MH říjen 2019http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký t o p o d s tat n é p r o f i r m y a   v e ř e j n o u s p r áv u      z á ř í | ř í j e n 2 0 1 9 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Přípravy elektronické známky jsou v plném proudu „O kontrolu se bude na zpoplatněných komunikacích v silničním provozu starat Policie ČR a Celní správa pomocí kamer umístěných ve vozidlech, případně na trojnožce vedle pozemní komunikace nebo na mýtných branách. Kamery budou snímat SPZ projíždějících vozidel a tím se práce při dohledu výrazně zefektivní,“ vysvětlil Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Systém pak v databázi ihned ověří platnost elektronické dálniční známky nebo zjistí, zda je vozidlo od platby osvobozeno.  ■  Více na straně 3 Strojírenství v Česku hledá nový model fungování zaostávat, nebo zvládne novou transformaci. „ „ Výzkum a inovace jsou klíčem k úspěchu „Pokud chce být český průmysl i  nadále konkurenceschopný, je třeba i  nadále investovat do vý- zkumu a vývoje, podporovat ino- vace a dále investovat do automa- tizace a digitalizace výroby. Díky neustále rostoucím nákladům včetně ceny práce a  nedostatku kvalifikované pracovní síly mu- síme přestat být pouhou „mon- tovnou“ a posunout se do pozice průmyslu, který produkuje výrob- ky s velkou přidanou hodnotou, která bude podložena vlastními inovacemi a  vývojem,“ myslí si Markéta Brázdová z firmy ABB. Pokračování na straně 6 Úspěšná transformace českého průmyslu, který se dokázal přeorientovat z východních trhů na západní a stal se základem exportních úspěchů české ekonomiky, vytvořila model, který se vyčerpal. Ladislav Koubek Cenová konkurenceschop- nost a  zaměření na automobi- lový průmysl již nebudou tím, na co budou české firmy moci sázet. Ocitáme se na klíčové kři- žovatce: buď náš průmysl bude Řemeslníci stále chybí, pomoci mají i speciální certifikáty V  Česku chybí desítky tisíc řemeslníků. Řada firem to po- ciťuje hlavně nyní, kdy se již mnoho z nich chystá na nápor spojený s  vánočními svátky, a potřebují posílit výrobu. Situaci má v budoucnu zlepšit reforma školství, o které se nyní diskutuje. Zvýšit renomé řemesl- ných oborů mají nové mistrovské certifikáty. Podle posledních dat úřadu práce nezaměstnanost v  červen- ci mírně vzrostla na 2,7 procenta a evidovali přes 205 000 uchazečů. „ „ Odpovídající kvalifikace Podle generální ředitelky úřadu práce Kateřiny Sadílkové mají zaměstnavatelé stále zájem o  sezónní pracovníky a  hlavně o pracovníky na dělnických po- zicích. Firmám pak dlouhodobě chy- bí kvalifikovaní řemeslníci, pro- tože v některých regionech a od- větvích sice mají dost uchazečů o zaměstnání, nemají však právě odpovídající kvalifikaci. Pokračování na straně 5 Blýskání na lepší časy na trhu s energiemi? Liberalizovaný trh s energiemi znamená pro spotřebitele kromě možnosti vybrat si dodavatele, také zdroj potíží. Nakumulovaly se do té míry, že vznikla Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Více na str. 4 Vláda podpořila emergentní systém objednávání léčiv Novela přináší sérii opatření, jimiž bude možné řešit výpadky z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i jiných příčin vedoucích k nedostupnosti a také možnost zabránit nežádoucímu reexportu léků. Více na str. 13 Preventivní kampaně pomáhají zachránit tisíce lidí Pravidelné prohlídky jsou nejlepší způsob, jak zavčas odhalit závažné onemocnění. Čím dříve léčba začne, tím větší je naděje na uzdravení. A lékaři zkouší nejrůznější cesty, jak na preventivní prohlídky nalákat. Více na str. 15 Robotizace nastupuje v masovém měřítku Když jsme v Moravském hospodářství před dvěma roky oslovili zástupce firem s otázkou, zda se jich dotýká robotizace, většinou hovořili spíše o plánech. Nyní je všechno jinak a robotizace se uplatňuje v masovém měřítku. Více na str. 6 2 Přehled: Nové silnice a dálnice 3 Logistiku dobývají moderní technologie 8 Digitalizace kronik šetří čas i historický pramen Milí čtenáři, v říjnu Brno ožije Mezinárodním stro- jírenským veletrhem. Jedná se o nej- významnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 ná- vštěvníků.Téma strojírenství jsme proto nemohli nechat bez povšimnutí. Kolega Ladislav Koubek tak svým textem mapuje aktuální stav v tomto odvětví v tuzemsku. Mimoto se ještě na straně šest dočtete, jak se firmy staví k automatizaci a robotizaci. Dalším neméně zajímavým tématem je nedostatek řemeslníků. Ministr průmy- slu a obchodu Karel Havlíček tak nyní plánuje zavést mistrovské zkoušky pro lidi s výučním listem, které by mimo jiné potvrdily kvalitu řemeslné práce. Osmistránkový speciál jsme věnovali zdravotnictví. Dočtete se třeba, jak menší obce bojují s nedostatkem léka- řů, a to jak praktiků, pediatrů tak zuba- řů. Jaká se nabízí řešení a jak si stojíme z hlediska dostupnosti lékařské péče ve srovnání s ostatními státy? Dále se na následujících stránkách věnujeme připravované eNeschopence, nadstandardní lékařské péči, preventivním programům a také reprodukční medicíně, ve které patří čeští lékaři ke světové špičce.  úvodník Kamila Fuchsová šéfredaktorka Moravského hospodářství S p e ci á l •  zdra votnict ví  •

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

2 září | říjen 2019 Modernizace dálnice D1 mezi Brnem a Prahou FOTO: ŘSD Brněnský VMO – úsek Žabovřeská I. – „Vodárna sever“ FOTO: MMB D55 Otrokovice, jihovýchodní obchvat FOTO: ŘSD Prodloužená Rudná FOTO:Vladimír Carbol 2016 Uzavírky a omezení. Za odměnu řidiči dostanou nové dálnice a silnice D35 z Opatovic do Časů FOTO: ŘSD D52 z Perné k rakouským hranicím Délka: 10,90 km Stav:V přípravě Komunikace: D52 Zahájení: 2020 Zprovoznění: 2023 I přes pravidelné sliby doposud chybí dostatečně kapacitní spoje- ní Brna a rakouské Vídně. Dálnice D52 totiž končí u Pohořelic a dále pokračuje jen dvouproudá silnice. Stavba z Perné, ležící nedaleko No- vých Mlýnů, k hranicím mimo jiné poslouží i jako obchvat Mikulova. D35 z Opatovic do Časů Délka: 12,60 km Stav:V realizaci Komunikace: D35 Zahájení: 2019 Zprovoznění: 2022 Severní alternativou k  přetížené D1 se po dostavbě má stát dálnice D35 z Jičína přes Hradec Králové a OlomoucdoLipníkanadBečvou. V úseku z Opatovic s ní silničáři počítají jako náhradou přetížené silnice I/35, která odvede tranzit- ní dopravu z měst a obcí a zlep- ší tím životní prostředí v nich. D55 z Babic do Starého Města Délka: 8,30 km Stav:V přípravě Komunikace: D55 Zahájení: 2020 Zprovoznění: 2022 Propojit velká města střední, jiho- východní a jižní Moravy a záro- veň nahradit úzkou a přetíženou silnici I/55 má dálnice D55. Mezi Babicemi a Starým Městem pro- jede denně v průměru téměř pat- náct tisíc vozidel. Jejich odvedení mimo města má výrazně zvýšit kvalitu života obyvatel. S ambiciózním plánem přišel v srpnu ministr dopravy Vladimír Kremlík. Věří v rychlou přípravu silničních staveb a především dálnic. V Nejbližších pěti letech chce zahájit stavbu většiny chybějících dálnic. Petr Jeřábek „Opírám se o reálná fakta: Po- prvé od roku 1989 existuje díky zá- konu o liniových stavbách legislati- va, která zrychluje proces přípravy nových silničních projektů. Česká republika prosperuje a díky vlast- ním i  evropským zdrojům může do dopravní infrastruktury poměr- ně masivně investovat. Současně Ředitelství silnic a dálnic výrazně pokročilo v přípravě klíčových pro- jektů výstavby zbývajících dálnic,“ uvedl Kremlík. Už letos silničáři staví 243 kilo- metrů silničních komunikací, z če- hož na zelené louce je ve výstavbě 131 kilometrů dálnic a šedesát ki- lometrů silnic I. třídy. „V roce 2020 má být zahájeno 194 kilometrů,“ uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková. „Nezbývá nám, než se obrnit trpělivostí a strpět trochu diskom- fortu. Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po jejím dokončení se řidičům v  Otro- kovicích, zejména v  kvítkovické křižovatce, výrazně uleví,“ ko- mentovala starostka města Hana Večerková. Brněnský velký městský okruh – úsek Žabovřeská I. Délka: 1,80 km Stav:V realizaci Komunikace: I/42 Zahájení: 2018 Zprovoznění: 2023 Projekt má rozšířením na čtyři pruhy odstranit úzké hrdlo, které v  ulici tvoří dvouproudá silnice, do níž z obou stran ústí čtyřpruh okruhu a další silnice. Podle pů- vodních plánů už mělo být hoto- vo, stavbu ale zbrzdilo vyjednávání s majiteli pozemků i odvolání pro- ti stavebnímu povolení ze strany spolku Voda z Tetčic. Oproti sli- bům bude projekt příští rok zna- menat úplnou výluku tramvajové linky číslo 1. Má to vést k urychle- ní stavby a zajistit možnost čerpání dotací. „Bylo to těžké rozhodová- ní. Zvažovali jsme dvě varianty. Ta první přinášela obrovské riziko dalšího zpoždění řešení kompli- kované dopravní situace v Žabo- vřeské ulici,“ vysvětlil náměstek primátora Robert Kerndl. Mimoúrovňová křižovatka Prostějov-střed Délka: 0,30 km Stav:V přípravě Komunikace: D46 Zahájení: 2020 Zprovoznění: 2022 Na dálnici D46 z  Vyškova do Olomouce, která slouží i  jako spojnice Brna a  Ostravy, byly při výstavbě povoleny výjimky z norem. Byla mezi nimi i absen- ce připojovacích a  odbočova- cích pruhů. Řidiči se na dálnici a z dálnice dostávají takzvaným klínem. Nevyhovující řešení má na- hradit dostavba pruhů, která zvý- ší bezpečnost provozu. Během rekonstrukce silničáři strhnou a znovu postaví most přes silni- ci II/367. Prodloužená Rudná Délka: 6,70 km Stav:V realizaci Komunikace: I/11 Zahájení: 2012 Zprovoznění: 2020 Stavba má řešit nevyhovující si- tuaci průjezdu tranzitní a lokální dopravy západní částí Ostravy. Neexistencí silnice nejvíce trpí obyvatelé Ostravy Poruby, Pust- kovce a Krásného Pole. „Stavba Prodloužené Rudné odkloní hlavně tranzitní dopravu z  uli- ce 17. listopadu kolem fakultní nemocnice a VŠB ke křižovatce Slovan a dále tahu na Opavu, kdy vozidla nebudou projíždět obyd- lenou částí Poruby a budou tran- zitovat mimo město po této pře- ložce,“ popsala pozitivní dopady mluvčí města Andrea Vojkovská. Dostavbu zbývajícího půlkilome- trového úseku blokovaly spory o protihlukové stěny, podle po- sledních informací však příští rok může začít. Potrvá asi půl roku. Modernizace dálnice D1 mezi Brnem a Prahou Délka: celkem 71 km Stav: V realizaci i v přípravě Komunikace: D1 Zahájení: 2018–2019 Zprovoznění: 2020–2021 Dlouho trvající a ještě déle očeká- vaná modernizace nejstarší české dálnice začala v roce 2013. V ro- ce 2019 silničáři pracují zatím na šesti úsecích dálnice, v úseku mezi Koberovicemi a  Humpolcem na Vysočině by měli ještě letos začít. Příští rok se chystají začít na ji- homoravském úseku mezi Ostro- vačicemi a  Devíti kříži. Během oprav řidiči většinou jezdí dvěma pruhy v obou směrech, výjimečně je nutné větší omezení. D55 Otrokovice, jihovýchodní obchvat Délka: 3,10 km Stav:V realizaci Komunikace: D55 Zahájení: 2018 Zprovoznění: 2021 Obchvat Otrokovic navazuje na již realizovaný severovýchodní obchvat. Má definitivně vylou- čit veškerou tranzitní dopravu z intravilánu města. Stávající do- pravní zátěž na silnici I/55 totiž dlouhodobě patří k největší u nás. Dostavba má vést k podstatnému omezení exhalací a  hluku z  do- pravy. Staví se mimo současné sil- nice, přesto si stavba určitá ome- zení vyžádala, například částečné uzavření křižovatky u Pohořelic. silniční doprava inzerce S NAŠIMI PROJEKTY ŽIJETE JIŽ 20 LET Projektová a konzultační kancelář, jejíž činnost představuje komplexní portfolio služeb pro objednatele v oblastech: • zpracování projektových dokumentací místních komunikací, silnic, dálnic a inženýrských konstrukcí v rozsahu všech stupňů projektové přípravy staveb, • provádění inženýrské a majetkoprávní činnosti k získání povolení staveb, • zajišťování poradenské a  expertní činnosti v  oblasti přípravy dopravních staveb a dopravního inženýrství. www.pk-ossendorf.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 3 logistika Trojrozměrné kamery a dálkové váhy. Logistiku dobývají moderní technologie jejich další využití pro skladové, manipulační a transportní účely,“ konstatoval Jiří Kolář ze společ- nosti. Inovativní technologie využí- vají i další přepravní společnosti na Moravě a v Čechách. Napří- klad VCHD Cargo spustila v srp- nu nástroj Smart Trace Control. Aplikace umožňuje třeba rea- govat v  předstihu na případné zpoždění. Například při vážných dopravních problémech na trase, kdy dispečer vyhodnotí situaci Mají ulevit řidičům, silnicím i životnímu prostředí. Jako bonus nabídnou účelnější, levnější a také bezpečnější dopravu. Do oblasti logistiky pronikají moderní technologie. Ne všichni dopravci jsou ale jejich příznivci. Petr Jeřábek S technologickou novinkou přišla na začátku léta společnost Gebrüder Weiss. Ve svém logi- stickém centru v Jenči ve střed- ních Čechách využívá moderní systém Cargometer. Do konce roku jej chce také v jihomoravské pobočce v Syrovicích na Brněn- sku. „Každá paleta procházející branou je scanována inovativním algoritmem nazvaným Multi- image-Motion-3-D. Ten používá k  měření transportovaného ob- jektu hloubkovou kameru umož- ňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. Speciální sní- mače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až třicet záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s  ná- kladem,“ popsal systém ředitel jako neumožňující dojet na dané místo včas, provede do aplika- ce zápis a  informuje zákazníka. Ten má možnost zareagovat na- příklad prodloužením provozní doby pro převzetí zásilek, infor- mováním svých koncových zá- kazníků o změně termínu doru- čení, případně o náhradním ře- šení ve výrobě. Provádí i záznam. „V rámci statistiky je k dispozici i  detailní rozpis nastalých pro- blémů. Management pak dokáže reagovat na opakující se situace, případně je na základě těchto podkladů proaktivně se zákaz- níkem vyřešit,“ vysvětlil ředitel firmy Pavel Sirotek. Představitelé Gebrüder Weiss zdůraznili, že je k  investici do moderní technologie vedla i sna- ha o odpovědnost vůči životnímu prostředí. „Používání nejmoder- nějších systémů a  technologií vede v  důsledku i  k  pozitivním dopadům právě v  této oblasti. Pokud například maximálně vy- užíváme svoje dopravní kapaci- ty, na silnicích v principu ubude nákladních vozidel, která jedou nedostatečně vytížena a zbyteč- ně zvyšují objem nejrůznějších škodlivin,“ sdělil ředitel Kodada. Stejný systém chce firma po- stupně rozšířit také do dalších evropských poboček. „Zpracová- ní přesných informací o  hmot- nosti nákladu zabrání i jízdě pře- tížených kamionů po veřejných silnicích a přispěje tak k bezpeč- nosti a efektivitě silniční dopra- vy,“ uvedl Kolář. „ „ Váhy jsou zatím hudbou budoucnosti Právě přetížení silnic kamiony je dlouhodobý problém. Moderní technologie jej mají pomoci řešit i  jinak, než optimalizací nákla- du. Správci silnic vidí východis- ko v umísťování sofistikovaných vysokorychlostních vah, které určí váhu projíždějícího vozidla obchodu a  marketingu společ- nosti Jan Kodada. S využitím Cargometru jsou v  Gebrüder Weiss spokojení. „K výhodám, které používání takového systému přináší, patří především zrychlení manipulač- ních procesů, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a ještě lepší využití kapacity nákladních vozi- del. Systém poskytuje i možnost přenosu změřených dat přímo do systému řízení transportu, a tedy pomocí senzorů a  zaznamenají potřebné údaje. Jednu takovou váhu vzdáleně podobnou mýt- né bráně nainstaloval Kraj Vy- sočina ve Velkém Meziříčí, kde se řidiči snaží vyhýbat mýtu na dálnici D1. „Naší snahou je, aby doprav- ci nepřetěžovali silniční vozidla a aby nedocházelo k ničení po- vrchu vozovky v  oblasti města a  jeho okolí. Nadměrné přetě- žování vozidel silniční dopravy vede jednak k soustavnému niče- ní samotných vozidel a současně k destruktivnímu ničení komuni- kací všech druhů. Jejich neustá- lé opravy znamenají nekoneč- né množství uzavírek, objížděk a  dalších dopravních omezení. Zavedení tohoto systému má vý- znamný, bohužel pouze lokální, podíl na eliminaci všech výše zmíněných problémů,“ popsali představitelé kraje. Váhy, které nahradí součas- né namátkové kontroly policistů a  celníků, plánuje také Ředitel- ství silnic a dálnic. Stavba se ale zatím, i kvůli odporu dopravců, moc nedaří. „Do konce roku 2018 ŘSD nezprovoznilo žádnou váhu to- hoto typu na jím spravovaných komunikacích, přičemž podle plánu měla být první váha pro vysokorychlostní kontrolní vá- žení v  provozu už v  průběhu let 2016 a 2017. Pro srovnání – v  krajích bylo na podzim roku 2018 v provozu už pět takových vah,“ kritizoval Nejvyšší kontrol- ní úřad. Plánované zařízení vadí sdru- žení dopravců Česmad. „U nás je údajně přetíženo šest kamionů z deseti a každý takový prý zničí silnice jako deset tisíc osobních aut. Šest z  deseti přetížených kamionů je ale nesmysl. Podle statistik z již provozovaných vah nepřekračuje počet přetížených nákladních vozidel ani procen- to. Zásadní vadou je, že budou postiženi pouze čeští dopravci a  jejich řidiči. Ti zahraniční se pokutám vyhnou,“ upozornil mluvčí spolku Martin Felix. FOTO: Gebrüder Weiss patří mezi programové priority stávající vlády v oblasti dopravy. „ „ Ministerstvo dopravy chystá velké investice Dle ministra dopravy Vladi- míra Kremlíka jsou navíc nyní v  Česku ideální podmínky pro výraznou expanzi projektů do- pravní infrastruktury. Situaci podle něj pomáhá týmová práce vlády, parlamentu i Ministerstva dopravy ČR a jemu podřízených organizací. Naprostá většina zbý- vajících staveb pro dokončení dálniční sítě ČR by tak měla být zahájena v nejbližších pěti letech. Pomůže tomu také připravovaná transformace ŘSD na akciovou společnost. „Vím, že takové prohlášení zní v  kontextu stagnace minulých let odvážně, ale opírám se o reál- ná fakta: Poprvé od roku 1989 existuje díky zákonu o liniových stavbách legislativa, která zrych- luje proces přípravy nových silničních projektů. Česko pro- speruje a díky vlastním i evrop- ským zdrojům může do dopravní infrastruktury poměrně masivně investovat. Současně ŘSD výraz- ně pokročilo v přípravě klíčových projektů výstavby zbývajících dálnic,“ uvedl ministr Kremlík. Letos je ve výstavbě 243 kilo- metrů silničních komunikací, z če- hož na zelené louce je ve výstavbě 131 kilometrů dálnic a 60 kilome- trů silnic I. třídy. (fuk) Poslanci schválili zavedení elektronických dálničních zná- mek od roku 2021 a projednali zákon o drahách, který umož- ňuje zavedení Systému jednot- ného tarifu. Ministerstvo dopravy navíc pokročilo v  přípravě jedné jíz- denky do té míry, že železniční dopravci již obdrželi nezbytnou technickou i smluvní dokumen- taci k Systému a mají tak veškeré podklady pro úpravu vlastních odbavovacích systémů, aby mohl být Systém v příštím roce spuš- těn. „ „ Elektronická dálniční známka Zavedení elektronické dál- niční známky se plánuje na rok 2021. Uživatel zpoplatněné silni- ce s vozidlem do 3,5 tuny bude moci uhradit poplatek nejen na fyzických prodejních místech, ale také prostřednictvím nákupu v e-shopu (přes PC, telefon atd.). Odpadne tedy povinnost cokoliv lepit na sklo a následně strhávat. Řidič tedy nebude potřebovat mít v  autě žádnou formu papírové známky, vše bude elektronicky, pouze obdrží doklad o  prodeji a toto potvrzení o úhradě bude vozit s sebou. Kupovat bude možné stejně jako dnes desetidenní, měsíční a roční kupóny. „Cílem je zvýše- ní komfortu řidičů, elektronické kupony zabrání padělkům, auto- matizovaná kontrola pak zajistí, aby řidiči nejezdili po dálnicích bez úhrady příslušného poplatku. Peníze z dálničních kuponů jdou prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury zcela zpět do oprav a nových silničních sta- veb,“ uvádí Ministerstvo dopravy. „ „ Systém jednotného tarifu S úplným spuštěním systému a  zapojením všech železničních dopravců se počítá k  prosinci 2020, což je ve shodě s  textem návrhu zákona o  dráhách pro- jednávaným Poslaneckou sně- movnou. Ministerstvo dopravy však předpokládá, že v  případě připravenosti dopravců může do- jít k zahájení pilotního provozu na vybraných linkách již v první polovině roku 2020. Systém jednotného tarifu, využívající obchodní označení „OneTicket – Jedna jízdenka“, by měl nabídnout přepravní dokla- dy, které umožní cestujícím vy- brat si z nabídky více dopravců, jednoduše využívat přípoje a ces- tovat po celé republice na základě jedné jízdenky a  za jednotných tarifních podmínek. Bude se jednat o systém, který vedle slevových jízdenek (které budou nadále existovat) umožní prodej flexibilních jízdních do- kladů mezi kterýmikoli dvěma body české železniční sítě. Vy- tvoření systému jedné jízdenky Novinky v dopravě: Jednotná jízdenka a elektronická dálniční známka od roku 2021 Dálniční známka Dálniční známku nebudou muset mít například vozidla na elektrickou energii, vodík nebo v kom- binaci s jiným palivem, pokud hodnota CO 2 ne- překročí 50  g/km, historická vozidla či majitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P. Výběr mýta? Od prosince pomocí satelitního systému Od prvního prosince dochází ke změně provozovatele mýtného systému v České republice, kdy dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch nahradí satelitní systém konsorcia CzechToll/SkyToll. Mýto se následně od ledna 2020 rozšíří o 860 kilometrů silnic I. třídy. Přechod na novou technologii bude vyžadovat výměnu 450 tisíc palubních jednotek a především registraci dopravců do nového systému. Dosavadní přístroje totiž nebudou se satelitní technologií kompatibilní. S registrací a novými palubními jednotkami bude stejně jako dosud spojená vratná kauce. Pro nový satelitní mýtný systém bude částka činit 2 468 Kč. Nový přístroj dopravci aktivují až 1. prosince a starou palubní jednotku mohou odevzdat na obchodních místech, kde jim bude vrácena kauce. Za ujeté kilometry budou moci dopravci platit hned trojím způsobem. Za průjezd po dálnicích a silnicích I. třídy bude možné zaplatit dopředu (tzv. systémem Pre-pay). Ujeté kilometry lze při doložení bankovní záruky uhradit také zpětně (systém Post-pay).Třetí možností je dohoda s vydavatelem tankovací karty. (red) Prohloubení koryta Vltavy usnadní nákladní dopravu i plavbu hotelových lodí Rozvojem prochází i vodní doprava na významných českých vodních cestách zařazených do klíčové infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T (vybrané úseky Labe a Vltavy). Byly například zahájeny práce na prohloubení koryta řeky Vltavy mezi Prahou a Mělníkem o 40 cm, loď tedy uveze při stejných nákladech o 30 % více materiálu. „Cílem Ministerstva dopravy je jednoznačně rozvoj nákladní vodní dopravy, neboť ji považujeme v mnoha případech jako vhodnou ekologicky šetrnou alternativu ke kamionové dopravě na našich mnohdy přetížených silnicích,“ uvedla Lenka Rezková, tisková mluvčí Ministerstva dopravy. Zahájeny byly rovněž práce na zvýšení podjezdné výšky mostů přes Vltavu, což umožní bezpečnou plavbu nejen nákladních, ale i těch největších hotelových lodí, jejichž popularita v Evropě neustále stoupá. Dopravně významným i historicky a technicky zajímavým projektem je pak rekonstrukce technické památky Plavební komora v Hoříně, na které bude mimo jiné původní kamenný most přes komoru nahrazen zdvižným mostem při zachování původního vzhledu. (fuk)  aktuálně  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

4 září | říjen 2019 energie Blýskání na lepší časy na trhu s energiemi? Liberalizovaný trh s energiemi v České republice znamená pro spotřebitele kromě možnosti vybrat si firmu, od níž budou nakupovat elektřinu nebo plyn, také zdroj potíží. Alena Georgiadisová Nakumulovaly se do té mí- ry, že Svaz obchodu a cestovní- ho ruchu (SOCR ČR) společně s ministerstvem průmyslu a ob- chodu, Českou obchodní inspek- cí (ČOI) a  Energetickým regu- lačním úřadem (ERÚ) inicioval vznik Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochra- nu spotřebitelů. Dokument nabyl účinnosti začátkem prázdnin. Pod deklarací je podepsáno 14 nejvýznamnějších dodavatelů energií, kteří se svým podpisem chtějí distancovat od nekalých praktik energetických šmejdů. Hlavním úkolem dokumentu ale je ochránit spotřebitele před obchodními praktikami podo- mních prodejců energií do do- by, než vstoupí v platnost novela zákona o  ochraně spotřebitelů. K tomu by mělo dojít na začátku příštího roku. Její obsah lze shrnout do tří klíčových oblastí: transparent- ní komunikace se zákazníkem, jednoznačné a  férové podmín- ky smluvního vztahu a kontrola a regulace fungování zprostřed- kovatelů prodeje energií. Zjedno- dušeně řečeno, zákazník by měl díky deklaraci získat jistotu, že to, co se od dodavatele energií dozví při uzavírání smlouvy, bude platit během její celé platnosti. Na to, aby tomu tak bylo a de- klarace byla naplněna v  praxi, bude dohlížet Česká obchodní inspekce, která bude dodržování pravidel kontrolovat a případné porušení pokutovat. Přistoupení k  deklaraci je sice dobrovolné, ale vzniklý závazek má hodnotu veřejného příslibu, který je vy- mahatelný. „ „ Za porušení milionová pokuta Jednání zprostředkovatele, který deklaraci podepsal a přitom podmínky nedodržuje, může být vyhodnoceno v krajním případě jako nekalá obchodní praktika se sankcí až do výše pěti milionů korun. Navíc bude porušení do- brovolného závazku spojené s po- stihem v podobě medializace ne- kalého chování firmy. Už dříve se tento bolavý pro- blém snažila individuálně vyřešit většina obcí a měst, a to zákazem podomního prodeje. Některé ob- ce k tomuto účelu vydaly vyhláš- ku, jejíž porušení může policista pokutovat přímo na místě, jiné zvolily změnu tržního řádu, kte- rou zakázaly působení prodejců na celém území obce nebo jej aspoň omezily na předem určené místo. Porušení vydaného zákazu je podle zákona o obcích správním deliktem, přesto se stále najdou tací, kteří jej nerespektují. Na- příklad v Ostravě se před časem dokonce lživě odvolávali na do- hodu s magistrátem, která je prý k  nabídce energií podomním prodejem opravňovala. Nelze se tedy divit snaze na- jít novou cestu řešení problému s energetickými šmejdy, když se dosavadní opatření projevila jako nedostatečná. Nově podepsaná deklarace si za cíl neklade repre- se, ale kultivaci trhu s energiemi. Po dvou měsících platnosti deklarace je těžko hodnotit, zda bude tato chvályhodná iniciativa o kultivaci trhu s energiemi dostatečná. Proti šmejdům určitě pomůže. Jenže nejde jen o ně, je třeba zlepšit celé prostředí trhu s energiemi. Nastoupená cesta k tomu dává šanci, neboť dodavatelé energií, kteří deklaraci podepsali, pokrývají přes 80 % trhu. Nicméně stále existuje více než padesát dalších společností, které podepsány nejsou a etický závazek se tak na ně nevztahuje. Jejich klientům – současným i budoucím – tak nezbývá, než nadále zůstávat ostražití a hlavně pečlivě číst dokumenty, pod které se podepisují. Zdroj: SOCR ČR  kultivace trhu inzerce Aukce energií jsou stále problematické ČOI ve druhém čtvrtletí 2019 pokračovala v kontrolní akci za- měřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním zprostředkovatelských smluv o do- dávkách energií. Celkem provedla 9 kontrol a porušení obecně závaz- ných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI zjistila v 8 přípa- dech, což je 88,9 %. Kontroly budou nadále pokračovat. (red) Podpisem do kolotoče problémů Stačí jeden podpis na nevýhodné smlouvě, aby se roztočil kolotoč potíží. Zprostředkovatelé nejčastěji přicházejí s nabídkou vysoutěžení nejlevnějšího dodavatele energií. Spotřebitele navštěvují doma a lákají je na tvrzení, že za jejich služby nic nezaplatí. Když se však lidé nakonec rozhodnou smlouvu s vysoutěženým dodavatelem neuzavřít nebo ji ukon- čit, naúčtují jim zprostředkovatelé smluvní pokutu. (ag) Nejohroženější jsou senioři Společenskou skupinou, která je energetickými šmejdy nejvíce ohrožena, jsou důchodci. Nahrávají tomu nízké důchody, kvůli nimž jsou tito lidé na každou zmín- ku o úsporách velmi vnímaví, a mnohdy také jejich bezelstnost a neschopnost rozpoznat nekalé praktiky šmejdů. Stejně jako oni je ohrožen každý, komu jde jen o cenu a řádně si nepročte předlo- ženou smlouvu. (ag)  aktuálně Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení  Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019.  „Díky dotaci z první společné výzvy Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu vyhlášené v loňském roce rekonstruuje v roce 2019 veřejné osvětlení více než sto padesát obcí a menších měst. Problém světelného znečištění se ale stále týká mnoha obcí po celé České republice.Veřejné osvětlení má často špatnou barvu, která nepříznivě působí na lidský organismus. Světelný smog se negativně projevuje na zdraví lidí i zvířat, protože narušuje biologické rytmy v nočních hodinách. Dalším problémem je pak energetická neefektivita takového osvětlení a tím pádem i vyšší výdaje na jeho provoz. Proto jsem rád, že můžeme i letos pokračovat ve společném programu a pomoci městům a obcím pořídit si moderní, energeticky úsporné a hlavně zdravější veřejné osvětlení,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.  „ „ Osvětlení bez „smogu“ Osvětlení, které nezpůsobuje světlený smog, musí splnit několik kritérií: bude svítit pouze do dolního poloprostoru, omezí podíl modré složky světla a sníží přesvětlování, tedy úroveň osvětlení nebo jasu komunikace, které nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 procent. Na další společné výzvě k podání žádostí o podporu se Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podílí opět minimálně 90 miliony korun v rámci svého programu EFEKT a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přidává dalších 30 milionů pro obce do 100 000 obyvatel, jejichž katastrální území se alespoň částečně nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO). Ty žádají o podporu u Státního fondu životního prostředí ČR, ostatní obce ležící mimo CHKO u Ministerstva průmyslu a obchodu. U výzvy pro rok 2020 z programu EFEKT mohou být projekty zrealizovány do konce roku 2021, u projektů podpořených MŽP, respektive SFŽP, musí být práce hotové do konce roku 2022.  „Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje úspory energie u veřejného osvětlení dlouhodobě a na tuto aktivitu se jen v posledních třech letech podařilo z programu EFEKT vyčerpat více než 350 milionů korun dotací. Proto rádi pokračujeme ve společné výzvě i pro rok 2020, která stále klade hlavní důraz na snižování energetické náročnosti instalovaného osvětlení a kromě toho zohledňuje také snižování světelného znečištění,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.  Dotace směřují na několik druhů opatření, jako například na nákup a montáž osvětlovacích těles, na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích (v případě, že proběhne společně s výměnou svítidel), na rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení (také při společné výměně svítidel) nebo na výměnu kabeláže u nově instalovaného svítidla. Dalších až 50 000 korun mohou obce získat i na projektovou dokumentaci nebo energetický audit. Maximální výše podpory nesmí překročit 50 procent způsobilých výdajů.  (red) O celkem 120 milionů korun mohou v letošním roce požádat obce na rekonstrukce veřejného osvětlení díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. FOTO: Pixabay.com

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 5 trh práce  aktuálně Lesy: Rychlejší zalesňování kalamitních holin Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Nově také uvolnilo pravidla přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin.Toto opatření obecné povahy bude platit do konce roku 2022. „Nově můžou vlastníci lesa ve vyjmenovaných oblastech používat k obnově lesa lesní dřeviny bez ohledu na pravidla přenosu mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni.Tím dáváme lesním hospodářům důvěru, že zalesní co nejširší spektrum vhodných dřevin a zajistí tak co nejstabilnější lesy pro budoucnost,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Opatření reaguje na regionální převisy nabídky nebo poptávky trhu se sadebním materiálem. Uvolnění se nevztahuje na smrk ztepilý, který již nebude vysazován v tak velkém měřítku a na trhu je ho dostatek. Díky uvolnění zásad přenosu může vlastník lesa plně využít nabídky lesních školek a co nejdříve zalesnit na trhu dostupnými druhově vhodnými dřevinami. (red) Řemeslníci stále chybí, pomoci mají i speciální certifikáty Dokončení ze strany 1 Zájem je i  o  absolventy. Za- městnavatelé nabízeli nejčastěji právě pozice ve výrobě. Kon- krétně jde o  montážní dělní- ky, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení a  strojů ve výrobě či stacionárních strojů, pomocníky ve výrobě, řemeslní- ky či pracovníky v informačních službách.  „Zaměstnavatelé jsou ochot- ni přijímat absolventy na téměř všechny pozice. Za pozitivní označují fakt, že si je mohou sa- mi vychovat. Naopak od mladých lidí vyžadují chuť do práce, ocho- tu učit se novým věcem a snahu začlenit se do týmu spolupracov- níků, včetně respektování autorit. Samotní absolventi se pak často zajímají například o  možnosti individuálního rozvržení pracov- ní doby nebo třeba práce z do- mova,“  upřesnil ředitel Odboru zaměstnanosti úřadu práce  Jan Karmazín. Potíže s hledáním pracovních sil nyní pociťují firmy o to více, protože se již chystají na Vánoce. Každoročně touto dobou se už poohlíží po výpomoci. Situace na pracovním trhu jim ale hledání ztěžuje. „Každý rok musíme zvlád- nout nárůst poptávky o několik set procent. Tento rok čekáme deset tisíc objednávek na Váno- ce. A ty musí někdo nejen vy- expedovat, ale zejména vyrobit, „ „ Připravuje se reforma školství Podle odborníků je nutná re- forma školství už od základních škol, která odhalí nedostatky ve vzdělávacím systému.  Napří- klad ředitel Akademie řemesel Praha  Drahoslav Matonoha by uvítal veřejnou diskuzi na téma, zda je opravdu nutné, aby všich- ni „jen kvůli Evropské unii“ měli maturitu, byť by byli vědomost- mi na úrovni maximálně 9. třídy základní školy. Řemeslníci jsou podle něj oceňováni zejména na venkově a  v  menších městech, kde si lidé lépe uvědomují, že kvalitní řemeslník přečká i dobu těžké krize relativně bez problé- mů. O ty české je přitom velký zájem i  v  zahraničí, zatímco tuzemské firmy do republiky naopak přitahují především zkušené manažery. Problém vidí v tom, že rodi- če nevedou své děti k manuální práci. „Je to hlavně dlouhodo- bým působením na obecné po- vědomí, že vysokou školu může udělat každý, a  výhodnějšími platovými tabulkami pro absol- venty jakékoli vysoké školy. Pro- to většina rodičů považuje za nejperspektivnější cestu k  bla- hobytu svých ratolestí jakou- koli střední školu s  možností co nejlehčí maturity. Tím se otvírají dveře pro široké spek- trum akreditovaných i  neakre- ditovaných vysokých škol. Tedy honba za papírem, a ne za zna- lostmi a dovednostmi,“ myslí si Matonoha. Po reformě volá Unie škol- ských asociací. Nespokojenost nad současným stavem nedáv- no uvedli v prohlášení, ve kte- rém poukazují na to, že dosud a navíc v omezeném čase. Lidí, kteří se věnují brašnářskému ře- meslu, je v Česku strašně málo, navíc v  Praze se všichni více méně známe. Obsazení volné pozice trvá někdy i tři měsíce, v předvánočním období je shá- nění nových lidí z našeho oboru téměř nemožné,“ řekl Ivan Pe- trův, ředitel Brašnářství Tlustý a spol. nejsou k  dispozici žádné další podrobné informace k parame- trům připravované reformy. Vše je zatím ve formě diskuzí. Například se uvažuje nad změnami v praxi studentů, kdy- by byly firmy přímo zapojeny do odborného výcviku učňů. To znamená, že by lidé z firem přímo docházeli do škol. Po- dle asociace to ale není reálné, protože u  nás k  takovému ty- pu výuky nemáme odpovídající podmínky. „V Česku navíc již existuje duální vzdělávání, kdy učni chodí do partnerských fi- rem,“ vysvětlila asociace, proč nesouhlasí s  uvažovanou změ- nou. „ „ Certifikát jako záruka kvality Ministerstvo školství tvrdí, že základy reformy teprve vy- hodnocují s ministerstvem prů- myslu a obchodu a zaměstnava- telskými svazy. Připravují se ale i další změny. Ministr průmyslu a  obchodu Karel Havlíček nyní plánuje zavést takzvané mistrov- ské zkoušky pro lidi s výučním listem. „Chceme vytáhnout ty, kteří budou mít certifikát, aby si zá- kazníci uvědomili, že řemeslná práce má určitou kvalitu,“ vy- světlil Havlíček s tím, že s prosa- zením tohoto návrhu by neměl být problém. O situaci na pra- covním trhu se bude opět dis- kutovat na Mezinárodním stro- jírenském veletrhu, který letos připadá na 7. až 11. října. Jako tradičně se uskuteční na brněn- ském výstavišti. VERONIKA VINDIŠOVÁ Alena Schillerová  s tím, že tyto kroky bude doprovázet celá řada dalších dílčích opatření, které by měly usnadnit život podnikate- lům a živnostníkům. Ministerstva navrhují sou- středit se na těchto deset důle- žitých témat: 1. Podpora rodinného podni- kání (např. zavést registrace rodinných firem, vzdělávací a poradenské služby) 2. Jednodušší rozjezd (jedno- dušší ohlašování živnosti a  vyřízení žádosti o  konce- si včetně registrací k  daním a odvodům přes Portál obča- na)  3. Změny v  zákonech jen dva- krát ročně  4. Konec daňovým výjimkám (zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek)  5. Jednotná databáze formu- lářů (vyplňování formulářů v  elektronické formě pro- střednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací) 6. Všechny povinnosti a  infor- mace na jednom místě  7. Omezení statistických prů- zkumů  8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy (paušální plat- ba pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč, nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných slu- žeb, portál Moje Daně) 9. Kompenzace exekučních ná- kladů (paušálně stanovená náhrada nákladů živnostní- ků a  dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměst- nanců) 10. Vstřícnější stavební úřad (živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjá- dření za něj) (fuk) Ministerstvo práce a obcho- du a Ministerstvo financí společ- ně připravily tzv. živnostenský balíček, který usnadní život ma- lým a  středním podnikatelům. Jedná se o desatero záměrů, včet- ně na ně navazujících konkrét- ních kroků a  termínů, z  čehož některé už jsou splněny. „Podnikatelé by se měli sou- středit na svoji práci, ne běhat po úřadech a řešit zbytečné papíro- vání. Řadu povinností, které po nich vyžaduje stát, by měla řešit veřejná správa,“  zdůrazňuje  mi- nistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Je tak logic- ky mou prioritou, aby se v maxi- mální možné míře sdílela data a  informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i sa- mospráva využily v  první řadě svých možností a nepřenášely po- vinnosti na podnikatele.“ Týká se mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislati- vy, formulářů, statistik, exekucí, stavebního řízení a především da- ní. „Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. V rámci této platby si uhradí daň z  příjmu včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpadne jim například povinnost podávat daňové přiznání, platit si účetní služby a podobně. Rozvoj podni- kání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a  odbor- ných služeb, impulsem pro sek- tor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových sub- jektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a  intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánujeme již v příštím ro- ce,“ upřesňuje ministryně financí MPO a MF připravily živnostenský balíček,tedy jakési podnikatelské desatero,které má firmám a živnostníkům usnadnit život. FOTO: Pixabay.com Živnostenský balíček uleví podnikatelům od byrokracie Nedostatek řemeslníků v Česku se projevuje výrazným růstem ceny řemeslnických prací, které za poslední dva roky podražily v průměru o čtvrtinu. Největší poptávka je po zednících, elektrikářích, truhlářích a instalatérech.Vyplývá to z údajů pracovního portálu Profesia.cz  řemeslo V řemeslnických oborech se více než jinde projevuje zvyšování věkového průměru lidí,kteří je zastávají.Podle studie,kterou v červenci představil Český statistický úřad, Česko vyniká vysokou mírou ekonomické aktivity lidí nad 50 let. FOTO: Pixabay.com Komise navrhla možnosti, jak zvýšit důchody především ženám Komise pro spravedlivé důchody se na svém zá- řijovém jednání zabývala problematikou posílení důchodů pečujících osob. Zejména ženy, které během svého života pečovaly o své děti nebo nemocné a nemohoucí blízké, jsou za tuto péči v důchodu v podstatě trestány nižšími důchody. Příčin nižších důchodů pečujících osob je několik. Jednak je to péče o děti nebo závislé osoby, která omezuje možnosti pečujících na trhu práce. „Když se žena vrací po rodičovské do práce, má oproti muži, který po tu dobu budoval kariéru, až o 40 procent nižší mzdu, což negativ- ně dopadá na výši jejího důchodů,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), podle které by měl důchodový systém ocenit výchovu dětí. Ko- mise pro spravedlivé důchody proto doporučila ministryni k dalšímu projednání na koaliční radě 2 opatření pro bu- doucí důchodce, kteří během svého života pečovali o děti. Prvním je tzv. fiktivní vyměřovací základ pro pečující o děti, druhým pak rozšíření vyloučených dob. „ „ Fiktivní vyměřovací základ Mzdy v letech, kdy lidé pečovali o dítě do 4 let, budou moci občané i nadále vyloučit z výpočtu výše důchodu. Pokud se však rozhodnou, že je nevyloučí – například měli většinou nižší než průměrnou mzdu – započtou se jim při výpočtu důchodu nejen mzdy, ale i fiktivní vyměřovací základ jako ocenění péče o dítě.V tuto chvíli se předpokládá, že by fiktivní vyměřovací základ měl být ve výši průměrné mzdy. MPSV odhaduje, že pak by toto opatření pomohlo 90 % pečujících. Při současné úrovni průměrné mzdy by to podle propočtu MPSV znamenalo dodatečné navýšení penzí o cca 400 Kč. Ženy, které se vracejí z rodičovské dovolené do práce, mají oproti mužům, kteří po tu dobu budovali svou kariéru, o desítky procent nižší mzdy – podle odhadu odborníků jde až o cca 40 %.Toto opatření umožní pečujícím vyloučit z výpočtu důchodu období nízkých příjmů po návratu z rodičovské dovolené, což ve výsledku povede ke spravedlivějším důchodům pečujících. Podle výpočtů MPSV by toto opatření mohlo navýšit důchody pečujících o v průměru 170 Kč a pomohlo by 45 % pečujících, zejména ženám. „ „ A co současní důchodci? Komise se zabývala také možnostmi pomoci současným důchodcům, kteří pečovali o děti. Přestože se záměrem pomoci těmto lidem odborníci vesměs souhlasí, při hla- sování o doporučení pro ministryni k dalšímu projednání zvedla ruku jen polovina přítomných členů komise. Další postup tedy bude čistě na ministryni Janě Maláčové, zda se rozhodne předložit toto opatření na koaliční radě. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

6 září | říjen 2019 Strojírenství v Česku hledá nový model fungování Robotizace nastupuje v masovém měřítku Členskou firmou ALV je i První brněnská strojírna Velká Bíteš. Podle jejího generálního ředitele Milana Macholána je stěžejní, aby české firmy zvládly zvyšování produktivity práce – a  prostředkem je automatizace a robotizace. „Pořád zaostáváme za produktivitou, jaká je napří- klad v Německu. Abychom byli konkurenceschopní, je jedno- značně třeba napojení na globál- ní firmy a také multioborovost – tedy nebýt závislý jen na jednom oboru. Problémy automobilové- ho průmyslu mohou být pro řa- du firem smrtící. Pomůže rovněž zapojení do projektů spolupráce s firmami napříč Evropou – ne- smíme se dívat jen po Česku,“ uvádí Macholán. „ „ Duální vzdělávání První brněnská strojírna je vý- jimečná i tím, že má svoje vlastní Středisko praktického vyučová- ní. Tam se připravují učni, kteří následně v továrně najdou práci. Propojení vzdělávacího systému s potřebami firem je přitom dal- ším z klíčů k úspěchu. V České republice se po letech konečně posouvá dopředu zavedení duál- ního vzdělávání. Ministr Havlíček upřesňuje: „O duálním vzdělávání se u nás dvacet let jen mluvilo. Na podzim bude hotový legislativní návrh. Pět let řešíme mistrovské zkoušky. V září bude předložen zákon. Současně zavádíme před- mět Technika na ZŠ. Inspirací je pro nás právě Německo.“ Dokončení ze strany 1 Jednak výzkum a inovace, ale i automatizace a robotizace jsou trendy, které český průmysl musí zvládnout. Věda a výzkum jsou prioritou Ministerstva průmyslu a  obchodu. Příkladem je nový česko-saský virtuální institut pro interdisciplinární výzkum. Vznikne pod záštitou prestižního drážďanského Institutu Fraun- hofer IWU ve spolupráci s český- mi univerzitními týmy například z Technické univerzity v Liberci či Vysoké školy báňské – Tech- nické univerzity Ostrava. Na společném projektu se do- hodli vicepremiér a ministr prů- myslu a obchodu Karel Havlíček se saským premiérem Michaelem Kretschmerem. 30. září přijedou němečtí partneři do ČR, kde jed- nání o spolupráci budou pokra- čovat. „V první fázi to bude stát cca 3,5 milionu eur, na druhou mají instituce celkem přispět až 17 miliony eur,“ řekl ministr Ha- vlíček. Mezi inovativní odvětví čes- kého průmyslu patří letecký průmysl. Může se opřít o vlastní vývoj a  výzkum, know how se stoletou tradicí a stávající kondi- ce oboru. „Máme výrobní i vývo- jové kapacity, výzkumná pracovi- ště a univerzity, které tvoří úplný Letectví je přitom jedním z nej- více regulovaných oborů a doda- vatelé musí hrát první ligu. Uspět v  tvrdé certifikační disciplíně na Skutečnost, že robotizaci vy- užívají i  firmy se zakázkovou výrobou, může být na první po- hled překvapivá. Na ten druhý už méně – i  zde přece dochá- zí k  řadě opakovaných operací. Nasazování robotů zde vyžaduje velkou dávku přemýšlení, přesto přináší výsledky. A je i prostřed- kem pro úsporu pracovních míst v řádu jednotek. Existují ale stále oblasti, kde je lidská pracovní síla nenahraditelná. „O robotizaci můžeme hovo- řit u  naší mateřské společnosti. U nás došlo v některých výrobách k poloautomatizaci, ale ono to je zřejmě z  toho důvodu, že naše výroba je dosti specifická, často se jedná o  zakázkovou výrobu, a  tak robotizace ani moc nepři- chází v úvahu, neboť tato se dle mého názoru spíše využi- je v sériové vý- robě,“ světové scéně domácím výrobcům pomáhá technologický um a po- krok. „ „ Letadla od A do Z „Do druhého leteckého století vstupujeme s vizí, kam bychom chtěli obor do roku 2030 posu- nout. Právě finišujeme Vizi 2030 Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR. Jde o strategii, která na základě bilance současného stavu definuje dlouhodobé cíle civilního leteckého průmyslu,“ sdělil Kašpar. V  Česku nyní působí přes 120  firem, které dodávají pro letecký průmysl a  zaměstnávají více než 20 000 lidí. „Jsme součástí světové letecké mapy a umíme nabídnout přida- nou hodnotu výroby domácích a globálních jedniček, proto naše cíle nejsou vytržené z  globální- ho kontextu, jsou součástí cílů evropského leteckého průmyslu. Ve Vizi 2030 jsme se drželi aktuál- ních témat jako je Industry 4.0, umělá inteligence nebo internet věcí,“ dodal Kašpar. Letecký prů- mysl ve své inovativnosti může být pro další odvětví vzorem. ekosystém v leteckým průmyslu,“ upřesnil Josef Kašpar, prezident Asociace leteckých a kosmických výrobců (ALV). Když jsme v  Moravském hospodářství před dvěma roky oslovili zástupce firem s otázkou, zda se jich dotýká automatizace a  robotizace, většinou hovořili spíše o plánech. Nyní je všechno jinak a  robotizace se uplatňuje v masovém měřítku. V  roce 2017 se uskutečnil průzkum „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“. Provedla jej pora- denská společnost EY. Podle něj si více než polovina průmyslo- vých firem již tehdy plánovala v  tříletém horizontu investovat do nástrojů průmyslu 4.0. Realita tomu odpovídá. „Vlna automatizace a robotiza- ce je velmi aktuální v Česku i na Slovensku. Množství tradičních výrobních firem už léta využívá různé typy robotů a  experimen- tuje s  novými a  další se na ro- botizaci připravují. Největší míra robotizace výroby je v automobi- lovém průmyslu, kde velké firmy jako Volkswagen, Kia nebo Jaguar Land Rover využívají ve výrobě stovky robotů. Příkladem úspěš- né robotizace mimo tento sektor je například výrobce obuvi Ecco, který v posledních pěti letech inve- stoval miliony eur do robotizace a výrazně zvýšil míru automatiza- ce ve výrobě,“ uvádí Peter Kolesár z poradenské společnosti Civitta. Ta se specializuje na spolupráci s  firmami ve východní polovině Evropy v oblasti strategického ma- nagementu. Vzhledem k vysokému podílu automobilového průmyslu, který vyrábí ve velkých sériích, je lo- gické, že tempo robotizace může být v našich podmínkách rychlé. Jedním z leaderů v této oblasti je ABB. „Vzhledem k tomu, že ABB celosvětově instalovalo již více než 300  000 robotů, lze uvést celou řadu takových případů. Většina robotů se stále instaluje v  auto- mobilkách anebo ve firmách, které dodávají do automobilového prů- říká Jaroslav Špiler, jednatel firmy Frenzelit v Dolním Rychnově. „ „ Koboty, aneb robot spolupracuje se zaměstnancem Obavy, že robotizace připraví lidi o  práci, již byly vyvráceny. Jednak bude zapotřebí pracovní síla na ovládání robotů, jednak si lidé najdou práci v řadě nových odvětví, a především ve službách. Na druhou stranu ovládání robo- tizované výroby bude vyžadovat specifické dovednosti. A pak je tu ještě jeden fascinující směr: ko- botizace, aneb spolupráce člově- ka a robota. Podle zprávy Mezi- národní federace robotiky (IFR) budou právě koboty motorem růstu počtu nasazených průmyslových robotů. Česká republika patří mezi několik z mála zemí na světě, kte- ré umí na vlastním území vyvi- nout a vyrobit letadla od A do Z. myslu. Nicméně robotizace se čím dál více prosazuje i v jiných od- větvích průmyslu. Když vezmeme Českou republiku a projekty, kde se robotizovala výroba od úplného počátku, můžeme uvést například výrobu nápojů ve firmě Pinelli (dnes Kofola), výrobu regálových systémů ve firmě STOW, systémy vytápění ve firmě Atrea nebo díly na traktory ve firmě JVP či výrob- ce traktorů Zetor. Robotizace dnes proniká i do oborů s vysokým po- dílem ruční práce. Příkladem mů- že být výrobce vysoce kvalitních kytar Furch, kde se naše roboty rovněž uplatňují při leštění a lako- vání,“ říká manažerka firmy ABB Markéta Brázdová. „ „ I malosériová výroba nabízí prostor pro automa- tizaci strojírenství Ministr průmyslu a obchodu Havlíček navštívil První brněnskou strojírnu Velká Bíteš. Firma je známá svým inovativním přístupem – během jednoho roku uvedla na trh dva nové letecké motory. FOTO: PBS „Byla to právě společnost ABB, která v roce 2015 uvedla na trh robota YuMi, který je prvním skutečně spolupracujícím robo- tem se dvěma pažemi navržený pro společnou práci s lidmi pře- devším v oblasti montáže drob- ných dílů. Umožnuje naprosto bezpečnou spolupráci lidí a  ro- bota bez nutnosti použití bez- pečnostních prvků a klecí, které jsou nezbytné v  případě kon- venčních robotických pracovišť. Robot YuMi se už používá v celé řadě aplikací. V Jablonci pomáhá v továrně ABB vyrábět elektrické zásuvky a vypínače a v Praze tře- ba při výrobě polovodičů. Ve fir- mě Bosch nebo Continental zase pomáhá při montáži drobných dílů pro automobily. Stojí jistě za zmínku, že YuMi je progra- movatelný pomocí jednoduché aplikace na tabletu, kdy operátor robota naučí pohyby přímo ta- žením vlastními silami,“ uvádí Brázdová. Zatímco klasické roboty jsou zpravidla odděleny mechanic- kými nebo optickými závorami od lidské obsluhy, koboty jsou konstruovány pro přímou spo- lupráci s člověkem. To nicméně vyžaduje dostatečné technické zabezpečení  – například ome- zení síly a  výkonu, co nejlehčí ramena robotů, zaoblené tvary a pomalejší pohyb. Právě kobo- ty se uplatní v provozech, které zcela automatizovat nejde, a tam, kde se vyrábí v menších sériích. „Kolaborativní roboty jsou pro mnoho malých a  středních výrobních firem vhodným a ce- nově dostupným vstupem do světa automatizace. Koboty ne- jen zvyšují efektivitu práce, ale zejména zvyšují i bezpečnost při práci, protože snižují fyzické za- tížení pracovníků. Do budoucna může větší využití umělé inteli- gence pomoci ještě zvýšit plynu- lost lidské interakce s  robotem a předvídat kolizní situace,“ uza- vírá Peter Kolesár LADISLAV KOUBEK Cirkulární ekonomika na MSV Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) letos poprvé oživí velmi aktuální téma – cirkulární ekonomika. Institut cirkulární ekonomiky jako odborný garant programu chystá konferenci s mezinárodními hosty, networkingové akce a také oficiální představení Českého Cirkulárního Hotspotu.Vše bude doprovodným programem 61. ročníku nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě, který se uskuteční 7. až 11. října na brněnském výstavišti. Cirkulární ekonomika je jednou z priorit rozvoje Evropské unie a zároveň logickým vyústěním velkého tlaku současného průmyslu na přírodní zdroje, kdy jen malý zlomek z nich využíváme opakovaně. „S velkou radostí pozorujeme, že laická i odborná veřejnost se o toto téma stále více zajímá. Prostřednictvím našeho programu chceme firmám ukázat, kde mohou s přechodem na oběhové hospodářství začít, dát jim inspiraci a seznámit je s těmi, kteří jim v začátcích mohou být nápomocní,“ vysvětluje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Hlavním bodem cirkulárního panelu bude celodenní konference v úterý 8. října – Cirkulární ekonomika – trendy a inspirace pro každou firmu.Tím však program nekončí například ve čtvrtek 10. října se pak zájemci mohou sejít u kulatých stolů spolu s odborníky a probrat konkrétní otázky k cirkulární ekonomice a zkušenosti s ní při moderované diskuzi. „Budeme postupně řešit témata jako digitalizace výroby, přechod na zelenou energii, využití vody ve výrobě či eko-design,“ vyjmenovává Soňa Jonášová. (fuk)  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 7 V Moravskoslezském kraji se staví tolik, co ve zbytku republiky dohromady ně, pro jejich obyvatele. Čekat, až někdo z Prahy zadá studii, je ne- smysl. Z praxe máme ověřeno, že náš přístup opravdu funguje.“ S provozem na pozemních ko- munikacích jsou také bohužel čím dál častěji spojeny dopravní ne- hody. „Nejčastější příčinou nehod je nevěnování se řízení, na vině je především držení telefonu či na- vigace,“ uvedl Vladimír Kovařčík, vrchníkomisařz Krajskéhoředitel- ství policie MSK. Za první pololetí roku 2019 se v Moravskoslezském kraji stalo necelých 8  000 nehod, Novinky ve výstavbě a opravách silnic v Moravsko- slezském kraji, bezpečnost na silnicích i železnici a chytré technologie v dopravě. Kamila Fuchsová To byly hlavní body, o kterých diskutovali účastníci Setkání u ku- latého stolu na téma Bezpečná do- pravní infrastruktura Moravsko- slezského kraje. Akci, na které se sešli zástupci měst a obcí z regio- nu, zástupci kraje, ŘSD a dalších důležitých institucí a firem, pořá- dala v Ostravě společnost Magnus Regio už poosmé. Akce se konala za finanční podpory z  rozpočtu Moravskoslezského kraje. V  úvodu seznámil účastníky se situací v  kraji náměstek mo- ravskoslezského hejtmana Jakub Unucka: „Jsme v kraji, kde se staví opravdu hodně. Staví se zde tolik jako ve zbytku republiky dohro- mady. Je to tím, že obce i kraj drží při sobě a velkou část projektové přípravy berou na sebe.“ „Když poté přijdeme s vypra- covaným projektem, ŘSD se již špatně uhýbá – což jiné kraje ne- dělají. Všechny stavby, které mají nějaký relevantní význam, jsou již v  určité fázi rozpracovanosti. meziročně je zde nárůst asi o tisíc nehod. Kovařčík pak připomněl, že se policie samozřejmě nezabývá jen represí, ale i prevencí. „ „ Chytré město souvisí s chytrým regionem Co se aktuálních projektů na železnici týče, o těch informoval Pavel Mareček, náměstek ředitele pro techniku ze Správy železniční dopravní cesty – Oblastní ředitel- ství Ostrava. „Mezi nejvýznamněj- ší investice patří určitě optimali- zace tratě mezi Českým Těšínem a Dětmarovicemi – v tomto úseku tak došlo k výraznému zrychlení. Poddolovaný úsek u  obce Lou- ky nad Olší bude řešen násled- ně,“ sdělil Mareček. Z  hlediska výpravních budov jsou aktuálně v rekonstrukci budovy v Havířo- vě či Frenštátu pod Radhoštěm. Mareček také zmínil, že je v plánu doplnění závor na přejezdech tam, kde je pouze světelná signalizace. Od zúčastněných padaly také do- tazy stran vysokorychlostní želez- nice. Pavel Mareček uvedl, že ta je realitou nejdříve v roce 2030. O chytrém městě v praxi pak pohovořila primátorka Třince Věra Palkovská. „Pustili jsme se do důležitých témat, jako je čistá doprava a  s  tím související čisté životní prostředí. Projekty již bě- ží. Chci ale zdůraznit, že chytré město úzce souvisí i se samotným regionem, pokud by nebylo chytré vedení kraje, nefungovalo by to.“ Řeč byla také o chytrých tech- nologiích a jejich využití v dopra- vě. Michal Sedlák ze společnosti Gemos zdůraznil, jak je důležité vybírat takové, které lze následně propojovat. „Naše jednotlivá řeše- ní jsme zakomponovali do systé- mu. Je klíčové řešit věci systémově, abychom problémy dokázali řešit komplexně a s následným zapoje- ním do větších celků.“ Ondřej Pokorný ze společnosti Vars Brno pak zúčastněné sezná- mil s  projektem, který jako do- davatelská firma řešili pro ŘSD – jedná se konkrétně o  sledování dynamiky dopravních proudů. Díky flotile 150  000  zařízení je možné sledovat zatíženost komu- nikací. Na celém projektu je o to za- jímavější, že ŘSD začalo získaná data poskytovat třetím stranám. Takže jej mohou využít města a  obce, třeba do svých aplikací. V Brně je tak možné podívat se například na obsazenost parko- višť a  parkovacích domů. „Pří- kladem dalšího využití pro města jsou uzavírky – často totiž chybí tvrdá data, která přesně ukazují, co se při té uzavírce dělo. Pokud tato data využijí, mohou srovnávat s predikcemi a na to navázat práci dopravních inženýrů. Je možné definovat určité ukazatele a  dále je vyhodnocovat a  řešit, zda se situace zlepšuje, či naopak zhor- šuje. Data tak mohou sloužit jako důležitý podklad pro plánovače dopravní infrastruktury,“ dodal Ondřej Pokorný. Pokud tedy budeme stavět tímto tempem, tak za deset let by mělo být vše dostavěno. Pak samozřej- mě nastane fáze oprav a  údržby a také to, co rezonuje právě i celou dnešní konferencí, a to optimali- zace dopravy, různé vychytávky, aby doprava byla maximálně ply- nulá,“ řekl Unucka a ještě dodal k  samotnému přístupu k  pláno- vání nových projektů: „Daňové příjmy obcí narostly neuvěřitel- ným způsobem, je tedy namístě, aby obětovaly peníze do projekto- vé přípravy. Jsou to projekty pro naše akce UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 4. 11. 2019 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Kamila Fuchsová GSM: 774 112 643 e-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek,Alena Georgiadisová korektorka: Jana Pelíšková OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: GSM: 774 112 138 e-mail: obchod@magnusregio.cz GSM: 774 010 542 e-mail: asistentka@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: k.fuchsova@magnusregio.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 19. listopadu 2019.  Energetické úspory a management  Nízkoenergetické bydlení  Investice ve městech a obcích  E-government  Evropské dotace  Inovativní firmy  Podpora podnikání  Společenská odpovědnost firem  Business style: fine dining  Téma čísla: Energie ABB s. r. o. – 1, 6 AGEL a. s. – 10 Atrea s. r. o. – 6 Bosch Česká republika – 6 BrašnářstvíTlustý a spol. s r. o. – 5 Civitta – 6 ContinentalAG – 6 CzechToll/SkyToll a. s. – 3 Daruma – 8 Ecco – 6 Ernst &Young – 6 Frenzelit s. r. o. – 6 Furch Guitars – 6 GebrüderWeiss – 3 Gemos CS, spol. s r. o. – 7 Institut cirkulární ekonomiky, z. ú. – 6 IVF CUBE – 16 Jaguar Land Rover Limited – 6 JVP Praha, a. s. – 6 Kapsch – 3 Kia Motors Corporation – 6 Pinelli spol. s r. o. – 6 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. – 6 Reprofit International Brno – 16 Repromeda Biology Park – 16 STOW ČR, s. r. o. – 6 Urbicus s. r. o. – 8 Vars Brno a. s. – 7 VCHD Cargo a. s. – 3 Volkswagen Group – 6 VZP ČR – 9, 11 ZetorTractors a. s. – 6 Cavid s. r. o. – 11 C SYSTEM CZ a. s. – 13 GS1 CZECH REPUBLIC – 15 PK OSSENDORF s. r. o. – 2 Technické sítě Brno, a. s. – 4 Rejstřík firem Seznam Inzerentů inzerce „Daňové příjmy obcí narostly neuvěřitelným způsobem, je tedy na místě, aby obětovaly peníze do projektové přípravy,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka. FOTO:Vojtěch Vladár Generální partner Partneři Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 542 | 774 112 138 Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci 21. listopadu 2019, Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc setkání u kulatého stolu 7. ročník Předmět diskuze: • Bezpečná dopravní infrastruktura v Olomouckém kraji a její aktuální stav • Alternativní doprava měst, cyklodoprava, car sharing • Financování projektů měst a obcí • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost, kamerové systémy, využití platebních karet • Smart Cities, chytré technologie v praxi, příklady realizovaných projektů Účastníci akce: • Určeno pro zástupce měst a obcí se zájmem o bezpečné, chytré i moderní technologie a bezpečnou i alternativní dopravu. Záštita:  Ing. Klára Dostálová ministryně pro místní rozvoj ČR Ladislav Okleštěk hejtman Olomouckého kraje Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor statutárního města Olomouce

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

8 září | říjen 2019 informační technologie Zjednodušte si komunikaci s občany využitím aplikací ná na turisty. Dále využívali apli- kaci inCity, která ale s loňským rokem skončila. Byla zaměřená jak na turisty, tak i  na občany. Nahradil ji projekt Mobilní tu- rista a uvažují také o vstupu do aplikace Mobilní rozhlas, který je více zaměřen na rezidenty. Obča- né totiž na rozdíl od návštěvníků, kteří hledají informace o akcích, preferují info z města. Vyjít vstříc se jim v tomto ohledu snažila už zmiňovaná aplikace inCity, jen- že lidé nevyužívali všechny její možnosti, například hlášení zá- vad. Přesto podle názoru samo- správy byla a je pro Zlín elektro- nická komunikace jednoznačně přínosem. „Mohu potvrdit, že většina lidí dnes hledá informace přes elektronická média,“ uzavírá paní Manišová. „ „ Znojmo ovládlo sociální sítě Podobně to vidí i na jihu Mo- ravy, ve Znojmě. Co se samotné komunikace s občany týká, je měs- to v  moderní komunikaci velmi aktivní. Komunikuje na sociál- ních sítích – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube (facebooková komunikace Znojma byla vloni v  průzkumu Institutu pro veřej- nou správu vyhlášena jako nej- lepší v  republice). Používají také smart komunikaci pomocí Mobil- ního rozhlasu a pomocí aplikace Zlepšeme Česko. Speciální mobilní aplikaci pak mají na místní největší slavnost – Znojemské historické vinobraní. S  ní návštěvníci najdou nejen kompletní program, ale taky odjezdy svozů, mapu mázhauzů, informace o parkování apod. Ne- zapomínají ani na běžné občany, pro které chystají Portál občana, který funguje už v jiných městech a který měl by být spuštěn v řádu týdnů. Ve Znojmě si ale sebekritic- ky připouštějí, že mají rezervy. Postupem času by je však chtěli odstranit. Chystají se například na zavedení placení kartou/mo- bilem v  MHD (bude součástí podmínek zadávacího řízení pro nového dopravce), na placení parkovného pomocí SMS nebo na rezervaci sportovišť ve správě města online. To všechno jsou věci, po kterých občané volají. Moderní technologie proměňují náš život a nejinak je tomu v komunikaci sídel se svými občany. Alena Georgiadisová Tu a  tam je sice stále mož- no zaslechnout obecní rozhlas a  zcela nevymizely ani vývěsní tabule, ale čím dál častěji jsou ty- to kanály vytlačovány mobilními aplikacemi. Informování občanů je díky tomu rychlejší, cílenější a komfortnější. „ „ Česká obec pro obce i města Nejčastěji je obcemi využíván komunikační systém s  příznač- ným názvem Česká obec, který provozuje firma Urbicus  s. r. o. Funguje od roku 2015, kdy mezi prvními začaly aplikaci využí- vat jednotlivé části města Brna. Momentálně už systém využívá téměř pět set měst a obcí. Nej- menší mezi nimi jsou Kelníky ve Zlínském kraji, na opačném konci stojí města jako Varnsdorf, Ostrov nebo Vyškov. Na to, jak systém funguje, jsme se zepta- li Davida Jedlinského, jednatele společnosti Urbicus. „Systém začal jako aplikace, díky které mohou občané bez nutnosti se registrovat (obce tu- díž neřeší GDPR) dostávat infor- mace ze svého úřadu. Navíc si mohou v rámci aplikace přidávat obce z celé republiky, ovšem jen ty, které systém využívají. Díky tomu mají k  dispozici aktuální informace o  dění a  kulturních akcích ve všech místech, která je zajímají. Rovnou si je mohou i  s  častým požadavkem měst, kterým je načítání dokumentů, novinek či akcí přímo z  webo- vých stránek. Na rozdíl od aplikace Česká obec se ale v tomto případě varia- bilita týká i grafiky. Vždy je šitá na míru konkrétní obci. Nabízí také možnost napojení ‚chytrých řešení‘. V praxi to může zna- menat, že uživatel má možnost se pohodlně objednat na úřad, podívat se na obsazenost parko- višť nebo jestli MHD spoj nemá zpoždění... Dalšími podobně fungujícími platformami pro obce a  města jsou aplikace ‚V obraze‘, ‚Mobil- ní rozhlas‘ nebo ‚PepiApp‘. Po- v kombinaci s interně vyvinutý- mi programy,“ uvedl Jan Proněk, jednatel a  obchodní ředitel fir- my Way up z Plané nad Lužnicí. Současně uvádí, že cena za digi- talizaci se pohybuje od 3 do 6 Kč za stranu. Digitalizaci kronik nabízí také brněnská Microna a  olomoucká Martisys. Firmy úzce spolupracu- jí a rovněž používají nejkvalitnější knižní skenery. „K publikaci kro- nik byla vytvořena speciální apli- kace, která umožňuje pohodlné však dodržet některá pravidla. „Je třeba, aby kopie byly vytvářeny do tzv. výstupních formátů v souladu s § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb. Pak bude zaručeno, že se digita- lizace neprovádí zbytečně a  ne- bude nutné ji po nějaké době zopakovat jen proto, že digitální soubory nelze otevřít či konver- tovat beze ztrát,“ doplňuje Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Ma- gistrátu města Brna. Digitalizace s sebou však nese i některá úskalí. Krom výše zmí- něných technických aspektů je to zejména zákon o ochraně osob- ních údajů (GDPR), který ukládá přísná pravidla a zpřístupnění na webu pak paradoxně komplikuje. JANA PELÍŠKOVÁ skytovatelé nabízejí také tvorbu webových stránek (např. Galileo Corporation nebo ‚Obce na we- bu‘) nebo digitální samosprávu Mobisys. „ „ Jak to vidí správci obcí? U všech si města a obce po- chvalují především intuitivní ad- ministraci a přehled o aktuálním využívání aplikace. Potvrzuje to i starostka Velkých Losin, Ing. Ja- na Fialová: „Webové stránky vy- užíváme od roku 2002, s  první mobilní aplikací InfoKanál jsme začali v roce od roku 2014 a o tři roky později přibyla aplikace Česká obec. Ohlasy občanů jsou pozitivní a stále se rozrůstá počet těch, kteří mají zájem o registra- ci InfoKanálu, případně hodnotí webové stránky naší obce, čímž nám poskytují zpětnou vazbu. Informace pro občany zveřejňuj- me několika cestami tak, aby se dostaly ke každému. Jsou na webu jako aktuality, další informace za- síláme formou sms zpráv a v apli- kaci Česká obec, kde lze zobrazit jakýkoliv text nebo plakát. Tyto formy se jeví jako dostatečné. Splňují to, co občané nejčastěji požadují, tedy informace o pro- vozu lékařů, o přerušení dodávek elektrické energie, o  kulturních akcích v obci nebo o ztracených zvířatech či klíčích. O dalším roz- šíření proto v tuto chvíli neuvažu- jeme. Hlavní přínos – informova- nost občanů – funguje a cokoliv dalšího by pro pracovníky obce znamenalo úkoly nad rámec běž- ných povinností.“ Podobně jako ve Velkých Lo- sinách hodnotí elektronickou ko- munikaci s občany také zástupci samosprávyveZlíně.Vedoucíod- dělení cestovního ruchu a infor- mací Eva Manišová nám sdělila, že od roku 2000 využívají služby společnosti Daruma, jejichž sou- částí je i aplikace zdarma zaměře- ukládat do svých kalendářů, aby jim nic neuteklo,“ říká Jedlinský. Do aplikace lze zapojit i orga- nizace spojené s obcí (například v rámci turismu), a to jak aktiv- ně, tak pasivně. Informace obce vkládají přes administrativní rozhraní provozovatele, nebo je možné si zadat jejich stahování z  webu obce. Systém může být rozšířen o moduly na rozesílání SMS, kterými je možno oslo- vovat občany cíleně, tvořit zá- jmové skupiny apod. Totéž platí u emailů, které jsou pro obce při komunikaci směrem k občanům zdarma. „Letošní novinkou je modul ‚Hlášení závad‘,“ dodává pan Digitalizace je soudobý trend. Přinášízejménajistotu,žedigita- lizovaný obsah zůstane bezpečně uchovaný a ochráněný před po- myslným zubem času. Je snazší zpřístupnit jej veřejnosti. Digi- talizace se dotkla také obecních kronik. Obce se při vedení kronik mu- sí řídit zákonem č. 132/2006 Sb. Podle něj musí každá obec za- znamenávat zprávy o důležitých a  pamětihodných událostech v obci. Zákon uvádí, že kroniky mají být psané ručně s  číslova- nými listy nebo v  elektronické podobě s  následným tiskem. O nahlížení do kroniky mají zá- jem především studenti a vědci. Ti se však musí při svém bádání omezit na dobu úřadem pro tyto účely vyčleněnou. To se ale může do budoucna změnit, a to právě díky digitalizaci. „ „ Kvalitní skenery hrají prim Oslovili jsme několik kvali- fikovaných firem, aby nám po- čtení včetně přiblížení konkrétní části dokumentu a  přehlednou prezentaci kronik. Každá stránka kroniky má vlastní záznam v da- tabázi, což umožňuje například přidat překlad cizojazyčné kroni- ky nebo další metadata, jako jsou třeba rok, typ události a podob- ně,“ uvádějí ředitel firmy Martisys Martin Chundela a Věra Fialová za Micronu. Obě firmy se shodují také v ceně. „Cena je v rozmezí 1–3 tisíce za kroniku,“ doplňují. „ „ Digitalizace kronik obecní rozpočty nezruinuje Brno je právě jedním z měst, jehož některé městské části mají kroniky v digitální podobě. „Digi- tální záložní kopie jsme prováděli u kronik obcí z 90. let 20. století až prvního desetiletí 21. století,“ vysvětluje Filip Poňuchálek. V digitalizované podobě má kroniku třeba i obec Březina na Svitavsku. „Digitalizované jsou všechny kroniky obce, první Jedlinský. „Už o něj projevily zá- jem jednotlivé brněnské městské části a  také například Chlumec nad Cidlinou, Nový Malín nebo Přezletice. Díky němu mohou dát obce lidem informace velice jednoduše, moderně, komplexně a v podstatě odkudkoliv.“ „ „ Individuální grafiku nabízí CityApp Další často využívanou apli- kací je CityApp. Aplikace si mimo klasické funkce poradí psaly proces digitalizace kroni- ky. „Kroniky digitalizujeme na profesionálním knižním skeneru určeném pro digitalizaci historic- kých materiálů. Přístroj disponuje variabilní kolébkou pro snížení namáhání vazby, jeho osvětlení neprodukuje infračervené ani ultrafialové záření. Proces digita- lizace probíhá tzv. bezkontaktní metodou, předloha je snímána kamerou. Pro následné zpra- cování snímků pak používáme profesionální komerční nástroje dochovaná je z  období konce rakouské monarchie a  začátku a první republiky,“ říká starosta obce Martin Habáň. Dále uvádí, že digitalizace přišla zhruba na 10 000 korun. „Zatím je vše ulo- ženo v archivu obecního úřadu, postupně ji chceme převést pro online prohlížení na internetu,“ dodává. Také v Uherském Hradišti se rozhodli pro digitalizaci a obec- ní rozpočet tím nijak zásadní ztrátu neutrpěl. „Kronika měs- ta Uherské Hradiště je psána na PC, potom je vytištěna a svázána. Již dříve byly digitalizovány star- ší svazky  – kroniky do r.  1990. Nově jsou k dispozici v digitální podobě také svazky od r.  2015. S další digitalizací se v budouc- nu počítá,“ uvádí místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec. „ „ Důležitý je formát Digitalizace je prospěšná pře- devším tím, že originál kroniky ochrání před manuálním opo- třebením uživateli. S  kronikou se dá také lépe pracovat pomocí speciální aplikace, je možné zoo- movat pasáže a obrázky. Musí se Obecní rozhlas je vytlačován mobilními aplikacemi. Města také čile komunikují přes sociální sítě a občané tyto moderní formy komunikace kvitují. FOTO: Pixabay.com Se samotnou digitalizací souvisí také nutná dostatečná kvalita rozlišení u obrazových formátů – když už se kopie vytváří,nechť je využitelná při publikacích z kroniky v místním tisku apod., a také potřeba kvalitního digitálního úložiště, ideálně nikoli na komerčním cloudu, ale přímo u obce kvůli ochraně osobních dat. FOTO: Pixabay.com Digitalizace šetří čas i historický pramen Se samotnou digitalizací souvisí také nutná dostatečná kvalita rozlišení u obrazových formátů – když už se kopie vytváří, nechť je využitelná při publikacích z kroniky v místním tisku apod., a také potřeba kvalitního digitálního úložiště, ideálně nikoli na komerčním cloudu, ale přímo u obce kvůli ochraně osobních dat.  digitalizace

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

ZÁŘÍ  | ŘÍJEN 2019 www.moravskehospodarstvi.cz | www.facebook.com/moravskehospodarstvi Speciál: ZDRAVOTNICTVÍ V menších obcích   chybí zubaři i lékaři Podle statistik OECD má Česko ve venkovských regionech spolu s Norskem největší množství lékařů ze šestnácti srovnávaných zemí.Výrazně tak překonáváme dokonce i země jako je Švýcarsko, Francie nebo Kanada. FOTO: Pixabay.com tlačit do měst na polikliniky, kde se o  zajištění provozu  – smlou- vy s  pojišťovnami, laboratořemi, chod rentgenu, sterilizátoru, hy- gienický režim apod. – stará jedna osoba,“ doplňuje Venyšová. Podle ní se budou muset starat i staros- tové, například zajistit bydlení nebo zařídit ordinaci, aby zubaře přilákali. Ministerstvo zdravotnictví také pro praktické lékaře,“ sdělila Mo- ravskému hospodářství mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gab- riela Štěpanyová. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat zubařských ordinací v  odlehlých oblastech byl vypsán dotační pro- gram pro praktické lékaře v  ob- lastech s  omezenou dostupností zdravotních služeb, na který je kaž- doročně vyčleněno zhruba 5 mi- lionů korun. Praktičtí lékaři mo- hou žádat o dotaci ve výši 500 tisíc korun na mzdu sestry nebo zdra- votnického asistenta a na zajištění věcného a  technického vybavení ordinace,“ říká Štěpanyová. S ohledem na významné de- mografické stárnutí populace lékařů připravila ministerstva zdravotnictví a školství jedenácti- letý akční plán na navýšení počtu mediků a  učitelů na lékařských fakultách. V letech 2019–2029 tak budou české lékařské fa- kulty podpořeny částkou téměř 7 miliard korun, což jim umožní zvýšit kapacity o 15 % a zároveň zvýšit platy učitelům. Málo zubařů, pediatrů i obvodních lékařů: ve venkovských regionech už nebudou mít pacienti komfort, na který byli zvyklí. Ladislav Koubek Ministerstvo zdravotnictví sice schválilo další dotace pro zubní lékaře v  oblastech s  omezenou dostupností zdravotních služeb, přesto se musíme připravit na to, že k lékaři budeme cestovat. Na- víc ve srovnání se zeměmi OECD máme ve venkovských regionech nadprůměrné množství zdravot- níků. „Chystám se do důchodu příští rok a pacienti to budou mít nároč- né. V okolí nikdo nové pacienty neregistruje, protože v  okolních obcích pracují většinou důchod- ci, kteří se chystají postupně praxi ukončit. Ve městě Hustopečích pracují mladí, ale patrně mají ka- pacitu naplněnou, protože nové pacienty nepřijímají. Pacienti si asi budou muset najít nového zu- baře v Brně nebo v Břeclavi, kde „ „ Být lékařem na venkově má i svoje výhody Petr Havlát je zubař v  Za- stávce u  Brna. A je spokojený: „Na vesnici známe celé rodiny, jsme vlastně rodinnými lékaři, o příspěvek až do výše 1,2 milionu korun na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Minister- stvo na tento dotační program cel- kemvyčlenícelkempřes100milio- „Pracujeme také na reformě primární péče, posílí roli prak- tického lékaře a tím také zatrak- tivní tuto profesi. Praktičtí lékaři budou mít větší kompetence, a tak budou moci od ambulant- ních specialistů, kteří jsou dnes přetížení, přebrat do péče méně komplikované případy, tím se zvýší dostupnost lékařské péče a  pacientům se navíc zkrátí če- kací lhůty. Aktuálně pracujeme na návrhu nové podoby rezi- denčních míst (dotací pro mladé lékaře), která by umožnila mimo jiné zohlednit ve výši dotace i po- třebnost lékařů dané specializace v regionu. V případě „nedostat- kových specializací“, jako jsou například pediatři nebo praktičtí lékaři, by tak mohla být dotace na jedno rezidenční místo vyšší v  periferních regionech než ve velkých městech,“ uzavírá Štěpa- nyová. LADISLAV KOUBEK známe často i problémy pacien- tů nezdravotního rázu, jsme tak trochu i jejich zpovědníci a psy- chologové, a díky tomu se myslím na venkově těšíme velké úctě.“ Stát by podle něj měl důsledněji dohlížet na zdravotní pojišťovny, které ze zákona regulují síť zdra- votnických zařízení. „Aby neuza- víraly nové smlouvy ve městech, kde je zdravotnických zařízení dostatek, ale naopak upřednost- ňovaly uzavírání smluv na mís- tech, kde lékaři končí. Takováto regulace stran zdravotních po- jišťoven dobře funguje například v  Rakousku nebo Německu,“ uzavírá Havlát. „Výhody ordinace na venko- vě podle mého pohledu spočívají hlavně v dobrých vztazích a z to- ho vyplývající větší životní poho- dě. Vše, na čem ve výsledku v ži- votě záleží, jsou vztahy v našem nejbližším okolí – proto já vidím největší klad v osobním poznání svých pacientů, díky tomu, že se více známe, můžu jim nabídnout péči více ,na míru‘, nenutím je do často drahých a z jejich po- hledu nepotřebných zákroků, ale zase jim můžu zprostředko- vat kontakt na specializovanější ošetření, pokud o ně mají zájem. Nákladově se to od města moc neliší, vyjma nájmů – já jsem ve vlastním, a tím pádem můžu více investovat do technologií a lidí. Lidé tu však mají nižší příjmy, což ovlivňuje kupní sílu pacientů, naopak pokud chci přilákat léka- ře a sestry na venkov, musím jim zpravidla nabídnout paradoxně víc peněz nebo výrazně lepší pracovní podmínky,“ říká Eva Brázdilová ze Stomatologického centra B-smile v  Osové Bítýšce na Vysočině. je zubařů dostatek. Ovšem obě města jsou vzdálená přes 30 km,“ říká zubařka Olga Venyšová, kte- rá se chystá ukončit provoz své ambulance v Popicích u Hustopečí a  náhradu za sebe nemá. Podle ní pojišťovny od letoška přidaly na platbách i za plomby, takže je práce finančně zajímavější. „Ale mladí zubaři se přesto budou víc Do zubařských ordinací v Měl- níce, Novém Boru a  Opavě po- putuje státní podpora určená na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zub- ní instrumentářky v celkové výši 3,6 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program pro zubní lékaře v ob- lastech s omezenou dostupností zdravotních služeb s cílem zajis- tit pacientům potřebnou péči. „Stomatologická péče, jako jedna z  částí primární péče, je v současné době po republice ne- rovnoměrně rozmístěná. Existují místa, zejména pohraničí, kde není pro tamní občany dostupná, a lidé tak musejí daleko dojíždět. Naším cílem je pomocí dotací mo- tivovat zubní lékaře k zakládání či přebírání ordinací právě v těchto oblastech. Podobný program má nů korun. „O dotace pro zubaře je čím dál větší zájem. Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2019 putují schválené dota- ce pro pět zubařských ordinací. Z programu na podporu zubních lékařů v  oblastech s  omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 16 dotací,“ uvádí Štěpanyová. A  jaká systémová opatření připravuje ministerstvo, aby se neprohluboval nedostatek lé- kařů v  menších obcích? Tím se intenzivně zabývá pracovní sku- pina Ministerstva zdravotnictví pro personální stabilizaci, kterou ustanovil ministr Adam Vojtěch. „Podporujeme zlepšení dostup- nosti zdravotní péče v regionech, kde se s nedostatkem lékařů potý- kají například v podobě dotačních programů. Kromě již zmíněného dotačního programu pro podporu „ „ Lépe než ve Švýcarsku či Francii Oslovili jsme i  zástupce Vše- obecné zdravotní pojišťovny, jaká opatření podniká pro zlepšení si- tuace. „V prvé řadě je nutné zdů- raznit, že dostatečná dostupnost zdravotní péče není věcí názorů zdravotních pojišťoven, ale stejně tak ani věcí názoru zástupců míst- ních samospráv, medií či různých nátlakových skupin. Dostupnost zdravotnípéčejetotižjednoznačně a závazně stanovena platnou legis- lativou. Tu jsou zdravotní pojišťov- ny povinny dodržovat. Konkrétně jde o nařízení vlády o místní a ča- sové dostupnosti. Vláda tímto na- řízením stanovila, že každý pojiš- těnec musí mít tzv. primární péči, kam patří i praktičtí lékaři, pediatři a stomatologové, dostupnou v do- jezdové vzdálenosti do 35  minut (dle výkladu MZ osobním vo- zem). Tedy ne nezbytně v  každé obci či městě, ale vždy v okruhu cca 35 kilometrů. To je obecně zá- vazné nařízení vlády, nikoliv sta- novisko VZP,“ říká Jana Sixtová z tiskového odboru pojišťovny. Podle ní je zcela bez nejmenší pochyby, že VZP zajišťuje všem svým klientům na celém území Česka dostupnost zdravotní pé- če plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa. Za prav- du jí dává i mezinárodní srovnání. Podle statistik OECD má Česko ve venkovských regionech spolu s  Norskem největší množství lé- kařů ze šestnácti srovnávaných zemí. Výrazně tak překonáváme dokonce i země jako je Švýcarsko, Francie nebo Kanada. Ministerstvo zdravotnictví láká lékaře na dotace ZDROJ: OECD, ÚZIS Lékaři město versus venkov Hustota na 1000 obyvatel, 2015 nebo nejbližší rok

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

10 speciál – zdravotnictví září | říjen 2019 Kněží a faráři chodili do nemocnic odedávna.V druhé půlce devadesátých let se s rozvojem hospiců ukázala nezastupitelná role duchovních v paliativních týmech. Nemocniční kaplanství se u nás začalo formovat pod vedením MUDr. Evy Kalvínské ve FN Motol.Vloni v říjnu tamější nemocnice oslavila desáté výročí ustavení Duchovní služby FN Motol a otevření prostoru ticha. V současnosti působí asi sto čtyřicet kaplanů z deseti církví ve stovce českých nemocnic a hospiců.  kaplanství Psychiatrická klinika   s parkem i nový heliport. Nemocnice investují stamiliony V havlíčkobrodské nemocnici letos zlepšují dopravu.Jednou ze stavebních akcí je oprava střechy a heliportu za 8,2 milionu, dalším projekt rekonstrukce druhé části hlavní nemocniční komunikace a chodníku včetně instalace nového parkovacího systému. FOTO: Nemocnice Havlíčkův Brod vestice za šest milionů a do konce roku ještě asi dvaadvacet milio- nů,“ popsal ekonomicko-perso- nální náměstek Karel Siebert. Další nemocnice letos kladou důraz na moderní přístroje. „Ne- mocnice Valašské Meziříčí plá- nuje v letošním roce proinvesto- vat čtyřiadvacet miliónů korun, přičemž již byl realizován nákup nového CT přístroje v  hodnotě přesahující čtrnáct miliónů a vi- deokolonoskopu za 900 tisíc. Do konce roku bude do nemocnice dále pořízen například nový skia- grafický přístroj za 2,5 miliónu či lůžka pro pacienty za půl druhé- ho milionu,“ uvedla mluvčí spo- lečnosti AGEL, která na Moravě a  v  Čechách provozuje několik nemocnic, Radka Miloševská. Brněnskou Fakultní nemoc- nici u  sv. Anny největší letošní investice teprve čekají. „Doposud jsme například pořídili systém pro chromatografickou separa- ci proteinů za 1  667  000  korun, operační stůl s vysokou nosností a příslušenstvím za 1 392 000 ko- run, elektrochirurgický přístroj za necelý milion korun. Pokud se jedná o stavební investice, jsou to rekonstrukce budovy v rámci sjednocení dvou zdravotnických pracovišť za 11,5 milionu korun, novostavba budovy odpadového hospodářství za jednadvacet mi- lionů korun,“ vypočetla mluvčí Dana Lipovská. Nemocnice ještě plánuje ob- novu rentgenových přístrojů za devětatřicet milionů korun, operační mikroskop za šestnáct milionů, skenovací elektronový mikroskop za osm milionů, oční optický koherentní tomograf za tři miliony a endoskopickou vy- šetřovací sestavu za 2,5 milionu. Vsetínská nemocnice už do- končila pořízení CT přístroje. „Čeká nás ještě pořídit zbývající přístroje pro radiodiagnostické oddělení, včetně ultrazvukových přístrojů pro další pracoviště. Aktuálně se jedná především o  skiagraf, mobilní rentgen pro interní oddělení, C-rameno na operační sály a skiaskop. Jsou to nejnákladnější přístroje z celého plánu,“ zdůraznila ředitelka ne- mocnice Věra Prousková. Přístroje a nové budovy. Nemocnice na Moravě a v Čechách letos opět investovaly stamiliony až miliardy korun, aby zajistily pacientům co nejlepší péči. Kromě moderního vybavení oddělení také stavěly, nebo se k tomu chystají. O financování se většinou dělí zřizovatelé a dotační programy. Petr Jeřábek Zatím největší investicí Fakultní nemocnice Brno se v červnu stala rekonstrukce psy- chiatrické kliniky za 538 milionů korun. „Cílem projektu je zvý- šení kvality péče, zjednodušení a  zefektivnění diagnostického a  terapeutického procesu u  ne- mocných s nejzávažnějšími one- mocněními s vysokou incidencí v  populaci České republiky,“ konstatoval ředitel druhé největší české nemocnice Roman Kraus. Nemocnice kladla důraz na umístění lůžkových jednotek tak, aby byla možná jejich přímá vaz- ba na park, který je také součástí cet milionů,“ uvedl ekonomický náměstek nemocnice Radek Kli- meš. Jedním z přístrojů má být třeba skiagrafický rentgen s pří- mou digitalizací. Dokonce do nové stavby se dali ve Fakultní nemocnici Olo- mouc. Za 130 milionů tam roste ambulantní pavilon hematoon- kologické kliniky. „Letos jsme dokončili rekonstrukci zákroko- vého sálu Ortopedické kliniky za 8,8  milionu korun bez DPH a parkoviště pod Dětskou klini- kou včetně demolice stávajícího objektu za 11,4  milionu,“ řekl mluvčí Adam Fritscher. Nemoc- rými jsou podle Dohody vý- hradně osoby, muži nebo ženy, pověřené církví reprezentova- nou Českou biskupskou konfe- rencí nebo Ekumenickou radou církví v ČR a společně vyslané ČBK a ERC. Dohoda rovněž upřesňuje statut, pověření a  zásady čin- nosti nemocničního kaplana a stanoví kvalifikační požadav- ky pro osoby vykonávající tuto službu. Kromě dokončeného vysokoškolského vzdělání tak kandidát na nemocničního kap- lana musí prokázat absolvování specializačního kurzu  Nemoc- niční kaplan  realizovaného na teologické fakultě. (red) nice plánuje i  dětskou JIRP za osmdesát milionů a nákup lineár- ních urychlovačů za 150 milionů. Za 140  milionů korun staví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové nový objekt transfuzní- ho oddělení, hotovo má být příští rok v  říjnu. „V nemocnici také probíhá modernizace přístrojo- vého vybavení, například mag- netické rezonance, angiokliniky a  mamografů,“ doplnil mluvčí Jakub Sochor. „ „ Nová magnetická rezonance  V havlíčkobrodské nemocnici se letos rozhodli mimo jiné zlep- šit dopravu. „Realizujeme hned několik stavebních akcí. Z nich právě v těchto dnech opravu stře- chy a  heliportu za 8,2 milionu, projekt rekonstrukce druhé části hlavní nemocniční komunika- ce a  chodníku včetně instalace nového parkovacího systému,“ řekla mluvčí Petra Černo. Ne- mocnice také získala za více než padesát milionů nové pracoviš- tě magnetické rezonance, které zprovoznila v červenci. O něco skromněji investova- la Slezská nemocnice v  Opavě. Za rok 2019 jsme zatím stavebně proinvestovali patnáct milionů korun na opravu Domova sester, do konce roku ještě na něj dáme dalších čtrnáct milionů. Dále do konce roku na opravu pavilonu H dáme pět milionů. Ze zdravotní techniky jsme dosud pořídili in- plánované investice. „Prostředí, v  jakém je psychiatrická péče poskytovaná, má totiž význam- ný vliv nejenom na spokojenost pacientů s péčí, ale i na rychlost a kvalitu úzdravy z duševní ne- moci,“ komentoval ministr zdra- votnictví Adam Vojtěch. Ještě větší investice má násle- dovat nejspíše příští rok. „Plá- nujeme výstavbu super moderní porodnice s odhadem ceny přes 1,5 miliardy,“ nastínil mluvčí Pa- vel Žára. Stavební práce jsou stále nej- větší investice další brněnské ne- mocnice, specializovaného Ma- MinistrzdravotnictvíAdam Vojtěch podepsal trojstrannou dohodu o  duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou kon- ferencí a Ekumenickou radou církví v ČR. Tato dohoda představuje his- toricky významný krok, neboť poprvé ve zdravotnictví stano- vuje rámec, pojmy a strukturu pro poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních ze strany církví. Účelem této dohody je stanovit v  souladu s  platnými právními předpi- sy podmínky pro vzájemnou spolupráci při poskytování du- chovní péče ve zdravotnických zařízeních. „ „ Pro pacienty i rodinné příslušníky „Duchovní péče hraje navý- sost důležitou a nezastupitelnou roli při poskytování zdravotní péče v nemocnici. Zdaleka není určena jen pro těžce nemocné pacienty a  seniory, slouží i  je- sarykova onkologického ústavu. „Od poloviny minulého roku až do konce roku 2020 je to rekon- strukce Bakešova pavilonu. Cel- kem stojí 428 milionů korun,“ sdělila mluvčí Zuzana Joukalová. Dodala, že ústav investoval ta- ké do moderních přístrojů, jako je hmotnostní spektrometr pro Regionální centrum aplikované molekulární onkologie za třia- dvacet milionů. V Nemocnici Vyškov letos za 128 milionů rekonstruují budovu ORL a neurologie. „Připravujeme také projekt pořízení zdravotnic- ké techniky za skoro jednadva- jich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. A není ani nutné být věřící, většina lidí v těžké životní situaci cítí potře- bu se ze svých problémů vypo- vídat či s někým důvěryhodným diskutovat o tom, proč existují nevyléčitelné nemoci nebo co se s námi stane po smrti. Pro- to všichni musí tuto příležitost dostat, pokud o  ni projeví zá- jem. Vždyť dobrá duchovní péče může pomoci podobným dílem jako operace – psychický stav pacienta totiž mnohdy výrazně ovlivňuje průběh a  úspěšnost samotné léčby,“  uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví  stanoví rámec, pojmy a  strukturu pro posky- tování duchovní péče ze strany církví reprezentovaných ČBK a  ERC.  Duchovní péčí  v  lůž- kovém zdravotnickém zařízení (v  nemocnici) se zde rozumí nezdravotní služba všem pacien- tům, zdravotnickým pracovní- kům a  návštěvníkům nemoc- nice při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a  morálních otázek a potřeb. Duchovní péči mohou v ne- mocnici poskytovat výhradně oprávněné osoby – kaplani, kte- Ministr zdravotnictví a zástupci církví podepsali Dohodu o duchovní péči Vystrčil, radní města David Grund a  emeritní primátorka Dagmar Lastovecká. Celým večerem provázel Vlastimil Štefl a o kulturní zpes- tření se během večera postaralo duo The Strings. Slavnostní akce se zúčastnili všichni tři čeští zá- vodníci Karel Abraham, Jakub Kornfeil a Filip Salač, kteří své fotky podepsali přímo na místě. „ „ 300 000 korun pro dětský domov Na akci se podařilo prostřed- nictvím aukce fotografií získat 300 000 korun pro dětský do- mov ve Vranově. „Jsme velmi potěšeni mož- ností podpořit právě dětský domov ve Vranově. Věříme, že jsme mohly dopřát krásný spo- lečenský zážitek dětem, které nemají lehký život. To, že mohli přijít na Novou radnici, zažily si neopakovatelnou atmosféru motocyklových závodů přímo na okruhu a ještě se z výtěžku aukce fotografií mohou těšit na výlet za hranice všedních dní, nám dává smysl a naplňuje nás to“, uvedla JUDr. Šárka Cecho- vá, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Atýsek. (fuk) U příležitosti pořádání Mis- trovství světa silničních moto- cyklů v  Brně na Masarykově okruhu byla uspořádána auk- ce fotografií Roberta Sobčáka, předního fotografa závodů MotoGP. Akci pořádal nadační fond Atýsek ve spolupráci dal- ších partnerů aukce a  Dorny, promotéra MotoGP. Mediálním partnerem bylo Moravské hos- podářství. Nadační fond Atýsek a MotoGP pomohly dětem Akce proběhla v  historic- kých prostorách sněmovního sálu Nové radnice v Brně. Nad večerem převzali záštitu místo- předseda PS PČR Petr Fiala, dá- le pak hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, statutární město Brno s primátorkou Mar- kétou Vaňkovou a biskup králo- véhradecký Jan Vokál. V úvodu promluvil hejtman Bohumil Šimek, senátor Miloš FOTO: Zbyněk Maděryč

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 speciál – zdravotnictví 11 Hradec Králové bude využívat elektromobily Město připravuje obměnu vozového parku, v souvislosti s tím se rozhodlo prověřit možnost zařazení vozidel s alternativními pohony. Případnému pořízení předchází půlroční zapůjčení. K dispozici budou zaměstnancům magistrátu elektrovozidla nižší střední třídy, jedná se o Volkswagen e-Golf a Nissan Leaf. „Jedno vozidlo bude k dispozici celému magistrátu, druhé bude užívat živnostenský úřad, jehož zaměstnanci jsou v terénu nejčastěji a průměrně najezdí asi 50 kilometrů denně. O jejich případném pořízení budou rozhodovat náklady na provoz, dále pak jednoduchost či naopak složitost obsluhy,“ sdělila tajemnice Magistrátu města Hradec Králové Markéta Bartušová. (red) Sucho má negativní dopad i na situaci v Moravském krasu Klimatická změna a nedostatek vody má negativní vliv i na situaci v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras.Vyplývá to z výzkumu vědců Mendelovy univerzity v Brně. Na jedné straně jsou to dlouhá období sucha, na druhé straně průtrže mračen, které způsobují rychlé zaplavení jeskynních systémů až po krápníky. „S úbytkem skapových vod souvisí zpomalení růstu krápníků, které v některých jeskyních Moravského krasu pozorujeme,“ uvedl proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) Ivo Pavlík. (red)  aktuálně Malé nemocnice v potížích VZP letos plánuje navýšit úhrady nad rámec zdravotně pojistného plánu o 1,8 miliardy,a část těchto peněz půjde i na podporu malých nemocnic v odlehlých oblastech, které se potýkají s problémy. FOTO: Pixabay.com a sociální péče, Lékařského od- borového klubu – Svaz českých lékařů, České lékařské komory, Svazu pacientů, Národní rady osob se zdravotním postižením a Rady seniorů. „Všichni občané mají právo na ústavní listinou garantovanou dostupnou zdravotní péči, proto je nepřijatelné, aby se toto prá- vo porušovalo a  peníze určené na úhradu péče se hromadily ve zdravotních pojišťovnách, zatím- co v nemocnicích se omezuje pé- če, zavírají se oddělení, odchází personál, prodlužují se čekací doby na operace,  propouštějí nedoléčení pacienti a záchranky nemohou najít volné lůžko pro Především malé nemocnice blízko pohraničí jsou mnohdy pro místní jedinou možností, kam se obrátit, když mají potíže. Některá zařízení se však dostala do vážných finančních potíží. Například Lužická nemocnice v Rumburku se dokonce ocitla v insolvenci. Odboráři a organizace volají po tom, aby pojišťovny uvolnily více peněz. Veronika Vindišová Například na právě zmiňova- né Lužické nemocnici je závis- lých  55 tisíc obyvatel Šluknov- ského výběžku. Problémy mají i  jinde. Nedobrá situace panuje také v zařízeních v Orlové, Frý- dlantu nebo Sušici. Všechny spo- jují stejné problémy: velké dluhy, neschopnost splácet včas faktury za dodávky léků a zdravotnické- ho materiálu, nedostatek peněz pacienta, kterého přivážejí,“ zdů- raznil po setkání prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. A ke kritice se přidali i  zá- stupci dalších organizací. „Ne- ní možné omezovat dostupnost zdravotní péče v  regionech. Běžnou zdravotní péči musí pa- cient i  nadále dostávat v  blízké nemocnici, protože to umožňuje jak její snadnou dostupnost, tak i  zachování kontaktu pacienta s rodinou, což je velice důležité pro jeho léčení a uzdravení,“ po- znamenal předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. „ „ Nemocnice dostanou více peněz, slibuje resort Že je potřeba uvolnit více pe- něz z  účtů zdravotních pojišťo- ven, naznačuje i prohlášení, které vydalo v  reakci na ekonomický stav představenstvo Lužické ne- mocnice. Tvrdí, že problémy s platbami byly dlouhodobé a pá- du do insolvence již nešlo zabrá- nit. „Už před třemi lety jsme se snažili dojednat navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které však odmítaly navýšení úhrad s argumentací znění úhradových vyhlášek. Poděkovaly za ošetře- ní jejich pojištěnců, ale odmítly zohlednit zvýšené náklady ne- mocnice a polikliniky a byla od- mítnuta úhrada odvedené práce,“ píše představenstvo ve společ- ném prohlášení, kde také uvádí, že o  problémech s  předstihem informovaly všechny zaintereso- vané strany včetně ministerstva zdravotnictví.  Podle ministerstva zdravot- nictví je situace v každé z malých nemocnic odlišná a ovlivněná řa- dou různých faktorů. „Zpravidla se jedná o situace, kdy těmto za- řízením klesá produkce. Jednoduše řečeno, že ošetří stále méně a méně pacientů, čímž se snižují úhrady z  veřejného zdravotního pojištění. Náklady na provoz však  neklesají a  na- opak se často zvyšují, protože je třeba udržovat a obnovovat maje- tek, navyšovat platy zaměstnanců a provádět další opatření,“ uvedla mluvčí resortu  Gabriela Štěpa- nyová.  Ministerstvo považuje za nut- né, aby k takovým nemocnicím zdravotní pojišťovny přistupo- valy individuálně a  hradily jim péči tak, aby se nemocnice při účelně vynaložených nákladech nedostávaly do finančních exis- tenčních problémů.  „Například pro letošní rok VZP plánuje navýšit úhrady nad rámec zdra- votně pojistného plánu o 1,8 mi- liardy a část těchto peněz půjde i na podporu malých nemocnic v  odlehlých oblastech, které se potýkajís výšeuvedenýmiproblé- my,“ poznamenala mluvčí s tím, že od roku 2016 vzrostly úhrady nemocnicím o 38,3 miliard ko- run a jedná se tak o jeden z nej- rychlejších růstů v historii. VZP hodlá pomoci i Rumbur- ské nemocnici, úhrady navýší ze 17 na 20 procent. Krajská zdra- votní je připravena převzít Lužic- kou nemocnici, jakmile proběh- ne insolvenční řízení. „V případě situace ve Šluknovském výběžku bude pro místní obyvatele zdra- votní péče dostupnější také dí- ky nově podepsanému prohláše- ní o  přeshraniční spolupráci se Saskem, která zvýší dostupnost zdravotní péče ve Šluknovském výběžku,“ uzavřela Štěpanyová. na platy i  chybějící personál. „Malé nemocnice jsou přitom úplně základním atributem pro poskytování kvalitní zdravot- ní péče. Je důležité, aby člověk v regionu dostal péči v odpoví- dající kvalitě co nejblíže svému bydlišti,“ upozornila předsedky- ně  Odborového svazu zdravot- nictví a  sociální péče Dagmar Žitníková. Kvůli tomuto tématu a  cel- kové situaci ve zdravotnictví se nedávno sešli zástupci Asociace českých a  moravských nemoc- nic, Charity Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Gratia futurum 913, Odborového svazu zdravotnictví inzerce www.cavid.cz info@cavid.cz DOPRAVA INFRASTRUKTURA ZÁCHRANNÉ SLOŽKY NEMOCNICE LOGISTIKA ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ VIDEOANALÝZA Cavid s.r.o. Chrudimská 1418/2 130 00 Praha 3 Certifikovaný distributor řešení BriefCam pro Českou a Slovenskou republiku Videosynopse® izraelské společnosti BriefCam umožňuje rychlé prohlížení a analýzu velkého množství videozáznamů v krátkém čase. Vyhledávání přes více kamer Rozpoznání obličejů Chytré filtry Heat mapy Snadné vytváření reportů Grafické výstupy Inzerce_180x270mm.indd 1 30.08.19 13:39

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

12 speciál – zdravotnictví září | říjen 2019 eNeschopenka již od ledna 2020 aneb e-revoluce v nemocenském pojištění se blíží sNeschopenka se lékaři z registrů ČSSZ předvyplní osobními údaji pacienta, včetně údaje o zaměstnavateli. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, případně další nezbytné údaje. FOTO: Pixabay.com nance v době DPN a povolených vycházkách,“ informuje MPSV. „ „ Ukončení DPN do 14. dne Lékař, který při kontrole zjistí, že pojištěnec je již schopen vyko- návat své zaměstnání, má opět na výběr dva způsoby vystavení roz- hodnutí o ukončení DPN. Vybírá ve svém SW či na ePortálu ČSSZ příslušný případ DPN a načtou se mu konkrétní údaje o této DPN. Doplní údaje o  ukončení DPN, konečné diagnóze a odesílá hláše- ní o ukončení DPN elektronicky na příslušnou OSSZ. Pojištěnci vy- značuje ukončení DPN v průka- zu. Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců, dojde po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace za- městnavateli. Současně zazname- ná údaj o  vystaveném potvrzení o trvání DPN do průkazu pojiš- těnce. Pojištěnci se již nevydává žádné papírové potvrzení („lístek na peníze“) pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za období prvních 14 dnů DPN. Současně má povinnost za- slat elektronicky přílohu k žádosti o  dávku s  údaji potřebnými pro Ministerstvo práce a  sociálních věcí. „ „ Neschopenka více jak 14 dní Zaměstnavatel po návratu pojištěnce do zaměstnání zasílá elektronicky hlášení o případném výkonu práce pojištěnce v posled- ní den DPN nebo v  jejím prů- běhu. Příslušná OSSZ na základě elektronicky zaslaných hlášení od lékaře a  zaměstnavatele zpracuje výplatu nemocenského. Nemo- censké se posílají na účet, na kte- rý je pojištěnci vyplácena mzda, popř. jiným způsobem, který si pojištěnec zvolí. Nasazení eNe- schopenky do testovacího prostře- dí bude realizováno od 1. 10. 2019. (MPSV, fuk) Plně funkční eNeschopenku spustí Česká správa sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Rozloučíme se s historickým pětidílným propisovacím formulářem s „pruhy“ a přenášením papírových dokumentů mezi lékaři, OSSZ/ ČSSZ, nemocnými a zaměstnavateli. Jak to bude v praxi dle pláno- vaného scénáře vypadat? Nemoc- ný pojištěnec se dostaví k lékaři, sdělí svůj zdravotní problém, lékař jej vyšetří, a  pokud zjistí, že je neschopen vykonávat své zaměstnání, bude postupovat následovně. Lékař bude mít na výběr dva plnohodnotné způso- by, jak eNeschopenku vystavit, a to ve svém lékařském softwaru nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ. „Technické řešení v  rámci lékařského softwaru nebude vy- žadovat po lékařích využití elek- tronického podpisu ani žádného nového identifikátoru, bude využit systémový certifikát vydaný Stát- ním ústavem pro kontrolu léčiv, který již lékaři používají pro po- třeby eReceptu. Do webové aplika- ce ePortálu ČSSZ se lékař přihlásí jakýmkoliv uznávaným identifiká- torem (datová schránka, občanský průkaz s  kontaktním elektronic- kým čipem, uživatelský účet NIA). Ať již při použití lékařského soft- waru či webové aplikace ePortálu ČSSZ se lékaři předvyplní z regis- trů ČSSZ eNeschopenka osobními píše lékařskou zprávu a  uloží ji do centra, odkud se automaticky přenese v  elektronické podobě do informačního systému dané nemocnice. Nemocnice tak bude mít tuto zprávu přístupnou stejně jako všechny ostatní (například ambulantní, laboratorní) zprávy o daném pacientovi. Sníží se tak byrokratická zátěž, ale především údaji pacienta, včetně údaje o za- městnavateli. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, příp. další doplňují- cí údaje. Lékař elektronicky zašle hlášení o vzniku dočasné pracov- ní neschopnosti příslušné OSSZ,“ uvádí MPSV. „ „ Zaměstnavateli odejde hlášení Současně lékař vytiskne prů- kaz práce neschopného pojištěn- ce, který mu předá. Tento tiskopis slouží pro záznamy kontrol jak ze strany ošetřujícího lékaře, tak kontrol ze strany OSSZ a  dále pro vyznačení potvrzení o  trvá- ní DPN a rozhodnutí o ukončení DPN. Pojištěnec musí jakýmkoliv způsobem svého zaměstnavatele neprodleně informovat o překáž- ce v práci. To by měl, stejně jako dnes, učinit jakmile namísto do zaměstnání odchází k lékaři. Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců (žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnava- teli do zvolené datové schránky zaměstnavatele. „Notifikace budou s ohledem na ochranu osobních údajů obsa- hovat základní informace (jméno, příjmení a datum narození pojiš- těnce a datum vzniku DPN). Širší a verifikované údaje související se vznikem DPN zaměstnance lze v  případě potřeby zjistit službou ePortálu ČSSZ, a to včetně aktuál- ních údajů o místě pobytu zaměst- České zdravotnictví, které má jinak dobré výsledky, zatím v oblasti elektronizace v mezi- národním srovnání propadá. Využití chytrých technologií ve zdravotnictví je jednoznač- ný trend, zatím se ale převáž- ně odehrává na individuální úrovni – vznikají jednotlivé za- jímavé aplikace, lidé využívají chytré přístroje pro sledování svého zdravotního stavu. Kon- cepční rozvoj elektronizace zdravotnictví má za cíl projekt eHealth, jehož první pilotní projekty již běží v jednotlivých krajích. eHealth je koncept využíva- jící informační a  komunikační technologie k  podpoře preven- ce, diagnostiky, léčby i  veřejné- ho zdraví a  zdravého životního stylu. Zahrnuje tedy několik ro- vin, primárním cílem v současné době je zajistit efektivní předává- ní informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními nebo například záchrannou službou a nemocnicí. Situace je v  současné době taková, že nedochází k  žádné elektronické komunikaci mezi nemocnicemi a  zdravotnickou záchrannou službou. Ta je však plně vybavena tablety a  tiskár- nami přímo ve výjezdových možnost pochybení a lékaři bu- dou mít okamžitě k  dispozici důležité informace. „V rámci Integrovaného re- gionálního operačního progra- mu (IROP) podporuje Evropská unie také rozvoj elektronického zdravotnictví, na který přispívá částkou 239  mil.  Kč. V první řadě jde o vybudování základní vozidlech i  ve vrtulnících. Ve chvíli, kdy sanitka přiváží pa- cienta do nemocnice, musí lékař do tabletu zaznamenat veškeré potřebné údaje k tomu, aby při předání pacienta předal také vytištěnou a  podepsanou lékař- skou zprávu, kterou si přebírá nemocnice. Logickým cílem je tedy stav, kdy lékař v sanitce na- resortní infrastruktury,“ říká He- lena Miškovičová, ředitelka Sek- ce administrace programů IROP Centra pro regionální rozvoj ČR a dodává: „Pilotní projekty v sou- časné době běží ve dvou krajích. V Jihomoravském kraji se jedná o  vybudování nového systému pro výměnu zdravotnické doku- mentace. V Praze pak o projekt Informačního a datového resort- ního rozhraní a také projekt IRIS, systém integrované psychiatrické péče.“ „ „ eRecepty   jsou jen   začátek Zdravotnictví stojí na prahu revoluce, širšímu využití techno- logií ale brání několik faktorů: především se jedná o oblast silně citlivou na ochranu dat a údajů. Dalším faktorem je určitý odpor a  nedůvěra části lékařů k  mo- derním technologiím. Posilování role IT spojují zejména s  vyšší administrativní zátěží a nelze se jim divit, že se chtějí soustředit především na poskytování kvalit- ní lékařské péče. Technologie by jim měly práci ulehčovat, nikoli komplikovat. Odlišné je vnímá- ní využití technologií pacienty. Zejména zástupci mladší gene- race by i při komunikaci s lékaři rádi využívali stejné nástroje jako v běžném životě. (red) České zdravotnictví zatím v digitalizaci pokulhává. Postupně se ale rozjíždí projekt eHealth Vysočina plánuje nový krajský domov pro seniory Dalších 126 lůžek pro seniory především s diagnózou Alzheimerovy choroby chce Kraj Vysočina nabídnout už v roce 2022 v rámci kapacit nového domova v Jihlavě.„V tuto chvíli doplňujeme požadované dokumenty pro vydání stavebního povolení objektu za heliportem záchranné služby mezi ulicemi Rantířovská a Vrchlického v Jihlavě. Ještě v letošním roce bychom rádi vysoutěžili dodavatele stavby a příští rok zahájili stavební práce,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla. (red) Olomouc: Smlouva o zřízení kompetenčního centra podepsána Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík podepsali smlouvu o zřízení kompetenčního centra pro elektronické zdravotnictví (eHealth). Tím se stane dosavadní Národní telemedicínské centrum, které je součástí infrastruktury FN Olomouc již několik let. Kompetenční centra mají za úkol podpořit státní správu v rozhodovacích procesech o zavedení inovativních technologií a postupů do každodenní praxe. (red)  aktuálně Projekt eNeschopenka „Hlavním cílem projektu eNeschopenek je zjed- nodušení, zrychlení a zpřehlednění všech procesů souvisejících s administrací dočasných pracovních neschopností,“ říká o projektu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi ne- mocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli, sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává ministryně. FOTO: Pixabay.com

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 speciál – zdravotnictví 13 Konsolidovaný pohled na pacientská data ve Fakultní nemocnici Brno Fakultní nemocnice Brno má přesně stanovená pravidla pro zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb zohledňující nové vstupy a vývoj v oblasti zdravotní péče i možnosti realizace nejnovějších poznatků medicínského rozvoje. Aby bylo možné je dodržet, musela nemocni- ce přikročit ke kvalitní integraci jednotlivých ne- mocničních systémů, a to včetně zajištění podpory business intelligence. Mnohé informační systémy nemocnice byly před realizací propojení zcela izo- lované a  výměna dat často představovala takřka neřešitelný problém. Vizí projektu Expertní NIS bylo tento stav změnit – jednotlivé systémy propojit a pomocí prostředků business intelligence umožnit analytické zpracování dat. Pro realizaci tohoto projektu si Fakultní nemoc- nice Brno zvolila konsorcium firem, vedené společ- ností C SYSTEM CZ, které se zabývá komplexním řešením informačních a komunikačních systémů. Základem je platforma pro rychlou integra- ci a  vývoj propojitelných aplikací InterSystems Ensemble (dnes InterSystems IRIS for Health). Sou- částí řešení jsou specializované aplikace centrálního registru pacientů, centrálního registru zdravotních záznamů, byla rozšířena podpora zpracování žáda- nek na radiologické vyšetření o sběr pacientských dat a obrazové náhledy. Dále byly realizovány mo- duly eReceptu, mobilního prohlížeče zdravotních záznamů, Identity management a výkonný aparát statistik a přehledů. � Zásadní je zvládnutí zdravotnických specifik Zdravotnická zařízení se vyznačují řadou speci- fik a je zcela přirozené, že se tato specifika promí- tají i do informační podpory. Namátkou lze uvést požadavek na zpracování velkých dat v  reálném čase, na vysokou míru bezpečnosti či podporu víceúrovňových kontrol. „Všechny naše požadavky toto řešení založené na technologiích společnosti InterSystems splňuje. Zcela jistě na tom má nemalý podíl i dlouhodobá orientace této společnosti na zdravotnickou proble- matiku,“ říká MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno. „Obdobně má ale významný podíl na úspěšném řešení také dodavatel, společnost C SYSTEM. Trou- fám si tvrdit, že bez jejich předchozích zkušeností s tímto segmentem trhu a s obdobnými systémy by nebylo možné splnit tak stísněné časové podmínky, které panovaly u tohoto projektu,“ dodává. inzerce C SYSTEM Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno-Židenice Ing. Ladislav Pálka  |  T: +420 532 140 111 www.csystem.cz Report – Ambulance ZDROJ: C SYSTEM Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno patří jako největší zdravotnické zařízení na Moravě mezi nejvýznamnější zařízení svého druhu v České republice. Zaměřuje se na poskytování specializované péče ve všech oborech medicíny a pyšní se moderním vybavením, vysoce profesionálními odborníky i úzkou vědecko-výzkumnou spoluprací s Masarykovou univerzitou v Brně. Fakultní nemocnice Brno je od ledna roku 2007 jako jediné zdravotnické zařízení v České republice držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 pro organizaci jako celek i pro všechny útvary samostatně. Od roku 2011 je nemocnice také prvním zdravotnickým zařízením v Evropě, které obhájilo certifikát NIAHOSM udělovaný společnostem splňujícím podmínky účasti v programu léčebné péče současně s podmínkami dle standardu řízení jakosti ISO 9001. Držitelé certifikátu NIAHOSM mají definovaná pravidla a postupy umožňující zlepšení zdravotnické péče ekonomicky přijatelným způsobem. První tři dny nemoci se opět proplácí Karenční doba je se začátkem července tohoto roku minulostí. Nově jsou propláceny i první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Zaměstnanci tak nebudou muset přecházet nemoc nebo si plýtvat dovolenou, aby se mohli uzdravit. Skončila platnost karenční doby. „Tu pravicová vláda navzdory doporučení lékařů před 10 lety protlačila do zákona.Toto opatření považuji za trestání zaměstnanců za nemoc v podobě neproplácení prvních 3 dnů nemoci. Bylo to nespravedlivé, nefunkční a zdraví ohrožující opatření, které všechny nemocné považovalo za simulanty,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v posledních 3 letech v průměru kolem 70 000 ročně), tak i těch, kteří byli v pracovní neschopnosti déle (těch bylo v roce 2018 přibližně 1,7 milionu ročně). „ „ Eliminace rozdílů I když v současné době poskytuje řada zaměstnavatelů tzv. sick days, ne všichni mají to štěstí. Je také nerovnoměrně distribuován mezi jednotlivými typy práce, čímž přispívá k rozevírání nůžek mezi kvalitnějšími typy práce v jednotlivých odvětvích. Společností poskytujících sick days je v ČR dle aktuálního průzkumu dle společnosti Edenred 43,4 %. Na druhou stranu firmy prý znovuzavedení karenční doby vyjde na pět miliard ročně. I proto některé z nich nebudou podle zjištění Hospodářské komory zavádět další benefity pro své zaměstnance.Ve hře je u nich navíc i zrušení sick-days. „Čtvrtina námi dotázaných zaměstnavatelů už o dalším rozšiřování portfolia výhod neuvažuje,“ tvrdí mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Po zrušení karenční doby si tak díky získané náhradě mzdy za první 3 dny nemoci zaměstnanci v těchto mzdových kategoriích polepší následovně: ■ Zaměstnanec s minimální mzdou: o 995 Kč ■ Zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 20 000 Kč: o 1 491 Kč ■ Zaměstnanec s průměrnou mzdou: o 2 420 Kč (MPSV, fuk) Vláda podpořila emergentní systém objednávání léčiv FOTO: Pixabay.com Vývoz léčivého přípravku do jiné země EU nebo mimo EU je pro určitou skupinu distributorů lu- krativní byznys, který však nepři- náší českému zdravotnictví žád- nou přidanou hodnotu, ale může v extrémních případech způsobit nedostupnost vyváženého léku pro české pacienty. Podle návrhu zákona by ale vývoz byl povolen jen u takových léčivých přípravků, které budou uvedeny na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv a  u  kterých bude ověřeno, že je jich na českém trhu dostatek. Navíc takový vývoz bude limitován a  seznam bude každý měsíc aktualizován. Třetí opatření  pak zajistí, že se léky, které již někde v  distri- Ministerstvo zdravotnictví v reakci na stále častější výpadky léčiv připravilo novelu zákona o léčivech Novela přináší sérii opatření, jimiž bude možné flexibilně při- spět k řešení nenadálých výpadků z  důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i  jiných příčin vedoucích k  ne- dostupnosti léčiv a také možnost účinně zabránit nežádoucímu re- exportu léčiv. „Téměř každý týden slyšíme o případech, kdy pacienti nemo- hou sehnat svůj lék. Aktivně pro- to tyto aktuální problémy řešíme a přicházíme s balíkem čtyř vzá- jemně provázaných opatření, která tyto výpadky omezí,“ uvedl mi- nistr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prvním opatřením je zajištění mimořádné cesty, jak rychle za- jistit náhradu léku, který má vý- padek a je pro české pacienty zcela zásadní. A to i přesto, že náhradní lék nesplňuje formální podmínky pro uvedení na český trh. Stát již dnes řadu nástrojů využívá. Jde bučním řetězci jsou, zaručeným způsobem dostanou do lékáren. Jedná se o situace, kdy do lékárny přijde pacient s platným eRecep- tem na lék hrazený z  veřejného zdravotního pojištění a  lékárna není schopna lék objednat skrze standardní distribuční kanály.  „Inspirovali jsme se slovenským modelem emergentního systému objednávání léčiv, kdy je povin- nost nikoli na distributorech, ale přímo na výrobcích, aby pacien- tovi s platným receptem lék dodali do dvou dnů do jakékoliv lékárny v ČR,“ vysvětlil ministr zdravot- nictví. Výrobci pro tyto účely zří- dí a  budou nepřetržitě provozo- vat elektronický automatizovaný informační systém pro objednává- ní a dodávání léčivých přípravků – emergentní systém. Za nedodání léku do dvou dnů nebo za zneužití emergentního systému hrozí vý- robci dvoumilionová sankce. Ministerstvo zdravotnictví současně také předkládá novelu zákona o  veřejném zdravotním pojištění. Ta představuje  čtvrté opatření, zaměřené na finanční dostupnost léčiv, a míří na přípa- dy, kdy došlo k výpadku esenciál- ního léku a je spuštěn mechanis- mus na zajištění jeho dostupnosti nebo jeho plnohodnotné náhrady (viz první opatření). Avšak ná- hradní lék někdy nemá úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Novela tak umožňuje, aby v těchto situacích Státní ústav pro kontro- lu léčiv ve zkráceném řízení do- časným mimořádným opatřením stanovil nebo zvýšil maximální cenu a  úhradu léku z  veřejného zdravotního pojištění. Novely obou zákonů nyní míří do Poslanecké sněmovny. Předpo- kládaný termín nabytí jejich účin- nosti je v závěru příštího roku. (MZ, fuk) například o  dovoz cizojazyčné šarže či neregistrovaného léčivého přípravku. Novela tyto možnosti rozšiřuje o používání léčivých pří- pravků se závadou administrativní povahy, která nemá vliv na kvalitu a bezpečnost léčivého přípravku. „ „ Vývoz léků pod kontrolou Druhé opatření má za cíl zá- sadně zamezit nekoordinované- mu vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z  veřejného zdravotního pojištění a  vydáva- né na recept, mimo území ČR.

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

14 speciál – zdravotnictví září | říjen 2019 Ministr zdravotnictví   podepsal memorandum o paliativní péči O nadstandardy je velký zájem, nejčastěji po porodu „Vytíženost je každým rokem vyšší. Za první pololetí je téměř sedmdesát procent, ale na některých odděleních dosahuje až sta procent. Největší zájem je o pokoje na Gynekologicko-porodnické klinice, ortopedickém oddělení a Neurochirurgické klinice,“ popisuje Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava. FOTO: Pixabay.com Řešením by bylo zřídit komerční připojištění,“ komentovala lékař- ka a ředitelka reprodukční klini- ky Kateřina Veselá. Různé formy spoluúčasti pa- cientů na financování zdravotní péče budou v  následujících le- tech zřejmě čím dál častější. A to nejen díky širší nabídce ze stra- ny zdravotnických zařízení, ale kvůli ekonomické udržitelnosti českého zdravotnictví. Odborní- ci z Evropské komise a také ná- sledně Hospodářská komora ČR upozornili, že kvůli stárnutí po- pulace není dlouhodobě možné pokrýt výdaje na zdravotní péči z poplatků na zdravotnické po- jištění. Zatímco plátců pojištění ubývá, počet takzvaných státních pojištěnců stoupá. Hospodářská komora proto iniciuje jednání o nové podobě financování zdra- votnictví. „Většina předchozích pokusů ztroskotala na chybné interpretaci, že zvýšení indivi- duální odpovědnosti a  jakákoli finanční spoluúčast občanů by znamenala útok na ústavou za- jištěné bezplatné zdravotnictví. Myslíme si, že by se individuální odpovědnost občanů měla zvyšo- vat,“ navrhuje prezident komory Vladimír Dlouhý. Soukromí, klid nebo i vlastní televize či lednička. To jsou nejčastější výhody, za které jsou pacienti ochotni si připlatit ve zdravotnických zařízeních. Zájem o placené služby se zvyšuje a v některých nemocnicích jsou nadstandardní pokoje vytížené prakticky nepřetržitě. Petra Hanzlová Ve většině oslovených nemoc- nic je největší zájem o nadstan- dardní pokoje na porodnicko-gy- nekologickém oddělení. Čerství rodiče upřednostňují klid, ne- přetržitou dobu návštěv, vlastní sprchu a záchod nebo také gauč či další lůžko na přespání. V červenci otevřela na oddě- lení šestinedělí dva nové nad- standardní pokoje nemocnice v  Jeseníku. „Každá druhá ma- minka, která k nám přijela rodit, se hned u  příjmu informovala a ty nemůžeme vždy uspokojit,“ informoval mluvčí nemocnice Pavel Žára. Brněnská fakultní nemocnice v  Bohunicích nabízí pacientům na svých odděleních celkem čty- ři druhy nadstandardů, z  nich je nejluxusnější dvoupokojový apartmán, který si lidé mohou pronajmout za 2  243  korun na den. Nemocnice kromě lepších pokojů nabízí také další nad- standardní služby, například lé- čebnou kosmetiku, rehabilitace, manažerské zdravotní programy, program zdravého životního sty- lu apod. Stoupající zájem o  nadstan- dardní pokoje potvrzuje také mluvčí ostravské fakultní ne- mocnice Iva Piskalová. „Vytíže- nost je každým rokem vyšší. Za první pololetí je téměř sedm- desát procent, ale na některých odděleních dosahuje až sta pro- cent. Největší zájem je o pokoje na Gynekologicko-porodnické klinice, ortopedickém odděle- ní a  Neurochirurgické klinice,“ uvedla. Cena za nadstandardní pokoj se u jednotlivých oddělení liší, začíná obvykle na šesti stech korunách za den. „ „ Nejen v nemocnicích Nemocnice však nejsou je- diná zdravotnická pracoviště, kde si pacienti mohou připlatit za lepší služby. Příkladem mů- že být brněnská reprodukční klinika Repromeda, která lidem nabízí třeba nadstandardní me- tody oplozování, metody výběru nejkvalitnější spermie či vajíčka, semikontinuální monitorování vývoje embryí či léčebné balíčky. „Bylo by velmi vhodné, aby se možnost nadstandardních služeb nabízela i ve státních a univerzit- ních nemocnicích napříč obory, nejen v zařízeních soukromých. na možnosti nadstandardního pokoje. Dosud jsme mohli na- bídnout pouze možnost vyhradit pokoj pro jednu ženu, a tedy z něj udělat jednolůžkový. Sociální zařízení, které je sice rok a  půl zpátky moderně rekonstruova- né, je však společné pro všechny hospitalizované rodičky. A je při- rozené, že ženy po porodu chtějí mít co nejvíce soukromí. Proto jsme se rozhodli dva pokoje zcela zrenovovat a  propojit se sociál- ním zařízením,“ popsala primář- ka gynekologicko-porodnického oddělení Jana Chrastinová. Po- platek za menší z nových pokojů je tři sta korun, za větší pak pět set korun na den. Stoprocentně vytížené jsou i  nadstandardní pokoje na gy- nekologicko-porodnickém od- dělení ve Fakultní nemocnici Brno. „Ve své podstatě je zájem o nadstandardy vysoký na všech odděleních, ale nejvíce zájemců je na Gynekologicko-porodnické klinice v  souvislosti s  porodem „Nadstandard” obvykle představuje jednolůžkový pokoj, většinou vybavený televizorem, v některých případech i třeba vlastní lednicí.Tím hlavním vybavením, pro které jejich obliba tolik roste, je však vlastní sociální zařízení. Úroveň a velikost nadstandardních pokojů se liší samozřejmě podle konkrétní nemocnice a dle toho se také odvíjí cena za pobyt.  nadstandard Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP podepsal Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v Česku. Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče tak, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná kvalitní péče, která zmírňuje jeho fyzické utrpení, a to v nemocničním či domácím prostředí. Zároveň má pomoci v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nastavit optimální model koordinace paliativní péče, který přispěje k zvýšení vnímané kvality života u pacientů s ohrožujícím nebo život zkracujícím onemocněním a ochrání bezpečnost a důstojnost těchto pacientů a jejich blízkých v situacích, kdy jsou nejzranitelnější. „Podpora paliativní péče a jejího rozvoje u nás patří k naprosto zásadním tématům. Naším společně vytčeným cílem je zajištění kvalitní paliativní péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému v České republice. Každý pacient má mít reálnou možnost volby prostředí, ve kterém si přeje prožít život s nevyléčitelnou chorobou i závěr svého života. Stejně tak pro rodiny a blízké osoby, které pečují o nevyléčitelně nemocného pacienta, má být dostupná adekvátní psychologická podpora,“ vysvětlil k podepsanému Memorandu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Účelem Memoranda je mimo jiné vytvoření podmínek pro udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů. (red) ho potřeby v reálném čase vyře- šeny.  Je při práci ombudsmana nejdůležitější právnické vzdě- lání nebo využíváte i jiné schop- nosti?  Znalost medicínského práva, stejně jako třeba orientace v ne- mocničním prostředí, je důle- žitá. Na ombudsmana se často obracejí pacienti a  jejich blízcí v náročných životních situacích, kteří potřebují nejen věcně správ- nou a praktickou radu či pomoc, ale rovněž vědomí lidského po- rozumění. Prošel jsem proto také školeními z  oblasti krizové ko- munikace.  Co je na práci nemocničního ombudsmana nejtěžší?  Ve většině případů přináší práce nemocničního ombudsma- na spíše radost. Pomáháme řešit a vyřešit naléhavé situace, objasnit a pochopit postup další léčby, ale i zprostředkovat pacientům omlu- vu nemocnice. I v případě, že při prošetřování stížnosti zjistíme, že není opodstatněná, celou situaci vysvětlujeme a  většina pacientů vysvětlení pochopí a přijme. Ně- kdy se však stává, že se pacient s výsledkem prošetřování nesmíří a doslovabojujezajehopřehodno- cení. Následná komunikace pak bý- vá skutečně náročná a někdy i ne- příjemná. Jedná se spíše o výjimeč- né případy, ale také patří k  naší práci a jsme na ně připraveni. PETRA HANZLOVÁ Už tři roky se mohou pa- cienti Masarykova onkolo- gického ústavu obracet na ombudsmana Martina Hájíč- ka, který funguje jako spoj- nice mezi nemocnicí a lidmi, kteří se sem přichází léčit. Práce mu přináší radost, přes- tože podnětů a stížností kaž- dý rok přibývá. S jakými žádostmi nebo otázkami se na vás pacienti ob- vykle obrací?  V naší nemocnici se snažíme, aby pacienti všechny potřebné informace dostali přímo od lé- kařů a  zdravotních sester. Jako nemocniční ombudsman se tak věnuji spíše pacientům v atypic- kých situacích, dotazy se příliš neopakují. Často také řeším pod- něty a stížnosti pacientů či jejich blízkých. Ty se, asi jako v každé nemocnici, týkají převážně ko- munikace zdravotnického perso- nálu a čekacích dob. Zároveň mi pacienti posílají děkovné dopisy, které pak s radostí předávám do- tyčným lékařům, zdravotním se- strám a dalšímu nemocničnímu personálu.  Řekl byste, že se lidé na ne- mocničního ombudsmana ob- rací častěji než v minulosti?  Ombudsman se stává běžnou realitou i  v  menších nemocni- cích. Lidé si zvykli, že se na něj mohou bez obav obracet téměř v jakékoliv situaci. Pacienti vní- mají nemocničního ombudsma- na jako člověka, který se orien- tuje ve zdravotnictví a  v  chodu nemocnice, který si na ně na- jde čas a kterému mohou věřit. I my od roku 2016, kdy jsem byl jmenován prvním nemocničním ombudsmanem Masarykova onkologického ústavu, každým rokem zaznamenáváme nárůst zájmu pacientů i  jejich blíz- kých. Pro představu  – podnětů a  stížností každým rokem při- bývá zhruba o  třetinu, pacienti se ozývají i v záležitostech, nad kterými by ještě před několika lety mávli rukou.  V čem je podle vás funkce ombudsmana potřebná pro sa- motnou nemocnici, nejen pro pacienty?  Snahou každé nemocnice by mělo být poskytování kvalitní zdravotní péče, profesionální a přívětivý přístup zaměstnanců a zajištění komfortního prostředí a  doplňkových služeb zpříjem- ňujících pobyt v nemocnici. Vy- hodnotit naše snažení bez zpětné vazby od pacientů není možné. Pomáhají nám v  tom dotazní- ková šetření, ale do značné míry právě také informace, které pa- cienti přednesou nemocničnímu ombudsmanovi. Díky poděkováním víme, s čím jsou naši pacienti obecně spokojení, na základě podnětů a stížností se umíme dobrat mož- ností na zlepšení. Ombudsman tak nemocnici může napomoci i  v  tomto směru. Jeho klíčovou rolí však samozřejmě je, aby se konkrétní pacient, který se vní- má být ve svízelné situaci, v této situaci zorientoval a aby byly je- Rozhovor: Pacienti potřebují radu i lidské porozumění, říká nemocniční ombudsman Výstavu na aktuální téma můžete zhlédnout v Brně na  Moravském náměstí od 19. 9. do 20. 10. 2019. Generálním partnerem putovní výstavy je skupina ČEZ, partnery výstavy jsou také Ministerstvo životního prostředí a statutární město Brno. Organizátorem a producentem je společnost Medialogue.

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

září | říjen 2019 speciál – zdravotnictví 15 „ „ Standardy GS1 a Scan4Safety K Scan4Safety se nemocnice v Leedsu připojila jako největší ze šesti pilotních pracovišť. Program vyžaduje zavedení identifikač- ních klíčů GS1 k označení všech produktů v  nemocnici pomocí globálního čísla obchodní polož- ky (GTIN), všech lokací pomo- cí globálního lokalizačního čísla (GLN) a každého pacienta pomocí globálního relačního čísla služeb (GSRN). Tyto identifikační klíče zakódované v  čárových kódech umožňují nemocnicím zefektivnit řízení zásob, účetnictví a  proces stahování produktů z oběhu. votnické prostředky III. rizikové třídy (díky skenování čísel šarže a kódů produktů). Objem zásob ve skladech při operačních sá- lech klesl o více než 1,5 milionu liber; zlepšením dostupnosti zdravotnických prostředků a lé- čivých přípravků se zvýšila pro- vozní efektivita. Použití standar- dů GS1 v dodavatelském řetězci umožnilo automatizovat procesy objednávání a  přejímky zboží a systému nákupů. Tím se uvol- nil drahocenný čas zaměstnan- ců, a navíc se ušetřilo přibližně 75 000 liber ročně. „ „ Sledování péče v reálném čase K dosažení úplné sledovatel- nosti bylo třeba označit 22 303 lo- kací čárovými kódy s GLN. Per- sonál byl vybaven mobilní apli- kací, která kombinuje záznamy o umístění (GLN) až na úroveň lůžka s  identifikačními údaji pacienta (GSRN) a umožňuje sle- dování průběhu péče o  pacien- ta v  reálném čase zpřístupně- ním jeho zdravotního záznamu. Obrazovky na oddělení zobrazují aktuální umístění pacienta. „Program Scan4Safety při- nesl velkou změnu celému týmu v tom, že každý na první pohled hned vidí, kde se pacient v našem systému nachází,“ vysvětlila hlav- ní sestra Gillian East. „Pacienti jsou skenováni hned od jejich příjezdu na oddělení. Stačí po- hled na elektronickou obrazovku a víme, zda a kdy pacient odešel na jiné oddělení např. na před- operační vyšetření, v kolik hodin šel na operační sál nebo jak dlou- ho je po operaci. Dříve jsme ne- věděli, na které oddělení pacient odešel a  jak dlouho tam bude. huje přes 130 000 GTIN a  tato data jsou integrována do dalších systémů. Nyní nemocnice mů- že elektronicky zaznamenávat použité produkty přímo u lůžka pacienta a automatizovat proces opětovného objednání  – to vše díky snímání čísel GTIN z obalů produktů. Automatizace procesů pomocí standardů GS1 přináší nemocnici v Leedsu významné časové a finanční úspory. Nemocnice musejí zajistit vy- sokou úroveň péče, přičemž dis- ponují napjatými rozpočty a jejich personál pracuje pod silným ča- sovým tlakem. Podíl administra- tivních úkonů na činnosti lékařů a sester přitom roste. Čárové kó- dy, 2D kódy a další standardy GS1 představují pevný základ, který nemocnicím pomáhá poskytovat bezpečnější péči a  zajistit vyšší provozní efektivitu. Standardy GS1 uznávají regulační úřady více než 65 zemí; jedním ze států, kde stan- dardizace v nemocnicích pokročila nejdále, je Velká Británie. Následu- jící příklad úspěšné implementace standardů GS1 pochází z Leedsu. Leeds Teaching Hospital NHS Trust (LTHT) je s osmi nemocni- cemi a více než 2 000 lůžky jedním z největších poskytovatelů zdravot- ní péče v Anglii. Jeho hlavní ne- mocnice, Leeds General Infirmary a FakultnínemocniceSt.James,po- skytují se 17 000 zaměstnanci spe- cializovanou péči pro 5,4 milionů lidí. LTHT zavedl program minis- terstva zdravotnictví „Scan4Safety“ zaměřený na zvýšení provozní efektivity a  bezpečnosti pacientů při snížení nákladů. Program vy- užívá standardy a čárové kódy GS1 pro sledování přípravků, zařízení, lokací a průběhu péče o pacienta. Nejdříve se LTHT zaměřil na zavedení nového řešení pro skladové hospodářství. Propojení naskenovaných dat z  použitých produktů s identifikací pacienta, pro jehož léčbu byly využity, po- skytuje široké možnosti pro opti- malizaci. Současně nemocnice přistoupila k zavedení mobilních čteček čárových kódů na operač- ní sály. Zdravotnický personál může nyní naskenovat identi- fikační údaje pacienta (GSRN) kódované v  čárovém kódu na náramku, umístění operačního sálu (kód s GLN) a čárové kódy s GTIN z produktů použitých při léčbě. Již rok od zahájení programu byla nemocnice schopna sledo- vat všechny implantabilní zdra- Abychom získali další informace, museli jsme jít na operační sál.“ Sestry mají okamžitý přístup k informacím o pacientech. „Mo- hou je předávat příbuzným v če- kárně, ti méně zatěžují personál dotazy a telefonáty. Ušetřili jsme klinický čas při lokalizaci pacien- tů a zlepšila se správa našich ope- račních sálů a  lůžek,“ doplňuje Stuart Mac Millan z  programu Scan4Safety. Díky standardům GS1 dnes může nemocnice veškeré infor- mace o  použitých implantátech skenovat z čárových kódů a auto- maticky ukládat. Stažení produk- tu z oběhu mohlo trvat i několik dnů, s  novým systémem zabírá pouhé minuty. Úspora lidské prá- ce na tento úkon byla vyčíslena na 80  000  liber ročně. Rovněž se zlepšila bezpečnost pacien- tů: v  případě nutnosti stažení implantátů lze rychle identifiko- vat pacienty a zajistit nápravu. „ „ Práce s daty Pro úspěšné zavedení progra- mu bylo nezbytné správně praco- vat s kmenovými daty produktů. Nemocnice vytvořila jedinečný a  transparentní zdroj informací o  všech produktech, které jsou nakupovány. Katalog nyní obsa- inzerce Bezpečná a efektivní péče začíná prostým skenováním Podrobné informace o využití standardů GS1 v konkrétních procesech v nemocničním zařízení a doporučených datových nosičích (čárový kód GS1-128 a 2D kód GS1 DataMatrix) najdete zde: Lenka Martínková GS1 Czech Republic www.gs1cz.org Přínosy zavedení standardů GS1 v Leeds Teaching Hospital ■ Snížení nákladů vázaných ve skladových zásobách o více než 1,5 milionu liber ■ Roční úspora více než 80 000 liber personálních nákladů díky efektivnějšímu stahování produktů ■ Úspora přibližně 75 000 liber díky automatizovanému nákupu ročně ■ Větší spolehlivost a transparentnost dodavatelského řetězce nemocnice ■ Snížení plýtvání zásob ■ Přesnější výpočet nákladů na úrovni pacienta ■ Úspora času zdravotnického personálu a jeho využití pro péči o pacienty  přínosy Od podzimu   bude parkování v Brně jednodušší Od 30. 9. 2019 bude parkovací systém jednodušší. Řidiče čekají jen tři návštěvnické zóny s odstupňovanou cenou za parkování. Pro návštěvníky je systém jednoduchý. Čím blíže jste k centru, tím více zaplatíte za parkování. Pro rezidenty a abonenty zůstanou pravidla parkování stejná jako doposud, přibude však několik výhod: ■ rezidenti z oblastí s celodenní regulací získají dvojnásobný počet hodin pro návštěvy zdarma; ■ abonentům se snižují poplatky za parkovací oprávnění; ■ pro návštěvníky budou platit jen tři zóny, a to pouze v pracovní dny (pozor ale na historické centrum, kde bude i nadále nutné povolení k vjezdu); ■ návštěvníci si budou moci vyřídit předplacené oprávnění do zóny B; ■ osoby se ZTP/P budou moci parkovat 3 hodiny denně zdarma v každé oblasti, ■ motorky zaparkují ve všech oblastech zdarma. Nově bude v centru Brna také fungovat mobilní informační centrum.To zahájilo provoz již 2. září na Moravském náměstí, dále se přesune například na náměstí Svobody či na Mendlovo náměstí. (red) Preventivní kampaně pomáhají zachránit tisíce lidí s rakovinou Přibývá dokonce těch, kteří se objednají na preventivní vyšetření sami od sebe. Alespoň to ukazují čísla z Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde loni preventivně vyšetřili dva a půl tisíce pacientů. Pixabay.com podceňují ochranu před sluncem, a mladé ženy, které chtějí dosáh- nout snědého odstínu pokožky. Prevencí rakoviny kůže se za- bývá také kampaň Společně proti melanomu, která zajišťuje bezplat- né vyšetření pacientům v patnácti městech republiky. „I přes několi- kaletou osvětovou mediální kam- paň opět přišli lidé s nádory kůže, aniž by o nich věděli. Například ve Frýdku Místku jsem zachyti- la během prvních 30  minut dva nádory kůže,“ uvedla ostravská dermatoložka MUDr. Sylva Zají- cová z ordinace Zdravá kůže.com, pod jejíž odbornou garancí akce probíhala. Lékaři to opakují donekonečna, přesto to pořád nestačí. Pravidelné preventivní prohlídky jsou nejlepší způsob, jak zavčas odhalit závažné onemocnění. Petra Hanzlová A právě čas hraje u  rakoviny i  dalších smrtelných chorob zá- sadní roli. Čím dříve léčba začne, tím větší je naděje na uzdravení. Lékaři proto zkouší nejrůznější cesty, jak pacienty na preventivní onkologické prohlídky nalákat. Jednou z  nejznámějších pre- ventivních akcí, které už se stihly zapsat do povědomí lidí, je Stan proti melanomu. Tato akce měla letos už osmý ročník a  koná se v Praze, Brně a Ostravě. Lidé mají možnost nechat si vyšetřit zna- mínka a další kožní útvary přímo na ulici, bez objednání a zdarma. „Včasné rozpoznání melanomu je pro prognózu pacienta zcela Tisíce zachráněných lidských životů si mohou připsat preventiv- ní screeningy konečníku a tlustého střeva. Cílovou skupinou jsou lidé nad padesát let, u kterých se zjiš- ťuje skryté krvácení do stolice, pří- padně se provádí kolonoskopie. Pacienti se o  vyšetření dozvídají nejčastěji prostřednictvím zvacích dopisů. „Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku dlou- hodobě klesá. V poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o ví- ce než třicet procent. Populační data dokládají, že screeningový program přispívá také k  redukci počtu nových onemocnění. Tedy předchází samotnému vzniku ná- doru. Během posledních deseti let poklesl počet nově diagnostiko- vaných onemocnění o  sedmnáct procent,“ uvedl ministr zdravot- nictví Adam Vojtěch. „ „ Pojišťovny motivují příspěvkem Léčba rakovinových onemoc- nění je velice nákladná, a proto se do preventivních kampaní zapoju- jí také zdravotní pojišťovny. Nej- častěji formou různých příspěvků. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny vzrostly náklady na léčbu pacientů s rakovinou plic za poslední čtyři roky skoro o dva- náct procent na 976 milionů ko- run v roce 2018. Počet pacientů se příliš nemění, ale moderní léčebné metody jsou drahé. Pojišťovna se proto rozhodla motivovat své po- jištěnce, aby přestali kouřit, tím, že jim přispěje až 2 500 korun na odvykací kúru pod dohledem od- borníka. „Nejúčelnější je preven- tivně omezit riziko onemocnění na minimum. To znamená v první řadě nezačínat, respektive přestat kouřit. Jen za první polovinu le- tošního roku využily nabídku na příspěvek na odvykání tři stovky zájemců,“ sdělil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý. Příspěvky od pojišťoven, lé- kařské ordinace v  ulicích nebo zvací dopisy  – formy oslovování pacientů mohou být různé, ale dobrou zprávou je, že zřejmě lidé už se o své zdraví zajímají čím dál víc. Přibývá dokonce těch, kteří se objednají na preventivní vyšetření sami od sebe. Alespoň to ukazují čísla z Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde loni preventiv- ně vyšetřili dva a půl tisíce paci- entů. „Zájem určitě stoupá. Svědčí o  tom i  to, že v  současné době objednáváme zájemce o naše pre- ventivní prohlídky až na leden. Ostatní termíny jsou už obsaze- né,“ řekla mluvčí ústavu Zuzana Joukalová. Masarykův onkolo- gický ústav nabízí veřejnosti dva preventivní programy – Preven- tivní onkologický program pro každého za cenu pět tisíc korun a individuální preventivní onko- logické prohlídky, kdy lékař na základě dat Národního onkologic- kého registru a na základě rodinné anamnézy, věku a pohlaví klienta nabídne vyšetření, která by měl dotyčný absolvovat. Cena je tedy individuální. klíčové. Diagnostika se provádí na základě klinického vyšetření zkušeným dermatologem, zpřesní se použitím ručního nebo digitál- ního dermatoskopu. Akce jako je Stan proti melanomu, kde ročně vyšetříme přes 4 000 osob, pomá- há prevenci i včasné diagnostice,“ podotkla dermatoložka Monika Arenbergerová. Podle údajů orga- nizátorů této akce v  roce 2018 onemocnělo maligním melano- mem v  České republice téměř 2 700 osob a 110 z nich se poprvé dostavilo k lékaři již v pokročilém stadiu s metastázami. Nejohrože- nější skupinou jsou podle odbor- níků muži nad padesát let, kteří  aktuálně

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/

16 speciál – zdravotnictví září | říjen 2019 Češi na vrcholu: reprodukční medicína má světovou prestiž Každý pár je jiný a má své specifické charakteristiky,proto se také budou použité léčebné metody různit.Centra reprodukční medicíny nabízejí stále nové a sofistikovanější postupy a asistovaná reprodukce dokáže každým rokem pomáhat více a více párům. FOTO: Pixabay.com bourají a  vítězí individuální pří- stup. Každý pár je jiný a má své specifické charakteristiky, proto se také budou použité léčebné me- tody různit. Centra reprodukční medicíny nabízejí stále nové a so- fistikovanější postupy a asistovaná reprodukce dokáže každým ro- kem pomáhat více a více párům,“ uvedla ředitelka kliniky Reprome- da Kateřina Veselá. Roste nejen počet zájemkyň o  asistovanou reprodukci, ale také jejich věk. V průběhu po- sledních dvou desetiletí výrazně vzrostl průměrný věk rodiček. Na počátku 90. let ženy rodily ještě před věkovou hranicí 25 let, nyní je už překročena hranice 30 let. U žen podstupujících IVF léčbu je průměrný věk ještě vyšší. Ten dosahoval v  roce 2010 průměru 33,9 let, v roce 2013 34,8 let, v roce 2015 to bylo již 35,3 let a nakonec v roce 2016 byl průměrný věk že- ny 35,6 let. U mužů je věk o cca 3 roky vyšší. „Stále se zvyšuje průměrný věk žen i mužů přicházejících k léčbě, a tak reprodukční medicína kro- mě vhodné osvěty, jak přijít k léč- bě včas, hledá stále nové možnosti, jak co nejoptimálněji postupovat i ve věkové kategorii nad 40 let,“ dodala Kateřina Veselá. Léčba plodnosti patří mezi výstavní skříně českého lékařství. Chlubí se také novými objevy Michaela Římanová Plodnost – zásadní téma všech civilizací napříč celou historií lid- stva. Vždy byla velkým tématem. A stále je. V dnešní době se me- dicína vyvíjí obrovským tempem a o medicíně reprodukční to platí dvojnásobně. Dítě dnes může po- čít skoro zázrakem i spousta žen, která by se v minulosti musela na- děje na miminko vzdát. České reprodukční lékařství patří právem mezi světovou špič- ku. Důkazem je nejen vysoký po- čet specializovaných pracovišť, ale také množství zahraničních párů, které sem přání počít dítě přivádí. Prestiž a  uznání v  tomto oboru si čeští odborníci vybudovali ze- jména díky stabilně vysoké úrovni poskytované péče, úspěšnosti léč- by i  participaci na celosvětovém výzkumu. „Díky opakované účas- ti na mezinárodních výzkumech a studiích, můžeme využívat nové Pokud dojde k  umělému oplod- nění takového vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství značně sníže- ná. To ukazují nejen starší publi- kované práce, ale i výsledky naší studie,“ vysvětlila vědkyně Zuzana Holubcová z brněnské reprodukč- ní kliniky Reprofit. Využitelnost embryí z plně zra- lých vajíček je více než trojnásob- ná proti těm, která jsou oplozena předčasně. Unikátní metodu zkoumání zralosti vajíček otiskl prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Je to vůbec poprvé, co česká reprodukční klinika pu- blikovala výsledky aplikovaného výzkumu v takto prestižním mé- diu, a dokonce na titulní straně. „ „ Již 4 hrazené cykly V reprodukční medicíně se zkrátka stále něco děje. A to nejen na poli vědeckém, ale také legisla- tivním. Dynamicky rozvíjející se věda změnila podmínky posky- tování péče v oboru reprodukční medicíny, ale ovlivnila i  úhradu ze zdravotního pojištění. Došlo ke stanovení hranice věku ženy pro úhradu ze zdravotního pojištění, i věku pro podstoupení samotné- ho umělého oplodnění či ke změ- ně počtu hrazených cyklů, kdy byl navýšen počet hrazených cyklů z 3 na 4, u pacientek, kterým je v  prvních dvou transferech pře- neseno pouze 1 embryo. Doposud však chybí například legislativa pro náhradní mateřství, přesto- že tato metoda není dnes již tak okrajovou záležitostí. Jaké jsou další trendy v  této sféře? Budoucnost je preimplan- tační genetické testování. První bylo před devatenácti lety poprvé úspěšně provedeno v reprodukč- ní klinice Repromeda. Dnes již často tvoří zcela standardní sou- část léčby páru, kterému se nedaří otěhotnět nebo donosit zdravé dítě. „Původní dogmata léčby se postupy a medikace a zároveň po- souvat hranice dostupnosti finanč- ně náročné léčby i českým párům zapojeným do studií,“ řekla Hana Višňová z kliniky IVF CUBE. Další důkaz vysoké úrovně české vědy na tomto poli přišel v květnu. S pomocí techniky pola- rizační mikroskopie umí odborní- ci vyšetřit zralost vajíček předtím, než je uměle oplodní a zavedou do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, nechají je na misce i několik ho- din zrát. „Některým pacientkám vajíčko nestačilo úplně dozrát, to ale před odběrem nelze poznat. inzerce Průměrný věk pacientů a pacientek se zvyšuje Průměrný věk žen i mužů přicházejících k léčbě IVF je čím dál vyšší.Ten dosahoval v roce 2010 průměru 33,9 let, v roce 2013 34,8 let, v roce 2015 to bylo již 35,3 let a nakonec v roce 2016 byl průměrný věk ženy 35,6 let. U mužů je věk o cca 3 roky vyšší.  věk pacientů V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 542 | 774 112 138 Předmět diskuze: • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2020 • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví • Evropské dotace v IT • Výměna zdravotnické dokumentace on-line • E-neschopenky • Investice do nemocnic • Personální krize – stálý problém • Slučování nemocnic Účastníci akce: • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, Česká asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj. • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR setkání u kulatého stolu 12. setkání Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví 15. října 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Záštitu nad akcí převzali: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ministr zdravotnictví ČR JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje MUDr. Milan Kubek prezident České lékařské komory Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 542 | 774 112 138 Předmět diskuze: • Odpadové hospodářství – zpracování problematických odpadů, nové technologie • Kalové hospodářství – zpracování kalů z čistíren odpadních vod • Možnosti financování projektů měst a obcí • Ukázky úspěšně realizovaných projektů setkání u kulatého stolu 11. ročník Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Moravské obce a města 2019 3. října 2019, Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno Téma kulatého stolu: Financování projektů měst a obcí, odpadové hospodářství Přednášející / účastníci akce: • Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond životního prostředí ČR • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a další úředníci moravských krajů Záštitu nad akcí převzali:

http://www.floowie.com/cs/cti/mh-1909-web/