METRO Praha - 4.4.2014https://zeronoom.com/

Nejčtenější noviny v Praze PRAHA Pátek, 4. dubna 2014 Č. 65, www.metro.cz BOJ O SEMIFINÁLE ZAČAL ŠTĚPÁNEKTENISTÉ BOJUJÍ V JAPONSKU O POSTUP MEZI NEJLEPŠÍ ČTYŘKU STRANA 24 Svátek slaví: Ivana Min. 150 Max. 190 Cvičit psy pomáhají také trička Adolf Born nebo Jiří Srnec na trička nakreslili obrázky se psí tematikou. Z peněz za jejich prodej se platí výcvik psů pro nevidomé. STRANA 10 V řekách je málo vody Po Lužnici, po níž se může plout od minulé soboty, se vodáci chystají na odemy- kání dalších řek. STRANA 14 Praha zažije půlmaraton Favority zítřejšího běhu českou metropolí jsou afričtí závodníci. STRANA 17 Lyžaři mají poslední šanci na Ovčárně nebo v Krkonoších Zřejmě poslední lyžování si v těchto dnech mohou užít lidé v jesenickém středisku Ovčárna (na snímku). Areál, který jede už jako poslední na Moravě, chce svou zimní sezonu ukončit v neděli. Skalním lyžařům i nadále nabízí asi 60 centimetrů přírodního sněhu. Z tratí si však už vybírat nemohou, jezdí pouze jeden vlek. Poslední šanci zalyžovat si v Krkonoších mají milovníci lyžování na sjezdovce Anděl na Černé hoře a na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou, které by měly být v provozu také do neděle. ČTK – LUDĚK PEŘINA E-cigarety jako lék: ať se pak kouří všudeJak dál s elektronickými cigaretami. Nové sdružení je chce zařadit mezi léčivé přípravky, to by usnadnilo jejich další rozšíření. Zdravé, či škodlivé? Odpůrci upozorňují, že návyk na nikotin zůstává i nadále STRANA 8 inzerce

https://zeronoom.com/

www.metro.cz PRAHA pátek 4. dubna 2014 02 Botanická patří motýlům Od úterý mohou obdivovat návštěvníci trojské botanické zahrady křehkou krásu tropických motýlů. Výstava ve skleníku Fata Morgana končí 11. května. BOTANICKA.CZ TO BUDE jízda! 4.–13. DUBNA NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA SKÚTRŮ • Výstava historických skútrů • Aktuální novinky ze světa skútrů • Prezentace skútrové módy • Víkendový doprovodný program pro děti • Dětské dopravní hřiště VYHRAJTE S NÁMI ELEKTRICKÝ SKÚTR! Podmínky soutěže a soutěžní formulář naleznete na letácích výstavy, na webových stránkách a ve FB skupině OC Šestka. Více na www.ocsestka.cz. Váššestýsmysl inzerce Připravované rozšiřování Letiště Vodochody by mohlo začít na konci roku 2015. Letiště už připravuje doku- mentaci pro územní řízení. Po- kud ministerstvo životního prostředí zahájí přezkum loni schválené studie dopadů na ži- votní prostředí (EIA) a neshle- dá žádná pochybení, mohlo by rozšíření, které by ročně znamenalo odbavení až tří a půl milionu cestujících, být hotové k letní sezoně roku 2017. „Z našeho pohledu je proces EIA uzavřen. Proběhl obdobným způsobem jako u ji- ných porovnatelných projek- tů. Jakým způsobem se bude posuzovat znovu v rámci plat- né legislativy, to nevím,“ řekl ředitel letiště Martin Kačur. Nyní Letiště Vodochody už při- pravuje dokumentaci pro územní řízení, v polovině roku by ho chtělo zahájit. Roz- šíření by mohlo být hotové v roce 2017. Odpůrcům sdru- ženým pod iniciativou Stop Le- tišti Vodochody vadí, že stu- die EIA je sice schválená, ale obsahuje 124 právně nevyma- hatelných podmínek. Právě studie by měla být zárukou, že případný dopad na obyvate- le neporušuje české zákony. Všechny podmínky, napří- klad dostavění přivaděče na dálnici D8, omezení počtu startů a přistání letadel nebo rozměry strojů, které bude moci letiště přijímat, chce le- tiště zapracovat do projektu. Jejich dodržování by podle ře- ditele měly hlídat orgány, kte- ré se zabývají civilním letec- tvím, ochranou zdraví obyva- tel, ochranou životního pro- středí a podobně. V budoucnosti by sem moh- la létat většina dopravních le- tadel typů Boeing 737 či Air- bus 320. Normální provoz je plánovaný mezi šestou až dva- advacátou hodinou. Poté bude možné přijmout jen zpožděné lety, po půlnoci nebude povo- len žádný provoz. ČTK Kousek od Masarykova nádra- ží se otevírá tajuplná jeskyně s drahými kameny a dinosau- ří kostrou. Unikátní prostory v Havlíčkově ulici 3 jsou sou- částí Mineralie, největší pro- dejní výstavy minerálů a dra- hých kamenů ve střední Evro- pě. Jeskyně je vytvořená umě- le, ale s využitím postupů, které zajišťují její autentický vzhled. Návštěvníci si zde mo- hou prohlédnout i krápníko- vou jeskyni, kde v dutinách ve stěnách budou k nalezení nejrůznější drahé kameny. Milovníky paleontologie za- ujme kostra tyranosaura nebo věrné kopie jeskynních maleb. MET Citát „Vodochody nebudou ani po rozšíření překračovat roční počet 50 tisíc startů.“ MARTIN KAČUR, ŘEDITEL LETIŠTĚ VODOCHODY Letiště se rozroste do roku 2017 Jeskyně. V Praze

https://zeronoom.com/

www.metro.cz PRAHA pátek 4. dubna 2014 03 Velikonoční nála- du si můžete v Pra- ze navodit už nyní. Kupte si kraslice nebo upleťte pomlázku. Pro Pražany a návštěvníky hlavního města budou o Veli- konocích připraveny trhy, vý- stavy nebo procházky. Veliko- noční trhy, letos pojaté ve znamení duhy, se v centru hlavního města otevírají již zítra a potrvají tři týdny. Další jsou již otevřeny tře- ba na Andělu. Konat se také budou přednášky, vycházky nebo ukázky tradičního plete- ní pomlázky. Stánky s velikonočním zbo- žím, tedy kraslicemi, pomláz- kami nebo staročeskými tva- rohovými koulemi, pořádají- cí společnost Taiko otevře na Staroměstském a Václav- ském náměstí a na náměstí Republiky. Naplánována jsou vystou- pení folklorních souborů, dět- ských divadélek nebo staro- pražských kupletů. Návštěv- níci se mohou těšit také na králičí závody nebo minizoo. Vlastní trhy uspořádá rad- nice druhé městské části na náměstí Míru. Kromě prodeje velikonočních výrobků při- pravuje radnice Prahy 2 také třeba Modré pondělí, kdy se bude 14. dubna rozdávat čaj a mazance a připraven bude program pro děti. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se trhy s ve- likonočním občerstvením, kde nebudou chybět perníko- vé bochánky, velikonoční ná- divka s mladými kopřivami nebo jidášky, budou konat 18. a 19. dubna. Muzeum hlavního města Prahy pořádá od příští středy ve své hlavní budově projekt Pražské hravé Velikonoce, bě- hem kterého si lidé mohou vyzkoušet pečení a zdobení perníčků z dřevěných forem, zdobení velikonočních kras- lic voskem nebo výrobu figu- rek a dekorací z různých ma- teriálů. ČTK Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře TD Jednička v létě, jednička v zimě, plyn levnější po celý rok. SLEVA 11%SLEVA 11% Garance slevy na tři roky. Sleva je určena pro naše zákazníky za podmínek uzavření dodatku ke smlouvě o odběru plynu na tři roky. www.ppas.cz 840 555 333 Zanedlouho představíme další výhody a bonusy např. pro zákazníky v kategorii Domácnost s roční spotřebou do 1,89 MWh. Poukaz OOčnní kkliniika Hoorní Počerrnicce nabízíme možnost spojit konzultaci i laserovou operaci v jeden den kontakt oční klinika Horní počernice tel. 281 865 664, 602 105 355 relex smile 1800 stabilních operací Užijte si volnosti... vyměňte dioptrické brýle za sluneční!!! refrakční víkend 25. – 26.4. 2014 dárek poukaz na sluneční brýle v Hodnotě 1 000 Kč k laserové operaci inzerce Zajděte na trhy nebo procházkuPašijové hry Poprvé se budou o letošních Velikonocích konat v katedrá- le sv. Víta na Pražském hradě pašijové hry. ● Upravenou verzi Hořických pašijí mohou lidé vidět na Květnou neděli 13. dubna. ● Lidové pašijové hry budou i na dalších místech, v Praze třeba ještě 26. a 27. dubna v parku u zámku Zbraslav za účasti herců Národního diva- dla, Městských divadel praž- ských a dalších scén. ● Velikonoce jsou pro věřící připomínkou posledních po- zemských dnů Ježíše Krista.

https://zeronoom.com/

www.metro.cz PRAHA pátek 4. dubna 2014 04 inzerce Zatímco Brno se s Amazonem nedo- hodlo, v Dobrovízi u Prahy přípravy pokračují. Americká firma už dokonce hledá první zaměstnance. Dis- tribuční centrum začne fun- govat v polovině příštího roku. V první fázi náboru Ama- zon hledá zaměstnance na manažerské a podpůrné pozi- ce například do oddělení lo- gistiky, financí a lidských zdrojů. Proces náboru logis- tických pracovníků pro skla- dování a expedování zboží za- čne až ve druhé fázi, na jaře 2015. „Těší nás pokrok, který ve výstavbě tohoto distribuční- ho centra vidíme, a rádi by- chom poděkovali všem part- nerům za jejich úsilí a podpo- ru,“ řekl Tim Collins, ředitel Amazonu pro Evropu. Nové distribuční centrum v Dobrovízi leží poblíž praž- ského Letiště Václava Havla vedle centra pro vrácené zbo- ží společnosti Amazon. Firma se dohodla na příspěvku ve výši padesát milionů korun na výstavbu obchvatu obce. Dokončení obchvatu je naplá- nované v následujících dvou letech – do května 2016 a od- vede veškerou komerční do- pravu včetně té společnosti Amazon mimo centrum ves- nice. Společnost se navíc se zástupci Dobrovíze dohodla na dalších investicích směřu- jících k vylepšení místní in- frastruktury v okolí distribuč- ního centra. Kriminalisté z mravnostního oddělení pátrají po muži, kte- rý si ve čtvrtek 30. ledna pár minut před šestou večer při- sedl v soupravě metra ve sta- nici Černý Most k nezletilé dívce, rozepnul si džínové kalhoty a začal se ukájet. Když mladá slečna poodešla a vystoupila ve stanici Vyso- čanská, muž ji ještě na eskalá- torech sledoval. Penis mu při- tom pořád čouhal z kalhot. Po nechutném incidentu nasedl muž do autobusové linky číslo 177 jedoucí smě- rem na Prosek a odjel. Detek- tivové muže podezřívají ze spáchání trestného činu vý- tržnictví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouleté vězení. Jakékoli informace k hleda- nému, jeho totožnosti, pohy- bu nebo pobytu přijmou poli- cisté na bezplatné tísňové lin- ce 158 nebo kterékoli služeb- ně policie. METRO.CZPoznáte ho? PČR Centrum Amazonu bude nedaleko letiště. AMAZON ROBERT OPPELT robert.oppelt@metro.cz Zprávy krátce Kde jen může být kuchař? Dětská zvědavost je věčná. Dva kluky zaujal automat na pizzu, který se obejde bez kuchaře, u stanice metra Raj- ská zahrada. RADOSLAV FASKO Trojská zoo posílí chov zeber Zoologická zahrada chce založit chov zebry Böhmo- vy, ke třem stávajícím klis- nám Dalmácii, Istrii a Kor- sice si proto z Hannoveru přivezla samce Henryho. Nový devítiletý hřebec se návštěvníkům poprvé uká- že v polovině dubna. Skútrfest ukáže unikáty Maxiskútr BMW GT nebo Vespa 946 budou ozdobou výstavy a festivalu Skútr- fest v OC Šestka. Akce za- číná dnes a skončí 13. dub- na. Na festivalu se předsta- ví i veterány – staré skút- ry značek Lambretta, Ve- spa či ČZ. ROW inzerce V Brně skončil, v Praze hledá lidi Onanista. Ukájel se v metru

https://zeronoom.com/

25%

https://zeronoom.com/

https://dermaclinics.net/

https://zeronoom.com/

990 2490 1190 1190 13.90� 34.90� 17.90� 18.90� 290 -259090 38.90� 1945 99.90� 4990 90 38.90� 90 454545 290 290 -254990 4990 119090 995959595 1 ks 19,90 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks www.interspar.cz Nabídka platí v hypermarketech INTERSPAR Praha (Arkády Pankrác,Galerie Harfa,Europark Štěrboholy, Metropole Zličín,Park Hostivař) a SPAR Praha (Brumlovka,Florentinum,Jahodnice, Letňany,Lhotka,náměstí Míru) a SPAR Říčany. od 4. 4. do 6. 4. 2014 nebo do vyčerpání zásob. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani výzvou k podání nabídky. Jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům a důrazně se nedoporučuje, aby kdokoli činil jakékoli obchodní či jiné rozhodnutí výhradně na jeho základě. Pokud tak někdo přes uvedené varování učiní, stane se tak pouze na jeho vlastní odpovědnost a k jeho škodě. Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. Seznam prodejen INTERSPAR a SPAR naleznete na www.interspar.cz. 5.90� -50% Nabídka se nevztahuje na supermarkety Spar. Nabídka se nevztahuje na supermarkety Spar. -28% www.interspar.cz -28% -33% -37% Mattoni přírodní – perlivá – jemně perlivá – neperlivá 1,5 l (= 6,60 Kč/1 l) S-BUDGET Jablka červená 2 kg (= 12,45 Kč/1 kg) Velikonoční perník různé druhy 60 g (= 4,83 Kč/100 g) Hello džus – 100% jablko – 100% čerstvá jablečná šťáva – 100% rajče – hruška – meruňka 1 l na VŠECHNY VÝROBKY ZNAČKY Ručník Rubin rozměry: 50 × 90 cm a 50 × 100 cm různé velikosti, 1 ks Debrecínka kuřecí 100 g, obslužný pult Niva válec 50% 100 g Lipánek Maxi různé druhy, 130 g (= 7,65 Kč/100 g) Možno kombinovat. Fotografování se živými papoušky Postavičky z filmu NICO a PEDRO Spousta soutěží a her, ve kterých můžeš získat sběratelské album nebo kartičky RIO 2 Ochutnávka brazilských specialit www.interspar-rio.cz Taneční školička SAMBY14.00 – 18.00 u Intersparu OBJEVUJTE BRAZÍLII! 6. 4. EUROCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ 11. 4. BRNO VÍDEŇSKÁ 12. 4. EUROPARK ŠTĚRBOHOLY 13. 4.TEPLICE 111111111 111 -50% -50% Platí od 2. 4. do 15. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny již po slevě. Sleva se nevztahuje na výprodejové a již jednou zlevněné zboží.

https://zeronoom.com/

www.metro.cz DOMOV pátek 4. dubna 2014 08 Rozšíří se elektro- nické cigarety i tam, kde teď platí zákaz kouření? S reklamou na ně se sice běž- ně setkáváme, z elektronic- kých cigaret se ale nesmí po- tahovat v místech, kde platí zákaz kouření jiných tabáko- vých výrobků. V tramvaji, na úřadech či v některých hospo- dách. Jak ale připouštějí odpůrci i propagátoři e-cigaret, záleží spíše na toleranci jednotliv- ců. „Tam, kde v hospodě pla- tí zákaz kouření, měl by se kuřák slušně zeptat vrchní- ho, zda může použít elektro- nickou cigaretu,“ říká Adam Pavelka, prezident nedávno vzniklé Komory elektronické- ho kouření. Jejím cílem je do- hlížet na to, aby se k zákazní- kům dostávaly jen kvalitní a prověřené výrobky. Pavelka však nepopírá sna- hy o přesun elektronických cigaret z kategorie tabáko- vých výrobků do léčivých pří- pravků. „Pracujeme na tom, aby se to oddělilo,“ řekl dení- ku Metro. „Mluvilo se o tom, ale nejsem si vědoma, že by na nás byl v této záležitosti vyví- jen nějaký nátlak,“ říká mluv- čí Státního ústavu pro kontro- lu léčiv Lucie Šustková. Aby e-cigarety spadaly do katego- rie léčiv, musela by se podle Šustkové změnit legislativa. Bylo by to vhodné? Přesto- že vliv pasivního kouření není ještě dostatečně probá- dán, pro kuřáky e-cigarety představují menší zlo. „Ve srovnání s běžnými cigareta- mi, které obsahují čtyři až sedm chemikálií, je škodli- vost elektronických cigaret blízká nule,“ říká Eva Králíko- vá z Centra pro závislé na ta- báku. Hned ale dodává: „E-ci- gareta budí dojem falešné bezpečnosti, to zcela pravda není, protože náplň obsahuje nikotin.“ Králíková kvituje, že alespoň nějaká regulace e-kouření se chystá. Evropská unie totiž plánu- je od roku 2016 snížit obsah nikotinu v jejich náplních maximálně na 20 miligramů. Podle Adama Pavelky by se nižší obsah nikotinu na pro- dejích neprojevil. Ostatně při- pouští, že ty běžné nad elek- tronickými stále vítězí. A jaký na to máte názor vy? Má se zákaz kouření zcela vztaho- vat i na elektronické cigarety? A jste k jejich kuřákům tolerant- nější? Napište nám! Pane vrchní, chci si potáhnout. Jsme k výparům tolerantnější? TOMÁŠ BELICA tomas.belica@metro.cz Elektronická cigareta PROFIMEDIA.CZ Šest lidí, mezi nimiž je i býva- lý zastupitel Liberce za ODS Jiří Zeronik, včera soud po- slal do vazby. Důvodem je problematické čerpání evrop- ských peněz pro ROP Severo- východ. Zeronik byl v roce 2012 odsouzen za nepřímé uplácení. Před soudem se zpovídá i v kauze údajných machinací s pozemky pod sjezdovkami na Ještědu a ve Vesci. Hrozí mu až dvanáct let ve vězení. ČTK Petr Kramný, kterého policie viní z vraždy manželky a dce- ry na loňské dovolené v Egyp- tě, změnil advokáta. Nově ho zastupuje Jana Rejžková, kte- rá v minulosti hájila třeba Jiří- ho Čunka nebo Stanislava Grosse. Zvažuje, že proti vaz- bě podá ústavní stížnost, Kramný totiž bude trvat na své nevině. „Působil na mě do- jmem člověka zmateného z toho, co se děje venku ko- lem jeho případu,“ řekla Jana Rejžková poté, co se s ním po- prvé setkala. iDNES.cz Požadavky: minimálně SŠ vzdělání ekonomického směru, znalost práce na PC a anglického Máte diabetes 2. typu? KLINICKÁ STUDIE DIABETES Klinická studie pro diabetiky 2. typu hodnotí účinek zkou- maného léku na krevní tlak a srdeční frekvenci. Všichni vhodní účastníci studie budou zdarma dostávat lék zkou- maný v rámci studie a péči související se studií. Na zákla- dě pravidelných lékařských vyšetření a laboratorních testů prováděných ve studii můžete být podrobněji informován/a o svém zdravotním stavu. Cestovní výlohy spojené s pravidelnými návštěvami, stejně tak jako čas a nepohodlí spojené se studijními procedurami, Vám budou kompenzovány. Můžete být vhodným účastníkem studie pokud 1. je Vám minimálně 18 let a maximálně 65 let, 2. jste pouze na dietě a cvičení nebo jste léčeni v kom- binaci se stabilní dávkou metforminu ≥ 1000mg/den (nebo < 1000 mg/den v případě evidovaného netolero- vání dávky 1000 mg a výše) 3. máte neuspokojivě kompenzovanou hladinu glykémie s hodnotou glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nad 4,8 % CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ, KONTAKTUJTE NÁS: Thomayerova nemocnice Email: kfj@ftn.cz Mob.: 734 793 454 inzerce My jsme pro... Za svobodné užívání e-ciga- ret vznikají také petice. Některé z argumentů jsou: ● E-cigarety jsou skutečnou alternativou k běžným cigaretám, navíc bez zná- mých zdravotních rizik. A jejich užívání pomůže úpl- ně přestat s kouřením. ● Okolí není obtěžováno tabá- kovým kouřem a zápachem. ● Vyjdou mnohem levněji než běžné cigarety. ...a my proti E-cigarety sice nesmrdí, ale je vhodné je užívat v divadle, v čekárnách u doktora nebo ve škole? ptají se odpůrci. ● Ti také tvrdí, že e-cigarety nejsou cestou k tomu zbavit se zlozvyku. Stále totiž obsahují návykový nikotin. ● Není jasný dopad pasivního kouření ani to, jaké látky ná- plně obsahují. ● V minulosti byly známy případy, kdy náplně obsaho- valy toxické látky. Dotace. Politik jde do vazby Kramný. Podá si další stížnost

https://zeronoom.com/

www.metro.cz DOMOV pátek 4. dubna 2014 09 Konec roamingu. V Evropské unii bu- deme volat za stej- né ceny jako doma. Od konce příštího roku se už zřejmě nebudeme muset třást obavami kvůli ceně při volání z ciziny. Evropský par- lament totiž drtivou většinou zrušil od Vánoc 2015 poplat- ky za roaming. Ceny za volání po celé EU by tak měly být stejné jako při volání v Česku. „Zákazní- ci už mají plné zuby toho ne- chat se okrádat. V roce 2010 jsem slíbila zrušení poplatků za roaming do konce roku 2015 a nyní nás od dosažení tohoto cíle dělí už jen jeden krok,“ prohlásila eurokomi- sařka Neelie Kroesová. Naří- zení europarlamentu ještě budou přezkoumávat jednot- livé členské státy. Příliš nadšení ovšem ne- jsou mobilní operátoři, kteří tím přijdou o příjmy. Výpa- dek by jim ale mělo kompen- zovat více uskutečněných te- lefonátů. TOMÁŠ BELICA Čeká nás několik teplých dní, kdy bude obloha vět- šinou polojasná a teplo- měry ukážou až 22 stupňů Celsia. Pěk- né počasí bu- dou ojedině- le narušo- vat pře- háňky nebo bouřky. V polovině příštího týdne však studená fronta přinese výraznější ochlazení a nejvyšší teploty vystoupí již pouze na 15 stup- ňů. Dnes bude počasí u nás ovlivňovat mělká brázda niž- šího tlaku vzduchu zasahují- cí od jihozápadu do střední Evropy. O víkendu počasí v Česku ovlivní tlaková výše postupující ze Skandinávie k jihovýchodu. „Během nedě- le začne přes naše území přecházet od západu zvl- něná studená fronta. Další studenou fron- tou čekáme bě- hem úterý, za ní k nám za- čne proni- k a t chlad- ný vzduch od severozápa- du. Uprostřed příštího týdne dojde k ochlaze- ní,“ uvedl meteoro- log ČHMÚ Franti- šek Šopko. iDNES.cz Šéf hnutí ANO Andrej Ba- biš se pustil do premiéra Bo- huslava Sobotky. Podle něj nese zodpovědnost za to, že stát prodal velmi levně svůj podíl akcií OKD. Stalo se tak v roce 2004, kdy byl Sobotka ministrem financí. Ten ale trvá na tom, že se jednalo o tržní cenu. MF DNES zjisti- la, že stát mohl dostat dvojná- sobek ceny, tedy místo čtyř nejméně osm miliard korun. Sobotka lobbuje za to, aby se d o D o l u P a s k o v , který OKD p r o v o z u j e , z rozpočtu nalila více než miliarda na postupný útlum těžby. iDNES.cz Ceny hovorů se sníží Co to znamená? Konec poplatků schválilo 534 europoslanců, proti bylo 25. ● Týká se to hlasových, texto- vých a datových služeb. ● Od loňska je z nařízení Bruselu maximální cena roamingu v rámci EU 0,24 eura u odchozích a 0,07 eura u příchozích hovorů bez DPH. Jak bude o víkendu? Ideální čas vyrazit na výlet. ● Zítra bude jasno až polojas- no. Teploměry ukážou 15 až 19 stupňů Celsia. Stejné po- časí bude i v neděli, ale od západu bude přibývat oblač- nost a během dne Česko zasáhnou přeháňky a bouř- ky. Takové počasí by mělo vydržet i na začátku příštího týdne, asi od středy se ale začne kazit. Teploty spad- nou na 10 až 15 stupňů. Počasí. Víkend si užijeme sluníčka, bude až 22 stupňů OKD. Spor

https://zeronoom.com/

www.metro.cz DOMOV pátek 4. dubna 2014 10 Výcvik psů pro ne- vidomé podporuje prodej triček od známých umělců. Adolf Born je jedním z uměl- ců, jejichž obrázky se objevu- jí na tričkách pomáhajících už šest let Středisku výcviku vodicích psů v pražských Jino- nicích. „Spolupráci se všemi umělci, kteří pro nás namalo- vali krásné obrázky se psí te- matikou, pro nás domluvila naše bývalá patronka paní hraběnka Mathilda Nostitzo- vá,“ říká ředitelka centra Ma- rie Hájková. Nyní zbývá po- sledních devět set kousků s poloviční slevou. Kolik trička stojí a jaká částka z prodeje jde přímo na výcvik? K dnešnímu dni jsme prodali 8723 triček, čímž jsme získali přes 2,5 milionu korun zisku. Celá tato částka byla použita na výcvik vodicích psů. Je dů- ležité poznamenat, že výcvik jednoho vodicího psa přesa- huje sumu 250 tisíc korun. Momentálně máme v nabíd- ce ještě asi 900 triček. Jedná se spíše o doprodej, trička prodáváme za poloviční cenu 200 korun. Z této ceny jsou 100 korun náklady na výrobu a zbývající polovina jde na vý- cvik vodicích psů. Kolik jich máte ve výcviku a jak dlouho trvá? Nyní máme ve výcviku pat- náct dospělých psů a dvacet štěňat. Příprava jednoho psa trvá téměř dva roky. Můžete přiblížit, jak probí- há výběr psů? Výcvik probíhá v několika fá- zích. Začíná už výběrem rodi- čů budoucích vodicích psů, kteří musí odpovídat poža- davkům po zdravotní i pova- hové stránce. Štěňata stráví dva měsíce u své psí matky, pak odchází do pěstounských rodin. Vychovatelé mají svá štěňata stále s sebou a navště- vují s nimi restaurace, obcho- dy, zdravotnická zařízení, di- vadla a podobně. V jednom roce věku takto vychovaný psí dorostenec absolvuje sérii lékařských vyšetření: oftal- mologické, kardiologické, RTG kyčelních a loketních kloubů, laboratorní vyšetření krve a trusu. Pokud vše dobře dopadne, nastupuje do naší psí školy, kde ho čeká šest až osm měsíců speciálního kaž- dodenního výcviku. Psi s tričky na podporu akce 2x ARCHIV JAN DAVID jan.david@metro.cz Pomoc obrázkem „Obrázky byly namalovány pří- mo pro nás a od všech umělců jsme je dostali jako dar,“ říká ředitelka Marie Hájková (foto). ● V nabídce jsou trička s obráz- ky od Jiřího Anderleho, Tomá- še Bíma, Adolfa Borna, Ladisla- va Kuklíka, Jiřího Slívy, Jiřího Srnce, Jiřího Suchého a Evy Še- bíkové. Adolf Born kreslil psa na triko díky hraběnce, teď je se slevou Dopřejte si pohodlí! Jen tak si lehnout a odpočívat – kdo z nás po tom občas nezatou- ží. Kde jinde si to může- te dopřát než v pohodlí domova na Vaší sedač- ce, ve které se můžete pohodlně usadit a za- pomenout na problémy všedního dne. Současným trendem jsou velké a prostorné sedačky, kam se vejde nejen celá rodina, ale i Vaši přátelé a domá- cí mazlíčci. Módní ro- hová sedačka LOTOS od společnosti ASKO NÁBYTEK nabízí přes- ně to, co potřebuje Váš obývák. Vyniká zdaři- lým designem a jejím plusem je potah z bílé ekokůže, která je jem- ná k pokožce, navenek přizpůsobivá a průduš- ná, což ocení zejména alergici, protože ne- drží prachové částice a je rovněž nenáročná na udržování. Tvarem a ergonomií se- zení se sedací soupra- va Lotos zařazuje mezi klasické sedací soupra- vy, které lze naplánovat do každého prostoru. Komfort sedací soupra- vy je možné zvýšit po- lohovatelnými opěráky a její užitnou hodnotu příležitostným lůžkem či úložným prostorem (vše v ceně). Sedací soupra- va má již v základním provedení potažení zadních částí, tudíž vy- padá skvěle i při umís- tění v prostoru, kde ješ- tě více vynikne. Dopřejte si pohodlí v podobě nové kvalitní sedačky! Původní cena: 33.590Kč Akční cena: 19.999Kč Sleva 40% inzerce Více najdete na WWW.METRO.CZ

https://zeronoom.com/

www.metro.cz DOMOV pátek 4. dubna 2014 11 inzerce Šéf OSN navštíví i Zemana Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun včera přicestoval do České republiky. Dnes se setká s premiérem Bohuslavem Sobotkou, prezidentem Milošem Zemanem i dalšími politiky. ČTK – MICHAL DOLEŽAL Rušno dnes bude v centru Prahy. Startuje zde závod veteránů. Magistrála u Národního mu- zea nebude v podvečer patřit jen řidičům odjíždějícím na víkend. Ve spodní části Vác- lavského náměstí totiž v šest hodin začíná mezinárodní au- tomobilová akce Rally Praha Revival 2014. Bude odsud vy- rážet 156 vozů, které se obje- vovaly hojně na závodech v 70. a 80. letech minulého století. Vyrazí směrem na se- ver, cílem jsou Teplice. Rekordní počet vozů asi ne- udělá radost běžným řidičům v už tak hustém provozu, fa- noušci automobilových akcí si však přijdou na své. „Někte- ré soutěžní legendy, vozy zna- ček Lancie, Porsche, Audi, ale i škodovky a žigulíky stojí opravdu za zhlédnutí. Zajíma- vá mohou být také setkání se závodníky z Česka i zahraničí – z Itálie, Polska, Německa, Ruska,“ zkouší nalákat divá- ky Oldřich Vaníček, prezi- dent Ústředního automo- toklubu ČR, který je pořadate- lem akce. JAN DAVID jan.david@metro.cz Zprávy krátce Chtějí česká letadla Irácká delegace v Česku jedná o nákupu letadel L-159 uskladněných ve vodochodském hangáru. Česko má 36 přebyteč- ných letounů, část z nich chce prodat sou- kromé americké firmě. Iráčané oživili svůj zá- jem zřejmě proto, že po- třebují cvičné letouny rychle. iDNES.cz V kauze Barták bude hotovo v květnu Rozsudek v kauze údaj- né korupce při dodávce terénních aut Tatra pro českou armádu by měl padnout 14. května. Sou- du zbývá vyslechnout bý- valou ministryni obrany Vlastu Parkanovou a dal- ší dva svědky. Pak ještě musí probrat listinné dů- kazy a tajné materiály, což by měl stihnout za dva předcházející dny. ČTK Předjede vás veteránDejte si pozor Na Václavském náměstí se ve- teráni sjedou dnes, k vidění tam budou od 18 hodin. ● Start se koná od 18.50 ho- din ve spodní polovině ná- městí. Cíl je na teplickém náměstí Svobody, první vozy se tu dají očekávat kolem 21. hodiny. Při akci se dodr- žují dopravní předpisy, na některých místech se bude tajně měřit rychlost.

https://zeronoom.com/

www.metro.cz SVĚT pátek 4. dubna 2014 12 Příkaz ke střelbě do demonstrantů v Kyjevě měl vydat Janukovyč. Když svržený ukrajinský pre- zident Viktor Janukovyč před dvěma dny prohlásil, že ztrá- ta Krymu je pro Ukrajinu tragédie, také zdůraznil, že příkaz střílet do demonstran- tů nikdy nevydal. Generální prokurátor Oleh Machnycky však tvrdí pravý opak. Má prý důkazy, že rozkaz ke střelbě dostaly ministerstvo vnitra a tajná služba SBU právě od Janukovyče. Střílet měli pří- slušníci pohotovostních poli- cejních jednotek Berkut, kte- ří používali odstřelovačské pušky a automatické zbraně. Palba proti demonstrantům na náměstí Nezávislosti v únoru tohoto roku měla být vedena z hotelu Ukraji- na. NEK a ČTK Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi přezdívaný Il Ca- valiere, který byl loni pravo- mocně odsouzen za daňové podvody a nesmí zastávat ve- řejné funkce, nepřestává být středem pozornosti. Včera vy- šlo najevo, že se ve středu po- kusil získat milost od hlavy státu Giorgia Napolitana. Jen- že nepochodil. A to ani když mu nabídl, že výměnou pod- poří reformy nového kabine- tu premiéra Mattea Renziho. Prezident se nedal zlomit. A aby toho nebylo málo, za- držela včera italská policie jeho důvěrníka Nicolu Cosen- tina kvůli napojení na neapol- skou mafii Camorra. NEK a ČTK Nechal střílet do lidí? Má čisté ruce? AP Země takzvané visegrádské skupiny, kterou tvoří Česko, Polsko, Slovensko a Maďar- sko, se rozhodly, že jejich schůzek se v budoucnu budou účastnit i Slovinsko a Ra- kousko v rámci takzvaného Vi- segrádu plus. Podle preziden- ta Zemana, který je právě na oficiální návštěvě ve slovinské Lublani, je přizvání dvou dal- ších zemí na pravidelné schůz- ky skupiny výsledkem dlouho- dobých vyjednávání. ČTK Prodá AC Milán? Rodina Silvia Berlusconiho zvažuje, že prodá 20 až 30 procent akcií klubu AC Milán. ● Berlusconi koupil tým v roce 1986, kdy ho zachrá- nil před bankrotem. ● Potenciální partnery bude rodina hledat na Blízkém východě a v USA. ● Milán získal naposledy mistrovský titul v roce 2011 a od té doby klub opustilo několik hvězd. Milost Il Cavaliere od prezidenta nedostal. PROFIMEDIA.CZ V4. Rozšíří se o Slovinsko plus Rakousko Berlusconi. Marně žádal o milost Další podezření Podle ukrajinské tajné služby se na přípravě únorového masakru na kyjevském ná- městí Nezávislosti podílelo i 26 agentů ruské kontraroz- vědky FSB. ● Rusko mělo rovněž na Ukrajinu dopravit velký ob- jem výbušnin. Ukrajina žádá Rusko oficiálně o vysvětlení. Mluvčí ruské FSB ukrajinská obvinění odmítl. inzerce

https://zeronoom.com/

SVĚT pátek 4. dubna 2014 13 Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. si nenechají ujít tisíce českých poutníků. „Na cestu se chystají desítky farností a cestovních kanceláří a stovky Čechů, kteří se vydají po vlastní ose,“ říká Pa- vel Dokládal, vedoucí poutního centra biskupství královéhradeckého. Svato- řečení dvou bývalých papežů proběh- ne 27. dubna ve Vatikánu. Velké skupi- ny poutníků vypravují křesťanské ces- tovní kanceláře, například CK Awer tour nebo CK Palomino. Mimo ně při- pravily zájezdy do Říma i další cestov- ní kanceláře. Lidé, kteří se do Vatiká- nu nedostanou, mohou slavnost sledo- vat v přímém televizním přenosu. ČTK Američan Craig Schlichenmeyer už měl dost neuklizeného pokoje své sedmnáctileté dcery, a proto sáhl po radikálním řešení. Otec a voják z okrsku Long ve státě Geor- gia jí jednoduše celý pokoj vystěho- val na příjezdovou cestu před dům a opatřil ho cedulí s nápisem: „Ha- ley, pokoj je přestěhovaný na ces- tu. Příště si ukliď.“ Před domem se tak ocitla úhledně naskládaná dívčina postel, stůl, počítač a všech- no ostatní. ČTK Velikonoce jsou už za dveřmi Doba velikonoční se pomalu blíží, lehce si toho všimnou i návštěvníci zoologické zahrady v německém Hannoveru, kde tamní zvířecí nájemní- ky podarovali malovanými vajíčky. Německá zoologická zahrada se tak asi rozhodla dát přednost před katolickým způsobem oslav Velikonoc tomu pohanskému. 3x AP Dva papežové Jan Pavel II., původem Polák Karol Wojtyla, se stal papežem v roce 1978, v době, kdy byl ve východní Evropě komunismus na vrcholu moci. ● Česko navštívil za svého pontifikátu třikrát (1990, 1995 a 1997). Jan XXIII. byl papežem od roku 1958 do své smrti v roce 1963. ● Svolal druhý vatikánský koncil, je- hož úkolem bylo reagovat na potře- by moderní doby. Ruské ministerstvo zahraničí si včera předvolalo německého velvyslance v Moskvě kvůli výrokům německého ministra financí Wolfganga Schäuble- ho. Ten počátkem týdne přirovnal rus- kou anexi Krymu k nacistickém uchvá- cení Sudet v roce 1938, což Moskva po- kládá za nepřijatelnou paralelu. „Všech- no to známe z historie. Jsou to metody, které použil Hitler vůči Českosloven- sku,“ řekl zkušený konzervativní poli- tik padesátce studentů. Srovnání ruské- ho obsazení Krymu s anexí Sudet použi- la například i bývalá šéfka americké di- plomacie Hillary Clintonová. ČTK Máte nepořádné děti? Inspirujte se Američanem Čeští poutníci míří za papeži Krym jako Sudety? To se Moskvě nelíbí

https://zeronoom.com/

www.metro.cz VÍKEND pátek 4. dubna 2014 14 Nedostatek vody může o víkendu zkomplikovat odemykání řek. Splavnost českých a morav- ských řek pro vodáky nyní omezuje suché a slunečné po- časí. Průtoky se snižují a i vel- ké toky se dostávají k letním minimům, což může někde zkomplikovat jarní vodácké odemykání plánované na ví- kend. Déšť se přitom očekává až počátkem příštího týdne, takže naděje na zlepšení za- tím není, sdělil Vojtěch Jan- čar z Českého kanoistického svazu. Zřejmě nejlépe splavná je Berounka, která má stabilní průtok od Plzně až k ústí do Vltavy. Se setrvalým průto- kem mohou vodáci počítat i na Vltavě od Vyššího Brodu, stačí ke splutí do Boršova. Ji- zera má ale vodu již jen od Malé Skály a Labe až pod Dvo- rem Králové. Otava je splav- ná už jen od Sušice, kde vodá- ci zítra řeku odemknou a sje- dou k hradu Rabí. „Lužnice je již otevřena od minulého víkendu, ovšem stav vody v Bechyni již slibu- je spíše kamení v peřejnatém úseku mezi Táborem a Dobro- nicemi,“ podotkl Jančar. Prů- tok klesl k minimu na Ohři, ze které také v místech s vět- ším spádem začínají vystupo- vat kameny, zejména pod Karlovými Vary. Na hranici splavnosti mezi Ledčí a souto- kem s Vltavou je Sázava, kte- rá se bude odemykat mezi Týncem a Pikovicemi. Vodáci mohou vyrazit ještě na střední tok Ploučnice a Radbuzu pod Staňkovem. Úhlava, která se zítra ode- mkne v Přešticích, klesla k minimu. Na východě jsou splavné Orlice a dolní toky Úpy a Metuje. Dostatek vody slibuje otevírání Doubravy, jejíž průtok by měla po oba ví- kendové dny vylepšovat voda z nádrže Pařížov. „Morava je sice splavná stá- le od Hanušovic, ale i zde vody ubylo. Ostatní morav- ské toky jen klesaly,“ uvedl Jančar. Splavné jsou tak jen dolní toky Opavy či Svratky, Odra od Suchdola a Dyje až pod nádrží Nové Mlýny. Na Bečvě vodáci podle Jančara odřou dno lodi a na Moravici už nemohou vyjet vůbec. Pod minimem sjízdnosti je i Svita- va a Ostravice, vodáci je přesto zkusí o víkendu ode- mknout první jarní jízdou. ČTK V Suchdole nad Lužnicí odemkli vodáci řeku už v sobotu. 2x ČTK inzerce Lepší podmínky pro vodáky nabízejí jen Berounka a Vltava

https://zeronoom.com/

www.metro.cz VÍKEND pátek 4. dubna 2014 15 inzerce Jindy tak sebevědomá a cílevě- domá Olga Lounová jako by při talkshow Diany Kobzano- vé neseděla na schodech, ale na žhavém uhlí. Trnula, ze které strany Diana zaútočí. Nejdříve to sice byl tak trochu tanec v ringu – bavily se o mo- torismu (obě krásky se za vo- lantem líčí) nebo třeba o úkli- du. Až konečně přišla otázka, která visela ve vzduchu: Jaký je vztah mezi zpěvačkou a Da- nem Landou? „Dan je ká- moš,“ trvala na svém Olga. „To nebyl vztah a ani není,“ pokračovala. To samozřejmě Dianě stačit nemohlo. METOlga Lounová MAFRA Lounová: Landa je jen kámoš HVĚZDA Patrik Hartl Divadlo pro vaše výjimečné večery Původní česká ONE WOMAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího týdne jejího života. Hraje: Eva Holubová, režie: Patrik Hartl www.studiodva.cz Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1 Pokladna: po-ne 11.00-19.00, tel.: 222 222 598 Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak Nejbližší přeDstAVeNí ● ● 6. 4. ne Na fašírky mi nesiahaj (Milan Lasica) 7. 4. po iluzionisti (Bengt Ahlfors) (Štúdio L+S, Bratislava) SLOVENSKÉ PONDĚLKY 9. 4. st Hvězda (Patrik Hartl) 10. 4. čt ženy přežijí (Arnold Wesker) 12. 4. so Opačné pohlaví (David Tristram) Sledujte dnes večer ve 21.10 hod na Óčku.ve 21.10 hod na Óčku. DRZÁ DIANA Kaufmann uvede v Praze svůj recitál V únoru nadchl newyorské publikum v sólovém recitálu v Carnegie Hall. Nyní absolvuje přední světový tenorista Jonas Kaufmann recitálové evropské turné, při němž se zastaví také v pražském Obecním domě. Koncert této superstar Metropolitní opery, jak Kauf- manna titulují New York Times, se uskuteční 10. dubna. PANART PŘIJĎTE NA NEJVĚTŠÍ VÝSTAVU SKŮTRŮ 4.4.–13. 4. VYHRAJTE S NÁMI ELEKTRICKÝ SKÚTR! www.ocsestka.cz inzerce

https://zeronoom.com/

16

https://zeronoom.com/

www.metro.cz VÍKEND pátek 4. dubna 2014 17 Pražský půlmara- ton se poběží už zítra. Favority jsou opět afričtí závodníci. Rekordní počet závodníků se zítra postaví na start šestnác- tého ročníku pražského půl- maratonu. Už tradičně mezi nimi nebudou chybět ani elit- ní atleti. Tempo by měli udá- vat zejména ti afričtí. V mužské kategorii sice kvůli podezření na břišní ty- fus nakonec nedorazí startov- ní číslo 1 Atsedu Tsegay, přesto organizátoři věří, že se poběží rychle. V ženské kategorii by se ráda pokusila překonat traťo- vý rekord Keňanka Joyce Chepkirui, která chce běžet pod 66 minut. Závod startuje ve 12 hodin. RB Henry Kiplagat umí zaběhnout za jednu hodinu. 2x MAFRA Trať dlouhou 21,0975 kilomet- ru poběží lidé v hlavním městě už pošestnácté. ● Startuje se na náměstí Jana Palacha ve 12 hodin. Na stej- ném místě je také cíl závodu. ● Limit pro zaběhnutí trati jsou tři hodiny. ● Traťové rekordy drží afričtí běžci. V mužské kategorii jej zaběhl v roce 2012 Atsedu Tsegay a má hodnotu 58:47 minuty. ● Ženský rekord zaběhla vloni Gladys Cheronoová. Pražský půlmaraton zvládla v čase 1:06:48. ● Součástí závodního odpoled- ne bude i doprovodný pro- gram s řadou hudebních vy- stoupení. Pražský půlmaraton PRAGUE FOOD FESTIVAL PŘEDPRODEJ od 1. 4. 23.–25. 5. 2014 PRAŽSKÝ HRAD inzerce Centrem Prahy poběží 12 500lidí

https://zeronoom.com/

www.metro.cz SERVIS pátek 4. dubna 2014 18 Marian KrošláK, FacebooK „Kdyby nám tak řekli, co tu máme vlastně dělat...“ Napište bublinu a reagujte na sloupek na: www.facebook.com/denikmetro Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu FOTO: AP, MAFRA 1 Před rokem se stal nejvyšší budovou Česka brněnský AZ Tower, který se chlubí výškou: a) 101 metrů b) 111 metrů c) 121 metrů 2 Před 40 lety zahájila wolfsburská automobilka Volkswagen sériovou výrobu modelu VW: a) Golf b) Passat c) Escort 3 Spisovatel Bohumil Hrabal zemřel v roce 1997, letos se slaví od jeho narození výročí: a) 80 let b) 90 let c) 100 let 4 Německý alchymista Johann F. Böttger oznámil před třemi stoletími, že objevil techniku výroby: a) šamotu b) karborunda c) porcelánu 5 Francouz Roland Moreno podal patent na předchůdce první čipové platební karty na světě před: a) 40 lety b) 30 lety c) 20 lety Znátesprávnéodpovědidnešníhokvízu?Řešení:1-b,2-a,3-c,4-c,5-a. Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1 Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 23,0 °C Rok výskytu: 1953 Počasí DNES ZÍTRA NEDĚLE PONDĚLÍ Min. 15 Max. 19 Min. 15 Max. 19 Min. 15 Max. 19 Min. 16 Max. 20 Sudoku ÓČKOČT2ČT1 NOVA PRIMA COOLPRIMA 14:20 Smrt v ráji II (5/8) 15:15 Tak neváhej a toč speciál 16:20 AZ-kvíz 16:45 Malá farma 17:05 Besipky: Nebezpečné přechody 17:10 Polopatě 17:55 Události v regionech za okamžik a počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 První republika (12/22) Stavidlo. Dobový seriál (2013). Hrají: J. Vlasák, M. Plánková, P. Kříž, J. Vyorálek, J. Koleník, V. Nová a další. Režie B. Arichtev 20:55 13. komnata Jana Šibíka Dokument (2014) 21:24 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:25 Všechnopárty 22:10 Kolo plné hvězd Zábavný večer Aleše Cibulky, v němž si hvěz- dy současné vybírají to nejlepší z let minulých 23:05 Profesionálové (5/57) Kriminální seriál (VB, 1978) 00:00 AZ-kvíz 15:30 City Folk 2013: Ponta Delgada 15:55 Dobrodružství vědy a techniky 16:40 Věda na vlastní kůži 17:35 Kancl IV 17:55 Čtyři v tom 2 18:45 Večerníček 18:55 Příběhy Alfréda Hitchcocka (28/80) 19:20 Neuvěřitelné příběhy (28/47) 19:45 Postřehy odjinud 19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20:00 Zázračná planeta: Rodina ledního medvěda a já (1/3) Jaro. Přírodopisný dokument (VB). Ve speciálním průhledném úkrytu odolném proti medvědům tráví náš průvodce dlouhé minuty s divokým ledním medvědem v takové blízkosti, jak se to ještě nikomu před tím nepodařilo 21:00 Václav Černá komedie (2007) 22:40 Včera v noci Drama (USA/Francie, 2010) 00:10 Dvojí vyšetřování (2/2) Thriller (Francie/Belgie, 2009) 12:30 Doktorka z Dixie II (8) 13:25 Beze stopy III (11) 14:20 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (13) 15:20 Ordinace v růžové zahradě (195) 16:30 Krok za krokem IV (6) 17:00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 17:35 Kriminálka Miami III (14) 18:25 Ulice (2580) Rodinný seriál (2014) 19:30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20:20 Méďa Béďa Animovaná komedie (USA/Nový Zéland, 2010). Béďa má bojový úkol: naučit kamaráda zmocnit se piknikových košů 21:50 Kajínek Kriminální thriller (2010). Hrají: K. Lavroněnko, T. Vilhelmová, B. Linda, M. Dlouhý, W. Daehn, V. Dlouhý, V. Bárta, D. Horváthová, K. Duken, A. Bendová a další. Režie P. Jákl ml. 00:00 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly III (13) Kriminální seriál (USA, 2003) 00:50 Kriminálka Miami III (14) Kriminální seriál (USA, 2004) 09:15 Pevnost Boyard I (3) 10:15 Kdo přežije: Polynésie (13) 11:10 Everest: Za hranice možností I (6) 12:10 Akta X II (6) 13:10 Pevnost Boyard III (19) 14:10 Simpsonovi XX (4) 14:40 Simpsonovi XX (5) 15:10 Bořiči mýtů V (22) 16:15 Skladiště 13 I (6) 17:10 Jmenuju se Earl III (12) 17:40 Grimm II (2) 18:30 Simpsonovi XX (6) 18:55 Simpsonovi XX (7) 19:20 Kdo přežije: Polynésie (14) 20:15 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (21) Kriminální seriál (USA, 2011). Fanatická bakterio- ložka chce změnit svět. Je rozhodnutá rozšířit nebezpečnou bakterii neštovic... Hrají: Ch. O\'Donell, D. Ruahová, E. Ch. Olsen a další 21:15 Námořní vyšetřovací služba L. A. III (22) 22:10 Téměř bez šance Drama (USA, 1999). Hrají: C. Danes, K. Beckinsale, B. Pullman, J. Kim a další. Režie J. Kaplan 00:05 Chvění Hororová komedie (USA, 1990) 12:00 Óčko News 12:05 Simply the Best 13:00 Óčko News 13:05 Óčko hity 13:55 TyTrubko 14:00 Óčko News 14:05 Óčko hity 15:00 Óčko News 15:05 ShowREC 15:30 Bravo TV 15:35 ShowREC 16:00 TyTrubko 16:05 ShowREC 16:30 Maxim chart 16:35 ShowREC 17:00 Óčko News Hudba, film, zábava – nikdo a nic nám neuteče 18:05 Óčko hity 19:00 Óčko News 19:05 Nabídni nejmíň! 20:00 .SK A čo naši bratia v muzike? Uvádí: Linda Wagnerová 20:05 CZ & SK České a slovenské klipy 21:10 Drzá Diana Talk show s Dianou Kobzanovou 21:30 Party Ride Dance music pro všechny 02:00 Sexy Game Interaktivní svlíkací soutěž 02:30 Óčko flirt Proud klipů se vzkazy diváků Óčka 10:50 Policie Hamburk V (28) 11:45 Rosamunde Pilcherová: Láska navzdory celému světu 13:40 Walker, Texas Ranger VIII (12) 14:35 Specialisté na vraždy V (8) 15:30 Castle na zabití II (14) 16:30 Komisař Rex II (11) 17:30 Odpolední zprávy 18:00 Prostřeno! 18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 19:40 Divácké zprávy 19:55 VIP zprávy 20:15 Farmář hledá ženu Po poslední noci přichází nové ráno. Pro někoho příslib, pro někoho konec. Na některých farmách je veselo, jinde smutek a zpytování svědomí. Už z telefonátů a pozvání na společný víkend lze vytušit, kde to ještě jiskří a kde už teplota na teploměru lásky klesá. Moderuje Laďka Něrgešová 21:20 Vylomeniny 22:15 Show Jana Krause 23:15 40 let panic Romantická komedie (USA, 2005). Hrají: S. Carell, P. Rudd, C. Keenerová a další. Režie J. Apatow 02:05 Jezero 2 Horor (USA, 2007)

https://zeronoom.com/

19

https://zeronoom.com/

www.metro.cz SERVIS pátek 4. dubna 2014 20 Z BARU DO BARU Jen málo slov pro mě tolik znamená jako slovo „hospoda“. Já, jenž pocházím ze země, kde je zvykem pořád se přemisťo- vat z baru do baru a v každém z nich si dát něco malého k snědku, jsem zjistil, že to není nic pro mě. Mí přátelé ve Španělsku nikdy nevěděli, do jakého baru se půjde, vždycky mě nutili jíst vestoje, protože bylo všude plno, a sotva jsem si našel volnou židli, už mě táhli do dalšího baru. Jelikož jsem slabé povahy, vždy jsem se zvedl a šel, ale pokaždé jsem z toho byl úplně na nervy. Dok- toři mě prohlédli a doporučili mi hory a moře, ani pak se mi však neulevilo. Ale od té doby, co žiju v Praze, jsem na tom s nervy mnohem lépe, možná proto, že jsem obklopen lidmi, kteří přesně vědí, kam chtějí v životě jednou dojít: do hospo- dy. A to do jedné konkrétní, kde mají rezervovaný stůl. Zjis- til jsem, že v Praze neexistuje žádný morální imperativ, poli- tická doktrína ani filozofický proud, který by zpochybnil ne- psaný zákon: „Proč se zvedat, když tu máme stůl.“ A už taky chápu proč: někdy máte prostě den blbec a jindy se vám daří cokoli, nač sáhnete, ale když sedíte u stolu, prožíváte obojí prostě klidněji. Musím se však přiznat, že poslední dobou občas zkusmo sko- čím do nějaké pivnice, zavolám nějakému kamarádovi, co bydlí poblíž, a dám si s ním jen tak dobrou dvanáctku na sto- jáka. A nijak mi to nervy necuchá. Naopak, objednám si oli- vy, ptám se po gazpachu a málem bych tančil flamenco. Možná je to tím, že začíná být teplo. Vydává MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a. s., 2014 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vydavatelství MAFRA, a. s., je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem. Zprávy v obrazech Komiks Řešení sudoku JAK NÁS VIDÍ CIZINCI GINÉS CASANOVA ŠPANĚL ŽIJÍCÍ V PRAZE IMPERATIV (Ze sloupku Ginése Casanovy na této straně) Naléhavý požadavek, rozkaz, příkaz, obecně platný mravní příkaz ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV Výrok dne Přijďte na víkendové představení Hurvínek mezi osly. www.spejbl-hurvinek.cz Gott.Kulatiny oslaví koncertem Karel Gott u příležitosti svých 75. narozenin vystou- pí v pražské O2 areně. Prosincovým koncertem (6. 12.) vyvrcholí jeho letošní turné po Čechách, Mo- ravě a Slovensku. V rámci koncertu zazní i několik novinek z jeho nového alba chystaného na letošní září. Vstupenky na pražský koncert v cenách od 790 korun budou v prodeji od poloviny dubna. MAFRA Dopisy a vzkazy Mistrovství Evropy ve fotbale v Praze Jsem rád, že vláda zamítla finanční podporu spolupo- řádání mistrovství Evropy v Praze, a tedy i výstavbu nového národního stadio- nu. Ten by sloužil svému účelu zhruba tak týden až čtrnáct dní a pak by veške- ré státní peníze vyletěly komínem. Je vidět, že na- štěstí se v politice začíná prosazovat přece jen zdra- vý rozum, ovšem ve Fotba- lové asociaci ČR jsou na prvním místě megaloman- ské akce, asi takové, jako měla být olympiáda v Pra- ze prosazovaná tehdejším primátorem Pavlem Bé- mem. Tento svaz je prostě ještě plný lidí, kteří ve mně nevzbuzují žádnou důvěru. Navíc si nemys- lím, že by si český fotbalo- vý tým vůbec zasluhoval takovou finanční podpo- ru. Taková Martina Sáblí- ková a další rychlobrusla- ři, kteří mají za sebou značné úspěchy, čekají na svůj stadion doteď. Jsem tedy potěšen, že fotbalo- vým bafunářům vláda utnula tipec. PETR ŘEZNÍK dopisy@metro.cz, www.facebook.com/ denikmetro V dopisu uveďte jméno a adre- su. Metro si vyhrazuje právo edi- tovat dopisy. Wałęsa.Pohled do soukromí Do českých kin právě vstoupil film režiséra Andrzeje Wajdy nazvaný Wałęsa: Člověk naděje, který je por- trétem polského dělnického vůdce, bojovníka za lid- ská práva a posléze klíčové osobnosti novodobých ev- ropských dějin Lecha Wałęsy. Předpremiéru měl sní- mek na pražském Febiofestu, kde představitel titul- ní role Robert Więckiewicz uvedl, že ho zaujal hlav- ně lidský rozměr lídra hnutí Solidarita. ARTCAM Michal Eder Škoda facky, která padne vedle, a potřebovali by ji i někteří rodiče. Andrea Kůlová Často vídám děti, které by potřebovaly dostat pořádně na zadek. Alenka Romanová Po hlavě ne, ale na zadek jo. Na zadek by ale potřebovaly také některé maminky. Anketa z Facebooku deníku Metro Co si myslíte o fyzickém trestání dětí? Neměla by se na dítě nikdy vztáhnout ruka, nebo je výchovný výprask v pořádku? Sloupek Citát Od té doby, co žiju v Praze, jsem na tom s nervy mnohem lépe. Slovo dne „Petr Čech byl nejlepší brankář na světě. Ale dnes je Courtois lepší.“ JIMMY FLOYD HASSELBAINK, NĚKDEJŠÍ ÚTOČNÍK CHELSEA Po prohře Chelsea v Lize mistrů je Čech kritizován za svůj výkon. Někteří věří, že by ho měla vystří- dat brankářská dvojka Courtois.

https://zeronoom.com/

www.metro.cz TECHNIKA pátek 4. dubna 2014 21 Víc vydrží. Oproti předchůdci je nová S5 odolná proti vodě a prachu. Dominance značky Samsung na celosvětovém trhu s mobil- ními telefony je nezpochybni- telná. Největší zásluhu na tom má řada S, která reprezentuje vrcholná zařízení. Na veletr- hu MWC v Barceloně Sam- sung představil poslední, pá- tou generaci. Už jen obliba předchůdců nahrává i letošní variantě. Novinka si za cíl vylepšení zvolila praktické schopnosti. Markantním posunem oproti S4 je odolnost proti vodě ve specifikaci IP67. První cifra znamená nejvyšší možnou odolnost proti prachu, sedmič- ka potom odolnost proti zate- čení vody během 30 minut pod hladinou. Častěji budoucí majitelé využijí nový procesor Qualcomm Snapdragon 801. Opět pracuje se čtyřmi jádry, ale frekvence se zvýšila na 2.5GHz. Na trh se k nám dosta- ne varianta s 16GB pamětí, po- těší zachování slotu na pamě- ťové karty, který čím dál častě- ji výrobci vypouštějí. S novin- kou si dala námahu i softwaro- vá divize Samsungu, použila totiž nejnovější verzi operač- ního systému Android, 4.4 po- jmenovanou Kitkat. Vylepšuje jej však nadstavba TouchWiz v přepracované podobě, aby se snížila její náročnost na vý- kon telefonu. Galaxy S5 by tedy měl být podstatně sviž- nější. METRO Americká internetová společ- nost Yahoo posílila a dál bude posilovat zabezpečení dat svých uživatelů před veš- kerým slíděním, a to i ze stra- ny vlády. Mezi přijatá opatře- ní patří dokončení systému kódujícího všechny informa- ce přenášené mezi jednotlivý- mi datovými centry společ- nosti. Použitá technologie má zabránit jakémukoli po- kusu rozšifrovat e-maily i jiné digitální informace, kte- ré těmito centry procházejí. Bezpečnost elektronické poš- ty společnost posílila už v led- nu. Už nyní je také automatic- ky šifrováno jakékoli prohle- dávání světové počítačové sítě z domovské stránky Ya- hoo. Společnost kromě toho slibuje, že během několika následujících měsíců ztíží i pokusy o neautorizované proniknutí do jiných svých služeb, jako jsou například vi- deochaty. Yahoo a další inter- netové firmy začaly zvyšovat svou on-line bezpečnost v po- sledních deseti měsících. Rea- govaly tak na prozrazení ame- rických vládních programů zaměřených na tajné získává- ní osobních údajů o milio- nech uživatelů internetu v rámci boje proti terorismu. Reakce internetových spo- lečností je vedena stejně tak averzí vůči všetečnosti vlády, jako vlastními finančními zá- jmy. Většina služeb na webu totiž vydělává díky inzerá- tům, ale tento příjem by se mohl nepříjemně ztenčit, kdyby strach ze sledování způsobil výrazný pokles při- pojení na tyto stránky. ČTK U S5 se při vývoji myslelo i na atraktivní design. SAMSUNG inzerce YAHOO Samsung S5 V některých e-shopech si můžete tento telefon objednávat už nyní. ● Můžete se také těšit na různé vychytávky třeba v podobě čtečky otisku prstů. ● Dalším bonbonkem pak je infraport, kterým můžete ovládat domácí elektroniku. Největší IT e-shop v ČR www.mironet.cz 5.1” sAMOLED / Andorid 4.4 KitKat / 16GB snapdragon 2.5GHz / 2GB RAM / 16MPix rychlejší a odolnější objednávejte již nyní 18.490,- bazén zdarma Samsung S5. Je tu další generace oblíbeného mobilu Yahoo. Chrání, bojí se o příjem

https://zeronoom.com/

• CHORVATSKO – kvalitní levné ubytování v apartmánech na po- břeží Dalmacie pro rodiny s dět- mi. Katalogy zašleme zdarma. www.dochorvatska.cz,t.415679764 • Dovolená na Šumavě v hote- lu za 420Kč s PP. Soc. zařízení na pokoji. Pěší, cykloturistika. Vo- dáci, výlety, Boubín, Volary, NSR. Tel. 728058983 Práce - nabídka • Nabízíme kurz pro ZKOUŠKY STRÁŽNÝ - akční cena 450,- Kč. Kontakt tel. 602171978 • Nabízíme spolupráci ŘIDIČŮM TAXI a řidičům s vl. vozem, žád- né vstupní poplatky, férové jedná- ní, možnost vedlejšího příjmu až 40.000/měs. T: 723424230 • Dostáváte za brigádu pouze zálo- hu a pak musíte čekat? U nás má- te 100% DRUHÝ DEN! Brigády vše- ho druhu! Volejte Po-Pá, 9-17 hod. 724772129 • A.s. v Praze 9-Černý Most při- jme do 4 různých pozic lidi na stá- lý prac. úvazek. Plat dle zař. 20000/měs. nebo 1200/den, tel.: 720693077 od 10-17 hod. • SUPER BRIGÁDA. Do příjemné- ho kolektivu přijmeme větší počet brigádníků. Plat denně 1.200Kč. Osobní pohovor si domluvte na tel.: 720693077, 10-17 hod. • Přijmeme invalidní důchod- ce na ostrahu ambasády v Pra- ze 1. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel: 602 337 008, 234 099 633. • Do našeho stravovacího provo- zu v Praze 4 hledáme vhodné kan- didáty na pozici Nutriční terapeut/ ka s registrací. Nástup: ihned. Tel. 731 438 254. • UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj krevní plazmu. Za Váš vynaložený čas dostanete náhradu 400Kč. Najdete nás na Perlové 5; tel: 224 284 866, Caraplasma.cz • Přijmeme paní na úklid a ob- sluhu myčky do velkokapacitní- ho gastronomického provozu. Pra- ha – Smíchov, nástup ihned! Tel.: 734 377 197 • Spol. Agusta hledá kontrolory skladových systémů. Nástup do- hodou. Práce v logistickém centru Stránčice a Jažlovice doprava zajiš- těna. Požadavky: flexibilita, zákla- dy PC, VZV výhodou, dobré plat. podmínky, dobrý kolektiv. Další 9-16,00 tel: 774483361, mail: nabor@agusta.cz • Přijmeme kuchaře do provozu denního stravování na HPP (PO-PÁ) - nástup ihned. Praha 4. Bližší in- formace na tel.: 739 505 818 • Firma v Praze 8 Čimice při- jme pracovníka na montáž regá- lů na HPP nebo dohodu. I důchod- ce. Nabídky a životopis zasílejte na mikes@trilogiq.cz. • AVE CZ přijme Koordinátora do- tač. projektů (vhodné pro OZP) SŠ/ VŠ, praxe v obl. dotač. projektů podm., praxe s náborem zaměst. a pracovněprávní administrativou, práce na PC Excel, Word, organi- zač. a komunikač. schop., zodpo- vědnost. Náplň: Získávání dotací z ÚP zaměstnanost/vzdělávání, jednání s úřady veřej. spr., spolu- práce se sdruženími OZP. Nabízí- me: Pozici vhodnou pro OZP na 0,5 úvazku v Praze. CV zašlete na: michaela.havlikova@ave.cz • Do ostrahy prodejen přijmeme detektivy/strážné. Práce na DPP, příp. HPP. Požadujeme čistý trest. rejstřík, dobrý zdrav. stav, spolehli- vost a čas. flexibilitu. Kontakt: tel.: 774 676 665, info@rp-security.cz. Místo výkonu práce: Praha, Milovi- ce, Čelákovice, Kamenice. • Přijmeme ženu na DPČ na ran- ní úklid kanceláří (po-pá 7-9h.) Praha 1. Dále večerní úklid – Sa- talíce Pha 9 (po-pá 17-19h.). Tel. 602 255 201 • Přijmeme obsluhu/pokladní s praxí na čerpací stanici v cen- tru Prahy. Vhodné i pro ČID, PID. Tel: 702 048 132, e-mail: kinst@uan.cz • Přijmeme spolehlivou důchodky- ni na ranní úklid kanceláří, Praha 1 - Václavské náměstí. ÚT až SO, od 6.00 - 8.00 h. Plat 3000Kč. Čis- tý TR, 733606620 • Přijmeme spolehlivou paní na ranní úklid kanceláří, Praha 5 - Smíchov. ÚT až SO, od 5.00 - 8.00 h. Plat 4.000Kč. Čistý TR. T. 733 606 620 • Aquacentrum Šutka přijme pra- covnice pro úklid a dále pracov- nice pro obsluhu baru. Nástup od 1.5.2014, kontakt na tel.: 266 610 711l. 203, nebo cermakova@sutka.eu • Přijmeme atraktivní slečny - spo- lečnice 18-28 let na erotický pri- vát v Praze. Vysoké výdělky, pro- fesionální přístup. 773678472, www.privatalbertov.cz • DESETTISÍC fixní plat v prvním měsíci. Cíl 50tis. měsíčně! Týdenní výplata. Je Vám 35 až 55 let, máte auto a jezdíte rád, jste veselá po- vaha, oblíbený, trochu mimořádný, povídáte si rád a jste schopen se učit? Pak pošlete SMS se jménem a oblastí na tel. 725 610 205. My Vás budeme kontaktovat. • Poznejte rozmanitou práci u svě- tového lídra v čistírenství. Čistír- ny Bel&Blanc a 5aSec ročně ob- slouží tisíce klientů. Poznej jak náš odborně zaškolený personál svojí každodenní prací buduje náš společný úspěch a staň se jedním z nás. Na tvůj životopis čekáme na: jdvorak@beletblanc.cz • Možnost práce z domu-montáž výrobků. Vhodné i jako přivýdě- lek, brigáda. Pro zaslání informací pište SMS s Vaší adresou na tel: 722 769 835 • AGP Plus Service přijme zaměst- nance na pozici STRÁŽNÝ – Bran- dýs nad Labem. Pracovní místo ur- čené pro invalidní důchodce. Tel. 730 156 770 • Interiérová spol. přijme projek- tanta (zn.IP). Náplň: navrhování in- teriérů, zpracování nabídek, jedná- ní s klienty. Požadujeme : SŠ / VŠ se zaměřením na architekturu, de- sign, navrhování interiérů, stavbu nebo grafiku, ŘP, schopnost komu- nikace, dobrá znalost práce s PC, zkušenosti s 3D grafikou, tvůrčí kreativita. Nástup ihned. Písemné nabídky včetně životopisu zasílej- te e-mailem: job@alax.cz. Další in- fo na: www.alax.cz. • Mezinárodní spediční firma se sídlem na Praze 6 přijme dispe- čera mezinárodních kamionových přeprav. Požadujeme komunikativ- ní znalost AJ/NJ a zkušenosti v ob- lasti kamionových přeprav. Zašle- te stručný životopis na e-mail: helena.pilarova@lagermax.cz • Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7, při- jme pracovníka/ci na pozici Hlavní účetní. Požadované vzdělání: ÚSO, VŠ ekonomického směru; Znalost problematiky příspěvkové organiza- ce výhodou. Nástup od 1.5.2014 nebo po dohodě. Nabídky zasílej- te na: dagmar.simkova@nzm.cz, 220 308 322 • Správa nemovitostí Praha 3 při- jme účetní SVJ a BD. Předpoklady: střední škola s maturitou ekono- mického směru, schopnost účto- vat přidělené domy až po konečné účetní uzávěrky, vysoké pracov- ní nasazení a schopnost jednat s klienty. Životopis s motivač- ním dopisem zasílejte na e-mail: jana.pechouckova@lbd.cz • Přijm. řidiče na AVII-kontejner na brig., po zaprac. možnost trval. prac. pom. Profesní průkaz podm. a brig. na třídění stav. odpadu. Tel.: 608160100 • Vhodné pro invalidní důchod- ce. Výr. družstvo v Praze 7 přijme švadlenu (brašnářku), zkrácený úvazek 4 hod. Mzda 6500Kč. T: 602 363 783. Nástup ihned. • Chceš nadstandardní příjmy? Buď PORNOHEREČKOU/PORNO- HERCEM! Info: Pošli SMS ve tva- ru PH(mezera)JMENO(mezera) PRIJMENI(mezera)VEK(mezera) MESTO(mezera)EMAIL na telefonní číslo9000930.Např.PHJanNovak 35 Praha jan.novak@seznam.cz. MobilBonus s.r.o., Cena SMS je 30Kčvč.DPH,www.mobilbonus.cz, www.platmobilem.cz. • Operátor/ka sexu po telefonu! Ahoj, chceš pracovat na našich lin- kách jako operátor/ka sexu po tele- fonu?Pokudano,pošlisiSMSvetva- ru OSPT(mezera)JMENO(mezera) PRIJMENI(mezera)VEK(mezera)MES- TO(mezera)EMAIL na telefonní číslo 9000930.Např.OSPTJanNovak35 Praha jan.novak@seznam.cz. Mobil- Bonus s.r.o., Cena SMS je 30Kč vč. DPH, www.mobilbonus.cz, www.platmobilem.cz. Služby - nabídka • LEGALIZACE STAVEB - zajistím územní rozhodnutí, stavební po- volení, kolaudační souhlas, pro- jekce staveb a jiné doklady. Tel.: 731 124 671 a 606 651 018 • SPOLEČNÍK - vozíčkář, mobilní po celé Praze. Nemáte si Vy/Vaše babička či děda s kým popovídat, jít na procházku apod.? 100 Kč/1 h.+výdaje. 777640803 • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a čalouně- ní od Premiere Prague. Nyní akč- ní ceny. Například na čištění kuso- vých koberců se zárukou. Recept až z orientu. T. 739 544 582 Vzdělávání - Kurzy nabíd. • Studium s maturitou pro vyučené i pro uchazeče se základním vzdě- láním dálkově a přes internet po- skytuje SŠ Praha 8. www.danae.cz, tel. 602 360 166. Auto - Moto - poptávka • KOUPÍM AUTO jekékoli nepojízd- né, havarované či jinak poškozené, s doklady i bez dokladů do max. ce- ny 2.000Kč, Praha a Střední Če- chy. Tel: 723 254 982 Hobby - poptávka • Koupím staré obrazy, plakáty, obrazové rámy, ozdobné předmě- ty do vitríny, sklo, porcelán, hodi- ny, perský koberec, starožitný ná- bytek. Tel.: 222728307 • Sběratel koupí staré perské ko- berce, obrazy a starožitný nábytek. Tel.: 602 218 721 • Koupím barokní komodu s prola- movanými šuplíky v jakémkoliv sta- vu. Tel.: 733 414 148 Finance - nabídka • Chybí Vám peníze? PŮJČÍME Vám až 166 000Kč na cokoliv! Vo- lejte ZDARMA 800 701 000 Váš PROFI CREDIT. • TOP PŮJČKY. Jsme experti ve světě financí. Nebojte se a bez- platně zavolejte. Rádi třeba jen po- radíme. 774 295 485 • Půjčujeme peníze oproti zás- tavě nemovitosti, splatnost až 15 let bez prokazování příjmů, níz- ký úrok, vykupujeme nemovitos- ti. Tel: 775439282, 607048621 • Půjčka 500-5000 bez registru na OP do 10 min. hotově. Metro nádraží Holešovice, ul. Za Papír- nou 5 nebo metro Hradčanská, Čs. Armády 11. T: 775243075 ŽALUZIE, ROLETY Aleš SUCHÝ Tel.: 728 863 201 l záruka 3 roky l doprava zdarma l montáž do 3-5 dnů kupón sleva60% z ceny mont. žal. www.pujcky1uvery.cz NOVÁ Soukromá nebankovní společnost Půjčka od 20.000Kč do 300.000Kč - záznam v solusu u nás nevadí - velká průchodnost, bez poplatku - schválení do 20 minut od žádosti TELEFON: 722 664 662 PŘÍJEMNÁPÉČEOZDRAVÍ 05.04.-20.04.2014od4.650,-Kč 20.04.-29.06.2014od5.430,-Kč uvedená cena je za 1 os. ve 2L pokoji II. kategorie v ceně pobytu: 6xubytovánívcentruměsta 6xplnápenze(možnostpolopenze) 2xterapievsolnéjeskyni 1xsucháplynováobálka 1xrašelinovýobklad 2xlavaterm 2xčástečnámasáž 1xreflexnímasážchodidel procedury je možno vyměnit HOTEL POLONIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Hlavní 50, 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 622 452, 603 538 767 e-mail: recepce@hotelpolonia.cz www.hotelpolonia.cz • NADSTANDARDNÍ PLATOVÉ PODMÍNKY • ZAMĚSTNÁNÍ VE VÝROBĚ I VE SKLADECH • NABÍDKA PRÁCE PO CELÉ ČR • BONUSOVÝ PROGRAM (TABLETY, CHYTRÉ TELEFONY) • ZAJIŠTĚNÉ UBYTOVÁNÍ I DOPRAVA • ZÁZEMÍ PROSPERUJÍCÍ SPOLEČNOSTI VOLEJTE ZDARMA: 800 197 197 WWW.LEPSIPRACE.CZ HLEDÁTE LEPŠÍ PRÁCI? MY VÁM JI NAJDEME! Bezpečnostní agentura přijme Invalidní důchodce na pozici strážný pro administrativní budovy v Praze Nabízíme: • příjemné pracovní prostředí • zaškolení • profesionální oblek Požadujeme: • slušné jednání a vystupování • certifikát dílčí kvalifikace 68-008-E • dobrý zdravotní stav (pochůzková činnost) • čistý trestní rejstřík Kontakt: tel.: 284 683 801 personalni@topsecurity.cz Hledáme strážné, vrátné, recepční Vyžadujeme jakékoliv pracovní omezení - invalidní důchod, ZPS, OZZ. Nabízíme náborový příplatek až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč, 50-70 Kč/hod. Místo práce Praha a okolí. Kontakt: 733 467 283 Rychlé úvěry od 5000-50 000 Diskrétní jednání Vyplácíme hotově 605 834 098 581 112 660 PENÍZE RYCHLE NA RUKU 800 880 840 PŮJČKY OD 5 000 - 50 000 BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY A POPLATKU PŘEDEM POUZE PRAHA A KLADNO 731 782 308 736 204 410 www.uverihned.cz VÝKUP ZLATA! zanejlepšícenuhotově nejvýhodnějšípůjčkynazlato www.avarrio.cz Soukenická8,Praha1 737 858 585 Cestování - nabídka Pokračování na straně 23 i n z e r c e Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 22

https://zeronoom.com/

www.metro.cz SPORT pátek 4. dubna 2014 23 Hokejisté vítěze základní části se radují z první semifinálové výhry. Sparťané porazili ve druhém semifinále play-off extraligy Kometu Brno a srovnali stav série na 1:1. Domácí o vítěz- ství rozhodli již v první třeti- ně, ve které dali Marku Čilia- kovi všechny tři branky. Dva- krát se Sparta prosadila v po- četní výhodě. Zejména první část hry byla hodně vyhecova- ná a rozhodčí často vylučova- li. V celém zápase sudí rozda- li 48 trestných minut v pomě- ru 22 ku 26. Gólman domá- cích Tomáš Pöpperle udržel poprvé v play-off a podvanác- té v sezoně čisté konto. Kouč Sparty Josef Jandač po stře- dečním nevydařeném utkání (2:5) udělal změny hned ve třech formacích a tento krok se mu vyplatil. Ve druhé sérii třinečtí ho- kejisté opět porazili Zlín. Strůjcem druhé výhry Ocelá- řů byl kapitán Radek Bonk – nepříznivě se vyvíjející duel v prostřední části ze stavu 1:2 zvrátil dvěma góly. SIM 3 05 2 Oceláři Třinec PSG Zlín Brněnský Čermák v potyčce se sparťanem Kumstátem ČTK Už potřetí stejně Ženské volejbalové finále bude třetím rokem v řadě stejné. Jasného favorita a mistrovský tým posled- ních pěti ligových sezon Prostějov vyzvou hráčky Olympu Praha. Ty včera zvítězily v Olomouci 3:2 a semifinálovou sérii získaly 3:1 na zápasy. Napodobily USK Basketbalistky IMOS Brno napodobily mistrovský USK Praha a postoupily v nejkratším možném ter- mínu do semifinále ligy. Trutnov porazily i ve tře- tím čtvrtfinálovém duelu, tentokrát 71:55. V brněn- ském týmu zasáhlo do hry jen sedm hráček. ČTK Kometa Brno Branky: 35. a 39. Bonk, 24. Adamský, 55. Trončinský, 57. Hrňa – 1. Honejsek, 30. Köhler Stav série: 2:0 Zákaz dostali kvůli praseti Vedení fotbalového Bayernu Mnichov neudělilo dvěma britským bulvárním deníkům akreditace na středeční domácí odvetné čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem United. Novináři listů The Sun a Daily Mirror po úvodním zápase (1:1) urazili záložníka německého mistra Bastiana Schweinsteigera. Sun zveřejnil titulek You Schwein (Ty prase) a Mirror You Dirty Schwein (Ty špinavé prase). AP Zprávy krátce Nemovitosti - poptávka • Právní zástupce zaměstnanců FIOBANK, O2, PPF, poptává nemo- vitosti ke koupi a k pronájmu v Pra- ze. Platby do 48 hodin, děkujeme, nabídněte. T: 602219621 • IHNED VYKOUPÍME Váš byt, ro- dinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme co- koli – privatizaci, právní vadu, dlu- hy, exekuce. T: 800662222 Pronájmy - poptávka • HLEDÁM PRO solventní ZAMĚST- NANCE z kanceláře byty k proná- jmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji. Tel.: 274 78 44 28 • Hledáme hezký pronájem 1+kk- -2+kk pro pracující pár nejlépe s dobrou dostupností na Prahu 4,8,5 a do ceny 13 tis. Děkuji. 774514241 • ZDARMA pronajmu Váš byt za- městnaným klientům, možnost sjednání garance plateb. Volejte denně 8-20 hod. Tel. 777884183, 224109214 • Hledám pronájem bytu 2-3+1, dlouhodobý. Vinohrady - I.P.Pavlo- va, pro 2 osoby. Částečně zařízen, neprůchozí pokoje, ne přízemí. T: 733 618 577 • Pro zaměstnance obchodních fi- rem hledáme pěkné byty k proná- jmu po celé Praze. Garantujeme pouze solidní nájemce. BEZ PROVI- ZE! Nabídněte: 734 319 305 Pronájmy - nabídka • Byt garsoniera zař., 15m2 , v RD, vl. vchod, 10km od Prahy-Libeř, za 3.500Kč vč. vody a topení + služby. Dlouhodobě, bez dětí, zví- řat. T. 733102027 • Levný pronájem garsonek v Praze, 25m2 , 4950Kč + 2000Kč poplat- ky vč. energií. Možno i 2kk, ihned volné, bez kauce. 603 524 321, vymeny.bytu@email.cz Byty - poptávka • ZÁLOHA 100.000Kč IHNED i v případě privatizací, exekucí a dluhů. Přímý zájemce koupí druž- stevní byt nebo v OV v Praze pro in- vestici. T: 777 21 21 34 • Koupím byt kdekoliv v Praze, dám okamžitou zálohu, platba hotově, právní záležitosti vyřídím. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel. 234095720, 720539665 • VOLEJTE ZDARMA, soukromá osoba koupí byt v Praze (dluhy - exekuce) uhradím. Platba rychle. Tel.: 800 204 000 • Koupím byt v OV nebo dr. vlast. do 1,000.000Kč. Peníze k dispo- zici mám, pouze Praha. Čestné jed- nání, náklady za převod hradím sa- ma. Tel. 775 489 289 • OKAMŽITÁ ZÁLOHA!! Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu osobní nebo družstevní. Platba v hotovos- ti. Exekuce a dluhy zaplatím. Volej- te 775432964 • ZÁLOHA OKAMŽITĚ! Pro naše kli- enty hledáme byty k prodeji kde- koliv v Praze. Vyřešíme exekuce, zástavy, oddlužení. Právní servis zajištěn. T: 777284150 • Koupím byt kdekoliv v Praze k in- vestici, stav nerozhoduje, solidní, rychlé jednání, prosím, nabídněte. Tel.: 774 443 893 Vybav. domácnosti popt. • Koupím staré, ručně váza- né koberce v jakémkoliv sta- vu, malé i velké, zaplatím ho- tově hned, odvoz zajistím. e-mail: starekoberce@seznam.cz, 603919206 Pozemky - nabídka • Pozemky pro RD. Cel- kem 2060m2 nebo jednotlivě od 554m2 . Elektřina, plyn. Silni- ce R4-3km. BUS do Pha. Autem Smíchov 20 minut (46 km). T: 724808227 Intimní - nabídka • Voláš vždy ke mě domů za 23 Kč/min! Miluji dlouhé mazle- ní a milování ve všech polohách. Ráda si to s tebou udělám. Tel.: 909 23 80 70, od 18 let. Potřebuji to denně! Zavolej• na mob.: 724 830 977! Nadržené ženské na zálety• ve Tvém okolí! Velký výběr dle tvého gusta! Napiš SMS ve tva- ru 52TUS a text na 909 15 40 Přivedu tě na jiné myšlenky!• Zkušená penzistka Andula 60. Ozvi se mi 909 90 99 25 nebo pošli SMS na 909 15 45 s kó- dem 98FLH a tvůj text! Rozpustilá nymfomanka• Adéla 25! Mám stále chuť! Zn.: SEX, SEX a jen SEX! Vytoč 909 801 801 kód CCA81 Zatím si to dělám sama, ale• jen proto, že jsem ještě nepo- tkala TEBE! Iva 22. Cinkni mi na 909 80 50 40 nebo napiš SMS na 909 15 50 s kódem 96GXK a tvůj text! E.M.A.Europes.r.o.,P.O.Box14,Praha05,11005,tech. zajišťujeMaterna,jenprostarší18let,1sms/50KčvčDPH; 1min/90KčvčDPH,www.ema.bz,www.platmobilem.cz Dokončení ze strany 22 BYDLENí NEJEN PRO SENIORY Dostupné rezidenční bydlení v samostatných bytech nejen pro seniory. Ceny od 6.395Kč měsíčně. Recepce,lékař,masér,kadeřník,správce,zahrada,řadaslužeb. Rezidence Magnolie, Hraniční ul. 596, 277 11 Libiš - Neratovice, 12Km od Prahy. Bezplatná tel. linka 800 58 58 58 (od 9 do 15 hod. každý den) www.rezidence-magnolie.cz Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác koruna, Praha 1, po-čt 8-18 hod., pá 8-17. Tel: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653 Sparta Praha Branky: 8. Kumstát, 16. Krejčík, 18. Piskáček Diváci: 9187 Stav série: 1:1 Sparta vyrovnala sérii s Kometou

https://zeronoom.com/

www.metro.cz SPORT pátek 4. dubna 2014 24 Radek Štěpánek zahájí čtvrtfi- nále tenistů v Davisově pohá- ru proti Japonsku. Zápas začí- ná v šest hodin ráno našeho času. Česká dvojka obhájců ti- tulu se utká s Tacumo Item, ve druhé dnešní dvouhře na tvrdém povrchu v tokijském Ariake Coliseu nastoupí Lukáš Rosol a Taro Daniel. Oba týmy se musí obejít bez svých nejlepších hráčů. Zatímco pátý hráč světa To- máš Berdych avizoval svou neúčast dopředu, Japonci při- šli o světovou osmnáctku Kei Nišikoriho až před zápasem kvůli zraněnému tříslu. ČTK Po středečním postupu fotba- listů Sparty se včera rozhodlo o dalších dvou semifinalis- tech Poháru České pošty. Ob- hájce trofeje Jablonec postou- pil přes Mladou Boleslav a vy- zve právě tým z Letné. O po- stupu Brna přes Slavii roz- hodly až pokutové kopy. SIM Nejlépe v historii Čeští hráči curlingu v čele se skipem Jiřím Snítilem skončili sedmí na MS v Pekingu. O místo vylep- šili dosud nejlepší umístě- ní. Reprezentanti v po- sledním dnu šampionátu porazili podle očekávání Dánsko 8:7 a Rusko 10:6 a celkově skončili s pozi- tivní bilancí šesti výher a pěti porážek. AP Vítěz utkání Japonsko–Česko se v zářijovém semifinále utká s Francií nebo s Německem. Čeští tenisté by v obou případech opět cestovali na soupeřovu půdu. Pohár České pošty Brno–Slavia 0:1 PK 5:4. První zápas 1:0, postupuje Brno. Mladá Boleslav –Jablonec 1:0 První zápas 0:2. Postupuje Jablonec. Davis Cup. Začínají Štěpánek s Item Pohár. Vítězství Slavii nestačilo Číslo dne 2633Novým „železným mužem“ zámořského profesionálního sportu je basketbalový roz- hodčí Dick Bavetta. Zápas New York Knicks–Brooklyn byl jeho 2633. absolvovaným duelem v řadě, na který byl nominován. Překonal rekord baseballisty Cala Ripkena. inzerce Semifinále Davisova poháru

https://zeronoom.com/