Rotary Good News č. 1 / 2019http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 1 / 2 0 1 9 GOOD NEWS Přichází rok významných výročí

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

v letošním kalendářním roce otvíráte první číslo našeho časopisu Rotary Good News, které je z více důvodů pozoruhodné. Připomeneme si v něm například zásadní fakt, že před třiceti roky padla „železná opona“ a do našich zemí se společně se svobodou mohly navrátit i aktivity Rotary. Pro nás, české a slovenské rotariány, to znamenalo, že v průběhu uplynulých dvaceti let jsme společnými silami mohli vytvořit silný, soběstačný a plnohodnotný Rotary distrikt. Aktivity našich Rotary klubů jsou přitom vysoce ceněny jak v zahraničí, tak tou částí naší veřejnosti, která se s nimi setkala. V roce 2019 si chceme připomenout vše dobré, co se nám podařilo vykonat a na čem můžeme stavět svou další budoucnost. Není toho málo, co nám dává důvod k oslavě, která se uskuteční formou „Rotary týdne v Praze“ od 11. do 19. května. Centrem bude Slovanský ostrov a palác Žofín, kde byl v roce 1999 náš československý Rotary distrikt 2240 inaugurován. V sobotu 18. 5. se zde uskuteční naše výroční distriktní konference a celý ostrov bude otevřen široké veřejnosti. Společně s partnery, Sítí pro Rodinu, českým Junákem a Slovenským skautingem, Nadací Krása pomoci, SONS – Sjednocenou organizací nevidomých, ParaCENTRUM Fenix a mnohými dalšími, se budeme snažit ukázat, že slušnost, vzájemná spolupráce a respektování tradičních hodnot, jako je rodina a pomoc bližnímu, mají v dnešní společnosti velmi důležité místo. Ale konference nebudou jen oslavy, budeme společně rozhodovat o dalším osudu našeho distriktu. O tom, co můžeme udělat pro zkvalitnění naší činnosti i rozvoj členské základny. Se zástupcem světového prezidenta Johnem Germem a dalšími významnými osobnostmi se budeme moci zamyslet nad významem etiky a odpovědnosti v našem životě i práci. Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou příležitost být u toho! Jste všichni srdečně zváni i s Vašimi rodinnými příslušníky a přáteli z tuzemska i zahraničí. Stačí se jen zaregistrovat na webových stránkách konference www.rotaryprague2019.cz. Udělejme z Prahy místo, kde se propojí náš rotariánský svět. Přesně tak, jak nás k tomu vyzývá motto nového světového prezidenta 2019/20 Marka Daniela Maloneyho „Rotary Connects The World“. Aby byla budoucnost našeho distriktu zajištěna, připravoval se v lednu v San Diegu na svou novou guvernérskou roli i náš DGE Ilja Chocholouš a ve dnech 15.–17. 3. chystá do Olomouce vzdělávací seminář pro budoucí prezidenty klubů – PETS. Následovat bude i obvyklý seminář RYLA pro talentované vůdčí osobnosti, tentokrát zaměřený na mezigenerační spolupráci. Na cestu po našem distriktu se již vydala i putovní výstava shrnující naši 20letou rotariánskou historii a čeká, až si ji objednáte pro vaše město, pro váš klub. Všechny tyto akce vyžadují vaše aktivní zapojení a podporu. Dokažme proto, že „Rotary – People of Action“ není pouhou frází, ale funguje i v České a Slovenské republice. Více se o všech zmiňovaných aktivitách dočtete na dalších stránkách tohoto časopisu. Přeji Vám příjemný zážitek, ale hlavně se těším na osobní setkání s vámi v Praze! S úctou váš Milí rotariáni, rotariánky, přátelé, ZDENĚK MICHÁLEK Guvernér 2018/19 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

4 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Čím se vyznačuje životy měnící projekt? Nemusí být ná- kladný, ale musí sloužit lidem a mít zřetelný dopad na ko- munitu. To je ten klíč spolu s pečlivým plánem řešení dů- sledně prozkoumaných potřeb. Tak zkoumejte! Využijte své zdroje a možnosti! Vyhledávejte partnerství, kterým dopad svého projektu navýšíte! A potom jednejte! Jistě, projekty služby představují jen část toho, co se od silného klubu očekává. Musí mít také schopné mluvčí, pěs- tovat vůdčí osobnosti, zapojit se do činnosti Rotaractu a In- teractu a být skutečnou hodnotou pro své členy, přinášeje jim důvod pro účast na akcích Rotary. Je-li váš klub život měnící a dobře organizovaný, půjde vše, jak má. Členové klubu se zapojí a zvýší se i zájem o členství ve vašem klubu. Snadněji se budou získávat peníze: Lidé rádi přispějí, když vidí, že jejich peníze mají skutečný dopad, a když vědí, že organizace, které je poskytují, s nimi zachá- zejí odpovědně. Váš klub bude žít plným životem, bude mít smysl — a bude inspirací pro ty, kdo jsou s ním propojeni, jakož i pro celou komunitu, které slouží. Dopisy prezidenta RI Překlad: PETR J. PAJAS, PDG BARRY RASSIN Prezident Rotary International LEDEN  Profesní službu není snadné přesně definovat, ale lze ji celkem snadno popsat: Je to prostě to, v čem se protínají naše profesní životy se životem v Rotary. Kdykoli vnášíme do naší práce ideály Rotary, je to profesní služba. Když jsem se po mnoha letech práce ve správě péče o zdra- ví v zahraničí vrátil na Bahamy, pochopil jsem, jak moc moje vlast potřebuje moderní zařízení pro zdravotní péči. To, čím jsme tehdy disponovali, bylo zastaralé a nedostačující; pokud se pro zdravotní péči lidé nemohli vypravit do zahraničí, často se jim pak potřebné péče nedostalo. Bez zkušeností získaných ve Spojených státech bych sotva mohl cokoli udě- lat pro změnu této situace. Ale s tou zkušeností jsem již byl ve výjimečné situaci, která mi dovolovala situaci změnit. Uvědomil jsem si, že mohu svoji profesionální dráhu usměr- nit tak, abych přispěl zlepšení zdravotní péči na Bahamách. Když se součástí mé životní cesty stalo Rotary, zjistil jsem, že i pro moji profesi platí slova Paula Harrise, o něž se Rota- ry opírá — že sdílené úsilí nezná hranic. Nebylo v mých silách, abych sám zavedl na Bahamách moderní zdravotní péči. Ale díky partnerství a spolupráci s kolegy lékaři ve fakultní ne- mocnici a s jejími dlouholetými a obětavě pracujícími za- městnanci jsme mohli měnit vše, co bylo třeba. Můj cíl se tak stal společným, sdíleným cílem — a pak se jej také podařilo dosáhnout. Rotary zdůrazňuje význam každého povolání a hodnotu každého poslání. Připomeňme si, že mezi těmi čtyřmi zakladateli našeho hnutí nebyl žádný lékař nebo mí- rotvorce — byli to jen advokát, báňský inženýr, prodejce uhlí a tiskař. Od počátku však dávala diverzita v povoláních na- šemu Rotary zvláštní sílu. Diverzita se promítá i do naší sou­ časné profesní klasifikace, jejímž cílem je zajistit, aby každý klub reprezentoval co nejširší paletu povolání a podnikání, která je v každé komunitě potřebná. Paul Harris to řekl takto: „Každý rotarián je spojovacím článkem propojujícím jeho pod- nikání nebo profesi s ideály Rotary.“ Platilo to v době, kdy to říkal, a mělo by to být stejně pravdivé i dnes. My teď věnuje- me schůzkám našeho Rotary klubu hodinku nebo dvě jednou za týden a většina z nás pak stráví většinu bdělého stavu na pracovišti. Díky Rotary je i tato doba příležitostí ke službě: je to šance být inspirací pro ty, s nimiž pracujeme, a pro ty, kdo pracují pro nás a pro společenství, kterému sloužíme. ÚNOR  Během svých cest jsem v minulém roce navštívil mno- ho silných, životem pulsujících klubů a distriktů, které se podílejí za změnách ve svých společenstvích. Jsa účasten jejich setkání, mohl jsem pocítit tu energii. Při setkáních s jednotli- vými členy klubů jsem viděl, jak jsou aktivní. A když jsem se mohl seznámit s jejich komunitami, bylo znát, jak je ovlivnili. Také jsem však navštívil komunity, kde působí Rotary klu- by, které jsou sotva více než společenským klubem. Ale tak by to rozhodně být nemělo! Naštěstí existuje jednoduchý způsob, s jehož pomocí, jak doufám, je možné revitalizovat každý klub. Rád bych vyzval každý Rotary klub, aby se za- pojil do alespoň jednoho projektu s významným dopadem. Každý klub již má potřebný potenciál a zdroje, aby se to dalo uskutečnit. Je to síla, která může zcela měnit lidské životy. Nestojí to miliony dolarů. Jeden z projektů, který nejpod- statnějším způsobem změnil životy, bylo pořízení džípu pro skupinu porodních asistentek na Haiti. Ptali jsem se jich, co pro ně můžeme udělat, a ony nám řekly, že se nějak potře- bují dostat k rodičkám ve vzdálenějších koutech jejich ob- lasti. Tak jsme pro ně koupili džíp, natřeli ho na růžovo a při- dali logo Rotary. O tři roky později jsme se vrátili podívat se, jak se jim daří. Byly nadšené – řekly nám, že úmrtnost rodi- ček a novorozenců v té oblasti klesla o 50 %. To je přesně to, čemu říkám služba měnící životy. Jenže ten džíp nevydržel navždy a po osmi letech sice ještě jezdil, ale už měl na tamních cestách namále. Tak jsme koupili růžový Land Cruiser. Ten je ještě v provozu a umožňuje chůvičkám poskytovat předporodní péči ženám v oné vzdálené oblasti.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 5 FEBRUÁR  Rotariáni každý deň, každú sekundu prostredníc- tvom Nadácie Rotary vykonávajú činnosti v prospech dobra vo svete. Plánujú, financujú, realizujú a dokončujú projekty, či už v lokálnom alebo globálnom meradle. Všetci sme na našu nadáciu nesmierne hrdí. Pre mňa je činnosť našej nadácie jednou z mimoriadnych atribútov členstva v Rotary. Miera angažovanosti v činnosti Rotary záleží na každom z vás. Môžete sa zapojiť do projek- tu od začiatku do konca, alebo sa môžete kedykoľvek pridať k rozbehnutému dielu. Všetka činnosť sa však odvíja od do- tácií, ktorými prispievame na konto nadácie, pretože jedine tak budú k dispozícií zdroje na financovanie aktivít. Dištriktový grant predstavuje pre mnohých z nás najrých- lejší a najpohodlnejší spôsob účasti na grantovej činnosti, pretože zvyčajne zahŕňa lokálny projekt. Dištriktové grantové projekty môžu preto výborným spôsobom prezentovať Rotary, získať publicitu, zapojiť nielen potenciálnych členov, ale aj príjemcov a prinášať tak hodnoty do príslušnej komunity. Globálne granty nám umožňujú podieľať sa na medziná- rodných projektoch v jednej alebo viacerých z našich šiestich oblastiach zamerania. Na základe zostavenia návrhu projek- tu pristúpime k posúdeniu jednotlivých potrieb, aby sme presne zadefinovali, čo si príslušná komunita vyžaduje, aké sú požadované náklady na jednotlivé požiadavky a aké sú možnosti získania zdrojov financovania, ako realizovať pro- jekt v spolupráci s rotariánmi, partnermi a ďalšími subjekt- mi v danej oblasti. Dbáme na to, aby každý náš projekt za- hŕňal aktívnu účasť rotariánov, aby bol prínosný pre čo najväčší počet ľudí a aby mohol byť po dokončení spravova- ný miestnymi obyvateľmi, čím sa zabezpečí dlhodobý prínos pre komunitu. Všetci sa zapájame do rotariánskych projektov s vedomím, že tieto kroky boli dôsledne dodržané. Práve vďaka tomuto korektnému a zodpovednému nasta- veniu pravidiel všetci naďalej prispievame svojim časom, vedomosťami a financiami. Uvedomte si, že je to naša nadá- cia. Sme na ňu hrdí a to už naozaj niečo v tom našom svete znamená. Príhovor predsedu Správnej rady Nadácie Rotary Preklad: IVAN BELAN, PDG RON D. BURTON Predseda správnej rady Nadácie Rotary JANUÁR  Pokojne by som sa stavil, že väčšina rotariánov si pamätá osobu, ktorá ich uviedla do Rotary klubu. Je to oso- ba, na ktorú nikdy nezabudneme a budeme jej vždy vďační za možnosť stať sa súčasťou organizácie, ktorá mení životy ľudí. Nie som si však už taký istý tým, že väčšina z nás do- káže s podobnou presnosťou určiť, kedy získala na vážnosti naša nadácia. To už sa pamätá trochu ťažšie ako meno oso- by, ktorá vás pozvala na stretnutie klubu. Ale domnievam sa, že sa určite konala nejaká dôležitá udalosť, projekt, ale- bo podujatie – či už vo vašom klube alebo dištrikte, alebo na medzinárodnej úrovni – vďaka ktorým Nadácia Rotary nado­ búda vo vašej pamäti jasnejšie kontúry. Rotary kluby od roku 1905 vytvárajú platformu, v rámci ktorej sa rotariáni ako ľudia činu môžu realizovať vo svojej komunite. Naše miestne kluby sa nachádzajú tam, kde žije- me, pracujeme, vytvárame si celoživotné priateľstvá a kde máme najlepšiu možnosť priamo a viditeľne ovplyvniť miesto, ktoré nazývame domovom. Som pevne presvedčený, že keď väčšina rotariánov počuje slovné spojenie „Rotary Interna- tional“, asociuje si ho so svojím Rotary klubom. Na druhej strane, keď sa spomenie „Nadácia Rotary“, ro- tariáni si ju spájajú s nespočetnými humanitárnymi a vzde- lávacími projektmi a programami, vďaka ktorým sa naša nadácia stala najpoprednejšou nadáciou dnešného sveta. Práve nadácia je mnohými rotariánmi vnímaná ako to čaro, ktoré celému Rotary vdychuje život, ktoré pretvára svet na jednoliatu komunitu a umožňuje svojim členom byť ľuďmi činu v globálnom meradle. Na prahu nového kalendárneho roka všetci premýšľame nad rôznymi vecami ktoré by sme chceli zrealizovať a mno- hí z nás si dávajú novoročné predsavzatia. Dúfam, že jedným z tých vašich je väčšia angažovanosť a účasť v našej Nadácii Rotary. Nech sa pre každého z nás stane naša nadácia prvou voľbou v charitatívnej činnosti. Ak sa tak stane, môžeme tento rok zaznamenať najúspešnejší rotariánsky rok v našej neuveriteľnej histórii. Pridajte sa ku mne a podporte naše rotariánske dedičstvo, ktoré je pre nás záväzkom.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

6 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Miera gramotnosti mládeže v Guyane dosahuje úroveň 93 %. Kanada Od roku 2006 vybrali kanadští rotariáni již více než 250 000 dolarů na pomoc nejchudším z Vancouveru, tedy dětem, aby se mohly podílet na basketbalovém programu, připraveném na mimo- školní dobu. Při nedávném pro- jektu nazvaném „Hoop a Rhon“ se jim podařilo získat téměř 18 tisíc dolarů na basketbalový program Strathcona Community Center, který pečuje o svačiny pro cca 500 dětí od jejich doby v jeslích až po univerzitu. „To všechno děláme na pomoc dětem ve východním Van- couveru, v jedné z nejchudších oblastí Kanady,“ říká Gary Chomyn, člen Rotary klubu Vancouver Sunrise, který tuto soutěž řídil společně s RC Vancouver a RC Vancouver Yaletown. Guyana Osem členov Rotaract klubu v Geor- getowne vyzbieralo 750 USD, za ktoré nakúpili školské potreby, obedové misky a fľaše na vodu, ktoré naplnili do veľkých darčekových košov. Tieto koše, ktoré sú vlajkovým projektom klubu od roku 1993, boli v hlavnom meste Guyany odovzdané žiakom zapojeným do projektu na podporu gramotnosti Sophia Literacy Project. Každý žiak dostal pomôcky na dentálnu starostlivosť a dievča- tám pribalili aj produkty ženskej hygieny, hovorí predchádzajúca prezi- dentka klubu Dynutha Adonis. Štu- denti sa tiež naučili mnoho nového v rámci programu interaktívneho dňa, ktorý zahŕňal diskusie o posilnení postavenia mládeže, o osobnej a zub- nej hygiene, bezpečnosti cestnej pre- mávky, či nevhodnom dotýkaní sa. Uganda Asi 30 tisíc běžců – tři tisíce byly z Kampaly – se podílelo v srpnu 2018 na závodech napříč Ugandou, aby tak podpořili programy na pomoc lidem, postiženým rakovi- nou. Z distriktu 9211, do něhož spadá i Tanzanie, se zapojili do běžeckých závodů na 5, 10 a 21 km; účast jim vynesla asi 200 tisíc dolarů, říká Denis Jjuuko, organizá- tor této akce a prezident RTC Kam- pala Malta. Výnos ze 7. každoroč- ního závodu byl určen na pomoc zdravotnickým zařízením nemocnice St. Francis Nsambya Hospital v Kambale. Ta si tak mohla opatřit dva lineární urychlovače pro léčení radiací, říká Jjuuko. ze světa Lidé v akci Text: BRAD WEBER Překlad do češtiny: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG Kanada Uganda Guyana Chorvatsko Indie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

7 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Každý rok sa na svete použije päť biliónov plastových tašiek. India Na výzvu „Povedz nie plastovým taškám“ zareagovalo 30 členov Rotary klubu v East Coast Ramnad, ktorí v spolupráci so študentmi a zamestnancami medzinárodnej školy Krishna International School v ich komunite rozdali 700 opätovne použiteľných bavlnených tašiek. Zhromaždenia, ktoré sa konali 15. augusta v meste Ramanathapu- ram poukázali na to, že zákaz použí- vania biologicky nerozložiteľných plastových tašiek v štáte Tamilnádu, ktorý mal nadobudnúť účinnosť v januári, môže naraziť na nevôľu verejnosti. „Keď vidíme, že prostre- die, ktoré nás obklopuje, je zamo- rené všadeprítomnými plastmi, chceli sme, aby verejnosť začala používať bavlnené tašky,“ vysvetľuje prezident klubu Dhinesh Babu. Chorvatsko Od roku 2014 se 350 členů Rotaract klubů z celého světa zúčastnilo týdenních plachtařských výletů v severním Jadranu. Při nich uklízeli a čistili jadranské pobřeží a přitom vybírali peníze na pomoc programům pro mládež a pro oběti záplav v Bosně. Posledního plachtařského výletu v srpnu 2018 se zúčastnilo 61 členů Rotaract klubů a podél chorvatského pobřeží ujeli 100 námořních mil. Rotaraktoři vyčistili například pláže Blaca na ostrově Brač nebo v Južné Slatinici na Olibu. „Tahle naše setkání nejsou jen jakési párty,“ říká Tit Plevnik ze slovinského RTC Ljubljana. „Z moře odstraňujeme plasty a další odpad. Naše přátelské vztahy, které vznikly během jediného týdne, jsou daleko pev- nější a hlubší, než z běžných setkání Rotaract klubů.“ Celková částka 8 500 dolarů, které se soustředily během let nebo pocházely z účastnických poplatků, byly určeny na chari- tativní účely, např. v roce 2018 3 tisíce dolarů pro projekt Udruga Argonauta, což je nevládní organizace, zabývající se na ostrově Murter ochranou životního prostředí a záchranou kul- turního dědictví. V předchozích letech ustavili plachtaři flotilu Moře míru, která umožnila, aby šest sirotků postižených cukrov- kou mohlo strávit krásný týden na otevřeném moři.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

8 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 řeba vzácné závodní automobily? Automu­ zeum Prototyp jich vystavuje desítky. Fotbalový klub St. Pauli zase připomíná ve svém muzeu tým, který se proslavil v roce 1910. A co cla? V okrsku The Speicherstadt Warehouse, který byl svobodným pří- stavem až do roku 2003, má své sídlo německé mu- zeum věnované celnictví. Můžete se v něm ponořit do překvapivě poutavých dějin celních povinností – a samozřejmě i pašeráků, kteří se vždy snažili, jak se jim vyhnout. Pokud se zúčastníte letošního celosvětového kon- gresu Rotary International v Hamburku ve dnech 1. až 5. června, budete třeba moci nastoupit do simulátoru v Mezinárodním námořním muzeu a z něho řídit ohromnou nákladní loď směrem proti proudu řeky Labe nebo navštívit dům cechu obchodníků, abys- te se seznámili s tím, jak probíhal každodenní život v Hamburku v 19. století. A v muzeu, nesoucím ozna- čení Ballin Stadt Emigration Museum, se budete moci ponořit mezi desetitisíce lidí, kteří prošli stanicí, vybudovanou námořní společností Hapag před jejich cestou za novým životem na Novém světě. Ovšem obyvatelé Hamburku říkají, že budete-li mít čas k návštěvě pouze jediného muzea, musí to být Miniature Wunderland – muzeum miniaturních zázraků. Uvidíte tam 1 040 lokomotiv, více než 9 tisíc automobilů, a také letiště, na němž letadla přistávají, startují nebo slouží jako taxi. Dopravní nehody, to- várna na výrobu čokolády, alpští lyžaři – vše je tam zobrazeno až do toho nejmenšího detailu. K účasti na Celosvětovém kongresu Rotary International v Hamburku v roce 2019 se přihlaste co nejdříve na adrese: riconvention.org T S V Ě T O V Ý K O N G R E S R I 2 0 1 9 Hamburk, město muzeí Text: JENNY LLAKMANI, překlad z anglického originálu: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Ať se zajímáte o cokoli, město Hamburk vám bude moci vždy nabídnout odpovídající muzeum. ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 9 Téma Není úplně pravidlem si v jednom roce připomínat dvě velmi významná výročí, ale tento rok se právě můžeme těšit a oslavovat dvě zásadní historické udá­ losti. V roce 2019 si budeme připomínat výročí Rotary, při kterém se vrátíme na Žofín, kde se uskutečnila 26. června 1999 inaugurace Rotary distriktu 2240 tvořeného 42 českými a slovenskými Rotary kluby obnovenými nebo nově založenými po roce 1989 zásluhou rota­ riánů z hornorakous­ kého Rotary dis­ triktu 1920. Rotary distrikt 2240 navá­ zal na tradici prvorepublikového českosloven­ ského Rotary distriktu 66. A zároveň letošní rok nabývá na význa­ mu díky uplynutí 30 let od sametové revoluce, která umožnila návrat Rotary do tehdejšího Československa, s níž je spojena i osobnost Václava Havla. Václav Havel byl nejen ikonou od­ po­ ru vůči komunistickému režimu, v roce 1989 ikonou sametové revoluce a v roce 1993 prvním prezidentem ČR, ale od roku 1990 i nositelem nejvyššího vyzna­ menání mezinárodního spole­ čenství Rotary, které uděluje jeho svě­ tový prezident pouze jedné významné osobnosti za rok – Rotary Award for International Understanding. O dalších zajímavostech z výročního data se můžete dočíst – a třeba se i pře­ nést do slavnostní atmosféry – na ná­ sledujících stránkách. DVĚ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

10 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 téma eskoslovensko bylo v pozornosti Ro- tary International (RI) už od roku 1987. Spolu s dalšími zeměmi Sovět- ského bloku bylo zařazeno mezi tak zvané „zvláštní oblasti rozvoje“ (Special Extension Areas). Nadace Rotary v nich měla podpo- rovat humanitární a vzdělávací projekty. Členové Rotary klubů ze západorakouského distriktu 1920 (Horní Rakousko, Salzbur- sko, Tyrolsko a Vorarlbersko) proto začali navazovat první kontakty s potenciálními realizátory takových projektů přímo v čes- kých a slovenských městech. Zhroucení komunistického režimu však bylo rychlejší, než se očekávalo, a tak v zemích střední a východní Evropy vznikaly první Rotary kluby už v průběhu roku 1989. Za podpory rotariánů z východorakouského distriktu 1910 obnovuje činnost RC Budapest, na základě iniciativy švédských rotariánů je V letošním roce uplyne třicet let od pádu komunistického režimu v našich zemích. Tato událost umožnila mimo mnoha významných změn i návrat Rotary do tehdejšího Československa. Obnova klubů a vznik nových byly tak intenzivní, že už o deset let později, v roce 1999, mohl být obnoven i samostatný česko­ slovenský Rotary distrikt – ten existoval před 2. světovou válkou i krátce po ní. Onu dobu plnou nadšení, entuziasmu, nadějí i nových výzev si připomeneme v sérii článků v tomto a dalších vydáních našeho časopisu, který má letos také dvacáté výročí existence. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: ARCHIV JAK TEN ČAS LETÍ! Č

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 11 založen RC ve Varšavě, připravuje se za- ložení RC Moskva, prvního Rotary klubu v Sovětském svazu. V průběhu roku 1990 se k myšlenkám ro- tariánského společenství přihlásili také zá- jemci o založení prvních dvanácti českých a slovenských klubů – Praha, Brno, České Budějovice, Bratislava, Znojmo, Plzeň, Písek, Cheb, Tábor, Karlovy Vary, Banská Bystrica, Hradec Králové. Jejich oficiální přijetí do svazku RI si vyžádalo různě dlouhou dobu podlemístníchpodmínek.Zásluhunarozvoji klubových aktivit je třeba přičíst především jeho tehdejšímu, dnes již nežijícímu guver- nérovi a významnému právníkovi Viktoru Strabergerovi (RC Wels) a jeho pozdějšímu nástupci Peteru Krönovi (RC Salzburg). Ra- kouští rotariáni v letech 1991–1993 vytvořili zvláštní fond distriktu, do něhož přispíva- li mimořádnými pravidelnými příspěvky a z něhož byly podporovány aktivity Rotary v Československu. Za podpory zahraničních klubů,nejenz distriktu1920,vykazovalynaše Rotary kluby vysokou aktivitu. Vítané, pro- spěšné a relativně dostupné byly především zahraniční výměnné pobyty středoškolských studentů a pořádání různých druhů letních táborů v rámci služby mládeži. Také první zkušenosti s organizací výměny studijních skupin (GSE) jsme získávali v rámci distriktu 1920. Už v roce 1997 vedl PDG Ivan Belan (RC Banská Bystrica) první samostatný GSE tým, složenýpouzez českýcha slovenskýchúčast- níků, do Texasu (distrikt 5890). V roce 1998 byl vedoucím čtyřčlenného týmu rakouských mladých odborníků, vyslaných na Nový Zé- land (distrikt 9980), PDG Dobroslav Zeman (RC Plzeň). Byla také realizována celá řada humanitárních projektů ve spolupráci se za- hraničními partnery a s podporou účelové Vlevo  Trvalým krédem našeho distriktu se stal citát vytesaný nad okny Staroměstské radnice „Dignitatis memores ad optima intenti“ Nahoře  První guvernér našeho nově utvořeného distriktu 2240 Dobra Zeman (sedící uprostřed vlevo) a jeho nástupce Ivan Belan v „obležení“ většiny bývalých guvernérů rakouského distriktu 1920

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

12 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 dotace (Matching Grantu) z prostředků Na- dace Rotary. Prostředky na realizaci projektů získávaly kluby velmi často pořádáním bene- fičních koncertů. V místech působení klubů se tak podařilo nakoupit řadu speciálních pří- strojů pro zdravotnická zařízení, dovybavit potřebným zařízením sociální ústavy různé- ho typu nebo pořídit mikrobusy pro dopravu jejich klientů, zajistit kompenzační pomůcky pro handicapované nebo zřídit několik chrá- něných dílen. Některé kluby se zaměřily na protidrogovou prevenci, hippoterapii nebo obnovu památek. Materiálně i morálně snad nejvýznamnější byla v tomto období pomoc rotariánů po rozsáhlých povodních, které v roce 1997 zasáhly velkou část severní Moravy. Řada projektů získala dlouhodobý charakter a dále se rozvíjela i po roce 1999, kdy byl založen distrikt 2240, některé si svoji tradici udržují až dodnes. V období, kdy české a slovenské Rotary kluby byly součástí distriktu 1920, bylo za- loženo celkem 42 klubů a 4 Rotaract kluby. Na jejich vzniku se podílelo 24 klubů z Ra- kouska, tři z Německa a po jednom z USA, Velké Británie, Kanady a Švýcarska. Po- mocnou ruku podaly i kluby, s nimiž čeští a slovenští rotariáni navazovali následně partnerské svazky. To už byla dostatečně silná členská zá- kladna pro obnovení samostatného distrik- tu. Příprava začala už v roce 1996 rozhod- nutím Rady ředitelů RI a vyvrcholila o dva roky později za společného úsilí guvernéra D-1920 Tomase Watzenböcka (RC Kirchdorf/ /Krems) a prvního guvernéra nového D-2240 Dobroslava Zemana (RC Plzeň), který stál o několik let dříve i u návratu Rotary do Československa. Ze zkušených rotariánů byla vytvořena dvanáctičlenná smíšená Zleva  Inaugurace obnoveného československého Rotary distriktu 2240 se uskutečnila v roce 1999 v Praze na Žofíně Nově založený klub vždy získal od toho předcházejícího symbolicky historickou lampu, modré koncové světlo vlaku Václav Havel se při svých cestách jako prezident republiky setkával i s rotariány

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 13 pracovní skupina, která připravovala české a slovenské Rotary kluby na sdružení do nového samostatného distriktu. Přestože se Československo v roce 1992 rozpadlo na dva samostatné státy, české a slovenské Rotary kluby se dodnes sdružují v jednom společném československém multidistriktu. První pracovní setkání rotariánů nomi- novaných jednotlivými kluby do poradní- ho sboru nového guvernéra se uskutečnilo 5. prosince 1998 v pražské restauraci Mánes. Následně se ve dnech 26.–27. března 1999 uskutečnilo v Třebíči distriktní shromáž- dění rotariánů z ČR a SR, při němž byly zformovány organizační zásady distriktu do konečné podoby a současně proběhlo i školení klubových funkcionářů (PETS). Poslední distriktní konference Rotary dis- triktu 1920, jejímiž účastníky byly společně západorakouské, slovenské a české kluby, se uskutečnila 26. června 1999 v Praze na Žofíně. Součástí se stala také inaugurace obnoveného československého Rotary distriktu 2240. Slavnosti se účastnil Carlo Ravizza, prezident RI pro období 1999/2000. Zdravici za patronátní rakouskou stranu přednesl bývalý místopředseda rakous- ké vlády Erhard Busek, za českou stranu Pavel Tigrid a za slovenskou stranu Fedor Gál. Oficiální delegace rotariánů byla při- jata v průběhu inaugurace místopředsedy Senátu ČR Ivanem Havlíčkem a Jaroslavou Moserovou i pražským primátorem Janem Kaslem. Slavnosti se zúčastnilo 166 delegátů z Rotary klubů ČR a SR a na 400 hostů z 18 zemí. Prezident RI Carlo Ravizza navštívil u příležitosti inaugurace Rotary distriktu 2240 také Bratislavu, kde byl přijat prvním podpředsedou vlády SR Pálem Csáky a pri- mátorem města Jozefem Moravčíkem. Letos 18. května se na pražský Žofín po dvaceti letech opět vrátíme. Uskuteční se tu tradiční distriktní konference, která bude spojená s řadou zajímavých doprovodných programů. Její trvání je mimořádně rozšířeno na celý týden od soboty 11. května. Za tu dobu se pražské veřejnosti a médiím představí Rotary ve všech svých podobách. Bližší podrobnosti a přihláška jsou zájemcům k dispozici na www.rotaryprague2019.cz PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZALOŽENÍ D-2240 V LETECH 1996–1998 Ivan Belan – RC Banská Bystrica, Slovensko Rudolf Buchmeiser (PDG) – RC Rohrbach, Rakousko Karel Cidlinský – RC Brno, Česko Willibald Egger (PDG) – RC Linz-Altstadt, Rakousko Jiří Fast – RC Plzeň, Česko František Jaroš – RC Tábor, Česko Peter Krön (PDG) – RC Salzburg, Rakousko Viktor Nižňanský – RC Piešťany, Slovensko Franz-Xaver Otto (PDG) – RC Linz, Rakousko Pavel Svítil – RC Jihlava, Česko Thomas Watzenböck (DG) – RC Kirchdorf, Rakousko Dobroslav Zeman (DGE) – RC Plzeň, Česko téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

14 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 téma ím vynálezem je koherer. Kdo neví, co to je, poradím mu. Slyší-li člověk cizí slovo a neví, co to je, pak znalci radí, že je dobré to považovat buď za likér, nebo poutní místo v Čechách. Koherer není ovšem ani jedno ani druhé, nýbrž je to úžas- ný objev, umožňující přesvědčit se o exis- tenci čehosi neviditelného, pro co nemá člo- věk žádný smysl, a přesto může potřebovat vědět, zda to tam kolem něj je, nebo není. To nezbadatelné něco je elektromagnetické vlnění. Musím vám trochu vysvětlit, jak to s tím je, ono to k tomu podobenství patří. Byl tedy jeden moudrý pán a jinak dost po- divín, který se jmenoval Maxwell. Ten přišel na to, že existuje elektromagnetické vlnění, jakým je ostatně i světlo, a to Maxwellovo vlnění se ovšem liší délkou těch vln, takže je okem nevidíme. Vyhlásit existenci něčeho, co není vidět, co je snad skryto pouze v hro- madách papírů s matematickými rovnicemi, to může leckomu přijít docela zábavné, ale my, teologové, jsme na to zvyklí. Ti, kteří se s touto myšlenkou tehdy setkali, tušili, že Text: MILAN KLAPETEK JEDEN ZAJÍMAVÝ VYNÁLEZ A PODOBENSTVÍ, KTERÉ JE V NĚM SKRYTO Jedním ze zvláštních důkazů propojenosti všeho se vším je to, co jste i vy jistě již v životě několikrát zpozorovali. Nějaká věc, předmět, objekt, člověku připomíná něco úplně jiného a z jiné oblasti. Strom je odjakživa obrazem pro rozvětvenou rodinu, když člověk vidí řeku, maně se podívá na hodinky, protože právě tak, jako ona, tak plyne i čas. Takových shod či podobenství by člověk našel mnoho i ve světě techniky a vynálezů, a jeden takový by právě teď mohl mít skoro kulaté výročí. T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 15 ijeme v době velkých výročí. Jen co jsme doslavili 100 let založení republiky, tak budeme slavit 30 let svo- body a taky 25 let Rotary v Českosloven- sku anebo přesněji Rotary distriktu pro Česko a Slovensko. Nezní to úplně stejně, ale pro mou nostalgickou duši Čechoslo- váka to zní tak trochu podobně. A také budeme slavit 25 let našeho magazínu. A to je už opravdu něco. Před čtvrt stoletím se tehdejší otec zakladatel a guvernér distriktu Dobra Zeman rozhodl, že nejenom že si budeme vydávat vlastní plátek, protože na tom by nebylo nic divného, ale že rovnou požádá o licenci na oficiální magazín Rotary International pro jazykovou mutaci česko- -slovenskou. Z nynějšího pohledu je to asi takový počin, jako třeba kdyby se trpaslík rozhodnul stát se olympijským vítězem v běhu přes překážky. Zdálo by se nám to asi nemožné. Ale on se nedal a tlačil a tlačil, až to prostě povolilo. Trpaslík měl asi péra na tretrách. Díky jemu jsme ten jediný tištěný oficiální časopis RI, který pokrývá pouze jeden distrikt. A nejsme jen tak někde na chvostě pelotonu. Z hlediska grafiky, obsahu a redakčního zpracování jsme na čele a udáváme tón. Jsme dáváni za vzor. A to všechno proto, že jeden člo- věk měl sen a dokázal se nevzdat a jít za ním. Jestli tohle není na mávátko, tak už nevím, co je. Musím se vám ještě přiznat, že letos mám i já osobně jedno kulaté výročí. Bude to dvacet let, co jste mě přijali mezi sebe. Jsem hrdý na to, že jsem rotarián. Do průvodu kvůli tomu asi nepůjdu, ale vím, komu mávat. Všem těm, bez kterých by nebyla ani svoboda, ani Rotary distrikt, ani časopis a ani já v Rotary. Tak mávám všem, co mohou za to, že mohu být. Dejte mi do ruky mávátko... J A K T O V I D Í M J Á GEORGE J. PODZIMEK předseda redakční rady Ž toto zvláštní „světlo“ by mělo dalekosáhlý význam. Jenže bez toho, že poznáme, zda to svítí, nebo nesvítí, nám to není nic platno. Nu, a tu už nám přihořívá. Heinrich Hertz si sestrojil složité monstrum, kterému se říká dipól, a tím existenci těch vln dokázal! Jinou podivuhodností je i přístroj, kterým ty vlny v jiném koutě dokázal vyvolat. Nebylo to však ještě ono a potom přichází konečně to naše. A to je koherer. Jako každý správný vynález bývá připsán několika objevitelům a i datum vynálezu kolísá v širokém rozpětí. Z pramenů zjistíte, že ho objevil již r. 1838 švédský fyzik Munk, r. 1879 jej vynalezl zno- vu D. E. Hughes a r. 1890 opět francouzský fyzik E. Branly, který za něj asi pobral nej- více slávy, protože se jako vynálezce udává obvykle pouze on. Je to obyčejná skleněná trubička, naplněná ještě obyčejnějšími že- leznými pilinami. Pro nás je z toho důleži- té, že můžeme i letos oslavit 130 let tohoto vynálezu, a o to jde. A co ten koherer dokáže, a co je na něm tedy to zvláštní? Koherer je naplněn že- leznými pilinami. Snad nic nepředstavuje větší míru oddělenosti a nesouvislosti než piliny. Každá ta jednotlivá pilinka je sama pro sebe, neví již, ani odkud je, a s tou vedle sebe nemá nic společného, což se projevuje tím, že se může přesýpat sem a tam, jak s ní něco pohne nebo do ní něco foukne. A náhle na koherer dopadne elektromagne- tické vlnění! To cestou dalších zákonitostí, o kterých se tu nebudu rozepisovat, způso- bí, že mezi jednotlivými pilinkami nastane jiskření, které je doslova propojí, a to elek- tricky vodivě! A právě to byla jeho úžasná schopnost a role: elektromagnetické vlnění je zde a signalizovalo to rozsvícené světlo, zvonek či cokoliv člověkem vnímatelného. Co vám to připomíná? Člověk sedí někde v čekárně, kde je obvykle mnoho lidských pilinek, nemajících s tou druhou vedle sebe nic společného. A tu najednou někdo řekne vtip, pronese poznámku, všichni se zasmějí – a stane se malý zázrak. Najednou, když se ti lidé spolu zasmějí, najednou již si nejsou cizí, dívají se na sebe jinak a jinak se tam od té chvíle i cítí. Tento pozoruhodný jev je znám již dávno a asi nejvíce se mu věnoval řecký filosof Epikuros. Ten přišel na to, že přátelství je úžasná věc, která svým jiskřením dokáže propojit lidské jedince zcela odlišným způsobem než pokrevnost, láska nebo obchodní zájmy, a že ti lidští jedinci, takto propojení, budou všechny těž- kosti a strasti bytí snášet jinak, společně, lehčeji a úspěšněji. I to je úžasný postřeh, že se zcela jinak chová lidská pospolitost, kde má každý každého za cizího, a jinak ta, kde mezi každým a každým je nějaká ta jiskérka úcty, sympatie, přátelství. Tento jev nemohl ujít ani sociologům a jedním z těch, kteří si toho všimli, je německý sociolog z 19. stol. Ferdinand Tönnies. Ten rozlišuje společen- ství lhostejných, založené na chladných zá- konech a pragmaticky účelových vazbách, které nazývá Gesellschaft. Něco úplně jiné- ho je podle Tönniese Gemeinschaft, což je pospolitost složená z malých, přátelstvím spojených pyramidek. Funguje to asi tak, že každý člověk je v několika takových pyra- midkách, takže jsou vlastně všichni propo- jeni v řetěz vzájemných přátelských vazeb. My stojíme před poněkud jiným problé- mem, než vynálezci kohereru. Oni měli vl- nění a hledali něco, na čem by se projevilo. My jsme na tom jinak – ty piliny jsme my a jde o to, čím a jak zrušit jejich chladné odcizení a udělat z nich „jedno tělo“. Jaké vlny by dokázaly přemoci nadvládu egoi- smu, sebestřednosti, agresivity a dalších vrozených takřka přímo fyzikálních vlast- ností člověka? Jsou taková vlnění, vlastně všechna náboženství byla něčím takovým, i když každé propojovalo jiný a jinak široký okruh lidí. Náboženství zvaná „univerzalis- tická“ usilují o propojení všeho lidstva. A tu jsme u rotariánského přátelství, které není pouhým okrajovým, nýbrž podstatným ry- sem – nejde nám pouze o přátelství mezi námi, nýbrž o přátelství mezi národy, nábo- ženstvími, stavy i třídami. Odkud pochází to „vlnění“, které bychom k tomu měli vyzařo- vat? To vlnění je odvozeno právě od jednoho univerzalistického programu, který své vlny vysílá (či nevysílá) již bezmála dva tisíce let. Zakladatelé rotariánského hnutí „vyhmátli“ jednu vlnovou délku, která ve vysílání těch jinýchstanicmožnázaniká.Mnohéproblémy moderní či postmoderní „tekuté“ společnosti souvisí asi i s tím, že by bylo nejprve potře- ba si připomenout koherer a jeho úžasný efekt. A my máme být pak zdrojem či nosi- teli toho vlnění, které ten zázrak kohereru dokáže rozjiskřit mezi lidmi. Není nás na to mnoho, ale to nevadí. Věčným zdrojem toho vlnění je betlémská hvězda, či, chcete-li to obecněji, něco, co je nad námi. Myslím, že to do nového roku úplně stačí! Více zde: www.casopisczechindustry.cz /products/koherer/

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

16 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Text: VĚRA STAŇKOVÁ PŘIJEĎTE S RODINOU N A ZAHRADNÍ SLAVNOST! Přestože do květnové distriktní konference na pražském Žofíně zbývá několik měsíců, tvůrčí atmosféra ve zdejších prostorách panovala už začátkem ledna. oprvé se zde setkali zástupci nezis- kových organizací, které se budou podílet na doprovodném programu a na sobotu 18. května chystají celodenní zahradní slavnost na Slovanském ostrově pro rotariány i širokou veřejnost. Každá z organizací bude lákat na aktivity, díky nimž atraktivním způsobem představí svoji činnost. Jedná se například o Síť pro rodinu, sdružující téměř 300 mateřských center v České republice, Junák – český skaut, největší výchovnou organizací dětí a mládeže s tradicí od roku 1912, Nadaci Krása pomoci s patronkou Taťánou Ku- chařovou a fokusem na mezigenerační dialog, SONS – Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR se svým Střediskem výcviku vodicích psů, které za P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 17 „ZAH R ADNÍ S LAVNOST BUDE KR ÁS N ÝM P Ř ÍKLADE M TOHO, JA K S E ROTA RY OTVÍ RÁ KE S P OLUP R ÁCI . ZÚČASTNĚ NÉ ORGANIZACE MAJÍ P ODOB NÉ H ODN OTY I P OS LÁNÍ A  S P OLEČNĚ CH TĚ J Í DĚ LAT SVĚT LE PŠ ÍM . J E N KAŽDÁ TO DĚ LÁ SV Ý M ZPŮSOB E M A  V TÉ OB LASTI, KTE R Á JE JÍ V LASTNÍ.“ Zdeněk Michálek jednadvacet let vychovalo na 500 vodicích a asistenčních pejsků, ParaCENTRUM Fe- nix, moravskou obdobu známého sdružení Paraple, které připravuje unikátní projekt zařízení pro lidi na vozíku, jež většinou po úrazech vrací zpátky do aktivního života, anebo Člověka v tísni, organizaci dlouho- době spolupracující s Českou televizí. A co se například chystá? Síť pro rodinu připravuje odpolední piknik na dekách s pro- gramem pro děti i dospělé. Na travnatých plochách kolem Žofína vznikne odpočinková zóna, občas navštívená známými osobnost- mi či proložená hudebním programem. Sym- bolem se stane klobouk. Návštěvníci budou moci s kloboukem na hlavě nejen přijít, ale i vyrobit si originální papírový módní do- plněk ve zdejší tvůrčí dílně. Jak potvrzují fotografie, krajské koordinátorky Sítě pro rodinu už na tuto událost řádně trénují. Ju- nák – český skaut bude prezentovat skautské dovednosti i příběhy svých patronů včetně 102letého skauta Eduarda Marka Hroznýše, a to v podsadových stanech, které jsou ce- losvětovým unikátem. Přítomní se budou moci prostřednictvím brýlí a virtuální reality ocitnout na skautském táboře nebo se vyfotit ve skautském klobouku či kroji. Stejně tak se budou moci vžít do kůže lidí, kteří jsou v hledáčku neziskových organizací. Napří- klad ParaCentrum Fenix připraví překážko- voudráhu, nakterési návštěvníci vyzkoušejí, jak obtížné je pohybovat se na vozíku po nerovném povrchu. Spolu s vozíčkáři budou na místě i vodicí pejsci s doprovodem, který ukáže, jak probíhá jejich výcvik. Na stánku Nadace Krása pomoci bude k dispozici tzv. gerontooblek, díky kterému se mladí lidé budou cítit jako babička nebo dědeček. Atrakcí bude daleko víc, první informace jsou na stránkách www.rotaryprague2019. cz a postupně se budou doplňovat. Jedno je však jisté – zahradní slavnost je hezkou příležitostí i dobrým důvodem, proč si v květnu udělat s rodinou výlet do Prahy a spojit ho s návštěvou distriktní konference, jejíž program je opravdu bo- hatý. Můžete také využít nabídky ubytování v Praze, která je zveřejněna na výše uvede- ných stránkách. Ubytovací kapacity jsou pro rotariány a jejich hosty garantovány do konce ledna 2019. Proto neváhejte, vyber- te si z programové nabídky Týdne Rotary v Praze a přihlaste se!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

18 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 téma Týden Rotary v Praze, naše prezentace vůči veřej- nosti, oslavy 20 let našeho distriktu, fórum k etice a odpovědnosti, propojení všech, kteří mají Rotary jako životní hodnotu, setkávání s přáteli rotariány z tuzemska i zahraničí – a to vše vrcholící distriktní konferencí v sobotu 18. 5. 2019 na Žofíně. Nádhera! Příležitost pocítit hrdost na svou příslušnost k Rotary, k lidem, kterým není lhostejné utrpení nebo neutěšená situace jiných, k lidem, kteří zrealizovali spoustu užitečných projektů a jsou ochotni sloužit nad vlastní zájmy. Proč? Protože naše konference nebude tentokrát jen pro- storem pro bilancování jednoho uplynulého roku a pří- pravou roku následujícího. Budeme při ní prezentovat úspěšný rozvoj našich Rotary klubů v uplynulé novodobé historii obou našich zemí, budeme při ní i konkretizovat strategii rozvoje našeho Rotary distriktu v horizontu několika příštích let. Chceme hledat, nacházet a vytvářet vhodné podmínky pro naši další službu společnosti v duchu rotariánské tradice „Service above self“. Vytvořit pro to důstojné, příjemné a komfortní prostředí není lehký úkol. Vyžaduje nejen pochopení a podporu všech zainteresovaných, ale i spoustu organizační práce a odpovídající finanční zajištění. Chceme při této příležitosti také získat další finanční prostředky ve pro- spěch projektu End Polio Now a pomoci světu, aby se definitivně zbavil dětské obrny. To se nám v bývalém Československu zásluhou Světové zdravotnické organi- zace, osobní účastí vynálezce vakcíny, amerického imu- nologa a rotariána Alberta Bruce Sabina, i pomoci jiných podařilo již v roce 1960. Pomozme vymýtit polio i ve zbývajících, už jen třech zemích. Některé Rotary kluby, jednotliví členové i spřízněné organizace tomu porozuměli, jsou zapojeni v organi- začním týmu a přispěli i významnými částkami. Z Rotary klubů finanční podporu poskytly RC Ostrava, Praha City, Žilina a Beroun. Významně již přispěli také jednotliví rotariáni – Otakar Veselý, Ilja Chocholouš, Martina Dlabajová, Karel Paiger, Petr Javořík, Martin Saitl, Jan Kubeš a samozřejmě že i já. Získali jsme i významné sponzory. Jako generálního partnera Škoda-Auto a jako další partnery společnosti Continental, Brose, Kovárna Viva, Tatra Trucks, Iveco Czech Republic, Slovácké strojírny, Stavební firma Navláčil, HM Partners, Plzeňský Prazdroj, Karlovarské minerální vody, Vinné sklepy Skalák. Podporuje nás i město Ostrava a Moravskoslezský kraj. O podpoře uvažují i další subjekty. Na přípravě Týdne Rotary v Praze již několik měsíců intenzivně pracuje organizační tým, jehož nejaktivněj- šími členy jsou především Svatopluk Jedlička, výkonný manažer projektu, DGE Ilja Chocholouš, Šárka Bro- chier, Alexandra Brabcová, Petr Váňa, Jana Přikrylová, Věra Staňková, Jan Bezecný. Z partnerských organizací Rut Kolínská, Michaela Stachová, Barbora Trojak, Michaela Vařeková, Václav Polášek a mnozí další... Ti všichni chtějí být pro další rotariány i širší veřejnost inspirací. A tak osobně beru naši konferenci jako velkou zkoušku. Že nám na dobrém jménu Rotary i zdárném průběhu naší konference záleží. Že víme, proč jsme v Rotary, a rádi se o to podělíme s ostatními a do našich řad při- jmeme ty, kterým na dalším vývoji naší společnosti záleží. Z A M Y Š L E N Í G U V E R N É R A J EŠT Ě J E D N A ROV I N A N AŠ Í D I ST R I K T N Í KO N F E R E N CE . . . Co vy na to, přátelé? Jak to vidíte? Přidáte se? S vírou ve vás i Rotary, váš ZDENĚK MICHÁLEK guvernér 2018/19

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

,

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

20 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Začiatkom novembra náš klub Košice Classic ako medzinárodný partner globálneho grantu GG1747062 spolu s hostiteľským klubom RC Užhorod Skala ukončil niekoľkoročnú prácu na projekte, zatiaľ najväčšom globálnom grante  nášho dištriktu. Pracovali sme na ňom intenzívne od apríla 2016. Prezradíme vám príbeh objavenia, kreovania a realizácie celého globálneho grantu. Text a foto: IVANA LENGOVÁ, FRANTIŠEK SISKA G L O B Á L N Y G R A N T G G 1 74 7 0 6 2 Bezpečná voda, zlepšenie hygienických podmienok v Centre sociálnych služieb v Jasini na Ukrajine ze světa globálny grant

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 21 šetko začalo prvou návštevou Centra sociálnych služieb v Jasini v októbri 2014. Vtedy sme do Cen- tra doniesli zrepasovanú tridsaťročnú kuchyňu z autistického centra v Košiciach, pre ktorý sme zas v rámci matching grantu kúpili úplne nové profesionál- ne kuchynské zariadenie. To, čo sme videli v Centre so- ciálnych služieb v Jasini, bolo porovnateľné s výjavom z nejakého katastrofického filmu. Šesťdesiat starých, nevládnych aj postihnutých ľudí. Kúrenie len v piec- kach, zima v každej miestnosti, plesnivé steny, smrad, deravé okná a dvere, žiadna voda, kanalizácia... Toto miesto by sme mohli nazvať smutnou čakárňou na smrť ako na vykúpenie. Okamžite sme sa rozhodli, že obyva- teľom a zamestnancom Centra pomôžeme oveľa viac. Zorganizovali sme benefičnú večeru pre Centrum koncom februára 2015 v Košiciach. Vyše 100 hostí si po prvý raz vypočulo príbeh ľudí, ktorí mimoriadne potrebovali pomôcť. Výťažok benefičnej večere bol vtedy skoro 4 000 eur. Z výťažku sme im na všetkých barakoch vymenili okná a dvere. Hneď bolo vidieť a cí- tiť zlepšenie. Suché steny a teplejšie v miestnostiach. S jeseňou 2015 postupne prichádzala myšlienka Glo- bálneho grantu v súvislosti so zabezpečením vody ako najzákladnejšej podmienky na život. Po absolvovaní školenia Nadácie Rotary na jeseň 2015 sme si už boli istí, že práve Globálny grant je cesta, ako dokážeme v rámci Rotary International týmto ľuďom pomôcť. Vypracovali sme projekt, ktorého celková hodnota bola 159 771 USD. V apríli 2016 sme začali intenzívne pracovať na podaní žiadosti do Nadácie Rotary (TRF), zbierať peniaze a hľadať podporovateľov projektu. Tým bola predovšetkým fakulta BERG Technickej Univer- zity v Košiciach na čele s jej dekanom a členom nášho klubu Michalom Cehlárom. Fakulta a špecialisti z fa- V Čo sme videli v Centre sociálnych služieb v Jasini bolo porovnateľné s výjavom katastrofického filmu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

22 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 kulty stáli za projektom a poskytli nám mimoriadnu odbornú pomoc a podporu. Benefičné večere na pôde nášho klubu v Košiciach s najlepším kuchárom na Slo- vensku, ďalším naším členom – Jurajom Hruškom. Hľadanie sponzorov zo súkromného sektora, veľká podpora dištriktového výboru Nadácie Rotary a pred- stavovanie projektu v kluboch, ktoré si to chceli vypo- čuť. Najprv v našom dištrikte, potom aj v zahraničí. Výsledok? Do projektu sa zapojilo 19 Rotary klubov zo šiestich dištriktov a siedmich krajín. Najviac klu- bov bolo z nášho dištriktu: RC Košice Classic, RC Bratislava Danube, RC Košice, RC Poprad, RC Trenčín Laugaricio, RC Písek, RC Třebíč, RC Jihlava, RC Praha City, RC Praga Ekumena, RC Prague International. Dištrikty: 2350 Švédsko, 2231 Poľsko, 2241 Rumunsko- -Moldavsko,2483 Srbsko-Čierna Hora, 2232 Ukrajina- -Bielorusko a v najväčšej miere náš dištrikt 2240 Čes- ká a Slovenská republika. Zahraničné kluby: RC Stará Pazova (Srbsko), RC Baia Mare 2005 (Rumun- sko), RC Koszalin,RC Sopot International,RC Lódz Reymont (Poľsko), RC Ľviv Kňaze,RC Užhorod Skala, RC Charkov Multinational (Ukrajina), RC Mainburg Hallertau (Nemecko). Tretieho júla 2017 sme nazbierali dostatok pros- triedkov, získali dostatok podporovateľov a boli sme pripravení podať aplikačný formulár do TRF. Po zodpovedaní všetkých požiadaviek, ktoré sme dodatočne museli splniť, nám 21. februára 2018 cen- trála Nadácie Rotary náš globálny grant schválila. Na jar 2018 sme začali pracovať na realizačnej fáze grantu. Všetky práce a školenia boli ukončené začiat- kom novembra 2018. Dnes majú v Centre vykopané dve studne, z ktorých je do každého objektu cez úpravňu vody privedená pitná, bezpečná voda a tiež Dnes sú v Centre dve studne, z ktorých je v samostatných rozvodoch do každého objektu cez úpravňu vody privedená pitná aj úžitková voda.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 23 úžitková voda v samostatných rozvodoch. Novovy- budovanou kanalizáciou je cez čističku odpadových vôd odvádzaná použitá voda do rieky Tisa. V dňoch 16.–18. novembra 2018 sme zorganizovali v Šajanských kúpeľoch oslavu ukončenia realizačnej fázy grantu. Slávnosti sa zúčastnili rotariáni, ktorí projekt podporili. Rotariáni zo Slovenska, Česka, Ru- munska, Srbska, Ukrajiny a Poľska, tiež predstavitelia Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užho- rode. Prišli si na vlastné oči pozrieť výsledok uskutoč- nených prác. Tento grant je krásnym príkladom me- dzinárodnej spolupráce v rámci Rotary International. Za prácou na grante sa schováva kopec ľudskosti, nasadenia a priateľstva, ktoré je nám všetkým na pôde Rotary dôverne známe. Dokazuje, že spolu do- siahneme vždy viac. Že naozaj dokážeme sny meniť na skutočnosť! Napriek tomu, že grant je už zrealizo- vaný a obyvatelia Centra sociálnych služieb sa môžu tešiť z vody, kanalizácie, čističky odpadových vôd a úpravne vody, naša rotariánska pomoc nekončí. Vďaka úsiliu bývalého predsedu ICC D-CZ-SK Fran- tiška Ryneša sme koncom decembra 2018 dostali z ne- meckých klubov finančný príspevok pre Centrum sociálnych služieb v Jasini vo výške 7 300 eur. Po od- súhlasení našich nemeckých rotariánskych priateľov plánujeme tieto peniaze použiť na profesionálne vy- bavenie kuchynského zariadenia v Centre. Oprava kuchyne, kde sa trikrát denne pripravuje strava pre 60 obyvateľov Centra, je mimoriadne potrebná. V rámci globálneho grantu sa nedá realizovať oprava kuchyne, preto sme nesmierne radi, že vďaka rota­ riánskej pomoci z Nemecka dokážeme ľuďom v Cen- tre sociálnych služieb v Jasini ešte výraznejšie zlepšiť kvalitu života. globálny grant

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

24 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 ROTARACT z domova Text: MARTINA SAITLOVÁ Foto: JOSEF MALEČEK, KLÁRA ČADOVÁ Tak jako v každém roce jsme i letos se studenty, kteří tráví svůj výměnný rok v Česku, oslavili Vánoce. Vánoční meeting se uskutečnil 7.–9. 12. 2018 v Praze. Zahájen byl již tradičně testováním jazykových znalostí studentů. Poté už se víkend mohl nést ve sváteční atmosféře s nabitým programem. ěhem sobotního dne studenti navštívili všechny známé pražské památky, jakými jsou Pražský hrad, katedrála sv. Víta, Karlův most, Pražské Jezulátko, Staroměstské a Václavské náměstí a další zajímavá místa, jakým je bez pochyby třeba zeď Johna Lennona. U této zdi studenti vyzkou­ šeli úroveň svého pouličního umění, protože měli prostor, aby na zeď nasprejovali či fixem nakreslili vlajky svých zemí a logo Rotary. Celý den nás jako průvodce doprovázel Vladimír Petrá­ nek z RC Praha City, který oživil procházku Prahou zajímavým výkladem a mnoha historkami. Skvělé atmosféře přispělo také slunečné počasí a nebe téměř bez mráčků. Studenti také dostali volno na vánoční nákupy, protože na večerním programu byla mimo jiné aktivita „Secret Santa“, během které každý připraví pod stromeček dárek a někdo jiný si ho vylosuje. Po nákupech a po setmění přišly na řadu vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde byl již rozsvícen velký vánoční strom a kolem mnoho stánků, koled a dobrot. Studenti ochutnali oblíbený trdelník, na zahřátí si dali čaj a prohlédli si krásnou vánoční výzdobu, betlém a také rota­ riánské vánoční stánky. Po celodenním venkovním programu jsme se přesunuli do hotelu, kde už byl nachystán vánoční večer se vším nutným – vánočním stromečkem, cukrovím, které studenti sami upekli a přivezli, a hlavně dárky! Po rozdání všech dárků nechybělo ani předání překvapení od distriktního výboru výměny mlá­ deže a ukázka českých zvyků a tradic. Nechyběly prskavky, pouštění lodiček a ani koledy. Zpívání se nejdříve ujali rotexáci, ale poté se toho chopili sami studenti, kteří zpívali koledu Půjdem spolu do Betléma. Nejlepší zpěváci si vyzpívali sladkou odměnu stejně jako studenti, kteří byli předchozí večer nejlepší v testu z češtiny. V neděli po snídani už studenti odjeli zpět do svých host-rodin, kde již netrpělivě čekají na další dávku Vánoc a také dárků. B PRA H A VÁNOCE S INBOUNDY

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 25 Meeting jsme si velmi užili a nasáli jsme skvělou předvánoční atmosféru, která nás přiblížila ke Štědrému dni.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

26 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 z domova Text: RADKA BOBČEKOVÁ, ROTEX Foto: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ, ROTEX Meetingu v Bratislave sa zúčastnilo 40 výmenných študentov z rôznych krajín, ktorí trávia svoj výmenný pobyt na Slovensku. íkend sme začali návštevou bratislavských vianočných trhov, kde vianočná atmosféra bola v plnom prúde. V sobotu sme skoro ráno odcestovali do Viedne, kde nás čakal plný program a veľa zážitkov. Ako prvé sme navštívili zámok Schönbrunn, ktorý svojou majestátnosťou oslovil hádam každého. Následne pokračovala prehliadka Viedne so sprievodkyňou Terezkou Grünvaldskou. Jej výklad o pamiat­ kach Viedne nám obohatil tento deň. Samozrejme, súčasťou prehliadky bola aj návšteva niektorých viedenských vianoč­ ných trhov. Tu výmenní študenti dostali čas na rozchod, ktorý využili na kúpu suvenírov. V podvečer sme sa unavení vrátili späť do hotela. Program však ešte neskončil. Po doplnení energie z večere mali študenti možnosť predviesť svoje talenty v Talent Show. Predviedli herecké, tanečné, či hudobné vystúpenia, v ktorých sa našlo veľa talentov. Pravého ducha Vianoc ale prinieslo až zdobenie medovníkov, spievanie kolied a rozdávanie si darče­ kov od Secret Santa. V piatok si každý vylosoval lístoček s me­ nom osoby, ktorej bez toho, aby to daná osoba vedela, kúpil symbolický vianočný darček. Nasledujúci večer sme si darčeky rozdali, pričom prevládala príjemná, zábavná a rodinná atmosféra. Cez víkend výmenní študenti robili písomné a ústne testy zo slovenského jazyka, ktoré väčšina úspešne zvládla. Veríme, že sa výmenným študen­ tom víkend páčil a tešíme sa na ďalší víkend strávený s nimi. V BRAT IS LAVA INBOUNDS CHRISTMAS BRATISLAVA AND VIENNA 2018 Pravého ducha Vianoc prinieslo zdobenie medovníkov, spievanie kolied a rozdávanie darčekov od Secret Santa.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 27

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

28 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 z domova Text: TEREZA BURDOVÁ Foto: KRISTÝNA DUŠKOVÁ O víkendu 23.–25. 11. 2018 se v Trenčíně konal druhý orientační meeting pro uchazeče z Česka a Slovenska o výměnný pobyt v zahraničí ve školním roce 2019/2020. Přes 80 studentů, 30 rotexáků a 10 rotariánů se zúčastnilo tohoto důležitého meetingu. ahájen byl v pátek večer oficiálním představením distrikt­ ního výboru výměny mládeže, rotariánů a Rotexu budou­ cím výměnným studentům a následoval test z angličtiny. Pak přišla řada na hry pod vedením Rotexu. Hry simulovaly situace, které mohou studenty na jejich výměnném pobytu potkat, a studenti se aktivně podíleli na jejich řešení. Mezi nimi byla i proslulá barnga, a všichni si tak vyzkoušeli, jaké to je, když se ocitnou někde, kde fungují jiná pravidla a není mož­ nost se slovně dorozumět. V sobotu proběhl hlavní program meetingu. Dopoledne byli všichni studenti mírně nervózní, protože je čekaly čtyři výbě­ rové pohovory, které ověřily jejich motivaci a připravenost zúčastnit se výměny. V odpolední části dne, která už byla mno­ hem uvolněnější, byla připravena velmi poučná přednáška o kulturním šoku, skypovalo se současným výměnným studen­ tům do zahraničí a bývalí výměnní studenti hovořili o svých pobytech například v USA, Brazílii nebo na Tchaj-wanu. Po večeři pak byl prostor na sdílení zkušeností, kdy se stu­ denti mohli ptát rotexáků na všechny otázky, které je ohledně výměny v daných zemích zajímaly. Celý víkend byl náročný, přesto si ho všichni velmi užili. Díky rotariánům a rotexákům byla organizace perfektní a studenti se aktivně účastnili her, vyptávali se a vstřebávali důležité informace, aby byli co nejpřipravenější na jejich nejlepší rok v životě. Z T REN Č ÍN DISTRIKTNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 29 Všichni si vyzkoušeli, jaké to je, když se ocitnou někde, kde fungují jiná pravidla a není možnost se slovně dorozumět.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

30 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 ROTARACT ze světa to se povedlo! Díky pomoci, štědrým darům a příspěvkům všech účastníků jarního i pod- zimního Alumni setkání byl dne 28. 12. 2018 zakoupen ShelterBox v hodnotě 317 liber. Vzhledem k předvánoční živelné katastrofě v Indonésii, kde bylo téměř 2 500 lidí bez střechy nad hlavou, se dá před- pokládat, že bude náš ShelterBox brzy využit. Alumni Distriktu 2240 věří, že budou moci pomá- hat i nadále. Rádi bychom naší účastí v květnu 2019 podpořili závod dračích lodí v Praze, díky kterému také pomůžeme potřebným. R O TA R Y A L U M N I ShelterBox zakoupen! Text: MARTINA SAITLOVÁ Pokud sledujete dění v Alumni Distriktu 2240, možná jste zaznamenali, že jsme se celý tento rok snažili nashromáždit dostatečné finance ke koupi ShelterBoxu. A SHELTERBOX 2018 ShelterBox v roce 2018 pomohl celkem osmnáctkrát. Poskytl pomoc 210 000 lidem v 17 zemích světa, přístřeší více než 30 000 rodinám a základní potřeby pro domácnost 12 000 rodinám. To jsou úžasná čísla, na kterých se nepodílíme pouze my a rotariáni z našeho distriktu, ale také rotariáni z celého světa. Všem nám patří velký dík za to, že pomáháme!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

ROTARACT ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD RYLA 2019 JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK 24.  –  28. 4. 2019 KOPŘIVNICE – SKAUTSKÉ STŘEDISKO VANAIVAN TÉMA: STŘET GENERACÍ Přihlášky a písemné eseje v elektronické podobě zasílejte do 31. 3. 2019. Počet účastníků ve skupině je limitován na 20 osob. Máte chuť se rozvíjet a zajímáte se o společenské dění a lidi kolem sebe? Toužíte ovlivňovat svět kolem sebe a vést lidi? Zajímá vás, jak funguje Rotary, dobročinná organizace s více než stoletou tradicí? Chcete se inspirovat zajímavými osobnostmi a získat tipy pro osobní růst? Jste zvědaví, proč jsou dobrovolníci obecně spokojenější než ostatní lidé? Máte rádi prožitkové a týmové aktivity i pobyt v přírodě? Přihlaste se k účasti na RYLA programu! PODMÍNKY ÚČASTI Muži a ženy ve věku od 18 do 30 let. Vypracování písemné eseje na téma: Střet generací – jak to vidím já (rozsah max. A4). Výhodou veřejná angažovanost nebo činnost dobrovolníka, účast na programech Rotary. Respekt k pravidlům RYLA. CENA Seminář RYLA je dotován z financí Rotary distriktu 2240. Cena pro účastníka z ČR je 2 000 Kč, 80 Eur pro zájemce ze SR. Tyto částky refunduje vysílající Rotary klub. Účastníci si sami hradí pouze cestovné. BLIŽŠÍ INFORMACE (ČR) Blažena Mačáková Předseda komise RYLA D 2240 Rotary klub Přerov e-mail: bmacakova@bbcoaching.cz mobil: +420 602 788 177 Semináře RYLA jsou vedeny profesionály ve svém oboru, kteří inspirují ostatní, dobrovolníky z řad Rotary klubů i jejich přátele. www.rotary2240.org (SR) Radovan Kočvara Zástupce předsedy RYLA D 2240 Rotary klub Martin e-mail: radovankocvara@gmail.com mobil: +421 907 297 396

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

32 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz KLUBOVÉ Rotary klub Poprad zorganizoval tradičnú verejnú zbierku počas popradských vianočných trhov 14.–16. 12. 2018. innosť nášho stánku a prvý trhový deň začali Peťo Hámor s Marikou Bečicovou. Večer pokračoval okrem iných aj tradičnou návštevou malých ko- ledníkov. Druhý deň sme začali opäť s malými koledníkmi a počas celého dňa s našimi tradičnými a každoročnými „sú- putníkmi“ zo Slovenského skautingu a tento rok výnimočne aj s výmennými študentmi Ju z Japonska a Gervaise z Austrálie. V nedeľu 16. decembra odo- vzdali naši skauti betlehemske svetlo počas svätej omše vo Svite poľským skautom a v Užhorode skautom z Ukra- jiny. Popoludní ho prijal od našich skau- tov v Poprade prezident Slovenskej re- publiky, pán Andrej Kiska. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské kraji- ny a Rusko až na Sibír. Na odovzdávaní sa zúčastnili dievčatá z družiny Zebier z Bratislavy a náčelník Slovenského skautingu Peter Linek z Popradu. V ne- deľu sme mali v stánku Rotary klubu Poprad aj výmennú študentku z Mexika Cecille. Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ P O P R A D Tradičná zbierka Č 1 882,75 EUR Výťažok zo zbierky poputuje ako každý rok pre potreby domu Slovenského červeného kríža v Poprade-Spišskej Sobote.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

33 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 zprávy Benefiční večer Rotary klubu Třebíč tradičně otevírá předvánoční kulturní události ve městě. Tentokrát se trochu opozdil, ale stejně se vydařil. rezident Lubomír Dolejský přivítal asi osmdesát hostů v Zadní syna- goze. Pak přivítal účinkující, hudebníky Cordial String Quartet pod vedením Ja- roslava Lojdy. Soubor přednesl Americ- ký quartet Antonína Dvořáka a jako pří- davek několik populárních skladeb ve vlastní úpravě. Poté následovala dražba uměleckých děl, která darovali hlavně regionální umělci. O účelu dražby infor- movala Hana Nejedlá, předsedkyně sdru­ žení Míša & Míša. Výtěžek půjde na dovybavení jejich keramické dílny. Mezi draženými předměty byly i produkty to- hoto sdružení, dále výrobky klientů Dět- ského rehabilitačního stacionáře a zají- mavá vína. Dražbu svižně vedl Jaromír Barák. Pohoštění připravily rotariánské dámy, sekt rozlévaly výměnné student- ky Maddy a Luiza. Kromě skvělého hu- debního zážitku všechny u srdce hřálo vědomí, že pomohli dobré věci. Text: FRANTIŠEK RYNEŠ Foto: JAROSLAV ŠMARDA T Ř E B Í Č Benefiční večer Rotary klubu Třebíč P 55 000 Kč Po skončení večera činil výnos benefice více než 66 tisíc korun, po odečtení nákladů byl čistý výnos 55 tisíc korun. ... to jsou slova zakladatele sbírky automobilových veteránů, pana Aloise Samohýla ze Zlína. závěru roku přijal Rotary klub Zlín po- zvání jeho nástupce – syna JUDr. La- dislava Samohýla – k prohlídce sbírky his- torických vozidel. Návštěvy se zúčastnili také zájemci z RC Kroměříž, RC Uherský Brod a ze Střediska rané péče EDUCO Zlín. Všichni byli seznámeni s příběhy nejzná- mějších exponátů, ale také s historií sbírky, u jejíhož zrodu byl jeho otec, který prvního veterána, vůz Ford T, koupil v roce 1954 za 300 Kč. Dnes sbírka historických vozidel čítá 300 automobilů a 150 motocyklů. Řadu z nich můžeme obdivovat ve filmech (např. Baron Prášil, Četnické humoresky, Už zase skáču přes kaluže, Postřižiny). Na závěr akce jsme s majitelem předali zástupcům Střediska EDUCO Zlín výtěžek dobrovolné- ho vstupného na podporu jejich činnosti. Text: VLADIMÍR CHUDÁREK Foto: ARCHIV ROTARY KLUBU ZLÍN Z L Í N S auty mě baví svět... L I P T O V S K Ý M I K U L Á Š Spomínali sme Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia RC v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo 13. októbra 2018 v Chateau Grand Castle. rivítali sme guvernéra dištriktu Z. Mi- chálka, bývalých guvernérov J. Polá- kovú, J. Tomku a ďalších hostí. Spomínalo sa na prvotné stretnutie, kde sa zakladajú- ci prezident klubu J. Šišila oboznámil s myšlienkami Rotary. V súčasnosti má náš klub 21 členov a jedného čestného člena. V spomienkach sme sa vrátili aj k aktivite tohto roku, keď sme spolu s RC Bratislava Danube organizovali ISFR 2018 v Demänov- skej doline. Text: MILAN BRTÁŇ P V Výťažok zo slávnostného stretnutia rotariánov pri príležitosti 20. výročia založenia bol určený pre Centrum sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku, ktoré v rámci akcie usporiadalo aj predaj výrobkov, ktoré zhotovili ich klienti. Tieto prostriedky budú použité na projekt „Záhrada pre všetkých“.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

34 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 zprávy Ani nás, členy RC Přerov, neminulo ohlédnutí se za rokem 2018. áš klub čítá pouze 12 členů, při- čemž převážná většina je již v dů- chodovém věku. Tato situace poměrně výrazně omezuje okruh našich aktivit. Přesto máme za sebou rok, v němž jsme naplňovali myšlenky rotariánství. V květnu jsme uspořádali benefiční kon- cert duchovní hudby v kostele sv. Vav- řince v Přerově. Celou vybranou částkou 4 741 Kč jsme přispěli Římskokatolické farnosti v Přerově na obnovu kostela. V říjnu jsme přispěli částkou 5 000 Kč na tsunami postiženou Indonésii a v témže měsíci jsme v Obchodní galerii Přerov uspořádali jednodenní výstavku, jejímž cílem bylo seznámit veřejnost s činnos- tí Rotary a našeho klubu. A konečně v prosinci jsme předali nadačnímu fon- du „Duševní zdraví“ v Přerově příspěvek ve výši 10 000 Kč, který je určen na úhra- du jízdného nemajetných klientů z okol- ních obcí do denního stacionáře. Naše spolupráce s uvedeným nadačním fon- dem a jeho podpora je dlouholetá a na jeho činnost jsme již přispěli celkem částkou 291 000 Kč. I přes problémy uvedené shora se klub nijak nezprone- věřil smyslu rotariánské činnosti. V ro- vině morální udělal vše, co bylo v jeho silách, a ani finanční vyjádření pomoci ve výši 19 751 Kč není jistě zanedbatel- né. A to nás naplňuje vírou hledět do budoucnosti s optimismem. Text: MILAN CIBULKA P Ř E R O V Ohlédnutí za rokem N Charitativní koncert Rotary klubu jsme uspořádali v Kroměříži v předvánočním čase. nápadem přišla naše členka Nao Higano a za klub pomohl M. Harhovský. Výtě- žek dobročinného koncertu byl věnován han- dicapovaným dětem. RC Kroměříž pomáhá organizaci od roku 2002 a v roce 2016 se po- dílel na financování nákupu devítimístného vozu Fiat Ducato. Na koncertě v kostele Na- nebevzetí Panny Marie se představil Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kro- měříž se sbormistrem J. Jablunkou a sopra- nistkou Nao Higano. Klavírního doprovodu se ujala E. Kočařová. V závěru koncertu oslo- vil přítomné za Rotary klub Ondřej Debef, aby poděkoval účinkujícím, posluchačům a sponzorům. Symbolický šek s výtěžkem dobrovolného vstupného převzala předsed- kyně spolku Korálky L. Fijalíková. Text: IVETA HAVLÍKOVÁ, foto: MILAN HARHOVSKÝ K R O M Ě Ř Í Ž Benefice pro Korálky T R E B I Š O V RC Trebišov vydal ďalšiu knihu Rotariáni z Trebišova vydali už šiestu knihu o svojom meste. Pri jej uvádzaní do života si zároveň pripomenuli desiate výročie vzniku svojho klubu. a desať rokov činnosti zanechal Rotary klub Trebišov stopu v povedomí verej- nosti okrem iných projektov aj vydávaním knižných publikácií. Na sklonku minulého roku vyšla v poradí už šiesta kniha – Trebi- šov. Autorom fotografií je košický fotograf Peter Havrila. Tento projekt by mal predsta- viť mesto Trebišov súčasníkom, zachovať jeho podobu pre históriu a predajom získať peniaze na ďalšiu charitatívnu činnosť klu- bu. Slávnostné uvedenie knihy sa konalo 20. novembra 2018 za prítomnosti guvernéra dištriktu Z. Michálka. Rotary klub Trebišov si zároveň pripomenul desiate výročie svoj- ho vzniku (2008) a piate výročie získania Charty RI (2013). Text: PETER SKLENČÁR Z S 22 726 Kč Výtěžek koncertu podpoří organizaci Korálky, která zajišťuje dopravu zdravotně postižených dětí do školy a za volnočasovými aktivitami.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 35 zprávy Už niekoľko rokov Rotary klub Košice navštevuje IV. základnú všeobecnovzdelávaciu školu s prehľbeným vyučovaním slovenského jazyka, aby v deň sviatku Mikuláša rozdali deťom sladkosti. Táto akcia je organizo­ vaná v spolupráci s Rotary klubom Užhorod v bábkovom divadle v Užhorode. ento rok bol výnimočný, lebo deti okrem sladkostí dostali aj CD s roz- právkami od Pavla Dobšinského, naroz- právané hercami SND v Bratislave. CD zabezpečil náš Rotaract Košice. Okrem toho riaditeľka školy obdržala od RC Ko- šice aj 150 kníh Košické rozprávky, aby deti mali možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku. Odmenou pre zá- stupcov Rotary klubu Košice bolo skoro 2 hodinové vystúpenie 63 detí umeleckej školy, i žiakov vyšších ročníkov. Akcie sa zúčastnili nielen zástupcovia RC Košice a Rotaractu Košice, ale aj honorárny konzul Mongolska Peter Slávik, past prezident a bývalý člen RC Košice, ktorý pomohol aj s prevozom mikulášskych balíčkov, zástupkyňa družobnej ZŠ Sta- ničná Košice, riaditeľka školy v Užhoro- de, RC Užhorod a RC Užhorod Skala. Celú akciu veľmi vtipne moderoval Ján Pochanič, ktorý v súčasnosti na tejto škole učí. Podarilo sa spropagovať nie- len naše mesto Košice, ale i náš klub a podporiť priateľstvo medzi Rotary klubmi Košice a Užhorod. Text: DRAHOMÍRA SCHWARTZOVÁ K O Š I C E Mikuláš v Užhorode T Na vánoční trzích v Opavě nechyběl ani letos stánek s prodejem vyhlášeného rotariánského punče. elikož středa je dnem našich pravidel- ných schůzek, právě tento den jsme v prosinci společně vařili lahodný nápoj a připravovali čerstvé ovoce. V průběhu čtyř víkendů adventní doby, celkem tedy 12 dní, jsme se střídali při službách na stánku společně s rodinnými příslušníky, abychom v předvánočním čase nabídli kolemjdoucím zastavení a krátkou konverzací nad kelím- kem punče přiblížili myšlenky Rotary hnu- tí a aktivity našeho klubu, aby lidé zažili možnost udělat dobrý skutek a pocítili ra- dost darujícího. Na stánku navíc nechyběla kasička, jejíž finanční obsah jsme poslední den předali mamince nemocného Rostí- ka M. z Opavy, kterého čeká dlouhodobá nákladná rehabilitace. Stánek jsme nápa- ditě vyzdobili velkou společnou fotografií z letního tábora pro handicapované. Text: MIRKA MELECKÁ O P A V A Na vánoční trzích J 372 900 Kč Letošní neuvěřitelný čistý výtěžek z prodeje punče bude využit na klubové aktivity našeho RC Opava, zejména na tradiční letní tábor pro handicapované na Davidově mlýně u kružberské přehrady. Ďalší vydarený ročník akcie Rotariáni spoznávajú Tatry organizovaný RC Poprad za účasti rotariánov z Poľska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska začal v piatok 28. 9. 2018 spoločným večerom. ozprávalo sa s RNDr. V. Rušinom, DrSc., z Astronomického ústavu Slo- venskej akadémie vied z Tatranskej Lomni- ce o jeho cestách za úplným zatmením slnka. Pokračovali sme v sobotu ráno náv- števou Belanskej jaskyne, následne spoloč- ným obedom v hoteli Poprad a poobede túrou na Popradské pleso, spojenou s náv- števou a krátkou modlitbou na Symbolic- kom cintoríne pod Ostrvou. Večer sa niesol v spoločenskej atmosfére pri rozhovoroch, tanci a počúvaní krásnej saxofónovej pro- dukcie. Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ P O P R A D Rotariáni spoznávajú Tatry R

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

36 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 zprávy Společná setkání pražských Rotary klubů jsou každým rokem stále častější. V listopadu to potvrdil i již tradiční fundraisingový ples, jehož strůjcem je každoročně RC Praha a který se koná v kongresovém sále hotelu Ambassador. ásluhou člena RC Praha Jana Hladké- ho měli účastníci večera k dispozici i útlou brožurku, která představuje aktivity všech Rotary klubů z pražského regionu. Letošní ples byl věnován finančně náročné- mu projektu na vybudování in­ tegrovaného dětského hřiště v denním stacionáři Papr- sek. Plesu se zúčastnili také přátelé z ně- meckých klubů RC Nürnberg Neumarkt, kteří darovali na zmíněný projekt 2 500 euro, a RC Freital. Mezi hosty jsme mohli zahlédnout také přátele ze Švédska, z RC Jönköping Tabergsdalen. Jeho členové, manželé Milada a Frank Wurmovi, trochu netradičně vyzvali přítomné k tanci. Oba se společenskému tanci věnovali profesionál- ně jako učitelé tance, a tak jejich vystoupe- ní mělo úspěch. Frank si navíc právě v tyto dny připomínal i šedesát let od doby, kdy opustil Československo. Milým zpestřením programu bylo také vystoupení zahranič- ních studentů, kteří se v letošním školním roce účastní v pražských Rotary klubech, rodinách a školách výměnného pobytu. Text: SVATOPLUK JEDLIČKA P R A H A Ples přispěl na dobrou věc Z

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 37 o státní hymně přednesl laudatio k poctě Jana Petrofa prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Seznámil přítomné se životopisem Ing. Petrofa, s problémy, kte­ ré musel překonat v souvislosti se znárod­ něním továrny a perzekucí rodiny. Obrovské bylo i úsilí při privatizaci firmy i při předání společnosti další generaci rodiny. Poté již předsedající obřadu rektor univer­ zity prof. Kamil Kuča, Ph.D., dal souhlas k udě­ lení doktorátu honoris causa v oboru management a Zlaté medaile Univerzity Hra­ dec Králové Janu Petrofovi. Jan Petrof byl promován, složil předepsa­ ný slib a přednesl svoji řeč k udělení čest­ ného doktorátu. V ní vzpomněl na více jak stopadesátiletou historii rodinné firmy. Ne­ opomněl se zmínit o historickém rozvoji fir­ my řízené dalšími generacemi rodiny. Za­ vzpomínal i na temné období, kdy továrna byla komunisty po roce 1948 rodině ukrade­ na, 40 let nikdo z Petrofů do továrny nesměl vstoupit, byli pronásledováni, nesměli studo­ vat, někteří prošli i vězením, vykonávali jen podřadná zaměstnání. Nelehká byla i léta po roce 1989, kdy se mu jménem rodiny podaři­ lo státní podnik po 8 letech zprivatizovat. Z restituce rodina získala jen necelá 4 %, na převážnou část 96 % si museli stamiliony vypůjčit od bank. Díky nesmírnému úsilí se firma opět dosta­ la na výsluní světových výrobců pian. To již však za nástupu páté generace, kdy vedení převzala dcera Zuzana. Jan Petrof se tak jako devátý přiřadil k nositelům čestného doktor­ ského titulu v šedesátileté historii zdejší vy­ soké školy, vedle obou hradeckých biskupů, Karla Otčenáška a Dominika Duky, nebo Zdeň­ ka Svěráka. Závěrem se Jan Petrof obrátil k mladé ge­ neraci, studentům, připravující se podnika­ telské generaci, aby byli trpěliví, otevření, vnímaví, poctiví a zodpovědní. Vystoupil i jeho celoživotní kamarád MUDr. Zdeněk Ji­ rousek, rotarián a past prezident, který vy­ zdvihl jeho celoživotní úsilí a vzpomněl i jeho funkcí při obnově Rotary klubu v Hradci Krá­ lové. Studentská hymna Gaudeamus igitur celý slavnostní akt zakončila. Při společen­ ském setkání po předání titulu jsme i my ro­ tariáni a přátelé mohli oslavenci poblaho­ přát a sdílet s ním radost z uznání, kterého se jemu i rodině zaslouženě dostalo. personálie P U N I V E R Z I TA H R A D E C K R Á L O V É Čestný doktorát pro rotariána Jana Petrofa Text: PETR NOVOTNÝ, foto: TOMÁŠ PILAŘ Ve středu 28. listopadu 2018 se aula hradecké univerzity zcela zaplnila akademickými hodnostáři a učiteli univerzity, více jak dvacítkou rektorů a děkanů vysokých škol z celé České republiky, zástupců kraje a města, studentů, příslušníků rodiny Petrofových, přátel a také členy hradeckého Rotary klubu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

38 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 G L O S S A R Y Dear Rotarians, Dear Friends, ZDENĚK MICHÁLEK District 2240 Governor for 2018–19 We hark, in this season, to the funda- mental fact that an “Iron Curtain” was torn down 30 years ago and freedom re- turned to our countries, along with the free arrival of Rotary activities. We the Czech and Slovak Rotarians knew that our pooled resources over twenty years that elapsed helped us to establish a self-contained, full-fledged Rotary Dis- trict. In 2019, we plan to reminiscence about all the good things we have done. Indeed, we have many reasons to cele- brate the Prague Rotary Weeks, on 11-19 May in Prague. The event will pivot on Prague’s Slovanský Ostrov and Žofín Pa- lace, where a Czechoslovak Rotary Dis- trict, 2240, was inaugurated in 1999. Our annual District Conference will be held there on Saturday 18 May. Apart from celebrating, however, we will also take counsel about the future of our District. You are sincerely welcome, with your families and friends from here and abroad. Just click to register on www.rotaryprague2019.cz. For the sake of ensuring the future of our district, DGE Ilja Chocholouš in Ja- nuary prepared for his role of governor in San Diego and he hopes to call a semi- nar for the future club presidents, PETS, in Olomouc on 15.–17.3. It would be follo- wed by a customary RYLA seminar. Meanwhile, a travelling exhibition sum­ ming up 20 years of our Rotary past is on in our District, waiting to be invited by your cities and their Rotary Clubs. Yours Respectfully, Supplement ENGLISH D-2240 K O Š I C E Global Grant GG1747062 C Košice Classic, an international partner to a global grant with RC Uzhhorod Ska- la, has completed many years of efforts devoted to our District’s biggest Global Grant to date. In 2014 we visited a social services centre in Yasinya. The proceeds of a fun- draising dinner for the benefit of the centre was 4,000 euros. We used the money to pro- vide new windows and doors. We formulated a project valued at USD 159,771 USD. Nine- teen Rotary Clubs from six Districts and seven countries joined us. Now the Centre has two wells, supplying drinking and utility water from a sewage redressment plant. This grant serves as a beautiful example of international cooperation. Thanks to the efforts of ICC D-CZ-SK’s past chairman František Ryneš, we obtained a EUR 7,300 financial contribution from German clubs in late December 2018 towards the Yasinya Social Services Centre. Pending approval by our German Rotarian friends, we should use the funds to provide the Centre with professional kitchen amenities. The kit- chen, which serves three means every day to 60 clients, is in need of a general overhaul. The global grant precludes a complete repair, but we are happy to see that thanks to Rotarian assistance from Germany, we might be able to significantly improve the quality of life of the people in the Yasinia Social Services Centre. Safe water, better sanitary conditions in Yasinya Social Service Centre, Ukraine. R Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 39 supplement Rotary Club organizes Yuletide fundraising concert. he idea was coined by our member, Nao Higano, with RC’s M. Harhovský in her good stead. The proceeds from the charity concert went to handicapped chil- dren. RC Kroměříž has been helping this organization since 2002, and in 2016 we helped to finance the acquisition of a nine- -seat Fiat Ducato. The concert in the Church of the Annunciation of the Virgin Mary presented the Kroměříž Teaching Col­ lege Girls Choir conducted by J. Jablun- ka, soprano Nao Higano, with piano accompaniment by E. Kočařová. At the end of the performance, RC Club’s Ondřej De- bef thanked the artists, audience and spon- sors. A symbolical cheque with the proce- eds from a voluntary admission fee was presented to the head of the Korálky (Beads) association, L. Fijalíková. Text: IVETA HAVLÍKOVÁ Photo: MILAN HARHOVSKÝ K R O M Ě Ř Í Ž Fundraiser for the Beads T As every year, we celebrated Christmas with the students spending their exchange year in the Czech Republic. hey visited all the Prague memorial sites and tested their street art skills at the John Lennon Wall, where they spra- yed their nations’ flags and the Rotary logo. V. Petránek of RC Praha City was our guide through the day. The evening was Christmas with all trimmings. We shared gifts and the District Committee presented a show of Czech habits and traditions. The best vocalists won their sweet reward, as did the winners of yesterday’s Czech lan- guage proficiency test. Text: MARTINA SAITLOVÁ Photo: JOSEF MALEČEK, KLÁRA ČADOVÁ P R A G U E Inbound Christmas T Rotary Club Poprad staged a fundraiser amid the city’s traditional Christmas Fair. n the first day, our stand was ma- naged by P . Hámor and M. Bečico- vá. In the evening, kids came caroling, among other visitors. We started the next day with them and our annual “co- -travellers”, Slovak Scouts and excep­ tionally this year also with exchange students—Ju from Japan and Gervais from Australia. On Sunday, our Scouts presented a light from Bethlehem to their Polish partners, and Uzhhorod Scouts from Ukraine, at a Holy Mass in Svit. Slovak President Andrej Kiska re- ceived the light in Poprad. Thanks also to the Slovak Scouts, the light from Be- thlehem will again traverse Poland, the Baltic States, and across Russia to Sibe- ria. The proceeds, amounting to EUR 1,882.75, will as always be forwarded to the Slovak Red Cross House in Poprad- -Spišská Sobota. Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ P O P R A D Traditional Christmas Fair O

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

40 R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 supplement On the 23.–25. Nov 2018, Trenčín was the venue of a second orientation meeting of Czech and Slovak foreign exchange programme candidates in academic 2019/2020. ore than 80 students, 30 Rotex members and 10 Rotarians were in attendance. The greetings etc. were follo- wed by an English proficiency test and then it was time for games. The famous barnga was included and many learned what it feels like if other rules apply and one doesn’t speak the language. Saturday was reserved for four select interviews, a lecture on cultural shocks, and a Skype chat with present exchange students ab- road. Experience was swapped and stu- dents could ask Rotarians about anything of interest, regarding the host countries. Text: TEREZA BURDOVÁ Photo: KRISTÝNA DUŠKOVÁ T R E N Č Í N District Tender M Thanks to help, generous donations and contributions from all participants in the autumn Alumni Meeting, we have collected funds to purchase a GBP 317 ShelterBox. ue to the pre-Yuletide natural disas- ter in Indonesia, where almost 2,500 people were rendered homeless, it is to be expected that our ShelterBox will soon find use. ShelterBox helped in 18 cases during 2018, providing assistance to 210,000 peo- ple in 17 countries around the world, shel- ter for more than 30,000 families, and basic necessities to 12,000 households. It’s an impressive score, achieved not only by our- selves and our District’s Rotarians, but friends all over the world. Big, big thanks to all and sundry! Text: MARTINA SAITLOVÁ A L U M N I ShelterBox Bought! D Although May’s District Conference at Prague’s Žofín still a few months away, a creative spirit set in in early July. GOs met to discuss the side pro- gramme and invited Rotarians and the broader public to an 18 May all- -day garden party at Prague’s Slovan- ský Ostrov. We are talking about pro- jects such as Net for the Family, Junák-Czech Scout, Beauty of Help Foundation sponsored by T. Kuchařová, SONS-United Blind Association and their Guide Dog Training Centre, Para- CENTRUM Fenix, or People in Need. “The May Garden Party will be a shining example of how Rotary opens to inter- action. These organizations share simi- lar values and missions, and want to make the world a better place. Each of them does it in its own way in the areas of their focus,” says Governor Zdeněk Michálek. The first details of an interes- ting, exciting programme are available on www.rotaryprague2019.cz and will be gradually updated. Text: VĚRA STAŇKOVÁ P R A G U E Take your folks to garden party! N

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 Rotary Good News 1 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITOR IAL BOARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 H I S T O R Y See how time flies by! This year sees the 30th anniversary of the collapse of Communist rule in our countries. mong other developments, this enabled the Rotary’s return to what was then Czechoslovakia, with the help of Rotary Clubs from Western Austria- ’s District 1920. By 1998, 42 RCs and four Rotaract Clubs were chartered, courtesy of 24 clubs in Austria, three in Germany, and one in each the USA, United King- dom, Canada and Switzerland. In 1996, veteran Rotarians formed a 12-member mixed working commission which had since that time prepared Czech and Slo- vak Rotary Clubs for the merger into an independent new district in 1999. Al­ though Czechoslovakia split into two independent states in 1992, Czech and Slovak RCs have ever since then shared a single, Czecho-Slovak multi-district. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA On Wednesday 28 November 2018, Jan Petrof received his honours in the hall of University of Hradec Králové. niversity President Professor Kamil Kuča, Ph.D. endorsed the bestow- ment of a honourable doctorate in Man- agement, and the awarding of a Univer- sity of Hradec Králové, to Jan Petrof. The awardee recited the prescribed oath of service and delivered a speech reflecting his honourable doctorate. He recalled more than 150 years of his family busi- ness. The Petrof family, friends and mem- bers of the Hradec Králové Rotary Club were all in attendance at the ceremony. Text: PETR NOVOTNÝ Photo: TOMÁŠ PILAŘ H R A D E C K R Á L O V É Honorary doctorate U A

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

R O T A R Y G O O D N E W S 1 | 2 0 1 9 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 1 | 2019 © Praha, 10. února 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter RE DAKČNÍ RADA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno ČLEN OVÉ P ORA D NÍH O V Ý BORU Zdeněk Michálek, DG Július Tomka, PDG Ilja Chocholouš, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T IS K Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 1 / 2 0 1 9 GOOD NEWS Přichází rok významných výročí DATU M P O Ř A DAT EL A K T I V I TA M Í STO 10.–16. 2. DVVM Ski Week pro inboundy ČR + SR Belianské Tatry 27. 2. RC Praga Ekumena Reprezentační večeře na Arcibiskupství pražském Praha 28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2019 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita 15.–16. 3. D2240 PETS a DŠS 2019 Olomouc 24.–28. 4. D2240 RYLA seminář „Střet generací“ Kopřivnice 25. 4.–9. 5. DVVM Eurotour ČR + SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2019 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 11. 5.–19. 5. D2240 Týden Rotary v Praze Praha 11. 5. RC Prague Inter Závody dračích lodí Praha-Podolí 12. 5. RC Praha City Setkání pod pamětními lípami Rotary Praha-Letná 13. 5. RC P . Staré Město Rotary Charity Golf Tournament Praha-Hostivař 14. 5. ADG Praha Setkání RC z pražské aglomerace Praha 15. 5. RC Praha Slavnostní otevření integrovaného dětského hřiště Praha-Prosek 15. 5. Gourmet fellowship Večeře s národním týmem šéfkuchařů Praha-Letná 16. 5. RC Praha City Benefiční filmové představení Praha – kino MAT 17. 5. D2240 Benefiční varhanní koncert Praha 18. 5. D2240 Zahradní slavnost Rotary – charitativní projekty Praha, ostrov Žofín 18. 5. D2240 Distriktní konference Praha 30. 5.–2. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 30. 5.–2. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 1.–5. 6. RI Světový kongres RI Hamburg 19.–23. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2019 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha ROTA RY K LUBY / ČR / ROTA RY K LUBY / S K / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČES KO A S LOV EN S KO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/

L A N O I T A N R E T N I ROTA RY Masopustní večeře na Arcibiskupství pražském s ochutnávkou piv z českých klášterních pivovarů středa 27/2 2019 19 h Rotary klub Praga Ekumena ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, s pochopením Jeho Eminence Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, vás srdečně zve na tematický večer Večer bude zahájen prohlídkou pražského arcibiskupského paláce, kterým nás osobně provede pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Výtěžek z akce bude věnován na varhany pro svatovítskou katedrálu. Cena večeře na jednu osobu je 1 500 Kč. Při platbě na místě je cena večeře 1 700 Kč. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen, prosíme o registraci vaší závazné účasti na: https://goo.gl/forms/T6vhEpRiuMx4QIlj1 včetně potvrzení o zaplacení večeře na účet č. 2200729823/2010, a to nejpozději do 9. 2. 2019. Sraz přihlášených účastníků bude v 18.45 h před budovou pražského arcibiskupského paláce: Hradčanské náměstí 16, Praha 1 – Hradčany

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-1-2019-final/