Profit 11.11.2013http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

České podniky ročně přijdou o miliardy v důsledku hospodářské kriminality. Jak škodám předcházet? Jak ochránit firmu 9 771805 259207 2 0 Čechům chybějí ambice, říká Petra Hubačová, královna českých startupů str. 14 číslo 20 l 11. 11. 2013l 39Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčnik vydavatelství Mladá fronta

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

2 Theonly english language business weekly inTheCzeCh RepubliC

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

3 inzerce A131013610 PROFIT VYDÁVÁ MLADÁ FRONTA A. s. MEZI VODAMI 1952/9 143 00 PRAHA 4 www.mf.cz www.profit.cz profit@mf.cz www.facebook.com/profit.cz GENERÁLNÍ ŘEDITEL David Hurta ŘEDITEL DIVIZE EURO E15 Tomáš Skřivánek PUBLIsHER Igor Záruba ADREsA REDAKCE POD KOTLÁŘKOU 3 150 00 PRAHA 5 – KOšÍŘE šÉFREDAKTOR Martin Zika, T: 225 347 452, zika@mf.cz REDAKTOŘI Dalibor Dostál, dostal@mf.cz Jakub Procházka, procházka@mf.cz INZERCE David Korn, ředitel, T: 225 347 250, korn@mf.cz MARKETING Hana Holková, ředitelka, T: 225 276 276 Jaroslav Tošer, brand manager, T: 225 276 363 VÝROBA A DIsTRIBUCE Soňa Štarhová, ředitelka, T: 225 276 252 sEKRETARIÁT Martina Minaříková, T: 225 347 298 TIsK EuroPrInT a. s. PŘEDPLATNÉ PRO ČR All Production s.r.o. P. o. BoX 732, 111 21 Praha 1 T: 800 248 248 mladafronta@predplatne.cz reg. zn: MK Čr E 6590 ISSn 1805-2592 C Mladá fronta a. s. Veškerá práva vyhrazena Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného svolení vydavatele, je zapovězeno. TITULNÍ sTRANA Tomáš novák ČÍsLO 20 / 11. 11. 2013 Profit vychází od roku 1990 MARTIN ZIKA, šéfredaktor editorial PROFIT Hospodářská recese přinesla kromě jiných negativních aspektů také zvýšenou míru kriminality. obětí se stávají firmy, v Česku je jich kaž- doročně postiženo 29 procent. Je to o jedno procento lepší výsledek, než představuje průměr ve střední a východní evropě, oproti před- chozímu průzkumu se však situace v tuzemsku zhoršila o pět procent. loni se celkové škody v důsledku vloupání do obchodů, restaurací a dalších objektů vyšplhaly na 1,9 miliardy korun. a jak už to tak bývá, největší slabinou je podceňování rizika vlou- pání. Zabezpečení firmy často řeší nahodile, podle nabídek, které se k nim dostanou, místo aby si nechaly vypracovat celkový koncept bezpečnosti. Nejčastější typ hospodářské kriminality v České republice? Je to zpronevěra, která se na okrádání firem podílí ze 75 procent. a zají- mavé je, že hlavní hrozba pro firmy přitom přichází od jejich zaměst- nanců. ti se na hospodářské kriminalitě podílejí ze 67 procent, což je v porovnání s rokem 2009 výrazný skok. aby toho nebylo málo, experti upozorňují, že šéfové firem budou mít brzo zamotané hlavy z počíta- čové kriminality. Průzkum PwC Čr ukázal, že necelá pětina společ- ností hodlá v letošním roce podnikat výrazné kroky k ochraně svých klientských dat a duševního vlastnictví. V hlavním rozhovoru tohoto čísla vám představíme Petru Hubačovou, která bývá označována za královnu českých startupů. Před třemi lety rozjela první český inkubátor pro začínající firmy, má tedy v této oblasti velké zkušenosti a její názory a postřehy jsou sku- tečně podnětné. rád bych vás také upozornil na dvě nové rubriky, které jsme pro vás v tomto čísle připravili. Jednak jsme ve spolupráci s adamem Hazdrou, autorem knihy Skvělé služby, rozjeli testy služeb zajímavých českých projektů. V prvním dílu jsme se podívali na zoubek portálu Mixit.cz. druhou novinkou je rubrika, kterou jsme nazvali Úřednické absur- dity. Zaměříme se v ní na administrativu, kterou se podnikatelé musejí zabývat a ztrácet s ní spoustu drahocenného času, přestože se často jedná o úkony postrádající smysl. dámy a pánové, přeji vám inspirativní čtení. NEJEN KRIZE, FIRMY sE PEROU I s KRIMINALITOU

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

4 PROFIT obSaH OBsAH Top události..............................................6 KomenTář nic nevymýšlet, příliš netvořit a mlčet............................7 Téma Ukradené zisky........................................8 Ekonomická krize nepostihuje firmy jen nižšími tržbami, ale také vyšší mírou krádeží a jiných forem hospodářské kriminality. Další vlna problémů se do firem valí z internetu. RozhovoR Petra hubačová ....................................14 Bývá označována za královnu českých star- tupů. I když toto označení nemá příliš ráda, faktem je, že před třemi lety rozjela první český inkubátor pro startupy TechSquare. Kromě toho se podílí na řadě dalších projektů, které souvisejí s inovacemi a podporou podnikání. Byznys Rizika exportu lze pojistit..................18 Na vývozu se malé a střední podniky podílejí téměř 54 procenty, ale jen 18 procent z nich si pojišťuje své zahraniční pohledávky. Nové produkty jim pomohou ošetřit exportní rizika. Příležitost, nebo riziko?.....................19 České daňové zákony poskytují málo možností, jak legálně snížit daňovou zátěž. Jednou z nej- významnějších příležitostí je odečet nákladů na výzkum a vývoj. PříBěh úsPěchU ReplayWell............................................. 20 Odborné konference jsou pro firmy i instituce zdrojem nejnovějších poznatků v oboru. Záro- veň však pro ně představuje vysílání zaměst- nanců na tyto akce značné náklady. Jednou z možností, jak ušetřit finance i čas, je přenos konferencí na internetu. očima podnikatele.............................. 22 Polemika ................................................ 23 ResTaRT Totální posedlost inovací.................. 24 Zdeněk Cendra má dnes na svém kontě kromě několika velmi úspěšných projektů také pár nevydařených, které ho stály nemálo peněz. Je to přirozené a dá se na tom leccos naučit, říká k tomu mladý podnikatel. makro...................................................... 26 anketa..................................................... 27 TesT Jak se objednává zrní přes internet.......................................... 28 V následujících několika vydáních Profitu se společně s autorem knihy Skvělé služby Ada- mem Hazdrou podíváme pod pokličku několika českých služeb. Začínáme s Mixit.cz. zahRaničí Bývalý keltský tygr se chce vrátit... 30 Po období konjunktury z 90. let minulého sto- letí dopadla na Irsko světová ekonomická krize možná nejcitelněji ze všech zemí EU. Nová vláda však provedla drastická opatření a dnes tvrdí, že její snaha začíná přinášet ovoce. nenápadně daňovým rájem.............. 32 Obchod mezi Českem a Maďarskem po stagna- ci způsobené nedávnou světovou ekonomickou krizí v poslední době ožívá. O výhodnosti inves- tic v zemi za Dunajem se postupně přesvědčují i čeští podnikatelé. úřednicKé aBsURdiTy Jak dlouho jste na internetu? .......... 33 V nové rubrice se budeme zaměřovat na ad- ministrativní nesmysly zatěžující podnikatele, úvodem se podíváme na dotazník statistiků. Za jeho nevyplnění hrozí pokuta až sto tisíc korun. hoTelnicTví v Brně bude vyhlášen hoteliér – restauratér roku .............. 34 RealiTy chceme to levněji................................ 36 Stále více firem šetří, ale zároveň se nechce stěhovat z kancelářských prostor, které nyní využívají. Vyjednávání levnějších smluv, tak- zvané přejednání, se stalo hlavním tahounem realitního trhu v České republice v oblasti administrativních objektů. FoKUs vysoká dPh sráží nakladatele........ 38 Velké množství titulů na malém trhu, tvrdý konkurenční boj i vysoká daň z přidané hodnoty, na kterou si v branži stěžují všichni bez výjimky. S tím vším se dnes musejí potýkat vydavatelé knih v Česku. Přežít, nebo dokonce být úspěšný není úkol pro slabé povahy. Fotoseriál............................................... 40 seminář Jak přes e-tržiště získat správný produkt ...................... 42 V Pardubicích se na dalším semináři Profitu diskutovalo především o tom, jak v zadávací dokumentaci nejlépe specifikovat produkt, aby zadavatel zakázky dostal přesně to, co potřebuje. PRávo Byznys a nemovitosti: co se změní? ........................................ 43 Jeden den podnikatele / názor....... 44 Technologie........................................... 45 Poradna .................................................. 46 servis ...................................................... 48 PoRTRéT: Jakub chleboun ................................... 50 inzerce A131015940

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

1. Koruna Kolísá oběma směry Podíváme-li se na vývoj kurzu koruny k eu- ru i dolaru za posledních pět let, trend není vůbec jednoznačný. Není možné říci, že ko- runa jen posilovala nebo oslabovala. Z toho je zřejmé, že předvídat kurz je velmi obtížné. Oslabení nebo posílení koruny přitom může velmi nepříznivě ovlivnit celkovou zisko- vost společnosti a mnohdy má i zásadní vliv na konkurenceschopnost firmy jak na domá- cím, tak i na zahraničním trhu, bez ohledu na její velikost. „Mí zahraniční partneři pocházejí ze ze- mí platících eurem. Dřív bylo snazší kurz odhadnout, protože koruna víceméně dlou- hodobě posilovala. Nyní se ale výrazně po- hybuje oběma směry. Nemám čas neustá- le sledovat devizový kurz a obávat se jeho dalšího vývoje. Proto jsem se dohodl s ban- kou, že mi pomůže vhodnými nástroji riziko omezit,“ konstatuje Slavomír Kubera, ma- jitel menší společnosti vyrábějící speciální jízdní kola. 2. od uzavření KontraKtu K jeho finančnímu vypořádání může uběhnout dlouhá doba Délka obchodního případu, tedy doba od po- čáteční kalkulace nákladů a výnosů po přijetí platby od odběratele, případně po platbu do- davateli, může být značná. Přitom čím delší časové období, tím větší nejistota ohledně možných kurzových výkyvů, a tím pádem větší potenciálně negativní dopad na provozní zisk společnosti. „Ze své zkušenosti vím, že koruna poměrně kolísá i během jednoho roku. Natož v případě, kdy od uzavření smlouvy s partnerem po ob- držení platby uběhne i několik let,“ zdůrazňu- je Irena Vostřálová, jednatelka středně velké firmy vyvážející strojní součástky do zemí jižní Evropy. „V době, kdy na jedné straně s našimi obchodními partnery uzavíráme za- kázky, si zároveň na straně druhé zajišťujeme přes banku budoucí směnný kurz pro vypořá- dání jednotlivých plateb. Tímto účinně ome- zujeme riziko pohybu kurzu v době od uza- vření kontraktu do jeho vypořádání,“ dodává. 3. Kurzové riziKo je v důsledKu eKonomicKé Krize vyšší Vinou hospodářské krize klesly marže firem, a tím se snížila také jejich rezerva na krytí případných ztrát z kurzových rozdílů. Proto nyní nabývá zajištění kurzového rizika dale- ko většího významu než dříve. 4. jaK aKtivně předcházet riziKům? Ochránit se proti riziku kurzových výky- vů lze různými způsoby. Například pomocí tzv. forwardu (termínovaného kurzu), kdy firma s bankou uzavře smlouvu o nákupu či prodeji daného množství cizí měny za pevně stanovený (zajištěný) kurz. Svou pohledávku nebo závazek tak lze zajistit již v okamžiku jejich vzniku a s kurzem cizí měny vůči koru- ně lze již kalkulovat ve finančním plánování. „Existuje mnoho možností, jak může firma ve spolupráci s bankou zajistit své podnikání proti riziku plynoucímu z kolísání devizo- vých kurzů. Podrobnější informace a nezá- vazné konzultace jsou připraveni bezplatně poskytnout firemní bankéři ČSOB v kterékoli pobočce,“ uzavírá Tomáš Perger, segmentový manažer pro finanční trhy ČSOB. ředitel makroekonomických analýz ČSOB Vývoj kurzu koruny k euru (období 31. 8. 2011 – 31. 8. 2012) Vývoj kurzu koruny k dolaru (období 20. 5. 2013 – 20. 8. 2013) Jak neprodělat na obchodu se zahraničím Expanze na zahraniční trhy může vystřelit zisk společnosti raketově vzhůru. Jsou ale i případy firem, které pokus obchodovat se zahraničím málem stál existenci. Příčinou byl především kolísající kurz koruny. Na to, co je potřeba vzít v úvahu, když firma uvažuje o navázání vztahu se zahraničním partnerem, upozorňuje Petr Dufek, ředitel makroekonomických analýz ČSOB. petr dufeK tip experta

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

6 PROFIT toP událoSti PODNIKATELÉ V ČR ROZHODNĚ NEŠLÁPLI VEDLEpřirozhodování,kterým směrem se vydat. Jejich přístup k vlastní pro- fesi je pozitivní, drtivou většinu jejich práce baví. Svůj byznys chce navíc 40 procent z nich dále rozvíjet. Pokud nebudou v podnikání pokračovat sami, mají mnozí vyhlédnutého následov- níka. Firmu plánuje předat 36 procent dotá- zaných. Vyplývá to z průzkumu mezi 7000 podnikateli v rámci projektu Město pro byz- nys, který zpracovala agentura datank. Zápal a chuť do práce převládají mezi začínajícími i zavedenými podnikateli. Největší entuzias- mus vyjadřovali zástupci firem s obratem nad 300 milionů ročně (96 procent). „rozšíření častěji plánují mladší firmy, například z oblasti it nebo ze zpracovatelského prů- myslu,“ uvedl manažer segmentového řízení v Komerční bance Michal Pánek. Pokud pod- nikatelé uvažují o opuštění firmy, snaží se její budoucnost dobře zajistit. téměř dvě pětiny firem mají vyhlédnutého následovníka. Jen kolem deseti procent (a to zejména menších) firem pak přemýšlí o odprodání podílu. Poznámka Profitu: Vzhledem k tomu, ko- lik začínajících podnikatelů krachuje, je jejich entuziasmus, případně snaha zajistit firmu, již opouštějí, do budoucna dobrou zprávou. Je ale zřejmé, že ne vždy se nad- šení a představy promítnou do reality. OBCHODNÍKŮ s BENZINEM DRAMATICKY UBYLO DVĚ PĚTINY PODNIKATELŮ CHTĚJÍ sVŮJ BYZNYs DÁLE ROZVÍJET MINIsTERsTVO PODPOŘÍ PODNIKATELE šEsTI MILIARDAMI STÁTU, KTERÝ CHCE SNÍŽIT MILIARDOVÉ DAŇOVÉ ÚNIKY z nele- gálně dovážených pohonných hmot, se poda- řilo pročistit trh distributorů benzinu a nafty. Ze dvou tisíc firem, které byly ještě v září v registru, jich zbylo jen kolem dvou set. Jen malý zlomek společností totiž dokázal složit dvacetimilionovou kauci, kterou nově nařizuje zákon. V listopadu skončilo období nutné k získání koncese na prodej pohonných hmot, pro niž je kauce nezbytná. Pokud by firmy podnikaly bez koncese, hrozila jim dva- cetimilionová pokuta, a tedy likvidace. „K 1. listopadujsme evidovali 132 slože- ných kaucí a 194 firem, které požádaly o vy- stavení koncesní listiny. distributoři měli možnost se přihlásit a složit kauci nebo do- dat potvrzení o bankovní záruce,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kauce měla zabránit účelovému zakládání společností,kvůlikterýmstátnakrácenídPH ročně přichází o pět až osm miliard korun. Přiměřeností výše kauce se ovšem ještě bude na popud Senátu zabývat Ústavní soud. V září a říjnu se dovoz benzinu a nafty do Česka z rafinérií v okolních státech výrazně zvýšil. Podle expertů jsou za tím právě pod- vodníci, kteří chtěli rychle odprodat co nej- větší množství dovezeného benzinu. Poznámka Profitu: Přes stížnosti někte- rých distributorů jde o krok, který zabrání značným daňovým únikům. Přesto není možné očekávat, že se podvodníky podaří zcela eliminovat. NA PODPORU PŘEDEVŠÍM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ uvolní v těchto dnech ministerstvo průmyslu a ob- chodu šest miliard korun. Konkrétně jde o spolufinancování podnikatelských projektů v určitých krajích. MPo vyhlašuje na listopad nové výzvy do programů inovace, rozvoj a iCt a strate- gické služby. „otevření výzev operačních pro- gramů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj je jedním z protikrizových opatření vlády pro řešení situace ve strukturálně postižených regionech. Cílem tohoto opatření je zlepšení konkurenceschopnosti firem a podpora vy- tváření nových pracovních míst,“ uvedl mi- nistr průmyslu Jiří Cienciala. Pomocídotacízestrukturálníchfondůmo- houfirmyzískatzpětažpolovinunákladůvyna- loženýchnakonkrétníprojekt. dosudposlední výzva do programu inovace byla vyhlášena letosnajaře.Vládatehdyuvolnila2,4miliardy korun.tatočástkaalepoptávkuzestranyfirem neuspokojila,aprotobudeposkytnutodalších 2,5 miliardy. Stejná částka připadne i na pro- gramrozvoj.NaiCtastrategickéslužbychce MPo věnovat miliardu korun. Poznámka Profitu: Díky za každou ak- tivitu, která podpoří české podnikatele. V tomto případě navíc vhodnou formou, kdy firmy vynaloží prostředky na podni- katelské projekty a část se jim vrátí zpět zásluhou dotací ze strukturálních fondů. FotoMartinPinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

7 KoMeNtář PROFIT JE NEMOC DOMNÍVAT se, že máme moc. Český dvorek je z politicko-ekonomického hlediska natolik zanedbatelný, že mlaskání nad pocitem vlastní důležitosti je srovnatelné s oslavami vítězství San Marina ve fotbale. a že u toho ještě kdejaký snaživec chrochtne, je už jen důkazem, že nás socialistické funk- cionaření ovlivnilo více, než si připouštíme. České politické hřiště disponuje hráči okres- ního přeboru, připomínajícími v lepším pří- padě sňatkové podvodníky s květinou v klopě, v horším polovzdělané burany se sklonem k alkoholu. Na prstech dvou rukou bychom spočítali, kolik je v Poslanecké sněmovně či Senátu opravdových osobností, které něčeho dosáhly ve vědecko-výzkumném, podnikatel- ském nebo třeba akademickém světě. Jako jehly v kupce sena bychom hledali ty, kteří se domluví plynně alespoň třemi světovými jazyky, což je ve vyspělém světě znak při- měřené vybavenosti. Na prstech jedné ruky spočítáme, kdo byl uznán mezinárodní veřej- ností, například na bázi citací v odborných časopisech. Jedním z pádných argumentů tvrzení, že se ve vysokých funkcích střídají veskrze ňoumové, je fakt, že odejdou-li z poli- tiky, končí ztraceni v podřadných funkcích. neKRUŤme hlavoU Co je příčinou toho, že nám trvale vládne hvězdná pěchota? Vzdělaní a schopní si více než kdokoli jiný uvědomují, že domácí politik má dnes ve skutečnosti malý manévrovací prostor. Celosvětová globalizace a geopo- litická integrace snižují možnost ovlivnit tuzemské dění a ti, kteří poznali svět z jiného úhlu pohledu než zahraničních politických misí, si tento fakt uvědomují dvojnásobně. Pokud k tomu připočítáme krátkou život- nost vlád, nevyzpytatelnost v chování vlád- ních ministran a hrůzu při pouhé představě, koho že si vylosuji do poslaneckých lavic jako spoluhráče, máme výsledek. Nekruťme tedy nechápavě hlavou nad tím, proč ve volbách uspěl ten či onen jedinec. dobrá zpráva je to naopak pro ty, kteří nemají jiné než politické ambice: máme-li dostatek finančních zdrojů Vzkaz nastáVající Vládě NIC NEVYMÝšLET, PŘÍLIš NETVOŘIT A MLČET a nešetříme-li kritikou, není vůbec složité uspět. lid nechce slyšet řešení, chce vidět viníka. a pokud si zaplatíme kampaň, kde bude onen nešťastník vyobrazen na kandelá- bru, stáváme se záhy parlamentní stranou. domnívat se, že nová politická sestava bude jiná, je utopie. Sebevražda v přímém přenosu vítěze voleb zatím pouze potvrzuje, že bude trvat ještě nejméně jednu generaci, než budeme mít gramotný politický dorost. Možná už to nyní nebude parlamentní sestava okresního přeboru, ale jak známo, z okresu se postupuje do krajských soutěží, nikoli do první ligy. Při všem respektu k několika skutečným osobnostem lze předpokládat, že to v soukolí opozice a chtíče průměrných z vlastních řad dlouhodobě neustojí a raději se časem vrátí ke svému řemeslu. bylo by tedy více než naivní očekávat zá- sadní změny v podnikatelském prostředí. Měli bychom napnout všechny síly a pře- svědčovat každého, kdo bude ve vládě, aby se střežil čehokoli, co by připomínalo tvůrčí činnost. Posledních přibližně deset strategií zaměřených na hospodářský růst nebylo de- signováno úplně špatně. leč zapomnělo se na to, že ti, kteří je tvoří, jsou vybaveni jinak než ti, kteří je naplňují. Snaha byla velká, realizační schopnost nulová. Musíme tedy rychle z hrušky dolů. Žádné složité koncepce, žádná převratné terminologie. Kupecké počty a jednoduchá řešení, žádné další strategie. a hlavně netvořit. Firmy si zvykly, že si musejí pomoci samy a jakákoli, byť dobře míněná aktivita snaživého politika jim způsobí pouze další starosti. KAREL HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Čr FotoTomášNovák

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

8 PROFIT téMa zabezPečení fireM UKRADENÉ ZIsKY ekonomická krize nepostihuje firmy jen nižšími tržbami, ale také vyšší mírou krádeží a jiných forem hospodářské kriminality. další vlna problémů se do firem valí z internetu. JEDINÝ ŘÍJNOVÝ VEČER NA RYCHNOVSKU se místním firmám velmi prodražil. Na staveništi v Českém Meziříčí zloděj nejdříve ukradl nejrůznější nářadí a ze studny pak odnesl kalové čerpadlo. Ještě týž večer ukradl v jiném podniku v nedaleké obci Záměly ze sušičky a drtičky elektromotory, brusku a třicet železných regálů. Sečteno a podtrženo, škoda téměř čtvrt milionu. Ještě vyšší škody způsobil zloděj, který před časem v Hradci Králové vykradl na pětapadesát kan- celáří. Ztráty pro firmy se tehdy vyšplhaly na dva miliony. Náhoda? rozhodně ne. Podle odborníků zvyšuje dlouhodobá hospodářská recese také ekonomickou kriminalitu, jejíž obětí se stávají firmy. loni se celkové škody v důsledku vlou- pání do obchodů, restaurací a dalších objektů vyšplhaly na 1,9 miliardy korun. „Mezi nej- ohroženější patří obchody s prosklenými vý- lohami, které nejsou chráněné bezpečnostní mříží nebo fólií. lupiči cílí velmi často také na restaurace, hostince a ubytovací zařízení,“ říká ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení nemovitostí ze společnosti Next. Největší slabinou firem je podle něj podceňování rizika vloupání. Následky při- tom mohou být fatální. Netýká se to jen odci- zené hotovosti, drahé elektroniky a různých cenností. „Nevyčíslitelnou ztrátou se stávají například data uložená ve výpočetní technice. Pachatelé mají zájem také o doklady, razítka, tiskopisy, které nezřídka zneužívají k páchání další trestné činnosti, k zakládání falešných firem nebo provádění neoprávněných finan- čních transakcí,“ dodává ivan Pavlíček. Vhodnou prevenci představuje insta- lace certifikovaných bezpečnostních dveří, mříží nebo bezpečnostních fólií na prosklené moderní technologie a aplikace výrazně mění využití zabezpečovacích technologií. Díky digitalizaci se rozšiřuje i záběr bezpečnostních kamer. „na místo dřívějších analogových kamer nastupují moderní IP ka- mery připojené k síti,“ říká Dalibor Smažinka ze společnosti Axis Communications a dodává: „Do těchto kamer můžete podobně jako do chytrého telefonu nahrát různé inteligentní aplikace, například ty, které pomáhají optimalizovat provoz v retailu. Kamery nejen chrání, ale současně analyzují a dodávají klíčové informace pro manažery prodejen.“ Chytré aplikace například umějí počítat návštěvníky prodejny a ex- portovat týdenní či měsíční statistiky. Kameru lze také propojit s po- kladnou a přesně měřit poměr mezi množstvím zákazníků a tržbami. Další aplikace pomocí takzvaných tepelných map vyhodnotí, na jakém místě prodejny se nejvíce zdržují lidé. Jednou z funkcí je také měření délky fronty, což pomáhá s nasazováním pokladních ve špičkách. Kamera namířená na prodejní regály zase může aktivně signalizovat, že zboží je vyprodané a je třeba je doplnit. „Máme za sebou řadu velkých instalací IP kamerových systémů v obchodních řetězcích. Instalované kamery propojené s pokladním systémem poskytují manažerům nejenom přehled o dění, ale také klíčové informace o tom, kolik návštěvníků prodejen skutečně zakoupilo nějaké zboží. Tento takzvaný konverzní poměr je, společně s informacemi o návštěvnosti, důležitým parametrem hodnocení úspěšnosti prodejen i marketingových kampaní,“ doplňuje David Capoušek ze společnosti netrex. (dal) Hlídání zlodějů je záKlad. CHytré Kamery pomáHají prodávat

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

9 téMa PROFIT FotoTomášNovák

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

10 PROFIT téMa plochy. „Nejefektivnější je kombinace me- chanického zabezpečení s elektronickými bezpečnostními systémy, například detek- tory, které registrují narušení prostoru, ote- vření dveří, oken, vrtání či řezání trezoru. Vhodné je také použití bezpečnostních ka- mer. Moderní technologie přinášejí spolehlivé bezdrátové systémy elektronického zabezpe- čení, které jsou vhodné jak do vlastních, tak do pronajatých firemních prostor. Veškeré návrhy a instalaci zabezpečení je však nutné konzultovat s prověřenou firmou,“ pokračuje ivan Pavlíček. Jenže ani instalace zabezpečovacího za- řízení mnohdy nestačí. Podobně jako anti- virové programy v počítači je třeba i bezpeč- nostní systémy pravidelně „aktualizovat“. Především malé a střední firmy přitom tento fakt obvykle podceňují. „Někdy se setkáváme s jistou nevolí společností modernizovat své bezpečnostní systémy. dva roky starý bez- pečnostní systém už ale nemusí být plně vy- hovující současné situaci. V takových pří- padech je ideální objednat si bezpečnostní audit,“ upozorňuje oldřich rutar, provozní ředitel bezpečnostní agentury M2.C. Zabezpečení svého provozu přitom firmy často řeší nahodile, podle nabídek, které se k nim dostanou. Jenže jednotlivé části za- bezpečovacího systému pak spolu nemusejí dobře spolupracovat, a navíc se celkové ná- kladymohouzbytečnězvýšit.„Firmymnohdy podceňují samotný koncept bezpečnosti a ne- nechají si ho vypracovat. Koncept je totiž účinnou ochranou před riziky, která mohou firmě reálně hrozit, a optimalizuje často ne- smyslné náklady na fyzickou i technologickou ostrahu,“ doplnil oldřich rutar. Policejní statistiky a zkušenosti odborníků obavy firem z počítačové Kriminality (v procentech) Zdroj: PwC Čr stř. a vých. Evropa svět Krádež nebo ztráta osobních údajů Poškození dobrého jména Porušení práv duševního vlastnictví včetně krádeže dat Skutečné finanční ztráty Přerušení služeb náklady na vyšetřování a odstranění následků regulatorní rizika 74 72 72 73 73 58 49 61 63 63 67 76 71 68 77 74 74 74 63 79 77 láKadlo PRo zloděJe. hlavně z obchodů a restaurací ukradli zloději loni majetek v hodnotě 1,9 miliardy. Bezpečnostní fólie a dveře nezvané návštěvníky dokážou zastavit.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

11 téMa PROFIT „Česká republika je v porovnání se zeměmi západní Evropy v ohledu ochrany dat o krok pozadu.“ JAKUB MAHDAL, ředitel společnosti Safetica „Nejefektivnější obranou před zloději je kom- binace mechanic- kého zabezpečení s elektronickými bezpečnostními systémy.“ IVAN PAVLÍČEK, ředitel společnosti next z praxe potvrzují i výsledky mezinárodního průzkumu poradenské společnosti PwC. obětí hospodářské kriminality se v Česku ročně stane 29 procent firem. to je sice o jedno procento lepší výsledek, než před- stavuje průměr ve střední a východní evropě, oproti předchozímu průzkumu se však situ- ace v tuzemsku zhoršila o pět procent. nePříTel za BRanami data analýzy přitom ukazují, že nejčastějším typem hospodářské kriminality v České re- publice je zpronevěra, která se na okrádání firem podílí ze 75 procent. Náklady spojené s podvody jsou vysoké. téměř 38 tuzemských podniků z České republiky, které se v minu- lých dvanácti měsících setkaly s podvodem, uvedlo, že celkové náklady spojené s touto událostí přesáhly 100 tisíc dolarů (necelé dva miliony korun), z toho osm procent podniků utrpělo škodu převyšující pět milionů dolarů, tedy necelých sto milionů korun. „Podvody ve firmách však nepředstavují pouze přímé finanční náklady. Více než dvě třetiny společností, které se staly obětí hospo- dářského zločinu, pocítily jako nejzávažnější nefinanční dopad zhoršení morálky svých zaměstnanců,“ upozorňuje Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice. Hlavní hrozba pro firmy přitom přichází od jejich zaměstnanců. ti se na hospodář- ské kriminalitě podílejí ze 67 procent, což je v porovnání s rokem 2009 výrazný skok. tehdy se pracovníci podíleli na kriminalitě ve firmách 50 procenty. „Právě poněkud chou- lostivé téma zaměstnanecké kriminality bývá ze strany zaměstnavatele často podceňováno. Některé firmy se zároveň obávají, že zavedení bezpečnostních opatření bude zaměstnanci negativně vnímáno. Vesměs se ale jedná o pozitivní krok na obou frontách. Například dobře navržené přístupové systémy v kance- lářských budovách mohou zefektivnit eva- kuaci a zachránit nejeden život,“ vysvětluje oldřich rutar. obecně si podle jeho zku- šeností podniky většinou dobře chrání své provozovny, ale bezpečnostní opatření často pokulhávají v sídlech firem. Kromě bezpečnostních systémů se v boji s vnitřní kriminalitou osvědčila také organi- zační opatření. Celkem 38 společností odha- lilo podvod pomocí systémů řízení rizik nebo během pravidelných interních auditů. Většina firem je však v této oblasti nadále poměrně bezstarostná. Na 42 procent podniků nepro- vádí žádné hodnocení rizik podvodů. o co lehkomyslnější jsou české firmy v oblasti předcházení rizik, o to tvrdší tresty přijímají v případě, kdy podvody nebo krá- deže odhalí. Nejčastější reakcí je v případě KameRy hlídaJí i PRodávaJí. moderní kamery umějí nejenom odhalit zloděje, ale podporují také prodej. zaznamenávají, které zboží dochází v regálech nebo u kterých produktů se lidé nejvíce zdržují. Fotonext4x

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

12 PROFIT téMa zaměstnanců propuštění, celkem v 81 pro- centech případů, u dodavatelů či obchod- ních partnerů je to pak přerušení vztahů, a to v 71 procentech. Je to výrazný nárůst oproti roku 2009, kdy takto reagovalo jen 30 procent podniků. Striktní přístup je rovněž nad průměrem střední a východní evropy, kde takto obdobné situace řeší 53 procent fi- rem, i celosvětových dat, podle nichž globálně přeruší vztahy 39 procent podniků. GloBální zločin tuzemští zaměstnanci budou mít v okrádání firem brzy zdatnou konkurenci. Většina pod- niků totiž spoléhá na internet a další infor- mační technologie. daní za rostoucí pro- pojení je ovšem zvyšování hrozby útoků zločinců z celého světa. Počítačová krimi- nalita představuje rychle rostoucí ohrožení podniků. V současnosti se sice na celkové hospodářské kriminalitě podílí přibližně 13 procenty, podle expertů však bude v příš- tích letech rychle růst. V mnoha firmách se proto budou prevenci v této oblasti věnovat. „Jak ukázal průzkum PwC Čr mezi generálními řediteli tuzem- ských firem, necelá pětina společností hodlá v letošním roce podnikat výrazné kroky k ochraně svých klientských dat a duševního vlastnictví,“ říká Michal Kohoutek, ředitel Forenzního oddělení PwC Čr. V porovnání s vyspělými zeměmi nic- méně tuzemské firmy v tomto ohledu zaspaly. „Česká republika je oproti zemím západní evropy v ohledu ochrany dat o krok pozadu. útoky hackerů na české firmy jsou stále častější. Zatímco veřejnost se čas od času dozví jen o těch největších napadeních internetových stránek, kterým čelí banky, zpravodajské ser- very nebo politické strany, válka podniků s internetovými agresory je prakticky nepřetržitá. o útocích na malé a střední firmy se tolik nemluví, ačkoli právě těchto napadení je mno- hem více. Menším firmám totiž často chybějí základní bezpečnostní mechanismy. „Faktem je, že internetové stránky malých a středních firem jsou stále náchylnější k útokům hackerů. Pří- činou jsou nedostatečná ochrana ze strany majitelů, nezodpovědné chování a školácké chyby zaměstnanců bez znalosti základních pravidel IT bezpečnosti. nezasvěcený pracovník nevě- domky kliknutím nainstaluje do firemního počítače cokoli jen proto, že je líný číst složitá ujed- nání nebo je stresován přemýšlením o něčem, čemu nerozumí. Velmi rozšířeným rizikovým chováním je také práce s firemním počítačem v prostředí internetových kaváren s nezabezpe- čenou wi-fi sítí. To samé se týká i firemních tabletů nebo smartphonů,“ varuje Jan Dvořák, ře- ditel Počítačové školy Gopas. Podle jeho slov neproškolený zaměstnanec představuje z bezpečnostního hlediska stejnou hrozbu jako útok samotným hackerem. „V poslední době je stále obvyklejší, že firmy neposílají na specializovaná školení počítačové a internetové bezpečnosti jen IT specialisty, ale potřebné vzdělávání zajišťují v této oblasti i řadovým zaměstnancům, což dává smysl. Hackerský útok je vždy velké riziko, ale selhání vlastního pracovníka je gól do vlastní branky s absolutní jistotou,“ uzavírá Jan Dvořák z Gopasu. (dal) Když útočí HaCKer tamní společnosti zjistily, že ochrana citli- vých informací je pro ně stejně důležitá jako ochrana před hackerskými útoky, a v posled- ních letech se snaží tento handicap dohnat. u nás jsme tento trend zatím nezazname- nali,“ komentuje stav ochrany dat v Česku Jakub Mahdal, šéf společnosti Safetica. rostoucí bezpečnostní riziko představují pro firmy mobilní zařízení. Notebooky, tab- lety nebo chytré telefony sice zaměstnancům umožňují pracovat nebo posílat data prak- ticky odkudkoli, kde je dostatečný signál, zároveň však firma ztrácí kontrolu nad citli- vými obchodními daty. Z průzkumu společnosti Fujitsu technology Solutions vyplynulo, že 40 pro- cent uživatelů firemních mobilních zařízení je používá pro pracovní i soukromé účely. Hned čtyři z pěti uživatelů přistupují vzdáleně do firemní sítě, kde se nacházejí citlivá data, bez nutnosti ověření oprávnění. a 72 procent dat uložených v mobilních zařízeních obsahuje citlivé informace jako obchodní strategie, záměry či prototypy. uhlídat desítky či stovky mobilních za- řízení pomáhají firmám specializované programy jako například Fujitsu Managed Mobile. ty umožňují zaměstnavatelům po- volit nebo zakázat vybrané mobilní aplikace, definovat seznam povolených aplikací pro jednotlivé uživatele, vzdáleně smazat firemní data a zablokovat zařízení v případě ztráty či odcizení. Výhodou těchto programů je i prů- běžná kontrola nad náklady souvisejícími s provozem mobilních zařízení. KaŽdÝ TřeTí noTeBooK Ztráta mobilních zařízení plných citlivých dat není nic výjimečného. Více než 54 procent českých firemních notebooků, které se ztra- tily, je podle statistik ukradeno při služebních cestách. „Jakmile opouští mobilní zařízení firmu, je riziko výrazně vyšší. ale ani když zůstává notebook ve firmě, není v naprostém bezpečí. Svědčí o tom například překvapivě téměř třetina notebooků ukradených přímo JaK ochRániT daTa. ztráta dat je pro firmy mnohem horší než ukradení samotného notebooku či počítače. K bezpečnému ukládání dat slouží například on-line systém capsa

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

13 Hyundai Centrum Praha DOKONALÉ VOZY S DOKONALOU PÉČÍ Adresa Českobrodská 42 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice T +420 281 040 011 E hyundai@hyundaipraha.cz www.hyundaipraha.cz Otevírací doba Po - Pá: 7.00 - 19.00 So: 9.00 - 15.00 Í Hyundai i30 od 290.990 Kč s DPH plná výbava vč. klimatizaceHyundai i30 od 290.990 Kč s DPH plná výbava vč. klimatizace nejvýhodnější ceny servisních služeb v Praze náhradní vozidlo zdarma V.I.P. servisní smlouva uskladnění sezónních pneumatik půjčovna příslušenství Náš servis 5 let komplexní záruka, plná asistence a kondiční prohlídky výhodné Hyundai pojištění u nás na 1 rok zdarma výkup vozu protiúčtem garance nejlepší ceny vozů Hyundai K novému vozu téMa PROFIT v českých firmách,“ říká evžen Pavlovský, ob- chodní manažer společnosti intel pro střední a východní evropu. Pro srovnání, například v uSa se v podnicích ztrácí jen asi 12 procent notebooků. Zatímco průměrná cena ukradeného fi- remního laptopu je zhruba třicet tisíc ko- run, podniky odhadují, že cena ztracených dat dosahuje v průměru dvě stě tisíc korun. „Fakt, že více než polovina ukradených no- tebooků nebyla kromě vstupního hesla vy- bavena ani základním systémem na ochranu dat, je alarmující. Firmy značně usnadňují práci každému, kdo se bude chtít seznámit s obsahem notebooku. obchodní bilance a rozpočty, strategická data o plánech spo- lečnosti, údaje o zaměstnancích často podlé- hající zákonu o ochraně soukromých údajů, vlastní korespondence či důvěrné informace o zákaznících – to všechno se v nepovolaných rukou stává nebezpečným materiálem, který může firmu zásadně poškodit,“ dodává evžen Pavlovský. Vyhnout se hrozbám z internetu bude stále těžší. Podle analýzy společnosti Cisco loni vzrostla bezpečnostní hrozba pocházející z internetu o pětinu. Nejvíce bezpečnost- ních hrozeb se překvapivě nenachází na por- nografických stránkách, webech s ilegální nabídkou léků či hazardními hrami, ale na běžných webech s nejvyšší návštěvností, jako jsou vyhledávače, internetové obchody nebo sociální sítě. Setkání se škodlivým obsahem hrozí 21krát častěji a na vyhledávačích 27krát častěji než na stránkách s nelegálním soft- warem. Kliknutí na online inzerci znamená 182krát vyšší riziko zavlečení škodlivého malwaru než návštěva webů s pornografic- kým obsahem. ovšem zda tato statistika zá- sadně změní pohled šéfů firem na to, čemu by se zaměstnanci měli z bezpečnostních dů- vodů v pracovní době věnovat, je těžké před- vídat. DALIBOR DOsTÁL inzerce A131015530

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

14 PROFIT roZHoVor Startup je v posledních letech velmi po- pulární pojem. Je ve vašem oboru těsno? Před čtyřmi lety, když jsme začínali, byl ná- pad techSquare první svého druhu, nepočí- tám-li Jihomoravské inovační centrum nebo coworkingové centrum, jako je pražský Hub. byli jsme za blázny. Každý si myslel, že to nemůže fungovat. Že nemůžeme udělat jeden prostor, kam posadíme třeba dvacet firem, které nejenom budou sdílet jeden prostor, služby a mentory, ale mohou navzájem spo- lupracovat. Za poslední dva roky se situace samozřejmě změnila. Již nejsme jediní, popu- larita, která kolem podpory startupů vznikla, vedla k tomu, že se objevily další subjekty. Jak se člověk vůbec dostane k tomu, že pomáhá rozjíždět startupy? Jaká byla vaše cesta? Něco podobného jsem dělala i předtím, pů- sobila jsem s ondřejem bartošem v projektu tuesdaybusinessNetwork.tatoplatformavy- tvářela pro malé a střední podnikatele prostor pro získávání informací, kontaktů a vzájemné propojování. techSquare jsme založili proto, že jsme chtěli podporovat podnikání trošku intenzivněji a s větším zaměřením právě na začínající projekty. Protože jsem tou dobou měla šestiměsíčního syna a věděla jsem, že se chci pracovně realizovat, chtěla jsem se věno- vat něčemu, kde bych mohla být více pánem svého času. Což se úplně nestalo. Pro řadu lidí je založení vlastního byz- nysu motivováno právě tím, že budou pány svého času. Vám se to nepovedlo. Vzdala jste to, nebo věříte, že to půjde? Jávlastněnynípánemsvéhočasuužvícejsem. Když si chci udělat den volna, protože jsem unavená nebo chci podniknout se synem vý- let, tak si ho udělám, protože vím, že práci doženutřebavečer.aletehdy jsemsitošpatně načasovala. Měla jsem malé dítě a rozjížděla projekt. Když se vám narodí dítě, musíte mu věnovat sto procent. Když zakládáte firmu, je to stejné. a skloubit to je hrozně těžké. Nakonec jsem to s podporou okolí a hodně i své maminky zvládla, i když to bylo dost na úkorosobníhoživotaamnohdyjsemhazardo- valaisesvýmzdravím.Protožemětenprojekt baví, věnuji mu víc času, než kdybych chodila do zaměstnání. Jen je pro mě důležité, abych zůstala mámou a věnovala se dostatečně svému synovi. ale právě podobné nasazení mi trochu chybí u startupů a mladých lidí. Čím to je? My se za to vlastně na ně nemůžeme zlobit. Na začátku jsme si neuvědomovali, že když vyjdete ze školy a je vám devatenáct nebo dva- cet, tak nemůžete vědět, co je to tvrdá práce. Nevíte, co je to zodpovědnost, nemáte v sobě potřebný dril. to znají lidé, kteří už si něčím prošli. Já to za sebou mám, takže je mi jasné, čeho si mám vážit a že ne každá podaná ruka či pomoc jsou samozřejmostí. Mladí lidé to tak často berou. trochu jsme si je rozmazlili. díky pozornosti médií, díky tomu, co všechno jsme jim nabídli my, díky tomu, že je tady více subjektů, které se snaží upoutat pozornost startupů. Má kritika se samozřejmě netýká všech startupů. Hodně záleží na osobnosti. Jaké byly začátky projektu? V úvodu se nám strašně zpozdil rozjezd. bylo tam více faktorů. Jednak se ukázalo jako pro- blém najít vhodné místo. upřímně řečeno, myslelajsemsi,žepřijdudorealitníkanceláře, řeknu, že chci tisíc metrů, a všichni se o mě poperou. Což se nestalo. Hledání prostor se velmi protáhlo. další problém nastal, když pronajímatel těsně před podpisem smlouvy změnil podmínky, takže nastalo další zpož- dění. Ve chvíli, kdy došlo na rekonstrukci prostor, jsme už měli být dávno nastěhovaní. takže jsme přišli o projekty, které jsme měli nasmlouvané. Proto jsme na začátku v tisíci metrech čtverečních, kde jsme platili plný nájem, seděli sami s našimi investory. Co bylo v této situaci nejtěžší? Měli jsme problém přesvědčit lidi, aby si do takového projektu šli sednout. u nás něko- lik let fungovala kultura zavřených dveří. Představa, že několik projektů umístíte do jednoho prostoru, byla pro mnohé problém. Moje očekávání, a možná i trochu naivita, byla o něco větší, než co přinesla realita. Nepředpokládala jsem, že tomu budu muset věnovat tolik času, kolik bylo nutné. takže pak už to šlo na úkor mého života, na což jsem také nebyla připravená. Nepočítala jsem ani s tím, že ze začátku nemáte žádný příjem, naopak, vše jde do firmy. tato zkušenost ně- kterým dnešním začínajícím podnikatelům také chybí. Představa, že budou tři měsíce makat od rána do noci, aniž by věděli, jestli budou mít na chleba nebo na rohlíky. došli jsme až do bodu, kdy jsme mysleli, že skon- číme, protože finance došly. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli projekt zrestartovat, nebo zavřít. Nakonec jsme zvolili první variantu. Je nedodržování dohod, které jste zmínila, typické pro Českou republiku? Komplikuje to podnikání? Nedodržovánísmluvadohodjeopravduvelký problém. bohužel se s tím setkávám i při práci se startupy. Když jsme byli v Silicon Valley s romanem Staňkem z firmy Good data, řekl něco, co mi utkvělo v paměti: V americe si nikdo nedovolí udělat něco jinak, než má uvedeno ve smlouvě. Kdežto v Česku hle- dáme skulinky, jak smlouvu obejít. to je náš základní problém. Vždyť se podívejte, jak se dají obcházet zákony. Petra HUbačOVá: ČECHŮM CHYBĚJÍ AMBICE Petra Hubačová bývá označována za královnu českých startupů. i když toto označení nemá příliš ráda, faktem je, že před třemi lety rozjela první český inkubátor pro startupy techSquare. Kromě toho se podílí na řadě dalších projektů, které souvisejí s inovacemi a podporou podnikání.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

15 roZHoVor PROFIT FotoMartinPinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

PROFIT roZHoVor Je to jediný nedostatek? druhá věc je, že Čechům chybějí ambice. Nemáme mnohdy potřebnou dravost, chybí nám vůle jít si za tím, co jsme si vysnili. třeba Slováci jsou podle mého názoru dravější. Nevím, zda je to tím, že je tam méně práce. Myslím,žeČešiseneumějíprodat.Kdyžpřed- stavuje startup Čech, rakušan a američan, ve většině případů má ten český nejhorší pre- zentaci. Netuším, jestli je to nedostatkem sebevědomí nebo pozůstatek mentality z éry socialismu. Prostě nemáme šťávu. Jednou z věcí, která nás zpomaluje, je to, že si neu- míme říkat o věci a mnohdy čekáme, že nám vše samo spadne do klína. Často se setkávám s tím, že když nabídnu někomu pomoc s tím, že ho propojím se známým podnikatelem, reakcí je: „Přece ho nebudu otravovat.“ Kolika projektům jste od roku 2010 pomohli s rozjezdem? techSquare je sdílený prostor, kde mohou firmy využívat zázemí pro rozjezd. Kromě toho na stejné adrese a se stejnými investory působíprojektStartupYard,cožjeakcelerační program na šest měsíců. Za tři roky prošlo našimi prostorami sedmdesát projektů, jen zhruba patnáct jich umřelo, ostatní fungují. Některé vyrostly, jiné ne. Stalo se nám, že po šesti měsících z firmy o dvou zaměstnancích odešla firma o patnácti lidech. Na jaké typy projektů se zaměřujete? Když nás osloví startup, je většinou z oboru technologií. tedy z oblasti, ke které máme nejblíže. i když nyní se snažíme najít i zají- mavé netechnologické projekty. Se zástupci projektu si řekneme si, proč k nám chtějí, co dělají, v jaké jsou fázi, co by jim pomohlo, a samozřejmě se ptáme, jaké mají ambice a co je to za lidi. Začít mohou ze dne na den. Vědí, jaké mají možnosti, a pak už je na nich, zda a jak toho využijí či nikoli. Něco jiného je StartupYard, jehož součástí je tříměsíční intenzivní mentoring. Pak musejí firmy ukázat, kam se posunuly, takzvaný demo day. Spolupracujeme se zahraničím, aby- chom startupům pomohli v cestě na jiné trhy. a máme propojení i na Silicon Valley. Vstupujete do projektů finančně a prodá- váte pak podíly, když firma vyroste? Co je podle vás pro projekt přidaná hodnota? Model podílu a finančního vstupu do pro- jektu jsme chtěli dělat na začátku. Pak jsme zjistili, že místní trh na to nebyl připravený. takže jsme podporu startupů realizovali nejjednodušší formou. tedy výhodným ná- jmem, kdy projekty platí 4800 korun za pra- covní místo. V rámci této částky je již veškeré zázemí – internet, tisk, pošta, káva, voda, čaj, administrativní podpora a naše odborná pomoc či kontakty. další přidanou hodno- tou pro projekty je, že tam sedí investoři. ač nemusejí investovat přímo do projektu, po- máhají třeba s přípravou startupů pro jiné in- vestory. dokážou je na potenciální investory napojit nebo jim dát zpětnou vazbu. Jakou dobu mají firmy na to, aby rostly pod ochranou vašeho akcelerátoru? Jak rychle se musejí postavit na vlastní nohy? Na začátku jsme říkali, že firma by u nás měla být maximálně dva roky. ale máme i firmy, které s námi začínaly a jsou tam již třetí rok. Je to výhodné, protože částečně suplují naši roli. Jsou tam se startupy jako ti zkušenější, radí jim, dávají zpětnou vazbu. Je zdravé mít star- tupové prostředí doplněné o zkušenější lidi. Firmy, které jsou u nás déle, nevyhazujeme. důvodem, proč se firmy odstěhují, je většinou jejich velikost. Když už jsou ve více kance- lářích, dává smysl, aby si našly něco svého a odstěhovaly se. Naše krédo zní: budeme rádi, když přijdete, a pyšní, když odejdete. ale samozřejmě od nás občas odejdou i firmy, kterým techSquare prostě nevyhovuje. Podle čeho vybíráte projekty, se kterými spolupracujete? Dáte na intuici, nebo děláte analýzu založenou na tvrdých datech? dáváme na projekt jako takový a na intuici. Jak se mi líbí, jak na mě zapůsobí zaklada- telé a tým. Na těch to stojí a padá. Získat tvrdá data u startupů, když se v dané chvíli mnohdy jedná jen o nápad, je velmi obtížné. Je to všechno o lidech. Které firmy, jimž jste pomáhala s rozjez- dem, se například na trhu prosadily a jste na ně nejvíce pyšná? Hrozně nerada to říkám. Je to jako s dětmi. Nemůžete říci, že jedno máte radši než to druhé. tím, že jsem s nimi od začátku, vidím, jaké pokroky dělají. Úspěšnost se u nás hodně měří finančními výsledky, což je pochopi- telné, ale i medializací. Sama však vím, že mediální obraz je někdy trochu falešný. umí dát určité „pozlátko“. Já úspěchy hodnotím podle toho, jak firmy makají a jak chtějí věci posouvat dopředu. Jsou projekty, odkud za vámi každý druhý den chodí a ptají se na kontakty, chtějí propojení na různé mentory, V současnosti řídí startupový projekt Tech- Square. Podílí se rovněž na projektu Život nápadům zaměřeném na podporu ženského podnikání. Spolupracuje také na projektu Inovujeme. Je ambasadorkou vídeňské akce Pioneers Festival a hostitelkou Pioneers unplugged pro Českou republiku. organi- zovala první inspirativní konferenci TEDx ve střední Evropě, poté dvakrát TEDxPrague, nyní se podílí na přípravě TEDxPragueWo- men. Pochází z Karlových Varů, vystudovala střední ekonomickou školu. Má čtyřletého syna Prokopa. petra Hubačová (38) FotoMartinPinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

17 roZHoVor PROFIT firmy v zahraničí a podobně. Pak jsou pro- jekty, které si jedou lážo plážo, ale něčím si zaslouží medializaci a jsou vidět. Jak byste tedy úspěch definovala? Úspěch je mít nápad a vůbec ho přivést k ži- votu. aby fungoval, aby měl nějaký reálný smysl. občas se prostě stane, že se to celé, ať už vlastní vinou či z jiných příčin, nepovede. Pak si velmi vážím lidí, kteří se oklepou a jdou dál. V lepším případě se s námi o své chyby podělí, protože i ty nás posouvají dál, jsou součástí našeho vývoje. Pozorujete mezi startupy nějaké módní vlny, co se týká zaměření a podobně? Pohybuji se hlavně v oblasti technologií. Nejjednodušší věc, kterou může startup udě- lat, je nějaká aplikace. těch vzniká opravdu hodně. Často se setkávám s tím, že jsou to už jen aplikace na aplikace pro aplikace. Chybějí mi nové nápady, skutečné inovace. Věci, které bych opravdu využila v denním životě. Proto společně se Seznamem vypravujeme auto- bus na vídeňský Pioneers Festival, který je hodně zaměřen právě na nové technologie a inovace. v porotě soutěže Živnostník a Firma roku a uvědomila jsem si, jak je strašně důležité právě netechnologické projekty podporovat. ať už je to farma nebo švec. řemesla vymírají a z technologií se pak nenajíme. Možná si dům jednou naše děti vytisknou... Co by podle vás zjednodušilo startupům a vůbec začínajícím podnikatelům život? určitě zjednodušení administrativy. Založení firmy, pokud vše napíšete správně a nikde nezapomenete háček nebo čárku, vám zabere přes měsíc. Problematické jsou i časté změny zákonů nebo vysoké daně za zaměstnance. Je startup každá firma, která začíná, nebo tahle škatulka vyžaduje i nějakou inovativnost, nápad? Stalo se z toho tak trochu moderní slovíčko. občas mám pocit, že teď už je startup skoro všechno. Podle mě by to měl být již zrealizo- vaný nápad, který má své první zákazníky, své první příjmy a má potenciál dalšího růstu. Hrozně ráda bych tam pak viděla ten prvek inovativnosti a možnost něco změnit. DALIBOR DOsTÁL inzerce A131013601 Také mám dojem, že řada inovací jsou jen projekty pro projekty. Kde vidíte prostor pro technologické novinky, které mohou být skutečně užitečné? Velmi opomíjená skupina jsou senioři. technologie pro telefony a další přístroje se primárně vyvíjejí pro mladé lidi. Jak populace stárne, měli bychom se více zaměřit na tuto skupinu lidí. Velkou budoucnost má určitě 3d tisk a vzdělání. V poslední době mě velmi za- ujala vzdělávací aplikace z projektu eCorinth. Najedete si na strom, přiblížíte si list, ukáže se vámjehostruktura,přesWikipediisivylistujete potřebnéinformace.Zachvílipůjdemůjsyndo školy a já si dokážu představit, že by ho taková zábavná forma výuky bavila. Samozřejmě to pak ovlivňuje přístup dětí ke vzdělání. Mění se vaše preference? Musím říci, že já osobně nyní vyhledávám starší a dospělejší lidi, kteří mají již něco za sebou, je jim třeba přes třicet a rozhodnou se rozjet něco svého. Mají doma rodiny a vědí, že už to opravdu není o „hraní si“, ale o skutečně tvrdé práci. ta se jednoho krásného dne pro- mění v zisk, který ty jejich rodiny uživí. baví mě i netechnologické projekty. byla jsem nyní

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

18 PROFIT bYZNYS STÁLE VÍCE ČESKÝCH PODNIKATELŮ přemýšlí o tom, že svoje tuzemské aktivity rozšíří také do zahraničí. Vstup do neznáma však mnohé z nich odrazuje. rizikový pro ně může být hned první krok. Například úspěšný výrobce železářského zboží zvažuje účast na veletrhu na ukrajině. Stojí před rozhodnutím, zda si pronajmout stánek, udělat prezentaci a objednat propagační materiály. lákavou šanci na získání nových zákazníků však pro- vázejí otazníky. Pokud by neuspěl, investo- vané peníze by přišly vniveč. Podobná rizika pro malé a střední pod- niky nově pokrývá exportní garanční a po- jišťovací společnost (eGaP). ta byla dosud vnímána především jako instituce zajišťující export velkých firem. Nyní začala poskyto- vat osm produktů právě pro malé a střední společnosti. Mezi nimi je také pojištění vý- vozců proti finančním ztrátám souvisejícím s pronikáním na nové trhy, včetně reklamy, inzerce, propagačních materiálů a účasti na obchodních akcích a veletrzích. ať už je podnikatel zajišťuje z vlastních prostředků nebo úvěru. „Produkty jsou upraveny tak, aby jejich využití znamenalo pro malé a střední firmy co nejmenší administrativní zátěž a zároveň aby mohly být jejich obchodní případy pro- jednány co nejrychleji,“ říká Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel eGaP. Přeloženo do řeči čísel: malé firmy by měly vyplňovat o 20 procent méně formulářů a vyřídit formality o 50 procent rychleji. Krytí nabízí eGaP i pro další fáze ob- chodů, včetně pojištění vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně ne- zaplatí celou fakturovanou částku, tedy cenu za dodané zboží nebo služby. nedomyŠlenÝ PřísTUP Nové produkty pro malé a střední firmy RIZIKA EXPORTU LZE POJIsTIT Na vývozu se malé a střední podniky podílejí téměř 54 procenty, ale jen 18 procent z nich si pojišťuje své zahraniční pohledávky. Nové produkty jim pomohou ošetřit exportní rizika. Výše pojistného u EGAP se liší nejenom podle délky trvání, ale také podle rizikovosti jednotlivých regionů nebo zákazníků. na- příklad u pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru ve výši jednoho mi- lionu korun do Afghánistánu na dva roky je výše pojistného podle rizikovosti klienta od 3,79 do 4,3 procenta. Výše pojistky úvěru stejných parametrů pro Čínu se pak pohy- buje od 0,71 do 1,99 procenta. Pro některé země, například uSA, nelze pojistku čerpat, protože země je dostatečně stabilní a pod- nikatelé mohou využít standardní nabídku komerčních pojišťoven. KoliK to stojí? jen 18 procent z nich. „Jde o velmi nízké číslo, když uvážíme, že 60 procent exportérů vyváží své zboží alespoň do jedné země mimo eu, kde jsou zřetelná komerční i politická rizika. Firmy argumentují snahou ušetřit náklady, vyhnout se administrativní zátěži nebo jsou přesvědčené, že žádné pojištění nepotřebují. tento přístup je pochopitelný, ale zároveň poněkud nedomyšlený,“ říká Jiří Grund, mís- topředseda asociace exportérů. Za posledních pět let pojistila eGaP v prů- měru 36 malých a středních podniků ročně. do příštího roku by chtěla toto číslo zdvojná- sobit. K tomu má napomoci série seminářů po celé České republice a spolupráce s aso- ciacemi sdružujícími exportéry a se státní agenturou Czechtrade. Zvýhodněné služby pro malé a střední firmy mohou využívat všechny podniky, které spadají do této kate- gorie podle kritérií evropské unie. tedy mají méně než 250 zaměstnanců a jejich bilanční suma nepřesahuje 43 milionů eur nebo obrat za poslední uzavřené účetní období není vyšší než 50 milionů eur. DALIBOR DOsTÁL zavedla eGaP na základě průzkumu, který provedla společně s asociací malých a střed- ních podniků a živnostníků Čr. Z něj vy- plynulo, že na celkovém exportu se firmy z této kategorie podílejí téměř 54 procenty. loni přitom jejich vývoz vzrostl o 98 miliard a 747 milionů korun, tedy o 6,56 procenta. Zahraniční pohledávky si ovšem pojišťuje Fotoreuters

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

19 bYZNYS PROFIT Odečet nákladů na VýzkUM a VýVOj PŘÍLEŽITOsT, NEBO RIZIKO? České daňové zákony poskytují málo možností, jak legálně snížit daňovou zátěž. Jednou z nejvýznamnějších příležitostí je odečet nákladů na výzkum a vývoj. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ umožňuje již téměř deset let podporu výzkumu a vý- voje ve formě zvláštní odčitatelné položky. Kromě zákona upravuje tuto oblast i pokyn d-288. Přes existenci několika výkladových nejasností jsou podmínky popsány relativně srozumitelně a poskytují poplatníkům dobré východisko pro rozhodnutí, zda odečet uplat- nit. V případě pochybností je navíc možné správce daně požádat o závazné posouzení. Podnikatelé mohou odečíst některé ná- klady dvakrát – nejprve tyto daňově uzna- telné náklady snižují výsledek hospodaření, podruhé lze o tyto náklady v podobě dodateč- ného odečtu snížit daňový základ v daňovém přiznání. Podnikatel podmínky stanovené zákonem může splňovat a ani si toho není vědom. Přitom stačí vyvíjet nové výrobky či výrobní postupy a pak už je k odečtu ná- kladů na výzkum a vývoj třeba splnit jen ur- čité administrativní požadavky. Např. pokud na vývoj nového výrobku vynaložíte jeden milion korun, můžete si snížit svou daňovou povinnost až o 380 tisíc korun. Na rozdíl od řady zahraničních programů české předpisy nepožadují, aby byl poplatník vlastníkem výsledků výzkumné a vývojové činnosti. odčitatelnou položku lze uplatnit i v případech, kdy je výzkum a vývoj zajišťo- ván pro jiné subjekty. od 1. ledna 2014 bude nově možné ode- číst náklady na externí služby, pokud budou poskytnuty veřejnou vysokou školou nebo výzkumnou organizací. V současnosti jsou tyto náklady s několika málo výjimkami vyloučeny. dále bude možné od základu daně kromě stávajících 100 procent odečíst také 110 procent z těch nákladů na výzkum a vývoj, které převyšují náklady vynaložené v předcházejícím zdaňovacím období. co zváŽiT? Nejprve je třeba odpovědět na otázku, zda činnost vašeho podniku zahrnuje i činnosti výzkumu a zejména vývoje. ty jsou vymezeny široce – jedná se například o zavedení nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zaří- zení a technologií, výrobu funkčních vzorků atd. Klíčovou podmínkou je přítomnost „oce- nitelného prvku novosti“ a „vyjasnění vý- zkumné nebo technické nejistoty“. další otázkou je výše kvalifikovaných ná- kladů. Patří mezi ně zejména osobní náklady, odpisy majetku a další provozní náklady. Vzhledem k časovým nárokům na přípravu a průběžnou aktualizaci dokumentace a od- dělenou evidenci kvalifikovaných nákladů bude výše dosažené daňové úspory dalším významným rozhodovacím kritériem. bude-li odpověď na obě otázky příznivá, je třeba vypracovat písemný projekt obsahující veškeré náležitosti. Mezi ně patří například cíle, předpokládaná doba řešení projektu a celkové očekávané výdaje v jednotlivých letech, také způsob kontroly a hodnocení výsledku a v neposlední řadě i schválení sta- tutárním orgánem. Kompletní dokument je přitom třeba schválit ještě před zahájením výzkumného a vývojového projektu. závazné PosoUzení Závazné posouzení poplatníkovi poskytuje rozumnou míru jistoty, že správce daně ne- bude odečet rozporovat. Na druhé straně však existuje riziko, že v případě pochyb- ností správce daně žádost raději zamítne. V praxi proto poměrně často vídáme situace, kdy poplatníci o závazné posouzení nežádají a spoléhají na kvalitu zpracovaného projektu a podpůrné dokumentace. odpočet nákladů vynaložených při rea- lizaci projektů výzkumu a vývoje může být při dodržení všech podmínek velmi zajíma- vou možností snížení základu daně z příjmů. odpočet je navíc možné kombinovat s dal- šími formami podpory, například slevou na dani. ONDŘEJ JANEČEK, MARTIN HLADKÝ, autoři jsou partnerem, resp. manažerem daňového oddělení EYs FotoJanRasch

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

20 PROFIT PříběH ÚSPěCHu I KDYŽ IgOR SZöKE, ŠÉF bRNĚNSKÉ FIRMY REPLAYWELL, hovoří o svém pro- jektu jako o začínajícím startupu, jeho firma si dokázala za krátkou dobu v oboru udělat výborné renomé. Jeden příklad za všechny. Společnost, která se zaměřuje na elektronické zpracování odborných konferencí, pracovala taképroiCaSSP,nejznámějšísvětověuznáva- nou konferenci o zpracování signálů a řeči. „Našímtypickýmzákazníkemjsoupořada- telé středně velkých konferencí se stovkami až několika tisíci návštěvníků,“ říká igor Szöke. Stále více podobných akcí si podle něj nachází publikum právě přes internet. „organizátoři chápou videozáznamy jako silný marketin- gový nástroj. Nejen k nalákání návštěvníků na další ročník, ale též jako prostředek k ucho- vání znalostí z minulých akcí,“ dodává igor Szöke. Kromě konferencí patří k zákazníkům školy nebo vzdělávací agentury. hledání a TiTUlKy i když se může zdát, že není nic jednoduš- šího než umístit videozáznam z konference na web, bez špičkových technologií a know- how se to neobejde. „Staráme se o kompletní audiovizuální produkci. od natočení až po prezentaci na internetu. Vše je na jednom místě a snadno dohledatelné. Naše síla je hlavně ve zpracování dat. K videozáznamům synchronizujeme slajdy z PowerPointu, pře- vedeme řeč na text a podrobně měříme sle- dovanost. díky převodu řeči na text snadno doplníme videa titulky a návštěvník video jednoduše najde přes vyhledávače, jako jsou Google nebo Seznam. Video je pro vyhledá- vač čitelné,“ upozorňuje igor Szöke na hlavní přidanou hodnotu služby. rePlaYWell KOFERENCE sE sTĚHUJÍ NA INTERNET odborné konference jsou pro firmy i instituce zdrojem nejnovějších poznatků v oboru. Zároveň však pro ně představuje vysílání zaměstnanců na tyto akce značné náklady. Jednou z možností, jak ušetřit finance i čas, je přenos konferencí na internetu. díky otitulkování přednášek řečníků mohou zájemci na internetu hledat v jejich vystoupeních podle klíčových slov stejně snadno, jako jsou zvyklí orientovat se v tex- tových dokumentech. Pokud je tedy z dvou- denní konference zajímá jen jedno konkrétní téma, nemusejí trávit dlouhé hodiny sledová- ním celého záznamu a čekat, až se „jejich“ přednáška objeví. Stačí zadat klíčové slovo a získají přehled o všech příspěvcích, kde se o daném tématu hovořilo. Za firmou replayWell přitom nestojí ostřílení byznysmeni, ale vědci z brněnského Vysokého učení technického. Společnost vznikla z výzkumné skupiny Speech@Fit na Fakultě informačních technologií. ta se před několika lety zúčastnila významného evropského projektu aMi zaměřeného na na- hrávání, indexování a online zpřístupňování různých setkání. brněnští vědci pro projekt dodávali technologie na zpracování řeči. díky tomu měli k dispozici potřebné poznatky a rozhodli se vytvořit produkt, který zatím chyběl: prohlížeč záznamů, který bude dobře vypadat a umožní vyhledávání v pořízených nahrávkách například pomocí klíčových slov. Nejdříve naprogramovali klasický software, který se instaloval do počítačů. Později svoje řešení zjednodušili tak, aby bylo pro uživatele přístupnější, a vyvinuli aplikaci pro webové stránky. Protože jejich myšlenka měla velký poten- ciál pro komerční uplatnění, zaujala investora Jana Všianského, který se stal spoluzaklada- telem nově vzniklé společnosti replayWell. „investor byl a je důležitý hlavně jako člo- věk s nadhledem a rozhledem. Někdo, kdo se nás ptá na důležité otázky a nenechá nás zabřednout v nesmyslných detailech,“ říká igor Szöke. Češtívědcipřitomnebylijediní,kdozkuše- nostizevropskéhoprojektuvyužilkvytvoření zvládnoUT eXoTiKU. Kvalitní záznamy ve světových jazycích se daří automaticky přepisovat s chybovostí pod 5 procent. Brněnský tým vědců v čele s igorem szökem nyní učí počítače rozumět i nekvalitním záznamům řeči, exotickým jazykům a nářečím.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

PříběH ÚSPěCHu PROFIT Vývoj technologií zpracování řeči a videozá- znamů pokračuje v Brně dál. V rámci sou- visející služby SuperLectures.com vyvi- nuli vědci zapojení do projektu replayWell službu pro automatický přepis audio- nebo videozáznamů s možností ručních úprav. Automatický rozpoznávač totiž dělá chyby. K vytvoření přepisu, s nímž lze dále praco- vat, slouží nový produkt SpokenData.com. Tam si mohou zájemci nahrát jakýkoli zá- znam a zpět dostanou automatický přepis, jejž lze dále využívat. Výzkum se zaměřuje na to, jak automatický rozpoznávač co nej- lépe naučit, aby se přizpůsobil konkrétním datům uživatele. například specifickému slovníku nebo konkrétnímu druhu diktafonu, tedy aby výsledky automatického přepisu byly co nejlepší. Kam míří výzKumbyznysového projektu. experti ze Švýcarska realizovali podobnou službu jako odborníci z brna, ale vydali se spíše cestou pořizování záznamů. V austrálii vznikla firma, která zužitkovala know-how z projektu k výrobě mikrofonního pole pro konference. KoUzlo viziTKy Spolupráce s mateřskou univerzitou pokra- čuje v brně i nadále. „Snažíme se zkušenosti z komerce vracet zpět na akademickou půdu. Na Fit Vut jsme orientovaní na aplikovaný výzkum, takže naše bádání má vždy jasnou vizi v praktickém nasazení. Popsání hro- mad papírů není náš cíl,“ upozorňuje šéf replayWell. Jak byznys přenosů z konferencí funguje? Modelů je několik. „Nejčastěji pracujeme tak, že za pořízení a zpracování nám zaplatí or- ganizátor konference. Jsou to prostě náklady jako třeba občerstvení nebo pronájem sálu. a on si musí spočítat, jestli mu tato reklama přinese dostatek nových účastníků na příští akci,“ vysvětluje igor Szöke. Někteří organi- zátoři konferencí mohou nabízet přístup k zá- znamům jako extra balíček, kdy si účastník inzerce A131015634 připlatí a může se k zajímavým přednáškám vracet. Případně si lze koupit pouze záznamy. „Nicméně naše zkušenosti ukazují, že o zá- znamy, které nejsou volně k dispozici, není zájem. už jen obyčejné zaheslování přístupu k záznamům, kdy je heslo rozdáno všem na konferenci, vede ke čtvrtinové návštěvnosti,“ zmiňuje vědec. Naopak bez omezování přístupu počty zhlédnutí záznamů výrazně překonávají množství účastníků konferencí. Například na letošní brněnskou konferenci barCamp přišlo asi 850 lidí, přes internet ji jen za čtyři měsíce vidělo zájemců zhruba desetkrát více. Pořadatelé konferencí se nemusejí obá- vat, že by jednoho dne zůstaly přednáškové sály prázdné a všichni sledovali jen online prezentace. „Konference byly, jsou a budou. to nejdůležitější na konferencích je přímé setkání s ostatními, navazování kontaktů a sdílení zkušeností. a to online záznamy nikdy nenahradí. ty jen mohou světu uká- zat: ,Podívejte se, jaké borce potkáte na naší akci.‘ a pokud firmy pošlou na konferenci zaměstnance, jen aby seděli a poslouchali, tak ano, firma může ušetřit. ale hromádka vizitek a telefonních čísel je to nejcennější, co si z konference odnášíte,“ vysvětluje igor Szöke. DALIBOR DOsTÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

22 PROFIT oČiMa PodNiKatele ŠéFKa yahoo si KoUPila PohřeBní slUŽBU Marissa Mayerová, prezidentka Yahoo, si koupila pohřební službu. Zaradovala jsem se. Mylně jsem se domnívala, že i slavná a chytrá Marissa konečně pochopila, že mobilní apli- kace už nejsou ty jediné možné investice, a šla do byznysu, který bude potřeba pořád. Mýlka. Marissa si koupila pohřební ústav kvůli po- zemku, na kterém stál. Ceny pozemků v Palo altu totiž závratně rostou a pohřební ústav sídlí ve čtvrti, kde si prý svá sídla staví místní elita, včetně Marissy. Majitel se tedy rozhodl k 30. říjnu tohoto roku pohřební službu uza- vřít a budovu a pozemek prý prodal za té- měř 12 milionů dolarů. Zajímalo by mě, jak Marissa k nové nemovitosti přistoupí... manaŽeRKa zvolila neJisToTU. dlouholetá manažerka se rozhodla odejít z dobře placené práce a začala péct štrúdly v benešově u Prahy. Zní to jako poměrně obyčejná zpráva. Kdyby, jak jsem se dočetla, nepředcházela tomuto kroku šikana v práci, výpověď a odvaha něco zkusit a nechodit s nataženou dlaní pro podporu. Není jed- noduché se rozhodnout. Stálý plat a otravná šéfová v práci, nebo nejistota a sama sobě šéfem? obdivuju každého a paní se štrúdly držím palce. Úplnou náhodou jsem tenhle týden ochutnala višňový štrúdl s marcipánem v jedné benešovské restauraci, byl famózní. KRaUs za yoUsseFem? Hvězda páteční late night show bassem Youssef v egyptě už nesmí vystupovat. šTRÚDLEM PROTI šIKANĚ A TELEFONOVÁNÍ V LETADLE v rodině má i předky s italskými a židovskými kořeny. Jeho rival de blasio vytáhl do boje s ještě těžším kalibrem, afroamerickou man- želkou, což mohlo v některých částech New Yorku přidat body. dobrá inspirace pro české volební kampaně. Manželky, až na pár výji- mek, zůstávají v pozadí. Páni politici, zkuste zpestřit předvolební kampaně skrze své drahé polovičky. Jak říká jeden český konzervativní politik, „chceš-li poznat svého obchodního partnera, poznej jeho ženu“. rozšířila bych to i na volené politiky. ahoJ, Jsem v leTadle Poslední zpráva, která mě zaujala, se týká le- tecké přepravy. americké letecké společnosti povolí během letu, včetně startu a přistání, více elektronických zařízení. Zatím sice ne- bude možné telefonovat, ale předpokládám, že i to se časem povolí. Představa je to pří- šerná. taky vás tak rozčilují lidé, kteří v tram- vaji na celé kolo probírají osobní věci, infor- mují, kudy právě tramvaj projíždí, případně konstatují „Jsem v tramvaji“? dovedete si představit telefonáty v letadle? „ahoj, jsem v letadle. Právě jsme proletěli nad alpami. doma budu tak v šest. Mají jen těstoviny a kuře. No nic, dám si kuře.“ doteď byla pro mě největší pohroma v letadle malé dítě v blíz- kosti mého sedadla, soused s nadváhou nebo s urputnou potřebou si povídat. Zanedlouho by to mohl být vášnivý telefonista. Ještě že je evropa tak konzervativní, zatím se k podob- ným benevolencím nechystá. MARGARETA KŘÍŽOVÁ, investorka a partnerka Central European Advisory Group Porušil prý dohodu s televizní stanicí. on sám ani jeho štáb sice prý nevědí, co poru- šili. ale to je celkem jedno, prostě už nebude pořad uvádět a basta. Po zhlédnutí páteční late night show Jana Krause jsem zvědavá, jestli nebude Jan Kraus následovat bassema Youssefa. Nevím, jestli má s televizní stanicí Prima nějakou dohodu, ale divila bych se, kdyby se z návrší nad Prahou nikdo neozval. Názorná ukázka, jak obtížné je těžce si po- ranit koleno o zeď a polská píseň o Milošovi z Varšavy v podání blondýny Moniky bude testem velkorysosti českých médií. i když Krausovi bych tedy nic zakazovat nechtěla, mám dojem, že by se to mohlo obrátit proti cenzorům samotným. čech sTaRosToU neW yoRKU? Zní to pěkně, že? dnes už je ale jisté, že to tak nebude, protože republikánský kandi- dát Jan neboli Joe lhota s českými kořeny nakonec neuspěl. Svůj etnický multikulturní původ ovšem prý v rámci předvolební kam- paně používali úspěšně oba kandidáti. lhota zdůrazňoval, že pochází částečně z Čech, ale Fotoreuters

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

23 PoleMiKa PROFIT sOLIDÁRNÍ PŘIRÁŽKA: ANO, ČI NE? letos byla zavedena tzv. solidární daň. Zaměstnanci, na něž se vztahuje, budou muset v příštím roce podat vlastní daňové přiznání. Je to rozumné opatření? bude mít solidární daň jako taková spíše pozitivní, nebo negativní důsledky? LUCIE VORLÍČKOVÁ daňová poradkyně a auditorka, Vorlíčková Partners LADIsLAV MINČIČ I. náměstek ministra financí Dejte nám i ostatním vědět, co si o tom myslíte vy! Těšíme se na vaše názory na www.profit.cz a www.facebook.com/profit.cz PROTI ZBYTEČNÉ NULOVÉ PŘIZNÁNÍ Pro určitou kategorii zaměstnanců se jedná především o diskriminující předpis. Zaměstnanci, kteří nemají žádné jiné příjmy než ze závislé čin- nosti, popřípadě z výnosů z kapitálového majetku, které podléhají sráž- kovédani,nejsoupovinnipodávatvlastnípřiznáníkdanizpříjmů.Proto převážná většina zaměstnanců v ČR využívá možnost nechat si provést ročnízúčtovánídanězaměstnavatelem. Tatomožnostsevšaknyníberevysokopříjmovýmzaměstnancům,naněž se vztahuje solidární daň, a navíc se jim ukládá povinnost podat vlastní daňové přiznání. A to i tehdy, pokud museli tento sedmiprocentní odvod provéstbyťijenzajedenjedinýměsícvrocenapříkladvdůsledkuvýplaty bonusů.Vlastnípřiznánítedyvesvémdůsledkuznamenávětšíadminis- trativní, ale při sestavení přiznání daňovým poradcem i peněžní zátěž provysokopříjmovouskupinuzaměstnanců.Zesprávníhopohledujetento předpisnavíczcelanadbytečný.Předevšímproto,ževnormálnímpřípadě nemůževrámcitohotopřiznánídojítkevznikupřeplatkučinedoplatkuna dani z příjmů. Ve výsledku se tedy jedná z pohledu daňového poplatníka ozcelazbytečné„nulové“přiznání. Českopatřívevropskémsrovnáníipřeszavedenísolidárnídaněkzemím snižšímisazbamidanězpříjmůfyzickýchosob.Solidárnídaňjakotaková budemítdleméhonázoruipřestospíšenegativnídůsledky.Zásadněplatí, že každé zvýšení daně má za následek zvýšení snah o využití daňových optimalizacíavhoršímpřípaděidaňovéúniky.Jsemprotopřesvědčena, že celková výše výběru solidární daně nestojí vůbec v poměru k souvisejí- címu pobouření vysokopříjmových osob. Solidární daň je jasně špatným signálem pro osoby, které chtějí vyzkoušet něco nového a podnikat. Stát by se naopak měl zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů, astimulovattakpodnikaníavytvářenínovýchpracovníchmíst. PRO MÉNĚ NÁKLADNÉ ŘEŠENÍ Důvodemkzavedenísolidárníhozvýšenídanězpříjmůfyzickýchosobvevýši sedmiprocentztzv.nadlimitníhopříjmu,byloúsilíosníženídeficituveřejných rozpočtůpodtříprocentníhranicivůčiHDPasnaharozložitdopadyúspor- nýchopatřenínavšechnyskupinyobyvatel.Opatřenízároveňkoriguječasto kritizovanou degresivitu celkového odvodového zatížení fyzických osob, kdy vysokopříjmovípoplatnícikvůlistropůmupovinnéhopojistnéhomělidoloňska výrazně nižší mezní sazbu celkového zatížení příjmu. Zavedení solidárního zvýšenídaněbysemělotýkatcca80000osob. Podávání daňového přiznání zaměstnanci znamená méně administrativně nákladné řešení. Alternativou by bylo, aby všechna povinnost spočinula na bedrechzaměstnavatele.Komplikovanébytobylozvláštětehdy,kdyvněkte- rýchměsícíchplatpřekročídanouhraniciavznikápovinnostuhraditzálohově solidárnípřirážku,vněkterýchměsícíchnikoli.Můžesetakéstát,žecelkový ročnísoučetbudenižšínežstanovenýlimit,ačkolivněkterýchměsícíchtomu taknebylo.Vtěchtopřípadechbystejněmuselizaměstnancidaňovépřiznání podávat a zároveň by byli administrativně zatěžováni i zaměstnavatelé. Proto je jednodušší cestou stanovení povinnosti podat daňové přiznání pro zaměstnance. Solidární zvýšení se týká i poplatníků, kteří jako podnikatelé podávají přiznání tak jako tak, a je pravděpodobné, že i mezi zaměstnanci je významná skupina, která by z jiných důvodů stejně upřednostnila podání daňovéhopřiznání. Výnosy ze zavedení solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob se odhadují na 1,5 miliardy korun v roce 2013, 1,9 miliardy korun v roce 2014 a2,2miliardykorunvroce2015.Daňovéinkasosezvýšiloovšemjižvsamot- némzávěruloňskéhoroku,kdyněkteřízaměstnavatelésohledemnachystané opatřenípředsunulivýplatuodměnvybranýmzaměstnancům.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

24 PROFIT reStart ZDENĚK CENDRA patří k druhé pomyslné vlně úspěšných polistopadových podnika- telů. Na svůj věk 27 let toho má na svědomí opravdu hodně. V první řadě zdařilou službu SuperHosting.cz, která pronajímá prostor pro umístění serverů svých klientů, zajišťuje veškeré technické podmínky pro fungování serveru a připojení k internetu a také servery pronajímá. existuje od roku 2004, dnes za- městnává okolo 40 lidí a patří ve svém oboru k největším na tuzemském trhu. Vloni Cendra se svým týmem rozjel glo- bální službu s názvem CdN77. Zjednodušeně řečeno jde o síť pro doručování dat, která umožňuje internetovým společnostem a služ- bám fyzicky skladovat a doručovat data v co nejbližší lokalitě uživatelů. Projekt, který konkuruje gigantům, jako je amazon, po více než roce existence funguje velmi dobře. Z hlediska obratu a marží dokonce lépe než všechny předešlé Cendrovy aktivity. Cesta mladého podnikatele se zkrátka zdá přímočará a lemovaná úspěchy, skutečnost ale tak růžová není. Několik projektů Zdeňku Cendrovi nevyšlo a prodělal na nich nemalou sumu peněz. Je ale přesvědčen, že občas šláp- nout vedle je přirozené a že z chyb se člověk může hodně naučit. nezaPomínaT na záKazníKa Podnikat začal už na střední škole a hned jeho první zákazník ho přivedl do problémů, protože mu za objednanou službu nezapla- til. „Novináři málokdy píšou o tom, že se úspěch firmy dostavil až třeba na padesátý pokus nebo že většina začínajících společ- ností zkrachuje,“ upozorňuje Zdeněk Cendra. Faktorů, které mohou začínající byznys od- soudit k zániku, je podle něj celá řada, vůbec to nemusejí být pouze jednoznačné chyby. Zdeněk Cendra TOTÁLNÍ POsEDLOsT INOVACÍ Na svém kontě má kromě několika velmi úspěšných projektů také pár nevydařených, které ho stály nemálo peněz. Je to přirozené a dá se na tom leccos naučit, říká mladý podnikatel. Když se například v roce 2002 pokoušel roz- jet projekt Český WaP, trvalo mu tři čtvrtě roku, než musel připustit, že fungovat ne- bude. Cendra dodnes Český WaP považuje za dobrý projekt, kterému se stala osudnou sázka na špatného koně. Jak se totiž později ukázalo a dnes je zřejmé, WaP technologií budoucnosti nebyl. o firmě SuperHosting.cz, která začala fungovat před necelými 10 lety, už byla řeč. další projekt Zdeněk Cendra rozjel v roce 2008, tedy v době, kdy už bylo jasné, že SuperHosting.cz bude úspěšný. Podle svých slov se chtěl posunout na další úroveň a vy- tvořit firmu, která bude konkurenceschopná i v zahraničí. S dalšími pěti kolegy se tedy zavřel do pracovny a společně vyvinuli bijk.com, nástroj na monitorování serverů. Jenže když se po dvou letech vývoje rozhodli, že produkt konečně představí veřejnosti, zjis- tili, že je sice výborný, ale trh o něj nestojí. Přímým konkurentem byl totiž open source, který je zadarmo, takže proč by někdo měl za de facto stejnou věc platit? „tehdy jsem si uvědomil, že jsme na projektu pracovali příliš dlouho, nestanovili jsme si žádný závazný termín dokončení prací. ale hlavně jsme se neptali zákazníka, co by opravdu potřeboval. Příliš dlouho jsme věřili, že to je tak dobré, že to klientům ani není třeba ukazovat,“ vzpo- míná Zdeněk Cendra. bijk.com jede dodnes, ale ve „spánkovém“ režimu. UKRadenÝ úsPěch Jenže největší neúspěch měl teprve přijít. další pokus o dobytí globálního trhu starto- val koncem roku 2010 s projektem nazvaným Cloudee.eu. technologií budoucnosti se zdál být cloud, a tak obsahem projektu měl být pronájem cloudových serverů po celé evropě. FotoMartinPinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

reStart PROFIT www.komora.cz Mám pro vás několik úkolů, Alenko, pište si: je potřeba ověřit podpisy ke smlouvě s dodavatelskou firmou a získat tipy a kontakty na odběratele našeho zboží v zahraničí. To nebude problém. Potom mi zjistěte, jaké doklady potřebujeme k vývozu zboží do Jordánska, a tento měsíc chci také navštívit nějaký seminář k občanskému zákoníku. Budete to mít odpoledne, pane řediteli. Jak je možné, že to vždycky stihnete tak rychle? Já si všechno zajistím na jednom místě, pane řediteli. Využívám služeb Hospodářské komory České republiky. SLUŽBY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY HOSPODÁŘSK Á KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY e ci oníku. e? diteli. ry také Já inzerce A131013919 Nová firma byla založena ve Velké británii, stejně tak bankovní účet či účetnictví, a za devět měsíců bylo vše připraveno k rozjezdu. a ten byl více než slibný. Jako jedni z prvních v Česku tehdy pro- vozovatelé Cloudee.eu zákazníkům umož- nili zadat číslo kreditní karty přímo do webu a pak už si z ní mohli strhávat peníze. Na účet začaly peníze skutečně chodit a po čtvrt roce dosahovala firma výborného obratu okolo 30 tisíc dolarů měsíčně. Navíc byl zřejmý ne- ustále rostoucí trend. Firma tehdy z obavy, aby zvládala uspokojit rostoucí požadavky klientů, začala masivně investovat do hard- warové výbavy. Náklady dosahovaly až 100 tisíc korun týdně a najednou byl v jejím majetku hardware v hodnotě přibližně 3 mi- liony korun. Vše se zdálo perfektně nastartované. Jenže pak jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že má firma zablokovaný účet. Zjistilo se totiž, že většina plateb byla provedena kradenými platebními kartami. Cloudee.eu byl postaven velmi jednoduše a kromě jiného umožňo- val za nakoupený server zaplatit kreditkou bez nutnosti ověření totožnosti zákazníka. tato „nabídka“ anonymity se po internetu rychle roznesla a začali ji využívat ti, kteří nemají zrovna bohulibé úmysly. Proto firma následně verifikaci zavedla, ovšem poté jí po- klesly konverze o 95 procent. do měsíce byl projekt zastavený a jeho skóre bylo neveselé: přibližně minus šest milionů korun. nevymÝŠleT hloUPosTi Pro Zdeňka Cendru ajeho tým to byl už druhý významný neúspěch, ale rozhodli se hledat pověstnou pozitivní stránku věci. „Hodně mě to naučilo, mimo jiné rychlému rozhodování. Pokud jste malá firma a chcete porazit vel- kého konkurenta, máte možná jen jednu, zato docela významnou výhodu, a to právě mož- nost rychle se rozhodovat a věci měnit. také jsem si uvědomil, že i když má firma třeba už dvacet zaměstnanců, měl bych každý den aspoň chvíli strávit se zákazníky. Minimálně si číst to, co o firmě říkají, jaké e-maily píšou atd. Pokud totiž šéf firmy ztratí s klienty kon- takt, začne po čase vymýšlet hlouposti,“ tvrdí Zdeněk Cendra. Podle svých slov je dnes doslova po- sedlý tím, aby nový prvek nebo celý projekt klientům co nejdříve ukázal a zjistil, co si o něm myslí. důvod je jasný, trh se neustále mění, takže je potřeba i rychle konat. další sousloví, kterým dnes internetový podnika- tel charakterizuje svůj přístup, zní totální posedlost inovací. osvědčilo se mu si prak- ticky denně zaznamenávat jakékoli nové ná- pady, ať už se jedná o drobnosti anebo zá- sadní věci. a jednou týdně z nich pak vybere ty nejlepší. Za mimořádně důležité dnes považuje ba- vit se s kolegy a spolupracovníky o jejich po- citech a pohledu na věc. „Stalo se mi, že jsem některé kolegy doslova uštval. oni mi nedo- kázali říct, že některé úkoly nezvládnou, pro- tože už toho chci moc, a já to nebyl schopen vycítit. takže jsem o některé spolupracovníky přišel, a v některých případech to byla vý- znamná ztráta,“ říká Zdeněk Cendra. a ještě jedna věc je podle něj nezbytná pro úspěch v podnikání: vytrvalost. i přes své mládí už ví, že byznys je běh na dlouhou trať a že i úspěch je občas střídán negativním obdobím. Podstatné je nevzdat se a poučit se z chyb. MARTIN ZIKA

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

26 PROFIT MaKro POZITIVNÍCH DAT PŘICHÁZELOz české ekonomiky až donedávna jako šafránu. od léta letošního roku se však celková situace do značné míry mění. Hlavním motorem ekono- mického oživení je větší než očekávané zlep- šení v průmyslu, za kterým stojí především zahraniční zakázky. recese české ekonomiky je, zdá se, definitivně za námi. radost z lep- šího než očekávaného vývoje však lehce tlumí fakt, že na skutečné oživení, tedy to, které se výrazněji projeví v našich peněženkách, si zřejmě budeme muset ještě chvíli počkat. 4,2přeKvapivý srpnový růst průmyslové produKCe v proCenteCH Jedním z nejpřekvapivějších údajů z po- slední doby byl více než čtyřprocentní mezi- roční růst průmyslové produkce za měsíc sr- pen, což z povolaných osob nečekal prakticky nikdo. Překvapení bylo o to výraznější, že se jednalo o první kladnou hodnotu od loňského července. Protože se zpracovatelský průmysl podílí na české ekonomice přibližně jednou třetinou, je dost možné, že se po zveřejnění údajů o HdP za letošní třetí čtvrtletí dočkáme dalšího, tentokráte snad strukturálně výraz- nějšího zlepšení. Ve prospěch optimistické náladydálehovořívývoju populárníchindexů nákupních manažerů (výrobní PMi), které napříč světem hodnotí aktuální ekonomické podmínky v odvětví zpracovatelského prů- myslu. V případě České republiky dosahuje výrobní PMi v posledních měsících nejvyš- ších hodnot ve středoevropském regionu a je nejvýše za tři roky. Podobně pozitivní vý- voj lze vysledovat i u nových průmyslových zakázek. 51,3index náKupníCH manažerů v eurozóně za říjen Protože je postupné zlepšování našeho hospodářství působeno především vývojem ZLEPšENÍ V PRŮMYsLU A JINÉ sLIBNÉ VYHLÍDKY v zahraničí, expanzi v průmyslovém sektoru logicky odpovídá stále se zvětšující přebytek zahraničního obchodu. určitým rizikem pro dosavadní křehký hospodářský růst tažený především zahraniční poptávkou může být výraznější posílení koruny. V tomto směru však ve prospěch udržení stávajícího oživení úspěšně koná Česká národní banka. ČNb je v prostředí nulových úrokových sazeb a stále se snižující inflace nucena hledat alterna- tivní nástroje, kterými by bylo možné odvrátit hrozbu poklesu cenové hladiny. Přibližně od léta minulého roku se proto v souvislosti s vý- konem měnové politiky stále častěji skloňuje možnost nákupu devizových rezerv za účelem oslabení kurzu koruny. 25,835průměrný Kurz Koruny vůči euru očekávaný pozitivní dopad na inflaci spočívá ve snaze o zvýšení dovozních cen. Vedlejší efekt pak představuje mírná pod- pora českých exportérů prostřednictvím slabšího měnového kurzu. takže riziko vý- raznějšího posílení koruny v tuto chvíli, zdá se, nepřichází v úvahu. Česká národní banka doposud intervenovala pouze slovně, poža- dovaného úspěchu v podobně výraznějšího vlivu na inflaci však dosaženo nebylo. bude proto zajímavé sledovat, zda se bankovní rada po některém z nadcházejících zasedání ke spuštění kurzových intervencí proti koruně skutečně odhodlá. S ohledem na dosavadní vývoj spotřebitelských cen je tato možnost i nadále vysoce pravděpodobná. 1,8zářijová inflaCe v proCenteCH Nízká inflace je více než čehokoli jiného důsledkem nízké schopnosti spotřebitelů utrácet. Pádným důvodem tohoto stavu je dosavadní pokles reálných mezd v podnika- telské i nepodnikatelské sféře a přetrvávající stále poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Klíč ke zlepšení současného stavu mohou mít firmy, které přetaví současný pozitivní senti- ment ve vyšší investiční činnost a rozšiřování provozu. Na nové vládě bude, aby jim k tomu zajistila co nejvhodnější prostředí. JAN šEDIVÝ Česká spořitelna Kurz eura vůči Koruně (4.října - 4.listopadu) 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 Zdroj: ČNB 25,555 4. 10. 25,835 4. 11.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

27 aNKeta PROFIT PETRA CIEsLAR NEUMANOVÁ, ředitelka Dream-Cars Výsledky voleb jsem přijala s mírnou ske- psí a obavou, zda se vůbec podaří sestavit fungující stabilní vládu. Současná politická situace má velký vliv na chování lidí, vyvo- lává v nich obavy před nestabilitou a dále se prodlužující krizí. Nespokojený člověk řešící sociální nebo jiné potřeby se začíná zbavovat „luxusu dopřávat si radost“. Jsme půjčovna aut snů. Výjimečné vozy si nepůjčují jen movi- tější skupiny, ale našimi zákazníky jsou i lidé, kteří si prostě snaží splnit svůj dlouholetý sen v podobě řízení supersportovního vozu. ráda bych byla optimista a věřila, že i v této době, si lidé budou chtít i nadále dělat radost a plnit si své sny, potěšit druhé i sebe a nenechají se otrávit politickými půtkami. EVŽEN KOREC, Ekospol, generální ředitel a předseda představenstva Volební výsledky příliš nepřekvapily a z hlediska pořadí dopadly podle posled- ních předvolebních průzkumů. osobně je pro mě velmi pozitivní zprávou, že levice nezís- kala v Poslanecké sněmovně většinu, a snad nám tedy nehrozí sestavení případné vlády založené na podpoře komunistů. také stojí za zmínku úspěch nových subjektů a návrat lidovců do sněmovny, což naznačuje, že voliči již mají dost korupčních kauz a přejí si v české politice změnu způsobů. Co se týče podnikání, tak transparentní a rovné podmínky jsou základem a nutnou podmínkou dobře fungující ekonomiky. doufám, že ve světle volebních výsledků za- čnou politici skutečně pracovat jako řádní hospodáři a přestane rozkrádání naší země ve velkém. Koneckonců to by mělo být hlavní prioritou nejen pravicové, ale případně i le- vostředové vlády. MARTIN JIRMANN, Abra Software, generální ředitel Volby do Poslanecké sněmovny náš byz- nys zcela jistě ovlivní. Jak moc, to bude nyní záležet na tom, jestli se podaří vyjednat par- lamentní většinu a jakou se podaří sestavit vládu. Každá nová vláda má logicky tendenci měnit zaběhlý systém, takže jsem si jistý, že legislativních změn, které budeme muset do našichproduktůimplementovat,nebudemálo. a říkám bohužel, protože nejhorší je nestabi- lita podnikatelského prostředí, ta mi opravdu vadí. Vypadá to, že nakonec nebudeme mít levicovou vládu, takže asi naštěstí nezažijeme déjà vu se znovuzaváděním registračních po- kladen,cožnásvroce2006stálospoustuztra- cené energie apeněz. ocenil bych však, kdyby nová vláda více podpořila elektronizaci státní správy a obecně celého byznysu. JANNIs sAMARAs, Kofola ČeskoSlovensko, generální ředitel Volby dopadly tak, jak dopadly, a já věřím, že se politická scéna začne pročišťovat. Chci věřit tomu, že se budou v politice měnit pravi- dla hry a že díky tomu se začne zvedat obecné povědomí o morálce. lhát bude nemorální a zákulisní hry nebude potřeba hrát. tím bude dán dobrý příklad směrem k byznysu a celé společnosti. Pokud by byla sestavena vláda tak, jak tomu současný stav nasvědčuje, mohlo by se hospodaření státu měnit k lepšímu. Významný vliv získal nový hráč, který by nemusel akceptovat zavedený způsob fun- gování politiky. Mohl by mít sílu na to, aby přenastavil pravidla a fungování státu dob- rým směrem. JAK VÝsLEDKY VOLEB OVLIVNÍ PODNIKÁNÍ V ČEsKÉ REPUBLICE? Voliči v České republice před několika dny rozhodli o složení Poslanecké sněmovny a tím i o příští vládě. Jak nová politická situace ovlivní podnikání v této zemi?

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

28 PROFIT teSt OD ROKU 2010 SI NA STRÁNKÁCH MIxIT.CZ můžete objednat směs ovesných vloček, ovoce a čokolády podle vlastní chuti. do nabídky později přibyly kaše a tyčinky. Müsli na míru objednávají tisíce lidí, Mixit je populární i na sociálních sítích. Zakladatelé, kteří se potkali na VŠe, se dokonce dostali i do pořadu den d České televize, kde se ale nedohodli na investici. Jak jsou nastaveny jejich služby? Tesco, ladyBoX a miXiT objednat si müsli na míru je bezesporu za- jímavá myšlenka, ovšem objednávání potra- vin přes internet není nijak nové. už před několika lety s ním začal amazon či tesco a formou služby Potraviny online se v minu- lém roce dostalo i k nám. také s tematicky zacílenými zásilkami se v Čr v poslední době roztrhl pytel, zákazníky sbírají třeba ladybox nebo Chlapská zásilka. i Mixit jde v duchu duchaplných, kvalitních zásilek pro prémi- ový segment, který si chce vybrat přesně to, co potřebuje. JaK PRoBíhá oBJednávKa? Stejně jako většina internetových služeb ani zákazníkova cesta k Mixitu nezačíná na webu, ale doporučením někoho, kdo již službu vyzkoušel. „Zákazníci k nám chodí hlavně napřímo díky tomu, že jde o jedinečný produkt,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Martin Wallner. Mixit má krátký, snadno zapamatovatelný název, u kterého je celkem malá pravděpodobnost, že jej do vyhledávače i zákazníci, kteří přicházejí poprvé, napíšou špatně. další zastávkou na cestě za vlastním müsli je domovská stránka Mixit.cz. Úvodní strana je koncipována velmi jednoduše. Na třech obrázcích,Základ–ovoce–ořechy,jenazna- čenpostuppřitvorběsměsi.Hornínabídkamá pouze šest položek, které jsou srozumitelně pojmenovány (otázky, Hotové Mixit apod.). Zbytek úvodní stránky tvoří novinky a další nabídka,ovšemtyto informacejsou potlačeny a neodrazují od dalšího kroku při nákupu. tím je míchání samotné směsi, kdy se zobrazí seznam základních surovin a další volitelné příměsi, jako jsou semínka, sušené ovoce či několik druhů čokoládových lu- pínků. Vybrané položky spolu s nutričními hodnotami se zobrazují na pravé straně, takže máte neustále přehled o tom, z čeho je směs vytvořena. dalším krokem je potvrzení objednávky a výběr barevného tubusu, ve kterém müsli přijde. V tomto kroku vás Mixit ještě upo- zorní, že můžete změnit název směsi, který se pak na tubusu objeví. skVělé slUžbY POd lUPOU JAK sE OBJEDNÁVÁ ZRNÍ PŘEs INTERNET V následujících vydáních Profitu se podíváme pod pokličku několika českých služeb. Začínáme se serverem Mixit.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

29 teSt PROFIT Jak se dá očekávat, následuje vyplnění údajů o kupujícím, platba a finální potvr- zení objednávky. Příjemná je možnost objed- nání bez registrace, kterou známe z dalších českých e-shopů, třeba z Mallu.cz. Po dvou dnech vám dorazí pestrobarevný tubus a mů- žete začít zobat. insPiRace Z pohledu služeb se u Mixitu můžete inspi- rovat zejména důrazem na jednoduchost průchodu celým procesem. od počátku se pracuje s obrázky, srozumitelným a hravým jazykem (Maxisměs Fík), hlavní informace, jako je cena či složení, máte neustále na očích. Nezdržují zbytečné podstránky a tlačítka, stránky se načítají rychle. Výrazná je také image služby, založená na atmosféře „rodinného krbu“, která pra- cuje s teplými barvami a milou grafikou. Zpracování tubusů odpovídá grafice webu a značku odlišuje. Ve službě se rovněž vysky- tuje řada maličkostí, které image podtrhují. okno s vybranými přísadami má například tvar tubusu. Na okraj poznamenávám, že i na soci- álních sítích, které má řada českých služeb pouze jako nutný přívěsek, a jsou tudíž buď prázdné, nebo mrtvé, je Mixit aktivní, a to jak na Facebooku (přes 40 tisíc příznivců), tak na twitteru (přes 500) i na Google Plus (přes 600). Je otázkou, zda jsou poslední dva kanály skutečně potřeba, Mixit ovšem rozhodně nespí. Je také silně medializován, objevil se prakticky ve všech hlavních čes- kých médiích. co sKříPe? Na druhou stranu problémů, na které jsme při objednávání müsli narazili, bylo hned několik. Při prvním nákupu jsme si vůbec nevšimli rozšířené nabídky při tvorbě směsi, zůstali jsme pouze na stránce Cereálního základu a celé müsli složili z něj. to se pravidelným zákazníkům asi často nestává, ovšem naku- pujete-li poprvé jako my, měli byste vědět, že možností je více. odkaz na přechod do dalších kategorií je sice úplně dole, ovšem je nevýrazný a snadno se přehlédne. „odhadem 99 procent mixů obsahuje kromě cereálního základu i ovoce a oříšky. Přiznávám ale, že srozšiřujícímsesortimentemaproduktovými řadaminenísnadnéudržetintuitivníprostředí a často se nad některými novými řešeními přeme,“ dodává k tomu Martin Wallner. druhá stopka nás čekala při vyplňování dodacích údajů. Chtěl jsem Mixit poslat své ženě jako překvapení čili jako dárek. už jsem se blížil konci objednávky a stále jsem nikde neviděl možnost dárkového balení ani dodací adresu, proto jsem znejistěl a začal hledat pomoc. V kontaktech jsem našel e-mail a te- lefon. Na posílání e-mailu jsem neměl čas, tak jsem vytočil mobilní číslo. dovolal jsem se a člověk z Mixitu mi poradil, ať napíšu do poznámky v posledním kroku, kam chci müsli poslat a že to chci bez faktury. Problém jsem vyřešil, nicméně vzhledem k tomu, že Mixit je luxusní zboží, mohla by být možnost dárkového balení zabudována přímo do služby, případně by se mohlo zob- razit číslo na podporu či nabídka využití okna pro online konverzaci během objednávky, aby zákazník nemusel složitě hledat kontaktní údaje jinde. „o implementaci uvažujeme, i když by to zřejmě vyžadovalo administra- tivní posilu do týmu,“ poukazuje na ekono- mickou stránku věci Martin Wallner. Menší překážku představovalo také za- dávání e-mailové adresy při platbě kartou přes český platební systém GoPay. to je u po- dobných systémů spíše neobvyklé a zdržuje to (e-mail se zadává již na počátku objed- návky, tak proč ho požadovat znova, že?). Z pohledu mužského zákazníka se jeví také nabídka tubusů jako omezená. Neříkám, že by na nich měla být sportovní auta, ale něco méně „křehkého“ by se hodilo. sečTeno PodTRŽeno: Jedna minUs Na službách Mixit.cz jsou znát tři roky fun- gování. Nákupní proces odsýpá, zbytečně vás nebrzdí, dovoluje vybrat si, ale také na- bízí předvolby, pokud nemáte čas. image je dotažená na všech místech, od webu po pa- pírový tubus, ve kterém vám müsli přijde. Vytknout lze pouze drobnosti, případně ne- připravenost služby na méně obvyklé scénáře (dárkový nákup). Celkově vzato je Mixit.cz skvělá služba, která nabízí mnoho inspirace i pro ostatní, zejména v jednoduchosti prove- dení. to ostatně potvrzuje i Martin Wallner: „Počet vrácených balíků je hluboko pod jed- ním procentem, máme velmi loajální zákaz- níky, dobře se s nimi komunikuje, fandí nám a my máme díky tomu pocit, že má náš byznys smysl,“ uzavírá. ADAM HAZDRA, autor knihy Skvělé služby a externí spolupracovník redakce

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

30 PROFIT ZaHraNČí CO MAJÍ ČEŠI KROMĚ VŘELÉHO vztahu ke konzumaci piva společného s iry? V po- slední době je to rychle rostoucí státní dluh. Vláda Zeleného ostrova má ale pádnější dů- vod k obavám než česká – irsko totiž patří k pěti nejzadluženějším zemím na světě a de- ficit rozpočtu na letošní rok dosáhne téměř osmi procent HdP. Státní dluh, který výrazně narostl po krachu tamních bank, se může podle pesimistických prognóz vyšplhat až na 136 procent HdP. aktuálně mají v evropě vyšší deficit už jen itálie a řecko. Na silnějších partnerech závislé irsko by zřejmě nepřežilo turbulence, které nastaly v souvislosti se světovou finanční krizí. Proto se v roce 2010 dohodlo s eu a Mezinárodním měnovýmfondemnazáchrannémúvěruvcel- kové hodnotě 85 miliard eur. Země, která své závazky vůči věřitelům zatím dokáže splácet, bude zároveň prvním státem eurozóny, který tento úvěrový program v prosinci opustí . „irsko má rezervy zhruba 25 miliard eur. Finanční polštář nám poskytuje ten druh pojistky, již potřebujeme,“ řekl nedávno ministr financí Michael Noonan. „Jsme na cestě k tomu opustit záchranný program eu a MMF 15. prosince. a nebude cesty zpět,“ doplnil ho premiér enda Kenny. léčBa ŠoKem PomalU zaBíRá Nový irský kabinet se pustil do reforem, což mu na popularitě logicky nepřidává, léčba šokem v podobě tvrdých restriktivních opat- ření nicméně zabírá. Mezinárodní instituce sice stále varují před optimismem, podle irské vlády se ale již blýská na lepší časy. zaHraniční ObcHOd BÝVALÝ „KELTsKÝ TYGR“ sE CHCE VRÁTIT Po období konjunktury z 90. let minulého století dopadla na irsko světová ekonomická krize možná nejcitelněji ze všech zemí eu. Nová vláda však provedla drastická opatření a dnes tvrdí, že její snaha začíná přinášet ovoce. Fotoreuters vláda oTáčí KoRmidlem. irský ministr financí michael noonan (vpravo) před budovou vlády. Kabinet předkládá do parlamentu rozpočet na rok 2014 s výrazně nižším schodkem než letos.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

31 ZaHraNČí PROFIT IRSKO JE ZEMÍ, jíž se zatím daří přes odpor eu udržet nízkou korporátní daň ve výši 12,5 procenta, na kterou láká do země zahraniční investory. Založení firmy je navíc adminis- trativně jednoduché a pro zahraničního pod- nikatele vstupujícího na irský trh neexistují téměř žádné byrokratické překážky. Přesto se vyplatí přes velvyslanectví kon- taktovat poradenskou firmu, která vám při vstupu na trh poradí v právních i finančních záležitostech. registraci firem má na starost úřad Companies registration office, na jehož stránce www.cro.ie zjistíte, jaké registrační procedury je potřeba absolvovat, a najdete zde i seznam nutných poplatků. Nově vzniklý subjekt se musí zaregistrovat také na daňo- vém úřadu. Nemovitost si můžete pořídit za stejných podmínek jako irský občan. Vstup na irský trh má ovšem svá rizika. Čeští podnikatelé se na malém otevřeném trhu potýkají s obrovskou konkurencí nadná- rodních firem či firem ze zemí nejvýznamněj- ších obchodních partnerů irska, tedy Velké británie a uSa. Je potřeba obrnit se trpělivostí a počítat s tím, že výdaje na zavádění nového produktu nebo služeb na trh se mohou vyplatit až po delší době. Zahraniční firmy bývají často neúspěšné, protože přecení potenciál trhu, případně špatně vyhodnotí finanční nároč- nost jeho dobývání. Nejvýhodnější pozicí pro českého podnikatele je spolupráce s velkou nadnárodní společností. Vstupenkou na irský trh může být úspěšná spolupráce s britskými nebo americkými firmami. Českého podnikatele může zaskočit i výše nákladů. Kromě výdajů na místní zaměst- nance je třeba počítat s vysokými náklady na pojistné, bezpečnost práce a na veškeré vedlejší služby – právní, účetní apod. V irsku jsou navíc velmi vysoké životní náklady. dobré je sbírat informace o veřejných vý- běrových řízeních, kde je velký podíl vložené práce a kde lze zajistit subdodávky pro hlav- ního (zejména irského) kontraktora. Mezi perspektivní odvětví pro české vývozce patří technologie z oblasti ochrany životního pro- středí, obnovitelné zdroje energie, dodávky pro zdravotnická zařízení, it, technologie v potravinářství či potraviny a nápoje. PaRTneři PřáTelŠTí i neúsTUPní irové mají v sobě anglosaskou zdvořilost, ale překvapí vás i přirozenou uvolněností, typickou spíše pro Jihoevropany. Na rozdíl od angličanů mají tendenci přejít rovnou bez delší společenské konverzace k jádru věci. to je možné odlehčit krátkou diskusí o fotbalu či o počasí. Jen si dávejte pozor na politiku. Vůči cizincům bývají irové přátelštější a vstřícnější než jejich britští kolegové. Za přátelskou otevřeností se však skrývají zku- šení a často neústupní vyjednávači, kteří tvrdě prosazují své zájmy. Pokud dokážete svého partnera zaujmout a přesvědčit, že mají vaše návrhy smysl, je za jejich realizaci ochoten bojovat více než vy. K tomu je ovšem potřeba obchodní zdatnost i dokonalá od- borná znalost v oboru, jejíž absenci irové neodpouštějí. termíny obchodních schůzek je vhodné sjednávat i potvrzovat předem. Po podepsání smlouvy se irové snaží přesně plnit veškeré sjednané závazky. totéž ovšem očekávají i od svých obchodních partnerů, u kterých oceňují spolehlivost. irsko je malá země s malým tr- hem a tamní obchodníci se mezi sebou dobře znají. V případě, že je zklamete, řeknou si vše mezi sebou a pak už nemáte šanci. (red) Malý trh, velká konkurence Hospodářský růst bude letos podle posled- ních prognóz minimální, odhady hovoří o 0,2 procenta. V příštím roce už by ale měla irská ekonomika růst o necelá dvě procenta HdP. Vminulýchrozpočtechsedrastickyškrtalo ve veřejném sektoru a vláda zvyšovala daně. díky tomu se jen letos podařilo zvýšit příjem do státní pokladny o zhruba 2,5 miliardy eur a plánovaný schodek rozpočtu na rok 2014 klesne z letošních 7,6 pod 5 procent HdP. bankovní trh zatím zůstává silně regulo- ván. Zátěžové testy irských finančních domů ukázaly, že přebujelý bankovní sektor neod- povídá velikosti země a do budoucna se počítá pouze se dvěma velkými finančními institu- cemi – bank of ireland a aib. Problémem irska zůstává úprk mladých lidí za prací do zahraničí. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou pro ně kromě Velké británie také Kanada nebo austrálie. dobrou zprávou pro obchod je nárůst ir- ského exportu. V zemi, která byla v letech prosperity známá dokonalým systémem in- vestičních pobídek, se stále více daří i českým Fotoprofimedia.cz BlBÝ a BlBěJŠí. a ještě nejblbější… chlapec při protivládních protestech drží transparent s nelichotivým označením členů vlády včetně premiéra endy Kennyho (uprostřed) exportérům, kteří sem letos vyvezou zboží za zhruba 300 milionů eur. Především jde o drobné či střední podnikatele, kteří podni- kají zejména ve službách. V zemi investují do propagace a rozvoje obchodní i servisní sítě také pobočky českého Zetoru nebo nadná- rodní Škody auto. invesTice v česKU irsko nepatří k nejčastějším investorům na území České republiky, přesto u nás působí zhruba pět desítek společností s irskou ma- jetkovou účastí. Největším irským zaměst- navatelem, který tu dává pracovní příležitost stovkám lidí, je logistická a spediční firma Maurice Ward Group. K významným irským investorům se řadí firma Mergon international. Zabývá se tech- nologiemi na lisování plastů pro automobi- lový průmysl a zdravotnictví a pro sídlo své jediné pobočky na evropském kontinentu si vybrala brno. V podniku ZPa trutnov má většinový podíl irská firma Kilcullen. ta investovala kromě energetiky do komerčních nemovi- tostí například do logistického parku Nupaky poblíž Prahy, StaZaP logistického cen- tra v Praze 10, rosmarin business Centre v Holešovicích či burzovního paláce v cen- tru Prahy. Čeští posluchači jistě znají ko- merční rádia Country, radio 1 či Kiss, která byla součástí irské sítě radio investments a Metromedia inc. JAKUB PROCHÁZKA

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

32 PROFIT ZaHraNiČí Fotoarchiv ObcHOd s MaďarskeM NENÁPADNĚ DAŇOVÝM RÁJEM obchod mezi Českem a Maďarskem po stagnaci způsobené nedávnou světovou ekonomickou krizí v poslední době ožívá. o výhodnosti investic v zemi za dunajem se postupně přesvědčují i čeští podnikatelé. ZEMĚ ZA DUNAJEM se po letech ekono- mické recese snaží zvýšit svou atraktivitu pro zahraniční investory. a byť se pověsti o tamní vysoké míře zdanění zatím zcela vyvrátit ne- podařilo, Maďarsko se může stát zemí zaslí- benou i pro naše podnikatele. „daň z příjmu právnických osob je zde u daňového základu do 500 milionů forintů (zhruba 43 milionů korun)pouzedesetprocent,cožjeprovětšinu firem obrovská výhoda. až u vyšší částky je daňdevatenáctiprocentní,takjakovČr,“upo- zorňuje Csaba belák, zástupce firmy Gordia, kteráposkytujeporadenstvía servisČechům, již mají zájem o vstup na maďarský trh. Maďarsko se výrazným snížením korpo- rátní daně nenápadně zařadilo mezi země označované jako daňový ráj. od roku 2009 do poloviny roku 2012 narostl počet českých firem se sídlem v Maďarsku o 41 procent na 944 společností a invaze českých investorů pokračuje. „tempo růstu počtu českých a slovenských firem, které jsou kontrolovány vlastníky s oficiálním sídlem v Maďarsku, je v posledních třech letech impozantní,“ uvádí analytička ČeKia Petra Štěpánová. důvodem jsou nejen nízké daně pro malé a střední podnikatele, ale také osvobození od daní z dividend, stejně jako zdanění příjmů plynoucích z licenčních poplatků. Maďarsko má pro zahraniční investory připravené i další benefity. „Například jed- noduché a levné zakládání obchodních spo- lečností. Nebo speciální daň KiVa se sazbou 16 procent, která může nahradit daň z příjmů právnických osob a odvody z mezd na straně zaměstnavatele pro podniky s maximálně 25 zaměstnanci a s obratem do 500 milionů forintů,“ prozrazuje Csaba belák. Zahraniční podnikatelé musejí počítat i s méně příjemnými věcmi. Především je to jazykovábariéračineznalostprostředí.Maďaři majínavícponěkudjinéchápánípodnikatelské kultury. „Je to tam více závislé na osobních vztazích než na uzavřených dohodách. Když Maďarpodepíšesmlouvu,mávtuchvíliupřím- nou snahu ji dodržet. bude se snažit, ale kon- trola plnění se hodí. Člověk si musí vybudovat spartneremužšívztah,pakužexistujedůvěra,“ upozorňuje zástupce společnosti Gordia. vzáJemnÝ oBchod RosTe Maďarsko patří k důležitým obchodním part- nerům Česka, vloni se umístilo jedenácté na žebříčku těch pro nás nejvýznamnějších. Potenciál vzájemné výměny zboží a služeb je stále vyšší, i díky čilým kontaktům zástupců obou zemí v rámci visegrádské čtyřky. Stabilní růst česko-maďarského exportu i importu narušila hospodářská krize v roce 2008, kdy došlo k poklesu našeho vývozu o téměř 27 procent a dovozu zhruba o třetinu. letošní obrat však už bude pravděpodobně nejvyšší v celé historii. V Maďarsku znají především české automobily a strojírenské výrobky, které představují více než dvě pětiny z celkového objemu zboží dováženého z Čr. Výrazně se zvyšuje poptávka po českých pro- duktech chemického průmyslu a potravinách. Prakticky u všech komodit došlo loni i letos k meziročnímu nárůstu. V roce 2012 byl největším českým inves- torem v Maďarsku miliardář andrej babiš, majitel agrofertu. Jeho firma převzala dis- tribuční síť zemědělských výrobků od ma- ďarské společnosti iKr Zrt, její letošní obrat dosáhne zhruba 2,7 miliardy korun. babiš zá- roveň získal čtyři dceřiné zemědělské firmy, které hospodaří na 70 kilometrech čtvereč- ních půdy a věnují se chovu prasat a zpraco- vání vepřového masa. doMaďarskaexpandovalatakéspolečnost Prague top estates, vlastník licence na pro- vozování největší realitní sítě v Čr re/Max, která s re/Max europe nedávno uzavřela dohodu o převzetí maďarské pobočky. Z maďarské strany představovala loni největší investici v České republice expanze ropné společnosti Mol, která nakoupila čer- pací stanice Pap oil. Celkový počet čerpacích stanic u nás dosáhl 150 a zmíněný petro- chemický gigant už je mezi pěti největšími prodejci paliv na českém trhu. Skupinu Mol u nás zastupuje Slovnaft Česká republika. JaKUB PRocházKa

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

33 ÚředNiCKé abSurditY PROFIT SOUKROMÉ KLINIKY A PRIVÁTNÍ LÉ- KAŘI by se měli starat především o zdraví svých pacientů. Jenže to zdaleka není jejich jediná povinnost. Stejně jako podnikatelé v dalších oborech musejí každý rok vyplňovat řadu dotazníků, které jim zasílají nejrůznější instituce. „Stát sice dotazováním podnikatelů zís- kává solidní přehled o fungování ekonomiky, otázkou ale je, zda je takto rozsáhlý sběr dat opravdu potřebný. V loňském roce jsme zjis- tili, že kdybychom na sebe položili všechny statistické formuláře, vydaly by na sedmi- setstránkovou knihu,“ říká ondřej Pivoňka, analytik společnosti datank, která zjišťovala stav statistického šetření podnikatelů pro anketu absurdita roku. nevyPlníŠ? mአTo za sTo Právě formulář o počtu pracovníků ve zdra- votnickýchzařízeních,jehožsoučástíjedotaz- ník o jejich vybavenosti moderními technolo- giemi, patří mezi nejabsurdnější dokumenty, které musí podnikatelé ve zdravotnictví, stejně jako další zdravotnická zařízení, vypl- ňovat. Za jeho nevyplnění hrozí v některých případech pokuta až 100 tisíc korun. Současné otázky týkající se využívání in- formačních technologií ve zdravotnických zařízeních jsou přitom podle odborníků za- staralé, nicméně povinně je muselo v roce 2011 vyplnit 28 450 zdravotnických zařízení. Pod hrozbou pokut je návratnost vyplněného formuláře obrovská: 99,4 procenta. Český statistický úřad sice výsledky sta- tistického průzkumu vydává ve shrnující podobě, ale státu jako takovému získaná data téměř k ničemu nejsou. Nemůže nutit lékaře, aby měli vlastní webové stránky či donutit pacienty zubařů, aby komunikovali e-mailem stejně intenzivně jako například pacientky gynekologů. „Je proto nutné zvážit, dOtazník O VYbaVenOsti MOderníMi tecHnOlOgieMi JAK DLOUHO JsTE NA INTERNETU? V nové rubrice se budeme zaměřovat na administrativní nesmysly zatěžující podnikatele, úvodem se podíváme na dotazník statistiků. Za jeho nevyplnění hrozí pokuta až sto tisíc korun. zda musíme podstupovat všechna meziná- rodní šetření, pokud má pro nás dosavadní skladba otázek minimální využití,“ dodává ondřej Pivoňka. Zbytečnost formuláře dokazuje také vy- jádření ministerstva zdravotnictví, které vý- stupy z něj hodnotí pouze jako statistickou veličinu. „Vybavení internetem či prezentace ambulance nebo lékárny prostřednictvím we- bových stránek není podmínkou k poskyto- vání zdravotní péče, žádné takové opatření ministerstvo zdravotnictví ani nezvažuje. Počet webových stránek lékařů nepovažu- jeme za ukazatel úrovně poskytované péče, ukazatel sledujeme pouze jako statistickou veličin, která především ve spojení se šet- řením internetového připojení ukazuje na technologický postup elektronizace zdra- votnictví,“ komentuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová. K čemU To vlasTně Je? to, že data slouží spíše jako samoúčelný ná- stroj pro různé statistické sestavy bez praktic- kého využití, se Českému statistickému úřadu nedaří příliš vyvrátit. „Český statistický úřad využívá data získaná z výše uvedeného šet- ření především pro mezinárodní srovnání. data byla a jsou poskytována evropské ko- misi a oeCd. Současně, s roční pravidel- ností, publikujeme data v brožuře informační společnost v číslech a ve Statistické ročence. V neposlední řadě zodpovídáme dotazy z řad běžných uživatelů statistik, včetně akade- mické půdy,“ říká Markéta arce z ČSÚ. Spíše než zrušení nesmyslného dotazníku se podnikatelé ve zdravotnictví dočkají jeho aktualizace a vyřazení některých zastaralých otázek. „ČSÚ v současné době pracuje na ak- tualizaci stávajících otázek, které by lépe od- povídaly stupni adaptace iCt ve zdravotnictví a současně by poskytovaly možnost meziná- rodního srovnání. V případě jejich úspěšné aplikace by nová data mohla být k dispozici za rok 2015,“ dodává Markéta arce. Nové otázky by podle ní měly být detailnější a měly by pokrýt oblasti, jako jsou elektronické zdra- votní záznamy, výměna zdravotnických in- formací, podpora pacienta, případně dotazy z oblasti telemedicíny a domácí péče, tak- zvaná telehomecare. DALIBOR DOsTÁL Fotoprofimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

34 PROFIT HotelNiCtVí JAKO SE MĚNÍ NAŠE SPOLEČNOST a život se zrychluje, stejně tak se mění mnohé obory podnikání, hotelnictví nevyjímaje. trendy současného hotelnictví hovoří celkem jasně.Zákazníkchcepřesnéasnadnodostupné informace o službách a cenách ubytovacích zařízení, orientuje se podle recenzí ostatních zákazníků a o svůj zážitek je naopak připra- vensedělitnejenspřáteli,aletakés ostatními prostřednictvím recenzních stránek, jako je například tripadvisor, a sociálních sítí. to vše musejí hoteliéři reflektovat ve své každodenní činnosti a neustále sledo- vat světové trendy. Právě nové tendence v oboru hotelnictví a gastronomie a jejich pravděpodobný vývoj bude řešit výroční kon- ference aHr Čr. Je určena provozovatelům hotelů, penzionů, restaurací a všem, kdo se zajímají o dobré jídlo a cestování. akce při- náší informace o směřování v oboru z celého světa. dvoudenní konference, jejíž program vzniká širokou diskusí odborníků, přinese pohled na budoucnost a profitabilitu oboru, nové manažerské přístupy a příležitosti, jak uspět v silně konkurenčním prostředí. Přednášek se ujali přední domácí i zahra- niční odborníci. Hostem konference bude například také paní eliška Coolidge Hašková, která působila mnoho let v bílém domě. během galavečeře budou pak vyhlášeni držitelé výročních cen za rok 2013 z řad ho- teliérů a provozovatelů restaurací. ocenění těch nejlepších v oboru vzniká letos nejen na základě online ankety, které se zúčastnila většina z více než dvanácti set členů asociace, ale ve finále vybírala také odborná komise. Kritériem je samozřejmě kvalita služeb, eko- nomické výsledky nominovaných, ale také jejich aktivní přístup k oboru a snaha udělat pro něj něco navíc. Více informací, včetně výsledků ankety Hoteliér a restauratér roku, je k dispozici na stránkách www.ahrcr.cz. VÁCLAV sTÁREK, prezident AHr Čr V BRNĚ BUDE VYHLÁšEN HOTELIÉR – REsTAURATÉR ROKU V hotelu international best Western brno se bude ve dnech 21.–22. listopadu konat výroční konference, kterou pořádá asociace hotelů a restaurací České republiky. MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ AHR ČR je spo- jenosesoškoučíšníka,vyrobenouuměleckým studiem manželů Mottlových z Karlových Var. toto ocenění převzal jako první pan re- žisér Jiří Menzel za film obsluhoval jsem ang- lického krále. od letošního roku nesou stejný motiv také další ocenění v podobě skleněných talířů, které získají nejlepší hoteliéři a restau- ratéři roku 2013. Zeptali jsme se tvůrce to- hoto díla, pana Zdeňka Kunce, uměleckého skláře z Nového boru. Jaký je současný stav českého sklářství? České sklářství stále dokazuje své kvality ve všech oborech. Co pro vás znamená výroba tohoto ocenění? Je to pro nás další velký úspěch. Celé dílo je široká spolupráce hodně lidí od grafiky po kartonáž. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli podílet na této spolupráci. Podle vzorku je talíř krásné dílo. budeme moc rádi, když ho ocení ti, co tak tvrdě pracovali, a talíř si od- nesou domů. Jak vzniká takové dílo? Vše začalo vzorkem. Po schválení písko- vací šablony jsme udělali jeden cvičný kus na obroušený blok skla... Surovina,plochéčirésklo,senařeževodním paprskem.tabulivelmidůkladněočistímeajejí povrch potřeme tekutinou pro její stálý lesk. Položímejinaformupožadovanéhotvaruavlo- žíme do fusingové pece. ta za vysokých teplot 700 až 800 °C zajistí lehnutí skla do formy. Po vyndání z pece práce pokračuje v kulinářské dílně. opracujeme okraje a drobné nečistoty z formy za pomoci brusičských kotoučů růz- ných materiálů. Přichází čas šablony. Nalepit, opískovat, očistit a dál už je to v rukou Pavla novÝ desiGn vÝRočních cen ahR čR KAŽDÝ RYTEC TVOŘÍ ORIGINÁL

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

35 HotelNiCtVí PROFIT PŘESTOŽE SLÝCHÁME MNOHO KRI- TICKÝCH SLOV na téma úroveň služeb a naší gastronomie a vždy je co zlepšovat, nemáme se za co stydět. Za poslední de- setiletí u nás vzniklo mnoho originálních a úspěšných gastronomických konceptů, které jsou oblíbené mezi hosty. Vznikají nové hotely a mnoho jich bylo zrekonstruo- váno. Jejich služby jsou mnohdy konkuren- ceschopné i ve srovnání s tradičními turis- tickými destinacemi, jakými jsou například rakousko nebo Švýcarsko. Jen je třeba vě- dět, jak vybírat. tak jak se vyvíjí technologie v oblasti komunikací, vyvíjí se také komunikace se zákazníkem. dnešní hotelový host chce zís- kat rezervaci online po internetu, a to obra- tem. Mít možnost srovnat ceny a nabízené služby a k orientaci využít recenze – názory předchozích hostů, kteří se o své zkuše- nosti s ostatními dělí na mnoha interneto- vých stránkách. aHr Čr sleduje tento trend a připravila pro domácí i zahraniční turisty portál Czechadvisor.cz, který zároveň mnoho hoteliérů využívá k tomu, aby s ním propojili své vlastní webové stránky a umožnili hostům dělit se o své zkušenosti co nejjednodušeji. Stále platí, že se hotely dělí do tříd podle počtu hvězdiček, kterými se pyšní na fasádě. Málokdo ale ví, že systém klasifikace je u nás nepovinný, a tudíž pokud má mít host jistotu, že je zařízení vybaveno tak, aby odpovídalo mezinárodním standardům v kvalitě a roz- sahu poskytovaných služeb, může sáhnout po hotelech, které mají oficiální klasifikaci podle systému HSu (Hotelstars union). opět není nic snazšího než na webu Hotelstars.cz vybrat lokalitu a hotel, u něhož asociace garantuje vybavenost v souladu s počtem hvězd dekla- rovaným daným ubytovacím zařízením. Máte chuť na tradiční českou gastronomii? Není problém. Již téměř 400 restaurací z celé republiky se snaží nabízet hostům tradiční české pokrmy, jejichž receptury často mnoho let „spaly“ někde v kuchařských šuplících, nebo i kvalitní českou klasiku, kterou vždy rádi ochutnají jak domácí, tak zahraniční hosté. tyto restaurace jsou zařazeny do pro- jektu ochutnejte Českou republiku a každý poutník si je může najít v kraji, kam právě cestuje, na webu Czechspecials.cz. Nalezne tam nejen restaurace s adresou a kontaktem, ale také tradiční receptury včetně fotografií. díky tomu můžete zkusit překvapit své přá- tele novým receptem i doma. Jak je vidno, také informace o službách hotelnictví a gastronomie jsou dnes běžně do- stupné na internetu a díky mobilním techno- logiím můžete vybírat přímo na ulici nebo ně- kde v lese u vody. Přejeme vám dobrou chuť, šťastnou cestu a mnoho krásných zážitků. VÁCLAV sTÁREK, prezident AHr Čr Vydry.ručníhodinářskáprácepodlupou,ato doslova.Pavelpoužíváspeciálníoptickébrýle. Kotoučky průměru jeden milimetr až jeden centimetr, tam se to jinak nedá dělat. Jak dlouho trvá rytecká práce na zobra- zení číšníka („Oskara“)? deset až 15 hodin čisté práce, a to je zapo- třebí šablona. Samotné rozkreslení by zabralo více práce a času. Příprava a manipulace dvě hodiny. Rytina číšníka je ruční práce. Jak do- sáhnout toho, aby jednotlivé kusy nebyly různé, jak moc se liší od skici? Každý rytec tvoří originály, ale jak udě- lat kopie? Je to nemožné! dá se jen přiblížit rozmístění práce pomocí šablony. Šablona se nalepí na daný kus a opískuje v boxu. rytec si určí hloubku pískování. objekt se očistí a další práce je pouze na šikovnosti mistra. Právě Pavel Vydra, který pro tuto práci byl vybrán, je člověkem, který se dokáže opako- vaně ke skice přiblížit. Jak se postupuje, pokud se stane, že uprostřed práce se na díle něco pokazí? Práce se sklem je jedno veliké riziko. NALÉZT DOBROU sLUŽBU JE sNADNÉ Sklo je špatný vodič tepla a je velmi křehké. Každé škrábnutí se musí složitě odstra- ňovat. Postupujeme od znova, ale děláme raději jeden záložní. Musíme ke sklu při- stupovat velmi opatrně, ale stát se může cokoli. Co byste popřál tomuto ocenění AHR ČR? Za svůj tým přeji držitelům ceny mnoho dalších úspěchů, jak pracovních, tak v životě. užijte cenu ve zdraví a svou práci dělejte na- dále s láskou! ZDENĚK KUNC KoPie neeXisTUJe Rytecká práce zobrazení číšníka na ocenění pro vítěze ankety hoteliér roku trvá 10-15 hodin, každý kus je originál.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

36 PROFIT realitY DESÍTKY PROCENT NA NÁJEMNÉM mohou ušetřit firmy, které v posledních mě- sících vyjednávají o nájemní smlouvě na další období. rostoucí konkurence mezi develo- perskými projekty a zároveň horší kondice tuzemských firem vyhladovělých dlouhou ekonomickou krizí vede k dramatickému přehodnocení podmínek, za kterých jsou podniky ochotné využívat administrativní prostory. Podle odborníků je to s nájemními pod- mínkami v moderních kancelářských pro- storách podobné jako s hypotékami. Klienti, kteří kupovali rezidenční nemovitosti v letech 2005 až 2010 s poměrně vysokým hypoteč- ním úrokem, si v současnosti při refinanco- vání mnou ruce. a stejně tak firmy s nájem- ními smlouvami z téhož období mohou nyní, kdy jednají o nových podmínkách, dosáhnout velmi zásadních úspor. lavina slev developerské společnosti a majitelé budov sledují řadu nových kancelářských projektů, které vyrůstají především v metropoli, a jsou pro udržení nájemníků ochotni při- cházet s nejrůznějšími výhodami a slevami. „Nabídkové ceny nájmů zůstávají opticky stabilní či klesají jen velmi zvolna. avšak fle- xibilita majitelů v poskytování různých druhů pobídek je mnohem vyšší. efektivní nájemné CHCEME TO LEVNĚJI Stále více firem šetří, ale zároveň se nechce stěhovat z kancelářských prostor, které nyní využívají. Vyjednávání levnějších smluv, takzvané přejednání, se stalo hlavním tahounem realitního trhu v České republice v oblasti administrativních objektů. FotoTomášNovák2x

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

37 realitY PROFIT může být nižší i o desítky procent,“ říká Václav bouček, vedoucí oddělení nájemců v poradenské společnosti dtZ. Jednou z pod- mínek, jak dosáhnout výhodnější smlouvy, je podle něj především včasné zahájení vyjed- návání o nových podmínkách. ideální doba je zhruba dva roky před vypršením současné nájemní smlouvy. Velmi výrazně se trend přejednávání ná- jemních smluv neboli renegociace projevil především v prvním pololetí letošního roku. Ve druhém čtvrtletí dosáhl objem přejedná- vání podílu 57 procent na celkovém trhu a byl nejvyšší za několik posledních let. Mezi největší přejednání v prvním polo- letí patřila smlouva na téměř 21 000 metrů čtverečních pro raiffeisenbank v budově City tower v Praze 4, smlouva na 7200 metrů čtve- rečních pro Ca technologies v areálu the Park nebo nájem na 6458 metrů čtverečních pro rWe v objektu Prosek Point C. renegociace v posledních čtyřech letech tvořily průměrně minimálně čtyřicetipro- centní podíl na hrubé realizované poptávce, což představovalo asi 29 000 metrů čtvereč- ních za čtvrtletí. loňský podíl přejednaných nájemních smluv je nejvyšší za posledních deset let. K velkému stěhování firem využí- vajících prostor nad 4000 metrů čtverečních loni došlo jen ve dvou případech, kdy do no- vých kancelářských prostor přešly společ- nosti adP a unilever. Zmíněné výhody a pobídky v rámci lep- ších podmínek se například u pětiletých smluv na plochu s výměrou okolo jednoho tisíce metrů čtverečních dají vyjádřit ná- jemními prázdninami často od tří do pěti měsíců či příspěvkem na vnitřní vybavení kanceláří. Konkrétní nastavení pobídek je přitom ovlivněno mnoha faktory, jako jsou neobsazenost budovy, atraktivnost lokality či například záměr majitele budovu v bu- doucnu prodat. Nabídková výše nájmů v moderních kan- celářích zůstává několik čtvrtletí po sobě stabilní. Pro pražské centrum se pohybuje měsíční nájemné od 18 do 20,50 eura za metr čtvereční. druhou nejdražší oblastí je anděl s cenami 16,50 až 18 eur za metr čtve- reční. Nájemné v oblasti Pankráce a ulice budějovická v současnosti dosahuje rozmezí 14 až 15,50 eura za metr čtvereční. V lokali- tách Karlína, Chodova či Nových butovic se nejvyšší požadované nájemné rovněž pohy- buje kolem 15 eur. razantnějšímu propadu cen brání stabilní výše neobsazenosti kancelářských prostor v metropoli, která se již zhruba poslední rok a půl pohybuje kolem 11,5 až 12 procent. Nové přírůstky ploch jsou tedy zhruba v rov- nováze s požadavky firem. ročně se obsazuje přibližně 100 000 čtverečních metrů. noví hRáči V Praze v současnosti pokračuje výstavba ně- kolika developerských projektů. Z velké části jde o menší projekty do 10 000 metrů čtve- rečních, dostavby starších developerských celků nebo jejich další etapy. Jedinou větší dokončenou budovou se v roce 2013 stane Florentinum v Praze 1. Ještě letos nabídne v devíti podlažích 49 tisíc metrů čtverečních kancelářské plochy. dalších více než šestnáct tisíc metrů čtverečních by mělo vzniknout na podzim příštího roku v komplexu administra- tivního centra Quadrio, dříve známého jako Copa Centrum, ve Spálené ulici. Změny v oblasti kancelářských prostor se odrážejí také ve způsobu výstavby dal- ších projektů. do budoucna bude růst podíl spekulativního developmentu administra- tivních budov bez zajištěných nájemců. Platí to například v případě druhé a třetí etapy projektu river Garden office, v jehož rámci vzniká 22 200 metrů čtverečních kancelář- ských ploch, nebo pro projekt S9 Florenc, který vytvoří 2850 metrů čtverečních kan- celáří v Praze 8. oba projekty byly zahájeny v posledních měsících roku 2012, stejně jako realizace projektu City West v Praze 5 s celko- vou výměrou 24 000 metrů čtverečních. do těchto prostor v pražských Stodůlkách by se však po dokončení v roce 2014 měla stěhovat centrála společnosti Vodafone. ani ekonomická krize přitom nevedla ke snížení nároků na energetické stan- dardy a udržitelnost budov. Právě naopak. dlouhodobě totiž vedou k výrazné úspoře nákladů za energie. „Pokračuje preference udržitelné architektury a výstavby. o certifi- kaci usiluje šest ze sedmi projektů a označení leed nebo breeaM se už stalo standar- dem. ostatně ne náhodou se staví především v Praze 1, 4 a 8, což jsou lokality v souladu s certifikacemi kvalitně obsloužené veřejnou dopravou,“ doplňuje Václav bouček. daliBoR dosTál nové Kanceláře sRáŽí ceny. v Praze se v současné době dokončuje několik administrativních objektů. ceny na trhu s novými pronájmy kanceláří sice příliš dramaticky neklesají, ale zákazníci si mohou vyjednat výrazné slevy u starších smluv.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

38 PROFIT FoKuS V ČESKÉ REPUbLICE, kde vychází kolem 20 tisíc knižních titulů ročně, je v současné době registrován neuvěřitelný počet pět tisíc nakladatelů, zdaleka ne všichni ale na trhu aktivně působí. „Nakladatel je každý, kdo je registrovaný, ale řada z nich vydává maxi- málně jednu knihu ročně. těch, kteří vydávají více než šedesát titulů ročně a zásobují pře- vážnou část čtenářů, je jen kolem dvaceti,“ upozorňuje majitel pražského nakladatelství brána Zdeněk doležal. už v roce 2011 prosadila Nečasova vláda zvýšení dPH na knihy a tiskoviny na 10 a 14 procent. Začátkem letošního roku se pak dPH zvýšila na 15 procent, což je třetí nejvyšší sazba v evropě. „daň z při- dané hodnoty, která byla zvýšena nelogicky a v rozporu s tím, jaký je trend v evropě, samozřejmě zvyšuje náklady a cena knih roste. Každopádně se dnes prodává méně než před tímto nesmyslným krokem,“ potvrzuje doležal. Nakladatelé stejně jako knihkupci sice říkají, že berou ohled na své zákazníky, přesto podle statistik vyšplhala průměrná cena knížek za uplynulých dvanáct měsíců z 225 na 260 korun. Průměrný počet titulů, které si zakoupí jeden čtenář za rok, klesl z 13,5 v roce 2011 na 10,7 letos. méně PřeKladů, více česKÝch aUToRů „Vysoká dPH ovlivnila ekonomické výsledky nakladatelů, přesto jsme nejen soběstační, ale dokážeme i vydělat. obecně vydáváme méně překladůazaměřujemesespíšenačeskoulite- raturu, na nové autory. dříve jsme měli v edič- ních plánech zhruba osmdesát procent knih z překladů a dvacet procent domácích titulů, knižní trH VYsOKÁ DPH sRÁŽÍ NAKLADATELE Velké množství titulů na malém trhu, tvrdý konkurenční boj i vysoká daň z přidané hodnoty, na kterou si v branži stěžují všichni bez výjimky. S tím vším se musejí potýkat vydavatelé knih v Česku. Přežít, nebo dokonce být úspěšný není úkol pro slabé povahy. Brána je tradičním nakladatelským domem, který si za dvacet let působení na trhu vybu- doval silné postavení. Zaměřuje se na popu- lárně-naučnou historickou literaturu, v řadě osobnosti dějin vycházejí knihy o význam- ných lidech. V nabídce najdou čtenáři i de- tektivky a prózy známých světových a čes- kých autorů či horolezeckou literaturu. V listopadu bylo nakladatelství oceněno čestným uznáním E. E. Kische za dlouho- dobé vydávání literatury faktu. dvaCet let na trHu dnesjepoměropačný–asi60:40veprospěch našich autorů. u zahraničních titulů musíte nakoupit drahá práva, a navíc zaplatit pře- kladatele. Pokud si najdete svého nadějného českého spisovatele nebo spisovatelku, spo- kojí se s nižším autorským honorářem,“ uvádí majitelbrány.Kdosevydaltoutocestou,může být pro ostatní inspirací, mnozí nakladatelé ovšem kvalitní české autory neseženou. Podle doležala tkví podstata právě v tom, jak vydavatel dokáže zaujmout čtenáře svou celkovou nabídkou a kteří spisovatelé pro něj píší. brána, jež patří počtem vydaných titulů k větším hráčům na trhu, se zatím o svůj osud obávat nemusí. Přesto spoléhá na to, že nová vláda daň z přidané hodnoty sníží. „Strany, které uspěly ve volbách, to slibovaly. Hnutí aNo andreje babiše, které samo sebe ozna- čuje za pravicovou stranu, slíbilo dokonce nulovou sazbu pro knihy, sociální demokraté pět procent,“ připomíná. Mnozí podnikatelé v oboru v současné době krachují a noví mají podle Zdeňka doležala nulovou šanci na úspěch. dají se v této situaci najít i pozitiva? „trh se po zvý- šení dPH svým způsobem pročistil. Zmizeli nakladatelé, kteří na trh nepatřili. Koupili si práva na tři knížky, udělali si překlad a tím skončili.“ Něco podobného se týká i distri- bučních společností. Většina z nich postupně zkrachovala a zbyly jen ty velké a zavedené. Pokud má firma vysoké náklady, snaží se ušetřit na tisku, který pro ni představuje jednu z největších položek. Majitelé tiskáren jsou na vydavatelích knih a periodik bytostně závislí. „Jestliže jim včas platíte, vybudujete si dlouhodobě pozitivní vztah. Samozřejmě nám byly tiskárny ochotny vyjít vstříc se sní- žením cen i po nárůstu dPH. Když vědí, že jste spolehliví, raději vám sníží cenu a vezmou vaši zakázku. Někdo sice slibuje více, ale když nemáte důvěru, že vám zaplatí, dáte přednost jistotě,“ říká doležal. PRodeJ do Komise a Fenomén vánoc Vydavatelé musejí prodat většinu nákladu, nutným minimem je zhruba 60 procent. Pak by se jim měly investované peníze alespoň vrátit, byť v takovém případě nevydělají. téměř všechna nakladatelství dnes využí- vají služeb distribučních firem. distributor knihu přímo nekupuje, ale bere tzv. do ko- mise. Peníze tedy nakladatelství dostane jen za skutečně prodané výtisky. distributor si účtuje zhruba polovinu z doporučené ceny knihy, kterou určí nakladatel. brána se chlubí tím, že si v tomto směru dokázala vyjednat specifické podmínky. „Máme výhodu v tom, že jsme uzavřeli smlouvu s velkou distribuční společností euromedia, která nám část zboží zaplatí do

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

39 FoKuS PROFIT třiceti dnů, aniž ví, zda se knihy podaří pro- dat,“ prozrazuje majitel. Minimální množství zboží se pak prodá přímo v nakladatelství nebo si je může čtenář objednat přes internet. Čtenáři titulů brány toho zatím přes zajímavé slevy příliš nevyužívají, byť obecně popularita internetových prodejů roste. „Možná to sou- visí i s tím, že si většinou knihy kupují starší lidé, kteří si raději zajdou do kamenného ob- chodu,“ doplňuje. Pro ekonomiku firmy je důležitý také fenomén Vánoc. od října do prosince se prý prodá až 70 procent z roční produkce knih. e-Knihy? čTenář Je KonzeRvaTivní Všichni významnější čeští nakladatelé po- važují za důležitou účast na velkých mezi- národních veletrzích, kde domlouvají nákup nových hitů pro své čtenáře. „Jezdíme na mezinárodní veletrhy do Frankfurtu či do londýna. bez toho není možné, aby kdokoli v branži fungoval. Máme domluvené schůzky s velkými zahraničními nakladatelskými domy, které nám nabízejí nové tituly. My si vybereme a oni nám je pošlou k posouzení,“ prozrazuje doležal. Průměrný náklad se dnes v Česku po- hybuje kolem 1500 výtisků. to je ale podle majitele brány jen nutné minimum. Kdo vydává méně knih na jeden titul, určitě se neuživí. V Česku se sice zvyšuje prodej elektro- nických knih – v dubnu 2013 jich byl prodán zhruba čtyřnásobek oproti roku 2012, podle Zdeňka doležala ale e-knihy ty klasické z trhu nevytlačí. „My jsme s e-knihami naprosto neuspěli, a to jsme zařadili i tituly, které by měly zajímat mladé lidi – například fantasy sérii Conan. Naši konzervativní čtenáři jsou zvyklí si knihu přečíst, dát si ji do knihovny a vracet se k ní.“ Při podnikání v branži je podle Zdeňka doležala důležitá především zkušenost a zna- lost prostředí. „Nakladatel už musí být ně- jakou dobu na trhu, aby uspěl. Musí mít za sebou nějaké autory, zkušenosti z branže. a také zavedené portfolio knížek. Před osmi lety jsem vlastnil Naše vojsko. to jsem prodal a koupil bránu. už v té době to bylo ziskové nakladatelství, přestože vydávali jen kolem 30 titulů ročně. dnes je nutné, abychom vy- dávali minimálně 60, nicméně nám se daří uvádět na trh zhruba 85 titulů za rok a mezi vydavateli beletrie jsme asi na dvanáctém místě,“ uzavírá. JaKUB PRocházKa FotoMartinPinkas

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

40 PROFIT FotoSeriál NEJsTARšÍ NÁBYTEK sVĚTA továrna v bystřici pod Hostýnem je nejstarší výrobnou ohýbaného nábytku na světě. V roce 1861 ji tam založil Michael thonet a její výrobky od roku 1953 známe pod značkou ton. dnes firma navazuje na řemeslné tradice aplikací současných trendů a za své produkty obdržela řadu ocenění, např. red dot design award pro křeslo Merano. Svůj nábytek vyváží ton do více než 60 zemí světa.  KomPleTace. zkušení zaměstnanci zvládnou spojit židli číslo 14 i za dvě a půl minuty.

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

41  doKončení. Po lakování židle čekají na čalounění, pokud si jej zákazník zvolil v objednávce. FotoMartinPinkasaarchivfirmy

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

42 PROFIT SeMiNář V MĚSTĚ PERNÍKU se v hotelu euro kon- cem října konal další seminář časopisu Profit. Většina účastníků uvedla, že už má za se- bou určité zkušenosti s využíváním elektro- nického tržiště. a vesměs všichni si je po- chvalovali. Proto se diskutovalo především o detailech, o tom, jak celý proces nakládání s veřejnými zakázkami pomocí e-tržiště co nejvíce zefektivnit. dotazy z publika tedy směřovaly například k tomu, jak co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci. Jeden z dotazů zněl takto: Jak při sepiso- vánípoptávkyspecifikovatnapříkladpracovní rukavicenebočisticíprostředky,abychompak nedostali nekvalitní zboží, které bude sloužit jen chvíli? Je možné do zadání napsat jméno konkrétního výrobku, se kterým máme dobré zkušenosti? „V tomto případě jde o problém veřejných zakázek jako takových, značková specifikace je vyloučena,“ uvedl Pavel eger ze sdružení tendermarket. „respektive je možné název výrobku použít, ale jen v pří- padě, kdy to nelze specifikovat jinak, tedy pomocíobecnýchparametrů.Zároveňjetřeba v dokumentaci připustit, že bude-li dodavatel schopen nabídnout technicky obdobné řešení, vy ho akceptujete,“ dodal Pavel eger. Jiří dobčák z elektronického tržiště Gemin poznamenal, že zadavatel může chtít předlo- žení vzorku a také produktového listu, v jehož rámci bude vyžadovat shodu například s ur- čitou normou ČSN. Popřípadě si může zjistit, pokud to lze, přesnou technickou specifikaci výrobku, který se mu osvědčil, a tyto vlast- nosti pak vyžadovat. „V rámci elektronického tržiště máte ještě jednu možnost, a sice udělat tzv. průzkum trhu, což není regulérní výběrové řízení,“ řekl Jakub reinisch ze společnosti Český trh. „tam je možné popsat specifikaci produktu i pomocí značek a pak počkat, co uchazeči na- bídnou. Podle toho, jaké nabídky dostanete, následně můžete upravit zadání pro konkrétní veřejnou zakázku,“ doplnil Jakub reinisch. MARTIN ZIKA elektrOnizace VeřejnýcH zakázek JAK PŘEs E-TRŽIšTĚ ZÍsKAT sPRÁVNÝ PRODUKT V Pardubicích se na dalším semináři Profitu diskutovalo především o tom, jak v zadávací dokumentaci nejlépe specifikovat produkt, aby zadavatel zakázky dostal přesně to, co potřebuje. JaK To UdělaT? o nástrahách specifikování poptávky mluvil Pavel eger ze sdružení Tendermarket. Fotoarchiv

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

43 PráVo PROFIT DALŠÍM ObOREM, který zcela zásadně změní nový občanský zákoník, jsou nemo- vitosti. Jaké úpravy podnikatele čekají? Úvodem se podívejme na situaci, kdy pod- nikáte ve vlastní budově. Zatímco dnes jsou stavby samostatnou věcí, od příštího roku stavby jako věci v právním slova smyslu přestanou existovat a stanou se součástí pozemku. Po 1. 1. 2014 najdete v katastru ve výčtu nemovitostí pouze pozemky. důvod k oba- vámvšaknenínamístě.Provozujete-ličinnost ve vlastní budově, ale pozemek pod ní vlastní někdo jiný, účinnost nového občanského zá- koníku nijak neomezí vaše užívací práva. Pokud byste se ale rozhodli budovu prodat, budete omezeni zákonným předkupním prá- vem vlastníka pozemku. Na druhou stranu i vám, coby vlastníku stavby, bude svědčit předkupní právo k pozemku. trochu komplikovanější situace může nastat, pokud si své prostory teprve sta- víte nebo případně hodláte stavět. Stavíte-li z vlastních zdrojů na vlastním pozemku, není se čeho bát. dříve či později stavba splyne s pozemkem. určité problémy však mohou vzniknout tehdy, jestliže na stavbu čerpáte úvěr a v úvě- rové smlouvě máte jako podmínku čerpání další části úvěru zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Nově už totiž nebude možné rozestavěnou stavbu do katastru ne- movitostí zapsat. Pokud vaše stavba již do- sáhla takové fáze, že je patrné alespoň staveb- nětechnické uspořádání prvního nadzemního podlaží, bude nejlépe se dohodnout s bankou, rozestavěnou stavbu nechat zapsat ještě letos a okamžitě k ní zřídit zástavní právo. Pokud tak daleko se stavbou ještě nejste nebo zá- pis rozestavěné stavby do účinnosti nového nOVý Občanský zákOník BYZNYs A NEMOVITOsTI: CO sE ZMĚNÍ? Nový občanský zákoník přinese kromě jiných mnoho změn i do oblasti nemovitostí. Některé bychom bez nadsázky mohli označit za revoluční. občanského zákoníku nestihnete, připravte se na vyjednávání s bankou. Stavíte-li na cizím pozemku, je důležité, abyste měli možnost stavět z právního hle- diska pečlivě ošetřenu. Je tedy třeba připravit, vyhotovit a podepsat správnou smluvní do- kumentaci, případně sjednat potřebné věcné právo, které vám oprávnění stavět na cizím pozemku zajistí i po 1. 1. 2014. Největší změna vás čeká, pokud investici teprve plánujete a hodláte stavět na cizím pozemku. Jestliže si možnost stavby na cizím pozemku smluvně nezajistíte ještě před kon- cem roku a plánujete stavbu trvalého rázu, nebudete moci využít právní prostředky, které se vám nabízejí dnes. Myslí se tím věcné břemeno nebo nájem, protože ty nezabrání splynutí vaší stavby s cizím pozemkem. Pro tyto případy přichází nový občanský zákoník s novým institutem, tzv. právem stavby. Právo stavby bude samostatnou nemovitou věcí a stavba, kterou na základě tohoto práva postavíte, bude jeho součástí. Právo stavby budete moci prodat nebo zastavit, podobně jako dnes stavbu samotnou. PRonáJem Podle nové úPRavy a co ti, kdo si prostory pro podnikání pouze pronajímají? Především by měli vědět, že se práva a povinnosti z nájmu budou řídit auto- maticky novým občanským zákoníkem. to ovšem nemusí znamenat, že se jejich práva a povinnosti ze dne na den změní. Jestliže jako nájemce máte s pronajímatelem uza- vřenu podrobnou smlouvu, je velká pravdě- podobnost, že po dobu trvání nájmu se pro vás nic nezmění. Naopak byste měli zbystřit, má-li vaše nájemní smlouva jen dvě nebo tři strany. Pro všechny se změní proces ukončování nájemního vztahu u prostor sloužících k pod- nikání. Nový občanský zákoník zavádí tzv. námitky proti výpovědi. ten z partnerů, který dostane výpověď, má měsíc na to, aby k výpo- vědi, pokud s ní nesouhlasí, vznesl písemné námitky. Nevezme-li druhá strana výpověď do měsíce zpět, může vypovídaná strana vý- pověď napadnout u soudu do dvou měsíců od uplynutí lhůty pro zpětvzetí výpovědi. Skončí-li nájem výpovědí pronajímatele a důvodem výpovědi nebude hrubé porušení povinností nájemce, může vám jako nájemci vzniknoutprávonanáhraduzavýhodu,kterou pronajímatelnebonovýnájemcezískajípřevze- tím vámi vybudované zákaznické základny. Nájem bude možno nově zapsat do katas- tru nemovitostí, ovšem vždy jen se souhlasem pronajímatele. michaela Kazdová advokátní kancelář Bányaiová Vožehová Fotoprofimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

44 NAbÍDKA PROFITU POPSAT svůj běžný den mě zaskočila. běžný den? Co to je? Mám školicí dny, dny v kanceláři, dny u klientů, kurzy, strategické výjezdy, přednášky a dny volna. ale běžné dny už moc nemívám. V naší společnosti, která se zabývá přípravou a realizací firemních akcí na míru, je každý den jiný. Jediné, co se relativně pravidelně opakuje, jsou zhruba dva dny týdně v kanceláři. vsTávám Pozdě Nikdy jsem nebyl ranní ptáče, takže pokud nemusím, vstávám až kolem deváté. Často ovšem pracuji večer do jedenácti a občas třeba do tří ráno. den začínám teplou spr- chou, následuje ledově studená. Krásně mě to probere. K snídani mám většinou nějaké to zrní, myšleno müsli, pak ovoce a bílý jogurt. Na krátké poradě s kolegy probereme nové zakázky. Každé roční období je jiné, a tak na jaře a na podzim vládnou výjezdní akce jako teambuilding, teamspirit či zá- bava, na podzim městské hry, v zimě vá- noční a novoroční večírky. u modulárního vzdělávání se mohu zatím jen domnívat, že kromě léta bude rovnoměrně rozložené přes celý rok. a léto? to mají všude do- volené, takže my máme trochu klidu na přípravu nových programů. Často obědvám s klienty, stejně by museli jíst, tak proč nespojit příjemné s užitečným? Někdy zajdeme s klientem na horolezeckou stěnu, na squash či na kolečkové brusle. Je příjemné udělat něco pro své tělo. odpoledne většinou procházím nové materiály či nabídky připravené mými spo- lupracovníky nebo chystám dlouhodobý strategický plán firmy. rád také pracuji na nových modulech vzdělávacího systému ModularX, což je unikátní systém kratších workshopů, který vznikl na základě analýzy vzdělávacího procesu. asi nikoho, kdo chce zlepšit svou fyzičku, by nenapadlo jednou za rok zajít do posilovny a dvakrát osm ho- din dřít. a v čem že se od posilovny liší kurz komunikace, vedení projektů nebo třeba time managementu? Po pravdě. Kromě většího zapojení mozku na úkor těla moc rozdílů není. obojí chce malé dávky, pravidelnost a korekci. a na tomto principu je postaven ModularX. Jednou za čtrnáct dní zábavnou formou účastníkům přiblížíme nějakou techniku či metodu. Na dalším setkání se spolu s lektorem ohléd- neme za uplynulým obdobím a hlavně za tím, jak se danou techniku dařilo používat v pracovním životě. Příště přidáme další techniku. Celý cyklus trvá zpravidla tři mě- síce, což je také doba, po jakou si návyky fixujeme. s noTeBooKem aŽ do PosTele rád s přítelkyní vařím, většinou u toho probereme, co se přes den stalo. Následně zalezeme do postele, notebooky na klín a jede se dál. Nabídky, přípravy, školicí materiály, závěrečné zprávy… Na usnutí většinou nějaký lehčí film. Je to shon. Peníze, které si vyplácím, jsou hodně pod republikovým průměrem a na dovolené jsme letos ani vloni nebyli, ale firma roste a mě to baví. ladislav haBásKo, ředitel firmy Diamantina Training PROFIT JedeN deN PodNiKatele PROFIT NáZor Situace na českém ICT trhu neopravňuje k příliš- nému optimismu. Tradiční trh je přesycen ve dvou směrech: velkým počtem firem konkurujících si na malémprostorua neustálestoupajícímpočtemab- solventů technických univerzit hledajících práci v ICT. Tedy v oboru, který získal akademickou po- pularitupřevyšujícímožnostpraktickéhouplatnění. Zároveň trvá poptávka po velmi specifických ICT službách a odbornících na ně, ale to je zase jiný příběh. Situacejednoznačněvolápokonsolidaciarecept na ni není složitý. Tam, kde jednomu docházejí síly, dvěma se jde lépe. V lokálních firmách, které samy nezvládají vzdorovat sílícím tlakům okolí, stále pracují vyni- kající pracovníci s desítkami let zkušeností a pře- devším s důkladnou znalostí místního trhu, jeho specifik a požadavků. Po eventuální akvizici a za- členěnídostrukturyvětší,dynamičtějšíspolečnosti získávají obrovskou podporu nových technologií a zkušených kolegů, zatímco sami přinášejí bonus v podobě vlastní expertizy. Celý byznys se tak vý- razně zefektivňuje. Zákazník si může u jediného dodavatele vybrat ze širokého portfolia profesionálně zajišťovaných služeb a produktů. Specialisté na různé oblasti firemního ICT sdružení pod „jednou střechou“ do- kážou zvážit výhody a nevýhody všech možných řešení a případně je mezi sebou zkombinovat tak, abybylvýsledekproklientaconejvýhodnějšía ušitý na míru. A zároveň se přitom o něj starají lidé, se kterýmisedlouhodobězná,onichžví,žemajívjeho regionu tradici a prokazatelné zkušenosti. A to je, jakjsmesejižmnohokrátujistili,pročeské,azvláště pro oblastní firmy nesmírně důležité. V našem oboru se tak sváří různé, často proti- chůdnétendence.Nutnostudržetsenašpicivývoje, pracovat s těmi nejlepšími zahraničními partnery, a být tím pádem takříkajíc „světový“ se doplňuje se stoupající důležitostí oblastního zaměření a lo- kálně orientovaných zkušeností. Skloubit vhodně načasovanou akvizicí všechny priority a nabídnout klientům nejmodernější řešení v kombinaci s plně prozákaznickýmpřístupemjetounejvhodnějšíces- tou k budoucímu úspěchu. JaRoslav PRocházKa, generální ředitel Infinity CESTA Z KRIZE VEDE PŘES AKVIZICE JE TO sHON. ALE BAVÍ MĚ TO

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

45 teCHNoloGie PROFIT CO DNES VĚTŠINA LIDÍ UDĚLÁ NEJ- DŘÍV, když se zajímá o firmu nebo jednot- livce? Napíše dané jméno do vyhledávače. Na základě pár nalezených odkazů přede- vším na první straně vyhledávače si následně udělá názor. Jde o vlastně podobný jev, který psychologie nazývá haló efekt. Na základně prvního dojmu si lidé dělají obrázek, který už se jen velmi těžko mění. a v případě internetu jde o tak mocný nástroj, že rozhoduje o karié- rách jednotlivců či úspěchu společností. Stačí přitom velmi málo. Jediná kritická věta, negativní ohlas, rozhořčený zákazník či jakékoli jiné znaménko na kráse a oka- mžitě se veškerá kredibilita zhroutí. Je proto až s podivem, že obrana internetové pověsti jako služba pro firmy i jednotlivce poprvé dostala konkrétní podobu až v roce 2006, kdy vznikla firma reputation.com. Založila tím obor nazvaný online reputation mana- gement (orM). PoziTivní doPředU Jak samotný název napovídá, nejde jenom o řešení již vzniklého problému, jako je po- mluva na internetu, ale o nástroj, který má kontrolovatzejménapořadí,ve kterémsezob- razují ve vyhledávačích informace. Účelem je pozitivní informace dostat na přední místa a ty negativní odsunout na zadní, kde je menší statistická pravděpodobnost, že si jich někdo všimne. V některých případech lze pomluvy nebo nežádoucí informace nechat úplně vyškrtnout. V České republice můžete objevit hned několik poskytovatelů orM. Jedním z nich je i Jan Hýsek se svými stránkami erepu- tace.cz. „Jedním z prvních klientů, kterým jsem poskytoval službu orM, jsem byl já sám. Již několik let mne na internetu pro- následuje vážně duševně nemocný člověk, jehož identitu znám,“ vysvětluje Jan Hýsek, jak se ke službě dostal. Zmíněný muž o Janu Hýskovi šířil pomluvy na sociálních sítích, Online rePUtace DBÁTE NA sVOU POVĚsT? Pár zlých pomluv dokáže na internetu dokonale zdevastovat složitě budovanou image firmy. Není proto divu, že je obraně reputace online předpovídána velká budoucnost. Mocný nástroj na ovlivňování internetu Služba je v Čr v začátcích Hodnotu služby lze jen složitě vyčíslit Při úvodní analýze lze v podstatě vždy říct, že firma není dostatečně bráněná, podobně jako u antivirové ochrany plusy a minusy podle profitu vytvářel falešné stránky a zveřejňoval osobní údaje. Při ochraně reputace v takové chvíli nejde o žádné it nástroje, ale o psychologii a právo. Jsou kontaktováni provozovatelé serverů, kteří následně smažou požadované informace, odkupují se webové stránky ob- sahující negativní informace a podnikají se další kroky, aby byly negativní informace odsunuty z prvních míst ve vyhledávači. Případně se na negativní informace reaguje, aby si návštěvník sám udělal lepší obrázek o celé situaci. JaK si sToJím ve vyhledávači? Přestože orM ve své podstatě dává do ru- kou nástroj na správu online obrazu podle oslovených poskytovatelů služby, české kli- enty soustavná kontrola zatím příliš neza- jímá. „drtivá většina poptávek od klientů přichází až ve chvíli, kdy zjistí, že o nich ně- kdo píše negativně zaměřený obsah, a to už může být pozdě. Zájem je především o napra- vení reputace ve vyhledávačích, tedy přebití negativního obsahu, který je dohledatelný na první straně Googlu a Seznamu po za- dání názvu firmy, značky produktu či jména člena managementu,“ říká Martin Vinš ze společnosti effectix. Jakým způsobem se za službu platí? lze využít celou řadu modelů od předplatného za monitorování a správu image až po fixní paušál za stanovený počet hodin. První mož- nost využívají zejména firmy v zemích, kde je služba rozvinutá, druhou zmiňuje jako nej- častější variantu Martin Vinš z effectixu. PETR šVIHEL Fotoprofimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

46 PROFIT PoradNa Co se změní ve smlouvách se spotřebiteli? Dobrý den, v rámci své podnikatelské praxe hojně uzavírám smlouvy se spo- třebiteli. V této souvislosti bych se rád zeptal, na co si dát podle nové právní úpravy pozor, zejména pak, co se mění oproti stávající právní úpravě? Karel Z., Trhový Štěpánov Nový občanský zákoník (dále jen NoZ) poskytuje výklad pojmu spotřebitel a sta- noví, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnika- telem. Je nutno zdůraznit, že spotřebitelem je člověk jako osoba fyzická, a nikoli osoba právnická. Právnickým osobám pak náleží ochrana podle obecných ustanovení NoZ. Zvláštní ochrana náleží spotřebiteli, je-li s ním uza- vírána smlouva distančním způ- sobem (tedy „na dálku“) či mimo obchodní prostory podnikatele.Společnými prostředky ochrany spo- třebitele pro obě uvedené kategorie smluv je zvý- šená informační povinnost. Sjednoceny jsou také podmínky pro odstoupení od smlouvy, kdy lhůta pro odstoupení i nadále činí 14 dnů. Novinkou v NoZ je zavedení procesně- právní lhůty pro odstoupení spotřebitelem od smlouvy. lhůta tedy bude nově zacho- vána, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení o odstoupení od smlouvy, a to rozdílně od dosavadní hmotněprávní povahy lhůty, kdy oznámení muselo být podnikateli v 14denní lhůtě ne- jen odesláno, ale i doručeno. Smlouvy uzavírané distančním způso- bem jsou takové smlouvy, které jsou uza- vřeny za použití prostředků komunikace na dálku, tedy kupříkladu prostřednictvím reklamy v tisku s objednávkovým katalo- gem, prostřednictvím telefonu, televize či veřejné komunikační sítě. demonstrativní výčet obsažený v dosavadní právní úpravě v NoZ nenalezneme a musíme vycházet z poměrně široce koncipované obecné de- finice. Příslušná ochranná ustanovení ko- rigují zejména informační povinnost, mini- mální obsah údajů a postup předcházející uzavření smlouvy. NoZ definuje, jaké veškeré smlouvy lze považovat za smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory podnikatele, přičemž jde například o smlouvy uzavřené během zájezdu organizovaného podnikatelem, v obydlí spotřebitele apod. do této ka- tegorie smluv jsou nově zařazeny také smlouvy, k jejichž uzavření dojde bez- prostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo obchodní prostory. Spotřebiteli je dle NoZ poskytnuta zvý- šená ochrana v případě, kdy zaměst- nanci podnikatele mimo obchodní pro- story prezentují kolemjdoucím výrobky či služby a následně se spotřebitelem uza- vírají smlouvu v prostorách, kde podnikatelprovozujesvoji činnost. dle současné právní úpravy by se na takto uzavře- nou smlouvu ne- nahlíželo jako na smlouvu uzavřenou m i m o p r o - story obvyklé k podnikání, a nebylo by tak možno odstoupit ve 14denní lhůtě. rovněž bychom měli upozornit na změny týkající se záruční doby u zboží za- koupeného spotřebitelem. Současná právní úprava poskytuje zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců. toto již nadále platit ne- bude.Nověbudenarozhodnutípodnikatele, zda záruku k nabízenému zboží poskytne, přičemž musí respektovat záruku poskytnu- tou výrobcem, pokud je uvedena na obalu zboží, v připojeném návodu nebo reklamě. Pokud ke zboží nebude dána žádná záruční doba, odpovídá podnikatel jen za vady, které mělo zboží v době prodeje, bez ohledu na to, že se vada projeví později. Spotřebitel bude mít možnost uplatňovat nároky z vad po dobu 24 měsíců. V prvních šesti měsících od koupě však spotřebitel nebude nucen pro- kazovat, že reklamovanou vadu mělo zboží od počátku. tato úprava je však zdrojem nejasností, objevují se i názory, že zákono- dárce měl v úmyslu dvouletou záruční dobu zachovat, ale nepřesnou formulací umožnil výklad jiný. Je proto možné, že jednoznačný závěr přinese časem až soudní praxe. tyto skutečnosti by každopádně měl mít podnikatel na paměti a řádně je při prodeji zboží s p o t ř e b i t e l i uvážit. JAN VOZÁR, advokátní koncipient, Švehlík & Mikuláš Fotoprofimedia.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

47 PoradNa PROFIT Jak zvládnout šikanu mezi zaměstnanci? Zaměstnanec chce výplatu předem Obávám se, že se v naší firmě rozmohla šikana mezi zaměstnanci. Mohu její původce jako zaměstnavatel nějak po- stihnout? Jaké musím mít důkazy? Vladimír D., Praha Zaměstnavatel by měl jakékoli podezření na šikanu na pracovišti důkladně vyšetřit, a po- kud se potvrdí, že se jedná o šikanu, zasáh- nout. Šikana se může projevovat různými způsoby, proto vyšetřování a prokazování není vždy jednoduché, zejména v případech, kdy se jedná o různé formy verbálního psy- chického nátlaku. Prvním krokem zpravidla bývají schůzky zaměstnavatele s jednotlivými zaměstnanci, zejména se zaměstnancem, který tvrdí, že je obětí šikany. dále s jeho kolegy, nadříze- nými zaměstnanci, personálním oddělením i s označeným původcem šikany. Na základě svědeckých výpovědí může zaměstnavatel získat představu o situaci. Zaměstnavatel by měl posoudit i případné písemné důkazy, pokud existují (typicky například e-maily s nevhodným obsahem apod.). Pokud se v průběhu vyšetřování prokáže, že některý ze zaměstnanců porušuje po- vinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, je možné takového zaměstnance postih- nout. V případě šikany ze strany kolegů může šikanující zaměstnanec porušovat např. povinnost plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci. V případě šikany ze strany vedoucích za- městnanců obvykle šikanující vedoucí za- městnanec porušuje povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky. Možný postih zaměstnance za porušení závisí na intenzitě porušení povinností a může se pohybovat od písemného upo- zornění až po okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel by však vždy měl mít dostatečné důkazy o porušení povin- ností konkrétním zaměstnancem, a to ze- jména v případě výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru šikanujícího zaměstnance. ZUZANA FERIANC, advokátka, Baker & McKenzie Jeden z mých zaměstnanců se chystá na delší dovolenou a v této souvis- losti mne požádal o výplatu mzdy pře- dem. Jak mám v této situaci postupo- vat? Musím mzdu vyplatit celou? Zuzana P., Jihlava Mzda zaměstnance je dle zákoníku práce splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po mě- síci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Zaměstnavatel má v rámci výše uvedené zákonné lhůty povinnost sjednat ve smlouvě (kolektivní nebo individuální), stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým výměrem konkrétní pravidelný termín výplaty mzdy. Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou v pravidelném termínu výplaty mzdy, je mu zaměstnavatel povinen vyplatit mzdu před nástupem na dovolenou, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty mzdy. V případě, že výplatu mzdy před nástupem na dovolenou neumožňuje technika výpočtu mezd, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci před jeho ná- stupem na dovolenou přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy je povinen vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném ter- mínu výplaty mzdy následujícím po návratu zaměstnance z dovolené. Pokud tedy den výplaty mzdy připadne na dobu, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, zaměstnavatel je v zásadě povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo přiměřenou zá- lohu na mzdu před nástupem na dovolenou i bez žádosti zaměstnance. Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou domluvit na ji- ném termínu výplaty, v praxi proto doporu- čujeme upravit tuto problematiku detailně v pracovní smlouvě. ZUZANA FERIANC, advokátka, Baker & McKenzie FotoJanRasch

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

PROFIT SerViS sTředa 20. lisToPadU • Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze zá- vislé činnosti a z funkčních požitků • Pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splat- nost zálohy na důchodové spoření Pondělí 25. lisToPadU • Spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2013 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok) – splatnost daně za září 2013 (pouze spo- třební daň z lihu) • Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen – souhrnné hlášení za říjen – výpis z evidence za říjen • Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013 Pondělí 2. PRosince • Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013 • Daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni po- platníci s daní vyšší než 5 tisíc korun) úTeRÝ 10. PRosince • Spotřební daň – splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu) Pondělí 18. lisToPadU Czechtrade organizuje teritoriální semi- nář zaměřený na podnikatelské prostředí ve Velké británii. Michal Mravinač, vedoucí zastoupení MPo v londýně, přiblíží perspektivy teritoria a možnosti asistenčních služeb pro podporu a rozvoj obchodních a investičních aktivit českých firem ve Velké británii. Více na dana.sourkova@czechtrade.cz úTeRÝ 19. lisToPadU další regionální seminář časopisu Profit s názvem Jak pomocí elektronických tržišť efektivně nakládat s veřejnými zakázkami se uskuteční v Jihlavě. bude se hovořit o změně zákonů při zadávání veřejných zakázek, o tom, co přinášejí elektronická tržiště a jaké bude jejich budoucí využití, účastníci si také budou moci poslechnout praktické zkušenosti zadavatelů veřejných zakázek atd. Více na http://seminare.profit.cz sTředa 20. lisToPadU Celostátní třídenní přehlídka středních škol, učilišť, VoŠ a dalších typů škol se již tradičně uskuteční na Výstavišti České budějovice. Jedná se již o 19. ročník. Celou výstavou se prolíná nové téma celoživotního vzdělávání, které nabízí možnost informovat o rekvalifikacích, distančním studiu, jazykových kurzech atd. Výstava také prezentuje spolupráci školské a podnikatelské sféry. Více na info@vcb.cz čTvRTeK 21. lisToPadU Časopis Profit organizuje v ostravě kom- plexní jednodenní školení k novému ob- čanskému zákoníku pro podnikatele. Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014? Co musejí podnikatelé v sou- vislosti s rekodifikací udělat? Členové orgánů a jejich povinnosti od roku 2014. Novinky v jednání za podnikatele. Co se změní při uzavírání smluv? Změny u ne- movitostí. daňové dopady rekodifikace. rezervace vstupenek na seminare@profit.cz, http://seminare.profit.cz/planovana- setkani úTeRÝ 26. lisToPadU Seminář daňové a účetní aktuality roku 2013, změny od 1. 1. 2014, pořádá regionální hospodářská komora brno. Účastníci získají aktuální informace o vý- voji daňové a účetní legislativy a souvisejí- cích výkladech daňové správy. Více na skoleni@rhkbrno.cz sTředa 4. PRosince Seminář Konkurenceschopnost podniku v mezinárodním obchodě aneb jaký bude rok 2014? pořádá agentura Czechtrade v Praze, v dittrichově ulici 21. diskuse na semináři bude o ekonomice a podniku v čase krize a po ní, konkurenceschopnosti ekono- miky a podniku, o budoucnosti eura, dolaru a nastupu juanu. také o trendech v meziná- rodním obchodě a o tom, co vše se změní. Více informací na lucie.skruzna@czechtrade.cz Pondělí 9. PRosince dvoudenní intenzivní seminář obchodní vyjednávání, zvládání námitek proběhne rovněž organizuje agentura Czechtrade. Cílem akce je nalézt nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z obchodní praxe a natrénovat „nanečisto“ strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Více informací na lucie.skruzna@czechtrade.cz Daňové termíny Akce pro podnikatele 48

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

49 SerViS PROFIT Knihovna pro podnikatele Internetové stránky pro podnikatele KomPleXní seRvis PRo PodniKaTele www.businessinfo.cz Chod portálu businessinfo.cz minis- terstva průmyslu a obchodu zajišťuje agentura Czechtrade. Jeho hlavním úkolem je sdružování, utřídění a pre- zentace informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě s cílem výrazně přispět k posílení informační konku- renceschopnosti hospodářských sub- jektů a jejich vývozních schopností. Na webu najdete např. sadu informací a znalostí pro začínající podnikatele ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“. Zkušeným exportérům a podnikům s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příle- žitostech ze zahraničních trhů. Portál integruje a zprostředkovává společnou nabídku služeb státu v zahraničí, tedy servis firmám od všech zástupců státu v oblasti exportu a investic atd. JaK PRodávaT na inTeRneTU www.mujprvnieshop.cz domnívat se, že stačí založit obchod a zboží se bude prodávat samo, by bylo velmi naivní. Projekt Můj první e-shop provede podnikáním na internetu od samotného prvního nápadu až k bu- dování silné pozice e-shopu. Na jeho přípravě spolupracovali weboví vývo- jáři, právníci, odborníci na uživatelský komfort atd. K dispozici jsou ke stažení všeobecné podmínky pro e-shop, které definují fungování online obchodu. modeRní manaGemenT v TeoRii a PRaXi leo vodáček, oľga vodáčková Kniha předních domácích odborníků a zkušených autorů vymezuje hlavní témata, pojmy a úkoly managementu a přináší přehled jeho hlavních „škol“. Seznamuje se strukturou a s typickým obsahem manažerské práce, podrobně se věnuje jednotlivým manažerským funkcím a podává úplný přehled směrů současného managementu a také řadu doporučení, jak uplatňovat nástroje moderního managementu v podmínkách nepřetržitých kritických změn. Kniha je proto vhodná jak pro pracovníky podnikové praxe, tak i pro studenty VŠ, VoŠ i SŠ a pro účastníky různých manažerských programů. Management Press, 360 stran, cena 359Kč, ISBN 978-80-7261-232-1 TaJemsTví sPolUPRáce v TÝmech sláva Kubátová, david müller, Tomáš Bujna, viktor Bosák, Jan Bloudek Vzhledem k povaze „komplexních“ problémů, které dnes musejí řešit, potřebují manažeři specifickou sadu interpersonálních dovedností. Na základě svých zkušeností i zkušeností svých studentů manažerů formulují autoři, lektoři pražské tC business School, klíčové dovednosti, které si manažeři musejí osvojit v zájmu úspěšné spolupráce se svými kolegy i s ostatními zájmovými skupinami. Vyšlo v edici action learning – praktický management. Management Press, 260 stran, cena 247Kč, ISBN 978-80-7261-259-8 sPolUPRací K úsPěchU Rastislav zachar rastislav Zachar v současné době působí ve firmě business Success, která pomáhá firmám zvyšovat prosperitu prostřednictvím seminářů a studijních programů pro manažery i zaměstnance. Na základě svých dlouholetých zkušeností sepsal ty nejjednodušší rady a myšlenky, které se stanou zdrojem inspirace i motivací pro lidi v pracovním procesu. Na knihu nemusíte mít spoustu času, stačí ji otevřít na kterémkoli místě a během pár sekund načerpat impulzy na další dny či hodiny. „Neuvěřitelně jednoduché, funkční a inspirativní návody pro lidi v každé pozici. Na druhou stranu také velmi zavazující, protože se už člověk nemůže vymlouvat, že neví. Přečtěte si tuto knihu a vracejte se k ní. rozšíří váš pohled a uvolní vaši tvůrčí energii,“ řekl o ní Michal Jílek, generální ředitel Zepter international pro Českou a Slovenskou republiku. Mladá fronta, 184 stran, cena 142Kč, ISBN 978-80-204-2845-5

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

50 PROFIT Portrét inzerce A131012566 VYSLOUŽILÉ VĚCI MĚLY DONEDÁVNA před sebou dvě cesty. buď na skládku, či do spalovny, kde skončily v podstatě bez užitku. anebo k recyklaci, kde se materiál, z něhož byly vyrobeny, znovu „přetavil“ a byl pak po- užit k výrobě nových produktů. Nová móda však dává druhý život vyslou- žilým věcem jako takovým. Pestrobarevné tašky, diáře, peněženky, kabelky, batohy nebo klíčenky vyrobené ze starých billboardů nebo plachet na auto. anebo zajímavě působící tašky vyhotovené z použitých cykloduší, ty- pické svou černou barvou a jemným vzorkem prozrazujícím původ materiálu. řadě žen uča- rovaly šperky z plochých spojů s typickým zeleným podkladem, muži nedají dopustit na nezničitelné boty z pneumatik. Nový směr, kterému se říká upcyklace, se zabydluje také v Česku. „idea přetvoření věci s nízkou hodnotou na výrobek s vysokou hodnotou je obzvláště v Čechách stará desítky let. igelitové sáčky od mléka sloužily jako lyžařská kukla v době, kdy neexistoval Gore-tex, a laciný koberec značky Kovral suploval, nalepen na palubní desku Škody 120, mahagonové obložení palu- bek zahraničních vozů,“ říká Jakub Chleboun, majitel společnosti respiro, která se na upcyk- laci zaměřuje. insPiRace v zámoří Firma, která vznikla v ostravě, se od po- čátku zaměřovala na originální design, pře- devším triček. S upcyklací začala před třemi zakladatel UPcYklace V českU DÁVAT VĚCEM NOVÝ ŽIVOT Jakub Chleboun, ředitel společnosti Respiro zimní vzorek,“ popisuje majitel společnosti respiro. BRÝle z lyŽí Největší zájem je podle něj o ty nejvtipnější výrobky: batoh z duší a brýle z lyží. Firma sází nejenom na to, že výrobky z použitých materiálů mají punc odpovědného a zeleného produktu,aletakénato,ževlastněkaždývýro- bek je originál, žádný druhý není stejný. díky svému původu mají nejenom svoji vnitřní fi- lozofii, ale i příběh. i vzhledem k tomu poptávka po těchto vý- robcích stále roste. „Za poslední tři roky, co se této oblasti věnujeme, je v České republice cítit obrovský nárůst zájmu o originální a eko- logická řešení. Naši zákazníci, ať jsou to kon- coví uživatelé nebo firemní klientela, se dobře baví a to je pro nás důležité,“ zmiňuje Jakub Chleboun. dominantním zákazníkem jsou zatím firmy, které tyto výrobky využívají pře- devším jako svůj příspěvek v rámci společen- ské odpovědnosti. Naproti tomu v zahraničí majívětšípodílnaprodejíchkoncovízákazníci přesycení standardní nabídkou výrobků v ná- kupních centrech. a čím chtějí z ostravy překvapit trh v nej- bližší době? „osobně se těším, až dokončíme kolekci slunečních brýlí vyrobených z vyřaze- ných skateboardů,“ uzavírá Jakub Chleboun. daliBoR dosTál rodák z ostravy. Autor řady nových pro- jektů, designér, kreativní tvůrce, fotograf a filmař i manažer. Více než deset let se ži- vil fotografováním, psaním scénářů a natá- čením dokumentů o lidech. V roce 2002 za- ložil značku respiro. Věnuje se cestování, je zapálený jeskyňář a potápěč. Říká, že je vděčný za ekonomickou krizi, která se před lety rozšířila z uSA do Evropy, protože jeho firmě pomohla najít cestu udržitelného roz- voje, na kterou před nástupem recese po- dobně jako další podniky zapomínala. Má rád ostrá a exotická jídla, jeho oblíbenou barvou je „british racing green“. jaKub CHleboun (38) lety v rámci distribuce svých výrobků v uSa a v Kanadě. „tam je takovéto využití produktů vnímáno jako trend pro naši smysluplnou, zábavnou a ekologickou budoucnost. trend je daleko silnější než v evropě,“ pokračuje Jakub Chleboun. Viděno českou optikou ho lze označit za průkopníka v oboru. Mezi největší přednosti tohoto směru pa- tří práce s obrovským, téměř neomezeným spektrem nejrůznějších materiálů. „tašky pro partnery loprais teamu jsme vyráběli z plachty závodního kamionu, z obalů na léky vyrábíme designový nábytek do čekáren pro farmaceutické firmy, produkty z desek ploš- ných spojů vtipně dokreslují atmosféru dolní oblasti Vítkovic. Favoritem letošní zimy jsou boty s podrážkou z pneumatik – samozřejmě

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

VÍCE INFORMACÍ Ing. Michaela Výtisková e-mail: vytiskova@mf.cz seminare.profit.cz cena vstupenky: 2000 Kč čas: 9.00 – 17.00 rezervace vstupenek: seminare@profit.cz ŘEČNÍCI GENERÁLNÍ PARTNER ZÁŠTITA PARTNER/PODNIKATELSKÁ SDRUŽENÍ PARTNER/PRÁVNICKÁ SDRUŽENÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014 „ “PROGRAM • Rekodifikace soukromého práva • Základní principy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích • Jak se změní uzavírání smluv • Členové statutárních orgánů a jejich povinnosti • Daňové dopady rekodifikace • Úprava nemovitostí Moderátor Adam Vojtěch REGIONÁLNÍ S E M I N Á Ř E Ing. Petr Tomeš daňový poradce Rödl & Partner JUDr. Monika Novotná advokátka/partner Rödl & Partner Mgr. Jitka Ivičičová advokátka Rödl & Partner JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D advokátka/řídící partner Kocián Šolc Balaštík Mgr. Monika Štýsová advokátka Rödl & Partner Mgr. Bc. Martin Kubík advokát Kocián Šolc Balaštík JUDr. Alena Bányaiová, CSc. advokátka/partner Bányaiová, Vožehová Ing. Miroslav Kocman, LL.M. daňový poradce Rödl & Partner Mgr. Michaela Kazdová advokátka Bányaiová, Vožehová 21. 11. 2013 OSTRAVA Clarion Congress Hotel Ostrava KDE

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/

www.vicezakazniku.cz tel.: 800 70 14 25 KONZULTACE ZDARMA Pomůžeme Vám získat více zákazníků tím, že budete vidět ve výsledcích vyhledávání na internetu a odlišíme Vás od konkurence. Více zákazníků BUĎTE VIDĚT NA INTERNETU Udelame Vam nabidku, kterou nelze odmitnout! kazníků

http://www.floowie.com/cs/cti/profit-11-11-2013/