METRO Praha - 25.4.2014http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Pátek, 25. dubna 2014 Č. 79, www.metro.cz inzerce JAN PAVEL II. BUDE MÍT SVATOZÁŘSVATOŘEČENÍ PAPEŽŮ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI STRANA 14 Barbie bude hrát ve filmu Panenka Barbie míří do Hollywoodu. Známá hrač- ka se stane hrdinkou hrané- ho filmu. STRANA 10 Svátek slaví: Marek Min. 170 Max. 210 Kroupy, duhy, bouřky Až do zítřka se budou v Čes- ku objevovat bouřky, které může provázet i krupobití a silný déšť. STRANA 8 Pozor na klíšťata, řádí dřív a nově i v horáchLační po krvi. Meteorologové vydali varování před klíšťaty. Nahrává jim teplo. Skáčou na lidi dříve než loni. Jsou i v parku. Vyskytují se prakticky všude, kde je zeleň. Hory. Nově lezou do vyšších poloh STRANA 6 Ukončí to dnes Zlín? Hokejisté Zlína mají dru- hou šanci ukončit finálo- vou sérii s Kometou Brno a získat titul. STRANA 21 Jak se pije v Argentině Když v Jižní Americe čepu- jí, tak do dvojky a hodně podchlazené pivo, říká piv- ní blogger Max. STRANA 19

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pátek 25. dubna 2014 02 Od zítřka už v Bille v Dejvicích nena- koupíte. Přestože se podařilo vyjednat prodloužení nájemní smlou- vy o několik měsíců, konec nevyhnutelně přišel. Hojně navštěvovaný obchoďák Billa v ulici Jugoslávských partyzá- nů bude zítřka definitivně uzavřen. „Důvodem, který nás při- měl učinit tento neradostný krok, je rozhodnutí majitele využít objekt, ve kterém naše prodejna sídlí, k jiným úče- lům,“ sdělila mluvčí řetězce Simona Breen. Budova, ve které se nachá- zí také studentská menza, pa- tří ČVUT. Škola plánuje jídel- nu zrekonstruovat, v prosto- rech po opouštěném ob- choďáku by měl vzniknout In- stitut informatiky, robotiky a kybernetiky za více než mi- liardu korun. Součástí rekon- strukce je i dostavba a přístav- ba objektu menzy, v podzemí pak vznikne parkoviště. Začít stavět se má v polovině roku, hotovo má být do konce toho příštího. Řetězec nepočítá s tím, že by v Dejvicích otevřel prodej- nu v jiných prostorech. „Nej- bližší prodejna v okolí se na- chází na ulici Evropská 685,“ dodává mluvčí Breen. Pokud jste tedy skalními fa- noušky Billy, na Evropskou to máte z Dejvic pět minut au- tem, čtvrt hodiny na kole, nebo tři čtvrtě pěšky... BEL Rušná křižovatka Malovanka bude plná kytiček. Za 48 mili- onů korun bez daně. Včera to schválili pražští zastupitelé. Křižovatka leží v místě na- pojení Strahovského tunelu na tunelový komplex Blanka. Vítězná firma vybuduje stěny z ocelových profilů vyplněné hlínou, v níž porostou popína- vé rostliny. Řešení situace si vyžádalo vedení Prahy 6, které spolu s občanskými sdruženími upozorňovalo na ekologickou zátěž u ústí tunelu Blanka. Ze- leň má zmírnit hlukové i emisní znečištění. Tunelový komplex Blanka vyjde Prahu na zhruba 36 miliard korun. Termín zprovoznění není znám. Politici mluví o konci léta. Rozhodčí soud minulý tý- den po všech sporech rozho- dl, že stavba má být dokonče- na do pěti měsíců. ČTK Nejkrásnější lodě i kapitánky. K vidění na výstavě na náplavce Na Rašínově nábřeží včera začal už šestý ročník akce Lodě na vodě, potrvá do neděle. Výstavu kritizují někteří Pražané, nelíbí se jim dlouhodobá uzavír- ka náplavky pro cyklisty a také omezení pěšího provozu. Organizátoři proto přichystali několik změn, které mají potížím zabránit. MAFRA – PETR TOPIČ inzerce Dejvická Billa zavírá Malovanka. Tunel Blanka zezelená

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pátek 25. dubna 2014 03 Vraky hyzdí Prahu. Kdo a kdy může odstavené auto nechat sešro- tovat? Nejméně od loňského listo- padu stojí na kraji silnice ne- daleko benzinky mezi Vypi- chem a Petřinami odstavená dodávka s názvem speditér- ské firmy. „Vím o tom, ale auto už není mé. Prodal jsem ho a ti kluci tam to auto odstavili,“ řekl deníku Metro bývalý ma- jitel. Policie s tím nic nesve- de. „Auto není překážkou sil- ničního provozu,“ říká poli- cejní mluvčí Tomáš Hulan. Také strážníci odkazují na pražskou správu služeb, kte- rá má na starosti odtahy vozů. Oni sami mohou dát podnět k odtažení, mají-li po- cit, že se jedná o vrak. Dalším příkladem nehyb- ného auta, které už obrůstá trávou, je zelený ford v ulici Na Bělidle. Podle čtenáře za- bírá parkovací místo nejmé- ně od loňské zimy. „Každý podnět je postou- pen na oddělení odtahů a vra- ků, jehož zaměstnanci prove- dou vyhledání oznámeného vozidla a jeho vyhodnocení,“ sdělila Barbora Šmídová ze správy služeb. Co se děje pak? Pokud je auto skutečně vrakem, dosta- ne majitel za stěrač výzvu k jeho odstranění, na což má dva měsíce. Neví-li se, kdo je majitel auta, výzva se objeví na nástěnce městského úřa- du. Pak už může být auto od- taženo a sešrotováno. Ekolo- gická likvidace aut je zdar- ma, na majiteli – pokud se ho podaří zjistit – jsou pak vy- máhány náklady za odtah. Odstavený ford v ulici Na Bělidle VOLF TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Motýli v Troji Do 11. května můžete v trojské botanické zahra- dě vidět nádherné motý- ly. Několik jich zachytila naše čtenářka, prohléd- něte si dva nejkrásnější. Ve skleníku Fata Morga- na jsou k vidění i druhy, které tu ještě nikdy nelé- taly. DAGMAR ŠPLÍCHALOVÁ Odstavit a neřešit, tak se zbaví lidé autJak mizí vraky Zabírá dlouhodobě ve vaší uli- ci místo nějaké auto? Oznam- te to Správě služeb (kontakty na Sshmp.cz). ● 2010 – přijali 3744 podnětů, odtáhli 619 vraků ● 2011 – přijali 3376 podnětů, odtáhli 354 vraků ● 2012 – přijali 2549 podnětů, odtáhli 287 vraků ● 2013 – přijali 2698 podnětů, odtáhli 256 vraků ● Vraky organizace předá smluvní firmě k sešrotování.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz PRAHA pátek 25. dubna 2014 04 11:00–17:00 • Ukázka obranných prvků (zakousnutí do ruky) • Ukázka slepeckých psů • Agility • Tanec se psy (frisbee) Veterinární poradna + ochutnávka psího jídla Pes v akci 2 26.4.2014 na střeše Galerie Harfa • soutěže o ceny • malování na obličej • malování pískem NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT KONZULTACI I LASEROVOU OPERACI V JEDEN DEN KONTAKT Oční klinika Horní Počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 ReLEx smile 1900 stabilních operací Užijte si volnosti... VVYMĚŇŇTE DIOPTRICCKÉ BRÝLE ZZA SLUUNEČNNÍ!!! REFRAKČNÍ VÍKEND 16. – 17.5. 2014 Poukaz OOčnní kkliniika Hoorní Počerrnicce DÁREK POUKAZ NA SLUNEČNÍ BRÝLE V HODNOTĚ 1 000 Kč K LASEROVÉ OPERACI RReLLEx smmile Lasser ReLEx smile je nejmodernější operace, zvolit si starší technologii s možnými komplikacemi by bylo vůči vašemu zdraví nezodpovědné. OOčnni kllinikka HHornní Poočernicce jje jeedinná klinikka v ČR, kkterrá mmá zkkušeenoosti ss technologgií RReLEx ssmile inzerce Policie navrhla obža- lovat radní kvůli pro- jektu Opencard. O podání žaloby teď rozhodu- je Městské státní zastupitel- ství v Praze. Bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) i sou- časný primátor Tomáš Hude- ček (TOP 09) čelí s dalšími rad- ními obvinění z porušení pra- videl hospodářské soutěže a povinností při správě cizího majetku. Všichni vinu odmí- tají. „Státní zástupkyně nyní bude zpracovávat obsáhlý spi- sový materiál, ale rozhodnutí ve věci bude vydáno až poté, co bude vykonán dohled nad- řízeným státním zastupitel- stvím,“ vysvětlila mluvčí městského zastupitelství Ště- pánka Zenklová. Deset bývalých a součas- ných radních čelí podezření z porušení předpisů v souvis- losti se zadáním zakázky na podporu programového vyba- vení firmě Haguess. Hudeček a obvinění radní už loni na podzim oznámili, že zůsta- nou ve funkcích i v případě, že budou obžalováni. ČTK Citát „Nechápu, proč nejsou stíháni skuteční viníci a místo toho se policie zabývá námi.“ TOMÁŠ HUDEČEK, PRIMÁTOR Ve Vršovicích bude derby Fanoušci Bohemians 1905 a Slavie se chystají možná na nejdůležitější zápas sezony, který napoví, který ze dvou vršovických klubů zůstane v nejvyšší fotbalové soutěži. Nic náhodě neponechávají ani fanoušci Bohemky a na zápas už připravují originální vystoupení, takzvané cho- reo. Utkání začíná v neděli ve 20 hodin. ROMAN KUBARIČ Zprávy krátce Další arbitráž kvůli Blance Praha chce zahájit další arbitráž kvůli problema- tickému tunelu Blanka. K soudu hodlá město jít se správcem stavby, fir- mou Inženýring doprav- ních staveb, která už v lednu Prahu zažalovala o dlužných 145 milionů korun. O tom, zda město skutečně vyvolá rozhod- čí řízení, bude příští tý- den jednat rada města. Rothmayerova vila už příští rok Nový správce Rothmaye- rovy vily ve Střešovicích Muzeum hlavního města Prahy plánuje otevřít uzavřenou budovu už příští rok. Chce zde mít expozici věnovanou ar- chitektu Otto Roth- mayerovi a jeho učiteli Josipu Plečnikovi. Muze- um provozuje také neda- lekou Müllerovu vilu a nyní plánuje obě vily řídit společně. ČTK Obžalují Hudečka?

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pátek 25. dubna 2014 05 inzerce Nečasová u výslechu. Nic neřekla Jana Nagyová byla včera u výslechu v kauze údajných trafik poslanců ODS a zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování bývalé Nečasovy ženy. Když od vyšetřovatelů odcházela, odmítla se bavit s novináři. ČTK NESTÍHÁTE V TÝDNU NAVŠTÍVIT OČNÍHO LÉKAŘE, NABÍZÍME VYŠETŘENÍ O VÍKENDU Sobotní oční denV sobotu 26.4.2014 od 8:00 -15:00 Oční kllinika aa optikaa Horní Počernnice ■ Kontrola zraku ■ Bez objednání ■ Změření na brýle ■ Velký výběr obrub a skel ■ Zábrus na počkání ■ AKCE MĚSÍCE Sleva na samozabarvovací brýle Transition 20-30% cena již od 686 kč/1 sklo 26.4. 2014 SLEVA 20% NA BRÝLE I BRÝLOVÁ SKLA Dálniční stavby pokračují. Cestujete-li často autem z Pra- hy do Brna nebo naopak, asi jste si jich také všimli. Na třech zúžených úsecích dálni- ce D1, které se právě moder- nizují (Šternov – Psáře, Loket – Hořice, Větrný Jeníkov – Jih- lava) používají silničáři zvlášt- ní ocelo-betonová svodidla. Podle některých řidičů vy- padají dost chatrně, tyto oba- vy ale Ředitelství silnic a dál- nic vyvrací. „Výrazně snižují riziko projetí do protisměru. Betonová svodidla zde nelze využít také z důvodu jejich šířky,“ říká Jan Studecký z ře- ditelství, který dodává i něko- lik parametrů. Osobní vůz by je neměl prorazit ani při osm- desátikilometrové rychlosti, zastavit by měly i desetituno- vý náklaďák jedoucí sedmde- sátkou. Další stavební práce pak probíhají u rychlostní silnice R6 z Prahy na Karlovy Vary. „Mimoúrovňová křižovatka Hostivice umožní propojení rychlostní silnice R6 se silnicí I/6J, a tím připojení města Hostivice na tuto rychlostní komunikaci,“ řekla Nina Led- vinová z ředitelství. Stavba má být hotova v září. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Policie v Brně zadržela devětadvaceti- letého muže, kterého podezírá z po- hlavního zneužívání. Za tři roky na sociálních sítích kontaktoval dvě stě dívek ve věku 11 až 16 let, nejméně deset z nich pohlavně zneužil. Jeho trik byl jednoduchý. Nejdříve dívky oslovil pod falešnou identitou – jako dívka. Při chatování nabízel jako brigádu natáčení porna. Pak sjednal osobní schůzku s „producen- tem“. Na ní dívky tlačil k sexu s tím, že si je musí nejdříve vyzkoušet, nabí- zel jim až 70 tisíc korun. Policie si myslí, že to není poslední takový pří- pad, a doporučuje rodičům, aby si udrželi kontrolu nad tím, co jejich děti na internetu dělají. MAP, iDNES.cz Porno. Po školačkách chtěl sex, bylo jich 200 Zastaví i desetitunového obraJihlavou s obtížemi Dopravu od včerejška ztíží oprava mostu v Pražské ulici. ● Přes něj vede cesta z Jihlavy k přivaděči na D1. ● Most se bude opravovat do konce roku, auta budou jezdit objízdnou trasou.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pátek 25. dubna 2014 06 Nejenže je teplé počasí vyhnalo do akce dřív než ob- vykle, teď se klíšťa- ta chystají i do hor. Budou řádit jako černá ruka, a to po celý víkend. Na dese- tistupňové škále aktivity klíšťat uvádí Český hydrome- teorologický ústav stupeň sedm, tedy velké riziko. To hrozí prakticky všude. „I v pražských parcích. Snad jediné místo, kde klíšťa- ta nejsou, je Václavské ná- městí,“ říká trochu s nadsáz- kou František Rettich ze Stát- ního zdravotního ústavu. Podle něj ovšem nejde říci, ve kterých lokalitách Česka je napadení klíštětem obecným – u nás nejrozšířenějším dru- hem – nejpravděpodobnější. Ohniska nákazy se totiž v Ev- ropě i v Česku neustále rozši- řují prostřednictvím migrace zvěře a ptactva, od Skandiná- vie a severního Ruska až po Bulharsko a Albánii. Klíšťata zbožňují vysokou trávu na okraji louky ve stínu stromů nebo na vlhkých mís- tech u potoků, řek či vodních ploch. „Endemické oblasti klíšťové encefalitidy se však za poslední roky posunuly do všech regionů i k velkým měs- tům včetně Prahy či Brna do příměstských parků. Klíšťata dnes chytí domácí mazlíčci nebo člověk i v městské zele- ni,“ říká pro deník Metro dok- tor Rastislav Maďar z centra očkování a cestovní medicíny Avenier. Obsazení měst klíšťatům ale už zjevně nestačí a svůj ra- jon zkoušejí dále rozšiřovat. „Teď dokonce táhnou i do vý- šek nad dvanáct set metrů, přitom se říkalo, že půjdou jen do osmi set,“ tvrdí Ret- tich, podle kterého tato je- jich nová aktivita souvisí s oteplováním. Díky letošní mírné zimě tito krvežízniví paraziti začali řádit už dříve. Odborníci proto stále doporu- čují nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě, a to všem věkovým skupinám. Mezi ty nejohroženější ale pa- tří senioři a také děti. SAMSUNG BRAND STORESAMSUNG BRAND STORE OC Nový Smíchov • OC Palladium • OC Chodov • OC Černý Most v PrazeOC Černý Most 4× bombastıckéceny × v Prazev Praze444 v Praze bombastıckéceny 7" displej 10,1" displej 2.990,– 5.990,– Wi-Fi 3 Mpx 1,6 GHz 2× Wi-Fi 3 Mpx 1,2 GHz 2× max 64 GB max 32 GB Vrchol aktivity klíšťat se očeká- vá v období od května do srp- na, vždy však záleží na počasí a teplotě. ● Nejrozšířenější u nás je klíště obecné a klíšťák holubí, další druhy se vyskytují jen vzácně na jihu Moravy. ● Kousnutí klíštětem může způsobit různé nemoci, mezi ta nej- častější patří klíšťová encefalitida a lymská borelióza. ● Nejvyšší výskyt klíšťat přenáše- jících lymskou boreliózu byl v kraji Královéhradeckém, Olo- mouckém a Karlovarském (téměř 16 %). ● Nejnižší podíl infikovaných klíšťat byl zaznamenán v Par- dubickém kraji (8 %). Prů- měrný výskyt byl 13 % pozitivních klíšťat. ● Nadprůměrný výskyt klíšťat přenášejících encefalitidu je v kraji Ji- homoravském. Podle specializovaného webu Klíš- tě.cz dosáhl v půlce dubna šes- ti procent. ● Očkování je možné jen proti encefalitidě, cena za jednu dávku se pohybuje kolem osmi set korun a přispívají na ni zdravotní pojišťovny. ● Při léčbě boreliózy se nasazují antibiotika. ● Při výletu do přírody se lze chránit repelenty, doporučuje se nosit dlouhé kalhoty a po návratu se vždy prohlédnout. TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.czHolky, bacha na klíšťata. MAFRA Přisají se i ve výškách. Klíšťata budou o víkendu lačnit po krvi Jiná nemoc, jiný kraj okna VISION = O GENERACI LEPŠÍ OKNA inzerce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

8990 22990 2490 1990 695 136.90� 499.90� 39.90� 29.90� 8490 3990 64.90� 9.90� 650 848490 84 249090 242490 8990 136.90� 90 9.90� www.interspar.cz Nabídka platí v hypermarketech INTERSPAR Praha (Arkády Pankrác,Galerie Harfa,Europark Štěrboholy, Metropole Zličín,Park Hostivař) a SPAR Praha (Brumlovka,Florentinum,Jahodnice, Letňany,Lhotka,náměstí Míru) a SPAR Říčany. od 25. 4. do 27. 4. 2014 nebo do vyčerpání zásob.Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoli činil jakékoli obchodní či jiné rozhodnutí výhradně na jeho základě. Pokud tak někdo přes uvedené varování učiní, stane se tak pouze na jeho vlastní odpovědnost a k jeho škodě. Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. Seznam prodejen INTERSPAR a SPAR naleznete na www.interspar.cz. 109.90� -22% -34% -54% -37% -33% Coca-Cola, Fanta, Sprite různé druhy multipack 4× 2 l (= 11,24 Kč/1 l) Braník světlé výčepní 0,5 l (= 13 Kč/1 l) Vratný zálohovaný obal 3 Kč. Sedlčanský Hermelín 100 g Florian různé druhy 150 g, (= 4,63 Kč/100 g) Možno kombinovat. Vepřová krkovice s kostí vcelku, chlazená, 1 kg Rajčata shaker 250 g (= 9,96 Kč/100 g) -38% Vinotop – Modrý Portugal – Müller Thurgau – Svatovavřinecké – Veltlínské zelené 0,75 l (= 53,20 Kč/1 l) Filtrační patrony Maxtra 2 ks v balení (= 114,95 Kč/1 ks) Nabídka se nevztahuje na supermarkety Spar. 2 ks Nyní již ve vašich schránkách nebo na www.interspar.cz Pohodlné grilován 139990 -30% 39990 -20% 129990 -13% 39990 -27% 54990 -21% 189990 -36% 5 Altán zahradní alu konstrukce pevný polyester taška k altánu rozměry: 3 × 3 m 1 ks Moskytiéra k altánu pro altány 3 × 3 m se 2 zipy Zahradní houpačka Stripy – polstr na houpačku 399,90 Kč – polstr na stříšku 179,90 Kč – houpačka kovová konstrukce rozměry: 170 × 110 × 153 cm nosnost: 250 kg 1 ks Křesílko materiál: PVC ratan, ocel nosnost: 120 kg Stolek kovový se skleněnou deskou 60 cm barva: černá Zahradní pivní set zelená kovová konstrukce kombinace s přírodním dřevem rozměry: 180 × 50 × 77 cm 2 lavice a stůl www.interspar.cz 3999090 3999090 -20%-20%-20%-20%-20% 549 189990 -36%-36%-36%-36%-36% kombinace s přírodním dřevemkombinace s přírodním dřevemkombinace s přírodním dřevem rozměry: 180 × 50 × 77 cmrozměry: 180 × 50 × 77 cmrozměry: 180 × 50 × 77 cm 2 lavice a stůl 399 1899zelená kovová konstrukce kombinace s přírodním dřevem Pr prava na párty od4990 od5990 4490 2990 3 Kelímek jednorázový různé druhy – 200 ml/100 ks – 500 ml/50 ks 1 balení Talíř, tácek jednorázový různé druhy – 50 ks – 100 ks 1 balení Grilovací alobal 8 m (= 5,61 Kč/1 m) né části, ště, vyšší udírnu, stupnicí na VŠECHNY VÝROBKY ZNAČKY PRIMAPACK Platí od 23.4. do 6.5.2014. Ceny jsou uvedeny již po slevě. Sleva se nevztahuje na výprodejové a již jednou zlevněné zboží. -30% Grilovací tácky – kulaté, � 30 cm, 4 ks 39,90 Kč – hranaté, rozměry: 34 × 23 cm, 4 ks 1 balení 4/10/2014 4:29:54 PM www.interspar.cz 549 Pr prava na pártyPr prava na párty od4990 od5990 4490 2990 Kelímek jednorázový různé druhy – 200 ml/100 ks – 500 ml/50 ks– 500 ml/50 ks– 500 ml/50 ks 1 balení1 balení1 balení1 balení Talíř, tácek jednorázový různé druhy – 50 ks – 100 ks 1 balení Grilovací alobal 8 m (= 5,61 Kč/1 m) na VŠECHNY VÝROBKY ZNAČKY PRIMAPACK Platí od 23.4. do 6.5.2014. Ceny jsou uvedeny již po slevě. Sleva se nevztahuje na výprodejové Sleva se nevztahuje na výprodejové a již jednou zlevněné zboží. -30%% Grilovací táckyGrilovací tácky – kulaté, � 30 cm, 4 ks30 cm, 4 ks 39,90 Kč – hranaté, rozměry: 34 × 23 cm, 4 ks rozměry: 34 × 23 cm, 4 ks rozměry: 34 × 23 cm, 4 ks 1 balení 549 Tento katalog platí od středy 23. 4. do 6. 5. 2014 nebo do vyprodá ní zásob. 5l nebo do vyprodá ní zásob. Gril Ball s pojezde m � 40 cm materiá l: ocel 1��.90� 16990 -15% 6��.90� 49990 -28% 36�.90� 29990 -18% 23.90� 1790 -25% 1 ks 84,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 5490 Cuvée del Centenario – Rosso – Bianco 5 l (= 33,98 Kč/1 l) -18%-18% Pilsner Urquell světlý ležák 5 l (= 59,98 Kč/1 l) Vepřová panenka chlazená 100 g Grilovací brikety dlouhá doba hoření kvalitní suroviny 3 kg (= 18,30 Kč/1 kg) dlouhá doba hoření dlouhá doba hoření dlouhá doba hořeníGrilovací brikety Grilovací brikety Grilovací brikety Grilovací brikety Grilovací brikety Grilovací brikety Grilovací brikety dlouhá doba hoření dlouhá doba hoření dlouhá doba hoření MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ MNO ŽSTEV NÍ VÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODAVÝHODA OVANI.ind d 1 4/10/2014 4:27:49 PM Odstartujte sezonu grilován v novém katalogu! -50na VYBRANÉ POLOŽKY TEXTILU 1 ks 13,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 100 g 1990 29.90� 909090 -33%-33% Sedlčanský HermelínSedlčanský Hermelín 100 g dobrodružství! Sbírejte karty do alba plného amazonského -34% 111 111 Nabídka se může na jednotlivých hypermarketech lišit. Nabídka se nevztahuje na supermarkety Spar. Platí do 6. 5. 2014. Ceny jsou uvedeny již po slevě. Sleva se nevztahuje na výprodejové a již jednou zlevněné zboží.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz DOMOV pátek 25. dubna 2014 08 Vzala roli Meryl Streepové Slovenská herečka Alena Antalová, kterou si pamatují diváci Pojišťovny štěstí, přijala velkou muzikálovou roli. Brzy se představí v muzikálu Mamma Mia!. Bude hrát po- stavu Donny, kterou ve filmové verzi ztvárnila Meryl Stre- epová. Premiéra bude v Praze v září. MAFRA Kriminalisté vyšetřují nález kosterních pozůstatků v Rud- níku na Trutnovsku jako ně- kolikanásobnou vraždu. Ar- cheologové zatím odkryli ostatky tří osob. Může jít o ně- mecké civilisty, kteří byli za- střeleni v červnu 1945, jak se o tom zmiňují kroniky. Ostatky budou poslány k antropologickému zkoumá- ní. iDNES.cz Letošní zima pomalu končí a i když tentokrát nebyla příliš tuhá, přesto u mnohých z nás prověřila aktuální stav plynových spotřebičů, které se starají o vytápění našeho domu nebo bytu. Pro ty, kteří zjistili, že tento stav není právě nejlepší a je- jich plynové spotřebiče již dosluhu- jí, nabízí nadcházející jarní a letní období ideální příležitost něco s tím udělat. Se zajímavou nabídkou pro své zákazníky, využívající pro vytápění lokální podokenní topidla značky GAMAT přichází Pražská plynárenská. Ve spolupráci s výrob- cem zmíněných topidel, společno- stí GAMAT CZ, nabízí za výhod- ných podmínek výměnu starých typů za nové a moderní modely. Topidla Gamat jsou v tuzemsku historicky známá také jako„vafky“ a mají dlouhodobou tradici. V řadě domácností, kde se jimi topí, jsou však instalovány nepříliš ekonomické modely starší patnáct a více let. Moderní typy topidel Gamat jsou dnes vybaveny lepšími regu- lačními a bezpečnostními prvky. Zákazník tak při stejném výkonu topidla ušetří až 15 % nákladů na plyn. Další velkou výhodou je, že provedení nově vyráběných topidel je z hlediska přívodu plynu a odtahového systému stejné, jako u původních modelů. Tím při výměně odpadá nutnost stavebních či instalačních úprav, které by byly nutné při instalaci jiného typu topidla a tvořily tak nezanedbatelnou položku na účtu. Samotná výměna je navíc díky výše uvedenému jen otázkou přibližně hodiny. Domácnosti, které dosud využí- vají starší topidla typu RGA 4/411…441 (Gamat 4000), je mohou vyměnit za moderní model GAMAT 473. Namísto typu 3/331…341 (Gamat 3000) přichází nový GAMAT 373 a starší typ 461 lze nahradit modelem GAMAT 471. Nabídka je nyní rozšířena také o topidla s odta- hem spalin do komína. A to ve výkonech od 2 do 9 kW. Při využití komplexní služby, tedy nákupu spotřebiče včetně montáže, je účtována nižší sazba DPH. Montážní a instalační práce, stej-ně tak jako ostatní související služby, jsou zákazníkům Pražské plynárenské poskytovány za zvýhodněné ceny. Společnost se navíc, při splnění určitých pod- mínek, může na výměně topidel u svých zákazníků po dohodě i finančně podílet. Plynaři pomohou s výměnou starých topidel Až do zítřka se budou podle meteorologů v Česku objevo- vat bouřky, které může prová- zet i krupobití a přívalové deš- tě. A slibují, že se často po bouřce objeví duha. Teploty se budou dnes a o víkendu dr- žet u dvaceti stupňů. Bouřky může podobně jako v před- chozích dnech ojediněle do- provázet i krupobití. Vyloučit nelze ani přívalové srážky, za šest hodin může napršet až 30 milimetrů. Intenzivní bouřky se bu- dou vyskytovat až do zítřka, od neděle je lze čekat už pou- ze ojediněle. V tomto období se velice často objevuje duha nebo dokonce několik duh současně, tedy duha hlavní a vedlejší. A jak by mohlo být příští týden? Od úterý do čtvrtka oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ojedině- le bouřky. Přes den bude 14 až 19 stupňů. iDNES.cz Fair Credit | FAJN půjčka půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč inzerce Mord? Z roku 1945 Zprávy krátce Bude Amazon v Brně? Jednání mezi Českem a internetovým obcho- dem Amazon o stavbě skladu v Brně pokračuje. Vyplynulo to ze včerejší- ho setkání premiéra Bo- huslava Sobotky se zá- stupci firmy. Jasno bude do dvou měsíců. Česko ztratilo moře Čechy k eurovolbám láká fiktivní reportáž. Tvrdí, že čeští europo- slanci svou absencí na hlasování připravili Čes- ko o možnost získat část chorvatského pobřeží. Spot běží v rámci kampa- ně Chcete moře? Staňte se Evropany!. Více na www.nasstat.cz. ČTK Počasí. Bouřky, kroupy a duhyNěkolik duh Na nebi bude více duh. Vzni- kají lomem a dvojnásobným vnitřním odrazem světla na dešťových kapkách.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz SERVIS pátek 25. dubna 2014 17 ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:00 Vše o vaření 14:15 Smrt v ráji II (7/8) 15:10 Tak neváhej a toč speciál 16:20 AZ-kvíz 16:45 Malá farma 17:05 Besipky: Mladí řidiči 17:10 Polopatě 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 První republika (15/22) Dobré jméno. Dobový seriál (2013). Hrají: J. Vlasák, M. Plánková, P. Kříž, J. Vyorálek, J. Koleník, V. Nová a další. Režie B. Arichtev 21:00 Fenomén Šmejdi Dokument (2014). Dokument Šmejdi zarezonoval českou spo- lečností tak, že vyvolal i změnu zákona 21:28 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:30 Všechnopárty 22:15 Kolo plné hvězd 23:10 Profesionálové (8/57) Tak byl dobyt Everest. Krimiseriál (VB, 1978) 00:05 AZ-kvíz 15:10 Poklady Vatikánu (2/2) 16:00 Dobrodružství vědy a techniky 16:45 Věda na vlastní kůži 17:40 Kancl IV Noční tah 18:00 Pot, slzy a naděje (1/6) 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (50/80) 19:20 Příběhy Alfréda Hitchcocka (51/80) 19:40 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Zázračná planeta: Afrika (1/5) Kalahari. Dokument (VB) V jihozápadním koutu Afriky leží vedle sebe dvě neobyčejné pouště. Přes nedostatek vody je tu překvapivě živo… 20:55 Venkovský učitel Drama (ČR/Fr./SRN, 2008). Hrají: Z. Bydžov- ská, P. Liška, M. Daniel, M. Krobot a další. Režie B. Sláma 23:00 Obyčejní hrdinové Melodrama (USA, 2004). Hrají: S. Weaverová, E. Hirsch, J. Daniels, M. Williamsová a další. Režie D. Harris 00:50 Obávané místo Thriller (Francie, 2010) 12:30 Doktorka z Dixie II (22) 13:25 Beze stopy IV (2) 14:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (6) 15:20 Ordinace v růžové zahradě 2 (14) 16:30 Krok za krokem IV (20) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:30 Kriminálka Miami IV (6) 18:25 Ulice (2595) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 09:10 Pevnost Boyard I (18) 10:15 Kdo přežije: Thajsko (12) 11:15 Everest: Za hranice možností II (3) 12:15 Akta X II (21) 13:15 Faktor strachu X (14) 14:10 Simpsonovi XXII (8) 14:40 Simpsonovi XXII (9) 15:10 Bořiči mýtů VI (5) 16:15 Skladiště 13 II (8) 17:10 Jmenuju se Earl IV (5) 17:40 Grimm II (17) 18:30 Simpsonovi XXII (10) 18:55 Simpsonovi XXII (11) 19:20 Kdo přežije: Thajsko (13) 20:15 Námořní vyšetřovací služba L.A. IV (3) Kriminální seriál (USA, 2012). Po výbuchu v bistru byla nalezena těla čtyř mužů, kteří se navzájem neznali, ale spojoval je program námořní rozvědky. Kdo je zabil? A kdo je ještě do případu zapletený? Hrají: Ch. O\'Donell, D. Ruahová, E. Ch. Olsen a další 21:15 Námořní vyšetřovací služba L.A. IV (4) 22:15 Král bojovníků Akční film (Jap./Tchaj-wan, 2010) 00:15 Chvění 4: Legenda ožívá Hororová komedie (USA, 2003) 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 13:55 TyTrubko 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 15:00 Óčko News 15:05 ShowREC 15:30 Bravo TV 15:35 ShowREC 16:00 TyTrubko 16:05 ShowREC 16:30 Maxim chart 16:35 ShowREC 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:05 Óčko hity 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 .SK A čo naši bratia v muzike? Uvádí: Linda Wagnerová 20:05 CZ & SK 21:10 Drzá Diana Talk show s Dianou Kobzanovou 21:30 Party Ride Dance music pro všechny 02:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 03:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 09:05 To je vražda, napsala II (11) 10:05 Policie Hamburk VI (12) 11:05 Julie Lescautová I (6) 13:05 Walker, Texas Ranger IX (1) 14:05 Siska I (6) 15:20 Komisař Rex III (10) Kriminální seriál 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:20 Alvin a Chipmunkové Rodinná komedie (USA, 2007). Jsou rozjaření a zábavní, zpívají a tančí. Jsou to popové superhvězdy – s kožichy. Hrají: J. Lee, D. Cross, C. Richardson a další. Režie T. Hill 22:05 Únos vlaku 1 2 3 Akční thriller (USA, 2009). Hrají: D. Washington, J. Travolta, J. Turturro, L. Guzmán a další. Režie T. Scott 00:00 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly IV (6) 20:15 Farmář hledá ženu Zatím poslední kapitolu svého života napsali naši farmáři v předvánočním čase na setkání na zámku v Dětenicích. Jak přečkali zimu, co nového do jejich životů přineslo jaro? Dodá všem farmářům jarní sluníčko potřebnou energii? 21:20 Vylomeniny 22:15 Show Jana Krause 23:15 Guru Romantická komedie (USA, 2002). 01:15 Doktor Flastr Komedie (USA, 1988) Zdeněk ŘeZníček, Facebook „Já si Ježíškovi napsala o nové kolo, co ty?“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Českoslovenští legionáři ve Francii a Itálii TV premiéra unikátních dokumentů v pátek 25. 4. 18.00 h (Francie) a 24.00 h (Itálie) Exkluzívně na KINOSVĚT TV inzerce Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: 2x GETTY 1 Německý bakteriolog a imunolog Emil Adolph von Behring byl objevitelem séra proti: a) záškrtu b) žloutence c) tuberkulóze 2 Stromboli je stále aktivní sopka a také stejnojmenný ostrov, který se nachází v moři: a) Tyrhénském b) Ligurském c) Marmarském 3 V nejdelším hokejovém zápase v historii české extraligy Vítkovice porazily České Budějovice v čase: a) 103:52 b) 113:51 c) 123:50 4 Rakouský podnikatel Jacob Cristoph Rad vynalezl kostku cukru v: a) Písku b) Šumperku c) Dačicích 5 Prototyp sportovního automobilu Ford Mustang vznikl v Německu, jeho výroba začala před: a) 30 lety b) 40 lety c) 50 lety Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-a,2-a,3-b,4-c,5-c. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 27,0 °C Rok výskytu: 1992 Počasí DNES ZÍTRA NEDĚLE PONDĚLÍ Min. 17 Max. 21 Min. 16 Max. 20 Min. 17 Max. 21 Min. 15 Max. 19 Sudoku

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz SERVIS pátek 25. dubna 2014 18 ZAPLAŤ A MŮŽEŠ S NÁMI KRÁST Není to tak dávno, co média přinesla zprávu, kolik si některé politické strany účtují za to, že za ně bude moci někdo kandi- dovat do Evropského parlamentu. Údajně se „poplatek“ za možnost kandidovat pohybuje v rozmezí dvacet až sto tisíc korun podle toho, na jaké pozici kandidát je. Čím je výš, a tedy volitelnější, tím víc zaplatí. To je skandální. Ochotné za- platit mohou být v realitě jen dva typy lidí. Ti, kteří chorobně touží po moci. Nebo ti, kteří by si normální prací neuměli vydě- lat tolik jako v politice. Ani o je- den z těch typů v politice nesto- jím. Ani jeden z nich by neměl rozhodovat o věcech veřejných. Do politiky by měli lidé vstupo- vat kvůli ideálům, ne kvůli tomu, že jsou neschopní si nor- mální prací vydělat na živobytí. Nebo proto, že chorobně tou- ží po moci. Jenomže právě takové lidi stávající systém z logi- ky věci nasává. Systémově hledáme politiky-pošuky. Nedost na tom. Některé politické strany chtějí, aby si jejich kandidáti sami platili kampaň. Mají si najít sponzory a každý měsíc pak ještě straně platit „desátek“ za to, že jim strana za- jišťuje určitý servis. To zní jak u multilevelu, kdy prodáváte po domácnostech vysavače či stavební spoření. Je to business, kde každý politik je v rámci strany jedním nákladovým stře- diskem. A až nákladové středisko přestane sypat, může se ho zbavit. Jen si hrajeme na systém stran. Ve skutečnosti to je systém po- litických podnikatelů bez idejí a názorů ochotných platit za šanci dostat se na druhou stranu korupčního systému. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Fosterová. Poprvé v manželství Jednapadesátiletá herečka Jodie Fosterová poprvé v životě uzavřela manželství. Držitelka dvou Oscarů si po sotva roční známosti vzala svou přítelkyni, foto- grafku a herečku Alexandru Hedisonovou. Svatba se konala v Kalifornii, jejíž zákony umožňují uzavírání homosexuálních manželství. Fosterová se podle časo- pisu E! seznámila se čtyřiačtyřicetiletou Hedisono- vou loni v létě. 2x AP Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku Výrok dneDopisy a vzkazy Nechutné auto- busové nádraží na Palmovce Ve čtvrtečním Metru jsem se dočetl, že se začíná sta- vět centrum Nová Palmov- ka včetně nové radnice Prahy 8. Na novou radnici peníze jsou, samozřejmě. Kdy ale někdo něco udělá s autobusovým nádražím Palmovka? Vylezete z met- ra a stojíte v ptačích výka- lech. Holubince jsou všu- de – na zemi, na eskaláto- ru, na madlech, na lavič- kách, chodíte v tom, kou- káte na to a zvedá se vám žaludek. Vdechujete to a doufáte, že neonemocní- te, prší to na vás a vy jen doufáte, že se dnes netre- fí. To jsou pro radnici tak moc drahé bodce či sítě proti holubům, že je přes četné stížnosti dosud ne- pořídila? Chtělo by to za- mést, seškrabat a vysypat na úřadě městské části Prahy 8. Nebo vysypat na ředitelství dopravního podniku? Kdo je za to od- povědný? IGOR SLOUKA, PRAHA 9 dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťu- je Expansion Group a.s. Led Zeppelin. Probrali šuplíky Fanoušci legendární rockové skupiny Led Zeppelin se v první várce znovu vydávaných studiových alb mohou těšit i na dosud nezveřejněné nahrávky. Vy- dání se tak dočká i jedna z verzí známé skladby Who- le Lotta Love. Reedice, kterou připravil kytarista Jim- my Page (foto), odstartuje 3. června deskami Led Zeppelin, Led Zeppelin II a III. Každé z alb doplní ješ- tě druhý disk s dosud nevydanými skladbami, které s původním vydáním souvisejí. PROFIMEDIA.CZ Jakub Smrek Na stavbu nových skateparků nebo prostorů pro mládež na „zabití“ volného času. Matěj Turek Na revitalizaci parků a stavbu dětských hřišť. Petr Shacky Postavit za ně tisíc domů a dát je mladým lidem za 500 tisíc. Anketa z Facebooku deníku Metro Jak by podle vás mohla Praha vynaložit užitečněji peníze, které zaplatí za tunel Blanka? Sloupek MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ ŘEDITELKA NEXT FINANCE Citát Poplatek za možnost kandidovat se prý pohybuje v rozmezí 20 až 100 tisíc korun. SKANDÁL (ze sloupku Markéty Šichtařové na této straně) Pohoršlivá událost vzbuzující mimořádný zájem veřejnosti, veřejná ostuda ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Slovo dne „Kdybych byl dnes mladý, tak si tohle povolání nevyberu.“ MAREK VAŠUT, HEREC Vašut je známý spory s bulvá- rem. Tato odvrácená tvář slávy je i jedním z důvodů, proč by si herectví nevybral, kdyby se mohl znovu rozhodnout.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz PIVNÍ LISTY pátek 25. dubna 2014 19 Argentinský a český pivní svět. Mají vůbec tyto dva světy něco společného? Argentinec Max Bahnson žije v Česku přes deset let. Za tu dobu propadl místní kultuře a hlavně pivu, o kterém píše i na svém španělsko-anglic- kém pivním blogu pod pře- zdívkou Pivní filosof. Vzpomínáte na svou vů- bec první návštěvu české hospody? Praštilo vás v tu chvíli něco do očí? Ano, byla to restaurace Sklep na Žižkově. Viděl jsem, že půllitr piva stojí 20 korun, zatímco třetinka koly byla za 23. „Jsem v ráji,“ říkal jsem si. V čem jsou argentinské hospody jiné než ty české? Za prvé – čepované pivo není samozřejmostí jako tady. Spousta hospod a restau- rací prodává pivo jenom lah- vové. Lahve můžou být 0,33, 0,66, ale existují i litrovky. Když je pivo čepované, tak to nejpravděpodobněji bude tře- tinka a dost ledová. Co říkáte na boom minipi- vovarů, není už jich trochu moc? Ne, vůbec. Většina minipi- vovarů jsou v podstatě hospo- dy, kde se taky vaří pivo. Tak- že pokud nebudou takové pi- vovary hned vedle sebe a po- kud umějí to pivo vyrábět a hospoda sama stojí za ná- vštěvu, nemají se čeho bát. Lze podobný trend vysle- dovat i v Argentině? Ano, tam taky začal boom minipivovarů. Nikdo přesně neví, kolik jich je, protože spousta funguje načerno. Jižní Amerika má silnou pi- vovarnickou tradici hlav- ně kvůli německým kolo- nistům, kteří do Argentiny nebo do Chile přicházeli v 19. století. Koluje i vám v žilách krev evropských osadníků? Ano, rodina mého táty byla z Dánska a mé matky z Ně- mecka. Jsou Argentinci hrdí na své pivo tak jako Češi? Ne, spíš na víno. A fotbal. Píšete blog o pivu. Nese- tkáváte se s negativními reakcemi typu: Argenti- nec, a bude nás Čechy pou- čovat o pivu? Zatím se mi to nestalo. Nao- pak. LIBOR HRUŠKA Smíchovský Prazdroj, Budweiser Urquell nebo Pilsner Burgquell z Ústí nad Labem. Na úspěšné značce nej- většího českého pivovaru se v minu- losti snažily přiživit snad všechny konkurenční závody. Plzeňský měš- ťanský pivovar tak vedl soudní spory na mnoha frontách a pivaři měli vděčné konverzační téma. Třeba v dubnu 1914, tedy přesně před sto lety, chtěli plzeňští právová- rečníci konkurenčnímu plzeňskému společenskému pivovaru zatrhnout používání značky Pilsner Priorquell. Čím jejich právní zástupce argumen- toval? Latinské slovo „prior“ zname- ná „první“, a neznalí zákazníci si tedy mohou myslet, že pijí pivo z měšťanského pivovaru založeného roku 1842, a ne z novějšího závodu společenského. U soudu ale tentokrát největší čes- ký pivovar neuspěl. Argumenty spo- lečenského pivovaru byly neprůstřel- né. „Prior“ sice znamená „první“, ale také „převor“, tedy představený kláš- tera. A my přece máme v logu mni- cha! Měšťanský pivovar musel ustou- pit a zaplatit soudní výlohy. LIBOR HRUŠKA Boom minipivovarů zažívá i Argentina, říká Max. ARCHIV Dnes žádný Urquell než ten Pilsner nikde nečepují. MAFRA inzerce V Argentině na pivu. Čepují ledovou třetinku Na pivo před sto lety. Soudní tahanice

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz TECHNIKA pátek 25. dubna 2014 20 Konec slavného operačního systé- mu. Žádné další aktualizace či zápla- ty už nepřijdou. Datum 8. března 2014 si bu- dou pamatovat zřejmě všich- ni dlouholetí uživatelé počíta- čů. Tohoto dne ukončil Micro- soft podporu pro stále masiv- ně rozšířený operační systém Windows XP. Následky jsou významněj- ší, než by se mohlo zdát. Tři- náct let starý systém už nebyl v udržitelném stavu a nezvlá- dal zajistit alespoň základní hladinu zabezpečení. Na stále více webových stránkách se proto setkáte s doporučením upgradovat na novější verzi, například Windows 7 nebo poslední 8.1. Pokud zvážíte, že ohrože- no může být i internetové bankovnictví, není už třeba zmiňovat další důvody. Jak ale samotnou instalaci nověj- ších Windows zařídit? Počet- ná skupina určitě zvládne zprovoznit operační systém vlastními silami, ostatní pak mohou využít služeb obcho- dů a servisů. Taková nabídka má hned několik výhod. Důležité ale je, že vám od- padnou starosti. Přinést na notebooku stará XP a odejít s Windows 7 je nejsnazší řeše- ní. Zkušenější technici zvlád- nou i otestovat váš hardware a určit, jaký operační systém nahrát, aby počítač sloužil stejně plynule jako před in- stalací. Druhým plusem je zá- loha dat. Servisní střediska nemají problémy s jejich ulo- žením na externí harddisk, který doma třeba mít nebude- te. Třetí pozitivum se nabízí samo. Čas. Zatímco doma bys- te se museli prokousávat hned několika návody, IT technici je mají už dávno v hlavách a operaci zvládnou během několika minut či ho- din. METRO Technik pomůže.PROFIMEDIA.CZ duben 2014 zdarma PRAHA Novodobí průvodci MARS Hra na vesmír JÍDLO Punk v Maroku Pronásledovaly mě noční můry Jiří Mádl men women only Mistr PET lahví i hraček Designér roku Jan Čapek www.mironet.cz 5 barev / 4” Retina displej 8MPx fotoaparát / iOS 7 interní paměť 16GB stop černým telefonůmstop černým telefonům 5 barev / 4” Retina displej 8MPx fotoaparát / iOS 7 10.990,- inzerce Výkon iPhonu 5C Hardware 5C netrumfuje „pětku“ počtem jader či frek- vencí. iPhone ale preferuje především plynulost. ● Díky odladění tak aplikace reagují okamžitě a s kvalit- ním vizuálem. ● Velkým pozitivem je použité prostředí iOS 7: zvládne rych- lé nastavení bezdrátových sítí či hudby ze stavové lišty. ● Stačí jediná klávesa, abyste obsloužili celý iPhone. Telefony s nakousnutým jablíčkem v logu vzbuzují hod- ně emocí. S iPhony si spojuje- me představu luxusu a snadné- ho ovládání. Od začátku byl operační systém iOS navržen tak, aby nikdo nemusel před zapnutím studovat manuál. Neměnný design využívající pouze kovy však způsobil, že hlavně u mladých poklesly iPhony na žebříčku krásy. Pro- to se objevila barevná varian- ta iPhone 5C. E-shopy mají na výběr mezi modrou, růžovou, zelenou nebo žlutou, všechny ale vypadají lákavěji než chladný kov. MET Jak na přechod z Windows XP 5C. Atraktivní iPhone pro mladé

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz SPORT pátek 25. dubna 2014 21 Druhý tenista světového žebříčku No- vak Djokovič si brzy vyzkouší zcela novou roli – stane se otcem. Šestadva- cetiletý Srb včera oznámil, že jeho snoubenka Jelena Rističová očekává potomka. Předpokládaný termín po- rodu neprozradili. „Jelena je těhotná. Brzy budeme rodiči,“ napsal šestiná- sobný grandslamový vítěz Djokovič na Twitteru. Na brzký přírůstek do ro- diny se těší také další bývalá světová jednička Roger Federer. Švýcar už o Vánocích prozradil, že se stane ot- cem v létě. ČTK Hokejisté Zlína a Brna odehrají pátý zápas finálo- vé série. Zlín v ní vede 3:1. Bude mu ale chybět střelec Veselý. Zlínští hokejisté mají dnes druhou šanci vyhrát extrali- gu. Titul by slavili po deseti le- tech, navíc v domácím pro- středí. V minulém utkání v Brně Kometa snížila stav sé- rie na 1:3, Berani ale dnes udělají vše pro to, aby už zno- vu do Brna nemuseli. „Musíme se vrátit k naší hře z úvodních tří zápasů, kdy jsme vycházeli ze zajiště- né obrany a hráli trpělivě. Soupeře jsme nepouštěli do šancí. Naopak v posledním zá- pase jsme se dopustili několi- ka chyb a nedařily se nám pří- liš ani přesilovky,“ uvedl asis- tent kouče Zlína Juraj Jurík. Komplikací pro Zlín však je možná absence střelce Ondře- je Veselého. Ten totiž dostal od disciplinární komise dvou- zápasový trest za faul ve čtvr- tém finále. Vedení Zlína se však proti rozhodnutí komi- se odvolalo, jasno by mělo být dnes dopoledne. Brňané ale nic nevzdávají, po úterní výhře ožili a plánu- jí druhou výhru. Pak se prý uvidí. RB a ČTK Zlínu bude možná chybět útočník Veselý (vpravo). ČTK Další ocenění Mistryně světa a vítězka atletické Diamantové ligy Zuzana Hejnová ob- držela Cenu Jiřího Gu- tha-Jarkovského za rok 2013. Nejvyšší ocenění Českého olympijského vý- boru si zasloužila vynika- jící loňskou sezonou, ve které v běhu na 400 metrů překážek nenašla přemožitelku. MAFRA Chicago s Rozsívalem srovnalo Chicago zužitkovalo v úvodním kole play-off NHL i podruhé výhodu do- mácího prostředí a po výhře 4:3 v prodloužení nad St. Louis srovnalo stav série na 2:2. Na vítězství obhájce Stanley Cupu se jednou asistencí podílel i český obránce Michal Rozsíval, jehož střelu od modré čáry tečoval v zá- věru základní hrací doby Bryan Bickell, a poslal tím zápas do prodlouže- ní. To rozhodl v 72. minutě svým druhý gólem v utkání Patrick Kane. AP Novak Djokovič AP České hokejisty prověří Švýcaři Českou hokejovou reprezentaci čeká na konci týdne zatím nej- větší prověrka před mistrov- stvím světa. Po čtyřech domá- cích výhrách nad Dánskem a Norskem se svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky představí ve Švýcarsku. Proti úřadujícím vice- mistrům světa nastoupí dnes v Neuchatelu a v neděli v Basile- ji. „Čeká nás taková trochu větší prověrka. Myslím, že Švýcarsko už nás docela proklepne a určitě nás dobře prověří,“ řekl Růžička před odletem do Švýcarska. Plzeň chce zabránit oslavám Sparty V dnešní předehrávce 26. kola první fotbalové ligy se rozhodne, zda už tento víkend bude mít ve- doucí Sparta šanci na oslavu titu- lu. Pokud Plzeň doma zaváhá s Teplicemi, dá Spartě možnost si zítra výhrou nad Libercem ti- tul s předstihem zajistit. Vikto- ria však chce doma vyhrát a pozi- tivně se naladit na odvetu semifi- nále Poháru České pošty s Br- nem. „O titulu už je rozhodnuto. Nic to nemění na tom, že lize i poháru přikládáme stejnou váhu a chceme v každém utkání vyhrát,“ řekl Dušan Uhrin. ČTK Sledujte Utkání mezi Zlínem a Brnem začíná dnes v 18.20. ● Sledovat jej můžete v přímém přenosu na programu ČT Sport. Tenis. Srb Djokovič se brzy stane otcem Zlín může dnes doma slavit titul Zprávy krátce

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

• Prožijte svou vlastní expedici YDYKSEB! Pronájem chaty v Bes- kydech: www.chatanydek.cz Práce - nabídka • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Nabízíme spolupráci prof. řidi- čům taxi a sml. přepravcům. Posky- tujeme jedinečné podmínky spolu- práce, které nemají na českém trhu obdoby. T: 723424230 • Nabízíme spolupráci řidičům s koncesí a zkouškami z místopi- su. Poskytujeme vozy s možnos- tí výhodného odkupu. Více info na tel.: 312 538 539 • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • A.s. v Praze 9-Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na stálý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/ měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • Inzerát z portálu TIP-PRACE.cz: Řidič MKD s praxí min. 1 rok. Diety až 50 Euro/den, nový vozový park. Tel: 731426319, 732116245, Tomáš Pressler. • BRIGÁDY! Přijmeme brigádní- ky na balení zboží ve skladech na okraji Prahy! Doprava zajiště- na z centra! Různé směny. Volej- te Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • KADEŘNICTVÍ 100 CZK. Otevíráme nové pobočky. Jsi kadeřník? Chceš mzdu 1000 Kč denně? Volej 777 331 487 (facebook.com/100czk) • Sales manager. Flexibilní pracov- ní doba, pevná měsíční podpora, pří- spěvek na auto a notebook, kariérní růst, nadstandardní systém odmě- ňování, atraktivní benefity, kance- lář v centru Prahy (internet, tele- fon, PC). Svůj životopis zasílejte na ladislav.bula@pp.metlife.cz • Přijmeme muže i ženy na růz- né pozice do masokombinátu v Plzni, ubytování zdarma, 3směn- ný provoz, nástup dohodou. Volej- te na tel.: 777 821 115 • Každý může prodat německý vysavač s vodní filtrací a sepa- rátorem, bezkonkurenční cena od 24.990! Bez vlastních investic. Nutné auto a ŽL. T: 273130298 • Přijmeme invalidní důchodce na ostrahu objektu ve státní sprá- vě. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633 • Přijmu do Generali pojišťovny pojišť. poradce. Měs. bonusy ročně (až 110 tis.). Rekvalif. zdarma. CV zasílejte na: athina.g@seznam.cz, tf. 221099984 • Úspěšná firma v ČR přijme na venkovní prodej v Praze prodava- če/ky - výplata denně až 1.500Kč. Prac. doba Po-Pá, 8-17 hod. Tel.: 722 775 898 • BS přijme strážné pro Prahu, HPP a DPP, vhodné pro ID. Nástup- ní mzda 70 Kč/hod. Požadujeme zdrav. způsobilost, bezúhonnost. Tel.: 224109445 • Úklidová firma přijme pro ochran- né pracovní místo větší počet nejlé- pe invalidních zaměstnanců. Úkli- dové práce na pražském letišti Ruzyň. 606 622 688 • Možnost práce z domu. Montáž výrobků nebo administrativní práce pro naši firmu. Pro zaslání informa- cí pište SMS s Vaší adresou na tel: 722 769 835 • Přijmeme na HP nebo ŽL truhlá- ře se zkušenostmi s výrobou špa- letových oken a eurooken. Mís- to pracoviště Praha Uhříněves. 777 053 053, www.etruhlarna.cz • Přijmu hospodyni na úklid vět- šího rodinného domu na Praze 6. Odměna dohodou. Pište na e-mail: dumuklid@seznam.cz • Týdení výplaty! Jednoduchá prá- ce pro studenty u metra Hloubětín. Volná prac. doba dle Vašich mož- ností. Volejte: 724 182 772 • BA přijme větší počet pracov- níků na pozici STRÁŽNÝ - pou- ze s certifikátem. Nástup možný ihned - pracoviště Praha a okolí. T.: 725 970 018 • Přijmeme pro ostrahu objektů nové pracovníky. Velmi dobré plat. podm. Nabízíme náborový pří- sp., osob. ohod. a zaj. certifikátu. 246002418, 602585329 • Výrobce regálů, Praha 8 Čimice přijme skladníka na HPP nebo doho- du. I důchodce. Nabídky a životopis zasílejte na dolezal@trilogiq.cz. • Hledáme telefonistky na odpo- lední směnu Po - Pá od 14 do 19 h. Vhodné i pro Důchod- kyně. Práce na dohodu. Praha 5. T:702212046, 251 680 104. • Domov pro seniory Háje přijme do 3 směnného provozu všeobec- nou sestru s registrací. Požadavky: spolehlivost a samostatnost v práci, praxe na neurologii vítána. Životopi- sy zasílejte na jakesova@dshaje.cz. • Domov pro seniory Háje hledá pán- skéhoholičeprodlouhodobějšíspolu- práci na živnostenský list. Své nabíd- ky zasílejte na jakesova@dshaje.cz • Soukromé víceleté gymnázi- um na Praza 10 přijme vyučují- cí AJ, ŠJ. Pedagogická způsobi- lost nutná. Nabídky zasílejte na gym4@seznam.cz • Město Úvaly vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru život- ního prostředí a územního rozvoje. Bližší info na www.mestouvaly.cz • Pyramida Průhonice přijme: Autoklempíře - svářečský průkaz nutný! Přijímacího technika - pra- xe nutná! Životopisy zasílejte na: Monika.Forejtova@pyramidapruhonice.cz nebo volejte na tel.: 267 184 730 • Bezpečnostní agentura přijme do HPP i DPP muže i ženy na pozi- ci detektiv/strážný pro OD pro Prahu a okolí. T: 773155770, 608666653, info@mdsecurity.cz Vzdělávání - Kurzy nabíd. • KURZ ÚČETNICTVÍ v centru Pra- hy u metra od 28.4. 2014, 20-tile- tá tradice. Po ukončení nabídka zaměstnání. Tel.: 220 921 440 • НОВЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ www.gymnazium.com Auto - Moto - poptávka • KOUPÍM AUTO jekékoli nepojízd- né, havarované či jinak poškozené, s doklady i bez dokladů do max. ceny 2.000Kč, Praha a Střední Čechy. Tel: 723 254 982 Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajis- tím územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • ZDARMA určení velikosti a stři- hu podprsenky z hlediska funkční- ho i zdravotního provádí PORADNA správných velikostí, OD Bílá Labuť. Tel. 725 803 849 Finance - nabídka • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Férové nebankovní půjčky zajiš- těné nemovitostí. U nás příjem ani výpis z registru dávat nemu- síte. Garantováno A. Panenkou. www.metrofin.cz, 733471174 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775 243 075 • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. Hobby - poptávka • Koupíme sbírky známek, sta- rých pohlednic, mincí, vyznamená- ní a bankovek. Přijedeme, ocení- me. Tel.: 734 105 589, prodejna 284 824 040 • Koupím staré obrazy, plakáty, obrazové rámy, ozdobné předměty do vitríny, sklo, porcelán, hodiny, perský koberec, starožitný náby- tek. Tel.: 222728307 • Sběratel koupí staré perské koberce, obrazy a starožitný náby- tek. Tel.: 602 218 721 Výměny • Nabízím k výměně obecní byt 2+1 bez privatizace, po rekon- strukci, cihlový dům, Praha 4. Pou- ze za byt určený k privatizaci v Pra- ze. Tel.: 602 235 978 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k pronáj- mu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • ZDARMA pronajmu Váš byt zaměstnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Pro zaměstnance obchodních firem hledáme pěkné byty k pro- nájmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 304 • Pár hledá čistý a útulný pronájem pouze dlouhodobě u mhd, nekuřá- ci bez zvířat, gars. - 2+1 do 12 tis. Ideálně po rekonstrukci. T: 605845088 Nemovitosti - nabídka • Prodám REKREAČNÍ CHATU v obci Mladovice, okr. Benešov za nízkou cenu. Cena dohodou. Tel.: 731 124 671 • Prodám rekreační domek, 1+1, zahrada 800m2 , studna, lokalita u Žebráku. Tel.: 608 360 652 Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme coko- li – privatizaci, právní vadu, dluhy, exekuce. T: 800662222 • Restituční nároky, restituce - ZAPLATÍME vám ihned i za nepře- voditelné! Přijedeme za vámi KAM- KOLI po ČR. Tel.: 720 127 791, cnota@centrum.cz Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro investici. T: 777 21 21 34 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- NY bytů, exekuce, zástavy, privati- zace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295, 608 889 512 • Hledám OBECNÍ BYT v Praze, zaplatím dluhy na nájmu, exeku- cí, i s výpovědí, před privatizací, zajistím náhradní byt, záloha. Tel.: 608 889 512 • Rodina koupí byt v Praze v jakem- koli stavu osobní nebo družstev- ní platba v hotovosti. Pravní servis zařídím. Tel.: 773 109 561 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 605260736 Vybav. domácnosti popt. • Koupímstaré,ručněvázanékober- ce v jakémkoliv stavu, malé i velké, zaplatímhotověhned,odvozzajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 • Výkup starožitného nábytku - Lož- nice, pracovny, jídelny, obrazy, kni- hy, lustry, hračky, drobnosti, i celé pozůstalosti. Solidní jednání. T: 603478873 Co umí ten tvůj borec? Poch-• lubíš se? Volej 844 844 005, 5Kč/min! ZAHNI! TAJNĚ!• Anonymita zaručena! Ženy 18-80! Celá ČR! Napiš svou SMS ve tvaru 31BSF a text na 909 15 50 Nahoře jsem málokdy! Změň• to! Chci si tě osedlat! Lenka 27. Volej 909 80 50 40 nebo piš SMS na 909 15 45 s kódem 23UVC a tvůj text! Divoká jízda s nenasytnou• penzistkou! Utahám tě jako kotě! Otázka času mě netrápí! Lidka 60, vytoč 909 90 99 25 kód NXS39 Vdaná nevěrnice Gabriela• (36 let), manžel má prachy, ale udělat mi to neumí. Na- prav to ty! Vytoč 909 801 801 nebo napiš SMS na 909 15 40 s kódem 55HPB a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Intimní - nabídka 581 112 660 PENÍZE IHNED!!! 800500292 Zbavte se dluhů a E X E K U T O R Ů • konsolidace půjček • osobní bankrot • insolvence Tel: 775 114 598 nicnedluzim@post.cz Peníze v hotovosti za byt v Praze Zaplatím vaše dluhy a exekuce jsem soukromá osoba, nechci platit provize realitkám tel.: 722 61 31 91 www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. PŘÍJEMNÁPÉČEOZDRAVÍ 26.04.-29.06.2014od5.430,-Kč uvedená cena je za 1 os. ve 2L pokoji II. kategorie v ceně pobytu: 6xubytovánívcentruměsta 6xplnápenze(možnostpolopenze) 2xterapievsolnéjeskyni 1xsucháplynováobálka 1xrašelinovýobklad 2xlavaterm 2xčástečnámasáž 1xreflexnímasážchodidel proceduryjemožnovyměnit HOTEL POLONIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Hlavní 50, 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 622 452, 603 538 767 e-mail: recepce@hotelpolonia.cz www.hotelpolonia.cz Cestování - nabídka i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 22

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz SPORT pátek 25. dubna 2014 23 Již podesáté za sebou se v lize bas- ketbalistek utkají o titul obhájkyně ZVVZ USK Praha a IMOS Brno. Favoritem finálové bitvy, kte- rá se hraje na tři vítězná utká- ní, jsou dosud neporažené Pražanky. Jejich velká marod- ka ale dává Brnu šanci, že by mohlo zaútočit na svůj první titul od roku 2010 a patnáctý celkově. USK bude hrát o sed- mý celkový triumf. Basketba- listky USK neprohrály už 39 li- gových zápasů v řadě. Napo- sledy podlehly právě Brnu v loňském finále, které vyhrá- ly 3:1 na zápasy. Série však na- konec bylo hodně vyrovnaná a dva zápasy rozhodl rozdíl je- diného bodu. V této sezoně jsou však Pražanky suverén- ní. První zápas se hraje zítra v Praze od 18.45 hodin. ČTK LAST MINUTE ITÁLIE - moře - MISANO cca 15km pod Rimini Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře květen - září ceny od 6 690,- až 7 490,-Kč /za osobu S L E V A ! Termín: 25.5. - 2.6.2014 31.5. - 8.6.2014 CENA - 5 000 Kč/os doprava autobusem z Prahy, 6x ubyt., plná penze, komplexní pojištění, soukromá pláž – slunečníky a lehátka zdarma Family Tour – Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3 143 00 Praha 4 – Modřany Tel.: 241 773 287, mob.: 603 201 959 www.familytour.cz Takto Pražanky loni slavily titul. MAFRA Zvítězil Hušbauer Nejlepším fotbalistou první ligy je podle České asociace fotbalových hrá- čů záložník Sparty Josef Hušbauer. Na dalších místech se v hlasování samotných fotbalistů umístili další sparťané Bořek Dočkal a David Lafata. MAFRA Hokejisté Lva Praha podlehli ve čtvrtém finálovém utkání Kontinentální ligy Magnito- gorsku 3:5 a stav série je vy- rovnaný 2:2. Klíčovou roli v utkání se- hrál čtyřmi gólovými asisten- cemi nejproduktivnější hráč play off Sergej Mozjakin. Lev opět překonal rekord KHL v návštěvnosti díky pří- tomnosti 17 073 diváků, v úte- rý jich v O2 aréně bylo 16 435. Při současné lví mánii se může divácký rekord opět posunout. Navíc by se klidně už mohla předávat nablýska- ná trofej pro šampiony KHL. Série pokračuje zítra od 13 hodin na ledě Magnitogor- sku, jistě se bude hrát i v pon- dělí znovu v Praze. HOP 19.–25.července2014 Litoměřice Vašim dětem bude poskytnut profesionální přístup po celou dobu tr- vání hokejové školy. Máme profesionální trenéry pro trénink útočníků, obránců a brankařů, ale také pro trénink mimo led. Naše škola dbá i na správnou stravu a přesný denní sportovní režim. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Je určena pro všechny děti. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ubytování bude zajištěno v hotelu u zimního stadionu v Litoměřicích. přihlášky a více informací na www.hcsparta.cz inzerce Chelsea nehrozí žádné sank- ce od vedení anglické fotbalo- vé ligy, pokud v nedělním utkání na hřišti vedoucího Li- verpoolu postaví slabší muž- stvo. Trenér José Mourinho prohlásil, že chce hráče zá- kladní jedenáctky šetřit na středeční odvetu semifinále Ligy mistrů proti Atléticu Madrid. ČTK KHL. Lev nezvládl Magnitogorsk Favoritkami jsou hráčky USK Chelsea. Sankce jí prý nehrozí Zprávy krátce Začal soud se šéfem F1 V Mnichově včera začal ostře sledovaný soudní proces s šéfem formule 1 Berniem Ecclestonem, který může otřást jeho pozicí v královské moto- ristické disciplíně. Třia- osmdesátiletý Brit je ob- viněn z podplácení a na- vádění ke zpronevěře, hrozí mu až deset let vě- zení. Ecclestone je obvi- něn kvůli platbě 44 mili- onů dolarů bankéři Ger- hardu Gribkowskému. 35Český olympijský výbor počítá pro letošní rok s výrazně vyšším rozpoč- tem. Díky příjmům od provozovatelů loterií a sázek plánuje hospoda- řit s částkou 604 milio- nů korun, což je skoro pětkrát více než loni. Vedení ČOV zároveň uvedlo, že náklady na za- jištění přípravy a účasti na únorových zimních hrách v Soči činily 35,215 milionu ko- run. ČTK

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

16

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz SVĚT pátek 25. dubna 2014 09 Ruská armáda v reak- ci na vyostření si- tuace na Ukraji- ně zahájila nové cviče- ní u svých zá- padních hranic, tedy v sou- sedství Ukrajiny. Oznámil to včera ruský ministr obrany Sergej Šojgu. „Jsme nuceni re- agovat na vývoj,“ řekl Šojgu. Přestřelky mezi ukrajinský- mi vojáky a proruskými rebe- ly u města Slavjansk na vý- chodě Ukrajiny si včera vyžá- daly dva až pět mrtvých z řad separatistů. „Síly jsou zjevně nerovné. Signál k použití zbraní proti pokojným obyvatelům už zazněl. Jestli dneska tuto vo- jenskou mašinerii nezastavíme, po- vede to k vyso- kému po- čtu pad- lých a raně- ných. Ani ohlášené cvičení NATO v Polsku a Pobaltí nepo- vede k normalizaci situace okolo Ukrajiny,“ řekl Šojgu. Prezident Vladimir Pu- tin nasazení ukrajin- ské armády u Slavjan- ska označil za „váž- ný zločin“. ČTK Prezidenta Obamu Asimo a další roboti v muzeu svými lidskými schopnostmi až vyděsili. AP Americký prezident Barack Obama si včera při své ná- vštěvě Japonska zahrál fotbal s humanoidním robotem Asi- mem. Setkal se s ním v Národ- ním muzeu vědy a inovací v Tokiu, kde spolu také proho- dili několik vět. „Jsem rád, že se s vámi mohu setkat,“ uví- tal šéfa Bílého domu Asimo. Robot vyvinutý firmou Hon- da pak prezidentovi předvedl všechny pohyby, které umí. „Také umím ko- pat do míče,“ pochlu- bil se Asimo. „Dobře, tak ukaž,“ vybídl ho prezident. Robot couvl pár kroků, rozběhl se k balonu a vy- slal na prezidenta prudkou ránu. Obama míč elegantně ztlumil nohou a přihrál mu zpátky. ČTK Obama. Hrál fotbal Manévry. Rusové cvičí u hranicRuské manévry Nové ruské vojenské cvičení, které se od včerejška odehrá- vá v oblastech hraničících s Ukrajinou, se podle minist- ra obrany Sergeje Šojgua týká jednotek Jižního a Západ- ního vojenského okruhu. ● Taktická uskupení nacvičují přesuny vlastními silami a rozvinutí k plnění dalších úkolů. ● Ruští zákonodárci již dříve dali hlavě státu svolení k na- sazení ruských ozbrojených sil na Ukrajině v případě, že dojde k ohrožení ruských ob- čanů či krajanů.

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz VÍKEND pátek 25. dubna 2014 10 Panenka se objeví v komedii, možná i proto, že je o ni už menší zájem. Panenka Barbie míří do Holly- woodu. Světoznámá hračka je na trhu přes půl století, její prodej ale v poslední době za- čal klesat. Snad i proto se sta- ne hlavní hrdinkou hraného filmu společnosti Sony Pictu- res ve spolupráci s výrobcem hraček Mattel. Natáčení by mělo začít do konce roku. Producenti Walter F. Par- kes a Laurie MacDonaldová film prezentují jako komedii, jejíž scénář bude dílem Jenny Bicksové, která má za sebou například práci na seriálu Sex ve městě či komedii Co ta holka chce. Společnosti Sony Pictures a Mattel momentál- ně připravují novou verzi zná- mé fantasy Vládci vesmíru za- ložené na postavách akčních hrdinů, které Mattel rovněž vyrábí dlouhá léta. ČTK Lego příběh z letošního roku v kinech zabodoval. WARNER Hračky v hlavní roli Vítězný snímek festivalu v Be- nátkách, poetický dokument o okružní římské dálnici a li- dech kolem ní s názvem Sa- cro Gra, dorazí do českých kin 5. května. Večerní premié- ra se uskuteční naráz ve vy- braných šesti kinech, na inter- netovém portálu DAFilms.cz i na televizním kanálu Film Europe Channel. Do Prahy film přijede osobně uvést reži- sér a čerstvý držitel Zlatého lva Gianfranco Rosi. ČTK Barbie v hlavní roli AP Fenomén Barbie Štíhlá panenka oslavila v březnu 55. narozeniny. ● Vystřídala řadu profesí: byla manekýnka, kosmonautka, atletka či podnikatelka. ● Dlouhá léta patřila k nejoblí- benějším hračkám na světě. V letošním prvním čtvrtletí se ale společnost Mattel i kvůli malému zájmu o Bar- bie propadla do ztráty. 800 100 414800 100 414800 100 414 Praha 9, Poděbradská 13, tram č. 8 a 25, zastávka Podkovářská Příbram, Obecnická ul. 364, naproti Karzitu Nymburk, Poděbradská 982, naproti bývalému ČKD 606 456 619 ∙ WWW.EUROKOBERCE.CZ inzerce Film Sacro Gra. Vítěz z Benátek dorazí do Prahy Film s Barbie není v Hollywoo- du výjimkou. Podle hraček se točí už od 70. let. ● Poprvé si komerční hračka zahrála v roce 1977 ve filmu Raggedy Ann & Andy. ● V 80. letech se na plátna do- staly hračky jako My Little Pon- ny či akční figurky Masters of the Universe. ● V roce 2007 se v kině objevili oživlí Transformers a poté i postavičky G. I. Joe. ● Letos vzbudil příznivé reakce film Lego příběh, v němž si za- hrála oblíbená stavebnice. Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy, státní Tel.:241950776, 241950409, www.soupjilove.cz e-mail: soupotravin@cbox.cz SOUp nabízí vyučení a studium v těchto oborech: tříleté učební obory zakončené učňovskou zkouškou Cukrář Kuchař Kuchař – číšník dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturit. zkouškou podnikání STAVÍME PRO VÁS NOVOU ŠKOLU!!! Barbie bude mít svůj film

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

VÍKEND pátek 25. dubna 2014 11 Pražská paroplavební společnost Pra- gue Boats se pokusí se svou nově zre- konstruovanou lodí Labe překonat rychlostní rekord na trase Praha – Děčín. Této zajímavé akce se může zúčastnit kdokoli, stačí si zakoupit lístek a zítra v sedm hodin ráno vyra- zit z Prahy směr Děčín. Loď k závodu s časomírou odstartu- je z přístaviště Pražské paroplavební společnosti Na Františku starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Labe bude po cestě zastavovat v několika přísta- vištích, kde je možné přistoupit či naopak vystoupit. V poledne by loď měla doplout do Mělníka a mezi 20. a 21. hodinou dorazit do cílové stanice v Děčíně. Během cesty loď propluje jedenácti plavebními komo- rami. Na palubě je pro cestující při- praveno i bohaté občerstvení včetně tříchodového oběda. MET Jubilejní dvacátý ročník festivalu Svět knihy vypukne již za tři týdny. Čestným hostem letošního ročníku, který proběhne od 15. do 18. května, bude Maďarsko. Prim tedy budou hrát především hosté z této země – do Pra- hy přijede například jeden z nejpře- kládanějších autorů současné maďar- ské literatury Péter Esterházy, od ně- hož v češtině vyšly například knihy Malá maďarská pornografie, Hraba- lova kniha nebo povídka Ži- vot a literatura, kte- rou vydal spo- lečně s Imrem Ker- tészem, ma- ďarským laure- átem Nobelovy ceny za literatu- ru. Z řady dalších maďarských spisova- telů jmenujme ještě například dramatika Györgyho Spiróha, auto- ra her Šejdíř, Kuřecí hla- va a Zahrada, které mohli vidět diváci i v českých divadlech. Na své hosty už lákají také jednotli- ví nakladatelé. Knižní klub například uspořádá autogramiádu a debatu s hvězdou švédské krimi Andersem de la Mottou, který v Průmyslovém pa- láci představí trilogii thrillerů Game, Buzz a Bubble. Bývalý švéd- ský policista de la Motta zaujal čtenáře svými příběhy o zneu- žívání IT technologií a sociál- ních sítí. Na Svět knihy ale zamíří například i legenda polské- ho punku Robert Brylewski, jenž určoval směr nezávislé hudební scény v období pozdního komunismu v Pol- sku. Kniha v češtině vydaná pod ná- zvem Punk a reggae v Babylonu je na- půl jeho autobiografií a napůl rozho- vorem s novinářem Rafałem Księży- kem. ONDŘEJ NEKOLA Anders de la Motte JÖRGEN RINGSTRAND Zrekonstruovaný parník Labe na Vltavě v Praze PAROPLAVBA.CZ Číslo dne 162Před tolika lety poprvé vypluly parníky na trase z Prahy do Děčína. S jejich jízdním řádem se pokusí nynější plavba vyrovnat. Hvězdy na Světě knihy Labe. Zlomí rekord? Vyplujte a buďte při tom

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz VÍKEND pátek 25. dubna 2014 12 Svátek připomíná, jak důležité je životní prostředí. Po celém Česku se v těchto dnech konají oslavy při příle- žitosti Mezinárodního dne Země. Ten připomíná důleži- tost ekologie. U nás ekologickým záko- nům přála 90. léta. Výsledky jsou jasné – díky nim se totiž podařilo snížit znečištění ovzduší, do přírody se začali vracet vzácní živočichové a rostliny. „Třeba exhalace oxidu siřičitého, který vážně poškozuje naše zdraví, klesly od roku 1990 o 91 procent. Máme díky tomu méně kyse- lých dešťů a smogu,“ uvedl Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. Podle Tomáše Dudy, lesního experta a ředitele ne- ziskové organizace FSC ČR, která se stará o lesy po celém světě, to ale není jen na politi- cích a zákonech, ale také na nás samotných. „Na západě je běžné, že se lidé zajímají o to, z čeho byl výrobek nebo jeho obal vyroben a jestli je původ z dobře ohospodařova- ného lesa,“ říká Duda. Lidé se mohou díky sérii akcí dozvědět o českých po- travinách z jednotlivých regi- onů či pomoci uklidit v příro- dě. Za návštěvu stojí i astrono- mická observatoř v Ondřejo- vě, kde je největší dalekohled v Česku. Pokud bude dobré počasí, lidé budou moci pozo- rovat Slunce. Paul Simon, členové Beatles a bezpočet dalších muzikan- tů z celého světa si už novou kytaru značky Ovation mož- ná nekoupí. Po sedmačtyřice- ti letech se totiž ve Spojených státech výroba těchto legen- dárních akustických kytar za- staví. Firma Fender Musical Instruments, která výrobce těchto nástrojů v roce 2007 koupila, sdělila, že kytary Ovation bude dál vyrábět v Asii. „Je to konec jedné kul- tovní americké značky,“ řekl Richard Hall, který pro výrob- ce Ovation pracoval tři deseti- letí. „V 70. a 80. letech hrála na Ovation prakticky každá velká koncertní kapela,“ do- dal. Podle něj byla Ovation první akustickou kytarou, která se vyráběla s možností připojení k zesilovači, a znač- ka měla na americkém trhu počátkem 90. let podíl 66 pro- cent. Fender uzavírá závod v New Hartfordu v kopcích v západní části státu Con- necticut kvůli „nepříznivé si- tuaci na trhu a nedostatečné- mu odbytu“. Firma nyní kon- soliduje celou svou americ- kou produkci akustických ná- strojů. Fender vyrábí Ovation v Číně, Jižní Koreji a In- donésii a slíbil zachování vy- soké kvality nástrojů. Firma se na svých strán- kách chlubí, že kromě Simo- na hráli na kytaru Ovation i John Lennon, Paul McCart- ney, Mick Jagger, Eddie Van Halen, Kenny Rogers, Cat Ste- vens nebo třeba také Neil Dia- mond. ČTK Observatoř v Ondřejově ASU.CAS.CZ MAREK PEŠKA marek.peska@metro.cz Na Ovation hráli i Bob Marley nebo J. McLaughlin. OVATION Víkendový program Co můžete navštívit? ● Jižní Morava. Ptačí svatyně v Adamově: neděle od 14.00. Zítra: hrad Veveří, od 10.00 ● Liberec. V okolí Ruprechtic- kého cvičáku: neděle, od 10.00 ● Šumperk. Středisko ekolo- gické výchovy Švagrov: zítra od 9.00 ● Střední Čechy. Observatoř v Ondřejově: neděle od 10.00. Zítra: výstup na Říp, sraz v 9.00 ve Spomyšli ● Vysočina. Mlýn Střížov u Luka nad Jihlavou: neděle od 10.00 ● Zlínsko. Staré Město u Uher- ského Hradiště: zítra od 13.00 Historie Továrnu v New Hartfordu založil v roce 1967 letecký inženýr Charles Kaman. ● Ten vyvinul kytaru Ovation a dal jí na základě svých výzkumů typicky zakulacené tělo namísto klasických lubů připojených pravoúhle ke spodní desce. ● Uzavření závodu se dotkne 46 jeho zaměstnanců. Den Země poprvé 1970Tento rok se poprvé konala akce Den Země, a to v USA. Od začátku měla za cíl připomínat, jak důležité je životní prostředí a apelovat na politiky, aby schvalovali ekologické zákony. Postupně se tento svátek rozšířil po celém světě. inzerce Den Země přišel z USA a dnes ho slaví i Česko Ovation. Legendární kytary už nebudou americké

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

pátek 25. dubna 2014 13 HVĚZDA Patrik Hartl Divadlo pro vaše výjimečné večery Původní česká ONE WOMAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího týdne jejího života. Hraje: Eva Holubová, režie: Patrik Hartl www.studiodva.cz Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1 Pokladna: po-ne 11.00-19.00, tel.: 222 222 598 Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak Nejbližší přeDstAVeNí ● ● 26. 4. so Hello, Dolly! (Jerry Herman, Michael Stewart) 15.00 a 19.00 28. 4. po Vše o ženách (Miro Gavran) 29. 4. út Hvězda (Patrik Hartl) 30. 4. st Kutloch aneb i muži mají své dny (Kristof Magnusson) Dara Rolins. Jak ji neznáte Na festivalu se předvede Polívka i Cirk La Putyka. Nejen hudební menu přichys- tali pro návštěvníky pořadate- lé festivalu Colours of Ostra- va, který proběhne od 17. do 20. července v industriálních Dolních Vítkovicích nedale- ko centra Ostravy. Každý si může vybrat z nabídky workshopů, diskusí, filmo- vých projekcí, výtvarných ak- tivit a především divadel. „Ná- vštěvníci se mohou těšit jak na přední české herecké osob- nosti, tak i na současné žán- ry,“ uvedl dramaturg Jiří Mo- ravčík. Diváci uvidí nejnovější představení DNA Divadla Bol- ka Polívky s Bolkem Polívkou a Annou Polívkovou. Dále Souboj gigantů, improvizač- ní battle členů pražského Di- vadla Sklep a brněnského Ko- mediografu za účasti herců Tomáše Hanáka, Pavla Lišky, Milana Šteindlera, Tomáše Matonohy, Davida Vávry, Jo- sefa Poláška nebo Marka Da- niela. Přední soubor nového cirkusu Cirk La Putyka přive- ze představení Risk plné akro- bacie na trampolíně, cyr whe- elu, létajících nožů, šipek, živé hudby i projekcí. Oceňo- vané představení One Step Be- fore the Fall souborů Spitfire Company a Damúza spojí ta- nečnici Markétou Vacovskou s živou hudbou a zpěvem Len- ky Dusilové. Legendární improvizační divadlo VOSTO5 se pak v Ost- ravě představí se Soubojem Titánků. METRO Cirk La Putyka DAVID POKORNÝ Koho zajímá život Dary Rolins (na fotce vpravo), ten si dneš- ních dvacet minut určitě vy- chutná! U Diany Kobzanové se totiž neobvykle otevřeně roz- povídala o svých partnerech, o muzice, ale také o tom, jak často myslí na autonehodu, při které zemřel člověk. V je- jím obličeji se střídalo sebevě- domí, pobavenost, upřím- nost, naštvanost... A v jisté chvíli se jí v očích zaleskly za- držované slzy. METRO Sledujte dnes večer ve 21.10 hod na Óčku.ve 21.10 hod na Óčku. DRZÁ DIANA !! Nezasíláme vzorky !! Internetový prodej !! Patchwork – žádná naše nabídka se neobejde bez akčního patchworku. Dnes jsme pro Vás připravili luxusní 100% bavlněné plátno v odstínech modré barvy. Materiál využijete jak na patchwork, závěsy, dekorace, ubrusy, či povlečení, tak na šaty a sukně v retro stylu. Skladem 340m. Běžná cena: 239,- Flex-tex cena Sněhová vločka – připomínka zimy v naší nabídce, v podobě krásného, elastického, bílého tylu. Materiál je vhodný na sukně, tuniky, či šaty, ale využijete ho i na dekora- ce. Výborně se hodí ke kombinování s pestrými vzory. Sněhová vločka je velmi lehká, vzdušná, průhledná a bez omezení metrů. Skladem 16 000m. Běžná cena: 79,- Flex-tex cena Lněné potěšení – jednoznačně hvězda dnešní nabídky. Nádherný 100% lněný materiál v úchvatné růžové bar- vě. Materiál můžete použít jak na oděvy – šaty, letní kalhoty, sukně, či košile, nebo ho můžete využit i na dekoraci, jako jsou závěsy, či ozdobné polštáře. Neváhejte, pouze do vyprodání zásob. Skladem 500m. Běžná cena: 239,- Flex-tex cena Maskování – rybáři, trempové a zálesáci pozor! Jedinečná nabídka pouze pro Vás. Pevnější úplet ve složení 85% bavlna a 15% polyester Vás nadchne na 1. pohled. Materiál je hladký, dvojitý a výborně ho využijete na tuniky, trička, či tílka do přírody. Materiál je v hnědých odstínech. Skladem 120m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 129,- Flex-tex cena Plavkovina– velmi jemný úplet ve složení 92% poly- amid a 8% elastan Vás nadchne na 1. pohled. Materiál je hlad- ký, jemný, splývavý a s velmi módním potiskem kostek laděných do modra. Materiál využijete na topy, trička, tílka, či šaty. Pořiď- te si slušivý outfit na pláž. Skladem 380m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 159,- Flex-tex cena Podšívka– další z řady podšívek je polyesterová pod- šívka ve zlaté barvě. Tedy pokud potřebujete podšít cokoliv v hnědé, či béžové barvě je tato nabídka pro Vás jako stvořená. Vhodné do sukní, sak, kabátů, či šatů. Skladem 130m. Max. 3 m/ zák. Běžná cena: 99,- Flex-tex cena Stříbřenka– neopakovatelná nabídka z řad galante- rie. Připravili jsme pro Vás ozdobný gumový pás v bílé barvě se stříbrným motivem. Pás je 14cm široký a využijete ho na zdo- bení oděvů, či na různé doplňky. Skladem 80m. Max. 10 m/zák. Běžná cena: 39,- Flex-tex cena Květinka– nabízíme Vám úpletový materiál ve složení 95% polyamid a 5% polyester. Materiál je ve smetanové barvě s pestrým potiskem květin. Využijete ho na trička, či tílka. Mate- riál je nesplývavý a průhledný. Skladem 85m. Max. 3 m/zák. Běžná cena: 159,- Flex-tex cena 19,- 29,- 39,- 9,- 9,- 9,- 9,- 9,- -10% Jateční 31, Praha 7mobil: 776 702 285, Tel.: 283 870 783 flex-tex@flex-tex.cz Po-Pá 9.00 – 18.00, So 9.00-12.00 -10% Pouzenalátky-hotovostníPlatba 414 FLEX-TEX FLEECE 119,- SATÉNY OD 79,- SAMETY 99,- PATChworK OD orGANZY TYL OD 29,- 39,- 39,- NA PRODEJNĚ NAJDETE I STÁLOU NABÍDKU NABÍDKA PLATÍ POUzE PRO KAmENNOU PRODEJNU 1.5. a 8.5. OtevřeNO !! !! 22km NOvÝCH látek již v prodeji - satény, plavkoviny a úplety!! Nepřeberné množství druhů, barev a motivů www.FLEX-TEX.czColours jsou i divadelní

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz VÍKEND pátek 25. dubna 2014 14 Jan XXIII. Ital, vlastním jménem Angelo Roncalli (1881–1963) ● Papežem byl zvolen v roce 1953. Svolal druhý vatikánský koncil, který měl přiblížit katolickou církev modernímu světu. Když se někde sejdou čtyři prezi- denti nebo králo- vé, je to událost. A co teprve, když čtyři papežové. V neděli budou ve Vatikánu slavnostně svatořečeni bývalí papeži Jan Pavel II. a Jan XXIII. Obřadu se zúčastní sta- tisíce věřících, do Říma mož- ná dorazí až miliony poutní- ků. Svatořečení dvou zesnu- lých papežů bude historicky ojedinělé i tím, že u něj zřej- mě budou i oba žijící papežo- vé – papež František a emerit- ní papež Benedikt XVI. Neob- vyklá je i rychlost, s jakou se církev rozhodla Jana Pavla II. kanonizovat. Událost číslo jedna to bude zejména pro polské věřící, svého slavného rodáka pape- že Jana Pavla II., vlastním jmé- nem Karola Wojtylu, totiž po- važují za jednu z největších postav moderních dějin. Svatořečení se zúčastní také čeští kardinálové Domi- nik Duka a Miloslav Vlk. Jan Pavel II. Polák, vlastním jménem Karol Wojtyla (1920–2005) ● Zvolen byl v roce 1978. Hrál významnou roli ve světové politice, je mu přisuzován podíl na zhroucení komunis- mu. Blahoslavil a svatořečil několik Čechů a Češek. ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Benedikt XVI. Němec, vlastním jménem Josef Ratzinger, nar. 1927 ● Zvolen byl roku 2005. Stal se vůbec první novodobým papežem, který rezignoval na svůj úřad. Od roku 2013 žije v ústraní. Je autorem řady teologických spisů. František Argentinec, vlastním jménem Jorge Bergoglio, nar. 1936 ● Syn italských emigrantů se stal prvním papežem pochá- zejícím z Ameriky a prvním jezuitou. Až do svého zvole- ní papežem roku 2013 byl arcibiskupem Buenos Aires. Svatopetrské náměstí při Františkově inauguraci MAFRA 29. DUBNA VE 21.00 3 km NEBo 5 km StromoVkA PrAhA PŘÁTELÉ, PŘIJĎTE A POMOZTE ROZSVÍTIT ŽIVOT NEVIDOMÝCH. I běhat ve tmě má smysl. Děkujeme. Více info na behprosvetlusku.cz Prvních 1000 zaregistrovaných získá čelovku a originální tričko nočního běhu. Registrace otevíráme v 18.30. PRAGUE FOOD FESTIVAL PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN 23.–25. 5. 2014 PRAŽSKÝ HRAD inzerce Svatořečení Jde o přesně vymezený postup, během něhož jsou zkoumány zásluhy dotyčného a zázraky, které jsou s ním spojeny. ● Světci je vyhrazen den v roce a je slaven jeho svá- tek. Může mu být zasvěcen kostel a věřící jej žádají veřejně o přímluvu u Boha. Dva papežové se zařadí mezi svaté

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

www.metro.cz VÍKEND pátek 25. dubna 2014 15 Držitel šestnácti cen Gram- my violoncellista Yo-Yo Ma předznamená letošní Struny podzimu. V neděli na Jarním GALA pro Struny podzimu vy- stoupí ve Španělském sále Pražského hradu. Yo-Yo Ma je interpretem vážné hudby, ale i world music nebo i kva- litního popu. METRO Připomenout si legendární „pantogra- fy“, které po padesáti letech služby na českých kolejích nezadržitelně míří do starého železa, budou zítra moci všichni milovníci železnice. V posled- ní době už naprostou většinu těchto vlaků vystřídaly moderní soupravy Ci- tyElefant. V běžném provozu se s pan- tografy můžete setkat už jen na posled- ních třech příměstských linkách. Vý- znamné výročí si můžete připome- nout zítra slavnostní jízdou na trase Praha – Milovice. V cílové stanici čeká na cestující bohatý program. Zvláštní vlak v historickém nátěru bude jezdit z Masarykova nádraží do Milovic – na přesný čas se podívejte v boxu. Na Masarykově nádraží bude od 9.30 do 16 hodin ke zhlédnutí malá výstava o historii těchto legendárních strojů. Na vlaky budou navazovat his- torické autobusy, které pojedou po trase linky 432 do milovického zábav- ního parku Mirakulum. ROW inzerce V rámci akce Duben – měsíc bezpečnosti se uskuteční Den otevřených dveří hasič- ské stanice číslo 11. Akce se bude konat zítra od 10 do 16 hodin v sídle hasičské sta- nice v ulici Generála Šišky v Praze 12. Návštěvníci se mo- hou těšit na bohaté občerstve- ní a řadu soutěží pro děti. Při- praveny budou také ukázky ze záchranných akcí – vyproš- ťování osob z havarovaného vozidla nebo práce lezecké skupiny. Prohlídky začínají každou celou hodinu. METRO V holešovické Pražské tržnici se uskuteční největší trh ne- závislé módy, šperků a desig- nu – Holešovice Fashion Mar- ket. Jarní trh nabízí alternati- vu k anonymnímu stylu ob- chodů a podporuje tvorbu českých a slovenských desig- nérů. Osmý díl akce, který do- stal podtitul Vystup z řady – Stand out!, se ode dneška do neděle rozšíří do čtyř in- dustriálních hal a představí rekordní počet vystavovatelů včetně nováčků v sekci Newcomer´s Hall. Na místě bude chill-out zóna s barem a posezením. MET Brány Leteckého muzea Kbe- ly se opět otevřou veřejnosti. Zítra se vůbec poprvé předsta- ví nově zrekonstruovaný le- toun Bohemia B-5, první leta- dlo vyrobené v samostatném Československu v roce 1919. Mimořádně a rovněž poprvé se zpřístupní i hangáry Staré Aerovky u Letiště Letňany, ve kterých bude v budoucnu nová část expozice Leteckého muzea Kbely. Cvičný dvouplošník Bohe- mia B-5 létal počátkem dvacá- tých let, dlouhá léta pak le- toun již zbavený motoru strá- vil v muzejních depozitářích. Jeho náročná renovace pak probíhala již od přelomu tisí- ciletí. METRO Pantografy se po kolejích prohánějí už padesát let. ROPID Slavný violoncellista YO-YO MA PŘIJĎTE NA VÝSTAVU MODELŮ ZE STAVEBNICE MERKUR 2.–25. KVĚTNA PRO DĚTI SKLÁDAČKA MERKUR JAKO DÁREK www.ocsestka.cz inzerce Yo-Yo Ma. Mistr na Hradě Fashion Market. O víkendu Letadlo. První československé Paní Katty pomalu končí Divadlo Na Jezerce se rozhodlo, že po téměř devíti letech stáhne ze svého repertoáru inscenaci Lásky paní Katty s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli. Poslední reprízy jsou naplánované na květen a červen. Hru, jež se dočkala 215 vyprodaných repríz, upravil Zdeněk Zelenka, režie se ujal Vladimír Strnisko. DIVADLO NA JEZERCE Co to bude stát Ve zvláštních vlacích platí běžný tarif, jízda autobusy bude zdarma. ● Z Prahy: 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 ● Z Milovic: 9.48, 10.48, 11.48, 12.48, 13.48, 14.48, 15.48, 16.48, 17.48 Pantografy. Slaví padesát Hasiči. Otevřou svou stanici veřejnosti

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/

ROPID, duben 2014 50 let „pantografů“ sobota 26. 4. 2014 Jízdy historickými pantografovými jednotkami 451 Odjezdy z Masarykova nádraží: 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 Odjezdy z Milovic: 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 ve vlacích platí Tarif PID a Tarif ČD Výstava o historii „pantografů“ na Masarykově nádraží Zásah vyprošťovací techniky SŽDC v Milovicích 10:30 12:30 14:30 16:30 Historické autobusy v Milovicích po trase linky 432 Zábavní park Mirakulum (sleva na vstupném) 1. regionální den PID Praha - Milovice

http://www.floowie.com/cs/cti/metro-praha-25-4-2014/