Rotary Good News č. 4/2016street fighter 5 matchmaking slow

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 4 / 2 0 1 6 Prezident RI John Germ: „Co mohu, to udělám“ good news

street fighter 5 matchmaking slow

Czech Republic Sales Office Manghi Czech Republic, s. r. o. Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 Czech Republic T +420 224 256 210 M +420 725 860 300 portopiccolo@manghi.cz www.manghi.cz Portopiccolo Strada Costiera km 137 Sistiana / Trieste / Italy T +39 040 291 291 info@portopiccolosistiana.it www.portopiccolosistiana.it V jednom z nejpůsobivějších míst horního Jadranu je Portopiccolo novou des- tinací pro ty, kteří chtějí zažít nové emoce, které ovládají život. Luxusní jachty a plachetnice zaplňují velkolepý Terstský záliv, kde je Jaderské moře nejčistší. Ráj nedotčené přírody mezi útesy nad mořem a remízky středomořské vegetace. Pohodlí, soukromí a luxus exkluzivních rezidencí různých typů, ale všechny s výhledem na moře, s poklidným a sofistikovaným spojením moderní archi- tektury a tradičních místních materiálů. Dokonalý servis, pyšnící se vždy exklu- zivním stylem, splňuje všechny požadavky. Příjemná energie vesnice daleko od davů a dopravy, schopná nabídnout denně překvapení a uspokojit každé přání. Kompletní italská kvalita pohostinnosti, nenapodobitelné spojení doko- nalosti a kreativity, designu, jídla a životního stylu. Portopiccolo představuje rovněž projekt avantgardní přestavby krajiny navržený a vyvinutý při plném respektování životního prostředí. Ten dobrovolně spojil své síly s Ministerstvem životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů a moří s cílem snížit emise do ovzduší a neutralizovat dopad na životní prostředí, jakož i zapojit využití obnovitelných zdrojů energie. Portopiccolo U ž ijte s i vla stní rez idenci na  pob řež í J a ders kého moře 1 % z  c eny n a   c h a r i tat i v n í proj e kty d i str i ktu

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 3 glosář koncem června jsem převzal od přítele Vladimíra Adámka guvernérský řetěz a s tím také zodpovědnost za vedení Distriktu 2240. Během dvou let přípravy na funkci guver­ néra jsem navštívil mnoho rotariánských akcí, poznal jsem mnoho nových přátel, viděl jsem mnoho uskutečněných a připravených projektů, které rotariáni po celém světě dělají pro dobro lidstva. To vše mne naplňuje uspokojením, takže svoji funkci guvernéra Distriktu 2240 beru jako službu pro Rotary ve funkčním období 2016–2017. Náš prezident RI John Germ otevřel na Rotary Assembly v San Diegu nové téma pro rotariánský rok 2016/17 „Rotary Serving Humanity“. Chci se s vámi podělit o jeho myšlenky. „Služba lidem byla pro Rotary klíčová od počátku jeho existence a zůstala jeho hlavním účelem a smyslem napořád. Osobně věřím, že dnes není lepší cesty k smy­ sluplné službě a pomoci než členství v Rotary a že žádná jiná organizace nemá lepší východiska pro realizaci skutečně pozitivních změn v našem světě. Není jiná organizace, která sdružuje tak účinným způsobem odhodlané a schopné profesio­ nály působící v široké škále oborů, a zároveň jim nabízí možnost dosáhnout velmi ambiciózních cílů. Díky Rotary máme kapacitu, síť i znalosti jak změnit svět. Jediná omezení jsou ta, která klademe sami sobě.“ Rotariánský rok 2016–2017 je rokem, kdy celý rotariánský svět bude oslavovat sto let od založení Nadace Rotary. Je to století, kdy rotariáni měnili životy a zlepšovali podmínky života komunit po celém světě. A to je rozhodně něco, co stojí za oslavu. Vždyť prostřednictvím naší nadace členové podporují tisíce projektů pomoci všem potřebným ve svém okolí, poskytují základní vzdělání, čistou vodu, bojují s nemocí a růstem místní ekonomiky na celém světě. Také jsme ve vedoucím postavení v boji proti vymýcení nebezpečného viru dětské obrny na celém světě. Letošní rok je rokem, kdy budeme moci říci: polio je ukončeno. Navrhuji oslavit sté výročí Nadace Rotary v každém klubu přednáškou nejen pro členy, ale také pro širokou veřejnost v okolí. Můžeme také v průběhu roku zorga­ nizovat akce, kde vybereme finanční prostředky, které pak věnujeme Nadaci Rotary. Jednou z mých priorit v našem Distriktu 2240 je zvýšit počet členů. Mým přáním je jeden nový rotarián do každého klubu. Rád bych také prohloubil propojenost mezi kluby pomocí sociálních sítí, uskutečněním vzájemných setkání, pořádáním sportovních a kulturních akcí. Nesmím zapomenout na naší vlajkovou loď – Výměnu mládeže. Nesmírná práce a obětavost všech v této službě je příkladem pro ostatní. Moje podpora programu Výměny mládeže bude prioritou mého funkčního období. Milí rotariáni, štěpán de wolf guvernér Distriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost,  je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

street fighter 5 matchmaking slow

4 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 prezident RI Více o aktivitách prezidenta RI J. F. Germa najdete na: www.rotary.org/office-president červenec 2016  Dnes vstupujeme do rotariánského roku, který jednou může být označen jako nejvý­ znamnější v naší historii: rok, během kterého zazna­ menáme poslední případ výskytu dětské obrny. Divoký virus polio způsobil v roce 2015 již jen 74 pří­ padů obrny a všechny přitom v Afghánistánu a Pá­ kistánu. A ač budeme neúnavně pokračovat v úsilí dosáhnout našeho cíle – úplného vymýcení dětské obrny, musíme se již podívat za horizont tohoto cíle: připravit se na to, jak svůj úspěch přeměnit na ještě větší úspěchy v budoucnu. Pro budoucnost Rotary je nesmírně důležité, aby naše úloha v eradikaci polia došla uznání. Čím více nás budou znát na základě toho, čeho jsme dosáhli, tím více budeme schopni zaujmout partnery, získat finanční podporu a, co je nejdůležitější, získat nové členy, abychom mohli dosáhnout ještě větších úspě­ chů. Tady, v hlavním stanu RI, tvrdě pracujeme na tom, abychom pro Rotary odpovídající uznání zajis­ tili. Ale všechno nejde zařídit z Evanstonu. Potřebu­ jeme vás, součinnost vašich klubů, aby se jejich prostřednictvím ve vašich komunitách vědělo, co je Rotary a co děláme. Musíme mít jistotu, že naše kluby jsou připraveny na chvíli, kdy bude ohlášeno konečné vymýcení dětské obrny. Jde o to, aby ti, kdo mají zájem pomáhat dobrým věcem, viděli, že právě Rotary je to prostředí, které jim umožní měnit svět k lepšímu, že každý Rotary klub je připraven po­ skytnout jim k tomu příležitost. Víme, že pokud bychom rádi viděli, že Rotary slouží lidstvu ještě lépe, než v minulých letech, bu­ deme potřebovat více obětavých rukou a zapálených srdcí a více chytrých hlav, abychom se ve své práci dostali dále. Budeme potřebovat flexibilní kluby, aby se služba Rotary stala přitažlivou pro mladší členy, pro důchodce i pro zaměstnané. Potřebujeme vyhle­ dávat nová partnerství, musíme se otevřít k větší spolupráci s ostatními organizacemi. Hledíce kupředu, vidíme také zřetelně potřebu upřednostnit kontinuitu naší vedoucí role. My, rota­ riáni, my všichni kopeme za stejný tým směřujíce ke stejným cílům. Pokud těch cílů chceme společně dosáhnout, musíme všichni směřovat stejným smě­ rem – všichni společně. Každý den, který věnujete službě Rotary, máte příležitost přispět ke změně životů. Vše, co děláte, má svůj význam; každá dobrá práce zlepšuje svět ve prospěch nás všech. V tomto novém rotariánském roce máme my všichni novou příležitost měnit svět k lepšímu, neboť Rotary slouží lidstvu! srpen 2016  Před čtyřiceti lety mne George Camp­ bell, majitel společnosti, pro kterou jsem pracoval, pozval do Rotary. Tehdy to byla ve Spojených státech běžná praxe. Váš šéf vás pozval do Rotary, protože se domníval, že to bude dobré pro jeho podnik a také pro celou komunitu. A člověk rád řekl – ano. Takže není divu, že v té době naše členství jen vzkvétalo. George mne ale varoval, abych kvůli Rotary nepo­ levoval ve své práci. I přesto jsem si vždy našel čas k účasti na setkáních u oběda a k práci ve výborech klubu. Neměl jsem nikdy strach z toho, že by snad jedna delší obědová přestávka týdně mohla mít vliv na můj pracovní postup, nebo z toho, co si můj šéf bude myslet o mých občasných telefonátech týkají­ cích se Rotary, vedených v pracovní době. Dnes je to všechno jinak. Společnosti již nejsou tak shovívavé, pokud jde o čas. A ne každý manažer pří­ znivě nahlíží na práci pro komunitu. Není snadné užívat si schůzky Rotary, když se vám v počítači hro­ madí e-maily. Je mnohem obtížnější udržet v rovno­ váze práci a činnost v Rotary. Takže ten model, který nám před několika desetiletími umožňoval takový růst, patří dnes k tomu, co nás v našem růstu brzdí. To je důvod, proč nedávný Legislativní sněm RI přijal několik inovativních opatření, která klubům umožní měnit čas jejich schůzek, a rozšířit si tak možnosti k získávání nových členů. Kluby mají nyní dost flexibilních možností, jak se přizpůsobit potře­ bám a možnostem svých členů a jak odstranit mno­ hé překážky bránící aktivnímu členství. Zůstává však jedna překážka vzniku členství, kterou můžete odstranit jen vy sami, něco, co potřebuje každý, kdo má zájem stát se rotariánem – pozvání k tomu, aby se stal členem Rotary klubu. Kdykoli před rotariány mluvím o tom, že k tomu, abychom se dostali dále, potřebujeme více oběta­ vých rukou, zapálených srdcí a chytrých hlav, všich­ ni tomu tleskají. Ale ty ruce, srdce a hlavy se v na­ šich klubech nějakým zázrakem neobjeví! Musíme je požádat, aby se k nám přidali! A pozvání do Rota­ ry, to je něco, co můžete vyslovit jen vy! Takové po­ zvání je darem! Někomu tím říkáme: „Myslím, že máš schopnosti, talent a charakter k tomu, abys mohl prospět společnosti, a já bych byl rád, kdyby ses ve snaze o to ke mně přidal.“ Já jsem teď prezidentem Rotary International, ale je jen jeden klub, do kterého mohu někoho pozvat – je to Rotary Club of Chattanooga ve státě Tenne­ ssee v USA. Já sám nemohu posílit váš klub nebo vaši komunitu. Jen vy to můžete udělat tím, že po­ zvete kvalifikované lidi, které znáte, aby se k vám přidali, aby Rotary sloužilo lidstvu. john f. germ Prezident Rotary International Překlad: petr j. pajas, PDG

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 5 nadace august 2016  Nadácia Rotary priamo závisí od sil­ ného a prosperujúceho členstva v Rotary. Rotariáni sú tí, ktorí poskytujú štedré príspevky, umožňujúce nadácii angažovať sa v riešení aj tých najnaliehavej­ ších problémov našej planéty. Hoci je finančná pod­ pora nadácie nesmierne dôležitá, rotariáni využí­ vajú aj iné formy pomoci. Rovnako ako mnoho iných charitatívnych organi­ zácií, aj tá naša dostáva príspevky, ktoré sa použijú na riešenie radu dôležitých problémov. Ale na roz­ diel od väčšiny ostatných je Nadácia Rotary závislá od svojich členov a ich schopnosti zrealizovať rele­ vantné a efektívne servisné projekty. Dobrovoľnícka práca ešte väčšmi zhodnocuje finančné dary pouká­ zané v prospech nadácie, čo jej umožňuje za menej dokázať oveľa viac. Príprava globálneho grantu si štandardne vyža­ duje hodiny plánovania a prípravy rozpočtu ešte predtým, než sa vynaloží jediný dolár. V ďalších fázach gestori projektu nakupujú zásoby, usilujú sa o získanie darovaných tovarov, zriaďujú bankové účty, organizujú dobrovoľníkov, monitorujú napre­ dovanie projektu, a to všetko v spolupráci s rota­ rián­ mi v inej časti sveta. Našťastie členovia našich klubov sú zruční a skúsení, a je možno sa o nich v jednotlivých etapách projektu oprieť. Menšie kluby často nemajú dostatočné kapacity, aby sponzorovali globálny grant a to aj v prípade silnej zanietenosti svojich členov. Len si predstavte, čo by tieto kluby mohli dosiahnuť s dvoj- alebo troj­ násobným počtom členov. Keďže august je mesiac venovaný rozvoju člen­ stva, nezabudnime na dôležitosť rýchleho zaanga­ žovania nových členov do služieb Rotary. Uistime sa, aby vedeli o mnohých možnostiach, ktoré naša nadácia ponúka členom na zrealizovanie ich zámeru pomôcť. Prostredníctvom Nadácie Rotary majú jednotliví členovia možnosť využiť svoje danosti a zručnosti na to, aby dosiahli zmenu k lep­ šiemu. V prvom rade musíme získať schopných ľudí do našich radov a zapojiť ich do kľúčovej čin­ nosti nadácie smerujúcej k lepšiemu svetu. A len my, rotariáni, môžeme osloviť a získať týchto nových členov. Takže je to na nás, všakže? júl 2016  Začiatok nového rotariánskeho roka vždy prináša mnoho nových podnetov, klubových fun­ kcií sa ujímajú noví činitelia, predstavujú sa nové projekty. V roku 2016–2017 oslávime aj 100. výročie Nadácie Rotary. Len niekoľko dobročinných nadácií sa môže pochváliť 100ročnou históriou. Skutočnosť, že naša nadácia v súčasnosti spravuje aktíva vo výške 1 miliardy USD, je dôkazom úctyhodnej štedrosti rotariánov na celom svete. Často uvažujem o tom, kam až to naša nadácia dotiahne, keď ju trvalo budú podporovať všetci rotariáni všade na svete. Verím, že každý z vás ocení mnohé záslužné počiny našej nadácie, na ktoré môžeme byť všetci hrdí. V priebehu sto rokov pôsobenia nadácie sme poskytli 3 miliardy USD na riešenie celého radu pro­ blémov v tisíckach komunít po celom svete. Naše globálne a dištriktové grantové projekty zachraňujú ľudí či zlepšujú kvalitu ich života, umožňujú šírenie osvety a vyškolenie miestnych odborníkov. Oslavy storočnice nadácie predstavujú ideálnu príležitosť na to, aby sme upriamili pozornosť na bohatú históriu humanitárnej práce nadácie. Je na čase, aby sa každý dozvedel, že naša nadácia zohráva vedúcu úlohu v boji so šírením detskej obrny. Bill Gates a iní vyzdvihujú, že úspech v tomto úsilí by nikdy nebol možný nebyť Nadácie Rotary a mimoriadneho nasadenia a obetavosti zainteresovaných. Za zmienku stojí aj mnoho iných spôsobov boja proti šíreniu ďalších devastujúcich ochorení, napríklad zabezpečenie zásob čistej a pitnej vody, šírenie vzdelávania prostredníctvom podpory gramotnosti, či podpora rozvoja miestnej ekonomiky. Dúfam, že oslavy a vyzdvihnutie práce nadácie zasiahnu čo najširšiu verejnosť. Zorganizujte podu­ jatie, ktoré osloví celú komunitu a dá vyniknúť výnimočným zásluhám Nadácie Rotary. Početné typy na usporiadanie podujatí pri príležitosti osláv stého výročia našej nadácie nájdete na www.rotary. org/foundation100. Rotary pomáha ľuďom – motto prezidenta RI Johna Germa priamo vystihuje zameranie Nadácie Rotary, ktorá roky umožňovala rotariánom konať humánne a slúžiť tak ľuďom v núdzi. Tento rok sa teda podujmime zdieľať nespočetné inšpiratívne príbehy pomoci druhým, z ktorých mnohé zaplnia stránky ďalších vydaní nášho časopisu. Kalyan Banerjee Predseda správnej rady Nadácie Rotary Oslávme storočnicu dobrých skutkov Viac členov rovná sa silnejšia nadácia Preklad: ivan belan, PDG

street fighter 5 matchmaking slow

essay on environment and pollution journal

street fighter 5 matchmaking slow

Vesmírná stanice krouží kolem Země v průměrné výšce téměř 400 km nad zemí. INDIE Rotary klub Akurdi Pune do­ sáhl svého cíle – bylo vyšetře­ no celkem 10 000 sociálně nerovnoprávných dívek ve věku 14 až 16 let ke zjištění hranice hemoglobinu v krvi. Tento projekt navazuje na všeobecný prob­ lém v Indii – nízký obsah železa v krvi v důsledku vegetariánské stravy, vysokého procenta velmi mladých man­ želství a předčasného těhotenství v této zemi. Rakesh Agarwal, poslední past-pre­ sident tohoto RC, vypráví, že asi 3 500 dí­ vek, které měly nízkou hladinu hemoglo­ binu, byly poskytnuty tablety se železem a vápníkem. Jejich rodiče byli lékaři po­ učeni o hrozících chorobách, jako je třeba anémie, které jsou důsledkem nedostat­ ku zdravých červených krvinek. Od čer­ vence do října 2015 vyslal tento RC labo­ ratorní techniky a poskytnul 30 000 dolarů k financování projektu, léky a dal­ ší vybavení zajistila místní správa. ANGLIE Tim Peake, astronaut Evrop­ ské vesmírné agentury (ESA), rozvinul koncem ledna z okna mezinárodní vesmírné stanice transpa­ rent Rotary klubu Locks Heath. Na této stanici je prvním britským astronautem ESA, který uskutečnil procházku vesmí­ rem. Poté, co se dozvěděl, že Pen­ ny Scar­ bro, členka zmíněného Rotary klubu, je Peakovou kmotrou, přišel past-prezident tohoto RC John Hopwood s myšlenkou zamávat vlaječkou Rotary na oběžné drá­ ze – a Tim Peake se jí také ujal. V rozho­ voru pro ITV řekl, že „tento transparent připomíná celému světu dobrou práci ro­ tariánů v Locks Heath“. Až se pak vrátí zpět na Zem, bude tento transparent umístěn v jejich klubovně na čestném místě. FILIPÍNY Rotary klub San Pedro South se začal zabývat projektem správné výživy dětí. Už po dobu tří let tráví dva rotariáni každý škol­ ní den až čtyři hodiny v základní škole Pacita Complex 1, kde dbají na skladbu jí­ delníčku. Ve spolupráci s Nadací společ­ nosti Century Pacific Food Inc. přispívají členové tohoto RC každoročně částkou 950 US $ ke správné výživě 120 místních dětí. Projekt řídila past-prezidentka to­ hoto RC Leofelia Aquinde a klub škole za­ jistil rýži a kuchyňské potřeby, sledoval zásoby potravin a řídil práci rodičů, kteří dobrovolně připravovali dětem jídlo. „Ve­ dle toho, že se dětem chystala výživná strava, byla součástí tohoto programu výchova dětí ke kázni, aby se v kuchyni stavěly při vydávání jídla do řady, aby se slušně chovaly u stolu, dodržovaly čisto­ tu, dbaly na svůj vzhled a dobře se cho­ valy navzájem jeden ke druhému,“ říká Reynaldo Hongal, rovněž past-prezident tohoto RC. ze světa 7 r o tar y g o o d ne w s 4 | 2 0 1 6

street fighter 5 matchmaking slow

zo sveta 8 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 dokumentovaná na stránkach časopisu The Rotarian 1917 História Nadácie Rotary Preklad: ivan belan, PDG Nadácia Rotary tento mesiac odštartuje oslavy svojho stého vý­ ročia. Vznikla len niekoľko rokov po založení organizácií ako Carnegieho nadácia a Rockefellerova nadácia. S myšlienkou založiť Nadáciu Rota­ ry prišiel prezident Rotary Arch C. Klumph (1916–1917). Na kongrese v Atlante v roku 1917 predložil návrh na založenie nadačného fondu „s cieľom podporiť realizáciu dobrých skutkov vo svete“. Od tých čias časopis The Rotarian prináša informácie o významných míľnikoch do­ siahnutých vďaka nadácii, o ňou sponzorovaných projektoch a predsta­ vuje ľudí, ktorí sa zúčastnili na štipendijných, výmenných a vzdelávacích programoch. Obhliadnime sa teda za uplynulou storočnicou. 1944 1929 V aprílovom vydaní časopisu roku 1929 Klumph sformuloval posol­ stvo nadácie: „Nadačný fond vzni­ kol primárne preto, aby umožnil rotariánom, ktorí majú jasnú víziu o ohromných možnostiach a bu­ ­ dúcnosti Rotary a zároveň dispo­ nujú finančnými zdrojmi, aby využili túto výsadu a našli uspo­ kojenie v tom, že svojím podielom prispejú k nepretržitému napĺňa­ niu ideálov Rotary“. Všetci rotariáni sa o Klumphovej myšlienke dočítali v augusto- vom čísle z r. 1917. V decembri 1944, v časoch, keď sa svet zmietal vo vojne, prí­ spev­ ky od mnohých rotariá­ nov nadobudli formu vojnových dlhopisov splatných v prospech Nadácie Rotary.

street fighter 5 matchmaking slow

zo sveta 9 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 1947 1950 1951 1956 1957 V novembri 1950 časopis uvá­ dza, že výška príspevkov veno­ vaných nadácii dosiahla 2,5 mil. USD. Dovtedy sa činnosť nadá­ cie orientovala predovšetkým na zmiernenie následkov vojny, štipendijný program mladých vyslancov bol iba v začiatkoch. Vo februárovom čísle v r. 1947 článok s názvom „Príprava nových vodcovských osobností“ priniesol informácie o prvom plánovanom programe nadácie – štipendiách na štúdium v zahraničí. Zakladateľ Rotary Paul Harris zomrel v januári 1947. V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov mu rotariáni vzdali hold okrem iného aj formou finančnej podpory nadá­ cie, ktorá dosiahla výšku 1,3 mil. USD. V apríli 1947 časopis uverej­ nil správu o spontánnych príspev­ koch venovaných na počesť Paula Harrisa. Vo februári 1949 suma poukázaná na konto nadácie do­ ­ siahla takmer 1,5 mil. USD. Júlové vydanie v 1951 prinieslo správu o úmrtí Arche Klumpha. V nekrológu publikovanom v augustovom čísle sa uvádza: „Len zriedka sa ľuďom podarí ešte počas života zažiť tak hojné naplnenie svojich nádejí a snov“. V apríli 1957 časopis informo­ val o rozhodnutí vedenia Rotary zaviesť ocenenie Paul Harris Fellow ako prejav uznania za významné finančné dary v pro­ spech nadácie. 40. výročie nadácie. Časopis prezentoval kreatívne spôsoby, ako kluby a jednotliví členovia dokázali získavať finančné dary pre nadáciu. V novembri 1956 rotariáni prvý­ krát vyhlásili Týždeň Nadácie Rotary (ktorý sa v 1983 pretran­ sformoval do Mesiaca nadácie). Redaktori časopisu navrhovali, aby si v tomto čase osláv každý klub pozval na prednášku absol­ venta štipendijného programu, propagoval týždeň nadácie v roz­ hlase a televízii, zabezpečil, aby každý z členov klubu poukázal finančný dar nadácii. 1960–1984 NABUDÚCE

street fighter 5 matchmaking slow

10 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 zo sveta prílohe č. 3_4 Listu DG č. 3 bola v septembri 2015 daná výzva všet­ kým našim klubom, aby v prípade opodstatneného názoru svoj návrh predlo­ žili. Je treba poznamenať, že toto právo využil jedine RC Hradec Králové. Týkal sa spôsobu účasti na rotariánskom živote tých členov, ktorí sa dlhodobo zdržujú pra­ covne alebo na misiách v zahraničí. S uspokojením môžeme konštatovať, že ich názor udržať aktivitu aj vzdialených členov našiel uplatnenie, aj keď v mierne pozmenenej a kompromisnej podobe. Každý Rotary klub mal možnosť v termí­ ne do 31. januára 2016 vyjadriť sa podporou alebo odmietavo k navrhovaným úpravám, ktorých návrh RI obdržalo. Žiaľ, nestalo sa tak ani v jednom prípade. Naše kluby tým, že toto svoje nezanedbateľné právo nevy­ užili, si nemalou mierou obmedzili opráv­ nenosť následnej kritiky. Na sneme zastupoval každý dištrikt je­ den delegát, celkom 540 delegátov, štyri dištrikty sa neprezentovali. Na programe bolo 181 návrhov, z nich 117 zmien základ­ ných dokumentov RI a 64 odporúčaní Rade riaditeľov vo veciach, ktoré sú v kompeten­ cii Rady. Okrem úvodného a záverečného rokovania sa uskutočnilo 17 plenárnych zasadnutí, každé v trvaní dve a pol hodiny. Prítomnosť delegátov bola priebežne a dôsledne kontrolovaná elektronickým hlasovacím zariadením. K procedúre a cel­ kového priebehu musím sa s obdivom a s uznaním vysloviť o vysoko kvalifikova­ nom riadení priebehu tak rôznorodého a veľkého pléna. Všetky vystúpenia prebe­ hli v duchu vzájomnej úcty a tolerancie, bez rušivých momentov nedisciplinovanosti až invektív, akých sme svedkami pri rokovaní vysokých plén v našich malých domácich podmienkach. Predsedajúci sa vyznačovali úžasnou mierou tolerancie a objektivity pri zvažovaní často diametrálne protichodných názorov a dbali na to, aby rovnako dali šan­ cu na argumentáciu názorom za aj proti. Znalci naznačovali, že riadenie rokovania sa riadilo zásadami rokovania amerického Kongresu. Napriek vysokému pracovnému zaťaženiu bol tento zážitok jedným z rozho­ dujúcich. Jediný deň skončilo rokovanie o tri hodiny skôr, vtedy sme mali možnosť navštíviť ústredie RI a dom Paula Harrisa. Pred tromi rokmi ho Rotary Club One odk­ úpil a je v rekonštrukcii. zmen y L egi s l atí v y Prijaté zmeny v rotariánskej legislatíve sa týkajú oblastí vnútroklubového života, jeho riadenia a administrácie, klubových stretnutí a požiadaviek účasti, možného ospravedlnenia neúčasti a jej možností nahradenia a podmienok členstva, ďalej činnosti a pôsobnosti prezidenta RI a Rady riaditeľov, upresňujú sa kvalifikačné pred­ poklady pre guvernéra, postup výberu a poverenia viceguvernéra, došlo k zruše­ niu e-klubov, riešili sa podmienky suspen­ dovania členstva rotariána alebo členstva klubu v RI a ďalšie otázky. V ďalšom sa obmedzím na výber a uve­ denie tých záverov Snemu, ktoré sa týkajú bezprostredného a každodenného života našich klubov. Zachovám pritom číslova­ nie podľa pôvodného programu, aby bolo možné jednoznačne identifikovať prípadné otázky a tieto podrobnejšie zodpovedať podľa obsiahlej dokumentácie. 16-38 Pri prijímaní nových členov je pod­ mienkou, aby šlo o plnoletú bezúhonnú osobu, ktorá má dobrý charakter, teší sa dobrej po­ vesti vo svojej profesii i vo svojom okolí a je schopná a pripravená slúžiť komunite alebo kdekoľvek inde podľa potreby; na jednej strane sa ruší podrobný výpočet požadovaných vlast­ ností, súčasne sa ale znásobuje náročnosť na etické a morálne predpoklady osobnosti; 16-40 Člen Rotaract klubu môže byť sú­ časne členom aj Rotary klubu; jeho prijatie je možné aj za cenu nedodržania profesijnej skladby klubu; 16-47 Pre voľbu čestného člena nie je po­ žadovaná trvalá podpora ideálov Rotary; za čestného člena môže byť zvolený adept aj za jednorazový významný počin; 16-35 Ak je rotarián členom klubu alebo postupne aj viacerých klubov viac ako 20 ro­ kov a súčet jeho veku a doby členstva presa­ huje hodnotu 85, môže byť trvale uvoľnený z dochádzkovej povinnosti; podotýkame, že pritom zostáva riadnym členom so všetkými právami a povinnosťami; 16-36 Klub môže vo svojich stanovách pri­ jať pravidlá odlišné od pravidiel zakotvených v Listine zásad RC vo veciach členstva – člá­ nok 7 odst. 2 (druhy členstva), odst. 4 (prijí­ manie prestupujúcich alebo bývalých čle­ nov), odst. 5 (členstvo v satelitnom klube), odst. 6 (obmedzenie dvojitého členstva), odst. 7 (čestné členstvo), odst. 8 (členstvo verejných činiteľov) a odst. 9 (členstvo pre Text: Tomáš Lang, PDG Legislatívny snem RI, ktorý sa koná každé tri roky, sa zišiel v Chicagu v dňoch 10.–15. apríla 2016. V C H I C AG O Legislatívny snem Rotary International 2016 S n e m ako najvyšší legislatívny orgán RI prerokováva návrhy na zmenu, úpravu, doplnenie alebo rušenie ustanovení základných dokumentov RI ako sú Ústava RI, Stanovy RI a Listina zásad Rotary klubu, z ktorej sa odvíjajú klubové stanovy. Snemom prijaté návrhy sú záväzné pre všetky kluby združené v RI. Návrhy v prípravnej etape predkladajú v stanovenom poriadku a v prísne predpísanej formálnej úprave a s podrobným zdôvodnením kluby, dištrikty a Rada riaditeľov RI.

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 11 zo sveta zamestnancov RI); je to významné posilnenie autonómie klubov; 16-26 Klub môže zrušiť stretnutie v týždni, v ktorom je mimoriadny deň pracovného voľ­ na alebo štátny sviatok, aj keď taký deň nepri­ padne na deň pravidelného stretnutia klubu; 16-07 Bolo zrušené platenie zápisného pre novoprijímaných členov; 16-51 Novoprijímaný člen, ktorý prestupu­ je z iného klubu, sa musí preukázať potvrde­ ním, že svoj pôvodný klub opúšťa bez zane­ chania akýchkoľvek dlhov; 16-71 Pri voľbe budúceho dištriktného gu­ vernéra za účinný nesúhlas sa musí postaviť najmenej 10 RC (doteraz 5) alebo 20% RC dištriktu (doteraz 10%); 16-72 Pokiaľ nominačný výbor dištriktu ne­ obdrží od klubov dištriktu žiadny návrh na budúceho guvernéra, nevyhlasuje sa nová výzva, ale nominačný výbor vyberie a odpo­ ručí adepta sám; 16-74 Nominačný výbor môže [ale nemusí] vybrať jedného PDG ako VDG – viceguvernéra, ktorý bude v tejto pozícii k dispozícii pre pre­ vzatie povinností guvernéra v rotariánskom roku, ktorý nasleduje po dni jeho výberu; 16-76 Nominačný výbor vyberá VDG spo­ medzi PDG na návrh DGE. VDG nahradí DG v prípade jeho dočasnej alebo trvalej ne­ schopnosti vykonávať práva a povinnosti DG; 16-77 Pokiaľ DGE nedostane [podľa 16-76] žiadnu nomináciu na VDG, vyberie si vicegu­ vernéra spomedzi PDG sám DGE; 16-82 Ruší se delenie klubov na kluby riad­ ne a e-kluby. Prakticky sa tým ruší inštitúcia e-klubov, ktoré umožňovali ich členom „schá­ dzať sa“ virtuálne, toto je teraz umožnené členom všetkých klubov; 16-83 Minimálny počet členov klubu pri jeho prijatí do RI (charter) sa nezmenil a zostáva 20; 16-84 Rada riaditeľov RI je splnomocnená zrušiť dištrikt alebo zmeniť jeho geografické hranice, ak má viac než 100 klubov alebo me­ nej ako 1100 rotariánov a a súčasne presu­ núť kluby do teritoriálne priľahlých dištriktov; Rada môže tiež dištrikt rozdeliť alebo zlúčiť; pokiaľ však väčšina klubov dotknutého diš­ triktu s tým nesúhlasí, Rada nemôže vykonať zmenu hraníc dištriktu; 16-88 Ak dištriktná konferencia neschváli hospodárenie dištriktu, musí byť opakovane prerokované dištriktným zhromaždením, a to do troch mesiacov po DK; 16-89 Ak niektorá osoba poruší finančné pravidlá dištriktu, je vylúčená z akejkoľvek pôsobnosti na úrovni RI aj dištriktu do doby, než sa finančné nezrovnalosti usporiadajú; 16-96 Upravuje sa odber časopisov Rotary – rotariáni si môžu vybrať medzi The Rota­ rian a časopisom schváleným Radou riadi­ teľov; 16-99 Odvod členských príspevkov do RI sa od 2016/17 upravuje na 28 US $ za polrok, potom až do roku 2019/20 sa ďalej zvyšuje každoročne o 2 US $ za polrok; 16-105 Rada riaditeľov je splnomocnená po­ zastaviť alebo ukončiť členstvo klubu v RI z dôvodu neplatenia príspevkov alebo pre neohlásenie zmien členstva v stanovených termínoch. Našim klubom budú doručené záväzné podklady, ktoré budú slúžiť pre premietnu­ tie týchto, ale aj ďalších zmien a upresnení do ich stanov. V prípade potreby informá­ cie som klubom on-line a v prípade účel­ nosti aj osobne k dispozícii. Ďakujem dištriktnej konferencii 2014 v Prahe za dôveru, ktorou ma poctila tým, že som bol zvolený za delegáta tohto výz­ namného podujatia za náš dištrikt. Mimori­ adne poďakovanie vyslovujem alternujúce­ mu delegátovi 2016 PDG Petrovi Pajasovi a PDG Ivanovi Belanovi, ktorý zastupoval dištrikt na rokovaní Snemu v rokoch 2010 a 2013 ako aj DGE Júliusovi Tomkovi za ich nezištnú a vysoko kvalifikovanú pomoc pri príprave konečných stanovísk k bodom programu a ich implementácii. Okrem úvodného a záverečného rokovania sa uskutočnilo 17 plenárnych zasadnutí.

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 12 nechť vstanou ti, kteří vděčí za svůj život Nickymu“. V ten okamžik, kdy vstalo odha­ dem tak 250 lidí, by se ve mně krve nedoře­ zal a cítil jsem popsaný pocit chla­ du. Stejné pocity mi pak v rámci neformálního setkání poskytli i další účastníci tohoto ceremoni­ álu. Po tomto emočně velmi silném momentu byli pozváni tři zástupci zachrá­ něných dětí a Esther s nimi vedla rozhovor o vzpomínce na Nickyho, o zážitku z odje­ z­ du a tak dále. Nemohu nevzpomenout slova jednoho z účastníků, který řekl, že to bylo o dvou hrdinstvích. Prvním bylo to, že Nicky a jeho kolegové zorganizovali odjez­ ­ dy, ale šlo i o hrdinství rodičů, kteří snad tušili, že děti možná již nikdy neuvidí, ale že je to způsob, jak je zachránit. Po těchto vážných slovech následovala hudební vložka a slova se ujal syn Nick. Řekl, že na rozdíl od sestry má těžký úkol shrnout v pár minutách dalších 70 let otcova života. Nicméně v rámci vystoupení vzpomenul, jak tatínek pracoval po druhé icméně pak se stalo něco neuvěři­ telného a v polovině dubna jsem obdržel osobní pozvánku, ve které bylo uvedeno, že 19. května (den Nickyho narozenin) se v Londýně uskuteční vzpo­ mínkový ceremoniál. Tedy nezbývalo než potvrdit účast, sehnat ubytování a vydat se na cestu. Po příchodu na místo konání (Londýn­ ská Guid Hall) jsem stejně tak jako každý další z účastníků po ověření pozvánky vůči seznamu očekávaných hostí byl podroben bezpečnostní prohlídce a mé příruční zavazadlo projelo bezpečnostním rámem. Vyplatilo se přijít v předstihu, abych po příchodu do slavnostního sálu zjistil, proč tak významná bezpečnostní opatření. Měli být přítomní zástupci královské rodiny, parlamentu, zástupci vlád dalších zemí (Švýcarska, Slovenské a České Republiky). Potkal jsem se též s přáteli z Rotary, se kte­ rými jsem se seznámil při předávání oce­ nění Nickymu, na delší rozhovor však nebyl čas neb nastal čas usednout. Slavnostní ceremoniál zahájila Nickyho dcera Barbara, přivítala přítomné a ze­ j­ ména vzácné hosty z řad vlád přičemž ČR byla zastoupena ministrem Jiřím Dienstbierem, poslancem p. Karlem Schwarzenbergem, současným velvyslancem ČR v Anglii jeho excelencí Liborem Sečkou, bývalým velvy­ slancem panem Michaelem Žantovským, a hlavně zástupcem zachráněných. Mnozí byli přítomni včetně svých rodin a přijeli z celého světa (USA, Izrael, ČR). Ve své řeči mluvila Barbara o rodičích svého tatínka, o jeho studiích, o tom že měl rád šerm a že s ním začal proto, že nesnášel kriket, no a zejména pak o tom, jak spolu se svým kamarádem Martinem Blakem začal pra­ covat v tehdejším Československu na záchraně dětí. Dále pokračovala již zmí­ něná Esther Rantzen, která slovy „Prosím světové válce v mezinárodní bance pro rekonstrukci a rozvoj, kde se potkal se svou budoucí manželkou Grétou, a z jejich svazku se narodili 3 děti Nick, Barbara a Robin, který byl postižen Downovým syn­ dromem. Vzpomněl, že tatínek prosadil, aby mladší bratr vyrůstal v rodině (do té doby to nebylo zvykem) a pomáhal rodinám s podobným problémem. Tato část ceremo­ niálu se vyznačovala spíše úsměvným poje­ tím, o čemž vypovídá i to, když Nick vzpo­ mněl, že tatínek pracoval v továrně na zmrzlinu a spoustu zmrzliny měli vždy doma a tím že měl vždy spoustu kamarádů. Jedním z řečníků byl též bývalý velvysla­ nec ČR v Anglii p. Michael Žantovský, který obohatil svoji řeč o vzpomínku na to, když si Nicky v roce 1998 přiletěl pro vyzname­ nání od tehdejšího prezidenta p. Václava Havla. Na dotaz, zda opravdu pilotoval on sám, Nicky odpověděl, že je to jako jízda na kole, že se to nezapomíná, ale na kole že už nejezdí. Svou řeč završil krásnou myšlen­ kou, že jestli o některých lidech mluvíme jako o hvězdách, které září ve vesmíru, tak Nicky byl kometou. Mezi dalšími, kteří vzpomněli na Nic­ kyho, byli kupříkladu současná starostka souměstí Maidnhead Windsor pí Theresa May, či člen sněmovny lordů, Lord Alfred Dubs, který byl shodou okolností jako šes­ tiletý chlapec jedním ze zachráněných dětí. Celý ceremoniál, který trval zhruba dvě hodiny, byl v podstatě oslavou života jed­ noho úžasného muže. Nickyho skutky, zejména záchrana 669 převážně židov­ ských dětí, podpora organizace sdružující rodiče dětí s handicapem, zřízení a pod­ pora 2 domovů pro seniory a hospiců, a mnoho dalších, by měly být příkladem nám ostatním stejně jako Nickyho heslo „Je li něco nemožné, musí existovat cesta, jak to udělat“. l o n d ý n Vzpomínka na Wintona Text: jan krejčí V polovině února jsem se dozvěděl, že se uskuteční vzpomínka na Nickyho (jak bývá přáteli nazýván), a litoval jsem, že u toho nebudu moci být. N ze světa

street fighter 5 matchmaking slow

NADACE ROTARY r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 13 neď ako vyrazíte zo samotného dejiska Kon­ gresu RI – kongresového centra Georgia World Congress Center, narazíte na centrálu CNN Center, rodisko 24-hodinového televízneho spra­ vodajstva. Prehliadka CNN štúdií trvá asi 50 minút a ponúka jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákulisia televízneho vysielania. Na protiľahlej strane ulice sa môžete osviežiť v Cen- tennial Olympic Park. Areál parku bol v roku 1996 centrom diania letných olympijských hier, dnes je oázou oddychu a dejiskom vodnej šou pri Fontáne kruhov, jednej z najviac fotografovaných atrakcií štá­ tu Georgia. V jeho blízkosti sa nachádza World of Co- ca-Cola, kde možno ochutnať viac ako 100 druhov nápojov z celého sveta. Neďaleko sídli Stredisko pre občianske a ľudské práva, kde si môžete prezrieť osob­ né veci jedného z najvýznamnejších amerických bo­ jovníkov za ľudské práva Martina Luthera Kinga Jr. Športoví fanúšikovia sa po Marietta Street dostanú až do futbalovej siene slávy College Football Hall of Fame, kde sú na obdiv vystavené helmy a trofeje obľú­ bených univerzitných tímov a prehliadka pribli­ žuje zákulisie herného dňa z pohľadu bývalých hrá­ čov a trénerov. Zaregistrujte sa na Svetový kongres RI 2017 v Atlante na: www.riconvention.org H M e d z i n á r o d n ý k o n g r e s RI 2 0 1 7 Atlanta bez áut Text: DEBLINA CHAKRABORTY, preklad: Ivan Belan, PDG Doprava v Atlante spôsobuje nemalé problémy. V samotnom centre mesta sa však nachádza celý rad pešo dostupných atrakcií, takže jediný pohon, ktorý budete potrebovať, bude len správna dávka zvedavosti. zo sveta

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 14 ze světa Lidé vědí o Rotary jen málo, společně to můžeme změnit Přestože se jako rotariáni podílíme na změnách v lidském společenství po celém světě, mnoho lidí stále neví, co slovo Rotary znamená, čím se od ostatních lišíme a proč by se k nám mohli připojit. Aby se našemu společenství dobře dařilo i v 21. století, musí si svou identitu stále upevňovat. I když je osobní zkušenost každého rotariána vždy jedinečná, měli bychom umět hovořit o Rotary konzistentně. Každý z nás by se měl řídit těmito zásadami. Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Cti novou tvář Rotary Čím můžeš přispět k tomu, aby se identita Rotary stále posilovala? Rotary International zřídilo Středisko pro ochrannou známku (Brand Center), jež všem Rotary klubům napomáhá ke stá- lému a správnému využívání oživeného znaku Rotary. Co najdeš na adrese: www.rotary.org/brandcenter • Loga a grafiku Rotary ve vysokém rozlišení • Průvodce, jak oživit webovou stránku klubu • Fotografie a videa, která můžeš využít k propagaci členské základny v Rotary • Vzory pro brožury, tiskoviny a tiskové zprávy • Vzorové inzeráty pro tisk, billboardy i pro televizi Uveď hodnoty, jimiž přispívá tvůj klub Jak jsou lidé v obci informováni o aktivitách tvého klubu? Mezinárodním průzkumem bylo zjištěno, že až 40 procent lidí neslyšelo dosud o Rotary nic. Dalších 40 procent odpoví, že o Rotary již něco slyšeli, avšak nevědí, čím se Rotary zabývá. Vytvořili jsme proto soubor nástrojů, nabízejících jasné principy a uvádějících diskusní témata, jichž můžete využít podle vlastní potřeby. Rozšiřujte slovo Rotary ve své obci. Vhodnou sadu použitelných nástrojů naleznete na adrese: www.rotary.org/brandcenter Poděl se o zkušenosti se světem Čím se společenství Rotary odlišuje od ostatních? Každý rotarián přichází s něčím, co je pro obec, kde žije, nepostradatelné. Zabýváme se však projekty jakéhokoli rozsahu a kde- koli na světě. Poděl se o své zkušenosti se dvěma svými přáteli nebo kolegy ještě tento měsíc – ať osobně, ve sdělovacích prostředcích nebo na svém pracovišti – a doporuč jim, aby se o další zkušenosti podělili na adrese www.rotary.org. Promysli si, jakých dalších způsobů můžeš využít ke sdělení svých zkušeností: www.rotary.org/brandcenter Zeptá-li se tě někdo „Co je Rotary?“ měj vždy jasnou odpověď: Rotary propojuje osobnosti ze všech kontinentů k aktivizaci života v obcích po celém světě.

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 15 Téma Budoucnost Rotary začíná dnes Začátek roku je příležitostí k ohlédnutí a k vytyčení cílů. Nejinak je tomu i u roku rotariánského. Novoroční předsevzetí činovníků klubů a distriktu bude určitě odrážet potřebu navýšení členské základny, lepší plnění administrativních a finančních závazků, nalézání a uskutečňování kvalitních projektů. Spolu s oslavou 100 let Nadace Rotary snad konečně uzavřeme projekt PolioPlus. Pusťme se do práce s nadšením. Ať Rotary pomáhá lidem!

street fighter 5 matchmaking slow

16 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 téma ěsně předtím, než se John Germ zastavil, Rick Youngblood se zhluboka nadechl a řekl: „Jistě byste chtěli mít jeho energii, ale je to těžké udržet s ním krok.“ Youngblood je prezidentem a současně CEO společnosti Blood Assurance, regionální krevní banky v městě Chattanooga ve státu Tennessee, k jejímuž založení napomohl v roce 1972. Po tomto setkání John Germ zamířil mezi horami prázdných lahví a plechovek do recyklačního střediska v Orange Grove, které sám vyprojektoval, a pak odjel na staveniště, kde otevřel láhevšampaňskéhok oslavěsportovištěMiracleLeague, určeného postiženým dětem, které tu budou hrát base- ball – to všechno ještě před tím, než odfrčel na letiště, odletěl do Chicaga a pak už taxíkem dojel do hlavního ústředí Rotary International, kde se od 1. července ujímá funkce světového prezidenta RI. Proč takové šílené tempo? „Nemám žádné koníčky,“ říká, „práce pro město je mou rekreací.“ Před nedávnem absolvoval 77letý John Germ jeden rozmařilý večírek, uspořádaný na jeho vlastní náklady ve sjezdovém středisku v městě Chattanooga, a bavil se tam mnoha vtipy. Z pódia ohlásil jeho přítel Harry Fields, že John je velmi vlivnou osobností, které se jen málokdo vyrovná. „Je ztělesněním člověka vysokého, zamračeného, avšak laskavého. I když je zamračený, je vždylaskavý.“Nikdosetomunesmálvícnežčestníhosté, kteřísezúčastnilipředáníjehopeněžníhodaru,jemužse dostalo přezdívky „pečeně Johna Germa“. Večeře přišla pořadatele–ChattanoogaStateCommunityCollege–na vícenež75tisícdolarů.V závěrupřipomnělpanFields,že Germův příspěvek pro naše společenství a pro celý svět je 100 tisíc dolarů – ať se mu v tom také někdo vyrovná! John Germ jako už legendární „fundraiser“ vedl také kampaň nazvanou „$200 Million Challenge“, která na- vázala na provokativní výzvu Nadace Billa a Melindy Gatesových. Rotariáni nakonec tuto částku dokonce překročili, když vybrali dokonce 228,7 mil. dolarů na boj proti dětské obrně. V RI se Germ uplatnil již jako vice-prezident RI a jako jeden ze ředitelů a v Nadaci Rotary jako zástupce ředitele a zplnomocněnec. Jeho příspěvky do boje za vymýcení dětské obrny vedly k tomu, že byl jedním z 12 rotariánů z USA, kteří byli v roce 2013 pozváni do Bílého domu. Tam se jim dostalo čestného titulu „Champions of Change“ – tedy ti, kteří zlepšili lidské společenství na celém světě. Pro své funkční období prezidenta RI si John Germ zvolil do svého hesla jen tato tři slova: Rotary Serving Humanity. „Celosvětové společenství Rotary skrývalo své záři- vé světlo až příliš dlouho,“ prohlásil. „Musíme jednat lépe, abychom přispěli k lepší propagaci svých cílů. To je také výzva, která teď stojí před námi – ale sám ji jako nějaký problém nevidím. Ostatně – na problémy nevěřím, věřím jen na vhodné příležitosti. Dorůstá nám generace, která je ochotná službu a pomoc poskytnout – a nám bylo uloženo, abychom jí naši zprávu předali; to by se mělo stát co nejdřív.“ Skutečně nevzdává nic ku pomoci k vymýcení po- lia – a obrací se na všechny Rotary kluby, aby každý z nich přispěl v roce jeho prezidentství, tedy v roce, kdy si připomínáme sté výročí založení Nadace Rotary, částkou alespoň 2650 dolarů. Tím připomíná i částku 26,50 dolarů, kterou přispěl Rotary klub Kansas City, Mo., v roce 1917 k založení Nadace Rotary. A v plánu je také stanovení výše poplatku za účast na celosvětové Šampión z Chattanoogy Kdykoliv John Germ zjistil, že jeho město něco potřebuje, našel vždy vhodné řešení. Tento svůj přístup „co mohu, to udělám“ si přináší také do své kanceláře prezidenta RI. Text: Kevin Cook Foto: Alyce Henson Překlad: Dobroslav Zeman T

street fighter 5 matchmaking slow

téma r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 17 výroční konferenci RI v roce 2017 ve výši 26,50 US $, které budou určeny pro Arche Klumpha, ředitele Nadace RI. Možná to zní i trochu komicky, jen tak pro upoutání pozornosti. „Ale podaří-li se nám, aby si toho lidé všimli, aspoň si všichni uvědomí, že Rotary dokáže ve světě udělat mnoho dobrého.“ Když se John Germ připravoval na své prezidentství, byl v kontaktu se svými přáteli a blízkými, které pozval do „nervového centra“ svého světa – do svého pohodlné- ho domu u řeky Tennessee. Sám si tento dům navrhnul. Na topoly v zadní části své zahrady rozvěšuje kukuřičné klasy, aby veverky, které mu běhají po verandě, měly co chroupat. Na svém stole má svou fotografii, na níž – oblečený jako Elvis Presley – baví své publikum na konferenci svého distriktu, a také plaketu, kterou při- nesla domů jeho manželka Judy. Na plaketě čteme tato slova: „Čestná aktivita je ta, kterou konáš, když se na tebe nikdo nedívá.“ „Tato slova mi připomněla Johna,“ říká Judy. Když loni na podzim byl její 77letý manžel zvolen do funkce prezidenta RI, pohltilo podle slov Judy spo- lečenství Rotary v dobrém smyslu slova jejich životy. Jeho prezidentství je vrcholem jeho života, věnova- ného službě a pomoci. Členem RC Chattanooga se stal v roce 1976. Jako zcela přirozená vedoucí osobnost a dob- rý řečník vydal pro Rotary i pro jiné organizace nahrávky z jejich dobročinných akcí. Jeho program krevní banky vyrostl z jediného odběru krve. Dnes dodává do regio- nální sítě, kterou představuje 70 zdravotních center na jihovýchodu USA, každoročně asi 100 000 jednotek. Dan Johnson, Germův přítel a spoluzakladatel jejich firmy Blood Assurance, říká: „Když se John pustí do nějaké práce, nikdy se neohlíží zpět. Doslova z ničeho vyrostla i naše firma s dnešním obratem 29 milionů dolarů.“ Díky jejich spolupráci bylo vyhlášeno heslo: „Dát pintu krve je bezbolestná cesta, jak prožít 30 minut svého života, a tím zachránit tři lidské životy.“ „Za svůj úspěch vděčíme Johnu Germovi,“ říká Young­ blood. „Ztělesňuje tři rysy řídicí osobnosti: vždy je džen- tlmenem, vůči všem kolem sebe je laskavý a je to úspěš- ný člověk. Pokud se něco nepodaří dokázat Johnovi, už se to nepodaří nikomu.“ Podle Fieldse spočívá Germova úspěšnost jako „fund­ raisera“ v jeho nekonformním myšlení. Vraťme se do devadesátýchlet,kdyžbylJohnGermguvernéremsvého distriktu.„NapočestBillaSergeanta,kterýjev Tennessee jako rotarián dobře znám, jsme zakoupili barel whisky Jack Daniel. Jeden barel stojí tolik, jako 266 lahví této whisky. A tak jsme každému zájemci, kdo zaplatil 1000 dolarů, nabídli jednu láhev za 266 dolarů. Vybrali jsme tak celkem 250 000 dolarů.“ Ve svém recyklačním závodu na zpracování odpadů, vybudovanémv místězkrachovalémlékárny,třídídospě- lí s vývojovými vadami tuny recyklovatelného odpadu na lahve a na plechovky. „Podrobně se tu seznámil se všemi detaily, které se nás týkají, od strojního vybavení této budovy až po jeho pomoc při uzavírání smlouvy s městem,“ říká Tera Roberts, ředitelka oddělení pro „Před námi je nová nastupující generace, která se ráda zaměřuje na poskytování služeb a pomoci. Je proto naším úkolem, aby se k nim naše výzva dostala co nejdříve.“ Chattanooga, Tennessee, nazývaná také Scenic City („Kouzelné město“), jak ji vidíme z okna kanceláře Johna Germa; svou kancelář má ve vnitřním městě.

street fighter 5 matchmaking slow

18 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 služby dospělým. Jen málo zaměstnanců by našlo práci jinde než v tomto recyklačním závodu a mohou si ponechat všechno, na co náhodou při práci narazí. Jeden pracovník tu dokonce našel zmačkanou stodo- larovou bankovku. K financování nového městského hřiště Miracle League, jednoho z nejlépe vybavených v celé zemi, za- jistil Germ jako spolusponzory Berkshire Hathaway, BlueCross BlueShield i jeho vlastní Rotary klub Chatta- nooga. Každé dítě by mělo být schopné pěstovat nějaký sport. Je to dobré nejen pro dítě samotné, ale i pro celou jeho rodinu. Co také může být lepšího, než slyší-li dítě, jak mu máma i táta při hře fandí.“ Další z jeho projektů, první Rodinný program v Chattanooga State, zajišťu- je stipendia pro studenty, kteří by jinak střední školu nemohli navštěvovat; ředitel školy považuje Germa za vzorný příklad pro ty studenty, kteří – stejně jako on – byli ti první v rodině, kteří mohli začít školu navštěvovat. Dnes se jeho pracovní program mění každý den, někdy i každou hodinu, chce-li se ve své nové pozici řádně vyrovnat se všemi úkoly. Říká, že by si přál vidět rotariány, kteří jednají spíše jako pracovníci svého oboru. „Stali jsme se pohodlnějšími, a to všechno bych chtěl jen zrychlit. Například v lednu se uskutečnilo zasedání našeho ústředí v Chicagu a nikoliv San Die- gu. To znamená, že jsme několik desítek pracovníků našeho štábu nemuseli dopravit letecky do San Diega, a tam se o ně postarat. To je přece samozřejmé.“ Chce zkrátit zasedání ústředního štábu RI a také ušetřit finanční prostředky, vynakládané na zasedání jed- notlivých komitétů – společenství Rotary tak bude finančně efektivnější. Půlstoletí poté, co přistálo jeho poslední letadlo C 124, se John Germ stále považuje za navigátora, tentokrát v RI, s kursem k jasnější budoucnosti. „Je to v zájmu nás všech.“ Vedle boje za vymýcení polia bude jedním z jeho hlavních cílů stálá členská základna Rotary. K tomu říká: „Chyba je v nás, současných rotariánech. Přeji si, aby všichnirotariánipřekročilisvémeze.Opravdusimyslím, že naším hlavním problémem je, že ne dost důsledně žádáme lidi kolem nás, aby se k nám připojili. Proč? Protože si myslíme, že nás odmítnou. To však musíme překonat – musíme za nimi přijít a pak s sebou přivést naše nové členy, na které budeme hrdí.“ Ale tím to ještě nekončí. Germ podporuje v mnoha oblastech života rotariánů větší flexibilitu. „Všechny naše kluby se dosud vždy scházely v době hlavního jídla. Náklady za obědy a večeře byly vždy součástí našich členských příspěvků a tento způsob nám také vyhovoval. Avšak naše společnost se změnila,“ říká. „Rotary International to dohání tím, že klubům dovo- luje, aby se scházely, jak a kdy jim to vyhovuje. A jak se vyrovnáme třeba s třicetiletým obchodníkem, který je hlavou své rodiny? Proto si myslím, že bychom měli věnovat méně pozornosti návštěvnosti meetingů. Proto také má otázka nebude znít: ‚na kolika setkáních jsi byl přítomen?‘ ale daleko spíše ‚jak jsi dosáhl změny ve svém vztahu ke své obci?‘“ „Moje otázka nezní: ‚Kolika meetingů jsi se zúčastnil?‘ Ale daleko spíše ‚Jak jsi dosáhl změny ve svém vztahu ke své obci?‘“ Germ před recyklačním centrem, které sám navrhnul do míst, kde stála původně mlékárna. Germ a Rick Youngblood, CEO společnosti Blood Assurance (krevní banka), kterou společně založili. Krevní banka dodává každoročně 100 000 krevních jednotek. Setkání s architektem Vance Travisem na novém hřišti Miracle League, kde budou hrát handicapované děti baseball.

street fighter 5 matchmaking slow

téma r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 19 Noví ředitelé Správní rady RI Správní rada RI má 19 členů. Jejími členy jsou: prezident RI, budoucí president RI a 17 ředitelů nominovaných Rotary kluby a volených na Světovém kongresu RI. Správní rada RI řídí na základě stanov a legislativních norem Rotary mezinárodní aktivity a hospodaření. Ve složení Správní rady RI dochází každoročně k obměně jejích členů. Letos se 1. července ujalo svých funkcí devět nových ředitelů RI. Ian H. S. Riseley Sandringham, Austrálie Jorge Aufranc Guatemala Sur, Guatemala Gérard Allonneau Parthenay, Francie Mikael Ahlberg Ölands Södra, Švédsko Joseph Mulkerrin Hampton Roads (Norfolk), Va., USA Corneliu Dincă Craiova, Rumunsko Tadami Saito Toyota, Japonsko Hendreen Dean Rohrs Langley Central, B.C., Kanada Noel J. Trevaskis Bega, Austrálie Osobní profily jmenovaných a aktuální složení celé Správní rady RI najdete na: www.rotary.org

street fighter 5 matchmaking slow

20 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 téma S novým rotariánským rokem nastupují noví kluboví činovníci a vstupujeme obrazně i do nového webového prostředí pro administraci klubového života a prezentace našeho distriktu. Těžiště rotary je v klubech, jejich komu- nitních aktivitách, projektech a kontak- tech. Tomu odpovídá i potřeba klubové administrativy, která je na jedné straně nosnou částí formální prezentace klubu, na druhé straně nezbytným předpokladem jeho správného a plnohodnotného fungo- vání. Již v předchozím rotariánském roce jsme na PETS/DŠS v Olomouci vyzkoušeli nový, dle předpokladů vedení distriktu ra- cionálnější model proškolení budoucích klubových činovníků, a to jen samotných nastupujících prezidentů. Setkání bylo za- měřeno na intenzivní předávání zkušenos- tí, výměnu nápadů, připravovaných projek- tů a meziklubových aktivit. Následně proběhlo v Jihlavě, Martině a Praze samo- statné pracovní setkání budoucích sekre- tářů a nově zřizovaných činovníků – výkon- ných sekretářů klubů. Jedním z principů Rotary je samozřejmá obměna funkcí v klu- bech, která sebou přináší nové nápady a současně může vést (právě v oblasti ad- ministrativy) k diskontinuitě v této oblasti. Příznivý ohlas, se kterým jsme se právě na školení sekretářů setkali, napovídá, že tato nová forma bude účinná a pravděpodobně i v budoucnu opakovaná. Vždyť téměř tra- dičně se u mnoha našich klubů setkáváme právě při předávání funkcí s výpadky při náběhu administrativy jen proto, že nastu- pující činovníci nemají nebo jim odcháze- jící zapomněli předat přístupová jména a vstupní hesla do administrace webů dis- triktu a RI. Doufáme proto, že po několik funkčních období stejnými osobami vyko- návaná administrativní činnost v klubech bude mít i kladnou odezvu u našich členů například i z pohledu tvorby Seznamů, kdy chceme konečně dosáhnout úplnosti, ak- tuálnosti a kompatibility databází D a RI. Z dnešního pohledu je zjevné, že dřívější, byť velmi dobře míněné snahy na propoje- ní naší členské distriktní databáze s data- bází RI nemohly dojít úspěšného naplnění právě z důvodu častého střídání osob ad- ministrátorů (sekretářů klubů), kteří sotva tuto někdy složitou oblast zvládli, již jejich funkční období skončilo a někdo nový se opět pracně zacvičoval. Kluby v české části distriktu se úspěšně vyrovnávají s legislativou danými povin- nostmi ve vztahu k aktualizaci svých zá- kladních klubových dokumentů – Stanov ve smyslu podmínek nového občanského zákoníku. Samozřejmě z distriktní úrovně jsou již veškeré potřebné úkony, které vy- plynuly z usnesení distriktní konference 2016 v Ostravě, splněny – tj. registrace dílčí změny distriktních stanov, změna osoby statutárního orgánu distriktu a uzavření aktuální pojistky distriktu potřebné mimo jiné pro vydávání Rotary Good News a bo- hatou činnost Služby mládeže. V blízké době čeká legislativní komisi úkol aplikovat dílčí úpravy základních dokumentů Rotary, schválené Legislativním sněmem v dubnu 2016 v Chicagu a zpracovat podněty vzešlé z diskuze na Distriktní konferenci 2016. Klubová administrativa musí i do bu- doucna probíhat tak, aby jednotliví členo- vé a celé kluby o dění v této oblasti „téměř nevěděli“. To je pak spolehlivým ukazate- lem toho, že klub je plnohodnotným klu- bem i formálně řádně a kvalitně spravova- ným spolkem. Do konce letošního roku jsme si spolu s komisí IT dali za úkol aktualizovat obsah nově koncipovaného distriktního webu – jeho naplnění aktuálními distriktními do- kumenty a jejich nezbytnou průběžnou aktualizaci. V této souvislosti musíme naše kluby ujistit, že v nové podobě webu nalez- nou na svých stránkách veškeré již vložené údaje tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Web a jeho prezentace pro veřejnost svým pojetím přejímá jednotnou podobu danou RI a weby distriktů v sousedních zemích. Je přehlednější, uživatelsky vstřícnější a ze- jména skýtá perspektivy dalšího rozvoje. To byl důvod, proč vedení distriktu přistoupilo k této změně, která delší dobu nazrávala a jejíž řešení nelze dále odkládat. Na škole- ních sekretářů jsme se rovněž obsluhou nového webu podrobně zabývali; aby toho- to cíle bylo dosaženo, je nezbytné zaškolit právě výkonné sekretáře či samostatné ad- ministrátory webu (podle toho, jaké má klub personální možnosti) k jeho obsluze. Vážené rotariánky a rotariáni, předpo- kládám, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně a účinně pokračovat i v roce 2016/2017, stejně tak jako v předchozích letech. První, na koho se můžete se svými dotazy či podněty k řešení svých klubo- vých témat obracet, jsou asistenti guver- néra. Jde o zkušené činovníky, kteří vám jistě buď přímo poradí, nebo poskytnou užitečné kontakty na jiné odpovědné rota- riány. Samozřejmým dalším informačním zdrojem jsou tradiční pravidelně vydávané guvernérské dopisy, ve kterých kromě obecných informací o akcích klubů a dis- triktu naleznete množství dalších upozor- nění či pozvánek. Prosím proto o zasílání informací o vašich akcích, které chcete v dopisech zveřejnit, nejpozději do konce předchozího měsíce. I tímto budou dopisy aktuální a obsažně cenné. Text: ota kovář Klubová administrativa v novém rotariánském roce

street fighter 5 matchmaking slow

téma r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 21 Začátek nového rotariánského roku je – jako každý začátek – příležitostí k rozhlédnutí. Soustředil bych se na jednu oblast, která se mně dostala z různých stran do zor- ného pole. Během nemnoha posledních dní jsem v novinových článcích několikrát na- razil na připomenutí tzv. Böckenfördeho dilematu. Tento významný německý právní teoretik totiž trefně vyjádřil něco, co vysvět- luje mnohé jevy naší společnosti i celé zá- padní kultury. To dilema zní, volně řečeno, takto: Liberální společnost vyžaduje ke své existenci předpoklady, které nedovede sama vytvářet, aniž by tím nepřestala být liberální. Svoboda, kterou nabízí, totiž předpokládá u jednotlivců nějaký morální kód, a něco ta- kového liberalismus pochopitelně nemůže po nikom chtít a svobodu tím nějak podmi- ňovat. To je ovšem dost na pováženou. Jde o to, že i ta nejliberálnější společnost potře- buje ke své existenci nějaké „vědomí souná- ležitosti“, která se nezakládá na žádné prag- matické výhodě či zisku – je to totiž naopak ochota k vzdání se něčeho, oběti a sebeome- zení. To je morální kód. Oficiální antikomu- nismus lze za takový kód považovat stěží. Myslím, že totéž vyjádřil i T. G. Masaryk svým výrokem „I demokracie je z boží milos- ti“. Anglický sociolog irského původu Benja- min Kidd ve studii „Sociální vývoj“ (vyšlo česky 1900) vyjadřuje tuto okolnost těmito stále platnými slovy: „Po veškeré trvání této soustavy (rozuměj: sociální, tedy společnos- ti, a to civilizované – pozn. MK) stále trvá v ní spor dvou nepřátelských sil: desintegru- jícího neboli rozkladného principu, jejž před- stavuje rozumová sebehájivost jedinců, a in- tegrujícího neboli tvořivého principu, jejž zase představuje náboženská víra, zjednáva- jící sankci pro chování sociální, kterážto sankce je vždy nadrozumová a má za úkol zabezpečiti v zápase vývojovém stálé podři- zování zájmů jedinců pod širší zájmy toho delším životem nadaného sociálního orga- nismu, ke kterému náležejí.“ Rotary je možná jediná organizace, která tento základní předpoklad fungování libe- rální společnosti přináší. Naše kultura si vepsala přímo do štítu jako svůj ústřední pojem individualismus, od kterého se odvo- zují i všechny ostatní cíle a hodnoty. Paul P . Harris, Silvester Schiele, Gustave E. Loehr a Hiram E. Shorey se u individualismu ne- zastavili a šli dál. Přímo geniálně spojili americkou věcnost s přímo prorockou pro- zíravostí. Cením si na nich toho, že místo psaní traktátů, ve kterých by dokazovali, že člověk nemá myslet pouze na sebe, to jed- noduše udělali. Manifestovali tu revoluci v srdci a mysli, když v sílícím všeobecném opojení individualismem vyslovili svým či- nem vědomí sounáležitosti, zodpovědnosti, povinnosti a vyššího poslání, než pouze „shromažďovat“. Hnutí Rotary dali do vínku vědomí, že naše hřivny jsou nám pouze svě- řeny jako nástroj naší služby lidem kolem nás. Je to sice tón, který zněl již v raně puri- tánském protestantském podnikatelském ethosu, oni však vsadili na to, že nemusí být spojen s žádným konkrétním náboženstvím. Personalismus i individualismus, tato no- vověká hnutí, směřující k člověkovu naleze- ní sebe sama jakožto jedinečného jsoucna, mají v životě člověka svůj nepopiratelný význam. Nemusí však představovat „koneč- nou“. Řekl bych dokonce, že ona individua- listická fáze v životě člověka nemůže být ani přeskočena, ani uspěchána. Teprve potom, až se člověk stane sám sobě bohem, možná zjistí, že to není to pravé, a po obratu a pro- zření se začne vracet zpět. Nevrací se však stejnou cestou, nýbrž jakýmsi „horním ob- loukem“. Nejde o to svoji nalezenou indivi- dualitu znovu ztratit a popřít, nýbrž jde o to nalézt její naplnění v nějakém trvalejším a vyšším Řádu. Člověk pak již nevnímá pou- ze své izolované a absolutizované „Já“, nýbrž má před očima tento krásný boží svět v jeho celosti. Koordinovat své úsilí za jeho zkrášle- ní s ostatními, jdoucími stejnou cestou, to mu nepřipadá jako ztráta a omezení jeho svobody, nýbrž naopak. Ať již takovýto po- stoj k životu vyvěrá z jakéhokoliv základu, fenomenologicky je to ovšem postoj nábo- ženský, stejně myšlenka přátelství mezi lid- mi i národy. I proto není divu, že Rotary na- jdete ve slovnících náboženských směrů a sekt. Zde někde může ovšem ležet i důvod nedůvěřivého vztahu některých představite- lů oficiálních církví – Rotary totiž uskuteč- ňuje něco, co bylo možná úkolem jiných. Lze tedy říci, že být rotariánem v tomto věku dilemat je jedním z nejkonstruktivněj- ších postojů k životu, s jakými je možno se setkat. Je to naplnění dávného ideálu, který je vyjádřen ve slovu „proexistence“ – nejsme na světě pro sebe sama, ale pro něco, případ- ně pro někoho. Být rotariánem znamená setkat se s Řádem, který člověka přesahuje. V myšlence Rotary je přimícháno i něco z amerického filosofického směru, zvaného transcendentalismus. Ten je obsažen i v jed- noduchém pravidle „Dělej své věci co nejlé- pe“. A jak říká jiná moudrost, lidská společ- nost potřebuje řád, a k němu však i humor. Bez humoru se může i ten nejdokonalejší řád stát nestvůrou, Leviathanem, s humo- rem naopak přináší radost a vysvobození z bezcestí, z vyhořelosti, únavy a jiných mo- derních chorob ducha. Nám v Rotary Brno- -City to tak, myslím, funguje. Ernst-Wolf- gang Böckenförde právě na něco takového také nakonec spoléhal. Text: BOHUMIL KLaPETEK Být rotariánem ve věku dilematu

street fighter 5 matchmaking slow

22 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 téma Chtěli byste přispět k dalšímu rozvoji našeho celosvětového společenství Rotary tím, že se zapojíte do činností některého z komitétů ústředí RI ? Každý z nich – a to se dotýká všech rotariánů ať už kdekoli na světě – úzce spolupracuje s ústředím RI, aby byla zajištěna jeho efektivita a propagace cílů a priorit jeho strategie. V přípravách na rok 2017/18 hledá kvalifikované kandidáty řada komitétů. Většina z nich svolává každoročně alespoň jedno povinné zasedání, korespondence se vyřizuje pomocí e-mailů s využitím všech možností internetu, především v angličtině. Závazek na šest let, více pracovních jednání v Evanstonu. Závazek na jedno tříleté období, účast na jednom každoročním setkání v Evanstonu. Závazek na jedno tříleté období, každo- ročně alespoň jedno pracovní setkání v Evanstonu, zasedání Legislativní rady v Chicagu. Závazek na jedno tříleté období. Závazek na jedno tříleté období. Závazek na jedno tříleté období, každý rok dvě pracovní zasedání v Evanstonu. Jedno tříleté funkční období. Rotariáni: jedno tříleté funkční období, každoročně jedno pracovní zasedání v Evanstonu. Členové Rotaractu, alumni: jedno jednoleté funkční období. Závazek na jedno tříleté období, každo- ročně dvě pracovní setkání v Evanstonu. Členové Rotary klubů: závazek na jedno tříleté období, každý rok jedno pracovní zasedání v Evanstonu. Členové Rotaract klubů: závazek na jeden rok, jedno pracovní zasedání v Evanstonu. Závazek na jedno šestileté období, každý rok četná pracovní zasedání v Evanstonu. Nezávislost, odpovídající zkušenost z praxe a prokazatelné finanční vzdělání v účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, investicích, v exekutivním, rizikovém a auditním řízení. Odborné předpoklady a zkušenosti v ob- lasti komunikace. Musí se vyznat v revidování právních do- kumentů; přednost dostanou ti, kteří pů- sobí v oblasti práva a legislativy a mají zkušenosti s Legislativní radou. Rozsáhlá znalost regionu, zkušenost ve funkci ředitele RI, respektovaná řídicí funkce v rámci regionu. Musí mít zkušenost jako bývalý guvernér distriktu, který má velmi dobrou znalost Stanov RI. Odborné zkušenosti v oblasti finančnic- tví; přednost mají odborníci z neziskové oblasti. Vážnými kandidáty jsou vedoucí akčních skupin, přátelských vztahů, nebo iniciati- vy profesní služby na úrovni klubu nebo distriktu, dobře znají jejich úkoly. Rotariáni: zkušenosti z práce s mládeží a s alumni; vedoucí funkce v distriktních výborech. Členové Rotaractu, alumni: vedoucí funkce v klubu, Rotaractu nebo na mezi- národní úrovni. Musí mít významnou zkušenost a snahu o udržení a rozvoj členské základny; přednost mají členové, kteří již dosáhli pozitivních změn. Členové Rotary klubů: předávání zkuše- nosti ze spolupráce s mladými; přímé zkušenosti z funkce poradce pro Rota- ract nebo Interact klubu nebo jako před- seda distriktního výboru pro tuto oblast; vážnými kandidáty budou absolventi „Youth program alumni“. Členové Rotaract klubů: řídicí funkce na úrovni klubu, distriktu i mezinárodně; vážnými kandidáty jsou ti, kteří již půso- bili jménem Rotaractu na úrovni distrik- tu, připravovali jeho projekty nebo se po- díleli na zasedání Rotaract klubů před Světovým kongresem RI; je možné při- hlédnout k věkové hranici. Více než 10letá zkušenost z oblasti stra- tegického rozvoje a jeho monitorování; správné chápání programů a služeb RI a Nadace Rotary. Doporučuje pro ústředí RI, jak zpracová- vat finanční zprávy, interní a externí audi- ty a systém interních kontrol. Doporučuje pro ústředí RI vhodnou ko- munikaci s rozhodujícími subjekty. Konzultuje s ústředím ústavní dokumen- ty a legislativní postupy, včetně Legisla- tivní rady RI. Doporučuje založení nového distriktu nebo úpravy hranic distriktů. Projednává stížnosti a vede diskusi týka- jící se voleb řídicích pracovníků RI. Je poradcem představenstva RI v oblasti financí včetně rozpočtu, investiční politi- ky a udržitelnosti dalšího vývoje. Akční skupiny pro spolupráci se zámo- řím, profesní spolupráce, návrhy na její zlepšení. Působí jako poradce pro ústředí RI a čle- ny dozorčí rady, jak zapojit mládež a mladé odborníky. Je poradcem pro ústředí RI, jak udržovat a rozvíjet členskou základnu a jak ji vhodně využívat. Působí jako poradce pro řídicí orgán RI v oblasti Rotaractu a Interactu; připravu- je program pro pracovní setkání Rotarac- tu před Celosvětovým kongresem RI. Vyhodnocuje strategický plán Rotary a s ním související opatření; působí jako poradce pro řízení jiných záležitostí dlou- hodobého významu. Audit Komunikace Ústava a Stanovy RI Rozvržení do distriktů Sledování voleb Finanční záležitosti Skupiny pro globální propojování vztahů RI Zapojení mladých vedoucích pracovníků Členská základna Rotaract a Interact Strategické plánování KOMITÉT JEHO POSLÁNÍ PŘEDPOKLADY POVINNOSTI Překlad: Dobroslav Zeman, PDG Přihlas se sám! Přihlášky na zasedání některého z komitétů na adrese/e-mailu: rotary.org/committeeapplication2016 committeeappointments@rotary.org Termín pro předložení přihlášky je 14. srpen 2016.

street fighter 5 matchmaking slow

Dveře dokořán Uspořádejte ve vašem klubu veřejné setkání. Pozvěte čerstvé i dřívější absolventy programů Rotary a předejte jim speciální čestné odznaky. Přizvěte také studenty, přátele, profesní partnery, rodinné příslušníky a další známé. Kdo jsou Rotary Alumni? Všichni, které váš klub vybral a zařadil do některého z programů Rotary a oni je v minulosti úspěšně absolvovali. • Interact, Rotaract • Rotary Youth Exchange • ROTEX • New Generations Service Exchange • Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) • Rotary Peace Fellowships • Rotary Scholarships (global grants and district grants) • Ambassadorial Scholarships • Grants for University Teachers • Group Study Exchange (members and leaders) • Rotary Volunteers World Alumni Reconnect Week Česká a Slovenská republika 9.–15. říjen 2016 alumni Koordinace projektu v ČR: Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City +420 776 081 381 svatopluk.jedlicka@rotary2240.org Registrace do mezinárodní databáze Rotary Alumni: www.rotary.org/alumni

street fighter 5 matchmaking slow

24 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 z domova ICC K Ř I Ž A N O V Třetí Orientation Meeting Text: Martina Saitlová, foto: Mirek Barák Také letos se zahraniční výměnní studenti z české části našeho distriktu setkali na třídenním setkání s českými studenty, kteří budou zanedlouho odlétat do zahraničí na roční výměnný pobyt. M do hostujících distriktů. Na sobotní den byly pod taktovkou českého rotexáka, Jana Pešata, připraveny pro studenty teambuil- dingové aktivity v okolní přírodě. Letošní teambuilding byl ozvláštněn podporou projektu RC Karlovy Vary s názvem „Pod- pořte čmeláky“. Každý tým (respektive roj čmeláků) utvořený jak z inboundů, tak outboundů, prezentoval projekt celoden- ním nošením čmeláčích triček. Všichni účastníci programu dostali také krásný čmeláčí hrnek. I když nepříznivé večerní počasí překazilo plánovaný táborák, stu- denti si i přesto užili sobotní večer za doprovodu mnoha her i hudby ve spole- čenské místnosti. Nedělní ráno bylo časem odjezdu domů a loučení se studenty. Pevně věřím, že byl tento meeting pro budoucí výměnné studenty přínosem a že si odvezli mnoho cenných informací, které zužitkují v následujícím školním roce v zahraničí. Přejeme studentům hodně štěstí na výměn- ném pobytu a těšíme se, že se s mnohými za rok opět uvidíme na Rebound meetingu. Také bych ráda poděkovala členům RC Tře- bíč za pomoc s organizací meetingu a také všem rotexákům, kteří se na organizaci akce podíleli. eeting se konal ve dnech 26.až 29. května 2016 v Křižanově na Vysočině pod záštitou distrikt- ního výboru Výměny mládeže (DVVM) ve spolupráci s českými rotexáky. Páteční den zahájili čeští inboundi výle- tem do Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Studenty velmi zaujala zejména jízda po říčce v jeskyních a nekonečná mož- nost selfie s impozantním skalnatým poza- dím. Po obědě následovala návštěva hradu Pernštejn. V Křižanově na inboundy čekali budoucí výměnní studenti z celé České republiky. Zbytek dne se nesl v duchu pre- zentací studentů o vysílajících Rotary klu- bech, předávání sak, jmenovek, vizitek a odznáčků, jakožto nezbytných součástí výbavy každého výměnného studenta. Budoucí outboundi byli také proškoleni o dalších nutných náležitostech jejich výměny, do kterých je zasvětil předseda DVVM, Jaromír Barák. Jako každý rok i tento večer skončil neformální diskuzí studentů a předáváním odznáčků, aby čeští out- boundi neodlétali s úplně prázdnými saky Letošní teambuilding byl ozvláštněn podporou projektu „Podpořte čmeláky“.

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 25 z domova INNER WHEEL S L O V E N S K Y R A J Ako to vidím ja Text & foto: Alexandra Harničárová Inboundi a outboundi sa opäť stretli v Slovenskom raji. Poďme celú akciu pozrieť očami Alexandry Harničárovej z RC Spišská Nová Ves, ktorá je v školskom roku 2016–17 vyslaná na ročný pobyt do Mexika. Čakala nás 8-hodinová túra na Kláštorisko – samé stúpačky a rebríky po skalách. moja sestra Katrina. Mala som tú česť spolu s Bodnym a Timi (ako jediní out- boundi pri obrovskom stole) sedieť s naj- lepšími inboundmi na svete! Po večeri mali predstavenie, kde spievali a tancovali. Týmto by som chcela vyzvať všetkých hľadačov talentov: kontaktujte Katrinu, Shenea a Rafu. Keby som nebola bezcitná, určite by mi vypadla nejaká tá slzička od hrdosti. Kvalitka! Nakoniec bola veľká diskotéka, kde som sa cítila dosť zahanbujúco. Predsa len tancovať s Latino ľuďmi z vás stále spraví neschopného škreta, ktorý nevie, čo je to tanec. u zastav, vidím cudzie vlajky! – kri- čala som v aute a za jazdy otvárala dvere. Rýchlo som vystúpila z auta, vzala si kufor a so Sárou sme sa pohli smerom k hotelu. Jasné, že nie k správ- nemu. Nič nové. Ten náš bol asi ešte tak 200 metrov po ceste do kopca, tak sme si to odšliapali. Po večeri nasledovalo obávané prezen- tovanie svojho Rotary klubu v angličtine. Keď som prišla dopredu, cítila som sa ako na výbere fakulty. Nevadí. Najlepšie to nebolo, ale zvládla som to. Druhý deň nás čakala 8-hodinová túra na Kláštorisko. Pre tých, čo nepoznajú túto cestu, sú to samé stúpačky, rebríky po ska- lách a strmé kopce potiahnuté reťazou na šplhanie. Krása. Teda bola by, keby som sa nebála výšok. Väčšinu času som nadávala vo všetkých jazykoch, ktoré poznám a sna- žila sa nerozplakať sa. Inak nádherná túra. Večer nás čakala slávnostná večera, už s novými sakami. Keďže som neprišla práve prvá, pri každom stole už bolo plno ľudí, no už z konca chodby na mňa kričala T

street fighter 5 matchmaking slow

26 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 z domova rotaract VA LT I C E Lúčenie inboundov Text: Tereza Bobčeková, foto: Jaroslav Šmarda Dištriktný výbor Výmeny mládeže v spolupráci s Rotexom a Rotary klubom Valtice-Břeclav usporiadal v dňoch 15.–19. júna 2016 záverečnú akciu pre zahraničných študentov, ktorí v našom dištrikte strávili celý školský rok 2015–16. zvládli celodennú cyklistickú túru po okolí. Každý rok sa nájde zopár študentov, ktorí sa ešte nikdy nebicyklovali, alebo sa báli posadiť na bicykel, lenže tohtoročným výmenným študentom takmer všetkým strach opadol hneď ráno a zvládli neľahkú túru. Od Valtic sme sa pomaly presúvali na Janův hrad a z tade na Tri grácie. Po ces­ te študenti mohli vidieť nielen Lednický zámok a jeho záhrady, ktoré sa im veľmi zapáčili, ale aj Rendez-vous či Kaplnku svätého Huberta. Pod Apollonovým chrá- mom využili sviežu vodu jazera a hneď sa doň hodili. Po tomto športovom dni ich čakal ešte jeden náročný deň, ale trochu iný. V sobotu ránu sme išli splavovať rieku Moravu. S príjemnými teplotami vody aj vzduchu, slniečkom nad hlavami počas celého dňa, kúpaním sa v rieke a večerou na lodi si študenti užívali pos­ ledné spo- ločné chvíľky. Tento spoločný večer štu- denti strávili tiež tancovaním, spievaním a podpisovaním si vlajok. V ten večer nielenže sa veselilo, ale aj dosť smútilo. V nedeľu ráno sa všetci hromadne rozlúčili a rozišli do svojich miest, aby sa mohli začať pripravovať na cestu domov do svo- jich krajín. ajsmutnejší a zároveň najakčnejší výlet pre našich výmenných štu- dentov sa uskutočnil v polovici júna v krásnej vínnej oblasti. Študentom sa páčilo nielen príjemné prostredie mesta Valtice, v ktorom boli ubytovaní, ale aj prí- roda a pamiatky Lednicko-valtického are- álu. Ako prvé sme navštívili zámok vo Val- ticiach, kde sa im veľmi páčila zbierka korunovačných klenotov a poobede sme pokračovali vo výlete na Kolonádu na Reistně. Išli sme sa prejsť na „Stezku bo-­ sou nohou“, kade študenti museli prejsť po vyznačených cestách bosými nohami. Cesty boli pokryté rôznymi materiálmi ako kôra, kamene a blato, v ktorom sa dokonca po kolená predierali. Po ceste sa dostali až na česko-rakúske hranice. Večer mali štu- denti slávnostné odovzdávanie diplomov od pána guvernéra za úspešné ukončenie výmenného programu. Tento prvý deň bol pre nich tak trochu oddychovým, no potom nadišiel deň B, keď museli použiť svoje cyklistické schopnosti a hlavne pozbierať všetky svoje sily, aby Každý rok sa nájde zopár študentov, ktorí sa ešte nikdy nebicyklovali. N

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 27 rotaract z domova N o d olen á vo d a Výměny po pražsku Text & foto: Sváťa Jedlička Byla to pěkná mela. Tolik středoškoláků různých národností asi Odolena Voda na okraji Prahy ještě nezažila. a zahradu George Podzimka se v neděli dvanáctého června odpole- dne totiž sjeli všichni zahraniční studenti, kteří strávili uplynulý školní rok v Praze a to zásluhou zdejších Rotary klubů. K nim se přidali jejich kluboví con- seloři, hostitelské rodiny a také rodiny stu- dentů, kteří budou na výměnu do zahraničí teprve odjíždět. Naštěstí architekt při stavbě vilky se zahradními párty počítal, takže místa bylo dost, slunečné počasí při- spělo k dobré náladě a potěšení nabízely i mňamky, které ve více než dostatečném množství shromáždili sami zúčastnění. Hrálo se na kytaru, zpívalo a hlavně poví- dalo. O zážitcích prožitých v Praze i před- stavách, jak bude vypadat pobyt v cizině. Obavy rodičů i jejich ratolestí, které teprve balí zavazadla na cestu, se tak zázračně roz- ptýlily. Navázaly se zde i nové kontakty a možná zrodila i nová přátelství. Chytré telefony tak budou mít zase napilno. Narodila som sa na Slovensku 22. augusta 2015. Keď som pricestova­ la tu na Slovensko, bola som ako dieťa. Nevedela som rozprávať, jesť, komunikovať.. nič som neve­ dela. Tak ma tu teda moja rodina naučila ako jest’, rozprávať, komu­ nikovať, obliekať sa a piť ako správna Slovenka. Ako keby som bola ich dieťa. Ďakujem veľmi pekne Mirka a Zdenko Fafrákovci, lebo ste moji mamka a ocko, ľú­ bim vás a našu rodinu! Tu na Slo­ vensku mám rodinu, kamarátov, a mám domov. Tu je môj druhý domov. A teraz, keď odchádzam, nechávam všetko, čo som sa nau­ čila, moju rodinu a kamarátov tu. Je to ťažšie, ako keď som odchád­ zala z USA, pretože neviem, kedy sa vrátim, alebo kedy uvidím všet­ kých, čo tu poznám. Ale určite sa vrátim! Ďakujem rotariánom, host rodi­ ne, kamarátom, výmenným štu­ dentom a všetkým, ktorí mi tento rok pomohli! Mala som na Sloven­ sku skvelý rok a mám super spo­ mienky. Rozlúčky sú ťažké, ale to len znamená, že mám super vzťa­ hy so super ľuďmi. Budete mi veľ­ mi chýbať. Tak teda teraz vlastne nejdem domov, len idem naspäť, lebo mám domov všade na svete. Ďakujem, budete mi veľmi chýbať! emily carll Emily z Rochesteru (USA) strávila uplynulý školský rok v Rožňavě. Emily Slunečné počasí přispělo k dobré náladě.

street fighter 5 matchmaking slow

28 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 rotaract Rotaract European Meeting 12.–15. januára 2017 Bratislava facebook.com/REM2017Winter Rem BRATISLAVA 2017 Rotaract European Meeting (REM) je príležitosťou pre mladú generáciu zapojiť sa do procesu učenia sa, učenia iných, výmeny znalostí a skúseností, spájania kultúr a stretávania nových ľudí (najmä) z celej Európy. Napriek skutočnosti, že sa REM zameriava najmä na región Európy, neplánujeme žiadne formálne obmedzenia a preto sa môžu zúčastňiť aj členovia Rotaractu z mimoeurópskych krajín. V januári 2017 sa bude konať REM v hlavnom meste Slo­ venskej republiky Bratislave. Je to veľká česť a výzva nielen pre hosťujúci Rotaract club Bratislava Danube, ale aj pre celý Rotary dištrikt 2240, v ktorom sa ešte nikdy nekonala Rotaract akcia s takým medzinárodným význa­ mom, rozsahom a dôležitosťou. REM je jedinečnou príle­ žitosťou pre približne 600 členov Rotaractu na stretnutie a výmenu rôznych názorov a náhľadov na život a na roz­ šírenie horizontu vnímania a chápania dnešného rýchlo sa meniaceho sveta. Konferencia bude trvať 4 dni (od štvrtka 12. 1. 2017 do nedele 15. 1. 2017) a bude mať plnohodnotný a zaujímavý program vrátane prehliadky bratislavského regiónu, motivujúcich prednášok a školení predstaviteľmi Rotar­ actu, Rotary, ale aj zástupcami podnikateľského prostre­ dia a politiky, jedným slovom úspešných ľudí, ktorí sa chcú podeliť so svojím životným príbehom za účelom inšpirácie mladšej generácie. Ubytovanie bude zabezpe­ čené v štvorhviezdičkových hoteloch v centre Bratislavy. V sobotu večer uskutoční Rotaract club Bratislava Danube formálnu gala večeru, kde budú mať všetci účastníci príležitosť diskutovať pri chutnom jedle a osviežujúcich nápojoch. Je mnoho skvelých dôvodov, ktoré zjednocujú mladých ľudí na celom svete pod hlavičkou Rotaractu. My však máme viacej spoločného ako len spoločné princípy a pre­ svedčenia. Zdieľame vôlu zapojiť sa v rôznorodých dobro­ činných komunitných projektoch za účelom pozitívnej zmeny života v našej krajine, ale aj na svete celkovo. V nadväznosti na uvedené v mene Rotaract clubu Brati­ slava Danube týmto s úctou pozývame všetkých členov Rotary a Rotaractu z nášho „domovského“ dištriktu 2240 na našu spoločnú konferenciu REM Bratislava 2017. Spojme sa, reprezentujme náš dištrikt a pripravme nezabudnuteľný zážitok! Pre viac informácii a pravidelné novinky navštívte špeciálne pre tento projekt vytvorenú stránku:

street fighter 5 matchmaking slow

29 rotaract z domova r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 řed třemi roky se připojily na místní a krajské úrovni další kluby a navíc je z městských nominací vybírána jedna, která v celostátním kole získá cenu našeho Rotary distriktu 2240. Letos ji celostátní kolegium udělilo Michalu Novákovi z Poděbrad, který za uplynulých patnáct let vybudo- val ze svých prostředků rozsáhlé soukromé veřejně přístupné muzeum předmětů souvisejících s lázeň- stvím ve městě. Letošní šestnácté celostátní finále Ceny Ď 2016 se konalo 24. června 2016 na Nové scéně pražského Národního divadla pod záštitou ministra kultury ČR. Jak uvedl hlavní strůjce akce, Richard Langer, do finále bylo ze všech regionů Čech, Moravy a Slezska přihlášeno 308 nominací, které soutěžily v 17 katego- riích. V průběhu března a dubna uspořádaly Rotary kluby samostatná městská kola v Olomouci, Podě- bradech a Znojmě, RC Jičín uspořádal městské kolo v Nymburce. Společná městská kola uspořádaly RC Most v Mostě a Litvínově a RC Beroun v Berouně a Králově Dvoře. Městská kola se v příštím roce roz- šíří minimálně do třech dalších míst, kde jsou aktivní Rotary kluby. Mezi nominovanými z městských kol, kteří v celo- státním finále získali Cenu Ď 2016 vytvořenou exklu- zivně ve sklárně Artcristal Bohemia, byl Mgr. Milan Langer za podporu spolku Trend vozíčkářů Olomouc, Ing. arch. Jan Ritter z Nymburka za rozvoj Labské cyklotrasy, Jiří Oberfalzer za aktivity na Berounsku v rámci Nadačního fondu Letorosty, studenti Martin Kučera a Vojta Paukner za projekt Milý Ježíšku reali- zovaný v Dětském domově a Mateřské škole speciální Beroun, Jaroslav Neubert za čtyřicetileté působení v Atletickém klubu Chemopetrol Litvínov. V kolegiích, která hodnotila nominované na úrovni krajů, bylo celkem dvanáct rotariánů z RC Hradec Králové, Trutnov, Pardubice, Olomouc City, Most, Praha City, Beroun a Rotary i Rotaract klubu Podě- brady. Zvláštní poděkování vyslovili organizátoři Ceny Ď 2016 jmenovitě Janu Krejčímu z RC Olomouc City a Alexandru Turkovičovi z RC Brno, kteří navíc pomohli zajistit fulservis krajských kol v místech svého působení. Jedno rotariánské Ď ale patří všem, kteří pomohli. Absolutním vítězem Ceny Ď 2016 mezi všemi kraji se stala Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže- ných dětí v ČR, z. s., klub Liberec za dlouholetou čin- nost, odhodlání, nasazení a úsilí členů této asociace, kteří – jako dobrovolníci – aktivně pomáhají zdra- votně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Zástupcům asociace blahopřál osobně také pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Z Národního divadla do Liberce si odváželi obraz Martina Vavryse symbolizující Grand Prix Ď 2016. c e n a Ď Ď = děkujeme! Text: Svatopluk Jedlička Foto: Monika Váňová (Studio M101) Do projektu Cena Ď se před několika roky zapojil z podnětu Ing. Jana Machálka jako první Rotary klub Poděbrady, a bylo zřejmé, že nezůstane dlouho osamocen. Do finále bylo ze všech regionů Čech, Moravy a Slezska přihlášeno 308 nominací. P

street fighter 5 matchmaking slow

z domova 30 r o t a r y g o o d n e w s 2 | 2 0 1 6 romě manželky Vanathy ho doprovázel i jeden z dalších dvanácti vrcholných představitelů RI, člen rady ředitelů Safak Alpay z Turecka s manželkou Deniz. K. R. „Ravi“ Ravindran byl již šes- tým prezidentem RI, který poctil návštěvou právě náš distrikt. V sobotu přijal hosty v Senátu PČR za doprovodu guvernéra distriktu Vladimíra Adámka (RC Ostrava) a dalších našich rotariánů senátor Tomáš Jirsa (RC Hluboká nad Vltavou – Golf). Hovořilo se o sociálním podnikání u nás, činnosti neziskového sektoru a o startovních podmínkách pro mladé začínající pod- nikatele. Otázky přítomných novinářů se týkaly pře- devším konkrétních projektů, které Rotary podporu- je svými fundraisingovými aktivitami u nás i ve světě. Po prohlídce Valdštejnského paláce a jeho zahrad následovala obvyklá procházka z Malostranského náměstí přes Karlův most, Staroměstské náměstí a náměstí Republiky do hotelu Intercontinental, kde se podával oběd. Cestou zaujala Raviho a jeho man- želku prodejna křišťálových lustrů. Jeden si na pa- mátku zakoupil, což udělalo vrásky našemu guver- nérovi. Hned si totiž položil otázku, jak dopraví tento křehký skvost na Raviho domácí adresu na Srí Lance. Odpoledne program delegace pokračoval návště- vou dvou pracovišť Sjednocené organizace nevido- mých a slabozrakých České republiky SONS, které v minulosti výrazně podpořily pražské Rotary kluby. Jedno pracoviště se zabývá převodem tištěných knih do audiopodoby přístupné nevidomým a druhé pra- coviště se zabývá výcvikem vodících psů. Večer se uskutečnilo v hotelu Boscolo setkání hos- tů s rotariány a mladými členy Rotaract klubů, a to nejen pražskými. Slavnostní atmosféru posílili hu- debním úvodem dva studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, kteří se v průběhu léta zúčastní letních hudebních kurzů pořádaných v San Diegu kalifornským Rotary distriktem 5340. Účastníci se- tkání diskutovali o možnostech a nutnosti posílení Rotary nejen početně, ale i z hlediska věkového, o nadcházejícím stém výročí Nadace Rotary a nových aktivitách pro budoucnost. Prezident RI K. R. „Ravi“ Ravindran předal v průběhu večera prezidentovi RC Prague International Petru Šmejckému ocenění „Pre- sidential Citation“ za aktivity jeho klubu v roce 2015/16 a Gerry Tipplemu ze stejného klubu „Distrikt- ní ocenění za podporu Nadace Rotary“. Naopak on sám převzal z rukou guvernéra Vladimíra Adámka nejvyšší možné ocenění našeho distriktu, „Cenu To- máše J. Bati“. V neděli, před odletem delegace do Budapešti a ná- sledně Vídně, se uskutečnila návštěva centra pro han- dicapované různých věkových kategorií Modrý klíč, které už přes dvacet let poskytuje vzdělání, chráněné dílny, stacionář a sociální služby více jak stovce dětí i dospělých s mentálním a kombinovaným postiže- ním. Pomáhá také i jejich rodinným příslušníkům. Od založení Modrý klíč různým způsobem podporují pražské i zahraniční Rotary kluby. Organizaci návštěvy měl na starosti pražský asis- tent guvernéra Ilja Chocholouš z RC Praha City. Vy- datně mu pomohla Martina Jankovská ze stejného klubu a většina členů RC Prague International. Jako mimořádně výkonní průvodci a tlumočníci se střída- li Irena Brichta, PDG z RC Prague International a George J. Podzimek z RC Praha Staré Město. Při loučení v salonku Letiště Václava Havla Ravi přátelsky a s uznáním poznamenal: „Ačkoli v sobotu to bylo shromáždění s nejmenším počtem rotariánů, na jakém jsem za dobu svého působení v roli prezi- denta RI vystupoval, přesto jsem se za ty dva dny dozvěděl tolik překvapivých, konkrétních a podnět- ných informací o aktivitách rotariánů v postkomuni- stické zemi, jako snad nikde jinde před tím.“ Text & foto: SVATOPLUK JEDLIČKA Na závěr svého funkčního období navštívil prezident RI pro rotariánský rok 2015/16 K. R. „Ravi“ Ravindran středoevropský region. Dvoudenní návštěvu o víkendu jedenáctého a dvanáctého června věnoval Praze, respektive našemu Rotary distriktu 2240. P R E Z I D E N T R I V P R A Z E Víkend s Ravim 1 Ačkoli K. R. „Ravi“ Ravindran s manželkou Vanathy (uprostřed) při svých soukromých, profesních i rotariánských cestách už viděli nejedno atraktivní místo, prohlídka Prahy je očarovala. 2 Senátor PČR Tomáš Jirsa (vlevo) byl zasvěceným průvodcem při prohlídce Valdštejn­ ského paláce i jeho historických zahrad. 3 Guvernér našeho distriktu Vladimír Adámek (vlevo) předal K. R. „Ravi“ Ravindranovi Cenu Tomáš J. Bati za jeho dlouhodobý přínos společenství Rotary. 4 Při návštěvě zařízení, která dlouhodobě podporují pražské Rotary kluby, se K. R. „Ravi“ Ravindran zajímal i o detaily. Na snímku ve středisku digitalizace SONS. K

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 31 1 3 2 4

street fighter 5 matchmaking slow

32 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 ze světa etošního, již šestého ročníku se zúčastnilo 7 po­ sádek, které tvořili členové klubů RC Banská Bystrica, RC Banská Bystrica Classic, RC Opava, RC Ostrava, RC Ostrava Int., RC Ostrava City, RC Pro- stějov, RC Nitra Harmony, RC Valtice-Břeclav, RC Bad Ischl. Posádky byly doplněny přáteli a rodinnými pří- slušníky rotariánů. Jachtaři Distriktu 2240 založili v lednu 2015 flotilu Czech and Slovak Rotary Fleet, která je oficiálně zařazena do struktury IYFR (Interna- tional Yachting Fellowship of Rotarians)! Termín RSW je pravidelně stanoven na počátek jachtařské sezóny, kdy lze očekávat příznivé větry a zároveň krásné slunné počasí. Start RSW byl určen v překrásném městě Trogir, cílem byl národní park Mljet. Velmi důležitý bod týdne bylo setkání celé flo- tily na ostrově Korčula. Zde proběhla rotace funkcí: od 1. července 2016 byl ustaven komodorem Ján Babic z RC Banská Bystrica Classic. Plavby i setkání na ostrově Korčula se zúčastnil také světově proslulý námořní jachtař Richard Kon- kolski, který je kmotrem flotily. Jeho osobní komen- tář k RSW: „Od počátku mého zájmu o námořní jach- ting jsem se s ohledem na náročnější podmínky zaměřil na Baltské a Severní moře. Teplá moře teh- dejší Jugoslávie jsem si ponechal na důchodový věk. Pak jsem se nečekaně ocitl ve Spojených státech a Adriatik se podstatně vzdálil z mého dosahu i zájmu. To se však změnilo mým zpětným přestěho- váním do Česka a s tím přišla i první plavba v Chor- vatsku, kterou bych několika slovy zhodnotil jako nádhernou a odpočinkovou dovolenou v prostředí dobrých přátel.“ Jako každoročně byl RSW 2016 zpestřen soutěží, tento rok o to, která posádka upluje nejvíce námoř- ních mil. Posádky posílaly každý den záznamy GPS tras, které jste mohli sledovat na facebooku. Vítězem se stala posádka lodi DANI s 199,2 Nm pod vedením kpt. Jana Chalupy, historicky prvního komo- dora naší flotily, plující pod vlajkou RC Ostrava. Vítěz získal putovní pohár flotily a finanční odměnu ve výši cca 9000 Kč, které byly vloženy na konto Na­ dace Vla- dimíra Káše ve správě RC Ostrava. Nadace Vladimíra Káše pravidelně a dlouhodobě podporuje mladé talenty v ostravském regionu. f e l l o w s h i p Slunce, moře, pohoda, Rotary Text: Jan Chalupa, Jan Bezecný Rotary Sailing Week není pouhá regata, ale i příležitost, jak se v duchu principů Rotary potkávat a posilovat přátelství mezi rotariány. L Distrikty 2240, 1920 Kluby 6× Česká rep. 3× Slovensko 1× Rakousko Účastníci 31 rotariánů 22 hostů Rotary sailing week 28. 5.–4. 6. 2016

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 33 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Jedním z dlouhodobých projektů Rotary klubu Praha – Staré Město je podpora Střediska výcviku vodicích psů (SVVP). tředisko je součástí Sjednocené orga­ nizace nevidomých a slabozrakých České republiky a je zároveň členem International Guide Dog Federation, která sdružuje výcvikové školy po celém světě. Celá příprava vodicího psa trvá téměř dva roky a současně se psem je připravo­ ván i nevidomý klient. Hlavní náplní čin­ nosti střediska tedy není jen výcvik psů, ale především sociální rehabilitace těžce zra­ kově postižených osob prostřednictvím vodicího psa. Poslední podpůrnou akcí Rotary klubu Praha – Staré Město byl charitativní golfový turnaj, který se konal v golfovém resortu Mstětice. Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů. Díky nim a sponzorům bylo možné po ukon­ čení turnaje předat ředitelce M. Hájkové šek na 50 000 Kč. Počátkem června navštívil náš distrikt prezident RI Ravi Ravindran s manželkou. Během své krátké návštěvy si udělal čas a navštívil i SVVP , kde vysoce ocenil práci Rotary, která je v celosvětovém kontextu unikátní. Závěrem bych rád poděkoval sponzorům za finanční příspěvky – Agel a. s., BCO a. s., CarTec Praha s. r. o, Kienbaum und Partner GmbH organizační složka, SHIMADZU Han­ dels GmbH organizační složka a Linde Gas a. s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a. s., za ceny pro vítěze. Text: Theodor Petřík P R A H A Dlouhodobá podpora stvrzená prezidentem RI S 50 000 Kč Výtěžek golfového turnaje předaný ředitelce Střediska výcviku vodicích psů, paní M. Hájkové.

street fighter 5 matchmaking slow

34 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 zprávy První čtvrtek v červnu spojily svoje síly tři felowshipy našeho distriktu a za pomoci členů RC Telč uspořádaly několik společných akcí plných zajímavých zážitků. různých míst přijeli nejen rotariáni a jejich rodinní příslušníci, ale i je­ jich přátelé. Setkání odstartovalo v Golfresortu Monachus turnajem v rámci tradiční Rotary Governor Golf Tour. Od­ poledne se sešli v areálu Hospodářského dvora v Bohuslavicích mladí výkonní rota­ riáni, neboli fellowship známý pod zkrat­ kou YER. Večer pak patřil těm, kteří hol­ dují zážitkům kulinářským. Netradiční mňam­ ky z domácího hospodářství. Počasí tento­ krát zhruba třem desítkám účastníků přálo. Popsat výstižně pohodový den plný zážitků není snadné, takový den je třeba prožít osobně. Letní rotariánské aktivity k tomu jistě dají mnoho příležitostí. Text & foto: Svatopluk Jedlička T E L Č Den plný zážitků tre b i š o v Fish day Niekoľkokrát v roku sa členovia Rotary klubu v Trebišove stretnú spolu aj za prítomnosti rodinných príslušníkov na spoločnom podujatí. rvou tohtoročnou akciou bola už tra­ dičná februárová zabíjačka, druhou bola spoločná rybačka, ktorá sa uskutočnila 4. júna. Najprv bolo za veľkej radosti najmenších ulovených niekoľko rýb, ktoré boli potom odbornými kuchármi spracované v chutné špeciality. Podávali sa kapre a zubáče, ale zlatým klincom boli vy­ prážané rezne zo sumca. Každý sa najviac tešil na typickú rybaciu polievku „halászlé“, ktorá sa varila a rozvoniavala počas celej akcie. Na hodoch bol okrem domácich prí­ tomný aj zástupca Rotary klubu Košice Štefan Kabát s manželkou a s ich „výmen­ ným synom“ Gabim z Brazílie, ktorému chutili nielen rybacie špeciality, ale aj po­ dávané tokajské víno. Pracovne bolo toto podujatie nazvané „Fish Day“. Pravdepodobne sa tento názov udomácni a bude mať pokračovanie aj o rok. Utužuje sa tak priateľstvo, ktoré je potom potrebné pri realizácii charitatív­ nych a iných prospešných projektov. Text: Peter Sklenčár P Z Výmenná študentka z Japonska Sayaka WADA, ktorá je hosťom Rotary klubu Martin, sa na záver svojho pobytu stretla s prezidentom Slovenskej republiky pánom Andrejom Kiskom. ayaka je naša veľmi milá a stále usmiata zahraničná študentka z Ja- ponska. Jej ročný pobyt v našej škole a na Slovensku končí 2. júla a tak si užíva posledné dni, posledné školské podujatia. To záverečné sa jej mimoriadne páčilo. O príjemný zážitok sa postaral sám prezi- dent Slovenskej republiky pán Andrej Kis- ka. Počas svojej návštevy v našom meste si našiel chvíľku času a venoval Sayake kra- tučký rozhovor a samozrejme aj priestor na fotografovanie. „Váš pán prezident je zlatý, náš cisár by to neurobil,“ zhodnotila s nad- šením stretnutie Sayaka. Ďakujeme pánovi prezidentovi a Sayake želáme šťastný ná- vrat k svojej rodine. Tieto slová sme si prečítali a fotku uvi­ deli na internetovej stránke Gymnázia J. Lettricha v Martine. My ešte dodáva­ me, že stretnutie sa odohralo počas ná­ vštevy hlavy štátu v martinských stred­ ných školách. Našu výmennú študentku sprevádzal riaditeľ gymnázia a martin­ ský rotarián Igor Libo, ktorý už viac ako desať rokov prijíma na svoju školu zahra­ ničných výmenných študentov v rámci programu Rotary Youth Exchange a obe­ tavo sa stará o ich vzdelávanie a spozná­ vanie kultúry nášho národa. Text: René GURÁŇ M A R T I N Rozlúčka na najvyššej úrovni S

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 35 zprávy Začátkem září se bude s podporou Rotary klubu Ostrava City v zahradách Pražského hradu konat již 11. ročník charitativního turnaje v malé kopané s názvem Hradní šajtle. ýtěžek z této benefiční akce bude věnovaný Kristýnce a Nelince, které jsou kvůli vážné nemoci při­ poutány na invalidní vozík a musejí pod­ stupovat finančně nákladnou rehabilita­ ci. V Chotkových sadech těsně pod Belvederem bude možné vidět kvalitní zápasy a účast přislíbila i sestava hvězd, bývalých fotbalových reprezentantů. Už vloni – s následnou autogramiádou – pře­ dávali ceny nejlepším Vladimír Šmicer a Ladislav Vízek. Zveme srdečně všechny rotariány, aby v sobotu 3. září přijeli svou účastí podpořit dobrou věc. Akce je vhodná i pro děti všech věkových kategorií. Turnaj je vynikající pří­ ležitostí spojit příjemné s užitečným, vedle pár hodin strávených na krásném fotogenic­ kém místě hradních zahrad mohou navíc zakoupením malého suvenýru přispět po­ třebným. Podpisy fotbalových hvězd budou bonusem navíc. Losování skupin začíná po osmé hodině ranní, zápasy play-off probíha­ jí v brzkých odpoledních hodinách. Hlavním organizátorem turnaje je pan Tomáš Lubovský z Odborové organizace Správy pražského hradu a Kanceláře prezi­ denta republiky. Text: Rastislav Maďar O S T R A V A Charitativní turnaj v zahradách Pražského hradu V Ve středu 25. května proběhl v kostele sv. Václava v Opavě benefiční koncert Hudba dětem, organizovaný Rotary klubem Opava. áštitu nad koncertem převzal pri­ mátor města ing. Radim Křupala, opavská kulturní organizace po­ skytla prostory kostela a výtěžek je určen dětskému oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Pozvání přijali a mezi účinkujícími se představili postupně studenti i absolven­ ti Ostravské univerzity, fakulty umění, katedry sólového zpěvu pod vedením dr. Alexandra Vovka, který se osobně vy­ švihl zahajovacím překvapením v podo­ bě árie Figara z opery Lazebník Sevillský Gioacchina Rossiniho, jinak též sólisty opery Slezského divadla v Opavě a člena Rotary klubu Opava. Opavské umělce na pódiu zastupoval Komorní sbor Slezské univerzity pod vedením dirigenta a sbor­ mistra pana Josefa Kostřiby, který za své pásmo taktéž sklidil obrovský potlesk přítomných posluchačů, slovem provázel tradičně Josef Melecký. Rotary klub Opava děkuje ústy svého prezidenta Jana Raidy všem dárcům za dobrovolný příspěvek, který bude dopl­ něn finančním darem Rotary klubu Opa­ va a celkově pak předán primářce paní MUDr. Dagmar Prejdové pro potřeby Dět­ ského oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Text: Miroslava Melecká o pava Hudba dětem Z 3. září 2017 Datum konání 11. ročníku charitativního turnaje v malé kopané v Chotkových sadech v Praze. Výtěžek akce bude věnovaný Kristýnce a Nelince, které musejí podstupovat finančně nákladnou rehabilitaci.

street fighter 5 matchmaking slow

36 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 zprávy Téměř na konci školního roku, ve středu 8. června, se uskutečnil již druhý ročník úspěšného projektu „Se školou na golf“. eho partnerem je náš Rotary klub Ost­ rava City, který podpořil Soukromé gymnázium a Střední odbornou školu Iuventas. Studenti zažili příjemný sportovní den v golfovém klubu Lipiny, naučili se pa­ tovat, chippovat a odpalovat. Na závěr akce se v těchto disciplínách uskutečnily soutěže, pro jejichž vítěze zajistil hodnotné ceny člen našeho klubu Honza Schindler. Poděkování za skvělou organizaci patří pak Alexandře Uherkové, která vyučuje ve škole Iuventas a je zakládající členkou našeho klubu. Všichni se už těšíme na další ročník. Text: Simona Mikulínová o strava Se školou na golf mart i n Turistický prístrešok v Gaderskej doline Martinskí rotariáni svojpomocne vybudovali v Národnom parku Veľká Fatra turistický prístrešok, ktorý bude slúžiť turistom navštevujúcim známu Gaderskú dolinu. a jeseň minulého roku skrsla v hla­ vách skúsených rotariánov Milana Novotného a Jána Popadiča myšlien­ ka: „Vybudujeme svojpomocne turistický prístrešok, aby sme mali cieľovú motiváciu pre cyklistické výlety!“ Najprv začali práce na vybavovaní nevyhnutných úradných po­ volení a hneď na to sa rozbehli brigádnické práce na výkope a betónovaní základov, vý­ robe drevených konštrukcií a do prvého sne­ hu boli osadené aj lavičky a stoly. Zapojila sa väčšina členov klubu. Na jar boli dokončené natieračské práce a osadené stojany na bi­ cykle. Prístrešok neostane v anonymite, lebo sochár a martinský rotarián Ján Gejdoš vy­ tesal z kameňa pamätnú tabuľu s venovaním a znakom Rotary International. Na konci jari sa mohlo kolaudovať. Prístrešok bol odo­ vzdaný do užívania za prítomnosti riaditeľa Národného parku Veľká Fatra, ako aj staros­ tky obce Blatnica. Pre túto príležitosť zorga­ nizovali martinskí rotariáni spoločný cyklis­ tický výlet, ku ktorému sa pripojili aj ich priatelia a početná skupina rotariánov zo Žiliny aj s rodinnými príslušníkmi. Milí ro­ tariánsky priatelia, príďte k nám na výlet! Text: René GURÁŇ Foto: Marián Hrabovský N J Jak se středoškoláci letos bavili při golfové škole, můžete shlédnout na: https://youtu.be/KeS3dOKRr3Y RC Praga Ekumena uspořádal ve spolupráci s pražskou židovskou lóží B´nai B´rith Renaissance koncem května tematický večer o zvycích Židů v Čechách a na Slovensku s názvem Procházka košer kuchyní. aké jiné vhodnější místo pro uspořá­ dání večera mohl hlavní organizátor Jožka Horal vybrat, než budovu býva­ lé radnice Židovského města v Maislově ulici, jednu z původních středověkých staveb v Praze. Dnes zde sídlí celá řada židovských kulturních a osvětových insti­ tucí včetně rabinátu a také košer restau­ race. Šest desítek zájemců, kteří přišli z téměř všech pražských Rotary klubů, si nejprve prohlédlo vnitřní prostory proslu­ lé Staronové synagogy, která je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Slibo­ vaná procházka košer kuchyní se uskuteč­ nila ve sněmovním sále radniční budovy. Účastníci ochutnali kidušové víno, tradič­ ní pokrm z mletého rybího masa gefilte fish, kuřecí polévku s knedlíčky připrave­ nými z macesové mouky, chlebové pečivo chaluh, šoulet, bramborové placky latkes, pokrm z mrkve, sušeného ovoce, rozinek a dalších ingrediencí tzimmes a tradiční sladké pečivo hamanteshen. A protože se každé z jídel podává při určitém svátku, tak se účastníci dozvěděli nejen co je a co není košer, ale seznámili se i s průběhem celého židovského roku. Zasvěceným prů­ vodcem celého večera byl tajemník Fede­ race židovských obcí v ČR Tomáš Kraus. Text: Svatopluk Jedlička Foto: Helena Hlaváčová praha Poznáváme sousedy J

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 37 zprávy Na svoji první návštěvu partnerského klubu do Frankfurtu nad Mohanem se koncem května vypravily členky Inner Wheel klubu Morava. ekalo je velkolepé přijetí. Páteční grilování u prezidentky klubu slou­ žilo vzájemnému seznámení. Na­ prostá většina německých dam má za man­ žela člena některého z frankfurtských Ro­ tary klubů. A tak přátelské rozhovory probíhaly i mezi rotariány. Sobotního slavnostního zasedání k 30. vý­ ročí založení klubu se zúčastnila i prezi­ dentka německého distriktu a prezidentky sousedních klubů. Moravanky předaly sym­ bolické dárky, zaujal čerstvý chléb z pekárny Malena v Moravských Budějovicích a olo­ moucké tvarůžky Kovář z Loštic, jejichž vý­ robny patří rodinám členek klubu. Samo­ zřejmě nemohla chybět ani pravá moravská slivovice. Nedělní dopoledne bylo věnováno pro­ hlídce města, kterou velmi fundovaně ved­ la jedna z členek klubu. Zaujala především návštěva budovy prvního německého par­ lamentu. Na závěr návštěvy pozvala prezi­ dentka partnerky z Moravy na kávu do své­ ho nádherného bytu ve 22. patře mra­ ko­drapu. Příští rok je na řadě frankfurtský klub. Některé jeho členky byly na slavnosti pře­ dání charty ve Valči v minulém roce, a tak se už do Brna těší. Text: Marie Rynešová i nner wheel Přátelství pečetěné chlebem, tvarůžky a slivovicí Č Vlaňajšia vydarená prehliadka mladých talentov Južného Pohronia inšpirovala organizátorov z Rotary klubu Levice k príprave druhého ročníka. efilé muzikantov, spevákov a recitá­ torov zo Základných umeleckých škôl v Leviciach, Šahách, Želiezov­ ciach a v Tlmačoch sa konalo 14. 5. 2016 v levickej synagóge za prítomnosti primá­ tora Štefana Mišáka, asistenta rotariánske­ ho guvernéra dištriktu 2240 Česko a Sloven­ sko Jána Žiaka a pastguvernérky Jozefíny Polákovej. Tá zároveň odovzdala zaklada­ teľovi a súčasnému prezidentovi Rotary klubu Levice Ladislavovi Valachovi naj­ vyššie rotariánske vyznamenanie nášho dištriktu – Cenu Tomáša Baťu. Text: Olga Prekopová lev i ce Talenty Južného Pohronia D V rámci rotariánského společenství je možné získat i některé komerční výhody a nabídky, např. v programu Global Rewards. Je i naším cílem vám čas od času představit nabídku nebo projekt, který je podle nás nato- lik zajímavý a exkluzivní, že se může trefit právě do vašeho životního sty- lu. Některé z minulých nabídek vás jistě oslovily a právem jste si je za- sloužili, za vše to dobro, které spo- lečně pácháme. V tomto čísle jako přílohu najdete představení nádherné lokality, která jistě chytí mnohé z vás za srdce. Rád bych vás tedy nasměro- val nejenom na druhou stránku obál- ky, ale hlavně k přiloženému letáku jednoho téměř snového projektu. Je čas dovolených: takže představa toho, že sedím na terase vlastního apartmánu, nohy krásně natažené, piju ledový koktejl a dívám se, jak se plachetnice mírně pohupují v moř- ském zálivu zalitém sluncem. Večer, když se mi nebude chtít si sám uvařit z čerstvých italských surovin, tak se- jdu do maríny do jedné z vybraných restaurací a zažiji hody téměř lukul- ské. Klid, pohoda v uzavřené lokalitě, to je moje představa odpočinkového bydlení. Tak právě s takovýmto pro- jektem vás nyní seznamujeme a mys- lím, že i někteří z vás v něm naleznou takové zalíbení, jako já. Pak už stačí jen zavolat či napsat a zjistit, jak se takové bydlení získá. A věřte, že když nabídku využijete, tak mimo zajíma- vou cenu také podpoříte 1% charita- tivní projekty našeho distriktu či pří- mo vašeho klubu. A to určitě také stojí za to. Přeji vám hezké snění, anebo ještě lépe splnění těch snů. A to s nohama nahoře. Pomáháme i s nohama na stole j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady

street fighter 5 matchmaking slow

rávě z vyspělé americké občanské společnosti přišel signál od Paula Harrise a jeho přátel, když 23. břez­ na 1905 vznikl v Chicagu ve státě Illinois v USA první Rotary klub. Od počátku šlo o poskytování služeb a pomoci. Dnes jde o silné světové hnutí sloužící k obohacení života občanů v místech působnosti někte­ rých z více než třiceti tisíc rotariánských klubů na světě. Onen Harrisův signál nemohl přijít z žád­ ného jiného státu na světě. Stačí si jen uvědomit, jak vypadala v roce 1905 Ev­ ropa, Asie či další celky. Jedině z americké občanské společnosti mohla vzejít taková výzva. Rotary kluby jsou jedním z velice významných prvků posilování občanské společnosti. Vytvářejí ideální model, kdy například podnikatelé jsou aktivními členy společenství, které je nedílnou součástí neziskového sektoru, a svou činností se podílejí na jeho rozvoji. Přebírají tak zcela vědomě jistou odpovědnost za rozvíjení velice potřebných sil společenských, které jsou naprosto neformální. Společně pře­ mýšlejí, jak pomoci zlepšit život v mís­ tech, v nichž žijeme a pracujeme. Mecenášství, filantropie a spolková čin­ nost má v našich zemích velice dlouhou a silnou tradici. Proto také rotariánské hnutí nalezlo v předválečném Českoslo­ vensku velmi příznivé podmínky rozvoje a českoslovenští rotariáni získali brzy re­ spekt a uznání. Vytvořila se tradice, kterou nezlomila žádná totalita. Vždy při jakém­ koli náznaku obnovy svobody, demokracie a tím možného rozvoje občanské společ­ nosti se rotariáni hlásí ke své odpovědnos­ ti. Učinili tak v krátké epizodě po roce 1945 a znovu a definitivně snad již po roce 1989, alespoň pokud se našich zemí týče. Neziskový sektor v našich zemních byl vždy nositelem potřebného rozvoje společ­ nosti, nesl v sobě i nutné dávky konzerva­ tismu; pečlivým dodržováním tradic udá­ val i společenský tón a zároveň zajišťoval rozvoj vědění, kultury a sportu. Byl na­ prosto svobodný, samostatný a měl plnou podporu státu. V demokratické zemi ne­ měl ani nikdo potřebu jeho sjednocování, neboť zde nebyl ani zájem na jeho centrál­ ním ovlivňování. Nebyl ani vnímán jako celek a sám se tak ani nekonstituoval. Vy­ tvoření takovéhoto stavu je i smyslem na­ šeho dnešního uvažování a snažení. Proto je zcela potřebné, aby se naše hnutí nejen cítilo být součástí tohoto systému, ale aby­ chom se k odpovědnosti za jeho uplatnění dokázali veřejně přihlásit. Občas se objeví teorie o tom, že prožívá­ me krizi demokracie, krizi politiky či jaký­ si úpadek mravů všeobecně. Na první po­ hled to tak může vypadat. Leč tak tomu rozhodně není. V našich zemích je si vět­ šina občanů vědoma své odpovědnosti a také většina z nich dělá častokrát daleko více, než je po nich požadováno z hlediska jejich postavení v pracovním a společen­ ském procesu. V dobách, v nichž se proje­ vují ve společnosti pocity určitých budou­ cích nejistot, přicházejí často stoupenci silného autoritativního a centrálního říze­ ní s různými návrhy a teoriemi, doplňova­ nými často pochybnými teoriemi sociální­ mi, nacionálními a dokonce i xenofobními. Proti nástupu takových sil je vždy dokona­ lou pojistkou aktivní společnost občanská. Rotariánské hnutí je nedílnou součástí občanské společnosti. Tradice i důvod a smysl jeho vzniku přímo předurčují k to­ mu, aby sehrálo důležitou roli v rozvoji občanské společnosti. Předpokládá to vě­ domí si vlastní pokory a odpovědnosti vůči spoluobčanům, ale také vůči těm, kteří před mnoha lety začali uvádět rotariánské myšlenky v život. Předpokládá se, že bu­ deme umět tuto svoji odpovědnost veřejně deklarovat. A my bychom si to měli velice často připomínat. Neboť i naše historie zavazuje. P historie 38 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 Text: petr andrle Naše tradiční odpovědné poslání Propojení byznysu a občanských aktivit je možné, žádoucí i velice potřebné – a jedním z nejpropracovanějších projevů této spolupráce je existence klubů Rotary.

street fighter 5 matchmaking slow

39 Supplement english B e q u e s t S o c i e t y Having fun doing good Text: Elisabeth Lamberti “When the new Czech civil code was introduced I realized that it was time to make a will. Reaching 70 years of age encouraged this thought too. I also had the idea that after taking care of my children and grandchildren, I wanted to leave a permanent legacy of doing good in the world,” says Gerry Tipple of Prague International Rotary Club. “The Rotary Foundation gives us all the opportunity to establish such a legacy by making a commitment to the endowment fund. So I finalized my will to include a gift to The Rotary Foundation. The gift will establish an Endowed Fund for Basic Education and Literacy. This means that the income from my bequest will be used to support education and literacy grant projects around the world. People that know me know that I’ve been involved in educational projects in India for several years. The fund I have created will continue to support educational projects, designed and implemented by Rotarians, long after I am gone.” Gerry’s decision represents a mile­ stone for District 2240, as he is the first Rotarian in the Czech Republic and in the district to become a member of the Rotary Foundation’s Bequest Society. The Bequest Society honors individuals or couples who have made commit­ ments in their estate plans of US $10,000 or more: globally, more than 11,250 Rotarians have already made this commitment. With a gift or com­ mitment of US $25,000 or more to the endowment, any Rotarian can esta­ blish a personalized fund to support the area of focus of the donor’s choo­ sing. Last year, the endowment fund provided more than US $10.7M in supp­ ort for Rotary Foundation programs. During his presentation, Gerry asked members of his club: “How many of you have taken a look at your finan­ ces and written a proper will? Do you know what will happen to your money after you are gone? If you haven’t al­ ready thought about the legacy you will leave, I encourage you to do so soon. You don’t have to be wealthy to be philanthropic, and it would be na­ tural for you to consider The Rotary Foundation as a means to achieving your goals. Prague International’s  motto is ‘Having fun doing good,’ but research has convinced me that ‘having fun’ is over when we die. However, we can all continue to do good beyond the grave through our Foundation.” A presentation on Czech inheritan­ ce law and tax is planned for club members. District 2240 recognizes its first Bequest Society Member. r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 For more details contact Gerry Tipple at: gerry.tipple@gmail.com Download the “Your Rotary Legacy” brochure at: https://www.rotary.org/ en/endowment-fund For additional information on legacy giving contact David Neumann, Endowment and Major Gift Advisor for Zone 19: neumannjerusalem@ hotmail.com Elizabeth Lamberti, Fund Development Advisor at the RI Europe-Africa Office: elizabeth.lamberti@ rotary.org

street fighter 5 matchmaking slow

40 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 supplement The 16th national finals of the Ď 2016 Prize took place on 24 June 2016 at the New Stage of Prague’s National Theatre under the auspices of the Czech Minister of Culture. he event’s chief organizer, Richard Langer, said 308 nominations, com­ peting in 17 categories, had qualified for the finals from all parts of Bohemia, Moravia and Silesia. In the course of March and April, Rotary Clubs organized municipal rounds in Olomouc, Poděbrady and Znojmo, and RC sponsored a round in Nymburk. Joint municipal rounds were held by RC Most in Most and Litvínov, and RC Beroun in that town and Králův Dvůr. Among the nominees from the municipal rounds was Mgr. Milan Langer for suppor­ ting the wheelchair association in Olo­ mouc, Ing. arch. Jan Ritter of Nymburk for helping to develop the Elbe Biking Trail, Jiří Oberfalzer for his Beroun-based activi­ ties on behalf of the Letorosty Endowment Foundation, students Martin Kučera and Vojta Paukner for the Dear Santa project for Children’s Home and Special Kinder­ garten in Beroun, and Jaroslav Neubert for 40 years dedicated to the Chemopetrol Litvínov Athletic Club. Absolute primacy in all regions went to the Association of Parents and Friends of Handicapped Chil­ dren, Liberec Club. The association’s re­ presentatives received personal congratu­ lations from the Prague Archbishop, Cardinal Dominik Duka. Text: Svatopluk Jedlička Photo: Studio M101 – Monika Váňová Odolena Voda in the outskirts of Prague has hardly ever seen so many high school students of various nationalities gathering there. n the morning on Sunday 12 June, George Podzimek’s garden hosted a meeting of all foreign-exchange students who spent the last school year in Prague, cour­ tesy of the local Rotary Clubs. Joining them were their club councillors, host families and the families of students who are pre­ paring for their exchange programmes. They played on guitars, sang songs and dis­ cussed their impressions from Prague and expectations concerning their stay abroad. This helped to dispel fears among the pa­ rents and their offsprings, preparing for the long journey. New contacts were made and new friendships were surely born. Text & photo: Sváťa Jedlička At the close of his term, RI President K. R. “Ravi” Ravindran toured Central Europe and devoted the weekend on 11–12 June to Prague. n addition to his wife Vanatha, he was accompanied by Member of the Board of Directors Safak Alpay from Turkey and his wife, Deniz. On Saturday, Senator Tomáš Jirsa (RC Hluboká nad Vltavou – Golf) received the guests in the Senate, in the company of District Governor Vladimír Adámek (RC Ostrava) and other Czech Ro­ tarians. Discussions centred on social en­ terprise in the Czech Republic, the NGO sector, and conditions for young start-ups. The press was mainly interested in the con­ crete projects, supported by the Rotary\'s  fundraising activities in the Czech Repub­ lic and abroad. We also visited two opera­ tion centres of Czech Blind United (SONS), which received significant help from Pra­ gue’s Rotary Clubs in the past. In the eve­ ning, our guests met with Rotarians and young members of Rotaract Clubs. RI Pre­ sident RI K. R. “Ravi” Ravindran presented a Presidential Citation to the President of RC Prague International, Petr Šmejcký, in recognition of his club’s activities in 2015/2016, and a District Citation for Supp­ orting the Rotary Foundation to Gerry Tipple from the same club. In return he re­ ceived our District’s top award, the Tomáš J. Baťa Prize, from Governor Vladimír Adá­ mek. Before the delegation’s departure to Budapest, they visited the Blue Key centre for handicapped people of all ages. As he bid us adieu at the Václav Havel Internati­ onal Airport, Ravi noted with satisfaction: “Although on Saturday I spoke to the smal­ lest group of Rotarians I have encountered during my term of office as President of the RI, I have learned more surprising, specific and inspiring information on Rotary acti­ vities in the postcommunist countries than ever before.” Text & photo: Svatopluk Jedlička, RGN P R A G UE RI President visits our District Ď – P r i z e Prize of Gratitude S t u d e n t E x c h ang e Prague-Style I I T

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 41 supplement A personal invitation in mid-April notified me of a remembrance ceremony to be held in London on 19 May (Nicky’s birthday). I confirmed my arrival, found an accommodation and flew to London. Opening the ceremony, Nicky’s daughter Barbara welcomed all those present, especially guests from government circles: the Czech Republic was represented by Minister Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg, MP , Czech Ambassador to Britain Libor Sečka and his predecessor Michael Žantovský, and mainly several “children” Nicky saved, many of them arriving with their families from many parts of the world (United States, Israel, Czech Republic…). The former Czech Ambassador to Britain, Michael Žantovský, was one of the speakers reminiscing about Nicky’s visit in 1998, to receive an award from President Václav Havel. Asked if he really flew his plane, Nicky said it was like riding a bicycle, something one doesn’t forget, though he no longer rode a bike. The ceremony, which took about two hours, was a celebration of the life of an amazing man. Jan Krejčí Rotary Good News 4 | 2016 These three pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATION Libor Trejdl E DITORIA L B OA RD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org Early in September, the Prague Castle Gardens will play host to the 11th Charity Mini-Football Tournament—Hradní šajtle, supported by RC Ostrava City. roceeds from this fundraising effort will go to Christine and Nellie, two wheelchair kids undergoing a costly rehabilitation therapy. An all-stars team of veteran international players will attend the proceedings. Last year, Vladimír Šmicer and Ladislav Vízek decorated the winners at a book-signing party. All Rotarians are cordially invited to be there in the name of a good thing on Saturday 3 September. The tournament is a unique opportunity to add purpose to pleasure and in addition to spending a few relaxing hours in the scenic Castle Gardens to help the needy by buy­ ing a souvenir. Text: Rastislav Maďar Members of Inner Wheel Club Moravia visited their partners in Frankfurt/Main. ost German ladies are married to members of several Frankfurt Ro­ tary Clubs. That’s why Rotarians also met for friendly exchanges of opinion. Presidents from the German District and neighbouring clubs attended Saturday’s for­ mal meeting to celebrate 30 years of the Club. Moravian ladies brought symbolic presents, including fresh bread from the Malena bakery in Moravské Budějovice and Kovář cheese from Loštice near Olomouc, produced by the families of club members. Sunday morning was reserved for sightsee­ ing and to round up the event, the President of the Moravian club invited her guests to a coffee party in her splendid apart­ ment on the 22nd floor of a high-rise building. Text: Marie Rynešová i c w Friendship sealed with bread o s t rava Garden Tournament P M 3 September 2017 11th Charity Mini-Football Tournament—Hradní šajtle, Prague Castle Gardens. Remembering Nicholas Winton

street fighter 5 matchmaking slow

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 6 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Ostrava Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / datu m p o ř a datel a k t i v i ta m í sto rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf (v zakl.) Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T E R ACT ČESKO A SLOVE N SKO Praha Rožňava ROT E X Společně pro ČR a SR Rotary Good News 4 | 2016 © Praha, 10. srpna 2016 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re dakční ra da George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p orad níh o v ý boru Vladimír Adámek, PDG, RC Ostrava Jozefa Poláková, PDG, RC Košice Štěpán de Wolf, DG Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ Nádražní 32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 284 73 531 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T is k Grafotechna Plus, s. r. o. Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 4 / 2 0 1 6 Prezident RI John Germ: „Co mohu, to udělám“ good news 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2016 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 3. 9. ICC A-CZ-SK 18. setkání na Třístoličníku Dreisesselberg 3. 9. RC Praha City Sportovní den vozíčkářů – obora Hvězda Praha 7. 9. RC Opava Opavská míle Opava 16.–18. 9. DVVM Setkání výměnných studentů (inboundů) a klubových YEO Kroměříž 23.–25. 9. DVVM Rebound/Rotex only Meeting SR Piatrová 7.–9. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting ČR Křižanov 8. 10. RC Znojmo 25. výročí založení klubu Znojmo 9.–15. 10. jednotlivé kluby ALUMNI WEEK – týden s absolventy programů ROTARY všeobecná aktivita 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2016 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 6. 11. DVVM OM I. pro outboundy a jejich rodiče z ČR Třebíč 11. 11. RC Praha City Charitativní ples ve znamení doby Karla IV. Praha 12. 11. DVVM OM I. pro outboudy a jejich rodiče ze SR Martin 12. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Martin 13. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Praha 25. 11. RC Žilina XII. benefičný koncert RC Žilina Žilina 25.–27. 11. DVVM OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR+SR Strečno 9.–11. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy Praha 9.–11. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy Bratislava prosinec jednotlivé kluby Adventní prodej punče na vánočních trzích bude upřesněno 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2017 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita aktivity kluby

street fighter 5 matchmaking slow

43

street fighter 5 matchmaking slow

ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER

street fighter 5 matchmaking slow