METRO Čechy - 7.11.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d Čtvrtek, 7. listopadu 2019 Č. 209, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 9 0 2 9 1 9 771211 781002 9 0 2 9 1 Ladislav Bezděk včera převzal cenu za statečnost. Více čtěte na straně 3. ČTK CHCETE SELFIE S GEJŠOU? V KJÓTU MÁTE SMŮLU ÚŘADY JAPONSKÉHO MĚSTA CHTĚJÍ ŽENY CHRÁNIT PŘED TURISTY STRANA 6 Svátek slaví: Saskie inzerce Učitelé bojovali i o čest Stávka. Podle kantorů nešlo pouze o peníze, ale také o prestiž jejich profese. Podpora. Zapojila se více než polovina škol. Další kroky. Učitelé nyní chtějí zabojovat ve Sněmovně STRANA 2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 7. listopadu 2019 02 Napětí ve školství zůstává. Život stovek rodin včera ovliv- nila stávka učitelů. Pedagogo- vé po celém Česku stávkovali kvůli platům. Zaznělo ale také, že jim jde o zlepšení společenské prestiže. Kantorům základních a středních škol vadí, že vlá- da neplní slib o růstu učitel- ských platů, který dala. Do stávky byla nějakým způso- bem zapojena více než polovi- na škol. Zavřeno zůstalo 1221 škol, provoz omezilo přes 2700 škol a téměř tři tisícov- ky škol vyjádřily stávkujícím podporu, aniž stávkovaly. Podle ministra školství Ro- berta Plagy ale odborářská čís- la o počtu zapojených škol ne- odpovídají skutečnosti, stáv- ku označil za debakl odborů. Podle ranních údajů minister- stva školství, které je kvůli na- výšení učitelských platů s od- bory ve sporu, se ke stávce při- pojila desetina až čtvrtina škol. Vychází z údajů, které shromáždilo ze 75 procent škol v devíti krajích. „Odmí- tám, že stávka je zpackaná, že neměla žádný důvod a že nic neovlivní. Není to pětina nebo desetina škol, o kterých hovoří pan ministr,“ řekla včera novinářům na tiskové konferenci místopředsedky- ně školských odborů Markéta Seidlová. Upozornila, že se do stávky zapojila i řada škol, kde neexistuje odborová orga- nizace. To, že vláda nakonec chce dát do školství méně pe- něz (viz článek níže), Seidlová označila za podpásovku. Od- bory nyní chtějí jednat se Sně- movnou. Předseda školských odborů František Dobšík vče- ra během stávky řekl, že bude jednat o možné úpravě státní- ho rozpočtu, aby bylo pro uči- tele vyčleněno více peněz. Od- bory se podle něj zaměří ze- jména na projednávání roz- počtu ve školském a rozpočto- vém výboru, aby bylo možné ve druhém čtení zákona před- ložit příslušné návrhy. „Kvůli dvěma procentům by asi nikdo nestávkoval, ale to napětí je dlouhodobé. Uči- telé těch slibů zažili hodně, jsou neustále v nejistotě,“ řekl Pravoslav Němeček, ředi- tel českobudějovické základ- ní školy Bezdrevská. Do pro- testu se zapojilo na jihu Čech 120 ze 600 škol. Téměř polovi- na škol stávkovala v Ústec- kém kraji. Například v Praze zůstalo zavřených 74 z 936 škol, 39 škol fungovalo částeč- ně a stávku podporovalo 52 škol. Ve středočeských ško- lách zasáhla stávka do výuky jen částečně. V Olomouckém kraji se ke stávce připojila té- měř všechna gymnázia. Rodiče dětí ze stávkujících škol museli vyřešit, kam své děti místo školy umístí. Větši- nou si vzal jeden z rodičů do- volenou nebo využili k hlídá- ní příbuzných. Podle nedávné studie Insti- tutu pro demokracii a ekono- mickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CER- GE-EI zůstávají platy českých učitelů v posledních letech ve srovnání s ostatními zaměst- nanci i jinými ekonomicky vy- spělými zeměmi světa nízké. Nerostou o moc rychleji než příjmy jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a neumožňují ani výraznější od- měňování kvalitnějších a zku- šenějších pracovníků. „Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální škol- ství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácí- ho produktu, než je ve vyspě- lých zemích běžné,“ uvedli autoři studie. ČTK Nově ve vašem městě #prolepsiden Použijte tento kupón se slevou 150 Kč při své první objednávce nad 500 Kč. MUJONLINE1 Online nákupy Sleva platí na nákup od 500 Kč od 6. 11. do 18. 12. 2019. Více informací o službě a její dostupnosti najdete na itesco.cz/ceske-budejovice. Využití e-kuponu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami služby Tesco Online nákupy, dostupnými na http:/ /www2.itesco.cz/potraviny-on-line-vseobecne-podminky.html. inzerce Vláda na jaře původně plánova- la zvýšení sumy na výdělky uči- telů o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. ● Odbory chtěly co největší část peněz do základu platu. Požadovaly do tarifů deset procent a zbytek do odměn. Kabinet v pondělí schválil navýšení tarifního základu o osm procent. ● Učitelé brali loni v průměru 35 089 korun hrubého měsíč- ně. Odbory chtějí, aby se při- dávalo rychleji, protože se tak děje i v jiných profesích. ● Podle některých odbornků v českém školství chybí pro- gram pro prevenci syndromu vyhoření u pedagogů, učitelé jsou podhodnocení, a mla- dým učitelům se proto do škol nechce. ● To novinářům řekli i zástupci škol z Litvínova a okolí. Plat začínajícího pedagoga v příš- tím roce se podle nich ani zda- leka nepřiblíží tomu, co vláda slibovala. I to je důvod, proč se kantoři z Litvínova do pro- testu zapojili. „Bude jen velmi obtížné získat do škol mladé učitele a ty zkušené tam udr- žet,“ řekla Jitka Karásková z litvínovské jazykové školy. Citát Jde nám opravdu o postavení pedagoga ve společnosti. DAGMAR BOBKOVÁ REGELOVÁ ŠÉFKA ŠKOLSKÝCH ODBORŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Problémy ve školství Učitelé bojují o peníze i o čest

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 7. listopadu 2019 03 | 800 449 999 Nejnižší úrok na Zonky je 2,99 % p. a. a více než ½ našich klientů s půjčkou ve výši 150 000 Kč získá na Zonky úrok do 5,99 % p. a. RPSN pro tuto reprezentativní půjčku je 7,04 %, splátka 2 958 Kč, poslední splátka 2 894 Kč a jednorázový poplatek 2 % (zde 3 000 Kč). Celkem zákazník zaplatí 177 416 Kč za 5 let. WWW.ZONKY.CZ Zloděj vykradl brněnskou radnici Zastupitelé městské části Brno-střed museli včera hlasovat na půjčeném zaří- zení. Sál, kde zastupitel- stvo jedná, v polovině října vykradl neznámý pachatel. Sebral kamery i hlasovací zařízení. Škodu radnice vyčíslila na 430 ti- síc. Případem se zabývají policisté. iDNES.cz V zoo se nenudili Pracovníci liberecké zoolo- gické zahrady včera odchy- távali dvacítku pelikánů, kteří byli přemístěni z je- zírka do teplého zimoviš- tě. Zpět na jezírko budou vypuštěni opět až v průbě- hu jara. Ve vodě se nedají pelikáni chytat a lidé s ka- jaky je natlačí ven na břeh, kde už to jde. Ptáky chytají zoologové holýma rukama, aby jim nezlomi- li křídlo či nohu. Zároveň musejí být opatrní, aby je ptáci neklovli silnými a špičatými zobáky, které používají k obraně. ČTK Rychetský a Zeman u Čechů vedou. Nejdůvěryhodnějším ústav- ním činitelem je předseda Ústavního soudu Pavel Ry- chetský, věří mu 52 procent lidí. Za ním následují prezi- dent Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš, těm shodně dů- věřuje polovi- na Če- c h ů . Důvěra v předsedy Senátu a Sněmovny je pod padesáti- procentní hranicí. Data přine- sl říjnový průzkum agentury STEM. Šéfovi horní parla- mentní komory Jaroslavu Ku- berovi věří konkrétně 44 pro- cent dotázaných a předsedo- vi Poslanecké sněmovny Rad- ku Vondráčkovi 39 procent lidí. V porovnání s předchozí- mi průzkumy si Rychetský mírně pohoršil, naopak důvě- ra v Zemana je v poslední době stabilní. Přitom oba muži mají na mnoho té- mat zcela rozdílné názory. Důvěra lidí v Kuberu, který je ve funkci od listopadu 2018, je vyšší než u jeho předchůd- ce Milana Štěcha. Loni v říjnu mu věřilo 37 procent lidí. Rychetský je v čele Ústavní- ho soudu od srpna 2003 a v prvním průzkumu STEM po jeho nástupu do této insti- tuce mu věřily téměř dvě tře- tiny veřejnosti. Následně mu důvěřujících mírně ubylo, přesto jich stabilně bylo více než polovina. Koncem roku 2017 důvě- ra v něj opět stoupla, a to na dvě třetiny občanů. Aktuální výzkum, který STEM provedl po téměř dvou letech, ukázal pokles míry důvěryhodnosti. „Je otázkou, ja- kou roli v tom- to vývoji se- hrála nedáv- ná kritic- ká vyjá- dření Rychetského k domácí politi- ce, především k prezidentu Zemanovi,“ uvedli autoři prů- zkumu. Vedle toho důvěry- hodnost prezidenta se v jeho druhém funkčním období, které zahájil v březnu 2018, drží na úrovni pa- desáti procent. Babiš má stabilně důvěru nece- lé poloviny české veřejnos- ti a v čase se ni- jak nemění ani dů- v ě r y h o d n o s t Vondráčka, doplnili autoři průzkumu. ČTK Nahánějí pelikány. Jako každý podzim. 2x ČTK Cenu Michala Velíška letos obdržel Ladislav Bezděk, kte- rý se v srpnu v Praze zastal na- padené ženy. Sám skončil váž- ně pobodaný v nemocnici. Hlasující veřejnost vybírala také mezi podobným příbě- hem muže, který se zastal žen napadených vandalem, a třemi zdravotními sestra- mi, které odzbrojily pacienta s pistolí. „Nevím, jestli bych dokázal vstoupit do místnos- ti, za jejímiž dveřmi se střílí, nebo se pustit do fyzického střetu s vandalem. Ocenění patří všem,“ řekl po předání ceny Bezděk. Svůj vlastní čin nepovažuje za hrdinství. „Žij- te celý život s tím, že půl met- ru od vás někdo zabil ženu, a vy jste proti tomu nic neudě- lali,“ dodal. Veřejnost letos navrhla na ocenení 103 příbě- hů, mezi navrženými bylo šestnáct dětí. Cena je pojmenována po te- levizním střihači Michalu Ve- líškovi. V roce 2005 jel tehdy 32letý Velíšek po Karlově ná- městí v Praze s kočárkem, kde měl devítiměsíční dceru. Viděl útok agresivního muže, který pistolí ohrožoval mla- dou ženu. Velíšek se jí zastal a útočník ho zastřelil. ČTK Krátce inzerce Nejvíce důvěřujeme mužům s výrazně rozdílnými názory Cena Michala Velíška. Máme dalšího hrdinu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz DOMOV čtvrtek 7. listopadu 2019 04 Pánové, kouříte? Moc pijete? Přejí- dáte se? Pak se ale v posteli nedivte. Celosvětový byznys s medika- menty a pomůckami zlepšují- cími erektivní funkce jen kve- te. Roční prodeje se pohybují v miliardách dolarů. Potíže se selháním při milostném aktu se přechodně, ale i trvale tý- kají až čtyřiceti procent čes- kých mužů ve věku od 35 do šedesáti let. „Co se příčin poruchy erek- ce týká, u mladších mužů jde z poloviny o psychické pro- blémy,“ konstatuje primář UroKlinikum Praha Josef Stolz. Pracovní stres, nedosta- tek spánku, emoční vypětí. S tím je spojený i ne dvakrát zdravý životní styl. „Chce to, vyvarovat se také všech rizi- kových faktorů, například kouření, alkoholu, přejídání se, a dalších civilizačních ne- švarů,“ doporučuje Stolz. Jenže muži, kteří se o svém problému často bojí hovořit s partnerkami, sahají spíš po lécích nebo dokonce lékař- ských zákrocích, než aby uva- žovali o změně každoden- ních negativních návyků. Po- kud se rozhodnou k nějaké formě léčby, lékaři jim mo- hou předepsat například pre- paráty zlepšující přívod krve do topořivých těles. Jednou z možností je i injekční apli- kace účinné látky, která není ovšem dvakrát příjemná. Lze využít i trvalou implantaci pe- nilní protézy, která je částeč- ně ohebná nebo nafukovací. Jedná se však o méně kom- fortní variantu, protože udr- žuje penis v trvalé erekci. Pro spokojený partnerský život je podle odborníků i v oblasti sexu nejdůležitější vzájemná komunikace. „Po- kud ještě nemáte problémy ve vztahu, ale v sexu, tak spo- lu o sexu komunikujte víc. Mělo by se to zlepšit,“ radí známá sexuoložka Laura Ja- náčková. PAVEL HRABICA Xindl X StarDance byla šance, jak vystrčit hlavu ze svojí bubliny. každý pátek ZdARMA TÝdEnÍK už ZÍTRA Na základě klinických zkoušek doporučují lékaři většiny vyspě- lých států používat vlasovou minerální kosmetiku THERMAL při nadměrném vypadávání a lámání vlasů, při tvorbě koutů a pleše i při opakované tvorbě lupů a to u mužů i žen. Nejmodernější technologie výroby Thermalu kombinuje známé účinky termální vody a vína se speciální patentovanou recepturou. Účinné látky přípravků THERMAL jsou biosyntetické metalproteiny, které mají v buňkách důležitou regene- rační úlohu. Tyto přípravky jsou speciálně vyrobeny jako stimulátory vlasového růstu a mají optimální PH. Účinné látky THERMAL krému a THERMAL šampónu pronikají hluboko ke kořínkům vlasů, regene- rují vlasové cibulky a vyživují vlas po celé jeho délce. Jsou vynikající pro zastavení nadměrného vypadá- vání vlasů a zastavení tvorby koutů. V mnoha případech aktivují vlasové cibulky a obnovují růst vlasů na místech,kdejsmesesplešíjižsmířili. Tyto výrobky s úspěchem uvedla na náš trh firma SENS, 697 01 Kyjov, Komenského 606, Tel.: 518 615 091 kde si přípravky můžete přímo zakoupit nebo objednat na dobírku, s přesným návodem. Jedna vlasová kúra se skládá ze 2ks krému THERMAL (lks330Kč)ašampónuTHERMAL (330 Kč). Jedna kompletní kúra za 990 Kč. U těžších stavů je doporučováno absolvovat za sebou dvě tyto kúry. VLASY ZNOVU ROSTOU www.thermal-sens.cz Zřícený most Státní zástupce Aleš Zako- pal (na snímku) opět po- žaduje nepodmíněné tresty od tří do šesti let pro všech deset obžalova- ných v kauze železniční- ho neštěstí ve Studénce na Novojičínsku. Řekl to včera před Okresním sou- dem v Novém Jičíně a od- kázal na svůj závěrečný návrh ze září 2017. ČTK Profesionální hasič zahynul Při likvidaci menšího po- žáru střechy tažírny drátů v průmyslovém areálu v Petrovicích u Karviné ze- mřel v noci na včerejšek dvaapadesátiletý profesio- nální hasič. Mluvčí morav- skoslezských hasičů Petr Kůdela uvedl, že zasahova- ly čtyři jednotky, kterým se požár podařilo zvlád- nout během několika desí- tek minut. Hasič, který se při zásahu zranil a zraně- ním podlehl, pracoval u sboru třicet let. ČTK Bylijstespokojeni srealitnímmakléřem? Hlasujte pro něj vsoutěži Realiťák roku na www.RealitakRoku.cz Soutěž Realiťák roku je pořádánapod zášitou: Krátce Za špatnou erekcí bývá stres inzerce Dvacet let radosti 1999 Historické datum. V tomto roce se v Česku začala poprvé prodávat Viagra, tabletka na podporu erekce. 50 Odhadem až pro padesát pro- cent mužů nad padesát let se stává noční můrou, že někdy, nebo dokonce pravidelně, ne- jsou schopni reagovat na sexuální podněty. Citát Řadě mužů se s poru- chou erekce zhroutí svět. Když si však vy- slechnete jejich part- nerky, často slyšíte, jak jsou rády, že dědek dá už konečně pokoj. RADIM UZEL, SEXUOLOG

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

1890 -29% 100 ml = 9,96 Kč 2490 -16% 100 g = 47,98 Kč 4990 -54% 100 g = 4,38 Kč 2190 -43% 100 g = od 6,16 Kč 2990 -40% 9790 -34% -35% od 2 kusů 100 ml = 17,96 Kč 4490 1 ks 1 ks 1 l = 29,90 Kč 2990 -30% od -33% od 2 kusů 1 ks = od 3,67 Kč 27900 1 ks 1 ks znáte z kina Angry Birds™ & ©2019 Rovio Entertainment Corporation and Rovio Animation Ltd. The Angry Birds Movie 2 ©2019 SPAI. All Rights Reserved. Angry Birds přilétli do billy Sbírejte nálepky a bbc body za nákupy a přistanou i u vás doma. Akce trvá od 18. 9. do 17. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. Nabídka platí od středy 6. 11. do úterý 12. 11. 2019 Vinohradská šunka nejvyšší jakosti z pultu lahůdek cena za 100 g dříve 26,90 Meggle Smetana ke šlehání 30% 250 ml dříve 29,90 Rio Mare Tuňák 160/104 g, více druhů dříve 109,90 Adriana Těstoviny semolinové 500 g, více druhů dříve 38,90 Hellmann´s Kečup od 470 g, vybrané druhy dříve 49,90 Nescafé Azera instantní káva 100 g, 2 druhy dříve 149,90 Nivea Sprchový gel 250 ml, více druhů při koupi 1 ks 69,90 Rauch Happy Day 1 l, více druhů dříve od 42,90 Pampers Active Dětské pleny od 51 ks, více druhů při koupi 1 ks 419,00 Znáte z TV N EJVYŠŠÍ J A K O S T 92 % MASA Znáte z TV Znáte z TV

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz SVĚT čtvrtek 7. listopadu 2019 06 Značný příliv turistů v Gionu poškozuje tamní klidnou atmosféru. Úřady v japonském Kjótu za- kázaly fotografování v někte- rých ulicích čtvrti Gion, kte- rá je již po staletí tradičním domovem gejš. Reagují tím na stížnosti na turisty, kteří se chovají neomaleně a gejši otravují, když se s nimi snaží pořídit vysněný snímek. Zákaz platí v některých soukromých ulicích ve čtvrti a za jeho porušení hrozí po- kuty až 10 tisíc jenů (2110 ko- run). Turisté si v tomto býva- lém císařském městě snaží vy- fotit gejši – zde nazývané gei- ko – a učednice maiko, které se gejšami stanou až po pěti- letém studiu tradičního tan- ce, hry na japonské nástroje, etikety a umění konverzace. Ve čtvrti je mnoho luxus- ních restaurací, v nichž hosté večeří na tradičních žíněn- kách tatami a gejši jim dělají společnost. Příliš velký příliv turistů však podle místních ničí osobitou atmosféru, díky níž je čtvrť tolik oblíbená. Ně- kteří návštěvníci hází odpad- ky na zem, kouří na ulici, vni- kají do soukromých domů, či dokonce za gejšami běhají, aby se s nimi mohli fotit. Místní úřady proto vyvěsily cedule, které turisty od foce- ní a nevhodného chování od- razují. Rovněž tam rozdávají záložky a nálepky, jimiž se snaží upozornit na dobré mravy. Jelikož však podobná opatření v minulosti příliš ne- zapůsobila, zkouší místní také nový přístup pomocí mo- derních technologií. Speciál- ní turistická aplikace v chyt- rých telefonech má návštěv- níky zprávou upozornit, když se ocitnou jeden kilo- metr od čtvrti Gion. Anglicky a čínsky jim pak připomene, aby gejši nefotili a chovali se uvážlivě. ČTK a MET Britská královna Alžběta II. přestala nosit kožešiny, na- psala ve své knize její porad- kyně a garderobiérka Angela Kellyová. Lemování z pravé- ho norka na kabátě, který měla panovnice na sobě při návštěvě Slovenska v roce 2008, už podle ní nahradila umělá kožešina. Ta je také po- užívána na veškerém novém oblečení třiadevadesátileté královny. Královna měla ve svém šat- níku mnoho kožešinových věcí, včetně fialové vlečky ko- runovační róby z roku 1953 a dlouhého kožešinového ka- bátu, připomněl server televi- ze Sky News. „Pokud se Její Veličenstvo musí zúčastnit nějaké události, když je velká zima, zahřívá ji od roku 2019 umělá kožešina,“ napsala Kel- lyová ve svých pamětech na- zvaných The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe (Druhá strana mince: Králov- na, garderobiérka a šatník). Británie byla podle televize Sky News první zemí na svě- tě, která z etických důvodů zakázala kožešinové farmy. Kožešiny se ale do země stále mohou dovážet z ciziny, na- příklad z Finska, Polska nebo Číny. Mezi celebrity, které se zřekly nošení pravých kože- šin, patří například herečky Pamela Andersonová a Charli- ze Theronová nebo rockový kytarista Brian May. ČTK Podezřelé chvění v šatně etab- lované hudební síně ve Vídni si vyžádalo nasazení policie. Přivolala ji šatnářka kulturní instituce poblíž centra metro- pole. Policie zavazadlo zrent- genovala a brzy poplach odvo- lala. „Podezřelé pohyby vyvo- lal zapnutý vibrátor,“ uvedla policejní zpráva. „Ze zavazadla navíc spadl šatní štítek, takže nebylo jas- né, komu kufřík patří,“ řekl policejní mluvčí Patrick Maierhofer. Hudební produk- ce narušena nebyla a po kon- certě byl kufřík předán maji- teli a jeho ženskému doprovo- du. Policisté dvojici popřáli krásný zbytek večera. ČTK Guvernérem bude demokrat Demokratický kandidát Andy Beshear (nahoře vpravo) zvítězil v guvernérských volbách ve státě Kentucky, který je považován za tradiční baštu republikánů. Beshear po- razil dosavadního republikánského guvernéra Matta Be- vina (dole). Hlasování bylo považováno za test oblíbenos- ti prezidenta Donalda Trumpa, který Bevina přijel na po- slední chvíli osobně podpořit. 2x AP Japonská maiko PROFIMEDIA.CZ Královna v roce 1952 AP Královna v roce 2009 AP U památek v severojordán- ském městě Džaraš včera útočník pobodal osm lidí. Jor- dánský ministr zdravotnictví oznámil, že čtyři z nich byli cizinci – tři z Mexika a jeden ze Švýcarska. Ostatní byli Jor- dánci. Jordánský ministr Fáiz Džábir dnes řekl, že zraněni byli tři lidé z Mexika, jeden ze Švýcarska a čtyři z Jordán- ska. Nezávislý zpravodajský server Ammún oznámil, že dva ze zraněných jsou v kritic- kém stavu a byli vrtulníkem dopraveni do nemocnice v Ammánu. „V poledne muž nožem napadl turisty, jedno- ho průvodce a člena bezpeč- nosti, který se ho pokusil za- stavit,“ sdělil policejní mluv- čí. „Útočník byl okamžitě za- tčen,“ dodal. Na sociálních sí- tích se také objevilo video, na němž některé z obětí hovoří španělštinou s latinskoame- rickým přízvukem. „To je dýka, to je dýka, je to nůž,“ křičí na něm ženský hlas. Na zemi je vidět ležet zakrváce- nou ženu a někoho, kdo jí drží ručník na zádech. Vedle pak sedí muž se zraněnou no- hou. Džaraš je po Petře dru- hou nejvyhledávanější turis- tickou destinací v Jordánsku. Návštěvníci tam jezdí na pro- hlídku historického opevně- ného města Gerasa. ČTK Stávka učitelů v Nizozemsku Více než čtyři tisíce škol v Nizozemsku včera zůsta- lo zavřených kvůli stávce učitelů. Stávka se koná na- vzdory tomu, že se vláda s odbory dohodla na inves- ticích do školství ve výši 460 milionů eur (11,7 mi- liardy korun). Peníze by měly jít nejen na platy. Čaputová vetovala zákon Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že vetovala zákon, který prodlužuje moratorium na zveřejňování voleb- ních průzkumů na období až 50 dnů z nynějších 14 před volbami. Pokud ji Sněmovna přehlasuje, ob- rátí se na ústavní soud. ČTK Ústup. Královna bez kožešin Číslo dne 31 Tolik milionů lidí navštívilo loni Japonsko. Vláda si stano- vila jako cíl pro příští rok 40 milionů zahraničních turis- tů, do roku 2030 jich chce při- lákat až 60 milionů ročně. Vibrátor. Poplach pro pyrotechniky Za focení gejši hrozí pokuta Jordánsko. Muž pobodal čtyři turisty Krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

| půjčky | komerční příloha čtvrtek 7. listopadu 2019 07 Dnes už jsme si zvykli, že jsou úrokové sazby u půjček velmi nízké a pohybují se okolo pěti procent. V někte- rých případech lze sehnat i půjčku, kde je úrok pod čtyřmi procenty. To platí tře- ba pro půjčku od Komerční banky, kde můžete při část- kách nad 400 tisíc Kč získat 3,8% p. a.. Nenechte se ruinovat starými půjčkami! Každá koruna je dobrá a pro ty z vás, kteří splácíte starší půjčky s vyšším úrokem, nebo máte více půjček s různými podmínkami, to platí dvojnásob. Řešením může být spojení všech vašich půjček do jedné, nebo nahrazení staré půjčky novou. Můžete tak výrazně ušetřit na splátkách i několik tisíc korun měsíčně nebo si dokonce budete moci půjčit ještě nějaké peníze navíc. Ale zpět k podstatě. Pokud tedy máte nějaký starší úvěr, stojí za to zamyslet se nad jeho refinancováním. Ještě výhodnější je to v případě, že takových půjček máte víc a vůbec nevadí, že u růz- ných bank nebo poskytova- telů půjček. Všechny sloučíte do jedné (tzv. konsolidace půjček) a jako bonus vedle lepšího úroku získáte i lepší přehled o svých závazcích. „Jeden úvěr totiž znamená jed- noho poskytovatele, tedy jedinou banku, s níž budete jednat, jen jednu měsíční splátku a přede- vším jen jedny podmínky, na- místo několikerých původních od různých úvěrových společ- ností a bank,“ uvedl Petr Von- ka, produktový manažer Komerční banky. Co všechno lze konsolidovat? Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá – prakticky jakákoli půjčka od banky i nebankovní in- stituce. Stejně tak je možné do konsolidace zahrnout kontokorentní úvěr, tedy povolený debet na vašem běžném účtu, který se vám nedaří dlouho splatit. Totéž platí i o kreditních kartách. Ty jsou výhodné pouze v pří- padě, že všechny peníze dokážete splatit v tzv. bez- úročném období, které trvá i několik týdnů. Poté jsou úrokové sazby podstatně vyšší než na spotřebitelském úvěru. „V Komerční bance našim klien- tům s převodem půjček pomů- žeme a kontaktujeme ostatní banky za ně. Vše je bez poplat- ků a zbytečných nervů,“ uzavřel Petr Vonka. Nešťastná ztráta Vpřípadě ztráty/krádeže kar- ty je nejdůležitější nepani- kařit a pokusit se ztracenou kartu ihned zablokovat. Po- kud využíváte mobilní ban- kovní aplikaci, máte téměř vyhráno, neboť pomocí této aplikace lze kartu poměrně jednoduše zablokovat, avpří- padě nálezu karty následně i odblokovat. Pokud ji nepou- žíváte, je nutné volat na hot- -line banky a požádat o za- blokování karty (většinou si vás ověří pomocí jména, příjmení, data narození či trvalého bydliště). Posléze in- formujte o případné krádeži policii a až poté můžete začít propadat panice, že vánoční nákupy pro vás letos budou složitější. Nenápadný screening Čas od času se na bankoma- tech objevují tzv. screemova- cí zařízení. Jedná se o velmi nenápadná zařízení, která jsou umístěna u štěrbiny, do níž při výběru/vkladu dáváte kartu. Dané zařízení dokáže přečíst informace z magnetického pásku kar- ty a buď je uložit do paměti, popřípadě odeslat útočníko- vi. Pokud zařízení obsahuje speciální folii, kterou se pře- lepí klávesnice bankomatu (popřípadě kameru, která klávesnici sleduje), má pak útočník veškeré informace o vaší kartě. Velký problém vidím hlavně v tom, že daná zařízení jsou již tak doko- nalá, že jsou běžným pohle- dem neodhalitelná. Jak ale řešit tuto hrozbu? Ideální je vybírat z bankomatu, který umožňuje bezkontaktní při- hlášení, kdy si pípnete kar- tou, vyťukáte PIN a můžete sbankomatem dále pracovat. Pokud jej k dispozici nemáte, musíte pravidelně sledovat pohyb na svém účtu, a když se objeví nějaká neznámá platba, musíte ihned kon- taktovat banku (z 99 procent dostanete peníze zpět). V pří- padě, že jsou platby z exotic- kých zemí, banka tuto blo- kaci většinou provede za vás. Hackeři cílí i na platební karty Vánoce se blíží a s nimi nastává čas nákupů, které z 90 procent platíme bankovní (většinou debetní) kartou. Díky zvýšené frekvenci jejího používání roste také riziko jejího zneužití. V tento čas je proto dobré zopakovat si nejdůležitější zásady při používání bankovních karet. Komentář připravil Zbyněk Malý, poradce pro kybernetickou bezpečnost ve společnosti ANECT. Maily, které škodí Stává se, že dostanete mail z pochybné emailové ad- resy, tvářící se, jako vzkaz z vaší banky s požadavkem aktualizace přihlašovacích údajů do internetového ban- kovnictví. Je potřeba vždy myslet na to, že žádná ban- ka s klienty nikdy nekomu- nikuje způsobem, kterým by po nich chtěla posílat emailem nebo SMS zprávou přihlašovací údaje k jejich bankovnictví. Proto je nut- né vždy tyto emaily ihned smazat, aniž byste klikali na nabízený odkaz v pod- vodném emailu. Vyhnete se tomu, aby váš počítač byl napaden virem a možnosti získání vašich přihlašova- cích údaji cizí osobou Marek Hýř redaktor, editor U Bezstarostné půjčky poskytnuté v období od 1. 10. 2019 do 31.12 2019 nebude účtován poplatek za službu Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr online ve výši 490 Kč. Vzorový příklad: Výšeúvěru450000Kč,splatnost8let,pevnáúroková sazba 3,80 % p. a, RPSN 3,87 %, celková splatná částka 522 676,89 Kč. 1. splátka úroků 902,5 Kč, 2.-95. anuitní splátka 5493 Kč,96. anuitní splátka 5432,39 Kč. Měsíční poplatky za: spravování úvěru 0 Kč, vedení běžného účtu MůjÚčet 0 Kč, el. výpisy 0 Kč. V případě poskytnutí úvěru na základě online žádosti v období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 není účtován jednorázový poplatek za sjednání. Příklad je spočítán k datu čerpání 1. 10. 2019 a termínu splácení úvěru vždy k 20. dni v měsíci.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 7. listopadu 2019 08 „Snad si žena nevšimne, že jsem si půjčil její silonky.“ PETR HROCH BINDER Facebook Slova na vyluštění začínají na stejné písmeno. 1. opak „hubený“ 2. mořská ryba 3. jméno výtvarníka Pištěka 4. mléčný výrobek 5. horní část oděvu 6. obsahující tuk 7. mučiti 1 2 3 4 5 6 7 Počasí Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz.Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha ČT1 ČT2 Nova Óčko Prima 16.45 Všechno, co mám ráda 17.15 AZ-kvíz 17.40 Černé ovce 18.00 Události v regionech 18.25 Kde domov můj? 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 Branky, body, vteřiny 20.00 StarDance X... kolem dokola 20.05 Vyprávěj 21.00 Dobrodružství kriminalistiky 21.50 Máte slovo s M. Jílkovou 22.50 Taggart 23.40 Kriminalista 00.40 AZ-kvíz 01.05 Toulavá kamera 17.45 Na cestě po východě Estonska 18.15 Herbář VII 18.45 Večerníček 18.55 Dobrodružství vědy a techniky 19.25 Příběhy zvědavých přírodovědců (9/10) 19.40 Postřehy odjinud 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 Modrá krev 21.00 Bedekr VI 21.30 Pivní putování (9/12) 22.00 Dicte – kriminální reportérka (4/10) 22.45 Letecké katastrofy 23.35 Queer 00.05 Kosatky 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3769) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (928) 21.40 Život ve hvězdách 22.15 Lucy Akční film (Fr./N/USA/ Tchaj-wan, 2014) 23.55 Odložené případyV (11, 12) 01.45 Námořní vyšetřovací služba: New Orleans (20) 02.25 Život ve hvězdách 03.15 Co na to Češi 03.55 Ordinace v růžové zahradě 2 (574) 16.30 Odpolední zprávy 16.50 Policie v akci 17.50 Prostřeno! 18.55 Velké zprávy 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Krejzovi (102) Šílená fanynka. Komediální seriál (ČR, 2018) 21.35 Prima Partička 22.45 Ano, šéfe! 00.00 Policie v akci 00.55 Spravedlnost v krvi IX (3) Hrátky s rozumem. Krimiseriál (USA, 2018) 01.50 Walker, Texas Ranger (3) 02.50 Námořní vyšetřovací služba (3) 03.45 Poslední polda IV (5) 15.00 Óčko news 15.05 Óčko Chart 17.10 Óčko news 17.15 Óčko hity 17.30 Sejmi zločin 17.40 Óčko hity 18.00 Cinema news 18.05 Óčko hity 19.00 Óčko news 19.05 Moje desítka 20.00 Óčko hity 20.30 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 20.35 Óčko hity Klipy nonstop 21.00 CZ & SK 22.00 Óčko Black 23.00 Óčko flirt NAPADÁ VÁS VTIPNÝ POPISEK? Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/ denikmetro FOTO: 2x AP Napište svou bublinu Luštěnka Teplotní rekordy: -8,3 °C (1908) 16,8 °C (1834) DNES ZÍTRA SOBOTA NEDĚLE 8/12 °C 7/11 °C 8/12 °C 6/10 °C Sudoku a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. TV tipy

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz SERVIS čtvrtek 7. listopadu 2019 09 Jan Tesař Jakákoli mentální. Potkávám je každý den. Řešení sudoku NADMOŘSKÁ VÝŠKA JE PREVÍT Nemoc z nadmořských výšek je jedna z věcí, které se hodně cestovatelů dost bojí, já s tím naštěstí nikdy neměla problém. Bolest hlavy je asi nejběžnější příznak, ale spoustu lidí trpí bo- lestmi břicha, nechutenstvím, pocity na zvracení. Bohužel ne- existuje přípravek, který této nemoci může předejít. Někdo ji má a někdo nemá, štěstí či smůla. Nicméně dobrou zprávou je, že obvykle trvá jen 1 až 3 dny a pak postupně sama odezní, tělo si na cizí prostředí zvykne. Proto pro mě bylo překvape- ním setkat se s touto nemocí asi až po 12 dnech pobytu v Peru, a to u mé kamarád- ky. Po sestupu z jedné hory se začala cítit špat- ně, bolela ji hlava a měla pocity na zvracení, což se úplně nehodilo, protože byl akorát čas jet na letiš- tě a letět do Limy. Návště- va letištního doktora v Cuzcu ukázala, že procento kyslíku bylo jen na 70 (mělo by být přes 90), ale kyslíková maska naštěstí pomohla z toho nej- horšího a společně s injekcí proti žaludečním křečím vrátila kamarádku do stavu vnímání. Zbývala nám asi půlhodina do odletu, tak jsem si myslela, že máme vyhráno, chybělo pouze se dopravit do odletové haly a nastoupit do letadla. Při cestě tam se ale její stav zase trochu zhoršil, bez kyslíkové masky se jí dýchalo o něco hůř. Bohužel nás kvůli tomu nepustili do letadla a musely jsme čekat, až jí bude lépe. Což se naštěstí brzy stalo. Po pár hodinách jsme tak přece jen mohly letět. A myslím, že první nadechnutí kontaminovaného vzduchu v Limě nebylo nikdy nikým tak moc oceněno jako tenkrát jí. Vítek Hradec Porucha budíku. To pak můj den nezačne dřív než v 11 hodin. Marek B. Kráčmar Jakákoliv porucha jakéhokoliv stroje. Jaká porucha vám nejvíc zkazí den? Anketa Listopade, díky! Většina z nás přesně víme, kde jsme byli a co jsme dělali 11. září 2001. Mnozí z nás pamatují dny okolo 17. listopadu 1989. Vybavujeme si, kde a s kým jsme tenkrát byli, jak jsme ty události proží- vali, naše strachy, obavy, naděje. Naděje leckdy na- plněné, leckdy naivní. Mně však připadá poměr- ně zásadní jedna věc, a to, že změna politické situa- ce (i když se časem odklo- nila od naplňování ideálů, v které jsme tehdy věřili a někteří z nás dosud věří) přinesla velké pozitivum. To spatřuji v tom, že nic nebrání nejen ve svobodě slova a cestování, ale hlav- ně nejsou politické pře- kážky v možnosti studo- vat, nic nebrání v uplatně- ní tvůrčích schopností, v profesní oblasti a i ve společenském uplatnění. Již nehrozí, že spisovatel bude „převeden“ na práci v kotelně, že univerzitní profesorka bude muset vy- konávat práci uklízečky. Ano, i toto se dělo. MARIE KASALOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Dopisy a vzkazy Komiks Našli jsme ponožku. Smutnou, osamělou, pohozenou na nástupišti metra Radlická. Jak se tam ocitla? Proč? Kdy? Prosím, zapojte fantazii a dejte nám vědět. Využijte pro to instagramový rámeček anebo klidně rubriku dopisy! Těšíme se na vaše ponožkové příběhy. Využijte hashtag #ponozkazmetra @mojemetro Tohle je místo na váš vzkaz pro ostatní čtenáře deníku Metro. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor vyfoťte a sdílejte na vašem Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v novinách! SEDAČKA Řešení luštěnky Sloupek TROTAMUNDOS VĚČNÁ CESTOVATELKA A STUDENTKA POSEDLÁ LA KULTUROU Citát Kyslíková maska a injekce proti žaludečním křečím pomohly z nejhoršího.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz AUTO čtvrtek 7. listopadu 2019 10 Značce Seat se na českém trhu daří. Co se týče prodejů, zažije podle slov šéfa českého zastoupení značky Aleše No- váka jeden z nejlepších roků. Příští rok navíc přijde ofenzi- va nových modelů včetně špa- nělské octavie – nového Sea- tu Leon. Seat také nedávno uvedl sportovní značku Cup- ra, která nabývá vlastní své- bytné tváře. „Značka zazna- menala obrovský posun jak v globálním měřítku, tak v Česku,“ říká deníku Metro Aleš Novák. Bude to osm let, co šéfuje- te Seatu v Česku. Kam se značka posunula? Funguje nám dobře spolu- práce mezi dovozcem a dea- lerskou sítí, nabízíme širo- kou paletu modelů, image značky vůbec výrazně vzrost- la, vstoupili jsme na trh se zbrusu novou značkou Cup- ra... Je toho více. Těší mě, že nyní zaujímáme stabilní pozi- ci na trhu a značka neustále roste. V roce 2012 jsme předa- li zákazníkům přes tři tisícov- ky vozů. V letošním roce vě- řím, že pokoříme hranici osmi tisíc aut. Jak Češi vnímají Seat? V zemi, kde je velmi silnou domácí značka Škoda, je pro- stor pro ostatní značky ome- zenější a konkurenční boj je o to dramatičtější. Přes tento fakt jsem rád, že naše vozy oslovují i příznivce koncernu Volkswagen a daří se nám přesvědčovat i dosavadní uži- vatele vozů francouzské či ko- rejské provenience. Procházíte ofenzivou mo- delů, zejména segmentu SUV. Jaké jsou vaše výsled- ky, co je bestseller? Jsem rád, že poslední dva tři roky zažíváme žně díky nově příchozím modelům. Jsme velmi silně zastoupeni v segmentu SUV modely Aro- na, Ateca a nově Tarraco. Zů- stáváme věrni i tradičním mo- delům, které jsou pro značku více než charakteristické: Ibi- za, Leon či Alhambra. Nejpro- dávanějším modelem na čes- kém trhu je model Leon. Je to skvělý vůz a jsem rád, že mo- del přesvědčil opravdu velké množství zákazníků. V Česku se postupně usíd- luje značka Cupra. Můžete nám ji představit? Z původně dobře známého výbavového stupně vznikla úplně nová značka. Díky do- savadním výsledkům se vý- robce rozhodl vytvořit novou značku, jež uspokojí svými výkony, designem a jedineč- ností motoristické nadšence, kteří očekávají od svého vozu větší exkluzivitu. To se určitě podařilo a první model Cupra Ateca je toho skvělým důka- zem. V současné době jsme ve fázi budování prodejní sítě, aktuálně máme čtyři dea- lery v Plzni, Praze, Brně a Uherském Hradišti. Připra- vujeme se zároveň na mode- lovou ofenzivu značky Cupra v příštím roce příchodem zce- la nových modelů. Zákazníci se budou mít na co těšit! Jaký model Cupry je mezi Čechy nejoblíbenější? Historicky byl nejúspěšněj- ším modelem ještě bez extra značky Cupra model Leon. Le- tos a po vytvoření nové znač- ky je prvním čistokrevným modelem Cupra Ateca. Stáva- jící Leon Cupra je již započítá- ván do výsledků značky Cup- ra. Opravdový a ostrý start značky Cupra nastane až v roce 2020. Můžeme se těšit na nový Cupra Leon, Formen- tor a další skvělé modely. Jakým seatem jezdíte vy a jaké je vaše snové auto? V současné době jezdím právě Cuprou Ateca. Je to skvělý vůz, rychlý, pohodlný, a navíc v oblíbeném segmen- tu SUV. Přestože tento seg- ment zaznamenává neustálý růst, sám jsem spíše konzer- vativnějším uživatelem a již nyní se těším na Cupru Leon Sport Tourer. To auto je pro mě ideální jak svým designem, tak sportovními výkony i praktičností. Je to bá- ječný vůz. Auta miluji od dět- ství, mám je opravdu rád, sám jsem si je i opravoval a opravuji, sbírám auta – vlastním Leon Cupra V6, Audi A4 Cabrio 3.2 FSI Quat- tro, jednoduše klasické vozy mě stále baví a dělají mně ra- dost. Co se vysněných vozů týče, bez ohledu na to, pro koho pracuji, koncern VW mě baví. Mimo Seat, potažmo Cupru, mám vysněný model Porsche 911 nebo Audi TTRS. Uvidíme, třeba si někdy tento sen splním. PETR HOLEČEK „Cupra v plné síle nastoupí příští rok, máte se na co těšit“ Šéfem společnosti SEAT Czech Republic je Aleš Novák už sedm let a osm měsíců. SEAT Chyť slunce za paprsky! Řadový naftový šestiválec se dvěma turbodmycha- dly, pohon všech kol, 320 koní a logo BMW na kapo- tě. Střecha? Stahovací. Vy- zkoušeli jsme bavoráka osmé řady ve verzi kabrio mezi posledními paprsky říjnového slunce. BMW 840d xDrive Cabrio má v nabídce motory dva. Ve- dle benzinového osmivál- ce 50i je to právě testova- ný vznětový šestiválec 40d. Nafta v bavoráku? Proč ne. Projev motoru je příjemný, točivý moment 700 Nm má klidný průběh – auto si brumlá, umí se pořádně rozjet, ale na závodění bude lepší osmiválec. Karo- serie je tuhá, nic se nekrou- tí, příplatkové adaptivní tlumiče dělají z jízdy tímto kabriem opravdu pohodo- vý výlet. A cena? Blížíme se ke třem milionům za zá- kladní cenu. METRO

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

www.metro.cz SPORT čtvrtek 7. listopadu 2019 11 Fyzičku i výkon brankáře Koláře při utkání v Barce- loně komentovaly fotbalové hvězdy. Fotbalisté Slavie se v úterý ve- čer na Camp Nou představili ve skvělém světle a uhráli proti Barceloně bezgólovou remízu. Za jejich hru je chvá- lil mezi prvními domácí kouč Ernesto Valverde. „Slavia je skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrála zápasy s námi. Stejně hraje i ve své lize. Má- lokdo vydrží její tempo. Je dobře, že se takové týmy do- stávají do Ligy mistrů, vnášejí do ní osvěžení. Sice jsme při- šli o body, ale tým s takovou chutí do hry a nasazením mu- sím ocenit,“ řekl Valverde. Po utkání pražský celek ocenil také bývalý vynikající obránce a kapitán Mancheste- ru United Rio Ferdinand. Hlavně brankáře Ondřeje Ko- láře, který vychytal několik velkých šancí Barcelony. Coby expert stanice Sky Sport Ferdinand uvedl: „Po- kud by v létě Barcelona nepři- vedla na post brankáře Neta, vsadím se, že by po dnešním utkání podepsali Koláře.“ Slávistického brankáře po- těšil i jeho protějšek, gólman katalánského celku Marc An- dré ter Stegen, který mu řekl, že je radost se na něj dívat. Svěřence trenéra Jindřicha Trpišovského pochválil také bývalý dlouholetý kouč Arse- nalu Arséne Wenger. Ten oce- nil hlavně fyzickou připrave- nost českého mistra. „Po osm- desáti minutách měla Barce- lona naběháno 97 kilometrů, zatímco Slavia 109. To je roz- díl dvanácti kilometrů, něco takového jsem v životě nevi- děl. Takovýto rozdíl ukazuje, že Barcelona byla poražena fyzicky,“ prohlásil Wenger pro televizi beIN Sports. Obránce Slavie Jan Bořil mohl viset na stadionu v Ede- nu vedle klubových legend. To kdyby jeho gól, který padl z ofsajdu, platil. Slíbil mu to šéf Jaroslav Tvrdík. „Škoda, tě- šil jsem se, ale ještě si musím počkat,“ dodal Bořil. PUR Čeští hokejisté vstoupí dnes v Leksandu zápasem proti do- mácímu Švédsku do turnaje Karjala a zároveň také do nové reprezentační sezony. Z pozice kapitána povede vý- běr kouče Miloše Říhy útoč- ník Jan Kovář. Obsazení bran- koviště prozatím trenéři tají. Zápas začne v 18.30 SEČ. Po utkání zůstane mužstvo ve Švédsku, v Leksandu má v pá- tek dopoledne na programu trénink a odpoledne se přesu- ne letecky do Helsinek. Ve fin- ské metropoli absolvuje v so- botu od 16.30 SEČ duel s do- mácími obhájci zlata z mis- trovství světa, v neděli pak za- končí turnaj utkáním proti Rusku od 12.30 SEČ. ČTK Faksa zazářil s Coloradem Český útočník Radek Faksa (na snímku) pomohl Dallasu dvěma góly k výhře 4:1 nad Coloradem a byl vyhlášen největší hvězdou úterního utkání NHL. David Pastrňák bo- doval už ve třináctém zápase za sebou a vytvořil si osob- ní rekord. Lídr tabulky střelců ale patnáctou trefou v sezo- ně neodvrátil prohru Bostonu 4:5 v Montrealu. V nejbliž- ších dnech si zápasy NHL užijí fanoušci v Evropě, ve Stock- holmu zítra a pozítří nastoupí Tampa proti Buffalu. AP Satoranský na LeBrona Jamese nestačil Basketbalisté Chicaga s českým reprezentantem Tomášem Satoranským (na snímku zcela vzadu) se museli v NBA sklonit před lídry soutěže Los Angeles Lakers. Hosté dokázali sma- zat ztrátu až 19 bodů a po skvělé poslední čtvrtině vyhráli 118:112. „Davis měl potíže s fau- ly a LeBron byl vyčerpaný. Proto bylo třeba, aby zabrali ostatní hráči. A oni to udělali,“ řekl trenér Lakers Frank Vogel. „Je to velká škoda. Ukázali jsme, že jsme schopní měřit se s tak silnými týmy, ale pak stejně prohrajeme,“ uvedl Zach LaVine, nejlepší hráč Chicaga s 26 body. Hvězdný LeBron James (na snímku s míčem) k obratu přispěl 30 body, 11 asis- tencemi a 10 doskoky a potřetí za sebou zaznamenal triple double. Satoranský nasbíral sedm bodů, čtyři doskoky a šest asistencí. Lakers prožívají vydařený začátek sezony, zatím prohráli jen úvodní duel s městským rivalem Clippers. Od té doby vítězí. AP Kapitán Jan Kovář ARCHIV Práce - nabídka • Hotel DAP Praha 6 přijme číšníka na HPP, plat od 23 tis.+benefity. Možnost ubyto- vání do 2 tis/měs. CV na olga.tepla@vlrz.cz. 210169 • Hotel DAP Praha 6 přijme pomocnou sílu do kuchyně, prům.plat 20 tis. Možnost uby- tování do 2 tis/měs. Tel. 721867893. 210172 Číslo dne 5000 Fotbalisté Liverpoolu musejí odehrát na konci roku dva zá- pasy ve dvou dnech na dvou různých světadílech. Čtvrtfiná- lový duel Anglického Ligové- ho poháru na hřišti Aston Vil- ly, který se nedal přeložit na jiný termín, odehrají 17. pro- since spíše hráči širšího kádru a junioři. Elitní tým totiž v té době už bude v Kataru, 5000 kilometrů daleko, kde ho čeká jen o den později semifi- nále mistrovství světa klubů. Reprezentace. Sezonu začne ve Švédsku Krátce Ujčík chce zůstat Viktor Ujčík bude předse- dou disciplinární komi- se hokejové extraligy i poté, co se stal trené- rem prvoligové Jihlavy. Ujčík převzal Duklu mís- to Petra Vlka včera. Bála se o zrak Dvojnásobná olympijská vítězka v boxu Nicola Adamsová se kvůli oba- vám o zrak rozhodla ukončit kariéru. Štefková končí V pouhých 24 letech ukončila kariéru tenist- ka Barbora Štefková. Ví- tězka devíti turnajů ve dvouhře na okruhu ITF a loňská účastnice Wim- bledonu oznámila, že bo- lesti v zápěstích způsobe- né reaktivní artritidou jí nedovolí pokračovat. Z Chile do Peru Finále Poháru osvobodi- telů se nebude hrát kvůli protivládním demonstra- cím v Chile, ale v Peru. Fotbalisté Flamenga a Ri- ver Plate se utkají 23. lis- topadu v Limě. ČTK Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1 Slavii chválí i Wenger

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/

Přenosný festival Rozšiřte svou paměť Tvářička jako růžička Budou stále s vámi S ním překonáte i Apokalypsu Dovolená s Barbie Bluetooth reproduktor přenosný Hands-free pro vyřizování telefonátů Podpora flash disků, microSD i rádia Výdrž až 11 hodin Niceboy RAZE 2 ego Paměťová karta micro SDXC Rychlost čtení až 100 MB/s Záznam videa v rozlišení Full HD Class 10 SanDisk MicroSDXC 128GB Ultra A1 UHS-I U1 + SD adaptér Čistící sada na obličej Vakuová technologie pro hloubkové čištění pórů Vhodné pro všechny typy pleti 3 výměnné nástavce různých velikostí Beurer FC 40 Chytré GPS hodinky Na sport i do společnosti 4GB interní úložiště Vodotěsnost 5 ATM Samsung Galaxy Watch 46 mm Odolný externí disk s kapacitou 250 GB Nárazuvzdorný, prachu a vodě odolný dle IP55 Přenosová rychlost až 550 MB/s Kompatibilní i s rozhraním USB-C nebo USB-A SanDisk Extreme Portable SSD 250GB Sada obytného vozu s doplňky značky Mattel Odklápěním a rozložením se objeví několik místností Pojízdná kola a otočný volant Detailní zpracování Dream camperu i doplňků Barbie Dream camper karavan snů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 7. 11. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. Budou stále s vámi Na sport i do společnosti Samsung Galaxy Watch 46 mm 8 499,- 6 990,- obj. kód: SAAW0013c 1 449,- 749,- obj. kód: DT807j2d0 799,- obj. kód: BEUCS115 3 199,- 2 429,- obj. kód: HRAjd0277 -33 % -18 % -48 % -40 % -24 % 2 999,- 1 799,- obj. kód: JV0131b1 1 490,- 999,- obj. kód: NCB044n ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Všechny dárky vyřešíte na Více na alza.cz/vanoce SanDisk MicroSDXC 128GB Ultra A1

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-cechy-7-11-2019/