Rotary Good News č.4/2018http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 4 / 2 0 1 8 Seznamte se s novým prezidentem RI Barry Rassinem a jeho ženou Esther

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

V roce, ve kterém společně oslavíme 20 let od znovuobnovení našeho Česko­ Slovenského Rotary Distriktu 2240 a budeme moci svými konkrétními činy dále naplňovat naše poslání – sloužit nad vlastní zájmy. Pokračovat v započatém díle zakladatelů Rotary, našich předchůdců v klubech i na úrovni distriktu. Za to, že máme dnes možnost si plně užívat výhod Rotary a zároveň o to více pomáhat potřebným, vděčíme právě jim. Děkujeme Vám, dámy a pánové! Když se zamýšlím nad tím, co pro nás bude v příštím období nejdůležitější, vychází mi z toho jedna základní priorita, a tou je péče o naši členskou základnu. Aby naše kluby fungovaly, cítili jsme se v nich dobře a mohli posilovat naše přátelství, nejlépe při společné práci i zábavě. Když nám bude spolu dobře a budeme hrdi na to, co děláme, určitě rádi přizveme své přátele a známé, abychom si společně užili sdílenou radost v naší velké ro­ ta­ riánské rodině. Ukažme tedy veřejnosti, kdo jsme, my rotariáni! Že jsme slušní lidé, kteří to se svou službou komunitě myslí vážně. Lidé, kteří pro své bližní již něco vykonali a zvou ke spolupráci ostatní. Na nedávné Rotary Convention v Torontu jsme byli k podobnému přístupu mnohokrát vyzváni současným prezidentem Rotary International Barry Rassinem, jehož motto „Buď inspirací“ je zároveň výzvou k příkladné službě společnosti. Vždyť právě tím dáváme životu smysl a odlišujeme se od jiných organizací. Tak můžeme i v této bouřlivé době naplňovat své rotariánské poslání a šťastně spolu doplout do cílového přístavu, kterým je v tomto rotariánském roce Hamburk. Místo, kde se v červnu 2019 bude konat světová Rotary Convention. Na tu Vás již dnes srdečně zvu! Děkuji Vám za Váš zájem o Rotary a těším se na spolupráci s Vámi! S respektem Váš Milí rotariáni, milé rotariánky, vážení přátelé, vítejte v novém rotariánském roce! Zdeněk Michálek Guvernér 2018/19 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

4 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 AUGUST  Známe porekadlo hovorí: „Ak chceš zmeniť svet, choď domov a miluj svoju rodinu“. To neznamená, že by sme mali ignorovať potreby okolitého sveta nachádzajúceho sa za hranicou našich domov. Náležitú pozornosť však treba veno- vať primárne potrebám v rámci vlastnej rodiny. Keďže našou prioritou je služba, niektorí môžu mať tendenciu zamerať sa iba na oblasti priamo spojené s jej výkonom – na projekty, plá- novanie, prácu, ktorá prináša viditeľný prospech tým, ktorí ju potrebujú. Aby sme však dokázali túto prácu vykonávať efek- tívne, musíme mať poriadok vo vlastných radoch. V  rámci Rotary to znamená konať v súlade s princípmi Rotary, preja- vovať rešpekt voči ostatným a riadiť sa Testom štyroch otá- zok. Znamená to maximalizovať náš vplyv tým, že činnosti dôsledne plánujeme a  účelne využívame vlastné kapacity. Dbáme tak o  dlhodobé zdravie našej organizácie. Ide nám o to, aby naši členovia tvorili silný, angažovaný a zdravý ce- lok. Už približne 20 rokov počet rotariánov stabilne osciluje na úrovni okolo 1,2 milióna členov. Nezaznamenávame ďalší rast a naše členstvo starne. Máme príliš veľa klubov, ktoré ne- majú motiváciu a často ani nevedia, ako možno ovplyvňovať veci. Kluby, ktoré nevedia, čo robíme na globálnej úrovni, kluby, ktoré nevedia o našich programoch či o grantoch našej nadácie a ani nevedia, ako sa vôbec zapojiť do týchto aktivít. Ani so zložením členov, kde stále väčšinovú časť tvoria muži, zjavne nerobíme dosť pre to, aby sme sa stali organizáciou atraktívnou aj pre ženy, ktoré sa chcú angažovať v  oblasti služby. Sme v prvom rade členskou organizáciou. Ak chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili, musíme teda členstvu venovať prioritnú pozornosť. Všetci máme zodpovednosť za to, aby sa k členstvu pristupovalo seriózne. Nestačí iba pozý- vať potenciálnych členov, ale aj zabezpečiť, aby boli noví čle- novia privítaní do klubov, ktoré im ponúkajú nejakú hodnotu. Ak uvidíte niekoho, kto príde na schôdzu a váha kam nasme- rovať svoje kroky, zabezpečte, aby si taký človek mal kde sad- núť a bol súčasťou diania a konverzácie. Ak vás nadchne nie- ktorý z programovRotary, určitesas inšpiratívnymi podnetmi podeľte so svojím klubom a uistite sa, že váš klub vie ako sa do programu zapojiť. Ak ste vo vašej komunite identifikovali oblasť, kde treba pomôcť, preberte to na najbližšom klubo- vom stretnutí. Ak chceme byť súčasťou organizácie, ktorá je silná, ktorá je aktívna, ktorá má vplyv – začnime u seba doma a Buďme inšpiráciou v Rotary. Dopisy prezidenta RI Preklad: IVAN BELAN, PDG BARRY RASSIN Prezident Rotary International JÚL  Rada riaditeľov Rotary International prijala pred rokom novú víziu, ktorá odzrkadľuje predstavy o  našej organizácii a jej budúcnosti. Znie takto: „Spoločne usilujeme o svet, v kto- rom sa ľudia zjednocujú a vyvíjajú činnosť na realizáciu zmien s trvalý efektom – na celom svete, v našich komunitách a v nás samotných“. Táto jednoduchá veta presne vyjadruje to, čo je pre Rotary podstatné. Zjednocujeme sa, pretože sme si vedomí toho, že spolu sme oveľa silnejší, než by sme mohli byť ako jednotlivci. Konáme, pretože nie sme zasnení rojkovia, ale ak- téri zmien. Pracujeme na dosiahnutí zmien s trvalým efektom, ktoré pretrvajú ešte dlho po ukončení našej činnosti – tak vo svete, ako aj v našich komunitách. A možno to najdôležitejšie, pracujeme na tom, aby sme dosiahli zmenu aj v nás samot- ných. Citát pripisovaný francúzskemu spisovateľovi Antoine de Saint-Exupéry hovorí: „Ak chcete postaviť loď, nezačínajte zabezpečením dreva, rezaním dosiek či prideľovaním úloh. Za- čnite tým, že v dušiach svojich robotníkov vzbudíte túžbu po šírom a  nekonečnom mori“. Každý z  nás vstúpil do Rotary s tým, že mal nejakú túžbu – niečo dosiahnuť, zmeniť. Táto vízia lepšieho sveta a našej úlohy pri jeho budovaní, to je to, čo nás v Rotary poháňa vpred a mňa osobne inšpirovala aj k výbe- ru motta na tento rotariánsky rok: Buďme inšpiráciou. Je čas pohnúť sa vpred, odstrániť bariéry, ktoré nás blokujú. Zjedno- dušme procesy tak, aby jednotlivé kluby mohli ľahšie apliko- vať rozličné úpravy, alebo aby vznikali nové kluby, ktoré lepšie vyhovujú rôznym potrebám ich členov. Popracujme na posil- není Rotaractu a na plynulom prechode z Rotaract klubov do Rotary. Poskytnime všetkým rotariánom flexibilitu vykonávať službu spôsobom, ktorý im najlepšie vyhovuje, aby každý ro- tarián našiel reálnu a trvalú hodnotu v členstve v Rotary. Sku- točne udržateľná služba znamená pozerať sa na všetko to, čo robíme, v kontexte širšej globálnej ekológie. Tento rok žiadam vás všetkých – buďme inšpiráciou pre udržateľnú službu tým, že sa zameriame na vplyv problematiky životného prostredia na našu prácu. Životné prostredie zohráva kľúčovú úlohu vo všetkých šiestich oblastiach nášho zamerania. Čistý vzduch, voda a pôda sú nevyhnutné pre zdravé komunity – a nevy- hnutné pre lepšiu a zdravšiu budúcnosť, o ktorú sa usilujeme. Buďme inšpiráciou – a spoločne môžeme a aj budeme in- špirovať svet. Milí rotariánski priatelia!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 5 srpen  Bez permanentního fondu Nadace Rotary by naše úsilí bylo marné. Nadační jistina je základem snah Rotary, neboť nám poskytuje přístup k  prostředkům aktivujícím čas, talenty a zdroje k realizaci projektů, kterými měníme životy lidí na celé naší planetě. Naším cílem je zvýšit do roku 2025 hodnotu jistiny naší nadace na částku 2 025 mi­ liard amerických dolarů; zvýšení jistiny o 390 milionů dola- rů v  tomto roce je tudíž jedním z  nejdůležitějších úkolů, které před naší organizací stojí. Vaše finanční podpora je tím, co umožnilo mnohé z toho, co Rotary za uplynulá léta dosáhlo. Nepochybně je důležitá také vaše osobní účast – a bylo by velkou chybou to přehlížet. Bez vás by Rotary ne- bylo ničím. Nadace potřebuje vaši účast, vaše vklady, vaše kreativní myšlení. Podobně potřebuje vaši velkorysou fi- nanční podporu. Váš klub vás nepotřebuje k tomu, abyste na setkáních ohřívali sedadla židlí, ale k  tomu, abyste se zapojovali do jeho aktivit, abyste sami byli inspirací pro ostatní. Minulý měsíc jsem s vámi sdílel vzpomínku na to, jak se můj vztah k Rotary změnil poté, co jsem se přestal cítit ne příliš nadšeným (v lepším případě) vysedávačem na schůzkách klubu a stal se tím, kdo řídí aktivní a na konkrét- ní cíle zaměřený výbor klubu. K tomu, abyste změnili svoje působení v Rotary, není třeba čekat na to, že vás někdo vy- zve k vedení výboru nebo k jiné funkci v klubu. V Rotary je pro každého z vás místo, kde se můžete uplatnit a stát se aktivním. Angažujte se! Jednou z cest, jak se zapojit a uplat- nit svůj hlas, je spolupráce na nějakém projektu, který lze podpořit prostředky z dedikovaných distriktních fondů. To je možnost, jak měnit svět! A pokud váš klub nemá projek- ty, o které byste měli zájem, zkuste se poohlédnout po něja- kých nových příležitostech. Zamyslete se nad potřebami vaší komunity a zjistěte, jak nejlépe použít vaše prostředky a dosáhnout tak pozitivních změn. Tento měsíc vás nabádám k  tomu, abyste se zamysleli nad tím, jak se do činnosti Rotary zapojit. Využijte každé setkání klubu k vyhledávání nových možností, jak uplatnit vaši energii; probírejte s podobně smýšlejícími rotariány, co můžete společně udělat pro to, aby se náš svět zlepšoval. Poselství předsedy Správní rady Nadace Rotary Překlad: petr j. pajas, PDG RON D. BURTON Předseda správní rady Nadace Rotary červenec  Asi rok a půl poté, co jsem vstoupil do svého Rota- ry klubu, jsem se rozhodl členství ukončit, protože jsem se nedokázal zúčastnit čtyř setkání klubu za sebou. Takové bylo tehdy pravidlo. Přiznávám, že mi moc nezáleželo na tom, abych měl možnost se každý týden účastnit nějakého setkání. Ale podstatné bylo spíš to, že jsem se v klubu do ničeho neza- pojil. Neměl jsem v něm žádnou roli, nebyl důvod, abych zů- stával členem;  nepotřeboval jsem se každý týden účastnit polední schůzky, která mi vůbec nic nenabízela. Pak mne však požádal nastupující president našeho klubu, zda bych se v následujícím rotariánském roce neujal předsednictví klubo- vého výboru pro Nadaci Rotary. To byla pro mne rozhodující změna – vše, co následovalo, je dnes už jen historií. Ale já bych si přál, abyste se všichni zamysleli nad tím, jak do čin- nosti klubu zapojit ty jeho členy, kteří o Rotary nějak pochy- bují. Pro rok 2018–19 budu vaši pomoc potřebovat. Byl bych rád, kdybyste se spolu se mnou soustředili na čtyři cíle, které jsme určili naší Nadaci. Prvním úkolem s nejvyšší prioritou pro celou naši organi- zaci (což jistě není překvapením), je eradikace viru polia. Musíme prostě splnit slib, že pro všechny dětem pomůžeme zajistit svět bez dětské obrny. Za druhé musíme posílit udržitelnost naší služby ve všech šesti oblastech, na které se zaměřujeme. To znamená, že musíme vykonat skutečný rozbor potřeb, tedy identifiko- vat skutečné potřeby našich komunit a dosáhnout toho, aby se na jejich řešení podílely, aby se naše projekty staly i je- jich a abychom mohli společně sledovat, jak se nám daří. Naší třetí prioritou je povzbuzovat vedení distriktů k to­ mu, aby plně využívala prostředky, které jim byly přiděleny z rozhodnutí vedení jejich distriktů. Máme k dispozici mno- ho způsobů, jak tyto fondy náležitě využívat, ať už k to­ mu použijeme distriktní nebo globální granty, případně pro­ gram PolioPlus, či vytvořit funkční partnerství, které mů­ že něčeho dosáhnout. A konečně je naším cílem zvýšit do roku 2025 hodnotu jisti- ny naší nadace na částku 2,025 miliard amerických dolarů. Na- ším náročným cílem je tak roční navyšování jistiny o 380 milio­ nů dolarů. Tyto fondy nám umožní pokračovat v programech každodenně uskutečňovaných členy Rotary klubů, jimiž činí- me životy lepšími. Všichni musíme mít na mysli odkaz Rotary. Silná nadační jistina zajišťuje naši budoucnost. Tak se ke mně, prosím, připojte a učiňme tento rotariánský rok rokem posi- lování odkazu Rotary. Vaším odkazem je příslib Rotary.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

6 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 Během roku 2015 se více než 70 procent všech brazilských dětí a mládeže přihlásilo do sociálních sítí Brazílie. Spojené štáty „Viac ako 300 ‚golfistov‘ vybave- ných palicami, hokejkami, teniso- vými raketami a čímkoľvek iným, čo dokázalo poháňať tenisovú lop- tičku, sa pri teplote –10 °C zapojilo do turnaja na zamrznutom jazere, aby tak pomohli vyzbierať sumu 24 000 USD na podporu miestnej výdajne potravín,“ vysvetľuje Ken Galloway z Rotary klubu White Bear Lake v Minnesote, ktorý zor- ganizoval tento 18-jamkový turnaj Bear\'ly Open tournament a komu- nitnú tanečnú zábavu. Výdajňu potravín každý mesiac využíva pri- bližne 600 rodín. Februárová súťaž, ktorá je dnes už súčasťou Zimného karnevalu sv. Pavla, prekročila výškou výťažku očaká- vania, keďže klub vyťažil zo záujmu o Super Bowl, ktorý sa konal nasledujúci deň v neďalekom Minneapolise. Brazílie Ke spolupráci s kulturním středis- kem, které v březnu t. r. shánělo finanční pomoc, se přihlásil místní Rotary klub v Tatuí-Cidade Ternura ve státu São Paulo. Bylo tak možné zakoupit potřebné videoka- mery, počítače a osvětlovací pro- středky a vyhlásit kurs pro místní mládež, která má zájem o využití televize. K tomu říká jeho prezi- dent Carlos Orlando Mendes Filho, že se tak umožní nabídnout až stovce mladých lidí přípravu na jejich uplatnění na místním trhu práce. Projekt v celkové hodnotě 7 tisíc dolarů byl zafinancován jed- nak příjmy z „Italské noci“, kterou klub uspořádal díky grantu od svého Rotary distriktu 4620, jed- nak darem od jedné členky jejich Interactu, který dostala u příleži- tosti oslavy svých 15. narozenin. Škótsko Rotary klub Whitburn začal v roku 2006 do nádob umiestnených v miestnych lekárňach zbierať použité okuliare na ich opätovné použitie v Afrike. O jedenásť rokov neskôr klub získal v poradí 30 000-ce okuliare, hovorí člen klubu Jonathan Moore. V septem- bri bola zásielka vyzbieraných okuliarov doručená britskej spo- ločnosti Vision Aid Overseas. „Tieto okuliare zlepšujú prístup k sta- rostlivosti o zrak v rozvojových krajinách,“ vysvetľuje Moore. „Okrem pomoci ľuďom v núdzi je tu aj environmentálny prínos. Ako dlho trvá, kým sa na skládke odpadu rozpadnú také okuliare?“ ze světa Lidé v akci Překlad do češtiny: Dobroslav Zeman, PDG Preklad do slovenčiny: Ivan Belan, PDG Itálie Singapur Brazílie Spojené státy Skotsko

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

7 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 4,9 milióna športovcov sa zapája do programov Špeciálnych olympijských hier v 172 krajinách sveta. Itálie Již v listopadu 2017 vyhlásil Rotary klub Acerra-Casalnuovo „Aniello Montano“, působící v metropolitní Neapoli, kampaň k zastavení násilí vůči ženám. Členové klubu, mezi nimiž je i Leticia Servillo, psycho- ložka a psychoterapeutka, před- stavili ve čtyřech školách svůj pro- jekt pod názvem „No siamo soli“ (Nejsme sami). Na tato setkání navazovala divadelní představení, semináře, výchova věkových vr­­ stevníků a konference, vše tedy zaměřené na výchovu a chování mladých lidí. Na jednom setkání četli středoškoláci přímo na jevišti monology ze hry „Na smrt zranění“, která pojednává o ženách, které byly zavražděny svými manželi nebo partnery. Z následných dis- kusí vyplynula schopnost mladých lidí zabývat se těmito závažnými problémy. Singapur Rotaract klub Singapurskej univerzity technológie a dizajnu hostil 5km beh, v ktorom si 250 účastníkov, predovšetkým z radov štu- dentov a pracovníkov univerzity, zabehalo po uliciach v blízkosti areálu školy, vďaka čomu sa podarilo získať takmer 5 000 USD pre zdravotne postihnutých športovcov pôsobiacich v tomto mest- skom štáte. Výťažok z podujatia podporí tréning špeciálnych olympionikov, ktorí sa pripravujú na Svetové letné hry v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch v roku 2019, vysvetľuje Jia Hui Choo, členka klubu a riaditeľka pretekov. „Naším cieľom je povzbu- diť univerzitnú komunitu a verejnosť k aktívnejšiemu životnému štýlu, zvýšiť povedomie o ťažkostiach, ktorým postihnutí športovci čelia – a o úlohe, ktorú môže zohrať spoločnosť, aby im pomohla realizovať ich sny,“ približuje Choo. Klub nabáda svojich členov, aby uplatňovali skúsenosti a znalosti späté s ich študijnou špecia- lizáciou v klubových projektoch. V knižnici komunitného centra v meste Thanh Phong vo Vietname študenti využili svoje znalosti interiérového dizajnu na inštaláciu solárneho systému, na ktorý sú napojené lampy a ventilátory. Pri ďalšom projekte nazvanom LeggoLaos okolo 20 členov Rotaract klubu od roku 2015 opakovane navštívilo školu v hlavnom meste Laosu Vientiane, aby tu zrealizo- vali malé stavebné projekty, usporiadali prednášky a hrali hry so školákmi. Samotní členovia Rotaractu sa tiež naučili niečo od žia- kov, v jednom prípade ich žiak učil, ako zložiť kvet origami.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

8 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 větový kongres RI má každý rok stejnou standardní strukturu. Dva dny před vlastním kongresem pro- bíhá Mírová konference, celosvětové se- tkání vedoucích výměnných programů pro mládež a Rotaractu. Letos chyběl jen ob- vyklý celosvětový seminář pro mladou ge- neraci RYLA. Nedělní dvouhodinové zahá- jení kongresu, při němž se střídají proslovy zajímavých osobností s vystoupením špič- kových umělců, je událostí nejen pro účastníky, ale i pro obyvatele města. Ob- zvlášť, když kongres z kapacitních důvodů probíhá střídavě ve dvou objektech a účastníci zaplaví ulice městského centra, k této události i patřičně vyzdobené. To- rontští radní si totiž spočítali, že uspořá- dání takovéto akce posílí městskou ekono- miku v objemu 48 milionů CAD. Pře­ cházeli jsme tak mezi proslulou hokejovou arénou Air Canada Center a kongresovým areálem METRO. Vrcholným momentem zahajova- cího ceremoniálu bylo předem neohlášené vystoupení princezny Anny, jediné dcery královny Alžběty II. Dlužno připomenout, že letošní Světový kongres RI nebyl první, který se v Torontu kdy uskutečnil. Předcházely mu kongresy v letech 1924, 1942, 1964 a 1983. Připočítá- me-li k tomu, že první Rotary klub v Toron- tu byl založen už v roce 1913 a zdejší kluby mají v současnosti celkem pět set členů, pak s trochou nadsázky můžeme říci, že Rotary je v Torontu tak trochu doma. Hlavní částí konference jsou vždy dopo- lední plenární zasedání, při nichž se stří- dají významné, celosvětově známé osob- nosti s těmi, kteří byli účastníky některých programů nebo projektů Rotary či s Rotary přišli jiným způsobem do kontaktu, a mo- hou tak hovořit i o svých vlastních zkuše- nostech. Letos jich bylo celkem čtrnáct. Jmenujme alespoň ty nám nejznámější, paní Lauru Bushovou, první dámu USA v letech 2001–2009, a kanadského premié- S Letošní Světový kongres RI se uskutečnil na konci června v kanadském Torontu za účasti 24 tisíc rotariánů, rotariánek a s Rotary spřízněných duší ze 175 zemí. V tomto davu bylo možné i tentokrát zahlédnout osm účastníků z našeho Rotary distriktu. Nebyli to „vejleťáci“, jako při kongresech pořádaných v evropských městech, ale ti, kteří vážili dalekou cestu, protože měli určitý konkrétní zájem a cíl. Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv autora textu S V Ě T O V Ý K O N G R E S R I 2 0 1 8 Dobíjeli jsme baterky ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 9 ra Justina Trudeaua. Ovace ve stoje si za- sloužil také inspirativní projev generální- ho sekretáře RI Johna Hewka o dlouhodobé strategii Rotary. Na plenární zasedání pak kolem poledne navazovaly devadesátiminutové různě te- maticky zaměřené semináře a diskusní fóra pro zhruba 150 účastníků, těch proběhlo celkem 96. Pro Rotary je aktuálních pět témat: rozvíjení akceschopnosti, zapojení mladých, posilování členské základny, pro- jekty a služby a prezentace na veřejnosti. V odpoledních hodinách se pak ještě setká- valy menší odborné skupinky, na někte- rých bylo jen patnáct dvacet účastníků, na jiných i mnohem více. Těch se uskutečnilo 29. Já jsem například nakouknul do sálu, kde probíhalo setkání fellowshipu zabýva- jícího se letectvím. Každý den byl připra- ven i doprovodný oddechový program a ve- černí kulturní pořady. Do jisté míry samostatnou a možná tou nejzajímavější částí kongresu je vždy tak- zvaná Hala přátelství (House of Friend- ship), která je otevřena každý den od rána do večera. Možná vám to bude připadat jako příliš vznosný název pro běžnou vý- stavní halu se standardními výstavními stánky. Letos jich bylo 324. Ten název ale dobře vystihuje atmosféru tohoto prostoru. Právě tady se představují nejzajímavější projekty, nabízejí se různé formy spoluprá- ce, navazují kontakty. Například u jednoho ze stánků působil i Stuart Amesbury z RC Prague International, který je evropským koordinátorem celosvětového projektu „Bezpečná voda pro všechny děti“. Ten před několika lety odstartoval australský Rotary Club of Endeavor Hills a dnes má zastou- pení na všech kontinentech. Pro Julka Tomku z RC Banská Bystrica byl kongres pracovní záležitostí a také vyvr- cholením všeho, oč se jako guvernér distrik- tu v uplynulém roce snažil. Jistě zůstane nadále aktivní jako funkcionář RI. K to­ mu se vážou i jeho postřehy z kongresu: „Rotary kongres v Toronte bol druhý v poradí, na ktorom som sa zúčastnil. Po- kiaľ však ide o obsah, tohtoročný Rotary kongres bol tiež oslavou práce Rotary a miestom pre získanie nových poznatkov, nových kontaktov a inšpirácií pre ďalšiu prácu. Okrem plenárnych zasadnutí ma zaujalo niekoľko workshopov, najmä ten o rozvoji členskej základne a o úlohách diš- triktových guvernérov po skončení ich funkčného obdobia. Potešili ma aj stretnu- tia s kolegami dištriktovými guvernérmi, s ktorými som sa zoznámil pred vyše ro- kom v San Diegu, s ktorými sme tu mali možnosť zhodnotiť uplynulý rok našej služby v prospech našich dištriktov. Som hlboko presvedčený, že v tomto novom ro- tariánskom roku musíme urobiť všetko pre to, aby sa rotariáni z nášho dištriktu ‚ma- sovo‘ zúčastnili na budúcoročnom kongre- se Rotary v Hamburku.“ Zdeněk Michálek z RC Ostrava naopak na kongresu svoje guvernérské období za- čal. Nebyla to jeho první účast na Světo- vém kongresu RI, dříve byl několikrát i lektorem světových seminářů RYLA a je aktivní ve vedení celosvětového fellowshi- pu rotariánů-skautů (IFSR). O to zajíma- vější jsou jeho postřehy z letošního kon- 1 Přijetí zástupců našeho distriktu u generálního sekretáře RI Johna Hewka (druhý zleva) 2 Zástupci našeho distriktu na stánku projektu „Bezpečná voda pro všechny děti“ 1 2

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

10 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 gresu: „Účast na kongresu v Torontu mi dala to, co účast na všech pěti předcho- zích. Dala mi sílu a obnovila víru v to, co dělám! Přesvědčení, že naše rotariánské snažení není žádná utopie či naivní spolé- hání na neuskutečnitelné ideály, ale že jsme akční organizace, která mění tento svět k lepšímu. Být 5 dnů ve spojení se 24 tisíci lidmi ze všech koutů světa, kteří žijí myšlenkami Rotary, je opravdu silný záži- tek. To vše podpořeno konkrétními chari- tativními projekty a příběhy lidí, jimž Ro- tary totálně změnilo život a dalo novou existenci. Příkladem za všechny byla Anja Nikolová, která v rámci genocidy ve Rwan- dě přišla o celou rodinu a díky rotariánům novou rodinu získala, mohla vystudovat a nyní pracuje na sociálních projektech v rámci OSN. Právě zásluhou takovýchto příběhů bylo RI oficiálně vyhlášeno nejlep- ší neziskovou organizací na světě. Podpo- řilo to i mou víru v mladou generaci a ná- zor, že investice do mladých je cesta ke zkvalitnění Rotary a růstu naší členské základny. Proto jsem byl rád, že se kongre- su měli možnost zúčastnit Blahoš Maršá- lek, současný představitel Rotaract klubů v našem distriktu (DRR), a jedna z členek Rotaractu, absolventka RYLA seminářů v tuzemsku i zahraničí, Vierka Doničová. Podstatné však bylo setkání s generálním sekretářem RI Johnem Hewkem. Ten pod- pořil novou strategii našeho distriktu a přislíbil účast na naší distriktní konfe- renci 2019 v Praze na Žofíně.“ Ilja Chocholouš z RC Praha City byl jed- ním z těch, kteří se kongresu zúčastnili „dobrovolně“ a poprvé. Guvernérské povin- nosti ho čekají až příští rok, ale chtěl si dopředu očíhnout, co ho čeká. Byl kongre- sovým nováčkem. A jeho první dojmy? „Je příjemné potkávat i na ulici ve městě zřetelně označené rotariány, kteří vás zpra- vidla alespoň úsměvem pozdraví, a tak si vzájemně potvrzujeme sounáležitost, i když se osobně neznáme. Na vysoké pro- fesionální úrovni bylo vyvedené jak oficiál- ní zahájení kongresu, tak slavnostní otev­ ření House of Friendship, mile důstojné, provázené perfektním zástupcem sergeant- -at-arms (několik stovek dobrovolníků za- jišťujících pořadatelskou službu) a speake- rem v dobovém kroji. Zkrátka, nedělají to poprvé. Za naprosto dokonalé moderování musím pochválit mladou dámu, Britanny z RC Berlin, která elegantně, s přehledem a noblesou prováděla programem hlavních sekcí. Pro mě osobně je to přímý doklad toho, že budoucnost Rotary bez obav může a bude spočívat na mladých rotariánkách a rotariánech. Kvalita a úroveň projevu hlavních speakerů byla výtečná. Bez jaké- hokoliv čtení powerpointů, zato přímé oslovení auditoria sděleními, která mají hlavu a patu, říkají nejen svoji zkušenost a pravdu, ale mnohdy s velmi subjektivním příběhem a přirovnáním. Trošku horší to bylo u jednotlivých sekcí, tam už to tak zá- řivé nebylo. Ale každý si mohl svoji zkuše- Je to tady jako ve včelím úle. Spousta lidí, spousta nových setkání a zážitků a informací skutečně ze všech koutů světa. 3 5 4 6

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 11 ze světa nost s pořadateli vyměnit v hodnoticí an- ketě. Pro orientaci v aktuálním dění se nezastupitelně osvědčila aplikace APP pro chytré telefony. Zásadním pro mne byl po- cit cti smět a být součástí takového spole- čenství lidí, kterým je bytostně vlastní zá- sada Service above self.“ Zastihnout naši past guvernérku Irenu Brichta z RC Prague International a zeptat se jí na postřehy z kongresu bylo téměř nemožné. Pracuje jako zvláštní zmocněnec prezidenta RI pro oblast Ruska, je lektor- kou tréninkových seminářů pro budoucí guvernérky a lektorkou Rotary institutů. Úkolů na kongresu měla víc než dost. Přes- to jsme se v jednu chvíli, kupodivu náho- dou, potkali. „Je to tady jako ve včelím úle. Spousta lidí, spousta nových setkání a zážitků a in- formací skutečně ze všech koutů světa. Jedineční a úžasní jsou spíkři, jak na ple- nárních zasedáních, tak v tematických skupinách. Je tu spousta příležitostí k dis- kusím, k navazování nových kontaktů, ale i udržování těch dřívějších. Právě tady se můžete potkat osobně s někým, s nímž jste si zatím jenom korespondovali prostřednic- tvím e-mailu. Nacházím tu i odpovědi na otázky, které mě napadaly v průběhu uply- nulého roku. Zejména rotariáni angažova- ní ve svých klubech tady najdou spoustu inspirace, co a jak by jejich klub mohl v bu- doucnosti dělat lépe nebo jinak. Příští rok bude kongres v Hamburku, tak doufám, že naše zastoupení bude silnější, než letos, vždyť do Hamburku je to blíž než do Toron- ta. Každý rotarián by se měl Světového kongresu zúčastnit alespoň jednou v živo- tě. Je to povzbuzující a inspirující.“ Pro Blahoše Maršálka z Rotaract klubu Brno, který zastupuje všechny RAC v na- šem distriktu, to bylo o to náročnější, že absolvoval kromě kongresového programu i jemu předcházející dva dny samostatného brainstormingového setkání těchto klubů. „Tento kongres byl ukázkovou akcí, kde každý rotarián a rotarakťák pocítil sílu ro- diny Rotary. Jak pravil budoucí prezident Rotary Barry Rassin, kolikrát za rok se vám přihodí, že poobědváte se svými 1700 nej- bližšími přáteli! Měl pravdu, jen párkrát. A doopravdy každý, s kým jsem se na kon­ g­ resu potkal, naplňoval onu větu, vždy jsem se cítil ve společnosti nejbližších přá- tel. Každý z nás sdílel podobné hodnoty, a i když každý z nás přijel z jiného koutu světa, sdílel jinou kulturu, hned po prvních větách, které jsme vyměnili, byl oním nej- bližším přítelem, byl součástí oné velké rodiny Rotary. Nejzajímavější část celého týdne byla z mého pohledu část sdílení zku- šeností, kdy jsme na základě řešení stej- ných problémů vytvořili skupinový chat, kde se rotarakťáci a rotariáni mohou navzá- jem inspirovat v jejich řešení. Na kongresu jsem na každém kroku cítil onu nepopsa- telnou sílu Rotary, která je vyvolána přede- vším mezinárodním aspektem Rotary.“ Moje zážitky jsem si pochopitelně nechal až na konec. Co dodat? Že oproti dřívějším kongresům z Haly přátelství zmizel stánek s publikacemi a rotariánskou literaturou a že ho nahradil mnohem větší prostor, v němž probíhaly přednášky o tom, jak používat so- ciální sítě a jiné elektronické komunikační nástroje. Kromě přednášek tu byl i prostor pro individuální konzultace. V této „poradně“ jste se mohli například naučit využívat webové rozhraní my.rotary.org nebo použí- vat různé aplikace v chytrých telefonech. Mile mě také překvapilo, že i když kongres věnoval velký prostor rozvoji Rotary v infor- mační společnosti a potřebám nových gene- rací, nezapomíná se tu ani na tradice. Do- konce tři samostatné workshopy byly věnovány různým tématům týkajícím se historie Rotary. Nebylo proto divu, že zde vzbudila pozornost i naše prezentace příbě- hu jednoho z prvorepublikových guvernérů, Františka Krále z Brna, který je zpracován ve formě komiksu. Jak je patrné i z výše uvedených postře- hů, všechny společně nás zaujala prezen- tace příštího Světového kongresu RI, který se uskuteční v prvním červnovém týdnu příštího roku v Hamburku, tedy v místě vzdáleném „co by kamenem dohodil“ od našeho domova. A nebyli jsme sami, ně- kteří se k účasti přihlásili hned na místě. Zdeněk Michálek je přitom už 16 444. při- hlášeným, já jsem se přihlásil o dva týdny později a mám už dokonce registrační čís- lo 19 021. Bude tam pěkná tlačenice. Tak na viděnou za rok v Hamburku! 3 Guvernér Julek Tomka se zástupci našeho Rotaractu 4 Stuart Amesbury z RC Prague International prezentoval projekt „Bezpečná voda pro všechny děti“ 5 U několika infostánků se mohli účastníci kongresu poradit, jak používat sociální sítě a aplikace v chytrých telefonech 6 Celosvětového setkání Rotaract klubů se zúčastnil i reprezentant našeho distriktu Blahoš Maršálek (uprostřed dole) 7 Velký zájem byl i o to, vyzkoušet si virtuální realitu 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

eď ľudia uvažujú o návšteve Nemecka, prvé im napadnú všeobecne známe obrazy: Oktober- fest v Mníchove, dramatická scenéria alpských masívov, romantická cesta po stredovekých mestách. Tí, ktorí sa zúčastnia na Svetovom kongrese Rotary International v Hamburgu v dňoch od 1. do 5. júna 2019 však prídu na to, že existuje aj iná, menej známa, no rovnako očarujúca tvár Nemecka. Hamburg, ktorý je domovom druhého najväčšieho prístavu v Európe, je známy svojím kozmopolitným vzhľadom. Mesto disponuje množstvom kanálov a mostov, čím pokojne môže konkurovať Amsterda- mu, má dve príjemné jazerá v centre mesta a ľahký prístup k neďalekým siahodlhým plážam Severného a Baltského mora. V Hamburgu pravdepodobne nenatrafíte na taneční- kov polky odetých v tradičných kožených nohaviciach, navštíviť však môžete koncertnú sálu svetovej úrovne. Možno v menu nenájdete Wienerschnitzel, zato čerstvé morské plody v ponuke isto chýbať nebudú. Myšlien- ky na hrady lemujúce breh rieky Rýn zaženiete, keď zočíte obrovské lode brázdiace Labe. Pochopiteľne, aj v Hamburgu platia niektoré ste- reotypy spájané s Nemeckom – napríklad systém ve- rejnej dopravy je efektívny, čistý a ľahko sa v ňom dá orientovať. Účastníci kongresu sa budú môcť ľahšie presúvať dopravou práve vďaka tranzitnému lístku, ktorý tvorí súčasť registračného balíčka. r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 12 Registrácia na kongres Rotary 2019 v Hamburgu je dostupná na riconvention.org K N e m e c k o , a k o h o n e p o z n át e Odpočítavanie do svetového kongresu Preklad: IVAN BELAN, PDG zo sveta

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 13 Téma Začátek dalšího rotariánského roku jako vždy startuje první červencový den. Pro mnoho z nás je letní čas tím nejkrásnějším, nejpohodovějším a nejvíce pozitivním obdobím roku. Rotariáni, kteří jsou v tomto čase voleni do nových funkcí, jsou plni energie a nápadů pro další aktivity, a ti stávající očekávají jejich nové projekty. Ale všichni společně se těší, co nadcházející měsíce přinesou. Nový Rotariánský rok

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

14 téma Jen několik milod pobřeží hlavního města Bahamského souostroví Nassau, ležícího při ostrově New Providence, to říká na přídi svého prostého člunu s označením Rat Bat Barry Rassin, který byl zvolen pro rok 2018–19 do funkce prezidenta celosvětového spole- čenství Rotary International. Nejsou tu vidět žádné luxusní jachty ani žádní hluční lyžaři na vodních lyžích, slyšíme jen vlnky, šplouchající do trupu našeho člunu. Díky čiré modrozelené vodě moře vidíme, jak se na jeho dně pohybují ohromné mořské želvy. Prezident Rassin říká: „Pro mne je moře symbolem svobody, míru a pokoje. Jsem-li na jeho hladině, všechno ostatní pro mne mizí. Mám pocit, že jsem se se vším vyrovnal a že se nic nemůže pokazit.“ Ještě před chvílí tu mrholilo, ale teď se už slabé prosincové slunce snaží mraky prorazit. Náhle se náš člun Rat Bat nachýlí na vlně od míjející lodě, to však Rassina nevyve- de z rovnováhy, sleduje kousek modré oblohy tam někde na obzoru. Bylo 12. ledna 2010, pozdní odpoledne, když Barry Rassin se svou ženou Esther byli ve svém bytě v Nassau, hlavním městě Baham, a těžké zemětřesení rozkymácelo celé Haiti, vzdá- lené 550 mil. Brzy na to Rassinovi volal Errol Alberga, tehdejší guvernér Rotary distriktu 7020, který pokrývá Bahamy, Jamajku a Haiti a řadu ostrovních národů v Západní Indii. Alberga informoval Rassina, rovněž bývalého guvernéra tohoto distriktu a ředitele velmi dobře známé nemocnice v Nassau, o tomto zemětřesení a tázal se ho, zda nevyhlásí nějakou záchrannou akci. Celý večer pak strávil Rassin telefonováním s dalšími představiteli Rotary této oblasti. V rohu místnosti přinášela televize fotografie ze zničeného Haiti, ale také zprávu, varující před nebezpečím tsunami, která především zaujala Rassinovu pozornost: mohutná seismická vlna hrozící Bahamám může být tak ohromná, že zasáhne celou zemi. Rassin s manželkou vyšli na balkon ve druhém poschodí svého domu, kde čekali. „Když se v noci díváte na oceán, vidíte jen samá světla, která pak na obzoru oceánu končí, a pak už vidíte jen sa- mou tmu,“ připomíná si Rassin slova svého působivého projevu, předneseného v lednu na mezinárodním shromáždění v San Diegu. „Sledoval jsem, kde budou končit světla a začínat tma – a čekal jsem, kdy tma zasáhne i nás a spolkne i naše světla.“ Nový prezident Rotary International Barry Rassin se řídí dokonalou vyvážeností mezi bahamskou dobrosrdečností a schopností rozhodně řídit. Říkej mi Barry Nikdy jsem nebyl poddajný student. Učitelé říkají, že jsem se nikdy nevzdával. r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

téma Text: Diana Schobergová Foto: Alyce Hensonová Překlad: Dobroslav Zeman, PDG 15 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

16 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 téma Vlně tsunami se to naštěstí nepodařilo a Rassin se vrátil ke své práci. Během několika příštích dnů a týdnů, kdy Richard McCombe, rovněž PDG, řídil rotariánské rozhovory, koordinoval Rassin dlou- hodobý projekt pomoci, založený na darech od rotariánů pro Nadaci Rotary. Vytvořil 132stránkový „spreadsheet“, do něhož zaznamenal všechny podrobnosti: kolik peněz bylo k dispozici, kolik jich již bylo na konkrétní projekty použito, které kluby byly pověřeny poskyto- váním pomoci. „Na naší distriktní konferenci rok po zemětřesení podal Barry naprosto přesnou zprávu, kolik dolarů bylo určeno pro každý jednotlivý projekt,“ říká Lindsey Cancino, tehdejší prezident Rassinova Rotary klubu East Nassau, „byla v ní vykázána každá pence, jež byla na účtu k dispozici. To mě doslova uchvátilo.“ Bezprostředně po zemětřesení spolupracoval Rassin s Claudem Surenou, haitským lékařem a rotariánem, který svůj domov pře- měnil na nouzovou nemocnici a ubytovnu, kde poskytoval pomoc a péči více než stovce lidí. Kdekoliv na celém ostrově přišly o život tisíce lidí, desetitisíce jich bylo zraněno. V nočních telefonátech se s Rassinem a jeho týmem spojil Surena, který byl z příkazu René Prévala, tehdejšího prezidenta Haiti, pověřen dozorem nad rozdělováním potřebných léků i nad celou veřejnou i soukro- mou zdravotní péčí na celém Haiti. A tak každé ráno odlétalo z Nassau soukromé letadlo, plné potřebného zdravotnického materiálu a vybavení. Rassin se rozhodl připojit se k jednomu čtyř- hodinovému letu nad oceánem. Obdivoval nekonečnou modř moře, po jehož hladině byly roztroušeny zelené skvrny tropických ostrovů. „Vypadalo to všechno jako ráj,“ říkal Rassin ve svém projevu, „a pak jsme se dostali až nad Haiti.“ Na zemi pod sebou viděl zborcené domy a ulice, všechno převráce- né v trosky. Protože nemohli přistát v Port-au-Prince, přistálo jejich letadlo na pruhu trávy na okraji hlavního města. Když vyložili svůj náklad, zamířilo letadlo ke zpáteční cestě. „Po několika minutách jsme byli už zase nad vodou a znovu jsme se dívali na tu nádheru pod sebou. Haiti už za námi zmizelo a před námi ležely Bahamy.“ „Když jsme se tak dívali na hladinu vody a na její obzor, uvědomil jsem si, že není žádná dělicí čára mezi nimi a námi, mezi utrpením, jemuž jsme unikli, a utrpením, které jiné zasáhlo. Vždyť to snadno mohly být Bahamy, mohli jsme to být my.“ Barry Rassin cítil, že se vždy počítalo s tím, že bude lé- kařem. Bylo to jeho dědictví: jeho otec Meyer byl velmi dobře známým ortopedickým chirurgem, který přišel na Bahamy během II. světové

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

téma r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 17 již mimo New York, ale po dvou letech z ní vyletěl. „Nevím, jestli to bylo tehdy pro mne moc náročné, anebo mě to vůbec nezají- malo,“ vysvětluje. „Nikdy jsem nebyl dobrým studentem. Učitelé o mně říkali, že jsem se o sebe moc nezajímal.“ Rassin se pak vrátil do Nassau, kde vykonával podřadné práce v hotelu British Colonial. Nejdříve v recepci – „ale to pro mne nebylo“. Brzy byl přeřazen na péči o mikrofilmy a na zajišťování kancelářského vybavení. Po roce si Rassin uvědomil, že se musí rozhodnout: buď může svůj celý život strávit jako pracovník hotelu a žít přitom doma u svých rodičů, nebo se mohl vrátit zpět do školy. V roce 1967 se přestěhoval do Miami, kde studoval, co jej právě napadlo, co by se mu nejvíc hodilo, a vzpomíná na to: „Dva dny jsem dělal účetního – a tak jsem si řekl: Vždyť je to tak snadné, to jsem přece já! Dostalo mě to! Pak se pustil do obchodování, jeho hodnocení se mu zlepšilo a přestoupil na univerzitu v Miami, kde absolvoval kurs účetnictví – dokonce s vyznamenáním. Později získal na univerzitě na Floridě ještě titul MBA v oboru správy zdravotnictví a nemocniční péče. Když se pak po několika úspěšných desetiletích vrátil na Ba- hamy, došlo k poklesu využívání Rassinovy nemocnice. Poté, co Bahamy získaly v roce 1973 nezávislost, hodně Britů a pacien- tů jeho nemocnice zemi opustilo. To bylo v době, kdy se Rassin po několika letech spravování své nemocnice (původně působil v Miami na Mount Sinai Medical Center) znovu vrátil do Nassau společně se svou první ženou a jejich dětmi, pojmenovanými Pascale, Michele a Anthony. Jeho cílem bylo přinést své zemi to nejlepší v oboru moderní medicíny i ve své nově transformované Rassinově nemocnici. Několik let předtím, kdy Rassin pracoval pro společnost Ameri- can Medicorp v Hollywoodu na Floridě, mu jeden z lékařů nabídl členství v Rotary klubu, ale Rassin jej odmítnul. K tomu pozna- menává: „Muselo mu být přes 70 let a mně bylo tehdy třicet. Mezi lidmi se říká, že se mezi nás – rotariány – noví mladí členové nezapojují, protože jim členství nenabízíme. Mně sice nabídnuto bylo, ale já jsem se přihlásit nechtěl.“ Svůj názor na Rotary však změnil, když se přestěhoval do Nassau a setkal se tam s Johnem Robertsonem, jenž významně podporoval RC East Nassau. Hovořili spolu za přítomnosti jeho dvou dcer Pas- cale a Michele a na závěr jejich debaty přijal Rassin Robertsonovo pozvání k účasti na společném obědě. A o několik let později – v roce 1987 – se stal prezidentem tohoto RC. Nu a Michele, první žena v tomto klubu, byla zvolena prezidentkou klubu v roce 2009. Rassinův vzestup po jednotlivých funkcích v Rotary souvisel s kulminací jeho plánů k transformaci jeho nemocnice. V roce 1986 spolupracoval s konsorciem lékařů při odkupu nemocnice od firmy Meyer Rassin, a tak také vznikla nová nemocnice – Doctors Hospital. V roce 1993, kdy byl Rassin jejím ředitelem, byla rozší- řena díky investici ve výši 8,5 mil. dolarů a dnes je považována za jednu z hlavních nemocnic v celé karibské oblasti. Zatímco toto všechno probíhalo, změnil se i Rassinův osobní život tím, že se setkal s Esther Knowlesovou, s níž se oženil v roce 1990. Tato úspěšná bankéřka se do aktivit svého manžela v Rotary plně zapojila. Když se pro rok 1991–92 stal guvernérem distriktu, dopro- vázela jej po dobu 6 měsíců při jeho návštěvách ve všech klubech války jako dozor nad lékařskou péčí, poskytovanou tamním jednot- kám RAF . S výjimkou některých ponorkových aktivit byly Bahamy naštěstí už mimo válečný kolotoč. Jednotky Oakes and Windsor Fields v Nassau připravovaly letce pouze v letové praxi, až se možná jednou vrátí jako piloti do jednotek RAF, aby mohli ještě bojovat nad Evropou. Protože dr. Rassina zaměstnávala vojenská medicína jen málo, věnoval svou péči místním obyvatelům, postiženým např. leprou, i když už v té době bylo zabráněno jejímu dalšímu šíření. Tím si také získal mezi místními značnou popularitu. Po válce se vrátil do Anglie, ovšem v roce 1947, jen několik týdnů po narození své- ho syna Barryho, se vrátil do Nassau, aby tam působil ve vládní nemocnici. A už v roce 1955 založil společně se svou manželkou Rosettou, zdravotní sestrou, svou vlastní nemocnici, aby se tam mohl svým pacientům věnovat lépe. Když bylo Barrymu deset let, nechal ho jeho otec sledovat právě prováděný císařský řez. („Tento postup mě tehdy vyděsil,“ říká dnes.) To byl také jeho vstup do rodinné medicíny. Jeho starší bratr David pak získal titul PhD. v oboru farmakologie a věnoval se výzkumu vlastností mateřského mléka. Pokud jde o Barryho, pustil se ještě do studia medicíny na univerzitě Long Island, ležící Vlevo: Barry Rassin ve své domácí pracovně v Nassau na Bahamách Nahoře: Srdečné objetí s kolegyní v nemocnici, kde Rassin pracoval před odchodem do důchodu

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

18 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 téma distriktu. Jejich vzájemný respekt a partnerství byly patrné na každém kroku. Rassin k tomu poznamenává: „Esther mě vždycky držela při zemi. Jakmile měla pocit, že je mé ego nějak narušeno, vždy se ujistila, že to umím napravit. A byla-li přítomna při mém projevu, vždycky jsem se jí zeptal, jaké to bylo. Je také jediná, kdo mi vždy umí říct pravdu.“ V roce 2016 odešel Rassin z pozice ředitele nemocnice do dů- chodu, i když působí i nadále jako poradce její ředitelské rady. Podíváme-li se zpátky, jeho dlouholetá snaha přeměnit své sny ve skutečnost se mu podařila. K tomu poznamenává: „Bylo zapotřebí v našem životě riskovat. To také děláme: chce to nejít pořád tou starou cestou, ale je třeba chopit se mačety, vysekat křoví a pře- kážky kolem sebe a najít si novou cestu. Zdejší lidé nedostávali dobrou lékařskou péči, kterou nutně potřebovali.“ „Jednou z nejcennějších věcí na jeho cestě životem je, že se zcela a úplně věnoval své nemocnici Doctors Hospital, i když se plně zapojil do Rotary,“ říká Charles Sealy, který se s Rassinem setkal v Rotary a současně se stal CEO (výkonným ředitelem) v jeho nemocnici. „Sledujme, jak někdo dokáže úspěšně vyvážit svou pozornost pro dva takovéto subjekty. Ovšem já si myslím, že slovo ‚vyvážit‘ tu není vhodné, protože on byl vždy plně oddán oběma z nich,“ říká Felix Stubbs, člen rady nemocnice, který vděčí Rassinovi za to, že mu vytvořil příležitosti k tomu, aby byl zvolen guvernérem distriktu 7020. „Vidí-li někoho, kdo má schopnosti, jež by mohly být podle jeho názoru výhodné i pro Rotary, roz- hodne se takovou osobu podpořit. To je také přesně to, co dokázal v nemocnici Doctors Hospital. Takovýmto mladým lidem pomohl a vytáhl je z řady, proto pak mohl odejít do důchodu a věnovat všechen svůj čas Rotary.“ Jak se také hodí pro organizacipůsobící na ostrově, schází se i Rotary klub East Nassau v jednom jachtařském klubu v místnosti, na jejíchž stěnách obložených dřevem jsou rozvěšeny fotografie plachetnic. Sir Durward Knowles, který byl až do své smrti v únoru t. r. nejstarším žijícím olympionikem (bron- zová a zlatá medaile v letech 1956 a 1964), byl také jeho členem. Z mnoha hledisek je tento Rotary klub ideálním pro 21. století: 60 % jeho členů je mladších než 50 let, jeden jeho člen je součas- ně členem Rotary a také Rotaract klubu. Na říjnovém meetingu bylo v řídicích funkcích klubu tolik žen, že se muž nedostal celou půlhodinu od začátku k řečnickému pultu. Sem patří i jedna dobrá rada: rozdávat uznání za účast na aktivitách RC. Rassin takovéto uznání dostává už po 30 let své stoprocentní účasti. Od roku 1990, kdy se stal jeho členem, byl nepřítomný jen na je­ dinému meetingu. I když bylo členství v Rotary ústředním bodem Rassinova života po téměř 40 let, nebylo nikdy jeho cílem stát se jednou prezidentem Rotary International. Jen s nechutí dal svůj souhlas k tomu, aby bylo k úvaze zařazeno i jeho jméno. K tomu však poznamenává: „Bahamy a karibská oblast neměly nikdy svého prezidenta, a tak si naši rotariáni mysleli, že bych své jméno měl nabídnout a za- stupovat je tak. Uvědomil jsem si, že se tak chtějí cítit být součástí Rotary – a já jsem byl v pozici, kdy to bylo možné. A tak jsem si řekl, že bych to pro ně měl udělat.“ Sam F. Owori, člen Rotary klubu Kampala v Ugandě, byl v roce 2016 jmenován do funkce prezidenta RI pro rok 2018–19. Avšak poté, co v roce 2017 na komplikace po operaci neočekávaně zemřel, byl na jeho místo vybrán Rassin. Mezi prvními lidmi, kterým Rassin zavolal, byl John Smarge z Flo­ ridy, bývalý ředitel Rotary International, který sloužil jako Oworiho asistent. Rassin se ho zeptal, zda by mohl být i jeho asistentem. Jedna z jeho prvních vět byla: „Chci pokračovat na památku Samovi, ovšem pokud mi v tom pomůžeš i ty,“ připo- míná si Smarge. „Barry také byl v té době jediný, kdo k tomu měl potřebnou kvalifikaci. A bude tak jistě chtít, aby i vzpomínka na Sama zářila i nadále.“ Smarge a Rassin se navzájem znali již dvacet let. Oba jsou z téže rotariánské zóny a oba působili jako guvernéři svých distriktů zhruba ve stejně době. Úzce také spolupracovali po zemětřese- ní na Haiti a působili jako vlastníci účtů Podpůrného fondu pro oběti zemětřesení. Jeden z nich jako dárce doporučil fond zřízený Nadací Rotary, který podporoval projekty v celkové hodnotě 6,5 mil. dolarů. „Barry Rassin je na Haiti rockovou hvězdou. Jinak se to nedá říct, protože všichni vědí, co dobrého pro tuhle zemi udělal,“ říká Smarge. Vždycky, když začne převažovat moje ego, Esther ho potlačí. Je to jediný člověk, kterému bezmezně věřím.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 19 „Rassin může být rockovou hvězdou, na kterou jsou karibští lidé hrdí, ale vyhýbá se světlu reflektorů,“ říká jeho přítel Felix Stubbs, který jej považuje „za toho správného kluka“. Když se vrátil, aby řídil Doctors Hospital, bylo možné vidět ho, jak v tričku a trenýrkách uklízí v chodbách nemocnice. Když nás nedáno navštívil – tento- krát v pěkném obleku – s každým, od pracovníků v recepci až po doktory a sestry, se zastavil, aby se s nimi pozdravil. Jedna žena přiběhla a srdečně ho objala. Jiná se usmívala a vykřikla: „Dobře vypadáš, Barry!“ Tedy žádná neuctivost, jen se řídit pravidly této společnosti. Na počátku devadesátých let požádal Rassin – vlastně Barry – všechny pracovníky nemocnice, aby se navzájem oslovovali svým křestním jménem. Připomněl si: „Jedna uklízečka ke mně přistou- pila a zeptala se: mohu Ti opravdu říkat Barry?“ Řekl jsem jí, že ano, a ona mi odpověděla: „Budu si to jen tak šeptat, není to pro mne pohodlné.“ „Všichni jsme na stejné úrovni,“ pokračuje Rassin, „nosíme jen různé klobouky. Mám štěstí, že letos budu moci nosit klobouk prezidentský, ale své klobouky nosí všichni rotariáni a mám ho i já. Do této hry jsme zapojeni všichni společně, a tak nezáleží na tom, jaký klobouk nosíme.“ Bahamyjsouslavnétím, že tam mají prasata, která plavou (vyhledejte si to na Googlu – je to pravda). Ale Barry i Esther Rassinovi by chtěli, aby vaši pozornost získal jiný živočich. Jejich země je totiž domovem největší světové populace karibských pla- meňáků. To je ovšem druh, který byl natolik loven, že v polovině 20. století došlo téměř k jeho vyhubení. V zahradách Ardastra, což je zoologické a ochranářské centrum v Nassau, pochodují tito ptáci důstojně několikrát denně kolem kruhu návštěvníků, kteří se tu motají na jedné noze, aby si je vyfotografovali. Rassin sem přišel poprvé jako dítě a vrátil se sem již mnohokrát se svými dětmi i vnoučaty. Dnes už to je poslední show, Barry s Esther se pak stavějí pro vhodný snímek vedle plameňáků. Poté si s jejich opatrovníkem, který je také rotarián, potřesou rukama, když tu si Esther na něco vzpomene: že sami nestáli jako všichni ostatní na jedné noze. A tak se Esther a její manžel, nyní vysoce respektovaný nový prezident RI, nyní rozběhli zpět ke kruhu a vřeštící, korálově zbar- vení ptáci se nashromáždili kolem nich. Esther a Barry rozpřáhli své ruce a zdvihli jednu nohu od země. V jejich očích se objevují slzy, nemohou přestat se smát a vypadá to, že tam budou muset zůstat sedět na bidýlku, dobře vyváženi, navždy. Vlevo: RC Nassau East podporuje komunitu centra pro mládež postiženou HIV/AIDS. Rotariáni pomáhali například i s generálním úklidem Dole: S manželkou Esther při klubové schůzce RC Nassau East

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

20 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 ze světa Ulpie, servisní organizace jsou pod tla- kem. Jak čelí Rotary těmto výzvám? Většina servisních organizací je při získá- vání členů a jejich udržení konfrontována s výzvami a Rotary není žádnou výjimkou. Přesto jsou celosvětové počty našich členů stabilní, protože úbytek počtu členů v ob- lastech Severní Ameriky a Skandinávie se vyrovnává přírůstkem v částech Asie, Afriky a v evropských zemích, jako je Německo a Rumunsko. Již nějakou dobu však také rozšiřujeme svůj horizont a orientujeme se na budoucnost. Víme, že „hyper propojení“ příslušníci mladší generace jsou nadšeni, když mohou něco uvést do chodu, a jsou motivováni, když se mohou zapojit do vý- znamných projektů. Rotary vychází jejich nadšení vstříc flexibilními modely členství, např. doporučujeme členům Rotaract pře- chod k Rotary. Dokud budeme naslouchat svým členům a zabývat se jejich potřebami, budeme se dále rozvíjet. Co ještě kromě toho Rotary dělá, aby zůstalo pro své členy atraktivní a aby podporovalo nárůst jejich počtu? Klíč k úspěšné budoucnosti je regionální činnost kombinovaná s posílením Rotary Krátké interview s Ulpií Phillips. Jako vedoucí oddělení podpory klubů a distriktů (CDS) kanceláře pro Evropu a Afriku v Curychu má kompletní přehled o situaci členstva Rotary. Překlad: Marta Rynešová I n f o r m a c e z   va š í k a n c e l á ř e p r o E v r o p u a  A f r i k u ( EAO ) Vítané změny ve vývoji členství

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 21 klubů. Svět Rotary je tak různorodý, že neexistuje vhodné jednotné řešení pro všechny. Rotary zavedlo v roce 2016 nové modely členství a flexibilnější setkávání, aby kluby mohly samy rozhodnout, jak často a jakým způsobem se chtějí setká- vat. Rotary C-Club z distriktu 2483, Srb- sko, je dobrým příkladem toho, jak kluby využívají novou flexibilitu pro setkávání. Tento klub zavedl tzv. hybridní setkávání, kterých se mohou členové účastnit buď osobní přítomností v místě shromáždění, nebo zdálky přes skype. Dbá se především na to, aby všichni mohli přispívat a účastnit se. Rotary International vytváří však větší flexibilitu nejen pro kluby, ale zasazuje se se svým týmem spolupracovníků také o to, aby byli regionální koordinátoři pomocí analýz trendů členstva, sestavováním sta- tistik a vytvářením osvědčených postupů a úspěšných modelů podporováni ve svých snahách při získávání členů. Kromě toho Rotary vyvinulo mnoho webových stránek s nástroji, které mají usnadnit Rotary klu- bům analýzu jejich situace, a ulehčit jim tak rozhodování, jaké aktivity k získávání členů a jejich udržení jsou pro ně nejvhodnější. Kluby jsou podněcovány k tomu, aby se na této sebeanalýze podíleli všichni členové, aby se tak zajistilo, že budou naplňována očekávání zainteresovaných osob a že jim budou nabídnuty takové výhody členství, jaké očekávají. Kde mohou Rotary kluby nalézt informa- ce a zdroje k rozvoji členství? Na webové stránce Rotary, www.rotary.org, se nacházejí praktické publikace, jako je např. Zdravotní test pro váš Rotary klub, a nástroje ke zhodnocení členstva (v an- glické verzi), podle kterých mohou kluby rozpoznat oblasti, které je nutné zlepšit, a také jaké jsou šance růstu. Náš Online Lern-Center obsahuje výukové programy k členské strategii, které obsahují tipy pro flexibilnější a inovativnější způsoby po- stupu. Tým pro podporu klubů a distriktů při EAO poskytuje dále podporu u všech otázek týkajících se členstva a podle toho také získáváme odborníky v této oblasti. Tito odborníci budou mít za úkol soustředit se výlučně na regionální růst počtu členů, aby tak byly podporovány kluby v našem regionu. Těšíme se na budoucnost Rotary. 5 zemí s největším přírůstkem počtu členů od r. 2007: Uganda (+49 %), Nigérie (+40 %), Rakousko (+18 %), Německo (+16 %) a Švýcarsko (+10 %). – Kancelář pro Evropu a Afriku podporuje 25 % celosvětového členstva. – Od května 2018 jsou v Evropě a Africe země s nejvyšším procentuálním zastoupením žen v členstvu Egypt (45 %), Keňa (44 %) a Ruská federace (40 %). – Se svými 243 členy je Rotary Club Istambul v současné době největším klubem v regionu EAO. – V rámci regionu EAO má Itálie nej vyšší počet Rotaract klubů (487), na druhém místě následuje Nigérie (344). V letech 2016/17 přijala kancelář pro Evropu a Afriku (EAO) 729 klubů: – 161 Rotary klubů – 190 Rotaract klubů – 231 Interact klubů – 147 Rotary Community Corps Počet členů je v regionu EAO v posledních letech se svým průměrným počtem členů kolem 300 000 relativně stabilní. Počet Rotary klubů však stoupl o 948. Tím klesla průměrná velikost klubů z 37 členů v roce 2007 na 34 v roce 2017. Zdroje k členství Koordinátoři Rotary: www.rotary.org/de/regionalleaders Stránka týkající se členství: www.rotary.org/de/membership Stránka týkající se flexibility klubu: www.rotary.org/de/flexibility Lern-Center: learn.rotary.org Zprávy o členství v Rotary Club Central (pod: „Aktiv werden“ v „Mein Rotary“) Nová kampaň PR „Wir tun was“ v BrandCenter: www.rotary.org/de/brandcenter faktA a čísLA z regionu Evropa/Afrika Věděli jste, že existuje online nástroj pro kandidáty členství s názvem Mitgliedschafts- empfehlungen, přes který můžete oznámit zájem o členství v místním klubu Rotary? Přejděte na: www.rotary.org/de/join www.rotary.org/de/document/ connect-membership-leads Máte otázky, komentáře nebo doporučení k osvědčeným praktikám? Obraťte se na váš tým CDS: www.rotary.org/de/contact/ representatives

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

22 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 rotaract ze světa V Brazílii je k vidění opravdu hodně. Nikde nenajdete víc rozdílností a různorodosti. Nezáleží na tom, jestli jedete za ruchem velkoměsta, relaxací na plážích, turistickými místy, nebo přírodou, která bere dech. Hodinu autem od míst, kde jsem bydlela, jsou krásné pláže a kousek lodí i ostrov. V hlav- ním městě mého státu, São Paulu, stačí přejet pár stanic metrem a jste v jiném světě. Můžete navštívit japonskou část města Liberdade, nakupovat na 25 de Março, nebo se prochá- zet po hlavní ulici Avenidě Paulistě, která se zároveň v neděli mění na centrum všeho, co jste ještě neviděli. Výměna byla to nejlepší, co jsem kdy udělala, a ničeho nelituji! jana ondráčková / RC Třebíč Většina stereotypů se mýlí, protože za těch devět měsíců strávených v zemi mých snů jsem si uvědomila, jak moc mi Kalifornie přirostla k srdci. Američané jsou motivovaní pracovat a jít tvrdě za úspěchem. Lidé tu nemají na nic čas, protože pracují, platí hodně za bydlení, univerzitu a benzín. Za ten poměrně dlouhý čas jsem se naučila být plně samostatná, o dost více otevřená novým nápadům a rozhodně o sto procent více sebevědomá! Děkuji Rotary za nezapomenutelný život v jednom jediném roce. Nikdy na vás nezapomenu! Thuy Linh Tran / RC Brno B R AZÍ L I E DOBRODRUŽSTVÍ TU NEKONČÍ USA Výměna není dovolená a Amerika není jen o hamburgerech OUTbou nd s VÝMĚNNÉ POBYTY

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 23 rotaract Můj host-klub a rodina mě vzali na neskutečná místa, ale také mi dovolili zapojit se do jejich tradic. V létě jsem si na festi- valu oblékla jukatu (letní kimono – tradiční japonský dres), na Nový rok jsem pomáhala v šintoistické svatyni jako jedna z miko (pomocnice při rituálech atd.). Poté jsem s host-rodi- nou podnikla tradiční focení v kimonu, které každá Japonka podnikne ve svém dospívání. Také jsem si oblékla tradiční samurajské oblečení v Kjótu. Na jaře, když vykvetou sakury, sedají Japonci pod květy a užívají si jejich krásu (plus pijí al- kohol). Japonsko je krásná země, kde se protíná moderní svět s tím tradičním a výsledky jsou kouzelné. Lucie Cahová /RC Třebíč Expedice Hawaii patří mezi tři volitelné výlety, nabízené výměnným studentům víceméně v celých Spojených státech. Vydali jsme se na Waikiki beach, což je jedna z nejznámějších pláží v Honolulu, na severním pobřeží ostrova jsme měli lekci surfování, den jsme strávili prohlídkou hlavního města Hono- lulu, navštívili jsme Pearl Harbor nebo vystoupali na vyhaslou sopku Diamond Head (to byla to po sedmi měsících života na rovině docela příjemná připomínka kopců v Česku). Poslední den nás vzali šnorchlovat. Ve vodě byla vážně kosa, ale byl to úžasný zážitek. Výlet na Havaj byl rozhodně jeden z nejlepších zážitků mé výměny. Marie Hofmeisterová / RC Klatovy O Mexiku toho Češi vědí spoustu. A prakticky všechno je špatně. Napřed je potřeba si uvědomit, že to, že Mexiko není bohaté, neznamená, že jsou tu všichni chudí. Jsou tu úplně jiné ceny, takže i v nejmenších vesnicích je spousta pěkných domků. Život je tu volnější, ale každý má nějakou práci – rybáři vyjíždějí na moře hlavně v noci, restaurace (kterých je tu asi 20× víc než v Česku) otvírají až odpoledne a hodně žen se stará o domácnost. Opravdu populární je tequila. Spotřeba alkoholu je tu podobná jako v Česku, možná o něco vyšší. A jací jsou Mexičané? Mnohem přátelštější, než Evropané. Mexiko je krásná země, která změní váš pohled na svět. To nejlepší najdete v Mexiku! Martin Flídr / RC Kroměříž JAPONSKO Země tisíce sakur USA Výlet na Havaj M E X I KO pohled z druhé strany

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

24 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 ze světa Věděla jsem, že si studenti v USA předměty vybírají a nemají je povinné, ale překvapilo mě jejich množství – od focení přes hrnčířství a improvizaci až po základy ošetřovatelství. Svým vý- běrem jsem i já překvapila Američany, protože biologii, dějepis, chemii a fyziku brali jako dost těžkou kombinaci. Nepíšeme kla- sické písemky, ale testy přes počítač pomocí Google Classroom. Také při většině hodin můžeme mít sluchátka a být na mobilu. V Česku by se také nestalo, že by učitel vysvětloval rozpad buněk pomocí bitvy Harryho Pottera s Voldemortem. Učitelé v USA jsou mnohem otevřenější a přátelštější. Tím nechci říct, že jsou čeští učitelé špatní, prostě to jen máme jinak nastavené. Klára Čadová / RC Trutnov V rámci výmeny nám zabezpečili dvojmesačný kurz taekwon- da. Pre mňa na začiatku hodinu denne, neskôr dve až dve a pol hodiny. Žiadne flákanie. Nemilo ma prekvapilo, že tu stále fungujú fyzické tresty. Rovnako ako v škole sa ti definitívne neoplatí neurobiť si domácu, tak na tréningu čo len na chvíľu poľaviť. Ak máš šťastie, že ti tréner netreskne, môžeš si byť istý, že ťa čaká minimálne 1 000 klikov s výskokom. Po štyroch mesiacoch trénovania som sa posunula tak, ako by mi na Slovensku zabralo asi 2 roky. Cesta k úspechu je tu extrémne tvrdá, no aj tak obdivujem, čo všetko dokážu a ako vytrvalo si idú za ešte lepšími výsledkami. Olívia Molčáková / RC Košice Jsem prvním studentem z našeho distriktu, který dostal mož- nost strávit svoji výměnu v Jihoafrické republice. Za více než devět měsíců jsem potkal spoustu zajímavých lidí, navštívil každou provincii a naučil se nový jazyk. Jelikož se jedná o stu- dijní program, chodím každý den do školy, ta moje se jmenuje Hoërskool Marais Viljoen. Mám za sebou dva Rotary výlety – do Kapského Města a do provincií Mpumalanga a Limpopo. Jihoaf- rická republika je nesmírně rozmanitá země, ve které se prolíná mnoho kultur. Jet na výměnu právě sem bylo jedno z mých nej- lepších rozhodnutí a za to vše tímto děkuji Rotary. Vám ostat- ním můžu výměnu a Jihoafrickou republiku vřele doporučit. Petr Simeon / RC Třebíč USA ŠKOLA V USA Kórea Taekwondo J I H O AF R I C KÁ R E P U B L I KA nejlepší rozhodnutí

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 25 o příjezdu do Valtic ve středu večer byli studenti seznámeni s programem akce a hráli různé spor- tovní hry. Ve čtvrtek po snídani jsme se pomalým tempem vydali k Valtickému zámku, kde měli studenti během dopoledne čas navštívit dvě expozice a relaxo- vat v zámeckém parku. Odpoledne jsme polními ces- tami a vinicemi vylezli na Reistnu. Z Reistny jsme se vydali po stezce bosých nohou až do Rakouska. Výlet si velmi užíval James Williams z USA. „Túra byla skvělá, procházeli jsme krásnými poli a na každé zastávce jsme si užili spoustu zábavy a hráli hry.“ V pátek byl na programu celodenní výlet na kolech po krásách Lednicko-valtického areálu. Přestože řada studentů jela na kole poprvé, všichni dojeli zdárně do cíle. „Po víkendu mě bolí celé tělo, ale bylo to skvělé, i když jsem v pátek spadla z kola a teď nemůžu moc sedět, protože mám na zadku modřinu připomínající čer­ veno-zeleno-fialovo-žlutou duhu,“ popsala me­ xic­ ká studentka Esmeralda Ortiz vtipně zážitek z výletu. Během dne měli skupinky studentů soutěže o nejlepší fotku, proto vymýšleli nejrůznější vtipné skupinové kreace. Katie Quinlivan z Austrálie jela v nejrychlejší skupině a jízdu na kole si užívala. „Bylo skvělé, že jsme nikam nespěchali a měli čas poznat krásnou okolní přírodu a památky a navzájem si povídat během pikniků.“ Poslední sportovní aktivitou meetingu byla jízda na raftech po řece Moravě. Studenti se rozdělili do týmů a dostali na raft Rotex nebo Rotary kapitána. Pro Navaja Higginse z Austrálie byl nejlepší aktivitou právě rafting. „Měl jsem na raftu úžasnou skupinu a byl to skvělý teambuilding. Měli jsme čas si v klidu povídat a smát se.“ Odpoledne jsme vyměnili pádlo- vání za motorovou loď, na které jsme měli večeři a mohli na ní odpočívat před náročným závěrečným večerem. Večer byli za velkého nadšení předány stu- dentům certifikáty dokazující úspěšné zvládnutí výměny. Po zbytek večera si studenti podepisovali vlajky, psali vzkazy do památníků a měli diskotéku. Celý tento večer se však nesl za vědomí, že pro vět- šinu studentů je to naposledy, kdy se spolu vidí. „Farewell weekend jsem si užil, přestože byl sym- bolem konce výměny. Jsem vděčný, že jsem viděl naši rodinu výměnných studentů ještě jednou pohromadě před odjezdem do USA. Všimněte si, že jsem neřekl ‚než se vrátím domů‘. Už nemám jen jeden domov, a to proto, že jsem našel druhý zde na Slovensku a část mého srdce tu navždy zůstane s lidmi, se kte- rými jsem se zde setkal,“ řekl Bergen Hoff z USA. P Bylo skvělé, že jsme nikam nespěchali a měli čas poznat krásnou okolní přírodu. Text: Tereza de Wolfová, Rotex Foto: Nikola Tálová, Rotex „Farewell byl jednoznačně nejlepší meeting celého roku, probíhal v pohodové náladě a byl plný sportovních aktivit, času stráveného pohromadě a loučení se,“ vystihl Nicolas Bowles z Bolívie letošní Farewell meeting, který se uskutečnil 20.–24. června 2018 ve Valticích. in bou nd s Farewell meeting

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

26 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 z domova e čtvrtek odpoledne do střediska přijeli všichni výměnní studenti, kterým se jejich výměna pomalu nachyluje ke konci. Večer začali s pří- pravami na sobotní teambuilding tím, že se rozdělili do týmů podle zemí a vytvořili týmová trička pomocí sprejů a šablon, které si předem připravili. V pátek se studenti brzo ráno vypravili na celodenní výlet do Moravského krasu, kde si prohlédli propast Macochu, punkevní jeskyně a poté navštívili hrad Pernštejn. Mezitím do Křižanova dojeli outboundi, které teprve výměna čeká. Následovalo oficiální zahájení a inboundi si připravili krátké vystoupení, které měli na distriktní konferenci. Outboundi dostali svá Ro­ tary saka, placky a vizitky a poté představili své prezentace, ze kterých jsme se dozvěděli, kde svoji výměnu stráví. V sobotu po snídani začal teambuilding. Týmy namíchané z inboundů a outboundů vyrazily po sta- novištích, kde je čekaly úkoly, které vyžadovaly spo- lupráci všech členů týmu. Vyčerpaní se vrátili do tábora a po večeři následovalo vyhlášení teambuil- dingu, kde ti nejlepší dostali sladkou odměnu. Během krátkého školení outboundů se chystal táborák s pomocí inboundů a Rotexu. Opékaly se špekáčky a zpívalo se, táborák si tak všichni užili. V neděli ráno se všichni rozloučili, popřáli si hodně štěstí do budoucna a odjeli zpátky domů. Meeting proběhl v pořádku a všichni se těší na další akce pořá- dané Rotary. V Text: Kristýna Mládková Foto: Jaromír Barák Ve dnech 31. května až 3. června 2018 v Křižanově u Velkého Meziříčí proběhl Orientation meeting III pro české inboundy i outboundy, který zorganizoval Distriktní výbor výměny mládeže a Rotex. orien tatio n meetin g / cz / Křižanov 2018

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 27 íting sa začal vo štvrtok príchodom výmen­ ných študentov. Po večeri a otvorení stretnu­ tia ich čakal večer plný hier, ktoré pre nich pripravil Rotex tím. V piatok ráno museli študenti vstať veľmi skoro, pretože pre nich bola nachystaná celodenná túra cez prielom Hornádu. Všetci boli ohú­ rení krásami Slovenského raja a túru zvládli bez problémov, napriek tomu, že počas nej trikrát zmokli. Poobede na Čingov dorazili už aj slovenskí out­ boun­ di. Tí mali za úlohu pripraviť si prezentácie o svo­ jich Rotary kluboch, ktoré ich vysielajú na výmenu, a odprezentovať ich pred rotariánskou komisiou. Po tejto, pre mnohých stresujúcej aktivite boli inboundi a outboundi rozdelení do skupín podľa krajín a štu­ denti odchádzajúci na ročnú výmenu mali jedinečnú možnosť pýtať sa na rady a postrehy od výmenných študentov. Dozvedeli sa napríklad, ako funguje škol­ ský systém v tej ktorej krajine, ako nadviazať nové kontakty a ktoré miesta sa oplatí navštíviť. V sobotu ráno sa všetci spolu opäť vybrali na túru. Vyšliapali si na Tomášovský výhľad, kde si účastníci stretnutia spravili spoločnú fotku. Inboundi sa potom vrátili na hotel, aby sa pripravili na prijatie na radnici v Spišskej Novej Vsi. Tam ich už čakal člen mestského zastupiteľstva, po ktorého prejave sa výmenní štu­ denti zapísali do knihy návštev. Outboundi pokračo­ vali v turistike Slovenským rajom a prešli ďalších 20 km na Kláštorisko a späť do hotela Čingov. Na sobotňajší večer si výmenní študenti pripravili kultúrny program, ktorým pobavili a dojali všetkých zúčastnených. Rotariáni, rotexáci a slovenskí out­ boun­ di si mohli pozrieť tradičné argentínske, me­ xické, americké a brazílske tance. Po nich nasledovali spevácke vystúpenia. Okrem piesní v angličtine výmenní študenti predviedli piesne Hej, sokoly a Po nábreží koník beží a ukázali tak, ako skvelo zvládajú slovenský jazyk. Po kultúrnom programe prišla na rad diskotéka. Študenti sa počas nej poriadne vybláz­ nili a tancovali až do polnoci. V nedeľu sa študenti museli po raňajkách rozlúčiť a odcestovať domov. Najmä pre výmenných študen­ tov bol tento moment emotívny, pretože toto stretnu­ tie bolo jedno z posledných, kde sa všetci stretli pokope. Slovenskí študenti odchádzajúci do zahrani­ čia si tento orientačný míting veľmi chválili. Dostali ra­ dy z „prvej ruky“ o tom, čo očakávať počas ich vý­ menného pobytu a ako sa naň pripraviť. Navyše strá­ vili čas v krásnom prostredí Slovenského raja, ktoré si naplno užili napriek daždivému počasiu. M študenti dostali rady z „prvej ruky“ o tom, čo očakávať a ako sa na výmenný pobyt pripraviť. Text: Gabriela Szaboová Foto: Nikola Tálová V dňoch 7. 6. až 10. 6. 2018 sa v Slovenskom raji už tradične konal tretí orientačný míting pre inboundov a outboundov z Rotary Dištriktu 2240, organizovaný v spolupráci s Rotary klubom Spišká Nová Ves. Stretnutia sa zúčastnilo 45 výmenných študentov a 38 študentov pripravujúcich sa na ročnú výmenu. Spoločne si užili veľa turistiky, zábavy a vymenili si množstvo užitočných rád. o ri e n tatio n m eet ing / sk/ Slovensko je raj

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

28 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 rotaract z domova Text: Samuel Schlarmann Zorganizovať tento Rotaract trip som sa rozhodol, pretože obdobné výlety pre rotarakťákov sú bežné po celom svete, pričom cieľom Rotaract tripu je prezentácia našich krajín, spoznanie nových rotarakťákov, výmena skúseností z Rotaract aktivít a spoznanie zahraničného Rotaractu. Cieľom bolo vybudovať koncept výletu tak, aby nebol náročný na organizáciu a mohol sa opakovať každý rok. ýlet sa konal v prvých desiatich dňoch júna. Začal v Prahe a cez Brno, Bratislavu, Nitru, Banskú Bys­ tricu, Vysoké Tatry mieril do Košíc. Mali sme 8 účastníkov z 5 kontinentov: Argen­ tína, Kolumbia, Mexiko, Cyprus, Keňa, Zim­ bab­ we, Libanon, India. Návštevníkov privítali miestni rotarakťáci a takmer v každom meste sa stretli aj s rotariánmi. Na konci výletu sa väčšina spoluorganizá­ torov stretla s návštevníkmi v Tatrách, kde spolu strávili tri dni v prírode. Všetkých spájal jeden cieľ – objaviť a pre­ skúmať bývalé Československo v roku 100. výročia jeho vzniku. Prvé prekvapenie zažili hneď v Prahe pri večeri. Naše knedle im veľmi chutili. Druhý deň ráno strávili na Žofíne v milej spoločnosti pána Ilju Cho­ cholouša, DGN, člena RC Praha City. Impo­ zantný výhľad na Hradčany prilákal všet­ kých na prehliadku najvýznamnejších pamätihodností stovežatého mesta. V Brne navštívili dve jaskyne Moravského krasu – Macochu a Balcárku. Na Špilberku si spravili spoločnú fotku, stretli sa s rota­ riánmi z oboch brněnských Rotary klubov a po večeri ešte navštívili vínnu pivnicu u Maršálkovcov. V Bratislave sa im počas jedného dňa podarilo vidieť a navštíviť his­ torické miesto oboch našich republík – Devín. Zoznámili sa s historickým príbe­ hom Veľkej Moravy a našich vierozvestcov. V tej istej lokalite boli konfrontovaní aj s tragédiou rozdelenia Eu­ ró­ py „železnou oponou“. Veru zaťažko im bolo uveriť, že na miestach kde stáli, by sa ich návšteva pred 30 rokmi neobišla bez následkov. Druhá polovica trasy bola už menej náročná. Pre­ hliadka Nitry, stretnutie s guvernérom dištriktu pánom Júliusom Tomkom v Ban­ skej Bystrici, zastávka na salaši pri Kež­ marku a zakončenie cesty na Štrbskom plese. Zopár účastníkov si užilo jazdu hor­ skými cestami na kabriolete. Vo Vysokých Tatrách sa účastníci výletu stretli s takmer všetkými organizátormi, ktorých poznali z predchádzajúcich miest. Po týždni nepre­ tržitého spoznávania rôznych prostredí boli tieto necelé tri dni oddychovým miestom. Rotaract trip vyvrcholil v Koši­ ciach. Taktiež metropola východného Slo­ venska má turistom čo ponúknuť. Stačí prejsť uličkou remesiel alebo po korze na hlavnej ulici, vyšplhať sa na vyhliadkovú vežu, alebo prejsť expozície múzea s trezo­ rom ukrývajúcim Košický zlatý poklad. Až dojemná bola napokon rozlúčková večera s košickými rotariánmi. Rád by som sa poďakoval všetkým orga­ nizátorom z Rotaract klubov, ktorí mali na starosti účastníkov v jednotlivých mies­ tách, bez ktorých by sa tento výlet nemo­ hol uskutočniť a taktiež Anete Lysakovej, Jaroslavovi Fořtovi, ktorí pomohli s ďal­ šími vecami. Vďaka ide aj rotariánom z Brna, Bratislavy, Nitry, Banskej Bystrice, Košíc. Zásluhou všetkých, ktorých pri svo­ jom putovaní spoznali, si naši zahraniční priatelia odvážajú krásne a ako sami pove­ dali aj trvalé zážitky. Ako vidno, príjemná a zaujímavá spolupráca je možná aj v šir­ šom meradle. V ROTAR A C T Česko-slovenskÝ Trip

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 29 rotaract Nás všetkých spájal jeden cieľ – objaviť a preskúmať bývalé Česko­ slovensko v roku stého výročia jeho vzniku.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

30 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 z domova rantišek Král se narodil jako syn statkáře a starosty v jihočeských Albrechticích a na statku prakticky až do maturity na písecké reálce vyrůstal. Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni vystudoval jako vojenský stipendista. Ukončil ji jen pár týdnů před začátkem první světové války. V hodnosti kapitána byl odvelen na frontu. Za léčení a tlumení infekcí přímo v poli získal v roce 1916 Zlatý záslužný kříž císaře Františka Josefa. V sedmadvaceti letech, v roce 1919, přichází do Brna na Vysokou školu zvěrolékařskou, první vysokou školu založenou nově vznikajícím československým státem. Jeho profesní i osobní život se velmi rychle rozvíjí. Za- nedlouho nebylo v Evropě jediné významnější veterinární pracoviště nebo škola, které by nenavštívil. Rockefellerova nadace mu umožnila i studijní pobyty v USA. Zkuše- nosti z cest převáděl na škole nebo veterinární klinice do praxe. Zřídil první veterinární rentgenové pracoviště v republice, zavedl veterinární medicínu do myslivosti a jako první začal už od roku 1920 využívat kinematogra- fii pro vědecké účely. Zabýval se hlavně problematikou vnitřních, kožních, nervových a infekčních chorob koní, drůbeže a drobného zvířectva. Věnoval se také nemocem, přenosným ze zvířat na člověka. Po několikaleté praxi své zkušenosti shrnul v knížce Veterinární dermatologie. Za spolupráci s obdobnými pracovišti v zahraničí získal vysoká státní vyznamenání. V Polsku Polonia restituta, v Bulharsku řád Za občanské zásluhy a v Jugoslávii Velký řád sv. Sávy. V letech 1931–1932 byl rektorem školy. Mezi studenty patřil k oblíbeným profesorům. Byl čestným starostou Spolku veterinárních mediků a čestným čle- nem Spolku Kounicovy studentské koleje. Angažoval se i v Republikánské straně českého venkova, byl členem moravskoslezského zemského a brněnského obecního zastupitelstva. Jeho osobní zájmy byly také velmi široké. Založil jezdecký odbor brněnského Sokola, byl členem autoklubu a jako vášnivý letec i aeroklubu. Jak uvádí jedna z výročních zpráv aeroklubu, dokázal za rok nalétat 19 hodin a 13 minut při 168 startech. Filantropické sklony ho přivedly i mezi členy brněn- ského Rotary klubu a těsně před vyhlášením mnichovské dohody se stává na distriktní konferenci v Košicích guver- nérem tehdejšího československého distriktu. Zjitřenou atmosféru mezi rotariány se po okleštění republiky snaží stabilizovat slovy: „Usilujme, aby jméno ‚Čechoslováka‘ vyjadřovalo dokonalost kvality člověka, tvorby i národa. Mějme víru v sebe a zvítězíme.“ Devět Rotary klubů na novém německém území však přesto zaniká, stejně tak jako o něco později zaniká i samotné Československo. České vysoké školy jsou uzavřeny, veterinární klinika naštěstí funguje dál. Novou energii nabírá profesor Král hned po válce. Usi- luje o to, aby brněnská veterinární škola dosáhla své dří- vější vysoké úrovně. Současně pokračuje v přerušených aktivitách československého Rotary distriktu. V roce 1947 organizuje distriktní konferenci v Plzni, kterou navštívil nejen tehdejší prezident RI Richard C. Hedke, ale i řada rotariánů ze zahraničí, zejména z Anglie. Jeden z význam- ných hostů konference, ministr zahraničí Jan Masaryk, patřil i k jeho osobním přátelům. Poválečný vývoj však profesora Krále stále častěji při- vádí k myšlence emigrace. Ta uzraje pod vlivem nečekané a nejasné smrti Jana Masaryka. V létě 1948 nahlásí ve škole odjezd do Karlových Varů na léčebný pobyt. Místo toho jej a patrně i několik jeho studentů cesta vede přes Německo do USA. Na Pensylvánské univerzitě profesor Král nachází nové profesní příležitosti, zázemí i nový do- mov. Druhá svatba na sebe nenechá dlouho čekat. Přijí- mají ho mezi sebe i členové filadelfského Rotary klubu. Je mu šestapadesát. Angažuje se i v krajanském hnutí a aktivitách, které by mohly vést k pádu komunistického režimu v Československu. V roce 1953 vydává v anglič- tině aktualizované a rozšířené vydání knihy Veterinary dermatology. Kniha se v odborných kruzích stane velmi rychle světovým bestsellerem a mnozí přednášející z ní citují dodnes. Na celém světě je považován za jednoho ze zakladatelů veterinární dermatologie jako samostat- ného oboru. V USA byl v roce 1959 vyznamenán Fulbrightovou ce- nou a v roce 1972 obdržel další americkou cenu Gaines Medal. V roce 1963, kdy dosáhl důchodového věku, byl jmenován emeritním profesorem prestižní University of Pennsylvania. Zemřel v osmaosmdesáti ve svém domě v Limě, městečku nedaleko Filadelfie. Americká akademie veterinárnídermatologie(AAVD),jejímžbylzakladatelem, uděluje od roku 2012 každoročně cenu, kterou odměňuje dlouhodobé úspěchy a současné osobnosti v tomto oboru. Nese jméno Frank Kral Award. Životní příběh prof. MVDr., Dr. med. vet. h. c. mult. Františka Krále letos znovu ožil zásluhou projektu The Czechoslovak Talks, který dokumentuje, shromažďuje a uchovává podobná svědectví ve formě kreslených ko- miksů. Podklady k tomuto příběhu poskytl člen RC Praha City Marek Hlaváč, po matce Heleně profesorův prasyno- vec, scénář napsal Markův klubový kolega Sváťa Jedlička a grafickou podobu mu vtiskl výtvarník Tomáš Pánek. Ohlas toho komiksu vzbudil zájem o zpracování osudu dalších rotariánů, kteří žili nebo žijí v zahraničí a jsou českého nebo slovenského původu. Máme se na co těšit. h i s t o r i e Guvernérův comeback Text: Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv autora František Král byl veterinář a těsně před druhou světovou válkou a těsně po ní i guvernér československého Rotary distriktu 66. Jeho životní příběh letos ožil zásluhou projektu The Czechoslovak Talks. F

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 31 1 Profesorův životní příběh znovu ožil v sérii komiksů The Czecho­ slovak Talks 2 Veterinář Král měl na starosti mimo jiné i dobrou kondici filmové hvězdy Lassie 3 Příběh profesora Krále mile překvapil i současného generálního sekretáře RI Johna Hewko (uprostřed) 4 Profesor Král (vpravo) uvítal v roce 1947 na plzeňské DK prezidenta RI Richarda C. Hedkeho a ministra zahraničí Jana Masaryka 1 3 4 2 Nadační fond Dotek, manažerka: Martina Kaňáková Více na: www.czechoslovaktalks.com

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 aplikaci si Stáhněte úplně zdarma. Funguje! www. rotary.org/ clublocator Také rádi cestujete? Jezdíte často na služební cesty? Chcete se potkat s rotariány v zahraničních destinacích? Tak pro vás je určena tato skvělá mobilní aplikace. NAJDI KLUB i c c Spolupráce s Chorvatskem Milí rotariánští přátelé, dovo­ luji si vás oslovit jako národní koordinátor ICC ve věci navá­ zání spolupráce s  Chorvat­ skem. Chorvatští rotariáni mají velký zájem o navázání spolupráce a o založení nového výboru ICC Česko– Slovensko–Chorvatsko. Proto vyhledávají tři a více klubů z na­ šeho distriktu, které by měly zájem s ni­ mi navázat spolupráci. Aby mohl vznik­ nout výbor mezi naším Distriktem 2240 a Distriktem 1913, je potřeba mít alespoň dva kluby, které mají zájem o vzájemnou partnerskou spolupráci. Obracím se tedy na vás s touto informací, abyste zvážili, zda by právě váš klub měl zájem o spolu­ práci a partnerství. Předem děkuji a tě­ ším se na další spolupráci. Otakar Veselý z domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

33 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Stejně jako je zvykem ve všech Rotary klubech, i v prvním a jediném v České republice Inner Wheel Clubu Morava proběhlo 16. 6. 2018 na letišti ve Strunkovicích u Prachatic rotování. ylo to jedno z nejvydařenějších set­ kání klubu. Nová prezidentka Zora Škrabalová měla všechno opravdu skvě­ le připravené a i počasí nám přálo. V pá­ tek v podvečer jsme se sešly na letišti ve Strunkovicích. Je tam nádherná krajina a letiště nás přivítalo skvělou atmosfé­ rou. Piloti na letišti ještě létali a my jsme měly jedinečnou příležitost se proletět ve větroni nebo v malém dvoumístném letadle. Ty nejstatečnější toho využily a nelitovaly. Večer pokračoval posezením u ohně a grilováním. Po sobotním nároč­ ném, ale skvělém programu, kdy jsme nejdřív vystoupaly na rozhlednu Libín, abychom se pokochaly nádherným vý­ hledem na okolní krajinu, a poté na zám­ ku Kratochvíle zavzpomínaly na staré dobré časy, došlo večer i na předávací mítink, který byl opravdu dojemný. Od­ stupující prezidentka Jaroslava Baráková nám poděkovala za rok končící a nová prezidentka nám slíbila, že nás nebude zanedbávat, abychom se nenudily. V ne­ děli nás ještě čekala krásná a velmi po­ učná prohlídka Prachatic a pak návrat domů. Bylo to opravdu jedno z nejvyda­ řenějších setkání. Některé z nás si splni­ ly létáním svůj životní sen, inspirovaný četbou knížky „O letadélku Káněti“. Ne každý má to štěstí si svůj životní sen spl­ nit. A právě proto je třeba těm, kteří toto štěstí nemají, pomáhat. Věřím, že i v le­ tošním roce se nám to bude s novou paní prezidentkou dařit. Text: Jaroslava Baráková i w c m o r a v a Něco končí a něco začíná B

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

34 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 zprávy Slnečné ráno poslednú aprílovú sobotu privítalo priaznivcov zdravého pohybu na parkovisku termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede v príjemnej spoločnosti ďalších priateľov dvoch kolies. ásledný deň v sedlách bicyklov bol pre niekoho bežný, ale pre veľkú časť účastníkov sa stal životným výkonom. Tí najmenší prišli na detských bicykloch, ale našli sa aj jazdci v pokročilom dôchodcov­ skom veku – jednoducho podujatie pre každého. Organizátor podujatia „Rotary – priateľstvo bez hraníc“ Rotary klub Dunaj­ ská Streda pôsobí v našom meste päť rokov. Okrem iného pripravuje spoločenské po­ dujatia pre širokú verejnosť, snaží sa zlep­ šiť kvalitu života vo svojom bezprostred­ nom okolí a v tomto prípade si rotariáni z Győru a Dunajskej Stredy v spolupráci so samosprávami svojich miest dali za úlohu spojiť cyklistov z dvoch miest a dvoch kra­ jín. Pred štartom podujatia prišiel pozdraviť účastníkov prvého ročníka primátor Dunaj­ skej Stredy Zoltán Hájos, vzápätí podujatie otvoril súčasný prezident Rotary klubu MUDr. Vidor Nagy, spoločne so zakladajú­ cim členom Lacim Nagyom. Následne sa pelotón s policajným sprievodom vydal do Trstenej na Ostrove. Tu nás privítala sta­ rost­ ka, pani Zuzana Bónová. Prvotriedne zorganizovala občerstvovaciu stanicu a po krátkej informácii zo života obce sa s nami rozlúčili krátkym programom tunajšie mla­ dé mažoretky. Túra pokračovala po dunaj­ skej hrádzi cez vodné dielo Gabčíkovo sme­ rom k  medveďovskému mostu. Pred mos­ tom sme sa pri ďalšom občerstvení zo­ radili a za asistencie dunajskostredských aj győrskych policajtov prešli do Maďarska. Tu prebrali taktovku priatelia z Rotary klu­ bu Győr a previedli nás po lesných aj asfal­ tových cestičkách do centra svojho mesta. Ešte čestný okruh cez mesto za pomoci blikajúcich policajných majákov a potom už jedlo a občerstvenie na uzavretom ná­ mestí. Rotariáni samozrejme zabezpečili aj dovoz jazdcov a „techniky“ späť do Dunaj­ skej Stredy. Veľká väčšina zo stoštrnásť zú­ častnených spokojných a unavených cyk­ listov je už dnes rozhodnutá, že o rok – keď sa pôjde opačným smerom z Győru do Du­ najskej Stredy – prídu zas. Text: Ladislav Nagy d u n a j s k á s t r e d a Priateľstvo na bicykloch N Dne 3. 6. 2018 uspořádal berounský Rotary klub divadelní představení, jehož výtěžek byl věnován na společný projekt pražských Rotary klubů – výstavbu integrovaného hřiště v dětském stacionáři Paprsek. ivadelní sdružení Herci první ge­ nerace v hlavní roli s Vítem Kolo­ vratem, současným prezidentem RC Beroun, zahrálo povedenou francouz­ skou komedii „Bouchon, Bouchon“. Ústředním motivem hry je téma čerpá­ ní dotací a jiných forem regionální pod­ pory, a proto je velice aktuální. Diváci, včetně DGE Ilji Chocholouše, se velmi bavili a zároveň svou návštěvou podpo­ řili dobrou věc. Text: Štěpán Malý B EROUN Charitativní divadelní představení RC Beroun D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

zprávy S Českokrumlovští rotariáni se v pátek 15. června rozloučili s uplynulým rotariánským rokem 2017/18. ostitelem pravidelného „silvest­ ra“ byl tentokrát PDG Otakar Veselý ve svém krásném sídle v Chlum­ ci Na Pahorku. V přátelské atmosféře se sešli téměř všichni členové klubu. Přálo jim i teplé a slunečné počasí při­ cházejícího léta. Setkání bylo dobrou příležitostí pro ohlédnutí nejen za uplynulým rokem, ale také pro zavzpo­ mínání na projekty, společné zážitky i na členy klubu, kteří už bohužel ne­ mohou být mezi námi. Delší diskuse se vedla také o budoucnosti klubu. Krum­ lovští symbolicky nakrojili slavnostní dort s logem Rotary ve znamení vstupu do nového příběhu rotariánského roku 2018/19. Text: Jan Bohdal č e s k ý k r u m l o v Sladká tečka za rotariánským rokem H 35 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 Rotary klub Třebíč podporuje Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené v Třebíči už mnoho let. polečně s Nadací Rotary International a některými zahraničními Rotary klu­ by rotariáni stacionáři poskytli dary v hod­ notě téměř 2 miliony Kč. Největší dar, au­ tomobil pro svoz klientů stacionáře za 900 tis. Kč, který společně zakoupili před 14 léty, již dosloužil, a musel být nahrazen novým. Tentokrát na jeho pořízení přispěli společně s německým Rotary klubem Ro­ thenburg ob der Tauber částkou 150 tisíc Kč. Dalšími dárci byly Nadace Agrofert, Ford Hlouch Motors a město Třebíč. Auto­ mobil byl stacionáři slavnostně předán ve středu 27. června 2018. Text: Jaromír Barák t ř e b í č Podpora rehabilitačního stacionáře 150 000 Kč Částka, kterou přispěl Rotary klub Třebíč na nákup nového automobilu pro svoz klientů stacionáře.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

36 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 zprávy Od čtvrtka 14. června až do následující neděle navštívila Třebíč delegace rotariánů z partnerského města Oschatz v Německu. oučástí skupiny byli i čtyři studenti gymnázia Oschatz, kteří v loňském roce hostili třebíčské gymnazisty. Letos naši studenti svým německým přátelům péči oplatili. V pátek po poledni přijal stu­ denty z obou států třebíčský starosta Pavel Janata. Vedoucí německé delegace Armin Möbius, letošní prezident Rotary klubu Oschatz-Torgau a člen městské rady, mu předal dopis a tekutý pozdrav od starosty Oschatzu pana Kretschmara. Pavel Janata se revanšoval. Hosty seznámil s historií Třebíče, jejím rozvojem a současnými per­ spektivami. Studenti se živě zajímali o všechny oblasti hospodářského, kultur­ ního i sportovního života. Beseda se nesla ve velmi přátelském duchu. „Vážím si toho, že mne rotariáni spolu se studenty z part­ nerského města navštívili. Udržujeme dob­ ré vztahy na úrovni radnic a je potěšitelné, že podobná partnerství vznikají i ‚zdola‘, mezi zájmovými organizacemi a sportovci. To bude město rozhodně podporovat,“ vy­ jádřil uspokojení starosta Janata. Delegace si prohlédla baziliku sv. Prokopa, Zadní synagogu, prošla se židovským městem a na závěr náročného programu relaxovala v Akvaparku Laguna. V sobotu byla na pro­ gramu návštěva Znojma a Miroslavi a gri­ lování na dvorku v Židech. Hosté se v ne­ děli rozloučili plni nezapomenutelných zá­ žit­ ků. Příští rok je v plánu reciproční návštěva Třebíčanů v Oschatzu. Text: František Ryneš, PDG T ř e b í č Třebíč hostila rotariány z Oschatzu S ak tu máme zase léto a s ním i poně- kud línou dobu, alespoň co se schů- zek týká. Většina klubů má nastavené ně- jaké letní zvyklosti, například v podobě grilovaček namísto schůzek, nová místa setkávání, anebo jen omezený provoz. Ale spíše jsem se chtěl zamyslet, jak se naše obliba Rotary odznáčků a Rotary vlaječek projevuje v klubech. Na to se ale musíme posunout až do začátku školního roku, kdy to vlastně opravdu vypukne. Většinou to začíná velice formálně, něco jako: „Pane prezidente, rád bych prezentoval vlaječku klubu (řekněme třeba) Thessalo- niki. No, víte, my jsme tam s manželkou byli na dovolené, a tak mi to nedalo a za- šel jsem tam a jsou tam úžasní lidé. Hned jsme se skamarádili a oni nás pak ještě několikrát, než jsme odjížděli, pozvali na... (vložte cokoli, co vás zajímá) a vůbec nám to zpříjemnilo dovolenou, protože jsme poznali to místo z úplně jiného pohledu, než běžní turisté. A koukejte, jaké mají hezké odznáčky, které si nechali dělat ke svému výročí.“ Tento scénář se opakuje během prvních zářijových schůzek pravidelně a mě to vždy utvrdí v tom, že být v Rotary je o zís- kávání nových přátel a zkušeností. Vždyť místo vylehávání na pláži nebo strkání se ve frontě na večeři si můžete dopřát hezký večer s novými přáteli. Je úplně jedno, jestli jste na návštěvě ve vzdálených USA, Indii či Jihoafrické republice, nebo za ro- hem ve Slovinsku. Vždy se setkáte se zají- mavými lidmi a většinou si přivezete i nový zážitek. Takže doporučuji všem, aby si ssebou na dovolenou vzali vlastní klu- bovou vlaječku a po návratu z dovolené si ty dovezené fangle vystavili. Aby to ukáza- lo i těm, které to doposavad nenapadlo, že kamkoliv rotarián kráčí, všude přítele má. Krásné léto a mnoho nových přátelství. Vyvěste fangle j a k t o v i d í m j á George J. Podzimek předseda redakční rady T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 37 vzpomínka arodil se v učitelské rodině, která při­ šla do Zlína v době bouřlivého rozvoje firmy Baťa. Jeho otec Jaroslav Novotný (zná­ mý filmový režisér, dokumentarista a kame­ raman) byl jedním ze zakladatelů filmových ateliérů ve Zlíně. Není tedy divu, že už v dět­ ství filmařina učarovala také Jiřímu. Po změně politického režimu v roce 1948 se však nemohl věnovat filmovému oboru pro­ fesně. Pracoval tedy 35 let v projektové orga­ nizaci, ale svou lásku k filmu dokázal uplat­ nit také v tomto oboru. Téměř ilegálně studoval historii filmů na filosofické fakultě v Brně, dlouhá léta organizoval Filmový klub ve Zlíně a stál také u zrodu Filmového festi­ valu pro děti a mládež ve Zlíně. Po sametové revoluci se mohl věnovat fil­ movému oboru naplno. Pracoval ve vedení Filmových ateliérů Zlín, na Ministerstvu kultury, 8 let byl členem Rady pro rozhlas a televizi. Založil a vyučoval na Filmové ško­ le ve Zlíně. Významně se podílel na vydává­ ní odborných publikací, zejména o historii Filmových ateliérů Zlín. Za práci v oboru kinematografie získal řadu ocenění a za celoživotní činnost v tomto oboru byl vyzna­ menán Cenou města Zlína. Jiří vyrůstal v rodinném prostředí, kde po­ máhat potřebným bylo samozřejmostí. Jeho otec Jaroslav se angažoval v rotariánském hnutí až do roku 1948, kdy byla činnost klu­ bu násilně zastavena. Není tedy divu, že se Jiří po sametové revoluci stal jedním ze za­ kládajících členů obnoveného Rotary klubu ve Zlíně. Vedle Tomáše Bati, Pavla Pravce a Aloise Glogara se nejvíce zasloužil o ob­ novení činnosti klubu v duchu rotariánských zásad. Proto také záhy (v období 1996–1997) stál v čele klubu. Také v dalších letech se významně podílel na jeho aktivitách . Dove­ dl skvěle organizovat návštěvy dětí z dětské­ ho domova ve Filmových ateliérech a tato setkání určitě zůstanou nejen v paměti dětí, ale také nás, kteří jsme děti doprovázeli. Nezapomenutelné jsou také jeho odbor­ né přednášky zaměřené na historii vzniku Filmových ateliérů ve Zlíně a tvorbu doku­ mentárních filmů. Mnozí rotariáni mají v paměti jeho obdivuhodnou prezentaci k tomuto tématu na jaře 2017 při setkání ro­ tariánů distriktu 2240 ve Zlíně v rámci akce „Návraty ke kořenům“. Za svou dlouholetou práci pro rotarián­ ské hnutí obdržel Jiří Novotný nejvyšší dis­ triktní ocenění – Cenu Tomáše Bati. Odchodem Jiřího Novotného ztrácí Zlín velkou osobnost a rotariánské hnutí člověka s otevřeným srdcem, který byl vždy připra­ ven pomáhat. Rotariánské heslo pro tento rok zní „Buď inspirací“. Jiří pro nás inspira­ cí vždy byl a v našich srdcích trvale zůstane. Text: Vladimír Chudárek Foto: rodinný archiv Ljuby Novotné Loučíme se s Jiřím Novotným Dne 7. července 2018 skonal ve věku 82 let náš rotariánský přítel, čestný člen Rotary klubu Zlín Jiří Novotný. N

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

38 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 g l o s s a r y Welcome to New Rotary Year! Zdeněk Michálek District 2240 Governor for 2018–19 Welcome to the year that marks 20 years of the resurrected Czechoslovak Rotary District 2240, the year when concrete action will hopefully help us to fulfil our core mission, Service Above Self. We owe this opportunity to our precursors and like they, we too must be responsible for our successors. Member­ ship development is therefore our priority. But let’s also show the public who we the Rotarians are! Show them we are sincere people with a sincere interest in serving the com­ munity. People who have done a  lot of good for their neighbours and invite others to work together. Anyway, RI President Barry Rassin’s theme, “BE THE INSPIRATION”, sends out a clear and succinct message. Exemplary service to society lends a meaning to human lives and sets the Rotary apart from other organizations. In these troubled times it makes possible the fulfilment of our Rotarian mission and safely navigate to the port of call, which is HAMBURG this Rotary Year, the venue of the RI World Congress in June 2019. You are all cordially invited! Respectfully Yours, Supplement english t o r o n t o Recharging batteries he annual RI Congresses follow virtu- ally the same standard pattern. Two days before the event, a Peace Conference brings together the leaders of Youth and Rotaract programmes. Sunday’s two-hour opening with a mix of interesting speeches and performances by top-notch artists is a big day for the par- ticipants as well as the local residents. The opening ceremony was crowned by an unscheduled presence of the Princess Royal Anne, the only daughter of Queen Elizabeth II. The main part of the conferen- ce always consists of the mid-morning ple- nary sessions, which numbered 14 this time. Chief among the distinguished gu- ests were Mrs Laura Bush and Canadian Prime Minister Justin Trudeau. I was happy to see that the Congress de- voted a large space to the development of the Rotary in the information society and the needs of the next generations, but not forgetting the Tradition. Small wonder that our presentation of the story of one of the pre-WWII governors, František Král from Brno, treated as a comics strip, aroused considerable attention. This year’s RI World Congress was held in late June, in Toronto with 24,000 Rotarians from 175 countries attending. T Text: Svatopluk K. Jedlička, photo: Author’s archive

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 39 supplement I decided to call this Rotary Trip because Rotarian outings of this type are common around the world. A Rotaract Trip should serve to present our countries, know new Rotaract members, exchange experience in the Rotaract work, and learn about foreign Rotaract activities. ur trip was scheduled for the first ten days of June. We started in Prague and carried on through Brno, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica and the High Tatras to Košice. We had five trippers from five continents, people from Argentina, Colombia, Mexico, Cy- prus, Kenya, Zimbabwe, Lebanon and India. Rotarians welcomed the trippers on every stage and they met with mem- bers of the local Rotary clubs. Most or- ganizers met with the visitors in the High Tatras, where they spent three days in the charming local atmosphere. We were all united in the quest to redis- cover and explore the former Czechoslo- vakia on the centennial of its founding. Text: Samuel Schlramann R o t a r a c t Czech-Slovak Trip O Rotary Club Třebíč supports the Třebíč Daily Rehabilitation Centre for the Handicapped and Mental Patients. n conjunction with the Rotary Interna- tional Foundation and several foreign Rotary Clubs they have collected donations totalling almost two million crowns. The biggest gift—a 900,000-crown patient col­ lection van, purchased 14 years ago, had served well until replaced by a new vehicle. This time the purchase was co-funded with CZK 150,000 from Germany’s RC Rothen- burg ob der Tauber. Other donors were the Agrofert Foundation, Ford Hlouch Motors and Třebíč City Council. The van was han- ded over on Wednesday 27 June 2018. Text: Jaromír Barák On 7-10 June 2018 Slovenský Raj hosted a third annual orientation meeting of District 2240 inbounds/outbounds. It was attended by 45 exchange students and 38 future outbounds. here was an early reveille on the first morning as the students were supposed to set on a daylong trek across the Hornád pass. In the afternoon, Slovak outbounds arrived at Čingov as well. On Saturday we all trekked to Tomášovský výhľad. Inbounds re­ treated to the hotel to ready themselves for a reception at the Spišská Nová Ves townhall. Outbounds proceeded exploring Slovenský Raj and covered another 20 kilometres to Kláštorisko. On Saturday night the Rotarians, Rotex people and Slovak outbounds savoured traditional Argentinian, Mexican, American and Brazilian dances. The event was doubly emotional mainly for the exchange students, as it was one of their last moments spent to- gether. Slovak outbounds sincerely apprecia- ted this orientation meeting. They received "first-hand advice" what to expect during their stay and how to prepare for it. Text: Gabriela Szaboova Photo: Nikola Tálová Or i e n tat i o n M e e t i n g Slovakia‘s Eden T ř e b í č Supporting Handicapped T I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

40 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 supplement František Král was a veterinary doctor and shortly before and after World War II the Governor of Czechoslovak Rotary District 66. is field treatment of infections ear- ned him an Emperor Franz Josef Gold Cross of Merit, in 1916. He founded Czechoslovakia’s first X-ray veterinary clinic, introduced veterinary medicine to gamekeepers and was first, since 1920, to apply cinematography for scientific pur- poses. He summed up his experience in the book, VETERINÁRNÍ DERMATOLO- GIE. His foreign involvement earned him state awards in Poland, Bulgaria and Yu- goslavia. His pro-humanitarian leanings helped to usher him into the Brno Rotary Club and shortly before the Munich Accords he was elected governor of the Czechoslovak District, in Košice. In the summer of 1948 Král defected to the USA and became a member of the Philadel- phia Rotary Club. He is considered one of the founders of veterinary dermatology as a field of its own. He won a Fulbright Prize in the USA in 1959 and received a Gaines Medal in 1972. In 1963 he was named Professor Emeritus at the presti- gious University of Pennsylvania. The American Academy of Veterinary Derma- tology he helped to establish has since 2012 awarded annual prizes to veterans and new faces in the field. The prize is known as the Frank Kral Award. Text: Svatopluk K. Jedlička Photo: Author’s archive H I STORY Governor’s Comeback H Japan is one of the most beautiful countries of Asia. he main thing I discovered, they all are very helpful and kind. The Japanese language is kind of simple. Grammar is qui- te simple and so are the Hiragana and Kata- kana, but Kanji (Chinese characters) is a problem. A Japanese should know at least 2,000 kanji, but it is far from easy to learn and know how to write them. Their culture is unique and different, because Japan was long isolated from the rest of the world. Sa- kura is surely a part of Japan’s culture. Ja- pan boasts the world’s biggest sakura popu- lations. In spring, when sakura trees blossom, people sit and enjoy their beauty. Japan is a beautiful country, where modern meets traditional to achieve a magic spell. TEXT: Lucie Cahová RC Club Dunajská Streda, the organizers of “Rotary – Friendship without Boundaries” – sponsors numerous public events in an effort to improve the quality of life in their neighbourhood. his time Rotarians from Györ and Du- najská Streda and their local councils wanted to bring together bikers from two cities and two nations. Dunajská Streda Mayor Z. Hájos greeted the participants in the first annual meeting and proceedings were started by RC Club President V. Nagy in conjunction with Laco Nagy. The police- -escorted peloton the set off to Trstená na Ostrove, where we ere greeted by Mayor Zuzana Bónová. Our touring party proceed­ ed on the Danube Dike across the Gabčíko- vo Dam towards the Medveďovský Bridge and on to Hungary, where our friends from RC Györ took the helm. Most of the 114 ti- red but happy pedal people have voted to be there next year. Text: Ladislav Nagy d u n a j s k á s t r e d a Friendship without Boundaries OUTBOUNDS The land of a thousand sakura blossoms T T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 8 Rotary Good News 4 | 2018 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 e was born into a teacher’s family and his father, film director, docu­ mentarist and cameraman Jaroslav Novotný was one of the founders of the Zlín Film Stu­ dios. Film was Jiří’s enchantment. However, the political change after 1948 precluded his professional affair with film. He almost ille­ gally studied film history at the Brno philo­ sophical faculty, was a long-time organizer of the Film Club in Zlín and stood at the cradle of the Zlín Film Festival for Children and Youth. The 1989 revolution gave him a chance to fully focus on film. He was in the manage­ ment teams of Zlín Film Studios and the Ministry of Culture, and a member of the Radio and Television Board. He taught at the Zlín School of Film and wrote trade pu­ blications. He won numerous awards for his contributions to cinematography. Jiří was born and raised in a family envi­ ronment where help to the needy was an idiom. His father was an active Rotarian until the movement was forcibly silenced in 1948. After the revolution Jiří was among the founders of Zlín’s reborn Rotary Club. His longtime work for the Rotary Movement was awarded by the highest District honours, the Tomáš Baťa Prize.. In Jiří Novotný, Zlín lost a big man and the Rotary lost a man with an open heart. This year’s Rotary Theme is, “Be the Inspi­ ration”. To us, Jiří was always an inspiration and shall be forever, in our hearts. Text: Vladimír Chudárek Photo: Ljuba Novotná family archive m e m o r i a l Good bye Jiří Novotný Our Rotarian friend Jiří Novotný, honorary member of Rotary Club Zlín, passed away on 7 July 2018 at the age of 82. H School is part of the culture shock any exchange student has, apart from getting to know people and their ways. Courses were a surprise for me. knew that students in the USA se- lect their courses, which are not com- pulsory as in the Czech Republic, but I was amazed by the sheer choice—from Photography to Pottery, Improvisation and Nursing Fundamentals. Other dif- ferences occurred as I started school, such as grading. Letters and percent are used in the US. What took me most was how modern technologies are used in US schools. We don’t write essays but do tests on Google Class­ room. Ameri- can teachers are also more open and friendly than Czechs, which is not to say Czech teachers are bad; only the standards are differently set. Text: Klára Čadová OUTBOUNDS Schools In USA I

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 8 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Most Pardubice Poděbrady Praha rotary k luby / čr / rotary k luby / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČESKO A SLOV EN SKO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR Rotary Good News 4 | 2018 © Praha, 10. srpna 2018 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VYDÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Redakční rada George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno Členové p oradníh o v ý boru Zdeněk Michálek, DG Július Tomka, PDG Ilja Chocholouš, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T is k Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 D IST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz good news Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 4 / 2 0 1 8 Seznamte se s novým prezidentem RI Barry Rassinem a jeho ženou Esther dat u m p o ř adate l a k tivita m í sto 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/5 (vychází 10. 9.) všeobecná aktivita 1. 9. ICC CZ-SK-N Tradiční setkání na Třístoličníku Šumava 7.–8. 9. RC OV-City Trofeo Niké – jízda veteránů Jeseníky 8. 9. RC Praha City Sportovní den vozíčkářů / Svět bez dětské obrny Praha 14.–16. 9. RC Praha Lnáře pro rybáře – rybaříme pro dětské hřiště Lnáře 21.–23. 9. RI Rotary Institut „Digitalizace v humanitárních službách“ Norimberk 21.–23. 9. DVVM Orientation meeting I. (inboudi ČR + SR) Kroměříž 22. 9. DVVM Povinné školení pro klubové YEO ČR+SR Kroměříž 28.–30. 9. DVVM Rebound/Rotex only Meeting SR Tatranská Lomnica 12.–14. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting ČR Křižanov 1.–7. 10. RI Alumni Week všeobecná aktivita 26. 10. RC Tábor Oslava 90. výročí vzniku klubu Tábor 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2018/6 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 4. 11. DVVM OM I. Pro outboundy a jejich rodiče ČR Třebíč 11. 11. DVVM OM I. Pro outboundy a jejich rodiče SR Martin 16. 11. RC Pražské Ples pražských Rotary klubů Praha 23.–25. 11. DVVM OM II. Pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR Trenčín 7.–9. 12. DVVM Vánoční Praha pro inboundy ČR Praha 7.–9. 12. DVVM Vánoční Bratislava pro inboundy SR Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/1 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 2019 15.–16. 3. D2240 PETS a DŠS 2019 Olomouc 17.–19. 5. D2240 Distriktní konference Praha 1.–5. 6. RI Světový kongres RI Hamburg aktivity kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/

44

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2018-final/