Rotary Good News č. 2 / 2019http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

good news 2 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org Konference je mimořádným setkáním s mimořádnými lidmi

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

máte radost z přicházejícího jara? Já ano! Jaro nám nastupuje i do Rotary, formuje se nový distriktní tým, v Olomouci proběhl seminář PETS pro budoucí prezidenty a před námi je i oblíbený seminář RYLA pro talentované vůdčí osobnosti. Hodně se teď hovoří o službě mládeži a snahách tuto vlajkovou loď našeho distriktu zdokonalovat a zefektivňovat. Všichni víme, že dokonalé není nic a zlepšovat se můžeme všude. Je však třeba to dělat citlivě a vážit si těch, kteří v rámci „Service above self“ na tomto úseku odvedli kus poctivé práce. Měsíc duben je měsícem učení a změn i v práci s Rotary Good News. Jednáme s možnými novými vydavateli, chceme dát možnost volby jeho odběru v tištěné nebo v elektronické verzi. Spouštíme a vylaďujeme i náš nový distriktní web. Věřím, že všechny tyto změny přinesou našemu distriktu a všem jeho členům novou naději a energii, kterou ještě umocníme na distriktní konferenci a oslavách 20 let našeho distriktu v Praze na Žofíně. Aby Rotary hnutí mohlo dále pozitivně ovlivňovat tento svět i naše komunity, po­ třebujeme k tomu více hlav i rukou. Je mi proto upřímně líto, když vidím, jak v klubech ubývá členů a naše rotariánská rodina stárne. Návazně na mé návštěvy v klubech se proto i touto cestou obracím na každého z vás s žádostí, abyste se pečlivě rozhlédli kolem sebe a oslovili ty, kterým není lhostejné, co se děje kolem, a mají seriózní zájem se zapojit do práce pro druhé. Věřím, že je jich kolem nás hodně a jen je dosud nikdo neoslovil, nevysvětlil cíle a poslání Rotary a nepřizval ke službě. Pokuste se o to, prosím! Vezměte si inspiraci z Poselství Garciovi a jděte příkladem. Že to v dnešní době není jednoduché, víme. Že to jde, nám ukazují příklady z RC Brno, kde za poslední 3 roky přijali 15 členů a v RC Žilina 11. Kdyby každý klub do konce tohoto rotariánského roku navýšil svůj stav o 1 člena, zastavíme úbytek a vytvoříme předpoklady k dalšímu růstu. Dokážeme to? Já věřím, že ano! Jsme totiž za rozvoj distriktu odpovědni nejen lidem, co náš distrikt před 20 léty zakládali, ale především těm, co přijdou po nás. Našim dětem! Budu rád, když si o prvních přírůstcích pohovoříme na naší distriktní konferenci a v závěru rotariánského roku si budeme moci poblahopřát k růstu počtu členů. Držím nám k tomu pěsti a těším se na viděnou na Žofíně! S díky váš Vážení přátelé v Rotary i mimo něj, Zdeněk Michálek Guvernér 2018/19 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 zívnej neonatálnej starostlivosti. V Mongolsku tím z Nového Zélandu zúčastňujúci sa na výmennom programe v oblasti odborného vzdelávania usporiadal pre lekárov a pôrodné asis­ tentky inštruktáž o technikách využívaných v núdzových si­ tuáciách, zostavil tiež program školenia pôrodných asistentiek o moderných osvedčených postupoch. Na základe vlastného prieskumu zostavil príručku o vedení pôrodov s ohľadom na miestne kultúrne špecifiká. Od roku 2013 do roku 2017 sa miera neonatálnej úmrtnosti v krajine znížila z 11,2 na 9,1 na 1000 pô­ rodov a miera úmrtnosti matiek tiež zaznamenala pokles. Uvedené príklady výborne ilustrujú čo mám na mysli, keď hovorím o transformačnej službe. Vďaka našim konexiám po celom svete a vďaka odborným znalostiam a schopnostiam našich členov v nespočetných oblastiach sme schopní slúžiť spôsobom, ktorý nemá obdobu. Navyše, pri pomoci tým, ktorí nás najviac potrebujú, dokážeme byť inšpiráciou. Dopisy prezidenta RI Preklad: IVAN BELAN, PDG BARRY RASSIN Prezident Rotary International MAREC  Veľa času trávim na cestách a navštevovaním Rota­ ry klubov po celom svete. Rotariánske privítanie, ktorého sa mi všade dostáva, je vskutku jedinečné. Ale poviem vám, že žiadne uvítanie sa vrúcnosťou nevyrovná tomu, ktorým ma zahrnú členovia Rotaract klubov. Sú to mladí ľudia, ktorí sú zapálení za ideály Rotary, ktorí do činností vkladajú srdce, ktorí si uskutočňovanie svojich plánov užívajú a nezabúda­ jú sa pritom baviť. Z posledných realizovaných ciest sa mi významným spô­ sobom do pamäte zapísala návšteva Ghany, kde som navští­ vil dištrikt, ktorý sa môže pochváliť asi 60 Rotaract klubmi. S týmto číslom stále nie sú spokojní, majú plán ho zdvojná­ sobiť. A oni to isto dokážu. Členovia Rotaract klubov očkujú deti proti detskej obrne. Darujú krv pri jej akútnom nedo­ statku. Zabezpečujú nádoby na umývanie rúk v školách, kde deti predtým nemali možnosť vykonávať ani základné hy­ gienické úkony. Stručne povedané, vykonávajú transformač­ nú službu – realizujú projekty, ktoré v daných komunitách prinášajú zmenu k lepšiemu. V meste Nakivale v Ugande sa jeden špeciálny Rotaract klub stará o zlepšenie podmienok v komunite, ktorú tvorí utečenecký tábor. V Turecku členovia Rotaract klubov kaž­ dú stredu navštevujú deti v nemocnici a hrajú s nimi rôzne hry, aby im pozdvihli náladu. Práve Svetový týždeň Rota­ ractu (11.–17. marca) predstavuje skvelú príležitosťou na spoznanie členov miestneho Rotaractu a diskusiu o mož­ nostiach spolupráce vašich klubov. Ak váš Rotary klub ešte nesponzoruje žiaden Rotaract klub, chopte sa príležitosti takýto klub založiť. Keď sa členovia Rotaract klubov chystajú opustiť klub, nechceme, aby opustili aj rotariánsku rodinu. Apelujem na všetkých rotariánov, aby im pomohli s prechodom do Rota­ ry klubu, alebo so založením nového klubu. S radosťou ude­ lím chartu toľkým novým klubom, koľko ich bude treba na vytvorenie zázemia pre každého, kto je ochotný podieľať sa na zlepšení nášho sveta. Ak by sme mali vyzdvihnúť jednu vec v ktorej Rotary vždy excelovalo, je to rozmanitosť. V minulosti sa často spájala s rôznorodosťou povolaní, národností a vyhliadok do budúc­ nosti. Urobili sme veľké pokroky v oblasti rozmanitosti veku a pohlavia a s príchodom ďalších členov Rotaract klubov do našej organizácie sa staneme ešte silnejšími. Rotary je mocná organizácia. Spoločne s Rotaractom je priam nezastaviteľná. Keď budeme pracovať spoločne, máme potenciál byť inšpiráciou pre každý segment spoločnosti, pre každého človeka, ktorého stretneme. APRÍL  Vo svete zomrie každé dve minúty žena v dôsledku komplikácií počas gravidity či pôrodu. Na mojich cestách po svete som sa stretol s rodinami, pre ktoré tieto skutočnosti nie sú len tragickou štatistikou. Stretol som sa však aj s ľuď­ mi, ktorí sa venujú pomoci matkám a deťom. A keďže mno­ hí z nich sú rotariáni, cítim tiež hrdosť. Apríl je v Rotary mesiac venovaný zdraviu matky a dieťaťa, takže toto obdo­ bie je ideálne na to, aby sme si priblížili niektoré činnosti rotariánov, ktoré vzbudia pocit hrdosti aj vo vás. Minulú jeseň som navštívil nemocnicu v meste Jekabpils v Lotyšsku. Je to moderná nemocnica, kde lekári a zdravotné sestry sú starostliví, kvalifikovaní a oddaní svojej práci. Aj na­ priek ich tvrdej práci a úsiliu miera úmrtnosti matiek v nemoc­ nici naďalej ostáva veľmi vysoká z dôvodu, na ktorý nemajú dosah: nedostatok dôležitých diagnostických prístrojov a do­ konca aj základného vybavenia, akým sú napríklad inkubáto­ ry. Do danej záležitosti sa zaangažovalo Rotary. Dvadsaťjeden klubov z celého sveta spojilo svoje sily v rámci globálneho grantu. Keď som v septembri navštívil pôrodné oddelenie, vi­ del som tam už najmodernejšie zariadenia a stretol som sa s pacientkami, ktoré dostávali starostlivosť aká im prináleží. V Brazílii sa rotariáni v spolupráci s kolegami z Japonska za­ pojili do globálneho grantového projektu, ktorý významnou mierou prispel k zvýšeniu kapacity preťaženej jednotky inten­

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 5 duben  Teď, když vstupujeme do poslední čtvrtiny rotarián­ ského roku, začínáme se soustředit na silný finiš. Doufám, že i vaším cílem bylo učinit váš klub silnějším, než tomu bylo na začátku rotariánského roku. Všechny kluby závisí na tom, jak jejich členové splní svoje úkoly, má-li klub nejen přežívat, ale prospívat. Aby se to podařilo, musí každý člen k takovému úspěchu přispívat neúnavně po celý rok. Je důležité umět vyhledávat nové potenciální členy a pak je podpořit, vyplácí se zvát zpět do klubu jeho bývalé členy. Nezávisle na tom, zda se jedná o nového člena nebo bývalou členku, musíme je instruovat a zapojit do činnosti klubu, aby se co nejdříve stali jeho po­ silou. Jak se říká – vyhrňme si rukávy a dejme se do práce na projektech klubu či na distriktních nebo globálních pro­ jektech, neboť není nic lepšího k upevnění přátelství než společná práce s ostatními členy klubu. Musíme také podporovat Nadaci Rotary. Ono totiž činit dobro pro svět nejde jen tak samo sebou. Vedle toho, že mu­ síme mít konkrétní lidi, kteří na projektech pracují, musíme mít také potřebné finanční zdroje, aby se ty projekty daly uskutečnit. A to je právě něco, kde se každý z nás může za­ pojit. Potřebné finanční prostředky mohou přicházet od nás samotných, od našich partnerů a od těch, kdo nás chtějí podpořit. Věřím, že každý z nás si zvolí svoji cestu, jak pod­ pořit naši nadaci, abychom mohli i nadále měnit životy lidí a svět k lepšímu. Vždyť za cenu čtyř či pěti skleniček silněj­ šího nápoje měsíčně se každý může stát dárcem 100 dolarů (2 200 Kč, 80 eur) ročně ve prospěch Nadace Rotary. To snad není zas tak mnoho, má-li to být cena za všechno to dobré, co naše nadace dělá. Podporovat finančně nadaci nebylo nikdy snadnější než dnes. Svůj dar nadaci můžete spolehlivě a pohodlně poskyt­ nout prostřednictvím stránky rotary.org/donate. Sám se tento měsíc chystám přidat touto on-line cestou svůj další příspěvek. Připojíte se ke mně? Poselství předsedy správní rady Nadace Rotary Překlad: petr j. pajas, PDG RON D. BURTON Předseda správní rady Nadace Rotary březen  Blíží se poslední čtvrtina rotariánského roku, a tak je čas poohlédnout se za tím, čeho jsme dosáhli. Před rokem, v lednu, jsme si vytyčili řadu cílů, pokud jde o zajišťování finančních prostředků. Letos v červnu budeme předkládat vyúčtování. Jaké asi bude? Jako předseda správní rady Nadace Rotary se předem těším na to, až vám na mezinárodním kongresu Rotary budu moci sdělit to, co si většina z nás přeje slyšet: Všechna svá předse­ vzetí jsme nejen splnili, ale dokonce překročili. Je to tím, že každý z těch našich cílů přímo odpovídá pokroku, kterého jsme dosáhli v plnění našich šesti klíčových oblastí činnosti. V roce 2017–18 jsme schválili 1300 globálních grantů. Z nich byly financovány velké, mezinárodní projekty s měřitelnými a udržitelnými výstupy. Některé pomohly přežít novorozen­ cům. Jiné umožnily přístup k pitné vodě a hygienickým za­ řízením pro celé obce. A další zase umožnily hospodářský rozvoj v chudobou postižených oblastech. Tak měl každý vydaný dolar konkrétní dopad – něco, co má trvalý význam. Nicméně – ještě něco dalšího je důležité. Musíme mít jisto­ tu, že takto lze dlouho pokračovat i do budoucna. To je právě to, co jsme si stanovili jako cíl, pokud jde o roz­ voj nadační jistiny. Nadační jistina Rotary je naším příslibem pro budoucnost – příslibem, že naše služba lidstvu bude pokračovat a že se nikdy nepřestaneme snažit. Pro tento rok jsme si jako cíl stanovili získat pro Rotary nadační jistinu 26,5 milionu amerických dolarů z přímých darů a k tomu ještě alespoň 35 milionů dolarů jako hodnotu nejrůznějších závazků. Ale to není zdaleka vše. Máme také dlouhodobý cíl, tj. dosáhnout celkové hodnoty jistiny ve výši 2,025 miliardy dolarů v roce 2025. Dosažení takové hodnoty nadační jistiny zajistí dostateč­ ný příjem do Světového fondu, abychom mohli financovat programy Nadace z roku na rok. Ty prostředky slouží k udr­ žování programů, které jste vy odhodláni podporovat pro­ střednictvím vašeho vkladu do nadační jistiny Rotary. Pokud každý z nás podpoří naši nadační jistinu, pak se nám oprav­ du podaří dostát našemu poslání a naplnit vznešené cíle Rotary. Společně můžeme učinit naši Nadaci silnější a tím i přinést více dobra světu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

6 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 V neresiskách v štáte Washington sa každoročne urodí približne 175 miliónov rýb. Mexiko Po těžkých srážkách v říjnu 2018, které způsobily záplavy ve Vera- cruzu ve východním Mexiku, zmobilizovaly Rotary kluby Tam- pico Industriales a Ciudad Made- ro Miramar své členy, aby připra- vili balíčky s potravinami, které byly zaslány do Álama, povodně- mi nejhůře zasaženého města. V každém balíčku byla rýže, hrá- šek, cukr a mléko. Přijít na po- moc sousedům je morální povin- ností, říká Juan Manuel Pérez Pérez, prezident RC Tampico In- dustriales. „Pomáhat druhým po takových pohromách je to, co v Mexiku konáme stále, protože právě naše oblast je počasím tak těžce postižena.“ Spojené štáty Členovia Rotary klubu Arlington v štáte Washington odstránili 3630 kg odpadu a nepôvodných rastlín z brehov potoka Portage Creek, ktorý tvorí prítok rieky Stillaguamish. Obnova brehov si vyžiadala vykorenenie invazívnej vegetácie, vrátane krovín a bodliakov. Rotariáni sa naučili identifiko- vať nepôvodné rastliny od členov kmeňa Stillaguamish, hovorí vedúci projektu Jim Kelly – rota- rián, ktorý pôsobí na mestskom úrade vo funkcii riaditeľa pre oblasť verejných prác. Ďalej vysvetľuje, že „udržiavanie zdra- vého stavu brehov potoka je dôležité, pretože v ňom žijú ryby. Darí sa tu lososom, ktoré tiahnu proti prúdu na neresiská“. Japonsko Rotary E-klub v distriktu 2650 pozval 200 osob z japonské pre- fektury Fukui na Festival štěstí, který se zaměřuje na písně, určené pro lidi s tělesným posti- žením a pro děti z výchovných ústavů. Účastnily se ho postižené i nepostižené děti ze Sboru Fukui a japonští bubeníci Wada Hachi- mangu Fujin Daiko. „Bylo naším přáním nabídnout našim poslu- chačům příležitost, při níž budou myslet jen na štěstí,“ říká prezi- dent klubu Nobuyoshi Nosaka, „ale také prohloubit prostřednic- tvím hudby vzájemné pochopení mezi postiženými a nepostiže- nými osobami.“ ze světa Lidé v akci Text: Brad Weber Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Preklad do slovenčiny: Ivan Belan, PDG Spojené štáty Japonsko Mexiko Grécko Thajsko

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

7 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 Rozsiahle požiare v regióne Attica v Grécku si vyžiadali 100 ľudských životov. Grécko Požiare, ktoré v júli pustošili Grécko a štipľavý dym trápil aj Atény, podnietili členov Rotary klubu v Korinte k tomu, aby sa postarali o zvýšenie zásob krvi v miestnej nemocnici. Ich príklad nasledovali desiatky ďalších ľudí v komunite, ktorí si bez váhania vyhrnuli rukávy. Člen klubu Efthy- mios Tsarmpos vysvetľuje: „Od prvého dňa všetci v médiách žia- dali o oblečenie a jedlo, ale ja som si povedal, že lepšie bude darovať krv, pretože tú si kúpiť nemožno a určite ju bude treba.“ Tsarmpos ďalej uvádza, že „krv darovalo pät- násť členov jeho klubu a nemoc- nica v Korinte napokon zrealizo- vala viac ako 250 odberov“, čo predstavuje päťnásobný nárast oproti bežnému stavu. Thajsko V záujme skvalitnenia vzdelávania detí v hornatých regió- noch severného Thajska sa Rotary klub Maechan podujal koordinovať pomoc – a to finančne aj organizačne – od šty- roch klubov z oblasti Seattle, dištrikt 5030 (Washington) a Rotary klubu Magkang v Thajsku. Bill Taylor z Rotary klubu Edmonds Daybreakers pracoval v Thajsku pre neziskovú organizáciu SE Asia Foundation, ktorú sám založil, keď sa od rotariánov z Maechanu dozvedel, že miestna škola potrebuje počítače. V štátnej internátnej škole Suksasongkraw Maechan School, ktorú navštevuje tisíc študentov, thajské kluby napo- kon v máji 2018 slávnostne otvorili počítačové laboratórium vybavené 40 počítačmi, novým nábytkom a vybavením v cel- kovej hodnote 46 000 USD. Laboratórium bude slúžiť na výučbu grafického a priemyselného dizajnu. Každý počítač je vybavený komerčným dizajnovým softvérom venovaným spo- ločnosťou Autodesk. „Je to príležitosť nadobudnúť zručnosti, ktoré zvýšia možnosť lepšieho uplatnenia sa v praxi,“ hovorí Taylor. „Absolventi, ktorí si osvoja vyučované techniky tak budú mať vyššiu šancu získať slušnú prácu. Dostanú tak šancu na lepší život.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

8 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 iskusné fóra zasa predstavujú skvelú príleži- tosť, ako sa dozvedieť o aktivitách ostatných rotariánov a získať nové nápady. Na kongrese v Hamburgu v dňoch 1. až 5. júna 2019 sa môžete zú- častniť na diskusných fórach venovaných témam, ako je boj s podvedomými predsudkami či využitie metódy Lego Serious Play na začatie projektu. Ďalšie diskusné fóra budú venované rozvoju vodcov- ských zručností („Inovácia nie je náhoda: Projekt mys- lenia“), prijímaniu nových členov („Stratégia rozvoja členstva: Rotaract do Rotary“) a udržaniu súčasných členov („Retencia: Rozvíjajte svoj klub a angažujte čle- nov“). Budete mať príležitosť oboznámiť sa s novou generáciou lídrov Rotary: členmi Rotaract a Interact klubov, výmennými študentmi a ďalšími absolventmi rotariánskych programov. Niekoľko diskusných fór bude zameraných na to, ako pomôcť vašim klubom propagovať dosiahnuté úspechy v miestnych spravodajských kanáloch, v sociálnych médiách a v tomto časopise. Najaktuálnejšie informácie nájdete na riconvention.org/en/hamburg/ breakoutsessions D O d p o č í tava n i e d o S v e t o v é h o k o n g r e s u Diskusné fóra Text: Hank Sartin, preklad: ivan belan, pdg, foto: Rotary International Každý rok je Svetový kongres Rotary International udalosťou, ktorú si nehodno nechať ujsť – možno tu stretnúť starých priateľov v Dome priateľstva, spoznať miestnych rotariánov na rôznych hostiteľských podujatiach a vypočuť si inšpiratívnych rečníkov na všeobecných zasadnutiach. zo sveta

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 9 Téma Není konference jako konference Dosavadní konference Rotary klubů byly vždy bezesporu velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Inspirativní shledání plná zajímavých informací a plánovaní nových projektů. Květnová konference by mohla přinést ještě o něco více. Čeká nás slavnostní setkání, kde se představí i všechny aktivity, které v distriktu 2240 spojuje pojem Rotary. Určitě se tedy můžete těšit na ojedinělou příležitost.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 10

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 11 ark Daniel Maloney to už dobře zná. V minulém rotarián- ském roce působil jako ředitel komitétu, který do funkce prezidenta našeho společenství RI nominoval pro rok 2018/19 Sama Oworiho. A v létě 2017 byl Maloney jedním ze šesti kandidátů, kteří cestovali do hlavního sídla RI, aby se tam o tuto funkci ucházeli. „Hovořili se mnou ještě před obědem, takže jsem už o několik hodin dřív věděl, o čem bude tento komitét oficiálně rozhodovat,“ připomíná si Maloney. „Byl to krásný srpnový den, a tak jsem se vydal na dlouhou procházku krásným okolím Evanstonu. Na oběd jsem šel o něco později, a po něm jsem se vrátil do svého hotelo- vého pokoje.“ Protože Maloney věděl, jak volba probíhala v minulých letech, očekával, že se mu volební komitét ozve až koncem odpoledne, ale byl tu už večer a pořád ještě ani slovo: „Psal jsem, právě textovou zprávu své ženě Gay: ‚Pořád ještě nic nevím,‘ když tu telefon koneč- ně zazvonil. Volala mi Anne Matthews, předsedkyně nominačního komitétu a požádala mě, abych se vrátil zpět do budovy k nim.“ To bylo něco neočekávaného. V minulých letech dostali kandidá- ti telefonát, který jim sdělil, kdo byl zvolen. A protože Maloney předpokládal, že tomu tak bude i tentokrát, měl na sobě jen svůj khaki oblek a košili se znakem Rotary – a teď už musel spěchat do hlavního sídla RI. „Byl jsem z toho celý popletený, protože jsem tohle nečekal, a taky jsem nechtěl, aby někdo musel čekat na mne. A tak jsem své manželce Gay jenom řekl, že se ještě vracím do budovy RI.“ Ve vstupní hale už na Maloneyho čekal Andrew McDonald, gene- rální zástupce světového prezidenta RI, a doprovodil jej do zasedací síně v 18. poschodí budovy, kde už čekal nominační výbor. Povstala Anny Matthews a pravila: „Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám představila Marka Maloneyho, nominovaného do funkce prezidenta RI pro rok 2019/20.“ Byla to vzrušující chvíle! Od té doby uteklo už 14 měsíců. Je právě krásné říjnové ráno, Mark Maloney sedí v kanceláři nově zvoleného prezidenta RI v 18. po- schodí s krásným výhledem na Michiganské jezero a rozmlouvá s předsedou redakční rady časopisu The Rotarian Johnem Rezkem a starším redaktorem Geoffreym Johnsonem. Po dalších 90 minut (a o týden později ještě po další hodinu) diskutují s Maloneym o jeho představách na výkon funkce prezidenta RI. Právník Maloney – on i jeho žena jsou partneři v právní firmě DECATUR v Alabamě, kterou založil Gayin otec – hovoří ve velmi pěkně formulovaných větách a v dlouhých, pečlivě formulovaných odstavcích naznačuje své naděje v další růst Rotary. Jeho bohatě sytý baryton se krásně rozezní, když sám začne zpívat „R-O-T-A-R-Y / / that spells Rotary.“ A protože je prezident RI Maloney dobrým právníkem, zaměří se ve svých otázkách hned na témata dle své vlastní volby. Začněme náš rozhovor od konce: co by mělo být vaším odkazem pro Rotary jako jeho prezidenta? Nezačínejme na konci. Nejdříve vám dám svou předběžnou odpověď a pak vám odpovím na Vaši otázku. Společenství Rotary je něco jako OSN jednotlivců. Zatímco jsou Spojené národy mezinárodním společenstvím jednotlivých zemí, je společenství Rotary mezinárodní organizací jednotlivců, přitom má však ohromný vliv po celém světě. Právě v několika posledních měsících jsem získal mnoho zkušeností, které mi to zdůvodnily. Před dvěma týdny jsem se společně se svou manželkou Gay, členkou Rotary klubu Decatur Daybreak a mého RC Decatur setkal s jejich členy při návštěvě projektu zaměřeného na distribuci filtrované vody v St. Thomas na Panenských ostrovech. Náš RC společně s partnerským RC St. Thomas East uspořádal společnou večeři, při níž se skupina místních odborníků pustila do problematiky, Mark Maloney, nově zvolený prezident Rotary International na rok 2019/20, vyznačuje křivku našeho dosavadního i budoucího růstu Překlad z anglického originálu Growth chart od Marka Maloneyho: Dobroslav Zeman, PDG, foto: monika lozinska, rotary international JAK rosteme M

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

12 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 téma jak na ostrově hospodařit s vodou poté, co došlo k poničení celého systému hurikány v roce 1977. Na závěr povstal jeden z účastní- ků a řekl: „Poslouchám-li zprávy nebo čtu-li noviny, jsem z toho zoufalý. Když však přijdu na setkání, jako je toto, uvědomuji si, že díky Rotary má náš svět skvělou budoucnost.“ Tady v Evanstonu jsme tento týden také uvítali 32 jednotlivců a manželských párů jako nové členy Společnosti Arche Klumpha. Byli to rotariáni, kteří přispěli podstatnými částkami peněz na podporu projektů, zaměřených třeba na vymýcení dětské obrny, na podporu míru a předcházení konfliktům, na zdraví matek a dětí a na řadu dalších témat. Ozvalo se tam mnoho podnětných témat, jimiž se rotariáni a jejich společenství v dnešním světě zabývají podle toho, co si sami zvolí, umějí si o tom pěkně popovídat a při- spějí tam, kde je toho právě zapotřebí. A tomuto Rotary chci také pomoci, abych jim to usnadnil a aby toho všichni také dosáhli. Když jsem tedy řekl tato slova na úvod, odpovím teď na vaši otázku: je mým přáním, abych na konci svého funkčního období mohl inspirovat změny, které umožňují, aby se rotariáni věnovali takovým aktivitám, které posílí ducha onoho rotariána v St. Thomas a které budou rotariány inspirovat k významným příspěvkům do Nadace Rotary, která takovéto aktivity umožňuje. Jak zajistíte, aby k tomu došlo? Potřebujeme, aby se Rotary stále rozrůstalo. Potřebujeme stále více rukou, aby poskytovaly svou službu a pomoc, více mozků, aby přinášely nové nápady. Potřebujeme nová partnerství, nová propojení. Abychom toho dosáhli, mám pro své období čtyři priority. Ta první je stálý růst Rotary. Jak svého cíle dosáhnete? Zaprvé znásobíme naše úsilí zaměřené na pomoc našim klubům, aby přilákaly mezi sebe nové členy a aby všechny dosavadní členy zapojily do svých aktivit. To znamená, aby kluby byly flexibilnější než dosud. Dalším tématem je zakládání nových Rotary klubů. Vždy bylo naší tradicí zakládat nové kluby v těch oblastech, kde dosud žádný klub nebyl. Teď se potřebujeme zaměřit na zakládání nových RC nejen tam, kde dosud žádný nebyl, ale i tam, kde klub vyroste zcela přirozeně. Naši službu a pomoc poskytujeme v mnoha takových oblastech pouze určité části obyvatelstva. Potřebujeme nové kluby s alternativními zkušenostmi, které se scházejí za netradičních okolností. To by nám pomohlo přilákat lidi z různého prostředí, různého věku, pohlaví i etnika tak, abychom mohli pomáhat celé naší společnosti. Jaké jsou vaše další priority? Má druhá a třetí priorita tu první jen podporuje. Na všech úrovních našeho společenství potřebujeme připravovat taková klubová se- tkání, takové projekty služby a pomoci či společenská setkání, aby odpovídaly přátelské, rodinné atmosféře. Potřebujeme zajišťovat takové příležitosti, které doplňují rodinný život těch mladších, než abychom soutěžili s jejich dosavadním rodinným životem. Mou třetí prioritou je, že musíme změnit svou kulturu, své zvyky a způsob, jakým svou práci vykonáváme, aby bylo možné a také zjevné, že můžeme být do Rotary stále aktivně zapojeni, a dokonce i stále vykonávat své rotariánské funkce, i když plně vykonáváme svou profesi i všechny své pracovní povinnosti. A chceme-li, aby Rotary bylo přitažlivé i těm mladším, musíme jim umožnit, aby jim byly přístupné i rotariánské funkce. A co ta čtvrtá priorita? V červnu 2020 oslaví OSN 75. výročí podepsání Charty spojených národů. Rotariáni byli na Spojené národy napojeni ještě předtím, než byla jejich Charta podepsána. Proto chci zaměřit svou pozornost na náš vztah se Spojenými národy. Každoroční Den UN v Rotary se vrátí do ústředí OSN v New Yorku poté, co se tak stalo v Ženevě a v Nairobi. Doufáme také, že budeme mít tři prezidentské konference, které se zaměří na vztah Rotary ke specifickým agenturám OSN ještě předtím, než bude zahájen Celosvětový kongres RI v Honolulu na Havaji. Takže pokud jde o odkaz – abychom to převrátili – pro ty z nás, kteří navzájem již spolupracují v roce 2019/20, se nebude náš úspěch posuzovat ke 30. červnu 2020, ale až v roce 2025 nebo 2030. Teprve pak budou moci ti ostatní posoudit, zda aktivity, s nimiž jsme začali my, ovlivnily roky, jež následovaly až po nás. Kdy bude prezidentkou Rotary International žena? Myslím si, že asi v příštích pěti letech. Struktura Rotary je taková, že stát se guvernérem distriktu může jen ten, kdo byl prezidentem klubu, že stát se světovým prezidentem RI předpokládá být již předtím mezinárodním ředitelem. Ženy si však svou cestu v Rotary už všemi těmito úrovněmi vypracovaly, takže dnes již máme ně- kolik žen ve funkci past directora. Své zkušenosti ovšem získávají i v jiných pozicích, takže je každoročně stále vhodnější, aby do těchto funkcí byla nominována také žena. Bezpochyby jsem si vědom toho, že budu v Rotary prosazovat rovnost pohlaví. Sám jsem si už vybral ženu, která bude předsedat mému komitétu pro svolání Světového kongresu RI, a jmenoval jsem jinou, která bude působit jako zplnomocněnec (trustee) pro Nadaci Rotary. V příštím roce tak budeme mít už dvě ženy v Board of Directors a v dalším roce jich bude už pět. Vysvětlete nám, jak jste se vyrovnal se svým prezidentským tématem – a bylo to snad nesnadnější, než si vybrat svou vá- zanku prezidenta? Ach ne, bylo to snadnější, než si vybrat tu vázanku. Tak nám tedy něco povězte o svém tématu: Rotary spojuje celý svět (Rotary Connects the World). V Rotary se všechno točí kolem vzájemného spojování. Vstoupí- te-li do některého klubu, spojíte se s místními podnikatelskými osobnostmi. Rotary spojuje Vás a Váš klub i Váš distrikt ke službě po celém světě. Hlavním úkolem Nadace Rotary je spojit Rotary kluby v jedné části světa s Rotary kluby v jiné části světa, zcela typicky některý RC z rozvinuté země s RC v zemi, která se teprve rozvíjí, aby se spojily při zajištění projektu s humanitární službou. Rotary propojuje celý svět mezinárodně na méně formálním zá- kladě. Každoroční celosvětové kongresy Rotary a jiná mezinárodní setkání Rotary jsou vždy nádhernými událostmi. Setkáváte se při nich rok po roce s lidmi, s nimiž se už jinde nepotkáte, a všechny

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 13 téma nás spojuje mezi sebou vzájemné přátelství. Jistě jste už viděli heslo: Rotary, the original social network (Rotary – originální společenská síť). To je také pravda. Snahy Rotary o mír. Je to podle vás rozumné úsilí, nebo jen marná snaha, zatěžující naši hlavu? Je to naše rozumné úsilí. Před asi 15 či 20 lety řekl mně a mé ženě Gay její táta Gilmer Blackburn, že pokud by se mír chystal přijít na svět, je přesvědčen, že by to bylo prostřednictvím Rotary. Přitom máme příležitost mít pozitivní vliv na mírumilovnější svět. Máme příležitost vytvořit Pax Romana, který tu existoval v době narození Krista? To jistě ne, ale máme schopnost k míru přispívat, přimět osobnosti tam někde daleko, abychom všichni společně přispívali prostřednictvím našeho programu Peace Fellows alespoň k posílení některé z verzí Pax Romana. Proč jste se ve svých 25 letech stal rotariánem? To proto, že jsem to musel udělat. Byl jsem tehdy u firmy Decatur jejím novým pracovníkem a zdálo se, že to musejí udělat všichni její noví pracovníci: stát se členem některého občanského klubu. Ale proč právě Rotary klubu? Přihlásil jsem se za člena Rotary klubu, protože můj tchán byl členem klubu Kiwanis a z hlediska vytváření přátelských sítí a na- vazování nových vztahů jsme považovali za správné, aby i ta naše rodina měla svého zástupce v Rotary klubu. Co vás po tyto dlouhé roky pořád drželo v Rotary? Za prvé to byly nové přátelské vztahy v místním Rotary klubu a pak také nová přátelství, která jsem navázal jak v distriktu, tak i na mezinárodní úrovni. Za druhé proto, že jsem se do činností svého Rotary klubu zapojil od samého počátku. Gay i já jsme byli vždycky aktivními organi- zátory. Sám jsem patřil do klubu 4-H a už ve svých teenagerských letech jsem byl prezidentem oblastní federace 4-H . Byl jsem také aktivním činitelem v National Beta klubu. V římskokatolické diecézi v Belleville ve státě Illinois jsem byl předsedou organizace kato- lické mládeže a na Harvardu jsem byl ředitelem fotbalistů. Ovšem k těmto aktivitám jsem se nejen přidal, ale také jsem je organizoval a v nich jsem také stále postupoval. A tak jsem se také hned zapojil do aktivit svého Rotary klubu. Jeho členem jsem se stal v prosinci 1980 a asi o rok později členem programového výboru a zase asi o rok později jeho předsedou. Asi tři roky nato jsem se dostal do výboru klubu, ale přesné časové údaje mi už v tom časovém zmatku vymizely z paměti. Jinak řečeno, svůj život si už bez Rotary nedovedu představit.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

14 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 téma řipomeňme, že tehdy v novém dis- triktu již existovalo 42 Rotary klubů (dnes jich je 76) a čtyři Rotaract klu- by (dnes jich je jedenáct). Naše kluby byly v předcházejících deseti letech adekvátně zastoupeny ve vedení distriktu 1920, jehož byly součástí, a řada českých a slovenských rotariánů aktivně působila v jeho výborech a komisích. Získali tak cenné zkušenosti, které jim nyní přišly vhod. Významná byla i dobrá volba prvního guvernéra nového distriktu Dobroslava Zemana z RC Plzeň, zkušeného právníka a profesionálního tlu- močníka i překladatele pro němčinu a an- gličtinu, který měl také dobré reference ve vztahu k ústředí RI. V té době navíc jako čerstvý důchodce měl dostatek energie a času pro upevňování a posilování aktivit v prvním roce existence distriktu. Rotary distrikt 2240 převzal na jeho dopo- ručení jako trvalé krédo latinsky psaný výrok vytesaný do překladu nad okny pražské Sta- roměstské radnice: DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI. Spíše než doslovně přeložit by bylo možné tento výrok vysvětlit tak, že „dávní představitelé hlavního města království českého, jsouce si vědomi svého důstojenství, hrdě se hlásí ke svému předse- vzetí konat jen to nejlepší“. Toto krédo bylo vyšito zlatou nití i na standartu, která se stala první insignií distriktu a jejího guvernéra. Druhou dodnes užívanou distriktní insignii určenou všem členům a členkám Rotary klu- bů, distriktní odznak, pořídil ve svém funk­ čním období guvernér Ivan Belan (RC Banská Bystrica). První edice potažená 24karátovým zlatem byla vyrobena v roce 2001 prestižním výrobcem, mincovnou v Kremnici. Postavení vlajekv kompoziciodznakurespektovalouži- tí ve slovenském prostředí. Dalších několik edic odznaku vydávaných později respektuje i postavení vlajek z českého pohledu. Třetí, zatím poslední významnou insignii distriktu, guvernérský řetěz, opatřil v roce 2005 ke 100. výročí RI tehdejší guvernér Otakar Veselý (RC Český Krumlov). Nový distrikt dostal v roce 1999 do vínku, kromě jiného, také významný komunikační nástroj, který se stal pojítkem nejen mezi členy a kluby, ale i společenstvím Rotary jako takovým a veřejností. Časopis s názvem Rotary Good News navázal na tradici své- ho předchůdce, prvorepublikového Čes- koslovenského rotariána. Dodnes vychází v kombinaci češtiny a slovenštiny. Prvnímu guvernérovi Dobrovi Zemanovi se podařilo prosadit jeho vydávání jako jednoho z třice- ti oficiálních časopisů společenství Rotary. Máme-li tento počin docenit, musíme si uvě- domit, že v devadesátých letech byly elek- tronické komunikační nástroje jako emaily nebo tvorba webových stránek v plenkách a chytré telefony a sociální sítě vznikaly až mnohem později. Časopis RGN je také jediným komplexním zdrojem informací o proměnách a historii našeho distriktu. Aktuální podobu distriktu začaly od počátku zrcadlit i webové stránky, jejichž nejjednodušší podoba byla umístěna na V minulém vydání našeho časopisu jsme zavzpomínali na devadesátá léta, kdy se do tehdejšího Československa vrátilo společenství Rotary International mající u nás již v období před druhou světovou válkou a těsně po ní silné postavení. Výlet do historie jsme končili v roce 1999 obnovením československého Rotary distriktu. Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv JAK TEN ČAS LETÍ! P 2.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 15 adrese www.rotary.cz. Od té doby se ně- kolikrát proměnil jejich design a vystřídalo se i několik jejich administrátorů. V roce 2008 začal vývoj webu jako robustního internetového portálu sloužícího nejen pro prezentaci, ale i jako nástroj sloužící v zabezpečeném prostoru členské základně a klubové i distriktní administrativě s umís- těním na adrese www.rotary2240.org. Při rozvoji našeho distriktu měl a má ne- zastupitelnou roli mezinárodní rozměr Ro- tary podpořený partnerskými vztahy klubů ze dvou nebo i více zemí. Obzvlášť v prvních deseti letech byly vztahy velmi intenzivní. Tehdy nebyly výjimkou české nebo sloven- ské kluby, které měly i více než dva nebo tři partnerské kluby v zahraničí, a to nejen v sousedním Rakousku nebo Německu, ale i v Itálii, Francii, Velké Británii, USA či Ja- ponsku. Za jejich podpory bylo realizováno velké množství projektů zejména v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Bezpro- středně po vzniku Rotary distriktu 2240 za- čaly o rozvoj těchto vztahů pečovat výbory pro mezinárodní spolupráci (ICCs – Inter Country Commit­ tees), jejichž složení se průběžně mění podle zájmu zainteresova- ných stran. Tradičním místem každoročních setkání symbolizujících „Rotary bez hranic“ se stal šumavský Třístoličník. Pod vedením PDG Otakara Veselého (RC Český Krumlov) je v současné době aktivních deset těchto výborů. Mimo tyto výrazné regiony mají naše Rotary kluby také individuální bilaterální kontakty i v dalších zemích. Mezinárodní vztahyodroku2014takéoživujeryzedámský klub Inner Wheel Morava, něžný člen rodiny Rotary, který je jako jediný v ČR organizačně přičleněn k rakouským Inner Wheel klubům. Oba rakouské distrikty (1920 a 1910) po celou dobu existence kladly a kladou velký důraz na projekty určené mládeži a mladým lidem. Právě proto mohly v roce 1999 stát u zrodu Rotary distriktu 2240 také čtyři Ro- taract kluby (Banská Bystrica, Bratislava, Plzeň, Praha), existující s určitými peripe- Zleva  Prvnímu guvernérovi našeho distriktu Dobrovi Zemanovi byla velkou oporou jeho manželka Hanka (�2011) Všichni členové Rotary v distriktu průběžně přispívají na největší globální projekt Rotary – vymýcení dětské obrny ve světě

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 tiemi dodnes. Již tehdy byly jejich aktivi- ty zakotveny v čerstvě ustavené evropské centrále E.R.I.C. (European Rotaract Infor- mation Centre), která dnes sdružuje 20 000 členů ze 46 zemí. Od počátku mají v jejím vedení svého reprezentanta i české a slo- venské Rotaract kluby. Dvě z každoročních setkání E.R.I.C. se uskutečnila i u nás (REM 2000 Praha, REM 2017 Bratislava). Zhruba tři desítky bývalých členů Rotaract klubu byly průběžně přijaty do svých patronátních Rotary klubů. Od 1. července 1999 existoval Rotary distrikt 2240 jako volné sdružení českých a slovenských Rotary klubů v čele s guver- nérem. Právní subjektivitu podle legislativy ČR získal distrikt v roce 2003 (guvernér Milan Roch, RC Praha), a to ve formě mezinárodní nevládní organizace s působností v ČR a SR a oficiálním názvem „ROTARY INTERNATIO- NAL DISTRIKT 2240 – Česká republika a Slo- venská republika“, zkráceně Distrikt 2240. Distrikt 2240 také přijal první vlastní stanovy, které byly a jsou průběžně aktualizovány, případně doplňovány vnitřními předpisy při jednáních nejvyššího orgánu, kterým je každoročně pořádaná Distriktní konference. V roce 2005/2006 shromáždil Augustin Čermák (jeden z bývalých sekretářů distrik- tu) všechny dokumenty do souborného vy- dání s názvem „Základní dokumenty“. První výraznější revizi uskutečnil v době svého guvernérského období 2007/2008 Petr Jan Pajas, který mimo to zavedl pravidelné pra- covní schůzky aktuálně činného guvernéra s bývalým a následujícím guvernérem (řídící výbor) a dal základy pro utvoření Rotary Leadership Institutu (RLI) jako centra pro rozvoj vnitřního klubového života na mezi- národní platformě. V souvislosti se změnou legislativy ČR se Distrikt 2240 stal v roce 2014 zapsaným spolkem. Rotary distrikt nabízí jednotlivým klu- bům mimo jiné i realizaci rozsáhlejších a náročnějších místních i mezinárodních projektů. Každoročně se tak několik našich Zleva  Mimořádné distriktní konference ke 100. výročí vzniku Rotary se v roce 2005 zúčastnil i Tomáš J. Baťa (uprostřed). Na snímku spolu s guvernérem Otakarem Veselým (vlevo) a dnes již nežijícím guvernérem Viktorem Príkazským Jedním z prvních stipendistů dvouletého univerzitního programu mírových studií Rotary byl v roce 2002 i náš student Jan Němeček vyslaný RC Přerov Absolventi programů Rotary se od roku 2016 scházejí několikrát do roka na společných setkáních. Jedno z nich se například uskutečnilo v pražské Werichově vile Těm, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj Rotary v našem distriktu, je od roku 2006 udělována Cena Tomáš J. Bati vytvořená známým medailérem Michalem Vitanovským

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 17 klubů zapojuje do grantového systému Na- dace Rotary. S touto podporou bylo jen za posledních pět let zrealizováno 54 projektů v hodnotě 5,5 miliónu korun. Kluby také využívají mezidistriktní spolupráci ve for- mě ústředím RI licencovaných programů. Seminářů RYLA se od založení distriktu zú- častnilo přes čtyři sta mladých lidí ve věku 18–30 let a výměny pětičlenných profesních skupin přes stovku. Jak říkáme, „vlajkovou lodí“ se v tomto směru staly roční meziná- rodní výměny středoškoláků, jejichž pro- střednictvím vycestovalo za tu dobu 1426 studentů. Pro to, aby absolventi těchto programů měli možnost zůstat s Rotary v dalším kontaktu, vznikla Rotary Alumni Association, která v našem distriktu rozvíjí svoji činnost od roku 2016. Všechny tyto aktivity vyžadují nezměrné úsilí, energii, čas a mnohdy i finanční pro- středky nejen jednotlivých konkrétních ro- tariánů, ale i dalších lidí, kteří s Rotary sym- patizují. Těm, kteří k rozvoji našeho Rotary distriktu přispívají nejvýrazněji, je od roku 2006 udělována Cena Tomáše J. Bati, oficiální ocenění evidované ústředím Rotary Inter- national. O respektu, který má ústředí RI k aktivitám našich Rotary klubů, svědčí i ta skutečnost, že od roku 1999 náš distrikt na- vštívilo šest úřadujících prezidentů RI a šest našich bývalých guvernérů se vystřídalo na různých pozicích v celosvětovém vedení RI. V rotariánském roce 2017/2018 provedl guvernér Julek Tomka společně s distrikt- ními výbory a komisemi rozsáhlou a detailní revizi jak Stanov distriktu, tak všech dal- ších legislativních a metodických materiá- lů distriktu tak, aby odpovídaly aktuálním právním normám ČR, SR a EU a také legis- lativnímu rámci Rotary International, který je upravován každé tři roky Legislativním sněmem RI. Příkladem zásadnější změny je vstup Rotaract klubů do zapsaného spolku Rotary distrikt 2240 jako přidružených čle- nů a návrh na úpravu právního zakotvení Rotary Alumni Association. Trojice po sobě následujících guvernérů Julek Tomka, Zdeněk Michálek a Ilja Cho- cholouš pak vytvořili strategický plán rozvoje našeho distriktu do roku 2021 v oblasti péče o členskou základnu, vytváření kvalitního obrazu Rotary uvnitř i vně našeho společen- ství a vytváření příležitostí pro mladé. Tento Strategický plán připomínkovaly v době jeho přípravy všechny kluby distriktu. Letošní Distriktní konference2019seusku- teční nejen v duchu motta „Buď inspirací“, ale už i motta budoucího prezidenta RI „Ro- tary spojuje svět“. Historicky poprvé se při ní setkají v rámci Týdne Rotary v Praze nejen Rotary kluby. Veřejnosti se představí i všech- ny ostatní subjekty z ČR a SR, které spojují ideályRotarya jejichsymbolozubenéhokola. Úspěšnost všech těchto aktuálních úprav a změn, to, jak je kluby promítly do svých aktivit, budeme moci posoudit velmi brzy, už za pět let, kdy si budeme připomínat sté výročí založení prvního Rotary klubu na území tehdejšího Československa.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 téma MÁME JASNO! Je to vůbec poprvé, kdy se u nás uskuteční tak rozsáhlá akce Rotary. Jaký je její záměr či důvod? Tím primárním důvodem je připomenutí 30. výročí pádu komunismu, který umožnil obnovení aktivit Rotary u nás, a na to navazující oslavy 20. výročí toho, kdy Rotary u nás dozrálo natolik, aby mohl být v plném roz­ sahu obnoven i náš československý Rotary distrikt. To první výročí chceme připomenout krátkým a komorním zastavením u památníčku Václava Havla v atriu Nové scény Národního divadla. To druhé, naše rotariánské, pak rozmanitými akcemi v Týdnu Rotary v Praze, který rozšiřuje jinak obvyklý program distriktní konference. Souběžně s konferencí se v parku kolem paláce Žofín budou prezentovat i projekty podporované Rotary kluby nebo projekty našich partnerských organizací. Tyto aktivity jsou otevřeny a určeny především veřejnosti a médiím. Chceme tak ukázat, že definovat „co je Ro­ tary“ není možné v jedné SMS zprávě. Proč je letošní distriktní konference v Praze, když tvým domovským regionem je Ostravsko? Důvodk tomuto rozhodnutíbyljednoduchý.Předdvaceti roky byl náš Rotary distrikt 2240 inaugurován osobně světovým prezidentem RI Carlo Ravizzou právě v Praze a právě v paláci Žofín. Je to tedy symbolická paralela. Ostatně ostravští rotariáni pořádali v minulosti distriktní konference už dvě. Můj rodný Moravskoslezský kraj, město Ostrava i RC Ostrava se však i přesto budou v prů­ běhu konference prezentovat. Prezentace tu budou mít i další mimopražské kluby a partnerské organizace, na­ příklad RC Olomouc v podobě krojovaného vystoupení Hanáků a Hanaček při galavečeru nebo v podobě výstavy fotografií jednoho z členů tohoto klubu. Například RC Plzeň Beseda přiveze do parku na Slovanském ostrově několik „vzorků“ ze svého již několik let opakovaného a pozoruhodného projektu Lavičky. To zní lákavě. Můžeš uvést ještě další konkrétní akce? Celý Týden Rotary v Praze začíná už v sobotu 11. května, a to jubilejním X. ročníkem tradičně úspěšných závodů dračích lodí na Vltavě, které pořádá RC Prague International ve prospěch třech neziskových organizací. Letos se přidala i nově se tvořící asociace Rotary Alumni, která bude při této příležitosti mít i setkání svých členů. Z dalších dnů bych připomenul například pondělní charitativní golfový turnaj, který pořádá RC Praha Staré Město, středeční dopolední workshop představující japonský program 5S zaměřený na rozvoj odpovědného občanství a ekologického myšlení nebo odpolední ote­ vření integrovaného dětského hřiště, které je výsledkem projektu RC Praha. Ve čtvrtek bude nejzajímavějším bodem programu premiéra jednoho z dokumentů rea­ lizovaných v rámci projektu „Paměť národa“. V pátek pak varhanní koncert na podporu stavby svatovítských varhan. Přijedou letos také zahraniční hosté? Ano, jistě a předpokládám, že ve velkém počtu. Vícemé­ ně právě jim bude patřit páteční program. Odpoledne se ve Valdštejnském paláci uskuteční pod záštitou před­ „Jsem rád, že se tentokrát k uspořádání Distriktní konference spojili nositelé všech aktivit Rotary, které v ČR a SR působí, tedy nejen Rotary kluby...“ Registrační systém Distriktní konference 2019 zaznamenává každý den pět šest nových přihlášek nejen z českých, moravských a slovenských klubů, ale i ze sousedních zemí a zámoří. Letošní Distriktní konference 2019 bude 18. května vyvrcholením Týdne Rotary v Praze, který se uskuteční na různých místech každý den od soboty 11. 5. do neděle 19. 5. Na to, jak vrcholí přípravy na celou akci měsíc před jejím termínem, jsme se zeptali guvernéra distriktu Zdeňka Michálka. Text a foto: SVATOPLUK JEDLIČKA D i s tr i k tn í k on f e r e n c e 2 0 1 9

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 19 M Na květnovou distriktní konferenci na Žofíně se těší také John Germ s manželkou

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 21 z domova sedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky Inter Country Mee­ ting mezinárodních výborů Rotary za účasti členů evropských Rotaract klubů. Setkání bude pokračovat již zmíněným benefičním varhanním koncertem a po něm společným posezením v pivovaru U Medvídků. Sobota jako hlavní konferenční den bude patrně akcemi „našlapaná“. Jistě. V sobotu se uskuteční oficiální distriktní konfe­ rence. O co bude její dopolední, pracovní část méně atraktivní oproti ostatnímu programu, o to je význam­ nější, protože delegáti z jednotlivých Rotary klubů při ní určí směr dalšího rozvoje našeho distriktu. Všichni se těšíme, že v jejím závěru opět vystoupí středoškoláci ze zahraničí, kteří končí v červnu jednoroční pobyt u nás, se svojí hodinovou show. Účast na edukativ­ ní části konference, kterou je diskusní fórum k etice a odpovědnosti v podnikání a společnosti, potvrdila řada významných a zajímavých osobností. Věřím, že se vydaří i společenská část konference, galavečer. A bude nějaký program i v neděli? Ano, celý Týden Rotary v Praze bude ukončen v neděli dopoledne mezinárodním workshopem „Women are the Inspiration“. Máš nějakou „historku ze zákulisí“? Historek úsměvných i plných napětí by za ten rok, co konferenci připravujeme, bylo mnoho. Vždyť na přípravě konference se podílí několik desítek lidí. Nejen rotariánů, ale i externích dodavatelů, jejichž služby budeme vyu­ žívat. Aktuálně mě například zaujala příprava na konfe­ renci rotariánů ze slovenských klubů. Podle zpráv mého asistenta Vladimíra Grünvaldského se početná skupina přesune do Prahy v lůžkových vozech rychlíkem směřu­ jícím v noci ze středy na čtvrtek z Humenného do Prahy. Po jeho trase budou přistupovat rotariáni z nácestných měst. Obdobným způsobem už v roce 1938 cestovali ro­ tariáni opačným směrem na distriktní konferenci v Koši­ cích. Rotariáni z Nových Zámkov například připravili pro účastníky konference milý, a přitom hodnotný suvenýr, oficiální eurobankovku v nominální hodnotě 0 €, která je žádaným sběratelským artiklem. Přátelé z Martina pak krásný zvoneček z dílny rotariánky z Přerova, Ma­ rie Ditrichové. Jako guvernér budeš mít v průběhu zmiňovaného týdne jistě spoustu zážitků. Na co se těšíš nejvíc ty osobně? Samozřejmě se těším na další osobní setkání s Johnem Germem a jeho milou manželkou, kterýbudev Prazejakooficiálníreprezentant prezidenta RI téměř celý týden. Těším se na setkání s dalšími zajímavými hosty, kteří se účastní diskusního fóra, i s rotariány, které jsem poznal v uplynulých měsících při svých guver­ nérských návštěvách v jednotlivých klubech našeho distriktu. Pokud se týká jednotlivých bodů programu, tak nejvíc na tradiční vystoupení zahraničních výměn­ ných studentů. Všechny akce jsou připravované tak, aby byly pro účastníky poutavé a přínosné. Rád se nechám překvapit, která z nich mě nakonec osloví nejvíc a na kterou budu vzpomínat nejraději. „Se svojí troškou do mlýna přispívají členové Rotaract klubů a členové Rotary Alumni Association, uvítáme mezi námi členky Inner Wheel klubu, členy deseti mezinárodních výborů Rotary i středoškoláky, kteří právě končí roční výměnný pobyt v městech našeho distriktu.“ Od 1. dubna 2019 zpřesněný a definitivní program! Více aktuálních informací a přihláška na www.rotaryprague2019.cz Prezentaci chystá také plzeňský klub se svým projektem Lavičky

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 téma Týden Rotary v Praze 11.—19. květen 2019 Doprovodné akce 11. 5. 9.00—14.00 Závody dračích lodí RC Prague International 11. 5. 9.00—24.00 Alumni Reconnect Day 1 Rotary Alumni Association 12. 5. 14.00—16.00 Setkání pod lípami Rotary RC Praha City 13. 5. 17.00—20.00 ROTARY CHARITY GOLF TOURNAMENT RC Praha Staré Město 13. 5. 17.00—18.00 ROTARY – lidé v akci / vernisáž výstavy RC Praha City 14. 5. 19.00—21.00 Setkání pražských Rotary klubů RC Praha City 15. 5. 09.00—13.00 Public 5S Workshop – ekologie ve městě RC Praha City 15. 5. 15.00—17.00 Slavnostní otevření integrovaného dětského hřiště RC Praha 15. 5. 19.00—21.00 Večeře s národním týmem šéfkuchařů Rotary gourmet fellowship 16. 5. 17.00—19.00 Premiéra filmu z produkce POSTBELLUM RC Praha City 17. 5. 15.00—18.30 Inter Country Meeting Distriktní výbor ICCs 17. 5. 19.00—21.00 Benefiční varhanní koncert RC Praha City 18. 5. 10.30—18.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST, prezentace projektů a partnerů 18. 5. 10.30—18.00 Alumni Reconnect Day 2 Rotary Alumni Association 18. 5. 17.00—17.30 Pocta Václavu Havlovi RC Praha City 19. 5. 10.00—11.00 Ekumenická bohoslužba RC Praha City 12. 5. Výlet do Českého Krumlova nebo Kutné Hory 13. 5. Výlet do Karlových Varů, procházka Pražským hradem 14. 5. Výlet do Plzně nebo na Konopiště, procházka Starým Městem 15. 5. Výlet do Kutné Hory, procházka Národní třídou a Václavským náměstím 16. 5. Výlet do Českého Krumlova nebo Karlových Varů nebo na Konopiště 16. 5. Večer prohlídka Obecního domu a posezení s přáteli 16. 5. Představení Laterna Magika nebo Černé divadlo nebo koncert Pražského jara 17. 5. Projížďka historickou tramvají nebo procházka přes Karlův most 17. 5. Plavba na parníku po Vltavě s večeří 17. 5. Posezení s přáteli v restauraci nebo music clubu, noční projížďka tramvají 18. 5. Dopolední prohlídka Prahy (pro osoby doprovázející delegáty konference) 18. 5. Prohlídka budovy Národního divadla, procházka kolem Žofína, after party 19. 5. Výlet do Českého Krumlova nebo Karlových Varů nebo na Konopiště 19. 5. Procházka po Petříně Program Více informací a přihláška www.rotaryprague2019.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 23 Distriktní konference 18. květen 2019 9.00 PRACOVNÍ ČÁST ŽOFÍN, HLAVNÍ SÁL Konference Rotary distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika ŽOFÍN, RYTÍŘSKÝ SÁL Setkání Rotaract klubů na téma „Svoboda v informační společnosti“ 15.00 ODBORNÁ ČÁST TÉMA – DISKUSNÍ FÓRUM Etika a odpovědnost v podnikání a ve společnosti Účast potvrdili: John Germ – past prezident Rotary International Weston Stacey – výkonný ředitel Americké hospodářské komory v ČR Karel Janeček – matematik a vizionář Marek Orko Vácha – kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel Taťána Gregor Brzobohatá – Miss World, Nadace Krása pomoci Libor Láznička – jednatel, Continental Barum s. r. o. Petr Novák – jednatel, Koyo Bearings Česká republika s. r. o. Peter Michalica – profesor hudby Stanislav Kusý – dětský lékař, Praha 19.00 SPOLEČENSKÁ ČÁST ŽOFÍN, HLAVNÍ SÁL – GALAVEČER – Oficiální uvítání hostů, komponované pásmo k 20. výročí obnovení našeho Rotary distriktu, pozdrav od rakouských rotariánů, poděkování partnerských organizací za spolupráci, ocenění aktivních rotariánů, poselství reprezentanta prezidenta RI – Slavnostní večeře – Hudební vystoupení studentů pražské Konzervatoře a střední školy Jana Deyla – Symbolické předání funkcí mezi současným guvernérem distriktu a jeho nástupcem – Pozdrav z Moravy, taneční vystoupení skupiny Moravská beseda pod vedením Jana Krejčího z RC Olomouc City – Hudba k tanci a poslechu v podání orchestru Bigband Plus Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy – Boni Pueri – proslulý chlapecký sbor, který dlouhodobě spolupracuje s RC Hradec Králové – Půlnoční překvapení 22.30 PO UKONČENÍ ŽOFÍN, HLAVNÍ SÁL OFICIÁLNÍ ČÁSTI Hudba k tanci a poslechu v podání orchestru Bigband Plus Gymnázia VEČERA PROGRAM a Hudební školy hl. m. Prahy POKRAČUJE SOUBĚŽNĚ ŽOFÍN, MALÝ SÁL Večer s DJ Vickrajem Kistamahem, Angličanem žijícím od roku 2013 v Praze ŽOFÍN, RYTÍŘSKÝ SÁL Cimbálovka Javořina z Rožnova pod Radhoštěm V jednání je stále Bill Gates se svou ženou Melindou, který realizuje velké humanitární projekty v Africe a Asii a je největším podporovatelem našeho projektu END POLIO NOW. Věříme, že se zde dozvíme mnohé o motivaci těchto zajímavých osobností, které investují nejen peníze, ale především svůj dra- hocenný čas do charitativních činností a mohou nám být v mnohém inspirací. Předpokládané ukončení slavnostního večera je v neděli 19. 5. 2019 ve 2.00

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 z domova o uvítání úřadujícím guvernérem Zdeňkem Michálkem hovořil GE Ilja Chocholouš o svém pobytu na školení budoucích guvernérů v San Diegu. Týden v Kalifornii byl jako vždy perfektně orga- nizován a vysoce motivační. Vlastnímu školení před- cházel týden v rodinách rotariánů. Nebylo by na škodu, kdyby si něčím podobným prošel každý rotarián! Nastupující světový prezident Mark Daniel Maloney vidí hlavní úkol v rozvoji členské základny. Je třeba udr- žet v klubech stávající členy a zakládat nové kluby. Mu- síme přijímat do klubů mladé lidi, proto musí být hnutí atraktivní. S tím souvisí uvolňování podmínek prezence a zapojení rodinných příslušníků do aktivit klubů. Měli bychom hledat netradiční formy spolupráce, například s podobnými servisními kluby, jako jsou Lions. Přesně podle ročního hesla nastávajícího prezidenta RI: Rotary spojuje svět. Prezidenti se více dovědí na školení PETS. Změn dozná i organizace školení sekretářů klubů. Guvernéři živě diskutovali o dalších výzvách v dis- triktu. O výběru kvalitních kandidátů na pozici asi- stentů guvernéra a jiných činovníků distriktu, kteří by měli se svými následovníky pracovat v tandemu. O řešení situace v „problémových“ klubech, kam by mohl guvernér vyslat zkušeného rotariána, který klu- bu pomůže. Zazněly názory na úlohu past guvernérů při zakládá- ní nových klubů a pomoci asistentům DG. Jsou velká města, kde působí jen jeden klub. Proč by nemohl vzniknout další? Hovořilo se i o možnosti diferencova- ných klubových poplatků, což se již dnes v některých klubech praktikuje. Celý diskusní blok byl věnován přípravě distriktní konference v Praze na Žofíně. Po dobu konference bude Žofín otevřen veřejnosti. Guvernéři si se zájmem prohlédli zárodek připravované putovní výstavy k 20. výročí inaugurace distriktu 2240, která bude na Žofí- ně umístěna a následně se bude přesouvat po území distriktu. Zajištěni jsou již řečníci do diskusního fóra, v jednání zůstává Bill Gates. Součástí oslav bude i páteční slavnostní zasedání výborů pro mezinárodní spolupráci (ICC) v prosto- rách Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci za účasti Johna Germa a Ovidia Kosa z Rumunska. Kromě tradičních zahraničních partnerů poprvé při- jedou chorvatští rotariáni. Celkem se počítá s účastí cca 100 osob. Jednotlivé výbory se mají čím pochlubit. Vzájemně si vymění zkušenosti a motivaci. Nad za- sedáním převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR. Navazovat bude benefiční koncert. Světová konference Rotary bude letos v Hamburku. Dobrá dostupnost destinace se určitě projeví v po- čtu účastníků našeho distriktu. Zatím je přihlášeno 65 našich rotariánů, jejich počet jistě ještě stoupne. Každý rotarián by se měl zúčastnit alespoň jedné konference! Po ukončení oficiální části jednání následoval společenský večer. Při dobrém jídle se pokračovalo v neformálních rozhovorech. Guvernér Zdeněk Michá- lek poděkoval všem guvernérům za nevšední zájem o budoucnost distriktu, za ochotu podílet se na jeho aktivitách a za náměty, kterými setkání obohatili. P O L O M O U C Guvernérská rada Text: František Ryneš, foto: Svatopluk Jedlička Zasedání guvernérské rady, poradního sboru guvernéra, proběhlo v hotelu Flora v Olomouci za účasti guvernéra, past guvernérů i budoucích guvernérů. Setkání se neslo v přátelském duchu, jak je mezi přáteli zvykem. Měli bychom hledat netradiční formy spolupráce, například s podobnými servisními kluby, jako jsou Lions.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 25 z domova a deseti výstavních panelech ji připravil jeden z nestorů našeho distriktu Svatopluk Jedlička, člen RC Praha City. Putování výstavy odstartovalo v Českých Budějovicích, kde ji Rotary klub umístil do foyeru kulturního domu Metropol. Tomáš Halla, který vše zajišťoval, byl s umístěním spokojený. Výstava byla zajímavým doplň- kem tradičního klubového plesu. Ve Znojmě se putovní výstava doplněná vlastními panely zdejšího Rotary klubu sta- la součástí týdenního festivalu dokumentár- ních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět. Členové klubu Vojtěch Jaroš a Jiří Vý- mola, kteří se o instalaci výstavy postara- li, přiznávají, že bez začlenění výstavy do programu festivalu by výstava tak velkou pozornost a zájem veřejnosti nevzbudila. Asistent guvernéra Juraj Sabaka hlásí první instalace na Slovensku: „Zatiaľ mám naisto potvrdený termín v Žiline (Krajská knižnica), prvá polovica aprila RC Liptovský Mikuláš, následne RC Martin, záujem má aj Zvolen – zatiaľ bez termínu.“ Ve Zlíně byla putovní výstava k dispozici tři týdny. Zdejší Rotary klub ji rozšířil o pa- nely k 25. výročí svého založení a instaloval ji na jeden týden v prostorách Univerzity Tomáše Bati a na další týden v Baťově in- stitutu. Jak říká Vladimír Chudárek, který měl celou akci na starosti: „Bylo s tím dost práce, ale ta se vyplatila, podařilo se Rota- ry velmi vhodným způsobem prezentovat široké veřejnosti.“ N evím, jestli je to osud, anebo to prostě jen tak vyšlo, ale na apríla jsme spustili nový web. Zatím je to jen zkušební verze, ale během několika týdnů, až budeme schopni říci, že jsme odladili všechny mouchy, o kterých nám jistě dáte vědět, bude to již náš nový web se vším všudy. Doufám, že jste se již podívali a nastavili si nové heslo namísto provizor- ního hesla, které tvoří písmena velké „R“ a malé „i“ a vaše Rotary ID číslo. V případě, že ani vy ani klubový sekretář ho nezná, požádejte o přístupové údaje distriktního sekretáře. Musím říci, že re-design a následné provedení nového webu byl běh na hodně dlouhou trať. Dalo by se říci, že to byl běh štafetový. A během té doby jsem získal nejen úctu k těm klukům, kteří starý web před více než 10 lety vytvořili, spravovali a updatovali, ale také obdiv k těm novým, co museli kompletně pro- zkoumat web původní, rozhodnout, co funguje a co se používá, a to nejenom zachovat, ale odít do zcela nového hávu. Získal jsem také respekt k těm kolegům, kteří si vzali za své dopilování celého kon- ceptu a neúnavně pracovali na tom, aby vše proběhlo správně a aby byl zachován smysl jak externí komunikační části, tak i aby sloužil ke zlepšené či možná zjedno- dušené administrativě. Pro náběh webu jsme připravili i pod- poru pro uživatele. Máte problém s přihlá- šením? Máte otázky k novému webu? Kon- taktujte náš webový tým, který je připraven vám pomoci. Pište na adresu mou nebo na adresu webmastera jan.kemr@rotary2240.cz, případně volejte na +420 775 660 079. Pevně doufám, že se vám nový web líbí. Ale nezapomeňte, že bez vašich příspěvků o životě v klubu bude jen statickým obrázkem, jakýmsi mementem toho, jak vypadalo Rotary u nás na apríla 2019. Veni, vidi a snad už i vici j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady N 3 0 . v ý r o č í d i s t r i k t u 2 2 4 0 Putovní výstava začala putovat Text: svatopluk jedlička V letošním roce si připomínáme třicáté výročí návratu Rotary do Čech, na Moravu a na Slovensko po pádu komunistického režimu, a to jak v podobě obnovených nebo nově založených Rotary klubů, tak v podobě obnoveného československého Rotary distriktu. Současný úspěšný rozvoj Rotary v našich zemích zachycuje v hlavních bodech putovní výstava, která začala v lednu rotovat po našich městech. PŮJČTE SI VÝSTAVU! Rotary kluby si mohou zapůjčení putovní výstavy pro svoji prezentaci v místě působení sjednat u svých asistentů guvernéra až do konce letošního kalendářního roku.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

26 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 z domova e to pro nás významná akce a každý nový prezident klubu si je vědom, že se s benefiční akcí tohoto rozměru musí vypořádat co nejlépe. Každý rok je to však náročnější, zejména při prodeji vstupenek. Každý člen klubu má nepsanou povinnost prodat nebo finančně vypořádat minimál- ně vstupenky k jednomu stolu o osmi mís- tech. Stolů je v sále celkem 43. Přiznávám, že všechny stoly se vždy nepodaří obsadit. V klubu nás je pouze 32 členů. Dalším ne- snadným úkolem je sehnat co největší počet sponzorů, se kterými uzavíráme smlouvu o reklamě nebo o daru. Každoročně máme štěstí, že se nám právě touto cestou sejde velké množství zajímavých a hodnotných předmětů do tradičně organizované tombo- ly. Velký zájem o koupi tombolových lístků svědčí i o empatii většiny hostů. Výtěžek z tomboly vždy výrazně pomáhá k celko- vému úspěchu plesu. Nemenší pozornost věnujeme i samot- nému programu plesu. Po přivítání hostů taneční rej zahajují tradičně studenti, děti rotariánů a výměnní studenti polonézou za hudby Třeboňského lázeňského symfonické- ho orchestru. Příjemným zpestřením večera bylo vystoupení dvou akrobatek v zavěše- ných šálách, po němž následovala rytmická hudba Big Bandu Vladislava Brože z Prahy. Tancovalo se až do závěrečné hodiny a pa- novala dobrá nálada. Bohužel, letos se na menší účasti pode- psaly právě probíhající jarní prázdniny. Ale máme velkou radost, že plánovaný cíl plesu jsme naplnili, a budeme tak moci předat slíbený finanční dar na klimatizaci reha- bilitačního bazénu v českobudějovickém Centru Arpida. J Č E S K É B U D Ě J O V I C E Opět jsme přispěli centru ARPIDA Text: Martin Timr, PDG, foto: sVATOPLUK JEDLIČKA Tradiční ples českobudějovic­ kého Rotary klubu se koná vždy první sobotu v únoru. Také ten letošní, třiadvacátý, se vydařil. Byl výjimečný nejen účastí guvernéra našeho distriktu Zdeňka Michálka, ale také hosty z devíti dalších našich klubů a třech zahraničních, mezi nimiž co do počtu dominovali přátelé z RC Freistadt. Velký zájem o koupi tombolových lístků svědčí o empatii hostů. Výtěžek vždy výrazně pomáhá k celkovému úspěchu plesu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 27 rávě proto byla velká pozornost za- měřena nejen na informace o činnosti mezinárodních výborů (ICC) a příkla- dy projektů realizovaných v rámci globálních grantů Nadace Rotary, ale i na vzájemnou spolupráci v oblasti zájmových fellowshipů, Rotaractklubůa utvářejícíseskupinyalumni, tedy absolventů různých programů Rotary. Příkladné jsou dnes již samozřejmě různé typy výměn mládeže. Pro naplnění snahy o propojování a vytváření různých druhů synergií je nezbytná operativní komunika- ce, a to jak uvnitř našeho společenství, tak ve vztahu k veřejností. I této otázce byla na PETSvěnovánazvýšenápozornostpředevším v praktické rovině. Tým, který připravuje nový webdesign na- šehointernetovéhoportáluwww.rotary2240. org, zde představil jeho beta verzi s tím, že do ostrého provozu bude spuštěn za dva týd- ny, tedy 1. dubna letošního roku. Vychází z původní koncepce, kdy bude sloužit jak komunikaci s veřejností, tak v zabezpeče- ném prostoru pro komunikaci mezi kluby a členskou základnou, tak pro administra- tivní úkony. Oproti předcházející verzi bude jednodušší a uživatelsky přívětivější. Z hle- diska public image zaslouženou pozornost vzbudila putovní výstava, která na souboru panelů představuje rozvoj našeho Rotary dis- triktu v uplynulých dvaceti letech. Výstava se začátkem března vydala na svoji pouť a začala rotovat po českých, moravských a slovenskýchměstech.Účastníci konference si přímo na místě měli možnost prakticky vyzkoušet, jak snadno se panely sestavují, kolik výstava zabere místa, a zjistili, jak si výstavu doplnit o prezentaci vlastního klubu. Jiným diskutovaným tématem byl rozvoj členské základny, revitalizace rotariánského života a jeho uzpůsobení současným potře- bám. Rozhovory na toto téma se z jednacího sálu přenesly i do kuloárů. Inspirativním přínosem v tomto směru byly tři přednášky, které se uskutečnily v neděli dopoledne. Součástí olomouckého setkání bylo také Distriktní školicí shromáždění, které projed- nalo a připomínkovalo materiály připravené k předložení delegátům nejvyššího orgá- nu našeho distriktu, distriktní konferenci, která se uskuteční 18. května v Pražském paláci Žofín. P O L O M O U C Příprava na příští rotariánský rok Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: Jiří Doležel O víkendu v polovině března patřila Olomouc opět rotariánům. Do kongresového centra hotelu Flora se sjeli nastupující prezidenti a další zájemci z klubů, aby se tu pod vedením budoucího guvernéra distriktu Ilji Chocholouše (RC Praha City) a jeho týmu připravili na rotariánský rok 2019/2020, který se ponese v duchu hesla „Rotary spojuje svět“. e piatok večer a do Olomouca prichá- dzajú budúci prezidenti Rotary klu- bov. Niektorí sú tu v snahe dozvedieť sa čo najviac, aby mohli doviesť svoje úsilie do konca a založiť nový Rotary klub. Niektorí sú tu prvýkrát plní očakáva- nia, ako im celý tím rotariánov v dištrikte pomôže čo najdôstojnejšie viesť svoj klub v nadchádzajúcom období. A potom sú tu – alebo ani nie sú, keďže zo 74 Rotary klubov bolo zastúpe- ných 60 – niektorí nemohli prísť, alebo sú „recyklovaní“ druhý ba i tretíkrát, lebo niet dosť ochotných, vhodných priateľov, ktorí by venovali svoj čas, energiu, a ešte všeličo iné pre blaho klubu, dištriktu, rodine Rotary. Všetkých týchto prichádzajúcich pozdravujú a vítajú súčasní, budúci, minulí guvernéri, ktorí sú pripravení pora- diť, pomôcť, inšpirovať a odovzdať všetko, čo za roky služby pre Rotary získali. Sú medzi nimi aj súčasní či minulí Rotary koordinátori, zmocnenci RI prezi- denta, ktorí boli ochotní pomáhať, inšpi- rovať aj za hranicami nášho dištriktu. A títo všetci sú kariérni rotariáni, tak ako sú riaditelia v zónach RI, či každý rok nastupujúci svetoví prezidenti Rotary International. A všetci bez rozdielu začí- nali dávno a možno ešte dávnejšie ako budúci prezidenti Rotary klubov na Presi- dent Elect Training Seminári. Ohliadnutie za PETS Jozefa Poláková PDG 2008/09, 2014/15 J z domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

28 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 rotaract Venku byla zima a místy poprchávalo. Seděla jsem doma a četla knížku, když v tom mi kamarád Luca zavolal, jestli bych s ním a Louise nechtěla zajít na fotbalový zápas. ejsem žádný fotbalový fanoušek a do škaredého počasí se mi nikte­ rak nechtělo. Hlavou mi však prole­ tělo pravidlo výměny „Nikdy neříkej NE“ a na fotbalový zápas jsem šla. První půl hodinu jsem svého rozhodnu­ tí jen litovala. Začal se zvedat vítr, déšť jen sílil a hra se jevila jako nekonečná. Po chvilce si Luca odskočil na toaletu a jeho výraz, když se vrátil zpátky, byl plný nadšení, překvapení a šoku: „Tomu neuvě­ říte!“ Já s Louise jsme se na sebe nechápavě podívaly a zeptaly se, co se stalo. „Usain Bolt! Je tady! U nás v Maitlandu! Na lavičce na fotbalovém hřišti sedí nejrychlejší muž světa a pozoruje fotbal! Musíme se k němu dostat a vyfotit se s ním!“ Oči se mi jen roz­ zářily. Úplně jsme zapomněli na hru a na­ šim cílem bylo dostat se co nejblíže k Bol­ tovi. Vyskočili jsme z lavice a poloklusem jsme si to mířili k naší celebritě. Byl tam. Nejrychlejší člověk světa seděl na fotbalové lavičce, pozorně sledoval zápas a dělal si poznámky. Byla jsem z toho naprosto vyje­ vená. Další minutu jsme stáli ani ne 5 met­ rů za Usainem. Jediné, co nás dělilo, byl plot a policejní dozor. Do konce hry zbýva­ lo ještě třicet minut a čekání na to, až Usain opustí hřiště a my se s ním budeme moct konečně vyfotit, nás přestalo bavit. V tom z ničeho nic Luca prohlásil: „Kašlu na to. Já tam za ním prostě jdu.“ Podal mi svou kšil­ tovku, batoh a začal si to vykračovat na hřiště. Výraz všech komisařů v uniformách byl nepopsatelný. Luca došel k Boltovi: „Dobrý den. Jmenuji se Luca a jsem z Itálie. Mohl bych se s vámi vyfotit?“ „Ne,“ zněla odpověď naštvaného sportovce a další oka­ mžik už byl Luca obklopen policejními pra­ covníky, kteří ho odváděli z precizně pose­ kané trávy. Já a Louise jsme jen nehybně stály a potom jsme se nemohly přestat smát. Zatímco Luca byl vyhoštěn z fotba­ lového areálu, my dvě jsme se rychloběžce dočkaly. Udělaly jsme si mnoho fotek a já se dokonce po pár dnech objevila na před­ ní straně místních novin! Z tohoto nevinného zápasu se tak stal jeden z mých největších a nejvtipnějších zážitků, a to všechno by se nestalo, kdy­ bych tenkrát řekla NE. N Nikdy neříkej NE aneb já a Usain Bolt Anita Žouželková vyslaná RC Prostějov Roční výměnný pobyt 2018/19, Austrálie Více si můžete přečíst na mém blogu anauprotinozcu.wordpress.com

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 29 rotaract z domova Aj tento rok si 71 zahraničných výmenných študentov nášho dištriktu užilo SkiWeek 2019. Pod vedením tímu Rotary/ /Rotex strávili od 10. do 16. februára 2019 päť dní na lyžiach a snowboardoch. podporou profesionálnych inštrukto­ rov Rotex a lyžiarskej školy Ternavski mohli nováčikovia a začiatočníci uro­ biť zakrátko svoje prvé jazdy na snehu. Ma­ lebné prostredie rázovitej obce Ždiar pod Belianskymi Tatrami nám tento rok vytvorilo nádhernú kulisu. A treba poznamenať, že počasie nám tento rok skutočne prialo. Bachledova dolina ponúkla novú rýchlu ka­ bínkovú lanovku a viacero zjazdoviek z hre­ beňa Spišskej Magury do okolitých obcí. Na červených a čiernych zjazdovkách si rozhod­ ne užili aj skúsení študenti. Tretí deň sme odľahčili popoludním v akvaparku AquaCity Poprad. Aby bol pobyt zaujímavý a fyzická námaha nebola únavná, vždy večer si všetci užili spoločenské aktivity. S veľkým ohlasom sa stretla súťaž v stavaní snehuliakov s prí­ behom. Tento ročník SkiWeeku bol výnimoč­ ný usilovnosťou študentov a bezúrazovým priebehom. Lyžovanie a snowboarding ich skutočne zaujali a bez rozdielu kategórie dobre využívali čas a úsilie inštruktorov. Aj preto sme sa všetci tešili na preteky v posled­ ný deň. S úžasom sme potom sledovali nasa­ denie v bránach a nadšenie najmä nováčikov a začiatočníkov. Záver korunovala Closing party spojená s vyhlásením výsledkov prete­ kov, ktorú si všetci účastníci skutočne užili. S Tento ročník SkiWeeku bol výnimočný usilovnosťou študentov a bezúrazovým priebehom. ZÁBAVA VO VYSOKÝCH TATRÁCH Ondrej Kolár SkiWeek 2019 Vysoké Tatry

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

30 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 elý víkend bol spojením práce a pote­ šenia rotariánov, rotexákov a výmen­ ných študentov. Sobotný deň sa začal výstupom na Popradské pleso, popri ktorom si študenti vymieňali zážitky i snehové gule. Na Popradskom plese, po prebrodení sa sne­ hovou nádielkou, si vybrali vlajky a odfotili sa, aby mali na čo spomínať. Do Starého Smokovca sa odviezli električkou, obedom doplnili energiu na Hrebienok, na ktorého vrchole obdivovali ľadové sochy a za podve­ čera sa spustili z kopca na sánkach. Večer strávili nacvičovaním programu rozdelení podľa rodných krajín, prezentujúc svoje talenty. Nechýbala hra na violončelo, saxo­ fón či svetelná šou. Večer ukončili spoloč­ ným spevom a tancom a nasledujúce ráno sa lúčili do skorého videnia. C Dňa 18. januára 2019 sa stretli naši výmenní študenti z krajín blízkych i vzdialených na vlakovej stanici v Poprade, kde sa privítali úsmevmi a objatiami, aby zahájili zimný meeting, ktorý trval do 20. januára. ZIMNý POPRAD Katarína Valačaiová Zimný meeting Poprad Večer strávili študenti nacvičovaním programu rozdelení podľa rodných krajín.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 31 rotaract z domova etkání začalo v pátek 25. ledna, kdy se naši studenti spolu se členy Rotary sjeli ze všech koutů Česka do Třebíče. Po oficiálním zahájení bylo na programu ově­ ření jazykových schopností studentů v po­ době testu s poslechem. Na studentech byla vidět značná nervozita a soustředěnost, ale všichni jsme byli mile překvapeni výrazným zlepšením jejich znalostí češtiny. Večer jsme si se všemi individuálně povykládali v čes­ kém jazyce pomocí různorodých otázek ohledně jejich výměny. V mezičase večera jsme také mezi sebe oficiálně přivítali nové studentky z Austrálie a Jihoafrické republiky, které svou roční výměnu zahájily teprve minulý týden. Formou prezentací jsme jim (jak rotariáni, tak Rotex studenti) představili náš distrikt, pravidla výměny a také se dozvěděli o České republice jako takové. Sobotní den byl nabitý zajímavým progra­ mem: studenti poznávali historické a jiné krásy Třebíče, neminul nás ani turnaj v bad­ mintonu a večer byl plný kultury v podání studentů, v rámci kterého se vybírala před­ stavení na výroční konferenci. V dopoled­ ních hodinách jsme s průvodcem procházeli židovskou část Třebíče. Studenty především zaujala prohlídka historické katovny. Násle­ dovala tradiční „city rallye“, kdy se studenti rozdělili do menších mezinárodních skupi­ nek a pomocí zadaných úkolů v češtině poznávali Třebíč. V této části dne byla velmi důležitá vzájemná spolupráce, což studen­ tům nedělalo problém a se všemi úkoly si poradili. Po vydatném obědě jsme se spo­ lečně vydali do baziliky sv. Prokopa. Pro mnohé to byl zajímavý kulturní zážitek, jeli­ kož stavby tohoto typu ve svých zemích nemají. „Prohlédnout si místní baziliku bylo pro mě velkým kulturním obohacením,“ nechala se slyšet výměnná studentka Gab­ riella z USA. Ihned po prohlídce jsme se všichni přesunuli do sportovního centra, abychom zahájili badmintonový turnaj. Bylo krásné pozorovat mezinárodní přátelství, která se během hry ještě více utužovala. Zapojil se také tým Rotex. Cílem sobotního večera byla Talent show a zároveň nácvik na distriktní konferenci. Studenti si připravili 3 společné písně, které za pár měsíců před­ vedou v Praze, z nichž je dokonce jedna v češtině. Během večera jsme shlédli nespo­ čet zajímavých vystoupení a talentů. Stu­ denti si připravili jak individuální vystou­ pení, tak například národní tance nacvičené v menších skupinkách. Večer byl tedy opravdu naplněný nejrůznějšími kulturami! Studentům zůstanou na tento víkend ži­ vé vzpomínky a to nejenom díky fotogra­ fické soutěži „Inboundi v Třebíči“, kdy měli za úkol během víkendu fotit zajímavé foto­ grafie, které jsme později vyhodnotili a zvo­ lili výherce. Zároveň jsme v závěru víkendu ocenili nejúspěšnější studenty jazykových testů, turnaje v badmintonu a city rallye. V neděli ráno studenti odjížděli s novými zážitky a mnoha vzpomínkami domů. S Koncem ledna se jako již tradičně konalo zimní setkání výměnných studentů, pořádané Distriktním výborem výměny mládeže za pomoci Rotexu a RC Třebíč. Akce se zúčastnilo 47 studentů z celého světa. ROTARY VÍKEND V TŘEBÍČI Nicola Petrécsová Zimní meeting Třebíč

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

32 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Stromořadí nazvané Alej přátelství od soboty 28. 4. 2018 lemuje část břehu jezera Medard na Sokolovsku, které vzniklo na místě bývalého hnědouhelného povrchového dolu. to stromů tam vysadilo 100 rodin, a to ke stému výročí vzniku Česko- slovenska. Duby zimní tam budou růst po mnoho příštích generací. Iniciátorem a duší celého projektu byl Josef Pelant, majitel známé rodinné firmy z Karlovar- ska a člen Rotary klubu Karlovy Vary. Celou akci moderoval Marek Eben a po- žehnal jí emeritní plzeňský biskup Fran- tišek Radkovský. Svůj strom vysadili také přátelé z RC Weitra z Rakouska a naše inbound studentka z USA Emma Jayne Wenger. Celé akci byl přítomen ministr životního prostředí ČR Vladimír Brabec, který na závěr celé akce odhalil pamětní obelisk, umístěný na začátku aleje. Všichni účastníci akce obdrželi pa- mětní list a pamětní medaili a také hrne- ček s logem akce. V celostátní soutěži o Alej roku 2018 obsadila naše Alej přá- telství 1. místo. O své stromy se i nadále účastníci akce starají. Text: Zdeněk Urbanec K A R L O V Y V A R Y Alej přátelství S 40 000 Kč Hodnota akce z pohledu RC Karlovy Vary

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

33 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 zprávy Členové Rotary klubu Přerov předali 14. 1. 2019 ve 14 hodin v azylovém domě pro matky s dětmi v Přerově dětské hračky a knížky. aké jsme neopomněli dospělé oby- vatele tohoto azylového domu a při­ dali i několik knih pro ně. Dobroty a sladkosti pro děti upekla členka klubu Dáša Salamánková. Text a foto: Alois Karas Skvelá Rotary čokoláda, punč, horúce jabľčko, škvarkovníky, štrúdle a týždeň na vianočných trhoch. lenovia RC Žilina, ich manželky, ka- maráti a známi sa po šiestykrát stretávali v stánku na Mariánskom ná- mestí. Na boj proti detskej obrne a turis- tické prístrešky vo Vrátnej v Malej Fatre sa takto podarilo dať dokopy sumu 3 500 eur a tradične sa zbieral aj príspevok pre ľudí bez domova. Pre komunitu Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom Žilinča- nia darovali okolo tisíc eur. Text: Martin Barčík P Ř E R O V Hračky pro děti T Na popeleční středu připravil Rotary klub Opava zcela novou netradiční akci v pronajatém sálu Cinestaru obchodního domu Breda. ozvání přijali především účastníci tá- bora – asistenti, vedoucí, handicapo- vané děti či dospělí v celkovém počtu 47 osob. Místo reklam nám bylo umožněno shlédnout krátká videa z tábora či Začaro- vané písničky loňského roku, poté se pro- mítal film Psí domov. Nechyběl popcorn ani coca-cola a nakonec úsměv všech zú- častněných. Text: Mirka Melecká O P A V A Netradiční akce Ž I L I N A Čokoládou za dobré skutky P R A H A Večeře u kardinála Za laskavého svolení Dominika kardinála Duky a Arcibiskupství pražského uspořádal Rotary klub Praga Ekumena masopustní večeři s ochutnávkou klášterních piv na půdě arcibiskupství. a podporu nové chlouby Svatovítské katedrály bylo díky přispění zúčastně- ných věnováno 110 tisíc korun a šek byl zá- stupci RC Praga Ekumena předán kardinálu Dukovi, který stojí za zrodem projektu. Pře- kvapením večera bylo navýšení hromadné- ho daru o dalších 100 tisíc korun Janem Hnilicou z Rotary klubu Jičín. A přítomní hosté, jednotlivci i Rotary kluby – jako na- příklad RC Opava – využili ještě příležitosti k adopci 32 píšťal v celkové částce 195 tis. korun. Suma sumárum 405 tis. Kč. Text: Kateřina Dušková, foto: Martin Petro N P Č 405 000 Kč Celkový příspěvek večera na podporu svatovítských varhan 3 500 + 1 000 Eur Sumy pre boj proti detskej obrne a pre ľudí bez domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 zprávy V sobotu 23. 2. proběhl v hotelu Imperial již XIV. benefiční ples. a plese byl jako každoročně pře- dán šek z výtěžku prodeje Rotary punče, kterému se ostravští rotariáni věnují pátým rokem ve spolupráci s městským obvodem Moravská Ostra- va a Přívoz, který poskytuje prodejní stánek zdarma. Symbolicky byl šek předán z rukou starostky městského obvodu Z. Ožanové, guvernéra distrik- tu Z. Michálka a prezidenta pořádající- ho klubu M. Slaběňáka a manažerky hotelu Š. Bednarikové rodičům malého Štěpána na úhradu nákladů spojených s potřebnou hippoterapií. Program ple- su byl pestrý – předtančení, vystoupe- ní artistů, po vokálním seskupení 5PAK, zazpívala hvězda plesu M. Kon- vičková a plesovou kapelou byla skupi- na Proxima. Moderátorem byl již tra- dičně herec a rotarián V. Polák. Text: Vladimír Polák, foto: Radovan Šťastný O S T R A V A Benefiční ples N 75 ročná história Slovenského národné­ ho divadla v Bratislave je spojená s pô­ sobením a účinkovaním takých osob­ ností, akými boli Ivan Kusý a Martin Hollý st., Jozef Króner, Naďa Hejná, Emil Horváth st., Katka a Jaroslav Vrza­ lovci, Štefan Mišovic, Eliška Nosálová, či Zuzana Krónerová.  ráve z dôvodu historickej výnimočnos- ti sme sa pri voľbe miesta slávnosti prevzatia charty Rotary International v roku 2006 rozhodli pre SKD. Založili sme tým tra- díciu „Divadiel s Rotary“ a 26. apríla sa usku- toční už jej 13. séria. V priateľskej atmosfére sa s rotariánmi zo Žiliny, Liptovského Miku- láša, Trenčína a Banskej Bystrice zabavíme pri komédii Davida Gieselmana s názvom Fóbie. Súčasťou rautu po predstavení je ti- chá aukcia výtvarných diel detí s mentál- nym postihnutím so Špeciálnej základnej školy v Martine. Veríme, že výnosom pod- poríme život osudom ťažko skúšaných detí. Text: Ján Žiak M A R T I N Umenie spája priateľov T ř e b í č Pomoc poslána správným směrem Na zámku ve Valči proběhl v sobotu 19. ledna 2019 již VI. ročník prvo­ republi­ kového plesu třebíčského spolku Míša & Míša, který pomáhá handicapovaným. aní Hana Nejedlá, předsedkyně spol- ku, převzala z rukou past prezidentky Rotary klubu Třebíč paní Renaty Mládkové darovací šek v hodnotě 50 000 Kč. Peníze byly získány prostřednictvím aukce umě- leckých děl a archivních vín na 24. vánoč- ním benefičním večeru Rotary klubu Třebíč 11. prosince 2018 a z grantu distriktu D2240. Dar bude použit na koupi nových forem, hlíny, válcovací stolice a dalších pomůcek na dovybavení keramické dílny. Jsme rádi, že smysluplná pomoc je opět ve správných rukou. Text: Renata Mládková, foto: Jiří Mládek P P 50 000 Kč Hodnota šeku určeného na dovybavení keramické dílny

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 35 16. února jsme přijali pozvání našich partnerů z bavorského RC Cham a navštívili běžkařsko-turisticko- -cyklistické středisko Gidacht. řivítal nás starosta města Wald­ münchen a informoval nás o stavu a vývoji střediska, které je spravováno společenstvím měst Furth im Wald, Waldmünchen, Domažlice a Klenčí pod Čerchovem. A protože na blízkém Špičá­ ku panovaly skvělé sněhové podmínky, připravili jsme pro naše výměnné stu­ denty jednodenní lyžařský kurz, na němž jasně dominovala tchajwanská Patty. Krátce po tomto úvodním kurzu naši studenti odjeli na Snow Week, po­ řádaný naším distriktem. RC Klatovy Prvá charitatívna večera Rotary klubu Trebišov pomohla chorému dievčatku. otariáni z Trebišova usporiadali prvého marca svoju prvú benefičnú večeru. Výťažok 1 000 Eur bol odovzdaný otcovi desaťročnej Nelky ako príspevok rodine na náklady s liečením malej slečny. Na vydarenej akcii sa zišlo šesťdesiat účastníkov, ktorí si mohli vypočuť recitál speváka skupiny Komajota M. Husovské­ ho. K predaju boli aj bytové dekorácie vý­ tvarníčky M. Hreškovej. Obaja umelci svoju účasť na podujatí pojali benefične, za čo im patrí veľká vďaka. Text a foto: Peter Sklenčár K L AT O V Y Mezinárodní přátelství na Šumavě T R E B I Š O V Fašiangová večera P Mimořádný klubový mítink s mimořádným tématem a obsazením se konal v úterý 5. března ve Foto­ ateliéru Seidel v Českém Krumlově. otariáni ve fotoateliéru využili příle­ žitosti k setkání se Z. Mrázkovou a P. Hu­ dičákem, které spojuje nová kniha Krumlov – město pod věží, zaměřená na Český Krumlov v obrázcích, které jsou z dílny místních fotografů. Nutno dodat, že Fotoateliér Seidel je vlastně také rota­ riánským tématem, a to díky člence Rotary klubu Český Krumlov Haničce Pelzové, která je mimo jiné i jednou ze sponzorek knihy. Fotoateliér Seidel pomáhá rotarián­ ským projektům. Foto a text: Jan BohdaL Č E S K Ý K R U M L O V Staré časy zachycené na fotografiích Seidelů R R 3 750 Kč Na klubový projektový účet díky březnové návštěvě a štědrým hostům přednášky o nové knize přibylo krásných 3 750 korun. Letos si zlínští rotariáni připomínají 25 let od udělení Charty a obnovení rotariánské činnosti ve Zlíně. niciátorem znovuobnovení činnosti klu­ bu byl pan T. Baťa ml., který v roce 1993 požádal P . Pravce, aby oslovil vybrané před­ stavitele, kteří zahájili činnost v duchu ro­ tariánských zásad. Přípravné období bylo završeno udělením Charty Rotary Interna­ tional 23. 4. 1994. Slavnostní setkání se uskutečnilo v Kongresovém centru ve Zlíně v rámci koncertu Filharmonie B. Martinů za účasti hejtmana Zlínského kraje J. Čunka, primátora města Zlín J. Korce a hostů. Gu­ vernér Z. Michálek zahájil panelovou vý­ stavku věnovanou nejen tomuto výročí, ale také 20. výročí vzniku distriktu 2240. Při této slavnostní příležitosti byli oceněni zlínští rotariáni, kteří se významně zasloužili o ob­ novení činnosti klubu po sametové revoluci. Součástí akce byla veřejná sbírka, jejíž výtě­ žek byl věnován Sjednocené organizaci ne­ vidomých a slabozrakých ve Zlíně na nákup zdravotních pomůcek. Text: Vladimír Chudárek Z L Í N 25. výročí obnovení činnosti I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 zprávy Tradiční Charitativní ples se letos konal už po sedmadvacáté, tentokrát v hotelu Savannah ve Chvalovicích u Znojma. ynikající atmosféru zajistila kape- la The Onkels a ples zdobila i tra- dičně bohatá tombola. Díky věrným partnerům jsme získali na klubové pro- jekty téměř 60 000 Kč. V prosinci loň- ského roku jsme se opět pustili do pro- deje adventního dobročinného punče. Město Znojmo nám zdarma poskytlo stánek hned u kluziště na Horním ná- městí, Střední odborná škola na Přímě- tické ulici nám dodala punč prověřené receptury, který se u našich zákazníků těší trvalé oblibě, na nás už bylo jen prodat ho co nejvíce. Nakonec jsme prodali téměř 600 litrů, což nám na klu- bové projekty i díky sponzorům vynes- lo rovných 100 000 Kč. Text: Vojtěch Jaroš, foto: archiv klubu Z N O J M O Tradiční charitativní ples V Ž I L I N A xv. koncertná benefícia Tri týždne vopred bol vypredaný koncert s výbornými výkonmi Štátneho komorného orchestra Žilina (Slovak Sinfonietta). enefícia priniesla viac ako päťtisíc eur. Túto sumu Rotary klub Žilina rozdelil na konci novembra 2018 medzi Stružielku, Nadáciu Krajina harmónie, Regionálne centrum autistov, Aktívny vozík a Boj pro- ti detskej obrne. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu. Osobitne novému primá- torovi Žiliny Petrovi Fiabáne, dištriktové- mu guvernérovi Zdeňkovi Michálkovi, bý- valému guvernérovi Júliusovi Tomkovi, všetkým rotariánskym hosťom a priateľom zo žilinských servisných klubov. Text: Martin Barčík B 50 000 Eur Částka získaná na projekty klubu 100 000 Kč Celková suma získaná prodejem punče a od našich sponzorů na klubové projekty Chodník v Jánošíkových dierach obnovený. Najnavštevovanejšia lokalita v Malej Fatre je bezpečnejšia pre turistov. bčianske združenie Diery, Horská služ- ba Malá Fatra a Rotary klub Žilina spo- jili svoje sily a obnovili turistický chodník v Jánošíkových dierach. Pre Rotary klub Žili- na je to ďalší projekt, ktorý pomáha návštev- níkom Malej Fatry. V roku 2012 pomohli vy- budovať náučný chodník v Jánošíkových dierach, v roku 2014 sa spolupodieľali na obnove Symbolického cintorína obetiam hôr vo Vrátnej a vlani, v spolupráci s martinský- mi rotariánmi, vybudovali v Malej Fatre 2 tu- ristické prístrešky a 3 ekologické tabule. Nech aj tento chodník slúži návštevníkom pre bezpečnejšiu turistiku. Text a foto: Juraj Sabaka Ž I L I N A Chodník O

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 37 vzpomínka yl nejstarším členem nejen v klubu, ale možná i v celém distriktu. V klubu byl všemi uznáván a ctěn, byl nositelem odznaku PHF. Své názory a rady prosazoval nenásilně a vždy velice noblesně. Jeho ro­ dinný život nebyl jednoduchý. Po úmrtí své ženy sám vychovával své tři děti, syna Oldřicha a dvojčata Zuza­ nu a Petra. Že výchova byla úspěšná, potvrzuje to, že syn Oldřich byl v novodobé historii téměř dvě období primátorem města Hradec Králové. V posledním roce svoji funkci opustil jen proto, že byl zvolen do Evrop­ ského parlamentu, kde několik let působil i jako jeden z jeho místopředsedů. V době normalizace musel Ol­ dřich Vlasák starší opustit své zaměstnání v organi­ začním odboru závodu ČKD a živit se jako podlahář. Po roce 1989 se ihned zapojil do veřejného a politické­ ho života a také se vrátil ke své lásce, ke sportu. Byl sportovcem tělem i duší – lyžařem, vodákem. Jeho sr­ dečním sportem však bylo judo. Byl trenérem nejen oddílu juda v hradeckém Spartaku v době jeho největ­ ší slávy, ale i trenérem československé reprezentace. Po pádu bolševického režimu se ze Spartaku opět stal Sokol a Oldřich stál několik let v jeho čele. V souvislo­ sti s touto rotariánskou profesí byl přizván do činnosti obnoveného Rotary klubu. V poslední době i přes svůj handicap zhoršeného zraku žil svůj život stále naplno, zajímal se o vše a byl rádcem mladším ve veřejném dění. Měl radost ze svých vnoučat a pravnoučat, stále byl optimisticky naladěn. Škoda jen, že recidiva zápa­ lu pohrudnice a plic nám jej sebrala. Přesto v srdcích a myslích, a nejen rotariánů, stále zůstane. Čest jeho památce! Text: Petr Novotný Zemřel Oldřich Vlasák V posledních lednových dnech odešel ve věku 95 let jeden ze zakládajících členů Rotary klubu Hradec Králové po jeho obnovení v roce 1991. B

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

38 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 g l o s s a r y Dear Friends in and outside Rotary, Zdeněk Michálek District 2240 Governor for 2018–19 Spring has come to Rotary and a new District Team is forming; a PETS semi- nar for future presidents was held in Olomouc and we are looking forward to the popular Ryla seminar. April is a month of learning and change also for our magazine, Rotary Good News. We are negotiating with potential new publishers and wish to give the readers a choice between printed and electronic versions. We have launched and work to improve also our new District website. I trust all these changes will imbue the District and all its members with new hope and energies we hope to further enhance by the District Conference and 20th anniversary celebrations at Pra- gue-Žofín. For the Rotary movement to thrive and positively influence the world and our communities, it will need more brains and hands. I believe there are many people around, who have yet to be addressed, persuaded about the Rotary goals and mission, and invited to share in our common service. Do please give it a try! We are responsible for the deve- lopment of our District not only to its founding fathers 20 years ago, but also those who will come in future. I will happily discuss the first new additions to our membership at the District Con- ference and be glad if we can congratu- late ourselves on experiencing new growth by the end of the Rotarian year. Yours sincerely, Supplement english D-2240 OLO M O U C Governors’ Council fter a welcome speech by Governor Z. Michálek, GE I. Chocholouš spoke about his presence at a future governors’ training program in San Diego. RI World President-elect Mark Daniel Maloney sees extension of the Rotary ranks as his main mission. Unconventional forms of interaction with service clubs such as Lions should be looked for. The meeting discussed also the possibility of differentiated club membership fees, the practice adopted by several clubs today. The focus was also on the upcoming District Conference on Prague’s Žofín Island. Friday’s agenda includes a formal session of InternationalCooperationCommittees(ICC’s) in the Senate seat in the Wallenstein Palace, with John Germ and Ovidiu Kos from Roma- nia. Croatian Rotarians will join their interna- tional partners for the first time. Governors discussed also other challenges facing the District, including the choice of competent candidates for the post of assistant governors and other district officials they would work with in tandems, or solutions for “problema- tic” clubs, where the governor could delega- te experienced Rotarians to help resolve the issue. This year’s Rotary World Convention will meet in Hamburg. The city’s proximity will surely help enhance turnout among the members of our District. Sixty-five of them have registered thus far and their number will certainly increase. Every Rotarian should attend at least one convention! Text: František Ryneš, photo: Svatopluk Jedlička The Governors’ Council met in the Flora Hotel in Olomouc. A

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 39 supplement RC České Budějovice customarily holds its annual ballroom evening on the first Saturday in February. he 23rd edition was again a big suc­ cess. We invited District Governor Zdeněk Michálek and guests from nine Dis- trict and three foreign clubs, numerically dominated by our friends from RC Frei- stadt. Two girl acrobats on hanging shawls nicely peppered the occasion, as did the lively performance by the Vladislav Brož Big Band from Prague. We were dancing the night away and the mood was ex- cellent. We are happy to report that the objective was met and we will soon present the promised donation to help build an air- -conditioned rehab swimming pool at Čes- ké Budějovice’s Arpida Centre. Text: Martin Timr, PDG, photo: Svatopluk Jedlička Č e s k é B u d ě j o v i c e Another gift to ARPIDA Centre T The most-visited Malá Fatra locality is safe for hikers. The Diery Civic Association, Malá Fatra Mountain Rescue Service and Rotary Club Žilina pooled their resources to restore a hiking trail in Jánošík Holes. nother RC Žilina project assists visi- tors to Malá Fatra. In 2012 they hel- ped to build the Jánošík Holes Educational Trail, in 2014 they shared in the reconstruc- tion of the Vrátná Symbolic Cemetery of Mountain Victims and last year, they built two tourist shelters and installed three ecological Notice Boards at Malá Fatra, in conjunction with the Martin Rotarians. He- re’s hope that this trail will enhance the safety of hikers. Text and photo: Juraj Sabaka Ž i l i n a Jánošík Holes re-opened A This year, too, 71 foreign exchange students of our District enjoyed their SkiWeek 2019 on 10–16 February—five days of skiing and snowboarding delight. he picturesque village of Ždiar under the Belianské Tatry Mts. provided for a beautiful ambience. On the third day, we relaxed in Poprad’s po- pular AquaCity Park. To make our stay interesting and the physical load less stressful, we enjoyed group activities every evening. This year’s SkiWeek was noted for some splendid student perfor- mances and nobody was hurt! Everybo- dy looked forward to the final races. Amazing how excellent the newcomers proved! The race results were announ- ced at a Closing Party, which crowned the event. Text and photo: Ondrej Kollár H i g h T at r a s Ski Week 2019 T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 supplement Our Rotary Clubs have experienced a hectic development since 1999. hirty-four new clubs have been char- tered and our District was granted an RI Headquarters licence to organize youth exchange programs, implement Rotary Foundation-supported projects, stage RYLA Seminars and publish an official Ro- tary magazine in Czech and Slovak. Our District hosts 10 active International Com- mittees and we have hosted two meetings of European Rotary Clubs. Two years ago, an official Alumni organization was set up in the District. Since 1999, six acting RI Presidents have visited the District, and six of our past governors have served in va- rious positions at global RI level. Since 2006, worthy contributions to the develo- pment of Rotary have been awarded with Tomáš J. Baťa Prizes. Text: Svatopluk Jedlička H IS T ORY See how time flies by! T The Friendship Alley has been gracing since Saturday 28 April 2018 part of the shores of Lake Medard near Sokolov, on the site of a defunct brown coal quarry. 100 families planted 100 trees to mark 100 years of the former Czechoslovakia. he project was started by Josef Pelant. Marek Eben was the master of cere- monies and the event received the blessing of Bishop Emeritus of Plzeň. Trees were planted also by our friends from RC Weitra, Austria, and our US inbound student, Emma Jayne Wenger. The event was wit- nessed by Czech Environment Minister Richard Brabec, who unveiled a memorial obelisk at the entrance to the alley. RC Kar- lovy Vary estimates the project’s value at CZK 40,000. Text: Zdeněk Urbanec K a r l o v y V a r y Friendship Alley T I am not a football fan, but “never say never”, and I accepted an invitation to a football game—and it paid handsomely! “Usain Bolt! He’s here! he world’s fastest man sitting on a bench. We must get close and take a photo with him,” my friend Luca called as the game started. We instantly forgot about the players and all we wan- ted was to get closer to Bolt. Luca app- roached him: “Hello, could I have a pho- to with you?” “No,” was the answer and we saw Luca being led away by police officers. But while Luca was ordered to leave the playground, my other friend and I did get the sprinter. We took many photographs and I even starred in a front-page newspaper story! That game was one of my biggest sensations and none of it would have happened if I had said No, way back then. Anita Žouželková delegated by RC Prostějov YO U T H E X C H ANGE “Never say never” or I and Usain Bolt T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 Rotary Good News 2 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 P r a g u e Breakfast at Cardinal\'s With kind permission from Dominik Cardinal Duka and the Prague Archbishopric, Rotary Club Praga Ekumena organized a Carnival Dinner with a review of monastery beers in the Archbishopric premises. isitors collected 110,000 CZK among themselves in support of completion of the St. Vitus Cathedral and delegates from RC Praga Ecumena presented the che- que to Cardinal Duka, the project’s brain- father. Unexpectedly, Jan Hnilica from RC Jičín topped the collective gift with an­ other 100,000 CZK. The invited guests—in- dividuals and whole clubs, such as RC Opa- va—used the occasion to “adopt” 32 organ pipes for a total price of 195,000 CZK. In all, 405,000 CZK were raised and donated. Text: Kateřina Dušková, photo: Martin Petro V R.I.P . Oldřich Vlasák O ne of the founding members of Rotary Club Hradec Králové left us at the end of January, at the age of 95. O. Vlasák was the oldest member of the Club and maybe the whole District. A PHF Badge awardee, he was widely recognized and respected. He gave up his post in the past year only because he had been re-elected to the European Parliament, where he served as a vice president for several years. He was a sportsman, body and soul—a skier and canoeist. But judo was the sport of his choice. He was the coach of both Hradec Králové’s Spartak Club in its legendary years, and the Czechoslovak national judo team. He loved his grand and great- grandchildren and was a born optimist. Text: Petr Novotný m e m o r i a l

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 9 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 2 | 2019 © Praha, 10. dubna 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re da kční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Člen ové p ora dníh o v ý boru Zdeněk Michálek, DG Július Tomka, PDG Ilja Chocholouš, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T is k Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 D IST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz GOOD NEWS 2 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org Konference je mimořádným setkáním s mimořádnými lidmi dat u m p o ř a dat el a k t i v i ta m í sto 14.–18. 4. RI Consil on Legislation Chicago 24.–28. 4. D 2240 RYLA seminář „Střet generací“ Kopřivnice 25. 4.–9. 5. DVVM Eurotour ČR + SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 10.–11. 5. RC Valtice/Břeclav Na bicyklu či pěšky kolem LVA Valtice, V. Pavlovice 11. 5. ALUMNI Jarní setkání ALUMNI 11.–19. 5. D 2240 Týden Rotary v Praze Praha 11. 5. RC Prague Inter. Závody dračích lodí Praha-Podolí 12. 5. RC Praha City Setkání pod pamětními lípami Rotary Praha-Letná 13. 5. RC P . Staré Město Rotary Charity Golf Tournament Praha-Hostivař 14. 5. ADG Praha Setkání RC z pražské aglomerace Praha, centrum 15. 5. RC Praha Slavnostní otevření integrovaného dětského hřiště Praha-Prosek 15. 5. D 2240 Mezinárodní workshop Public 5 S Praha-Vyšehrad 16. 5. RC Praha City Benefiční filmové představení Praha, kino MAT 17. 5. D 2240 Benefiční varhanní koncert Praha, centrum 18. 5. D 2240 Zahradní slavnost Rotary – charitativní projekty Praha, ostrov Žofín 18. 5. D 2240 Distriktní konference Praha 30. 5.–2. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 30. 5.–2. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 1.–5. 6. RI Světový kongres RI Hamburg, Německo 19.–23. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Plzeň Poděbrady Praha rota ry k luby / čr / rota ry k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTAR ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky IN T E R ACT ČESKO A SLOV ENSKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-2-2019-final/