Program OV 04-2018http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Soutöže o vstupenky facebook.com/ProgramCZ DUBEN 2018 divadla, kina, zábava, kluby, výstavy, sport, vzdöláváni 24. ročník Navštivte nové internetové stránky www.eprogram.cz !

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

DUBEN 2018 VSTUP ZDARMA WWW.KNIHCENTRUM-OSTRAVA.CZ -0+*#<#/1séÉOXÉEG-0+*PCMQWRÉwVÉOXøVwÉ5.\'87O½w REZERVUJTE SI MÍSTO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KNIHCENTRUM-OSTRAVA.CZ/REZERVACE NEBO TELEFONICKY +420 607 082 029. 721<140÷0©s/+0762Į\'&<#é6-\'/#-%\'4\'<\'48#%\'2412#&#,©&156#86\'5\'2415©/8é#5 8NCUVKOKN*CTCRGU.GPMC&įÉOCNQX½C,CPjVÉRCs2įGFRTGOKÅTQX½DGUGFC0&/&QP3WKLQVG 2CXGN*QwGMs8Ù\PCORįÉDøJWXzKFQXUMÅVTCFKEK 2GVT*CXNÉêGMs,FGVQKDG\ONÅMCCXCLGE *TCXÅêVGPÉU3WKLQVGO 6XQįGPÉUGFKEÉ6122s0CXNÅMCPÅFGMQTCEG\RCRÉTWRTQFøVK /CVøL2VCU\GMs2QUGMGLUKVGPVT½XPÉMPGLUQWXKFøVJCFK \'XC6XTF½s/øUVCXéGUMÅO5NG\UMW 6QO½w2QLCTs8½NM[PC$NÉ\MÅOXÙEJQFø ĮÉ\GP½FGIWUVCEGTWOŃ 2GVT2KĹJCs*QFPQV[PCMVGTÙEJUVQLÉOG .WFøM5VCPøMC/KNQwéGTO½Ms2įKwGNDŃJFQMCX½TP[X-CTNÉPø /KTQUNCX&QPWVKNs2CP*GTGE/KTQUNCX&QPWVKN 2įGFRTGOKÅTQX½DGUGFC0&/sLA TRAVIATA DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN 3 11 18 9 14 25 5 12 24 10 17 16 26 ÚTERÝ 56Į\'&# 56Į\'&# 210&÷.© 51$16# 56Į\'&# é6846\'- é6846\'- ÚTERÝ ÚTERÝ ÚTERÝ 210&÷.© é6846\'- 5GVM½PÉUEJQTGQITCHGOKPUEGPCEGCUÏNKUVQWDCNGVW0½TQFPÉJQFKXCFNCX2TC\G/KEJCNGOjVÉRQWDCNGVPÉOOKUVTGO 8NCUVKOKNGO*CTCRGUGOCwÅHMQWDCNGVW0&/.GPMQW&įÉOCNQXQWWRįÉNGzKVQUVKWXGFGPÉDCNGVW.WFYKIC/KPMWUG &1037+,16\' 0GLFŃNGzKVøLwÉJQFPQV[zKFQXUMÅXÉT[OQWFTQUVKCzKXQVPÉRTCZGUGRįGF½XCLÉ\IGPGTCEGPCIGPGTCEKX[RT½XøPÉORįÉDøJŃ mKFQXUMÅFøVKPGRQVįGDWLÉMCVGEJKUOWUCTCDÉPwVÉWêGPEKPGRQVįGDWLÉVGQNQIKKRTQVQzGOÉUVQMCVGEJKUOWCVGQNQIKGmKFÅ URQNGêPøUNCXÉUX½VM[CX[RT½XøLÉRįÉDøJ[2TQêVQVCMLGUGFQ\XÉVGPCDGUGFø 2GVT*CXNÉêGMRCVįÉMPGLNGRwÉOCPGL\P½OøLwÉOXÙzKXQXÙOURGEKCNKUVŃOXéGUMÅTGRWDNKEG,GJQRCTMGVQWLGURQTVQXPÉXÙzKXC RįKêGOzMLGJQMNKGPVŃORCVįÉPCRį-CVGįKPC0GWOCPPQX½6QO½w&XQį½M4QOCPjGDTNG2GVT8CXTQWwGMêK2GVTC-XKVQX½ 5wÅHTGFCMVQTMQWêCUQRKUW&KGVC2GVTQW.COUEJQXQWPCRUCNMPKJXêGVPøVÅRQUNGFPÉ,FGVQKDG\ONÅMCCXCLGE 8GUGNÅêVGPÉRTQFøVKXGURQNWRT½EKU0½TQFPÉOFKXCFNGOOQTCXUMQUNG\UMÙO*TCXÅêVKXÅCPCRÉPCXÅRįGRTCEQX½PÉ TQO½PW&ŃO[UNPÙT[VÉį&QP3WKLQVGFG.C/CPEJCMVGTÅLGRTQêVGP½įGQFFQNGVDWFQWêÉUVJGTEKêKPQJT[0&/ (TCPVKwGM5VTPCFC,KįÉ5GFN½êGM 2įKLìVGUKUFøVOKX[VXQįKVXGUGNÅFGMQTCEG\RCRÉTQXÙEJMQNGêGMTŃ\PÙEJXGNKMQUVÉ 2TCXKFGNPÅVXQįGPÉMCzFQWFTWJQWUQDQVWXOøUÉEK /CVøL2VCU\GMUNCXKNÖURøEJ[LCMQDNWGUQXÙ\RøX½MCJT½êPCHQWMCEÉJCTOQPKMW8zF[CNGUPKNQEGUVQX½PÉ1FLGNRTQVQFQ,KzPÉ#OGTKM[ CUXQLG\MWwGPQUVKC\½zKVM[UJTPWNFQMPKJ[5XÙOPCFwGPÙO\RŃUQDGOP½ORįKDNKzWLG/GZKMQ)WCVGOCNW0KMCTCIWW5CNXCFQT\'MX½FQT C-QNWODKK

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

fajne akce !!! užiteèné kontakty Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 3 PROGRAM - společník všech Ostravanů • Měsíčník - zdarma do domácností a firem na území města Ostravy • Vydává: Nakladatelství MISE, s. r. o. • Vydavatel: Josef Bordovský, tel.: 599 529 770 • Šéfredaktorka: Ing.  Hana Marušáková, tel.: 599  529  760, e-mail: program@mise.cz • Inzerce: Ing. Pavel Darda (599 529 782), Bára Wolfová (599 529 777), Šárka Daňková (599 529 764), Jana Vysloužilová (599 529 759) • Distribuce: Česká pošta, a.s. • Adresa redakce: Prokopa Velikého 30, 703  00 Ostrava-Vítkovice, fax - obchodní: 599  529  750, fax - redakce: 599  529  769, e-mail: program@mise.cz, www.eprogram.cz • Tisk: EUROPRINT a.s. • Registrace: MK ČR E 12810 • Uzávěrka květnového čísla: 9. 4. 2018 • Toto číslo vyšlo: 28. 3. 2018 • Změna programů je vyhrazena pořadatelům • Platnost každé akce doporučujeme ověřit telefonicky • Za  obsah reklamy odpovídá zadavatel • Obsah reklamy se nemusí vždy shodovat s  názorem redakce • Veškerá autorská práva jsou vyhrazena vydavateli a není možné je použít bez jeho souhlasu • 3. - 8. 4. KAŠPARňV OSTRAVSKÝ TÝDEN Pražský divadelní spolek Kašpar se představí na jevišti ostravského Divadla Petra Bezruče. 5. - 13. 4. JEDEN SVõT OSTRAVA Festival dokumentárních filmů o lidských právech v Minikině, Cineportu, klubu Atlantik a Centru Pant. 12. 4. 18.30 hodin DON QUIJOTE - PREMIÉRA Premiéra Minkusova komicky laděného baletu podle románu Miguela Cervantese v Divadle Antonína Dvořáka. 12. a 13. 4. DOSPõLÍ DõTEM Krajská přehlídka dospělých činoherních souborů hrajících pro děti v Domě farnosti na Vřesinské ul. v Porubě. 18. 4. MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK Všechny zámecké okruhy Zámku Fryštát v Karviné zdarma. 20. 4. 19.00 hodin OSTRAVA NA KOLEçKÁCH In-line vyjížďka po uzavřené Hlavní třídě v O.-Porubě. 21. 4. 10.00 hodin SUPERFINÁLE FLORBALU 2018 Souboje nejlepších českých týmů mužů a žen v Ostravar Aréně. 21. 4. 10.00 hodin PORUBAJK MTB MARATON Cyklistické závody pro všechny věkové kategorie trasy dlouhé 3, 10, 38 a 68 km v individuálních i týmových disciplínách na Hlavní třídě v Porubě. 26. 4. DEN ZEMõ Osvětová akce pro malé i velké na Hlavní třídě u kruhového objezdu v Porubě. 29. 4. 19.00 hodin THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW „TIME“ V OSTRAVAR ARÉNõ Nejslavnější tributní kapela The Australian Pink Floyd Show přijede do Ostravy oslavit 30 let působení na světových pódiích. 30. 4. FILIPOJAKUBSKÁ NOC ANEB PÁLENÍ çARODõJNIC Na Slezskoostravském hradě. 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 156 MõSTSKÁ POLICIE 112 TÍSĤOVÉ VOLÁNÍ 150 HASIçI LINKA DŮVĚRY OSTRAVA ........................... 596 618 908, 737 267 939 LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI ................................................................ 116 111 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ............................................................................ 116 006 DONA LINKA - pomoc obětem trestné činnosti ............. 251 511 313 KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA - pomoc proti domácímu násilí ............ ...............................................................................596 110 883, 732 957 193 CHARITA OSTRAVA.........................................596 621 094, 731 625 789 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB............................................ 599 455 120 SOCIÁLNÍ SLUŽBY KONTAKTNÍ CENTRUM..................................599 499 311, 844 121 314 OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS.............596 123 913, 721 770 545 VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ RADNICE............599 443 096, 602 712 920 ÚTULEK PRO PSY......................................................................... 596 967 288 OSTRAVA!!! www.ostrava.cz Fakultní nemocnice Ostrava ...................... www.fno.cz, 597 371 111 Městská nemocnice Ostrava .................. www.mnof.cz, 596 191 111 Vítkovická nemocnice .... nemocnicevitkovice.agel.cz, 595 633 111 Pohotovostní služba pro dospělé ........................................ 596 193 475 Pohotovostní služba pro děti................................................. 596 192 608 Pohotovostní služba zubní ..................................................... 596 193 473 LÉKAĴSKÉ SLUŽBY MHD Ostrava................................................... www.dpo.cz, 597 608 508 Železnice .............................................................. www.cd.cz, 221 111 122 Letiště Mošnov....................... www.airport-ostrava.cz, 597 471 136 DOPRAVA www.idos.cz PLYN www.innogy.cz Pohotovost ..................................................................................................1239 Zákaznická linka ........................................................................ 800 113 355 VODA www.ovak.cz Zákaznická linka ........................................................................ 848 100 700 Poruchová linka .......................................................................... 800 202 700 ELEKTĴINA www.cez.cz, www.eon.cz Zákaznická linka ........................ ČEZ 800 810 820, EON 800 773 322 Poruchová linka .......................... ČEZ 800 850 860, EON 800 225 577 P/PA-054 nová zelená úsporám REALIZACE V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T P RO J E K ÿ N Í ÿ I N N O S T ➠ REALIZACE A OPRAVY STġECH všechny typy ➠ ➠ PĩDNÍ VESTAVBY PĩDNÍ VESTAVBY ➠ ➠ RE REAL ALIZ IZ C AC ACE E A A O OP OPRA RAVY VY S S S ġ ġ ġ ġ Tġ Tġ C EC ECH H RE REAL ALIZ IZ C AC ACE E A A O OP OPRA RAVY VY S S S ġ ġ ġ ġ Tġ Tġ C EC ECH H š h t S T ġ E C H Y S T ġ E C H Y ➠ RODINNÉ DOMY výstavba na klíč, rekonstrukce, zateplení, střecha ➠ ➠ BYTOVÉ DOMY BYTOVÉ DOMY revitalizace, zateplení fasády, okna, střecha, balkony ➠ ➠ VNITġNÍ ÚPRAVY VNITġNÍ ÚPRAVY sádrokartonyvčetněprotipožárních,bytová jádra, koupelny, obklady, dlažby ➠ ➠ OSTATNÍ OBJEKTY OSTATNÍ OBJEKTY výstavba, rekonstrukce ➠ ➠ R R R ROD ODIN IN É É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y OD ODIN IN É É É É NÉ NÉ D DOM OMY Y ý t b klíč k t k t l í tř h S TAV B Y S TAV B Y DOBRÉ STAVBY, s.r.o. Sídlo: Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice tel.: 596 965 179, mobil: 777 252 882 e-mail: info@dobrestavby.cz, www.dobrestavby.cz P/JA-007 HL Propan Přestavby na LPG - Přestavby na LPG - jezděte za polovinu! jezděte za polovinu! www.hlpropan.cz Praha 4 Brno Ostrava 241 402 146 532 045 575 595 700 570 602 775 102 532 045 576 595 781 059 P/PA-052 PODLAHY • DVEĄE A ZÁRUBNö dąevo, korek, linoleum, laminát, PVC, vinyl parkety, palubky, renovace podlah !! AKCE !! dveąe + zárubeÿ + klika, povrch laminát od 3.500,- Ké bez DPH. Nábąeží SPB 452/22, Ostrava-Poruba, tel.: 604 261 156, www.ksparket.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

do kina DUBEN 2018 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 4 Centrum kultury a vzdělávání Mor. OV, p.o. MINIKINO Kostelní 3, Ostrava, tel.: 599 527 851 www.minikino.cz, www.ckv-ostrava.cz Pokladna 45 min. před začátkem, rezervace on-line 1. 4. 17.00 Nit z přízraků 1. 4. 19.30 Nejtemnější hodina 2. 4. 17.00 Já, Tonya 2. 4. 19.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem 4. 4. 17.00 Blade Runner 2049, 19.30 Tvář vody 5. 4. 17.00 Hora, 19.30 S láskou, Vincent 6. - 13. 4. 17.00 a 19.30 JEDEN SVĚT Festival dokumentárních filmů o lidských právech 12. 4. 19.30 Distant Sky - Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen 14. 4. 17.00 Nic jako dřív 14. 4. 19.30 Ztratili jsme Stalina 15. 4. 17.00 Fakjů pane učiteli 3 15. 4. 19.30 Souboj pohlaví 16. - 18. 4. 17.00 a 19.30 FEBIOFEST Mezinárodní filmový festival 19. 4. 17.00 Gringo: Zelená pilule 19. 4. 19.30 Operace Entebbe 20. 4. 17.00 Miami, 19.30 Foxtrot 21. 4. 17.00 Fakjů pane učiteli 3 21. 4. 19.30 Eric Clapton 22. 4. 17.00 Vezmeš si mě, kámo? 22. 4. 19.30 Sex Pistols: Anglie tu bude vždycky 23. 4. 17.00 Děti, 19.30 Odnikud 24. 4. 17.00 Jeden německý život 24. 4. 19.30 Happy End 25. 4. 10.00 Příslib úsvitu 25. 4. 17.00 Souboj pohlaví 25. 4. 19.30 Operace Entebbe 26. 4. 17.00 Miami 26. 4. 19.30 Rampage: Ničitelé 27. 4. 17.00 Ztratili jsme Stalina 27. 4. 19.30 Měsíc Jupitera 28. 4. 17.00 Až na dno 28. 4. 19.30 Avengers: Infinity War 29. 4. 17.00 Do větru, 19.30 Měsíc Jupitera 30. 4. 17.00 Foxtrot, 19.30 Hastrman FILMOVÝ KLUB 3. 4. 17.00 Dunkerk, 19.30 Fantastická žena KINO SENIOR 4. 4. 15.00 Den co den 11. 4. 15.00 Tlumočník 18. 4. 15.00 Tátova volha 25. 4. 15.00 Manžel na zkoušku  HRAJEME PRO DĚTI 1. 4. 15.00 Coco 7. 4. 15.00 Králíček Petr 8. 4. 15.00 Triky s trpaslíky 14. 4. 15.00 Pračlověk 15. 4. 15.00 Sherlock Koumes 20. 4. 15.00 Alenka v zemi zázraků 22. 4. 15.00 Cesta za králem trollů 28. 4. 15.00 Coco 29. 4. 15.00 V husí kůži KINO ART DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 111 spojovatelka www.dkmoas.cz 30. 3. - 1. 4. 17.00 a 19.30 Eric Clapton: Life in 12 Bars 6. - 7. 4. 17.00 a 19.30, 8. 4. 19.30 Operace Entebbe 8. 4. 16.45 A. C. Adam: Giselle Záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě 9. - 11. 4. 17.00 a 19.30 Nico, 1988 13. - 15. 4. 17.00 a 19.30 Ztratili jsme Stalina 16. 4. 17.00 a 19.30 Pepa 17. - 18. 4. 17.00 a 19.30 Foxtrot 20. - 22. 4. 17.00 a 19.30 Hastrman 23. - 25. 4. 17.00 a 19.30 Plážoví povaleči 27. - 29. 4. 17.00 a 19.30 Pepa 30. 4. - 2. 5. 17.00 a 19.30 Dvě nevěsty a jedna svatba KLUB NÁROČNÉHO DIVÁKA 5. 4. 17.00 a 19.30 Do větru 12. 4. 17.00 a 19.30 Na tělo 19. 4. 17.00 a 19.30 Nic jako dřív 26. 4. 17.00 a 19.30 Švéd v žigulíku KINO SENIOR 2. 4. 15.00 Lady Bird 5. 4. 15.00 Do větru 9. 4. 15.00 Nico, 1988 12. 4. 15.00 Planeta Česko 16. 4. 15.00 Pepa 19. 4. 15.00 Nic jako dřív 23. 4. 14.30 Hastrman 26. 4. 14.30 Tlumočník 30. 4. 15.00 Dvě nevěsty a jedna svatba _______ JEDEN SVõT OSTRAVA www.jedensvet.cz/ostrava 5. - 13. 4. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 36 českých a světových snímků a 25 diskuzí s tvůrci filmů a osobnostmi v Minikině, Cineportu, klubu Atlantik a Centru Pant. _______ RETROSTAR KINO POLANKA Janovská 333, Polanka retrostar@email.cz tel.: 603 981 429, 724 048 192 www.retro-star.cz 3. 4. 19.00 Bajkeři 10. 4. 18.00 Paddington 2 15. 4. 10.00 Nedělníček pohádky pro nejmenší 17. 4. 19.00 Kvarteto 24. 4. 17.00 pro seniory a 19.00 Přání k mání Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. KINO LUNA OSTRAVA ul. Výškovická 113, Ostrava-Výškovice tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz kino.luna@kzoj.cz, pokladna otevřena denně od 14.00 - 20.00, info o programu a on-line rezervace na www.kzoj.cz 1. - 2. 4. 15.00 Králíček Petr 1. - 2. 4. 17.15 Sherlock Koumes 1. - 2. 4. 19.30 Máří Magdaléna 3. - 4. 4. 15.30 Králiček Petr 3. 4. 17.30 Filmové Osmičky: Bílá tma 3. - 7. 4. (mimo 5. 4.) 19.30 Ready Player One: Hra začíná 4. 4. 17.30 Oscar 2018: Fantastická žena 5. - 7. 4. 15.15 Včelka Mája: Medové hry 5. - 7. 4. 17.15 Jumanji: Vítejte v džungli 5. 4. 20.00 No Manifesto: A Film About Manic Street Preachers 8. 4. 16.00 Metropolitní opera New York: W. A. Mozart: Cosí Fan Tutte 9. - 11. 4. 15.30 Včelka Mája: Medové hry 9. 4. 17.45 Věčně tvá nevěrná 9. a 11. 4. 20.00 Oni 2: Noční kořist 10. 4. 18.00 Ready Player One: Hra začíná 11. 4. 17.45 The Florida Projekt 12. - 18. 4. (mimo 17. 4.) 15.30 Sherlock Koumes 12. - 15. 4. 17.45 Rampage: Ničitelé 12. - 16. 4. 20.00 Fakjů pane učiteli 3 15. 4. 10.00 O mašince a jiné pohádky (pásmo) 16. 4. 17.30 Oscar 2018: Tvář vody 18. 4. 17.45 Oscar 2018: Lady Bird 18. 4. 20.00 Miami 19. - 30. 4. (mimo 22. 4.) 15.30 V husí kůži 19. - 21. 4. 17.45 Hastrman 19. - 21. 4. 20.00 Vadí nevadí 22. 4. 16.00 Metropolitní opera New York Giuseppe Verdi: Luisa Miller 23. 4. 17.30 Planeta Česko 23. 4. 19.30 Oscar 2018: Nit z přízraků 24. 4. 17.45 a 25. 4. 20.00 Pepa 24. 4. 20.00 Scream For Me Sarajevo 25. 4. 10.00 Promítání mateřským školám 25. 4. 17.45 Cinema italiano: Nico, 1988 26. - 29. 4. 17.45 Dvě nevěsty a jedna svatba 26. - 30. 4. 20.00 Až na dno 29. 4. 10.00 Pohádková škola (pásmo) 30. 4. 17.30 Oscar 2018: Dej mi své jméno KINO PANORAMA Palackého 362, Klimkovice tel.: 556 420 036 www.mesto-klimkovice.cz 4. 4. 18.00 Ready Player One: Hra začíná 8. 4. 16.00 Včelka Mája: Medové hry 11. 4. 18.00 Tátova volha 18. 4. 18.00 V pasti času 25. 4. 17.00 Králíček Petr _______ KINO HVõZDA Frýdecká 1000/48, Vratimov tel.: 595 700 759, www.ksvratimov.cz 4. 4. 19.00 Zahradnictví: Nápadník 11. 4. 19.00 Filmový klub: Mečiar 18. 4. 17.00 Můj život Cuketky 21. 4. 10.00 Žofka ředitelkou ZOO 25. 4. 19.00 Bajkeři _______ KUPE Kulturně-umělecký prostor Vodárenská věž, Janská 7, Opava tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz 3. 4. 18.00 Eric Clapton 4. 4. 18.00 Tátova volha 5. 4. 18.00 Alex James: Slowing down fast fashion - dokumentární film z prostředí módního průmyslu a následná diskuze 10. 4. 18.00 Ztratili jsme Stalina 11. 4. 18.00 Dej mi své jméno 12. 4. 17.00 Expediční kamera 2018 15. 4. 19.00 Jarek Nohavica - Básníkům české země - J. Nohavica zpívá a recituje své oblíbené básníky 17. 4. 18.00 Špína 18. 4. 18.00 Tlumočník 19. 4. 18.00 Big-beatová šedesátá / Kino Čas 24. 4. 18.00 The Florida Project 25. 4. 18.00 To nejlepší z Art brut film Olomouc 26. 4. 20.00 Fotojatka - promítání tvůrčí fotografie s hudbou - putovní festival 27. 4. 18.00 Učení tibetských lámů a samotného dalajlámy - přednáší tibetoložka Janka Sušková P/SD-022 KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV malování bytů včetně úklidu, mytí oken úklid po pozůstalosti, vyklizení bytů Proseniory am am inkysdětm i SLEVA 10% Program Tel.: 596 133 692, 603 891 277, 603 269 729 www.bestostrava.cz info@bestostrava.cz 21 LET ZKUŠENOSTÍ ✄ ✄ P/HA-015

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Starali jsme se celý svůj život. A když děti odešly, řekli jsme si, že teď by se mohl starat zase někdo jiný. Našli jsme si menší byt od společnosti RESIDOMO a ti zařídí všechno co potřebujeme, takže se nemusíme o nic starat. RESIDOMO má i vlastního Senior asistenta, který pomůže s tím, nač sami nestačíme. RESIDOMO DOKÁŽE POMOCI.  www.residomo.cz  840 114 115 S NÁJEMNÍM BYDLENÍM JSME BEZ STAROSTÍ. P/PA-057

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz do divadla 6 DUBEN 2018 NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ Předprodej vstupenek: provozní budova NDM, Smetanovo náměstí 8B, Ostrava tel.: 596 276 420, 596 276 242, www.ndm.cz Po 12.00 - 17.00 • Út - Pá 8.00 - 17.00 So 9.00 - 12.00 _______ DIVADLO A. DVOĴÁKA Smetanovo nám. 1, Mor. Ostrava www.ndm.cz, tel. ústředna: 596 276 111 pokladna: 596 276 420 večerní pokladna 1 hod. před představením 3. 4. 18.30 (V.) Ifigenie v Aulidě 4. 4. 18.30 (VOP) Lady Macbeth Mcenského újezdu 5. 4. 19.00 (Divadlo loutek) Teror - premiéra 6. 4. 18.30 (IV.) Šťastni ve třech 7. 4. 18.30 (X.) Šťastni ve třech 8. 4. 15.00 (N) Paní Bovaryová 10. 4. 18.30 (E) Šťastni ve třech 12. 4. 18.30 (PP) Don Quijote - premiéra 13. 4. 18.30 Škola pro ženy 14. 4. 18.30 (MP) Don Quijote - 2. premiéra 16. 4. 19.00 (Divadlo loutek) Teror 17. 4. 18.30 (E) Otello 18. 4. 18.30 (F) Ifigenie v Aulidě 19. 4. 18.30 (C) Don Quijote 20. 4. 18.30 (D) Otello 20. 4. 19.00 (Divadlo loutek) Řeči léčí premiéra 21. 4. 18.30 (X.) Lady Macbeth Mcenského újezdu 23. 4. 19.00 (Divadlo loutek) Řeči léčí 25. 4. 19.00 (F) Paní Bovaryová 26. 4. 18.30 (C) Ifigenie v Aulidě 26. 4. 19.00 (Divadlo loutek) Teror 27. 4. 19.00 (zkušebna) Mučedník - derniéra 29. 4. 16.00 Je úchvatná! _______ DIVADLO P. BEZRUçE 28. října 120, Moravská Ostrava tel.: 596 618 363 • www.bezruci.cz Kašparův ostravský týden přehlídka inscenací spolku Kašpar 3. a 4. 4. 18.30 Mrzák Inishmaanský 5. a 6. 4. 18.00 Růže pro Algernon, 20.30 Sirotci 7. 4. 16.00 Kytice, 19.30 Jonáš a tingl-tangl 8. 4. 16.00 Jonáš a tingl-tangl, 19.30 Kytice 9. 4. 18.30 (mimo) Mládí v hajzlu 10. 4. 18.30 (mimo) Kdo je tady ředitel? 11. 4. 11.00 DKMO: Škola základ života 11. 4. 18.30 (K) Miláček 13. 4. 18.30 (S) Miláček 17. 4. 18.30 (V) Maryša 18. 4. 18.30 (mimo) Audience 19. 4. 18.30 (mimo) Kráska z Leenane 20. 4. 18.30 (mimo) PS: ...odepiš! - derniéra 23. 4. 18.30 (mimo) 1984 26. 4. 18.30 (N) Miláček 27. 4. 18.30 (T) Maryša _______ DIVADLO IMPROVIZACE ODVAZ 28. října 572/4, Mor. OV, www.odvaz.eu tel.: 736 484 636, odvaz@odvaz.cz 6. 4. 19.00 Improzápas ODVAZ vs. TAMTI (Brno) 19. 4. 19.00 ODVAZY S OBRAZY - premiéra _______ DňM FARNOSTI PORUBA Vřesinská 245/6, Ostrava-Poruba 12. a 13. 4. Dospělí dětem - krajská přehlídka dospělých činoherních souborů hrajících pro děti. Účinkují Lidové divadlo při MIKS Krnov, Štěkáček Opava, Červiven Krnov, Odřivous Bílovec a Opal Opava. 18. 4. 18.00 Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana - divadelní představení pro veřejnost _______ MõDK KARVINÁ Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: 596 309 000, www.medk.cz 5. 4. 19.00 Caveman - one man show hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach 14. a 28. 4. 17.00 DS K.V.A.S.: Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A 16. 4. 17.30 a 20.00 Partička na vzduchu 23. 4. 19.00 Studio DVA divadlo: Vzhůru do divočiny 28. října 124, Mor. Ostrava, tel.: 597 489 111 předpr.: pokl. 597 489 259, OIS 596 123 913 www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 8. 4. 16.45 A. C. Adam: Giselle Záznam přenosu z Bolšoj baletu v Moskvě 11. 4. 19.00 Agentura Harlekýn, Praha: Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby hrají: J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový/K. Vlček, E. Jansová/H. M. Maroušková 13. 4. 18.00 Kočky na Brodwayi představení Taneční školy Happy Day Ostrava 14. 4. 18.15 G. Verdi: Luisa Miller Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 17. 4. 19.00 Radošinské naivné divadlo, Bratislava: To nemá chybu 20. 4. 19.00 Divadlo v Rytířské, Praha: Frankie & Johnny hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma 24. 4. 19.00 Studio DVA divadlo, Praha: Vzhůru do divočiny hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková 28. 4. 18.45 J. Massenet: Popelka Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku Připravujeme: 1. 5. 19.00 Divadlo A. Dvořáka, Příbram: Prokletí nefritového škorpióna hrají: B. Klepl, A. Fixová, R. Štabrňák, V. Senič, M. Dusbaba, E. Dohnalová, F. Müller 2. 5. 19.00 Divadlo Viola, Praha: Magické piano hrají: David Prachař, Emil Viklický 4. 5. 19.00 Švandovo divadlo, Praha: Cry baby cry. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková/P. Hřebíčková, B. Popková, R. Derzsi/E. Vrbková, M. Dlouhý/L. Veselý 17. 5. 19.00 Divadlo Verze, Praha: Úča musí pryč! Hrají: D. Prachař, J. Janěková ml., K. Winterová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková 31. 5. 19.00 Divadlo v Rytířské, Praha: S barvou ven! Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, M. Málková, P. Motloch, M. Kraus, B. Kotiš _______ DIVADLO ROKU 2017 ul. 28. října 2 (u Sýkorova mostu) Mor. Ostrava tel.: 595 155 595 596 114 585 www.divadloarena.cz • info@divadloarena.cz 3. 4. 18.30 (mimo) Slepice 4. 4. 18.30 (mimo) Slyšení 5. 4. 18.30 (mimo) Tři sestry 6. 4. 18.30 (BPá2) Chacharije 8. 4. 18.30 (NNe) Hráči 9. 4. 18.30 Španělské divadlo Gymnázia Hladnov: Cinco Por Cinco (Pětkrát pět) 10. 4. 18.30 (ABENDkl) Divoká kachna 11. 4. 10.00 (školy) Hráči 12. 4. 17.00 (školy) Hráči 13. 4. 18.30 (mimo) Obraz 16. 4. 18.30 (BPo) Smíření 17. 4. 18.30 (mimo) Vyrozumění 18. 4. 18.30 (zadáno) Slepice 19. 4. 18.30 (BČt2) Chacharije 20. 4. 11.00 (D1) Tři sestry 23. 4. 17.00 Vernisáž výstavy fotografií František Řezníček - Ostravský fotograf 26. 4. 18.30 (mimo) Obraz 27. 4. 18.30 (mimo) Něco za něco 29. 4. 18.30 (BNe) Chacharije 30. 4. 18.30 (mimo) Lidská tragikomedie Výstavy fotografií ve foyeru KSA: do 15. 4. Martina Grmolenská: Barmské dny 23. 4. - 15. 10. František Řezníček: Ostravský fotograf _______ DIVADLO MÍR Halasova 19 Ostrava-Vítkovice www.divadlomir.cz 3. 4. 19.00 Jak důležité je mít Filipa 18. 4. 19.00 Bůh masakru 21. 4. 19.00 Dva úplně nazí muži 22. 4. 19.00 Dva úplně nazí muži 26. 4. 19.00 Drahoušku, to chce drink! 28. 4. 19.00 Mátový nebo citron 30. 4. 19.00 Jak důležité je mít Filipa STARÁ ARÉNA OSTRAVA 28. října 49/23, Moravská Ostrava www.staraarena.cz, tel.: 777 420 152 fb: Stará aréna Ostrava 3. 4. 19.30 Šampaňský socialista - divadlo 4. 4. 18.00 Co víte o Španělsku? kvíz Ostravské univerzity 5. 4. 19.00 Ingrid Sotolářová: Piano Kaleidoskope - divadlo 6. 4. 19.00 HumorOva - stand-up comedy show 7. 4. 20.00 Slam poetry exhibice akce v kavárně 8. 4. 19.30 Brak 2 / Vana - premiéra divadla 9. 4. 19.30 Vánoce u Ivanovových - divadlo 10. 4. 19.30 TEMPLFEST: Talkshow Tomáše Novotného - festival 11. 4. 20.30 Pásmo / Kóta 6893 - divadlo 12. 4. 19.30 Šampaňský socialista - divadlo 14. 4. 20.00 ImPéčko - improvizační show 15. 4. 17.30 Mosty - happening 16. 4. 19.30 Brak 2 / Vana - divadlo 17. 4. 19.30 Pekingská kachna - divadlo 18. 4. 19.30 Statické divadlo: Útěk 19. 4. 18.30 Archos - přednáška 20. 4. 19.00 HumorOva stand-up comedy show 21. 4. 19.30 OLDstars: Natašin sen - divadlo 22. 4. 15.00 Bílá velryba pohádka a výtvarná dílna 22. 4. 19.30 Hrobník - divadlo 27. 4. 20.00 Zajíc v pytli - kabaret 28. 4. 20.00 ImPéčko - improvizační show 29. 4. 19.30 Brak 3 / Bob musí zemřít premiéra divadla 30. 4. 19.30 Letět / Groteska o lásce divadlo _______ KOPĴIVA 2018 32. ročník přehlídky netradičních divadel Katolická beseda v Kopřivnici, KD Kopřivnice, www.koprivafest.cz Pátek 27. 4. 13.30 Kejklířské divadlo z Doudleb: Velká cirkusová pohádka, Katolický dům 15.30 Vršovické divadlo MANA: Reynek Slova a obrazy z Petrkova, Katolický dům 18.30 MIME Prague, Radim Vizváry: Sólo, Kulturní dům Kopřivnice 21.00 Divadlo Kontra (Slovensko): Mesiac a magnólie, Katolický dům 22.00 Seminář - Katolický dům Kopřivnice 22.00 Celine Bossu - koncert, Katolický dům Sobota 28. 4. 10.00 Nové divadlo v Nitre (Slovensko): Pinoccho, Katolický dům Kopřivnice 15.45 Vlado Špurek (Slovensko): Gender teror, Katolický dům Kopřivnice 17.45 Divadlo Petra Bezruče (Ostrava): Kráska z Leenane, Kulturní dům Kopřivnice 20.00 Seminář - Katolický dům Kopřivnice 21.00 Divadlo na cucky (Olomouc): Už nikdy sám, Katolický dům Kopřivnice Doprovodný program: 22. 4. 15.00 Marek Orko Vácha: Hledání vlastní identity - přednáška, Katolický dům Kopřivnice Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 762 511, www.dk-akord.cz 7. 4. 14.00 Ex Peri´s - krajská postupová přehlídka studentského, experimentujícího a mladého divadla MS kraje. Vystoupí soubory Bílé divadlo, Statické divadlo, Dodivadlo, Tajfun a další 10. 4. 19.00 Spolek sešlých: Commedia dell´arte aneb Konec šejků v Čechách hrají: Marek Daniel, Pavel Liška, v alternacích Tatiana Vilhelmová, Leoš Noha a další 12. 4. 19.00 Divadlo U lípy: Randění po třicítce 14. 4. 19.00 Žena vlčí mák Monodrama s Hanou Maciuchovou 19. 4. 19.00 KOMICI s.r.o. Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek 24. 4. 19.00 Divadlo MALÉhRY: Čtení ke kafi účinkují: Daniela Zbytowská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytowská 27. 4. 19.00 Studio DVA divadlo: Vše o mužích 28. 4. 19.00 Humorova stand-up comedy show Připravujeme: 3. 5. 19.00 Klicperovo divadlo H. Králové: Kočičí hra s Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních rolích 16. 5. 19.00 Bláznivý Petříček hrají Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová _______ Černá louka Pivovarská 15 Mor. Ostrava tel.: 596 100 501 www.dlo-ostrava.cz • info@dlo-ostrava.cz 1. 4. 10.00 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku 15.00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký 5. 4. 19.00 Teror - host NDM 8. 4. 10.00 Jarní putování divadlem mimořádná akce 13. a 14. 4. Ostravská lokálka mimořádná akce 15. 4. 10.00 a 15.00 Broučci 10.30 a 15.30 O víle menší než zrnko máku 16. 4. 19.00 Teror - host NDM 20. 4. 19.00 Řeči léčí - host NDM 21. 4. 10.00 Vyrob si svou loutku 22. 4. 10.30 a 15.30 Perníková chaloupka 23. 4. 19.00 Řeči léčí - host NDM 26. 4. 19.00 Teror - host NDM 29. 4. 10.00 a 15.00 Kocourek Modroočko 30. 4. 18.30 Z Deniku Ostravaka _______ KD HORNÍ DATYNõ Vratimovská 224, Vratimov tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz 6. 4. 19.00 Divadlo U Lípy: Randění po třicítce Uzávörka kvötnového vydání 9. dubna 2018. Na repertoáru od 12. dubna 2018 v Divadle Antonína Dvořáka www.ndm.cz Ludwig Minkus DON QUIJOTE Nesmrtelná baletní klasika Choreografie Michal Štípa Hudební nastudování Adam Sedlický © Pavel Hejny BALET P/HA-014

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 7 P/HA-013 P/HA-017 P/HA-018 P/PA-051 VL 9iV GRYROXMH SR]YDW QD 9(/.ê 9ê352\'(- 9ê%đ529e+2 6(&21\' +$1\'8 2675$9$ 9ôVWDYLäWĒ ÿ(51É /28.$ 3$9,/21 $    Ó7(5ê  QRYp ]ERæt 67ġ(\'$  GRSOĜRYiQt ]ERæt ÿ7957(.  VOHYD QD YäH  1$%Ì=Ì0( 9ê%đ5 = 1đ.2/,.$ 7,6Ì& .86ĩ 9 1(2%9<./ê&+ &(1É&+ $ 35927ġÌ\'1Ì .9$/,7đ  JARNÍ ZBOŽÍ JARNÍ ZBOŽÍ 10. - 12. 4. 2018 10. - 12. 4. 2018 WWW.MARWIL.CZ WWW.MARWIL.CZ ☛ PġÍŠTÍ PRODEJNÍ AKCE: 15. - 17. 5. 2018 ☛

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

na výstavu BĴEZEN 2018 do 4. 4. Chagall: Česká krajina výstava obrazů do 4. 4. MěDK Karviná: Romana Taszková obrazy do 9. 4. Galerie Mlejn: Ladislav Kucharsky do 11. 4. Galerie G: Malujeme s láskou a pro radost - výstava obrazů autorů z Galerie Mlejn do 15. 4. Komorní scéna Aréna: Martina Grmolenská: Barmské dny výstava fotografií do 20. 4. Chagall: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba fotografie do 26. 4. Vědecká knihovna: Kultovní auta ČSSR. Výstava kolekce modelů automobilů socialistické éry do 27. 4. Knihovna Řepiště: Martina Škarpová: Velikonoční patchwork do 27. 4. Galerie Magna: František Hodonský do 28. 4. Orchard Gallery: V. K. Killer: Pět set let na moři - výstava obrazů do 30. 4. Galerie Svět: prof. Jindřich Štreit: Kde domov můj - výstava fotografií do 30. 4. Vědecká knihovna: Má vlast cestami proměn. Výstava nejzajímavějších proměn známých i neznámých míst v MS a Olomouckém kraji. do 30. 4. Knihovna Žabeň: Dvě sestry podoby Těrlické a Žermanické přehrady na fotografiích Kamila Übelauera do 9. 5. Fiducia: Jan Poupě: Uložit jako… speciální instalace, kterou autor připravil na míru Galerii Dole ve Fiducii do 10. 5. Divadlo Antonína Dvořáka: Pavel Forman: Krásné nové světy do 14. 5. Galerie Astra: Lenka Malinová, Petr Lenart: Můj dům, můj hrad - výstava fotografií do 18. 5. Výstavní síň Sokolská 26: Jørn Utzon - Vizionář Architektury _______ 1. 4. - 30. 4. K-TRIO: Lofoty výstava fotografií Kamila Übelauera 3. 4. - 3. 5. KS Vratimov: Pavel Skorkovský Živé dříví 4. 4. - 17. 5. Galerie na schodech: Mezi mraky slunce - Miroslav Holeček a Dobrovolnické centrum ADRA výstava fotografií z dětského domova v Mukačevě 5. 4. - 2. 5. Chagall: Svatoslav Böhm z tvorby 5. 4. - 4. 5. Knihovna Vratimov: Příroda očima dětí 10. 4. - 16. 5. Mánesova síň MěDK Karviná: Stanislav Agner - dřevořezby 12. 4. - 14. 5. Galerie Mlejn: Maria Posluszna - kolektivní (Polsko) 12. 4. - 15. 5. Galerie G: Tapisérie Emilie Střebovské 22. 4. - 4. 5. Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích: Mikolowské nálady výstava obrazů 24. 4. - 30. 4. Chagall: Stanislav Drozd fotografie 30. 4. - 3. 6. Galerie Magna: Igor Hlavinka KDE NAJDU Galerie Fiducia: Nádražní 30, Moravská Ostrava, www.antikfiducia.com Výstavní síň Sokolská třída 26, Moravská Ostrava, www.ckv-ostrava.cz Orchard Gallery: Hornopolní 34, Moravská Ostrava Výtvarné centrum Chagall: Repinova 16, Moravská Ostrava www.chagall.cz Galerie na schodech: ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba Galerie Svět: Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A, Ostrava www.voss-ova.cz Galerie současné malby: Divadlo Antonína Dvořáka, Moravská Ostrava Galerie Mlejn: Nádražní 138A, Ostrava-Přívoz, www.mlejn.com Galerie G: Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh Galerie Magna: Bieblova 3, Moravská Ostrava, www.magna.zde.cz Galerie Astra: DPS Astra, I. Sekaniny 1812/16, Ostrava-Poruba Komorní scéna Aréna: uice 28. října 2, Moravská Ostrava www.divadloarena.cz Vratimovská galerie VG: KS Vratimov, vestibul kina Hvězda na výstavu DUBEN 2018 muzea DOLNÍ VÍTKOVICE www.dolnivitkovice.cz Vítkovice 3004 Ostrava-Vítkovice Prohlídkové okruhy od těžby uhlí přes proces výroby železa. Vysokopecní okruh včetně Bolt Tower nebo Uhelný okruh. Denně v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Start prohlídek z Návštěvnického centra pod VP1, nkp@dolnivitkovice.cz, 724 955 121. V případě zájmu navštívit Bolt Tower v době od 18.00 - 22.00 Vám vstupenky poskytne obsluha výtahu, kontakt na tel. 725 992 124. Multifunkční aula Gong - prohlídky jen v Ne po předchozí telefonické domluvě na tel.: 724 955 121 _______ MILAN DOBEŠ MUZEUM Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice www.milandobes.cz Nové muzeum výtvarných kinetických Op-art objektů Milana Dobeše a dalších světových výtvarníků. Návštěvníkům nabízí spojení výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí. Každou neděli nově komentované prohlídky Po - Pá 10.00 - 18.00, So - Ne 12.00 - 20.00 _______ LANDEK PARK Hornické muzeum Pod Landekem 64 Ostrava-Petřkovice landekpark@dolnivitkovice.cz tel.: 596 131 804, www.landekpark.cz Skutečné fáraní do dolu a unikátní expozice báňského záchranářství. Prohlídky: denně 9.00 - 16.00, začátky prohlídek každou hodinu, poslední v 16.00. Restaurace Harenda u Barborky a BistrOpen _______ OSTRAVSKÉ MUZEUM Masarykovo nám. 1, Moravská Ostrava tel.: 596 123 760, www.ostrmuz.cz do 18. 4. Poodří - krajina mokřadů výstava fotografií do 3. 6. Boudičky odklopit, aneb v čem jsme se vozili - výstava kočárků Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 17.00 So 9.00 - 13.00 • Ne 13.00 - 17.00 _______ MUZEUM MLEJN Nádražní 138 A, Moravská Ostrava tel.: 596 136 033, www.mlejn.com e-mail: galeriemlejn@gmail.com Expozice: Vodní mlýny v Ostravě, Mlýnky a šrotovníky Otevřeno: Po - Pá 10.00 - 17.00 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 8 PLATO Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus) Moravská Ostrava www.plato-ostrava.cz 5000 m2 pro umění Galerie PLATO otevírá Bauhaus veřejnosti 11. - 18. dubna 2018, zahájení 11. 4. v 18.00 Výstavy, performance, projekce, diskuze, divadlo, koncerty, workshopy, edukace Přes 50 tvůrců a hostů z ČR a zahraničí _______ 28. října, Mor. Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. Vestibul: do 27. 4. Antonín Gavlas: Mapování originální monotypy jako mapy Ostravy _______ BOTANICKÁ ZAHRADA PĴF OU Na Souvrati 12 Ostrava tomas.turecek@osu.cz tel.: 596 235 078 13. - 15. 4. Výstava citrusů. Odborný výklad zajištěn. Otevřeno: 10.00 - 17.00 _______ SLEZSKOOSTRAVSKÁ GALERIE Těšínská 35 Slezská Ostrava tel.: 599 410 426 Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 So - Ne, Po zavřeno _______ Zahradní 10, Moravská Ostrava www.industrialgallery.cz www.industrialcafe.cz Jørn Utzon: Vizionář architektury Vernisáž se uskuteční 10. 4. 2018 výjimečně již v 17.00 hod. Výstava potrvá do 11. 5. 2018. vernisáže 3. 4. 17.00 Vernisáž Pavla Skorkovského ve Vratimovské galerii VG, KS Vratimov 5. 4. 18.00 Vernisáž Vojtěcha Veškrny ve Fotografické galerie Fiducia 12. 4. 10.30 Vernisáž Emilie Střebovské v Galerii G 12. 4. 18.00 Vernisáž Marie Posluszne v Galerii Mlejn 30. 4. 18.00 Vernisáž Igora Hlavinky v Galerii Magna _______ DŮM UMĚNÍ GVUO Jurečkova 9, Moravská Ostrava tel.: 596 115 425 • www.gvuo.cz Výstavy: do 30. 12. František Jureček - Alois Sprušil Nová Galerie v nové republice stálá expozice do 17. 6. Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO. Dílo vybral performer Vladimír 518 6. 4. - 3. 6. Studio Odile DECQ Vernisáž 5. 4. v 17.00 11. 4. - 10. 6. Ivan Pinkava - Eliáš Dolejší: Napřed uhořet/Burning Through 11. 4. - 10. 6. Pocta Emanuelu Křenkovi Vernisáž výstav 10. 4. v 17.00 Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 Doprovodný program - Dům umění: 5. 4. v 15.30 Přednáška Odile DECQ 18.30 Komentovaná prohlídka výstavou Studio Odile DECQ 10. 4. 19.30 Mazur & Majewski Duo basová kytara a trumpet, MCH Trio - koncert 17. 4. 16.30 Přednáška Marka Zágory: Svět středověkých katedrál II. 18. 4. 16.00 Svět za obrazy tvůrčí dílna pro seniory 19. 4. 19.00 Literární čtvrtky: Horor v literatuře - host Michal Jareš 20. 4. 18.00 S láskou Vincent filmová projekce 24. 4. 16.00 - 17.30 Muzikoterapie 25. 4. 16.30 Přednáška Gabriely Pelikánové: Ostrava za první republiky, aneb už ses stavil v té bance, miláčku? 26. 4. 17.00 Komentovaná prohlídka výstavou. Ivan Pinkava - Eliáš Dolejší _______ VÝSTAVIŠTõ çERNÁ LOUKA Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů Út - Ne 10.00 - 17.00 7. - 8. 4. Výstava psů 10. - 12. 4. MARV s.r.o. - velký výprodej výběrového second handu 14. 4. Bleší trhy - sběratelská burza 15. 4. Fauna trhy chovatelská a pěstitelská burza 20. - 22. 4. Karneval chutí gastronomická výstava Uzávörka kvötnového vydání 9. dubna 2018. na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ P/PA-062

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 9 Na nový vůz FABIA má teď každý! Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA COMBI TRUMF s klimatizací, koženým volantem, rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky. Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA, protože teď na to máte! www.tednatomam.cz Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci financování se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu ŠKODA FABIA: 4,4–4,9 l/100km, 101–111 g/km *ilustrační foto TEĎ NA TO MÁTE NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: UNICAR, spol. s r.o. Vítkovická 36, 702 00 Ostrava Tel.: 595 694 052 - 3 novevozy@unicar.cz www.unicar.cz P/PA-055 P/PE-012 P/RM-004 Těším se na Vaši návštěvu ZÁŘIVĚ BÍLÝ CHRUP VE ZDRAVÝCH ÚSTECH Věra Kremlová, Dis (tel.: 731 663 959) POLIKLINIKA Ostrava-Výškovice Lumírova 639/2, Ostrava-Výškovice Dentální hygiena je soubor opatření, která Vám prodlouží vitalitu zubů a zároveň zabrání vzniku onemocnění jako například ZUBNÍ KAZ, ZÁNĚT DÁSNÍ ČI PARODONTITIDA. Zdravé zuby chce mít každý z nás a protoVám s tím ráda pomohu. Ve své ordinaci ráda přivítám: těhotné, děti, dospělé, pacienty s fixními aparátky, implantáty, fixními náhradami, pacienty s citli- vostí zubů, ale i pacienty, kteří chtějí vybělit zuby či vypískovat. Na první návštěvě stanovím léčebný plán, vysvětlím, jak vzniká onemocnění dutiny ústní, naučím Vás, jak si správně čistit zuby, jakédentálnípomůckyjsouproVásnejvhod- nější, a aby Vám šlo vše lépe, dostanete ode mě kartáček a mezizubní kartáček. Odstra- ním zubní kámen a následně vyleštím zuby. V další návštěvě vše zkontroluji, případné nedostatky opravím, a poté se společně uvidíme každý půl rok. Nabízím tuto službu jako BENEFIT firmám pro zaměstnance, lze hradit SODEXO POUKÁZKAMI.

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz za kulturou 10 DUBEN 2018 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • kavalova@dkv.cz 6. 4. 19.00 Společný koncert Dagmar Pecková, Jiří Pavlica, Hradišťan a Spirituál kvintet 9. 4. 19.00 Hop Trop - koncert trojice Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra 10. 4. 19.00 Magický Tian Shan (Kyrgyzstán) Cestopisný komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka 19. 4. 18.00 Jakub Vágner Přednáška českého rybáře 25. 4. 17.00 a 19.00 Drama před kamerou Výběr TOP filmů ze všech 15. ročníků Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. 27. 4. 19.00 Vlasta Redl s kapelou Koncert legendy českého folku Připravujeme: 9. 5. 19.00 Zdeněk Izer Na plný coole 21. 5. 19.00 Jiří Suchý a Jitka Molavcová host Michal Malátný (Chinaski) _______ Nám. SNP, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511 e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz 3. 4. 15.00 Senior klub - setkání seniorů Hudba k poslechu a tanci: Petesax 5. 4. 19.00 Něžná noc - koncert Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl 7. 4. 19.00 Ples Show Fatima Ostrava 11. 4. 19.00 Spolektiv - koncert 13. 4. 19.00 Self Made koncert mladé ostravské kapely hrající vlastní autorskou tvorbu 17. 4. 18.00 Intimně ženám 2: Ženská cykličnost beseda s Evou Nesrstovou 18. 4. 19.00 Lubomír Brabec 65 koncertní turné 21. 4. Dance Star, 22. 4. Talent Star dvoudenní talentová soutěž 21. 4. 19.00 Tančírna pro milovníky společenských tanců 26. 4. 16.30 10. setkání patriotů MSK Připravujeme: 2. 5. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers _______ tel.: 556 422 360 www.sanatoria-klimkovice.cz 2. 4. 19.00 Podvečerní klavírní melodie 3. 4. 18.00 Lázeňské kino: Eric Clapton 5. 4. 19.00 Zábavná hra o ceny Bingo 6. 4. 19.00 Oldies diskotéka Dj Paula Doctora 8. 4. 15.00 Koncert kapely Zezadublues 9. 4. 19.00 Posezení s harmonikářem 10. 4. 18.00 Lázeňské kino: Zahradnictví: Rodinný přítel 12. 4. 19.00 Travesti show Divoké kočky 15. 4. 15.00 Hudba v myšlenkách Masarykových 16. 4. 19.00 Trumpetové duo Halata 17. 4. 18.00 Lázeňské kino: Zahradnictví: Dezertér 19. 4. 19.00 One man show Ivo Šmoldase 20. 4. 19.00 Taneční country večer s Digim 22. 4. 15.00 Koncert španělské a jihoamerické hudby 24. 4. 18.00 Lázeňské kino: Zahradnictví: Nápadník 26. 4. 19.00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi KDE NAJDU KD K-TRIO: Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz Komorní klub: Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107, www.kzoj.cz KS Vratimov, Frýdecká 1000/48, Vratimov, tel.: 595 700 750-4, www.ksvratimov.cz MěDK Karviná: Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město, www.medk.cz Fiducia: Nádražní 30, Moravská Ostrava, tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com Zámek Poruba: Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba, www.zamek-poruba.cz besedy, pĵednášky 1. - 8. 4. 2018 St 4. 4. 17.30 Pod babiččinou loktuší přednáška Mgr. Zuzany Kaiser Dorazilové v KD K-TRIO 18.00 Benátské obrázky - cestopisná projekce J. Kráčalíka v Komorním klubu 9. - 15. 4. 2018 Čt 12. 4. 18.00 Jarní bylinkové kúry přednáška R. Wojnara v KD K-TRIO So 14. 4. 9.30 Taneční ladění v KD K-TRIO ladným pohybem vás bude provázet Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová 16. - 22. 4. 2018 Po 16. 4. 17.00 Eva Tvrdá: Literatura v regionu, region v literatuře - přednáška pro veřejnost v Knihovně Žabeň Út 17. 4. 17.30 Eva Tvrdá: Literatura v regionu, region v literatuře - přednáška pro veřejnost v Knihovně Řepiště 18.00 On má jinou - beseda spisovatelky a scenáristky Kateřiny Tomanové v Komorním klubu St 18. 4. 17.00 Eva Tvrdá: Literatura v regionu, region v literatuře - přednáška pro veřejnost v Knihovně Paskov Čt 19. 4. 17.00 Mariánskohorské kafíčko V. Dohnalové se skvělým glosátorem Dr. Ivo Šmoldasem v Knihovně města Ostravy, pobočka Fifejdy So 21. 4. 9.30 Harmonie s feng-šuej - seminář pod vedením Ing. V. Gazdové v KD K-TRIO 23. - 30. 4. 2018 Út 24. 4. 17.30 Jana Mlčochová: Na každou nemoc vyrostla bylinka - přednáška pro veřejnost v Knihovně Řepiště 18.00 Velké tajnosti - přednáška PhDr. Arnošta Vašíčka v KS Vratimov 18.00 Island kolem dokola - cestopis v MěDK Karviná Pá 27. 4. 9.00 Pohyb je život - naučte se správně chodit s holemi Nordic walking pod vedením RNDr. R. Vlachové v KD K-TRIO _______ Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303, www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 29. 4. 19.00 The Australian Pink Floyd Show„Time“ _______ Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz – Čím více KNIH nakoupíš, tím větší SLEVU máš! 5. 4. 16.00 Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku. Beseda a autogramiáda. 25. 4. 16.00 Matěj Ptaszek: Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi. Beseda a autogramiáda hudebníka a cestovatele. _______ MÁJOVÁ PLESNÁ dvoudenní hudební festival Areál před Hasičskou zbrojnicí v Plesné 30. 4. 17.00 Legendy se vrací 1. 5. 14.30 Májová Plesná s gulášfestem folklorní soubory a Nezmaři, ochutnávka soutěžních gulášů... JANÁçKOVA FILHARMONIE OSTRAVA DK města Ostravy, 28. října 124, Mor. OV tel.: 597 489 466 (předp.), 597 489 259 (pokl.) www.jfo.cz • e-mail: office@jfo.cz 12. 4. 19.00 Modré housle Pavla Šporcla L. Janáček, H. Wieniawski, P. I. Čajkovskij účinkují: Pavel Šporcl - housle Alžběta Vomáčková - mezzosoprán Richard Samek - tenor, Roman Hoza - baryton Sbor opery NDM, Jurij Galatenko - sbormistr JFO, Leoš Svárovský - dirigent 15. 4. 16.00 Kdo se bojí, nesmí do města hudebně zábavné předst. pro rodiče s dětmi účinkují: Pavla Gajdošíková, Michal Sedláček JFO, Stanislav Vavřínek - dirigent 19. 4. 19.00 Šéfdirigent uvádí G. Gershwin, G. Holst, P. Hindemith, S. Rachmaninov, A. Dvořák, G. Mahler, G. Enescu, I. Stravinskij účinkují: Vladimír Polák - moderátor Ivo Kahánek - klavír JFO, Heiko Mathias Förster - šéfdirigent JFO 23. 4. 19.00 Janáčkův komorní orchestr J. Ireland, A. Schnittke, J. S. Bach, B. Bartók účinkují: Tomáš Vrána - klavír Kateřina Ochmanová - klavír Janáčkův komorní orchestr Jakub Černohorský - umělecký vedoucí Jakub Klecker - dirigent 26. 4. 19.00 Haydnovo mistrovské dílo účinkují: Nicola Proksch - soprán Jaroslav Březina - tenor, Jan Martiník - bas Český filharmonický sbor Brno Petr Fiala - sbormistr JFO, Václav Luks - dirigent _______ JANÁçKOVA KONZERVATOĴ OSTRAVA Českobratrská 40, Mor. Ostrava tel.: 596 112 007, www.jko.cz 3. 4. 18.30 Absolventský koncert: M. Číp, J. Šíbl - cimbály 4. 4. 18.30 Absolventský koncert: K. Branich - viola 10. 4. 18.30 Absolventský koncert: E. Grigoriadu - lesní roh, K. Pašková - klarinet 11. 4. 18.30 SYMETRIO koncert akordeonového tria 17. 4. 18.30 Absolventský koncert: K. Popová - zpěv, V. Trubač - varhany 19. 4. 18.30 Absolventský koncert: M. Mrva - trubka 23. 4. 18.30 A co Leonardo? premiéra maturitního představení 24. 4. 18.30 Absolventský koncert: L. Adámková - zpěv, P. Kaletová - klavír 26. 4. 18.30 Contemporary dance - Taneční představení žáků oboru Současný tanec _______ AGENTURA PRESTO www.agenturapresto.cz ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 4, Ostrava 1 XVII. Cyklus komorních koncertů 2017- 2018 11. 4. 19.00 Duo Arnicans - Švýcarsko Arta Arnicane - klavír, Florian Arnicans - violoncello Program: C. Debussy, F. Chopin aj. _______ Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava tel.: 596 203 111 • www.ostrava.rozhlas.cz 12. 4. Muzikálové melodie - koncert Hany Fialové za doprovodu klavíristy Jakuba Žídka, host Tomáš Savka kulturní akce, koncerty, zábava 1. - 8. 4. 2018 Ne 1. 4. Velikonční jarmark na Alšově nám. 17.00 Pomlázková zábava pro příznivce spol. tance se sk. Domino v KD K-TRIO Pá 6. 4. 19.00 Noční směna koncert v Klubu Fiducia Ne 8. 4. 17.00 Taneční večer pro příznivce spol. tance se sk. Domino v KD K-TRIO 9. - 15. 4. 2018 Po 9. 4. 19.00 Koncert Jakuba Smolíka s kapelou v MěDK Karviná St 11. 4. 17.00 Hudba pro královský dvůr koncert v DPS Astra v Porubě. Účinkuje Kateřina Bendová (harfa) Pá 13. 4. 19.00 Zdeněk Izer na plný coole! premiéra nového zábavného pořadu v MěDK Karviná So 14. 4. 19.30 Country bál se skupinou Šviháci na Zámku Poruba 19.30 Hity z kazeťáku se Standou Hložkem v OD Družba v Karviné Ne 15. 4. 17.00 Taneční večer pro příznivce spol. tance se sk. Domino v KD K-TRIO 16. - 22. 4. 2018 Út 17. 4. Senior Tančírna - Šoumen z Ostravy. Hudba pro aktivní seniory v Domově Slunečnice v Porubě 18.00 Bylinková zahrádka na Milíčově obilná zahrádka - komunitní akce, sraz u Fiducie St 18. 4. 18.00 Hudební kritik Jiří Černý o L. Janáčkovi - hud. večer v Klubu Fiducia So 21. 4. 17.00 Dubnové zastavení v rámci cyklu komorních koncertů v Komorním klubu, účinkují: Adam Grygar - zpěv, D. Grygarová - housle, R. Bednaříková - klavír Ne 22. 4. 16.00 Jarní koncert v Kostele nejsvětější Trojice v Klimkovicích 17.00 Taneční večer pro příznivce spol. tance se sk. Domino v KD K-TRIO 23. - 30. 4. 2018 Po 23. 4. 18.00 Zahájení sezóny na náměstí E. Beneše a otevření poetické stezky komunitní akce, sraz přímo na náměstí pořádá Fiducia Út 24. 4. 18.00 Srdeční záležitost - benefiční koncert s LA GIOIA v OD Družba v Karviné Čt 26. 4. Den Země - akce pro malé i velké na Hlavní třídě u kruh. objezdu v Porubě 19.00 Justin Lavash sólo - skvělý kytarista z Velké Británie v Komorním klubu Pá 27. 4. 19.00 Degustace - Zámecký vinný sklep v Klimkovicích So 28. 4. Rybářské závody Park Petra Bezruče v Klimkovicích Ne 29. 4. 17.00 Taneční večer pro příznivce spol. tance se sk. Domino v KD K-TRIO Po 30. 4. 15.00 Stavění máje s doprovodným programem v KD K-TRIO 15.30 Stavění máje a pálení čarodejnic v areálu koupaliště v Klimkovicích koncerty na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ P/PA-060 Zámek Zábřeh, Ostrava 26. dubna 2018 od 17 hod. Vstupné: 490 Kč rezervace@zamek-zabreh.cz tel.: 554 819 411 www.cuvee.cz XVI. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky vín

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 11 P/HA-016 P/PA-065 CERTIFIKOVANÁ PRODEJNA: AP nábytek pro zdraví Stodolní 29, Ostrava 1, tel: 596 124 623, apnabytek@gmail.com Po–Pá 900 - 1730, So 900 - 1330 hod. MAGNIFLEX - Dny zdravého spánku Zcela ojedinělá JARNÍ AKCE Pořiďte si kvalitní matrace a polštáře zn. Magniflex ve dnech 2. 4. – 22. 4. a dostanete mimořádnou SLEVU 20 % www.ap-nabytek.cz Nejprodávanější - MAGNISTRETCH, Comfort Dual 10,Toscana, Chianti atd. Matrace a polštář MAGNIFLEX vám zajistí: · maximální relaxaci a excelentní odpočinek v každém věku · poskytne úlevu a dokonalou regeneraci pro páteř i klouby P/PA-066 Vážení zákazníci! Připravili jsme pro Vás mimořádnou akci dámských bavlněných hale- nek se slevou 50 % (od 169,- Kč). Dále Vám nabízíme naprosto nepřekonatelný velikost- ní sortiment pánských obleků se slevou minimálně 30 % (obleky tedy od 899,- Kč). Dále si můžete vybrat z nové kolekce pánských opasků, košil, kravat a kalhot. Přijďte výhod- ně nakoupit. Akce platí do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás! Akce platí od 3. 4. 2018. KDE? OSTRAVA 9, Mariánské Hory 28.října190/208,uzastávkytramvajeMariánskénáměstí www.modaprostejov.cz STOP! OBLEK 899,- KĀ od šokujících ✂ ✂ KALENDÁĴ AKCÍ | MAGAZÍN | ZAJÍMAVÁ MÍSTA Navštivte naše NOVÉ internetové stránky é www.eprogram.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

klubové akce DUBEN 2018 www.majalesostrava.cz 18. 5. Dolní Vítkovice, Ostrava Tomáš Klus, Mirai, Vypsaná Fixa, Delta Heavy (UK), N.O.H.A., Bijouterrier, Pipes and Pints, PSH a další. Cena vstupenky od 250 Kč ______ SLEZSKÝ GRUNT Háj ve Slezsku-Smolkov www.slezskygrunt.cz Facebook/divadlogrunt kulturní prostor, hospoda, penzion, hudební i divadelní vystoupení, festivaly hudební, cestovatelské, gastro akce 6. 4. MYRIARD 3 - jazzový soubor z Kanady ______ Černá louka 3188, pavilon C1, Ostrava www.cooltourova.cz cooltour@cooltourova.cz 3. 4. 18.30 Folklórní tančírna - taneční večer 10. 4. 18.30 Swingová tančírna taneční večer 11. 4. 19.00 Putování z Čech do Santiága de Compostela - cestovatelská přednáška 12. 4. 19.00 Etudy těla - večer tanečních choreografií 14. 4. 16.00 - 20.00 Cool Kids Ples IV. pravý dospělácký ples pro děti 17. 4. 20.00 Salsa tančírna - taneční večer 19. 4. 20.00 Vladivojna La Chia a (pětičlenné) 4Trio - koncert 21. 4. 21 00 Electroswing Party ______ Martinovská 3262/50 O.-Martinov Možnost rezervace na tel.: 596 964 683 Otevřeno: Ne - Čt 11.00 - 23.00 Pá - So 11.00 - 02.00 6. 4. Bára Poláková - koncert 14. 4. HARLEJ - koncert 25. 4. Jethro Tull´s & Martin Barre band 27. 4. Neil BLACK a The Healers 29. 4. Tančírna s panem Kožďoněm ______ Areál Koruna, www.blackstarclub.cz Mongolská 1529, Ostrava-Poruba Každý Pá a So Víkendové disco ______ Centrum kultury a vzdělávání Mor. Ostrava příspěvková organizace KLUB PARNÍK Sokolská tř. 26, Mor. OV, tel.: 596 138 937 www.klubparnik.cz • www.ckv-ostrava.cz Předprodej Po - Pá 8.00 - 17.00 3. 4. 19.00 Peter Lipa 4. 4. 20.00 Brian Charette SoulMates 5. 4. 20.00 Abraxas 9. 4. 19.00 Uvira/Bruno/Hafizi 11. 4. 20.00 Jablkoň 12. 4. 19.30 Lenka Dusilová - sólo 13. 4. 19.00 Malá Ostrava 14. 4. 19.30 Kabaret Hrdobci 16. 4. 19.00 Ostravský dixieland 19. 4. 19.00„Superkapela“ Tugrik 20. 4. 20.00 HI5 23. 4. 19.00 Jet Set Big Band 24. 4. 19.00 Patrik Kee - Vesmíření 25. 4. 19.00 Petra Börnerová trio & Fedor Frešo 26. 4. 19.00 Dana Vrchovská Trio 30. 4. 19.00 Marcella Camargo (USA) NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 12 Výškovická 2526, Ostrava-Zábřeh Areál Kotva vedle kostela tel.: 734 412 559, www.startronic.cz Otevřeno: Po - Ne 15.00 - 05.00 KAŽDÝ DEN NĚCO NAVÍC Po 1+1 hot dog zdarma Út Karaoke show - všichni jsme Superstar St Chytrý kvíz - vybrané druhy alkoholu 1+1 zdarma Čt Pivní čtvrtek - Radegast 12 za 25,- Pá Classic Dance party So Classic Oldies party Ne Jumbo pizza XXXL za cenu L Duben vám dává křídla - celý měsíc 2x amudsen + red bull za 89,- Kč 6. - 7. 4. Aviatic party live - pij drinky s křídly a vyhrej tandemový let 13. - 14. 4. Speedy fox - 2x black fox + red bull za 79,- Kč 20. - 21. 4. Aviatic party live - pij drinky s křídly a vyhrej tandemový let 27. - 28. 4. Party na lodi láhev amundsen + 4x red bull za 299,- Kč láhev bohemia sekt + 6x red bull za 399,- Kč ______ Areál u hodin Gen. Hrušky 1233, Ostrava-Fifejdy tel.: 734 412 549, www.startronic.cz Ne - Čt 8.00 - 24.00, Pá - So 8.00 - 03.00 KAŽDÝ DEN NĚCO NAVÍC Po Pivní pondělí - Radegast 12 za 25,- Kč Út Obě zdarma obsluha nahoře bez od 18.00 St Bowling za polovic po celou středu Čt Kovářský jumbo tatarák za 249,- Kč Pá Karaoke show - všichni jsme Superstar So Nesmrtelné hity - bublinková a balónková párty Ne Jumbo burger pro 4 osoby za 199,- Kč s poukázkou 100,- Kč na bowling Duben vám dává křídla - celý měsíc 2x amudsen + red bull za 89,- Kč 6. - 7. 4. Aviatic party live - pij drinky s křídly a vyhrej tandemový let 13. - 14. 4. Speedy fox - 2x black fox + red bull za 79,- Kč 20. - 21. 4. Aviatic party live - pij drinky s křídly a vyhrej tandemový let 27. - 28. 4. Party na lodi láhev amundsen + 4x red bull za 299,- Kč láhev bohemia sekt + 6x red bull za 399,- Kč ______ Havlíčkovo nábř. 28, 2. patro, Ostrava produkce a vedení klubu Marcel Palovčík tel.: 732 263 084, www.barrak-club.cz e-mail: marcel.ostrava@gmail.com 1. 4. Insomnium, Tribulation 3. 4. Majálesový program - Tour de Pub 4. 4. Siberian Meat Grinder, Castet, Mad Rabbits 5. 4. Martin Harich - Mapy Tour 6. 4. Sækэdȝэwiæ, Compromysh 7. 4. Necro Metal Pilgrims vol. III 13. 4. Elektrick Mann, Sodoma Gomora 14. 4. E!E, The Fialky, Positive 20. 4. Beltine Fest 2018 21. 4. Origin, Rings of Saturn, Hideous Divinity, Soreption 22. 4. Michale Graves - Ex Misfits 23. 4. Bishops Green, Grade 2, Furies 25. 4. Grind Over Europe II - Exhumed, Rotten Sound, Implore 26. 4. Novelists, Landmvrks, Abyss, Watching Me 27. 4. Sweet Leopard 30. 4. YPE show BRICK HOUSE (Důl Hlubina) Vítkovická 3365, Ostrava tel.: 732 263 084 6. 4. The Qemist 7. 4. Visací Zámek, Znouzectnost 27. 4. Logic 28. 4. Buty - HB Party III. ______ Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace KLUB ATLANTIK Čs. legií 7, Mor. OV, tel.: 599 527 110 www.klubatlantik.cz • www.ckv-ostrava.cz 5. 4. 18.00 Španělský kulturní týden Jak chutná Španělsko 6. - 13. 4. 17.00 a 19.30 Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech 7. 4. 8.00 Andělská Hora a poutní místa Bruntálska - celodenní zájezd 17. 4. 20.00 Dánské dny: Dánsko všemi smysly 18. 4. - 20. 5. Der Kulturpunkt 8. česko-německé kulturní dny v Ostravě 18. 4. 17.00 Daily Portrait Berlin Performance slavnostní zahájení festivalu 19. 4. 18.00 Žhavíme mozkové závity aneb pub kvíz s OKIN BPS 20. 4. 20.00 Kafrárna Petra Kubaly host: Ivo Šmoldas (scenárista, básník, moderátor) 25. 4. 16.00 Stolpersteiny, kameny zmizelých… V centru Ostravy nás s osudy zmizelých seznámí výtvarnice Lenka Kocierzová 25. 4. 17.00 Stolik polski platforma multikulturalna ______ MASTERS OF ROCK CAFE Zlín - Čepkov tel.: 577 001 122 www.mastersofrock.cz 13. 4. Ensiferum (Fin), Ex Deo (Can) 22. 4. The Exploited ( UK) + support: Barricade ______ Music club CHLÍV Maďarská 6088 Ostrava-Poruba chliv@centrum.cz www.chliv.cz tel.: 737 775 850, 604 372 931 5. 4. Koncert: Infrared, Majuely, Kuležák 6. 4. DnB Párty H5N1 7. 4. Koncert rock 13. 4. Koncert: Lux Perpetua (Polsko) 14. 4. Koncert: Volume (Slovensko) 20. 4. Elektro Párty DJs 21. 4. Koncert: The Walkers (Polsko), Even Turizen (Polsko) 27. 4. Tekno Párty DJs 28. 4. Koncert: Czech systém of a down tribute band Plynární 7 Mor. Ostrava tel.: 608 754 869 www.fabric.cz www.facebook.com/fabric.ostrava 1. 4. Fiction on Tour w/ Iphaze (FR) Djs: Iphaze (FR), Protest (PL), XC-Hash (PL), Young B (PL), Gifi G a mnoho dalších 5. 4. R‘n‘B & Hip-Hop Night DJs: Angela Johnson (USA), Matěj Ruppert, Vladimír 518, Christinne, Eugen Botos Finally 6. 4. Birthday House Party Djs: Daddy Adams, Ian Blond, Lorax, 7. 4. Fatal Terror Show LIVE!!! FREE PARTY Djs: No Money, Madface, Elvis, Femfing a jejich hosté 13. 4. Kubánská Noc Especial: Los Rumberos Live: kapela Los Rumberos / DJ Fourcase 14. 4. LIR On Tour - Official Afterparty Oficiální Afterparty po Let It Roll On Tour v Trojhalí 14. 4. Bass House Shuffle Djs: Bon Finix, John Noah, Namaas a další 20. 4. DGTL w/ Wise D & Kobe (SRB) Djs: Wise D & Kobe (SRB), Pavel Bidlo, Junior Jan, Denysa a další 21. 4. Dame: Selfmade Tour (Křest alba) Koncert člena DMS: Dame (SK) + hosté 27. 4. Bassistaz Djs: Snookey, Beaty, Kan-jacca, Mania 30. 4. Nostalgy w/ Bushwacka! (UK) Djs: Bushwacka! (UK), Ian Blond, Danny May, Van Vega, Roman Chmiel ______ HUDEBNÍ BAZAR Nádražní 138 a, (v areálu galerie Mlejn) tel.: 605 087 844 www.facebook.com/hudebnibazarostrava Otevřeno: Po 17.00 - 01.00 Út - Pá 14.00 - 01.00 • So 17.00 - 01.00 6. 4. Bassplayer with Friends jazz, fusion, rock 7. 4. Mansa Camio & Sofoli african ethno, world music 12. 4. Pavel Beránek - folk, indies 13. 4. Critical Acclaim - rock crossover 14. 4. Boosta Grande - blues rock 19. 4. We Feel Yellow - neutuchající tok dobré energie 20. 4. ProPolice - new wave&cover 21. 4. Rusty Fox - hard&heavy roll 27. 4. Bužma - folk blues one man show 28. 4. Empty Pipen - art pop‘n‘roll ______ ROCK HILL MUSIC CLUB 28. října 258/296, Ostrava-Mar. Hory tel.: 732 833 539, www.facebook.com/ rockhillmusicclub/ 7. 4. Experi´s after po divadelní přehlídce Miky & poetic band a další 8. 4. Athenas word (Holand), So It Begins melodic (USA) - hardcore a death core 12. 4. Koncert na oslavu nedožitých 74 let básníka, zpěváka a velkého člověka Karla Kryla, vystoupí Pavel Kohn na kytaru, Josef Jusku recitace 13. 4. Punk pro radost 16. Backfliping dog (BFD), Retarders 14. 4. Jeer - rock power (SWISS), Hundred days - female forted rock (SWISS) Blanken Berge - shoegase (RUS) 20. 4. Leniwiec - ska-punk (PL) De Lindows punk (Katowic) 21. 4. Sešlost podzemí 8. Sváťa Karásek & Svatopluk (Ciment) a další 22. 4. Sonic Jesus - fuzz club (ITA) Mancuso - psychdelic rock 28. 4. Thanx - hardcore-punk (Praha) The Neunikneš - punk-hardcore (Ostrava) 08/7,ľ‚1529Š&(17580628Í$61Š+280Û1Ž 2VWUDYD=iEĜHK XO9êãNRYLFNi 2VWUDYD)LIHMG\ XO*HQ+UXãN\ E Uzávörka 9. dubna 2018. P/SD-021 S tímto inzerátem SLEVA až30%navybranézboží ZVEME VŠECHNY ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TABÁKU MILOVNÍKY TABÁKU do nové humidorové místnosti na ul. Ruská 56, O.-Vítkovice Volejte: 603 210 501 / 777 340 350 nebo pište na e-mail: info@zuzico.cz Největší výběr kubánských doutníků na Moravě!!!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

P/JA-008 Dobrodružství nepočká. Je čas na Audi sezonní servis. Audi Service Auto Heller Ostrava Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava Tel.: 596 606 172 E-mail: servis.audi@autoheller.cz Auto Heller Opava Bruntálská 7, 747 07 Opava Tel.: 553 666 931, 932 E-mail: servis.opava@autoheller.cz www.autoheller.cz V našem autorizovaném servisu Audi připravíme váš vůz do nejlepší formy pro nadcházející sezonu. Odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství. Využijte profesionální servisní služby za zvýhodněné ceny a bez obav se vydejte na cestu za dalším dobrodružstvím. Andrea Zemanová Audi Ski Team Kontaktujte nás na telefonním čísle: 720 947 047 Kontaktujte nás na telefonním čísle: 720 947 047 nebo zašlete Váš životopis na email: prace@flexitagency.com, www.flexitagency.com www.flexitagency.com Měsíční mzda až ve výši 19 000 Kč + PŘÍPLATKY Fyzicky nenáročná práce vsedě HLEDÁME OPERÁTORY VÝROBY do servisního centra HLEDÁME ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ JSOU MANUÁLNĚ ZRUČNÍ, MAJÍ DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV, ZEJMÉNA ZRAK A JEMNOU MOTORIKU – PRÁVĚ VÁS! Co Vám můžeme nabídnout? Práci v čistém a moderním prostředí, v novém kolektivu Dvousměnný provoz s netradičním provozem a začátkem směn (denní a noční), soboty a neděle volné Měsíční výdělek až 19 000 Kč, příplatky až ve výši 800 Kč + pravidelný výplatní termín Příspěvek na stravování, možnost výběru ze tří jídel 20 dní dovolené je samozřejmostí Pracovní smlouvu na HPP + pracoviště v Ostravě-Hrabové P/BW-021 POJĎTE S NÁMI ZAČÍT ZNOVU - NOVĚ! POJĎTE S NÁMI ZAČÍT ZNOVU - NOVĚ!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz pro döti 14 DUBEN 2018 2. - 8. 4. 2018 Po 2. 4. 16.00 Putování s pantomimou tentokrát o Davidovi a Goliáši na Zámku Poruba, hraje Martin Sochor, herec a mim St 4. 4. Bezpečně po Ostravě SVČ Ostrčilova 16.00 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky v KZ Gama 16.00 Fantom Binga - soutěžní odpoledne v CVČ O. Jeremiáše Čt 5. 4. Výtvarná dílna věnovaná Dni Země v SVČ Ostrčilova 15.00 Hokejbal pro všechny děti sportovní odpoledne v CVČ Vietnamská So 7. 4. Mističková glazování v SVČ Ostrčilova Šperkobraní - šperkařská dílna pro veřejnost v SVČ Ostrčilova 10.00 Trefa do černého střelba ze vzduchovky v DDM Polská Ne 8. 4. 10.00 Perníkový dědek - veselá pohádka pro nejmenší v KD K-TRIO 16.00 O kocouru Mikešovi pohádka pro děti v MěDK Karviná 9. - 15. 4. 2018 Po 9. 4. 16.00 Originální taška - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 10. 4. 9.00 Tvořílci - kreativní a sportovní dopoledne pro děti od 1, 5 do 4 let v DDM Polská 15.00 Hokejbal pro všechny děti sportovní odpoledne v CVČ Vietnamská St 11. 4. 16.00 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky v KZ Gama 16.00 Turnaj ve stolním fotbale soutěžní odpoledne v CVČ O. Jeremiáše Čt 12. 4. 8.30 a 10.00 O pračlovíčkovi v KS Vratimov hraje Divadlo Tramtarie So 14. 4. Aprílová - keramická dílna v SVČ Ostrčilova 8.00 Turnaj ve stolním tenise pro nere- gistrované hráče v DDM M. Majerové 10.00 Květina z foamiranu - workshop pro ženy a dívky v CVČ Vietnamská 13.00 Keramická dílna pro děti, mládež a rodiče v DDM M. Majerové So - Ne 14. - 15. 4. Víkend s badmintonem v SVČ V Zálomu Ne 15. 4. 10.00 Zvířátka a loupežníci v KS Vratimov hraje Divadélko Smíšek 10.00 Dětský ateliér ve Fiducii 16.00 O Palečkovi pohádka v MěDK Karviná 16. - 22. 4. 2018 Po 16. 4. Fotbal pro rozvoj Liga férového fotbalu v SVČ Gurťjevova 8 16.00 Zvířátka z ponožek - tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 17. 4. 15.00 Hokejbal pro všechny děti sportovní odpoledne v CVČ Vietnamská St 18. 4. 16.00 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky v KZ Gama 16.00 Zvířátka a loupežníci - divadelní představení v CVČ Vietnamská Pá 20. 4. Den Země 2018 v SVČ Ostrčilova So 21. 4. Tvořivá sobota v SVČ Gurťjevova 8 Taneční sobota v SVČ Gurťjevova 8 Ostravské sportovní ligy florbal v SVČ Gurťjevova 8 Nerf match v SVČ Ostrčilova Den Země v ZOO prezentační akce SVČ Ostrčilova 15.00 Slet čarodějnic - pro děti od 1, 5 do 15 let v DDM Polská Ne 22. 4. Ostravské sportovní ligy aerobic v SVČ Gurťjevova 8 Výlet do ZOO Olomouc pořádá SVČ Gurťjevova 8 23. - 30. 4. 2018 Po 23. 4. 16.00 Mramorované dárečky tvůrčí dílna v CVČ Vietnamská Út 24. 4. Den Země ve výukovém areálu v Bělském lese St 25. 4. 16.00 Sportovní odpoledne pro všechny holky a kluky v KZ Gama 16.00 Turnaj v holandském billiardu soutěžní odpoledne v CVČ O. Jeremiáše Čt 26. 4. Slet čarodějnic v SVČ Dubina 15.00 Hokejbal pro všechny děti sportovní odpoledne v CVČ Vietnamská Pá 27. 4. Slet čarodějnic v SVČ Gurťjevova 8 9.00 Pěvecký meeting, pěvecká soutěž v DDM Polská 17.00 Roztančené čarodějnice s Fešákem Pínem - čarodějnická show pro děti v Obecním domě Družba v Karviné Pá - So 27. - 28. 4. Čarodějná přespávačka v SVČ Ostrčilova So 28. 4. 9.00 Turnaj v lukostřelbě a foukačkách v DDM M. Majerové Ne 29. 4. Slet čarodějnic v SVČ V Zálomu Po 30. 4. 16.30 Žena v zrcadle - pořad o zdraví pro ženy a dívky v KZ Gama _______ MATEĴSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDIN O.-Vítkovice, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • individuální přístup • malý počet dětí ve třídě • kvalifikovaní rodilí mluvčí • přirozené bilingvní prostředí NOVĚ TAKÉ MINIŠKOLKA • pro děti od 6 měsíců _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás Tvůrčí filmová dílna QQ STUDIO OSTRAVA Nám. Msgre Šrámka 4 Ostrava, tel.: 606 411 641 www.qq.cz • dílna animovaného filmu (9 - 18 let) • exkurze pro školy ve filmovém studiu (přednáška, projekce, animace) _______ 28. října 124, Moravská Ostrava tel.: 597 489 111 spoj. • 597 489 259 pokl. www.dkmoas.cz • info@dkv.cz 7. 4. 14.00 a 18.00 Alenka v krajině zázraků muzikál pro děti hrají: D. Gránský, M. Sejnová, M. Nosková, B. Slezáček a mnoho dalších … 7. 4. 16.00 Míša Růžičková: Lesní království Zpíváme a tančíme s Míšou! 22. 4. 16.00 DS Julie Jurištové, Praha: O medvědu Ondřejovi Připravujeme: 13. 5. 16.00 O statečném kováři Mikešovi 27. 5. 16.00 O křišťálovém srdci _______ STĴEDISKO DVOREçEK SDO Brontosauři Rajnochova 6 O.-Kunčičky tel.: 603 279 237 info@sdo.cz www.sdo.cz Nabídka jezdeckého oddílu: • členství v oddíle s činností zaměřenou na práci s koňmi, jezdectví a ekolog. výchovu • víkendové pobyty a prázdninové tábory s koňmi • výuka jízdy na koni pro děti i dospělé • ustájení a pronájem koní • doprava a převozy koní • pořádání firemních akcí, večírků a oslav s kompletním servisem, atrakcemi a koňmi KDE NAJDU KS Vratimov: Frýdecká 1000/48, Vratimov, www.ksvratimov.cz MěDK Karviná: Tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město, www.medk.cz KZ Gama: Gen. Píky 13A, Ostrava, www.ckv-ostrava.cz SVČ Ostrčilova 19: Moravská Ostrava, www.svcoo.cz SVČ Zábřeh: Pobočka Gurťjevova 8, Pobočka V Zálomu 1, Pobočka Dubina, www.svczabreh.cz DDM Poruba: Střed. M. Majerové 1722, Střed. Polská, Střed. Plesná, www.ddmporuba.cz CVČ O.-Poruba: Vietnamská 1541/3, O. Jeremiáše 1985/34, www.facebook.com/cvc1541 Zámek Poruba: Nábřeží SPB 60, Ostrava-Poruba, www.zamek-poruba.cz Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava www.knihcentrum-ostrava.cz, 725 396 985 14. 4. 15.00 Tvoření s edicí TOPP: Vyrábíme navlékané dekorace z papíru pro děti. _______ LÉTO NA KONÍCH Týdenní jezdecké kurzy pro děti od 6 let (možno i s rodiči), 1. 7. - 28. 7. 2018 JÍZDÁRNA SKALICKÝ DVŮR u FM www.skalickydvur.cz, tel.: 602 540 381 přípravka pro děti od 6-ti let - individ. lekce _______ ŠKOLNÍ BATOHY, DÁMSKÁ OBUV RIEKER OD Galeria, B. Četyny 15, Ostrava-Bělský Les Po - Pá 9 - 18 h., So 9 - 12 h. ☎725 269 512 www.detske-boticky.cz, mtg@detskeboticky.cz _______ www.fitano.cz, tel.: 604 366 066, O.-Poruba Příměstský sport. IN LINE camp pro 6-12 leté 6.-10. 8. a 13.-17. 8. Cena: 1660 Kč vč. obědů _______ PLAVÁNÍ LUCIÁNCI facebook: lucianci, tel.: 721 020 206 • Plavání dětí od 6 měsíců do 4 let • Zdokonalovací plavání 4 - 6 let www.lucianci.cz _______ DõTSKÝ RÁJ OSTRAVA kavárna a herna - Sadová 2, Ostrava www.detskyrajostrava.cz, denně 9.00 - 19.00 výborná káva, croissanty, panniny, dortíky cvičení pro děti, Miniškolka na Facebooku! www.facebook.com/ProgramCZ 1HMYöWwÈVYöWRY¼URGLQQ¼OHGQÈUHYXHRSöWYç5 www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com 15. 1. 2019 OSTRAVA OSTRAVAR ARÉNA 3URGHMYVÈWL 3DUWQHĵL P/HA-019 P/PA-063 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

 

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

od 16.00 Aula VŠB Ostrava-Poruba Dále vystoupí: Předprodej vstupenek: TICKET ART Populární skupina přijede nejen se svým hitem Stmívání. Fantastická kouzla a triky s mýdlovými bublinami, při které uvidíte fantastická kouzla a triky s bublinami neuvěřitelných velikostí a tvarů. kouzelník Filip DADEJ 25. kvøtna Děti a mládež do 120 cm VSTUP ZDARMA DOSPĚLÍ 90 Kč Mikromagie, která vás okouzlí. Matøj KODEŠ BUBLINKOVÁ SHOW

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

služby Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 15 ĵádková inzerce DUBEN 2018 OPRAVNA PRAČEK, CHLADNIČEK, MRAZNIČEK, KLIMATIZACÍ A ŠICÍCH STROJŮ Mechanik chlazení p. Puča 603 431 608 Mechanik pračky p. Hudec 603 362 222 ________________________________________ P/DHA-035 ELEKTROPRÁCE v bytech a domech. Elektroinstalace. Tel.: 605 058 110 ________________________________________ P/DHA-038 KOMINICTVÍ 605 37 97 99 ________________________________________ P/DHA-039 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ zn. Kärcher, 10 - 12 Kč/m2, mytí oken, úklidy domácností i kanceláří, úklidy po malířích a rekonstrukcích. Tel.: 604 320 392 ________________________________________ P/DHA-036 FA MALER - MALBY A NÁTĚRY Malování, čištění koberců a sedaček. Tel.: 604 552 552, www.jordanova-maler.cz _________________________________________P/DPA-013 OPRAVY ODĚVŮ - KREJČOVÁ v Porubě, tel.: 775 197 758 ________________________________________ P/DHA-032 DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRUHU v domácnostech - vrtání, voda, elektro atd. RYCHLE. Tel.: 776 053 118 ________________________________________ P/DHA-034 LEVNĚ Elekroinstalační a drobné řemeslnické práce... Tel.: 731 479 399 ________________________________________ P/DHA-040 OPRAVY VODOVODNÍCH BATERIÍ instalatérské práce. Tel.: 732 548 206 ________________________________________ P/DSD-020 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH SOUPRAV a interiérů automobilů. Tel.: 605 287 016 ________________________________________ P/DSD-023 KOCOUREK - ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • sedacích souprav • mytí oken • půjčování stroje Kärcher Tel.: 606 363 300, 731 490 561 ________________________________________ P/DSD-019 HODINOVÝ SERVIS POČÍTAČŮ přijedeme, opravíme, poradíme, nastavíme volejte 605 770 753 a starosti s Vaším počítačem nechejte na nás ________________________________________ P/DHA-031 MALOVÁNÍ BYTŮ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ str. Kärcher s kartáčovou hlavou. Malování bez většího nepořádku. Tel.: 603 410 495 _________________________________________P/DJA-010 OBKLADAČSTVÍ, ZEDNICTVÍ vodoinstalatérství, topenářství, pokládka podlahových krytin, rekontrukce byt. jader, krby, kamna. Tel.: 602 676 265, 603 761 872 e-mail: vkozon@seznam.cz _________________________________________P/DPA-012 WWW.SERVIS-OKEN-OSTRAVA.CZ Provádíme opravy a servis plastových, dřevěných (EURO) a hliníkových oken a dveří od všech výrobců. Montáže izolačních skelních folií, žaluzií, sítí, rolet, sušáků, květinových ohrádek a dalších doplňků, tel.: 736 266 820. ________________________________________ P/DSD-021 ÚKLIDY DOMÁCNOSTÍ, ŽEHLENÍ a další služby spojené s chodem domácností, vč. čištění koberců, jednorázově i pravidelně. Tel.: 736 284 500 Více na www.ruzova-domacnost.cz _________________________________________P/DJA-011 SEDOS - STĚHOVACÍ SLUŽBA Kompletní stěhovací práce. Likvidace pozůstalostí. Nosiče zajistíme! Non-stop tel.: 737 160 397, 597 317 060 ________________________________________ P/DSD-022 STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA Ostrava, info na tel.: 777 706 552 ________________________________________ P/DHA-037 • Prodejna a servis kávovarů • Prodej čerstvě pražené kávy Partyzánské náměstí 2, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 603 892 481, +420 603 803 755 www.kafe-servis.cz  služby služby byty-reality  zvíĵectvo ɨ koupö ƞ auto-moto REALITNÍ KANCELÁŘ BYT-TYP REAL váš partner od r. 1998 - menší RK - menší provize. Komplexnost, profesionalita, serióz- nost, vstřícnost. Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji, pronájmu. AKTUÁLNĚ: 2+1 os. vl., Havířov, ul. Přímá, 3. p., balkon, klidné místo, ihned volný - doporučujeme. Více info: www.bytreal.cz, tel.: 603 811 182 ________________________________________ P/DHA-033 KOUPÍM BYT V OSTRAVĚ Centrum, Poruba, Jih. Os. vlast. výhodou. Na stavu nezáleží. Cenu respektuji. RK nevolat! Tel.: 603 757 592 ________________________________________ P/DSD-018 VÝKUP AUT OSTRAVA Nabízíme více než autobazary. Platba IHNED v HOTOVOSTI. Volejte Roberta +420 724 232 279 www.vykupujeme-auta.cz ________________________________________ P/DRM-001 AUTOBAZAR STYL Výkup, prodej, zprostředkování prodeje. Ul. Palackého 1, Ostrava-Přívoz tel.: 596 134 818, www.autobazarstyl.cz _________________________________________P/DPA-014 VYKUPUJEME KNIHY A GRAMOFONOVÉ DESKY!! Přijedeme - platba ihned. Platí stále - celá Morava. Antikvariát tel.: 739 111 220 ________________________________________ P/DSD-017 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ SRNEC Kamenný obchod Ostrava, Sokolská tř. 104/2 Vykupuji: obrazy, šperky, hodiny a hodinky, porcelán, sklo, zbraně, hračky a jiné. Přijedu. Kontakt: 732 848 559, srnec.rr@seznam.cz ________________________________________ P/DPA-015 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. PORADNA PRO VZTAHY Syllabova 19, O.-Vítkovice, tel.: 552 301 417, 775 244 291, (v areálu Lékařské fakulty OU) poradenstvi@prorodiny.cz, www.prorodiny.cz Pomoc lidem při řešení problémů na poli osobních, párových, manželských, mezige- neračních či výchovných vztahů. Poradenský tým: odborníci na mediace a rodinné konzultace, psychologové, instruktorka pro plánování rodičovství PPR. Poradna „Rodinný průvodce“ pro osoby se zdravot- ním postižením do 35 let a jejich rodiny. Program prevence rizikového sexuálního chování pro školy. _______ ONKOǕAMAZONKY, o. s. kontakt: K. Pintérová, tel.: 603 442 519 www.onko-amazonky.cz onko.amazonky@volny.cz 9. 4. 14.30 Přednáška: Starostlivost o pleť Seminární centrum Akademie, Ostrava 1 16. - 21. 4. Rekondiční pobyt: Lázně Slatinice Pomoc onkologickým pacientům: Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 16, tel.: 603 442 519, 602 344 495 Po 10.00 - 12.00 • St 14.00 - 16.00 Pravidelné cvičení pro onkologické pacientky každou St 9.30 v SVČ Ostrčilova 19 _______ CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Info: 596 621 094, 731 625 789 ostrava@charita.cz, www.ostrava.charita.cz 19. 4. 14.00 Jak pečovat o nemocného v do- mácím prostředí - bezplatný kurz pro veřejnost 24. 4. 9.00 - 15.00 Homeless Cup Morava 2018 Fotbalový turnaj v malé kopané týmů z azylových domů v MS regionu - Trojhalí Karolina, Ostrava. _______ SPOLEçNOST SENIOR Na Jízdárně 18, Mor.Ostrava tel.: 728 466 105, www.seniortip.cz Po 9.00 Konverzace v anglickém jazyce Po 10.30 Konverzace v německém jazyce Po 12.00 Konverzace v ruském jazyce Po 14.00 Klubové povídání Út 9.00 Kroužek rukodělných prací Út 14.00 Společenské hry (karetní hry, Bridž) St 9.00 Koordinační rada (jedna středa v měsíci) St 13.30 Konverzace v anglickém jazyce Čt 13.00 Dámský klub 15.00 Přednášky a besedy Čt 16.00 Filatelisté - každý 1. a 3. Čt v měsíci Pá Turistické vycházky, exkurze, návštěva muzeí Quickwash Samoobslužná prádelna laundromat ‡ OSTRAVA-CENTRUM ✆ 725 921 658 30. dubna 3003/A, 702 00 Ostrava ‡ OSTRAVA-PORUBA ✆ 702 909 605 +ODYQtWķtGD23RUXED ‡ 2675$9$+5$%ł9.$✆ 731 318 000 \'U0DUWtQND$2+UDEŃYND www.quickwash.cz P/SD-024 P/EH-003 e-mail: pavel.marecek@distribucni.cz, mob.: 724 252 852 HLEDÁME DISTRIBUTORY REKLAMNÍCH LETÁKŮ v Ostravě a nejbližším okolí. NABÍZÍME: celoroční pravidelný přivýdělek 2x týdně v místě bydliště. Vhodné pro studenty, důchodce, ženy na MD nebo ke stávající práci. Zájemci, pošlete jméno a adresu bydliště na e-mail nebo tel. kontakt. P/SD-023 NÁBYTEK HOLÿÍK P/SD-026 www.sedacisoupravy-holcik.cz Manželská postel - letištČ PAVLÍNA pevné letištČ s úložným prostorem - pevná deska, sendviþová matrace do 130 kg, v rozmČru 160 x 200 cm nebo 180 x 200 cm (cena stejná pro oba rozmČry) výška matrace 45 cm Ostrava-Polanka, Za Humny 882 tel.: 596 943 333, mob.: 605 789 789 Matrace LIMA + zdarna polštáĜ anatomického tvaru Patrik. Možný jakýkoli rozmČr. Celková výška matrace cca 22 cm. AKÿNÍ CENA 2.990,- KĀ AKÿNÍ CENA 4.990,- KĀ

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz za vzdöláváním 16 DUBEN 2018 OD MATEŘSKÉ – PO VYSOKOU Zelená linka pro uchazeče: 800 555 808 Studujte prakticky a bez stresu Podnikání, Právo, Aplikovanou informatiku - tituly Bc., Mgr. a Ing. Více na www.vspp.cz Studijní obor Řízení malého a středního podniku. Prakticky zaměřené studium s odbornou praxí. Tituly Dis., a možnost získat za 1,5 roku titul Bc. na Vysoké škole podnikání a práva. www.vosaa.cz Založeno 1992. Individuální přístup k žákům a rodičům, rodinná atmosféra. Atraktivní stu- dijní obor Obchodní akademie. Cílená příprava ke studiu VŠ i do praxe. www.msoa.cz První Montessori mateřská a základní škola v Ostravě. Výchova a vzdělávání dětí od 2 let. Právě přijímáme! www.montessoriostrava.cz _______ AJ V O.-VÝŠKOVICÍCH www.ostrava3.cz, tel.: 724 51 41 65 doučování • výuka • rozmluvení • konverzace ve státní svátky, o víkendu i o prázdninách ... dočasně volné LEVNÉ LEKCE pro každého _______ JAZYKOVÁ ŠKOLA EDIN 29. dubna 33, O.-Výškovice www.edin.cz tel.: 720 346 444 • osvojování jazyka přirozenou cestou • kvalifikovaní rodilí mluvčí • malý počet studentů ve skupině • příprava k mezinárodním zkouškám • klademe důraz na komunikaci • možnost soukromých lekcí u Vás vesmír tel.: 596 136 805, 603 886 756 Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., zve na 4. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu se soutěží O CENU LEOŠE JANÁČKA 11. května 2018 Lidová konzervatoř, Wattova 5, O.-Přívoz Přihlaste se do 20. dubna 2018! Více na www.o-cenu-leose-janacka.cz _______ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, MASÉRSKÁ ŠKOLA PROSPORT, Hrušovská 11, Ostrava-Přívoz tel.: 596 612 214, www.skola-prosport.cz Kvalita, zkušení lektoři, vzdělávání s tradicí již od r. 1990!!! Rekvalifikační a certifikované kurzy s akreditací MZ ČR a MŠMT ČR: ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA, SANITÁŘ, OŠETŘOVATEL, MASÉR, LYMFATICKÁ MASÁŽ, INSTRUKTOR FITNESS, KINESIOTEJPING, další odborné kurzy, školení, semináře a workshopy. ZDARMA přes úřad práce. Více na www.skola-prosport.cz _______ MORAVSKOSLEZSKÁ VõDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVõ, p. o. Prokešovo nám. 1802/9, Mor. Ostrava tel.: 596 118 881, www.svkos.cz Půjčovna, studovna: Po - Pá 9.00 - 19.00 • So 8.30 - 12.00 Oddělení speciálních fondů (normy, audioknihy, jazykové učebnice atd.): Po - Pá 9.00 - 18.00 Každý 1. Čt v měsíci knihovna od 12.00 uzavřena Akce a výstavy: do 26. 4. Kultovní auta ČSSR. Výstava kolek- ce modelů automobilů socialistické éry. do 30. 4. Má vlast cestami proměn Putovní výstava plakátů 11. 4. 16.30 Arnošt Vašíček: Velké tajnosti. Beseda s autorem o nové knize 24. 4. 16.00 - 20.00 Deskohraní 25. 4. 16.30 Čína: Cestujeme s Liborem Bednářem - beseda _______ KLUB PĴÁTEL VÝTVARNÉHO UMõNÍ Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava tel.: 734 724 455 3. 4. 17.00 Ostrava včera a dnes Přednáší Daniel Michalík KNIHOVNA MõSTA OSTRAVY 28. října 2, Mor. Ostrava tel.: 599 522 611 • www.kmo.cz ústřední knihovna u Sýkorova mostu a 27 poboček v Ostravě - jeden průkaz pro všechny knihovny výpůjční a informační služby pro děti i dospělé hudební oddělení - zvuková knihovna veřejný internet - Britské centrum KMO Kulturní akce: 4. 4. 16.00 Diskuzní pořad Operní sirény na téma Hudební workshop pro děti 6. 4. 19.00 Open mic Ostrava - vystoupí písničkáři René Souček a Venika Hartlyn a kytarista Jiří Jaroš 19. 4. 16.00 Polychromie v řeckém a římském sochařství přednáška PhDr. Barbary Pokorné, Ph.D. do 28. 4. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ E. Runda u příležitosti 110. výročí založení školy _______ Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. KURZ EFEKTIVNÍHO RODIçOVSTVÍ Mateřské centrum Krteček, Ostrava-Poruba 10. 4. 17.00 Informace a přihlášky na izajickova@prorodiny.cz nebo tel.: 731 625 622. Podrobnější info o kurzu na www.kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz/ _______ Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. NEŽ DO TOHO VLETÍŠ... Středisko RODINA, Ostrava-Vítkovice 4. 4., 11. 4. a 18. 4. 18.00 Cyklus setkání pro mladé lidi v době chození nebo před vstupem do manželství. Informace a kontakt: mfridrichova@prorodiny.cz, tel.: 731 625 618, www.prorodiny.cz _______ KURZY VÝKLADU TAROT KARET A PSYCHOLOGIE www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz _______ Jazyková škola 28. října 150/2663 Moravská Ostrava tel.: 597 577 135 603 251 671 info@asortis.cz • www.asortis.cz • skupinové kurzy AJ, NJ, FJ, IJ • individuální výuka AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ • kurzy pro podniky a instituce • kurzy obchodní angličtiny PLANETÁRIUM OSTRAVA VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 Ostrava-Poruba tel.: 596 994 950 www.planetariumostrava.cz Pozorování hvězdné oblohy: St - So 21.00 - 23.00 Experimentárium je přístupné denně Galerie MIRA: Mayské kodexy - výstava Kinosál: 11. 4. 18.00 Vulkanismus ve sluneční soustavě. Přednáší Mgr. Petr Brož, Ph.D. Výzkumák: 14. a 28. 4. 15.30 Robohrátky pro rodiče s dětmi Sál planetária - sférická projekce: 1. 4. 14.00 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 15.30 Fajny pořad v novym fěrtuchu 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 4. 4. 14.00 Vesmír pro seniory: Cesta za miliardou hvězd 17.00 Astronaut 5. 4. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 6. 4. 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 7. 4. 14.00 Život stromů 15.30 Napříč Sluneční soustavou 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 8. 4. 14.00 Astronaut 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Pátrání po mimozemském životě 11. 4. 17.00 Napříč Sluneční soustavou 12. 4. 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 13. 4. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 14. 4. 14.00 Astronaut, 15.30 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 15. 4. 14.00 Život stromů 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Cesta za miliardou hvězd 18. 4. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 19. 4. 17.00 Pátrání po mimozemském životě 20. 4. 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 21. 4. 14.00 Astronaut 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Cesta za miliardou hvězd 22. 4. 14.00 Napříč Sluneční soustavou 15.30 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 25. 4. 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 26. 4. 17.00 Bohové a hvězdy starých Mayů 27. 4. 17.00 Hvězdy, Bezejmenná skupina slaví 10 let v astronomickém stylu (divadelní představení) 28. 4. 14.00 Napříč Sluneční soustavou 15.30 Červená Karkulka a babiččin dalekohled 17.00 Fajny pořad v novym fěrtuchu 18.30 Hudba pod hvězdami pořadem provází Jindra Šenekl 29. 4. 14.00 Život stromů 15.30 Bohové a hvězdy starých Mayů 17.00 Pátrání po mimozemském životě MONTE Soutöže o vstupenky facebook.com/ProgramCZ Uzávörka kvötnového vydání 9. dubna 2018. OP/PA-016 Základní škola Hluēín, Hornická 7 Žáci z tĢchto tƎíd dosahují dlouhodobĢ velmi dobrých výsledkƽ v olympiádách a pƎi pƎijímacích Ǝízeních na stƎední školy. Zájemci o studium se mohou pƎihlásit do úterý 24. dubna 2018. ÚspĢšní Ǝešitelé okresního kola matematické olympiády a Pythagoriády jsou pƎijati bez pƎijímacího Ǝízení. TĢšíme se na Vás! PƎihlášky a další informace o škole najdete na www.zshornicka.cz Tel.: 595 041 377, e-mail: hlucin@zshornicka.cz, Mgr. M. Franek - Ǝeditel školy vyhlašuje na ētvrtek 26. dubna 2018 P\IJÍMACÍ \ÍZENÍ do šestých tƎíd s rozšíƎenou výukou matematiky a pƎírodovĢdných pƎedmĢtƽ. P/PA-053 Na Hradbách 16, Ostrava, tel.: 773 590 282, www.lite.cz MLUVIT,MLUVIT,MLUVITANGLICKY® Speciální metoda pro ty, co se bojí mluvit Intenzivní výuka bez učebnic Ukázková hodina angličtiny ZDARMA PLYNULE ANGLICKY DO 1 ROKU!

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 17 P/PA-059 Kontakt: tel.: 739 348 790, e-mail: mslogouskolky@seznam.cz www.skolkauskolky.cz Naše mateřská škola nabízí: - Každodenní logopedickou péči ve spolupráci s klinickým logopedem - Snížený počet dětí na třídě, který nám umožňuje individuální přístup - Příprava pro úspěšný vstup do 1. třídy - Zájmové aktivity: Tancování pro radost, Dětská jóga, Veselé pískání, Zdravé sportování - Finská saunu v rámci MŠ - Pořádáme školu v přírodě, výlety ke koním i do přírody, plavání, lyžování, tvůrčí dílny, aj. Zápis do mateřské školy 2. - 3. května 2018 od 7.00 do 16.00 hod. MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ OSTRAVA-PORUBA, U ŠKOLKY 1621 P/PA-067 ZÁKLADNÍ ŠKOLA • maximálně 14 dětí ve třídě • pedagogové jsou žákům partnery • individuální přístup • výuka AJ prostřednictvím rodilých mluvčí MATEŘSKÁ ŠKOLA • individuální přístup - 6 dětí na pedagoga • děti přijímáme již od 2 let věku • výuka AJ prostřednictvím rodilých mluvčí • zábavná forma výuky • pravidelné akce pro děti a rodiče ZÁKLADNÍAMATEŘSKÁŠKOLAEDIN ZÁPIS na školní rok 2018/2019 proběhne do ZŠ 3. dubna 2018 v 9.00, 16.00 a 17.00 hod, do MŠ 2. května 2018 v 9.00, 16.00 a 17.00 hod. K zápisu se objednávejte telefonicky nebo e-mailem. Dny otevřených dveří probíhají individuálně na základě domluvy. tel.: +420 720 346 444, e-mail: info@edin.cz www.edin.cz P/BW-023 NA SAMOZABARVOVACÍ SKLA Oční optika Ivana Graffy DiS OD Kaufland, Revoluční 3470, Frýdek-Místek, tel.: 558 436 218 Francouzská 6167/5 (Mc Donald´s), Ostrava-Poruba, tel.: 596 910 586 P/BW-020 Informace o škole: tel.: 596 784 375 e-mail: reditel@zs-brezinova.cz, www.zs-brezinova.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Nabízíme: Kvalitní vzdělávání s podporou inovativních trendů (např. prvky metody prof. Hejného v matematice, genetická metoda čtení, využívání dotykových zařízení) Individuální přístup k žákům Vyhledávání talentů a práce s nimi Široké spektrum mimoškolních činností Bezbariérovost Školní družina od 6.00 do 16.30 hod. Možnost stravování ve školní jídelně Projektové dny a týdny Besedy pro rodiče na odborná témata Škola v přírodě, lyžařský kurz, turistický kurz Zapojení žáků do regionálních i nadregionálních soutěží (úspěchy žáků na Amazing race, Koloběžky do škol) Zapojení rodičů a žáků do aktivit spolku, Spolupráci školy s různými organizacemi (např. univerzity, střední školy, Dolní oblast Vítkovic, Armáda ČR, Policie ČR). ZVEME VÁS NA ZÁPIS do naší školy 4. a 5. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin Nejstarší škola obvodu Ostrava-Jih –„Škola 21. století“

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 18 bazény KRYTÝ BAZÉN OSTRAVA-PORUBA Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 511 50 m bazén: Po - Pá 6.00 - 21.30, So - Ne 9.00 - 19.30 Dětský bazén: info na www.sareza.cz Večerní plavání: Po - Pá 20.00 - 21.30 Pára + výplavový bazén: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 10.00 - 19.00 100 m tobogán: Po - Pá 13.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 19.00 Fitness a posilovna (v ceně je bazén a pára): Po - Pá 6.00 - 21.30 So - Ne 9.00 - 19.30 Solární studio: Po - Pá 11.00 - 19.00, So - Ne 10.00 - 19.00 Saunové centrum, Masérna: Po 8.00 - 21.00, Út - Pá 7.00 - 21.00 So - Ne 9.30 - 19.30 VODNÍ SVõT SAREZA Sokolská 44/2590, Mor. Ostrava tel.: 596 977 420 25 m bazén: Po 6.00 - 8.00, 14.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 14.00 - 21.30 So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 19.30 Kondiční plavání: Po 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00 Út - Pá 6.00 - 8.00, 19.00 - 21.30 Vodní jeskyně, Tobogány: Po 14.00 - 18.00, Út - Pá 14.00 - 19.00 So, Ne 9.00 - 19.30 Wellness: Po, Út 8.00 - 20.00 St - Pá 8.00 - 21.00, So, Ne 9.30 - 19.30 Fitness: Po 9.00 - 21.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne, sv. 9.00 - 19.00 Parní lázně: Po 14.00 - 20.00 Út - Pá 14.00 - 21.00, So, Ne 9.30 - 19.30 Sauna, Masérna: Po 7.00 - 20.00 Út - Pá 7.00 - 21.00, So, Ne 9.30 - 19.30 Solární studio: Po 7.00 - 20.00. Út - Pá 7.00 - 21.00 So, Ne, sv. 9.00 - 19.00 OZDRAVNÉ CENTRUM JEŠTõRKA Za Ještěrkou 629/1, O.-Bartovice tel.: 596 977 661 25 m bazén: Po 6.00 - 20.00, Út - Pá 6.00 - 21.30 So, Ne 9.00 - 19.00 Kondiční plavání: Po - Pá ráno první dvě hodiny, večer poslední dvě hodiny před ukončením plavání Sauna: Po - Pá 8.00 - 20.00, So, Ne 9.30 - 19.30 Masérna: Po - Pá 9.00 - 20.00, So, Ne 9.30 - 19.30 Sportovní hala: Po - Pá 6.00 - 21.00, So, Ne 9.00 - 18.30 Badminton: Po 12.00 - 17.00, St 12.00 - 15.00 Pá 12.00 - 19.00, So 13.00 - 18.00 Ne 13.00 - 17.00 do wellness DUBEN 2018 OSTRAVA-PORUBA, 17. LISTOPADU 1123/70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.sareza.cz bazény Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba tel.: 596 909 276, www.skolspec.cz Plavání veřejnosti: Po - Pá 6.00 - 8.00, 18.00 - 20.00, So 9.00 - 13.00 _______ Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek tel: 558 638 754, www.aquapark-olesna.cz Každou So 8.00 Aquatěhobic (724 118 581) Každou Ne 10.10 Aqua aerobik Saunový svět: Po, Út 14.00 - 21.00 St ženy 14.00 - 21.00, Čt muži 14.00 - 21.00 Pá - Ne + svátky 12.00 - 21.00 Každou Ne 10.00 Saunování dětí s rodiči Každé Po 17.00 Saunové ceremoniály: 2. 4. orientální • 9. 4. lesní 16. 4. ovocný • 23. 4. valašský aqua aerobic AQUA AEROBIC Bazén A. Kučery 20, Hrabůvka lenka.kolarcikova@seznam.cz tel.: 608 745 605, aquaaerobic-ov-fm.sweb.cz fitness www.fitano.cz, tel.: 604 366 066, O.-Poruba POWER JOGA® PILATES® TRX® KRUHÁČ® FAT burner® BOSU® STEP AE® BODYwork® _______ DK MĚSTA OSTRAVY, a.s. ul. 28. října 124 Ostrava 1 tel.: 597 489 424 731 273 193 www.attackfitness.cz Velký výběr všech forem cvičení s profi lektory: p-class, perfect body, body styling, zumba, extra body břicho zadek, kalanetika, power yoga, joga pro ženy, pilakalajoga. Vše bez objednávání. Pitný režim zdarma. regeneraèní centra PILATES - CVIçENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA Nemocnice Fifejdy, St 18.45 hod. Info.: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz _______ BESKYDSKÉ REHABILITAçNÍ CENTRUM www.brc.cz, tel.: 558 616 211 www.larawellness.cz, tel.: 552 533 111 BRC ČELADNÁ nabízí Léčebné pobyty hrazené zdrav. pojišťovnami Pobyty pro samoplátce - cenově výhodné balíčky na léčebné, relaxační i wellness pobyty. • POLARIUM Po - Stř - Pá od 14.00 Vstup za 120 Kč. Cenově výhodné permanentky s roční platností. Objednávky: 558 603 333 • LARA WELLNESS provoz pro veřejnost Po - Pá 11.30 - 21.00, So a Ne 9.00 - 21.00 bazén, parní lázeň, sauna, solná jeskyně, fitness, masáže - klasické, thajské, medové, lávov. kameny a další • LÁZNĚ Po - Pá 15.00 - 18.00, So 12.00 - 15.00 bylinná parní lázeň Baobab, bahenní zábaly z Mrtvého moře a Sakského jezera, vířivé koup. • Dárkové poukazy na vše viz výše _______ TM STUDIO B. Martinů 811 Ostrava-Poruba tel.: 737 871 229 tm.studio@seznam.cz www.tm-studio.cz Nabízíme cvičení na rekondičních stolech, Vacu Therm, Body Roll, kavitaci, lymfodrenáže a bylinnou parní lázeň Baobab. Přijímáme: SODEXO, BENEFIT, FKSP _______ MUDr. Šárka Andölová, CSc. Českobratrská 19, Ostrava tel.: 731 464 387, www.prozit.cz Hubnutí bez koktejlů a jo-jo efektu - individuální terapie. _______ ALORAMEDICA.COM 20 LET ODBORNÁ PÉçE RNDr. R. Bartošová, polik. Hrabůvka a Poruba tel.: 607 603 005, www.aloramedica.com Krásné tělo na léto - zeštíhlení až 7 cm 40% SLEVA - celulitida a zpevnění 400 Kč Kosmetické ošetření přístrojem 350 Kč Protivráskové kúry + masáž zad 650 Kč Rychlá úleva bolesti zad + masáž 300 Kč Medicinální pedikúra 250 Kč, BYLINKY relaxaèní centra WELLNESS MINTHE tel.: 606 771 920 www.minthe.cz Komenského 629 Ostrava-Poruba Provoz wellness: Po - Ne 900 - 1900 dle objed. Nabídka služeb: Bolesti svalů: masáže, baňkování, tejpování, moxování, tepelné zábaly rašelina, parafín Relaxace - masáže indické, havajské, bambusové, aroma svíčkou, masáže hlavy, lávové kameny, zábaly čoko, skořice, bahno Další nabídka - akupresura, akupunktura ucha, manuální lymfatické m., reflexní masáž chodidel Privátní sauna 1 - 4 osoby, kosmetika Cvičení Rolletic, vibrostation, cyklotrenažer V dubnu: detoxikace, akticelulitidní zábaly Permanentky, FKSP, Sodexo, Cadhoc, Tiket salony krásy Poliklinika Modrý pavilon, Slezská Ostrava Drahomíra Fikáčková, mobil: 604 166 425 www.modraoaza.cz Kosmetické a relaxační studio nabízí: komplexní ošetření pleti, úpravu obočí a řas, relaxační a regenerační masáže obličeje a dekoltu,ošetření galvanickou žehličkou, depilace celého těla, parafínové zábaly, poradenství v alternativní medicíně, dárkové poukazy a další zdraví www.sanatoria-klimkovice.cz tel.: 556 422 111 - Lázeňská léčba hrazená pojišťovnou - Procedury pro veřejnost - Neurorehabilitační klinika: • rehabilitace po cévní mozkové příhodě • stabilizace roztroušené sklerózy • rehabilitace dětské mozkové obrny • logopedie pro děti a dospělé _______ Mgr. Svatava Janošková PSYCHOLOG www: www.terapie-tarot.cz tel.: 731 482 969, konzultace@terapie-tarot.cz • nabízí poradenství, diagnostiku a terapii • výklad karet, snů a rozbor horoskopu spojený s psychologickým poradenstvím Uzávörka kvötnového vydání Programu 9. dubna 2018. P/BW-019

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 19 P/PA-058 Vaše nejbližší prodejna: VITALAND OC Futurum Ostrava Slevový kupón 20% SLEVA na celý nákup Platnost 1. 4.–30. 4. 2018 | Platí pouze ve VITALAND Ostrava Futurum. Tuto slevu nelze uplatnit na e-shopu. Slevy nelze sčítat s jinými slevami. Slevu nelze uplatnit na nákup dárkových poukázek VITALAND. KPF766 www.vitaland.cz | infolinka 800 117 800 VITALAND @vitalandstore Sportovní výživa a doplňky stravy P/JA-006 www.Skutry-Pro-Seniory.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku Největší výběr nových i repasovaných elektroskútrů pro seniory a hendikepované Ɣ Výběr z více než 100 typů elektroskútrů Ɣ Skladem přes 50 nových elektroskútrů Ɣ DOPRAVA ZDARMA

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 20 za sportem DUBEN 2018 www.sareza.cz PňJçOVNA MOTOKÁR Ostrava, Plzeňská ul. (naproti Ferony) www.mojemotokary.cz Provozní doba na duben: So - Ne 13.00 - 17.00 • za příznivého počasí Bližší info na 777 305 217, 777 305 265 • motokáry 200 ccm • dětská kára • pro zkušené Honda 270 ccm _______ Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz OSTRAVAR ARÉNA, tel.: 596 707 112 21. 4. 10.00 SUPERFINÁLE FLORBALU 2018 Český florbal zažije už své sedmé Superfinále, které se historicky poprvé uskuteční v ostravské OSTRAVAR ARÉNĚ. Ta se dočká soubojů nejlepších českých týmů mužů a žen. _______ SPORTOVNÍ AREÁL PORUBA Skautská 11/6093, Ostrava-Poruba tel.: 596 977 760 Kuželna: Po - Ne 12.00 - 22.00 Objednávky na tel.: 596 977 765 Tenisové kurty - tenisové haly: Po - Pá 6.00 - 22.00 • So, Ne 8.00 - 20.00 Objednávky na tel.: 596 977 763 SPORTOVNÍ HALA OSTRAVA-PĴÍVOZ Hrušovská 15/2953, tel.: 596 977 711 Velká i malá hala: Po - Ne 6.00 - 22.00 MULTIFUNKçNÍ AREÁL (zimní stadion) Čkalovova 20, O.-Poruba, tel.: 596 977 111 Veřejné bruslení dle rozpisu _______ LANDEK PARK HORNICKÉ MUZEUM Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice tel.: 702 206 683, www.landekpark.cz sport@landekpark.cz Čtyři tenisové kurty s kvalitní umělou trávou Cyklostezky vedoucí krásnou přírodou Víceúčelová hala - cvičení pro celé rodiny www.familygym.cz, tel.: 777 764 976 Bowling - www.harenda.cz, tel.: 608 771 708 hokej HC VÍTKOVICE RIDERA OSTRAVAR ARÉNA Ruská 135/3077, O.-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz 1. - 11. 4. Semifinále PLAY OFF Tipsport extraligy 14. - 15. 4. Finále PLAY OFF Tipsport extraligy 18. - 19. 4. Finále PLAY OFF Tipsport extraligy 22., 24. a 26. 4. Finále PLAY OFF extraligy fotbal Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh tel.: 596 707 303 • www.arena-vitkovice.cz MĚSTSKÝ STADION: tel.: 595 701 020 utkání HET ligy 14. 4. 15.00 FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 28. 4. 15.00 FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha utkání Fortuna národní ligy 13. 4. 17.00 MFK Vítkovice - FC Vlašim 25. 4. 17.00 MFK Vítkovice - SK Dynamo České Budějovice jóga TJ OSTRAVA Hala badmintonová, Varenská 40a, Mor. OV tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz 21. 4. 8.00 - 13.00 Den jógy 2 kurty SQUASH škola STOLNÍHOTENISU WALLYBALL 9 m LEZECKÁ STĎNA sálovka POWER GOAL 2 kurty BADMINTON Charvátská 10, Ostrava-Výškovice tel.: 596 744 454, mob.: 603 410 636 www.cdusport.cz, Skype name: cdusport TRÉNINKY VEDE MISTRYNĚ EVROPY Marie HRACHOVÁ NEJLEVNĚJŠÍ SQUASH V OSTRAVĚ ultra měkká podlaha a strop sv. výška 9 metrů Oddíloví členové půjčovna zdarma FOTBAL NA SQUASHOVÝCH KURTECH PRO 4 HRÁČE • sportuj na squash kurtu jen za 25 % ceny vstupného • vše o hře na www.powergoalgame.cz Volejbal na squashových kurtech pro začínající instruktáž ZDARMA Pro lezce SLACKLINE zdarma Oddíloví členové půjčovna zdarma • rezervace tel. a on-line • SPORT-BAR • ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ • SPORT PRODEJ • VYPLÉTÁNÍ RAKET • STOLNÍ FOTBÁLEK Otevírací doba: Po - Pá: 7.00 - 22.00, So, Ne. sv. 8.00 - 22.00 Nejlevnější v OV! KŘIŠŤÁL. SOLNÁ JESKYNĚ Staň se fanouškem CDU na FACEBOOKU!! putting green TJ OSTRAVA Varenská 40a, Mor. Ostrava tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz e-mail: sport@tjostrava.cz 8. 4. 9.30 - 15.00 KT SGCO turnaj 12. 4. 16.30 - 21.00 1. turnaj PGT 19. 4. 16.30 - 21.00 2. turnaj PGT 26. 4. 16.30 - 21.00 3. turnaj PGT národní házená TJ SOKOL SVINOV Stanislavského 480, Ostrava-Svinov II. liga muži 22. 4. 15.00 TJ Sokol Svinov - TJ Sokol Osek nad Bečvou II. liga ženy 22. 4. 13.30 TJ Sokol Svinov - TJ Pustějov böh CRAFT RUNGO Ostrava-Bělský les https://goo.gl/oV62sX 7. 4. Běžecký závod nazvaný Craft RUNGO razovitý běh se bude konat v Bělském lese, kde bude připravena 7,4 kilometrů dlouhá trať. Závod je vhodný pro trénovanější borce i začátečníky. Povrch tratě: asfalt (1/2), lesní cesty (1/2) Prezentace: 8.30 - 10.30 hod. Start závodu: 11.00 hod. ulice Svazácká u vchodu na koupaliště cyklistika OSTRAVA-PORUBA Hlavní třída Ostrava-Poruba 21. 4. 10.00 Porubajk MTB maraton cyklistické závody pro všechny věkové kategorie - trasy dlouhé 3, 10, 38 a 68 km v individuálních i týmových disciplínách. squash SBA SQUASH CENTRUM HAVRÁNEK Horymírova 5, O.-Zábřeh 596 720 696, 721 663 883 www.sbasquash.cz e-mail: sbaostrava@volny.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 22.00 So 8.00 - 21.00, Ne, svátky 8.00 - 22.00 • SQUASH - 3 PROFIKURTY • BADMINTONOVÉ KURTY 2x • SPINNINGOVÁ KOLA SPINER PRO 17x • POWER PLATE • POSILOVNA FITNESS • MOŽNOST ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ On-line rezervace: www.sbasquash.cz _______ 28. října 150, Ostrava-Mar. Hory tel.: 597 577 777, 724 072 000 www.squashsport.cz Otevřeno: Po - Pá 7.00 - 23.00 So, Ne 8.00 - 22.00 AKCE - HODINA ZA 99,- Kè SQUASH - 3 oficiální plně klimatizované kurty golf GOLF CLUB OSTRAVA tel.: 777 799 333 e-mail: gcova@gcova.cz www.gcova.cz KLUB CO MÁ VŠECH 5G POHROMADĚ. Klub je členem České golfové federace. AKCE: HRAJ GOLF za 299,- na SM jen u nás. 10 lekcí (3 zdarma vč. neomezeně míčů). GOLFOVÁ ŠKOLA - individuální přístup, nejmodernější a nejrychlejší výuka golfu. Chcete si začít s golfem? Začněte si s námi! judo HALA JUDO Sportovní areál Varenská 40a, Ostrava tel.: 725 105 079, 777 250 714 FB TJ Judo Ostrava http://www.tjjudoostrava.cz/ AKCE:„Buď jak Lukáš Krpálek“ stálý nábor členů, již od 5 let, každé úterý a čtvrtek 16.00 - 17.50 14. 4. Krajský přebor TJ OSTRAVA, mladší a starší žáci Uzávörka kvötnového vydání Programu 9. dubna 2018. ĵeckoĵímský zápas TJ OSTRAVA Hala míčových sportů Varenská 40a, Mor. Ostrava, tel.: 596 634 261, www.tjostrava.cz 21. 4. Mistrovství České republiky inline bruslení OSTRAVA-PORUBA Hlavní třída, Ostrava-Poruba 20. 4. 19.00 Ostrava na kolečkách první letošní in-line vyjížďka po uzavřené Hlavní třídě v Ostravě-Porubě turistika KçT SSK VÍTKOVICE Městský stadion budova naproti restaurace, přízemí 1. a poslední středa v měsíci 14.30 - 16.00 klubovna https://sites.google.com/site/kctvitkovice/ 1. 4. Zast. Antošovická, Starý Bohumín, Meandry Odry k soutoku Odry - Olše, Kopytov, MHD Křižíkova autobus 52, sraz 8.25, 11 km 4. 4. Poruba VŠB, Hvězdárna, Vřesina, Smyčka Vřesinská, sraz v 9.00 MHD u Slovanu, 8 km 7. 4. Krnov, Cvilín, Strážisko, Úvalno, ČD Ostrava-Svinov 8.00, výstup Cvilín, 12 km 8. 4. Jarní výstup na haldu EMA Trasa dle vlastní volby Cíl 9.00 - 13.00 u tabule NS pod vrcholem 8. 4. Sýkorův most, Ema, Rychvald, sraz v 9.00 u tanku, 10 km 11. 4. Frýdlant nad Ostravicí, Pržno, ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, 5 km 14. 4. Poruba, Mexiko, Klimkovice-lázně, Mezihoří, Dolní Lhota, MHD Poruba-smyčka 9.00, 12 km 15. 4. Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Frýdlant, ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, 11 km 18. 4. Zábřeh, Kino Luna, Polaneckým lesem, Polanka, sraz v 9.00, 10 km 21. 4. Svatoňovice, Černý důl, přehrada Kružberk, Kružberk, ČD Ostrava-Svinov 6.39, 12 km 25. 4. Frýdlant nad Ostravicí, Čeladná, ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, 6 km 28. 4. Zábřeh, podél Odry, Košatka, Jistebník, MHD Zábřeh-vodárna 9.00, 12 km 29. 4. Visalaje, Vysoký Rikali, Zlatník, (Muroňka, Visalaje) ČD Ostrava-Svinov 8.26, Vítkovice 8.36, z F-M bus 18, 11 km P/PA-064 SPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ www.dasix.cz DASIX spol. s r.o., Kranichova 2062/11, Slezská Ostrava, tel.: 596 619 138, 608 720 586

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 21 P/PE-014 Nabídka, které propadne každý Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou. www.tednatomam.cz TEĎ NA TO MÁTE ŠKODA OCTAVIA TRUMF Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100km, 121 g/km *ilustrační foto AUTODRUŽSTVO, Brandlova 5, Ostrava Tel.: 602 188 509, www.ado-autodruzstvo.cz AUTODRUŽSTVO, Hlučínská 60, Ostrava Tel.: 724 173 860, www.ado-autodruzstvo.cz P/RM-005 P/PA-068

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

na výlet DUBEN 2018 NOVÁ AULA VŠB-TUO 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba 7. 4. 9.00 - 14.00 Mineralogická burza _______ SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD Hradní 1 710 00 Slezská Ostrava tel.: 596 115 967 http://hrad.cerna-louka.cz 5. - 29. 4. Očima generací - Mé kořeny mezigenerační výstava výtvarných a literárních prací dětí, mládeže a seniorů 30. 4. Filipojakubská noc aneb Pálení čarodějnic Celoroční expozice na hradě: Čertí škola, Permoníci a čerti v podzemí hradu, Muzeum záhad, Mauzoleum Xavera Yáchyma Zahozence, Historie útrpného práva, Hračky Vašeho dětství, Cesty za kořením v hradní věži, Zbrojnice, Kovárna, Dřevořezby Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ çERNÁ LOUKA Moravská Ostrava, tel.: 596 167 111-112 www.cerna-louka.cz Expozice historických motocyklů: Út - Ne 10.00 - 17.00 _______ MINIUNI OSTRAVA svět miniatur Černá louka 3260 Ostrava 1 (za divadlem A. Dvořáka) tel.: 596 119 900 fax: 596 119 903 http://miniuni.cerna-louka.cz Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 18.00 _______ www.stcostrava.cz, Areál Dolní Vítkovice Vítkovice 3004, O.-Vítkovice VELKÝ SVõT TECHNIKY Čtyři fantastické expozice plné interaktivních a zábavou nabitých exponátů pro návštěvníky každého věku, včetně 3D kina a Divadla vědy. Nová expozice KLAMÁRIUM 1. 5. Den otevřených dveří Ne - Čt 10.00 - 18.00, Pá - So 10.00 - 20.00. recepce.stc@dolnivitkovice.cz, 595 955 740 MALÝ SVõT TECHNIKY U6 Jedinečná interaktivní výstava odhaluje tajemství techniky a vynálezů od parního stroje až po současnost. 1. 5. Den otevřených dveří Denně 10.00 - 18.00 recepce.u6@dolnivitkovice.cz, 595 952 957 _______ VYHLÍDKOVÁ VõŽ NOVÉ RADNICE Ostravský informační servis, s.r.o. tel.: 599 443 096, www.ostravainfo.cz Vyhlídková věž je otevřena denně 9.00 - 19.00 14. 4. 10.00 Komentovaná procházka: Z věže do věže 15. 4. 9.00 - 17.00 Akce na Vyhlídkové věži: Po schodech na věž 29. 4. 10.00 a 14.00 Komentovaná procházka: Starý Zábřeh Nutná rezervace předem přes www.ostravainfo.cz _______ IC ZVONICE SOLÁĤ Bzové 325, Karolinka, www.zvonice.eu tel.: 604 824 274, 571 644 027 od 24. 3. Valašsko očima Zdeňka Hartingera výstava fotografií 1. 4. Neděle velikonoční - řemeslné odpoledne Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 17.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY OSTRAVY rezervace: www.provedu.cz, tel.: 739 334 702 7. 4. 9.00 Zájezd do kraje břidlice, rezervace 15. 4. 14.30 Slezská Ostrava Sraz: lávka přes Ostravici u hradu 21. - 22. 4. Mezinárodní den památek Osm vycházek O.-Jih - http://pamatkynajihu.cz/ 29. 4. 14.30 Poruba Sraz: kostel sv. Mikuláše v Porubě _______ KOMENT. PROHLÍDKY www.ovatrip.cz, facebook: OVAtrip tel.: 728 916 912 7. 4. Krajinou břidlice. Komentovaný celodenní výlet s návštěvou břidlicového podzemí pořádaný spolu s Provedu.cz. Jednotná cena: 380 Kč 14. 4. Rezavka a Polanský les. Prohlídka dvou přírodních rezervací na okraji Ostravy v chráněné oblasti Poodří. Sraz ve 14.30 na zastávce MHD U Korýtka. Cena 70 Kč, důchodci 50 Kč _______ STĴED. PĴÍRODOVõDCň Čkalovova 1881, O.-Poruba tel.: 599 527 321, www.svc-korunka.cz 20. - 21. 4. Hlavní výstava skalniček Výstava nejen pro milovníky květin. Pá 9.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00 _______ LASER ARÉNA OSTRAVA Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 9 tel.: 702 915 258, www.LaserArenaOstrava.cz e-mail: info@laserarenaostrava.cz Adrenalin, akce a zábava každý den OTEVŘENO: Po - Ne 10.00 - 22.00 _______ ZOO Michálkovická 197 Slezská Ostrava tel.: 596 241 269 596 243 316, www.zoo-ostrava.cz Stohektarový přírodní areál zoo s unikátními zvířaty i rostlinami z celého světa je otevřen každodenně 2. 4. Velikonoce v zoo: otevřeno od 8.00 hod. 4. 4. 16.00 Přednáška v zoo: Zemský ráj to na pohled 7. 4. Den ptactva 14. 4. Den pro slony 15. 4. Skautská neděle v zoo 21. 4. Den Země v zoo Otevřeno: denně areál: 9.00 - 19.00, pavilony, pokladna: 9.00 - 18.00 _______ ZOO OLOMOUC Darwinova 29, Olomouc-Svatý Kopeček tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz 29. 3. - 2. 4. Velikonoce v zoo 2. - 8. 4. Den ptactva - naučná stezka Otevřeno: denně 9.00 - 18.00 _______ HRAD HELFŠTÝN Týn nad Bečvou tel.: 581 797 093 • www.helfstyn.cz 30. 3. - 2. 4. 9.00 - 16.00 Velikonoce na hradě Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům. 7. 4. Otevření Historické mincovny a Expozice archeologie na hradě Helfštýn 7. 4. Otevření sezónní výstavy Kované bytosti 18. 4. Vstup do hradu po celý den zdarma k Mezinárodnímu dni ochrany památek 28. 4. 20.00 - 24.00 Noční prohlídky s kovářskou tématikou Otevřeno: Čt - Ne 9.00 - 17.00 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 22 www.maxner.cz, tel.: 603 116 780 1. 4. VELIKONOCE NA VALAŠSKU 240,- Kč 6. 4. POLSKO - AQUAPARK WISLA 350,- Kč 14. 4. TURISTIKA VSETÍN. VRCHY 390,- Kč 21. 4. TURISTIKA ODER. VRCHY 290,- Kč 28. 4. POLSKO - WROCLAW + ZOO 650,- Kč 1. 5. TURISTIKA MANÍN. TIESŇAVA 450,- Kč 5. 5. TURISTIKA CHŘIBY A CIMBURK 490,- Kč 8. 5. V. FATRA - GADERSKÁ DOLINA 540,- Kč 12. 5. POLSKO OKRASNÉ ZAHRADY 340,- Kč 19.5. RAKOUSKO - MEDVĚDÍ SOUTĚS. 950,- Kč 26. 5. POLSKO - ENERGYLANDIA 550,- Kč 2. 6. RAKOUSKO - RAXALPE 890,- Kč 9. 6. PIEŠŤANY A HRAD BECKOV 590,- Kč 23. 6. RAKOUSKO - GRAND CANYON 890,- Kč _______ VALAŠSKÉ MUZEUM V PĴÍRODõ Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 757 111 • www.vmp.cz 31. 3. - 2. 4. Velikonoce na Valašsku 31. 3. Bílá sobota - velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami, jízda histor. vlaku 1. 4. Hod Boží velikonoční - tradiční veli- konoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů s nabídkou kraslic, pomlázek.. 2. 4. Červené pondělí - šmigrust s programem Otevřeno: Dřevěné městečko Út - Ne 9.00 - 17.00 Mlýnská dolina, Valašská dědina Út - Ne 9.00 - 17.00 pouze exteriéry _______ ZÁMEK FRYŠTÁT Masarykovo náměstí 1, Karviná-Fryštát tel.: 596 387 340 (pokladna zámku) www.zamek-frystat.cz zamek-frystat@karvina.cz I. okruh - hlavní budova zámku: Expozice šlechtického bydlení 16. - 20. století II. okruh - vedlejší budova zámku Lottyhaus: Expozice měšťanského bydlení 19. století III. okruh - vedlejší budova Lottyhaus: Národní galerie Praha - Exp. českého umění 19. století Výstavní trasa - Výstavní síň zámku: Stálá výstava děl Jindřicha Wielguse a výroční panelové výstavy Karvinské osobnosti (vstup zdarma) Otevřeno: Út - Ne 10.00 - 17.00 18. 4. MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK Všechny zámecké okruhy zdarma _______ HRAD SOVINEC tel.: 725 577 726 • www.sovinec.cz 31. 3. - 2. 4. Velikonoce na Sovinci 21. - 22. 4. 9.00 - 18.00 Dobývání hradu Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ ZÁMEK PLUMLOV Zámecká 99, Plumlov, tel.: 774 302 165 www.zamek-plumlov.cz 31. 3. - 2. 4. Rekviem za rytíře drátenický jarmark s Komedianty na káře 7. - 8. 4. Pohádkové prohlídky 21. - 22. 4. Pohádkové prohlídky 29. - 30. 4. Čarodějnické prohlídky Otevřeno: So, Ne, sv. 13.00 - 18.00 _______ STÁTNÍ ZÁMEK RADUĤ tel.: 553 796 119, www.zamek-radun.cz Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 _______ ZÁMEK HRADEC NAD MOR. Městečko č. 2, Hradec nad Moravicí tel.: 553 783 485, rezervace: 553 783 444 www.zamek-hradec.cz 30. 3. - 2. 4. 10.00 - 16.00 Velikonoce na zámku 14. 4. 9.00 Otevírání turistické sezóny - turistické trasy - start od Červeného zámku - prohlídky zámeckých interiérů - doprovodný program v areálu Dobré pohody Otevřeno: So, Ne 10.00 - 16.00 DUHA TOUR s.r.o. Opavská 823, O.-Poruba tel.: 596 918 333, 775 637 066 duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz 21. 4. - 22. 4. 2018 Praha - muzikály Lago, Hello Dolly (2.190,- Kč), Ples upírů (2.340,- Kč) (bus, ubytování se snídaní, vstupenka) 21. 4. - 22. 4. 2018 Jarní Praha Cena: 1.190,- Kč (bus, ubytování se snídaní) 28. 4. - 1. 5. 2018 Slovensko - Velký Meder (termály) Cena: 2.990,- Kč (bus, ubytování) Prodej zájezdů do Chorvatska "Dovolená 2018" - SLEVA 5 % _______ VÝSTAVIŠTõ FLORA Wolkerova 17, Olomouc tel.: 585 726 111, 585 413 350 www.flora-ol.cz 26. - 29. 4. Flora Olomouc - jarní etapa Jarní zahradnické trhy, Hortifarm _______ ZÁMEK KRAVAĴE Alejní 24, Kravaře, www.kravare.cz tel.: 553 777 970, e-mail: zamek@kravare.cz Otevřeno: So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 od 7. 4. _______ HRAD STARÝ JIçÍN tel.: 602 320 577 • www.hradstaryjicin.cz 29. 4. 18.30 Pálení čarodějnic Otevřeno: So, Ne, svátky 10.00 - 17.00 _______ HRAD HUKVALDY tel. hrad: 558 699 323, 604 618 144 www.hradhukvaldy.eu 31. 3. - 1. 4. Slavnostní otevření hradu Velikonoční jarmark na hradě 28. 4. Hradní slet čarodějnic Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA Areál hradu Štramberk, Jaroňkova útulna tel.: 774 668 045, www.stramberskatruba.cz Otevřeno: denně 10.00 - 17.00 _______ ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH 790 70 Javorník, tel.: 584 440 286 www.janskyvrch.cz • janskyvrch@email.cz 30. 3. - 2. 4. 9.00 - 15.00 Velikonoce na zámku _______ HRAD BOUZOV Bouzov 8, www.hrad-bouzov.cz tel.: 585 346 202, pokladna: 775 888 960 30. 3.- 2. 4. 9.00 - 15.00 Velikonoce na hradě 18. 4. Mezinár. den památek na hradě Bouzov 26. - 29. 4. Jarní Flóra na hradě Bouzov 28. - 29. 4. Čarodějnice na hradě Bouzov Otevřeno: denně 9.00 - 15.00 _______ HRAD ŠTERNBERK Horní náměstí 6, Šternberk tel.: 585 012 935, 602 543 562 www.hrad-sternberk.cz 30. 3. - 2. 4. 10.00 - 16.00 Velikon. prohlídky 14. 4. 16.00 - 20.00 Filmový festival Expediční kamera na hradě Šternberk Otevřeno: Út - Pá 10.00 - 14.00 So, Ne 10.00 - 16.00 _______ ZÁMEK BRUNTÁL Zámecké nám. 7, Bruntál, www.mubr.cz tel.: 554 717 947, 554 717 949 Výstavy: do 8. 4. Masopust - fotografie D. Bednáře 5. 4. - 6. 5. Blanka Valchářová: Darknet hyperrealismu 26. 4. - 5. 8. Podmalby na skle Stálá expozice: Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

na výlet DUBEN 2018 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY | Kalendáĵ akcí | Magazín | Zajímavá místa | www.eprogram.cz 22 FRÝDECKÝ ZÁMEK tel.: 558 630 051-3, www.muzeumbeskyd.com e-mail: info@muzeumbeskyd.com 1. 4. 13.00 - 17.00 Velikon. neděle na zámku 14.00 - 17.00 Zelený dům: Veselé Velikonoce výstava hist. velik. pozdravů z let 1900-1948, malovaných perníků, vajíček a pomlázek 21. 4. 9.00 Frýdkem a Místkem v jedné stopě sraz u kašny na Zámeckém náměstí ve Frýdku Přednášky v Zeleném domě: 4. 4. 17.00 Borneo - ostrov lovců lebek 12. 4. 16.30 Trabant - duroplastový zázrak 26. 4. 16.30 Beskydy na starých fotografiích a pohlednicích Stálé expozice: Beskydy, příroda a lidé • Frýdek a Místek • Frýdek - Mariánské poutní místo • Památník Óndry Lysohorského • Zámecký okruh - prohlídková trasa Výstavy: do 22. 4. Leopold Parma do 6. 5. Masožravé rostliny Otevřeno: Út, St, Pá 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 Čt 8.00 - 12.00 • 12.30 - 17.00 So, Ne, sv. 13.00 - 17.00 _______ KOSÁRNA KARLOVICE Karlovice ve Slezsku čp. 146 tel.: 554 744 077 (rezervace) 1. - 2. 4. Velikonoční Kosárna Stálá expozice lesnictví v karlovické kosárně Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 17.00 _______ MUZEUM HLUçÍNSKA Zámecká 4, Hlučín www.muzeum.hlucin.com, tel.: 595 041 617 do 27. 5. Udělej si sám - kutilské výrobky ze sbírek Milana Říhy a Kateřiny Kalendové, manželky televizního kutila Přemka Podlahy Stálá expozice: Kdo jsou lidé na Hlučínsku Otevírací doba: Po - Pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00, Ne 9.00 - 11.30, 14.00 - 17.00 _______ TROPIC HUKVALDY inf.: 603 592 173, 558 699 354 www.tropichukvaldy.cz Exotické rostliny a zvířata, bonsaje, kaktusy, masožravé rostliny, citrusy, orchideje, byto- vé a venkovní rostliny. Prohlídka tropických skleníků a japonské zahrady. Dále je možno shlédnout samce pumy, mluvící papoušky žako, ara, kakadu, tukana, leguána, holandské kozy, sklípkany... Otevírací doba na www.tropichukvaldy.cz _______ MUZEUM BÍLOVEC Zámecká 691/5, tel.: 556 412 266 www.kulturnicentrumbilovec.cz do 19. 4. Stanislav Lubojacký: Retrospektiva výstava 24. - 29. 4. Objevujeme historii Bílovce výstava žáků ZŠ 10. 4. 16.00 Světlana Marková: Stará řemesla, krajkářství - přednáška a workshop 17. 4. 17.00 Pavel Fabián: Pivovarnictví v regionu - přednáška 19. 4. 17.00 Lumír Kuchařík: Nebreč a přidej se - přednáška _______ ARBORETUM NOVÝ DVňR Stěbořice-Nový Dvůr, tel.: 553 661 975 21. - 22. 4. 10.00 - 16.00 Jaro v Arboretu Víkend plný zábavy s bohatým kulturním programem Expozice: Dřeviny pěti světadílů, Subtropické a tropické rostliny Výstavy: do 1. 4. První skleníková expozice v Arboretu Nový Dvůr do 2. 9. Zvířata a jejich děti Otevřeno: denně 8.00 - 18.00 _______ MUZEUM VE FRENŠTÁTõ Horní 220, Frenštát pod Radhoštěm tel.: 556 835 936, muzeum.novy-jicin.cz do 20. 5. Jan Hrnčárek: Z malířské tvorby Otevřeno: Út - Pá 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 So, Ne 9.00 - 15.00 ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK 28. října 12, Nový Jičín tel.: 556 701 156 • muzeum.novy-jicin.cz do 27. 5. Mechorosty - latimérie mezi rost- linami, umělecké makro a mikrofotografie Štěpána Kovala Stálé expozice: Nechte na hlavě - klobouky a pokrývky hlavy Ve znaku zavinuté střely - historie N. Jičína Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 So, Ne 9.00 - 16.00 _______ ZÁMEK KUNÍN tel.: 556 749 420, www.zamek.kunin.cz Otevřeno: So, Ne, svátky 9.00 - 16.00 _______ JURKOVIçOVA ROZHLEDNA Rožnov pod Radhoštěm www.visitroznov.cz/jurkovicova-rozhledna Otevřeno: So, Ne, svátky 10.00 - 16.00 _______ HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA Komenského 10, Opava, tel.: 553 714 809 www.szm.cz 4. 4. 17.15 V obležení královských hraček Přednáška historika Kamila Rodana 20. 4. 9.00 - 17.00 Den Země 30. 4. 14.00 - 20.00 Filipojakubská noc čarodějnický karneval s tombolou o magické výhry Expozice: Slezsko Výstavy: do 1. 5. Vilém Borůvka a Indie do 4. 11. Móda osmiček: Trendy let 1918-1988 do 4. 11. Slezsko a Ostravsko 1918-1938 do 4. 11. 25 obrazů z dějin Slezska 1993-2018 do 4. 11. Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem Otevřeno: denně 8.00 - 18.00 _______ PAMÁTNÍK PETRA BEZRUçE Ostrožná 35, Opava, tel.: 553 625 024 www.szm.cz Expozice: Život a dílo Petra Bezruče Výstava: do 15. 4. Leopold Parma mezi přáteli Otevřeno: Út 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Čt 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 _______ ARCHEOPARK Chotěbuz - Podoboř, tel.: 552 309 133 www.muzeumct.cz 7. 4. Zpracování vlny 15. 4. Kanzashi - výroba textilních kytiček 21. 4. Ptačí den - přírodovědná akce s ornitologem a historickými sokolníky 28. - 29. 4. Zahájení letní sezóny Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 16.00, So, Ne 9.00 - 17.00 _______ VÝSTAVNÍ SÍĤ KARVINÁ Masarykovo nám. 10, Karviná-Fryštát tel.: 596 311 425, www.muzeumct.cz 5. 4. - 16. 9. Karviná na nejstarších pohlednicích Expozice: Střípky z dějin Karviné Otevřeno: Út - Pá 8.00 - 12.00 • 12.30 - 16.00 Ne 13.00 - 17.00 _______ SOLNÉ DOLY WIELICZKA ul. Danilowicza 10, Wieliczka, Polsko tel.: 00480 122 787 302 turystyka@kopalnia.pl • www.kopalnia.pl 2 km prohlídková trasa: unikátní solné komory, kde jsou zachovány stopy těžebních prací a historické důlní nástroje, podzemní kaple se solnými plastikami a reliéfy • solná jezírka Otevřeno: denně 7.30 - 19.30 1. 4. zavřeno Facebook èasopisu Program | Zajímavé tipy | Aktuality | Soutöže | www.facebook.com/ProgramCZ 23 P/PE-013 W W W. E U R O C Y K L . C Z 2018 24. katalog p r o v š e c h n y g e n e r a c e c y k l o t u r i s t ů C YKLOZÁ JEZDY • Pohodové výlety na kolech • Ubytování v hotelech s polopenzí • 6WDQGDUGQĚOŢæNRYp SRNRMHVSŐtVOXäHQVWYtP • 9HONëYëEĚU]iMH]GŢ EH]QRÿQtFKSŐHMH]GŢ CK Eurocykl Herdegen s.r.o. Jablonského 3, 3O]HŁ tel.: 377 455 987 W W W. E U R O C Y K L . C Z .DPLQVNpKR Ostrava WHO HPDLO info@eurocykl.cz p r o v š e c h n y g e n e r a c e c y k l o t u r i s t ů P/BW-022 ZOO ZLÍN A ZÁMEK LEŠNÁ Lukavská 112, Zlín - Štípa www.zoozlin.eu, tel.: 577 914 180 29. 3. - 2. 4. Velikonoce na zámku Lešná 22. 4. Den Země 28. 4. Den seniorů 28. - 29. 4. Škola čar a kouzel v zámku Lešná speciální dětské prohlídky Otevřeno: ZOO: Po - Ne 8.30 - 18.00 Zámek Lešná: So, Ne, svátky 9.30 - 16.00 JESKYNõ NA POMEZÍ 2 km severně od obce Lipová-lázně tel.: 584 421 284, e-mail: pomezi@caves.cz Otevřeno: Út - Ne 9.00 - 16.00 _______ ZÁMEK VELKÉ LOSINY Zámecká 268, Velké Losiny www.zamek-losiny.cz, tel.: 583 248 380 30. 3. - 2. 4. Zahájení návštěvnické sezóny Otevřeno: So, Ne, svátky 9.00 - 15.00

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

"650$&/53€-"TSP 5ĘFCPWJDL  0TUSBWB UFM &NBJMLJBQSPEFK!BVUPDFOUSBMBD[ XFCIUUQLJBBVUPDFOUSBMBD[ ,JB4QPSUBHFBLÌO¬NPEFM4UZMF 7Z[LPVĠFKUFTJBLÌO¬NPEFM4UZMFOBEWBEOZ[EBSNB1ĘFLWBQ¬W TOFKFOTLWÚM¨K¬[EO¬ WMBTUOPTUJ BMFUBL¨CPIBU W¼CBWBWÌFUOÚWZIʬWBO¼DIQĘFEO¬DIB[BEO¬DITFEBEFM WZIʬWBO¨IP WPMBOUV TZTU¨NVQSPÌUFO¬EPQSBWO¬DI[OBÌFL BLUJWO¬IPTZTU¨NVQSPK¬[EVWQSV[¬DIBDIZUS¨ OBWJHBDF5PWĠFTCF[LPOLVSFOÌO¬TFENJMFUPV[ SVLPV,JBB[W¼IPEOÚO¬NBĽ,Ì LUFS  W TBOJW[JNÚOFOFDI DIMBEO¼NJ .LD6SRUWDJH.RPELQRYDQiVSRWĜHEDONP(PLVH&2 JNP9\REUD]HQp]YêKRGQČQt.þYþ\'3+VHY]WDKXMHQDDNþQtPRGHO6W\OHY GLHVHORYpPSURYHGHQtD]DKUQXMHVOHYX.þYêEDYXYKRGQRWČ.þ]GDUPD9êNXSQtERQXV]DVWDUêYĤ].þD\'RGDWHþQêERQXV.þSĜL ¿QDQFRYiQtV.LD6HOHFW1DEtGNDMHXUþHQDSURLQGLYLGXiOQt]iND]QtN\±VSRWĜHELWHOHQDQiNXSMHGQRKRYR]X3RGPtQN\SUR¿UP\DSRGQLNDWHOHåiGHMWHX DXWRUL]RYDQêFKGHDOHUĤ.LD9\REUD]HQtYR]XMHSRX]HLOXVWUDWLYQtDPĤåHREVDKRYDWGRSOĖNRYRXYêEDYX3UREOLåãtLQIRUPDFHQDYãWLYWHZZZNLDFRPQHER NRQWDNWXMWHVYpKRSURGHMFH.LD1DEtGNDSODWtGR8SR]RUQČQt9LQ]HUFLY\VWXSXMHSURIHVLRQiOQtVSRUWRYHF O\åDĜWDåHQê]DYR]HP

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/

7DWRDNWLYLWDMHYHOPL QHEH]SHþQiDSURWRMLYåiGQpPSĜtSDGČQHQDSRGREXMWH9Ĥ]VHSRK\EXMHSRX]DYĜHQpNRPXQLNDFL3ĜLĜt]HQtYR]XGRGUåXMWHSUDYLGODVLOQLþQtKRSURYR]X P/PA-061 bio & eko e-shop Kosmetika a drogerie z přírodních složek PŘÍROD N Í PRODUK TY 100 % Najdete u nás přes 2000 položek skladem a také jedinečný Likvidátor pachu ALP Na neutralizaci zápachu nejen v domácnosti, ale i do obuvi, po domácích mazlíčcích. www.alpik.cz 774 775 777 Nádražní 84, Moravská Ostrava P/SD-025 www.ElektrokolaOstrava.cz Prokopa Velikého 30 | Ostrava-Vítkovice | +420 599 529 753 | elektrokola@mise.cz Otevírací doba | Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod. | Sobota - na objednávku Ŷ Doprava ZDARMA Ŷ Elektrokola, elektrokoloběžky, elektroskútry Ŷ Výběr z 200 typů, skladem 100 elektrokol BRUTÁLNÍ SLEVY ELEKTROKOL skladem NOVINKY 2018 ... akce platí do vyprodání zásob

http://www.floowie.com/cs/cti/program-ov-4-2018/