Program OV 02-2019http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

6RXWöŗH R YVWXSHQN\ facebook.com/ProgramCZ µ125 2019 GLYDGOD NLQD ]¼EDYD NOXE\ YØVWDY\ VSRUW Y]GöO¼Y¼QÈ 25. ročník Navštivte QRYÄ LQWHUQHWRYÄ VWU¼QN\ ZZZHSURJUDPF] ! bio & eko e-shop Kosmetika a drogerie z přírodních složek PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % www.alpik.cz 774 775 777 Nádražní 84, Moravská Ostrava Konopí pro každého Síla přírody pomáhá P/SD-007 poskytuje SLEVU60%Z DOPLATKU BEZ OMEZENÍ VĚKU P/JA-001 Slevu 60 % nelze uplatnit v případě, že sleva 60 % by byla vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V tomto případě je pacientovi poskytnuta maximální možná sleva, a to až do výše, která odpovídá celé přirážce lékárny. LÉKÁRNA JIH YHGOH ý62% EDQN\

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

DOPLÁCÍTE HODNĚ ZA LÉKY? Nemusíte ... Poliklinika XOLFH \'U /XNiãRYp +UXãND 3 Komplex Broadway XOLFH +RUQt Komerþní banka LÉKÁRNA ✄ ✄ 10 % SLEVA navolněprodejné léky Hylak 100 ml 159,- Kč Dexoket 25 tablet 69,- Kč ! SLEVA NA ANTIKONCEPCI ! Otrivin Menthol 10 ml 99,- Kč NA ANTIKONCEP Apo-Ibuprofen 100 tablet 99,- Kč xoket Robitussin Expektorans 100 ml 109,- Kč Pharmaton Geriavit 100 tbl. 790,- Kč

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

ÚNOR 2019 VSTUP ZDARMA WWW.KNIHCENTRUM.CZ REZERVUJTE SI MÍSTO NA STRÁNKÁCH WWW.KNIHCENTRUM.CZ/REZERVACE NEBO TELEFONICKY +420 607 082 029. 721<140÷0© s /+076 2Į\'& <#é6-\'/ #-%\' 4\'<\'48#%\' 2412#&#,© &156#86\' 5\' 2415©/ 8é#5 20% SLEVA NA UVEDENÉ TITULY, KTERÁ JE PLATNÁ V DEN UDÁLOSTI. 1600 – 1700 ÚNOR 28 é6846\'- Ivan Langer s 5QEJQD½UPø +XCP .CPIGT LG DÙXCNÙ RQNKVKM êNGP 2QUNCPGEMÅ UPøOQXP[ OKPKUVT KPHQTOCVKM[ C OKPKUVT XPKVTC 8 UQWêCUPQUVK RŃUQDÉ LCMQ CFXQM½V C RįGFUGFC 5RT½XPÉ TCF[ UQWMTQOÅ 8[UQMÅ wMQN[ %\'841 +PUVKVWV -TQOø VQJQ XwGJQ LG VCMÅ ÖURøwPÙO URKUQXCVGNGO MPKJC 5QEJQD½UPø LG LKz LGJQ R½VQW RWDNKMCEÉ 1600 – 1700 ÚNOR 19 ¶6\'4¹ Eva Tvrdá s &NWzP½ ê½UVMC \'XC 6XTF½ zKLG C VXQįÉ PC *NWêÉPUMW MVGTÅ LG UQWê½UVÉ 1RCXUMÅJQ 5NG\UMC ,GLÉ VXQTDC LG UKNPø URLCVC U OQTCXUMQUNG\UMÙO RTQUVįGFÉO RįGFGXwÉO U PGQDX[MNQW OQFGTPÉ JKUVQTKÉ *NWêÉPUMC 6GPVQMT½V RįKEJ½\É PQUKVGNMC éGUVPÅJQ W\P½PÉ #UQEKCEG CWVQTŃ FGVGMVKXPÉ NKVGTCVWT[ U FCNwÉO RįÉDøJGO XG UV[NW 5KNGUKC 0QKT 1600 – 1700 ÚNOR 26 ¶6\'4¹ Ladislav Heryán s 7 $QzÉJQ ONÙPC .CFKUNCX *GT[½P RCVįÉ M XÙTC\PÙO QUQDPQUVGO êGUMÅJQ XGįGLPÅJQ zKXQVC /PQJC NKFGO LG \P½O RįGFGXwÉO LCMQ MCVQNKEMÙ MPø\ MVGTÙ O½ Ö\MÅ X\VCJ[ M WPFGTITQWPFW OKNWLG TQEMQXQW OW\KMW C OÉX½ DQJQUNWzD[ PC TQEMQXÙEJ HGUVKXCNGEJ PCRį PC 1RGP #KT (GUVKXCNW X 6TWVPQXø ,GJQ zKXQVPÉ \½DøT LG XwCM OPQJGO JNWDwÉ LCMQ UCNGUK½P UG PCRį XøPWLG įCFW NGV UNWzDø ONCFÙO NKFGO C FøVGO 1500 – 1700 ÚNOR 9 51$16# 6XQįGPÉ U GFKEÉ 6122 s 6XQįÉOG \ TWNKêGM VQCNGVPÉJQ RCRÉTW < RCRÉTQXÙEJ TWNKêGM OŃzG DÙV UMXøNÙ OCVGTK½N RTQ X[T½DøPÉ RTQVQ D[ D[NC PGUOÉTP½ wMQFC LG X[JC\QXCV FQ MQwG 2įKLìVG UK U P½OK X[VXQįKV XGUGNÅ ƂIWTM[ C FGMQTCEG 7zKLGVG UK \½DCXW C LGwVø UK FQOŃ QFPGUGVG XNCUVPÉ XÙTQDGM 2TCXKFGNPÅ VXQįGPÉ MCzFQW FTWJQW UQDQVW X OøUÉEK 1600 – 1700 ÚNOR 6 56Į\'&# .CWTC ,CP½êMQX½ s ,CM TQ\FQLKV MQ\NC 2U[EJQNQzMC UGZWQNQzMC C CWVQTMC PøMQNKMC MPKzPÉEJ DGUVUGNNGTŃ ,G FQEGPVMQW MNKPKEMÅ RU[EJQNQIKG 5GZWQNQIKEMÅJQ ÖUVCXW NÅMCįUMÅ HCMWNV[ 7PKXGT\KV[ -CTNQX[ C 8wGQDGEPÅ HCMWNVPÉ PGOQEPKEG X 2TC\G \CMNCFCVGNMQW +PUVKVWVW RCTVPGTUMÙEJ X\VCJŃ C RTQTGMVQTMQW 8[UQMÅ wMQN[ CRNKMQXCPÅ RU[EJQNQIKG 0C DGUGFø RTQ\TCFÉ LCM \ÉUMCV QF OWzŃ XwG RQ êGO zGPC VQWzÉ 1700 – 1800 ÚNOR 21 é6846\'- ,CMWD -QR½êGM s &ÙOMCįUM½ DKEJNG ,CMWD -QR½êGM UG XøPWLG XQFPÉO FÙOM½O C XwGO LGLKEJ CURGMVŃO Wz FGUGV NGV < VQJQ RQUNGFPÉ TQM[ PC ÖTQXPK TŃ\PQTQFÙEJ FÙOMCįUMÙEJ RTQLGMVŃ ,G CWVQTGO DNQIW &ÙOMCįŃX MQWVGM MVGTÙ LG RQRWN½TPøPCWêPÙO RQTV½NGO Q XQFPÉEJ FÙOM½EJ VCD½EÉEJ C FÙOMCįUMÅ MWNVWįG X é4 8 TQEG UG WOÉUVKN PC OÉUVø X CPMGVø $NQIGT TQMW 1800 – 2000 ÚNOR 12 ¶6\'4¹ &CIOCT 5GFN½êMQX½ s $GUGFC Q $CTEGNQPø U RTŃXQFEGO 8[T½zÉVG U P½OK FQ MCVCN½PUMÅ OGVTQRQNG! 0GDQ UG LGP EJEGVG RQFøNKV Q \½zKVM[ C \MWwGPQUVK \G URQNGêPÅJQ EGUVQX½PÉ! 2įKLìVG OG\K P½Ue 2TŃXQFM[Pø EGUVQXPÉ MCPEGN½įG 4CF[PCEGUVW &CIOCT 5GFN½êMQX½ UK RTQ X½U RįKRTCXKNC RTCMVKEMÅ TCF[ C KPHQTOCEG \G \½MWNKUÉ \½LG\FŃ FQ $CTEGNQP[ K FCNwÉ \CLÉOCXÅ VKR[ 1600 – 1700 ÚNOR 7 é6846\'- 2įGFRTGOKÅTQX½ DGUGFC 0&/ s éV[įPQVQX½ QRGTC 5GVM½PÉ U KPUEGPCêPÉO VÙOGO W RįÉNGzKVQUVK RTGOKÅT[ KPUEGPCEG éV[įPQVQX½ QRGTC MVGT½ DWFG RTXPÉ QRGTPÉ KPUEGPCEÉ WX½FøPQW X MQOQTPÉO &KXCFNG dp 1600 – 1700 ÚNOR 20 56Į\'&# 4GPCVC .KGP éGRGNMQX½ s &QV[M LCMQ NÅM \ RQJNGFW êÉPUMÅ OGFKEÉP[ 4GPCVC .KGP éGRGNMQX½ UG êÉPUMÅ OGFKEÉPø XøPWLG QF TQMW 2ŃXQFPø VQ OøN DÙV MQPÉêGM MVGTÙ UG XwCM PCMQPGE UVCN K PQXQW RTQHGUÉ 7\P½XCP½ VGTCRGWVMC C QFDQTPKEG PC QTKGPV½NPÉ OGFKEÉPW RįKEJ½\É RQ FXQW XGNGÖURøwPÙEJ MPKJ½EJ Q XNKXW LÉFNC PC \FTCXÉ U MPKJQW PGLGP Q LÉFNG CNG K Q VGTCRGWVKEMÅO MQW\NW NKFUMÅJQ FQV[MW 1700 – 1800 &CTKWU\ -QTVMQ /CTEKP 2KGVTCU\GYUMK s -WMWE\MC ,GT\[ -WMWE\MC \P½OÙ LCMQ d,WTGMp D[N UNCXPÙ RQNUMÙ JQTQNG\GE MVGTÙ LCMQ FTWJÙ êNQXøM \FQNCN XwGEJ QUOKVKUÉEQXGM 6TXCNQ OW VQ RQW\G QUO NGV EQz FQFPGU PKMFQ PGRįGMQPCN 8øVwKPW XÙUVWRŃ PCXÉE WUMWVGêPKN DG\ WOøNÅJQ M[UNÉMW X \KOø PGDQ PQXÙOK EGUVCOK C RTQVQ DÙX½ OPQJF[ RQXCzQX½P \C PGLNGRwÉJQ XÙwMQXÅJQ JQTQNG\EG UVQNGVÉ $GUGFQXCV Q PøO DWFQW &CTKWU\ -QTVMQ C /CTEKP 2KGVTCU\GYUMK PQXKP½įK FGPÉMW )C\GVC 9[DQTE\C 1600 – 1700 ÚNOR 5 ¶6\'4¹ -N½TC /CPFCWUQX½ s *QNM[ U XQEVGO -N½TC /CPFCWUQX½ T½FC RÉwG 2UCPÉO UG zKXÉ Wz êVXTV UVQNGVÉ LCMQ PQXKP½įMC RTCEQXCNC X /( &PGU êCUQRKUG /CTKCPPG C VGì RŃUQDÉ LCMQ GFKVQTMC C TGFCMVQTMC OCIC\ÉPŃ 0QXÅ RTQOøP[ D[FNGPÉ C -T½UPÙ TQM RTQ FCNwÉ êCUQRKU[ RįKRTCXWLG TQ\JQXQT[ UG \CLÉOCXÙOK NKFOK 1 XøEGEJ MVGTÅ UG PGXGLFQW FQ PQXKP C êCUQRKUŃ RÉwG X MPÉzM½EJ ÚNOR 7 é6846\'- P/PA-023

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

do kina ÚNOR 2019 KINO ART DK města Ostravy, 28. října 124 Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 spojovatelka www.dkmoas.cz 1. - 3. 2. 16.00 a 19.00 Kursk 4. - 6. 2. 16.00 a 19.00 A dýchejte klidně 8. - 10. 2. 16.00 a 19.00 Ženy v běhu 11. - 12. 2. 16.00 a 19.00 Psí domov 13. 2. 16.00 Psí domov 15. - 17. 2. 16.00 a 19.00 Ticho před bouří 18. - 20. 2. 16.00 a 19.00 Na střeše 22. - 24. 2. 16.00 a 19.00 Všichni to vědí 25. - 27. 2. 16.00 a 19.00 Léto s gentlemanem KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 7. 2. 16.00 a 19.00 Máme na víc 14. 2. 16.00 a 19.00 Ivan 21. 2. 16.00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech 28. 2. 16.00 a 19.00 Povídky z městského parku KINO SENIOR 4. 2. 14.00 A dýchejte klidně 7. 2. 14.00 Máme na víc 11. 2. 14.00 Psí domov 14. 2. 14.00 Ivan 18. 2. 14.00 Na střeše 21. 2. 14.00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech 25. 2. 14.00 Léto s gentlemanem 28. 2. 14.00 Povídky z městského parku _______ Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace KINO LUNA OSTRAVA ul. Výškovická 113, Ostrava-Výškovice tel.: 596 751 712 www.kzoj.cz, kino.luna@kzoj.cz Pokladna otevřena denně od 14.00 - 20.00 Info o programu a on-line rezervace na www.kzoj.cz 1. - 3. 2. 15.30 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět 17.45 Ženy v běhu 19.45 Bohemian Rhapsody 4. 2. 10.00 Bijásek: Grinch, 15.30 Čertí brko 4. a 6. 2. 17.45 a 20.00 Ženy v běhu 5. 2. 10.00 Bijásek: Vilík: Rychle a vesele 5. 2. 16.30 Aquaman, 20.00 Ženy v běhu 6. 2. 10.00 Bijásek: Sněhová královna: V zemi zrcadel 6. 2. 15.30 Bumblebee 7. 2. 10.00 Bijásek: Pat a Mat: Zimní radovánky 7. - 9. 2. 15.15 Lego příběh 2 17.45 Ženy v běhu 7. 2. 19.30 METALLICA: Francie na jednu noc 8. 2. 10.00 Bijásek: Když draka bolí hlava 8. - 9. 2. 19.30 Marie, královna skotská 9. 2. 10.00 Bijásek: Mimi a Líza: Záhada Vánočního světla 10. 2. 10.00 Štístko a Poupěnka - jedeme na výlet! 10. 2. 16.00 Carmen Metropolitní opera New York 11. 2. 17.00 Cena za štěstí 11. - 13. 2. 19.30 Ženy v běhu 12. 2. 17.00 Psí domov 13. 2. 17.00 Marie, královna skotská 14. 2. 18.00 Valentýnské kino: Bohemian Rhapsody 15. - 17. 2. 15.30 Raubíř Ralf a internet 17.45 Léto s gentlemanem 20.00 Nedotknutelní 18. 2. 17.30 Chvilky 18. - 20. 2. 20.00 Léto s gentlemanem 19. 2. 17.30 Ženy v běhu 20. 2. 17.30 Kursk 21. - 24. 2. 17.00 Jak vycvičit draka 3, 3D 21. - 24. 2. 19.30 Všichni to vědí 23. - 24. 2. 14.30 Jak vycvičit draka 3 25. 2. 17.30 Favoritka 25. - 26. 2. 20.00 Úniková hra 26. 2. 17.30 Ženy v běhu 27. 2. 19.00 ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA divadelní předpremiéra! 28. 2. 17.30 Co jsme komu zase udělali? 28. 2. 20.00 Všechno nejhorší 2 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace MINIKINO Kostelní 3, Ostrava, tel.: 599 527 851 www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz Pokl. 45 min. před začátkem, rezervace on-line 1. 2. 17.00 Narušitel, 19.30 Ticho před bouří 2. 2. 17.00 Bohemian Rhapsody 19.30 Favoritka 3. 2. 17.00 Žena na válečné stezce 19.30 Utop se, nebo plav 4. 2. 17.00 Na Stojáka v kině 19.30 Bohemian Rhapsody 6. 2. 10.00 Bohemian Rhapsody 17.00 Složka 64, 19.30 Kursk 7. 2. 17.00 Favoritka 19.30 METALLICA: Koncert v Nimes 8. 2. 17.00 Na střeše 19.30 Marie, královna skotská 9. 2. 17.00 Marie, královna skotská 19.30 Ticho před bouří 10. 2. 17.00 Marie, královna skotská 19.30 Složka 64 11. 2. 17.00 Utop se, nebo plav 19.30 Na střeše 13. 2. 17.00 Ticho před bouří 19.30 Žena na válečné stezce 14. 2. 17.00 Dokud jsme naživu 19.30 Heavy Trip 15. 2. 17.00 Co tomu řeknou lidi 19.30 Now It‘s Dark, 21.30 Neklid 16. 2. 17.00 Útěk do budoucnosti 19.30 Mihkel 17. 2. 17.00 Na západ, 19.30 Soví hora 18. 2. 17.00 Láska mezi regály 19.30 Marie, královna skotská 20. - 22. 2. 17.00 a 19.30 Festival LA PELICULA 23. 2. 17.00 Úhoři mají nabito 19.30 Všichni to vědí 24. 2. 17.00 Léto s gentlemanem 19.30 Bohemian Rhapsody 25. 2. 17.00 Mrazivá pomsta, 19.30 Favoritka 27. 2. 17.00 Marie, královna skotská 19.30 Mrazivá pomsta 28. 2. 17.00 Všichni to vědí 19.30 Úhoři mají nabito FILMOVÝ KLUB 5. 2. 17.00 Ozvěny FAMU Festu 5. 2. 19.30 Budovatelé říše 12. 2. 17.00 Prase, 19.30 Žena v kleci 19. 2. 17.00 Zabijáci, 19.30 Vzkaz v láhvi 26. 2. 17.00 Kafarneum 19.30 Salvator Dalí: In Search of Immortality KINO SENIOR 6. 2. 15.00 Beautiful boy 13. 2. 14.00 Oni a Silvio 20. 2. 15.00 Cena za štěstí 27. 2. 14.30 Favoritka HRAJEME PRO DĚTI 2. 2. 15.00 Pohádky naruby 3. 2. 15.00 Spider-Man: Paralelní světy 9. 2. 15.00 LEGO příběh 2 10. 2. 15.00 Raubíř Ralf a internet 16. 2. 15.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 17. 2. 15.00 Dilili v Paříži 23. 2. 15.00 Psí domov 24. 2. 15.00 Jak vycvičit draka 3 _______ .,12 +9õ=\'$ Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 759, www.ksvratimov.cz 6. 2. 19.00 Filmový klub: A dýchejte klidně 9. 2. 10.00 Čarodějné pohádky 13. 2. 17.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 20. 2. 19.00 Mamma Mia! Here we go again 27. 2. 19.00 Po čem muži touží _______ RETROSTAR KINO POLANKA Janovská 333, Polanka tel.: 603 981 429, 724 048 192 retrostar@email.cz, www.retro-star.cz 5. 2. 19.00 Chvilky 12. 2. 18.00 Pat a Mat: Zimní radovánky 19. 2. 19.00 Hovory s TGM 26. 2. 19.00 Miss Hanoi NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 3 8]¼YöUND EĵH]QRYÄKR Y\G¼QÈ 7. února 2019 P/HA-012 fajne akce !!! 1. a 2. 2. \'$9,6 &83 Česká republika - Nizozemsko v Ostravar aréně. 2. 2. KRGLQ BULL gala premiéra výjimečné inscenace s Kristýnou Leichtovou v Divadle Mír. 7. 2. KRGLQ \'2.21$/œ 69$7%$ premiéra činoherní komedie v Divadle Jiřího Myrona. 9. a 10. 2. )(\' &83 Česká republika - Rumunsko v Ostravar aréně. 12. 2. KRGLQ &=(&+ ,1\'225 *$/$ 2675$9$ prestižní mezinárodní atletický mítink v Atletické hale. 16. 2. KRGLQ +5$\'1¨ 0$623867 ukázky lidových zvyků, rej masopustních masek, lidové písničky a spousta dobrého jídla na Slezskoostravském hradě. 16. 2. 9$/(17¸1 9 =22 2675$9$ vstup zamilovaného páru za cenu 1 osoby, od 11.00 speciální komentovaná prohlídka ZOO. 22. 2. 9¸52ç1¨ 3/(6 ǕǕ Společná oslava výročí 90 let HC Vítkovice Ridera, 60 let DK AKORD a 90 let Českého rozhlasu Ostrava. Účinkují: Eva Pilarová, Marek Ztracený a další v DK Akord. 23. 2. KRGLQ TRAKTOR Šachoffnice Tour 2019 - koncert v Ostravar aréně.

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz do divadla 4 ÚNOR 2019 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 1. 2. 19.00 Agentura Harlekýn: Bosé nohy v parku hrají: A. Linhartová/K. Vagnerová, R. Mácha, V. Freimanová, R. Hrušínský 2. 2. 18.45 Carmen - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 8. 2. 19.00 Divadlo v Dlouhé: Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ hrají: M. Matejka, P. Tesař, J. Wohanka, J. Meduna, Č. Koliáš a další 13. 2. 19.00 Studio DVA: Zdravý nemocný hrají: K. Roden, J. Krausová, K. Janáčková, M. Roden, J. Nosek / P. Rakušan, P. Pěknic, H. Havlicová, K. Badinková Nováková a další 18. 2. 19.00 JT promotion, Plzeň: Dva nahatý chlapi. Hrají: M. Zounar, M. Randová, M. Kraus, D. Šinkorová 27. 2. 19.00 Činoherní klub: Osiřelý západ hrají: J. Dulava, M. Taclík, S. Černodrinská, O. Sokol Připravujeme: 2. 3. 18.45 Dcera pluku - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 7. 3. 19.00 Divadlo A. Dvořáka, Příbram: Hrdý Budžes hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková, L. Jeník 10. 3. 15.45 Spící krasavice - záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě 19. 3. 19.00 Divadlo Sklep: Výběr z Besídek 20. 3. 19.00 Městské divadlo Mladá Boleslav: Muži v offsidu hrají: O. Jirák, M. Zbrožek, V. Havelka, P. Bucháček, P. Nakládalová, E. Reiterová, M. Babuský a další 21. 3. 19.00 Silné Reči - stand up comedy show Jána Gorduliča a jeho hostů 25. 3. 19.00 Vymítač RockOpera Praha 26. 3. 19.00 DS Duel: Cravate club hrají: Martina Pechlát, Miroslav Etzler 30. 3. 16.45 Valkýra - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku _______ DAMB %JWBEFMOÓ agentura MB "WJBUJLǾ 0TUSBWB)SBCǾWLB tel.: 596 788 093, 604 235 891 Připravujeme v DKMO - divadlo: 4. a 5. 2. 19.00 Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký a Krátkozraký _______ DIVADLO ROKU 2017 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 602 702 120 XXXEJWBEMPBSFOBD[ 1. 2. 18.30 (BPá) Zabiják Joe 4. 2. 18.30 (mimo) Chacharije 5. 2. 18.30 (mimo) Komiks 6. 2. 18.30 (NS) Chacharije 10. 2. 18.30 (NNe) Zabiják Joe 12. 2. 18.30 (AÚt) Vyrozumění 13. 2. 11.00 (školy) Obraz 14. 2. 18.30 (mimo) Divadelník 17. 2. 18.30 (BNe) Komiks 18. 2. 18.30 (mimo) Smíření 20. 2. 11.00 (D2) Hráči 21. 2. 18.30 (BČt) Divadelník 26. 2. 11.00 (D1) Vyrozumění 27. 2. 18.30 (BSt) Divadelník Výstava fotografií ve foyeru KSA do 30. 4. Petra Vlčková: Babičky _______ DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. Ostrava UFM PEWB[!PEWB[D[ www.odvaz.eu 7. 2. 19.00 All Imp: Improshow (hosté) 10. 2. 10.00 Hrajeme pro děti: Prapohádka 15. 2. 19.00 Improshow: Rendez-vous 26. 2. 19.00 Vesnická improšou 28. 2. 19.00 All Imp: Zápas v divadelní improvizaci (hosté) /ÈN4/1 0TUSBWB;ÈCDzFI UFM͇͇ JOGP!ELBLPSED[ XXXELBLPSED[ 14. 2. 19.00 Divadlo U lípy: Randění po třicítce 27. 2. 19.00 Činoherní studio Bouře: Jenom život. Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, Jaromír Janeček... Připravujeme: 19. 3. 19.00 Divadlo Bolka Polívky: Šašek a syn 10. 4. 19.00 Spolek sešlých: Commedia dell´Arte II. Hrají: Pavel Liška, Tatiana Vilhel- mová, Marek Daniel a další 16. 4. 19.00 3 strážníci - Werichova vila 16 písní geniálního skladatele Jaroslava Ježka _______ Černá louka 1JWPWBSTLÈ Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 XXXEMPPTUSBWBD[tJOGP!EMPPTUSBWBD[ 10. 2. 10.30 a 15.30 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku 15. 2. 17.00 Plasťáci útočí - premiéra 17. 2. 10.30 a 15.30 O hubaté Doře 24. 2. 10.00 Dílny pro veřejnost 25. 2. 18.30 Oskar a růžová paní _______ DIVADLO MÍR )BMBTPWB 0TUSBWB7ÓULPWJDF XXXEJWBEMPNJSD[ 2. 2. 19.00 Bull - gala premiéra 3. - 9. 2. 19.00 Bull 12. - 17. 2. 19.00 Bull 17. 2. 19.00 S tvojí dcerou ne 20. 2. 19.00 Marek Vašut - Káťa a krokodýl aneb 50 let v šoubyznysu 24. a 25. 2. 19.00 Víš přece, že neslyším, když teče voda Připravujeme: 21. 3. 19.00 Čochtan vypravuje 22. 3. 19.00 Revolution of Magic live 25. 3. 19.00 Doktor v nesnázích _______ DIVADLO DEVÍTKA 3BEOJǏOÓ 0TUSBWB.JDIÈMLPWJDF XXXEJWBEMPEFWJULBD[ UFM 20. 2. 19.00 KC Frýdlant nad Ostravicí: (Ne)prodejné manželky 28. 2. 19.00 Sanatoria Klimkovice: Pětkrát do černého _______ 0õ\'. .$59,1œ 5Dz0TWPCP[FOÓ ,BSWJOÈ/PWÏ.ǔTUP tel.: 596 309 000, www.medk.cz 2. 2. 19.00 Bosé nohy v parku hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Radúz Mácha, Anna Linhartová koncerty NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ 1DzFEQSPEFKWTUVQFOFLQSPWP[OÓCVEPWB/%. 4NFUBOPWPOÈNǔTUÓ# 0TUSBWB tel.: 596 276 420, 596 276 242, www.ndm.cz PotÚt - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 _______ \',9$\'/2 $ \'92Ĵœ.$ Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava www.ndm.cz, tel. ústředna: 596 276 111, QPLMBEOB WFǏFSOÓQPLMBEOB IPEJOVQDzFEQDzFETUBWFOÓN 2. 2. 18.30 (PS) Tajemství 3. 2. 16.00 Tři mušketýři 5. 2. 18.30 Tři mušketýři 6. 2. 18.30 Tři mušketýři 8. 2. 18.30 (IV.) Osud 9. 2. 18.30 (X.) La Traviata 10. 2. 15.00 (N) Otello 13. 2. 18.00 (F) Triptych - Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi 14. 2. 18.30 Je úchvatná! 15. 2. 18.30 Tajemství 16. 2. 18.30 Šťastni ve třech 20. 2. 18.30 (II.) Naše třída 21. 2. 18.30 Prodaná nevěsta 22. 2. 18.30 Otello 23. 2. 18.30 (X.) Maškaráda čili Fantom Opery 24. 2. 16.00 Tajemství 26. 2. 18.00 (E) Triptych - Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi 27. 2. 18.30 (PS2) Lazebník sevillský!!! _______ DIVADLO J. MYRONA ƎTMFHJÓ .PS0TUSBWB XXXOEND[ tel. ústředna: 596 276 111 QPLMBEOB WFǏFSOÓQPLMBEOB IPEJOVQDzFEQDzFETUBWFOÓN 1. 2. 18.30 Jesus Christ Superstar 2. 2. 18.30 Jesus Christ Superstar 3. 2. 15.00 Dokonalá svatba - první uvedení 5. 2. 18.30 Edith a Marlene 7. 2. 18.30 (PP) Dokonalá svatba - premiéra 8. 2. 18.30 Romeo a Julie, poselství lásky 9. 2. 18.30 (MP) Dokonalá svatba - repríza 10. 2. 16.00 Kiss Me, Kate (Kačenko, pusu!) 12. 2. 18.30 (E) Dokonala svatba 13. 2. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 14. 2. 18.30 Rebecca 15. 2. 18.30 (D) Rok na vsi 16. 2. 18.30 (PS2) Kočky 17. 2. 16.00 Kočky 19. 2. 18.30 (V.) Rok na vsi 20. 2. 18.30 Kiss Me, Kate (Kačenko, pusu!) 21. 2. 18.30 (VII.) Kočky 22. 2. 18.30 (P) Romeo a Julie, poselství lásky 23. 2. 18.30 Rebecca 25. 2. 18.30 (ČP) Rok na vsi 26. 2. 18.30 Donaha! (Hole dupy) 27. 2. 18.30 Habaďúra 28. 2. 18.30 (C) Dokonalá svatba DIVADLO 12 ƎTMFHJÓ .PS0TUSBWB XXXOEND[ 6. 2. 19.00 Král umírá 9. 2. 19.00 Král umírá 14. 2. 19.00 Čtyřnotová opera - premiéra 16. 2. 19.00 Čtyřnotová opera - první repríza 17. 2. 16.00 O pejskovi a kočičce 21. 2. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 22. 2. 19.00 Teď mě zabij 23. 2. 19.00 Sex, drogy a hafo prachů 25. 2. 19.00 Čtyřnotová opera 28. 2. 19.00 Král umírá _______ \',9$\'/2 3 %(=58ç( 28. října 120, Moravská Ostrava UFMtXXXCF[SVDJD[ 4. 2. 18.30 (D) Transky, body, vteřiny 5. 2. 18.30 (mimo) 1984 6. 2. 18.30 (mimo) Petrolejové lampy 8. 2. 18.30 (T) Transky, body, vteřiny 12. 2. 18.30 (V) Zapomenuté světlo 13. 2. 18.30 (mimo) Kouř 15. 2. 18.30 (R) Transky, body, vteřiny 16. 2. 18.30 (X) Zapomenuté světlo 19. 2. 18.30 (mimo) Miláček 20. 2. 10.00 DKMO: Maryša 21. 2. 18.30 (mimo) Spalovač mrtvol 22. 2. 18.30 (mimo) #nejsemrasista_ale 25. 2. 18.30 (mimo) Maryša 26. 2. 18.30 (mimo) Mládí v hajzlu 28. 2. 18.30 (mimo) Škola základ života -$1œç.29$ FILHARMONIE %,NǔTUB0TUSBWZ 28. října 124, Mor. Ostrava tel.: 597 489 466 (předpl. JFO) 597 489 259 (pokl.) XXXKGPD[tFNBJMPGGJDF!KGPD[ 3. 2. 16.00 Nechovej se jako malý Standa! Koncert pro rodiče s dětmi účinkují: Pavla Gajdošíková a Michal Sedláček - moderátoři Stanislav Vavřínek - dirigent 4. 2. 19.00 Klavír v irském podání P. I. Čajkovskij, F. Schubert účinkuje: Barry Douglas - klavír 7. 2. 18.00 Vášeň a cit R. Galliano, M. Rózsa, Z. Fibich účinkují: Anežka Štenclová - akordeon Paulína Glacová - violoncello Marek Štilec - dirigent 14. 2. 19.00 Ludvík sem, Ludvík tam L. van Beethoven účinkují: A. Sasínová-Polarczyk - moderátorka Jan Bartoš - klavír Canticum Ostrava, Jurij Galatenko - sbormistr Ernest Hoetzl - dirigent 21. 2. 19.00 Beethovenova Sedmá M. Weinberg, D. Šostakovič, L. van Beethoven účinkují: Danjulo Ishizaka - violoncello Daniel Raiskin - dirigent ______ -$1œç.29$ .21=(59$72Ĵ 9 2675$9õ ƎFTLPCSBUSTLÈ .PS0TUSBWB tel.: 596 112 007, www.jko.cz 13. 2. 18.30 Koncert klávesového oddělení varhany a akordeony 15. 2. 18.30 Contemporary dance současný tanec 20. 2. 18.30 Koncert dechového oddělení 27. 2. 18.30 Koncert strunného oddělení 28. 2. 18.30 Koncert vítězů interní pěvecké soutěže ______ AGENTURA PRESTO www.agenturapresto.cz ƎFTLâSP[IMBT0TUSBWB Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 XVIII. Cyklus komorních koncertů 2018 - 2019 27. 2. 19.00 Petrof Piano Trio Program: J. Haydn, S. Rachmaninov, A. Dvořák na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ Na repertoáru od 7. února 2019 v Divadle Jiřího Myrona www.ndm.cz Robin Hawdon DOKONALÁ SVATBA Když nešílí nevěsta, ale ženich Režie Janusz Klimsza © David Turecký P/HA-008

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

za kulturou ÚNOR 2019 )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 5 ˆ 1. - 3. 2. 2019 Ne 3. 2. 17.30 Taneční večer v KD K-TRIO ˆ 4. - 10. 2. 2019 Út 5. 2. 18.00 T. Tramp (Izrael), P. Viry (Fr.), E. Berne (IT), Astralopithecus (Bělorusko), Hospital Brut - koncert ve Fiducii Čt 7. 2. 16.00 Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb Doktorské historky s MUDr. R. Uzlem Klub seniorů v Knihovně Vítkovice 17.00 Intuitivní kresba a malba, kreativní seminář v KD K-TRIO So 9. 2. 9.00 Shamballa 1024 seminář v KD K-TRIO 19.00 Hornický bál SLPT Hlubina Dolní oblast Vítkovic - Hlubina Ne 10. 2. 17.30 Taneční večer v KD K-TRIO ˆ 11. - 17. 2. 2019 Po 11. 2. 17.30 Cesta rytmu - hudební workshop s bubnováním v KD K-TRIO Út 12. 2. 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Od kostela ke garážím v Zámku Poruba 17.30 Arnošt Vašíček: Velké tajnosti přednáška v Knihovně Řepiště 18.00 Pavel Kolmačka a Petr Hruška křest knih a autorské čtení ve Fiducii St 13. 2. 16.30 Beseda s Lubošem Xaverem Veselým, moderátorem a spisovatelem v Knihovně Vítkovice, ul. Kutuzovova 14 Čt 14. 2. 15.00 Mozkocvična - procvičování paměti v Komorním klubu 17.00 Arnošt Vašíček: Velké tajnosti přednáška v Knihovně Žabeň 17.30 Astrologie - přednáška v KD K-TRIO 19.00 Luboš Pospíšil & 5P v KD K-TRIO Ne 17. 2. 17.30 Taneční večer v KD K-TRIO ˆ 18. - 24. 2. 2019 Út 19. 2. 16.00 Komentovaná prohlídka Zámku Poruba 17.30 Jiří Mára: Japonsko - přednáška ve SD s restaurací U Máně v Řepišti 18.00 Současná tvorba Atelieru 38 prezentace ve Fiducii 18.00 Čokoláda jako lék - Marcela Krčálová Povídání s degustací kvalitní čokolády a červeného vína v KS Vratimov 18.00 Malajsie, Borneo, Singapur Přednáška Ivo Petra v MěDK Karviná St 20. 2. 18.00 Osud Osudu - moderovaná debata o Janáčkově opeře ve Fiducii So 23. 2. 9.00 Systém celistvého uzdravu- jícího cvičení - kurz v KD K-TRIO 9.00 Astrologie pro začátečníky seminář v KD K-TRIO Ne 24. 2. 17.30 Taneční večer v KD K-TRIO ˆ 25. - 28. 2. 2019 Út 26. 2. 14.00 Senior Tančírna Domov Slunečnice, Ostrava-Poruba 18.00 Jak zachránit Bedřišku? prezentace výsledků architektonického workshopu ve Fiducii 19.00 Matt Long Trio (UK/CZ) v Komorním klubu St 27. 2. 17.30 Základní principy tradiční čínské medicíny v KD K-TRIO Čt 28. 2. 15.00 Mozkocvična - procvičování paměti v Komorním klubu 17.00 Mariánskohorské kafíčko aneb Co nás čeká v roce 2019. Hostem Vlaďky Dohnalové bude známá kartářka, léčitelka a autorka knih Renata Herber - Knihovna Fifejdy 18.00 Zbigniew Czendlik: Postel Hospoda Kostel - talk show v MěDK Karviná _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 5. 2. 16.00 Klára Mandausová: Holky s voctem. Beseda a autogramiáda populární novinářky a spisovatelky 7. 2. 17.00 Dariusz Kortko, Marcin Pietra- szewski: Kukuczka. Beseda o slavném polském horolezci, který jako druhý člověk na světě zdolal všech 14 osmitisícovek Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303, www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 16. 2. 19.00 SNĚHURKA na ledě pohádkový příběh na ledě s živou hudbou a vzdušnou akrobacií 23. 2. 19.30 TRAKTOR - Šachoffnice Tour 2019 Připravujeme: 26. 3. MANOWAR - The Final Battle 2019 koncert v RT Torax Aréně _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tLBWBMPWB!ELWD[ 10. 2. 19.00 J. Svěcený a Cigánski diabli 13. 2. 19.00 Island - přednáška fotografa Pavla Svobody 21. 2. 19.00 Velebit - po stopách Vinnetoua Multimediální kompon. pořad J. Kráčalíka 23. 2. 17.00 Martha a Tena Elefteriadu 25. 2. 18.00 Madeira a Azorské ostrovy - předn. 28. 2. 19.00 J. Kroulík: Moc a síla hypnózy 2 Připravujeme: 1. 3. Fanta Muser tour 12. 3. 19.00 Věra Martinová 13. 3. 19.00 R. Horký a skupina Kamelot 14. 3. 19.00 4TET 18. 3. 18.00 Srí Lanka - ostrov čaje a slonů Diashow Martina Loewa 21. 3. 19.30 Kavkaz - Bezengi (Malé Himaláje) Multimediální kompon. pořad J. Kráčalíka 22. 3. 19.00 David Koller Acoustic tour 2019 _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 JOGP!ELBLPSED[ XXXELBLPSED[ 2. 2. 9.00 Respektující komunikace 3. 2. 15.00 Ples seniorů s Vladimírem Hronem 6. 2. 18.00 Sejdeme se s Cibulkou hosté: Ivanka Devátá a zpěvák Andrei Andrea 15. 2. 20.00 Oldies ples hraje sk. Nebratři, hlavní host Petr Kotvald 17. 2. 19.00 Pane Bůh, tady Anna Aneta Langerová, Bára Hrzánová 22. 2. Výroční ples 90-60-90 účinkují: Eva Pilarová, Marek Ztracený a další 23. 2. 19.30 33. Funus bál reprezentační ples Concordia spol. s r.o. _______ tel.: 556 422 360 www.sanatoria-klimkovice.cz 6. 2. Taneční večer s Pete Saxem 7. 2. Léčivé divadlo G. Filipi 8. 2. Oldies diskotéka 10. 2. 15.00 Koncert DH Děrničanka 11. 2. 19.00 Poslechový večer s BOSOBOS 15. 2. 19.30 Swingový taneční večer 16. 2. 19.30 Valentýnský ples 28. 2. 19.00 Div. Devítka: Pětkrát do černého _______ $Ǖ(;&/86,9( 2675$9$Ǖ3258%$ tel.: 723 021 404, www.a-exclusive.com Půjčovna společenských a svatebních šatů + sleva na líčení _______ Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. =9(0( ç(6.2 1$ 5$1\'( www.prorodiny.cz 12. 2. 17.30 Kafárna, U Oblouku 10/501, Ostrava-Poruba 14. 2. 17.30 G-Centrum, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh Večeře, workshop o pohodovém manželství, soukromí pro manželský pár. Více info na www.manzelskevecery.cz, www.prorodiny.cz P/HA-007

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

na výstavu %Ĵ(=(1 2018 do 6. 2. Galerie Dukla: 20 let Tanečního studia Ostrava do 18. 2. Galerie Mlejn: Gražyna Zarzecka obrazy (Polsko) do 20. 2. Galerie Fiducia: Tereza Samková do 22. 2. Knihovna Řepiště: Melánie Nováková: Jóga v obrazech do 25. 2. Knihovna Žabeň: Občané Žabně ve velké válce 1914 - 1920 do 28. 2. Galerie Fiducia: Matej Chrenka do 28. 2. Galerie K-TRIO: Sto let Českoslo- venska - výtvarné práce studentů Umělecké školy AVE ART do 1. 3. Knihovna Vratimov: L. Krulikovský: Barevně i černobíle - fotky do 6. 3. Galerie Opera: L. Horký: Moje město do 7. 3. Galerie Na schodech: Střední škola služeb a podnikání: Svět v dvojrozměr- ném prostoru - fotografie do 7. 3. Vratimovská galerie VG: Na začátku roku. Výtvarná skupina Trojice do 8. 3. Galerie současné malby: Václav Buchtelík: Lež 1986 - obrazy do 10. 3. Galerie Zámku Poruba: Od kostela ke garážím - fotografie do 10. 3. Galerie Magna: O. Placht: Guerreros do 15. 3. Galerie Svět VOŠS: Letmo fotografie - T. Vocelka a Vl. Vocelka do 22. 3. Výstavní síň Sokolská: Ján Vasilko do 31. 3. Galerie Dukla: J. Zdvořák: Bitte Gebet _______ 6. 2. - 6. 5. Galerie Astra: Foto I. Mutinové 7. 2. - 13. 3. Galerie Dukla: Proměna lokality nákupního centra Duha a okolí 7. 2. - 30. 4. Galerie G: Mezi realitou a fantazií. Výstava obrazů Karla Ovčaří 21. 2. - 25. 3. Galerie Mlejn: Rosana Elisa- beth De Monfort - obrazy 25. 2. - 27. 3. Galerie Fiducia: P. Malinová _______ 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz 2. - 3. 2. SVATBA - svatební veletrh 10. 2. Avízo bazar 12. - 14. 2. MARV - výprodej second handu 17. 2. Fauna trhy _______ Sokolská tř. 1758/4, Moravská Ostrava www.galeriezaza.cz, tel.: 605 851 340 do 22. 2. Hana Mikulenková: Tropický stav mysli - malba 28. 2. - 15. 3. Ivan Langer: Sochobásně Vernisáž výstavy 28. 2. v 18.00 Prodejní galerie - obrazy, grafiky, sklo, sochy Otevřeno: Út 10.00 - 15.00 St - Pá 12.30 - 17.00 _______ 6/(=6.22675$96.œ *$/(5,( Těšínská 35 Slezská Ostrava tel.: 599 410 426 30. 1. - 1. 3. Vladimír Koštial: Hledání - foto Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 So - Ne, Po zavřeno na výstavu µ125 2019 129¤ ,17(51(729¤ 675œ1.< _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 6 Jurečkova 9, Moravská Ostrava UFMtXXXHWVPD[ do 30. 12. František Jureček - Alois Sprušil Nová Galerie v nové republice - stálá exp. Výstavy: do 24. 3. Deset - současné německé umění ze sbírky Adam Gallery do 24. 3. (KON)TEXTY Jána Mančušky do 24. 3. Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO: Josef Bolf: V noci Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program: 6. 2. 16.00 Šest - prezentace studentů FU a PdF OU 7. 2. 16.30 Komentovaná prohlídka výstavy (KON)TEXTY Jána Mančušky 9. 2. 15.00 Sobotní dílny GVUO pro děti 11. 2. 16.30 Tvůrčí dílna pro dospělé 12. 2. 16.30 Přednáška Marka Zágory: Václav IV. jako milovník umění 13. 2. 18.00 Muzikoterapie 14. 2. 19.00 Dvojkoncert: Ilia Belorukov (RUS) Lauri Hyvarinen (FIN) & IQ+1 (CZ) 19. 2. 17.00 Prezentace Báry Alex Kašparové: Umění ve vědě 20. 2. 16.00 Tvůrčí dílna pro seniory 22. 2. 17.00 Protimluvná sedmnáctka večer ostravských a valašských básníků 23. 2. 15.00 Sobotní dílny GVUO pro děti 25. 2. 16.30 Tvůrčí dílna pro dospělé 26. 2. 16.30 Komentovaná prohlídka výstavy Deset 27. 2. 16.30 Přednáška Gabriely Pelikánové: Felix Neumann - stavitel mnoha tváří _______ Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus) Moravská Ostrava, www.plato-ostrava.cz Výstavy: Dočasné struktury 1 (knihovna, bistro, prodejna) t Dočasné struktury 2 (zahrada) Dočasné struktury 3 (šatna, displej, dekor) Dočasné struktury 4 (displej, dekor) Doprovodné akce: Geolokalita PLATO - sdílení minerálů a polodrahokamů 30. 1. 18.00 Jonáš Strouhal: Bistro Affluenza vernisáž a představení instalace (instalace trvá do 5. 2.) 6. 2. 18.00 Petr Písařík: Peacemaker vernisáž a debata s umělcem 13. 2. 18.00 J. Gryboś & B. Zentková - prezent. 20. 2. 18.00 Jakub Stejskal: Estetická archeologie - přednáška 23. 2. 15.00 Hunger Is / Isn’t an Object workshop 27. 2. 18.00 Zahradní a krajinářská architektka Mirka Svorová (Atelier Partero) - prezentace 27. - 28. 2. Konzultace se Zuzanou Jakalovou _______ Hornopolní 34, Mor. Ostrava www.orchard-gallery.com do 17. 2. Ladislav Hodný - obrazy 22. 2. - 17. 3. Wit Pichurski - obrazy Otevřeno: Po - Pá 11.00 - 19.00 So - Ne 10.00 - 18.00 vesmír 28. října, Mor. Ostrava UFMTQPKtQPLM Vestibul: 1. - 28. 2. OAF ART - Ateliér Pelikán, výstava prací tvůrčí dílny pro výtvarná nemehla Galerie Gaudeamus: 1. - 28. 2. Klobouk jako šperk II. výstava klobouků Mgr. Bohuslavy Asmusové _______ Repinova 16, Mor. Ostrava, www.chagall.cz tel.: 602 532 894, 605 964 765 do 27. 2. Helena Salichová - obrazy 28. 2. - 27. 3. Marko Nenutil - obrazy do 28. 2. SŠ služeb a podnikání Ostrava - foto Stálé expozice - prodejní galerie, I. patro: Obrazy, grafika, sochy, umělecké sklo do 28. 2. Beskydská krajina Otevřeno: Po - PátSo 9.00 - 12.00 _______ Zahradní 10, Moravská Ostrava www.industrialgallery.cz www.industrialcafe.cz Zuzana Bartošová: Cirkulace Vernisáž výstavy 5. 2. 2019 v 18.00 hod. Výstava potrvá do 1. 3. 2019 3/$1(7œ5,80 2675$9$ 17. listopadu 15 Ostrava-Poruba tel.: 596 994 950 www.planetariumostrava.cz Sál planetária: Promítání hvězdné oblohy a filmů formou celooblohové projekce: St - Pá 17.00, So - Ne 14.00, 15.30, 17.00 Experimentárium: Interaktivní expozice Ke hvězdám, K planetám, Za světlem, Na oběžnou dráhu, Do hlubin Země. Otevírací doba: Po 9.30 - 14.00 Út 8.00 - 14.00, St - Pá 8.00 - 20.00 So 13.30 - 20.00, Ne 13.30 - 19.00 Hvězdárna: Pozorování skutečné hvězdné oblohy dalekohledy St - Ne 19.00 - 21.00 Aktuální program na www.planetariumostrava.cz 8]¼YöUND EĵH]QRYÄKR Y\G¼QÈ 7. února 2019 ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MEZD, DANÍ I ZPĚTNĚ, AUDITY, KONTROLY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KOMPLETNÍ EKONOMICKÝ SERVIS Provozovnu máme nově na adrese: U mostu 5, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 633 293, mobil: 603 806 707 e-mail: sekretariatasc@seznam.cz www.auditconsult.net P/SD-006 CONSULT Ing. Alena Čechová P/PA-018 ZIMNÍ VÝPRODEJ 12. - 14. 2. 2019 WWW.MARWIL.CZ ☛ 3ġÌã7Ì 352\'(-1Ì $.&( 16. - 18. 4. 2019 ☛ Ó7(5ê   QRYp ]ERæt 67ġ(\'$   GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.   VOHYD QD YäH VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $ 1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ P/PA-019 PODLAHY ‡ &8\'Ą\' # <ž47$0ö 0¾DąGåÊ 52$ 1UVTCXC2QTWDC VGN  YYYMURCTMGVE\ &QF¾PÊ OCVGTK¾NW 8è\'60ö /106žä\' FąGXQ MQTGM NKPQNGWO NCOKP¾V 28% XKP[N RCTMGV[ RCNWDM[ TGPQXCEG RQFNCJ

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 7 P/PE-003 www.ElektrokolaOstrava.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku ELEKTROKOLA, ELEKTROKOLOBĚŽKY, ELEKTROSKÚTRY SKLADEM NOVINKY 2019 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA VÝPRODEJ MODELŮ 2018  SLEVY AŽ 30% Ŷ Doprava ZDARMA Ŷ Skladem 80 elektrokol

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz SUR GöWL 8 ÚNOR 2019 ˆ 1. - 3. 2. 2019 Pá 1. 2. Oslava vysvědčení v SVČ Ostrčilova Zimní radovánky na Pradědu pořádá SVČ Korunka 8.30 - 13.30 Pololetní prázdniny den pro děti ve Středisku přírodovědců 9.00 - 13.00 Pololetní prázdninová všehochuť ve Středisku turistiky So 2. 2. Keramická dílna v SVČ Ostrčilova ˆ 4. - 10. 2. 2019 Po 4. 2. 16.00 Valentýnky - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 5. 2. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama St 6. 2. 8.00 Prázdniny v Escape Game pořádá CVČ Vietnamská Čt 7. 2. 16.00 Turnaj ve stolním tenise dvojhra v CVČ Vietnamská Ne 10. 2. 10.00 Plaváček - divadlo v KD K-TRIO 10.00 Valentýnský ateliér ve Fiducii 10.00 - 12.00 Prázdninová dílna - Plato ˆ 11. - 17. 2. 2019 Po 11. 2. 16.00 Květinové ozdoby z organzy tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 12. 2. Valentýnská dílna v SVČ Ostrčilova 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama St 13. 2. 16.00 Ručně šité hračky tvůrčí dílna v CVČ O. Jeremiáše Čt 14. 2. Maškarní bál II. a III. v SVČ Ostrčilova 9.00 Sportovní dopoledne pro rodiče a děti 1,5 - 4 let v DDM Polská So 16. 2. Maškarní bál v SVČ Ostrčilova 8.00 Turnaj ve st. tenise v DDM M. Majerové 9.30 Turnaj v kulečníku v CVČ O. Jeremiáše So - Ne 16. - 17. 2. 9.00 - 17.00 ModelFest Ostrava 2019 v ZŠ Jugoslávská 23 Ne 17. 2. 9.00 Nedělní keramická dílna ve Středisku turistiky 10.00 - 12.00 Liborova dílna - Plato ˆ 18. - 24. 2. 2019 Po 18. 2. 16.00 Přívěsky z bužírek tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 19. 2. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama St 20. 2. 16.00 Divadélko Smíšek: O líném Honzovi v CVČ Vietnamská Pá 22. 2. Dílna pro radost v SVČ Dubina Workshop trampolíny v SVČ Ostrčilova 9.00 Kandrdásek - soutěžní přehlídka monologů pro děti a mládež v SVČ Korunka So 23. 2. Ostravské sportovní ligy florbal v SVČ Gurťjevova 8 8.30 - 11.30 Prodejní výstava brouků a motýlů ve Středisku přírodovědců 9.00 Šité šperky - workshop pro ženy a dívky v CVČ Vietnamská 9.00 Turnaj FIFA 19 v DDM M. Majerové 13.00 Keramická dílna pro děti, mládež a rodiče v DDM M. Majerové 15.00 Karneval pro děti od 1, 5 do 15 let v DDM Polská Ne 24. 2. Ostravské sportovní ligy aerobic v SVČ Gurťjevova 8 10.00 Jak pejsek s kočičkou vařili dort Divadélko Šamšula v KS Vratimov 16.00 Maškarní karneval pro děti s myškou Klárkou a veverkou Terkou v DK Akord ˆ 25. - 28. 2. 2019 Po 25. 2. 16.00 Turnaj v šipkách v CVČ O. Jeremiáše Út 26. 2. 15.00 Sportovní odpoledne pro kluky a holky v KZ Gama St 27. 2. Maškarní bál IV. v SVČ Ostrčilova 16.00 Masopustní rej s veverkou Terkou a myškou Klárkou v CVČ Vietnamská _______ Tvůrčí filmová dílna QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz tdílna animovaného filmu (9 - 18 let) texkurze pro školy ve filmovém studiu (přednáška, projekce, animace) JARNÍ PRÁZDNINY 3. - 8. 2. Jarní dětská rekreace SVČ Ostrčilova 4. - 8. 2. Jarní příměstský tábor: Bambuláci v SVČ Ostrčilova 4. - 8. 2. Jarní příměstský tábor: Pohybem pro radost v SVČ Ostrčilova 4. - 9. 2. Jarní prázdniny na lyžích v Peci pod Sněžkou - pořádá SVČ Korunka 4. - 8. 2. 8.00 - 15.30 Hravé jarní prázdniny v SVČ Korunka 4. - 8. 2. 8.30 - 15.00 Jarní prázdniny příměstský tábor pro děti ve Stř. turistiky 4. - 8. 2. 8.00 Zábavné jarní prázdniny ve Středisku přírodovědců 4. - 8. 2. Jarní příměstský tábor: ADD/parkour v SVČ Gurťjevova 8 4. - 8. 2. Jarní pobytový tábor: Star Wars - SVČ Gurťjevova 8 4. - 8. 2. Jarní PT: Po stopách Egypťanů v SVČ Gurťjevova 8 4. - 8. 2. Jarní příměstský tábor: Mistři bad- mintonu a Sport camp v SVČ V Zálomu 1 4. - 8. 2. Jarní příměstský tábor: Záhada starověkého pokladu v SVČ Dubina 4. - 8. 2. Pobytovo - příměstský tábor Ostrava a Trojanovice - pořádá DDM Poruba 4. - 8. 2. Lyžák: Skipark Filipovice pořádá DDM Poruba 4. - 8. 2. Akční týden - příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let - pořádá DDM Poruba _______ 0$7(Ĵ6.œ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDIN O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tindividuální přístup tmalý počet dětí ve třídě tLWBMJGJLPWBOÓrodilí mluvčí tQDzJSP[FOÏbilingvní prostředí NOVĚ TAKÉ MINIŠKOLKA tpro děti od 6 měsíců _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tosvojováníKB[ZLBpřirozenou cestou tLWBMJGJLPWBOÓrodilí mluvčí tmalý počet studentů ve skupině tQDzÓQSBWBLmezinárodním zkouškám tLMBEFNFdůraz na komunikaci tNPäOPTUsoukromých lekcí u Vás _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 9. 2. 15.00 Tvoření s edicí TOPP: 7ZSÈCÓNF[SVMJǏFLUPBMFUOÓIPQBQÓSV _______ kavárna a herna - Sadová 2, Ostrava www.detskyrajostrava.cz, denně od 9.00 - 19.00 výborná káva, croissanty, panniny, dortíky, miniškolka, cvičení pro děti, divadlo a další... _______ 28. října 124, Moravská Ostrava UFMTQPKtQPLM XXXELNPBTD[tJOGP!ELWD[ 16. 2. 16.00 Karneval s Míšou Připravujeme: 10. 3.1ZÝOÈQSJODF[OB 24. 3.+BLTF)PO[BVǏJMǏBSPWBU -7.6740ª<#Ąª<\'0ª1564#8#,+* YYYM\QLE\VGN EOXHVRYêNRQFHUW KRG .RPRUQtNOXE 0$77/21* 75,2 8.&=

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

/8%2ä 3263Ìä,/ 3 NRQFHUW KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 7&+ë1Ď1$=$%,7Ì GLYDGORKUDMt0.UDXV $.XORYDQi\'+RPRORYi /=HGQtþNRYi KRG .XOWXUQtGĤP.75,2 520$1 \'5$*281 NRQFHUW KRG .RPRUQtNOXE P/PA-021 www.oc-galerie.cz VALENTÝNSKÝ FOTOBOX ZDARMA h SDÍLEJTE FOTKY NA NAŠEM FACEBOOKU g A VYHRAJTE POUKÁZKU DO TESCA! ZA NÁKUP NAD 200 KČ V NAŠEM OC VALENTÝNSKÝ DÁREK NESLAVTE... BAVTE SE! 14.2.| 15–19 HODIN Dárek zanákup 6M¹]GQ­ D 2VWUDYD 7ùHERYLFH P/BW-002

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

)DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 9 ĵ¼GNRY¼ LQ]HUFH OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 ________________________________________ P/DHA-012 ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Elektroinstalace. Tel.: 605 058 110 ________________________________________ P/DHA-013 FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Malířské a natěračské práce. Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz _________________________________________P/DPA-003 KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ tTFEBDÓDITPVQSBWtNZUÓPLFO tQǾKǏPWÈOÓTUSPKF,ÊSDIFS Tel.: 606 363 300, 731 490 561 ________________________________________ P/DSD-010 OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 ________________________________________ P/DHA-010 DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 ________________________________________ P/DHA-011 LEVNĚ Elekroinstalační a drobné řemeslnické práce... Tel.: 731 479 399 ________________________________________ P/DHA-016 HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme volejte 605 770 753 a starosti s Vaším počítačem nechejte na nás ________________________________________ P/DHA-015 MONTÁŽ A OPRAVY TELEVIZNÍCH ANTÉN, satelitní techniky, příprava pro příjem DVB-T2 www.montaz-satelitu.eu, tel.: 604 784 471 ________________________________________ P/DHA-014 MALOVÁNÍ BYTŮ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ TUS,ÊSDIFSTLBSUÈǏPWPVIMBWPV.BMPWÈOÓ bez většího nepořádku. Tel.: 603 410 495 _________________________________________P/DJA-003 WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ Provádíme opravy a servis plastových, dřevěných (EURO) a hliníkových oken BEWFDzÓPEWÝFDIWâSPCDǾ.POUÈäF J[PMBǏOÓDITLFMOÓDIGPMJÓ äBMV[JÓ TÓUÓ SPMFU TVÝÈLǾ LWǔUJOPWâDIPISÈEFL BEBMÝÓDIEPQMǪLǾ UFM ________________________________________ P/DSD-009 ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ BEBMÝÓTMVäCZTQPKFOÏTDIPEFNEPNÈDOPTUÓ WǏǏJÝUǔOÓLPCFSDǾ KFEOPSÈ[PWǔJQSBWJEFMOǔ Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz _________________________________________P/DJA-004 SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. -JLWJEBDFQP[ǾTUBMPTUÓ/PTJǏF[BKJTUÓNF Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 ________________________________________ P/DSD-011 ^ VOXŗE\ KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ Centrum, Poruba, Jih. Os. vlast. výhodou. /BTUBWVOF[ÈMFäÓ$FOVSFTQFLUVKJ 3,OFWPMBU5FM ________________________________________ P/DSD-008 VÝKUP AUT OSTRAVA /BCÓ[ÓNFWÓDFOFäBVUPCB[BSZ Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz ________________________________________ P/DRM-001 AUTOBAZAR STYL Výkup, prodej, zprostředkování prodeje. Ul. Palackého 1, Ostrava-Přívoz tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz _________________________________________P/DPA-005 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC Kamenný obchod Ostrava, Sokolská třída 104/2 Vykupuji: obrazy, šperky, hodiny a hodinky, porcelán, sklo, zbraně, hračky a jiné. Přijedu. Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz _________________________________________P/DPA-004 VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ %&4,:1DzJKFEFNFQMBUCBJIOFE1MBUÓTUÈMF celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 ________________________________________ P/DSD-012 ɸ NRXSö 0 E\W\UHDOLW\ Více info: www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 P/HA-011 Váš partner od r. 1998 – menší RK – – menší provize – KOMPLEXNÍ SLUŽBY. SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ. Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji, pronájmu. P/PA-024 Galerie Umění, Nádražní 615/30, Ostrava tel.: 605 146 076, aukce@galerieumeni.cz www.galerieumeni.cz ● Přijímáme obrazy i starožitnosti do aukčního prodeje. ● Vaše předměty můžeme zařadit do aukce nebo vykoupit za hotové. ● Ohodnocení zdarma, přijedu. $8.ÿ1Ì \'Ţ0 ² $8.&( 2%5$=Ţ $ 67$52æ,71267Ì ² Ʈ DXWRPRWR facebook.com/ProgramCZ POHŘEBNÍ SLUŽBY OSTRAVA-PORUBA Francouzská 54 tel.: 596 923 709 Mar. Hory tel.: 596 626 594 3ĜHYR]\  P/SD-008 ]DORåHQR ZZZFKDURQRYDF] P/EH-002 P/PA-026 MLÉKÁRNA KUNÍN a.s. HLEDÁME pro svou provozovnu v Ostravě-Martinově OPERÁTORY VÝROBY a EXPEDIENTY Životopisy zasílejte na e-mail: kamila.langerova@lactalis.cz POŽADUJEME: ➢ ochotu pracovat v nepřetržitém provozu ➢ spolehlivost a čistý trestní rejstřík ➢ vzdělání SOÚ, SŠ ➢ zodpovědnost, kladný přístup k práci NABÍZÍME: ➢ práci na hlavní pracovní poměr, stabilitu ➢ základní mzdu + docházkový bonus + osobní ohodnocení ➢ 13. plat ➢ příspěvek na penzijní pojištění ➢ příspěvek na závodní stravování ➢ možnost zakoupení firemních výrobků ➢ 5 týdnů dovolené P/SD-005 S tímto inzerátem SLEVA až30%navybranézboží ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU do nové humidorové místnosti na ul. Ruská 56, O.-Vítkovice Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz Největší výběr kubánských doutníků na Moravě!!! NOVÉ LQWHUQHWRYÄ VWU¼QN\ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD D ZZZHSURJUDPF] 32Ŗ$\'8-(0( Ŷ ]¼NODGQÈ ]QDORVW SU¼FH QD 3& Ŷ NRPXQLNDWLYQRVW VDPRVWDWQRVW RGSRYöGQRVW Ŷ ]DS¼OHQÈ SUR VYRX SU¼FL Ŷ ]QDORVW WUKX NOÈèRYØFK ]¼ND]QÈNʼn YØKRGRX 1$%¨=¨0( Ŷ SU¼FL YH VWDELOQÈ VSROHèQRVWL V GORXKROHWRX WUDGLFÈ QD WUKX Ŷ QDGVWDQGDUGQÈ RGPöQX SRGOH RGYHGHQÄ SU¼FH Ŷ SU¼FL QD +33 QHER QD Ŗ/ Ŷ èDVRYRX QH]¼YLVORVW %DYÈ Y¼V SU¼FH V OLGPL" -VWH NRPXQLNDWLYQÈ" 8SĵHGQRVWĥXMHWH Y SU¼FL èDVRYRX IOH[LELOLWX" 3DN KOHG¼PH SU¼Yö Y¼V 6WDĥWH VH èOHQHP WØPX NWHUØ ]DMLwĿXMH UHNODPX SUR èDVRSLV 3URJUDP ŖLYRWRSLV SRwOHWH QD kariera@mise.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

klubové akce ROCK AND ROLL GARAGE Restaurant & Music club, www.garageclub.cz Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 Pá - So 11.00 - 02.00 1. 2. Jaroslav Uhlíř s kapelou - koncert 8. 2. Oldies party 9. 2. 2. maškarní erotický ples 13. 2. Jakub Kohák a David Kraus Hvězdy jak je neznáte 14. 2. AC/CZ - koncert revivalové skupiny 23. 2. 10. originální oldies ples s Těžkým Pokondrem 28. 2. Gaia Mesiah - koncert ______ BARRÁK MUSIC CLUB Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084, marcel.ostrava@gmail.com www.barrak-club.cz 1. 2. Jerem.I + Kreyson memorial tour 2019 2. 2. Smrti rudu kovem 2019 melodic death fest 8. 2. Skinny Barber x Stein27 x Naume (SCB) 9. 2. Debustrol, Antigod + support 13. a 14. 2. Mandrage v klubu 15. 2. Morana Farewell Night 2019 Silent Stream of godless elegy 16. 2. Punk - rockové narozeniny vol. 4 20. 2. Soukromá akce 21. 2. Hank (Atmo Music) 23. 2. Otep, Psycho Village ______ BRICK HOUSE DOV (Důl Hlubina), Vítkovická 3365, Ostrava tel.: 732 263 084 1. 2. LVCAS DOPE - Diamant tour 8. 2. Pipes and Pints, The Truth is Out The- re, Hentai Corporation, Malignant Tumour 16. 2. Monkey Business 23. 2. PSH ______ KLUB PARNÍK Sokolská tř. 26, Mor. OV, tel.: 596 138 937 XXXLMVCQBSOJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ Předprodej Po - Pá 8.00 - 17.00 2. 2. 20.00 Jiří Schmitzer 6. 2. 19.00 Mike Ross Band 7. 2. 19.00 Neil Zaza (USA), Festival Ostrava Jazz Nights 8. 2. 19.00 Bebechy 11. 2. 19.00 Big Daddy Wilson & Blue Fest 15. 2. 19.00 Nezmaři 18. 2. 20.00 Ivan Hlas Trio 20. 2. 19.00 Slzy štěstí v Ostravě & Stand-up comedy 25. 2. 19.00 Jet Set Big Band Připravujeme: 12. 3. Peter Lipa ______ KLUB ATLANTIK Čs. legií 7, Mor. Ostrava, tel.: 599 527 110 XXXLMVCBUMBOUJLD[tXXXDLWPTUSBWBD[ 5. 2. 18.00 Vernisáž: Matthew Thompson: Vaporous 6. 2. 18.00 Nepál: Království Mustang stále žije - cestopis 8. 2. 19.00 PoPlach - stand-up 12. 2. Krajem a kulturou - senior na cestách Frýdek-Místek: jedno město s dvojí historií Sraz 8.45 hod. nádraží Ostrava - střed 13. 2. 17.00 Stolik polski platforma multikulturalna Řemeslník v jazyce a kultuře 14. 2. 18.00 Minimalismus v cestování přednáška 15. 2. 20.00 Kafrárna Petra Kubaly 18. 2. 18.00 Antonín Dolák: Vztah vědomí, pocitu já a mozku - přednáška 20. 2. 18.00 Camino de Santiago: Jak se vydat na pouť? - cestopis 21. 2. 19.00 Petr Soukup - autorské čtení 23. 2. Pod kloboukem s Lenkou Kocierzo- vou ulicemi hudebními Sraz v 15.00 u Janáčkovy konzervatoře 25. 2. 18.00 Psychosomatika: Práce s emocemi - přednáška 26. 2. 17.00 naroVinu - přednáška 27. 2. 18.00 Ivo Petr: Tasmánie - Austrálie cestopis 28. 2. 18.00 ZDividla NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 10 CLUB FABRIC Plynární 7, Mor. Ostrava UFMtXXXGBCSJDD[ XXXGBDFCPPLDPNGBCSJDPTUSBWB 1. 2. Fusion Night w/ Housegen - Djs: Kmin, FiRa, Gi-A, Lesko, Daddy Adams, Tossi 2. 2. Neuronight w/ Mean Teeth & Merikan Djs: Mean Teeth (EST/LTU), Merikan (IT), MC Kryptomedic (GER), Divenger a mnoho dalších 8. 2. Legends Of Ostrava!!! Djs: Martin Gredner, Daddy Adams, Radek Erben, Ra-2n-Sky 9. 2. LQDT - Djs: No Money, Variants, Spam a další 15. 2. Aquarius DNB - Djs: Ed Rush (UK), Inspiral X62, Koogi, Fatalerr, Sub.D.Visionz 16. 2. Aquarius PSY - Psytrance superpárty 19. 2. Medické půlení 21. 2 . Na Stojáka. Vystoupí: Daniel Čech, Daniel Bartoš, Ondřej„En-Dru“ Havlík 22. 2. Ain\'t Got The Funk TOUR Koncert: Afu-Ra (USA), Zverina (SK), Pio Squad 23. 2. Namaas\'s 30th Birthday Plejáda Djs na oslavě jubilea DJe Namaase 28. 2. R. Tomeš: Navěky Tour 2019 - koncert ______ MUSIC CLUB CHLÍV Maďarská 6088, O.-Poruba, www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 15. 2. Tworba Čsn DJs 16. 2. DnB Delight vol.1 22. 2. Electro Párty DJs ______ HUDEBNÍ BAZAR Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 XXXGBDFCPPLDPNIVEFCOJCB[BSPTUSBWB Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - PátSo 17.00 - 01.00 2. 2. 3plus, Candle Sauce - dvojkoncert 8. 2. Neduha 70 & hosté - oslava životního jubilea známého umělce Jirky Neduhy 9. 2. Original sin, Safe Escape - dvojkoncert 14. 2. Džetro - profil písničkáře 15. 2. Kostrakola, Nirvana tribute alternative night 16. 2. Progrock fest 2019 - festival mnoha pozoruhodných, nejen ostravských prog rockových kapel 21. 2. Mína - křest básnické sbírky, vernisáž a hudební hosté 22. 2. P. J. Harvey tribute band pocta významné britské osobnosti 23. 2. Kat. Kosnovská - pop rockový koncert ______ ROCK HILL MUSIC CLUB 28. října 258/296, Ostrava-Mariánské Hory UFM XXXGBDFCPPLDPN rockhillmusicclub/ 8. 2. Attracted By Goats - grunge (Zurich), Defibe - hard rock (Opava), Zostra - punk-rock (Ova) 9. 2. The Trousers - rock (Maď.), Peter Kovary & The Royal Rebels - rock (Maď.), Copycats - clasic punk (Ova) 10. 2. Ephyra (melodic death folk metal, IT), Evolve (progressive metal, CH) 15. 2. Punkový Ples 5. 23. 2. Hard-Core-Punk pro Radost 17 aneb ivaze z Valmezu: Facan - hardcore-crust, Antiradio punkový flashinet - punk-rock\'- n\'roll, Black Adder - hardcore-metal 27. 2. Operation Blockhead (punk rock, CH) ______ MASTERS OF ROCK CAFE Zlín - Čepkov tel.: 577 001 122 XXXNBTUFSTPGSPDLD[ 17. 2. U.D.O. (Ger) 23. 2. Alestorm (Scot) + very special guests ÚNOR 2019 FE P/HA-009

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

na výlet )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 11 ÚNOR 2019 6/(=6.22675$96.¸ +5$\' Hradní 1, Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 16. 2. Hradní masopust - ukázky lidových zvyků, rej masopustních masek, lidové písničky a spousta dobrého jídla Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 16.00 od 15. 2. ______ 9¸67$9,k7õ ç(51œ /28.$ Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů: Út - Ne 10.00 - 17.00 ______ www.stcostrava.cz , Areál Dolní Vítkovice Vítkovice 3004, O.-Vítkovice 9(/.¸ 69õ7 7(&+1,.< Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. Shlédněte náš nový 3D film Oceány: Modrá Planeta 3D. Navštivte naši výstavu Tělo a technika a přijďte se dozvědět, jak techni- ka pomáhá hendikepovaným. Ne - Pá 10.00 - 18.00, So 10.00 - 20.00 recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 0$/¸ 69õ7 7(&+1,.< 8 Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky vynálezů od parního stroje až po současnost. Od 2. 2. znovuotevření U6 s jedinečným ví- kendovým programem„Superhrdinové v U6“ Po zavřeno (mimo sv. a prázdnin) Út - Ne 10.00 - 18.00, recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 67(=.$ 9$/$k.$ Pustevny, www.stezkavalaska.cz - délka 394 m - výška v nejvyšším bodě od země 15,2 m Otevřeno: denně 10.00 - 16.00 ______ =22 Michálkovická 197, Slezská Ostrava tel.: 596 241 269, www.zoo-ostrava.cz Stohektarový přírodní areál zoo s unikátní- mi zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen každodenně 1. 2. Pololetní prázdniny v zoo 4. - 8. 2. Jarní prázdniny v zoo: týden otevře- ných dveří výukového centra od 12.00 - 14.00 6. 2. 16.00 Přednáška v zoo: Jeřábi táhnou. A nebo ne? aneb O migraci jeřába popelavého 16. 2. Valentýn v zoo: vstup zamilovaného páru za cenu 1 osoby, od 11.00 speciální koment. prohlídka zoo Otevřeno: denně areál: 9.00 - 17.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 16.00 ______ 08=(80 %¨/29(& Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266, www.kulturnicentrumbilovec.cz, www.facebook.com/muzeumbilovec do 22. 3. M. Videmanová: Tělovost - výstava 19. 2. 17.00 Mgr. Petr Zajíček: Vampyrismus ve Slezsku - přednáška ______ 9$/$k6.¤ 08=(80 9 3Ĵ¨52\'õ Rožnov pod Radhoštěm UFMtXXXWNQD[ 23. 2. 9.00 - 16.00 Dřevěné městečko: Masopust Otevřeno: Dřevěné městečko: Út - Ne 10.00 - 16.00 Mlýnská dolina, Valašská dědina: Út - Ne 10.00 - 15.00 pouze exteriéry www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 Každou středu a sobotu SKIBUSY OV - VELKÁ RAČA A POLSKO SZCZYRK 250,- Kč 23. 2. POZNAŇ veletrh zahrad 890,- Kč 13. 4. POLSKO WROCLAW + ZOO 650,- Kč 20. 4. BÍLÉ KARPATY A VLČNOV 490,- Kč 27. 4. RAKOUSKO AMETYST. ŠTOLA 740,- Kč ______ 62/1¤ \'2/< :,(/,&=.$ ul. Danilowicza 10, Wieliczka, Polsko UFMtXXXLPQBMOJBQM 2 km prohlídková trasa: unikátní solné komory Otevřeno: denně 8.00 - 17.00 ______ 9<+/¨\'.29œ 9õŖ 129¤ 5$\'1,&( Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz Otevřeno denně 9.00 - 17.00 ______ =œ0(. )5

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz ]D Y]GöO¼Y¼QÈP 12 Kulturní asociace NOVÁ AKROPOLIS 28. října 8, Mor. Ostrava (u Sýkorova mostu) tel.: 596 134 980, www.akropolis.cz předpr. vstupenek Po - Čt 17.30 - 21.00 ostrava@akropolis.cz 12. 2. 19.00 Umění soustředění - seminář s praktickými cvičeními 13. 2. 17.00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu - úvodní přednáška _______ $- 9 2Ǖ9¸k.29,&¨&+ www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 EPVǏPWÈOÓtWâVLBtSP[NMVWFOÓtLPOWFS[BDF WFTUÈUOÓTWÈULZ PWÓLFOEVJPQSÈ[EOJOÈDI EPǏBTOǔWPMOÏ-&7/²-&,$&QSPLBäEÏIP _______ JAZYKOVÁ k.2/$ (\',1 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 tPTWPKPWÈOÓ jazyka QDzJSP[FOPVDFTUPV tLWBMJGJLovaní SPEJMÓNMVWǏÓ tNBMâQPǏFU studentů ve skupině tQDzÓQSBWBLNF[JOÈSPEOÓN[LPVÝLÈN tLMBEFNFEǾSB[OBLPNVOJLBDJ tNPäOPTUTPVLSPNâDIMFLDÓV7ÈT _______ tel.: 596 136 805, 603 886 756 Oddělení výtvarné fotografie Lidové konzervatoře zve na kurz ;"Ǝ¶/«.&4%*(*5«-/¶;3$"%-07,06 "7Å57"3/06\'050(3"\'*¶ ,EZ25. - 26. února od 16.30 hod. ,EFve fotoateliéru školy, Wattova 5, O.-Přívoz Cena: 900 Kč, délka lekce: 120 minut Více na XXXMLPD[ TFLSFUBSJBU!MLPD[ _______ .85=< 9¸./$\'8 7$527 .$5(7 $ 36<&+2/2*,( www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz 2. 2. Tarot - Velká arkána 0%."5&Ʋ4,²o107:40,06 ;FMFOÈMJOLBQSPVDIB[FǏF Studujte prakticky a bez stresu 1PEOJLÈOÓ 1SÈWP "QMJLPWBOPVJOGPSNBUJLV .BSLFUJOHPWÏLPNVOJLBDFUJUVMZ #D .HSB*OHVíce na XXXWTQQD[ Studijní obor ƲÓ[FOÓNBMÏIPBTUDzFEOÓIP QPEOJLV Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. 5JUVMZ%JT BNPäOPTU získat za 1,5 roku UJUVM#D na Vysoké škole podnikání a práva. XXXWPTBBD[ ;BMPäFOP*OEJWJEVÈMOÓQDzÓTUVQL̓äÈLǾN a rodičům, rodinná atmosféra. Atraktivní stu- dijní obor Obchodní akademie. Cílená příprava ke studiu VŠ i do praxe. XXXNTPBD[ První Montessori mateřská a základní škola v Ostravě. Výchova a vzdělávání dětí od 2 let. Právě přijímáme! XXXNPOUFTTPSJPTUSBWBD[ _______ ./8% 3Ĵœ7(/ 9¸79$51¤+2 80õ1¨ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava tel.: 734 724 455 5. 2. 17.00 Tajemství obrazů - gotika a renesance. Přednáší Daniel Michalík ÚNOR 2019 06 9õ\'(&.œ .1,+291$ 9 2675$9õ p. o. Prokešovo nám. 1802/9, Mor. Ostrava tel.: 596 118 881, www.svkos.cz 1ǾKǏPWOB TUVEPWOB 1P1È 9.00 - 19.00, 4P8.30 - 12.00 0EEǔMFOÓTQFDJÈMOÓDIGPOEǾ (normy, audioknihy, jazykové učebnice atd.): 1P1È 9.00 - 18.00 do 28. 2. Carnevale Di Venezia výstava fotoobrazů havířovského fotografa Kamila Übelauera 14. 2. - 31. 3. Umělecká škola Bauhaus, představitelé a následovníci LOJäOÓWâTUBWBLWâSPǏÓW[OJLV 5. 2. 10.00 a 13.00 Knihovnické lekce 20. 2. 16.30 Libor Bednář: Mexiko a Guate- mala - země Aztéků a Mayů - přednáška 26. 2. 16.00 Deskohraní _______ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, MASÉRSKÁ ŠKOLA PROSPORT, Hrušovská 11, Ostrava-Přívoz tel.: 596 612 214, www.skola-prosport.cz ,WBMJUB [LVÝFOÓMFLUPDzJ W[EǔMÈWÈOÓ TUSBEJDÓKJäPES 3FLWBMJGJLBǏOÓBDFSUJGJLPWBOÏLVS[Z TBLSFEJUBDÓ.;Ǝ3B.À.5Ǝ3 ;6#/¶*/4536.&/5«Ʋ," 4"/*5«Ʋ 0À&5Ʋ07"5&- ."4²3 -:.\'"5*$,« ."4«Ç */4536,503\'*5/&44 ,*/&4*05&+1*/( EBMÝÓPECPSOÏLVS[Z ÝLPMFOÓ semináře a workshopy. ;%"3." přes úřad práce. Více na XXXTLPMBQSPTQPSUD[ .1,+291$ 0õ67$ 2675$9< 28. října 2, Mor. Ostrava UFMtXXXLNPD[ ústřední knihovna u Sýkorova mostu a 27 poboček v Ostravě - jeden průkaz pro všechny knihovny výpůjční BJOGPSNBǏOÓTMVäCZQSPEǔUJJEPTQǔMÏ hudební oddělení - zvuková knihovna veřejný internet - Britské centrum KMO 7âTUBWZ do 2. 3. Krajiny dětských snů WâTUBWBPCSB[ǾäÈLǾ;ÀB.À8BMEPSGTLÈ 4. 2. - 2. 3.3BEPNÓS,BSBT0ǏJPCSB[Z ,VMUVSOÓBLDF4QPMFǏFOTLâTÈM 6. 2. 16.00 Operní sirény na téma Operní akademie Ostrava EJTLVUPWBUCVEPV&WB%DzÓ[HPWÈ+JSVÝPWÈ +VSBKƎJFSOJLB&WB.JLVMÈÝLPWÈ 8. 2.0QFO.JD0TUSBWBB1BWFMƎBEFL _______ Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 JOGP!BTPSUJTD[tXXXBTPSUJTD[ tTLVQJOPWÏLVS[Z"+ /+ \'+ *+ tJOEJWJEVÈMOÓWâVLB"+ /+ \'+ *+ À+ tLVS[ZQSPQPEOJLZBJOTUJUVDF tLVS[ZPCDIPEOÓBOHMJǏUJOZ MONTE 8]¼YöUND EĵH]QRYÄKR Y\G¼QÈ ÕQRUD facebook.com/ProgramCZ PROGRAM - společník všech Ostravanůt Měsíčník - zdarma do domácností a firem na území města 0TUSBWZt7ZEÈWÈ/",-"%"5&-457¶.*4& TSPt7ZEBWBUFM+PTFG#PSEPWTLâ UFMʸʸ t ÀÏGSFEBLUPSLB *OHʸ )BOB .BSVÝÈLPWÈ UFM ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ tInzerce: *OHʸ1BWFMʸ%BSEB ʸ #ÈSB8PMGPWÈ ʸ ÀÈSLB%BŵLPWÈ +BOB 7ZTMPVäJMPWÈ ʸ t%JTUSJCVDFėFTLÈEJTUSJCVŘOÓ BTt"ESFTBSFEBLDF1SPLPQB7FMJLÏIP ʸ 0TUSBWB7ÓULPWJDF GBY PCDIPEOÓ ʸ ʸ  GBY SFEBLDF ʸ ʸ  FNBJM QSPHSBN!NJTFD[ XXXFQSPHSBND[ t 5JTL &63013*/5 BT t 3FHJTUSBDF .,ė3& t Uzávěrka březnového čísla: 7. 2. 2019 t 5PUP ŘÓTMP WZÝMP 28. 1. 2019 t ;NŞOB QSPHSBmů KF WZISB[FOB QPżBEBUFMƉN t 1MBUOPTU LBäEÏ BLDF EPQPSVŘVKFNF PWŞżJU UFMFGPOJDLZ t ;Bʸ PCTBI SFLMBNZ PEQPWÓEÈ [BEBWBUFM t 0CTBI SFLMBNZ TF OFNVTÓ WäEZ TIPEPWBU Tʸ OÈ[PSFN SFEBLDF t 7FÝLFSÈBVUPSTLÈQSÈWBKTPVWZISB[FOBWZEBWBUFMJBʸOFOÓNPäOÏKFQPVäÓUCF[KFIPTPVIMBTVt  5RçQRY S5DGKRåWěP .RXSDOLåWě  2VWUDYD 57 7RUD[ $UHQD TouR 2019 Souboj Rebelu -HGLQHĀQì GYRMNRQFHUW QHMYěWåtFK ĀHVNRVORYHQVNìFK OHJHQG KDUG DQG KHDY\ =QiPp KLW\ QRYp VNODGE\ D YHONp VSROHĀQp ILQiOH Nová scéna! Zahájení prodeje mini DVD Tublatanka/Citron! Předprodej: P/PA-020 P/PA-027 více informací na: www.edin.cz ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA EDIN 4SEFǏOǔ7ÈT[WFNFOB %&/05&7Ʋ&/Å$)%7&Ʋ¶W&%*/V ;«,-"%/¶À,0-" WÞUFSâPE ."5&Ʋ4,«À,0-"WFǏUWSUFLPE 1SPHSBN t Seznámení s filozofií instituce t \'ormy a metody výuky t Ukázky práce s dětmi Svou účast prosím potvrďte na tel. čísle: +420 720 346 444 nebo na e-mail: info@edin.cz Těšíme se na Vaši návštěvu!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

www.Skutry-Pro-Seniory.cz Ɣ DOPRAVA ZDARMA Ɣ Více než 100 typů elektroskútrů Ɣ Ceny od 19.000 Kč Největší výběr nových i repasovaných elektroskútrů pro seniory i invalidy skladem 80 NOVÝCH MODELŮ SKLADEM

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY _ .DOHQG¼ĵ DNFÈ _ 0DJD]ÈQ _ =DMÈPDY¼ PÈVWD _ www.eprogram.cz 14 za sportem ÚNOR 2019 VODNÍ AREÁL JIH Svazácká 3160/1C, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 977 805 Sportoviště: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 20.00 SPORTOVNÍ AREÁL PORUBA Skautská 11/6093, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Tenisové kurty: Po - Ne 8.00 - 20.00 Tenisové haly: Po, Út, St 6.00 - 22.00 63257291¨ +$/$ 2675$9$Ǖ3Ĵ¨92= Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 23.00 RT TORAX ARÉNA Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Veřejné bruslení dle rozpisu ______ Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh UFMtXXXBSFOBWJULPWJDFD[ OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 1. 2. 14.45 DAVIS CUP: Česká republika - Nizozemsko 2. 2. 13.00 DAVIS CUP: Česká republika - Nizozemsko 9. 2. 12.45 FED CUP: Česká republika - Rumunsko 10. 2. 13.00 FED CUP: Česká republika - Rumunsko MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání Fortuna ligy 16. 2. 15.00 FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec ATLETICKÁ HALA, tel: 596 707 162 12. 2. 16.40 CZECH INDOOR GALA OSTRAVA 2019 - prestižní mezinárodní atletický mítink 16. 2. 13.00 Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen v hale 2019 17. 2. 11.00 Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen v hale 2019 23. 2. 10.00 Judo Grand Prix Ostrava 2019 U 13, U 15 24. 2. 10.00 Judo Grand Prix Ostrava 2019 U 18, U 23 MULTIFUNKČNÍ HALA: tel.: 596 707 213 Veřejné bruslení: So a Ne 16.30 - 18.30 ______ UM PARKOUR PARK 4USPKOÓ 0TUSBWB,VOǏJǏLZ UFM XXXVNQBSLPVSQBSLD[ tJOEJWJEVÈMOÓUSÏOJOLZTUSFOÏSFN tQSBWJEFMOÏQBSLPVSPWÏLSPVäLZ pro všechny (od 6-ti let) tQBSLPVSOJHIUT QDzFTQÈWBDÓBLDF tXPSLTIPQZBFYIJCJDF Otevřeno: Po - Pá 14.00 - 19.00, So - Ne 9.00 - 20.00 XXXTBSF[BD[ 8]¼YöUND 7. února 2019 hokej Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh UFMtXXXBSFOBWJULPWJDFD[ OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 utkání Tipsport hokejové extraligy 19. 2. 17.30 HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov 22. 2. 17.30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 24. 2.)$7ÓULPWJDF3JEFSB&OFSHJF Karlovy Vary ______ HC RT TORAX PORUBA 35503"9"3&/" XXXIDQPSVCBD[ Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 CHANCE LIGA 2018/2019 6. 2. 18.00 Poruba - Prostějov 11. 2. 18.00 Poruba - Vsetín 18. 2. 18.00 Poruba - Slavia Praha 23. 2. 17.00 Poruba - České Budějovice volejbal VK OSTRAVA Hala Sareza, Hrušovská 15, vkostrava.eu extraliga muži 2. 2. 17.00 VK Ostrava - Aero Odolena Voda 23. 2. 17.00 VK Ostrava - Fatra VSC Zlín ______ VK OSTRAVA )BMB+BOÈǏLPWBLPO[FSWBUPDz Českobratrská 958, vkostrava.eu extraliga junioři 10. 2. 10.00 a 14.00 VK Ostrava - VSC Zlín extraliga kadeti 2. 2. 10.00 VK Ostrava - Velké Meziříčí 2. 2. 16.00 VK Ostrava - Lvi Praha 3. 2. 11.00 VK Ostrava - Příbram 3. 2. 17.00 VK Ostrava - Kolín ______ TJ OSTRAVA 7BSFOTLÈB .PS0TUSBWB UFM XXXUKPTUSBWBD[ FNBJMTQPSU!UKPTUSBWBD[ extraliga ženy rozpis 2. části dle rozlosování http://www.cvf.cz termíny nástavbové části 16. 2. a 28. 2. basketbal BONVER ARÉNA CâWBMÈIBMB5BUSBO UFM XXXOICBTLFUD[ Kooperativa NBL 2. 2. 17.30 NH Ostrava - Opava stolní tenis TJ OSTRAVA 7BSFOTLÈB .PS0TUSBWB UFM XXXUKPTUSBWBD[ extraliga muži 22. 2. 18.00 TJ Ostrava KST - SKST Hodonín STAVOIMPEX ______ TTC OSTRAVA 2016 7âTUBWJÝUǔƎFSOÈMPVLB )BMB" 0TUSBWB XXXUUDPTUSBWBD[ 1. 2. 18.00 TTC Ostrava 2016 - SKST Euro- master Liberec 7. 2. 18.00 TTC Ostrava 2016 - KT Praha squash SBA SQUASH CENTRUM )"73«/&, )PSZNÓSPWB 0;ÈCDzFI 596 720 696, 721 663 883 XXXTCBTRVBTID[ FNBJMTCBPTUSBWB!WPMOZD[ Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 tSQUASH - 3 PROFIKURTY t#"%.*/50/07²,635:Y t41*//*/(07«,0-"41*/&3130Y t108&31-"5& t104*-07/"\'*5/&44 t.0Ç/045;".Ɠ45/"/&$,Å$)#&/&\'*5ƾ 0OMJOFSF[FSWBDFXXXTCBTRVBTID[ ______ DzÓKOB 0TUSBWB.BS)PSZ UFM XXXTRVBTITQPSUD[ Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 So, Ne 8.00 - 22.00 $.&( Ǖ +2\',1$ =$ Ǖ .è tSQUASH - 3 oficiální plně klimatizované kurty golf GOLF CLUB OSTRAVA tel.: 777 799 333 FNBJMHDPWB!HDPWBD[ XXXHDPWBD[ KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. ,MVCKFǏMFOFNƎFTLÏHPMGPWÏGFEFSBDF AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. 10 lekcí (3 zdarma vč. neomezeně míčů). GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, OFKNPEFSOǔKÝÓBOFKSZDIMFKÝÓWâVLBHPMGV $IDFUFTJ[BǏÓUTHPMGFN ;BǏOǔUFTJTOÈNJ golf VM/PWJOÈDzTLÈ WDIPE[CPǏOÓIPQBSLPWJÝUǔ UFM XXXHDPWBD[ Otevřeno denně: 9.00 - 20.00, hra od 45,- Kč. KBNFLBEWFOUVSFHPMG TJNVMÈUPS PEQBMJÝUǔ judo HALA JUDO 4QPSUPWOÓBSFÈM 7BSFOTLÈB 0TUSBWB tel.: 725 105 079, FB TJ Judo Ostrava IUUQXXXUKKVEPPTUSBWBD[ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ Nový nábor členů denně od 16.00 - 17.45 Přijímáme děti již od 5 let. 5BLÏQDzJKÓNÈNFJTUBSÝÓWǔLPWÏLBUFHPSJF ______ 1. JC BANÍK OSTRAVA JOGPSNBDFOB tel.: 776 587 711 NBSUJOQBWMJDB!KDCPD[ XXXKDCPD[ PŘIJĎTE MEZI NÁS - cvičíme: tO.-Přívoz, sport. hala SAREZA, Hrušovská ul. t0)SBCǾWLB .KS/PWÈLB pronájem tělocvičny s odpruženou podlahou t0)SBCǾWLB .JUVÝPWB t01PSVCB ;À1PSVCTLÈ t0;ÈCDzFI ;À,PTNPOBVUǾ t0;ÈCDzFI ;À#DzF[JOPWB t0#ǔMTLâ-FT #%WPSTLÏIP t1SPTLPWJDF ;À4UBSPWFTLÈ t%PMOÓ-IPUB ;ÀƎFTLPTMPWFOTLâDIUBOLJTUǾ Přijímáme již od 5-ti let. turistika .ç7 66. 9¨7.29,&( .ǔTUTLâTUBEJPOLMVCPWOB BQPTMFEOÓTUDzFEBWNǔTÓDJ IUUQTTJUFTHPPHMFDPNTJUFLDUWJULPWJDF 2. 2. Hostašovice, Straník, Kojetín, Svinec, Nový Jičín, Ostrava střed 6.53, Vratimov 7.06, 14 km 6. 2. Hlučínská, Koblov, Landek, Hornické museum, sraz v 9.00 na konečné 11 Hlučínská, 8 km 9. 2. Výškovice, Bělský les, Stará Bělá, Krmelín, Nová Bělá MHD - konečná tramvaje 2 a 7 v 9.00, 12 km 16. 2.1DzÓCPS ÀUSBNCFSL ,PQDzJWOJDF Ostrava-Svinov 7.43, 12 km 23. 2. Nová Bělá, Krmelín, Světlov, Proskovice, MHD Bus č. 50 - Mírové náměstí 9.08, 12 km P/PA-025 Nadační fond Historie dobrodružství Vás zve na přednášku významného českého horolezce Marka Holečka, který byl společně se svým spolulezcem Zdeňkem Hákem oceněn prestižní cenou Piolet d‘Or 2018 za prvovýstup alpským stylem na osmitisícový Gasherbrum I v pákistánském Karakoramu. V rámci přednášky se uskuteční také křest knih Dotknout se nebe a Navždy první včetněBVUPHSBNJÈEZ[BQDzÓUPNOPTUJMFHFOEǏFTLPTMPWFOTLÏIPIPSPMF[FDUWÓ www.historiedobrodruzstvi.cz kino Vesmír 7. března 2019 v 18.00 hod.

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

do wellness ÚNOR 2019 )DFHERRN èDVRSLVX 3URJUDP _ =DMÈPDYÄ WLS\ _ $NWXDOLW\ _ 6RXWöŗH _ ZZZIDFHERRNFRP3URJUDP&= 15 ]GUDYÈ 0JU 6YDWDYD JDQRwNRY¼ 36<&+2/2* www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz tOBCÓ[ÓQPSBEFOTUWÓ EJBHOPTUJLVBUFSBQJJ tWâLMBELBSFU TOǾBSP[CPSIPSPTLPQV TQPKFOâTQTZDIPMQPSBEFOTUWÓN _______ Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 325$\'1$ 352 9=7$+< Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice tel.: 552 301 417, 775 244 291 (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz 1PNPDMJEFNQDzJDzFÝFOÓQSPCMÏNǾOBQPMJ PTPCOÓDI QÈSPWâDI NBOäFMTLâDI NF[JHF- OFSBǏOÓDIǏJWâDIPWOâDIW[UBIǾ1PSBEFOTLâ UâNPECPSOÓDJOBNFEJBDFBSPEJOOÏLPO- [VMUBDF QTZDIPMPHPWÏ JOTUSVLUPSLB QSPQMÈOPWÈOÓSPEJǏPWTUWÓ1131PSBEOB v3PEJOOâQSǾWPEDFiQSPPTPCZTF[ESBWPU- OÓNQPTUJäFOÓNEPMFUBKFKJDISPEJOZ Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. _______ 21.2Ǖ$0$=21.< Hrušovská 16, Ostrava 1 kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz 11. 2.1DzFEOÈÝLB "LUVÈMOÓGBLUPSZPWMJWǪVKÓDÓ[ESBWÓ 4FNJOÈSOÓDFOUSVN"LBEFNJF )SVÝPWTLÈ 25. 2..V[JLPUFSBQJF$FOUSVNUSÏOP WÈOÓQBNǔUJ #VMIBSTLÈ 0TUSBWB1PSVCB Pomoc onkologickým pacientům: 4FNJOÈSOÓ$FOUSVN"LBEFNJF0TUSBWB )SVÝPWTLÈ UFM PotSt Pravidelné cvičení pro onkolog. pacientky LBäEPVStW47Ǝ0TUSǏJMPWB _______ &+$5,7$ 2675$9$ Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 ostrava@charita.cz, www.ostrava.charita.cz 1PTLZUVKFNFTPDJÈMOÓ TPDJÈMOǔ[ESBWPUOÓ B[ESBWPUOÓTMVäCZQDzFEFWÝÓNTFOJPSǾN MJEFNTF[ESBWPUOÓNQPTUJäFOÓN MJEFNCF[ EPNPWB NBULÈNTEǔUNJWUÓTOJ PISPäF- OâNEǔUFNBNMÈEFäJ MJEFNTEVÝFWOÓN POFNPDOǔOÓNBMJEFNOFWZMÏǏJUFMOǔ OFNPDOâNW[ÈWǔSVäJWPUB 13. - 14. 2.%OZPUFWDzFOâDIEWFDzÓ W$IBSJUǔ0TUSBWB WFWÝFDIDIBSJUOÓDIEPNFDI 21. 2.+BLQFǏPWBUPOFNPDOÏIPWEP NÈDÓNQSPTUDzFEÓCF[QMBUOâLVS[QSPWFDzFKOPTU _______ .& $1$%(// 2675$9$ tel.: 602 236 457 www.anabell.cz, ostrava@anabell.cz 1PNPDBQPEQPSBMJEFNTQPSVDIBNJ QDzÓKNVQPUSBWZ  bazény .5<7¸ %$=¤1 2675$9$Ǖ3258%$ Gen. Sochora 1378, tel.: 596 977 511 50 m: Po - Pá So - Ne Dětský bazén: Po Út St Pá So - Ne Kondiční plavání: Po - Pá Pára: Po - Pá So - Ne 100 m tobogán: Po - Pá So - Ne Fitness a posilovna: Po - Pá So - Ne Solární studio: Po - Pá So - Ne Saunové centrum, Masérna: Po Út - Pá So - Ne Rehabilitace:  92\'1¨ 69õ7 6$5(=$ Sokolská 44/2590, Mor. OV, tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po Út  St Čt, Pá So Ne Kondiční plavání: Po  Út - Pá Vodní jeskyně, Tobogány: Po Út St - Pá So Ne Wellness: Po Út - Pá So, Ne Fitness: Po Út - Pá So, Ne Parní lázně: Po Út - Pá So - Ne Sauna, Masérna: Po Út - Pá So - Ne Solární studio: Po Út - Pá So - Ne 2=\'5$91¤ &(17580 -(k7õ5.$ Za Ještěrkou 1, O.-Bartovice, tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po Út - Pá So - Ne Kondiční plavání: WQSBDPWOÓEOZWäEZSÈOP QSWOÓEWǔIPEJOZBWFǏFSQPTMFEOÓEWǔIPEJOZ Sauna: Po - Pá So - Ne Masérna: Po - Pá So - Ne Sportovní hala: Po - Pá So - Ne Badminton: Po St Pá So - Ne _______ Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba tel.: 596 909 276, www.skolspec.cz Plavání veřejnosti: Po - Pát So www.sareza.cz OSTRAVA-PORUBA, 17. LISTOPADU 1123/70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  bazény Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754, www.aquapark-olesna.cz Každou So"RVBUǔIPCJL Každou Ne"RVBBFSPCJL Saunový svět: XXXBRVBQBSLPMFTOBD[XFMMOFTT 4BVOPWÈOÓEǔUÓTSPEJǏJ 4BVOPWÏDFSFNPOJÈMZWPo ILWQHVV DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124 Ostrava 1 tel.: 597 489 424 731 273 193 www.attackfitness.cz 7FMLâWâCǔSWÝFDIGPSFNDWJǏFOÓTQSPGJMFLUPSZ QDMBTT QFSGFDUCPEZ CPEZTUZMJOH [VNCB FYUSBCPEZCDzJDIP[BEFL LBMBOFUJLB QPXFSZPHB QJMBLBMBKPHB -"5*/0\'*5 7ÝFCF[PCKFEOÈWÈOÓPitný režim zdarma. _______ .= *$0$ Gen. Píky 13A, Ostrava tel.: 596 611 760, www.ckv-ostrava.cz 5., 12., 19. a 26. 2."RVBBFSPCJD QSPWFDzFKOPTU 6., 13., 20. a 27. 2.$WJǏFCOÓNJY QSPWFDzFKOPTU _______ .\' .Ǖ75,2 Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz 1., 8., 15. a 22. 2.$WJǏFOÓQSP NBNJOLZTEǔUNJPE EPMFU UHJHQHUDèQÈ FHQWUD 70 678\',2 B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP _______ 08\'U. k¼UND $QGöORY¼ &6c. !! ZMĚNA ADRESY!! Hlavní tř. 27, O.-Poruba, 1. patro "Bebínko" tel.: 731 464 387, www.prozit.cz Od 19. 2. skupinový kurz hubnutí STOB. 1DzJIMÈÝLZOB www.prozit.cz UHJHQHUDèQÈ FHQWUD $/25$0(\',&$&20 /(7 2\'%251œ 3¤ç( RNDr. R. Bartošová, polik. Hrabůvka a Poruba tel.: 607 603 005, www.aloramedica.com ,PTNFUJLBTNBTÈäÓ[BE[EBSNB,Ǐ ;IVCOǔUFMJQPMâ[PV .FEQFEJLÞSB,Ǐ UHOD[DèQÈ FHQWUD :(//1(66 0,17+( Komenského 629 Ostrava-Poruba Provozní doba: Po - Pá 1000 - 1900 dle objed. So, Ne - dohodou, objednávky vždy do pátku Bolesti svalů:NBTÈäF CBǪLPWÈOÓ UFKQPWÈOÓ NPYPWÈOÓ UFQFMOÏ[ÈCBMZ SBÝFMJOB QBSBGÓO %PSOPWBNFUPEBKFNOÈNBOVÈMOÓUFDIOJLB RelaxaceNBTÈäFJOEJDLÏ IBWBKTLÏ PCMJǏFKF CBNCVTPWÏ BSPNBTWÓǏLPV NBTÈäFIMBWZ MÈWPWÏLBNFOZ [ÈCBMZǏPLP TLPDzJDF CBIOP Další nabídkaUǔMPWÈBVÝOÓBLVQSFTVSB NBOVÈMOÓMZNGBUJDLÏN SFGMFYOÓNBTÈäDIPEJEFM Cvičení 3PMMFUJD WJCSBǏOÓQMPÝJOZJOEJWJEVÈMOǔ NOVĚ: Cvičení na míčích - rehabilitace zad SaunaQSJWÈUOÓJOGSBQSPPTPCZ Více www.minthe.cz nebo tel.: 606 77 19 20 ]GUDYÈ www.sanatoria-klimkovice.cz tel.: 556 422 111 -È[FǪTLÈMÏǏCBISB[FOÈQPKJÝǸPWOPV 1SPDFEVSZQSPWFDzFKOPTU Neurorehabilitační klinika: tSFIBCJMJUBDFQPDÏWOÓNP[LPWÏQDzÓIPEǔ tTUBCJMJ[BDFSP[USPVÝFOÏTLMFSØ[Z tSFIBCJMJUBDFEǔUTLÏNP[LPWÏPCSOZ tMPHPQFEJFQSPEǔUJBEPTQǔMÏ _______ %¨/¸ .58+ %(=3(ç¨ ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy) tel.: 597 489 204, 731 306 411 www.bkb.cz, bkb.ostrava@bkb.cz 1PNPDPCǔUFNUSFTUOÏǏJOOPTUJ Út - Pá PáQPV[FQSPPCKFEOBOÏ _______ ,17(59(1ç1¨ &(17580 pro osoby ohrožené domácím násilím ul. 28. října 124, Ostrava (DK města Ostravy) tel.: 597 489 207, ic.ostrava@bkb.cz www.domaci-nasili.cz Po, St Út, Čt 1È QSPPCKFEOBOÏ P/PE-002

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/

P/SD-009 Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: UNICAR, spol. s r.o. Vítkovická 36, 702 00 Ostrava Tel.: 595 694 043-4 servis@unicar.cz www.unicar.cz Platí pro vozy ŠKODA starší 4 let ABY VAŠE ŠKODA ~p[b < IW-%-C

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-2-2019/