METRO Praha - 22.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Úterý, 22. dubna 2014 Č. 76, www.metro.cz ČESKÉ TENISTKY JSOU ZNOVU VE FINÁLEO FEDCUPOVÝ TITUL SI KVITOVÁ A SPOL. ZAHRAJÍ S NĚMECKEM STRANA 19 Svátek slaví: Evženie Min. 170 Max. 210 Žádná neunikla. Velikonoce se slavily tradiční pomlázkou Také letošní Velikonoční pondělí se v Česku neslo ve znamení tradice, při které muži dopoledne vypláceli ženy a dívky pomlázkou z vrbového proutí. Za odměnu dostávali malovaná vajíčka, případně sklenku tvrdého alkoholu. Zvyk, jehož kořeny sahají do 15. století, má v různých regionech trochu odlišné podoby, někde dívky mohou podle tradice po poledni polévat chlapce studenou vodou. Takto si s tradiční pomlázkou poradili šohajové ze Staré Břeclavi. Mládenci v čele se stárkem podle tradice obcházeli domy, kde bydlí děvčata z chasy. Žádná neunikla před pomlázkou, které se na Podluží říká žila. ČTK – VÁCLAV ŠÁLEK Rok po cenové válce: telefonujeme ještě vícCeny se snížily. Lidé začali mobily využívat častěji. Na volání se vrhly více také ženy. Podle průzkumu mluví o hodinu déle než muži. Bude levněji? Méně máme platit už příští rok za volání v cizině STRANA 6 Památky i ze socialismu Generální ředitelka Národ- ního památkového ústavu v rozhovoru pro deník Metro říká, které objekty by si památkovou ochranu zasloužily. STRANA 4 Učte se s Metrem anglicky Každé úterý vám přinášíme stránku, díky níž si zlepšíte angličtinu. STRANA 15 Hora Mount Everest přinesla smrt Při páteční tragédii zahynu- lo na nejvyšší hoře světa 13 lidí. Šerpové, kteří nosí expedicím nahoru náklad, protestují. STRANA 9 Zítra koupíte knížky se slevou Knihkupci na zítra nachys- tali protestní akci, v jejímž rámci nabídnou knihy bez 15procentní DPH. STRANA 11

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 22. dubna 2014 02 Desítky stok čeká zdlouhavá a nároč- ná rekonstrukce. Drahá jako neplacené volno, ale potřebná jako sůl. To je případ právě probíhající re- konstrukce zhruba kilomet- rového úseku stoky pod frek- ventovanou ulicí V Holešovič- kách. Ta má stát více než sto deset milionů korun a potrvá až do konce ledna příštího roku. Po loňských povodních se totiž zjistilo, že mnohé z úse- ků nejen této stoky, ale i ně- kolika dalších jsou v natolik havarijním stavu, že by jejich zřícení vedlo k několika kata- strofickým scénářům. „Moh- lo by dojít k vyplavení nemo- vitostí, které jsou na tuto sto- ku napojeny, a to zejména tam, kde na domovní přípoj- ce není osazena zpětná klap- ka,“ říká Jiří Novák ze firmy Metrostav, která má opravu stoky na starosti. Ta leží 7,5 metrů pod povrchem rušné tepny V Holešovičkách, ale hloubka se postupně snižuje až na 4,5 metru. V krajním případě by se pak mohla pro- padnout také vozovka. Práce postupují jen poma- lu. Důvod je ten, že nejhůře poničené úseky stoky, kte- rých je asi 420 metrů, se musí znovu „přerazit“ a od zákla- dů znovu postavit. „Tempo přerážky je zhruba jeden až dva metry denně, “ říká Mi- lan Weisskopf, který na stav- bě vykonává technický dozor pro Pražskou vodohospodář- skou společnost. Nepřítelem je také nepříznivé počasí. Sta- čí, aby jen trochu zapršelo, a dělníci musí stoku urychleně opustit. Ve směru z centra zasáhnou práce na stoce pod rušnou uli- cí V Holešovičkách jen na pár místech do vedlejšího odstav- ného pruhu. „Práce probíhají pod povrchem, a tak je mož- né zachovat dva jízdní pruhy v obou směrech,“ říká šéf Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík. Kdy se zjistilo, že části stok v Holešovičkách jsou v kritickém stavu? Potenciálně poškozené úse- ky jsme identifikovali již bě- hem povodní 2013. Následně jsme provedli detailní prů- zkum, abychom zjistili sku- tečný stav poškození. Ten bo- hužel potvrdil katastrofické dopady na zasažené úseky stokové sítě v podobě poško- zení klenby stok a rozvolnění okolní zeminy a vzniku mno- hočetných kaveren. To samo o sobě již znamenalo riziko okamžitého postupu poško- zení směrem k povrchu, ale i v podzemí směrem k ostatní infrastruktuře, jako je roz- vod plynu. Způsobily to jen loňské po- vodně? Povodeň v roce 2013 měla jiný charakter než povodně předchozí. V minulém roce byl zdrojem povodně jednak nátok vody do Prahy Vltavou a jejími přítoky, ale i abnor- mální srážkový úhrn na sa- motném území Prahy a její- ho blízkého okolí. Zůstaly po povodních poni- čené i jiné stoky? Ano, k rozsáhlému poško- zení, které si vyžádalo vý- znamné investice, došlo i v dalších lokalitách. Poško- zeny máme stoky od prosec- kého sběrače, pankráckých štol, Vinohrad, kanalizace u Vojtěšky, shybky pod Vlta- vou až po Holešovice. BEL TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Pražské stoky jsou v kritickém stavu, opravit je stojí majlant Petr Žejdlík PVS Pracovat v úzké stoce není žádná legrace. METRO.CZ Kupón300Kč/osobado30.4.2014 SlevaplatínanákupjakéhokolivzájezduznabídkyCKVTT. SlevujemožnéuplatnitpřinákupuzájezdupřímovCKVTT(osobně/ mailem/poštou).Tatoslevajeslučitelnásjinýmislevamičiakcemi. VTT –Praha2,Ječná10,tel.:224920177,info@vtt.cz,Brno– Josefská8,tel.:542210736,brno@vtt.cz zelenálinka: 800 100 130 • www.vtt.cz• www.facebook.com/ck.vtt Dotované zájezdy Zdarma zajišťujeme svozy z 12 míst ČR na/z letiště do Prahy a zpět.V ceně 1 celodenní výlet, komplexní pojištění. Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč) KYPR  05.05. - 12.05. 8 H3* PP+ 11 990 KYPR  12.05. - 22.05. 11 H3* PP+ 14 900 KYPR  12.05. - 22.05. 11 H3* ALL 19 990 RHODOS  23.05. - 02.06. 11 H3* ALL 14 990 KRÉTA  28.05. - 07.06. 11 H3* ALL 14 990 Vstupte s námi do léta, které na Kypru v tuto dobu již je. KYPR  22.05. - 29.05. 8 H3* PP 12 990 KYPR  22.05. - 29.05. 8 H3* ALL 14 490 KYPR  22.05. - 02.06. 12 H3* PP 15 900 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – svozy z 88 míst ČR na/z letiště okruh Řeckem 25.05. - 05.06. 12 H3* PP 12 490 ostrov Kypr  22.05. - 02.06. 11 H3* PP 17 990 ostrov Kréta  28.05. - 07.06. 11 H3* ALL 17 990 H - hotel, PP - polopenze, PP+ - polopenze vč. nápoje u večeře, ALL - all inclusive bus/letadlo DOTOVANÉ ZÁJEZDY LAST MINUTE NABÍDKY Učíte se angličtinu mnoho let, ale pořád nedokážete plynule mluvit? Nerozumíte? Zkuste změnit způsob, jakým se ji učíte… Vyzkoušejte zcela jinou výuku angličtiny: NAVŠTIVTE ZDARMA UKÁZKOVOU HODINU! 11. 1. a 13. 1. v 18:30 Volejte: 222 241 500! LITE anglická škola, Opletalova 36, Praha, tel.: 222 241 500, mob.: 775 556 996, www.lite.cz Do you speak English? žádné učebnice, žádná gramatická cvičení, 80% mluvení, účinná, přirozená metoda LITE anglická škola, Opletalova 36, Praha,aha, tel.: 222 241 500, mob.: 775 556 996, www.lite.cz241 24.4. a 28.4. v 18:30 Rezervujte si místa na tel.: 222 241 500, 775 556 996. inzerce Holešovičky. Dopravu práce na stoce neomezí Více najdete na WWW.METRO.CZ Holešovičky Stoka odvádí odpadní vodu z části Kobylis, Ďáblic, Libně a dalších čtvrtí města. ● Většina úseků kanalizační stoky je z roku 1929, je tak na hranici životnosti. ● Zhruba 40 procent opravova- ného úseku stoky se musí znovu přerazit a postavit, zbytek se pak jen sanuje.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 22. dubna 2014 03 Zprávy krátce Mimořádně až 5. července se letos poprvé pro návštěvníky otevře střešovické muzeum MHD. Od konce roku v první a druhé hale vozovny totiž probíhají opravy protipožár- ního nástřiku dřevěných kon- strukcí. „V případě dvou hal muzea se jedná o ošetřenou plochu přesahující sedm tisíc metrů čtverečních,“ vysvětlu- je mluvčí DPP Aneta Řehko- vá. V plánu je protipožárním nástřikem ošetřit i třetí a čtvr- tou halu vozovny, a to pravdě- podobně během příštího roku. Muzeum MHD ve Stře- šovicích se nezúčastní ani le- tošního ročníku Pražské mu- zejní noci. ROWMuzeum MHD DPP inzerce Blanku má Met- rostav dostavět do pěti měsíců a Praha má zaplatit přes čtyři miliardy Kč. Sporné smlouvy mezi Prahou a stavební firmou Metrosta- vem jsou podle arbitrů plat- né. Rozhodl o tom v pátek vpodvečer rozhodčí soud. Ar- bitráž tím ale nekončí. Met- rostav totiž ve čtvrtek rozšířil žalobu proti Praze. Žádá pro- placení další, údajně posled- ní části dluhu ve výši jedné miliardy korun. Další soudní líčení bude 4. června. Pětiměsíční lhůta pro do- stavbu tunelu však nemusí znamenat, že tunelem v září projedou první auta. Rozsu- dek se totiž týká pouze sta- vební části díla. Otázkou zů- stává, zda bude v té době ho- tova i technologická část a dispečinky a zda bude mít dopravní stavba za sebou i ne- zbytné testy a zkušební pro- voz. ČTK Citát „Potvrdilo se, že arbit- ráž je správnou cestou k vyřešení sporu.“ TOMÁŠ HUDEČEK, PRIMÁTOR Když Roden hraje Saudka Budova bývalé Živnobanky na Příkopech patřila o víken- du filmařům. Točily se tu některé scény z filmu Fotograf, například slavnostní vernisáž výstavy fotografií Jana Saudka. Podle očekávání se přišel podívat i sám jejich au- tor, kterého ve filmu hraje Karel Roden. Premiéra filmu je naplánována na leden. MICHAEL SEDLÁK V kontejneru byli jedovatí pavouci Dva agresivní a skákavé je- dovaté sklípkany někdo odhodil i s terárii do kon- tejneru v Srnčí ulici v Pra- ze 5. Větší z pavouků byl velký jako dlaň. Nálezce přivolal strážníky, kteří pak sklípkany převezli do útulku. Nalezení pavouci patří k rodu Haplopelma, který se objevuje třeba v Číně, Thajsku či Vietna- mu. Strážníci doporučují na neznámé pavouky ne- sahat a zavolat linku 156. Oprava skončila, další na podzim Včera v noci skončila čtyř- denní oprava výhybek na trase metra A. Podle do- pravního podniku se ode- hrála bez problémů a žád- ný konflikt nezaznamena- li ani informátoři, na kte- ré se s prosbou o pomoc v centru obraceli hlavně cizinci. Velikonoční opra- va není zdaleka poslední, další pokračování oprav plánuje dopravní podnik na některý zářijový či říj- nový víkend. ROW Metrostav staví a Praha platí Nejlepší čtenářské fotografie můžete vidět v pořadu Divácké zprávy televize Prima každý den od 19.40 hod. Muzeum. Otevře až v létě

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz PRAHA úterý 22. dubna 2014 04 Památky omlád- nou. Více staveb z druhé poloviny 20. století míří na seznam chráně- ných objektů. Obchodní dům Máj, dům na Václavském náměstí 21 nebo Hotel Praha jsou jen některý- mi stavbami, u nichž se v po- slední době řešilo, jestli si za- slouží památkovou ochranu. Generální ředitelka Národní- ho památkového ústavu Naďa Goryczková už ví, jak podobné návrhy posuzovat. Jak to uděláte? K rozeznání kvalit této ar- chitektury by nám měla po- moct nová komise pro ochra- nu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století, složená z odborní- ků, jako je Rostislav Švácha, Jiří Kotalík, Zdeněk Lukeš, a dalších. Jak se posuzují stavby z 20. století? To je velmi složité. Úkolem komise je co nejobjektivněji posuzovat objekty z této doby, protože památková péče k těmto dílům přistupu- je v současné době velmi nevy- rovnaně. Bohužel zatím ne- existuje ani systematický prů- zkum těchto památek. Máme dobře zmapovanou první po- lovinu 20. století, umíme se sa- mozřejmě vypořádat i s ná- vrhy ze starší doby, ale i spo- lečnost těžko vnímá jako pa- mátky stavby z druhé polovi- ny 20. století. Jak je to u památek z dru- hé poloviny 20. století? Pro tuto dobu je to ještě slo- žitější, také proto, že sama společnost se na tyto stavby dívá kriticky a má pro ně stig- ma socialistické architektu- ry. Na druhou stranu v této době vznikala řada kvalit- ních děl, obzvlášť po Světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Česká architektura se dostala na výsluní, reflektovala světo- vé trendy, stala se výkladní skříní socialismu. Co by si určitě zasloužilo stát se památkou? Některé stavby už jsou evi- dované jako kulturní památ- ky a staly se památkou po- měrně brzy, příkladem může být slavná bruselská restaura- ce EXPO 58 na Letné. Už v roce 1968 byla prohlášena kulturní památkou. To je výjimečná záležitost. To ukazuje na výjimečnost této architektury. Příkladem může být i hotel Internacional v Brně, byl památkou prohlá- šen zhruba po dvaceti letech. Ten však byl před časem „odpamátněn“. Bohužel po 25 letech došlo ze strany Ministerstva kultu- ry ke zrušení památkové ochrany. Požádali jsme o pře- zkum tohoto rozhodnutí. Které nové objekty už pa- mátkou jsou? Po roce 2000 byla vyhláše- na třeba v Praze památkou řada objektů, třeba budovy ČKD a hotelu Jalta na Václav- ském náměstí nebo obchod- ní dům Máj. To nejsou typické příklady socialistických staveb. O socialistickém stavebnic- tví si můžeme myslet coko- liv, ale z rozpočtu každé stav- by bylo několik procent urče- no na umělecká díla. Příkla- dem může být třeba brněn- ské sídliště Lesná, plné výji- mečně kvalitních umělec- kých děl ve veřejném prosto- ru od předních českosloven- ských umělců té doby. Naše komise na svém posledním zasedání navrhla plošnou ochranu tohoto ukázkového sídliště. Lidé už chápou význam bruselské architektury, ale málokdo chápe, proč chránit paneláky… Architektura 70. let nejsou jen paneláky. Byly to i indivi- duální stavby, které sloužily kultuře, školy, nákupní cent- ra. Příkladem může být třeba pražský obchodní dům Kot- va, hotel Thermal v Karlo- vých Varech nebo i Nová scé- na Národního divadla, která vzbuzuje velké emoce. Zvenku krásná stavba, uvnitř mauzoleum oblože- né kubánským mramo- rem... Tenhle dojem má asi kaž- dý. Uvnitř najdete jeviště a hlediště s netradičními pa- rametry a hodnotný je hlav- ně ten plášť, složený ze skle- něných tvarovek od sochaře Libeňského. Díky Nové scéně vznikl i prostor divadelní pi- azzetty. To je velká přidaná hodnota této stavby, také pro- to se komise přiklonila k ná- vrhu na její prohlášení za kul- turní památku. Kolik má Praha památek z 20. století? Praha nemá těchto pamá- tek tak málo. V Česku je 42 ti- síc památek. Památek moder- ní architektury po roce 1900 je 1800, celkem asi 4 procen- ta. Památek z doby po roce 1945 je v Česku jen 0,4 pro- centa, v Praze asi 0,6. Praha je na tom lépe než Brno. Naďa Goryczková je odbornicí na architekturu konce 19. a první poloviny 20. století. NPÚ ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz inzerce Odborníci chtějí chránit víc památek z doby socialismu

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.fokusoptik.cz Slevy se nesčítají. Akce trvá od 31. 3. do 25. 5. 2014. Akce platí při zhotovení kompletních brýlí. Sleva neplatí v outletech Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha. na všechna dioptrická skla včetně multifokálních sleva ZAOSTŘETE NA JARO! PŘIPRAVTE SE NA LÉTO! KUPTE SI SLUNEČNÍ BRÝLE ZNAČEK 2 balení kontaktních čoček SWITCH Once!A DOSTANETE ZDARMA Akce platí od 14. 4. 2014 do vyprodání zásob. Ostatní akce a slevy se nesčítají. Akce neplatí v outletech FOKUS optik FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha. Jednodenní kontaktní čočky SWITCH Once jsou dostupné v dioptriích +6,00 D až -10,00 D. 30ks/balení. Jen ve + více na www.fokusoptik.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 22. dubna 2014 06 Kolik SMS napíše- me a kolik minut provoláme poté, co i nám operátoři snížili ceny? Od cenové války operátorů, kteří začali nabízet výhodné tarify i pro nefiremní zákazní- ky, uplynul jeden rok. Jak moc času teď strávíme klábo- sením po telefonu? U těch, kteří mají tarif ne- omezeného volání, podstat- ně více. „Před cenovou revolu- cí činil průměrný rozsah ode- bíraných služeb u jednoho klienta 50 SMS zpráv měsíč- ně a 90 minut hovorů. Po této revoluci se počet provola- ných minut zvýšil na průměr- ných 125 za měsíc,“ říká Pa- vel Černoch ze společnosti Ta- rifomat, která nabídky mobil- ních operátorů porovnává. Že si teď volání více užívá- me, někteří operátoři jen ne- radi připouštějí. Například podle společnosti T-Mobile se počet SMS a délka hovorů zvý- šily jen o několik procent, k čemuž by prý docházelo i bez zavedení neomezených tarifů. „Rozhodně se nedá tvr- dit, že by události loňského roku významně změnily uži- vatelské chování,“ uvedla Martina Kemrová z T-Mobilu. Jiní poskytovatelé mobil- ních služeb se tím však nijak netají. „U délky hovorů je vliv neomezených tarifů zřej- mý, došlo ke zvýšení průměr- né délky hovorů oproti před- chozímu roku o osm pro- cent,“ dodává Markéta Kuklo- vá ze společnosti Vodafone. Aby také ne, když za měsíční vyúčtování dnes platíme i o několik set korun méně než před rokem. Toho prý vy- užívají především ženy. „Z našich údajů vyplývá, že zákaznice s tarifem Free prů- měrně provolají 282 minut měsíčně, což je o téměř hodi- nu více než průměrný muž s jedním z našich Free tari- fů,“ doplňuje mluvčí firmy 02 Ctibor Jappel. Ten dodává ješ- tě další srovnání. Zatímco v listopadu 2012 provolali všichni zákazníci společnosti dohromady 224 milionů mi- nut, loni v listopadu – tedy už po „cenové válce“ – to bylo dokonce 329 milionů minut. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Na klinice používáte intravenózní infuzi vysokých dá- vek vitaminu C. Jaký má podle vašeho názoru význam v onkologické léčbě? Intravenózní infuze vysokou dávkou vitaminu C se v onkologii po- užívájakosoučástnutričně-farmakologickéléčby,protoženádorové bujení a onkologická léčba prokazatelně vedou k deficitním hla- dinám vitaminu C. Ve studiích se uvádí, že se mnohdy blíží úrovni kurdějí (skorbut). Kvůli deficitu vitaminu C může špatně fungovat metabolismus, imunitní, cévní a nervový systém. To všechno se v rámci chemoterapie projevuje nežádoucími účinky. Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže, únava, sla- bost, vyčerpání, anémie, deprese, dyslipidémie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další. Nic- méněvysokádávkavitaminuCpromptněkorigujedeficitníhladinu vitaminuCvkrviajehozmíněnéfunkceudržujenapotřebnéúrovni, cožvedekesníženívýskytunežádoucíchúčinkůvrámcichemotera- pie a radioterapie.Toto společné léčebné působení vede ke zvýšení kvalityživota,kjehoprodloužení.Vidímetovesvépraxiivestudiích našich kolegů na amerických univerzitních klinikách. Klinika se zabývá také léčbou pohybového aparátu. Terapie těchto bolestí se obvykle opírá o paraceta- mol, nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy. Také s těmito léky pracujete nebo používáte jinou terapeutickou strategii? Pacienti přicházejí na naši kliniku většinou s požadavky na jiný typ léčby než uvedenými léky. Ty jim většinou předepsal jejich praktický lékař a příliš se při ovlivnění jejich bolesti neosvědči- ly, protože mají řadu nežádoucích účinků. Mnozí pacienti mají vředovou chorobu v anamnéze, užívají warfarin, mají nemocná játra nebo jim hůře pracují ledviny. Jindy nemocní užívají 10 a více druhů léků na jiné choroby a další analgetika nebo nes- teroidní antirevmatika jim není možné kvůli lékovým interakcím předepsat. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na typ léčby, který redukuje bolest nemocných, nepoškozuje jaterní parenchym ani ledvinné funkce, nevyvolává krvácení do gastrointestinálního traktuanemálékovéinterakcesjinýmiléčivy,ježpacientiužívají. Takovými léky jsou Guna-MD kolagenové injekce, s nimiž máme vynikající zkušenosti a považujeme je za šetrnou léčbu. V jednom článku popisujete své zkušenosti s léčbou více než 1000 pacientů. Můžete blíže specifikovat, ojakáonemocněníšloajakýprospěchléčbapacientům přinesla? Nejvíce pacientů je odléčeno pro bolesti dolních zad, kde dochází k výraznému zmírnění obtíží ve smyslu redukce bolesti, zlepšení chůze a rozsahu pohybu v páteři, k návratu do zaměstnání z pra- covní neschopnosti, zlepšení kvality života. Mezi další nemoci, při nichž dosahujeme výrazné redukce bolesti, patří bolesti horní části zad, hlavy, artrózy kolene I. a II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I. a II. stupně; u vyššího stupně artrózy se např. odloží da- tum operace. Úspěch zaznamenáváme i při léčbě bolestí ramen- ního kloubu či bolestí malých kloubů ruky. Také při fibromyalgii došlo ke snížení potíží nemocných, zde je však nutné, stejně jako při výhřezu ploténky, dlouhodobé podávání Guna-MD injekcí. Léčit lze účinně a přitom šetrně Odborná redakce EDUKAFARM Nové zdravotnické zařízení inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy se zaměřuje na preventivní medicínu, moderní bezpečnou terapii bolestí pohybového aparátu a klinickou onkologii. Podrobnosti o náplni kliniky nám poskytli odborníci, kteří zde pracují. S A F E T R E A T M E N T C E N T E R Možnost objednání: 241 432 133, recepce@inpharmclinic.cz Adresa: inPHARM CLINIC,V Areálu 1243, Jesenice u Prahy (na rohu ulice Říčanská aV Areálu). Nejpohodlnější příjezd je z okruhu spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice). inzerce Ještě levnější volání? Rok neomezeného volání. „Rozkecaly“se hlavně ženy Brusel plánuje do poloviny prosince příštího roku zrušit poplatky za roaming. ● SMS, volání i datové služby by tak v rámci EU měly být za stejné ceny jako v tuzemsku. ● Operátoři se ale obávají toho, že kvůli výpadkům příjmů ne- budou moci investovat do in- frastruktury. ● Čeští operátoři zatím tento krok EU moc komentovat nechtějí. Budou prý muset hledat nové zdroje příjmů a úspor. Navíc je prý schvalo- vání unijními orgány dlouho- dobá záležitost. Za kolik voláme? 380korun měsíčně teď Češi podle serveru Tarifomat platí v prů- měru za telekomunikační služby. Před přechodem na neomezené tarify jsme platili 650 korun za měsíc.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 22. dubna 2014 07 inzerce Teploty se v příš- tích dnech pře- houpnou přes dvacet stupňů. Celý týden bude hodně pršet. Meteorologové vydali týden- ní předpověď. Aktuálnímu po- časí mimochodem slangově ří- kají „tlakové bahno“ (více v boxu). Podle nich bude dnes větši- nou oblačno, ale na Moravě bude stále pršet a ráno se vy- skytne i mlha. Odpoledne a k večeru se přeháňky a bouř- ky opět vrátí a bude jich prav- děpodobně opět o něco více než včera. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, zejména odpo- ledne. Přechodně se může ukázat jasná obloha. V noci klesnou teploty až na 6 stup- ňů, ve dne vystoupí až na 23 stupňů. Stejně by mělo být i ve čtvrtek. Počasí se bude o víkendu ka- zit. V pátek bude o něco chlad- něji než předchozí dny a zůsta- ne zataženo, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. Podle stejného scénáře bude i o víkendu. iDNES.cz Přijede legenda, Paul Anka Světoznámý zpěvák a autor hitů Diana, She’s a Lady, My Way nebo This is It, sex idol žen a lamač ženských srdcí Paul Anka zamíří v rámci svého celosvětového turné i do Česka. V Praze vystoupí 20. července. PROFIMEDIA.CZ Zprávy krátce Letadlo spadlo mezi domy, pilot měl štěstí, přežil Velké štěstí měl pilot, který se v neděli zřítil s ultralehkým letadlem na pozemek statku v Pet- rovicích u Humpolce. Stroj se při nárazu na zem rozpadl na několik kusů, pilot přežil bez újmy, na místě naštěstí nikdo nebyl. Prostitutky mají vyhnat securiťáci Přes sto tisíc korun mě- síčně vydá Dolní Dvořiš- tě na Krumlovsku bez- pečnostní agentuře, aby obec zbavila prostitutek. Ochranka bude fungovat od května. Bude pořizo- vat důkazy o pohybu žen, pasáků a klientů, které předá policii. Ta potom může udělit poku- ty nebo jiné opatření, agentura totiž nemá žád- né zvláštní pravomoce. Organizace Rozkoš bez rizika toto řešení kritizu- je. Problém se prý jen přesune jinam. iDNES.cz Celý týden bude pršetTlakové bahno Pro současné počasí klimato- logové používají termín „tla- kové bahno“. Na jaře se vy- skytuje zřídka, spíš je charak- teristické pro léto, jako před- zvěst letních bouřek. ● „Nejde o oficiální termín. Ale pojmenovává se tak ne- výrazné tlakové pole, kdy je nad celou Evropou skoro stejný tlak a nefouká vítr,“ vysvětluje mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz DOMOV úterý 22. dubna 2014 08 Nejznámější pouť v Česku, matějská, přilákala 160 tisíc lidí. Matějská pouť v Praze přiláka- la letos více návštěvníků než v předchozích dvou letech. Přispělo k tomu zřejmě i lep- ší počasí. Branami pražského Výstaviště prošlo 160 tisíc lidí. Loni kvůli nepřízni poča- sí a dlouhé zimě přišlo na ma- tějskou pouť jen asi 117 tisíc lidí, o rok dříve přilákaly pou- ťové atrakce přes 154 tisíc ná- vštěvníků. Pouť, která otevřela brány 1. března, nabídla na 120 atrakcí od kolotočů, vláč- ků, autodromů přes houpač- ky a skluzavky až po centrifu- gy a adrenalinová zařízení. Nejznámější atrakcí matěj- ské je zřejmě horská dráha Cyklon pocházející ze 70. let. Zatímco dříve se na ní mno- hým tajil dech při prudkých výškových zvratech, dnes ji desítky dalších atrakcí v mno- ha směrech předčí. Vyznava- či adrenalinových atrakcí mohli vyzkoušet třeba centri- fugu Booster, která je vysoká 60 metrů a je největší v Evro- pě, či katapult Bungee. Ná- vštěvníci se mohli svézt také na vodní atrakci či na horské dráze Super Mouse. ČTK Turnaje v kuličkách právě začínají Fanoušci hry v kuličky začínají obsazovat parky. Turnajová sezona právě začíná. O víken- du se v pražských Kaizlových sadech konal otevřený turnaj Masters. Příznivci této hry se mohou těšit na další turnaje po celém Česku, navíc si mohou nějaké klání v rámci zorga- nizovat sami. Více informací, jak na to, najdou na www.kulicky.com. PAVEL TŮMA Matějská opět táhlaRekord Rekordní byl rok 2011, to přišlo přes 215 tisíc lidí. ● První záznam o pouti, která se původně konala v Dejvi- cích, je z roku 1595. ● Postupem času se stala vel- kým tahákem. Za první republiky na ni chodilo kolem čtvrt milionu lidí. V 60. letech se přesunula na Výstaviště. inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz SVĚT úterý 22. dubna 2014 09 Papež František v neděli v tra- dičním velikonočním posel- ství vyzval svět k míru a kon- krétně zmínil konflikty v Sý- rii či na Ukrajině. „Žádáme tě, Pane, abys ukončil veške- ré války a konflikty, velké i ty malé, staré i ty nové,“ řekla hlava katolické církve. Požeh- nání Městu a světu (Urbi et orbi) pronesl v latině – na za- plněném Svatopetrském ná- městí stejně jako loni neza- zněla čeština ani další jazyky světa. František však požeh- nání zakončil zcela neformál- ně, když lidem popřál dobrou chuť k velikonoční- mu obědu. Papež svou řeč pronesl z balkonu svatopetr- ské baziliky poté, co pod širým nebem odsloužil slav- nostní velikonoční mši. ČTK inzerce Papež František ČTK/AP Je to nejhorší tragédie, která se stala na Mount Everestu. Lavina, která strhla ze stěny Mount Everestu nejméně tři- náct Šerpů, otřásla komuni- tou nepálských nosičů. Někte- ří Šerpové se už na horu od- mítají vrátit. Nelíbí se jim, jak se k tragédii postavila vlá- da, která má příjmy z poplat- ků od horolezců. Mount Everest nikdy neza- žil horší tragédii. Jediná lavi- na v pátek zabila třináct Šer- pů, další tři členové výpravy se navíc pohřešují a jsou prav- děpodobně mrtví. Vláda podle místních lidí nedělá dost, aby pomohla rodinám obětí, ačkoliv vybírá tučné po- platky od expedicí. Zatím ohlásila pomoc asi 8200 ko- run. Šerpové po státu požadu- jí alespoň deset tisíc dolarů pro rodiny obětí a navýšení pojistky pro zahraniční expe- dice na dvojnásobek. iDNES.cz Papež. Vyzval k míru, popřál dobrou chuť Šerpové už na horu nechtějí Šerpové a šerpové Proč se Šerpové píší s velkým Š na začátku. ● Šerpové jsou kmen, který do oblasti Nepálu přišel před 300 až 400 lety. ● Někteří z nich žijí jako šerpové, tedy vysokohorští nosiči věcí. Tuto práci však vykonávají i jiná etnika.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ T R E N D Y S T Y L I N S P I R A C E Nášútulnýbytkvěten2014Nášútulnýbytkvěten2014Nášútulnýbytkvěten2014 REPORTÁŽ REALIZACE U ČTENÁŘE Jak bydlí stylistka Denisa Bartošová JEN 2999 Kč ŠIKOVNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK ROZKVETLÝ BALKON A TERASA SOUTĚŽ O LUXUSNÍ VYSAVAČE V HODNOTĚ 84 940 KČ Květen/May – 05/2014 29,99 Kč, 1,43 €* ĚĚ ÁÁ ŽŽ ÁÁ ŠŠ ÝÝ ÍÍ ÁÁ ÝÝ Vyzkoušejte triky našich designérů Dětský pokoj se spoustou nápadů Praktické tipy na zařízení kuchyně Romantické koupelny a doplňky 01_05 titul.indd 1 Soutěžte s časopisem O LUXUSNÍ VYSAVAČE V HODNOTĚ 84 940 Kč Více informací o soutěži najdete v květnovém vydání časopisu NÁŠ ÚTULNÝ BYT KVĚTINOVÁ ARANŽMÁĚĚ ÁÁ ŽŽ ÁÁ Vyzkoušejte triky našich designérů

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz KULTURA úterý 22. dubna 2014 11 Uvažujete o koupi knihy? Zítra ušetříte, nemusíte platit DPH. Nakladatelé a knihkupci osla- ví zítřejší Světový den knihy slevou pro zákazníky. Nebu- dou totiž po nich chtít, aby za- platili patnáctiprocentní daň z přidané hodnoty, které kni- hy podléhají, tu uhradí na svoje náklady. Tímto krokem chtějí nakladatelé a knihkup- ci upozornit, že DPH na kni- hy u nás je jedna z nejvyšších na světě (vyšší je jen v Dán- sku a Bulharsku, uvádí Svaz českých knihkupců a nakla- datelů). Do roku 2008 přitom tvořila 5 procent, od té doby se jen zvyšuje. To má za násle- dek úbytek prodejnosti knih, současná vysoká daň způso- buje existenční problémy ma- lým nakladatelstvím. Mezitím minulý týden sou- časná vláda rozhodla o zave- dení nové, desetiprocentní sazby DPH, kam budou kro- mě například léků spadat i knihy. Platit by měla od příštího roku. „Je to krok správným směrem, částečné snížení DPH na knihy vítá- me, uvědomme si však, že do celoevropského průměru máme stále daleko,“ řekl Met- ru spisovatel a předseda Sva- zu českých knihkupců a na- kladatelů Martin Vopěnka. Podobně reagoval i například spisovatel Michal Viewegh: „Vnímám to jako pozitivní posun, nižší DPH je důležitá především pro nakladatele,“ řekl Metru. Zavedení pětipro- centní DPH na knihy podpo- ruje kromě Viewegha napří- klad spisovatel Pavel Kohout, spisovatelka Radka Denemar- ková, básník a textař Jiří Dě- deček a mnoho dalších. ONDŘEJ NEKOLA REDAKTOR DENÍKU METRO Vysoká DPH ohrožuje hlavně malé nakladatele. PROFIMEDIA.CZ Jak to vidím já Amerika nemá jen Márqueze Od čtvrtka, kdy zemřel nejznámější spisovatel Latinské Ameriky, zazně- la o Gabrielu Garcíovi Márquezovi řada lichoti- vých, až přehnaných hodnocení. Jeho přínos světové literatuře je ne- sporný, Márquezova síla spočívá především ve sty- lu vyprávění, kdy spoju- je obyčejné události s nadpřirozenými jevy. Čtenářova fantazie tak může překročit hranice, za které se dosud nedo- stala. Ano, tím byl Márquez jedinečný, snad první, i když milov- níci například Borgese by možná nesouhlasili. Avšak když toto pomine- me, zjistíme, že řada jeho románů včetně toho nejznámějšího, Sto roků samoty, má téměř všechny prvky typické pro červenou knihovnu: lásku, odloučení, kýčovi- tou scenerii. Márquez je nejznámější, Latinská Amerika má však řadu dalších, dovolím si tvrdit lepších autorů. ONDŘEJ NEKOLA ondrej.nekola@metro.cz Palác Langhans Vodičkova 37, Praha 1 10.990 Kč Elektronický hledáček 30 x zoom (24–720 mm) 18,1 Mpx Hi-sensitivity MOS snímač + karta SDHC 16 GB DMC-TZ60 Lumix NOVINKA Knihy levněji Z knihkupectví, kde si budete moct zítra pořídit knihu o 15 procent levněji, se do akce zapojily například: ● Kanzelsberger, Kosmas, Knihkupectví Academia, Neoluxor, Knihkupectví Fišer, Knihkupectví Karolinum, Knihkupectví Ostrov, Knihkupectví Řehoře Samsy, Kosmas a řada dalších. Vzkaz pro Aleše z Pardubic, Jarku z Ostravy a Honzu z Vyškova, které trápí úby- tek vlasů, nám poslal Milan z Brna. Pana Milana otravoval rychlý úbytek vlasů s tvořením nepří- jemných čelních koutů až do okamžiku, než narazil na speci- ální vlasovou kosmetiku THER- MAL. Z její kolekce si vybral vlasový krém THERMAL za 330 Kč a šampón THERMAL také za 330 Kč. Tyto výrobky tvoří spolu kompletní kúru v poměru 2 ks TH krému a 1 ks TH šampónu, kterou užívá dva měsíce a nemůže si ji vynachválit. Poslal nám i adresu, kde lze účinné přípravky objednat. Je to: SENS – 697 01 Kyjov, Komenského 606. Tel.: 518 615 091 VLASOVÝHIT www.thermal-sens.cz Téměř každý z nás ob- čas prožívá před spa- ním chvíle, kdy mozek pracuje na plné obrátky, zatímco by nám měl umož- nit nástup ničím nerušeného spán- ku. Včasnému usnutí mohou brá- nit starosti, stres, zdravotní obtíže i množství dojmů z uplynulého dne. Lékárenský trh nabízí řadu hyp- notik, čili prášků na spaní, jejich uží- vání je však spo- jeno s nežádoucími účin- ky a návykovostí. Doplněk stravy Som- Melle, usnadňuje navoze- ní spánku přírodní cestou. Je složen z tradičních lé- čivých bylin, užívaných po staletí k uklidnění a na- vození spánku. Jeho receptura je zcela unikátní a původ- ně patřila ke stře- ženému tajemství francouzských klášterů. Současná věda však na dávná tajemství neslyší, pouze konstatuje, že použité byliny mají své deklaro- vané účinky, a to včetně medoviny, v níž jsou účin- né látky rozpuš- těny. Přípravek SomMelle lze zakoupit jak v lékárnách, tak i v prodej- ně VitaCentrum, Jindřišs- ká 5 - pasáž, Praha 1, pří- padně objednat na zákaz- nické lince 221 674 221 nebo www.bwy.cz. SOMMELLE PRO SNADNÉ USÍNÁNÍ NYNÍ AKČNÍ SLEVA 40 % inzerce Zítra budou knihy o 15 procent levnější

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.strunypodzimu.cz 27/4/2014 Španělský sál, Pražský hrad D O N ÁTO RSKÝ GALAVEČE R PRO S TRUNY PODZIMU Yo-Yo Ma violoncello Kathryn Stott klavír Ve spolupráci: Za finanční podpory: Mediální partner:

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 22. dubna 2014 13 Milan Kovanda, FacebooK „Kašlu na to, budu raketa.“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro 1 Lékař a profesor na Univerzitě Karlově Josef Hynie byl zakladatelem československé: a) toxikologie b) psychologie c) sexuologie 2 Kateřina Medicejská narozená roku 1519 ve Florencii byla manželkou krále Jindřicha II. a královnou: a) Francie b) Španělska c) Itálie 3 Německý vědec Rudolf Kühnhold uskutečnil první praktický test radaru před: a) 90 lety b) 80 lety c) 70 lety 4 Zdařbůh býval pozdrav, ale Bůhzdař je část obce Zájezd, kterou najdete na: a) Šumpersku b) Pardubicku c) Kladensku 5 Rodný dům Napoleona Bonaparte leží na: a) Sardinii b) Korsice c) Kypru Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 27,7 °C Rok výskytu: 1800 ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 15:20 Televarieté 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování loterie Euromiliony 20:00 Vyprávěj Dámská jízda. Seriál (2010). Hrají: R. Vojtek, A. Kerestešová, V. Freimanová, S. Skopal, N. Divíšková a další. Režie B. Arichtev, R. Tesáček 21:00 Dobrodružství kriminalistiky (16/26) Paprsek. Detektivní seriál (1989). Hrají: A. Hryc, J. Hartl, Z. Geislerová, P. Trávníček, M. Vladyka a další. Režie A. Moskalyk 21:52 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:55 Nejlepší Bakaláři 22:45 Eva tropí hlouposti Komedie (1939) 00:15 Hobby naší doby 00:40 AZ-kvíz 16:45 Cirque du Soleil: Amaluna 17:35 Kancl IV Proces 18:00 Vesmír: Mars – nové poznatky 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (46/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (46/47) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 19:55 Cesty k úspěchu 20:00 Velká vlastenecká válka Operace Bagration. Dokument (Rusko, 2010). Dne 23. června 1944 začala v Bělorusku ofenziva obřích rozměrů. Její výsledek potvrdil skutečnost, že Rudá armáda získala na Východní frontě definitivní převahu 20:55 Letecké katastrofy Osudná výška. Dokumentární cyklus (Kanada, 2011) 21:45 Pan Vok odchází Komedie (1979) 23:05 Sestřička Jackie II (2/12) Lékařský seriál (USA, 2010) 23:35 Kanadská soda 23:55 Tito – Poslední svědci testamentu 00:55 Český žurnál 12:30 Doktorka z Dixie II (19) 13:30 Beze stopy III (22) 14:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (3) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (11) 16:30 Krok za krokem IV (17) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami IV (3) 18:25 Ulice (2592) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (489) Bude to čím dál horší. Rodinný seriál (2014). Hrají: Z. Adamovská, P. Rychlý, J. Čenský, S. Rašilov, R. Fiala a další 21:35 Víkend 22:25 Lovci zločinců (20) Kriminální seriál (USA, 2011) 23:10 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XII (17) Kriminální seriál (USA, 2010) 00:05 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (3) Kriminální seriál (USA, 2004) 00:50 Kriminálka Miami IV (3) Krimiseriál (USA, 2005) 01:35 Novashopping 09:15 Pevnost Boyard I (15) 10:15 Kdo přežije: Thajsko (9) 11:15 Grimm III (8) 12:15 Akta X II (18) 13:15 Faktor strachu X (11) 14:10 Simpsonovi XXII (2) 14:40 Simpsonovi XXII (3) 15:10 Bořiči mýtů VI (2) 16:15 Skladiště 13 II (5) 17:10 Jmenuju se Earl IV (2) 17:40 Grimm II (14) 18:30 Simpsonovi XXII (4) 18:55 Simpsonovi XXII (5) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (10) 20:15 Liga mistrů UEFA Přímý přenos úvodního semifinále Ligy mistrů UEFA 23:15 Král Krysa Válečné drama (USA, 1965). V zajateckém táboře Chang trpí všichni hladem a nedostatkem léků. Japonci zde totiž nedodržují válečné úmluvy. Desátníka Kinga však nedostatek jídla netrápí. Má všeho dostatek... Hrají: G. Segal, T. Courte- nay, J. Fox a další. Režie B. Forbes 01:45 Jmenuju se Earl IV (2) Nevěra bolí. Komediální seriál (USA, 2008.) 06:00 Ranní Fresh 09:00 Millennium 10:00 Óčko hity 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Mercedes-Benz Space 13:30 Óčko hity 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 14:30 Mixxxer show 16:00 .SK 16:05 Mixxxer 17:00 Óčko News 17:05 Óčko hity Klipy nonstop 18:00 Óčko News 18:05 Óčko hity 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 Óčko News 20:05 CZ & SK 21:00 Óčko News 21:05 Devadesátky v devět 22:00 Óčko News 22:05 Millenium 23:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 23:05 Love Zone 00:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 01:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:05 To je vražda, napsala II (8) 10:05 Policie Hamburk VI (9) 11:05 Julie Lescautová I (3) 13:10 Walker, Texas Ranger VIII (23) 14:10 Siska I (3) 15:25 Castle na zabití III (1) 16:20 Komisař Rex III (7) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Adéla ještě nevečeřela Komedie (1977). Hrají: R. Hrušínský, M. Dočolomanský, M. Kopecký, V. Lohniský, L. Pešek a další. Režie O. Lipský 22:30 Ano, šéfe! Jsme tu proto, abyste v hospodách nejedli blafy! Uvádí Zdeněk Pohlreich 23:45 Myšlenky zločince VIII (9) Kriminální seriál (USA, 2012) 00:40 Spravedlnost v krvi II (13) Slepá spravedlnost. Kriminální seriál (USA, 2011) 01:40 Nedokonalé zločiny VI (13) Kriminální seriál (It., 2010) Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-c,2-a,3-b,4-c,5-b. Kvíz Překvapení každý den Seznamte se s naší nabídkou! 222 999 900 *Zvýhodněná cena platí po dobu 12měsíčního závazku. Cena bez satelitního přijímače. UPC DTH S.`a r.l., 2, rue Peternelchen, L-2370, Howald, Luxembourg Registered in RCS Luxembourg under Nr. B87905 Sez 222 *Zvýhodněná c UPC DTH S.`a r. 199Kč měsíčně* Více než 70 programů Široký výběr Adostupné ceny Bez kompromisů Satelitní televize inzerce Počasí DNES ZÍTRA ČTVRTEK PÁTEK Min. 17 Max. 21 Min. 19 Max. 23 Min. 19 Max. 23 Min. 16 Max. 20 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz SERVIS úterý 22. dubna 2014 14 KONEC ZIMY Život v Praze je plný kontrastů, cyklů, period. Půlroční temná, studená zima je každý rok krutá, naštěstí tu však existuje ne- spočet nádherných věcí, díky nimž je mnohem snesitelnější. A proto člověk žije v Praze. A proto žít v Praze je tak nádherné. Leden je měsíc smutný jako málokterý, tehdy Praha střízliví z vánočního mumraje, jenž má své specifické kouzlo a je nad- míru intenzivní ve všech směrech. Leden je jakýmsi nezbyt- ným přechodem do jiného světa, pro nás, kteří se ani náhodou ne- postavíme na lyže, je to období potřebného, zaslouženého odpo- činku, který trávíme doma ve společnosti dobré knihy a mi- lých přátel. A pak už je únor, na který se vždycky moc těším. S únorem totiž pokaždé přichází nekonečná lavina festivalů všech druhů, mezi nimiž hrají hlav- ní roli filmové přehlídky. Do jisté míry má člověk pocit, že bě- hem těchto dvou měsíců, které předcházejí jaru, kvete kultura a připravuje nás na to, co za chvíli přijde a na co se tak těšíme: zeleň, teplo, pivečka na zahrádkách a energii, která se v nás každou chvíli probudí… ze dne na den. Uchvacující. Únor a březen je ping-pong mezi kinem Světozor, Aerem, Atlasem a Lucernou, kde člověk prožívá tisíce filmových příběhů z ne- konečného množství zemí – La Película, Jeden svět, Febiofest a Festival otrlého diváka jsou rozhodně nejdůležitější. A zniče- honic, aniž si toho člověk všimne, přijde duben a s ním úžasný pocit jistoty, že dny budou zase delší, teploty vyšší a že od teď měsíce, které nás čekají, s sebou přinesou stálé, jedinečné a ne- překonatelné vzrušení ze života. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku JAK NÁS VIDÍ CIZINCI CARLA MIZZAU ARGENTINKA ŽIJÍCÍ V PRAZE Citát Člověk má pocit, že během těchto měsí- ců, které předcházejí jaru, kvete kultura. KONTRAST (Ze sloupku Carly Mizzau na této straně) Naprostá nepodobnost, odlišnost vlastnosti, opak, protiklad ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Stašová.Pro Američany nejlepší Herečka Simona Stašová získala na filmovém festiva- lu v americkém Tiburonu cenu za ženský herecký vý- kon ve snímku Filipa Renče Sebemilenec. Stašová cenu Golden Reel (Zlatý kotouč) osobně převzala bě- hem závěrečného ceremoniálu. Film vypráví příběh Libuše, která prožívá pozdní lásku s manipulativním Otou, klade otázky o závislosti, strachu ze samoty a ztrátě sebeúcty. LENKA HATAŠOVÁ, iDNES.cz Dopisy a vzkazy Hlasuji pro placky Chtěla bych jen nabíd- nout názor z pohledu tě- hotné ženy, zda nosit plac- ky v tramvajích, či niko- liv. Myslím, že skutečně u nás není velký problém nabídnout místo ženě s evidentně velkým bři- chem. Problém je spíš v tom, že mnoho těhot- ných má největší obtíže v prvních třech měsících těhotenství, kdy 0–12 cen- timetrů velké miminko opravdu není pro ostatní vidět. Většinou mají nízký tlak, je jim na zvracení, někdy na omdlení z pře- cpané tramvaje. A v té době většinou chodí ještě do práce a jsou opravdu unavené. Sama jsem něko- likrát nevydržela vyčítavé pohledy stařenky, která stála v tramvaji nade mnou a přemýšlela nej- spíš o té naší nevychova- né generaci, raději jsem ji pustila sednout. Mě na- opak nepustil v MHD sed- nout téměř nikdo. A tak tedy já hlasuji jednoznač- ně pro placky – vždyť pře- ce jejich nošení nemusí být vůbec povinné, ne? MÍLA SVOBODOVÁ dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Předprodej.Na Letní slavnosti Dnes začíná předprodej vstupenek na Letní shake- spearovské slavnosti. Letošní premiérou bude kome- die Mnoho povyku pro nic v režii Jiřího Menzla, kte- rý není na slavnostech nováčkem. Režijně je pode- psán pod jednou z nejúspěšnějších inscenací v histo- rii Letních shakespearovských slavností, komedií Ve- selé paničky windsorské (viz foto). VIKTOR KRONBAUER Šimon Novák Jistě, platím asi čtvrtinu. Marek Bajcar Ano, dnes si i nejdražší tarif může dovolit každý. Jan Malkovsky Ne, účet je stále hodně vysoký. Anketa z Facebooku deníku Metro Myslíte si, že se válka mezi mobilními operátory pozitivně podepsala na nižších cenách za volání? Sloupek Slovo dne „Vnímám to jako pozitivní posun.“ MICHAL VIEWEGH SPISOVATEL Vláda rozhodla, že vytvoří no- vou, desetiprocentní sazbu DPH, do které budou spadat i knihy. Na ty se přitom nyní vztahuje patnáctiprocentní sazba, a tak DPH na knihy u nás patří k jed- něm z nejvyšších na světě.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz ENGLISH PAGE úterý 22. dubna 2014 15 From April to July, the British Council is sharing some tips and vocabula- ry. Metro readers will find useful whi- le visiting the Uni- ted Kingdom – not only – in summer. Shopping in the UK is big business - customers spent almost 70 billion pounds in the few weeks before Christmas 2013! So it\'s no surprise that any city or lar- ge town will have plenty to offer for shopaholics. The past 20 years has seen a change in shopping styles with more people preferring to drive to large shopping centres outside towns rather than the traditional city cen- tre. It\'s easy to see why. Shop- ping centres have lots of free parking and are often open \'from eight till late\'. These shopping centres have a wide choice of cafes and re- staurants for busy shoppers to rest their feet and think about what\'s next on their lists. But isn\'t there some- thing lifeless about the artifi- cial plants, bright lights and air conditioning? Is it just me who enjoys the real-life feel of a stroll down a high street enjoying the atmo- sphere? The current economic si- tuation in the UK has led to a rise in \'pound\' shops. You can find outlets with names like Poundworld and Pound- land, not to mention every- body\'s favourite discount clo- thes shop, Primark, on many high streets and shop- ping centres. These shops offer discount prices all year round. They are taking a lot of customers from more esta- blished, luxury stores such as Debenhams, John Lewis or Marks and Spencer. Even in the world of food they are visible; the classic supermar- kets of TESCO and Sainsbu- ry\'s have to compete with Lidl and its brother Aldi with their extra low prices. \'Find it, Get it, Argos it\' they say. Argos is a truly unique shop in the UK. It calls itself \'your one stop shop\' meaning that you can get anything there. And this is fairly true: from toys to te- levisions, jewellery to Jacuz- zis, Argos sells almost every- thing. But the true beauty is in browsing and buying. Ar- gos offers all these products through a catalogue - online or classic paper. People or- der everything through it, and either get it delivered, or pick it up in a store. This saves Argos a lot of money as they don\'t have to display all their products. So, shopping in the UK is alive and well, in spite of the current financial problems of the country and the rest of Europe. KEITH BERRY SHOP TILL YOU DROP Match the words and phrases with the definitions. ● 1. a shopaholic ● 2. artificial ● 3. a stroll ● 4. discount ● 5. visible ● a. a relaxing walk ● b. easy to see ● c. a person who likes shop- ping a lot ● d. not real ● e. a lower price than usual Choose a word and complete the phrases. back window on looking ● 1. "Where can I try this____?" "The changing rooms are just over there." ● 2. "I don\'t like spending money so I prefer _______ shopping." ● 3. "If this doesn\'t fit my friend can she bring it _____?" "Certainly, all goods can be re- turned within fourteen days." ● 4. "Can I help you with anything?" "No thanks, I\'m just _____." Are the statements true of false according to the text. ● 1. High Street shopping is not as popular as it was. ● 2. The writer enjoys spending time in shopping centres. ● 3. It is only possible to buy cheaper goods in Poundworld during special sales. ● 4. You cannot find another shop like Argos in the UK. ● 5. Argos spends a lot of money displaying its products. ● 6. If you go window shopping you don\'t buy anything. More people prefer to drive to large shopping centres outside towns. 2 x PROFIMEDIA.CZ Answers Activity 1 1. c; 2. d; 3. a; 4. e; 5. b Useful Phrases 1 1. three for two (buy three and pay for only two); 2. two for one (buy two and pay for only one); 3. buy one get one free; 4. buy one get one half price Activity 2 1. T (true); 2. F (false); 3. F; 4. T; 5. F; 6. T Useful Phrases 2 1. on 2. window 3. back 4. looking Useful Phrases 1 The following phrases are connected with discounts, what do they mean? ● 1. 3-4-2 ● 2. 2-4-1 ● 3. BOGOF ● 4. BOGOHP Activity 1 This English series is presented by the British Council and Metro. www.britishcouncil.cz Lesson No. 4 Useful Phrases 2 Activity 2 inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz ZDRAVÍ úterý 22. dubna 2014 16 Plíseň na nehtech není nic výjimečné- ho, postihuje až deset procent lidí. Plíseň se hojně objevuje i mezi diabetiky, tento pro- blém postihuje až třetinu z nich, plísní trpí až polovina lidí po sedmdesátce. Nejobvyklejším místem, kde se plíseň, vláknitá houba nebo kvasinka, vyskytuje, jsou nehty na nohou a chodi- dla. „Méně ji vídáme na neh- tech u rukou a i zde bývá nej- častěji propojena s nožní plís- ní. Nohy se více potí, přičemž vlhko a teplo je příznivým prostředím pro růst hub,“ po- tvrzuje Monika Arenbergero- vá, dermatoložka z Fakultní nemocnice Královské Vino- hrady. Důvodem plísní na ru- kou je také dlouhodobé nale- pování umělých nehtů. A jak se pozná, že jde o plí- seň? Nemoc se projevuje ztluštěním nehtové plotén- ky, žlutým zbarvením a drole- ním nebo olupováním v okolí nehtu. Zpočátku postihuje je- den nehet. Začíná obvykle na palci a postupně se rozšiřuje i na ostatní nehty. Nakazit se můžete při kon- taktu s výtrusy hub. „Ty jsou na předmětech používaných nakaženou osobou, například na ručníku nebo v botách. Zdrojem mohou být i podlahy zařízení, kde chodí větší množství osob naboso. Jedná se o bazény, sprchy či sauny,“ doplňuje dermatoložka. Pokud zjistíte, že něčím po- dobným trpíte, začněte s léč- bou co nejdříve. „V první fázi přistupujeme k aplikaci lokál- ního roztoku, který se dává přímo na nehet. Účinné látky pronikají do nehtové plotén- ky, kde ničí vlákna parazitují- cích hub. Další terapeutickou formou je lak, který stačí apli- kovat dvakrát týdně. Účinná látka se pak postupně uvolňu- je a proniká celým nehtem,“ vysvětluje Arenbergerová. Důležité je i ošetřování nehto- vé ploténky: zkrácení nehtu na nejkratší možnou délku, zbrušování pilníkem či pem- zou a koupání v octové vodě. KAMILA HUDEČKOVÁ Zdrojem plísně mohou být i bazény. PROFIMEDIA.CZ Zprávy krátce Přírodní kosmetika Běžně prodávaná kosme- tika je vyráběna syntetic- ky. Obsahuje mnoho che- mických látek. Řada z nich tělu neprospívá, ale může i škodit. Někte- ré látky ve vyšší koncent- raci, způsobené užívá- ním více přípravků na- ráz, mohou ovlivňovat hormonální funkce, imu- nitní systém, nebo jsou dokonce podezřelé z kar- cinogenity. Pro běžného spotřebitele je těžké se v problematice oriento- vat. Doporučením je ku- povat přírodní kosmeti- ku, nejlépe v biokvalitě. Pořad Zdraví poslouchejte každou neděli v 7.40 a 15.45 na Rádiu Impuls. Prevence Jak se nehtové plísni bránit? ● Noste vzdušnou obuv, bavlněné ponožky. ● Po návratu z bazénu si dejte nohy na deset minut do vody s rozpuštěným hypermanganem nebo do octové vody. ● Nepůjčujte si obuv na sport, boty pravidelně dezinfikujte. CZ-NAL-020-2014-duben PODPORUJE HOJENÍ A ZABRAŇUJE RŮSTU NEHTOVÉ PLÍSNĚ MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441/46, Praha 10 www.naloc.cz Další informace týkající se NALUCu získáte u Vašeho lékárníka. Před použitím NALOCu si pečlivě přečtěte návod k použití. NALOC je zdravotnický prostředek určený pouze k vnějšímu použití. 1. Faergemann J et al. Early and visible improvements after application of K101 in the appearance of nails discoloured and deformed by onychomycosis. J Comset Dermatol Sci Applic 2011; 1:59-63. První viditelné výsledky od 2 TÝDNŮ (1) • Jednoduchá aplikace – pouze 1x denně • 1 balení 10 ml = 3 nehty na 3 měsíce • Zmírnění zabarvení nehtů v důsledku např. plísňové infekce Žádejte ve své lékárně! inzerce Plíseň začíná na palci, odkud se šíří dál

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

• Levná letní dovolená v Alpách, vDolomitechproskupinyijednotlivce od 640 Kč/os. noc se snídaní: Ces- tovní kancelář www.ck-kontakt.cz, t: 605276053 • Prožijte svou vlastní expedici YDYKSEB! Pronájem chaty v Bes- kydech: www.chatanydek.cz Práce - nabídka • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • Hledáme zájemce o doplňo- vání zboží - denní i noční, pro- dejny po celé Praze (zálohy dru- hý den). Směny dle výběru. Tel.: 284 083 300, 777 335 756 • POKLADNÍ - prodejny po celé Pra- ze, zálohy druhý den. školení zajiš- těno. Směny dle Vašeho výběru, T.: 284083300, 777335756 • PULTOVÝ PRODEJ - hledáme bri- gádníky - prodavač/ka do lahů- dek, pekaře/ky, školení zajištěno. T.: 284 083 300, 777 335 756, www.creditczech.cz • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Spol. Agusta hledá kontrolo- ry skladových systémů. Nástup dohodou. Práce v logistickém cen- tru Stránčice a Jažlovice doprava zajištěna. Požadavky: flexibilita, základy PC, VZV výhodou, dobré plat. podmínky, dobrý kolektiv. Dal- ší 9-16,00 tel: 774483361, mail: nabor@agusta.cz • Přijmeme muže na pozici stráž- ný. Nabízíme 70 Kč/hod čistého, výplata vždy včas. 12hodinové den- ní a noční směny, smlouva - doho- da o provedení práce, HPP. Pod- mínku přijetí je fyzická zdatnost, zkušenosti v oboru a základy PC. Volejte v pracovní dny 9.00-16.00 h. T: 733 469 469. • PENÍZE DENNĚ! Komunikativ- ní a veselé dívky 18-35 let, uplat- něte své schopnosti na PC - Chat, až 3.000 Kč/směna. info na tel. 604 133 749 • Lůžkové zdravotnické zaří- zení Praha 3 přijme: fyziotera- peuta s registrací a všeobec- né sestry na ošetř. lůžka. Tel.: 602 651 650, 8-15 hod. • Střední škola dostihového spor- tu v Praze Velké Chuchli přijme 1 řidiče – údržbáře. Požadujeme řidičskéoprávněnísk.B+EaT,zruč- nost při výkonu údržbářských prací, v dostihové sezoně přesčasová prá- ce v so a ne. Nabídky zasílejte na e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz, info na tel. 257 941 094 • Přijmeme větší počet brigádníků, výdělky 70-130Kč dle zařazení + prémie. Tel.: 722 775 898 • Nabízíme spolupráci prof. řidi- čům taxi a sml. přepravcům. Posky- tujeme jedinečné podmínky spolu- práce, které nemají na českém trhu obdoby. T: 723424230 • Nabízíme spolupráci řidičům s koncesí a zkouškami z místopi- su. Poskytujeme vozy s možnos- tí výhodného odkupu. Více info na tel.: 312 538 539 • KOMWAG a.s., Praha 2, Perucká 10 přijme fyzicky zdatné důchod- ce na ostrahu a úklid dětských hřišť. Čistý RT podmínkou. Tel.: 236040011 • Nabízíme pěkný přivýdělek k platu i důchodu pro muže a ženy, i nepravidelně. Adminis- trativně organizační práce. Tel.: 728 463 897 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • A.s. v Praze 9-Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Řidič MKD s praxí min. 1 rok. Diety až 50 Euro/den, nový vozový park. Tel: 731426319, 732116245, Tomáš Pressler. • Čekáte na peníze? U nás je máte 2. den v plné výši. Přijmeme brigád- níky na balení zboží a jiné brigády dle aktuální nabídky. Po-Pá, 9-17 h. 724772129 • Třídění tisku - brigáda, 60 Kč/hod., výplaty týdně. Tel.: 774 433 968 • Bezpečnostní služba přijme pracovníka zásahové skupiny PCO (P-9 Běchovice) POŽADUJE- ME: Bezúhonnost, profesní kva- lifikace-strážný, ŘP sk. B a vlast- ní automobil, zdravotní a fyzická způsobilost, zbrojní průkaz výho- dou. NABÍZÍME: HPP, nástup mož- ný ihned. Kontakt: 724 372 605, security.pco@seznam.cz • Hledáme schopné obchodní- ky a manažery. Odstartujte svou kariéru pod křídly silné mezinárod- ní společnosti, světové jedničky na trhu. Atraktivní bonusy a bene- fity, systém vzdělávání, podpo- ra společnosti, kancelář v centru Prahy, příjemné pracovní prostře- dí. Kontaktujte nás na e-mailu: anna.mikulecka@pp.metlife.cz. • ČSAO Praha 10 - autorizova- ný dealer Škoda přijme AUTO- MECHANIKA s praxí, úkolová mzda. Životopis zasílejte na: jan.komurka@csao.cz nebo tel. 720 997 299 • Přijmeme pracovníky na propaga- ci a sepisování registrací pro nově otevřenézdrav.středisko,dobréfin. ohodnocení, 15-25.000 Kč/měs, tel.: 775533301 • BS přijme zam. ostrahy v obleku na objekt v Praze 9 - Černý Most. Možno HPP i VPP. Práce ve stoje. Podmínky: čistý RT, dobrý zdrav. stav. T. 775237707 • Hledáme ambiciózní spolupra- covníky na ŽL. Poskytování úvěrů a půjček. Volejte 776733184 • JSTE AMBICIÓZNÍ? Chcete být finančně nezávislý? Jestli ano, nad- národní evropská společnost hle- dá právě Vás. Tel.: 736 264 234 • Přijmu vedoucího a obchodníka do svojí firmy. Volejte na telefon 721 503 705 • Prádelna v Plzni přijme pracovní- ky do provozu s dobrým zdrav. sta- vem, ubytováním zdarma, 2směn- ný provoz, nástup ihned. Tel.: 777 821 115 • Společnost ISC Communication přijme operátory pro obvolávání stávající klenteli pro práci z domo- va. Přivýdělek cca 8 000Kč. Více info na t: 724390631 • Hledáme komunikativní lidi na veřejnou sbírku pro dětskou onkologii. Výplata každý den, mož- nost plánování směn, možno i pro studenty. Tel: 773 047 692 • Agentura dom. zdrav. péče přijme zdrav. sestru na HPP s registrací na odbornou práci u nemocných v jejich dom. pro- středí. Tel: 737 416 089 • Ag. dom. zdrav. péče přijme na DPP zdr. sestru s registrací na výpomoc za práce neschop- né. Vhodné pro důchodkyni. 737416089 • Práce na doma. Vydělávej- te 20.000Kč měsíčně. Vydě- lávejte s českými výrobci. Tel.: 775 544 200 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633 • Přijmu schopného komunikativní- ho člověka do kanceláře. Jen vážní zájemci. Tel: 734 227 731, volat po 10.00 hod. Praha a okolí. • Firma Chirmax s.r.o., výrobce chi- rurgických šicích materiálů, hledá ženy na třísměnný pracovní poměr do výroby. Podmínkou je zruč- nost. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na obědy a dovolenou. Praha 4-Komořany. Kontakt: sekretariat@chirmax.cz, tel: 241768407-8 • Přijmu do Generali pojišťovny pojišť. poradce. Měs. bonusy ročně (až 110 tis.). Rekvalif. zdarma. CV zasílejte na: athina.g@seznam.cz, tf. 221099984 • Družstvo zdravotně postižených hledá do svých řad OZP na pozi- ce v zákaznickém servisu. Sou- částí práce bude telefonování. 736254388, info@1sdzp.cz • Přijmeme pracovnici/ka na úklid, lokalita Jažlovice, od 19-23 hod. Nutná vlastní doprava. Pra- xe nutná. T: 311 320 915, 737 991 105, latuszkova@hgs.cz Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 • REKVALIFIKAČNÍ KURZY kos- metika, kadeřnictví, manikúra, modeláž, pedikúra - Artiris, Národ- ní 43, Praha 1, www.artiris.cz, tel: 602 283 431, 224 230 950 • Studium dějin Starého Babyló- na. A jak zásadně se dávné dějiny týkají Vaší budoucnosti? Přednáš- ka zdarma 23.4., 18.30 h. Tyršův dům, Újezd 40, P1. Auto - Moto - poptávka • KOUPÍM AUTO jekékoli nepojízd- né, havarované či jinak poškozené, s doklady i bez dokladů do max. ceny 2.000Kč, Praha a Střední Čechy. Tel: 723 254 982 Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • VYKLÍZENÍ nemovitostí vše- ho druhu a velikostí. Rychle, lev- ně nebo i ZDARMA! Dohoda vždy jistá! Bourací práce, stěhování, odvoz odpadu. T: 776 444 920 • ZDARMA určení velikosti a stři- hu podprsenky z hlediska funkční- ho i zdravotního provádí PORADNA správných velikostí, OD Bílá Labuť. Tel. 725 803 849 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • Půjčíme Vám peníze do výpla- ty. Tel. 222 230 891 nebo na www.pujckajkl.cz • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Rychlá půjčka bez poplatků! Pro zaměstnance, důchodce, ŽL. 10-300.000 Kč, 20-60.000 Kč na OP a výpl. pásku. 30.000Kč na OP a ŽL. Tel.: 774 699 161 • Férové nebankovní půjčky zajiš- těné nemovitostí. U nás příjem ani výpis z registru dávat nemu- síte. Garantováno A. Panenkou. www.metrofin.cz, 733471174 • Půjčky a úvěry bez zástavy a poplatku za vyřízení. Při schva- lování nejsou věk a registry rozho- dující. Rychlé vyřízení bez volání na 900. T. 730652189 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 Hobby - poptávka • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Výměny • Zajistíme VÝMĚNY NEMOVI- TOSTÍ (bytů, domů, chat, pozem- ků) doplatíme rozdíl ceny, případ- ně vykoupíme, poradíme, vyřešíme po právní stránce. 774 335 503 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k pronáj- mu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k pro- nájmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 304 • VŠ hledají pronájem bytu v Praze s dobrým spojením MHD. Dlouho- době. Slušné jednání. RK prosím nevolat. TEL: 604778666 • Pár hledá čistý a útulný proná- jem pouze dlouhodobě u mhd, nekuřáci bez zvířat, gars. - 2+1 do 12 tis. Ideálně po rekonstruk- ci. T: 605845088 Nemovitosti - nabídka • Prodám REKREAČNÍ CHATU v obci Mladovice, okr. Benešov za nízkou cenu. Cena dohodou. Tel.: 731 124 671 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • Vykoupíme nebo zprostředkuje- me prodej – byt, rod. dům, chata, Praha a okolí. Peníze ihned. Řeší- me exekuce, právní vady, dluhy. Tel. 777 306 102 VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 736 204 410 731 782 308 www.uverihned.cz 581 112 660 PENÍZE IHNED!!! 800500292 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. AUTOVARS a.s. autorizovaný dealer Opel a Chevrolet se sídlem na Praze 7 přijme AUTOMECHANIKA s praxí min. 5 let. Kontakt p.Rambousek, tel.: 602 579 886, mail: martin.rambousek@autovars.cz Zbavte se dluhů a E X E K U T O R Ů • konsolidace půjček • osobní bankrot • insolvence Tel: 775 114 598 nicnedluzim@post.cz S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%! BOHEMIA FINANCE nabízíme malou nebankovní půjčku od 11.000,-Kč do 20.000,-Kč Tel.: 234 251 223 www.bohemia-finance.eu e-mail: info@bohemia-finance.eu www.pujcky777.cz půjčky pro: • zaměstnance • podnikatele • důchodce  604 933 113 od 9,9% nová společnost www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 Půjčky Pro každého bez PoPlatků Půjčíme: Stačí nám zavolat · Zaměstnancům · nebo napsat sms · Živnostníkům · či e-mail · Důchodcům teleFoN: 722 183 161 cleverkontakt@centrum.cz www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 800 600 333 www.adamsecurity.cz PřijmemeMUŽEaŽENYnapozice– STRÁŽNÝ–PrahaastředníČechy NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! Fyzickynáročné–nevhodnéprodůchodce ADAM SECURITY Přijmeme strážné! Info: po-čt 9:00-15:00hod. Společnost CORTEX hledá brigádníky na projekty aktivního telemarketingu pro významné klienty AIG, Vodafone, Penzijní fond ČP a další. Možnost dlouhodobé spolupráce. Požadujeme: • Profesionální a příjemné vystupování • Uživatelská znalost práce na PC a MS Office (MS Word a MS Excel) • Komunikační a vyjadřovací schopnosti bez vady řeči, znalost českého jazyka včetně gramatiky Nabízíme: • Možnost práce podle potřeby a vzájemné domluvy jen některé dny v týdnu či určitou část dne Odměna: • Odměna se pohybuje mezi 70 a 140 Kč/hod., průměr 100 Kč/hod. • Další bonusy a soutěže o věcné ceny, motivační program email: andrea@cortex.cz • Mob.: +420 608 444 258 LÉTO 2014 - nabídka pobytů u moře ALBÁNIE - odlet 2.6.2014/ 6 dní Hotel Maestral*** S 11 990 Hotel Sejko**** S 12 400 Hotel Andon Lapa***+ S 12 600 KORFU SENIOR 55+ - odlet 2.6.2014/ 6 dní Hotel Alkyon**+ P 11 490 Hotel Alkyon**+ A 12 990 KRÉTA - odlet z Prahy 4.6.2014/ 8 dní Studia Filothei BS 11 490 Hotel Lito*** A 19 990 Ceny jsou konečné v Kč. BS - bez stravy, S - snídaně, P - polopenze, A- all inclusive. CK AGL travel . Jungmannova 6, Praha 1 . 800 222 210 . www.AGLtravel.cz MALTA SENIOR 55+- odlety 7.6./14.6. / 8 dní Bugibba*** P 13 990 Sunflower*** P 14 990 Santana**** P 16 990 Seashels Suncrest**** P 18 990 KORFU - odlet 2.6.2014/ 6 dní Studia Stefanie BS 8 990 Studia Valentinos BS 9 990 Hotel Alkyon**+ P 12 490 Hotel Alkyon**+ A 13 990 MALTA SENIOR 55+ Sunflower*** P 14 490 Santana**** P 15 990 Seashels Suncrest**** P 17 990 - odlety 3.5./10.5./ 17.5./24.5./ 8 dní Cestování - nabídka Pokračování na straně 18 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 17

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 22. dubna 2014 18 1 Šmicer se blýskl gólem Charitativní zápas na Anfield Road mezi brit- skými a zahraničními hvězdami Liverpoolu měl výraznou českou stopu. Bývalý český fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer přispěl v exhibici, která se hrála pro rodiny obětí tragédie na stadio- nu Hillsborough v Sheffieldu z roku 1989, jedním gólem ke koneč- né remíze 2:2. Při neštěs- tí tehdy zemřelo 96 fa- noušků a právě s tímto číslem na dresu nastoupi- li hráči obou týmů. MAFRA Světový den knihy a autorských práv www.knihybezdph.cz Sleva 15% na knihy v knihkupectvích po celé České republice knihysinižšíDPh zaslouží! GRAFICKÝDESIGN/HMSDESIGN©2014 Kometa Brno Sparta se blíží k titulu Sparťanští fotbalisté udě- lali další krok k titulu, ligovým šampionem se mohou stát už na konci týdne. V malém praž- ském derby porazili 3:1 Duklu. Před Plzní mají dál náskok deseti bodů. Další výsledky 25. kola: Jihlava–Bohemians 1:1, Liberec–Slovácko 2:1, Znojmo–Ostrava 0:4, Mladá Boleslav–Jablonec 3:2, Teplice–Brno 0:1, Olomouc–Příbram 0:0 a Slavia–Plzeň 0:2. Na sestupových příčkách jsou Slavia a Ostrava. ČTK PSG Zlín Hokejisté Zlína vyhráli ve tře- tím finále play-off extraligy na ledě Komety Brno 4:1 a jsou krok od mistrovského titulu. V sérii vedou 3:0 a již dnes mo- hou slavit druhý extraligový triumf v klubové historii. Ko- meta v předešlých dvou finálo- vých zápasech nedokázala skórovat, včera se ale Pivkovi podařilo překonat Kašíka ve zlínské brance už v 15. vteři- ně. Vyprodaná Kajot arena hnala domácí do útoku, jenže Zlín odolával a ještě v 1. třeti- ně udeřil – Čech dorazil za Čili- akova záda Zámorského stře- lu od modré. Ve 23. minutě již Zlín vedl a v 35. minutě už to bylo 3:1 pro PSG. Tři minuty před koncem se Kometa roz- hodla riskovat bez brankáře a inkasovala počtvrté. Druhý gól v zápase dal Čech. SIM Zprávy krátce Kličko se dál cítí být šampionem Boxerský šampion Vladi- mir Kličko ještě dlouho nehodlá opustit profesio- nální trůn, v 38 letech se cítí i na dalších deset let nadvlády. Řekl to před utkáním s Australanem Alexem Leapaiem, ve kterém bude v sobotu v Oberhausenu obhajo- vat své tituly. Bez českých párů Stejně jako loni v čín- ském Fu-čou odstartuje Světový okruh v plážo- vém volejbalu. Nejlepší česká dvojice se zatím nepředstaví, Kristýna Ko- locová s Markétou Sluko- vou daly přednost pří- pravnému kempu ve Špa- nělsku a do sezony vstou- pí až příští týden na úvodním grandslamu rovněž v Číně. ČTK Titul mají i Češi Hokejisté Košic s český- mi hráči Hylákem, Klouč- kem a Šedou získali sed- mý titul ve slovenské ex- tralize. V 7. finále dekla- sovali 6:0 Nitru. iDNES.cz Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Rodina koupí byt v Praze v jakem- koli stavu osobní nebo družstev- ní platba v hotovosti. Pravní servis zařídím. Tel.: 773 109 561 • Koupím byt před privatizací, obecní. Dám náhradní byt. Nízký nájem a velké odstupné. Dluhy uhradím, stěhování, právní servis zajistím. Tel.: 725805115 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 605260736 Vybav. domácnosti popt. • Výkup starožitného nábytku - Lož- nice, pracovny, jídelny, obrazy, kni- hy, lustry, hračky, drobnosti, i celé pozůstalosti. Solidní jednání. T: 603478873 EXTRA tvrdé milování!• SE STARŠÍ! Zavolej na tel.: 774 700 564! EXTRA BOKOVKA PRO TEBE!• Nejsi doma spokojen? Změň to! Ženy celá ČR! Piš SMS ve tvaru 80LJV a text na 909 15 45 Můj hlad po sexu je obrov-• ský! Nasyť mě! Nezávazně! Libuše 36. Volej 909 801 801 nebo pošli SMS na 909 15 50 s kódem 44SEL a tvůj text! Jsem něžná kočička Romana• (22) s malými balónky! Mazli se s nimi, cumlej je, vysaj je!Vytoč 909 80 50 40 kód TSD14 Opravdová sexuální premi-• antka Marie 69! Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když na- jdeš :-)! Zavolej mi 909 90 99 25 nebo písni SMS na 909 15 40 s kódem 28VDP a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka Dokončení ze strany 17 Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce jsem soukromá osoba, nechci platit provize realitkám tel.: 722 61 31 91 Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 4Extraliga. Zlín dnes může oslavit titul

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

www.metro.cz SPORT úterý 22. dubna 2014 19 Na vítězné vlně se vezou tenistky pod vedením kapitána Petra Pály. Po výhře v Ostravě nad obháj- kyněmi titulu Italkami jsou Češky potřetí za čtyři roky ve finále Fed Cupu, za což vděčí skvělé Petře Kvitové a široké- mu výběru hráček. „Dalšího finále si cením strašně moc. Je to skvělý pocit. Jsem za hol- ky hrozně rád, protože odved- ly skvělou práci. Makaly, při- pravily se na to, všechny chtě- ly hrát a znovu dokázaly uspět,“ řekl Pála. Hlavní hvězdou je aktuální světová šestka Kvitová. Levou rukou hrající ranařka z Fulne- ku i nyní proti Italkám získa- la dva body – v sobotu porazi- la Erraniovou a v neděli si po- radila také s Vinciovou. „Pet- ra je poklad,“ řekl Pála o Kvi- tové a vyzdvihl nejen její kva- lity na kurtu. „Ona je skvělá i mimo kurt. Je úplně v poho- dě, přizpůsobí se týmu, pod- poří ho, jde příkladem.“ ČTK 4 Česká republika Šafářová–Erraniová 6:4, 6:1 Kvitová–Giorgiová 6:4, 6:2 Kvitová–Vinciová 6:3, 7:5 Koukalová, Hlaváčková –Giorgiová, Knappová 6:2, 5:7, 11:9 Petra Kvitová právě získala třetí postupový bod. ČTK Číslo dne 29Český squashista Jan Koukal vybojoval svůj 29. turnajový triumf na okruhu PSA. Jako druhý nasazený hráč ovládl Cerdil Open v brazilském Campo Grande. Ve finále soutěže s dotací 10 tisíc dolarů porazil Argentince Robertina Pezzotu 9:11, 11:8, 11:4 a 11:4. V pátém ročníku Koukal ovládl tento turnaj už potřetí. Třetí double Brit Lewis Hamilton (na snímku) vyhrál i Velkou cenu Číny a v mistrovství světa formule 1 vybojo- val třetí vítězství za se- bou. Pokračující nadvlá- du stáje Mercedes a její třetí double v řadě koru- noval druhým místem Němec Nico Rosberg. AP Agenturapráce působícívPrazepřijmeneomezený početzaměstnancůdoodpadníhoprůmyslunapozici: prácenahlavnípracovnípoměrinadohodu opracovníčinnosti dobréplatovépodmínky profesionálnípřístupkzaměstnancům Zaregistrujtesetelefonickydonašídatabáze amyproVásnajdemevhodnéuplatnění. Telefonníkontakt:724984845 METAŘaPOPELÁŘ Telefonníkontakt:724984844 inzerce 0 Itálie Kvitová a spol. si opět zahrají finále Finále proti Německu Ve finále přivítají Češky v listopadu doma Německo. ● Němky si o titul zahrají po 22 letech. V semifinále zdola- ly Austrálii na její půdě 3:1. ● Český kapitán Petr Pála si chce pořádně rozmyslet a probrat se svými hráčkami volbu povrchu, na kterém se bude finále hrát. Trenér hokejové reprezenta- ce Vladimír Růžička pozval do přípravy týmu před květ- novým mistrovstvím světa v Bělorusku obránce Michala Jordána z farmy Caroliny Hur- ricanes. Třiadvacetiletý bek by se měl zítra připojit muž- stvu na tréninku a následně odjet do Švýcarska ke dvěma zápasům Euro Hockey Chal- lenge, které jsou na progra- mu v pátek a v neděli. Odpoči- nout naopak Růžička ještě ne- chá sparťanského útočníka Tomáše Rolinka. ČTK Růžička. Chce vidět Jordána

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/

• 13 nastavení délek střihu • použití s kabelem i bez něj • samoostřící ocelové břity s dlouhou životností + zastřihovací nástavec • tlak 15 bar pro dokonalé espresso • super hustá pěna a certifikovaná chuť kávy • zcela automatické vyplachování a odstraňování vodního kamene • zásobník na vodu 1,8 l a na mléko 0,5 l + dárek: tyčový mixér Philips • účinná filtrace HEPA H12 • hubice TriActive pro nejlepší výsledky vysávání • příslušenství: malá hubice/prachový kartáček 2v1, štěrbinová hubice • objem sáčku na prach 5 l • IPL technologie - až 6 týdnů bez epilace • jemná a účinná epilace těla i obličeje • významné omezení růstu chloupků již po 4 ošetřeních • akumulátorové použití + dárek: vysoušeč vlasů Philips Stříhá dvakrát rychleji (než předchozí řada zastřihovačů) Perfektní capuccino a café latté Super účinný vysavač se sací sílou 500 W Nejšetrnější odstranění chloupků Philips HC 3420/15 Saeco HD 8763/19 Minuto Philips FC 9190/01 Performer Pro Philips SC 2008/11 699,– 15 999,– 3 999,– 13 999,– seller BEST + dárek: vysoušeč vlasů Philips AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA Doprava zdarma při objednávce nad 1 000 Kč 76 000 druhů zboží skladem Vybírejte na www.MALL.cz Představujeme jarní bestsellery

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-22-4-2014/