METRO Jižní Čechy - 12.6.2019http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

mojemetro denikmetro d mojemetro denikmetro d Středa, 12. června 2019 Č. 112, www.metro.cz Volný prodej 6 Kč / ostatní distribuce 9 771211 781002 2 1 1 9 1 9 771211 781002 2 1 1 9 1 DO VARŮ LETOS PŘIJEDE I JULIANNE MOOREOVÁ HEREČKA UVEDE V RÁMCI ZAHAJOVACÍHO VEČERA FILM PO SVATBĚ STRANA 9 Svátek slaví: Antonie Pilní jako včelky. Vězni si sami vybudovali okrasnou zahradu i s úly Zájem o práci mají vězňové velký. Odsouzení pracují pro firmy nebo vyrábějí věci pro charitu či hračky do nemocnic a policejních služeben. V Bělušicích na Mostecku je u věznice okrasná zahrada, kterou odsouzení vybudovali a v níž chovají včely. Na snímku kontroluje úly bělušický vězeň Tomáš odsouze- ný za majetkovou trestnou činnost. ČTK Psí život? Ne, zvířata mají své chůvy i taxi Cestování se zvířaty. Často je velice komplikované i nákladné. Zvířecí hotely. Jejich majitelé mají během léta nejvíc práce, hlídají i křečky, morčata či hady. Kočky. Mohou zůstat doma, krmit je chodí „chůvy“ STRANA 3

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 02 Z místa nehody HZS Naše pole V Nabočanech na Chrudim- sku se ještě dnes koná celostátní přehlídka odrůd zemědělských plodin, ze- mědělské techniky, ochra- ny a výživy rostlin Naše pole. Na akci jezdí přede- vším zemědělci, kteří tady mohou nakoupit nové dru- hy obilovin. Dozvědí se více o ekologickém země- dělství, jak chránit plodiny nebo jak je důležité využí- vat obyčejné travní a jete- lotravní směsi pro louky a pastviny. Také jak lépe hospodařit s vodou nebo připravovat dravcům pro- středí pro úspěšný lov hra- bošů. Mimochodem ti se nyní přemnožili na jižní Moravě. ČTK Při nehodě autobusu a kamio- nu na dálnici D35 u Litovle bylo zraněno 18 lidí, řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Vážné zranění utrpěl řidič au- tobusu převážející malé spor- tovce, ostatní utrpěli středně těžká až lehčí zranění. Neho- da uzavřela dálnici. V autobu- se cestovali malí fotbalisté ko- lem deseti let. Nehoda se sta- la poté, co řidič autobusu na- razil zezadu do kamionu. ČTK Na popularitě ztrá- cí francouzština. Kraj od kraje se liší zájem o ja- zyky na základních školách. Není to ale případ angličtiny. Dál zůstává nejoblíbenější. Jako první jazyk si ji volí 99 procent žáků. Druhým ci- zím jazykem bývá nejčastěji němčina. Vyplývá to ze statis- tik ministerstva školství. Při volbě cizích jazyků na základ- ních školách se děti čím dál častěji rozhodují pro ruštinu a španělštinu. Počet žáků, kte- ří se učí rusky, za deset let na- rostl zhruba třikrát. V aktuál- ním školním roce mělo rušti- nu přibližně 54 498 dětí, tedy kolem 6,7 procenta žáků, kte- ří se učí cizí jazyky. Ve škol- ním roce 2008/2009 chodilo na ruštinu 13 763 dětí, což bylo 2,1 procenta všech žáků s výukou cizí řeči. Pro napros- tou většinu z nich je to druhý cizí jazyk. Zájem o ruštinu je největší v Moravskoslezském kraji, kde se ji na základních školách letos učí každý desátý školák. Děti s výukou ruštiny tam tvoří pětinu všech těchto školáků v Česku. Například v Praze se rusky učí kolem tří procent, ve Středočeském kra- ji sedm procent, v Karlovar- ském kraji kolem dvou pro- cent a v Jihomoravském kraji kolem 4,5 procenta žáků. Při- bližně čtyřikrát větší než o de- set let dříve je nyní také zá- jem o španělštinu, která přesto zůstává méně žádaným jazykem. V současném škol- ním roce se na ni přihlásilo 7617 žáků, zatímco v roce 2008/2009 jich bylo 1538. Je- jich podíl se tak zvýšil z 0,23 procenta na přibližně procento všech, kteří se učí cizí jazyk. Na popularitě na- opak v posledních deseti le- tech ztratila francouzština, již si naopak vybírá čím dál méně lidí. Tu předloni poprvé předčila španělština. Před de- seti roky se francouzsky učilo 7369 školáků, letos 6631. Množství se tak snížilo ze zhruba 1,1 procenta na 0,8 procenta těch, kteří mají v rozvrhu cizí řeč. Nejoblíbe- nějším cizím jazykem je ang- ličtina, kterou se letos na zá- kladních školách učí 808 179 dětí, což je asi 86 pro- cent všech dětí v základních školách. Ještě před deseti lety to byly tři čtvrtiny školáků. Angličtinu má nyní 99,4 pro- centa žáků, kteří se učí něja- kou cizí řeč, a pro 99,6 procen- ta z nich jde o první nemateř- ský jazyk. Nárůst počtu dětí, které se učí anglicky, v posled- ních letech souvisí zřejmě i s tím, že čím dál více škol za- vádí výuku angličtiny už od první třídy. Němčinu populari- zují také firmy, jež mají pro- blém sehnat lidi, kteří jazyk sousedů ovládají. ČTK Čeští senioři přišli Rentě z nemovitosti na chuť I český senior může prožít dů- stojný život a nebýt odkázán pouze na starobní důchod. Stačí, když si vezme půjčku, kterou nemusí splácet. Už stovky klientů v naší zemi mají zkušenosti s Rentou z nemovitosti, další se o ní postupně dozvídají a přidá- vají se. Oč vlastně jde? Mnozí důchodci jsou bohatí. Pa- tří jim dům nebo byt, ale života si moc neužívají, protože berou nízký důchod. Společnost FINEMO.CZ, která vznikla před 4 roky, se inspi- rovala v zahraničí a našim senio- rům chce na stará kolena přilepšit. Díky licenci, kterou jí udělila Česká národní banka, může důchodcům zatím jako jediná nabízet Rentu z nemovitosti. Říká se jí také zpětná hypotéka a její obliba ve světě a teď i v Česku raketově roste. Zásadní je, že dům nebo byt na- dále zůstává majetkem seniora. Senior nic nesplácí, tato povinnost přechází až na dědice. Ti se ale nemovitosti vzdávat nemusejí. Je úplně lhostejné, jakým způsobem hypotéku splatí. Klidně mohou po- užít své úspory nebo situaci vyřešit jinak, po svém, většinou však pro- dejem nemovitosti. Senioři si buď zažádají o jednorázo- vou výplatu peněz, nebo dostávají každý měsíc předem dohodnutou částku. Někteří dávají přednost kombinaci obou těchto forem. A na co všechno se dá hypotéka využít? Na cokoli. Žádné limity ne- existují. Spokojení důchodci ces- tují, setkávají se s přáteli, sportují, dopřávají si. Podporují vnoučata na studiích, věnují se finančně ná- ročným zálibám, jejich životní úro- veň roste. Zkušenosti se zpětnou hypotékou ze zahraničí jsou pozitivní. Dědic- tví je sice kvůli splátce půjčky nižší, ale pokud důchodce nemovitost zvelebil, může i díky tomu hodnota zvelebené nemovitosti vzrůst. Výhody Renty z nemoVitosti: z Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně). z Za života nemusíte nic splácet. z Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu. z Můžete žít důstojněji a život si více užívat ChCete Vědět VíC? z Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na www.rentaznemovitosti.cz. z Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma. z můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850. z Jsme držiteli licence České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů. inzerce Nehoda. Jsou zraněné i děti Na základních školách roste zájem o ruštinu a španělštinu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 03 Balea MEN sprchový gel 3v1 ušetří čas strávený v koupelně. Jedním produktem snadno umyjete tělo, obličej i vlasy. Varianta Fresh s mořskými minerály podporuje přirozenou hydrataci pokožky a propůjčuje jí příjemný a osvěžující pocit. Balea MEN sprchový gel 3v1 300 ml, více druhů 1990 6,63 za 100 ml Kč *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU Obsazenost hotelů pro domácí zvířata je porovnatelná se zájmem o hotely v letoviscích. Minulý týden si Aneta Baklo- vá, majitelka zvířecího hote- lu Petland na pražské Pankrá- ci, dopřála „luxus“. Vyrazila s přítelem k moři. Byla to po- slední možnost před hlavní turistickou sezonou. Už po příštím víkendu se začnou klece a terária v jejím zvíře- cím hotelu plnit nájemníky. Na rozdíl od většiny podob- ných zařízení, která jsou ur- čena převážně pro psy nebo pro kočky, si našla na trhu díru. Odpočinout si u moře chtějí nejen pejskaři, ale i ro- diny, kde mají králíčky, fret- ky, morčata, křečky, ježky... „Vystudovala jsem psycholo- gii a komunikaci se zvířaty, sama jsem chovala malá zví- řata,“ prozrazuje Baklová, majitelka hotelu, který vzni- kl z přízemního bytu jedno- ho z pankráckých činžáků. Na rozdíl od psích hotelů to- tiž nepotřebuje třeba výběh nebo brouzdaliště. V době, kdy jsou středo- mořské pláže obsazené turis- ty, ona a její kolegyně buď pe- čují o zvířata přímo v hotelu, nebo objíždějí bydliště zákaz- níků. „Kočky nemilují změ- nu prostředí. Majitelé nám dají klíče od bytu, my k nim během dovolené dojíždíme,“ říká Aneta. Hlídala už i leguá- na nebo velké hady. Její ho- tel, stejně jako jiná zařízení tohoto druhu, se neobejde bez pojištění. „Už se stalo, že po týdnu králík uhynul, to předem neodhadne ani vete- rinář při prohlídce,“ říká Barklová. Nakvap bude mít v příštích měsících i manažerka Lenka Harudová z psího hotelu Pet- center v pražských Čertou- sích. „Největší zájem souvisí s letními dovolenými, ale i jarními prázdninami,“ vy- světluje Harudová. Zákazníci vyjíždějí minimálně na týden mimo domov, to kopíruje i délku pobytu jejich mazlíč- ka v hotelu. „Velký zájem je také o prodloužené víkendy, kdy k nám dávají pejsky na dvě a čtyři noci,“ doplňuje Ha- rudová. Ani na pláži se nemu- sí zákazníci se svými domácí- mi miláčky úplně rozloučit. Součástí pobytu je i zasílání fotografií a informací, třeba jak pes prožil noc. Nejen v let- ní sezoně, ale i celoročně lze využít Psí autobus. Malá do- dávka pro psa přijede až domů, po návratu majitelů od moře jim mazlíka opět do- praví. „Nejfrekventovanějším mě- sícem je pro nás červenec,“ říká Nikol Šabatová, majitel- ka hlídací agentury Holiday- Cat. Následuje prosinec a le- den, především kvůli zim- ním dovoleným a Vánocům. Hlavně na přelomu roku stou- pá zájem o hlídání zvířat až pětinásobně. Agentura hlídá nejen kočky, ale také psy, a to výhradně v místě bydliš- tě klientů, a působí kromě Brna i v Praze, Plzni a v Klad- ně. Hlídání má mnoho po- dob, záleží na přání majitelů. „Chůva může chodit za kočič- kou jednou až dvakrát den- ně, může u ní přespat. V pří- padě péče o psa si ho chůvy někdy berou k sobě domů,“ říká majitelka HolidayCat. Také tady je samozřejmostí odesílání fotografií nebo také videí majitelům. Zákazníci se tak přesvědčí, že se jejich mazlíčkovi vede stejně dobře jako jim u moře. PAVEL HRABICA Mazlíci mají stejný luxus jako lidé Služby, které nabízejí hotely (nejen) pro psy, se shodují s tím, co si jejich majitelé dopřá- vají na dovolené. Samozřejmostí bývají bazény pro horké dny včetně sprchy a také vý- běhy pro dostatečný pohyb. Jako tento Dog Park v Roztokách u Prahy. Hotely pro psy, ale i pro kočky už mají také své kategorie, některé se mohou dokonce pyšnit označením VIP a jsou až pětihvězdičkové. Zvířata zde mají k dispozici samostatné pokoje. MAFRA inzerce Vzít si psa nebo kočku, pří- padně také fretku na dovole- nou není levná záležitost. Po- kud se jedná o takzvanou „neobchodní cestu“, lze ces- tovat až s pěti zvířaty. Jenže pro ně potřebujete od veteri- náře nejen očkování, ale i pas. A to samozřejmě stojí peníze. Také nesmíte zapo- menout na vyšetření proti červům (platí třeba do Velké Británie), a sice nejdéle do 120 hodin před cestou. V ně- kterých zemích může jít zví- ře do karantény, takže stráví víc času bez vás než s vámi. Cestuje-li zvíře v zavazadlo- vém prostoru, uhradíte ko- lem tří tisíc korun za jednu cestu. Máte-li kočku v malé schránce a berete ji do kabi- ny, připravte si ke své leten- ce ještě 1500 korun. PH Citát Počet objednávek v po- rovnání s měsíci před létem bývá o prázdni- nách a vůbec v létě vyš- ší až o sedmdesát pro- cent. Je to práce od nevidím do nevidím. ANETA BAKLOVÁ, PETLAND Hlídání zvířátek 2 Až na tolik měsíců si objedná- vají majitelé pobyt v hotelu pro psy. U drobnějších zvířat jsou objednávky třeba jen na jednu hodinu. 520 Tolik korun stojí den ve VIP psím hotelu při týdenním pobytu. 70 Tolik korun zaplatíte za den- ní přístup na on-line kameru, kde mazlíka sledujete. Zvířecí hotely už mají napilno Pes v letadle. Cestování vychází draze

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 04 Třináct let pobíral invalidní důchod kvůli psychické retardaci. Nyní je před soudem. Petr Stojka svou duševní ne- moc předstíral, nezákonně pobíral podporu. Ve spisu je například důkaz, že před 10 lety si udělal řidičák. To je důvod, proč se jeho případ nyní řeší před soudem. U něj včera byl také znalec, podle kterého nic nenasvědčuje, že by Stojka trpěl duševní poru- chou. Hlavní líčení bude po- kračovat v srpnu výslechem dalších svědků. Stojka podle státní zástupkyně Lucie Písec- ké přesvědčil odborníky o tom, že trpí středně těžkou mentální retardací s porucha- mi chování a že má IQ 35. Ob- žaloba tvrdí, že před sociální- mi pracovníky, kteří rozhodo- vali o podporách, předstíral, že je schoulený u matky, v tře- soucích se rukou držel med- vídka a vyvolával dojem, že se úředníků bojí. Jeho matka během šetření uvedla, že si sám nevezme stravu, musí mu pomáhat s výběrem oble- čení nebo že si na toaletě sám neutrhne papír. Celkově podle obžaloby způsobil České správě sociál- ního zabezpečení a Úřadu práce škodu přes dva miliony korun. V minulosti byl při- tom Stojka opakovaně odsou- zen za majetkovou a drogo- vou trestnou činnost, při- čemž u soudu ani ve vězení nikdy nevyvstaly pochybnos- ti ohledně jeho duševního zdraví. Stojka soudci Petru Ka- cafírkovi sdělil, že neumí číst. Jenže to by si nemohl udělat řidičák, který prokaza- telně vlastní. Stojka poté řekl, že „o ničem neví“. Na další otázky soudce pak odpo- vídal, uvedl například, že si přivydělává zametáním a rád kreslí. U soudu také vypovídal zna- lec, který popsal vyšetření, kterých se muž zúčastnil. Za- tímco na prvním například na vyzvání předložil občan- ský průkaz, na zbylých dvou nevěděl, co doklad totožnosti je. Jeho chování popsal zna- lec jako „s projevy masivní si- mulace duševní choroby po- dle laických představ“. Upo- zornil také, že IQ 35 se proje- vuje i na motorice, většinou jde o chovance ústavů sociál- ní péče. Takové projevy ale Stojka nemá. ČTK a iDNES.cz „Je to majetkový trest smrti,“ uvedl u soudu Rath Včera pokračovalo stání s exhejtmanem Davidem Rathem. Ten ve svém od- volání označil návrh „za majetkový trest smrti“. Jedná se o návrh státní zástupkyně Kateřiny Weis- sové, jež chce Rathovi zvý- šit peněžité sankce pro něj a některé jeho spolu- obžalované. Žalobkyně v pondělí uvedla, že by měl odvolací senát roz- hodnout o zabavení veške- rého Rathova majetku. Po- dle ní bral úplatky a ni- kdy se nesnažil nahradit škodu. Korupční kauzou se soudy zabývají od roku 2013 – jedná se o zmani- pulované zakázky na opra- vy zámku v Buštěhradě či na modernizaci středočes- kých nemocnic. Šlo údaj- ně o desítky milionů úplatků. Biliony. Tržby českých firem lámou rekordy Tržby stovky nejúspěšněj- ších českých firem loni po- prvé překonaly tři biliony korun. Nejvyšší příčku žebříčku Czech Top 100 obsadila již tradičně Ško- da Auto, kterou následuje polostátní ČEZ a Energe- tický a průmyslový hol- ding podnikatele Daniela Křetínského. Podle údajů Sdružení Czech Top 100 vykázala Škoda Auto loni tržby 416,7 miliardy ko- run, meziročně o 9,7 mi- liardy korun více. Druhý ČEZ utržil 184,5 miliardy korun a EPH se umístilo třetí s tržbami 179,5 mi- liardy korun. Křetínského firma vystřídala na bron- zové příčce Agrofert, kte- rý klesl na čtvrté místo při tržbách 157,5 miliardy korun. Páté místo obsadil Unipetrol, jenž utržil přes 130 miliard korun. iDNES.cz Stojka včera u soudu ČTK David Rath ČTK Nastartujte emoce za volantem vozů Peugeot na Peugeot Emotion Day! Od 10. května do 23. června budete mít na mnoha místech v ČR jedinečnou možnost otestovat osobní vozy Peugeot včetně posledních novinek značky. Připraveny jsou pro vás nejen oblíbené vozy SUV, ale i praktický rodinný Rifter. Milovníky moderního designu osloví Peugeot 508 a v předpremiéře na roadshow vyzkoušíte také 508 SW. Můžete otestovat i ostatní modely Peugeot nebo se inspirovat na léto kempinkovou úpravou modelů Peugeot Expert Combi a Peugeot Rifter se střešním stanem. V rámci akce navíc získáte voucher na nákup dětské autosedačky v hodnotě 10 000 Kč platný při koupi vozu do 31. července. Rezervujte si svou testovací jízdu na peugeotemotionday.cz. Spotřeba a emise CO 2 v kombinovaném provozu: Peugeot 2008 3,5–5,7 l/100 km, 84–118 g/km; Peugeot 3008 4,0–5,8 l/100 km, 106–131 g/km; Peugeot 5008 4,0–5,7 l/100 km, 106–131 g/km. Foto je pouze ilustrativní. ZAŽIJTE JEDINEČNÝ POCIT Z ŘÍZENÍ ZAŽIJTE JEDINEČNÝ POCIT Z ŘÍZENÍ 20. 6. JABLONEC N. NISOU KAUFLAND U KOSTELA 21. 6. LIBEREC GLOBUS Krátce inzerce Předstíral nemoc, hrozí mu pět let

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Více na www.alza.cz/leto VELKÝ SOUTĚŽNÍ ÚLET Nakup nad 2 000 Kč a výhru máš jistou! SOUTĚŽNÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 06 Arena bratří For- manů se vrátila k Vltavě. To zase bude show. Mix nové- ho a tradičního cirkusu je ode dneška k vidění v Praze na smíchovské náplavce. Festival Arena Divadla brat- ří Formanů potrvá do 26. červ- na a nabídne několik českých premiér a jednu světovou předpremiéru. O tu se posta- rá Cirque Trottola. V předsta- vení Campana si umělci hrají s emocemi a snaží se vykres- lit svět lidské duše a do toho všeho předvádí párovou akro- bacii světové úrovně. Poprvé přijede do Česka i belgický Circus Ronaldo s představe- ním La Cucina dell’arte. Tato rodina cirkusáků diváky po- baví a přímo před očima při- praví pizzu. Rodinné předsta- vení je plné žonglování a klaunských vystoupení. S humorem si hrají i Jean-Paul Lefeuvre a Didier André. Na Lodi Tajemství předvedou show Parbleu. Diváci se mo- hou těšit na klaunský mini- malismus v kombinaci s no- vým cirkusem. Pražskou pre- miéru má na Lodi Tajemství také pohádka Matěje Forma- na Šťastný princ. Letos se diváci mohou těšit i na několik představení stu- dentů DAMU, která se odehra- jí v prostoru speciálního sta- nu z představení Divadla brat- ří Formanů Obludárium. „Pro studenty to bude příleži- tost prezentovat svou semest- rální práci před publikem. Na- víc scéna Obludária nabízí ideální prostor pro jejich se- mestrální zadání, kterým je kabaret a revue,“ říká Jiří Ha- velka, vedoucí Katedry alter- nativního a loutkového diva- dla DAMU. Pro návštěvníky je připra- ven i doprovodný program v podobě dílen a koncertů. Vstup do areálu je zdarma. MET V Obludáriu se představí studenti. 2x METRO Cirque Trottola jsou výborní artisté. CIRQUE TROTTOLA Program najdete na festivalarena.cz. Píše nám Honza z Břeclavi, který by se rád podělil o dojmy s užívá- ním přírodní vlasové kosmetiky THERMAL. Upřesňujeme, že vlasová kúra THERMAL se skládá ze 2ks krémů TH a l ks šamponu TH. Celá kúra stojí 990 Kč a zakoupil ji u výhrad- ního prodejce firmy SENS – Kyjov 697 01, Komenského 606, tel.: 518 615 091. Měl jsem velké problémy s vypadá- váním vlasů. Vlasy mi tak řídly, že v některých místech na hlavě mi už prosvítala kůže. V průběhu pěti let jsem vyzkoušel několik preparátů, které měly padání vlasů zastavit. Výsledek byl vždy stejný – žádná velká změna k lepšímu. Až jsem v říjnu loňského roku na doporučení méhokamarádavyzkoušelpreparáty zn. THERMAL Používám je přesně podle návodu čtvrtý měsíc a mé problémy ustaly. Jsem rád, že jsem konečně narazil na kvalitní zboží, které mi velmi pomohlo. Chtěl bych tímto firmě SENS poděkovat. VAŠE DOPISY TÉMA VLASY www.thermal-sens.cz www.ekonomicke-stavby.cz Kristýna 40 5+KK 8920 Kč měsíčně v programu Nulová hotovost katalog 600 domů Světová předpremiéra i pizza přímo od cirkusáků z Belgie inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

MÁME NAROZENINY! Deník Metro slaví svoje 22. výročí speciálním vydáním magazínu, který vyjde ve velkém nákladu 19. června – hledejte ho ve vašem oblíbeném stojanu! Kde nás najdete, se dozvíte na www.metro.cz/distribuce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 08 S osudy více než třiceti tisíc obětí holokaustu přímo v ulicích Prahy seznámí chystaná mobilní aplikace. V Norimberské ulici, nyní Pa- řížské, v čísle 10 žila do kon- ce roku 1941 rodina stavební- ho inženýra Hermanna Abele- se. Hermann a jeho žena Zdenka žili v Praze dlouhodo- bě. V roce 1930, kdy se jim na- rodila dcera Eva, se přestěho- vali do Dlouhé, po roce 1939 do Pařížské. Před nacisty se rodině uprchnout nepodaři- lo, i když se po vzniku protek- torátu pokusili o vystěhování do ciziny. Celá rodina byla de- portována již druhým trans- portem, který odjel v říjnu 1942 z Prahy do židovského ghetta v polské Lodži. Dcera Eva oslavila své jedenácté na- rozeniny už v ghettu. O jejich dalších osudech nejsou zprá- vy, ale pravděpodobně zde ze- mřeli na vyčerpání otrockou prací, hladem nebo na nemo- ci, které nebyly v podmín- kách ghetta léčeny. „Nová mobilní aplikace zprostředkuje atraktivním způsobem konkrétní příběh nejen rodiny Abelesových, ale osudy dalších více než tři- ceti tisíc žen, mužů a dětí z Prahy, kteří se stali oběťmi holokaustu,“ říká Petr Konva- linka, předseda Technologic- ké agentury České republiky. Ta projekt podporuje částkou přesahující 5,5 milionu ko- run. „Skrze stovky tisíc digita- lizovaných portrétních foto- grafií a autentických dobo- vých dokumentů dokládají- cích jejich každodenní život bude moci uživatel pomocí aplikace odhalit příběhy jed- notlivých osob či rodin a snadněji tak porozumět ne- lehké životní situaci, v níž se židovští obyvatelé Prahy ocit- li ještě před svou deportací do koncentračních táborů a ghett,“ dodává Konvalinka. Aplikace navíc pracuje s his- torickými mapami a zkoumá uživatelskou interakci s daty přímo v prostoru. „Tvorba uživatelského rozhraní vy- chází z historických po- znatků, a to v kombinaci s kulturní geografií a pedago- gikou. S využitím dat, auten- tických dokumentů a fotogra- fií z Databáze obětí holokaus- tu, kterou náš institut rozvíjí, navrátí aplikace jejich osudy i tváře do míst, kde žily. A na základě aktuální polohy zpří- stupní tyto informace uživa- telům,“ vysvětluje Tereza Štěpková z Institutu Terezín- ské iniciativy, který na vývoji aplikace spolupracuje s Masa- rykovým ústavem a Archi- vem Akademie věd ČR, Multi- kulturním centrem Praha a společností Deep Vision. „Využití moderní technolo- gie přispěje k rozvoji toleran- ce, vzájemnému respektu, od- povědnosti a nediskriminace s ohledem na rasu nebo třeba etnický původ. Aplikace bude mít široký potenciál vy- užití nejen jednotlivci, ale také například školními sku- pinami,“ uvádí Konvalinka. V současnosti vývojáři testují první demo verzi. Software bude mít navíc takzvaný otevřený zdrojový kód, takže jej bude v budouc- nu možné využít i pro projek- ty jiných institucí a organiza- cí. Budou tak moci vzniknout například aplikace obsahují- cí data obětí holokaustu z dal- ších měst nebo aplikace s ji- ným zaměřením. MET 2 cm tloušťka www.acara.cz Pla tí pouze do 30. 6. 2019! Vztahuje se pouze na zboží na prodejně. Slevy se nesčítají, neplatí zpětně, na akční zboží, ani na objednávku. Deník Metro tr 06/2019 STRAŠNICE ČESTLICE DLAŽBA GRIGIO 60cm x 60cm, tl. 2 cm DLAŽBA GRIGIO 60cm x 60cm, tl. 2 cm 199,- Kč/ks inzerce Dnes příběhy rodin vyprávějí kameny zmizelých. ARCHIV Odkud se jezdilo do táborů a ghett, ukáže chytrý telefon

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz DOMOV středa 12. června 2019 09 Jiří Bartoška, Eva Zaoralová a jejich tým mají radost. Hos- tem filmového festivalu v Kar- lových Varech bude oscarová herečka Julianne Mooreová, která už během zahájení akce převezme Křišťálový gló- bus. Mooreová na festivalu uvede film svého manžela, re- žiséra Barta Freundlicha, Po svatbě. Křišťálový glóbus le- tos na festivalu dostane také americká herečka Patricia Clarksonová známá v posled- ní době především ze seriálu Ostré předměty. Na festival se také vrátí herec Casey Affleck. Mooreová hrála po boku Anthonyho Hopkinse v thrilleru Hannibal. Paleon- toložku Sarah Hardingovou ztvárnila ve Ztraceném svě- tu: Jurský park. Objevila se také ve filmech Hodiny, Next či Děcka jsou v pohodě. Za po- stavu Alice Howlandové ve snímku Pořád jsem to já zís- kala Oscara, Zlatý glóbus i Cenu BAFTA za nejlepší he- recký výkon v hlavní roli. Zla- tý glóbus již předtím obdrže- la za film Prostřihy a televiz- ní drama Prezidentské volby. Mezinárodní filmový festi- val v Karlových Varech se uskuteční od 28. června do 6. července. Již dříve pořada- telé oznámili, že Cenu prezi- denta karlovarského festiva- lu dostane kameraman Vladi- mír Smutný. V hlavní soutěži letos není žádný film české- ho režiséra. Českou stopou v hlavní soutěži je sloven- sko-české drama Budiž světlo Marka Škopa a české filmy jsou v dalších soutěžích. Sek- ce Na východ od Západu před- staví debut absolventa FAMU Michala Hogenauera Tiché doteky s Eliškou Křenkovou v hlavní roli au pair vystave- né manipulaci v rodině, v níž pracuje. Dokumentární sou- těž uvede novinku Martina Marečka, jíž je komorní road movie otce a syna Dálava. Ve znělce festivalu se objeví he- rečka Jiřina Bohdalová a pře- hlídka uvede digitálně zrestaurovaný film ze zlaté- ho fondu české kinematogra- fie – snímek Juraje Herze Spa- lovač mrtvol. ČTK J. Mooreová PROFIMEDIA.CZ Účinné složení se zinkem a pyrithionem osvobozuje od viditelných lupů již po prvním umytí. Složení s mentolem a výtažkem z máty jablečné předchází svědění pokožky a příjemně chladí. Neobsahuje silikony. Dermatologicky testováno. Balea MEN šampon na vlasy proti lupům 250 ml 3990 15,96 za 100 ml Kč *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU inzerce Akrobacie Festival Letní Letná od 14. srpna do 1. září již pošestnácté představí bo- hatý svět nového cirkusu. Vedle zahraničních hvězd se na pražské Letné předve- de i česká špička. Vystoupí třeba Losers Cirque Compa- ny s premiérou Hrdinové (na snímku) nebo Cirk La Putyka. Open air předsta- vení na Letní Letné lákají každoročně díky jedinečné atmosféře, originálními příběhy i vynikajícími he- reckými a artistickými vý- stupy tisíce diváků. I v le- tošním roce chystají orga- nizátoři několik „poulič- ních“ představení, která stojí za to vidět. Více infor- mací najdete a vstupenky můžete zakoupit na webu Letniletna.cz. F. KORTMANN Hvězda ve Varech. Přijede oscarová Julianne Mooreová

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz ZÁBAVA středa 12. června 2019 10 Autor křížovek: JAroslAv vAněček 1 2 3 5 4 6 7 8 9 1. dvorany 2. zn. mléčných výrobků 3. Zátopkovo jméno 4. hlty 5. tajenka Buňkovka X Vyškrtávejte zadaná slova ve všech osmi směrech. Tajenku z nepoužitých písmen čtěte po řádcích. ANDANTE, ARIEL, ARIZONA, BOTSWANA, BRUNO, DEZERCE, EKOLOG, ENATA, EOCÉN, ERIKA, FENEK, GEKON, GUANO, HNANÍ, ILONA, ILUZE, JEANS, JMELÍ, KARTA, KESER, KUMŠT, MASOPUST, MECHANIK, NAFTA, OSENÍ, OVACE, PROFESE, ROVNOST, RUMBA, RUMUN, ŘÁDKA, ŘEZNÍČEK, SHLEDÁNÍ, SCHIZMA, STÉLA, STROUHA, ŠPEJLE, TENOR, TURÍN, VĚZEŇ, VINAŘKA, VINGL, VÝUKA, VZDECH, ZEMĚDĚLEC, ŽUMPA Osmisměrka X Doplňte do obrazce všechna slova. Tajenka je v označených políčkách. 3 – KOV, ŽAL 4 – ANIŽ, SKLO, ŠTUK 5 – KRABI, METAN, NÝTEK, TUŽKA 6 – MADONA, OHÝBAČ, STĚRAČ, VERBEŽ 7 – ČUMÁČEK 10 – ALTERNÁTOR, PROVINILCI Kris kros X 1. menší hospodářský dobytek 2. injekční stříkačka (hov.) 3. něm. rodné město Beethovena 4. otvor ve stěně 5. pruh půdy u řeky 6. jitro 7. pastevec ovcí 8. výtvor (Pom.: ičko) Hřebenovka X 6. vůdčí myšlenka 7. část stromu 8. zasedání 9. dřevo černé barvy Slova vpisujte okolo číslice doprava, první písmeno je vždy nad číslicí. Bludiště X STarT ŘEŠENÍ: buňkovka – maso, hřebenovka – vinohrad, osmisměrka – mezera, kris kros – čočka 1 2 3 4 5

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz SVĚT středa 12. června 2019 11 Poskytuje efektivní deo ochranu a svěžest až po dobu 48 hodin. Neobsahuje alkohol a hliníkové soli. Nezanechává bílé skvrny na tmavém oblečení a minimalizuje žluté skvrny na světlém oblečení. Dermatologicky testováno. Balea MEN deo sprej 200 ml, více druhů 2790 13,95 za 100 ml Kč *Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných a současně přihlášených v online shopu dm.cz. VYSOKÁ KVALITA ZA NÍZKOU CENU V Kapském Městě si dávají trhat zdra- vé řezáky. Na předměstí Kapského Měs- ta lze často potkat lidi všeho věku bez předních zubů. Ne- jde o žádný zdravotní pro- blém, ale o tradici. Takzvaný úsměv z Cape Flats, podle ná- zvu předměstí, je specifický pro tuto oblast Jihoafrické re- publiky, kde se bezzubá ústa považují za známku krásy. Podle serveru Franceinfo se ti, kteří si dobrovolně nechali vytrhnout zcela zdravé přední zuby, považují za přitažlivější než předtím. Nejde o otázku generace ani pohlaví. V Cape Flats jsou bez zubů matky ro- din i mladíci. Žena jménem Wedaad si nechala naprosto zdravé řezáky vytrhnout, když studovala na střední ško- le, a ničeho nelituje. „Dala jsem si odstranit přední zuby. A nenechala jsem si nasadit umělé. Udělala jsme to, proto- že je to zde populární. Cítíme se svůdnější,“ sdělila. Zatímco jí zuby chybějí per- manentně, mnozí z těch, kdo se pro podobný krok rozhodli, si nechali udělat nasazovací náhradu, takže se mohou roz- hodnout, kdy úsměv z Cape Flats použijí a kdy ne. Další va- riantou je náhrada v podobě zlatých nebo stříbrných zubů. To je právě největší trend mezi místními míšenci. Zvyklostí se na vědecké úrovni zabývá Jacqui Friedlin- gová z univerzity v Kapském Městě. „Historicky se vytrhá- vání předních zubů praktiko- valo i jinde v Africe s cílem označit členy etnické skupi- ny. Sem, do Kapského Města, tento zvyk podle všeho při- nesli přivezení otroci. I dnes je to forma identifikace. U mladých se to chápe jako ri- tuál vstupu do komunity,“ řekla Friedlingová. I když zvyk převládá mezi černochy, není omezen je- nom na ně. Někdo se domní- vá, že se zde projevuje vliv gangů, které tuto praxi zpo- pularizovaly. Jiní věc vysvět- lují ze sexuálního pohledu a chybějící část chrupu ozna- čují za „propast vášně“. ČTK inzerce Miliony důchodců v Británii budou zřejmě muset příští rok začít platit za sledování televizních kanálů veřejno- právní vysílací společnosti BBC. Ta v pondělí oznámila, že plošná politika bezplat- ných televizních licencí pro osoby starší 75 let se v červnu 2020 stane minulostí. Zdar- ma budou moci vysílání sle- dovat už jen v domácnos- tech, kde alespoň jeden člen ve věku nad 75 let pobírá dáv- ky pro finančně slabé. ČTK Další těla Maďarské úřady vyprostily z vraku výletní lodi čtyři další těla. Stalo se tak při vyzvedávání lodi ze dna Dunaje, které začalo včera ráno. Plavidlo se potopilo v Budapešti 29. května, poté co se srazilo s větší lodí. O život přišlo 26 jiho- korejských turistů a dva maďarští členové posádky. Dvousettunový jeřáb, kte- rý vrak vyzvedl, byl přista- ven nedaleko budovy ma- ďarského parlamentu již o víkendu. Dosud však zá- chrannou operaci kompli- kovaly silné proudy. AP Thajsko Novým thajským premié- rem byl včera oficiálně prohlášen dosavadní předseda vojenské vlády Prajutch Čan-Oča. Junta v zemi vládne od roku 2014. Volby byly několi- krát odloženy a analytici upozornili na to, že Pra- jutch Čan-Oča a jeho re- žim před jejich konáním podnikli řadu kroků, kte- ré jim měly zajistit, aby v čele státu zůstali. AP Bez zubů jsou krásnější Izraelští vojáci v noci na úte- rý omylem začali střílet na příslušníky palestinských bezpečnostních složek ve městě Nábulus a jednoho z nich zranili. „Při operaci, jejímž cílem bylo zatknout teroristy, pro- pukla přestřelka mezi izrael- skými vojáky a lidmi, které vojáci identifikovali jako po- dezřelé. Později bylo vyhod- noceno, že šlo o zaměstnance palestinských bezpečnost- ních služeb,“ uvedla v prohlá- šení izraelská armáda a dopl- nila, že okolnosti přestřelky budou vyšetřeny. Guvernér Nábulusu Ibráhím Ramadán řekl, že iz- raelští vojáci začali střílet „přímo a bez zdůvodnění“ na budovu palestinských bezpeč- nostních sil. Izrael podle gu- vernéra palestinskou autono- mii neinformoval, že do Ná- bulusu vyslal vojáky, jak bývá jindy zvykem. Podle iz- raelské armády nebyl zraněn žádný izraelský voják. ČTK BBC. Zruší bezplatnou televizi Krátce Woodstock nebude Plány na připomínku 50. výročí legendárního hudebního festivalu Woodstock definitivně padly. Majitel pozemku se totiž rozhodl smlouvu o pronájmu pořadate- lům zrušit. Už v dubnu od projektu odstoupila společnost, která byla hlavním investorem akce. Festival se měl ko- nat v areálu závodiště Watkins Glen v americ- kém státě New York. ČTK Krátce První mše v Notre-Dame V požárem poškozené katedrále Notre-Dame v Paříži se v sobotu usku- teční první bohoslužba. Mše v jedné z postran- ních kaplí se bude moci zúčastnit jen kolem dvou desítek lidí. ČTK Přestřelka. Šlo o izraelský omyl

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 12. června 2019 12 Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Kvíz Napište svou bublinu FOTO: 2x AP 1 Exotické aromatické ovoce z mučenky vyskytující se v jihoamerických Andách se jmenuje: a) curuba b) ciruela c) fresa 2 Americký herec hongkongského původu Bruce Lee, expert na bojová umění, zemřel roku: a) 1973 b) 1983 c) 1993 3 Kazaň je jedním z největších ruských měst. Je administrativním i kulturním centrem: a) Dagestánu b) Baškortostánu c) Tatarstánu 4 Místo činu je nejdéle běžícím seriálem v německy mluvících zemích. Natáčí se od roku: a) 1970 b) 1980 c) 1990 5 Arménské písmo vytvořil kvůli překladu Bible mnich Mesrop Maštoc kolem roku: a) 105 b) 405 c) 805 Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-a, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b. Stupeň zátěže pro dnešek: bio 3 Vysoká zátěž. Vyvarujte se psychické zátěže a vykonávejte pouze lehké, nezbytně nutné práce. V případě potíží vyhledejte lékaře. Teplotní rekordy: 7,1 °C/32,6 °C Roky výskytu: 1941 a 1955/2003 Napadá vás vtipný popisek? Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 28 Max. 32 Min. 25 Max. 29 Min. 28 Max. 32 Min. 31 Max. 35 Sudoku 12:30 Druhý dech (3/13) 13:40 Columbo Ve hře je všechno 15:10 Tak neváhej a toč speciál 16:10 To je vražda, napsala IV Jestliže je čtvrtek, musí být u Beverly 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 14:10 Folklorika 14:40 Magické hory 14:55 Evropa dnes 15:25 Pařížské metro 16:20 Televizní klub neslyšících 16:45 Případ pro ombudsmanku 17:15 Homo Academicus – Josef Jařab 18:15 Hranice v srdci (13/16) 18:45 Večerníček 18:55 Babylon 19:20 České stopy v rostlinné říši Latinské Ameriky 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy ve znakovém jazyce 20:00 Škoda lásky Povídkový cyklus o lásce ve všech jejích podobách podle námětů známých českých spisovatelů, tentokrát I. Obermannové, M. Formanové, a J. Havlíčka 21:30 Nemocnice na kraji města (9/20) Seriál (ČR, 1977) 22:39 Výsledky losování Šťastných 10 22:40 Doktorka Fosterová (1/5) TV seriál (VB, 2015) 23:35 Případy detektiva Murdocha X 00:20 Infiltrace 01:10 AZ-kvíz 01:40 Máte slovo s M. Jílkovou 02:45 Dobré ráno 05:15 Etiketa 05:30 Události v regionech ČT1 20:00 Kamera na cestách: Nádherná Jižní Korea (2/2) Úchvatná cesta horskou krajinou Jižní Koreje 21:00 Na cestě po bangladéšské Dháce 21:30 Evropské zámky a paláce 22:25 Dějiny světa (4/8) 23:15 Včely letěly krásně 00:15 Hospoda Jamajka (3/3) Drama (VB, 2014) 01:15 Půlnoční slunce (5/8) Krimiseriál (Švéd./Fr., 2016) 02:10 Cesty víry 02:40 Chcete je? 02:45 Historie.cs 03:35 Vzdělání s přidanou hodnotou 04:05 Tři svatby 04:35 Ochránce 05:00 Putování za vínem ČT2 20:15 Modrý kód (184) Seriál (ČR, 2019). Mery si myslí, že ji Adam Tomáškovi dohodil, a přestane s ním komunikovat. Rasputina propustili na intervenci Sašiny matky z vězení, hejtmanka ho ujistí, že si to od něj vybere. Saše málem umře na sále lídr politické strany, ve které stoupá hvězda její matky. Hrají: S. Laurinová, S. Rašilov, T. Měcháček, R. Zach, J. Štěpnička, O. Rychlý, E. Burešová 21:35 Show Jana Krause 22:45 Temný Kraj (9) 00:05 Policie v akci 01:00 Komisař Rex VI (1, 2) 03:05 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4) PRIMA 17:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 17:30 SMASH! Svět komiksů 17:35 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko news Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 19:05 Moje desítka Top 10 klipů podle diváka Óčka 20:00 Óčko hity Klipy nonstop 21:00 CZ & SK České a slovenské klipy 22:00 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka ÓČKO 20:20 Holky pod zámkem III Příběhy odsouzených žen z českých věznic. Jeden rok sledování života ve věznicích Drahonice, Velké Přílepy a Řepy přináší vhled do míst, která nikdo rád osobně nenavštíví. Jak skončí příběhy žen, které jsme rok sledovali? 21:25 MasterChef Česko 23:00 Smrtonosná zbraň (4) Akční krimiseriál (USA, 2016) 23:55 Beze stopy II (21) 00:50 Můj přítel Monk II (5) 01:40 Můj přítel Monk II (6) 02:20 Kriminálka Miami X (10) 03:15 Co na to Češi 03:55 Ordinace v růžové zahradě 2 (471) NOVA 20:15 Teorie velkého třesku XI (10) Sitcom (USA, 2017). Hrají: J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová a další 20:45 Teorie velkého třesku XI (11-13) Sitcom (USA, 2017). Hrají: J. Parsons, J. Galecki, S. Helberg, K. Nayyar, K. Cuocová 22:10 Parta z penzionu 23:05 COOLfeed 23:15 Americký chopper II (4) 00:15 Parta z penzionu 01:10 Druhá šance (9) Sci-fi seriál (USA, 2015) 02:05 12 opic IV (7) Sci-fi seriál (USA, 2017) 03:00 Druhá šance (9) Sci-fi seriál (USA, 2015) PRIMA COOL 12:00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:30 Krok za krokem VII (10) 12:50 Ordinace v růžové zahradě 2 (471) 14:05 Můj přítel Monk II (5) 15:00 Můj přítel Monk II (6) 16:00 Kriminálka Miami X (10) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3698) Seriál (ČR, 2019) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12:15 Polední zprávy 12:30 Policie Hamburk V (9) Horké zboží. Krimiseriál (N, 2010) 13:30 Doktor z hor: Nové příběhy VIII (4) Ledové srdce 2/2 14:30 Komisař Rex VI (1, 2) Krimiseriál (N/Rak., 2000) 16:35 Odpolední zprávy 16:50 Policie v akci 17:50 Prostřeno! 18:55 Velké zprávy 19:40 Divošky 19:55 TOP STAR 12:25 Simpsonovi VII (21) 12:55 Simpsonovi VII (22) 13:15 COOLfeed 13:25 Simpsonovi VII (23) 13:55 Simpsonovi VII (24) 14:25 Teorie velkého třesku XI (8, 9) 15:20 Futurama VI (4) 15:40 COOLfeed 15:50 Americký chopper II (4) 16:50 Top Gear III 18:05 COOLfeed 18:15 Simpsonovi VII (25) 18:45 Simpsonovi VIII (1-3) 20:05 Úplně debilní zprávy 06:00 Ranní fresh Vstávání s muzikou 09:00 Zpátečka Co jsme hráli na Óčku tento den v roce 2016 10:00 Óčko hity Klipy nonstop 12:00 Óčko news 12:05 Óčko hity 14:00 Óčko news 14:05 Óčko trendy 14:30 Smartmania 14:35 Óčko trendy 15:00 Óčko news 15:05 Mixxxer Show „Co jsem si to jen doma zapomněl?“ MAREK LOUKOTKA Facebook

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Středočeské kulturní léto v GASK ZAHRADY GASK Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky. PÁTEK 28/6 PÁTEK 23/8 PÁTEK 30/8 CIRKUS JINAK – UMĚLECKO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE STŘEDOČESKÉ KULTURNÍ LÉTO V GASK 2019 MULTIFEST PAVEL CALLTA OLGA LOUNOVÁ DALIBOR JANDA PETR KOLÁŘ gROOVE ARMY – ROYAL SQUAD (BUBENICKÁ SHOW) KONCERT KLÁRA VYTISKOVÁ: KLARA & THE POP gASK — gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA VÍCE INFORMACÍ NA WWW.gASK.CZ A FACEBOOK gASK VSTUPENKY K DOSTÁNÍ V SÍTI TICKEPORTAL www.ticketportal.cz ZAHRADY gASK JSOU OTEVŘENY VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ KONCERT KAPELY ČECHOMOR PÁTEK 12/7

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz SERVIS středa 12. června 2019 14 OBČASNÁ SPOLEČNOST Slýcháme to už dost dlouho, dobrých třicet let: v demokratic- kém státě se politika nedělá na ulici; vy, kdo chcete něco změ- nit, vstupte do nějaké strany, a pokud si z nich nedokážete vy- brat, založte svou vlastní! Cosi podobného říkával i premiér Václav Klaus... pak přišlo Sarajevo a jeho žena začala v Praze svolávat masové mítinky na jeho podporu. Myšlenka, že půjdeme jednou za čtyři roky k volbám a v mezidobí budeme sledovat, jak nám ti, koho jsme si zvolili, pěkně vládnou, má jeden háček: sliby kandidátů z kampaní se jejich zvolením takřka pokaždé promění v cár papíru. I na to, abychom je poli- tikům mohli připomínat, tu máme jedno ze základních de- mokratických práv: shromažďo- vací. Hnutí žlutých vest je toho názoru, že se francouzští vole- ní zástupci zcela utrhli ze řetězu. V touze utvrdit je v něm dal prezident Macron policii volnou ruku a výsledkem jsou stov- ky zraněných a desítky demonstrantů zmrzačených puškami na gumové projektily a granáty s obsahem TNT: vystřelené oko, utržená ruka, roztříštěná čelist... Třebaže jim jde takřka o život, nevzdaly to žluté vesty ani po sedmi měsících a kro- mě zavedení referenda z občanské iniciativy nadále požadují prezidentovu demisi. Macron se samozřejmě jen tak nesebere a neodstoupí. I kvůli žlutým vestám se přesto musel rozloučit se snem stát se lídrem Evropy. Na to konto momentálně zva- žuje další demokratický postup: místo gumových střel nasa- dit na demonstranty ostrou munici. www.martindanes.com Alena Smažíková Stěhování z místa na místo. Citát Macron se samozřejmě jen tak nesebere a neodstoupí. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: Petr Holeček – šéfredaktor; Šimon Merta – zástupce šéfredaktora. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje PNS, a. s. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2019 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT. Pierdomenico Červenokostelecký Jsem alergický na přepudrované klauny. Komiks Řešení sudoku MARTIN DANEŠ BRETAŇSKÝ PŘEVADĚČ Anne Valkyrie Salvatore Týrání zvířat k smrti. Anketa Co nemáte rádi na cirkusech? Dopisy a vzkazy Vědí, co vylepují? Nedávno jsem procházel přes Národní třídu a uvi- děl hlouček asi jedenácti- letých dětí, jak něco lepí na sloup osvětlení a mají z toho legraci. Byl to le- ták, který informoval o de- monstraci na Letné 23. 6. proti panu Babišovi, jehož příznivcem rozhodně ne- jsem. Jen by mě zajímalo, jestli ty děti vědí, co děla- jí. Zároveň je mi líto toho, kdo k tomu děti navedl. Vypovídá to o jeho inteli- genci a zbabělosti, když místo sebe posílá děti, jež to nemohou chápat. Jen by mě zajímalo, jestli tito lidé, kteří tu tak vystupují proti Babišovi, byli u vo- leb, kde mohli rozhod- nout. Volby dopadly tak, jak dopadly, a všichni by to měli respektovat. Mně se také nelíbí plno věcí i u dalších politických stran, ale rozhodně kvůli tomu nedělám demonstra- ce. Navíc je pořádá sdruže- ní, které dostává od státu příspěvky – a používá je na toto?! Rozhodně si ne- myslím, že tu hrozí něja- ká totalita, že by tu někdo chtěl někoho zavírat do vězení či dal pokyn ke střelbě do lidí. JAN VANĚČEK dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. inzerce Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10 Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1 Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11 Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2 Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12 Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3 Horoskop na středu 12. 6. Nenecháte na sobě štípat dříví, což se nebude líbit některému z kolegů. Zvykl si, že na vás může přehazovat neoblíbené úkoly. Nepočítejte s tím, že vám vedení vyjde vstříc. Vzali jste si velké sousto, ale budete ho mu- set zvládnout sami. Máte na to! Nepropadejte sebelítosti a postavte se čelem kritice z vyšších míst. Každý den není posvíce- ní, aspoň víte, na čem zapracovat. Nepoměřujte se s životem druhých a přistupujte ke svému zajištění skromněji. Co nezbyt- ného vlastně potřebujete ke štěstí? Pomýšlíte na další studium, ale jste pohodlní. Nenuť- te se násilím a zkuste si zatím pořídit a prolistovat odbornou literaturu. Mohli byste podle sebe na- psat novou pohádku o tom, jak někdo měnil, až vyměnil. Díky zná- mým dokážete sehnat skoro cokoliv. Štěstí vám jde v ústrety, tak napřáhněte náruč. Skvě- lé vyhlídky mají zaměstnaní i ti, kteří ideální působiště teprve hledají. V dáli sice máte slíbené při- lepšení, ale neutrácejte nic, co ještě nedorazilo na váš účet. Mohli byste se dostat do problémů. S financemi je to všelijaké, ale investovat chcete stále. Každopádně buďte opatrnější a neroz- hodujte se z minuty na minutu. Jste velmi důvěřiví a snad- no podlehnete dojmu, že s vámi vypečený člověk má ty nejlepší úmysly. Je to však přesně naopak. Nechcete slyšet kritiku, byť by mohla být konstruktivní. Zkuste naslouchat tomu, co se vám ko- legové a zákazníci snaží říct. Zachraňte kolegy, kteří se nemohou dostat z nároč- ného úkolu. Netroufají si požádat o po- moc, ale rozhodně by to potřebovali. Rychlé a diskrétní odpovědi. Vyjdou vaše plány? Volejte na 906 70 30 35 nebo mi pošlete SMS ve tvaru 76JVZ a svoji otázku na číslo 904 30 46 š Kartářka řka Madlena SMS věštba z tarotu! vašeho srdce Kde ho najdete? HRDINA PišteSMSve tvaru32CGS asvédatum narozenínačíslo 9043046 #METROTAG Tohle je místo na vzkaz pro dalšího čtenáře těchto novin. Pište, kreslete, zpříjemněte někomu den. Výtvor můžete vyfotit a sdílet na Instagramu, tagujte #METROTAG. Otiskneme ho v deníku Metro! Sloupek

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Myslete na bezstarostný POJIŠTÌNÍ DOMÁCNOSTI Nonstop služby opraváøe ZDARMA 2019 2018 2017 2016 www.uniqa.cz DOMOV.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Přitom se takové zanedbávání může vymstít. „U chat a chalup platí v pojištění to samé, jako u hlavního domova klientů. Je třeba si uvědomit, co všechno je uvnitř, a jak je řešen objekt samotný. Navíc objekty jsou obydleny jen dočasně, což rizika ještě zvyšuje. I v případě vodovodních nebo živelních škod jsou často následky horší, protože majitel je odhalí třeba až s odstupem,“ upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí UNIQA. Největší rizika: požár, živelní škody a vloupání Zvláštní kapitolou jsou požáry, protože pobyt v přírodě bývá spojen s topením v kamnech, v krbu, případně s táboráky. Je třeba myslet na předpisy v oblasti péče o komíny. A při grilování venku zase dbát na požadavky na zabezpečení ohně poblíž přírodních porostů. Ale jde i o jiné živly. K nejrizikovějším patří povodeň a záplava, vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy. Nejčastějšími pojistnými událostmi jsou vodovodní škody a krádež vloupáním. S vodovodními škodami se pojišťovny setkávají nejčastěji na přelomu sezón při velkých výkyvech teplot. Krádeži vloupáním lze předcházet i lepším zabezpečením a také některými triky, které případného nenechavce odradí – pohybová čidla s osvětlením, viditelně namontované alarmy, nálepka s upozorněním, že objekt je střežen z pultu centrální ochrany, ale i spolehlivý soused. Osazením lepšími zámky, pevnějšími dveřmi, zabezpečovacím systémem, okenicemi a mřížemi lze navíc dosáhnout podstatného snížení pojistného. Výše pojistné částky Pojistná částka je jedním z nejdůležitějších parametrů každého pojištění. Pro určení její vhodné výše stačí využít jednoduchou pomůcku – představit si hypotetickou situaci, že celý majetek je totálně zničen, například při požáru. A kolik by v takovém případě stálo pořízení srovnatelného rekreačního zázemí je tím nejlepším vodítkem pro stanovení pojistné částky ve smlouvě. Stejně důležitá je i pravidelná aktualizace pojistné smlouvy alespoň jednou za tři roky, anebo došlo-li k zásadní rekonstrukci nebo vylepšení. Pojistitelé dnes ale nenabízí jen pojistné krytí pro případ škody. Nedílnou součástí je i doplňkový servis. „K pojištění dnes u nás zákazník dostává bohaté asistenční služby, které se mohou hodit i na chalupě: deratizaci, servis řemeslníků, opravářů, zahradní a právní poradenství nebo cykloasistenci. Vše lze využít telefonicky 24 hodin denně, velká část je navíc zdarma až do sjednaného limitu,“ vypočítává Svobodová z UNIQA pojišťovny. NezapomíNejte Na pojištěNí chat a chalup Češi patří mezi největší příznivce chataření. Více re- kreačních objektů na víkendové bydlení je v přepočtu na obyvatele jen ve Skandinávii. co se ale týká pojistné ochrany těchto rekreačních nemovitostí, to už u nás tak slavné není. podle odhadů je pojištěna asi jen polovina těchto objektů. Na rizika chalupáři moc nemyslí. www.uniqa.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Moderní domácnosti si zaslouží moderní pojištění Kolik ročně řešíte škod z pojištění majetku ob- čanů? S nabídkou občanských produktů jsme začali před 25 lety. Snažíme se nabízet kvalitní produkty za férové ceny, které však nemusí být nutně nej- nižší na trhu. Prvořadou prioritou je pro nás péče o růst kvality následných služeb, především likvi- dace škod. Jen v pojištění občanů ročně zlikviduje- me přibližně 60 až 90 tisíc škod, záleží na tom, jak silně naši zemi potrápí živelní kalamity, jakými jsou povodně, záplavy, vichřice či třeba krubo- bití. U jednodušších škod klienti obdrží pojistné pl- nění do několika pracov- ních dnů. Jak by mělo být pojištění správně nastaveno? Odpovídající nastavení by mělo vycházet ze zjištěné konkrétní životní situa- ce zákazníka, jeho poža- davků, reálných potřeb a možností. Naše řešení umožňuje namodelovat individuální nabídku stej- ně tak pro důchodce či za- čínající rodinu, jakož i pro nejmovitější klientelu. Důležitá je také pojistná částka, aby majetek nebyl podpojištěn. Na základě velikosti domácnosti nebo nemovitosti náš pojišťo- vací poradce doporučí pojistnou částku. Vzoro- vý výpočet pojistného si zájemci mohou ověřit i na našich internetových stránkách, kde ho naše aplikace spočítá po zadání základních parametrů ne- movitosti nebo domácnos- ti. A pokud si klient sjed- ná průběžnou valorizaci smlouvy, nemusí se ani v budoucnosti obávat krá- cení plnění z důvodu tzv. podpojištění, kdy sjedna- ná pojistná částka majet- ku neodpovídá výši jeho reálné hodnoty. Jak si má klient vybrat rizika, která by si měl po- jistit? V pojištění nemovitého majetku a domácností mu nabídneme dva přednasta- vené balíčky nebezpečí. Varianta PRIMA je urče- na pro zákazníky, kteří preferují ochranu pouze proti základním druhům nebezpečí, z nichž mohou na majetku vzniknout největší škody. Varianta KOMFORT je určena pro ty, kteří dávají přednost kom- plexní pojistné ochraně. Volitelná připojištění k zá- kladním druhům pojištění jsou pak určena pro všech- ny zákazníky, umožňují jim dále zdokonalit po- jistnou ochranu. Je určitě dobré a uklidňující, že na- příklad v nejrozšířenějším pojištění domácnosti si 85 % našich klientů zvolilo komplexní variantu KOM- FORT, která je sice o něco dražší, ale zajišťuje pod- statně širší rozsah ochra- ny. Nízká cena opravdu není známkou výhodnosti pojištění, toto pravda platí zcela obecně. Mluvil jste o nabídce připojištění, můžete být konkrétnější? Ano, jde o připojištění jak k pojištění nemovitosti, tak k pojištění domácnosti. Stále více majitelů nemo- vitostí nákladně upravuje své zahrady a okolí domu, hodit se jim proto může připojištění rostlin a po- rostů na pozemku, které jim zabezpečí ošetření či znovuobnovení rostlin po- stižených živelní událostí či vandaly, automaticky je kryto i odcizení pojiště- ných rostlin. Další nabíd- kou je například pojištění hrobu či hrobky, které vždy zahrnuje všechny sta- vební součásti a příslušen- ství – včetně těch, jež mají uměleckou či historickou hodnotu. K pojištění domácnosti připojistíme třeba garáž nebo jiný nebytový pro- stor a věci v něm uložené, které se nacházejí na jiné adrese než klientův byt. Volitelných připojištění máme celou řadu, a i když zpravidla nejde o ochra- nu proti událostem, které by na dlouhá léta zdevas- tovaly rodinný rozpočet, mohou mít pro rozhodo- vání zákazníků při volbě produktu a pojišťovny svůj význam a místo. Doporučil byste ještě ně- jaké pojištění? Určitě doporučujeme ne- zapomenout na pojištění odpovědnosti, to je téma na samostatný rozhovor. V oblasti náhrady újmy otevřela nová právní úpra- va cestu citelnému nárůstu výše náhrad, které mohou „V pojištění majetku a odpovědnosti občanů spravujeme více než milión pojistných smluv s celkovým ročním objemem pojistného přes tři miliardy korun. Na tak konkurenčním trhu nás taková důvěra klientů pochopitelně moc těší a zároveň i zavazuje“, říká Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě. být poškozeným přizná- ny a které mohou být při absenci kvalitní pojistné ochrany pro toho, kdo je za újmu odpovědný, v kraj- ním případě až ekonomic- ky likvidační. Z tohoto důvodu se snažíme posi- lovat povědomí veřejnosti o důležitosti nabízených druhů odpovědnostních pojištění, neboť lehkováž- nost či podceňování reálně hrozících škod a z nich vy- plývajících náhrad mohou učinit ze života skutečné drama. Nebude-li viník po- jištěn, bude muset vznik- lé újmy uhradit ze svých prostředků, resp. splácet nákladný úvěr. Připravili jste i nějakou neobvyklou vychytávku? Unikátní garancí je benefit OBNOVA. Získají ho auto- maticky všichni klienti, kteří si sjednají pojištění domácnosti nebo nemo- vitosti ve variantě KOM- FORT. Vztahuje se na velké škody, které přesáhnou 75 % z pojistné částky. Benefit OBNOVA přináší k pojist- nému plnění navíc až 50 tisíc korun na obnovu po- stiženého majetku. Chce- me tak pomoci klientům, které postihla fatální ško- da, například v důsledku požáru, výbuchu nebo po- vodně. | P O J I Š T Ě N Í | komerční příloha středa 12. června 2019 17

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz JOB středa 12. června 2019 18 Software, on-line služby a e.commer- ce. Tyhle obory se těší největší pozor- nosti startupových sponzorů. Třetina start-upů je přímo na- vázána na vysoké školy a vý- zkumná pracoviště nebo s nimi spolupracuje. Velkou podporu této mladé formě podnikání poskytuje vládní agentura pro podporu podni- kání a investic CzechInvest, v poslední době nezůstávají pozadu ani velké korporace. Francouzská nadnárodní spo- lečnost TOTAL nedávno v ČR realizovala první ročník mezi- národní soutěž Startupper of the Year. Typický startupista nemá děti a je vzdělaný Většina firem je poměrně mladá, tři čtvrtiny z nich exis- tuje méně než tři roky. V pře- vážné většině jde o mikropod- niky, v nichž pracuje méně než deset lidí, často se jedná o sdružení osob samostatně výdělečně činných. Nejčastěj- ší formou financování je vy- užití finančních zdrojů od blízkých osob. Jako sídlo fir- my dominuje Praha, mimo ni podniká o něco více než polo- vina startupů. Kromě Prahy jsou přirozenými centry vzni- ku startupů města s vysoký- mi školami, zejména technic- kého směru, jako například Brno, Ostrava, Liberec, Zlín nebo Plzeň. Jak vypadá typický český startupista? Je to vzdělaný bezdětný muž kolem 35 let. Firmy většinou zakládají dva společníci, kteří zaměstnáva- jí dalších osm lidí. Obecně lze říci, že ve startupech je velmi nízké zastoupení žen, jen něco kolem deseti procent, ještě nižší je jejich podíl ve ve- dení. Tyto a mnoho dalších zajímavých údajů shrnuje studie Startup Report, kterou vypracovalo Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkum- nou agenturou Perfect Crowd. Čeští startupisté fungují jako komunita. Nejvíce mezi sebou oceňují mentální pod- poru (75 procent), vzájem- nou edukaci (60 procent), sdí- lení informací (58 procent) a pravidelné setkávání (58 procent). Nejčastěji si do- kážou představit partnerství se zahraniční společností kor- porátního typu (42 procent), českou společností korporát- ního typu (28 procent), veřej- nou výzkumnou institucí (31 procent), nejvíce odmíta- ví jsou k tradičním bankám (spolupráci si dokáže předsta- vit jedenáct procent). Většina chce expandovat do zahraničí V globálu lze říci, že start- upům se poměrně daří. Pěti- na z nich dokonce během prv- ního roku podnikání začne vytvářet stabilní, očekávaný a dostatečný příjem. Český trh je ale poměrně malý, a tak je cílem většiny start- upů po vyzkoušení živo- taschopnosti projektu na lo- kálním trhu proniknout do zahraničí. Právě bezradnost v tom, jak expandovat na zahranič- ní trhy, je podle Startup Re- portu druhým nejčastěji uvá- děným „palčivým“ problé- mem startupistů; tíží více než třetinu z nich. Jako nej- větší problém ale startupová scéna vnímá nedostatek kva- litních lidí. Jako tíživé vidí zá- stupci startupů také právní oblast, finanční zdroje a mar- ketingovou a PR komunikaci. „Inovace, s nimiž je start- upová scéna spojena, jsou hlavní hnací silou hospodář- ského rozvoje a zvyšují pro- duktivitu ve společnosti zalo- žené na znalostech. Proto vní- máme systematickou podpo- ru startupů jako velmi důleži- tou pro budoucí vývoj české ekonomiky,“ říká Markéta Havlová, ředitelka odboru startupů agentury CzechIn- vest. „V expanzi do zahraničí jsou české startupy zatím stá- le poměrně nezkušené. Jejich schopnost prodat se, připra- vit kvalitní byznys plán a pře- svědčivě ho odprezentovat se sice v posledních několika le- tech zlepšila, ale je stále na čem pracovat. Naším cílem je pomáhat českým startupům se získáváním zahraničních zkušeností. Právě proto jim nabízíme široké portfolio pro- gramů určených pro různé fáze vývoje firmy,“ upřesňuje Markéta Havlová. Podporují je nadnárodní firmy Startupovou scénu podpo- rují nejen národní instituce, ale také komerční firmy. Jed- nou z nich je společnost TO- TAL, která letos v ČR realizo- vala první ročník mezinárod- ní soutěže Startupper of the Year. Soutěž je určena všem českým podnikatelům a pod- nikatelkám mladším 35 let, kteří během uplynulých dvou let vytvořili projekt nebo startup s dopadem na sociální sféru a komunitu. Projekt musí obsahovat prak- tický způsob řešení záležitos- tí v oblasti zdravotnictví, bez- pečnosti, vzdělávání, přístup- nosti a dalších oblastí, které ovlivňují místní komunity. Vítězem soutěže Startup- per roku se stal Marek Liška s projektem ProSpolužá- ky.cz. Jeho nakladatelství se snaží vysvětlit matematiku a chemii srozumitelně tím, že učebnice pro studenty píší přímo sami studenti. O kvali- tě českých projektů v soutěži svědčí i fakt, že projekt Pro- Spolužáky.cz uspěl i v zahra- niční konkurenci a získal v pařížském finále první mís- to za Evropu. Do Paříže se v dubnu podí- vala také Lucie Částková, je- jíž Společenská hra Olá spoju- je svět nevidomých a lidí bez postižení. V českém republi- kovém finále soutěže Startup- per roku skončila na druhém místě, získala však první mís- to v doprovodné soutěži Top Female Etrepreneur (Nejlepší podnikatelka) do 35 let. „Lu- cie Částková se ve Francii zú- častnila několika zajímavých workshopů a prestižní udá- losti Journée de la Ferme Digi- tale, určené speciálně ženám podnikatelkám a manažer- kám. Podpora žen v manažer- ských pozicích a podnikání je totiž jednou z priorit, na které se zaměřujeme,“ pro- zrazuje Karolina Steinbauero- vá, marketing manažerka TO- TAL ČR. MET Firmám, které nabízejí nad- standardní benefity, se daří mnohem snáze udržet si své zaměstnance. Těch společ- ností, jež poskytují svým li- dem stravenky v nadprůměr- né hodnotě, se vysoká fluktu- ace zaměstnanců podle nové- ho průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Edenred vůbec nedotýká. „Naprostá většina společ- ností, které mají vysoké hod- noty stravenek, se stará o své zaměstnance špičkově i v ji- ných oblastech,“ připomíná Zbyněk Vystrčil, produktový manažer Edenredu. Průzkum v pěti stech tuzemských fir- mách totiž odhalil přímý vliv hodnoty nejrozšířenějšího benefitu – stravenek – na fluktuaci pracovníků. Pokud firmám odejde za rok více než pětina jejich zaměstnan- ců, má to již významný vliv na jejich fungování a další rozvoj. Vysoká fluktuace se zcela vyhýbá firmám, které nabízejí stravenky v hodnotě nad sto korun. Naopak téměř čtyři pětiny těchto štědrých zaměstnavatelů (78 procent) hlásí roční fluktuaci pod pěti procenty. Na opačném pólu jsou fir- my, jež nabízejí stravenky v podprůměrných hodno- tách. Sedm procent společ- ností, které dávají stravenky s nižší nominální hodnotou než 70 korun, čelí masivní- mu odlivu více než pětiny lidí za rok. Dalších osm procent firem má velmi vysokou fluk- tuaci v rozmezí od jedenácti do dvaceti procent. Stokoru- nová stravenka už není žád- ný luxus. Od loňska je dokon- ce nejfrekventovanější stra- venkou vůbec. Vyšší než sto- korunovou hodnotu má v současnosti 27 procent fi- rem. Stravenky pod 70 Kč mají zaměstnanci ve čtvrtině českých firem. MET Marek Liška (vlevo) s Tomášem Valentou uspěli s projektem ProSpolužáky.cz. ARCHIV Firemní benefity. Kdo nabídne přitažlivější, ten se nebojí, že mu lidé utečou ke konkurenci Stravenky na špici 78 To byla průměrná cena stra- venky českého zaměstnance na konci loňského roku. Pro devadesát procent pracovní- ků se ale jedná o nízkou část- ku. Stravenka je v Česku abso- lutně nejžádanější a nejvyšší benefit, který překonává i slu- žební mobily. Kvůli nízké péči (včetně průměrné ceně poukázky na jídlo) změnila v posledních pěti letech mís- to téměř třetina lidí. Stát i velké korporace podporují stále víc technologické startupy

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Elegantní a chytré fitness hodinky Garmin vívomove jsou elegantní, chytré hodinky s klasickými čičk i dů slně ukrytým dotykovým displejem. inky nabízí fitness funkce, jako jsou odlné měření tepu přímo na zápěstí, sportovní stopky, měření stresu, počtu ušlých kroků, plnění denního limitu pohybu, monitoring spánku a také zobrazení sms nebo ztracených volání. Fungují jako účinná motivace ke zdravějšímu životnímu stylu. Jsou odolné proti vodě a sluší se sportovním i společenským oblečením. Garmin vívomove Cena od 4 990Kč www.garmin.cz ručičkami a důmys Hod poho text: petra černá Svět už nepotřebuje dráty. Sluchátka i reproduktory se bez nich v dnešní době obejdou. Všechno je ale potřeba dobíjet, bez elektřiny to zatím nejde. A ty, hudbo, hrAj! to jsou pecky! ■ Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 jsou vylepšená bluetooth sluchát- ka. Mají přepracované pouzdro z prémiové kůže, vylepšený tvar a bezdrátové nabíjení funguje nyní tak, že pouzdro pouze polo- žíte na bezdrátovou nabíjecí pod- ložku. Celková doba přehrávání je až 16 hodin. Sluchátka využívají technologii pro streamování zvu- ku z jednoho sluchátka do další- ho za využití magnetického pole. Touto cestou dominantní (pravé) sluchátko sdílí zvuk do druhého (levého) sluchátka, aniž by došlo ke ztrátě kvality. Všechno to dobíjejte! ■ Pokud byste rádi vzali svoje sluchátka nebo repráčky do přírody, bez proudu se neobejdete. Pomoci může tato vymaz- lená powerbanka. Goal Zero Venture 70 má kapa- citu téměř 18 000 mAh, odolné pogumované tělo a inteligentní nabíje- ní. Díky dvěma výstupním 2,4 A USB portům mů- žete nabíjet dvě zařízení současně velmi rychle – bez přebíjení či přehřá- tí. Součástí Venture 70 je kabel micro USB a kabel Lightning pro zařízení Apple. Stejná značka navíc nabízí i solární panely, kterými lze powerbanku nabí- jet odkudkoli, bez nut- nosti použití elektric- ké zásuvky. ■ bednA, co Vás roztAnčí! ■ Společnost Logitech předsta- vila soustavu repráků Z607 5.1 Surround Sound s bluetooth, má 5.1kanálový prostorový zvuk a díky mnoha možnostem při- pojení můžete poslouchat zvuk z TV, telefonu nebo počítače přes bluetooth nebo kabel s 3,5mm jackem nebo RCA konektory. Můžete dokonce přehrávat obsah SD karty nebo USB disku a také přijímat vysílání FM rádia. Kabel zadních reproduktorů je delší než 6 metrů, takže jdou snad- no umístit na nejvhodnější místo poslechu. Cena: 8990Kč Cena: 4190Kč Cena: od 3290Kč rádCe K o m e r č n í p ř í l o h a d e n í K u m e t r o

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz CHYTRÁ DOMÁCNOST středa 12. června 2019 20 Často se mluví o chytré do- mácnosti. Jenže když máte za- hradu, musíte chytře přemýš- let i o ní. Představujeme vám šest tipů na nejmodernější techniku, díky níž uděláte ze svého záhumenku to nejkrás- nější místo na zemi. 1. Robomow RS Royal 615 Pro: dokonalý sestřih na povel Není sekání trávy zrovna vaším koníčkem? Nevěšte hlavu. Robotická sekačka Ro- bomow RS Royal 615 Pro si poradí i s vysokou trávou a ná- ročnými podmínkami. Díky extra výkonu rychle a doko- nale sestřihne trávník o veli- kosti až 3000 m2 a zarovná jej do výšky od 20 do 80 mm. Se- kačku lze ovládat skrze mo- bilní a webovou aplikaci, akti- vovat ji lze i hlasově. Doporučená prodejní cena: 54 990 Kč Kde lze zakoupit: Produkty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.robomow.cz 2. Vyžínač Cub Cadet: na tvrdou práci i doladění detailů Je třeba zastřihnout trávu tam, kam sekačka nedosáh- ne, nebo vás sužuje přerost- lá tráva? S obojím si poradí vyžínač. Benzinový vyžínač Cub Cadet LC3 DP56 v nižší poloze sečení zarovná tráv- ník okolo plotů, záhonů a zdí, ve vyšší si poradí s hus- tě rostoucí vysokou trávou. Cub Cadet LC3 DP56 má sil- ný výkon a zvládne i nároč- né úkoly včetně nerovného povrchu. Doporučená prodejní cena: 12 490 Kč* (na produkt je speciál- ní akce, více informací u odborné- ho prodejce) Kde lze zakoupit: Produk- ty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.cubcadet.cz 3. Zahradní traktor LT2 NR92: pro pány velkých zahrad Staráte se o velkou zahra- du? Pak oceníte vysoký vý- kon i výdrž zahradního trak- toru Cub Cadet. Jednoválco- vý traktor LT2 NR92 poseká pozemek o velikosti až 3,5 hektaru. S možností na- stavení výšky sečení od 30 do 95 mm se řadí k nejlep- ším na trhu. Traktor Cub Ca- det má silný a spolehlivý mo- tor a je vybaven pohodlným sedadlem s vysokým opěra- dlem pro váš komfort. Doporučená prodejní cena: 59 990 Kč* (na produkt je speciál- ní akce, více informací u odborné- ho prodejce) Kde lze zakoupit: Produk- ty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.cubcadet.cz 4. Benzinová sekačka MTD Advance 53 SPKV HW Disponujete velkou travna- tou plochou do velikosti 1500 m2, která je navíc místy svažitá či nerovná? Vsaďte na jistotu s benzinovou se- kačkou MTD se spolehlivým a odolným motorem Kawasa- ki. K dokonalému výsledku pomohou i vysoká zadní kola, s nimiž bude sekání a mulčování hračka. Nastav- te si pojezdovou rychlost dle vašeho tempa a usnadněte si tak práci. Doporučená prodejní cena: 14 990 Kč* (na produkt je speciál- ní akce, více informací u odborné- ho prodejce) Kde lze zakoupit: Produk- ty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.mtd.cz 5. Aku sekačka Li-ion Power 34 M WOLF-Garten Sekejte trávu bez starostí o elektrický kabel. WOLF-Garten přichází s aku- mulátorovou sekačkou Li-ion Power 34 M spojující sekání trávy, její sběr a mul- čování vjedno. Stroj je tichý, vyvážený, nepřehřívá se a má dlouhou životnost. V běhu vydrží extrémně dlouho, a to i při vysokém vý- konu. Je vybaven také ukaza- telem naplnění koše, a tak vás nic nepřekvapí. Doporučená prodejní cena: 11 990 Kč * (na produkt je speci- ální akce, více informací u odbor- ného prodejce) Kde lze zakoupit: Produk- ty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.wolf-garten.cz 6. Kovadlinkové nůžky WOLF-Garten Power Cut RS 800 V Chystáte se na stříhání su- chého a tvrdého dřeva? Sáh- něte po novince na trhu, ko- vadlinkových nůžkách WOLF-Garten Power Cut, které nezastaví ani větve o průměru 50 mm. Díky dvě- ma střihacím modulům a inovativnímu řešení se vy- naložená síla až zčtyřnásobí, oceníte teleskopické vysou- vání, lehkost stroje i ergono- micky tvarovanou protisklu- zovou rukojeť. Doporučená cena: 1799 Kč Kde lze zakoupit: Produk- ty lze zakoupit u odborného prodejce. Více informací na www.wolf-garten.cz MET Chytrá zahrada 1 2 3 4 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Nic ho nezastaví Cena, která vám vyrazí dech Pro geniální úsměv Hravé a zdravé vaření Mňautastická vychytávka Do horka i do zimy Robotický vysavač s funkcí vytírání Gyroskopická navigace s mapovací funkcí Až 150 minut provozu na jedno nabití, 5 režimů úklidu Ovládací aplikace We Back zdarma pro Android a iOS Concept VR3000 REAL FORCE Android SMART LED 4K UHD televize, 139 cm Ambilight atmosférické osvětlení okolí televize Netflix, Amazon, integrovaný Google Assistent Podpora HDR, ultra tenký rámeček 55“ Philips 55PUS7303 Elektrický zubní kartáček s umělou inteligencí Detekce polohy pro zdokonalení techniky čištění Kulatá kartáčková hlava s lešticí vložkou pro bělení Technologie ochrany dásní a senzor tlaku Oral-B Genius X Multifunkční elektrický tlakový hrnec 10 v 1 10 režimů včetně rýžovaru, jogurtovače, sterilizátoru Vnitřní hrnec vyroben z prémiové oceli Přehledný ovládací panel v českém jazyce TESLA EliteCook K70 Obojek pro kočky s integrovaným GPS lokátorem Zobrazí polohu ve více než 150 zemích světa Bezpečnostní rozpojovací mechanismus Pro obvod krku 19–30 cm, váha obojku 50 g Tractive GPS obojek pro kočky Mobilní klimatizace pro místnosti do 40 m² Chlazení, topení, větrák, odvlhčování, auto režim Ochrana proti vytečení, časovač, režim spánku Možnost ovládání ze smartphonu přes aplikaci ELECTROLUX WP71-265WT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kup na www.alza.cz nebo volej 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 12. 6. 2019 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob. Concept VR3000 REAL FORCE 11 999,- 9 999,- obj. kód: CONVR200 -17 % 2 889,- obj. kód: TESMH515 24 999,- 13 990,- obj. kód: WC389o69a 1 399,- obj. kód: TRAb01 7 999,- obj. kód: GEXEK682 19 990,- obj. kód: ELKLI001 -44 % Nejrychlejší doručení

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

komerční příloha METROLIVE středa 12. června 2019 22 Léto je za dveřmi, přichází tedy čas výletů, zájezdů i ji- ných letních dobrodružství. Ať už chcete vyrazit na hor- skou túru, nebo na vodu, roz- hodně se hodí mít s sebou za- vazadlo, které bez potíží poj- me a zároveň spolehlivě ochrání všechny vaše věci. Dnes se tedy podíváme na vo- děodolná zavazadla. Mezi nej- oblíbenější patří voděodolné vaky řady Explorer od společ- nost CELLY. Vaky disponují praktickým popruhem přes rameno a dodávají se v mod- ré, žluté, oranžové a šedé bar- vě. Vybírat můžete také mezi různými objemy vnitřního prostoru, a to v rozmezí od 2 až do 10 litrů. Vaky z řady Explorer disponují ochranou s certifikací IPX6, odolají tedy i pořádnému lijáku. Do vaku navíc můžete skrýt i te- lefon a zároveň k němu ne- ztratit přístup. Speciální kapsa je průhledná a telefon přes ni lze bez problému ovlá- dat. Materiál kapsy dokonce není překážkou ani pro doty- kové funkce Touch ID či 3D Touch. Potřebujete-li více pro- storu pro všechny své věci, CELLY vyrábí model Explorer také s vnitřním objemem 20 litrů. Protože věci v tomto objemu už mohou něco vá- žit, je tento model vybaven hned dvěma popruhy. CELLY myslí i na cestovatele, kteří chtějí decentnější řešení. Ně- kdo například nemusí chtít, aby okolí vidělo jeho telefon. Naopak se může hodit mít na batohu praktické madlo. Prá- vě to nabízí batohy z nové sé- rie CELLY Discover s obje- mem 20 litrů a dvěma barev- nými variantami. V interneto- vém obchodě Mironet začína- jí ceny modelu Explorer na zajímavých 399 Kč. Model Discover pořídíte za 1290 Kč. Obsloužit barevným tiskem větší kancelář není snadný úkol. Naštěstí existují tiskár- ny, které to dokážou, a do- konce nejsou drahé na poříze- ní ani na provoz. Jednou z nich je multifunkční tiskár- na OKI MC563dn s úspornou LED technologií. Na první po- hled se jedná o podnikové ře- šení, svými rozměry ale tis- kárna zapadne i do větší do- mácí kanceláře. Ani cena není pro nikoho překážkou. E-shop Mironet nyní tiskárnu nabízí se sedmnáctiprocent- ní slevou, za 9190 korun. Co tedy tiskárna umí? Zařízení dokáže tisknout barevně i černobíle rych- lostí až 30 stran za minu- tu. Součástí zařízení je také spolehlivý skener s automatickým podava- čem, který usnadní obou- stranné skenování a ko- pírování většího množ- ství dokumentů. Tiskárnu lze mimo jiné ovládat i prostřednictvím přehledného panelu s tla- čítky a praktickým infor- mačním displejem. Lze ji připojit přes USB kabel i síťo- vý konektor RJ-45. Pro použi- tí ve firemní sféře je velkou výhodou tzv. „GDPR ready“ zabezpečení, které zajistí tisk na vyžádání nebo mož- nost šifrování přenosu dat mezi zdrojem a MFP. Záru- ka na zařízení je po regis- traci tři roky s bezplat- ným servisem přímo u zá- kazníka. Pokud nepotřebu- jete kopírovat a ske- novat, v Mironetu můžete nyní pořídit se slevou také napří- klad barevnou tiskár- nu OKI C532dn za 4790 korun a mnohé další. Tiskárny. Barevná multifunkční šetří tisíce Ideální zavazadla. Na vodu či na túru Voděodolný vak od společnosti CELLY 2x MIRONET www.mironet.cz CELLY Explorer certifikace IPX6 - odolnost proti tryskající vodě objem až 20 l / průhledná kapsa pro telefon mějte elektroniku v bezpečí i u vody od 399,- Věrnostníkarty akupónyvmobilu DEJTE PLASTU SBOHEM KARTU SI PŘIDÁTE ZA 10 VTEŘIN UŠETŘÍTE SE STOVKAMI SLEV A KUPONŮ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

www.metro.cz SPORT středa 12. června 2019 23 FC Vysočina se nemůže smířit s výsledkem dvojzá- pasu s Karvinou. Vedení fotbalistů Jihlavy po- dalo žádost o opakování bará- že proti Karviné kvůli chy- bám rozhodčích. Jejich po- trestání považuje za neuspo- kojivé. Klub v prohlášení na svém webu uvedl, že Komise rozhodčích FAČR se snaží pří- pad zamést pod stůl. Jihlava úvodní barážový zápas v Karviné prohrála 1:2 a v domácí odvetě remizova- la 1:1, takže slezský soupeř uhájil příslušnost v nejvyšší soutěži. Jihlavané se cítili po- škozeni několika kontroverz- ními výroky arbitrů. Proto se nyní dožadují opakování dvojzápasu nebo alespoň od- vetného utkání, které se hrá- lo na Vysočině. Chyby arbitrů uznala i ko- mise rozhodčích a kvůli špat- nému výkonu vyřadila oba hlavní sudí Milana Matějčka a Martina Nenadála z listiny pro příští sezonu profesionál- ních soutěží. V Jihlavě nepo- važují trest za přiměřený. „Na první pohled je vyhoze- ní rozhodčích rozhodná reak- ce na skandální způsob, ja- kým vedli barážová utkání FC Vysočina. Z pohledu naše- ho klubu však komise rozhod- čích obětovala oba rozhodčí (asistentů obou utkání se opatření nijak nedotklo) na časově nespecifikovanou dobu (půl roku, rok?) a pouze naoko celý problém vyřeši- la,“ uvedl klub v prohlášení. „Pro náš klub však zcela ne- uspokojivě, když si lze jen stě- ží představit, že třetí den po skončení baráže mohla komi- se provést jakékoli hlubší šet- ření obou duelů. Naopak po- stup komise v nás vyvolává jen další pochybnosti a je pa- trné, že se komise rozhod- čích snaží problém bagateli- zovat a zamést pod stůl,“ uve- dl jihlavský klub. ČTK Stupně z plastů Organizátoři olympiády v Tokiu 2020 už dříve oznámili, že nejlepší spor- tovci budou dostávat me- daile vytvořené z vyřaze- ných elektronických pří- strojů. Nyní pořadatelé uvedli, že z recyklované- ho materiálu – a to z plas- tu – budou i stupně vítě- zů. Nevyužité plastové vý- robky z domácností bu- dou moci japonští občané od 13. června odevzdávat do speciálních nádob ve více než 2000 obchodech místního řetězce super- marketů. Organizátoři doufají, že získají zhruba 45 tun plastů, které využi- jí k výrobě asi stovky pó- dií pro medailisty. Ta bu- dou zpevněna hliníkem. Schicka v AS Řím povede Fonseca Před dvěma lety přišel jako Zorro na tiskovku po zápase Ligy mistrů. Portu- galský trenér Paulo Fonse- ca se tehdy proslavil po ce- lém světě. At protože si v Šachtaru Doněck udělal skvělé jméno, stěhuje se na věhlasnější adresu. Bude koučem českého reprezentanta Patrika Schicka v AS Řím. ČTK Jihlavští fotbalisté nebyli s výkonem sudích spokojeni. ČTK LAST MINUTE SLEVY POBYTY, POZNÁNÍ, ZÁJEZDY NA MÍRU Vysvětlivky: *** - počet hvězdiček hotelu, S - studio, BS - bez stravy, SN - snídaně, PL- polopenze, PP – plná penze, SAI - soft all inclusive ( 800 222 210 ( 800 222 210 CK AGL travel Jungmannova 6, Praha 1 www.AGLtravel.cz V A G L t r a v e l LETECKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ALBÁNIE - LETECKY K MOŘI TYTO A MNOHO DALŠÍCH NABÍDEK NALEZNETE NA: WWW.AGLTRAVEL.CZ a WWW.HORYMORE.CZ KORFU - LETECKY K MOŘI Destinace dop. noci/termín kateg. strava cena od studia Lola - Ag. Georgios 7 15.06. S BS 6 990 Hotel Athina - Ag. Stefanos 7 15.06. *** PL 10 990 Apt. Leonidas - Ag. Georgios 11 15.06. S BS 8 490 studia Lola - Ag. Georgios 11 15.06. S BS 8 490 Hotel Alkion - Sidari 11 15.06. *** PL 12 990 Hotel Alkyon - Ag. Georgios 11 15.06. *** SAI 14 990 studia Lola - Ag. Georgios 7 22.06. S BS 9 990 Hotel Athina - Ag. Stefanos 7 22.06. *** PL 13 990 studia Claire - Acharavi 10 26.06. S BS 10 990 Studia Stefania - Acharavi 10 26.06. S BS 10 990 Studia a apt Lola - Ag.Georgios 10 26.06. S BS 11 990 Hotel Aklion - Sidari 10 26.06. *** PL 17 990 Hotel Alkyon - Ag. Georgios 10 26.06. *** SAI 18 490 A G L t r a v e l PETROHRAD 4 25.07. *** PL 23 490 PETROHRAD - MOSKVA 7 25.07. ***/****PL/SN 36 990 SIBIŘ, BAJKAL - OKRUH 8 01.08. *** PL 44 590 KAZACHSTÁN - KYRGYZSTÁN 10 03.09. **** SN 48 990 MADEIRA - SLAVNOSTI VÍNA 7 06.09. ** SN 19 990 UZBEKISTÁN 8 20.09. *** PL 40 890 Hotel Monaco - Golem 7 15.06. *** SN 9 990 Hotel Klajdi Resort - Golem 7 22.06. **** PL 14 490 Paulo „Zorro“ Fonseca AP Cestování - nabídka Naděje žije, Durant končí Basketbalisté Golden State udrželi naději na obhajobu titulu v NBA. V pátém finálovém utkání v Torontu vyhráli Warriors 106:105 a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Ješ- tě naposledy se tak vrátí do své haly v Oaklandu, odkud se budou po sezoně stěhovat do San Franciska. Golden State však přišli o Kevina Duranta, který i přes zdravotní potíže do utkání nastoupil a pomohl 11 body. Pak si ale poranil Achillovu šlachu a čeká ho dlouhá pauza. AP Starožitnosti • Mongolské,čínské,japon- ské,turecké,perské starožit- nosti a obrazy i evropské histo- rické zbraně - koupím. M:776 35 88 65 194651 V druhé hokejové lize by měl v novém ročníku působit i čínský výběr China Golden Dragon. Soutěž bude hrát 27 celků ve třech skupinách po devíti. Definitivně musí složení soutěže schválit vý- konný výbor Českého hoke- je. Uvedl to server hokej.cz. Účast čínské reprezentace ve třetí nejvyšší soutěži je nabíd- kou z dubnové návštěvy Če- chů v Číně. Tým bude hrát na zimním stadionu v Berouně, kde působili tamní Medvědi do roku 2014 v první lize – po sestupu klub zkrachoval. Hrát bude čínský výběr jen do 31. ledna a únorové zápa- sy si předehraje. iDNES.cz • RAJCOVNÍ ŽENSKÉ! A jejich FOTKY! Musíš vidět! Pošli SMS ve tvaru 43GPV a text na 909 15 40 • Vdova Jitka 62. Jsem finančně zajištěná, ale bez dětí a nešťast- ná. Pomůže mi někdo? Mám ráda sex!!! Ozvi se mi na 909 80 50 40 nebo piš SMS na 909 15 45 s kó- dem 91NFZ a tvůj text! E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna, od18let,1sms/45Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru 15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní Podle Jihlavy by bylo spravedlivé opakování baráže Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-pá 8.30 -17.00 hod. Tel: 225 065 177, 178 Krátce Hokej. Čínský nároďák bude hrát ve druhé lize

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/

Při rezervaci uveďte prosím kód: 216496

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-jizni-cechy-12-6-2019/