Rotary Good News č. 3 / 19http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

GOOD NEWS 3 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

srdečně vás všechny zdravím a děkuji za společné osla­ vy 20. výročí našeho distriktu v Praze na Žofíně! Celý Rotary týden i naše distriktní konference proběhly dů­ stojně, v pozitivním duchu a všem, kteří byli přítomni, dodaly energii k pokračování v naší rotariánské službě. Naše výroční konference spojená se zahradní slav­ ností rovněž ukázala, že se na naší cestě máme mož­ nost opřít i o řadu partnerů z tuzemska i ze zahraničí. Junák – český skaut, Síť pro rodinu, Nadace Krása po­ moci, SONS – sjednocená organizace nevidomých a sla­ bozrakých, ParaCentrum Fénix i Člověk v tísni na Žofí­ ně předvedli, co všechno dělají pro zvýšení kvality života lidí v okruhu jejich působnosti a kde máme mož­ nosti k těsnější spolupráci. Zahraniční hosté celkem z 23 států, v čele se zástup­ cem světového prezidenta Rotary International Johnem Germem a jeho manželkou Judy, svou přítomností uká­ zali, že jim osud našeho distriktu není lhostejný. Že jsou připraveni přiložit ruku k dílu, kdykoli to bude potřeba. Guvernéři a guvernérky z Rakouska, Německa, Izrae­ le, Finska, Švédska, Řecka, Rumunska či Ukrajiny svou podporu vyjadřovali ve svých veřejných vystoupeních v rámci setkání výboru Inter Country Committees v se­ nátu, v hlavním programu konference, ale zejména v rámci kuloárních jednání. Služba mládeži vystoupením výměnných studentů opět potvrdila, že je právem nazývána vlajkovou lodí distriktu. Děkuji Mirkovi Barákovi a jeho spolupracov­ níkům za tento krásný zážitek. Velký ohlas mělo i diskuzní fórum k etice a odpověd­ nosti, nádherně moderované Annou Putnovou a Han­ nou Kallus. Někteří řečníci projevili hlubší zájem o Ro­ tary a uvažují o členství. Poselství pana profesora Jana Sokola o základních projevech etiky v rámci služby po­ volání a ve svém nejbližším okolí krásně souznělo s na­ ším rotariánským „Service Above Self“. Slavnostní večer, spojený se zamyšlením Alexandra Turkoviče nad naší historií a předáváním rotariánských ocenění, umocnil sílu našeho setkání. Nechyběla ani kulturní vystoupení mladých umělců z konzervatoře Jana Deyla, Gymnázia a hudební školy Žižkov a jako třešnička na dortu Ave Maria od chlapec­ kého sboru Boni Pueri z Hradce Králové. Více se o průběhu této ojedinělé akce dozvíte na stránkách tohoto vydání Rotary Good News a celý prů­ běh si můžete oživit z videozáznamu na webové stránce www.rotaryprague2019.cz. Konference se zkrátka povedla. Děkuji proto všem, kteří k jejímu zdárnému průběhu výrazně přispěli. V prvé řadě organizačnímu týmu konference vedenému jeho výkonným manažerem Sváťou Jedličkou, Janě Při­ krylové a Petru Váňovi, kteří měli na starosti registraci, Bohumilu Křempkovi, zodpovědnému za konferenční finance, Theodorovi Petříkovi, řídícímu provoz v hlavním sále, Věře Staňkové, koordinující zahradní slavnost, Alexandře Brabcové, zajišťující tlumočníky, George Podzimkovi a Kateřině Duškové za moderaci, Janovi Bezecnému za konferenční brožury a visačky, Honzovi Kemrovi za přípravu prezentací, Štěpánovi Malému za logistiku dopravy a mnohým dalším. Samozřejmě organizujícím Rotary klubům RC Praha City a RC Ostrava, provozovatelům Paláce Žofín, spo­ lečnosti Zátiší, zajišťující catering, a taky všem sponzo­ rům, zejména Škodě Auto a Praha Vaccines. Velké díky patří účastníkům z tuzemska i ze zahrani­ čí, kteří vytvořili úžasnou atmosféru, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Zkusme vše, co nám konference přinesla, zúročit v další činnosti našeho distriktu. Věřím, že to dokážeme! S díky Vážení přátelé rotariáni, rotariánky, příznivci Rotary, ZDENĚK MICHÁLEK Guvernér 2018/19 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

4 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 žitelnou změnu k lepšímu ve vašich komunitách a na celém světě. Tento rok jsem také viděl, jak postupně přináší očekávané plody úsilí Rotary nalézat mírová řešení. Brzo bude promo­ vat 98 stipendistů programu Rotary Peace Fellows, kteří studují na našich mírových centrech a kteří se pak připojí k více než 1 200 dalších při uplatňování svých nabytých zna­ lostí a schopností pro řešení konfliktů všude, kde je to po­ třeba. Tento měsíc budeme cestovat s Esther do Hamburku v Německu, abychom se zúčastnili Kongresu RI – setkání lidí všech ras, národností, náboženství a politických směrů, které spojuje snaha o zlepšování života všech lidí. Brzo přijde čas, abychom se s Esther vrátili domů do Nas­ sau. Až tam zase budeme, budu se dívat na širé moře, které obklopuje náš ostrov, a to mi bude připomínat neomezené možnosti Rotary a tu ohromující budoucnost, která nás čeká někde za horizontem. Těším se na naši společnou plavbu tam, za budoucností. Dopisy prezidenta RI Překlad: PETR J. PAJAS, PDG BARRY RASSIN Prezident Rotary International KVĚTEN Ti, kdo mne znají nejlépe — moje rodina — vědí, že moje zaujetí pro Rotary nemá hranic! A také vědí, že já ne­ počítám s tím, že se budou v Rotary angažovat stejně jako já. Je jen na nich, co chtějí dělat. Loni, ke konci kongresu v Torontu, se ke mně obrátila moje dvanáctiletá vnučka a povídá: „To mne inspirovalo k tomu, abych něco udělala. Co mohu udělat?“ Samozřejmě jsem udě­ lal to, co by udělal každý děda, pokud se cítí rotariánem: Zeptal jsem se vnučky, jestli mají ve škole klub Interact. Když zjisti­ la, že ne, pokusila se takový klub založit. Bohužel, její třídní učitel byl jiného názoru, což ovšem neznamená, že by nás to mělo odradit od podpory programů pro mládež Rotary, kdy­ koli můžeme, protože hodnota těch programů je nesporná. Příkladem může být Rotary Youth Leadership Awards – program RYLA. Prostřednictvím tohoto programu si mladí zvyšují sebedůvěru, lépe se vyznají ve světě. To jsou změny, které s potěšením pozoruji na svém šestnáctiletém vnukovi poté, co se RYLA zúčastnil. Moje rodina, to je jen začátek. Kamkoli přijdu, setkávám se s lidmi všech generací, jejichž životy změnily naše progra­ my pro mládež. Vyprávějí mi o tom, co bylo před pěti, pat­ nácti či 25 lety, kdy se v rámci výměny mládeže naučili nový jazyk nebo se seznámili s jinou kulturou. S jiskrou v očích mluví o tom, jak jim služba výměny profesionálů nové gene­ race – New Generations Service Exchange – pomohla v roz­ voji kariéry nebo jak v nich členství v Rotaract klubu poprvé vzbudilo zájem o to, jak získané vracet zpět společnosti. Květen je měsícem služby mládeži a Rotary kluby mají mnoho možností, jak to vyjádřit. Podporou některého Inte­ ract klubu nebo Rotaract klubu poskytne váš Rotary klub mladým ve vaší komunitě nástroje, které potřebují, aby se mohli aktivně zapojit, vést ostatní a získávat perspektivu rozvoje v globálním měřítku. Spojte se s vaším místním Ro­ taract klubem v rámci nějakého projektu. Seznamujte se s účastníky Rotary programů pro mládež a sdílejte jejich příběhy v rámci vaší komunity. Další náměty můžete najít v letošní brožuře Rotary Citation, která je v sekci Awards v rámci Member Center na portále my.rotary.org. Snažte se tento měsíc být inspirací mladým vůdčím osob­ nostem ve vašich obcích a veďte je k tomu jako mentoři, za­ pojujte je do akcí a spolupracujte s nimi na smysluplných projektech. Je to investice do jejich budoucnosti – to oni bu­ dou dál žít ve světě, který my již opustíme. Je to práce, která nezapomenutelně obohatí jejich životy, stejně jako ty vaše. ČERVEN Když pomyslím na vše, co jsem viděl, a na všechny lidi, které jsem potkal od chvíle, co jsem se stal prezidentem Rotary International, s jistotou mohu říci, že schopnost Ro­ tary měnit životy k lepšímu nemá obdoby. Vzpomínám na rotariány v Pákistánu, kteří v partnerství s firmou Coca­Cola pomohli zlepšit hygienické poměry v oko­ lí Karáčí a zároveň podporovali úsilí kampaně za vymýcení viru dětské obrny. Myslím na rotariány na Puerto Rico, kte­ ří pomáhali celým obcím poničených hurikánem Maria. Pa­ matuji si členy německých Rotaract klubů, kteří se snaží zachovat mizející včelstva. Přemýšlím o šesti rotariánech a členech Rotaract klubů, kteří získali cenu Lidé v akci (Peo­ ple of Action) – jsou to mladí inovátoři vyznamenaní loni v listopadu při příležitosti Dne Rotary v OSN za to, čím při­ spěli k nalézání nových řešení náročných výzev. Mám pocit, že to bylo včera, když jsem stál na pódiu v San Diegu a žádal vás, abyste byli inspirací pro vaše kluby, obce, pro celý svět. Vaše odezva inspirovala zase mne. To vy při­ pravujete cestu členům Rotaract klubů, aby nás v budoucnu dokázali vést, tím, že napomáháte zakládání nových Rota­ ract klubů, a tím, jak se snažíte o zapojení mladých z Rota­ ract klubů do akcí Rotary a do projektů ve vaší obci. Usilov­ ně se snažíte vymýtit polio tím, že jste se zúčastnili 4 200 akcí ve více než 100 státech během světového Dne polia. A jste to vy, kdo realizují projekty, kterými se snažíte o udr­

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 5 Preklad: IVAN BELAN, PDG SPRÁVNA RADA NADÁCIE ROTARY Keď už o niekoľko dní budú tisíce rotariánov na celom svete absolvovať lety do Ham­ burgu na Svetový kongres Rotary International, niekto v rade na letisku si možno všim­ ne rotariánsky odznak, alebo emblém Rotary na batožine a spýta sa: „Ste rotarián/ka?“ Po entuziastickom pritakaní môžeme rozvinúť konverzáciu a povedať viac o tom, ako my – ľudia činu, robíme svet lepším vďaka kontaktom v rámci klubov a tiež prostred­ níctvom transformačnej sily Nadácie Rotary. Môžeme hovoriť o tom, ako Rotary realizuje projekty, ktoré budú prínosom pre ko­ munity ešte dlho po ukončení daného projektu. Môžeme opísať, ako kluby v jednej krajine združujú prostriedky spoločne s klubmi v inej krajine, aby sa komunity stali zdravšími, prosperujúcimi a vzdelanejšími. Môžeme sa podeliť o to, ako sa naše kluby spojili s globálnymi lídrami v oblasti zdravotníctva, aby zrazili výskyt detskej obrny na kolená. A môžeme s hrdosťou konštatovať, že veľa z toho, čo teraz Rotary robí a bude robiť v budúcnosti, môže realizovať práve vďaka našej Nadácii a jej prísľubu transfor­ movať poukázané finančné dary na projekty, ktoré ľuďom menia život. Keď sa stretneme v Hamburgu, aby sme oslávili ďalší úspešný rotariánsky rok, máme toho veľa čo oslavovať. V čase publikovania tejto správy sme evidovali 1 078 schválených globálnych žiadostí o grant v celkovej výške 76,5 milióna USD. Minulý rok v júli sme zaviedli požiadavku na hodnotenie lokality a komunity ako súčasť žiadostí o globálne granty alebo profesijné výmeny odborníkov. Tento prístup vysvetľuje, prečo sme tento rok založili Rotary Fond a Grant určené na následky ka­ tastrof, ktoré umožnia distribúciu grantov až do výšky 25 000 USD ako reakciu Rotary na katastrofy na celom svete. Zaznamenali sme tiež výrazný rast záujmu o Mierové centrá Rotary a zároveň ich zvyšujúci sa vplyv. Z rekordného počtu uchádzačov v roku 2019 sa vyberie približne 100 mierových ambasádorov, ktorí sa po absolvovaní štúdia pripoja k viac ako 1 200 ďalším aktivistom, aby uplatňovali nadobudnuté zručnosti v oblasti riešenia konfliktov týka­ júcich sa globálnych problémov. V čase písania tohto príspevku sme mimoriadne blízko k splneniu tohtoročného fund­ raisingového cieľa, stále však potrebujeme vašu pomoc, aby sme ho prekonali. Sme odhodlaní naďalej posilňovať a rozvíjať Nadáciu Rotary. Keď sa pozeráme do budúcna, do nového rotariánskeho roku a na príležitosti na dosiahnutie ešte väčšieho vplyvu v komunitách na celom svete, radi by sme sa poďakovali našej predsedníčke Brende M. Cressey za jej vedenie počas posledných dvoch mesiacov. Ak máte otázky týkajúce sa zmien vedenia Nadácie v súčasnom prechodnom období, viac informácií nájdete na rotary.org/myrotary. Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ktorými v nás Nadácia podnecuje hrdosť na členstvo v Rotary. Na druhej strane aj my môžeme urobiť veľa preto, aby sme Nadá­ cii pomohli rásť. Ukončite rotariánsky rok vo veľkom štýle – navštívte stránku rotary. org/donate. Ďakujeme za vašu veľkorysosť a za všetko, čo v Rotary robíte. Posolstvo správcov Nadácie Rotary

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

6 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 Približne 400 000 Singapurčanov musí vyžiť z menej ako 5 dolárov na deň. Belize Rotary klub Belize v Belize City pomohol od roku 1977 už takmer 300 deťom s vrodenými srdcovými cho­ robami. Klub zabezpečil realizáciu potrebných diagnostických úkonov a následných operácií, ktoré vykoná­ vali kardiológovia zo Spojených štá­ tov. V roku 2018 dosiahli náklady na chirurgické výkony a katetrizačné ošetrenia deviatich detí výšku 28 000 USD. Náklady boli hradené z prostriedkov z fundraisingu a prí­ spevkov od nadácií v USA a Rotary klubov Alturas v Kalifornii a Tampa na Floride. Klub Belize tiež daroval lekárske evakuačné lietadlá, hasič­ ské autá a sanitku neziskovej organi­ zácii Belize Emergency Response, ktorá sa špecializuje na prednemoc­ ničnú pohotovostnú starostlivosť. Singapur Aj v mestskom štáte, ktorý sa podľa bohatstva pripadajúceho na dospe­ lého obyvateľa zaraďuje medzi top 10 najrozvinutejších krajín sveta, majú mnohí, najmä starší ľudia ťažký život. Rotary klub Singapore North balí a distribuuje potravinové balíčky seniorom v núdzi vo štvrti Teck Ghee, hovorí prezident klubu Kok Kit „KK“ Wong. „Každú stredu v štyroch distribučných centrách vydávame týmto ľuďom bochník chleba a základné potraviny,“ vysvetľuje Wong, „a ťažko mobilným ľuďom nosíme potraviny až domov.“ Tento projekt sa začal v októbri 2015, kedy cieľovú skupinu tvorilo 100 príjemcov pomoci, v súčasnosti šesť až desať dobrovoľníkov každý týždeň takto pomôže až 300 ľuďom. Kanada RC Sarnia Lambton v Ontariu se spojil s mladými pacienty psy­ chiatrické ambulance a v rámci art terapie pomohl tvořit prázd­ ninové scenerie. Šest návrhů se dostalo na sérii pohlednic. Prodej více než dvou set sad pohlednic vynesl 750 dolarů pro nemoc­ niční programy, uvádí prezident klubu Reid Eyre. „Mnoho lidí v naší komunitě neví, že naše místní nemocnice má psychiat­ rickou ambulanci pro dětské a dospívající pacienty. Pro rota­ riánskou rodinu nastal čas zapo­ jit se a podpořit tento projekt.“ ze světa Lidé v akci Text: BRAD WEBER Překlad do češtiny: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG Kanada Singapur Mexiko Belize Austrálie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

7 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 V divočině přežívá méně než sto tisíc koal, které australská vláda považuje za ohrožený druh. Austrálie RC Beaudesert vysadil v místní rezervaci sto eukalyptů jako potravu a skrýš pro místní koaly. Jejich populace se „místy pováž­ livě ztenčuje kvůli pokračující městské výstavbě a ztrátě přiro­ zeného prostředí vinou sucha a lesních požárů,“ uvádí prezident klubu Lesley Turton. Koaly jsou také náchylné k určitým bakte­ riálním a virovým infekcím, které způsobují oslepnutí a ztrátu plodnosti. Klub také spolupracuje s rotariány z Currumbin­Coolan­ gatta­Tweed a dalšími kluby Dis­ triktu 9640 při zajišťování vakci­ nace koal na místní veterinární klinice. „Máme šanci změnit budoucnost koal k lepšímu,“ uvádí prezident Turton. Mexiko V říjnu jsme se dozvěděli od ředitele základní školy Ernesta Vela del Campo, že budova nutně potřebuje vymalovat. Členové Rotaract klubu zburcovali učitele, rodiče, přátele a členy spon- zorského Rotary klubu Empresarial Piedras Negras, aby spo- lečně vymalovali vchod a vnější stěny tamní šestitřídky. „Místní podnikatel daroval barvu, takže jsme potřebovali jen štětky a nějaké nástroje,“ uvádí prezident klubu Gonzalo Martínez. Při setkání v základní škole Emiliana Zapaty členové Rotaract klubu školákům vyprávěli o recyklaci, sázely se stromky, byla i sbírka ošacení a rodičům žáků se měřil krevní tlak. Klub se těší podpoře a poradenství rotariánských sponzorů, kteří posí- lají zástupce na všechna setkání Rotaractu. „Jsme taková pěkná rotariánská rodina,“ říká prezident Martínez.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 8 Téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

9 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 V polovině května, od soboty 11. do neděle 19., měli obyvatelé a návštěvníci Prahy možnost nahlédnout „pod pokličku“ našeho rotariánského společenství. Byla pro ně připravena série akcí pod společným názvem TÝDEN ROTARY V PRAZE, kterou organizačně zajistil RC Praha City a domovský klub guvernéra RC Ostrava. Vyvrcholením byla Distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů v sobotu 18. května na Žofíně. Právě sobotnímu programu se budeme věnovat v tomto čísle, k ostatním aktivitám se podrobněji vrátíme v příštím vydání RGN. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA Foto: GRETA BLUMAJEROVÁ DISTRIKTNÍ KONFERENCE VE VELKÉM STYLU

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

Vpravo Oba hlavní konferenční dny, pátek a sobotu, provázeli program studenti pražské Konzervatoře a střední školy J. Deyla 1 Konference se zúčastnili hosté z 23 zemí, které na Inter Country Meetingu přivítal PDG Otakar Veselý 3 Oficiálním zástupcem rotariánů z německých distriktů byl tradičně Frits Zeeuw 2 Hlavním aktérem konference byl aktuální guvernér distriktu Zdeněk Michálek z RC Ostrava 4 Inter Country Meeting se uskutečnil v historickém sále Valdštejnského paláce pod záštitou zahraničního výboru Senátu PČR 1 2 4 3 téma 10 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

istriktní konference i všechny dopro- vodné akce se nesly v duchu 30. výročí „sametové revoluce“ a 20. výročí obno- vení československého Rotary distriktu v roce 1999. Podstatné bylo to, že se poprvé jednalo o společnou prezentaci Rotary klubů, Rotaract klubů, Mezinárodních výborů pro spolupráci (ICCs), Rotary alumni association a klubu Inner Wheel Morava. Všechny tyto subjekty působí souběžně v regionu našeho československého Rotary distriktu 2240. Historicky poprvé se tak tato uskupení mohla mezi sebou poznat a výrazněji propojit. To vše určilo neobvykle velký rozsah setkání. Zatímco ráno odjela výprava účastníků doprováze- jících účastníky konference na prohlídku Prahy a his- torické budovy Národního divadla, oficiální delegáti klubů zasedli v Hlavním sále paláce Žofín ke svému ro- kování. V úvodní části vystoupili kromě reprezentanta prezidenta RI Johna Germa také zástupci partnerských organizací, například reprezentantka rakousko-české- ho distriktu Inner Wheel Gertie Munro nebo starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický. Delegáty pozdravil také starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský. Tuto část konferenčního dne jako každoročně rozjá- salo hodinové vystoupení stovky středoškoláků, kteří byli v letošním školním roce na výměnném pobytu v českých a slovenských městech. Souběžně s jednáním zástupců českých a sloven- ských Rotary klubů probíhalo v Rytířském sále Žofína neformální mezinárodní setkání zástupců Rotaract klubů, které se z plánovaných tří hodin rozšířilo až do odpoledne. Zvláštností a výjimečností letošního konferenční- ho dne bylo rozšíření celodenního programu i mimo uzavřené stěny jednacího sálu. Bezprostřední okolí D R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 11

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

12 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 téma Nahoře Distriktní konference se letos zúčastnilo bezmála 700 hostů a zahradní slavnosti před palácem Žofín přibližně 2 000 lidí z řad veřejnosti 5 DGE Ilja Chocholouš představuje své cíle pro příští rotariánský rok 6 Výraznou osobností konference se stal také Jaakko Panula, guvernér finského distriktu 1380 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

téma 13 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 paláce Žofín, celý Slovanský ostrov zaplnily aktivity rozdělené do tří zón. V jedné Rotary kluby prezentovaly projekty, které podporují, v druhé se představily part- nerské subjekty Rotary klubů a ve třetí se uskutečnil nultý ročník festivalu nadace Síť pro rodinu. Ačkoli se při přípravě prostoru pro prezentaci Rotary klubů počítalo s tím, že projekty budou prezentovat jen pražské kluby, svoji prezentaci připravilo i něko- lik mimopražských klubů. RC Plzeň Beseda přivezl na ukázku tři lavičky upravené studenty plzeňských výtvarných škol v rámci dlouhodobého projektu klu- bu, na výstavních panelech se představily kluby ze Zlína, Znojma a Banské Bystrice, svůj stánek zde měl RC Pardubice a RC Ostrava. RC Praha představil svůj dlouhodobý projekt integrovaného dětského hřiště, RC Prague International představil nejen Závody dračích lodí, které pořádá již deset let, ale i světový projekt DISASTER AID EUROPE, jehož je u nás zástupcem. Účastníci konference i veřejnost se zdrželi zejména u interaktivních stánků Sjednocené organizace nevi- domých a slabozrakých, nadace Krása pomoci a br- něnského ParaCENTRA Fénix. Mezi prezentacemi partnerů zaujaly nejen ty, které byly nápadné a rozměrné, jako například vystavené vozy ŠKODA AUTO a TATRA nebo stanové městečko skautů chystajících se v létě na Jamboree do Virginie, ale i méně nápadné. Mezi nimi nás, rotariány, nejvíce zaujala prezentace společnosti PRAHA VACCINES, která vyvinula a dodává na světový trh nový druh očkovací látky proti dětské obrně. Travnaté plochy Slovanského ostrova pokryly deky, na nichž se sešly rodiny s dětmi. Celé odpoledne strá- vily rozmanitými rukodělnými aktivitami, například výrobou nevšedních klobouků z různých, i neobvyk- lých materiálů. Jejich počínání doprovázelo vystou- pení hudebních skupin a zpěváků, mezi nimiž byli

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 14 téma Vpravo Vyvrcholením galavečera bylo vystoupení pěveckého souboru Boni Pueri z Hradce Králové 7 Organizaci letošní Distriktní kon- ference si vzal na starost Svatopluk K. Jedlička z RC Praha City 9 Symbolické předání guvernérského řetězu guvernérem Zdeňkem Michál- kem z RC Ostrava (vpravo) nastupují- címu guvernérovi pro období 2019/20 Iljovi Chocholoušovi z RC Praha City 8 Bouřlivé ovace sklidila se svojí hodinovou show stočlenná skupina zahraničních středoškoláků, kteří právě končí svůj roční pobyt v našich městech 10 PDG Irena Brichta byla opět hnacím motorem mnoha konferenčních aktivit 7 9 8 10

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 15 Elis Mraz, Sabina Křováková, Yellow Sisters, Lenka Lo Hrůzová, Swing Busters a Swing Mustard. Úspěch odpolední akce, organizované nadací Síť pro rodinu, zaručil, že v příštím roce se bude za podpory MČ Pra- ha 1 opakovat již jako samostatný festival. Přitažlivé bylo také sobotní odpolední diskusní fórum, a to nejen zásluhou aktuálně živého tématu „Etika a odpovědnost v podnikání a společnosti“, ale i zásluhou hostů, kteří se účastnili panelu jako spíkři. Bylo zajímavé vyslechnout názory vizionáře Karla Ja- nečka, bojovníka proti korupci a uvážlivého mecenáše, nebo Taťány Gregor Brzobohaté, zatím jediné vítězky Miss World z České republiky a předsedkyně nadace Krása pomoci, která pečuje o seniory. Pod vedením moderátorek Anny Putnové a Hany Kallus se k nim v diskusi připojil zástupce prezidenta RI John Germ, Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Ba- rum, Petr Novák, jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika, Jan Sokol, jeden z prvních signatářů Charty 77, vysokoškolský pedagog, filosof a publicista. Svými postřehy diskusi obohatili i rotariáni Stanislav Kusý, dětský lékař, který působil dlouhou dobu v af- rických zemích, a pedagog a houslový virtuos Peter Michalica. Zaznívaly i dotazy a příspěvky z pléna. Diskuse tak byla prodloužena o více jak půlhodinu oproti plánovanému času. Připomínce 30. výročí pádu komunistického režimu v tehdejším Československu byla věnována komorní vzpomínka u pomníčku Václava Havla na piazzettě Národního divadla. Poctu Václavu Havlovi symbolic- kým zapálením třiceti svíček vzdalo několik desítek účastníků naší konference. Vzpomínkový akt uvedl jeden ze signatářů Charty 77 a Havlův spolubojovník, past guvernér našeho Rotary distriktu Petr Jan Pa- jas, krátkým proslovem, v němž vzpomenul období nekončícího čekání na změnu v osmdesátých letech Společenský večer byl symbolickým završením celého rotariánského roku.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 16 téma minulého století a následné naděje v platnost idejí občanské rovnosti, vyjádřené vznikem OF a mnoho- krát připomínaných Václavem Havlem. Zmínil, že Václav Havel byl vždy k myšlenkám Rotary vstřícný a také mu bylo uděleno jedno z nejvýznamnějších RI vyznamenání. A hlavně že se jednalo o člověka, který chtěl změnit nejen politický systém, v němž se dalo žít jen napůl, nebo v ilegalitě. Poznali jsme jej jako filosofa věřícího v nutný rozvoj lidství a pro- pagátora dobré vůle, obránce lidských a občanských práv a podporovatele občanských iniciativ vedoucích k vyšší spoluúčasti a tím i odpovědnosti občanů na řízení a chodu společnosti. To činí Václava Havla mi- mořádnou a také světově uznávanou osobností. A my, rotariáni, s ním sdílíme přesvědčení, že v životě je nutné nezištnou službou vracet to, co nám společnost dává, a pomáhat tam, kde svým dílem můžeme něco změnit, a učinit život lepším tady, mezi svými, nebo v mezinárodní spolupráci i kdekoli jinde na světě. V tom se naše a Havlova filosofie nutné změny lidství k lepšímu nepochybně potkávají. Důstojným završením nejen konferenčního dne, ale symbolicky i celého aktuálního rotariánského roku byl společenský večer, který se uskutečnil ve všech sálech paláce Žofín. Večerem vtipně provázela sehraná dvojice Kateřina Dušková a George Podzimek, o zpestření programu se postaraly studentky Kon- zervatoře a střední školy J. Deyla, folklorní skupina Hanáků a Hanaček z Olomouce, pěvecký sbor Boni Pueri a orchestr Gymnázia a hudební školy, ZUŠ hl. m. Prahy. PDG Alexander Turkovič provedl malý ex- kurz do historie Rotary v našem regionu, guvernér distriktu předal několika osobnostem vysoká ocenění a reprezentant prezidenta RI John Germ nešetřil ve svém závěrečném projevu obdivem, chválou a uznáním k průběhu celé konference.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

Vlevo Účastníci konference uctili krátkou vzpomínkou a zapálením 30 svíček osobnost Václava Havla i letošní výročí „sametové revoluce“ 11 Na Slovanském ostrově se uskutečnilo symbolické položení základního kamene pro haptický model Pražského hradu 12 Skautská skupina předvedla nejen svoje dovednosti, ale byla i nápomocna při organizaci konferenčních aktivit 11 12 17 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 téma etos na mě nedopadla post konfe- renční melancholie, ale rovnou post- -konferenční ztráta hlasu. Sípám a raději používám znakovou řeč. A jelikož nejsem zcela profesionál v této formě komunikace, musí se moje okolí spokojit se zcela rudi- mentárními znaky, jež v textové podobě nelze v našem magazínu publikovat. Myslím, že stejnou „kocovinou“ trpí většina lidí v organizačním týmu. Je to každý rok stejné, a co pak teprve v roce 20. výročí znovuobno- vení našeho distriktu. Naprosté se vybičo- vání k nějakému vyvrcholení, abychom poté spadli zpět do každodenní šedi. Myslím, že ten, kdo nezažil organizaci velké akce, si vůbec nedokáže představit, jak to celé je provedeno, a to navíc v naprosté většině dobrovolníky, kteří jsou ve svém životě něčím úplně jiným než plánovači konferencí a galavečerů. Kouzelníci nikdy neprozrazují své triky. A když stojíte na podiu a vedle sebe máte krásnou ko-moderátorku, tak jste svým způsobem kouzelník. Pracujete s něja- kou myšlenkou a s nějakou iluzí a je na vás, abyste to ukočírovali co nejlépe. Co na tom, že VIP hosté nemohou najít své místo a vy děláte škatulata škatulata hýbejte se se zasedacím pořádkem. Co na tom, že máte hodinu skluz (mimochodem způsobený tím, že vás přišlo o 100 více, než se zaregistro- valo). Co na tom, že účinkující, jež se vzdali honoráře, aby pomohli dobré věci, si stěžují, že již dávno měli vystupovat, a hrozí, že ode- jdou domů. Co na tom, že je tak pozdě, že jim ujel poslední autobus, a vy jim musíte zorga- nizovat dopravu domů. Co na tom, že v pro- gramu se dělají změny a škrty a občas nevíte, co už jste říkali a co ne. Prostě „show must go on“. Show jako poděkování pro vás, kteří celý rok pomáháte druhým, a konfe- rence je vždy poděkování vám za dobrovol- nickou činnost zvládnutou na jedničku s hvězdičkou. Doufám, že i my jsme to zvládli ve vašich očích také tak. A jestli ne, tak čert vezmi tu hvězdičku. Abraka dabra aneb je tu zase konference J A K T O V I D Í M J Á GEORGE J. PODZIMEK předseda redakční rady L

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

18 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 z domova roce 1910 se v Chicagu uskutečnilo první setkání 16 Rotary klubů, tehdy existujících v USA, a utvořily Národ­ ní asociaci. Paul Harris tehdy přemýšlel nad tím, jakým jiným spolehlivějším způsobem, než vzájemnou korespondencí by si měly kluby mezi sebou vyměňovat informace a současně o sobě dávat vědět i svému okolí. Myšlenka uzrála o rok později, v roce 1911 ve vydávání vlastního měsíčníku The Natio­ nal Rotarian, který je od té doby určen pro anglicky hovořící, či přesněji řečeno čtoucí zájemce po celém světě. Na dlouhou dobu se jeho šéfredaktorem stal generální sekretář Chesley R. Perry. Všechna vydání až do roku 2010 jsou k dispozici v elektronické podobě na www.books.google.cz. S rozvojem Rotary ve španělsky hovořících zemích Latinské Ameriky tento časopis doplnil další měsíč­ ník a později i časopisy Rotary pro různé jazykové oblasti, včetně Česka a Slovenska. Před druhou světovou válkou se celkový po­ čet časopisů ustálil na počtu třiceti, jejich struktura se však mění. Ten náš, s názvem Československý rota­ rián, začal vycházet v roce 1929. Redakční práce začaly na základě usnesení z první konference distriktu, která se konala v dub­ nu 1928 v Plzni, respektive se začátkem nového rotariánského roku a s nástupem v pořadí druhého guvernéra Bedřicha Vra­ ného z Rotary klubu v Mladé Boleslavi. Jeho velmi aktivní kolega Adolf Sequens z pražského Rotary klubu, který se zabýval prodejem kancelářských zařízení a strojů, převzal odpovědnost za vydávání nového periodika s názvem Československý rota­ rián. Prvním redaktorem, a jen prvního čísla, byl ve své době známý český novi­ nář, publicista a spisovatel, „nerotarián“ František (Franta) Kocourek. První číslo I. ročníku Československého rotariána mělo po obsahové stránce podobu, která se udržela i v následujících letech: zprávy z distriktních akcí, výběr z činnosti Rotary v zahraničí, úvahy a komentáře, události v jednotlivých klubech distriktu. Výrazně zde byla také zastoupena inzerce firem prosperujících rotariánů, kteří touto for­ mou přispívali na vydávání svého časopisu. Po grafické stránce měl časopis poměrně jednoduchou úpravu, obsahoval i něko­ lik fotografií. Formát časopisu byl zvolen menší – A5. První číslo Československého rotariána bylo vytištěno v tiskárně Melant­ rich a vyšlo v lednu 1929. Od druhého čísla I. ročníku, které vyšlo v květnu 1929, začal časopis Československý rotarián redigovat kritik, a především významný český pře­ kladatel z angličtiny, také „nerotarián“, Aloys Skoumal. Od třetího čísla I. ročníku tiskla Československého Rotariána tiskárna V. & A.Janata v Novém Bydžově, kde byl v dubnu 1929 založen nový Rotary klub a jeden z majitelů tiskárny, Alois Janata, se stal jeho členem. V roce 1929 vyšla čty­ ři čísla Československého rotariána. Další čísla se zatím bohužel nepodařilo objevit. Stopy začínají znovu až v rotariánském roce 1931/1932, kdy byl vydáváním časopisu Československý rotarián pověřen Rotary klub Praha (patrně v té době zastupoval Média mají v podobě těch nezávislých nezastupitelnou roli „hlídacích psů“ demokracie. Nemalý význam mají ale i korporátní média, která udržují vztahy uvnitř zájmových skupin nebo jejich komunikaci s okolím. Ke korporátním médiím patří i ta naše rotariánská, jejichž historie sahá až do počátků minulého století. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, foto: ARCHIV H I S T O R I E Jak komunikujeme? V

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

19 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

20 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 Předchozí strana Titulní stránka prvního čísla dnešního měsíčníku The Rotarian. 1 Novou komunikační strategii Rotary odstartoval v roce 2008 na závěr své kariéry generálního sekretáře RI Ed Futa. 2 Redakční tým současného měsíčníku The Rotarian při jednom z setkání redakcí časopisů Rotary v ústředí RI. 3 Nová podoba internetového portálu našeho distriktu prošla v roce 2009 mnoha konzultacemi, kterých se zúčastnili past guvernéři i sekretáři distriktu. 1 2 3

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

z domova R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 21 i právní subjektivitu distriktu), redakci a ad­ ministraci však zajišťoval člen Rotary klubu Mladá Boleslav Vácslav Rudl (cs ve jméně Václav není překlep). Dne 6. prosince 1932 povolilo Ředitelství pošt a telegrafů pod. č. j. 288.300 distribuci časopisu formou novino­ vé služby. Časopis tiskla mladoboleslavská tiskárna Hejda & Zdroj. Československý ro­ tarián vycházel černobíle ve formátu A4 na křídovém papíře, s přebalem určeným pro inzerci, v jednoduché sponkové vazbě, a to v kombinaci češtiny, slovenštiny a němčiny podle jazykové příslušnosti autora. Rozsah byldánpatrněmnožstvímpříspěvků,kterése podařilo shromáždit, v průměru míval kolem 40 stran. Náklad se nepodařilo zjistit (v roce 1938, kdy Rotary kluby poprvé zanikaly, jich v distriktu působilo 49 a sdružovaly kolem 1 300 členů). Od roku 1936 začal Českosloven­ skýrotariánvycházetjakoexkluzivníčtvrtlet­ ník,kterýmělpřenášetrotariánskémyšlenky mezi širší veřejnost. Vlastním potřebám člen­ ské základny začal sloužit měsíční zpravodaj distriktu „Rotarián“, který vycházel černobíle ve formátu A5 na ofsetovém papíře, v jed­ noduché úpravě. Časopis Československý rotarián byl zřejmě velmi oblíbený. Několik jeho čísel se přímo v originálu podařilo ještě dnes objevit v pozůstalosti bývalých rota­ riánů u jejich potomků. Se zánikem Rotary klubů u nás v roce 1939 přestal vycházet i Československý rotarián. S obnovou Rotary klubů u nás po roce 1989 nabírají novou sílu i komunikační nástro­ je našeho Rotary. Počátkem našeho století začíná ústředí Rotary International vydá­ vat kromě tištěných materiálů také série DVD s vlastními videopořady. V centrále RI v Evanstonu vzniká v jednom z pater profe­ sionální fotoateliér a videostudio vybavené zařízením na post produkci s odborně zdat­ nými zaměstnanci. Štáb navštívil v roce 2007 i náš distrikt a zařadil tři příspěvky do své databáze. Jejich produkce se postupně roz­ šiřuje a dnes je zde početný tým zajišťující jak provoz veřejně přístupných webových stránek www.rotary.org, tak internetového systému my.rotary.org určeného v zabez­ pečeném prostoru členské základně Rotary. Pořizované materiály jsou sdíleny jak na youtube, tak všech sociálních sítích. S obnovením našeho československého Rotary distriktu v roce 1999 došlo i k obnove­ ní našeho tištěného periodika, které dostalo název Rotary Good News. Jeho vydávání ini­ ciovalprvníguvernérDobroslavZeman,který se stal po ukončení guvernérského mandátu i jeho šéfredaktorem. Na jeho realizaci od po­ čátku spolupracovala vydavatelská agentura Dům, jejíž majitel Jan Hladký je členem RC Praha. Nejen podoba časopisu, ale i složení jeho redakční rady a realizačního týmu se obměňovaly. U zrodu stáli vedle Dobroslava Zemana, PDG (RC Plzeň) Ivan Belan, PDG (RC Banská Bystrica), Martin Petiška a An­ drea Vernerová (oba RC Brandýs­Boleslav). Později se k nim přidali zejména Augustin Čermák (RC Hradec Králové), Milan Roch, PDG (RC Praha), Vladimír Skalský (RC Praha City), Svatopluk K. Jedlička (RC Praha Clas­ sic) a Alexander Brányik (RC Nitra). Časopis, který vychází v českém a slovenském jazyce s anglickými abstrakty k významnějším člán­ kům, prošel od té doby několika grafickými podobami. Na místě šéfredaktora působil několik let také Svatopluk K. Jedlička z RC Praha City, v současné době je šéfredaktorem František Ryneš z RC Třebíč. Už v devadesátých letech začaly v našich Rotary klubech první pokusy s vytvářením webových prezentací. Na úrovni distrik­ tu je inicioval člen RC Praha Luboš Píš a jeho syn Juraj, tehdy člen Rotaract klu­ bu. Prezentace dostala internetovou adresu www.rotary.cz. O několik let později vy­ tvořila nový design stránek společnost EUNECO, která také zajišťovala dlouhou dobu jejich provoz. V roce 2008 společnost NetBrick design centrálních webových strá­ nek Rotary International. Tehdy se v rámci snahy o celosvětové sjednocení informač­ ního systému Rotary změnila i doména na rotary2240.org. Nejnovější podobu získává distriktní webový portál zásluhou Jana Ke­ mra z RC Praha Staré Město a jeho týmu. Při přípravě letošní Distriktní konferen­ ce organizátoři prověřili možnosti dalšího rozvoje elektronických komunikačních nástrojů v našem prostředí. V některých případech, jako například při pokusu o za­ vedení platební brány, narazili na problémy komerčních softwarových řešení a jejich finanční náročnost. Na druhou stranu úspěšně byla zásluhou Richarda Klimeše připravena aplikace pro chytré telefony, která umožní využití i při dalších našich akcích. V červnu Vojtěch Bednář uskuteč­ ní pro zájemce půldenní kurz ve využití sociálních síti pro klubové účely. Plánů je hodně. Jistě i Rotary kluby našeho distriktu budou i nadále věnovat pozornost rozvoji moderních vnitřních i vnějších komunikač­ ních nástrojů. S obnovením našeho českosloven­ ského Rotary distriktu v roce 1999 došlo i k obnovení našeho tištěného periodika, které dostalo název Rotary Good News. Vydávání inicioval první guvernér Dobroslav Zeman, který se stal i jeho šéfredaktorem.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

22 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 z domova Zamyslel jsem se nad podnikáním napříč generacemi a snažil se ze svých osobních zkušeností a zkušeností ostatních podnika- telů, kteří mi byli blízcí, udělat závěr. Snad to pro vás bude poučné! Pradědeček Antonín Petrof se v malé nádvorní dílně činžovního domu vyučil truhlářem. Jeho strýc ve Vídni produkoval výrobek, kterému Antonín později na celý život propadl, piano křídlo. Pradědeček Antonín zůstal ve Vídni 7 let, učil se u dalších výrobců pian. Jeho první piano křídlo bylo vyrobeno roku 1864. Pak roku 1866 vypukla cholera a na ni umírá jeho otec. Mladý podnikatel je nucen řešit živnost a starosti o matku i sourozence. Vše se zdárně časem vyřešilo a Antonín se dvěma dělníky vyráběl další piana. Nastala léta konjunktury v oboru pian. Antonín se oženil, nevěsta přinesla do pod- nikání věno a stala se prokuristkou. Spolu pak zakoupili pozemky a zde začali budovat manufakturu a obydlí pro rodinu. V Rakousku-Uhersku byl o piana velký zájem. Čechy byly známé svým vyspělým průmyslem a zručnými řemeslníky. Anto- nín zahajuje výrobu harmonia. Harmo- nium bylo potřebné do škol, modliteben a jiných veřejných prostor. Pradědeček dbá na dobrou pověst výrobků i na dobrou pověst rodiny. Jako katolík se řídí božími přikázáními, děti jsou v duchu těchto mrav- ních zásad tvrdě vychovávány. Všichni tři synové ho v řemesle následují a vyučí se v továrně u otce a pak jdou na zkušenou k jiným evropským výrobcům pian. Císař pán cestoval po říši a také navště- voval hospodářské výstavy, které Antonín Petrof obesílal svými výrobky. Na jedné z nich navštívil i stánek PETROF. Pochválil piana, popřál zdraví a šel dál. Komorník Jeho Veličenstva oznámil moc- nářovu nabídku titulu „dvorní továrník pian a císařský tajný rádce“. Antonín ani chvíli neváhal, protože si byl vědom obrovské reklamy, uznání a doporučení. Ale trvalo dalších 8 let, než byl skutečně titul udělen. Antonín Petrof rozšiřuje výrobu o pianina, která v menších bytech nezaberou tolik místa, modernizuje výrobu. Pomalu zavádí autodopravu. Také podporuje společenský život, firemní večírky a poskytuje půjčky děl- níkům na výstavbu domků v okolí továrny. V předminulém vydání našeho magazínu jsme referovali o tom, že Janu Petrofovi byl udělen titul čestného doktora Univerzity Hradec Králové. Jeho inaugurační projev je natolik inspirující, že jsme se ho ve zkrácené redakční úpravě rozhodli přinést našim čtenářům. Držte se svých hodnot! Text: FRANTIŠEK RYNEŠ J A N P E T R O F

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 23

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

24 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 téma

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 25 z domova Během 1. světové války v roce 1915 Antonín a jeho žena postupně umírají a tři synové se stávají spoluvlastníky firmy. Továrna pra- cuje v utlumení – je válka, múzy mlčí, jako válečný program se řežou pražce pod koleje. Po skončení války se bratři opět věnují výrobě křídel, pianin a harmonií, rozvíjí se obchod nejen v Evropě, ale i do Jižní Ame- riky, jižní Afriky, Japonska a Austrálie. Kupují se nové stroje, zavádějí se další výrobky – elektropneumatická samohrající pianina a radio-klavíry – vše předchůdci dnešní elektroniky. V Bruselu v r. 1935 je udělena nejvyšší cena „Grand Prix“. Opět se velmi dbá na prvotřídní výrobek, pověst a dobré jméno firmy. Evropa a svět chtějí československé výrobky, jako např. výrobky Škoda, Laurin a Klement, Kolben a Daněk atd. Továrna zaměstnává okolo 350 lidí, vyrábí a prodává až 2 800 nástrojů ročně. Až na výrobu litinových rámů je úplně samostatná a soběstačná, vymýšlí nové modely křídel, pianin a harmonií. Nastává velká hospodářská krize 1929 až 1931. Aby se továrna udržela v chodu, maji- telé prodávají některé své osobní majetky. Firmu také podrží obchod v těch částech světa, které krize nezasáhla. A pak přichází opět konjunktura až do let 1939–1945, kdy je většina zaměstnanců totálně nasazena na pomocné práce do vel- koněmecké říše či protektorátu a německý správce určuje válečný program, muniční bedničky. Piana se v omezeném počtu dál prodávají nejen na území říše, ale i do neut- rálního Švýcarska, Švédska a Španělska. Před válkou se také připravuje mladá generace Petrofů – každý ze tří spolu- majitelů „dodá“ jednoho syna. Ti se vyučí stavbě pian, jdou po absolvování obchodní akademie do světa, na jazykové školy a do učení u konkurence. Dbá se na řemeslnou, obchodní a jazykovou průpravu budoucích spolumajitelů. Po roce 1945 se opět rozbíhá výroba a ob- chod, mladí Petrofové se rozjedou po vál- kou zničené Evropě a obnovují kontakty. U americké firmy Hammond je domluvena licence na výrobu velkých elektroakustic- kých harmonií, předchůdců dnešních klá- ves. A najednou je vše jinak – do všeho za- sáhne komunistický převrat v únoru 1948, staří majitelé i nastupující mladá generace jsou vyhnáni ze své továrny, jsou zbaveni svých majetků a práv, označeni jako „třídní nepřátelé“ a později v roce 1959 je pět z nich uvrženo jako vykořisťovatelé a třídní ne- přátelé do vězení v délce od dvou a čtvrt do šesti let. Děti nemohou na studia. Od února 1948 do března 1991 nebyl nikdo z Petrofových v továrně zaměstnán. I za tota- lity však byly výrobky PETROF oceňovány – např. Zlatou medailí na EXPO Brusel 1958. Po roce 1989 se dědicové a restituenti dohodli, že já se pokusím o privatizaci. Ta trvala téměř 8 let. Vláda nařídila privatizaci celého bývalého státního podniku a dalších čtyř mimohradeckých továren v Čechách. Restituce Petrofových, továrna v Hradci Králové, činila z celkového majetku stát- ního podniku PETROF necelá 4 %. Vyplývalo z toho: buď zbytek 96 % doplatit a zadlužit se, nebo podnik zprivatizuje někdo jiný. A tak po bedlivé úvaze a rozhodnutí ce- lého rodu jsme se rozhodli dále pokračovat v rodinné tradici; někteří restituenti chtěli být vyplaceni, o jejich podíly se dluh navýšil. A pak nastalo to, co absolvovali naši předci: zachování pout zahraničního obchodu, pro mladší generaci naučit se, co to je piano, umění jednat s lidmi, znát jazyky a obchod a vůbec vše, co je pro podnikání mezinárodní firmy potřeba. A také seznámit se, pokud možno osobně, s českými a zahra- ničními klavíristy. Násilné přetrhání obchodních vztahů s našimi partnery, které fungovaly za komu- nistického režimu, by nebylo ani prozíravé ani účelné! A tak již soukromá firma PET- ROF pod mým vedením postupně navazo- vala a obnovovala světové obchodní sítě. Ale to už je doba, kdy ve firmě působila má starší dcera Zuzana. Byl jsem rád, že farma- ceutka projevila zájem vést firmu v rodin- ném duchu. Neměla to jednoduché! Musela se vypořádat se dvěma krizemi: tou vnitřní, způsobenou přetrvávajícími dodavatelsko- -odběratelskými vztahy v roce 2004, a tou vnější, celosvětovou ekonomickou krizí. Provedla rozsáhlou restrukturalizaci, pro- dala nepotřebný majetek, zaplatila dluhy a nastavila nové dodavatelsko-odběratelské obchodní vztahy! Vznikla nová linie koncertních kří- del, pokračuje vlastní nepřetržitý vývoj a výzkum nástrojů i nové investice do počí- tači řízených strojů, je přebudovaná výrobní hala na prodejnu a koncertní multifunkční sál s kavárnou, bylo založeno muzeum se sbírkou starých nástrojů a nová nastupující generace – šestá v pořadí – dokládá blížící se 155. jubileum firmy. A tak mi dovolte na závěr jednoduché poučení z mého příběhu pro mladou pod- nikatelskou generaci: Všechno už tu jednou bylo, historie se opakuje, nepodceňujte ani hospodářské cykly ani politickou situaci v zemi. Buďte trpěliví, otevření, vnímaví, poctiví a zodpovědní. Držte se svých hod- not. Důvěřujte jen sami sobě. „Od února 1948 do března 1991 nebyl nikdo z Petrofových v továrně zaměstnán. I za totality však byly výrobky PETROF oceňovány – např. velkou Zlatou medailí na EXPO Brusel 1958.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

26 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 ze světa Těmito slovy výměnní studenti shrnuli letošní Eurotour. Tři státy, devět měst, jeden vulkán a sto padesát nachozených kilometrů. Takové jsou statistiky letošní cesty po Evropě, která se uskutečnila ve dnech 25. 4. až 9. 5. 2019 a které se zúčastnilo 80 výměnných studentů z celého světa. rvním městem na programu byla Paříž, jedno z nejnavštěvovanějších měst světa, ve kterém studenti strávili celkem tři dny. Velký dojem udělal hned první den zámek ve Versailles včetně jeho krásných zahrad. Procházka čtvrtí Montmartre zakončená návštěvou Eiffelovky byla následující den snad ještě větším zážitkem. Na kráse Paříži ubraly kroupy, které začaly padat přesně ve chvíli, kdy jsme se u Eiffelovky chystali k pikniku. Pro studentku z Indie, Snehu Santosh, byla návštěva Paříže splně- ným snem: „V Paříži se mi moc líbilo. Je to pro mě nejkrásnější evropské město a největším zážitkem byla Eiffelovka. Výhled z ní byl úchvatný.“ V Barce- loně už si ale studenti aspoň na chvíli užívali teplé- ho počasí a sluníčka. Návštěva Barcelony byla zahá- P E UROTO U R 2 0 1 9 EUROTOUR BYLA SKVĚLÁ, DĚKUJEME ZA JEJÍ ORGANIZACI! Text: MARTINA SAITLOVÁ, foto: MIREK BARÁK

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 27

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

28 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 z domova V Římě studenti poznali všechny nejdůležitější památky včetně Kolosea, Fora Romana, Panteonu nebo fontány Di Trevi. jena prohlídkou gotické části města. Nechyběla samozřejmě ani návštěva kostela Sagrada Família, navrženého slavným katalánským architektem An- toni Gaudím, jehož výstavba byla zahájena v roce 1882. Předběžné odhady říkají, že by kostel mohl být dokončen v roce 2026. Výměnný student Addison Pike z USA byl nadšený kostelem Sagrada Família: „Tohle je naprosto úžasné místo, na které bych se mohl dívat hodiny. Podařilo se mi vyfotit i několik 3D fotografií pomocí speciální aplikace. Rád bych se sem jednou vrátil.“ Po několika dnech nepřetržitého chození, focení a poslouchání výkladu průvodců nadešel den odpočinku, a to během plavby na tra- jektu ze Španělska do Itálie, která trvala necelých 18 hodin. Druhý týden Eurotour byl opět ryze italský. Nej- prve si studenti prošli Řím, a poznali tak všechny nejdůležitější římské památky včetně Kolosea, Fora Romana, Panteonu nebo fontány Di Trevi. Další den byl na programu Vatikán, kde jsme navštívili Bazi- liku sv. Petra a skvostnou Sixtinskou kapli. Násle- dující den jsme se přesunuli do Pompejí. Tedy do města, které bylo zničeno v roce 79 výbuchem sop- ky Vesuv. Nechyběl ani výstup na vulkán, který studenti i přes nepříznivé počasí hravě zvládli za necelou hodinu. Cestou z Pompejí do Florencie si studenti stihli v Neapoli vychutnat vynikající piz- zu, která z tohoto regionu pochází. Poslední zastáv- kou cesty byly Benátky. Během posledního dne studenti odhalili krásy Benátek a zažili krásnou jízdu na gondolách benátskými kanály. Brazilská studentka Luiza Lovo shrnuje Eurotour takto: „Vý- let byl moc pěkný, se všemi studenty jsme si ho moc užili a moc vám děkujeme za jeho organizaci. Byli jsme šikovní, protože se nikde nikdo neztratil. A pokud jsme snad někam šli pozdě, rotexáci nás kouzelným slovíčkem šup popoháněli tak, aby- chom všude byli včas.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 29 zo sveta o úspešnom zvládnutí výmenného programu som sa vrátil naspäť na Slovensko dokončiť strednú školu a zmaturovať. O rok na to sa mi s pomocou môjho host Rotary klubu podarilo zrealizovať štúdium na vysokej škole v Spojených štátoch. Keďže si nerobím plány do budúcnosti, o to viac som bol z toho nadšený a povzbudený spoznávať, čo má pre mňa život nachys- tané. Počas školy sa stíham zúčastňovať Rotary mee- tingov, ktoré sú vždy vo štvrtok o 12.15. Aby toho nebo- lo málo, klub sa rozhodol prijať ma za člena. Pred mesiacom som si prebral diplom a placku s mojím me- nom, ako oficiálny člen Rotary Club of Silverdale. Aj táto skutočnosť ma motivuje zapájať sa do projektov, ktoré Rotary klub robí, ako sú pomoc deťom bez domova, ší- renie literatúry, no najmä Rotary výmenný program, ktorý mi je najbližší. Od septembra budem zastávať po- zíciu „Club Coordinator“ a mojimi úlohami bude väčši- nou komunikácia s klubmi, umiestňovanie prichádza- júcich študentov do klubov podľa preferencií, a keď samotní študenti pricestujú, tak budem pomáhať s or- ganizáciou výletov a orientácií. Ďalší dôvod pre moje zaradenie do RYE tímu je klesajúci záujem Rotary klu- bov v D5020 o výmenu. Z 92 klubov sa do výmenného programu zapája len niečo okolo 20, čo je veľmi smutné číslo. Mojou ďalšou úlohou bude propagovať program aj s mojím príbehom a snažiť sa nájsť riešenie, ako zís- kať viac rodín do výmenného programu. Je to pre mňa česť mať takú veľkú dôveru ľudí a budem sa usilovať ju naplniť. Zároveň ďakujem D2240, že mi umožnilo vyces- tovať na výmenu, čím sa mi zmenil život. Moje meno je Matej Kunák, mám 20 rokov a som študent. V školskom roku 2016/17 som sa zúčastnil Rotary Youth Exchange, čo mi doslova zmenilo život. Ako oficiálny člen Rotary klubu Silverdale som si prebral diplom a placku s mojím menom. ROTA RY YO U TH EXCHAN G E VÝMENA MI ZMENILA ŽIVOT! P Text: MATEJ KUNÁK

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

30 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz KLUBOVÉ Nejednalo se o zrod nového života, jak by se snad dalo usoudit z nadpisu. Byl to však zrod věcí pro nás rotariány velmi zajímavých, krásných a významných. Šlo o zvonky, vyráběné speciálně při příležitosti 20. výročí vzniku společného česko-slovenského Distriktu 2240 a konání distriktní konference v květnu 2019 v Praze na Žofíně. ne 2. dubna 2019 jsme se sešli ve zvonařské dílně Marie Tomáškové- -Dytrychové v Brodku u Přerova. My, tzn. někteří členové RC Přerov, guvernér Distriktu 2240 Zdeněk Michálek s man- želkou a prezident elect RC Martin Ján Žiak s manželkou. Přivítala nás paní Le- ticie Vránová-Dytrychová, která převza- la provoz zvonařské dílny po své ma- mince, paní Marii Dytrychové, člence RC Přerov. Po nezbytných úvodních in- formacích a slavnostním přípitku neal- koholickým sektem na zdar díla jsme se přesunuli do vlastní provozovny, kde jsme se stali přímými svědky odlévání zvonků a fakticky jsme stáli při jejich zrodu. Obdivovali jsme těžkou, odpo- vědnou a přesnou práci slévačů. Toho dne jsme ještě výsledný produkt nemoh- li spatřit. To se nám podařilo až 16. dub- na při vyzvednutí hotové zakázky. Zvon- ky jsou krásné a svým vlastníkům budou jistě dlouho připomínat význam- né dny našeho Rotary distriktu. Text: MILAN CIBULKA P Ř E R O V Stáli jsme při zrodu D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

31 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 zprávy Rotary klub Košice zorganizoval 11. marca druhý ročník charita- tívnej dražby kníh s podtitulom „Aj oni musia mať šancu“. Dražba sa uskutočnila vo Východoslo- venskej galérii v Košiciach pod patronátom Prezidentskej knižnice Rudolfa Schustera. ražili sa knihy darované členmi nášho klubu, ale aj od priateľov Rotary klubov. Licitátorom kníh bol Š. Kabát a pomáhala mu členka Rota- ractu Košice, pastprezidentka N. Šipo- šová. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo ZUŠ na Bernolákovej ulici v Ko- šiciach pod vedením pani Bokrošovej a recitoval Riško Jesenský. Najvyššie vydraženou knihou bola „Koruna zeme“ darovaná členom RC Poprad Petrom Hámorom. Vydražilo sa spolu 1 146 EUR a ako naznačil podtitul dražby „Aj oni musia mať šancu“, výťažok z dražby sme venovali vopred vybratým študen- tom-športovcom, pochádzajúcim zo skromných pomerov. Text: ŠTEVO KABÁT K O Š I C E Druhá benefičná dražba kníh D Dňa 13. 2. 2019 sa odohral benefičný hokejový zápas slovenskej Tipsport- ligy medzi HC’05 iClinic Banská Bystrica a HC Košice. Zápas sa odohral v unikátnych ružových dresoch pre charitatívny projekt AVON za zdravé prsia a s logom Rotary. áš klub podporil tento benefičný zá- pas výrobou dresov v sume 1 500 EUR. Na zaplnenom bystrickom štadióne prevládala počas celého zápasu skvelá ná- lada a vynikajúca športová úroveň. Povzbu- diť našich „Baranov“ sme boli aj my, členo- via klubu, prispeli sme tak na dobrú vec a zároveň sme v prestávkach medzi treti- nami dostali možnosť vysvetliť, čo je mi- siou Rotary a kam poputuje výťažok z ná- slednej dražby dresov. Niekoľko dní po zápase sa uskutočnila elektronická dražba dresov. Vyzbieraná suma 2 117 EUR bude odovzdaná do verejnej zbierky AVON Po- chod 2019. Podarilo sa nám nielen znásobiť náš pôvodný vklad, ale aj podporiť dobrú vec a zviditeľniť Rotary ako v médiách, tak aj medzi širšou verejnosťou. Vyzbieraná suma nie je konečná, nakoľko nevydražené dresy sa predávajú vo Fun shope, čo zna- mená, že finálny výťažok bude určite vyšší. Text: PAVOL HODAS B A N S K Á B Y S T R I C A Ružový hokejový zápas B Ř E C L A V - V A LT I C E Na bicyklu Valtickem a Modrými horami Tradičně byl druhý květnový víkend na jihu Moravy ve znamení cyklo- turistiky. Čtrnáctý ročník „Na bicyklu či pěšky kolem LVA“ byl trochu komornější, než obvykle. vacítka účastníků strávila příjemné tři dny za řídítky i při večerních pose- zeních při pohárku a kytaře. Ideální cykli- stické počasí a ochutnávky skvělých mo- ravských vín – to vše přispělo k dobré náladě. A navíc minidražba několika lahví vín a destilátů vynesla 5 tisíc korun ve pro- spěch charitativního projektu pořádajícího klubu RC Valtice – Břeclav. Díky patří hlav- nímu pořadateli, „největšímu“ rotariánovi distriktu, Jaroslavu Bendovi a jeho týmu. Spokojeni byli rotariáni z Martina, Prahy, Třebíče, Znojma i z domácího klubu. A jed- na zajímavost na závěr. Poměr mezi e-bike- ry a „normálními“ cyklisty se poprvé otočil ve prospěch elektrokol. Příští ročník bude jubilejní. Už se těšíme na oslavu patnáctky! Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG foto: MARIE VAVERKOVÁ D N 2 117 EUR Výťažok z dražby dresov poputuje na verejnú zbierku AVON Pochod 2019 za zdravé prsia, ktorá podporuje boj proti rakovine prsníka. 1 146 EUR Výťažok z dražby sme venovali študentom pochádzajúcim zo skromných pomerov.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

32 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 zprávy Adam Sterling, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v SR, bol hosťom vianočného stretnutia členov Rotary klubu Levice, ktoré sa konalo na pôde Domu Matice slovenskej v Leviciach. tretnutia sa zúčastnila i Jozefa Po- láková, ktorá spolu s asistentom guvernéra, Róbertom Plevkom, odo- vzdala ocenenie Paul Harris Fellow čle- novi klubu Michalovi Novákovi. Do bohatej besedy s veľvyslancom sa zapo- jil i podpredseda NSK Igor Éder a prí- jemnú atmosféru stretnutia spríjemni- lo vystúpenie detského folklórneho súboru PEREC, ktorý pracuje pri Zák- ladnej umeleckej škole v Leviciach. Debata rotariánov s Adamom Ster- lingom potom voľne pokračovala v le- vickom hoteli Lev. Ako veľvyslanec po- vedal, počas svojej diplomatickej misie na Slovensku, ktorá sa začala v r. 2016, navštívil už viac ako 70 miest a obcí. „Moje stretnutia s ľuďmi potvrdzujú, že naše krajiny majú blízku hodnotovú orientáciu.“ Konštatoval, že si veľmi váži aktivity Rotary klubu v Leviciach smerujúce k upevneniu priateľstva, vzájomnej p omo ci a  empatie. Pripomenul, že hnutie Rotary Inter- national vzniklo v USA. Text a foto: PHDR. OĽGA PREKOPOVÁ L E V I C E Vzácny hosť S Rotary klub Nitra úspešne zrealizoval ďalší projekt pre obyvateľov a návštevníkov Nitry s názvom Sihoťské knižničky. nižničky sú umiestnené v mestskom parku v príjemnom prostredí v blíz- kosti lavičiek a sú k dispozícii pre všet- kých, ktorí si radi vezmú do rúk knihu a prenesú sa do sveta fantázie. Menšia knižnička, ktorá bola ihneď po otvorení ob- klopená najmenšími, patrí deťom, vo väč- šej si nájdu čítanie všetky generácie. Prvé knihy do knižničiek venovali členovia Ro- tary klubu Nitra. Okoloidúci si ich môžu vziať domov a po prečítaní vrátiť späť, po- prípade priniesť aj svoju vlastnú knihu a podeliť sa s ňou s ostatnými. Slávnostné odovzdanie projektu verejnosti sa uskutoč- nilo 29. marca 2019. Projekt podporilo mesto Nitra. Text: ANNA HAVRANOVÁ N I T R A Knižničky pre Nitru N I T R A Výmenní študenti opäť v Budapešti RC Nitra spolu s výmennými študentmi zorganizoval trojdňový výlet do Budapešti. Študenti začali prehliadku metropoly návštevou budovy Parlamentu a korunovačných klenotov. amätník na brehu Dunaja venovaný obetiam maďarského holokaustu sme navštívili v pamätný deň. Nasledovali vý- znamné chrámy, historické budovy, pamät- níky v centre mesta: Bazilika sv. Štefana, Námestie osloboditeľov a synagóga. Na- vštívili sme Rybársku baštu a podvečer sme počkali na západ slnka s panorámou Parlamentu a dunajských mostov. Druhý deň sme navštívili budovu opery a Ná- mestie hrdinov. Večerný program sme ve- novali návšteve RC Budapešť – Tabán. Výlet sme zakončili návštevou Margitinho ostro- va. Študenti z Kolumbie, Brazílie, Argentí- ny, Taiwanu a Spojených štátov spoznali európsku metropolu s pulzujúcim životom, s  množstvom historických pamiatok a atrakcií. Text: RC NITRA P K

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 33 Pravidelné rehabilitačné cvičenia pre hendikepované deti sú náročnou finančnou položkou pre mnohých rodičov. Sú však dôležitou činnosťou pre skvalitnenie ich života. oto cvičenie zdravotné poisťovne nepreplácajú a tak rodičia takých- to detí hľadajú pomoc inde. Deti z Po- pradu donedávna museli spolu so svo- jimi rodičmi cestovať inde a vyhľadávať takéto špeciálne cvičenia. Bezprostred- nú pomoc našli v Poprade, kde sa spo- jili s Rotary klubom Poprad a správnou koordináciou pri odovzdaní 2 % z dane najmä rodičov a rodinných príslušníkov sa podarilo vyzbierať finančné pros- triedky v celkovej čiastke 6 000 EUR. Tieto prostriedky odovzdal RC Poprad špecializovanému fyzioterapeutickému centru v Poprade, čo umožní cielené fyzioterapeutické cvičenie a to aj špeci- álnou TheraSuit metódou pre detí s det- skou mozgovou obrnou a inak hendike- pované deti v objeme asi 300 hodín. TheraSuit terapia je komplexná rehabi- litačná metóda s vysoko individuálnym prístupom ku každému dieťaťu. Text: VLADIMÍR GRÜNVALDSKÝ P O P R A D Pomoc pre hendikepované deti T P R A H A Ekonomika zdravotnictví Rotary klub Praha uspořádal na své pravidelné schůzce v hotelu Ambassador v pondělí 4. února 2019 velmi zajímavou přednášku pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha „Ekonomika zdravotnictví“. ynikající přednášku navštívilo téměř 50 rotariánů a hostů včetně ADG Theodora Petříka, DG elect Dr. Ilji Chocho- louše a dvou emeritních velvyslanců ČR v zahraničí. Z vystoupení pana ministra mimo jiné vyplynulo, že v Evropě, a přede- vším ve srovnání s její jižní, střední a vý- chodní částí si – přes známé nedostatky – stojíme dle statistik solidně. Zdůrazněna byla potřeba zvýšené prevence a odpověd- nosti občanů o své zdraví, stejně jako sna- ha o co největší zprůhlednění a kontrolu toků 320 miliard korun, které jsou českým zdravotním systémem ročně spotřebovány. V následující více než hodinové diskusi pan ministr zodpověděl všechny dotazy, objek- tivní i subjektivní, našich hostů. Text: MUDR. STANISLAV KUSÝ, foto: PAVEL PROKEŠ V 6 000 EUR Prostriedky pre špecializované fyzioterapeutické centrum v Poprade. zprávy

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

34 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 zprávy Rotary Club Přerov již dlouhodobě finančně podporuje činnost denního stacionáře nadačního fondu „Duševní zdraví“ v Přerově, čímž pomáháme osobám s duševním onemocněním zúčastňovat se některých činností stacionáře, které jsou pro ně finančně nedostupné. jistili jsme, že kromě zmíněného na- dačního fondu působí v Přerově také spolek SNADNO, z. s., Přerov, jehož poslá- ním je doplnění chybějících článků péče pro osoby s duševním onemocněním, jejich příbuzné a přátele. Navázali jsme s předsta- viteli spolku kontakt, seznámili se s jejich činností i s jejich potřebami a výsledkem byla dohoda o poskytnutí finanční částky 4 000 Kč na nákup tabletu, který spolek při své činnosti postrádal. Poskytnutí daru se zrealizovalo v měsíci dubnu 2019. S vede- ním spolku jsme nadále v kontaktu a věří- me, že i v budoucnu budeme schopni pod- pořit jejich záslužnou a nelehkou činnost. Text: MILAN CIBULKA P Ř E R O V Pomáháme dále Z P R A H A Dětské hřiště postaveno! Dne 8. 3. 2019 došlo k podpisu závěrečné smlouvy na výstavbu dětského integrovaného hřiště mezi RC Praha, Dětským centrem Paprsek a majitelem realizační firmy Herold. o roce příprav projektu a získávání fi- nančních prostředků, které nakonec dosáhly částky přes 800 tisíc korun českých, se vše podařilo a hřiště bylo po dvou týdnech prací postaveno. Nyní již hřiště slouží jak hendikepovaným dětem, tak dětem bez po- stižení a mohou si zde společně hrát. Fungo- vání hřiště sledujeme a vyhodnocujeme, abychom se případně poučili do dalšího po- dobného projektu, ale nyní je na řadě práce v klubu. Slavnostní otevření hřiště v Dět- ském centru Paprsek v Praze 9 na Proseku proběhlo 15. 5. 2019 jako součást Týdne Ro- tary a distriktní konference. V rámci Týdne Rotary jsme na Žofínském ostrově také ve spolupráci s firmou Herold připravili expozi- ci o bezbariérovém hřišti, která, jak věříme, bude inspirací i pro ostatní v rozšiřování to- hoto projektu. Děkujeme všem pražským Rotary klu- bům, RC Beroun, partnerskému klubu RC Norimber-Neumarkt a všem jednotlivcům, kteří nám na projekt přispěli a tím znásobili distriktní grant. Text: RC PRAHA P Tradičná benefičná večera pod taktovkou Juraja Hrušku – nášho člena a Kuchára roka na Slovensku za rok 2018 – bola v sídle klubu, Boutique hoteli Slávia 12. apríla 2019. ýťažok z benefičnej večere bol 3 500 EUR, ktoré poputujú trom subjektom: neziskovým organizáciám Nie rakovine a Europacolon, Detskej psychiatrickej liečebni Hraň na odlieče- nie postihnutých detí z Ukrajiny a Au- tistickému centru Rubikon v Košiciach. Medzi 100 účastníkmi benefičnej večere boli aj predstavitelia RC Sopot Interna- tional z Poľska, ktorí do Košíc pricesto- vali podpísať s naším klubom zmluvu o partnerstve a spolupráci. S RC Sopot International tak budeme pokračovať v už začatej spolupráci. Bola to spolu- práca na projektoch – globálny grant GG1747062 a tiež pri usporiadaní letné- ho tábora v Poľsku pre ukrajinské deti. Výbornú medzinárodnú spoluprácu máme aj s RC Užhorod Skala z Ukrajiny, RC Baia Mare 2005 z Rumunska a RC Stara Pazova zo Srbska. Text a foto: IVANA LENGOVÁ K O Š I C E Partnerstvo a spolupráca V 3 500 EUR Výťažok z benefičnej večere venovaný spolu trom neziskovým organizáciám. 4 000 Kč Příspěvek na nákup tabletu pro potřeby klientů spolku SNADNO. 800 000 Kč Celková výše získaných prostředků pro stavbu dětského hřiště.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 35 Rotary klub Banská Bystrica aj v tomto rotariánskom roku opakovane pomáha Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. o bohatej vianočnej nádielke, v ktorej bolo malým pacientom venované množstvo hračiek, ale aj hos- pitalizačné oblečenie, nasledovali škol- ské potreby a pomôcky pre Základnú školu pri nemocnici v Banskej Bystrici. Je to moderná škola, ktorá denne po- skytuje výchovu a vzdelávanie všetkým hospitalizovaným pacientom, ako aj voľnočasové aktivity s rôznorodou tvo- rivou činnosťou, spoločenskými hrami a počítačovou triedou. Určite nie po- sledným darom pre DFNsP bol aj profe- sionálny inhalátor, ktorý nemocnica akútne potrebovala. Pri jeho odovzdá- vaní sa zúčastnil spolu s prezidentkou RC Banská Bystrica, Beátou Očenášo- vou, aj člen Rotary klubu, majster sveta a olympijský víťaz z Ria de Janeiro v chôdzi na 50 km, Matej Tóth, ktorý venoval vedeniu nemocnice aj svoju autobiografickú knihu „Odchýlka“. Kni- ha odkrýva, ako prebiehal boj za očis- tenie jeho mena, keď mal osem mesia- cov zastavenú športovú činnosť pre podozrenie z dopingu. S vedením DFNsP a riaditeľstvom Základnej školy pri nemocnici sa dohodli aj o potrebe a možnostiach ďalšej spolupráce. Text a foto: I. BELAN, PDG B A N S K Á B Y S T R I C A Pomáhame DFNsP Banská Bystrica P P L Z E Ň Člověk člověku 2019 21. března 2019 uspořádal RC Plzeň ve spolupráci s Domem hudby Konzervatoře Plzeň charitativní koncert „Člověk člověku 2019“. íky štědrým sponzorům koncertu i členům RC Plzeň mohl před koncer- tem prezident klubu Ing. R. Smutný a se- kretář MUDr. P . Mikoláš předat zástupcům DOMOVA šek na částku 93 500 Kč. Peníze budou použity pro rozvoj a modernizaci vybavení mobilní hospicové péče. Kulturní zážitek návštěvníků koncertu byl v režii studentů Konzervatoře Plzeň, kteří zahráli díla A. Dvořáka, E. H. Griega a J. Suka. Vy- soká umělecká úroveň a profesionální in- terpretace děl byla důstojným završením celé akce a poděkováním nejen sponzorům, ale zejména zaměstnancům Domova. Text: VLADIMÍR DRŽALA D 93 500 Kč Hodnota pomoci pro rozvoj a modernizaci vybavení mobilní hospicové péče. zprávy

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

36 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 to větší radost jsem měl, když jsem se dozvěděl, že na tzv. home stay před posledním školicím setkání v San Diegu bude László jen nedaleko na Floridě a že se při některých akcích setkáme. Náhoda tomu chtěla (home stay programů je v USA celá řada), že na stejném místě, ve stejný čas byla i naše polská rotariánská kolegyně – DGE Malgorzata Wojtas. Do San Diega se naše parta rozrostla nejen o naše krás- nější (více než) polovičky, ale také o Malgošu a jejího Mariusze. Bylo jen logickým vyústěním spontánního přátelství (jak už to mezi rotariány bývá), že jsme za- čali přemýšlet, jak našemu vzájemnému vztahu dát vyšší rozměr. László navrhl myšlenku, stavějící na společenství visegrádské čtyřky, nazval ji Rotary V4. V lednu letošního roku v San Diegu se tak ujal nápad na zintenzivnění spolupráce Rotary distriktů v našich zemích s cílem rozvinout vzájemné vztahy, přátelství a mnohdy tak křehký mír. Protože Rotary nespojuje jenom svět ve svém globálním významu, ale především všechny kluby v distriktu, v sousedních zemích, a tak i jejich národy. Myšlenku následují skutky. Na pozvání DGE László Kézdiho (D 1911) se v historické budově královského paláce ve Visegrádu 5. dubna 2019 sešli DGE z Polska (D 2231) a České a Slovenské republiky (D 2240), aby společně podepsali a ztvrdili Dohodu Ro- tary V4, smlouvu mezi rotary distrikty Česka a Sloven- ska, Polska a Maďarska. Slavnostní podpisy smlouvy, které doplnily i podpisy nominovaných guvernérů, nás společně zavazují k vzájemné podpoře společných pro- jektů v zájmu humanity a dle etických zásad Rotary. Těším se, že za aktivního zapojení klubů, koordino- vaného ICC, budeme skutečně rozvíjet naše vztahy, realizovat společné projekty, spojovat svět nikoliv, že by to bylo předepsáno, ale že nás to baví! O V I S E G R Á D Rotary V4 Text: ILJA CHOCHOLOUŠ, DGE Rotary je nádherným místem setkávání. Při přípravě, kterou bylo třeba pro službu distriktního guvernéra absolvovat, jsem se setkal s Lászlem – mohutným Maďarem, sedícím vedle mne. Od počátku jsme si pomocí angličtiny dobře porozuměli, máme podobné rodiny, společné zásady i představy, jak by měl/mohl svět i Rotary fungovat. ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 37 z domova ako vedoucí pracovník vládní agentury CzechInvest stál Josef Lébl od roku 1992 u zrodu většiny japon- skýchinvesticv Českérepublicea přispělvýznamnou měrou k tomu, že Japonsko se stalo druhým největším přímýmzahraničníminvestoremv Českérepublice,hned za Německem. Do konce roku 2017 dojednala agentura CzechInvest do České republiky 137 investičních záměrů japonských firem v oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje nebo technologických center v sou- hrnné výši 127,9 miliard korun. Celkem v současné době působí v ČR aktivně na 260 japonských firem (obchodní, výrobní, v oblasti služeb nebo výzkumná nebo technolo- gickácentra),kteréu násvytvářejípřes47 000pracovních míst.RotariánLébltakéaktivněpřispělk uzavřenísmlou- vy o spolupráci mezi RC Praha a japonským klubem RC Kjóto-Rakuču. Tato spolupráce, kromě několika vzájem- ných návštěv, pomohla k významné finanční spoluúčasti japonských rotariánů na několika sociálních projektech RC Praha. Josef Lébl se rovněž jako člen organizačního výboru zasloužil o zajištění a úspěšný průběh projektu „Péče o duši pro děti z postižených oblastí“, v jehož rámci RC Praha připravil a zorganizoval v létě 2012 ozdravný pobyt v České republice pro skupinu 26 japonských dětí z oblasti postižené přírodní katastrofou – vlnou tsunami v březnu 2011. V parku na pražské Letné roste skupina lip, které před 15 roky zasadili zástupci pražských Rotary klubů. Na jedné z těchto lip je připevněna tabulka s nápisem PEPA. Tuto lípu zasadil v roce 2004 tehdejší prezident RC Praha, přítel Pepa Lébl. P R A H A Japonské vyznamenání pražskému rotariánovi J Josef Lébl, dlouholetý člen a past president RC Praha, obdržel od japonského císaře a vlády Japonska „Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky na nákrční stuze“ za významný přínos k posílení ekonomických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Ocenění mu dne 27. listopadu 2018 předal ve své pražské rezidenci japonský velvyslanec J. E. Kaoru Šimazaki. Text: MILAN ROCH, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

38 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 G L O S S A R Y Dear Friends in and outside Rotary, ZDENĚK MICHÁLEK District 2240 Governor for 2018–19 Heart-felt greetings and a sincere thank- -you for the successful celebration of 20 years of our District at Žofín in Prague! The annual conference at the garden par- ty showed that we can also rely on many Czech and foreign partners as we forge ahead on our mission. Our guests from 23 countries, led by the Rotary Internati- onal President’s envoy J. Germ and his wife Judy proved their preparedness to always lend a helping hand. Governors from Austria, Finland, Germany, Greece, Israel, Romania, Sweden and Ukraine expressed their support in their public appearances at an Inter Country Commi- ttees meeting in the Senate. The Youth Service proved by way of the appearances of exchange students it is rightfully called the Flagship of the District. Let me thank M. Barák for the beautiful experience. The Discussion Forum on ethics and re- sponsibility also attracted a response. Professor J. Sokol’s speech on the basic expressions of ethical thinking resoun- ded well with the Rotarian “Service Above Self”. The formal evening that yielded A. Turkovič’s reflections about our history, and the Rotary Awards ceremony further enhanced the message of our meeting. We also savoured several youthful art per- formances. In short, it was a successful conference. Let me thank all those without whom it would not happen. Let’s try to use all the things the conference brought for the benefit of our District. I trust we will make it! With sincere thanks, Supplement ENGLISH D-2240 P R A G U E District Conference in Grand Style The District Conference, held on 18 May 2019 in Prague’s Žofín Palace, was mar- ked by the 30th anniversary of the “Velvet Revolution” and 20 years of existence of the restored Czech-Slovak Rotary District, chartered in 1999. t was the first-ever joint presentation of Rotary and Rotaract Clubs, Internatio- nal Cooperation Committees (ICCs), Rotary Alumni Association, and Inner Wheel Mo- ravia. John Germ with spouse attended the ambitious event as a representative of the RI President. Activities took place in three zones in the vicinity of the Žofín Palace and throughout the Slavonic Island. One zone was reserved to projects pursued by Rotary Clubs, the other focused on partner orga- nizations, and third was the venue of the pilot edition of a festival sponsored by the Network for Family foundation. I Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA, Photo: GRETA BLUMAJEROVÁ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 39 supplement At their scheduled meeting on 4 February 2019, members of RC Prague heard an interesting lecture, “Health Care Economics”, delivered by Minister of Health Adam Vojtěch. he excellent lecture was attended by almost 50 Rotarians and their guests, including ADG T. Petřík, DG Elect Dr. I. Cho- choloušandtwoCzechambassadorsemeritus. It followed from what was said that statistics provea goodCzechpositiononEuropeansca- le. The speaker stressed the need to improve preventative care and encourage people to be more responsible for their health, as well as efforts for maximal transparency and control of the use of 320 million CZLK, annually spent within the national healthcare system. Text: MUDR. STANISLAV KUSÝ, Photo: PAVEL PROKEŠ P R A G U E Health Care Economics T As I prepared for all the chores of being in service as a District Governor, In met László from Hungary. We immediately grasped one another—principles and expectations about the world and Rotary future meshed together. ászló suggested a Rotary V4, built upon the Visegrad Group. In January, San Die- go embraced the idea of intensifying the in- teraction of the Rotary Clubs in our area in the interest of forging relations and friendly ties. At the invitation of DGE Lázsló Kézdi (D 1911), Visegrad hosted DGEs from Poland (D 2231) and the Czech and Slovak Republics, who would sign a Rotary V4 Compact—an ag- reement of the Rotary Districts of the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. The signingcommitsustojointsupportofprojects inthenameofhumanityandethicalprinciples pursued by the Rotary. Text: ILJA CHOCHOLOUŠ, DGE V I S E G R A D Rotary V4 L The inaugural speech of Jan Petrof was so inspiring we decided to reproduce its full text for the benefit of our readers. e reflects on intergenerational business efforts and attempts to generalize his personal experience. his great grandfather, Antonín Petrof trained as a cabinet-maker in a small workshop in the backyard of a tenement block. Life was not easy in World War I. The factory barely survived, but pro- duction was renewed after the war. The came the Second World War, followed by a Communist coup. Five members of the family landed in jail; children were expelled from school. A successful priva- tization effort was made after 1989 and a new generation took the reins. It was necessary to carry out a restructuring, repay debts and establish new business relationships. New tools were developed and investments made in computer-con- trolled technologies, production facilities were overhauled, a museum was opened and the sixth generation of the family is about to mark 155 years of a successful company. Text: FRANTIŠEK RYNEŠ S P E E C H Jan Petrof: Hold on to your dream! H

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

40 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 supplement On 11 March, RC Košice organized a second charity auction of books under the keynote: “They must also have a chance”. he auction was held in the East Slovak Gallery in Košice under the auspices of the Rudolf Schuster Presidential Library. The books under the gavel were donated by members of our club and friends from other RCs. Auctioneer Š. Kabát was assisted by Past President of Rotaract Košice N. Šipošová. The art programme featured students of a prima- ry school of arts from Bernolákova Street in Košice, poetry was read by Riško Jesenský. Thepriciestbookauctioned,“CROWNOFTHE LAND”, was donated by Peter Hámor from RC Poprad. Proceeds amounted to EUR 1,146 and as indicated by the auction’s keynote, “They mustalsohavea chance”,theywenttoselected student athletes from poor families. Text: ŠTEVO KABÁT K O Š I C E Second Charity Book Auction T Three states, nine cities, one volcano and 150 kilometres covered on foot – that was this year’s Eurotour with 80 exchange students. aris was first on the agenda. The Ver- sailles Palace was fairly impressive, maybe dimmed only by a walk in Montmar- tre and a visit to the Eiffel Tower. The trip to Barcelona started with sightseeing in the gothic quarter of the city, followed by a visit to the Temple of Sagrada Familia. Several days of strolling, taking pictures and listening to travel guides were followed by a day of repose during an 18-hour ferry voy- age from Spain to Italy. The second week of Eurotour took a decisively Italian flavour: Roma, Venice, Pompeii and an ascent to Mt Vesuvius. Text: MARTINA SAITLOVÁ, Photo: MIREK BARÁK E U R O T O U R Eurotour was great! P The corporate media that foster relations within the interest groups or their rapport with the rest of the world do portend significance in our Rotarian environment. n 1911, the Rotarian Community started publishing their indigenous monthly, The National Rotarian. As the Rotary evolved, 30 Rotary magazines for various language communities gradu- ally sprang up. Czechoslovak Rotarian was published from 1929 to 1939. It has been resurrected in 1999 as Rotary Good News. The first attempts in the field of website presentations started way back in the 1990s. In 2008, in an effort to bring about a global unification of the Rotary information system, we adopted the web design of the RI’s central website format and our domain changed from www.rota- ry.cz to rotary2240.org. When preparing this year’s District Conference, organi- zers checked the possibilities to further develop the electronic communication tools in our environment. Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA H I S T O R Y The way we communicate I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 Rotary Good News 3 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 P R A G U E Japanese award for Prague Rotarian Josef Lébl, a member and Past President of RC Prague, has received an Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, from the Emperor of Japan and his government, for his significant contributions to the strengthening of economic relations between Japan and the Czech Republic. he Ambassador of Japan, H.E. Shima- zaki, conferred the distinction to him on 27 November 2018. As a prominent re- presentative of the CzechInvest govern- ment agency, Josef Lébl has stood at the cradle of most Japanese investment pro- jects in the Czech Republic since 1992 and helped make Japan the second biggest di- rect foreign investor in the Czech Republic. Furthermore, Rotarian Lébl was accessory to signing a cooperation agreement be- tween RC Prague and Japan’s RC Kyoto-Ra- kuchu. As a member of the organizing co- mmittee, he supervised the successful project, “Caring for the Souls of Children from Disaster Areas”. The linden trees, planted by Prague Rotary Clubs in the Let- ná Park 15 years ago, are thriving. One of them has PEPA engraved on its identity plaque. Our friend Pepa Lébl, who was Pre- sident of RC Prague at the time, planted this tree way back in 2004. Text: MILAN ROCH, PDG T RC Přerov has long financially supported the daycare centre run by the Duševní zdraví, o. p. s. in Přerov, thereby enabling mental patients to share in the centre’s costly activities. řerov is also home to the SNADNO (Easily) association, which stri- ves to provide missing links to care for mental patients and their families. We contacted the association and agreed to provide CZK 4,000 for the purchase of a tablet. The channel is still open and we trust we will be able to support their difficult mission in the coming years. Text: MILAN CIBULKA P Ř E R O V Work and help P

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 9 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 3 | 2019 © Praha, 10. června 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter RE DAKČNÍ RADA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno ČLEN OVÉ P ORA D NÍH O V Ý BORU Zdeněk Michálek, DG Július Tomka, PDG Ilja Chocholouš, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T IS K Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 D IST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz GOOD NEWS 3 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org GOOD NEWS 3 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org DATU M PO Ř A DAT EL A K T I V I TA M Í STO 19.–23. 6. DVVM Farewell Weekend ČR + SR Valtice 22. 6. D 2240 Školení sekretářů a výkonných sekretářů Martin, hotel Turiec 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/4 (vychází 10. 8.) všeobecná aktivita 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/5 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 20.–22. 9. DVVM Orientation Meeting I pro inboundy ČR + SR Trenčín 21. 9. DVVM Povinné školení pro klubové YEO ČR + SR Trenčín 27.–29. 9. DVVM Rebound / Rotex only Meeting SR Tatranská Lomnica 11.–13. 10. DVVM Rebound / Rotex only Meeting ČR Křižanov 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/6 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 3. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče ČR Třebíč 10. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče SR Martin 10. 11. RI Rotary Leadership Institute Dubrovník 22.–24. 11. DVVM OM II pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR Kroměříž 6.–8. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy ČR Praha 6.–8. 12. DVVM Vánoční Bratislava a Vídeň pro inboundy SR Bratislava 2020 17. 1. DVVM Zimní meeting inboundi SR Poprad 18. 1. DVVM Školení YEO / odevzdávání AF outboundů SR Poprad 24.–26. 1. DVVM Zimní meeting inboundi ČR Třebíč 25. 1. DVVM Školení YEO / odevzdávání AF outboundů ČR Třebíč 20.–23. 3. D 2240 PETS/DŠS Olomouc aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Plzeň Poděbrady Praha ROTA RY K LUBY / ČR / ROTA RY K LUBY / S K / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČES KO A S LOV EN S KO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2019/