METRO - 16.5.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.kika.cz -90% NA VYBRANÉ PRODUKTY Více na www.kika.cz AŽ 9.–29. 5. 2019 Více jak 300 zlevněných produktů najdete v naších KIKA prodejnách KikaNabytek www.kika.cz kika_czsk kuchyne.kika.cz ČTVRTEK 16. KVĚTNA 2019 Č. 93 • WWW.METRO.CZ 9 771211 781002 3 9 0 9 1 9 771211 781002 3 9 0 9 1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

LINEA obklady/dlažba: 249 ,-/m2 NoE dlažba od: 699 ,-/m2 120x60cm 120x30cm 120x20cm ALLEgro obklady/dlažba: 249 ,-/m2 zEbrANo obklady: 249 ,-/m2 koupELNové cENtrum – ArEáL tEsLA poděbradská 56/186, praha 9 tel.: 266 317 807, 808-9 / mob.: 607 086 017 e-mail: tesla@marketis.cz koupELNové cENtrum – ArEáL NákL. NádrAží vršovIcE bartoškova ul. 1496, praha 10 tel.: +420 972 228 463, 465-6, mob.: 602 652 177 e-mail: marketis@marketis.cz KOUPELNOVÉ CENTRUM 2 2 2 2 20 % % % % 2 20 Platí od: 16. 5. - 25. 5. 2019 Nelze uplatnit na výrobky II. jakosti, akční a výprodejové slevy nelze sčítat. 0 % % 20% 0 % % % % SLEVOVÝ KUPON 0 0 0% sleva obklady / dlažba / sanita / baterie / nábytek / stavební chemie / lišty Možnost dopravy po Praze a okolí! 599 ,-/m2 499 ,-/m2 SKLADEM!!! druhů obkladů a dlažeb 1000 WHITE SILVER TAN MAISON FORMAT: 60x120cm ETERNAL FORMAT: 20x120cm HAYA OLIVO TEKA ROBL 2 POBOČKY V PRAZE, 120 VZOROVÝCH KOUPELEN OBKLADY/DLAŽBY SKLADEM, NÁVRHY

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d PRAHA Čtvrtek, 16. května 2019 Č. 93, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 3 9 0 9 1 9 771211 781002 3 9 0 9 1 HOKEJISTY DNES NA MS ČEKÁ SOUBOJ S LOTYŠI ČTVRTÝ ZÁPAS VE SKUPINĚ NAPOVÍ O POSTUPOVÝCH AMBICÍCH STRANA 24 Svátek slaví: Přemysl Motivem 48. ročníku soutěže floristů a květinářů Děčínská kotva je snová atmosféra. ČTK Odesílání on-line dat z auta Čechům nevadí Provoz na silnicích. Informace z vozidla míří přes mobilní propojení k prodejcům, automobilkám, případně státu. Úvahy vs. realita. Šedesát procent lidí by si koupilo elektromobil, loni se jich prodalo jen 725 STRANA 10 inzerce Víno si poradí Kořeny vinné révy jsou průměrně okolo 15 metrů hluboko, takže réva nemí- vá s nedostatkem vody pro- blém, vysvětluje Antonín Suchánek, propagátor au- tentických vín a pořadatel festivalu Praha pije víno. STRANA 12 Jedl zadarmo V Jihoafrické republice byl zatčen muž, jenž rok předstíral, že je kontrolorem řetězce fastfoodů, a dostával tak jídlo zdarma. Zaměstnanci, kteří s ním přišli do styku, tvrdí, že se choval velmi uvěřitelně. STRANA 13

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 16. května 2019 02 Organizátoři svato- jánských slavností zrušili na nátlak ve- řejnosti ohňostroj. Barokní ohňostroj, který měl být včera večer vrcholem sva- tojánských oslav Navalis, ne- proběhl. Zrušen byl kvůli tla- ku veřejnosti. Na škodlivost ohňostrojů pro ptactvo upo- zorňují pravidelně ornitolo- gové. U příležitosti plánova- ného včerejšího ohňostroje při svatojánských oslavách se obrátili na primátora Zdeňka Hřiba, který na Twitteru uve- dl, že ohňostroj byl organizá- tory zrušen. Podle organizáto- rů byl ale plánován malý a ti- chý ohňostroj, který by ne- překročil stanovenou hladi- nu hluku. Podle Kateřiny Crhové z Pražských Benátek, které slavnost Navalis pořádají, hlučnost podobného oh- ňostroje bývá o poznání niž- ší, než hlučnost městské hro- madné dopravy. Na závěr akce tak proběhla na hladině Vltavy malá ohňová show. Vltava je v těchto dnech plná vodních ptáků. Ti se mo- hou podle Petra Stýbla z Čes- kého svazu ochránců přírody během ohňostroje konaného v blízkosti řeky natolik vypla- šit, že narážejí do trolejí a mostů a nemají pak moc šancí na záchranu. Ptákům, kteří v panice opustí hnízda, poté zahynou mláďata. Podobná tragédie se podle něj stala na Nový rok v roce 2013, kdy vybuchující pyrotechnikou vyplašené la- butě a kachny padaly zkrvave- né přímo mezi diváky. „Pře- sun konání ohňostroje z tra- diční Letné na plovoucí pon- tony na Vltavě je vrcholem arogance a bezohlednosti. Je vůbec ohňostroj povolený? Pokud ano, jak mohli úřední- ci pražského magistrátu do- pustit konání ohňostroje opět v místech, kde se shro- mažďují vodní ptáci? Copak se nepoučili?“ dodává Stýblo a vysvětluje, že šok z vý- buchů velmi těžce dopadá i na psychiku psů a jiných společenských zvířat. Odpalování ohňostrojů je v metropoli po většinu roku a na většině míst přísně zaká- záno. Podle mluvčího magis- trátu Víta Hofmana však není pravda, že by magistrát povo- lení na ohňostroje vydával. Pořádání podobných show se podle něj řídí vyhláškou o po- užívání pyrotechnických vý- robků v hlavním městě Pra- ze, pod níž jsou podepsáni bý- valá primátorka Adriana Kr- náčová a její náměstek Petr Dolínek. „Z vyhlášky také na- příklad vyplývá, že zákaz ne- platí 15. května,“ konstatuje Vít Hofman. Pro odpalování velkých ne- soukromých ohňostrojů se v hlavním městě obvykle vy- užívají vyvýšená místa jako například Letná či Vítkov, v minulosti se však novoroč- ní ohňostroj v Praze odpalo- val už i ze Střeleckého ostro- va. FILIP JAROŠEVSKÝ a ČTK Loňský ohňostroj při slavnostech Navalis MAFRA „Masakr u Vltavy“ v poslední chvíli padl kvůli ochráncům Tady lze odpalovat Používání pyrotechnických výrobků je v hlavním městě možné třeba na Výstavišti v Praze 7 i na třech místech v Radotíně. ● Dějištěm ohňostroje se může stát také kunratické koupaliště Šeberák, dvě par- cely v Dubči, lochkovský sportovní areál či koupaliště Radhošť. Dvě odpalovací mís- ta má i Uhříněves. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 16. května 2019 03 Magistrát uvolnil tisíce fotek. Archiv Wikipedie je opět bo- hatší. Praha totiž souhlasila s uvolněním více než šesti ti- síc fotografií pro potřeby en- cyklopedie. Jedná se o sním- ky rekonstrukce věže Staro- městské radnice. „Díky tomu budou moci dobrovolní edito- ři Wikipedie lépe ilustrovat stávající články o Praze a psát nové. Wikipedie je v první de- sítce nejnavštěvovanějších webových stránek v Česku. Také turisté z ní čerpají infor- mace,“ uvedl radní Adam Zá- branský, který v minulosti sám do Wikipedie přispíval. Magistrát poskytl encyklo- pedii i fotky představitelů města. Ty byly na Wikipedii nahrány v únoru, tedy čtyři měsíce po volbách. „Nejprve bylo nutné najít vhodné termí- ny focení, pak fotografie poří- dit, vyselektovat, upravit a na- hrát na web. Základní fotogra- fie však na webu byly praktic- ky od počátku,“ uvedl Vít Hof- man, mluvčí magistrátu. MET Snímky dokumentují všechny fáze rekonstrukce. Sochy bylo nutné kvůli restaurování nejprve sundat. Obnova orloje inzerce Restaurátoři 4x MHMP VŽDY NĚCO NAVÍC POZNEJTE SE ZÁKAZNICKOU KARTOU KRÁSY USA Termín soutěže: 1. března – 30. června 2019 Losování proběhne: 8. července 2019 www.esotravel.cz | www.ceskyples.cz | www.ppas.cz VYHRAJTE POZNÁVACÍ ZÁJEZD pro 2 osoby OD ESO TRAVEL a poznejte krásy jihozápadu USA, kde navštívíte klíčové parky, města a získáte úžasné zážitky nebo VSTUPENKY NA ČESKÝ PLES, který lze zažít jen jednou v roce či další zajímavé ceny. www.ppas.cz/soutez Praha kamarádí s Wikipedií

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 16. května 2019 04 Nezávislá ekologická iniciati- va Pražské matky si na konci května připomene třicáté vý- ročí svého vzniku. „Hnutí žen, které svolalo první demonstraci na květen 1989, funguje dodnes a jeho hlavní poslání zůstává stále aktuální. Pražské matky usi- lují o zdravé životní prostředí a o to, aby toto téma nebylo na okraji zájmu politiků jak lokálních, tak celostátních,“ říká členka Pražských matek Marie Čiverná a dodává, že jsou nejstarší fungující ekolo- gickou iniciativou, jež vznik- la před listopadem 1989. Mezi hlavní aktivity sdruže- ní patří například projekt Bezpečné cesty do škol, za který obdržely od Evropské komise ocenění Road Safety Awards (česky zhruba Cena bezpečných silnic). V rámci toho projektu spolek ve spo- lupráci s konkrétními praž- skými školami a s Nadací Part- nerství vyhledávají cesty, kudy chodí děti do škol nej- častěji. „Na nich se pak zamě- řujeme na nebezpečná místa (obvykle přechody) a snaží- me se nalézt a realizovat je- jich možná bezpečnější řeše- ní,“ dodává Čiverná. V roce 2009 se Pražské mat- ky spolu se sdruženími Ožive- ní a Auto*Mat zasazovaly o ne- rušení pražských přechodů. O rok později sdružení prosa- zovalo plošné snížení povole- né maximální rychlosti v hlavním městě na padesát kilometrů za hodinu a její sni- žování na třicet kilometrů za hodinu v obytných zónách. V únoru 2012 spustily portál Chodci sobě, jehož prostřed- nictvím mohou Pražané upo- zornit radní i místní obyvate- le na problémy, se kterými se setkávají na svých cestách městem. „Projekt usiluje o zviditel- nění potřeb pražských chod- ců, o zprostředkování obou- stranné komunikace. Aktuál- ní projekty Pražských matek je možné průběžně sledovat na portálu prazskematky.cz/ aktuality,“ doplňuje Marie Či- verná. FILIP JAROŠEVSKÝ Magistrát se zá- chrannou službou budou lidi infor- movat o mimořád- ných událostech. Aplikace Záchranka, přes kte- rou bude nová služba zajišťo- vána, byla spuštěna v roce 2016. Má už statisíce stažení a pomohla v tisícovkách pří- padů v celém Česku. „Jde o užitečnou aplikaci, která může vhodně doplnit informování občanů o mimo- řádných událostech. Informa- ce do aplikace budou vkládat naši zaměstnanci operačního střediska krizového štábu, kteří slouží ve dvanáctihodi- nových směnách. Vedle bez- pečnostního portálu hlavní- ho města se tak jedná o další kanál, kterým budeme infor- movat veřejnost,“ řekl ředi- tel magistrátního odboru bez- pečnosti Josef Macháček. Praha bude obyvatele pro- střednictvím aplikace infor- movat třeba v případě povod- ní nebo výskytu zplodin v ovzduší. Město projekt pod- poří částkou deset tisíc korun měsíčně. Aplikace Záchranka doká- že jedním podržením tlačít- ka automaticky zavolat tísňo- vou linku záchranářů 155 a zároveň odeslat přesnou po- lohu volajícího. Kromě toho umí najít nejbližší pohoto- vost nebo poradit, jak poskyt- nout první pomoc. Je dostup- ná zdarma pro všechny nej- rozšířenější operační systé- my mobilních telefonů. Kro- mě zasílání varovných zpráv je podle náměstka ředitele pražské záchranné služby Zdeňka Křivánka důležitým přínosem aplikace právě přes- ná lokalizace volajícího. „Použití aplikace výrazně zrychluje a zefektivňuje pro- ces přijetí tísňové výzvy, což je v první kritické fázi událos- ti velmi důležité a usnadňuje práci našich operátorů,“ řekl Křivánek. Letos v srpnu pomohla tato mobilní aplikace v Praze za- chránit zraněnou ženu. Lidé, kteří ji mají v telefonu, si mo- hou zobrazit nebo záchraná- řům odeslat svou polohu jako souřadnice GPS. ČTK Hnutí žen funguje od května 1989. PRAŽSKÉ MATKY Aplikace ZACHRANKAAPP.CZ INVESTUJTE do úvěrů až 5,2 % p.a. již od 10 000 Kč Úvěry jsou zajištěné bonitními nemovitostmi v Praze a okolí Výnos je Vám vyplácen měsíčně na účet Nabízené úvěry mají prověřenou platební morálku Na Poříčí 1047/26, Palác Archa vchod C, Praha 1 - Nové Město e-mail: info@rondainvest.cz www.rondainvest.cz INVEST Volejte zdarma: 800 023 099 Pražské matky. Spolek slaví třicítku Pražské matky Historie spolku začala demon- strací 29. května 1989. Skupi- na matek na konferenci minis- trů životního prostředí doruči- la petici se 400 podpisy. ● Cílem bylo získat informace o smogové zátěži, které režim lidem neposkytoval. inzerce Krátce Rektorský řetěz VŠE asi ukradli Vysoká škola ekonomic- ká (VŠE) potvrdila, že její historický rektorský řetěz, který se objevil na internetovém aukčním serveru s vyvolávací ce- nou 18 tisíc korun, jí ně- kdo v minulosti s největ- ší pravděpodobností ukradl. „VŠE se obrátila na pořadatele aukce s tím, že se domníváme, že rektorský řetěz s me- dailí může pocházet z trestné činnosti, a VŠE s aukcí nesouhlasí,“ uvedla mluvčí školy Mar- tina Mlynářová. Dražeb- ní firma Aurea potvrdila, že řetěz stáhne. iDNES.cz Aplikace včas varuje

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 16. května 2019 05 Areál v Podolí bude letos nabitý koncerty. Nabízí i crossfitové hřiště. Už nyní můžete ve Žlutých lázních sledovat živé přenosy z mistrovství světa v hokeji. V dalších dnech se rozjede patnáctá sezona naplno. Sportovní a relaxační kom- plex na břehu Vltavy nabídne letos hudební hvězdy, pokra- čování se dočká oblíbené vel- ké letní kino, chybět nebude ani adrenalinový vodní sport eFoil. „Je to prkno s elektric- kým pohonem, na kterém se díky hydrodynamice vznese- te nad vodní hladinu a vy- zkoušíte si opravdu mimořád- ný pocit, který spojuje surfo- vání a létání. Navíc se to na- učíte během několika mi- nut,“ říká Petr Hozák, provoz- ní ředitel Žlutých lázní. Nadšení sportovci využijí nové crossfitové hřiště s vý- hledem na řeku. V rámci koncertů vystoupí i Support Lesbiens, Bára Poláková či Če- chomor. „Výčet hudebních vystou- pení je opravdu velký. Spoje- ní s řekou je pro nás přiroze- né, stejně jako přinášení no- vých výzev pro milovníky sportů a adrenalinu. Samo- zřejmostí je dobré jídlo a pití a příjemný relax na plážích na břehu Vltavy. Přichystali jsme spoustu novinek a bude- me pokračovat v osvědče- ných projektech, jako je letní kino nebo Stan-up comedy Na stojáka,“ říká Libor Votru- ba, předseda představenstva společnosti Taiko, provozova- tele areálu Žluté lázně. Ve čtvrtek 23. května se koná tradiční oslava naroze- nin kapely Monkey Business. Na vzpomínkový koncert Vlá- ďa Šafránek Tribute se mo- hou zájemci těšit 13. června. Pod záštitou skupin Harlej a Walda Gang přijdou na Šafránka zavzpomínat i Alke- hol, Komunál, Rybičky 48 a mnoho dalších muzikantů. V sobotu 1. června startuje ve Žlutých lázních oblíbené letní kino. Filmoví fanoušci mohou přijít na snímky kaž- dé úterý a sobotu. Ve stejný den zde budou slavit i děti. Akce pro nejmenší začne v 10 hodin a tématem bude Alenka a kouzelná Žlutozem. Děti čeká zábava, soutěže, kouzelná soutěžní stezka i show až do 18 hodin. Vstupné do areálu je 50 ko- run, do dětského koutku 30 korun. Děti do 100 centi- metrů mají vstup zdarma Více na zlutelazne.cz. PUR Otevřený rozhlas Český rozhlas otevře v so- botu od 9 do 18 hodin u příležitosti 96. narozenin dveře budovy na Vinohra- dech veřejnosti. Pro zájem- ce jsou připraveny komen- tované prohlídky, které te- matickým programem do- plní stanice Českého roz- hlasu. Den otevřených dve- ří bude pokračovat koncer- tem v Riegrových sadech, kde vystoupí třeba Aneta Langerová, Pokáč či Tata Bojs (na snímku bubeník Milan Cais) se Symfonic- kým orchestrem ČRo. MAFRA POZNEJTE SVĚT V POHODLÍ NA LODÍCH CELEBRITY CRUISES WWW.PTTOURS.CZ inzerce Zítra začíná v Jízdárně Praž- ského hradu rozsáhlá expozi- ce nazvaná Impresionismus od úsvitu do soumraku. Výsta- va představí návštěvníkům pozoruhodnou etapu slovin- ského umění, které se začalo formovat a prosazovat v po- slední třetině 19. století. Expozice mapuje umělec- ké zázemí, jež formovalo i ar- chitekta Pražského hradu Jo- sipa Plečnika. Na více než pěti stech dílech lze sledovat proměnu od akademické mal- by k avantgardnímu postoji. Návštěvníci neuvidí jen mal- by a kresby, ale také fotogra- fie, karikatury, ilustrace a so- chařská díla. Díky nové generaci domá- cích impresionistů obsahova- lo slovinské výtvarné umění poprvé malířství, sochařství, architekturu, grafiku i foto- grafii. Pro Slovince měl im- presionismus Ivana Grohara, Riharda Jakopiče, Matiji Jamy a Mateje Sternena po celé 20. století zvláštní význam. Otevřeno bude denně až do 16. září, vždy od 10 do 18 ho- din. Základní vstupné vyjde na 150 korun. MET Hradní Jízdárna. Zve na výstavu impresionismu Tipy pro dnešní den FESTIVAL Šestý ročník Festivalu ta- nečních filmů se koná ode dneška do soboty v kině Světozor. Poprvé v historii se festival stává soutěží. O hlavní cenu se uchází na 350 přihláše- ných tanečních filmů z celého světa. SPORTOVNÍ DEN V Eagles Parku v Krči se uskuteční od 15 hodin akce Ladies Day. Kromě možnosti vyzkoušet si softbalový trénink zde bude mnoho dalších atrakcí. Zájemci si mohou zacvičit s Hankou Kyny- chovou, zavařit s Ondře- jem Slaninou nebo se po- dívat na stand-up komi- ka Lukáše Pavláska. MET Žluté lázně nově lákají na adrenalinový sport

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz PRAHA čtvrtek 16. května 2019 06 Kniha potěší laiky a může sloužit jako nevšední průvodce. František Bílek nebo Eva Heř- manská, to jsou jména, která si mnozí z nás spojí s výtvar- ným uměním, ale už málo- kdo se stanicemi pražského metra. To by mohla změnit připravovaná kniha historika umění Josefa Šrejmy o často přehlížené části podzemí, na jejíž vydání je možno přispět ještě dnes v crowdfundingo- vé internetové sbírce pod ná- zvem Umění a metro. Čtenáři se mohou těšit na přibližně 270 stran fotografií a odborného textu s architek- tonickým popisem a ikono- grafickým rozborem stanic s výtvarnými díly v rozmezí let 1974 až 1994 včetně výzdo- by přilehlých podchodů a okolních prostranství. „Kni- ha se rovněž zabývá nereali- zovanými díly a artefakty, které byly zničeny, zakryty či odstraněny. Zároveň je zde popsána problematika výtvar- ných soutěží a jejich účastní- ků,“ upřesňuje Šrejma. Praha je totiž jedinou ev- ropskou metropolí, která ne- disponuje vlastní výtvarnou monografií metra. „Kniha je proto určena jak pro výtvar- né teoretiky, tak pro širokou veřejnost, milovníky umění i pro zájemce o dopravní his- torii. Navíc může sloužit jako turistický průvodce,“ uzavírá Šrejma. ANP Přehlížené umění dostane publikaci Mozaika Vítězný únor na Staroměstské ARCHIV JOSEFA ŠREJMY Stanice pražského metra prošly mnohými změnami. ● Vestibul na Náměstí Míru zdobil unikátní světelný ob- jekt, který měnil barvy dle po- čtu lidí. Ten byl v 90. letech od- straněn kvůli umístění trafiky a sázkové kanceláře. ● Ikonické hliníkové obklady na áčku má na svědomí tehdejší hlavní architekt podzemní dráhy Jaroslav Otruba. inzerce Dílo se bude zabývat aktuálními i odstraněnými díly

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

Vyber si a můžeš jí(s)t

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 16. května 2019 08 Ministr kultury Antonín Sta- něk ke konci května rezignu- je na svou funkci. Staněk se v posledních týdnech ocitl pod tlakem kvůli odvolání ře- ditelů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Mi- chala Soukupa. Jeho konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Užší vedení sociální demo- kracie minulý týden Staňko- vi uložilo, aby do konce květ- na připravil výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. Staněk dostal také za úkol zklidnit si- tuaci v kultuře. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Ha- máček se dosud ministra kul- tury zastával a odmítal, že by navrhl jeho odvolání. Staněk šéfy galerie a muzea odvolal 18. dubna. Krátce poté zá- stupci kulturních institucí a umělci sepsali petici za jeho odvolání. K pondělku ji podepsalo téměř sedm tisíc lidí. V petičním výboru jsou například producent a reži- sér Václav Marhoul, doku- mentaristka Olga Sommero- vá nebo ředitel Centra sou- časného umění DOX Leoš Vál- ka. Odvolání Fajta a Soukupa kritizovala i sněmovní opozi- ce. Šéf sociálních demokratů Hamáček oznámí jméno no- vého ministra kultury na kon- ci května. Sám Staněk řekl, že si stojí za všemi svými roz- hodnutími a že byla proti jeho osobě vedena kam- paň. ČTK Byl báječný Zesnulého herce Václava Postráneckého včera při posledním rozloučení v Národním divadle v Pra- ze provázela píseň z jeho oblíbeného filmu Tootsie. Vzpomínali na něj jeho diváčtí příznivci a také jeho kolegové. S oblíbe- ným hercem, který ze- mřel 7. května ve věku 75 let, se přišel rozloučit například ředitel ND Jan Burian či herci Taťjana Medvecká a František Němec. Medvecká ve svém projevu vyzdvihla Postráneckého vzácný dar humoru. „Pomáhá mi představa, že tady někde s námi jsi a potutelně se mi směješ,“ řekla a doda- la, že Postránecký byl bá- ječný společník. MAFRA DBKOBCHODNÍ CENTRUM BUDĚJOVICKÁ Středomořské speciality z Chorvatska 16.—18. 5. OC DBK Budějovická Dalmacie, všechno ti kvete! Víno, sýry, pršut, olivový olej, marinované ančovičky a další speciality. Živá hudba, soutěž o ceny. inzerce Deník Metro čte víc lidí 514 Deník Metro jede! Aktuální výsledky výzkumu čtenosti Media projekt potvrdily, že deník Metro, vycházející zdarma v Praze a v 50 dalších českých městech, roste. Jedno vydání si přečte 514 tisíc lidí. Udržuje si tak pozici nejčteněj- šího deníku zdarma a zároveň zůstává nejčtenějším dení- kem v Praze a okolí. Novin- kou je rubrika Moje Metro, v níž svým čtenářům dává možnost přímo se podílet na tvorbě novin. Deník Metro vydává Mediální skupina MAFRA, která je největším multimediálním domem v Česku. Svými tituly oslovuje pravidelně 3,6 milionu čtená- řů tisku a měsíčně 7,8 milionu návštěvníků internetu. Staněk. Neustál tlak Už sedmý ministr Staňkův konec bude zname- nat sedmou změnu pro kabinet Andreje Babiše za 11 měsíců fungování. ● Poslední ministerské změny se uskutečnily 30. dubna, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval nové ministry spravedlnosti, průmyslu a obchodu a dopravy.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

NESPOUTANÉ SLEVY AŽ 80 % L AT E N I G H T S H O P P I N G MEDIÁLNÍ PARTNER 1 7. 5 . AŽ DO 23:00 HUDEBNÍ PROGRAM | 18:00 – 23:00 | DANCE EXXTRAVAGANZA LIVE MODERÁTOR PETR ŘÍBAL | BUBENICKÁ SHOW | SPECIÁLNÍ HOST FASHION BLOGERKA ZORKA HEJDOVÁ | EDDIE‘S BARBER SHOP | LÍČENÍ OD THE COSMETICS COMPANY STORE | POSÍLENÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 16. května 2019 10 Přes šedesát pro- cent Čechů při- pouští, že si koupí elektromobil. Úva- hy se ale s realitou rozcházejí. Moje příští auto bude jezdit na naftu. To tvrdí jen kolem osmnácti procent Čechů, kte- ří si v horizontu pěti let hodla- jí pořídit nový vůz. „Za od- klon od nafty může jak aféra Dieselgate, tak třeba obavy, že diesely budou mít omeze- ný vjezd do měst,“ vysvětluje Petr Knap z poradenské spo- lečnosti EY. Ta zkoumala oče- kávání zákazníků při nákupu a užívání vozidel v zemích vi- segrádské čtyřky. Knap však připouští, že mezi úvahami a plány a reál- ným chováním při nákupu vozidla může být značný roz- díl. Například v roce 2018 tvo- řily v prodejích dieselové au- tomobily něco přes třicet pro- cent ze všech nově registrova- ných aut. Je to sice o dvanáct procent méně než v roce 2016, ale také o dvě procenta víc než před patnácti lety. Průzkum zjistil, že příklon k ekologickému uvažování se projevuje v Česku i ve vztahu k autům. Češi by si zcela jistě pořídili auto na ekologický provoz, byl by elektromobil nebo aspoň auto s hybridním pohonem. Lákají je nízké pro- vozní náklady a také ekologic- ký provoz. Jenže elektroaut se u nás loni prodalo jen 725, hybridů necelých pět tisíc. Dohromady se jedná o pouhá dvě procenta všech proda- ných aut. Důvod? Elektrovo- zy jsou totiž moc drahé. Zajímavé je především zjiš- tění, že značné části Čechů (a ještě většímu počtu Slová- ků) by vůbec nevadilo, kdyby jejich auta odesílala on-line data o tom, kudy a jakým sty- lem řidiči jezdí – ať už by je vůz přes mobilní propojení posílal prodejcům, automo- bilkám, nebo dokonce státu. O citlivé údaje, které mapují pohyb vozu a nemusí sloužit jen k řízení dopravy, ale tře- ba i ke komerčním účelům, Češi moc strach nemají. „Názory na poskytování a sdílení dat přijímají lidé z automobilového průmyslu rozdílně,“ říká Tomáš Jung- wirth ze Sdružení automobi- lového průmyslu. „Nedávno jsem se zúčastnil konference na toto téma. Mnohé názory na to, jak se mají data sbírat, chránit a využívat, byly proti- chůdné,“ uvádí Jungwirth. V současnosti si například v Evropské unii už nekoupíte nový vůz, který by neměl po- vinně systém, jenž automatic- ky přivolá pomoc v případě nehody. „Podobně směřuje automobilová branže k tak- zvaným blackboxům,“ připo- míná Jungwirth. V podstatě jde o alternativu černé skříň- ky v letadlech, která by zazna- menávala veškerá data o po- hybu a provozu auta. „Myslím, že tato data bu- dou velice hodnotná, ale sou- časně velice přísně hlídaná,“ říká Jungwirth. Klíčovou otáz- kou podle něho bude, kdo se v případě zavedení blackbo- xů stane vlastníkem dat. Ta lze využít jak pro bezpeč- nost, tak pro marketinkové účely. „Bude to řidič, nebo au- tomobilka?“ ptá se Jungwirth a upřesňuje, že to zatím vyře- šené není. PAVEL HRABICA Velký bratr v autě Moderní auta umožňují sběr dat o vozu i chování řidiče. ● Od roku 2018 jsou všechna nově prodaná auta v EU povinně vybavená systé- mem eCall (automatické při- volání pomoci při havárii). ● Na přání lze k novým autům vozu dodat systém Connect. Přes mobil může řidič sledo- vat, kde jeho auto parkuje, jestli překročil povolenou rychlost a další údaje. Poláci-tajnůstkáři 10 Jen tolik procent Slováků by neposkytlo data o provozu auta a způsobu jízdy výrobci vozu či státní správě. Z Čechů by to byla necelá třetina. Na- opak Poláci si svá data chrání mnohem pečlivěji. Státu by kvůli plánování dopravní infrastruktury a řízení dopra- vy či parkování poskytla úda- je necelá pětina z nich. Stejně tak nejsou Poláci ochotní sdílet data s pojišťovnami. inzerce Češi jsou ochotní o provozu svého auta hodně „vyslepičit“

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

Mobilní superstar 6,15“ LTPS Full HD displej RAM 4 GB, interní paměť 128 GB Trojitý zadní fotoaparát 48 + 8 + 2 Mpx Čtečka otisků prstů, rychlé nabíjení Displej smartphonu HUAWEI P30 Lite je vážně ohromný, ale tím to teprve začíná! Připravte se na skvostný trojitý fotoaparát s rozlišením hlavního snímače neuvěřitelných 48 Mpx, osmijádrový procesor Kirin 710 podporovaný rychlou 4GB pamětí RAM a funkci rychlého nabíjení, se kterou se nemusíte bát, že zůstanete bez šťávy. Pocit absolutní svobody si vychutnáte také díky 3,5mm sluchátkovému konektoru, který by vám ostatní chtěli upřít. Foťte, hrajte si, poslouchejte hudbu. Tento telefon byl stvořen k nekonečné zábavě. Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 16. 5. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. 8 999,- obj. kód: HU3135b3 Odborník na smartphony

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 16. května 2019 12 Neděsí je sucho, réva to zvládne, ale úbytek podzemní vody. Špatní vinaři používají chemii. Ačkoli posledních pár dnů pr- šelo, potýká se Česko se su- chem. Jak si vedou vinaři? „Souvisí to s tím, jak se stara- jí o vinice. Pokud někdo po- užívá brutálně systémovou chemii, půda na vinicích je schopna méně vodu absorbo- vat a zadržovat. To je důvod, proč nám dnes půda odtéká z krajiny a není schopná vodu v krajině udržet,“ vy- světluje pro deník Metro An- tonín Suchánek, propagátor autentických vín a pořadatel festivalu Praha pije víno. Podle něj dosahují kořeny vinné révy dle stáří vinice průměrně okolo 15 metrů hluboko, takže réva nemá ob- vykle s nedostatkem vody problém. „Když budete ale uměle hnojit, réva nebude mít důvod zakořeňovat takto hluboko, kořeny se budou otáčet nahoru za dodávaný- mi živinami,“ uvádí Suchá- nek. Podle něj musí réva v uvozovkách trochu trpět, protože pro rostlinu zajíma- vější podloží je dole. Podle propagátora kvalit- ních vín Antonína Suchánka primární sucho vinaře tolik neovlivňuje. „Ale je pravda, že ubýváním podzemní vody mohou být v budoucnu posti- ženi. Někteří vinaři necháva- jí vinice zarůst, protože tráva také pomáhá udržet vodu a přispívá k udržení mikroor- ganismů v půdě,“ tvrdí Suchá- nek. Zcela zásadní, jak po- moct půdě absorbovat vláhu, je vyhnout se chemickým po- střikům, hlavně pesticidům a herbicidům. „Ničí podíl mi- kroorganismů a zanechávají za sebou půdu bez života a schopnosti zadržet vodu. Vi- nice pak bývají závislé na tom, co dodáte externě,“ říká Suchánek. LUCIE MOTTLOVÁ lucie.mottlova@metro.cz Dobrý vinař nechá révu trpět. Ta si vodu najde Nevolnost Poslanec za ODS a bývalý pražský primátor Bohu- slav Svoboda včera ve Sněmovně zkolaboval. Záchranáři Svobodu pře- vezli do Ústřední vojen- ské nemocnice ve Střešo- vicích, kde sám působí jako přednosta gynekolo- gické kliniky. V minulosti zasahovala záchranná služba ve Sněmovně loni v září v případě Karla Schwarzenberga, sanita odvezla šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Fal- týnka, který zkolaboval, když mu praskl žaludeční vřed. MAFRA „Sucho tolik nevadí,“ říká Suchánek. ARCHIV A.S. ZABEZPEČTE SE PROTI NEPŘÍZNI OSUDU. Poradíme vám, jak si správně nastavit své životní pojištění. V roce 2017 nám důvěřovalo více než 31 000 klientů. Víte, že pokud živíte rodinu nebo splácíte hypotéku, měla by vaše pojistka krýt výpadek až třech ročních platů? Skvělá vína Suchánek pořádá festival Praha pije víno. ● Ten se uskuteční 24. a 25. května na Novo- městské radnici v Praze. ● Jde o největší tuzemské setkání středoevropských vinařů, kteří se věnují tvorbě autentických vín. LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD OD 7. ČERVNA 2019 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 16. května 2019 13 V Jihoafrické republice byl za- tčen muž, jenž rok předstí- ral, že je kontrolorem fastfoo- dového řetězce KFC, a dostá- val tak jídlo zdarma. Zaměst- nanci, kteří s ním přišli do styku, tvrdí, že se choval vel- mi uvěřitelně a vždy nosil dobře padnoucí sako. Infor- moval o tom britský bulvární list Daily Mail. Sedmadvacetiletý univer- zitní student navštěvoval re- staurace KFC v Durbanu a tvr- dil, že ho poslalo vedení, aby otestoval kvalitu jídla. Vždy chodil slušně oblečen, zamí- řil rovnou do kuchyně, ochut- nával jídlo, v ruce měl psací podložku a dělal si poznám- ky. „Když přišel, snažili jsme se všichni chovat co nejlépe, abychom nevytočili muže z ředitelství. Byl strašně pře- svědčivý, protože vystupoval sebevědomě a kolegové z ji- ných KFC ho znali,“ řekl za- městnanec jedné z restaura- cí, kam podvodník chodil. „Když přišel, spěchal do ku- chyně, vše kontroloval, dělal si poznámky a požádal o ochutnávku, čeho chtěl... Nejspíše dříve pracoval pro KFC, protože věděl úplně všechno,“ doplnil zaměstna- nec. Podvodník do KFC někdy přijížděl limuzínou, jelikož jeho kamarád pracoval na po- loviční úvazek jako řidič, na důvěryhodnosti mu přidala také falešná průkazka. Na sociálních sítích se ale šejdíř stal hitem. „Stala se z něj legenda a velmi zkuše- ný ochutnavač,“ napsal uživa- tel Lee Kirichu na Twitteru. „Chopil se příležitosti, tak tomu říkám. Jeho příběh mi přijde celkem vtipný. Celý zpropadený rok!“ napsala uži- vatelka Gladys. ČTK Merkelové poškodila letadlo Řidičce dodávky na dort- mundském letišti se zalí- bilo vládní letadlo němec- ké kancléřky Angely Mer- kelové. Šla si ho mobi- lem vyfotit, ale zapomně- la zabrzdit auto. To do le- tounu narazilo a poškodi- lo ho. Merkelová musela letět do Berlína vrtulníkem. AP inzerce Číslo dne 23 Tolikrát vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest devětačtyřicetiletý nepálský Šerpa Kami Rita. Svůj vlastní rekord překonal včera. Na 8850 metrů vysokou horu vystoupil poprvé v roce 1994 a patří k nejzkušenějším horským vůdcům. Falešný kontrolor. V KFC jedl zdarma

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

16

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz KULTURA čtvrtek 16. května 2019 15 Přehrady Fest, Létofesty a Hrady CZ se rozjedou napříč republikou. Napříč Českem se v létě rozje- de několik sérií festivalů. Přehrady Fest Nový letní festival Přehrady Fest zahájil svou tradici loni. K opakovaným zastávkám na Slapech (12.–13. 7.) a Vranově (2.–3. 8.) letos přidává ještě Sečskou přehradu (9.–10. 8.). Kapela Chinaski, která je pat- ronem festivalu, opět vystou- pí hned dvakrát. „Kromě velkého večerního koncertu nás čeká také Pigy stage, kde zahrajeme pro děti. Zazní třeba Doktor Notička nebo Autopohádky,“ uvedl frontman Michal Malátný. „Na Přehrady se fakt těšíme. Je to pro nás jediná letní příle- žitost, kdy s sebou můžeme vzít naše rodiny. Je tam připra- vený celodenní dětský pro- gram, takže pro nás naprosto ideální. Minulý rok se tam dě- tem moc líbilo,“ doplnil zpě- vák. Kromě nich zahrají napří- klad Mig 21, Ben Cristovao, Marek Ztracený, Mirai nebo IMT Smile. Dvoudenní vstupenky jsou k dostání od 820 korun. Více na www.prehradyfest.cz. Létofest Létofest, který nabízí model městského putovního festiva- lu, vstupuje do třetího roční- ku. Během dvou dnů se v Par- dubicích (12.–13. 7.), Českých Budějovicích (19.–20. 7.), Olo- mouci (2.–3. 8.), Ostravě (9.–10. 8.), Brně (16.–17. 8.), Plz- ni (23.–24. 8.), Karlových Va- rech (30.–31. 8.) a Liberci (6.–7. 9.) představí Tomáš Klus, Lenny, Mig 21, Wana- stowi Vjecy, Divokej Bill, Iné Kafe, Horkýže Slíže, IMT Smi- le, Pražský Výběr, Marek Ztra- cený, Xindl X nebo UDG. Akce nabízí také doprovod- ný program, kvalitní občer- stvení, známé české youtoube- ry nebo v každém městě pod- poří lokální kapely. Jednodenní vstupenky jsou v cenách od 490 korun za den. Více na www.letofest.cz. Hrady CZ Festival Hrady CZ má dvě čás- ti, a to České hrady.CZ a Morav- ské hrady.CZ. Letos proběhne již 15. ročník projektu. Postupně se uskuteční na významných českých památ- kách – Točník (12.–13. 7.), Ku- nětická hora (19.–20. 7.), Švi- hov (26.–27. 7.), Rožmberk nad Vltavou (2.–3. 8.), Veveří (9.–10. 8.), Hradec nad Moravi- cí (16.–17. 8.), Bouzov (23.–24. 8.) a Bezděz (30.–31. 8.). Na pódiích vystoupí kapely Kryštof, Jelen, Rybičky 48, Mi- rai, Mydy Rabycad, Dymytry, Wohnout či zpěvačka Lucie Bílá s Arakainem. Jednodenní vstupenky jsou k dostání od 440 korun. V ceně té sobotní je i prohlíd- ka hradů. Více na www.ceske- hrady.cz. IVETA BENÁKOVÁ Frontman indie-popové sku- piny Lake Malawi Albert Čer- ný označil postup české kape- ly do finále písňové soutěže Eurovize za úžasný. Sobotní šestadvacetičlenné finále si skupina podle něj už půjde „jenom užít“. Lake Malawi se svou sklad- bou Friend of a Friend postou- pili do finále v úterý večer. „Je to úžasný pocit, tohle jsou chvíle, kdy přesně vím, proč miluju svoji práci. Jsem hrdý na naši kapelu a celý český tým, který nám poslední čty- ři měsíce věnoval všechen svůj čas,“ uvedl Černý. Britský bulvární list The Sun napsal, že se Černý na Twitteru po vystoupení stal hitem mezi britskými uživa- teli, kteří ho začali přirovná- vat k populární televizní osobnosti Joeymu Essexovi. „Roztomilý frontman dokon- ce rapoval s cockney přízvu- kem, což ho hvězdě reality show ještě připodobnilo,“ na- psal The Sun. Jako cockney bývá nejčastěji označován sil- ný přízvuk londýnské „pracu- jící třídy“, zejména z východ- ní části metropole. Další členy kapely někteří lidé na Twitteru přirovnávali ke zpěvákům Jamesi Blunto- vi a Shawnu Mendesovi. ČTK Nominace pro Marthu Issovou Role hornické matky Ma- rie v minisérii Dukla 61 přinesla Issové nominaci v kategorii Nejlepší hereč- ka na 59. ročníku Meziná- rodního televizního festi- valu v Monte Carlu. Spo- lečně s Marthou Issovou se o prestižní ocenění ucházejí Penélope Cruzo- vá a Patricia Arquetteová. Dvoudílný televizní sní- mek Dukla 61 režiséra Da- vida Ondříčka byl také no- minován v kategorii Nej- lepší film. Vítěz hry na hoboj Vítězem 71. ročníku mezi- národní hudební soutěže Pražské jaro se ve hře na hoboj stal Martin Daněk, mezi flétnisty obsadila prv- ní místo Jo Če-jon z Korej- ské republiky. Nositelé prv- ní ceny mají možnost se představit na honorova- ném vystoupení v následu- jícím ročníku festivalu. ČTK EVINA PHOTO Na Létofestech zazpívá také Lenny. MAFRA Albert Černý ČTK Hudební festivaly mají své šňůry Zagorová v klipu se Sokolem Stálice naší populární hudby Hana Zagorová vydala loni na podzim album, které nazvala podle písničky zpěváka a skladatele Marka Ztraceného – Já nemám strach. Nyní k němu natočila klip, který zpěvačku zavede do léčebné- ho zařízení, kde se zúčastňuje skupinových terapií pod vedením Ondřeje Sokola. MET Slevy v až 50% Sle ToTální vý v prodej! Otevřeno: pátek a sobota 9 - 18 hodin Karlovarská 28 Praha 6 Krátce Lake Malawi. Finále si chtějí hlavně užít inzerce RENÁTA VESELÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 16. května 2019 16 Min. 21 Max. 25 Min. 19 Max. 23 Min. 15 Max. 19 Min. 10 Max. 14 FOTO: 2x AP NEDĚLE SOBOTA Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro ZÍTRA Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-a, 3-a, 4-c, 5-c. „A teď bude bioprase snášet mrkvová vejce.“ RADIM SMITH Facebook 1 Vyberte slavnou operu Giacoma Pucciniho z roku 1893. Pojednává o dívce a jejím vztahu s rytířem: a) Madam Butterfly b) Aida c) Manon Lescaut 2 Jak se nazývá mořský záliv Karibského moře při pobřeží Kolumbie a Panamy: a) Dariénský b) Drakeův c) Magalhaesův 3 V seriálu Chalupáři z roku 1975 si s Josefem Kemrem zahrál druhou hlavní roli: a) Jiří Sovák b) Vladimír Menšík c) Josef Abrhám 4 Saskatchewan je kanadská prérijní provincie. Vyberte její hlavní město: a) Saskatoon b) Prince Albert c) Regina 5 Karlík a továrna na čokoládu je dětská kniha od britského spisovatele a válečného pilota: a) Jamese Clawella b) H. G. Wellse c) Roalda Dahla DNES Napište svou bublinu Počasí Napadá vás vtipný popisek? Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekordy: 2,6 °C/30,0 °C Roky výskytu: 1874/1997 Sudoku 14:48 Vysílací čas vyhrazený pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala XII 16:45 Všechno, co mám ráda 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 15:35 Antonov 225 Mrija 16:30 Vysílací čas vyhrazený pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice 16:55 Naše tradice 17:25 Velká putování zvířat 18:15 Na cestě po malajsijské Malakce 18:45 Večerníček 18:55 Obrázky z Francie 19:10 Dobrodružství vědy a techniky 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Povídky (ČR). Povídky Šerif, Armando a Kapitán spojuje téma Sázky 21:15 Gejzír 21:45 Máte slovo s M. Jílkovou 22:39 Výsledky losování Šťastných 10 22:40 Columbo Krimiseriál (USA, 1990) 00:15 Grantchester III (3/6) Detektivní seriál (VB, 2017) 01:05 AZ-kvíz 01:30 Toulavá kamera 02:10 Dobré ráno 04:40 Sváteční slovo publicisty Daniela Rause 04:45 13. komnata Tomáše Hauptvogela 05:15 Černé ovce ČT1 20:00 Nádherná Amerika Úchvatná monumentální díla přírody i člověka 21:00 Eurovision Song Contest 2019 64. ročník největší hudební události na světě se letos odehrává v izraelském Tel Avivu 23:00 Města zločinu: Chicago 00:00 Queer: Bohorodičko, ochraňuj feministky! 00:25 Příběh služebnice II (3/13) Seriál (USA, 2018) 01:20 Římané za humny! 02:20 Historie.cs 03:15 Dva strážníci 03:40 Víra za mřížemi 04:05 Ochránce 04:35 Na houby 05:00 Babylon ČT2 20:15 Krejzovi (68) Komediální seriál (ČR, 2018). Krejza by rád dodržel všechny velikonoční tradice, ale rodina ani kamarádi na to nemají čas ani energii. Krejza to moc dobře nenese a Cinda se rozhodne zasáhnout... Hrají: O. Navrátil, V. Hybnerová, M. Plánková, F. Blažek, J. Šťastný, M. Suchánek, I. Korolová, M. Novotný a další 21:35 Parta z penzionu 22:45 Ano, šéfe! 23:50 Policie v akci 00:50 Komisař Rex III (9) Krimiseriál (Rak./N, 1996) 01:50 Komisař Rex III (10) Krimiseriál (N/Rak., 1996) 03:55 Prostřeno! PRIMA 17:10 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:15 Óčko hity Klipy nonstop 18:00 Epic Miami EDM scéna 18:30 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK České a slovenské klipy 22:00 Óčko Black 23:00 Óčko flirt ÓČKO 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (898) Seriál (ČR, 2019). Marika se bojí o Adama: pokusil se znovu o sebevraždu? Vojta a Marek stráví den na soutěži krásy. Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, P. Štěpánek, M. Etzler, R. Fiala, M. Randová, J. Čenský, M. Zounar 21:40 Život ve hvězdách 22:15 Boj o přežití Akční krimithriller (USA, 2015) 00:05 Mentalista VI (15) 00:55 Mentalista VI (16) 01:45 Kriminálka Miami IX (13) 02:30 Život ve hvězdách 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (452) NOVA 20:15 Autosalon Magazín 21:20 Teorie velkého třesku IX (22) Sitcom (USA, 2016) 21:50 Teorie velkého třesku IX (23) Sitcom (USA, 2016) 22:20 Lovec bouřek Akční film (USA, 1999) 00:20 Americký chopper (14) Seriál (USA, 2000-2004) 01:20 Vikingové IV (10) Dobrodružný seriál (Irs./Kan., 2015) 02:10 12 opic II (11) Sci-fi seriál (USA, 2016) 03:05 Vikingové IV (10) Dobrodružný seriál (Irs./Kan., 2015) 04:05 12 opic II (11) Sci-fi seriál (USA, 2016) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:25 Krok za krokem VI (15) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (452) 14:05 Mentalista VI (15) 15:00 Mentalista VI (16) 15:55 Kriminálka Miami IX (13) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3679) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:10 Polední zprávy 12:25 Doktor z hor: Nové příběhy VII (1) 13:25 Komisař Rex III (9) Krimiseriál (Rak./N, 1996) 14:25 Komisař Rex III (10) Anděl se čtyřmi tlapkami. Krimiseriál (N/Rak., 1996) 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:25 Simpsonovi III (6) 12:55 Simpsonovi III (7) 13:15 COOLfeed 13:25 Simpsonovi III (8) 13:55 Simpsonovi III (9) 14:25 Teorie velkého třesku IX (20, 21) 15:20 Futurama IV (5) 15:40 COOLfeed 15:50 Americký chopper (14) 16:50 Top Gear XXIV 18:00 COOLfeed 18:10 Simpsonovi III (10, 11) 19:10 Simpsonovi III (12, 13) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2015 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 12:05 Óčko hity 14:00 Óčko news 14:05 Óčko trendy 15:00 Óčko news 15:05 Óčko Chart

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 16. května 2019 17 Martin Ponikelský Pohodu, soudržnost, podporu a radost. MŮJ POROD, MOJE SÍLA! Nemám už svoje porody v tak živé paměti. Přece jen se ty silné zážitky z „nejšťastnějšího dne v životě“ mezi každodenním mytím zadečků, utíránímv nudlí a převlékáním politých tri- ček začnou časem jaksi ztrácet v mlze. Ale protože zrovna pro- bíhá Světový týden respektu k porodu, globální akce, která nás má upozornit, že porod je fenomén, jenž se týká celé spo- lečnosti, zase se mi to celé vybavilo. Český týden má letos mot- to „Můj porod, moje síla“ a při- znám se, že ten slogan mě trefil přímo na komoru. Připomíná mi, že u nás většina žen rodí ode- vzdaně, ve strachu a bez vědomí schopností vlastního těla a své síly. Že mnoho nemocničních po- rodů probíhá se zbytečnými zása- hy, které často způsobují kompli- kace a potřebu dalších zásahů. Že většina žen (a drtivá většina porodníků) přistupuje k porodu jako k diagnóze, jež vyžaduje maximální kontrolu doktorů. Že diskuse o porodech v lidštěj- ších podmínkách jsou vyhrocené a černobílé. Jako by jedinou alternativou nemocničních, lékařsky vedených porodů byl ne- bezpečný porod v lese na mechu. Jako by se zapomnělo, že po- rod řídí hormony, které se přirozeně už statisíce let vyplavují v těle rodící ženy, a nikoli porodník nebo porodní asistentka. Snad v každé diskusi vytáhnou zastánci nemocničních porodů argument, že nejdůležitější přece je, aby dítě i matka porod ve zdraví přežily. Troufám si tvrdit, že chtít v civilizované zemi s pokročilým zdravotnictvím pouze přežití, je fakt málo. Měli bychom chtít rodit v bezpečí, v klidu a beze strachu. Vědomí vlastní síly se dostaví jako cenný bonus. Jan Tesař Kde vlk samotář umírá, smečka přežije. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na čtvrtek 16. 5. Berani nechtějí být na ni- kom závislí, což se odrazí na partnerském životě. Nebojte se svěřit miláčkovi s tím, co vás trápí. Popovídejte si s miláčkem otom,covámnějakoudobu leží na srdci. Teď dokážete vyjádřit své emoce tak, aby je určitě pochopil. Než zasypete partnera tu- nou kritiky, zamyslete se, jestli by změna k lepšímu nemohla vzejít od vás. Odpověď by přišla ihned. Manželství a letité vztahy Kozorohů chytnou druhý dech. Spřízněná duše přispěchá s omlu- vouanejspíšvámdápádnýdůkazlásky. Milostný život nevyžaduje takovou námahu jako v prv- ní polovině měsíce. Máte spoustu ener- gie i odvahy jít svému štěstí naproti. Spřízněnou duši nebaví po- slouchat pořád tytéž litanie. Zamilovala se do bojovného a sebejis- tého Štíra, tak na to nezapomeňte. Karty ve vztahu se obrací a drahá polovička si tento- krát posvítí na vaše slabé stránky. Včas si zameťte před vlastním prahem. Vážíte si stereotypu, na kte- rý jste ještě před pár dny že- hrali. Může za to nepříjemná zkušenost někoho z přátel či široké rodiny. Nuda pro vás momentálně symbolizuje zabijáka štěs- tí v lásce. Proto se všemožně snažíte, abyste se zbavili nánosů stereotypu. Svobodní nemohou počítat s takovým přívalem po- zornosti opačného pohlaví. Vlastně si oddechnete, že máte čas i na jiné věci. Pořádek v milostném živo- tě otevírá nové možnosti, o jakých se vám ani nesnilo. Je důležité přiznat si, co vlastně od života chcete! Zkuste místo bojové pozice nabídnout partnerovi ruku k usmíření. Ve výsledku chcete oba to- též, tak proč byste nespojili síly. olejte na 906 70 30 35 nebo mi pošlete SMS tvaru 55XMK a svůj dotaz na číslo 904 30 55 KDE NAJDETE SVOU OSUDOVOU LÁSKU? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? Zav ve t ? ? ? ? ? ? ? ? KARTÁŘKA RADKA ? ? ? ? TAROTU ? ? ? ? T ČTENÍZ Májová romance! Zamilujete se v květnu? Zeptejte se! Zeptejte se! Pište SMS ve tvaru 20JGG a datum narození na 904 30 46 Dnes je Den rodiny. Co pro vás znamená? Citát Jako by jedinou alter- nativou nemocnič- ních porodů byl po- rod v lese na mechu. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Anketa Komiks Řešení sudoku DOBRÝ DEN, JMENUJI SE JULIE ČERVENÁ BYLO MI PĚTATŘICET A PORODILA JSEM DRUHÉ DÍTĚ Pavel Svoboda Že mě rodina výjimečně pustí na pivo. Dopisy a vzkazy Městský mobilní multifunkční prostředek Dříve jsme tramvají, auto- busem a metrem jeli z místa A do bodu B. Mož- ná jsme čas využili k tlu- menému hovoru, ke čtení či luštění. Věnovali jsme se něčemu, co nerušilo ostatní a nás samotné mohlo ohrozit maximálně tím, že jsme minuli svůj cílový bod B a skončili jin- de. Dnes je tomu jinak. Rozhlédněme se. Huláká- ní do mobilního telefonu změnilo tramvaj v telefon- ní budku, hraní kvičících her v hernu. Pejsek potře- buje vyčesat? Není pro- blém, zachlupený kartáč vyklidíme do tramvaje a jedeme dál. Jejda, má- lem bychom zapomněli – ještě učesat sebe, namalo- vat se a stříknout na sebe parfém. Jsem moderní matka, která kojí, koukej- te! A proč tišit dítě, jen ať se projeví, slyšte všichni, jak je mé dítě jedinečné! Lozit po sedadle v botách přece musí, potřebuje po- hyb! A tak se z prostředku městské hromadné dopra- vy stal městský mobilní multifunkční prostředek. LENKA ŘENČOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz AUTO čtvrtek 16. května 2019 18 Skvěle vypadá, parádně jezdí, a ještě má velký kufr. KIA ProCeed je hvězda korejské automobilky. Kia zahrála zvláštní kartou: po kombíku a hatchbacku vsadila na karoserii typu shooting brake, což je něco mezi kombíkem a kupé. Sva- žující se záď dělá z dlouhého auta placatý sexy kombík, ob- líbený model Ceed díky tomu dostal atraktivní předponu Pro. A my jsme také pro. Je na něm totiž fajn, že si na nic nehraje. Je řidičsky pří- jemný, stejně jako ceed. Designově nekomplikovaný, výborně dílensky zpracovaný a vhodný na české silnice – podvozek dobře tlumí nerov- nosti a přitom je tak akorát nastavený na ostřejší zacháze- ní. Auto je stejně široké jako model Ceed kombi, ale je del- ší o zanedbatelných pět mili- metrů. Rozdíl je však ve výšce – a tam už je to znát: proced je 43 mm nižší, přičemž o 10 milimetrů je nižší i svět- lá výška. Kufr přišel o 30 lit- rů, v designově zajímavější verzi má objem 594 litrů. ProCeed lze objednávat pouze ve výbavových liniích GT Line a GT, takže vždycky potkáte atraktivní auto. Námi testovaná verze GT měla osmnáctipalcové obutí, čalounění kombinující kůži a alcantaru a plno asistentů včetně čtení dopravních zna- ček či parkovacího asistenta. Od uvedení modelu na trh, což bylo v únoru, si ikonické auto pořídilo 84 zákazníků. Většina z nich zvolila nejvý- konnější motorizaci 1,6 litru T-GDI o výkonu 204 koní, což je i námi testované auto. Více o motorech v boxu. Sed- mistupňová automatická dvouspojka fungovala bez chyb – dokonce nechávala motor pořádně vytočit, aby měl větší zátah ve vyšších otáčkách. Hezký zvuk, kulti- vovaný chod. Plusem je i tuž- ší podvozek. Zvláštního nasta- vení se ostatně dočkal i elek- tromechanický posilovač ří- zení. V zatáčkách jisté auto, kterému není co vytknout. Ceny startují na 505 tisících. Velmi příjemné překvapení Design se opravdu povedl, zkosená střecha působí na „kombíku“ svěže. PETR HOLEČEK petr.holecek@metro.cz Poznáte, kde fotíme? Jsme pod mosteckým závodním okruhem! 2x METRO Vedle stávající nabídky motorů – 1,4 litru T-GDI o výkonu 140 koní a 1,6 litru T-GDI s 204 koňmi – mohou zákazníci od včerejška vybírat mezi další- mi dvěma novými agregáty. ● Zájemci o benzinový pohon se mohou rozhodnout pro nově nabízený litrový motor T-GDI (Turbocharged Gasoline Direct injection – přeplňovaný motor s přímým vstřikováním benzinu) GPF s nejvyšším výko- nem 120 koní a točivým mo- mentem 172 Nm. Přeplňova- ný agregát je standardně do- dáván se šestistupňovou ma- nuální převodovkou. Základní cena modelu ProCeed v prove- dení GT Line je stanovena na 504 980 korun. ● Nabídku rozšiřuje i nový die- sel Smartstream 1,6 litru CRDi (Common-Rail Direct injection). Má výkon 136 koní a je mož- né ho kombinovat se šes- tistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojko- vou převodovkou. Ve spojení s manuální převodovkou činí maximum točivého momentu 280 Nm, respektive 320 Nm v kombinaci s automatem. ● Cena dieselu s výkonem 136 koní se šestistupňovou manuální převodovkou v zá- kladní výbavě GT Line je stano- vena na 584 980 korun. Se sed- mistupňovým automatem 7DCT je ProCeed k dispozici za 629 980 korun. Karel je kus chlapa. Váží 8,5 tuny Karel, nový závodní spe- ciál Martina Macíka pro Dakar 2020, má 1100 koní, váží 8500 kg, je to Iveco a má čumák. Karel má v sobě vše dobré z Franty, vozu Liaz, se kterým Macík úspěšně projel tři předcho- zí Dakary. Ale zároveň při- chází s mnoha vylepšení- mi, jež by týmu Big Shock Racing měla pomoci posu- nout se v nejnáročnějším motoristickém závodě opět o kus dál. „Karel je tvrdší, s novým tlumením, změnilo se šasi, máme čumák, sedíme za předními koly,“ říká Martin. BIG SHOCK RACING Nová nabídka motorů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

21

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

| d o m ov | komerční příloha čtvrtek 16. května 2019 20 dokončení z předchozí strany Otevřené hlavy ví, že Otevřené hlavy ví, že fasáda musí dýchat! Využijte nyní mimořádného zvýhodnění zateplovacího systému Baumit open ve výši 21 %. Při objednání minimálně 100 m2 zateplovacího systému navíc získáte dopravu zdarma až na stavbu a prodlouženou záruku v délce 60 měsíců. www.baumit.cz Zateplení, které dýchá! Baumit open koh-i-noor a.s. Zenklova 181/70, 180 00 Praha 8 Libeň, Tel.: 233 330 128 rádi Vás přivítáme v nově otevřené prodejně v Libni U zámečku. nabízíme široký sortiment textilní galanterie. otevírací doba Po-PÁ: 9-18h Nabízíme obrovský výběr přízí, kovové galanterie, jehlic, nití, látek, potřeb pro patchwork, kapesníků, plen a zipů. Kupón na slevu 20% – Lze uplatnit i On-Line na www.waldes.cz: KINB2019 Platí do 31.7.2019 Kvalita zateplení je totiž jedním ze třechpilířů zdra- vého bydlení a jeho hlavní úlohou je zajištění pro- dyšnosti obvodových stěn domu. Musí tedy umožnit fasádě efektivně dýchat nách nám tak mohou hod- ně pomoci obklady. Vždy je ale dobré zvážit, zda dát přednost velkoformáto- vým obkladům nebo zvolit klasické řešení, popřípadě ozvláštnit prostor mozai- kovými prvky. Necitlivý výběr barev, velikosti i proto, neboť např. čtyř- členná rodina vygeneruje za jeden den svými běžný- mi činnostmi až 6 litrů vod- ních par. Ty následně pro- stupují na povrch obvodo- vých stěn domu, kde mohou kondenzovat. K tomu se přidává i přirozená vlhkost omítek, podlah azdiva, kte- rá je poté zdrojem vzniku plísní a výskytu nežádou- cích mikroorganismů. Spo- lečnost Baumit nabízí vtéto oblasti zcela komplexní řešení. Jeho základem je zateplovací systém Baumit open, který ochrání zdivo stejně, jako prodyšný plášť. Udržuje tak teplo uvnitř domu, ale vlhkost se přiro- zeně odpařuje do okolního ovzduší. Tento systém staví na fasádní polystyrenové desce s unikátní pra- videlnou sítí otvorů, které zajišťují masív- ní a rychlý odvod par z konstrukce. Otvory jsou navr- ženy tak, že nesni- Zdravé bydlení začíná fasádou domu a materiálu může v kombi- naci s ostatním zařízením působit velmi nevkusně a zkazit celkový dojem. Mozaiky nemusí být pou- ze keramické, ale také skleněné dřevěné, kamen- né a kovové nebo v jejich imitacích, které jsou teď velkým hitem mezi milov- níky přírodních materiálů. žují tepelněizolační vlast- nosti polystyrenu a nedo- chází v nich k proudění vzduchu. Všechny vrstvy systému Baumit open, kte- rými jsou lepidlo, tepelný izolant, stěrková hmota se síťovinou, základní nátěr a omítka jsou v tomto pří- padě navzájem sladěny tak, že spolu s konstrukcí obvo- dové stěny tvoří jeden pro- dyšný a harmonický celek, snižující riziko kondenzace vodníchpar v konstrukci. Správně n a v r - žený zateplovací systém pak dokáže udržet stěny domu v zimě teplé a v létě naopak příjemně chladné, přičemž rozhodujícími faktory pro komfortní vnitřní klima jsou optimální teplota v rozmezí 19 až 22 °C a vlh- kost vzduchu mezi 40 až 60 %. Výhodou zateplova- cího systému Baumit open je použití u novostaveb, kde aktivně zkracuje dobu vysychání až o 60 %, ale také při rekonstrukci domu s mírně zasoleným zdivem. Fasáda, která dýchá přináší ve výsledku výrazné úspo- ry v nákladech na celkové vytápění domu. www. baumit.cz/akce Foto: archiv Baumit Stavební povolení ano, či ne? Malé úpravy se obejdou bez ohlášení nebo povolení sta- vebního úřadu. Ohlášení je nutné v případě staveb- ních úprav, které povedou ke změně užívání části stavby. Stavba ovšem neza- sahuje do nosných kon- strukcích stavby, ohrožuje životní prostředí a nemění její vzhled. Při přestavbách většinou dochází ke změně, částeč- ně nebo úplné, vnitřního uspořádání příček bytu. Tím se může nepřímo ovlivnit statika domu. Je proto lepší dojít se staveb- ním plánem na stavební úřad a nechat si poradit, zda stačí ohlášení nebo je potřeba stavební povolení. Někdy se dokonce zcela obejdete bez stavebního povolení či ohlášení. Pro tuto třetí variantu je třeba splnit dvě základní krité- ria: zaprvé musí jít o výmě- nu stěn bytového jádra za materiál o stejné nebo velice podobné hmotnosti, zadruhé musí být zachová- na původní dispozice. Veronika Pavlisová Foto: Jika, Rako Jak rekonstrukci financovat? Na rekonstrukci koupelny je optimální využít úvěr od stavební spořitelny. Například Rychloúvěr modré pyramidy můžete čerpat bez zajištění až do výše 800 000 korun, splácet až 15 let, a u úvěru ve výši 300 000 Kč se dostanete na měsíční splátku ve výši 2.388Kč. Ani dokládání účelu nemusí být složité, ten lze doložit fotodokumentací před a po.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

komerční příloha METROLIVE čtvrtek 16. května 2019 21 Dnešním dnem je veřejnosti oficiál- ně otevřen unikát- ní prodejní prostor klavírů a pianin – C. Bechstein Piano- centrum Praha. Přestože je datum 16. května pro mnohé z nás běžným pracovním čtvrtkem, pro společnost C. Bechstein bude tento den významným milníkem. Největší evropský výrobce akustických klavírů a pianin s více než 165letou tradicí vy- budoval reprezentativní pro- story na adrese Kateřinská 40, Praha 2 a na pražský trh vstupuje s prezentací více než 30 klavírů a pianin. Znač- ky C. Bechstein (z produkce továrny v německém Seifhen- nersdorfu), W. Hoffmann (vy- ráběné v Hradci Králové) a Zimmermann představují tu nejkomplexnější nabídku nových nástrojů pro privátní zákazníky, hudební instituce i školy v České republice. Evropsky kvalitně zpraco- vané, konstrukčně vyzrálé a spolehlivé nástroje pro hýč- kaný sluch a (nejen) náročné prsty – od pianina pro začá- tečníky přes klavíry oblíbe- né hudebními školami všech úrovní až po nástroje pro profesionální sféru i pro exkluzivní oblast koncert- ních klavírních mistrů – to je Bechstein. Jeho charakte- ristickému zvuku propadli takoví umělci jako napří- klad Franz Liszt, Sergej Rachmaninov, Claude De- bussy a mnozí další. Koncepce Pianocentra Pra- ha nebude mít pouze prodej- ní charakter. Hlavní město získá jeho otevřením nový atraktivní prostor pro kultur- ní setkávání a pořádání ko- morních koncertů. Zvuk nástrojů firmy C. Bechstein v čele s mistrov- ským koncertním křídlem D-282 přivítá srdečně všech- ny milovníky hudby, kteří si buď sami, či prostřednic- tvím ostatních, profesně či pro zábavu, pro tvorbu nebo poslech oblíbili hru na klavír. Pro více informací k nástro- jům, společnosti a všem plá- novaným akcím přímo v C. Bechstein Pianocentru Praha navštivte webové strán- ky www.bechstein.com. Praha, Beroun, Kladno, Sla- ný, Lysá nad Labem, Velký Osek nebo zámek Loučeň – to jsou města, ve kterých od zít- řka do neděle 2. června bude- te moci navštívit již čtvrtý ročník Sektivalu. Třeba ochutnáte tataráček z červené řepy s opraženou cizrnou se sklenkou Bohe- mia Sektu Blanc de Noirs nebo marinovaná kachní prsíčka na asijský způsob s nakládanou zeleninou a Bo- hemia Sektem Chardonnay brut. Sektival je festival toho nej- zajímavějšího, co vznikne spojením výběrových sektů a delikátního jídla. V nabídce najdete desítky sektů růz- ných barev, chutí a vůní. Pořa- datelé připravili ta nejlepší šumivá vína značky Bohemia Sekt, Prosecco Mionetto nebo cava Freixenet. Sekty pro akci osobně vybíral trojnásob- ný držitel titulu Sommeliér roku David Král. Například v pražské restau- raci V Zahradě si pro vás v rámci „bublinkových dní“ přichystali hovězí karabáček s majoránkou a morkem, le- penicí a pečenou rozmarýno- vou mrkví podávanou s Bohe- mia Sektem Prestige 36 brut. V Berouně zase návštěvníky čeká v podniku American bar U Slunce netradiční chuťová kombinace, a to v podobě dia- mond steaku s kávovou omáč- kou, višňovou redukcí, vídeň- skou cibulkou a grenaille spo- lu s výrazným Bohemia Sek- tem Prestige Chardonnay. Více na www.sektival.cz. Nadační fond Čtení tě mění připravil novou čtenářskou anketu Kniha roku, jejíž prv- ní ročník slavnostně odstarto- val v sobotu na veletrhu Svět knihy. „Důvodem vzniku an- kety je snaha ocenit nejen lite- rární kvalitu knih, ale také je- jich ‚oblíbenost‘ u běžných čtenářů. Právě oni totiž roz- hodnou o vítězích,“ uvádí za pořadatele Lucie Zelinková. Jak se bude hlasovat? Volba bude probíhat v osmi základních a třech spe- ciálních kategoriích, do nichž mohou nakladatelé a vydava- telé od dnešního dne až do 31. května 2019 nominovat své nejúspěšnější tituly vyda- né v období mezi loňským a le- tošním ročníkem veletrhu Svět knihy. Odborná porota složená z novinářů, literár- ních odborníků a blogerů poté vybere v každé z těchto kategorií stovku knih, jež ob- drží oficiální nominaci, a dál už bude vše záležet jen na čte- nářích. Právě oni totiž budou z nominovaných knih vybírat. V televizi na Primě Hlasování veřejnosti bude probíhat on-line na stránce www.kniharoku.cz nebo pro- střednictvím SMS od 1. čer- vence do 30. září. Každý hla- sující může dát hlas vždy jen jedné knize v každé katego- rii. Pokud v některé kategorii hlasovat nechce, může ji vy- nechat. Slavnostní vyhlášení vý- sledků prvního ročníku anke- ty Kniha roku 2019 se usku- teční na galavečeru, který bude vysílat TV Prima. Vyhlá- šeni budou vítězové jednotli- vých kategorií a hlavní cenu Kniha roku získá titul s abso- lutně nejvyšším počtem hla- sů napříč kategoriemi. Klavír C. Bechstein ARCHIV Sektival. Rozšumí hrdla Bublinky pro příjemné chvíle ARCHIV Nejlepší kniha. Hlasování vyvrcholí galavečerem v TV Světoznámé nástroje rozezní stověžatou Prahu!

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

Starožitnosti • Koupím knihy i větší množ- ství, pohlednice a obrazy z po- zůstalosti. Tel.: 721866006 195407 • ANTIKVARIÁT, STAROŽIT- NOSTI, Výkup: pozůstalosti, knih, obrazů, grafik, hodinek, šperků, skla, porcel., mincí. Starožitník Dynt. Tel. 702756100 198275 • ANTIKVARIÁT, STAROŽIT- NOSTI, Výkup: pozůstalosti, knih, obrazů, grafik, hodinek, šperků, skla, porcel., mincí. Starožitník Dynt. Tel. 702756100 198279 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný nábytek, porcelán, sklo a staré pohledy. Tel.: 602218721 198401 • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 198726 • Koupím hodiny a obrazy v ja- kémkoliv stavu. Jsem sběratel, ne překupník. Slušné jednání. Platím hotově. Tel. 602654613, alex.kratochvil@volny.cz 199254 Nemovitosti - poptávka • PENÍZE IHNED za nemovi- tost v Praze. Tel: 602212121 198854 Nemovitosti - nabídka • Oddlužíme nemovitost! Vy- platíme Vaše dluhy, zástavy, exekuce! Odkup nemovitosti, peníze máte do 48 hod! V ne- movitosti můžete stále byd- let! 737352730 197576 Knihy a časopisy • Koupím velkou knižní po- zůstalost. Knihy, příp. i staro- žitný a retro nábytek vhodný do styl. čítárny-knihovnu, křes- la, stolek, lampu, aj. T: 603478873 198707 Auto-moto - poptávka • Koupím jakékoliv vozidlo (i veterána). Platím ihned. Tel.: 603328155 198159 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO naše solvent- ní ZAMĚSTNANCE z kanceláře byty k dlouhodobému proná- jmu v Praze, právní servis zajiš- těn. Tel.: 274 78 44 28 198784 • Hledám menší byt pro 2 oso- by do 14 tis. nebo větší do 20 tis. Požadujeme: centrum do 30 min., MHD, dlouhodobě, lodžie výhodou. RK nevolat. 777615730 198894 • Pronajímejte bez rizika! Pro manažery firem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 100% platbu ná- jmu. BEZ PROVIZE! T. 605993268 199330 Byty - poptávka • Koupím byt kdekoliv v Pra- ze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záleži- tosti vyřídím. Stav nerozhodu- je. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 198105 • PRO RODINU koupím byt v Praze. Tel: 702044164 198819 • Hledám OBECNÍ BYT v Pra- ze, zaplatím dluhy na nájmu při exekuci či výpovědi, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 776363636 199056 Ostatní • Starožitný nábytek koupím za solidní ceny. Ložnici, jídel- nu, obývák, pracovnu, lampy, obrazy, knihy. Dále retro náby- tek do r. 1970. Tel. 603478873 198688 Práce - nabídka • Lůžkové zdravotnické zaříze- ní Praha 3 přijme: na DIOP + lůžko NP všeobecné a praktic- ké sestry (i důchodce) + sanitá- ře/ku. Tel. 602651650, 8-15 hod. 197333 • Hledáme prac. ostrahy byto- vých domů na DPP. Vhodné i pro zdatné důchodce. Zálohy po 10 dnech, znalost práce s PC výhodou. Tel: 281864803. 198259 • NABÍZÍME 140 Kč/HOD. za práci na pokladně. Směny dle potřeb, zaškolení samozřej- mostí, prodejny po celé Praze. Tel.: 222534534, www.creditczech.cz 198294 • Pultový prodej lahůdek za 145 Kč/hod., praxe není potře- ba, brigáda pro všechny, ná- stup ihned. Práce v týdnu nebo jen víkendy. T.: 222534534, 777335756 198315 • Noční i denní doplňování zboží, NABÍZÍME 154 Kč/HOD., vhodné pro všechny, prodejny po celé Praze, nástup ihned. Více na tel.: 222534534, 777335756 198336 • NABÍZÍME 145 - 149 Kč/HOD. za dopek pečiva. Pra- cujte podle potřeb, zálohy dru- hý den, s nástupem ihned. Více na tel.: 222534534, www.creditczech.cz 198357 • ADMINISTRATIVA - přepis dat, nabízíme 140 Kč/hod, zá- lohy. Dlouhodobá brigáda s nástupem ihned. Více na tel.: 222534534, 777335756. 198378 • HLEDÁME ŘIDIČE VZV za 156 Kč/hod. + stravenky a dal- ší benefity, Praha 9 v blízkosti metra, pravidelné zálohy, dlouhodobá spolupráce. Tel.: 222534534 198389 • Do call centra na Praze 4 při- jímáme telefonní operátory. Výplaty týdně! Volejte č. 724182772. 198581 • Přijmu autoelektrikáře na TPP, ihned. Místo výkonu Pha 5, práce na nových autobu- sech. Stabilní zázemí, fix plat. Zákl. znal. el. a PC nutná. 776111113 198636 • Přijmeme pomocnou ku- chařku do školní jídelny Praha 9 Prosek, stálý pracovní po- měr, příspěvky FKSP, dobrý ko- lektiv, nástup ihned. Tel. 606105408 198666 • BA přijme zaměstnance. Prům. výdělek až 25.200 Kč/měs., možný profes. růst, ubyt. a týdenní zálohy. Čistý RT. Pohovor lze domluvit na tel. 702005903 198920 • Přijmeme brigádníky na od- polední úklid admin. prostor na P4 budova GŘC. KONTAKT: tel. 739500076. 199016 • Vojenské lesy a statky s.p. nabízí volná místa bezpečnost- ních pracovníků na místa v Pra- ze ve 12-ti hodinovém nepřetr- žitém provozu. Požadavek trestná bezúhonnost a občan- ství ČR. Nabízíme výhody a jis- toty práce ve státním podni- ku. Kontakt: 602115060, 724071133, 954003696, email: podatelna.vls@vls.cz 199044 • BA přijme strážného na DPP na vrátnici areálu v Praze - Uhříněvsi. Plat 90 Kč/hod. + prémie. Vhodné pro důchod- ce. Tel. 602323657 199102 • INVESTIČNÍ REFERENT v odd. přípravy a realizace inves- tic, Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 5. Doba neurčitá, plat. tř. 10. Více na www.praha5.cz. 199106 • KOMWAG přijme závozní- ky, HPP 19000-21500 + 13., 14. plat, strav, přísp. na dov, aj. DPP 550-700/den čis., výplata 1x týdně. Vol. zdarma 800566924 199110 • KOMWAG přijme pracovní- ky na úklid ulic, HPP 16000 + 13., 14. plat, stravenky, pří- spěvky na dovolenou, aj. Vol. zdarma 800566924 199112 • Řemeslné pekařství s třiceti- letou tradicí, hledá pro svou prodejnu v Praze 13 - Nové Bu- tovice(Poliklinika Lípa), proda- vačky. Nabízíme až 25.000 Kč/měs. Kontakt: gallmar@seznam.cz, tel.: 603878467 199114 • Úklidová firma přijme na DPP zaměstnance i důchodce na strojové mytí chodeb objek- tu Praha 6, Ruzyň. Kontakt: 604242342. 199124 • Úklidová firma přijme pra- covní síly na úklid v Praze 1, 8. A pro Prahu 9 - malý obchod, v čase 8:15-9:30 po-pá. Tel. 724816182 199148 • Úklidová firma přijme objek- tovou vedoucí se zkušeností manažera. Tel. 251556565 199150 • Přijmeme zaměstnance OZP jako vrátné, recepční, ostrahu. Požad. čistý TR. Dobré fin. ohodnocení, nábor. příspěvek 5.000,-. Tel. 731439473, 739545226 199152 • Hledáme vrátné, Praha 1, vhodné pro fyz. zdatné důch., plat 13.350 Kč. Životopis: info@transakta.cz nebo Trans- akta a.s., Na Poříčí 23, 110 00 Praha 1. 199174 • Školní jídelna (ZŠ P9 – Č. Most) přijme kuchařku – ná- stup 19.8., uklízečku – nástup ihned. Tel. 281912168, 776355564, info@zsgenjanouska.cz 199193 • Akciová spol. přijme pracov- níky ostrahy pro Prahu a oko- lí, vhodné ID a SD, mzda dle objektu a zařazení až 20000 Kč, nábor. příspěvky až 10000 Kč, možnost záloh na mzdu. Tel: 224109445, 777470798. 199198 • Přijmu fyzicky zdatné dů- chodce i důchodkyně na ostra- hu parkoviště v centru Prahy. Denní i noční směny. Tel. 602294327 199203 • BA hledá strážné - starobní důchodce pro ostrahu admi- nistrativní budovy v Praze 7. Požadujeme trestní bezúhon- nost a dobrý zdr. stav. Tel.: 604569644. 199230 • Přijmeme řidiče/ky na roz- voz Praha-krabičkové diety, obědy, tisk. Prac. doba: Po-Pá nebo Ne-Čt. Vhodné jako při- výdělek pro ženy! Tel: 777818282 199236 • Přijmeme pokladní a kuchař- ku studené kuchyně do restau- race v pobočce Kavčí Hory - Na Hřebenech II 1718/10, tel. 739507203. 199239 • Přijmeme vedoucí malé škol- ní jídelny v ŘÍČANECH, pondělí až pátek pouze ranní směny, dostanete denně oběd a jídlo domů zdarma, info na tel: 608976793 199251 • Přijmeme brigádníky-muže na večerní strojní úklid cho- deb v Justičním areálu Míčán- ky, Po-Pá. tel. 733610243. 199283 • Zavedená bezpečnostní agentura přijme do obchodu s oblečením nové zaměstnan- ce. Požadujeme čistý TR a spo- lehlivost. Nabízíme mzdu od 95 Kč/hod. čistého, odměny za dobře odvedenou práci, možnost úpravy směn dle po- žadavku. V případě potřeby za- jistíme ubytování. Tel. 777100360 199321 • Do autoservisu na Praze 10 přijmeme autolakýrníka. Auto- servis je vybaven vlastní pří- pravnou a lakovnou. Praxe je podmínkou. Nabízíme výbor- né platové podmínky. V přípa- dě zájmu volejte na tel. 603232789 199401 Práce v bezpečnosti / údržbě / úklidu Náborové dny: Po–Pá 9:00–16:00 Vladislavova 17, Praha 1 Tel.: 800 111 112 Máme jiný přístup! ZŠ Vodičkova, Praha 1 přijme od září 2019 do své školní jídelny v ulici Školská 17, Praha 1 pracovnici provozu. Praxe vítána, není však podmínkou. Telefon na vedoucí ŠJ 721 342 836. ZAJÍMAVÁ PRÁCE V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA VŠECHNY DRUHY PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ - HPP, DPP, DPČ MOŽNOST I ZKRÁCENÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ K LETIŠTI 57/1049, PRAHA 6 161 00 • TEL: (+420) 778 448 797 EMAIL: INFO@PRACUJTENALETISTI.CZ • WWW.PRACUJTENALETISTI.CZ WWW.BRIGADANALETISTI.CZ AeroAgencys.r.o. KLetišti57/1049, Praha6 Tel.:778761511 info@aeroagency.cz www.unicaplasma.cz tel.:220515464 *dle§32ods.2zákonač.373/2011Sb. Darujkrevníplazmu azískejfinančnínáhraDu 1200 Kč* za 2 odběry -pomůžetezachránitlidskéživoty -pravidelnákontrolazdravotníhostavu metro hraDčanská Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 přijme učitele/učitelku kombinace matematika - zeměpis, případně výpočetní technika. možnost částečného i plného úvazku. Telefon: 222 231 648 KoupímjakýkolivbytvPraze jakoinvesticiproděti. Právnívady,exekucenejsoupřekážkou. Záloha a platba ihned.V bytě můžete dále bydlet. RK nevolat. Tel.: 601 522 292 Koupímihnedrod.důmnebo pozemekvPrazeaokolí. Financovánímámzajištěno,hotovost.Právní vadynevadí,dluhyaexekuceuhradím. Realitníkancelářeprosímnevolejte. Kontakt: 728 384 509 Koupímchatu,chalupudo50kmodPrahy, vdobrémišpatnémstavu.Děkujizanabídku. Tel.:725911070 5.000–1.000000Kč zastarožitné obrazy,nábytek ajinézajímavosti poradím: 603505686 Od 1430 do 1715. Min. 16 hodin. Učí rodilí mluvčí/budoucí učitelé. www.twp.cz 283 893 145 office@teflworldwideprague.com TEFL Worldwide Kurzy angličtiny od 400Kč/měsíc! ROSSMANN přijímá do svých pražských prodejen nové kolegy na pozice prodavač-ka/pokladní. Zájemci piště na nabor@rosssmann.cz, volejte 724 070 527 nebo se zastavte na své oblíbené prodejně. Prodej v call centru. Pomáhejte šetřit náklady za energie! Pro více informací volejte zdarma 800 26 27 28 Prodejce Po telefonu Hlavní úvazek i brigáda! 200 Kč/Hod. + bonusy práce přímo na metru b obědy zdarma a mnohem víc FLEXIBILNÍ BRIGÁDA NA LETIŠTI, PRACUJ KDY SE TI TO HODÍ! Asistent/ka bezpečnostní kontroly Informační asistent/ka Léto je za rohem, zajisti si brigádu už teď! VOLEJ 226 257 595! Výdělek 100-140 Kč/hod. Volba směn podle tvého volna. Využij angličtinu a přivydělej si! i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Služby - nabídka Vzdělávání - nabídka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

komerční příloha METROLIVE čtvrtek 16. května 2019 23 Dnes od devíti večer rozezní vršovický podnik Café v Lese hudebník Mikoláš Růžička (Republic of Two, Piano). Představí svůj zbrusu nový projekt Doma. Jde o ambient- ní klavírní skladby, které au- tor věnoval svému skoro dvouletému synovi Tobiášo- vi. Právě skutečnost, že je s ním doma na rodičovské do- volené, byla hlavním moto- rem ke vzniku nahrávky, na které se jako host ve dvou skladbách objevuje cellistka Terezie Kovalová. Tu v Lese nahradí Marie Dorazilová. „Očekávejte cestu do domácí říše snů,“ zve na koncert pro „čtyři ruce“ Růžička. HAL Dnes zasáhnou do MS opět Češi. Položili jsme tři otázky sportovnímu expertovi Fortu- ny Romanu Kovaříkovi. Český tým změří síly s Lo- tyšskem, vrátí se na vítěz- nou vlnu? Naši jsou podle kurzů (1,27) jasným favoritem a rovněž sázkaři, mezi kterými je ten- tokrát i hodně fanoušků, mají jasno – 99 procent z nich věří družině kouče Říhy. Češi se na šampionátu zatím prezen- tují dobře, tým má čtyři vy- rovnané formace, kádr navíc doplní Faksa z Dallasu, což přinese ještě větší důraz před brankou. Lotyšsko má sice stejně bodů jako Češi, ale v koncovce se tým trápil, což bylo patrné i proti trpaslí- kovi z Itálie. Na co dalšího se v utkání ČR–Lotyšsko sází? Velkou oblibu mají letos kombinované sázky, to zna- mená, že si můžete vsadit, kdo vyhraje a zároveň ko- lik v utkání padne branek. Na tiketech se tak hojně ob- jevuje výhra Česka a více než pět branek v utkání (kurz 2,55:1). Hraje se rovněž varianta, že Voráček a spol. zvítězí o více než tři branky (1,93:1), nechybí tradičně ani sázky na kanadské body a střelce. Komu sázkaři nejvíc věří, že se v duelu gólově prosadí? Spektrum hráčů je poměr- ně široké, protože se očeká- vá naše vítězství s vyšším po- čtem branek. Oblíbenou vol- bou na střelce branek jsou Kubalík (3:1), Vrána (2,8:1) a Voráček (2,9:1), z obránců se věří Hronkovi (5:1), který se na MS trefil už třikrát a obecně má za sebou výbor- nou sezonu v Detroitu. Osobně bych se nebál ani zkusit variantu, že se bran- kou nebo asistencí blýskne tvrďák Radko Gudas (2,2:1), který hraje dobře a dostává i prostor v přesilovkách. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Roman Kovařík FORTUNA M. Růžička ANDREA RŮŽIČKOVÁ Rychle, úsporně, důkladně a tiše. Tak pere Samsung Quick- Drive – praktická pračka pro každodenní chod domácnos- ti, vítěz hodnocení časopisu dTest. Bez negativního vlivu na kvalitu praní sníží jeho dobu o polovinu a ušetří vám až 20 % nákladů na ener- gie. Unikátní prací buben v kombinaci s technologií Eco Bubble dokonale vypere až 9 kg prádla najednou – i zapomenuté ponožky, kte- ré můžete v průběhu praní přidat dvířky Add Wash. Díky stabilní konstrukci a odhlučňovacím prvkům je hlasitost chodu QuickDrive jen 49 dB: to je pro před- stavu někde mezi šumem knihovny a vaší konverzací v obýváku. Vybrat vhodný program, nastavit jeho intenzitu a čas jeho konce či zahájení, na- víc můžete i pomocí speci- ální mobilní aplikace. Domů tak přijdete k hotovému a svůj volný čas můžete trávit zábavnějším způsobem než hypnózou rotujících kusů oblečení. Samsung QuickDrive byla navržena s jediným cílem: být dokonalou pračkou do dnešní domácnosti. A tou skutečně je. A cena za takového pomoc- níka? Ta začíná na 21 990 Kč. S prádlem se popere za Vás Poprvé naživo. Doma, v Lese, s tatínkem Fortuna. Česko si s Lotyšskem poradí

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

ČEŠI LETOS HRAJÍ O 3 000 000 Kč PŘICHÁZÍ ČAS VÝHER! Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+ Více informací na ifortuna.cz. Akce platí 6. 5.–26. 5. 2019. Čtvrtý zápas v zá- kladní skupině čeká na hokejo- vou reprezentaci. Čeští hokejisté se pokusí na mistrovství světa dostat po pondělní porážce s Rusy zpět na vítěznou vlnu. V Bra- tislavě bude jejich soupe- řem Lotyšsko, jež má na kontě rovněž šest bodů ze tří odehraných utkání. Zápas začne ve 20.15 a bude velmi důležitý s ohledem na vývoj boje o postupovou čtyřku do čtvrtfinále. Lotyšsko má za sebou dva papírově slabší soupeře, s ni- miž nezaváhalo. A dokázalo hodně potrápit i obhájce stříbra Švýcary. Ty zachrá- nil za vyrovnaného stavu 1:1 až v čase 56:21 vítězným gólem Nico Hischier. „S žádným týmem to tady nebude snadné. S Lotyši to bude velmi těžké. Měli jsme s nimi v minulosti těsné vý- sledky. Mají ve hře dobrou disciplínu a ten systém, kte- rý do nich kanadský kouč rve, se všichni snaží dodržo- vat. Viděli jsme je tady naži- vo a nečeká nás vůbec nic lehkého,“ varuje asistent trenéra Robert Reichel. Ačkoli má ofenziva patřit mezi hlavní přednosti české- ho výběru, proti sborné se hráči střelecky neprosadili ani jedinkrát. „Musíme se víc tlačit do brány,“ uvedl obránce Radko Gudas. Do se- stavy by měl naskočit centr Radek Faksa, jenž absolvo- val už také trénink s celým týmem. ČTK Boj s Lotyšskem hodně napoví Soupisku české hokejové re- prezentace na mistrovství světa na Slovensku doplní obránce Petr Zámorský z Hradce Králové a útočník Radek Faksa z Dallasu. Po je- jich dopsání zůstane volné už jen jedno místo do pole. S týmem včera poprvé tré- noval Milan Gulaš z Plzně, na ledě naopak chyběl další útočník – David Tomášek z Jyväskylä. Český tým má nyní na soupisce tři gólmany, sedm obránců a 12 útočníků. Ma- ximální počet je 25 hráčů, z toho 22 do pole. ČTK Českou branku by měl opět hájit Patrik Bartošák. ČTK Výročí 20 Vítězstvím v prodloužení finále proti Finsku získala 16. května před 20 lety čes- ká hokejová reprezentace pod vedením Ivana Hlinky titul mistrů světa. Odstarto- vala tak zlatý reprezentační hattrick (1999, 2000 a 2001). Česko–Lotyšsko Poslední vzájemný souboj proběhl před třemi lety ve skupině na MS v Rusku. ● Od prohry tým uchránil Michal Řepík gólem na 3:3 necelou minutu před kon- cem třetí třetiny, v nájez- dech pak rozhodl Lukáš Kašpar. Rok předtím vyhrá- li Češi na domácím MS v Praze ve skupině 4:2. Další dva. Na soupisce je jediné volné místo MS V HOKEJI čtvrtek 16. května 2019 24

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 16. května 2019 25 Obhájci titulu začali výhrou Basketbalisté Golden Sta- te zahájili finále Západní konference play-off NBA vítězně. V domácí hale si šampioni posledních dvou ročníků poradili v úvodním utkání s Portlandem 116:94. Hvězdný rozehrávač Warriors Stephen Curry přispěl k triumfu 36 body, když trefil devět trojko- vých pokusů. Těmi si vy- rovnal osobní rekord ve vyřazovacích bojích. Šest medailí Češi získali na úvod ME ve sjezdu na divoké vodě šest medailí. Ve slovin- ském městě Bovec vybojo- vala na dlouhé trati titul deblkánoe Daniel Suchá- nek, Ondřej Rolenc, který získal individuální navíc stříbro. Hrdinka loňského MS ve sjezdu Martina Sat- ková byla druhá mezi ka- noistkami. Bronzové me- daile v obou ženských dis- ciplínách získala Anežka Paloudová. Třetí skončil také kajakář Adam Satke. Cena princezny Americká sjezdařka Lindsey Vonnová získala tři měsíce po ukončení ka- riéry ve Španělsku Cenu princezny asturské za sport. Oceněna byla za svůj přístup a úspěchy ve sportovním životě i za práci v sociální sféře. Dvakrát zdarma Fotbalisté Bohemians 1905 se omluvili přízniv- cům za výkon v úterním duelu s Příbramí, který je po prohře 1:4 odsunul ve skupině o záchranu na ba- rážovou pozici. Jako kom- penzaci klub nabídl fa- nouškům vstup zdarma na zbývající zápasy v Kar- viné a doma s Opavou. ČTK Kapitán české fotbalové re- prezentace a pražské Sparty Bořek Dočkal podstoupil v úterý operaci Achillovy šla- chy a podle informací na klu- bovém webu ho čeká asi čtyř- měsíční pauza. Třicetiletý zá- ložník s jistě přijde o červno- vé domácí kvalifikační zápa- sy o postup na ME 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře i o za- čátek příští sezony. Operaci podstoupil také Do- čkalův spoluhráč Filip Panák, jehož dlouhou dobu trápily problémy s kolenem. Mimo hru bude čtyři až šest měsíců. Třiadvacetiletý stoper nebo záložník přestoupil na Let- nou v únoru z Karviné. Už v té době byl však zraněný. Napo- sledy si zahrál na konci loň- ského října v ligovém souboji s Olomoucí. ČTK Dočkal. Na trávník se vrátí na podzim Stobodový Hokejisté Bostonu zvítězi- li na ledě Caroliny 2:1, v sérii vedou 3:0 a dělí je jediná výhra od třetí účas- ti ve finále NHL za posled- ních devět let. Útočník David Krejčí asistoval u rozdílového gólu, čímž jako třetí český hokejista v historii dosáhl na hrani- ci 100 bodů v play-off NHL. Třiatřicetiletý centr si ve 124 duelech bojů o Stanley Cup připsal 36 gólů a 64 asistencí. AP Stephen Curry AP V souboji o druhé místo porazila Plzeň Spartu jednoznačně 4:0. Fotbalisté Slavie otočili duel třetího kola pětizápasové nad- stavby první ligy proti Jablonci a po domácím vítězství 2:1 jsou krok od titulu. Pražané udrželi v čele tabulky pětibo- dový náskok před obhájcem trofeje Plzní a ve zbylých dvou utkáních jim stačí k mistrov- skému primátu uhrát aspoň jednu remízu. Jablonec v Ede- nu vedl od deváté minuty po trefě Tomáše Holeše, ve 33. mi- nutě vyrovnal Ibrahim Traoré a pět minut před koncem obrá- til stav Tomáš Souček. Slavia porazila doma v lize Severoče- chy poprvé po šesti zápasech. Jablonec, který už má jistotu, že skončí na čtvrtém místě, venku v nejvyšší soutěži nezví- tězil posedmé za sebou. „Do zápasu jsme nastoupili motivovaní, ale zlomil nás gól. Trochu se to na nás podepsalo. Postupem času byl těžký i v dešti se zhoršující terén. Ve druhém poločase jsme ale hrá- li trpělivě a Tomáš to pak krás- ně trefil,“ řekl po zápase tre- nér Slavie Jindřich Trpišovský. Slávisté měli kvůli trestu za opakující se výtržnosti fanouš- ků uzavřenou tribunu Sever. Prázdné sedačky zaujaly dva plakáty s podobiznami klubo- vých legend a „kotel“ se přesu- nul za protější branku. Sešívaní mohli titul teoretic- ky slavit už včera, k tomu by potřebovali, aby druhá Plzeň v zápase se třetí Spartou, nebo- dovala. Nestalo se, naopak hrá- či Viktorie doma deklasovali Spartu 4:0 a připravili Praža- nům nejtěžší porážku v samo- statné lize. Plzeň si definitivně zajistila nejhůře konečné dru- hé místo, na třetí Spartu si vy- pracovala jedenáctibodový náskok. Další zápasy hrají oba vedou- cí celky v neděli od 15 hodin. Slavia jede do Ostravy, Plzeň do Liberce. ČTK a IBE Tomáš Souček MAFRA Olympiáda je pro Woodse další výzvou Slavný Tiger Woods (na snímku z dcerou Sam Alexis a přítelkyní Erikou Hermanovou) by se příští rok rád zúčastnil olympijského turnaje. Americký golfista má bohatou sbírku trofejí, ale zlatá olympijská medaile mu chybí. Je možné, že o ni bude usilovat v Tokiu. „Je mi třiačtyřicet a už tolik šancí jet na olympiádu mít nebudu,“ podotkl někdejší první hráč světa. Golf se vrátil do olympijského programu na minulých hrách v Riu v roce 2016 v době, kdy se Woods potýkal se zdravotními problémy. Aby se do Japonska kvalifikoval, musí se vejít mezi čtveřici nejvýše umístěných Američanů ve světovém žebříčku. O startu uvažuje také další bývalý první hráč světa Rory McIlroy. „Rád bych hrál za Irsko,“ vyjádřil se severoirský rodák, který by dal Irsku přednost před barvami Velké Británie. AP Krátce Číslo dne 5 Fotbalový útočník Antoine Griezmann po pěti letech opustí madridské Atlético. Slavia otočila zápas, po výhře je bod od titulu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/

1.299,- -56% 2.999,- www.kika.cz OBÝVACÍ STĚNA „NIZZA“ dub/bílá. TV stolek, 1 závěsná vitrína, příborník, 2 police, š/v/h: 300 x 201 x 41 cm. (21677747, 21782223) SEDACÍ SOUPRAVA „BRENTO“ potah látka hnědá, vč. úložného prostoru a rozkládacího lůžka, š/v/h: 250 x 90 x 250 cm. V jiných barvách potahu za příplatek. (23036462, 23098800) KUCHYNĚ NA MÍRU „VITO FELICITAS“ velký výběr předních ploch, korpusů, pracovních desek a úchytek. Moderní i klasický design. (22343991, 22344014) SADA PŘÍBORŮ „LUXUS“ 24 ks, ocel, se zlatou rýhou. (23359012) STROPNÍ SVÍTIDLO „DORI“ bílá, plast, více druhů. Cena od 349 Kč (Např.: 23552187, 23555206) KUSOVÝ KOBEREC „SMOOTH“ více rozměrů a barevných provedení, 100% polyester, v. vlasu 40 mm. Cena od 799 Kč (Např.: 21433777, 21434139, 21434006) EXPRESS SYSTÉM rotační systém, na všechny typy podlah. (22701040) 799,- -55% *1.799,- 65 X 130 CM 299,- -81% 1.599,- 349,- -50% 699,- Ø 28 CM, LED 24 W, 3000 K 81.999,- -50% *165.984,- 4.999,- -50% *9.999,- 12.499,- -70% *41.664,- 9.–29. 5. 2019 -50% na kuchyně na míru Sleva z cen doporučených dodavatelem. Platí na značky Vito a Blogg. CENOVÝ PŘÍKLAD: 305 x 275cm Cenový příklad k uvedeným cenám kuchyní na míru -90 % NA VYBRANÉ PRODUKTY Více na www.kika.cz AŽ 9.–29. 5. 2019

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-16-5-2019/