Logistic NEWS 02/2017http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

02/2017 MAGAZÍN PRO VÝROBU, OBCHOD A SUPPLY CHAIN / MAGAZINE FOR MANUFACTURING, TRADE AND SUPPLY CHAIN

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

Logistický veletrh a diskusní platforma pro širokou odbornou veřejnost jako součást evropského Supply Chain Day 5. dubna 2017 Přidejte si Den české logistiky do svého kalendáře načtením tohoto QR kódu Místo konání: CTPark Prague North, Kozomín

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

Úvodník Obsah Reliant Logistic News – magazín pro výrobu, obchod a supply chain Ročník XIII., číslo 2, vychází 20. 2. 2017 Adresa redakce: U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 270, fax: +420 241 442 821, e-mail: logisticnews@logisticnews.eu, http://www.logisticnews.eu Šéfredaktorka: Markéta Vojáčková, e-mail: vojackova@logisticnews.eu Manažer inzerce: Helena Fejtková, tel.: +420 607 767 005, e-mail: fejtkova@logisticnews.eu Redakční rada: Ing. Miroslav Rumler, CSc., Ing. Jaroslav Hanák, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Ing. František Kyncl, Ph.D., Ing. Martin Drábek, Ing. Pavel Tunkl, Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Redakce magazínu spolupracuje s Českou logistickou asociací a je partnerem Svazu chemického průmyslu. Vydává: Reliant s.r.o., IČ: 49702726, DIČ: CZ49702726, U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4 Grafické zpracování a zlom: Jan Nováček, Vladimír Krebes / DTP FUTURA, s.r.o., Bořivojova 100, 130 00 Praha 3 Tisk a distribuce: Tiskárna Helbich, a.s., Valchářská 36, Brno Logistic News v digitální podobě najdete na www.floowie.com/reliant: Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, www.floowie.com Zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746 Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném či elektronickém médiu. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Autorská práva k magazínu patří vydavateli, přetiskování a přebírání článků včetně provádění překladů je bez výslovného souhlasu vydavatele zapovězeno. Publikace je neprodejná, cena za distribuci za rok (poštovné a balné) v rámci České republiky činí 565,- Kč + DPH. Publikace vychází v nákladu 4500 výtisků. Pro vybrané veletrhy a výstavy dotisk. Zasílání publikace je možné objednat/zrušit na adrese logisticnews@logisticnews.eu. © Reliant 2017. 01 - Úvodník 02 - Dopravci i výrobci volají po silničních páteřních trasách 06 - „Být součástí mezinárodní skupiny byla velká změna“ 09 - Aktuality 10 - Bezpečná přeprava nebezpečných věcí 13 - ŠKODA v oblasti dopravy a logistiky sází na ekologická řešení 14 - Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky 15 - Jakou mohu způsobit environmentální újmu? 16 - Fresenius nahradil vidlicové vozíky tahači s Taxi rámy a plošinami 18 - Svaz chemického průmyslu ČR si připomíná 25 let existence 20 - In-house logistika zvyšuje produktivitu i konkurenceschopnost 21 - Cesta společnosti První obalová zpátky mezi přední výrobce obalů 22 - Firma EPC zajišťuje plnou dohledatelnost trhavin pomocí řešení Zetes Collaborative Supply Chain 23 - P3 hlásí rekordní rok v průmyslových nemovitostech 24 - Pod lupou 26 - Správné skladování chemických látek nemusí představovat vyšší náklady 28 - Odborníci na železniční přepravu nebezpečných věcí zasedali v Praze 29 - Nedodržením předpisů dochází k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí 30 - MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku 31 - Budoucnost skladování – automatizace a výstavba v regionech 32 - City logistika - volba dopravního prostředku 34 - Dopravci a podnikatelé odmítají rozšíření mýta o 900 km 34 - Rok 2016 byl přínosem 35 - Dárkový poukaz od CK NATOUR jako motivace 36 - Konkretizuje se evropský pilíř sociálních práv 02 Cesta V únorovém čísle magazínu LogisticNEWS se spolu vydáme tak trochu na cesty. Nejsou to však cesty, jaké byste nejspíš očekávali. Nepodí- váme se ani do exotických zemí, ani nebudeme brouzdat památkami starých měst. Slovo cesta může mít mnoho významů. Může to být profesní cesta, o kterou se s námi podělil náš host v rámci rubriky osobnosti. Nebo může jít o složi- tou cestu obalové společnosti, jejíž návrat zpět na vrchol vám přiblížíme v tomto a několika ná- sledujících vydáních. Tentokrát jsme se zaměřili také na cesty nadrozměrných nákladů a jejich zdolávání obtíží na trasách po České republice. Mimo jiné se také dozvíte k jakým nejčastějším chybám a nedostatkům dochází při přepravě ne- bezpečných věcí. Cesta v mnoha jejích významech s logistikou neodmyslitelně souvisí. Ať už jde o cesty asfal- tové, po kterých jsou denně převáženy stovky a tisíce tun nejrůznějších zásilek a nákladů, nebo třeba cesta produktu v rámci logistického ře- tězce. A jaká je vaše nejbližší cesta? Pokud se chys- táte na cestu v některém z dopravních pro- středků, tak vám přejeme především šťastný návrat. A pokud vás třeba čeká nová životní či profesní cesta, přejeme vám na ní mnoho úspě- chů. A nezapomeňte na známé přísloví, že cesta je cíl. A proto si každou cestu vychutnejte naplno. Markéta Vojáčková šéfredaktorka

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

LOGISTIKA 2 Vyrábět strojírenská zařízení pro export do celého světa jsme u nás uměli vždy. Pokud se ale jedná o opravdu velké výrobky, máme problém je dostat k zákazníkovi. Ať už je odběratel v Evropě nebo v zámoří, náklad musí putovat většinou po silnici buď až na místo určení nebo do některého z velkých evropských přístavů, odkud jeho cesta pokračuje dál po moři. Přeprava nadrozměrných nákladů je vždy velmi náročná, dříve však byla přece jen o něco snadnější. Českou republikou totiž donedávna procházely chráněné páteřní trasy. Jejich původní účel byl vojenský, ale spolu s armádou měly i civilní využití k přepravě nadměrných nákladů. V devadesátých letech minulého století se však nad chráněnými trasami začala stahovat mračna. Armáda se páteřových tras vzdala a začaly se na nich budovat kruhové objezdy i další prvky, které přispívají k bezpečnosti silničního provozu, ale současně omezují nebo i znemožňují průjezd vozidel přepravujících nadrozměrné náklady. Dopravci i výrobci volají po silničních páteřních trasách Specialisté na tento náročný obor se však ne- vzdali. Jedenáct dopravních firem založilo v roce 2010 České sdružení těžkých a nadroz- měrných dopravců – ČESTAND, které usiluje o ochranu přepravních tras před další zkázou. Sdružení touto svou činností pomáhá nejen svému dopravnímu oboru, ale také výrob- ním podnikům, pro které jsou nadroz- měrné přepravy životní nutností. Pro exportní zaměření České repu- bliky je možnost dopra- vit vyrobené zboží rychle a ekonomicky k zákazníkovi zásadní – bez toho hrozí ztráta zakázek pro tradiční i nové firmy českého strojí- renství. Význam přepravy nadměrných nákladů pro Českou republiku tak nelze podcenit. „Těžká a nadrozměrná silniční doprava má dnes již nenahraditelný význam v rámci přeprav nadměrných nákladů,“ zdůraznil Bc. Jaroslav Nosräti, předseda rady sdružení ČESTAND a předseda představenstva společnosti NOSRETI a.s., která je významným dopravcem nadrozměrných nákladů. „Silnice je dnes bohu- žel již jedinou alternativou umožňující přepravy těchto nákladů. Říční přepravy se čím dál tím častěji potýkají s nedostatečnou výškou hladiny vody a přepravy po železnici neumožňuje ome- zený průjezdný profil tratí. Podniky tak nejsou schopny garantovat termíny dodání velkých celků a jsou vystaveny neúměrnému riziku za nesplnění dodacích podmínek. Jenom v loňském roce nebylo Labe splavné dlouhých šest měsíců. Zásilky uvízlé na řece bylo nutné přepravit zpět k zákazníkům, kde byly demontovány a odve- zeny po částech do námořních přístavů.“ Již tak vysoké náklady na přepravu po nevyho- vujících cestách tak okamžitě stáhly dotčené pod- niky do červených čísel. Všem zúčastněným se nyní vrací, že dlouhodobě toto obrovské nebezpečí neřešili. Výsledkem je chřadnoucí těžký průmysl s problémy při uzavírání rentabilních kontraktů. S čím se přeprava nadměrných nákladů v ČR potýká „Především dlouhodobě chybí koncept vytvá- ření podmínek k prosperitě těžkého průmyslu. Existují sice proklamace politiků o rodinném stříbře, ale ti co tento problém dlouhodobě sle- dují, vědí, že se spíše čeká, jak dlouho to prů- mysl bez vytvoření konkurenčních podmínek vydrží. Kvůli vícenákladům na dopravu výrobků k zákazníkům se stávají jejich výrobky neprodej- nými. Tedy nákladům, které jsou zbytečně vyna- kládány z kapes podniků na donekonečna se opakující podpírání nevyhovujících mostů, de- montáže nevyhovujících křižovatek a kruhových objezdů a dnes již nadlidská úsilí vynaložená hledáním objízdných tras nevhodných mostů a mimoúrovňových křížení. U některých ne- vhodných dopravních staveb lze dnes již bez nadsázky konstatovat, že se jedná o zlaté stavby, neboť náklady na jejich neustálé do- časné úpravy dávno převyšují náklady na jejich novou výstavbu,“ vysvětlil Jaroslav Nosräti. Jinde v Evropě je situace lepší „V řadě evropských zemí je situace diame- trálně odlišná,“ řekl Jaroslav Nosräti. „Oni to řeší a my jako vždycky pouze čekáme, jak to do- padne. Jako členové mezinárodní organizace přepravců nadměrných nákladů ESTA sdružující Jaroslav Nosräti

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

Význam kvalitních skladů pro skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami v budoucnu dále poroste. Důvodem je to, že do jednotlivých kategorií nebezpečného zboží spadá stále větší procento zboží a také proto, že moderní společnost postupně zvyšuje vymahatelnost platných standardů. www.jipocar.cz 19 evropských států to dokážeme zodpovědně posoudit. V minulosti zde sice bylo pár výkřiků, které chtěly řešit situaci v nadměrné dopravě, ale chybějící koncepce a neustálé výměny na postu ministra dopravy tyto výkřiky vždy spo- lehlivě umlčely. Teprve v poslední době se tro- chu blýská na lepší časy. Našemu sdružení se podařilo za pomoci Národního strojírenského klastru, Sdružení ČESMAD Bohemia, Minister- stva průmyslu a obchodu a společnosti ČEPS probojovat do expertní komise Ministerstva dopravy. Zúčastnili jsme se přípravy Koncepce nákladní dopravy pro období 2017-2023 s vý- hledem do roku 2030, v rámci které se nám podařilo prosadit naším sdružením vypraco- vaný materiál – Udržitelnost přepravních tras pro těžké a nadrozměrné přepravy v ČR. Je to vůbec první oficiální materiál řešící tuto prob- lematiku po 27 letech. Pro výrobce by mělo přinést jistotu, že své zboží dostanou včas, bez- pečně a za cenu bez zbytečných vícenákladů k zákazníkovi.“ Jaroslav Nosräti mluví o nadrozměrných pře- pravách z vlastní dlouholeté zkušenosti. Akcio- vá společnost NOSRETI, jejíž kořeny sahají do ČSAD Těžká doprava Ostrava, je již více jak pa- desát let lídrem v oblasti nadměrných přeprav v ČR a jedním z významných evropských do- pravců v daném segmentu dopravy. „Jako ta- koví věnujeme velkou část své práce odborné činnosti, jako je příprava velkých a náročných projektů, poradenství, prověřování tras a zpra- cování objemových studií přepravitelnosti. Na tuto činnost pak navazuje vlastní realizace transportů, a to soupravami, které se vymykají běžným standardům těžké a nadrozměrné do- pravy. Vytvořili jsme nízkoložnou flotilu do- pravních mechanismů schopnou přepravovat náročné náklady až do hmotnosti 330 tun v minimálních výškách nad vozovkou. Díky této technice, znalostem a umu našich pracovníků se tak můžeme pokusit eliminovat negativní vlivy těchto špatných přepravních podmínek na ekonomiku výrobců nadměrných zakázek,“ dodal Jaroslav Nosräti. Svaz dopravy ČR chráněné trasy podporuje Problémy s přepravou nadrozměrných ná- kladů sleduje také Svaz dopravy ČR. Nepoli- tická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje 106 firem ze všech základních i příbuzných oborů dopravy, klade na zlepšení podmínek pro nadrozměrné přepravy důraz. „Přeprava nadměrných nákladů má v ČR dlou- holetou tradici, a přestože je vzhledem k celko- vým přepravním výkonům objemově poměrně nízká, její význam pro český průmysl je strate- gický,“ zdůraznil výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík. „Nadměrné náklady v ČR jezdí po předem schválených vedlejších trasách s tím, že mnohdy musí být prováděny vratné úpravy tras, které značně zvyšují cenu za přepravu. Proto také doporučujeme, aby stát za určené trasy převzal garance,“ dodal Petr Kašík. Jen tak by bylo možné dosáh- nout toho, aby trasy pro přepravy nadrozměr- ných nákladů zůstaly zachovány a umožňovaly tak transport těžkých strojírenských výrobků. Problémem je financování těchto úprav, které by znamenalo nejen pouhé navrácení chráněných tras do původního stavu, ale i jejich částečné pře- pracování, neboť není možné odstranit ze silnic některé nové bezpečnostní prvky. V některých případech lze například použít elegantní řešení problému s kruhovými objezdy, které je možné upravit tak, že po odmontování zábran umožní průjezd přímým směrem. Pro výrobce jsou páteřní trasy nutností Potřeba zajistit ekonomickou přepravu výrobků vedla Národní strojírenský klastr, aby se loni v prosinci obrátil na ministra průmyslu a ob- chodu. Ministerstvo by mělo podle výrobců sta- novit základní páteřní trasy a určit jejich limitní parametry. Výrobci zdůraznili rovněž potřebu vy- tvořit exekutivní místo, které by se problemati- kou páteřních tras systematicky zabývalo. S dalším rozvojem průmyslové výroby v ČR vzroste i potřeba ekonomické přepravy velkých strojírenských výrobků. Bez chráněných a roz- víjených páteřních tras se výroba neobejde a dopravci i výrobci proto společně apelují na všechny zúčastněné orgány státní i místní správy, aby tomuto rozvoji nebránili, ale na- opak vycházeli mu vstříc. § Pavel Toman Petr Kašík

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

LOGISTIKA 4 Manufacturing heavy engineering products for export to all around the world is a traditional sector in the Czech Republic. However, a problem is how to get really heavy products to the customer. Whether the customer is in Europe or overseas, heavy cargo must travel by road to the destination or to some major European port. Not long ago, the Czech Republic was covered with a network of protected backbone routes. This network was intended both for military and heavy transport purposes. Nevertheless, after the army abandoned the protected routes, new structures obstructing passage for heavy cargo vehicles like roundabouts and the like were built on roads in this network. Hauliers and manufacturers are calling for backbone routes conventional standards of heavy and oversized transport,” said Jaroslav Nosräti. Transport Union supports protected routes The problems with heavy transports are monitored also by the Transport Union. This apolitical and opened interest organization brings together 106 companies from all fields of transport and aims to improve conditions for oversized shipments too. “Heavy transport has a long tradition in the Czech Republic and although it is in comparison with the overall transport performance relatively low, its importance for the Czech industry is strategic,” said Executive Director of the Transport Union Petr Kašík. “Heavy transports in the Czech Republic use pre- approved routes. Reversible modifications must be carried out at these routes. This considerably raises the cost of transportation. Therefore, we recommend that the state guaranteed appointed routes,” said Peter Kašík. Only in this way it will be possible to achieve that route for the transportation of oversize loads are preserved and allow the transport of heavy machinery products. With the further development of industrial production in the Czech Republic the need for economical transportation of machinery products will increase. Manufacturing needs protected and developed roadside backbone routes, therefore both hauliers and manufacturers appeal to all concerned authorities and local governments not to hinder this development, but rather they were willing to help. § (Abridged) However, the specialists in this demanding sector did not give up. In 2010, eleven transportation companies founded Czech Association of Heavy and Oversized Carriers – ČESTAND, which seeks to protect roadside backbone routes from further damage. “Heavy and oversized road transport is now of vital importance in the context of heavy cargo transports,” said Jaroslav Nosräti, Chairman of the Board of Association ČESTAND and Chairman of the Board at the haulier company NOSRETI, which is a major carrier of heavy cargo. “Unfortunately, road transport is the only option allowing the transport of this kind of cargo. River transport is increasingly fighting with insufficient water level and rail transport is limited by its tracks profile.” Will better times come? “Only from recently we can glimpse a little better times. Our association succeeded – with the help of the Czech Machinery Cluster, Association ČESMAD Bohemia, the Ministry of Industry and Trade and the ČEPS company to make our way into the expert committee of the Ministry of Transport. We participated in the preparation of the Concept of Freight Transport for the period 2017-2023 with a view to 2030. We succeeded in pushing through our material – Sustainability of Transport Routes for Heavy and Oversize Transports in the ČR.” Jaroslav Nosräti talks on oversize transports with years of his own experience. The NOSRETI with roots reaching back to the ČSAD Těžká doprava Ostrava is already more than fifty years the leader in heavy transport in the CR and one of the major European hauliers in this transport segment. “We devote a large part of our work to professional activities such as preparation of large and challenging projects, consulting, auditing, examining routes and processing capacity studies of transportability. This activity is followed by executing transports with the units making possible to carry cargo beyond

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

7

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

OSOBNOSTI z Jak byste zhodnotil působení v jednotlivých společnostech s takto odlišnou historií a struk- turou? Poldi Kladno bylo mé absolventské místo. Po vysoké škole jsem nastoupil do oddělení expedice obrovského postsocialistického kolosu a získal první cenné zkušenosti s exporty průmyslového zboží, které jsem poté zužitkoval při založení vlastní spediční společnosti v roce 1992. Byla zlatá devadesátá léta, podnikání u nás rostlo jako houby po dešti, ale podnikatelské prostředí v té době bylo doslova dobrodružné. Do zaběha- ného socialistického systému najednou vstoupily nové zákony tržní ekonomiky, v plenkách byly i bankovní služby. Jakákoliv investice se musela vzhledem k vysokým úrokovým sazbám velice pečlivě naplánovat. Ale byly zde dobré příleži- tosti a také nadšení lidí pro zajímavou práci. Vzhledem k tomu, že logistické služby ještě zda- leka nebyly na takové úrovni jako dnes, měli jsme na trhu úspěch. České firmy velmi oceňovaly, že jsme jim nabízeli kompletní dopravu jejich zboží do celé Evropy včetně vyřízení celních formalit. Naše firma postupně rostla a dospěla do fáze, kdy pro další růst směrem do Evropy potřebo- vala zahraničního partnera. DACHSER zase hle- dal partnera s podobnými hodnotami a dobrou znalostí českého trhu. Tak vznikla v roce 2006 joint venture a otevřela nám cestu na další ev- ropské a globální trhy a upevnila naši orientaci na export. Být součástí mezinárodní skupiny sa- mozřejmě byla velká změna. Dříve jsem o chodu firmy rozhodoval sám, takže jsem se musel na- učit chápat fungování českého DACHSERU v kontextu celé skupiny. Dnes po téměř 11 letech už si to ani jinak nedovedu představit. z Co pro Vás bylo z hlediska zkušeností největ- ším přínosem a co bylo naopak bylo nejobtížnější? Největším přínosem bývají obvykle ty nejobtíž- nější věci. Já za to považuji práci s lidmi. Změnit například jejich postoj při přechodu do skupiny DACHSER nebylo jednoduché, ale povedlo se to a dnes jsou díky nim v interním hodnocení naše české pobočky mezi těmi nejlepšími v celé sku- pině. Velkou výzvou samozřejmě bylo i období hospodářské krize před pár lety. I tu jsme dobře ustáli díky našim lidem, dobrému zákaznickému portfoliu a především dlouhodobé strategii udr- žitelného rozvoje. z Společnost DACHSER si drží kulturu rodinné firmy, dokonce již po dvacáté získala v Ně- mecku ocenění pro rodinné firmy za podnikání, inovace a osobní nasazení. Jak se tyto principy projevují v přístupu k zákazníkům? A jak se daří společnosti uspět v tvrdém konkurenčním boji? Víte, v České republice se tradice rodinné firmy na čtyřicet let přerušila a kvůli naší socialistické minulosti měl i po revoluci pojem rodinné firmy jakýsi nádech něčeho nekalého. Teprve v posled- ních letech si začala česká společnost principů rodinných firem vážit. V Německu je to jinak, tam jsou rodinné firmy velmi ceněné již léta. A mají proč. Na rozdíl od velkých nadnárodních korporací vlastněných anonymními fondy či in- vestory je v čele společnosti vždy někdo, komu na ní skutečně záleží. Naše plánování a strategie mohou být dlouhodobé, protože existuje dohoda mezi majitelkami (což jsou dcery zakladatele firmy Thomase Dachsera) a vedením společnosti, že společnost nebude v dlouhodobém horizontu zfúzována s jiným podnikem. Kromě toho CEO a předseda výkonné rady je další člen rodiny, vnuk zakladatele firmy Bernard Simon. Navenek to může vypadat jinak, ale DACHSER je ve sku- tečnosti společnost s velmi decentralizovaným V oblasti logistiky se pohybuje již dlouhou řadu let. Zkušenosti sbíral ve svého času jedné z největších českých společností, Poldi Kladno, i ve vlastní firmě, kterou založil a úspěšně dovedl na přední pozice v oblasti dopravy a spedice na českém trhu. Po uzavření partnerství se společností DACHSER stojí již přes deset let v čele zastoupení této mezinárodní (a současně rodinné) společnosti pro Českou republiku. Řeč je o Ing. Petru Kozlovi, generálním řediteli a předsedovi představenstva společnosti DACHSER Czech Republic. „Být součástí mezinárodní skupiny byla velká změna“ Petr Kozel

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

7 systémem rozhodování. Společnost stanoví v zá- sadě pevnou dlouhodobou strategii, kterou však musí lokální management přizpůsobit specific- kým místním podmínkám. Dlouhodobá stabilita a finanční nezávislost společnosti DACHSER, to jsou korporátní hodnoty, které naši obchodní partneři oceňují. A v každé zemi potom budu- jeme dlouhodobé přátelské a férové obchodní vztahy. A to platí i pro Českou republiku. Ať už jsou to dodavatelé nebo zákazníci, známe je osobně a jako jedni z prvních víme, jak se jim daří a kde je něco pálí. To je ideální předpoklad pro zvyšování kvality služeb. V anonymním světě korporací, kdy je třeba český zákazník nucený komunikovat svoje problémy s call centrem někde v Indii, to nikdy nemůže tak fungovat. Konkurenční prostředí v logistice je náročné a my věříme, že i naši čeští zákazníci nás jako ro- dinnou firmu umějí ocenit. Vloni jsme pro ně na- startovali strategii Interlocking, která reaguje na jejich ještě intenzivnější globální obchodování. Na základě této strategie ještě důkladněji propoju- jeme letecké, námořní a pozemní přepravy tak, aby měli naši zákazníci pohodlně zabezpečený celý jejich supply chain z jednoho zdroje. z Často se dnes mluví o nedostatku kvalitních pracovníků, kteří vycházejí z českých škol. Tato problematika se týká téměř všech technických oborů, logistiku nevyjímaje. Jak tuto problema- tiku vnímáte ve společnosti DACHSER a jaká jsou podle Vás řešení? DACHSER se již před řadou let rozhodl, že se bude talentovaným lidem systematicky věnovat nezávisle na státním vzdělávacím systému. Máme proto hned několik programů, které nám umožňují vyhledávat mladé talenty. V rámci DACHSER Tra- inee programu získávají vybraní vysokoškoláci půl- roční praxi napříč klíčovými odděleními společnosti a účastní se interních a externích školení na různá témata z oblasti spedice a logistiky. Jak logistická společnost funguje a co obnášejí jednotlivé pra- covní pozice spojené s logistikou, mají u nás mož- nost poznat i čerství absolventi středních škol v programu DACHSER Junior logistik. Úspěšným absolventům těchto programů pak nabízíme stálé zaměstnání v naší společnosti. Tím ale systém vzdělávání u nás nekončí. Každý zaměstnanec má nastavený individuální plán vzdělávání přizpůso- bený jeho pracovní pozici. Školení a kurzy podle odpovídající české legislativy probíhají u nás, pro odborné logistické znalosti si pracovníci osmi če- ských poboček DACHSERU jezdí do DACHSER Academy do německého Kolína nad Rýnem nebo do centrály společnosti v německém Kemptenu. z V loňském roce jste získal ocenění GRYF Supply Chain Award pro logistickou osobnost, kterou každoročně uděluje magazín Logistic- NEWS. Co pro Vás toto ocenění znamená? Ing. Petr Kozel Petr Kozel vystudoval obchodní fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomika vnitřního obchodu. Svoji kariéru zahájil v hutní společnosti POLDI Kladno na úseku expedice zásilek. Zde získal první zkušenosti s expedicí výrobků, které poté zúročil ve vlastní firmě. V roce 1992 založil spediční společnost E.S.T. a.s. a stál v jejím čele jako majitel a generální ředitel. E.S.T. pod vedením Petra Kozla úspěšně rostla a postupně rozšiřovala portfolio svých slu- žeb. Brzy se Petru Kozlovi podařilo vybudo- vat z E.S.T. přední českou logistickou společnost a získat velký tržní podíl ze- jména v oblasti dopravy a spedice. Snaha o maximální integraci do evropského trhu vedla Petra Kozla v roce 2004 k uzavření smlouvy o partnerství s koncernem DACHSER. Úspěšná spolupráce vyvrcholila v roce 2006 kapitálovým spojením firmy E.S.T. a.s. a DACHSER GmbH ve formě joint venture. Od té doby působí Petr Kozel na pozici generálního ředitele a předsedy před- stavenstva a nadále řídí všechny její akti- vity v České republice. Jeho úlohou je implementovat korporátní strategii a zajiš- ťovat profitabilní a udržitelný růst společ- nosti DACHSER Czech Republic. Během své profesní dráhy absolvoval Petr Kozel řadu školení a manažerských kurzů, například Leadership Excellence Programme. Petr Kozel mluví anglicky a německy. Je ženatý a má 4 děti. Ve volném čase se věnuje ro- dině, cestování, fotografování a tenisu. Velmi si toho vážím, je hezké, když odborníci ocení moje čtvrtstoletí práce v logistice. Utvrzuje mě to v tom, že má práce má smysl. Ale upřímně řečeno, bez mého týmu kolegů, logistických pro- fesionálů, z nichž někteří jsou u firmy stejně dlouho jako já, by se takových úspěchů v logis- tice nedalo dosáhnout. § Markéta Vojáčková

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

OSOBNOSTI He has been active in the field of logistics for many years. He gathered experience in one of the former largest Czech companies, Poldi Kladno, as well as in his own company, which he founded and successfully brought to the leading position in the field of transport and forwarding on the Czech market. After making a partnership with DACHSER he is at the head of representation this international (and also family) company for the Czech Republic for over ten years. We are talking about Petr Kozel, CEO and Chairman of the Board of DACHSER Czech Republic. “Becoming part of the international group was a great change” merger will be made in the in the long term. In addition, the CEO and Chairman of the Executive Board is also a member of the founding family, the grandson of the company founder Bernard Simon. From the outside, it may look different, but Dachser is in fact a company with a decentralized system of decision-making. z Last year, you got the GRYF Supply Chain Award for logistical personality, annually awarded by the magazine LogisticNEWS. What does this award mean for you? I appreciate it much; it was nice when the experts appreciated my quarter century lasting work in logistics. It confirms to me that my work makes sense. However, honestly, without my team of colleagues, logistics professionals, some of whom are with the company as long as I am, it would not be possible to get such success in logistics. § Markéta Vojáčková z How do you assess your work in the companies with such different histories and structures? Poldi Kladno was my first job after graduation. I joined the shipping department in a huge post- socialist colossus and gained first valuable experience with exporting industrial goods, which I subsequently applied when establishing my own forwarding company in 1992. It was the golden nineties. Since the logistic services were still far from being at the today’s level, we had a market success. Czech companies really appreciated that we offered them complete transport of their goods across Europe, including customs formalities. Our company gradually grew and reached a stage where further growth towards Europe needed a foreign partner. Also DACHSER was looking for a partner with similar values and a good knowledge of the Czech market. Thus, the joint venture was established in 2006. z Dachser still maintains the culture of family businesses… In Germany, the family companies are highly valued. Unlike large multinational corporations owned by anonymous funds or investors, at the head of the family company always a person stands who really matters to it. Our planning and strategy can be long-term, because there is an agreement between the proprietors (company founder Thomas Dachser’s daughters) and the leadership of the company that no Petr Kozel Petr Kozel graduated from Faculty of Business at the University of Economics, Prague, in economics of internal trade. He started his professional career in the iron and steel company POLDI Kladno at the shipping department. In 1992 he founded his own forwarding company E.S.T. a.s. and he led the company as owner and CEO. Under the leadership of Petr Kozel the company successfully grew up in leading Czech provider of logistics and gained a large market share especially in transport and freight forwarding. In 2004, his effort for maximum integration into the European market led Petr Kozel to the agreement on a partnership with DACHSER. Successful cooperation culminated in 2006 with joining E.S.T. a.s. and DACHSER GmbH in the form of joint venture. Since then Petr Kozel is CEO and Chairman of the Board and continues to manage all its activities in the Czech Republic. His task is implementing corporate strategy and arranging profitable and sustainable growth of DACHSER Czech Republic. During his career, Petr Kozel attended many courses and management trainings such as Leadership Excellence Programme. Petr Kozel speaks English and German. He is married and has 4 children. He spends his free time with his family and is interested in traveling, photography and tennis.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

AKTUALITY INZERCE Mobilní verze na: Neskutečně pohodlně! Zjednodušíte získávání zakázek tím, že si v platformě vyhledáte tu nejvhodnější nabídku přímo pro Vás. Vyzkoušejte i Vy největší evropskou dopravní platformu až na 4 týdny zcela zdarma. Unikátní CSR projekt Raben a Purina PetCare Krmivo pro psy a kočky s končící dobou mini- mální trvanlivosti už půl roku vozí rodinná logis- tická společnost Raben Logistics Czech do vybraných zvířecích útulků. Projekt pomoci opuštěným zvířatům rozvíjí společně se svým klientem, společností Nestlé Purina PetCare. Každý měsíc rozveze přibližně 800 kilogramů krmiva, za rok 2016 to bylo 6,5 tun. Nestlé Pu- rina PetCare vybrala ověřené útulky, které zná a zná také jejich potřeby. Základní myšlenkou ojedinělého CSR projektu totiž byl boj proti plýtvání a pomoc opuštěným zvířatům. Ani Purina ani Raben nechtěly, aby krmivo skončilo u nepoctivců, kteří ho budou dál prodávat, ale opravdu v miskách psů a koček. Zdroj: www.raben-group.com Kofola využívá palety společnosti CHEP Výrobce oblíbených nápojů Kofola začal k dis- tribuci svých limonád využívat místo svých vlast- ních palet služby společnosti CHEP v oblasti paletového poolingu. Jedná se totiž o efektivnější řešení, které snižuje riziko poškození palet či sa- motných výrobků na minimum. Společnost Ko- fola vyrábí nealkoholické nápoje hned v sedmi závodech na pěti evropských trzích. Pod křídla Kofoly patří také pramenitá voda Rajec, sirupy Jupí a dětské nápoje Jupík, hroznová Vinea, čer- stvé ovocné a zeleninové šťávy UGO, energetický nápoj Semtex a další tradiční československé značky. Pro jejich distribuci bude nyní Kofola vy- užívat paletový pooling společnosti CHEP. Zdroj: www.chep.com DKV usiluje o transparentní ceny pohonných hmot Větší transparentnost a aktuální informace o cenách pohonných hmot u jednotlivých čerpa- cích stanic jsou realitou již v několika evrop- ských zemích. Po Německu, kde tato data zveřejňuje Úřad pro transparentnost trhu ně- meckého Spolkového kartelového úřadu, začalo stejný typ informací poskytovat francouzské ministerstvo hospodářství a financí. Přístup k aktuálním cenám umožňují také italské, špa- nělské a portugalské úřady. „Díky ochotě příslušných úřadů můžeme vy- užívat údaje o cenách i pro naše služby, ať už se jedná o online nástroje, nebo individuální pora- denství,“ doplňuje O. Pavlík. Aktuální data jsou dostupná v aplikaci DKV pro chytré telefony nebo v internetovém nástroji pro vyhledávání čerpacích stanic a plánování tras v rámci DKV Maps. Aplikace DKV je určena pro chytré tele- fony s operačními systémy iOS, Android či Win- dows Phone a umožňuje porovnávat ceny paliv u čerpacích stanic po celé Evropě v zadaném okruhu. Kromě aplikace jsou ceny k dispozici také ve vyhledávači čerpacích stanic v rámci webového nástroje DKV Maps, který je navíc určen i pro plánování tras včetně nákladů na mýtné. Pro dosažení maximálních úspor nabízí DKV kromě nástrojů pro vyhledávání finančně výhodného tankování i individuální poradenství. Zdroj: AC&C Public Relations, s.r.o.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ADR 10 Chemický průmysl představuje třetí největší součást zpracovatelského průmyslu České repu- bliky a škála těchto látek je opravdu velká. Pře- pravě nebezpečných věcí je proto nutno věnovat stejnou pozornost jako jejich výrobě a skladování. Přeprava nebezpečných věcí je sice přísluš- nými předpisy upravena, největším problémem však zůstává nedodržování těchto předpisů, a to i přesto, že v pří- padě nehody může dojít nejen ke škodě na převáženém nákladu, ale také ke škodám na životním prostředí a ohrožení bezpečnosti lidí. Jaké jsou nejčas- tější chyby při převozu nebezpečných a che- mických látek a na co si mají dát přepravní společnosti největší pozor, jsme se zeptali kpt. Mgr. Nicole Zaoralové, tiskové mluvčí Ha- sičského záchranného sboru ČR. „Nejčastější chybou při převozu nebezpečných látek je pře- kvapivě to nejdůležitější, a to je náklad. Řidič neví, co veze. Jinými slovy obsah cisterny nebo nákladního prostoru neodpovídá tomu, co je de- klarováno. Potom pokyny pro případ nehody jsou řidiči v takových případech k ničemu, pro- tože jeho reakce by mohla být neadekvátní, nebo naopak zbytečně hysterická. HZS krajů v současnosti mají k dispozici přístrojové vyba- vení v podobě přenosných spektrometrických přístrojů (Ramanův spektrometr First Defen- der XL nebo infračerveného spektrometr FTIR TruDefender), které jim umožňují identifikovat více než 15 tisíc chemických látek. Problémy byly zjištěny při pravidelných kontrolách ADR nákladu v posledních čtyřech letech, které pro- vádí Policie ČR a hasiči pomáhají právě při identifikaci nákladu. Dalším problémem je ne- dostatečné vybavení řidičů osobními ochran- nými prostředky, které neodpovídá požadavkům ADR. Problematické je rovněž zabezpečení ná- kladu v souladu s ADR (velké úkapy nebo nepo- řádek v nákladovém prostoru).“ Jelikož jsou tyto akce nahodilé, i když pravidelné, nelze z nich vyvodit žádné statistické ukazatele. Nic- méně popsané nedostatky jistě vážným problé- mem v dopravě nebezpečných věcí určitě jsou. Ing. Zdeněk Fildán, jednatel společnosti ENVI GROUP s.r.o. vidí další problémy „V případě přepravy se nejčastěji nedodržují požadavky sil- Když se řekne nebezpečné věci, představí si pod tímto po- jmem nejspíš každý něco jiného. Obecně se dá říci, že se jedná o věci, které představují určité riziko pro osoby a životní pro- středí. Často přepravovanými a pro laickou veřejnost zřejmě nejznámějšími jsou hořlaviny, kam patří například benzín, nafta nebo třeba nátěrové hmoty či alkoholy. Dalšími často přepravovanými nebezpečnými látkami jsou žíravé látky používané v průmyslu i v domácnostech, jsou to například kyseliny a louhy. Tyto dvě nejrozšířenější skupiny jsou ještě doplněny dalšími druhy nebezpečných látek. ničního zákona a dohody ADR. Jedná se o ne- dostatky v balení či označení nebezpečného zboží nebo odpadů podle ADR, školení řidičů či vybavení vozidel. Na velkou část zúčastněných osob (včetně příjemců či odesílatelů) se také vztahuje povinnost za- jistit si bezpečnostního poradce ADR,“ řekl a zdůraznil "že oblast skladování upravuje řada zákonů. Chemické látky: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřej- ného zdraví upravuje nakládání s chemickými látkami a směsmi, včetně skladování. V praxi je často porušován požadavek na písemná pravidla. Nařízení REACH zase požaduje pro pracovníky přístup k bezpečnostním listům, což v praxi leckdy není naplněno. Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. řeší pře- pravu a skladování zejména z pohledu zabezpe- čení proti úniku do životního prostředí. Často se neplní požadavky na zabezpečení (například zá- chytné vany), zkoušky těsnosti skladovacích ná- drží a prostředků pro přepravu, havarijní plány. Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb. požaduje provést posouzení objektů, ve kterých se nachází chemické látky či směsi. V praxi posouzení často úplně chybí, nebo je zpracováno neúplně či podle již neplat- ných předpisů. V neposlední řadě platí zákon o předcházení vzniku ekologické újmy č. 167/2008 Sb. s poža- davkem provést posouzení základního hodno- cení rizik skladování a přepravy nebezpečných látek. Bezpečná přeprava nebezpečných věcí Skladování látek je často na volných plochách bez zabezpečení Foto: ENVI GROUP Zdeněk Fildán Nicole Zaoralová „Nejčastější chybou při převozu nebezpečných věcí je překvapivě to nejdůležitější, a to je náklad. Řidič neví, co veze.“

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

11 ADR Nicole Zaoralová vysvětlila, jaké jsou postupy, pokud již dojde při převozu nebezpečných a chemických látek k nehodě. „Postupy při ne- hodách spojených s převozem nebezpečných chemických látek se řídí metodickými listy. Che- mických látek je obrovské množství, proto zá- sahy hasičů s výskytem nebezpečných látek jsou dány obecnými zásadami chování v nebez- pečné zóně, které je zpracováno v metodickém listu s názvem Zásahy s výskytem nebezpeč- ných látek. S vlastním zásahem úzce souvisejí metodické listy s názvy Činnost hasičů v ná- stupním prostoru a nebezpečné zóně a Dekon- taminace zasahujících. Ve vztahu ke konkrétním látkám jsou zpracovány metodické listy pro nej- rozšířenější látky: Zásahy s únikem amoniaku a chlóru, Ropné havárie a Přečerpávání hořla- vých látek. Vůbec nejrozšířenějšími nehodami na našich silnicích jsou ropné havárie, nejčastěji jde o havárie cisteren převážejících benzín, naftu, oleje, nebo jiné rafinované nebo surové ropné produkty. A jaké konkrétní úkoly musí ha- siči plnit? V první řadě je to záchrana osob a uzavření místa zásahu a vytýčení nebezpečné a vnější zóny. Dále se musí určit a označit místa úniku, provést identifikace nebezpečné látky, určit nebezpečnost a účinky nebezpeč- nosti s použitím databáze nebezpečných látek pro mobilní telefony, kterou v současnosti mají k dispozici všechny jednotky HZS krajů. Dalšími úkoly je vyloučení iniciačního zdroje, zamezení úniku a šíření nebezpečné látky, provedení opa- tření na ochranu zasahujících a dekontami- nace.“ Hasiči musí v případě nehody spolupra- covat zejména se složkami IZS – Policií ČR a zdravotnickou záchrannou službou, ale i dal- šími orgány státní správy i samosprávy; v pří- padě havárií nebezpečných látek na silnicích to jsou zejména orgány životního prostředí. Je třeba zdůraznit, že HZS krajů provádějí zá- chranné a likvidační práce a neprovádějí sa- nační nebo dočisťující činnosti které spadají do kompetence jiných organizací, například správy a údržby silnic nebo České inspekce životního prostředí. Moderní technologie napomáhají předcházet nehodám a následně urychlují řešení Zkušenosti jasně ukazují, že přeprava, manipu- lace a skladování chemických a nebezpečných látek vyžadují velmi přísná pravidla a zpětnou dosledovatelnost na úrovni pohybu vozidel pře- pravujících náklad, pohybu logistických jedno- tek či konkrétních produktů, boxů či balení, jejich příjmu, výdeji do spotřeby či vyskladnění, historie o zodpovědných pracovnících, kteří s těmito látkami manipulovali či je využívali v rámci svých pracovních rolí tak i podmínek a údržby, nezbytné pro eliminaci možných ne- bezpečí. „Systémy využívající RFID mají schopnost automaticky kontrolovat jak pohyb vozidel, ma- teriálu i osob, hlídat nezbytná pravidla pro skla- dování, přepravu či autorizaci zodpovědných pracovníků, tak i evidovat každodenní servisní činnosti. RFID technologie hraje důležitou roli v systémech, kde je požadován vyšší stupeň automatizace, kde existují náročné podmínky a nelze stoprocentně nasadit čárové kódy, či je nutný větší čtecí dosah technologie pro spoleh- livou identifikaci. V případě nezbytnosti sledování fyzikálních veličin jako teploty, vlhkosti aj. je možné RFID tagy vybavit požadovanými senzory. Data lze ukládat na server či do cloudu. Dostupná je ši- roká škála data mining a inteligentních systémů pro vyhodnocování historických dat, říká Tomáš Kubíček Business Development manager spo- lečnosti smart-TECH GmbH. RFID technologie mohou být užitečným pro- středkem při předcházení či řešení následků nehod. „Samotná nehoda vždy vzniká v dů- sledku dané akutní či chronické chyby, naho- dilé události či selhání lidského faktoru. Fun- gující RFID systém umí vyhodnocovat data v reálném čase a upozornit na možné problémy a tak těmto nehodám předcházet. Historická data posky- tují možnost hledat příčiny a důsledky v dlouhodobém horizontu. Vyhodnocení dat je možné analyzovat i zpětně při hledání důsledků vedoucích k havárii,“ vy- světluje Tomáš Kubíček. Samozřejmě pokud již nějaká havárie nastane, primárním úkolem je ochránit lidské životy a majetek. Pokud je spolehlivý přehled o tom, jaké všechny chemické látky a materiály se v dané lokaci nacházejí a kolik se v dané zóně pohybuje osob, může být zásah záchranných složek přímočařejší, rychlejší a úspěšnější. Tomáš Kubíček „Nejrozšířenějšími nehodami na našich silnicích jsou ropné havárie, nejčastěji jde o havárie cisteren převážejících benzín, naftu, oleje, nebo jiné rafinované nebo surové ropné produkty.“ Foto: Milan Otajovič Foto: smart-TECH

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ADR 12 Přeprava chemických a nebezpečných látek podléhá mnoha předpisům a naříze- ním. Klade tudíž vyšší nároky nejen na odpo- vídající technické vybavení, ale také vhodně proškolený personál než přeprava „běžného nákladu”. Zajímalo nás tedy, jak přepravu svých produktů řeší někteří výrobci chemic- kých látek. Společnost DEZA, a.s. jako výrobce základních organických látek s roční zpracovatelskou kapa- citou 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového benzolu přepraví ročně až 1 000 000 tun surovin a výrobků. Více jak 90 % surovin je přepravováno po želez- nici. V oblasti výrobků je poměr železnice při- bližně 48 %, silnice zhruba 52 %. Z hlediska mezinárodních předpisů pro přepravu (RID, ADR, IMDG Code) je většina přepravovaných látek zařazena jako nebezpečná. Z tohoto dů- vodu platí pro technické vybavení vozidel, jejich označování, odbornost personálu atd. speciální přísné pokyny, které musí být splněny. V prů- běhu přeprav je jejich plnění kontrolováno. „Většina surovin i výrobků je převážena v teku- tém stavu v cisternových vozech a tank-kontej- nerech, kromě toho však jsou naše výrobky zpracovány do podoby granulátů nebo šupin. Ty jsou přepravovány klasickými plachtovými návěsy a pro přepravu do zámoří využíváme jak námořních kontej- nerů, tak lodí přepravu- jících volně ložený materiál. Ročně je do zámoří vyexpedováno více než 900 kontej- nerů a 40 000 tun volně loženého materiálu. Narůstající počet kontejnerových přeprav a pře- prav po moři vyžaduje i znalost námořních před- pisů pro nebezpečné látky,“ vysvětluje Ing. Jakub Horník, Logistics Specialist, DEZA a.s. Jakub Horník dále pokračuje: „V našem vozo- vém parku lze nalézt zejména velké množství železničních cisteren pro různé druhy našich vý- robků a surovin, tank-kontejnery pro přepravu surovin nebo také autocisterny pro přepravu výrobků převyšující transportní teplotu 200° C. Vzhledem k velkému množství druhů dopravy od kusových zásilek až po námořní přepravy volně loženého materiálu využíváme služeb ex- terních přepravních a spedičních společností a z části také jejich přepravní prostředky pro přepravu chemických látek. V případě externích dopravců preferujeme dlouhodobou spolupráci se specializovanými společnostmi, které mají znalosti o přepravách nebezpečných látek a stálou kvalitu nabízených služeb. V pravidelných intervalech vyhlašujeme výběrová řízení na všechny typy přeprav, které realizujeme.“ Skupina Unipetrol se zabývá nejen výrobou pohonných hmot a petrochemických a agroche- mických produktů, ale také jejich přepravou, a to jak po železnici, tak po silnici. Pokrývá území celé České republiky a ve spolupráci s partnerskými dopravci zajištuje také zahra- niční dopravu. „Na silniční dopravu se specializuje naše dce- řiná společnost Petrotrans, železniční dopravu zajišťuje dceřiná společnost Unipetrol Doprava. Obě společnosti disponují odpovídajícím vozo- vým parkem s profesionálním a plně vyškole- ným personálem. Zajišťujeme převoz hmot a produktů mezi velkými výrobními celky a směrem k maloodběratelům. Se zahraničními dopravními společnostmi spolupracujeme ze- jména v železniční dopravě,“ popisuje Robert Małłek, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za prodej a přepravu paliv a pro- duktů, maloobchod a logistiku. Přeprava chemických látek je velmi citlivý obor, kde není prostor na chyby. Musí proto spl- ňovat ta nejpřísnější opatření. Robert Małłek k tomu říká: „Jsme majiteli certifikátů řízení ja- kosti, bezpečnosti a ekologické šetrnosti. Inves- tujeme velké množství prostředků do zajištění moderního přepravního parku a současně se věnujeme pravidel- nému školení řidičů a ostatních zaměst- nanců, včetně zajištění jejich profesního roz- voje, neboť náš obor klade vysoké poža- davky na expertní zna- losti. Z praxe víme, že vedle neustálé kontroly bezpečnosti je nejdůležitější časové plánování celého logistického řetězce tak, aby se přepra- vovaný náklad dostal v pravý čas na pravé místo nejen při domácí, ale především při mezi- státní dopravě.“ § Markéta Vojáčková Robert Mallek Jakub Horník INZERCE Foto: Milan Otajovič

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

LOGISTIKA ŠKODA v oblasti dopravy a logistiky sází na ekologická řešení INZERCE Využití čtyř kamionů poháněných zemním plynem v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi umožňuje výrazné snížení emisí škodlivin. Nové soupravy typu „Gigaliner” ročně ušetří 200 tun CO2 . Opatření „GreenLogis- tics“ jsou důležitou součástí ekolo- gické strategie „GreenFuture”. ŠKODA dále rozšiřuje svou ekologickou logis- tickou flotilu a v závodě v Mladé Boleslavi na- sazuje čtyři kamiony s pohonem na CNG (CNG = Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn). Tato čtyři vozidla budou využita pro dopravu v areálu závodu, další vůz je určen pro dodavatelskou firmu. Pohon na zemní plyn umožňuje významné snížení emisí škodlivin a přepravních nákladů. Kromě toho ŠKODA bude na vybraných trasách využívat i takzvané „gigalinery”. To ročně ušetří až 200 tun CO2 . Po dvouměsíční zkušební fázi jsou nyní čtyři kamiony s pohonem na CNG v každodenním provozu v areálu hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Další ekologický kamion bude využívat dodavatelská firma na trase Mladá Boleslav – Stráž nad Nisou. Tuto 120 ki- lometrů dlouhou trasu absolvuje dvanáctkrát týdně a v porovnání s vozem s běžným nafto- vým motorem ušetří 16 tun CO2 ročně. Kami- ony, poháněné zemním plynem, se oproti vozidlům s konvenčním pohonem vyznačují podstatně nižšími emisemi a ve zkušebním pro- vozu zabodovaly i o 30 % sníženými náklady na pohonné hmoty. Emise oxidů dusíku (NOx) klesly o 80 až 90 %, emise oxidu uhelnatého (CO) se snížily celkem o 90 %. Při prů- měrné spotřebě necelých 50 kilogramů CNG na 100 kilometrů se emise po- létavého prachu sníží až o 95 %, emise CO2 o 25 %. Další pokrok v oblasti eko- logie představují takzvané „gigalinery”, které ŠKODA začne využívat na vybraných trasách k přepravě nákladů od do- davatelů a zpět. Tyto nákladní soupravy o délce až 25 m pojmou a převezou 150 kubických metrů nákladu – o 50 % více než běžný kamion. ŠKODA tak sníží počet jízd na 292 km dlouhé trase mezi Mladou Boleslaví a Rokycany z 53 na 35 týdně – ročně to představuje o 250 000 km méně a snížení emisí CO2 o zhruba 200 tun ročně. Dalším benefitem jsou nižší přepravní náklady. ŠKODA pro výrobní logistiku v hlavním zá- vodě v Mladé Boleslavi sází i na lokálně bez- emisní dopravní prostředky na bateriový pohon. Jedna souprava elektrického tahače se dvěma přívěsy byla v rámci pilotního projektu doda- tečně vybavena solárními panely. Fotovoltaické moduly pak za jízdy dobíjejí ion-lithiové akumu- látory. Elektrické tahače denně ujedou zhruba 70 km. Od využívání solární energie si ŠKODA slibuje roční úsporu ve výši zhruba 10 %. Pokud se zkušební provoz osvědčí, vybaví ŠKODA foto- voltaikou více těchto vozidel. Vedle těchto elek- trických tahačů je v závodech společnosti ŠKODA AUTO nasazeno dalších 18 logistických tahačů, poháněných elektřinou. Elektroofenzíva a ofenzíva CNG v oblasti lo- gistiky představují další součásti pestrých eko- logických aktivit, které ŠKODA rozvíjí v rámci strategie „GreenFuture“. Tato strategie spočívá na několika pilířích: „GreenProduct” se zabývá vývojem co nejekologičtějších vozů – a jak dle spotřeby paliva, tak dle použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. Pomocí „GreenRetail” podporuje značka ekologické hospodaření svých prodejních a servisních partnerů. „GreenFac- tory” shrnuje všechny aktivity, směrující k vý- robě, šetrné k přírodním zdrojům. Do tohoto pilíře patří i „GreenLogistics” pro ekologická ře- šení v oblasti logistiky. Pro blízkou budoucnost sleduje automobilka vizi, že většina dodavatelů, sídlících v blízkosti českých závodů, bude své komponenty k linkám dodávat výhradně kamio- ny s alternativním pohonem. § LN ČAS JE VŠE GO! ADR: BEZPEČNĚ DORUČÍME I NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ www.go-express.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

14 PR Navštivte nás na Mezinárodním veletrhu požární techniky PYROS v Brně ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2017. Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky – možnost tepelné izolace pro optimální skla- dování látek citlivých na teplotu – možnost vybavení kontejneru topením nebo klimatizací dle konkrétních požadavků – úprava s požární odolností EI 120 až REI pro hořlavé látky všech tříd – individuální řešení. Zvláštní oblastí použití těchto kontejnerů je skladování velkého množství nebezpečných látek, látek a materiálů citlivých na teplotu, pří- padně hořlavin různých tříd. Pro uložení většího množství sudů nebo jiných obalů nabízí DENIOS zhotovení individuálního ná- vrhu a projektu kompletních zastřešených kontej- nerových skladů. Tyto sklady nahrazují běžné skladovací haly a jsou vždy navrženy přesně dle konkrétních požadavků. V případě nutnosti skla- dování látek a materiálů citlivých na teplotu jsou Řešíte skladování chemických či jiných nebezpečných látek? Společnost DENIOS Vám pro tento případ na- bízí řešení ze svého rozsáhlého výrobního pro- gramu. Záchytné vany a skladovací kontejnery, které jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní sklado- vané nebezpečné látky tak, aby vyhověly všem le- gislativním požadavkům. Základem skladovacích kontejnerů je vždy integrovaná záchytná vana příslušného objemu, která bezpečně zadrží pří- padné uniklé kapaliny. Při skladování žíravých či jiných agresivních chemických látek jsou tyto vany vyrobeny z odolného plastu nebo ušlechtilé oceli tak, aby byla zaručena jejich bezchybná funkce a maximální materiálová odolnost. Standardní skladovací kontejnery jsou kon- struovány s přirozeným způsobem větrání. Díky tomu je zaručeno předpisové větrání i takových látek, při jejichž uložení může docházet k úniku nebezpečných výparů. V případě tepelně izolo- vaných skladů je doplněno technické větrání, které opět splní veškeré legislativní požadavky. Přednosti skladovacích kontejnerů: – skladování většího množství nebezpečných látek na volném prostranství – minimalizace investičních nákladů na skla- dovací místo – vybavení odpovídající daným druhům nádob – záchytné vany předepsaného objemu s plat- nou certifikací – skladování nejrůznějších látek veškerých tříd ohrožení vody za dodržení specifických skla- dovacích předpisů k dispozici vytápěné, chlazené nebo klimatizované skladovací kontejnery. Ty jsou vybaveny vysoce kvalitními izolačními materiály, které zaručují udr- žení požadované skladovací teploty uvnitř kontej- neru. Pro uložení hořlavých látek a zároveň pro splnění všech bezpečnostních předpisů při jejich skladování, nabízí DENIOS speciální, požárně odolný kontejner. Mnoho dalších nápadů týkajících se oblasti skladování nebezpečných látek a vybavení vý- roby najdete také na téměř 500 stránkách v našem specializovaném katalogu. Ten si mů- žete stejně jako konzultaci či návštěvu našeho odborníka telefonicky vyžádat na bezplatné lince 800 383 313 nebo prostřednictvím inter- netu na www.denios.cz. § Radek Zajíc, DENIOS s.r.o Plastová záchytná vana na chemické látky Systémový kontejner s posuvnými dveřmi – optimální pro přímé skladování většího množství sudů nebo IBC Modulový kontejner – optimální pro skladování sudů a menších nádob, případně různého odpadu

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

FINANCE Řada podnikatelů může v souvislosti se svou činností způso- bit environmentální škodu či újmu, zvláště v případě, že se společnost zabývá skladováním či přepravou nebezpečných látek. Nejvíce diskutovanou oblastí je ekologická újma. Jedná se o takovou újmu, která je měřitelná a má závažné nepříz- nivé dopady na vybrané chráněné druhy volně žijících živo- čichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště. Může se jednat např. o stanoviště s domovem chráněného druhu čolků, ptáků, kapradin apod. Jakou mohu způsobit environmentální újmu? vyšší než 20 miliónů korun ale je současně regis- trován v Programu EMAS nebo prokazatelně za- hájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, má certifikovaný systém envi- ronmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 případně prokaza- telně zahájil činnosti potřebné k získání této cer- tifikace, též nemá povinnost nemá povinnost finančního zajištění. Neméně podstatné škody na životním prostředí vycházejí zejména ze zákona č. 17/1992 Sb.. o ži- votním prostředí, řešící škody způsobené znečiš- těním vody, půdy a ovzduší. V případě takového znečištění musí provozovatel vynaložit např. ná- klady související s vyčištěním a uvedením život- ního prostředí do původního stavu, náklady s opakovaným testováním a ověřováním, zda došlo k nápravě vzniklého znečištění. Výše uvedená nebezpečí doporučujeme ošetřit pojištěním odpovědnosti bez ohledu na povin- nost, mít pojištění sjednáno. § Ing. Eva Mazánková SATUM CZECH „Provozovatel, který vykonává provozní činnost, jež je hodnocena jako riziková, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě případných nákladů vzniklých v souvislosti s ekologickou újmou.“ Evropská směrnice implementovala nová přís- nější pravidla do českého právního řádu zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a její nápravě. S účinností od 1. 1. 2013 mají tedy podnikatelé, vymezeni tímto zákonem, povinnost sjednat si finanční zajiš- tění k náhradě nákladů na preventivní nebo ná- pravná opatření v sou- vislosti s ekologickou újmou. Finanční zajiš- tění je možné zabezpe- čit též formou pojištění, které nabízíme k pojiš- tění odpovědnosti. Přílohou tohoto zákona je seznam podnikatel- ských činností, které se z hlediska toho zákona řadí pod rizikovou provozní činnost. Je nutné však zdů- raznit, že i v případě, kdy společnost není uvedena na seznamu povinných subjektů, není zproštěna odpovědnosti za tuto újmu. Proto každý provozo- vatel musí předcházet vzniku ekologické újmy a přijímat případná preventivní opatření. Provozovatel, který vykonává provozní činnost, jež je hodnocena jako riziková (seznam uveden v příloze zákona), je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě případných nákladů vzniklých v souvislosti s ekologickou újmou. Rozsah tohoto zajištění by měl odpovídat možné způsobené ekologické újmě. Jak ale správně stanovit tuto výši? Zákon myslí na bodové hodnocení rizik provozních činností uvedených v příloze tohoto zákona. Je-li výsledek hodnocení méně než 50 bodů, pak se předpokládá, že provozova- tel nemůže způsobit škodu vyšší než je 20 000 000 Kč. Pokud je dosaženo více než 50 bodů, vyplývá povinnost provést další po- drobné hodnocení, jehož výsledkem se buď zjistí, že by provozovatel neměl způsobit škodu vyšší než 20 000 000 Kč a nebo naopak, že takovou škodu způsobit může. Proč nás však zajímá zrovna hranice 20 miliónů korun? Finanční zajištění totiž není povinen zabez- pečit provozovatel, který prokáže, že provozní čin- ností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než výše uvedená částka. Provozovatel, který by sice mohl způsobit eko- logickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady Eva Mazánková

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

PRODUKTY 16 Úkoly logistiky se liší a zahrnují vše od sklado- vání materiálu od dodavatelů přes zásobování vý- robních linek po odvoz výrobků do testovací zóny. Následuje distribuce výrobků a náhradních dílů. Týdně je nutné zajistit přes 3 000 objednávek a přes 1 500 interních přeprav. Od roku 1979 se výroba zvýšila 4x, tomu odpovídá i rychlý rozvoj výrobních a skladových hal a obslužných provozů. Navíc tržní prognózy počítají s dalším výrazným nárůstem poptávky, takže výroba a logistika bude muset být ještě efektivnější než dosud. Fresenius proto usiloval o organizaci interních logistických procesů na principu milk-run. Uspořádání továrny a tok výroby vyžadují, aby všechny výrobní stanice mohly být nepřetržitě zásobovány. Pro efektivní zásobování výrobních linek bylo potřeba eliminovat vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky a vybrat správné řešení tahače a přípojných vozíků. Spolehlivost a smě- rová stabilita vláčku je pak pro Fresenius zá- sadní i kvůli velmi úzkým transportním uličkám. Volba padla na řešení Taxi. Do vláčku mohou být zapojeny až čtyři Taxi plošiny nebo rámy, každá s nosností až 600 kg. Díky čtyřkolovému systému kopírují Taxi vozíky perfektně stopu tahače i v zatáčkách a mohou se tak bezpečně pohybovat i v uličkách širokých pouhé 2 m. Ani 90° úhly už nejsou při zatáčení problém. Taxi rámy mohou nést palety nebo půlpalety, jsou-li použity speciální plošiny, ESD palety s transportními boxy nebo jiné no- siče nákladu. Je možné tedy přepravovat různé druhy materiálů najednou. Byly eliminovány jízdy vozíků s prázdnými vidlicemi a zrychlilo se zásobování. Výrobní prostory jsou navíc bez vidlicových vozíků mnohem bezpečnější. Koncept T- Motion pro štíhlou logistiku ve výrobě Koncept T-motion od Toyoty nabízí různorodá řešení s tažnými vozíky pro výrobní, e-com- merce a další vychystávací provozy. Jsou v nich manipulovány kusové položky, přepravky, půlpa- lety nebo i celé palety, ale co je podstatné, ob- Poptávka po praktických řešeních horizontální přepravy bez použití vidlicových vozíků je vyvo- lána úsilím o dosažení efektivnějších a bezpeč- nějších provozů bez vážných nehod. Průmyslové plošiny a rámy Taxi pomáhají s transportem mnoha různých typů a hmotností nákladů. Čtyř- kolové verze se 100% kopírováním stopy taž- ného vozíku v zatáčkách se vyplatí zejména v aplikacích s úzkými uličkami. Fresenius nahradil vidlicové vozíky tahači s Taxi rámy a plošinami Společnost Fresenius Medical Care je největším světovým vý- robcem dialyzačních přístrojů. Ve svém hlavním výrobním zá- vodě ve Schweinfurtu v Německu jich momentálně vyrobí až 50 tisíc ročně. Vysokou efektivitu výroby staví na principech štíhlé výroby a logistiky. Pro zlepšení interní manipulace si vybral řešení s taxi plošinami a Taxi rámy od Toyoty. První tahač byl uveden do provozu v roce 2014. S vidlicovými vo- zíky pro zásobování výroby již Fresenius nepočítá. vykle více různých nákladů pro více cílových pracovišť nebo zákazníků najednou. Vedle nekonečného množství přepravních vo- zíků, běžných i unikátních, nabízí Toyota velmi širokou nabídku tahačů, od jednoduchých taž- ných vozíků ovládaných pěšími operátory až po silné stroje s tažnou silou 49 t určené pro těžké náklady a dlouhé vzdálenosti. Rodinu ta- hačů tvoří dvě základní řady – elektrické tahače BT Movit pro interní manipulaci a tahače Toyota Tracto, elektrické i se spalovacím moto- rem a se vzdušnicovými pneumatikami, které jsou vhodné pro venkovní aplikace. Štíhlá logistika ve výrobě T-motion ve výrobním procesu zajistí flexibilní přepravu komponentů a hotových produktů, takže se všechny položky dostanou na správné místo ve správný čas. Díky takto nastavenému způsobu zásobování není nutné u výrobních linek nebo pracovišť vytvářet žádné dílčí skla- dové zásoby, které zabírají místo, váží kapitál, komplikují logistické procesy a mohou zname- nat i riziko přímých finančních škod kvůli poš- kození nebo ztrátě materiálu. Optimalizované nosiče nákladu a jejich design je nesmírně důležitý pro zajištění bezpečné a efektivní přepravy správných komponentů nebo dokončených výrobků. Toyota nabízí nejen ucelené portfolio nosičů nákladu, které uspokojí nejširší škálu požadavků, ale i specializovaná ře- šení na zakázku. Čím delší jsou trasy, tím jsou tahače efektivnější. § www.toyota-forklifts.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

• • • Jednoduchá instalace Naprostá flexibilita Just-in-time dodávky Zvýšená efektivita zaměstnanců Vysoká přesnost Provoz bez nehod Snadná automatizace Snadná automatizace Snadná automatizace Snadná automatizace Snadná automatizace S Snadná á auto omatiz zace Nový Autopilot TAE050 - snadné programování tras Nový Autopilot TAE050 - snadné programování tras - snadné programování tras novým automaticky naváděným vozíkem Autopilot TAE050 může být nyní automatizace vašich provozů levná a S Toto bezvidlic novým automaticky naváděným vozíkem Autopilot TAE050 může být nyní automatizace vašich provozů levná a cové řešení velmi snadno nain referenční aplikace v předvedeme i referenčních desítek z zkušeností vozíky automatickými s složitější manipulační Pro vyspělejším řešení automatizace? Uvažujete o kg se vozík skvěle hodí pro tažení nebo přepravu nákladů v novým automaticky naváděným vozíkem Autopilot TAE050 může být nyní automatizace vašich provozů levná a nstalujete vlastními silami, pro sností 500 České republice (Siemens, Bosch Diesel). referenční aplikace v Evropě. celé v instalací referenčních laserovou pokročilejší řízenými vozíky komplexní procesy nabízíme složitější manipulační vyspělejším řešení automatizace? kg se vozík skvěle hodí pro tažení nebo přepravu nákladů v Toto bezvidlicové řešení velmi snadno nainstalujete vlastními silami, protože vozík jednoduše sleduje trasu vytyčenou magnetick novým automaticky naváděným vozíkem Autopilot TAE050 může být nyní automatizace vašich provozů levná a České republice (Siemens, Bosch Diesel). vám mála z jedni Jako Evropě. našich Využijte navigací. laserovou Autopilot program komplexní lehkých provozech. kg se vozík skvěle hodí pro tažení nebo přepravu nákladů v ou Toto bezvidlicové řešení velmi snadno nainstalujete vlastními silami, protože vozík jednoduše sleduje trasu vytyčenou magnetick jednoduchá záležitost. novým automaticky naváděným vozíkem Autopilot TAE050 může být nyní automatizace vašich provozů levná a vám našich Autopilot lehkých provozech. ou jednoduchá záležitost. Chcete-li se o vozících řady Autopilot dozvědět více, navštivte stránky Chcete-li se o www.toyota-forklifts.cz. vozících řady Autopilot dozvědět více, navštivte stránky referenční aplikace v předvedeme i www.toyota-forklifts.cz. České republice (Siemens, Bosch Diesel). referenční aplikace v České republice (Siemens, Bosch Diesel).

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ADR / RID 18 z V čem zejména vidíte význam a přínos SCHP? Jeden z klíčových přínosů Svazu vidím zej- ména v možnosti výměny zkušeností odborníků jeho členských organizací. Máme 14 výborů, ve kterých se scházejí experti z oblasti personalis- tiky, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, managementu chemických látek, péče o maje- tek podniků a jeho údržbu, podpory VaVaI, lo- gistiku a mnoha dalších. Činnost ve výborech pomáhá expertům podniků při jejich práci a vytváří základní platformu pro přípravu sta- novisek k připravované evropské i národní legis- lativě. Výhodu máme v tom, že členské organizace si vzhledem k rozmanitosti svých výrobků na trhu nekonkurují, ale mohou si po- moci při vytváření prostoru pro podnikání v odvětví, které je v porovnání s ostatními odvětvími pravděpodobně nejvíce regulované. Význam SCHP ČR spočívá i v aktivní popu- larizaci odvětví chemie. Děje se tak nejenom medializací a komunikací, ale i podporou vzdě- lávání a zatraktivnění studia chemie na základ- ních, středních a vysokých školách. z Jaký význam a postavení má chemická vý- roba v ČR? Bez produktů chemického průmyslu si náš život již nedovedeme představit, i když si to ne- radi připouštíme. Chemický průmysl má na Začátkem loňského února byl do funkce ředitele Svazu chemic- kého průmyslu ČR (SCHP ČR) jmenován Ing. Ivan Souček, PhD. Ve své funkci využívá nejen zkušeností z technických a vedou- cích funkcí v chemických podnicích: Kaučuk Kralupy, Unipetrol, KORAMO Kolín a Česká rafinérská, z práce na přípravě inves- tičních projektů v zahraničí, ale i z dlouholetého členství v představenstvu SCHP ČR v předchozím období. O své rozma- nité zkušenosti se dělí jako pedagog i se studenty VŠCHT Praha. Ing. Součka jsme se zeptali na jeho postřehy a názory po prvním roce působení na nové pozici. území České republiky téměř dvěstěletou tra- dici a v celé své šíři představuje 3. největší sou- část zpracovatelského průmyslu České repub- liky (dle tržeb či přidané hodnoty je to cca 15 %). Výrazně se podílí na tvorbě HDP a vy- tváří 120 tisíc přímých pracovních příleži- tostí. Z hlediska konkurenceschopnosti je nevý- hodou zejména logistické postavení naší země: nemáme moře ani dostatek vlastních surovin. Přesto v ČR produkujeme 1,4 % chemických produktů v Evropské Unii. Česká chemie je i nedílnou součástí globálního chemického průmyslu. Již v roce 1994 se před- stavitelé SCHP ČR a jeho prvních členských or- ganizací přihlásili k plnění principů Responsible Care, jako unikátní světové iniciativy chemic- kého průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a ži- votního prostředí. Jedná se rovněž o nejstarší iniciativu v oblasti společenské odpovědnosti, ke které se od roku 1985 přihlásilo již 60 ná- rodních asociací a přes 200 globálních firem. SCHP ČR je historicky 23. národní asociací hlá- sící se k plnění principů Responsible Care. 54 členských organizací získalo právo užívat logo Responsible Care, které pravidelně obha- jují. Od roku 2006 uděluje představenstvo Cenu udržitelného rozvoje SCHP ČR, která má již 11 laureátů. z S jakými problémy se potýká doprava a lo- gistika chemických látek v ČR? SCHP ČR má od svého vzniku výbor logistiky, který se zabývá nejen přepravou chemikálií, ale celým logistickým řetězcem od skladování přes přepravu až po čištění cisteren. Prioritou vždy byla bezpečnost přeprav a s ní související vý- chova logistiků v podnicích. Přes 20 let provozujeme na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra – generálním ředitel- stvím Hasičského záchranného sboru Trans- portní informační a nehodový systém (TRINS). Nezávislým hodnocením SQAS prošly první lo- gistické firmy v roce 2004, ale až založení Ing. Ivan Souček, PhD. vystoupil v rámci projektu ChemMultimodal na konferenci SpeedCHAIN 2016 Svaz chemického průmyslu ČR si připomíná 25 let existence

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

19 České asociace čisticích stanic (CACS) v roce 2006, vytvořilo funkční základ pro spolupráci takto hodnocených firem v celém dopravním řetězci. Dnes CACS sdružuje 12 čisticích stanic nejen v České republice, ale i na Slovensku. Výrazně se tím snížila zátěž dopravní infra- struktury přesuny znečištěných cisteren a kon- tejnerů. Od roku 2008 se SCHP ČR společně s Ústec- kým krajem a Svazem chemického a farmaceu- tického průmyslu SR podílí na realizaci projektů ChemLog. Výjimečnost těchto projektů spočívá v tom, že se na jejich řešení podílí organizace ze všech států regionu s využitím Regionál- ního rozvojového fondu v rámci programu CENTRALE EUROPE. První projekt ChemLog měl především osvě- tový význam a jednoznačně prokázal, že bu- doucnost přeprav chemikálií je v multimo- dálních přepravách. Projektu Chemlog T&T (2012 – 2015) bylo využito k vyvinutí technolo- gie autonomního sledování zásilek, které jsou pro bezpečnost transportů chemie zásadní. Hodnocení výsledků ještě více vyniklo ve světle dalších událostí v Evropě. Použití dopravních jednotek jako zbraně při teroristických útocích celou problematiku logicky zdůraznilo a dou- fejme i urychlilo její realizaci. Pokračováním od roku 2016 je projekt ChemMultimodal. z Jakou roli hraje multimodalita v přepravě chemických látek? V polovině minulého roku byl zahájen nový pro- jekt ChemMultimodal, který věcně navazuje na předchozí projekty. Hlavním cílem je zvýšit objem přeprav kombinovanou dopravou. První analýza ukázala, že prostor je zejména v přepravách che- mických komodit na evropském kontinentu. S tím je spojená i možnost lepšího využití prů- myslových areálů chemických podniků. Podniky, které se aktivně do projektu zapojily, chápou právě tuto příležitost jako možnost pro posílení své konkurenceschopnosti. Naše aktivity neděláme samostatně, ale spo- lupracujeme s řadou partnerů. Za všechny bych chtěl připomenout hlavně operátory kombino- vaných přeprav, sdružení silničních přepravců ČESMAD BOHEMIA a Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky. Výsledky i plánované akce prezentujeme nejen na www.schp.cz, ale od roku 2009 i na největší logistické konferenci ve střední a východní Ev- ropě SpeedCHAIN. z Jaké problémy registruje SCHP vzhledem k návrhu Koncepce nákladní dopravy 2017-23 ministerstva dopravy? Do přípravy koncepce jsme vstoupili až v listo- padu 2016 vzhledem k tomu, že její první návrh neřešil problematiku přeprav nebezpečných věcí. Snažili jsme se zúročit i poznatky z našich projektů. Vzácně jsme se shodli se zpracovateli, že základem pro další období musí být rozvoj multimodální dopravy a to za úzké součinnosti silničních a železničních dopravců. Jen tak mů- žeme dosáhnout synergických efektů. Kontinen- tální přepravy by si zasloužily podporu od státu stejně, jak k tomu v minulém období došlo u většiny evropských zemí. Diskutována byla i problematika nedostatku řidičů a problémy spojené s jejich prací v zahraničí. z Mnoho odborných oborů se dnes potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Jaká je situace v oblasti chemického prů- myslu? V chemickém průmyslu se potýkáme zejména s generační obměnou pracovníků. Po zrušení učilišť byl v minulosti tlak také na likvidaci středních škol s výukou odborné chemie. Přes deset let bojují naše členské firmy o zachování a zkvalitnění výchovy svých budoucích pracov- níků již od středních škol. Od roku 2012 jsme gestorem celostátní soutěže „Hledáme nejlep- šího Mladého chemika ČR“. V minulém roce se nám podařilo ve všech krajích oslovit 419 zá- kladních škol a do soutěže se zapojilo téměř 12 000 žáků základních škol, což byl čtyřnáso- bek počtu prvního ročníku. K propagaci chemie přispěla i příprava Sektorové dohody pro che- mii – Dorost pro chemický průmysl, do jejíž realizace se k dnešnímu dni zapojilo již 24 stra- tegických a 47 výkonných partnerů. Díky sekto- rové dohodě se podařilo zlepšit i součinnost s orgány státní správy. Od loňského roku reali- zujeme s podporou ESF projekt, jehož cílem je udržitelnost sektorové dohody pro chemii. Vy- hlašovatelem 5. ročníku celostátní soutěže „Hle- dáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ se stalo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Budoucnost vidíme v dalším prohlubování spo- lupráce podniků s 18 středními průmyslovými školami. I pro ně je pozitivním zjištěním, že zájem o studium chemie roste a do prvních roč- níků se daří přijmout více dětí než v minulosti. V posledních letech se nám společně daří vy- tvářet podmínky pro generační obměnu pracov- níků a to i díky součinnosti s Odborovým svazem ECHO, který je při přípravě nových pra- covníků a jejich celoživotního vzdělávání naším dobrým spolupracovníkem. § LN 25 let/25 years 1992 – 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

LOGISTIKA 20 Logistický partner umožní výrobním společnos- tem, aby jejich logistika byla stále na vysoké úrovni a rostla společně s nimi. Pro výrobce totiž bývá nesnadné udržet krok s neustálými změ- nami a vývojem v logistickém světě. Logistický in-house provider je odborník, který se soustře- ďuje na svůj obor a může přebrat odpovědnost za pohyb materiálu, detaily plánování přepravy a řízení skladu. Logistika tak zajišťuje podmínky pro hladký a bezproblémový běh výroby. Základem je důvěra Firmy ovšem při outsourcování své logistiky musí překonávat některé předsudky a obavy. „Dokážete si představit, že si jako majitel či ředi- tel výrobní společnosti pustíte k sobě do firmy někoho třetího, kdo se bude starat o logistiku? Že byste dali klíče od svého domu někomu cizímu jen proto, aby vám plnil lednici jídlem?“ upozorňuje Vladimír Smýkal ze společnosti ESA logistika. „Abyste měli odvahu dát někomu klíče, potřebujete mít důvěru a také jistotu, že váš dodavatel je ve své práci profík a dokáže vám zajistit přesně to, co potřebujete.“ A na stejných principech stojí i logistika vyko- návaná ve firmě. Jsou to důvěra v solidnost lo- gistického poskytovatele, v jeho profesionalitu a z toho pramenící jistota, že logistik zbaví firmu starostí o činnosti, které jejímu podnikání nevytvářejí přidanou hodnotu. Férový vztah s jasnými pravidly „Rád přiznávám, že jsem součástí logistické firmy ESA logistika, která má na mezinárodní úrovni důvěru stovek klientů z různých seg- mentů, jako je FMCG, zejména potraviny, prů- myslové výrobky, elektronika, stavebniny, železo atd. Všem našim partnerům dáváme jistotu, že o ně pečujeme tak, aby nám mohli důvěřovat a plně se soustředit na to, co umí nejlépe, co je In-house logistika zvyšuje produktivitu i konkurenceschopnost Logistika prováděná přímo u zákazníka přináší firmám řadu výhod. Umožní jim soustředit se na to, co dovedou nejlépe a co jim vydělává peníze. Uvolní jim prostředky na jejich hlavní činnost. Firmy si rozvážou ruce a mohou lépe reagovat na po- třeby svých zákazníků. Výsledkem je růst produktivity a kon- kurenceschopnosti. Významným odborníkem na poskytování těchto „in-house“ služeb je společnost ESA logistika, která je součástí logistické sítě Hitachi Transport System Group. podstatou jejich podnikání,“ zdůrazňuje Vladi- mír Smýkal. Jako příklad úspěšného projektu uvádí Prů- myslovou zónu Triangle na Žatecku. Návštěvník provozu nepozná, že se v něm pohybuje někdo třetí. Vždy jde o férový vztah podložený jasnými pravidly a jasným cílem. ESA logistika jako po- skytovatel logistického outsourcingu pro Hita- chi Cable v Triangle zajišťuje pohyb materiálu z rampy do skladu a poté do výroby, kde je ma- teriál předán přímo u strojů výrobě. Finální pro- dukt je potom odvezen a naskladněn. Dalším krokem je příprava zásilek k jejich expedici, na- ložení a zajištění dopravy do cílové destinace. „Spolu s doprovodnými aktivitami jako je ma- nagement prázdných obalů, starost o balicí ma- teriál, odpady nebo občasné třídění jde o to, že od partnera přebíráme starosti a on se může soustředit na to, co umí nejlépe, tedy vyrobit kvalitní produkt. O nic víc se starat nemusí,“ do- dává Vladimír Smýkal. V Polsku zdůrazňují zejména efektivitu Rovněž polská ESA logistika klade velký důraz na logistiku zajišťovanou přímo u zákaz- níka. Jarosław Kierski z ESA logistika zdůraz- ňuje, že klíčovým slovem je také flexibilita, která je vedle zkušeností jednou z největších před- ností, potřebných pro splnění požadavků stano- vených klientem, kterým je například výrobce spotřební elektroniky TCL. „Znamená to napří- klad přicházet s pružnými řešeními v oblasti lidských zdrojů, aby bylo možné ve špičce vy- krývat požadavky na logistiku. Rovněž logis- tické vybavení musí být možné rychle měnit, rozšiřovat či naopak odvolávat, a to bez do- plňkových nákladů. Je také důležité vytvořit pro zákazníka různé scénáře pro všechny rozsahy práce a ročních období. A to vše se zachováním principu just in time,“ říká Jarosław Kierski. Mezi řadu dalších výhod in-house logistiky patří sdílení rizik, díky kterému se například sníží náklady i na pojištění. V neposlední řadě je ziskem také to, že spolupráce umožní nastavit vztahy mezi logistickou společností a klientem na model partnerství B4B a posílí myšlení win- win. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

21 PR Společnost s více než 25 letou historií byla dlouhodobě podinvestována a ztrácela své po- stavení na obalovém trhu. Po odkoupení firmy od zakladatelů a následným investičním zaměřením na výrobu jednocestných obalů s malou přidanou hodnotou firma postupně stagnovala. Následky nevhodného rozhodnutí ještě umocnil příchod hospodářské krize v roce 2008. Jedním ze zásadních problémů bylo zastaralé technické vybavení. Doposud zisková společnost začala vykazovat ztráty a její problémy se začaly prohlubovat. V roce 2012 se stal největším od- běratelem firmy zákazník, který neodebíral spe- ciálně vyvinuté obaly na míru, ale univerzální obalové materiály na další zpracování a jako při- danou hodnotu požadoval pouze JIT servis. Přestože rostoucí podíl na tržbách byl raketový a dosáhl takřka 40 % během jednoho roku, ná- sledně se potvrdilo, že takto velký podíl jednoho zákazníka na tržbách v podobě subdodavatele Každý podnikatel se pravděpodobně někdy dostal do situace, kdy učinil rozhodnutí, které se nakonec ukázalo jako ne- správné. Pokud těchto rozhodnutí následuje několik za sebou a k tomu se přidají vnější faktory jako třeba hospodářská krize, může to vést až téměř ke krachu. Že však existuje cesta, dokazuje společnost První obalová, které se podařilo takovou situaci zvládnout, firmu udržet a naopak ji posunout dále. V následujících třech vydáních vás seznámíme s událostmi a rozhodnutími, které měly vliv na vývoj společnosti, a s při- pravovanými změnami, které mají za cíl vrátit dobré jméno a prosperitu značce První obalová. s „easy copy“ produktem, je pro společnost rizi- kový. Se ztrátou tohoto zákazníka v roce 2013 nastal prudký pokles tržeb, který se podepsal na výrazném zpomalení dynamiky firmy a donutil majitele k zásadním restrukturalizačním krokům. Během dalších tří let společnost bojovala o udr- žení na trhu. Bez kvalitní techniky bylo téměř ne- možné uspět mezi rychle se rozvíjející konku- rencí, navíc často podporovanou dotacemi. Negativní vývoj situace a nedůvěra v pozitivní budoucnost vedly postupně ke snižování počtu zaměstnanců, hledání nového důvěryhodného pracovního týmu a nového obchodního zaměření. Na základě těchto signálů začali mnozí zákazníci i partneři tušit, že je První obalová na prodej. Tento stav však trval již od roku 2012, a do roku 2014 pak projevilo zájem několik potenciálních zahraničních zájemců. V České republice se o První obalovou začaly zajímat i lokální společ- nosti. Těm bohužel nemohla společnost První oba- lová nabídnout nic atraktivního. Zastaralé strojní vybavení, velká (často i vynucená) fluktuace za- městnanců firmě na atraktivitě spíše ubíraly. Je- diné co mohla nabídnout, bylo zajímavé portfolio zákazníků a data v informačním systému. § Pokračování najdete v dalším vydání magazínu LogisticNEWS. Markéta Vojáčková

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

                           

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

 

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

 

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

  

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

  

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

       

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

32

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

   

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

  

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

  

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

                                Member of group Vývoj tržeb a zisku od roku 2001 Nabídka společnosti První obalová l Vývoj a konstrukce obalů l Speciálně navržené vratné obaly l Jednocestné univerzální obaly l Exportní zámořské balení l Prodej vybraných obalovým materiálů „Velký podíl jednoho zákazníka na tržbách v podobě subdodavatele s „easy copy” produktem, je pro společnost rizikový.“ Cesta společnosti První obalová zpátky mezi přední výrobce obalů www.prvni-obalova.cz www.jiffypackaging.com

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

LOGIN 22 Firma EPC zajišťuje plnou dohledatelnost trhavin pomocí řešení Zetes Collaborative Supply Chain Firma EPC Group se specializuje na výrobu, uskladnění a dis- tribuci trhavin určených pro civilní sektor. Byla založena ve Francii v roce 1893 a nyní funguje po celém světě. Od dubna 2015 firma musela začít plnit nové předpisy EU platné pro firmy v tomto odvětví, které vyžadují plnou dohledatelnost na úrovni jednotek v celém rozsahu dodavatelského řetězce. Do té doby firma zajišťovala dohledatelnost produktů ve svých sedmi výrobních závodech a 53 evropských skladech pomocí čísel dávek. Dohledatelnost byla v podstatě založena na vy- robených množstvích. Aby dokázala zajistit glo- bální dohledatelnost na úrovni jednotek u všech logistických procesů, musela firma EPC Group reorganizovat všechny své operace. Cílem bylo najít partnera, který by dokázal im- plementovat řešení jedinečné dohledatelnosti na úrovni jednotek přes celý distribuční řetězec, po celé Evropě. Úkol byl svěřen konzultantské firmě FAQ Logistique Conseil, která pro EPG Group spravuje mezinárodní a multikulturní projekty. „Začali jsme kompletním auditem evropských zá- vodů, abychom pochopili jejich provoz do nej- menších detailů. Přestože všechny závody měly stejné logistické cíle, postupy se v jednotlivých zemích lišily,“ vysvětluje Carmen Neira, zástupce FAQ Logistique Conseil, a pokračuje „Společnost Zetes splnila požadavky, co se týče geografic- kého pokrytí, technických zkušeností, speciali- zace i funkční architektury a dokázala tak odpovědět na všechny potřeby EPC Group.“ Značení vyrobených jednotek a agregace výrobních dat Pro plnou dohledatelnost na úrovni jednotek, bylo šest výrobních linek vybaveno řešením ZetesAtlas Packaging Execution. Toto řešení spra- vuje značení a serializaci na každé úrovni balení: položka, krabice a paleta. Každá položka, ať již jde o jakoukoli velikost, má nyní svůj kód Datamatrix s jedinečným sériovým číslem, takže je možné ji sledovat po celou dobu jejího životního cyklu. Kromě identifikace řešení ZetesAtlas zajišťuje i agregaci a řízení dat v reálném čase, což je klí- čová fáze při implementaci dohledatelnosti na úrovni jednotek. Ve firmě EPC Group byla první etapa provedena ve velmi krátké době a s mini- málními dopady na výrobu. Dohledatelnost na úrovni jednotek u všech logistických operací Poté, co jsou položky vyrobeny, označeny, iden- tifikovány a agregovány, jsou přesměrovány do 53 logistických skladů firmy EPC Group, ve kte- rých logistické řešení ZetesMedea zajišťuje kon- tinuitu dohledatelnosti produktů. Operátoři jsou vybaveni mobilními terminály s aplikacemi, které umí registrovat produkty ve všech fázích řetězce. Na počátku toto řešení řídí příjem zboží a jeho umístění na příslušných úložných místech. Kromě řízení skladu, zajisťuje řešení ZetesMedea také přípravu objednávek a expedici. Modul Zetes- Chronos Proof of Delivery zajišťuje dohledatel- nost od nakládky produktů do vozů až po doručení cílovému zákazníkovi, kde podrobně za- znamená předání zásilky. Doklad Proof of Deli- very není vyžadován směrnicemi EU, avšak umožňuje firmě EPC Group garantovat soulad s předpisy a bezpečnost procesu dodání pro zá- kazníka. Informační řetězec není v žádné fázi přerušen. Všechny logistické události, při kterých probíhá manipulace s produktem, jsou sledovány a za- znamenávány. To platí i pro zpětné procesy vra- cení zboží. Firma EPC Group často potřebuje z bezpečnostních důvodů vyzvednout produkty, které zákazníkem nebyly v příslušné době spo- třebovány. Řešení ZetesMedea zajišťuje logis- tické zpracování vracených jednotek a jejich snadné zařazení zpět do zásob. Aby firma EPC Group dokázala rychle a jedno- duše reagovat na jakékoli žádosti o informace od příslušných úřadů, zvolila řešení ZetesOlympus Track & Trace, což je zabezpečený portál pro správu a sledování aktivit v každé fázi životního cyklu produktu napříč dodavatelským řetězcem. Tento nástroj dokáže vyhledat všechny logistické události pro každou vyrobenou položku, díky čemuž plní cíl plné dohledatelnosti. Vhodná technologická infrastruktura pro potřeby dohledatelnosti Vedle řešení, která společnost Zetes integro- vala pro splnění právních předpisů, firma EPC Group zvláště ocenila technologický základ po- skytnutý společností Zetes. Ten umožnil rychlé nasazení 350 mobilních terminálů a jejich apli- kaci do provozu v 53 skladech. „Agilní systém MCL™ Mobility Platform, který spravuje celou flotilu terminálů ve všech 53 skladech v Evropě, hrál v tomto případě rozhodující roli, díky které jsme zvolili právě firmu Zetes,“ potvrzuje zá- stupce firmy EPC Group. Pozitivní vlivy na výrobní a logistické procesy Požadavky směrnic EU umožnily firmě EPC Group přejít z dohledatelnosti dávek na plnou dohledatelnost. To pomohlo zvýšit schopnosti stávajících týmů, které byly zaškoleny v použí- vání nových technologií. Od nasazení všech ře- šení Zetes firma EPC Group zaznamenala nárůst kvality jejích výrobních procesů. Vedle plné dohledatelnosti umožnila řešení Zetes firmě EPC Group také harmonizovat logis- tické procesy ve všech evropských zemích, a tím vylepšit služby koncovým zákazníkům. „Co na nás u společnosti Zetes udělalo velký dojem, byly zkušenosti v oboru dohledatelnosti na úrovni jed- notek, technické dovednosti a úsilí jejich týmů technické podpory,“ uzavřel zástupce firmy EPC Group. Dalším krokem bude implementace těchto řešení ve skladech v Anglii. § LogisticNEWS „Společnost Zetes dokázala pochopit a zajistit provozní požadavky v souladu s časovým plánem.“

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

AKTUALITY Developerská společnost P3 má za sebou úspěšný rok. Ve všech klíčových oblastech vykázala rekordní výsledky, ztrojnásobila objem nové výstavby, pronajala o třetinu více ploch a zvýšila průměrnou obsazenost ve svých parcích v Evropě na 95 %. Do roku 2017 vstoupila po boku nového vlast- níka, singapurského státního investičního fondu GIC, který loni v listopadu podepsal dohodu o koupi P3 od TPG Real Estate a jeho partnera Ivanhoé Cambridge. „Rok 2016 byl úžasný a rušný rok, v jehož prů- běhu P3 refinancovala své finanční závazky ve výši 1,4 miliardy eur a změnila vlastníka. Letošní rok bude ještě více fascinující. Díky podpoře na- šeho nového partnera můžeme dále růst – urychlíme výstavbu na našich pozemcích s plat- nými povoleními a zaměříme se na získávání no- vých lokalit i trhů,“ uvedl Ian Worboys, generální ředitel společnosti P3. Během roku 2016 dokončila společnost P3 v Evropě celkem 15 nových budov o celkové roz- loze cca 320 tisíc m2, čímž meziročně téměř ztrojnásobila celkový objem své výstavby. Navíc se chystá více než 500 tisíc m2 další vý- stavby, která je přibližně v poměru 50/50 rozdě- lena mezi region střední a východní Evropy a re- gion západní Evropy. Zhruba 124 tisíc m2 se již staví – v osmi budovách, v pěti parcích, ve čtyřech zemích. V České republice P3 nedávno dokončila druhou budovu nového parku P3 Prague D11, kde se i v letošním roce plánuje další výstavba, stejně jako v nedalekém parku P3 Prague Horní Počernice. Stavět se bude i v regionech, rozvoj se plánuje také v parku P3 Olomouc. Díky výstavbě a investicím v roce 2016 se ce- loevropské portfolio P3 rozrostlo ze 146 budov na 165 – celkem tak P3 disponuje 3,5 milionu m2 (173 včetně budov ve výstavbě). „Téměř třetinu svého celoevropského portfolia má P3 v České republice. V loňském roce jsme v ČR překročili rozlohu 1 milionu m2 a jsme druhým největším developerem a vlastníkem průmyslových nemo- vitostí na českém trhu,“ uvedl Tomáš Míček, ředi- tel společnosti P3 v České republice. § PAT INZERCE www.elogistika.info sZKW^<^1e>K\'/^d/<|,WKZd>p NEZÁVISLÝ AUTORSKÝ LOGISTICKÝ PORTÁL EĞũǀĢƚƓşŽĚďŽƌŶljƉŽƌƚĄůŶĂēĞƐŬĠƐĐĠŶĢ ŬƚƵĄůŶşŽǀĢƎĞŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ĂŶĂůljnjLJ͕ƌŽnjŚŽǀŽƌLJ͕ƉƎşƉĂĚŽǀĠƐƚƵĚŝĞ͕ĂŬĐĞ ϭϲϬϬϬнƵŶŝŬĄƚŶşĐŚēƚĞŶĄƎƽnjĂŵĢƐşĐ͕ϱϱϬϬнēƚĞŶĄƎƽŶĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐşƚşĐŚ ĚƌĞƐŶĢnjĂƐşůĂŶljƉƌĂǀŽĚĂũŶĂϭϬϱϬϬнŵĂŶĂǎĞƌƽůŽŐŝƐƚŝŬLJ͕ǀljƌŽďLJĂŽďĐŚŽĚƵ WƌŽƐƚŽƌƉƌŽƉƎĞƐŶĢĐşůĞŶŽƵƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝĮƌĞŵĂũĞũŝĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽ /ŶƚĞƌĂŬƚŝǀŶşĚŝƐŬƵƐŶşƉůĂƚĨŽƌŵĂůŽŐŝƐƚŝĐŬĠǀĞƎĞũŶŽƐƟ ĚƌĞƐĄƎůŽŐŝƐƚŝĐŬljĐŚĮƌĞŵ /ŶƚĞƌĂŬƚŝǀŶşŬĂůĞŶĚĄƎůŽŐŝƐƚŝĐŬljĐŚĂŬĐş ^ŽĐŝĄůŶşĂŬŽŵƵŶŝƚŶşůŽŐŝƐƚŝĐŬĄƐşƛ member of P3 hlásí rekordní rok v průmyslových nemovitostech Logistický park P3 Prague D8

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

PERSONÁLIE Přeprava patří v rámci logistického řetězce k nejrizikovějším článkům. Zeptali jsme se proto Ing. Evžena Babůrka, předsedy před- stavenstva společnosti Euroseal a.s, výrobce plastových a kovových bezpečnostních plomb, plastových bezpečnostních obálek a bezpečnostních samolepících plomb „Jaká rizika v přepravě zboží mohou eliminovat plomby?“ Původní účel plomby, tj. zabezpečení nákladu proti neoprávněnému vniknutí, se zásadně ne- změnil. Ve spojení s volným pohybem zboží v rámci EU se v mnohem menší míře než v mi- nulosti používá plomb s účelem celním, což je poměrně velká chyba, protože se zmizením státních hranic nezmi- zela potřeba chránit vnitřní prostor s pře- pravovaným nákladem. Přitom každá řádně vy- robená plomba má vlastní unikátní číslo, (čárový kód, QR kód), které se může stát nedílnou součástí evidence přepravovaného nákladu. Zákazníci, kteří se opravdu zamýšlejí nad bezpečnostním proce- sem ochrany přepravovaného nákladu, si v mnoha případech nechávají od nás vyrobit produkt na míru. My se důkladně seznámíme s jejich běžným procesem nakládky, přepravy a vykládky a následně jim navrhneme řešení, které co nejlépe vyhovuje jejich požadavkům. Nejedná se pouze o typ plomby, ale především o technologii jejího značení a provázanost na další kroky bezpečnostního procesu (evidence, kontrola duplicity, kontrola času a místa plom- bování, kontrola identity řidiče a vozidla). Všechny tyto kroky musí vést k tomu, že je ná- klad bezpečně a kompletně přepraven od doda- vatele k objednateli. Nedílnou součástí tohoto procesu je i hodnota a zabezpečení nákladu vzhledem k ceně jeho pojištění, což si již někteří naši zákazníci začínají uvědomovat. Bohužel i v této oblasti platí, že nejslabším článkem bez- pečnostního procesu je lidský faktor, a tedy boj s „vnitřním“ nepřítelem. Tam může být správný proces zabezpečení nákladu výrazným krokem k eliminaci rizik. LN Evžen Babůrek 24 Pod lupou JLL pověřila Miroslava Barnáše vedením v České republice JLL s okamžitou platností jmenuje Miroslava Barnáše ředitelem svého zastoupení v České re- publice. Miroslav Barnáš zároveň zůstává v čele slovenské pobočky JLL, za jejíž řízení bude rov- něž nadále zodpovědný. Dosavadní ředitel praž- ské kanceláře JLL Tew- fik Sabongui opouští společnost po 16 le- tech. Miroslav Barnáš pů- vodně nastoupil do King Sturge, pro kte- rou v roce 2006 zaklá- dal slovenské zastoupení firmy v Bratislavě. Po sloučení King Sturge a JLL v roce 2011 byl po- tvrzen ve své funkci ředitele slovenské pobočky, stal se členem středoevropského vedení JLL a převzal zodpovědnost za investiční tým JLL na Slovensku. Bratislavská pobočka pod jeho vedením v uplynulých více než 10 letech zazna- menává rychlý a setrvalý růst. Zdroj: www.jll.com Povýšení v Cushman & Wakefield Martin Hudák byl povýšen na pozici vedou- cího oddělení průmyslových nemovitostí ve spo- lečnosti Cushman & Wakefield na Slovensku. Martin Hudák nastou- pil do Cushman & Wa- kefield v dubnu roku 2013 jako junior kon- zultant, v roce 2015 byl povýšen na seniora a po téměř čtyřech le- tech se stal vedoucím industriálního týmu na Slovensku. Martin a jeho tým poskytuje poradenské služby se zaměřením na rozvoj obchodních vztahů s míst- ními a mezinárodními společnostmi z průmyslo- vého sektoru. Je zodpovědný za poradenství při pronájmu a prodeji průmyslových prostor, hal, skladů a pozemků při vícero projektech na Slo- vensku a v zahraničí, pro jeho hlavní klienty Prologis, P3, Goodman a VGP. Martin Hudák vystudoval právo na vysoké škole ve Velké Bri- tánii – University of Bedfordshire a také Uni- versity of Leeds. Po ukončení studia pracoval v mezinárodní právnické společnosti Squire Se- nders (v současnosti Squire Patton Boggs). Zdroj: Cushman & Wakefield Toyota Material Handling má nového jednatele Jaroslav Žlábek (47) převzal vedení společ- nosti Toyota Material Handling CZ s.r.o., před- ního dodavatele komplexních řešení v oblasti manipulace, logistiky a skladování, s účinností od 1. února 2017. Posledních 20 let působil Jaroslav Žlábek na různých pozicích ve společnosti Schneider Group. Během tohoto období zastával vedoucí pozice ve Francii a v Rakousku, své za- hraniční působení za- končil v Polsku, kde v letech 2008 – 2011 řídil z pozice generál- ního ředitele polskou pobočku společnosti Schneider Electric. Úspěšnou kariéru ve skupině završil v letech 2012 – 2017, kdy půso- bil jako generální ředitel ve společnosti Schnei- der Electric CZ v České republice. Cílem Jaroslava Žlábka v nové pozici je další růst společnosti Toyota Material Handling CZ a posilování jejího podílu na trhu, zejména pro- střednictvím rozvoje nových technologií v rámci konceptu Industry 4.0 nebo podpory alterna- tivních pohonů, tedy oblastí, v kterých si Toyota již buduje velmi silnou pozici v Evropě i v České republice. Jaroslav Žlábek je ženatý a má dvě děti. K jeho největším koníčkům patří lyžování, golf a cestování, které nejraději provozuje s celou rodinou. Zdroj: Toyota Material Handling DACHSER má nového Tender Managera Ing. Michal Rusín (33) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Nejprve zde absol- voval bakalářský obor Statistika a ekonometrie a v navazujícím magisterském studiu pak byla jeho specializací Eko- nometrie a operační výzkum. Studia úspěšně ukončil v roce 2009, zájem o logis- tiku již tehdy reflekto- vala jeho vedlejší specializace Logistika – mezinárodní pře- prava a zasílatelství. Svoji profesní dráhu zahájil Michal Rusín v roce 2009 ve firmě DSV Road a. s. na pozici Business Analyst. V této logistické společnosti byl zodpovědný za účast ve výběrových řízeních a zpracování a tvorbu nabídek. Do společnosti DACHSER Czech Republic na- stoupil v roce 2011 na pozici Tender Specialist. V roce 2012 se stal specialistou pro kontraktní logistiku. Na své nové pozici zúročí své pětileté působení ve společnosti DACHSER a bude řídit oddělení tender managementu. Bude mít na sta- rosti optimalizaci procesu zpracování zákaznic- kých poptávek a výběrových řízení a koordinaci těchto procesů s centrálou společnosti i ostat- ními pobočkami v síti DACHSER. Jeho úkolem budou také hloubkové analýzy logistického trhu. Michal Rusín je ženatý a má dvě děti. Hovoří anglicky, ve volném čase se věnuje rodině a rád běhá. Zdroj: DACHSER Martin Hudák Jaroslav Žlábek Michal Rusín Miroslav Barnáš

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

42

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

26 LOGISTIKA Správné skladování chemických látek nemusí představovat vyšší náklady Skladování chemických látek je velmi široký pojem. V zásadě však z pohledu poskytovatele logistických služeb považujeme za chemické látky takové zboží a materiál, které nelze podle platné legislativy skladovat v běžných skladech a mnohdy vyža- duje i použití speciální skladové a manipulační techniky, bezpeč- nostních technologií a odborně vyškolený personál. Přestože do skupiny zboží vyžadující speciální režim skladování, manipulace a přepravy spadá stále větší procento zboží, kvalitních sklado- vých prostor certifikovaných pro jejich skladování již řadu let v zásadě nepřibývá. Na vině je jednak stále složitější proces získání povolení pro jejich výstavbu, ale také skutečnost, že řada firem nedoceňuje rizika, která jim hrozí v případě vzniku mimořádných událostí, jako např. požárů, úniků chemických látek do ovzduší či spodních vod, úrazy nebo dokonce úmrtí osob při manipulaci či při likvidaci takových nehod. dových prostor vhodných pro nebezpečné zboží první volbou. Naše kapacita pro skladování to- hoto specifického zboží se tak navýšila na cel- kových 15 000 m2 a my jsme tak schopni v současné době uspokojit i požadavky zcela nových zákazníků,“ upřesňuje Jiří Vybíhal. Oba sklady se vyznačují vynikajícím napojením na páteřní dálnici D1, která je v Brně ještě umoc- něna blízkostí významného železničního uzlu, le- tiště a dále snadnou obslužností silně průmyslových spádových oblastí. Závěrem Jiří Vybíhal dodává „Jsem osobně přesvědčen, že význam kvalitních skladových prostor schválených pro skladování a manipu- laci s nebezpečnými látkami v budoucnu dále poroste. Důvodem mého přesvědčení je jednak skutečnost, že do jednotlivých kategorií nebez- pečného zboží spadá stále větší procento zboží a také fakt, že klienti si stále více uvědomují ri- zika vyplývající z nesprávné manipulace s ne- bezpečnými látkami.“ § LN FOTO: Jipocar Logistic „Ironií je přitom skutečnost, že řada skladova- telů nebezpečného zboží neplatí za skladování v nevhodných prostorách výrazně nižší ceny, než jaké by platili v prvotřídních chemických skladech. To považuji v době, kdy mají ohromné finanční i trestněprávní postihy viníků hrubého zanedbání platných předpisů tak významnou oporu v legislativě nejen za nepřiměřené riziko, ale zcela jednoznačně za zbytečný hazard,“ říká Ing. Jiří Vybíhal, ředitel Jipocar Logistic. Pro společnost JIPOCAR byla výstavba rozsá- hlého chemického skladu vybaveného po sta- vební i technologické stránce tou nejmodernější technikou splňující náročné požadavky české i evropské legislativy významnou prioritou. Chemický sklad byl součástí hned třetí etapy výstavby Logistického centra Jihlava, které v současnosti nabízí celkovou kapacitu 150 000 m2 prvotřídních moderních skladů, z nichž je jedna z hal schválena pro skladování a manipulaci s chemickými látkami. „Kvalitní technické zázemí, ale stejně tak i profesionální připravenost personálu jsou hlavními důvody toho, že jsme doposud nebyli nuceni řešit žádné ohrožení skladovaného zboží, pracovníků, ani našeho vlivu na okolní prostředí. Naopak velmi dobré hodnocení našich aktivit v oblasti logis- tiky chemického zboží v podobě ocenění jak pří- slušných orgánů pověřených dohledem nad pl- něním platných předpisů, tak zejména našich zákazníků má za následek dlouhodobé plné vy- tížení celé kapacity jihlavského logistického centra. V loňském roce jsme tak učinili další krok směrem k navýšení kapacity naší logistiky chemických látek a otevřeli jsme druhý che- mický sklad, tentokrát v Brně. Právě Brno pro nás bylo s ohledem na chybějící kapacitu skla- „Význam kvalitních skladových prostor schválených pro skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami v budoucnu dále poroste.“

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

28 ODBORNÁ SETKÁNÍ Na jednání 20 smluvních států RID, jednoho nesmluvního (Ruská federace), Evropské unie, OSŽD, jakož i 5 mezinárodních nevládních orga- nizací (UIC, UIP, CEFIC atd.) se podílelo celkem 66 delegátů. Delegaci ČR vedl Ing. Luboš Kní- žek z MD. Dle klauzule pro stanovení quora zasedání a vyjádření zástupce sekretariátu OTIF pana Jochena Conrada na počátku zasedání, pak bylo jednání shledáno za usnášení- schopné. Před vlastním zahájením prací, účastníky za- sedání pozdravil náměstek ministra dopravní sekce pan Ing. Ladislav Němec, který představil oblast přepravy nebezpečných věcí v ČR, když konstatoval, že trend objemů přepravených ne- bezpečných věcí železniční dopravou je v po- sledních letech vzrůstající, a popřál delegátům úspěšné jednání. Toto zasedání bylo první zasedání této sku- piny, které se začalo zabývat změnami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpeč- ných věcí (RID), které budou platit od 1. ledna 2019. Dále po 17 letech, kdy tato zasedání vedl pan Dr. Helmut Rein z Německa, který se na jaře 2016 rozloučil s činností, kdy bylo vedeno novou předsedkyní paní Carolin Bailleux z Bel- gie. Stálá skupina pak jednala dle předem schvále- ného programu. Jeho obsahem bylo: a) výklad ustanovení RID, kde se například řešil dopad nového zákona Polska k uvá- dění vlastníka nebezpečné věci v dokumen- tech dle kapitoly 5.4 RID, či povinnosti provozovatele nákladních terminálů, jako účastníka podílejícího se na přepravě ne- bezpečných věcí; b) projednání dosud neprojednaných návrhů, zejména když se zde především projednal dokument, který byl na konci zasedání schválen jako korektura chyb, které byly v posledním období zjištěny i zasedáním WP 15 a která bude vydána OTIF k RID 2017; c) projednání nových návrhů na změny RID, když v tomto bodě ČR požadovala, aby u vozů, které nemusí být označeny oranžo- vými tabulkami, nebylo v přepravním do- kladu uváděno identifikační číslo nebez- pečnosti. Po diskusi bylo rozhodnuto, aby ČR pro příští zasedání předložila přepraco- vaný dokument, ve kterém budou zohled- něny argumenty z diskuse; d) harmonizace mezi RID a Přílohou 2 k SMGS, když v tomto bodě podal zá- stupce Lotyšska obsáhlou informaci o po- kračování harmonizace mezi ustanoveními RID a Přílohy 2 k SMGS. Nejzávažnější z ní byla informace, že Rusko na zasedání hla- sovalo proti platnosti změn od roku 2017, což zatím znamená, že nadále platí Přílo- ha 2 platná od roku 2015; e) informace Evropské železniční agentury (ERA), která informovala o své činnosti v oblasti zjišťování mimořádných událostí dle oddílu 1.8.5 RID a dále o vydání směr- nice k nasazení detektorů vykolejení; f) různé problémy, oblasti kde byla podána in- formace Švýcarska o vykolejení nákladního vlaku s nebezpečnými věcmi ve stanici Dail- lens, které se stalo 25. 4. 2015, kde došlo k převrácení cisternových vozů a následně i k úniku kyseliny sírové a kyseliny dusičné. Příčinou byla ztráta ložiska vozu, který byl řazen před cisternovým vozem. Dále Nizo- zemí informovalo o železniční nehodě v Til- burgu dne 6. 3. 2015, když kvůli projetí návěstidla osobního vlaku v poloze „stůj“ došlo k najetí na odstavený nákladní vlak, kde byly řazeny nebezpečné věci. Poslední vůz byl cisternový, bez zařízení proti „pře- nárazníkování“, čímž došlo k jeho penetraci. Ve středu večer se účastnici zasedání, s pří- padným doprovodem, mohli zúčastnit společné večeře v Novoměstském pivovaru. Na „jídel- níčku“ byla nejen ochutnávka místního piva, ale i české speciality, jako např. kachna s červeným zelím a knedlíkem, či místní guláš, či zabijač- kové „dobroty“. Pro dobrou náladu hrál místní harmonikář. Jednání skončilo s tím, že veškeré plánované návrhy a dokumenty byly projednány. Příští, již 8.zasedání Stálé skupiny, by se mělo uskutečnit v listopadu 2017 v Nizozemí. § Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID Odborníci na železniční přepravu nebezpečných věcí zasedali v Praze Po 15 letech se opět uskutečnilo zasedání odborníků na přepravu nebezpečných věcí po železnici v České republice. Jednalo se o 7. zasedání Stálé skupiny pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID), které se uskutečnilo 22. až 24. listopadu 2016 v budově ministerstva dopravy (MD) v Praze. Pořadatelem byl na žádost Úřadu OTIF v Bernu odbor drážní a vodní dopravy ministerstva dopravy.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ADR 29 Nedodržením předpisů dochází k ohrožení životního prostředí a zdraví lidí Při přepravě nebezpečných věcí dochází stále k četným chybám a přestupkům. Velký vliv na tuto skutečnost má fakt, že mnoho firem, i dopravců, nezná řádně předpisy ADR. Tím nevědomky, ale někdy i záměrně, tyto předpisy porušují a ohrožují tak nejen životní prostředí, ale také zdraví lidí. Nebezpečné věci vyžadují správné zabalení, označení, ale i jako každá zásilka, odpovídající uložení a upevnění nákladu. Nejčastější chyby při přepravě nebezpečných věcí Při přepravě nebezpečných věcí musí být na první pohled jasné, že daná dopravní jednotka převáží takový druh nákladu. Tedy musí mít řádné označení oranžovými tabulemi s čísly nebo bez čísel, pokud je předepsáno bezpeč- nostními značkami, případně doplňkovými značkami – to záleží na formě přepravy (kusy, volně ložený náklad, cisternová přeprava). Někdy se bohužel stává, že pro nebezpečné věci přijede vozidlo, které není vybaveno značením ADR a řidič nemá dokonce ani ADR osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí! Neobvyklé také není ani to, že se na dopravní jednotce vůbec nenachází povinná vý- bava, případně ani dodatečná výbava dle ADR nebo je ne- kompletní. Řádně označená musí být nejenom dopravní jednotka, ale také samotné kusy. Ne- bezpečné věci musí být zaba- leny do certifikovaných obalů a odesílatelem dále přinej- menším opatřeny bezpeč- nostní značkou a UN číslem. V označování kusů vidíme také velké mezery. Bezpečnostní značky bývají špatně nalepené a potrhané nebo dokonce neodpovídají převá- žené látce, případně chybí zcela. Další častá chyba je zápis v přepravním do- kladu. Formát přepravního dokladu není striktně určen. Co je však přesně určeno, je dané pořadí jednotlivých položek – UN číslo, oficiální pojmenování, čísla vzorků bezpečnostních zna- ček, obalová skupina a omezení pro průjezd tunely. Na pořadí dal- ších požadovaných položek již ne- záleží. Také bývá opomenut dodatečný zápis do přepravního dokladu, který je pro určité ne- bezpečné věci vyžadován. To vše, a mnoho dalších náležitostí, by měl znát bezpečnostní poradce. A tady je další kámen úrazu. Přesto, že jak odesílatel, tak do- pravce i příjemce nebezpečných věcí mají mít ustanoveny svého bezpečnostního poradce, ne vždy tomu tak je. Nemusí to být nutně zaměstnanec dané společnosti. Lze to řešit i formou externího poradenství. Společ- nost DEKRA CZ a.s. disponuje celým týmem proškolených odborníků ve všech využívaných typech přepravy. Znalostí našich bezpečnost- ních poradců využívá velké spektrum firem, od malých, až po celosvětově známé společnosti. Odborný dohled v případě nehody je vždy na místě Bezpečnostní poradci dělají vše proto, aby žádná nehoda nenastala. Když už k něčemu podobnému dojde, je k jejímu řešení neprodleně přivolán integrovaný záchranný systém. Poté, co je nehoda zlikvidována, nastupuje tým profesio- nálů, kteří provedou její odbornou analýzu. Zde jsme často oslovování a zváni jako odborníci. V případě nehody při přepravě nebezpečných věcí je nutno se řídit písemnými pokyny Písemnými pokyny musí být při přepravě ne- bezpečných věcí vybavena každá dopravní jed- notka a to v jazyce, aby jim každý člen posádky rozuměl a byl schopen se podle nich řídit. For- mát je přesně daný. Jsou stanoveny postupy, které musí být v případě nehody dodrženy a uskutečněny. Nejen při přepravě může docházet k nehodám Zkušenosti našich bezpečnostních poradců uka- zují, že asi nejčastěji dochází při skladování k pro- ražení obalů při neopatrné manipulaci, dále jsou vedle sebe ukládány látky, které spolu mohou ne- bezpečně reagovat. Těmto událostem můžeme předcházet zejména důsledným proškolováním zaměstnanců, nejen v oblasti nebezpečných věcí. Ing. Jolana Bieliková, DEKRA CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 30 Pořadatelé chtějí navázat na velmi úspěšný po- slední ročník, kterého se zúčastnilo více než 84 tisíc návštěvníků. Pavilony výstaviště byly vy- prodány už několik měsíců předem a MSV 2016 se stal naší největší průmyslovou přehlídkou od vypuknutí ekonomické krize. Vysoký zájem o účast se očekává také letos, kdy pokračuje eko- nomický růst a český průmysl nadále běží na plné obrátky. MSV 2017 navíc akcentuje atrak- tivní témata jako automatizaci, robotizaci a digi- talizaci průmyslové výroby, zavádění technologií pro ochranu životního prostředí nebo moderní řešení pro dopravu a logistiku. „Řada vystavovatelů si už v předstihu objed- nala výstavní plochu a opět se očekává větší účast firem z Asie. Jako partnerskou zemi jsme tentokrát pozvali Indii a na velmi úspěšnou roz- sáhlou prezentaci Číny v loňském roce naváže účast několika desítek čínských firem, které chtějí dále rozvíjet business na středoevrop- ském trhu,” říká ředitel MSV Jiří Rousek. Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s sebou přináší inteligentní komunikaci průmys- lových zařízení napříč dodavatelskými a výrob- ními řetězci, což úzce souvisí také se zefekti- vněním dopravy a logistiky. Bienální veletrh Transport a Logistika se letos uskuteční již po- osmé a ukáže novinky v oborech, které na MSV přímo navazují. Do druhého ročníku zároveň vstoupí mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Jeho vystavovatelé představí technologie pro čištění vody i vzduchu, moderní metody zpracování od- padů, technologie pro snižování ekologické zá- těže v průmyslových provozech aj. Uzávěrka spojená s cenovým zvýhodněním je 31. března. Přihlášku a podrobné informace o letošním ročníku naleznete na www.bvv.cz/msv. MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Struktura samotného MSV zůstává zacho- vána a veletrh se opět člení do osmi oborů za- stupujících všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem bude průřezový projekt Automatizace – prezentace měřící, řídicí, auto- matizační a regulační techniky napříč všemi obory. Chystají se také specializované výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci nebo spo- lupráci průmyslu a vysokých škol (Transfer technologií a inovací). Součástí veletrhu opět bude soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší ino- vativní exponáty a rozsáhlý odborný dopro- vodný program. Posledního ročníku MSV v říjnu 2016 se zúčastnilo 1 704 vystavujících firem ze 34 zemí a 84 210 návštěvníků z 52 zemí. Zvýšil se zájem zahraničí, odkud přijela plná polovina vy- stavovatelů a bezmála desetina návštěvníků. Důležitá je také rostoucí spokojenost účastníků, kterou v průběhu veletrhu pravidelně zjišťuje výzkum agentury Ipsos. V roce 2016 podíl spo- kojených vystavovatelů vzrostl na 84 % a podíl spokojených návštěvníků dosáhl dokonce 86 %. Účastníci MSV tak vyjádřili jednoznačně nej- vyšší spokojenost s veletrhem za posledních pět let. Jan Humhej, Account Manager z agen- tury Ipsos k tomu říká: „Loňský výsledek po- tvrzuje dlouhodobě rostoucí spokojenost návštěvníků i vystavovatelů Strojírenského vele- trhu. Účastníci velmi oceňují vysokou odbornou úroveň veletrhu a také přítomnost významných firem v oboru, obzvláště samozřejmě těší růst spokojenosti vystavovatelů.“ § MV Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika. Hlavním tématem bude opět Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

NEMOVITOSTI Budoucnost skladování – automatizace a výstavba v regionech Rostoucí obsazenost pražského trhu a nové příležitosti navázané na infrastrukturu, tak lze v krátkosti zhodnotit současnou situaci na poli skladových a industriálních nemovitostí v České republice. Průzkum společnosti 108 AGENCY mezi předními developery skladových prostor a poskytovateli logistických služeb přináší predikci vývoje trhu v nejbližších letech. jenou či plánovanou výstavbu ke konci minulého roku. Především se jedná o region Ústí nad Labem, Karlovy Vary či na druhé straně repub- liky region Olomouce a Ostravy. Poptávku tvoří mimo logistů také výrobní společnosti jako na- příklad Magna, Personna či Trevés, které v uply- nulém roce získaly nové prostory právě v Ústec- kém kraji. Ten je pro investory atraktivní také s ohledem na výrazný rozdíl v mzdových nákla- dech vůči Německu, kde došlo od 1. 1. 2017 k dalšímu navýšení hrubé minimální mzdy na 8,84 EUR/hod. Rostoucí atraktivita těchto loka- lit přispěje k jejich dalšímu významnému rozvoji, jehož největší hrozbou může být do budoucna především vývoj na trhu práce a možnost zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly. Rostoucí podíl automatizace Možný nedostatek kvalifikované pracovní síly v regionech, které zaznamenaly výrazný růst zájmu investorů v posledních letech, je silným té- matem také z hlediska dalšího vývoje technologií. Zde shodně jak developerské, tak logistické spo- lečnosti očekávají zavedení vyššího podílu automa- tizace skladových procesů. Druhotným podnětem k těmto opatřením je také snaha o výraznější eko- nomické úspory. Čerstvým příkladem postupující snahy o automatizaci je například záměr společ- nosti Amazon vystavět u polského Štětína nové distribuční centrum s vysokým podílem roboti- zace. Tento projekt má představovat další techno- logický posun od dva roky starého distribučního centra společnosti v Dobrovízi u Prahy. Flexibilnější logistika V souvislosti s rychlým vývojem na trhu sílí také tlak klientů na uzavírání krátkodobějších lo- gistických smluv. V tomto ohledu došlo v posled- ních letech k odklonu z dřívějších 5letých smluv směrem k flexibilnějším dvou- až tříletým kon- traktům, přičemž zároveň došlo také k výraz- nému zvýšení celkového objemu přepravy. Rostoucí zájem po logistických službách jde ruku v ruce s novou výstavbou skladových hal, nárůst poptávky poskytovatelé pozorují především v re- gionu Severních či Západních Čech, tradičně silné zůstávají také lokality v rámci Prahy či Brna. Výrazným impulzem se stalo dokončení chybějící části dálnice D8, které dále podpoří rozvoj lokality Severních Čech novou logistickou výstavbou, určenou k obsloužení především ně- meckého trhu. Hledání receptu na city logistiku S oblastí rozvoje dopravy souvisí také tzv. „city logistika“, kterou se logistické společnosti v po- slední době zabývají čím dál intenzivněji a hledají optimální řešení. Těmi mohou být na jedné straně menší, specializované sklady budované na míru (například s využitím technologií tzv. verti- kálního skladu) či na straně druhé rozvážkové vozy využívající alternativních pohonů (CNG, čistě elektrické vozy). Jednotná koncepce ze strany měst v Čechách zatím neexistuje, dílčí ře- šení jsou však již v přípravě v reakci na rostoucí důležitost městského zásobování a omezené možnosti výstavby v rámci samotných měst. § Zdroj: 108 AGENCY Český trh industriálních nemovitostí se v uply- nulém roce nesl především ve znamení růstu sek- toru e-commerce, který těžil jak z celkově příznivé ekonomické situace v rámci hospodář- ství, tak také z příchodu řady nových hráčů. Ti si zvolili Česko jako optimální základnu pro svou expanzi a vytvořili vysokou poptávku po rozsáh- lých skladových řešeních. Jejich zájem se zaměřil především na regiony s návazností na Německo, jehož trh primárně zásobují. Sílící význam sek- toru e-commerce pozorují také poskytovatelé lo- gistických služeb. V průzkumu 108 AGENCY jej za nejvýrazněji rostoucí označila drtivá většina oslovených subjektů, dále následuje odvětví automotive či sektor FMCG. Developeři na současnou poptávku reagují vý- stavbou nových skladových řešení jak pro kon- krétní zájemce, tak také spekulativně. Pokračující výstavbu lze s ohledem na dostatek zastavitel- ných ploch očekávat i do budoucna. Rostoucí zájem o regiony, které dříve byly v ústraní, lze vy- pozorovat také z bližšího pohledu na nově zahá-

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

32 DOPRAVA Kromě provozu vyvolává MHD také značné nároky na investice, mimoto se u investic jedná o dlouhodobé záležitosti, životnost kolejových vozidel se počítá v desítkách let, stejně tak vý- stavba a následná exis- tence infrastruktury. Proto se města a pro- vozovatelé jejích MHD snaží snižovat náklady na provoz i investice také prostřednictvím zavádění inovací v do- pravních prostředcích. Tak vedle klasických prostředků MHD vzni- kají hybridní dopravní prostředky jako duobusy nebo tramvaje na pneumatikách, vozidla s hybridním či alterna- tivním pohonem (plynobusy, vodíkové auto- busy), přičemž někdy se jim přikládá přehnaná až samospásná role. Není samozřejmě možné veškeré inovace automaticky zavrhovat a držet se pouze starých řešení, ale na druhou stranu nelze striktně zavrhovat staré a rozvíjet pouze nové, jak technicky a provozně, tak ekonomicky dosud nevyzkoušené trendy. Vedle nových dopravních prostředků také vznikají nové koncepty provozování dopravy, např. BRT (bus rapid transit), který by měl mít při nižších investičních i provozních nákladech než kolejová doprava poskytovat obdobnou pře- pravní kapacitu, nebo obdobný, ale slabší kon- cept metrolinek. Tento článek, na nějž budeme v příštích čí- slech navazovat, si klade za cíl představit stručně v současnosti používané dopravní pro- středky MHD a trendy v MHD jich se týkající a jejich výhody a nevýhody, měl by ukázat, že je vhodné zavádět inovace, ale nezříkat se starých řešení (dopravních prostředků) jen proto, že už existují desítky let, i tato řešení mohou být prů- běžně modernizována při zachování jejich pů- vodního smyslu a tedy výhod. Při plánování MHD je třeba řešit dvě základní rozhodnutí – první se týká provozu, kdy se roz- hoduje, jaké vozidlo je třeba nasadit na linku, ovšem již při existující infrastruktuře a vyba- vení, tedy např. volba typu autobusu podle jeho kapacity a dalších vlastností, druhé je dlouho- dobé, kdy dopravci, případně města, řeší vý- stavbu nové infrastruktury pro jiný než stávající dopravní prostředek. Dříve se jednalo výhradně o volbu výstavby kolejové (případně trolejbu- sové) dráhy místo provozování autobusové do- pravy, dnes může jít také o výstavbu dobíjecích zařízení pro elektrobusy nebo infrastrukturu pro již zmíněný koncept BRT. V opačném směru uvažování pak města mohou řešit nevyužívání či úplné zrušení kolejové (trolejbusové) infra- struktury z důvodu potenciální úspory nákladů na její údržbu, nebo dokonce vysokých provoz- ních nákladů takových vozidel. Prvé rozhodnutí záleží čistě na požadovaných provozních parametrech a ohlíží se pouze na potřeby a existující kapacity (množství dostup- ných vozidel), navíc ho lze relativně často měnit podle změn v přepravních proudech, není tedy pro naši problematiku podstatné. Dále se tak budeme zabývat pouze změnami a inovacemi v dopravních prostředcích a související infra- struktuře. Jak již bylo řečeno, MHD je jen zcela výji- mečně ziskovou záležitostí a pokud by se vý- stavba nové infrastruktury či zavedení nových dopravních prostředků hodnotila čistě ekono- mickými kritérii, pravděpodobně by k žádnému rozvoji nedošlo, protože návratnost takových in- vestic je velmi dlouhá, nebo dokonce není vůbec (to se ovšem týká i výstavby klasické silniční in- frastruktury pro IAD). Proto se při hodnocení používají i jiná, často hůře měřitelná kritéria, jako je např. vliv na životní prostředí či vyšší kultura cestování. Základní otázkou je vliv exis- tence pevné infrastruktury, což vede ke klíčo- vému rozhodování mezi drážní či silniční dopravou, těmi se budeme dále zabývat v příš- tím dílu. § Ing. Michal Mervart, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze City logistika - volba dopravního prostředku City logistika se zabývá řešením dopravy na území zejména velkých měst; protože největší podíl na celkovém objemu do- pravy je tvořen osobní individuální dopravou, která následně vytváří ve městech velké problémy, jako jsou kongesce, zne- čištění ovzduší či zábor prostoru, který je využit na silniční komunikace místo na jiné účely, je vhodné tento podíl snižo- vat ve prospěch vhodnějších segmentů jako je cyklistika, pěší doprava a hromadná veřejná doprava (MHD). Poslední řečená je záležitost až na drobné výjimky vždy ztrátová a jako ta- ková pro města kvůli viditelným potřebám dotací nevýhodná, ale pro velká města nezbytná. Michal Mervart

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

INZERCE 59. mezinárodní strojírenský veletrh 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí MSV 2017 ENVITECH Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika 9.–13. 10. 2017 Brno – Výstaviště www.bvv.cz/msv nejvýhodnější cenové podmínky do 31. 3. 2017 elektronická přihláška k účasti: www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 34 Zástupci průmyslu a dopravy nesouhlasí s na- vrhovaným rozšířením zpoplatněných komu- nikací. Kvůli budoucnosti mýtného systému v České republice uspořádali na začátku února kulatý stůl dopravců a podnikatelů, ke kterému pozvali i ministra dopravy Dana Ťoka. Žádají ministerstvo dopravy a vládu, aby změnila variantu rozšíření zpoplatnění a respektovala výsledky již provedené ana- lýzy, která doporučila rozšířit mýto ve zhruba polovičním rozsahu. Dopravcům a podnikatelům vadí, že vláda ne- transparentně vybrala maximální rozšíření zpo- platnění v délce 900,3 km a ignorovala odbornou analýzu, která doporučila rozšíření zpoplatnění v délce 474,1 km. Rozšíření mýt- ného zatíží podnikatele dalšími poplatky, jejichž efektivita a smysluplnost je vysoce diskutabilní. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz dopravy ČR, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Asociace malých a střed- ních podniků a živnostníků ČR a další zástupci dopravců a podnikatelů toto nekoncepční rozši- řování mýtného systému odmítají. Na společ- ném jednání zaznělo, že navrhovaná opatření s dopravci a podnikateli nikdo předem nedisku- toval. Nejsou známy jejich náklady a dopady na českou ekonomiku a výnosy z mýtného na nefrekventovaných silnicích první třídy jsou v celkovém měřítku zanedbatelné. „Cítíme potřebu vysvětlit ministrovi Ťokovi naše argumenty, protože dopady plánovaných opatření na rozšíření mýtného nás přímo ovlivňují. Bohužel to předem s námi vláda nekonzultovala a obešla nás i v připomínkovém řízení. Chybí nám infor- mace o dopadech nákladů rozšíření mýtného na dopravce. Zároveň nerozumíme, proč se nerespek- tuje výsledek odborné analýzy,“ uvedl prezident Svazu dopravy ČR Jaroslav Hanák. Z pohledu finančního přínosu bude pro mýtné vždy hlavní zpoplatnění dálniční sítě. Diskuto- Dopravci a podnikatelé odmítají rozšíření mýta o 900 km vané rozšíření mýtného na silnice první třídy představuje pouze zlomek příjmů. V součas- nosti zpoplatněné silnice I. třídy tvoří přes 14 % zpoplatněné sítě, na výnosech se ale tyto úseky podílí ani ne čtyřmi procenty. § PAT FOTO: Archiv SP ČR Kulatý stůl k budoucnosti mýtného systému v ČR – zleva ministr dopravy Dan Ťok, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a před- seda Konfederace zaměstnavatelských a podnika- telských svazů ČR Jan Wiesner. Z LOGISTICKÉHO PORTÁLU EULOG V uplynulém roce zažil logistický portál EULOG mnoho zajímavého, zamířil na řadu inspirativních akcí a informoval své čte- náře o aktuálních událostech. V roce 2016 spolupracoval EULOG v rámci partnerství na zajímavých konferencích, veletr- zích a akcích v oboru, které se v České republice udály, a zamířil dokonce i za hranice. Jedna z nejvýznamnějších událostí v tuzemsku, která stojí za zmínku, byl již 11. ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN, se kterou spolupracuje EULOG jako mediální partner již několik let. I tentokrát po celou dobu své přítom- nosti zajišťoval pro čtenáře online zpravodajství, které přineslo nejzajímavější přednášky a zpro- středkovalo nejdůležitější okamžiky konference těm, kteří se nemohli zúčastnit osobně. Večer pak zástupci portálu předali Logistické osobnosti roku chutný dárek, jenž kromě dotyč- ného potěšil i celý vítězův stůl, který si na ceně pochutnával už v průběhu večera. „Konferenci jsme si velmi užili, jelikož nás zají- mavé přednášky velmi obohatily a některé díky názorným ukázkám i pobavily. Těšíme se na spolupráci při dalším ročníku,“ uvedla redaktorka EULOGU Barbora Sittová. Čtenáři se o novinkách dozví nejen z portálu Eulog.cz, ale redaktoři je o aktualitách informují i na face- bookové stránce. Slovenské čtenáře zase jistě potěší i informace za hrani- cemi, o kterých si mohou přečíst na Eulog.sk. Ty nejzajímavější české zprávy pak členové redakce vybírají na konci týdne a ve čtvrtek v podvečer rozesílají věrným zájemcům do e-mai- lových schránek, aby měli u páteční ranní kávy přehled. Rok 2017 V novém roce plánuje EULOG ve svých aktivi- tách nepolevit a naopak přidal trochu více plynu. A přestože ví, že s novoročními předsevzetími to není vždy úplně snadné, logistický portál se je opravdu chystá dodržet. Zamíří na ještě více akcí než loni, aby o nich mohl své čtenáře informovat. V dubnu to bude například Den české logistiky – odborný logistický veletrh či v květnu pražský veletrh FOR LOGISTIC. Na portále nebudou chy- bět běžné články, případové studie i reportáže z dopravy, logistiky, skladování, spedice, manipu- lace, obalů, IT v logistice apod. „Doufáme, že nám čtenáři zachovají přízeň a budou s námi cestovat po těch nejpřínosněj- ších oborových akcích. A pokud jim u nás něco chybí, ať nás neváhají kontaktovat. Budeme rádi, když přijdou s nápady pro zlepšení,“ do- dala Barbora Sittová §. LN Rok 2016 byl přínosem

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

PR 35 Hledáte způsob motivace obchodních partnerů, TOP prodejců či zaměstnanců? Chcete snížit náklady na firemní akce a služební cesty? Jsme specialisté v organizaci pracovních cest a doprovodného programu, od středních firem po velké korporace. Vše připravujeme vždy na míru srdcem profesionálů s citem pro detail dle vašeho přání a očekávání, aby vaši hosté a spolupracovníci byli maximálně spokojeni. Společné zážitky z cest a pozná- vání nových míst a kultur patří k těm, na které se nezapomíná. Individuální a skupinové letenky l všechny letecké společnosti vč. nízkonákla- dových dopravců, IATA agentura již 26 let l hlídání termínů (seating, zavazadla, online odbavení, občerstvení na palubě) l Skupiny od 10 osob: garance základní ceny, fixace letištních tax ke dni vystavení, zá- loha od 10 % z ceny, doplatek a tisk lete- nek týden – měsíc před odletem (podle společnosti), změny jména před tiskem le- tenek zdarma. Rychlou konkrétní nabídku získáte u vašeho osobního cestovního poradce na e-mailu letenky@natour.cz nebo mobilu 603 315 813 či telefonu 542 215 713. Budeme potěšeni, když při další plánované cestě poptáte služby u nás, nezávazně a bez- platně. Těšíme se na společné zážitky, přemýšlet a pracovat pro vás nás baví! Dárkový poukaz od CK NATOUR jako motivace Výhody l upevnění loajality VIP zákazníků a bonitních partnerů, odměna nej- úspěšnějšího týmu/pracovníka l termín a místo si volíte sami, vol- nost při tvorbě programu l výdaje lze zahrnout do firemních nákladů v plném rozsahu l možnost spojit s návštěvou vele- trhů, odborných konferencí či part- nerské firmy, sportovní a kulturní události l oborové zaměření (farmacie, finanč- nictví, vinařství, strojírenství, archi- tektura, ...) Na www.natour.cz najdete vše potřebné pro výjezd do zahraničí (letenky, hotely, auta, víza, parkování na letištích a přípoje k odletům, kompenzace, pojištění…). SLEVOVÝ www.natour.cz POUKAZ Hodnota šeku bude odečtena při nákupu zájezdu pro min. 2 osoby odevzdáním poukázky, nelze vyplatit hotově. Poukázka je přenosná a platí do odvolání. Výši slevy nelze navyšovat použitím více poukázek. Lze uplatnit pouze v kancelářích Natour spol. s r.o. 1 000 Kč na letecké zájezdy všech CK po odečtení slev pořádající CK 2 000 Kč na letecké eurovíkendy pořádané Natour sro. 3 000 Kč na exotické zájezdy pořádané Natour sro.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

INFORMACE Z EU 36 Konkretizuje se evropský pilíř sociálních práv Předseda Komise Juncker od počátku zdůraz- ňoval potřebu odstranit křivdy občanů, způso- bené odcházející krizí. Ti jako daňoví poplatníci museli hradit dluhy nadělané soukromým fi- nančním sektorem, aby se nerozpadl finanční systém. Komise zahájila na jaře 2016 otevřenou kon- zultaci k sociální situaci a acquis communauta- ire a závazným znakům Unie v sociální oblasti. Iniciativu k vytvoření evropského pilíře sociál- ních práv vyhlásil předseda Komise Juncker v září 2015 v rámci první zprávy o stavu EU pro EP 2015. Otevřená konzultace byla vyhlášena ve 2. čtvrtletí 2016, po standardní době trvání pro závažnost problematiky byla prodloužena do konce roku 2016, závěry mají posloužit jako podklad pro právní základ sociálního pilíře tržní ekonomiky EU. Konference k výsledkům se konala 23. ledna 2017 v Bruselu na vysoké úrovni s účastí více než 600 představitelů orgánů členských států, orgánů EU včetně několika komisařů, sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti. EP přijal návrh usnesení k Evropskému pilíři sociálních práv 19. 1. 2017. Ve svém návrhu usnesení vyzval Komisi, aby stavěla na výsled- cích veřejné konzultace a předložila návrh na evropský pilíř sociálních práv při příležitosti vy- dání bílé knihy o budoucnosti EU a EMU, dále vyzval členské státy a Komisi, aby usilovaly o zajištění úrovně sociálních investic, které jsou nutné pro soudržnost společnosti a mají jasný dopad na hospodářský růst z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Uplatněné náměty z konzultací se mají pro- jednávat na summitu v Goteborgu 17. listopadu 2017, podklad k jednání má předložit Komise v březnu. Soudě podle nevalných informací ve sdělovacích prostředcích v České republice a patrně i dosavadního malého zájmu bude ještě necelých tři čtvrtě roku před summitem, kdy se lze věnovat konečným návrhům. Základní zaměření prací plyne z otázek, položených Komisí pro veřejnou konzultaci: 1) K sociální situaci a sociální acquis EU - Co považujete v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti za nejnaléhavější priority? - Jak lze vysvětlit odlišnosti situace v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti v rámci Evropy? - Je acquis EU aktuální? Vidíte prostor pro další opatření na úrovni EU? 2) K budoucnosti práce a systémů sociálního zabezpečení: - Které trendy mají podle vašeho názoru nej- větší transformační potenciál? - Jaká by byla hlavní rizika a příležitosti spo- jené s těmito trendy? - Jaké politiky či praxe v institucích nebo pod- nicích – aktuální nebo budoucí – můžete do- poručit jako referenci? 3) K evropskému pilíři sociálních práv: - Souhlasíte se zde nastíněným přístupem ke zřízení evropského pilíře sociálních práv? - Souhlasíte s navrhovaným rozsahem působ- nosti pilíře, jeho oblastmi a zásadami? Jsou některé aspekty prozatím vyjádřeny nebo pokryty nedostatečně? - Jaké oblasti a zásady by měly být nejdůležitější v rámci obnovené konvergence v eurozóně? - Jakým způsobem by měly být vyjádřeny a realizovány. Vidíte především v nějakých oblastech prostor pro minimální normy nebo referenční kritéria nebo jejich přidanou hodnotu a pokud ano, jaké? Antonín Peltrám Předseda Evropské komise Jean-Paule Juncker po volbách do Evropského parlamentu (EP) 2013 s mottem přiblížení modelu EU jejím občanům vystoupil s návrhem koncepce rozvoje EU na bázi globální konkurenceschopnosti EU. Koncepci prosadil jako program Komise na plénu EP po „doladění“ navržených komi- sařů 4. listopadu 2014. Opřel o ni i již probíhající imigrační krizi. Koncepce spočívá v doplnění „magického“ trojúhelníku další cesty urychleného rozvoje EU o nedoceněné investice, strukturální změny produkce reagující na vývoj globální pop- távky, ale s potřebou odpovědné fiskální politiky, podporující přesto rozvoj ekonomiky a zaměstnanosti. Klíčové návrhy, vy- žadující doplnění zdrojů EU členskými státy, byly projednány za několik měsíců, ta nejnáročnější opatření se začala realizo- vat za půldruhého roku. Instantiates the European pillar of social rights The European Commission summarized on the high level conference on 23 January 2017 some of the conclusions of an open consultation to the pillars of fundamental social rights. The elaboration of such task suggested in his State of the EU report in 2015 for the European Parliament the president of the European Commission Jean-Claude Juncker. Some days sooner took the positive own opinion the European Parliament. On the abovementioned conference were announced some next steps to formulate the basis for the EU summit for growth and equitable labour market in November 2017 in Sweden. During the time from March to November could be the last opportunity to prepare and i Sweden expressed own opinions of the Czech Republic to the final proposals. Antonín Peltrám

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

...nejkratší cesta k prameni www.crystalis.cz • Tel.: 844 844 444 Kvalitní výdejníky na pramenitou barelovou vodu a vodovodní filtry • poskytneme výhodný pronájem přístrojů • pramenitou barelovou vodu dovezeme až na váš stůl • postaráme se o servis vratné obaly v celé ČR • společně s pramenitou vodou dodáme, kávu, čaje, instantní nápoje Pitný režim pro vás, vaše zaměstnance i zákazníky.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/

55

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-02-2017-web/