METRO - 14.8.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Středa, 14. srpna 2019 Č. 150, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 0 5 1 9 1 9 771211 781002 0 5 1 9 1 HLAVÁČKOVÁ MÁ DCERU. BUDE Z NÍ TENISTKA? OLYMPIJSKÁ MEDAILISTKA PORODILA, MÁ MALOU ISABELLU STRANA 23 Svátek slaví: Alan Na dobré řemeslníky se čeká v pořadnících Problém. Poctivých fachmanů je nedostatek, přetahují je například automobilky. Nová koupelna. Můžete čekat několik měsíců, a klidně i rok. Vyšší cena. Nejvíc v posledních letech podražily zednické práce STRANA 8 Vysoko nad Prahou. Provazochodkyně měla generálku, zkoušela lano Francouzská provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongongaová si včera v podvečer vyzkoušela přechod přes Vltavu ve výšce 35 metrů. Dnes svým velkým číslem, kdy překoná na laně 350 metrů od Dvořákova nábřeží do Letenských sadů, zahájí 16. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. „Včera si umělkyně potřebovala především zkusit, jak se lano chová ve větru,“ řekla manažerka festivalu Ivana Pěkná. Nacvičovala se také záchrana v případě různých krizových situací. Více čtěte na straně 4. MAFRA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 14. srpna 2019 02 Rekonstruovanou Šlechtovu restauraci bude od příští sezo- ny provozovat Vinohradský pivovar. „Šlechtovka je nád- herné místo s obrovskou tra- dicí, oživit její příběh je pro nás velmi lákavé,“ říká jeden ze spolumajitelů pivovaru Jan Korselt. Už dříve zaznělo, že Šlech- tova restaurace bude vevnitř o něco luxusnější, zatímco venku bude občer- stvení takzva- ně pro každé- ho. Dodrží se nakonec ten- to koncept? Ve Vino- hradském pi- vovaru si za- kládáme na tom, že jsme nor- mální hospoda přístupná pro lidi. Sice k nám chodí i řada turistů, ale snažíme se, aby byl podnik i pro lidi z okolí. Podobným způsobem to chce- me vést i tady. Nehodláme z místa udělat elitářskou zále- žitost. Kolik u vás stojí pivo? Ležák si u nás dáte do pade- sáti korun. Speciály stojí o trošku víc. Jste pouze pivovar? Nabídku máme širší, chodí k nám rodiny s dětmi, páry na rande i ženy na víno. Máme vlastní směs kávy, kte- rou si necháváme pražit v soukromé pražírně. Tady chceme vybudovat zahradní restauraci, nabídneme kvalit- ní českou kuchyni i rychlejší občerstvení. Něco malého k pivu i třeba pochoutky z gri- lu. Rozhodně si tu vyberou ne- jen pivaři. Co dalšího tu chcete mít? V pivovaru pořádáme kon- certy, přednášky i divadlo. To chceme i tady. Rozhodně tu nechceme jen přes pult prodá- vat turistům. S Prahou 7 se ba- víme i o pořádání svateb. Co když si někdo ze Stro- movky bude chtít odskočit k vám na toaletu? Na toto zatím nejsem scho- pen odpovědět. Ale je to jed- na věc, kterou momentálně dost řešíme. Chceme být pro- stor otevřený všem, ale tohle je samozřejmě citlivá otáz- ka. MAH Šlechtovka chátra- la 40 let. Ublížily jí povodně i požár. „To je lidu,“ ohodnotila dav radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková. Včerejší tiskovou konferenci o budouc- nosti Šlechtovy restaurace si nenechalo ujít skoro 50 novi- nářů. Však oprava chátrajícího letohrádku je událost. Pečlivá rekonstrukce sází na to, že se budova co nejvíce na- vrátí do své podoby. Restaurá- torům slouží i historické foto- grafie, díky nim má mít budo- va opět historický ráz. Dodrže- ní všech postupů je ale nároč- né. Například schválení návr- hu omítky, jejího povrchu či barvy architekty a památkaři trvalo měsíce. „Rekonstrukce není jednoduchá. Jsme ale roz- hodnutí příští rok místo uvést do provozu alespoň částečně,“ slibuje radní. MAREK HÝŘ Desítky novinářů Strop hlavní místnosti restaurace 4x METRO Podloubí v přízemí Zábradlí z terasy je potřeba zrestaurovat. Pivovar. Ležák si tu dáte do padesáti korun Stará dáma vstává z popela Dědictví neřešíme, peníze si raději užijeme Manželé Havelkovi jsou už pár let v důchodu. Žijí nedaleko Prahy a jsou hrdí na svůj krásný, udržova- ný domeček se zahradou. Veškerý čas a energii věnují jeho zvelebování. A protože nemají děti ani vnoučata, hýčkají svého psa. Pan Havelka podnikal a jeho žena pracovala dlouhé roky ve státní správě. Díky solidním, nadprůměrným příjmům jim stát vyměřil poměrně štědré starobní důchody. Drtivou vět- šinu však spolkne péče o dům a zahradu. Vitální manželé mají spoustu plánů, co na svém bydlení zdo- konalit. I když si nestěžují, mu- seli omezit cestování a hlídají výdaje. Rozdíl mezi bývalými příjmy a současnými důchody je citelný. Kdyby dům prodali, je po starostech, ale to nepři- padá v úvahu. Oba v něm chtějí dožít. Na srazu bývalých spolužáků se pan Havelka od kamaráda do- zvěděl o Rentě z nemovitosti. „Pavel je právník, má lepší dů- chod, ale i on přemýšlel, jak do- stat nějaké peníze navíc, aniž by přišel o dům,“ vysvětluje pan Havelka. Rozhodl se tedy také jako spolužák kontaktovat společnost FINEMO.CZ, která jako jediná tento finanční pro- dukt nabízí, a bylo rozhodnuto. Nechali si odhadnout domek, sepsali smlouvu a do měsíce bylo všechno vyřízené. Dům prodávat nemusí a žádné mě- síční splátky je také zatěžovat nebudou. Na účtu mají najed- nou velice pěknou sumu, z níž mohou kdykoli čerpat, aniž by se jakkoli omezovali. VýhoDy Renty z nemoVitosti: z Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně). z Za života nemusíte nic splácet. z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu. z Můžete žít důstojněji a život si více užívat CHCete Vědět VíC? z Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na www.rentaznemovitosti.cz. z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma. z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850. z Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 14. srpna 2019 03 Kvůli opravě můst- ku přes D1 se oby- vatelům Starého Chodova protaho- vala cesta až o celý kilometr. Původně měla být uzavřená do konce srpna, místní z Pra- hy 11 si však po ní mohou zkracovat cestu již od včerejš- ka. Řeč je o lávce přes dálnici D1, která je jedinou přímou spojnicí Starého Chodova se stanicí metra i nákupním cen- trem. Její červencové uzavření štvalo nejen místní seniory, ale i maminky s kočárky. Mu- seli k překročení rozsáhlé sil- nice využívat vzdálený pod- chod či autobusy. „Komplikace způsobené uzavřením lávky jsou již mi- nulostí. Nezbytné opravy, kte- ré na lávce probíhaly od letoš- ního července, byly úspěšně dokončeny a komunikace je tak opět otevřená pro veřej- nost. Složité práce se přitom podařilo dokončit v rekord- ním čase – o osmnáct dní dří- ve, než se plánovalo,“ říká rad- ní Prahy 11 pro dopravu Mar- tin Duška. Lávka vedoucí přes dálniční tepnu byla vybudována před více než deseti lety a nyní se jednalo o její první význam- nější opravu. Ta zahrnovala například odmontování a pře- lakování zábradlí, instalaci nové izolace a údržbu beto- nových částí upevňujících lávku. Můstek se tak podle mluvčí Prahy 11 Anny Kočico- vé dal teoreticky částečně po- užívat místními i během pra- cí. Kvůli bezpečnostním nor- mám to však nešlo. „Šíře láv- ky neumožňovala pohyb tech- niky a pracovníků zároveň s běžným provozem,“ vysvět- luje Kočicová. Opravy lávky stály celkem pět milionů korun. Polovinu z této čásky zaplatilo hlavní město. Náměstek primátora pro dopravu Adam Sche- inherr v oficiální tiskové zprá- vě k otevření lávky uvedl, že byl hlavním důvodem fakt, že jde o celoměstsky významnou lávku jak pro pěší, tak i cyklis- ty. Proto se s kolegy z magis- trátu společně rozhodli, že na projekt polovinou částky při- spějí. Na svém Facebooku si však následně zásluhy za opra- venou lávku přivlastnil. „Rád pomůžu s financová- ním dobré věci, jako je napří- klad rekonstrukce lávky přes D1 pro pěší a cyklisty spojující Starý Chodov a stanici metra Chodov. Stihlo se to ještě o čtr- náct dní dřív, takže dobrá prá- ce. O všechny mosty a lávky v Praze se musíme starat,“ na- psal Scheinherr na svůj face- bookový profil. Přibližně 75 metrů dlouhá a tři metry široká lávka má za sebou bohatou historii. Na je- jím místě se totiž před čtrnác- ti lety nacházel o něco širší předchůdce. Ten byl postaven při budování sídliště Jižní Měs- to. Padl však při výstavbě ob- chodního centra v roce 2005 a dnes tu slouží už nová lávka. „Dnes tudy lidé chodí k metru i k lékaři,“ napsala na Faceboo- ku Prahy 11 místní obyvatelka Vlasta Hamalová. 75 metrů dlouhá a tři metry široká lávka je jako nová. PRAHA 11 Koubková Výstava s názvem Jak šel jazz s Janou Koubkovou na plakátech představí v Paláci YMCA od 24. září do 6. listopadu jednu z nejvýraznějších předsta- vitelek českého jazzu. Zpěvačku, skladatelku, moderátorku a lektorku Koubkovou, která v říjnu oslaví 75. narozeniny, při- pomene přes 20 dobo- vých plakátů a mnoho fo- tografií z osobního archi- vu. Výstava bude přístup- ná denně a zdarma. MAFRA Lávka na mapce METRO FILIP JAROŠEVSKÝ filip.jarosevsky@metro.cz VYSOKÁ KVALITA, NÍZKÁ CENA A BONUS PRO PŘÍRODU To jsou šetrné úklidové nebo prací prostředky s označením „nature“ dm značky Denkmit. Tip dm: Pokud hledáte produkty šetrnější k přírodě i lidem, sledujte v prodejnách dm zelené cenovky. *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. Chystají pavlače Bytový projekt Žižkovské pavlače za 830 milionů ko- run v Koněvově ulici by měl být dokončen na pod- zim roku 2021. Investory jsou developerská společ- nost Moravská stavební – Invest a investiční skupi- na RSBC. Vznikne tam 141 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk od druhého podlaží. V přízemí budou maloobchodní prostory. Desku nevrátí Ruské velvyslanectví kriti- zuje záměr magistrátu ne- vrátit na Staroměstskou radnici pamětní desku při- pomínající podíl Rudé ar- mády na osvobození Pra- hy od nacistů v roce 1945. Velvyslanectví to označilo za pokus vymazat z paměti část společných dějin Čes- ka a Ruska. Podle primáto- ra Zdeňka Hřiba je text na desce nepřesný. ČTK Obvodní soud pro Prahu 1 za- mítl žalobu italské firmy Grandi Stazioni, která chtěla po Českých drahách a Správě železniční dopravní cesty zhruba 1,26 miliardy korun kvůli ušlému zisku, který po- dle společnosti vznikl nepro- dloužením pronájmu hlavní- ho nádraží v Praze. Firma měla historickou bu- dovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což však v termínu neučinila. Podle soudkyně Heleny Mar- sové firma neprokázala, že by měla důvodný předpoklad prodloužení smlouvy. Rozsu- dek je nepravomocný, advo- kát společnosti Zbyšek Kor- dač se k případnému odvolá- ní nevyjádřil. Podle Kordačovy argumen- tace společnost o prodlouže- ní smlouvy intenzivně jedna- la po dobu více než jednoho roku a na základě tohoto jed- nání měla důvodný předpo- klad, že bude kontrakt dodat- kem prodloužen. Mělo podle něj jít už o pátý dodatek k pů- vodní smlouvě, který byl roz- sahem i obsahem méně vý- znamný než ten předchozí. Firma podle něj splnila pod- mínku prodloužení smlouvy, kterou bylo „dokončení pod- statné části revitalizace“, a důvody zpoždění byly ne- předvídatelné. Soud tuto ar- gumentaci odmítl. ČTK Po lávce o téměř tři týdny dřív inzerce Krátce Italové. Mají smůlu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 14. srpna 2019 04 Úvod festivalu Letní Letná dopravu zřejmě neomezí. Světoznámá provazochodky- ně Tatiana-Mosio Bongonga- ová z francouzského souboru Cie Basinga si nachystá lano dlouhé 350 metrů ve výšce 35 metrů nad hladinou Vltavy. Vydá se po něm od právnické fakulty přes řeku až do Leten- ských sadů, to vše za doprovo- du živé hudby, která provazo- chodkyni hraje do rytmu. Pří- chodem na Letnou tak Cie Ba- singa zahájí letošní ročník. Unikátní projekt opět po- souvá hranice možného. Tati- ana-Mosio Bongongaová se pražskému publiku představi- la úspěšně již před šesti lety, kdy u příležitosti oslav 10. vý- ročí festivalu vystoupala na vrchol šapitó. Tentokrát je ale laťka nastavená ještě výš. Český rozhlas Vltava přine- se živé vysílání od 18 hodin. Je možné si zapnout i živý vi- deostream na Facebooku Vlta- vy. Procházku v oblacích bude pro posluchače a diváky komentovat Veronika Štefa- nová a její hosté. Na obou březích Vltavy bude několik vhodných pozo- rovacích míst. Od 16.30 bude vyhodnocovat situaci měst- ská i státní policie. „Nejsou striktně dané uzavírky, ale po- kud bude třeba, uzavře poli- cie pro chodce i dopravu obě nábřeží. Jde o bezpečnost ná- vštěvníků,“ říká za pořadate- le Zuzana Cajtlerová. PUR Místa označená dalekohledy jsou vhodná k pozorování. LL Provazochodkyně F. ORTMANN Včera zde začaly fungovat zbrusu nové pokladny za 14,5 milionu korun. Masary- kovo nádraží ale čekají i další opravy za stovky milionů ko- run. Za sto milionů bude zre- konstruována část historické stavby v blízkosti metra, v prostorách vzniknou kance- láře či nocležny. Plány rekon- strukce představili zástupci Českých drah a společnosti Penta Real Estate. Konsorci- um firem plánuje celkovou modernizaci za více než čtvrt miliardy korun. V následují- cích týdnech začnou dráhy budovat k Hybernské ulici če- kárnu a úschovnu zavazadel za přibližně 3,6 milionu ko- run. Developer chce při další rekonstrukci v příštím roce v prostorách bývalého kasina otevřít novou restauraci a ob- novit přístup do budovy z Hy- bernské. Do dvou let by měly v této části nádraží vznik- nout další obchody. ČTK Flašinetáři Klasické skladby v podání flašinetářů zazněly včera v barokním kostele svaté- ho Mikuláše v Praze. Ke sly- šení byly třeba skladby Pro Elišku nebo Ave Maria. Koncert byl součástí už šes- tého ročníku jednodenní- ho festivalu Flašinet žije!, na který se sjeli flašinetáři ze sedmi evropských zemí. Odpoledne se zastavili umělci na Kampě (na sním- ku) a večer zahráli v Čes- kém muzeu hudby. MAFRA inzerce Masarykovo nádraží. Čekají ho další opravy Na Poříčí 1047/26, Praha 1 e-mail: info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz INVEST INVESTUJTE s výnosem až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč Investice do úvěrů zajištěných bonitními nemovitostmi Sjednání a správa je zdarma Získáte pravidelný měsíční výnos Volejte zdarma: 800 023 099 Provazochodkyně zamíří od právnické fakulty na Letnou

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

ŠATY kids4tomorrow Nabídka platí od 15.8.2019 ve všech prodejnách C&A do vyčerpání zásob. 350Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz PRAHA středa 14. srpna 2019 06 Improvizované směrovky vznikají na bednění eskalá- torů, zdech i chod- nících. Kolem opravovaných pohybli- vých schodů do stanice Ná- městí Republiky směrem od Masarykova nádraží se v po- sledních dnech dějí věci. U je- jich ústí totiž narostlo dřevě- né bednění, které tu na první pohled nešťastně zakrývá vchod na vedlejší plně funkčí eskalátor. Podle Hany Pohanové z tis- kového odboru dopravního podniku se tu však podařilo zmatené cestující zkrotit až dozorčímu stanice. Ten vzal totiž do ruky křídu a namalo- val tu na bednění velkou bí- lou šipku. „Dozorčí totiž za- znamenával dotazy cestují- cích. Na základě této skuteč- nosti připravujeme značení, které na místo co nejdříve na- instalujeme,“ říká pro deník Metro Pohanová. Křídu či spíše sprej vzali kvůli nasměrování řidičů i cestujících před pár dny do ruky také pracovníci doprav- ce na autobusové točně Na Knížecí. Kvůli opravě dláždě- ní na křížení autobusů s kole- jemi bývalé vlečky se tu totiž musela přesunout odjezdová zastávka autobusů číslo 120 a 231. Od zítřejšího dne se pak mají přesunout také za- stávky linek 137, 191. Jednoduchá směrovka vydá za tisíc slov i ve vestibulu Ma- sarykova nádraží. Zaměstnan- ci Českých drah ji umístili před dočasně slepý průchod směrem k nástupištím před třemi lety, a to na popud čte- nářů deníku Metro. Denně se tu totiž zamotávalo několik desítek lidí a někteří pak ne- stíhali své vlaky. Cedule tu však visí dodnes, a to i přesto, že se dá již průchodem nor- málně procházet. „Dokonce je to tím tunelem často ještě rychlejší. Denně tudy cho- dím,“ říká čtenářka deníku Metro Jiřina. FILIP JAROŠEVSKÝ Směrovka na Masaryčce Šipku na bednění chce dopravce vyměnit za ceduli. 3X METRO Nápis sprejem směr Na Knížecí naviguje cestující i řidiče. Šipka křídou vydá za tisíc slov www.spahotel-savoy.cz www.spahotel-goethe.cz přímo v lázeňském centru nabízí účinnou léčbu na mnoho zdravotních neduhů. informace a rezervace: recepce Hotelu Savoy**** 354 203 000 (denně 24 hodin), recepce@spahotel-savoy.cz recepce Hotelu Goethe*** 354 204 000 (denně 24 hodin), recepce@spahotel-goethe.cz v ceně: 14 nocí, plná penze, 2 lékařská vyšetření, 36 léčebných procedur,1 bonusová služba dle Vašeho výběru ZDARMA Vyzkoušejte náš pobyt bonUS s cenami již od 15 490kč. A navíc máme novinkU: do lázní i S vaším pSím mazlíčkem Psi jsou v našich hotelech vítáni. Hotel Savoy**** a Hotel Goethe*** Když lázně... tak jedině Františkovy! inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 14. srpna 2019 07 Mohylky, které v lesích staví turisté, rozčilují ochránce přírody. Národní park České Švýcar- sko bojuje se záplavou ka- menných věžiček. Na jejich stavbu totiž turisté využívají i kameny z cest nebo potoků a zasahují do přírody. Na ne- vhodné chování upozorňuje nově komiks, správci obráz- ky zveřejnili na sociální síti a lidé cedulku s obrázky na- jdou také u míst, kde je mohy- lek nejvíc. „Doslova to pře- kročilo hranici dobrého vku- su,“ řekl mluvčí parku Tomáš Salov. „Když je to jedna dvě stavbičky, nevadí, ale když se jde lesem ‚kamenných muží- ků‘, začíná to být estetická vada,“ uvedl Salov. Velké množství kamen- ných stavbiček přičítají správ- ci masovosti turismu a tomu, že se jeden člověk inspiruje od druhého. Lidé tím však při tom zasahují do přírody. Ka- meny snášejí turisté na hro- mádky ze širokého okolí. U Dolského mlýna dobrovol- níci vylovili z řeky po povod- ni pískovcové bloky někdejší palírny s tím, že je později po- užijí na její rekonstrukci. Me- zitím návštěvníci odnosili ně- které zpět do Kamenice a vy- tvořili malou hráz a zbytek použili na stavbu mohylek. Na cestě k Pravčické bráně po- užili na hru s kameny dláždě- ní z cesty, které vytrhali. Správci parku proto apelují na turisty, aby kameny nezve- dali, mimo jiné proto, že pod nimi může také někdo žít. „Bereme to z takového hmyzí- ho pohledu,“ uvedl Salov. ČTK Neberte nám střechu! Za kybernetickým útokem na ministerstvo zahraničí sto- jí cizí státní moc. Vyplývá to z informací Národního úřadu pro kybernetickou a infor- mační bezpečnost (NÚKIB). Úřad to sdělil senátnímu vý- boru pro obranu a bezpeč- nost. Podle serveru Deník N za červnovým hackerským útokem na českou diploma- cii s velkou pravděpodobnos- tí stojí ruská vojenská rozvěd- ka GRU. Deník N napsal, že útok v červnu na minister- stvu odhalili státní specialis- té na kybernetickou bezpeč- nost. Hackeři při něm naruši- li vnější počítačovou síť mi- nisterstva, ve které nejsou utajované informace. Výbor dnes se znepokojením kon- statoval, že tento incident je „podle informací NÚKIB úto- kem cizí státní moci“. Senáto- ři zároveň doporučili vládě, aby tyto incidenty brala s nej- vyšší vážností. Vládu také vy- zvali, aby věnovala veškerou pozornost a rozpočtové pení- ze na posílení kybernetické bezpečnosti nejen na úřa- dech, které jsou pod kyberne- tickým útokem, ale aby také přijala opatření, která umož- ní kybernetickým útokům za- mezit. Předseda výboru Pavel Fischer novinářům po jedná- ní řekl, že podle informací NÚKIB jsou česká minister- stva pod kybernetickým ata- kem. „Je potřeba do obrany kybernetické infrastruktury investovat lidi, prostředky, fi- nance a také úsilí,“ uvedl. NÚKIB se prostřednictvím svého mluvčího Radka Holé- ho nechtěl k případu vyjadřo- vat. „Usnesení výboru bere- me na vědomí,“ řekl. Podle vi- cepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka odborníci ky- bernetický útok už delší dobu řeší. „Na řešení situace na ministerstvu zahranič- ních věcí se již několik měsí- ců intenzivně pracuje v sou- činnosti ministerstva zahra- ničních věcí, ministerstva vnitra a Národní agentury pro komunikační a informač- ní technologie,“ napsal Ha- máček bez bližších podrob- ností. Mluvčí ministerstva za- hraničí Zuzana Štíchová sděli- la, že kybernetická bezpeč- nost je pro úřad dlouhodobě prioritou. Dvěma podobným útokům čelilo ministerstvo zahraničí podle výroční zprá- vy BIS za rok 2017 už dříve. Hackeři se pokoušeli zjistit tajné informace. Zpravodaj- ské služby tvrdí, že i tyto úto- ky byly z Ruska. ČTK Kamenných stavbiček je čím dál tím více, škodí ale! 2x ČTK VYSOKÁ KVALITA, NÍZKÁ CENA A BONUS PRO PŘÍRODU To jsou šetrné úklidové nebo prací prostředky s označením „nature“ dm značky Denkmit. Tip dm: Pokud hledáte produkty šetrnější k přírodě i lidem, sledujte v prodejnách dm zelené cenovky. *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. inzerce Citát Je to, jako kdyby někdo přišel, utrhl střechu domu a přenesl ji jinam. TOMÁŠ SALOV MLUVČÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO Čistky Vlna kritiky se valí na bývalého ministra kultu- ry Antonína Staňka. Ten v poslední den ve své funkci narychlo odvoval šéfa Ústřední knihovnic- ké rady Víta Richtera, kte- rý tento ministrův porad- ní orgán vedl více než 20 let. Staněk končí kvůli čistkám v dalších kultur- ních institucích. Ty jsou důvodem pokračující vládní krize. MAFRA Obilí bude více 7 Sklizeň základních obilovin bude letos o osm procent vyšší než loni a stoupne na 6,988 milionu tun. Odhad zveřejnil Český statistický úřad na základě červenco- vých dat. Podle Agrární komo- ry ČR se zemědělci kvůli suchu více orientují na ozimé plodiny, a to i například u sla- dovnického ječmene. Úroda řepky naopak meziročně klesne o 15 procent. Lidé berou střechu broukům Kyberútoky. Na Česko mířili hackeři z Ruska

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 14. srpna 2019 08 PAVEL HRABICA pavel.hrabica@metro.cz Nejžádanější řeme- slníci mají diář se zakázkami zaplněný na měsíce dopředu. „Zedníky nebo truhláře ještě jakž takž seženu, ostatní ře- mesla se tu vytratila,“ říká Pa- vel Vítek, který má chalupu v Krkonoších. Zdejší řemeslní- ky nacucla česká automobil- ka, která ve Vrchlabí vyrábí karoserie. „Řemeslníci si vydě- lají ve fabrice dvakrát tolik a navíc mají čistou hlavu,“ do- dává Vítek. Padnout na zkuše- ného pracanta, ne na „pana Lorence“, jak ho dvojice Svě- rák–Smoljak zpodobnila ve filmu Na samotě u lesa, je po- dle Vítka stále obtížnější. Za nedostatek řemeslníků nemohou jen vysoké platy v automobilkách. Kvalitní elektrikář nebo obkladač si v současnosti vydělá podob- né peníze. Česko dusí spíše nezájem o manuální profese, hlavně u mladších generací. „Nevidím to ale zase tak čer- ně,“ říká Tomáš Čech, provo- zovatel portálu Nejřemeslní- ci.cz. Zažil už situaci, kdy na praktický seminář o sádro- kartonech přijeli absolventi vysoké ekonomické a pak se rozhodli místo poradenství pro manažery živit praktic- kým stavebnictvím. Podle posledního průzku- mu, který si nechal vypraco- vat pivovar ve Velkých Popo- vicích, stojí v žebříčku zájmu na samotném vrcholu zední- ci, za nimi následují elektri- káři, truhláři a pokrývači. V top desítce jsou ještě malí- ři, obkladači, natěrači a komi- níci. „V posledních letech se zvýšená poptávka projevila ve vyšších cenách, u někte- rých profesí každoročně o dvacet procent,“ rekapitulu- je Tomáš Čech. Nejvíc vysko- čily taxy zednických profesí, nejlepší si řeknou o téměř pa- desát procent na hodinu víc než v roce 2016. Následují ob- kladači, jejich výdělky vzrost- ly o sedmatřicet procent. Přes stále rostoucí ceny jsou ale Češi ochotni zaplatit víc, dů- sledněji však trvají na kvalitě odvedené práce. Přesto se někdy setkají se špatně odvedenou prací a ne- dodržováním termínů. I když jim řemeslníka doporučili po svých zkušenostech známí či rodina. Kvůli omezené nabídce však musejí v současnosti zá- jemci čekat. Odborníci proto radí zajistit si fachmany pře- dem a dobře plánovat, do čeho a kdy se pustíte. „Nejvíc asi v Praze, pokud se teď roz- hodnete přestavovat koupel- nu, tak minimálně rok pře- dem,“ říká Tomáš Čech. To potvrzuje i Ivan Dvořák, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České re- publiky. „Musel byste mě pře- mlouvat, abych si vás napsal do kalendáře dřív než za tři čtyři měsíce. Výjimkou není půl roku až rok,“ přiznává Dvořák. Dodává, že noví ře- meslníci jsou ale vzácné zbo- ží, a nejsou a hned tak prý ani nebudou. Citát Omítka na chalupě se odlupuje pořád, a tak nahazuju, štukuju, bí- lím, a to mě vyloženě baví. Schovávám si to jako odměnu na léto. ZDENĚK SVĚRÁK, HEREC, SCENÁRISTA Kominíci přibývají 50 To je měsíční plat zkušenější- ho pokrývače nebo tesaře, nástupní mzda bývá kolem třiceti tisíc korun. 28x Tolikrát víc bylo loni v Česku nových kominíků v porovnání s rokem 2005, kdy toto řemes- lo skomíralo. Před patnácti lety vyšli z učilišť jen čtyři, v roce 2018 už 111. Na všechno mám lidi Chcete je také? Využijte Celostátní českou službu pro lidi nad 50 let a budete je mít! Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat: ověřené řemeslníky a opraváře se slevou slevy na více než 10.000 obchodních místech informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech právní služby dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání Začněte už dnes využívat služby, na které máte nárok, pokud je vám více než 50 let. www.cs50.cz Pobočka Praha: Palác Fénix Václavské nám. 56, 110 00 Praha Tuto službu využívají tisíce spokojených zákazníků Nezapomeňte uvést unikátní kód: 2019M/05 Pro využití Celostátní české služby zavolejte 511 440 540. Na jsou Poděbrady Víkend s Narozeninami Českého rozhlasu region 6. – 8. 9. 2019 Akce od 2 690 Kč spojte wellness pobyt v lázních s vystoupením yvetty simonové, josefa Vágnera, Pavla Vítka, josefa Laufera, stanislava Hložka a dalších. Tel.: 326 530 500 www.lazne-podebrady.cz Délka pobytu: 3 dny / 2 noci Stravování: polopenze Program: uhličitá koupel, solná jeskyně a poukázka do kavárny inzerce I na „pana Lorence“ můžete čekat třeba rok, bude i dražší

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 14. srpna 2019 09 VYSOKÁ KVALITA, NÍZKÁ CENA A BONUS PRO PŘÍRODU To jsou šetrné úklidové nebo prací prostředky s označením „nature“ dm značky Denkmit. Tip dm: Pokud hledáte produkty šetrnější k přírodě i lidem, sledujte v prodejnách dm zelené cenovky. *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. Takový přístroj funguje ve světě, u nás se bude zatím zkoušet. Na semaforech některých kři- žovatek v Břeclavi bude část září a října na zkoušku fungo- vat blikající zelená. Řidiče bude upozorňovat na končící zelenou předtím, než padne oranžová a poté červená. Řek- la to mluvčí policie Kamila Haraštová. Projekt se dotkne většiny křižovatek na hlav- ním tahu I/55. Břeclav bude jediným městem, kde se bude blikající zelená zkou- šet, řekla Lucie Vyskočilová z Centra dopravního výzku- mu. Řidiče budou na změnu upozorňovat dopravní znač- ky. Blikající zelená funguje v některých zahraničních ze- mích, podle policejní mluvčí zvyšuje bezpečnost a propust- nost křižovatek. Blikající zele- ná bude v Břeclavi v termí- nech od 2. do 13. září a od 14. do 25. října. Po uplynutí obou termínů se vše vrátí do původního stavu. Ve stanove- ném období bude zelená bli- kat čtyři sekundy a týkat se to bude pouze semaforů se třemi barvami, nikoliv doplň- kových zelených šipek nebo signálu pro opuštění křižovat- ky. Novinku řidiči uvidí napří- klad na křižovatkách silnice I/55 s náměstím T. G. Masary- ka, ale také u obchodních center Lidl, Billa a Penny nebo na křižovatce silnice I/55 a ulice U Nemocnice. Mo- nitorování situace se uskuteč- ní pomocí dronů s kamerami na křižovatkách a také pro- střednictvím ankety. Blikající zelená na semafo- rech znamená, že se blíží ko- nec doby pro možný průjezd. Podle Haraštové bude po bli- kající zelené následovat kla- sicky oranžová a po ní červe- ná. „Když bude zelená blikat, řidiči budou vědět, že zelená skončí. Proto by už na oranžo- vou měli zůstat stát. Někdy se totiž stává, že někdo chce pro- jet na oranžovou, ale nako- nec jede na červenou,“ uved- la Haraštová. V takových pří- padech pak řidič může třeba zablokovat křižovatku, stát se ale může i nehoda. Cen- trum dělá studii kvůli sjedno- cování pravidel v silničním provozu se sousedními státy jako Rakousko nebo Sloven- sko a také dalšími státy EU. Studii potom předá minister- stvu dopravy. „Břeclav je jedi- ným městem, protože je blíz- ko hranic s Rakouskem, kde blikající zelenou mají,“ uved- la Vyskočilová. ČTK Roh ulic Trávníky a Demlova nic zvláštního neodlišuje od ostatních ulic v brněnských Černých Polích. Pro vědce Alexandra Ženíška a Jiřího Grygara se však na zdejším kanalizačním poklopu nachá- zí střed vesmíru, což nově do- kládá pamětní kámen umístě- ný opodál. Právě na této kři- žovatce budoucí astronom Grygar s pozdějším matemati- kem a fyzikem Ženíškem v padesátých letech diskuto- vali předtím, než se rozešli každý do svého domova. „Ne- bylo to tak, že bychom si má- vli na rozloučenou a šli domů. Díky debatám o vzni- ku, konci a smyslu vesmíru jsme tady vystáli důlek. A tak nás napadlo poklop označit jako náš střed vesmíru,“ vy- světluje Grygar. Poté se dlou- hou dobu zase nic nedělo, do- kud oba pány před pár lety neoslovil autor pomníku, jest- li souhlasí s jeho zhotove- ním. Pomník tu ale zůstane jen do 12. září, poté se přesu- ne do budovy Gymnázia El- gartova. iDNES.cz Promenáda Lázně Darkov v Karviné- -Hranicích otevřely novou lázeňskou promenádu s novým parkem, květino- vými záhony, lavičkami a novým osvětlením. Kolo- náda s květinami a s obraz- ci tady chyběla, proto se lázně nechaly inspirovat těmi na západě Čech nebo v Luhačovicích. Lázně Darkov se zaměřují na léčbu pohybového a nervového ústrojí. ČTK inzerce Prastaré kresby objevené v Ka- teřinské jeskyni v Moravském krasu zatím průvodci návštěv- níkům ukazovat nebudou. Stá- řím je však možná předčí dal- ší objevený obrázek – uhlíko- vá podobizna člověka. Že jsou kresby uhlíkem nalezené v Moravském krasu, výjimeč- né, potvrdili vědci z Ústavu ja- derné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Palackého le- tos v létě. Díky důkladné a zá- roveň šetrné analýze se dopo- čítali přibližné doby jejich vzniku. A se stářím až 6200 let se tak drobné útvary na stě- nách Kateřinské jeskyně rá- zem staly nejstaršími kresba- mi v Česku. Správci krasu teď zvažují, jak je ukázat lidem. „Ke kresbám nevede chodník. Nejsou přímo u prohlídkové trasy, což je pro nás zároveň i výhodou. Při množství lidí, kteří během sezony jeskyní projdou, by se kresby mohly rychle poničit. Návštěvníci by je mohli třeba setřít dlaně- mi,“ soudí speleolog Petr Zají- ček ze Správy jeskyní Morav- ského krasu. Zvažuje se, že bu- dou zobrazeny alespoň na in- formačních cedulích. ČTK Pravěké malby. Lidé neuvidí Blikající zelená. Budou testovat speciální semafor Střed vesmíru. Poklop od kanálu v Brně

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 14. srpna 2019 10 Generál Torsten- son se vrací na mís- to činu. V Brně od té doby zvoní po- ledne v 11 hodin. Od zítřka do soboty se lze pře- nést zpátky v čase do roku 1645. Festival Den Brna připo- mene boje při obléhání měs- ta Švédy. Účastníci uvidí ukáz- ky bitvy nebo ochutnají dobo- vé pokrmy. Je připravena série komen- tovaných prohlídek, oznámi- la za pořadatele Lenka Něm- cová z TIC. Festival zahájí „po- slední výstřel“ 15. srpna na Petrově, tedy přesně v den, kdy před 374 lety skončila bitva. „Abychom opět zvítězi- li a ubránili se přesile švéd- ského vojska, založíme v pá- tek vojenský tábor na Domi- nikánském náměstí, tam bu- deme doplňovat síly dobovou krmí, budou se tančit rene- sanční i středověké tance,“ uvedla Němcová. Pořadatelé pro návštěvní- ky připravili komentované prohlídky mapující události roku 1645. Biskupství brněn- ské láká na prohlídku koste- lů. Začne v pátek v 9.30 a ve 14 hodin na Petrově. V sobo- tu projde městem historický průvod, který položí věnce u hrobky velitele Raduita de Souches v kostele svatého Ja- kuba. V sobotu v 15.30 hodin se na východním svahu kop- ce hradu Špilberk strhne bi- tevní ukázka. Zúčastní se jí kolem stovky členů vojensko- historických spolků včetně dělostřelců a jezdců na ko- ních. Obléhání Brna trvalo 112 dní a bylo součástí třicetileté války, která začala v roce 1618. Brněnská pověst říká, že generál Torstenson ne- mohl dlouho Brno dobýt, a proto prohlásil, že pokud nedobudou město do poled- ne, boje skončí. A protože se mu dařilo, obránci odzvonili poledne na Petrově už v 11 hodin. Švédové odtáhli a na Petrově dodnes zvoní zvony o hodinu dřív. ČTK Harley-Davidson s vážnou hudbou Devět motorek slavné značky Harley-Davidson bude součástí performace, která doprovo- dí skladbu německého skladatele Dietera Schnebela s názvem Harley-Davidson. To bude jeden z koncertů festivalu Ostravské dny, které se v severomoravském městě uskuteční od 22. do 31. srpna. Akce je přehlídkou experimentální hudby soudobých autorů a děl, která otevírají nové hudební krajiny a přinášejí nevšední zážitky. STEFFI WEISMANN Je proti ČSSD Sociálnědemokratický po- slanec Jaroslav Foldyna by podporoval rekonstruova- nou vládu Andreje Babiše v případě, kdyby ji ČSSD opustila. Řekl to v rozho- voru pro server iDNES.cz. Kritizoval v něm také ně- které členy nejužšího ve- dení strany– ministry za- hraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou. Šéf ČSSD Jan Hamáček pro Novinky.cz reagoval slovy, že Foldyna buď bude respektovat poli- tiku a rozhodnutí strany, nebo musí odejít. ČTK Matka pijanka si nedala pokoj Podruhé během dvou týd- nů vyjížděli strážníci z Pře- rova ke zlodějce, která se pokusila odjet ze super- marketu s kočárkem pl- ným nezaplacených lahví whisky. Když se rozezněl alarm, od kočárku s dítě- tem obloženým alkoho- lem jednoduše prchla. Po- licisté později zjistili, že se jedná o tutéž ženu, kte- rá před 14 dny chtěla v ji- ném obchodě ukrást šest lahví whisky, pět parfé- mů, čtyři tuhé deodoranty a holicí potřeby. iDNES.cz Vyprášili jim kožich 1500 Pod velením velitele Raduita de Souches brněnská posád- ka, která měla pouhých 1500 mužů, odrazila Švédy, jichž bylo 28 tisíc. Dubaj Bangkok Ho Či Minovo Město Bali Seychely Destinace 10 990 Kč 12 990 Kč 14 590 Kč 15 990 Kč 16 990 Kč ECONOMY CLASS již od** S více než 150 destinacemi po celém světě se můžete s Emirates vždy vydat za sluncem. Leťte z Prahy každý den a na palubě si užijte více než 4 500 programů* a vynikající kuchyni. Od vašeho nekonečného letního dobrodružství vás dělí jediný let. Rezervujte do 27. srpna 2019. LETNÍ POTĚŠENÍ LETNÍ POTĚŠENÍ již od 10 990 Kč LETNÍ POTĚŠENÍ Prodlužte si svá *K dispozici na vybraných letech. **Rezervujte do 27. srpna 2019. Tarify platí pro zpáteční lety z Prahy do vybraných destinací. Platí pro cesty v období od 21. srpna 2019 do 31. března 2020. Tarify se mohou lišit v závislosti na délce pobytu. Podle všeobecně platných podmínek. Více informací najdete na emirates.cz. Krátce inzerce Brno se zas bude bránit Švédům

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

Více na www.alza.cz/masakr-cen

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 14. srpna 2019 12 Konzervativci po nástupu Borise Johnsona získávají podporovatele. Většina Britů podporuje plán premiéra Borise Johnsona, který chce na konci října vy- vést zemi z Evropské unie za jakoukoli cenu. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného webem deníku The Tele- graph, podle něhož by čtyřia- padesáti procentům dotáza- ných nevadilo, kdyby John- son vyřadil z rozhodování o případném neřízeném brexitu parlament. Britští politici i politologo- vé jsou nejednotní v názoru, zda by Dolní sněmovna doká- zala Johnsonovi jakýmkoli způsobem včetně vyjádření nedůvěry zabránit v tom, aby uskutečnil brexit bez doho- dy. Ponechat parlamentu možnost vyjádřit se k Johnso- novým plánům by podle an- kety chtělo šestačtyřicet pro- cent respondentů. Průzkum, který pro konzer- vativní deník podporující britský odchod z Evropské unie uspořádala společnost ComRes, potvrzuje rostoucí trend podpory konzervativců po Johnsonově nástupu do je- jich čela na konci července. Zatímco v současné anketě své sympatie vládní straně vy- jádřilo jedenatřicet procent lidí, v minulém průzkumu to bylo o šest procentních bodů méně. Opoziční labouristé, kteří plánují v září vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, mají nyní podporu sedmadva- ceti procent respondentů. Boris Johnson v čele strany i kabinetu vystřídal Theresu Mayovou, která se dlouhodo- bě snažila předejít divokému opuštění Evropské unie. Pod- pora konzervativců však po jejích neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu výstup- ní dohodu dramaticky klesa- la a jejich stoupenci v květno- vých eurovolbách ve velkém volili novou Stranu pro brexit Nigela Farage. ČTK a MET Premiér Johnson AP Doslova spoušť po sobě zane- chali malí bratři z města Kulmbach v Bavorsku, kteří v pondělí odpoledne utekli matce. Ve svém okolí tito dva chlapci napáchali škody ve výši okolo 15 tisíc eur (asi 387 500 korun), uvedla včera agentura DPA s odvoláním na policejního mluvčího. Bratři ve věku čtyři a šest let se nejdříve zmocnili plynového hořáku a hořlavin a zapálili přístřešek pro auto. Když hle- dali vodu, kterou by oheň uhasili, vnikli do sklepa jed- noho domu a celý ho vyplavi- li. Pak se vyzbrojili nářadím, které po sousedství našli. Do rukou se jim dostala i barva ve spreji. Tou postříkali do- movní vchod, dveře garáže a dvě auta. Jedno z vozidel ješ- tě poškrábali. Později je s po- mocí jisté ženy polapila poli- cie, která o jejich řádění uvě- domila sociální pracovníky a malé nezbedníky předala matce. Ta bude muset uhra- dit škody, které děti napácha- ly. Policisté jejich výstřelky vyšetřují kvůli žhářství, krá- deži a poškození cizí věci. ČTK Malí rošťáci. Udělali škodu za tisíce eur Krátce Bahno téméř přesně po roce Lavina bahna z rozvodně- ného potoka ve švýcar- ském městečku Chamo- son kantonu Wallis strh- la automobil se dvěma lidmi. Podle záchranářů jsou naděje na jejich pře- žití takřka nulové. Bles- ková povodeň se v Cha- mosonu udála takřka na den přesně i před rokem. Tenkrát se vylil z břehů jiný ze tří poto- ků protékajících tímto malým městem. Požár na řeckém ostrově Euboia Na druhém největším řeckém ostrově Euboia nedaleko hlavního měs- ta Atén v noci na včerej- šek vypukl rozsáhlý po- žár borovicového lesa, s nímž bojuje více než stovka hasičů i pomocí letadel a vrtulníků. Hus- tý kouř byl dobře vidět i ve sto kilometrů vzdále- ných Aténách. ČTK Průzkum: Britové podporují brexit +420 602 441 852 prace@canaba.cz náborový příspěvek 15 000 Kč Hledáme TESAŘE OBKLADAČE ZEDNÍKY PODLAHÁŘE Průměrný plat až 50 000 Kč inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 14. srpna 2019 13 Triumf přeživších, tak lze nazvat osla- vu 104. narozenin Shoshany Ovitzové v Jeruzalémě. Nyní stočtyřletá žena prošla peklem Osvětimi, přesto se dožila tolika let. Tento úcty- hodný věk s ní přijelo do Je- ruzaléma oslavit jejích čtyři sta potomků usazených růz- ně po světě. Hromadná rodin- ná fotka u Zdi nářků symboli- zuje triumf přeživších nad na- cisty. Shoshana Ovitzová se po druhé světové válce přestěho- vala do Izraele, kde v pobřež- ním městě Haifa vychovala dvě dcery a dva syny. Spolu s vnoučaty, pravnoučaty a prapravnoučaty má nyní ko- lem čtyr set potomků. „Jako dárek si přála, aby s ní šlo jejích 400 vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat ke Zdi nářků. Šli téměř všich- ni,“ uvedla na Twitteru izrael- ská ambasáda v Berlíně. Se- tkání u Zdi ze 7. srpna symbo- lizovalo především triumf přeživších nad nacisty, dodal německý magazín Der Spie- gel. Za triumf života nad smr- tí a dobra nad zlem označil fotku americký deník The New York Post. Na snímku jsou na jedné straně muži a na druhé ženy, jak odpoví- dá předpisům ortodoxního ju- daismu. Ovitzová se chtěla na kaž- dého ze svých potomků podí- vat a u Zdi se za něj pomodlit, informovala americká stani- ce Fox News. Zeď v historické části Jeruzaléma je pro Židy nejposvátnějším místem. Ovitzovou k němu dopravili na vozíčku. Zorganizovat tak velkou se- šlost bylo velmi těžké, neboť mnozí potomci bydlí v zahra- ničí. „Všichni jsme měli slzy v očích. Bylo to velké pohnu- tí,“ poznamenala nejstarší vnučka Panini Friedmanová, která za Ovitzovou přicesto- vala z Belgie. „Silná žena, silná rodina, silné poselství,“ komentoval událost na Twitteru uživatel Sacha Gortchakoff. Během druhé světové vál- ky chtěli nacisté vyvraždit celý židovský národ. V Osvěti- mi a dalších vyhlazovacích tá- borech zplynovali či jinak za- bili přibližně šest milionů jeho členů. Ovitzová byla svědkem toho, jak její matku předali osvětimskému „léka- ři“ Josefu Mengelemu, ne- chvalně známému krutými experimenty na vězních. Bě- hem holocaustu zahynul i její otec, připomněl izrael- ský deník The Jerusalem Post. Po válce Ovitzová hleda- la přeživší příbuzné a našla bratrance Dova Ovitze, který přišel o manželku a čtyři dce- ry. Vdala se za něj a spolu za- ložili novou rodinu. Než se přestěhovali do Haify, pobý- vali v rakouském uprchlic- kém táboře. IDNES.CZ Pokus o převrat a vražda Bývalý kyrgyzský prezi- dent Almazbek Atamba- jev byl obviněn z přípra- vy státního převratu a ze zabití jednoho z policis- tů, kteří minulý týden dva dny obléhali jeho re- zidenci u metropole Biškeku. Potvrdila to kyr- gyzská kontrarozvědka. Atambajev, zbavený v červenci imunity a stíha- ný pro podezření z korup- ce a z kontaktů s podsvě- tím, byl zadržen 8. srpna po divoké přestřelce, do které se podle vlastního přiznání sám zapojil. V jeho domě byly ostřelo- vačské pušky, pistole a další zbraně. AP Rodina Shoshany Ovitzové u Zdi nářků v Jeruzalémě TWITTER, AUSCHWITZMUSEUm Poslanec za polskou vládnou- cí stranu Právo a spravedl- nost Zbigniew Dolata se obrá- til na ministry kultury a škol- ství, aby se zasadili o to, že už se na veřejnosti nebudou pou- žívat výrazy „před naším leto- počtem“ a „našeho letopoč- tu“. Jde podle něho o přeži- tek z dob komunismu. Dolata chce, aby označení zmizela ze školních učebnic a jiných didaktických pomů- cek nebo třeba z publikací a katalogů výstav. „Jejich za- vedení bylo v dobách Polské lidové republiky pro komu- nisty důležitým prvkem sově- tizace Polska,“ uvedl. Místo toho by se v textech mělo u označení let uvádět „před Kristem“ a „po Kristu“, pří- padně anno Domini, tedy léta Páně. Dolata tvrdí, že za- vedení změn by bylo výra- zem úcty k tradici Polska. ČTK V australském Sydney včera zadrželi muže, který na ulici ohrožoval kolemjdoucí no- žem a přitom zranil jednu ženu. Podle policie se jedná o jedenadvacetiletého mladí- ka, který vykřikoval různá hesla jako Alláhu akbar (bůh je veliký), ale zřejmě jednal sám bez napojení na nějakou teroristickou skupinu. Proto případ zatím není brán jako terorismus, nicméně kvalifi- kace se může během vyšetřo- vání změnit, sdělil policejní mluvčí Michael Fuller. Muž se podle svědků snažil na rušné křižovatce v centru Sydney bodnout lidi nožem s třicet centimetrů dlouhou čepelí. Do zad při tom zasáhl jedenačtyřicetiletou ženu, která byla převezena do ne- mocnice a jejíž stav je podle policie stabilizovaný. O něco později pak byla ne- daleko v jednom bytě naleze- na mrtvá jedenadvacetiletá žena. Policie nesdělila příči- nu její smrti, nicméně uved- la, že odpovědný za ni je muž útočící na ulici nožem. Žádné očividné spojení mezi mrt- vou a zraněnou ženou není. „Pustilo se za ním pět nebo šest lidí a snažili se ho zadr- žet. Podařilo se jim ho chytit a přemoci,“ řekla. Na jednom ze záběrů je vidět, jak civilis- té udrželi na zemi mladého muže s pomocí židle a pře- pravky na nápoje. ČTK Před 50 lety, 14. srpna 1969, byl do Severního Irska vyslán na žádost místní unionistic- ké vlády velký kontingent britských vojsk k utišení ne- pokojů v tomto regionu. Pri- márním úkolem britské ar- mády byla podpora policej- ních složek. Britské jednotky zůstaly v rámci takzvané ope- race Banner v provincii Ul- ster až do konce července 2007. Počátkem 70. let měla armáda v operaci nasazených na 21 tisíc vojáků. Podle mi- nisterstva obrany zahynulo během operace 1441 brit- ských vojáků a přes 6000 jich bylo zraněno. Britská armáda zabila 307 lidí, z nichž zhru- ba padesát procent bylo ne- ozbrojených civilistů. ČTK Přežila Osvětim, narozeniny si užila se svými 400 potomky Olovo pryč! V Paříži začalo hloubkové čištění okolí katedrály Notre-Dame. Potrvá do 23. srpna a má odstranit olovo, které se uvolnilo při dubnovém požáru, při němž byla zničena střecha i krov. Množství olova na- měřené v blízkosti katedrá- ly tehdy mnohonásobně překračovalo povolené li- mitní hodnoty. AP Boj. O letopočet S nožem. Útočníka odzbrojili chodci Severní Irsko. Umírali vojáci, ale i civilisté

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz KULTURA středa 14. srpna 2019 14 Legenda Metallica vyprodala svůj nedělní koncert v Letňanech. A po- může rodičům, kte- ří nemají na obědy pro svoje děti. Tuto neděli 18. srpna rozezní pražské Letiště Letňany tóny legendární kapely Metallica. Ta navazuje na WorldWired Tour koncerty pod širým ne- bem. Areál bude otevřený již od 14 hodin, od 17.15 zahraje kapela hardrockerů z Norska Bokassa, o hodinu později švédští heavymetalisté Ghost, Metallica se má roze- znít v 19.45. Každý návštěvník dostane ke vstupence na koncert je- jich aktuální desku Hardwi- red... to Self-Destruct, na vý- běr bude buď standardní fy- zický nosič, nebo digitální verze alba. Všichni držitelé vstupenek navíc budou mít možnost stáhnout si zdarma MP3 se záznamem navštíve- ného koncertu. I minulý rok kapela vypro- dala pražskou O2 Arenu, kam zavítalo okolo 15 tisíc lidí. V neděli se očekává ná- vštěva až 70 tisícovek návštěv- níků. Stejně jako loni i tento rok Metallica v Praze rozjede své aktivity v rámci vlastní na- dace. Pětadvacet korun z kaž- dé vstupenky poputuje na projekt Obědy pro děti, který si kapela vybrala sama mezi dalšími českými projekty. Projekt v Česku pořádá nada- ce Women For Women, která se už sedm let stará o to, aby i dítě, jehož rodiče si nemo- hou dovolit hradit školní obě- dy, mohlo jít na jídlo se svý- mi spolužáky. „To, že si nás členové skupi- ny Metallica vybrali, pro nás bylo velkým oceněním a záro- veň i dalším hnacím moto- rem. Jsme si vědomi, že tako- vé věci se často nestávají. Le- tos se taktéž rozhodli podpo- řit Obědy pro děti, z čehož máme velkou radost. Není to samozřejmost a my to vnímá- me jako potvrzení důvěry a také jako velkou pochvalu,“ říká Jana Skopová, manažer- ka charitativních projektů. Minulý rok Metallica pod- pořila děti 25 Kč z každé pro- dané vstupenky, celkem tak darovala až 19 tisíc školních obědů, což je 475 tisíc Kč. Veš- keré finanční prostředky byly výhradně použity na obě- dy pro stovku dětí z českých základních škol. Letos výše daru není ještě známa, ale pravděpodobně půjde o vyšší částku než v loňském roce. Podle prodaných vstupenek může částka převýšit milion korun. Charitativní projekt kape- ly Metallica má název All Wi- thin My Hands a Česko ukáza- lo, že ho lze podpořit i obráce- ně. Například organizátoři bě- žeckých závodů Hostivice Run poslali v květnu jako prv- ní dárci svého druhu na světě nadaci tisíc dolarů, což je asi 23 tisíc korun. „Podpořili jsme celkem čty- ři nadace, Metallica byla jed- na z nich. Jejich manage- ment souhlasil a peníze pou- žil na stipendia pro americké studenty a na program pro ve- terány,“ říká ředitel závodu Hostivice Run Jan Černý. Na charitu přitom putovala část z každého startovného, celko- vě se vybralo pro dobročinné účely 90 tisíc korun. „Je to naše šance na dokon- čení kruhu příjímání a dává- ní zpět tam, kde můžeme udělat změnu k dobrému,“ říká k nadaci, která funguje druhým rokem, kytarista Kirk Hammet. PETR HOLEČEK petr.holecek@metro.cz Pražské orgie podle stejno- jmenné předlohy americké li- terární legendy Philipa Rotha jsou sedmým celovečerním filmem režisérky Ireny Pa- vláskové, jejíž filmy získaly více než dvě desítky ocenění, včetně Zvláštní ceny na MFF v Cannes. Do českých kin vstoupí 10. října. Irena Pavlásková získala od Philipa Rotha práva na zfil- mování Pražských orgií před sedmi lety. „Philip Roth je li- terární klasik a byl jím již za svého života. Je držitelem ne- uvěřitelného množství cen a jenom získání práv od tako- vé literární veličiny je zá- zrak, který s sebou nese vel- kou zodpovědnost,“ říká reži- sérka a scenáristka Irena Pa- vlásková. „Adaptovat knihu pro film je vždycky těžké, protože literatura už z princi- pu pracuje s jinými vyjadřova- cími prostředky. Již od počát- ku se mi líbilo, že jde o po- hled cizince, Američana, kte- rý proniká do české mentali- ty. Proto pro mě bylo důležité ve filmu udržet jeho pohled na tehdejší československou společnost, na to, jak se jed- notliví lidé byli schopni za- chovat a vyrovnat se situací, která zde v 70. letech panova- la,“ dodává režisérka. Film je natočen v angličtině pro za- chování autenticity, kdy přije- de cizinec do Prahy a místní lidé s ním komunikují v jeho řeči. Do kin půjde film ve dvou jazykových verzích – originální anglická verze s ti- tulky a verze s českým dabin- gem. Příběh filmu Pražské or- gie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spiso- vatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronik- ne na vyhlášené večírky. MET Fotek členů Metalliky bylo už dost, podívejte se také na jejich fanoušky. PROFIMEDIA.CZ Irena Pavlásková MAFRA KOMERČNÍ SDĚLENÍ KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ MIKAEL NIEMI V DVĚDA MIKAE VAŘIT MEDVĚD 358 Kč HISTORICKÝ ROMÁN PO SEVERSKÉM ZPŮSOBU Metallica opět nakrmí české děti. A v neděli rockery Pražské orgie. V říjnu v kinech

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz FESTIVALY středa 14. srpna 2019 15 Patnáctý ročník putovního festivalu České hrady.cz se přesunul na Moravu a po Ve- veří míří do Severomoravské- ho kraje. Další díl se uskuteč- ní v pátek a v sobotu v Hradci nad Moravicí. Také zde se představí špič- ky české a slovenské hudební scény. V první den festivalu vystoupí například kapely Sto zvířat či Rybičky 48, ale také Arakain s Lucií Bílou, Mi- chal Hrůza nebo Anna K. Sobota bude ještě bohatší a opět žánrově velmi pestrá. Na dvou pódiích zahrají tře- ba Štěpán Urban, Elis Mraz, Mirai, PSH, Jelen, No Name, Marpo a Troublegang nebo kapela Kryštof. V ceně vstupenky, která vy- jde v síti Ticketstream na oba dny na 990 korun (na místě 1100 korun), je i možnost pro- hlédnout si zdejší hrad. Páteční a sobotní program proběhnou v areálu festivalu na louce vedle Hotelu Be- lária. První den bude areál otevřen od 15.30 do 01.30 ho- din, o den později pak od 10.00 do 01.00. V blízkosti areálu bude také možné bez- platně stanovat. Při teplém letním počasí bude možné se také svlažit ve vodě. Jez a pláž se nachází asi 500 metrů za festivalovým areálem, koupaliště je pak také v nedalekém městě. Více na ceskehrady.cz. MET Už dnes se otevíra- jí brány známého žánrového festiva- lu na letišti v Hrad- ci Králové. Mezi největší jména, která vy- stoupí na již 17. ročníku Hip Hop Kempu, patří americké hvězdy. Konkrétně například Tech N9ne, Masego, Token, The Alchemist, Pharoahe Monch, Audio Push, Brother Ali nebo Masta Ace & Marco Polo. Program rozzáří třeba i ni- zozemská partička Dope Dod, Velkou Británii bude le- tos reprezentovat například Da Flyy Hooligan a Francii Ho- cus Pocus. Co se týče žen, do- razí z Filadelfie Ivy Sole a z JAR temný drahokam Yu- gen Blakrok. Samozřejmě chybět nemo- hou Kontrafakt, kteří nevyne- chali ani jediný ročník Kem- pu. Stejně tak nebudou absen- tovat Smack, Prago Union, Rest & DJ Herby, Pio Squad, Sodoma Gomora či DMS. Nadupaný tradičně nebude jen line up, ale i doprovodný program, který nově nabídne i volbu Queen of HHK nebo opět Battle Breaking Arenu, kde si to budou rozdávat ti nejlepší BBoyz a street dan- cers ze všech koutů světa i ta- lentovaní amatéři. Hip Hop Kemp 2019 startu- je na letišti v Hradci Králové už dnes večírkem pro nedo- čkavé v Back Spin Stagi. Tam vystoupí třeba Fosco Alma, DJ Fatte nebo Rest & DJ Her- by. Festival potrvá do sobotní noci 17. srpna. Vstupenky na celý festival za 2100 korun jsou k zakoupení na strán- kách pandaticket.cz. Více in- formací najdete na stránkách hiphopkemp.cz. PUR Poslední byty k prodeji... CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. PENB: B Více informací o projektu naleznete na www.na-maninach.cz Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru. Tech N9ne Masego 2x HIP HOP KEMP inzerce Jindra Polák z Jelenů MAFRA České hrady. Hradec nad Moravicí nabídne Rybičky, Jeleny i Sto zvířat Číslo dne 1585 V tomto roce zahájil Kašpar Pruskovský z Pruskova přestavbu hradního areálu na renesanční sídlo. Hip Hop Kemp láká na zámoří. Tradičně dorazí i Kontrafakt Tip na víkend Český Woodstock Letní kino ve Slaném se v sobotu promění v at- mosféru slavného Woodstocku. Ostatně akce, kterou moderuje Aleš Švarc, nese název Slánský Woodstock. Vy- stoupí zde Janis Joplin Revival, The Bladdersto- nes, Madam Royal, Traf- fic Jam, Holborn Stereo nebo Funny Ukulele Band. Začátek programu je nachystán na 14.00. Vstupenky vyjdou na 200 korun. Více na slanskywoodstock.cz. MET

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 14. srpna 2019 16 Min. 24 Max. 28 Min. 20 Max. 24 Min. 21 Max. 25 Min. 19 Max. 23 FOTO: 2x AP SOBOTA PÁTEK Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ZÍTRA Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-c. „Jsme jako utržení ze řetězu.“ VLADIMÍR CEKOTA Facebook 1 Jedním z největších výrobců jízdních kol do města je v Nizozemsku od roku 1882 firma: a) Cheetah b) Gazelle c) Giraffe 2 Marlene Dietrichová byla herečka německého původu, zemřela roku 1992 v: a) New Yorku b) Berlíně c) Paříži 3 Obří japonský pivovar Asahi vznikl jako Osaka Beer Brewing Company v roce: a) 1889 b) 1949 c) 1999 4 Zuřící býk je dramatický životopisný film ze života boxera LaMotty. Zahrál si ho: a) Mickey Rourke b) Jeffrey Wright c) Robert de Niro 5 Ferencvárosi TC je maďarský fotbalový klub založený roku 1899, barvy má jako: a) AC Sparta Praha b) SK Slavia Praha c) Bohemians 1905 DNES Napište svou bublinu Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: 9,3°C/35,5 °C Roky výskytu: 1908/1952 Sudoku 12:30 Horákovi (28) 13:20 Poslední šance Drama (ČR, 1985) 14:40 Štěstí Mikrokomedie (ČR, 1985) 15:00 Columbo 16:10 To je vražda, napsala VI 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 14:25 Uakari, Humboldtova ztracená opice 15:20 Peklo pod hladinou (6/6) 16:05 Berlín 1918-1933: Metropole zločinu (1/2) 16:55 Proč letadla padají II 17:35 S kuchařem kolem světa po Paříži (6/6) 18:45 Večerníček 18:55 Kouzlo Afriky: Od oceánu k moři písku 19:15 Kouzlo Afriky: Když rozkvete písek 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Povídky Mendelovi, Tatahotel a Soutchán spojuje téma vztahu otců a synů 21:35 Nemocnice na kraji města (18/20) 22:34 Výsledky losování Šťastných 10 22:35 Doktorka Fosterová II (5/5) 23:30 Případy detektiva Murdocha X 00:15 AZ-kvíz 00:40 Bolkoviny 01:35 Pod pokličkou 01:55 Sváteční slovo kněze a dokumentaristy Jana Hanáka 02:05 Dobré ráno 04:35 V kondici ČT1 20:00 Rocco Schiavone (7/10) Detektivní seriál (It., 2018). Hon na vraha Adély vyšel naprázdno a Schiavone tak musí svým šéfům vyprávět o osudném létě, kdy v Římě došlo k první vraždě. Hrají: M. Giallini, C. Vismaraová, E. D’Argenio, M. Reale, I. Ragoneseová, F. Acquaroli a další. Režie G. Manfredonia 21:45 Ponorka (7/8) 22:45 Letecké katastrofy: Vrah na palubě 23:35 Okupace (3/10) 00:20 Vláda (13) 01:20 Dům z karet III (13/13) 02:15 Pánbůh za každým rohem 02:40 V zajetí železné opony ČT2 20:15 Návštěvníci 3: Revoluce Komedie (Fr., 2016). Hrabě z Montmirailu uvízl se svým sluhou v časovém labyrintu. Oba byli kouzelníkem posláni z dvacátého století zpět do své doby, ale nedopatřením skončili v roce 1793 ve Francii, kde právě probíhá revoluce a šlechtici jsou popravováni gilotinou. Hrají: J. Reno, Ch. Clavier, F. Dubosc, K. Viardová, S. Testudová a další. Režie J.-M. Poiré 22:35 Show Jana Krause 23:45 Policie v akci 00:45 Komisař Rex II (10) 01:45 Komisař Rex II (11) 02:45 Doktor z hor: Nové příběhy X (16) PRIMA 16:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2011 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 Smash! Svět komiksů 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK 22:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Kriminálka Anděl II (13) Krimiseriál (ČR, 2010). Hrají: M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková, M. Novotný, L. Frej, M. Mejzlík, T. Vilišová, M. Havelka, H. Čermák, M. Kavan 21:30 Comeback 22:00 Comeback 22:35 Smrtonosná zbraň II (13) 23:30 Beze stopy IV (2) 00:25 Můj přítel Monk VII (13) 01:15 Můj přítel Monk VII (14) 01:55 Námořní vyšetřovací služba XIV (10) 02:35 Krok za krokem II (15) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (515) 04:55 Novashopping NOVA 20:15 Teorie velkého třesku IV (17-19) Sitcom (USA, 2011). Hrají: J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 21:40 Kurz sebeovládání (27) Sitcom (USA, 2012-2014) 22:10 Teorie velkého třesku IV (20) Sitcom (USA, 2011) 22:35 Partička 23:15 Americký chopper III (24) Seriál (USA, 2005) 00:15 Partička 00:55 Kdo přežije: Filipíny (3) 01:55 Barva moci (9) Krimiseriál (USA, 2017) 02:50 Kdo přežije: Filipíny (3) 03:50 Barva moci (9) Krimiseriál (USA, 2017) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem II (14) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (515) 14:05 Můj přítel Monk VII (13, 14) 16:00 Námořní vyšetřovací služba XIV (10) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:20 Co na to Češi 18:20 Krok za krokem II (15) 18:50 Hospoda (33) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:25 Policie Hamburk VI (23) Krimiseriál (N, 2011) 13:25 Doktor z hor: Nové příběhy X (16) Ukradené štěstí 2/2. Seriál (N, 2016) 14:25 Komisař Rex II (10, 11) Krimiseriál (N/Rak., 1994) 16:30 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:50 Simpsonovi XIX (1) 13:15 Simpsonovi XIX (2) 13:45 Simpsonovi XIX (3) 14:15 Simpsonovi XIX (4) 14:45 Teorie velkého třesku IV (15, 16) 15:40 Futurama X (12) 16:00 Americký chopper III (24) 17:00 Top Gear 2008 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi XIX (5) 18:45 Simpsonovi XIX (6) 19:15 Simpsonovi XIX (7) 19:45 Simpsonovi XIX (8) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Óčko trendy Aktuální klipy 11:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity Klipy nonstop 13:00 Óčko news 13:05 Mixxxer Show 15:00 Óčko news 15:05 Óčko hity

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

KOMERČNÍ SDĚLENÍ Nejste spokojeni se stavem svých vlasů? Znepokojuje vás jejich nadměrné vypa­ dávání nebo řídnutí? Neklesejte na mysli, máme řešení. Vsaďte na inovativní přípravek Vlasové hnojivo, který obsahuje unikátní kombinaci látek potřebných pro správný růst a kvalitu vlasových buněk. Díky vysokému obsahu biotinu, křemíku a síry, jež je známá jako minerál krásy,Vlasové hnojivo rychle a účinně redukuje nadměrné vypadávání vlasů, podporuje jejich růst a kvalitu.Ve složení tohoto doplňku stravy najdete vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů, které jsou klí- čové pro stav vlasů a vlasové pokožky. Vlasové hnojivo pomůže navrátit vašim vlasům přirozenou hustotu a kvalitu. Husté složení, HustÝ VÝsleDeK VlAsoVé HnoJIVo Je noVĚ K DostÁnítAKéVe FoRMĚ ŠAMPonu PRo oMeZení VYPADÁVÁní A PoDPoRu RŮstuVlAsŮ. . Máte nohy nateklé jak balóny? Pokud si lámete hlavu, jak na nohy bez otoků, křečových žil a pocitů těžkosti, vsaďte na osvědčeného konopného spojence a ulevte svým nohám! Venosil konopné mazání s chladivým efektem poskytuje okamžitou úlevu aosvěžení pro nohybez otoků,křečových žil, metliček nebo pocitů těžkosti.Venosil obsahuje chráně- nou kombinaci konopného oleje a extraktů z jehličí jedle sibiřské. Mezi další účinné látky patří rutin, kostival, arnika, fenykl, řepík, máta a měsíček. Dlouhodobá péče a jemná masáž nohou Venosilem přispívá ke zmírnění obtíží a cel- kově lepšímu stavu dolních končetin. Konopná úleva pro vaše nohy je dostupná v lékárnách a zdravých výživách. sKonCuJtesotoKY, VsAďte nA KonoPí! před Skoncujte s nohama skoncujte s otoky! jako balóny, Nově multipack 25 ubrousků Intertrigo, lidově vlk, se projevuje jako zarudnutí v místě kožní zapářky, a to nejčastěji v oblasti vnitřní strany stehen a genitálií, pod prsy či v záhybech kůže. Tyto nepříjemně pálivé mokvající opruze­ niny dokážou pořádně znepříjemnit život každému dospělému jedinci. Jestliže i vy řešíte tento intimní problém, máme pro vás osvědčené řešení. Vsaďte na účinného pomocníka IntimComfort®, který předchází a mírní projevy opruzené nebo zapařené pokožky. Obsahuje speciální roztok určený k boji proti opruzeninám. Ve složení přípravku na- jdete také výtažek z heřmánku, který má skvělé regenerační a zklidňující účinky. Díky tomu tlumí projevy svědění pokožky a udržuje ji mikrobiálně čistou. IntimComfort® je k dostání ve dvou variantách: jako vlhčené splachovatelné ubrousky nebo ve preji. tRÁPí VÁs oPRuZenÁ steHnA čI IntIMní PARtIe? Lékárníci doporučují Ano sPÁnKu, ne CHRÁ Pokud se z vaší ložnice ozývá každou noc hlasité a nepříjemné chrá­ pání, spolehněte se na novinku z vaší lékárny! Má příjemnou chuť, nedráždí a zajistí vám klidnou noc bez tohoto otravného zvuku. Je tady NOVÝ posílený ústní sprej PSSST!® FORTE s obohaceným slo- žením pro maximální účinek. Tento doplněk stravy obsahuje účinnou složku VOLUME CONTROL COMPLEXTM, která je jedinečnou kombinací devíti rostlinných extraktů a látek, jež působí na měkké části horních dýchacích cest. PÁní ice ozývá každou noc hlasité a nepříjemné chrá Účinnýjiž od1.noci! pO

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 14. srpna 2019 18 Marek Mahdal Jejich typickou americkou úchylnost. BÍLÝ SEX Dával jsem si pivo „na stojáka“ v proslulé pražské hospůdce poblíž Národní třídy, kam prý chodíval i spisovatel Jaroslav Hašek. Vtom se objemný výčepní nečekaně kamarádsky na- klonil k servírce v nejlepších letech a potutelně jí položil smr- tící otázku: „Víš, ty, kdo je můj nejlepší přítel?“ Zakroutila v obdivném očekávání hlavou. „Žárovka v mé lednici…,“ pra- vil smutně, ale trochu i spiklenecky výčepák a udělal na je- den zátah krásnou hladinku do půllitru. „Bílé porno“ nebo „bílý sex“ je prostě neodmyslitelně spojen s naší lednicí a žravostí. Cpeme se před spaním, pak máme výčitky svědomí, občas jdeme kolem lednice a bez něja- kého velkého plánu ji otevřeme a jen tak namátkou do ní prostě zíráme. Ono se vždy něco na zub najde, že? Není to hlad, ale spíše chuť! Honí nás mlsná! Žijeme celkem v přebytku, vše je dostupné, stačí jen natáhnout ruku a otevřít pusu. Jsou prý tací jedinci, kteří jsou schopni v noci vstát z postele a odplížit se před rodinou ke své „bílé milence“ a něco malého slup- nout. Já se večer nesmím moc najíst, jinak špatně spím, ale to víte, že to také docela často porušuji. „Bílý sex“ mě sice zatím nedo- stihl, ale pokud trápí vás, určitě bych doporučoval vypozoro- vat, které potraviny nám dělají dobře a které ne, co nám při- náší lepší a lehčí spánek. Zakazovat sex – to se prostě nedělá, takže bych jen myslel, že je dobré zvolit pochutiny co nejzdra- vější a nejméně náročné pro náš organismus. Pak se ta vášeň snad nějak dá trochu udržet na uzdě! Michal Hirotar Dvořák Drsný humor, výběr herců a jeho typický rukopis. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na středu 14. 8. Šplháte moc vysoko, což nemusí být po chuti méně úspěšným kolegům. Se svými plány se nechlubte, nikdy nevíte, co to rozpoutá. Pokud jde o finance, jste při- činliví a snažíte se po troš- kách kupit malé bohatství. Děláte to správně, každá koruna se hodí. Konečně se cítíte na koni a vyvíjíte velkou snahu, aby všechno dopadlo ve váš prospěch. O let- ní lenoře nemůže být vůbec řeč. Podnikatelům nezbývá než se postavit konkurenci čelem. Okoukejte jejich taktiku a jistě přijdete na něco, čím ji přebijete. Příští týden bude o poznání úspěšnější, tak se netrapte, když se vám nedaří podle představ. Udělejte jen to, co nepočká. Pracovní pohovor nebo schůzka vám seberou vítr z plachet. Máte pocit, že jste skvěle při- pravení, ale protistrana vás setne. V zaměstnání musíte bohu- žel počítat s kritikou a jízli- vými poznámkami vedení. Nejvíc vás na tom mrzí, že přichází neprávem. Požadavky vedení jsou ča- sově i fyzicky neúměrné. Snažíte se udržet krok s ostatními, ale zátěžová kvadratura vám bere dech. Není nezvyklé, že se vám ze dne na den upraví platové podmínky směrem vzhůru. Odměňte se maličkostí, po které dlouho toužíte. Šéf je nadšený originálními myšlenkami a nebrání vám v ničem, co jste si vzali do hlavy. Hlavně jeho důvěru nesmíte zklamat. Celou druhou polovinu prázdnin byste měli mít po ruce detailní rozpis nezbytných výdajů. Ty touhu po utrácení udrží v útlumu. Umíte se postavit každé komplikaci a věříte, že má řešení. Oproti kolegům jste na koni, ti hned začnou vyšilovat jako malí. Profesionální jasnovidka Adina Co je smyslem vašeho života? Spirituální Spirituální S S S S Sp p p p pi i i i ir r ri i i i it t t t tu u u u uá á á á állllln n n n ní í í í í Sp p p p p p LASKY! VESTIRNA Položtejakoukoliotázku! Nebojte se! NAPIŠTE SMS VE TVARU 44SVT A VÁŠ TEXT NA ČÍSLO 904 30 46 Co máte nejradši na filmech Quentina Tarantina? Citát Žijeme v přebytku, vše je dostupné, stačí jen natáhnout ruku a otevřít pusu. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Dopisy a vzkazy Přehuštěný bus Delší dobu pozoruji znepo- kojující věci v městské do- pravě v Praze. Jezdím po- měrně často autobusem ze Smíchovského nádraží na Budějovickou. Tam, ale nejenom tam, jezdí auto- busy s přehuštěnými pneumatikami do takové míry, že se rovnají někdej- ším dřevěným obručím. Právě cesta k Lihovaru je ve velmi špatném stavu a lidem s umělým chru- pem hrozí, že jim tím drn- cáním vypadne z úst. Dru- há věc je, že některé auto- busy již mají k dispozici klimatizaci, ale řidiči ji ne- používají ani v těch největ- ších vedrech. Nevím, jestli jsou řidiči nějak finančně stimulovaní na úsporu po- honných hmot. Faktem to- tiž je, že používání klima- tizace zvyšuje spotřebu a přehuštěné pneumatiky naopak snižují spotřebu pohonných hmot. Pak bych tomu rozuměl. Ale jedná se přece o komfort cestujících. Proto ta klima- tizace a pryžové pneumati- ky. V tramvajích klimati- zace funguje v pohodě. ALOIS HOBL, PRAHA dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Komiks Řešení sudoku PAVEL MAURER MILOVNÍK JÍDLA Věra Lilith Klejzarová Hudbu, kameru, dialogy, casting. Líbí se mi celkově. #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

komerční příloha METROLIVE středa 14. srpna 2019 19 Nedáte ráno bez kávy ani krok? Pak se každé ráno pro- bouzejte se šálkem čerstvě namleté kávy připravené přesně podle vašich preferen- cí. Právě to dokáže zařídit au- tomatický kávovar Philips Se- ries 5000 LatteGo EP5335-10. Navzdory dlouhému názvu je samotná příprava kávy otáz- kou několika okamžiků. Po stisknutí tlačítka přístroj bě- hem pouhých pár desítek vte- řin automaticky připraví je- den ze šesti lahodných nápo- jů. Espresso, cappuccino nebo třeba café’ au lait. Kávo- var ale samozřejmě dokáže i jednodušší úkony, jako je obyčejný ohřev vody nebo na- pěnění mléka. K ovládání slouží přehledný displej a ně- kolik tlačítek, na která může- te přednastavit své oblíbené nápoje. Co u Philips LatteGo velmi oceňujeme, je jednoduchost údržby. Mechanismus pro ve- dení mléka lze snadno vy- jmout a vyčistit třeba i v myč- ce nádobí. Jednou za čas je po- třeba vyčistit také spárovací jednotku, kterou lze pro ten- to účel z kávovaru také jedno- duše vyndat. Většina mecha- nických částí kávovaru je na- vržená tak, aby vydržela i ně- kolik tisíc použití. Například odolné keramické mlýnky jsou dimenzované na přípra- vu 20 tisíc šálků. Součástí ká- vovaru je také filtr, který brá- ní zanášení systému vodním kamenem. Při přípravě řady kávových nápojů nesmí chy- bět mléko, které kávovar umí rychle napěnit. Nádoba na mléko je navíc odnímatelná a uzavíratelná, takže nespo- třebované mléko můžete bez problému uložit v lednici. Precizní kávovar Philips Se- ries 5000 LatteGo EP5335-10, určený opravdovým milovní- kům kávy, pořídíte v interne- tovém obchodě Mironet za 15 889 korun. Existují hrozby, proti kterým vás kvalitní antivirový soft- ware ochrání. Potom ale exis- tují kybernetické hrozby, před kterými vám pomůže spíše ostražitost. Pro podvod- níky jsou zlatým dolem napří- klad platební karty. Ty totiž není příliš složité duplikovat. Právě na tom stojí podvod zvaný skimming. Server Aktuálně.cz zveřej- nil příběh páru, který se stal právě obětí skimmingu. Man- želům na dovolené v USA při platbě za lístky do metra zko- píroval útočník platební kar- tu a následně ji začal využí- vat pro své platby. V tomto případě naštěstí banka na po- dezřelé jednání přišla a kartu včas zablokovala. Podobné štěstí ale nemají až desítky lidí týdně po celé republice. Nebezpečí však číhá také na internetu. Podle informací portálu Novinky.cz se útoční- ci v poslední době hojně vě- nují napadání mailových schránek. Způsob, jakým mai- ly napadají, je přitom triviál- ní. Útočníci využívají přihla- šovací údaje získané při úni- cích informací z velkých data- bází. Pomocí těchto údajů poté zločinci vydírají uživate- le, většinou právě prostřed- nictvím mailu. Jako nejlepší obrana proti hrozbám z inter- netu i mimo internet se stále jeví obezřetnost. Před větši- nou internetových hrozeb vás ale spolehlivě ochrání kvalitní antivirový software, jakým je například ESET, jenž získal již několik stovek odborných ocenění. V inter- netovém obchodě Mironet můžete vybírat ze široké na- bídky ESET licencí pro osobní počítače, mobilní telefony, tablety nebo chytré televize. Zabrání únikům. 2x MIRONET Mletá káva. Doma, elegantně Zneužití. Antivirová ochrana předejde nejhoršímu www.mironet.cz Philips Series 5000 LatteGo EP5335-10 automatický kávovar / 6 druhů nápojů snadná údržba / funkce napěnění mléka čerstvá káva stisknutím tlačítka 15.889,- Výstava „Město robotů“ zajímavá pro dospělé, ško- láky a malé děti. S celou rodinou spatříte svět bu- doucnosti, kde kávu pro vás připraví robot barista, a v akváriích s vodou bu- dou plavat robotické ryby. Nejnovější model robotic- kého psa Aibo vám dá pac nebo se otočí tak, aby jste ho mohli poškrábat na břiše. Roboti s vámi budou mluvit a vyprávět vám vtipné příběhy. Například jedinečný robotický herec Thespian z Velké Británie, který se pohybuje a mlu- ví jako skutečný člověk. Pro zvědavé školáky bude zajímavé projít na vý v sta- vě vzrušující roboquest. Po dokončení všech úkolů můžete získat nezapome- nutelný dárek. Vsadíme se, že všichni přátelé budou chtít totéž! Každá zóna, kterých je na vý v sta- vě více jak 72, má navíc speciálního instruktora, který Vás nechá všech- no vyzkoušet a řekne vám mnoho zajímavých faktů ze života robotů. I pro ty nejmenší bude výstava velmi zábavná a zajímavá. Děti do 3 let mají vstup zdarma. A pro pohodlí při návštěvě je čas Výstava „Město robotů“ v „Centru Chodov“ byla prodloužena do 1. října! Přijeďte se podívat s celou rodinou k robotům – na vlastní oči uvidíte svět budoucnosti Přijďte se bavit, objímat se ahrát si s roboty! během dne neomezený: můžete vstoupit a odejít tolikrát, kolikrát budete chtít . Také u vchodu mů- žete získat speciální prů- vodce pro děti s vy v znače- ním oblastí, které budou zvláště lákat malé děti. A v herní n zóně můžete ovládat roboty v sedě na koberci. Výstava „Město robotů“ se koná v Praze do 1. října (Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11 - Chodov, mes- torobotu.com). V článku najdete kupón na bez- platnou návštěvu pro 2 děti. Vystřihněte ho, ukažte ho na pokladně a dvě děti do 13 let budou moci na vý v stavu zdarma. Podrobnosti telefonic- ky: +420 773 486 606

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

Nemovitosti - poptávka • Koupím byt nebo dům v Pra- ze, zaplatím požadovanou cenu a nechám bydlet nebo dožít. Vše na dohodě. Tel. 777603019. 199638 • INVESTUJEME V PRAZE 10, nabídněte byty, domy, chaty, pozemky, garáže. Pro Vás spe- ciálně právní servis zdarma. Tel: 602/212121 202287 • Koupím byt v Praze nejlépe před rekonstrukcí. Jsem přímý kupec a platím hotově. Děkuji za nabídky, P. Grygar. Tel. 739641969 203153 Výměny • Zajistíme Výměnu Vaší ne- movitosti, rozdíl ceny doplatí- me. Vybrat si můžete i z na- šich nemovitostí které vlastní- me. 774335503 199657 • Vyměním byt 1+kk, 35 m2, panel, 2. p. s výtahem, v Praze 13 za nemovitost mimo Prahu do 60 km + doplatím rozdíl. Tel. 606423744 204934 Finance - nabídka • Oddlužíme Vaší nemovi- tost! Vyplatíme Vaše dluhy, zá- stavy, exekuce! Odkup nemo- vitosti s možností doživotního užívání nemovitosti! 737352730 204012 Nemovitosti - nabídka • Prodám chalupu 4+1, el., plyn, se zahradou, v krásné krajině jižních Čech u Stráže nad Nežárkou. Cena doho- dou. RK nevolat. Tel. 737548913 204933 Knihy a časopisy • KNIHY A NÁBYTEK z pozůsta- losti koupím. Přijedu - odvezu. Volejte, prosím na tel. 739519629 nebo pište na e-mail: jcortes@atlas.cz 201648 • KNIHY! Solidní ceny za Vaše knihy. Starší i úplně nové. Od- voz zajištěn. Dále koupím kře- sílka, stolek, lampu, obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 204796 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274784428 202219 • Poptávám dlouh. pron. bytu - menší do 14, větší do 19 tis. - pro 2 os. Pož.: centrum do 30 min., čisto, dobrý stav, lodžie výhodou. RK ne. 605845088 204072 • Mladý lékař nekuřák hledá pronájem nebo koupi bytu v Praze. Tel. 777749085 204743 Ostatní • Starož. nábytek a velkou KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím za solidní cenu. Knihovnu, křesla, stolek, lampu, zajím. obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 204816 Starožitnosti • STAROŽITNÍK koupí: obrazy, knihy, grafiku, sklo, porcelán, hodiny, šperky, mince. Děkuji za nabídky, starožitník Dynt. Tel. 702756100 203403 • Koupím hodiny a obrazy v ja- kémkoliv stavu. Jsem sběratel, ne překupník. Slušné jednání. Platím hotově. Tel. 602654613, alex.kratochvil@volny.cz 203533 • Solidní sběratel koupí: veš- keré starožitnosti od houslí, hodin, šperků, obrazů, sošek až po nábytek. Solidní jedná- ní, platba v hotovosti. 604806535 204614 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 204681 • KNIHY! Solidní ceny za Vaše knihy. Starší i úplně nové. Od- voz zajištěn. Dále koupím kře- sílka, stolek, lampu, obraz aj. pro styl. čítárnu. T. 603478873 204806 Práce - nabídka • Hledáme pracovníky na úklid osobních vlaků. Denní a směnný provoz, Praha 4, mož- nost ubytování. Tel. 603301309 201304 • Přijmeme řidiče na sklápěcí osmikolu, ŘP C, mzda 170 Kč/hod čistého, pro mimopraž- ské možnost ubytování. V pří- padě zájmu volejte na tel. 777323209 203948 • Hledáme pracovníky ostra- hy, vhodné pro důchodce. Od- měna 81 Kč/hodina, nutný čis- tý TR. 720665191. 203608 • Nastupní mzda 23.000 čisté- ho + náborový příspěvek 32.000 - Zpracovaní hotovosti pro bankomaty a obchody. Převážně noční směny. Tel.: 283021287, 725986739, prace@cz.g4s.com 203639 • AMBOSELI s.r.o. přijme za- městnance na pozici popelář, metař v Praze – HPP, DPČ, mož- nost pravidelných záloh a od- měn. Bezplatná linka 800100166 203722 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na Praha 4, budova GŘC. KON- TAKT: tel. 739500076. 203742 • Úklidová spol. přijme pra- covníky na noční úklid, na HPP + brigádníky, objekt v Praze 5 - Stodůlky. Čistý TR. Tel. 778762046 (8-17 h.) 203753 • Do zavedeného kosmetické- ho studia na Jarově hledáme pedikérku na ŽL. Info na 775949454 203770 • ÚKLID 24,s.r.o. přijme muže na HPP i DPP na úklidové prá- ce s ŘP, 20 tis. čistého. Osob- ně: Po-Pá 8 -10 h, Křenova 15, P6 - Petřiny. 203789 • PRÁCE na POKLADNĚ 140 - 149 Kč/hod. dle lokality, práce v týdnu nebo jen víkendy, zálo- hy druhý den, nástup ihned. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 203798 • NABÍZÍME 145-149 Kč/HOD. za pultový prodej lahůdek a dopek pečiva, zálohy. Nástup ihned, zaškolení samozřejmos- tí. Více na tel.: 222534534, 777335756 203818 • Brigáda pro každého, 140 - 154 Kč/hod. za vybalování a doplňování zboží, směny noč- ní/denní, prodejny po celé Pra- ze a okolí. Tel: 222534534, 777335756 203838 • NABÍZÍME 150 Kč/HOD. za brigádu v hypermarketu, Pra- ha 6. Směny ranní/odpolední, zálohy druhý den. Více info na tel.: 222534534, 777335756 203858 • Práce v Praze ve skladových prostorech, ubytování, týden- ní zálohy, nutná základní zna- lost práce s PC. Pro více infor- mací volejte T: 725426038 204051 • Firma provádějící údržbu technologických zařízení v Pra- ze 10, hledá elektrikáře a zá- mečníka do HPP/dohodu o PP. Tel.: 777771894, komplex@centrum.cz 204091 • STR Praha s.r.o. se sídlem na Praze 4, přijme na HPP strojní- ho mechanika pro přesnou montáž na sídle firmy a koneč- nou - občasnou montáž u zá- kazníka (ČR, Evropa). Zabývá- me se výrobou dopravních sys- témů pro výrobu kovových obalů. Základy AJ nebo NJ na komunikatitní úrovni výho- dou. Nástup možný ihned. Tel.: 241483080, paní Paulo- vá. 204171 • Zajímá Vás esoterika a chce- te pracovat z domova? HLEDÁ- ME KARTÁŘKY, pro výklady zá- kazníkům přes telefon! Vlast- ní PC, internet a ŽL. Celá ČR! 800700702 204181 • ZŠ Praha 9 - Čakovice hledá pro I. stupeň kvalifikované- ho/ou učitele/ku s AJ na plný úvazek. Nástup září 2019. Váš životopis zasílejte prosím na email: zscakovice@zscakovice.cz. 204239 • Gymnázium Praha 10 při- jme administrativní pracovni- ci na plný úvazek od září 2019. Životopisy zasílejte na: info@gymvod.cz . 204244 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 204635 • ÚKLID 24, s.r.o. přijme ženy i muže na úklid domů v Praze 5 a 6, DPP, výhodné plat. pod- mínky. Osobně: Po-Pá 8 -10h, Křenova 15, P6-Petřiny. 204650 • ZŠ Norbertov, Praha 6 při- jme učitele/učitelku 1. stupně na plný úvazek, nástup dle do- hody. Životopisy zasílejte na email: hospodarka@norbertov.cz nebo na tel. kontakt 234674511. 204657 • BS přijme strážné a psovody pro objekty v Praze. Možno též jako brigáda, DPP, DPČ, vhodné i pro SD, ID. Tel.: 728360589 204695 • Domov Sulická, Praha 4 při- jme všeobecnou zdravotní ses- tru. Výborné finanční ohodno- cení, čtvrtletní odměny, osob- ní ohodnocení, 5 týdnů dovo- lené, příplatky, dotované stra- vování, Fokus Pass 1000 Kč/čtvrtletně, příspěvek na penzijní připojištění, masáže, příjemný a velmi přátelský ko- lektiv. Email: klimasova@domov-sulicka.cz, 773001293. 204698 • Domov Sulická, Praha 4 při- jme pracovníka v přímé péči. Výborné finanční ohodnoce- ní, čtvrtletní odměny, příplat- ky, 6 týdnů dovolené, dotova- né stravování, Fokus Pass 1000,-Kč/čtvrtletně, příspěvek na penzijní připojištění, masá- že a velmi přátelský kolektiv! Email: klimasova@domov-sulicka.cz, 773001293. 204701 LAST MINUTE SLEVY POBYTY, POZNÁNÍ, ZÁJEZDY NA MÍRU Vysvětlivky: *** - počet hvězdiček hotelu, S - studio - bez stravy, SN - snídaně, PL- polopenze, SAI - soft all inclusive ( 800 222 210 ( 800 222 210 CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz BS - A G L t r a v e l LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ALBÁNIE - LETECKY K MOŘI TYTO A MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK NALEZNETE NA: WWW.AGLTRAVEL.CZ a WWW.HORYMORE.CZ KORFU - LETECKY K MOŘI Destinace dop. noci/termín kateg. strava cena od A G L t r a v e l KAZACHSTÁN -KYRGYZSTÁN 11 02.09. **** SN/PL 48 990 MADEIRA - SLAVNOSTI VÍNA 7 06.09. ** SN 16 990 ARMÉNIE-GRUZIE 8 04.10. ** SN 32 890 Hotel Monaco - Golem 7 17.08. *** SN 9 990 Hotel Klajdi Resort - Golem 7 17.08. **** PL 12 990 Studia Claire - Acharavi 11 17.08. S BS 8 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 11 17.08. *** PL 13 990 Hot.AthinaSanStefano-AgiosStefanos 11 17.08. *** PL 15 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 7 21.08. *** PL 11 990 Hotel Alkion - Sidari 7 21.08. *** PL 11 990 Studiaaapt.Lola-Ag.Georgios 7 28.08. S BS 8 990 Studia Pelagia - Acharavi 7 28.08. S BS 9 990 Hotel Alkion - Sidari 7 28.08. *** PL 12 990 Studia Claire - Acharavi 11 28.08. S BS 9 990 Studia Stefania - Acharavi 11 28.08. S BS 9 990 Hotel Athena - Ag. Georgios 11 28.08. *** PL 15 990 Hotel Alkyon - Agios Georgios 11 28.08. *** SAI 17 990 Hot.AthinaSanStefano-AgiosStefanos 11 28.08. *** PL 17 990 Hledáme pracovníky pro pracoviště na letišti václava Havla praha na pozici asistent odbavení imobilnícH osob nebo přeprava nadrozměrnýcH zavazadel na Hpp, dpp, dpČ Denní i noční směny Základní znalost AJ nebo ŘP skupiny B výhodou www.maidpro-service.cz kontakt: 724 746 733 nebo 725 122 116 Chráněná dílna na Praze 10, přijme osoby částečně či plně invalidní na pozice: uklízeči kancelářských prostor (Praha 10-denní úklid) uklízeči kancelářských prostor (Praha 7-večerní úklid) pomocný dělník ve výrobě (Praha 10, částečný úvazek) recepční na Prahu 1 – ul. Příčná, SŠ, znalost WORD, EXCEL, základy anglického jazyka kontaktujte mě prosím na sarka.alijova@gatebo.cz. 234 090 300 od 8 – 14h. Úklidová firma hledá pracovníky na tyto pozice: denní servis od Po - Pá (směny 10 - 12 hod.) a dále na noční úklid strojem od 19.00 - 07.00 hod. od Po - Ne na Praze 4 - Pankrác. Podrobnosti p. Vernerová tel. 608 252 793. Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 přidejte se k nám. Lidé jsou základem naší společnosti. Přijímáme PRACOVNÍKY OSTRAHY (vhodné i pro OZP) - Nadstandardní hodinová mzda - Dlouhodobá spolupráce - Týdenní výplata mezd Bezplatná linka 800 100 187 www.ssi.cz PřijmemeVás ještě dnes STRÁŽNÉ a DETEKTIVY • Mzda 85 - 180 Kč/h • PRaHa • ubytování • týdenní záloHy • náboRový PřísPěveK Volejte zdarma 800 600 333 www.adamsecurity.cz POLEPOVÁNÍ HRAČEK MZDA 105 KČ ČIST./HOD. Směny Po-Pá 06-14/08-16.30/14-22/22-06 SVOZ Z OPATOVA ZDARMA VÝPLATAMZDYPOTÝDnu Směny lze plánovat dle domluvy Dlouhodobá brigáda VOLEJTE BEZPLATnĚ 800 577 775 nebo 727 903 708 hracky@wellpack.cz Vedoucísměnyvsecurityaž 30.000Kč/měsíc Své životopisy zasílejte na emailovou adresu nabor@abasco.cz Kontaktní osoba: Kateřina Dolejšová Telefon: 800 108 111 Náplň práce: Koordinuje a zodpovídá za své podřízené na směně Práce s kamerovým systémem. Nabízíme: Pracovní smlouva DPP, nebo HPP. Nástup možný ihned. Motivační finanční ohodnocení Požadujeme: Praxi v oboru Čistý výpis rejstříku trestů Aktivní přístup k práci Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost LOKALITA: Úžice, Kralupy nad Vltavou Jste připraveni na novou práci? Hledáme kolegy/ně na pozici vedoucí směny Naučíme vás vše potřebné. Mzda až 29 600 Kč. +420 602 419 319 Více na itesco.cz/kariera Nabízíme mnoho benefitů: • stravenky v hodnotě 80 Kč • 10% slevu na nákup atd. Čerpací stanice TOMEGAS Plzeňská ul., Praha 5 Přijme obsluhu na HPP (POklAdní) 22.000-25.000 kč/měsíc pouze pro zájemce s invalid. důchodem / ZPS tel:: 727 871 595 Cestování - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz JOB středa 14. srpna 2019 21 Spáč, testovač, sbě- rač, čichač. To jsou výnosná a dost po- divná povolání. Spolu s agenturou Grafton re- cruitment jsme vybrali deset nejpodivnějších povolání. Kontrolor prezidentových jídel Měli je už egyptští faraoni i římští císaři, dnes je mají prezidenti. George Bush měl např. během svého pobytu v Londýně dokonce dva kont- rolory. Na tuto pozici jsou čas- to najímáni bývalí agenti FBI. Lovec golfových míčků Lidé s kladným vztahem k vodě, kteří se rádi potápí a touží po práci v malebných scenériích, se mohou nechat najmout na lovení golfových míčků. V jezírkách lemují- cích golfová hřiště jich je po- topených dost na to, aby si je- jich výlovem mohli vydělat i 89 tisíc eur ročně. Průměrně takový lovec vyloví 4000 míč- ků za den. Ochutnávač psího žrádla Ucházet se dnes lze i o pozi- ci ochutnávače potravy pro psy. Pracovník na této pozici posuzuje nejen vizuální a chuťovou stránku předlože- ných vzorků, ale i jejich kon- zistenci či čas potřebný na rozžvýkání. Spáč z povolání Ve spánkových centrech najdou uplatnění opravdu všichni – nezáleží na tom, zda spí dlouho nebo naopak trpí nespavostí. Takovou prá- ci nabízela v minulosti napří- klad NASA, za 70 dní v hori- zontální poloze odměňovala účastníky až 18 tisíci dolary. Dojič hadů Dojení krav, ovcí či koz je v našich krajích poměrně běžná záležitost. V případě hadů samozřejmě nejde o do- jení mléka, nýbrž odebírání jedu pro farmaceutické účely k výrobě protilátek aplikova- ných po kousnutí nebo pro- dukci nejrůznějších léků na- sazovaných při poruchách krevního oběhu či onkologic- kých diagnózách. Mezi klien- telou jsou výzkumné labora- toře a univerzitní pracoviště. Plat se pohybuje kolem 2500 dolarů měsíčně, což je o pou- hých 500 dolarů více, než sto- jí gram hadího jedu. Testovač deodorantů Na trhu práce opravdu exis- tují lidé, kteří za finance při- voní ke zpocenému podpaží jiných, čímž kontrolují účin- nost jednotlivých deodoran- tů a následně o tom vypraco- vávají studie. Podobně pracu- jí i specialisté na posuzování odéru použitých dětských plenek či kočičích podestý- lek. Tito pracovníci si vydělá- vají podle stupně seniority v rozmezí 17 až 46 tisíc eur ročně. Živá figurína Před vynálezem plastových figurín stávaly ve výlohách pohledné manekýnky. V sou- časnosti se však dá se živými figurínami opět setkat. Podle marketérů přitahují ve výlo- hách větší pozornost ko- lemjdoucích potenciálních zákazníků. Za stání ve výloze bez pohybu si tyto modelky vydělají přibližně 25 až 100 dolarů za den. Sběrač exkrementů Jak už z názvu vypovídá, tento pracovník chodí po ve- řejných prostranstvích a uklí- zí to, co majitelé zvířat zapo- mněli odstranit. Většinou jsou to psí exkrementy, ale občas je třeba vyčistit i komu- nikace, na kterých zanechali svou stopu koně, velbloudi či sloni. Nájemný svatebčan či plačka Pro lidi, kteří mají obavy, že jim na svatbu či pohřeb ne- přijde důstojný počet osob, existují agentury, které tento problém vyřeší. Tito najatí hosté chodí na svatby, na kte- rých nadšeně objímají nevěs- tu i ženicha a spolu s finanční odměnou si navíc odnesou i krabici zákusků a láhev vína. Na pohřbu naopak opla- kávají někoho, jehož jméno se často dozví až před samot- ným obřadem. „Vtláčeč“ do MHD Tito profesionálové pomá- hají lidem nastupovat do vozů MHD, ve kterých už zdánlivě není místo. V přípa- dě přeplněné MHD plné nevr- lých pasažérů jde o opravdu rizikové povolání. MET Nevšední zaměstnání PROFIMEDIA.CZ Tržby českých internetových obchodů loni meziročně vzrostly o 17 procent na 135 miliard korun. Tento stav pozitivně ovlivnilo právě silné předvánoční období, kdy e-shopy opět hlásily pro- dejní rekordy. Stoupl počet obchodů, aktuálně jich exis- tuje více než 43 500. Podobná situace se předpokládá i letos. Ačkoliv Češi online utrácejí jako diví, e-shopy se ke změ- ně odhodlávají pozvolna. „Pra- xe v minulých letech ukázala, že české internetové obchody podceňují přípravu na nad- měrné prodeje a neřeší špat- nou kvalitu svého zákaznické- ho servisu. Docílit razantního zkrácení doby odbavení zá- kazníka lze například využívá- ním chatbotů, voicebotů nebo nativní omnichannel ko- munikace, která je symbolem moderní a dynamické zákaz- nické péče,“ popisuje situaci na poli českých e-shopů Petr Studnička ze společnosti Co- nectart. Kromě zákaznické péče se v případě českých e-shopů ob- jevují slabiny i v oblasti distri- buce. To, že by ji neměly obcho- dy zanedbávat, potvrzuje celo- evropský průzkum společnosti DPD group, který ukázal, že až 73 procent respondentů by dalo přednost e-shopům, které zboží dopraví rychle. MET Čichejte k plenám, vyděláte E-shopy. Chystají se na předvánoční kolotoč Více na www.jobdnes.cz/detail/EK5LCX Městská část Praha 18 Odborný/á referent/ka dopravní agendy ÚMČ Praha 18 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "Odborný/á referent/ka dopravní agendy". Více na www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová, tel.:284 028 172, e-mail: hana.klingerova@letnany.cz Více na www.jobdnes.cz/detail/EW7BQA Clarion Hotel Prague City**** Provozní účetní & junior finanční kontrolor/ka Clarion Hotel Prague City**** hledá vhodného kandidáta. Práce na plný úvazek, nástup možný ihned. Přátelský kolektiv, zaměstnanecké benefity. Své životopisy zasílejte na: j.drastikova2@clarion-hotels.cz Více na www.jobdnes.cz/detail/0J4Q5U Státní zemědělský intervenční fond právník Oddělení řízení ICT projektů Provádí koordinaci postupů SZIF jako veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Poradenskou činnost v oblasti legislativy týkající se kybernetické bezp. a ochrany os. údajů. Info na kariera@szif.cz Více na www.jobdnes.cz/detail/KRUVGU Městská část Praha 18 Knihovník/ce ÚMČ Praha 18 přijme zaměstnance na pracovní pozici "knihovník/ce". Více na www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová, tel.: 284 028 172, e-mail: hana.klingerova@letnany.cz. Více na www.jobdnes.cz/detail/7BR26V Městská část Praha 18 Interní auditor Městská část Praha 18 přijme zaměstnance na pracovní pozici "Interní auditor/ka". Více na www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová, tel.: 284 028 172, e-mail: hana.klingerova@letnany.cz. Více na www.jobdnes.cz/detail/ISNJO1 Městská část Praha 18 Odborný/á referent/ka sociálně- právní ochrana dětí ÚMČ Praha 18 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/ky sociálně-právní ochrany dětí. Více na www.praha18.cz. Kontakt: Hana Klingerová, tel.: 284 028 172, hana.klingerova@letnany.cz. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

Práce - nabídka • Domov Sulická hledá pro zcela novou a v ČR jedinečnou domácnost, která poskytuje podporu lidem s mentálním postižením, kteří by, vzhle- dem ke svému zdravotnímu stavu museli být dlouhodobě hospitalizováni v nemocni- cích, psychoterapeuta/psycho- terapeutku, který poskytne kli- entům, jejich rodinám a blíz- kým, našim pracovníkům na- příč celou organizací, podpo- ru formou psychoterapeutic- kých intervencí. Pro více infor- mací nás prosím kontaktujte, těšíme se na Vás! Email: klimasova@domov-sulicka.cz, 773001293. 204704 • Domov Sulická hledá pro zcela novou a v ČR jedinečnou domácnost: pracovníky přímé péče podílející se na důstoj- ném doprovázení lidí s mentál- ním postižením, kteří by, vzhledem ke svému zdravotní- mu stavu, museli být dlouho- době hospitalizováni v nemoc- nicích. Pokud Vás tato vize za- ujala, kontaktujte nás prosím. Těšíme se na Vás! Email: klimasova@domov-sulicka.cz, 773001293. 204707 • Garantovaný FIX 120 Kč/hod., telefonní operátor, Praha 8, nejedná se o prodej, práce na 5 hodin denně, výpla- ta týdně. Tel.: 608471587 204709 • Slévárna v P 5 přijme Slévá- renské dělníky, zámečníky, ta- viče. Dobrý plat, 7,5 h. prac. doba, benefity. Životopis: personal@praguecast.cz. T. 222531704 204714 • Obch. fa přijme pána (zdat- nější paní) pro ruční sklad. prá- ce. Prac. Pha 3, Po-Pá, 130 Kč/h. Možný zkrác. úvaz. Po- žad: nekuřák, pečlivost. T. 601574256 204727 • ZŠ Pošepného náměstí 2022 v Praze 4 - Chodov přijme vy- chovatele/ku do školní druži- ny. Nabízíme příjemný kolek- tiv, výbornou dostupnost po- blíž metra. Nástup v září 2019 (resp. v přípravném týdnu od 26. 8.). Svoje životopisy zasílej- te na e-mail: grafnetrova@zsposepneho.cz 204732 • Přijmeme IHNED pracovnice na úklid VŠ kolejí v P-4. Pracov- ní doba 7-15.30 hod. Plat 14.500-17.000 Kč. Tel. 774771103 204739 • KOMPLETACE KRABIČEK a drobného zboží - mzda až 26.000 Kč, 2 SMĚNY, volné ví- kendy, HPP, svoz z Opatova ZDARMA, www.jobleader.cz, volejte na: 777443555 204758 • KONTROLA SET-TOBOXŮ jednoduchá práce: až 32.500 Kč+20.000 Kč bonus, základy na PC, HPP, svoz zdarma z Opa- tova! www.jobleader.cz Volej- te 725921922 204767 • Atraktivní nabídka práce (ča- sově omezená). VOLEJTE: 739220120 Nabídka práce ve skladu s výdělkem 40.000 Kč za měsíc + 17 000 Kč bonusy. 204786 • Úklidová firma hledá ženy na večerní úklid kancelář- ských budov Praha 1. Pracovní doba po 17 hod. na 3-4 hod., DPP. Cizinci jen s TP. Tel. 739609156 204829 • Hledáme vrátné, Praha 1, vhodné pro fyz. zdatné důch., plat 13350 Kč. Životopis: info@transakta.cz nebo Trans- akta a.s., Na Poříčí 23, 110 00 Praha 1 204836 • Hledáte jistotu a seriozní pří- stup? Naše BA pracuje výhrad- ně pro mezinárodní firmy. Hle- dáme strážné, recepční a ope- rátory. Nástupní plat 80-120 Kč netto/hod dle pozice. Volej- te na tel. č. 724328126, 251560953 (Po-Pá 9-16 hod) 204903 • Hospodářku do školní jídel- ny hledá Základní škola Dědi- na v Praze 6, nástup možný 15.9. Tel: 602275977, e-mail dundera@zsdedina.cz 204907 • ZŠ v Praze 10 Hostivaři při- jme uklízečku. Kontakt: 274016522, email: hamackova@hornomep.cz. 204935 • Čerpací stanice Benzina Bar- randov přijme nové kolegy na pozici obsluha čerpací stanice. 12-ti hodinové směny, plat 1.200,- čistého za odpracova- nou směnu + prémie do výše 3.000,- Kč. Příspěvek na svači- ny. Nástup možný ihned. Tel. 606372689 204939 • ***hotel na Praze 4 - Budě- jovická přijme pokojskou. Ná- stup ihned. Informace na tel.: 261092362. 204940 • ZŠ Praha 9-Čakovice hledá do školní jídelny 2 pomocné síly na poloviční úvazek. Ná- stup září 2019. Informace u paní Pokorné tel.č. 603 881 007. 204951 • Všeobecná fakultní nemoc- nice v Praze přijme lékaře/spe- cialistu v oboru dětská revma- tologie na Kliniku dětského a dorostového lékařství. Nástup dle dohody. Kontakt: primář MUDr. Pavel Srnský E-mail:Pa- vel.Srnsky@vfn.cz. Kompletní znění inzerátu naleznete na: www.vfn.cz, kariéra. 204954 • KOMWAG přijme závozní- ky, HPP 19000-23000 + 13., 14. plat, strav, přísp. na dov, aj. DPP 550-700/den čis., výplata 1x týdně. Vol. zdarma 800566924 204955 • KOMWAG přijme pracovní- ky na úklid ulic, HPP 16000 + 13., 14. plat, stravenky, pří- spěvky na dovolenou, aj. Vol. zdarma 800566924 204957 • Přijmeme vyučeného kucha- ře na HPP do závodní jídelny v Praze 2. Ranní směny. Dále při- jmeme administrativní sílu. Práce na poloviční úvazek, po - pá, ranní směny. V případě zájmu volejte na tel. 608605092 nebo 608700147. 204959 Byty - poptávka • Pro dceru koupím menší byt v Praze. Tel: 702044164 202252 • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 203013 • Koupím byt v Praze, družst., OV i obecní vlast. (zaplatím pri- vat.). Platím hotově, dám zálo- hu, uhradím dluhy, na vystěh. nespěchám. T. 777235501 203024 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 203565 • Neztrácejte čas a nervy se zprostředkovateli a váhavými kupci. Prodejte byt bez staros- tí zítra. Vykupujeme byty po celé Praze. Volejte 739641969 204842 • Dobře zaplatím za byt s PRI- VATIZACÍ, Družstevní a Smlou- vu u majitele. Zajistím právní servis, případné dluhy uhra- dím. Děkuji J. Jurdová 725805115 204913 Vzdělávání - nabídka • KURZY OLEJOMALBY pro do- spělé i pro začátečníky, výuka starých mistrovských technik, Praha 2. Založeno r. 1990, Tel. 724088088, www.verasteflova.cz 204923 Hobby - poptávka • Koupím housle, violu, vio- loncello, kontrabas - basu v ja- kémkoliv stavu, platím ihned. Tel. 728279034 201188 • ZRZAVÁ STŘECHA, MOKRÝ SKLEP! O holkách to platí taky. Přesvědč se! Pošli SMS ve tvaru 64KND a text na 909 15 50 • Jo, mám pár kilo navíc. A co! V posteli jsem ďábel. Užijeme si to spolu?Vlaďenka, 32 let. Zavolej mi na 909 90 99 25 nebo mi rov- nou napiš SMS na číslo 909 15 40 s kódem 27VAL a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/50Kč,1min/90KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ Intimní KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 y Nástup ihned na DPP i HPP y Objekty v Praze i okolí y Mzda 92 – 150 Kč/ hod y Náborový příspěvek až 3000 Kč y Ubytování, stravenky 800 99 11 00 723 53 21 11 job@malgen.cz www.malgen.cz Přijmeme pracovníky ostrahy a recepce BUĎ U TOHO, BUĎ MALGEN WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz Bezpečnostní pracovník Praha Volejte zdarma: 800 111 112 25 000 Kč jen za 15 směn! VYKLÁDKA HRAČEK Z KONTEJNERŮ MZDA 110 KČ ČIST./HOD. Směny Po-Pá 08-18.30/14-22 SVOZ Z OPATOVA ZDARMA VÝPLATAMZDYPOTÝDnu Směny lze plánovat dle domluvy Dlouhodobá brigáda VOLEJTE BEZPLATnĚ 800 577 775 nebo 727 903 708 hracky@wellpack.cz Velká renomoVaná společnost přijme oZp (invalidy) na ostrahu objektů do Prahy na HPP, mzda 90 až 110 Kč/hod., náborový příspěvek 10.000 Kč, stravenky, možnost záloh, služební výstroj zdarma, zdarma osvědčení „strážný“, nástup ihned. Přijďte do našeho týmu. Bezplatná linka 800 888 042. H L E D Á M CHIC DŮCHODKYNI SE ZÁJMEM O MÓDU DO SECONDHANDU V CENTRU PRAHY NA 3 DNY V TÝDNU. KONTAKT TEL. 602 362 896 BALENÍ A KOMPLETACE REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ MZDA 110 Kč čist./hod Pravidelné směny Po-Pá 06-14/14-22 nebo 22-06 VÝPLATAPRŮBĚŽNĚPOTÝDNU Fyzicky nenáročná práce PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU Dobré spojení z metra Černý Most Volejte Pavlu 727 903 706 zamestnani@wellpack.cz Přijmeme invalidní důchodce!!! výdělek až 130 Kč/hod. STRÁŽnÝ, vRÁTnÝ Nabízíme: hlavní pracovní poměr • náborový příspěvek až 5 000 Kč • příspěvek na dopravu, ubytování • možnost volby směn • všechny lokality v Praze a okolí • nástup ihned Volejte: 778 466 454, Adresa: Počernická 96/272, Praha 10, 108 00 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

www.metro.cz SPORT středa 14. srpna 2019 23 Český lezec byl ze šestice finalistů nejhorší. Dnes začíná další kvalifikace. Sportovní lezec Adam Ondra ve finále boulderingu na mis- trovství světa nenavázal na výhry z kvalifikace i semifiná- le a skončil šestý. Na žádné ze čtyř cest se nedostal ani na takzvanou zónu, tedy bodova- ný mezistupeň ještě pod vr- cholem. Titul v Japonsku zís- kal domácí Tomoa Narasaki, letošní vítěz celkového hod- nocení Světového poháru. Ondra, který má z boulde- ringu světový titul z roku 2014 a další dvě stříbra, vstu- poval do finále jako velký kandidát na medaili. Finálo- vé bouldery mu ale nesedly. Začalo to hned tím prvním, na který se lezci museli roze- běhnout a vyskočit. Brněn- ský rodák se dokázal zachytit jen jednou, ale při násled- ném přesunu už nebyl úspěš- ný a pak už se ve čtyřminuto- vém časovém limitu ani nedo- stal do startovní pozice. Po- dobně marné bylo jeho snaže- ní i při dalších třech cestách, a jako jediný z finalistů neza- psal ani jednu zónu. Všichni měli alespoň dvě. Šestadvace- tiletý český reprezentant si alespoň polepšil ve srovnání s loňským MS, kde v boulde- ringu vypadl v semifinále. Na top ve finále dosáhl jen Nara- saki, který zdolal první tři bouldery a přidal ke zlatu z roku 2016 druhý světový ti- tul. Ondra si může spravit chuť v lezení na obtížnost, které dnes začíná kvalifikací. Semi- finále a finále jsou na progra- mu ve čtvrtek. ČTK Americká tenisová naděje Cori Gauffová, jež na sebe upozornila postupem do os- mifinále Wimbledonu, dosta- la divokou kartu do hlavní soutěže US Open. Teprve pat- náctiletá hráčka se zúčastní druhého grandslamu v karié- ře, i když startem v New Yor- ku poruší pravidla WTA. Re- gule ženské tenisové asocia- ce totiž umožňují hráčkám mladším šestnácti let zúčast- nit se maximálně 10 turnajů a přijmout nejvýše tři divoké karty za rok. Gauffová tento limit naplnila pozvánkami do kvalifikací na Roland Garros, ve Wimbledonu a do hlavní soutěže v Miami. Grandslamy se nicméně pra- vidly WTA řídit nemusí, pro- to včera podle očekávání po- řadatelé US Open mladé hvěz- dičce divokou kartu udělili. Patnáctiletá Gauffová se kva- lifikovala do hlavní soutěže Wimbledonu jako nejmladší tenistka v historii a v prvním kole šokovala vítězstvím nad pětinásobnou šampionkou Venus Williamsovou. Tehdy 313. hráčku světa zastavila až v osmifinále pozdější vítězka Simona Halepová z Rumun- ska. Aktuálně Gauffové patří 140. místo. Divokou kartu do kvalifikace US Open dostal mimo jiné také devatenáctile- tý Američan Sebastian Korda, syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy. ČTK Český lezec se trápil. AP INSTAGRAM Cori Gauffová AP Dušan Uhrin mladší se stal novým trenérem fotbalistů Dinama Bukurešť. Rumun- ský klub o tom informoval na svém webu. Jednapadesátile- tý kouč se do Rumunska vra- cí po osmi letech, předtím zde vedl Kluž a dvakrát Teme- švár. „Jsem rád, že jsem se do Rumunska vrátil,“ řekl Uhrin tamním médiím. V letech 2007 a 2008 působil v Teme- šváru a o rok později v Kluži, kde vydržel necelé tři měsíce. Do Temešváru se vrátil v pro- sinci 2010, ale v červenci ná- sledujícího roku ve funkci skončil. Od té doby vedl Uhrin Dina- mo Tbilisi, Viktorii Plzeň, Di- namo Minsk, pražskou Slavii a naposledy Mladou Boleslav, odkud ho vedení odvolalo v únoru minulého roku. Uhrin se nyní ujal předposled- ního týmu rumunské ligy. Di- namo v pěti utkáních jedin- krát zvítězilo a čtyřikrát pro- hrálo. Na lavičce Uhrin nahra- dil Eugena Neagoeho, který k týmu nastoupil zkraje červ- na, v červenci ale během ligo- vého duelu s Universitateou Craiova utrpěl infarkt. Po pře- vozu do nemocnice byl stabi- lizován. ČTK Má dceru. Chystá návrat? Čerstvě třiatřicetiletá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková porodila dceru Isabellu. S italským manželem Fabriziem, jehož si po osmiletém vztahu vzala v červenci 2017, se ra- dují z prvního dítěte už pár dnů. Včera to dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře oznámila na sociálních sítích. „Přivítejte na svět Isabellku. Na světě je pár dní a už nás oba zaměstnává víc, jak mě cokoliv kdy zaměst- návalo,“ napsala Hlaváčková, jež 33. narozeniny oslavila v sobotu. Kariéru kvůli těhotenství přerušila na začátku února, tehdy návrat na kurty nevyloučila, ale spěchat ne- bude. Poslední mezinárodní zápas odehrála s Barborou Strýcovou loni v říjnu v semifinále Turnaje mistryň, na do- mácí scéně hrála ještě v prosinci extraligu. ČTK Uhrin mladší. Vrací se na Balkán zachránit Dinamo Krátce Žádné Skotsko, Slavii čeká Kluž Fotbalisté pražské Slavie si o Ligu mistrů zahrají s Kluží. Rumunský celek v dramatické odvetě na stadionu Celticu Glas- gow vyhrál 4:3 a po do- mácí remíze 1:1 postou- pil do závěrečného před- kola. Dvěma góly se na výhře podílel francouz- ský záložník Billel Omra- ni. První zápas čeká čes- kého mistra v úterý 20. srpna v Kluži. Zkontrolují další stadiony Po nehodě s pádem stře- chy v Alkmaaru zkontro- lují bezpečnost stadionů v Nizozemsku další prvo- ligové fotbalové kluby. Stejná stavební firma to- tiž vybudovala například stadion Utrechtu, a panu- jí obavy, zda je podobná konstrukce v pořádku. Alkmaar bude hrát zápasy v Haagu. ČTK Ondrovi finále nevyšlo, může si ale spravit chuť Šance. Pro hvězdičku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/

obi.cz Super cena 7999- Super cena 5899- set Super cena 7999- set 1 Energetická třída se pohybuje na škále od A++ (nejvyšší účinnosti) až E (nejnižší účinnosti). Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. 1500/19 Platí od 14. 8. do 25. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob. Koupelnová sestava Fackelmann „B.clever“ Cena celého setu obsahuje: Umyvadlová skříňka: 1x umyvadlo (bez baterie) a 1x skříňka š 60 x v 51 x h 46 cm, 2 zásuvky s B.clever úchyty, chrom. Barva korpusu a čela v dekoru jasan Alaska. OBI č. 5544416 Zrcadlo „Kaya“, vč. upevnění, š 60 x v 70 x 2 cm. OBI č. 4728226 LED osvětlení, 30 cm, chrom, energetická třída A1. OBI č. 5544390 WC set 4 v 1 Grohe „Solido Compact“ Splachovací nádrž GD 2, 6–9 l s malým revizním otvorem. Samonosný ocelový rám s práškovým lakem. Suchá montáž, kompletně připravená. Hluboké splachování, závěsné WC. Včetně 2 WC držáků. OBI č. 5400890 Sprchový kout čtvrtkruhový Posuvné dveře z tvrzeného bezpečnostního skla, zadní stěna z černého skla, profily v hliníkové úpravě. Hlavová sprcha 20 cm, ruční sprcha se třemi režimy sprchování, skleněná polička, sprchová armatura. Š 90 x v 210 x h 90 cm. OBI č. 4865754 6 masážních trysek Ruční sprcha - 3 druhy proudů vody NEJDŘÍVE TROCHU OSVĚŽENÍ. Je čas na vaši novou pohodlnou koupelnu. 2 režimy splachování pro úsporu vody Funkce soft-close Montážní modul pro suchou instalaci vč. ovládacího tlačítka Závěsné Umyvadlo z kvalitního litého mramoru Všechny zásuvky s integrovaným systémem soft-close 1 1 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-14-8-2019/