Rotary Good News č.2/2018http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 2 / 2 0 1 8 Informace, znalosti a neutuchající vzdělávání jsou klíčem k budoucnosti

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

v uplynulých dňoch sa v olomouckom hoteli Flora uskutočnilo školenie budúcich prezidentov Rotary klubov a Rotaract klubov nášho dištriktu. To je neklamné znamenie, že sa pomaly blíži pravidelná výmena stráží v našich kluboch aj v dištrikte. Najväčšou novinkou tohtoročného PETSu, ktorý s tímom lektorov pripravil budúci guvernér dištriktu Zdeněk Michálek, bola účasť dvoch zahraničných lektorov, ktorých Zdeněk pozval ešte počas novembrového Inštitútu Rotary, ktorý sa konal v rumunskom Cluji (Koložvári). Bola to pani Rosangela Merlino z Regionálnej kancelárie Rotary International pre Európu a Afriku so sídlom v Zürichu a pán Jamil Mouawad, bývalý guvernér dištriktu z Libanonu. Obaja boli pre účastníkov PETSu veľkým prínosom, pretože priniesli budúcim prezidentom „pohľad zvonku“. Rosangela Merlino ukázala, ako vidí náš dištrikt – jeho veľkosť, členskú základňu, aktivity atď. – zürišská kancelária Rotary International z medzinárodného hľadiska. Jamil Mouawad zase hovoril o svojich bohatých skúsenostiach z vedenia Rotary klubov. Prezentácie oboch hostí potvrdili starú známu pravdu, že „doma nikdy nie si prorokom“. Obaja skúsení rečníci si získali pozornosť aj sympatie všetkých účastníkov PETSu. K informáciám, ktoré pútali pozornosť budúcich prezidentov klubov, patrila aj prezentácia dištriktovej stratégie, problematika ochrany osobných údajov, návrh nových stanov dištriktu a návrh rozpočtu dištriktu na budúci rotariánsky rok. Diskusia, ktorá prebehla k návrhu stratégie dištriktu v kluboch, ale aj na školení budúcich prezidentov potvrdila, že návrh vystihuje ťažiskové potreby dištriktu a zameriava pozornosť rotariánov na tie najdôležitejšie priority. Klubových funkcionárov zaujali informácie o nevyhnutnosti získať od všetkých členov Rotary klubov i Rotaract klubov písomný súhlas s poskytnutím osobných údajov pre potreby členskej evidencie a pre plnenie ďalších úloh klubov, dištriktu i Rotary International. Túto úlohu je nevyhnutné splniť najneskôr do 10. mája 2018. Na dištriktovom zhromaždení, ktoré je vždy súčasťou stretnutia budúcich prezidentov, bol po diskusii odporučený na schválenie dištriktovou konferenciou aj rozpočet dištriktu na budúci rotariánsky rok. Rozpočet je dôležitým predpokladom pre naplnenie cieľov, ktoré pre dištrikt vyplývajú na najbližšie obdobie. Veľmi ma teší, že pred konaním PETSu naše Rotary kluby nominovali do roly guvernéra dištriktu na rok 2020–2021 až dvoch kvalitných kandidátov – JUDr. Katarínu Čechovú z RC Bratislava International a Ing. Gabriela Vjeszta z RC Rožňava. Nominačný výbor napokon odporučil na nominovanie Gabiho Vjeszta, pričom však konštatoval, že Katka Čechová môže byť reálnou kandidátkou v niektorom budúcom rotariánskom roku. Návrh nominačnej komisie dištriktové zhromaždenie odporučilo tiež jednomyseľne predložiť na ďalšie konanie dištriktovej konferencii. Som presvedčený, že Gabi Vjeszt sa stane dobrým pokračovateľom realizácie schválenej stratégie dištriktu a že od 1. júla posilní tím vedenia dištriktu o svoje múdre stanoviská. Milé priateľky a priatelia rotariáni, JÚLIUS TOMKA guvernér Dištriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 prezident RI Prejavy a aktuálne informácie prezidenta RI Iana H. S. Riseleyho nájdete na stránke www.rotary.org/office-president APRÍL  Na Svetovom kongrese Rotary International v Port- lande v Oregone v roku 1990 vtedy nastávajúci prezident Paulo Costa vo svojom príhovore uviedol: „Nadišiel čas, aby hlas Rotary výrazne zarezonoval vo svete, aby sa Rotary chopilo svojej vedúcej role a rotariáni sa vydali na odvážnu výpravu na záchranu našich prírodných zdrojov.“ Uviedol do života rotariánsku iniciatívu „Zachráňme planétu Zem“ a vyzval rotariánov, aby otázky životného prostredia zakom- ponovali do svojej klubovej agendy – aby sadili stromy, aby sa usilovali o zachovanie čistoty ovzdušia a vody a aby chrá- nili planétu pre budúce generácie. Prezident Costa adreso- val rotariánom výzvu, aby za každého z 1,1 milióna vtedaj- ších členov Rotary zasadili jeden strom. Ako už u nás rotariánov býva dobrým zvykom, toto číslo sme prekonali, keď sme ku koncu rotariánskeho roka vysadili takmer 35 mi- liónov stromov. Bohužiaľ, zatiaľ čo tieto stromy neustále plnia svoju úlohu v prospech životného prostredia, Rotary neposunulo svoj environmentálny záväzok nikam ďalej. Z uvedeného dôvodu som na začiatku tohto roka nasledo- val príklad Paula Costu a požiadal som Rotary o vysadenie aspoň jedného stromu za každého člena. Mojím cieľom bolo dosiahnuť ešte viac, než len prospech zo samotnej výsadby 1,2 milióna (alebo viac!) stromov. Dúfam, že vďaka sadeniu stromov sa u rotariánov pritiahne pozornosť a obnoví záu- jem o oblasť, ktorá sa musí nachádzať v agende Rotary a tou je stav našej planéty. Environmentálne otázky nemožno ig- norovať a musia byť zakomponované v poslaní Rotary. Zne- čistenie životného prostredia má dopad na zdravie ľudí na celom svete: viac ako 80 % obyvateľstva mestských konglo- merácií dýcha znečistený vzduch, v ekonomicky slabších krajinách sa toto číslo šplhá dokonca až k 98 %. Ak by súčas- ný trend kontaminácie pokračoval, v roku 2050 budú oceány obsahovať väčšie množstvo plastov ako rýb. Narastajúce teploty sú tiež dobre zdokumentované. Potreba konať je väč- šia ako kedykoľvek predtým – a rovnako urgentná je aj naša schopnosť vyvinúť maximálne úsilie v tejto oblasti. Ako povedal bývalý generálny tajomník OSN Ban Ki-mo- on: „Nemôže existovať žiadny plán B, pretože neexistuje žiadna planéta B.“ Naša planéta patrí nám všetkým a našim deťom a ich deťom. Preto je na každom z nás, aby sme ju chránili a na každom z nás, rotariánov, aby sme dokázali svet zmeniť k lepšiemu. Preklad: IVAN BELAN, PDG Ian H. S. Riseley Prezident Rotary International MAREC  Tento mesiac uplynie 50 rokov od udelenia zakla- dateľskej charty prvému Rotaract klubu v  roku 1968. V priebehu polstoročia svet prešiel významnými zmena- mi. A sú to práve mladí ľudia, ktorí najviac pocítili vplyv týchto zmien: vzostup technológií a informačnej ekonomi- ky, rozšírenie vzdelávania a obrovský vplyv internetu. Ro- tary potrebuje ich nápady a nadšenie ako nikdy predtým. Mnoho rokov Rotary robilo Rotaractu medvediu službu tým, že programy pre mladých dospelých vnímali len ako predprípravu členstva v  Rotary a  nie ako rovnocenné, plodné a prínosné aktivity. Treba si uvedomiť, že členovia Rotaractu sú v skutočnosti partnermi v rotariánskej služ- be. Takmer v  každej krajine, kde má zastúpenie Rotary, v súčasnosti pôsobí asi štvrť milióna mladých ľudí vo viac ako 10 000 Rotaract kluboch. Vzhľadom na dostupné zdro- je, ktoré majú k dispozícii, je dosah ich činnosti obzvlášť pôsobivý. Rotaracťáci sú schopní dokázať úžasné veci, pri- čom disponujú s oveľa menšími prostriedkami ako prie- merný Rotary klub. Vďaka svojej energii a vízii prinášajú do rotariánskej rodiny a  svojich komunít niečo úžasné a  my si to veľmi ceníme. Napriek tomu len 27 percent Rotary klubov sponzoruje Rotaract klub, pričom tento údaj ostáva pomerne stabilný. A príliš málo členov Rotaract klubov nakoniec vstúpi do Rotary. Apelujem na všetky Rotary kluby, aby zvážili sponzorstvo Rotaract klubu, prípadne posilnili svoje vzťa- hy s klubmi, ktoré už sponzorujú. Naplánujte si pravidel- né spoločné stretnutia, venujte sa spoločným servisným projektom, jednoducho oslovte mladých – nielen s ponu- kou prípadnej pomoci, ale hľadajte tiež prieniky, kde by ste mohli spolupracovať. Poznajte svoje Rotaract kluby a ich členov a uistite sa, či si každý z nich uvedomuje, že Rotary klub ich očakáva vo svojich radoch. Už polstoročie prináša Rotaract mladým ľuďom rovnakú možnosť nadväzovať vzťahy v rámci komunity a rovnakú možnosť vytvárať hodnoty prostredníctvom služby, akú pri- náša svojim členom Rotary. Rotaract vytvára pomyslené prepojenie s Rotary svetom budúcnosti, no pritom zároveň pomáha budovať to dnešné Rotary. Dopisy prezidenta RI

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 5 nadace Čeho byste rádi dosáhli? Rád se seznámím s vašimi myšlenkami. Pište mi na paul.netzel@rotary.org. květen  Často jsem při svých návštěvách rotariánů kdeko- li na světě dotazován na dvě záležitosti: na webovou strán- ku Rotary a na granty poskytované naší Nadací. Nejspíš se i vás takto přátelé dotazovali a také se vás ptají na příspěv- ky donátorů, přenos bodů pro udělení cen, zpravodajství klubů a distriktů, fakturace klubů, změny činovníků klu- bů a  další. Pokud nevíte, kde najít odpověď, je Rotary Support Center (RSC) to pravé místo, kde můžete začít. RSC je snadno dostupné jako první kontakt pro rotariá- ny, dárce, zaměstnance a další, kdo potřebují pomoc při hledání odpovědí v angličtině, francouzštině a španělštině. Pracovní hodiny RSC začínají od pondělí do pátku v 8 h dopoledne a končí v 5 h odpoledne, podle času středního časového pásma USA, tj. o 6 hodin později, než ve střední Evropě (14.00–23.00). Telefonicky můžete s RSC komuni- kovat v  USA na bezplatné lince +1-866-976-8279 (+1-866-9ROTARY) a s užitím e-mailové adresy rota- rysupportcenter@rotary.org, kde vám odpoví během jed- noho pracovního dne. RSC zaznamenává v průměru 3 500 volání za měsíc. To zahrnuje přibližně 1 500 volajících, kteří se chtějí spojit s konkrétní osobou nebo s některým oddělením centrály Rotary. To usnadňuje komunikaci v rámci naší komplexní organizace. V průměru odpovídá RSC na 7 000 mailů měsíčně. Ač má Rotary Support Center jen osmiletou historii, získalo osvědčení jako excelentní (Center of Excellence) od portálu Benchmark Portal, což je vedoucí pracoviště v porovnávání kontaktních středisek. Středisko s takovým oceněním musí pracovat účinně i efektivně a poskytovat službu, která je opravdu skvělá, za nejnižší možnou cenu ve srovnání s jinými středisky podobných služeb. Tým RSC zahrnuje také služby návštěvníkům ústředí Rotary – Visitor Services – a koordinátora programů pro návštěvníky – Tour Program Coordinator – který pomáhá s plánováním prohlídkových tras a setkání větších skupin pro ty, kdo chtějí ústředí Rotary navštívit. Ústředí Rotary zaznamenává každoročně překvapivě velký počet návštěv- níků. Plánujete navštívit oblast okolo Chicaga? Můžete si vyžádat prohlídku ústředí odesláním mailu na adresu visitors@rotary.org. Možná se pak někde v budově One Rotary Center potkáme! Jsem si jist, že i vy budete souhlasit s tím, že 96 % vyso- kého hodnocení kvality pochází od spokojených návštěv- níků ústředí Rotary. Paul A. Netzel Předseda správní rady nadace duben  Při mých návštěvách rotariánů kdekoli na světě bý- vám zklamán, když klub nebo distrikt neprojevuje zájem účastnit se některého z globálních grantů. Jaké důvody slý- chám nejčastěji? Globální granty jsou moc komplikované. Vyžadují mnoho práce a také mnoho peněz. Řada přátel přesto vypráví příběhy, které lze považovat za pozitivní. V roce stoletého výročí Nadace Rotary (2016–2017) bylo udě- leno 1 260 globálních grantů, což bylo o 8 % více, než v před- chozím roce. A pro první polovinu tohoto rotariánského roku je to číslo také vyšší, než bylo před rokem. Vaše stále přichá- zející podněty a návrhy jsou důležité. Vedly k zavedení řady změn při aplikaci globálních grantů. Především se zkrátil čas nutný pro zpracování návrhů na globální granty. Pokud se váš klub ještě nezúčastnil, pak vás vyzývám, abyste to znovu zvážili s ohledem na dnes dostupné možnosti. Začít se dá tím, že se seznámíte s novým uspořádáním stránky Rotary Grant Center na grants.rotary.org. Podívejte se na to množ- ství příležitostí, na které se lze napojit pomocí adres v pra- vém sloupci stránky. Vynikající kolektiv zaměstnanců naší Nadace vám rád pomůže a bude s vámi sdílet své vlastní zkušenosti i souhrn zkušeností, které shromáždila Nadace Rotary jako celek. Vytvořte si svůj vlastní kontakt na zaměstnance ústředí Rotary, kteří vám s distriktním projektem pomohou. Také Rotary Support Cen- ter může během jednoho pracovního dne poskytnout infor- mace o užitečných kontaktech – viz rotarysupportcenter@ rotary.org. Tým technických poradců (Cadre of Technical Advisers) Nadace Rotary tvoří skupina dobrovolníků z řad rotariánů, kteří se s vámi rádi podělí o své technické zkuše- nosti a poradí při plánování a provádění projektů Rotary. Pokud byste měli zájem o návod, jak začít s plánováním pro- jektu, pak tento tým kontaktujte na cadre@rotary.org. Společně tvoříme silný tým dobrovolníků schopných re­ agovat na potřeby kreativně a se zaujetím. Granty Rotary nám poskytují jedinečnou příležitost měnit ideje v realitu a dosahovat trvalých a pozitivních účinků našich snah tam, kde žijeme, i na celé naší planetě. Poselství předsedy správní rady Nadace Rotary Překlad: petr j. pajas, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

Novinky o Rotary z celého světa Autor: Brad Webber Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Preklad do slovenčiny: Ivan Belan, PDG V dôsledku podvýživy a chorôb spojených s nevyhovujúcim stravovaním zomrie v Indii každý deň 3000 detí. Ghana Mnoho domů v okrsku Jirapa v Horním západním regionu Ghany trpí nedostatkem elek­ třiny. V akci zaměřené původně na pomoc školním dětem přizpůsobily Rotary kluby Accra Ridge a Wa grant distriktu 9102 a rozdali rodinám ve dvou tamních obcích sto solárních lamp. „Zlepšené podmínky umožňující dětem, aby se doma učily, se projeví i na jejich výsledcích ve škole,“ říká Sampson Djan Amoako, člen RC Accra Ridge. Do této iniciativy v hodnotě 6 700 dolarů, pokřtěné slovy „Jedna lampa pro každou rodinu“, patřila i insta­ lace dvou solárních pouličních lamp na návsích vesnic v červnu 2017. Chladničky sú označené logom Rotary, o ich zásobenie potravinami a čistotu sa starajú zúčastnené reštaurácie. Členovia klubu zabezpečujú distribúciu a monito­ rovanie chladničiek. Táto aktivita dopĺňa iniciatívu klubu nazvanú Rotariánske police, v rámci ktorej majú ľudia možnosť darovať chudobným potraviny, napr. ryžu, šošovicu, cukor a ovocie. „Hlavnou myš­ lienkou tejto iniciatívy je poukázať na to, že potravinový reťazec by nemal končiť predčasne v spaľovni alebo v koši, na­ opak – jedlo by sa malo dostať k ľuďom,“ hovorí Pinto. India Indiu už dlhodobo sužuje nedostatok potravín, podvýži­ vou tu trpí takmer 200 milió­ nov ľudí. Svet hlbokých kontrastov, kde sa hladujúce deti pohybujú v okolí reštaurácií, ktoré bežne vyhadzujú nepre­ dané jedlo, nenechal chladnými členov Rotary klubu Bangalore Brigades. Klub sa rozhodol zadovážiť malé chladničky. Reštaurácie zapojené do tohto projektu v štvrti Indiranagar ich nainštalovali na chodníky a zásobujú ich prebytočným jedlom a fľaškovanou vodou. Miestni ľudia v núdzi si odtiaľ môžu zadarmo zobrať pokrm a dôstojne sa najesť. „V takejto prevádzke funguje päť rota­ riánskych chladničiek. Sme veľmi radi, že táto iniciatíva sa stretla s pochopením u lokálnych reštaurácií,“ vysvetľuje bývalá prezidentka klubu Vimla Pinto. 6 r o tar y g o o d n e ws 2 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

Korkový dub musí být starý nejméně 25 let, než je možné získat od něho poprvé vrstvu korku. Kanada Rotary klub Chatham v New Brunswick sa postaral o to, aby znevýhodnení občania počas vianočných sviatkov pocítili tro­ chu viac tepla, keďže dostali nové pyžamá. Tie sa vyzbierali v desiatich zberných miestach, ktorými boli pre­ dajne áut. Členovia klubu tu vyzdobili vozidlá pyžamami, aby tak upútali pozornosť na tento projekt. Celkovo sa vyzbieralo takmer 1 200 pyžám. Zamest­ nanci predajní sa tiež nadchli pre projekt a získané pyžamá pomohli rozviesť adre­ sátom vrátane Armády spásy, komuni­ tám pôvodných obyvateľov, či sýrskym prisťahovalcom. „Pri srdci nás hrialo vedomie, že sme pomohli toľkým ľuďom,“ priznáva autorka projektu a členka klubu Paula Trueman. Portugalsko Desítky členů Rotaract klubů z portugalských Rotary dis­ triktů 1960 a 1970 vysázelo 1 500 stromů na tisíciakrové parcele na Monte Barata, jejímž majitelem je Quer­ cus, portugalská organizace pro péči o životní prostředí. Akce se uskutečnila 11. března 2017 a týmy vysázely na ploše 6 akrů korkové duby a jiné regionální spe­ ciality. Inês Reis, prezidentka Rotaract klubu São João da Madeira, k tomu poznamenala: „Vytvořili tu krásnou zele­ nající se plochu, která naši zemi oboha­ cuje a současně připomíná celé spole­ čenství Rotary.“ K získání potřebných finančních prostředků rozprodali „rota­ rakťáci“ 300 papírových tašek s označe­ ním „Rotaract in Rock in Rio“, v nichž našel každý nejen pěkné tričko, ale také vstupenku na festival „Rock in Rio“ v Lisa­ bonu. Díky této iniciativě vybrali celkem 4 000 dolarů. Jižní Afrika K propagaci ochrany divočiny používá Rotary klub Dundee reklamních nápisů, například na tričkách. Peter Kuyler, člen tohoto RC, navrhnul pro cyklisty pěkná trička s nápi­ sem: „Stop the Slaughter. War on poaching“. (Zastavte zabíjení. Válku pyt­ lačení). Mají za úkol připomínat hrozbu vyhubení nosorožců, kteří jsou vražděni jen proto, aby se získaly jejich rohy. Z prodeje triček získali rotariáni tisíc dolarů, které byly převedeny na program pro zajišťování bezpečnosti nosorožců při Ezemvelo KZN Wildlife, podporující akti­ vity rančerů v oblasti KwaZulu-Natal. „Hlavním úkolem tohoto programu je za­ jistit, aby byly nejstarší genetické re­ zer­ voáry nosorožců v jižní Africe zachovány pro chovné účely,“ říká P. Kuyler. ze světa 7 r o tar y g o o d n e ws 2 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 8 ze světa Autoři: john rezek, diana schoberg Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Rozhovor s Barry Rassinem, nově zvoleným prezidentem RI, o tom, co pro něho Rotary znamená, kam by chtěl toto celosvětové společenství nasměrovat a jak hluboce se mu změnil jeho život. éfredaktor časopisu The Rotarian John Rezek a jeho dlouholetá dopisovatelka Diana Schoberg hovořili loni v říjnu s B. Rassinem v jeho kance- láři v Evanstonu krátce poté, co si jej vyfotografovali v jedné místní kavárně. Bylo to v době, kdy se tam prá- vě sešla skupina přátel k narozeninám jednoho z nich, ale ti si jich nevšímali. Pouze jeden z nich zašeptal: „To si tu asi fotí nějakou novinovou hvězdu.“ A nato Rassin žertem poznamenal: „Bylo to, jako kdybych šel k zubaři.“ Společenství Rotary není organizací pro poskyto- vání pomoci při katastrofách. A co Vy, myslíte si, že bychom k tomu měli zřídit nějaký orgán? Ano, Rotary International není organizací pro po- skytování pomocí, ale chtěl bych být daleko lepším komunikátorem a katalyzátorem mezi postiženou ob- lastí a potenciálními dárci. Rotariáni na celém světě se dozvídají o katastrofách a chtějí svou pomoc po- skytnout. Ale potřebujeme znát snazší cestu, jak jim sdělit, jak co nejvhodněji pomáhat. Není správné vy- táhnout něco z vaší skříně a někam to odeslat, protože to právě nepotřebujete. Nejdřív je třeba vyslechnout lidi z postižené oblasti. Jejich potřeby se mohou stále měnit, takže tato komunikace je velmi důležitá. Dou- fám, že budeme mít na našich webových stránkách víc aktuálních informací o každé pohromě, k níž dojde. Při každé kalamitě máme zřízenou rotariánskou akční skupinu, zaměřenou na potřebnou pomoc. Tato skupina má výbornou příležitost úzce spolupracovat se štábem RI. Můžeme tak odpovídat rychleji, než tomu bylo dosud. První, co musíme udělat, je otázat se: „Jste v pořádku? Jsme tu, staráme se o vás, jak vám můžeme pomoci?“ Právě tahle slova pomáhají postiženým, aby se cítili méně opuštění. Pak jim mů- žeme poradit, jak se dostanou k pomoci, kterou sami nemůžeme poskytnout, a to prostřednictvím agentur, s nimiž spolupracujeme. Tyto informace má získat RI od Rotary klubů? Kluby a distrikty tvoří celou základnu RI. Už dobře vědí, co se děje. Mezitím už zjistili, koho a jak a kdy mohou na ústředí RI požádat o pomoc. My toto spojení můžeme zajistit, to je práce rotariánů. Žijete-li v oblasti, kde ke katastrofě došlo, můžete svým přátelům poskytnout bezprostřední pomoc, to je přirozené. Větším úkolem je další krok, poskytování dlouhodobé pomoci. Už je tomu osm let, co došlo k zemětřesení na Hai- ti, a rotariáni tam jsou aktivní dosud. Bezprostřední pomoc poskytla tehdy celá řada agentur, ale potom odešly. My jsme tam dlouhodobě. Rotariáni tam žijí, jejich snahou je dát své obci to, co jí kdysi patřilo. A je naším úkolem pomoci jim v tom. Ne nutně penězi, ale radou, poradenstvím, empatií. Chcete, aby Rotary mělo transformační vliv. Jak máme uplatnit své zdroje, abychom toho dosáhli? Je OK, že děláme malé projekty. Ale nepleťte mě: to jsme dělali vždycky. Ale přál bych si, aby se každý klub snažil vymyslet si alespoň jeden projekt služby a pomoci, který může změnit životy lidí, a přitom to nemusí stát fůru peněz. Jako příklad toho uvádím vždy jeden jeep, který jsme opatřili pro Haiti. Za 60 nebo 70 tisíc jsme koupili růžový jeep a předali jej skupině porodních asistentek. Ty v něm jezdí po celém okolí a poskytují předporodní péči a pomoc matkám, které by se jim jinak nedostalo. Křivka úmrtnosti tak dra- maticky poklesla. V tom spočívá ta má transformace. Nadace Rotary jednala o dlouhodobé udržitelnosti. Aby byla udržitelná – aby konala jen dobro, jak tomu bylo doposud – měla by se transformovat, což také dobře odpovídá aktivitám zmocněnců Nadace a jimi chystaným globálním grantům. A zase distrikty by se Š P R E Z I D E N T R I Výhled do budoucnosti

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

9 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

10 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 měly zamyslet nad svými distriktními granty a dělat totéž. Své zdroje máme, ale musíme jen trochu jinak přemýšlet. Měla nová výstavba na Haiti pozitivní vliv také na Rotary ? Pokud přijdete do některých částí Haiti s emblémem Rotary – ozubeným kolem, začnou vám místní děkovat, protože dobře vědí, co pro ně rotariáni vykonali. Opatřili je potravinami, pitnou vodou, obstarali jim školu pro jejichděti.Pokudmluvímeo transformování,jedenz pro- jektů byl zaměřen na zajištění pitné vody pro celou zemi. Sám předseda vlády je rotarián a vykonával již funkci prezidenta ve svém Rotary klubu. V rámci spolupráce s námi dostal kontakt na vládní agenturu, která s námi již navázala úzký kontakt. To je příklad jednoho globál- ního grantu, ale můžeme na to navázat a představit si, jak by se to dalo dělat ve velkém. Jsem si jistý, že by se Rotary distrikty i jednotlivé kluby na celém světě chtěly do takového projektu zapojit. To je jeden způsob, jak některou oblast změnit k lepšímu, a to navždy. Jaké jiné cíle byste si pro svůj rok chtěl jako pre- zident RI zvolit? Je rozdíl mezi tím, co děláme v rámci Rotary Inter- national – a děláme to skutečně dobře – a tím, co dělají jednotlivé Rotary kluby. Chtěl bych proto jejich aktivity vhodně přemostit. Jednou z našich strategic- kých priorit je posilování klubů, a to pokud jde o je- jich členskou základnu a o jejich příspěvky do Nadace Rotary. Nedosáhneme ovšem na kluby, které musíme přesvědčovat, aby jejich členové pochopili, proč takové věci máme vykonávat, a proto je ani sami nedělají. Chci zkoumat cesty, jak zakládat nové Rotary kluby – a je jich celá spousta. Stále jim říkáme: „Měli jste přijímat nové členy!“ Ovšem jejich klubová kultura může být pro jiné lidi neatraktivní. V pořádku – měli byste se těšit z činností svého klubu a současně založit nějaký nový, jiný klub. Pracujeme na tom, aby každý věděl, že i kterýkoliv Rotaract klub může založit nový Rotary klub. Potřebujeme říkat členům Rotaract klubů, že dosáhnou-li věku 30 let, mohou založit svůj nový RC. Rotaract je naší tajnou zbraní a potřebujeme nějaký čas, abychom vymysleli nový způsob, jak přejít z Ro- taract klubu do Rotary klubu. Musíme se také snažit lépe využívat našich kontaktů se sociálními médii. Podíváte-li se na čísla naší členské základny a počty pracovníků v podnicích našich celebrit, neznamenáme pro ně prakticky nic. Potřebujeme proto, aby se členo- vé našich Rotary i Rotaract klubů více napojovali na sociální média a využívali toho ke zlepšování našeho celkového obrazu na veřejnosti. A tady je druhá část tohoto problému: nevěřím, že obyvatelé našich měst vědí, co vlastně pojem Rotary znamená. Přál bych si, aby se pravidelně slavily Dny Rotary, aby se tak Rotary kluby i distrikty dostávaly do povědomí jejich spolu- občanů a abychom s nimi o Rotary hovořili – o tom, co děláme a proč to tak děláme. Přeji si, aby si kluby pro své členy zpracovávaly program rozvoje a řízení klubu. V novém prohlášení o cílech Rotary se říká: „Všichni společně vidíme, že se lidé na světě spojují a dělají kroky k vytvoření trvalých změn – na celém světě, ve svých obcích i v nich samých.“ Je to výborná příležitost k tomu, abychom každému připomněli, že se právě jako členové Rotary klubů staráme také o náš osobní rozvoj. Mladí lidé hledají cesty, jak růst a jak se rozvíjet, a to jim dává další důvod k tomu, aby se stali rotariány. To jsou klíčové otázky, jimiž se chci zabývat. Jaké další cíle byste si chtěl pro svůj rok jako pre- zident RI zvolit? Připomněl jste prohlášení Rotary k novému pohledu na svět. Naše dosavadní ústřed- ní motto říká: Service above self (tedy ve volném překladu: Pomoc bližnímu před vlastním zájmem). Každým rokem máme také motto každého preziden- ta RI. Proč tedy potřebujeme také ještě prohlášení k vizi do budoucnosti? Prohlášení k vizi do budoucnosti nám umožňuje, aby­ chom celému světu říkali, co je dlouhodobě naší nejvyšší hodnotou. Napomáháme tak tomu, aby rota- riáni i nerotariáni pochopili, co je naším cílem, když dochází k proměnám našeho světa. Prohlášení k vizi Když Ba rry Ras s in poprvé přišel jako právě zvolený prezident Rotary International do budovy, v níž toto společenství v Evanstonu sídlí, byly čtyři hodiny ráno a jeho bezpečnostní průkaz nechtěl ve výtahu fungovat. Bylo to právě den poté, co byl v závratně rychlém řízení jmenován do funkce prezidenta RI. Ta se nečekaně uvolnila po Samu F. Oworim, který v červenci náhle zemřel. A tak Barry Rassin, člen Rotary klubu East Nassau na Bahamách, dosud neměl potřebné průkazy, které mu umožní volný vstup do budovy po celých 24 hodin. K tomu Rassin poznamenává: „Musel jsem bezpečnostní službě, která o mně dosud nic nevěděla, vysvětlit celou situaci, kdo že jsem.“ Není toho mnoho, co by mohlo zastavit B. Rassina, když si přeje něčeho dosáhnout. A tak, když se mu podařilo vystoupat do 18. poschodí budovy One Rotary Center, zkrátil dobu pěti dnů, rezervovaných na správnou orientaci v novém prostředí, na pouhý den a půl, naplánoval mezinárodní kongres RI a současně vyhlásil své ústřední heslo: „Be the Inspiration“ (Buďme inspirací). „Je v mé povaze, že nejdříve chci vyslechnout názory všech, pak se rozhodnu a hned se pustíme do dalšího,“ říká, „a tak jsme celým postupem prošli docela rychle.“ Ještě než byl Barry Rassin zvolen za prezidenta RI, stal se velmi známým jako vedoucí komise RI pro pomoc a úsilí pro obnovu Haiti po tamním zemětřesení. To se projevilo ve 105 samostatných projektech, realizovaných rotariány. „Tehdy jsem u sebe nosil zápisník se 132 stranami, na nichž jsem si zaznamená­ val potřebné detaily ke všem projektům. Lidi na to koukali s údivem a říkali: ,Jak to děláte?‘Ale to mi dělalo jen radost.“ Svých řídicích schopností výborně využíval B. Rassin i ve svém profesním životě jako řídící pracovník nemocnice. Jako první člen americké Společnosti řídících pracovníků ve zdravotnictví na Bahamách odešel po 37letém působení ve funkci předsedy Sdružení lékařů v nemocnicích do důchodu, ale i nadále pro ně pracuje jako jejich poradce. Rassin se stal rotariánem v roce 1980 a za svou práci získal již nejvyšší ocenění RI – „Service Above Self Award“. Společně se svou ženou Esther patří mezi významné dárce a přispěvatele pro Nadaci Rotary. ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 11 do budoucnosti vzešlo od rotariánů, kteří byli auto- ry každé jeho věty. Konečný výsledek je naší vizí do budoucnosti a ukazuje naši cestu k ní. Rotaract a Rotary kluby v Karibské oblasti mají mezi sebou velmi dobré vztahy. Co je k tomu vedlo? Jako příklad může sloužit můj Rotary klub. Přijde-li do našeho klubu člen Rotaract klubu, nepovažujeme jej za našeho hosta, zaznamenáme ho jako našeho člena. A tak se také správně cítí být naším členem, jako jeden z nás. To je důležité. Také nás těší, když kdokoli z členů našeho klubu přijde na setkání našeho Rotaract klubu. A tak vždy existuje toto propojení. Pokud vím, dosáhli jsme v posledních dvou letech stoprocentního přestupu členů z Rotaract klubu do našeho Rotary klubu. Přijdou k nám a začlení se mezi nás, protože nás už dobře znají. Je tedy třeba, abychom toto propojení udržovali i nadále. Co jste se naučil od členů Rotaract klubu ? Jsou energičtí. A jsou také nadšení, někdy vášniví. Chtějí konat dobro a skutečně je těší navzájem spo- lupracovat. Ale jsou pak zklamáni, když zjistí, že je nesnadné přejít do jiného klubu, který má zcela jinou kulturu, nemá dostatek energie, dokonce ani neví, jak využívat sociálních médií. Členové Rotaract klu- bu jsou rotariány budoucnosti, a proto potřebujeme poskytovat jim pomoc k tomu, aby toho dosáhli. Proč by měli čekat, až jim bude čtyřicet? Musíme si svou odpověď předem promyslet, nebo pomoci jim založit nový Rotary klub, jehož členy se pak stanou. Umíte si představit svůj život bez Rotary? Ach, to je těžké, mám-li být upřímný. Je tomu už 37 let, co jsem své srdce a svou duši vložil do Rotary. Bez toho bych zdaleka neměl tolik přátel, jako mám dnes, ani schopnost dělat některé věci, které dnes dělám. Při mém prvním rozhovoru uvádím vždy několik pří- kladů. To jsem také uvedl při jedné mé přednášce, kterou jsem si předtím napsal, a když jsem se dostal na konec první stránky, byl jsem tak nervózní, že jsem ji ani nemohl otočit. Ale můj klub mě žádal, abych jen mluvil dál, což jsem také udělal – a od té doby mluvím na veřejnosti s plnou důvěrou. Toho bych nebyl dosáhl bez Rotary. Jak svůj hovor zahajujete? Je důležité, abyste si zjistil a ověřil, kdo je mezi va- šimi posluchačï. Chcete se pak s nimi propojit buď tím, či oním způsobem, buď že jim poděkujete, nebo řeknete, jak to je pěkné, že tu dnes také jsou, anebo připomenete někoho z nich jako významnou osobnost. Kdykoliv mám nějakou přednášku, chci ji přednést co nejosobněji. Měl-li byste možnost provést v Rotary nějakou změ- nu, co by to bylo? Jednou z mých výzev k Rotary je naše Zákonodárná rada. Setkáváme se v ní každé tři roky, abychom zvážili případné změny ve způsobu našeho řízení, ale trvá to pak čtyři a půl nebo dokonce pět let, než to také za- vedeme, protože takové jsou termíny naší legislativy. Potřebujeme proto stanovit způsob, jak rychleji zavá- dět do života zásadní rozhodnutí, která se týkají celého našeho společenství. Naše Legislativní rada potřebuje, aby pochopila, že k takovéto změně už nadešel čas. Přál bych si, aby se naše Rada RI restrukturalizova- la. Jedním ze způsobů by bylo vést takováto setkání elektronickou cestou každým rokem. To by ovšem bylo velkou výzvou, protože je nesnadné vést dynamický rozhovor online, ale myslím si, že společenství Rotary je natolik moudré, aby toho dosáhlo. Je v Rotary nějaká tradice, které byste se nikdy nechtěl zbavit? Nikdy bych nechtěl opustit naši Zkoušku pomocí čtyř otázek. Nikdy bych se nechtěl zbavit naší služby pro výkon povolání. Ovšem některé z tradic našich každo- týdenních meetingů můžeme opustit. Myslím si, že už není zapotřebí být při našich setkáních tak formální. Ale podíváte-li se na základní etické hodnoty nebo na profesní klasifikaci, tyto zásady by měly s námi zůstat i nadále. To je to, čím se od jiných odlišujeme, a je třeba, abychom si toho vážili a tyto principy i nadále rozvíjeli.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

ôžete si vziať taxík, alebo využiť le- tiskovúlimuzínu.Akchcetespoznať okolie po vlastnej línii, môžete si prenajať auto. Ale dá sa aj ušetriť, ak využi- jete expresný vlak, alebo verejnú dopravu. Vlak Union Pearson Express premáva z le- tiska na Union Station každých 15 minút. Cesta trvá 25 minút a cena spiatočného lístka je 24,70 CAD, seniori platia polovicu. Môžete si zvoliť autobusovú dopravu, kto- rú prevádzkuje spoločnosť Toronto Transit Commission (známa ako TTC). Letiskovou linkou 192 Airport Rocket sa do centra do- stanete za 45 minút. TTC zahŕňa integrovaný systém autobuso- vej dopravy, električkovej dopravy a metra. Všetky tieto možnosti transportu môžete vy- užiť počas jednosmernej cesty, pokiaľ máte prestupný lístok. Jednotlivé lístky stoja pri- bližne 3 doláre, seniori a študenti platia me- nej. Platiť možno v hotovosti alebo žetónmi. Ak pri príležitosti účasti na kongrese RI chcete tiež lepšie spoznať Toronto, môžete si zakúpiť celodenný (12,50 dolárov), alebo týždňový lístok (43,75 dolárov, seniori 34,75 dolárov), ktorý umožňuje neobmedzenú pre- pravu po meste. r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 12 Registrujte sa na kongres RI na stránke riconvention.org. M S v e t o v ý k o n g r e s R I 2 0 1 8 Doprava v Toronte Text: Randi Druzin, preklad: IVAN BELAN, PDG Existuje veľa spôsobov, ako sa dostať z medzinárodného letiska Pearson v Toronte do dejiska Svetového kongresu Rotary International 2018, ktorý sa koná od 23. do 27. júna. ze světa V sobotu 23. júna sa predstaví miest­ na kapela Lady Be Good s mixom kla­ sického jazzu, R & B a moderného popu a to v nezvyčajnom prostredí: v akváriu Ripley’s Aquarium of Canada. Počas večera sa bude ser­ vírovať menu pre­ zentujúce chute rôznych kultúr Toronta. Tí z vás, ktorí uprednostňujete trochu divokejšiu zábavu, máte mož­ nosť stráviť sobot­ ný večer v rocko­ vom štýle v areáli historickej páleni­ ce. Budete si môcť prezrieť miestne obchodíky, ochut­ nať jedlá z celého sveta a počúvať ži­ vú rockovú hudbu. Počas hostiteľskej noci v pondelok 25. júna spoznajte torontských rota­ riánov, ktorí priví­ tajú hostí buď vo svojich domovoch, alebo na inom vy­ branom mieste. V utorok 26. júna si rezervujte miesto v kalendári na Rotaryfest, večer ohňostrojov, jedla a priateľstva. Pochutnajte si na rebierkach, halal kuracom mäse, vegetariánskych špecialitách a iných špeciál­ nych pochúťkach z celého sveta. Usporiadateľský výbor Svetového kongresu Rotary International 2018 v Toronte chce, aby noci strávené v tomto meste boli pre vás rovnako nezabudnu­ teľné ako dni na kongrese. Zostavil zoznam podujatí, ktoré svedčia o tom, že Toronto naozaj má čo ponúknuť. Hlavné udalosti Počet vstupeniek je obmedzený. Možnosť zakúpiť vstupenky nájdete na stránke rotary2018.org.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 13 Téma VZDĚLÁVÁNÍ Vědomosti, vzdělání a informovanost jsou klíčem k osobnímu růstu, budování silných rodin, ke smysluplné službě společnosti, v níž žijeme. Pomáhají nám být lepšími občany, podílet se na utváření světa okolo sebe, umožňují rozlišovat mezi pravdou a omylem a činit tak správná rozhodnutí. Je naší povinnosti naučit se tolik, kolik je jen možné, neboť čím jsme vzdělanější, tím rychlejší je náš pokrok.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

14 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 téma Text: František Ryneš Foto: Svatopluk Jedlička tentokrát se o zázemí postaral hotel Flora. Díky pořadatelům z RC Olomouc pod vedením Hon­ zy Krejčího se podařilo vytvořit dobré podmínky pro rokování. Letos bylo jednání rozvrženo do tří dnů. V pátek 16. února se od poledních hodin sjížděli účastníci. To už měla za sebou své posezení redakční rada magazínu Rotary Good News. Školicí část PETS zahájil DGE Zdeněk Michálek. Jed­ nání přivítal i DG Július Tomka a představitelé města a hostitelského klubu. Trochu filosofie přinesl emeritní předseda Ekumenické rady církví Hromádka. A pak už se rozběhl kolotoč přednášek a předávání informací. O nové organizaci zón Rotary informovala PDG Jozefa Poláková. O rotariánské etice promluvil PDG Tomáš Lang. Poselství nastupujícího prezidenta RI Barry Rassina zprostředkoval DGE Zdeněk Michálek. Velmi užitečná byla pro nastávající prezidenty klu­ Olomouc se každé předjaří stává hlavním městem našeho distriktu. PETS a Distriktní shromáždění I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 15 bů informace o přidělování grantů z Nadace Rotary ústy Daniely Vondrové a Hany Gamrot. Optimizmus do jednání vnesl Robert Bečica nabídkou pomoci při zakládání nových klubů. Zlatým hřebem prvního dne byly informace George Podzimka o nových směrech Public Relations a zejmé­ na PDG Františka Ryneše o zásadách tvorby příspěv­ ků do našeho magazínu. Představeny byly také nové moderní webové stránky, které vytváří za více než 300 tisíc korun nový tým z řad členů Rotary. Večer využili účastníci k neformálním setkáním. Škoda jen, že místa určená k občerstvení v prostorách hotelu zavírala velmi záhy. Sobotní dopoledne bylo věnováno vystoupením našich guvernérů a hostům z Rotary International. Zatímco strategii distriktu a příležitost pro mladé nastínil DGE Zdeněk Michálek, DG Július Tomka se věnoval péči o členskou základnu a DGN Ilja Cho­ cholouš představil svou vizi o zlepšení obrazu Rotary navenek. Zdůraznil zejména nutnost využívat nových médií a snažit se pronikat s příspěvky do lokálních sdělovacích prostředků. Zástupkyně „evropské“ kanceláře ústředí RI v Cury­ chu paní Rosangela Merlino ve své prezentaci předsta­ vila kancelář a její osazenstvo s důrazem na oblasti, kde nám, členům, klubům i distriktu, může být užitečná. O roli prezidenta klubu fundovaně povyprávěl PP Jamil E. Mouwad z Libanonu. Na závěr PETS představil DGE Zdeněk Michálek svůj tým, se kterým bude plnit náročné úkoly během příš­ tího roku. Představeni byli asistenti guvernéra, před­ sedové komisí výborů distriktu a naposledy i sekretář distriktu Ota Kovář. Po obědě zahájil DG Július Tomka Distriktní shro­ máždění. Byl projednán návrh strategie distriktu, po­ dal ji DGE Zdeněk Michálek. Návrh rozpočtu vysvětlil Velmi užitečná byla pro nastávající prezidenty klubů informace o přidělování grantů z Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 předseda finančního výboru Vladimír Jandík. Za zmín­ ku stojí zvýšení poplatků do distriktu o 4 EUR a do RI o 2 EUR. Na rozdíl od minulosti nebylo schváleno doporučení distriktní komise. Kluby dostaly čas na připomínky a distrikt na jejich zapracování, než bude rozpočet předložen distriktní konferenci ke schválení. Návrh nominační komise přednesla předsedkyně PDG Irena Brichta. Na post guvernéra pro rok 2020/21 byl navržen Gabriel Vjeszt. Návrh změny stanov s ohledem na nová unijní pra­ vidla ochrany osobních údajů objasnila předsedkyně legislativního výboru Martina Jankovská. Nakonec bylo pětapadesáti hlasy schváleno usnesení. Poté pokračoval PETS. Prezidenti se učili od sekretá­ ře vést klubovou administrativu. Od PDG Ireny Brichta jak vést klub a motivovat jeho členy, práci s portálem RI objasnil distriktní trenér Gabriel Vjeszt. O roli se­ kretáře a pokladníka, co se plateb týče, informoval sekretář distriktu Ota Kovář. Sobotní podvečerní blok už bohužel sledovaly prořídlé řady. A přitom se jednalo o představení vlajkové lodě distriktu – výměny mláde­ že. Nejdůležitější údaje předal předseda distriktního výboru Jaromír Barák. Informace o Rotaractu – naší naději zprostředkoval B. Maršálek, stejně jako o Inter­ actu D. Lacková. A na závěr Martina Saitlová a Irena Brichta hovořily o Alumni. Nedělní přednáškový blok Rotary Leadership Institut byl volitelný. Skládal se z prezentací o neziskových organizacích, o time managementu prezidenta a o tom, jak hovořit na veřejnosti. Dobrou organizaci PETS a Distriktního shromáždění podtrhla pečlivá příprava přednášek a podkladových materiálů. Prezidenti klubů, a přijelo jich 65 ze 73, si odnesli nejen spoustu zážitků a užitečných informací, ale i flešku se všemi prezentacemi a ostatními pod­ klady. Takto vybaveni jistě dobře zvládnou svůj rok. Nejdůležitější údaje o výměnách mládeže předal předseda distriktního výboru Jaromír Barák.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 17 téma S o n j a B ať o vá Etika v podnikání a ve společnosti Ostrava, 12. 11. 2009 Je pro mne velkým potěšením být opět v České republice. Návštěvy České republiky jsou pro mne obzvláště milé kvůli minulosti naší rodiny a celoživotní náklonnosti mého muže k zemi jeho původu. „ 8. listopadu 1926 — 20. února 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 říběhy hnutí Rotary patří mezi ty velké, které si lidé rádi vyprávějí. Jsou to příběhy o pomoci a úspěchu stejně jako o podnikání a životních po­ stojích. Za ikonu inovativního přístupu k podnikání lze bezesporu považovat Tomáše Baťu, jehož postoje a vnímání úspěchu nám v minulosti přiblížila Sonja Ingrid Baťová, která byla jeho ženou a mimo jiné i ře­ ditelkou Bata Shoe Organization a členkou správních rad několika podniků a vzdělávacích nebo obecně pro­ spěšných institucí. Etika baťovského podnikání Naším dnešním tématem je etika v podnikání – téma, které je velmi blízké srdcím celé rodiny Baťů. Nejen členové rodiny byli inspirováni hodnotami a zásadami ustavenými Tomášem Baťou ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Vize Tomáše Bati a jeho spo­ lupracovníků, jak řídit podnikání, se rozšířila po celém světě. V úplných počátcích svého podnikání začal To­ máš Baťa zapojovat své zaměstnance tak, aby se cítili spíše jako partneři podniku, čehož docílil například sdílením zisku se zaměstnanci, motivoval je spoře­ ním, ale myslel i na jejich rodiny, pro které vytvořil zahradní město, založil vzdělávací instituce a moderní zdravotnická i sportovní zařízení. Důraz nekladl na akumulaci peněz akcionáři, ale na službu zákazníkům. Slogan „Čím lépe sloužíme našim zákazníkům, tím úspěšnější jsme“ je velmi podobný rotariánskému heslu „Nejvíce získává ten, kdo slouží nejlépe“. Tomáš Baťa si uvědomoval, že dobrých výsledků lze dosáhnout pouze spoluprací mezi všemi složkami. Jeho pojetí podnikání jako služby se rozšířilo po celém světě a inspirovalo mnoho lidí. S manželem jsem navštěvovala Baťovy továrny, vel­ koobchody i obchody v mnoha zemích světa. Trhy a kultury byly různé, ale baťovská podnikatelská etika a základní pracovní principy byly vždy stejné. Během Měli bychom podporovat konstruktivní lidi a skupiny ve společenstvích, ve kterých působíme. Přispět zdroji, expertizou a dobrovolnictvím. Především ale je na nás jako jednotlivcích zachovávat a podporovat základní hodnoty. Musíme žít mravně ve svých osobních životech a pomáhat firmám a sdružením, ve kterých pracujeme, uvědomit si svoji odpovědnost vůči společnosti. „ téma P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 19 let přibyly nové ideály, zvláště v oblasti ochrany život­ ního prostředí a rozvoje. Naše společnost nejen posky­ tovala práci a zlepšila životní standard zaměstnanců, ale zároveň jsme nabízeli příležitosti pro vzdělávání a rozvoj lidí všech ras a barev pleti. „Naše kultura je založená především na službě – upřímném zájmu o dobro našich zaměstnanců, zákazníků a komunit, ve kterých působíme. Mnoho našich zaměstnanců se cítí být členy širokého společenství a jsou pyšní na to, že patří k organizaci, která se o lidi nejen stará, ale také věří v jejich kreativitu a schopnosti překonat všechny překážky,“ říkal Tomáš Baťa. Dopad změny Není pochyb o tom, že několik posledních desetiletí přineslo radikální změny, které ovlivnily náš způsob života i myšlení. Především vznik a vývoj moderních technologií, zejména internetu, nám dává možnost neustále přijímat informace a komunikovat. Tento současný svět pochopitelně přinesl výzvy. Nespoutaný rozvoj odsunul některé základní hod­ noty na vedlejší kolej. Mnoho z nás věřilo, že systém volného trhu je samoopravný. To se bohužel nestalo, a to částečně proto, že mnoha společností se postupně zmocnila nestřídmá chamtivost a rozhodující otázkou se stalo „Co je výnosné?“ namísto „Co je správné?“ Dnešní svět Z pohledu podnikání došlo k zásahu do společenské smlouvy mezi firmami a jejich zaměstnanci. Před vál­ kou jsme se v podnikání oplátkou za loajalitu snažili zaměstnancům nabízet dlouhodobou spolupráci. Během posledních 20 let byly z důvodu mezinárodní konkurence velké společnosti nuceny snižovat počty zaměstnanců. Například v šedesátých letech měl člo­ věk v Severní Americe za život průměrně čtyři zaměst­ navatele. Dnes jich má osm a to pouze do svých třiceti let. Mnoho mladých lidí váhá přijmout zaměstnání u velkých společností, protože vědí, že jejich místo může být kvůli změnám na trhu zrušeno. Kde hledat řešení problémů tohoto dynamického světa? Jak zůstat konkurenceschopní? Zveřejněná Zpráva Světového ekonomického fóra o globální kon­ kurenceschopnosti v letech 2009 až 2010 řadí 133 zemí podle 12 pilířů konkurenceschopnosti: institucionální­ ho rámce, úrovně infrastruktury, makroekonomické stability, úrovně zdraví a vzdělání, efektivity trhů zboží, práce a finančního trhu, technologické připravenosti, velikosti trhu, sofistikovanosti výroby a inovativnosti. V této Zprávě se Česká republika umístila na 31. místě ze 133 zemí v inovativnosti, sofistikovanosti výroby a úrovně vzdělání. Jedno z posledních míst, 115. mís­ to, ale obsadila v oblasti „veřejné důvěry v politiky“ stejně jako v oblasti „transparentnosti vládní politiky“. V oblasti etického chování firem je hodnocena na 74. místě (Rakousko obsadilo 13. místo, Německo 14. místo, Itálie 93. a Rusko 112.). Při formování hodnot a zásad postkrizového světa bychom se neměli zříkat základních způsobů fungování konkurenčního trhu, který po světě rozšířil a dlouhodo­ bě zvýšil životní úroveň. Jak ukazuje citát Tomáše Bati z roku 1932, neměli bychom očekávat geniální obraty a kombinace. Musíme se vrátit k etickému přístupu k lidem, k práci a k veřejnému majetku – nedělat dluhy, nevydírat pracující a nepodporovat bankrotáře. Přesně prohlásil: „Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření vý­ nosnější, žádanější a čestnější. Důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem, technickými, finančními a úvěrovými zásahy ji obnovit nelze.“ Moudrá slova Tomáše Bati by měla být motivací dnešního světa nejen v podnikatelské sféře, ale v mrav­ ních hodnotách každého z nás. Na konferenci Etika v podnikání a ve společnosti pořádané v Ostravě v roce 2009 Sonja Baťová pohovořila nejen s Petrem Pithartem, ale i mnoha dalšími účastníky.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 téma roblematika zpracování osobních údajů se bude týkat jak klubu, tak distriktu a konec konců i zpracování osob- ních údajů na úrovni Rotary International. Každý klub je vlastně zpracovatelem osob- ních údajů, neboť rozhoduje o tom, jaké osobní údaje zpracovává, jakým způsobem, za jakým účelem, případně jak dlouho a ja- kým způsobem bude pečovat o zachování bezpečnosti, dostupnosti, integrity, případ- ně zda pověří i nějakého dalšího zpracova- tele nakládáním s osobními údaji. Co je to vlastně osobní údaj? Osobní údaje jsou veškeré údaje o identifi- kované, nebo identifikovatelné fyzické oso- bě, tzn. kdy ji lze s odkazem na určitý iden- tifikátor ztotožnit. Identifikátorem může být jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, ale třeba IP adresa, cookies, anebo i údaje biometrické. V rámci osobních údajů existuje nyní ještě tzv. zvláštní kategorie, dříve označovaná jako citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém, etnickém půvo- du, náboženství, filozofickém či politickém přesvědčení, členství v odborech. Do této kategorie patří také genetické, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci. Správce osobních údajů je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracování pak znamená jakoukoli operaci s osobními údaji, tedy je- jich shromažďování, ukládání, zaznamená- vání, uspořádání, ale také třeba profilování. Zpracovatelem osobních údajů je ten, kdo je pověřen správcem údaje dále zpracovávat. Důležité je, že odpovědnost za zpracování nese vždy správce osobních údajů. Poradní výbor guvernéra ve spolupráci s týmem legislativní rady distriktu se roz- Text: MARTINA JANKOVSKÁ, KatarÍna Čechová Jak se MÁ Rotary vyrovnat s ochranou osobních údajů? Asi by už bylo nošením dříví do lesa, kdybychom Vás informovali o tom, že k 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost všeobecné nařízení pro ochranu osobních údajů, které bylo jako evropská legislativa přijato ve formě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nese již zažité označení GDPR. Tato legislativa je přímo aplikovatelná na všechny subjekty: soukromé osoby, podnikatele, ale i spolky nebo jiné subjekty neziskového charakteru, které se nejenom v České republice, Slovenské republice, ale kdekoliv jinde v Evropské unii zabývají takovou činností, která se týká také zpracování osobních údajů. Věc není radno podceňovat, protože kromě zcela privátního shromažďování údajů o svých kamarádech, známých, popřípadě i možných obchodních partnerech k jinému účelu, než právě účelu soukromé databáze, má charakter zpracování, a týká-li se takového údaje, na základě kterého je identifikována nebo identifikovatelná jakákoliv fyzická osoba. P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 21 téma hodli přijmout opatření na následujících úrovních: Na úrovni klubů dát klubům doporučení, jak se ke zpracování osobních údajů posta- vit. To je především získat souhlas od všech členů ke zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány, jak na úrovni klubu, tak také na úrovni distriktu, popřípadě na úrovni Rotary International. Vzorový formulář sou- hlasu bude předán činovníkům jednotlivých klubů na školení PETS v Olomouci. Na úrovni distriktu: distrikt zpracovává osobní údaje, především pro potřeby tiš- těných seznamů klubů a jejich členů, dále pro vedení celodistriktní databáze v elek- tronické podobě, dále zpracovává osobní údaje pro informování všech členů Rotary klubů, pro rozesílání Good News, ale také zpracovává řadu osobních údajů v souvis- losti s programy Služby mládeži. Na úrovni distriktu veškerá opatření, která budou mít základ v dokumentu závazném pro distrikt i všechny jeho členy, zahrnují následující: Je tojednakzabezpečenímpotřebnýchprávních titulů pro zpracování, ať už jsou to souhla- sy, popřípadě odpovídající smluvní doložky, není-li zde jiný právní základ pro zpracová- ní osobních údajů (jako je třeba oprávněný zájem správce v případě zaměstnaneckých vztahů vůči distriktu). Distrikt přechází na nový informační systém, který bude řádně zabezpečen, budou nastavena odpovídající přístupová práva, rovněž jeho strukturní a logické členění bude odpovídat jednotli- vým účelům zpracování, ať již všeobecných informací, tak především osobních údajů. Tato směrnice je ve fázi rozpracování, bude ve formě návrhu předložena na distriktním školení PETS tak, aby případně po konzulta- cích a vnitřních diskuzích byla připravena ke schválení na distriktní konferenci v květnu v Banské Bystrici. Ochrana o sobních údajů není strašák Pro komerční subjekty především znamená vypořádat se s legislativou, která ve své pod- statě a ve velké části není úplně nová. Mnohá i relativně přísná pravidla již byla předmětem právníúpravyzákonao ochraněosobníchúda- jů z roku 2000. Nová legislativa je příležitostí prověřit kvalitu informačních systémů z hle- diska jejich bezpečnosti, přijmout pravidla, která budou dbát na ochranu důvěrnosti, nedotknutelnosti a nezměnitelnosti údajů a povedou k určité inventuře rozsahu zpra- cování údajů tak, aby údaje byly zpracovány v co nejmenším rozsahu, na dobu nezbytně nutnou za účelem, ke kterému má zpracování sloužit,a především,abysikaždýsprávceuvě- domil, na jakém právním základě tyto údaje zpracovává. Na místě je připomenout, že tím právnímzáklademnemusíbýtjenomsouhlas subjektůúdajů,alemůžejímbýtv mnohapří- padech také povinnost vyplývající z právního předpisu, dále plnění smluvní povinnosti, ale i třeba zpracování pro ochranu životně důle- žitých zájmů subjektu údajů, zpracování ve veřejném zájmu nebo i hledisko oprávněných zájmů příslušného správce. Součástíochrannýchopatřenípřizpracová- nímusíbýttakéúvaha,zdajsouosobníúdaje dále zpřístupňovány třetímu subjektu, zda jsoupřípadněa z jakéhodůvoduzveřejňovány, popřípadězdajsouosobníúdajepostupovány k dalšímu zpracování do zahraničí, a to do zahraničíbuďv rámciEvropskéunie,nebodo tzv. třetích zemí. V této souvislosti bude vý- znamnéještěznátzásadnízáměrynaochranu osobních údajů, které přijme Rotary Interna- tional. Ze stávajících pravidel RI vyplývá, že každýklubjepovinenúdajesvýchčlenůsdílet s RI, je povinen je do databáze RI registrovat. Budezajímavésledovat,jaksesituacevyvine, zdaRIpřistoupínazpracováníosobníchúdajů v nezměněném rozsahu, nebo zda přistoupí k minimalizaci zpracování pouze za účelem předpisu příspěvku, povinnost k jejichž pla- cení vyplývá ze základních dokumentů RI. Ochrana soukromí Jedním ze základních cílů, které nová legis- lativa na ochranu osobních údajů sleduje, je zachovánívysokémíryochranysoukromí.Toto je jeden z důležitých prvků, který si musí uvě- domit každý člen, každý klub i nakonec zod- povědní činovníci na úrovni distriktu i Rotary International. Realizace ochrany soukromí se projeví pak ve vysoké kázni, jednak v kázni každého jednotlivého člena, aby zvážil, zda chce své osobní údaje ke zpracování poskyt- nout, v jakém rozsahu, a aby za tímto účelem poskytl klubu a potažmo také distriktu a RI svůj souhlas. Dále bude vyžadovat disciplínu na úrovni klubů, aby tyto potřebné souhlasy administrovaly a výsledky své práce sdělily distriktu,popřípaděRotaryInternational.Dis- trikt se již 5 měsíců intenzivně danou proble- matikouzabývá.Jednásepředevšímo opatření organizačního charakteru, formou vnitřních předpisů, směrnice, ale i opatření týkající se novéarchitekturyinformačníhosystémua in- formatických nástrojů a jeho zabezpečení. To si vyžaduje nemalé úsilí, ale i rovněž finanční prostředkyz distriktníhorozpočtu,kterébude nutné vynaložit. Protojenamístěvyzvatvšechnynašečleny, aby se v rámci ochrany svého vlastního sou- kromí plně podrobili disciplíně a s osobními údaji vždy nakládali tak, jak by sami chtěli, abyses jejichosobnímiúdajinakládalo.Tose týká nejenom vlastních členských klubových databází, ale i různých přidružených sezna- mů, ať už se jedná o budoucí členy, zájemce, hosty,speakry,a abyseúdajeo nichshromaž­ ďovaly vždy pouze v nezbytně nutné míře. Pokud formální souhlas ke zpracování těchto údajů není dán, je nutné databáze vést jako databázesoukroméa nikolijakodatabázeklu- bové. Pokud budou mít kluby jakékoli dotazy či připomínky, nechť se neváhají obrátit na legislativní výbor. Nová legislativa je příležitostí prověřit kvalitu a bezpečnost informačních systémů a přijmout pravidla, která budou dbát na ochranu důvěrnosti, nedotknutelnosti a nezměnitelnosti údajů.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 rotaract z domova Text: Nina Šintajová 11.–17. 2. 2018 sa 72 výmenných študentov z nášho Česko-Slovenského dištriktu stretli v stredisku Jasná v Nízkych Tatrách, aby strávili spoločne sedem dní lyžovaním so všetkým, čo k tomu patrí. rvý večer sme dorazili na hotel Sorea, kde sme sa ubytovali a zahájili tak náš ski week. Druhý deň sme sa rozdelili do skupín podľa úrovne lyžovania či snowboardu a napriek veternému a mra- zivému počasiu sme lyžovali až do poobedia. Večer si študenti spravili „brazílsky karneval“, kde si každý vytvoril originálnu masku. Tretí deň sme znova po obede prišli na hotel, kde všetci od únavy hneď za­ spali. Po poobedňajšom spánku však opäť nabrali sily a všetci sme šli spoločne na nočné sánkovanie. Štvrtý deň sme videli už veľké pokroky v lyžovaní na každom študentovi a za odmenu sa mohli po lyžo- vačke vyšantiť v Aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Vo štvrtok sa nám konečne ukázalo slniečko a všetci sme spoločne išli na najvyšší vrch strediska, Chopok, aby sme si spravili spoločnú fotku. Po fotení sme šli podporiť súťažiacich v Rotary International pretekoch, ktoré sa tiež konali v Jasnej. Posledný deň sa nám naše staré známe studené počasie opäť vrátilo a poslednýkrát sme si užili svah. Po lyžovačke sme prišli na hotel, kde mali študenti voľný program. Na treťom poschodí tancovali salsu, na druhom sa cvičila indická jóga a na prvom sa zase pozerala olympiáda. Večer sme sa spolu vybrali na diskotéku do miest- neho baru, kde sa všetci vytancovali a po návrate na hotel vyčerpaním zaspali. V sobotu ráno sme sa nara- ňajkovali a všetci študenti sa začali lúčiť. Na stanici sa všetci objímali a vypadlo aj pár sĺz. Aj napriek veľ- kej únave a lúčeniu ich veľké úsmevy na tvárach svedčili o tom, že si ski week poriadne užili. P Veľké úsmevy na tvárach študentov svedčili o tom, že si ski week poriadne užili. J ASN Á ski week 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 23 rotaract

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 z domova Text: Sofie Caroline Podzimková, Anna Nožičková Foto: Anna Jonášová, Zuzana Bartošková Stejně jako každý rok jsme se vydali s výměnnými studenty do zasněžené Třebíče. Akce byla uspořádána Distriktním výborem výměny mládeže za pomoci Rotexu a RC Třebíč ve dnech 19.–20. 1. 2018, zúčastnilo se jí 35 studentů. pátek jsme na hotel všichni dorazili v pozdních odpoledních hodinách. Po večeři jsme prověřili znalosti českého jazyka všech studentů. Test se skládal z práce s textem, gramatické části a posle- chu. Nervozita studentů vibrovala vzduchem, ale jejich poctivá příprava byla znát. S radostí jsme viděli, že se jazykové schopnosti všech studentů od posledního meetingu zlepšily. Večer jsme zakončili obsáhlou přednáškou o pravidlech cestování. V sobotu na devátou jsme se již procházeli židov- ským městem. Mnohé studenty tato část města velmi zaujala a historická zákoutí posloužila jako dokonalé pozadí pro nespočet fotografií studentů. Následoval rychlý přesun na Karlovo náměstí, kde se konala city rallye. Inboundi byli rozděleni do skupinek a obdrželi papír s otázkami a úkoly, podle kterých se orientovali po městě. Museli zodpovědět otázky, jako například jakou barvu fasády má městská knihovna nebo kolik je na náměstí bankomatů. Dostali tak možnost po­ znat Třebíč na vlastní pěst. Všichni jsme ocenili oběd na hotelu a pak jsme opět vyběhli do města, naším cílem tentokrát byla bazilika sv. Prokopa. Tam jsme měli organizovanou prohlídku, kterou následo- vala koulovačka, iniciovaná ze strany Rotexu.„Kou- lovačka po prohlídce baziliky byla skvělá,“ nechal se slyšet Nicolas z Bolívie. Po rozcvičce na bitevním poli následoval badmintonový turnaj. Studenti se vyřádili a po velkém finále jsme všichni unavení a hladoví pospíchali na večeři. Dalším bodem na programu byl začátek příprav na distriktní konferenci, v rámci kte- rých proběhla také Talent show. Jako každý rok se našlo mnoho nevšedních vystoupení. Také jsme vyhodnotili jazykové testy a s velkým úspěchem zakončili akci. V třebí č Zimní meeting Studenty velmi zaujalo židovské město. Historická zákoutí posloužila jako dokonalé pozadí pro nespočet fotografií.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 25

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

26 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 ěmecký výbor schválil usnesení podzimního výročního zasedání v Karlových Varech. Čestný člen německé sekce Dobra Zeman promítl velmi zdařilou prezentaci jednoho z předcho- zích zasedání. Frits Zeeuw, předseda sekce, seznámil přítomné s obsahem společného jednání všech mezinárodních výborů v Německu. PDG Bernd Koob představil ak- tuální stav projektu RC Gera s názvem „Šance a bu- doucnost uprchlíků v jejich vlasti“. Velmi zasvěcený pohled na aktuální téma všechny přítomné zaujal. Jednání se jako host tradičně zúčastnil předseda čes- ké sekce výboru František Ryneš. Představil svého nástupce Philippa Hanuse z RC Prag Bohemia, který N Jak se již stalo tradicí, druhý březnový víkend se ke svému jednání sešla německá sekce Výboru ICC Německo–Slovensko–Česko. Hostitelem bylo bavorské město Würzburg. Na pořadu jednání byla celá řada důležitých bodů. Text: PDG František Ryneš Foto: PDG Dobroslav Zeman W ü r z b u r g Březnové zasedání ICC ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 27 převezme jeho post v příštím rotariánském roce. Re- feroval také o distriktním projektu Jasiňa na Ukraji- ně. Projekt byl již schválen a nic nebrání realizaci. Předseda Frits Zeeuw přislíbil rozeslat dopis se žá- dostí o finanční příspěvek klubům v Německu, které mají partnerský vztah s českými a slovenskými Ro- tary kluby. Přislíbil i iniciovat v distriktu 1950 pří- spěvek ve výši 3 000 EUR z distriktního designova- ného fondu. Přítel Kurt Renner přednesl zprávu ze Sudetoně- meckého Landsmanšaftu, který ze svých stanov vy- pustil požadavek na finanční vyrovnání za konfisko- vaný majetek podle tzv. Benešových dekretů. Nestor výboru Werner Strik přednesl historickou reminiscen- ci o hraničních pevnůstkách na československé hra- nici „Val – shledání po 72 letech“. Také oznámil příspě- vek ve prospěch opravy synagogy v Žilině. Peter Bräunlein vyjádřil pozvání pro několik studentů na Týden mládeže v Ansbachu. Škoda, že zájem o výmě- nu na obou stranách hranic neodpovídá významu mezinárodních vztahů. Letos se výměny zúčastní jediná česká studentka. Dlouhodobá výměna mláde- že prakticky nefunguje vůbec. Svoji spokojenost s aktivitou mezinárodního výbo- ru vyjádřil současný guvernér distriktu 1950 přítel Helmut Lanfermann. Je potěšitelné, že přítomnost úřadujícího guvernéra se stala již po více let dobrou praxí. Frits Zeeuw přislíbil iniciovat v distriktu 1950 příspěvek ve výši 3 000 EUR na distriktní projekt Jasiňa na Ukrajině.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

28 outo dobou zde totiž začal s přípra- vou na dubnové mistrovství světa v Singapuru český národní tým kuchařů a cukrářů. Soutěží od roku 2000 pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR, ale každý rok se obměňuje, takže mají vždy příležitost ti nejlepší z nejlepších. Letos je čeká patnáct soupeřících týmů. V Singapuru budou připravovat tříchodové menu pro 120 osob. Pořadatelé zadávají každý rok jiné základní suroviny, z nichž má být menu vytvořeno. Letošní předkrm má zadání: ryba a korýš. Náš tým zvolil halibuta a humra. Hlavní chod bude posta- vený na telecím masu, omáčku připraví z foie gras a smetany. Závěrečnou tečku udělá maracujový dezert. Výsledek je třeba stále ochutnávat a ladit. K tomu však nestačí jen posouzení zasvěcených, ale i těch, kteří jsou milovníky kulinářských zážitků. A tak ke slovu přišel i náš gourmet fellowship. A světe, div se, mezi kuchaři v soutěžním týmu se objevil i ten, který každý týden připravuje v táborském hotelu Nautilus nevšední večeře pro členy tam- ního Rotary klubu. Při této zajímavé gast- ronomické akci, které se zúčastnilo 42 la­ bužníků, jsme získali navíc i 30 tisíc korun, které věnujeme Pražské organizaci vozíčkářů na podporu jejich volnočaso- vých aktivit. z domova r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 g o u r m e t f e l l o w s h i p Fandíme národnímu týmu kuchařů Text: skj, foto: archiv Národní zemědělské muzeum na pražské Letné nedávno otevřelo novou expozici věnovanou gastronomii. Její součástí je i kuchyňské studio vybavené špičkovými technologiemi. Minimálně jednou týdně jsou tady pořádány exkluzivní kurzy vaření. To, co do těchto prostor přilákalo náš Rotary Gourmet Fellowship, však byla událost mimořádná a velmi zajímavá jak vizuálně, tak chuťově. T Při akci jsme získali navíc i 30 tisíc korun, které věnujeme Pražské organizaci vozíčkářů.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 29 rotaract elková částka ve výši 28 000 Kč byla předána předsedovi asociace Mirku Lidinskému, zraněnému během po­ bytu na české vojenské misi v Afghánis- tánu, na závěrečném Texas Scramble tur- naji v Hodkovičkách 18. 10. 2017. Na rok 2018 se opět připravuje řada turnajů, a to jak organizovaných jednotlivými kluby za účasti členů CZDGA, tak nabídka turnajů asociace CZDG na různých místech repub- liky, kde Rotary golfisté a jejich hosté mohou hrát za zvýhodněných podmínek, a tím asociaci pomoci k získání financí na pokrytí nákladů k zakoupení a k opravám speciálních golf vo­ zíků. Informace budou golfisté průběžně dostávat, více informací možno získat na e-mailu členky RCPI Marie Jehličkové: mbirdiej@gmail.com. 28 000 Kč Celková částka byla předána předsedovi asociace hendikepovaných golfistů, panu Mirku Lidinskému. www.czdga.cz G o l f F e l l o w s h i p Podpora hendikepovaných golfistů Text: Marie Jehličková V loňském roce začala Rotary Golf Fellowship výtěžky ze svých turnajů sponzorovat velice aktivní Českou asociaci hendikepovaných golfistů, jejichž úsilí pomáhat golfistům si velmi váží. C

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

Získajte zadarmo aplikáciu pre vyhľadanie klubu a dohodnite si stretnutie. www. rotary.org/clublocator NÁJDI KLUB

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 31 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Již neuvěřitelných 20 let se pravidelně koná cyklisticko- -turistická akce, založená RC kluby Freital a Liberec-Jablonec. K nim se během doby přidaly kluby RC Dreiländereck (Žitava) a RC Praha. organizaci akce se kluby pravidelně střídaly, zprvu dvakrát ročně, poz­ ději jednou za rok. Za tu dlouhou dobu projeli a prošli rotariáni křížem krážem okolí Drážďan, Žitavy, Liberce i centrum a okolí Prahy. V letošním roce byl s orga­ nizací na řadě RC Praha. V pátek 15. září se účastníci sjeli do botelu Racek, kde bylo již několik měsíců předem objedná­ no ubytování. Zde byla představena cyk­ listická a turistická trasa. V sobotu ráno se cyklisté a turisté rozdělili (26 cyklistů a 14 turistů). Turisté za vedení profesio­ nální průvodkyně prošli asi 10km trasu, především po pražských zahradách a parcích. Cyklisté zvládli asi 35 km ze severu Prahy z Kobylis (kam jim byla převezena kola a sami dojeli tramvají) až na jih do Modřan. Průjezd po Kampě a kolem Národního divadla cyklisté i přes houfy turistů zvládli, přestože mu­ seli místy svá kola tlačit. Závěrečné po­ sezení a vyhodnocení celé akce při dob­ rém jídle a  pití se konalo v  jedné z po­ dol­ ských restaurací. Organizátoři si zde vychutnávali také pozitivní, v přípa­ dě turistů až nadšené hodnocení celé akce. Přátelům z RC Freital, jako organi­ zátorům v příštím roce, byl předán pu­ tovní pohár, na jehož základnu byl nale­ pen štítek s nápisem Praha – 15.–16. září 2017. Text: Pavel Pop P R A H A Cyklistika a turistika stvrzuje rotariánská přátelství V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

32 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 zprávy „S radosťou otvorím váš ples, lebo je to prvýkrát. Väčšinou som plesy zatváral,“ povedal maestro Milan Lasica na úvod XVI. Benefičného plesu, ktorý vo veľkom štýle ukončil tohtoročnú plesovú sezónu v Žiline. o tanca hrali štýloví Bratislava Hot Serenaders, cimbalová hudba Kuštárovci, dídžej Papa Django a nad parketom sa vznášala aj tanečná skupi­ na Sonique. Po benefičnej aukcii sme Občianskemu združeniu Stružielka odovzdali šek so sumou 5 345 eur. Tvo­ rivé dielne pre hendikepované deti pod­ porujeme dlhé roky aj s priateľmi z Ostravy. Veľká vďaka Marike a Mirovi Kunschovcom za perfektnú organizá­ ciu. Bol to jeden z najlepších plesov RC Žilina. Text: Martin Barčík Ž I L I N A XVI. benefičný ples D 5 345 eur Výťažok benefičnej aukcie bol venovaný Občianskemu združeniu Stružielka. Rotary klub Nitra opäť daroval plne automatický srdcový defibrilátor. ri príležitosti Valentínskej kvapky krvi, organizovanej Obchodným cen­ trom MAX v Nitre, odovzdali do používania tento život zachraňujúci prístroj. Jedná sa o druhú inštaláciu prístroja vo verejnom objekte v meste Nitra. Prístroj sa nasadzu­ je v prípade náhodných zdravotných ko­ lapsov. Pri záchrane človeka, ktorého po­ stihlo zlyhanie srdca, hrá najväčšiu úlo­ hu čas a za najúčinnejšiu záchrannú terapiu sa považuje včasná defibrilácia. V takejto si­ tuácii môže pomôcť automatický externý defibrilátor, ktorý zabezpečí defibriláciu srdca. Defibrilátor je schopný bezchybne, automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca a pokiaľ je to vhodné, odporučí poda­ nie elektrického výboja. Plne automatický prístroj komunikuje so záchrancom, dáva hlasové povely, naviguje ho pri záchrane života postihnutého. Umožňuje okamžité poskytnu­ tie pomoci ešte pred príchodom záchranky. Pri odovzdaní prístroja bola vy­ konaná inštruktáž použitia. RC Nitra, v spolupráci s Červeným krížom urobí nie­ koľko inštruktáží na obsluhu prístroja, naj­ mä v školách. Inštalácia srdcových defibri­ látorov a  ich využitie na verejných mie­ stach je na Slovensku stále iba v začiat­ koch. Vďaka umiestneniu automatických srdcových defibrilátorov na verejných priestoroch a objektoch je možné, v prípa­ de náhleho zlyhania srdca, výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. V súčas­ nosti je defibrilátor nenahraditeľným po­ mocníkom na letiskách, školách, hoteloch, nákupných centrách, ale aj v športových halách a vo vysokohorskom prostredí. Sme radi, že v Obchodnom centre MAX sme na­ šli partnerov, ktorí pomohli s inštaláciou a ktorí si vážia iniciatívu RC Nitra. Zvýšili sme bezpečnosť a ochranu obyvateľov mes­ ta a návštevníkov obchodného centra. Text: Ladislav Gáll, foto: Henrich Mišovič N I T R A Ďalší defibrilátor pre verejnosť P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

RC Plzeň ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň uspořádal dne 9. března 2018 v Domě hudby první z řady charitativ­ ních koncertů na podporu humanitár­ ních aktivit v Plzeňském kraji. ymfonický orchestr Konzervatoře Pl­ zeň, pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce a se sólisty flétnistkou Eliškou Boš­ kovou, sopranistkou Natálií Šmausovou a basistou Rostislavem Florianem před­ stavili výběr z děl E. Elgara, C. P . E. Bacha, W. A. Mozarta a G. Holsta. Koncertu se zú­ častnilo mnoho rotariánských přátel a vý­ znamných hostů plzeňského veřejného a kulturního života včetně zajímavých hos­ tů ze zahraničí. V letošním roce byl koncert zacílen na podporu skvěle fungující organi­ zace Domov – plzeňská hospicová péče. Posláním této organizace je poskytovat od­ bornou zdravotní, poradenskou, psychickou a lidskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu závažného zdravotního stavu, blízkosti konce života a ztráty blízké osoby ocitly v nepříznivé zdravotní a sociální si­ tua­ ci. Tomáš Havlík s velkým potěšením poděkoval všem dárcům a slavnostně předal zástupcům plzeňské hospicové péče paní Janě Červánkové a paní MUDr. Aleně Fran­ kové šek na 60 660 Kč. Prezident klubu s velkou radostí přislíbil, že Rotary klub Pl­ zeň v nejbližším možném termínu svou spo­ lupráci zopakuje, neboť pomáhat takovým­ to organizacím je v této palčivé době třeba. Text: Tomáš Havlík P L Z E Ň Člověk člověku S zprávy Komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych navštívil v pátek 2. února českokrumlovské rotariány. vodní přednáškou na téma sou­ časného přetlaku informací na­ vnadil členy RC Český Krumlov i jejich hosty. Zhruba třicítka přítomných se dozvěděla některá fakta o tzv. fakenews a jak je rozpoznat. Více takových pod­ nětných přednášek, shodli se rotariáni. Součástí mimořádného mítinku byla veřejná sbírka na podporu česko­ krumlovské onkologie, konkrétně na projekt dovybavení polohovatelných křesel pro pacienty tohoto oddělení Ne­ mocnice Český Krumlov. Text: Jan Bohdal K R U M L O V Přednáška Martina Fendrycha Ú 60 660 Kč Částka věnovaná RC Plzeň na podporu organizace Domov – plzeňská hospicová péče. POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SCHŮZKU U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ UDĚLENÍ CHARTY ROTARY KLUBU PRAHA STARÉ MĚSTO PROGRAM VSTUPNÉ REGISTRACE Slavnostní zahájení a uvítání hostů a přítomných • přehled činnosti klubu • koncert Vlachova kvarteta vyznamenání významných členů • charitativní aukce • ukončení • slavnostní raut 600 Kč včetně kontribuce na charitativní projekt klubu Do 30. 3. 2018 na https://goo.gl/forms/mxRoWNd4OIRJ4nyn2 nebo na theodor.petrik@rotary2240.org Úterý 24. dubna 2018 od 18 do 21 hodin Rezidence primátora hl. města Prahy Budova městské knihovny, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 zprávy Medzinárodne uznávaný výtvarník a člen RC Bratislava Robert Hromec vytvoril pre taliansku nábytkársku firmu Laura Meroni unikátny kabinet Silenzio v limitovanej edícii 21 kusov. ultý kus tohto exkluzívneho ná­ bytku autor vydražil 23. januára 2018 na aukcii v bratislavskej galérii Nedbalka za neuveriteľných 25 200 eur. Sme hrdí, že Robert sa prejavil ako ozajstný rotarián a daroval vydražené peniaze nadácii Pontis. Tá ich využije v rámci programu Generácia 3.0, ktoré­ ho hlavným poslaním je zefektívniť a skvalitniť proces vzdelávania detí a mládeže na Slovensku. Robert, bravó!!! Text: Noro Lazar B R A T I S L A V A Silenzio od rotariána Roberta Hromca vydražili za rekordnú sumu N 25 200 eur výťažok aukcie venoval Robert Hromec nadácii Pontis R Ž I L I N A / M A R T I N Pridáte sa? Rotary kluby Martin a Žilina podporili Jerevan Rotary Park. Pridajú sa ďalšie? otary klub Jerevan International od svojho vzniku realizuje programy na podporu zdravia detí a mládeže. Členovia klubu a partneri v priebehu rokov vybudova­ li v Arménsku niekoľko detských ihrísk. Pred 3 rokmi začal klub spolupracovať s hlavným mestom Jerevan. V jednom z mestských par­ kov vybudovali také zostavy a zariadenia, ako hojdačky, rampy, preliezačky, ktoré môžu využívať aj hendikepovaní, vrátane vozíčkarov. Tento pilotný projekt sa osvedčil a po preskúmaní rôznych úspešných progra­ mov po celom svete sa Rotary klub Jerevan International rozhodol realizovať kompletnú rekonštrukciu zanedbaného parku v Jereva­ ne. Mesto Jerevan už pomenovalo tento park „Yerevan Rotary Park“. Predmetom rekon­ štrukcie parku je obnova infraštruktúry, vý­ sadba zelene a samozrejme také zostavy a zariadenia, ktoré pre hendikepovaných vytvoria rovnaké podmienky. Projekt „Yere­ van Rotary Park“ bol spustený v roku 2017 a jeho zahájenia sa zúčastnil dištriktový gu­ vernér. Na podporu parku sa zohrala simul­ tánna šachová partia za účasti medzinárod­ ných šachových majstrov Filipín, Austrálie a aktuálnej šachovej majsterky sveta Arian­ ny Kaolin z Arménska. V parku sa plánujú rôzne kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré spoja ľudí a organizácie, ktoré nie sú ľahostajné voči zdravotne postihnutým ľu­ ďom. Rozpočet projektu je 198 000 USD a pre­ sahuje možnosti samotného klubu. Preto požiadali o spoluprácu ďalšie kluby v Armén­ sku, ako aj z celého sveta. Po návšteve Ar­ ménska, vrátane návštevy budúceho „Yerevan Rotary Parku“, sa rozhodli Rotary kluby Mar­ tin a Žilina prispieť sumou 600 eur na tento projekt. Rotary klub Jerevan International bude vďačný za akúkoľvek podporu projektu „Yerevan Rotary Park“ (morálna podpora, ko­ munikácia, finančné príspevky atď). Text: Arthur Miroyan, foto: RC Yerevan International

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 35 zprávy enechte se zmást titulkem, nejedná se o hodnocení poslední voleb v Rusku. To, co jsem chtěl naznačit, je spí­ še stav mysli, ve kterém by se prezident klubu měl nacházet. Většina klubů bere docela na lehkou váhu roli jak bývalých prezidentů, tak i těch nominovaných. A přitom je to tak přirozené. Prezident udává tón a rytmus klubu. Bývalý pak ochotu a dobrou radu. A budoucí zase vizi, kam klub směřovat a jak vylepšit to, co předchůdci započali. Jde tedy o pokra­ čující proces neustálého rozvíjení klubu. Taková je alespoň teorie. V praxi to občas vypadá jinak. Jelikož naše kluby mají v průměru asi 25 členů a je to již více než 25 let, co se Rotary hnutí obnovilo, fenomén rotujících nebo také recyklovaných prezidentů je čím dál tím větší. Na letošním školicím semináři to byla více než třetina ze všech přítom­ ných. A to ještě počítám, že z těch asi 15 klubů, kde nebyl budoucí prezident příto­ men, to byla asi převážná většina recyklo­ vaných. Nevím, jestli to tak je doopravdy, ale asi se domnívali, že když už jednou prezidentem byli, tak proč se znovu ško­ lit. Ukažte mi prosím profesi, kde si ně­ kdo, kdo je na vrcholu pyramidy a odpo­ vědný za chod organizace, může dovolit zůstat na znalostní úrovni toho, co platilo třeba před 10 lety. Jak by asi takový práv­ ník nebo lékař mohl správně vykonávat svou profesi? A to určitě platí i pro prezi­ denty klubů. Takže i když je možná teorie, že jednou prezident, vždycky prezident, tak ti, co vzali školení na lehkou váhu, zjistí, že budou potřebovat pomoc těch, co to nepodcenili. O to více si cením „re­ cyklovaných“, kteří do Olomouce na ško­ lení přijeli a jsou nyní připraveni vykoná­ vat svou funkci bravurně. Jednou prezident, vždycky prezident? j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady N Rotariáni z RC Nitra Harmony sa rozhodli finančne prispieť na zlepšenie kvality rehabilitácie postihnutých detí. etské rehabilitačné centrum na Cabaj­ skej ulici v Nitre poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom s poruchami vývinu centrálneho nervového systému, s vrodený­ mi či genetickými chybami, ale aj so získa­ nými ortopedickými ochoreniami. S myš­ lienkou podporiť Detské rehabilitačné centrum v Nitre prišiel prezident klubu RC Nitra Harmony Ing. Štefan Mihina. Projekt pomoci oslovil aj ďalších členov klubu, kto­ rí sa rozhodli vyčleniť prostriedky pre ni­ trianske Detské rehabilitačné centrum. Časť financií sa podarilo získať aj z grantu Dištriktu 2240 a tak celková suma pomoci narástla na viac ako 2000 eur. Financie sú určené na nákup pomôcok, ktoré skvalitnia cvičenie a rehabilitáciu postihnutých detí. Poskytnutím financií sa projekt nekon­ čí – členovia nitrianskeho klubu RC Nitra Harmony pomôžu aj pri inštalácii pomôcok a zúčastnia sa prvých modelových cvičení. „Na základe spoznania podmienok a konzul­ tácie s pracovníkmi centra predpokladáme, že využitím nakúpených pomôcok sa zlepší kvalitu života postihnutých detí, zníži sa riziko vzniku imobilných pacientov, zlepší sa variabilita cvičení, zaradia sa prvky súťa­ živosti medzi väčšími deťmi a zvýši sa kva­ lita poskytovaných služieb detského reha­ bilitačného centra. Pre členov klubu bude najväčšou radosťou, ak sa na vlastné oči presvedčíme, že klubová a dištriktná finan­ čná podpora pomáha detičkám zlepšiť zdra­ vie a vyčarí im tak úsmev na tvári,“ uviedol prezident RC Nitra Harmony Štefan Mihina. Text: Janka Schlarmannová, foto: Mário Fančovič N I T R A Rotariáni podporili rehabilitáciu detí D 2 000 eur Financie určené na nákup pomôcok pre Detské rehabilitačné centrum v Nitre.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 zprávy V polovině února se uskutečnil v prostorách Clarion Congress hotelu Ostrava tradiční reprezentační ples Rotary klubu Ostrava City. a úvod zahrál na saxofon Martin Zil­ var, po celý večer hrála k tanci kapela Proxima, zatančili mistři ČR v latinskoame­ rických tancích Daniel Braš a Marie Glisto­ vá, zazpívala Ilona Csáková, Jakub Štýbar a Vojtěch Šenkýř. Ples moderovali Alexan­ dra Uherková s Vojtou Šenkýřem. Pozvání přijal a také přišel hejtman Moravskoslez­ ského kraje a poslanec pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a přednesl krátký projev o charitě. Výtěžek z dražby RCOC ve spolu­ práci s A. Vítkem a LR věnoval na pomoc rodině Friedrichově (tragicky zesnulé člen­ ky RCOC) ve výši 133 000 Kč, dále Mobilní­ mu hospici Ondrášek ve výši 50 000 Kč a spolu s Invirou zdravotní technikou vě­ noval vertikalizační stojan panu Svobodo­ vi. Finančně ples jako každý rok podpořil Ing. Aleš Buksa – generální partner a mno­ ho dalších partnerů.   Text: Alexandra Uherková Ž i l i n a Jubilejný piaty Žilinský večerný Rotary beh & inline Prázdninový beh & inline pre celú rodinu – súčasť Slovenského inline pohára. Piatok 27. 7. 2018 17.15 Inline polmaratón (21 km) a Detský inline (7 km) 18.30 Detský beh (700 m a 1 400 m)  19.30 Večerný beh (8.2 km) AL U MNI Pozvánka na jarní setkání členů Alumni a Rotexu Protože se téměř půlrok s půlrokem se­ šel a po podzimním Alumni setkání jsme slíbili, že na jaře se opět sejdeme, je mojí milou povinností vás na jarní set­ kání členů Alumni a Rotexu tímto po­ zvat. Tentokrát akce zahrnuje i setkání členů Rotexu, protože se pokusíme najít způsoby a možnosti prohloubení a roz­ šíření spolupráce těchto dvou celků. Set­ kání se uskuteční v neděli 15. 4. 2018 v Praze v odpoledních hodinách. Na pro­ gramu bude prohlídka Werichovy vily, workshop na téma „Propojení jednotli­ vých programů Rotary Distriktu 2240 a jejich možná spolupráce“ a chybět ne­ budou ani zajímaví hosté z řad rotariánů našeho distriktu, kteří všem zúčastně­ ným předají své zkušenosti, znalosti a snad také i motivaci k různým čin­ nostem. Společnými silami, stejně jako při podzimním setkání, opět podpoříme jeden z dobročinných projektů, o kterém vám více řekneme v den konání akce. Setkání zakončíme večerním neformál­ ním programem ve stylu charitativního pokerového turnaje. Zváni jste všichni! Alumni setkání jsou určená nejen pro absolventy Rotary programů, ale také pro všechny rotariány, hostitelské rodi­ ny a členy Rotaract klubů. Těšíme se na setkání s vámi všemi! Text: Martina Saitlová 183 000 Kč Celkový výtěžek z dražby věnovaný dílem na pomoc rodině tragicky zesnulé členky RCOC a mobilnímu hospici Ondrášek. O S T R A V A Čtvrtý benefiční ples dopadl na výbornou N Detailní program akce naleznete na facebookové stránce Rotary Alumni District 2240, na Distriktní facebookové stránce nebo můžete kontaktovat organizátora akce Martinu Saitlovou martina.saitlova@ rye2240.org.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 37 vzpomínka onja Ingrid Baťová se narodila v Curychu ve Švý- carsku. Vystudovala architekturu a v roce 1946 si vzala za manžela syna zakladatele obuvnické firmy Tomáše Baťu mladšího. Ten po válce založil v Torontu obuvnic- kou firmu Bata Shoe Organization. Sonja Baťová měla i vřelý vztah k hnutí Rotary. V roce 1923 byl její otec jedním ze zakladatelů Rotary klubů v Curychu a ve Svatém Mořici ve Švýcarsku. Spolu s manželem byla v roce 1993 u znovuobnovení činnosti Rotary klubu ve Zlíně za účasti prezidenta Rotary International Rober- ta Bartha, který byl nejen jejím přítelem z dětství, ale i svědkem při svatebním obřadu. Rotary ji přivedlo k mnoha sociálním aktivitám. Projekt Polio Plus, který manželé velmi aktivně podporovali, na celém světě prakticky vymýtil dětskou obrnu. Sonja Baťová byla nejen ředitelkou rodinné korporace, ale také členkou mnoha správních rad výrobních podniků, vzdělávacích organizací a obecně prospěšných institucí, mezi nimi například Světového fondu na ochranu přírody. Byla rovněž zakládající předsedkyní Baťova muzea obuvi v kanadském Torontu. Po sametové revoluci v roce 1989 manželé Baťovi podporovali vznik zlínské Univer- zity Tomáše Bati v roce 2001, Sonja Baťová byla člen- kou její správní rady a laureátkou čestného doktorátu univerzity. Její manžel zemřel v 93 letech v roce 2008. Jeho jméno nese nejvyšší vyznamenání distriktu 2240. Zemřela Sonja Ingrid Baťová V noci na úterý 20. února 2018 zemřela v Torontu Sonja Baťová. Bylo jí 91 let. S

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

38 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 g l o s s a r y Dear Rotarian Friends, JÚLIUS TOMKA District 2240 Governor for 2017–18 Hotel Flora in Olomouc hosted a training course for future presidents of Rotary and Rotaract clubs of our district. Presence of two foreign lecturers was the most striking novelty of this year’s PETS, prepared by future District Governor Zdeněk Michálek. They were Mrs. Rosangela Merlino from the Zurich-based Rotary International Regional Office for Europe and Africa, And Mr. Jamil Mouawad, a PDG from Lebanon. Their presence was a great bonus for the PETS participants. Discussions about the district’s draft in the clubs and at the future presidents’ training sessions showed that the proposed measures reflect the main requirements of the district and directs Rotary’s focus towards key priorities. Club officers heard information about the need to obtain a written consent from all Rotary and Rotaract members concerning the provision of personal data for the purposes of membership registries and implementation of further tasks on the club, district and Rotary international level. I am pleased to know that before the PETS our Rotary clubs put forward two quality candidates for District Governor 2020–2021, namely JUDr. Katarína Čechová of RC Bratislava International and Ing. Gabriela Vjeszt of RC Rožňava. The nomination committee ultimately recommended Gabi Vjeszt and noted that Katka Čechová stands a good chance in the future Rotary years. Supplement english PETS and District Convention his year’s event was spread over three days. The first day highlights was George Podzimek’s report on new Public Re­ la­ tions trends and PDG František Ryneš’s  lecture on the principles of submitting ar­ ticles to our magazine. Our new website was presented. Saturday morning was reserved for appearances by our governors and guests from Rotary International. DGE Zdeněk Mi­ chálek outlined the district’s strategy and opportunities for young people, DG Július Tomka spoke about membership guidance, and DGN Ilja Chocholouš presented his visi­ on of improving the Rotary’s public image. Rosangela Merlino from the “European” office of the RI Headsquarters in Zurich presented the work and people of her unit. PP Jamil E. Mouawad from Lebanon expertly discussed the role of club president. After lunchbreak, DG Július Tomka opened the District Conven­ tion. Discussion ensued from a draft district strategy, submitted by DGE Zdeněk Michá­ lek. Head of the Financial Committee Vladi­ mír Jandík explained the draft budget. Unlike in the past, the district commission reco­ mmendations were not endorsed. PDG Irena Brichta presented proposals by the nomina­ tions commission. Gabriel Vjeszt was nomi­ nated for the post of governor for 2020/21. Head of the Legislative Committee Martina Jankovská presented a change in the statutes, reflecting new EU data protection rules. Key information was conveyed on Saturday after­ noon by District Committee Chairman Jaro­ mír Barák. Information about Rotaract—our hope—was presented by B. Maršálek, and D. Lacková spoke about Interact. In conclusion, Martina Saitlová and Irena Brichta discussed Alumni. Saturday’s Rotary Leadership Insti­ tute segment consisted of presentations on NGOs, president’s time management and the art of addressing the public. Club presi­ dents—65 of 73 turned out—gained worthy impressions and useful bits of information, and also a USB with all presentations and background documents. Early in spring every year, Olomouc becomes the capital of our district. T Text: František Ryneš, photo: Svatopluk Jedlička

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 39 supplement RC Yerevan International has implemented various health programmes for children. Club members and partners have built several children’s playgrounds in Armenia. hree years ago the club established cooperation with Armenia’s capi­ tal Yerevan. One of the city parks was equipped with facilities designed for handicapped and wheelchair patients. The pilot project caught on and RC Yerevan International decided to com­ pletely overhaul an abandoned park in Yerevan. The City named it “Yerevan Rotary Park”. The project included an overhaul of the park’s infrastructure, planting trees and providing various amenities. The park hosts various sports, cultural and other projects. But its budget, USD 198,000, exceeds the financial possibilities of RC Yerevan In­ ternational. Following their visit to Ar­ menia, including the future Yerevan Rotary Park, Rotary Clubs Martin and Žilina decided to contribute USD 600 to the effort. RC Yerevan international will be grateful for any kind of support for the Yerevan Rotary Park project, inclu­ ding moral support, communication, financial donations etc. Text: Arthur Miroyan Photo: RC Yerevan International M a r t i n / Ž i l i n a Will others follow suit? T Artist Robert Hromec from Rotary Club Bratislava created a limited 25-piece edition of the Silenzio cabinet for the furniture firm Laura Meroni. he zero specimen of this exclusive pie­ ce of furniture was auctioned by Brati­ slava’s Nedbalka Art Gallery on 23 January for an incredible 25,000 euros. We are proud to see Robert act as a true Rotarian and do­ nate the proceeds to the Pontis Foundation. Text: Noro Lazar Rotary Club Plzeň in conjunction with the Plzeň Conservatory on 9 March 2018 organized a charity concert in the House of Music in support of humanitarian activities. he Plzeň Conservatory Symphony Or­ chestra under the baton of J. Štrunc and soloists—flautist E. Bošková, soprano N. Šmausová and basso R. Florian—presen­ ted a selection of works by E. Elgar, C.P .E. Bach, W. A. Mozart and G. Holst. Many Ro­ tarian friends and prominent guests were among the Audience. This year’s concert was a fundraiser for Domov—a well-ru­ nning Plzeň hospice service. They offer professional healthcare, consulting, men­ tal and humanitarian assistance and supp­ ort to people in a critical health and social situation due to their condition, advanced age or loss of a closer person. Tomáš Havlík was pleased to thank all donors and pre­ sent Domov officials—Mrs. Jana Červánko­ vá and Dr. Alena Fraňková—with a cheque for 60,660 CZK. The president promised that Rotary Club Plzeň will plan a similar effort in future. Text: Tomáš Havlík p l z e ň Man to Man B r a t i s l a v a "Silenzio" by rotarian Robert Hromec auctioned for eur 25,200 T T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 supplement On 11-17 February 2018, 72 exchange students from the Czech-Slovak District met at the Jasná Ski Centre in the Low Tatras for seven days of skiing and the appropriate après- ski aspects of the sport. ur Ski Week started in the eve­ ning at the Hotel Sorea. On the second day we formed teams and spent the whole morning on the slope, in spi­ te of freezing weather. In the evening the students staged a “Brazilian Carni­ val”. When we returned to the hotel in the afternoon of Day 3, we were so tired we went to bed. Refreshed by afternoon slumbers we all went sledging in the evening. Our reward after a fourth day of skiing was a trip to Tatralandia Aqua Park. Sun showed up on Thursday at long last and we took a trip to the highest summit, Mt Chopok. Then we supported contestants at Rotary Inter­ national races. The cold snap returned on our final day and we enjoyed the slo­ pe for the last time. Après-ski included salsa dancing, Indian yoga and watch­ ing the Olympic Games on TV. We spent the evening at a discotheque. We were tired as we parted, but our big smiles betrayed a ski week, properly spent and enjoyed. Text: Nina Šintajová j a s n á Ski week O Last year, the Rotary Golf Fellowship started channelling their tournament proceeds to the very active Czech Association of Handicapped Golfers. he proceeds, CZK 28,000, were handed over to the association’s chairman, Mi­ rek Lidinský at the final tournament on 18 October 2017 in Hodkovičky. In store for 2018 is again a series of tournaments, organized by clubs with the participation of CZDGA members, as well as tournaments offered by the CZDG Association, in which Rotary gol­ fers can help the association raise funds for the purchase of special assistant trolleys. For information, please contact Marie Jehličková (mbirdiej@gmail.com). Text: Marie Jehličková In mid-February, Clarion Congress Hotel Ostrava hosted a traditional gala ball of RC Ostrava City. fter Martin Zilvar’s opening saxopho­ ne solo, the evening belonged to the Proxima Band, Czech Latin American dan­ ce champions Daniel Braš and Marie Glis­ tová, and pop singers Ilona Csáková, Jakub Štýbar and Vojtěch Šenkýř. The Moravian­ -Silesian Governor and Professor Ivo Von­ drák, MP accepted invitations. RCOC with A. Vítek and LR donated auction proceeds family of tragically deceased RCOC mem­ ber Friedrichová (CZK 133,000), the Ondrá­ šek Mobile Hospice (CZK 50,000), and in conjunction with Invira Health Technolo­ gies, a verticalization stand went to Mr. Svoboda. As every year, the event received financial support from General Partner Aleš Buksa and many other partners. Big thanks go to organizers Simona Cimmer and Alexandra Uherková.  Text: Alexandra Uherková o s t r a v a Charity Ball was smashing success f e l l o w s h i p Golf Fellowship A T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 Rotary Good News 2 | 2018 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 As tradition dictates, the second weekend in March marked a meeting of the German Section of IC Committee Germany-Slovakia-Czech Republic. Bavaria’s Würzburg was the host city. he German Committee upheld the re­ solution of the autumn annual se­ ssion in Karlovy Vary. Honorary German Section member Dobra Zeman offered a suc­ cessful presentation from one of the previous sessions. Section head Frits Zee­ uw briefed those present about the out­ comes of a joint session of all international committees in Germany. PDG Bernd Koob presented RC Gera’s project, “Chance and Future of Refugees in their Countries”. Chairman of the committee’s Czech Sec­ tion František Ryneš was a traditional guest of honour. He introduced his succes­ sor, Philipp Hanus from RC Prague Bohe­ mia, who will take over in the next Rotari­ an year. He also reported on the Yasinya District Project in Ukraine. Chairman Frits Zeeuw promised he will send requests for financial contributions to partner clubs in Germany. He also undertook to encourage District 1950 to allocate EUR 3,000 from its designated fund. Our friend Kurt Renner presented a re­ port from the Sudetendeutsche Lands­ mannschaft. Committee doyen Werner Strik delivered a lecture on the history of bunkers on the Czechoslovak border, “Wall—a Meeting after 72 Years”. He also announced a contribution to help repair a synagogue in Žilina. Peter Bräunlein in­ vited students to a Youth Week in Ans­ bach, but unfortunately the interest was low. Only one Czech student will attend this year’s event. District 1950 Governor Helmut Lanfer­ mann expressed satisfaction with the in­ ternational committee’s performance. For­ tunately, the presence of an acting governor has become a good practice in recent years. Text: PDG František Ryneš Photo: PDG Dobroslav Zeman I C C Ge r m a n y March session of the German Section of the International Cooperation Committee T Sonja Bata died on 20 February 2018 in Toronto. She was 91. Sonja Bata had warm ties with the Rotary movement. In 1923 her father was among the founders of Rotary clubs in Zurich and St Moritz. In 1993 she and her husband witnessed the rebirth of the Rotary Club of Zlín. Rotary marked many of her social activities. The Polio Plus project the couple vigorously supported had helped to virtually eradicate polio around the world. Sonja Bata was the head of a family corporation and member of boards of many companies, educational organizations and public institutions, including the World Wildlife Fund. She was the founding chair of the Bata Shoe Museum in Toronto. After the Velvet Revolution in 1989, the Baťas supported the founding of Zlín’s Tomáš Baťa University, in 2001. Sonja Bata was a member of its board of directors and was awarded an honorary doctorate by that organization. Her husband died in 2008, at the age of 93 years. District 2240’s highest award is named for him. Text: František Ryneš Photo: Svatopluk Jedlička mem o r i a l Sonja Ingrid Bata † 02/20 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČESKO A SLOV EN SKO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR Rotary Good News 2 | 2018 © Praha, 10. dubna 2018 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Redakční rada George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p oradníh o v ý boru Julius Tomka, DG Štěpán de Wolf, PDG Zdeněk Michálek, DGN Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T isk Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz GOOD NEWS Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 2 / 2 0 1 8 Informace, znalosti a neutuchající vzdělávání jsou klíčem k budoucnosti dat u m p o ř adate l a k tivita m í sto 23. 4.–7. 5. DVVM Eurotour pro inboundy z ČR a SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 4.–13. 5. RC Ostrava Rotariáni jedou do Arménie Arménie 16. 5. RC Opava Začarovaná písnička 10. ročník Opava 18.–19. 5. D-2240 Distriktní konference Tále – Bystrá 23.–27. 5. Fellowship International Rotary cycling meeting Aix en Provence 31. 5.–3. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 7.–10. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 9. 6. RC BB Classic Rotary polmaratón Banská Bystrica 24.–27. 6. RI Světový kongres RI Toronto 20.–24. 6. DVVM Farewell Weekend ČR+SR Valtice 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/5 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 14.–16. 9. RC Praha Lnáře pro rybáře – víkendová akce Lnáře 1.–7. 10. RI Alumni Week všeobecná aktivita 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2017/6 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 16. 11. RC Praha Reprezentační ples pražských klubů Rotary a Rotaract Praha aktivity kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

Jedinečný průvodce světem designu a trendů Nejlepší stráNky vašeho bydleNí! pŘedpLatnÉ: teL.: 840 306 090, e-maiL: modernibyt@predpLatne.cz KOUZLO MRAMORU BUĎTE IN: SDÍLEJTE! ČARUJTE S OSVĚTLENÍM ČÍSLO 12–1 ROČNÍK XXI PROSINEC 2017/LEDEN 2018 DESIGNBLOK 2017 VZESTUP A STRMÝ PÁD Pět návštěv krásných bytů A zase ty Vánoce... Jak je vidí čeští designéři? 79,90 Kč/4,12 € PŘÍLOHA: I BYTOVÝ TEXTIL SE CHCE LÍBIT! w w w . m o d e r n i b y t . c z 000_TIT_MB12-01.indd 3 28.11.17 14:25

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2018-final/