Pro pohony 1/2 2014click here

4201 1-2 NZÍAGAMÝNROBOD JÍCORSTHCÝKTRICKELEON ORHJÍC CENA 105,- Kč / 3,80 Eur2/2014KÍČN 4201 CENA 105,- Kč / 3,80 Eur

click here

Velké nápady otevírají zcela nové perspektivy. Zkombinováním převodovek nové řady g500 a Lenze Smart Motoru jsme postoupili o krok blíže k mechatronické integraci. Nyní tak můžete jediným pohonem pokrýt velký rozsah aplikací a redukovat počet variant až o 70 %. Díky nejvyšší účinnosti a dlouhé životnosti tak dosáhnete větší produktivity při maximální spolehlivosti Vašeho stroje. Získejte více informací o našich inteligentních řešeních na www.Lenze.cz. Velké nápady Je to tak jednoduché.

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY OBSAH Z aktuálního čísla PRO Elektrické stroje a pohony NOviNky a ZajímavOsti 4 Lenze Smart Motor Z PRaXE PRO PRaXi 6 Zjišťování elektrické nevyváženosti 8 Uvolňená nebo zkorodovaná elektrická spojení aktUaLity 10 Navá aplikace easyParameter App ELEktROmOtORy 12 Mechanický původ vibrací rotujících strojů 16 Aplikace s měničem NORD 17 Evektor představuje řadu hnacích náprav fREkvENčNí měNičE 18 Danfos představuje vylepšené frekvenční měniče 20 Frekvenční měničeVacon 20 Danfos představuje PřEvOdOvky 21 Planetová převodovka PROgRamy PRO PC 29 Program pro výpočet oteplení v rozvaděčích PSSWIN ZajímavOsti PRO PROjEktaNty 29 Zabezpečené připojení redundantních sítí sERvOmOtORy 33 Panasonic přichází se servomotory za rozumné peníze 1-2/2014 3

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI 1-2/20144 Válečkové, řetězové a pásové dopravníky jsou klasickým řeše- ním v horizontálních materiálových tocích, jestliže se mluví o po- měrně jednoduchých řešeních pohybu. Motory jsou zpravidla pevně připojeny na síť, hnací momenty a otáčky jsou realizovány pomocí odpovídajících druhů pohonů a převodů. Řízení je prová- děno pomocí stykačů a spouštěčů, které jsou opět spínány řídicí jednotkou. To celé je dobře etablováno a pracuje s vysokou využi- telností. V posledních letech se motory při vývoji strojů dostávají stále více do světla ramp, a to nejen z důvodu stoupajících nároků na energetickou efektivnost, které jdou ruku v ruce s ostřejšími me- zinárodními normami. Více mědi ve vinutích pro IE2 nebo IE3 jinak úsporné motory zvětšilo a zdražilo. Kombinace s měniči frekvence pro řízení otáček podle potřeb aplikace přináší s sebou také lepší zařazení IE, ve velkém množství aplikací pro obor materiálových toků to ale představuje známé střílení z kanónu na vrabce. Ani ná- sledující otázka není méně napínavá: Je vůbec možné zvládnout Pro materiálový tok je to prostě kvantový skok Pohony pro horizontální dopravní techniku: Lenze smart motor zásadně redukuje počet variant Umění spočívá vždy v jednoduchosti. Nejlepší inovace jsou právě ty, které potenciál této jedno- duchosti odkryjí a vedou ke skutečné přidané hodnotě. a přesně toto se podařilo u Lenze s nej- novějším typem výrobku Lenze smart motor: řešení doplňuje jednoduchost střídavého motoru technickými přednostmi elektronického řízení motoru. Pohon je přizpůsoben pro aplikace v ho- rizontální dopravní technice, uživatelé profitují z velmi malého počtu motorů, s nimiž jsou přesto zachovány flexibilní možností použití, rovněž z jednoduchého ovládání pomocí bezdotykové ob- sluhy bez napětí, například přes smartphone aplikace. Autor: Dipl.-Ing. Thorben Steinmann, Produktmanagement Elektromechaniky, Lenze

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI 1-2/2014 5 v intralogistice šikovným managementem tu masu nejrůznějších hnacích os, variant a součástí? Vysoké rozběhové momenty v dopravní technice, následované relativně nízkými trvalými momenty, vytvářejí dilema, jak pohony navrhnout bez příliš velkého předimenzování. Čeho je moc, to bude později vadit při stanovení odebíraného proudu. V tomto ohledu dokázal Lenze svým novým motorem vyřešit jednu z největších výzev při konstrukci strojů pro materiálové toky. Nové pohony při- nášejí totiž maximální standardizaci spolu s vysokou energetickou efektivitou. Na jakém principu je založena tato nová hospodárnost? křemík místo mědi Jádro inovace spočívá především v kousku inteligence, který Lenze integroval do svorkovnice střídavých motorů. Elektronika do- káže spolehlivě zvládnout vysoké rozběhové momenty v dopravní technice díky přetížitelnosti až do čtyřnásobku jmenovitého mo- mentu.Tento efekt vede k tomu, že i při velkých zrychleních při roz- běhu, není pohon v trvalém provozu předimenzován. Tato souvislost přináší hmatatelné výhody: Protože toto chování umož- ňuje volit menší provedení, lze vybrat kompaktnější motory s nižším výkonem. Menší jmenovitý výkon přináší další výhodu spočívající v tom, že motory při konstantním provozu běží blíže optimálního pracovního bodu, a proto se točí s menšími ztrátami – podporovány dodatečnou funkcí úspory energie, rovněž vyvinutou u Lenze. Při konstrukci dbal Lenze na to, aby výhody motorů s menší kon- strukční velikostí nebyly znehodnoceny velikostí svorkovnice.V dů- sledku toho je snadná také přestavba stávajících zařízení, protože se neočekávají žádné konstrukční překážky. jeden motor a skutečně mnoho možností Jak bylo na začátku načrtnuto, používají výrobci techniky pro materiálové toky jednak pohony, které jsou optimálně koncipovány pro daný účel, přitom ale také nesmějí pouštět ze zřetele standar- dizaci. Praxe však ukazuje stěží přehlédnutelný počet plně konfigu- rovaných motorů s převodovkami, které se v zásadě liší jen různými otáčkami.Tento rozptyl typů přináší více práce při konstruování, do- kumentaci a také při udržování zásob náhradních dílů.Toto jsou jen čtyři oblasti v řetězci zvyšování přidané hodnoty které se dají opti- malizovat. Lenze vypočítal, že s variantami Smart Motor je možné snížení o 60 – 80 procent. Rozhodující důvod pro tento odhad: otáčky u Lenze Smart Motor lze zcela jednoduše nastavit přímo na místě. Jedinou variantou je možné pokrýt rozsah 500 až 2600 otáček za minutu při konstantním točivém momentu. Dalším zlatým hřebem je vlastní nastavení a to – bezdotykově a bez adresování, stejně jako bez napětí. Lenze používá pro nasta- vení parametrů technologii NFC – tak zvanou„Near Field Commu- nication“, která se ve Smartphones stává standardem.Ve spojení se Smartphones od Lenze mohou být motory připraveny pro jejich úkoly úplně jednoduše, bez nutnosti připojení napětí. Příjemný vedlejší efekt u Smartphone aplikace: Protože pro- gramy je nutné pro provoz po telefonu udržovat velmi kompaktní, zajistí tato technická rámcová podmínka sama o sobě, že nástroj pro uvádění do provozu je nutné udělat co nejjednodušeji. S tímto App je možné ihned po vybalení na pracovním stole nebo přímo v zařízení nastavit požadované otáčky a rampy.To všechno funguje naprosto komfortně bezdotykově a především bez toho, že by bylo nutné přístroj zamontovat. Motory dále poskytují dva digitální vstupy a jeden výstup. To umožňuje, aby řízení motorů v normálním provozu mohlo používat dvě různé rychlosti ( snížená a provozní rychlost ) a rovněž vydávat příkazy pro start a zastavení. Mimo to je možné velmi jednoduše realizovat měkký rozjezd a změnu směru otáček. Protože rozběhové a brzdící rampy se nastavují individuálně, nedochází k nekontrolo- vaným skokům točivého momentu, které zatěžují mechaniku zaří- zení nebo mohou přivést dopravované zboží z rovnováhy. vyhoďte stykače Pokračuje to dále s opotřebením. Lenze Smart Motory mají in- tegrovánu elektronickou funkci stykače. Tato alternativa jednak uvolní místo v rozvaděči, zároveň odstraní opotřebení mechanic- kých spínacích kontaktů. Stejně tak jsou integrovány funkce jističe motoru, takže například není nutné externě hlídat teplotu motoru. Závěrem Jednoduché objednávání několika typů bez nebezpečí záměny při montáži a jednoduché uvádění do provozu. Lenze Smart Motor vytváří prostor řešení, ve kterém se dá zařídit množství úkolů hori- zontální dopravní techniky bez nákladného managementu variant. Z toho vyplývají enormní nárůsty efektivity v průběhu celého ře- tězce – je to prostě kvantový skok.

click here

https://thinkcollective.org/student-essay-writing/

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY Z PRAXE PRO PRAXI 7 pomůže určit, zda jsou horká nebo studená místa neobvyklá nebo normální. Pořízením nového snímku po provedené opravě můžete zkontrolovat, zda byla oprava úspěšná. které poruchy mají nejvyšší důležitost? Prioritu oprav by měla určovat bezpečnost – např. zařízení, která představují bezpečnostní riziko – a poté důležitost zařízení a rozsah zvýšení teploty. Směrnice asociace NETA (InterNational Electrical Testing Asso- ciation) předepisují okamžitou opravu, pokud rozdíl teplot (DT) mezi podobnými elektrickými zařízeními s podobným zatížením přesahuje 15 °C (27 °F) nebo pokud DT mezi elektrickým zařízením a teplotou okolního vzduchu přesahuje 40 °C (72 °F). Normy NEMA (NEMA MG1-12.45) nedoporučují provoz jakého- koli motoru při nevyváženosti napětí vyšší než jedno procento. V případě vyšší nevyváženosti je organizací NEMA doporučeno ta- kové motory odlehčit. Míra bezpečné nevyváženosti pro ostatní za- řízení může být různá. jaké může porucha způsobit náklady? Běžným následkem nevyváženosti napětí je porucha motoru. Celkové náklady zahrnují cenu motoru, pracovní náklady na vý- měnu motoru, náklady na likvidaci výrobků poškozených nerovno- měrnou výrobou a náklady na přerušení výroby na lince. Předpokládejme, že náklady na výměnu motoru o výkonu 50 k každoročně dosahují 100 000 Kč včetně práce. Připočtěme 4 hodiny přerušení výroby ročně s následnou ztrátou zisku 120 000 Kč za ho- dinu. Celkové náklady: 100 000 Kč + (4 × 120 000 Kč) = 580 000 Kč každý rok Následné činnosti Pokud se na termosnímku zobrazuje celý vodič jako teplejší než ostatní součásti obvodu, může být tento vodič poddimenzovaný nebo přetížený. Zkontrolujte zatížitelnost vodiče a aktuální zátěž, abyste zjistili příčinu problému. Použijte multimetr s kleštěmi, klešťový přístroj nebo analyzátor kvality elektrické energie a zkontrolujte rozdílový proud a zatížení každé fáze. Na napěťové straně zkontrolujte ochranu a rozvaděč, zda nedochází k poklesu napětí. Obecně by napětí mělo být v rozsahu 10 % hodnoty na štítku. Napětí na nulovém vodiči vůči zemi vám ukáže, jak silně je váš sy- stém zatížený a pomůže vám sledovat proud harmonické. Napětí na nulovém vodiči vůči zemi vyšší než 3 % by mělo být předmětem dalšího šetření. Zatížení se mění a pokud se do soustavy připojí významné jed- nofázové zatížení, může se jedna fáze náhle snížit o 5 %. Poklesy na- pětí na pojistkách a spínačích se také mohou projevovat jako nevyváženost na motoru a způsobovat nadměrné zahřívání prob- lémového místa. Dříve než definitivně určíte příčinu, proveďte dvojí kontrolu termokamerou a měřením proudu multimetrem nebo klešťovým přístrojem. Ani napájecí vedení ani rozvodná odbočka by neměly být zatě- žovány na svůj maximální limit. Rovnice zátěže obvodu by také měly zahrnovat harmonické. Nejběžnějším řešením přetížení je přesmě- rování zátěží mezi obvody nebo řízení doby připojení zátěže během procesu. Pomocí dodávaného softwaru můžete každý potenciální prob- lém zjištěný termokamerou zdokumentovat formou zprávy, která bude obsahovat termosnímek a digitální snímek zařízení. Je to nej- lepší způsob jak prezentovat problém a navrhnout způsob opravy. tip pro usnadnění Primárním využitím termografie je identifikace elektrických a mechanických anomálií. Navzdory rozšířené představě nemusí být teplota zařízení – a dokonce ani jeho relativní teplota – vždy tím jednoznačným indikátorem hrozící poruchy. V úvahu je třeba vzít mnoho dalších faktorů, včetně změn okolní teploty a mechanického nebo elektrického zatížení, vizuální indikace, význam komponentů, historie podobných komponentů, indikace z jiných testů atd.To vše naznačuje, že nejlépe lze termografii využít jako součást komplex- ního monitorování stavu zařízení v programu prediktivní údržby. Zpracováno z podkladů společnosti Fluke Corporation, www.fluke.cz Sledujte společnost Fluke na síti Facebook www.facebook.com/flukeczsk. Pro více informací prosím kontaktujte: PRAM Consulting s.r.o. Stanislav Přibyl www.pram.cz e-mail: stanislav.pribyl@pram.cz Termokamery Fluke využívají technologii IR-Fusion® pro spojování optických snímků ve viditelném světle s infračervenými snímky, kteránabízílepšíidentifikaci,analýzuasprávusnímků.Přesnésrov- nání obou snímků při jakékoli vzdálenosti a výrazné detaily usnad- ňují identifikaci problémů.

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY Z PRAXE PRO PRAXI 1-2/20148 Termografie je vhodná pro monitorování elektrických systémů ze- jména z toho důvodu, že snižování výkonnosti nových elektrických součásti začíná ihned po jejich instalaci. Zatěžování obvodu, vi- brace, únava a stárnutí materiálů způsobují snižování kvality elek- trických spojů a vlivy prostředí urychlují působení koroze. Krátce řečeno, všechny elektrické spoje v průběhu času nastoupí cestu směrem k selhání. Pokud takové závadné spoje nejsou nalezeny a opraveny, způsobí výpadky. Naštěstí se na zkorodovaných nebo uvolněných spojích zvyšuje elektrický odpor, a protože zvýšený odpor způsobuje zvýšení teploty, lze jej pomocí termosnímku od- halit dříve než dojde k poruše. Zjišťování a opravy vadných spojení ještě před jejich poruchou za- braňuje vzniku požárů a odstávek zařízení, která mohou být pro vý- robní, obchodní nebo průmyslové procesy kritická. Taková prediktivní opatření jsou velmi důležitá, protože každý výpadek kri- tického zařízení znamená nepříjemné zvýšení nákladů, vyžaduje přerozdělení materiálu i pracovních sil, snižuje produktivitu, ovliv- ňuje ziskovost podniku a ohrožuje bezpečnost zaměstnanců, záka- zníků a klientů. Dále je vhodné využít termálního zobrazování pro nápravu uvolně- ných, nadměrně utažených nebo zkorodovaných spojů elektrických systémů pomocí porovnávání teplot spojů uvnitř rozvaděčů. Co kontrolovat? Elektrické rozvaděče kontrolujte bez krytů a při zatížení ideálně 40 % maximálního zatížení. Změřte zátěž, abyste mohli správně srovnat svá měření s normálními provozními podmínkami. Upozornění: Kryty elektrického rozvaděče mohou otevírat výhradně oprávněné a kvalifikované osoby používající vhodné osobní ochranné pomůcky. Pořiďte termosnímky všech spojů, které vykazují vyšší teploty než podobné spoje s podobnou zátěží. Co je třeba vyhledat? Obecně hledejte spoje, které jsou teplejší než ostatní. Příčinou může být vysoký odpor způsobený uvolněním, napnutím nebo korozí. Horká místa související s připojeními se obvykle (ne však vždy) zdají být teplejší v místě největšího odporu, přičemž od tohoto místa tep- lota klesá. Jak již bylo zmíněno, přehřívající se spoje mohou, při dalším uvol- ňování nebo korodování, způsobit poruchu a měly by být opraveny. Nejlepším řešením je vytvořit pravidelný inspekční postup, který za- hrnuje všechny důležité elektrické rozvaděče a připojení s vysokým zatížením, jako jsou pohony, odpojovače, ovladače apod. Termos- nímky každé části důležitého zařízení ukládejte do počítače a pro- vedená měření sledujte pomocí softwaru dodávaného společně s termokamerou.Tímto způsobem získáte výchozí snímky pro poz- dější srovnávání a budete moci určit, které horké místo je neobvyklé nebo normální a zda byly provedené opravy úspěšné. Uvolněná nebo zkorodovaná elektrická spojení aneb Jak s termokamerou předejít výpadkům ve výrobě termosnímky elektrosoustav mohou určit provozní stav zařízení v rámci těchto soustav. Od za- čátků termografie před více než čtyřmi desetiletími je těžištěm komerčního využívání termálního zobrazování kontrola elektrických systémů. www.fluke.cz

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY Z PRAXE PRO PRAXI 1-2/2014 9 které poruchy mají nejvyšší důležitost? Nejvyšší priorita při opravách by měla být udělena takovým stavům zařízení, které představují bezpečnostní riziko. Směrnice asociace NETA (InterNational Electrical Testing Association) předepisují oka- mžitou opravu, pokud rozdíl teplot (ΔT) mezi podobnými elektric- kými zařízeními s podobným zatížením přesahuje 15 °C (27 °F). Asociace také doporučuje provést stejná opatření, pokud teplotní rozdíl ΔT mezi součástkou a okolním vzduchem překračuje 40 °C (72°F). jaké může porucha způsobit náklady? Neopravený přehřátý, uvolněný nebo zkorodovaný elektrický spoj může přepálit pojistku za 100 Kč a způsobit přerušení celého výrob- ního procesu. Poté bude pravděpodobně půl hodiny trvat odpojení napájení, vyzvednutí náhradní pojistky ze skladu a její výměna. Ná- klady na přerušení výroby se budou lišit podle průmyslového od- větví a procesu, ale pro většinu podniků je půlhodinové přerušení výroby velmi nákladné. Například v ocelářském průmyslu činí od- hadované náklady na odstávku přibližně 20 000 Kč za minutu. Následné činnosti Přehřáté spoje je nutné rozebrat, vyčistit, opravit a znovu sestavit. Pokud i poté anomálie přetrvává, nemusí být problémem samotný spoj, i když stále existuje možnost nesprávně provedené opravy. Po- užijte multimetr, klešťový přístroj nebo analyzátor kvality elektrické energie a pokuste se najít další možné příčiny přehřívání, například přetížení nebo nevyváženost. Když pomocí termokamery zjistíte problém, vytvořte v dodávaném softwaru zprávu, která bude obsahovat digitální fotografii i odpo- vídající termosnímek zařízení. Je to nejlepší způsob jak prezentovat problém a navrhnout způsob opravy. Z praxe odborníka Materiály použité pro výrobu elektrických spojů a kontaktů jsou často lesklé a odrážejí infračervené záření okolních předmětů, které může mít vliv na měření teploty a pořízení snímku. Negativní vliv na přesnost může mít také extrémní znečištění. Chcete-li přesnost výsledků zvýšit, odpojte napájení a počkejte, až se zařízení tmavě zbarví a bude zobrazovat méně odrazných míst. Nepoužívejte pro zakrytí hořlavé materiály, jako černý papír nebo plastové pásky. Více informací získáte na webu www.fluke.cz. Foto: Spoj na fázi C tohoto čerpadla výparníku je o více než 50 stupňů teplejší. Vzhledem k tomu, že jeho vodiče jsou stejně teplé jako okolní, jedná se pravděpodobně o uvolněný, nebo zkorodovaný spoj. Zdroj: Fluke Foto: Měření teploty odhaluje, že oba spoje na fázích A a B tohoto hlavního odpojovače osvětlení jsou horké, pravděpodobně z důvodu nevyváženosti zátěže. Zdroj: Fluke

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY AKTUALITY 1-2/201410 Pomocí aplikace easyParameter App mohou výrobci strojů, stroj- ních zařízení i celých výrobních provozů vytvářet svá vlastní uživa- telská rozhraní, která zjednoduší ovládání i kontrolu zařízení a výrobních linek v průmyslovém provozu. komunikace s řídicím relé až na 10 metrů Aplikace je navržena pro chytré telefony a tablety s operačním sy- stémem Android (verze 2.2 a vyšší) vybavené Bluetooth technologií. Komunikace s řídicím relé easy800 probíhá přes Bluetooth adaptér (EASY800-BLT-ADP) s dosahem až 10 metrů. Lze určit, které parametry budou ke čtení a které k zápisu Prostřednictvím aplikace easyParameter App může programátor uživatelského rozhraní definovat, které parametry (datum, čas, ak- tuální hodnoty a parametry funkčního bloku, týdenní či roční spí- nací hodiny, stav bitu) budou pouze ke čtení a které bude možné přepisovat. Stavy vstupů a výstupů jsou k dispozici vždy pouze ke čtení. k tvorbě uživatelského rozhraní 25 operátorských stránek Uživatel aplikace pak může defino- vat, které z  následujících prvků budou pouze ke čtení a které k zá- pisu: individuální provozní hodnoty zařízení; jednotky, v nichž budou hodnoty specifikovány a při jakých krocích se budou měnit; horní a dolní mezní hodnoty. Konstruktéři strojních zařízení a výrobních linek mají k tvorbě uživatelského rozhraní k dispozici až 25 různých operátor- ských stránek, z nichž každá obsa- huje až 250 prvků. Uživatelská rozhraní s  různými úrovněmi práv Další výhodou aplikace je, že umož- ňuje vytvořit uživatelská rozhraní s různými úrovněmi přístupových právkovládánízařízeníčilinky.Proza- bránění neautorizovaného přístupu k řídicímurelélzeaplikacizabezpečitpomocíosmimístnéhoPINkódu. možnost bezplatného stažení easyParameter app Aplikace je dostupná bezplatně ke stažení na play.google.com pod klíčovým slovem„easy800“. Zároveň je nutné stažení Excel souboru (easyParameter_Configuration_Vxx.xlsm), který je k dispozici na adrese www.eaton/eu/easy. Prostřednictvím tohoto souboru lze ná- sledně vytvořit ovládací uživatelské rozhraní. Další informace naleznete na http://www.eatonelektrotechnika.cz nebo na http://www.eaton.cz . tomáš vyoral Ľuboš Reviľák PR manažer Head of Product management & Marketing CZ&SK E: tomas.vyoral@justC.cz E: LubosRevilak@eaton.com H: www.justC.cz H: www.eaton.cz Nová aplikace easyParameter app společnosti Eaton umožňuje ovládat stroje a strojní zařízení chytrým telefonem Praha, 12. února 2014 – společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. přichází s novou aplikací easyPara- meter app určenou pro komunikaci s řídicím relé easy800, jež usnadňuje ovládání a kontrolu stroj- ních zařízení a výrobních linek v průmyslovém provozu. Prostřednictvím aplikace lze vytvářet individuální uživatelská ovládací rozhraní s různými úrovněmi uživatelských práv a definovat, které parametry budou ke čtení a které k zápisu. aplikace je navržena pro chytré telefony a tablety s Os android a je dostupná bezplatně ke stažení.

click here

7PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY WWW.AGROKOMPLEX.SK Medzinárodný Strojársky Veltrh 20. – 23. 5. 2014, Nitra 21. medzinárodný strojársky veľtrh 21st International Engineering Fair

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY kluzná ložiska jako zdroj vibrací Kluzná ložiska jsou součástí strojů, které dovolují jiným součástem otáčivý pohyb kolem vlastní osy a přenášejí z nich zatížení kolmé k této ose v jiných případek taktéž v axiálním směru. Při tom se sou- část rotující a nehybná vzájemně stýkají svými válcovými plochami, po nichž ve směru otáčení klouzají. První předpoklad k dosažení kapalinného tření a tím chodu bez otěru, je klínová mazací vrstva. U radiálních ložisek ji tvoří ložisková vůle. Za klidu spočívá čep v ložiskové pánvi (obrázek č. 5.26). Mezi čepem a pánvi vzniká vůle, která se zmenšuje směrem k místu zatí- žení, a tak tvoří klín potřebný pro vznik kapalinného tření. Čep str- huje při otáčení olej z prostoru vytvořeného ložiskovou vůlí a tlačí jej ve směru otáčení. Tím se zvyšuje v mazací vrstvě tlak, který při určité rychlosti přemůže zatížení čepu a čep vyplave na mazací vrstvu. Nastane kapalinné tření. Průběh tlaku je znázorněn na (ob- rázekč.5.27).Výslednice tlaku v olejové vrstvě je poněkud posunuta ve směru otáčení za místo výsledného zatížení ložiska. Čep se vli- vem tohoto vztlaku vysune z osy ložiska.Výstřednost čepu je určena za jinak stejných okolností měrným tlakem a obvodovou rychlostí čepu. Čím větší je měrný tlak, tím větší je výstřednost, čím větší je obvodová rychlost, tím menší je výstřednost. Osa čepu se pohybuje přibližně po kružnici s průměrem rovným největší výstředností čepu v ložisku. Poloha čepu v ložisku je velmi důležitá, poněvadž určuje nejmenší tloušťku mazací vrstvy, která zase rozhoduje o tom, zdali čep v pánvi plave nebo jen běží v oblasti mazného tření a tedy malé provozní bezpečnosti. Plavání čepu je možno dosáhnout i při sebenepatrnější tloušťce ma- zací vrstvy (např. 0,001 mm), ovšem za předpokladu příslušné hlad- kosti obrobených ploch, souososti a tuhosti hřídele a ložiska. Ložiska, u nichž je třeba pro přesnost práce dodržet soustřednost hřídele s ložiskem, dosahují této vlastnosti úpravou dvou nebo tří klínových vrstev a tím i dvou či tří vztlaků v mazací vrstvě, které sta- bilizují hřídel a tlumí kmity viz obrázek č. 5.28. Nejmenší tloušťka mazací vrstvy určuje tedy provozní bezpečnost ložiska. Čím větší je tato tloušťka, tím větší je i bezpečnost. S rostoucí tloušťkou mazací vrstvy se však zárovep zvětšují ztráty třením a chvění hřídele. Z tohoto důvodu nemá být nejmenší tloušťka ma- zací vrstvy nikdy větší nežli ¼ (výjimečně 1 /3) ložiskové vůle. Směrem dolů je nejmenší tloušťka mazací vrstvy omezována drsností povr- chů čepu a ložiskové pánve, jakož i průhybem a nesouosostí čepu a ložiska. Ze zkušenosti víme, že pro provozní bezpečnost ložiska stačí, aby nejmenší tloušťka mazací vrstvy byla rovna alespop sou- čtu drsností obou povrchů, průhybu a nesouososti hřídele a ložiska. Nejmenší tloušťku mazací vrstvy v je obvodová rychlost čepu p – měrný tlak v ložisku η – absolutní viskozita oleje k – součinitel závislý na poměrné délce ložiska l/d Z toho vztahu je patrné, že provozní bezpečnost ložiska závisí na mnoha činitelích. Jsou to: měrný tlak, obvodová rychlost, ložisková vůle, poměrná délka ložiska, obrobení čepu a pánve, jejich tuhost a souosost a viskozita oleje. K těmto činitelům přistupuje ještě uspo- řádání přívodu a rozvodu maziva, jakož i způsob mazání, které určují dokonalost pochodu při mazání. U ložisek pracujících v oblasti me- zného tření, tj. při malých rychlostech, přerušovaném chodu s rázy nebo při nedostatečném mazání, zmenšují někteří z těchto činitelů svůj význam. Zvyšuje se zato význam jakosti obrobení a přistupuje ještě také vliv nouzových vlastností ložiskových materiálů.Všechny tyto činitele je třeba při návrhu a vý robě ložisek dobře uvážit. MECHANICKÝ PŮVOD VIBRACÍ ROTUJÍCÍCH STROJŮ A ASYNCHRONNÍCH ELEKTROMOTORŮ Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D. 1-2/201412 Obrázek č. 5.26: Poloha čepu v ložisku při různém počtu otáček Obrázek č. 5.27: Průběhová křivka hydrodynamického tlaku

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY Přívod oleje do ložiska a mazací drážky Přívod oleje bývá v nezatížené části ložiska, nejlépe na 90° (obrázek č. 5.29 a) před místem největšího zatížení (proti směru otáčení), aby se olej dostal do zatížené části co nejdříve a bez předehřátí. Točí-li se čep oběma směry, musí být přívod oleje volen na 180° od místa největšího zatížení (obrázek č. 5.29 b). Přívod oleje do zatížené části ložiska znemožpuje tvoření klínové vrstvy a znemožpuje nebo i zcela zamezuje přítok oleje. Mazivo přivedené do ložiska se musí rozvést po celé délce ložiskové plochy pánve. U zcela krátkých loži- sek postačí k tomu mírný přechod z mazacího otvoru do povrchu pánve (obrázek č. 5.29 c).V ostatních případech je třeba rozvést ma- zivo mazací drážkou. Pokud ložisko pracuje v oblasti kapalinného tření, nesmí bý t mazací drážka umístěna v zatížené části ložiska ani jí nesmí procházet. Mazací drážka musí končit asi 5 – 15 mm (h + 0,05 d) od okrajů pánve, aby olej po stranách příliš neutíkal. Hloubky mazacích drážek viz níže: Průměr hřídele d [mm] Hloubka mazací drážky h [mm] pro olej pro tuk do 70 1,5 2 70 – 100 2 2,5 100 – 130 2,5 3 130 – 170 3 3,5 170 – 200 3,5 4 200 – 250 4 4,5 nad 250 4 5 mazání Dokonalé mazání je předpokladem pro uchování kluzných ploch. V podstatě znamená přivádění vhodného maziva v dostatečném množství na mazaná místa. Dokonalé mazání strojů musí však kromě ochrany strojních součástí splnit i požadavek, aby i potřeba maziva i obsluha strojů byly hospodárné. Z těchto tří hledisek, která se uplatpují u všech provozních podmínek ve stroji i u stroje, mu- síme řešit způsob jeho mazání. Opotřebení kluzných ložisek U nových strojních zařízení se stále důrazněji uplatpuje co nejlepší využití technickým materiálů, tj. dosažení co nejvyšších specifických výkonů, minimálních rozměrů a váhy, tedy zvyšování rychlostí, za- tížení, provozní teploty hlavních součástí těchto strojů. Mezi nejdů- ležitější součásti vždy patří ložiska resp. kluzná uložení. Má-li kluzné uložení, které je velmi silně namáháno, spolehlivě plnit svou funkci, musí být jeho konstrukce, výroba i montáž správná, pečlivě prove- dená. Nastane-li porucha kluzného ložiska, bývá to zpravidla tato hlavní příčina: - nevhodné konstrukční řešení, - výrobní vady, - montážní vady, - mimořádné provozní podmínky. Při výpočtu a konstrukčním řešení se předpokládají určité provozní podmínky (velikost, směr a průběh zatížení, kluzná rychlost, pro- vozní teplota atd.). Neshodují-li se skutečné podmínky s předpoklá- danými, což se poměrně často stává, může nastat porucha ložiska. Příčinami poruch mohou být: nevhodná výpočtová metoda, ne- vhodný geometrický tvar kluzných ploch (poměr l/D, ložisková vůle, tvar a poloha mazacích drážek, nevhodný ložiskový materiál, ne- vhodné mazivo, popř. i mazací zřízení). U ložisek dynamicky namá- haných, není často uvažována tuhost nebo případná deformace ložiskového tělesa. Výrobní vady mohou být jednak ve vlastním lo- žiskovém materiálu (jeho struktuře, nedostatečné přilnavosti výstelky atd.), jednak při vlastním obrábění, tj. nedodržení makro- geometrického i mikrogeometrického tvaru kluzných ploch.Výrob- ním vadám lze zabránit přesným dodržením správné výrobní tech- nologie a pečlivou kontrolou. Nesprávná montáž (nadměrné nebo i nedostatečné utažení ložis- kových vík, nečistoty v kluzných nebo dosedacích plochách, popř. v olejovém potrubí atd.) může být příčinou poruch i velmi dokonalé řešených a vyrobených kluzných uložení. Příliš utažená víka zdefor- mují kluzné plochy ložiskových pánví, málo utažená víka umožpují pootočení pánví, popř. jejich nežádoucí posuv. Nečistoty na vnějším povrchu pánví způsobují rovněž deformace kluzných ploch. Nečis- toty v kluzných plochách působí abrazivně, zvětšují drsnost ploch a ložiskovou vůli a bývají příčinou zadření ložiska. Poruchám zavi- něných provozními vadami je možno zabránit odbornou a pečlivou montáží. Nejobtížnější je zabránit poruchám ložisek zaviněným mi- mořádnými provozními podmínkami, např. náhlým mechanickým nebo tepelným přetížením, chvěním a vibrací a poruchou mazacího zařízení. Mimořádné podmínky mohou též vzniknout neodbornou obsluhou nebo údržbou (zanedbané doplpování a výměny oleje, kontrola a výměna filtru atd.), odstranění těchto příčin však nemá být problémem. Uvedené čtyři hlavní příčiny poruch se mohou pro- jevit velmi rychle, tj. jako havárie, nebo působí delší dobu a projeví se jako opotřebení ložiska. Podle toho, jakým způsobem se opotře- bily kluzné plochy ložiska, můžeme rozlišovat pět druhů opotře- bení: adhezivní, abrazivní, erozivní, únavové a kavitační. Děje, které probíhají při jednotlivých druzích opotřebení (resp. třecí procesy, jejichž následkem je opotřebení) jsou velmi složité. vibrační opotřebení Tento druh opotřebení vzniká tehdy, když stýkající se povrchy vůči sobě oscilují v tangenciálním směru při malých amplitudách, při- čemž na ně působí určité normálové zatížení. Vznikající částice se z místa styku těžko odstrapují. Uvedené hlavní druhy opotřebení kluzných ložisek se v mnoha případech vzájemně kombinují. Počá- teční opotřebení je např. adhezivní a volné částice, které se při něm vytvoří vinou nedostatečné filtrace oleje, způsobí abrazivní opotře- bení. Časté bývá opotřebení únavové a abrazivní nebo únavové a kavitační. Životnost ložiska Životnost ložiska závisí na jeho konstrukci, jakosti výroby, montáži a také na vlastních provozních podmínkách a údržbě. Za kritéria ži- votnosti ložiska můžeme považovat buď stupep opotřebení, nebo deformace povrchu kluzných ploch, které způsobí, že funkce ložiska se stane neuspokojující. Kluzná ložiska s kapalinným třením mají te- oreticky neomezenou životnost, neboť mazací vrstva vzájemně od- děluje kluzné plochy ložiska a čepu, nenastává proto jejich přímý dotyk, takže se neopotřebují.Tento ideální stav narušuje pouze pro- voz ložiska v oblasti mezného mazání, tj. u hydro-dynamicky maza- ného ložiska při rozběhu nebo doběhu. V mnoha případech však není účelné, aby životnost ložiska byla podstatně delší než životnost 1-2/2014 13 Obrázek č. 5.29: Přívod oleje do radiálního ložiska

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY celého strojního zařízení nebo jeho nejdůležitějších části. V takových případech rozhoduje další důležitý faktor, to je cena lo- žiska, popřípadě cena jeho opravy (renovace). Jestliže se zřetelem k životnosti i třecí ztrátě vyhoví ložisko kluzné, ložisko pracující v oblasti mezného mazání (s jednoduchým mazacím zařízením nebo i samomazné ložisko) je výhodnější než ložisko valivé. faktory ovlivňující životnost kluzného ložiska za provozu - režim provozu - provozní teplota - přesnost montáže - způsob mazání, volba oleje - obsluha a údržba Režim provozu soustrojí může být různý. Provoz stroje od několika minut, hodin a celých dní. Provozní teplota ložiska je důležitá přede- vším pro správnou volbu mazacího oleje, zdali je velmi nízká nebo velmi vysoká. U kluzných ložisek, pracujících v oblasti kapalinného tření, musí se mazivo v mazací soustavě předehřát, není-li to možné je nutno při studeném rozběhu polít přes kontrolní otvory na lo- žisku přiměřeným množstvím předehřátého oleje mazanou hřídel, má-li být jejich rozběh bezpečný. Nejvyšší přípustná teplota je u klu- zných ložisek i valivých dána nejvyšší trvale přípustnou teplotou použitého maziva. U některých speciálních minerálních olejů je nej- vyšší přípustná teplota až 250°C. Zejména u ložisek s kluznými plo- chami tvořenými kompozicí (cínová, olověná), nesmí teplota přesáhnout 85°C to má za příčinu zmenšení únosnosti ložiska ná- sledkem zmenšující se tvrdosti kluzných ploch. Přesnost montáže a odbornost s jakou provedeme opravu nebo kontrolu ložiska se řídí příslovím “dvakrát měř jednou řež”. Dopustíme-li se nějaké chyby při montáži může se stát, že při spuštění stroje do zkušebního provozu dojde k havárii. Tím vzniknou nemalé náklady na odstra- nění škod způsobených nedokonalou montáží. Dovolená nesouo- sost je u obou druhů ložisek téměř stejná, pouze u méně náročných uložení je přípustná nesouosost větší u kluzných ložisek. U kluzných ložisek lze pouzdra nebo pánve uložit v kulových, nastavitelných polohách.Tolerance nesouososti je dána v některých případech růz- nými příčinami, např. pro nerovnoměrný ohřev nebo přestup tepla, průhyb hřídele při změnách pracovního režimu (zatížení a otáček). Konstruktér by se však měl snažit vhodným konstrukčním řešením umožnit co nejpřesnější výrobu i montáž. Obsluha a údržba je ne- dílnou součástí každého strojního zařízení. Údržba u kluzných loži- sek, které jsou mazány pomocí volných mazacích kroužků je zpravidla jen vizuální kontrolní činnost stavů množství olejové lázně a zdali volné mazací kroužky plní bezvadně svou činnost. Návrh diagnostického systému Na soustrojí s kluznými ložisky lze bezpečně aplikovat kombinaci tří diagnostických systémů tribodiagnostika, vibrodiagnostika a ter- mografie. Tento diagnostický systém zahrnuje odběr vzorku oleje s jeho následným rozborem, měření vibrací jednotlivých ložisek na předem určených místech v rovinách (V – vertikální, H – horizon- tální, A – axiální) a termografické snímky. Sběr dat se provede vhod- ným frekvenčním analyzátorem a zpracování a vyhodnocení se provede odpovídajícím softwarem na PC. Rozložení teplot na lo- žisku se určí termografickým měřením. Na základě analýzy a vyhod- nocení naměřených hodnot se provozovateli soustrojí stanoví doporučení ohledně provozu a oprav. tribodiagnostika Tribodiagnostika je jednou z metod technické bezdemontážní dia- gnostiky, která využívá maziva k zjištění technického stavu sledo- vaného ložiska a také k zjištění kvality maziva. Aby mazivo vypovídalo o skutečném stavu ložiska je nutné dodržet pravidla tý- kající se odběru vzorků pro analýzu, které jsou zakotveny v přísluš- ných normách a technologických postupech. metody sledování stavu opotřebení strojního zařízení Metody sledování stavu opotřebení strojního zařízení rozdělujeme na dvě části: Metody pro stanovení koncentrace otěrových kovů - atomová spektrofotometre - atomová emisní spektrofotometre - atomová absorpční spektrofotometre - polarografie a voltametrie Metody pro hodnocení morfologie a distribučního rozdělení částic kovů - částicová analýza neboli ferografie s vyhodnocením - feroskopickým (morfologie a chemické složení) - ferodenzimetrickým (distribuce částic vzhledem k velikosti) Sledování degradace samotného maziva Je vlastně hodnocení maziva z pohledu fyzikálně chemických pa- rametrů. Pro průmyslové oleje následně hovoříme o sledování, re- spektive o aplikaci následujících testů prováděné odbornými laboratořemi dle ČSN: - kinematická viskozita - bod vzplanutí - obsah vody - číslo celkové alkality a kyselosti - kapková zkouška - celkové znečištění - mechanické nečistoty vibrodiagnostika Nejdůležitější provozní podmínkou kluzného ložiska je jeho stabi- lita. Rozdíl mezi středem ložiska a středem čepu se nazývá excen- tricita ložiska. Excentricita se snižuje se snížením zatížení, zvýšením viskozity oleje a zvýšením obvodové rychlosti. Excentricita ložiska a polohov úhel určují stabilitu. Nestabilita čepu se vyskytne, pokud kluzné ložisko není dostatečně zatížené a pokud ložisko a čep ztratí svoji tlumící schopnost, která je zapříčiněna přítomnosti oleje. Pokud se pánve ložiska a čep blíží k nestabilitě, jakákoliv vnější síla může zapříčinit vznik nestability. Nestabilita je stav, kdy kombinace různých vlivů spolupůsobí tak, že vzniknou samobuzené vibrace, které mohou dále přetrvávat, i když bude odstraněna původní síla jejich vzniku. Pouze výrazným snížením otáček je možno čep v lo- žisku opět stabilizovat. V případě výskytu nestability ložiska, domi- nantní vibrace jsou na subsynchronní složce (nižší než je otáčková frekvence) běžně tak na 35 – 48 % základní harmonické. Pro detekci vibrací kluzných ložisek je vhodné použít snímače rychlostí nebo zrychlení umístěného na víku ložiska. Toto umístění snímačů na lo- žiskovém tělese měří přenos vibrací hřídele přes olejový film a přes několik metalických přechodů až na víko ložiska. Nesmíme zapo- menout na to, že vývoj některých poruch kluzných ložisek je otáz- kou pouze několik minut respektive sekund, v závislosti na daném problému a typu vzniklé nesta-bility. Některé poruchy mají vývoj dlouhý několik dní i týdnů. možné základní problémy kluzných ložisek: Opotřebení a nadměrná vůle generují vysoké vibrace, které mohou být následkem špatně fungujícího mazání, nesprávným zatížením, uvolněním anebo zvýšenými vůlemi v ložisku. Pro svou správnou funkci vyžaduje kluzné ložisko, aby byla radiální vůle v určitých mezích. Příliš malá vůle může znamenat zhoršené mazání a to má za příčinu, že se kluzné ložisko nadměrně zahřívá.Velká vůle se pro- jevuje jako nelinearita.Výskyt subsynchronních vibrací při počáteč- ním stádiu problémů, které mohou být ½ x otáčková frekvenční složka a někdy i 1 /3 x subsynchronní otáčkové složky. Pozdější stádia opotřebení kluzného ložiska se obvykle projeví přítomností celé 1-2/201414

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY řady harmonických násobků otáčkové frekvence (až do 10 nebo 20). Silně poškozená radiální kluzná ložiska se často projevují jako velké amplitudy ve vertikálním směru ve srovnání s horizontálním smě- rem, ale může být také jen jedna výrazná špička na 1x otáčkové fre- kvenční složky. Kluzná ložiska s nadměrnou vůlí mohou způsobit, že malá nevyváha nebo nesouosost vyvolá velké vibrace. Nestabilita oleje – víření se objevuje na 0,40 – 0,48 x a je často dosti silná. Po- važuje se za nadměrnou, když amplituda překročí 40 % vůle v lo- žisku. Víření oleje je případ, kdy olejový film budí vibrace, jestliže odchylky od normálních provozních podmínek (poměrná excentri- cita a úhel polohy středu hřídele) způsobí, že olejový klín„tlačí“ hří- del dokola v ložisku. Destabilizující síla ve směru otáčení způsobí víření. Změny viskozity oleje, mazacího tlaku a vnějšího předpětí mohou ovlivnit víření oleje. Renovace ložiskových pánví Valivé ložisko je zpravidla snadno vyměnitelné, pokud se nepoško- dila vnitřní nebo vnější plocha pro jeho uložení. Kluzné ložisko na- proti tomu je možno opravit např. přebroušením čepu a vylitím nové kluzné plochy ložiska (ložiskové kompozice). Tyto kompozice se odlévají na speciálních pracovištích a dodržením všech techno- logických zásad docílíme prodloužení životnosti kluzných ložisek. Havarované a následně renovované ložisko soustrojíWard Leonard je na obrázku č. 5.30.a) havarované ložisko, b) renovované ložisko. Příčina havárie kluzného ložiska byla do doby opravy nezjištěna, až při samotné prováděné opravě bylo zjištěno, že olej vykazoval značné znečištění charakteru (písek, otěrový materiál z kompozice, nečistoty způsobené stářím oleje). Toto znečištění způsobilo abra- zivní opotřebení kluzných ploch ložiska (vyrývání, vytrhávání sa- motné kompozice z ložiskové pánve) a také hřídel vykazovala poškození typu rýh. Proto samotná renovace zahrnovala ruční za- lešťování hřídele pomocí smirkového papíru různých drsností, pro- tože nechat přesně obrobit celou hřídel je jak technologicky tak ekonomicky velice nákladné. Nabízí se otázka, kde se tam vzal písek a podobně. Jednou z příčin může být samotné doplpovaní oleje ob- sluhou. Může se jednat o znečištěné nalévací nádoby apod.Tomuto stavu se dalo zabránit včasným použitím tribodiagnostiky samot- ného stavu oleje. Analýzou oleje by tento stav byl zjištěn a navrhlo by se opatření ve formě vyčištění, kontroly ložiska, výměna oleje atd. Po havárii byla zavedena kontrola metodami technické diagno- stiky. 1-2/2014 15 Obrázek č. 5.30a: Poškozené ložisko Obrázek č. 30b: Renovované ložisko

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY 1-2/201416 Zadání pro návrh pohonu sekačky plechu bylo následující: ple- chový pás šíře do 200mm je odvíjen ze svitku a dělen dle zadání na délky od 0,5m do 2m. Zadaná délka může být v daném intervalu li- bovolná, zadání v jednotkách milimetrů, přesnost dělení 0,3mm. Plechový pás prochází po odvinutí nejprve rovnacími válečky, proto je potřebný výkon pro odvíjení materiálu poměrně velký i přes to, že plechový pás má pouze 200mm. Po předchozích zkušenostech s podobnou aplikací bylo rozhod- nuto použít asynchronní motor s inkrementální snímačem otáček (IRC) a měnič kmitočtu SK530E s možností polohování. Použita byla kuželočelní převodovka NORD SK9012.1 s dutou hřídelí a motorem 2,2kW. Motor je kromě snímačem otáček vybaven cizím chlazením a termistory ve vinutí motoru. Měnič SK530 umožňuje jak absolutní tak relativní polohování. Využito bylo pravě relativního polohování, kdy na základě signálů z řídícího systému pohon odměří zadanou délku a jako novou pozici bere jako výchozí bod pro další cyklus stroje. Neexistuje tedy žádný vztažný„nulový bod“ tak jako u absolutního polohování. Řídící systém slouží pro obslužné funkce a pro zadání konkrétní řezné délky. Toto číslo je pak„rozloženo“ na příslušný počet pulsů: např. 1125mm=11x100 + 2x10 + 5x1. Tyto pulsy mají délku 10ms a přenáší se přes tranzistorové výstupy.Tím je toto řešení jednoduché a nezávislé na typu ŘS. Měnič si pulsy ve vnitřní paměti nasčítá na výslednou délku, kterou pak lze ověřit na displeji. Dosažení žádané polohy měnič ohlásí digitálním výstupem, ŘS poté poveluje dělící nůžky. Systém je tedy použitelný i pro uživatele, kteří nechtějí nebo ne- mohou použít žádnou datovou sběrnici pro zadávání délky. Měnič SK530E ovšem využití sběrnice umožňuje (USS, CAN a CANopen in- tegrován, ostatní jako doplněk). Měnič SK530 je vzhledem ke své nízké ceně velmi výhodné řešení i pro aplikace, kde z ekonomických důvodů nebylo dříve podobné řešení možné. Ing. Rostislav Ott NORD – Poháněcí technika, s.r.o. aplikace s měničem NORd sk530E: dělení pásu plechu Dělení materiálu patří mezi časté úlohy v oboru jednoúčelových strojů. Patří sem řezačky, stříhačky, automatické nůžky, apod. Popisovaná aplikace je jedním z modelových případů a popsaný princip řešení lze využít v mnoha jiných případech. Schéma na obrázku je pouze principiální a nezobrazuje všechny funkce a detaily

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY 1-2/2014 17 Vývoj elektrických hnacích náprav zapadá do celkové filozofie společnosti Evektor – přinášet inovativní řešení a pokrokové tech- nologie, které jsou provozně ekonomické a šetrné k životnímu pro- středí. „Elektrické pohony a elektricky poháněná vozidla představují jasný trend budoucnosti. Proto jsme se v Evektoru rozhodli vyvinout unifikovanou řadu univerzálních elektrických hnacích náprav, které v současnosti na trhu chybí. Naším cílem bylo nabídnout širokou škálu pohonů, které najdou uplatnění u malé mechanizace, např. manipulační techniky nebo u malých vozidel, např. golfových vo- zíků. Po průzkumu dostupných možností pohonů jsme se rozhodli, ve spolupráci s odborníky z elektrotechnické fakultyVUT v Brně, vy- vinout vlastní, technicky inovativní pohon vybavený mikroproce- sorovým řízením a systémem rekuperace elektrické energie. Výsledkem několikaletého úsilí týmu vývojářů je kompaktní a ener- geticky úsporná pohonná soustava,“ prohlásil vedoucí vývojového týmu TAPIO Ing. Miroslav Běhávka. „Evektor je známý svými pokročilými technickými řešeními a ori- entací na nové technologie. Výsledek vývojového úsilí týmu TAPIO reaguje na celosvětový trend ekologické dopravy, přičemž nabízí ekonomické, robustní a přitom kompaktní konstrukční řešení,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Evektor Ing. Václav Zajíc, MBA. TAPIO představuje ucelenou řadu unifikovaných elektrických pohonů vozidel od nejmenších, až po vozidla s maximálním výko- nem 6 kW při nominálním napájecím napětí 48V. Konstrukčně jsou nápravy koncipovány jako monobloky se silovou elektronikou s vo- litelnou funkcí rekuperace energie při brzdění. Pomocí sběrnice CAN lze monitorovat a nastavovat parametry pohonu. Pohonná jed- notka na bázi spínaného reluktančního motoru disponuje vysokým kroutícím momentem při rozjezdu vozidla z klidu a účinným chla- zením, zejména při nízkých otáčkách. Použitý princip elektromotoru nepotřebuje ke svému chodu permanentní magnety, čímž se šetří výrobní náklady a zvyšuje robustnost pohonu. Nápravy TAPIO se vyznačují kompaktní konstrukcí, nízkými provozními náklady a še- trností vůči životnímu prostředí. Společnost Evektor, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a patří mezi přední konstrukční a vývojové kanceláře v České republice. Její hlavní činností jsou vývojové a konstrukční aktivity v leteckém a automobilovém průmyslu.V současné době se společnost Evektor profiluje i jako průkopník v oblasti elektrických pohonů letadel a malých vozidel. Projekt č. TA01011060 „TAPIO“ je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR. Ing. Michal Jakšík e-mail: electromobility@evektor.cz Evektor představuje řadu inovativních elektrických hnacích náprav pro malá vozidla společnost Evektor, spol. s .r.o. představí v Brně na veletrhu amPER 2014 ucelenou řadu elektric- kých hnacích nápravtaPiO, která bude vystavena na stánku č. 2.40 v pavilónu f včetně její aplikace v podobě elektrického vozidla.

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY FREKVENČNÍ MĚNIČE Z nového měniče kmitočtu v D-skříni VLT® Drive, který společ- nost Danfoss nedávno poprvé představila, je patrné, že potřebám zákazníků naslouchala – menší, ale výkonnější provedení předsta- vuje vyšší kvalitu při zachování snadnosti použití příznačné pro tra- diční řadu měničů vyšších výkonů v D-skříni. Velikost nového provedení D-frame se snížila až na 68 %, a tak výrobek zabere méně místa na velínech v rozvodnách nebo v roz- váděčích. Nové verze s krytím IP 20 je optimalizována pro zástavbu do rozvaděčů, přičemž nabízí vyšší stupeň bezpečnosti pro obslužný personál. Všechny nové měniče kmitočtu D-frame budou i nadále využívat osvědčeného řešení chlazení se zadním kanálem. Systém chlazení zadním kanálem nyní směruje 90 % chladicího vzduchu (podařilo se navýšit z původních 85 %) mimo vnitřní prostor po- honu a odvádí 90 % tepla vygenerovaného měničem. Kromě toho jsou nyní u všech nových měničů pro velké výkony pod označením D-frame standardem lakované desky plošných spojů, což zvyšuje odolnost celého zařízení proti agresívnímu pro- středí. Toto kompaktní efektivní provedení je výsledkem inovačního hospodaření s teplem. Nový měnič pod označením D-frameVLT® vystačí s menší skříní a zabere tak méně místa na stěně než dřívější modely. NovéVLT® D- frame jsou ve své kategorii jedněmi z nejmenších, přičemž přináší úsporu i na instalačních nákladech. Nový D-frame je k dispozici na stejných platformách jako známé měniče kmitočtu Danfoss VLT®. K dispozici v krytí IP 20, IP 21 a IP 54 a vždy s lakovanými des- kami plošných spojů. 1-2/201418 danfoss představuje vylepšené frekvenční měniče v nové D-skříni vyšší parametry v oblastech použití od 55 do 400 kW až o 32 % menší montážní plocha usnadňuje instalace a snižuje materiálové náklady. Nové charakteristiky zvyšují efektivitu a snižují provozní náklady.

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY FREKVENČNÍ MĚNIČE Nový typový kód Svůj typový kód si můžete nakonfigurovat na http://www.danfoss.com/Businessareas/drivessolutions/drive +Configurator.htm Je to snadné! Po zvolení velikosti výkonu prostû použijte místo volby„P“ volbu„N“. Například: Z FC302P160 bude FC302N160. „N“ označuje nový produkt! Nebo se obraťte na zastoupení společnosti Danfoss v místě svého působiště, kde vám oznámí objednací číslo vašeho nového měniče D-frame VLT®. 1-2/2014 19 model Ztráty (W) Roční číslo Nový starý úspory d-frame d-frame 110 2 555 2 907 6 475 132 2 949 3 357 7 506 160 3 764 3 914 2 759 200 4 109 4 812 12 932 250 5 129 5 517 7 138 315 6 663 6 705 773 *Vychází se z 365 dnů v roce, 24 hodin denně, 70% zatížení, hodnoty Kč/kWh rovné 3 Kč/kWh. Josef Konečný Danfoss s.r.o. www.danfoss.cz/vlt Charakteristika Přínos Zredukovaná velikost Velikost zmenšená až na 68 % původní velikosti. Nový menší D-Frame zabere méně místa v rozvaděči či na stěně: úspora prostoru i peněz. Vyšší účinnost Díky vyšší účinnosti jsou nižší provozní náklady, a to po celou životnost frekvenčního měniče. Základní možnosti provedení vstupu – Pojistky Vystačíte-li jen se základním provedením, neboť vám jde o menší prostorové – Odpojení od sítě nároky a nákladové úspory, pak odpadá potřeba dalšího rozvaděče. – Stykač (nově) – Jistič (nově) – Odpojení od sítě + stykač (nově) Standardní regulační platforma VLT® a LCP Nejsou zde žádné nové ovládací prvky, které je třeba se naučit používat. Lze snadno provést přechod ze starého pohonu na nový. Krytí ve třídě IP 20 pro pohony instalované Provedení s krytím IP 20 zvyšuje bezpečnost. do rozvaděčů Nadstandardní výbavou je skříň Umožňuje čištění chladiče v případě instalace v drsném prostředí. s přístupem ke chladiči Díky zadnímu kanálu se z příslušného V místnosti již není tolik zapotřebí klimatizace, což snižuje výchozí prostoru odvede až 90 % chladicího vzduchu i provozní výdaje. Topné těleso 230 V proti kondenzaci Díky vnitřnímu opatření proti kondenzaci není třeba vytápět celý velín. (novinka u provedení D-frame) 30% redukce dílů O 40 % méně propojovací kabeláže Spojovací prvky zajištěné proti uvolnění Vyšší spolehlivost Více povrchově osazených komponent Lakované desky plošných spojů (splní kat. C3C dle normy) jako standard Široká řada sad pro chlazení zadním kanálem Flexibilní instalace

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY FREKVENČNÍ MĚNIČE 1-2/201420 fREkvENčNí měNičE VACON - DOKONALOST VE VÝKONECH OD 0,25 KW DO 5,3 MW Široké produktové portfoliovacon a cíl zůstat předním světovým výrobcem vyžaduje dlouhodobé úsilí v oblasti výzkumu a vývoje. vacon vyvíjí a vyrábí elektrické pohony vyhovující různým zá- kaznickým aplikacím tak, aby stále více zákazníků mohlo s použitím pohonů snížit spotřebu elek- trické energie. v současné době vacon klade větší důraz na ekologické faktory ve volbě surovin pro výrobu frekvenčních měničů. kOmPaktNí měNičE Kompaktní měniče Vacon jsou snadno po- užitelné pro všeobecné aplikace. Jsou navr- ženy pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu. OEM zákazníkům nabízejí opti- mální standardní konfigurace, ale také vše- stranné přizpůsobení specifickým potře- bám zákazníka. vacon 10 je mimořádně kompaktní měnič charakteristický výjimečnou flexibilitou k různým požadavkům zákazníka. vacon 20 je kompaktní měnič s širokým roz- sahem výkonu a flexibilitou umožňující při- způsobit tento měnič každému úkolu. vacon 20X je kompaktní měnič s krytím IP66 ideální pro instalaci přímo na motor nebo na jiné vhodné místo. víCEÚčELOvÉ měNičE Víceúčelové měniče Vacon jsou navrženy pro nepřetržitý intenzivní provoz a poskytují větší možnosti nastavení a značnou flexibi- litu. Vyznačují se různými stupni krytí pro všechna prostředí, odolností a spolehlivostí v dlouhodobém provozu. vacon 100 je výkonný měnič s širokým spektrem použití, který je ideální pro prů- myslové i komerční aplikace. vacon 100 HvaC je výkonný flexibilní měnič přizpůsobený speciálním požadav- kům topení, ventilace a klimatizace (HVAC) budov. vacon 100 fLOW je výkonný měnič umož- ňující inteligentní řízení čerpadel a ventilá- torů, který obsahuje speciální funkce určené přímo pro procesy řízení průtoku. vacon 100X je kompaktní měnič s velkým rozsahem výkonu, s krytím IP66, který je určen k instalaci přímo na motor nebo na jiné vhodné místo. vacon NXL je víceúčelový měnič pro prů- myslové provozy i komunální objekty. vacon NXs je výkonný měnič pro použití ve strojích, budovách a ve všech průmyslových odvětvích. PRŮmysLOvÉ měNičE Průmyslové měniče Vacon poskytují nej- vyšší spolehlivost a nejrozmanitější mož- nosti využití za všech okolností po celou dobu životnosti systému stroje nebo tech- nologie. vzduchem chlazený měnič vacon NXP je nejmodernější elektrický pohon určený pro nejrůznější aplikace, kde jsou žádány odol- nost, dynamika a přesnost. kapalinou chlazený měnič vacon NXP je náš prostorově nejvíce úsporný pohon, který se hodí do míst, kde je složité nebo drahé odvětrat vzduchem chlazený pohon. Je možné dosáhnout až 70 % prostorové úspory. skříňový měnič NXC je navržen pro nejná- ročnější použití, při němž se vyžaduje flexi- bilita, robustnost, kompaktnost a jednodu- chá servisovatelnost. Produkty pro společnou s.s. sběrnici mají flexibilní architekturu obsahující usměrňo- vače, střídače a brzdné střídače a splňují li- bovolné požadavky zákazníka. ® ® ®

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY FREKVENČNÍ MĚNIČE 1-2/2014 21

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY MĚNIČE

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY FREKVENČNÍ MĚNIČE 1-2/2014 23 vLt® drivemotor fCm106 měnič a motor v jednom balení VLT® DriveMotor FCM106 jako spojení motoru a měniče kmitočtu je dostupné s motorem s permanentními magnety v třídě účinnosti IE4 nebo s klasickým asynchronním motorem v třídě účinnosti IE2. Záleží jen na Vás. kompaktní design minimalizuje náklady na instalaci Použití DriveMotoru FCM106 v Vaší aplikaci redukuje instalační ná- klady a zcela minimalizuje komplikace při instalaci. Nepotřebujete rozvaděč, skříň ani montážní panel, zapomeňte na přídavné chla- zení a komplikace při návrhu dlouhých motorových kabelů. Zvolte si FCM106 a snižte tak náklady o zmiňované položky. Navíc – díky vysoké účinnosti ušetříte i na provozních nákladech. Uvedení do provozu je, díky alfanumerickému displeji nebo softwaru pro na- stavení v PC, hračkou. vLt® drivemotor fCP 106 Napojte frekvenční měnič k jakémukoliv motoru. Potřebujete roz- šířit stávající aplikaci o měnič kmitočtu a nemáte místo ani v rozva- děči ani poblíž na zdi? Neváhejte a zvolteVLT® DriveMotor FCP 106, který snadno a rychle umístíte na již instalovaný nebo vámi vybraný motor pomocí speciálně navrženého adaptéru. Spojení obou kom- ponentů je snazší, než si myslíte. vÝHOdy: • Nepotřebujete rozváděč ani skříně • Drahé stíněné motorové kabely nejsou třeba • Energeticky účinný provoz • Automatické přizpůsobení motoru => vyšší účinnost • Zabudované DC tlumivky snižují THiD na méně než 44 % • Pro konstatní moment zátěže se nabízí; 160% momentové přetížení Danfoss představuje: vLt® drivemotor fCP 106 a vLt® drivemotor fCm 106 integrované funkce pro ventilátory, čerpadla a průmyslová odvětví, a to včetně řízení otáček mo- toru v režimu vvC+ je vLt® drivemotor ideálním výrobkem pro vaše aplikace, kde je třeba šetřit místem a zvýšit účinnost celého zařízení.

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PŘEVODOVKY Kompaktní velikost, a flexibilní možnosti montáže, to jsou pří- vlastky, které umožňují neobvyklé aplikace planetové převodovky. Jako příklad uveďme tu, která se nabízí návštěvníkům lunaparku,18 metrová, vysoká centrifuga je nejenom atrakcí, které způsobuje adrenalinovou zábavu jak pro dospělé tak i pro děti.Všichni ji obdi- vují a pro návštěvníky zábavního parku je příjemným výletem, který v nich zanechává vzpomínky trvající mnoho dnů. Srdcem a poho- nem kolotočů, jsou velmi často planetové převodovky série 300 od největšího italského výrobce převodovek, což je Bonfiglioli Ridut- tori. Portfolio planetových převodovek série 300 je široké a sorti- ment převodovek dle aplikace je schopný uspokojit nejrůznější po- třeby uživatele. Pro různé aplikace je volena nejen pro svůj kompaktní tvar , ale také pro její vysoký kroutící moment , nehledě na významný přínos, kterým je konkurenceschopná cena. Bonfiglioli Riduttori do svých pohonů vkládá více jak 55 let zkušeností z oblasti vývoje převodo- vek , elektronických pohonů a průmyslové automatizace - odvětví kde jsou používány jsou jak zařízení pro těžký průmysl ale také po- hony mobilních kol u pásových stavebních strojů. Přesněji řečeno, je to to , čím je Bonfiglioli příkladem úspěšnosti a schopnosti dodávat převodovky s vynikajícím výkonem a kroutí- cím momentem ve srovnání s ostatními konkurenty a to vždy v kompaktní velikosti. Planetová převodovka série 300 nabízí nej- vhodnější řešení pro všechny ty aplikace, kde dochází k častým ko- lizím a kde přetížení je spíše pravidlem než výjimkou. Složení převodovky oplývá jednoduchostí jak zobrazuje následující obraz. 1. Centrální kolo 2. Planety 3. korunové kolo 4. čep satelitu 5. Unášeč satelitů 6. Ložiskové válečky Princip činnosti: Centrální kolo (1) přenáší pohyb na tři nebo více planetových ozubených kol (2), které se točí kolem vnějšího korunového kola (3), který je statické. V důsledku toho, že čepy planetových ozubených kol (4) které jsou upevněny na unášeči (5) se planety otáčejí v kruhu nižší rychlostí než, centrální kolo (1). 1-2/201424 PLaNEtOvá PřEvOdOvka jako nejvhodnější produkt v oblasti pohonů 1 5 6 2 4 3 ®®®

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PŘEVODOVKY 1-2/2014 25 Modularita planetových převodovek Bonfiglioli NEjčastějŠí OBLasti POUŽití: Převodovky jsou používány k provozu průmyslových zařízení a mobil- ních (pojízdných) strojů. Příklady: - Ocelárny - Zařízení zvedací a dopravní systémy - Zemědělské stroje - Stroje pro zpracování potravin - Kovoobráběcí stroje - Důlní vrtací stroje a zařízení pro těžbu Spolehlivost, flexibilita a vysoká energetická účinnost to jsou hlavní přednosti tohoto produktu. Tato série zahrnuje kompaktní velikosti (položky schopné pře- nášet vyšší sílu). Jejich struktura je velmi univerzální a umožňuje ši- roký rozsah změn ve svém typu, kterým se mění uspořádáním počtu stádii pro pomaloběžné převodovky, nebo naopak pokud jde o druh motorizace. Velikosti planetových převodovek série 300 Správná volba - selekce (výběr) planeto- vých převodovek pro jejich použití 1) Volba servisního faktoru V katalogu série 300 řady pro industriální (průmyslové) aplikací nalezneme údaje, které se vztahují k životnosti převodovek Lh = 10 000 hodin. Pro provoz převodovky je nutné (viz tabulky) - vymezení servisního faktorů (A3). typu zátěže , počtu startů / hod. udává se referenčním číslem, které definuje hodnotu jmenovitého toči- vého momentu v katalogu je nale- zneme: Pro rovnoměrném trvalé zatížení Nepřetržitý provoz (<10 startů / hod) Od 4 do 8 hodin denně Životnost 10.000 hodin a více Za těchto podmínek je předepsán servisní faktor fs = 1 pro výběr motoru s převodov- kou s bezpečnostním faktorem S = 1 což re- spektuje životnost 10.000 hodin.. servisní faktor « fs » Celkový počet hodin (h) Typ zatížení N° počet startů /hod. 5000 10 000 15 000 25 000 50000 Z Denní počet provozních hodin (h) h < 4 4 < h < 8 8< h <12 12 < h < 16 12 < h < 24 Trvalé Střední zátěž Těžká zátěž

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PŘEVODOVKY 2. Výběr podle jmenovitého výkonu (P1) a otáček (n2) Pro tuto volbu katalog navrhuje rychlou metodu stanovení výběru elektro-převodovkovky (Poznámka: v katalogu jsou otáčky motoru uvedeny k relaci pro 4-pó- lové motory n1 = 1400 otáček/min). Lze zvolit i nejmenší velikost servisního faktoru převodovky je-li to nutné. Všechny údaje v katalogu se vztahují k teoretické životnosti 10.000 hodin. 3. volba poměru vzhledem k (m2) Vzávislostinahodnotěkroutícíhomomentujemožnozvolitvelikostně menšípřevodovkupokudjevstupnírychlost n1=1400min-(4-pólový), nahrazena n1 = 900 min (6 pólů) nebo n1 = 500 min (8 pólový). Jeli po- žadavek na životnost větší než 10 000 hodin, je nutné zvětšit hodnotu servisního faktoru (tabulka A3) 4. Radiální zatížení (R1 a R2) Přípustné radiální zatížení je funkcí vzdálenosti „X“ od hřídele. Přípustné radiální zatížení je definováno jako funkce zatížení ložisek, na vymezenou vzdálenost od zatížení k hřídeli. Rameno hřídele nemá žádný vlivna toto zatížení. 5 Jmenovitý kroutící moment série 300 Tepelný výkon Tepelnývýkon(Pt)jevyjádřenjakomnožstvítep.energie,kteráseplynule přenáší při vstupních otáček n1 = 1400 ot/min a okolní teplotě 20 ° C. Její hodnoty jsou uvedeny v katalogu. Pro jakoukoliv jinou práci, para- metr je možné opravit pomocí následujícího vzorce: Pr1 < Pt * ft * fv Pr1 = hodnota vstupního výkonu na vstupní hřídeli [kW] ft = teplotníkoeficient(vzávislostinateplotěokolníhoprostředí,pra- covním cyklu) fv = součinitel rychlosti (v závislosti na vstupní rychlosti na převo- dovce) Pokud je tato hodnota P t větší než výkon absorbováný z tepelné ener- gie, je nutné použít pro provoz převodovky pomocný chladicí systém. Obecně lze stanovit: Výměník tepla vzduch-olej je definován vztahem zobrazeným jako TRASMITAL „CR“. Externí ventilátor. Množství rozptýleného tepla je vyjádřeno vzorcem: Q = 859,8 * (Pr1 - Pt) * (1-μ) [kcal / h] μ = účinnost převodovky. Odpovídající množství oleje, které je třeba do oběhu: G = Q / (t2-t1) * 0,40 * 60 [l / min] (T2-T1) = teplotní rozdíl (° C) mezi vstupem a výstupem oleje z výmě- níku tepla (obvykle 15 ° C). 1-2/201426

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PŘEVODOVKY aPLikaCE PŘÍRUBOVÉ PROVEDENÍ Vhodné pro aplikace, kde je zapotřebí přesné vymezení mezi použitým strojem a výstupním hřídelí. Převodovka v této verzi je vhodná jak pro podporu axiálního tak i ra- diálního zatížení v závislosti na výstupním točivém momentu Příklad: Pásové dopravníky Šroubové dopravníky Mixéry Přepravní systémy 1-2/2014 27 Pro nasazení těchto převodovek do provozu je hlavní prioritou kromě spolehlivosti a funkčnosti jejich dosažitelnost. Poptávka je tak veliká, že přímo z výroby je jejich dodací doba téměř za hranicí všech požadavků zájemců. Z tohoto důvodu společnost OPIS Engineering jako distributor pro Českou republiku přijala v roce 2013 projekt BEST ( BONFIGLIOLI EXELENT SERVIS TÝM), kterým se zavázala k montáži pře- vodovek přímo v Brně a tím se zkrátila jejich dodací doba téměř na jeden den od objednávky. V listopadu proběhl ve společnosti první audit pod kontrolou výrobce Bonfiglioli , kterým byla schválena montáž a kvalita provedení a mohli tak být uvedeny první vzorky do prodeje. Je to nový projekt, který nabízí zákazníkům zcela nový pohled pro realizaci svých zakázek. Bližší informace naleznete na internetových stránkách http://opis.cz Jaroslav Čada OPIS Engineering k.s. kONstRUkCE Příruba k motoru Stádia planetové převodovky Příruba pro upevněné na stroj Výstup Vstup: ložiska přenášející axiální a radiální zatížení Vstupní hřídel

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY MĚNIČE

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PROGRAMY PRO PC 1-2/2014 23 1. Úvod Výpočet oteplení v rozvaděči se provádí jen v málo případech. Je to velice složitý proces a mnoho projektantů ho nahrazuje jen odhadem tepelných ztrát a přibližným určením možné ventilace, aktivníhoýchlazení nebo případného topení. Odhadem však nelze spolehlivě optimální parametry určit a v neýmálo případech pak dochází k nespolehlivému provozu přístrojů a zařízení instalova- ných v rozvaděči, a také k jejich zničení vlivem vysokých, nebo níz- kých teplot, případně kondenzující vodou v rozvaděči. Námi nabízený program má za úkol tuto náročnou práci maxi- málně zjednodušit a tak eliminovat možná rizika vyplývající z ne- správně určených a posouzených teplotních poměrů v rozvaděčích. 2. O programu P rogram je podporován všemi operačními systémy Windows a je nenáročný na místo na pevném disku. Jeho prostředí je velice přátelské a umožňuje stanovení teplotních poměrů v rozvaděči vý- počtem, pomocí známých vyzářených výkonů jednotlivých pří- strojů. Tyto ztrátové výkony není nutné pro standardní přístroje zadávat, neboť tyto jsou již v programu uloženy. Program pracuje s následujícími skupinami přístrojů: - výkonové jističe ( 63-3150A), - NH pojistky (6-1250A), - šroubové pojistky (2-200A) - jističe ( 2-50 A ) - motorové spouštěče ( do 80A), - pomocné stykače (AC, DC), - relé ( AC, DC ), - výkonové stykače ( 4-325kW), - signální svítidla, - transformátory, - síťové zdroje, - frekvenční měniče pro NC pohony, - PLC, - a dalšími zdroji tepla s možnost uložení vlastních zařízení. Program pracuje i s faktory soudobosti řídících, výkonových a zvláštních prvků. Zahrnuje celý sortiment námi dodávaných roz- vaděčů a všech parametrů pro vlastní schopnost vyzáření ztráto- vých výkonů z rozvaděče nebo absorpci teplot z okolí (oceloplechové, nerezové a polyesterové). Pokud je ztrátový výkon instalovaného zařízení znám, je možné tuto hodnotu přímo zadat. Program dále pracuje s minimálními nebo maximálními teplotami uvnitř v rozvaděči a s minimálními a maximálními teplotami okolí. Výstupem je potom celkový ztrátový výkon, alternativní výčet chla- zení nebo topení a návrh topení pro eliminaci kondenzátu v rozva- děči. Tento výstupní protokol naleznete v cílovém adresáři programu ve složce Projekte. 3. instalace programu Instalace programu je velmi jednoduchá a postupuje se při ní podle pokynů na obrazovce. Po provedení instalace je možno za- měnit ikonu na ploše za ikonu nalézající se v cílovém adresáři s logem SCHRACK a popisem PSSWin, pro snazší orientaci na ploše Vašeho monitoru… Instalaci programu mohou na přání provádět i naši pracovníci přímo u zákazníků a provádí i úvodní zaškolení pro obsluhu. PROGRAM PRO VÝPOČET OTEPLENÍ V ROZVADěČÍCH PssWiN 4. Návod pro práci s programem 4.1 spuštění programu Program se spouští inicializací ikony PSSWin_Setup.exe (Adresář při standardní instalaci: "C:\Program Files\PSSWin\PSSWin.exe"). Po této inicializaci se nám zobrazí úvodní dialogové okno:

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PROGRAMY PRO PC 1-2/201430 4.2 Založení nového projektu Začínáme-li práci s novým projektem je nutné zapsat jeho identifikační znaky do dialogového okna, které inicializujeme stiskem tlačítka „Projekt… 4.2.1 vyplnění identifikace

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY PROGRAMY PRO PC 1-2/2014 31 4.2.2 Uložení identifikace Zadané údaje potvrdíme stiskem tlačítka„OK“. Dále poklikáme na ikonu s vyobrazením diskety a otevře se nám dialogové okno „Ulož projekt“. Do okna„Název projektu“ založte například zkrácený název projektu, pod kterým ho budete mít uložený ve složce: c.\pro- gram files\esswin\projekte nebo si můžete vytvořit odkaz na jinou složku či disk. Při ukládání se může zobrazit varovný nápis„File Open Error“, který můžete zcela ignorovat. Je to způsobeno drobnými ne- dostatky některých platforem operačního systému. Na správnou funkci programu toto hlášení nemá vliv. Může se stát, že se snažíte uložit projekt pod jménem, které již v databázi existuje, pak je nutné projekt přejmenovat. 4.2.3 Zadání jmenovitých hodnot V tomto dialogovém okně zadáváme jmenovité napětí a proud 4.2.4 Zadání rozvaděče V hlavní skupině určíme typ navrženého rozvaděče, v políčku „Rozvaděč“ zvolíme objednací číslo rozvaděče nebo můžeme rozva- děč vkládat podle známých hodnot například z projektu. Pokud vklá- dáme rozvaděč z přednastavené nabídky, automaticky je k němu přiřazena konstanta tepelné pohltivosti materiálu. Pokud zadáváme rozvaděč podle rozměrů musíme přiřadit konstantu tepelného pro- stupu pro zvolený materiál rozvaděče. Dále zvolíme umístění rozva- děče v prostoru instalace. Výběr opět potvrdíme tlačítkem OK. 4.2.5 Zadání teplot V tomto dialogovém okně nastavíme veškeré známé a požado- vané teploty a relativní vlhkost. Zadáváme vždy ty nejvyšší (nejnižší) teploty o kterých víme, že mohou v okolí být!! Při podhodnocení těchto údajů může dojít k poškození zařízení!!!! Lépe více nežli méně, s ohledem na jistotu výpočtu a skutečnosti. Relativní vlhkost potřebuje program pro správné stanovení teploty rosného bodu!! Opět potvrdíme tlačít- kem OK. 4.2.6 Ztrátový výkon Zde můžeme buďto přímo zadávat ztrátový výkon nebo jej mů- žeme nechat vypočítat podle instalovaných přístrojů. Při této volbě postupujeme obdobným způsobem jako při zadávání jiných hod- not. Možný je i výpočet ztrátového výkonu ze známých teplot. 4.2.7 výsledek Výsledek se nám zobrazí po stisku tlačítka „Výsledek“. Tlačítka, která jsou s tučným popisem iniciují zobrazení detailů jednotek pro chlazení nebo pro topení. Stiskem tlačítka„Detaily výsledku“ se nám zobrazí výstupní protokol pro daný výpočet teplotních poměrů v rozvaděči.Tento protokol je možné přímo vytisknout nebo se nám automaticky uloží do složky s řešenými projekty, ze které je možné protokoly exportovat i bez opětovného startu programu. Stiskem tlačítka „Otevři projekt“ iniciujeme otevření dialogového okna, které známe již z doby, kdy jsme ukládali projekt, a označíme projekt, který chceme otevřít nebo upravit. Dále již postupujeme stejně jako při tvorbě nového projektu. Změny můžeme uložit do nového souboru nebo přepíšeme již existující soubor. Datum po- slední změny v projektu se zapíše do výstupního protokolu. 4.3 Úprava již existujícího projektu 5. Závěr Doufáme, že tento program naplní heslo, které je v záhlaví výstup- ního protokolu„Bezpečnost nade vše“ a hlavně, že nám všem po- může při Vaší nelehké práci. V případě problémů nebo nejasností pište na psswin@schrack.cz!

click here

32

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY SERVOMOTORY 1-2/2014 33 Ve srovnání s krokovými, asynchronními nebo pneumatickými po- hony nabízí servomotory řady MINAS LIQI mnoho výhod v oblasti spolehlivosti, rychlosti a přesného polohování. Řada Minas LIQI je koncipována s myšlenkou rychlé integrace a bez složitého nastavo- vání se hodí pro okamžité použití ve většině projektů. Tuhost se velmi jednoduše nastavuje otočným přepínačem přímo na čelním panelu řídící jednotky. Až v případě náročnějších aplikací je možno sáhnou po zdarma dostupném programu PANATERM, který je stejný pro všechny servomotory od řady Minas 5 výše. Pohony se vzhle- dem ke svým parametrům optimálně hodí do zpracovatelského průmyslu (potraviny, obaly, tisk, kovy, plasty atd.). vlastnosti: • Inkrementální snímač: 2500 pulzů na otáčku • Odezva: šířka pásma 1 kHz (rychlost odezvy) • PANATERM V5.0: software pro konfiguraci a simulaci pohybu přes USB port (zdarma) • Funkce automatického ladění v reálném čase během provozu • Tlumení (1–200 Hz) a úzkopásmové filtry (50–5000 Hz) • Otočný přepínač pro manuální nastavení tuhosti miNas LiQi – testovací sada Panasonic nabízí kompletní PLC/HMI/servomotor set k otestování. Testovací sada Minas LIQI obsahuje řídící jednotku, servomotor (400 W nebo 750W), kompaktní PLC s 16 vstupy a výstupy, dotykový ter- minál s úhlopříčkou displeje 3,8“, napájecí zdroj 24V DC, programo- vací software a všechny potřebné kabely. Set samozřejmě obsahuje příslušnou dokumentaci a schéma zapojení . kontakt pro získání dalších informací: Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka Administrativní centrum PLATINIUM, Veveří 111, 616 00 Brno http://www.panasonic-electric-works.cz Luděk Barták e-mail: ludek.bartak@eu.panasonic.com miNas LiQi: Panasonic přichází se servomotory za rozumné peníze

click here

PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY Seznam publikujících rem 1-2/201434 seznampublikujících firem str. 4 Lenze str. 6 PRam Consulting s.r.o. str. 8 fLUkE str. 10 Eaton str. 12 ing. mečislav Hudeczek, Ph.d. str. 16 NORd – Poháněcí technika, s.r.o. str. 17 Evektor str. 18 danfoss str. 20 ventilátory s.r.o. str. 23 danfos str. 33 Panasonic 37PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY2/2012 S Odborný časopis zaměřený na elektrické stroje, pohony, alternátory, dynama, měniče a ostatní příslušenství. Vydavatel: Šéfredaktor: Internetové zpravodajství: Redakční rada: Ing. Jaroslav Čada Ing. Rostislav Ott Ing. Naděžda Pavelková Ing. Josef Šimon Ing. Jiří Janeček Ing. jiří Holoubek Ing. Petr Bohušek Ing. Jiří pešek Registrováno na MK ČR pod r. č. MK ČR E 20067 Nevyžádané rukopisy ani další materiály redakce nevrací. Za obsah odborných článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky se stávají majetkem redakce. Jakýkoli přetisk, byť jen části nebo celého článku, bez písemného souhlasu redakce není povolen. Číslo 1-2/2014 ISSN 1804-834X Adresa redakce: E-mail: info@propohony.cz www.propohony.cz Písemný kontakt: Čtvrtě 8, 634 00 Brno SEZNAM PUBLIKUJÍCÍCH FIREM Gra cká úprava, sazba: Petr Konečný - CONY CZ, s.r.o.

click here

7PRO ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ELEKTROMOTORY

click here

Motory – IE2/IE3/IE4 Specialista na pohony www.nord.com NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Praha 222 287 222, Hradec Králové 495 580 310 Brno 541 229 740 1-2/2014

click here