Rotary Good News č. 1 / 2017https://desdenis.com/

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 1 / 2 0 1 7 good news Hledáme novéčleny RotaRy. Zn.svámi dokážeme víc!

https://desdenis.com/

Distriktní konference Česká a Slovenská republika Srdečně vás zveme na Distriktní konferenci Distriktu Česká republika a Slovenská republika ve Františkových Lázních. Budeme mít velkou radost, když se na Distriktní konferenci setkáme se zástupci všech Rotary klubů našeho distriktu. 7.–8. 4. 2017 Františkovy Lázně

https://desdenis.com/

jedním z úkolů pro můj guvernérský rok bylo zvýšení počtu rotariánů v klubech. Během mých návštěv 50 klubů jsem vždy připomínal, že každý by měl přijmout alespoň jednoho nového člena. Zatím jsme se moc nepohnuli, počet prý bude přibližně stejný jako v minulém roce. Máme mnoho velice aktivních klubů, ale bohužel i těch pasivních. Mám zkušenosti, že v aktivních klubech nouzi o nové členy nemají, protože magnetem, jak je přilákat, jsou právě akce a projekty, které kluby pořádají. Příkladem může být Rotary klub v Martině, který pořádá mnoho dobročinných veřejných, sportovních i kulturních akcí, každý rok mají několik inboudů a outboundů, a lidé z Martina to vnímají velice pozitivně. Vždy se ale o výhodách být rotariánem nedaří přesvědčit. Jsme příliš uzavření a neradi ukazujeme svoje aktivity veřejnosti. Je to velká škoda, protože Rotary má co nabídnout. Letos se hodně psalo a mluvilo o alumni, v některých klubech jsme pořádali mítinky s absolventy. Je to vynikající myšlenka. Velký potenciál pro získání nových členů vidím také ve Fellowships, kde můžeme ukázat, že se dokážeme bavit a udržovat přátelství, na kterém je Rotary založeno. Musím velice ocenit práci Roberta Bečici, který má na starost rozvoj členské základny na Slovensku. A je to také jeho zásluha, že budeme v červnu charterovat RC v zakládání Malacky, velmi slibně pracuje Rotary klub v zakládání Trenčín Laugaricio, znovu otvíráme klub v zakládání Prešov. Nedávno jsem se dozvěděl o možnosti otevřít Rotary klub v Rakovníku s pomoci RC Beroun. Pokud se vše vydaří, bude to ku prospěchu našeho distriktu. Znovu apeluji na kluby: pracujte na svém rozvoji, jde o budoucnost našeho distriktu. Pracujte více s kluby Rotaractu, případně zvažte jejich zakládání ve vaší blízkosti, jsou to budoucí rotariáni, a ty potřebujeme. V porovnání s dalšími zeměmi z RI zóny 19 jsme na tom s počtem rotariánů na počet oby- vatel velice špatně. Například Chorvatsko má 1298 rotariánů na 4,2 milionu obyvatel, zatímco náš distrikt má 1361 rotariánů na téměř 16 milionů obyvatel. Osobně si nepřeji masivní nábory, jako třeba v USA. Moji snahou je získat do všech klubů kvalitní a perspektivní nové členy, kteří budou navazovat na naší 25letou historii a práci, za kterou se nemusíme stydět. Věřím, že do konce rotariánského roku 2016/17 vy všichni pomůžete naplnit můj cíl 70 nových rotariánů. Za to vám předem děkuji. Vážení rotariánští přátelé, štěpán de wolf guvernér Distriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

https://desdenis.com/

4 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 prezident RI Prejavy a dôležité posolstvá prezidenta rI John F. germa nájdete na www.rotary.org/office-president Január Začiatkom roka 2017 vstupujeme do druhého roč­ níka programu OSN Ciele udržateľného rozvoja (SDGs). Týkajú sa 17 oblastí, do riešenia ktorých sa môžu zapojiť ľudia z celého sveta a spoločne tak čeliť najnaliehavejším ekonomickým, politickým a sociálnym problémom. Koneč­ nou métou týchto cieľov nie je nič menej než dosiahnutie mieru, prosperity, bezpečnosti a rovnosti pre celé ľudstvo. Ako vôbec začať riešiť takéto projekty? V Rotary na to máme jednoduchú odpoveď: krok za krokom. Sme si vedo­ mí toho, že všetkých 17 cieľov, rovnako ako našich šesť oblastí záujmu, je vzájomne poprepájaných. Nie je možné udržať uspokojivú úroveň zdravia obyvateľstva bez prístu­ pu k čistej vode. Čistú vodu nemožno zabezpečiť bez riad­ nych hygienických opatrení. Dodržiavanie hygienických opatrení zase pomáha udržať školskú dochádzku detí, čím rastie vzdelanostná úroveň, následne sa zvyšuje ekonomic­ ká prosperita a zdravotná úroveň. Ak chceme dosiahnuť tr­ valé napredovanie, musíme sa vpred posúvať spoločne. Myšlienka trvalo udržateľného rozvoja je kľúčovou nie len z pohľadu SDGs, ale aj z pohľadu Rotary. Nestačí iba vykopať studňu, ale treba zabezpečiť, aby komunita vedela studňu udržiavať. Nestačí iba zorganizovať týždeň poskytovania zdravotnej sta­ rostlivosti, ale treba vyškoliť miest­ nych zdravotníkov. Treba podporiť rodiny a komunity v preberaní zodpo­ vednosti za vlastnú budúcnosť tým, že sa im poskytnú nástroje potrebné na dosiahnutie úspechu. Rotary píše už 112 rokov svojej existencie a má v pláne na­ písať mnoho ďalších. Mali sme nejednu príležitosť vidieť reál­ ny prínos našej práce: v zdravotníctve, v školstve, v oblasti zabezpečenia pitnej vody a hygieny a samozrejme v našom úsilí o vyhladenie detskej obrny. Úplné vyhladenie detskej obrny predstavuje jeden z vrcholov v oblasti udržateľnosti – po ukončení tohto projektu bude navždy z neho profitovať celý svet. Takýto prínos ďaleko presahuje nad rámec vyhlade­ nia jediného ľudského ochorenia. Odhadovaná úspora nákla­ dov po vyhladení detskej obrny predstavuje sumu približne 1 mld. USD ročne. Túto sumu bude možné vrátiť do rozpočtu na verejné zdravotníctvo a poukázať na iné naliehavé potreby, čím kus dobrej práce prispeje k zdravším zajtrajškom. Február Dňa 23. februára si pripomenieme 112. výročie založenia Rotary. Je až neuveriteľné, ako veľmi sa svet a naša organizácia zmenili od čias, kedy sa prvý Rotary klub pod vedením Paula Harrisa začal stretávať v Chicagu. Významné objavy sa udiali v technológiách, v oblasti me­ dicíny, pokroky boli zaznamenané na celospoločenskej úrovni. Keď sa pozrieme na mapu sveta z roku 1905 a tú dnešnú, rozdiely sú evidentné. Nedá sa však porovnať jestvujúci svet so svetom, ktorý by mohol vzniknúť, nebyť niektorých udalostí. Neexistuje teda žiadny spôsob, ako porovnať náš svet v jeho súčasnej podobe so svetom, v ktorom by neexistovalo Rotary. Rotary počas svojej existencie čelilo mnohým výzvam. Na konflikty sme odpovedali presadzovaním mierového rie­ šenia, chudobným sa snažíme pomáhať vzdelávaním. Na nedostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti sme rea­ govali projektami menšieho či väčšieho rozsahu, od za­ bezpečovania vybavenia kliník v malých sídlach až po od­ stránenie detskej obrny v celosvetovom meradle. Nikdy nezistíme, nakoľko by bol svet iný, ak by Rotary nikdy nebo­ lo založené. S absolútnou istotou však môžem tvrdiť, že náš svet v aktuálnej podobe je oveľa lepší, než by bol bez Rotary a samotné Rotary je silnejšie práve vďaka každému jednému z vás. Svet potrebuje odvahu, optimizmus a idealizmus Ro­ tary. Potrebuje hlas tolerancie, spolupráce a nádeje, ktorú prinášame. Potrebuje príklad toho, že občania všetkých kra­ jín dokážu úspešne spolupracovať v priateľskom duchu. Nikto z nás nevie predvídať kam až vyústia naše skutky, naše prejavy, rozhodnutia ktoré prijímame, príležitosti kto­ rých sa chopíme a tie, ktoré necháme bez povšimnutia. Myslím si však, že všetci sme si vedomí tohto, že úsilie konať dobro napokon to dobro aj prinesie a zvolenie si Služ­ by druhým ako svojej životnej cesty nás povedie tým správ­ nym smerom. Nikto nepozná budúcnosť. Mám však plnú dôveru v Ro­ tary a v rotariánov vo viere, že každým rokom prispejete k tomu, aby náš svet bol lepší aj tým, že Rotary pomáha ľuďom. Preklad: IVAN BELAN, PDG John F. germ Prezident rotary International

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 5 nadace Únor Letos v únoru si připomeňme úspěchy mírových center Rotary a vzpomeňme všechnu práci, kterou absol­ venti programu odvádějí na mnoha místech světa. Připo­ meňme si, že vznik Mírových center Rotary v roce 2002 dovršil několik desetiletí mírového úsilí podporovaného Nadací Rotary. Ve třicátých letech minulého století francouzské a německé kluby založily první petit comité, předchůdce dnešních mezi­ státních výborů – Intercountry Committees. Francie i Ně­ mecko si byly po válce vědomy toho, že křehký mír je třeba udržet. Ačkoli druhá světová válka naděje zmařila, dokázali se mírově smýšlející rotariáni znova sejít v padesátých letech. Od té doby založili již přes 250 mezistátních výborů, které slouží propagaci přátelství a společné služby jiným. Rotariáni věřili, že mezinárodní porozumění se rozvíjí nejsnadněji, pokud je založeno na osobních vztazích. Na­ dace vysílala akademické pracovníky a mladé profesionály do jiných zemí, aby získali zkušenosti s jinými způsoby žití a podnikání. Každý rok věnuje Nadace miliony dolarů na projekty zaměřující se na základní příčiny konfliktů – nedo­ statečný přístup ke vzdělání, zdravotní péči, využití hos­ podářských příležitostí, přístup k čisté vodě a dostatečnou hygienu. Naše globální granty se opírají o jedinečný poža­ davek: k získání grantu musejí být navrhující kluby z nej­ méně dvou států. Tím, že je kombinována místní znalost s mezinárodními zdroji a s příspěvkem Nadace, opírají se tyto projekty o přátelství, které se často přemění na dlou­ hodobou spolupráci. Nejlepší příležitostí k navazování mezinárodních přátel­ ství je každoroční Kongres Rotary. Tento rok budeme v Atlantě oslavovat sté výročí Nadace Rotary, konající dobro na světě. Doufám, že se připojíte ke mně a tisícům svých rotariánských kolegů a zúčastníte se této největší narozeninové oslavy roku! LeDen V mnoha kalendářích je leden prvním měsícem roku. Ale my v Rotary začínáme svůj rok červencem. Jsme teď vlastně v polovině, což je dobrý důvod k připomenutí cílů, které zbývá naplnit. Celoroční seznam úkolů vzhledem k Nadaci Rotary by mohl zahrnovat následující položky: • Přispět ke kampani End Polio Now s využitím nabídky Nadace Billa a Melindy Gatesových, kteří přispějí podle vzorce 2 : 1 vůči vkladu rotariánů. • Zahájit projekt ve prospěch vaší obce, který je podpořen grantem nadace, a zajistit, aby se o něm v obci vědělo. • Doporučit kandidáta na stipendium v rámci programu studia na mírových centrech Rotary. • Přijmout účastníka výměnného programu akademických pracovníků nebo tým na profesní studijní návštěvě. • Zaregistrovat se na Rotary Direct a umožnit pravidelné poskytování darů Nadaci. • Zahrnout majetkový odkaz Nadaci Rotary do plánů hospodaření s nemovitým majetkem (Bequest to the Foundation). • Požádat o vystavení kreditní karty RI, díky níž lze připsat část nákladů za každý nákup na účet Nadace Rotary. Existuje řada způsobů, jak podpořit Nadaci Rotary a jak osla­ vit její sté výročí. Můžete vypracovat plán společenské akce s cílem seznámit občany s Nadací Rotary (inspirace na http://rotary.org/foundation100), propagovat v místních médiích projekt klubu, který nadace podpořila grantem, zor­ ganizovat čtení o historii Nadace Rotary z publikace Konat dobro na světě (lze zakoupit na http://shop.rotary.org) či sdílet plány oslav a akcí na sociálních médiích odkazem na #TRF100. Největší oslava se bude konat od 10. do 14. června v Atlantě, kam se na Kongres RI sjedou tisíce rotariánů. Doufám, že se připojíte a společně si ji užijeme! KaLyan banerJee Předseda správní rady nadace rotary Vše nejlepší do nového roku! Nadace se dlouhodobě věnuje podpoře míru Překlad: PEtr j. PAjAs, PDG

https://desdenis.com/

http://www.klickstreet.com/spacegallery/functions.php?=why-does-azithromycin-cause-diarrhea/

https://desdenis.com/

Na Mauritiu je nejhustější osídlení ze všech zemí Afriky: 614 osob na každý čtvereční kilometr. Následuje jej Rwanda se 472 obyvateli / 1 km2. Mauritius Stříbrné jubileum své existen­ ce oslavil Rotary klub Vacoas, sídlící na jednom z ostrovů Mauritius ve vodách Indického oceánu, doslova výbuchem svých aktivit – sešlo se jich hned šest během jednoho jediné­ ho týdne v květnu minulého roku. Nároč­ ný program byl zahájen dnem nazvaným „mega health day“. Šesti stům obyvatelů vesnice St. Pierre bylo nabídnuto vyšetře­ ní jejich zdravotního stavu a lékařské konzultace zdarma. V následujících dnech proběhly v obci přátelská setkání a aktivity obecních služeb. K tomu pozna­ menala Nishta Jooty, budoucí president­ ka místního Rotary klubu, že jim šlo o to, aby se obyvatelé tohoto ostrova seznámi­ li s tím, jaké projekty klub připravuje, a dodala, že se na každém projektu podí­ lelo nejméně 20 dalších členů klubu. „Všichni se na těchto projektech podíleli s plným nasazením a s láskou.“ Maďarsko Vředům vzniklým z otlaků ne­ boli tzv. proleženinám lze té­ měř zcela předejít, ale mohou se stát i osudnými, nejsou­li dostatečně ošetřeny. V Maďarsku se tento problém vážně prohloubil, neboť zdravotních pra­ covníků, kteří mohou pomoci nepohybli­ vým pacientům, aby svou polohu měnili, je velmi málo. Když se dozvěděli o výho­ dách speciálních matrací, umožňujících rovnoměrné rozložení váhy těla po celé ploše matrace, takže lze proleženinám předejít, spojily se Rotary kluby Miškolc­ ­Tapolca a Székszárd s arizonským RC Sun City west a vyhlásily globální grant. Jeho zásluhou bylo umožněno využít ta­ kovýchto matrací v sedmi zdravotních centrech v Maďarsku. „Musel jsem o tom informovat jak náš Rotary klub, tak i dis­ trikt,“ říká Jim Dowler, člen arizonského RC, „vždyť kdo by se také chtěl bavit o proleženinách? Vždyť i my jim můžeme předejít!“ Díky tomuto projektu se také zlepšil zdravotní stav téměř tisícovky Maďarů. Jamajka Tucet rotariánov z RC Lucea sa pripojil k členom Rotaract klubu a zamestnancom hote­ lov, aby vyzbrojení plastovými vrecami pozbierali odpadky pozdĺž pláže, v prísta­ ve a na nezastavaných pozemkoch ležia­ cich medzi rezortmi Negril a Montego Bay. Zapojili sa tak do iniciatívy vyhláse­ nej organizáciou za zachovanie oceánov Ocean Conservancy, ktorá 17. september vyhlásila za medzinárodný deň čistenia pobrežia. „Pozbierali sme viac ako 3000 plastových fliaš, mnoho plastových vre­ cúšok, naplavené drevo, sklenené fľaše, penové a iné materiály,“ hovorí člen klubu Mervyn Spence. „Považovali sme za veľmi dôležité, aby sme aj my pomohli zastaviť zahlcovanie pobrežia odpadkami, ktoré ohrozujú podmorský svet a zabíjajú voľne žijúce zvieratá, znečisťujú životné pro­ stredie a ohrozujú zdravie ľudstva.“ ze světa 7 R O T A R y g O O D N e w S 1 | 2 0 1 7

https://desdenis.com/

zo sveta 8 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 dokumentovaná na stránkach časopisu The Rotarian 1993 História Nadácie rotary Preklad: ivan belan, PDG 1991 1994 2001 2000 Novembrové číslo na svojich strán- kach predstavilo nové rotary cen- trá pre medzinárodné štúdiá, kto- rých vznik bývalý prezident rI Bill Huntley označil za „jednu z najdôležitejších, najďalekosia- hlejších iniciatív z dielne nadácie rotary“. V septembrovom čísle bola uverejnená fotografia Kezie anne Bautista z Filipín, ktorá je 500miliónte dieťa zaočko- vané proti detskej obrne v rámci iniciatívy gPeI. V r. 2000 bola oblasť Západného tichomoria vyhlásená za zónu bez výskytu detskej obrny a vo februári 2001 bolo v časopise predstavené posledné dieťa v regióne nakazené vírusom. V roku 1999 správna rada nadácie založila dedičský spolok na počesť zosnulým, ktorí zanechajú nadácii aspoň 10 000 Usd. ako sa uvádza v aprílovom vydaní z r. 2001, skromne žijúci manželia Paul a Jean elderovci nadácii zanechali 7 mil. Usd. V novembri časopis uverejňuje: wHo odhaduje, že vďaka globál- nemu úsiliu sa v minulom roku predišlo asi 445 000 prípadom paralytickej detskej obrny. osn dosiahla významný míľnik v podobe celosvetovej imunizácie - 80 % detí bolo zaočkovaných proti šiestim detským chorobám. wHo a UnICeF to označili za naj- väčší úspech v oblasti verejného zdravia v uplynulom desaťročí. Hlavná správa decembrového vydania znela: Vírus detskej obrny bol na západnej pologuli zlikvidovaný. III. DIEL

https://desdenis.com/

zo sveta 9 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 2002 2009 2004 2005 2008 V septembri 2004 sa na stránky časopisu dostali dve absolventky študijného pro- gramu rotary Peace Fellows, ktoré pôsobili v Bosne. Predseda správnej rady nadácie Carlo ravizza v júli 2004 vystúpil na svetovom kongrese rI v japonskej osake s prejavom o iniciatíve Každý rotarián, každý rok, ktorým motivoval rotariánov, aby prispeli do Výročného fondu. na stránkach novembrového čísla r. 2005 predseda správnej rady nadácie Frank devlyn rota- riánom priblížil poslanie nového Výboru pre víziu budúc- nosti, „ktorý rieši otázku, ako sa nadácia vykryštalizuje za naj- bližších 10 alebo 20 rokov“. V januári 2008 rotariáni „čelili výzve“ v podobe možnosti získa- nia grantu vo výške 100 mil. Usd od Billa a Melindy gatesovcov. V júni 2002 sa verejnosť z časo- pisu dozvedá, že nadácia rotary získala ocenenie gatesových za podporu celosvetového zdravia a od nadácie Billa a Melindy gate- sovcov dostala 1 milión dolárov. V októbri 2002 sa objavuje správa: detská obrna bola odstrá- nená na európskom kontinente. V marci 2009 časopis uverejnil, že nadácia gatesových sa zavia- zala poskytnúť ďalších 255 mil. Usd vo forme matching grantov za predpokladu, že rotary pris- peje ďalšími 100 mil. Usd. nová celková výška dotácie na odstrá- nenie detskej obrny tak dosiahne sumu 555 mil. Usd. V apríli 2009 the rotarian prinie- sol správu, že rotary vstupuje do partnerstva s UsaId, aby spo- ločne odštartovali Medzinárodnú spoluprácu v oblasti H2o s cieľom zlepšiť kvalitu pitnej vody a zvýšiť úroveň hygieny. 2010–2016 NABUDÚCE

https://desdenis.com/

ze světa 10 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 okrok, jehož bylo dosaženo v tomto nepřehledném terénu v boji proti poliu za posledních 18 měsíců, spo­ čívá v neposlední řadě v koordinaci opat­ ření, která obě země podnikají. Očkovací akce, které probíhají v obou těchto zemích každý měsíc, se organizují tak, aby se nepřehlédlo ani jediné dítě. Každý týden se setkávají odpovědné osoby z obou stran hranice a každého půl roku probíhají kon­ zultace hlavních představitelů vládních a správních orgánů obou zemí. Ve středu pozornosti doprovodných opatření je ko­ munikační strategie, opírající se přede­ vším o rozhlas, neboť ten poskytuje hlavní informace 70 procentům Afgánců a kaž­ dému druhému Pákistánci, žijícímu v pří­ hraničí. Každý týden vysílá rozhlas infor­ mace o vhodné zdravotní péči a využívají i tzv. mýdlových oper v paštunském jazy­ ce, aby upozorňovaly na nebezpečí nákazy obrnou. Vedle poklesu výskytu nových případů mohl být zjištěn také pokles v již­ ní části pákistánské provincie Chajbar Paštúnchwá, známé tím, že právě přes její území se dostávají viry polia do jihový­ chodu Afghánistánu. Na kontrolních mís­ tech se tam zaznamenává stálý pohyb nomádů a uprchlíků. Přitom se ovšem pozornost zaměřuje i na menší, neoficiální místa přechodů hranice. z kouš ky p rostř edí Boj proti poliu lze vyhrát nejen v místech aplikace očkování, ale také v laboratoři, kde se provádějí pravidelné rozbory vzorků odpadní vody. Protože se provádí očkování spolknutím oslabených živých virů, které se vyloučí při výměně látek, a tím předsta­ vují sice malé, ale přece jen reálné nebez­ pečí nákazy, jsou pravidelné laboratorní rozbory centrálním preventivním opatře­ ním. Při pozitivním nálezu se výsledky ihned předají očkovacím týmům. Předejde se tak případným infekcím, a tím i dalšímu šíření této nemoci. P do nového roku po nových ces- tách – tak by bylo možné nade- psat budoucí strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Vyvolaly je nové praktiky včasné- ho dodávání očkovacích látek. Výsledky průzkumu signalizovaly už předem, že je zapotřebí pod- statně méně očkovací látky, je-li zavedena namísto do svalu do nejsvrchnější vrstvy kůže. Dosáh- ne se tak přibližně téhož efektu s pouze jednou pětinou původní- ho množství látky, vstřikovaného přímo do svalu. Z toho tedy jasně vyplývá, že s dosavadním množ- stvím je možné očkovat daleko více dětí. WHO vedle toho pozor- ně sleduje také výzkum očkování bez použití jehly. Dalo by se ho využít jako vedlejšího efektu při přechodu od orálního očkování k očkování umrtvenými polioviry. Po náležitém zapracování by tak mohl pomocník při očkovací akci ošetřit děti i bez lékaře pomocí mikronáplasti. Proto také nebu- de napříště volat WHO po posky- tování stále nových finančních prostředků. Přitom panuje stálá snaha využít finančních pro- středků co nejefektivněji. I když svými prostředky, které jsou od nás vyžadovány, přispějeme, není vyloučen ani jiný pokrok v boji proti dětské obrně. Hans Pfarr, PDG Milé čtenářky, milí čtenáři, A F G h á N I s tá N A p á k I s tá N Dvě země, jeden team Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Odhlédneme-li od Nigérie, je příhraniční oblast mezi Afghánistánem a Pákistánem poslední oblastí na světě, kde jsou lidé akutně ohroženi dětskou obrnou. Protože mezi těmito národy panují úzké kulturní a jazykové vazby a stálá přeshraniční výměna lidí, virus obrny se také pořád stěhuje.

https://desdenis.com/

ze světa r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 11 Současný stav ledeN 2017 s 35 do 28. 12. 2016 nově hlášenými infekcemi jsme dosáhli už jen poloviny nových případů ve srovnání s rokem předchozím – to je tedy vývoj plný nadějí. K těmto 35 novým případům je třeba připočíst ještě tři tzv. cVdPV případy z Laosu. Jde o infekce, které vznikly teprve po spolknutí příslušné očkovací látky, když byly vyloučené viry přijaty osobami dosud neočkova- nými. K tomu může dojít jedině tehdy, kde je očkovací hladina příliš nízká. Případy označené cVdPV jsou tedy důležitým indi- kátorem, aby bylo provedeno ješ- tě velkoplošné očkování. Území Nákaza 2016 2015 Afghánistán 12 19 Nigérie 4 0 pákistán 19 51 Celkem 35 70 Neendemické země 0 0 Celkem 35 70 Cíl pro rok 2018: Ještě nám pomozte! proGrA m eNd pol Io NoW potřebuje stále ještě finanční podporu, aby mohl do roku 2018 dosáhnout přerušení infekčního řetězu i ve třech posledních polioendemických zemích. JA k může me pomoCI? s naší prosbou se obracíme jak na každý rotary klub, aby pomohl do konce roku 2018 částkou 12 650 Usd (cca 11 850 €), tak i na každý distrikt, aby každým rokem přispěl 20 % svých ddF příspěvků. Za pomoci nadace Billa a Melindy gatesových, kteří tyto dary povýší o dalších 200 %, může rotary svého cíle skutečně dosáhnout: přerušení řetězu infekce i v nigérii, afghánistánu a v Pákistánu – tedy na celém světě. Spolupracují i „profíci“ Do kampaně proti poliu, do níž patří např. i sběr plechových uzávěrů lahví, se zapo­ jují stále nové subjekty, a to nejen ze škol a obchodních center, ale i ze spolupracují­ cích řemeslných či sportovních organizací. Mezi ně patří např. basketbalový klub Nürnberg Falcons, který hraje v Německu druhou ligu a který přizval ke spolupráci RC Nürnberg­Neumarkt. Tento klub (hraje v bílých tričkách) zřizuje při zápasech na svém hřišti sběrná místa. Jeho jednatel Ralph Junge říká: „Vždycky se nám toho hodně sejde, od hráčů i od jejich fandů. Je to jednoduché, každý může spolupracovat a aspoň trochu pomoci.“ z á V Ě r e Č N Ý s p u r t Už se klepe na dveře Chodí se po návštěvách doslova dům od domu a klepe se na dveře, aby ani jedno dítě nezůstalo bez očkování. Když tato nemoc ještě představovala celosvětovou hrozbu, pracovali zdravotníci se všeobec­ nými informacemi a zaměřovali se na růz­ né cílové skupiny, jimž bylo třeba vysvětlit smysl a potřebu očkování. Jestliže nyní dětská obrna akutně ohrožuje jen několik málo regionů, mění se také komunikační cíl: jde teď o to dbát přednostně na sociální normy, které by mohly rodičům bránit ne­ chat jejich děti naočkovat.

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 12 řijedete-li do Atlanty na světový kongres RI vůbec poprvé, poznáte tam své nové rotarián- ské přátele ze všech koutů světa. A bude-li Atlanta jen jedním z dalších míst, která jste jako pra- videlný účastník světových kongresů Rotary už na- vštívili v uplynulých letech, jistě se tam setkáte s mnoha svými starými přáteli. V Síni slávy přivítá slavný Hank Aaron své rotarián- ské hosty na jednom večeru v novém Suntrust Parku, nazvaném „Pryč s poliem“, kde budete sledovat utká- ní mezi slavnými baseballovými mužstvy Atlanta Braves a Philadelphia Phillies. A pokud se do spor- tovní aktivity rádi zapojujete, budete moci zaběhat si v krásném parku ke 100. výročí olympijských her. „Habitat for Humanity“ je nezisková společnost vě- nující se výstavbě bytů pro rodiny s nízkými příjmy přímo v Atlantě. Po celé odpoledne se budete moci věnovat výstavbě stěn pro Habitat – Domov humani- smu. Protože nic neupevňuje přátelské vztahy tolik, jako dobré společné jídlo, připravil organizační výbor nejen celou řadu společných večeří, mezi nimiž bude i rozsáhlá párty, při níž budou místní restauranty na- bízet svým hostům jídla na talířích, ale i tradiční Host Hospitality Night, při níž se bude nabízet nejen jídlo, ale i přátelská atmosféra z řady míst, sousedících s Atlantou. Veškeré podrobné informace snadno vyhledáte na adrese: rotaryconvention2017.org/festival-events Přihlásíte-li se předem nejpozději do 31. března 2017, získáte řadu zajímavých slev! riconvention.org P M e z i n á r o d n Í k o n g r e s r i 2 0 1 7 Jižanská pohostinnost Text: DEBLINA CHAKRABORTY, překlad: DOBROsLAv zEmAN, PDG Pro Celosvětový kongres Rotary International, který se letos uskuteční ve dnech 10.–14. června 2017 v Atlantě, připravil místní organizační výbor celou řadu již tolik osvědčených akcí typických svým jižanským pohostinstvím, od přátelských setkání s dobrým jídlem a hudbou až po inspirativní výlety k místním pozoruhodnostem. ze světa

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 13 Téma Rozšiřování členské základny Současná společnost je charakteristická prodlužováním lidského věku, jehož vedlejším produktem je i celkové stárnutí populace. Tento fenomén se promítá do mnoha oblastí života a nevyhnul se ani Rotary. I tady se potýkáme se stagnací ve snaze rozšířit a omladit členskou základnu. Ovšem odmítáme složit ruce do klína a snažíme se najít správnou cestu. Jakým způsobem můžeme zpopularizovat myšlenky a principy hnutí Rotary? Kde tedy nejlépe získat nové členy? Čím zaujmout zejména mladé? To jsou otázky, kterými se v poslední době intenzivně zabýváme.

https://desdenis.com/

14 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 Jak vykonat více dobrých skutků Čím může Rotary přispět, aby se svět stal lepším? Jedině když budeme v našich zemích větší organizací. To znamená více členů, více klubů. iRena a. BRichta téma nes máme v našem Rotary distriktu 2240 jen 1360 rota- riánů. Z těch 46 klubů v ČR a 25 klubů v SR, dohromady tedy 71, máme 29 takových, které mají jen mužské členstvo, což příliš neodpovídá genderovému rozložení obyvatelstva. Více než ¾ klubů mají méně než 15 členů, i když při založení jich měly 25 nebo alespoň 20. Více členů znamená aktivnější kluby, které zvládnou více projektů, což znamená, že pak více pomáháme lidem. Náš distrikt je jeden z nejaktivnějších distriktů ve světě, co se týče programu výměny mládeže, Youth Exchange Programme. Za 20 let jsme v rámci ročních výměn z našich zemí vyslali do zahraničí a u nás přivítali více než 1000 středoškolských studentů. Zkušenosti změnily životy těchto studentů, naučili se jiný jazyk a poznali svět. A dnes se stávají ro- tariány! Stephani Witkowska z Oregonu přicestovala v roce 2005 na Slovensko na 10 měsíců a dnes je to mladá profesionálka, 28letá rotariánka v Honolulu. Kolik takových studentů se stalo rotariány, když se vrátili do své země?! Zůstáváme s nimi v kontaktu? D

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 15 Máme mnoho možností, jak mezi nás přivítat nové členy! Kluby mohou přivítat alumni, bývalé účastníky Rotary programů, do svých řad, hlavně pak členy Rotaract klubů. Od 1. 7. naše regule dovolují, aby se zároveň stali i členy Rotary! Nová krev, nové nápady, a hlavně nová energie! Můžeme pozvat do našich řad kohokoli, muže nebo ženy, mladé i starší, kohokoli, kdo se mezi námi cítí dobře a chce s námi spolupracovat na našich projektech. K zakládání nových klubů dochází, když pár nadšenců chce mít klub trochu jiného ražení, než ten, který už ve městě existuje. Tam, kde klub není až tak flexibilní a nechce přijmout novou krev ani jiné pohlaví, ať si klidně vytvoří nový klub! Není pak důvod, proč by se v tom městě ženy nemohly stát členkami Rotary – založí nový smíšený klub! Je to jednoduché! Od 1. 7. existuje několik možností, jak se může klub změnit, jestliže touží po nových členech. Rotary uznalo, že dnešní svět je jiný a je potřeba se přizpůsobit, nechceme-li ztratit nebo odradit mladší členy. Novézměnynašichregulídovolují,abysiklubysamyzvolily,jakbudou vypadat, jak, kdy a jak často se budou scházet! Ve městech, kde není žádný klub, tak se založí! Je to jen na nás! Je třeba jen 20 potenciálních nadšenců! Chceme-li v našich zemích vrátit aktivitu Rotary na úroveň, jaká tady byla za první republiky, chopme se toho hned teď – naše dobročinné výsledky stoupnou, posílíme naše řady, přivítáme novou energii, novou krev! Mladí se chtějí od zkušených něco naučit, chtějí být v naší společnosti aktivní, chtějí do našich řad. Když jsme přivítali ženy do klubů v roce 1987, dostalo Rotary trochu jiný ráz, snaží se být zrcadlem světa. V těchto smíšených klubech je jejich činnost lákadlem pro nové členy. Od roku 2007 je povoleno zakládat jen smíšené kluby! Ale není to jen o nových klubech. Je to také o přijímání nových členů do našich stávajících klubů. Zkuste se zamyslet, koho pozvete na příští setkání klubu, nebo kde je půda neoraná, kde by mohl vzniknout nový klub. Chopte se toho, aby pak váš dynamický klub lákal další členy. A hned je zapojte do činnosti, jinak nezůstanou! Více členů znamená více činnosti, více energie, více přátel. Pojďme do toho, je to na každém z nás! téma

https://desdenis.com/

16 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 lenstvo v Rotary klube Calgary West v provincii Alberta kontinuálne zaznamenávalo pokles. Z klubu sa vytrácala energia a esprit. Bývalí guvernéri dištriktu 5360 Mike French a Steve Rick sa usilovali v týchto ťažkých časoch do vedenia klubu dosadiť silnú vodcovskú osobnosť. Voľba padla na Tonyho Knighta a po veľmi krátkej dobe sa ich rozhodnutie ukázalo byť správne. Za 18 mesiacov od nástupu Tonyho do funkcie prezidenta v roku 2014 klub prijal 25 nových členov a znovu sa na- štartoval. Tony bol nedávno dokonca zvolený na post dištriktového riaditeľa zodpovedného za členstvo. RC Calgary West zaznamenal pozoruhodný nárast členstva. Tento úspech sa pripisuje vám. Ako ste to dokázali? Pred nástupom do funkcie som sa individuálne porozprával s každým členom nášho klubu. Tieto rozhovory boli fantastické. Niektorí ľudia mali slzy v očiach, iní zas boli nahnevaní. Oslovil som tiež guvernéra dištriktu, aby sme si spoločne prebrali pravidlá Rotary. Rád porušu- jem pravidlá, ktoré ľudí určitým spôsobom obmedzujú. Založil som skupinu, ktorá úplne ignoruje pravidlá Rotary – označujeme ju ako Č téma keď talenty zasadnú za stôl Ako istý klub rozšíril členstvo a vzbudil nadšenie. PaUl enGleMan Zaviedol váš klub v nadväznosti na aprílové uznesenia Legislatívnej rady novú stratégiu zameranú na rozvoj členstva? Podeľte sa s nami o vaše príbehy e-mailom (v predmete správy uveďte „členská stratégia CoL“): rotarian@rotary.org Preklad: Ivan Belan, pdg

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 17 satelitnáskupinaCalgaryWest.Združujeasi50mladýchľudí.Niekoľkí z nich sa napokon stali členmi klubu. Radi sa dobrovoľne zapájajú do projektov, nemajú však možnosť zúčastňovať sa na pravidelných stretnutiach klubu každý piatok na obed. Snažia sa udržať si pracovné pozície. Nemôžu len tak v priebehu dňa odísť z práce na dve hodiny. Rotary si zakladá na tradíciách. Niektoré sú síce úžasné, treba však kráčať s dobou a vedieť sa viac prispôsobiť novodobým trendom. The Rotarian: Aké najväčšie zmeny ste zaviedli? Zmenil som miesto klubových stretnutí. Krátko po nástupe do funkcie som oznámil členom klubu, že na mesiac sa sťahujeme do úplne nového hotela len pár minút od centra, no dokonale izolo- vaného od hektického tempa bežných dní. Po dvoch stretnutiach ľudia už chceli na novom mieste ostať. Klub sme tiež rozčlenili do štyroch tímov. Raz za dva mesiace usporadúvame zasadnutia klubu za štyrmi samostatnými stolmi. Iniciovali ste partnerský projekt so zariadením pre seniorov Bethany Care Society a tiež spoluprácu s ostatnými Rotary klubmi v Calgary. Oslovil som ostatné RC v Calgary, aby sme spoločne získali finančné prostriedky na výstavbu átria v opatrovateľskom zariadení Bethany pre pacientov postihnutých demenciou. Rotary teraz zastrešuje výstavbu krytej záhrady, ktorá bude srdcom celého zariadenia, priestorom, v ktorom sa klienti zariadenia budú pokojne prechád- zať, stretávať sa s rodinnými príslušníkmi a kde sa rotariáni a naša satelitná mládež bude môcť zapájať do dobrovoľníckej činnosti. Podobné átriá plánujeme vybudovať v ďalších opatrovateľských zariadeniach v dištrikte. Čo by ste poradili ostatným Rotary klubom, ktoré chcú zvýšiť počet svojich členov? Zamerajte sa na to, čo sa dá urobiť, aby stretnutia vášho klubu boli zaujímavejšie. Stretnutia klubu sa majú konať na atraktívnom mieste, kde sa servíruje chutné jedlo za minimálne náklady, vo výhodnej lokalite, kde sa dá ľahko zaparkovať. Pozývajte si ozaj mimoriadnych hostí. Skúšajte rôzne veci. Snažte sa, aby aktivity prinášali aj zábavu. Musíte však prísť s naozaj stimulujúcimi ná- metmi. Je fakt skvelé ak dokážete plakať a smiať sa zároveň! téma

https://desdenis.com/

18 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 téma lenská základňa v tomto rotariánskom roku má cca 1360 členov. Tak ako pred desiatimi rokmi, lenže vtedy sme mali menej o viac ako 10 Rota- ry klubov. Štatisticky by sme teda mali mať o cca 250 členov v dištrikte viacej. Bol som aktívny a stále som pri zakladaní nových Rotary klubov v celom našom dištrikte. Ak sa nad tým zamýšľam a chcem si to ana- lyzovať, dospejem k poznaniu, že niečo nerobíme do- bre. V čom to spočíva, kde je chyba? So zvláštnym zreteľom zamerania na meniace sa podmienky kladieme si otázku, aký som ja a ako na mňa vplýva spoločnosť. Čo sa deje, čo je s nami ľuďmi, prečo sa meníme a zdá sa mi, že k horšiemu. Sme takí zlí? Sme manipulovaní? Toto všetko sa mi podvedome a neustále po celú dobu premieta v mojich myšlien- kach. Porovnanie poznania spred vyše dvadsiatich ro- kov s terajším poznaním, keď etalón, voči ktorému to porovnávam, je pravdepodobne príčinou môjho sub- jektívneho nesúhlasu s terajším dianím, a to nielen v Rotary International. Kde je moje ústredné motto, myšlienka zrodená v sne, na ktorú som sa prebudil a ihneď si ju zapísal v strachu, že ráno by som si ju nepamätal? „Harmónia mysle, ducha a konania nech vyviera z našich sŕdc“. Konanie jednotlivca je také, aké je. Moja otázka vždy v prvom rade smeruje do môjho vnútra. Konám zle ja? Urobil som niečo, čo som urobiť nemal? Držím sa etic- kých a morálnych zásad. To vyžadujem aj od druhých. Snažím sa vysvetliť z môjho subjektívneho pohľadu, kde sa chyba deje. V samotných kluboch, v ich jedno- tlivých členoch, ich angažovanosti, spolupráci, obeta- vosti, solidarity, tímovej spolupráci na strane jednej a úcty-neúcty, pýchy, pokrytectva, falošnosti a intrigo- vania na strane druhej. Je to vždy o každom z nás, ako konáme a nie ako sa verbálne vyjadríme. Chcem, aby ľudia boli voči sebe dobrí, chcem, aby etika, morálka a úcta mali v spoločnosti svoju váhu. Aby ľudia doká- zali niesť zodpovednosť za svoje slová a svoje činy. Text: RoBeRt BečIca členstvo d2240 v rokoch 2016–2017 Č

https://desdenis.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 19 uto bájnou větu prý pronesl kuchař lidožroutů při ne moc vydařené hostině. A občas mám pocit, že je to standardní odpověď u mnoha rotarián- ských aktivit. Jak často se stává, že při přípravě projektu všichni radí, jak ho udělat co nejlépe, a při sestavování účasti pak skoro každý hledá proverbiální pětikorunu pod stolem? Je to jako v cimrmanovském Dobytí sever- ního pólu. Všem se ten nápad líbil, ale nikdo nechtěl jet. Často přemýšlím, že přeci není možné, aby ti rotariá- ni, kteří jsou přes den ve vůdčích pozicích ve firmách, organizacích a školách a vědí, jak na věc, se navečer s příchodem do klubu změnili na nerozhodné elévy, nemající ani šajn o životě broučka. Nebo je to snad ve- černí únavou? Měli bychom závidět kolegům ze zemí, kde se kluby potkávají na snídani či oběd, kdy jsou všichni ještě čilí a hned zvedají ruce, když je třeba ně- kde prodávat vánoční punč? Anebo je to tím, že většina našich členů už to přeci dělala a už tam přeci byla? Jest- li ano, nabízí se ještě další řešení. Chtělo by to omladit. A nehovořím o přelivu na naše šedivějící hlavy nebo úpravu převislých víček či odstranění přebytečného tuku. Hovořím tu o přílivu nové krve. Nové krve do na- šeho společenství, které pro nás tolik znamená. O tom, že mezi nás přivedeme naše děti, synovce a neteře či mladé spolupracovníky z našich profesí. O tom, že jim pomůžeme kariérně růst v prostředí etického chování a oni nám za to tak trochu naruší ty naše zvyky. A bu- dou se ptát, proč tohle nebo tamto nejde. Prostě nás trochu rozhýbou a dopřejí nám jiný pohled na věc. Není lepší si místo důchodcovských papučí pořídit mladé partnery? Oni vám nedovolí důstojně stárnout a nic nedělat, ale naopak vás nabudí k aktivitě. Moje rada vám všem je: Nebojte se dívat kolem sebe a zvát mladé lidi k sobě do klubu. Vždyť máte tolik zku- šeností, které můžete předat, a oni mají tolik plánů, které mohou pomoci udělat tento svět lepším. Takže říkám: Šéfe, lidi jsou. Jenom je musíme pozvat a dát jim prostor k seberealizaci. Text: geoRge J. podzImek šéfe, nejsou lidi! T

https://desdenis.com/

20 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 téma sociace vznikla 20. září 2016, když dostala zakládací chartu Rotary International. Členy Alumni Associa- tion se stali studenti, kteří se vrátili z výměnného pobytu v zahraničí, zejména díky snaze vedení našeho Rotexu a Adély Trskové (RC Praga Ekumena), která je bývalou ro- texačkou. Nyní je tento spolek součástí světové sítě Rota- ry International Alumni Network. Vedení Rotary International nám oznámilo, že je to prv- ní Alumni Association, kterou založili zatím jen členové Rotexu! Ale členem se může stát kterýkoliv alumnus. A ja- kýkoliv alumnus se může zapojit do světové sítě Alumni, i když není členem v našem novém spolku. Stačí kliknout na www.rotary.org/alumni. kce se zúčastnilo více než 65 % naších klubů z České a Slovenské republiky. Kluby pozvaly na schůzku účastníky svých programů Rotary a zároveň pozvali i ne- rotariány, aby si každý z nich poslechl dojemné momenty, jak Rotary změnilo účastníkům život! Největší akce pořá- dal RC Ostrava a pak klub v zakládání RC Trenčín Lauragi- cio společně s RC Trenčín. Blahopřeji všem, kteří takovou akci podnikli nebo podniknou ještě letos. Jak jinak získáme nové členy, když ne z řad našich účastníků programů Ro- tary! Tak zůstaneme v kontaktu s našimi studenty a ostat- ními alumni! Mezi Rotary Alumni patří všichni, kdo byli klubem vybráni do některého z programů Rotary a absolvovali ho. Text: IRena BRIchta Kdokoliv, kdo se zúčastnil některého z programů rotary, např. výměny studentů, host-rodiče, ryLa, group study exchange nebo ti, kteří jsou členy rotaractu, ti všichni jsou alumni a mohou se stát členem alumni association 2240, stačí jen napsat prezidentce, paní Martině saitlové: martina.saitlova@hotmail.com Veřejná setkání Alumni Reconnect Week se konala od 9. do 15. října 2016 na celém území našeho distriktu. Text: IRena BRIchta A l u m n I R e C O n n e C T W e e K dveře dokořán! R O TA R y d I S T R I C T 2 2 4 0 A l u m n I A S S O C I A T I O n zapojte se do světové sítě alumni! Vedení D2240 Alumni Association Prezident Martina saitlová třebíč Viceprezident, hospodář tereza Bobčeková nitra Sekretář anna oklešťková Český Krumlov A A

https://desdenis.com/

téma r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 21 V rámci RYE vysílá berounský klub dva studenty z Rakovníka na dlouhodobý pobyt. Při této příležitosti jsem se seznámila s velmi angažovanými lidmi, kteří na nápad založit satelit v Rakovníku reagovali velmi pozitivně. Nový Rotary klub v zakladaní, ktorý sa začal formovať v Žiline, sa volá Rotary Club Žilina International. Jeho ambíciou je stať sa v krátkom čase plnohodnotným členom rotariánskej rodiny. Text: petRa IllneRová Text: BoRIs schuBeRt R A K O V n Í K nový satelitní klub Ž I l I n A Žilina má nový klub P S RAKOVNÍK N OV Ý KLUB ŽILINA N OV Ý KLUB etkání proběhlo v listopadu 2016. Velikou podpo- rou mi byli PDG Irena Brichta a PDG Petr Pajas. Irena a Petr byli skvělí! Schůzka velmi podpořila tuto aktivitu. V této souvislosti jsem přesvědčena, že by bylo potřeba mnohem vice seznamovat kluby s možnosti založení satelitního klubu jako cesty pro rozšíření člen- ské základny. Buď formou seminářů nebo se tomuto tématu podrobněji věnovat např. na PETSu, kde jsem se i já dozvěděla od Ireny Brichty o této možnosti. V tuto chvíli se lidé z Rakovníka, 4–5 aktivních žen (a hledají další) pravidelně scházejí, plánují projekty a hledají své zaměření. Jsou od nás vybaveni všemi zá- sadami, stanovami, pravidly a listinou zásad Rotary. Také naším vnitřním řádem, neboť se stanou členy na- šeho klubu. Plánujeme další setkání na konec ledna u nás v klubu a poté naši členové pojedou do Rakovní- ka. Cílem je, pokud se vše podaří, abychom přijali tyto aktivní lidi za členy Rotary začátkem června, na výročí charteru RC Beroun. A pak už stačí dotáhnout forma- lity, spojené se založením satelitního klubu. rvýkrát sa šesť zakladajúcich členov stretlo 10. 10. 2016 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Medzi zakladajú- cimi členmi sú aj dve aktívne organizátorky rotariánskej mládeže v Žiline – zakladateľky Rotaract klubu v Žiline Alexandra Krajčíová-Orčíková a Denisa Škrovinová. Už prvé klubové stretnutia, ktoré sa uskutočňujú v týždenných intervaloch, vecne a jasne definovali sme- rovanie klubu a kroky, ktoré je potrebné uskutočniť pre jeho úspešné a čo najrýchlejšie začlenenie sa do štruktúr Rotary. Záujem o nový klub dokazuje aj jeho neustále sa rozširujúca členská základňa. K šiestim zakladajúcim členom sa v priebehu mesiaca pridalo ďalších päť. Aj to bol jeden z impulzov pre zorganizovanie prvej oficiálnej akcie nového Rotary klubu Žilina Internacional. Dňa 16. 11. 2016 sa konala za účasti členov nového žilinského klu- bu a ich partnerov v priestoroch Panorama baru hotela Holiday Inn v Žiline „Welcome Party“. Vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére sme vznik nového klubu oslavo- vali až do ranných hodín. Ďakujeme všetkým podporovateľom a partnerom. Veríme, že si naša úprimná snaha o propagáciu a roz- širovanie rotariánstva nájde u vás širokú podporu.

https://desdenis.com/

22 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 V z domova I n b o u n d I Vánoční Praha 2016 Text: Kathrin DecKneroVá, foto: Josef MalečeK Atmosféra Vánoc ve vzduchu, slunečné počasí a skupina nadšených výměnných studentů. To byl základ úspěšného meetingu pro letošní české inboundy, který organizoval Distriktní výbor Výměny mládeže společně s Rotexem. Konal se ve dnech 9.–11. prosince 2016 v Praze. íkend byl zahájen v pátek, kdy se studenti z celé České republiky sjeli do žižkovského hotelu Prokopka. Po společné večeři následo­ val večerní program v podobě jazykových testů, při kterém v místnosti panovalo napětí a soustředěnost všech. Testy se skládaly z písemné a ústní části a někteří inboundi nás příjemně překvapili svojí dob­ rou znalostí českého jazyka. Ti nejlepší z nich byli později oceněni sladkou odměnou. Následující den se nesl v duchu poznávání krás vánoční Prahy. Prohlídka začala výstupem na Hrad a poté se pokračovalo směrem do centra města. K zastávkám patřilo například Václavské náměstí, Karlův most či Lennonova zeď, se kterou se studenti seznámili interaktivním způsobem. Na základě spo­ lečného návrhu měli možnost ji pomalovat a své dílo inspirované myšlenkou Rotary následně podepsat. Celá prohlídka byla doplněna výkladem Vladimíra Petránka z RC Praha City, obohaceným různými zají­ mavostmi a pověstmi o českém hlavním městě v po­ dání rotexáků. Po setmění se všichni přesunuli na Staroměstské náměstí, kde svojí návštěvou potěšili stánek Rotary klubu Praha City s vánočním punčem. Po skupinové fotce a krátkém rozchodu následovala večeře. Posledním bodem sobotního programu byl vánoční večer. Studenti si vyzkoušeli pouštění lodi­ ček z ořechových skořápek, ochutnali cukroví a ne­ chyběl samozřejmě ani Secret Santa, při kterém si

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 23 o R I E n TAT I o n M E E T I n G M A R T I n Prvé stretnutie Text & foto: tereza BoBčeKoVá V sobotu 12. novembra 2016 sa uskutočnilo prvé informačné stretnutie záujemcov o dlhodobý pobyt v zahraničí v školskom roku 2017/18 v rámci programu Rotary Youth Exchange. Jedinečným zážitkem bylo zpívání vánočních písní. Kdy jindy se člověku poštěstí slyšet českou koledu v podání Inda, Američanky a Thajky zároveň? tretnutia usporiadaného Dištriktovým výborom výmeny mládeže Rotary dištriktu 2240 Česko a Slovensko a Rotary klubom Martin sa zúčast­ nilo celkovo 65 stredoškolských študentov zo Sloven­ ska so svojimi rodičmi. Členovia DVVM zoznámili záujemcov s medzinárodnou neziskovou organizá­ ciou Rotary International so sídlom v Evanstone, USA, ktorá výmenný program zabezpečuje, so zá­ kladnými princípmi a pravidlami výmen a s ponukou celkovo 30 prevažne zámorských krajín. Členovia Rotexu prezentovali svoje skúsenosti z pobytu v zahraničí a podarilo sa uskutočniť aj niekoľko skype rozhovorov so študentami, ktorí sú na výmene v tomto školskom roku. studenti mezi sebou náhodně vyměnili dárky. Pod stromečkem našli také malou pozornost od DVVM a distriktního guvernéra Štěpána de Wolfa. Jedineč­ ným zážitkem bylo zpívání vánočních písní, které se studenti předem naučili. Kdy jindy se člověku poštěstí slyšet českou koledu v podání Inda, Ameri­ čanky a Thajky zároveň? Nedělní ráno bylo poklidné a po společné snídani se inboundi vydali zpět do svých hostitelských rodin. Všichni si meeting užili, a to nejen díky krásnému počasí, které vydrželo celý víkend, ale především díky skvělé organizaci a pomoci všech zúčastněných. s z domova

https://desdenis.com/

24 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 z domova rotaract etkání, pořádaného Distriktním výborem Výměny mládeže Rotary distriktu 2240 Česko a Slovensko ve spolupráci s Rotary klubem Tře­ bíč, se zúčastnilo celkem 59 středoškolských stu­ dentů z Česka společně se svými rodiči. Členové DVVM seznámili zájemce s mezinárodní neziskovou organizací Rotary International se sídlem v Evan­ stonu, USA, která výměnný program zaštiťuje, se základními principy a pravidly výměn a s nabídkou celkem 30 převážně zámořských zemí, do kterých je možné na výměnný pobyt vyjet. Členové Rotexu, což je organizace bývalých absolventů programu, prezen­ tovali svoje zkušenosti ze svého pobytu v zahraničí a podařilo se uskutečnit i několik skypových hovorů se studenty, kteří jsou na výměně v tomto školním roce. dňoch 25.–27. 11. 2016 sa na Orientation Mee­ tingu II v Kroměříži organizovanom Rotary a Rotexom stretlo 108 záujemcov o túto jedi­ nečnú príležitosť. Vypočuli si prezentácie o krajinách, ktoré si môžu vybrať na strávenie roku svojho života ako napr. Brazília, Kolumbia, Argentína, Peru, USA, ale aj Japonsko, Taiwan a India. K prezentáciám si pridali aj rozhovory cez skype so študentami, ktorí v predvianočnom období prežívajú rôzne emócie. Uchádzači sa zúčastnili výberových pohovorov a testu z anglického jazyka. Tiež si vyskúšali „simu­ lácie“ niektorých situácií, do ktorých sa môžu dostať počas výmenného pobytu. Myslím si, že meeting môžeme považovať za vydarený a že účastníci odišli s lepším pohľadom na vec a na to, čo tých úspešných z nich čaká. o R I E n TAT I o n M E E T I n G T Ř E b Í Č První seznámení Text: Katrin DecKneroVá V neděli 6. listopadu 2016 se uskutečnilo první setkání zájemců o dlouhodobý pobyt v zahraničí ve školním roce 2017/18. s o R I E n TAT I o n M E E T I n G K R o M Ě Ř Í Ž Dištriktový výber študentov Text: Daniela BušoVá, foto: Josef MalečeK Výmenný pobyt – slovné spojenie, pod ktorým si každý predstavuje niečo iné. Ale čo to naozaj je? V

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 25 rotaract z domova I n b o u n d I Vianočná Bratislava a Viedeň Text: Michaela lužicoVá Po prvom úspešnom meetingu v Kroměříži konečne prišiel dlho očakávaný vianočný víkend v Bratislave určený pre tohtoročných slovenských inboundov. rganizoval ho Dištriktový výbor výmeny mlá­ deže a Rotex v spolupráci s RC Bratislava Danube. Vianočný víkend sa začal v piatok 9. decembra v Bratislave. Všetci sme si užívali roman­ tickú atmosféru vianočných trhov. Po ubytovaní mali študenti chvíľku na prípravu všetkého potrebného na ich Talent Show. V ten večer sme videli rôzne tanečné, spevácke, vtipné ale aj netradičné vystúpenia. Sobota sa niesla v duchu spoznávania rovno dvoch vianočných miest – Viedne a Bratislavy. Prehliadku Viedne sme začali v zámku Schönbrunn. Prešli sme si celý zámocký park. Pokračovali sme do centra na Stephansplatz , kde nás čakal rotexák Jakub Vavrík, študujúci vo Viedni, ktorý nám ukázal rôzne pami­ atky mesta. Posledný sobotný program bol vianočný večer. Študenti spolu s rotexákmi aj rotariánmi si zahrali Secret Santu, kedy si povymieňali darčeky medzi sebou. Nechýbalo ani zdobenie medovníkov a spievanie vianočných kolied, čo sme zakončili men­ šou tancovačkou. Nedeľné ráno absolvovali písomný jazykový test, kde sme si overili, ako pokročila ich slovenčina. Posledná bodka programu bol malý Ježiško pre štu­ dentov, ktorého dostali od DVVM. Musím povedať, že to bol nabitý víkend, ale vďaka super ľudom a fakt vydarenému počasiu sme si ho všetci užili. Nebolo nič lepšie ako vidieť výmenných študentov odchádzať naspäť do hostiteľských rodín s úsmevom a dobrou náladou. Za takto dobre zorganizovaný víkend patrí veľká vďaka Terezke Bobčekovej, Ondrejovi Kollárovi a rotexákom a vlastne všetkým, ktorí pomohli a hlavne sa zúčastnili. o Rotexák Jakub Vavrík, študujúci vo Viedni, nám ukázal pamiatky mesta a doplnil aj zopár zaujímavostí z histórie.

https://desdenis.com/

26 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 z domova Neplést si podnikání se spekulací a budovat firmu na principu: „Ztratíš-li jméno, ztratíš všechno. Ztratíš-li peníze, neztratil jsi nic, protože jsi-li poctivý, vyhrneš si rukávy a vyděláš nové“. Tak popsal František Piškanin svou podnikatelskou strategii v posledním rozhovoru pro Rotary Good News. Změnilo se od té doby něco? r o z h o v o r Musí se to odmakat! d našeho posledního rozhovoru uplynuly čtyři roky. Můžeš krátce zrekapitulovat, jak to s tvým podniká- ním začalo? Byla to především změna společenských poměrů, která mi dala možnost realizovat mou vizi a sen a vyzkoušet si, co to znamená samostatně podnikat a začínat od nuly. To, že se pak musejí dosta­ vit štěstí a náhody, jako je obklopit se správnými lidmi, si dnes, s odstupem času ,uvědomuji jako jeden z rozhodujících faktorů. Co se za čtyři roky změnilo v tvém podnikání? Hodně. Především se mi podařilo rozšířit portfolium podnikání o zemědělskou činnost a potravinářskou výrobu: Farma Otročín – té­ měř 700 krav na bio mléko, Hollandia – výroba jogurtů. Samozřejmě, základ mého podnikání tvoří logistika, a tam pak zejména akvizice v Rumunsku a Polsku. Ano, je tady i holdingová struktura, která byla vyvolána především z důvodu rodiny a zajištění pokračování. Chystal ses do Monte Carla na světové finále poté, co ses stal u nás podnikatelem roku. Jaké byly tvé dojmy? Bylo jich hodně a byly pro mě zásadní. Uvědomit si, že chceš­li dlouhodobě rozvíjet firmu, tak ekonomika nekončí na hranicích České republiky. Teprve když jsi konfrontován se světem, vytváříš si skutečný obraz svých možností. Už jenom to, že se člověk mohl potkat a seznámit se s podnikateli z celého světa a jejich zkuše­ nostmi, je něco, co se nedá ničím nahradit. Tedy dojmy veliké! Zdá se, že světová hospodářská krize je za námi. Jaké byly její kořeny? Můžeme se z ní poučit? Jak ji přestály tvé firmy? Určitě se z krize poučit dá. Byl to první signál něčeho nezdravého na finančním trhu. Začalo se obchodovat s dluhy. Potvrdilo se mé poznání, že z dluhů a z cizích peněz se nedá žít. Dluhy se musejí vracet, kapitál se vytváří prací, a ne tisknutím nových peněz. Na druhé straně to byl zdravý podnět, který něco signalizoval a choval se jako ozdravný prvek, a myslím si, že nejenom pro naši firmu, ale i pro mnoho jiných firem to byl jeden z nejlepších roků. Zase chvilku platila hodina pravdy a přežil ten, kdo nestál na slaměných nohou, ale ten, kdo se v podnikání opíral o usilovnou práci, ne spekulaci. Aktuálně se hovoří o uznání statutu rodinných firem. Jaký je tvůj názor? Máš v rodině následovníky? Připravuješ se na „pře- dání štafety“? Ano, dlouho jsem se na to připravoval. Dokonce to považuji za jednu ze základních úloh, kterou jsem musel zvládnout, má­li mít firma pokračování. Rodinné firmy považuji za páteř každé ekonomiky a společnosti, stačí se podívat nejenom do Německa, Rakouska, či Švýcarska. Proto jsem napsal Rodinný kodex, Rodinnou ústavu a založil holding, jmenoval jsem předsedu představenstva, výkonný board a rodinu posunul do pozice – „musejí být nejlepšími vlastníky, a ne nejmoudřejšími manažery“, tedy do pozice se zodpovědností za firmu a její budoucnost. Operativou se musejí zabývat ti nej­ lepší z manažerů. Jak ti v podnikání a v občanském životě pomáhají rotariánské zásady? Hodně. Je to jeden z principů, na kterém je postavena naše firemní kultura. Jsme jeden tým, máme jeden cíl, vzájemně se respektujeme, řídíme se principy hodnot komunikace a slušnosti. V roce 2016 jsi obdržel vysoké státní vyznamenání. Jaké místo zaujímá v řadě ostatních – Podnikatel roku, Cena Tomáše Bati… Ano, zaujímá vysoké místo. Mám samozřejmě radost ze všech vyznamenání, která jsem obdržel. Ale hlavní podstata je v tom, že jsou opřena o práci a výsledek z práce, o vztah k lidem a ovliv­ ňování nejbližšího okolí, na které mám možnost působit. Státní vyznamenání je něco, na co jsem velice hrdý! Co bys poradil mladým začínajícím podnikatelům? Sen a vize je základ, chci­li v životě něco dělat. Ale realizovat to mohu jenom tehdy, najdu­li odvahu udělat rozhodnutí. Jestliže jsem udělal rozhodnutí, pak jsem něco dal do pohybu, kde už je to jen o mé vůli a zásadách. Když něco nevyjde, neznamená to, že je něco špatně, nebo že jsem prohrál. Je potřeba se znovu postavit na nohy a běžet dál. Nic není zadarmo, nic nepřijde automaticky a hodně věcí není samozřejmostí. Prostě… musí se to odmakat! O

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 27 z domova Kapitál se vytváří prací, a ne tisknutím nových peněz. Nic není zadarmo, nic nepřijde automaticky a hodně věcí není samozřejmostí. františek piškanin

https://desdenis.com/

28 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 z domova yto mé kontakty pokračovaly i po odchodu sira N. Wintona z tohoto světa († 1. 7. 2015) a ná­ sledně byly dále prohloubeny v Guildhall v den nedožitých 107. narozenin sira Nicholase dne 19. 5. 2016 v Londýně, kdy jsem jako jeden ze 400 pozva­ ných zažil nezapomenutelné okamžiky při setkáních s „Wintonovými dětmi“, jejich potomky a s dalšími přáteli i s významnými osobnostmi Velké Británie, České i Slovenské republiky. Nejen v Guildhallu, ale i následující den na slovenské ambasádě v Londýně jsem tak měl ojedinělou možnost hovořit s mnoha osobnostmi. Díky další pravidelné emailové kores­ pondenci vyústilo mé úsilí také v mé pozvání Barba­ ry k podzimní návštěvě Olomouce. Tato olomoucká návštěva byla historicky první, kdy se někdo z Wintonovy rodiny podíval do Olomouce, protože před válkou na to nebyl čas a po listopadu 1989 k tomu vlastně ani nebyl důvod, protože, pokud mi je známo, žádné dítě z Olomouce Wintonem za­ chráněno nebylo. Olomouc je ale od r. 2014 svázána s jeho jménem, protože na návrh RC Olomouc City byl sir Nicholas Winton nejen vyznamenán nejvyšším rotariánským distriktním vyznamenáním Cenou To­ máše J. Bati, ale stal se také v r. 2014 čestným členem tohoto klubu. Dcera sira Nicholase Barbara (*1953) stále nese pří­ jmení po svém tatínkovi ne proto, že zůstala svobod­ ná, ale že si toto příjmení i přes zamítavý a tradiční postoj tatínka po svatbě ponechala. Po tatínkovi má ale nejen to příjmení, ale i humanistický přístup. Le­ tos opět navštívila pražskou výroční konferenci Fo­ rum 2000, kam již dříve pravidelně jezdila s tatínkem. Protože měla ale letos více času, dohodli jsme se, že s podporou RC Olomouc City zavítá i do Olomouce a Prostějova. Byť byl její pobyt pouze dvoudenní, tak nebyl nijak oddechový. Hned krátce po příjezdu ve středu 19. října byla Barbara i se zástupcem českého nakladatelství, které vydalo její knihu, uvítána na olomoucké radnici. Z důvodu zahraniční cesty primátora ji vítali jeho ná­ městci RNDr. L. Šnevajs a PhDr. P . Urbášek a také zá­ stupci médií. Po zápisu do čestné knihy významných hostů města jsme odjeli na besedu se studenty na Gymnázium Olomouc­Hejčín. Zde tak mohlo přes sto studentů slyšet Barbaru vyprávět o osudech tatínka. Nejen tak jen z úst „rodilého“ mluvčího, ale i od jedné z jeho nejbližších osob. Protože byl současně přímo na místě zajištěn prodej výtisků českého překladu její knihy „Není­li to nemožné“, využila toho řada studen­ tů (ale i pedagogů) nejen ke koupi, ale i k podpisu této zajímavé publikace. Po úvodní přednášce Barba­ ry využila ještě řada studentů svých dobrých znalos­ tí angličtiny k otázkám, které jim pomohly objasnit další detaily a skutečnosti minulosti i současnosti. Po této besedě měla Barbara jen pár hodin času na malou prohlídku centra města a večer se ještě setka­ la při neformální besedě u večeře v restauraci Prima­ vesi s členy RC Olomouc City i z dalších klubů, jejich přáteli, rodinnými příslušníky a s dalšími pozvanými hosty. Následující den ve čtvrtek 20. října jsme odjeli na další plánovanou besedu se středoškolskými stu­ denty, tentokrát na Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, jehož ředitelem je současný prezident RC Olomouc City Michal Šmucr. Zde byl podobný program jako na gymnáziu v Olomouci a řada stu­ dentů, čekajících na podpis do publikace, byla opět úctyhodná. Také tady padaly otázky nejen na téma brexitu, imigrace a soužití různých kultur v součas­ né době. Zde se právě projevil humanismus Barbary Winton i její osobní zkušenosti z Velké Británie, kte­ rá je řadu let otevřena imigraci z celého světa a jsou tam tak úplně běžné školní třídy s dětmi všech ba­ rev pleti i náboženského vyznání. Zde je tedy možno hledat pramen britské tolerance k imigrantům, kte­ ří se chtějí začlenit. I přes krátkost pobytu v Olomouci, se kterou se Barbara seznámila jak několikahodinovou prohlídkou centra i s odbíjejícím orlojem v pravé poledne, tak i při přejíždění na různá místa autem, ocenila jeho krásu svým zápisem v knize hostí na radnici Často se také objevuje otázka, proč nebyl sir Nicho­ las Winton oceněn jako „Spravedlivý mezi národy“, když zachránil tolik životů. Vysvětlení je jednoduché – jeho rodina má německé židovské kořeny a původ­ ně se jmenovala Wertheimer. T 1 setkání „wintonových dětí“ v anglickém guildhallu. 2 o osudech každého z „wintonových dětí“ je možno vydat knihu, o některých již vyšla – letos např. o pilotovi raF Kurtu taussigovi (vlevo). 3 nick a Barb (syn a dcera sira n. wintona). Vše vlastně začalo delší korespondencí, která vyvrcholila v prosinci 2014 návštěvou u sira Nicholase Wintona a také navázáním osobních kontaktů i s jeho synem Nickem a dcerou Barbarou. Text: Roman GRonský O L O M O U C Humanismus je asi dědičný

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 29 1 2 3

https://desdenis.com/

30 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové O víkendu 19.–20. 11. jsme organizovali akci Cook Off IV, které se zúčastnilo 24 studentů ze sedmi Rotary klubů z Rotary distriktů 2240 a 2231. tudenti vařili ve čtyřech týmech (America, South America, Mexico a Asia) dvě jídla dle vlastního výběru. Po dvou hodinách intenzivního vaření hod- notila pětičlenná porota vzhled, chuť, vůni a především prezentaci připravova- ného jídla, kterou si studenti připravovali v jazyce jejich host-distriktů. Studenti měli k dispozici dvě profesionálně vyba- vené kuchyně na střední škole turis- mu a lázeňství AHOL. Paní ředitelka školy byla velice vstřícná, zajistila nám nejen úžasné zázemí, ale i dvě velmi šikovné studentky, které nám pomáhaly po celý den spolu s odbornicí pro výcvik, techno- logii přípravy pokrmů a kulinářskou tech- niku. Akce se zúčastnilo 15 rotariánů a host rodičů. Všichni jsme s velkým zá- jmem sledovali, jak si studenti počínají při vaření a jak dobře zvládají týmovou spolupráci. Letošním vítězem naší soutě- že se stal tým Amerika díky pěkné prezen- taci a jejich dvěma pokrmům: tradičním nadívaným vepřovým kotletkám podáva- ným s makaróny zapečenými se sýrem, a klasickým sušenkám „cookie“ z buráko- vého másla a čokoládovými kousky. Ku- chařem dne jsme vyhlásili studenta Daw- sona VanderMarka Macdonalda z RC Wroclaw, jehož neuvěřitelného zapálení jsme si jednoduše nemohli nevšimnout. Hladký průběh celého Cook Off pomohly zajistit dvě skvělé rotexačky Viki Řimán- ková a Veronika Trawinská, kterým moc děkuji. Velké díky patří i společnosti Mak- ro, která celou akci podpořila sponzor- ským darem a zajistila nám slevu na uby- tování v hotelu Vista. Těšíme se na příští rok a doufáme, že z naší akce se brzy sta- ne událost pro celý distrikt 2240!  Text: Hana Gamrot O S T R A V A Cook Off S

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 31 Posledný novembrový týždeň patrí v Dome umenia Fatra v Žiline rotariánom, ich priateľom, podporovateľom a známym. rinásty benefičný koncert mal pod diri- gentskou taktovkou Leoš Svárovský. Štátny komorný orchester sa predstavil s hos- ťujúcim triom – gitaristka Miriam Rodriguez- Brüllová, mezzosopranistka Michaela Šebes- tová a huslista Filip Gutten. Účinkujúci podali kvalitný umelecký výkon a dočkali sa aj zaslúženého „standing ovation“. Benefícia sa vyšplhala na 3500 eur. Tieto finančné pro- striedky RC Žilina použije na podporu Nadá- cie Krajina harmónie, Stružielky, Regionálne- ho centra autistov a Aktívny vozík. Koncert navštívili aj americkí študenti, ktorý deň pred- tým v Martine oslávili Deň vďakyvzdania. Text: martin barčík ž I L I N A Trinástka priala múzam aj benefícii P ř e R O V Pohádkové Vánoce V našem Rotary klubu vzniklo přání vykonat na závěr roku dobrý skutek, který by odpovídal duchu Rotary, vycházel z našich omezených možností, a který by přesto přinesl členům pocit uspokojení. A nejlepší by bylo vykonat skutky tři – jako v pohádce. kutek první: 7. prosince jsme navštívi- li naše přátele z RC Olomouc City. Ti v jednom z mnoha stánků prodávali svůj rotariánský punč. Kromě milého shledání s přáteli a popovídání si přispěli jsme za- koupením punče k navýšení příjmu urče- ného na dobročinné účely. Skutek druhý: Podnět pro náš další dob- rý počin vyvolal článek zveřejněný v lokál- ním tisku, v němž místní pobočka Českého červeného kříže žádala veřejnost o pomoc při opatření vhodného oblečení pro lidi bez domova. Výsledkem byla sbírka více než stovky kusů oblečení vhodného do zimních podmínek. A do třetice: Jedná se o náš dlouhodobý projekt „Duševní zdraví“, zaměřený na po- moc lidem s duševním onemocněním. Již v minulých letech jsme na něj věnovali částku 271 000 Kč. Letos dne 22. prosince jsme předali Nadačnímu fondu „Duševní zdraví“ v Přerově další peněžní částku, ten- tokrát 5000 Kč, čímž celková darovaná částka dosáhla výše 276 000 Kč. Text: milan Cibulka, foto: alois karas První prosincové úterý proběhl v Zadní synagoze jeden z nejúspěš­ nějších benefičních večerů klubu. ejprve zahráli Virtuosi Trebicen- ses pod vedením Vítka Coufala s Markem Bušem (bývalý člen klubu), Lenkou Pokornou a Jardou Lojdou. Pre- zident Petr Hobl přivítal vzácné hosty. Přijel guvernér česko-slovenského dis- triktu Štěpán de Wolf z Chebu, bývalý guvernér Alexander Turkovič z Brna s chotí, prezident klubu Vojtěch Jaroš ze Znojma, tradičně Jaroslav Benda z Rotary klubu Valtice/Břeclav. Dražilo se 47 položek: obrazy, archivní i mladá vína a výrobky postižených dětí. Bra- vurně ji vedl zkušený licitátor Jaromír Barák. I díky jemu se všechny dražené položky, které věnovali dárci bezplatně, vydražily! To se dosud v žádném roční- ku nepovedlo. Čistý výtěžek dražby je předběžně 75 tisíc korun, o které se roz- dělí Denní rehabilitační stacionář na Družstevní ulici (první finance do Glo- bálního grantu na zakoupení mikrobu- su na svoz dětí) a RC Košice Classic (Global Grant Jasiňa – zajištění zdroje vody a kanalizace v domově pro senio- ry). Dík patří umělcům, donátorům, rotariánům a jejich partnerkám, stu- dentům a pochopitelně dražitelům. Text: František ryneš T ř e B Í Č 22. benefiční večer S N T 276 000 Kč Celá částka věnovaná na podporu projektu duševní zdraví 75 000 Kč Čistý výtěžek benefiční aukce ve prospěch denního rehabilitačního stacionáře a global grantu Jasiňa

https://desdenis.com/

32 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 zprávy V Karlových Varech se slavilo. Byla to oslava nevelká, nijak okázalá, ovšem z dobrého důvodu. ne 21. 11. 2016 proběhla v salónku Bo- hemia – Grand hotel Pupp – malá komorní oslava k zajímavému výročí. Od založení prvního Rotary klubu v Karlových Varech totiž uplynulo již 90 let! Oslavy se zúčastnili i někteří zástupci spolupracují- cích spolků, je jen škoda, že se nemohli dostavit všichni pozvaní. Zástupci spolku JoN (Jde o Nejdek) představili překlad kni- hy „Muž ze Svitav v Nejdku“. Jedná se o vzpomínkovou knihu týkající se lesnictví, převážně na Nejdecku. Slavnostní křest knihy proběhl 10. 12. 2016 odpoledne v čí- tárně městské knihovny Nejdek. Součástí oslavy a zároveň milým zpestřením bylo i vystoupení Manzerova kvarteta. Text: JoseF Pelant K A R L O V Y V A R Y Komorní oslava N I T R A Rotariáni darovali defibrilátor Niekedy stačí málo a pomoc môže pre niekoho znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. as vianočný je aj časom darovania. Ro- tary klub Nitra koncom uplynulého roka slávnostne odovzdal obyvateľom mes- ta a jeho návštevníkom srdcový defibrilátor. V spolupráci s Obchodným centrom Mlyny Nitra, za mimoriadneho záujmu médií, zá- roveň pripravil prezentáciu život zachraňuj- úceho prístroja. Umiestnenie prístroja v priestoroch obchodného centra bolo pr- vou inštaláciu v Nitrianskom kraji vo verej- nom objekte. Defibrilátor je schopný bez- chybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca a pokiaľ je to vhodné, odpo- ručí podanie elektrického výboja. Plne au- tomatický prístroj komunikuje so záchran- com, dáva hlasové povely, naviguje ho pri záchrane života postihnutého. Rotary klub v priebehu roka, v spolupráci s Červeným krížom urobí niekoľko inštruktáží na obslu- hu prístroja, najmä v školách. Inštalácia srdcových defibrilátorov a ich využitie na verejných miestach je zatiaľ na Slovensku v začiatkoch. V zahraničí sú tieto automa- tizované prístroje bežne dostupné na verej- ných priestoroch a všade tam, kde sa vysky- tuje veľký počet ľudí. Čakajú na svoju príležitosť, aby mohli zachrániť ľudský ži- vot, rovnako ako čaká na svoju príležitosť airbag v aute alebo hasiaci prístroj v budo- ve. V krízovej situácii skrátka musia byť na mieste, pripravené zachraňovať. Text: ladislav Gáll Nový Rotary klub Žilina Internatio­ nal v zakladaní má za sebou ďalšiu úspešnú akciu. Predajom vianoč­ ného punču získal nemalé finančné prostriedky na podporu komunit­ ného života Žiliny. novembri 2016 vznikol v Žiline nový Rotary klub Žilina Internatio- nal v zakladaní, a už teraz sa môže po- chváliť už druhou úspešnou aktivitou. Podpora komunitných projektov patrí medzi hlavné ciele, ktoré si novovznika- júci klub stanovil. „Punčový začiatok“ je názov aktivity, ktorú nový žilinský klub zorganizoval v dňoch 1.–4. 12. 2016. Po- čas štyroch dní na vianočných trhoch na Mariánskom námestí v Žiline predávali jeho členovia vianočný punč. Výťažok vo výške 1850 eur, ktorý sa podarilo získať, bol venovaný na podporu jedného z vý- znamných žilinských komunitných pro- jektov: rekonštrukciu neologickej sy- nagógy v Žiline. Symbolický šek si priamo v priestoroch synagógy prevzal jeden z hlavných organizátorov obnovy Marek Adamov. V príjemnej priateľskej atmosfére, ktorá bola podporená vôňou kapustnice a punču, sa predstavitelia unikátneho projektu dohodli s členmi nového žilinského Rotary klubu na ďal- šej vzájomnej spolupráci. Text: boris sCHubert ž I L I N A Punčový začiatok 1850 eur Výtažok z predaja vianočného punča určený pre rekonštrukciu neologickej synagógy v Žiline V Č D

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 33 zprávy Stánok žilinských rotariánov sa na vianočných trhoch nedá prehliadnuť. Členovia klubu so svojimi manželkami a deťmi vlastnoručne pripravujú a podávajú benefičnú čokoládu. á už z diaľky vonia a chutí neodolateľ- ne ako aj ostatné podomácky vyrobené dobroty. Hlavnú ponuku dopĺňajú štrúdľa, pagáče a horúce jabĺčko. Kopec zábavy, roz- hovory o všetkom možnom ale predovšet- kým každoročná podpora celosvetového rotariánskeho projektu. Vďaka benefičnej čokoláde sa za pár dní vyzbieralo 2500 eur, ktoré poslúžia v boji proti detskej obrne. Ak by sa táto suma prirátala k predchádzajú- cim ročníkom, tak je celkový výsledok takmer desať tisíc eur. A ide sa ďalej. Text: martin barčík ž I L I N A Čokoládový príspevok k boju s poliom T R e N Č Í N Nahliadnutie za kameru Spoločné stretnutie Rotary klubu Trenčín a Rotary klubu Trenčín Laugaricio v zakladaní sa konalo 8. novembra 2016 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. tretnutie bolo verejnou prednáškou zorganizovanou v spolupráci so Stred- nou umeleckou školou Trenčín a Strednou odbornou školou Stará Turá. Medzi nami sme privítali vzácneho hosťa a prednáša- júcu – spisovateľku, scenáristku a režisér- ku, pani Marianu Čengel Solčanskú. Filmy z jej dielne, ako napríklad Legenda o lietajú- com Cypriánovi, alebo Láska na vlásku sa úspešne zaradili medzi populárne v rámci slovenskej filmovej tvorby. A práve o nich sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí, ktoré nie sú divákom bežne známe. Stretnutia sa zúčastnili aj študenti Strednej umeleckej školy z odboru Kostýmová tvor- ba a študenti – videotvorcovia Strednej od- bornej školy Stará Turá. Tí tiež natočili niekoľko záberov a skúsili viesť rozhovor s našim hosťom na kameru. Dúfame, že čoskoro budeme môcť informovať o štu- dentskom krátkom filme z nášho stretnu- tia, ktorý zaboduje v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti. Veríme, že nášho hosťa privítame na akciách Rotary klubov v Tren- číne ešte mnohokrát a dozvieme sa podrob- nosti o jej pripravovanom filme Únos, ale aj o jej ďalších projektoch. Text: Jaroslav šmíd Již třetím rokem jsme jako členové RC Ostrava International a RC Ostrava, společně s některými dalšími našimi sympatizanty, po celý advent prodávali v Ostravě na Masarykově náměstí vyhlášený vánoční punč. věhlasnosti našeho punče svědčí stále narůstající tržby, které letos poprvé přesáhly půl milionu korun. Po odečtení nákladů tak budeme moci roz- dělit na charitativní projekty našich dvou klubů více jak 300 000 korun. Po- děkování si zaslouží nejen naši členové, kteří se starali o bezchybný provoz, Úřad Městského obvodu Moravská Os- trava a Přívoz, který nám zdarma pro- půjčil stánek, společnost Makro, která nám za skvělou cenu dodávala suroviny na vaření punče, a samozřejmě Impe- rial Hotel Ostrava, který nám zdarma navařil stovky litrů punče, ale přede- vším všichni ti, kteří po celé čtyři týdny, hodiny a hodiny stáli v mrazu, větru, sněhu i dešti v našem stánku a punč prodávali a zejména zákazníkům s vel- kým potěšením rozdávali dobrou nála- du. Jsme velmi hrdí na to, že se daří vzájemná spolupráce našich dvou klu- bů a že peníze, které jsme utržili, mů- žeme předat potřebným. Děkujeme všem zúčastněným!!! OSTRAVA!!!  Text: briGita bilíková, Jaroslav klečka O S T R A V A Hrdá spolupráce T O S 2500 eur tohtoročný výťažok z predaja benefičnej čokolády poslúži v boji proti poliu. 300 000 Kč Letošní rekordní zisk bude věnován na charitativní projekty našich dvou klubů.

https://desdenis.com/

34 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 arodil sa 17. novembra 1941 v Nitre a celý svoj život zasvätil archeológii. Špecializuje sa na stredoeurópsku archeológiu doby laténskej, rímskeja sťahovanianárodov,včasnýstredovek–Kel- ti, Germáni, Slovania a počiatky kresťanstva. Inten- zívne sa venuje aj experimentálnej archeológii. K jeho najvýznamnejšímvýskumompatriavýskumykeltské- ho osídlenia na Liptovskej Mare, slovanského nálezis- ka Bojná a hrobky germánskeho kniežaťa v Poprade. Pod jeho vedením sa staval model keltského opevne- nia v rakúskom Hainburgu. Od roku 2004 pôsobí ako vedúci kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive. Aktuálne sa bude podieľať na projekte spolupráce s Čínou. Venuje sa aj pedagogickej činnosti a je autorom a spoluautorom deviatich monografií a 235 publikácií. Karol Pieta je držiteľom mnohých ocenení. Medzi tie najvýznamnejšie patria Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied, Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda za rok 2008 (2009), Zlatá plaketa Nitrianskeho samosprávneho kraja (2011), Cena Mesta Nitry (2011), Vedec roka 2011 (2012), Pribinov kríž II. triedy (2012), Prémiazaceloživotnýprínosk rozvojuslovenskejvedy, Literárny fond (2014), Významná osobnosť Slovenskej akadémie vied (2016), Cena za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii Společenské vedy, Li- terárny fond (2016) a Cena za vedu a techniku Ministra školstva a vedy (2016). Okrem toho je držiteľom Ceny za vynikajúcu službu povolaniu (RI Vocational Sevi- ce Leadership Award), ktorú dostal v roku 2012. Je to mimoriadne ocenenie člena Rotary, v rámci dištriktu je Karol Pieta jedným z len štyroch ocenených členov. z domova N j u b i l e u m Karol Pieta oslávil 75 Text: RotaRy club NitRa Významné životné jubileum 75 rokov oslávil dlhoročný člen Rotary klubu Nitra a významný slovenský vedec PhDr. Karol Pieta, DrSc. Srdečne gratulujeme k významnému životnímu jubileu!

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 35 StaniSlav nováK 18. 12. 2017 V předvánočním čase 18. 12. 2016 nás zaskočila zpráva, že nás navždy opustil přítel Stanislav Novák, vzácný člověk, bez něhož by se rotarián- ské hnutí obnovovalo hůře. Před zvůlí komunistického režimu se uchýlil do ně- meckého exilu, odkud se v devadesátých letech vrá- til zpět do vlasti. V Rychnově nad Kněžnou se jako penzionovaný lékař věnoval výuce německého jazy- ka a snažil se, aby se kulturní ztráta, způsobená komunistickým barbarstvím, zmenšovala co nej- rychleji. Jako zkušený rotarián nás vždy utvrzoval a vychovával v zásadách Rotary. Založil nadaci na podporu nadaných studentů, do které věnoval jeden milión korun. Přítel Stanislav Novák byl v letech 1995–1996 zvolen prezidentem královéhradeckého klubu, stal se asistentem guvernéra a v rotarián- ském roce 2001–2002 byl zvolen guvernérem distrik- tu. Za svou činnost pro Rotary a snahu o obnovu a udržování hodnot, za kterými stojíme, byl odmě- něn cenou Paul Harris Fellow (1998) a Cenou Tomá- še J. Bati (2012). Vždy připomínal, že i ve svobodných časech je svoboda a vznešenost činu vždy úkolem, nikoli hotovou věcí. Jeho odchodem jsme citelně ochuzeni, avšak bohatší o vzpomínky na to, čím nás učil být. Rotarián srdcem i duší Text: MaRtiN Paleček zdeněK miarKa 10. 1. 2017 S lítostí oznamujeme celé rotariánské společnos- ti, že dne 10. 1. 2017 nás navždy opustil současný prezident RC Poděbrady, přítel Zdeněk Miarka. Zdeněk vstoupil do řad rotariánů v roce 1998 a záhy se stal jedním z těch, kteří klub tzv. táhli, vedli lokální ak- tivity klubu a koordinovali jeho směr v souladu s mezi- národním hnutím. Jeho velké znalosti a zkušenosti pomohly při realizaci Matching Grant projektů se za- hraničím, na kterých klub spolupracoval nebo je i sám organizoval. Jeho zájem se v Rotary zaměřil zejména na práci s mládeží, byl jedním z těch, kteří se aktivně zasadili o realizaci výměn mládeže v rámci klubu i dis- triktu. Svá stanoviska a názory prezentoval vždy jasně a důsledně, nicméně rozhodnutí činil až po diskuzi všech připomínek a názorů. V době jeho prvního pre- sidentského působení v roce 2009/2010 měl tu čest provést charter Rotaract klubu Poděbrady, který úspěšně pracuje dodnes. Jeho aktivity v klubu však ná- hle zhatila choroba, nicméně ihned po prvních terapi- ích se vrhl do práce. Soustředil se především na bližší provázání aktivit Rotary klubu a Rotaractu. Tato snaha však byla opět přerušena novým atakem nemoci a ke své práci se už bohužel nevrátil. Čest jeho památce. Přítel Zdeněk Miarka Text: PetR Javořík z domova jiří navrátil 16. 1. 2017 V pondělí 16. 1. odešel tiše a nenápadně JUDr. Jiří Navrátil, první místostarosta Junáka – Českého skauta z. s. Svůj život zasvětil skautingu a práci s mladými lidmi. Podílel se na obnově skautské organizace v České republice, za svou činnost byl vězněn nacisty i komunisty, přesto nezatrpkl a sloužil ideálům svobody a demokracie. „V životě Jiřího Navrátila se odrážejí dějiny českého národa i českého skautingu. Byl vzorem pro skauty, skautky i jejich vedoucí. Do poslední chvíle komento- val společenské dění, byl aktivní ve výchově skaut- ských vedoucích a překvapoval svou schopností při- rozeně překonávat generační rozdíly,“ pronesl starosta Junáka Josef Výprachtický. Významnou roli sehrál i při rozvoji spolupráce mezi skauty a rotariá- ny. Společně s Dobrou Zemanem zformulovali první smlouvu o spolupráci, kterou pak s tehdejším guver- nérem Otou Veselým podepsali v květnu 2006 na distriktní konferenci v Českém Krumlově. Tato spo- lupráce nese ovoce při výchově nových vedoucích pro obě organizace v rámci seminářů Ryla, výjezdů na mezinárodní setkání typu jamboree, pořádání let- ních táborů atd. Bez přispění Jiřího Navrátila by se mnohé z nich neuskutečnily. Nechť je nám jeho život vzorem a inspirací… Odešel tiše Text: ZdeNěk Michálek

https://desdenis.com/

rotaract PROGRAM Konferenci zahájíme uvítacím večírkem s přípitkem a rautem v historické budově Císařských lázní v pátek 7. dubna 2017 ve 20.30 hod. V sobotu od 9.00 hod. začne pracovní část konference v hlavním sále Společenského domu na Národní třídě. Po jejím ukončení ve 14.00 hod. bude následovat oběd a od 16.00 hod. doprovodný program v největším vodním světě českých lázní – Aquaforu, případně prohlídka centra Františkových Lázní. Od 19.00 hod. se těšte na slavnostní večer ve Společenském domě s ukázkou sabráže, ochutnávkou šampaňského, vystoupením skupiny Děda Mládek Illegal Band a tanečního orchestru Koala. D OPRAVA Pro potřeby konference jsme ve spolupráci se společností České dráhy připravili mimořádný dojezd vlaku SC 506 Pendolino, který projede celou Českou republikou mimořádně až do Františkových Lázní s předpokláda­ ným příjezdem v pátek 7. dubna v 19.30 hod. U BY TOVÁ NÍ Ubytování si každý účastník konference zařizuje i hradí sám. Pro účastníky konference a jejich doprovod je zabezpečeno ubytování od pátku 7. 4. 2017 do neděle 9. 4. 2017 za zvýhodněné ceny v několika lázeňských hotelích. Veškeré dotazy ohledně ubytování zodpoví Mgr. Miloslav Kubica na tel. 739 489 869. POPL AT KY • Každý klub hradí na účet částku 4400 Kč / 160 EUR (2 účastníci konference / 1 klub). • Každý další účastník z klubu uhradí poplatek ve výši 1900 Kč / 70 EUR. • Poplatek za doprovázející osobu ve výši 1700 Kč / 60 EUR. Úhradu proveďte nejpozději do 28. 2. 2017 na níže uvedené účty: Číslo účtu pro zasílání úhrad českých klubů (Kč): 0185773148/0300 Číslo účtu pro úhrady slovenských klubů (EUR): 4001175230/7500 Uveďte variabilní symbol 08042017 a ve zprávě pro příjemce „jméno RC“. Distriktní konference Česká a Slovenská republika 7.–8. 4. 2017 Františkovy Lázně Srdečně vás zveme na Distriktní konferenci Distriktu Česká republika a Slovenská republika, která se bude konat ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Františkových Lázních. Budeme mít velkou radost, když se na Distriktní konferenci setkáme se zástupci všech Rotary klubů našeho distriktu.

https://desdenis.com/

37 Supplement english r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 How to make more good ore members means more active clubs that handle more projects and more help to people. Our District is one of the most active districts around the globe in terms of the Youth Ex- change Programme. Over the past 20 years we have sent abroad, and welcomed here, more than 1,000 high school students, in the fra- mework of annual exchanges. Clubs can win over “Alumni”- for- mer participants in the Rotary programmes, and mainly mem- bers of Rotary Clubs, for Rotary membership! New blood means new ideas and mainly new vigour! We can invite anyone to join our ranks – men and women, young and old, anyone who feels comfor- table in our midst and wants to work with us on our projects. Rotary knows that the world has changed and it must raise the challenge if we don’t wish to lose or alienate the young. New chan- ges in our statutes allow clubs to choose what they would look like and when and how often they would meet. Twenty potential enthusiast is all it takes! If we wish to restore the Rotary activity to the level enjoyed before World War II, let’s do it now and let our charitable work shine: let’s enhance our ranks, accept new energies and new blood! Think of who you will invite to the next club meeting and where a new club can spring up. How can Rotary help make the world a better place? Surely, our countries need to be a bigger organization. Which means more members and more clubs. Text: irena a. Brichta, pdg M Let’s get down to work, it’s everybody’s business!

https://desdenis.com/

38 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 supplement one of the tasks of my Governor Year was to increase the club membership. I always noted on my visits to 50 clubs that each ought to recruit at least one new member. We haven’t achieved much, membership might be about the same as last year. We have many very active clubs, but unfortunately we also have passive clubs. In my experience, active clubs are not short of new members, as their events and projects serve as a magnet to attract them. The Martin Rotary Club is a case in point: it organizes many charitable, public, sports and cultural events, has several inbounds and outbounds every year, and people in Martin very positively receive their activities. It is not always easy to show the benefits of membership in Rotary. We are cloistered and don’t like to present our activities in public. It’s a shame, because Rotary has much to offer. This year’s buzzword was Alumni, and meetings were held in several clubs. It’s a bright idea. I see a great membership-recruitment potential in the Fellowships, where we can show that we can have a good time and foster friendships, on which Rotary is based. Here I celebrate the efforts of Robert Bečica, charged with membership expansion in Slovakia. He takes credit for the chartering of an upstart club in Malacky this coming June; the Trenčín Laugaricio upstart looks quite promising, and we are reopening a Prešov upstart. I have recently heard it is possible to start an RC in Rakovník, with the help of RC Beroun. The District would greatly benefit from the new ventures. Let me tell all clubs: Work to grow, our district’s future is at stake. Work more intensively with Rotaract clubs, think about new clubs in your area, they are the future Rotarians and we need them. In comparison with other RI Zone 19 countries, the representation in Rotarians in the general population here is very low. Thus, Croatia has 1,298 Rotarians in a population of 4.2 million, while our district has only 1,361 members in a population of almost 16 million. I, for one, don’t wish to see mass recruitment, as they do in the United States. My ambition is to bring worthy and promising new members to all our clubs, who would continue a 25-year-old history and achievements we could be proud of. I trust that you will help make true my dream of 70 new Rotarians recruited by the end of Rotarian 2016/17. I’d like to thank you for that. g l o S S a R y Dear Rotarian Friends, Štěpán de Wolf, district 2240 governor for 2016–17 Regular exchange of emails with Nicolas Winton’s family ensued in an invitation for Barbara to come over to Olomouc in the autumn. lomouc has been associated with Nicholas Winton since 2014, when Sir Nicholas received the highest Rotary District award, Tomáš Baťa Prize, and was made an honorary member on the initiative of RC Olomouc-City. Sir Ni- cholas’s daughter Barbara carries on her father’s name and humanist legacy. She revisited Prague’s annual Forum 2000 conference, which she had regularly attended with her father. This time her schedule was not so busy and she tra- velled to Olomouc and Prostějov at the invitation of RC Olomouc-City. She was received in the Olomouc City Hall and after signing a book of honorary guests, she attended a meeting with students at Gymnázium Olomouc-Hejčín. After her speech, she took questions from a great many students of that high school. Then followed a sightseeing tour of the city and an informal dinner with members and friends of RC Olo- mouc-City. The next day she had an- other meeting with secondary school students, this time at Jiří Wolker Gym- nasium in Prostějov. Brexit, immigrati- on and cultural interaction dominated the agenda. Barbara Winton radiated humanism and reflected Britain’s tradi- tional openness to immigrants. Text: roman gronský o l o m o u c Humanism must be hereditary O

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 39 supplement The world economic crisis seems to be over. What lessons should one learn from it? It was a signal that something is wrong with the money markets. Debt trading had begun. You can’t live on debts and somebody else’s money. Debts must be paid, capital is created by work, not by printing money. The moment of truth had arrived and only those not on clay hands had survived, those who relied on hard work, not speculation in their business. How do Rotarian principles help you as a businessman and citizen? Tremendously. It’s one of the principles on which we have built our corporate culture. We are one team, we pursue one goal, we re- spect each other and abide by the values of communication and common decency. You received high state honours in 2016. I am of course very happy about all the awards I received. In essence, they all ensue from work and its results, relations with peo- ple and influencing my immediate neighbour- hood, where I can work. A state award is so- mething I can be proud of! What would you suggest to upstart entrepreneurs? A dream and a vision are fundamental if I want to achieve something in my lifetime. But they will come true only if I find courage to make decisions. If something goes wrong, it doesn’t mean I have lost. It’s just about get- ting back to your feet and run again. Nothing is for free, nothing is automatic and many things are not a foregone conclusion. Simply, you gotta work! Žilina’s new upstart is called Rotary Club Žilina International. ts ambition is to evolve soon into a full-fledged member of the Rotary Family. Maybe that’s because there are two active Žilina Rotary youth organi- zers on the board of the ship, namely Alexandra Krajčíová- Orčíková and  De- nisa Škrovinová. The first club mee- tings, held in weekly intervals at Žili- na’s Holiday Inn Hotel, have already convincingly defined the club’s directi- on and the steps that must be taken to ensure its quick and successful integra- tion in the Rotary structures. On 16 No- vember 2016, the members of Žilina- ’s new club and their partners met at a welcome party in Holiday Inn’s Pano- rama Bar. The event came complete with the provision of tasty refreshments and a cake with the Rotary Internatio- nal logo, and the tasting of quality wine from the Kral&Steffanus winery. Our thanks go to all supporters and part- ners. We hope that our sincere effort to promote the Rotary idea will find wide support. Text: Boris schuBert Ž i l i n a New club i n t e R v i e W You gotta work on it! I “Don’t mistake enterprise for speculation and build your business according to the principle: ‘Lose your name, lose everything’. If you lost money, you didn’t lose anything, because if you are honest, you will roll up your sleeves and make money again.” This how František Piškanin summed up his business strategy in the last interview to Rotary Good News. Has anything changed since then?

https://desdenis.com/

40 r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 supplement At the end of last year, RC Nitra formally handed over a heart defibrillator device to the citizens and visitors of their city. n conjunction with the Mlyny Nitra Bu- siness Centre and amidst considerable media interest, the club staged a presentati- on of the life-saving instrument. The defib- rillator can automatically analyze electric functions of the heart. The fully automatic device interacts with the rescue worker, gives him voice prompts and navigates him in his life-saving effort. Together with the Red Cross, the club will stage several in- struction sessions this year, concentrating on schools. The process of introducing and using defibrillators to the public is still only in its nappies, in Slovakia. The business centre was the only public installation of the device in the Nitra region. Text: ladislav gáll On the first Tuesday in December, the Rear Synagogue hosted one of the Club’s most successful fundraised evenings on record. he proceedings opened with a virtuo- so performance by the Virtuosi Trebi- censes ensemble, and President Petr Hobl welcomed distinguished guests – Governor of the Czech-Slovak District Štěpán de Wolf, PDG Alexander Turkovič with spouse, Znoj- mo Club President Vojtěch Jaroš and Jaro- slav Benda from RC Valtice/Břeclav. An ensuing auction was masterfully conducted by Jaromír Barák, and all items, donated for free, were auctioned! Preliminary net pro- ceeds amounted to 75,000 CZK. The proce- eds will be split between the Družstevní Street Daily Rehabilitation Centre and RC Košice Classic (Yasinia Global Grant). Text: frantiŠek ryneŠ Cook Off IV was attended by 24 students from seven clubs of Rotary Districts 2240 and 2231. tudents from four teams (America, South America, Mexico and Asia) prepared two meals each of their choi- ce. After two hours of hectic cooking, a jury of five judged the appearance, taste, aroma and mainly presentation of the cooked meal, delivered by the students in the mother tongues of their host districts. The America team was the winner this year, thanks to a char- ming presentation and their two deli- cacies: traditional stuffed loin chops served with a macaroni-cheese bake, and classic peanut butter biscuits with chocolate chips. Dawson VanderMark Mac Donald of RC Wroclaw, whose in- credible élan could not have gone un- noticed, was declared Cook of the Day. Credit and our big thank-you for the smooth Cook Off procedures went two Rotex girls - Viki Řimánková and Vero- nika Trawinská. We look forward to next year’s Cook Off and hope this pro- ject will soon emerge as a cause for celebration throughout District 2240.  Text: hana gamrot n i t R a Rotary donates defibrillator o S t R a v a Cook Off t ř e b í č 22nd Fundraiser Evening I T S

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 41 supplement Rotary Good News 1 | 2017 These five pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org The District Youth Exchange Committee and Rotex jointly organized a meeting in Prague in December 2016, for Czech inbounds. tudents from all over the Czech Repub- lic converged on Prague’s Žižkov area Hotel Prokopka. In the opening language proficiency tests, some inbounds demonstra- ted a surprisingly good command of Czech. The next day was reserved for sightseeing in Christmas Prague. We ascended to Prague Castle and then went to Wenceslas Square, Charles Bridge and the Lennon Wall, which the students could paint and sign according to a Rotary-inspired design. In Old Town Square we visited a Rotary Club Praha City stand and tasted their Christmas Punch. In the evening, students launched nutshell boats, sampled Christmas cookies, and exchanged gifts. A small gift from District Governor Štěpán de Wolf awaited them under a decorated Christmas tree. Text: kathrin decknerová Public meetings of the Alumni Reconnect Week were held from 9 to 15 October all around our district. ore than 65 percent of the Czech and Slovak clubs took part in the project. Clubs invited Rotary project parti- cipants as well as non-Rotarians to their meetings, so they could hear how the Ro- tary changed their lives! Major events were sponsored by RC Ostrava and the budding RC Trenčín Laugaricio in conjunction with RC Trenčín. Congratulations to all those who have or will undertake this effort du- ring the year. Where else can new members be recruited, if not among the participants in the Rotary programmes? Let’s stay in touch with our students and Alumni! Text: irena Brichta a l u m n i R e c o n n e c t W e e k Door open wide! i n b o u n d S Christmas Prague 2016 M S With profound regret, this is to announce to the Rotary community that RC Poděbrady President Zdeněk Miarka passed away on 10 January 2017. Zdeněk entered Rotary in 1998 and very soon emerged as one of the club’s “workhorses”. His enormous education and experience helped us implement foreign Matching Grant projects participated in or organized by our club. His Rotary interests targeted working with young people, and he was one of those who actively promoted youth exchange projects on the club and district platform. Health issues marred his work for the club, but he got down to work again after a series of treatment sessions. His ambition was to more closely intertwine Rotary Club and Rotaract activities. The deadly disease rebounded and he was not able to return to his work. R. I. P ., Zdeněk Miarka. petr Javořík agd rC Poděbrady

https://desdenis.com/

r o t a r y g o o d n e w s 1 | 2 0 1 7 42 sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Ostrava Pardubice Poděbrady Praha ROTA Ry k luby / čR / dATu m p O ř A dAT el A k T i v i TA m í sTO ROTA Ry k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf (v zakl.) Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky i N T eR ACT čes kO A s lOv eN s kO Praha Rožňava ROT e X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 1 | 2017 © Praha, 10. února 2016 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) vy dÁvÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dAkčN í RA dA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno čleN Ové p ORA dNíh O v ý bORu Vladimír Adámek, PDG, RC Ostrava Jozefa Poláková, PDG, RC Košice Štěpán de Wolf, DG Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T isk Grafotechna Plus, s. r. o. Praha d isT RibuCe Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 1 / 2 0 1 7 GOOD NEWS HLEDÁME NOVÉČLENY ROTARY. ZN.SVÁMI DOKÁŽEME VÍC! Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 1 / 2 0 1 7 GOOD NEWS HLEDÁME www.rotary2240.org HLEDÁME www.rotary2240.org NOVÉČLENY ROTARY. ZN.SVÁMI DOKÁŽEME VÍC! NOVÉČLENY ROTARY. 11. 2. RC Ostrava City 3. benefiční ples v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava / ČR 26. 2. RC Ostrava Inter. 12. benefiční ples v hotelu Imperial Ostrava / ČR 28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/2 (vychází 10. 4.) Všeobecná aktivita 4.–11. 3. ISFR RI Rotary Ski World Championship Cortina d´Ampezzo 17.–19. 3. D-2240 PETS – setkání prezidentů klubů 2017/2018 Olomouc / ČR březen D-2230 Školení klubových sekretářů 2017/2018 bude upřesněno 19.–25. 3. DVVM Ski Week pro inboundy ČR + SR Nízké Tatry / SR 7.–8. 4. D-2240 Distriktní konference Františkovy Lázně / ČR 15.–25. 4. RC Praha City Zájezd do Vietnamu (10 dnů) Vietnam 26.–30. 4. D-2240 RYLA na téma Quo Vadis, Evropane Kopřivnice / ČR 28.–29. 4. RC Malacky Golf Charter nového Rotary klubu Malacky / SR 29. 4.–13. 5. DVVM Eurotour ČR + SR Evropské země 13. 5. RC Prague Inter 8. ročník charitativního závodu dračích lodí Praha / ČR 30. 5. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/3 (vychází 10. 6.) Všeobecná aktivita 1.–4. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov / ČR 3. 6. RC Bratislava Oslava 90. výročí založení prvního RC na Slovensku Bratislava / SR 3.–10. 6. RC Ostrava Rotary Sailing Week 2017 Jadran 8.–11. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 10.–14. 6. RI Světový kongres RI + Oslavy 100. výročí Nadace Rotary Atlanta / USA 21.–25. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice / ČR 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/4 (vychází 10. 8.) Všeobecná aktivita aktivity kluby

https://desdenis.com/

43

https://desdenis.com/

ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER

https://desdenis.com/