Program OV 10-2017http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

350 000 čtenářů v domácnostech a firmách 23. ročník ŘÍJEN 2017 www.eprogram.cz facebook.com/ProgramCZ ĀljɽɨÃƃƺȃ ĄƃǁɁȴȊɨ¶ȢljȈȶ ÇljȴʡˇljȴljɰljɰɥɁȢljȃȶɁʍɽȶƃɰȢȈƹʰ ɰɽɨƃȶӗȟɽljɨNjɨɁȟʰɰljǁȊʤljČȶǏȴɁʤȶǏӝ ĀƃɨȢƃȴljȶɽȶȊɰɽɨƃȶʰȚljȶɰȢȈƹʍȚȊӗƃȢljȟǁʰˇ ʤȢƅǁȢʰӗȶljʍǁǏȢƃȢʰȶȈƺӝÃȊɰɽɁɰȶȊˇljȶȊ ǁƃȶȊȚlj˃ʤʰɴɁʤƃȢʰӗȴȊɰɽɁɰȶȊˇljȶȊ ƹʰɨɁȟɨƃƺȈljȚȈȶljƺȃƃȢʰȶƃɨʡɰɽӝ ČɽɨƃȶƃɰʤɁƹɁǁȶʲƺȃɁƹƼƃȶʡȚǁljǁɁ ʤɁȢljƹɰƼȈɰɽʲȴɴɽȊɽljȴƹlj˃ɥɁȢȈɽȈƺȟʲƺȃ ɰȟƃȶǁƅȢʡӝ ÃʡˇljɽljʤɁȢȈɽɥɁǁȢljɰʤNjȃɁɥɪljɰʤǏǁƼljȶȊӝ AƅɽȃȢƃɰČʤɁƹɁǁȶʲȴ˃ʤƃˇʍȚljɥɁǁȢlj ɥɨʡ˃ȟʍȴʍČěKÃіїՐʤɁȢȈƼʡӝ9ʍǃɽlj ȴlj˃ȈȶȈȴȈȈʤʰӝ ʥʥʥӝɰʤɁƹɁǁȶȈӝƺ˃ Ã Ã Ãʡ ʡˇ ˇljȴ ȴ ȴ ȴlj lj lj˃ ˃ƃ ƃ ƃ ƃƺ ƺ ƺ ƺȃ ȃ ȃɁ Ɂ Ɂ Ɂʤ ʤ ʤ ʤƃɽ ɽ Ƽ Ƽlj ljɰȟ ȟɁ Ɂʍ ʍȟ ȟ ȟɁ Ɂ Ɂ Ɂɨ ɨ ɨ ɨʍ ʍȶ ȶ ȶ ȶ ȶʍ ʍ ʍ Ã Ã Ãʡ ʡˇ ˇljȴ ȴ ȴ ȴlj lj ljȴ ȴ ȴ ȴNj Nj Njȶ ȶ ȶǏ Ǐ Ǐʎ ʎ ʎ ʎɪ ɪƃ ƃ ƃǁ ǁ ǁɁ Ɂ Ɂʤƃ ƃ ƃɽ ɽ ɽ ɽ Ã Ã Ãʡ ʡˇ ˇljȴ ȴ ȴ ȴlj lj lj˃ ˃ʡ ʡ ʡ ʡɰ ɰ ɰ ɰɽ ɽ ɽƃ ƃ ƃɽ ɽ ƹ ƹ ƹlj lj˃ ˃ɥ ɥlj ljƼ Ƽ Ƽȶ ȶ ȶɁ Ɂ Ɂ Ɂʍ ʍ ʍ ʍ˃ ˃ ˃ ˃lj lj ljȴ ȴ ȴȊƹ ƹ ƹlj lj lj lj˃ ˃ȟʤ ʤ ʤɂ ɂ ɂ ɂɽ ɽ ɽ Zadavatel: Svobodní | Zpracovatel Svobodní P/PE-038

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

ėŒ-(1 2017 VSTUP ZDARMA WWW..1,+&(17580ʘ2675$9$&= .1,ä1Ë+2\'<±ýtPYtFH.1,+QDNRXStãWtPYČWãt6/(98Piã $.&(95€0&,352-(.78\'ĭ0.1,+<ļ,9Ù 632/8),1$1&8-(67$787€51Œ0Ù6722675$9$ 5H]HUYXMWHVLP¬VWRQDZHERY¼FKVWU QN FKbZZZNQLKFHQWUXPRVWUDYDF]UH]HUYDFHbQHERWHOHIRQLFN\ 8SR]RUQÚQ¬ŘPLQXWSĘHG]DÌ WNHPDNFHUH]HUYDFHSURSDGDM¬GRVWDYWHVHSURV¬PYÌDV .O UD.RORXFKRY  - KK nejen o K2 Ĕ¨IDM 2 /.-#Õ+ˆ *KœQ@*NKNTBGNUœRDĔ@C¨LDYHOĔDCM¨ÈDRJ¤GNQNKDYJXMÖ 2S@MTK@HM@MDIUXĜĜ¨GNĔDRUÖS@

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

,NTMS$UDQDRSTL UKNăRJ¤LQNBDRDS@J¤I@JNOQUM¨ ÇDĜJ@ONJTRHK@NU¸RSTOM@*L 9@RDANTLœµROÖĜM¤U¸RSTOXLI M@ BNMB@FTT ÇN.IT ,NTMS,B*HMKDX@C@KĜ¨GNQX #NOQNUNCM¸OQNFQ@L QNÈM¨JT,DYHMœQNCM¨GNEDRSHU@KTNTSCNNQNU¸BGƥKLĪ -œUĜSÖUM¨BHNACQŨONTJ@Y 9# 1, M@RK@UMNRSM¨Y@GœIDM¨EDRSHU@KT 1800 1900 0DUHNğLP¬ÌHN,NĔDRK@CJ¤UNCX Ĕ¨IDM 3 ÚTERÝ "DRSNU@SDK,@QDJěHL¨ÈDJOQNIDKJHKNLDSQĪON!@IJ@KTUK@RSM¨LHRHK@LHŔYSNGNM@AQTRK¨BG OKTRMœRKDCM¸U¸RSTOM@/HJÇDQRJ¤GN C@KĜ¨BG JHKNLDSQĪ@TSXONKDCT JHKNLDSQĪ@CMĪUDUK@B¨BGŔCNGQNL@CXS¤LÖĔS¸CMĪM@BDRSÖ !@IJ@KUĜ@JÈKNUÖJ@YKœJœ @S@JRDS@LONÈ@RD QNYGNCKUXC@SYMNUT SDMSNJQœSUK¤SÖ #NOQNUNCM¸OQNFQ@L QNÈM¨JT,DYHMœQNCM¨GNEDRSHU@KTNTSCNNQNU¸BGƥKLĪ -œUĜSÖUM¨BHNACQŨONTJ@Y 9# 1, M@RK@UMNRSM¨Y@GœIDM¨EDRSHU@KT 1800 1900 3DYHO+DP]D

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

3@L M@JNMBHBDRSX IDONKDRGUÖYC@LH Ĕ¨IDM 4 23ē$# /@UDK\'@LY@ONUXOQœU¨NKDFDMCœQM¨ NRLRDSJHKNLDSQĪCKNTG¤ LÖR¨BSQU@I¨B¨2U@SNI@JTARJ¤ONTSM¨BDRSÖY%Q@MBHDRDUDQM¨LěO@MÖKRJDLCN2@MSH@FN CD"NLONRSDKK@JGQNATRU@S¤GN)@JTA@@CœK@ĹM@JNMDB$UQNOX #NOQNUNCM¸OQNFQ@L QNÈM¨JT,DYHMœQNCM¨GNEDRSHU@KTNTSCNNQNU¸BGƥKLĪ -œUĜSÖUM¨BHNACQŨONTJ@Y 9# 1, M@RK@UMNRSM¨Y@GœIDM¨EDRSHU@KT 1800 1900 6YDĤD%RĽ N- 1 , Ĕ¨IDM Ç3513$* "XJKHRSHBJ¸TKSQ@L@Q@SNMDBRDUQ@B¨M@RS@QS@LDQHBJ¤GNODJK@IL¤MDL1 , 1@BD BQNRR LDQHB@LHKCKNTG¸YœUNCNCYœO@CM¨GNONAĔDŨ M@U¸BGNCM¨ #U@MœBSHCDMM¨È@RNU¸KHLHS I¨YC@MNMRSNORLHMHLDLROœMJT /NTĜS¨ GNQ@LHHMDJNMDÈM¸LHQNUHM@LH #MDLHMNB¨ UGNQJTHUCDĜSH #NOQNUNCM¸OQNFQ@L QNÈM¨JT,DYHMœQNCM¨GNEDRSHU@KTNTSCNNQNU¸BGƥKLĪ -œUĜSÖUM¨BHNACQŨONTJ@Y 9# 1, M@RK@UMNRSM¨Y@GœIDM¨EDRSHU@KT 1800 1900 -Lʬ*U\JDU- 3@JSNRDLÖMHJCNMDOS@K Ĕ¨IDM 9 /.-#Õ+ˆ !DRDC@@@TSNFQ@LHœC@ #MDRAXBGNL@RHSÖĹJNGKDC@KHMÖJNGN JCNAXCNUDCKGNUNĔHSNUDRL¨QT GLNSÖ@È@RTS@JY@M¨BDMÖ@YœQNUDăETMCNU@MÖ I@JN@RSQNMNL@@RSQNEXYHJ)HĔ¨&QXF@Q -DBGSDRDUSœGMNTSCNLHMTKNRSHUDRL¨QT 2S¨LSNNCANQM¨JDLSNATCDBDRS@MDIDMONTÈMœ @KDGK@UMÖYœA@UMœ 1600 1700 3ĘHGSUHPL¨URY EHVHGD1\'0

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

.3$++. Ĕ¨IDM 10 ÚTERÝ !DRDC@TOĔ¨KDĹHSNRSHTUDCDM¨NODQX&HTRDOOD5DQCHGN.SDKKN \'K@UM¨LHGNRSXATCNTGDQBH,@HC@\'TMCDKHMF@,@QSHM!œQS@ OĔDCRS@UHSDK¤QNK¨.SDKKNUX L@MĹDKJX#DRCDLNMX@OQ@ONQDÈM¨J@)@F@ 2DSJœM¨M@A¨CMDS@J¤C@KĜ¨Y@I¨L@U¤GNRSX@OQNUœYDSI¨LATCDCQ@L@STQFXMÖNODQX-#,$U@,HJTKœĜJNUœ 1600 1700 9HQGXODğSHWO¬NRY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

1DBDOSXM@RONJNIDM¸ĹHUNS Ĕ¨IDM 12 Ç3513$* .AK¨ADMœAKNFDQJ@ YMœLœLNCDQœSNQJ@SDKDUHYM¨GNONĔ@CT@JTBG@ĔJ@5DMCTK@ěODSK¨JNUœUXCœUœC@KĜ¨JMHGT TSNQJ@IDRU¸LOĔ¨RSTODLUCMDĜM¨CNAÖNIDCHMÖKœ )DSNMNQLœKM¨LK@CœL@LHMJ@CUNTCÖS¨ JSDQœQœC@U@Ĕ¨@ODÈD -@U¨BĜK@RUNTUK@RSM¨BDRSNT S@JĹDU@Ĕ¨IDCMNCTĜD YCNAĔDCNRSTOM¸BGRTQNUHM@MDIU¨BDJK@RHBJœÈDRJœ I¨CK@ #NRS@K@RDS@JLDYHCDRDSMDIKDOĜ¨BG%NNCAKNFDQDJQNJT 1600 1700 7YRĘHQ¬VHGLF¬7233 Ĕ¨IDM 14 2.!.3 /ĔHIÊSDRMœLHRSQœUHSOĔ¨IDLM¤NCONKDCMDRCÖSLHOĔHU¸QNAÖJQœRM¸BGONCYHLM¨BGCDJNQ@B¨ 4ĹHIDSDRHYœA@UT @IDĜSÖRHCNLĪNCMDRDSDUK@RSM¨U¸QNADJ /Q@UHCDKM¤SUNĔDM¨J@ĹCNTCQTGNTRNANSTULÖR¨BH 00 1700 -Lʬ.DM¬QHN

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

,ĪIĹHUNSADYLĔ¨Ĺ¨ Ĕ¨IDM 16 /.-#Õ+ˆ )HĔ¨*@I¨MDJIDMDIYMœLÖIĜ¨ÈDRJ¸UÖYDă 5QNBDAXKNCRNTYDMM@CNĹHUNS¨Y@CUNIMœRNAMNTMœIDLMNTUQ@ĹCT@C@KĜ¨SQDRSM¤ÈHMX /QNRK@UHKXGN LHLNIHM¤S@J¤µSÖJXYUÖYDM¨ )DGNOĔ¨O@CRDRS@KUĜDNADBMÖYMœL¸L AXKONCKDMÖIM@SNÈDMHƥKL@OQNA¨G@K@UDĔDIMœCHRJTRD YC@AXKNCRNTYDM OQœUDL 5JUÖSMTSNGNSNQNJTLTOQDYHCDMSQDOTAKHJX,HKNĜ9DL@MTCÖKHKLHKNRS BNĹUDCKNJIDGNOQNOTĜSÖM¨M@RUNANCT 1600 1700 /XFLH(KUHQEHUJHURY 1LFROH(KUHQEHUJHURY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

 "TONE2SXKD,NSHU@ÈM¨CHœĔ Ĕ¨IDM 17 ÚTERÝ +TBHD@-HBNKD$GQDMADQFDQNUXIRNTCUÖRDRSQX@MDIKDOĜ¨J@L@QœCJXYœQNUDă )HĹOĔDCU¨BDMDĹCDRDSHKDS¨LRDUQGKXCNRUÖS@AKNFNUœM¨ /ĔDRCDM¨ÈDJ FQ@ƥJT@BDKDAQHSX NJSDQ¸BGOR@KXCĔ¨U RDOQNOQ@BNU@KX@ĹJ "TONE2SXKD

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

AKNFTNL®CÖ IDIHBGĹHUNSÖ@MœYNQDBG -@ADRDCÖU#.,Õ*-(\'8 OĔDCRS@U¨RUĪIMNU¸CHœĔ UDJSDQ¤LRDRMNTA¨DKDF@MBDRTĹHSDÈMNRS¨ 1600 1700 ,ORQDğYLKO¬NRY D.RQVWDQWLQRV7VLYRV

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

ēDBJœSQ@F¤CHD Ĕ¨IDM 18 23ē$# !DRDC@@@TSNFQ@LHœC@ (KNM@ěUHGK¨JNUœIDYMœLœÈDRJœDJNMNLJ@ IDI¨LĹGK@UM¨LNANQDLIRNTLDYHMœQNCM¨DJNMNLHBJ¤UYS@GX QĪYM¤@RODJSX FKNA@KHY@BD LÖMNU¤NSœYJX DMDQFDSHBJœADYODÈMNRS@NADBMÖRNTUHRKNRSHLDYHDJNMNLHJNT@ONKHSHJNT *NMRS@MSHSMNR3RHUNRY@RDUXTÈTID U•RS@UTĔDBJ¸BG@K@SHMRJ¸BGRSTCH¨OĔH4MHUDQYHSÖ*@QKNUÖ .CG@KSDRMHLHRJTSDÈM¤JNĔDMXĔDBJ¤CKTGNU¤JQHYD 1600 1700 %DUERUDğXS¬NRY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

!DRDC@Nē¨LÖROQĪUNCBDL Ĕ¨IDM 19 Ç3513$* 5XQœĹ¨SDRMœLHCN5ÖÈM¤GNLÖRS@-DANRDIDMBGBDSDONCÖKHSNYJTĜDMNRSHYM@ĜDGNRONKDÈM¤GNBDRSNUœM¨/ĔHIÊSDLDYHMœR -@ĜDOQĪUNCJXMÖ !@QANQ@ěTO¨JNUœRHOQNUœROĔHOQ@UHK@OQ@JSHBJ¤Q@CXM@BDRST HMENQL@BDYDYœJTKHR¨M@ĜHBGYœIDYCĪCNē¨L@HC@KĜ¨Y@I¨L@U¤SHOX 1800 2000 %DUEDUD1HVYDGERY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

#HœĔ!œQX-DRU@CANU¤ Ĕ¨IDM 23 /.-#Õ+ˆ !@QA@Q@-DRU@CANUœIDYMœLœROHRNU@SDKJ@ MœUQGœĔJ@@Ĝ¤EQDC@JSNQJ@OQDRSHĹM¨GNL®CM¨GNÈ@RNOHRT\'@QODQŗR!@Y@@Q #NONUÖCNL¨ÈSDMœĔĪ RDCNRS@K@IDĜSÖY@CNARSTCH¨JMHGNTONU¨CDJē¨YJ@ĔH 9œQNUDăIDS@J¤RONKT@TSNQJNTRB¤MœĔDJƥKLĪL!DRSHœĔ@/NGœCJœĔ 5DRU¤LUNKM¤LÈ@RDRD OQ@UHCDKMÖY@ONITIDCNBG@QHS@SHUM¨BGOQNIDJSĪ 9IHRSÖSD BNC@KĜ¨GNOQNYQ@C¨NRU¤LĹHUNSÖTMœRM@ADRDCÖ 1600 1700 5RPDQD6N ORY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

9DĹHUNS@!TK¨J@ Ĕ¨IDM 24 ÚTERÝ !DRDC@@@TSNFQ@LHœC@RDROHRNU@SDKJNT1NL@MNT2JœKNUNT JSDQœRDQNYGNCK@ONOR@SĹHUNSRU¤GNÈSXĔMNG¤GNOR¨GNJ@L@QœC@ @MFKHBJ¤GNATKSDQH¤Q@#DWSDQ@ 3DMR@LNYĔDILÖI@JNGK@UM¨@JS¤QJMHGXMDATCDM@ADRDCÖBGXAÖS TSNQJ@URNTÈ@RMNRSHOQ@BTIDI@JNTÈHSDKJ@UL@SDĔRJ¤ĜJNKD @I@JĔ¨Jœ OR@M¨IHA@U¨ S@JĹDAXBGNLRD UATCNTBMTLNGKHSÖĜHSHM@C@KĜ¨SHSTK 1600 1700 -DQ.HOOHU

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

$UQNORJ¤QNYONQXUDRUÖSKDLHFQ@BD Ĕ¨IDM 30 /.-#Õ+ˆ )@M*DKKDQIDRNBHNKNF DMUHQNMLDMS@KHRS@@OTAKHBHRS@ 5QNBDAXKYUNKDMONRK@MBDL$UQNORJ¤GNO@QK@LDMST 5DCKDNCANQM¸BG@ONOTK@QHY@ÈM¨BGÈKœMJĪOTAKHJTID HMNUHMNU¤JNLDMSœĔD MDIÈ@RSÖIHUCDM¨JT/QœUN )D@TSNQDLĔ@CXNCANQM¸BG@ONOTK@QHY@ÈM¨BGJMHGYNAK@RSHRNBHNKNFHD@DMUHQNMLDMS@KHRSHJX )DGNMNUœJMHG@QD@FTID M@RNTÈ@RMNTLHFQ@ÈM¨JQHYH /NIDCMœUœNGKTAĜ¨BGRSQTJSTQM¨BGM@OÖS¨BG@QNYONQDBGRJQXS¸BGUYœJK@CDBG$UQNORJ¤TMHD 1600 1700 /XFLH+ODYLQNRY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

2DRSQX%NWNUX Ĕ¨IDM 31 2.!.3 +TBHD\'K@UHMJNUœRDURNTÈ@RMNRSHUÖMTIDTÈHSDKRSU¨@OR@M¨ 2UĪIOQUM¨OĔ¨AÖGM@OR@K@TĹUĜDRSHKDSDBG JCXRDQNYGNCK@A¸SROHRNU@SDKJNT 5QNBDUXGQœK@HKHSDQœQM¨ RNTSÖĹř\'KDCœRD@TSNQADRSRDKKDQTŚM@JK@C@SDKRSU¨%Q@FLDMSRDRBH

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

ƥONU¨CJNTř2D@MBDŚ NQNJONYCÖIHY@YœĔHK@UC@KĜ¨KHSDQœQM¨RNTSÖĹH KA@SQNRT /QNĹHISDL@FHBJ¸RUœSDJ \'@KKNVDDMUCTBGTROHQHSHRLT@ONYMDISDOĔ¨AÖGRK@UM¸BGRDRSDQ%NWNU¸BG 1600 1700 0DUWLQD)RUPDQRY 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

/NU¨CJXM@SÖKN Ĕ¨IDM ,@QSHM@%NQL@MNUœONBGœY¨Y!QM@ /NL@STQHSÖM@FXLMœYHTRDNCRSÖGNU@K@CN/Q@GX JCDUXRSTCNU@K@% ,4 NANQRBDMœQHRSHJ@

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

CQ@L@STQFHD !ÖGDLRSTCH¨OQ@BNU@K@BNAX LNCDKJ@ 5QNBDNCDĜK@CN2ONIDM¸BGRSœSĪ JCDCMDRĹHIDLDYH-DV8NQJDL@"NMMDBSHBTSDLRDRU¸LL@MĹDKDL QDĹHR¤QDL,HKNĜDL%NQL@MDL @IDIHBGCUÖL@ RXMX .CQNJTOTAKHJTIDJMHGX IDS@J¤@TSNQJNTRB¤MœĔDCUNTSDKDUHYM¨BGƥKLĪ 1600 1700 23ē$# ÚTERÝ P/PA-149

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

P/PA-156

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

KINA KINO ART DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. Ostrava tel.: 597 489 111 spojovatelka www.dkmoas.cz 29. 9. - 1. 10. 17.00 a 19.30 Zahradnictví: Dezertér 2. - 4. 10. 17.00 a 19.30 Který je ten pravý? 6. 10. 17.00 a 19.30 Víno nás spojuje 7. - 16. 10. XV. Mezinárodní festival outdoorových filmů 17. - 18. 10. 17.00 a 19.30 Wind River 19. 10. 19.00 Obrázky z Říma Cestopisný komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka 20. - 21. 10. 17.00 a 19.30 Hora mezi námi 22. 10. 16.45 Korzár - přímý přenos baletu z Bolšoj balet Moskva 23. - 25. 10. 17.00 a 19.30 8 hlav šílenství 27. - 29. 10. 17.00 a 19.30 Čára 30. 10. - 1. 11. 17.00 a 19.30 Bajkeři KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 5. 10. 17.00 a 19.30 Neruda 19. 10. 17.00 Nerodič 26. 10. 17.00 a 19.30 Sama KINO SENIOR 2. 10. 14.30 Který je ten pravý? 5. 10. 14.30 Neruda 23. 10. 15.00 8 hlav šílenství 26. 10. 15.00 Sama 30. 10. 15.00 Bajkeři KINO CINEPORT http://www.kinocineport.cz/ Důl Hlubina, Moravská Ostrava 3369 cineport@provoz.net, tel.: 776 259 777 Pokladna 30 min. před začátkem, rezervace vstupenek přes email 1. 10. Po strništi bos 4. 10. Wind River 5. - 7. 10. Blade Runner 8. 10. Svět podle Daliborka + Cooltoura 11. 10. Hora mezi námi 12. 10. Sněhulák 13. 10. To • 14. 10. Sněhulák 15. 10. 15.30 LEGO Ninjago, 19.00 Wind River 18. 10. Blade Runner 19. 10. Wind River 20. 10. Matka! 21. a 22. 10. Země na talíři 24. 10. Poslední rodina 25. 10. Matka! 26. 10. Jigsaw 27. 10. Bratříček Karel 28. 10. Volyň 29. 10. 15.30 Esa z pralesa, 19.00 Western BIOGRAF STUDIO KAREL Stará aréna Ostrava, fb: Studio Karel 28. října 49/23, Moravská Ostrava www.staraarena.cz, tel.: 777 420 152 4., 9. a 17. 10. 19.30 Studio Karel RETROSTAR KINO POLANKA Janovská 333, Polanka tel.: 603 981 429, 724 048 192 Program kina najdete na www.retro-star.cz Centrum kultury a vzdělávání Mor. Ostrava, p.o. MINIKINO Kostelní 3, Ostrava, tel.: 599 527 851 www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz Pokl. 45 min. před začátkem, rezervace on-line 1. 10. 17.00 Wind River 1. 10. 19.30 Barry Seal: Nebeský gauner 2. 10. 17.00 Po strništi bos, 19.30 Dunkerk 4. 10. 17.00 Vážený občan 4. 10. 19.30 Kingsman: Zlatý kruh 5. 10. 17.00 Dobrý časy 5. 10. 19.30 Aninet Fest - přehlídka světové animované tvorby pro dospělé 6. 10. 17.00 Zahradnictví: Dezertér 19.30 Wind River, 21.30 Blade Runner 2049 7. 10. 17.00 Svatba, 19.30 Hora mezi námi 21.30 Barry Seal: Nebeský gauner 8. 10. 17.00 Zahradnictví: Dezertér, 19.30 Wind River 9. 10. 17.00 Červená, 19.30 Neruda 11. 10. 17.00 Hora mezi námi 11. 10. 19.30 Blade Runner 2049 12. 10. 17.00 Nemilovaní, 19.30 Čtverec 13. 10. 17.00 Nikdys nebyl 19.00 Ta, která odešla 14. 10. 17.00 Zabití posvátného jelena 19.30 O těle a duši, 21.30 Kingsman: Zlatý kruh 15. 10. 17.00 Western, 19.30 120 BPM 16. 10. 17.00 Janička, 19.30 Krotká 18. 10. 17.00 Svatba, 19.30 Sněhulák 19. 10. 17.00 Wind River 19. 10. 19.30 Barry Seal: Nebeský gauner 20. 10. 17.00 Víno nás spojuje 19.30 Alibi.com, 21.30 Srdečně Vás vítáme 21. 10. 17.00 Blade Runner 2049 19.30 Alibi.com, 21.30 Matka! 22. 10. 17.00 Sněhulák, 19.30 Dobrý časy 23. 10. 17.00 Po bouři 19.30 Kingsman: Zlatý kruh 25. 10. 17.00 Sněhulák, 19.30 Svatba 26. 10. 17.00 Víno nás spojuje 19.30 Hora mezi námi 27. 10. 17.00 Alibi.com, 19.30 Čára 21.30 Jigsaw 28. 10. 17.00 Po strništi bos, 19.30 Zahradnictví: Dezertér, 21.30 Blade Runner 2049 29. 10. 17.00 Čára, 19.30 Hora mezi námi 30. 10. 17.00 Blade Runner 2049, 19.30 Čára FILMOVÝ KLUB 3. 10. 17.00 O těle a duši 3. 10. 19.30 Druhá strana naděje 10. 10. 17.00 Tovaryšstvo Ježíšovo 10. 10. 19.30 Chlapi nepláčou 17. 10. 17.00 Čtverec 19.30 Tovaryšstvo Ježíšovo 24. 10. 17.00 Navždy, 19.30 Čtverec 31. 10. 17.00 Chlapi nepláčou, 19.30 Navždy KINO SENIOR 4. 10. 15.00 Křižáček 11. 10. 15.00 Milovník po přechodu 18. 10. 14.30 Španělská královna 25. 10. 15.00 Sama HRAJEME PRO DĚTI 1. 10. 15.00 Auta 3 7. 10. 14.30 Kráska a zvíře 8. 10. 15.00 Zpívej 14. 10. 15.00 My Little Pony Film 15. 10. 15.00 Hurvínek a kouzelné muzeum 21. 10. 15.00 Balerina 22. 10. 15.00 Emoji ve filmu 28. 10. 15.00 Hurvínek a kouzelné muzeum 29. 10. 15.00 Esa z pralesa Kina ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 4 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KINO LUNA OSTRAVA ul. Výškovická 113, Ostrava-Výškovice tel.: 596 751 712 www.kzoj.cz, kino.luna@kzoj.cz Pokladna otevřena denně od 14.00 - 20.00 Info o programu a on-line rezervace na www.kzoj.cz 1. 10. 10.00 Kočičí pohádky (pásmo) 1. 10. 15.30 Lego®Ninjago®Film 1. 10. 17.45 a 20.00 Zahradnictví: Dezertér 2. - 4. 10. 15.30 Emoji ve filmu 2. 10. 17.45 Oklamaný 2. - 5. 10. 20.00 Zahradnictví: Dezertér 3. - 4. 10. 17.45 Po strništi bos 5. - 11. 10. 15.30 Esa z pralesa 6. - 8. 10. 17.45 Zahradnictví: Dezertér 6. - 8. 10. 20.00 Amityville: Probuzení 9. a 11. 10. 18.00 Blade Runner 2049 10. 10. 18.00 8 hlav šílenství - slavnostní předpremiéra za účasti představitelky hlavní role Anety Langerové 12. - 21. 10. (mimo 15. 10.) 15.30 My Little Pony Film 12. - 14. 10. 17.45 8 hlav šílenství 12. - 14. 10. 20.00 Sněhulák 15. 10. 10.00 O Malence a jiné pohádky (pásmo) 15. 10. 16.00 The Metropolitan Opera: Norma 16. - 18. 10. 17.45 XV. Mezinárodní festival outdoorových filmů 16. 10. 20.00 Scorpions Forever - koncertní film 17. - 18.10. 20.00 To 18. 10. 10.00 Hurvínek a kouzelné muzeum pro MŠ 19. - 21. 10. 17.45 Bajkeři 19. - 21. 10. 20.00 Matka! 22. 10. 16.00 The Metropolitan Opera: Kouzelná flétna 23. a 25. 10. 15.30 Já, padouch 3 23. 10. 17.45 Dunkerk 23. a 25. 10. 20.00 Bajkeři 24. 10. 19.00 Bratři Ebenové a Robert Křesťan & Druhá tráva - koncert 25. 10. 17.45 Projekt 100: Cesta na měsíc 26. - 29. 10. 15.30 Hurvínek a kouzelné muzeum 26. - 29. 10. 17.30 Thor: Ragnarok 26. - 29. 10. 20.00 Jigsaw 29. 10. 10.00 Za kamarády z televize (pásmo) 30. - 31. 10. 15.30 Velká oříšková loupež 30. 10. 17.45 Pěkně blbě 30. - 31. 10. 20.00 Hora mezi námi 31. 10. 17.45 Čára KINO HVĚZDA Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 759, www.ksvratimov.cz 11. 10. 19.00 Filmový klub: Líza, liščí víla 18. 10. 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 21. 10. 10.00 Broučkova rodina 25. 10. 19.00 Masaryk PROGRAM - společník všech Ostravanů • Měsíčník - zdarma do domácností a firem na území města Ostravy • Vydává: Nakladatelství MISE, s. r. o. • Vydavatel: Josef Bordovský, tel.: 599 529 770 • Šéfredaktorka: Ing. Hana Marušáková, tel.: 599 529 760, e-mail: program@mise.cz • Inzerce: Ing. Pavel Darda (599 529 782), Bára Wolfová (599 529 777), Šárka Daňková (599 529 764), Jana Vysloužilová (599 529 759) • Distribuce: Česká pošta, a.s. • Adresa redakce: Prokopa Velikého 30, 703  00 Ostrava-Vítkovice, fax - obchodní: 599  529  750, fax - redakce: 599  529  769, e-mail: program@mise.cz, www.eprogram.cz • Tisk: EUROPRINT a.s. • Registrace: MK ČR E 12810 • Uzávěrka listopadového čísla: 9. 10. 2017 • Toto číslo vyšlo: 25. 9. 2017 • Změna programů je vyhrazena pořadatelům • Platnost každé akce doporučujeme ověřit telefonicky • Za  obsah reklamy odpovídá zadavatel • Obsah reklamy se nemusí vždy shodovat s  názorem redakce • Veškerá autorská práva jsou vyhrazena vydavateli a není možné je použít bez jeho souhlasu • MUZEA DOLNÍ VÍTKOVICE www.dolnivitkovice.cz Vítkovice 3004 Ostrava-Vítkovice Prohlídkové okruhy od těžby uhlí přes proces výroby železa. Vysokopecní okruh včetně Bolt Tower nebo Uhelný okruh. Denně v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Start prohlídek z Návštěvnického centra pod VP1, nkp@dolnivitkovice.cz, 724 955 121. V případě zájmu navštívit Bolt Tower v době od 18.00 - 22.00 Vám vstupenky poskytne obsluha výtahu, kontaktujte na tel. 725 992 124. Multifunkční aula Gong - prohlídky jen v Ne po předchozí telefon. domluvě na 724 955 121 MILAN DOBEŠ MUZEUM Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice www.dolnivitkovice.cz Nové muzeum výtvarných kinetických Op-art objektů Milana Dobeše a dalších světových výtvarníků. Návštěvníkům nabízí spojení výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí. Po - Pá 10.00 - 18.00, So - Ne 12.00 - 20.00 LANDEK PARK HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64 Ostrava-Petřkovice tel.: 596 131 804 www.landekpark.cz landekpark@dolnivitkovice.cz Skutečné fáraní do dolu a unikátní expozice báňského záchranářství. Po - Ne 9.00 - 18.00, začátky prohlídek každou hodinu, poslední začátek velkého okruhu v 16.00 Restaurace Harenda u Barborky a BistrOpen OSTRAVSKÉ MUZEUM Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz od 26. 9. Ragby. Hra síly, odvahy a bojovnosti do 3. 10. Galerie Lauby: Jan Krtička a Vladimír Havlík: Pevnost Evropa Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00 So 9.00 - 13.00 • Ne 13.00 - 17.00 Program najdete i na stránkách: www.eprogram.cz P/SD-070

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 5 Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTOCENTRÁLA s.r.o. Třebovická 5534 722 00 Ostrava-Třebovice Tel.: 596 966 333 www.autocentrala.cz TĚŠÍTE SE NA ZIMU? Zimní servisní prohlídka za 249 Kč včetně zátěžového testu autobaterie Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva. P/PA-150 P/PA-155 VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $    Ó7(5ê  QRYp ]ERæt 67ġ(\'$  GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.  VOHYD QD YäH  1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ  P Podzimní a zimní zboží odzimní a zimní zboží 3. 10. - 5. 10. 2017 3. 10. - 5. 10. 2017 WWW.MARWIL.CZ WWW.MARWIL.CZ ☛ PġÍŠTÍ PRODEJNÍ AKCE: 14. - 16. 11. 2017 ☛ -7.6740ª<#Ąª<\'0ª1564#8#,+* YYYM\QLE\VGN NRQFHUW KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 9(6(/É752-.$ 3$9/$.5ä.< 0$1æ(/6.ë ÿ7<ġÔ+(/1Ì. GLYDGHOQtSĜHGVWDYHQt KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 21\'ġ(-)(1&/ 75,2 NRQFHUWIRONURFN KRG .RPRUQtNOXE %5$7ġ,(%(129e $52%(57.ġ(67$1 \'58+É75É9$ GYRMNRQFHUW KRG .LQR/81$ P/PA-152

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

DIVADLA NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ www.ndm.cz, ústředna tel.: 596 276 111 Předprodej vstupenek: Čs. legií 12, tel.: 596 276 203, 596 276 242 Po 12.00 - 17.00 • Út - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava, www.ndm.cz tel. ústředna: 596 276 111, pokladna: 596 276 420 večerní pokladna 1 hodinu před představením 3. a 4. 10. 9.30 (školy, zkušebna) O pejskovi a kočičce 4. 10. 18.30 Hodina před svatbou 5. 10. 18.30 (C) Tajemství 6. 10. 18.30 Mercedes Benz Hostuje Činohra Slovenského národního divadla 7. 10. 16.00 (zkušebna) O pejskovi a kočičce 7. 10. 18.30 Tajemství 10. 10. 18.30 (V.) Tři mušketýři 11. 10. 18.30 (II.) Tři mušketýři 12. 10. 19.00 (zkušebna) Podivný případ se psem 13. 10. 19.00 (zkušebna) Mučedník 14. 10. 18.30 (X.) Je úchvatná! 18. 10. 18.30 Španělská muška 19. 10. 18.30 (PP) Otello - premiéra 20. 10. 19.00 (zkušebna) Teď mě zabij 21. 10. 18.30 (MP) Otello - druhá premiéra 23. 10. 18.00 Všechny barvy duhy XI. - koncert 24. 10. 18.30 (V.) Lazebník sevillský!!! 25. 10. 18.30 (II.) Otello 28. 10. 18.30 (PS) Hamlet 29. 10. 10.00 (zkušebna) O pejskovi a kočičce 29. 10. 16.00 Prodaná nevěsta 29. 10. 19.00 (zkušebna) Podivný případ se psem 31. 10. 18.30 (E) Lazebník sevillský!!! DIVADLO JIŘÍHO MYRONA Čs. legií 12, 14, Mor. Ostrava, www.ndm.cz tel. ústředna: 596 276 111, pokladna: 596 276 135 večerní pokladna 1 hodinu před představením 2. 10. 18.30 Habaďúra 4. 10. 18.30 (F) Car samozvanec 5. 10. 18.30 Edith a Marlene 7. 10. 18.30 (PS2) Rebecca 8. 10. 15.00 (N) Rebecca 8. 10. 19.00 (Divadelní klub) Moskva - Petušky 11. a 12. 10. 18.30 Evita 13. 10. 18.30 Rebecca 14. 10. 18.30 Jesus Christ Superstar 15. 10. 15.00 (N) Zamilovaný Shakespeare 17. 10. 18.30 Veselé paničky windsorské 18. 10. 18.30 Kiss me, Kate (Kačenko, pusu!) 19. 10. 18.30 (C) Sissi (Útěky Alžběty Rakouské) 20. 10. 18.30 (D) Sissi (Útěky Alžběty Rakouské) 21. 10. 18.30 Kiss me, Kate (Kačenko, pusu!) 24. 10. 10.00 Pavel Tigrid a jeho demokratická publicistika v exilu - mezinárodní konference 25. 10. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 27. 10. 18.30 (IV.) Zamilovaný Shakespeare 29. 10. 16.00 Edith a Marlene DIVADLO DEVÍTKA Radniční 574/52, Ostrava-Michálkovice www.divadlodevitka.cz, tel.: 602 534 497 13. 10. 19.00 Kino Panorama, Paskov: May Day 14. 10. 17.00 Kinosál Horní Bečva: May Day DIVADLO PETRA BEZRUČE 28. října 120, Moravská Ostrava tel.: 596 618 363 • www.bezruci.cz 10. 10. 18.30 Fligny, koks a fachmani 12. 10. 18.30 Petrolejové lampy 13. 10. 18.30 (S) Velký sešit 17. 10. 18.30 (V.) Richard III. 18. 10. 18.30 PS: ... odepiš! 20. 10. 18.30 (T) Kráska z Leenane 21. 10. 18.30 (zadáno) Spalovač mrtvol - benefice Norbert Lichý 30 let u Bezručů 24. 10. 18.30 Iluze, hostuje Městské divadlo Žilina 27. 10. 18.30 Mládí v hajzlu 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 7. 10. 18.45 Vincenzo Bellini: Norma Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku 9. 10. 19.00 Fragile - slovenská vokální skupina 11. 10. 19.00 Karel Plíhal - koncert 14. 10. 18.45 W. A. Mozart Kouzelná flétna Přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku 16. 10. 19.00 Radůza - koncert 18. 10. 20.00VM Art production: Bláznivý Petříček hrají: Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk 22. 10. 16.45 Korzár - přímý přenos baletního představení z Bolšoj balet Moskva 24. 10. 19.00 Divadlo Pod Palmovkou, Praha: FUK! Hrají: Martin Hruška, Jiří Langmajer, Ondřej Volejník, Zdeněk Kupka, Teresa Branna 27. 10. 19.00 The Tap Tap 28. 10. 19.00 Divadlo Kalich, Praha: Zabiják Joe hrají: I. Chmela, A. Fialová, I. Lupták, M. Taclík... 31. 10. 19.00 Caveman (Jeskynní muž) one man show, hrají: J. Slach/H. Holík Připravujeme: 6. 11. 19.00 Hvězdy jak je neznáte Eva Holubová a Bohumil Klepl 7. 11. 19.00 Petra Janů & Amsterdam Host: Vašek NOID Bárta 10. 11. 19.00 Wohnout unplugged 2017 14. 11. 19.00 Miroslav Donutil: Cestou necestou 15. 11. 19.00 Klicperovo divadlo: Figarova svatba 16. 11. 19.00 Zbigniew Jan Czendlik: Postel hospoda kostel - talk show 19. 11. 19.00 Ředitelská lóže hrají: Alois Švehlík, Stanislav Zindulka 20. 11. 19.00 Richard Müller: Ona a on tour Adela Banášová a Richard Müller na jedné scéně 21. 11. 19.00 DS Háta, Praha: Zamilovaný sukničkář 27. 11. 19.00 Divadlo Viola, Praha: Neumím jinak než láskou 29. 11. 19.00 Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským 30. 11. 19.00 Petr Bende & band a hosté Vánoční turné MĚDK KARVINÁ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 17. 10. 19.00 Manželský čtyřúhelník hrají: Michaela Badinková, Dana Homolová, Daniel Rous a Martin Kraus 23. 10. 19.00 Studio Ypsilon: Varieté Freda A. aneb chytání větru 27. 10. 18.30 Proč nemohu spát Orchestr Ježkovy stopy Divadla ve vašem mobilu ➔ DIVADLO ROKU 2016 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 595 155 595 596 114 585 www.divadloarena.cz • info@divadloarena.cz 2. 10. 18.30 (mimo) Slyšení 3. 10. 10.00 (pro školy) Slyšení 4. 10. 18.30 (mimo) Divoká kachna 5. 10. 18.30 (mimo) Lidská tragikomedie 6. 10. 18.30 (mimo) Něco za něco 10. 10. 10.00 (pro školy) S nadějí, i bez ní 11. 10. 18.30 (SSt) S nadějí, i bez ní 12. 10. 18.30 (mimo) Obraz 13. 10. 18.30 (mimo) Slepice 21. 10. 18.30 Vyrozumění - premiéra 24. 10. 18.30 (mimo) Vyrozumění 25. 10. 18.30 (zadáno) Top Dogs 26. 10. 18.30 (BČt) Smíření 27. 10. 18.30 (BPá) Vyrozumění 31. 10. 18.30 (mimo) Hráči Výstava fotografií ve foyeru KSA: 1. - 31. 10. Roman Polášek: 12 podob jeviště - scénografie v hlavní roli Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 4. 10. 19.00 Divadlo v Řeznické: Odvolání hrají: Miroslav Táborský a Filip Cíl 6. 10. 19.00 Hecoviny - soubor Nahodile 11. 10. 19.00 Studio DVA divadlo: Smolíkovi hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl a další 16. 10. 19.00 One Knor Show - Než začnu one man show Miloše Knora Připravujeme: 2. 11. 19.00 Agentura Harlekýn: V Paříži bych tě nečekala, tatínku 4. 11. Humorova.cz - stand-up comedy 7. 11. 19.00 Činoherní klub: Urna na prázdném jevišti 22. 11. 17.00 a 20.00 Divadlo Sklep: Besídka 2017 DIVADLO MÍR Halasova 19 Ostrava-Vítkovice www.divadlomir.cz 2. 10. 19.00 Drahoušku, to chce drink! 10. 10. 19.00 Chlap na zabití host Pantheon production 13. 10. 19.00 Dva úplně nazí muži 14. 10. 19.00 Jan Budař - one man show 16. 10. 19.00 Lukáš Pavlásek - one man show 22. 10. 19.00 Dva úplně nazí muži 25. 10. 19.00 Jméno - host Divadlo Verze 28. 10. 19.00 Bůh masakru 30. 10. 19.00 Dva úplně nazí muži www.eprogram.cz 6 Černá louka, Pivovarská 15, Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 • www.dlo-ostrava.cz info@dlo-ostrava.cz 1. - 6. 10. 12. SPECTACULO INTERESSE 2017 8. 10. 10.30 a 15.30 Jak šlo vejce na vandr 9. 10. 19.00 Koncert Společná věc 15. 10. 10.00 a 15.00 Čtyřlístek zasahuje 10.30 a 15.30 Perníková chaloupka 22. 10. 10.00 a 15.00 Kocourek Modroočko 10.30 a 15.30 O víle menší než zrnko máku 23. 10. 18.30 Z Deniku Ostravaka 29. 10. 10.00 Malá Mína zmlsaná 15.30 O blýskavém prasátku STARÁ ARÉNA OSTRAVA 28. října 49/23, Moravská Ostrava www.staraarena.cz, tel.: 777 420 152 fb: Stará aréna Ostrava 2. 10. 19.30 Pekingská kachna 3. 10. 19.30 Prezydent Krokadýlů 5. 10. Archos - přednáška 6. 10. 19.30 HumorOva 7. 10. 20.00 ImPéčko 8. 10. 19.30 Nevim 10. 10. 19.30 Hřeby v hlavě 11. 10. 19.30 Letět 12. 10. 19.30 Dívky ze Sorok 13. 10. 20.00 Stateční 14. 10. 19.30 Elektra 15. 10. 15.00 Starý bazar 15. 10. 17.30 Mosty 18. 10. Kavárny naživo 19. 10. 19.30 HAPRDÁNS 20. 10. 20.00 Žasnout a mlčet 22. 10. 19.30 Hotel Infercontinental - premiéra 23. 10. 19.30 Hotel Infercontinental 25. 10. 19.30 Vánoce u Ivanovových 26. 10. 19.30 Letět 27. 10. 20.00 Kabaret Zajíc v pytli 28. 10. 20.00 ImPéčko 29. 10. 19.30 Hodina lásky/Josef Topol 30. 10. 19.30 Hotel Infercontinental KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 17. 10. 19.00 Divadlo Kalich: Žena za pultem 2…pult osobnosti Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. Ostrava, www.odvaz.eu tel.: 736 484 636, odvaz@odvaz.cz 13. 10. Hudebně improvizační kafíčko 31. 10. Dušičkové improbalady Giuseppe Verdi (1813–1901) OTELLO Opera o čtyřech dějstvích z roku 1887 Hudební nastudování Jakub Klecker Režie Ivan Krejčí V titulní roli Titusz Tobisz / Gianluca Zampieri Foto Jakub Jíra Na repertoáru od 19. října 2017 v Divadle Antonína Dvořáka Vstupenky on-line na www.ndm.cz P/HA-044 P/SD-072

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 7 P/HA-042 15. prosince 2017 v 19.00 hod. OSTRAVA, KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE GOSPELOVÉ VÁNOCE GOSPELOVÉ VÁNOCE 2017 2017 DONNELL ELLY DONNELL ELLY & UNITED VOICES (USA) & UNITED VOICES (USA) Vám přináší VÁNOČNÍ KONCERT www.ticket-art.cz Prodej vstupenek 93x135_Gospely 2017.indd 1 20.09.17 8:15 P/HA-050 info@zdravakuze.COM, 607 299 899 Sokolská třída 49, Ostrava Svěřte se do péče profesionálům tým pod vedením MUDr. Sylvy Zajícové LÉKAŘSKÁ KOSMETIKA www.zdravakuze.COM • kosmetické ošetření pro ženy i muže • ošetření podle typu Vaší pleti P/JA-026

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

VÝSTAVY Výstavy ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 8 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů Út - Ne 10.00 - 17.00 1. 10. Avízo bazar - vše pro rodinu s dětmi 3. - 5. 10. Marwil CZ - výprodej výběrového second handu 7. - 8. 10. Mezinárodní výstava koček 13. - 15. 10. Čokofest 22. 10. Fauna trhy - chovatelská a pěstitelská burza 27. - 29. 10. Výstava hraček PLATO kancelář pro umění Českobratrská 1888/14 Moravská Ostrava www.plato-ostrava.cz Výstavy: 8. - 12. 10. 8 žen. Rezidenti Meet Factory v Ostravě 12. 10. - 5. 11. Dočasný depozitář - kresba: případová studie 2 (česko-polská verze) 20. 10. - 28. 2. 2018 Jiří Kovanda ve dveřích VŠB Vstupní dveře rektorátu (budova A) VŠB-TUO Otevřeno: Út 12.00 - 20.00, St - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program: 13. 10. 19.00 Dizzcock + VJ Kolouch live act koncert a projekce 14. - 15. 10. 10.00 Víkend s radikálními realisty. Kurz kresby s Vasilem Artamonovem a Alexeyem Klyukovem - exteriéry Ostravy 16. 10. 18.00 Sebastian Cichocki: Toto je umění a umění může být mnoho věcí - prezentace 21. 10. 10.00 Sobotní akademie pro pedagogy 25. 10. 18.00 Adam Mazur: Magazyn SZUM - prezentace BAUHAUS Janáčkova 22, Moravská Ostrava 22. 10. 10.00 Kresba s překážkami. Workshop Davida Böhma a Jiřího Franty pro děti 28. října, Mor. Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokladna Vestibul: 3. - 30. 10. Miloš Brunner: Z Vysočiny do celého světa. Výstava fotografií k XV. ročníku MFOF Galerie Gaudeamus: 3. - 29. 10. Vzpomínka na Janu Pivovarskou obrazy ORCHARD GALLERY Hornopolní 34, Mor. Ostrava do 6. 10. Sdružení Q Brno - obrazy, sochy, sklo 9. 10. - 3. 11. Šárka Hrouzková: Nostalgie obrazy, objekty. Vernisáž v pondělí 9. 10. v 17.00 Otevřeno Út - Pá 13.00 - 17.00 Zahradní 10, Moravská Ostrava www.industrialgallery.cz, www.industrialcafe.cz Miroslav Sabev: Skici 2008 - 2010 Vernisáž se uskuteční 10. 10. 2017 v 18.00 hod. Výstava potrvá do 3. 11. 2017. Od 18. října pro Vás připravujeme další cyklus deseti přednášek „Dějiny umění pro širokou veřejnost“ s regionální tématikou. Přednášky se konají každou třetí středu v měsíci. Dále chystáme měsíční vzdělávací cykly složené ze tří přednášek a mnoho doprovodných akcí. Nutná je rezervace předem. Sledujte naše webové stránky a Facebook. Informace dostanete také na tel.: 725 951 904. Centrum kultury a vzdělávání Mor. Ostrava, p.o. VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26 Sokolská tř. 26, Moravská Ostrava tel.: 596 138 937 • www.ckv-ostrava.cz do 3. 11. Jiří Valoch (1946) Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 17.00 VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL Repinova 16, Mor. Ostrava, www.chagall.cz tel.: 602 532 894, 605 964 765 do 1. 11. Surrealismus do 31. 10. Tomáš Kijas - fotografie Stálé expozice - prodejní galerie, I. patro: obrazy, grafika, sochy, umělecké sklo Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 18.00 • So 9.00 - 12.00 GALERIE CHAGALL BRUŠPERK Nám. J. A. Komenského 9, Brušperk do 8. 11. Lenka Rožnovská - obrazy Otevřeno: Út - Pá 13.00 - 17.00 So 9.30 - 12.30 • Ne 13.00 - 17.00 Galerie výtvarného umění DŮM UMĚNÍ GVUO Jurečkova 9, Moravská Ostrava tel.: 596 115 425 • www.gvuo.cz Výstavy: do 31. 12. Tradice v proudu modernity do 3. 1. 2018 Vlastislav Hofman: Pocta invenci Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program - Dům umění: 3. 10. 9.00 - 17.00 Festival ostravských knihoven 10. 10. 16.30 Přednáška Marka Zágory Diví lidé v rukopisech Václava IV. 10. a 24. 10. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy V. Hofman 10. 10. 19.00 PareiDoliA: Marta Zapparoli a Liz Allbee - koncert 19. 10. 17.00 Literární čtvrtky: Gábor G. Gyukics 25. 10. 19.00 Frederic Marty - koncert 28. 10. Den vzniku Československé republiky vstup volný GALERIE NA SCHODECH ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28 Ostrava-Poruba, tel.: 599 480 911 do 26. 10. Eva Legutová a Petr Hlubek: Nymphes - fotografie 30. 10. - 30. 11. Prolomení - výstava maleb lidí, které bolí duše, vernisáž 30. 10. v 17.00 GALERIE SVĚT VOŠS Zelená 40A Ostrava www.voss-ova.cz do 15. 10. Kola pro Afriku - pomoc, která se točí 16. 10. - 30. 11. Šikovné ruce našich seniorů Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 15.00 FIDUCIA Nádražní 30, Mor. Ostrava tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com od 5. 10. Fotografická galerie: Natalia LL 23. 10. - 29. 11. Galerii Dole: Šárka Basjuk Koudelová Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 18.00 MINIGALERIE VIRIDIAN Hrnčířská 20, Hlučín Stálá prodejní výstava akvarelů Ludvíka Kunce, obrazů, keramiky a dalších originálních dárkových předmětů Otevřeno v době výuky, více na www.viridian.cz GALERIE OPERA Divadlo Jiřího Myrona, Mor. Ostrava do 31. 10. Michaela Spurná Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. GALERIE KTRIO KD K-TRIO, Dr. Martínka 4, O.-Hrabůvka tel.: 596 739 107 • www.kzoj.cz Malování je radost … radost je malování. E. Riedl, Š. Spurná, I. Matějásková,V. Parázková, O.Volejníček MÍSTNÍ KNIHOVNA PASKOV Nádražní 777, www.knihovna-paskov.cz Otevřeno: Po 9.00 - 12.00, Út a Čt 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 MĚSTSKÁ KNIHOVNA VRATIMOV www.knihovna-vratimov.cz do 10. 11. Židovské hřbitovy 2. - 6. 10. Týden knihoven 31. 10. 16.30 Čteme s nečtenáři - Kamarádi zvířátka jsou opět tady - pro rodiče s dětmi Otevřeno: Po, Čt 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 Út 9.00 - 12.00, Pá 13.00 - 16.00 MÍSTNÍ KNIHOVNA ŘEPIŠTĚ Mírová 178, 739 31 Řepiště tel.: 558 637 136, www.knihovna-repiste.cz do 17. 10. P. Zubek: Heavy Industria - fotografie 2. - 6. 10. Týden knihoven 3. 10. 17.30T. Plánka: Pěšky z pláže na Kilimandžáro 24. 10. 17.30 L. Prossová: Nevšední zamyšlení nad nevšedními okamžiky - literární beseda Otevřeno: Út 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 GALERIE MLEJN Nádražní 138A, Ostrava-Přívoz tel.: 596 136 033, 035 • www.mlejn.com do 3. 10. Grupa Barva (Jasienica Polsko) 5. 10. - 1. 11. Tonda Kroča jubiluje vernisáž 5. 10. v 18.00 Muzeum Mlejn: expozice železných mlýnků a šrotovníků expozice historie ostravských mlýnů Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 17.00 GALERIE G Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a O.-Zábřeh, 1. patro, tel.: 599 527 590, 737 610 758 do 14. 11. Lenka Kocierzová: Ženy industrálu v malbě Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 16.00 GALERIE MAGNA Bieblova 3, Mor. Ostrava tel.: 774 276 848 • www.magna.zde.cz Výstavy klíčových osobností současné uměl. scény 23. 10. - 19. 11. Kurt Gebauer vernisáž 23. 10. v 18.00 Stálý prodej uměl. děl z výstav i depozitáře galerie. Otevřeno: Po - Čt 10.00 - 18.00 • Pá 9.00 - 13.00 VRATIMOVSKÁ GALERIE VG KS Vratimov, vestibul kina Hvězda do 5. 10. Barevný svět - výstava prací dětí z MŠ Vratimov a Horní Datyně 10. 10. - 23. 11. Alena Antonová: Návrat po 60 letech Otevřeno: St a Čt 16.00 - 19.00 MÍSTNÍ KNIHOVNA ŽABEŇ Žabeň 174, www.knihovna-zaben.cz 2. 10. 17.00 Ing. Pavel Krejčí: Knihovny palmových listů - přednáška pro veřejnost v Týdnu knihoven KNIHOVNA HORNÍ DATYNĚ U Školy 289, Horní Datyně www.hornidatyne.knihovna.info do 23. 10. Větrné mlýnky v krajině Otevřeno: Po 14.00 - 17.00 KONEC LEVNÉ PRÁCE = ŘEŠENÍ VYLIDŇOVÁNÍ NAŠEHO KRAJE Ing. Leo Luzar vedoucí kandidát KSČM do PS PČR Objednatel: KSČM Zhotovitel: Futura, a.s. P/BW-084

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 9 P/SD-068 P/PA-145 PODLAHY • DVEĄE A ZÁRUBNö dąevo, korek, linoleum, laminát, PVC, vinyl parkety, palubky, renovace podlah !! AKCE !! dveąe + zárubeÿ + klika, povrch laminát od 3.100,- Ké bez DPH. Nábąeží SPB 452/22, Ostrava-Poruba, tel.: 604 261 156, www.ksparket.cz P/PA-157 nová zelená úsporám REALIZACE V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T ➠ REALIZACE A OPRAVY STġECH všechny typy ➠ ➠ PĩDNÍ VESTAVBY PĩDNÍ VESTAVBY ➠ ➠ RE REAL ALIZ IZAC ACE E A A OP OPRA RAVY VY S S ġ ġ ġ ġ Tġ TġEC ECH H RE REAL ALIZ IZAC ACE E A A OP OPRA RAVY VY S S ġ ġ ġ ġ Tġ TġEC ECH H š h t S T ġ E C H Y S T ġ E C H Y ➠ RODINNÉ DOMY výstavba na klíč, rekonstrukce, zateplení, střecha ➠ ➠ BYTOVÉ DOMY BYTOVÉ DOMY revitalizace, zateplení fasády, okna, střecha, balkony ➠ ➠ VNITġNÍ ÚPRAVY VNITġNÍ ÚPRAVY sádrokartonyvčetněprotipožárních,bytová jádra, koupelny, obklady, dlažby ➠ ➠ OSTATNÍ OBJEKTY OSTATNÍ OBJEKTY výstavba, rekonstrukce ➠ ➠ R R R ROD ODIN IN É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y OD ODIN IN É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y ý t b klíč k t k t l í tř h S TAV B Y S TAV B Y DOBRÉ STAVBY, s.r.o. Sídlo: Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice tel.: 596 965 179, mobil: 777 252 882 e-mail: info@dobrestavby.cz, www.dobrestavby.cz P/PA-158 * Poukaz na přezutí v hodnotě až 500 Kč k novým pneu Michelin. www.msauto.cz Servisní centrum Zeptejte se na nabídku pneumatik Michelin EUROMASTER – MS AUTO CZ Newtonova 1162 Ostrava P/PA-163

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

SPOLEČNOST Společnost ve vašem mobilu ➔ KULTURNÍ DOMY 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • kavalova@dkv.cz 14. 10. 9.30 Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem 17. 10. 17.00 MIMRAJ - Pantomima 2017 18. - 20. 10. Gerontologické dny 2017 Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 3. 10. 15.00 Senior klub s programem a tancem 5. 10. 10.00 Aktivní senior: Pohybová cvičení 5. 10. 16.30 9. Setkání Patriotů MSK 10. 10. 17.00 Foto Fest - Humor ve fotografii vyhodnocení fotograf. soutěže a vernisáž výstavy 12. 10. 17.00 Svět očima JiříhoTomčíka: Okavango 15. 10. 19.00 Tančírna 19. 10. 19.00 Screamers - 112 21. 10. 10.00 Výtvarná dílna: Tvoření panenek z kukuřičného šustí 23. 10. 19.00 Zdeněk Kačor: Recitál - Štěstí je v nás 26. 10. 15.00 Inspirativní setkání klubů seniorů 31. 10. 10.00 Aktivní senior: Tvůrčí dílna Připravujeme: 17. 11. 20.00 Rybičky 48 - Tour 115 let 23. 11. 19.00 Janek Ledecký - Vánoční tour 2017 KD KTRIO Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 1., 8., 15., 22., 29. 10. 17.00 Taneční večery 2. 10. 17.30 NLP - neurolingvistické programo- vání. Přednáší Drahoslav Červenka 2. 10. 17.30 Reflexní terapie pro každého Přednáší Romana Farna 4. 10. 8.00 - 17.00 Cesta za poznáním, relaxačně poznávací výlet pro seniory 9. 10. 17.30 Homeopatie - cesta ke zdraví Přednáší Mgr. Jiří Moskala 11. 10. 18.00 Veselá trojka Pavla Kršky - koncert 12. 10. 17.30 Numerologie a tarot Přednáší Monika Bumbová 14. 10. Cvičíme pro radost - mimořádná sobotní nabídka pohybových aktivit 16. 10. 17.30 Záhady a mysteria - po stopách největších záhad s Arnoštem Vašíčkem 18. 10. 19.00 Manželský čtyřúhelník - komedie 19. 10. 17.00 Od mandaly k automatické kresbě. Vede Mgr. Eva Lipinová 21. 10. Avízo bazar - vše pro rodinu s dětmi 21. 10. 9.00 - 14.00 Reiki I. stupeň - Z. Galuszková 24. 10. 19.00 Bratři Ebenové & Robert Křesťan a Druhá tráva - dvojkoncert v kině Luna ASOCIACE TRIGON, o.p.s. Skautská 1045, Ostrava-Poruba tel.: 724 360 555, 596 910 022 www.asociacetrigon.eu 2. - 6. 10. Evropské dny handicapu, XXV. roč.: konference, jarmark, výstavy, workshop, soutěž… 3. 10. 10.00 - 18.00 Úřad MO Mor. Ostrava a Přívoz: Jarmark - prodejní výstava výrobků nevládních organizací, škol a sociálních podniků 4. 10. 18.00 DK města Ostravy: Křišťálový kamínek 2017 - slavnostní večer, na kterém budou předána ocenění lidem pracujícím s handicapovanými i pro ně, a také výjimečným osobnostem s handicapem. Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže„I malá rodina umí velké věci“ www.eprogram.cz 10 KONCERTY JANÁČKOVA FILHARMONIE DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. Ostrava tel.: 597 489 466 (předpl. JFO) 597 489 259 (pokl.) www.jfo.cz • e-mail: office@jfo.cz 4. 10. 19.00 Multifunkční aula Gong: Alexander Rybak a Janáčkova filharmonie účinkují: Patricia Janečková - zpěv Alexander Rybak - housle, zpěv H. M. Förster - šéfdirigent JFO 12. 10. 19.00 Dvořákův violoncellový koncert účinkují: László Fenyő - violoncello H. M. Förster - šéfdirigent JFO 16. 10. 19.00 Klavírní recitál účinkuje: Alexander Romanovsky - klavír JANÁČKOVA KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ Českobratrská 40, Mor. Ostrava tel.: 596 112 007, www.jko.cz 4. 10. 18.30 Pocta klarinetu KOSTEL SV. MIKULÁŠE Ostrava-Poruba 22. 10. 15.30 Varhanní koncert, zpěv a housle hosté: MgA. Klára Krejčí Curylová - NDM BcA. Marie Hujerová - studentka JAMU Brno a členka MdB Tomáš Sommer - student Konzervatoře Brno KD ALTÁN Třebovický park, Ostrava-Třebovice 15. 10. 16.30 Komorní ansámbl Ad libitum Roman Herodes - housle, Alena Herodesová - viola, Martina Juríková - soprán a Lukáš Michel - klavír AGENTURA PRESTO www.agenturapresto.cz Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 XVII. Cyklus komorních koncertů 2017- 2018 25. 10. 19.00 Štěpán Rak a Jan Matěj Rak - kytary Program: Štěpán Rak a Jan Matěj Rak 7. 11. 18.00 Krajinou domova koncert spojený s křestem CD ve společenském sále Knihovny města Ostravy A. Strejček, E. Novotná, H. Františáková Program: Dvořák, Suk, Martinů, Hanuš aj. SPOLEČENSKÉ AKCE Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303, www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 11. 10. 19.00 KAREL GOTT a přátelé. Ilona Csáková, Petr Kolář, Monika Absolonová, Dasha 24. 10. 19.00 CHINASKI - Není nám do pláče tour Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz - Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš! 12. 10. 16.00 Vendula Špetlíková: Recepty na spokojený život (Vaříme s Vendy!). Beseda a autogramiáda. 18. 10. 16.00 Ilona Švihlíková a Konstantinos Tsivos: Řecká tragédie. Beseda a autogramiáda. ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL největší sladká událost v ČR se vrácí do Ostravy!!! 13. - 15. 10. Výstavistě Černá louka http://www.cokoladovy-festival.cz/ KAVÁRNY NAŽIVO 13. - 27. 10. Festival Kavárny naživo Ostrava 2017 divadlo, hudba, výtvarné a literární umění, workshopy ... v ostravských kavárnách 13. 10. Kavárna Elektra: Zahájení festivalu v duchu První republiky - tančírna s kapelou Ginger Chocolate 14. 10. Workshop krasopsaní pod taktovkou Krasopisky Hanky 18. 10. Stará Aréna: MC Zuzka 25. 10. Scénické čtení dopisů slavných osobností Zakončení festivalu s nabitým kulturním programem a překvapením - pražští výrobci karamelu Mikey’s Little Sins a jejich pop-up! Více informací na www.kavarnynazivo.cz tel.: 556 422 360, www.sanatoria-klimkovice.cz 1. 10. 15.00 Koncert Swing Evergreen bandu 3. 10. 18.00 Lázeňské kino: Dvojitý milenec 5. 10. 19.00 Beseda s kronikářem města Klimkovic 8. 10. 15.00 Koncert dechové kapely Veselka 10. 10. 18.00 Lázeňské kino: Bez návodu 11. 10. 19.00 Singer Jerry hraje a zpívá k poslechu a tanci 12. 10. 19.00 Travesti skupina Divoké kočky 13. 10. 19.00 Oldies diskotéka s Dj Paulem Doctorem 15. 10. 15.00 Koncert opera v lázních 17. 10. 18.00 Lázeňské kino: Úkryt v zoo 19. 10. 19.00 Zábavná hra o ceny BINGO 20. 10. 19.00 Country večer s Digym 22. 10. 15.00 Mike Fojtík a přátelé 23. 10. 19.00 Posezení s harmonikou 24. 10. 18.00 Lázeňské kino: Bezva ženská na krku 26. 10. 19.00 Operetka - Když dva se rádi mají 29. 10. 15.00 Kytarový recitál Daniela Juna 31. 10. 18.00 Lázeňské kino: Mimišéf KULTURNÍ DOMY Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KOMORNÍ KLUB Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 4. 10. 19.00 Ondřej Fencl Trio 17. 10. 18.00 Aljaška - cestopis Ivo Petra 27. 10. 19.00 David Vysloužil & Acousticirish + Kristýna Lištiaková & band - koncert a křest CD ZÁJMOVÉ KLUBY KAFÍČKOVLAĎKY DOHNALOVÉ www.kaficko.estranky.cz 5. 10. 17.00 Mariánskohorské kafíčko v Knihovně města Ostravy, pobočka Fifejdy DPS ASTRA I. Sekaniny 16/1812, Ostrava-Poruba tel.: 599 480 913 3. 10. 15.00 Hodinka s hudbou k svátku seniorů k poslechu hraje Swing jazzové combo K. Proroka Kulturní asociace NOVÁ AKROPOLIS 28. října 8, Mor. Ostrava (u Sýkorova mostu) tel.: 596 134 980 předpr. vstup. Po - Čt 17.30 - 21.00 www.akropolis.cz • ostrava@akropolis.cz 3. 10. 19.00 Přednáška: Sloupy vnitřní stability 16. 10. 18.00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu 24. 10. 19.00 Přednáška:Tajemství zrození a smrti 31. 10. 18.00 Praktická rétorika - kurz ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA Nádražní 30, Mor. Ostrava, tel.: 596 117 312 Kompletní program na www.antikfiducia.com 5. 10. 18.00 Natalia LL - vernisáž výstavy 8. 10. 10.00 Dětský ateliér 10. 10. 17.00 Slavnostní odhalení opravených soch v sadu Milady Horákové 11. 10. 18.00 Ann-Marie Mac Donaldová: Padněte na kolena - čtenářský klub 18. - 20. 10. Protimluvfest ve Fiducii 18. 10. 18.00 S. Martínková-Racková a A. Borzič 18. 10. 18.00 Jaromír Typlt 19. 10. 18.00 Ondřej Hložek: Teď 20. 10. 16.00 Zbigniew Machej 20. 10. 18.00 Vladimír Mikeš: Čtveročas 20. 10. 20.00Tarnovski remixuje Lišku &VJ P. Richtr 23. 10. 18.00 Š. Basjuk Koudelová - vernisáž výstavy 26. 10. 18.00 Přijďte zazimovat náměstí Beneše a vybrat nejlepší ostravský limerick Uzávěrka 9. října 2017 Program najdete i na www.eprogram.cz P/PA-153 Ostatní - Drenážní systémy - Odvodňovací žlaby - Ostatní doplňky z plastů, nádrže, žumpy aj. - Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon - Betonové výrobky pro terénní úpravy VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŁOVACÍ TECHNIKU ODVODŁOVACÍ TECHNIKU VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí tel.: 596 237 498-9, pcvalfa@pcvalfa.cz WWW.PCVALFA.CZ Venkovní kanalizace - Potrubí, tvarovky pro venkovní kanalizaci - Plastové revizní šachtice a vpustě - Litinové poklopy, mříže, vpustě - Betonové výrobky Frýdecká 332, OSTRAVA-KUNČICE (100mzamostemRudná-FrýdeckásměrVratimov) F Venkovní vodovody - Tlakové roury a tvarovky, vodárenské armatury - PE roury a tvarovky pro vodovodní přípojky, vodoměry, vodoměrné šachty s příslušenstvím Domovní odpady - PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady Možnost nákupu a slev i pro maloodběratele listopad-duben Po - Pá 6.30 - 15.00 květen-říjen Po - Pá 6.30 - 16.00 So 7.00 - 11.00 Velkoodběratelům poskytujeme množstevní slevy! Vám přináší MIROSLAV BEINHAUER, JIŘÍ HANOUSEK, PETR MACEČEK VÁNOČNÍ KONCERT Národní památkový ústav, správa státního zámku v Hradci nad Moravicí 17. prosince 2017 v 17 h., Hradec nad Moravicí – zámek, velká dvorana 19. prosince 2017v 19 h., Ostrava –Vítkovický zámek VÁ ÁNOČ 93x65_program_vanocni koncert 2017_oprava.indd 1 14.09.17 8:32 P/HA-049

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 11 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě. novaskodarapid.cz DOST SILNÝ A ÚSPORNÝ Přijďte se sami přesvědčit Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: UNICAR, spol. s r.o. Vítkovická 36, 702 00 Ostrava Tel.: 595 694 052 - 3 novevozy@unicar.cz www.unicar.cz P/PA-148 www.fno.cz Bezplatná linka 800 260 004 STAŇTE SE DÁRCEM KRVE! KR EVNÍ CENTRU M Krevní centrum FN Ostrava hledá nové dárce Co je potřeba? Ochota darovat 470ml krve, dobrý zdravotní stav, věk 18 až 60 let, hmotnost nad 50kg. Kde? Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava Jaké jsou výhody odběru krve? Pracovní volno 24 hodin po odběru, za každý odběr daňový odpočet. Kdy? Po: 7.00 – 17.00 hod. Út, St: 7.00 – 14.30 hod. Čt: 7.00 – 19.00 hod. Pá: 7.00 – 14.30 hod. TAKÉ VAŠE KREV MŮŽE ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT! www.facebook.com/KrevFNO P/BW-082

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

KLUBY Kluby ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 12 KLUB PARNÍK Sokolská tř. 26, Mor. Ostrava, tel.: 596 138 937 www.klubparnik.cz • www.ckv-ostrava.cz 2. 10. 19.00 Ostravský dixieland 3. 10. 19.00 Ben Holder & Petr Beneš 5. 10. 19.00 Jazz & Swing Jerryho Erbena 10. 10. 19.00 Monkey Junk Band 11. 10. 19.00 Michael Mayo Group (USA) 12. 10. 20.00 Boris Band Combination 16. 10. 19.00 Aga Derlak Trio 18. 10. 20.00 Tomáš Kočko & Orchestr 19. 10. 17.00 ProtimluvFest 20. 10. 20.00 Ivan Hlas Trio 22. 10. 19.00 Earl Thomas & The Royal Guard 23. 10. 20.00 Libor Šmoldas Trio 25. 10. 19.00 Gene Jackson Quartet 27. 10. 20.00 Cross Orchestra 30. 10. 19.00 Jet Set Big Band KLUB ATLANTIK Čs. legií 7, Moravská Ostrava, tel.: 599 527 110 www.klubatlantik.cz • www.ckv-ostrava.cz 4. 10. 18.00 Zdividla - divadlo 5. - 31. 10. Danuše Pietoňová: S lidmi - malby Vernisáž výstavy 5. 10. v 18.00 7. 10. 15.00 Od mostu k mostu - komentovaná prohlídka Ostravy s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou 10. 10. 18.00 Madrid - srdce Španělska - cestopis 12. 10. 18.00 Robert Bazika: Moldavsko & Moldávie aneb toulky Besarábií - cestopis 13. 10. 18.00 Martin Lipina: Strastiplná cesta kanadskými pobřežními horami - cestopis 17. 10. 8.00 Potulky po Prajské + Aquapark Kravaře - zájezd 18. 10. 18.00 Ivo Petr: Aljaška - cestopis 19. 10. 19.00 Klubový kvíz 20. 10. 19.00 Na mikrofon: Svižná jízda na vlně inteligentního humoru - stand up 23. 10. 18.00 Večer České televize Postřehy odjinud očima televizního štábu 24. 10. 18.00 Stolik polski - divadlo K. H. Borovský: Král Lávra 26. 10. 19.00 Stará láska nehrdzavie aneb Československo v nás - klubová talkshow 30. 10. 20.00 M. Szczygiel: Gottland - listování Plynární 7 Mor. Ostrava tel.: 608 754 869 www.fabric.cz www.facebook.com/fabric.ostrava 6. 10. Paulie Garand & LIVE Band Tour ostravská premiéra koncertu Paulieho Garanda 7. 10. Fiction w/Dizbelief & Vital Link (UK) Djs: Dizbelief (UK), Vital Link (UK), Shmidoo, Shenkster, Bones a mnoho dalších 12. 10. Katarzia & LIVE Band - koncert 13. 10. Allergen: Dj Nuff & friends Djs: Dj Nuff, 4 Row, Bravas, Mayda 14. 10. Helax One ZOO Birthday Djs: Nfix & Candice, Math Sunshine (PL), Namaas, Jake Haley, Hlavkus, Zahi 18. 10. Gaudeamus Alkotour 2017 Djs: Roxtar, Lowa, Mathiass O‘Zana 20. 10. Dynamite Night w/ June Miller (NL) Djs: June Miller (NL), Qo, Madface, Blackbird, Fantek & Pex a další 21. 10. Fabric Invites Djs: Orbith, Denysa, Ron JB a další 27. 10. School‘s Out: Halloween Studentská Halloween party 28. 10. Metan Hip Hop26. Strapo (SK), DJ Wich, DJ Kika MUSIC CLUB CHLÍV Maďarská 6088, Ostrava-Poruba chliv@centrum.cz, www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 6. 10. P.U.M. + IR Tour 2017 P.U.M (metal-punk Praha), Indiánská rezervace (punk Plzen), Otrávená generace (punk Karviná) Zostra (punk-rock Ostrava) 13. 10. 4 ELEMENTS TOUR 2017 NAHUM - death thrash, KOLOSS - thrash death MORTIFILIA - death metal CRANIAL CARNAGE - death metal + support: SOUL MASSACRE - death metal 14. 10. French Core DJ`s 20. 10. Liquid party DJ`s 21.10. Koncert: Nahradni program (pop-rock Bilovec), Zostra (punk-rock Ostrava) Harry Boyle (pandacore Ostrava) 23. 10. Koncert: Over the under (Polsko) Led Sabbath (Ostrava) 27. 10. Koncert: Čtverec (punk`n`roll) Teralodon (metal) 28. 10. Tworba ČSN Dj‘s OTEVŘENO NON STOP Výškovická 2526, Ostrava-Zábřeh Areál Kotva vedle kostela tel.: 734 412 559, www.startronic.cz KAŽDÝ DEN NĚCO NAVÍC Po 1+1 hot dog zdarma Út Karaoke show - všichni jsme Superstar St Chytrý kvíz Čt Pivní čtvrtek - Radegast 12 za 25,- Pá Classic Dance party • So Classic Oldies party Ne Jumbo pizza XXXL za cenu L Po celý měsíc tequilla sierra silver, gold café a spice za 35,- Kč, tequilla siera spice + pepsi za 39,- Kč 2. 10. 20.30 Losování výherce 12 kg kýty 6. - 7. 10. Za panáčky tequilly dárky 13. - 14. 10. Seznamka party - rozsviť své touhy 20. - 21. 10. Tequilla na pádle - 6x tequilla za 140,- Kč 27. - 28. 10. Tequilla live party - vyhrávej panáčky s promo týmem - soutěže v pojídání nachos, kohoutí zápasy, body shot OTEVŘENO NON STOP, Areál u hodin Gen. Hrušky 1233, Ostrava-Fifejdy tel.: 734 412 549, www.startronic.cz KAŽDÝ DEN NĚCO NAVÍC Po Pivní pondělí - Radegast 12 za 25,- Kč Út Obě zdarma - obsluha nahoře bez od 18.00 St Všechny Amundsen vodky za polovic Čt Kovářský jumbo tatarák za 249,- Kč Pá Karaoke show - všichni jsme Superstar So Nesmrtelné hity - bublinková a balónková párty Ne Jumbo burger pro 4 osoby za 199,- Kč s poukázkou 100,- Kč na bowling Po celý měsíc tequilla sierra silver, gold café a spice za 35,- Kč, tequilla siera spice + pepsi za 39,- Kč 2. 10. 17.30 Losování výherce 12 kg kýty 2. 10. Degustace nové Radegast 10 s mistrem výčepním 6. - 7. 10. Za panáčky tequilly dárky 13. - 14. 10. Seznamka party - rozsviť své touhy 20. - 21. 10. Tequilla na pádle - 6x tequilla za 140,- Kč 27. - 28. 10. Tequilla live party s promo týmem Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084, marcel.ostrava@gmail.com www.barrak-club.cz 4. 10. Female Metal Voices Tour: The Birthday Massacre (Can), Sirenia (Nor), The Agonist (Can), Xerosun (Ire), Antalgia (Spa) 6. 10. Rockomotiva 7. 10. Hello Officer! Cock, Resumé 9. 10. Voivod (Can), Earth Ship (Ger), Virtual Void 10. 10. Bad Omens (USA), Sunset Trail, Abbys Watching Me, Breaking The Cycle 12. 10. 6weapons (Chile), Hwco, Backfliping Dog, Resistcore 13. 10. Mirai, Poetika 14. 10. Porta Inferi, Notion Deep, Ennoia, Exit Empire 19. 10. Vendetta (Ger), Dark Ministry (Can), Tendr 20. 10. Salamandra, Moravius, Wishmasters 21. 10. 18 Let Degradace: Degradace, N.V.Ú., Znouzectnost, Reveren Backflash (At), The Trousers (Hu) 25. 10. Hardcore In The Town vol. 2: Carbine (UK), Paura (Bra), Silent Company, Artifiction (Sui) 27. 10. Logic 28. 10. Folk Metal Pilgrims vol. 3: Silent Stream Of Godless Elegy, Achsar (Pl), Merkfolk (Pl), Runika, Emerald Shine 2VWUDYD)LIHMG\ XO*HQ+UXãN\ SLEZSKÝ GRUNT Háj ve Slezsku-Smolkov www.slezskygrunt.cz Facebook/divadlogrunt kulturní prostor, hospoda, penzion, hudební i divadelní vystoupení, festivaly hudební, cestovatelské, gastro akce 4. 10. Den Bernarda - oslava svátku piva vystoupí ženský hardrockový soubor Kapriola, host večera Pepa Ripka - Duo Grande 21. 10. Masomlejn + hosté - havířovský soubor Černá louka 3188, pavilon C1, Ostrava www.cooltourova.cz, cooltour@cooltourova.cz 10. 10. 19.00 Milostný trojúhelník divadelní představení 13. 10. 21.00 Electro Swing Fever - párty 14. 10. 20.00 Clarinet Factory a Grunik - koncert 17. 10. 18.30 Cooltourní swingová tančírna taneční večer 18. 10. 18.00 Ostrava positive vol. 9 večer prezentací 19. 10. 19.00 Kaffeeklatsch - novo cirkusové představení 21. 10. 15.00 Move Academy vzdělávací program 24. 10. 20.00 Salsa tančírna - taneční večer 24. 10. 19.00 Running [túmór] aneb Poslední večeře v Hotelu Palace - premiéra divadelního představení v Hotelu Palace 25. - 26. 10. 19.00 Running [túmór] aneb Poslední večeře v Hotelu Palace - divadelní představení v Hotelu Palace 25. 10. 20.00 Voxel s cimbálovkou - koncert 27. 10. 18.00 Running [túmór] aneb Poslední večeře v Hotelu Palace - divadelní představení v Hotelu Palace 19.30 Grossmannova vila - divadelně taneční site-specific představení v Grossmannově vile Na obě akce spojená vstupenka + následná after party 28. 10. 19.00, 29. 10. 16.00 Grossmannova vila divadelně taneční site-specific představení v Grossmannově vile HUDEBNÍ BAZAR Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 www.klubhudebnibazar.wz.cz Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - Pá 14.00 - 01.00 • So 17.00 - 01.00 Po taroky, magic, šachy, poker, scrabble St vysílání Svobodného rádia Hudební bazar 6. 10. Bluesberg - autorské blues z Olomouce 7. 10. Roleta, Duo Angus & Vlodek - alt-rock 11. 10. OZMA - skvělý electro jazz z Francie 13. 10. Sting & The Police - pocta nové vlně 14. 10. Sdružení rodičů a přátel RoPy & Kolo kolo mlýnský - post punk a alternativa (Praha, Opava) 17. 10. Gazdina roba - rock (Brno) 20. 10. P.J. Harvey tribute band 21. 10. SVL - rock (Olomouc) 27. 10. Fuzzy 2102, Gustavo Rojo indie rockový dvojkoncert 28. 10. ZVA 12-28 2VWUDYD=iEĜHK XO9êãNRYLFNi 08/7,ľ‚1529Š&(17580628Í$61Š+280Û1Ž ZÁBAVNÍ CENTRUM VENUŠE Dr. Martínka 1295, Ostrava-Hrabůvka tel.: 774 774 558, www.venuseostrava.cz Restaurace: Po - So 11.00 - 24.00, Ne 11.00 - 23.00 Bowling: Po - Ne 11.00 - 22.00 Club: Pá - So 20.00 - 05.00, mimo - dle akcí Pravidelné páteční a sobotní párty s našimi DJ od 20.00 - 05.00 20. 10. GALACTIC 27. 10. Retro Workshopy, koncerty a školení KLUB HLUBINA Vítkovická 1708/17 702 00 Ostrava tel.: +420 723 955 920 www.klubhlubina.cz Facebook: Klub Hlubina Klub Hlubina - místo setkání, tvorby a seberozvoje. Restaurant & Music club, www.garageclub.cz Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 • Pá - So 11.00 - 02.00 5. 10. Ondřej Havelka a Melody Makers 11. 10. Motorgang - koncert revival Motörhead 12. 10. Desmod (SK) - koncert 13. 10. XIII. století - koncert gothické legendy 19. 10. X-Core- koncert 27. 10. Bijouterrier (SK) - koncert 28. 10. Invader a Headfire - koncert heavy metal Areál Koruna, www.blackstarclub.cz Mongolská 1529, Ostrava-Poruba Každý Pá a So Víkendové disco MASTERS OF ROCK CAFE Zlín - Čepkov tel.: 577 001 122 www.mastersofrock.cz 28. 10. Eluveitie (Ch), Amaranthe (Swe) + Charm the Fury (Nl) 1. 11. Dragon Force (GB), Twilight Force 3. 11. Dirkschneider (Ger), Raven (GB) E z Uzávěrka 9. října 2017 P/HA-045

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 13 P/HA-046 P/PA-154 3.12.2017 OSTRAVA OSTRAVAR ARÉNA Vstupenky v prodeji v síti: CRAZY WORLD TOUR L O K Á L N Í M E D I Á L N Í PA R T N E Ř I : 93x135_program_Scorpions.indd 1 13.09.17 12:20 P/HA-048

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

DĚTEM Dětem ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 14 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU www.svczabreh.cz, svczabreh@svczabreh.cz Zápisy do kroužků a kurzů na recepcích i po celý říjen. Nabídku najdete na www.svczabreh.cz Gurťjevova 8, tel. 596 746 062 1. 10. Nedělní cyklovýlet, start v 9.00 SVČ 2. 10. 15.00 Den cyklistiky 4. 10. 15.00 Volání divočiny 7. 10. NERF liga 14. 10. Tvořivá sobota - smalt, fimo, ruční mýdlo, podzimní dekorace 14. 10. 8.00 Ostravské sportovní ligy - florbal 15. 10. 8.00 Ostravské sportovní ligy - aerobic 20. 10. 15.00 Den stromů 25. - 26. 10. Potáborový sraz HAMATO 26. - 29. 10. 8.00 Příměstský tábor s NERFKAMI 26. 10. 10.00 Podzimní Bramborka, tvořivá akce pro rodiny s dětmi Pobočka Dubina, tel.: 727 856 841 6. 10. 9.00 Běh naděje, akce pro MŠ 21. 10. 10.00 Historický rogaining v centru města CENTRA VOLNÉHO ČASU Ostrava-Poruba, www.facebook.com/cvc1541 Vietnamská 1541/3, tel.: 599 480 555 2. 10. 16.00 Veselá zvířátka - tvůrčí dílna 4. 10. 16.00 Turnaj ve stolním tenise 9. 10. 16.00 Šetřílkova pokladnička - tvůrčí dílna 16. 10. 16.00 Ptačí rodinka - tvůrčí dílna 18. 10. 16.00 Putování s mráčkem dráčkem - divadlo 26. 10. 16.00 Podzimní prázdniny plné zážitků exkurze do ČT Ostrava a Muzea hraček 30. 10. 16.00 Strašidla a strašidýlka - tvůrčí dílna O. Jeremiáše 1985/34, tel.: 599 480 556 11. 10. 16.00 Podzimní soutěžení - soutěžní odp. 25. 10. 16.00 Turnaj v ruských kuželkách OSTRAVAPORUBA Hlavní třída, Ostrava-Poruba 24. 10. 16.30 Rej broučků a berušek - odpoledne s klaunem Hopsalínem, s lampionovým průvodem a malým ohňostrojem STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ostrčilova 19, Mor. Ostrava, www.svcoo.cz tel.: 596 118 610-13, info@svcoo.cz 2. 10. 14.00 Slavnostní otevření volnočasové zóny SVČ 6. 10. Běh naděje IV. 6. 10. 16.00 DISKO-TÉKA 6. - 8. 10. Na prknech slávy: Výtvarný workshop 7. 10. Den zvířat v ZOO Ostrava - prezentační stánek SVČ 7. 10. Jeden den horolezcem 12. 10. Co ještě neumíme: Mladý vědec 13. 10. Ostravou po stopách detektiva Patočky 14. 10. Máme zelenou: Po stopách kopyt 14. 10. Den pro ženy 14. - 15. 10. Najdi se - noční orientační běh v Dolní oblasti Vítkovic 18. 10. Na prknech slávy: Divadelní workshop 18. 10. Nenuď se, poznej a tvoř: Listohrátky 19. 10. Badatelský den 21. 10. Podzimní keramická dílna 21. - 22. 10. Soustředění Street dance 21. 10. Babičko, dědečku, pojďme si hrát: Držme si klobouky 26. 10. Hurá prázdniny I.: Podzimní opičárna 27. 10. Hurá prázdniny I.: Do oblak MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDIN O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • individuální přístup • malý počet dětí ve třídě • kvalifikovaní rodilí mluvčí • přirozené bilingvní prostředí NOVĚ TAKÉ MINIŠKOLKA • pro děti od 6 měsíců JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 14. 10. 15.00 Vytvořte si krásné podzimní dekorace s edicí TOPP. Pravidelné tvoření pro děti každou druhou sobotu v měsíci. HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA www.yamahaprodeti.cz, tel.: 605 965 271 Hudební kurzy pro děti již od 4 měsíců do 6 let. Navazující programy, rozvoj řeči, soustředění, prevence Dys-. Rezervujte si nezávaznou lekci! LYŽAŘSKÁ ŠKOLA ACTIVE RELAX Ostrava-Poruba, tel.: 737 168 722 více info na www.activerelax.cz Lyže - snowboard, děti od 5 let Busem vždy v neděli od ledna 2018 Odjezdy: Poruba, Ostrava, Hrabůvka, FM Školníbatohy,dětsképovlečení OD Galeria, B. Četyny 15, Ostrava-Bělský Les Po - Pá 9 - 18 h., So 9 - 12 h. ☎725 269 512 www.detske-boticky.cz, mtg@detskeboticky.cz Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KD KTRIO Dr. Martínka 4, O.-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 8. 10. 10.00 O zdravých zoubkách aneb kazoury jsme vyhnali - Divadlo Tety Chechtalíny 19. 10. 10.00 Zvířátka a loupežníci - div. v kině Luna 29. 10. 10.00 Halloween s Hopsalínem PLAVÁNÍ LUCIÁNCI facebook: lucianci, tel.: 721 020 206 • Plavání dětí od 6 měsíců do 4 let • Zdokonalovací plavání 4 - 6 let www.lucianci.cz DĚTSKÝ RÁJ OSTRAVA kavárna a herna - Sadová 2, Ostrava www.detskyrajostrava.cz, denně od 9.00 - 19.00 výborná káva, croissanty, panniny, dortíky cvičení pro děti, miniškolka, Montessori kluby POHÁDKOVÝ SKLEP STRAŠIDEL Výstaviště Černá louka, tel.: 596 167 112 Stálá expozice pohádkových bytostí pro malé i velké děti. Vstup od nové tržnice na Černé louce Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 16.00 Tvůrčí filmová dílna QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz • dílna animovaného filmu (9 - 18 let) • exkurze pro školy ve filmovém studiu (přednáška, projekce, animace) DŮM KULTURY AKORD Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz Připravujeme: 5. 11. 16.00 Docela velké divadlo: Brouk Pytlík 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 4. 10. 17.00 FÍHA tralala - ROK písničková divadelní show pro nejmenší diváky 7. 10. 17.00 Pohádkoland Medvídek MiOli muzikál pro děti 22. 10. 10.00 O zlé královně Připravujeme: 12. 11. 10.00 Divadlo No Kakabus: Vodníkův sen 26. 11. 16.00 Čertův švagr - dětský muzikál MĚDK KARVINÁ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 8. 10. 15.00 a 16.30 DS Harlekýn: Princezna a čert 15. 10. 16.00 Divadélko Šamšula: O Koblížkovi 22. 10. 16.00 Loutkový svět Ostrava: Strašfuňákova mňamka 26. 10. 17.00 Obecní dům Družba, Karviná- Fryštát: Halloweenský karneval s Hopsalínem 29. 10. 16.00 Divadlo Kapsa Andělská Hora: Zvířátka a loupežníci KS VRATIMOV Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 15. 10. 10.00 DA Křesadlo: Patt a Matt 3 Nedělní divadelní pohádka pro děti KZ GAMA Gen. Píky 13A, Ostrava tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 4., 11., 18. a 25. 10. 16.00 Sportovní odpoledne 11. a 12. 10. 14.00 Abeceda společenského chování. Zábavně vzděl. pořad pro školní děti 16. a 17. 10. 9.30 a 14.00 Shoď mi kaštan, kaštane. Zábavný pořad pro děti 20. 10. 9.00 a 10.30 Rozum pod lavicí Soutěžní pořad pro děti 23. a 26. 10. 17.30 Žena v zrcadle Poradna pro ženy a dívky STŘEDISKO KORUNKA Korunní 49, Ostrava-Mar. Hory tel.: 596 624 041, www.svc-korunka.cz 6. 10. 15.30 Ostravská šachová liga - 2. kolo 14. 10. Seminář pro folklorní sdružení Lidový rok na Lašsku 20. 10. 15.30 Ostravská šachová liga - 3.kolo 20. 10. 15.00 Kurz kreativního šití - hračky 26. - 27. 10. 8.00 - 16.00 Podzimní prázdniny v Korunce - Cirkusové dovednosti 26. - 27. 10. Podzimní prázdniny v Praze 26. 10. 8.00 - 16.00Volné hraní deskových her, turnaj STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ SVČ Čkalovova 1881, O.-Poruba, www.svc-korunka.cz tel.: 599 527 321 • smpr@svc-korunka.cz 2. 10. 17.15 Klub kaktusářů 6. 10. 16.00 Klub skalničkářů 13. 10. 18.00 Říjnová večerní ZOO 13. 10. Čokoládový festival návštěva akce na Černé louce Ostrava 26. 10. 8.00 - 14.00 Podzimní prázdniny: Zábava a sport na lezecké stěně + zajímavosti v Malém světě techniky 27. 10. 8.00 - 12.00 Podzimní prázdniny: Muzeum hraček, Laser game 28. 10. 8.30 Entomologický klub STŘEDISKO TURISTIKY SVČ B. Martinů 1117, Ostrava-Poruba tel.: 599 527 322, www.svc-korunka.cz 13. 10. 13.00 Čokovýlet pro děti na Černou louku 21. 10. 9.00 Sobotní keramická dílna 26. 10. 8.00 - 15.00 Podzimní prázdniny na bazéně a u počítače 26. - 27. 10. 8.00 - 15.00 Podzimní prázdniny Výtvarné aktivity pro děti 26. 10. 8.00 - 15.00 Podzimní prázdniny Laser aréna, Exit game DDM PORUBA www.ddmporuba.cz Středisko M. Majerové 1722 • tel.: 596 953 661 14. 10. 15.00 Soutěž o nejlépe létajícího a nejpěknějšího draka 21. 10. 13.00 Tvůrčí keramická dílna 26. 10. 8.00 - 12.00 Sportovní dopoledne 27. 10. 8.00 Turnaj v lukostřelbě a foukačkách 26. - 27. 10. Zábavné podzimní prázdniny Středisko Polská • tel.: 596 964 614 26. - 27. 10. 8.00 - 16.00 Sportovní dny dvoudenní příměstský tábor 31. 10. 9.00 Veselé malování - výtvarný workshop P/PE-037

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 15 P/PE-035 www.ElektrokolaOstrava.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku Ŷ Dovoz až k Vám domů ZDARMA Ŷ Výběr z 200 typů, skladem 80 elektrokol VELKÝ VÝPRODEJ KVALITNÍCH ELEKTROKOL MODELY 2017 ELEKTROKOLA, ELEKTROKOLOBĚŽKY, ELEKTROSÚTRY SKLADEM NOVINKY 2018 SPECIALIZOVANÝ SERVIS KAMENNÁ PRODEJNA

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

ŘÁDKOVÁ INZERCE SLUŽBY ű OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 P/DHA-087 ű ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Smluvní cena. Tel.: 605 058 110 P/DHA-090 ű HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ zn. Kärcher, 10 - 12 Kč/m2, mytí oken, úklidy domácností i kanceláří, úklidy po malířích a rekonstrukcích. Tel.: 604 320 392 P/DHA-089 ű FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Malování, čištění koberců a sedaček. Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz P/DPA-027 ű OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 P/DHA-083 ű DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 P/DHA-084 ű OPRAVY ELEKTROINSTALACÍ Levně elektroinstalační práce... 731 479 399 P/DHA-082 ű HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme volejte 605 770 753 a starosti s Vaším počítačem nechejte na nás P/DHA-086 ű MALOVÁNÍ BYTŮ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ str. Kärcher s kartáčovou hlavou. Malování bez většího nepořádku. Tel.: 603 410 495 P/DJA-030 ű SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. Likvidace pozůstalostí. Nosiče zajistíme! Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 P/DSD-068 ű OPRAVY VODOVODNÍCH BATERIÍ instalatérské práce. Tel.: 732 548 206 P/DSD-063 ű OPRAVY ZKORODOVANÝCH KAROSÉRIÍ osobních a dodávkových vozidel Ostrava. Tel.: 721 253 501 P/DSD-064 ű LIKVIDACE POZŮSTALOSTI Dodávková doprava. Tel.: 603 433 268 P/DSD-062 • Prodejna a servis kávovarů • Prodej čerstvě pražené kávy Partyzánské náměstí 2, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 603 892 481, +420 603 803 755 www.kafe-servis.cz  www.eprogram.cz 16 SLUŽBY ű ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH SOUPRAV a interiérů automobilů. Tel.: 605 287 016 P/DSD-061 ű KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • sedacích souprav • mytí oken • půjčování stroje Kärcher Tel.: 606 363 300, 731 490 561 P/DSD-060 ű OBKLADAČSTVÍ, ZEDNICTVÍ vodoinstalatérství, topenářství, pokládka podlahových krytin, rekontrukce byt. jader, krby, kamna. Tel.: 602 676 265, 603 761 872 e-mail: vkozon@seznam.cz P/DPA-026 ű WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ Provádíme opravy a servis plastových, dřevěných (EURO) a hliníkových oken a dveří od všech výrobců. Montáže izolačních skelních folií, žaluzií, sítí, rolet, sušáků, květinových ohrádek a dalších doplňků, tel.: 736 266 820. P/DSD-066 ű ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ a další služby spojené s chodem domácností, vč. čištění koberců, jednorázově i pravidelně. Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz P/DJA-028 ZVÍŘECTVO ű STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA Ostrava, info na tel.: 777 706 552 P/DHA-088 KOUPĚ ű VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC Kamenný obchod Ostrava, Sokolská třída 104/2 Vykupuji: obrazy, šperky, hodiny a hodinky, porcelán, sklo, zbraně, hračky a jiné. Přijedu. Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz P/DPA-030 ű VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ DESKY!! Přijedeme - platba ihned. Platí stále - celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 P/DSD-067 NABÍDKA PRÁCE ű ZAVEDENÁ ÚČETNÍ KANCELÁŘ v Ostravě hledá účetní. Vzdělání střední ekonomické. Tel.: 728 734 872 P/DSD-070 RŮZNÉ ű NABÍZÍM BONBONY A CUKROVINKY různá balení a druhy. Více na facebook sladké pokušení.cz nebo tel.: 732 577 019 P/DJA-031 ű VÝKLAD Z KARET, FENG-ŠUEJ, platí stále, tel.: 739 653 779 P/DJA-029 ű NLP KOUČINK Rychlé a účinné techniky změn. Cítíte, že vám v životě něco brání pro dosažení spokojenosti a vašeho potenciálu? Info na mob.: 605 298 864 P/DPA-029 AUTO-MOTO ű VÝKUP AUT OSTRAVA Nabízíme více než autobazary. Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz P/DRM-008 ű VÝKUP NĚMECKÝCH VOZŮ před ekolikvidací. Platí stále. Tel.: 608 358 149 P/DSD-071 ű AUTOBAZAR STYL Výkup, prodej, zprostředkování prodeje. Ul. Palackého 1, Ostrava-Přívoz tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz P/DPA-028 Bohumínská 87 Ostrava-Muglinov www.karcherdav.cz KÄRCHER CENTER D & V OSTRAVA KÄ KÄR KÄR ÄR HE CHE CH CH R CE Vše pro čištění a úklid P/SD-069 www.eprogram.cz BYTY-REALITY ű REALITNÍ KANCELÁŘ BYT-TYP REAL nabízí komplexní služby v oblasti nemovitostí: prodej, koupě, pronájmy - byty, domy, pozemky Více info na www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 P/DHA-085 ű KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ Centrum, Poruba, Jih. Os. vlast. výhodou. Na stavu nezáleží. Cenu respektuji. RK nevolat! Tel.: 603 757 592 P/DSD-065 ű KOUPÍM BYT 2+1 NEBO 3+1 Ostrava-Poruba. Výhodou původní stav. Slušné a rychlé jednání. Tel.: 608 227 357 P/DSD-069 Oslovte více než 350.000 čtenářů na celém Ostravsku. Tento inzerát se zvýrazněným 1. řádkem stojí na jeden měsíc 200,- Kč vč. DPH Každý další řádek je za příplatek 100,- Kč Účinnost zvýšíte podbarvením za 300,- Kč Inzerát si můžete podat na: www.eprogram.cz, e-mail: program@mise.cz nebo volejte na tel.: 599 529 760 (po - pá 7.30 - 15.30) ▼ VZOr ű STŘÍHÁNÍ PSŮ možnost stříhání i u vás doma, tel.: XXX XXX XXX Uzávěrka listopadového vydání 9. října 2017 POHŘEBNÍ SLUŽBY OSTRAVA-PORUBA Francouzská 54 tel.: 596 923 709 Mar. Hory tel.: 596 626 594 PĜevozy 777 334 036 P/SD-067 založeno 1991 www.charon-ova.cz P/BW-081 Zasklívání balkónĪ a lodžií Výmďna zábradlí vĀ. výplnď Zimní zahrady, stĢíšky tel.: 737 241 395 od 8.00 - 15.00 hod. 737 241 329 i po 15.00 hod., www.dark.cz P/SD-071 Soukromá firma Peřík Hlavní provozovna: Mexická 32, OSTRAVA-MUGLINOV tel.: 596 245 031, 603 175 739, www.perik.cz Poskytujeme služby:■ Praní a čištění peří strojem LORCH ■ Desinfekce peří UV zářením PEREME • ÿISTÍME • RENOVUJEME • DOVÁŽÍME • ODVÁŽÍME • ŠIJEME ■ Ložní výrobky z peří od standardu až po luxusní provedení ■ Velikosti standardní i atypické ■ Velký výběr sypkovin i vzorů ušití ■ Nové výrobky z vlny, dutého vlákna a ložní povlečení ■ Dětské přikrývky a zavinovačky ■ Renovace vlněných přikrývek ■ Nové výrobky možno objednat na e-shopu: www.perik.cz Otevřeno: Pondělí - Čtvrtek 14.00 - 18.00 hod. P/SD-066 S tímto inzerátem SLEVA 10 % naVLHKÉDOUTNÍKY ZVEME VŠECHNY ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU MILOVNÍKY TABÁKU do provozovny Ruská 56, O.-Vítkovice, kde jsme pro Vás otevřeli NOVOU HUMIDOROVOU MÍSTNOST... NOVOU HUMIDOROVOU MÍSTNOST... Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz S NEJVĚTŠÍM VÝBĚREM KUBÁNSKÝCH DOUTNÍKŮ NA MORAVĚ!!! P/PA-159

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

SPORT Charvátská 10, Ostrava-Výškovice tel.: 596 744 454, mob.: 603 410 636 www.cdusport.cz, Skype name: cdusport TRÉNINKY VEDE MISTRYNĚ EVROPY MARIE HRACHOVÁ NEJLEVNĚJŠÍ SQUASH V OSTRAVĚ ultra měkká podlaha a strop sv. výška 9 metrů Oddíloví členové půjčovna zdarma FOTBAL NA SQUASHOVÝCH KURTECH PRO 4 HRÁČE • sportuj na squash kurtu jen za 25% ceny vstupného • vše o hře na www.powergoalgame.cz VOLEJBAL NA SQUASHOVÝCH KURTECH pro začínající instruktáž ZDARMA Pro lezce SLACKLINE zdarma Oddíloví členové půjčovna zdarma • rezervace tel. a on-line • SPORT-BAR • ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ • SPORT PRODEJ • VYPLÉTÁNÍ RAKET • STOLNÍ FOTBÁLEK Otevírací doba: Po - Pá: 7.00 - 22.00, So, Ne. sv. 8.00 - 22.00 Nejlevnější v Ostravě! KŘIŠŤÁLOVÁ SOLNÁ JESKYNĚ Staň se fanouškem CDU SPORT na FACEBOOKU!! LANDEK PARK HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice tel.: 702 206 683, www.landekpark.cz sport@landekpark.cz Víceúčelová hala - cvičení pro celé rodiny www.familygym.cz, tel.: 777 764 976, 774 261 286 Bowling - www.harenda.cz, tel.: 608 771 708 BASKETBAL BONVER ARÉNA bývalá hala Tatran, tel.: 552 301 229 7. 10. 17.30 BK NH Ostrava - BK Opava 14. 10. 17.30 BK NH Ostrava - MMCITÉ Brno 21. 10. 17.30 BK NH Ostrava - Geosan Kolín 28. 10. 17.30 BK NH Ostrava - Sluneta Ústí n. L. CYKLISTIKA TJ SOKOL PLESNÁ hřiště Na Žižkově, Ostrava-Plesná inf.: 596 935 081, 722 211 856 p. Hrdina 7. 10. Plesenská stezka - veřejný závod MTB, 21 km. Prezentace 8.00 - 9.30, start v 10.00 BĚH OSTRAVAPORUBA Hlavní tř., Ostrava-Poruba 28. 10. 11.00 Porubský čtvrtmaraton od 9.00 doprovodný program VOLEJBAL TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz extraliga ženy 21. 10. 17.00 TJ Ostrava - TJ Sokol Šternberk extraliga juniorky 14. 10. 10.00 a 14.00TJ Ostrava -VK Agel Prostějov ženy 14. 10. 12.00 a 16.00TJ Ostrava B -VK AustinVsetín TENIS TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz Tenisové kurty: 8.00 - 19.00 Sport ve vašem mobilu ➔ TENIS TENISOVÁ ŠKOLA Tenisové kurty za hotelem VISTA, O.-Zábřeh Výuka tenisu • pronájem kurtu, tel.: 602 196 324 TENISOVÁ ŠKOLA www.juniortennis.cz tel.: 737 436 848 NÁRODNÍ HÁZENÁ SSK VÍTKOVICE pavilon NH Lidická 35, O.-Vítkovice http://www.nh-sskvitkovice.hys.cz/ 1. liga mužů 1. 10. 11.55 SSK Vítkovice - TJ Plzeň - Újezd Stále trvá nábor dětí do kategorie mladšího a staršího žactva. Info na našich www stránkách. SQUASH SBA SQUASH CENTRUM Havránek Horymírova 5, O.-Zábřeh 596 720 696, 721 663 883 www.sbasquash.cz • e-mail: sbaostrava@volny.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 • SQUASH - 3 PROFIKURTY • BADMINTONOVÉ KURTY 2x • SPINNINGOVÁ KOLA SPINER PRO 17x • POWER PLATE • POSILOVNA FITNESS • MOŽNOST ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ On-line rezervace: www.sbasquash.cz 28. října 150, Ostrava-Mar. Hory tel.: 597 577 777, 724 072 000, www.squashsport.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 • So, Ne 8.00 - 23.00 AKCE  HODINA ZA 99, Kč • SQUASH - 3 oficiální plně klimatizované kurty JUDO 1. JC BANÍK OSTRAVA informace na tel.: 776 587 711 www.1jcbo.cz martinpavlica@1jcbo.cz PŘIJĎTE MEZI NÁS - cvičíme: • O.-Přívoz, sport. hala SAREZA, Hrušovská ul. • O.-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34, pronájem tělocvičny s odpruženou podlahou • O.-Hrabůvka, Mitušova 1115/8 • O.-Poruba, ZŠ Porubská 831 • O.-Zábřeh, ZŠ Kosmonautů 15 • O.-Zábřeh, ZŠ Březinova 1383/52 • O.-Bělský Les, B. Dvorského 1049/1 • Proskovice, ZŠ Staroveská 62/66 • Dolní Lhota, ZŠ Československých tankistů 76 Přijímáme již od 5-ti let. JUDO HALA JUDO Sportovní areál Varenská 40a, Ostrava tel.: 725 105 079, 777 250 714 FB TJ Judo Ostrava http://www.tjjudoostrava.cz/ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ stálý nábor členů, již od 5 let, každé úterý a čtvrtek 16.00 - 17.50 GOLF GOLF CLUB OSTRAVA tel.: 777 799 333 e-mail: gcova@gcova.cz www.gcova.cz KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. Klub je členem České golfové federace. AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. 10 lekcí (3 zdarma vč. neomezeně míčů). GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, nejmodernější a nejrychlejší výuka golfu. Chcete si začít s golfem? Začněte si s námi! BOWLING RESTAURACE BOWLING RAKOVEC Lesní 202, Řepiště, www.rakovecka.cz tel.: 558 637 357, 774 242 415 email: rakovecobjednavky@seznam.cz Otevřeno: Po-Čt, Ne 11.00-21.00, Pá+So 11.00-24.00 Příjemné posezení ve stylové restauraci situované v krásném prostředí u lesa. Výborná kuchyně • Ubytování • Catering Pořádání svateb do 50 osob Možnost amatérských turnajů, prezentací, soukromých a firemních akcí do 60 osob. WATEJITSU STŘEDISKA WATEJITSU Kde: Lidická 9, Ostrava-Vítkovice Kde: Svět bojových umění Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka Tel.: 775 089 535, www.watejitsu.eu TURISTIKA KČT SSK VÍTKOVICE Městský stadion, budova naproti restaurace, přízemí, 1. a poslední středu v měsíci 14.30 - 16.00 klubovna https://sites.google.com/site/kctvitkovice/ 30. 9. Podolánky, Martiňák a zpět, Ostrava-střed 8.57, Čeladná přestup BUS 10.00, 12 km 7. 10. Frýdlant nad O., Malenovice, Staškov, Ostravice, Ostrava-Svinov 8.29, Vítkovice 8.37 Sp., 12 km 14. 10. Háj, Čertův mlýn, Dobroslavice, Plesná, Poruba, Ostrava-Svinov 8.41, 12 km 21. 10. Příbor, Štramberk, Kopřivnice, Ostrava-Svinov 7.47, 12 km 28. 10. Kunčice pod O., Čeladná, Nová Dědina, Frýdlant, Ostrava-Svinov 8.29, Vítkovice 8.37 Sp., 12 km PŮJČOVNA MOTOKÁR Ostrava, Plzeňská ul. (naproti Ferony) www.mojemotokary.cz Provozní doba na říjen: Po - Pá 15.00 - 16.30 • So - Ne 11.00 - 16.30 Pro bližší info volejte na 777 305 217, 777 305 265 • motokáry 200 ccm • dětská kára • pro zkušené Honda 270 ccm Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 30. 9. - 1. 10. CZECH DANCE OPEN 2017 Super Grand Prix profesionálů v latinskoamerických tancích, galashow s latinou hokejová extraliga 6. 10. 17.30 HC Vítkovice Steel - HC Škoda Plzeň 10. 10. 17.30 HC Vítkovice Steel - HC Olomouc 13. 10. 17.30 HCVítkovice Steel - HCVerva Litvínov MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání HET ligy 1. 10. 17.00 FC Baník Ostrava - Fastav Zlín utkání fotbalové národní ligy 13. 10. 18.00 MFK Vítkovice - 1. FK Příbram 27. 10. 18.00 MFK Vítkovice - MFK Frýdek Místek ATLETICKÁ HALA, tel: 596 707 162 Badminton 7.00 - 21.00 hod. do 22. 10. on-line rezervace: www.bembajs.cz LETNÍ KOUPALIŠTĚ OSTRAVAPORUBA Rekreační ul. 74/236, Ostrava-Poruba pokladna - tel.: 596 977 611 Minigolf: Po - Pá 13.00 - 19.00 • So, Ne 10.00 - 19.00 VODNÍ AREÁL JIH Svazácká 3160/1C, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 977 805 Sportoviště: Po - Pá 13.00 - 20.00 • So, Ne 9.00 - 20.00 SPORTOVNÍ AREÁL PORUBA Skautská 11/6093, O.-Poruba, tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Tenisové kurty: Po - Ne 8.00 - 20.00 SPORTOVNÍ HALA OSTRAVAPŘÍVOZ Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 23.00 MULTIFUNKČNÍ AREÁL Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Veřejné bruslení dle rozpisu PUTTING GREEN TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz 5. 10. 16.30 - 21.00 turnaj PGT 12. 10. 16.30 - 21.00 turnaj PGT 15. 10. 9.30 - 15.00 turnaj PGT - MASTERS 22. 10. 9.30 - 15.00 Podzimní turnaj SGCO BEACH VOLEJBAL TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz Otevřeno: denně 8.00 - 19.00 STOLNÍ TENIS TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261 www.tjostrava.cz, e-mail: sport@tjostrava.cz 21. a 22. 10. 37. ročník Memoriálu Miloše Teicherta ve stolním tenise TTC OSTRAVA 2016 Výstaviště Černá louka Pavilon A www.ttc-ostrava.cz extraliga muži 13. 10. 18.00 TTC Ostrava 2016 - DTJ Hr. Králové www.sareza.cz www.eprogram.cz 17 2 kurty SQUASH škola STOLNÍHOTENISU WALLYBALL 9 m LEZECKÁ STĎNA sálovka POWER GOAL 2 kurty BADMINTON P/JA-025 HL Propan Přestavby na LPG - Přestavby na LPG - jezděte za polovinu! jezděte za polovinu! www.hlpropan.cz Praha 4 Brno Ostrava 241 402 146 532 045 575 595 700 570 602 775 102 532 045 576 595 781 059

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 18 VESMÍR PLANETÁRIUM OSTRAVA VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 Ostrava-Poruba tel.: 596 994 950, www.planetariumostrava.cz 6. 10. od 17.00 Noc vědců 7. - 8. 10. Ostravský astronomický víkend Pozorování hvězdné oblohy: St - So 20.30 - 22.30 Experimentárium je přístupné denně Galerie MIRA: od 27. 10. Jak uchovat naši krajinu pro další generace Kinosál: 11. 10. 18.00 Nové objevy s pomocí největšího urychlovače LHC - přednáška Sál planetária - sférická projekce: 1. 10. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled, 15.30 Amigos, 17.00 Napříč Sluneční soustavou 4. 10. 14.00 Vesmír pro seniory: Vidím, vidíš, vidíme, 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 5. 10. 17.00 Zázraky vesmíru 7. 10. 14.00 Život stromů, 15.30 Napříč Sluneční soustavou, 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 8. 10. 14.00 Astronaut 15.30 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 17.00 Pátrání po mimozemském životě 11. 10. 17.00 Napříč Sluneční soustavou 12. 10. 17.00 Pátrání po mimozemském životě 13. 10. 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 14. 10. 14.00 Život stromů, 15.30 Amigos 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 15. 10. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 15.30 Pátrání po mimozemském životě 17.00 Zázraky vesmíru 19. 10. 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 20. 10. 17.00 Pátrání po mimozemském životě 21. 10. 14.00 Amigos 15.30 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 17.00 Zázraky vesmíru 22. 10. 14.00 Život stromů 15.30 Vidím, vidíš, vidíme 17.00 Napříč Sluneční soustavou 25. 10. 17.00 Lichtmond: Universe of Light 26. 10. 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 27. 10. 17.00 Astronaut 28. 10. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 15.30 Napříč Sluneční soustavou 17.00 Vidím, vidíš, vidíme 18.30 Hudba pod hvězdami 29. 10. 14.00 Amigos 15.30 Pátrání po mimozemském životě 17.00 Zázraky vesmíru OD MATEŘSKÉ – PO VYSOKOU Zelená linka pro uchazeče: 800 555 808 Studujte prakticky a bez stresu Podnikání, Právo, Aplikovanou informatiku - tituly Bc., Mgr. a Ing. Více na www.vspp.cz Studijní obor Řízení malého a středního podniku. Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. Tituly Dis., a možnost získat za 1,5 roku titul Bc. naVysoké škole podnikání a práva. www.vosaa.cz Založeno 1992. Individuální přístup k žákům a rodičům, rodinná atmosféra. Atraktivní studijní obor Obchodní akademie. Cílená příprava ke studiu VŠ i do praxe. www.msoa.cz První Montessori mateřská a základní škola v Ostravě. Výchova a vzdělávání dětí od 2 let. Právě přijímáme! www.montessoriostrava.cz ANGLIČTINAV O.VÝŠKOVICÍCH www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 doučování • výuka • rozmluvení • konverzace ve státní svátky, o víkendu i o prázdninách ... dočasně volné LEVNÉ LEKCE pro každého JAPONSKÉ CENTRUM JASUMI ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba tel.: 725 442 022, japanjasumi@seznam.cz www: http://jasumi.webnode.cz Japonština Dvě slabičné abecedy Hiragana a Katakana, znaky Kanji. Základy gramatiky, číslovky, numerativy, konverzace, poslechová cvičení. Příprava na zkoušky JLPT. Obchodní japonština. KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY 28. října 2, Mor. Ostrava tel.: 599 522 611 • www.kmo.cz ústřední knihovna u Sýkorova mostu a 27 poboček v Ostravě - jeden průkaz pro všechny knihovny výpůjční a informační služby pro děti i dospělé hudební oddělení - zvuková knihovna veřejný internet - Britské centrum KMO 3. 10. 9.00 - 17.00 Festival ostravských knihoven koment. prohl. zákulisí, rychlokurz obalování knih... 4. 10. 16.00 Operní sirény - beseda 4. 10. - 1. 12. Josef Bosák - výstava fotografií 18. 10. 17.00 Komentovaná vycházka Porubou s M. Strakošem Černé oči Ostravy - literární přednášky: 17. 10. 16.00 J. David: Ostrava - názvy ve městě 24. 10. 16.00 Iva Málková: Jaromír Šavrda ostravský spisovatel a disident 31. 10. 16.00 J. Malura, Z. Smolka, M. Klézlová: Petr Bezruč - stále živý? K výročí narození Vl. Vaška Počítačové kurzy VŠBTUO ul. 17. listopadu 15,Ostrava-Poruba tel.: 596 993 203, http://kurzy.vsb.cz 11. 10. Kurz pro seniory (6 h) zdarma od 9. 10. Word pro začátečníky 15.00 - 18.15 od 30. 10. Excel pro začátečníky 15.00 - 18.15 od 31. 10. AdobePhotoshop 15.00 - 18.15 Průběžně: příprav. kurz Správa sítí, pro nezam. zdarma Stejně i distanční příprava na rekv. kurz Programátor od 30. 10. Rekvalifikační kurz Windows Server od 1. 11. Rekv. kurz Objektově orient. programování Nezaměstnaným může po dohodě kurz hradit ÚP Online kurzy - Programování (Visual Basic, C#, Java, html, CSS, JavaScript) - Správa Windows Serveru - Správa Linux serveru Na závěr pohovory v IT firmách Úvodní kurz zdarma tel.: 596 136 805, 603 886 756 Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře zve na kurz FOTOGRAFUJEME ARCHITEKTURU Kdy: 9. - 10. října od 15.00 Kde: Wattova 5, Ostrava-Přívoz Cena: 1.000 Kč, délka lekce 180 minut Více na www.lko.cz, sekretariat@lko.cz VIRIDIAN http://www.viridian.cz Ateliér Viridian Hrnčířská 20, 748 01 Hlučín tel.: 608 315 777, info@viridian.cz VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ: kresba a malba pro začátečníky, pro pokročilé, volná tvorba Pozor! Zápis do kurzů na šk. rok 2017/18 již probíhá! KURZYVÝKLADUTAROTOVÝCH KARET A PSYCHOLOGIE www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava tel.: 734 724 455 3. 10. 17.00 K otázce světla v malířství Přednáší p. Havlíček MONTE JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás www.basic.cz tel.: 725 438 248 Doučování dětí se všemi formami dys (dyslexie, dyskalkulie...), s nesoustředěností, s nechutí k učení, vývojovou dysfázií, ADHD. www.doucovani-ostrava.cz, tel.: 737 020 164 Studijní centrum nabízí doučování dětí ZŠ, SŠ (ČJ, matematika, AJ, NJ, přijímačky - SŠ) MORAVSKOSLEZSKÁVĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, p. o. Prokešovo nám. 1802/9, Mor. Ostrava tel.: 596 118 881, www.svkos.cz Půjčovna, studovna: Po - Pá 9.00 - 19.00 • So 8.30 - 12.00 Oddělení speciálních fondů (normy, audioknihy, jazykové učebnice atd.): Po - Pá 9.00 - 18.00 Každý 1. Čt v měsíci knihovna od 12.00 uzavřena Akce a výstavy: 2. 10. - 4. 11. Petr Piechowicz: Fotoaparátem po vertikálách - fotografie z horolezeckého prostředí 25. 10. 17.00 komentovaná prohlídka a přednáška autora 3. 10. - 2. 12. Ostrava - 750 let - knižní výstava 3. 10. 9.00 - 17.00 Festival ostravských knihoven. Zábavné putování po 6 knihovnách v centru Ostravy za dárky a zajímavým programem. 6. 10. 17.00 - 22.00 Noc vědců - přednášky, prohlídky zázemí knihovny a knižní výstavy 11. 10. 14.30 Křest audioknihy Chodci v soumraku, autor Václav Chytil, namluvil Tomáš Juřička 18. 10. 16.30 Marek Zágora: Erotika ve středověku. Přednáška o erotické představivosti našich předků. 31. 10. 16.00 - 20.00 Deskohraní Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 info@asortis.cz • www.asortis.cz • skupinové kurzy AJ, NJ, FJ, IJ • individuální výuka AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ • kurzy pro podniky a instituce • kurzy obchodní angličtiny P/PA-161 JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM PAVLA TIGRIDA OSTRAVA-PORUBA, P.O., G. KLIMENTA 493/3 zve žáky 7. a 9. tĢíd ZŠ na DNY OTEVġENÝCH DVEġÍ sobota 4. listopadu 2017 od 9.00 do 13.00 hod. stĢeda 17. ledna 2018 od 14.00 do 18.00 hod. Organizujeme pĢípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tĢíd ZŠ • LEDEN - DUBEN 2018 tel.: 596 912 198 • e-mail: profesor@jazgym.cz WWW.JAZGYM.CZ P/PA-146 Na Hradbách 16, Ostrava, tel.: 773 590 282, www.lite.cz MLUVIT,MLUVIT,MLUVITANGLICKY® Speciální metoda pro ty, co se bojí mluvit Intenzivní výuka bez učebnic Ukázková hodina angličtiny ZDARMA PLYNULE ANGLICKY DO 1 ROKU! P/PA-160

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 19 P/HA-043 VELETRH PRÁCE OBCHODNÍ CENTRUM GALERIE ZAMĚSTNÁNÍ | BRIGÁDY | PRAXE VSTUP ZDARMA www.oc-galerie.cz www.veletrhyprace.cz 6. ŘÍJNA 2017 10–18 h 6M¹]GQ­D2VWUDYD7ùHERYLFH P/BW-083 Obchodníky - Mediální poradce ŽIVOTOPISY posílejte na: kariera@mise.cz Opravdu chcete PRACOVAT? Rozšiřujeme naše služby a hledáme pro časopis PROGRAM P/BW-086 Více na www.lko.cz, sekretariat@lko.cz, tel.: 596 136 805, 603 886 756 Hudební obor Lidové konzervatoĔe poĔádá m o p áh m á á m V e t r e l ůs 0 t 6 Koncert k 60. výroÎí lidové konzervatoĔe Za úÎasti Martiny Kociánové (soprán), OndĔeje Gilliga (kytara), Petra Kabila a OndĔeje Hnízdy (trubky) a Petra Íecha (varhany) Kdy: 19. Ĕíjna 2017 od 18.00 hod. | Kde: kostel sv. Václava, Ostrava P/PA-147

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

WELLNESS, FITNESS BAZÉNY KRYTÝ BAZÉN OSTRAVAPORUBA Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 511 50 m bazén: Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Dětský bazén: Po 13.00 - 20.00, Út 13.30 - 18.00 St 13.30 - 16.45, Pá 13.30 - 20.00 So - Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po - Pá 20.00 - 21.30 Pára: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 10.00 - 19.00 100 m tobogán: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Fitness a posilovna (v ceně je bazén a pára): Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Solární studio: Po - Pá 11.00 - 19.00, So - Ne 10.00 - 19.00 Saunové centrum, Masérna: Po 8.00 - 21.00, Út - Pá 7.00 - 21.00 So, Ne 9.00 - 19.00 Rehabilitace: Po - Pá 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 VODNÍ SVĚT SAREZA Sokolská 44/2590, Mor. Ostrava tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po 6.00 - 8.00, 13.00 - 20.00 Út 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.30, St 6.00 - 21.30 Čt, Pá 6.00 - 8.00, 13.00 - 21.30 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 19.00 - 21.30 Vodní jeskyně, Tobogány: Po 13.00 - 18.00, Út 14.00 - 19.00 St - Pá 13.00 - 19.00, So, Ne 9.00 - 19.30 Wellness: Po, Út 8.00 - 20.00 St - Pá 8.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Fitness: Po 9.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne, sv. 9.00 - 19.00 Parní lázně: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Sauna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Masérna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Solární studio: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne, sv. 9.00 - 19.00 OZDRAVNÉ CENTRUM JEŠTĚRKA Za Ještěrkou 629/1, O.-Bartovice tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po 6.00 - 19.00 Út - Pá 6.00 - 21.30, So, Ne 9.00 - 19.00 Kondiční plavání: Po - Pá ráno první dvě hodiny, večer poslední dvě hodiny před ukončením plavání Sauna, Masérna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So, Ne 9.00 - 19.00 Sportovní hala: Po - Pá 6.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 18.30 Badminton: Po 12.00 - 17.00, St 12.00 - 15.00 Pá 12.00 - 19.00, So, Ne 13.00 - 17.00 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba tel.: 596 909 276, www.skolspec.cz Plavání veřejnosti: Po - Pá 6.00 - 8.00 • 18.00 - 20.00, So 9.00 - 13.00 AQUA AEROBIC AQUA AEROBIC Mgr. Karin Mahdalová, mob.: 604 305 870 www.facebook.com/karin.aquaaerobic.web ZDRAVÍ MGR. SVATAVA JANOŠKOVÁ PSYCHOLOG www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz • nabízí poradenství, diagnostiku a terapii • výklad karet, snů a rozbor horoskopu spojený s psychol. poradenstvím FITNESS DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124, Ostrava 1 tel.: 597 489 424, 731 273 193 www.attackfitness.cz Velký výběr všech forem cvičení s profi lektory: p-class, perfect body, body styling, extra body břicho zadek, kalanetika, kick box aerobic, zumba, power yoga, joga pro ženy, pilakalajoga. Vše bez objednávání. Pitný režim zdarma. REGENERAČNÍ CENTRA BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM BRC www.brc.cz, tel.: 558 616 211 www.larawellness.cz, tel.: 552 533 111 BRC ČELADNÁ nabízí: Léčebné pobyty hrazené zdrav. pojišťovnami Pobyty pro samoplátce - cenově výhodné balíčky na léčebné, relaxační i wellness pobyty. • POLARIUM Po - Stř - Pá od 14.00 Vstup za 120 Kč. Cenově výhodné permanentky s roční platností. Objednávky: 558 603 333 • LARAWELLNESS provoz pro veřejnost Po - Pá 11.30 - 21.00, So a Ne 9.00 - 21.00 bazén, parní lázeň, sauna, solná jeskyně, fitness, masáže - klasické, thajské, medové, lávov. kameny a další •LÁZNĚ Po-Pá15.00-18.00,So12.00-15.00 bylinná parní lázeň Baobab, bahenní zábaly z Mrtvého moře a Sakského jezera, vířivé koupele • Dárkové poukazy na vše viz výše Kunčice pod Ondřejníkem 627 www.bodiz.cz, tel.: 595 172 698 e-mail: bodiz@bodiz.cz Rehabilitace a fyzioterapie pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a samoplátce Fyzioterapie - tel.: 595 172 783 Lékař - tel.: 595 172 837 Wellnes&spa Masáže, kosmetika, sauna - tel.: 595 172 698 Power jóga, pilates - tel.: 595 172 698 Kavárna, dětský koutek, hřiště TM STUDIO B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP MUDr. ŠÁRKA ANDĚLOVÁ, CSc. Českobratrská 19, Ostrava tel.: 731 464 387, 603 345 861, www.prozit.cz Skupinový kurz hubnutí v Ostravě od 4.10.2017, individuální terapie průběžně. RELAXAČNÍ CENTRA TANTRA CENTRUM OSTRAVA Starobělská 1133/5, Ostrava www.TantraCentrumOstrava.cz tel.: 777 925 566 Dopřejte si láskyplné doteky uvolňující Vaši radost a životní sílu, 5 certifikovaných masérek a masérů, diskrétní přístup, snadné parkování, profesionální prostředí. Wellness, fitness ve vašem mobilu ➔ RELAXAČNÍ CENTRA WELLNESS MINTHE tel.: 606 771 920 www.minthe.cz Komenského 629 Ostrava-Poruba Provoz wellness: Po - Ne 9.00 - 19.00 dle objed. Nabídka služeb: Bolesti svalů: masáže, baňkování, tejpování, moxování, teplé obklady rašelina, parafín Relaxace - masáže indické, havajské, bambusové, aroma svíčkou, masáže hlavy, lávové kameny, celotělové zábaly čoko, skořice body analýza (měření svalů, tuku a vody v těle) Další nabídka - akupresura, akupunktura ucha, manuální lymfatické mas., reflexní masáž chodidel Privátní sauna 1 - 4 osoby, kosmetika Cvičení Rolletic, vibrostation, cyklotrenažer S nástupem podzimu - sauna, lávové kameny! Permanentky FKSP • Sodexo • Cadhoc • Tiket SAUNY • VÍŘIVKY • MASÁŽE • BOWLING Datyňská 1372, tel.: 602 430 250 www.relax-vratimov.cz Út - Ne 15.00 - 21.00 MEDITACE A QIGONG TAI CHI & SELF DEFENCE Tajči a Sebeobrana - 2 v 1 DK Akord, Nám. SNP 1 Ostrava-Zábřeh tel.: 773 614 455 www.qigong-tcm.cz 2. 10. 2017 18.30 Ojedinělá forma výuky čínského bojového umění Tai chi, ve spojení s aplikacemi účinné sebeobrany, velice vhodná zvlášť pro ženy. www.sareza.cz www.eprogram.cz 20 SALONY KRÁSY Poliklinika Modrý pavilon, Slezská Ostrava Drahomíra Fikáčková, mobil: 604 166 425 www.modraoaza.cz Kosmetické a relaxační studio nabízí: komplexní ošetření pleti, úpravu obočí a řas, relaxační a regenerační masáže obličeje a dekoltu, ošetření galvanickou žehličkou, depilace celého těla, parafínové zábaly, poradenství v alternativní medicíně, dárkové poukazy a další ZDRAVÍ www.sanatoria-klimkovice.cz, tel.: 556 422 111 - Lázeňská léčba hrazená pojišťovnou - Procedury pro veřejnost - Neurorehabilitační klinika: • rehabilitace po cévní mozkové příhodě • stabilizace roztroušené sklerózy • rehabilitace dětské mozkové obrny • logopedie pro děti a dospělé OSTRAVA-PORUBA, 17. LISTOPADU 1123/70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Uzávěrka 9. října 2017 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. PORADNA PROVZTAHY A RODINU Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh, tel.: 552 301 417, 775 244 291, (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních, párových, manželských, mezigeneračních či výchovných vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka pro plánování rodičovství PPR. Poradna„Rodinný průvodce“ pro osoby se zdravotním postižením do 35 let a jejich rodiny. Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. ONKOAMAZONKY, o. s. kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz onko.amazonky@volny.cz 1. - 7. 10. Rekondiční pobyt Karlova Studánka 9. 10. 14.30 Přednáška: První pomoc - Seminární Centrum Akademie, Ostrava, Hrušovská 16 Pomoc onkologickým pacientům: Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495 Po 10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00 Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky každou St 9.30 v SVČ Ostrčilova 19 CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 ostrava@charita.cz, www.ostrava.charita.cz Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby především seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem s duševním onemocněním a lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života. 12. 10. 17.00 Domov bez domova Vernisáž fotografií Prof. Jindřicha Štreita v OC Fórum Nová Karolina, pasáž - 2. p. 12. 10. 14.00 Jak pečovat o nemocného v do- mácím prostředí - bezplatný kurz pro veřejnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOC. SLUŽEB, p.o. Průběžná 6222/122, Ostrava-Poruba cssporuba@cssporuba.cz, www.cssporuba.cz • Terénní pečovatelská služba Průběžná 6222/122, O.-Poruba, 731 414 158 • Centrum denních služeb I. Sekaniny 1812/16, O.-Poruba, 724 004 424 • Domov pro matky s dětmi Dělnická 386/30, O.-Poruba, 731 414 159 • Azylové zařízení pro muže a ženy Vřesinská 2230/5, O.-Poruba, 739 201 209 CENTRUM PRO DÍTĚ S DIABETEM, z. s. Jurečkova 1812/16, Ostrava www.ditesdiabetem.cz, tel.: 731 501 020-22 • Edukační centrum pro děti s diabetem • Konzultace v rodině • Poradenství v oblasti diabetu, sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady • Zprostředkování kontaktů s odborníky • Půjčovna kompen. pomůcek, odborné literatury • Setkávání rodin dětí s DM • Odborné semináře • Skupinové psychoterapie • Zdrav. edukační pobyty Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 15.00 (dále dle dohody) SPOLEČNOST SENIOR, z. s. Na Jízdárně 18, Mor.Ostrava tel.: 728 466 105, 724 276 672 www.seniortip.cz Po 9.00 Konverzace v anglickém jazyce Po 10.30 Konverzace v německém jazyce Po 12.00 Konverzace v ruském jazyce Po 14.00 Klubové povídání Út 9.00 Kroužek rukodělných prací Út 14.00 Společenské hry (karetní hry, Bridž) St 9.00 Koordinační rada (jedna středa v měsíci) St 13.30 Konverzace v anglickém jazyce Čt 13.00 Dámský klub, 15.00 Přednášky a besedy Čt 16.00 Filatelisté - každý 1. a 3. Čt v měsíci Pá Turistické vycházky, exkurze, návštěva muzeí na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 21 P/RM-005 Těším se na Vaši návštěvu ZÁŘIVĚ BÍLÝ CHRUP VE ZDRAVÝCH ÚSTECH Věra Kremlová, Dis (tel.: 731 663 959) POLIKLINIKA Ostrava-Výškovice Lumírova 639/2, Ostrava-Výškovice Dentální hygiena je soubor opatření, která Vám prodlouží vitalitu zubů a zároveň zabrání vzniku onemocnění jako například ZUBNÍ KAZ, ZÁNĚT DÁSNÍ ČI PARODONTITIDA. Zdravé zuby chce mít každý z nás a protoVám s tím ráda pomohu. Ve své ordinaci ráda přivítám: těhotné, děti, dospělé, pacienty s fixními aparátky, implantáty, fixními náhradami, pacienty s citli- vostí zubů, ale i pacienty, kteří chtějí vybělit zuby či vypískovat. Na první návštěvě stanovím léčebný plán, vysvětlím, jak vzniká onemocnění dutiny ústní, naučím Vás, jak si správně čistit zuby, jakédentálnípomůckyjsouproVásnejvhod- nější, a aby Vám šlo vše lépe, dostanete ode mě kartáček a mezizubní kartáček. Odstra- ním zubní kámen a následně vyleštím zuby. V další návštěvě vše zkontroluji, případné nedostatky opravím, a poté se společně uvidíme každý půl rok. Službu DH lze hradit Sodexo pass poukázkami. Služby dentální hygienistky nabízíme firmám jako benefit, úhrada fakturou. www.Skutry-Pro-Seniory.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku Největší výběr nových i repasovaných elektroskútrů pro seniory a hendikepované Ɣ Výběr z více než 100 typů elektroskútrů Ɣ Skladem přes 30 elektroskútrů Ɣ DOPRAVA ZDARMA P/PA-162 KABELOVÉ KABELOVÉ TOPNÉ TOPNÉ SYSTÉMY SYSTÉMY SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ Dasix spol. s r.o., Kranichova 2062/11, SLEZSKÁ OSTRAVA tel.: 596 619 138, mobil: 608 720 586 e-mail: info@dasix.cz www.dasix.cz www.dasix.cz AUTORIZOVANÝ PARTNER ✄ PR P/SD-073 KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV malování bytů včetně úklidu, mytí oken čištění fasád a graffiti úklidporekonstrukcíchbytů,firem úklidpozůstalostí,vyklízeníbytů SLEVA SLEVA pro seniory a maminky na MD - 10 % pro seniory a maminky na MD - 10 % ☎ 596 133 692, 603 891 277, 603 269 729, www.bestostrava.cz Dejte nám na facebooku a soutěžte s námi o vstupenky na kulturní akce www.facebook.com/ProgramCZ

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

TIPY NA VÝLET NOVÁ AULA VŠBTUO 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba 14. 10. 9.00 - 14.30 Mineralogické setkání SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD Hradní 1 710 00 Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 6. - 8. 10. Festival moravských vín 7. 10. Den psí naděje 7. - 8. 10. Hradní hodokvas 24. 10. Svátek dýní a strašidel Celoroční expozice na hradě: Čertí škola, Permoníci a čerti v podzemí hradu, Muzeum záhad, Mauzoleum Xavera Yáchyma Zahozence, Historie útrpného práva, Hračky Vašeho dětství, Cesty za kořením v hradní věži, Zbrojnice, Kovárna, Dřevořezby, Obřadní síň, Hradní betlém Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 MINIUNI OSTRAVA svět miniatur Černá louka 3260 Ostrava 1 (za divadlem A. Dvořáka) tel.: 596 119 900 fax: 596 119 903 http://miniuni.cerna-louka.cz Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 www.stcostrava.cz, Areál Dolní Vítkovice Vítkovice 3004, Ostrava-Vítkovice VELKÝ SVĚT TECHNIKY Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. 28. 10. Halloween Ne - Čt 10.00 - 18.00, Pá - So 10.00 - 20.00. recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 MALÝ SVĚT TECHNIKY Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky a vynálezů od parního stroje až po současnost. 28. 10. Halloween Denně 10.00 - 18.00 recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 VYHLÍDKOVÁVĚŽ NOVÉ RADNICE Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz Vyhlídková věž je otevřena denně 9.00 - 19.00 LASER ARÉNA OSTRAVA Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 9 tel.: 702 915 258, www.LaserArenaOstrava.cz e-mail: info@laserarenaostrava.cz Adrenalin, akce a zábava každý den OTEVŘENO: Po - Ne 10.00 - 22.00 ZOO Michálkovická 197 Slezská Ostrava tel.: 596 241 269, 596 243 316, www.zoo-ostrava.cz Stohektarový přírodní areál zoo s unikátními zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen denně. Nejnovější expozice: Noční Tanganika, Expozice pro želvy ostruhaté, Pavilon evoluce. Nová mláďata: slon indický, zebra Grévyho, onager, barasinga, plameňák kubánský, panda červená, ara horský. Nová zvířata: voduš- ka abok, koza šrouborohá, džejran, razbora menamská, orel královský, morčák šupinatý 4. 10. 16.00 Přednáška v zoo: Návrat velkých šelem do naší přírody 9. 10. Den zvířat 21. 10. Jelení troubení v zoo Každý víkend 11.00 a 14.00 komentované prohlídky skleníků s průvodcem Otevřeno: denně areál: 9.00 - 18.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 17.00 ZOO OLOMOUC Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz 28. 10. 14.00 - 18.30 Večer duchů Otevřeno: denně 9.00 - 16.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY OSTRAVY info a rezervace: www.provedu.cz, tel.: 739 334 702 1. 10. 14.30 Bělský les, sraz: restaurace Dakota 8. 10. 14.30 Moravská Ostrava sraz: před radnicí na Masarykově náměstí 14. 10. 14.00 Heřmanický rybník s přírodovědcem, sraz: aut. zast. U Dvora 15. 10. 14.30 Slezská Ostrava sraz: Lávka přes Ostravici u hradu 21. 10. 14.00 Halda v Hrabůvce s přírodovědcem, sraz: aut. zast. Benzina 22. 10. 14.30 Vítkovice sraz: před radnicí na Mírovém náměstí 29. 10. 14.30 Starý Zábřeh sraz: Kostel Navštívení Panny Marie u zámku Tipy na výlet ve vašem mobilu ➔ www.eprogram.cz 22 www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 14. 10. RAKOUSKO TURISTIKA PODYJÍ 590,- Kč 26. 10. RAKOUSKOVÍDEŇ A SCHONBRUNN 690,- Kč 28. 10. RETZ FESTIVAL DÝNÍ +TERMÁLY LAA 640,- Kč 17. 11. SLOVENSKOTERMÁLY PODHÁJSKÁ 590,- Kč 25. 11. VÁNOČNÍ SALZBURG 1.050,- Kč 2. 12. REJ ČERTŮ RETZ A TERMÁLY LAA 640,- Kč 2. 12. VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY 890,- Kč 3. 12., 17. 12. VÁNOČNÍ KRAKOW 590,- Kč 9. 12.VÁNOCE NA ZÁMKU A KLÁŠTER MELK 740,- Kč 9. 12. VÁNOČNÍ WROCLAW 650,- Kč 15. 12. VÁNOČNÍ VÍDEŇ 690,- Kč 16. 12. VÁNOCE NA ZÁMKU BOJNICE 540,- Kč 16. 12. VÁNOČNÍ BRATISLAVA 550,- Kč IC ZVONICE SOLÁŇ Bzové 325, Karolinka, www.zvonice.eu tel.: 604 824 274, 571 644 027 do 4. 10. XII. Valašský salón ve Zvonici na Soláni Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 17.00 MUZEUM HLUČÍNSKA Zámecká 4, Hlučín, www.muzeum.hlucin.com, tel.: 595 041 617 Stálá expozice: Kdo jsou lidé na Hlučínsku Otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 Ne 9.00 - 11.30, 14.00 - 17.00 Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754, www.aquapark-olesna.cz Saunový svět: Po, Út 14.00 - 21.00 St ženy 14.00 - 21.00, Čt muži 14.00 - 21.00 Pá - Ne + svátky 12.00 - 21.00 Každou Ne 10.00 - 11.30 Saunování dětí s rodiči Každou So od 8.00 Aquatěhobic (obj. 724 118 581) Každou Ne od 10.10 Aqua aerobik VÝSTAVIŠTĚ FLORA Wolkerova 17, Olomouc tel.: 585 726 111, 585 413 350, www.flora-ol.cz 5. - 8. 10. FLORA OLOMOUC - podzimní etapa Olima, Europom, Podzimní zahradnické trhy HRAD STARÝ JIČÍN tel.: 602 320 577 • www.hradstaryjicin.cz 1. 10. Burčákové hody 7. - 8. 10. Burčák fest 15. 10. 13.00 Harley Davidson pro děti Otevřeno: So, Ne 10.00 - 17.00 DUHATOUR s.r.o. Opavská 823, O.-Poruba tel.: 596 918 333, 775 637 066 duhatour@seznam.cz, www.duhatour.cz 14. 10. 2017 Polsko - Krakow + solné doly Wieliczka (690 Kč) 21. 10. 2017 Polsko - Krakow + Osvětim (790 Kč) 21. 10. - 22. 10. 2017 Praha - muzikál Krysař, Mefisto, Sestra v akci, Ať žijí duchové Cena: 2.190 Kč (bus, ubytování se snídaní - botel Racek, vstupenka) 26. 10. - 29. 10. 2017 Slovensko - Velký Meder - termály. Cena: 2.990 Kč (bus, ubytování) 26. 10. 2017 Rakousko - Vídeň + zámek Schönbrunn (690 Kč) CA  LEO HENÁČ tel.: 606 861 285, e-mail: henac@seznam.cz Advent zájezd - Wroclav 9. 12. 2017 Cena 630 Kč; senioři 55 + děti do 15 let 599 Kč Cena zahrnuje: Autobusovou dopravu, služby průvodce. Odjezd 5.30 hod., parkoviště před Domem kultury Ostrava SOLNÉ DOLY WIELICZKA ul. Danilowicza 10, Wieliczka, Polsko (10 km od centra Krakowa) tel.: 00480 122 787 302 turystyka@kopalnia.pl • www.kopalnia.pl 2 km prohlídková trasa: unikátní solné komory, kde jsou zachovány stopy těžebních prací a historické důlní nástroje • podzemní kaple se solnými plastikami a reliéfy • solná jezírka Otevřeno: denně 7.30 - 19.30 TROPIC HUKVALDY inf.: 603 592 173, 558 699 354 www.tropichukvaldy.cz Exotické rostliny a zvířata, bonsaje, kaktusy, masožravé rostliny, citrusy, orchideje, bytové a venkovní rostliny. Prohlídka tropických skleníků a japonské zahrady. Dále je možno shlédnout samce pumy, mluvící papoušky žako, ara,kakadu, tukana, leguána, holandské kozy, sklípkany... Otevírací doba na www.tropichukvaldy.cz GALERIE GRUNT 217 Kujavy u Fulneku, tel.: 603 572 755 http://galerie-grunt-kujavy.webnode.cz Stálá expozice ostravských a regionálních autorů obrazy, sochy, grafika, krásná umělecká kerami- ka, dřevěné plastiky, ikebany Otevřeno: Po - Ne 9.00 - 18.00 HRAD HELFŠTÝN Týn nad Bečvou tel.: 581 797 093 • www.helfstyn.cz Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 P/JA-027

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

www.eprogram.cz 23 TIPY NA VÝLET MUZEUM BÍLOVEC Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266 www.kulturnicentrumbilovec.cz www.facebook.com/muzeumbilovec do 15. 10. Šachohrátky - výstava Pavla Klose VALAŠSKÉ MUZEUMV PŘÍRODĚ Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 757 111 • www.vmp.cz 5. - 8. 10. Dřevěné městečko: Božská flétna mezinárodní hudební festival o Panově flétně 14. - 22. 10. Dřevěné městečko, Janíkova stodola: Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex 27. - 28. 10. Masarykovo nám.: Všesvatský jarmark Otevřeno: Dřevěné městečko denně 9.00 - 16.00 Mlýnská dolina,Valašská dědina Út - Ne 9.00 - 16.00 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek FRÝDECKÝ ZÁMEK tel.: 558 630 051-3, www.muzeumbeskyd.com e-mail: info@muzeumbeskyd.com Otevřeno: Út, St, Pá 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 Čt 8.00 - 12.00 • 12.30 - 17.00 So, Ne, sv. 10.00 - 17.00 5. 10. 16.30 Od draissiny k bicyklu - přednáška 6. 10. 17.00 Aukce výtvarných děl Výtěžek aukce je určen na pomoc seniorům využívajících služeb Charity Frýdek-Místek pořádá Charita FM - www.charitafm.cz Přednášky v Zeleném domě: 12. 10. 16.30 Ondřejník - 110 let chaty Klubu českých turistů 19. 10. 16.30 Znáte frýdecké a místecké ulice? Stálé expozice: Beskydy, příroda a lidé • Frýdek a Místek Frýdek - Mariánské poutní místo • Památník Óndry Lysohorského • Zámecký okruh - prohlídk. trasa Výstavy: do 13. 11. Antonín Kroča 5. - 29. 10. Výstava dětských literárních prací z Mezinárodní soutěže ZÁMEK FRYŠTÁT Masarykovo náměstí 1, Karviná-Fryštát tel.: 596 387 340 (pokladna zámku) www.zamek-frystat.cz zamek-frystat@karvina.cz I. okruh - hlavní budova zámku: Expozice šlechtického bydlení 16. - 20. století II. okruh - vedlejší budova zámku Lottyhaus: Expozice šlechtického a měšťanského bydlení 19. století. Prohlídky: Út - Ne 10.00 - 17.00 III. okruh - vedlejší budova Lottyhaus: Národní galerie Praha - Expozice českého umění 19. stol. Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 17.00 do 31. 10. Prohlídky s tajemnou postavou www.otevrte13komnatu.cz 12. 9. - 30.10. Konverzace uměním Karviná 2. ročník výstav, koncertů, předn. a představení HRAD SOVINEC tel.: 725 577 726 • www.sovinec.cz 30. 9. a 1. 10. Past na medvěda Sokolnické ukázky lovu atrapy kořisti 28. a 29. 10. Hofmistrova závěť Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 ZÁMEK V LINHARTOVECH Město Albrechtice, pan Jaroslav Hrubý tel.: 554 652 241, 728 323 270 www.zameklinhartovy.cz Otevřeno: So, Ne 10.00 - 15.00 ZÁMEK HRADEC NAD MORAVICÍ Městečko č. 2, Hradec nad Moravicí tel.: 553 783 485, rezervace: 553 783 444 www.zamek-hradec.cz Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 STÁTNÍ ZÁMEK RADUŇ tel.: 553 796 119, www.zamek-radun.cz Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 PANOPTIKUM Náměstí č. 40, Štramberk tel.: 725 702 527, www.relaxvpodhuri.cz Expozice figurín historicky významných osobností města Štramberka Muzeum loutek - ze sbírek Milana Knížáka Otevírací doba: Po - Ne, sv. 10.00 - 17.00 HRAD HUKVALDY tel. hrad: 558 699 323, 604 618 144 www.hradhukvaldy.eu Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA Areál hradu Štramberk, Jaroňkova útulna tel.: 774 668 045, www.stramberskatruba.cz Otevřeno: denně 9.00 - 18.00 ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH 790 70 Javorník, tel.: 584 440 286 www.janskyvrch.cz • janskyvrch@email.cz Zámek JanskýVrch - bývalé letní sídlo vratislavských biskupů s původními interiéry převážně z 19. st. i ukázkami zámeckého zázemí. Součástí prohlí- dek je největší vystavená sbírka dýmek v ČR Otevřeno: So, Ne 9.00 - 15.00 ZÁMEK BRUNTÁL Zámecké nám. 7, Bruntál, www.mubr.cz tel.: 554 717 947, 554 717 949 Výstavy: do 5. 11. Sopky v geologické historii Moravy a Slezska do 29. 10. Užité umění z drátů Stálá expozice: Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 ZÁMEK KUNÍN Kunín, tel.: 556 749 420 www.zamek.kunin.cz Výstavy: do 29. 10. Marie Ebner von Eschenbach Deník moderní Evropanky do 8. 10. Růže pro paní hraběnku do 29. 10. Zámecký nezbeda Josef von Kronenberg Otevřeno: So, Ne, svátky 9.00 - 16.00 ARBORETUM NOVÝ DVŮR Stěbořice-Nový Dvůr tel.: 553 661 975, www.szm.cz 30. 9. - 1. 10. 14.00 - 18.00 Vyřež/š si svou dýni Expozice: Dřeviny pěti světadílů, Subtropické a tropické rostliny Výstavy: První skleníková expozice v Arboretu Nový Dvůr do 26. 11. Zvířata a jejich děti Otevřeno: denně 8.00 - 16.00 NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY Hrabyně, tel.: 553 775 091, www.szm.cz 4. 10. 9.00 - 17.00 Den seniorů - pro seniory 28. 10. 15.00 Den vzniku samostatného československého státu Expozice: Doba zmaru a naděje Výstavy: do 30. 11. Věrni zůstaneme. Bojová cesta československé jednotky v SSSR do 30. 11. Painted by air - namalováno vzduchem obrazy malířky a spisovatelky Ivy Hoňkové Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 PAMÁTNÍK ŽIVOTICKÉTRAGÉDIE Padlých hrdinů 47a, Havířov-Životice tel.: 596 434 138, www.muzeumct.cz 5. 10. - 30. 1. 2018 Heydrichiáda a Hrdinové Expozice: Okupace a odboj na Těšínsku Otevřeno: Út 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ Horní 220, Frenštát pod Radhoštěm tel.: 556 835 936, muzeum.novy-jicin.cz do 22. 10. Dámou v každé době Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 MUZEUM ZDEŇKA BURIANA Náměstí 31, Štramberk tel.: 558 840 619 • www.zdenekburian.cz do 29. 10. Zdeněk Burian a jeho svět: Pod dobrodružnou vlajkou Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 12.00 • 13.00 - 17.00 VÝSTAVNÍ SÍŇ MUSAION Pavlovova 2, Havířov, tel.: 596 813 456 31. 10. - 4. 3. 2018 J. Zahradník: Duše hořící Expozice: Než se město zrodilo Tipy na výlet ve vašem mobilu ➔ P/PE-036 www.tajemnaindonesie.cz SVÜT, O KTERÉM JSTE SI MYSLELI, ŽE UŽ NEEXISTUJE... TAJEMNÁ INDONÉSIE UNIKÁTNÍ VÝSTAVA 93x135_program_Tajemna Indonesie.indd 1 15.06.17 13:18 P/HA-047

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/

P/PA-151 P/BW-085

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-10-2017/