výpadky z Íránu a Venezuely, jakož i z Libye, kde je situace stále nestabilní. „Pro odvětví těžby ropy jsou to mimořádné časy, pro- tože geopolitika se na trzích ropy stává čím dál důležitěj- ším faktorem a globální eko- nomika zpomaluje,“ uvedl vý- konný ředitel IEA Fatih Birol. „Všude, kam se podíváme, se začínají objevovat noví hrá- či,“ pokračoval Birol. „To pla- tí zvláště pro Spojené státy americké, které jsou z hledis- ka zvyšování nabídky zdale- ka největším šampionem,“ dodal. ČTK a MET USA díky zvyšování těžby ropy zvolna míří na nejvyšší stupínek. PROFIMEDIA.CZ Nabízí setkání s Trumpem Firma, v jejímž čele stojí dárkyně politické kampa- ně prezidenta Donalda Trumpa Li Yangová, nabízí čínským klientům možnost dostat se do prezidentovy blízkosti a vyfotografovat se s ním. Mohou dokonce získat přístup do Trumpo- va soukromého klubu v Palm Beach na Floridě. Podle agentury AP je pří- pad této podnikatelky čín- ského původu, která v mi- nulosti vlastnila podnik zřejmě zapojený do prosti- tuce, dalším příkladem etických komplikací vyplý- vajících z Trumpova vlast- nictví soukromého klubu. Poradci, kteří prezidenta do klubu doprovázejí, údaj- ně musí dávat pozor na hosty, kteří se snaží prezi- denta upoutat svými pro- jekty – od podpory domá- cích zvířat přes automobily na jaderný pohon až po ře- šení blízkovýchodní otáz- ky. Yangová je na scéně v Palm Beach relativním nováčkem. AP 15skvělých knižních NOVINEK www.velkyctvrtek.cz od 14/3/2019 ve vašem knihkupectví HITY JARNÍ SEZÓNY Postavení významného těžaře si upevní po klidu zbraní Irák KOMERČNÍ SDĚLENÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 13. března 2019 13 Lidé, kteří šli za výdělkem na britské ostrovy, si ho teď budou hledat v západní Evropě nebo ve Skandinávii. Vyšší výdělky i lepší pracovní podmínky přivábily statisíce Poláků po rozšíření Evropské unie v roce 2004 do Británie, která jako jedna z mála zemí tehdy otevřela nováčkům ze střední Evropy trh práce. V posledních letech se podle britských statistik stali nejsil- nější skupinou cizinců v Bri- tánii a předstihli Indy. Ještě v roce 2017 žilo v Británii více než milion Poláků. V souvislosti s blížícím se brexitem jich během loňské- ho roku několik desítek tisíc odešlo. Zřejmě to ale nezna- mená, že se nechali zlákat polskými představiteli v čele s premiérem Mateuszem Mo- rawieckým k návratu do vlas- ti. Pokud se z Británie odstě- hují, zkusí štěstí spíše v ně- které jiné západoevropské zemi nebo ve Skandinávii. „Aby Poláci začali vážně uva- žovat o návratu do Polska, musel by v Británii nastat zá- važný hospodářský propad i špatná situace na trhu prá- ce,“ řekl Andrzej Kubisiak z pracovní agentury Work Service. Podle zprávy Polské národ- ní banky z loňského prosince by se Poláci z Británie odstě- hovali zpět do vlasti, pokud by si tam vydělali měsíčně nejméně 5000 zlotých, skoro 30 tisíc korun čistého. V sou- časnosti přitom průměrný čistý plat v Polsku činí asi 3500 zlotých. „V Polsku za měsíc vydělám tolik, co v Bri- tánii za týden,“ uvedl jeden z účastníků internetové dis- kuse o návratu. Zatímco předloni na jaře byla Británie pro Poláky nej- žádanějším místem pro práci v zahraničí, loni se to s ohle- dem na brexit změnilo a před Británii se dostalo Německo a Nizozemsko. Podle britské- ho poradního výboru pro mi- graci se po brexitu budou brit- ští podnikatelé potýkat s ne- dostatkem pracovníků ve sta- vebnictví, průmyslu nebo ze- mědělství. O zdravotní sestry z Polska mají nyní zájem v Německu. Inzeráty fakultní nemocnice v Düsseldorfu lákají polské zdravotnice oproti Británii na lepší platy, počasí i jídlo či kratší cestu domů. ČTK a MET Po brexitu se Británie bude potýkat s nedostatek pracovníků v některých oborech. AP Poláci odcházejí z Británie, doma ale práci už nehledají Zavolejte-bezplatná linka: ✆ 800 320 030 ❙ www.nikal-zajezdy.cz Naše kancelář v Česku: Pořadatel zájezdů: NIKAL s.r.o., Lesná 102 • 67102 • Šumná provozovna: Kotkova 710/3 • 66902 Znojmo IČO: 26276186 • Tiskové chyby vyhrazeny • Ceny jsou uvedeny pro osobu na dvojlůžkovém pokoji CZ19MET031 Váš akční kód telefonicky + internet: Jubileum! Ceny jako před 10 lety! 10 let s CK NIKAL - oslavte to s námi! CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAROKO: MARRÁKÉŠ • CASABLANCA • RABAT Kulturně poznávací cesta! 8 dní namísto 12990 Kč od 6990 Kč Včetně snídaní ve 4* hotelech! + kvalitní hodnotné dárky! 1.den: Let do Marrákéše 2. den: Marrákeš – Ait Benhaddou – Ouarzazate 3. den: Ouarzazate – pouštní Erfoud (fakultativní) 4. den: Erfoud – Meknes 5. den: Meknes - Rabat - Casabalanca 6. den: Casablanca - Marrákeš 7. den: Marrákeš (fakultativní) 8. den: Návrat domů Jízda na velbloudech v poušti Ait Benhaddou Cena zájezdu zahrnuje: ✔ 7x ubytování ve 4* hotelech ve dvoulůžkovém pokoji ✔ 7x snídaně - formou bufetu ✔ Dopravavprogramu okružnícestyvkomfortním klimatizovanémautobusu ✔ 4 výlety V CENĚ! *Balíček večeří (6x večeře formou bufetu). Za rezervaci uzavřenou do 29.3.2019 – dříve 2690,- Kč teraz len 1345,- Kč platí jen pro termíny 04.04.-11.04. + 18.04.-25.04. MARRÁKÉŠ • CASABLANCA • RABAT 8 dní namísto 12990 Kč 12990 Kč Jubilejní speciál! 50 % sleva na Balíček večeří*! Možnost odletu z Vídně! Termíny 2019 • 8 dní Běžná cena za osobu Speciální cena za osobu! 04.04. – 11.04.* 13 990 Kč 7 990 Kč 18.04. – 25.04.* 14 990 Kč 8 990 Kč 25.04. – 02.05. 15 990 Kč 9 990 Kč To vše naleznete v Balíčku transportů: od 6990 Kč ✓ Zpáteční let z Vídně do Marrákéše ✓ Transfer letiště – hotel – letiště ✓ ZDARMA–možnost parkování na le- tišti (1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta) IZRAEL A JORDÁNSKO Zážitkový okružní zájezd! 8 dní namísto 25990 Kč od 16990 Kč Včetně7xsnídaněa2xvečeřevTOPhotelech! + kvalitní hodnotné dárky! 1. den: Přílet do Tel Avivu 2. den: Hora Blahoslavenství - Kafarnaum - Tabgha (fakultativní) 3. den: Haifa – Nazaret - Ammán 4. den: Petra - Ammán (fakultativní) 5. den: Madaba – hora Nebo – Mrtvé moře – Betlém 6. den: Jeruzalém - Staré město 7. den: Volný den nebo Jeruzalém Nové město a Betlém (fakultativní) 8. den: Zpáteční cesta Jeruzalém Panoráma Tel Avivu Odlety jsou možné z Prahy nebo Vídně Termíny 2019 • 8 dní Běžná cena za osobu Speciální cena za osobu! 06.05. – 13.05. 29990 Kč 20990 Kč 10.09. – 17.09. 29990 Kč 20990 Kč 23.10. – 30.10. 27990 Kč 18990 Kč 13.11. – 20.11. 25990 Kč 16990 Kč Cena zájezdu zahrnuje: ✔ 7 nocí ve vybraných top hotelech ve dvoulůžkovém pokoji ✔ 7x snídaně - formou bufetu ✔ 2 x večeře v Jordánsku již v ceně! ✔ Okružní zájezd podle programu v moderním, klimatizovaném autobusu ✔ 3 výlety V CENĚ! To vše naleznete v Balíčku transportů: od 6990 Kč ✓ Zpáteční letenka z Vídně nebo Prahy do Tel Avivu ✓ Transfery z letiště na hotel a zpět ✓ ZDARMA – možnost parkování na le- tišti (1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta) MALTA • GOZO • SICÍLIE Kulturně poznávací cesta! 8 dní namísto 14990 Kč od 8990 Kč Včetně snídaní v dobrých 4* hotelech! + kvalitní hodnotné dárky! 1. den: Přílet na Maltu 2. den: Senglea • Vittoriosa • Cospicu 3. den: Gozo (fakultativní) 4. den: Valletta (fakultativní) 5. den: Mosta • útesy Dingli • Clapham Junction • zahrady Buskett 6. den: Vrcholy Sicílie - Taormina a Etna (fakultativní) 7. den: „Země a lidé“ (fakultativní) 8. den: Cesta zpět Sicílie – Taormina Rybářské městečko Marsaxlokk Cena zájezdu zahrnuje: ✔ 7x ubytování v dobrých 4* hotelích ve dvoulůžkovém pokoji ✔ 7x snídaně – formou bufetu ✔ Doprava v programu okružní cesty v komfortním klimatizovaném autobusu. ✔ 2 výlety V CENĚ! To vše naleznete v Balíčku transportů: od 5990 Kč ✓ Zpáteční let z Prahy nebo Vídně na Maltu ✓ Transfer letiště – hotel – letiště ✓ ZDARMA–možnost parkování na le- tišti (1 parkovací místo pro Smlouvu o zájezdu na vyžádání od klienta) Možnost odletu z Prahy nebo Vídně! Termíny 2019 • 8 dní Běžná cena za osobu Speciální cena za osobu! 11.10. – 18.10. 19 990 Kč 13 990 Kč 01.11. – 08.11. 16 990 Kč 10 990 Kč 22.11. – 29.11. 14 990 Kč 8 990 Kč inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 13. března 2019 14 Min. 10 Max. 14 Min. 6 Max. 10 Min. 5 Max. 9 Min. 6 Max. 10 FOTO: 2x AP SOBOTA PÁTEK Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ZÍTRA Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-a, 2-b, 3-c, 4-b, 5-c. „Ne, nebudu počítat svíčky, to po mně nechtějte!“ MIROSLAV CRHÁK Facebook 1 Masarykova univerzita v Brně založená roku 1919 nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně přibližně: a) 30 let b) 40 let c) 50 let 2 Duchovním otcem detektiva Sherlocka Holmese je známý spisovatel Arthur Conan Doyle. Zemřel roku: a) 1900 b) 1930 c) 1960 3 Labrador je poloostrov na východě Kanady. Jeho rozloha v kilometrech čtverečních činí: a) 400 tisíc b) 900 tisíc c) 1400 tisíc 4 Židé a potomci Židů, kteří žili až do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově, jsou: a) Aškenázové b) Sefardové c) Karaimové 5 Národní galerie v Londýně představuje sbírku obrazů starých mistrů. Založena byla v roce: a) 1624 b) 1724 c) 1824 DNES Napište svou bublinu Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 3 Vysoká zátěž. Vyvarujte se psychické zátěže a vykonávejte pouze lehké, nezbytně nutné práce. V případě potíží vyhledejte lékaře. Teplotní rekordy: -11,8 °C/18,7 °C Roky výskytu: 1785/2002 Sudoku 12:30 Sama doma 14:00 Po stopách hvězd 14:25 Columbo Krimiseriál (USA, 1976) 15:55 To je vražda, napsala XI 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 12:45 Tajuplný podzemní svět 13:10 Náš venkov 13:40 Ta naša kapela 14:05 Folklorika 14:35 Příběhy domů 14:50 Evropa dnes 15:20 Život začíná po stovce 16:20 Klíč 16:50 Rovnýma nohama 17:45 Lidé z manéže (10/10) 18:45 Večerníček 18:55 Babylon 19:20 Turecko – brána Orientu 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:05 Nejlepší trapasy Úspěšný cyklus se vrací! Výběrem nejžádanějších diváckých příběhů provází Miroslav Táborský. Tentokrát na téma Rodina 21:15 Černí baroni (9/11) Komediální seriál ČR, 2004) 22:09 Výsledky losování Šťastných 10 22:10 Grantchester II (3/6) Detektivní seriál (VB, 2016) 23:00 Případy detektiva Murdocha IX 23:45 Kriminalista 00:45 AZ-kvíz 01:15 Máte slovo s M. Jílkovou 02:15 Dobré ráno 04:45 Kluci v akci 05:15 Černé ovce ČT1 20:00 Kamera na cestách: Maine, východní brána Ameriky Cesta po skalnatém pobřeží i zalesněném vnitrozemí, doplněná kuchyní plnou humrů 21:00 Na cestě po středním Kapsku 21:30 Jak se fotí Chamonix 22:00 Hasiči (2/6) 22:40 Ve jménu vlasti VII (4/12) 23:25 Batesův motel V (10/10) 00:10 Příběh služebnice (9/10) 01:00 V pasti (2/10) 01:50 Chcete je? 01:55 Ta naše povaha česká 02:25 Příběhy železné opony 02:40 Hranice dokořán – Roz- mówki polsko-czeskie 03:05 Na hranici tradic 03:30 Pod nebem ČT2 20:15 Modrý kód (161) Seriál (ČR, 2019). Maty je rozhozený, protože Lucie odjela do Kanady. Černý má být propuštěný z nemocnice, těší se, co všechno podnikne. Hrají: S. Laurinová, R. Zach, I. Chmela, D. Gránský, J. Štěpnička a další 21:35 Show Jana Krause 22:40 Černé vdovy (4) Krimiseriál (ČR, 2019) 23:50 Policie v akci 00:45 Komisař Rex VII (4) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 01:45 Komisař Rex VII (5) Krimiseriál (N/Rak., 2002) 02:35 Doktor z hor: Nové příběhy IV (1) Seriál (N, 2010) 03:25 Prostřeno! PRIMA 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 SMASH! Svět komiksů 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 Epic Ibiza EDM scéna 21:30 Óčko hity 22:00 CZ & SK 23:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Výměna manželek XI Jak si poradí činorodá Kateřina z Ostravy s malým venkovským hospodářstvím a dokáže se Gábina přizpůsobit měst- skému životu v paneláku? 21:40 MasterChef Česko 23:05 Námořní vyšetřovací služba: New Orleans (11) Krimiseriál (USA, 2014) 00:00 Beze stopy (6) Krimiseriál (USA, 2002) 00:50 Mentalista III (1) Krimiseriál (USA, 2010) 01:45 Mentalista III (2) Krimiseriál (USA, 2010) 02:25 Kriminálka Miami VII (18) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (410) NOVA 20:15 Partička 21:10 Teorie velkého třesku VI (16) Sitcom (USA, 2012) 21:40 Teorie velkého třesku VI (17) Sitcom (USA, 2012) 22:05 Prima Partička 23:00 COOLfeed 23:10 Špinavá práce (33) 00:05 Prima Partička 01:00 Živí mrtví VIII (9) Hororový seriál (USA, 2017) 02:05 Satan přichází (6) Hororový seriál (USA, 2016) 02:50 Živí mrtví VIII (9) Hororový seriál (USA, 2017) 03:55 Satan přichází (6) Hororový seriál PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Krok za krokem IV (21) 12:45 Ordinace v růžové zahradě 2 (410) 14:05 Mentalista III (1) 15:00 Mentalista III (2) 15:55 Kriminálka Miami VII (18) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3633) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:20 Polední zprávy 12:35 Policie Hamburk II (23) 13:35 Doktor z hor: Nové příběhy IV (1) Volný pád 14:35 Komisař Rex VII (4) Čtyřnohý svědek 15:35 Komisař Rex VII (5) Když děti chtějí zemřít 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:25 Futurama IX (10) 12:55 Simpsonovi XX (4) 13:25 Simpsonovi XX (5) 13:45 COOLfeed 13:55 Simpsonovi XX (6) 14:25 Simpsonovi XX (7) 14:50 Teorie velkého třesku VI (14, 15) 15:45 Futurama IX (11) 16:05 COOLfeed 16:10 Špinavá práce (33) 17:10 Top Gear 2011 18:10 COOLfeed 18:20 Simpsonovi XX (8-11) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh 09:00 Zpátečka 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity Klipy nonstop 14:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 14:05 Óčko trendy Aktuální klipy 15:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 15:05 SMS Mixxxer

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 13. března 2019 15 Adel Podzemská Na pomalé lidi v metru. Klára Berková Pouze na lidskou blbost, jinak na nic. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na středu 13. 3. Hledáte osobu,s níž si bude- te rozumět po všech strán- kách. Potřebujete uspokojit nejen tělo, ale i duši lačnící po souznění. Ve vztahu dejte pozor, aby vaše slova nepůsobila jako moralizování. Protějšek nemá náladu, aby se nechal o něčem poučovat. Protějšek by celkem ocenil, kdybyste dali větší průchod své romantické duši. Racionální přístup ke vztahu se mu moc nezamlouvá. Určitě se neřadíte mezi pru- dérní znamení, která by si nedokázala užít svět erotiky naplno. Spíš jdete ostatním zdárným příkladem. Svobodní Býci jsou trochu zamindrákovaní, což schytá- vá jejich okolí. Poznáváte jenom špatné adepty, ale už brzy se to změní. V afektu byste mohli udělat něco, čeho byste brzy litova- li. Zakažte si nevěruivytahovánístarých bolístek. To raději mlčte. Neřešíte, že to mezi vámi neklape jako v začátku lásky a vztahu. Necháte událostem volný prů- běh a počkáte, až se nepřízeň přežene. Faktem je, že se teď na svět neusmíváte, a proto také od sebe potenciální zájemce o seznámení odháníte. Nalaďte veselejší notu. Ještě že máte drahou po- lovičku, po jejímž boku za- pomenete na všechny starosti. Miláček dobře ví, jak vás teď dostane do oblak. Nezadaní mají spřízněnou duši na dosah ruky. Setkání s novou známostí nebude náhodné, nejspíš ji máte delší dobu v hledáčku. Milostný život teď hraje vše- mi barvami. Inu, jaro je cítit ve vzduchu a odrazí se jak na životě svo- bodných, tak i v životě zadaných. Ve vztahu jednáte dost mi- moděk, ale tentokrát je to pro dobro věci. Letmé doteky, polibky nebo oblíbená večeře umí zázraky. Zavolejtemina906 70 30 35nebopišteSMS vetvaru31ZZAa svůj dotaz na číslo 904 30 55 Vím,cosestane! JASNOVIDNÉ SCHOPNOSTI. KARTÁŘKA LAURA! Pošlete SMS ve tvaru 87ZFC a svůj dotaz na číslo 904 30 46 P šl te SMS ve tvaru 87ZFC Miluje vás? Ano nebo ne? Ptejte se e! ? A b ? Ptejte se e VESTBA LASKY! AS EST KOUZLO DÝŠKA Víte, že zkušený pohostinský personál z vás dokáže vytáh- nout vyšší spropitné? Také se vám už někdy stalo, že jste dali vrchnímu nebo obsluhující číšnici větší „dýško“, než jste pů- vodně plánovali? Existuje pár zaručených triků, kterými doká- že chytrý personál vytvořit příznivou atmosféru u vašeho sto- lu a vy mu necháte – o své vlastní vůli – větší obnos, než je zvykem. Obvyklé důvody jsou celkem známé: jsme velmi spokojeni nebo se chceme ještě někdy vrátit, tak aby si nás zapamatova- li. Nebo nechceme vypadat „čípácky“. Důvodem může být i to, že nás obsluhující osoba sexuálně přita- huje a my se chceme zviditelnit. Jenže pak nastává ještě jiná di- menze, kdy se náš tringelt zvýší o další procenta – ovšem to už je „číšnická univerzita psycholo- gie hosta“. Zaprvé: Když se vás během servisu číšník lehce do- tkne (třeba na rameno), zvýší se podle statistiky procento dýš- ka z 11,8 na 14,8 procenta. Obzvláště u mladší generace. Za- druhé: Když si obsluhující personál přidřepne jakoby na bo- bek k vašemu stolu, abyste si viděli zpříma do očí, aby váš kontakt s ním byl osobnější. Nesmí se chovat podlézavě, ale přátelsky. Vaše odměna se zvyšuje z 12 na 15 procent. Zatřetí: Když spolu s účtem položí obsluha na stůl nějakou cukrovinku, sušenku, digestiv, pak namísto plánovaných 15 procent mu dáte až 17,8 procenta dýška. Dle statistiky 76 procent nás Čechů dává diškreci. Ale neděste se, takhle vysokou většinou ne! My jsme spořivý národ. Výše uvedené údaje jsou americké. Nicméně, jistě souhlasíte, že některá pravidla určitě mohou platit i pro nás! Máte na něco alergii? Na co? Citát Důvodem vyššího dýška může být i to, že nás obsluhující osoba přitahuje. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Dopisy a vzkazy Lékárny a teplota V Praze je přes tři sta léká- ren a každá má zhruba ve stejné výšce umístěný jako vnější reklamu zele- ný kříž s údaji aktuálního data, času a teploty. Proto- že poctivě čtu všechnu vnější reklamu, čtu i tyto údaje. Zatímco v datu jsem rozdíly nezazname- nal, v čase se mi rozdíly proti městským ručičko- vým hodinám občas zdají. V čem je však mezi lékár- nami rozhodně rozdíl, je v údaji teploty ve stejný čas. Nevím, čemu tento rozdíl přičíst. Cenové úrovni v jednotlivé lékár- ně? Hustotě automobilové- ho provozu, větru či počtu zákazníků se zvýšenou teplotou? Poslední faktor vylučuji, protože rozdíl trvá i po zavírací hodině. Rozdíly činí 2–3 °C, jsou proměnlivé a bylo by zají- mavé sledovat, jak se mění během dne. Možná má vliv i okolí lékárny, jak horečně se tam pracu- je. Zde by bylo zajímavé sledovat lékárnu na Ma- lostranském náměstí či na Hradčanech ve srovnání s lékárnou v ulici U Ne- mocnice. Doufám, že se ostatní Pražané ve výzku- mu lékáren nejen zevnitř, ale i zevně připojí. JOSEF SMRČEK dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Komiks Řešení sudoku PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA Výrok dne Dany D-e Prosenc Na deník Metro, když nejsem zveřejněn. Sloupek FAKTOR (Z dopisu čtenáře na této straně) Činitel uplatňující se v nějakém procesu ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „V rozpočtu pro rok 2020 žádám více peněz na zbrojení a méně na ekologii.“ DONALD TRUMP PREZIDENT USA Mezi požadavky rovněž figuruje přiškrcení podpory zdravotnictví.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz JOB středa 13. března 2019 16 Pomůcky jako montérky, rukavi- ce, obuv nebo ochranné brýle musí zaměstnanec dostat zdarma ihned po nástupu. Při sváření musí tělo chránit nehořlavý oděv, ideálně z dobře zpracované kůže. Pro práci s olovem jsou potřeba masky a respirátory. Zpraco- vání chemikálií zase vyžadu- je protichemickou kombiné- zu a rukavice. Za nedodržení pravidel ošacení zaměstnan- ců hrozí firmám pokuty až milion korun. Podle ředitele společnosti Canis Safety Leonarda Myná- ře získává na oblibě napří- klad bezpečnostní obuv. Ta na rozdíl od běžné pracovní obuvi obsahuje planžetu v po- drážce nebo vyztuženou špi- ci. Dále jde o výstražné oděvy nebo oděvy s reflexními prv- ky. „Zaměstnanci rádi nosí to, co je neomezuje v pohy- bu, příjemně se nosí a je sluši- vé. Oděv by měl mít dobrý střih, třeba dobře dopasova- ný sed u kalhot, nebo větší po- díl bavlny,“ uvedl Mynář. Ně- které původně volnočasové materiály se dostaly i do pra- covního života. Například softshell byl dříve znám pou- ze jako outdoorový materiál a dnes se běžně užívá v oblas- ti pracovních oděvů. Firma Canis Safety navíc zá- kazníkům nabízí možnost vý- dejních automatů. Zaměstna- nec si tak může nonstop vy- zvednout třeba pracovní ru- kavice, respirátor nebo špun- ty do uší. Stačí mu k tomu či- pová karta, na kterou lze mě- síčně získat určený počet po- můcek. Podle Pavly Břečkové, mís- topředsedkyně Asociace ma- lých a středních podniků a živnostníků, investují malé a střední firmy do pracov- ních pomůcek a prostředků řádově jednotky tisíc korun. „Podle charakteru provozu může jít až o statisícové část- ky. Je třeba také počítat s údržbou, která není za- nedbatelná,“ doplňuje Břeč- ková. Stavebninám DEK se osvěd- čilo dávat zaměstnancům ve skladech kvalitní montérky a nechat pracovníky, aby si výstroj skládali sami z několi- ka variant. „Naši zaměstnan- ci je pak rádi nosí i ve svém volném čase. Vydáváme také prací prášek, protože balíky prášku dělají radost partner- kám zaměstnanců,“ uvedla Petra Kutnarová, správní ředi- telka DEK. Investice do pra- covních triček a mikin činí na prodejnách ročně 1600 ko- run na zaměstnance. Ve skla- dech pak jde o 15 tisíc korun. Nejdražší jsou teplé zimní bundy. „Ty nejlevnější kousky z na- šeho sortimentu pracovních prostředků a pomůcek po- stupně mizí, protože firmy do svých zaměstnanců více investují,“ dodává Mynář z Canis Safety. Že je o pracov- ní prostředky stále větší zá- jem, potvrzují i čísla Asociace textilního-oděvního-kožeděl- ného průmyslu. Podle ní trž- by výrobců textilií, textilních a oděvních výrobků za prv- ních 11 měsíců roku 2018 či- nily 52,7 miliardy korun. V roce 2017 tyto firmy vykáza- ly za stejné období tržby 51,3 miliardy. Víc než čtyři pětiny všech tržeb tvoří textil- ní firmy, do nichž patří i vý- robci pracovních oděvů. MET Po loňském více než osmipro- centním růstu pravděpodob- ně čeká stavební trh v roce 2019 mírné zpomalení. Stava- ři očekávají, že obor ve srov- nání s předchozím rokem po- roste zhruba polovičním tem- pem, a to zejména kvůli přetr- vávajícímu nedostatku pra- covních sil. Neměla by se však opakovat loňská materiálová krize. Říká to Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel stavební firmy VW Wachal. „Volné pracovní síly na trhu prakticky nejsou k dispozici. Hledání v zahraničí je o to slo- žitější, že v zemích EU panuje podobná situace a u pracovní- ků mimo EU je třeba složitě řešit vízovou povinnost. Další růst se tím prakticky zastavil, protože na zakázkách nemá kdo pracovat,“ vysvětluje Wa- chal. Podle něj na trhu stále kriticky schází zedníci, obkla- dači a mnohé další technické profese. Trh budou limitovat i další faktory, mezi které Wachal řadí zejména rostoucí cenu práce a materiálů. S růstem platů v oboru se totiž odpoví- dajícím způsobem nezvyšova- la produktivita práce a staveb- ní materiály mnohdy skoko- vě podražily až o desítky pro- cent. Podle projektu CEEC Re- search v posledním kvartále roku 2018 tyto náklady mezi- ročně vzrostly shodně o 14 procent. „Chvíli potrvá, než růst cen v nabídkách zo- hlední i investoři. My máme na nadcházející rok práci na- smlouvanou za odpovídající ceny, ale do budoucna zdraže- ní prací nemůžeme vylou- čit,“ podotýká Wachal. I v sou- vislosti se zpomalením trhu již firmy ani výrobci ne- očekávají opakování situace, kdy kriticky scházely základ- ní stavební materiály. „Výrob- cům se nyní v zimním období navyšují stavy skladů hoto- vých produktů. Myslím, že pro nastávající sezonu bude zboží dost. Otázkou je, zda bude dostatek přepravních kapacit na to v reálném čase dostat zboží od výrobců na stavby,“ upozorňuje na mož- ný zádrhel jiného druhu Jo- sef Kotek, předseda Cihlář- ského svazu Čech a Moravy. Podle expertů se pak trh do- čká zpomalení i kvůli byro- kratickému fungování staveb- ních úřadů. V důsledku růstu mezd a cen stavebních mate- riálů také dojde ke zdražová- ní stavebních prací. „Rostou- cí ceny stavebních prací pove- dou ke zdražování nových ne- movitostí, které s sebou po- táhnou nahoru i ceny star- ších nemovitostí,“ uzavírá Petr Pelc, analytik společnos- ti Cyrrus. MET Tvrdá práce v kvalitním oblečení PROFIMEDIA.CZ Více na www.jobdnes.cz/detail/5QBW6J Městská část Praha-Libuš Ředitel / Ředitelka ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, MČ Praha-Libuš vyhlašuje konkurs na Ředitele/Ředitelku ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka 40, 142 00 P-4, Písnice, ZŠ poskytuje 1. st. vzdělání. Info na: www.praha-libus.cz, E-mail: fruncova@praha-libus.cz Více na www.jobdnes.cz/detail/5DHIYU ASG service s.r.o. Ostraha objektu - strážný. Přijmeme pracovníky ostrahy pro průmyslové objekty i obchodní domy v Brně, DPP, OZP možnost HPP, 80-100 Kč/h, 12 hod. směny, denní/noční, trestní bezúhonnost. Email: personalni@asgsecurity.cz, Tel.: 725/914757 Více na www.jobdnes.cz/detail/O2UFE1 Národní bezpečnostní úřad Specialistu oddělení uživatelské podpory hledá NBÚ. Náplň práce: řešení požadavků, lokalizace poruch a závad, profylaxe a diagnostika HW. Požadavky: SŠ, praxe v IT, AJ na komunikativní úrovni. Kontakt: personalistika@nbu.cz, více info: www.nbu.cz Více na www.jobdnes.cz/detail/B47JQX VF Czech Services, s.r.o. SPECIALISTA NÁBORU pro VANS Máte rádi VANS? Podílejte se na výběru zaměstnanců VANS v distribučním centru Zdiby. Slevy na firemní výrobky samozřejmostí. Více info na www.vfc.jobs.cz. Email: lucie_chvatalova@vfc.com, tel. 284089151/159 Pracovní oděv pro volný čas Stavaři. Kriticky jim schází zedníci a obkladači inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

energie a vytápění k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o rádce profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

VŽDY NĚCO NAVÍC POZNEJTE SE ZÁKAZNICKOU KARTOU KRÁSY USA Termín soutěže: 1. března – 30. června 2019 Losování proběhne: 8. července 2019 www.esotravel.cz | www.ceskyples.cz | www.ppas.cz VYHRAJTE POZNÁVACÍ ZÁJEZD pro 2 osoby OD ESO TRAVEL a poznejte krásy jihozápadu USA, kde navštívíte klíčové parky, města a získáte úžasné zážitky nebo VSTUPENKY NA ČESKÝ PLES, který lze zažít jen jednou v roce či další zajímavé ceny. www.ppas.cz/soutez 800 134 134 www.ppas.cz VŽDY NĚCO NAVÍC MY NEZDRAŽUJEME PEČTE TO S NÁMI DÁL BEZ OBAV BEZ OBAV Denně přicházejí zprávy o růstu cen. Ale na nás, jako seriozního a spolehlivého partnera, se můžete spolehnout. Pražská plynárenská drží stabilní ceny plynu a nezdražuje. Brzy představíme další dobré důvody, proč být s námi. rádce k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o oderní úsporné spotřebiče vám oproti těm starým, letitým, mohou ušetřit i několik tisíc korun ročně. Když se rozhodnete pro koupi nového spotřebiče, volte co nejúspornější a pečlivě sledujte energetic- ké štítky, které vám o spotřebě leccos napoví. Případně si jejich význam nechte vyložit odborníkem v prodejně. Každopádně pokud uvidíte třídu A++ a vyšší, rozhodně máte vyhráno. Nemáte-li právě na nákup nových spotřebičů, dá se nějaká ta koruna ušetřit i jinak. Některé spotřebiče dokážou sežrat velké množství energie. Co se týče například sporáku či žehličky, můžete využít zbytkové teplo. To znamená, že přístroj vypnete pár minut před plánovaným koncem činnosti a využijete toho, že je rozehřátý. Úsporu energie vám v kuchyni zajistí také vaření na indukční desce. U chladničky je dobré mít potraviny v ní správně uspořádané, nejlépe podle návodu. Málo se také ví, že prázdná spotřebuje více energie než plná. Co se týče pračky či myčky, nezapínejte je poloprázdné. I když ty moderní mají úsporné režimy, před spuštěním přemýšlejte. Máte ještě doma staré klasické žárovky? Pak určitě zvažte jejich text: pavel urban foto: profimedia.cz M největší žrout energie u vás doma je chladnička. nezapomínejte také zcela vypínat spotřebiče, když je zrovna nepoužíváte. ušetříte také s pečlivě vybraným úsporným osvětlením. výměnu. Nejlépe si pořiďte LED žárovky, které oproti těm klasickým mají úsporu až 85 procent. Navíc určitě nestojí tolik peněz jako nový spotřebič. Návratnost investice je zaručena do půl roku. LED žárovky vám také mnohem déle vydrží. Podobně jako u spotřebičů sledujte pozorně obaly, i zde je zvýrazněna míra úspory na energe- tickém štítku. Zajímat by vás měl také světelný tok, tedy míra, kolik světla vám žárovka poskytne. Ne každý světelný zdroj o stejném příkonu totiž svítí stejně intenzivně. Takzvaný stand-by režim, neboli pohotovostní, je nenápadný pomalý žrout energie. Necháte- -li spotřebiče v síti i po jejich vypnutí, postupně vám stejně odčítají haléře z vašeho účtu za elektřinu. To je příklad počítačů či televize. Když nabíjíte třeba mobilní telefon, vypojte ho z napájení po jeho nabití, nenechávejte ho v nabíječce například celou noc. Když jedete na dovolenou, přístroje a spotřebiče vypněte ze sítě úplně. V případ- ně chladničky samozřejmě jen prázdnou a po odmrazení. Pokud jste fanda do technologií, je dobré mít vše pod dohledem pomocí tak- zvané chytré domácnosti. Jestliže máte chytré spotřebiče, propojíte si je s mobilem a ovládáte je na dálku. ■ Starejte Se o Svou domácnoSt a Spotřebiče

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Měření tepla v bytech: vysoká přesnost měření rádiový systém on-line sledování spotřeby tepla Mějte své výdaje za teplo pod kontrolou rádce k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o Neoddělitelnou součástí našich domácností jsou měřiče tepla a vodoměry. Jsou důležité pro to, abychom platili jen za energii, kterou skutečně spotřebujeme. V našem zájmu také je, aby celkové náklady v bytovém domě byly rozpočítané co nejspravedlivěji. Měřiče spotřeby tepla a vody v bytě: Jaké povinnosti Má vlastník bytu a kdo odpovídá za funkčnost? text a foto: ista Zapojení a ověření měřičů ZabeZpečí správce Za měřiče dodávaného tepla na vytápění a ohřev vody v bytovém domě zodpovídá firma pověřená správou nebo přímo společenství vlastníků či družstvo. Kromě výběru a zapojení měřidel je jejich po- vinností zabezpečit metrologické ověření nebo výměnu měřidel. Ta se po skončení platnosti ověření už nesmějí dále používat na rozpo- čítávání nákladů. Měřiče tepla a vodoměry na teplo a vodu je povin- né ověřovat každé čtyři roky, vodoměry na studenou vodu každých šest let. Vodoměry se většinou v bytových domech vyměňují za no- vé. Zpravidla je to výhodnější než ověřování vodoměrů původních. Nové vodoměry jsou také vybaveny modernějšími technologiemi. Poměrová měřidla tepla nainstalovaná na radiátorech nejsou určena k měření, neměří spotřebu tepla ve fyzikálních jednotkách a není potřeba je pravidelně ověřovat. majitel nemovitosti Zodpovídá Za funkčnost a technický stav měřičů O typech měřidel v bytovém domě rozhoduje majitel objektu. Za jejich funkčnost a technický stav je však zodpovědný uživatel bytu. Měřiče v bytech a společných prostorách by měly být pravidelně kontrolovány. Poruchu je potřeba neodkladně nahlásit majiteli objektu. Ten zajistí kontrolu, případně výměnu přístroje. „Montáž měřidel může vykonat také odborná firma s příslušným oprávněním. O výměně je potřeba informovat správce nebo zástup- ce společenství vlastníků a po ukončení práce doložit montážní list a ověřovací protokol. Nový měřič musí být stejné značky a typu jako původní,“ uvádí Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika, s. r. o. na chyby měřičů upoZorňuje nejnovější technologie Chyby měřičů dokáže odhalit moderní radiová technologie. Kromě sběru údajů o spotřebě tepla sleduje, když je zařízení funkční a upo- zorní na nestandardní stavy na měřiči. K měřiči tepla nebo vodoměru lze připojit jednoduchý radiový modul, který je možný doplnit také dodatečně až po instalaci přístroje. V poměrových rozdělovačích tepla je modul již zabudovaný. Prostřednictvím sběrnice dat se potom dá den- ně kontrolovat stav měřiče a spotřeba tepla a vody. Systém informuje správce dat, proč a kdy se chyba stala, případně upozorní na manipula- ci s přístrojem. Spotřebitel se tak může vyhnout výpočtu náhradní spo- třeby, který může náklady na teplo a vodu navýšit i o více než 50%. ■

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

VIPA CZ s.r.o. VIPA EC Radio Elektronický vícečidlový indiká- tor s rádiovým přenosem dat Komplexní systém dálkových odečtů www.vipa.cz VIPA i_Flux Jednovtokový suchoběžný elektronický vodoměr V vzdálený odečet hodnot z vodoměrů, indikátorů topných nákladů a dalších zařízení, který máte plně pod kontrolou V můžete si zakoupit kompletní odečtovou technologii na pochůzný sběr dat V snadná integrace do AMR systémů mnoha výrobců díky použítí otevřeného protokolu Wireless M-Bus s datovou vrstvou OMS V rádiová technologie dostupná všem zákazníkům bez nutnosti smluvního vztahu s dodavatelem odečtové technologie Systém VIPA Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby tepla a následnému rozpočítání nákladů za vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí. Princip funkce indikátorů VIPA tak vylučuje vznik nulových náměrů a tím vznik problematicky zdůvodnitelného rozúčtování nákladů na vytápění. Otevřete cestu úsporám Poměrové měření tepla je pro uživatele bytu jediný přímý motivační prvek k ekonomickému využívání tepelné energie. Poměrové měření tepla uspoří 15 až 30% nákladů za vytápění. Spravedlivé poměrové měření tepla zajistí nejen nízkou spotřebu tepla, ale neporuší mezilidské vztahy v centrálně vytápěném domě. VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou web: www.vipa.cz, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457 rádce k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o V současné době již nikdo nepochybuje o přínosu měření při motivaci uživatelů bytů na úsporách nákladů na vytápění a dodávky vody. Nově se zavádí indikátory topných nákladů a vodoměry, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. To přináší snazší kontrolu spotřeby jednotlivých domácností bez narušení soukromí jednotlivých uživatelů bytů. S potřebou odečtu všech energetických veličin se do popředí dostávají systémy používající otevřené standardy a protokoly před systémy proprietárními a uzavřenými, bez možnosti kontroly a snadné kombinace zařízení různých výrobců. TexT a foTo: Vipa Moderní trendy ve sběru náMěrů Wireless M-Bus + OMs Převážná část moderních zaří- zení začíná používat otevřený standard radiové komunikace Wireless M-Bus. Nově se začíná prosazovat datový standard OMS (Open Metering System), který integruje všechna média (elektři- na, plyn, teplo a voda) do jednoho systému. Byl vyvinut pro zajištění komunikačního standardu pro- sazujícího spolupráci mezi všemi měřenými produkty. Přínos použití ote- vřených systémů a protokolů spočívá v integraci do již instalovaných sys- témů AMR. Možnost bezproblémové volby různých dodavatelů měřicích zařízení a zároveň volby při ukládání a vizualizaci naměřených dat. Díky tomu je možno vybrat přesně takové řešení, které plně pokryje požadavky uživatelů. Od jednoduchého zobrazení naměřených hodnot po sofistiko- vané systémy pro vyhodnocování spotřeby a vyhledávání úspor. elektrOnické vOdOMěry s aktivní antiMagnetickOu OchranOu Ve spolupráci s předními výrobci vodoměrů nabízíme na výběr z několi- ka typů vodoměrů, u kterých je zajištěna kompatibilita komunikačního protokolu a kde je společnost VIPA CZ s.r.o. dodavatelem elektro- nické části. K vodoměrům KADEN, které jsou na českém trhu již dlouhodobě zavedené, jsme v loňském roce přidali do nabídky vodoměry VIPA i_Flux, jež vyrábíme v kooperaci s polským vý- robcem vodoměrů, firmou Ecomess Sp. z o.o. Všechny vodoměry jsou kromě standardní antimagnetické úpravy vybaveny také její aktivní částí, kdy vodoměr zaznamená i pokus o ovlivnění mag- netem, a tato informace je součástí odečtu. indikátOry prO spravedlivé rOzúčtOvání nákladů Indikátory VIPA poskytují jedinečný způsob rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodujícím faktorem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí. Všechny prvky nabízí snadnou implementaci do systémů AMR i plnohodnotný a lev- ný pochůzkový sběr dat. Zákazník není vázán na nabídku pouze jednoho dodavatele odečtové infrastruktury. Vhodnou kom- binací jednotlivých prvků jsou vzdálené odečty snadným úko- lem, s optimálním poměrem užitné hodnoty a nákladů. ■ VIPA CZ s.r.o. Mánesova 23, Jablonec nad Nisou, 466 01 Tel.: +420 482 750 457 E-mail: vipa@vipa.cz Web: www.vipa.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Úspora až 70% nákladů na elektřinu Chcete snížit náklady na vytápění? Tepelná čerpadla na klíč Centrum služeb PRE Jungmannova 747/28, Praha 1 tel.: 267 053 464 e-mail: tepelne.studio@pre.cz • dotace až 120 000 Kč • rychlá návratnost investice • nenáročná obsluha • bezúročné splátky 2016 2019 www.premereni.cz/vytapeni Udělení titulu předchází několikastupňo- vé výběrové řízení. Do programu Super- brands se jednotlivé značky nemohou jen tak přihlásit. Při nominaci se totiž vychází z databáze všech registrovaných obchod- ních trade-mark značek, kterou pro tento účel uvolní Úřad průmyslového vlastnictví. Společnost Bisnode, přední světový po- skytovatel obchodních informací, na zá- kladě obchodních dat a výsledků vytvoří seznam nominovaných kandidátů. Dalším krokem je spotřebitelský průzkum, jeden z nejdůležitějších prvků výběrového říze- ní, v rámci kterého agentura GfK na zákla- dě známosti a obliby zúží výběr na seznam semifinalistů. Konečné slovo při udělování titulů Superbrands má pak odborná komi- se Brand Council. Pro Skupinu PRE je velmi potěšitelné, že nejen z výzkumu široké veřejnosti společ- nosti GfK, ale také na základě hodnocení profesionálů z oblasti byznysu, marketin- gu, komunikace a médií, vyšla značka PRE jako ta, která si zaslouží toto významné uznání a ocenění. „V nejbližších dnech budeme v oddělení PR chtít nejen všechny zaměstnance Sku- piny PRE, ale i naše zákazníky a širokou ve- řejnost s oceněním Superbrands seznámit formou umístění pečetí na naše komuni- kační materiály, letáky a reklamní sdělení všeho možného druhu tak, abychom obec- ně prezentovali náš aktivní přístup, profe- sionalitu a vzájemnou důvěru,“ říká Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE. Získání ocenění Superbrands pro značku PRE je důležité a je dalším ze signálů, že Skupina PRE postupuje správným směrem a patří do elity českého byznysu. Na dru- hou stranu je to pro Pražskou energetiku bezesporu závazek nepolevit v nastou- peném úsilí, zvyšovat kvalitu své práce a posouvat nastavenou laťku povědomí o značce PRE výš a výš. Pražská energetika obhájila cenu suPerbrands Pro rok 2019 PRE se tak řadí mezi nejlepší značky v České republice. Superbrands je totiž nejuzná- vanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení obchodních značek. Titul Superbrands získají pouze značky s vynikající pověstí u zákazníků. Cena Superbrands je celosvětově uznávána jako speciální ocenění nejlepších značek v téměř 90 státech na pěti kontinentech. Diplom Superbrands převzal za Skupinu PRE tiskový mluvčí PetrHolubeczrukouBranddirectora SuperbrandsproČRRomana Sovjáka(vlevo). INZERCE www.pre.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Centropol: Zprostředkovatelé energetických aukcí musí podléhat kontrole a regulaci stejně jako dodavatelé energií Všichni, kdo jednají s konečným spotřebitelem o dodávce energií, ať už zastupují konkrétního obchod- níka nebo jsou v pozici aukčního zprostředkovatele, by měli podléhat stejným pravidlům. Spotřebitele jako slabší stranu obchodu musíme chránit před nekalými praktikami bez ohledu na to, kdo za nimi stojí. Etické kodexy Energetického regulačního úřadu ani Asociace nezávislých dodavatelů energií zde nic nezmohou. Pravidla musí být vymahatelná. Centropol jednoznačně lobbuje za povinné vzdělávání a povinnou certifikaci spojenou se složením zkoušky, kterou bude garantovat státní autorita. Bez ní by nebylo možné jakoukoli formu prodeje energetic- kých komodit realizovat. Jde o prodej přímý i prodej přes zprostředkovatele. Inspiraci lze hledat například v pojišťovnictví, kde se tímto podařilo nekalé praktiky výrazně omezit. Pokud spotřebitel podepíše s dodavate- lem energií smlouvu, kterou pak vyhodnotí jako nevýhodnou, zákon mu umožňuje od smluvního vztahu odstoupit. A to i v případě, že kontrakt podepsal po zralé úvaze. Podle energetického zákona dokonce do 15 dní od zahájení dodávky energií. Pro energetické aukce ale tento zákon ne- platí. Když se spotřebitel upíše aukčnímu zprostředkovateli, který není pod státní kon- trolou, je chycen do pasti. Jeho protistranou totiž není velká a silná energetická firma s informačním zázemím, ale obyčejný zpro- středkovatel bez zřejmých povinností, jehož zajímá jen jeho odměna. Do pasti se spotře- bitel chytí hned dvakrát, jestliže zprostředko- vali „daruje“ v aukčním prodeji exkluzivitu. Bude tak – bez projevu vlastní vůle – putovat od dodavatele k dodavateli. Představa, že se mu dostane nejlepších podmínek na trhu, je iluzorní. Opravdu by bylo dobré, aby pravidla platila pro všechny stejně! rádce k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o případě topení pro vás také máme několik rad. I když topná sezona pomalu končí, mohou se vám hodit zase na podzim. Například chcete-li místnost správně vytopit, neměly by radiátory překrývat záclony či závěsy. Od stude- né podlahy si můžete pomoci například kobercem. Teplo vám může z domácnosti unikat také různými škvírami. Ať už starými netěsnící- mi okny, nebo třeba pod vstupními dveřmi. Určitě zvažte pořízení nových oken, která lépe izolují. TopTe a věTrejTe s rozmyslem Není nutné doma topit zbytečně moc. Věřte, že v obývacím pokoji stačí udržovat teplotu 20 stupňů Celsia. Je-li vám zima, vezměte si spíše ještě jednu vrstvu oblečení, než abyste otáčeli kohoutek na vyšší obrátky. „Jestliže se sníží teplota v bytě o jeden stupeň, může se ušetřit až šest procent energie spotřebované na vytápění. Domácnosti vybavené termostatem mohou díky nastavení různých teplot během dne ušetřit až 20 procent energie,“ upozorňuje vedoucí právního Nepřetápět, neplýtvat, nezakrývat. Některá doporučení se vám mohou zatraceně hodit, jestliže přemýšlíte, jak ušetřit za teplo a vodu. V KotlíKová dotace ■ Třetí vlna dotací od státu se rozjede letos na jaře. Ministerstvo životního prostředí spustilo poslední výzvu pro české občany, jak si pořídit nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Zájemci mohou žádat až o 80 procent nákladů a dostat mohou maximálně 120 tisíc korun. Každý kraj spustí výzvu na třetí vlnu Kotlíkových dotací zvlášť, je tedy nutné sledovat oficiální stránky příslušného kraje. Na dotace je vyčleněno více než tři miliardy korun. Cílem programu je snížit do roku 2022 emise z lokálních topenišť a vyměnit celkem minimálně 80 tisíc kotlů. Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů jednodušší v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci požádat u své obce o bezúročnou kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. ■ Více informací najdete na www.sfzp.cz. InvestIce se vyplatí oddělení dTestu Lukáš Zelený. Energii lze podle něj ušetřit i od- vzdušňováním radiátorů. „Samozřejmě i tím, že nebudou zakrývá- ny závěsy či na nich nebude sušeno oblečení. Ušetřit se dá také správným větráním, kdy se vypne topení a otevřou se co nejvíce okna,“ dodává Zelený. správné zaTeplení i údržba Když už jste se postarali o kvalitní okna či dveře, ještě nemusíte mít úplně vyhráno. Váš dům totiž nemusí být zateplený vůbec nebo ne úplně kvalitně, a tak stejně budete muset nějaké teplo zajistit z radiátorů. Další dobrou radou je topit rovnoměrně. Dům či byt udržujte v rozumné teplotě, i když se chystáte na nějakou dovolenou či víkend na horách. Vyjde to levněji než potom opět rychle vytápět prochladlé místnosti a zdi. baTerie a kohouTky vypínejTe Dost peněz za rok lze ušetřit také na vodě. Tak například už jen trik, že budete při omývání ovoce a zeleniny zachytávat odtečenou vodu, kterou pak můžete použít třeba na zalévání květin, se vám může hodit. Určitě je také úspornější se sprchovat než si napouštět velké množství vody do vany na kou- pání. Když navíc máte vhodnou pákovou baterii a sprchovou ha- dici, také můžete leccos ušetřit. Samozřejmě také vhodné a moderní pračky a myčky vám uspoří dost vody. Šetřit vodou začněte hlavně v koupelně. „Až polovina celkové spotřeby vody připadá na osobní hygienu. Pokud si čistíte zuby s naplno puštěným kohoutkem, během jednoho dvouminutového čištění jím proteče až třicet litrů vody. Zaměřte se také na kapající kohoutek či protékající záchod. Pokud vám například během minuty ukápne z netěsnícího kohoutku deset kapek vody, za měsíc unikne kolem 170 litrů,“ píše se na webu Porovnej24.cz. Na toaletě vám pomůže systém dvojího splachování. Když zmáčknete jen menší tlačítko, proteče nádržkou výrazně méně litrů vody. ■ text: pavel urbaN foto: profimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Řešení pro generaci žijící uvnitř budov DENNÍ SVĚTLO JE DOBRÉ PRO VAŠI NÁLADU My jsme na základě tohoto faktu vytvořili ideální řešení pro zdravý domov. Objevte i to své na velux.cz/reseni rádce k o m e r č n í p ř í l o h a d e n í k u m e t r o Dálkově ovládaná střešní okna jsou nutným základem pro automa- tizaci vedoucí k pohodlnému zajištění zdravého vnitřního prostředí. Dnes mají zákazníci společnosti VELUX k dispozici zvýhodněné sady střešních oken z kategorie Standard Plus a setů k adaptaci na dálkové ovládání v solární nebo elektrické variantě. Díky tomu mohou v budoucnu svá okna zapojit do takzvané chytré domácnosti. AutomAtická ventilAce A stínění tEXt a foto: VELUX draví je dnes žhavým tématem. Každý rok více utrácíme za fit- ness-kluby a jógu, chytrá zařízení monitorující cvičení, ale přesto trávíme uvnitř budov více času než kdy v minulosti, mnohdy je to až 90% našeho času. Otázka zdravého vnitřního klimatu je proto mnohem důležitější než dříve. Zároveň jsou chytré domácnosti a domácí automatizace jedním z nejvýraznějších zákaznických trendů poslední doby. V následujících letech můžeme očekávat velký zájem o dálkově ovládaná domácí zařízení. Bude to totiž podmínkou pro případné zapojení do automati- zovaných systémů chytré domácnosti. NejdostupNější dálkově ovládaNá okNa Novinkou v portfoliu VELUX jsou cenově zvýhodněné sady zahrnující kvalitní střešní okna z kategorie Standard Plus a doplňkové sety pro adaptaci oken na dálkové ovládání. V případě střešních oken lze volit mezi dřevěnou a bezúdržbovou variantou, v případě doplňkových setů mezi variantou solární (KSX 100K) a elektrickou (KMG 100K). Z Solární je určená všem, kteří nemohou nebo nechtějí vést elek- trickou kabeláž k oknu. Oba doplňkové sety lze pořídit také zvlášť a dodatečně elektrifikovat již instalovaná střešní okna VELUX. Chytrá domáCNost v podáNí společNosti veluX Další novinkou společnosti VELUX, která byla vyvinuta ve spo- lupráci s NETATMO, je systém VELUX ACTIVE. Cenově dostupný inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX pomocí podnětů z chytrých senzorů. Systém tzv. chytré domác- nosti neustále monitoruje řadu parametrů vnitřního klimatu, jako je například teplota, množství slunečního světla, vlhkost nebo koncentrace CO 2 . Důležitou vlastností systému VELUX ACTIVE je také schopnost učit se. Systém analyzuje a zpracovává každodenní činnosti, aby lépe porozuměl tomu, kdy jste zvyklí vstávat, větrat i jakou teplotu doma preferujete. Dokáže se proto lépe přizpůsobit chodu každé domácnosti. Na základě těchto detailních vstupních informací a napojení do sítě NETATMO, která systému zprostřed- kovává také informace o vývoji počasí, je VELUX ACTIVE velmi efektivní v rozhodování kdy a jak intenzivně větrat nebo stínit. Například v případě přicházející bouřky vyvětrá raději předem, nebo naopak v případě velkých veder posune větrání na později, aby nedošlo ke zbytečnému přehřátí interiéru. VELUX ACTIVE do- káže zajistit maximálně zdravé prostředí pro život celé domácnosti. Lépe, automaticky, a hlavně efektivněji než kdokoli jiný. Systém VELUX ACTIVE je určený pro všechna elektricky ovládaná střešní okna VELUX a stínicí doplňky a lze jej ovládat pomocí dálkového ovladače nebo aplikace chytrého telefonu. Systém VELUX ACTIVE nabízí přímou podporu pro Apple HomeKit, ke kterému se brzy přidá podpora Google Home. Více na www.velux.cz/ACTIVE ■

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Práce - nabídka • Daruj krevní plazmu na Pra- ze 1. Náhrada 600 Kč za odběr a můžeš vyhrát 4K televizi. 702278928, www.caraplas- ma.cz, Jungmannova 24. Po- máhat je lidské. 191900 • Slévárna v Praze 5 přijme Slévárenské dělníky, Zámeční- ky. Dobrý plat, 7,5 h. prac. doba, benefity. Životopis: personal@praguecast.cz. Tel. 222531704 193476 • Hledáme vrátné, Praha 1, vhodné i pro důchodce, plat 13.350 Kč. Životopis na: info@transakta.cz nebo Trans- akta a.s., Na Poříčí 23, 110 00 Praha 1. 193834 • Hledáme brigádníky na pozi- ci POKLADNÍ, prodejny po celé Praze. Odměna 140 Kč/hod., zálohy druhý den. Tel.: 222534534, www.creditc- zech.cz 193927 • NABÍZÍME 145 Kč/HOD. za pultový prodej lahůdek a do- pek pečiva, zálohy. Nástup ihned, zaškolení samozřejmos- tí. Více na tel.: 222534534, 777335756 193948 • Noční i denní doplňování zboží, NABÍZÍME 154 KČ/HOD, vhodné pro všechny, práce v týdnu nebo jen víkendy. Tel.: 222534534, www.creditc- zech.cz 193969 • ISS přijme pracovníka na úklid banky na Praze 1, Po-Pá na 2-3 hod. po 17 hod., DPP/DPČ 4.000 Kč/měs. Tel: 728311216 194014 • Ostraha administrativních budov a dopravních terminá- lů, práce na velíně, obchůzka. I n f o : kudlikova.anezka@rp-security .cz, tel. 702024345. 194043 • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme Vychovatel- ku do dětského koutku. Ná- stup 01.09.2019. Životopisy za- sílejte na kontaktní osobu Ka- rolína Toužimská, e-mail: karolina.touzimska@vfn.cz. Kompletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, kariéra. 194106 • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme Všeobec- nou sestru na II. Chirurgickou kliniku – ambulance kardio- vaskulární chirurgie. Nástup ihned nebo dle dohody. Kon- takt vrchní sestra PhDr. Rená- ta Borovcová, e-mail: renata.borovcova@vfn.cz. Kompletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, kariéra. 194109 • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme Zdravotní- ho laboranta/ Laboratorního asistenta pro Ústav soudního lékařství a toxikologie na Toxi- kologii. Nástup ihned nebo dle dohody. Kontakt Ivana Ja- kubec, e-mail: ivana.jakubec@vfn.cz. Kom- pletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, kariéra. 194112 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 194328 • Městská část Praha 6 - Úřad městské části nabízí výkon prá- ce PRÁVNÍKA v 11. platové tří- dě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. od 21 480 do 32 290 Kč, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 32 290 Kč. Bližší informa- ce k výběrovému řízení jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu MČ Praha 6 a na webo- vých stránkách www.pra- ha6.cz v rubrice O čem se mlu- ví. Přihlášku s požadovanými doklady doručte prosím tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nej- později dne 18.03.2019. 194334 • Domov pro seniory Háje, Praha 4 přijme pracovníky v so- ciálních službách do směnné- ho provozu. Životopisy zasílej- te na gregusova@dshaje.cz, tel: 734264877. 194358 • Autoservis v Praze 4 přijme brigádníky do pneuservisu. Mzda 100-150 Kč/hod. Zkuše- nost s přezouváním pneuma- tik výhodou. Nástup ihned. Tel: 603276920. 194479 • SPŠ zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, hledá za- městnance na pozici hospo- dářka školy. Požadujeme SŠ vzdělání ekonomického smě- ru. Zkušenosti s hospodaře- ním příspěvkových organizací a správou majetku jsou vítány. Nástup od 1.7.2019. V případě zájmu zašlete životopis na email: stanek@spszem.cz 194482 • Sháníte práci? Máme pro Vás pracovní nabídky v okolí Prahy, možnost ubytování, zá- lohy. Kontaktujte nás na T: 725426038, nebo na: praha@lepsiprace.cz 194538 • Přijmeme strážné se zbraní na ostrahu objektu s nepřetrži- tým provozem. Možnost stále spolupráce. TEL: 776001640 194555 • Přijmeme recepční/ho (P 6). 12-ti hod. směny (ranní, noč- ní) možnost plánování směn. 16.280 Kč + příplatky. Nutná znalost část. PC. Tel : 731872540 194712 • Hledáme skladníka s VZV, Praha 9. NABÍZÍME 160 KČ/HOD, pravidelné zálohy, dlouhodobá spolupráce. Více na tel.: 222534534, www.cre- ditczech.cz 194907 • SOU gastronomie Praha 10 přijme zahradníka - školníka. Směnný provoz. Řidičský prů- kaz B. Nástup dle dohody. CV: sekretariat@souukrbu.cz 194932 • Přijmeme mechanika do pneuservisu v Praze 9 – Újezd nad Lesy. Vyučení v oboru není podmínkou - zaučíme. HPP nebo brigáda. Nástup ihned. Tel. 776106599 194978 • Hledáme mladé a spolehli- vé pracovníky do skladu v Modleticích, 110 Kč na hodinu po dobu zaučení, jinak až 200 Kč. Jedná se o noční směny. Nabízíme ubytování, možnost týdenních záloh, po zapraco- vání možnost HPP. Více infor- mací na telefonním čísle 776470808. 194992 • Hledáme mladé brigádníky do skladu v Modleticích. Jed- ná se o vykládku kontejnerů, přípravu vozíků a expedici kvě- tin, jedná se pouze o ranní směny. Nabízíme možnost tý- denních záloh, ubytování, dlouhodobou spolupráci. Pro více informací volejte 776470808. 194997 • Nabízíme místo do výroby dílů pro automobily. Osmi ho- dinová pracovní doba s hodi- novou mzdou 110 Kč a s mož- ností týdenního vyplácení záloh. Po zapracování firemní benefity a dlouhodobá spolu- práce. Nabízíme ubytování, svoz z Černého mostu. Více in- formací na telefonním čísle 776470808. 195002 • Přijmeme provozní účetní do řeznictví, fakturace, vedení pokladny, přípr. účet. dokla- dů, prac. doba od 5,30, zkuše- nosti z maloobch. vítány. 728408369 195005 • ZŠ Pošepného náměstí v Pra- ze 4 - Chodov přijme kucha- ře/ku a pracovníka/ci provozu ŠJ. Nástup ihned. Nově zrekon- struovaná varna, k dispozici služební byt (v případě zaměst- nání páru). Výborná dostup- nost poblíž metra. V případě zájmu kontaktujte e-mail cejnarova@zsposepneho.cz, příp. tel. 272926315. 195010 • Přijmeme pracovníka do fir- my zabývající se vodohospo- dářstvím. Seriózní a dlouhodo- bá spolupráce na HPP. Tel. 775901997 nebo info@eco-aqua-solution.cz 195019 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na P4 budova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 195024 • ZŠ Praha 8 přijme správce hřiště na částečný úvazek (všední den 16-20 hod.), práce na PC výhodou. Nástup 4/2019. Tel.: 606424570 195027 • Přijmeme konstruktéra pro výrobu bazénů. Nutná praxe, znalost programů 2D nebo 3D. Práce v Hořovicích. Dobré platové podmínky. Více info: 720676917 195035 WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! PRODEJ V CALL CENTRU. Pomáhejte šetřit náklady za energie! Pro více informací volejte ZDARMA 800 26 27 28 PRODEJCE PO TELEFONU Hlavní úvazek i brigáda! 200 KČ/HOD. + BONUSY práce přímo na metru B obědy zdarma a mnohem víc y Nástup ihned na DPP i HPP y Objekty v Praze i okolí y Mzda 92 – 150 Kč/ hod y Náborový příspěvek až 3000 Kč y Ubytování, stravenky 800 99 11 00 723 53 21 11 job@malgen.cz www.malgen.cz Přijmeme pracovníky ostrahy a recepce BUĎ U TOHO, BUĎ MALGEN Střední škola v Praze 8 přijme uklízečku nástup od 1. 4. 2019. Nabídky zasílejte na adresu svarcovad@ssnahorni.cz tel: 284 683 289. ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská FINANČNĚATRAKTIVNÍPRÁCE VBEZPEČNOSTNÍSLUŽBĚ VOLEJTE ZDARMA 800 108 111 Email: nabor@abasco.cz Nabízíme: ● PRÁCI VE VAŠÍ LOKALITĚ ● SLUŽEBNÍ VÝSTROJ ● ZÁLOHY NA MZDU ● MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ● PRÁCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, DOHODU, MOŽNOST BRIGÁD ● MOŽNOST ZHOTOVENÍ ZBROJNÍHO PRůKAZU Nabízené pozice: ● Detektiv ● Strážný průmyslových areálů ● Recepce ● Vedoucí směny ● Strážný na retailových prodejnách FIRST MINUTE SLEVY AŽ 9% LYŽAŘSKÉ POBYTY RAKOUSKO - ITÁLIE AKČNÍ NABÍDKA SENIOR 55+ Vysvětlivky: *** - počet hvězdiček hotelu, S - studio bez stravy, SN - snídaně, PL- polopenze, PP – plná penze, AI - all inclusive ( 800 222 210 ( 800 222 210 CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz BS - A G L t r a v e l POZNÁVACÍ ZÁJEZDY TYTO A MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK NALEZNETE NA: WWW.AGLTRAVEL.CZ a WWW.HORYMORE.CZ POBYTOVÉ ZÁJEZDY Destinace dop. noci/termín kateg. strava cena od KORFU - studia Claire 10 05.06. S BS 9 091 KORFU - hotel Athena 7 01.06. **+ PL 12 731 KORFU - hotel Alkyon 10 05.06. *** AI 16 917 ALBÁNIE - hotel Klajdi 7 08.06. **** PL 13 186 MADEIRA - hotel Monumental 7 17.05. ** SN 13 732 MALTA - hotel Santana 7 06.04. **** SN 13 277 KYPR - hotel Narcissos 7 22.05. ***+ AI 19 738 A G L t r a v e l PORTUGALSKO - OKRUH 7 15.06. *** SN 28 182 PETROHRAD 4 25.07. *** PL 21 611 PETROHRAD - MOSKVA 7 25.07. ***/**** PL/SN 34 771 SIBIŘ, BAJKAL - OKRUH 8 01.08. *** PP 41 915 KAZACHSTÁN - KYRGYZSTÁN 10 03.09. **** SN 48 990 MADEIRA - SLAVNOSTI VÍNA 7 06.09. ** SN 18 791 UZBEKISTÁN 9 20.09. *** PL 38 437 ARMÉNIE - GRUZIE 8 04.10. ** SN 30 917 Výrobce plastových a hliníkových oken, přijme pro svou pobočku v Praze 9, U svobodárny 2 pracovníka na pozici cenař/obchodní referent Více informací tel.: 605 279 069, životopis zasílejte: nemec@decro.cz hledá pracovníka na plný pracovní úvazek na pozici Požadujeme: • ZŠ, základní znalost AJ / ČJ • 2 leté zkušenosti v oblasti zahradnických služeb • výpis z rejstříku trestů Co nabízíme: • pracovní poměr na dobu neurčitou • stravenky v hodnotě 65Kč/den • 13. měsíční plat • roční platový růst na základě osobního hodnocení, 25 dní dovolené, 13 dní “sick day”, penzijní připojištění U.S. Embassy in Prague Velvyslanectví USA v Praze Více informací naleznete na stránce velvyslanectví: https://cz.usembassy.gov/embassy/prague/jobs/ zahradníka Nástup duben/květen, roční příjem 257.478 Kč. Cestování - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

komerční příloha METROLIVE středa 13. března 2019 25 V žádném odvětví ekonomi- ky nelze dopustit, aby na tom byl lépe ten, kdo porušuje zá- kon. A to ani v energetice, kde se trh proměnil z houfů běhajících obchodníků k so- fistikovanějším obchodním modelům. Ty dávají zákazní- kům mnohem větší šanci vy- brat si toho pravého dodava- tele elektřiny a plynu. Kromě ceny začne hrát čím dál větší roli energetické po- radenství. Poradce může pro- počítat spotřebu největších žroutů energií, vypočítat možnosti úspor při koupi no- vého spotřebiče ve vyšší ener- getické třídě i dobu návrat- nosti této investice. Zjistí ale i nesprávné nastavení distri- buční sazby, které může pro- dražit spotřebu o desítky pro- cent. Zákazníky ke změně doda- vatele nevede vysoká cena energií, ale spíš nezájem do- davatele o vlastního zákazní- ka, nedostatečná komunika- ce, rigidní a zdlouhavé řešení jeho požadavků či změny jeho potřeb. Přesto je na trhu dost obchodníků, kteří poru- šují pravidla a zákazníkům se doslova lámou do dveří ve snaze získat je za každou cenu. A je jedno, zda jde o ob- chodníka zvonícího na zvon- ky se smlouvou o dodávce energií v ruce, nebo o firmu, jež sjednává zprostředkování aukcí, které k zajištění nejlep- ších podmínek na trhu větši- nou stejně nevedou. Centropol chce trh od těch- to praktik vyčistit. Nabízíme státním institucím maximál- ní součinnost v boji proti těm, kdo odmítají respekto- vat právo zákazníka svobod- ně se rozhodnout a nehodlají dodržovat zákony. Centropol klade na své obchodníky mi- mořádně vysoké profesionál- ní i etické nároky a porušení interních předpisů vede k okamžitému ukončení spo- lupráce. Cílem každého féro- vého dodavatele by mělo být trvale přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí včetně ochrany zákazníka. Ten by v tomto byznysu roz- hodně neměl být slabší stra- nou. Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol Po třech dlouhých letech se milovníci akčních RPG her do- čkali. Včera světlo světa spatři- lo pokračování oblíbené stří- lečky – The Division 2. S no- vou hrou se přesunete z mra- zivého New Yorku do slunné- ho Washingtonu, D. C. Smrtí- cí pandemie se šíří světem a celé Spojené státy upadají do chaosu. Vláda povolává speciální jednotku zvanou Di- vize, která má nastolit pořá- dek a potírat zločin. Washing- ton, D. C., má jako hlavní měs- to nejvyšší důležitost. Pokud padne, padne celá země. Do- kážete zastavit rozpad společ- nosti? Hru si zahrajete až se třemi přáteli. Příběh samotný vás u hry udrží až 40 hodin. Otevřený svět spolu s řadou výzev ale herní dobu prodlou- ží i několikanásobně. Přepra- cováním kromě příběhu a pro- středí prošel také koncept Dark Zone. Jedná se o oblast, kde můžete narazit na jiné živé hráče. A jak už to bývá v chaosem zmítané zemi, s nejvyšší pravděpodobností taková setkání skončí pře- střelkou. Zbraní je ve hře sku- tečně mnoho a všechny jsou zpracované na výbornou. Ob- sahu je v The Division 2 zkrát- ka spousta. Vývojáři navíc sli- bují vydávání nového obsahu i rok po vydání základní hry. Hra je dostupná na PC, Xbox One a Playstation 4. Po- kud si chcete čekání na tuto epickou hru zkrátit, můžete si pořídit The Division 2 Gold Edition. Speciální edici bylo možné hrát od úterý. Kromě předběžného přístupu získá- te také exkluzivní herní ob- sah i předběžný přístup k do- datečným epizodám hry. Stan- dardní edici bude možné hrát od pátku, její ceny v interneto- vém obchodě Mironet začína- jí na 1299 Kč. Aleš Pospíšil CENTROPOL The Division 2 – pokračování oblíbené střílečky 2x MIRONET www.mironet.cz HUAWEI Mate 20 Pro DS 6.39” IPS displej / rozlišení 3120 x 1440 *cena po započítání šrotovného 2000 Kč vyměňte starý za nový a rovnou za ten nejlepší 19.490*,- 21.490,- Se Žbirkou hraje i Suchý Nový singl Mira Žbirky (vlevo) Každý chce byť naj z oceně- ného Double Alba ve videoklipu připomíná dobu slavné- ho Semaforu a kultovní film Miloše Formana Konkurs, který měl premiéru před 55 lety. Film i klip se v režii Davi- da Žbirky natáčel v prostorách divadla a v obou se objeví nejznámější osobnost Semaforu Jiří Suchý (vpravo). ARCHIV Huawei Mate20 Pro Ekonomický trh. Dělí se na ty férové a pak na ty ostatní Máte telefon, který už má to nejlepší dávno za sebou? Jsou na něm již vidět šrámy z mno- ha let strastiplné služby? Nebo již váš telefon nefungu- je vůbec? V Mironetu ještě cenu má. Stačí jej přinést na prodejnu Mironetu, čímž zís- káte šrotovné až 2000 Kč na nákup nového top modelu od Huawei. Všechny vykoupené telefony Mironet následně ekologicky zlikviduje. Akce šrotovné platí do konce břez- na. A čím můžete svůj starší stroj nahradit? Šrotovné se vztahuje například na součas- nou špičku mezi fotomobily – Huawei Mate20 Pro. Za jeho úchvatným 6.39" AMOLED displejem s rozlišením 3120 x 1440 se skrývá velmi výkonné osmijádro Kirin s taktem až 2.6 GHz, 6GB RAM a 128 GB interní pa- měti. Baterie s kapacitou 4200 mAh se může nabíjet bezdrátově nebo může sama nabít jiná zařízení. Na zadní straně Mate20 Pro se potom třpytí trojice čoček fotoapará- tu s rozlišením až 40 MPx. Na tento model vám výměnou za starý telefon poskytne šrotov- né ve výši 2000 Kč. Pořídit si můžete také Hua- wei P20 Pro. Tento telefon byl jedním z prvních main- streamových smartphonů se třemi čočkami hlavního foto- aparátu. Více objektivů vám zprostředkuje více možností, jak zachytit různé neopako- vatelné momenty. Kreativitě tento telefon skutečně meze neklade. Huawei P20 Pro si v Mironetu díky šrotovnému můžete zlevnit o 1500 Kč. The Division 2. Zbavte Washington chaosu Šrotovné v Mironetu. Až dva tisíce korun za funkční i nefunkční telefon

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

Práce - nabídka • Přijmeme opraváře - mecha- nika traktorů (převážně zn. Ze- tor) a strojů. Lokalita - Rozto- ky u Prahy. Tel. 606201094 195042 • ZŠ Novoborská (Praha 9) ihned přijme kuchařku do ŠJ. Od 1.9.2019 hledáme učitele na 1. stupeň, asistenta ped., učitele s aprobací ČJ, AJ, M, vy- chovatelky do ŠD. Životopisy prosím posílejte na: skola@novoborska.cz 195047 • Akciová spol. přijme pracov- níky ostrahy pro Prahu a oko- lí, vhodné ID a SD, mzda dle objektu a zařazení až 20000 Kč, nábor. příspěvky až 10000 Kč, možnost záloh na mzdu. Tel: 224109445, 777470798. 195058 • Přijmeme zaměstnance os- trahy. Nutný čistý TR, 12h smě- ny. Volejte 720665191. 195062 • Přijmeme pracovníka úklidu na poloviční úvazek. Nutný čis- tý TR, nástup ihned. Kontakt 720665191. 195068 • SKLENÁŘ - hledáme sklená- ře do sklenářství v Praze 6. Ne- vyučené zaškolíme. Plat 25 - 30 tis. Volejte tel 778008210. 195081 • Přijmeme pracovnici noční- ho úklidu na HPP do kancelář- ské budovy v Praze Butovi- cích. Požadujeme čistý trestní rejstřík. Tel. 778762054, 778762046 195092 • Přijmeme elektrikáře a zámeč- níka do údržby v Praze 1. Nástup možný ihned. Tel. 777711693 195095 • Přijmu zdravotní sestru - ak- tivní DŮCHODKYNI na část. úv. 3 dny v týdnu út, st, pá, 8 hod. denně do kožní ambulan- ce - Praha 1 - Florenc. T. 604995578 195100 • BA přijme pracovníky na os- trahu areálu v Praze. Práce v uni- formě, vhodné pro ČID I PID, mož- no i DPP. Praxe a Osvědčení výho- dou. Volejte Po-Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. na tel: 702027911 195121 • Úklidová firma přijme pra- covní síly na ranní, denní a ve- černí úklid pro Prahu 8. Tel. 724816182 195126 • 3* HOTEL v blízkosti I. P. Pav- lova, Praha 2, přijme do mladé- ho kolektivu pokojskou na HPP. Požadujeme pečlivost a samostatnost. Tel.: 737284163 195129 • Základní škola Špitálská při- jme k okamžitému nástupu ku- chařku do školní kuchyně. Tel. 733338235, e-mail: nidlova@zs-spitalska.casabla nca.cz 195136 • Čistírna koberců v Praze 3 přijme do kanceláře adminis- trativní pracovnici na zkráce- ný úvazek (DPČ): 3 dny v týd- nu: přijímání zakázek, komuni- kace se zákazníky. Základy na PC. Tel. 603518242 195139 • Úklid 24 přijme muže na HPP i brigádně na úklidové práce a sekání trávy, ŘP vítán. Po-Pá, 8-16 h, 18000 čis. Osob- ně 8.30-10 h, Křenova 15, P6-Petřiny. 195142 • ZŠ a MŠ Praha 6 přijme ku- chařku a pomocnou sílu do školní kuchyně. Tel: 222 202 507. 195147 • MŠ v Praze 9 přijme vyuče- nou kuchařku a uklízečku k okamžitému nástupu na HPP. Tel.: 725914422. 195157 • Gymnázium, Praha 9, Česko- lipská 373 přijme ihned uklí- zečku na částečný úvazek. In- formace a nabídky na tel. 283 882 028 nebo elektronicky na kozel.j@ceskolipska.cz. 195161 • Obchodní akademie Vino- hradská ihned přijme na zá- stup učitele předmětu Infor- matika. Tel. 778534316, Ing. Jandová, email: info@oavin@.cz 195166 • Úklid 24 přijme muže na HPP i brigádně na sekání trá- vy-profi zahr. traktor. Po-Pá, 8-16 h, 20-22 tisíc čis. Osobně 8.30-10 h Křenova 15, P6-Petři- ny. 195172 • Úklidová firma přijme ihned na DOP. Úklidovou pracovnici na úklid školy v ulici K Letišti-Praha 6-Ruzyně. Pracovní doba od 15,00 do 19,00 pondělí až pátek. Odmě- na 8600 Kč měsíčně za 4 hodiny. Podmínka zkušenosti úklidu a vý- pis řejstřiků trestů. Tel: 731927574 Volat 9,00-18,00 h. pondělí až pátek. 195177 • Přijmeme brigádníka na po- mocné práce na stavbě na Pra- ze 6. Tel.: 731891021 195180 • Firma hledá pracovní místa pro své zaměstnance: úklid ho- telu, kanceláří, pomocná síla do kuchyně. Tel. 777107449 195181 • Hledáme agenturu na zpro- středkování manuální práce. Nabídněte e-mail: ivana.snizkova@e-mail.cz 195188 • Hledáme zaměstnance na úklid osobních vlaků v Praze 4, směnný provoz nebo po-pá 7.30-16.00 h. a v Praze 5 krát- ký, dlouhý týden. Tel. 603301309 195192 • Přijmu pracovnice na večerní úklid prodejny na Smíchově. Blízko u OC Nový Smíchov. Pracovní doba 18.00-20.00 hod., po-ne. Týden prá- ce a týden volno. Mzda 100 Kč/hod. (čistého). Vhodné jako přivýdělek (cca 3.000 Kč/měs.). Možno na do- hodu nebo ŽL. T. 603421247, rapant@sluzbyrapant.cz 195212 • BS přijme strážné a psovody pro objekty v Praze. Možno též jako brigáda, DPP, DPČ, vhodné i pro SD, ID. Certifikát podmínkou. Tel.: 728360589 195213 • Českoslovanská akademie obchodní, SOŠ, Praha 2, Resslova 5 přijme ihned vyuču- jící předmětů ekonomika, účetnictví a účetní software (Pohoda). Částečný úvazek - 18 vyučovacích hodin. Profes- ní životopis zasílejte na: blazkova@cao.cz 195224 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 194517 Byty - poptávka • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 193217 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 193253 • PRO DCERU koupím byt družstevní nebo byt v osob- ním vlastnictví v Praze. Platím v hotovosti. Tel: 702044164 194199 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, po- zemků) doplatíme rozdíl ceny, případně vykoupíme, poradí- me, vyřešíme po právní strán- ce. 774335503. 191098 Starožitnosti • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 193686 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 193851 • ANTIKVARIÁT, STAROŽIT- NOSTI, Výkup: pozůstalosti, knih, obrazů, grafik, hodinek, šperků, skla, porcel., militárie. Starožitník Dynt. Tel. 702756100 194075 • Koupím obrazy českých a za- hraničních malířů. Platba hoto- vě. Kontakt: e-mail: manvel4@seznam.cz, tel. 721235964 194318 • Koupím starý nábytek z chrom. trubek, dřevěný i dýho- vaný, obrazy, hodiny, šavle i celé pozůstalosti, 777886860, nabytek.kuri@seznam.cz 194857 Pronájmy - nabídka • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme Operátora skladu na Obchodní úsek – Materiálně-technické zabezpe- čení. Nástup od 01.04.2019 nebo dle dohody. Kontakt Mi- chala Kavale, Michala.Kavale@vfn.cz . Kom- pletní znění inzerátu na: www.vfn.cz, kariéra. 193589 • Pronajmu dlouhodobě gar- soniéru 33,7 m2 v Praze 6 - Řepy, plně zařízeno pro jednu osobu, jen nekuřák, RK nevo- lat! Tel. 723251699 195183 Nemovitosti - poptávka • Koupím byt nebo dům v Pra- ze, zaplatím požadovanou cenu a nechám bydlet nebo dožít. Vše na dohodě 777603019. 191071 • VÝKUP NEMOVITOSTÍ v Pra- ze - Peníze ihned a bez staros- tí. Kohout reality 25 let na trhu. Tel : 602212121 194281 Pronájmy - poptávka • Pronajímejte bez rizika! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 100% platbu ná- jmu. BEZ PROVIZE! T. 734319304 191343 • VŠ hledají pronájem bytu v Praze s dobrým spojením MHD. Dlouhodobě. Slušné jed- nání. RK prosím nevolat. TEL: 604778666 193452 • Mladý lékař nekuřák hledá pronájem nebo koupi bytu v Praze. Tel. 777749085 194094 • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 194240 • Hledám menší byt pro 2 os. do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 30 min., MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. T. 777615730 194342 Ostatní • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 193719 Služby - nabídka • Kontejnerová doprava - od- voz a likvidace sutí, zeminy, směsného, komunál. odpadu a bioodpadu. Vyklízení skle- pů, půd. Přepravní služby. Tel. 602387313 193831 Knihy a časopisy • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 193706 Finance - nabídka • Oddlužíme nemovitost! Vy- platíme Vaše dluhy, zástavy, exekuce! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod.! V ne- movitosti můžete stále byd- let! 737352730 193636 • FINANĆNÍ PORADNA nabízí pomoc při řešení splácení půj- ček, exekucí, zástav a dražeb nemovitostí a zpracování od- dlužení. Tel: 731188003 195074 Hledáme pracovníky pro pracoviště na letišti václava Havla praha na pozici asistent odbavení imobilnícH osob nebo přeprava nadrozměrnýcH zavazadel na Hpp, dpp, dpČ Denní i noční směny Základní znalost AJ nebo ŘP skupiny B výhodou www.maidpro-service.cz kontakt: 724 746 733 nebo 725 122 116 261263847 261260416 777038001 www.gato.cz Jihlavská611 Praha4 SPŠ STROJNICKÁ, Praha 1, Betlémská 4/287 Požadujeme znalost PC, nástup ihned. Životopisy zasílejte na: reditel@betlemska.cz, nebo volejte 251 092 100. Hledáme SeKReTÁřKu silniční dělník Zakládáme novou partu, přidejte se k nám! firma PORR a.s. tel.: 724 530 884 (Václav Leitermann) NEZAPOMEŇTE, JSME I ONLINE. METRO.CZ KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 Údržbář městského mobiliáře v Praze Dotechnickéhooddělenínašíspolečnostizabývající seprovozemměstskéhomobiliářevhlavnímměstě přijmemepracovníkanadenníúdržbumobiliáře (mytíadrobnéopravyreklamníchzařízení, přístřeškůMHD). Požadujeme:•min.vyučen•ŘPmin.B•výborná znalostPrahy•ochota,zodpovědnost,loajalita Nabízíme:Perspektivníastabilnízaměstnánívsilné mezinárodníspolečnostizaměstnaneckébenefity, silnésociálnízázemí Bližší informace na tel: 225 001 377. Životopis a stručný průvodní dopis zasílat na: nabor@jcdecaux.cz PřijmemeVás ještě dnes STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • Mzda 85 - 180 Kč/h • PRaHa • ubytování • týdenní záloHy • náboRový PřísPěveK Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz Čerpací stanice TOMEGAS Jižní spojka Praha 10 přijme: 15 000 – 17 000 Kč/měsíc pouze pro zájemce s inval. důchodem/ZPS Tel.: p. Dubský 727 871 595 obsluhu na hPP Nástup možný ihned! Pro více informací volejte na: 602 828 634 Pozice vhodná pouze pro částečně a plně invalidní občany - úvazek na cca 60 hodin měsíčně - mzda od 120 Kč čistého - možnost plánování směn PŘÍJMEME ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

www.metro.cz SPORT středa 13. března 2019 27 Do nominace fotbalové repre- zentace pro zápasy v Anglii a s Brazílií se překvapivě do- stal Alex Král ze Slavie, který je jediným úplným nováč- kem. „Král jen potvrzuje svojí formu, na základě které byl nominován. Je dobře mentál- ně nastavený a věřím, že se prosadí i v reprezentaci,“ uve- dl trenér Jaroslav Šilhavý k této nominaci. Zatím je nominováno dva- cet hráčů, z toho šest slávis- tů. Jediným útočníkem je Pa- trik Schick, po zranění se vra- cí obránce Marek Suchý. „Do- nominujeme tři hráče a všechno to budou ofenzivní posty,“ dodal Šilhavý. Předsta- ven byl nový partner, na dobu dvou kvalifikačních cyk- lů se jím stal pivovar Staro- pramen. Zápasy se uskuteční 22. března v Anglii a 26. břez- na s Brazílií v Edenu. K této příležitosti bude ve zdej- ším muzeu otevřena tuto so- botu výstava. K vidění budou vedle nejrůznějších předmě- tů vztahujících se k zápasům s „Kanárky“ také originály Zlatých míčů českých Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda. Vstupné činí 150 korun. PUR U nás se bouří squa- shisté, na Sloven- sku chodec Tóth. Když bylo v létě roku 2016 rozhodnuto o nových spor- tech pro olympijské hry, kte- ré se za 500 dní uskuteční v japonském Tokiu, kritizo- val jeden z nejlepších spor- tovních lezců světa Adam On- dra formát, kterým se bude tento sport v Tokiu prezento- vat. Do jednoho závodu se spojí trojice disciplín – prestižní lezení na obtížnost, bouldering a lezení na rych- lost. „Lezení na obtížnost a bouldering jsou klasické kreativní disciplíny, neznáte cesty, musíte mít sílu i lézt správně a efektivně technic- ky,“ vysvětloval Ondra. Při soutěžích v lezení na obtíž- nost a boulderingu nikdy ne- jsou stejné linie, zatímco pro rychlost je cesta roky standar- dizovaná. „Takže to mají spe- cialisté postavené doma a tré- nují to do zblbnutí. Dát na olympiádu něco, čemu se ni- kdo na světě nevěnuje, je ku- riózní,“ dodal. V posledních dnech se živě debatovalo o změnách v disci- plínách chodců. Hrozilo na- příklad, že na olympiádě v To- kiu nebude v programu pade- sátikilometrová trať. Obháj- ce zlata z Ria z této disciplíny Slovák Matej Tóth se proti to- muto návrhu bouřil. „Dozví- dáme se limity a kritéria v průběhu sezony. Těžké je pak přenastavit kalendář závodní- ka, který se dlouhodobě při- pravuje na padesátku a najed- nou má přepnout do trénin- ku na dvacítku,“ uvedl Tóth pro agenturu SITA. Meziná- rodní asociace atletických fe- derací IAAF pak ale potvrdila, že padesátka vypadne z pro- gramu velkých akcí až po olympiádě v Tokiu. „Měli jsme o chůzi bouřlivou deba- tu. Na všech soutěžích zůsta- ne zachovaný formát dvou zá- vodů pro ženy i muže,“ řekl Sebastian Coe, šéf IAAF. V předvýběru nových spor- tů pro Tokio byl také squash, který po tomto neúspěchu upínal zraky alespoň k olym- piádě v Paříži v roce 2024. Jen- že když před několika dny po- řadatelé navrhli nové sporty, squash mezi nimi nebyl. „Squash je ve Francii velkým sportem, očekávání bylo vel- ké a velké je i zklamání,“ řek- la úřadující mistryně republi- ky Anna Sermeová, jejíž švag- rová Camille Sermeová z Fran- cie je světovou čtyřkou a byla tváří kampaně squashe v boji o olympiádu. Další Francouz Grégory Gaultier býval světo- vou jedničkou. Češi vybrali přes crowdfundingový pro- jekt 140 tisíc korun na po- moc kampani Světové squa- shové federace za boj o olym- piádu. Pařížští organizátoři mezi sporty vybrali breakdan- ce, sportovní lezení, skatebo- arding a surfing. PUR Mrázek si připsal nulu Český hokejový brankář Petr Mrázek přispěl v utkání NHL svým čtvrtým čistým kontem v sezoně k výhře Caroliny na ledě Colorada 3:0. Sedmadvacetiletý odchovanec Vít- kovic si připsal 38 úspěšných zákroků a byl vyhlášen prv- ní hvězdou zápasu. Mrázek udržel nulu potřetí za posled- ních osm utkání a pošesté v řadě vychytal vítězství. Útoč- ník Tomáš Hertl se prosadil na ledě Minnesoty a svou 31. trefou v sezoně pomohl San Jose k výhře 3:0. V čase 44:37 v přečíslení dvou na jednoho povedeným blafákem prostřelil gólmana Devana Dubnyka a dostal Sharks do vedení 2:0. K vítězství Tampy Bay v Torontu 6:2 přispěl gólem Ondřej Palát, který skóroval poprvé po 20 zápa- sech. Dvě asistence si připsal také obránce Tampy Jan Rutta. V dresu Ottawy se prosadil útočník Filip Chlapík, který na ledě Philadelphie jen snižoval na 2:3. AP Libor Sionko a Jaroslav Šilhavý METRO Nominace Prozatím jsou jasní tito: ● Brankáři: Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka, Tomáš Vaclík Obránci: Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Theo Geb- re Selassie, Pavel Kadeřábek, Tomáš Kalas, Ondřej Kúdela, Filip Novák, Marek Suchý Záložníci: Bořek Dočkal, Ja- kub Jankto, Alex Král, Lukáš Masopust, David Pavelka, Tomáš Souček, Matěj Vydra, Jaromír Zmrhal Útočník: Patrik Schick Intimní Satoranský řádil Basketbalisté Washingto- nu v NBA po dvou venkov- ních porážkách začali ví- tězně sérii pěti domácích duelů a Tomáš Satoranský k tomu proti Sacramentu přispěl 17 body, šesti do- skoky a sedmi asistence- mi. Wizards vyhráli duel týmů usilujících zatím marně o posun na příčky zajišťující play off 121:115. Arajbí je Australan Austrálie udělila občanství bahrajnskému fotbalisto- vi Hakímovi Arajbímu, který strávil 70 dní ve vaz- bě v Thajsku kvůli ba- hrajnské žádosti o jeho vy- dání. Arajbí odešel před pě- ti lety z Bahrajnu, kde byl v nepřítomnosti odsou- zen k desetiletému trestu. V Bahrajnu byl Arajbí ob- viněn z účasti na útoku na policejní stanici. ČTK • DISKRÉTNÍ SEX SVDANOU ŽE- NOU z Prahy! Chceš? Pošli SMS ve tvaru 16PFT a text na 909 15 50 • Ráda bych se seznámila se sex. výkonným mužem za úče- lem dlouhodobého vztahu bez závazků. Ingrid 56. Najdeš mě na 909 80 50 40 nebo mi na- piš SMS na 909 15 45 s kódem 99MEB a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Krátce Pod pěti kruhy s různými pocity Král. Nováček, který překvapil Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/

kolo odolné proti propíchnutí odolné proti vlivům počasí, dlouhá životnost bohatý na přírodní živiny těžká a stabilní konstrukce trendy antracitová barva aktivuje život pod povrchem nosnost cca 160 kg, objem korby 100 l ochranná lazura zajišťuje růst silných kořenů Zahradní a stavební kolečko Jednodílné, svařené. 32 mm silný, práškově lakovaný rám s vyklápěním. Nerezová pozinkovaná ocelová korba odolná proti nárazu, s robustním držákem. Kolo s kuličkovým ložiskem. Objem korby 100 l. Nosnost cca 160 kg. Pouze do vyprodání zásob. OBI č. 5508817 Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. 0500/19 platí od 13. 3. do 24. 3. 2019 nebo do vyprodání zásob. Je čas pustit se venku do práce. Vyvýšený záhon1 Vyroben z přírodního dřeva, povrchová úprava v antracitové barvě. Rozměry: v 79 x š 150 x h 76 cm. OBI č. 5398524 1Pokud není produkt k dispozici, rádi ho pro vás objednáme. Univerzální květinový substrát Pro výsadbu nebo přesazování květin doma, na balkoně a terase. Objem 40 l. OBI č. 4670618 (1,23 Kč/l) obi.cz DO ZAHRADY, POZOR, TEĎ! Super cena 1099- Super cena 49- 40 l Super cena 2399-

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-13-3-2019/