MH duben 2017https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to p o d s tat n é p r o f i r m y a  v eř e j n o u s p r áv u     b ř e z e n | d u b e n 2 0 1 7 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi 2 Přiblížila se dostavba důležité části brněnského okruhu 11 Ostravsko se má změnit. Místo těžkého průmyslu moderní 14 –16 Speciál: Chytré město Německý ekonom varuje před eurem V Brně přednášel jeden z nejvlivnějších německých ekonomů Hans-Werner Sinn. Jako téma si sice zvolil energetickou revoluci ve své zemi, našel si ale čas, aby Čechy varoval před přijetím eura. „Riskujete, že dopadnete jako Řekové,“ prohlásil devětašedesátiletý odborník. Více na str. 9 Zdravotnictví i jihomoravská doprava Vydavatel Moravského hospodářství, společnost Magnus Regio, pořádal v předchozích dvou měsících dvojici odborných setkání. Na jedné se sešli ředitelé nemocnic, na druhé pak experti na dopravu na jižní Moravě. V obou případech se řešily především finance. Více na str. 3 a 8 Kanál Dunaj-Odra-Labe už chtějí i Slováci Varšava prosazuje vodní spojení mezi Dunajem, Odrou a Labem. Začít by chtěla splavněním Odry mezi polským městem Kandřín- -Kozlí a Ostravou. Polsko proto začíná připravovat projekt s Českem a Slovenskem. A bude žádat o peníze z evropských fondů.  Více na str. 10 Směrnice o zbraních: nastane chaos? Pořádnou kritiku schytala od zástupců sdružení držitelů zbraní, ale i českých europoslanců nová směrnice o zbraních. V polovině února schválená norma zpřísňuje kontrolu nad střelnými zbraněmi. Pro kompromisní návrh podoby směrnice hlasovala většina europoslanců.  Více na str. 12 Třísetkilometrovou rychlostí nejdřív v roce 2030 O stavbě vysokorychlostních tratí se v Česku léta mluví a skutek utek, zatímco například Polsko, Německo či Itálie staví nové tratě ostošest.Trpělivost došla i poslancům, kteří napříč politickými stranami vyzvali vládu, aby plánovala stavbu tratí pro rychlost minimálně 300 km/h a s jejich výstavbou začala co nejdříve. Nejblíže k výstavbě jsou vysokorychlostní tratě z Prahy do Německa přes Drážďany a z Prahy do Brna a do Břeclavi. I tyto první projekty jsou však zatím ve fázi, kdy stavba přichází v úvahu nejdříve kolem roku 2030.  ■  Více na straně 4 FOTO: archiv Stát dusí české stavebnictví ce 2016 se propadlo meziročně o  více než 7%, v  letošním roce doufáme, že se propad již zastaví, protože ve 2. pololetí se mají roz- běhnout velké dopravní stavby,“ říká Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve sta- vebnictví v ČR. Podle něj je růst investic podmínkou pro růst ce- lé ekonomiky. A stavebnictví má velký multiplikační efekt a rozvíjí průmysl stavebních hmot, výrobu oceli, skla, dopravu a další obory. „Vzhledem k tomu, že v oblasti dopravníchstavebhodláŘeditelství silnic a dálnic zahájit v první polo- vině roku 2017 řadu staveb, očeká- vám nárůst výkonů trhu silničního stavitelství, a to do deseti procent ve srovnání s  rokem předcho- zím,“ je optimistický Aleš Trneč- ka, ředitel společnosti Dopravo- projekt Brno. Ten upozorňuje i na zdlouhavost přípravy staveb, která logicky stavebnictví dusí. „Jedním z nejdůležitějších fakto- rů zrychlení projektové přípravy dopravních staveb je inženýrská a  majetkoprávní činnost,“ dopl- ňuje Trnečka. Současná legislativa umožňuje téměř komukoliv podat odvolání vůči všem povolovacím řízením a  nemusí dokazovat, že jeho připomínka je opodstatněná. Optimismus svých kolegů ne- sdílí Iveta Štočková ze společnosti Eurovia: „Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali pokles projektů v in- vestiční výstavbě a  tento pokles předpokládáme ještě v  průběhu letošního roku. Bohužel jsme v situaci, kdy problémem nejsou finanční prostředky na výstavbu, ale neschopnost zadavatelů získá- vat stavební povolení, vykupovat pozemky a rovněž zdlouhavá a ná- ročná administrativa celý proces výrazně zpomaluje.“ Pokračování na str. 2 Za loňský rok produkce pozemního stavitelství klesla o 3,3 procenta, inženýrské stavitelství pak dokonce o 16 procent. Ladislav Koubek Zástupci stavebních firem se shodují, že stavebnictví dusí ob- rovsky složitá příprava staveb a  špatné zákony. Neshodnou se ale na tom, zda bude letošní rok lepší nebo ne. „České stavebnictví je útlumu od roku 2016. V letech 2014 a 2015 bylo v mírném růstu díky čerpání evropských fondů a  připraveným stavbám. V  ro- Úniky dat nebo interních informací způsobují firmám ne- malé škody, ať už finanční, nebo na dobré pověsti. Ještě význam- nější roli bude v dohledné době hrát také zabezpečení osobních dat, které firmy zpracovávají nebo schraňují. Zejména se za- hájením platnosti nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) z  dílny Evropské unie v  květnu 2018. To zavádí za porušení pravidel vedoucí k úniku dat velmi vysoké finanční sankce, a  navíc ukládá organizacím povinnost všechny takové incidenty hlásit. Je to ale opravdu v praxi reálné? A jak je to se zodpovědností za bezpeč- nost dat? Většina lidí, včetně IT profesionálů se domnívá, že za vážnější porušení ochrany dat by měl zodpovídat výkonný ředitel společnosti. To je ale velmi disku- tabilní, protože vrcholové vedení se často o porušení ochrany dat vůbec nedozví, navíc velká část narušení nebo pokusů o ně není vůbec zjištěna. V nedávném průzkumu spo- lečnosti Accenture více než po- lovina oslovených odborníků na bezpečnost (51 %) přiznává, že trvá měsíce, než se sofistikovaná narušení podaří odhalit, a  bez- pečnostní týmy vůbec neodhalí celou třetinu úspěšných narušení bezpečnosti. „Odpovědnost za osobní data má společnost, která takováto da- ta zpracovává nebo schraňuje. Za konkrétní únik je ale vždy zodpo- vědná konkrétní osoba. Pokud někdo svým jednáním někoho poškodí, ať už záměrně nebo neúmyslně, vždy mohl a  může být poháněn k  zodpovědnosti a k náhradě škody,“ uvádí Dag- mar Mikulová, finanční ředitelka Počítačové školy Gopas. „Pokud organizaci vznikne škoda, bude se snažit najít viní- ka. Prokázání konkrétního činu je ale většinou v praxi velmi pro- blematické.“ Pokračování na straně 13 Ochrana osobních údajů přitvrdí, firmy by se měly připravit S p e ci á l •  chyt ré měs to  •

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

2 březen | duben 2017 stavebnictví Základní technické údaje stavby (kompletní úsek Žabovřeská) Celkový počet stavebních objektů a provozních souborů 223 Délka únikové štoly 57 m Celková délka úseku VMO 1 800 m Délka galerie 247 m Délka nové obslužné komunikace 925 m Délka ekomostu 80 m Délka tramvajového tunelu 500 m Délka lávek pro pěší 85 m – ražená část 333 m Protihlukový zemní val 16 850 m³ – přesypaná část 167 m Protihlukové stěny 7 700 m² Výrazně ulevit přetíženému centru Brna má další část Velkého městského okruhu, a to v Žabovřeské ulici. Se stavbou chce Ředitelství silnic a dálnic začít na přelomu let 2017 až 2018. Veronika Vindišová Výrazný posun udělal brněn- ský magistrát. Rada doporučila zastupitelstvu schválit znění kup- ní smlouvy, na základě které získá poslední pozemky potřebné ke stavbě. Povedlo se. Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasil. Po  několika letech jednání se tak podařilo dohodnout se soukromým vlastníkem posled- ních deseti pozemků o  výměře 1,645 metrů čtverečních – společ- ností Login Talk. Město za odkup zaplatí přes pět milionů korun. O  odkupu se vedla jednání od prosince 2012. „Částka je kom- promisem toho, co je město vzhle- dem k obrovskému přínosu stavby ochotné zaplatit a  co byl majitel pozemku ochoten akceptovat,“ upřesnil náměstek primátora pro oblast majetku a investic Richard Mrázek. Login Talk bylo posledním vlastníkem pozemků, se kterým se bylo potřeba dohodnout. Ostatní majitele už mělo město vyřešené. Město v  případě Login Talk do- konce odstartovalo proces vyvlast- ňování. Ten by ale trval déle než kvůli zákonným lhůtám trvá déle než proces odkupu. Celkový úsek Žabovřesky, který je součástí výstavby velké- ho městského okruhu už je z po- loviny dokončený. Leží mezi již dokončenou křižovatkou Hlinky a Královopolským tunelem. Část úseku vedoucí podél řeky Svratky, která se doposud nezačala sta- vět, je jedním z  kritických míst brněnské dopravní sítě, kde kaž- dodenně vznikají dopravní zácpy. Podle aktuálního projektu dojed po dokončená stavby k odklonění tramvajové dopravy do tunelu pod Wilsonovým lesem a  vytvoří se prostor pro čtyři jízdní pruhy. Díky zastřešení části úseku galerií navíc dojde k  propojení Wilsonova lesa, Žabovřesk a Ma- sarykovy čtvrti s  plánovanými sportovišti u řeky Svratky na tak- zvaných Jundrovských loukách. Zároveň se stavbou vzniknou dvě pohodlné trasy pro pěší a cyklisty, na straně u Pisárek lávka a na stra- ně u  Jundrova široký přesypaný most osázený vegetací. Definitivně se vyřeší i  křižovatka Kníničská, která připojuje k městskému do- pravnímu systému nejen Komín a Jundrov, ale také především lid- natou městskou část Bystrc. Investorem stavby je Ředitel- ství silnic a  dálnic (ŘSD), které stále předpokládá, že stavba začne na přelomu letošního a  příštího roku Nyní provádí kroky k tomu, Brno je blíž ke stavbě další části Velkého městského okruhu Místo dvou pruhů čtyři. Úsek ulice Žabovřeská je v ranních a odpoledních hodinách auty doslova nacpán. Úleva je ale již v dohledu.  FOTO: Mapio.net aby byla vybrána firma, která pro- vede první etapu stavby. Zároveň se snaží získat kladné hodnocení EIA, bez kterého nemůže stavba začít. „Po získání kladného stano- viska EIA bude možno přistoupit k  získání stavebních povolení,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvi- nová. „ „ Práce na další části VMO Současně se intenzivně připra- vuje i rozšíření Velkého městského okruhu mezi Tomkovým náměs- tím a židenickými kasárnami, kde doprava také často vázne. Začátek příprava další části VMO oznámi- li zástupci brněnského magistrátu na podzim. Součástí VMO je již dokončených. Mezi ně v  úseku Pisárky patří křižovatka a  tunel Hlinky, křižovatka Pražská ra- diála a  tunel Pisárky. Na severu Brna je v provozu významná část plánovaného okruhu. Křižovatka třídy Generála Píky, křižovatka Merhautova a  Husovický tunel zajistily plynulost dopravy a  ob- služnost přilehlých městských částí. Nejvýznamnější doposud realizovanou částí okruhu je Krá- lovopolský tunel se souvisejícími křižovatkami Svitavská radiála, Hradecká a Korejská. O situaci kolem stavby Velkého městského okruhu se dlouhodobě zabývá bývalý ředitel Centra do- pravního výzkumu Karel Pospíšil. Tvrdí, že je pro uvolnění dopravy v centru Brna hodně důležitý. Po- dle něho je potřeba zásadně ule- vit dopravě v Žabovřeské ulici, ale u Husovického tunelu a cestě na Starou osadu. „Často zablokované je napří- klad odbočení na Vinohrady. Ze dvou pruhů je efektivní pouze jeden, což způsobuje dopravní zácpy,“ upozornil. Dokončení ze str. 1 I přesto skupině EUROVIA CS v Česku staví zajímavé pro- jekty, jako je modernizace něko- lika úseků dálnice D1, výstavba úseků na dálnici D3, D11 a opti- malizace trati mezi Berounem a Královým Dvorem. „Myslíme si, že pokles bohužel bude po- kračovat i v letošním roce, jako hlavní příčinu spatřujeme v chy- bějící investiční přípravě těchto staveb, a to jak novostaveb, tak především oprav a  rekonstruk- cí,“ sdílí pesimističtější názor Lukáš Smekal z  firmy Zemako. „O zjednodušení stavebního ří- zení pro dopravní stavby se více mluví, než koná, takže dochází k  situacím, kdy neumíme pro- investovat dotační peníze,“ říká Smekal. Před investováním za každou cenu varují ekonomové: „Na jsme ještě nezačali čerpat nové evropské dotace. A  tedy jsme na ně taky nemuseli přispívat vztah stavebnictví a ekonomiky se nemůžeme dívat jen technic- ky. Dám vám konkrétní příklad. z rozpočtu. Kdybychom tyto do- tace dostali, k čemu by to vedlo? Zaprvé bychom stavěli mnoho projektů, které by byly zhola ne- užitečné, jako cyklostezky odni- kud nikam. Zadruhé bychom vy- kázali vyšší růst HDP. A zatřetí bychom měli horší výsledky roz- počtu. Ale k čemu by to vedlo re- álně z dlouhodobé perspektivy? Stav ekonomiky by se moc ne- zlepšil, protože bychom měli po- staveno něco, co jsme prakticky nepotřebovali. A veřejné finance by byly v horším postavení, což z dlouhodobého pohledu limitu- je růstové možnosti ekonomiky. Když to tedy shrnu: nesmíme za- měňovat příčinu a následek. Spíš než říkat, že útlum stavebnictví zpomaluje ekonomiku, bychom měli říkat, že pomalý růst tlumí stavebnictví,“ myslí si ekonomka Markéta Šichtařová. Co postaví stavebnictví na nohy? „Větší zásobník a následná realizace státních projektů v ob- lasti inženýrského stavitelství V roce 2016 skončil český stát- ní rozpočet v přebytku. Jedním z  hlavních důvodů bylo to, že (dálnice, silnice, železnice), ale i energetická a vodohospodářská infrastruktura či datové sítě. Te- dy urychlená příprava účelných státních zakázek. To může stát dělat přímo zejména tehdy, když se stavebnictví nedaří,“ říká mís- topředseda hospodářského vý- boru Poslanecké sněmovny Jaro- slav Klaška (KDU-ČSL). „Současná vláda, která se prohlašovala za proinvestiční v  podpoře stavebních investic a stavebnictví mnoho neudělala. Na naše doporučení sice obno- vila na ministerstvu průmyslu sekci stavebnictví v  čele s  ná- městkem ministra a  souhlasila i  se založením Rady vlády pro stavebnictví, ale to jak je vidět nestačí a řešením je změna kom- petenčního zákona s cílem pro- blematiku soustředit na jednom místě a odstranit tak mezirezort- ní spory, které mají negativní vliv na vydávanou legislativu,“ uzavírá za stavební podnikatele Miloslav Mašek. Stát dusí české stavebnictví 3 0 –3 –6 –9 –12 –15 1/16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/17 –9,3 –1,9 –9,2 –12,1 –3,4 –11,0 –12,5 –2,4 –5,2 –6,4 –1,4 2,6 –0,2 Stavební výroba v procentech Data: ČSÚ Stavby dálnic a státních silnic se rozjíždějí Postupné zahajování úseků modernizace D1, stavba několika částí jihočeské D3, obchvatu Opavy a příprava prioritních staveb dálnic jako je D11 z Hradce Králové směrem do Polska, dálnice D35 do Olomouce nebo další úseky karlovarské D6.To je obsahem informace o přípravě a realizaci dopravních staveb v letech 2016 až 2018, kterou dostala vláda. U všech devíti dopravních staveb už Ministerstvo životního prostředí vydalo závazné stanovisko nutné pro podání žádosti o stavební povolení. Konkrétně jsou to pokračování dálnic a úseků D1 Říkovice – Přerov; D3 Úsilné – Hodějovice – – Třebonín; nových úseků D6; D35 Opatovice – Ostrov; D48 Frýdek-Místek obchvat; D11 Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř; D49 Hulín – Fryšták; D55 Obchvat Otrokovic a modernizace železniční trati v úseku Sudoměřice – – Votice. U těchto prioritních dopravních staveb nyní Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v majetkoprávních vypořádáních pozemků a postupně žádá příslušné úřady o stavební povolení. (red) Dopravci dostali na levnější jízdné 233 milionů Na zlevněné jízdné pro studenty, děti a zdravotně postižené přispělo Ministerstvo dopravy v loňském roce částkou více než 233 milionů korun. Největším příjemcem kompenzací slev jízdného byly společnosti Radima Jančury RegioJet a Student Agency, které dohromady dostaly od státu více než 109 milionů korun. Příspěvek na studentské a žákovské jízdné stoupá především na železnici, kde loni poprvé překročil 100 milionů korun. RegioJet obdržel na kompenzacích slev přes 57 milionů korun, LeoExpress dostal více než 25 milionů korun a obdobná částka směřovala Českým drahám. U autobusových dopravců činila kompenzace slev celkem 124 milionů korun. Slevy na jízdném studentů, žáků, dětí do šesti let a zdravotně postižených jsou státem nařízené. U těch linek, které dopravci provozují bez dotace, Ministerstvo slevy hradí. U každé studentské či dětské jízdenky doplácí dopravcům rozdíl do plné ceny. Zlevněné jízdné studentů a dětí do 15 let tvoří dohromady téměř 60 procent kompenzací státem nařízených slev. (red) Z Hradce do Pardubic rychlostí 160 km/h do pár let Společné memorandum k realizaci projektu modernizace železniční trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi odsouhlasila rada Královéhradeckého kraje. Cílem memoranda je především vyjádření podpory k urychlené realizaci dvoukolejného provozu daného železničního úseku, po kterém týdně projede až 42 tisíc cestujících. „Královéhradecký kraj podporuje modernizaci a dokončení zdvoukolejnění celého úseku tratě, která bude nejenom pro obyvatele Královéhradeckého kraje znamenat zkrácení jízdní doby, díky zvýšení rychlosti, ale především zvýšení kapacity a efektivity provozu železniční dopravy,“ sdělil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Podobu memoranda nyní odsouhlasila krajská rada a bude jej schvalovat ještě krajské zastupitelstvo. Kromě hejtmana Jiřího Štěpána by jej měl svým podpisem stvrdit i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink a primátor města Pardubic Martin Charvát. Cílem memoranda je vyjádření podpory k urychlené realizaci investičního záměru Správy železniční dopravní cesty. (red)

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 3 stavebnictví CanoCar, s.r.o., Olomoucká 176, 627 00 Brno prodej@canocar.cz, tel. 547 357 017 www.lada-uaz.cz Lada Niva 5D Lux Lada Niva Pickup UAZ Patriot UAZ Buchanka www.lada-uaz.cz Legendy do terénu Navštivte náš nový autosalon v Brně na Olomoucké 176. Srdečně vás zveme k návštěvě. inzerce Jaká je budoucnost dopravy na jižní Moravě? A jaká je vlastně její současnost? O tom diskutovalo takřka padesát odborníků z řad státní správy, starostů měst a obcí i firem. Michal Čejka Do Brna je pozvala společnost Magnus Regio, vydavatel Mo- ravského hospodářství. Business snídani Bezpečná dopravní infra- struktura Jihomoravského kraje pořádala již posedmé. Důležitá skutečnost padla hned na úvod: peníze na projekty jsou. Problémem je spíš legislativa. Právě ta momentálně brzdí pro- jekty. „Je to výzva pro následující léta a další vládu. Na jižní Moravě nebyly k dispozici Zásady územ- ního rozvoje, tak jsme nemohli v plánech pokračovat. Teď půjde o  velkou výzvu pro Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl pravidelný host dopravních business snídaní, náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký. O dostatku peněz zapolemi- zoval vedoucí Oddělení rozvoje dopravy Krajského úřadu Jiho- moravského kraje Michal Franek. „Stát peníze netrápí, kraj trochu ano. Od roku 2002 do roku 2016 vložil do krajských silnic druhé a  třetí tříd jedenáct miliard ko- run. To jsou dva krajské rozpočty. Přitom to není tolik vidět. Navíc je tu každý rok nejistota, jestli peníze od státu vůbec dostaneme,“ volal Franek po změně financování sil- nic nižší třídy, na kterých se stále projevuje letité podfinancování. Zmíněny byly konkrétní pro- jekty, které se na jihu Moravy chystají anebo v  lepším případě už běží. Ředitelství silnic a dálnic má na jihu Moravy konstantní rozpočet mezi 700 miliony a jed- nou miliardou korun. „Spíš je pro- dalších projektů, jako je prodlou- žení tramvajové tratě ke kampusu nebo řešení problému s parková- ním,“ podotkl vedoucí Odboru dopravy Statutáního města Brna Vladimír Bielko. Po lepší kooperaci mezi jed- notlivými částmi státní správy volal ředitel Odboru kanceláře ředitele Státního fondu pro do- pravní infrastrukturu Ivo Vykydal. „Řidičům je to jedno, po čí silnici jede. Rádi zprostředkujeme finan- cování krajských silnic. Bylo by lepší, kdyby ty peníze měly kraje v rozpočtovém určení daní přímo. Musíme opravovat, dokud nám v roce 2023 nevyschne evropský studnice. Pokud nedokážeme pe- níze vyčerpat, budeme za to velmi kritizováni,“ prohlásil Vykydal. Souhlasil s ním správní ředitel Brněnských komunikací Roman Nekula. „Je potřeba se koordino- vat. Je obecný fakt, že jsou silnice druhé a třetí třídy jsou podfinan- cované. A  je jedno, jak financo- vané budou. A musejí být finan- covány dlouhodobě, soustavně,“ uvedl Nekula. Starosta Mikulova Rostislav Koštial na úvod zavtipkoval, i  když poněkud hořce. „Zpráva, že dálnice bude k 1. 12. 2019 na hranicích, bohužel přišla z  Ra- kouska,“ rozesmál sál a  nastolil další velké téma, jímž  je dlouho plánovaný tah na Vídeň. Podle ředitele Fialy z ŘSD bude stavba dálnice D52 po D8 asi nej- ožehavější téma. „O každé právní rozhodnutí budeme bojovat velmi těžce, až skončíme u  Nejvyššího správního soudu. Nejdál jsme u obchvatu Mikulova. Těžko by- chom ale na jihu Moravy našli místo, kde by neprobíhala nějaká část přípravy stavby. Loni jsme dali 300 milionů na soutěže pro projektanty. Jedná se o  obrovské prostředky,“ přiblížil horečnou přípravou činnost v kraji. Vynechána nebyla ani hlavní dopravní tepna státu dálnice D1. „Letos budeme opravovat osm úseků, většina o délce mezi osmi a deset kilometry. Zároveň chci ale varovat, že právě na těchto úsecích budeme provádět měření,“ varo- val Rudolecký. Mluvilo se také o informačních dopravních systé- mech. Třeba o projektu C-Roads, na kterém se podílejí Brněnské komunikace. „Spolupracujeme s ŘSD. Hlavní otázka vždy je, jak distribuovat informace k motoris- tům,“ uvedl Nekula. Možná i právě moderní tech- nologie přispěly k tomu, že před rokem na jihomoravských silni- cích zahynulo o 32 lidí méně než v roce 2015. „I tak to bylo 49 lidí. Nejčastějším viníkem jsou řidiči, nejčastější příčinou pak způsob jízdy, většinou rychlost a  nedání přednosti v  jízdě,“ shrnul svou prezentaci vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředi- telství Policie ČR Jindřich Rybka. O snížení počtu nehod a tedy i jejich následků se snaží třeba te- lematika společnosti AŽD Praha, generálního partnera akce. „Přes- tože jsme technologická firma a  dodáváme zabezpečovací zaří- zení na komunikace, prevence je zásadní pro snížení nehodovosti. Spolupráce s BESIP je kladná, pro- to vybavujeme i dětská dopravní Jižní Morava čeká, co bude s nádražím, i na stavbu D52 blém penze utratit,“ uvedl ředitel závodu Brno David Fiala. Železni- ce na jihu Moravy a Vysočině do- hromady „spolknou“ půl miliardy. Ivančického starostu Jaroslava Sojku pálí pomalý převod pozem- ků z majetku státu do rukou obce. „Trvá několik let, než se k pozem- kům dostaneme. Pokud má stát problém peníze utratit, obce mají většinou svoje projekty připrave- né,“ nabídl Sojka řešení. To kritizoval také Franek z  krajského úřadu. „Veřejné pe- níze přeléváme do státní kasy za pozemky, které obce potřebují. Platit státu a jeho podnikům ná- jem za pozemky pod silnicemi, je nemravné. Patnáct let je to státu úplně jedno. Přitom ty peníze by šly investovat do staveb,“ zlobil se Franek. Majetkoprávní vypořádání je problém i podle náměstka Rudo- leckého. Zejména u  výkupu po- zemků při stavbách většího typu. „Nakonec se zvolil koncept osmi- násobku běžné ceny pro majitele pozemku, to je rozumné a funguje to. Pak je tu proces vyvlastňování, ale i ten má své záludnosti. Chce- me to do budoucna zlepšit for- mou předběžné držby,“ upozornil Rudolecký na šanci zkrátit trvání přípravy projektu. „ „ Vymodlené Lechovice Rudolecký poté vyjmenoval, které stavby jsou na jihovýchod- ním cípu republiky v  běhu. „Je tu vymodlená stavba obchvatu Lechovic, obchvat Znojma začal koncem minulého roku. Začne zkapacitnění brněnské ulice Dor- nych nebo průtah Dobšicemi,“ uvedl Rudolecký s tím, že se tě- ší, až se kopne do země na části Velkého městského okruhu Brno v ulici Žabovřeská. Letošní zahájení prací ale by- lo některými dalšími účastníky zpochybněno. „Je ale pozitivní zpráva, že je vykoupený poslední pozemek. Stavbě tak nic nebrání. V  Brně ale připravujeme i  řadu hřiště. To je nejlepší investice,“ uvedla vedoucí marketingu a con- trollingu Ivana Hejzlová Černá. Došlo i  na statistiku nehod na železničních přejezdech, kte- ré si vyžádaly jednoho mrtvého. „Střetnutí bylo šest. Většinou se jedná o místní řidiče, kteří spolé- hají na to, že vlak jede včas,“ řekl ředitel Oblastního ředitelství Brno Správy železniční dopravní cesty Miroslav Konečný. Mluvilo se také o  plánu roz- voje vysokorychlostní železnice. Ředitel společnosti Kordis JMK Jiří Horský se ale obává, že dojde k  upozadění příměstské a  regio- nální železniční dopravy. „Ta do Brna přepraví na šedesát tisíc li- dí v pracovní den. Kdyby se jen desetina rozhodla cestovat autem, Brno by to nepříjemně pocítilo,“ uvedl Horský. „ „ Přesun nádraží? Nebo ne? Cestování vlakem pak odstar- tovalo několik podtémat, ovšem také důležitých. Třeba avizovaný (ne)přesun nádraží. Stále se pra- cuje na studii proveditelnosti obou variant Řeka a Petrov. „Do polo- viny roku by mělo ministerstvo dopravy na jejím základě rozhod- nout,“ uvedl Konečný ze SŽDC. Padlo i několik jasných názorů. Michal Franek z  Krajského úřa- du je jasně pro přesun. „Pokud zmodernizujeme stávající nádraží, vymažeme Brno z železniční ma- py Evropy a  možná i  státu. Dvě stě let po příjezdu prvního vlaku nemůžeme mít stejné nádraží. To můžeme přebudovat na skanzen, ale nemůžeme tady mít funkční moderní nádraží,“ sdělil. Záštitu nad akcí převzalo Mi- nisterstvo dopravy a  Jihomorav- ský kraj, generálním partnerem byla společnost AŽD Praha, part- nery pak Brněnské komunikace, SUDOP Brno, Správa železniční dopravní cesty a ZEMAKO. Videoreportáž z akce najdete na www.moravskehospodarstvi.cz Prezentace nehodovosti na jihomoravských silnicích zaujala všechny účastníky panelové diskuze. FOTO:Attila Racek Hlavní řečníci měli tradičně také místo před objektivem kamery. Akce je tradičním místem setkání expertů z řad dopravy. Generální partner Partneři inzerce Hlavní témata: • Bezpečnost budov ve svěřené správě – zabezpečení objektů (školy, školky, zdravotnické zařízení) • Vhodná volba mechanického a elektronického zabezpečení vašeho majetku • Platnost nové vyhlášky od 1. 7. 2016 o správním řízení. Znáte veškeré principy a důsledky uplatnění? • Spolupráce s Městskou policíí • Jaké máte možnosti financování • Kybernetická bezpečnost dat. Máte svá data na obci řádně zabezpečena? Znáte důsledky úniku dat? • Bezpečnost chodců na přechodech a také na místech pro přecházení chodců. Jaké jsou rozdíly mezi oběma místy? • Forenzní identifikační značení – jak zabezpečit majetek obce (lavičky, sloupy VO, kabely, odpadové vpustě) i jízdní kola Vašich občanů • Jak vhodně a rychle informovat obyvatelstvo – možnosti Určeno pro všechny se zájmem o posílení ochrany obecního majetku a bezpečnosti ve vašich městech a obcích, především pak zástupce měst a obcí z pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Kraj Vysočina) a krajů Královéhradeckého a Pardubického. business snídaně 1. ročník Bezpečnost občana a majetku ve vašich městech a obcích 4. května 2017, Brno Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 112 138 PŘIHLASTE SE NA: GSM 725 893 273 e.karaskova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

4 březen | duben 2017 dopravní stavby S konkrétním plánem, jak v Česku vystavět vysokorychlostní železnici, přišli na konci ledna experti ministerstva dopravy. Ladislav Koubek „Výstavba vysokorychlost- ních tratí předně potřebuje nový impuls, příprava se musí zrych- lit a dostat jasný harmonogram. Na tom panuje shoda. Aktuálně zapracováváme připomínky do klíčového koncepčního doku- mentu, který jsme odeslali do mezirezortního připomínkového řízení už v únoru. Právě akceptace tohoto do- kumentu by nás měla konečně posunout k  tomu, že se stát ke stavbě nových tratí poprvé jasně přihlásí a přejde od teorií k jejich reálné přípravě a výstavbě,“ řekl Moravskému hospodářství mini- str dopravy Dan Ťok (ANO). Podle něj se v  českých pod- mínkách jeví jako nejvhodnější kombinace výstavby zcela no- vých tratí, kde by se mohlo jezdit i  rychlostí vyšší než 300  km/h, a  úprav tratí konvenčních pro provoz vysokorychlostních vla- ků, kde rychlost bude nižší. „ „ Poslancům došla trpělivost Zda bude uvedený dokument reálným krokem vpřed, je ale sporné. O stavbě vysokorychlost- ních tratí se v Česku léta mluví a skutek utek, zatímco například Polsko, Německo či Itálie staví nové tratě ostošest. Trpělivost došla i  poslancům, kteří napříč politickými stranami vyzvali vlá- du, aby plánovala stavbu tratí pro rychlost minimálně 300  km/h a  s  jejich výstavbou začala co nejdříve. Termíny, které zatím vláda plánuje (stavby v polovině třicátých let) jsou pro poslance neakceptovatelné. Usnesení po- slanců navrhl František Laudát (TOP 09). Co si od něj slibuje? „Blíží se volby, proto se snad k závazku stavět vysokorychlost- ní železnice přihlásí řada kandi- dujících stran. Vláda na to může, nebo nemusí reagovat. Řada po- dobných výzev spadla pod stůl. Takže ještě i  nynější vláda tím dostala silný politický mandát konat. Zahájení výstavby bude silným testem České republiky, jestli se odvrátíme z  trajektorie úpadku a nastartujeme moderní investici, která se pozitivně do- tkne kvality života každého naše- ho občana,“ uvádí Laudát. „Pokud by vláda po volbách vzala projekt za svůj, na některé části jednotlivých úseků je reálné svézt se tak v roce 2030 (buď na části Praha – Brno, nebo Praha – – Neratovice),“ doplňuje Laudát, který jako největší prioritu vidí ve spojení Praha – Brno. O smysluplnosti výzvy po- slanců je přesvědčen renomova- ný odborník Petr Moos: „Názo- ry odborníků i potřeby mobility obyvatelstva v rámci EU by měla Vláda ČR brát vážně. Proto si myslím, že zmíněná aktivita po- slanců pomůže urychlit přípravy, studie i projekty VRT, aby i ČR byla napojena na Evropskou síť.“ Naopak poslanec Jan Birke (ČSSD) nevidí výzvu jako ne- zbytnou: „V zásadě platí, že vý- Vysokorychlostní železnice: i poslancům už došla trpělivost Porovnání cestovních dob po skončení již schváleného rozvoje dopravní infrastruktury Praha Brno Ostrava Olomouc Plzeň Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary České Budějovice Jihlava Zlín Chomutov Tábor Trutnov Tábor Chomutov Zlín Jihlava České Budějovice Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice Plzeň Olomouc Ostrava Brno ■  Vlak je v dané relaci rychlejší než auto ■  Vlak je v dané relaci pomalejší než auto, ale rychlejší než autobus ■  Vlak je v dané relaci pomalejší než auto i autobus (pramen: MD ČR) Aut ve městech přibývá a par- kovací místa nestačí. Města se pro- to snaží vymyslet řešení a zavádí různá pravidla. Přednost v parko- vání mají ale vždy lidé s trvalým bydliště. Zpřehlednit situaci se napří- klad nově chystají v  Brně. Sys- tém rezidentního parkování má usnadnit parkování místním. Spuštěný je naplánováno na září, pravidla připravuje magistrát ve spolupráci s  městskými částmi. „Brněnský projekt vychází pri- márně z úspěšných zahraničních zkušeností. Nezaručí každému rezidentovi, že  zaparkuje přímo před svým domem, zázraky jsme se zatím dělat nenaučili, lidem se však díky tomuto systému zvýší šance, že v blízkém okolí místo na- lezne,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan. Součástí projektu je nejenom rozdělení města na jednotlivé zó- ny, ale také vybudování odstav- ných parkovišť takzvaných Park & Ride, kde by měli řidiči nechat auto a do centra Brna pokračovat pomocí MHD. Takové parkoviště se nyní nachází u Ústředního hřbi- tova, další vzniknou u bohunické- ho Kampusu nebo na výstavišti. „ „ Modré zóny jako v Praze Kvůli rezidentnímu parkování připravují informační kampaň. „Budeme se snažit o  co nejlepší informovanost o rezidentním par- kování mezi obyvateli města a ná- vštěvníky. Informační kampaní chceme předejít případným nedo- rozuměním, zmatkům či chaosu, jak tomu bylo při jeho zavádění v Praze,“ poznamenal Hollan. Režim parkování se od květ- na změní také v  Jihlavě. Vedení města slibuje, že bude jednoduš- ší než doposud, protože sjednotí jednotlivé zóny. Naopak začnou platit přísnější podmínky pro zís- kání parkovací karty. „Novinkou bude povinnost předložit technický průkaz, ve  kterém bude žadatel uveden jako vlastník vozidla, nebo bude muset jinak doložit právní vztah k vozidlu. To by mělo přispět k re- dukci počtu vydaných rezident- ských parkovacích karet,“ zdůvod- nila přísnější kritéria náměstkyně primátora pro oblast dopravy Jana Mayerová. Úplnou novinkou bude takzva- ný stírací los, se kterým bude mož- né parkovat na místech určených pro rezidenty a předplatitele. Řidič na lístku vyznačí datum a hodinu použití a  dá ho za sklo, aby byl vidět. „Chceme zefektivnit využití rezidentských a předplatitelských parkovacích míst. Přes den býva- jí volné, s parkovacím lístkem na nich budou na krátký čas moci po- stavit vozidla různých servisních nebo sociálních služeb, mohou je využít i  návštěvy či nájemníci,“ vysvětlila Mayerová. Regulaci parkování řeší i menší okresní města jako třeba Hodonín na jižní Moravě, kde mají v plánu po vzoru Prahy zavést takzvané modré zóny. Nechali si dokonce vypracovat vypracovat speciální studii firmou City Parking Group. Podle ní se situace bude neustále zhoršovat a Hodonínu hrozí vážné dopravní potíže. „Současné par- kovací plochy jsou vytížené ne- jenom rezidenty, ale také zaměst- nanci a návštěvníky bank, úřadů či zdravotnických zařízení,“ varuje studie. Inovaci připravili také v Ostra- vě. Tam zavedli pravidlo: Čím blíže k  samotnému centru, tím dražší cena. Předpokládá se 20, 30 a 40 korun na hodinu. Magistrát tím chce vyřešit parkovací přetlak v centru. VERONIKA VINDIŠOVÁ Méně aut v centru. Města diktují nová pravidla parkování Ministerstvo dopravy otevírá trh na železnici Vláda schválila nový materiál Ministerstva dopravy vztahují- cí se k otevírání trhu v dálkové železniční dopravě. Obsahuje konkrétní informace o po- stupu ministerstva při zadání veřejných služeb, a to včetně aktualizovaného harmono- gramu otevírání trhu. V první vlně se soutěže připraví pro až šest státem dotovaných rych- líkových linek. Podle vládního plánu se bude vybírat dopravce pro linku R14 Liberec – Par- dubice společně s linkou R15 Liberec – Ústí nad Labem (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021), dále linka R27 Ostrava – Opa- va – Olomouc (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2020/2021) a nově linka R10 v úseku Praha – Hradec Králové s linkami R23 Ko- lín – Ústí nad Labem a R9 Pra- ha – Havlíčkův Brod – Brno (předpoklad zahájení provozu od jízdního řádu 2021/2022). (red)  aktuálně stavbu vysokorychlostních tratí podporují všechny politické stra- ny, výzva Sněmovny tedy nebyla úplně nutná, je to jen přesvěd- čování již přesvědčených. Jde ale o další významný hlas, který by mohl dát věci pořádně do pohy- bu, a to je dobře.“ A na to, že věci se ještě do po- hybu nedaly, se shodne i s opo- zičními poslanci. „Stále chybí jasná koncepce fungování VRT včetně trasování nejen mezi Pra- hou a Brnem, ale hlavně návaz- nosti na okolní státy a souvise- jící problematiku,“ upozorňuje poslankyně Květa Matušovská (KSČM). Před velkým optimismem va- ruje ministr Ťok: „Předně věřím, že se vláda k naší koncepci ofi- ciálně přihlásí. Zároveň však pla- tí, že příprava jednotlivých úseků musí probíhat v souladu s plat- ným stavebním zákonem, kde musíme respektovat jednotlivé postupné kroky a lhůty.“ „ „ Nejdál je úsek Praha – – Drážďany I když prioritou je trať Praha – – Brno, stavět se pravděpodobně začne jinde. Stát je nejdále s pří- pravou vybudování nové vysoko- rychlostní tratě Praha – Drážďa- ny. „Zhruba do jednoho měsíce chceme předložit ministerstvu dopravy Studii proveditelnosti, které mu bude sloužit jako pod- klad pro strategické rozhodnutí o realizaci projektu a jeho hlav- ních parametrech,“ říká Marek Illiaš ze SŽDC. Úsek Drážďany – Ústí nad La- bem je na základě dosud zpra- covaných studií předpokládáno dimenzovat pro smíšený provoz s  traťovou rychlostí 200  km/h s  možností budoucího zvýšení na 230 km/h. Německo s  Českem by měl spojit přeshraniční tunel pod Krušnými horami. Úsek Praha – – Lovosice/Litoměřice – Ústí nad Labem má být dimenzován pro osobní provoz s rychlostí výhle- dově až do 350 km/h. Obě části tvoří funkční celek významný pro Českou republiku, neboť představuje její jediné napojení na evropskou vysokorychlostní železniční síť v horizontu k roku 2030. Experti navrhují čtyři trasy: ■ Praha – Drážďany ■ Praha – Brno – Břeclav ■ Brno – Ostrava ■ Praha – Plzeň – – Domažlice – státní hranice  4 trasy FOTO: archiv

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 5 Bezpečnější přechody. Města do nich investují miliony rové úpravy přechodu a musí být zvukově zřetelný pro chodce,“ vy- jmenoval mluvčí společnosti AŽD Praha Jiří Dlabaja, nejdůležitější zásady bezpečného přechodu pro chodce. V Olomouci navíc letos nechají nasvítit několik přechodů na silni- cích druhé a třetí třídy. „Náklady na nasvícení jednoho přechodu jsou zhruba 100 tisíc korun,“ Mnoho přechodů pro chodce po celé republice neodpovídají současným normám z hlediska bezpečnosti. A tak se města postupně pouští do úprav. K razantnímu kroku se například rozhodli v Olomouci, kde chtějí zmodernizovat 400 přechodů. Veronika Vindišová Úpravy olomoucký magistrát konzultuje s  dopravním inspek- torátem policie a  s  představiteli jednotlivých komisí městských částí. „Ze strany policie existuje trend snižovat počty přechodů pro chodce, mnoho z nich policie považuje za nadbytečné. My se na- opak snažíme dívat se na věc z po- hledu nehodovosti a bezpečnosti, a opíráme se o nález ministerstva dopravy, že pokud nedochází k  úpravě nebo rekonstrukci vo- zovky, nemá být ani starý přechod poznamenal náměstek primátora Aleš Jakubec. Město nechá pro- věřit také další přechody, napří- klad provede výpočty nasvětlení. V některých případech budou při- praveny studie úprav světelného signalizačního zařízení. Právě na nasvícení přechodů se v  minulosti zaměřilo i  Brno. Před třemi lety jich upravili rov- nou pětadvacet. Náklady činily pět milionů korun. S  ohledem na  bezpečnost dětí se jednalo především o přechody v blízkos- ti základních a  mateřských škol. Podle některých odborníků do- káže kvalitní osvětlení snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 procent. „ „ Důležité je kvalitní nasvícení Na důležitost osvětlení upo- zorňuje dlouhodobě i BESIP, který spojil síly s Nadací ČEZ. Společně pomáhají v modernizaci přecho- dů pro chodce po celé republice. „Základní pravidlo bezpečnosti na silnicích je vidět a být viděn. Velká část nehod na přechodech je způsobena právě tím, že řidič si chodce všimne příliš pozdě nebo vůbec, proto podporujeme inicia- tivu Nadace ČEZ a do projektu se aktivně zapojíme. Jsme například připraveni radit obcím s výběrem osvětlení přechodů na míru jed- notlivým kritickým místům, aby se nástrahám snížené viditelnosti dařilo předcházet,“ upozornil ve- doucí BESIP Martin Farář. V Ostravě kvůli zvýšení bez- pečnosti sáhli v  minulosti po speciálním povrchu s  lepšími brzdnými vlastnostmi. Jedná se o  speciální adhezní povrch tak- zvaný Rocbinda. Je ověřeno, že pro chodce rušen,“ uvedl primátor města Antonín Staněk. Podle normy upravující Pro- jektování místních komunikací musí přechody pro chodce z hle- diska bezpečnosti splňovat hned několik podmínek. „Musí být zajištěné rozhledové podmínky vozidlo – chodec, nesmí chybět vyznačení svislým a vodorovným dopravním značením, bezbarié- doprava a bezpečnost měst brzdná dráha auta se na tomto po- vrchu zkracuje o přibližně třicet procent, nižší je také riziko smy- ku. Nezanedbatelný je preventivní efekt, neboť červená barva před přechody upozorňuje řidiče s do- statečným předstihem. Ostrava tento povrch uplatnila u přecho- dů, kde nejčastěji dochází k  ne- hodám. „ „ Speciální povrch Speciální zdrsnělý povrch s exotickým jménem najdou řidiči i v Bohumíně na severu Moravy. Červené pásy, které snižují brzd- nou dráhu a  opticky upozorňují na nebezpečný úsek, umístili hned na několika místech v centru měs- ta. „Tento povrch vyvinuli ve Vel- ké Británii a má výrazně zvyšovat brzdný účinek. Výrobce uvádí, že se na povrchu zkrátí brzdná dráha o  33 procent. Testy ale dopadly ještě lépe. Autům na  Rocbindě stačila k zastavení poloviční vzdá- lenost než na  běžném asfaltu,“ přiblížil vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka Hlavní zásady bezpečného přechodu pro chodce: 1) Zajištění rozhledových podmínek vozidlo – chodec 2) Vyznačení svislým a vodorovným dopravním značením (IP6,V7a) 3) Bezbariérové úpravy přechodu 4) Zvukově zřetelný pro nevidomé  chodci FOTO: Policie ČR inzerce Kde vám máme měřit rychlost, ptala se policie občanů Kam se mají postavit doprav- ní policisté s radarem a kde měřit piráty silnic? O  tom si rozhod- li sami lidé. Aspoň pro středu 19.  dubna. Ten den proběhne velká mezinárodní dopravně bez- pečnostní akce Speed marathon, do které se zapojí také česká po- licie. O  nejvhodnějších místech pro umístění měřícího zařízení rozhodlo hlasování na internetu. Zapojit veřejnost do projek- tu se Policie ČR rozhodla vůbec poprvé. Na internetové stránce www.bezpecnecesty.cz/speedma- rathon. „Skládá se to ze dvou částí. Mohou vložit místo, kde si myslí, že by bylo dobré měřit rychlost. Zároveň mohou k mís- tům, která už tam jsou vložená, dát svůj kladný, nebo záporný hlas,“ vysvětloval manažer pro- jektu Jan Jirmus. Podle něj panuje mezi lid- mi názor, že policie měří pouze na místech, kde je to zbytečné. „Nápad má pomoct k tomu, aby veřejnost řekla: ano, nesouhlasí- me, že nás měříte například na zpomalení na dálnici. Podle nás je vhodné měřit třeba také u zá- kladní školy,“ doplnil Jirmus. Tipy od občanů, kteří hlaso- vali celý únor, mají policisté navíc v plánu využívat i po bezpečnost- ní akci a měřit zde rychlost pra- videlně. „Policie České republiky provádí vlastní vyhodnocování rizikových lokalit na základě do- pravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu. Kromě vlast- ních analýz bychom rádi znali i váš názor,“ uvedla mluvčí poli- cejního prezidia Eva Kropáčová. „ „ Prevence, ne pokuty Speed maraton je nápadem organizace TISPOL, která sdru- žuje dopravně policejní sbory v různých státech. Mezi její čin- nosti patří také plánování mezi- národních dopravně bezpečnost- ních akcí, do kterých se zapojuje i  česká dopravní policie. „Je to o  prevenci, ne o  pokutách. Rá- di bychom dosáhli toho, že na ohlášených místech nevybereme žádnou pokutu,“ popsal před ča- sem smysl akce prezident Tispolu Aidan Reid. Například v únoru roku 2014 byla téměř týdenní akce v Česku zaměřena na kontrolu nákladní a  autobusové dopravy. Letos se však policejní útvary napříč Evro- pou rozhodly zaměřit na kontro- lu rychlosti. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky bylo loni v Česku nejčastější příčinou tragických dopravních nehod. Při takových nehodách v loňském roce zemře- lo 86 lidí z celkových 545 úmrtí na českých silnicích. MICHAL ČEJKA 23. 3. 4. 5. 2017 VST U P E N K Y N A W W W.JA Z Z F E ST B R N O.C Z A V B Ě Ž N ÝC H P Ř E D P RO D EJ Í C H hlavní partneři generální partner generální mediální partner VSTUPENKY NA WWW.JAZZFESTBRNO.CZ A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH Úmrtí osob zaviněná dopravní nehodou

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

outline for creative writing essay

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 7 developerské projekty Počet zahájených staveb bytů v ČR loni klesl o 14 procent inzerce Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji (D11, obchvaty velkých měst) • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě (aktuální dopravní situace, zajišťování bezpečnosti, stanovisko Policie ČR k bezpečnosti) • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích • Rozvoj dopravních inteligentních systémů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje • Zástupci měst Hradce Králové a Pardubic • Zástupci managementu Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO, SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj. • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje ležící na důležitých dopravních tepnách business snídaně 3. ročník Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích 6. června 2017, Hradec Králové Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 112 138 PŘIHLASTE SE NA: GSM 725 893 273 e.karaskova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Byty? Kde je největší zájem, jsou i nejvyšší ceny O 14,3 procenta méně než před rokem. Takové jsou počty bytů v bytových domech, na kterých lo- ni v České republice zahájily prá- ci stavební firmy. V  absolutních číslech jich bylo 5  870. Počet za- hájených staveb rodinných domů vzrostl o 15,6 procenta na 15 865. Zhruba čtvrtina se týkala Středo- českého kraje. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Největší počet zahájených staveb bytových domů loni při- padal na Prahu s podílem 29 pro- cent. Následovaly Středočeský (16,2  procenta), Jihomoravský (15  procent) a  Plzeňský kraj (14,2  procenta). Problémy deve- loperů shrnul Ředitel společnosti Trikaya Alexej Veselý. „Od roku 2011 se neprovedla jediná změ- na územního plánu. Současný územní plán v Brně je starý 23 let a většina vhodných ploch pro vý- stavbu je již vyčerpána. Problémy, které tento stav vyvolá, se bohužel dotknou většiny obyvatel města, nejenom zájemců o nové bydlení,“ uvedl. „ „ Zásadní problém V  Praze se loni začalo v  by- tových domech stavět 1707 bytů, meziročně o 56,8 procenta méně. V  prosinci se jejich počet v  po- rovnání s předchozími 11 měsíci téměř zdvojnásobil. Za celý loň- ský rok přitom developeři v Praze prodali 6  650  nových bytů. „Ra- zantní snížení počtu zahajovaných bytů přitom představuje zásadní problém pro stavebnictví. V  do- hledné době dvou, maximálně tří let se totiž negativně promítne do počtu dokončených bytů. Obrov- ská disproporce mezi zahájenými a prodanými byty se již nyní od- ráží v růstu cen nových bytů, loni o 19,5 procenta,“ uvedl pro ČTK předseda představenstva develo- perské společnosti Central Group Dušan Kunovský. Podle generálního ředitele konkurenčního Ekospolu Evžena Korce stojí za nízkým počtem za- hájených staveb extrémní složitost povolovacího procesu. „Vždyť po- volit větší bytový dům trvá i celou dekádu. V  takovém prostředí se nedá reagovat na aktuální potřeby společnosti. Bohužel končící poli- tická reprezentace s tímto stavem i přes opakované proklamace ne- udělala vůbec nic. A s blížícími se volbami bude situace ještě horší,“ uvedl Korec. Počet nově rozestavěných ro- dinných domů loni meziročně vzrostl o 15,6 procenta na 15 865. Nejvíce jich připadalo na Středo- český (25,4 procenta), Jihomorav- ský (13,2 procenta) a Moravsko- slezský kraj (deset procent). Podíl Prahy nepatrně klesl na 3,8 pro- centa. Spolu s dalšími kategorie- mi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali stavební firmy a jednotlivci loni stavět 27 224 by- tů, meziročně o 3,2 procenta více. V porovnání s rekordním rokem 2007 byl jejich počet 37,8 procenta nižší. Největší zájem o nové byty na Moravě? Nepřekvapivě v Brně a na jižní Moravě. Michal Čejka Naopak nejmenší poptávka po bydlení v  nových bytových domech je v Moravskoslezském kraji nebo na Vysočině. Tam se prodalo jen kolem stovky nových bytů. Praha v  tomto ohledu do- slova válcuje zbytek republiky. Zatímco se loni prodalo v hlav- ním městě 6650 bytových jed- notek, na všechny zbylé regiony připadlo pět tisíc bytů. V  tom hrálo prim Brno, kde se proda- lo 1507 nových bytů, za které lidé utratili takřka pět miliard korun. Zájemci o  koupi bytu museli v  uplynulém roce sáh- nout hlouběji do kapsy. Během loňska zdražily nové brněnské byty o devět procent. Průměrná cena na konci roku byla o devět procent vyšší než na jejím začát- ku. A  ceny nemovitostí rostou i v roce 2017. Nejnižší poptávka po nových bytech je celorepublikově v Libe- reckém, Ústeckém a  Moravsko- slezském kraji a také na Vysoči- ně. V Libereckém to vloni bylo okolo padesáti prodaných bytů a v ostatních třech krajích vždy jen okolo stovky nových bytů. Pokud se však i v těchto regio- nech nyní najdou zájemci o nové bydlení, mají šanci – z projektů aktuálně realizovaných v uvede- ných krajích za zmínku bezespo- ru stojí druhá etapa Rezidence Nová Karolina v Ostravě. Ke konci loňského roku byla v  regionech nejvyšší průměrná cena nového bydlení právě tam, kde byla i vysoká poptávka. V Br- ně, jak již bylo zmíněno výše, se cena vyšplhala k téměř 59 ti- sícům korun za metr čtvereční, v Jihomoravském kraji pak více než 52  tisíc. Na Vysočině se ke konci prosince držela průměr- ná cena na úrovni okolo 29 tisíc a  v  Moravskoslezském kraji ve výši zhruba 29 500 korun za metr čtvereční. Moravskoslezský kraj 32 748 17 568 17 799 Jihomoravský kraj 52 840 43 760 45 566 Kraj Vysočina 30 617 22 862 30 075 Olomoucký kraj 38 672 29 556 30 737 Zlín 31 644 26 569 23 377 Královéhradecký kraj 42 655 34 031 32 537 Pardubický kraj 37 472 31 267 31 113 Zdroj: cenová mapa.org ■  novostavby ■  panelový dům ■  cihlový dům Průměrné ceny bytů v krajských městech (korun za metr čtvereční – částky jsou za třetí čtvrtletí roku 2016)

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

8 březen | duben 2017 zdravotnictví Zdravotnictví bojuje s počtem sester i miliony za centrové léky hlásil člen představenstva České lékařské komory Pavel Kubíček, podle něhož situaci nezvrátí ani desetiprocentní navýšení platů. Už sedmé celostátní setkání ředitelů nemocnic a pracovníků sektoru zdravotnictví pořádala společnost Magnus Regio. Tentokrát se čelní manažeři zdravotnických zařízení sjeli do Prahy. Michal Čejka V hlavním městě probírali nejen tradiční problémy českého zdravotnictví, ale i ty nové. V hlav- ní roli byly jako v  jiných sekto- rech finance. Ale také personální problémy jako nedostatek sester a odchod lékařů do zahraničí. Vzhledem k termínu na začát- ku roku tentokrát nebyla v hlavní roli úhradová vyhláška. „Konec příprav příští úhradové vyhlášky bude splývat s volbami do posla- necké sněmovny. Ale letos máme větší jistotu v  odhadech vstupů. Vybere se mezi osmi a deseti mi- liardami víc,“ uvedla ředitelka S tím souhlasila členka prezidia České asociace sester Nina Mülle- rová. „Peníze jsou jedna část, další jsou problémy v  provozu. Úkoly se na sestry valí z obou stran, pak jsou přetížené. Zvýšilo se množství práce, kterou sestra musí vykoná- vat,“ uvedla. Mzdy zdravotnického perso- nálu se zvyšují již několik let za sebou. „Úhradová vyhláška ale není optimální nositel navyšování platů. Promítá se na ně přeneseně,“ prohlásila Rögnerová. Ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus upozornil na další časovanou bombu – centrové léky. A hlavně platby za ně. „Jsme obětí úspěšnosti léčby. Platíme ne za prodloužení života, ale spíš za prodloužení umírání o  pár mě- síců, miliony navíc. Nedovedu si představit, že se občané nebudou více podílet z  vlastních zdrojů,“ podotkl Kraus. „ „ Štědré Česko Uznal to i prezident České léká- renské komory Lubomír Chudoba. „Co se týče léků, jsme neskutečně štědrá země. I  v  USA nebo Ně- mecku začínají s restrikcemi, která budou regulovat, zda některé léky stojí za to. Jsme solidární systém, ale musíme přijmout pravidla,“ řekl Chudoba. Diskutovalo se také o  výhle- du financování zdravotnictví na příští roky. „Nejsem si jistá kata- strofickým scénářem. I pokud by došlo ke zpomalení ekonomiky, zdravotnictví peníze mít bude. Nebyly by nárůsty, stav by zůstal zakonzervovaný,“ sdělila Rögne- rová s tím, že hospodářská krize z roku 2008 se v českém zdravot- nictví promítla až o pět let později. Rögnerovou doplnil její kolega Jan Michálek, ředitel odboru přímo ří- zených organizací. „Minulou krizi nám pomohly překonat zůstatky na kontě zdravotních pojišťoven. Pokud bude další krize, musí do kapsy sáhnout ministerstvo finan- cí,“ prohlásil. Našly se ale také hlasy o očistné prospěšnosti případné krize. Jed- natel rakovnické nemocnice uvedl, že by se aspoň přestala rozdávat těšínská jablíčka. „Obnažily by se problémy českého zdravotnictví a mohlo by dojít k jeho raciona- lizaci,“ uvedl Jedlička. Jistou krizí prochází také dlouho propíraná elektronizace českého zdravot- nictví, v němž se Česká republika vyspělým zemím zatím příliš ne- přibližuje. „Jde o jejich využití na straně klinických i ekonomických procesů. Mluví se tu o přetěžování sester, proč tedy nevyužít techno- logie speech to text, kdy nemusejí psát do počítače, stačí je namlu- vit,“ nabídl jedno z možných řeše- ní Martin Zubek, který na setkání mluvil za generálního partnera, společnost C Systém CZ, která tyto technologie nabízí. Horkou aktualitou bylo téma registru smluv a  povinností ne- mocnic své transakce zveřejňovat. Kromě vyjádření zástupců ne- mocnic k tomu měli co říct i je- jich obchodní partneři. „Cítíme, že u  našich zákazníků je registr obrovskou zátěží. Z naší strany se jim snažíme ušetřit například zno- vuopratelnými oděvy. Ale není to jen o ceně, spíš o kvalitě zdravot- nického materiálu,“ uvedla Petra Georgievová, obchodní ředitelka společnosti Clinitex, výrobce a do- davatele zdravotnického textilu, konfekce a lůžkovin. Drtivá většina zúčastněných se shodla, že navzdory přílivu peněz v posledních letech se čes- ké zdravotnictví potýká s  řadou problémů. Ty se ovšem mnohdy spíš odsouvají, než řeší, ať už jde o platby za centrové léky, opravy zdravotnických areálů nebo vzdě- lávání lékařů a sester. Videoreportáž z akce najdete na www.moravskehospodarstvi.cz odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva vnitra He- lena Rögnerová. Nedostatek lékařů se týká hlav- ně menších nemocnic. „Problém je v distribuci lékařů. Jdou z malých nemocnic do větších anebo pryč ze segmentu nemocniční péče,“ upo- zornil Tomáš Jedlička z rakovnické nemocnice. Možná větší problém je ale absence sester, které míří pryč ze zdravotnictví. „Pomalu se to stává limitujícím faktorem. Je akutní nedostatek. Nám nepřísluší se do toho problému míchat, ale ovlivňuje to i  práci lékařů,“ pro- UDI pro Evropu Nová legislativa pro identifikaci zdravotnických prostředků v EU již brzy V polovině loňského roku byly publikovány finální návrhy dvou nových evropských nařízení, která se budou týkat zavedení systému UDI pro zdravotnické a diagnostické in vitro prostředky. Očekává se, že legislativa bu- de formálně přijata nejpozději do konce letošního roku, a to s účin- ností 3 let pro zdravotnické pro- středky a  5  let pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Do data účinnosti by se tedy měly na fungování nových pravidel při- pravit všechny dotčené subjekty. Půjde o  výrobce, distributory, dovozce, zplnomocněné zástup- ce, ale například i o zdravotnické instituce. Nařízení by měla obsahově navazovat na Doporučení komi- se o společném rámci pro systém jedinečné identifikace zdravotnic- kých prostředků v EU, které bylo vydáno již v roce 2013. A dále na dokument Mezinárodního fóra re- gulačních orgánů pro zdravotnic- ké prostředky (IMDRF) s názvem UDI Guidance z téhož roku. Evropská legislativa si klade za cíl především podpořit ce- losvětově konzistentní přístup k  identifikaci pomocí UDI, chce pomoci eliminovat bariér pro me- Tato legislativa v  praxi zna- mená, že každý výrobce nebo do- vozce zdravotnického prostředku do USA je povinen označit svůj produkt pomocí UDI, a  to jak jeho jedinečným identifikačním číslem, tak i odpovídajícími pro- duktovými údaji. Identifikace pro- duktu je uváděna jednak v okem čitelné podobě, ale především ve strojově snímatelném formátu. Jako datové nosiče se používají standardní čárové kódy GS1-128 nebo GS1 DataMatrix. Údaje jsou kódovány pomocí GS1 aplikač- ních identifikátorů, které zajišťují obecnou srozumitelnost při sní- mání a opětném dekódování dat. FDA dále vyžaduje, aby veškeré produkty, které podléhají značení UDI, byly zaneseny do databáze GUDID (Global UDI Database), která je veřejná a slouží jako re- ferenční katalog všech zdravot- nických prostředků určených pro americký trh. Databáze je rovněž zinárodní obchod a v neposlední řadě samozřejmě by měla posílit bezpečnost pacienta. � Co je UDI? Jednoduše řečeno, UDI (Unique Device Identifier) je systém jednoznačné identifikace zdravotnických prostředků. Jedná se o úspěšný model využití globál- ní standardní identifikace, která bez nadsázky ovlivní úroveň auto- matizace v celém zdravotnickém sektoru a samozřejmě také té části průmyslu, která je orientována na výrobu zdravotnických a diagnos- tických prostředků. UDI v sobě zahrnuje dva iden- tifikátory, identifikátor prostřed- ku a identifikátor výroby. – Identifikátor prostředku je statická informace, která spe- cifikuje výrobce prostředku, jeho typ nebo model. V praxi se jedná zpravidla o GS1 iden- tifikační číslo (GTIN) prostřed- ku přidělené výrobcem. Jde o  klíčový údaj, který na sebe obvykle váže další informace o prostředku uložené v databá- zi kmenových dat. Kromě GS1 jsou v  tomto identifikátoru použitelná ještě identifikační čísla HIBCC (Health Industry Business Council Communica- tions) a ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Bank Automation). – Identifikátor výroby je naopak dynamická část identifikace prostředku. Nejčastěji se jedná o  výrobní nebo sériové číslo, součástí národního systému pro kontrolu bezpečnosti dodavatel- ského řetězce a  nástrojem proti padělání zdravotnických prostřed- ků obecně. � Jak to vidí Evropská unie? Evropští regulátoři si od zave- dení UDI slibují velmi obdobné přínosy jako FDA. Především je to významný posun při zavádění vysledovatelnosti zdravotnických prostředků, dále pak efektivnější ohlašování nežádoucích příhod, účinnější podporu při stahování rizikových nebo vadných pro- středků z oběhu. Prostřednictvím UDI by mělo být možno se dota- zovat v různých datových a data- bázových systémech, měla by být nižší pravděpodobnost lékařských pochybení v souvislosti se zneuži- tím prostředků apod. Zavedení systému UDI by rovněž mohlo přispět k  dosažení dalších cílů, jako je boj proti padělkům, lepší kontrola distribuce, řízení zásob a nákladů. To vše by mělo pozi- tivně ovlivnit bezpečnost pacientů a optimalizovat zdravotní péči. � Předpoklady zavedení UDI do evropské praxe I pro zavedení UDI v Evropě by mělo platit pravidlo postupné- ho zavádění v závislosti na riziko- šarži, datum výroby nebo po- užitelnosti. � Zkušenosti z praxe UDI je již v praxi ověřený sys- tém. Před několika lety jej zave- dl Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Postupná implementace systému do praxe je závislá na typu zdravotnického prostředku, resp. na jeho zařa- zení do konkrétní rizikové třídy. Termíny pro jednotlivé skupiny prostředků jsou rozvrženy v roz- pětí let 2014 až 2020. Jako první je vyžadováno značení produktů zahrnutých do rizikové třídy III, tedy těch, které představují pro pa- cienta nejvyšší míru potenciální- ho nebezpečí. Platné termíny pro jednotlivé skupiny produktů jsou uvedeny na webové stránce FDA. Technický štítek polohovacího lůžka s 2D kódem GS1 DataMatrix nesoucím UDI vých třídách. Prostředky s nejvyšší třídou rizika by měly být do systé- mu UDI zařazeny jako první. Také informace povinné v  dynamické části identifikace (identifikátor výroby) se budou pravděpodobně lišit v závislosti na různých třídách rizika. Například u třídy I to bude datum použitelnosti nebo výroby, u třídy II číslo šarže a u třídy III číslo šarže nebo sériové číslo. Pokud jde o  datové nosiče, předpokládá se využití kódu GS1 DataMatrix, případně GS1-128, a  to buďto na obalu prostředku nebo přímo na prostředku samot- ném. Počítá se také s identifikací vyšších úrovní balení, nikoli však palet nebo jiných přepravních ba- lení. Také v  Evropě bude součástí systému UDI databáze pro zazna- menávání statických informací. Pro tyto účely je zřízena Evrop- ská databanka zdravotnických prostředků EUDAMED. Podle dostupných informací se se zá- znamem dynamických informací do evropského elektronického sys- tému UDI se nepočítá. Ing. Pavla Cihlářová ředitelka GS1 CZECH REPUBLIC Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 227 031 261 E-mail: info@gs1cz.org inzerce V hlavní roli byly tradičně peníze.Těch je ve zdravotnictví v posledních letech více. Problémy ale zůstávají.  FOTO: Jiří Salik Sláma Vzhledem k závažnosti témat byly úsměvy spíše vzácností. Akci si nenechal ujít ani štáb České televize. Generální partner Partner

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 9 ekonomika Přijetím eura riskujete, že jednou dopadnete jako Řecko inzerce 18598 KB Muncipality Moravske hospodarstvi 132x248 V01.indd 1 20.03.17 16:58 Ekonomicko- -správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně si v únoru pozvala významnou osobnost. Jeden z nejdůležitějších německých ekonomů Hans-Werner Sinn zde přednášel o německé energetické revoluci. Michal Čejka Našel si ale i čas na svá oblí- bená témata jako evropská inte- gace nebo kritika nízkých úro- kových sazeb Evropské centrální banky. Německo se rozhodlo vyřa- dit jaderné elektrárny z provo- zu po havárii v  japonské Fu- kušimě. Ve střední Evropě ale k úniku radiace kvůli vlně tsu- nami nedojde. Jak se díváte na změnu v energetice vaší země? Ne, je to naprosto chybné rozhodnutí. Odstavení jader- ných elektráren znamená, že se v daleko větší míře budeme muset spoléhat na větrníky a so- lární panely. S tím je ale spojeno mnoho problémů, které vidíme už dnes a budeme se s nimi se- tkávat stále častěji. Nemůže odklon od jádra změnit německé cíle ve snižo- vání oxidu uhličitého? Na tom je zajímavá pozi- ce strany Zelených. Chtějí jak konec jádra, tak konec fosilní energetiky. Tím se ale dostávají do země nikoho. Obnovitelné zdroje, kterými disponujeme, jsou velmi proměnlivé. Do sítě mohou být integrované pou- ze v  případě, že máte základ- ní energii z  fosilních paliv. Ta kompenzuje výpadky, když vítr nefouká a  nesvítí slunce. Vy- tváříme dvojitý systém, který je velmi nákladný. To, co Evropa potřebuje, ale nejsou přísnější pravidla pro zadlužování států. Vaším velkým tématem je dluhová politika eurozóny. Přibližte svůj pohled na tuto záležitost. Lepší strategie je odpuště- ní dluhů a odchod z eurozóny. V  řeckém případě jsme měli místo několikaletého přešlapo- vání na místě umožnit té ze- mi bankrot a vystoupit z eura. Tehdy mohla devalvovat svoji novou měnu a  cenově se při- způsobit. Jenomže Řecko v eurozóně pořád je. Co se s ním má dělat teď? Ne, ten problém stále vyře- šen není. Že Řecku poskytnete úvěry, jen oddalujete řešení. Nemůžete poskytnout půjčky a zároveň žádat, aby se Řekové Migrace byla také jedním z  témat hlasování o  brexitu. Jak vůbec vidíte budoucnost EU bez Velké Británie? Zbytek Evropské unie by měl brát brexit velice vážně. Po od- chodu Velké Británie v Evropské unii poněkud oslabí síly, které prosazovaly volný obchod. Ve- dle toho menší členské státy ztratí výrazného spojence, jenž představoval protiváhu vůči vli- vu Německa a Francie. Jak se podle vás změní role Německa v Evropské unii poté, co ji opustí Británie? Obávám se, že posílí protek- cionismus. Jak už jsem říkal, Velká Británie není příznivcem přílišných regulací, a  to jak ve vnitřním,takmezinárodnímob- chodu. Co může vyhovovat velkým firmám, nemusí být dobré pro menší. Možnosti hýbat s  kur- sem měny bych se rozhodně nezbavoval. Vždyť už více než tři roky používáte kurs koruny jako nástroj k oživení svého hos- podářství. Kdyby stejný nástroj mohlo využít Řecko, z krize by se pravděpodobně dostalo mno- hem lépe a rychleji. Členstvím v eurozóně byste se zbavili poměrně mocného hospodářskopolitického nástroje Někteří čeští politici říkají, že máme s  přijetím eura po- čkat, až se pravidla pro fungo- vání eurozóny zpřísní, budou transparentnější a  hlavně se začnou dodržovat. Samozřejmě. To, co Evro- pa potřebuje, ale nejsou přís- nější pravidla pro zadlužování států. Ona se stejně nebudou dodržovat. Pakt stability a růs- tu nebo fiskální pakt jsou jen politická omezení, která ne- dokázala zabránit vlně problé- mů. Neuměla zamezit té obří pobídce k  enormnímu zadlu- žování, které podporují různé formy vzájemné zodpovědnosti za dluh. Co jsou podle vás největší problémy eurozóny v  součas- nosti? Eurozóna má problém s tím, jak je poskládaná. Vytvořili jsme zde v investorech očekávání, že dluh bude vzájemně sdílený. Či- li: investoři, kteří půjčují peníze nějaké zemi, vždy vědí, že když se tato země dostane do problé- mů, nějaká jiná země zasáhne a  pomůže se splácením. Takže půjčují příliš mnoho peněz − to vytváří inflační úvěrové bubliny a poškozuje to soutěž. Co s tím? Abychom tento problém vyřešili, musíme se vrátit k systému, který mají USA ne- bo Švýcarsko, kde jsou velmi přísná pravidla, která takovou záchranu nedovolují. Když se nějaký stát či kanton příliš za- dluží, zbankrotuje. A  věřitelé jednoduše o  svoje peníze při- jdou. V takovém prostředí pak problematickému státu nepůjčí už na začátku a nevznikají žádné bubliny. uskromnili, snížili výdaje a sní- žili mzdy. Částečné odpuštění dluhů soukromých věřitelů přišlo v roce 2012. To nestačilo? Ano, navíc byly odpuštěny další závazky formou sníže- ní úroků na záchranné půjčky a prodloužení splatnosti. To vše v hodnotě dalších desítek mili- ard eur. Ale zjevně to nestači- lo. Řekové stále nejsou schopní unést vlastní zadlužení. Evrop- ská unie by měla vytvořit pravi- dla pro bankrot států. V řeckém případě jsme měli místo několikaletého přešlapování na místě umožnit té zemi bankrot a vystoupit z eura. Aktuální nastavení vytváří pro jednu skupinu zemí roz- počtové přebytky, pro druhé deficity. Má Německo s rekord- ními přebytky spoluzodpověd- nost? Pochopitelně. Německý pře- bytek je příliš velký a zemi ni- jak nepomáhá. Podle odhadl je německé euro podhodnocené skoro o  dvacet procent oproti zbytku eurozóny. To pak umě- le vytváří velký export, ze kte- rého ale nic nedostáváme. Jen akumulujeme pohledávky vůči ostatním centrálním bankám v eurozóně. Je pro českou ekonomiku vhodné přijmout společnou evropskou měnu? Rozhodně ne. Členstvím v eurozóně byste se zbavili po- měrně mocného hospodářsko- politického nástroje, kterým je možnost ovlivňovat kurs vlastní měny. Kromě toho jsou dnes v eurozóně extrémně nízké úrokové sazby, a kdybyste tedy vstupovali nyní, vystavili byste se riziku, že jednou dopadnete stejně jako Řecko. To také do- platilo na vstup v době nízkých sazeb, což vedlo k  nárůstu za- dlužení, a  záhy se ukázalo, že není schopno své dluhy splácet. Jenže česká ekonomika je velmi silně spojena s  němec- kou, jejich hospodářské cykly se vyvíjejí v  podstatě stejně a mnoho velkých firem si člen- ství v eurozóně přeje. Není to důvod být součást eurosysté- mu? Hans-Werner Sinn (69) Německý ekonom, kritik eurozóny a do loňského roku prezident významného německého think-tanku Ifo Institut. Od konce osmdesátých let člen vědecké rady spolkového ministerstva hospodářství a řady odborných a akademických společností. Zabývá se především makroekonomií, sociálními systémy, ekonomické integraci a společné měně.V roce 2012 jej ekonomický týdeník WirtschaftsWoche umístil na první příčku v žebříčku nejdůležitějších německých ekonomů.Ve stejném roce, Ve stejném roce ho časopis Bloomberg Markets Magazine zařadil mezi 50 nejvlivnějších ekonomů světa.  kdo je…  FOTO: archiv Hans-Wernera Sinna

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

10 březen | duben 2017 inspirace u sousedů Dunaj-Odra-Labe? Zatím „aspoň“ z Ostravy do Polska. Do roku 2030 Současné vlády zainteresova- ných zemí ale projekt podporují. A tak je větší šance, že se něco sta- ne. Přenejmenším projekt splav- nění Odry mezi polským městem Kozle a Ostravou by mohl být ho- tový do roku 2030. Pro tento úsek vytvoří Češi a  Poláci společný přípravný tým. Premiér Bohuslav Sobotka označil po setkání s pol- skou kolegyní Beatou Szydlovou z prosince projekt splavnění řeky mezi Ostravou a polským městem Varšava prosazuje vodní spojení mezi Dunajem, Odrou a Labem. Začít by chtěla splavněním Odry mezi polským městem Kandřín- Kozlí a Ostravou. Polsko proto začíná připravovat projekt s Českem a Slovenskem. A bude žádat o peníze z evropských fondů. Michal Čejka Nápad s  projektem kanálu Dunaj-Odra-Labe se čas od ča- su vynoří na povrch, aby mega- lomanská stavba dopravní ces- ty vzápětí znovu zapadla. To se ale současná polská vláda snaží změnit. K Čechům a Polákům se aktuálně přidalo i  Slovensko. To dosud v přípravách zvažovaného dopravního projektu zastávalo roli pozorovatele. Na začátku roku po- depsaly všechny tři země společné memorandum a začaly připravo- vat konkrétní studie. V sídle Ev- ropské unie se pak pokusí zajistit finanční spoluúčast. Kozlí do budoucna za perspektiv- ní. „Máme jako česká vláda velký zájem o polské plány na splavně- ní Odry. Rádi bychom tyto věci podrobněji konzultovali, protože se tady naskýtá možnost projektu splavnění Odry mezi městy Koźle a Ostrava, což by pro Českou re- publiku do budoucna mohl být velmi zajímavý projekt,“ uvedl Sobotka. Polská premiérka jej doplnila: „Důležitou věcí je společná rea- lizace splavnění Odry. Dohodli jsme se, že se vytvoří tým, který se bude zabývat realizací tohoto projektu.“ Myšlenka celkového propojení Dunaje, Odry a Labe má mnoho však také mnoho odpůrců – mezi ekonomy i  ekology. Náklady by se pohybovaly podle odhadů v řá- du skoro pěti set miliard korun. „To, co dnes slyšíme od odbor- níků nebo jiných lidí, kteří o tom mluví, se nedá považovat za se- riózní argumenty. Protože zatím nikdo neudělal hodnověrné studie o proveditelnosti nebo rentabilitě toho projektu,“ uvedl Grobarczyk. „ „ Potřeba vysokých cílů „Vezměte si jako příklad vodní cesty v Evropě, které už slouží – tedy Dunajská, Moselská a  Rýn- ská. Kdyby u nich někdo na začát- ku podobně zpochybňoval jejich proveditelnost nebo rentabilit, ni- kdy by se nepostavili,“ vysvětloval polský ministr. Vizi prosazuje také český prezi- dent Miloš Zeman, podle nějž by se mezinárodní kanál mohl stát důležitou dopravní tepnou a měl by ekonomický přínos. Projekt Dunaj-Odra-Labe počítá s  ambiciózním propoje- ním trojice řek s  cílem umožnit plavbu nákladních lodí z Dunaje do Severního a  Baltského moře. V  současnosti českého minister- stvo dopravy nechalo zpracovat studii proveditelnosti stavby. Ta má zodpovědět otázku, zdali se náklady na výstavbu kanálu vy- platí investovat. Dunaj s Odrou by se měl podle projektu propojit prostřednictvím splavnění řek Moravy a  Bečvy. Projekt má podporu Evropské komise. „Budování říčních cest v  Polsku a  Evropě, především prodloužení splavnosti Odry, je v souladu s evropskou koncepcí,“ řekl optimisticky polský ministr námořního hospodářství a  říční plavby Marek Grobarczyk. „Dří- vější práce a studie, které se tím zabývaly, připravovaly jen míst- ní samosprávy. Neměly formální podporu vlád, jak na jedné ani na druhé straně,“ dodal. Západ republiky by se na severo- jižní cestu napojil prodloužením vodního koridoru z  Přerova do Pardubic, kde by se napojil na La- be. Stavba by podle předběžných odhadů měla vyjít na 400 miliard korun. Úvahy o propojení Labe s Od- rou a Dunajem se objevily už ve středověku, konkrétnější plány se začaly rodit od 19. století. Blízko k realizaci měla tato vodní cesta například ve 30. letech minulého století, z  rozsáhlých plánů se na českém území nakonec zrodil ale- spoň Baťův kanál. České vlády se možnou výstavbou kanálu zabýva- ly od 90. let, ovšem bez konkrét- ních výsledků. Současný projekt má navíc řadu odpůrců, zejména z řad ekologů, výhrady se ozývají ale i k jeho trase, jež by často ko- pírovala železniční či dálniční síť. Trasa kanálu je nicméně zanesena v územních plánech, a na Moravě tak blokuje rozsáhlá území. Splavnění řeky Odry ■ je splavná od mořského přístavu ve Štětíně až po město Kędzierzyn-Koźle, které leží asi 50 km od hranic s Moravskoslezským krajem, ■ jejím splavněním až do Ostravy-Mošnova by se oderská vodní cesta prodloužila o 90 km, ■ splavnění řeky do Ostravy by stálo asi 800 milionů eur, 85 % by bylo možné získat z evropských fondů, ■ podpora energetické nezávislosti regionu a konkurenceschopnosti, ■ vodní cesta je nejšetrnější k životnímu prostředí.  cesta k Baltu FOTO: Mapio.net inzerce Celorepubliková soutěže Moravského hospodářství Nej školka HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: – Fotografie mateřské školy, interiérů i exteriérů (budova, hřiště) – Stručná charakteristika aktivit, projektů z posledních let, a úspěchů instituce, případně prostředí PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěže se mohou účastnit veřejné , soukromé školky zařazené v rejstříku škol i soukromé školky. Podmínkou přihlášení soukromých školek je přihlášení zástupcem místní samosprávy. Za obec i městskou část se může přihlásit libovolný počet mateřských škol. Zúčastnit se mohou mateřské školy s minimálně 13 dětmi. Moravské hospodářství a jeho vydavatel, společnost Magnus Regio, vyhlašují premiérový ročník soutěže NEJ školka. Každý rok vyhlašuje Moravské hospodářství jedno z klání „Nejkrásnější náměstí či náves“ nebo „Nejkrásnější obecní úřad či radnice“. Tentokrát se do středu zájmu dostávají mateřské školy. Nejde jen o prostředí, ve kterém se dětem dostává prvního vzdělání, ale také o moderní a progresivní projekty, inovativní přístup při vzdělávacích programech, které pomáhají k rozvoji dětí. HARMONOGRAM SOUTĚŽE: Vyhlášení soutěže: 7. 2. 2017 Registrace do soutěže: 7. 2. 2017 – 31. 5. 2017 Veřejné hlasování na webu: 1. 6. 2017 – 31. 9. 2017 Hlasování odborné poroty: 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017 Vyhlášení soutěže: Konference Moravské obce a města 2017 v Hotelu Voroněž dne 23. 11. 2017 Registrovat se bude možné od 7. 2. 2017 přes jednoduchý formulář na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz KONCEPCE SOUTĚŽE: Soutěž probíhá ve dvou fázích. Po konci registrace hlasuje veřejnost z kompletní nabídky na internetu na webové stránce www.moravskehospodarstvi.cz, z nejúspěšnějších deseti mateřských škol potom odborná porota vybere tři školky, který budou oceněny hodnotnými cenami. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ: Proběhne dne 23. listopadu 2017 v brněnském hotelu Voroněž v rámci konference „Moravské obce a města“ 1. cena vybavení školky v hodnotě 30.000,– Kč 2. cena vybavení školky v hodnotě 20.000,– Kč 3. cena vybavení školky v hodnotě 10.000,– Kč Celkový vítěz získá i možnost představit své děti a svou práci jakoukoli formou krátkého hudebního, recitačního či podobného vystoupení. Překvapte nás! soutěž

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 11 průmysl 4.0 Průmysl na Ostravsku: nastartuje stát inovace? Supermoderní přístroje a výrobní zařízení průmyslu 4.0 mají v průběhu let nahradit na Ostravsku starý a neefektivní těžký průmysl. FOTO: Shutterstock skou i sociální situaci,“ řekl před- seda vlády Bohuslav Sobotka. „ „ Zásadní změny v hospodářství krajů „Strategický rámec hos- podářské restrukturalizace je zaměřen na kroky směřující Nezaměstnanost na severní Moravě dlouhodobě patří k nejvyšším v Česku. Moravskoslezský kraj má i několik dalších hendikepů: nižší vzdělanost, nevhodnou strukturu průmyslu, špatné životní prostředí. Vláda se opakovaně zabývala plány, jak tomuto regionu pomoci. Ladislav Koubek Jejich součástí je záměr re- strukturalizovat spektrum prů- myslu na severu Moravy z těž- kého na moderní 4.0. Koncepci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje předložil vládě zmocněnec Jiří Ciencia- la již na konci roku 2015. Tato koncepce upozorňuje na řadu nevýhod uvedených krajů, ze- jména útlum tradičních průmy- slových odvětví, který není ade- kvátně vyvážen rozvojem jiných k zásadní hospodářské restruk- turalizaci dotčených krajů. Jeho naplňováním dojde k  nastar- tování ekonomické restruktu- ralizace v  územích, která jsou dlouhodobě považována za problémová a  ekonomicky za- ostávající. Realizace opatření by měla vést k naplňování jednoho z cílů české regionální politiky, kterým je snižování sociálních a  ekonomických nerovnos- tí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Inspirací pro vytvoření restrukturalizační strategie byly obdobné strategie, které výrazně přispěly k hospo- dářské proměně průmyslového Porúří v Německu. Strategický rámec obsahuje jak analýzu aktuálního stavu, tak návrh konkrétních opatření. Za přípravu těchto opatření pro Moravskoslezský kraj zodpovídá zmocněnec vlády Jiří Ciencia- la. Detailně budou tato opatře- ní rozpracována v  Souhrnném akčním plánu. „Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem, který je historicky nadprůměrně závislý na velkých tradičních firmách z  oblasti hutnictví, důlního průmyslu a strojírenství. Útlum tradičních odvětví, ke kterému postupně dochází, a s tím sou- visející odliv talentovaných mla- dých lidí způsobuje pokles počtu obyvatel v průměru o 5–10 tisíc ročně. Strategie hospodářské restrukturalizace může pomoci vyrovnat se se změnami, kterými region prochází,“ uvádí Jiří Ci- enciala, který je s regionem vel- mi úzce spjat. Nejen proto, že byl čtrnáct let generálním ředitelem Třineckých železáren. Akční plány pro rok 2017 až 2018 jsou prvním realizačním dokumentem procesu hospo- dářské restrukturalizace zne- výhodněných regionů, pro- jektu nazvaného symbolicky RESTART. Návrhy obsahují celkem 79 opatření, která byla projednána v  rámci široké re- gionální diskuse a z velké části i s příslušnými ministerstvy. „Shromáždili jsme návrhy, které mohou pomoci struktu- rálně postiženým krajům a na- startovat jejich prosperitu ve všech klíčových ekonomických a sociálních oblastech, přičemž oborů. Konstatuje také, že čer- pání fondů EU zatím nepřispělo k vyrovnávání ekonomické síly regionů s tím, že uvedené kraje stále hospodářsky zaostávají. Na počátku letošního ro- ku vláda schválila další klíčový dokument. „Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a  Karlovarského kraje obsahuje návrh postupu, jak těmto regi- onům pomoci zlepšit hospodář- hlavní důraz klademe na rozvoj podnikání,“  uvedl Cienciala. Návrhy konkrétních opatření jsou členěny do sedmi pilířů: podnikání a  inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a  vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace, infrastruktura a veřejná správa. Akční plán obsahuje systémová a  legislativní opatření, nadre- gionální programy a specifické programy a  opatření pro jed- notlivé kraje. „ „ Spolupráce s důležitými aktéry regionu „Na přípravě návrhu kon- krétních opatření na podporu dotčených krajů jsme spolu- pracovali s významnými aktéry z regionu, jako jsou krajská tri- partita, zástupci měst, zástup- ci podnikatelského sektoru, zástupci vysokých škol a  další. Návrhy pro jednotlivé kraje nyní na základě jednání s příslušný- mi ministerstvy a Úřadem vlády zpracujeme do Akčního plánu společného pro všechny regiony, který bude v květnu předložen vládě,“ uvedla Gabriela Nekolo- vá, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce. Akční plán bude projednán ministerstvy v připomínkovém řízení a na Konferenci restruk- turalizace, svolané premiérem. Této akce se zúčastní zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a  zástupci regionů. Schválený Akční plán restrukturalizace Moravskoslezského kraje, Ústec- kého a Karlovarského kraje bu- de předložen vládě k projednání 31. května 2017. inzerce Snadnější pohyb pro více vo- zíčkářů může přinést plánovaná nová verze vozidla Elbee. Výrobce získal od Evropské komise 50 ti- síc eur, za které chce zmapovat potřeby handicapovaných řidi- čů. Peníze z  prestižního grantu pro malé a střední podniky SME Instrument získal v konkurenci tisíců evropských firem. světě, je nutné jej inovovat tako- vým způsobem, aby pokrývalo co nejvíce individuálních potřeb co nejširšího spektra lidí na vozíku. To se neobejde bez podrobného výzkumu mezi vozíčkáři,“ popi- suje účel grantu Ladislav Brázdil z firmy Elbee. Mnozí z lidí na vo- zíku jsou teď odkázáni na osobní asistenty, kteří nejsou k dispozici 24 hodin denně a stojí peníze. Pohodlná osobní doprava pro ně může znamenat lepší začle- nění do společnosti. „ „ Mezinárodní kontakty Firma teď zahajuje spolupráci s koučem, který jí pomůže získat relevantní mezinárodní kontak- ty. Ze zahraničních expertů sítě Evropské komise jej pomohl vy- brat JIC. Studie proveditelnosti by měla být hotová do půl roku. Firma uspěla v listopadového kola žádostí o  první fázi SME Intru- mentu mezi dvěma tisíci žadateli ze všech zemí Evropské unie. „SME Instrument dosud zís- kala necelá desítka firem z České republiky, z  toho více než polo- vina z jižní Moravy. To je zejmé- na pro náš kraj slušný výsledek. Inovativní potenciál je tady ale daleko vyšší. Spousta zdejších fi- rem vyvíjí nadějné technologie, ale o  možnosti získat finance z Evropské komise buď neví, nebo mají respekt z celoevropské kon- kurence,“ poukazuje ředitel JIC Jiří Hudeček na to, že úspěšnost České republiky v  SME Instru- mentu zaostává za řadou států. V Belgii dosáhlo na financování zatím 27  firem, v  Německu 162 a v Irsku 57 firem. Letošní uzávěrky pro další po- dání žádosti o  SME Instrument na zafinancování studií prove- ditelnosti jsou 3. května, 6. září a 8. listopadu. MARTINA POUCHLÁ Brusel přispěl hanácké firmě na zdokonalení jejího vozu Elbee Elbee je celosvětově unikátní vozidlo pro řidiče na vozíku. Jeho specialitou je otevírání celé přední části, což výrazně vylepšuje využi- telnost pro handicapované. Řidič tak nemusí do vozu přesedat z vo- zíku, ale rovnou s ním zacouvá do kabiny. Elektricky ovládané dveře na dálku a nájezdní plošinu pak zaklopí i s volantem. Elbee počítá také s jedním místem pro spolu- jezdce a zavazadlovým prostorem. „Elbee v současné podobě vy- rábíme v malých sériích. Abychom ho mohli začít prodávat po celém Přečtěte si rozhovor s Ladislavem Brázdilem ze společnosti Elbee na webu Moravského hospodářství

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

12 březen | duben 2017 bezpečnost Kontroverzní směrnice o zbraních: Češi chystají odvetu Co to podle kritiků zname- ná? Regulace má mít dopad na sníženou obranyschopnost státu. Původní návrh Evropské komise přitom byl ještě přísnější. Česká europoslankyně Dita Charanzo- vá označila přijetí dokumentu za "promarněnou šanci". Myslí si ale, že Česko ještě bude moct vy- užít výjimku. Po vstupu směrnice v platnost totiž mají členské státy patnáct měsíců na to, aby ji zapra- Pořádnou kritiku schytala od zástupců sdružení držitelů zbraní, ale i českých europoslanců nová směrnice o zbraních. V polovině února schválená norma zpřísňuje kontrolu nad střelnými zbraněmi. Michal Čejka Pro kompromisní návrh podo- bu směrnice hlasovala většina eu- roposlanců. Češi ale chystají odve- tu. Třeba žalobu u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Nová směrnice zakáže nabývat některé samonabíjecí, tedy polo- automatické zbraně, odvozené od armádních typů automatických zbraní, tedy pušky se zásobníkem na více než deset nábojů, pistole se zásobníkem na více než dvacet ná- bojů a dlouhé zbraně se sklopnou či teleskopickou pažbou. „V České covaly do zákonů a předpisů. „Bu- deme muset vytvořit zcela novou právní úpravu. Tedy napsat nové zákony, které nahradí stávající zá- kon č. 119/2002 Sb. o  zbraních. Ministerstvo vnitra ale udělá vše pro to, aby dopady na legální dr- žitele zbraní byly minimální. ČR se rozhodně nechystá vyvlastňo- vat nebo zabavovat zbraně jejich legálním držitelům,“ zní z Minis- terstva vnitra. Hlasování v  Evropském par- lamentu předcházela vzrušená debata. Zněla obvinění z populi- smu a  ignorance, anebo naopak z posedlosti byrokratickou regula- cí. „Zbrojní průkaz by si tak mu- seli pořídit sběratelé historických zbraní, včetně replik, účastníci re- konstrukcí historických bitev, ne- bo třeba i lidé, kteří mají nevratně znehodnocenou zbraň pověšenou jako dekoraci na zdi,“ uvedl šéf Asociace obranného a  bezpeč- nostního průmyslu Jiří Hynek. „ „ Společná pravidla Nová směrnice také zahrnuje společná pravidla pro označo- vání a  uchovávání zbraní, anebo propojení databází v  členských státech o odmítnutých žádostech o zbrojní průkaz. „To jsou samo- zřejmě pozitivní věci, stejně jako zavedení zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, která je v ČR ale už zavedena poměrně dlouhou dobu,“ doplňuje vnitro. Podporo- vatelé dokument vyzdvihují jako důležitý prostředek, který pomůže zatlačit teroristy, ale odpůrci opo- nují, že teroristé využívají hlavně nelegálně držené zbraně. republice se týká například velmi populární poloautomatické verze samopalu vzor 58. Navíc nelegál- nímu držiteli zásobníku s kapaci- tou nad 20 nábojů, resp. 10 nábojů by měl být povinně odejmut zbroj- ní průkaz. Nově se budou muset registrovat poplašné a  signální zbraně, znehodnocené zbraně i  nově vyrobené kopie historic- kých jedno a dvouranových pře- dovek,“ uvádí Ministerstvo vnitra. Přijatá směrnice nebude mít na majitele zbraní takový dopad, jako původní návrh Evropské komise. „Podařilo se nám text napravit, ale dostali jsme se jen na půl cesty,“ prohlásila Charan- zová při rozpravě v  Evropském parlamentu. Směrnice například umožňuje členským státům udělo- vat výjimky pro současné majitele zbraní, myslivce, sportovní střelce či sběratele. „Směrnice nezavádí odebírání či vyvlastňování zbra- ní jejich stávajícím držitelům, jak bylo někdy uváděno,“ vysvětluje EurActivu Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP). Dodává, že nová pravidla neznamenají žádný zá- sadní zásah do života lidí, kteří tráví volný čas myslivostí nebo třeba sportovní střelbou. Členské státy však budou mít možnost zakázané zbraně povolit. Výjimku mohou mimo jiné získat sportovci, lovci, zbrojíři, výrobci zbraní, certifikovaní odborníci, filmaři, a také jednotlivci pro účel národní obrany, například v rám- ci dobrovolného vojenského vý- cviku. Čeští majitelé zbraní svolali na polovinu března demonstraci. Očekávali, že ten den se uskuteč- ní hlasování, Evropský parlament však již o týden dřív vydal koneč- ný program plenárního zasedání, ve kterém směrnice o  zbraních připadla na úterý. Cílem demon- strace byla také podpora návrhu zákona, který chce do Ústavy ČR zakotvit právo občanů na držení zbraně. Autorem návrhu je mi- nistr vnitra Milan Chovanec, který tvrdí, že novela ústavního záko- na souvisí se směrnicí EU pouze marginálně.  FOTO: archiv Evropská komise jen zakrývá své lajdáctví Člen představenstva LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a tiskový mluvčí sdružení David Karásek vysvětluje negativa nové směrnice o zbraních. S jakou částí směrnice má vaše sdružení největší problém? Nebo prostě nejde rozdělit a je a priori celá špatně? Těch problémů je hodně a jsou jak principiální, tak technické. Principiální problém je samozřejmě ten, že některé části směrnice bezdůvodně omezují práva držitelů legálních zbraní. Nejde o nic jiného než o populistické gesto. Před rokem Evropská komise podala svůj návrh s tím, že se to musí rychle schválit, protože je to opatření proti terorismu. Když ji Evropský parlament zarazil v rozletu, že žádný z teroristických útoků nebyl spáchán s legálně drženou zbraní, Komise řekla „no dobře, není to kvůli terorismu, ale stejně se to musí rychle schválit“. Z technického pohledu by se opatření obsažená ve Směrnici dala rozdělit do dvou typů: ta, která jsou nesmyslná, a ta, která měla být už dávno hotová. Můžete uvést nějaké příklady? Například technická pravidla pro výrobu poplašných zbraní. To je skutečně velký a dlouhodobý problém, poplašné zbraně nelegálně upravené na ostré policisté celé Evropy skutečně nacházejí u zločinců a na místech zločinů už mnoho let. A Evropské komisi na to bylo mnohokrát poukazováno jako na problém, se kterým by se mělo něco dělat. Komise ale tyto požadavky naprosto ignorovala až do té doby, než teroristé postříleli právě takovými zbraněmi redakci časopisu Charlie Hebdo. Proč je na místě kritika z české strany? Všechna opatření, která dávají nějaký smysl, máme už u nás zavedené. Předpisy pro výrobu poplašných zbraní, které zaručují, že nepůjdou předělat na ostré, máme už od roku 2002. Elektronickou evidenci zbraní spustila policie před dvěma lety. Kdyby šlo jen o ta užitečná opatření, nemuseli bychom do našeho zákona o zbraních vůbec sáhnout, protože to všechno v něm už máme. Jak se stane, že mimo jediné mají členské země stejný názor, který navíc podle kritiky z české strany vypadá jako jednoznačně špatný? Pokud se velké západní státy, v tomto případě Francie, Německo, Itálie a Španělsko, rozhodnou, že něco chtějí, podá Komise v tomto smyslu návrh. Návrh nemůže být schválen, pokud je proti tzv. blokační menšina.To jsou aspoň čtyři státy, které mají dohromady aspoň 35 % obyvatel EU. Pokud blokační menšina existuje, nastává vyjednávání.To vypadá tak, že si Komise vytipuje, které státy představují nejslabší články blokační menšiny, a ty pak začne obcházet a nabízet jim různé výjimky výměnou za to, že změní stranu.Ve chvíli, kdy se nesouhlasící menšinu podaří tímto způsobem oslabit pod blokační mez, následuje hlasování.V něm už Komu se implementací novely do našeho právního řádu nejvíce přitíží? Samozřejmě držitelům legálních zbraní a slušným lidem, teroristy to vůbec nemusí zajímat. Fandové historie, kteří jezdí po rekonstrukcích bitev s replikami středověkých ládovaček, je budou muset registrovat u policie, i když střílí jen slepými. Dokonce i lidé, kteří mají nevratně znehodnocený samopal, pověšený na zdi jako dekoraci, ho budou muset nahlásit policii, jinak se dopustí nedovoleného ozbrojování.To všechno jsou ti nebezpeční lidé, před kterými nás Evropská komise chrání. A jaký je váš názor na hlavní motivaci směrnice – boj s terorismem? Ten bude zřejmě minimální... Jak jsem popsal, směrnice obsahuje i řešení skutečných dlouhodobých problémů, a v tomto směru je přínosem. Smutné je, že ji bylo možné napsat tak, aby byla jenom přínosem - aby zvyšovala bezpečnost občanů EU, aniž by jakkoli zasahovala do jejich práv. Převážily ale politické požadavky Komise, a tak musela být navíc obětována práva bezúhonných občanů. obvykle i zbylé státy raději souhlasí, protože je jim jasné, že nesouhlasem už si v ničem. Proč tedy nemá Česká republika výjimku? Ne proto, že by naši zástupci byli málo aktivní a nedokázali najít spojence. Naopak: byli ti, kteří zorganizovali a dlouho udržovali blokační menšinu. Proto České republice nikdo žádné výjimky nenabízel. Komise však bohužel mezi shromážděnou blokační menšinou dokázala najít dostatek těch, kteří za úplatek v podobě výjimky hodili ostatní přes palubu. Ostatně si povšimněte, že opozice v Evropském parlamentu byla podstatně větší a netvořili ji jen čeští europoslanci. Je to proto, že v Radě jednají zástupci vlád, a ty zajímají hlavně zájmy státu, zatímco europoslance volí přímo občané. Proto byla v Evropském parlamentu mnohem větší opozice proti omezování práv občanů než v Radě. Proč se tedy Evropská komise k takovému kroku vůbec odhodlala? Potřebuje zakrýt následky svého lajdáctví, které v jednom bodu dosahuje až kriminální závažnosti. Proto už současná směrnice z roku 2008 stanovuje, že znehodnocené zbraně musí být znehodnocené nevratně, a že Komise k tomu má vydat odpovídající technické předpisy a dohlížet na jejich dodržování. Komise ale žádné takové předpisy nevydala až do listopadu 2015. Přitom během těch sedmi let jimi byly v EU takovými zbraněmi spáchány desítky, možná stovky vražd.To je otřesné. David Karásek Člen představenstva LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní a tiskový mluvčí sdružení inzerce Hlavní témata: • Novela zákona o městské policii a připravovaný zákon o zbraních • Nové přestupkové právo s dopadem na městskou policii • Součinnost vztahů městské policie a Policie ČR z pohledu kraje • Aktuální dopravně-právní problémy v kontextu činnosti Police ČR a MP v kraji • Aktuální judikatura a její dopady na činnost obecních policií a trestně právní aspekty v činnosti městské policie • Technologie usnadňující práci strážníků – ukázka z praxe • Doprovodný program – ukázky zbraní, uniforem a dalšího vybavení odborná konference 3. ročník Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie 25. dubna 2017, hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Organizátor: Mediální partner: V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 112 138 PŘIHLASTE SE NA: GSM 725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Určeno pro zástupce městských a obecních policií z celé ČR. Předpokládaný počet účastníků: 120–140 Účastnický poplatek: 1 200 Kč  pro zástupce státní a veřejné správy 2 800 Kč  pro zástupce soukromého sektoru

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 13 bezpečnost Najít rovnováhu mezi kyberbezpečností a právem na soukromí je výzva opatření. Díky kybernetickým technologiím útočník unikne případným následkům, protože zabrání tomu, aby byl včas určen zdroj útoku. Negativní dopad tak může dále stupňovat. Je něco, o  čem jste přesvěd- čený, že většina států, institucí dělá v oblasti kyberbezpečnosti špatně? Nějaký negativní trend? Izrael patří mezi jednu ze světových velmocí v oblasti zabezpečení. Nejen, že má jednu z nejsilnějších armád, její experti na kyberbezpečnost jsou vyhledáváni jako poradci po celém světě. Lior Tabansky je jedním z nich. Michaela Římanová Ve svých výzkumech se věnu- je IT bezpečnostním trendům. V posledních měsících je jeho vel- kým tématem ovlivňování voleb pomocí sociálních sítí a mezistát- ní kyberšpionáž. Před několika týdny jsme v České republice řešili útok na emailovou poštu ministra zahra- ničních věcí, podobný útok není v Evropě ani ve světě ojedinělý. Můžeme čekat, že kyberútoky na politiky a veřejnou správu budou stále častější? Útoky na politiky a  veřejnou správu budou nejen častější, ale také mnohem důslednější. Bylo by naivní si myslet, že politicky Ano hlavním problémem je, že se státy a instituce zaměřují pouze na technologie, když hledají řešení v oblasti kyberbezpečnosti. Na co by se tedy měly zamě- řit? Každá organizace je jiná. Pro všechny ale platí, že nejdůležitější je správně zvolená kompletní stra- tegie. Pokud je strategie špatná, výdaje na technologie budou růst, ale účinnost se bude zmenšovat. Ve Francii budou volby. Je podle vás možné, že kyberútoč- níci opravdu mohou ovlivňovat výsledky voleb, jak zmiňovali experti v  souvislosti s  volbou amerického prezidenta? Přesně této otázce jsem se vě- noval ve svém výzkumu na Tel Aviv University. Empirická zjištění potvrzují, že je to skutečně mož- né. Máme potvrzené, že některé nepřátelské politické organizace využívaly sociální media k ovliv- ňování. Ale dosud se nepodařilo odhalit přesný mechanismus pů- sobení. Proto nelze posoudit přes- né účinky na dopad voleb. Jak ovlivňování volebních vý- sledků předejít, zabránit? Preventivní opatření může provést pouze vláda konkrétní ze- mě v rámci bezpečnostní strategie. Jaké jsou momentálně nejvy- spělejší bezpečnostní programy? Umí je státy a veřejná správa vy- užívat? Záleží na konkrétních výzvách, problémech, kterým je třeba se bránit. Nyní je hlavním úkolem všech najít přijatelnou rovnováhu mezi bezpečnostními programy a  základními svobodami jako je nebo kriminálně motivovaní ky- berútočníci nevyužijí všech mož- ností k dosažení cíle. Jak lze těmto útokům bránit? Obecně platí, že osvědčené bezpečnostní postupy v IT dokáží poskytnout přiměřenou ochranu proti kyberútokům. Je ale složité předejít útokům na politiky a in- stituce, které provádí hackeři pod- porovaní jiným státem. Ochrana těch nejhodnotnějších cílů vyža- duje mimořádné schopnosti. Co chtějí útočníci těmito úto- ky získat? Tradičně většina kyberútoků slouží ke špionáži nebo k poško- zení dané instituce. Nicméně sku- tečná hrozba souvisí s  možností manipulovat daty. Útočníci jsou díky tomu schopni ovládat a ná- sledně likvidovat celé složité in- frastruktury a systémy organizací. Lze kyberútoky již nyní ozna- čit za mezinárodní válečný kon- flikt? Kybernetické hrozby jsou už dlouho reálné. Kybernetické tech- nologie poskytují nové nástroje, jak vést válku. Umožňují nepřátel- skému státu zaútočit na strategic- ké domácí cíle. Umožní nepříteli obejít hraniční kontrolu, obrněné jednotky a  veškerá bezpečnostní inzerce inzerce Přímo v centru Brna byl v září loňského roku uveden do provozu parkovací dům DOMINI PARK. Své místo našel mezi hotelem International a budovou Moravské galerie, kdy vjezd a výjezd je situován na ulici Husovu. Ve 2 podzemních a 8 nadzemních podlažích nabízí 361 parkovacích míst včetně 20 vyhrazených míst pro vozidla s pohonem LPG a CNG na střeše parkovacího domu. Bez obav zde mohou parkovat také osoby s omezenou pohyblivostí, pro které je vyhrazeno 9 parkovacích míst. Pamatováno je také na motocyklisty s 10 parkovacími místy a novinkou jsou 4 místa pro elektromobily s možností jejich dobíjení. Ceník Prvních 30 minut 15 Kč Po–Pá 08:00–22:00 Po–Pá 22:00–08:00 Každá započatá hodina Každá započatá hodina 30 Kč 20 Kč So 08:00–13:00 So 13:00–Po 08:00 Každá započatá hodina Každá započatá hodina 30 Kč 20 Kč DOMINI PARK jistota parkování v centru DOMINI PARK tak přináší vstřícnou jistotu všem. https://www.bkom.cz/parkovani právo na soukromí. Opět zde platí, že vláda je jediná, která to může zvládnout. Jaký názor máte na proniká- ní do profilů na sociálních sítích za účelem vyšetření nelegální činnosti? FBI tak například dí- ky tomu, že se dostala na web s  dětskou pornografií, odhalila několik zločinců. Jakou cenu ma- jí naše osobní údaje a bezpečnost ve srovnání s  podobnými udá- lostmi? Všechny orgány výkonné moci mají technické i právní možnosti na shromažďování informací ze sociálních médií. Některé státy jsou v tomto oboru velmi zkušené a umí proniknout velmi hluboko. Například Izrael je považována za opravdové technické experty na tomto poli. Je zde proto naprosto realistická a přirozená obava ob- čanů těchto zemí, že by policejní nebo jiné orgány mohly být v po- kušení zneužít vyšetřovací mož- nosti a  dovednosti pro zakázané účely. Je proto nesmírně důležité najít již zmíněnou rovnováhu me- zi soukromím a  bezpečnostními programy. Lior Tabansky, ředitel strategického oddělení Cyber Security Group Lior Tabansky – působí jako expert na kybernetiku v Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Centre.V letech 2010–2012 pracoval jako expert na kyberbezpečnost v izraelském Institutu pro národní bezpečnost, a také jako IT expert v elitní jednotce izraelského letectva. Organizuje TAU’s Annual International Cybersecurity Conference series – nejprestižnější konferenci v oblasti kyber bezpečnosti konanou mimo USA.  kdo je… Dokončení ze strany 1 Převládají tři hlavní cesty mož- ného úniku dat. První je špatné zabezpečení proti neoprávněné- mu přístupu útočníka z internetu. „Zde je možné se chránit technic- kými prostředky – používat fire- wally, antimalware, aktualizovat software a hardware, správně vše nastavit,“ říká Dagmar Mikulová. Druhým je tzv. inside job, tedy krádeždatoprávněnýmuživatelem zevnitř firmy. „Proti krádeži dat zaměstnancem, který má opráv- nění k práci s daty, protože s nimi musí pracovat, se účinně chrá- nit nedá,“ konstatuje Mikulová. „Marketingová tvrzení firem vyrábějících tzv. DLP systémy (data leakage prevention) je třeba brát s rezervou. Jediná smyslupl- ná ochrana je rozdělit pracovní náplň zaměstnanců a neumožnit každému přístup ke všem datům,“ dodává Dagmar Mikulová. Třetím je opět inside job, nic- méně někým jiným, než přímo oprávněným pracovníkem, pokud ten dělá nějaké chyby, nebo ne- dodržuje správné postupy. „Proti chybám zaměstnanců je možné se bránit pouze jejich vzděláváním, udržováním bezpečnostního po- vědomí a  pravidelnými bezpeč- nostními školeními, jak techno- logií, tak metodologie,“ uzavírá Dagmar Mikulová. (red) Ochrana osobních údajů přitvrdí, firmy by se měly připravit Rozsáhlá činnost městské policie je regulována řadou předpisů, které upravují evidence, kontroly, ověřování, zápisy, správu dokumentace i řešení přestupků. Jak splnit povinnosti co nejlépe a nejjednodušeji? Informační systém Městská policie VERA Radnice Vám může ulehčit řadu činností: Záznam události nebo přestupku v terénu pomocí mobilní aplikace – kvalifikovaná evidence osobních dat – ověřování osob, příbuzenských vztahů – ověřování recidivy – automatické převzetí místa události pomocí GPS – možnost výběru právních kvalifikací přestupkového jednání z číselníku – připojení fotodokumentace – vyhledávání dle různých kritérií Řešení události/přestupku – dohled nad lhůtami – předání do správního a převzetí do přestupkového řízení – vystavení pokuty, vč. vazby na evidenci pokutových bloků Podpora zákona o spisové službě – využití šablon a formulářů – zajištění správy dokumentů od jejich vzniku až po archivaci/skartaci Organizace vnitřních činností – modul Velitel – kompletní personalistika, vč. sledování platnosti osvědčení, dokladů aj. – evidence výstroje, výzbroje, pokutových bloků aj. – plánování směn a dovolených – zadávání a sledování úkolů – automatické generování sestav, mj. i pro MVČR Jak mohou pomoci IT městské policii? Informační systém VERA Radnice poskytuje kompletní řešení pro městskou policii. Plně podporuje novelu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích i další legislativní normy upravující její činnost. Když využívá systém i úřad, vznikají další výhody v jednoduchém předávání dat do agendy Přestupkové řízení a minimalizaci chyb z přepisování. Velkým pomocníkem je informační systém i při automatizovaném zpracování dopravních přestupků. Radary, kamery a průjezdové váhy generují velké množství případů, které je nově možné v IS VERA Radnice automatizovaně zpracovat, hromadně podepsat a odeslat provozovateli vozidla. To usnadní práci a zajistí splnění všech požadavků zákona. Přenechte administrativu technice, věnujte se lidem. IS VERA Radnice Vám pomůže. VERA, spol. s r. o.  |  info@vera.cz  |  http://www.vera.cz

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

14 březen | duben 2017 speciál – chytré město Nová soutěž měst a obcí oceňuje odvahu, efektivitu a chytrost Organizátoři a generální partneři soutěže: Úřad vlády ČR, Česká spořitelna, O2 IT Services a DDeM Zlatí partneři: AVE CZ odpadové hospodářství, Microsoft a ŠKODA AUTO Partneři: Cross Zlín,Visa Europe, Camea Odborní partneři: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Czech Smart City Cluster, Svaz měst a obcí ČR, 6D Academy Hlavní mediální partner: vydavatelství CNC s tituly E15, info.cz, Blesk Mediální partneři: Moravské hospodářství, Pro města a obce participace občanů, koncepčnost a sou- částí vyhodnocení budou i další známky přidělované v jednotlivých kategoriích. Výherci v  každé kategorii získají spe- ciální označení, které mohou využívat pro svou marketingovou komunikaci. Udělena bude i cena veřejnosti. Vyhlá- šení výsledků a udílení cen se uskuteční na podzim 2017 v průběhu slavnostního galavečera za účasti zástupců přihlašo- vatelů projektů, organizátorů a partnerů soutěže i členů hodnotící komise. věnována snižování energetické nároč- nosti systémů i  budov, energetickému managementu, transformaci veřejného osvětlení, OZE, virtuálním elektrárnám. Kategorie e-Úřad se soustředí na efek- tivní komunikaci s  občany, moderní platební metody, informační portál, ap- likace pro turistickou atraktivitu města, elektronické aukce atd. Jak vidíte, možností, kde se mohou uplatnit chytrá řešení je opravdu dost. A  soutěž Chytrá radnice vám nabízí příležitost, jak o vašich zajímavých ná- padech můžete dát vědět. Podejte si při- hlášku, pochlubte se svými inovativními přístupy, staňte se inspirací pro ostatní. Zviditelněte místo, kde žijete a pracujete. Chytrá radnice chce ukázat, že si vážíme každé snahy o  zlepšení. Soutěžit mo- hou projekty, které využívají inovativní technologická řešení a přispívají tak ke zvyšování kvality života obyvatel. Může jít o projekty již zrealizované stejně jako o  ty, které se nacházejí teprve ve fázi zavádění. Všechny budou vyhodnoceny a ty nejlepší oceněny. Předsedou poroty hodnotitelů je bý- valý generální ředitel České spořitelny, Ing. Pavel Kysilka, CSc., který se aktuál- ně angažuje v moderních technologiích a s významnými osobnostmi založil 6D Academy, dalšími členy jsou odborní- Jak chytrá je vaše radnice? Přiroze- ně vás napadne, že právě tak, jak chytří jsou lidé, kteří v ní sedí. Ale nemusí tomu tak být vždy. A dokonce existuje způsob, jak chytrost radnice změřit! Chytrá radnice je totiž soutěž, v  níž města a obce mohou představit moder- ní a účinná technologická řešení pro oblast veřejné správy a samosprávy. Soutěž byla zahájena 1. března 2017 a přihlášky se přijímají až do 1. června 2017. Projekty do soutěže mohou při- hlásit obce, města i městské části a sou- kromé subjekty, které realizují veřejné projekty z  oblasti Smart Cities. Účast je bezplatná, každý přihlašovatel může přihlásit po jednom projektu do každé z Projektových kategorií. Kategorií je pět, aby obsáhly všech- ny oblasti chytrých řešení, s  nimiž se města a  obce setkávají. Kategorie Ži- votní prostředí se zaměřuje na projekty odpadového hospodářství, monitoring kvality ovzduší, emise hluku a podob- ně. Individuální doprava přináší inspi- raci pro carsharing, bikesharing, systém parkování, elektromobilitu nebo mo- dernizaci platebních metod. Veřejná doprava se zabývá moderními způsoby řízení a  regulace provozu, dopravními zónami, chytrými zastávkami či bez- kontaktním odbavováním. Energetika je S p e ci á l •  chyt ré měs to  • Smart city po skandinávsku: technologie testují na lidech Jedna pětina finské populace žije v hlavním městě Helsinkách nebo jeho okolí. „Když se podíváte na Českou republiku, máte tu města, která jsou stará i tisíc let.A to už je pořádná porce zkušeností.To u nás ve Finsku jsme začali o dost později. Letos slavíme sto let nezávislosti. Před sto lety žilo pět procent Finů ve městech. Dnes je to 85 procent,“ uvedla Johanna Salovaara-Deanová z finské ambasády. Pro vedení finského hlavního města je to velká výzva. „Smart city funguje pouze v případě, že spolupracují veřejný a soukromý sektor. Musíme sdílet naše cíle. Pro chytré město potřebujete chytré občany, a také chytrou administrativu,“ zazněly základní předpoklady pro moderní rozvoj finských měst budoucnosti. Ve finském hlavním městě Helsinkách například testují elektrické minibusy bez řidiče nebo sdílená auta v garážích určená obyvatelům domu.V jedné ze čtvrtí lidé společně financovali solární panely na střechách, takže ušetří za elektřinu. Další novinkou je potrubí, které nasává odpad a posílá jej rychlostí 70 kilometrů za hodinu k likvidaci. „V Helsinkách je spousta úspěšných příkladů konceptu chytrého města,“ uvedla Salovaara-Deanová. Dobře se podle ní v Helsinkách osvědčilo sdílení kol nebo možnost konzultovat zdravotní problémy s odborníky po internetu. „Koncept je velmi jednoduchý. Když funguje, budete mít města jednodušší, šťastnější, zdravější a chytřejší.To je samozřejmě jistá filozofie, ale my ji potřebujeme převést do praxe,“ podotkla. Podle ní je ve Finsku řada chytrých měst. Nejinovativnější jsou však Helsinky a také Oulu a Tampere. „Dá se říct, že se ve Finsku specializujeme na chytré vládnutí a snažíme se mít otevřená data. I proto je symbol oslav naší nezávislosti slovo „spolu“,“ pokusila se charakterizovat finský způsob myšlení o chytrých městech. Jako příklad z praxe uvedla čtvrť Kalasatama.Ta vyrůstá z bývalého rybářského přístavu nedaleko centra Helsinek, a má být skutečným městem pro budoucnost. „Je to hodně experimentální platforma, třeba v dopravě. Zkusíme inovativní přístupy a věříme, že naši občané jimi ušetří jednu hodinu svého času denně,“slibovala Salovaara-Deanová. Finové ušetří občanům hodinu denně.   Díky chytré dopravě V konceptu Smart city jsme už ve Švédsku ušli nějakou cestu.Těmito slovy se pochlubil Andreas Gyllenhammar, ředitel udržitelnosti společnosti Sweko Sweden. Má pravdu. Severská země se opravdu může chlubit pozicí pionýrů v chytrých městech. „Švédsko má skutečně dobrou reputaci v tomto oboru. Máme vysokou kvalitu života, nízké emise, dobrý sociální standard a dobrý systém s nakládáním s odpadem,“ pochlubil se stratég společnosti, která plánuje a navrhuje komunity a města budoucnosti. Gyllenhammarův pohled na Smart city je trochu odlišný od toho, který je nastavený v České republice. „Musíme si uvědomit, že Smart city není cíl. Je to zkratka, jak dosáhnout cíle.V minulosti jsme měli řadu oddělených agend. Jenže s tím neuspějete. Jde o to, aby spolu všechno komunikovalo. Potom budou mít data, která máme už teď k dispozici, obrovskou cenu,“ uvedl Švéd. Metropole Stockholm vybrala tři oblasti, kde testují chytré technologie ve velkém. Parkoviště lidem díky mobilní aplikaci ukazují, kde je volné místo, popelnice upozorňují, když jsou plné, funguje tu i chytré osvětlení, které se přizpůsobuje aktuálnímu provozu. Ve druhém největším švédském městě Götteborgu testuje sto rodin samořídící Volva. „Prostě dostali klíče od nových automobilů. Uvidíme, co se teď stane. Jak se změní jejich životní styl,“ poslal „živou laboratoř“. Švédové skutečně nejdou pro neotřelou myšlenku daleko. Například přemýšleli, jak do zlepšení životního prostoru zapojit mladou generaci.A vyzkoušeli Minecraft, kde se celý herní svět skládá z kostek, které představují nejrůznější materiály s různorodými vlastnostmi. Hráč má pak svobodu pohybu a činnosti. „Každý se do hry může přihlásit a změnit či postavit libovolné místo ve městě.Ta data pak mohou použít naši architekti či urbanisté.Vědí, jak by Stockholm vypadal v očích mladých občanů,“ doplnil Gyllenhammar. Švédové testují Smart city   na lidech i ve světě kostek ci z řad partnerů soutěže a zástupci akademické sféry z  Katedry infor- mačních technologií Fakulty infor- matiky a  statistiky VŠE v  Praze, z Energetického ústavu Fakulty stroj- ního inženýrství VUT Brno, z Fakulty dopravní na ČVUT v  Praze i  z  její Laboratoře telematiky chytrých měst. Každý přihlášený projekt bude po- suzován na základě stejných kritérií, jako jsou udržitelnost, odvaha, ino- vativnost, socio-ekonomický přínos,

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

březen | duben 2017 15 speciál – chytré město S p e ci á l •  chyt ré měs to  • UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 22. 5. 2017 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Michal Čejka GSM: 774 112 643 e-mail: m.cejka@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová foto:Attila Racek, Jíří Salik Sláma OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: obchodní manažerka Markéta Fraňková tel.: 542 425 239, GSM: 774 112 671 e-mail: m.frankova@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 775 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Edita Karásková GSM: 725 893 273 e-mail: e.karaskova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno | www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: databaze@moravskehospodarstvi.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 2. června 2017. Areal Slatina – 6 AŽD Praha – 5 Accenture – 1 Dopravoprojekt Brno – 1 Central Group – 7 City Parking Group – 4 City Taxi – 15 Cyrrus – 6 ČEZ – 16 E.ON – 16 Ekospol – 7 Elbee – 11 Eurovia CS – 1 Počítačová škola Gopas – 1 RegioJet – 2 Ředitelství silnic a dálnic – 2 Scott & Weber – 6 Student Agency – 2 Trikaya – 7 Uber – 15 Vkancelari.cz – 6 Zemako – 2 Brněnské komunikace a. s. – 13 Canocar, s. r. o. – 3 Clinitex, s. r. o. – 6 DDeM, s. r. o. – 14 GS1 CZECH REPUBLIC – 8 JazzFestBrno – 5 Komerční banka a. s. – 9 Národní divadlo Brno – 11 VERA, s. r. o. – 13 Rejstřík firem Seznam Inzerentů  Energetika a obnovitelné zdroje  Odpadové hospodářství a energetické zpracování odpadu  Životní prostředí  Sociální bydlení  Regionální kuchyně a potraviny monopol,“ sdělil spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký. Ke kritikům se přidalo také vedení Brna. Magistrát si nechá vypracovat právní analýzu, na zá- kladě které se rozhodne, zda na společnost podá žalobu. „Je to slo- žitý právní rébus. Problémem je, že firma nesplňuje pravidla, která v Brně pro taxislužby platí,“ uvedl primátor Brna Petr Vokřál. Náměstek pro dopravu Matěj Hollan už zahájil jednání s  ve- dením Prahy o  tom, jak budou v případě Uberu postupovat. Obě města se dohodla, že budou po ministerstvu dopravy požadovat Alternativní taxi služba Uber rozšířila své působiště v České republice. Kromě Prahy mohou lidé využívat služby amatérských řidičů od února také v Brně. Michaela Římanová Brňané příchod Uberu vítají. Taxikáři ale společnost obviňují z nekalé konkurence. Na straně ta- xikářů je také brněnský magistrát. Zvažuje podání žaloby. Uber nabízí síť řidičů, která lidem zajistí pohodlné cestování po městě za výrazně nižší ceny než taxi služby. Nástupní taxa je pětadvacet korun, za každý kilo- metr pak cestující zaplatí do de- seti korun. Klasické taxíky nabízí svezení Brnem s  nástupní taxou čtyřicet kilometrů a sazba za ki- lometr se pohybuje okolo třiceti korun. Služba je ale podle taxiká- řů nelegální. „Všechny taxislužby musí mít označená vozidla s taxa- metry, řidič musí mít odbornou licenci a z výdělků se musí platit daně. Nic z toho Uber nesplňuje,“ postěžoval si jeden z brněnských taxikářů. Díky tomu, že Uber neodvádí daň, může nabídnout ceny, kterým úpravu legislativy. „Nechceme brojit proti mobilním aplikacím a modernímu způsobu taxislužby. Chceme jen to, aby všichni po- skytovatelé taxislužby dodržovali platné zákony. Služba Uber pů- sobí v  Brně zhruba měsíc a  půl a již narážíme na stejné problémy jako Praha. Při obcházení zákonů takovým způsobem, jaký využívá Uber, jsou nyní možnosti měst bohužel velice omezené. Je nutné dát městům legislativní možnosti, aby mohla vymáhat dodržování pravidel,“ řekl náměstek Hollan. Vedení Uberu se brání tím, že nejsou taxi službou, ale že nabízí spolujízdu a podniká podle evrop- ského práva. „Podle rozsudku Městského soudu v  Praze z  lis- topadu 2016 využívání aplikace Uber partnerskými řidiči není zákonným způsobem omezeno,“ sdělila mluvčí firmy Miroslava Jozová. Rozsudek ale není pravo- mocný. „ „ Boj silou Žalobu na Uber chystají také brněnští taxikáři. Než ale soud věc vyřeší, bojují s konkurencí po svém. Přes aplikaci objednávají auta s řidičem a potom volají poli- cii. Odbor dopravy magistrátu tak zaznamenal masivní nárůst ozná- mení o  přestupcích. „Takových stížností jsme zaevidovali zhruba padesát. V porovnání s dobou, kdy v Brně nefungovala služba Uber, je nárůst přestupků o více než sto procent,“ řekl ředitel odboru Vla- dimír Bielko. Někteří taxikáři zašli ještě dál. Policie a  strážníci řešili několik případů uražených zrcátek na au- tech řidičů Uber nebo záměrné blokování těchto aut. Uber provázejí spory v  řadě zemí Evropy. Legislativa totiž ne- ní připravená na  regulaci sdíle- né ekonomiky.  Na konci března vedení společnosti oznámilo, že opouští dánský trh. Důvodem byl zákon zpřísňující podmínky pro službu. Uber ale uvedl, že bude dále jednat s dánskou vládou. Uber má ale také své zastánce. Jsou jimi lidé, kteří jeho služeb využívají. „Uber jsem využívala v Praze na pracovních cestách. Tě- šila jsem se, až přijde do Brna. Je to rychlá a hlavě levná možnost ces- tování po městech. Jsem ráda, že nemusím používat vlastní auto,“ řekla Anna Kratochvílová. Připustila ale, že kvalita brněn- ských řidičů Uber není na takové úrovni jako v Praze. „Čas příjezdu řidičů je dlouhý, už se mi stalo, že jsme bloudili po Brně, než mě dovezli, kam jsem potřebovala,“ přiblížila Kratochvílová. Nedostatky brněnské služby připouští i vedení Uberu. „V Brně je průměrný dojezdový čas v tuto chvíli 8,5 minuty,“ přiznala mluv- čí Jozová. Uber přitom v aplikaci slibuje čtyři minuty. Podle Jozové je delší čekání způsobeno nedo- statkem řidičů. Firma zahájila roz- sáhlou náborovou kampaň, kterou chce nedostatky odstranit. nikdo není schopen konkurovat. „Po příchodu Uberu do Brna nám klesly tržby o víkendu až o čtyři- cet procent,“ postěžoval si majitel City Taxi David Dostál. Americkou společnost kritizu- je také vedení české služby Lifta- go. Liftago provozuje aplikaci, prostřednictvím které lidé najdou nejbližší volné partnerské taxíky. Aplikace rovnou najde i  nejvý- hodnější cenu a umožní přes apli- kaci i zaplatit. „Uber nabízí nižší ceny za jízdné, protože zaměst- nává amatérské řidiče bez licence. Tato nelegální konkurenční výho- da mu umožňuje na trhu vytvářet Brněnští taxikáři viní   Uber z nekalé konkurence Ceny Uber Taxi 1. Nástupní taxa: 25 Kč 40 Kč 2. Každý ujetý kilometr: 9,90 Kč 30 Kč Česko má kuchařku pro inteligentní města Stále více měst v  České re- publice se přihlašuje ke konceptu chytrých měst (Smart City). Řeší podobné problémy: zlepšování městské infrastruktury, veřejných služeb, ekologii, poskytování inovativních služeb pro občany, návštěvníky, podnikatele a firmy sídlící na území měst. Cílem těch- to aktivit je zvyšování atraktivity pro uvedené skupiny, efektiv- ní i  otevřené samosprávy a  tím zvyšování konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními městy. Jednou ze společností, které pomáhají municipalitám na- cházet optimální řešení a  které přinášejí i  zkušenosti ze stovek podobných projektů v zahraničí, je Schneider Electric a sdružení pro rozvoj inteligentních měst v Česku Czech Smart City Clus- ter (CSCC).„Momentálně připra- vujeme s ostatními členy Czech Smart City Cluster „kuchařku“ pro představitele měst. Tento ryze praktický dokument, vytvořený na základě konkrétních pilotních projektů, bude pomáhat vedení měst při zavádění a realizaci kon- ceptu inteligentního města, a to od úrovně strategických vizí až po jednotlivé dílčí kroky,“ říká ge- nerální ředitel Schneider Electric Jaroslav Žlábek, který je současně viceprezidentem sdružení. „Jsme schopni poradit v  ob- lasti inteligentní energetiky včetně optimalizace spotřeby energií, s  infrastrukturou pro elektromobilitu, smart-vodáren- stvím a  celkovou integrací uve- dených systémů do městské plat- formy, která je vlastně klíčová. Musím ale zdůraznit, že koncept inteligentního města vyžaduje na úrovni municipalit reprezenta- ci s  dlouhodobou vizí, tu nelze naroubovat z  venku,“upřesňuje Jaroslav Žlábek. „ „ Inteligentní optimalizace Jedním z prvních měst v re- publice, které přijalo koncept inteligentního města, je Písek. V  rámci přípravy strategického plánu byl zakomponován koncept Smart City a na základě vytvoře- né „modro-žluté“ knihy zastupi- telstvo města tento jednomyslně schválilo. „Nyní probíhá intenziv- ní příprava jednotlivých projektů, jako je Energetický portál města nebo web Smart City Písek. Dále řešíme „inteligentní“ optimalizaci systému dopravy, ekologické vy- užívání kalů z vodárenství nebo optimalizaci vodárenského sys- tému pomocí progresivního ná- stroje  – matematického modelu zvyšujícího bezpečnost dodávek pitné vody,“ říká místostarosta Písku Josef Knot. Jedním z  klíčových pohledů na koncept inteligentních měst je návratnost projektů. Prvotní in- vestice do inteligentních techno- logií určitě není malá.Ale pokud se například optimalizací dopra- vy podaří ušetřit na betonových a asfaltových plochách (jeden ki- lometr silnice stojí řádově statisí- ce korun), tak se investice zaplatí skoro okamžitě. Dalším příkladem mohou být úspory v oblasti energetické efektivity, kdy Schneider Electric realizoval projekty s návratností v  řádů měsíců nebo maximálně jednotek let. (red) eOsobnosti eGovernmentu pro Moravany Slavnostní předání cen eOsobnost eGovernmentu 2017 prokázalo, že Kraj Vysočina je krajem informačních tech- nologií. Vítězná místa hned tří kategorií obsadili zástupci z Moravy. Hejtman Kraje Vyso- čina Jiří Běhounek získal první místo v kategorii eOsobnost krajů, tajemník Městského úřadu Blansko Josef Kupčík si z pražského Národního muzea odvezl druhé místo v kategorii eOsobnost města a eOsobností obcí je starosta obce Rudíkov na Třebíčsku Zdeněk Souček. V soutěži Osobnost eGovern- mentu oceňují osobnosti státní a veřejné správy, které svojí ak- tivitou přispěli a dále přispívají k realizaci, posunu nebo propa- gaci elektronizace české veřejné správy.  (red)  aktuálně

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/

16 březen | duben 2017 speciál – chytré město S p e ci á l •  chyt ré měs to  • Když se řekne Smart city, jako odpověď padají jména jako Singapore, Barcelona, Londýn nebo San Francisco. Při pohledu k nám se o tento moderní koncept snaží Brno i Praha. Ale chytrá mohou být také malá města. Michal Čejka Už před několika lety se v té- to souvislosti objevil jihočeský Písek. A  přibývají další. Třeba slezský Třinec. Přestože se při zmínce o tomto městě mnohým vybaví špatné ovzduší. Anebo právě proto? „Životní prostředí je jedním z pilířů, na nichž stojí koncept chytrého města. Žijeme v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší, proto hledáme chytrá řešení, která zlepší životní pro- středí, a neustále přemýšlíme, co udělat pro to, abychom ovzduší a ekologii pomohli,“ uvedla za- stánkyně konceptu Smart city, ba obchvatu Třince, vzali jsme na svá bedra vyvolané investice, které s touto stavbou souvisejí,“ uvedla Palkovská, která již vyhlíží letošní říjen, kdy má být třinecký obchvat otevřen. Pětatřicetitisícový Třinec se stal domácím lídrem v  zavá- dění elektromobility. To díky investici 135 milionů do nových elektrobusů. Ty stojí v porovná- ní s  běžnými autobusy dvakrát tolik. Elektrobusy jsou schopné najezdit na jedno nabití po měs- tě 110 až 150 kilometrů. Baterie se dobíjejí v depu v noci, každý z  elektrobusů má vlastní malé dobíjecí zařízení. Právě kvůli nim vzniklo v  Třinci i  nabíjecí depo. „Deset nabíjecích stanic na jednom místě je český rekord, více pohromadě jich nikde není,“ řekl Vladislav Sobol ze společ- nosti ČEZ, která stojany vybu- dovala. „ „ Dvacet elektrobusů do Hradce Králové Rekordem v počtu elektrobu- sů se Třinečtí budou pyšnit ma- ximálně do konce příštího roku. V  roce 2018 chce získat dvacet elektrobusů Hradec Králové. Cena ale v  tomto případě nebyla rozhodující. „Chceme inspirovat i  další města, proto- že přeci ovzduší nemá hranice. Předáváme své poznatky a zkuše- nosti prostřednictvím odborných konferencí a seminářů a ukazuje- Chytrý Třinec je lídr v elektromobilitě Třinec se stal nákupem elektrobusů rekordmanem.Deset nabíjecích stanic na jednom místě je český rekord,víc pohromadě jich nikde není. FOTO: Město Třinec třinecká starostka Věra Palkov- ská. V  severovýchodní výspě re- publiky vzduch otravují tři fak- tory: doprava, lokální topeniště a  průmysl. První dva dokonce svými dopady předčí průmysl. „Také proto jsme se pustili do podpory kotlíkových dotací, kdy jsme v rámci první výzvy uvolnili pro třinecké občany z rozpočtu 700 tisíc korun a letos dalších 500 tisíc, aby si nový ekologický kotel mohli pořídit i lidé s nižšími pří- jmy. Učinili jsme vše pro to, aby byla co nejdříve dokončena stav- me, jak chytrá řešení už fungují v reálném životě. Jak předat recept na chytrost ostatním městům? Snaha tu je, ale žádný zaručený recept není. „Určitě. Máme partnerská měs- ta Bielsko-Biała Žilina, s  nimiž spolupracujeme a  předáváme si navzájem informace z  nejrůz- nějších oblastí. Jde především o předávání zkušeností, protože kuchařka, jak se stát chytrým městem, neexistuje. Každé město má jiné podmínky a  jiné mož- nosti a z toho je třeba vycházet,“ upozornila starostka. Třinec rozdělil svůj koncept Smart city do tří rovnocenných oblastí: životní prostředí, chytrá a čistá doprava a moudrá správa města. „Vize třinecké chytré do- pravy stojí například na zavedení inteligentního dopravního systé- mu, pořízení dobíjecích stanic pro autobusy, připravujeme 26 chyt- rých zastávek a podobně. Chytrá správa města pro nás představuje především princip transparent- nosti, přehlednosti a  hospodár- nosti, účelnosti a efektivity,“ do- dala starostka, která v čele města stojí už od roku 2006. Koncept Smart city pro ma- lé a  střední obce ale podporuje třeba agentura CzechInvest. Na toto téma začala pořádat sérii workshopů. „Převážně se jedná o moderovanou diskuzi, kde jsou experti k dispozici k zodpovídá- ní případných dotazů, než aby zástupcům obcí vysvětlovali jak se co má dělat. Jednotlivá témata tedy vyplývají z diskuze samotné a  nejsou určena dopředu,“ po- dotkl Roman Pašek, projektový manažer pro výzkum a  vývoj v Czechinvestu. Dvacet milionů korun pro ob- čany Brna. To není žádná dotace. Jen suma peněz, kterou dostanou Brňané na realizaci svých nápa- dů. Jihomoravská metropole se zařadila mezi města, které svým občanům nabídnou participativní rozpočet. Magistrát Brňanům vzkazuje: Dáme na vás. Právě tak se jmenuje projekt, ve kterém mohou zájemci podávat svoje návrhy na zlepše- ní životního prostoru ve městě a okolí. Na stejnojmenném webu je možné pro jednotlivé nápady hlasovat. Spektrum je široké. Od chodníků přes veřejné záchodky a závody pro děti až po psí hřbitov. Uzávěrka projektů je k posled- nímu květnu, k  internetovému hlasování dojde mezi 1. a 22. lis- topadem. Od začátku února mohou zá- jemci podávat návrhy do projek- tu Dáme na vás – participativní Stotisícová městská část Ostrava- -jih se zapojila jako jedna z prv- ních v  republice. Místostarostka Hana Tichánková se v roce 2015 inspirovala v Polsku. „Jednoznač- ně úžasný nástroj přímé demokra- cie. Jak více už můžete občanům přiblížit rozhodování o veřejných financích než tímto projektem. Zjednodušeně jim říkáte: tady máte peníze a  nám na radnici řekněte, za co je utratíme. Víte to lépe, než my politici,“ prohlásila loni v rozhovoru. A co pro ni bylo největší pře- kvapení? „Skutečnost, že lidé si prostě vůbec nedokázali předsta- vit, že něco takového existuje a že je možné projekt realizovat i v na- šem městě,“ doplnila Tichánková. Letos poprvé si participativní rozpočet vyzkouší také obyvatelé Opavy. Zastupitelé na něj částku 300 000 korun. Ne vždy ale no- vé nápady napoprvé uspějí. Tře- rozpočet města Brna. Na realizaci nápadů, které získají nejvíce hlasů, vyčlenilo město ze svého rozpočtu 20 milionů korun. Nápady je mož- né přihlašovat do konce května na webu damenavas.brno.cz. „Projekt Dáme na vás – participativní roz- počtování klade důraz na komu- nitní přístup k  návrhu projektů, vzhledem k čemuž budou mít na- vrhovatelé i po přihlášení a zveřej- nění možnost své návrhy projektů až do ‚uzamčení‘ dílčím způsobem upravovat na základě diskuse se sousedy, přáteli a  dalšími lidmi. Všechny případné změny po zve- řejnění návrhu budou samozřejmě na webu dohledatelné,“ říká radní města Brna pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný. Aby podaný projekt mohl po- stoupit do hlasování, musí získat podporu veřejnosti. Tu lze zajis- tit buď elektronicky ziskem 150 označení „líbí se mi“ v galerii pro- ba v  Krnově se také pokusili jít stejnou cestou, jakou šlo brazilské Porto Alegre už v roce 1989. Jenže využít část z nabízených 300 tisíc korun chtěl pro svůj projekt pouze jediný. Jeho záměr navíc nesplnil základní kritéria. Neúspěch iniciátory procesu participativního rozpočtování neodradil, a hledají další způsoby, jak veřejnost aktivizovat. „V příš- tím roce chceme zapojit dětské parlamenty, na čemž spolupracu- jeme se Střediskem volného ča- su Krnov, a pro letošní rok ještě zvažujeme využití platformy Lepší místo. Ta se kromě jiného věnu- je zlepšování veřejného prostoru a  škol prostřednictvím propojo- vání občanů a firemního sektoru. Oslovuje soukromé společnosti s tím, zda by nechtěly darovat pe- níze na projekt navržený dětskými parlamenty nebo i občany. Pokud je nápadů více, nebo scházejí fi- nance na realizaci, zapojuje se do financování také město,“ uvedl ko- ordinátor projektu Zdravé město Krnov Tomáš Kolárik. Michal Čejka jektů na webu, nebo přiložením podpisového archu s nejméně 15 podpisy obyvatel města. Do finálového kola ale ne- postoupí všechny návrhy. Každý z  nich musí projít posouzením technické proveditelnosti. Radni- ce se tak jistí proti situaci, která nedávno nastala v  pařížské ob- době tohoto projektu. Tam měl překvapivý úspěch návrh jednoho obyvatele osmnáctého pařížského obvodu na stržení baziliky Nejsvě- tějšího Srdce Ježíšova, známého Sacré-Coeur, který se objevil na webu s  participativním rozpoč- tem města Paříže. Myšlen byl sice v žertu, ale získal největší podporu z 2 448 předložených občanských projektů. Přípravy na celoměstský par- ticipativní rozpočet začali také v  Ostravě. Dokonce se v  únoru byli v Brně inspirovat. Přitom pro příklad stačilo jezdit méně na jih. Brno rozdělí 20 milionů mezi projekty. V Krnově přihlásili jediný Podmínky projektů v Brně ■ projekt je veřejně prospěšný, ■ projekt (včetně přípravy) lze dokončit za 12 měsíců, ■ město má kompetenci projekt realizovat, ■ projekt musí být na majetku a území města, ■ celkové předpokládané náklady na realizaci projektu a jeho provozní náklady po dobu 3 let nepřekračují 2 miliony Kč (včetně DPH), ■ projekt nesměřuje do bytového fondu města, ■ projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.  projekty Smart city? Moderní technologie a ekologické zaměření Bez nálepky „smart“ se podle odborníků v dohledné době neobejde žádné velké město. Chytré technologie mají přelidněným metropolím ulevit, zprůchodnit jejich dopravní tepny, zlepšit ovzduší a zvýšit pohodlí obyvatel. Strategii chytrého a udržitelného rozvoje přijaly v České republice za svou nejen velkoměsta, ale i menší města a obce. Podle posledního průzkumu zná pojem Smart City už 20 procent lidí, kteří mají také jasno v tom, co by ve svých městech uvítali. Jsou to především ekologická opatření a zlepšení kvality ovzduší. Průzkum, který pro společnost E.ON zpracovala agentura Ipsos, ukázal, že lidé si chytré město spojují nejčastěji s moderními technologiemi a ekologickým zaměřením. Představují si ho také jako místo s chytrými sítěmi nebo komunikačními a informačními technologiemi, přes něž jsou sdílena data. „To jsou poměrně přesné představy, protože smart cities jsou spojená s moderními technologiemi, které přinášejí lepší informovanost, úspory energií, usnadňují dopravu nebo snižují emise vypouštěné do ovzduší,“ říká Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON.Ač je dnes pojem chytré město skloňován více než kdy jindy, jeho výklad ještě není ustálený. „Pod hlavičkou Smart City si nelze představit jednu věc, ale množinu technologických řešení,“ zdůrazňuje David Barva, vedoucí pracovní skupiny pro Chytrá města Siemens ČR. (red) Placení poplatků?   Na jihu Moravy i z pohodlí domova Brněnští radní schválili v polovině února smlouvu mezi městem a brněnským dopravním podnikem. Díky tomu se rozšíří nabídka služeb na portálu elektronického odbavení cestujících. E-shop městských služeb, který je nástavbou elektronické šalinkarty, by tak měl být doplněn o další produkty, které si lidé mohou objednat z pohodlí domova. „Nejpozději v dubnu by měl být zprovozněn modul na elektronické placení poplatku za komunální odpad. V podobný čas by měla být spuštěna takzvaná turistická karta pro návštěvníky Brna, která by umožňovala v jednom produktu získání slev na vstupy do významných institucí ve městě i nákup jízdenek MHD. Nosičem u turistických balíčků by opět byla bankovní karta,“ uvedl k připravované novince náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. Později by se také měly přidat moduly nabídky služeb v oblasti sportu, poskytování informací a upozorňování například v krizových situacích, řešení služeb v rámci rezidentního parkování, dále v oblasti anket, diskuzních fór nebo nabídky kulturních akcí. Systém by měl začít fungovat ještě letos. Nosičem by opět byla bankovní karta. Rozšíření funkcí v e-shopu je smluvně ohraničeno tříletou smlouvou s Dopravním podnikem města Brna na 1,95 milionů korun.  (red) Češi a Smart city Už 20 procent lidí zná pojem Smart City 27 procent respondentů by ocenilo především ekologická opatření 24 procent respondentů by přivítalo zvýšení kvality ovzduší Zdroj: průzkum agentury Ipsos pro společnost E.ON

https://1-gay-dating-singles-personals.com/best-dating-sites-boardsie/