METRO Praha - 2.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Středa, 2. dubna 2014 Č. 63, www.metro.cz KNIHKUPCI BOJUJÍ PROTI DPH NA KNIHYSPOJILI SE A NA 23. DUBNA VYHLÁSILI SLEVU 15 PROCENT STRANA 14 Z Mádla je režisér. Uvedl svůj první film Teenagerovský idol Jiří Mádl už není jen talentovaným hercem, odměněným mimo jiné na MFF v Karlových Varech cenou za herecký výkon ve snímku Děti noci, ale i schopným režisérem a scenáristou. Včera představil v Praze svůj debut Pojedeme k moři, který se v kinech objeví od 10. dubna. Na snímku je Mádl s mladým hercem Petrem Šimčákem. Jaký film je, si přečtete v naší recenzi na straně 15. ČTK – ROMAN VONDROUŠ Svátek slaví: Erika Min. 140 Max. 180 inzerce Hackeři na Facebooku Banky varují před phishin- gem na sociálních sítích. Hackeři vymysleli plán, jak vás obrat. STRANA 7 České děti jsou chytré Podle mezinárodního prů- zkumu dopadly české děti v logických kvízech nad- průměrně. STRANA 6 Běžci omezí dopravu Tradiční pražský půlmara- ton je pro jedny sportovní svátek, pro druhé nepříjem- né omezení. Koná se tuto sobotu. STRANA 3 Ztratili třeba i ukulele Každý rok ztratí cestující v MHD přibližně dva a půl tisíce věcí. STRANA 5 Kudy povede metroDéčko. Bude Pankrác přestupní stanice? Plány. Rozhoduje se o trase metra STRANA 2

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 2. dubna 2014 02 Praha šetří, proto plánuje levnější va- riantu déčka. Samostatná trasa, nebo jen odbočka z trasy C? Město vče- ra otevřelo vrátka levnější va- riantě připravované nové tra- sy metra D. Rada města schvá- lila změnu územního plánu. „Pokračujeme v přípravě možnosti, že chystaná trasa D bude jen odbočkou stávají- cí trasy C,“ potvrdil primátor Tomáš Hudeček. Změnou územního plánu ale město neruší možnost bu- doucí samostatné trasy, jen chce připravit i levnější vari- antu v podobě odbočky. Mož- nost s Pankrácí jako přestup- ní stanicí je o několik miliard korun dražší. O tom, jaké déč- ko bude, podle Hudečka roz- hodne až příští zastupitelstvo po podzimních volbách. V současné době jsou ve hře dvě varianty napojení tra- sy D na trasu C. Stanice Pan- krác by byla buď přestupní, to znamená, že by byla vybu- dována nová samostatná sta- nice Pankrác – stejně jako je tomu u ostatních přestup- ních stanic. Nebo by město vy- budovalo odbočku z trasy C, kdy by soupravy z obou tras zastavovaly ve stávající stani- ci Pankrác. Pokud by se Praha rozhodla pro variantu odbo- čení, pak ve stanici Pankrác by se střídaly vozy tras C a D. Při rozhodování, ke které va- riantě se město přikloní, vez- me Praha ohled jednak na fi- nanční náročnost projektu, jednak na možnost budoucí- ho prodloužení trasy přes ná- městí Bratří Synků na náměs- tí Míru, kde by měla vznik- nout další přestupní stanice s trasou A . Nová trasa metra by měla být hotová do roku 2022. MERTROPROJEKT inzerce ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Zprávy krátce Další případ brutálního napa- dení se stal v pražském met- ru. Devatenáctiletého mladí- ka napadl na eskalátorech čtyřiačtyřicetiletý muž, o ně- hož při předcházení mladík lehce zavadil. Na pohybli- vých schodech zuřivec mladí- ka kopal a mlátil do něj pěst- mi (na video se podívejte na Metro.cz). Zbitý muž skončil s tržnými ranami v obličeji a na rukou v nemocnici. O inci- dentu, který se stal v pondělí krátce po 23. hodině ve stani- ci Můstek, informoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Útočník se snažil uprch- nout a přeskočil na eskaláto- ry vedoucí vzhůru ze stanice. Ve vestibulu metra ho však doběhl kamarád zraněného, který ho s přispěním strážní- ků městské policie zadržel do příjezdu přivolaných policis- tů. Agresor se mužům záko- na bránil, ale nakonec skon- čil na policejní služebně a byl obviněn z trestných činů vý- tržnictví a ublížení na zdraví. Když policisté prověřovali minulost obviněného, zjisti- li, že byl v minulosti devět- krát stíhán pro násilnou i ma- jetkovou trestnou činnost, uvedl mluvčí. ČTK Peníze na škody po povodni Praha získá z evropského fondu solidarity na náhra- du škod po loňské povod- ni až 107 milionů korun. Peníze mohou být čerpá- ny až do března 2015, je- jich první část do konce le- tošního dubna. Ropid nakoupí nové infokiosky Organizace Ropid, která plánuje v Praze jízdní řády a trasy linek, dosta- ne od města 4,8 mil. ko- run. Použije je na nákup multifunkčních kiosků na prodej jízdenek a na ná- kup informačního zastáv- kového systému. ČTK Město změní územní plán, aby mohlo rozhodnout o trase D Napadení. Na eskalátorech Déčko bude modré První úsek trasy metra D po- vede z Pankráce do Písnice a vyjde na zhruba 25 miliard korun. Trasa by měla být ho- tova do roku 2022. ● Déčko má měřit přes deset kilometrů a mělo by obslou- žit několik sídlišť v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a další spá- dové oblasti. Odlehčit by mělo lince C. ● Kromě úseku od Pankráce na jih se v budoucnu počítá s trasou mezi náměstím Míru a Pankrácí. Vznikla by tak dopravní varianta k Nu- selskému mostu, který bude třeba v budoucnu opravit. ● První plány na trasu D vznik- ly už v 70. letech minulého století. Původně měla vést zhruba ve směru dnešní pra- vobřežní tramvajové trati směrem do Modřan. Plány se ale měnily a vždycky byl problém s financováním.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 2. dubna 2014 03 inzerce Pro jedny sportovní svátek, pro druhé nepříjemné omeze- ní. Tuto sobotu se koná v cent- ru Prahy velká sportovní akce, která ovlivní život po- dél Vltavy a v jejím okolí mezi Libeňským mostem a údolím pod Nuselským mos- tem. Uskuteční se zde už tra- diční pražský půlmaraton. Vše bude podřízeno závo- du, lidé spěchající někam hro- madnou dopravou se proto musí připravit na omezení. „V průběhu dne bude etapovi- tě omezen provoz tramvají a autobusů v centrální části města. Proto doporučujeme využívat hlavně linky metra. Podrobné informace nalez- nou cestující ve stanicích me- tra a na zastávkách povrcho- vé dopravy,“ upozorňuje tis- kové oddělení magistrátu. Ulice, po kterých povede trasa závodu, budou v době od 12 do 15 hodin hodin uza- vřeny. Více o pražském půlmara- tonu prozradí organizátoři ve čtvrtek. Už nyní však najdete mapku s vyznačením trasy běhu a orientačními časy na webu Metro.cz. JAN DAVID Město plánuje, jak moc nám v příštích deseti letech mají ka- mery nahlížet do životů. Rada města včera zadala společnos- ti Pinkerton ČR vypracovat koncepci rozvoje a zajištění provozu městského kamerové- ho systému. Materiál přijde město zhruba na půl milionu korun. „Už teď ale máme jas- no, že ve městě nebude žádný Velký bratr. Kamer ve městě rozhodně nebude násobně při- bývat,“ slibuje primátor To- máš Hudeček. Nyní již město eviduje žádosti městských čás- tí o zapojení nových kamer do městského systému. „V tuto chvíli máme požadavky na in- stalaci více než stovky nových kamer,“ potvrzuje Hudeček. Praha má v současnosti zapoje- no do systému 2058 kamer, které využívá dopravní pod- nik, TSK nebo Integrovaný zá- chranný systém. ROW Pozor na závod Většina omezení se koná od 12 do 15 hodin, na některých místech však už od rána. ● Bezplatná dopravně infor- mační linka 800 165 102 už je k dispozici denně od 9 hodin do 18 hodin až do pátku. V sobotu, v den závodu, jsou bezplatné linky 800 165 102 a 800 100 991 v provozu od 10 do 16 ho- din. Stop. Běžci zavřou ulice kolem Vltavy Kamery. Město zvažuje, kolik jich bude

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 2. dubna 2014 04 Lepší datum ke změnám si doprav- ní podnik nemohl vybrat. Cestující byli zaskočeni. Hurá, konečně jsme našli za- stávku svého autobusu. Aha, tak ona je pouze výstupní. Ná- sleduje další hledání. Vítězné náměstí v Praze 6 přezdívané Kulaťák včera od rána zažíva- lo nové stěhování národů. Čechům se nakonec daří dopátrat svých linkových spo- jů, horší je to podle svědků pro zahraniční turisty. „Cizin- ci zůstávají bezmocně stát se svými kufry na chodníku. V českých nápisech se těžko vyznají a chybně si vysvětlují neochotu kolemjdoucích, kteří sami nevědí kudy kam,“ uvedl čtenář David Sedlecký, který poslal ze včerejšího rána celou sadu fotografií. „Lidé, kteří se domnívají, že se jedná pouze o aprílový žert dopravního podniku, se mýlí, neboť tato situace má tr- vat až do půlky letních prázd- nin,“ dodává. O co vlastně jde? Všechny zastávky autobusů v okolí Ev- ropské a části náměstí jsou od včerejšího dne přemístě- ny. Důvodem nepřehledných manévrů je oprava stropní desky stanice metra Dejvic- ká. JAN DAVID Sedmipatrová kancelářská bu- dovu v Klimentské ulici změni- la majitele. Fond CCP III core-plus ji koupil za přibližně 1,4 miliardy korun od němec- kého GLL. Po prodeji štěrbohol- ské Fashion Areny jde o dru- hou největší transakci nemovi- tostí v letošním roce. ČTK inzerce Na apríla začaly na Vítězném náměstí změny. DAVID SEDLECKÝ Tohle nebyl apríl, Kulaťák překvapil Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ Klimentská. Velký obchodParkování P+R od včera zdarma Na dvou místech v Praze nyní nemusíte platit za parkování. Plochy Běcho- vice a Skalka 2 se dostaly do režimu bez placení a hlídání, přitom bude za- chováno oplocení a do- pravní značení k navádě- ní řidičů na parkoviště. Ostatní technologické vy- bavení včetně platebního automatu a současného provozního řádu bude od- straněno. Omezená doba stání je maximálně jeden den. METRO Zprávy krátce Praha si zahrála ve filmu Historické centrum Prahy je jedním z míst, kde se odehrá- vá nový mountainbikový film Signatures. Přední evropští jezdci se představí ve svých nejlepších výkonech a vtáh- nou vás do neopakovatelné atmosféry jedinečných míst po celém světě včetně Prahy. Premiéra filmu je 18. dub- na v klubu Roxy. JAN KASL/FULLFACE PRODUCTIONS Fotografie najdete na WWW.METRO.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz PRAHA středa 2. dubna 2014 05 Osobní zpověď nejznámějšího českého vězně Jiří Kajínek tak, jak ho neznáte. Již mnoho toho bylo o něm v médiích napsáno. Jaký ale opravdu je? Jaké měl dětství, čemu věří a co má rád? Vůbec poprvé odvyprávěl Jiří Kajínek příběh svého života„bez mříží“. www.fragment.cz/kajinek 165×235mm,váz.,192str.,279Kčinzerce Otevřeno Už tuto sobotu otevírá po zimě dětský lanový park na Proseku. Park je určen pro děti v každém věku. BOBOVADRAHA.CZ Každý rok ztratí cestující v MHD přibližně dva a půl tisí- ce věcí. „Šance na vrácení ztracených předmětů má podle dlouhodobých statistik přibližně třetina cestují- cích,“ vypočítává mluvčí do- pravního podniku Aneta Řeh- ková. Loni evidoval dopravní podnik 2511 ztrát, o něco víc než v roce 2012. Nalézt se po- dařilo 978 předmětů. Nejčastěji cestující v praž- ské MHD ztrácejí příruční za- vazadla, tedy tašky, batohy a kabelky. U těch je podle Řehkové vyšší šance na vráce- ní. Na opačné straně úspěš- nosti pak stojí nahlášené ztrá- ty mobilních telefonů, u kte- rých je šance na vrácení na- opak nejmenší. V dopravních prostředcích se často hledají i ztracené hu- dební nástroje – loni muzi- kanti přišli třeba o činely, ukulele, saxofon, klarinet či zvonkohru. Cestující ztrácejí i pracovní nářadí, třeba vrtač- ky nebo brusky. „Nalezla se i dýmka, čepice příslušníka městské policie, horolezecké lano, dětský kočárek a dětská židlička,“ vypočítává některé nálezy Řehková. Před prázd- ninami se v dopravních pro- středcích často nacházejí žá- kovské knížky nebo vysvědče- ní školáků. Nejčastěji lidé za- pomínají věci v autobusech, pak následují tramvaje a nejméně jich zůstává v met- ru. ROBERT OPPELT Zprávy krátce Soud o Blance nerozhodl Rozhodčí soud včera ne- vynesl ohledně tunelu Blanka žádné rozhodnu- tí. Od stavební firmy Me- trostav i od vedení Prahy si vyžádal další podkla- dy. Jednání odročil na 11. dubna. Očekávalo se, že soud schválí seznam a vyčíslení prací za 1,34 miliardy korun nutných k dostavení problematic- kého tunelu. ČTK Ztráty a nálezy. Ztracených věcí v MHD přibývá Ztráty v MHD V případě ztráty v tramvaji či autobusu mohou cestující volat na informační linku 296 191 817, kde mohou zís- kat podrobnějších informace. ● Všechny nevyzvednuté ztrá- ty a nálezy se pak jednou týdně, a to vždy ve čtvrtek, svážejí do kanceláře ztrát a nálezů v ul. Karolíny Svět- lé 5. Tel. 224 235 085. Oteví- rací doba po a st 8–17.30, út a čt 8–16, pá 8–14.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 2. dubna 2014 06 Do hospody se vrací kabaret Nový kabaret v pražském minipivovaru U Fleků s úspěchem oživuje slav- nou českou kabaretní tradici. Důkazem toho je představení Kabaret! Kabaret!, jež získává na popularitě. V představení hraje například Alena Bazalová, která účinkovala třeba v Národním divadle v Praze. 2MEDIA V Kerharticích, místní části Ústí nad Orlicí, včera havaroval jeden z největ- ších jeřábů v Česku. Kolos skončil v příkopu. Vyprošťování trvalo až do noci. Řidič jeřábu policii řekl, že zasta- vil, aby umožnil projet protijedoucí- mu vozidlu. Poté se s obřím vozidlem utrhla krajnice a zřítilo se do hlubo- kého příkopu. Nehoda se stala kou- sek od Ústí nad Orlicí. Hasiče čekala pořádná fuška – z jeřábu začal unikat olej. Museli pod vozidlo opatrně, pro- tože hrozil další propad. ČTK Mezinárodní prů- zkum: čeští školáci jsou nadprůměrní. Šestnáctí až sedmnáctí z cel- kem 44 zemí světa. Tak v dal- ším mezinárodním průzku- mu PISA dopadli čeští školáci ve věku patnáct až šestnáct let. Tentokrát se řešily takzva- né problémové úlohy. Studenti byli vystaveni ne- známým situacím podobným té, v níž se ocitl Robinson Cru- soe na opuštěném ostrově. V úlohách se neprověřovaly naučené informace, ale schopnosti vyřešit nový pro- blém. Museli tak například najít nejrychlejší trasu mezi dvěma místy nebo kupovali virtuální letenky. V jiné úlo- ze museli zase řešit zasedací pořádek při narozeninové party a zajistit, kdo má vedle koho sedět. Další z úkolů spo- číval v tom, aby se žáci s co nejmenším počtem kliků do- stali na MP3 přehrávači k za- dané hudbě. Příjemně ohromen zjiště- ním byl ministr Marcel Chlá- dek, podle něj je to důkazem, že české školství se odklání od tradičního biflování a mís- to toho se zaměřuje na sku- tečné řešení problémů. Podle Chládka je však třeba ještě více investovat na školách do moderních technologií. „Jedna možnost je zapojit moderní technologie do zá- kladních škol už od prvních tříd,“ domnívá se ministr Chládek, který chce na mo- derní pomůcky čerpat peníze třeba z evropských fondů. Zá- roveň zdůraznil, že chce více podpořit učitele a zvednout jim platy. Zaskočena úspěchem čes- kých školáků byla také škol- ská inspekce, která chce hlou- běji zkoumat, co přesně za úspěchem stojí. Už loni v pro- sinci byly zveřejněny výsled- ky srovnání PISA 2012 v mate- matické, čtenářské a přírodo- vědné gramotnosti, ale tam se mladí Češi řadili spíše k průměru. Podle představite- lů školství se ukazuje, že stá- ty, které mají výborné výsled- ky v gramotnostech, mají zase horší výsledky v řešení problémů. Tyto úlohy byly do testování PISA zařazeny po- prvé, školáci je vyplňovali na počítači. inzerce Obr. Zřítil se jeřáb TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Citát „Pro mě je to jasný sig- nál, že české školství se odklání od drilová- ní k řešení problémů.“ MARCEL CHLÁDEK, MINISTR ŠKOLSTVÍ Děti jako robinzoni? Na ostrově by přežilyPrůzkum V Česku se průzkumu PISA zúčastnilo 2.800 školáků z 297 škol. ● Češi se tak podělili o 16. až 17. místo s Němci. ● V testování se nejlépe umístili žáci z asijských zemí, jako je Korea, Japon- sko, Macao či Singapur. ● Na opačném konci žebříčku skončili studenti z Černé Hory, Malajsie, Kolumbie, Uruguaye, Bulharska a Brazílie. Největší jeřáb v Česku Skončil v příkopu. ● Kolos váží 100 tun s nosností 500 tun. Při nehodě se nikdo nezranil. Zprávy krátce Vzali bezdomovci 30 milionů? Soud podruhé řeší údaj- nou zpronevěru loterijní výhry bezdomovcem. Ten vyhrál 30 milionů, ale dva jeho známí si prý vítězný tiket přivlastnili. Jeden z obviněných vče- ra řekl, že v tom má „prs- ty policie, která se o to až moc stará“. Lupič u soudu Jeden z lupičů, který loni na Prostějovsku pře- padl bankovní vůz a uloupil 33 milionů, Ján Bakalár (viz foto), stanul před soudem. Odmítl ale vypovídat. Podle obžalo- by je nebezpečný, nevá- hal obrněný vůz rozstří- let. Hrozí mu až doživo- tí. Jeho komplicové jsou neznámí, peníze se nena- šly. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 2. dubna 2014 07 Banky varují před phishingem na sociálních sítích. Je to kámoš a potřebuje zalo- žit, tak co bych nepomohl? řekl by si mnohý z nás, po- kud by ho známý na některé ze sociálních sítí požádal o malou finanční pomoc. Ten, kdo se za přítele vydává, ale může být zrovna tak zá- keřný hacker. Ti se snaží dů- věřivce obrat o peníze také prostřednictvím Facebooku. „Při fiktivní komunikaci s někým z vašich přátel se může objevit zpráva s žádostí o poslání nějakého finanční- ho obnosu a následně i obra- zovka, která vyzývá k vyplně- ní vašich citlivých údajů,“ va- rují v těchto dnech banky své klienty. Co následuje pak? „Pokud oběť údaje zadá do formuláře, podvodník je zís- ká a sám pak zadá platební příkaz. Dokonce si v případě potřeby nechá poslat i autori- zační SMS kód,“ vysvětluje Jan Doubek ze společnosti Era. Tímto způsobem jedno- duše zmizí peníze klienta z účtu. Právě zdánlivá důvěry- hodnost je specifikem phishingu na sociálních sí- tích. TOMÁŠ BELICA Popírat zločiny komunismu je stejně trestné jako popírání zločinů nacis- mu, zhodnotil žalobce v Brně. Chce proto stíhat po- slankyni za KSČM Martu Se- melovou za její výroky na ČT24. Po nedávném podání obžaloby kvůli knize projevů Adolfa Hitlera dostali brněn- ští žalobci po krátké době dru- hou závažnou kauzu. iDNES.cz inzerce Semelová. Hájí komunismus, půjde k soudu Hackeři útočí i přes Facebook Na co dát pozor Phishing je forma interneto- vého útoku s účelem dostat se k citlivým údajům. ● Pokud vás někdo z přátel na sociálních sítích požádá o peníze, prověřte si jeho totožnost mimo síť, třeba telefonem. ● Nikomu nesdělujte citlivé údaje, jako jsou PIN, hesla, čísla platebních karet a CVV/CVC kódy. ● Aktualizujte své antiviry. Horáková se přiznala Její kontroverzní výroky. ● O politických vězních: „Za politického vězně se považují i lidé, kteří jimi ne- byli. Měli za sebou jen oby- čejnou kriminální činnost.“ ● O procesu s M. Horákovou: „(...) nicméně Milada Horá- ková se navíc přiznala ke všemu, ke své činnosti.“ ● O okupaci v roce 1968: „Já bych to v žádném případě nenazvala okupací. Nazvala bych to internacionální pomocí (...).“

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz DOMOV středa 2. dubna 2014 08 Až půlmilionovou pokutu by mohl dostat učitel, který chce do politiky. V polovině března rozbalil svůj petiční stolek na Leten- ském náměstí v Praze a reak- ce radnice sedmé městské části na sebe nenechala dlou- ho čekat. „Přestupku jste se dopustil tím, že jste bez povo- lení silničního správního úřa- du zabral chodník umístě- ním propagačního stolku,“ sdělil v pondělí Janu Čižinské- mu úřad. Gymnazijní učitel Čižinský ale tvrdí, že sbíral petice pro svou kandidaturu do podzim- ních komunálek tak, jak mu ukládá zákon. Nejde totiž do voleb pod hlavičkou stra- ny, ale hnutí Praha 7 sobě, a k tomu potřebuje získat nejméně sedm procent hlasů tamních obyvatel. „Potřebuje- me dle zákona sebrat zhruba 2300 podpisů, což znamená prakticky přes 3000 podpisů – kvůli chybám. Máme zatím kolem tisícovky,“ říká Jan Či- žinský, který není v Praze 7 neznámou postavou. Již dříve organizoval například refe- rendum proti předražené rad- nici. Svůj „přestupek“ bude vy- světlovat příští týden, za ne- povolený zábor. Čižinskému hrozí až půl milionu pokuty. „Bude to zajímavý právní spor, ale hlavně je to pokus narušit volnou soutěž politic- kých uskupení,“ uzavírá. Pernod prodá Becherovku Francouzský výrobce alko- holických nápojů Pernod Ricard hledá kupce pro svoji českou likérku Jan Becher - Karlovarská Be- cherovka. Hodnota kon- traktu by mohla být až 200 milionů dolarů. Zoo v novém Ústecká zoo bude v no- vém kabátě. Město jí při- kleplo 6,2 milionu korun na vybudování nových dětských hřišť a nákup atrakcí pro děti. Zoo také pořídí nový, vyhlídkový vláček a počítá se i s bez- bariérovým přístu- pem. ČTK TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Ministr financí Andrej Babiš pokračuje v rozsáhlých perso- nálních změnách na minister- stvu. Kvůli úsporám snížil po- čet náměstků o dva. Končí ná- městkyně pro mezinárodní vztahy Eva Anderová, kterou chtěl odvolat už předchozí šéf státní kasy Miroslav Kalou- sek, a náměstek pro finanční trh Radek Urban. ČTK, iDNES.cz Čižinský s peticí ARCHIV veletrh kosmetikya kadeřnictví www.veletrhkosmetiky.cz Výstaviště Praha - Holešovice 4. - 5. 4. 2014 Hlavní mediální partnerHlavní mediální partner inzerce To, jestli strany uzavřou své účetnictví v černých, nebo červených číslech, je také vi- zitkou, jak s vašimi penězi – zaslanými formou darů či členských příspěvků – doká- žou hospodařit. V případě ODS se ale čtrnáctapůlmilio- nové manko dá vysvětlit také nižšími příspěvky od státu. „V hospodaření se projevi- lo i rozpuštění Sněmovny a s tím spojený výpadek pří- spěvků za poslanecké mandá- ty a následně nižší počet ob- hájených mandátů,“ uvedla mluvčí strany Jana Havelko- vá. Ještě v hlubší ztrátě – 40 milionů – bylo loni hnutí ANO Andreje Babiše. Lidovci skončili se ziskem dvaceti mi- lionů. BEL, ČTK Dr. House se svým blues Herec a hudebník Hugh Laurie, který proslul coby dr. House v úspěšném seriálu, se vrací do Česka jako talento- vaný bluesman. Po koncertě v Praze se svou kapelou vy- stoupí 22. července v Kajot Areně v Brně. NOGUP AGENCY Babiš. Vymetá svůj úřad, chce ušetřit Pořádek Ministerstvo si připsalo nový rekord. ● Ze čtyř desítek odborů bylo odvoláno přes deset ředite- lů. Někteří z nich na úřadu pracovali přes deset let. Slou- čily se také některé sekce. ● Většina odvolání je bez udá- ní důvodu. Jeden ze zaměst- nanců anonymně pozname- nal, že „takto razantní vstup nového ministra a jeho týmu nikdy nezažili“. Chce kandidovat, hrozí mu pokutaCitát „Je vidět, že radnice se našeho hnutí velmi bojí a hodlá nám há- zet klacky pod nohy.“ JAN ČIŽINSKÝ HNUTÍ PRAHA 7 SOBĚ Zprávy krátce Strany. Topí se v milionech Účty za loňský rok Tyto partaje jsou v pohodě, skončily v plusu: ● KSČM: 84 milionů ● ČSSD: 34,9 milionu ● TOP 09: 24,1 milionu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

DOMOV středa 2. dubna 2014 09 Nejvhodnější a nejjistěj- ší investice jsou podle českých manažerů byty. Ze seznamu deseti položek se jako nejvhodnější a nejjistější investice jeví nákup nemovitosti. Tento trend ještě zesílil po intervenci ČNB do kur- zu české koruny. Vyplývá to z průzku- mu společnosti Finep, která se zabý- vá výstavbou bytových projektů. Téměř 38 procent oslovených ma- nažerů z Prahy a okolí by v současné době vložilo volné peníze do nákupu nemovitosti. Zároveň je pro 51 pro- cent oslovených manažerů investice do nemovitosti nejlepší investicí na stáří. „Překvapil nás nicméně zájem o investování do nemovitostí u střed- ní třídy a mladších ročníků. Předpo- kládáme, že se jedná o reakci na dlou- hodobě neřešený problém penzijní- ho zajištění. V tomto segmentu je také silný zájem o družstevní bydle- ní,“ uvedl generální ředitel společ- nosti Finep Tomáš Pardubický. Již dříve provedený průzkum veřej- ného mínění, který provedla agentu- ra STEM/MARK, ukázal, že Češi se in- vestičního bydlení neobávají. Napří- klad více než 50 procent responden- tů uvedlo, že by bylo ochotno zapojit se při nákupu bydlení pro své rodiče, téměř 62 procent rodičů naopak při- pouští, že by se zajímali o možnost koupě bytu pro svého potomka for- mou investičního bytu. Dosud se investice do nemovitosti často porovnávala s bankovním spo- řením. Úrokové sazby spořicích účtů se však dramaticky snížily. Zatímco před 6 lety spořicí účty nabízely zhod- nocení až 3 procenta, v roce 2013 to byla už jen polovina i méně. DAV Do školy se některým nechtělo Ostravská waldorfská základní škola začala včera působit v ulici Na Mlýnici v Ostravě-Přívozu. Na snímku jsou žáci při zahájení provozu. Do školy přešla jen menší část dětí, které původně navštěvovaly wal- dorfskou školu u Základní školy Gen. Píky. Větší část rodičů stěhování odmítla. Vadil jim průmyslový charakter území, zvýšená kriminalita i to, že jde o sociálně vyloučenou lokalitu. MAFRA – JAROSLAV OŽANA Byty vedou Hned za nimi jsou podle manažerů nejlepší investicí státní dluhopisy. Do nich by investovalo až 13 procent manažerů a finančníků. ● Třetí nejzajímavější investiční komo- ditou je zlato. ● Dotázaní manažeři z hlediska dlouho- dobé investice naopak nevěří v ropu, penzijní fondy nebo termínované vklady. Příliš pozitivně potom nedo- padly ani akcie či akciové trhy. Volné peníze míří do bytů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz SVĚT středa 2. dubna 2014 10 Největší ruské kolo je v USA První turisté měli tento týden možnost spatřit panoráma amerického letoviska Las Vegas z výšky 168 metrů díky obřímu kolu High Roller, které se zařadilo na první místo v seznamu největších ruských kol světa. Neobvyklý po- hled na hlavní třídu The Strip, modravé nevadské nebe a horizont vysokých hor v pozadí je prý dechberoucí. Každá z klimatizovaných krytých gondol pojme až 40 lidí. Denní vstupenka stojí v přepočtu 500 korun. AP Afghánské bezpečnostní síly zabavily více než 22 tun vý- bušnin, z nichž by mohly být vyrobeny stovky bomb. Odha- lení je znepokojující přede- vším proto, že za tři dny se mají v zemi konat prezident- ské volby. Islamistické hnutí Taliban již dříve varovalo, že hlasování překazí. Výbušni- ny byly nalezeny v relativně klidné severní provincii Ta- chár. Afghánské úřady se sna- ží dokázat, že jsou schopny zajistit bezpečnost voleb, kte- ré se konají ve stejný rok, kdy mají zemi opustit mezinárod- ní bojové jednotky. ČTK Rusko tvrdilo, že stahuje své jednot- ky z hranic s Ukraji- nou. Protistrana to vidí jinak. Rusko nestahuje své jednotky od ukrajinské hranice, řekl včera generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmus- sen v Bruselu na setkání minis- trů zahraničí členských zemí NATO. Zdůraznil, že masivní přítomnost ruských vojáků u hranic Ukrajiny nijak nesni- žuje napětí. Rasmussen opět vyzval Moskvu ke stažení vojá- ků, dodržování mezinárod- ních závazků a zahájení rozho- vorů s Ukrajinou. „Bohužel ne- mohu potvrdit, že Rusko sta- huje své vojáky,“ prohlásil Ras- mussen. Reagoval na informa- ce médií, podle nichž Rusko stavy svých jednotek na hrani- cích výrazně snížilo. ČTK Výbušniny. Měly zkazit volby Krátce K Fukušimě se vracejí lidé Do zóny, která byla eva- kuována před třemi lety v důsledku havárie ja- ponské jaderné elektrár- ny Fukušima, se včera za- čali vracet první lidé. Mnohé obyvatele, kteří dostali povolení k návra- tu, však odrazují obavy z radiace a nedostatečné pracovní příležitosti. V první vlně se smí vrá- tit zpět do svých domo- vů 357 obyvatel čtvrti Mi- jakodži, která je součástí města Tamura. ČTK NATO: S Ruskem už ne Severoatlantická aliance na praktické úrovni přeruší veš- kerou civilní i vojenskou spo- lupráci s Ruskem kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi. ● Pokračovat bude jen politický dialog na úrovni velvyslanců či vyšší. ● Shodli se na tom včera v Bruselu ministři zahraničí členských zemí NATO. Máte diabetes 2. typu? KLINICKÁ STUDIE DIABETES Klinická studie pro diabetiky 2. typu hodnotí účinek zkou- maného léku na krevní tlak a srdeční frekvenci. Všichni vhodní účastníci studie budou zdarma dostávat lék zkou- maný v rámci studie a péči související se studií. Na zákla- dě pravidelných lékařských vyšetření a laboratorních testů prováděných ve studii můžete být podrobněji informován/a o svém zdravotním stavu. Cestovní výlohy spojené s pravidelnými návštěvami, stejně tak jako čas a nepohodlí spojené se studijními procedurami, Vám budou kompenzovány. Můžete být vhodným účastníkem studie pokud 1. je Vám minimálně 18 let a maximálně 65 let, 2. jste pouze na dietě a cvičení nebo jste léčeni v kom- binaci se stabilní dávkou metforminu ≥ 1000mg/den (nebo < 1000 mg/den v případě evidovaného netolero- vání dávky 1000 mg a výše) 3. máte neuspokojivě kompenzovanou hladinu glykémie s hodnotou glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nad 4,8 % CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ, KONTAKTUJTE NÁS: Thomayerova nemocnice Email: kfj@ftn.cz Mob.: 734 793 454 inzerce Rusko podle NATO vojáky nestahuje

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

ČERSTVÁ NABÍDKA PRÁCE! PRO NÁŠ NOVÝ SKLAD V MODLETICÍCH PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE/KYNĚ NA TYTO POZICE: • KOMPLETÁŘ • PRACOVNÍK OBALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ • PRACOVNÍK PŘÍJMU • EXPEDIENT • PŘÍPRAVÁŘ • RETRAKÁŘ V případě zájmu o některou z pozic se prosím dostavte osobně na výběro- vé řízení ve dnech 9. – 10. dubna 2014 mezi 10 a 19 h do Kulturního centra Zahrada (Malenická 1784, Praha 4). Dostupnost busem 197, 177, 193 nebo 6 min. pěšky od metra C Chodov.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz SVĚT středa 2. dubna 2014 12 Bolivijský prezi- dent Evo Morales propaguje žvýkání koky. „Žvýkání koky vás ochrání před zubním kazem a další- mi zubními problémy.“ Tak zahájil kampaň za zdravé zuby ve městě Cochabamba bolivijský prezident Evo Mo- rales a hned si jeden list vlo- žil do úst. „Rodiny, všichni, kdo ve dne v noci žvýkají lis- ty koky, nemají se zuby žád- né problémy,“ cituje prezi- denta argentinský zpravodaj- ský server La Capital. Morales brání blahodárné účinky této rostliny, která se v Bolívii pěstuje a užívá již od- nepaměti. Do vysoké politiky se dostal právě jako lídr pěsti- telů koky. I nadále se snaží, aby Spojené národy povolily její mezinárodní prodej, na seznam ilegálních drog byla totiž zapsána ve Vídni v roce 1961. Bolívie Eva Moralese je tře- tím největším pěstitelem a vý- robcem koky a kokainu na světě, a to po Peru a Kolum- bii. ONDŘEJ NEKOLA Morales a koka LA CAPITAL inzerce Zprávy krátce Zemřel významný historik Le Goff V Paříži včera zemřel ve věku 90 let francouzský historik Jacques Le Goff. Specializoval se na ději- ny středověku, zejména na 12. a 13. století. V le- tech 1947 a 1948 studo- val i na Univerzitě Karlo- vě v Praze a má její čest- ný doktorát. Napsal živo- topis svatého Ludvíka a česky mu vyšly knihy Kultura středověké Evro- py, Svatý František z As- sisi nebo Paměť a dějiny. Jacksonovi vyjde nové album Nové posmrtné album dosud nevydaných na- hrávek amerického zpě- váka Michaela Jacksona vyjde 13. května. Album Xscape bude obsahovat osm nových skladeb, kte- ré hudebně upravila řada producentů, jako je Timbaland či Rodney Jer- kins. Na trhu se objeví i „verze de luxe“, která bude obsahovat také pů- vodní nahrávky. ČTK Elvise hrál 45 let, teď končí Fred DuBay se obléká do Elvisových šatů, chová se jako Elvis a zpívá jako Elvis. Rodák z Taylorvillu v americkém státě Illinois propadl hudbě Elvise Presleyho už dávno, ale v roce 1969 začal zpívat jeho písně před publikem. Po pětačtyřiceti letech se však rozhodl pověsit kariéru imitá- tora slavného hudebníka na hřebík. Poslední elvisovský koncert odehraje v červnu. AP Koka vám vyléčí zuby

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

13

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

14

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz KULTURA středa 2. dubna 2014 15 Film Pojedeme k moři, scenáristic- ký a režijní debut herce Jiřího Mádla, je první český film natočený na foťák. Scénář Mádl napsal jako svůj studentský projekt během po- bytu na Film Academy New York. Vypráví o dvou jedenác- tiletých chlapcích se dvěma foťáky a snem stát se slavný- mi filmovými režiséry. Prv- ním krokem směrem k vyty- čenému cíli se jim mají stát dokumenty o vlastních rodi- nách. Jenže zprvu nevázanou klukovskou zábavu začnou za- hušťovat první srážky s reali- tou světa dospělých i šrámy, kterými se rodiče nesmazatel- ně podepisují na duších svých dětí. Jiří Mádl se ukazuje jako zručný autor. Snímek Pojede- me k moři nechává místy do- jít až na hranici melodrama- tu, ale nesklouzne k samo- účelnému citovému vydírání. Lví podíl na tom mají oba představitelé chlapeckých rolí, talentovaný herecký de- butant Petr Šimčák s o něco protřelejším Janem Maršálem (filmy Modrý tygr, Něžné vlny či seriál Gympl). Režisér se vý- běru hlavních protagonistů věnoval půl roku a tato časo- vá investice se mu opravdu vy- platila. „Cílem mého scénáře i režij- ního uchopení je, aby divák získal pocit, že film opravdu natočil jeho hlavní hrdina To- máš, protože dostupnost a technologická gramotnost nejmladší generace už takový jev umožňují,“ zapsal si Jiří Mádl do režijní explikace. Tento záměr se mu podařilo naplnit. Právě z toho důvodu se film Pojedeme k moři vy- myká běžné tuzemské pro- dukci. JAROSLAV PANENKA Veletrh Antique chystá pře- hlídku starožitných předmě- tů pro „gentlemany a jejich dámy“. Letošní ročník pro- běhne od 24. do 27. dubna na Novoměstské radnici v Praze. Pánové se mohou těšit na předměty, které doprovázely každodenní život našich před- ků, jako jsou mince, kuřácké potřeby, soupravy na podává- ní vína, zbraně, lovecké po- třeby nebo doplňky na pra- covní stůl. Na ženy zase čeká výstava šperků, hodinek a dal- ších ryze dámských doplňků. V obou případech půjde o historicky i umělecky cen- né a často plně funkční před- měty. METRO Jiří Mádl s kameramankou Editou Kainrathovou BIO ILLUSION Praha bude bohatší o nový fes- tival, od 6. do 16. dubna se v Paláci Akropolis a Kinu Aeru uskuteční první ročník Cirkopolis Festu. Nový festi- val zaměřený na nový cirkus chce pražskému publiku před- stavit špičkové evropské sou- bory menší a střední velikosti a nejnovější podoby a tenden- ce tohoto žánru. Letos dorazí do Prahy soubory z Francie, Belgie a Katalánska. Dvojice Fet a Má například kombinu- je fyzické divadlo, tanec a úchvatnou akrobacii na ho- lém pódiu, soubor Sublimina- ti Corporation zase divoce spojuje beatbox, žonglování, akrobacii i tanec. NEK Divadlo Studio DVA zahájilo předprodej vstupenek na všech 56 představení jedenác- tého ročníku METROpolitní- ho léta hereckých osobností. Druhou dekádu tradiční pře- hlídky na Letní scéně Vyše- hrad obohatí premiéra situač- ní komedie Patrika Hartla Ho- vory o štěstí mezi čtyřma oči- ma (premiéra 7. července). Chybět nebudou ani tituly z minulých let (například Vše o mužích, Zdravý nemocný a další). Metropolitní léto na- bídne i letos hudební produk- ci, pod širým nebem vystoupí například Aneta Langerová, Jana Kirschner nebo Dan Bár- ta. Celý program naleznete na: www.studiodva.cz. METRO Jiří Mádl se vydal na cestu k moři, ve filmu Antique. Pro gentlemany i jejich dámy Pojedeme k moři Premiéra: 10. dubna ● Scénář, režie: Jiří Mádl ● Hrají: Petr Šimčák, Jan Mar- šál, Ondřej Vetchý, Lucie Tr- míková, Jaroslava Pokorná či Michaela Majerníková. ● Natáčelo se v Českých Budějovicích (plus dotáčka u moře). Film vznikl za nece- lých třicet natáčecích dnů. Novinka v Praze. Festival se zaměřuje na nový cirkus METROpolitní léto. Zahájilo předprodej, láká na premiéru Zdravý nemocný P. ŠIMÍČEK Francouzský soubor Subliminati Corporation SUBLIMINATI CORP. Kapesní hodinky ANTIQUE Vše o mužích R. ŠŤASTNÝ Požádejte o radu Cirkopolis Fest Nový festival proběhne od neděle do 16. dubna. ● Přesný program festivalu a více informací najdou zá- jemci na www.cirkopolis.cz. Návštěvníci budou moci opět zdarma využít profesionálního poradenství na stánku Asociace starožitníků. ● Zde také získají informace o dvouletém rekvalifikačním studiu na Rudolfinské akade- mii určeném budoucím staro- žitníkům a všem zájemcům o vzdělání v oblasti umění. ● Více informací na www.asociace.com

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 2. dubna 2014 16 Pavel Horák, Facebook „Takže mám vzít tři kila brambor, dva banány a jeden obraz?“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Bonnie a Clyde, dvě gangsterská jména, zná asi každý. Dostiženi a zabiti byli v Louisianě roku: a) 1914 b) 1934 c) 1954 2 Nejvyšší hora celého Řecka měří 2 917 metrů nad mořem, údajně je sídlem starých bohů. Jde o: a) Mytikas b) Olympos c) Athos 3 Od ekologické tragédie, ztroskotání amerického obřího tankeru Exxon Valdez u Aljašky, uběhlo: a) 15 let b) 25 let c) 35 let 4 Americký kouzelník a iluzionista Harry Houdini, který zemřel v roce 1926, byl původu: a) bulharského b) italského c) maďarského 5 Před 85 lety zemřel básník Otokar Březina. Narodil se jako Václav Jebavý v roce: a) 1868 b) 1878 c) 1888 Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-a,3-b,4-c,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 22,4 °C Rok výskytu: 1976 Počasí DNES ZÍTRA PÁTEK SOBOTA Min. 14 Max. 18 Min. 17 Max. 21 Min. 14 Max. 18 Min. 12 Max. 16 Sudoku ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:20 Profesionálové (4/57) 15:10 Televarieté 16:35 Cestománie 17:05 Postřehy odjinud 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Pošta pro tebe Příběhy dvou žen, které chtějí vědět, kde je jejich původ a kořeny. Nechtějí měnit svůj dosavadní život, ale tíží je tajemství a nevědomost, a to se rozhodly změnit 21:00 Život se smrtí (3/7) Dokumentární seriál (2014) 21:44 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:45 Causa králík Komedie (1979). Hrají: M. Kopecký, M. Brožová, J. Satoranský, M. Růžek, Z. Adamovská a další. Režie J. Jireš 23:15 Tělo jako důkaz III (12/13) Detektivní seriál (USA, 2011–2013) 23:55 Máte slovo s M. Jílkovou 14:40 Sbohem, živote 15:25 Občanská válka v USA (1/3) 16:15 Klíč 16:45 První potopa 17:35 Kancl III Nová práce – 2. část 18:00 Život na pobřeží 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (26/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (26/47) 19:45 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Rybí legendy Jakuba Vágnera Papua-Nová Guinea. Dokument (2013) 21:00 Na cestě po Ohridu Cestopisný dokument (2014) 21:30 Trabantem Jižní Amerikou (1/12) Odjedeme? Dokumentární seriál (2014) 21:55 Luther (2/6) Kriminální seriál (VB, 2010) 22:50 Mrtvej brouk Tragikomedie (1998). Hrají: J. Zuska, P. Jirásková, M. Ježek, O. Malý, J. Macháček a další. Režie P. Marek 00:30 Čtyři v tom 2 Časosběrný dokument 12:30 Doktorka z Dixie II (6) 13:25 Beze stopy III (9) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (11) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (193) 16:30 Krok za krokem IV (4) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami III (12) 18:25 Ulice (2578) Rodinný seriál 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Hlas Kdo najde nejlepší dvanáctku zpěváků do svého týmu? Volná místa v týmech ubývají. Moderují Leoš Mareš a Tina 21:50 Striptýz Krimikomedie (USA, 1996). Hrají: D. Moore, B. Reynolds, A. Assante, V. Rhames a další. Režie A. Bergman 00:05 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (11) Kriminální seriál (USA, 2003) 00:50 Kriminálka Miami III (12) Kriminální seriál (USA, 2004) 01:35 Novashopping 02:05 Milionář z kuchyně (4) 10:15 Kdo přežije: Polynésie (11) 11:10 Americký chopper II (18) 12:10 Akta X II (4) 13:10 Pevnost Boyard III (17) 14:10 Simpsonovi XIX (20) 14:40 Simpsonovi XX (1) 15:10 Bořiči mýtů V (20) 16:15 Skladiště 13 I (4) 17:10 Jmenuju se Earl III (10) 17:40 Grimm I (22) 18:30 Simpsonovi XX (2) 18:55 Simpsonovi XX (3) 19:20 Kdo přežije: Polynésie (12) 20:15 Liga mistrů UEFA Přímý přenos čtvrtfinálového utkání Ligy mistrů UEFA 23:05 Univerzální voják: Zpět v akci Akční film (USA, 1999). Jean-Claude Van Damme v explozivním pokračování svého nej- úspěšnějšího filmu. Dále hrají: M. J. White, H. Schanzová a další. Režie M. Rodgers 00:40 Tráva V (13) Všechno o mé mámě. Komediální seriál (USA, 2009) 01:10 Akta X I (20) Sci-fi seriál (USA, 1993) 01:55 Univerzální voják: Zpět v akci Akční film (USA, 1999) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 Bravo TV 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity Klipy nonstop 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 21:45 Fashion Time 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone Hodina plná lásky 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:45 Policie Hamburk V (26) 11:45 Rosamunde Pilcherová: Roztoužená srdce 13:35 Walker, Texas Ranger VIII (10) 14:35 Specialisté na vraždy V (6) 15:30 Castle na zabití II (12) 16:25 Komisař Rex II (9) Kriminální seriál 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Cesty domů II (257) Nebezpečná hra. Rodinný seriál (2014). Hrají: V. Freimanová, R. Zach, L. Vlasáková, I. Chmela, M. Etzler, F. Čapka a další. Režie J. Adamec 21:30 Očima Josefa Klímy Nenechte si ujít publicis- tickou show reportéra a ostříleného novináře 22:20 Pípšoubazar Zábavná show Zdeňka Izera, která navazuje na úspěšnou bazarovou řadu. 23:35 Hawaii 5-0 III (3) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:30 Myšlenky zločince VI (21) Kriminální seriál (USA, 2010)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz SERVIS středa 2. dubna 2014 17 VĚČNOST NENÍ NAFURT Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, zpívali ve slavné pís- ni Voskovec s Werichem. Platnost téhle věty lze doložit bez- počtem svědectví. Za komunismu jsme slýchávali heslo Se So- větským svazem na věčné časy! Když k nám v srpnu 1968 po- slal tanky, smířili jsme se s „dočasným pobytem“ cizích vojsk, jenž byl specifický tím, že neměl nikdy skončit. Kde je dnes konec onomu věčnému přátelství, zahraniční okupaci, kde je konec Československu i Sovětskému svazu? Nač ale chodit pro příklady tolik do minulosti? O pomíjivosti věcí se právě na vlastní kůži přesvěd- čila televizní moderátorka Da- niela Drtinová. Když se loni do- stala do křížku s vedením České televize, vylili ji z večerních Udá- lostí a komentářů a na útěchu jí přidělili Interview ČT, jež ob- dařili jejím jménem. Dát jméno moderátora do názvu pořadu je jako vytesat něco do kamene... Chyba lávky! Moderátorka před týdnem v České televize skončila a z Interview Daniely Drtinové je znovu pouhé Interview. Drtinová štvala politiky svou buldočí náturou. Tomu, kdo se pokoušel vykroutit z od- povědi na nepříjemnou otázku, ji opakovala klidně i deset- krát, čímž jich pár zcela „odrovnala“ (jak vidno, nakonec i sama sebe). Kdyby za svou novinářskou dráhu dokázala usvědčit jen Michala Haška ze lži o neexistující lánské schůz- ce s prezidentem Zemanem, patřila by jí za to věčná sláva. A jsme zas u té věčnosti. Proč si tenhle abstraktní termín bere- me tak často do úst? Snad abychom zapomněli, že to tu ani my nemáme nafurt. www.martindanes.com Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku MARTIN DANEŠ POLITOLOG A SPISOVATEL Citát Daniela Drtinová štvala politiky svou buldočí náturou. ABSTRAKTNÍ (ze sloupku Martina Daneše na této straně) Něco neskutečného, neživotného, od skutečnosti vzdáleného, neexistujícího. ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Nabitý mix. Od NZ Shapeshifter Novozélandská kapela NZ Shapeshifter, která patří mezi hvězdy současné taneční scény, míří do Prahy. V Lucerna Music Baru vystoupí už zítra. Pětičlenná formace v čele s charizmatickým zpěvákem P Digss- sem (vpravo) představí svůj pověstný energický mix elektronické hudby, drum & bassu, soulu i rocku. Těšte se i na nové album Delta. FUNKTION MUSIC.MEDIA Dopisy a vzkazy Jak učit finanční gramotnosti Zaujal mne článek z minu- lého týdne, který komen- tuje výuku o penězích na školách. Ještě před pár mě- síci bych zajásala, ale podí- vejme se na věc trochu kri- ticky. Mám radost, že na ZŠ probíhá výuka finanční gramotnosti, ale z jakých učebnic? Nebojíte se rekla- my a PR různých bank, po- jišťoven a úvěrových spo- lečností? Podobně tomu je u učebnic pro učiliště. Bu- doucí kuchaři se učí z knih plných reklam na bujony a dochucovadla a jejich po- užívání jim pak připadá normální. Stejně jako při- jde normální dětem půjčo- vat si peníze. Spíše, než jim vysvětlovat, jak se zod- povědně zadlužovat pod taktovkou některé z úvě- rových společností, měli bychom jim vysvětlit, že si máme koupit jen to, na co máme. Že je zbytečné půjčovat si na věci krátko- dobé spotřeby (dovolené, vánoční dárky). Měli by- chom jim vysvětlit, co je RPSN, aby nepodlehly žád- né z klamavých reklam. Nejsem proti výuce o pe- nězích, naopak, jen by- chom si měli dát pozor na formu, jakou bude výuka probíhat. ANETA HRDINOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Turné.Obnoví ho v květnu Kapela Rolling Stones bude pokračovat ve svém svě- tovém turné, které přerušila kvůli tragické smrti dlouholeté partnerky zpěváka Micka Jaggera, návr- hářky L’Wren Scottové. Podle agentury AP poprvé vy- stoupí před publikem 26. května v Oslu, v Praze však letos nezahraje. AP Ellen Frodlová Naštěstí ne, mám zkušenosti s milými a chápají- cími revizory. Daniel Blažek Pokutovali mě za to, že jsem k Opencard s platným kuponem neměl potvrzení o studiu. Martin Bačus Ano, jízdné si platím. Myslí si, že když mají odznáček, patří jim svět. Anketa z Facebooku deníku Metro Měli jste někdy konflikt s revizorem, a přitom si mysleli, že jste v právu? Sloupek Slovo dne „Nevzdáváme se, Euro 2020 je výjimečná příležitost.“ MIROSLAV PELTA, PŘEDSEDA FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR Netuší, zda je vůbec u nás reálné tak obří akci pořádat, přesto aso- ciace podala přihlášku na spo- lupořádání ME 2020.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz JOB středa 2. dubna 2014 18 Bezpečnostní agentura přijme pracovníky na pozice STRÁŽNÉ A DETEKTIVY Pokud jste trestně bezúhonný a hledáte práci na HPP / DPP, je tu příležitost právě pro Vás. Nabízíme 60 až 90 Kč/hod dle zařazení. Hledáme strážné v uniformě a detektivy i se změněnou pracovní schopností Náborové dny: pondělí až pátek 900 – 1600 Adresa: Jankovcova 1569/2c, Praha 7 – Holešovice, Kontakt: nabor@abasco.cz, 724 621 822 Hotelová škola Radlická přijme pro školní rok 2014/15 APROBOVANÉ UČITELE PŘEDMĚTŮ: informační a komunikační technologie, tělesná výchova, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, praxe v cestovním ruchu, odborné a praktické předměty gastro, nauka o výživě. Nabídky s životopisem zasílejte na adresu: machackovad@hs-radlicka.cz Počítačovým firmám v po- sledních letech sice rostou tržby, ale klesá zisk. V roce 2012 vzrostly tržby v oboru IT služeb o šest pro- cent, zisk se však meziročně snížil o dvě procenta. Vyplý- vá to z analýzy společnosti Bisnode. Největší část tržeb generu- jí výrobci softwaru a posky- tovatelé činností v oblasti in- formačních technologií. Ty jsou podle studie jednou z mála oblastí podnikání u nás, na kterou recese nedo- padla v plné síle. Těží zejmé- na ze širokých možností uplatnění IT služeb v podni- kání i státní správě. „Do budoucna očekává- me, že na trhu poroste kon- kurence a tím bude postup- ně docházet ke snižování zis- kovosti pro jednotlivé fir- my. Nicméně podnikání v oblasti IT bude i nadále lukrativní a bude generovat vysoké zisky,“ uvedl analy- tik Bisnode Michal Ři- čař. ČTK Bývalí němečtí poslan- ci, kteří neobhájili svůj mandát, jen těžko hledají novou práci. Půl roku po volbách našla zaměstná- ní jen polovina z nich, vyplývá ze stu- die poradenské společnosti Kien- baum. Většina bývalých poslanců se podle studie také potýká s propadem příjmů. Společnost Kienbaum proved- la anonymní anketu mezi členy všech německých politických stran, kteří loni v září neobhájili poslanecký man- dát. Výsledky ukazují, že 15 procent bývalých poslanců o sobě mluví jako o nezaměstnaných. Dalších devět pro- cent uvádí, že „si dobrovolně berou volno“, což podle studie znamená, že zatím nemají představu o dalším smě- řování své kariéry. Čtvrtina bývalých poslanců odešla ze Spolkového sně- mu rovnou do důchodu. I když němečtí zákonodárci mohou využít zákonnou ochranu před ztrá- tou práce (viz box), řada z nich si stě- žuje, že jim jejich strana ani vedení Spolkového sněmu nijak nepomohly. Více než polovina někdejších zákono- dárců přitom o takovou pomoc žáda- la. ČTK Počet pracovníků v IT firmách stoupl. PROFIMEDIA.CZ Jaké mají výhody Němečtí poslanci se těší zákonné ochraně před ztrátou práce. ● Zaměstnavatel, pro kterého pracova- li před nástupem do parlamentu, jim musí po skončení mandátu na- bídnout místo. ● Navíc mají bývalí poslanci v případě neobhájení mandátu nárok na ná- hradu ve výši čtyř měsíčních platů. ● Čtyřměsíční plat německého poslan- ce činí zhruba 30 tisíc eur (asi 820 ti- síc korun). Míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii se v únoru sníži- la o desetinu procentního bodu na 10,6 procenta. Statistici odhadují, že v celé EU bylo v únoru bez práce 25,9 milionu lidí, z toho sko- ro 19 milionů v eurozóně. Z jednotlivých členských zemí mělo v únoru nejnižší nezaměstnanost Rakousko (4,8 procenta), Německo a Lu- cembursko. Naopak nejvyšší byla v Řecku (v prosinci činila 27,5 procenta) a ve Španěl- sku. ČTK Počítačové firmy. Klesá jim zisk Úbytek 2O tolik procent klesl zisk IT firmám v roce 2012. Může to být rostoucí konkurencí, čímž dochází ke snižování zisků pro jednotlivé firmy. Počet pracovníků Náklady na prodej tuzemských IT firem vzrostly mezi lety 2011 a 2012 o šest procent. ● Počet pracovníků v oboru meziročně vzrostl o tři procenta. ● Nejproduktivnější jsou firmy zabývající se informačními technologiemi. ● Firma Bisnode, jež průzkum uskutečnila, hodnotila celkem dvaašedesát firem, které měly v roce 2012 celkové tržby ve výši 84 miliard korun. inzerce Poslanci shánějí práci Rakousko. Má nejnižší nezaměstnanost z EU

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

Práce - nabídka • Hledáme komunikat., pozitivní, mladé lidi do našeho týmu. Zabý- váme se půjčkami. Na ŽL, vysoké provize garantovány. Proškolení zdarma. 774 295 485 • Bezp. služba přijme pracovníka s praxí pro vyhledávání nových kli- entů (zakázek). Nástup ihned, pra- xe nutná. T.: 725 970 018 • KOMWAG a.s., Praha 2, Peruc- ká 10 přijme vyučeného zahradní- ka s praxí. Fyz. zdatnost, čistý RT a zápočtový list podmínkou. Tel.: 236040009 • Brigády - Komunální úklid (za- metání ulic, třídění odpadu) v Pra- ze. Záloha 300Kč NÁSLEDUJÍCÍ DEN, 60Kč/ hod. Kontakt: Praha 6, Vaníčkova ul., VŠ koleje Stra- hov, blok 11, vchod zleva zvenku; tel. 233 358 418, 603 866 976 v Po+Čt+Pá 13 – 16 hod, Út 8:30 – 10:30 hod, St 15 – 18 hod. • Bezpečnostní služba přijme na brigádu muže k ostraze filmo- vých projektů. Práce v exteriéru, vhodné i pro zdatné důchodce. Info: tel.: 224 942 456 • Nabízíme kurz pro ZKOUŠKY STRÁŽNÝ - akční cena 450,- Kč. Kontakt tel. 602171978 • Nabízíme spolupráci ŘIDIČŮM TAXI a řidičům s vl. vozem, žád- né vstupní poplatky, férové jedná- ní, možnost vedlejšího příjmu až 40.000/měs. T: 723424230 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Hledáme muže a ženy kte- ří si chtějí přivydělat - 15.000 - 30.000Kč za měsíc. Tel.: 608 290 258 • AVE CZ přijme Koordinátora do- tač. projektů (vhodné pro OZP) SŠ/ VŠ, praxe v obl. dotač. projektů podm., praxe s náborem zaměst. a pracovněprávní administrativou, práce na PC Excel, Word, organi- zač. a komunikač. schop., zodpo- vědnost. Náplň: Získávání dotací z ÚP zaměstnanost/vzdělávání, jednání s úřady veřej. spr., spolu- práce se sdruženími OZP. Nabízí- me: Pozici vhodnou pro OZP na 0,5 úvazku v Praze. CV zašlete na: michaela.havlikova@ave.cz • Hledáme ambiciózní spolupra- covníky na ŽL. Poskytování úvě- rů a půjček. Požadujeme znalost na počítači. Tel.: 776 766 184 • Dostáváte za brigádu pouze zálo- hu a pak musíte čekat? U nás má- te 100% DRUHÝ DEN! Brigády vše- ho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stá- lý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Přijmeme na HPP obsluhu do ba- ru v Praze 3 a v Praze 10. Tel.: 773 584 160 • Inventura v hypermarketu, noč- ní směna, 6.4.2014. Odmě- na 80 Kč/hod. T.: 284083300, 777335756. • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • Přijmeme invalidní důchod- ce na ostrahu ambasády v Pra- ze 1. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Do našeho stravovacího provo- zu v Praze 4 hledáme vhodné kan- didáty na pozici Nutriční terapeut/ ka s registrací. Nástup: ihned. Tel. 731 438 254. • STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. Praha Uhříněves přijme řidiče sk. C s oprávněním obsluhy hydr. ruky. Informace 777 225 278, mach@stavinvest.cz • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • Zálohy 50% vyplácíme druhý den. Doplňování zboží, pultový pro- dej, pomocné práce, pokladní. T: 284 083 300, 777 335 756. • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • Inventura v hypermarketu, noč- ní směna, 6.4.2014 . Odměna 80 Kč/hod. T.: 284 083 300, 777 335 756. • AGP PLUS SERVICE přijme za- městnance na pozici STRÁŽNÝ - oblast Praha. Pracovní místo vhodné pro invalidní důchodce. Tel: 730 156 770 • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Firma v Praze 8 Čimice při- jme pracovníka na montáž regá- lů na HPP nebo dohodu. I důchod- ce. Nabídky a životopis zasílejte na mikes@trilogiq.cz. • Asistentku prodeje přijme ob- chodní firma v Praze 9 - Horních Počernicích. Požadujeme pečli- vost, dobré komunikační schop- nosti a práci s PC. Životopisy po- sílejte na personal@aboro.cz, tel.č.:608 612 423. • Spol. Agusta hledá kontrolory skladových systémů. Nástup do- hodou. Práce v logistickém centru Stránčice a Jažlovice doprava zajiš- těna. Požadavky: flexibilita, zákla- dy PC, VZV výhodou, dobré plat. podmínky, dobrý kolektiv. Další 9-16,00 tel: 774483361, mail: nabor@agusta.cz • Skladníky (Pickery) přijme- me do Kralup n. Vltavou, s pra- xí, náb. příspěvek 200Kč, zajíma- vé plat. podmínky. Nástup ihned. 723936471, 721723422 • Poznejte rozmanitou práci u svě- tového lídra v čistírenství. Čistír- ny Bel&Blanc a 5aSec ročně ob- slouží tisíce klientů. Poznej jak náš odborně zaškolený personál svojí každodenní prací buduje náš společný úspěch a staň se jedním z nás. Na tvůj životopis čekáme na: jdvorak@beletblanc.cz • Velkoobchod potravin READ s.r.o. v Praze 4 přijme: Ambulant- ního prodejce cukrovinek (Wrigley- ,Kraft,Nestlé) pro již zavedené zá- kazníky s praxí řízení dodávkových vozidel (požadováno ŘP. sk.:B). Tel: 271 003 136 • Všeobecné sestry, porodní asi- stentky, zdravotnické záchranáře, zdravotnické laboranty a zdravot- nické asistenty přijme Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - pro chi- rurgické, interní i všeobecné obory (standardní i intenzivní lůžka). Nabí- zíme: odborný růst a podporu speci- alizací v oboru, možnost ubytování, vlastní mateřská školka, příspěvek na stravování. Nástup ihned. Infor- mace získáte: Zdeňka Elišáková - zdenka.elisakova@vfn.cz nebo ústně na čísle: 224 969 341. • FPS s.r.o., firma pracující v oblasti správy nemovitostí, přijme administ- rativní pracovnici, možno na polovič- ní úvazek. Podmínkou: spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost a komuni- kativní schopnosti. Práce v příjem- ném prostředí a kolektivu na Praze 10. Životopisy zasílejte na e-mail: stekrtova@fps-praha.cz. • Třídění tisku - brigáda, 60 Kč/hod., výplaty týdně. Tel.: 774 433 968 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • REKVALIFIKAČNÍ KURZY kosme- tika, kadeřnictví, manikúra, mo- deláž, pedikúra - Artiris, Národní 43, Praha 1, www.artiris.cz, tel: 602 283 431, 224 230 950 Cestování - nabídka • REKREACE pro rodiny, školy, fi- remní akce, sportovní kurzy, ví- kendy nabízí rekreačně sportovní areál TESLA Horní Bradlo v CHKO u Sečské přehrady. Wellness, kou- paliště, 5 antukových, fotbalové a dětské hřiště, tenisový kurt, tě- locvična, fitness vše v areálu. Tel. 469 338 179, www.modrovic.cz • CHORVATSKO – kvalitní levné ubytování v apartmánech na po- břeží Dalmacie pro rodiny s dět- mi. Katalogy zašleme zdarma. www.dochorvatska.cz,t.415679764 • Dovolená na Šumavě v hote- lu za 420Kč s PP. Soc. zařízení na pokoji. Pěší, cykloturistika. Vo- dáci, výlety, Boubín, Volary, NSR. Tel. 728058983 Služby - nabídka • Levná soukromá ŠKOLKA MINI- MÍŠA v Praze 1 přijímá za výhod- ných podmínek děti k docházce. Tel: 777601678, www.minimisa.cz • LEGALIZACE STAVEB - zajistím územní rozhodnutí, stavební po- volení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • ZDARMA určení velikosti a stři- hu podprsenky z hlediska funkční- ho i zdravotního provádí PORADNA správných velikostí, OD Bílá Labuť. Tel. 725 803 749 • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a čalouně- ní od Premiere Prague. Nyní akč- ní ceny. Například na čištění kuso- vých koberců se zárukou. Recept až z orientu. T. 739 544 582 • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Vo- lejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen po- radíme. 774 295 485 • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Nejlepší zastavárna. Nejlepší ceny. Výkup, zástava zlata, stříb- ra, nemov., aut, elektroniky. 3 dny bez úroku. Úroky od 1% týdně. Pra- ha 3. T. 774652844 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo Čs. Armády 11, metro Hradčanská. T: 775243075 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Mladý lékař nekuřák hle- dá pronájem bytu v Praze. Tel.: 736 241 042 • Hledáme hezký pronájem 1+kk- -2+kk pro pracující pár nejlépe s dobrou dostupností na Prahu 4,8,5 a do ceny 13 tis. Děkuji. 774514241 • ZDARMA pronajmu Váš byt za- městnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Přijmeme do podnájmu u metra Želivského slušného studenta ne- bo pracujícího. Syn s otcem. Po- stel nutná. Samostatný pokoj. 727 891 830 • Hledám pronájem bytu 2-3+1, dlouhodobý. Vinohrady - I.P.Pavlo- va, pro 2 osoby. Částečně zařízen, neprůchozí pokoje, ne přízemí. T: 733 618 577 Nemovitosti - nabídka • Prodám bezbarierový Rodinný dům 3+1 u Berounky, cena 1 400 000kČ, tel: 723 683 325, RK NEVOLAT. • Prodám chaloupku po celkové rekonstrukci s 1000m zahrady a zap. bazénem. V obci Malšice, 90km od Prahy. Možno k rekrea- ci i trvalému bydlení. Supr. nutno vidět. Cena po významné slevě. 727891830 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, ro- dinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme co- koli – privatizaci, právní vadu, dlu- hy, exekuce. T: 800662222 Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro in- vestici. T: 777 21 21 34 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • Koupím byt v OV nebo dr. vlast. do 1,000.000Kč. Peníze k dispo- zici mám, pouze Praha. Čestné jed- nání, náklady za převod hradím sa- ma. Tel. 775 489 289 • Ruský investor hledá ideálně cihlový byt na prodej v Praze 1, 2, 3, 10. Po dohodě možná plat- ba v hotovosti. Prosím, volejte 773105534 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osob- ní nebo družstevní. Platba v hoto- vosti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volejte 775432964 Vybav. domácnosti popt. • Koupímstaré,ručněvázanékober- ce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatímhotověhned,odvozzajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 Pozemky - nabídka • PRODÁM STAVEBNÍ pozemek na sjezdu D8 u Lovosic. Průmyslo- vá výstavba, energie v místě, dobrá cena. 2600m2 . Tel.: 602 482 029 Ostatní • Nemáte nevyužité housle, violu, čelo, basu, el. kytaru či saxofon nebo trubku? Koupím i poškozené a nekompletní. Tel: 728 473 687 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800 -1800 , pá 800 -1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 SERVIS Potřebuji to denně! Zavolej• mi na 724 830 977! DISKRÉTNÍ HRÁTKY!• Praha aokolí! Upusť otěže! Čekátě po- řádná sex jízda! Piš SMS ve tvaru 86GPZ a text na 909 15 40 Zhýčkaná přepychem, ale• s nedostatkem SEXU! Simona 32.Odměnímse!T.:909909925 nebo napiš SMS na 909 15 45 s kódem 97ZKR a tvůj text! Nemanželské radovánky! Za-• hni se mnou! Vdaná Alena 29. DISKRÉTNĚ! Volej 909 801 801 kód HJV41 Jsem stará, ale stále vím,• k čemu ji mám :-)! K sexu! Vy- zkoušej! Zdena 60. Ozvi se mi 909 80 50 40 nebo pošli SMS na 909 15 50 s kódem 59HMR a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 800 600 333 www.adamsecurity.cz PřijmemeMUŽEaŽENYnapozice– STRÁŽNÝ–PrahaastředníČechy NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Fyzickynáročné–nevhodnéprodůchodce ADAM SECURITY Přijmeme strážné! půjčka prO každéhO 10 000 až 70 000 kč volejte 844 999 666  nízké měsíční splátky  nenahlížíme do registrů  bez poplatků za zpracování a schválení  peníze do 24 hod. od schválení 581 112 660 PENÍZE RYCHLE NA RUKU 800 880 840 Rychlé úvěry od 5000-50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 Finance - nabídka

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/

www.metro.cz SPORT středa 2. dubna 2014 20 Fotbalová asociace ČR ne- vzdala záměr kandidovat na spolupořádání mistrovství Ev- ropy v roce 2020. Přestože vlá- da minulý týden nedala před- sedovi FAČR Miroslavu Pelto- vi záruku na výstavbu třiceti- tisícového stadionu na Stra- hově, výkonný výbor včera na svém zasedání rozhodl, že bude nadále připravovat kan- didaturu s náhradní varian- tou. Tou je rozšíření stadionu Slavie v Praze-Edenu na po- třebnou kapacitu ze strany soukromého investora. „Vznikla iniciativa ze stra- ny vlastníka stadionu. Je tam technicky možné navýšit ka- pacitu, ovšem z hlediska in- frastruktury by to bylo kom- plikovanější. Zadal jsem pora- denské firmě, aby nám vypra- covala analýzu. Je to otázka několika dní, kdy by mělo být definitivně jasné, zda bu- deme podávat kandidaturu,“ řekl včera Pelta. Výkonný výbor FAČR loni v září schválil záměr ucházet se o to, aby Praha byla jedním ze 13 měst, která budou hos- tit zápasy šampionátu v roce 2020. Aby česká metropole měla šanci, musí mít stadion minimálně pro 30 tisíc fa- noušků. UEFA sice požaduje minimální kapacitu 50 tisíc, ale pro maximálně dvě hosti- telská města je připravena udělit výjimku. Kandidaturu musí fotbalo- vá asociace podat do 25. dub- na. S Českem se o spolupořá- dání šampionátu hlásí 31 ev- ropských zemí. ČTK Třinec se Zlínem a Spartu s Brnem čekají první zápa- sy semifinálové série. Finalisty budeme znát nej- později 14. dubna. Už jen čtyři týmy mají mož- nost získat trofej pro vítěze hokejové extraligy. Jako prv- ní dnes zahájí souboj o finále v 17.20 Třinec se Zlínem. Tyto dva celky se ve vyřazova- cí části potkaly už pětkrát a pokaždé šel dál Zlín. „Tři- nec určitě nemá z té vzájem- né bilance v play-off žádný komplex. V posledních le- tech má nejsilnější tým, kte- rý ještě v průběhu sezony stá- le doplňoval,“ uvedl trenér Zlína Rostislav Vlach. Od devatenácti hodin star- tuje druhá série mezi Spar- tou a Brnem. Jasným favori- tem je zde Sparta, která vy- hrála základní část extraligy a suverénně si počínala také ve čtvrtfinále. Kometa však nic předem nevzdává. V sezoně 2011/12 se jí podařilo Pražany vyřadit už ve čtvrtfinále. I teď by chtě- la v hlavním městě získat ale- spoň jedno vítězství. „Samo- zřejmě víme, že to nebude jednoduché. Musíme se odra- zit ze zápasů, které jsme se Spartou sehráli dobře,“ řekl kouč Vladimír Kýhos. RB a ČTK Jágr dohání další legendy Díky čtyřbodovému galapředstavení v zápase proti Flori- dě se Jaromír Jágr přiblížil dalším legendám NHL v počtu gólů, asistencí a bodů v základní části. Útočník klubu New Jersey Devils v této sezoně v historických tabulkách šplhá s pozoruhodnou lehkostí. V nejbližších týdnech by se ve statistikách mohl dotáhnout na Mikea Gartnera, Gordieho Howea a Stevea Yzermana. MAFRA Exhibice s Martinou Hingisovou Bývalá světová tenisová jednička Martina Hingiso- vá a wimbledonská vítěz- ka Jana Novotná (na snímku) se představí v ex- hibici při pátém ročníku Sparta Prague Open. Tur- naj kategorie ITF se v pražské Stromovce ode- hraje od 12. do 18. květ- na. Titul bude obhajovat Lucie Šafářová. MAFRA Miroslav Pelta MAFRA V dobré náladě pokračují te- nisté v přípravě na čtvrtfiná- le Davisova poháru v Japon- sku. Benjamínek týmu Jiří Ve- selý si pochvaloval své nové žebříčkové maximum, pove- dený trénink a výhru v závě- rečném nohejbalu. „Ráno jsme hráli první ba- lon šest a půl minuty bez chy- by,“ řekl dvacetiletý Veselý o výměně s trenérem Theodo- rem Devotym. „Richi to dobře vypletl,“ pochválil v rozhovoru na Facebooku da- viscupového týmu vyplétače raket Richarda Šodka. Veselý, nyní 67. hráč světa, je za Lukášem Rosolem a Rad- kem Štěpánkem českou troj- kou v nominaci kapitána Jaro- slava Navrátila. ČTK Zlomit nepříznivou bilanci v zápasech v O2 areně a přiblí- žit se postupu do finále play-off Kontinentální ligy se budou ode dneška snažit ho- kejisté Lva Praha. Svěřenci trenéra Kariho Jalonena jako první neruský tým postoupili do finále jedné z konferencí a proti Lokomotivu Jaroslavl se budou snažit pokračovat ve svém snažení o zisk Gagari- nova poháru. Lokomotiv je za- tím největším překvapením play-off KHL. V prvním kole porazil šampiona z přede- šlých dvou let Dynamo Moskva. ČTK Veselý. Tenista si chválil trénink Semifinále extraligy začíná dnes v Třinci Mistrovství 2020. Pelta se nevzdává Plzeň v úvodu čtvrtfinále vyhrála Fotbalisté Plzně v úvod- ním čtvrtfinále Poháru České pošty doma porazi- li Jihlavu 1:0. Oba celky o víkendu v lize nastřílely dohromady 11 branek, včera se však v útoku trá- pily. Plzeňský Ďuriš do- konce neproměnil penal- tu. Viktorii vysvobodil gó- lem až Kovařík. Prohra Kladna, radost Olomouce Hokejisté Kladna prohráli ve čtvrtém kole baráže o extraligu s Mladou Bole- slaví 1:2 po samostatných nájezdech a ani počtvrté neuspěli. V druhém zápa- se se radovali hokejisté Olomouce, kteří zvítězili nad Chomutovem 3:2 díky trefě Davida Ostříž- ka. Vedou tabulku. ČTK Zprávy krátce Lev Praha. Tým usiluje o finále KHL Kdy se hraje ● Sparta–Kometa dnes 19.00 (Praha) zítra 17.50 (Praha) neděle 18.00 (Brno) pondělí 19.00 (Brno) ● Třinec–Zlín dnes 17.20 (Třinec) zítra 17.00 (Třinec) neděle 16.10 (Zlín) pondělí 17.10 (Zlín)

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-2-4-2014/