Rotary Good News č. 3/2018http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 3 / 2 0 1 8 Očima mladých: jak vidí svět generace nového milénia

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

ešte som plný dojmov z našej dištriktovej konferencie, ktorá sa konala 17.–20. mája 2018 v hoteli Partizán na Táloch v Nízkych Tatrách. Asi každý, kto sa na nej zúčastnil, potvrdí, že to bolo vydarené podujatie. Využili sme túto príležitosť nielen na bilancovanie toho, čo sa v uplynulom rotariánskom roku podarilo a čo nie, ale najmä na mnoho priateľských stretnutí so známymi, ale aj s doteraz neznámymi rotariánmi a ich rodinnými príslušníkmi z rôznych častí nášho dištriktu a zo zahraničia. Ozdobou našej dištriktovej konferencie bola reprezentantka prezidenta Rotary International pani Rina Sture Kristensen so svojím manželom Henrikom. Prišla pripravená s množstvom informácií o našom dištrikte, ktoré si však mala možnosť doplniť počas svojho pobytu u nás. Živo sa zaujímala o všetko dianie v dištrikte a aktívne sa zúčastnila nielen na konferencii rotariánov, ale aj na paralelne sa konajúcej konferencii nášho dištriktového Rotaractu. Som veľmi rád, že sa nám v tomto roku podarilo prehĺbiť vzťahy medzi Rotary a Rotaractom tak na dištriktovej, ako aj na klubovej úrovni. Formálnym prejavom tohto prehĺbenia bolo to, že sa obe konferencie konali v rovnakom čase v tej istej lokalite. Ukázalo sa, že v budúcnosti by bolo vhodné ešte viac prepojiť program konferencií a to tak, aby sa nielen funkcionári, ale všetci delegáti konferencie Rotaractu zúčastnili aj na pracovnej časti dištriktovej konferencie. Tam totiž zaznievajú hodnotenia doterajšej činnosti dištriktu komplexne a tam sa hovorí aj o jeho ďalšom smerovaní. Je veľmi dôležité, aby toto smerovanie bolo medzi Rotary a Rotaractom prepojené užšie ako doteraz. Aby sme nielen deklarovali význam spolupráce s mladou generáciou, ale aby sme pre rozvoj tejto spolupráce rovnako motivovali obidve strany. Optimálne bude, ak dosiahneme stav, že ani nebudeme hovoriť o „dvoch stranách“, ale jedným dychom o Rotary a Rotaracte ako o organickom celku. Verím, že k zblíženiu generácií prispelo aj to, že počas slávnostného večera na záver konferencie pri každom stole sedeli rotariáni spolu s členmi Rotaractu a zahraničnými výmennými študentmi. Bolo to spoločenské vyvrcholenie podujatia, ktoré podčiarklo nezabudnuteľný zážitok z kultúrneho programu, ktorý tradične pripravili výmenní študenti. Nezostalo ani jedno oko suché pri ich vystúpení a najmä pri záverečnej reči, ktorou výmenná študentka Esmeralda Ortiz Castañon z Mexika poďakovala dištriktu i svojmu Rotary klubu v Třebíči za pohostinnosť a vyznala sa z lásky k hostiteľskej krajine a ľuďom v nej. Prajem si, aby zážitky z konferencie motivovali všetkých jej účastníkov k spoločným aktivitám príslušníkov rôznych generácií aj v budúcnosti. Keďže je toto môj posledný príhovor k čitateľom Rotary Good News v role guvernéra dištriktu, chcem sa na záver poďakovať všetkým členom Rotary klubov i Rotaract klubov v dištrikte za aktivitu, ktorú vykonávajú v duchu hesla Služba nad svoje vlastné záujmy. Milé priateľky a priatelia rotariáni, JÚLIUS TOMKA guvernér Dištriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 prezident RI Projevy RI prezidenta Iana H.S. Riseleyho a novinky z jeho okolí viz www.rotary.org/office-president červen  Po celých 60 let bylo privilegiem a někdy i výzvou pro nastupujícího prezidenta RI najít téma pro rok jeho služby. Když přišla řada na mne, dlouho jsem neváhal. Hned jsem věděl, že naším tématem pro rok 2017–2018 bude Rotary – to je změna (Rotary: Making a Difference). Pro mne tato malá fráze popisuje nejenom to, co již víme, ale i to, oč usilujeme. My chceme dosáhnout změny. My se snažíme pomáhat, něčím přispět, aby byl svět o  trochu lepší. Během minulých dvou let jsem byl svědkem mnoha způsobů, jakými toho může Rotary dosahovat. V Kalifor­ nii, po oněch loňských devastujících lesních požárech, jsem viděl rotariány přinášející změnu těm, kdo přišli o všechno. V Guatemale jsem viděl, jakou změnu předsta­ vují jednoduchá kamna na dřevo pro život žen, které do­ sud vařily na otevřeném ohni. V Izraeli jsem navštívil hy­ perbarické centrum podporované Rotary, které pomáhá pacientům s poraněním mozku a po mozkové příhodě vrá­ tit se ke zdravému a produktivnímu životu. V mnoha ko­ munitách na světě rotariáni přinášejí změnu tím, že po­ máhají s přesídlením uprchlíků, účastní se vakcinací dětí, zajišťují dostatečné zásoby krve pro transfuze a pomáhají mladým lidem získat vzdělání a prospívat v životě. Všude, kde jsem byl, jsem se účastnil plnění závazku rotariánů při vysazování stromů. Teď, když jde do tisku toto vydání The Rotarian, nemám ještě informaci o celkovém počtu stro­ mů, které byly vysazeny. Přesto mohu s radostí oznámit, že jsme již překročili náš původní závazek vysadit 1,2 mi­ lionu stromů – na každého rotariána jeden nově vysazený strom. A všude na světě pokračuje Rotary v přesvědčování a získávání prostředků na podporu eradikace viru polia. Loni způsobil poliovirus jen 22 případů ochrnutí, a to jen ve dvou státech. Jsem si jist, že toto číslo brzo klesne na nulu a že pro nás nastane nové období eradikace: budeme sledovat výskyty dětské obrny a po třech letech od posled­ ního výskytu budeme oprávněni prohlásit, že svět se po­ liaviru definitivně zbavil. Až se s Julietou vrátíme domů, do Austrálie, budeme s potěšením vzpomínat na všechna ta místa, která jsme navštívili, na přátele, které jsme tam našli, a na činy služby, kterých jsme tam byli svědky. Děkujeme vám všem za tu nesmírnou práci, kterou vykonáváte v souladu s tématem Rotary – to je změna (Rotary: Making a Difference). Překlad: petr j. pajas, PDG Ian H. S. Riseley Prezident Rotary International KVĚTEN  Rotary je obrovskou organizací. Teď máme 1,2 mi­ lionu členů v 35 633 klubech, působících v téměř každé zemi na této planetě. Stovky tisíců lidí se účastní programů Rota­ ry, jako jsou Rotaract, Interact, výměna mládeže (Youth Ex­ change), RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), obecní sbory aktivistů Rotary (Rotary Community Corps), mírová centra Rotary (Rotary Peace Centers), jakož i celé řady míst­ ních projektů a projektů podporovaných Nadací Rotary na národní, distriktní nebo místní úrovni. To, jak tato služba vypadá z každodenního nebo týdenního pohledu, je velmi rozdílné v závislosti na tom, o kterou část světa, stát nebo klub se jedná. Každý klub má svoji vlastní historii, své priority a identitu. Tato rozdílnost může být nic­ méně výzvou pro naše sebeurčení jako organizace. Není pře­ kvapující, že mnoho lidí, kteří o Rotary slyšeli, dosud jen málo chápou, co vlastně Rotary dělá. Dokonce i v samotném Rotary je mnoho členů, kteří neznají dobře naše cíle nebo rozsah a dosah našich programů. To má podstatné důsledky nejen pro naši schopnost sloužit opravdu efektivně, ale ovliv­ ňuje to i náš obraz ve veřejnosti. Před několika lety se Rotary začalo vážně snažit o nalezení cest, jak tyto záležitosti řešit; za tím účelem byly vyvinuty nástroje k posílení naší značky i toho, jak bychom chtěli být nahlíženi veřejností. V současnosti tyto nástroje používáme při přípravě kampaně za lepší vnímání Rotary veřejností, kte­ rou jsme nazvali Lidé v akci (People of Action). Ta by měla ukázat, že Rotary je schopno nám všem umožnit, abychom něco změnili k lepšímu v našich komunitách i mimo ně. Před rokem, v červnu, přijala Rada ředitelů Rotary International nové prohlášení o vizi Rotary. Ta odpovídá tomu, jak chceme být nahlíženi, a zdůrazňuje jediný účel, kterému je podřízena naše práce v celé své rozdílnosti. Ať žijeme kdekoli, ať mluvíme jakýmkoli jazykem, bez ohledu na to, čím se zabývají naše kluby, naše vize je stej­ ná. My všichni si přejeme svět, který může být lepší, než jaký je, a který můžeme pomáhat zlepšovat. Jsme tady, protože Rotary nám poskytuje příležitost vytvářet svět ta­ kový, jakým chceme, aby byl – spojovat se a něco dělat, protože Rotary – to je změna. Dopisy prezidenta RI

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 5 nadácia Ako môžeme lepšie zaangažovať mládež do Rotary? Svoje príspevky a podnety mi píšte na emailovú adresu paul.netzel@rotary.org. JÚN  Len ťažko uveriť, že prvý rok druhej storočnice služby našej nadácie a moje ročné funkčné obdobie na poste pred­ sedu Nadácie Rotary sa blíži ku koncu. Zažiť Rotary a našu nadáciu priamo v akcii počas mojich ciest po svete bola úžas­ ná skúsenosť. Je nesmierne inšpirujúce vidieť zanie­ tenie a odhodlanosť rotariánov, energiu a kreativitu členov Rota­ ract klubov, rôznorodosť projektov a foriem služby. Videl som, ako Rotary prináša zmenu v živote nespočetného množ­ stva ľudí v núdzi. Tieto skúsenosti opätovne potvrdili moju vieru v budúcnosť Rotary a kľúčovú úlohu našej nadácie, ktorú musí aj naďalej zohrávať, obzvlášť keď sa približujeme ére bez výskytu detskej obrny. Ako rotariáni máme pred se­ bou veľké výzvy a odvážne príležitosti: • Musíme dotiahnuť náš cieľ: vyčistiť svet od detskej obrny do úspešného konca. Prispejte preto na kampaň proti detskej obr- ne – či už prostredníctvom priamej finančnej podpory, fund­ raisingu, alebo propagáciou silného príbehu boja s detskou obrnou prostredníctvom vami preferovanej mediálnej platformy. • Musíme rozvíriť diskusiu a stanoviť, ktoré ďalšie spoločné pro- jekty budeme realizovať. Uvažujte odvážne. • Musíme pracovať na zaangažovaní 50 percent populácie mlad- šej ako 30 rokov. Prieskumy ukazujú, že títo mladí ľudia chcú veci meniť k lepšiemu a sú ochotní pracovať ako dobrovoľníci. • Ženy tvoria 50 percent svetovej populácie. Ukazuje sa, že už tvoria aj chrbtovú kosť mnohých klubov. Potrebujeme rozšíriť ich dosah a vyťažiť maximum z ich vodcovských schopností na všetkých úrovniach našej organizácie. • Väčší počet rotariánov a klubov potrebuje užšie spolupracovať s našou nadáciou, aby lepšie pochopili, ako nám všetkým nadá- cia dokáže pomôcť dosiahnuť želané ciele. Počas tohto rotariánskeho roku som vás vyzval, aby ste sa so mnou podelili o svoje podnety. Mnohí z vás tak urobili a navrhli ako získať viac finančných prostriedkov, zjednodu­ šiť grantový proces, lepšie zapojiť mládež, upevňovať mier a ako posilniť súvislosti s členstvom prostredníctvom Nadá­ cie Rotary. Vyjadrili ste zanietenie pre budúcnosť, v rámci ktorej naša nadácia – už v druhej storočnici svojej existen­ cie – bude mať väčší vplyv ako kedykoľvek predtým. To všet­ ko len vďaka tomu, že vy ste naša najväčšia devíza. Ďakujem vám, že som mal tú česť zdieľať túto cestu s vami. Paul A. Netzel Predseda správnej rady nadácie MÁJ  Päťdesiat percent svetovej populácie má menej ako 30 rokov. Takže je na mieste otázka, čo mladí ľudia vlastne chcú. Nedávne prieskumy Svetového ekonomického fóra uskutočnené na vzorke viac ako 30 000 respondentov zo 186 krajín mladších ako 30 rokov prinášajú niekoľko užitočných poznatkov. Väčšina respondentov považuje klimatické zme­ ny a konflikty za najkritickejšie problémy, ktorým čelíme. Možnosť zakladania start-upov a využitia podnikateľských príležitostí taktiež považujú za veľmi dôležité. S menšou dávkou optimizmu však vnímajú šance, nakoľko budú v spoločnosti vypočuté ich hlasy. Viac ako polovica respon­ dentov v prieskume uviedla, že si nemyslí, že v ich kraji­ nách sa zohľadňujú názory mladých ľudí pred prijatím dôležitých rozhodnutí. Je zrejmé, že mladí ľudia chcú zá­ sadným spôsobom prispieť k riešeniu problémov a chcú vidieť výsledky, keď sa zapoja do konkrétneho projektu. Dobrým príkladom je tím otca Tulsiho a jeho syna Anila Maharjánovcov, členov Rotary klubu Branchburg Township v New Jersey. Pomocou grantov z našej nadácie zaviedli systém poskytovania mikroúverov, štipendií a podporu projektov na výstavbu príbytkov v Nepále, čím pomáhajú preživším vyrovnať sa s ničivými následkami zemetrasenia z roku 2015. Vďaka zme­ nám prijatým Legislatívnou radou v roku 2016 v súčasnos­ ti už kluby disponujú značnou flexibilitou, v dôsledku čoho fungujú podľa vlastného najlepšie vyhovujúceho režimu. Znamená to širší výber modelov fungovania klubov, najmä pokiaľ ide o spôsob klubových stretnutí. Apelujem na vás, aby ste osobne podporili členov Rotar­ act klubov, ktorí majú teraz možnosť využiť príležitosť vstúpiť do Rotary klubu, pokiaľ sú ešte stále členmi Rotar­ actu. Pomôžte im bližšie sa oboznámiť so spôsobom fun­ govania našej nadácie, ktorá im môže pomôcť dosiahnuť ich sny o vytvorení lepšieho sveta. Tým, že už dnes zabezpečíme mladým vhodné podmien­ ky, vydláždime tak cestu pre viac ako 200 000 budúcich vedúcich osobností Rotary, ktorí sa raz svojím vlastným pričinením zaslúžia o reálny posun k lepšiemu svetu pre budúce generácie. Príhovor predsedu Správnej rady Nadácie Rotary Preklad: IVAN BELAN, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

Novinky o Rotary z celého světa Autor: Brad Webber Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Preklad do slovenčiny: Ivan Belan, PDG 6 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 Neziskové organizace v Baku nedávno rozmístily po městě sběrné skříně na recyklovaný odpad. Ten pak dal podnět místním podnikate- lům a osobám zajímajícím se o životní prostředí, aby podporovali projekt Eco Creations nazvaný „Plastům řekněme naše: NE!“, který se zaměřuje na využí- vání plastových pytlů. „Budeme-li naše lidi vychovávat, šířit naši myšlenku ome- zování plastů, ochráníme před nimi naši zemi. Plasty se dosud ukládaly do sklá- dek v přírodě nebo se spalovaly – to obojí je špatné.“ Ázerbájdžán Ázerbájdžán, který je po roz- padu Sovětského svazu v roce 1992 samostatnou zemí, se musí vyrovnávat s řadou problémů. Jde na příklad i o to, jak nakládat s odpadem, zejména s plasty. „Naši obyvatelé však neprojevují příliš aktivity, když přijde řeč na recyklaci odpadu nebo na udržitelnost pořádku,“ říká Sarita Vaidová, členka Rotary klubu Baku International. Tento RC řídí nezis- kový spolek Eco Creations, který zaměst- nává uprchlíky v podniku, jenž přetváří odpadové plasty na znovu použitelné přepravní pytle a jiná pomocná zařízení. Své rotariánské přátele klub vyzval, aby se zapojili do péče o životní prostředí. V prosinci vytvořilo asi 50 lidí před jed- nou velkoprodejnou z 500 plastových lahví asi čtyřmetrový „vánoční strom“. Malajzia Výskyt horúčky dengue, pre- nášanej komárom druhu Aedes, je v Malajzii veľmi vysoký. V roku 2017 bolo zaznamenaných 80 000 prípadov tejto vírusovej nákazy a 170 úmrtí. Reakciou na vzniknutú situá- ciu sú opatrenia výboru dištriktu 3310 zameriavajúce sa na choroby prenášané komármi, ktoré zdvojnásobujú úsilie na potlačenie tohto ochorenia. Deväť Rotary klubov v štáte Sabah realizuje vzdeláva- cie kampane, distribuuje informačné bro- žúry a rozdáva lapače hmyzu, vyhľadáva a eliminuje lokality, kde sa rozmnožujú komáre. John Cheah Kam Loong, člen Rotary klubu Johore Bahru, niekdajší dištriktový guvernér a bývalý pracovník malajzijského ministerstva zdravotníctva prízvukuje, aká dôležitá je nepretržitá ostražitosť.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

Prvý záznam o chirurgickom odstránení sivého zákalu pochádza z roku 1748. Spojené státy Do neziskových aktivit Rotary klubu Mooresville v Severní Karolíně patří projekt „Postele pro děti“, kterým napomáhají pohodlí pro řadu rodin ze sociálně sla- bých vrstev společnosti. Navrhli jej dva členové tohoto RC, Brenda Hawkins a Sandy Jones, již v roce 2014 a na počátku 2018 se stal plně hodnotným projektem. Připojily se k němu i další čtyři sousední Rotary kluby a řada dal- ších podporovatelů, jako např. Great Chili Cookoff. Celkem bylo dodáno již 150 nových dvojpostelí, plně vybavených matracemi, prostěradly, polštáři a při- krývkami. „Když ty postele z vozu vyklá- dáme, měli byste vidět, jak rozzářené jsou tváře dětí, které nás sledují,“ říká Jones, „vždyť mnohé z nich nikdy neměly ke spánku tak pohodlné místo.“ Mexiko V malej rybárskej dedine San Felipe na polostrove Baja žije poväčšine starnúca populá- cia. Medzi jej obyvateľmi bol zazname- naný vysoký výskyt cukrovky a tiež ten- dencia vyhnúť sa noseniu slnečných okuliarov, v dôsledku čoho pribúdajú očné problémy. Miestny Lions klub preto pre obyvateľov už dlhodobo organizuje oftalmologické prehliadky a zabezpečuje okuliare. Rotary klub San Felipe nadvia- zal na túto snahu o pomoc miestnym. Svojou angažovanosťou umožnil operácie sivého zákalu a laserové operácie siet- nice, ktoré sa realizovali v rámci globál- neho grantového projektu. Miestni rota­ riáni ho získali v spolupráci s Rotary klubom Shasta Valley (Yreka) v Kalifornii. Trojročný grant vo výške 81 500 USD bol ukončený v decembri. Financovalo sa z neho 107 operácií katarakty a ďalších 88 oftalmologických zákrokov. Dánsko Od roku 2004 organizuje Rotary klub Gilleleje vždy v auguste v miestnom prí- stave sleďové hody. Toto podujatie pri- láka viac ako 700 nadšencov. Každoročne sa tak klubu podarí vyzbierať približne 15 000 dolárov, ktoré putujú na podporu sociálnych služieb a kultúrnych podujatí v komunite. Prezident klubu Søren Olsen vysvetľuje, že miestni rybári venujú úlo- vok a reštaurácie zaplatia za privilégium pripravovať slede – vlajkovú komoditu škandinávskej gastronómie. Hoci Olsen nie je odborníkom na ryby, na základe záujmu zákazníkov vyhodnotil, že spome- dzi 13 variácií úpravy sleďov sa najväč- šiemu záujmu teší „vyprážaný sleď mari- novaný v octe a bylinkách“. ze světa 7 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

rotaryinstitute-nuernberg@rotary.de www.rotary-institute-nuernberg2018.de Mezinárodní výměna názorů na téma Dopad globální digitalizace na humanitární služby proběhne ve dnech 21.—23. září 2018 v Norimberku. Vůdčí osobnosti z řad rotariánů z celé Evropy jsou zvány na tento kongres na norimbergském výstavišti. Třídenní akce je určena pro současné i budoucí lídry v evropských klubech a distriktech. Během této akce, nazývané „institut“, bude diskutován rozvoj Rotary jako servisní organizace, její pravomoci a možnosti vytvářet síť spolupráce. Je to o současných silných a slabých stránkách a o budoucím vývoji celosvětové organizace. Rotary institut v Norimberku Dopad globální digitalizace na humanitární služby 21.—23. září 2018 Institute Nuremberg 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 9 ze světa aždý den budete moci sledovat program Con- vention Minute, tedy stručnou videorekapitulaci z událostí z minulého dne, spojenou s výhledem na den příští. Všem našim hostům bude připomíná- na jejich povinnost navštívit stánek s názvem Dům přátelství, kde vám poskytnou zajímavé rozhovory s návštěvníky a zajistí vám dokonalou informaci jak o hlavním zasedání Světového kongresu, tak i o jeho dílčích jednáních. Na adrese riconvention.org, na facebooku Rotary nebo v e-newsletteru naleznete každodenní zprávy o dění na kongresu. Také budete moci sledovat nebo se i podílet na videozáznamech z vystoupení nejvýznamnějších světových osobností. Pracovníci z ústředí RI budou pořizovat záznamy z rozhovorů při všeobecných zasedáních, v Domě přá- telství, z jednotlivých workshopů, z akcí jednotlivých komitétů apod. Půjde jak o videozáznamy, tak o roz- hovory a o další pohledy do dění v rámci každoroční nejvýznamnější události Rotary International. Kaž- dodenní vysílání uspokojí vaši zvědavost množstvím informací o celkovém dění. Budete moci prolistovat si výborné fotografie ze všech akcí v rámci kongresu. A pokud se sami Světového kongresu RI osobně zúčast- níte, můžete si o svých dojmech a zážitcích popovídat s redaktory všech sdělovacích prostředků a také vidět, co si jiní rotariáni odnášejí z adresy #rotary18. Přihlaste se k účasti na letošním Světovém kongresu RI v Torontu na adrese riconvention.org. K S v Ě t o v ý k o n g r e s R I 2 0 1 8 Světový kongres RI je už za dveřmi! Text: Randi Druzin, překlad: Dobroslav Zeman, PDG Ať už budete mít možnost být osobně přítomni letošnímu Světovému kongresu RI v Torontě od 23. do 27. června, nebo budete jeho průběh sledovat ze svého domova, vždy naleznete ty nejaktuálnější novinky z dění v Torontě na adrese Rotary.org nebo na jiných sociálních médiích.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

iekoľko rokov sa stretával narastajúci počet PDG nášho dištriktu v rámci celodištriktových podujatí ( DK, PETS), zatiaľ však bez efektivity realizácie diskusných záverov týchto neformálnych stretnutí. Obyčajne pre časovú tieseň a pracovné povinnosti niektorých PDG v rámci hlavných bodov programu aktuálneho dištriktového podujatia, boli niektoré otázky a problémy nedoriešené a nepomá- hali preto aj názorovou nejednotnosťou nekomplet- ného grémia guvernérovi v jeho organizačnej práci pri riadení dištriktu a prípadne riešení aktuálnych problémov. Preto sa rozhodol úradujúci DG J. Tomka zvolať zasadnutie guvernérskej rady podľa stanov RI na sa- mostatné pracovné stretnutie. Toto historicky prvé pracovné zasadanie Guvernérskej rady Dištriktu 2240 RI v jeho 19-ročnej histórii sa uskutočnilo 6. 4. 2017 v Olomouci za účasti 12 PDG ( z aktuálneho počtu 14), súčasného DG, DGE a DGN. Nerušená pracovná atmosféra ukázala potrebu a efektívnosť spoločnej diskusie pri vytváraní názorovej jednoty, vzájomnej informovanosti o dianí v dištrikte, riešení aktuálnych otázok a odporučení pre prácu nielen súčasného DG, ale pri návrhoch riešení organizácie a stratégie bu- dúcnosti dištriktu aj veľmi potrebné odporučenia a inšpiratívne nápady pre DGE a DGN. Všetci prítomní sa veľmi pozitívne vyjadrili k organi- zácii, priebehu, k navrhnutým záverom konštruktívnej diskusie a potrebe pravidelnosti v zasadaní guvernér- skej rady – podľa odporučenia stanov RI minimálne jedenkrát v rotariánskom roku, najlepšie po návrate DGE z prípravy novozvolených guvernérov. r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 10 N O L O M O U C Historicky prvé zasadnutie Guvernérskej rady RI Dištriktu 2240 Text: Ivan Belan, PDG, foto: Svatopluk Jedlička, PP Guvernérska rada je štatutárny orgán vedenia dištriktu, ktorého existencia a činnosť je definovaná v celosvetových stanovách RI a je implementovaná aj do stanov nášho dištriktu. Pracovná atmosféra ukázala potrebu a efektívnosť spoločnej diskusie pri riešení aktuálnych otázok.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 11 Téma Jsou naše budoucnost To není klišé. Absolventi všech programů Rotary pro mladé jsou zásobárnou potenciálních členů klubů. To platí zejména o studentských výměnách. Mladí poznají, jak žije Rotary jinde ve světě, rodiny, které hostí studenty, se přesvědčují, co naše hnutí dokáže. Totéž platí o absolventech RYLA i o účastnících pobytů mladých odborníků. Snažme se nepropást příležitost!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

12 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 téma ezi zúčastněnými nebyli pouze ro- tariáni, rotexáci nebo rotarakťáci, ale také zástupci semináře RYLA a bývalí výměnní studenti, kteří by rádi byli v Ro- tary opět aktivnější. Akce probíhala během nedělního odpoledne a začala prohlídkou Werichovy vily na Kampě. Po hodinové pro- hlídce domu, ve kterém kromě Jana We- richa žili například také Josef Dobrovský, Jiří Voskovec nebo Vladimír Holan, jsme se přesunuli do prostor pražského Paláce Adria, kde probíhal další program. Ze vše- ho nejdříve jsme se věnovali workshopu na téma „Propojení jednotlivých programů Rotary Distriktu 2240 a jejich možná spo- lupráce aneb Jak zatraktivnit Rotary pro mladé“. Mezi rotariány, rotarakťáky, rotexá- ky i dalšími hosty se rozvinula zajímavá diskuze s mnoha nápady. Závěry z tohoto workshopu si můžete přečíst v následujícím článku s názvem „Jak zatraktivnit Rotary očima Alumni“. Po workshopu dostal slovo George Pod- zimek z Rotary klubu Praha – Staré město, který se během své přednášky věnoval ro- tariánství, motivacím pro to stát se rotariá- nem, představení všeho, co Rotary dělá. Za- brousil také trošku do rotariánské historie a přiblížil možnosti, jakým způsobem být dále v Rotary aktivní a společnosti prospěš- M V neděli 15. 4. 2018 se v Praze uskutečnilo jarní setkání členů Alumni a Rotexu, které bylo již třetí v pořadí naší Alumni historie. Na setkání dorazilo téměř 30 účastníků nejen z Prahy, ale ze všech možných koutů distriktu. Text: Martina Saitlová a l u m n i Třetí setkání členů Alumni a Rotexu

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 13 ným. Po krátké přestávce na občerstvení seznámil Marek Hlaváč všechny zúčastně- né se svým koníčkem, a to potápěním. Do detailu představil potapěčské kurzy, školy, typy potápění, své veselé i méně veselé zku- šenosti a také nám předvedl, jak spolu po- tápěči komunikují pod vodou. V prezentaci nechyběly ani Markovy fotky z potápění, kterému se věnuje již více než 15 let. Na zá- věr jsme dostali tipy, kde je skvělé prostředí k potápění, a kde to naopak nestojí moc za to. Ve večerních hodinách se uskutečnil ještě charitativní pokerový turnaj, kterého se zúčastnilo 10 hráčů, jimž se podařilo svou hrou také značně přispět na dobrou věc. Všichni zúčastnění totiž během setkání rozhodli, jaký projekt výtěžkem z akce pod- poříme. Rozhodlo se, že během letošního roku se pokusíme nashromáždit finance ke koupi celého Shelterboxu. Díky velkorysým finančním příspěvkům všech zúčastněných, Distriktního výboru výměny mládeže na uspořádání akce a pokerovým hráčům mohu s radostí říct, že již polovinu nutných finan- cí ke koupi Shelterboxu máme, a pevně vě- řím, že během podzimního setkání získáme zbytek potřebných peněz. Děkujeme všem, kteří na setkání dorazili, věnovali neděli Ro- tary a těšíme se, že se opět setkáme během podzimu letošního roku! Mezi rotariány, rotarakťáky, rotexáky i dalšími hosty se rozvinula zajímavá diskuze s mnoha nápady.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

14 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 účastnění byli rozděleni do několika skupinek, ve kterých se rozvinuly velmi živé diskuze a ze kterých vzešly zajímavé ná- pady a názory, které bychom vám tímto rádi zprostředkovali, protože myslíme, že stojí za zvážení a zamyšlení. Závěry workshopu se dají shrnout do těchto témat: větší pro- pagace Rotary, omlazení členské základny, programy pro vysokoškoláky, přijímání žen do Rotary, malý zájem klubů o Rotex, Rota- ract a výměnní studenti. V rámci větší propagace Rotary se účastní- ci shodli na tom, že je potřeba, aby byl znak Rotary více vidět, a to na veřejných místech a také na akcích pro veřejnost. Pomoci by mohla také větší aktivita na sociálních sítích, která by zvýšila povědomí o Rotary. Kluby by takémohlyspolupracovats dalšímimístními organizacemi anebo spolu navzájem. V rámci omlazení členské základy diskutující navrhli, že by bylo zajímavé, kdyby kluby zkusily zavést sponzoring potenciálních mladých rotariánů nebo absolventů. Pokud by tedy mladý člověk měl zájem vstoupit do klubu, snížit mu nebo zcela zrušit členské příspěv- ky na určitou dobu výměnou za to, že bude mít v rámci klubu více práce a povinností než ostatní členové. Jistým zatraktivněním by pro zájemce o vstup do klubu mohla být možnost vstoupit se známými či kamarády bez ohledu na to, zdali jsou to muži či ženy. Jinými slovy, nový člen by do klubu mohl přivést další dva nové členy, své kamarády, a vyrovnat se tak lépe s respektem k za- běhnutému klubovému prostředí. Kromě stávajících členů klubu by tak měl hned k ruce parťáky a mohl by díky tomu cítit i větší motivaci se aktivně zapojit do dění a vymýšlet nové projekty. Zajímavým bodem k zamyšlení jsou také programy pro vysokoškoláky. V rámci Rotary existuje mnoho možností, jak vycestovat do zahraničí během střední školy, ale bohužel méně možností pro vysokoškoláky, a tudíž mezi absolvovaným programem a vstupem do Rotary vzniká mezera. Přece jen Rotaract kluby nejsou v každém městě, aby tuto me- zeru mohly vykrýt. Všichni účastníci se také shodli, že by uvítali větší zájem ze strany klubů o nové členy, protože snahy některých absolventů navázat kontakt s kluby nejsou úspěšné, a to je může od případného členství odradit. George Podzimek během své před- nášky na setkání všechny účastníky vyzval, aby oni byli ti, kteří vyjádří svůj zájem být členem Rotary, a přišli do klubu. My bychom rádi požádali vás, činovníky Rotary klubů a Rotaract klubů, abyste takovým lidem otevřeli klubové dveře a přivítali je v rota- riánském světě. Během třetího setkání Alumni a Rotexu měli všichni zúčastnění prostor k diskuzi v rámci workshopu s názvem „Propojení jednotlivých programů Rotary Distriktu 2240 a jejich možná spolupráce aneb Jak zatraktivnit Rotary pro mladé“. istriktní konference jsou pro většinu přátel z Rotary místem slavnostního setkávání a bilancování. Pro mne to je vypětí téměř nadlidské, abych jako moderátor a tro- chu i režisér udržel vše v časové ose a osa- zenstvo v sále vzhůru, anebo je alespoň pro- budil po obzvláště povedeném příspěvku. Tak to tedy fungovalo až do poslední konfe- rence, kde se role moderátora ujal místní bo- rec, a se zapřením vlastního ega musím při- znat, že to nebylo vůbec špatné. No a já se ocitl v pro mne naprosto neznámé roli člově- ka, který na konferenci nemá v zásadě žádné povinnosti. Takže poprvé v mém rotarián- ském životě jsem se rozhodl se zúčastnit do- provodného programu, tedy toho, kam větši- nou posíláme naše partnerky, aby se s námi v sále nenudily. Musím přiznat, že jsem se tak dobře nebavil už hodně dlouhou dobu. Organizátoři připravili zajímavý program v překrásné části Slovenska, a navíc se sou- těžilo. A já jsem vyhrál vše, co se dalo, a můj soutěživý duch byl uspokojen, když se mi na krku houpaly 3 dřevorubecké medaile. Po ná- vratu ještě trochu bazénu a wellness v sau- nách a vířivkách všeho druhu a jsme připra- veni na večerní gala. Takhle se má prožívat konference, a ne být totálně vystresovaný. Osvěžený a omlazený vstupuji do sálu. Při vstupu do sálu jsem ale zažil pocit, že mini- málně polovina účastníků musela projít da- leko lepší omlazovací kúrou než já. Hledím do mladých tváří mnoha sympatických lidí a pomalu propadám panice. Jsem v tom správném sále? Když ale zahlédnu pár zná- mých a unavených tváří organizátorů, vím, že jsem na správném místě. A dochází mi, že tito krásně odění a usměvaví mladí lidé jsou ti stejní, které na schůzkách vídáme v otrha- ných džínách a občas i v sakách ověšených vším možným i nemožným. Prostě naši stu- denti ze všech koutů světa. A také mi dochá- zí, že právě to je náš pramen věčného mládí. Ti, kteří znají Rotary od raného mládí a pone- sou si ho v srdci na celý život. Myslím, že tak- to to funguje lépe, než ten nejlepší wellness. Pramen věčného mládí j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady D téma Text: Martina Saitlová Alumni: jak zatraktivnit Rotary Z

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 15 Otázky pokládal: František Ryneš Rozhovor s budoucím guvernérem distriktu Zdeňkem Michálkem, který je přesvědčený, že lidskost je cesta ke zvládnutí výzev dnešní doby a naše naděje na lepší budoucnost. o s o b n o s t Od pramenů ke hvězdám

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 téma Blíží se 1. červenec, kdy převezmeš vedení našeho Rotary distriktu. Jak se cítíš? Jako před prvním rande. Rande s dívkou, kterou jsem si vyvolil, na které mi záleží, a ještě nevím, co na to ona, když naše poznávání bude důvěrnější, spojené s řadou vzájemných interakcí a spoléhání jeden na druhého. Nesení odpovědnosti za kus společné cesty, ale i prožívání radostí z dosažených úspěchů. Takže to vidíš skoro jako manželský svazek? Co na to Tvoje rodina? Možná, ještě něco více! V manželství se berou dva a mohlo by to být snadné. Ale jak víme, ne vždy to snadné opravdu je. V našem distriktu máme téměř 1 400 rotariánů a rotariánek, z nichž všichni mají svá očekávání – často vysoká, a tak to pro mne bude výzva. S manželkou Jarmilou o sladění usilujeme již 38 let a zatím se nám to daří. Věřím tedy, že to spolu „dáme“ i v mém guvernérském roce. Dcera Jaruška se již osa- mostatnila, a i když teď žije a pracuje v Českých Budějo- vicích, rovněž mne v mém úsilí o lepší svět podporuje. Říkáš „v Tvém úsilí o lepší svět“ . Chápeš tedy svou roli guvernéra jako poslání „dělat svět lepším“? Ano, slova služba a úsilí o lepší svět zaznívalo na gu- vernérské přípravě v San Diegu až příliš často, než aby je bylo možno ignorovat. Zmiňuje je i Barry Rassin ve svém Prezidentském tématu a Citations: „Služba Rotary mění životy lidí a celých komunit. Abychom svou službou, která mění svět, mohli dokázat ještě více, musíme o naší roli v Rotary a o roli Rotary ve světě začít myslet jinak. Musíme se více věnovat tomu, jak nás vidí veřejnost, měli bychom využívat sociální sítě k vyhledávání nových členů a k získávání partnerů, kteří mohou posílit naši službu. Musíme se soustředit na větší projekty s větším a dlouhodobějším dopadem, což vyžaduje hlubší zkoumání a přípravu, než lze někdy stihnout během rotariánského roku a doby, kdy jsme jako jednotlivci ve funkci. Nejdůležitější je, abychom inspirovali své okolí ke konání pozitivních věcí; musíme inspirovat členy svých klubů a celou naši organizaci, abychom dokázali s odvahou, optimismem a kreativitou čelit všem výzvám, které před námi stojí.“ Světový Rotary prezident mluví o inspiraci a ve svém mottu nás vyzývá, abychom se inspirací sami stali. Jak jsi tuto výzvu uchopil Ty? Přiznám se, že jsem své základní úvahy v této oblasti formuloval již na letišti, před odletem domů. Uvědomil jsem si, žeRotary International jenadčasováorganizace. Myšlenky jejího zakladatele Paula Harrise již více než 100 let oslovují lidi, kteří uvěřili v sílu služby člověka člověku. Že prostá pomoc bližnímu je víc než jakékoli náboženství či politický systém. Že lidskost je cesta ke zvládnutí výzev dnešní doby a naše naděje na lepší budoucnost. Základní motto Rotary „Service above self“ krásně vyjadřuje podstatu naší činnosti. Přidáme-li k tomu 4 základní rotariánské otázky: 1. Je to pravda? 2. Je to čestné vůči všem, jichž se to dotýká? 3. Podpoří to přátelství a dobrou vůli? 4. Přinese to prospěch všem zúčastněným?, tak máme velmi srozumitelný návod pro život. Osobně chci vše, co budu v tomto duchu konat, poměřovat ještě pěti klíčovými slovy: radost – jako kritérium pro to, co má mé konání přinést, respekt – k sobě, jiným lidem, přírodě i vesmírným zákonitostem, partnerství – se všemi lidmi dobré vůle a obdobně zamě- řenými organizacemi, otevřenost – novým myšlenkám, lidem a široké veřejnosti, odpovědnost – za sebe a své činy, za svou rodinu, Rotary klub, komunitu i tento svět. Věřím, že tímto přístupem obohatím své okolí a mohu se stát inspirací pro všechny, kterým záleží na tom, jak pozitivně ovlivnit tento svět. To je pěkná filosofie, ale jak ji chceš přenést do života, do naší rotariánské praxe? Na co se chceš zaměřit? Osobně věřím v mladou generaci, které se věnuji celý život. Jak ve skautingu, tak v Rotary. Absolventi výměnných pobytů, členové našich Rotaract klubů a účastníci RYLA seminářů mne každoročně přesvědču- jí, že zde je naše síla i naše budoucnost. Proto jsem za tuto oblast převzal odpovědnost v rámci naší distriktní strategie a chci se jí více věnovat. Zejména bych rád pomohl v zakládání nových Rotaract klubů a s rozvo- jem jejich činnosti. V dalších dvou našich distriktních prioritách – péči o členskou základu a kvalitní obraz Konejme skutky dobré vůle všude tam, kde je to potřebné. Bavme se, organizujme akce s druhými i pro druhé, žijme službou a myšlenkami Rotary. Vždyť přece rotariáni jsou „People of Actions“!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 17 Zdeněk Michálek se svou ženou Jarmilou a dcerou Jaruškou Rotary – budu spoléhat na své partnery guvernéry, DG Julo Tomku a DGN Ilju Chocholouše, s nimiž jsme základ naší strategie vytvořili. Rád bych rovněž oživil myšlenky, z nichž Rotary vlastně vzniklo. A to je služba povolání a vzájemná rotariánská podpora. Myslím, že na ni někdy zapomí- náme, ale právě zde jsou prameny Rotary. Když se při tom budeme řídit známým citátem Immanuela Kanta a „cítit vnitřní zákon v sobě a mít dostatek pokory vůči hvězdnému nebi nad hlavou“, nebudeme se muset ani zde ničeho obávat... V Tvém guvernérském roce budeme slavit 20 let od obnovení našeho distriktu. Máš již nějaké představy, jak tyto oslavy budou probíhat? Ano, mám! Pracujeme na tom s distriktní týmem pro PR s Georgem Podzimkem a zejména se Sváťou Jedličkou. Základem těchto oslav bude putovní výstava k dvaceti letům obnovení činnosti našeho Rotary distriktu v Čes- ké a Slovenské republice, k níž budou organizovány doprovodné akce. Vyvrcholením bude naše výroční kon- ference, která se uskuteční 18. 5. 2019 v Praze na Žofíně, kde byl náš distrikt právě před dvaceti lety obnoven. Ví se již, jaký bude program nebo jaké budeme mít hosty? Předběžně ano. Přípravný tým již pracuje od PETS semináře a záměrem je dopolední část tradičně vě- novat Rotary záležitostem a v rámci odpolední pak uspořádat besedu významných hostů na téma: Etika a odpovědnost v podnikání a společnosti. A pokud jde o hosty, tak ti jsou zatím v jednání. Osloven byl i světový prezident Barry Rassin, ale zatím nemáme jeho potvrzení. Dle sdělení jeho týmu se rozhodnutí dozvíme 90 dnů před konferencí... Máš nějaké nosné téma pro tyto oslavy? Hodně jsem o tom přemýšlel, ale vždy mne to vrá- tilo k tomu podstatnému, čím Rotary v dnešní době pomáhá dnešnímu světu. A to je služba potřebným. Naše tradiční „Service above Self“. V této oblasti pak největší rotariánský projekt na vymýcení dětské obr- ny z povrchu tohoto světa. Důvodem pro zaměření na polio je i skutečnost, že tehdejší Československo bylo první zemí na světě, které se díky systematickému očkování podařilo v šedesátých letech zastavit další výskyty dětské obrny na naší půdě. Významně se na tom podílel i náš pozdější distriktní guvernér MUDr. Viktor Príkazský. Máš ještě nějaké další poselství nebo výzvu pro naše členy? Zde bych rád oslovil všechny, kteří nosí rotariánský odznak, a nejen je. Všechny, kterým není lhostejné, v jaké zemi žijeme, jaká bude naše budoucnost! Ko- nejme! Konejme skutky dobré vůle všude tam, kde je to potřebné! Bavme se, organizujme akce s druhými i pro druhé, žijme službou a myšlenkami Rotary. Vždyť přece rotariáni jsou „People of Actions“! I malý čin ve prospěch druhých se počítá a může být tím podstat- ným, který rozhodne o našem osudu... Věřím, že z výsledků budeme mít společnou radost a budeme moci být hrdí sami na sebe, i na svou pří- slušnost k naší velké rotariánské rodině.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 urotour jsme zahájili v Paříži, prohlíd- kou památek města a galerií Louvre, kde měli studenti šanci spatřit obraz Mona Lisa. Další den byl na programu skvostný zámek Versailles a jeho rozlehlé zahrady. Typickou pařížskou atmosféru načerpali studenti při prohlídce čtvrti Montmartre a baziliky Sacré-Cœur. S Paříží jsme se rozloučili výšlapem do druhého patra Eif­ felovky, ze které byl toho dne nádherný výhled na rozlehlé město. Další zastávkou bylo pobřežní město Barcelona. Navštívili jsme gotickou část města, žasli jsme nad jedinečnými stavbami katalánského archi- tekta Antonia Gaudího, jako je Parc Guell a stále nedostavěný chrám Sagrada Familia. Studenti si Barcelonu zamilovali, její specific- kou pobřežní atmosféru a pouliční život na ulici La Rambla. V Barceloně jsme měli štěstí na teplé slunečné počasí, které jsme si užili na místní pláži koupáním, hraním fotbalu a odpočinkemponáročnémprogramu.Fotba- loví fanoušci měli možnost navštívit Mekku fotbalu Camp Nou a zároveň se jim naskytla možnost na vlastní oči zahlédnout hráče FC Barcelona při přehlídce šampionů ve městě. „Nejvíce se mi líbilo v Barceloně, měla atmo- sféru, která v ostatních městech chyběla,“ řekl student Bergen Hoff z USA. „Ulice byly pestré, místní lidé vypadali šťastně a Sagrada Familia byla neuvěřitelná. Pohoda na plá- ži, náhodná přehlídka hráčů FC Barcelona a volný čas na ulici La Rambla s ostatními výměnnými studenty pro mě jsou největší- mi zážitky z Eurotour.“ V polovině Eurotour jsme využili 21hodinové plavby trajektem ze Španělska do Itálie k zaslouženému odpo- činku po týdnu neustálého chození, focení a poslouchání výkladů průvodců. V průběhu plavbysestudentiodreagovalinavečernídis- kotéce, načerpali energii k objevování Itálie a cvičili vystoupení na distriktní konferenci. Druhý týden Eurotour byl ryze italský a ute­ kl jako voda. Nejprve jsme na sebe ne- chali dýchnout římskou historii při návštěvě Kolosea, Fora Romana a Pantheonu. Prochá- Touto větou popsali výměnní studenti letošní Eurotour. Spousta nezapomenutelných zážitků, dobrého jídla, navštívených míst a památek posledních 3 000 let evropské historie. Přes 190 nachozených kilometrů napříč 6 městy ve Francii, Španělsku a Itálii, v teplu, dešti i mlze. To je shrnutí letošní Eurotour, která se uskutečnila 24. 4. – 8. 5. 2018, a zúčastnilo se jí 74 studentů z celého světa, 4 rotariáni a rotexáci. Text: Tereza de Wolfová, Foto: Josef Maleček R OT E X Věděli jsme, že Eurotour bude skvělá, ale WOW! E téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 19 zeli jsme se římskými uličkami, viděli Fonta- nu di Trevi a vystoupali na Španělské schody. Blízko hotelu, kde jsme bydleli, se nachází nejstarší zmrzlinárna v Římě, ve které si studenti vychutnali vynikající zmrzlinu. Následující deštivý den byla na programu návštěva Vatikánu, Sixtinské kaple a chrá- mu sv. Petra a následný přesun autobusem do Neapole. Podívat se do Říma a Vatikánu byl pro studentku Esmeraldu Ortiz z Me- xika životní sen. „Řím a Vatikán byla moje nejoblíbenější města na Eurotour. Splnil se mi sen, a dokonce předčil očekávání, nic mě nezklamalo, jsem nadšená. Byla to magická návštěva, všechna ta místa plná historie, místní lidé a výborné italské jídlo.“ Výšlap na Vesuv, který se konal v mlze a silném deš- ti, vyvolal u studentů rozporuplné reakce. Přestože bylo na vrchu sopky vidět pouze na pár metrů okolo, někteří studenti si ten- to adrenalinový zážitek užili. „Jeden z nej- větších zážitků byl pro mě výlet na Vesuv. Přestože bylo příšerné počasí, moc jsem si to užila,“ řekla studentka Bethany Giovanet­ to z Kanady. Po tom, co se studenti usušili a zahřáli, jsme navštívili město Pompeje, které bylo zničeno právě výbuchem sopky Vesuv v roce 79. Prohlídka byla zajímavá z hlediska zachovalosti a funkce velkého a tehdy moderního starořímského města. Před cestou do Florencie jsme stihli navštívit město Neapol a měli šanci ochutnat pizzu, která odtud pochází. Při návštěvě Floren- cie měli studenti možnost navštívit galerii dell’Accademia a prohlédnout si most Pon- te Vecchio, katedrálu Santa Maria del Fiore a procházet se středověkými uličkami. Flo- rencie uchvátila studenta Andrewa Dundase z USA: „Mým oblíbeným místem byla určitě Florencie. Mám pocit, že ve městě je toho tolik, co je možné navštívit, a zároveň tam není tolik turistů jako v Římě nebo Paříži.“ Eurotour jsme zakončili slunečným dnem v Benátkách, které studenti poznali díky hře Treasure Hunt, a odpolední jízdou na gondolách po benátských kanálech. Tricia Maloney z USA si je zamilovala. „Benátky jsou naprosto nádherné. Místní architektura mě ohromila, byla zábava toulat se s přáteli úzkými uličkami přes mosty a kanály.“ „Je neuvěřitelné, kolik jsme stihli zažít úžas- ných věcí během dvou týdnů. Nejenže jsme každé město důkladně prozkoumali, ale do- kázali jsme to společně s našimi nejlepší- mi přáteli z celého světa,“ shrnula výstižně Eurotour Tricia. Je neuvěřitelné, kolik jsme stihli zažít úžasných věcí během dvou týdnů!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 téma Martin Šebesta Vyslaný RC Ostrava esta ubíhala rychle, úžasní lidi, skvě- lá atmosféra. U hranic s Ruskem jsme se společně potkali s autobusem číslo dva s ostatními výměnnými studenty. Pooběd- vali jsme, vyměnili eura za ruble a hurá do Ruska. V centru Petrohradu jsme se ubyto- vali v hotelu Moscow. Já jsem byl na pokoji číslo 7045 s Ryanem z JAR. Měli jsme nád- herný výhled na most tyčící se nad řekou Něvou a výhledem na město. Celé dopoledne jsme strávili v Ermitáži, která byla napros- to okouzlující. Po celou dobu jsme měli vlastní průvodkyni. Na obědě jsme potom společně zazpívali jedné kamarádce k naro- zeninám, jak finsky, tak anglicky. Po obědě jsme navštívili muzeum Kunstkamera, kde sídlí Antropologické a etnografické muzeum Petra Velikého. Na hotelu jsme povečeřeli a kolem šesté jsme se vydali směr divadlo. Čekal nás nádherný balet, Labutí jezero, v Alexandrijském divadle. V sobotu nás čekala komentovaná prohlídka města z au- tobusu, která byla naprosto úžasná. V neděli jsme posnídali, dali sbohem hotelu a vydali se směr Vyborg (finsky Viipuri). Zde jsme navštívili lidmi přeplněné tržiště (oproti Finsku fakt nezvyk). Všichni koupili tunu čokolády, za kterou by ve Finsku dali tak dvojnásobek, ne-li víc. Poté jsme se vydali na hranici. Při zpáteční cestě vládla skvělá atmosféra, ale na druhou stranu jsme věděli, že už se s mnohými neuvidíme. Všichni už si totiž uvědomujeme, že nám výměna pomalu končí. Mně zbývá ve Finsku pouhých 38 dní a chce se mi z toho brečet. Tolik krásných chvil jsem tu zažil, mnoho nového se naučil, poznal skvělé lidi. Mrzí mě, že se musím vrátit tak brzo oproti ostatním studentům, ale jinak to nejde. Od 26. do 29. 4. jsem měl díky Rotary možnost zavítat do Ruska, přesněji do Petrohradu. Ze tří Rotary výměnných studentů ve městě jsem se vydal do Ruska sám. F INSKO Výlet do Petrohradu C OUTBOUNDS 2 0 1 7 / 2 0 1 8 STUDENTSKÉ VÝMĚNNÉ POBYTY Wi-fi je v Rusku zajímavá, na mnoha místech je, ale musíte se připojit přes telefonní číslo, kam vám přijde kód a vy ho tam musíte vložit.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 21 Michaela Kulichová Vyslaná RC Trutnov ro mě osobně tento výlet znamená mnoho. Nové kamarády od Japonska přes Itálii až po Brazílii, viděla jsem místa, o kterých jsem snila jako malá holka, a dělala věci, o kterých se mi naopak ani nesnilo. Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, že se proletím v helikoptéře nad Uluru nebo že se projdu kolem Opery v Sydney, tak bych se mu vysmála. Sen se ale stal realitou a o tom je i celá výměna. Možnost převést sny do skutečnosti a naučit se, že všechno je možné, když je projevena dostatečná snaha a zájem. Viděli jsme úžasná jak pobřežní, tak vni- trozemní města jako Sydney, Melbourne, Adelaide, Alice Springs či Cairns. Velká měs- ta ale nejsou důvodem, proč se člověk vydá do Austrálie. Je to ta neporušená krása vnit- rozemské divočiny. Cesty, na kterých můžete řídit 5 hodin a nevidět jediné město či auto. To je ta krása, kterou Austrálie nabízí. Po celou dobu naší cesty jsme poznáva- li kulturu původních obyvatelů Austrálie. Bylo naprosto úžasné se učit o jejich způ- sobu života. Tento výlet mi dal tolik, že je nemožné dostatečně poděkovat za tuto ojedinělou příležitost jak Rotary, tak mé rodině. Lubomír Smrček Vyslaný RC Znojmo ahle obří země má rozlohu skoro jako celá Evropa, takže v různých částech můžete zažít jiné zvyky, jíst jinou kuchyni či čelit rozdílným teplotám. Já jsem měl to štěs- tí, že jsem se dostal do hlavního města státu Ceará(D4490,RCFortaleza–Praia).Užpodle názvu mého klubu (praia = pláž) je zřejmé, že jsemsenalepšímístonemohldostat.Brazílie a konkrétněCeará,tojerájpláží.A oprotitěm našim jezerním, tady se při koupání v moři neklepete zimou. Když se řekne Fortaleza, mnoha zdejším lidem se vybaví Beach Park. JetonejvětšíaquaparkJižníAmerikya ležína pláži Praia do Beach Park. Běžně tu uvidíte bazény přímo u moře. Ze začátku mi to přišlo ménělogické,pozdějijsemdospělk závěru,že je to pro lidi, co mají rádi pláže, ale ne slanou vodu. A abych nepsal jen o místních březích, musím zmínit turisticky nejnavštěvovanější městoRiodeJaneiroa slavnouplážCopacaba- na.Mohlbychvyjmenovatdalšíúžasnépláže, které jsem navštívil, a básnit o jiných, které chci navštívit (např. na brazilském souostro- ví Fernando de Noronha). Než ale do Brazílie zavítáte,stačísipamatovat,ženabrazilských plážích je vždycky teplo, jídlo, kokosová voda a dobrý servis. Čtyřicet jedna studentů z 18 zemí, 24 dní a více než 10 000 kilometrů, kempování v australské divočině, miliony vzpomínek a zážitků, spousta legrace a přátelství na celý život, tohle všechno a mnohem více je Safari, největší Rotary výlet v Austrálii. Svoji nezapomenutelnou výměnu trávím na severovýchodě Brazílie, v třímilionovém městě Fortaleza. AUST R ÁLI E tady to žije! B R A Z ÍLI E Cearenské pláže P T Kdybych nebyl takový fanoušek Ceará, řekl bych, že Copacabana je ráj na zemi.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 téma Barbora Sáreníková Vyslaná RC Rožňava a Taiwan som prišla so znalosťou iba niekoľkých základných fráz a slovíčok. Dúfala som, že s ľuďmi budem môcť komu- nikovať anglicky, kým si čínštinu nezlepším. Lenže čínska angličtina, to je tiež samostatná kategória.A takzačiatkyvýmenyboliv tomto ohľade skutočne vyčerpávajúce. No vytrvalé učenie napokon prinieslo ovocie. Spomínam si na prvé momenty, keď sa mi podarilo viesť krátky dialóg, napríklad s predavačkou ovo- cia na ulici o tom, odkiaľ som, kde chodím do školy atď. Za svoj najväčší úspech, ktorý mi dokázal,žeajnemožnáčínštinajemožná,po- važujem hodinovú prezentáciu o Slovensku a o sebe, ktorú som mala v apríli pre učiteľov v mojej škole a ktorú sa mi podarilo odpre- zentovať po čínsky. Čínština je nepochybne špeciálnyjazyk.Nepodobásanažiadneostat- né. Tvorba viet, písanie, vyjadrovanie časov, to všetko má takmer neporovnateľne odlišné princípy, ktoré sa nestačí iba naučiť, ale treba im porozumieť. Ak však človek chce, dá sa to zvládnuť a to je práve to, čo ma čínština naučila. Výmena na Taiwane vám dá pocit sebaistoty, pretože keď si uvedomíte, že ste zvládli čínštinu, viete, že s trochou úsilia už nič nemôže byť také ťažké! Jaroslav Šmarda místopředseda výboru pro výměnu mládeže voudenní program konference v Tchaj- -čung byl opravdu nabitý. Bylo nás 22 hostů z celého světa, z Evropy ale jen paní Viktoria z Litvy a já. Ve svém vystoupení jsem sezaměřil na to, jak u nás z exchange studen- tů děláme rotexáky, jak z rotexáků děláme rotariány a jak pro komunikaci používáme Facebook. Celý druhý den byl věnován při- praveným vystoupením exchange studentů ze všech pěti distriktů a také spoustě soutěží. Čtyřdenní cesta po skončení konference, kte- rou pro nás přátelé z RYEMT připravili, měla velmi zajímavý program. Viděli jsme veliká města Tchaj-čung, Kao-siung, Tchaj-nan a samozřejmě hlavní město Tchaj-pej včetně nejvyšší budovy 101 a Novou Tchaj-pej. Na- vštívili jsme chrámy všech tří náboženství na Tchaj-wanu, viděli jsme největšího Buddhu na světě. Naučili jsme se připravovat čaj podle buddhistického postupu, viděli jsme taoistický rituál, byli jsme v Muzeu zemětře- sení i v Centru pro bubnování a zkusili jsme si kaligrafické písmo. Příjemné chvíle jsme strávili u jezera Sun Moon Lake, ochutnali jsme opravdu hodně tchajwanských jídel – většina obědů a večeří byla u kulatého stolu a měli jsme 10 až 12 chodů. Keď ide človek na výmenu do krajiny ako Taiwan, musí rátať s tým, že jazyk bude jedna veľká komplikácia. Zvládnuť náhle vhodenie do prostredia, kde sa s ľuďmi dohovoríte len veľmi ťažko, bola jedna z najnáročnejších úloh výmeny. Tchaj-wan má 12 distriktů, pět z nich se pro výměny mládeže spojilo do multidistriktu RYEMT (Rotary Youth Exchange Multidistrict Taiwan). Desáté konference RYEMT jsem se letos na konci dubna zúčastnil. ta i wa n Čínština t c h a j - w a n Tchajwanské příležitosti Zajímavý je pro mne kontrast východní filozofie a silně podnikatelsky orientované společnosti. N D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 23 téma V e skautském centru Vanaivan v Kop- řivnici se nás sešlo 15 účastníků mezi 18 a 30 lety z celé ČR a SR. V roli pomocníků byli 4 counseloři – účastníci RYLA loňských ročníků, kteří se o tým krásně starali. Nos- né téma letošního 19. ročníku bylo řešení kritických životních událostí „Dno – konec, nebo začátek“. RYLA nám pomohla poznat sám sebe a uvědomit si naše životní hod- noty a cíle. V rámci semináře jsme deba- tovali s mnoha významnými osobnostmi. Mezi nimi byl například Michal Viewegh nebo válečný veterán Lukáš „Hiro“ Hirka, jejichž silné životní osudy nás motivovaly a v mnohém obohatily. Velice inspirativní byl také Pavel Motyčka, který nám vyprávěl nejen o etice v podnikání. „Hluboká inspirace všemi spíkry, úžas- ní lidé.“ „Jsem ohromená, úžasný zážitek.“ „Čas, aby mě dostihla moje duše.“ „Díky, že jsem tu mohl být.“ Z výstupů a zpětných vazeb nás účastníků vyplývá, že těchto pět intenzivních a nezapomenutelných dnů nás hodně posunulo, a to zejména v pozitivním myšlení, náhledu na svět (i z výšky na le- zecké stěně nebo lanové lávce), a dalo nám spoustu nových úžasných přátel. Příští ju- bilejní dvacátý ročník se ponese v duchu tématu „Střet generací“. RYLA 2019? Wooow! To musíš zažít! Seminář RYLA (Rotary Youth Leadership Award), který se konal v termínu 25.–29. 4. 2018, byl neopakovatelnou zkušeností, kterou bychom doporučili úplně každému, kdo má zájem na sobě pracovat. Text: Tereza Smejtková r y l a 2 0 1 8 RYLA? Wooow! To musíš zažít!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 z domova ž oba úvodní proslovy Distriktní konference Rotary klubů nasadily celému pracovnímu jednání šedesáti čtyř delegátů vysokou laťku. Jak vystoupení reprezentantky světového prezidenta RI Riny Sture Kristensen, tak zamyšlení zkušeného divadelního režiséra, prorektora Akademie umění a člena RC Banská Bystrica Matúše Oľhy byly pro všechny posluchače inspirativní nejen pro tuto chví- li. Povzbuzující bylo i vystoupení Pavla Kashkadamo- va, koordinátora programu End Polio Now, který po- dal zprávu o tom, že vymýcení dětské obrny na světě se brzy stane realitou. Vždyť zaznamenaných případů je letos již jen 22, a to pouze v jednom regionu. Jako guvernér nominovaný pro období 2020/2021 byl před- staven Gabriel Vjeszt z RC Rožňava, kterého známe zejména jako distriktního kouče. Současný guvernér Julius Tomka doplnil mnoha konkrétními příklady zprávu o činnosti distriktu za rotariánský rok 2017/2018, kterou měli v písemné po- době k dispozici delegáti již předem. Poděkoval také jmenovitě těm, kteří byli nejaktivnější. Delegáti kon- ference schválili nové stanovy distriktu, rozpočet 2018/2019 a zprávu o hospodaření distriktu za období 2016/2017. Hovořilo se také o nových vzorových klu- bových stanovách, které reflektují novou evropskou legislativu na ochranu osobních údajů i daleko po- drobněji implementují zásady obsažené v Ústavě RI a Stanovách RI. Tou první dobrou zprávou je, že de- legáti konference přijali za svůj strategický plán roz- voje distriktu na období do roku 2021, který po kon- zultacích s členskou základnou velmi sofistikovaně připravili společně současný, budoucí i nominovaný guvernér a který představil Zdeněk Michálek, guver- nér 2018/2019. Souběžně s Distriktní konferencí Rotary klubů se uskutečnila i Distriktní konference Rotaract klubů. Byla patrně jediná, které se kdy zúčastnil reprezen- tant prezidenta RI. Paní Kristensen účastníky nejen pozdravila, ale účastnila se aktivně i jejich brainstor- mingu. Na výzvu budoucího guvernéra Zdenka Mi- U V sobotu 18. května 2018 patřil hotel Partizán v rekreačním a sportovním středisku Tále nedaleko Banské Bystrice rotariánům. Sjeli se sem účastníci Distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů i Distriktní konference Rotaract klubů a zahraniční studenti, kterým pomalu končí roční pobyt u nás. Text: František Ryneš, PDG TÁ L E Tři dobré zprávy

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 25 chálka se většina účastníků přihlásila i k aktivní po- moci při organizování slavnostní výroční konference celého Rotary distriktu v příštím roce. Druhou dob- rou zprávou je proto to, že se opět o znatelný krok podařilo sblížit na úrovni distriktu aktivity Rotaract klubů a Rotary klubů. Třetí dobrou zprávou bylo tradiční vystoupení za- hraničních studentů. I když nepřijeli všichni, přesto jich bylo víc jak sedmdesát. Očekávání účastníků na- plnili víc než stoprocentně, jejich vystoupení potvrdi- lo, že služba mládeži, kterou Rotary kluby vykonávají, je smysluplná a užitečná. Jejich vystoupení na konfe- renci předcházel páteční výstup na Štefánikovu chatu, ke kterému se přidalo i několik rotariánů. Bylo vidět, že studenti se s českým a slovenským prostředím sži- li a mnozí jej budou jen těžko a s dojetím opouštět. Rotariáni, jejich doprovody, členové Rotaract klubů i zahraniční studenti se v sobotu večer nakonec setka- li pod jednou střechou, ve velkém sále hotelu Partizán. Bylo patrné, že téměř čtyři stovky účastníků zdejší personál poněkud zaskočily. Nicméně večer proběhl v uvolněné atmosféře s hudbou a tancem, i když půl- hodinka byla i tak věnována oficialitám. Mezi ně pat- řilo zejména odměnění aktivit řady jednotlivých rota- riánů různými druhy ocenění. Ta nejvyšší přivezla reprezentantka prezidenta RI paní Kristensen pro Hanu Gamrot z RC Ostrava International (Citation for Meritorious Service předsedy Správní rady Nadace Ro- tary) a Jana Machálka z RC Poděbrady (RI Service Abo- ve Self Award udělenou prezidentem RI). Letošní Cenu Viktora Príkazského za dlouhodobě nejaktivnější klub obdržel RC Prague International. Nečekaný počet účastníků však nezaskočil organi- zační tým banskobystrických rotariánů pod vedením Petra Pohančaníka. Jejich zásluhou si účastníci všech víkendových akcí odváželi nejen vzpomínky na pří- jemné zážitky, ale i obrazovou publikaci, kterou se- stavil ze starých pohlednic a doprovodným textem opatřil Martin Klus, člen RC Banská Bystrica. Ten se také na výbornou zhostil moderování konference. Dobrou zprávou je, že se opět o znatelný krok podařilo sblížit aktivity Rotaract klubů a Rotary klubů.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

26 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 z domova ocházel z Rakovnicka. Modelérem, formířem a ci- zelérem železné litiny se vyučil v tehdy prestižních železárnách v Komárově u Hořovic. Jeho nadání a cit pro práci s kovem i doporučení majitelů železáren ho v roce 1892 přivedly na Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Nejprve absolvoval tříletou všeobecnou přípravku profesora Celdy Kloučka, učitele dekorativního mode- lování, a pak pokračoval u profesora Emanuela Nováka v ateliéru zaměřeném na umělecké zpracování kovů. Od absolventů školy se požadovala nejen samostatnost a vy- soká kvalita při navrhování předmětů, ale i schopnost vyrábět je podle návrhů architektů. Byl patrně výjimeč- ným studentem,protože hned po ukončení studia získal od pražského magistrátu stipendium, které mu umožnilo navštívit ateliéry v Německu a zejména v Paříži. Inspiro- ván pařížskou Světovou výstavou v roce 1900 si hned po návratu do Prahy založil svůj první vlastní ateliér. Zakázek rychle přibývalo, a tak ateliér s dílnou několikrát stěhoval do vhodnějších prostor. Sňatek s Pavlou Schnirchovou, neteří slavného sochaře Bohuslava Schnircha, mu otevřel cestu k novým zakázkám i společenským kontaktům, její věno pak možnost investovat. V roce 1911 koupil pozemek na Maninách v pražských Holešovicích a postavil zde moderní kovozpracovatelský závod s nebývale komfort- ním zázemím pro zaměstnance i obytnou částí pro svoji rodinu. Zdejší slévárna byla v oboru uměleckých řemesel svého času největší v Evropě. Před druhou světovou vál- kou zaměstnával až 150 řemeslníků vysoce specializova- ných profesí. Pamětníci si objekt budou pamatovat spíše pod jeho pozdějším názvem ZUKOV. Dnes se v těchto prostorách připravuje otevření umělecké galerie. Právě tady se převáděly vize nejslavnějších výtvarníků a architektů té doby do hmotné podoby. Ať už to byly monumentální plastiky, mříže, zábradlí, lustry nebo jen h i s t o r i e Ušlechtilost kovu Text: Svatopluk K. Jedlička Foto: archiv autora Není snad návštěvníka Pražského hradu, který by si nevšiml masivních, reliéfy zdobených bronzových dveří, kterými se vstupuje do katedrály svatého Víta. Není snad nikoho, kdo by si při návštěvě jihomoravského Slavkova nezapamatoval monumentální kovovou plastiku Ukřižování na vrcholku mohyly Míru a není snad žádného Bratislavčana, který by nepostřehnul, že se na nábřeží Dunaje po více jak padesáti letech vrátila sedm metrů vysoká socha Milana Rastislava Štefánika. Asi přemýšlíte o tom, co mají tato díla společného. Spojuje je kovozpracovatelská dílna Franty Anýže (1876–1934), který byl členem Rotary klubu Praha prakticky od jeho založení až do své smrti. P 1

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 27 kování ke dveřím. Sám Franta Anýž se věnoval navrho- vání menších uměleckořemeslných předmětů sloužících k vybavení kanceláří nebo bytových doplňků, šperků, medailí nebo odznaků. S rozvojem elektrifikace domác- ností velmi dobře odhadl, že bude růst poptávka po sví- tidlech jakéhokoli druhu. Z počátku mu v navrhování stínidel k osvětlovacím tělesům pomáhala i jeho žena Pavla, která byla také výtvarnicí. Když dospěli jeho dva synové František a Jaroslav, začala firma svůj sortiment rozšiřovat a také technicky vylepšovat. Odbyt pak zajiš- ťovala vzorková prodejna na pražské Národní třídě a další v Teplicích, Brně, Ostravě a Bratislavě. Významným patentem firmy byla bezestinná operační lampa, která byla na nemocničních sálech nejen u nás, ale i v zahraničí používána až do poloviny minulého století. Její osmdesáticentimetrové zrcadlo usměrňovalo světelný kužel do přesně stanoveného místa. Lampa byla vyrobena z chromovaného kovu a opatřena bezpečnostním sklem, což umožňovalo její umístění do sterilního prostředí. Proti výpadku světla v průběhu lékařského zákroku byla chrá- něna dvouvláknovou žárovkou, která mohla být napájena z elektrické sítě nebo z baterie. Dodnes můžeme obdivovat umělecká díla z dílen Franty Anýže v exteriérech i interiérech budov ve všech čes- kých, moravských, slovenských a ukrajinských městech, kde v první třetině minulého století působili významní architekti jako Kotěra, Balšánek, Polívka, Fanta, Go- čár nebo Roith. Téměř každý současný starožitník má ve své nabídce nějaký lustr, stolní lampu nebo bytový doplněk vytvořený tímto charismatickým výtvarníkem. Jejich současná hodnota je od pár tisíc až po šestimístné částky. Možná, že mnozí z nás ani netuší, že ta krásná kovová starožitnost, kterou mají doma, prošla rukama právě Franty Anýže. 1 Sladkovského sál v Obecním domě v Praze 2 Vstupní dveře katedrály sv. Víta na Pražském Hradě 3 Monumentální plastika památníku bitvy u Slavkova 4 Budova bývalých kovozpracovatelských závodů Franty Anýže v pražských Holešovicích vpravo Drobné kovodělné práce 3 2 4

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

28 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 z domova lho sa nám nedarilo nájsť, hlavne na našej strane, Rotary kluby, ktoré by nadviazali partnerstvo. Prvým pria- mym kontaktom bolo podpísanie zmluvy o partnerstve medzi RC Baja Mare a RC Košice Classic a tiež aj uvedenie tejto zmluvy do spo- ločnej spolupráce. RC Baja Mare je jedným z tých, ktorí nie malou mierou prispievajú na úžasný a veľmi náročný Globálny grant pre Sociálne zariadenie na Ukrajine – Jasiňa. Práve tento Globálny grant pomohol aj pri nadvia- zaní novej spolupráce. Počas jesenného spo- ločného zasadnutia dvoch ICC Ukrajina, SR, ČR a Ukrajina, Rumunsko v Šajanských kúpe- ľoch na Ukrajine za účasti DG Jula Tomku vznikla dohoda o partnerstve a spolupráci medzi RC Satu Mare a RC Košice. Rumunskí rotariáni so svojou návštevou partnerského klubu dlho neotáľali a prišli v hojnom počte 22 členov podporiť ples organizovaný RC Košice pri príležitosti 90. výročia založenia klubu. Okrem toho, že sa zúčastnili, prekvapili aj svo- jim perfektne nacvičeným tanečným číslom. Predviedli, že Rotary je naozaj zábava. Najbliž- šie stretnutie týchto dvoch klubov sa uskutoč- nilo v Satu Mare už 12. mája. Rumunsko má silný dištrikt so 4000 rotariánmi, s množstvom veľmi zaujímavých projektov. Veľmi radi by získali ďalšie partnerstvá v Čechách i na Slo- vensku. Ako môžeme konštatovať z doteraj- ších skúseností, jazyková prekážka neexistuje. Dohovoríme sa po anglicky, s mnohými po nemecky, ale aj po maďarsky, ba dokonca aj po slovensky! I C C Spolupráca s Rumunskom je o krôčik ďalej Text: Jozefa Poláková, PDG, foto: Gabriel Vjeszt a archív RC Košice Prvá iniciatíva na spoluprácu vzišla zo stretnutia guvernérov Ovidia Kos a Petra Pajasa v roku 2007. D Rumunsko má silný dištrikt so 4 000 rotariánmi, s množstvom zaujímavých projektov. Rumunskí rotariáni prekvapili perfektne nacvičeným tanečným číslom na výročnom plese RC Košice. Koncem dubna zavítala do naší redakce milá návštěva z Evan- stonu, z ústředí RI. V Praze se při cestě do Evropy zastavila Jenny Llakmani, která je editorkou nej- staršího rotariánského časopisu The Rotarian. Naše Rotary Good News jsou prakticky jeho regio- nální mutací. Jenny je součástí týmu, který připravuje promotion příštího světového kongresu RI. Ten se uskuteční začátkem června 2019 v Hamburku. Také tam navštívila naši sesterskou redakci časopisu vycházejícího v něm- čině. Byla ráda, že mohla poznat osobně většinu z těch, kteří RGN připravují. Prý zejména proto, že RGN patří mezi třiceti regionál- ními časopisy Rotary mezi nejlépe hodnocené. Milá návštěva v naší redakci

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 29 Zájmová sdružení rotariánů Zájmová sdružení rotariánů (fellowships) nabízejí příležitost vytvořit si trvalá přátelství se členy jiných klubů, které jste dosud neznali. Všichni se chtějí podílet na zájmu dalších účastníků, na dalším rozvoji své profese, navázat nová přá- telství, zkoumat příležitost k poskytování služby a pomoci a rozvíjet své zkušenosti ze světa Rotary. Je zapotřebí, aby každé toto sdružení mělo aktivní členy z alespoň pěti růz- ných zemí, a jeho členy mohou být jak aktivní rotariáni, tak i jejich rodinní příslušníci, členové Rotaract klubů či absol- venti studijních programů Rotary. 4 × 4 vehicles rotary4x4.org.za Amateur radio ifroar.org Antique automobiles achafr.eu Beer rotarybrew.org Bird-watching jwest@ameritech.net Bowling rotariansbowling.org Canoeing sites.google.com/site/ canoeingrotarians Caravanning rotarianscaravanning.org.uk Chess www3.sympatico.ca/brian.clark Computer users icufr.org Convention goers conventiongoers.org Cooking rotariangourmet.com Corporate social responsibility csr-rotarianfellowship.org Cricket rotarycricket.org Cruising facebook.com/groups/ cruisingrotariansfellowship Curling curlingrotarians.com Cycling cyclingtoserve.org Doctors rotary-site.org/health- -professionals Doll lovers rotarydlf.org Draughts (checkers) boyebade@hotmail.com E-clubs rotarianseclubfellowship.org Editors and publishers facebook.com/groups/IFREP Educators rotarianeducators.org Environment envirorotarians.org Esperanto radesperanto.monsite-orange.fr/ index.html Ethics facebook.com/groups/ 1133950666630100/ Fishing facebook.com/groups/ InternationalFellowshipof Fishing Rotarians Flying iffr.org Genealogy lawrence.tristram@tristram.me.uk Go playing (board game) gpfr.jp Golf igfr-international.com Hiking paskky@gmail.com Home exchange rotarianhomeexchange.com Honorary consuls kappenberger@gmail.com Horseback riding franz.gillieron@hispeed.ch Internet roti.org Italian culture linkedin.com/groups/ 6528431/profile Jazz rotaryjazz.com Latin culture facebook.com/RotariosLatinos Lawyers rotarianlawyersfellowship.org Magicians rotarianmagician.org Magna Graecia fellowshipmagnagraecia.org Marathon running rotarianrun.org Military veterans rotarianveterans.org Motorcycling ifmr.org Musicians ifrm.org Old and rare books rotaryoldbooks.org Past district governors pdgsfellowship.org Photographers facebook.com/groups/IFRP1 Police and law enforcement polepfr.org Quilters and fiber artists rotariansquilt.org Railroads ifrr.info Recreational vehicles rvfrinternational.com Rotary global history rghfhome.org Rotary heritage and history rhhif.org Rotary means business rotarymeansbusiness.com Rotary on pins facebook.com/RotaryonPins Fellowship Rotary on stamps rotaryonstamps.org Rowing iforr.org Russian culture Germany.eckstein.artur@ googlemail.com Scouting ifsr-net.org Scuba diving facebook.com/groups/ 150959392719/about/ Shooting sport shootingsportrotarians.org Singles rsfinternational.net Skiing isfrski.org Social networks  rosnf.net Surfing facebook.com/SURFSurfersUnite Table tennis facebook.com/Table-Tennis- -Fellowship-of-Rotarians- -1130180430367736 Tennis itfr.org Total quality management rotarytqm.it Travel and hosting  ithf.org Water polo facebook.com/IWpFR/ Wellness and fitness kappenberger@gmail.com Whiskey whiskeydram.org Wine ccheede@aol.com Yachting iyfr.net Yoga rotarianyoga.org Chcete-li se stát členem některého sdružení, navštivte jeho webovou stránku nebo využijte uvedené e-mailové adresy. Chcete-li založit nové sdružení, napište na adresu: rotaryfellowships@rotary.org A E L M S T W Y O P Q R F G H I J B C D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 z domova aplikaci si Stáhněte úplně zdarma. Funguje! www. rotary.org/ clublocator Také rádi cestujete? Jezdíte často na služební cesty? Chcete se potkat s rotariány v zahraničních destinacích? Tak pro vás je určena tato skvělá mobilní aplikace. NAJDI KLUB otary klub Praha se rozhodl uspořádat zábavnou rybářskou soutěž spojenou s víkendovým poby­ tem na zámku Lnáře na podporu společného projektu pražských Rotary klubů s podporou ADG Ilji Chocholouše na výstavbu integrovaného hřiště v Dět­ ském centru Paprsek. Na tuto akci bychom rádi pozvali rotariánya jejichpřátelez celéhodistriktu.Běhemtřetího zářijového víkendu plánujeme program jak pro rybáře a jejich doprovod včetně dětí, tak i pro ty z vás, kteří nebudou chtít trávit čas s prutem v ruce. Na oba veče­ ry bude v zámeckých prostorách připraveno pohoštění a zajímavé aktivity spojené s podporou našeho projektu. Víkendový balíček a program Ubytování na dvě noci na zámku Lnáře, 2× snídaně, 2× večeře formou bufetu, povolenka k rybaření na sou­ kromém rybníku a možnost odběru ryb, organizace ry­ bářské soutěže, 1× oběd, netradiční prohlídka zámku vč. prostor uzavřených pro veřejnost, vstup do zámeckého parku, zdarma možnost využití aktivit v parku (tenis, minigolf, venkovní bazén, dětské hřiště). Pro „nerybáře“ je připraveno cvičení jógy a pěší výlety. V případě zájmu vás požádáme o přihlášení a úhradu 1 000 Kč zálohy. Objednávky a dotazy prosím zasílejte panu Štěpánu Malému na e-mail nebo telefonicky: stepan.maly@gmail.com, +420 773 547 119 R R Y B A Ř Í M E P R O H Ř I Š T Ě Lnáře zvou rybáře Text: Aleš Fojtík Zveme všechny rotariány na pobyt na zámku spojený s rybářskou soutěží ve dnech 14.–16. září 2018. Možnosti a ceny ubytování Standardní pokoj dvojlůžkový se sprchou a WC 3 000 Kč/os Standardní pokoj dvojlůžkový se sprchou bez vlastního WC 2 800 Kč/os 3 500 Kč/os při obsazení pokoje jen jednou osobou Lovecký apartmán – 3 lůžka 10 000 Kč Královský apartmán – 4 lůžka (2 ložnice) 13 000 Kč Fresková ložnice – 2 lůžka 7 000 Kč K dispozici přistýlky pro děti. Ceny pro děti budou stanoveny individuálně dle věku a aktivit. Ceny nezahrnují charitativní příspěvek.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

31 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Päťsto návštevníkov si vychutnalo nádherný a veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný program Genezis, ktorý predviedol 25. marca 2018 SĽUK v Žiline. ascinujúci príbeh postupného vy- tvárania sveta – cez stvorenie Ada- ma a Evy až po siedmy deň odpočinku, zorganizoval Oldřich Kovář, člen RC Ži- lina a honorárny konzul Kórejskej repub- liky. Skvelý výkon SĽUK-u bol odmenený standing ovation. Medzi hosťami vypre- daného predstavenia boli prezident Kia Motors Dae-Sik Kim, dištriktový guver- nér Július Tomka a ďalšie osobnosti. Dobročinný charakter akcie podporili svojou účasťou spriatelené kluby RC Martin, Trenčín Laugaricio, Banská Bys- trica, Žilina International, Soroptimist a Lions zo Žiliny. Tiež priatelia zo Stru- žielky, Regionálneho centra autistov a Nadácie Krajiny harmónie, ktorých Rotary klub Žilina dlhodobo podporuje. Text: Juraj Sabaka Foto: Ctibor Bachratý Ž I L I N A Stvorenie sveta pomohlo Vrátnej F 1 500 eur Výťažok benefície bude použitý na obnovu turistických chodníkov vo Vrátnej.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

32 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 zprávy Rotary klub Praha-Staré Město oslavil na den přesně a na shodném místě 25 let od data, kdy dostal Chartu Rotary International, a stal se tedy právoplatným členem Rotary. Matkou je míněn Distrikt 2240, kterého je náš klub členem, který své 20. výročí oslaví až v příštím roce. C P-SM byl založen ještě v Distriku 1920, tedy velkém „Rakousko-Uher- ském“, jako druhý klub v Praze po RC Pra- ha. Naším sponzorským klubem byl RC Linz Altstadt. Vlastní udělení charty pro- běhlo v Primátorském salonku Magistrátu hlavního města Prahy 24. 4. 1993 za účasti mnoha význačných hostů z ČR a zahraničí. Za 25 let RC P-SM udělat velký kus práce, klubem prošlo více jak 70 členů. RC P-SM již od svého počátku pevně formuloval svá stanoviska, kromě jiného od všech nových členů požadoval a dodnes požaduje předlo- žení čistého lustračního osvědčení. Z hlav- ních projektů, které klub za 25 let realizo- val, lze jmenovat např. Rotary Express s Výborem dobré vůle Olgy Havlové, mikro- bus pro nevidomé, pomoc při výstavbě cen- tra pro výcvik vodicích psů, denní stacionář mládeže v psychiatrické péči, Raná péče, Neratov a v neposlední řadě „matching grant“ Mrtvé moře pro děti s atopickým ek- zémem. Neméně důležitá činnost klubu se týká pomoci mládeži, a to jak krátkodobé výměny, spoluorganizování letního kempu i tradičně dlouhodobé výměny studentů. Vlastní oslava proběhla 24. 4. v Primátor- ském salonku Magistrátu hlavního města Prahy. Z čestných hostů nás navštívili past guvernéři F . Ryneš a A. Turkovič, DGE Z. Mi- chálek a DGN I. Chocholouš a za sponzorský RC Linz Altstadt Ch. Fuchshuber. Program tradičně skvěle moderoval G. Podzimek, a to včetně charitativní dražby. Jejím cílem bylo podpořit Středisko výcviku vodicích psů, kde náš klub stál u jeho zrodu. Výtěžek z dražby bude předán řediteli SVVP Mgr. V. Poláškovi. Základní vyznamenání PHF obdrželi Zdeněk Kmoníček, Milan Lášek, Jaromír Novotný a Jan Pavlok, PHF s jedním safírem pak Jan Vaněk, Michal Halaška, Jan Maria Dobrodín- ský a Gert Rienmuller. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na tomto povede- ném večeru podíleli. Text: T. Petřík, foto: S. Jedlička P R A H A Když je dcera starší než matka R V čase od 10. do 17. februára 2018 sa stretli rotariáni, priatelia alpského lyžovania z celého sveta, v Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách. International Skiing Fellowship of Rotarians pod záštitou guvernéra dištriktu Jula Tomku zorganizovali dva naše kluby – RC Bratislava Danube a RC Liptovský Mikuláš. rvýkrát v histórii sa takéto stretnu- tie uskutočnilo v krajine bývalého východného bloku a mimo Álp. Boli sme rozhodnutí predstaviť najmä našu kraji- nu a dištrikt ako miesto s kultúrnymi tradíciami a pamätihodnosťami, ktoré sa oplatí navštíviť. Celý týždeň bol naplne- ný rôznymi aktivitami, ktoré vyústili do pretekov v slalome a v záverečný gala večer. Pri tejto slávnostnej príležitosti bol odovzdaný charitatívny výťažok ce- lého podujatia pre dva vybraté projekty, vždy jeden pre každý z organizujúcich klubov. Spolu 149 rotariánov, z toho 118 zo zahraničia z 15 rôznych krajín sveta vrátane Austrálie a USA si odnieslo spo- ločné zážitky, nové informácie o Sloven- sku, našom dištrikte, Liptove a veríme, že i vôlu a radosť stretnúť sa opäť budú- ci rok v Nemeckom Oberstdorfe. Text: Miloš Kmety B R A T I S L A V A Lyžiari prvýkrát za „železnou oponou“ P 5 000 eur Výťažok podujatia bude venovaný na dva vybraté projekty organizujúcich klubov.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

zprávy Již druhou etapu pomoci připravil a realizoval Rotary klub Písek pro seniory v Diakonii ČCE – středisko Blanka v Písku. a pomoci Nadace Rotary byl realizo- ván projekt k ozvučení prostoru do- mova pro staré lidi. V pokojích jsou insta- lovány reproduktory s ovládáním hla­ sitosti a volbou programu. Služba je určena senio­ rům s průměrným věkem okolo 86 let, kte- ří již nejsou schopni samostatně žít ve svém prostředí, osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. A po- moc domovu pokračuje i nadále. Rotary klub Písek poskytl 10 000 Kč školní družině při Tylově ZŠ a děti svými obrázky a výrob- ky před Velikonocemi potěšily klienty zaří- zení. Krásné obrázky a výrobky s veliko- nočními motivy předali žáci klientům písecké diakonie a zároveň jim zazpívali a zarecitovali. Text: Miroslava Žižková P Í S E K Pomáháme seniorům N I T R A RC Nitra sadil stromčeky Členovia Rotary klubu Nitra prijali výzvu prezidenta Rotary International, aby v rámci starostlivosti o trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia vysadili v období od začiatku tohto rotariánskeho roka do 22. apríla 2018 strom za každého rotariána. spolupráci s lesníkmi z podniku Štát- ne lesy vysadili rotariáni a priatelia Rotary 250 stromčekov v lesnej správe Hor- né Obdokovce, lokalita Bodok. Výborné počasie, pomoc lesníkov a dobrá nálada prispeli k zalesneniu jedného hektára les- nej plochy. Svoje miesto našli sadenice to- poľa čierneho. Rotariánska oslava Dňa Zeme pokračovala spoločným obedom v prírodnej rezervácii Kulháň. Text: Ladislav Gáll Foto: Daniel Hetényi V Z Tohle byla jedna ze zásadních otázek, kterou jsme si položili při společném sobotním obědě v restauraci Hájenka v Kersku. otary klub Praha – Staré Město uspořádal pro své členy a přátele tematický výlet s podtitulem Nymbur- kem a Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala. Početné skupiny se ujal místní spisovatel a básník Jiří Teper. Hrabala osobně znal a při procházce Nymburkem nám poutavě vyprávěl o jeho životě a místních postavách, které autor svébyt- ně zmiňuje ve svých dílech. Po návštěvě Vlastivědného muzea Nymburk se stálou expozicí Bohumila Hrabala jsme se pře- sunuli do Kerska. Poobědvali jsme v re- stauraci Hájenka a s majitelkou Lesního ateliéru Kuba Janou Kubovou jsme vyra- zili do útrob této chatařské oblasti, kterou měl autor tak rád. Místní život popisuje v povídkách Slavnosti sněženek, které nezapomenutelně zfilmoval Jiří Menzel. Jedna ze zastávek byla Hrabalova chata a místní hřbitov, kde je literát pochován. U jeho hrobu nikdy nechybí jedno pivo. Pod heslem „Vaše podlomené zdravíčko upevní vám naše pivečko“ jsme odpoled- ne navštívili Pivovar Nymburk, abychom tak jeho prohlídkou a následným poseze- ním v jeho útrobách zakončili naše puto- vání. Dovolte mi nakonec citovat Bohu- mila Hrabala: „Napsal jsem povídky lidí, kteří jsou zasaženi krásou i steskem...“ Text: Theodor Petřík P R A H A Se zelím, nebo se šípkovou? 10 000 Kč Prostředky věnované školní družině při Tylově ZŠ. R 33 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 zprávy Ve vřelé a srdečné atmosféře se na začátku března uskutečnil již 7. ročník Prague Rotary Bowling Cup o Putovní pohár přátelství, který jako každý rok organizuje RC Praga Ekumena. kce se zúčastnili zástupci pražských klubů Praha City, Prague International, Praha a Praha – Staré Město, posíleni mladou krví Rotaractu a jeho hosty z Tchaj-wanu. Samozřejmě nechyběli ani pražští výměnní studenti. Z prvenství mezi nimi se radoval výměnný student Ujjwal Vasudevan z Indie. Rotariáni z RC Praha nepodcenili přípravu na utkání, a tak si Putovní pohár přátelství mohli odnést zase zpět do svého termínova- ného držení. Není třeba zdůrazňovat, že cí- lem večera bylo také získat finanční podporu pro potřebné. Všem zúčastněným za podpo- ru děkujeme. Text: Kateřina Dušková P R A H A Líté utkání o Putovní pohár přátelství A V A LT I C E Cyklisté opět jeli okolo LVA RC Valtice-Břeclav druhý květnový víkend uspořádal již XIII. ročník společensko-sportovní poznávací akce „Na bicyklu či pěšky kolem LVA“ pro dvacítku cyklistů z celého distriktu. rasa byla vedena po cyklostezkách a lesních cestách Velkopavlovické vi- nařské podoblasti. Účastníci se seznámili s výsledky práce mnoha generací vinař- ských šlechtitelů a ochutnali výsledky je- jich umu přímo ve vinicích, kde réva plodí. Ani sportovní stránka nevyšla naprázdno. Nevšední zážitek podtrhlo ideální cyklis- tické počasí. Avšak nejen sportem živ je člověk. Již tradičně každý večer končila jíz- da ve sklípku gastronomickými zážitky, spojenými s degustací skvělých morav- ských vín. V průběhu prvního večera pro- běhla aukce vynikajících archívních vín. Výtěžek bude věnován na podporu výstav- by nového domova Diakonie Betlém v Klo- boukách u Brna. Text: Jaroslav Benda, foto: Jaromír Barák T 9 000 Kč Výtěžek z akce bude navýšen z klubových prostředků a věnován na dlouhodobý projekt RC PE Domácí hospic Duha Hořice. V apríli 2018 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodného Piano festivalu v Banskej Bystrici. V rámci podujatia organizovaného banskobystrickou Akadémiou umení (AU) prebiehal tiež 3. ročník medzinárodnej súťaže v hre na piano mladých umelcov do 26 rokov, Forum per tasti 2018. ohtoročný Piano festival otvoril 6. Rotary Radničný koncert, ktorý organizoval Rotary klub Banská Bystri- ca. Bol to klavírny recitál profesorky Zuzany Niederdorfer ( Kunstuniversität Graz a AU Banská Bystrica) – zaklada- teľky tohto festivalu a súťaže Forum per tasti – ktorá bravúrne zahrala diela J. S. Bacha, F. Schuberta, J. Straussa, A. Grünfelda, E. Suchoňa a M. Ravela. Pri príležitosti 20. výročia založenia AU v Banskej Bystrici odovzdal po koncerte doc. Mgr. art. Matúš Oľha, Ph.D., člen RC Banská Bystrica, pani profesorke Zlatú medailu Akadémie umení. V prí- pade klavírnej súťaže Forum per tasti, ktorá sa koná každé 3 roky, je to už opa- kované sponzorovanie I. ceny 1. kategó- rie, ktorá tentokrát v hodnote 1 200 eur poputuje do Azerbajdžanu. Cenu Rotary klubu Banská Bystrica odovzdal Ami- raslanovi Narimanovi DG Július Tomka. V súťaži účinkovalo 17 klaviristov z 11 krajín: Japonsko, Čína, Kórea, Singapur, Rakúsko, Slovinsko, Bosna, Azerbaj- džan, Poľsko, Ukrajina a Fínsko. Text a foto: I. Belan, PDG B A N S K Á B Y S T R I C A Forum per tasti 2018 T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 35 zprávy Vďaka grantu z dištriktu sme dali dokopy takmer 1 800 eur a zakúpili farby pre komunitu Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom. arby boli použité na natretie fasád a strešnej krytiny priestorov, kde žijú a pracujú ľudia z tejto komunity. Dobrý pastier sa stará o viac než 400 ľudí bez do- mova – starých a chorých, bývalých drogo- vo závislých, sirôt z detských domovov, a ich počet sa neustále zvyšuje. V čase po- dania projektu, minulý rok, ich bolo 350. Niektorí z týchto ľudí sú ležiaci, ale pod- statná časť pracuje. Práca v komunite je pre nich nielen zdroj obživy, ale aj terapia. Ko- munita chová hospodárske zvieratá, dorá- ba si a pestuje potraviny. V dielňach sa vyrábajú koberce, alebo sa zo starých spo­ trebičov recyklujú suroviny. Priestory Dob- rého pastiera si vymaľovali priamo členovia komunity. Práca im pomáha postaviť sa na vlastné nohy, nájsť svoju dôstojnosť a ďal- šie smerovanie v živote. Text: Martin Barčík Ž I L I N A Farby pre Dobrého pastiera P O P R A D Vecné dary otary klub Poprad, zastúpený prezi- dentom Miroslavom Katialom, odo- vzdal územnému spolku Slovenského čer- veného kríža, zastúpenému riaditeľkou Denisou Kučkovskou, pre potreby domu Slovenského červeného kríža v Poprade- -Spišskej Sobote, ktorý sa stará o bezvlád- nych ľudí z Popradu a okolia následovné zariadenia: elektrickú polohovateľnú posteľ (890 eur), antidekubitný matrac (2× 220,00 eur), rehabilitačný elektrický bicykel (230 eur), mechanický invalidný vozík XXL (468 eur). Všetko v sume 1 808 eur. Pomôcky boli zakúpené zo združených finančných prí- spevkov Nadácie Rotary International Dis- trict 2240 Česká republika a Slovenská re- publika a Rotary klubu Poprad. Text: Vladimír Grünvaldský R F 1 800 eur Farby použité na natretie fasád a strešnej krytiny priestorov komunity Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom. V roce 2017 při příležitosti 25. výročí založení pražského Rotaract klubu jsem byl překvapen projektem, který zde představoval bosenský Rotaract klub Bijeljina – společně se svým mateřským Rotary klubem a dalšími kluby se rozhodli, že v Bosně postaví první bezbariérové hřiště na veřejném místě. ako novopečený otec jsem se rozho- dl nápad přednést členům našeho RC Praha a setkal jsem se s pozitivním přijetím. Důležité podpory se projektu dostalo také od distriktního guvernéra July Tomka a jeho asistenta Ilji Chocho- louše. Nejdůležitější akcí pořádanou na podporu projektu je společný ples praž- ských klubů 16. listopadu (pátek), na který jsou samozřejmě zváni rotariáni z celého distriktu a pochopitelně i naše partnerské kluby z Německa, Japonska, Rakouska, Slovinska a Švédska. Vý- znamnou akcí bude také zábavná rybář- ská soutěž „Lnáře pro rybáře“, která je plánovaná na 14.–16. září 2018. Rádi bychom projekt, jehož celková hodnota je zhruba 500 000 Kč, realizovali během příštího roku. V delším horizontu vě- řím, že se pro myšlenku takovýchto hřišť podaří nadchnout více klubů a společnými silami můžeme takových hřišť postavit v rámci České a Sloven- ské republiky mnohem víc a případně využít podpory globálních grantů. Text: Štěpán Malý, foto: DC Paprsek P R A H A Vytvořme dětské hřiště bez bariér J

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 z domova ylo to velmi přátelské setkání obou ryze dám- ských klubů. Jejich partnerství začalo 13. 11. 2015 návštěvou Dany Brugemann, členky IWC Frank- furt, která se v Brně narodila a když se dozvěděla o prv- ním, v té době čerstvě založeném IW klubu, v České republice, přijela do Brna na návštěvu, aby v klubu informovala o jejich klubu a přivezla nabídku partner- ství IWC Frankfurt. Všechny členky klubu nabídka potěšila a hodně překvapila, protože něco podobného tak krátkou dobu po založení klubu nečekaly. Před dvěma lety, v květnu 2016, se pak uskutečnila návštěva několika členek z IWC Morava v IWC Frankfurt na osla- vách 30. let od založení jejich klubu. Na oplátku přislí- bily dámy z Německa, že přijedou do Brna. A tak se v pátek večer stalo. Po strastiplné cestě plné čekání v kolonách na dálnici a přestávek na kávu konečně přítelkyně z Frankfurtu doprovázené svými partnery dorazily. Konečně se mohl plně rozběhnout program, který byl pro ně připraven. Nejdříve hosty přivítala prezidentka českého klubu a po večeři ke všem krátce promluvila prezidentka klubu z Německa, aby předala jejich velice štědrý dar ve výši 300 eur na projekt, ve kterém klub podporuje Magdalenium, neziskovou organizaci v Brně, starající se o matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Tyto finanční prostředky budou použity pro klienty Mag- dalenia na psychologickou pomoc. Velmi pěkný program pokračoval v sobotu ráno odjezdem do centra Brna a prohlídkou brněnského podzemí. Po obědě v Grand Hotelu si všechnyi spo- lečně prohlédly několik zajímavostí Brna a po návratu na hotel Maximus Resort společně vysadily strom přátelství – lípu srdčitou. Po společném focení následoval raut, přátelské posezení a ti nejodvážnější se utkali v bowlingu. Každý klub sestavil dvě čtyř- členná družstva a hrály se dvě hry. A jak to dopadlo, vyhráli všichni, zase se potvrdilo, že přátelství a dobrá vůle vítězí nad vším. V neděli ráno se všichni rozjeli do svých měst, do svých domovů a při loučení kromě slov chvály zaznělo i pozvání na příští setkání ve Franfurktu a vřelá slova poděkování a nadšení z prožitého víkendu. Tak snad brzy na shledanou, milé Inner Wheel přítelkyně! I W C Přátelství překračuje hranice Text: Jaroslava Baráková Poslední dubnový víkend 27.–29. 4. 2018 patřil setkání Inner Wheel Klubu Morava a Inner Wheel Klubu Franfurkt v krásném prostředí hotelu Maximus Resort na brněnské přehradě. B Prezidentka německého klubu předala štědrý dar na podporu neziskové organizace Magdalenium.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 37 A jakže to dopadlo? Zvítězil mnohonásobný vítěz poháru, Rotary klub Praha Staré Město, s věkovým prů- mětem 66 let a v čase 0:51.14. Vítězná taktika? Zkuše- nosti nasbírané za půlstoletí a jednotný rytmus pádel. A my všichni tleskáme. Na druhém místě dorazili zápasníci MMA a na třetím tým společnosti ECOLAB. Ve skutečnosti jsme ale vyhráli všichni. Slunce nám svítilo po celý závod, užili jsme si sportovní zápolení i neopakovatelnou atmosféru, která v celém areálu panovala. Tombola, každoročně pořádaná členy Rotary klubu Prague International, opět potě- šila návštěvníky i závodníky a získaná částka nasta- vila letos nový rekord. Celkový výtěžek akce nepo- chybně překoná vynikající výsledek loňského roku. otary Dragon Boat Charity Challenge je závod na 200 m, a je otevřen komukoliv. Kdo si na dračí lodi již zajel, ví, že cíl ve vzdálenosti 200 metrů může být hodně daleko! Loď má 12,5 metru a plně obsazená může vážit až 2 tuny! Časy, za které se trasa dá ujet, jsou kolem jedné minuty. Vítězové našeho závodu již dosahují časů zkušených závod- ních týmů asociace. Vítězný čas byl letos 51 vteřin! Zázemí pro závod a jeho doprovodný program poskytl areál Žlutých lázní na Praze 4. Trasy závodu jsou vymezeny na celé šířce Vltavy, tedy na území městských částí Praha 4 a Praha 5, oba jejich týmy se zde v rámci našeho závodu rády utkávají. Součástí programu je závod dětských domovů. Letos zájem ze stran dětských domovů předčil veš- keré předpoklady a nás to velmi těší! Celkem se závodu zúčastnilo 6 týmů dětí z 12 dětských domovů, vítězní „zelení“ dorazili v čase 1:01. Týmy, které se utkávají o velký pohár závodu Rotary Dragon Boat Charity Challenge, reprezentují jak velké, známé nadnárodní společnosti, tak se rekrutují z řad menších společností a organizací. Některé týmy mají zkušenosti z předchozích ročníků, závodili i relativní nováčci. A právě nováčci letos mnohé ostřílené týmy na řece pěkně prohnali. V sobotu závodilo celkem 29 týmů ve třech rozplav- bách. Časy všech 6 týmů velkého finále tj. pořadí 1. - 6. místo, byly pod jednu minutu a dva nováčci obsa- dili v celkovém hodnocení 2. a 3. místo! R o ta r y D r a g o n B o at C h a ri t y C h a l l e n g e Podeváté na Vltavě Text: Vlasta Krahulcová Rotary klub Prague International navázal na předchozí úspěšné ročníky a tak se v sobotu 12. 5. 2018 jel již 9. ročník charitativního závodu dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge. Spolupracující Česká asociace dračích lodí jej již tradičně zařadila na program svého, letos již 21. ročníku Pražského festivalu dračích lodí. R Závodu se zúčastnilo šest týmů dětí z dvanácti dětských domovů. Vítězní „zelení“ dorazili v čase 1:01! 500 000 Kč Finanční podporu, která poputuje nadacím Appla, Můzy dětem, Život 90, Naše Dítě a VDV, odhadujeme na částku přesahující půl milionu korun.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

38 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 g l o s s a r y Dear Rotarian Friends, JÚLIUS TOMKA District 2240 Governor for 2017–18 I am still full of impressions from our District Conference, held on 17-20 May in the Low Tatras. We used the oppor­ tunity not only to take stock of our achieve­ ments in the past Rotarian year, but also to meet with friends. The Rotary International President’s envoy, Ms Rina Sture Kristensen was the pearl of our conference. I am glad we have intensified then relations between Rotary and Rotaract on both the district and club level. Optimally we should speak one fine day not about “two parties” but one organic whole of Rotary and Rotaract. I believe the success of the formal evening at the end of the conference was in having seated Rotarians, Rotaract members and foreign ex­ change students together at the tables. Not one eye remained dry when they appeared on the stage, notably ex­ change student Esmeralda Ortiz Castanon of Mexico. I wish the impres­ sions from the con­ ference motivated all participants to pursue cross-generation activities in the future. I would like to thank all members of Rotary and Rotaract clubs in our District for their commitment to Service above Self. Supplement english D i s t r i c t C o n f e r e n c e Three Good News wo opening speeches at the District Conference of Rotary Clubs set high standards for the working meeting of 64 delegates. The speech of the RI Presi­ dent’s representative Rina Sture Kristensen and the reflections of stage director, vice president of the Academy of Arts and mem­ ber of RC Banská Bystrica rolled in one, Matúš Oľha, were an inspiration to all those present. In his invigorating address, End Polio Now project coordinator Pavlo Kash­ kadamov reported that the eradication of polio might soon become reality. Gabriel Vjeszt of RC Rožňava was presented as the governor nominee for 2020/2021. Present Governor Julius Tomka added details to the District’s report for Rotarian 2017/2018. The conference passed new statutes of the dis­ trict, 2018/2019 budget and an economic re­ port for 2016/2017. The debate also touched upon mode new statues for the clubs. The first good news is that the conference approved a strategic development plan un­ til 2021. The District Conference of Rotary Clubs was held in parallel to a District Con­ ference of Rotaract Clubs. Therefore the second good news is that a quantum leap was made in converging their activities on a district level. The third good news was the traditional appearance of foreign exchange students. Their input met the expectations of those present. This year’s Viktor Príkaz­ ský Prize for long-term club activity went to RC Prague International. On Saturday 15 May the Hotel Partizán at Tále near Banská Bystrica was a Rotary venue. It hosted District conferences of Rotary and Rotaract Clubs and a meeting of foreign-exchange students. T Text: František Ryneš, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 39 supplement Meaning Czech accompaniments to wild boar, of course, and who wouldn’t want to quote a classic, at a Saturday lunch in the Hájenka restaurant at Kersko. C Prague Old City took its mem­ bers and friends to a theme excur­ sion to Nymburk and Kersko, celebra­ ting icon author Bohumil Hrabal. Who wouldn’t know Hrabal’s I Served the King of England, Shortcuts or Closely Watched Trains? Our large party was chaperoned by a local poet and writer, Jiří Teper. He knew Hrabal in person and talked about his life and abrasive cha­ racters as we took a stroll in Nymburk. After a visit to the Nymburk Ethnogra­ phic Museum with a standing exhibit on Hrabal, we moved on to Kersko, im­ mortalized by The Snowdrop Festival, a collection of stories filmed by Jiří Menzel. We stopped at Hrabal’s cottage and the graveyard where the writer was buried. There is always a beer of bottle on his graveside. Guided by the slogan, “Our beer will firm your infirm health,” we paid a call to the Nymburk Brewery and thus merrily ended our wanderings. Text: Theodor Petřík k e r s k o Cabbage or rose hip? R The RYLA (Rotary Youth Leadership Award) seminar, held on 25–29 April 2018, was a unique experience we’d like to recommend to anyone willing to better himself. here were fifteen of us in the Vanai­ van Scout Centre at Kopřivnice. The keynote of the 19th annual meet was how to cope with crises: “Bottom – the end or the beginning?” RYLA helped us to redisco­ ver ourselves and realize our values and goals. We talked to many luminaries at the seminar. Chief among them were writer Michal Viewegh, war veteran Lukáš “Hiro” Hirka, and Pavel Motyčka, who discussed not only ethics in business. Text: Tereza Smejtková 500 visitors enjoyed the GENEZIS music-and-dance performance given by the SĽUK folklore ensemble on 25 March 2018 in Žilina. he fascinating story of the creation of the world from Adam and Eve to the seventh day of rest was brought about by RC Žilina’s Oldřich Kovář, honorary consul of the Republic of Korea. Skvelý výkon SĽUK reaped honours and standing ovati­ ons for their brilliant performance. Among the guests of the sold-out evening were Kia Motors President Dae-Sik Kim, District Go­ vernor Július Tomka and other distingui­ shed personalities. The charitable charac­ ter of the evening was underscored by the presence of our friends from RC Martin, Trenčín Laugaricio, Banská Bystrica, Žilina International Soroptimist and Lions from Žilina. We also welcomed our friends from Stružielka, Regional Autism Centre and Krajina harmónie Foundation, which have long been supported by RC Žilina. The pro­ ceeds amounting to EUR 1,500 will be used for the redevelopment of hiking trails at Vrátná. Text: Juraj Sabaka, Photo: Ctibor Bachratý ž i l i n a Creation of the World helps Vrátná k o p ř i v n i c e RYLA? Wooow! You gotta be there! T T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 supplement On 10–17 February 2018, Rotarians met together in Jasná pod Chopkom in the Low Tatras. he International Skiing Fellowship of Rotarians, or ISFR, took place under the auspices of District Governor Július Tomka and was organized by two clubs, namely RC Bratislava Danube and RC Liptovský Mikuláš. It was the first such meeting ever in a former East Bloc country. We prepared a general programme for all attendants with optional excursions and side events. Each day of the week was devo­ ted to skiing and projects resulting in a slalom and formal farewell meeting. Charity proceeds of EUR 5,000 went to two selected projects. I am pleased to tell you that one of them was sponso­ red, and the proceeds presented, by Henrieta Farkašová, nine-times winner of Paralympic Alpine skiing event. A re­ port on our support for these projects made headline news on Slovakia’s pub­ lic television and was discussed in the morning broadcast of an important pri­ vate TV channel. 149 Rotarians shared their impres­ sions, as well as new findings about Slovakia, our district and the Liptov area. Text: Miloš Kmety f e l l o w s h i p First meeting behind the “Iron Curtain” T On Sunday 15 April 2018, Alumni and Rotex held their third spring meeting in Prague. About 30 people turned out. mong them were delegates of the RYLA seminar and former exchange students. We started the proceedings by vi­ siting the Werich Villa on Kampa Island. After a guided tour we went to Prague’s Ad­ ria Palace for a workshop on “Connecting Rotary District 2240 programmes and inter­ action, or how to make Rotary attractive for young people”. George Podzimek of RC Pra­ gue Old City then discussed Rotarianism, motivation to become a Rotarian. Marek Hlaváč spoke about his hobby—namely di­ ving. The evening saw a charity poker tour­ nament of ten players. This year we plan raising funds to buy a ShelterBox. We have collected about half the amount needed. Our thanks go to all participants. Text: Martina Saitlová The idea sprang up from a meeting of Governors Ovidiu Kos and Petr Pajas in 2007. The first direct contact took the form of a partnership agreement between RC Baja Mare and RC Košice Classic. C Baja Mare contributes no small funds to the amazing yet demanding Global Social Inclusion Grant to Ukraine’s Yasina Social Care. An autumn meeting of the Ukraine-Slovakia and Czech-Ukraine-Roma­ nia ICCs at Shayan Spa in Ukraine, attended by DG Július Tomka, resulted in a partner­ ship and cooperation agreement between RC Satu Mare and RC Košice. 22 Romanian Ro­ tarians turned out at a ball organized by RC Košice to mark its 90th birthday. The two clubs will again meet on 12 may in Satu Mare. Romania has a strong district of 4,000 Rota­ rians and many interesting projects. They are looking for further partners in the Czech Re­ public and Slovakia. Text: Jozefa Poláková, PDG Photo: Gabriel Vjeszt i c c One step further in cooperation with Romania p r a g u e Third Alumni/ Rotex District 2240 Meeting R A

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 8 Rotary Good News 3 | 2018 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 Hi there, I’m Luba (from RC Znojmo) and I’m spending my unforgettable exchange in Fortaleza, a city in the northeast of Brazil. his sprawling country is nearly as big as Europe and each part of it offers different customs, cuisine or climate chal­ lenges. Brazil in general, and Ceará in par­ ticular, is a beach paradise. Jericoacora ranks among the country’s most beautiful beaches, and not only in the Brazilian lore. A ten-kilometre desert road takes you to the small town of the same name. Climb just one hill and you’ll find yourself in the place called Pedra Furada (literally “Rock Drilled Through”), where I  experienced the most beautiful sunset thus far. But the far better known western site is a sandy dune where crowds gather on evenings to watch the spectacle. Canoa Quebrada (“Broken Canoe”) is, for me, the paragon of a beautiful beach. The place is hemmed by red rocks with count­ less crevices. Come dark, tourists inundate a lane full of restaurants and hotels; it’s called Broadway. Say Fortaleza and many locals will recall its Beach Park. South America’s largest wa­ ter park is part of the Praia do Beach Park, again a beautiful sand beach with a pristine sea. In addition to the Brazilian beaches, I must also mention the country’s big­ gest tourist destinations—Rio de Janeiro and the fabulous Copacabana Beach. They take no time to furnish you with seats and sun­ shades galore, as people peddling sun­ glasses, swimming suits, food and ice tea and lime juice cans parade by. If I weren’t so patriotic about Ceará, I’d say, this is Pa­ radise on Earth. Text: Lubomír Smrček OUT B OUN D S Ceará Beaches T An exchange student in countries like Taiwan must expect a plethora of linguistic complications. found myself in Taiwan armed with only a few basic words and idioms. I hoped I’d be able to communicate in English. But Chinese English exists as a category of itself, and one has to accept it if he wants to make some sen­ se. Eventually, trying hard has its re­ wards. I remember how proceeded with a brief dialogue with, say, a street fruit vendor. My greatest private achieve­ ment and prove that the impossible Chinese is really possible, took the form of an hour-long presentation of my country, Slovakia and myself I had in April at my school—I spoke Chinese! The Taiwan exchange came as an as­ surance for me: if I learned Chinese, anybody can with a little extra effort! Text: Barbora Sáreníková OUT B OUN D S Chinese I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČESKO A SLOV EN SKO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR Rotary Good News 3 | 2018 © Praha, 10. června 2018 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Redakční rada George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p oradníh o v ý boru Julius Tomka, DG Štěpán de Wolf, PDG Zdeněk Michálek, DGN Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T isk Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 3 / 2 0 1 8 Očima mladých: jak vidí svět generace nového milénia dat u m p o ř adate l a k tivita m í sto 7.–10. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Slovenský raj 9. 6. RC BB Classic Rotary polmaratón Banská Bystrica 24.–27. 6. RI Světový kongres RI Toronto / CA 20.–24. 6. DVVM Farewell Weekend ČR+SR Valtice 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2018 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2018 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 1. 9. ICC CZ-SK-N Tradiční setkání na Třístoličníku Šumava 8. 9. RC Praha City Sportovní den Pražské organizace vozíčkářů Praha 14.–16. 9. RC Praha Lnáře pro rybáře – rybaříme pro dětské hřiště Lnáře 1.–7. 10. RI Alumni Week všeobecná aktivita 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2018 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 16. 11. RC Pražské Ples pražských Rotary klubů Praha 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2019 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita aktivity kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2018-final/