Logistic NEWS 4/2017http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

04/2017 MAGAZÍN PRO VÝROBU, OBCHOD A SUPPLY CHAIN / MAGAZINE FOR MANUFACTURING, TRADE AND SUPPLY CHAIN

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

2

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Úvodník Obsah Reliant Logistic News – magazín pro výrobu, obchod a supply chain Ročník XIII., číslo 4, vychází 24. 4. 2017 Adresa redakce: U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 270, fax: +420 241 442 821, e-mail: logisticnews@logisticnews.eu, http://www.logisticnews.eu Šéfredaktorka: Markéta Vojáčková, e-mail: vojackova@logisticnews.eu Manažer inzerce: Helena Fejtková, tel.: +420 607 767 005, e-mail: fejtkova@logisticnews.eu Redakční rada: Ing. Miroslav Rumler, CSc., Ing. Jaroslav Hanák, Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Ing. František Kyncl, Ph.D., Ing. Martin Drábek, Ing. Pavel Tunkl, Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Redakce magazínu spolupracuje s Českou logistickou asociací a je partnerem Svazu chemického průmyslu. Vydává: Reliant s.r.o., IČ: 49702726, DIČ: CZ49702726, U Habrovky 11A/1562, 140 00 Praha 4 Grafické zpracování a zlom: Jan Nováček, Vladimír Krebes / DTP FUTURA, s.r.o., Bořivojova 100, 130 00 Praha 3 Tisk a distribuce: Tiskárna Helbich, a.s., Valchářská 36, Brno Logistic News v digitální podobě najdete na www.floowie.com/reliant: Floowie International s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, www.floowie.com Zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 15712, ISSN 1802-3746 Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a sdělováním internetem v kterémkoli tištěném či elektronickém médiu. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Autorská práva k magazínu patří vydavateli, přetiskování a přebírání článků včetně provádění překladů je bez výslovného souhlasu vydavatele zapovězeno. Publikace je neprodejná, cena za distribuci za rok (poštovné a balné) v rámci České republiky činí 565,- Kč + DPH. Publikace vychází v nákladu 4500 výtisků. Pro vybrané veletrhy a výstavy dotisk. Zasílání publikace je možné objednat/zrušit na adrese logisticnews@logisticnews.eu. © Reliant 2017. 01 - Úvodník 02 - Do vzdělávání je třeba investovat, aby vytvářelo nové odborníky 07 - „Zaměřím se na rozvoj řešení v rámci koncepce Průmysl 4.0“ 11 - „Založit školu je dnes téměř jako postavit jadernou elektrárnu“ 13 - Nový Crafter – Nová dimenze 14 - Zájem o kontraktní logistiku roste 16 - Systémová prevence škod v silniční přepravě zboží 18 - JUNGHEINRICH: „CONNECTIVITY FOR YOUR BUSINESS“ 20 - Systémové řízení logistiky v AAS Automotive zajišťuje společnost AIMTEC 21 - Nová strategie rozvoje 19 - Nejnovější ručně vedená technika od Toyoty 26 - „Picker“ který nedělá chyby… 28 - WMS: podpora expanze společnosti NUTREND 30 - Odolné značení – základní stavební kámen identifikace ve skladech a logistice 32 - Pod lupou 36 - Transport Logistic 2017 odpoví na otázky budoucnosti logistiky 38 - Skladovací věž LOGIMAT®: vyzrálá technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů 41 - Aktuality 42 - Třetí ročník Dne české logistiky se zaměřil na vzdělávání a udržitelnost v logistice 46 - Logistika je náš klenot 48 - Mezinárodní železniční fórum a konference 2017 po dvou letech opět v Praze 18 30 42 Udržitelná udržitelnost Na nedávném Dni české logistiky vystoupilo mnoho zajímavých osobností a zaznělo mnoho podnětných témat k zamyšlení. Prostor pro úvod- ník je bohužel krátký na to, abych zde zmínila všechna témata a ani to není jeho smyslem. Rozhovory s některými z osobností najdete v dub- novém magazínu a další vám přineseme v násle- dujících vydáních. Co mi však utkvělo v hlavě, bylo téma udržitelnosti. Logistika a udržitelnost byla také jedním z bodů panelové diskuze. Na začátku tohoto bodu položil moderátor otázku „Co účast- níky panelové diskuze napadne pod pojmem UDRŽITELNOST?“. Jedna z odpovědí byla „Začít sám u sebe“. A musím říci, že s ní naprosto sou- hlasím. Na jednu stranu je dobré, že nás stále se zvyšující nároky pohánějí dále, dávají prostor k vy- tváření nových, ekonomičtějších a rychlejších ře- šení, vytvářejí nový byznys a mnoho dalšího. Na druhou stranu naplňují opravdu tyto nové techno- logie myšlenku udržitelnosti? Není to spíše cesta k ještě vyšším nárokům zákazníků a dalším tla- kům firem na snižování nákladů? A kdy a kde se tyto nároky a požadavky zastaví? A zastaví se vůbec někdy? Jde z mého pohledu o tak složitá témata, že tyto otázky ponechám prozatím raději bez odpovědí. Návodem k odpovědi může být třeba myšlenka dalšího z účastníků panelové dis- kuze: „Je nutno automatizovat, je nutno zrychlo- vat? Nejde věci dělat jinak?“ Možná by nebylo od věci položit si podobné otázky i v běžném životě. Tím samozřejmě nechci říci, že pokrok a vývoj kupředu nemá smysl. Vždyť i malé děti mají přiro- zenou potřebu učit se a rozvíjet se. Jen možná někdy není od věci zastavit se a podívat se na věci trochu jinak. Třeba vás nový směr napadne právě nad stránkami dubnového magazínu LogisticNEWS. Přeji vám příjemné čtení Markéta Vojáčková šéfredaktorka

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

VZDĚLÁVÁNÍ 2 a logistiky ČR. Vše podle jeho slov začíná již na základní škole, kde není dostatečným způsobem akcentována potřebnost matematické erudice, což se zrcadlí v nezájmu dětí z 9. tříd o technické obory a odborné škol- ství vůbec („je to moc těžké pro ty naše chu- dinky děti”). Nedostatek příslušně vzdělaných a pro praxi prakticky připravených nižších kádrů pak znamená, že jejich místa jsou často obsazována vysokoško- láky bez elementárního praktického přístupu a chuti ho vstřebávat. Ve firmách je pak přeby- tek manažerů, ale chybí lidé, kteří jejich příkazům porozumí a vykonávají je. Rovněž je třeba připo- menout, že většina pozic v logistice není dlouho- době obsaditelná agenturními silami, ať už z důvodu komplikovaného zaškolování či zajištění bezpečnosti v provozu. „Zásadním problémem je podle mého názoru nekoncepčnost českého základního a středního školství, respektive malá podpora státu vzdělá- vání v technických oborech – a třeba i tlak tímto směrem. Tento problém ještě zesiluje fakt, že Česko se profiluje jako vyspělá techno- logická země s rozsáhlou průmyslovou pro- dukcí, navíc se silnými logistickými potřebami. Lze samozřejmě namítnout, že „ruka trhu” si nakonec najde cestu i mezi současnou začínající generací, ale takové čekání může být nebez- pečně dlouhé. A přitom relevantních dat z úřadů práce o potřebách firem máme dost a ministerstvo školství má regulační nástroje na rozvoj respektive útlum toho kterého výuko- vého směru,“ vysvětlil Petr Rožek. Vzdělávání pracovníků v logistice a dopravě se stává stále významnějším tématem. Kvalifikovaných a schopných lidí je nedostatek, stěžují si mnohé firmy. Důvodů je více, mezi ty hlavní patří koncepce vzdělávacího systému, který v řadě případů školám nepomáhá přitáhnout mladé lidi a připravit je dostatečně do praxe a také nedostatečná prestiž práce v logistice. Zajímalo nás proto, co si o tomto problému myslí odborníci z firemní praxe i zástupci sdružení a svazů. Do vzdělávání je třeba investovat, aby vytvářelo nové odborníky Význam vzdělávání zaměstnanců v logistickém oboru stále roste. Není divu, poptávka po kvalifi- kovaných lidech se zvyšuje a mladí lidé ochotní pracovat v logistice ne- přicházejí ze škol na trh práce v dostatečném počtu. Logistické firmy si proto stále více uvě- domují, že se musí o svou pracovní sílu po- starat také samy. Vědí, že jen odborně vzdělaní pracovníci mohou zajis- tit rozvoj firmy a její konkurenceschopnost. To platí dnes a v blízké budoucnosti to bude pla- tit ještě více. Také Česká logistická asociace z.s. (ČLA) je přesvědčena o významu vzdělávání pro výchovu a růst odborných pracovníků. Asociace proto na- bízí svým členům řadu vzdělávacích aktivit. „V le- tošním roce zahájíme vzdělávací projekt „Společně k lepší logistice“, který je určen prio- ritně pro členské firmy,“ uvedl prezident ČLA prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. „Projekt je roz- dělen do třech samostatných bloků A – Mana- žerské vzdělávání se zaměřením na řízení rizik, personální řízení a legislativa, ekonomické mini- mum a hospodaření; B – Provozní vzdělávání se zaměřením na legislativní minimum, dodací pod- mínky a dodací procesy; C – Uživatelské IT s cílem prohloubit dovednosti v používání MS Word, Excel a PowerPoint. Obdobný projekt jsme realizovali v letech 2011 až 2014. Pro účastníky členské základny je vzdělávání zdarma,“ vysvětlil prof. Ing. Václav Cempírek. „Při výběru dodavatele dbáme na to, aby byla výuka zajišťována s velmi dobrými zkušenostmi v daných oborech, které jsou předmětem vzdělá- vacího kurzu. S výběrem lektorů se mnohdy ob- racíme na odborné vzdělávací společnosti, které se dlouhodobě věnují vzdělávání zaměst- nanců v oboru dopravy a logistiky na úrovni středního i vyššího pracovního zařazení,“ uvedl prof. Ing. Václav Cempírek. Kromě uvedeného vzdělávacího projektu ČLA nabízí členské základně účast v soutěži Logis- tický projekt roku a na Dni české logistiky a řadu dalších možností pro zapojení do společných ak- tivit. Například se jedná o certifikace logistických odborníků v rámci evropského projektu ECBL, účast na odborných diskuzích a exkurzích do významných evropských podniků. „Nedostatek mladých pracovních sil není jen problémem logistického sektoru. Na vině je zřejmě dlouhodobě nedokonalá koncepce čes- kého školství, které více než na střední odborné školství klade důraz na zpřístupnění vyššího vše- obecného, případně humanitně zaměřeného vzdělání pro co největší část populace,“ vysvět- luje Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice Petr Rožek Václav Cempírek

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

8Ŀ,-7(6,-$52$67$5267, 6\'235$9286./$\'29ƒ10 $\',675,%8&3Ě(1(&+7(1ƒ0 www.geis-group.cz $#.ǵ-18ǩ2ɫ\'24#8# Systém vnitrostátní COG\KPȄTQFPȐRɬGRTCX[ DCNȐMQXȝEJ\ȄUKNGMPCƒ TGOPȐ (B2B) i soukromé (B2C) adresy. )\'+521+06 5ȐɼXȐEGPGʓXȝFGLPȐEJ OȐUVRTQDCNȐM[\GUJQRʄ Xȫ4C5- 2#.\'618ǩ2ɫ\'24#8# Systém národní a mezinárodní RɬGRTCX[RCNGVQXȝEJ CMWUQXȝEJ\ȄUKNGMPCƒ TGOPȐ (B2B) a soukromé (B2C) adresy. %\'.181<18ǩ2ɫ\'24#8# Vnitrostátní a mezinárodní EGNQXQ\QXȌRɬGRTCX[ (6. CFQMNȄFM[ .6. -1064#-60ǵ.1)+56+-# .QIKUVKEMȌUNWʓD[ QFLGFPQFWEJȌJQUMNCFQXȄPȐ CʓRQMQORNGZPȐUQƒ UVKMQXCPȌ RTQLGMV[ OBALY 8ȝTQDCCXȝXQLVTCPURQTVPȐEJ URGEKȄNPȐEJCRTQFGLPȐEJQDCNʄ XȬGVPȸRQOQEPȌJQDCNȐEȐJQ materiálu. .\'6\'%-ǩ#0ǩ/1ɫ0ǵ 2ɫ\'24#8# 2ɬGRTCXCMWUQXȝEJ\ȄUKNGM .%. MQPVGLPGTʄ (%. MQODKPQXCPȄRɬGRTCXC letecký kurýr. )\'+5 KOMPLEXNÍ 3Ě(35$91 $/2*,67,&.‹ 6/8Ŀ%< Jak by se tedy mělo změnit vzdělávání, aby produkovalo dostatek kvalitních odborníků? Na úrovni ZŠ by měla být menší tolerance ke sna- hám upravovat osnovy v matematice směrem ke zjednodušení. Na úrovni středního školství podpora SŠ dopravního a logistického směru, za účasti „živého provozu“ formou kombinova- ného studia s praxí ve firmách (pilotní projekty grantové podpory již jsou vyzkoušeny, ale firmy by měly mít samy zájem si studenty vytipovat a připravit již před ukončením studia). A silná podpora vyššího odborného školství, a to jak cestou uznání diplomu DiS. na stejné úrovni jako Bc. u VŠ vzdělávání, tak především ještě intenzivnější kombinací studia a praxe. Na úrovni vysokých škol je třeba klást důraz na propagaci technických oborů studia včetně oborů dopravních a logistických. Postgraduální studium a rekvalifikace by měly být podporo- vány i na úrovni certifikovaných soukromých vzdělávacích institucí a center. „Právě nyní (po 7 letech) jsme obhájili před Me- zinárodní federací spedičních svazů (FIATA) svoji přihlášku k oprávnění poskytovat absolven- tům certifikovaného programu Spediční expert Diplom FIATA. Vzhledem k tomu, že tento vzdě- lávací program se musí podřídit nárokům FIATA na kvalitu studia i jeho ověření, a to v globálním měřítku, považujeme oprávněně naši nabídku postgraduálního, odborného vzdělávání v oblasti zasílatelství, dopravy a logistiky za vrcholnou va- riantu v rámci naší země. Naše lektory navíc vy- bíráme jak z univerzitní úrovně, tak – a to stále více – z praxe, takže sepětí posledních vědeckých znalostí s praktickými dovednostmi je zaručeno a výuka navíc probíhá v moderním, zábavném a přístupném duchu. Nabízíme i individuální e-learningovou variantu pro více zaneprázdněné, vzdálenější uchazeče,“ dodal Petr Rožek. „Dlouhodobě se logistika, doprava a spedice potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracov- níků,“ uvedl Daniel Priban, obchodní ředitel čes- kého a slovenského zastoupení TimoCom Soft- und Hardware GmbH. „V předchozích desetile- tích byly tyto obory ve vzdělávacím programu opomíjeny, a tak se odborníci rodili přímo v pra- covním procesu. Mnozí, dnes již zkušení pracov- níci, začínali svoji kariéru odvážným stylem pokus-omyl. Firmy tak těžko hledaly a stále hle- dají kvalifikované adepty například na pozice disponentů a dispečerů. Firmám přináší nezku- šenost lidí v této operativě leckdy nemalé ztráty, neboť pochybení v procesu zadávání, při- jímání nebo zpracování objednávek je v tomto odvětví nemilosrdně trestáno.“ Podle Daniela Pribana totiž nezkušení zaměst- nanci některé důležité informace opominou nebo jim nevěnují dostatečnou pozornost a výsledkem jsou různé finanční postihy ze strany zadavatele. „S tímto problémem se jako provozovatel mezi- národní burzy potýkáme prakticky denně, kdy se na nás obracejí naši zá- kazníci s prosbou o pomoc při řešení vzniklého problému nebo konfliktu. Ne- zřídka zjišťujeme, že ně- kteří disponenti nemají přehled o konceptu me- zinárodního práva a do- mnívají se, že mohou v případech postupovat podle vlastního uvážení. K jejich údivu jsou následně překvapeni, že jim zadavatel strhne část úhrady z přepravného nebo jim dokonce smluvní přepravné nezaplatí vůbec. Jedná se potom o nežádoucí ztráty, kte- rým se však dalo v konečném důsledku předejít.“ Doprava a logistika jsou srdcem ekonomiky, a tak by k nim mělo být i přistupováno. „S potě- šením sledujeme rozvoj studijních oborů v toto odvětví,“ řekl Daniel Priban. Společnost Timo- Com již dlouhodobě o této problematice ví, a tak se připojila do podpory vzdělávání v tomto směru. Měly by tak činit všechny zainteresované subjekty a v první řadě poukazovat na to, jak za- jímavé a kreativní prostředí logistika a doprava je. Naleznou zde uplatnění manažeři, lídři, organi- zátoři, projektoví specialisté, ale i operativci, skladníci a řidiči. Vzhledem ke struktuře české ekonomiky bychom se mohli stát specialisty na logistiku, dopravu a skladování. Důležitá je také spolupráce se školami. „Od počátku jsme si byli vědomi toho, že základem úspěchu vzdělávání je předpoklad, že ze škol budou vycházet studenti maximálně prakticky připraveni. Potřebují se proto v průběhu studia co nejvíce setkávat s nástroji, které budou ve svém budoucím zaměstnání používat. Pro nás bylo proto logické připravit naše platformy tak, aby byly cvičně použitelné přímo na školách. Naprogramovali jsme speciální uzavřenou sku- pinu pro školy, které tímto způsobem mají mož- Daniel Priban

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

byly motivovány brát si žáky na svá pracoviště, prosadil svaz společně s MPO a MŠMT v roce 2013 daňové odpočty na investice do vzdělávání na středních i vysokých školách. Logistický provider DACHSER nečeká, až se situace na trhu práce zlepší, a sám intenzivně pe- čuje o výběr a odbornou přípravu svých pracov- níků. „My v DACHSER Czech Republic v současné době nemáme akutní nedostatek pracovníků, ote- vřených je několik míst na pozici disponenta, skla- dového operátora a v oddělení zákaznického servisu,“ uvedl Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Repu- blic a. s. „Současná situ- ace na trhu práce způsobuje, že obsazení hledané pozice trvá delší dobu. Hlásí se méně kan- didátů, a tak nové za- městnance vyhledáváme aktivnějšími způsoby než jen běžnou inzercí.“ Současně Jan Polter vysvětluje, že logistika u nás bohužel stále ještě není vnímána jako dostatečně atraktivní obor, mladí lidé nemají velkou motivaci, proč logistiku studovat a později v ní pracovat. Proto je na trhu práce nedostatek absolventů středních a vyso- kých škol s logistickým zaměřením, navíc speci- ální učební obory pro segment logistiky v podstatě neexistují. Dalším problémem, o kterém se vůbec nemluví, je nízká finanční gramotnost lidí obsazujících nižší skladové pozice. Z neznalosti se často do- stávají do dluhové pasti, jsou zatíženi exekucí, a tak jejich zájmem není pracovat ve stabilní a transparentní společnosti. „V první řadě je třeba investovat do motivač- ních programů pro mladé lidi, aby pochopili, že logistika je atraktivní a perspektivní obor, který používá ty nejmodernější technologie a pracovat v ní je prestižní záležitost,“ zdůrazňuje Jan Polter. „A bylo by dobré více se zaměřit ve vzdělávání na všech úrovních na reálnou logistickou praxi. Jako ideální se nám jeví systém duálního vzdělá- vání tak, jak je zaveden u našich západních sou- sedů. Absolventi potom mají dostatečné zkušenosti pro nástup do svého prvního zaměst- nání a jejich zapracování netrvá tak dlouho.“ Nedostatek odborníků se DACHSER již před mnoha lety rozhodl řešit vlastními silami, a to jak na korporátní úrovni, tak v každé jednotlivé zemi. Plán vzdělávání je individuální pro každého za- městnance. Zohledňuje jeho zkušenosti, pracovní pozici i vizi do budoucna. Zahrnuje jak atestace a kurzy nezbytné k vykonávání jeho práce, jako jsou například zkoušky pro manipulaci s ADR zbo- žím, oprávnění pro řízení vysokozdvižného vozíku a podobně, tak i nejrůznější manažerské doved- nosti, jazykové kurzy a kurzy pro zlepšení tzv. měkkých dovedností. „V současné době probíhají u nás v DACHSER Czech Republic například kurzy angličtiny, střední management chodí na školení obchodních dovedností a během roku vy- cestují naši kolegové i do DACHSER Academy. To je DACHSER korporátní školicí středisko, které už od roku 2009 organizuje praktické kurzy pro nej- různější pracovní pozice pro zaměstnance celé skupiny DACHSER,“ dodal Jan Polter. Odborné vzdělávání v logistice není a nemůže být doménou pouze institucí. Soukromé vzdělá- vací firmy dokáží rychle reagovat na poptávku a nabídnout to, po čem trh aktuálně volá. Napří- klad česká společnost Reliant (vydavatel časo- pisu, který právě čtete) se orientuje na poradenství a vzdělávání právě v oblasti moderní dopravy, spedice a logistiky. Svým klientům na- bízí komplexní vzdělávací služby šité na míru. „Od našich začátků v oblasti vzdělávání, které se váží k ‚porevoluční době’ a potřebě naučit nezku- šené manažery efektivně podnikat a řídit malé firmy se věnujeme tzv. měkkým dovednostem doplněným o aktuální le- gislativní, ekonomická a obchodní témata,“ vy- světlil manažer vzdělá- vání a poradenství společnosti Reliant Ing. Jiří Kalenský. „Vzhledem k tomu, že jsme tematicky oriento- váni zejména na do- pravní a logistické firmy, jsou i naše kurzy zaměřeny zejména na vzdělávání odborníků v do- pravě a logistice. To vychází jednak z našich zkuše- ností a zejména ze zkušeností našich lektorů, kteří mají na tyto obory úzkou vazbu a ve většině pří- padů se rekrutují přímo z logistické praxe. Vedle měkkých dovedností tvoří portfolio našich služeb samozřejmě i celá řada odborných témat, takže jsme schopni nabídnout zákazníkům komplexní vzdělávací projekty pro celou škálu jejich zaměst- nanců. V přeneseném slova smyslu můžeme nabíd- nout školení od bezpečného řízení vozidla až po efektivní řízení celé firmy,“ dodal Ing. Jiří Kalenský. Účastníky vzdělávacích programů Reliantu jsou díky komplexní nabídce školicích aktivit zpravidla jak výkonní pracovníci společností, kterým lektoři předávají zkušenosti zejména v odborných téma- tech, tak i střední a vrcholový management, kde se obvykle prolínají témata zaměřená na mana- žerské dovednosti s těmi čistě odbornými. „Nej- lepší odezvu máme typicky z prostředí firem, kde jsme se domluvili se zákazníkem na vypracování vstupní analýzy školících potřeb, a celý program bylo možné od samotného počátku šít na míru konkrétní situaci. Obecně však je možné říci, že re- akce účastníků našich vzdělávacích programů jsou velmi pozitivní. Podle našeho názoru je to ze- jména kvalitním výběrem jednotlivých lektorů, kteří jsou úzce svázáni jak s dopravní, tak logistic- kou praxí a současně pečlivou přípravou vzděláva- cích programů, kdy se snažíme co možná nejvíce vyhovět požadavkům a potřebám jednotlivých klientů,“ dodal na závěr Ing. Jiří Kalenský. § Pavel Toman VZDĚLÁVÁNÍ 4 nost pracovat přesně tak, jak fungují v praxi, avšak s fiktivními nabídkami a údaji. Velmi dobré zkušenosti máme se Střední logistickou školou v Dalovicích, kde probíhá v rámci praxe výuka na našich platformách a studenti jsou pak následně certifikováni na použití produktů společnosti TimoCom. Tento certifikát jim může významně pomoci při ucházení o zaměstnání. Tato spolupráce v Dalovicích úspěšně pokračuje již třetím rokem. V současné době začínáme spolupracovat již i s dalšími středními školami v ČR i SK. Jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta a pomoc jak pro studenty, tak i pro firmy v našem oboru a chceme v tomto směru nadále naší činnost rozvíjet,“ dodal Daniel Priban. Chybějící nabídku kvalifikovaných lidí na pracov- ním trhu – a nejen v dopravě a logistice – pokládá za jeden z klíčových problémů Svaz průmyslu a dopravy ČR. Členské firmy svazu se s tímto problémem potýkají již řadu let a svaz samotný se snaží přispět ke zlepšení legislativy takovým způ- sobem, aby ze škol vy- cházel dostatek potřebných odborníků. „Tento nedostatek se jednoznačně projevuje v množství spojů a kva- litě přepravy. Pokud za- městnavatel nesežene dostatek kvalifikova- ných řidičů, musí omezit rozsah činnosti, nebo nahradit potřebné po- zice nekvalifikovanými silami, což v obou přípa- dech znamená ohrožení jeho podnikání, tak i kvality služeb,“ vysvětlil Miloš Rathouský, odbor- ník Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v sektoru dopravy a logistiky je (stejně jako v jiných technických od- větvích) způsoben nedostatkem počtu absolventů těchto oborů na středních školách v posledních deseti letech, nezájmem a neochotou mnohých z nich do daných oborů nastoupit (což souvisí s nízkou úrovní odměňování) a také s dodateč- nými kvalifikačními požadavky, danými legislati- vou (například profesním průkazem řidiče). Podle Miloše Rathouského je kromě zvýše- ného náboru studentů do potřebných oborů a přímé spolupráce zaměstnavatelů na jejich praktické přípravě v reálném pracovním pro- středí také vhodné podporovat „profesní rekva- lifikace“ v rámci tzv. Národní soustavy kvalifikací, která umožňuje získat certifikát na základě prokázání, že uchazeč potřebné znalosti a dovednosti ovládá, aniž by musel kvůli tomu absolvovat nové středoškolské vzdělávání. Svaz průmyslu a dopravy kromě toho, že aktivně vstupuje do procesu přípravy a novelizace zákonů, rovněž aktivně prosazuje model odborného vzdě- lávání, v němž jsou žáci v době praktické přípravy na reálných pracovištích zaměstnavatelů. To žákům umožní získat nejnovější odborné znalosti a dovednosti v daném oboru, a firmám pak mož- nost vybrat si budoucího zaměstnance. Aby firmy Jan Polter Jiří Kalenský Miloš Rathouský

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

[ ŘÍZENÍ SKLADŮ ] [ SLEDOVÁNÍ VÝROBY ] [ PRŮMYSL 4.0 ] [ LOGISTICKÉ STUDIE ] [ HLASOVÉ VYCHYSTÁVÁNÍ ] [ OPTIMALIZACE SKLADOVÝCH PROCESŮ ] V Á Š P A R T N E R P R O O P T I M A L I Z A C I L O G I S T I C K Ý C H P R O C E S Ů podnikovesystemy@i.cz logistika.i.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

6 VZDĚLÁVÁNÍ Training of workers in logistics and transport is becoming more and more important topic. Many companies complain about the lack of qualified and skilled people. We asked ex- perts from the business and representatives of associations for their opinion on this subject. Education needs investments to create new professionals The Czech Logistics Association (CLA) is convinced of the importance of education for the training and growth of professionals. The association, therefore, offers its members a number of educational activities. “This year we will launch an educational project Together for Better Logistics, which is intended primarily for member firms,” said Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., President of CLA. Besides the above-mentioned educational project, CLA offers to its members a participation in the contest Logistics Project of the Year and at the Czech Logistic Day and a number of other opportunities to participate in joint activities. For example, there are certifications for logistics professionals within the European project ECBL, participation in expert discussions and excursions to major European companies. “The lack of the young manpower is not only a problem of the logistics sector. The guilt is probably the long-term imperfect concept of Czech education,” explains Petr Rožek, Executive Director of the Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic. Primary schools should not make mathematics too simple. In high schools, emphasis should be put on the combination of theory and practice. And at universities, they should promote technical subjects. “Right now (after 7 years), we have regained the license to our programme Forwarding Expert to award graduates with the FIATA Diploma. We also offer an individual e-learning variant for busier and distant candidates,” added Petr Rožek. “In the long run, logistics, transport and forwarding are facing a shortage of skilled workers,” said Daniel Priban, Chief Sales Officer of TimoCom Soft- und Hardware GmbH. “As an operator of an international stock exchange, we struggle with this problem practically every day when our customers turn to us.” Therefore, TimoCom became involved in supporting education. Cooperation with schools is also important. “From the beginning, we were aware of the fact that the basis for the educational success was the maximum practical training of students. They need to know the tools they will use. It was, therefore, logical for us to arrange our platforms so that students could use them in schools,” added Daniel Priban. Logistics provider DACHSER does not wait until the situation on the labour market improves itself. DACHSER intensively concerns with selection and training of its staff. “First of all, it is necessary to invest in incentive programs for young people so that they could understand that logistics is an attractive and prosperous field,” emphasizes Jan Polter. Many years ago, DACHSERS decided to solve the lack of specialists by its own effort. “Currently English courses are under way at DACHSER Czech Republic. Members of middle management attend business skills training, and during the year, our colleagues travel to DACHSER Academy. This is the DACHSER Corporate Training Centre, which has been organizing practical training courses for various DACHSER staff since 2009,” added Jan Polter. The Czech company Reliant (publisher of the magazine you are reading just now) focuses on consulting and education in the fields of modern transport, forwarding, and logistics. Reliant offers to the clients comprehensive tailor-made educational services. “Since we started in the field of education, we have been engaged in teaching so-called soft skills, supplemented by present legislative, economic and business topics in transport and logistics,” explained Ing. Jiří Kalenský, Manager of Education and Counselling at Reliant. “Besides soft skills, the portfolio of our services is, of course, a whole range of specialized topics, so we are able to offer our clients comprehensive training projects for all kind of their employees,” added Ing. Jiří Kalenský. (Abridged)

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

7 z Máte bohaté, mnohaleté zkušenost s mana- žerskou prací. Jak tyto své zkušenosti zúročíte v oboru manipulační techniky pod značkou Toyota? Přechod na nové místo po dvaceti letech u spo- lečnosti Schneider pro mne znamená šanci naučit se a dělat opět něco nového a příležitost podívat se do jiného oboru. Řadu let jsem se zabýval říze- ním v oblasti energetiky a automatizace v energe- tice, ovšem Toyota má byznys odlišný, zabývá se logistikou, intralogistikou, skladováním, manipu- lací. Nicméně manažerské principy fungují všude podobně, ne-li stejně. Toyota je ve světě i v České republice velmi úspěšnou značkou a já jsem rád, že jsem nastoupil do dobře rozjetého vlaku. V čele Toyota Material Handling CZ se chci zaměřit na využívání synergií v naší společnosti, nabídku in- tralogistických řešení a na jejich další rozvoj. To je orientace, kterou Toyota potvrdila například svou poslední akvizicí holandské firmy Vanderlande, významného poskytovatele řešení v oblasti logis- tiky. Budu také podporovat nejmodernější auto- nomní logistické procesy a jejich efektivní zakomponování do výrobního a logistického ře- tězce zákazníků. z Co je pro Vás na novém místě důležité? Pro mne je důležité pracovat pro firmu, která má své jasně definované hodnoty a umožňuje další osobní rozvoj. Můj předchůdce ze Švédska, velmi zkušený člověk, který vedl firmu dva roky, mi předal řadu informací, velkou část svých zna- lostí se mnou každý den sdílejí i noví kolegové ve firmě. Jednám se zákazníky a vidím v naší na- bídce obrovský potenciál. Chci udržet solidní zá- klad, který pro mě představuje prodej a servis vozíků, a na něj navázat promyšlenou nabídkou komplexních řešení. Všichni ale dnes stojíme před významnými změnami, nejen v našem oboru. Přichází Prů- mysl 4.0 a s ním změny i v oblastech dopravy a logistiky. Já jsem přesvědčen, že zatímco sa- motný obsah koncepce Průmysl 4.0 je zcela re- voluční věcí, vlastní proces zavádění nových technologií bude mít spíše evoluční průběh. Proto je třeba Průmysl 4.0 vnímat nejen jako trendový markentingový buzzword, ale hlavně jako reálný proces, ke kterému dochází na celém světě a který vyžaduje v průběhu času jasné reálné kroky. Tady nesmíme zaostat, a myslím, že se nám to daří, o čemž svědčí mnohé reálné aplikace. K tomuto procesu patří rovněž důraz na vzdělávání, to je další věc, kte- rou bychom se měli zabývat a najít vhodnou platformu, na které budeme pracovat. z Právě získávání odborně vzdělaných pracov- níků představuje jeden z problémů, s nimiž se Toyota musí střetávat a řešit je… Ano, nedostatek technicky vzdělaných lidí představuje jeden z možná dlouhodobých prob- lémů, se kterými ovšem nezápasíme jen my sami. Důraz na vzdělávání nemá význam pouze pro Toyotu, ale je to úkol pro celou naši zemi, aby se Česká republika mohla rozvíjet, nestá- vala se pouze montovnou, ale místem, kde se provádí výroba s vysokou přidanou hodnotou. Jaroslav Žlábek stojí od února 2017 v čele společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o., předního dodavatele komplexních řešení v oblasti manipulace, logistiky a skladování. Na nové místo přišel po dvaceti letech působení v různých pozicích ve společnosti Schneider Group. Na začátku dubna jsme se s Ja- roslavem Žlábkem setkali na tradiční prezentační akci Toyota Demo Days v Rudné u Prahy a hovořili s ním o jeho plánech a vizích, které chce uskutečnit v Toyotě. „Zaměřím se na rozvoj řešení v rámci koncepce Průmysl 4.0“ OSOBNOSTI Jaroslav Žlábek

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Mohu říci, že Toyota hodně věří právě na přida- nou hodnotu. Nedostatek pracovníků se týká všech organi- začních stupňů, manažerů i techniků. Například servisní technik dnes musí být člověk nejen na vysoké technické úrovni, to je samozřejmost, ale také se schopností komunikovat a dobře repre- zentovat u zákazníka svou firmu a značku. Vy- tvořili jsme proto velmi silný systém vzdělávání, který se opírá o vlastní zkušené školitele, kteří drží rozsáhlé firemní know-how a předávají ho dál. Máme velmi dobře rozpracovaný i e-lear- ning. Naši technici procházejí po nástupu do za- městnání velmi intenzivním vzděláváním, které trvá několik měsíců. I po jeho skončení se dále zapojují do kontinuálního vzdělávacího systému. Toyota má vysoce kvalitní výrobky a my musíme pro zákazníky tuto kvalitu udržet po celou dobu jejich životnosti. z Setkáváme se zde na významné tradiční prezentační akci Toyota Demo Days. Na co jste letos kladli důraz? Bohatý program dvoudenní akce zahrnuje představení široké nabídky manipulační techniky a služeb Toyota rozšířenou o prezentace našich partnerů, o odborné workshopy a přednášky a v neposlední řadě uvidíte i oblíbenou soutěž zručnosti řidičů manipulačních vozíků. Dnešní Toyota Demo Days se nesou v duchu výročí 25 let Toyota Material Handling ČR, které letos slavíme. Na Toyota Demo Days také představu- jeme historii značky a všechny důležité inovační, organizační i prodejní momenty. Například už v roce 2002 jsme v ČR prodali první radios- huttle, systém bezuličkového skladování, který vlastně představuje začátek skladové automati- zace u nás. Můžeme tedy říci, že na českém trhu máme s automatizací již 15leté zkušenosti. Jsme vůbec v období významných milníků – mateřská značka Toyota loni oslavila devadesát let a značka BT sedmdesát let. Vedle vzpomínek na historii ovšem na letošní akci představujeme především stejně úspěšnou přítomnost – kom- pletní sortiment elektrických vozíků, které mohou být vybaveny li-ionovými bateriemi, novou řadu čelních spalovacích vozíků s nosností 3,5 až 8 tun, zcela novou generaci základních ručně vedených vozíků a zejména novou generaci retraků BT Reflex, která má zcela novou kon- strukci stožáru a nabízí výbornou stabilitu a tím i vyšší rychlost zdvihu a vyšší zbytkové nosnosti. z Jak vidíte současnou situaci v rozvoji alter- nativních pohonů pro manipulační techniku? Od roku 2012 Toyota rozvíjí tři základní okruhy alternativních pohonů. V Japonsku je to důraz na hybridní technologie, v Americe na palivové články a v Evropě pracujeme s li-ionovými bate- riemi. Ty jdou v ČR velmi dobře na odbyt, již jsme jich prodali hodně přes 100 kusů v celé šíři portfolia – od ručně vedených nízko i vysoko- zdvižných vozíků, přes tahače, vychystávací vozíky až po retraky a čelní vozíky. Li-ionová technologie zatím není k dispozici pro systémové vozíky do úzkých uliček a pro mrazírenské vozíky. Li-ionová technologie přináší uživatelům něko- lik typů benefitů, jako je úspora energie, možnost zrušit nabíjecí místnosti či dlouhou životnost ba- terií. Pro firmy je však klíčové, že vozík s li-iono- Jaroslav Žlábek Sedmačtyřicetiletý Jaroslav Žlábek pře- vzal vedení společnosti Toyota Material Handling CZ od 1. února 2017. Posledních 20 let působil na různých pozicích ve společ- nosti Schneider Group. Zastával vedoucí po- zice ve Francii a v Rakousku, své zahraniční působení zakončil v Polsku, kde v letech 2008 až 2011 řídil z pozice generálního ře- ditele polskou pobočku společnosti Schnei- der Electric. Úspěšnou kariéru ve skupině završil v letech 2012 až 2017, kdy působil jako generální ředitel ve společnosti Schnei- der Electric CZ v České republice. Cílem Ja- roslava Žlábka je další růst společnosti Toyota Material Handling CZ a posilování je- jího podílu na trhu, zejména prostřednictvím rozvoje nových technologií v rámci konceptu Průmysl 4.0 nebo podpory alternativních pohonů. Jaroslav Žlábek je ženatý a má dvě děti. K jeho největším koníčkům patří lyžo- vání, golf a cestování, které nejraději provo- zuje s celou rodinou. vou baterií je stále k dispozici a nepotřebuje žád- nou péči o baterie. Proto je obzvláště vhodný u vozíků s trvalým nasazením. Tyto baterie lze nabíjet průběžné při pracovních pauzách. Deset minut nabíjení může znamenat další dvě hodiny práce, půlhodinovým nabíjením přes obědovou pauzu dojde k nabití na 80 procent kapacity. Není třeba hlídat vybíjení a nabíjení jako je tomu u olověných baterií. Zkušenosti předpokládají pě- tinásobek nabíjecích cyklů a minimálně deset let životnosti. z Vaše vysoce náročná pozice v Toyota Mate- rial Handling vyžaduje, abyste dokázal spojovat a vyrovnávat požadavky kladené zaměstnáním, rodinou a ještě třeba našel příležitost k osob- nímu růstu. Jak se Vám to daří? Britský podnikatel Richard Branson, majitel skupiny Virgin, nedávno řekl, že zaměstnání a ro- dinu neumí dost dobře oddělit. Také já si myslím, že obojí se v náročném povolání nějakým způso- bem nutně spojuje. Velmi mne motivuje, když vidím, že máme doopravdy fungující pracovní tým – a to v Toyotě určitě máme. Také mne sa- mozřejmě velmi uspokojují obchodní výsledky, když se podaří dotáhnout do konce zajímavou zakázku. A nesmím zapomenout poděkovat za to, že mám velmi tolerantní rodinu. Vysoké pra- covní nasazení se snažím kompenzovat rodinným životem a také sportem. Baví mne lyžování, golf i cestování a svůj volný čas tak věnuji rodině a sportu. z Až se budete za dva, tři roky ohlížet zpět, co byste si přál, abyste si mohl říci? Přál bych si, abych si mohl říci, že plán stát se jedničkou na českém trhu jsme splnili. § Pavel Toman

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Mobilní verze na: Neskutečně pohodlně! Zjednodušíte získávání zakázek tím, že si v platformě vyhledáte tu nejvhodnější nabídku přímo pro Vás. Vyzkoušejte i Vy největší evropskou dopravní platformu až na 4 týdny zcela zdarma. ¿UVWLQLQWUDORJLVWLFV )LUPD67,//MLåRG]DþiWNX]URGX/L,RQWHFKQRORJLH]DþDODVYêURERXLQRYDWLYQtFKYR]tNĤDSRGtOHODVHWDNQDMHMtPYêYRML1\QtMLåQDEt]t NRPSOHWQtÀRWLOXYR]tNĤV/L,RQWHFKQRORJLt$ĢXåVHMHGQiRQt]NR]GYLåQpSDOHWRYDFtYR]tN\Y\FK\VWiYDFtYR]tN\WDKDþHQHERYR]tN\ VSURWL]iYDåtP±SRUWIROLRSURGXNWĤ67,//QHXVWiOHURVWH 9êKRG\/L,RQWHFKQRORJLHRG67,//MVRXQHGRFHQLWHOQp/LWKLXPLRQWRYpEDWHULHRKURPXMtVYêPY\VRNêPYêNRQHPQHPXVtVHQČNROLNUiW ]DVPČQXPČQLWMDNRRORYČQpEDWHULH0RåQRVWU\FKOpKRQDELWt]DMLãĢXMHHIHNWLYQtY\XåLWtþDVXGĜtYHVWUiYHQpKRþHNiQtPSĜLPH]LGREtMHQt Seznamte se s Li-Ion technologií od STILL. Více na www.still.cz InoYatiYní Li-Ion Àotila STILL ± SĜiSUaYena na aNci 3lnoX U\chlostí YSĜed

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

OSOBNOSTI 10 z How do you make good use of your existing experience under the brand of Toyota? Changing to the new position after twenty years at Schneider means for me a chance to learn and do something new again and an occasion to take a look at another field. For many years, I was engaged in management in the field of energetics and automation in the energy sector; however, Toyota has a different business in logistics, intralogistics, warehousing, and handling. Toyota is a very successful brand in the world and the Czech Republic and I am glad I joined such successful company. At the head of the company, I want to focus on taking advantage of synergies in our company, an offer of intralogistics solutions and their further development. This is the orientation that Toyota confirmed e.g. with the last acquisition of the Dutch company Vanderlande. I will also support the latest autonomous logistics processes and their efficient incorporation into the production and logistic chain of our customers. But today we all are faced with the major changes, not only in our sector. Industry 4.0 is coming accompanied with changes in transport and logistics. I am sure, that while the content of the concept of Industry 4.0 is a quite revolutionary matter, the actual process of deploying new technologies will keep the more evolutionary course. That is why the Industry 4.0 should be seen not only as a trend marketing buzzword but chiefly as a real process that is going on throughout the world and requires clear, real steps through the time. We must not fall behind here and I think we Since February 2017, Jaroslav Žlábek is the head of Toyota Material Handling CZ s.r.o., a leading supplier of comprehensive solutions in the field of handling, logistics, and warehousing. He came to the new position after twenty years in various positions at Schneider Group. At the beginning of April, we met Jaroslav Žlábek on the traditional presentation event Toyota Demo Days in Rudná near Prague and asked him about his plans and visions he wants to realize in Toyota. “I will focus on developing solutions within the concept Industry 4.0” are succeeding which is confirmed by many real applications. This process also includes the stress on the education; this is another issue we should concern to and find an appropriate platform on which we will work. z We meet at a major traditional presenta- tion event – Toyota Demo Days. What did you put the emphasis on this year? A rich program of two-day event includes a presentation of a wide range of manipulation equipment and services Toyota extended with our partners’ presentations. This year, Toyota Demo Days remind the 25 years anniversary of Toyota Material Handling ČR. We present the history of the brand and all the important innovation and organizational moments of sale. Apart from the memories of history, we present our equally successful presence too – a complete range of electric trucks that can be equipped with Li-ion batteries, a new range of counterbalanced trucks with combustion engines and capacity of 3.5 to 8 tonnes, an entirely new generation of hand pallet trucks and especially the new generation of BT Reflex reach trucks. z Your highly demanding position at Toyota Material Handling requires that you are able to combine and balance the requirements of work, family, and even more to find an oppor- tunity for personal growth. How do you man- age it? British entrepreneur Richard Branson, the owner of Virgin Group, said recently that he is not able to separate his work and family. I also think that both must necessarily somehow belong together in demanding profession. I am very motivated when I see that we have a really good working team – and surely we have this one at Toyota. Of course, I am also very satisfied with business results when we succeed to make an interesting contract. And I must not forget to express my thanks for that I am very tolerant family. The hard working time I strive to compensate for family life and sports. I enjoy skiing, golf and traveling, so I devote my free time to my family and sports. z In two or three years, when you will reca- pitulate, what do you wish you could say to yourself? I wish I could say that we accomplished the plan to become a number one on the Czech market. § Pavel Toman (Abridged)

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

11 VZDĚLÁVÁNÍ Václav Klaus mladší zná problematiku vzdělávání mladých lidí velmi dobře ze své praxe. Přes 15 let působil jako ředitel sítě škol PORG, které se neustále pohybovaly na čele všech srovná- vacích žebříčků státních i nestátních škol. Byl spoluzakladate- lem Asociace aktivních škol, je autorem několika matema- tických učebnic a pravidelně publikuje a vyjadřuje se ke všem významným společenským otázkám. Dnes je Václav Klaus expertem pro školství ODS. Letos přijal pozvání, aby na za- čátku dubna vystoupil v odborném programu Dne české logis- tiky s přednáškou o vzdělávání v logistické sféře. Využili jsme jeho přítomnosti a po vystoupení mu položili několik otázek. „Založit školu je dnes téměř jako postavit jadernou elektrárnu“ z Jaké jsou podle Vás příčiny nedostatku od- borně vzdělaných pracovníků? Situace ve vzdělávání u nás není dobrá. Zaží- váme pokles zejména v oblasti matematiky a přírodních věd. A to představuje stále se zvět- šující problém, který si ale mnohdy neuvědomu- jeme. Vezměme si, že ještě před nějakými 25 lety jsme se posmívali Asii pro její zaosta- lost v evropském způsobu vzdělání – a dnes už nás předhonili. Pokud se doopravdy nezměníme, budeme ve světě brzy jen jakýmsi skanzenem s památkami, ale ekonomický vývoj se bude ubírat docela jinudy. Na vině jsou především nadměrné regulace ze strany státu, které většinou neblaze postihují téměř každou část vzdělávacího systému. Dále nesmyslný systém státních sociálních dávek be- roucí lidem motivaci k práci i k přípravě na ni ve škole. Pak ovšem nutně chybí lidé na práci a dovážejí se pracovníci ze zahraničí. V nepo- slední řadě je tu také všeobecná ztráta hodnot. Způsobuje, že normální už dnes není pracovat, ale čerpat peníze… To jsou podle mně tři hlavní příčiny. z Projevuje se zmíněná „ztráta hodnot“ ve školství výrazně? Ve školách dnes už není důležité samotné vzdělávání, ale stávají se z nich spíše jakási so- cializační centra, kde všichni společně vegetují – uklízečky, školníci, učitelé, studenti, rodiče. A ti ředitelé, kteří se snaží držet školy jako maják vzdělanosti a každý rok od září do června usilují o to, aby mladé lidi něco naučili, jsou v defenzívě. S tím se samozřejmě nese cel- kový úpadek vzdělání a způsobuje tisíc a jednu problematických věcí. Důsledkem je mimo jiné to, že v současné vzdělanostní společnosti míří 80 procent mladých lidí na vysoké školy, a to často do oborů, které nemají žádný vědní obsah. Druhou stranou této mince je naopak to, že pomalu třetina dětí má potvrzení od odbor- níků, že trpí nějakým syndromem a nemusí se proto učit tenhle či tamten předmět. Odsunuje to ze vzdělávacího systému právě ty lidi, kteří by třeba mohli vystudovat nějaký technický obor a své znalosti a schopnosti uplatňovat na trhu práce. Václav Klaus ml.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

VZDĚLÁVÁNÍ 12 z Jak by měl stát v této oblasti školám po- máhat? V mých očích by měl být stát především menší – měl by vybírat nižší daně, jeho výdaje a celkový vliv by měly být také menší. Stát ne- nese odpovědnost za vytváření nějakých analýz k potřebám společnosti – potřeby jsou přání. Bohatství vzniká z práce svobodných lidí, bu- doucnost nelze predikovat. Nikdo proto neví, jaké budou požadavky trhu práce v roce 2040. Takové předpovídání prostě nefunguje. Stát by se měl soustředit na základ, který mu náleží, jako je péče o staré lidi, zajištění bezpeč- nosti na ulicích a tak dále. Další z klíčových věcí je správné využívání daní. Jestliže každé dítě, pokud má schopnosti, může za peníze daňových poplatníků studovat – a ti daňoví poplatníci na to platí 156 miliard korun ročně – měli bychom si klást otázky, jaké dnešní školy jsou a jaké mají být, co by měli studenti doopravdy umět a co je školy ve skutečnosti učí. My si ale tyto otázky neklademe. Proto dnes příliš často ně- kteří studenti nezvládají ani základní věci, a při- tom studují třeba již třetí nesmyslný genderový obor. Takové ty vzletné cíle, že by měl stát zajišťo- vat nějakou koncepci a strategii rozvoje, to jsou myslím nesmysly, které jen zastírají skutečnost a vytvářejí příznivé prostředí pro různé kanibaly tohoto systému, kteří vysávají miliardy na roz- voj různých projektů. Vezměme si třeba to, že délka vzdělávání se stále prodlužuje a vidíme evidentní snahu roz- tahovat zapojení dětí do vzdělávacího systému stále větší měrou – už od 5 let do nějakých 26 či 27 let. To je dnes strukturální vlastnost vzdělávacího systému. Například můj dědeček maturoval v 16 letech, já v 18, můj syn už ve 20. Přitom úroveň vzdělání zřetelně klesá. Výrazně je to vidět právě u maturitních zkou- šek, máme desítky škol, kde neodmaturuje po- lovina studentů – a nic se neděje! Je to jako by v nemocnici polovina operovaných zemřela na slepé střevo. Ale kde není kontrola, nejsou vý- sledky. z Firmy si stěžují, že na trhu práce chybí kva- litně připravení a vzdělaní lidé ze všech úrovní škol. Co s tím? Za prvé by bylo třeba naprosto zliberalizovat učňovské školství a nastavit spravedlivost ve fi- nancování škol. Současná nespravedlnost v této oblasti je neuvěřitelná, některé školy berou 20 tisíc na studenta a jiné 140 tisíc… Stát musí také zrušit spoustu požadavků, které má na for- mální vzdělanost pro práci v úřadech. Právě tyto vzdělanostní požadavky generují místa pro lidi studující obory, které nemají žádné opod- statnění, různé ty gender studies či softskills. Já to považuji za intelektuální podvod, nerozli- šuji znalosti a dovednosti, to jsou přece spojité nádoby. Ale dnes je snaha neučit nic, vždyť vše si lze najít na internetu. K tomu jsem ovšem velmi skeptický. Další věcí je to, že stát by měl přestat financo- vat v tak velkém rozsahu administrativní po- zice, které sám zřizuje. Pak by vznikl přirozenější tlak na to, aby se lidé učili oborům, po kterých je na trhu práce reálná poptávka. Nyní se naopak vytváří poptávka umělá a sa- mozřejmě, že je pohodlnější studovat nějaký snadný, byť nesmyslný obor, a nikoli něco ná- ročného a pak v tom oboru pracovat. Ve škol- ství to ale funguje stejně jako v jiném podnikání, je tu poptávka, nabídka, tlak konkurence, jenže v českém školství tento tržní přístup chybí. Po- strádáme zejména snadný vstup na trh vzdělá- vání – vždyť založit dnes školu je pomalu stejně obtížné jako postavit jadernou elektrárnu a téměř nikdo na trhu škol nezaniká. z Jaký by měl být vztah mezi výukou a vý- chovou ve školách? Školy učí i tradičně vycho- vávají… Ano, škola skutečně mladé lidi vychovává, ale nikoli pomocí nějakých projektů nebo pro- gramů, ale při výuce předmětů. Škola vycho- vává tím, že kantor je vzorem žákům, že je na svou hodinu připravený a dokáže navázat dobrý vztah nejen s vynikajícími žáky, ale i s těmi slab- šími a umí jim pomáhat. Důsledný, spravedlivý učitel svými postoji samozřejmě mladou gene- raci výrazně ovlivňuje. Pokud jsou ve škole na- stavena jasná pravidla a vládne tam zdravá atmosféra, představuje to ohromný výchovný faktor. Tohle vše se ale nedá učit pomocí něja- kých příkazů ministerstva či halasného organi- zování kampaní proti šikaně – v takovém případě by to byly vyhozené peníze. Školy jsou primárně o vzdělávání, to je třeba si nezastírat, platíme daně proto, aby se děti na- učily vše, co potřebují, ne abychom udrželi nějaké instituce v chodu, zvýšili zaměstnanost nebo zlepšili bytovou situaci manuálně zručných mužů, potenciálních školníků… Vzdělávání je ve školách klíčovou věcí. Stejně jako benzinové pumpy jsou místem, kde si načerpáte palivo do auta, a jedete dál, a nejsou to žádná komunitní centra, jejichž cílem by bylo propojovat kamioňáky s prodavači. Ve škole se má zkrátka hlavně učit, žáci tam chodí načerpat vědomosti. z Jak se díváte na výuku kritického, skeptic- kého myšlení? Má to nějaký smysl? Myšlení je přece z povahy věci kritické samo o sobě, není žádné nekritické myšlení. Mně toto adjektivum připadá jako „lidová demokracie” nebo něco podobného. Buď je demokracie nebo není. Jak se přidá nějaké adjektivum, většinou se tím sledují určité politické cíle a následuje snaha zavést nový společenský předmět. Když se někdo začne příliš zabývat tím, co to zna- mená kriticky myslet, kouká z toho hned, že se budou děti učit, kdo je hodný a kdo je špatný – a budeme tomu říkat kritické myšlení. Myšlení je buďto kritické, nebo to není myšlení. § Pavel Toman Ve školství to funguje stejně jako v jiném podnikání, je tu poptávka, nabídka, tlak konkurence, jenže v českém školství tento tržní přístup chybí.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

13 Vynikající funkčnost díky vyšší užitečné hmotnosti a objemu nákladového pro- storu. Optimalizované rozměry pro maxi- mální praktičnost v každodenním provozu. Pohon předních nebo zadních kol, ma- nuální nebo automatická převodovka, pohon všech kol 4MOTION. 4 základní mo- dely, 3 délky, 3 výšky – celkem 69 verzí. Hospodárný provoz díky nižší spotřebě pa- liva, nízkým nákladům na údržbu a servis. Nejmodernější asistenční systémy zvyšují úroveň bezpečnosti a komfortu. Optimální užitné vlastnosti pro specifické po- žadavky zákazníků z nejrůznějších odvětví: Nový Crafter nabízí zákaznicky orientovaná ře- šení dopravy při nejvyšší hospodárnosti. Zákaz- níky přesvědčí příkladnou funkčností s vyšší užitnou hmotností, větším objemem nákladového prostoru, optimalizovanými vnějšími rozměry a mimořádně vysokým počtem variant pohonu i karosářských verzí. Díky tomu nabízí praktická řešení pro každodenní provoz a individuální pře- pravní úkoly ve všech oblastech využití. Robustní motory pro užitková vozidla s dlouhou životností a nízkou spotřebou paliva, nízké ná- klady na údržbu a výměnu dílů podléhajících opo- třebení, jakož i důkladně promyšlená řešení pro výrobce nástaveb nabízejí optimální užitné vlast- nosti a zásadní funkční i ekonomické výhody pro rozmanité skupiny zákazníků. Nově vyvinutý a pečlivě nastavený podvozek a inovativní asistenční systémy nabízejí kromě zcela nové úrovně komfortu v této kategorii leh- kých užitkových vozů přede- vším přesvědčivé jízdní vlast- nosti a rozhodující zvýšení bezpečnosti. Od základu nový koncept designu s důkladně promyšle- nými odkládacími prostory v interiéru přichází se zásad- ními inovacemi nejen po vizu- ální stránce, ale v kombinaci s dalšími opatřeními pro opti- malizaci aerodynamiky zajiš- ťuje také v této kategorii vozidel nejnižší hodnotu součinitele aerodynamického odporu vzduchu cx = 0,33. Nový Crafter přesvědčí svými jízdními vlast- nostmi i dalšími argumenty, mezi něž patří hos- podárnost, funkčnost, praktičnost v každo- denním provozu, spolehlivost a ochrana život- ního prostředí – a to vše díky inovativní tech- nice ve výbavě, která zaručuje také dosud nevídanou úroveň komfortu a bezpečnosti. § www.vw-uzitkove.cz AUTOMOTIVE Nový Crafter – Nová dimenze Nový etalon hospodárnosti, funkčnosti a spolehlivosti ESA logistika otevřela další sklad v Tuchoměřicích Nový sklad svojí lokací v katastru obce Tu- choměřice u Prahy velmi dobře splňuje poža- davky na dopravní obslužnost. Na celkové ploše 4 000 m2 nabízí více než 4 000 paleto- vých míst pro suché zboží a manipulační pro- story, které jsou využívány i pro operace VAS. Sklad je umístěn v nové budově, ve které byly provedeny další stavební úpravy potřebné k umístění administrativního oddělení pro ob- sluhu skladu a prostorů pro pracovníky. Celkový projekt skladu v Tuchoměřicích byl koncipován „na klíč” pro obsluhu významného zákazníka ESA. Skladovací prostor, kterým ESA disponuje, se zvětšil na více než 113 000 m2. V roce 2017 ESA plánuje další navyšování skladové kapacity v ČR a PL. Zdroj: LN Nejnovější člen rodiny STILL iGo: Automatizované řešení inteligentní tažné soupravy Mezinárodní odborný veletrh pro distribuci, materiálové a informační toky LogiMAT ve Stuttgartu měl ve svém 15. ročníku motto „Ve víru změn. Digitální – propojené – inovativní“. V souladu s tímto mottem se mohli návštěvníci ve veletržní prezentaci společnosti STILL po- nořit do světa inteligentních intralogistických řešení a naživo se seznámit s další úrovní auto- matizace. Středem pozornosti byl nejmladší člen rodiny iGo – automatizované řešení inteli- gentní tažné soupravy. Společnost STILL uká- zala, jak může být v budoucnu realizováno inteligentní zásobování výroby tažnými sou- pravami. Dalším lákadlem z rodiny iGo byl na veletrhu vozík iGo neo CX 20. Společnost STILL ukázala směr, kterým se bude cesta ubírat dál. Intralogistika 4.0. made by STILL: Simply Smart! Zdroj: www.still.cz Testování autonomních vozidel Zástupci českého a slovenského státu, mobil- ních operátorů, automobilového průmyslu a akademické sféry by měli vytvořit společný projekt na testování autonomních vozidel a dalších moderních technologií na dálnici D2 mezi Bratislavou a Brnem. Takový je závěr ze společného jednání českého ministra dopravy Dana Ťoka se slovenským místopředsedou vlády pro investice a informatiku Peterem Pellegrinim. Ministerstvo dopravy je zároveň koordinátorem projektu „C-ROADS Czech Republic“, který je spolufinancován z CEF. Tento projekt přispěje během 3-5 let k rozší- ření Kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) na české dálniční síti a na uliční síti města Brna. Projekt se nezaměřuje striktně na silniční síť, ale také na využití inteli- gentních dopravních systémů v městské hro- madné dopravě nebo na železničních přejezdech. § Zdroj: www.mdcr.cz AKTUALITY

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

14 LOGISTIKA Zájem o kontraktní logistiku roste Skupina Geis má v České republice rozsáhlou síť poboček. Výhodou pro klienta je, že každá z poboček dokáže zajistit plný servis. „Díky roz- ložení našich poboček jsme schopni vnímat roz- díly mezi jednotlivými lokalitami a reagovat na ně. Přestože je Česká republika poměrně malá, tak například Plzeň a Olomouc jsou dva odlišné světy. V každém z nich se klienti chovají jinak, a mají jiná očekávání. Schopnost být klientovi nablízku a rozumět jeho lokálnímu prostředí je pro nás důležitá. V tom spatřuji velkou výhodu naší sítě,“ říká na úvod Karel Drbal. z Při stále rostoucích nárocích na kvalitu slu- žeb se dnes společnost, která se chce udržet na předních pozicích na trhu, bez moderních tech- nologií neobejde. Jaké nejnovější technologie v jednotlivých oblastech vaší činnosti využíváte? Poskytujeme služby v oblasti doručování ba- líků, paletových zásilek, celovozových zásilek, le- teckou a námořní přepravu, a také kontraktní logistiku včetně vývoje a dodávky obalových materiálů. Každý z těchto produktů potřebuje vlastní přístup a specifickou péči. Snažíme se o to, aby naše zařízení, a to se ne- týká jen techniky, ale také softwarových řešení, bylo na co nejvyšší úrovni v souvislosti s logis- tickými trendy a technologickými možnostmi. Jako jedni z prvních v České republice jsme již před 12 lety otevřeli automatické překladiště balíkových zásilek. V té době to nebylo příliš ob- vyklé řešení. My jsme však chtěli být technolo- gicky na špici a věřili jsme, že jdeme správnou cestou. Aktuálně budujeme v Modleticích u Prahy zcela nový balíkový HUB. Ten bude vy- baven plně automatickou technologií nejnovější generace. Sorter, který zde bude instalován, do- káže vytřídit až 16 000 balíkových zásilek během jedné hodiny. Stejný již funguje v našem novém polském centrálním překladišti. Dalším příkladem je technologie pro třídění paletových zásilek. Geis jako jediná společnost v České republice a na Slovensku využívá na svých centrálních překladištích speciální řetězo- vou dráhu. Obsluha překladiště nemusí palety ve skladu přesouvat z jednoho místa na druhé, ale naopak dráha, osazená paletovými vozíky, doveze zásilky na místa, kde se potom nakládají k další distribuci. Proces třídění se urychluje a práce obsluhy překladiště je efektivnější. Neustále hledáme nová řešení v oblasti IT. Velkou výhodou je rozsáhlé IT oddělení naší skupiny, které průběžně pracuje na zlepšování našich vlastních SW ve všech oblastech, ať se to týká dopravních nebo skladových programů, či zákaznických aplikací. Přitom máme v jednot- livých zemích poměrně vysokou nezávislost. To nám dává možnost využívat zázemí a know- how celé skupiny, ale zároveň můžeme vše při- způsobit potřebám lokálního trhu. Myslím si, že v tom máme obrovskou výhodu oproti ostatním společnostem, které jsou svázané centrálním viděním. Například význam dobírek je zde v České republice, na Slovensku a v Polsku velmi vysoký, a pro nás to znamená umět s do- bírkami pracovat, umět inkasovat peníze nejen v hotovosti ale i kartou a umět se vypořádat se všemi náležitostmi, které jsou s tím spojené. To například v sousedním Německu v tak vysoké míře neznají. z Můžete našim čtenářům více přiblížit vaše služby v této oblasti? Takové služby, jako je například sledování zási- lek na internetu nebo e-mailová avíza o převzetí zásilky do přepravy, jsou již v systémových pře- pravách samozřejmostí a zákazník oprávněně očekává více. Našim klientům dáváme k dispozici zákaz- nické aplikace pro odbavení zásilek, díky kterým Geis v České republice je součástí nadnárodní logistické skupiny Geis Group se sídlem v německém Bad Neustadtu. Na českém trhu působí od roku 1991 a nabízí zde jako jedna z mála firem skutečně komplexní přepravní a logistické služby „z jedné ruky“, od jednoduchých přepravních řešení až po speciální logis- tické projekty. Z České republiky jsou řízeny i všechny firmy skupiny Geis na Slovensku a v Polsku, což umožňuje klientům využívat stejný servis a kompaktní přepravní síť v těchto ze- mích. O proměnách oboru a současné situaci na trhu B2C jsme si povídali s obchodním ředitelem Karlem Drbalem. Vychystávání zásilek usnadňuje logistický vláček Platební terminál umožňuje bezhotovostní úhradu dobírky (i bezkontaktní kartou)

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

15 LOGISTIKA jsou informace o zásilkách a termínu vyzved- nutí přenášeny přímo do našich systémů, což zpřesňuje a urychluje organizaci přepravy. Informace o průběhu přepravy mají naši klienti k dispozici doslova v reálném čase, a to nejen z překladišť a skladů, ale i přímo z terénu. Řidiči jsou vybaveni scannery, které přenášejí všechny informace o manipulaci se zásilkou ihned do našeho SW. Proto jsme schopni cel- kem do detailu zmapovat vše, co se se zásilkou dělo. Scannery slouží také k telefonování. Doká- žeme hovory konfirmovat a doložit v případě nutnosti čas volání i znění. Klienti si mohou nastavit podmínky přepravy a také zaslání informací, které potřebují oni, nebo jejich zákazníci, přesně podle potřeby. Mezi standardní služby patří COD, garanto- vané doručení, doručení do 12 hodin následují- cího dne, doručení na soukromou adresu včetně dodání na místo, které si příjemce určí, telefonní, SMS a e-mailová avíza různého cha- rakteru, ale také například možnost zaslání potvrzení o doručení zásilky. Jednou z našich služeb je například elektronický dodací list. Zákazník pošle dodací list elektronicky při ob- jednávce dopravy. Nemusí jej tedy přidávat k zásilce. Eliminuje se tak možnost ztráty do- kumentu při transportu a sníží se náklady na pořízení plastových kapes pro přiložení doda- cích listů na obal zásilky. z S příchodem e-commerce se mění poža- davky zákazníků. Jakým způsobem na tyto po- žadavky reagujete a jak tento fenomén změnil distribuci B2C? V oblasti e-commerce je pro klienty nejdůleži- tější spolehlivost. Umíme e-shopům vytvořit technologické platformy tak, aby i ti menší byly schopny efektivně, jednoduše a bez jakýchkoliv vyšších nákladů využívat naše služby. Nemů- žeme však garantovat, kdy stihne e-shop zá- silku odbavit a předat nám ji do přepravy. To je trošku úzké místo, kde to občas dopravce od- nese za odesilatele. Příjemce chce zásilku co nejdříve a neví, jestli nám ji odesílatel předal včas. Pak může vzniknout dojem, že chyba je u přepravní společnosti. Druhá věc, která je spojená s e-commerce, a která nás čeká všechny, je naučit příjemce očekávat pouze ty služby, které si zaplatil. Velmi často se potýkáme s tím, že příjemce chce, aby- chom přijeli v konkrétní hodinu, abychom něco garantovali, abychom mu zásilku uskladnili, když právě nemá čas ji převzít, nebo abychom zásilku typu pračka nebo lednice vynesli do bytu či jinam. To jsou všechno služby, které umíme poskytnout, ale příjemce, potažmo ode- sílatel, si je musí koupit. Pro nás je partnerem e-shop a co u nás objedná, to můžeme realizo- vat pro příjemce. A jak komunikuje dopravní služby e-shop nedokážeme ovlivnit. Příjemci často ani netuší, že rozsah služeb, které posky- tujeme, záleží na odesilateli. A tam vidím prob- lém, který je potřeba z mého pohledu zlepšit. Pokud mluvíme o oblasti e-commerce, je zde důležitá také flexibilita při doručování, to zna- mená možnost přesměrování zásilky na jinou adresu, než byla uvedena původně, nebo do vý- dejního místa. V České republice i na Slovensku máme širo- kou síť výdejních míst pro balíky z e-shopů, kte- rou provozujeme pod názvem Geis Point. Jsou umístěny v dobře přístupných místech s výhod- nou otevírací dobou. Zásilka zde na zákazníka počká až sedm dní, tak že si ji může vyzvednout právě tehdy, když se mu to hodí, třeba po cestě z práce. Objem zásilek, které putují do sítě vý- dejních míst Geis Point, stále roste. V meziroč- ním srovnání (leden 2016/leden2017) se jejich počet znásobil. z V rámci vašeho portfolia nabízíte také out- sourcing logistických služeb … Klientovi umíme nabídnout kompletní servis od A do Z, ať už se jedná o přepravu zboží v kontejneru z Asie, proclení, uskladnění, pře- balení včetně dodání obalů. Zboží pak dále distribuujeme jako paletové, balíkové nebo celovozové zásilky koncovému příjemci. A v pří- padě potřeby umíme zboží od koncového pří- jemce vyzvednout a doručit zpět k odesílateli, nebo tam, kam si odesílatel určí. Dá se říci, že takto komplexní služby poskytujeme jako jediní. Je pravda, že klienti na to slyší, protože o kom- plexní logistiku začíná být zájem. Obzvláště v dnešní době jsou klienti rádi, když se mohou věnovat svému byznysu a návazné služby dávají outsourcovat. Mezi klienty máme několik vel- kých e-shopů, pro které zajišťujeme komplexní outsourcing. To znamená, že pro ně zboží navá- žíme, skladujeme, přebalujeme, konsolidujeme, distribuujeme k zákazníkům, ale i stahujeme zpátky. Vše je v naší režii a v našich skladech a pro klienta je to velká výhoda. Samozřejmě pořád bude řada e-shopů, které si budou logis- tiku zajišťovat sami. Složitá situace s nedostatkem kvalitního per- sonálu, velký růst e-commerce, který zde za po- slední dva až tři roky je, plus velké sezónní výkyvy vedou k tomu, že spousta firem, která před časem neuvažovala o tom, že by logistiku outsourcovala, o tom najednou začíná přemý- šlet. Samozřejmě chápeme, že to pro ně není snadné rozhodnutí, svěřit logistiku do rukou ex- terní společnosti a nemít ji in-house. V mnoha případech si majitelé nebo manažeři neumí pře- stavit, že by sklad neměli o patro níž, nemohli by tam kdykoliv dojít a zkontrolovat ho. Že by neznali člověka, který zásilku připraví a odešle. Mají obavy, aby neztratili přehled o svém zboží. Na to my jsme ale vybaveni. Máme samozřejmě certifikát ISO 9001, 14001, ale i HACCP a IFS. S klienty máme datové spojení, takže mají pře- hled, co se s jejich zbožím děje, například infor- mace o teplotě a vlhkosti ve skladu jsou v pravidelných intervalech zaznamenávány a data jsou automaticky odesílána do systému zákazníka. Také vzhledem k evropským nor- mám splňujeme nejpřísnější nařízení a poža- davky, což mnohdy pro klienta nemusí být snadné, udržet krok s legislativou. Klient se může ocitnut v situaci, kdy zjišťuje, že vůbec není jednoduché, poradit si s nedostatkem per- sonálu, zafinancovat nové technologie apod., mnohdy ho to pak zatěžuje více než je třeba. Někdy již umístění skladu nevyhovuje, tak jak tomu bylo před pár lety, a najednou by se firma potřebovala přesunout blíž jinému trhu. Ať už tím trhem je jiná část České republiky nebo jiná část Evropy. Zde přichází na řadu kontraktní lo- gistika a zájem o ni celkem významně roste.§ Markéta Vojáčková Řetězová dráha urychluje a zpřesňuje proces třídění paletových zásilek

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

FINANCE 16 Správné nastavení smluvních vztahů, ať už se jedná o rámcové přepravní smlouvy či dílčí ob- jednávky přeprav, je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň i nejtěžších úkonů. Dopravce musí velmi často balancovat mezi obchodním zájmem na straně jedné a (doslova) zdravým rozumem na straně druhé. Návrhy smluvních ustanovení velmi často obsahují závazky, které dopravce ani při nejlepší vůli nemůže splnit anebo se za ně zaru- čit, navíc s okamžitou sankcí za jejich porušení. Mezi další „evergreeny“ patří smluvní navyšování či rozšiřování odpovědnosti, mnohdy nad rámec zákonných norem. Nutno podotknout, že v tako- vých případech se jedná o obtížně nebo vůbec nepojistitelná rizika. Jako příklad lze uvést ne- omezenou odpovědnost včetně finančních škod, chybně uplatněné čl. 24, 26 Úmluvy CMR. Ideální je vybalancovat smluvní vztah tak, aby se co nejvíce přibližoval reálné proveditelnosti a možnosti pojištění rizik a tam, kde to není možné, identifikovat vyplývající rizika a možné dopady. Obecně vzato, probíhající praxe v pře- pravě nákladů se hodně odchyluje od teorie, resp. zákonných ustanovení. Avšak v případě (soud- ního) sporu, se vše následně vrací a opírá právě o tyto mnohdy podceňované teoretické základy. A na to je dobré myslet jak při samotném pode- pisování smluvních závazků, tak při jejich násled- ném provádění. Systémová prevence škod v silniční přepravě zboží Dopravci provozující silniční přepravu zboží čelí každý den hrozbě vzniku škody na přepravovaném nákladu. S ohledem na neustále se zvyšující množství přeprav se jedná o neza- nedbatelné riziko, kterému je dobré věnovat pozornost. Vhodně zvolené pojištění je jen jedním z nástrojů, jak se chrá- nit před následky škodních událostí. Mezi další patří správné nastavení smluvních vztahů, interní nastavení procesů a v neposlední řadě neustálé odborné proškolování pracov- níků (dispečerů, řidičů). Dalším, velmi účinným, preventivním opatřením je minimalizace chyb zapříčiněných lidským fak- torem. K tomu slouží odborná školení pro dispe- čery, obchodníky, řidiče, jejichž obsahem jsou základní zákonná ustanovení upravující přepravu zboží (Občanský zákoník, Úmluva CMR), rozsah a výše odpovědnosti dopravce, pojistitelná / ne- pojistitelná rizika, prevence před fantomovými dopravci, příklady z praxe. Samozřejmostí jsou podrobné znalosti školitele o dané dopravní spo- lečnosti a jejích specifik (přepravované druhy zboží, destinace, typy přeprav, zaměření, atd.). Díky tomuto je školení pro posluchače více au- tentické a získané informace jsou pro ně lépe aplikovatelné do jejich každodenní praxe. Identifikace rizik a jejich pojištění je další účin- nou prevencí řízení rizika. Vhodným pojištěním lze pokrýt případné škody vyplývající z přeprav ri- zikových druhů zboží (elektronika, alkohol, tabák, značkové oblečení, pneumatiky) anebo destinací (VB, Itálie, Francie), ale také i škody vzniklé v dů- sledku lidského pochybení (hrubá nedbalost). Závěrem můžeme konstatovat, že důslednou prevencí lze významně ovlivnit množství škod- ních událostí, či v některých případech dokonce zabránit jejich vzniku. Pochopitelně nelze elimi- novat všechny hrozby, je však dobré vědět, co a jakým způsobem lze ovlivnit, která rizika jsou pojistitelná a která nikoliv.§ Ing. Markéta Remetančíková, pojišťovací makléř senior, SATUM CZECH

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

  0 MZDA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Kč ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DOVOLENÁ Poškozené zboží          e d I  í í n l á ál e  č i d i ř  k í voz  ? u k    m o t u A  y J k zí o é v k c i t a m  c i r n i e h g n u y J  V G h A c     č a h Ta M  i v zd o zk í n č D Z M  o k o ys v ý n ný ž A D 0  sté y s ý n ný ž i v zd o 0  k í z vo ý ov m sté 0  k  OVO D M  N E L OVO ŠT I J O P AV R D Z D Z M  Á N Í N Ě ŠT Í N T O AV A D 0  0  0    P OVO D  z né e z ko š o P N E L OVO J O P C O S  í ž o b z Á N Í N Ě T Š I J Í N IÁL C 0  0  0Kč             n u j . .j w w w  z .c h c ri n i e h g n      

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PRODUKTY 18 „Jungheinrich nabízí svým zákazníkům kom- plexní řešení v oblasti současných trendů digitalizace, vytváření sítí a automatizace. Intralogistika 4.0 je již dnes v Jungheinrichu realitou. Díky našemu rozsáhlému portfoliu vytváříme jasnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky,” říká dr. Lars Brzoska, člen představenstva Jungheinrich. „Každý od nás získá nejlepší řešení svých vnitropodnikových požadavků. Hitem jsou naše nejnovější automa- tické přepravní vozíky jako je tahač EZS 350a a vertikální vychystávací vozík EKS 215a, které je možné vidět přímo v provozu.“ Vozíky Jungheinrich 2017 K novinkám, které Jungheinrich představil na veletrhu LogiMAT, patří nový elektrický nízko- zdvižný vozík ERE pro ruční vedení i spolujízdu. Plní své úkoly tak efektivně, jako žádný jiný vozík v této třídě, a je nejkratším a nejrychlej- ším vozíkem s nejvyšším výkonem překládky na trhu. Vystaven byl rovněž EMD 115i: Vozík pohá- něný Li-Ion baterií je nejkratším univerzálním vysokozdvižným vozíkem na světě a je adeptem na získání ceny na IFOY 2017. Jungheinrich dále představil plně inovovaný vícecestný vysokozdvižný vozík pro využití v omezených prostorách ETV Q20/Q25. Díky nastavitelným vidlím může flexibilně zvedat břemena široká až 12 m do výšky až 10,7 m. S novými automatickými transportními pro- středky bez řidiče rozšiřuje Jungheinrich své vedoucí postavení dodavatele logistických sy- stémů. Automatizovaný tahač EZS 350a, který lze bez problémů začlenit do existujících podni- kových struktur, je vhodný zejména pro stan- dardizované transportní procesy při zásobování Pod heslem „CONNECTIVITY FOR YOUR BUSINESS“ předsta- vil Jungheinrich na veletrhu LogiMAT 2017 ve Stuttgartu mezinárodní odborné veřejnosti integrovaná řešení intralogis- tiky 4.0. S celkovou výstavní plochou 804 m2 byl Jungheinrich i v letošním roce největším vystavovatelem na veletrhu. JUNGHEINRICH: „CONNECTIVITY FOR YOUR BUSINESS“ výroby materiálem. EKS 215a je díky výsuvným vidlím velmi dobře vybaven pro přepravu spe- ciálních nákladů a uzavřených palet. Může se používat i v kombinovaném provozu s ručními vozíky a chodci. § EKS 215a – nový transportní systém bez řidiče navržený na základě osvědčeného vertikálního vychystávacího vozíku EKS EZS 350a – nový transportní systém bez řidiče navržený na základě osvědčeného elektrického tahače EZS 350XL. Vozík je schopen automaticky přepravovat připojený náklad o hmotnosti až 5,0 t Intralogistika od Jungheinrichu: Digitální řešení pro další rozvoj Jungheinrich vidí v digitalizaci velkou šanci pro obor logistiky. Digitální řešení přináší uži- tek jak velkým, tak i malým podnikům. Digi- tální optimalizace procesů umožňuje dvouciferné hodnoty zvýšení produktivity v oboru intralogistiky. Tato řešení se proto postupně stala nedílnou součástí nabídky Jungheinrich. Zajišťují efektivitu a kvalitu a umožňují snižování nákladů. André Friedrich, viceprezident Digital Solu- tions Jungheinrich: Propojování nejrůznějších Nový elektrický nízkozdvižný vozík ERE pro ruční vedení i spolujízdu

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

19 PRODUKTY informací do sítí vytváří nová ře- šení, která zefektivňují procesy na- šich zákazníků a zvyšují bezpečnost ve skladu. Přemýšlíme u našich vý- robků a služeb vždy také o budouc- nosti a vytváříme tak pro naše zákazníky trvale udržitelnou přida- nou hodnotu. Jungheinrich Indoor Ortung je in- teligentní systém pro snadnou lo- kalizaci vozíků uvnitř skladu. Data o pozici umožňují lepší řízení flotily. V současné době mají zákazníci Jungheinrichu k dispozici čtyři mo- duly. Funkce RouteOptimizer po- máhá při optimalizaci skladu vizualizovanou analýzou ujeté dráhy vozíků. Pomocí funkce TruckFinder se zobrazí aktuální poloha vozíku ve skladu. V modulu Zo- neGuard lze definovat zóny skladu, ve kterých se může vozík pohybovat. Funkce SpeedZoning umožňuje určit rychlostní zóny v rámci skladu. Systém udivuje svou jednoduchostí i snadnou instalací a uvedením do provozu. To snižuje ná- klady a zvyšuje užitnou hodnotu pro zákazníka. Jungheinrich Indoor Ortung je nominován jako „Special of the Year“ na cenu IFOY 2017. Se systémem ISM Online nabízí Jungheinrich svým zákazníkům jednotný webový systém pro řízení flotily vozíků. Uživatelé tak mají možnost efektivně řídit logistiku ve svém podniku. To zvyšuje disponibilitu vozíků, produktivitu a sni- žuje provozní náklady. Ke čtyřem dosud nabíze- ným modulům ISM Online přibydou v roce 2017 ještě další tři moduly. Centrální Řízení pří- stupu zajistí povolení používání vozíku jen oprávněným osobám. Tím se zvýší bezpečnost ve skladu. Nové Řízení údržby umožní vlastní plánování, provádění a sledování údržby a bez- pečnostních zkoušek. Můžete včas naplánovat opravy a údržbu a zamezit neefektivnímu a ná- kladnému přerušení provozu. Nové Řízení bate- rie umožní zákazníkům kontrolovat baterie elektrických vysokozdvižných vozíků a rychle a snadno identifikovat chybné kroky obsluhy. Projeví se to ve snížení provozních nákladů a zvýšení životnosti baterií. Všechny moduly ISM Online mohou zákazníci společnosti Jung- heinrich kombinovat podle potřeby. V současné době řídí systém ISM Online více než 60 000 vozíků ve více než 3 000 zákaznických provo- zech v 21 zemích Evropy. Se StartSafe nabízí Jungheinrich digitální ře- šení, které zvyšuje bezpečnost ve skladu a sou- časně snižuje režijní náklady v provozu. StartSafe umožňuje řidičům provádět vizuální a funkční kontrolu před jízdou pomocí mobil- ního zařízení, takže papírové kontrolní seznamy patří minulosti. Tyto zprávy o kontrole vozíku se evidují a archivují elektronicky. Pokud jsou při kontrole zjištěny nedostatky ohrožující bezpeč- nost, doporučí systém automaticky použití ji- ného vozíku. Díky možnosti dokumentovat přijatá opatření na webovém portálu získá od- povědný pracovník neustálý přehled. Junghein- rich také umožňuje svým zákazníkům stanovit katalog otázek a bezpečnostně relevantní kon- trolní body zcela individuálně. Tím se cíleně zvýší bezpečnost ve skladu a účinně se sníží režijní náklady. S Call4Service mají zákazníci možnost zadávat požadavky na opravy, údržbu nebo jiný servis komfortně přes bezplatnou aplikaci. Služby tech- niků Jungheinrich je tak možné poptávat rychle a flexibilně. Zákazník má přitom možnost určit si hned na začátku požadovaný termín zásahu. K požadavku může zákazník připojit chybová hlá- šení a fotografie. V přehledu lze prohlížet aktu- ální zakázky i jejich historii. Zákazníci ve 25 ze- mích tak mají neustále přehled o stavu zpraco- vání svých požadavků na servis. Jungheinrich na- bízí aplikaci Call4Service pro operační systémy Android, iOS a Windows. § baterie s nabíjecím přístrojem a vozíkem zajiš- ťuje optimální využití a přínos. Jsme hrdí na rozsah výroby v oblasti energie, který je na trhu jedinečný. Kdo sází na energeticky efek- tivní řešení ve skladu, nemůže minout společ- nost Jungheinrich.“ V průběhu roku 2017 nabídne Jungheinrich vybavení Li-Ion bateriemi poprvé pro celý sorti- ment modelů. Téměř u všech vozíků Junghein- rich, které jsou v provozu, je možné navíc provést náhradu baterií. Rychlé časy nabíjení, absence údržby a dlouhá životnost patří k před- nostem této generace baterií. Li-Ion kompo- nenty Jungheinrich jsou navzájem perfektně optimalizovány. Protože z Li-Ion baterií nemo- hou unikat plyny ani kyseliny, nejsou už nutné speciální prostory pro nabíjení vybavené dra- hým odsáváním. Tím se ušetří také místo a pe- níze. Rychlé a krátké doby dobíjení umožňují dosažení téměř nepřetržitého nasazení flotily 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Časově ná- ročná výměna baterie není u Li-Ion baterií nutná. Ušetří se nutnost pořizování druhých ba- terií a výměnných zařízení. Protože Li-Ion tech- nologie prokazuje své nesporné přednosti v praxi, plánuje Jungheinrich rozšíření výroby vlastních baterií. Na konvenční olověné baterie poskytuje Jung- heinrich záruku 2Shifts1Charge. Vozík tak zvládne dvě směny bez výměny nebo nabíjení baterie. Tím se uspoří čas, cenná energie a sou- časně se sníží provozní náklady. Integrovaná energetická kompetence je do- plněna nabídkou moderních nabíjecích přístrojů. Hospodárné zásobování energií podle aktuál- ních požadavků je základním stavebním kame- nem energetické efektivity. Ať už se jedná o mokré nebo bezúdržbové baterie, jedno-, dvou- nebo třísměnný provoz, třífázovou nebo jednofázovou síť, malé nebo velké zatížení s do- bíjením nebo bez něj: Jungheinrich nabízí nej- vhodnější výrobek pro maximální životnost a výkon baterie. § www.jungheinrich.cz Komplexní kompetence pro dosažení maximální efektivity energie Energetická efektivita je jedním z klíčových témat intralogistiky. Jungheinrich je dnes je- diným výrobcem v oblasti intralogistiky, který vyvíjí, vyrábí a prodává nejen vozíky, ale i vhodné baterie a nabíjecí systémy. U společ- nosti Jungheinrich získá zákazník vše od jed- noho dodavatele. Tento rozsah výroby zaručuje optimalizovaná řešení a maximální míru efektivity pro optimální využití. Jung- heinrich je dnes největším výrobcem nabíjecí techniky a Li-Ion baterií pro mobilní zařízení v Evropě. Dr. Oliver Lücke, člen představenstva Jung- heinrich AG za oblast techniky: „Zatímco je elektromobilita u ostatních dodavatelů ještě hudbou budoucnosti, má ve společnosti Jung- heinrich tradici delší než 60 let. Jen Junghein- rich nabízí komplexní systém od nabíjecí stanice, přes akumulátor až po pohonný agre- gát od jednoho výrobce. Zákazníkům to přináší jednoznačnou provozní výhodu. Komunikace Jungheinrich je jediným výrobcem, který nabízí vozíky, Li-Ion baterie a nabíjecí systémy vlastní výroby Jungheinrich Indoor Ortung je inteligentní systém pro snadnou lokalizaci vozíků uvnitř skladu

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PRODUKTY 20 Společnost AAS Automotive vyrábějící střešní nosiče a další ex- teriérové a interiérové hliníkové díly do aut zavádí systém DCIx pro řízení interní logistiky. DCIxWMS od firmy AIMTEC eviduje veškeré pohyby s materiálem a hotovými výrobky za prokaza- telného dodržování pravidel FIFO. Systém bude také podporo- vat procesy s vratnými obaly a kooperace. Zároveň bude propojen se stávajícím informačním systémem HELIOS Orange. Projekt byl zahájen v lednu 2017 a do produktivního provozu bude spuštěn v květnu tohoto roku. V dalších fázích plánuje firma AAS Automotive zavést řešení i pro sběr dat z výroby (MES), řízení kvality (QMS), podporu komunikace s dodavateli (Portal) a zajištění expedice v režimu Just-in-Time (JIT). DCIxWMS podporuje kooperace Společnost AAS Automotive se sídlem v Ba- kově nad Jizerou zahájila spolupráci s firmou AIMTEC v lednu 2017 implementací systému DCIxWMS pro řízení a evidenci logistických toků ve skladech materiálu a hotových výrobků. Hlav- ními důvody pro zavedení systému DCIx je spl- nění zákaznických požadavků na prokazatelné řízení materiálových toků, kontrola doby expirace skladovaných materiálů, kontrola pravidel FIFO Systémové řízení logistiky v AAS Automotive zajišťuje společnost AIMTEC motive posílá rozpracované výrobky k povr- chové úpravě a následně je přijímá zpět. DCIxWMS zabezpečuje správnou expedici i pří- jem od kooperačních firem. Pokrytí procesů s vratnými obaly Dalším z požadavků je zajištění evidence oba- lového konta. Firma AAS Automotive pracuje jak s vlastními, tak i zákaznickými obaly. U zá- kaznických obalů je potřeba zajistit eliminaci pokut od zákazníka za nevrácený obal. U vlast- ních obalů je nutné sledovat pohyby mezi AAS a kooperanty a snížit ztráty v oběhu. Systém DCIx bude integrován s informačním systémem HELIOS Orange. Spuštění do produktivního provozu se uskuteční v květnu 2017. „Společnost AIMTEC jsme si vybrali zejména pro její reference ze segmentu automobilového průmyslu. Očekáváme od projektu mimo jiné předání zkušeností z předchozích implementací a konfigurovatelnost systému DCIx podle na- šich požadavků. Dalším důvodem spolupráce je možnost rozšíření do dalších oblastí, jako je vý- roba a kvalita,” vysvětluje Renata Hurdálková, vedoucí logistiky AAS Automotive. Budoucí spolupráce se společností AIMTEC Po implementaci systému DCIx ve skladech je v plánu jeho rozšíření i do oblasti výroby pro sběr dat ze strojů a montážních pracovišť Cílem bude sledovat efektivitu výroby (OEE) a zajištění zpětné sledovatelnosti (traceability). Pro zvýšení kvality v oblastech vstupní kontroly a výroby je plánována implementace modulu QMS, který umožňuje definovat pravidla kvality a kontrolní plány nebo evidovat reklamace, a na základě těchto dat tvořit například reporty hodnocení dodavatelů. Spolupráce bude pokračovat rozšíře- ním systému DCIx o modul JIT pro zpracování odvolávek a řízení expedice zákazníkům v režimu Just-In-Time. Následně je plánována implemen- tace DCIx u dodavatelů, kdy společnost AAS bude vystavovat své objednávky na modul Portal a dodavatelé zde budou objednávky potvrzovat, tisknout štítky na základě požadavků AAS Auto- motive a odesílat ASN. § www.aimtec.cz Případová studie AAS Automotive s. r. o. Předmětem činnosti společnosti je výroba po- délných a příčných střešních nosičů, interiéro- vých a exteriérových hliníkových dílů do automobilového průmyslu, zejména do OEM. Firma expanduje na nové trhy se střešními no- siči a vyvíjí další interiérové a exteriérové díly, jako jsou například přední masky, nástupní lišty, bateriové výztuhy v karosérii. K výrobě pro- duktů jsou využívány nejmodernější technologie tahového ohýbání, strojního řezání, frézování a sváření. Ke zvyšování kvality, efektivnosti vý- roby a snižování nákladů jsou zaváděny nejmo- dernější nástroje z oblasti štíhlé výroby. při výdeji materiálu a při expedici, detailní evidence skladových zásob přes jednotlivé manipulační jednotky a jasná historie pohybů (transakcí) pro každou manipulační jednotku. Systém DCIxWMS bude zároveň podporovat procesy s kooperanty, kterým firma AAS Auto-

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PR Nová strategie rozvoje VGP – industriální stavby s.r.o. Renata Kozáková tel +420 777 483 249 email renata.kozakova@vgpparks.eu www.vgpparks.eu Vytváříme parky pro vaše logistické, průmyslové a obchodní aktivity Je téměř nemožné dostat druhou šanci udělat dobrý první dojem. A to si uvědo- muje také společnost První obalová, jejíž cestu zpět na vrchol mezi přední obalové společnosti jsme vám přiblížili ve dvou po- sledních vydáních. Dlouhodobě společnost usilovala o přesídlení do reprezentativnějších prostor, které by lépe odpovídaly dnešnímu trendu v automotive, kde je na prvním místě zákazník. V První obalové si velmi dobře uvědomují, že firma může mít sebe- lepší produkt, ale obrázek o kvalitě produktu, procesech ve firmě a vlastně o kvalitě jejího ve- dení si zákazník utváří na základě prvního dojmu. Dosavadní prostory nebyly dostatečně reprezentativní a ani z technického hlediska ne- vyhovovaly požadavkům optimálně vybavené výrobní společnosti. V roce 2017 však čeká společnost vý- znamná změna. Od srpna bude První obalová působit na nové adrese v kom- pletně nově vystavě- ném objektu. V rámci přemístění do nových prostor dojde k cel- kové úpravě toku ma- teriálů a interní logistiky s cílem co nejvíce zefektivnit a zkrátit, tedy zrych- lit průchodnost zakázek. Současně s touto změ- nou bude probíhat realizace dalších investic do jednotlivých oddělení společnosti. Hlavní inves- tice dle priorit budou směřovány do výroby obalů, které jsou vyvíjeny a testovány vlastním oddělením designu a konstrukce obalu. V minu- lém čísle jsme zmínili investici do průmyslového plotru (routeru). Pro letošní rok byly potvrzeny další investice do průmyslového automatického lisu, nového vybavení skladu (regály, VZV tech- nika), recyklační linky na odpad a další. „V rámci stěhování jsme například museli podle nové legislativy zpracovat koncepci vlivu naší výroby s dopadem na životní prostředí podle EIA, které jsme zdárně splnili. Další výzvy nás čekají v rámci vlastního stěhování, ale věřím, že je zdárně splníme v termínech, které jsme si stanovili,“ říká Jiří Tyl, plant manager společnosti První obalová s.r.o. Jaké další změny ještě společnost První oba- lová čekají se podíváme v příštím vydání maga- zínu LogisticNEWS. § Markéta Vojáčková Member of group

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PRODUKTY 22 Novinky z oblasti jednoduché klasiky – BT Levio LWE130 a BT Staxio HWE100 Klasické základní elektrické ručně vedené mo- dely od Toyoty jsou ideální pro lehkou až středně náročnou manipulaci, horizontální transport na kratší vzdálenosti a v případě za- kladače HWE100 pro ukládání do nižších výšek. Vyznačují se malými rozměry, jednoduše se ovládají a svou práci odvedou efektivně a s nízkými provozními náklady. Ručně vedený nízkozdvižný vozík BT Levio LWE130 a zakladač BT Staxio HWE100 se perfektně hodí do těsných výrobních prostor, do obchodů nebo supermarketů. V nich se velmi dobře uplatní unikátní funkce mikropo- jezdu Click-2-Creep zajišťující dokonalou kon- trolu při řízení vozíků a jemné polohování nákladu v úzkých a těsných místech, ve kterých se rozměrově větší typy vozíků nevytočí. To platí i pro práci s paletami na ložných plochách nákladních aut. Díky tichému provozu a nízké hmotnosti se obě novinky mohou uplatnit také v nemocnicích a jiných méně tradičních aplika- cích, vejdou se do výtahů a pohodlně zvládnou manévrování i v úzkých chodbách. Jan Kohák, produktový manažer společnosti Toyota Material Handling CZ uvádí: „Provozní pojezdová rychlost 5,5 km/hod znamená vý- razně rychlejší a pohodlnější manipulaci než ho- Společnost Toyota Material Handling v poslední době přišla s celou řadou novinek a vylepšení v oblasti horizontální i vertikální manipulace pro méně frekventované i náročnější provozy. Poslední z nich, elektrické ručně vedené vozíky mo- delových řad BT Levio a BT Staxio jsou vhodné pro nasazení prakticky ve všech sférách výroby a obchodu. rizontální převozy s ručním paletovým vozíkem. Čím delší vzdálenost, tím se investice do ručně vedeného elektrického vozíku více vyplatí. Nosnost 1 300 kg u nízkozdvižného vozíku je naprosto dostatečná pro velké množství výrob- ních nebo skladových provozů a většinu běž- ných nákladů. Univerzální zakladač BT Staxio HWE100 s centrálně umístěným stožárem, výš- kou zdvihu až 2 m a elektrickým zdvihem navíc umožňuje rychlou nakládku dodávek nebo rychlé založení palety těžké až 1 tunu do regá- lového systému.” AC motory a snadné nabíjení Vozíky BT Levio LWE130 i BT Staxio HWE100 jsou vybaveny efektivním revolučním AC motorem, který nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Vyznačuje se vysokou odolností a silou, ale přitom nízkou spotřebou energie. Vestavěná nabíječka je určena pro rychlé a jednoduché na- bíjení v každé běžné zásuvce. Nízkozdvižný vozík LWE130 nabízí na přání i výbavu pro praktické palubní nabíjení, které umožňuje po- BT Staxio HWE100 je stabilní a velmi dobře se řídí – také díky 5 bodovému šasi, které znamená pevné opěrné body i na nerovných površích Díky sklopné stupačce a funkci Click-2-Creep jsou elektrické paletové vozíky BT Levio a BT Staxio ideální pro práci ve stísněném prostoru a pro nakládání a vykládání nákladních automobilů Nejnovější ručně vedená technika od Toyoty

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PRODUKTY hodlné dobíjení během jízdy nákladního vozidla. Palubní nabíjení je díky inteligentnímu systému řízení nabíjení aktivní jen v případě, kdy je v čin- nosti hlavní motor vozidla. Kompatibilita se správcem flotily I_Site pro vyšší bezpečnost V případě potřeby je možné kontrolovat pro- voz obou modelů i jejich řidičů pomocí systému správy flotily Toyota I_Site. Tento systém sle- duje například využití vozíků, kolize nebo správné postupy při nabíjení baterií. Nabíjení ve správný čas, tedy eliminace předčasného nabí- jení nebo hlubokého vybití, šetří baterii a vý- razně prodlužuje její životnost. Různá kvalita řidičů může být také ošetřena a ohlídána vol- bou vhodných výkonových parametrů, protože jak BT Levio, tak BT Staxio nabízí možnost pro- gramování různých provozních charakteristik nebo přístup pomocí PIN kódu. Díky individuál- nímu kódu nemůže s vozíkem pracovat nepovo- laná osoba. Praktické a ergonomické využití jako pracovní stoly BT Staxio HWE100 může zákazníky oslovit možností automatického nastavení výšky zdvihu, výbavy na přání, která pomocí foto- článku neustále monitoruje výšku horní hrany nákladu. Pokud je náklad přidáván nebo odebí- rán, vidlice se automaticky posouvají směrem dolů nebo nahoru tak, aby pracovní výška zů- stala pro operátora ergonomická a pohodlná. Funkce přispívá k vyšší produktivitě práce, pro- tože významným způsobem snižuje námahu ob- sluhy, která se nemusí zbytečně ohýbat nebo často pumpovat do vyšší výšky. Komplexní řady BT Levio a BT Staxio Elektrické paletové vozíky BT Levio zahrnují různě silné a různě výkonné vozíky pro horizon- tální přepravu palet, nakládání/vykládání a vy- chystávání rozdělených do 4 řad (W, P, R a S). Tyto rychlé kompaktní paletové vozíky kladou důraz na bezpečnost a snadné ovládání. BT Levio, nabízí ručně vedené modely bez nebo se stupačkou, s určením pro stojící obsluhu nebo pro sedícího řidiče. Vozíky, tak mají široké uplatnění v nejrůznějších aplikacích s odlišnou intenzitou manipulace s materiálem. Elektrické zakladače BT Staxio jsou uzpůso- beny pro širokou škálu aplikací, včetně dvoupa- letové manipulace, vychystávání, zakládání a horizontální přepravy. Jedná se o rychlé, vý- konné a snadno ovladatelné zakladače nabíze- jící nosnosti až 2 t a výšky zdvihu až 6,3 m. Řada BT Staxio může nabídnout vozík pro jaký- koli provoz, k dispozici jsou modely ovládané za chůze, modely se stupačkou, modely se stojící obsluhou nebo sedícím řidičem. § www.toyota-forklifts.cz Nové i stávající modely z řady BT Levio a BT Sta- xio je možné vybavit li-ionovými bateriemi, maxi- malizovat jejich energetickou účinnost a dosáhnout prakticky nepřetržité disponibility vozíků True Vision Navrženo pro excelentní výkon ve výškách Nový retrak BT Reflex R-série Nové, vysoce výkonné retraky BT Reflex společnosti Toyota Material Handling vynikají díky inovativnímu stožáru a průhledné střeše skvělou produktivitou a dokonalým výhledem. Nové vozíky R-série, navržené pro vysoký výkon ve výškách, zvednou náklad rychle a hladce až do výšky 13 metrů. To je možné díky vynikající stabilitě vozíku, systému bezotřesového zdvihu TLC a optimalizovanému výsuvu stožáru. Nové vozíky jsou k dispozici s Li-ionovými bateriemi, nabízejícími optimální energetickou účinnost a hospodárnější provoz. Chcete-li se o nových retracích BT Reflex dozvědět více, navštivte stránky www.toyota-forklifts.cz.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

26

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

27

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

26 PRODUKTY Hledáte příležitost pro snížení nákladů? Zejména v oblasti vychystávání se velmi často setkáváme s nadměrným počtem „pickerů“ s nízkou produktivitou práce, vysokou chybo- vostí a také s velkou fluktuací, která je způso- bena náročností nepříliš dobře placené práce. V podstatě se jedná o začarovaný kruh: aby- chom získali „kvalitnější“ pickery, museli by- chom zaplatit vyšší mzdy, které se však nezaplatí v podobě vyšší výkonnosti či nižší chybovosti. Pro snížení mzdových nákladů se často využívají agenturní pracovníci, kteří však vyžadují neustálé zaškolování, což je opět ne- produktivní, a tedy nákladná činnost. V této si- tuaci se vedoucí pracovníci skladu snaží nasadit RF terminály pro zrychlení práce pickerů a po- mocí načítání čárových kódů se snaží snížit chy- bovost. Ověřování pomocí čárových kódů sice částečně zvýší přesnost oproti „papírovému“ systému, ale na druhou stranu snižuje výkon- nost pickerů a ve svém důsledku přináší opět jen vyšší náklady. Výsledkem bývá jen zklamání a frustrace manažerů logistiky. Co s tím? Řešením výše uvedeného stavu jsou technolo- gie rozpoznávání hlasu – Pick by Voice. Pracov- ník skladu používá hlasový terminál se sluchátky a mikrofonem pro příjem povelů v hlasové podobě a vykonání daného příkazu potvrzuje hlasovým povelem do mikrofonu. Sy- stém rozpozná hlas a převede jej na datovou formu, srozumitelnou nadřazenému systému ERP nebo WMS. Pracovník má navíc volné obě ruce pro snadnou a bezpečnou manipulaci, není zatěžován a zdržován čtením dat z obrazovky terminálu a nemusí potvrzovat jednotlivé kroky načtením čárových kódů či tlačítkem na termi- nálu. Vysokou přesnost procesu vychystávání zajišťuje důmyslný systém kontrolních čísel, který eliminuje nutnost načítání čárových kódů. Výsledek je ohromující! ● Zvýšení produktivity práce pickerů o 20-100% ● Zvýšení přesnosti vychystávání ● Snížení nákladů na odstranění chyb a pena- lizace od zákazníků ● Snížení pracovních úrazů Kde to funguje? Farmaceutický distributor CERP Bretagne Nord používá hlasové řešení ZetesMedea na bázi MCL Voice a Datamatrix kódů pro splnění legislativních požadavků na sledovatelnost ve farmaceutickém průmyslu a požadavky jejich zákazníků na dodávky v režimu „just-in-time“. Během vychystávání uživatel obdrží pokyny na vychystávání hlasem do sluchátek, realizuje pří- pravu dle pokynů a informace o vykonání pří- kazu odesílá pomocí hlasových povelů do mikrofonu. Navíc každý výrobek lze individuálně kontrolovat speciálním snímačem čárového kódu na ruce tzv. Ring Skener pro načítání Da- tamatrix kódů. Tento krok byl implementován s cílem ověřit šarži výrobku, datum spotřeby a splnění předpisů pro sledovatelnost farma- ceutických výrobků v Evropě. „Technologie Zetes Voice nám umožňuje dosahovat požado- vanou úroveň produktivity v oblasti vychystá- vání objednávek při současném snížení nákladů na chybovost,” řekl Daniel Galas, prezident CERP Francie a generální ředitel CERP Bre- tagne Nord. Multimodální hlasové řešení ZetesMedea zvyšuje efektivitu skladových procesů Pallas Foods používá hlasové řešení ZetesMedea na bázi MCL Voice k tomu, aby zvýšila produkti- vitu práce při zaskladňování, pro řízení zásob a vychystávací postupy. Řešení ZetesMedea Voice nevyžaduje registraci jednotlivých hlasových pro- filů každého uživatele, což přináší výraznou úsporu času a nákladů na zaškolení nových sklad- níků, což zejména při častých obměnách pracov- níků přináší významné úspory v sezónních špičkách. Podle Donalda Riordana, IT Managera Pallas Foods „Systém od firmy Zetes je technolo- gicky lepší a nabídl nám větší odolnost a navíc je hardwarově nezávislý, což nám dává svobodu po- užívat různá zařízení pro různé typy operací. Přímá integrace snižuje prostor pro chyby, a pro- tože nevyžaduje žádnou speciální databázi mezi naším systémem ERP a systémem hlasových ter- minálů, probíhá výměna dat v reálném čase při ja- kémkoli pohybu položky na skladě.” Je Pick by Voice vhodný i pro nás? Nové řešení ZetesMedea podporuje kombinaci různých uživatelských rozhraní. V tomto „multi- modálním“ přístupu lze hlasový vstup použít spolu s klávesnicí, dotykovou obrazovkou nebo se skenerem čárových kódů. Proto procesy, které dříve nebylo možné automatizovat pouze hlasovou technologií pro jejich velkou složitost, mohou dnes být optimalizovány pomocí Zetes- Medea. Charakteristika rešení ZetesMedea: ● Rychlá implementace díky ucelenému ře- šení ● Flexibilní datové napojení na nadřazené sy- stémy ● Multimodální režim – volitelné potvrzení hlasem, stisknutím hardwarového tlačítka, ovládacím prvkem na dotykové obrazovce nebo načtením čárového kódu. PROČ SI VYBRAT ZETES: Dominantní postavení Zetes na trhu: ● 60 % všech hlasových řešení v EMEA byla implementovaná společností Zetes – konkrétně 1 500 úspěšných projektů s více než 150 000 uživateli ● Zetes disponuje týmem specialistů s rozsá- hlými zkušenostmi v oblasti optimalizace skladových procesů pomocí hlasových tech- nologií: vychystávání (Picking), inventura, kontrola kvality, cross-docking, zasklad- nění apod. § www.cz.zetes.com „Picker“ který nedělá chyby… Nová generace hlasových řešení pro výrazné snížení nákladů na skladové operace.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PROMAN, s.r.o. Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim tel.: +420 469 622 279 e-mail: proman@proman.cz www.proman.cz REGÁLOVÉ SYSTÉMY Kompletní dodávky od návrhů až po realizaci Inspekční servis regálů po celé ČR Naše zkušenosti jsou zárukou vaší spokojenosti Á G E R S É V O L Á M É T S Y S Y M REGÁLY VÉ O ALET P REGÁLY VÉ O POLIC REGÁLY REGÁLY VÉ ONZOLO K PLOŠINY VÉ OCELO REGÁLY VÉ PLOŠINY ušenos aše zk N pekční ser Ins pletní dodávky od návr om K aší s ou v uk ti jsou zár ušenos egálů po celé ČR vis r pekční ser hů až po r pletní dodávky od návr ti jenos o pok aší s egálů po celé ČR ealizaci hů až po r Za Piv oman.cz .pr www oman.cz oman@pr e-mail: pr el.: +420 469 622 2 t udim 1 Chr 7 0 em 830, 53 ar v o Za Piv , s.r OMAN PR oman.cz oman.cz 79 el.: +420 469 622 2 udim .o. , s.r

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

30

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

          !"   

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

       

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

     

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

 !"# $ ! #

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

    " %   & \' (  ) " # # $ %& % "% % \' % ( %! " " *+

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

 ,-./0-*--...1 -* 2345.,567--4,,*\' (2345.4-86005,8

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

28 LOGIN NUTREND se svým výrobním programem za- měřuje na sportovce, kteří se věnují kulturistice, fitness, silovým a bojovým sportům. Portfolio výrobce obsahuje tekuté a sypké produkty, gely, kapsle a proteinové, oříškové či ovesné tyčinky. Sypký sortiment, kam typicky patří kupř. roz- pustné proteinové prášky, je dodáván v široké škále balení od 300 g po 5000 g a zároveň v mnoha příchutích. Velké množství objemo- vých a příchuťových verzí násobí celkové port- folio až na úctyhodných 470 produktů. Identifikace obchodních jednotek Výrobky společnosti NUTREND proudí k zákaz- níkům několika distribučními kanály. Firma dodává přes výhradního partnera, společnost Pfanner, do maloobchodních řetězců; s partne- rem má nastavenu EDI komunikaci. Dále provo- zuje e-shop, prodává zboží prostřednictvím sítě jedenácti vlastních obchodů a využívá služeb dis- tributorů pro export do zahraničí. Denně skladoví operátoři vychystají průměrně sto obchodních balení, měsíčně to může být až 4000 kartonů (sezonní špička připadá na leden, další nadprůměrný objem objednávek obchodní oddělení registruje v období březen až červen, kdy se překrývají sezony outdoor a indoor tré- ninků). Identifikace vstupních surovin a obalů Operátoři výroby skenují čárové kódy označu- jící obaly se surovinami na příjmu, během vy- chystávání a při míchání produktů. „Identifikace vstupních surovin nám pomáhá snižovat riziko chyb lidského faktoru na minimum,“ vysvětluje Jiří Skopal, provozní ředitel společnosti NU- TREND. „Bez naskenování odpovídajícího čáro- vého kódu u správných surovin podle aktuálního výrobního programu se neotevře klapka výrob- ního zařízení,“ doplňuje provozní ředitel. Opa- tření společnost chrání před finančními ztrátami, které by mohla způsobit záměna a znehodnocení nákladných surovin. Neméně důležitým přínosem je pak zajištění plné sledo- vatelnosti i na straně vstupů (na straně expe- dice ji zajišťuje WMS). Sledovatelnost zahrnuje rovněž obaly, které pracovníci označují při pří- jmu vlastními interními kódy. Identifikace oba- lových materiálů má usnadnit případné reklamace. Implementace systému řízeného skladu Až do loňského roku si společnost pro vedení skladového hospodářství vystačila s ekonomic- kým IS. Jeho využívání však naráželo na své li- mity a pro plánované rozšíření výrobně-logistického zázemí začínal být stáva- jící systém nevyhovující. Situaci vyřešila imple- mentace samostatného systému řízeného skladu Accellos One Warehouse WMS společ- ností Kodys. Cíle projektu: odlehčit ekonomic- kému informačnímu systému, optimalizovat rozložení zboží ve skladu, zvýšit rychlost vy- chystání zboží, zabránit lidským chybám a při- pravit procesy na další rozšiřování skladu. Nasazení systému předcházela důkladná ana- lýza skladových procesů. Implementace sy- stému trvala tři měsíce a na konci roku 2015 byl systém připraven na novou sezonu. Projekt mimo jiné zahrnoval i návrh a realizaci bezdrá- tové sítě pro skladové prostory, dodávku mobil- WMS: podpora expanze společnosti NUTREND Přední český výrobce sportovních doplňků, výživy a potravin pro aktivní životní styl, společnost NUTREND, radikálně navyšuje výrobní a skladovací kapacity tak, aby mohla uspokojit rostoucí poptávku. Tato expanze by byla nemyslitelná bez robustního systému řízeného skladu – řešení dodaného společností Kodys, akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic. Systém využívá výhod automatické identifikace pomocí čárového kódu GS1-128 s aplikačními identifikátory GS1 AI pro kódování šarže, expirace a jazykové mutace zboží.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

LOGISTIKA 29 ních terminálů Zebra MC32N0 pro pracovníky skladu, dodávku termotransferových tiskáren čárových kódů Zebra pro tisk paletových štítků, spotřební materiál do tiskáren nebo také kom- pletní označení lokací skladu v souladu s analý- zou. Systém řízeného skladu nyní pokrývá všechny klíčové procesy od příjmu přes zaskladnění zboží do lokací až po doplňování zboží do vy- chystávacích lokací a samozřejmě samotné vy- chystání zboží. Ve všech těchto procesech pracuje skladový manipulant s mobilním termi- nálem, který je vybaven snímačem čárového kódu a je online napojen na systém řízeného skladu. Sejmutím jednoho čárového kódu z obalu výrobku je okamžitě identifikován nejen samotný typ výrobku, ale i jeho šarže, datum expirace a jazyková mutace. Skutečnost, že sy- stém řízeného skladu podporuje standard GS1-128, je zásadní výhodou a ulehčením práce se zbožím. Při příjmu zboží na sklad, ať již z vlastní vý- roby nebo od externích dodavatelů, je tímto za- jištěna i velice spolehlivá kontrola přijímaného zboží. Pokud oproti podkladu pro příjem nesou- hlasí nejen GTIN výrobku, ale například ani sa- motná šarže výrobku, je na to obsluha okamžitě upozorněna. Tím, že je tato operace realizována v jednom kroku a údaje o výrobku jsou k sobě svázány, se výrazně zmenšuje prostor pro pří- padné chyby ve všech procesech. Při zasklad- nění zboží systém doporučuje lokaci, na kterou má být zboží umístěno s ohledem na nastavené uspořádání skladu. Vychystání zboží začíná alokací zboží pro vy- brané objednávky – rezervací konkrétního zboží na lokacích skladu. Systém postupuje podle al- goritmu FEFO a s výhodou tak využívá infor- mace z příjmu a zaskladnění zboží. Optimalizace vychystávacích tras operátorů Pokud na vychystávacích lokacích není k dis- pozici zboží v dostatečném množství, jsou nej- prve vygenerovány požadavky na doplnění zboží. Jedná se tedy o tzv. hot replenishment, kdy je zboží doplňováno až v případě jeho po- třeby a nedostatku. Po alokaci a případném do- plnění se zboží může zařadit do vychystávací vlny, kdy se vychystává více objednávek záro- veň, jedním optimálním průchodem skladem. Tento postup vychystání, používaný zejména pro menší objednávky typické pro prodej přes e-shop, výrazně zkracuje dobu vychystání. Dále následuje samotné vychystání zboží, při kterém mobilní terminál Zebra MC32N0 infor- muje uživatele, ze které lokace má zboží vychys- tat a v jakém množství. Kromě čárového kódu lokace snímá pracovník opět i kód zboží se všemi jeho atributy. Vychystání nesprávného zboží je tak prakticky vyloučeno. Vychystání vždy probíhá v optimální trase skladem, a navíc zohledňuje např. hmotnost zboží tak, aby na ex- pediční nosič bylo nejprve umístěno těžké a ne- skladné zboží a následně pak lehčí a menší zboží. Přínosy WMS Klíčovým přínosem je automatická identifi- kace zboží včetně šarže, expirace a jazykové mutace, a to v průběhu všech procesů. To vý- razně snižuje chybovost při manipulaci se zbo- žím. Dalším podstatným benefitem je zejména výrazné zrychlení procesu vychystání, optimali- zace uložení zboží do expedičního obalu a oka- mžitá dostupnost detailních informací o provozu skladu a historii všech skladových operací. V současné době se společnost zaměřuje na zvýšení průtoku zboží skladem, a to jak rozšíře- ním skladových prostor, tak vhodnou konfigu- rací procesů v systému řízeného skladu. Všechny tři distribuční kanály – tuzemský pro- dej, zahraniční prodej i drobné objednávky e-shopu – mají svá specifika a cílem do bu- doucna je dále zlepšovat nastavení konkrétních procesů pro tyto distribuční kanály. § Mikuláš Černý

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 30 Nejčastěji používaným značením ve skladech, je označení jednotlivých pozic v paletových re- gálech. Nejjednodušším a nejvíce používaným typem označení bývá papírová etiketa s čáro- vým kódem, umístěná pod každou lokací. Eti- kety jsou potištěny buď termotransferem nebo laserovou tiskárnou. Z hlediska vstupních ná- kladů se toto řešení jeví jako ekonomicky nejvý- hodnější. Při delším provozování takového druhu značení však zjistíte celou řadu omezení. 1. Odolnost papírových etiket je omezená. Při běžném provozu ve skladu, dříve nebo později zjistíte, že některé etikety jsou poškozené, popř. úplně nečitelné pro čtečky čárových kódů. Toto poškození je způsobeno zejména kontaktem s manipulační technikou, kterému se nevyhnete. 2. Skenování čárových kódů pozic na vzdále- nost vyšší než 2 metry je možná pouze se spe- ciálními čtečkami. Tudíž skenovat čárový kód pozice ve 3. a vyšším patře je velmi problema- tické a v reálném provozu téměř nemožné. 3. Kvalita čárového kódu s časem klesá a ně- které čárové kódy se stávají nečitelnými. Z výše uvedených několika bodů vyplývají ri- zika spojená s použitím nekvalitního označení. Z toho pramení zdržení při skladových opera- cích, popř. chybná data dodávaná do WMS při manuálním zadávání pozic. Pokud WMS zpra- cuje chybná data, následky se v podstatě ná- sobí – chybně vyskladněné zboží, obsazená pozice, kterou systém hlásí prázdnou atd. Řešením je použití odolných samolepících nebo magnetických etiket s čárovým kódem, vyrobených přesně na míru koncovému uživa- teli. Společnost Inotec Barcode Security má více než 30 let zkušeností s výrobou a vývojem takového druhu značení. Při návrhu etiket se vychází z konkrétního prostředí použití. Odol- nosti značení je dosaženo potiskem ze spodní strany materiálu, tzv. reversním potiskem. Tato technologie zaručuje velmi vysokou mechanic- kou odolnost. Při běžném provozu je taková eti- keta téměř nezničitelná. Dlouhou životnost zaručují také UV stálé barvy. Vzhled etiket je rovněž navržen s cílem usnad- nit a zpřehlednit práci operátorům. Představite- lem takového řešení je multilevel etiketa. Tato etiketa sdružuje všechny pozice daného regálo- vého sloupce. Jednotlivé pozice jsou barevně odlišené a korespondují s jednobarevnou etike- tou, která je umístěna klasicky pod každou po- zici ve vyšších patrech. Operátor pak jednoduše podle barvy patra načte příslušnou pozici z této multilevel etikety pohodlně ze země, jelikož tato etiketa se umisťuje na první vodorovný nosník regálového systému. Jsou zde také použity „šikmé” čárové kódy. Tímto natočením čárových kódů se eliminuje chybné načtení pomocí čtečky – laserový paprsek protne pouze poža- dovaný čárový kód. Nejsou zde žádné limity v barevnosti, velikosti ani počtu etiket. Široká škála používaných materiálů a lepidel je schopna splnit požadavky každého zákazníka. Označením pozic v paletových regálech to Identifikace na bázi čárových kódů nebo RFID je nedílnou součástí procesů ve skladech a logistických procesech. Nejen značení zboží a výrobků pomocí prvků automatické identifi- kace, ale i označení lokací ve skladech a logistických jedno- tek se stává standardem, který urychluje a zpřesňuje veškeré operace. Rychlost a přesnost je jedním ze základních požadavků na skladové operace. Velké procento společností investuje nemalé prostředky do WMS, terminálů pro sběr dat a dalších komponentů systémů automatické identifikace. Poněkud stranou nechávají otázku odolného a přehledného značení lokací, obecně řečeno pozic ve skladech. Přitom právě kvalitní označení pomocí čárového kódu nebo RFID můžeme nazvat stavebním kamenem WMS. Důraz na přes- nost a odolnost je tedy zcela na místě. Odolné značení – základní stavební kámen identifikace ve skladech a logistice

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ www.dachser.cz NAŠE OBLÍBENÉ DISCIPLÍNY: POZEMNÍ, LETECKÁ A NÁMOR ˇ NÍ LOGISTIKA. JSTE PR ˇ IPRAVENI NA TRIATLON? DACHSER Interlocking však nekončí. Celá řada zákazníků požaduje po- zice s čárovým kódem i na podlaze. Ať už se jedná o příjmové a výdajové zóny, popř. celý sklad bez použití regálů. I pro tyto případy exis- tuje řešení. 1. Etikety lepené přímo na podlahu. Velmi odolné polykarbonátové etikety, které jsou vhodné pro běžný provoz ve skladu. 2. FloorBlock ALU. Kovová destička přišrou- bovaná na podlahu a v ní umístěná odolná sa- molepící etiketa. 3. FloorTag. Značení pro nejnáročnější pod- mínky. Kovová etiketa, zapuštěná přímo v pod- laze. Ne vždy je však vhodné použít značení přímo na podlaze. Jako alternativa se dá použít zna- čení zavěšené ze stropu. V těchto případech však vzdálenost pro přečtení čárového kódu do- sahuje i více než 10 metrů. Zde je nutné použít speciální reflexní etikety a čtečky pro čtení na velkou vzdálenost, tzv. long range. Velmi prak- tický je stavebnicový systém InoRail, který se skládá z na sebe navazujících panelů, zavěše- ných ze stropu. Na tento systém se umisťují re- flexní etikety s čárovým kódem, popř. tabulky s textovou informací. Tento systém nabízí vyso- kou flexibilitu modulární koncepce. Parametry čárového kódu odpovídají čtecím schopnostem použitých čteček popř. terminálů. Problematika značení pozic ve skladech je da- leko rozsáhlejší, pokusil jsem se nastínit několik možností, jak přehledně a hlavně funkčně lze řešit označení skladových pozic pomocí čáro- vého kódu. Existují i řešení na bázi RFID, které jsou již úspěšně nasazeny. Neméně důležité je odolné značení v logistic- kých procesech. Nejvíce se zde využívají prvky automatické identifikace v oblasti vratných obalů. Jedná se zejména o různé typy plasto- vých přepravek, popř. palet. Zde jsou nároky na odolnost ještě vyšší. U plastových vratných obalů dochází zejména k velkému mechanic- kému namáhání. Je téměř pravidlem, že tyto obaly absolvují i proces mytí. Ten se provádí v automatických myčkách za použití vysokého tlaku a teploty vody, chemikálií atd. Pro tyto přesně definované parametry je možné vyrobit velmi odolnou etiketu s čárovým kódem nebo RFID. I v takto náročných podmínkách lze po- užít samolepící etikety. Další možností jsou tzv. In-mould etikety, které jsou pevně spojeny s plastovým povrchem přepravky. Instalace těchto etiket se musí provést přímo při výrobě přepravky. Stejné řešení lze použít pro identifi- kaci plastových palet. Závěrem bych rád uvedl několik úspěšných in- stalací. Společnost Amazon, distribuční centrum Dob- rovíz. Od počátku byl ze strany zákazníka kla- den důraz na odolnost značení pozic v policovém systému nového distribučního cen- tra. Počet lokací je 1 250 000. Při dodržení specifikace zákazníka byl vybrán materiál DioTop PP LAM MATT, který je vhodnou kom- binací odolnosti a ceny. Po dodání vzorků a jejich testů bylo toto řešení schváleno záka- zníkem. Součástí dodávky byla i instalace etiket na police, vše se stihlo v potřebném termínu a kvalitě. Tato zakázka byla realizována s naším partnerem, společností Kodys. Až budete stát před otázkou, jaký druh zna- čení použít pro váš sklad, nezapomeňte, že kva- litní označení je základem pro bezproblémový chod každého WMS. § Vít Janeček, Sales Manager CEE Inotec Barcode Security

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

„Na co by se mělo zaměřit české odborné školství, aby připravilo mladé lidi na jejich bu- doucí povolání?“ Na tuto otázku odpovídá doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor ŠKODA Auto Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Vysoké školy potřebují důsledněji propojovat technickou specializaci se širším všeobecným základem. Důvodem je velmi rychlý vývoj a změna technologií, které způsobí, že některé profese zaniknou a samotné úzce specializo- vané vzdělání začne být absolventovi jen málo Pod lupou platné. Žijeme ve světě, který pro svou existenci potřebuje odborně vzdělané lidi. Ale spíše než „čisté“ techniky potřebujeme takové pracovníky, u kterých se spojuje technické vzdělání s dal- šími, širšími znalostmi, které jsou potřebné pro komunikaci s druhými lidmi a jejich řízení. Představme si například mladého manažera, kterého pošlou do Číny. Je to odborník, má tam řídit výrobu, ale neví nic o čínské kultuře, zvy- cích, lidech, chybí mu zkrátka odpovídající spo- lečenskovědní vzdělání. Taková situace nemůže dopadnout dobře. Právě širší společenskovědní znalosti nám slouží, abychom mohli navzájem komunikovat, a proto také tyto znalosti patří k dobrému vzdělání technických odborníků. Ovšem je také třeba, aby manažer měl odpoví- dající odborné, technické či ekonomické znalosti a dokázal řídit ekonomické procesy. Proto je třeba vzdělání kombinovat. Úzce specializovaní pracovníci bez širšího všeobecného základu dnes nejsou dostatečně kompetentní. Dobrá situace není ani ve středním a učňov- ském školství, které po roce 1990 ztratilo kon- takt s praxí. V současné době u nás znovu objevujeme to, čemu se v Německu říká duální systém vzdělávání, kdy se řemeslná práce v podniku kombinuje s výukou teoretických předmětů. Jenomže tohle jsme zde dříve měli také – týden v práci, týden ve škole. Dnes však studentům chybí dostatečný kontakt s praxí, a proto nemůže vzdělávání pořádně fungovat. Školy samotné nedokáží tuto praxi studentům zajistit, neboť moderní průmyslové stroje pro výuku jsou velmi nákladné a školy si je nikdy ne- budou moci dovolit. Přichází například automatizace automobi- lové dopravy. Zanedlouho budou automaticky řízené automobily běžnou věcí; přitom řidiči ná- kladních vozidel jsou ve všech zemích světa tou nejčastější profesí. A celá tahle třída pracov- níků zanedlouho zmizí. Jsou to ale velmi často lidé pouze se základním vzděláním plus s řidič- ským průkazem – jenže ten jim v budoucnu už práci nezajistí. § PAT 32 Na provozu CNG vysokozdvižných vozíků firmy ročně uspoří až 80 tisíc korun Provoz vysokozdvižných vozíků na zemní plyn (CNG) je oproti dieslu nebo LPG výrazně levnější. Firmy je upřednostňují také pro bezpečnější pl- nění z plynových přípojek. Vozítka na CNG navíc během provozu nevypouštějí do vzduchu téměř žádné emise. Prodej i servis CNG vysokozdviž- ných vozíků zprostředkovává firmám například i energetická společnost E.ON. CNG vysokozdvižné vozíky využívají velké firmy jako Vitana, a. s., Technometal, s. r. o., nebo Confal, a. s. Důvodem pořízení je přede- vším jejich ekonomický provoz. Ve srovnání se spotřebou vozíků na jiná paliva vychází CNG pohon nejvýhodněji. Pro provoz vysokozdviž- ného vozíku s nosností 1 800 kg a ročním pro- vozem 1 600 mth stojí kilogram tohoto paliva 11,50 Kč, zatímco za kilogram LPG utratí firma 32 korun a za litr nafty 26 korun. Kromě nízké provozní ceny je pro firmy často rozhodujícím faktorem bezpečnost při plnění nádrže. CNG vo- zíky jsou plněny plynovými přípojkami, které ne- vyžadují manipulaci s kanystry nafty nebo lahvemi LPG. Společnost E.ON Energie ve spolupráci s TC MATERIAL HANDLING CZ, s. r. o., nabízí firmám prodej a servis ekologických vysoko- zdvižných vozíků s pohonem na CNG. Služba zahrnuje výstavbu areálových plnicích stanic včetně instalace a celkového zprovoznění. Nádrž na zemní plyn je trvale upevněná přímo na vysokozdvižném vozíku a chráněna bezpeč- nostním krytováním, které je odolné vůči nárazu a teplotním vlivům přímého slunce. Splňuje tedy veškeré bezpečnostní parametry a normy. Zdroj: LESENSKY.CZ CHEMOTEX VYUŽÍVÁ PALETOVÝ POOLING SPOLEČNOSTI CHEP Velké množství českých firem přechází na pa- letový pooling společnosti CHEP. Nově se k nim přidal i český průmyslový producent CHEMO- TEX. Společnost se rozhodla jít cestou, která jí ušetří veškeré náklady na obalový a přepravní materiál a sníží administrativní zátěž. Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. je tradičním českým výrobcem pro oblast průmyslu i přímé spotřebitele. Dodává drogistické výrobky a kos- metiku pro několik českých řetězců v čele se spo- lečnostmi MAKRO Cash & Carry ČR, METRO Cash & Carry SR nebo AHOLD Czech Republic. Pro některé obchodní partnery pak zajišťuje i za- kázkovou výrobu. Nemalou část obratu firmy tvoří také vývoz produktů do zahraničí. „Při tvorbě cenových nabídek již kalkulujeme s daleko nižšími náklady na přepravní obaly, ne- musíme řešit zpětný odběr vyexpedovaných palet a vést s ním spojenou evidenci ani hlídat termíny. Taktéž není třeba řešit opravu palet či jejich pří- padnou likvidaci,“ říká manažerka prodeje Lenka Chotětická ze společnosti CHEMOTEX. V paletovému poolingu lze palety pronajmout na určitou dobu, během které výrobce dopraví příslušné zboží do maloobchodních prodejen. Společnost CHEP pak své vybavení vyzvedne a odešle ke kontrole. Po případné opravě je při- praví k dalšímu použití. Paletový pooling je často vnímán jako nákladově efektivní a ekolo- gicky udržitelná alternativa k výměně tzv „bí- lých“ palet. V poolingovém modelu jsou k dispozici všechny obvyklé formáty palet včetně půl- a čtvrt-palet. § Zdroj: AMI Communications  doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

20. září 2017 angelo by Vienna House Plzeň, CZ 18. ročník TAL Digital Evolution Across Borders Digitální evoluce bez hranic www.talconference.com Trends in Automotive Logistics 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

34 SpeedCHAIN Slovakia 2017 – partneři konference / Conference Partners BRONZOVÍ PARTNEŘI / BRONZE PARTNERS MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS PARTNEŘI KONFERENCE / CONFERENCE PARTNERS STŘÍBRNÍ PARTNEŘI / SILVER PARTNERS ZLATÝ PARTNER / GOLD PARTNER VIP PARTNER

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Registrace na: www.speedchain.sk Manažerka konference: Lucie Padevětová padevetova@reliant.eu +420 604 843 323 1.–2. 6. 2017 Hotel Zochova chata**** Piesok 4015/B7 900 01 Modra, Slovensko Logistika: Ľudia, trendy a procesy 2017 n 7ȾʑQʏɨȩɏʫȼH͒QRVʤɔ ORʔLVʤLɭȴϔKɛȾɏ˹Ɉ]FɈ n 6˻ˑDʣȸΔʤȾʑQʏɨ ʛʅOʤʖPRGχʙȸʑɕ GʝʠUʋʧɨ n 7ȾʑQʏɨPRȫʑʢȸϔKɛ ʂɷODʏɤ n ,QRYDW˞YQHORJLVWLFN˔ SURFHV\ n 7UHQG\DSURFHV\ YDXWRPRWLYH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 36 Největší výkon v oblasti logistiky Robert Schönberger, obchodní ředitel vele- trhu je spokojen „Veletrhu transport+logistic se jako jednomu z mála veletrhů daří propojit logistiku, průmysl, obchod, a to na základě diskusí, které přináší efektivní budoucí řešení. Návštěvníkům veletrhu nabízíme jedinečný program.“ Na ploše 115 000 m2 – což odpovídá přibližně 15 fotbalovým stadiónům, se představí okolo 2 000 vystavovatelů z 60 zemí. Část venkovní plochy se promění v nádraží a železnici, kde budou známé úspěšné firmy vystavovat své lo- komotivy a vagóny. Transport Logistic bude mít ještě více mezinárodní charakter V letošním roce se objeví tolik společných ex- pozic z Německa i zahraničí, jako ještě na žád- ném jiném ročníku. V halách se mimo jiné představí země jako Bahrajn, Belgie, Čína, Es- tonsko, Francie, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maroko, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Česká repub- lika. Mimo to budou prezentovat také vystavo- vatelé v rámci společných expozic z Itálie, Finska, Nizozemí, Norska a Španělska své služby a inovace. LOGISTIKA Aktuální vývoj trhu vyžaduje v logistice nové koncepty Logistika se rychle vyvíjí, a tak se musí stále více přizpůsobovat novým požadavkům trhu. S digitalizací se stále více rozšiřuje online ob- chod, a to souvisí také s většími požadavky na dopravní infrastrukturu v městské oblasti a tudíž také na dopravní politiku. Digitální transformace s sebou přináší také zavedení jed- notných standardů. Vystavovatelé, kteří se budou účastnit mnichovského veletrhu trans- port logistic, představí inovace, které budou splňovat právě všechny nové požadavky budou- cího trhu. Nová značka „metropolitan logistic“ představí požadavky a řešení městské logistiky Velká města představují motor růstu, jsou to inovační centra, místa tisíce možností. Urbani- zace je jedním z klíčových megatrendů 21. sto- Transport Logistic 2017 odpoví na otázky budoucnosti logistiky Kde se nachází trhy budoucnosti v oblasti logistiky? To je pouze jedna z mnoha otázek, které budou diskutovány na dalším ročníku veletrhu Transport Logistic na mnichovském výstavišti ve dnech od 9. do 12. května 2017. Na 16. ročníku tohoto vůdčího světového veletrhu logistiky, mobility, IT a Supply Chain Management budou hrát důležitou roli tyto čtyři regiony: Polsko, Irán, USA a Jihoafrická republika. INZERCE letí, která má také přímý vliv na logistiku. Veletrh Transport Logistic 2017 nechal ve spolupráci s DVV Media Group GmbH vznik- nout novou značku „metropolitan logistic“, což představuje jakési komunikační místo zástupců logistiky, průmyslu a obchodu, tzv. centrální stakeholder. Poprvé se „metropolitan logistic objeví právě v době konání veletrhu 9. - 12. května 2017. Bezprostředně na oblast „metropolitan logistic“ navazuje fórum, na kterém budou diskutována témata ohledně urbanizace. Air cargo poprvé na veletrhu Transport Logistic vyprodán Air cargo europe, největší světová výstava v oboru letecké nákladní dopravy, která je již po osmé součástí výstavy Transport Logistic, je poprvé vyprodána! Přes 200 vystavovatelů z 36 zemí představí v hale B1 své produkty a služby v oblasti le- tecké přepravy, letišť a služeb leteckého prů- myslu. Na ploše 11 000 m2 se představí mimo jiné Emirates Airline, Etihad Cargo, Lufthansa Cargo AG, Skyteam Cargo, Turkish Airlines Inc., Virgin Atlantic Cargo a Qatar Airways Cargo společně s důležitými letišti jako Amster- dam Airport Schiphol, Brussels Airport, Changi Airport, Heathrow Airport, Frankfurt Airport, Munich Airport, Sharjah Airport. § LN

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

FM Logistic optimalizovala proces inventury Inventura skladových zásob, ať už z daňového důvodu, nebo z důvodu průběžné kontroly, vyžaduje vynaložení nemalých prostředků, především v oblasti lidských zdrojů. Často je nutné zajistit i externí pracovní síly. Hub One, poskytovatel B2B služeb v oblasti informačních a komunikačních technolo- gií a FM Logistic, přišly před rokem s technologickou novinkou v podobě „prohlížeče zásob”; automatizovaným řešením, které snížilo nároky inventurního procesu na lidské zdroje na mini- mum. Řešení, které vyvinul Hub One na míru potřebám FM Lo- gistic, bylo úspěšně testováno v několika jejích skladech. Inventory Viewer, řešení nové generace Inventory Viewer využívá stávající technologie skladu, upevňuje se totiž na vidlice běžného vysokozdvižného vozíku. Je vybaven kame- rami schopnými číst čárové kódy umístěné v rozpětí 2,5 metru, tedy po celé výšce palety. Další IP kamery pak pořizují snímky palet. Zabu- dované senzory rozeznávají jednotlivé palety a detekují jakékoliv pře- kážky na dráze. Vozík jede rychlostí 4 km/h, patro po patru (1 patro = přibližně 90 palet). Kamery za jízdy sbírají informace o umístění palet a čárové kódy a vysílají je přímo do WMS k analýze. Efektivita především Výsledkem testování prováděných v průběhu několika posledních měsíců je 98,5% míra přesnosti kontroly. ● Každá paletová pozice je zpracována během 3 sekund, namísto 30 sekund klasickým způsobem. ● Snímky s vysokým rozlišením umožňují sledovat odchylky, které mohou být řešeny od počítače, aniž by bylo nutné vracet se do skladu. ● FM Logistic a Hub One vyvinuli Inventory Viewer tak, aby byl uživatelsky příjemný. Zaměstnanci FM Logistic oceňují jeho rych- lost, jednoduchost a komfort obsluhy. ● Díky aktivní spolupráci obou partnerů, bylo řešení v průběhu tes- tování neustále vylepšováno (například kvalita fotozáznamů). Technologie je nasazena již na třech platformách FM Logistic prozatím identifikovala přibližně 20 svých skladů, které jsou vhodné pro nasazení technologie, Inventory viewer je efektivní především v multiklient- ních skladech. První plat- formy, které užívají výhod systému jsou francouzské Château-Thierry, Fauver- ney a Fontenay-Trésigny. Automatizované řešení bude rozšířeno do dalších zemí. Aktuálně probíhá testování v Polsku, k pře- chodu na Inventory viewer se chystají také platformy v Rusku a Brazílii. Technologii na konci března představila naživo i česká pobočka FM Logis- tic během slavnostního otevření svého nového skladu v Jirnech (P3 D11) na východě Prahy. § www.fmlogistic.com Na největším světovém odborném veletrhu pro logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management Vás očekává: • Přes 2000 vystavovatelů z 60 zemí • Rozsáhlý a hodnotný konferenční program za účasti více než 200 expertů Staňte se součástí této silné komunity a pořiďte si už nyní vstupenku: www.transportlogistic.de/visitor Bližší informace k veletrhu, zlevněné vstupenky, individuální ubytování: EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. info@expocs.cz . Tel. 545 176 158, 545 176 160 Connecting Global Competence LOGISTICS #MakesItHappen 09.–12. května 2017 Messe München

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

malizací výšky (IHO) či flexibilní, na optimali- zaci místa a hmotnosti orientovaný design zá- sobníků a další parametry umožňují vysoce ekonomické skladování na co nejmenší ploše. Jako individuální rozšíření standardního pro- vedení nabízí SSI Schäfer pro LOGIMAT mnoho různých, navzájem kombinovatelných volitelných prvků podporujících ergonomii, výkon nebo efektivitu. Za zmínku stojí zejména jedinečné zařízení LOGITILT, které díky náklonu zásobníku zajišťuje ergonomický odběr zboží a redukuje hloubku uchopení, nebo funkce LOGIWORK, díky které se výška vychystávacího pultu přizpůsobí tělesné výšce pracovníka. Jednoduché a praktické – to platí také při volbě příslušenství. Exkluzivně u SSI Schäfer jsou k dostání rozdělovací přepážky řady LMB, jimiž lze doplnit a osadit standardní zásobníky. Plastové boxy jsou optimalizovány na hloubku zásobníku 800 mm a navíc je lze ještě rozdělit dělicími přepážkami. Chytré řešení pro ještě více zahuštěné skladování. LOGIMAT může pracovat jako autonomní sy- stém, nebo jej lze integrovat do automaticky říze- ného skladového systému. Skladovací věž je vybavena standardním řízením (SPS). Pro indivi- duální konfiguraci je možné si zvolit verzi řízení, softwarový paket a verzi softwaru, jejímž zákla- dem je celosvětově etablovaný logistický soft- ware WAMAS® z produkce společnosti SSI Schäfer. K obsluze skladovací věže slouží doty- ková obrazovka s uživatelsky přívětivým, intuitiv- ním ovládáním. Od napojení na nadřazený ERP systém přes management zboží až po zpracování objednávek: každý projekt je založen na přehled- ném a spolehlivém standardním řešení, které lze pomocí jednoduchých rozšíření přizpůsobit na míru logistickým procesům konkrétní společnosti. www.ssi-schaefer.cz PRODUKTY 38 Plug and play, zapojit a spustit, tak lze stručně popsat hlavní přednost nejnovější generace skladovací věže LOGIMAT od SSI Schäfer. Sy- stém je totiž vybaven četnými standardizova- nými funkcemi, které nevyžadují žádné drahé přídavné prvky. Díky průběžné modulární kon- cepci je LOGIMAT řešením, jež bude růst spolu s vámi, a představuje tedy velmi bezpečnou in- vestici. Pro SSI Schäfer typické použití vysoce kvalitních součástí, jako je například robustní hřebenový pohon, navíc zaručuje dlouhodobou životnost a plynulý provoz. LOGIMAT je určen pro všechny společnosti, které chtějí mít k dispozici výkonný, bezpečný a ergonomický systém pracující na principu „zboží k člověku“. Díky osmi různým modelovým šířkám, dvěma variantám hloubky a také voli- telné výšce, která může dosáhnout až 24 metrů, lze nový LOGIMAT optimálně přizpůsobit ja- kýmkoliv stavebním podmínkám. Díky kom- paktní konstrukci je maximálně využita celá výška daného prostoru. Ukládání přepážek pro rozdělení zásobníků v rastru 25 mm, skladovací strategie s fixní výškou a/nebo inteligentní opti- Skladovací věž LOGIMAT®: vyzrálá technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Nový LOGIMAT je výsledkem modernizace produktové palety skladových věží SSI Schäfer. Součástí nejnovější verze osvěd- čeného sytému LOGIMAT je celá řada funkcionalit včetně mnoha volitelných prvků a nabídku doplňuje revoluční soft- ware pro skladový řídicí systém WAMAS LOGIMAT. Moderní skladovací a vychystávací systém bezpochyby zaujme rovněž svým modulárním a škálovatelným konceptem, integrovaným bezpečnostním řešením a ergonomickým designem. „Od zásobníků přes hardware až po řízení a software – komplexní řešení pro skladování a vychystávání drobných dílů.“

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

PRODUKTY 39 LogiMat® vertical lift: Sophisticated technology for storage and order picking of small parts With the new LogiMat, SSI Schaefer is modernising its verti- cal lift product range. The latest development of the tried and tested LogiMat is equipped with numerous basic functionali- ties, supplemented by three pre-configured options packages, numerous add-on options and the pioneering warehouse ma- nagement software. The storage and order picking solution impresses here in particular with the modular and scalable concept, its integrated safety concept and ergonomic design. Plug-and-Play, connect and go, is the watchword for the latest LogiMat generation from SSI Schaefer. The vertical lift is equipped with numerous standardised functions that do not require any expensive expansion with add- on options. The consistently modular design makes the LogiMat an expandable solution with high security of investment. The high quality individual components that SSI Schaefer typically use such as the robust rack and pinion drive also ensure minimal wear and low- maintenance operation. The LogiMat is aimed at all companies requiring a powerful, safe and ergonomic system using the „goods-to-person“ principle. Even at the design stage, the new LogiMat can be optimally adapted for all site conditions with eight different model widths in two model depths as well as a freely selectable machine height of almost 24 metres. The maximum available room height is utilised thanks to the compact design. High compression storage in the minimum amount of space is facilitated by numerous features such as the infinitely adjustable inward storage of the trays in a 25 mm pitch, the inward storage strategy with FIX height and/or intelligent height optimisation (IHO) or the flexible tray designed to optimise space and weight. For the individual expansion of the standard design, SSI Schaefer offers three different, coordinated and pre-configured options packages for the LogiMat that supplement the functions in terms of ergonomics, performance and maintenance. Naturally all options are also available individually. Worthy of particular mention are the unique LogiTilt tilting device for the ergonomic removal of goods and reduction of reach depth and the LogiWork that can be used to adjust the height of the delivery table to the height of the employees. The same principle applies to the choice of division accessories: simple and practical. Exclusively available at SSI Schaefer is the supplementary LMB container range that can be fitted onto the standard trays. The plastic boxes are optimised for the tray depth of 800 mm and can also be subdivided using dividers. An ingenious solution for additional storage compression. The LogiMat can be used as a standalone system or integrated into an automatic application. The storage lift is equipped with a standard control (PLC). For individual configuration there is a choice of a control option and two software packages based on the internationally established WAMAS® logistics software from SSI Schaefer. The storage lift is operated via a touchscreen using a self- explanatory, intuitive user interface. From the connection to a higher level ERP system to item management through to order processing: every project is based on a clear and reliable standard solution that can be tailored as required to the logistical business processes with simple expansions. Overall – from the container to the hardware through to the control and software – a rounded solution for storing and order picking small parts. www.ssi-schaefer.cz Company profile SSI SCHAEFER is a leading provider of warehouse and logistics systems world- wide. The services offered range from the identification of a concept to fitting out warehouses using products manufactured in-house and the realisation of complex lo- gistics projects as a general contractor. The combination of different areas of ex- pertise under the SSI SCHAEFER um- brella brand forms the foundation for the development of market-oriented, cross-in- dustry warehouse systems and the design of integrated intralogistics solutions.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

59. mezinárodní strojírenský veletrh 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí MSV 2017 ENVITECH Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika 9.–13. 10. 2017 Výstaviště Brno www.bvv.cz/msv Stále se můžete přihlásit! PARTNERSKÁ ZEMĚ MSV 2017

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

sales.praha@ssi-schaefer.com · www.ssi-schaefer.cz S automatizovanou skladovací vží LogiMat® budou vaše skladovací a tídící procesy efektivnjší a pružnjší. V porovnání s konvenním statickým skladovaním zabíra LogiMat® pouze jednu desetinu skladove plochy a ušetí 90% úložného prostoru. Snižuje spotebu energie a náklady na skladování díky individuální a flexibilní modulární stavb a mnoha variantám systémových podložek. Sofistikovaný SPS ídící systém mže být kombinován s naším LogiSoftem a/nebo bezproblémov propojen s vaším stávajícím ídícím systémem. Jde tedy o prostorov usporne skladove ešení s vysokou rychlostí ergonomickeho vychystavaní. Marian Gono novým jednatelem a generálním ředitelem SSI Schäfer s.r.o. Společnost SSI Schäfer International s.r.o. jmenovala od 1. ledna 2017 nového jednatele a generálního ředitele společnosti. Stal se jím Marian Gono, který má více jak 15 leté zkušenosti s prodejem a marketingem. Marian Gono do Prahy přišel ze Slovenska, kde úspěšně vedl skupinu DEXION, jako regio- nální ředitel pro ČR, SR a Maďarsko. Ve své nové pozici se bude Marian Gono věno- vat dalšímu profitabilnímu růstu firmy na českém a slovenském trhu. Předtím pracoval ve společnosti Heineken Slovensko na pozici Sales and Distribution Director a člen představenstva, kde se podí- lel na úspěšném růstu značek společnosti. Marian Gono obsolvoval vysokoškolské studium v australském Melbourne na Victo- ria University of Technology kde získal titul Bachelor of Business – Manufacturing Management. Marian Gono je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase se věnuje ro- dině a cyklistice. www.ssi-schaefer.cz Přístav Antverpy jmenoval nového zástupce pro střední a východní Evropu Přístav Antverpy (Antwerp Port Authority) rozšířil síť svých zá- stupců v zahraničí o nového zástupce pro střední a východní Ev- ropu. Od 1. března zastupuje antverpský přístav na místních trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku Martin Hubeňák. Jedním z jeho mnoha úkolů bude zlepšit známost značky antverp- ského přístavu a rozšířit síť železničních spojení mezi přístavem Antverpy a uvede- nými zeměmi střední a východní Evropy. Budou mu přitom velmi nápomocny jeho zkušenosti ve funkci projektového mana- žera, kterou zastával ve společnosti DB Schenker, a ředitele pro logistiku, kterou vykonával pro společnost Vítkovice Steel. Dále bude mezi jeho povinnosti patřit udr- žování pravidelných kontaktů s místními subjekty působícími v do- tčených oborech a zajišťování výměny informací mezi nimi a přístavem v Antverpách. Zdroj: www.portofantwerp.com Marian Gono Martin Hubeňák Vzpomínáme na Jana Kučeru, zakladatele Bohemia Cargo Česká logistika ztratila v březnu výraz- nou osobnost. Zemřel Jan Kučera, zakla- datel a jednatel děčínské společnosti Bohemia Cargo, odborník a podnikatel, který celý život působil v dopravě. Vystu- doval Střední dopravní školu v Zábřehu, pracoval nejprve v ČSAD Děčín a později jako ředitel spediční firmy. V devadesá- tých letech začal v dopravním a logistic- kém oboru sám podnikat a postupem času vybudoval významnou a úspěšnou českou logistickou společnost Bohemia Cargo. Dlou- holetá angažovanost Jana Kučery v rozvoji logistického oboru byla oceněna v roce 2008, kdy získal prestižní ocenění logistické osobnosti roku – GRYF 2008. S Janem Kučerou odchází význam- ná postava z generace zakladatelů logistických firem, která zůstane v paměti všech, kdo ho znali. Ke vzpomínce se připojuje i redakce LogisticNEWS a lidé ze společnosti Reliant. Jan Kučera

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Světem logistiky v posledních letech rezonují silná témata jako nedostatek pracovních sil, ne- vhodná struktura vzdělávání mladých lidí, proni- kání moderních technologií do logistických provozů a formy koexistence lidí a těchto tech- nologií. Právě těmto tématům se věnovali v do- polední části letošního Dne české logistiky klíčoví řečníci, kterými byli poradce ODS pro oblast školství Mgr. Václav Klaus ml. a doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor Vysoké školy Škoda Auto. Na ně navázala panelová diskuze předních od- borníků z jednotlivých oborů zaměřená právě na problematiku synergie lidské práce a moderních technologií napříč celým dodavatelským řetěz- cem. Den české logistiky svým programem a cel- kovou koncepcí přilákal bezmála tři stovky návštěvníků a opět se stal jednou z největších odborných akcí pořádaných napříč celou Evro- pou v rámci platformy ELA s názvem European Supply Chain Day. Mezi vystavovateli nechyběly společnosti jako ČD Cargo, CTP, Linde Material Handling Česká republika, ČSOB Leasing, Třetí ročník Dne české logistiky se zaměřil na vzdělávání a udržitelnost v logistice Třetí ročník Dne české logistiky zahájil prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., prezident České logistické asociace GS1 Czech, IBG, BITO skladovací technika, PROMAN, PEUGEOT Domanský, SHERLOG a mnoho dalších, kterým patří velký dík nejen za to, že uspořádání této akce umožnily, ale že svým dílem přispěly k upevnění pozice Dne české logis- tiky v českém logistickém kalendáři. Součástí dopoledního programu bylo i letos předávání evropských certifikátů ECBL úspěš- Mgr. Václav Klaus ml. ným absolventům programu ELA (European Lo- gistics Association), který Česká logistická aso- ciace jako člen ELA nabízí. Odpolední část Dne české logistiky nabídla ak- tivní prezentace přímo na stáncích partnerů, kte- rými provázel moderátor dne Vlasta Korec. Zajímavým tématům spojeným s moderní logisti- kou se ve třech samostatných vstupech věnovali odborníci ze společností ČSOB Leasing, Linde Material Handling, GS1 a Peugeot Domanský. Den české logistiky si letošním třetím ročníkem upevnil svoji pozici na evropské logistické scéně a nadále nepochybně patří do pracovních diářů všech, kteří se na české logistické scéně pohy- bují. Již nyní se těšíme na zajímavá témata příš- tího ročníku. § MV Foto: Milan Otajovič Čestným hostem letošního Dne české logis- tiky byl expert ODS pro oblast školství Mgr. Václav Klaus ml., který vystoupil s před- náškou na téma vzdělávání v logistické sféře. Během přednášky se dotkl mnoha problémů současného českého školství, hovořil o odpo- vědnosti státu vůči potřebám společnosti. Pod- trhl také důležitost zapojení zaměstnavatelů do učňovského školství, které by dle jeho názoru přineslo zvýšený zájem o řemeslné obory. doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc Začátek dubna letos už tradičně patřil logistice. První dub- nová středa byla datem konání již třetího ročníku Dne české logistiky, který v rámci European Supply Chain Day pořádala ve spolupráci se společností Reliant Česká logistická asoci- ace. Letos podobně jako v uplynulých letech měl Den české logistiky podobu logistického veletrhu a místem konání byl po dvou letech opět CTPark Prague North v Kozomíně u Prahy. Nosným tématem letošního ročníku byli lidé a jejich synergie s moderními technologiemi. Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. rektor Vysoké školy Škoda Auto, promluvil na téma kvalifi- kace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky. Ve své přednášce zdů- raznil důležitost kombinace teorie a praxe a vyzdvihl potřebu všeobecného vzdělávání jako základu pro odbornou specializaci. „Pra- covní svět je v dlouhodobém horizontu ne- známý, vysoké školy však musí umět mladé lidi připravit i na vzdálenější budoucnost. Proto je důležitý důraz na všeobecné vzdě- lání a odbornou praxi jako součást vzdělání“.

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Panelová diskuse na téma Optimální meze udržitelnosti v logistice. Za diskusním stolem zasedli zprava Mgr. Peter Čech ze společnosti Kodys, Ing. Jiří Krofta, ne- závislý HR poradce, Ing. Jan Rindt ze společnosti SSI Schäfer, Ing. Dalibor La- komý, Škoda Auto a Ing. Rostislav Hlosta, Vítkovice IT Solutions Jaroslav Kaizr z hostitelské společnosti CTP Předávání certifikátu ECBL Na Dni české logistiky jsme byli velmi spokojeni. Líbilo se nám, že se zde setkává mnoho zajímavých firem z oboru logistiky a že jsme mohli představit náš pro- dukt SHERLOG v trochu jiném světle také jako produkt vhodný pro partnery ze segmentu logistiky. Lenka Zelinková, SECAR BOHEMIA a.s. Partnery na Dni české logistiky jsme již po několi- káté a rádi se sem vždy vracíme. Přínos vidíme spíše z dlouhodobého hlediska a vítáme možnost setkávat se se zákazníky na obdobných akcích. Václav Štefl, Peugeot Domanský Na akci mne zaujala její velmi dobrá organizovanost i po- zvaní hosté. Bohužel jsem musel odjet dříve a stihl jsem pouze úvod a panelovou diskuzi, takže ke zbytku se nemohu vyjadřovat. Nicméně to co jsem stihl mne zaujalo a určitě rozšířilo mé vnímání logistiky. Roman Skala, BOHEMIA SEKT, s.r.o. Během aktivní prezentace na stánku společnosti DOMANSKÝ představil Václav Štefl novinky automobilů Peugeot Jan Kulhánek ze společnosti ČSOB Leasing představil mimo jiné projekt Čistá mobilita

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Akce je velmi dobře zorganizovaná. Největší přínos akce spatřujeme v možnosti prezentace našich produktů širší lo- gistické veřejnosti v České republice, vzhledem k tomu, že jsme se doposud orientovali spíše na zahraniční trh, ale nyní bychom se rádi zaměřili také na Českou republiku. Robert Soják, EasyCargo Den české logistiky je pro mě příležitost k neformálním schůzkám, které bývají základem budoucích obchodních kontaktů. Akce se účastním opakovaně a považuji ji za velmi užitečný prostor pro setkávání manažerů výrobních, obchodních a logistických společností. Jiří Hruška, TART, s.r.o. Sdružení GS1 Czech Republic se Dne české logistiky zúčastnilo již potřetí. Velmi vítáme možnost tzv. aktivní prezentace, kdy, na rozdíl od běžné před- nášky, se účastníci konference shromáždí u stánku. Ve vymezeném čase je možné hosty seznámit s tématy, která by v rámci běžného přednáškového programu mohla být méně zapamatovatelná. Letos jsme takto odborné pu- blikum informovali o globální datové synchronizaci – řešení pro sdílení kme- nových produktových dat mezi výrobci a maloobchodníky. Mikuláš Černý, GS1 Czech Republic Na Dni české logistiky mne nejvíce zaujaly rozhovory na vhodně vybraná té- mata a možnost seznámení se zástupci širší logistické veřejnosti. Z pohledu zahraničního účastníka oceňuji přítomnost mezinárodních společností a různo- rodost firem z nejrůznějších oblastí. Smysl akce spatřuji především v možnosti oslovit firmy s nabídkou optimalizace intralogistiky. Naše nabídka na českém trhu není příliš známá a proto vítáme akce typu Den české logistiky nebo kon- ference SpeedCHAIN, kde se chystáme také představit naši nabídku. Peter Popper, Log5Group Během aktivní prezentace na stánku společnosti GS1 představil Mikuláš Černý globální datovou synchronizaci – řešení pro sdílení kmenových produktových dat mezi výrobci a maloobchodníky

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

Poděkování patří také společnosti Hrubý moving za poskytnutí parkovací plochy, společnosti Securitas za profesionální organizaci při parkování a společnosti KODYS za zajištění identifikačních visaček Dne české logistiky jsme se jako partneři účastnili poprvé a musím říci, že jsem velmi příjemně překvapen. Je zde příjemné prostředí a atraktivní vystavovatelé. Od návštěvníků zde máme také pozitivní zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá vzhledem k tomu, že se začínáme orientovat na domovský trh. A zde mezi účastníky je určitě několik zajímavých firem, které by se mohly stát našimi klienty. Ondřej Svoboda, Openmatics s.r.o. Za Linde Material Handling Česká republika ví- táme návrat do větších prostorů logistického centra v Kozomíně. Protože jsme na Dnech české logistiky měli svou expozici, mohu také říci, že jsme byli spokojeni s návštěvností. Oproti před- cházejícím letům jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany studentů vysokých škol, kteří se zajímali o nové trendy v manipulační technice, o automatický provoz vozíků a co nás příjemně překvapilo, také o bezpečnost provozu ve skla- dech. Akce přinesla celou řadu nových informací i pro nás, velmi zajímavá byla například předná- ška rektora ŠKODA AUTO Vysoké školy. Martin Petřík, Linde Material Handling Česká republika s.r.o. Velmi se nám líbily přednášky předních osobností v oboru vzdě- lávaní. Zejména pan Klaus byl skvělý. Z vystavovatelů nás zaujala expozice vestaveb do užitkových automobilů a potěšila nás bohatá nabídka periodik z oblasti logistiky. V neposlední řadě celková atmosféra a prostředí místa setkání bylo velice příjemné. Tereza Franková, Special Service International, spol. s r. o. Dopolední přednášková část

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

LOGISTIKA 46 z Váš koncept je trochu odlišný od běžných e-shopů. Můžete nám tento koncept přiblížit? Jak se Vám osvědčil a co vás přivedlo na myš- lenku zřízení výdejních míst? Smyslem ZOOTu je koukat na módu trochu jinak, přinášet zákazníkům nové značky, které jsou v zahraničí běžně dostupné a známé, ale v Čechách je neseže- nete a dělat našim zá- kazníkům radost. Online prodej módy je logicky spojen s oba- vami s nesedící veli- kostí, reálnou podobou produktu a případným vracením, a to jsme po- třebovali odbourat. Proto jsme začali s bu- dováním Výdejen ra- dosti, kde si mohou zákazníci objednané zboží ještě před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet. Odborně se to nazývá omnichannel – tedy schopnost obsloužit zákazníky na webu i na ka- menné pobočce. Samozřejmě je možné nechat si zboží poslat i domů, zákazníci mají dopravu tam i zpátky zdarma, ale nyní nám jde v Če- chách zhruba 70 % všech objednávek přes vý- dejny a číslo pomalu stoupá. Z toho je patrné, že koncept funguje. z Byl takto koncept postaven od začátku nebo jste k němu došli postupně v rámci naby- tých zkušeností a sledování požadavků záka- zníků? Současná podoba ZOOTu funguje od roku 2012, tomu ale ještě předcházely další dva ne- úspěšné modely, které byly ale postavené na něčem jiném a společným jmenovatelem byl jen stejný název. Přesto jsme díky tomu zjistili, že lidé mají o zahraniční módní značky zájem, ale nechtějí je tam nakupovat, jelikož se bojí vratek. A tak se zrodil nápad dát zákazníkům možnost si oblečení před zaplacením vyzkou- šet. V současné době máme celkem 39 Výde- jen radosti, z toho 20 v Čechách, 10 na Slovensku a 9 v Rumunsku. Výdejny jsou pro nás výborným marketingovým nástrojem, umožňují nám kontakt se zákazníkem, díky kterému lépe poznáme jeho požadavky a záro- veň nedržíme jeho peníze. z Vzhledem ke službě, kterou nabízíte zákaz- níkovi v podobě výdejních míst, kde si může objednané zboží vyzkoušet a až pak se rozhod- nout o jeho koupi, jistě řešíte rozsáhlou zpět- nou logistiku. Zajímalo by nás, jak vlastně celý systém funguje? Jak je se zbožím dále praco- váno? Jaké všechny úkony je potřeba se zbo- žím udělat? Logistika je náš klenot a vratky jsou součástí celého modelu. Na naše výdejny denně míří stovky objednávek. Vyzkoušené zboží přímo v zázemí výdejen kontrolujeme, zabalíme, oštít- kujeme a ještě tentýž den odesíláme zpět na centrální sklad. Po další kontrole kvality toto zboží znovu naskladníme k prodeji. z Máte veškerou logistiku rešenu in-house vlastními silami nebo některé části outsorujete a jaké jsou případně vaše zkušenosti? Outsourcujeme kompletní distribuci, tedy dopravu na výdejny a balíkový servis a do bu- Logistika je náš klenot a vratky jsou součástí celého modelu. Na naše výdejny denně míří stovky objednávek. Vyzkoušené zboží přímo v zázemí výdejen kontrolujeme, zabalíme, oštítku- jeme a ještě tentýž den odesíláme zpět na centrální sklad. Po další kontrole kvality toto zboží znovu naskladníme k prodeji. doucna se nebráníme širšímu outsourcingu některých procesů nebo úseků. Plánujeme také další sklady mimo ČR, které se budou s největší pravděpodobností řešit stejným způ- sobem. Při outsourcingu skladových operaci považuji za nejdůležitější důvěru mezi part- nery, souznění firemních kultur, flexibilitu Logistika je náš klenot Libor Hudeček

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

LOGISTIKA 47 a zkušenosti 3PL partnera v daném segmentu logistiky. z Standardem je u vás dodání zboží na vý- dejnu do druhého dne. V některých případech ještě tentýž den. Jak máte tento systém rych- lých dodávek vyřešen? Zajišťujete vlastními si- lami nebo spolupracujete s externími dopravními společnostmi? Jak náročné je za- vedení takto krátké dodací doby? Doručení v den objednání na výdejny bude do budoucna standardem. Už ve vánoční sezoně 2016 jsme zavedli same day delivery pro všechny výdejny v ČR a Bratislavě, nyní platí celoročně pro Prahu, Brno a Bratislavu. Ostatní české výdejny zavážíme do 24 hodin, Rumunsko do 48 hodin. Tento typ doručení klade velké nároky zejména na expediční kapa- citu skladu, protože se výrazně sbíhají cut off časy do jednoho okamžiku. Dopravní zajištění není zvláště náročné, je to spíše ekonomická záležitost s ohledem na kritický objem v daném směru. z Kromě toho, že chce mít současný interne- tový zákazník objednávku v co nejkratším čase, jak vnímáte současné zákazníky, kteří nakupují on-line? Je to přesně tak, zejména v tomto odvětví. Móda je impulsivní zboží a téměř 80 % našich zákazníků jsou ženy. Když se jim něco líbí, tak to chtějí hned. Celé to ale není jen o čase, zásadní je také důvěra, kterou si budujeme díky Výdejnám radosti. Zákazníkovi se zavazujeme, že objed- návka dorazí ve slibovaném čase a deklarované kvalitě. Celý ZOOT stavíme na zákaznické spoko- jenosti, na zážitku, snažíme se být jiní. Máme svůj jazyk a základním pravidlem je udělat záka- zníkovi radost. A to naši zákazníci oceňují. z Jaké moderní technologie ve vašich skla- dech využíváte, abyste byli schopni zboží v tak krátkém časovém úseku připravit? Jakou roli v celém systému hrají IT technologie? IT systém je v celém logistickém procesu samozřejmě zcela zásadní. V současné době je jeho vývoj v našich rukou, máme v něm ale integrováno mnoho partnerských řešení. Na- příklad aplikační SW na androidových termi- nálech pro pickování nám na míru vyvíjí externí partner. Abychom mohli zboží odesílat v několika se- kvencích denně (např. zavážení pražských výde- jen do 3 hodin od objednávky) máme implementovanou kromě SW, který umožňuje preference ve zpracovávání, také určitou míru automatizace ve skladu. z Říká se, že Česká republika je e-shopovou velmocí. Jak vidíte další vývoj e-commerce v ČR, kam bude směřovat? V množství e-shopů, které jsou v České republice, jistě není snadné uspět. Na co by se měl e-shop zaměřit, aby obstál v náročném konkurenčním boji a vyhověl náročným požadavkům zákazníků a na co by si měl dát pozor? Výdejna radosti Brno ZOOT is one of the largest e-commerce shops with fashion in the Czech Republic. It is built on the services quality, speed of delivery and unique omni-channel concept. This concept allows the customers to order goods on the Internet, nevertheless they can try on the goods in brick-and-mortar shops. Libor Hudeček, Logistics Manager allowed us to see what is behind the logistics scene at ZOOT. z Could you explain your e-shop concept? Selling fashion online is logically associated with fears with not fitting size, real look of the product and potential returning, and we needed to eliminate it. That’s why we started to build our Shops of joy where customers may have look at ordered goods and test it before paying. z Do you get all your the logistics solutions in-house on do you outsource some part? We outsource the complete distribution, i.e. transport to shops and parcel service. For the future we are not against the wider outsourcing of some processes or sections. We are also planning more warehouses outside the Czech Republic, which will be provided probably in the same way. In warehouse operation outsourcing, I consider the trust between partners, harmony of corporate cultures, flexibility and 3PL partner’s experience in given logistics segment as the most important. z What kind of modern technology do you use in your warehouses? IT system is quite essential in the entire logistics process. Currently, we have its development in our hands, but many partner solutions are integrated into it. For example, the application software on Android terminals for picking is being tailored for us by external partner. In order to be able to send goods in several sequences daily (e.g. distribution to Prague shops within 3 hours since the order), we have implemented – except the software enabling preference in the processing – also certain level of automation in the warehouse. § Markéta Vojáčková Logistics is our jewel Podle mého názoru Česká republika nijak vý- razně nevybočuje ze statistik ostatních rozvinu- tých trhů. Počet e-shopů je tu stále vysoký, ale na příkladech ze západní Evropy vidíme, že bude docházet ke konsolidaci trhu ve prospěch velkých hráčů. Z pohledu logistiky bych e-sho- pům doporučil rozhodně férovou a srozumitel- nou komunikaci, neuvádět, že je zboží skladem, pokud není možné jej okamžitě odeslat a nedo- hánět svou marži na vysokém dopravném. To všechno zákazník vnímá. § Markéta Vojáčková

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

ODBORNÁ SETKÁNÍ 48 Letošního ročníku konference se zúčastnilo 240 účastníků z 27 zemí, včetně 46 vysoce postavených před- stavitelů z předních železničních spo- lečností a organizací. Na seznamu řečníků bylo 45 osob, včetně zá- stupců Evropské komise, ministerstev dopravy, UIC, OSŽD, ERA, UNIFE, CER, IBS, UIRR a dalších význam- ných evropských organizací a insti- tucí. V rámci konference bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na inovač- ních programech Shift2Rail mezi Fer- rovie dello Stato Italiane a OLTIS Group, ve kterém obě společnosti po- ložily základ pro společný výzkum a inovační aktivity, vytvořily vzájemnou spolupráci v Shift2Rail. Mezinárodní železniční fórum, které bylo důle- žitou částí konference IRFC 2017, se konalo dne 21. března 2017 pod heslem „ŽELEZNICE NA KŘIŽOVATCE ČASU – VIZE A VÝZVY“. Na fóru představitelé železničního průmyslu disku- tovali o problémech a hledali jejich řešení. První den konference IRFC 2017 moderovali Matthew Baldwin (Evropská komise) a Simon Fletcher (UIC). Účastníky konference přivítali svými projevy zástupci společnosti OLTIS Group, ministr dopravy a infrastruktury Malt- ské republiky (předsednické země EU) Joe Mizzi a náměstek ministra dopravy České repu- bliky Milan Feranec. Poté představitelé nejdůle- žitějších hráčů železničního průmyslu projednávali otázky na téma konkurenceschop- nost v odvětví železniční dopravy. Sekce „Železniční inovace a výzkum – hnací síla budoucí interoperabilní železnice“, kterou Mezinárodní železniční fórum a konference 2017 po dvou letech opět v Praze Ve dnech 22. – 24. března 2017 proběhl v Clarion Congress Hotel Prague 6. ročník mezinárodní železniční konference s ná- zvem „Udělejme Evropskou železnici snadnější“, pod záštitou ERA (Agentury EU pro železnice), Poslanecké sněmovny Parla- mentu České republiky, Ministerstva dopravy České republiky, UIC (Mezinárodní železniční unie), UNIFE (Asociace evrop- ského železničního průmyslu), společného podniku Shift2Rail, OSŽD (Organizace spolupráce železnic) a CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury). Konfe- renci podpořilo 12 partnerů zejména z řad mezinárodních or- ganizací. Konferenci již tradičně uspořádal OLTIS Group, který je jedinou a uznávanou společností s úspěšnými akcemi podob- ného typu a s celoevropským dosahem. moderoval Riccardo Santoro (Ferrovie dello Stato Italiane), byla velmi významná pro další směrování železnice k inovacím. Zástupci spo- lečného podniku SHIFT2RAIL v ní mimo jiné in- formovali o probíhajících a ukončených projektech, shrnuli výsledky dokončených pro- jektů řešených v rámci výzkumných a inovač- ních programů a představili připravované projekty. Generální ředitel UIC Jean-Pierre Loubinoux ve své prezentaci popsal vyhlídky pro železnici stát se v tomto 21. století hlavním aktérem mo- bility. „Železnice usnadňující překračování hra- nic mezi národy významně přispívá k vytváření interoperability mezi jednotlivými zeměmi a je- jich obyvateli,“ a dodal „v tomto století si zain- teresované strany z celého světa uvědomují, že mobilita na železnici je ve skutečnosti páteří účinného, integrovaného multimodálního do- pravního systému, a to díky svým výhodám z hlediska výkonu, bezpečnosti, spolehlivosti a šetrnost k životnímu prostředí .“ V sekci „Rozvoj atraktivního a konkurence- schopného železniční sektoru” Josef Doppel- bauer, výkonný ředitel ERA svou prezentaci zaměřil na to, co může Agentura EU pro želez- nice udělat pro to, aby železnice byla opět atraktivní a konkurenceschopná, a soustředil se na technickou integraci trhů s cílem dosáhnout lepších služeb železnice při nižších nákladech. Významnou sekcí prvního dne kon- ference byla Digitalizace v železniční dopravě. Přednášky druhého dne kon- ference byly rozděleny do čtyř sekcí, které moderovali Simon Fletcher a Michael Robson a které byly věno- vány tématům jako Novinky v tech- nologii nákladní dopravy a logistiky, Implementace železniční interopera- bility (TSI TAF/TAP) a Železniční ino- vace, projekty a informační systémy. Konference byla doprovázena tra- diční odbornou výstavou, na které se prezentovalo 18 vystavovatelů z řad železnič- ních dopravců, železničního průmyslu, IT spo- lečností, mezinárodních organizací a médií. Nedílnou součástí konference byly dopro- vodné akce jako Galavečer první den a „Český večer“ po skončení druhého jednacího dne. Třetí den konference, 24. března, byl věnován návštěvě Národního technického muzea v Praze. Největší pozornost účastníků vzbudila expozice historie dopravy v tzv. „dopravní hale“. www.irfc.eu

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

SpeedCHAIN Slovakia 2016 očima účastníků „Už teď se těším na další ročník SpeedCHAIN Slovakia. Oslovilo mne věcné shrnutí aktuálních problémů a diskuse, možnost firem předvést optimalizaci a zefektivňování, poznávání aktu- álních logistických procesů i problémů, kterým logistika čelí.“ Jana Bohúnová, Pernod Ricard Slovakia „Bylo to něco úplně nového, konference pro nás byla velmi užitečná z hlediska ko- munikace a samozřejmě také zviditelnění firmy. Super byl večerní program, který byl příležitostí, aby se lidé poznávali s ostat- ními odborníky.“ Klaudia Višňovská, DHL Logistics (Slovakia) a Beata Barlíková, DHL Parcel Slovensko „První ročník SpeedCHAIN Slovakia přilákal velké množství účastníků, což je znakem kvality a odbornosti této konference. Osobně oceňuji její zamě- ření zajištěné odborníky, kteří se zabý- vají logistikou a její problémy. Pevně věřím, že tímto ročníkem se začala tra- dice SpeedCHAIN na Slovensku.“ Marcel Vojtko, Erfolg „Jako zástupci výrobců, nikoli do- pravců či podniků automobilového prů- myslu, jsme se s kolegou zúčastnili tohoto festivalu logistiky na nejvyšší úrovni. Líbila se mi mírumilovná kritická otevřenost, odstraňování nedůvěry vůči dopravcům a pohledy do budoucnosti s nadčasovou platností.“ Jana Pitoňáková, Chemosvit Folie, Svit Slovakia „Konference byla zorganizovaná na vysoké odborné úrovni, přednášející byli odborníci z praxe. Vysoce hodnotím, že bylo možné ihned klást otázky a diskutovat. Zejména mne zaujal druhý den konference s přednáškou o moderní logistice ve Škoda Auto.“ Mária Kacejová, Toyota Material Handling Slovensko „První ročník SpeedCHAIN na Slo- vensku mě mile překvapil. Vysokou účastí, krásným prostředím, možností setkat se s odborníky z oblasti logis- tiky i jiných služeb, které jsou na lo- gistiku navázané, a v neposlední řadě svým obsahem. Jsem moc rád, že tato popřední logistická událost zaví- tala i na Slovensko a věřím, že se zde stane tradicí stejně jako v České re- publice.“ Roman Nováček, Raben Logistics Slovakia „Konference byla velmi dobře zorganizovaná, diskutovaná témata byla zajímavá a aktuální, což se projevilo i ve vysoké návštěvnosti. Těším se na další rok“. Peter Hrapko Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/

59

http://www.floowie.com/cs/cti/reliant-04-2017-web/