Rotary Good News č. 4 / 19http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

good news 4 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org Nový prezident RI Mark Daniel Maloney se svou ženou Gay

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

Rotary Sailing Week 2019 9. ročník Datum: 14.–21. 9. 2019 Pořadatel: Czech and SlovaK Rotary Fleet (CSRF) Aktivita: Rotary Sailing Week 2019 Místo: Střední Jadran (Chorvatsko) Datum: 19. 9. 2019 Pořadatel: Czech and SlovaK Rotary Fleet (CSRF) Aktivita: Setkání posádek Rotary Sailing Week 2019 Místo: Murter (Chorvatsko) Máte-li kdokoli zájem se k nám přidat, (jednotlivci nebo posádky) neváhejte a kontaktujte přímo mne NA E-MAIL martin.pesat@hertin.cz nebo kohokoli z flotily. Zdá se to neuvěřitelné, ale před námi je již devátý ročník týdenního souplutí mnoha rotariánských lodí po Jadranu – Rotary Sailing Week 2019. Pravidelně vyplouváme na jaře, ale tentokrát jsme termín posunuli na podzim. Důvodem byla účast na Convention v Hamburku a Post Convention Cruise (zmínka na jiném místě). Rotariáni, kapitáni námořní plavby, námořníci a milovníci námořního jachtingu – pozor! Tento rok se koná Rotary Sailing Week v Chorvatsku od 14. do 21. září 2019 na středním Jadranu. Setkání všech posádek bude v úterý 19. září 2019 na Murteru. Přesnější pokyny budou k dispozici na www.rotarysail.eu a na FB Rotary Sailing Week. Martin Pešat Commodore Czech and Slovak Rotary Fleet, z. s.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

Není to jen téma letošního prezidenta Rotary International Marka D. Malonyho, je to především velmi významný fakt. Zažívali jsme jej minulý měsíc na celosvětovém shro- máždění v Hamburku. Při impozantním vlajkovém defilé jsem si znovu uvědomil, do jak významného celosvětového společenství mám čest příslušet. Podobné pocity jsme s mojí paní zažívali v Domě přátelství při neformálních setkáních s do té chvíle neznámými ro- tariánkami a rotariány. Během nich se tak zřetelně ukazuje, že přes všechnu různost máme tolik společného, jak mnohdy náš malý příspěvek nebo projekt dokáže pomoci tisíce kilometrů daleko. Ještě milejší jsou pro mě setkávání opakovaná, především se „spolužáky“ – nyní již guvernéry v distriktech sousedních, v Asii či USA. A spousta praktických věcí z diskuzí s nimi se dá převést do rotariánského života v našich podmínkách. Kouzlo Rotary je v neočekávaných propojeních kdekoliv na světě – kolikrát stačí jen dát najevo naši ideovou sounáležitost a jistě už řada z nás poznala rotariánské zajiskření – spontánní popovídání o klubech, odkud jsme, o projektech, které děláme a které bychom mohli třeba realizovat společně, s někým, o jehož bytí jsme ještě před chvílí netušili.  Léto k rotariánskému propojování určitě vydatně přispívá letními  tábory, ve kterých se angažuje řada našich klubů a členů. Také hodně cestujeme, poznáváme nová místa a někteří z nás využijí rotariánského privilegia – možnosti návštěvy klubu v místě, kde se právě nacházíme. Zkušenost – jak a co dělají jinde, jaký je přístup k rotariánství – je nenahraditelnou pro poznání vlastní cesty a často velikou motivací. Například když na našich cestách potkáváme rotariánské symboly a oznámení o setkáních v oblastech až překvapivých. Je mým velkým přáním, aby co nejvíce našich členů mělo možnost aktivně zažít Rota- ry v zahraničí. Při Rotary Convention, při návštěvě v klubu, na distriktní konferenci, při pobytu u rotariánských přátel, kdekoli. Věřím, že pro naše uvědomění si kdo jsme a kam směřujeme, to je velmi důležité. ILJA CHOCHOLOUŠ Guvernér 2019/20 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“. Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. Rotary spojuje svět

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

4 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 telitné kluby – praktizujúce odlišné formáty stretnutí a pri- nášajúce zaujímavé príležitosti na servisné projekty, a to nielen v oblastiach kde Rotary doposiaľ nepôsobilo, ale aj tam, kde už prosperuje. Žiaden Rotary klub na svete nedokáže svo- jou činnosťou obsiahnuť všetky segmenty života svojej ko- munity. Musíme preto zriaďovať nové kluby, aby sme zaan- gažovali aj takých predstaviteľov komunity, ktorí sa nemôžu spojiť s našimi existujúcimi klubmi. Rastúci trend Rotary zabezpečia správne konexie. Rotary je o nadväzovaní vzťahov, vďaka ktorým je naša organizácia jedinečná vo svete a o ich prehlbovaní a rozširovaní. Zaviaž- me sa k podpore rastu Rotary a ústretovo privítajme ďalšiu rôznorodú generáciu žien a mužov, keďže Rotary spája svet. Listy prezidenta RI Milí kolegovia rotariáni a všetci príslušníci rotariánskej rodiny! Preklad: IVAN BELAN, PDG Mark Daniel Maloney Prezident rotary International JÚl Milujem cestovanie! Dokonca si užívam aj samotný pre- sun z jednej destinácie do druhej. No minulý rok sme s man- želkou Gay mali zážitok, ktorý znechutí aj tých najnadšenej- ších cestovateľov. Museli sme čakať šesť hodín na letisku, na ktorom sme pôvodne ani nemali byť, neplánovane sme strá- vili noc v akomsi hoteli a v čase, keď sme už dávno mali byť doma. Skrátka jeden z tých nevydarených dní. Keď už sme museli čakať na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku, šli sme sa s Gay prejsť a pozo- rovať ľudí. Prešli sme z jedného konca terminálu na druhý a späť, pričom sme si prezerali každú odletovú bránu, každú destináciu, každú skupinu ľudí čakajúcich na odlet. Každá odletová brána predstavovala akýsi samostatný ostrov. Keď sme kráčali centrálnym koridorom, boli sme v New Yorku, splývajúc s davom v prúde jednej rieky. Ale keď sa ľudia usa- dili v čakárňach, zanechali tento prúd a pristáli na ostrove. Zrazu akoby už boli v Dillí, v Paríži či Tel Avive. Na začiatku našej prechádzky som si pomyslel: „Všetci títo rôzni ľudia, všetky možné krajiny, všetci na jednom mieste. Je to ako Rotary!“ Ale ako sme prechádzali popri jednotlivých bránach, niečo som si uvedomil. Vôbec to nebolo ako Rotary. Pretože každý v tej rieke smeroval na ostrov. A každý ostrov zostal ostrovom. Ľudia smerujúci do Tchaj-peja sa síce mohli zho- várať medzi sebou, no nekomunikovali s ľuďmi, ktorí cesto- vali do Káhiry alebo Lagosu. Porovnajme si to s Rotary. Ro- tary nám aj pri našej rôznorodosti umožňuje vytvárať vzájomné väzby, vytvárať hlboké a zmysluplné vzťahy. Máme možnosť nadviazať vzťahy s ľuďmi, s ktorými by sme inak neprišli do styku, no ktorí majú s nami toho viac spoločného, než by sme si kedy mysleli. Prepája nás s našimi komunita- mi, otvára nám nové profesionálne príležitosti a kontaktuje s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc. Vzájomné spojenie je to, v čom spočíva jedinečnosť Rotary. To je to, čo odlišuje Rotary od prúdiaceho davu na letisku JFK. V Rotary nikto z nás nie je ostrov. Všetci sme v Rotary spolu, bez ohľadu na to kto sme, odkiaľ sme, akým jazykom hovoríme, alebo na tradície, ktoré vyznávame. Všetci sme navzájom prepojení – naše komunity a členovia nielen našich klubov, ale aj v glo- bálneho spoločenstva, ku ktorému všetci patríme. Toto spojenie, aj v globálnom spoločenstve, je kľúčom k úspechu Rotary. To je to, čo nás k Rotary privádza. Kvôli tomu v Rotary zotrvávame. Staňte sa spolu s kolegami rota- riánmi súčasťou toho, ako Rotary spája svet. aUGUST Počas rotariánskeho roka 2019–2020 budem podne- covať členov Rotary a Rotaract klubov, aby mali na zreteli rast Rotary. Rastový trend chceme zaznamenať v oblasti služieb, chceme dosiahnuť výraznejší dopad našich projektov, a čo je najdôležitejšie, chceme vidieť nárast počtu členov, aby sme mohli dosiahnuť ešte viac. Vyskúšajme nový prístup k člen- stvu – organizovanejší a strategickejší. Vyzývam každý klub, aby zriadil výbor pre aktívne členstvo v Rotary, zložený z ľudí s rôznorodou odbornou špecializáciou, ktorí budú metodicky pristupovať k vedeniu lokálnej komunity. Výbor pre členstvo bude uplatňovať systém klasifikácie Rotary, ktorý je navrh- nutý tak, aby sa v klube zabezpečilo proporčné zastúpenie širokej škály profesií prítomných vo vašej komunite. Cieľom je identifikovať potenciálnych lídrov s potrebnými zručnos- ťami, nadaním a morálnymi predpokladmi, ktorí posilnia váš klub. V prípade, že výbor pre členstvo bude mať akékoľvek pochybnosti súvisiace s výkonom svojho mandátu, na webo- vom sídle Rotary.org má k dispozícii kontrolný zoznam s jas- ne definovanými krokmi organizácie práce. Ako inou formou môžeme vytvárať väzby, aby sme zabezpečili rast Rotary? Vytvoríme nové typy klubov – buď nezávislé kluby, alebo sa- Apelujem na všetky kluby, aby zriadili výbor pre aktívne členstvo.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 5 SrPen Je tady pár docela dobrých záležitostí, které bych s vámi rád probral. Počet žádostí o globální granty Rotary prudce narůstá. Rotariáni si jsou vědomi ohromujícího do- padu našich grantů, a tak chtějí využít sílu globálních gran- tů a pustit se do ambiciózních projektů. Jedním z klíčových aspektů našich globálních grantů je důraz na udržitelnost výsledků, na kterou je třeba dbát při přípravě projektů. Když se společně pouštíme do řešení ně- jakého problému, není to jen otázka vystavení šeku – nemů- žeme pak vše nechat být. My přece měníme kvalitu životů. My přicházíme s udržitelnými řešeními. Je dobré mít problém, jako je růst žádostí o globální granty: ukazuje to na odhod- lání rotariánů pomáhat a sloužit. Ale pokud máme finančně podporovat více globálních grantů, potřebujeme udržet růst Nadace Rotary. Dalším dobrým problémem, který máme, je otázka, jak co nejlépe podporovat přání rotariánů nějak pomáhat v situacích velkých neštěstí. Díky našemu programu pomoci při kata- strofách mohou kluby v případě, že dojde k nějakému ne- štěstí, získat grant z nového fondu – ale jen tehdy, pokud se samy budou finančně podílet. Můžeme našim rotariánským přátelům pomoci rychle, ale potřebujeme vaši spoluúčast. Také jsme už tak blízko ke skoncování s poliem jednou pro vždy. Všichni jsme během našeho života dokázali mnohé! Jen si uvědomte, že jste přispívali na to, aby mohly být po- dány ty poslední kapky, které natrvalo zbaví svět dětské obrny. Sotva kdy za celý život uděláte něco tak důležitého a tak významného! Jedna stará moudrost praví: „Kamkoli se vydáš, čiň tak z plného srdce.“ Tak otevřete své srdce a přispějte své nada- ci. Může to být to nejvýznamnější, co jste kdy udělali. Přispějte hned dnes a pak mi na moji stránku na Facebooku popište, jak dobře jste se cítili po poskytnutí tak dobrého daru. Buďme ve spojení a měňme svět společně. Sdělení předsedy správní rady Nadace Rotary Překlad: PEtr j. PAjAs, PDG ČerVeneC Ni hao, rotariáni! Jsem opravdu nadšený z této možnosti komunikovat s každým z vás každý měsíc v mojí nové roli předsedy správní rady Nadace Rotary. Jsem ohromen představou té úžasné práce, kterou má tento rok Nadace před sebou. Máme tak ohromný, trvalý vliv na svět! V blízké bu- doucnosti zmizí z tváře Země virus polio – a to kvůli vám. Chápu svoji předsednickou roli podobně jako tu, kterou jsem míval v našem týmu košíkové na střední škole. Byl jsem rozehrávač. Mým úkolem bylo vhodit míč na hřiště a zajistit, aby se dostal k mému spoluhráči ve chvíli, kdy je volný. A pak jsem měl velkou radost, když dávali koše. Tehdy jsme si ještě neplácli dlaněmi za odměnu, jako to je zvykem teď, ale já bych býval určitě dával svoje plácnutí za každý zdařilý hod do koše. Teď se nemohu dočkat, až je budu rozdávat vám. Uvažujte: Je hodně možností, jak vy sami mů- žete poděkovat podobným plácnutím všemi pěti prsty dlaně naší nadaci. Já třeba začal tím, že jsem do Rotary přivedl všech pět členů rodiny Huang — svoji manželku, tři naše děti a sebe samého — a každoročně přispíváme nadaci finančně. Nuže, uvidíme, kolik podobných poděkování o pěti prstech můžeme my všichni dát v nadcházejícím rotariánském roce naší nadaci. Jestli to bude o pět šeků více, nebo přivedete pět nových dárců, či uspořádáte pět dalších akcí k získání peněz pro nadaci, nebo prostě dáte o pět dolarů více – každá taková pětice se počítá. Tento rok chci naplnit svoje účty na sociálních sítích vše- mi těmi pětinásobnými díky vyjádřenými Nadaci Rotary a budu to šířit po celém světě spolu s příběhy těch laskavých lidí, kteří nás přibližují svými dary blíže k dosažení našich cílů. Přidejte se ke mně na Facebooku (@garyckhuang) a sdí- lejte se mnou vaše příběhy. A neváhejte také dávat svá vlast- ní pětinásobná poděkování. Snažme se dosáhnout na své cíle a jděme dál. Kluby mají velké projekty — a spoléhají na nás. Také děti celého světa na nás spoléhají. Teď je ta chvíle – dejte koš, máte na to! Ať je tento rok pro naši nadaci ten nejúspěšnější ze všech. Gary C. k. HUanG Předseda správní rady nadace rotary Přispějte hned dnes a pak prostřednictvím mojí stránky na Facebooku sdělte všem, jak dobře jste se cítili po poskytnutí tak dobrého daru!

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

6 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 Fado bolo zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2011. Spojené státy Rotary klub Shady Brook v Lang­ horne v Pensylvánii jako svůj klí­ čový projekt převzal patronství nad jednou školou na nejchudším předměstí Filadelfie. Jde o školu Williama Dicka, nacházející se 32 km od Langhorne, která slouží více něž pěti stům dětí od školky po osmou třídu. Za posledních deset let věnoval klub škole více než 16 000 dolarů v rámci sdíle­ ného grantu s distriktem 7450. Člen klubu Dick Newbert to komentoval slovy: „Nejen, že jsme dali dohromady peníze, my jsme shromáždili i spoustu pomůcek a zařízení.“ Členky a přítelkyně klubu mj. upletly stovky čepic jako osobní pohlazení a všichni také navštěvují školu a čtou si s žáky. Portugalsko Rotary klub Fafe každoročne od roku 2005 organizuje Deň solida­ rity, ktorý dáva priestor na fundraising a je zároveň oslavou divadelného umenia. V júni 2018 diváci zaplnili trávnatý svah, odkiaľ si vychutnali koncert výberu orchestrálnych skladieb a fada – hlboko melancholických portugalských piesní. Výťažok z koncertov, vrátane sponzorskej podpory, predaja balónov a sve­ tielkujúcich paličiek dosahuje 2 300 až 2 800 dolárov. V priebehu ostatných troch rokov zakúpil nástroje pre miestnu hudobnú školu Academia de Musica de José Atalaya, kúpil klarinet pre nadaného študenta školy a pomo­ hol uhradiť lekársku starostlivosť poskytnutú miestnej dievčine s detskou mozgovou obrnou. Nigérie Rotaract klub v Agege, očekávaje chaos provázející celostátní volby, se rozhodl propagovat mírové řešení konfliktních situací. Rotaractorské řešení znělo: Spustíme kampaň na sociálních médiích s cílem vysvětlo­ vat veřejnosti, jakou hrozbu předsta­ vuje kupování hlasů a násilí během voleb. Aby odvrátili hrozbu podvodů během únorové volby prezidenta a poslanců, psali členové klubu dopisy vydavatelstvím místních médií a na Twitteru užívali hashtagy jako #voteandnotfight (#volte_ale_ nebojujte) a #shunelectionviolence (#vyhni_se_nasili_ve_volbach). Nigérie bude ještě čelit mnohým závažným výzvám – vždyť bylo hlá­ šeno 39 osob zabitých v rámci násil­ ných akcí provázejících volby – a proto klub plánuje pokračovat ve svém úsilí o férovou volební kampaň. ze světa Lidé v akci Text: Brad WeBer Překlad do češtiny: doBroslav Zeman, PdG Preklad do slovenčiny: Ivan Belan, PdG Spojené státy Nigérie Portugalsko Srí Lanka Austrálie

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

7 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 Původní obyvatelé žili v oblasti Wollongong již před nejméně 30 000 lety. Austrálie V roce 1954 pomohl Rotary klub Wollongong vybudovat silnici stoupa­ jící strmým svahem až k národnímu parku na vrcholu Mount Keira, což je asi 500 m vysoká hora, odkud je nád­ herný výhled na pobřeží Illawarra jižně od Sydney. Projekt stavby silnice byl tehdy součástí oslav zlatého výročí Rotary v roce 1955; proto klub letošního 23. února připomněl tento počin setkáním občanů organizova­ ným společně se Zemskou radou původních obyvatel provincie New South Wales a s botanickou zahradou působící v národním parku. Asi 120 lidí se vydalo na pochody s průvodcem, aby se seznámili s významem hory pro kulturu původních obyvatel Aus­ trálie a s flórou i faunou parku. Rota­ riáni a ostatní návštěvníci pomáhali svážet seno a odstraňovat plevel, aby tím podtrhli pravý význam projektu. Srí Lanka rotaract klub achievers lanka Business school zorganizoval kon- com januára dobrodružnú hru Conquer Colombo scavenger hunt. na štart deväťhodinového zápolenia sa postavilo 500 pretekárov, ktorí sa vybrali autami, na kajakoch a tuk-tukoch zdolať 20 men- tálne a fyzicky náročných úloh. Populárne podujatie, ktoré sa koná každý rok od roku 2013, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou miest- neho kalendára. Pri plnení úloh neraz zoviera srdce a dochádza dych, keď si štvor- členné tímy merajú sily v paintballe, jedení sendvičov a hádaní ingrediencií, presune ťažkej pneumatiky inak ako kotúľaním či zdo- bení koláčikov so zaviazanými očami, vysvetľuje člen klubu Tusari ekanayake. Tento rok víťazi získali výlet do Jakarty v Indonézii, zatiaľ čo ostatné tímy získali ceny za najlepšie kostýmy a výzdobu vozidiel. Štartovné vo výške približne 23 Usd za tím, spolu so sponzorským financovaním podporí iniciatívu Project life, v rámci ktorej klub vo vidieckych oblastiach krajiny zabezpečuje inštaláciu nádrží na zber dažďovej vody a systémov na čistenie vody reverznou osmózou. „Prvých 15 tímov získalo ceny od darčekových košov až po poukážky,“ hovorí člen klubu nadun ranasinghe. „Bez ohľadu na to, či sa našim účastníkom podarilo preniknúť do top 15, všetci odišli s pocitom spokojnosti a túžbou zúčastniť sa na hre aj budúci rok.“

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

ze světa 8 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 ylo zřejmé, že pro přípravu kongresu tentokrát spojily síly jak oba prezidenti RI, aktuální Bar- ry Rassin, tak jeho nástupce Mark Maloney, tak i místní rotariáni ze čtrnácti německých distriktů. Mezi nejvýraznější změny patřilo rozšíření účasti zástupců Rotaract klubů, jimž dříve patřilo jen dvoudenní setkání před kongresem, i do všech částí kongresového progra- mu. Na úvodním ceremoniálu kongresu tvořili členové Rotaract klubů v auditoriu výraznou skupinu, stejně tak jako při plenárních přednáškách. V nich tentokrát vystoupil s oficiálním příspěvkem o zapojení nových členů do práce klubu Chris Wells z Rotaract klubu Market Harborough (Anglie). Ostatně leadersipu byla tentokrát zasvěcena i většina přednášek dalších spíkrů. Nutnost širší spolupráce Rotary s partnerskými subjekty zdů- raznilo například vystoupení Lark Doley, prezidentky B H A M B U R G 2 0 1 8 Rotary má perspektivu Text: Svatopluk k. Jedlička, foto: Monika lozinSka a Svatopluk k. Jedlička Letošní Světový kongres RI, který se uskutečnil začátkem června v Hamburgu (Německo), budeme patrně považovat za přelomovým. Vyznačoval se nejen uvolněnou atmosférou i v oficiální části programu, ale i dynamikou a účastí neobvykle velkého množství rotariánů v produktivním věku i mladých lidí jak na pódiích, tak v auditoriu. Celkový počet účastníků byl 27 tisíc. 1 Zásluhou školní plachetnice ruského námořnictva vlály nad přístavem i symboly rotary 2 taneční kreace prezidenta rI Barry rassina a jeho manželky esther ilustrují uvolněnou atmosféru kongresu i v oficiální části 3 Ke společné fotografii se podařilo shromáždit jen zlomek účastníků z našeho distriktu 4 důležitost vzájemné spolupráce ve svém vystoupení zdůraznila Lark doley, prezidentka společenství toastmasters International 5 Chris wells z rotaract klubu Market Harborough (anglie) za své atraktivní vystoupení o procesu získávání mladých lidí pro rotary bouřlivý potlesk 6 organizátoři nenechali nikoho na pochybách, že se kongres koná v německu 7 V závěru kongresu představil budoucí prezident rI Mark daniel Maloney svoji manželku gay i celou rodinu 1 3 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

ze světa r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 9 2 4 7

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

ze světa 10 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 společenství TOASTMASTERS INTERNATIONAL (tyto kluby se mají čile k světu i v Česku a na Slovenku). V části prezentující různé projekty zaujaly zejména ty, které se opírají o využití digitálních technologií, a to nejen v tradičních oblastech podporovaných rotariány jako je vzdělávání a zkvalitňování životního prostředí, ale třeba i při zajišťování kompenzačních pomůcek pro handicapované. Zájem vzbudilo také vydání historické publikace „Rotary pod vlivem nacionálního sociali- smu“, které na kongresu doprovázelo několik akcí. Jeden z účastníků diskusního fóra zdůraznil, že tato otázka byla aktuální nejen v Německu, ale i v dalších regionech včetně Rakouska, Čech, Moravy a Slovenska. Také účast českých a slovenských rotariánů byla im- pozantní. Sjelo se nás do Hamburgu více jak šedesát! Kromě aktuálních guvernérů, „úřadujícího“ Zdenka Michálka a budoucího Ilji Chocholouše tu bylo i ně- kolik past guvernérů. Výrazná, viditelná a ostatními obdivovaná byla skupina rotariánů z Martina, která se předvedla v tradičních lidových krojích svého kra- je. Členové Rotary klubu Praha City využili jen část z rozmanité programové nabídky. O konferenčním víkendu navštívili „Halu přátelství“, kde byly prezen- továny různé projekty a aktivity Rotary. U prezentace mezinárodního projektu Disaster Aid Europe „drželi službu“ tradičně Irenka Brichta s manželem Stuartem, u stánku prezentujícího fellowship skautujících rota- riánů byl k zastižení také tradičně Zdeněk Michálek, aktivity cyklistického fellowshipu prezentovala Helena Kovaříková a Sváťa Jedlička se účastnil na aktivitách fellowshipu sdružujícího zájemce o historii Rotary. Všechny rozmanité aktivity jak samotného kongresu, tak i ty, které mu předcházely nebo jej doprováze- ly, signalizují, že Rotary má perspektivu. A to nejen v duchu aktuálních témat „Buď inspirací“ a „Rotary spojuje svět“. 8 Zásluhou Mezinárod­ ního výboru pro spolupráci (ICC) německo – rusko měly v různých formách na kongresu výrazné zastoupení i ruské rotary kluby 9 Mezi charitativními projekty představovanými v „Hale přátelství“ zaujal letos například systém kompenzačních pomůcek využívající elektronickou komunikaci 10 na letošním kongresu nechybělo ani pozvání na příští světový kongres rI, který se uskuteční první červnový víkend 2020 na Hawaji 11 Letošním překvapením byl společný prezentační stánek třinácti rotary klubů z pevninské Číny (mimo tchaj­wan a Hongkong) 8 9 11 10 „samozřejmě, pokud chceme hrát vůdčí roli a chceme­li ukázat světu jasnější budoucnost, musíme se chovat způsobem, který vzbuzuje důvěru. Proto je integrita jednou z našich základních hodnot. Integrita znamená netolerovat špatné chování. očekáváme zodpovědnost od našich rotariánských činovníků a přátel, a to jak v prostředcích, tak i v cílech. Uplatňujeme vysoké etické standardy, profesionálně i soukromě. s ostatními jednáme spravedlivě a s respektem, a odpovědně využíváme zdroje, které nám byly svěřeny. Jednat vždy poctivě a s bezúhonností, to buduje důvěru a umožňuje nám vrátit se k tomu, co nám nejvíce leží na srdci, k hodnotám rotariánské služby.“ Barry raSSin, prezident rI 2018/2019

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 11 pátek 31. května v Lindner Hotel am Michel přivítal účastníky předseda představenstva vy- davetelství Martin Kayenburg o poté jednání pozdravil ředitel RI Peter Iblher. Každý z magazínů dostal příležitost představit své periodikum. Za Rotary Good News se této úlohy zhostil zástupce šéfredak- tora Svatopluk Jedlička. Právě výměna zkušeností byla nejcennější částí setkání. O představách vedení RI ohledně spolupráce mezi regionálními redakcemi a ústředím v Evanstonu hovořila Eva Yusa a Donna Cotter zase přiblížila požadavky na prodloužení licencí. Odpoledne bylo věnováno vývoji médií. Jak jít dál cestou tištěných a digitálních médií, jak reagovat na vzrůstající úlohu sociálních sítí. Německý přístup k di- gitalizaci objasnil Timo Hammerbacher. Sabine Mei- nert seznámila účastníky s organizací vydavatelství. To má patnáct zaměstnanců na plný úvazek a zajišťu- je vydávání magazínu, členského seznamu a dalších rotariánských publikací, včetně překladů. Nadto má v každém německy mluvícím distriktu zpravodaje. Velmi zajímavý příspěvek přednesl britský zástupce Dave King, který hovořil o zkušenostech s rotariánskou rozhlasovou stanicí. Setkání evropských vydavatelů regionálních ma- gazínů navázalo na podobné jednání ve Francii před dvěma roky. Ukazuje se, že takové semináře jsou velmi užitečné. Ukazují, kam směřuje vývoj v komunikaci mezi rotariány, vedením RI a veřejností. v N Ě M E C K O Seminář evropských vydavatelů regionálních magazínů Rotary Text: FrantiŠek ryneŠ, pdG foto: Monika lozinSka a Svatopluk k. Jedlička Před světovou konferencí se uskutečnil seminář zástupců vydavatelů regionálních magazínů z Evropy. Hostitelem bylo vydavatelství Rotary Verlag, GmbH, zajišťující pro německy mluvící země (Německo, Rakousko a část Švýcarska) vydávání časopisu Der Rotarier. Za náš distrikt se na náklady RI zúčastnil Svatopluk Jedlička, František Ryneš pak na vlastní náklady. ze světa Hlavní téma semináře uvedl Peter Iblher, ředitel hostitelského vydavatelství .rotary Verlags gmbH, Hamburg. Výměna zkušeností byla nejcennější částí setkání.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

12 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 loha je pro Havajany způsob života, takový, kdy se člověk soustředí na harmonii, je trpělivý, s každým jed- ná s respektem a sdílí radost s vaší ‘ohana – což je po havajsku rodina. Když se vypravíte na Kongres Rotary International v Honolulu v dnech 6. až 10. června 2020, zažijete tuto zkušenost z první ruky. V roce 1850 král Kamehameha III. pro- hlásil Honolulu oficiálně hlavním městem své říše – od té doby je město sídlem vlády Havajských ostrovů. Jako největší město na ostrovech je Honolulu rušnou metropolí s restauracemi nabízejícími jídlo ze vždy čerstvých zdrojů a přísad, s obchody na světové úrovni a s nabídkou seznámit se s tradiční havajskou kulturou. Město a Havajské ostrovy nabízejí mno- ho přírodních krás a téměř stále slunečné počasí. Projdete se podél světoznámé pláže Waikiki, vystoupáte ke kráteru Leahi, který je znám také jako Diamantová hlava, nebo si zaplavete se zelenými mořskými želva- mi v zátoce Hanauma. Vezměte s sebou na kongres roku 2020 celou svoji rodinu a plně si vychutnejte duch aloha. registrovat se na rotary kongres 2020 rotary Convention v Honolulu je možné na stránce riconvention.org A O d p O č í tává n í d a l š í h O S v ě t O v é h O k O n g r e S u V duchu aloha! Text: HAnk SArtin, překlad: PEtr J. PAJAS, PDG foto: SHuttErStock.com Možná jste slyšeli, že aloha je havajské slovo znamenající jak pozdrav „ahoj“, tak „dobrý den“. Ve skutečnosti je aloha významově mnohem bohatší slovo: zahrnuje pojmy láska, náklonnost, oddanost, mír, soustrast a slitování. ze světa

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 13 Téma „Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“ alendářní Nový rok je velkým svátkem spo- jený leckdy s bujarými oslavami, které začína- jí na Silvestra. Nejtra- dičnějším symbolem napříč zeměmi je novoroční přípitek a ohňostroj. Tradice ovšem mohou mít i rozmanitější podo- bu. Například na Sibiři se „sázejí“ stro- mypodled,v japonskýchšintoistických chrámech zazní o silvestrovské půlnoci zvony 108krát (číslo 108 je počet všech lidských tužeb). V Dánsku se házejí ta- líře na dveře přátel, což má odhánět zlé síly a utužit přátelství. Naopak v Řec- ku využívají dveře v rámci oslav trochu praktičtěji a zavěšují na ně cibuli. Neměnnou tradicí nového rotarián- ského roku, který se datuje 1. červen- ce je nastoupení nových guvernérů distriktů, prezidentů klubů a nového celosvětového prezidenta RI. Na rozdíl od tradic podstata přání do nového roku zůstává vždy stejná. Vzájemně si přeje- me hodně zdraví, štěstí a úspěchů. A to samébychompopřálivšemRotariánům do nového rotariánského roku. Mnoho z nás si dává i novoroční před- sevzetí. To rotariánské je nad slunce jasné – pomáhat potřebným a sloužit nad vlastní zájmy. K Seneca

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 14 téma je len Mark v priestoroch advokátskej kancelárie Blackburn, Maloney a Schuppert, ktorú založil jeho svokor

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

15 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 téma Minulosť začiatok Už takmer 40 rokov je Mark Daniel Maloney spolu s rodinou dôkazom toho, že Rotary spája svet. Tento „nadšený cestovateľ“, ako sa sám opísal, sa teraz vydáva na ďalšiu etapu svojej životnej cesty: stáva sa novým prezidentom Rotary International. Text: Geoffrey Johnson, preklad: Ivan Belan, PDG

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

16 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 V smere hodinových ručičiek zhora zľava gay a Mark Maloney doma v decatur v alabame; prvá rodina rotary 2019–2020 (zľava): dcéry Phyllis a suzanna, vnuk Peter, zať Blake, dcéra Margaret, gay, vnuk Patrick a Mark; Maloney sa podieľa na projekte distribúcie vodných filtrov v jeseni minulého roka na amerických Panenských ostrovoch; Maloney a rick rotramel, dlhoroční konferencieri na dňoch pukancov v ridgway, mali pod taktovkou tiež slávnostný sprievod v r. 2017; v roku 2010 predsedal Mark rade pre legislatívu rI, ktorej sa za náš dištrikt zúčastnil Pdg I. Belan

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

téma r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 17 ú dva týždne pred Vianocami v severnej Alabame a Rotary klub Decatur žije predvianočnou atmosférou. Minulú sobotu čle- novia klubu spolu s príslušníkmi kresťanského spolku v Stone River serví- rovali raňajky pre viac ako 70 detí, ktoré potom vzali na nákupy do Targetu. Denník Decatur Daily sa v článku o nákupnom vý- lete detí sponzorovanom Rotary klubom odvolával na Maloneyho, pričom ho uviedol ako „člena klu- bu“, čo v podstate bolo korektné, no zďaleka nie dostatočne výstiž- né, pretože toto označenie nedo- káže vyjadriť rozsah toho, čo ten- to človek dokázal. Od vstúpenia do Rotary v roku 1980 Maloney zastával funkciu: (hlboký nádych) guver- néra dištriktu, riaditeľa RI, poradcu prezi- denta, správcu Nadácie Rotary, predsedu Rady pre legislatívu RI a predsedu Výboru svetového kongresu RI v roku 2014 v Sydney. To je len niekoľko postov ktorých sa ujal, všetky však tvoria len akúsi predohru pred hlavným dejstvom: jeho novou úlohou vo vedení Rotary – v pozícii prezidenta Rotary International. „Je maximálne kvalifikovaný na post prezidenta RI,“ vyjadril sa Bill Wyker, kto- rý Maloneyho pozná už takmer 40 rokov. „Disponuje mimoriadnymi komunikačnými schopnosťami a výborne mu to myslí, vie sa vcítiť do situácie iných a záleží mu na ľuďoch. Myslím to tak, že sme našli kom- plexného človeka. Nikto v našom klube nie je prekvapený, že práve on sa dostal na samotný vrchol pyramídy.“ Mark Daniel Maloney sa narodil 14. mája 1955. Rodinná farma nachádzajúca sa na okraji malého mestečka Ridgway sa me- dzičasom značne rozrástla. Po celé desať- ročia tam rodina chovala hovädzí dobytok a pestovala krmivo pre dobytok. V takomto prostredí Mark Maloney vyrastal. Rýchlo sa však ukázalo, že nie je predurčený na karié- ru v poľnohospodárstve, aj keď na súťažiach 4-H, ktoré mali preveriť budúcich farmárov, získaval tie najvyššie ocenenia – za verejné vystúpenia. Pripísal si ešte ďalší úspech, pri ktorom ostatní iba bledli: v roku 1962 Mark a jeho päťročná sestra Kristi vyhrali v Ridgway kostýmovú súťaž s havajskou tematikou na každoročne organizovanom „Dni pukancov“. „Deň pukancov bol každoročne vrcholným podujatím v meste,“ hovorí bývalý obyvateľ Ridgway Rick Rotramel, člen Rotary klubu Danville v Illinois. Takáto udalosť vyžaduje zručného manažéra a moderátora. V roku 1981 sa Ridgway s touto ponukou obrátilo na Marka Daniela Maloneyho. Spomínanej úlo- hy sa odvtedy zhostil každý rok, vynechal len dvakrát – keď termín kolidoval s krsti- nami jeho dcéry Phyllis a keď sa zúčastnil na pohrebe. „Mark sa rád ujíma tejto funkcie a vtipkuje,“ hovorí Rotramel. „Má skvelý zmysel pre humor. Odvedie výbornú prácu a ešte sa pri tom aj zabaví.“ Na jeseň 1972 odišiel Mark na vysokú školu. Jeho rodičia dodržali svoj sľub, že ho pošlú do tej najlepšej školy, na akú sa mohol dostať – na Harvard. V jarnom semes- tri prvého ročníka Maloney už získal titul v odbore história, ktoré ukončil s vyzname- naním. Zapísal sa do bezkreditového kurzu, predmetom ktorého boli základy štátneho zriadenia a vládneho systému. Kurz viedol illinoiský politik Paul Simon, ktorý v roku 1974 vyhral voľby do americkej Snemovne reprezentantov. V lete po promócii sa Ma- loney dostal na stáž do Snemovne repre- zentantov, kde pracoval dva mesiace v Si- monovej kancelárii vo Washingtone, D. C. Počasvyučovaniav druhomtýždniseminá- ra si niekoľko študentov vytiahlo malé vrecká pukancov. Cez víkend si urobili výlet z Nash- villu do južného Illinois a zúčastnili sa na podujatí s názvom Deň pukancov. Zúčastnila sa ho aj Gay Blackburn, ktorá bola absolvent- ka Agnes Scott College a pochádzala z De- catur z Alabamy, kde jej otec, renomovaný právnik, bol kedysi starostom. Šéfom tejto výpravy bol jeden z jej spolužiakov na medzi- národnom práve, mladý muž menom Mark Maloney. Nasledovali konverzácie o atrak- ciách domovského mesta a ešte v tú jeseň začali Maloney a Blackburn spolu chodiť. Začiatkom februára nasledovala návšteva, o ktorej Maloney hovorí ako o „Gayinej prvej a osudovej návšteve“ jeho rodiny. „Gallatin s Markova najsilnejšia stránka: záleží mu na tom, čo robí. Má zlaté srdce – a má po svojom boku Gay. Sú skvelý tím a Mark z toho profituje.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

18 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 téma je kraj s menej ako 8 000 obyvateľmi a znač- ný počet z nich bol v nejakom príbuzen- skom vzťahu s Maloneyovcami,“ spomína Gay. „Mark a jeho matka dbali na to, aby ma príliš neunavili, a tak som sa zoznámila iba s 22 príbuznými.“ Gay s Markom cestovali z farmy v Ridgway na farmu v Kentucky, odtiaľ do New Harmony v Indiane. Zastavili sa v obchode, kde si požičali nejaký film a Gay si vyfotila Markových rodičov. O desať dní neskôr Mark vyhľadal Gay v knižnici Vanderbilt. Zveril sa jej, že v ten večer boli jeho rodičia na ceste do Ridgway Spur, keď sa čelne zrazili s iným autom. Pat (48) a Doreen (46) boli na mieste mŕtvi. Gayine fotografie boli ich posledné. JehomladšiasestraErin,ktorásedela na zadnom sedadle auta, zrážku prežila, no bola vážne zranená. NáslednepoautonehodesaGaypredstavila trúchliacim, ktorí prišli do rodinného sídla – medzi nimi aj Paul Simon – už ako „Markova priateľka“. V skutočnosti bola preňho oveľa viac než len priateľka a začiatkom apríla sa zasnúbili. „Myslím, že by sme sa napokon k tomu tak či tak dopracovali, ale nehoda všetko trochu urýchlila,“ hovorí Gay dnes. V treťom a poslednom ročníku právnic- kej fakulty si pár kládol otázku, kam pôjdu ďalej. Počas víkendovej návštevy Decatur si Gayin otec. J. Gilmer Blackburn, vzal Mar- ka na debatu. „Gilmer mi priblížil výhody života v malom meste a vedenia rodinnej právnickej praxe,“ vysvetľuje Maloney. Pre pár sa otvorila nová perspektíva – usadiť sa v Decatur a pripojiť sa k advokátskej kance- lárii Blackburn. Gay a Mark zvažovali všetky možnosti, napokon usúdili, že v podstate nemajú nič proti tomu. „Domnievam sa, že Gilmer bol veľmi silnou otcovskou postavou v Markovom živote,“ hovorí Bill Wyker z Rotary klubu Decatur. „Mali skvelý, veľmi blízky vzťah.“ Po svadbe v júni 1979 a potom, ako Mark získal diplom z práva so špecializáciou na dane na Newyorskej univerzite, sa Malo- neyovci usadili v Decatur. Mark si hneď na- šiel spoločnú reč s novými susedmi, keďže sa rozumel farmárstvu. „Mark stelesňuje chlapa, ktorý je absolútne skvelý,“ hovorí Wyker, „a je to typ človeka, ktorý sa vám páči hneď od momentu, keď si s ním podá- te ruku.“ Maloney vstúpil do Rotary v roku 1980. O päť rokov neskôr vo veku 30 rokov sa stal prezidentom klubu Decatur. V tom čase sa dozvedel, že tím Group Study Exchange z Nigérie má navštíviť Alabamu. Na jeho popud strávili dva dni v Decatur a na budúci rok Mark odcestoval na 40 dní do Nigérie. Tu sa začala rodiť jeho prezidentská téma: Rotary spája svet. Mark navštívil Nigériu opäť v júli 1990, no tentoraz ho sprevádza- la aj Gay. Mark sa už v minulosti stretol s Jonathanom Majiyagbe, ktorý bol prvým Afričanom čiernej pleti na poste RI riaditeľa. Majiyagbe s manželkou Ade prijali a ubyto- vali Marka a Gay vo svojom dome v Kano. „Mark je veľmi príjemný človek,“ konšta- tuje Majiyagbe. „Vždy bol veľmi pracovitý. Hovorím mu mobilný počítač – všetko si pamätá do tých najmenších detailov.“ Medzi pármi sa vytvorilo blízke priateľstvo, a keď bol Majiyagbe nominovaný na prezidenta RI na rok 2003–2004, za asistentov si vybral Marka a Gay. Ďalším dlhoročným priateľom, s ktorým sa Maloney spoznal prostredníctvom Rotary, je jeho prezidentský asistent Larry Lunsford. Larry má veľmi pôsobivý rotariánsky životo- pis – je člen Rotary klubu Kansas City-Plaza v Missouri, bývalý guvernér dištriktu 6040 a bývalý riaditeľ RI. Lunsford podčiarkuje „strategické zameranie“ Maloneyho na zvy- šovanie členstva v Rotary s dôrazom na „po- trebu väčšej diverzity“, vďaka ktorej môžeme osloviť a udržať si členov. Vyzdvihuje tiež prioritu, ktorú Mark kladie na posilnenie nášho partnerstva s OSN, prostredníctvom ktorého vzniká ďalší priestor na posilnenie postavenia Rotary vo svete. Tiež poukazuje na to, že „Mark chce ešte silnejšiu synergiu medzi Rotary a Rotaractom. Členovia Rota- ract klubov sú veľmi zapálení za prehĺbenie vzťahov s Rotary. A to je vietor, ktorý chceme chytiť do plachiet.“ V obývacej izbe u Maloneyovcov na ste- nách popri Gayiných farebných maľbách visia zarámované fotografie, dokumentujú- ce ich spoločnú 39-ročnú rotariánsku cestu svetom, a police zdobí množstvo spomien- kových predmetov. Gay sa oficiálne stala členkou Rotary v roku 1996 po tom, ako vstúpila do novozaloženého Rotary klubu Decatur Daybreak. „S Markom môžeme spo- ločne vykonávať právnickú prax a spoločne vychovávať deti,“ priznáva. „Ale na svete neexistuje taký Rotary klub, ktorý by bol dosť veľký pre nás oboch.“ Obe dcéry boli súčasťou dlhej rotariánskej cesty, rovnako ako ich rodičia. „Keďže sme sa stali rotariánskou rodinou, naše dievčatá vy- rastali v prostredí s otvoreným horizontom,“ hovorí Gay. Phyllis a Margaret sa zúčastnili na viac ako 30 svetových kongresoch a inter- akcie s ľuďmi z celého sveta ovplyvnili ich budúci život. V roku 2014 Maloneyovci prijali Suzannu Greerovú za svoju tretiu dcéru po tom, ako jej zomrela matka. „Kvôli tragé- Je skvelý komunikátor a výborne mu to myslí; prejavuje súcit a záleží mu na ľuďoch. Je to komplexná osobnosť.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 19 dii, ktorú Mark prežil v mladosti, obzvlášť citlivo vnímal Suzanninu situáciu,“ hovorí Gay. „Povedala som mu, že som uvažovala o tom, že si ju zoberieme k sebe a on hneď povedal áno.“ Dnes už 25-ročná Suzanna je študentkou na University of South Alaba- ma a absolvovala už tri svetové kongresy RI – zatiaľ čo Patrick (7) a Peter (4), synovia Phyllis a jej manžela Blaka Johnsona, si už môžu zapísať 2 účasti. Medzi obrázkami v obývacej izbe sú aj fotky Marka s dvoma pápežmi – snáď to ani nie je prekvapujúce, keďže podľa niektorých zdrojov meno Maloney pochádza z gaelské- ho Maol dhomhnaigh, čo znamená „oddaný chrámu“. Pokiaľ ide o jeho domovské mesto, Maloney je jediný člen miestnej obchodnej komory a hrdo sprevádza návštevníkov po Decatur – ukáže im starú Štátnu banku, na ktorej stále vidieť stopy po paľbe z čias ob- čianskej vojny, ihrisko Riverwild, nedávno obnovený Delano Park – oázu zelene, ktorej nový život vdýchli rotariáni a ďalší občania, a areál Habitat for Humanity, kde študenti z Harvardu pracujú každý rok počas jarných prázdnin. Túto tradíciu založila Phyllis po- čas svojich študentských čias v roku 2002 a pokračuje v nej dodnes pod záštitou klubu Decatur Daybreak. Obyvatelia Decatur sú rovnako hrdí na hrdinu svojho mesta. „Decatur v Alabame bude domovom prezidenta Rotary Interna- tional?“ diví sa bývalý okresný sudca Mor- gan County, David Breland, ktorý teraz pôsobí ako historik a riaditeľ historických zdrojov a udalostí v Decatur. „To už je niečo!“ V smere hodinových ručičiek zhora Členovia tímu group study exchange z nigérie navštívili Maloneyovcov a rotary klub decatur v roku 1985; rodina Maloneyovcov s vtedajším prezidentom rI rajendrom saboo a jeho manželkou Ushou v decature v roku 1991; Maloneyovci s dcérami Margaret (vľavo) a Phyllis na Medzinárodnom zhromaždení v dallase v r. 1990; Maloneyovci s bývalým prezidentom rI Jonathanom Majiyagbe; Mark a gay v Bangalore v Indii v roku 2012

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

20 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 z domova becní dům je součástí Pražské pa- mátkové rezervace zapsané v Sezna- mu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Byl vystavěn podle plánů archi- tektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky v letech 1905–1912 a je nejvýraznější kom- plexní ukázkou secese jak v exteriéru, tak interiéru, která se dochovala v původním stavu. Na jeho výzdobě se podíleli nejvý- znamnější čeští malíři a sochaři počátku 20. století: Mikoláš Aleš, Max Švabinský, František Ženíšek, Ladislav Šaloun, Karel Novák, Josef Mařatka, Josef Václav Mysl- bek, Alfons Mucha a Jan Preisler. Průčelí dominuje půlkruhová mozaika sestavená podle kresby Karla Špillara. Dlužno podotk- nout, že všechny kovové prvky (lustry, zá- bradlí, ozdobné prvky, kování dveří apod.) byly vyrobeny v kovozpracujícím závodě Franty Anýže, pozdějšího člena Rotary klubu Praha. Největší sál Obecního domu, Smetanova síň, pojme až 1 200 hostů. Další sály mají různou kapacitu i užití. Celkem je zde 1 240 místností. Rozsáhlá rekonstrukce se uskutečnila v letech 1994–1997. Právě v jeho prostorách byl v roce 1925 inaugu- rován první Rotary klub v Československu (RC Praha) a v roce 1927 vyhlášen Rotary distrikt č. 66. Ve dnech 27. a 28. dubna 1929 zde probíhala II. konference českosloven- ského distriktu (a v dubnu 1937 i jubilejní desátá). Od roku 1931 se Sladkovského sál Obecního domu stal místem pravidelných pondělních schůzek pražských rotariánů. V té době měl klub už kolem stovky členů. Proto byl v Obecním domě zřízen i stálý sekretariát klubu. Začátkem 30. let se po- čet Rotary klubů v Československu rych- le rozšiřoval (v roce 1930 už existovalo 28 klubů rozložených od Karlových Varů až po Užhorod). Zvyšovaly se přirozeně i ná- roky na činnost guvernéra a reprezentaci vůči zahraničním hostům. A tak kancelář RC Praha začala postupně plnit i funkci sekretariátu celého distriktu. Schůzky se v Obecním domě konaly až do roku 1939, kdy byly Rotary kluby v protektorátu Čechy a Morava úředně zakázány. V krátkém poválečném období se praž- ský Rotary klub do roku 1948 scházel v ka- várně Slavia naproti Národnímu divadlu. Francouzská restaurace Obecního domu se však stala útočištěm pražských rotariánů po komunistickém převratu a druhém zá- kazu činnosti jejich klubu. Těch pár, kteří zůstali ideálům Rotary věrni, se i nadále pravidelně, i když neoficiálně, scházelo u jednoho stolu ve Francouzské restaura- ci až do začátku sedmdesátých let. Svědčí o tom jak vzpomínky aktivního účastníka těchto schůzek, otce prezidenta Václava Havla, publikované v jeho knize, tak hlá- šení v protokolech Státní bezpečnosti, která schůzky bedlivě monitorovala. Připomeňme, že také v novodobé historii byl Obecní dům svědkem našich aktivit. V roce 2009 se zde uskutečnila společenská část mezinárodní konference „Euro v nových členských zemích EU“, kterou pořádaly čtyři pražské Rotary kuby pod vedením RC Praha. Jistě se do Obecního domu rádi vrátíme i při dalších příležitostech. Všichni víme, že pražský Obecní dům vstoupil dvakrát do historie československé státnosti: 28. října 1918 zde byla vyhlášena samostatnost Československa a v listopadu 1989 zde proběhla první setkání dosavadní komunistické vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Prostory Obecního domu však průběžně provázejí i aktivity našeho Rotary. Text: Svatopluk k. Jedlička, foto: archiv Obecní dům a Rotary o H I S T O R I E

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

21 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 Vlevo od roku 1931 se pražští rotariáni scházeli ve sladkovského sále 1 obecní dům je architek­ tonickým skvostem 2 Po roce 1948 se „bývalí“ rotariáni scházeli neoficiálně ve Francouzské restauraci 3 společenské akce mají pokaždé fundraisingový charakter 4 V této kanceláři byl v letech 1931–1939 společný sekretariát rC Praha a distriktu 66 1 2 3 4

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

22 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 z domova ad akcí převzali záštitu starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský, který festival také s celou rodinou navštívil, a Mi- lena Johnová, radní hlavního města Prahy. U Boženky, jak se prostoru neformálně říkalo, čekal na návštěvníky bohatý hudební program. Odstartovala jej Elis, mladá talen- tovaná zpěvačka z Ostravy. Ta zde uvedla v premiéře píseň Milován, kterou napsala a nazpívala pro nadaci Krása pomoci, proto tu nemohla chybět ani česká Miss World Taťána Gregor Kuchařová. Poté svými hlasy ozdobily festival další zpěvačky ze sever- ní Moravy – Sabina Křováková a Lenka Lo N D I S T R I K T N Í K O N F E R E N C E 2 0 1 9 Festival rodiny: víc než jarní piknik na Žofíně Text: Věra StaňkoVá, foto: archiV Nadace Spr Součástí zahradní slavnosti, která se konala v době naší distriktní konference na Slovanském ostrově, byl také odpolední Festival rodiny. Počasí přálo, a tak mnozí rodiče se svými ratolestmi vyrazili do centra Prahy, rozložili na trávnících deky, vyráběli z papíru originální klobouky, psali na kartičky ve tvaru srdce přání české rodině a také poslouchali kapely na pódiu, které vyrostlo v blízkosti sochy Boženy Němcové. z domova 1

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 23 Hrůzová, po nich pražská vokální skupina Yellow Sisters a závěr patřil Swing Mustard, tedy hudbě a tanci ve swingovém duchu. Díky spolupráci s Déčkem České televize přišly na Žofín i postavičky z Večerníčků a romantickou atmosféru místa dokreslili členové Spolku panstva na tvrzi Žíželeves v krásných dobových kostýmech. Všichni přispěli svým dílem k báječné atmosféře, která tu panovala až do večera. Festival rodiny se velmi povedl, přestože se jednalo o jeho nultý ročník. Kromě pikni- ku na Slovanském ostrově se konaly různé akce ve všech krajích České republiky. Bě- hem pěti týdnů na přelomu května a června se uskutečnilo více než 140 akcí pro rodiny. „Podílelo se na nich 98 mateřských center, zapojených do naší celostátní organizace Síť pro rodinu. Máme tak nakročeno k nové tradici, a to především díky všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci festivalových akcí a kdo přispěli formou spolupráce nebo materiální či finanční podporou. Velký dík patří Rotary a všem, kdo myšlenku Festiva- lu rodiny přijali jako příležitost ke společ- nému posilování hodnoty rodiny,“ uvedla prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská. Spolupráce Rotary, Sítě pro rodinu a dal- 4 společnost Praha Vaccines představila nový druh očkovací látky proti dětské obrně 5 děti tvořily papírové klobouky 6 Škoda auto prezen­ tovala zájemcům bezpečnostní a ochranné prvky použité v karo­ seriích aut 1 Významným partnerem, a to nejen distriktní konference, se stala nadace Krása pomoci 2 na slovanském ostrově se v průběhu distriktní konference představilo celkem 36 charitativních projektů a partnerských subjektů 3 Pracovníci ambulance Meditrans zajišťovali nejen celodenní zdravot­ nické zázemí, ale prová­ děli i ukázky poskytování první pomoci 2 3 4 5 6

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

24 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 a chvíli to budou 3 měsíce, co jsme se setkali na Žofíně, abychom si při­ pomněli 20 let společné práce pod vlaj­ kou rotary. 20 let od znovuobnovení dis­ triktu 2240 pro Českou a slovenskou republiku. naším záměrem bylo předsta­ vit dosažené výsledky ve službě společ­ nosti nejen členům, ale i rotariánům z ji­ ných zemí, zejména přátelům, kteří nám v obnovování distriktu pomáhali, a podě­ kovat jim za jejich podporu. to vše se nám na konferenci povedlo. Konference však měla ještě jeden vel­ mi důležitý cíl. otevřít naše hnutí veřej­ nosti. Ukázat našim partnerům, sponzo­ rům, spřáteleným organizacím i občanům, kdo jsme, jaké jsou naše zá­ měry a cíle, a pozvat je ke spolupráci. Ze spontánních reakcí zúčastněných lze soudit, že i tady jsme se trefili do černé­ ho a že je to cesta k popularizaci rotary i získávání nových členů. děkuji všem, kteří tento koncept ote­ vřenosti a spolupráce podpořili, a zároveň vyzývám k jeho následování i na klubové úrovni. K organizování většího množství akcí s přizváním přátel a partnerů. Věřím, že nám to pomůže k oživení našich klubů, a pokud se do přípravy zapojí více členů, pak i k upevnění týmového ducha. Využijme nových partnerství a kontaktů získaných v rámci zasedání týmu pro me­ zinárodní spolupráci i v průběhu konfe­ rence k obohacení naší činnosti a získej­ me nové přátele v tuzemsku i zahraničí. naše rotary to potřebuje. Vždyť přece spojuje tento svět! Ohlédnutí za distriktní konferencí Z ZdeNěk Michálek Immediately Past dg 2018/19 ších neziskových organizací přinesla víc než hezkou jarní slavnost. Je totiž zajíma- vým i perspektivním projektem, jenž dává prostor pro prezentaci Rotary a zviditelně- ní jednotlivých organizací a jejich práce. Toto otevření se široké veřejnosti na Žofí- ně je v daném formátu dobře přenositelné a může být inspirací nejen pro pořadatele příští distriktní konference, ale i pro Rota- ry kluby a neziskové organizace v různých městech. Za druhé představuje příležitost pro oslovení významných osobností, které pak mohou sehrát důležitou společenskou roli a významně přispět k propagaci akce samotné. A do třetice je atraktivní ukáz- kou našich hodnot v praxi, kdy můžeme poutavou formou ukázat široké veřejnosti smysluplnost naší činnosti a obecně posílit prestiž neziskového sektoru. navštivte naše stránky www.festivalrodiny.cz www.sitprorodinu.cz 7 návštěva z televizního déčka 8 spolek panstva na Žofíně z domova 7 8

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 25 JUDr. Dobroslav Zeman první gUvernér rotary DistriktU 2240, člen rC plZeň 31. 1. 1930, JinDřiChův hraDeC – 1. 8. 2019, plZeň prostředím Rotary přišel Dobra do kontaktu už v roce 1989. Při jedné ze svých služebních cest se ve vlaku se- známil s brazilským rotariánem, který pobý- val pracovně v Evropě. Ten také zprostřed- koval kontakty, které vyústily v navázání Dobrovy spolupráce s evropskou kanceláří RI v Curychu. Prvním Dobrovým počinem bylo během roku 1990 obnovení Rotary klubu v Plzni. Bylo to v době, kdy se v teh- dejším Československu začaly za podpory klubů z rakouského distriktu 1920 obnovo- vat nebo nově zakládat Rotary kluby. Dobra, jako znalec němčiny, angličtiny, francouz- štiny a španělštiny i jako právník a čerstvý důchodce mající dostatek potřebného času, byl do tohoto procesu plně vtažen. Sám jsem Dobru blíže poznal, když mě v roce 1998 přizval ke spolupráci na obnově československého Rotary distriktu. Tehdy jsem měl možnost ocenit jeho obětavost, pracovitost, důslednost a pečlivost i tole- ranci a jeho diplomatické schopnosti. Vyři- zoval rozsáhlou korespondenci, překládal do češtiny desítky stran materiálů zasílaných z ústředí RI pro potřeby klubových činovní- ků i distriktu, absolvoval bezpočet návštěv klubů a individuálních schůzek jak u nás, tak v Rakousku a Německu. Za pomoci několika tehdejších členů plzeňského Rotaract klubu převáželkaždýměsícnapoštuobjemnéobál- ky s nezbytnou korespondencí. Teprve po časesemus jejichpomocípodařilozavéstce- loplošněkomunikaciprostřednictvímemailů, tehdy nového fenoménu. Později, jako past guvernér byl oporou i svému nástupci. Vzpomínám na velký matching granto- vý projekt Nadace Rotary, který s pomocí dalších rotariánů zrealizoval ve prospěch čtyři sociálních zařízení na Plzeňsku. Vzpo- mínám na každoročně pořádané víkendové Inter Country Meetingy pořádané v Plzni pro rotariány ze zahraničí. Vzpomínám i na setkání evropských redakcí regionálních časopisů Rotary, které zorganizoval v roce 2007 v Plzni, a při němž mi oficiálně předal „žezlo“ šéfredaktora našeho časopisu. Bylo to nejen setkání pracovní, ale i přátelské a dojemné. Tušili jsme, že Dobra vzhledem ke svému věku připravuje postupný odchod do ústraní. Přesto zůstal aktivním členem našeho redakčního týmu. Čest jeho památce! Podobné osobní vzpomínky, jako je tato, začínají přicházet na náš redakční email z tuzemska i ze zahraničí od dalších rotariánů, dobrových přátel a partnerů, s nimiž spolupracoval na klubových a distriktních projektech. Výběr z nich přineseme v příštím čísle rgn. s mga. svatoplUk k. JeDlička, zástupce šéfredaktora rgn, čestný člen rC Praha City vzpomínka Nedlouho potom, co do naší redakce přišly od Dobry provedené korektury tohoto čísla časopisu, dorazila i smutná zpráva: Dobra Zeman zemřel. Náhle, při návštěvě svých dětí a vnoučat. In memoriam

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

26 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 ze světa Už to budou dva roky od doby, kdy jsem se přihlásila na Rotary výměnu, a nedokážu ani popsat, kolik se toho změnilo. Byla jsem tehdy holkou, co chtěla poznat svět, být ve středu všeho dění, vědět věci, které nevěděla, dělat věci, které ještě nikdy nedělala, a poznat lidi, kteří by ji v životě posunuli o kus vpřed. Dva roky uplynuly a teď doma ve Vancouveru sedí úplně jiná holka, která je plná nostalgie a smíšených pocitů jen čtyři dny před jejím návratem z výměny zpátky do Česka. EvElína BEníšková ➞ kanada d 5040 (RC PísEk) a celé ty dva roky jsem strávila spoustu času sama se sebou ve svých myšlenkách, polemizující o svých pocitech. Před výměnou to byla miliarda otázek. Najdu si kamarády? Co host rodiny? Jaké je v Kanadě vlastně po­ časí? Mám si sbalit nějaký slzný sprej na medvědy? Co má vlastně člověk dělat, když v lese místo srnek narazí na medvě­ da? Dokážu běžet dostatečně rychle, abych mu utekla? Pf, ne. Tak bych měla dělat, že ho jako nevidím? Otázky, otázky, otázky. Během výměny se moje myšlenky zača­ ly zaměřovat na moje pocity a na (ne)oby­ čejné detaily. Byly dny, kdy jsem si vzpo­ mněla na babiččiny šátečky a do očí mi šly slzy, což je naprosto v pořádku, jak jsem později zjistila. Nebo když jsem uvařila pro mou host rodinu rajskou „s knedlíkama“ a zas už jsem natahovala, protože mi tak strašně chybělo české jídlo. Nebo když jsem šla první den městem a fotila jsem si SPZ aut jak největší maniak, protože byly neskutečně roztomilé. Anebo moje radost, když jsem v září šla ven jen v kraťasech a cítila jsem se jak největší Kanaďan, pro­ tože venku byla fakt kosa a já to prostě přetrpěla. Byly to vždycky malé věci, na kterých záleželo nejvíc. No a teď mi zbývají čtyři dny do odletu zpátky domů. Sedím u nás v kuchyni a píšu a vzpomínám a beze srandy brečím, protože i když to byl rok strávený daleko za hranicemi mojí komfortní zóny, tak i právě proto byl nejlepším rokem mého života. A zase přemýšlím o těch pocitech, jestli je to tak správně, že se mi domů ne­ chce. Jestli je to v pořádku, že mi budou chybět naprosté maličkosti, jako je kanad­ ské „sorry“, small talk s paní odnaproti, mluvení anglicky i ranní lívance s javoro­ vým sirupem. A jestli to bude fakt tak těž­ ké, až budu doma vzpomínat na ten oceán­ ský vzduch po ránu, nekonečné množství stromů všude kolem mě a všudypřítomný výhled na hory. Spoustu myšlenek a stra­ chů, očekávání a napětí, stejně jako tomu bylo před mým odletem. Nezbývá mi než věřit, že to všechno bude nakonec v pohodě, ostatně jako vždycky. Věřit, že se zpátky do Kanady a do Vancouveru vrátím co nejdřív. Snad brzo a snad s celou svojí rodinou, aby taky mohli vidět medvěda a jíst skoro všechno s javorovým sirupem. Z oUtBo U n D s Největší KaNaďaN se slzNým sprejem Na medvědy

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 27 Moja výmena začala na letisku v Mineapolise, bola som neskutočne vystresovaná a takmer som sa tam zosypala. Keď som uvidela svoju host rodinu, upokojila som sa a bola rada, že už nie som sama. Po príjazde domov som zaspala okamžite. Monika lofflERová ➞ Usa d 5950 (RC košiCE-CoUntRy) a druhý deň som vstala a už ma ča­ kali povinnosti týkajúce sa klubu a školy. Na ďalší deň mi začínali tréningy. Každé ráno a vždy po škole – ale plávanie si to vyžaduje. Všetko, alebo nič. Veď sme prekonali rekord školy, takže to stálo zato. Mojim domovom sa stalo futba­ lové ihrisko. Môj host otec bol hlavný tré­ ner, takže som o to viac milovala náš tím a vrieskala meno môjho brata vždy keď urobil touch­down. Milovala som hry a milovala som šport vo všeobecnom smere. Moja prvá rodina boli úžasní ľudia, ktorý ma milovali a za­ členili do rodiny, no potom prišiel čas sa odsťahovať do ďalšej rodiny. Bolo to ťažké, ale zvládla som to. Začala basketbalová sezóna a ja som si našla kamarátky na celý život – moju ďalšiu rodinu, môj tím. Bas­ ketbal urobil môj výmenný pobyt neza­ budnuteľný. V škole som nemala zle známky, na obe­ doch som sedela s najlepšími ľuďmi a mala som skvelú host rodinu, nič mi nechýbalo. No potom prišlo zranenie, ale tak to býva, ak robíš niečo naplno. Moja rodina mi po­ mohla a hrala som ďalej. S druhou rodinou som si urobila neskutočný vzťah, za ktorý som vďačná. Prišiel čas posunúť sa do ďal­ šej rodiny. Plakala som týždeň, lebo som sa chcela vrátiť, no nakoniec až teraz si uvedomujem, ako ma oni prijali od začiat­ ku. Nikdy by som nepovedala ako tri roz­ ličné rodiny vedia tak prirásť k srdcu a za koľko im budem vďačná. Môj rok bol skve­ lý, lebo som si našla veľkú rodinu. n oUtB o U n D s rob to vo veľKom, alebo to Nerob – toto je Usa Moja prvá rodina boli úžasní ľudia, ktorý ma milovali. Aj v druhej rodine som našla kamarátky na celý život – môj tím.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

28 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 z domova také v letošním roce se zahraniční výměnní studenti z české části našeho distriktu setkali na třídenním setkání s českými studenty, kteří budou zanedlouho odlétat do zahraničí na roční výměnný pobyt. eeting se konal od 30. května do 2. června 2019 v Křižanově na Vyso­ čině pod záštitou distriktního vý­ boru Výměny mládeže (DVVM) ve spoluprá­ ci s českými rotexáky. Studenti ze všech koutů světa měli možnost předat své zkuše­ nosti o výměně těm, které to letos teprve čeká. Nechyběly ani zábavné teambuildin­ gové aktivity v přírodě, objevování krás mo­ ravské přírody a tradiční opékání špekáčků. Ve čtvrtek jako první dorazili inboundi na místo konání, kde byl po večeři zahájen program, a studenti byli rozděleni do sku­ pin podle svých národností. Dostali také za úkol vytvořit týmovou vlajku pomocí sprejů, šablon a vlastní kreativity! Druhý den se studenti vydali na celodenní výlet do Punkevní jeskyně, k propasti Macocha, podívali se dokonce i na nedaleký hrad Pernštejn s obědovou přestávkou v Tišno­ vě. Po návratu do kempu na inboundy če­ kali již přijíždějící outboundi, kteří si hned po večeři nachystali prezentace informují­ cí o činnostech jejich klubů, místě, kde stráví výměnu, a také o sobě. Krátké pě­ vecko­taneční vystoupení inboundů a roz­ dávání polokošil, sak a odznáčků všem outboundům dodalo velkou dávku pozitiv­ ní energie a všichni se začali více těšit na další den, a hlavně na výměnný pobyt! V sobotu ráno se ke stávajícím deseti tý­ mům s připravenou vlajkou připojili i out­ boundi podle zemí, do kterých vycestují. Celodenní teambuildingový program slo­ žený z jedenácti různorodých stanovišť přichystal všem týmům nejen zábavné, ale také náročné úkoly. Po celém dni, stráve­ ném házením vajíček, stavěním mostu, řešení zapeklité escape game nebo kolek­ tivním kreslením, následovala večeře a za­ sloužený odpočinek u táboráku. Večer panovala příjemná atmosféra za doprovodu hudby a nechyběly ani špekáč­ ky. Těžko se společně dalo uvěřit tomu, že pro některé už brzy výměna skončí a pro další teprve začne. V neděli se po snídani všichni rozloučili, popřáli si hodně štěstí a slíbili si, že se jejich cesty ještě někdy v budoucnu zkříží. Někteří byli na zpáteč­ ní cestě ze střediska na nádraží vyčerpaní, ale přesto se za necelé tři dny stihli vzá­ jemně více poznat, vytvořit si důležité kontakty a zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. M oRi en tatio n Meet in g / c z / om III. v KřIžaNově Text: linda tRan, RotEx Foto: stUdEnti

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 29 nie tak dávno som dostal mail s pozvánkou na tretí orientation meeting, ktorý sa už tradične koná v krásnom slovenskom raji. Mal som tak trochu strach, či sa mám zúčastniť, pretože moja dovtedajšia účasť na meetingoch bola veľmi chabá a bál som sa, že „nezapadnem“. toto boli v skratke moje pocity pred. no po iii. oM v slovenskom raji môžem s istotou povedať, že som zažil nezabudnuteľné chvíle a ako vždy s úžasnými ľuďmi. Poďme ale na to pekne poporiadku. rientation meeting sa tento rok ko­ nal v dňoch 30. mája až 2. júna. Je jedinečnou a zároveň jedinou mož­ nosťou, kedy sa môžu stretnúť zahraniční študenti, ktorí trávia rok na Slovensku a Slováci, ktorí cez leto odchádzajú na svoj výmenný rok von. O tom, že je to jeden z najlepších meetingov svedčí aj fakt, že celé tri dni, resp. dva (pre outboundov) sú vyplnené úžasným programom. Od hier cez rôzne debatné krúžky až po spoločnú veče­ ru a diskotéku. Jedným z bodov programu bola piatková návšteva primátora Spišskej Novej Vsi. Tá bola pre inboundov, dúfam, zážitkom a všetci si odtiaľ odniesli aj malý darček. Novinkou, ktorá sa objavila na tohtoročnom OM prvýkrát, bola tímová hra, ktorej cieľ spočíval v plnení úloh na stanovištiach počas 11 km pochodu Národ­ ným parkom Slovenský raj. Popri vzájom­ nom spoznávaní sa objavovali študenti aj krásnu prírodu Slovenského raja. Nie na­ darmo sa hovorí, že je to jeden z najkrajších národných parkov na Slovensku. Posledný večer bol venovaný inboundom, kedy prí­ tomným rotariánom, rotexákom a outboun­ dom ukázali spoločný program. A ten stál naozaj za to! Posledný bod programu, dis­ kotéka pre všetkých, bola čerešničkou na torte. Hoci bol posledný deň ten smutný, všetci určite odchádzali s krásnymi spo­ mienkami, ktoré ostávajú navždy. Som neskutočne rád za možnosť zúčast­ niť sa III. OM tentokrát z pohľadu člena Rotexu. Hoci to boli tri vyčerpávajúce dni, môžem s istotou povedať, že stáli za to. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa opäť postarali o super zážitky prežité v Sloven­ skom raji. o oR i e ntatio n M e et in g / sK/ III. om v sloveNsKom rajI Text: dávid BačE, Foto: kaRolína kolláRová Meeting je jedinečnou a jedinou možnosťou, kedy sa stretnú zahraniční študenti, ktorí trávia rok na Slovensku a Slováci, ktorí odchádzajú na svoj výmenný rok. usím říci, že to se mnou toto léto nemá editorka vůbec lehké. I když u většiny čísel mne o sloupek musí uhánět, tak tentokráte jsou to pro mě opravdová muka. Možná že v těch tropických teplotách se mi uvařil mozek a místo rotariánských témat vysílá letní s-o-s nebo spíše P-B-P, tedy pivo – bazén – pivo. nějak v tom bodě, když jste ponořený až po nos, se výsledky konfe- rence, stav výměny mládeže nebo výměna vedení nějak úplně neregistruje. ale trochu jsem ten nos vystrčit musel, jako každé dva roky organizujeme spolu s rC Plzeň – Beseda letní kemp pro mladé lidi od 16 do 18 let. skupina dětí z různých koutů světa se u nás baví a poznává naši vlast. normálně je to docela zábavné a práce s mladými je spíše odměnou, ale letos mám pocit, že stárnu. Představte si, že jste s týmem uprostřed Prahy. Mají indície a podle nich hledají další místo kam mají jít. Jde o veršovánku v angličtině a jsou v ní his- torické odkazy, podle kterých mají hle- dat. Všichni googlují a nebo se ptají kolemjdoucích. až na jednu holčinu. sedí na podstavci a klátí nohama. Ptám se, co dělá? no nudím se, odpovídá. tak se zapoj, je to zajímavé. Mě se nechce. raději se budu nudit. to mě hlava nebere. Začíná se mi v hlavě rojit kla- sická hláška: to když já byl mladý... Pak se ale podívám na ostatní děcka a rychle mě to přejde. Jsou fajn a my jim pomá- háme být ještě lepšími. to přeci stojí za to vylézt z bazénu. zamyšlení téměř tropické j a k t o v i d í m j á GEoRGE J. PodZiMEk předseda redakční rady M z domova

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

30 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 z domova A veru že vznikli kreatívne diela! Po nie­ koľkých spadnutých reťaziach či defektoch nás pri Janohrade už čakala vytúžená obedná prestávka. Posilnení sme sa vybra­ li odfotiť sa k ďalším monumentom, schla­ dili sme sa v Mlynskom rybníku a napriek občasným poblúdeniam a mnohým pádom večer všetci statočne dorazili. V piatok ve­ čer nás svojou prítomnosťou poctil guver­ nér Zdeněk Michálek, ktorý študentom slávnostne odovzdal certifikáty o úspeš­ nom ukončení výmeny a rovnako dostali aj listy, ktoré si v septembri sami sebe na­ písali. „Som veľmi šťastný, urobil som všet­ ko, čo som v tomto liste napísal,“ zkonšta­ toval Ken, výmenný študent z Taiwanu. Napriek tomu, že počasie v sobotu vyze­ ralo všelijako, rafty na rieke Morava čakali. Rýchlokurz pádlovania a šlo sa makať. Hej rup, hej rup. Raz dva, raz dva. Rôzne heslá na zosynchronizovanie sa niesli riekou. Po štvrť hodinke väčšina tímov prišla na to, ako sa dá ísť čo najefektívnejšie. K piesko­ vej stene a teda obednej prestávke a prvé­ mu miestu vhodnému na kúpanie sme sa dostali prekvapivo rýchlo. Odtadiaľ tiekol ideálny prúd, ktorým sme sa nechali uná­ šať. Potom, čo niekoľko raftov do seba na­ tvrtok sa niesol v znamení kultúry a histórie. Prešli sme sa mestom Val­ tice a miestnym zámkom. Zaujala história farského kostola či zákulisie di­ vadla zo 17. storočia, kde sme si mohli na­ príklad aj vyskúšať, ako sa tvorili zvuky vody či hromu ešte predtým, než nastúpili novodobé technológie. Zámok Valtice ukrýval aj mnoho ďalších fascinujúcich zákutí a zvyšok doobedia sme strávili v zá­ mockom parku. Posilnený obedom sme sa vydali do Rakúska na chodník bosých nôh. Niektorí odvážlivci prešli celú trojhodino­ vú túru naboso, iní aspoň na zastávkach využili možnosť prejsť sa po rôznych ma­ teriáloch a celé sme to zavŕšili pri jarku s bahnom, ktorý sa po jednom náhodnom pošmyknutí nakoniec premenil na bahen­ né kúpele. V piatok prišla prvá výzva už ráno. Štyria výmenní študenti nikdy predtým na bicyk­ li nesedeli a mali pol hodiny na to, aby sa bicyklovať naučili, čo sa im úspešne po­ darilo. V skupinkách sme sa teda vydali na celodenný výlet. V horúčavách sa mnohým nechcelo, no našťastie sme si nabalili do­ statok vody a tak sme čo­to mohli vyliať aj na seba a toto schladenie mnohých nabu­ dilo. Súčasťou tejto cyklotúry bola aj foto­ súťaž – jednotlivé tímy sa museli odfotiť pri vybraných miestach, ako napríklad Zámocký pivovar Břeclav či Rendez­vous. V stredu 19.6.2019 sa vo Valticiach začala schádzať skupina výmenných študentov. niektorí so smútkom, keďže to bol posledný skupinový výlet pred ich návratom domov, väčšina však s nadšením, že sa môžu ešte raz stretnúť po hromade a najmä s obavami, ako po celom roku jedenia halušiek, horaliek a pitia kofoly zvládnu dni plné športových aktivít. Fa Re w ell weeK en D 2019 posledNý spoločNý výlet š Text: olívia Molčáková, Foto: nika tallová

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 šichni přítomní totiž podpořili jed­ nu z organizací – Život 90, nadaci Naše Dítě a Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Alumni tým se rozhodl podpořit Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Tak se spo­ jili členové a příznivci Rotary během jedné zábavné sportovní květnové soboty a po­ rovnali síly s jinými týmy, mezi nimiž byli i profesionálové. A stálo to za pot, mokrá trika a mozoly na rukou! Celkem 35 členů Alumni se sešlo a dalo všechno ať už do závodění nebo fandění! Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům! Mezi ty kromě firem Maveizol a Kosyka patřily také RC Brno a RC Třebíč. V příštím roce se opět těšímenanervydrásajícízávodv pražských Žlutých lázních, a to s dokonalejší taktikou opírajícíseo našeletošnízkušenosti.Děku­ jeme za možnost se závodu zúčastnit a RC Prague International za skvělou organizaci. v R o ta R y a l u m n i d 2 2 4 0 Tři, dva, jedna... start! Text: PEtRa CaBadaJová sobota, 11. 5. 2019, 9.00 – pádla do vody, vypnout hruď a jde se na to! takto hrdinsky, odhodlaně a bez předchozích zkušeností nastoupili členové Rotary alumni D 2240 do lodi během desátého ročníku mezinárodní Rotary Dragon Boat charity challenge, který vznikl ve spolupráci Rc Prague international s Českou asociací dračích lodí. a proč? Pro dobrou věc! razilo, sme sa rozhodli ich asi 7 spojiť a len tak sa po ceste opaľovať či kúpať. Na­ nešťastie nás po čase dohonil lejak, tak sme museli začať znova makať. Do prístavu sme prišli s predstihom, takže sme mali dosta­ tok času osušiť sa predtým, než pre nás prišli lode, na ktorých sme sa navečerali. Na ubytovňu sme sa dostali všetci poriadne zmorení, no bol to posledný večer a to si nikto nemohol nechať ujsť. Stretli sme sa v telocvični, kde si študenti priniesli vlajky či zápisníky a začalo sa niekoľkohodinové kreslenie, písanie odkazov a pripomínanie si tých najsilnejších momentov. „Náš rok tu sa končí, ale rodinu po celom svete už bu­ deme mať navždy,“ usmieva sa Alejandro, výmenný študent z Mexika. Čo by to bol ale za večer bez diskotéky? Keď už mali študen­ ti plné vlajky podpisov, telocvičňou sa ro­ zoznela latinskoamerická hudba, ktorá postupne prešla do smutnejších pesničiek, plaču a objímania sa. V nedeľu ráno nastal čas povedať defini­ tívne ahoj mnohým ľuďom. Splašené vy­ mieňanie si posledných odznakov, nech sú Rotary saká čo najplnšie, posledné spoloč­ né fotky, objatia a potom už len beh na vlak v daždi, ktorý splýval s padajúcimi slzami. z domova 31

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

32 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz klubové Rotary klub Bratislava má tento rok mimoriadne blízko k umeniu. Začalo to finančným príspevkom na osvetlenie v Múzeu moderného umenia Danubiana a pokračuje spoluprácou s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. ratislavskí rotariáni sa dohodli s vedením školy, že každý rok pod- poria najlepšieho študenta katedry gra- fiky sumou 500 Eur. Okrem jednorázovej finančnej podpory bude môcť každý šti- pendista využiť priestor na výstavu svo- jich diel v galerijných priestoroch ka- viarne Galérie Nedbalka. Víťazom prvého ročníka sa stala Lenka Štefánko- vá, študentka 3. ročníka z ateliéru prof. R. Jančoviča (www.behance.net/lnk- stfnkv2). Štipendium nádejnej grafičke slávnostne odovzdali v priestoroch rek- torátu VŠVU rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D., spolu s pre- zidentom Rotary klubu Bratislava An- drejom Rozvadským a riaditeľkou Galé- rie Nedbalka Luciou Gunišovou. Text: Noro lazar B R AT I S L A V A Štipendium pre študentku grafiky B 500 Eur Cena pre najlepšieho študenta katedry grafiky od bratislavských rotariánov.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

33 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 zprávy V pondělí 29. 4. 2019 odpoledne měli členové RCPI napilno. Sváželi totiž pro děti z Dětského domu v Senožatech (www.ddsenozaty.cz) nepotřebné věci ze skříní a domácností, které byly vyřazeny během jarního úklidu – šatstvo, boty, hračky, ale i židle, křesla a stoly. ento Dětský dům (mimochodem jeho tým se několikrát účastnil Rotary závodů dračích lodí na Vltavě vždy v květnu) patří mezi velmi aktivní zařízení a vedle jiného odcházejícím dětem zařizuje bydlení. A na to budou využity dary od členů klubu. Spolu s paní ředitelkou Buchalovou si děti přijely pro dárky osobně a na oplátku klubu přivezly vlastnoručně vyrobenou keramickou vázu. Brzy budeme akci opakovat a rádi pozveme ke spoluúčas- ti i jiné kluby distriktu. Text: Marie Jehličková P Í S E K Dary pro Dětský dům T Znojemští rotariáni s přáteli a příznivci podnikli výlet do Národního parku Podyjí. árodní park je jediný NP na Moravě a má rozlohu 63 km2. Na dolnora- kouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal. Park je z velké části zalesně- ný a kromě běžných lesních porostů se zde vyskytují mnohé vzácné dřeviny a hlavně endemický jeřáb muk hardeggský. Údolí řeky Dyje zde vytváří mnoho meandrů s prakticky neobydleným říčním údolím. Jednou z mála staveb je Čížovský letohrá- dek, lovecký zámeček zbudovaný koncem 18. století stavebníkem Michalem Josefem Althanem, nyní zrekonstruovaný a vyhle- dávaný pro svoji jedinečnost. Výjimečná fauna a mykoflóra NP okouzlila mnohé účastníky výletu. Součástí této akce byla sbírka pro Spolek Clary, z. s., budující na- učné stezky a pracující na revitalizaci leso- parku kolem zámku Vranov nad Dyjí.  Text: JaN PeTr Foto: aNdrea kerelová Z N O J M O Poznej Podyjí O S T R A V A Vlajka flotily vlála výše než obvykle Vyvěšování lodních vlajek na moři je velká věda, nicméně vždy platí, že se vlajka nedostane výš než několik metrů nad úroveň moře. tak mě napadlo, že by se té naší ko- modorské vlajce mohl líbit výlet do výšek. Nedalo mi to a vzal jsem ji s sebou na vrchol Lobuche East (6 119 m) do Himá- laje. Navíc jsem ještě našel stopy po akti- vitách nepálských kolegů (Gorakshep, oblast Mt. Everestu, 5 140 m). Text: MarTiN PešaT A N 5 000 Kč Výtěžek byl předán účastníku akce a zástupci spolku Clary, z. s.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

34 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 zprávy Trutnovský RC mezi své aktivity zaměřené na pomoc hendikepova­ ným občanům přidal další inicia­ tivu. Letos již po páté zorganizoval „Společenský večer“, na němž kromě prezentace vlastních chari­ tativních a humanitárních aktivit ocenil všechny nejaktivnější dobrovolníky. etošní setkání se uskutečnilo 16. 5. v ZUŠ na Krakonošově náměstí. Zúčastnil se i místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych, který zdůraznil pod- poru města péči o postižené a hendike- pované děti i dospělé občany. Ocenil také aktivitu zdejšího RC, který ve spo- lupráci s Centrem dobrovolníků Oblast- ní charity Trutnov, Klubem vozíčkářů a sociálními zařízeními města organi- zuje tuto akci. Letošní ocenění za svou pomoc potřebným získaly studentky zdravotnické školy Trutnov K. Davídko- vá, V. Kučerová a V. Vágnerová, zároveň i paní J. Ptáčková, Z. Cehlariková a S. Novotná. RC všem nominovaným předal unikátní výrobek umělecké sklárny v Brně. Trutnovský RC předsta- vil i svou další významnou aktivitu – zajišťování celoročních výměnných pobytů pro studenty středních škol. Text a foto: karel Javůrek T R U T N O V Nejaktivnější dobrovolníci L P R A H A Golf pomáhá nevidomým Ž I L I N A Chodník v Jánošíkových dierach pokrstený ilinskí a martinskí rotariáni sa stretli v Terchovej v Jánošíkových dierach, aby pokrstili turistický chodník, ktorý po- mohli vybudovať. Je to ďalší príspevok tých- to dvoch klubov k podpore turizmu v tomto krásnom kúte severného Slovenska. Text a foto: JuraJ Sabaka Stalo je již dlouholetou tradicí, že RC Praha Staré Město pravidelně pořádá golfové turnaje. Cílem těchto turnajů je nejenom sbližování přátel v krásné přírodě, ale i generovat prostředky na charitativní projekty našeho klubu. ako jeden z pražských klubů jsme do- stali příležitost pořádat golfový turnaj v rámci Týdne Rotary. Hrálo se na krásném 9jamkovém hřišti resortu Golf Hostivař v Praze. Ve flightech i po hře měli všichni golfisté krásnou příležitost navázat nové kontakty a popovídat si. Obecně se v těch- to případech říká, že není důležité, kdo vy- hrál – ale je. První tři místa obsadily ženy, a to od třetího místa M. Jehličková, J. Slád- ková a vítězkou se stala M. Jankovská. Golf generuje i finanční prostředky, a tak nemé- ně důležitý byl i výnos z turnaje – celkem 22 000 Kč. V klubu jsme debatovali různé možnosti využití obnosu až do chvíle, kdy mne oslovila Eva Volšická s RC Praha City s informací o vytvoření haptického modelu Hradčan. Projektu, o kterém se mezi praž- skými kluby debatuje již více než 10 let. Eva našla energii a sílu zmobilizovat po- slance a městskou část Prahy 1, aby v dolní části Slovanského ostrova mohl být slav- nostně odhalen základní kámen modelu, který bude první svého druhu v Praze. Zá- věrem bych rád poděkoval sponzorům, bez kterých by turnaj nebyl tak finančně úspěš- ný – firmě BCO, a. s., za poskytnutí částky 10 000 Kč, klubu Golf Hostivař a firmě Shi- madzu Handels GmbH, organizační složka. Text: Theodor PeTřík J Ž 22 000 Kč Celkový výtěžek z turnaje byl věnován jako příspěvek na zhotovení haptického modelu Hradčan na slovanském ostrově.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 35 M A R T I N Rotary Convention Hamburg Takmer sedemdesiat účastníkov z nášho dištriktu bolo na svetovom Rotary Convention v Hamburgu. d 31. mája do 5./6. júna sa druhé naj- väčšie mesto Nemecka stalo domo- vom 25 000 rotariánov z celého sveta. Emo- tívne boli predovšetkým sobotný pochod na podporu boja proti poliu a otvárací ce- remoniál vztyčovania vlajok. Boli sme i na slávnostnej večernej recepcii, nakukli do časti z desiatok rokovaní, prezentácií pro- jektov. Nezabudnuteľná bola atmosféra v House of Friendship, kde sme „nečakane“ stretli PDG Irenu Brichta. Využili sme aj ponuku sprievodných programov: Nočný komorný koncert v „Elb Philharmony“, skvoste architektúry mesta Hamburg, náv- števu závodu Airbus či viaceré možnosti prehliadky mesta po vode i po súši. Text: JáN Žiak O

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

36 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 zprávy Takmer 70 účastníkov z Ostravy a Čadce strávilo týždeň v Horní Bečvě. Hľadali a našli múdrosť v prírode. ábor pre hendikepované deti už po 26krát pomohli Muzickej škole Ostrava a občianskemu združeniu Stru- žielka zorganizovať Rotary kluby Ostra- va a Žilina. Na táboroch sa deti ocitnú mimo každodenného stereotypu a doká- žu sa uvoľniť a tešiť sa spolu s ostatnými deťmi pri rôznych hrách v tvorivých dielňach a aj pri nácviku záverečného galaprogramu pre hostí. Na každom let- nom tábore si organizátori vytyčujú zameranie činnosti detí počas týždňo- vého pobytu, a to v rôznych dielňach tvorivej činnosti a popri tom aj aktívne športujú. V tomto roku bola spoločná téma tábora zameraná na prírodu. Deti si pod vedením svojich lektorov pripra- vili nádherné vystúpenie, kde si pripo- menuli dôležitosť ochrany prírody, ovzdušia i lesov. Zazneli tam krásne originálne melódie a slová v sloven- skom i českom jazyku. Bol to krásny zážitok pre všetkých účastníkov i hostí, rotariánov i rodičov. Medzi deťmi bez rozdielu národností vznikli mnohé pria- teľstvá a pri rozlúčke je aj smútok a plač. Text: karol heriaN Fotky: JuraJ Sabaka Ž I L I N A Múdrosť hľadaj v prírode T N I T R A RC Nitra Harmony pre postihnuté deti Atmosféra Rotary Juniálesu 2019, ktorý sa konal 7. júna v golfovom areáli Red Oak, bola úžasná. Organizátorom podujatia bol klub nitrianskych rotariánov RC Nitra Harmony a výťažok z podujatia putuje na charitatívne účely.  otary Juniáles 2019, ktorý organizoval RC Nitra Harmony, bol návratom do 30-tych rokov minulého storočia. Dobové kostýmy, historické vozidlá, ochutnávka vína a cigár a zábava v sprievode hudob- ných telies Bratislava Hot Serenaders a Club 84. Ako bonus hity Františka Krišto- fa Veselého v podaní prezidenta RC Nitra Harmony pre rok 2018/2019 Mária Fančovi- ča, ktorý je operným spevákom v rakúskom Badene. Sprievodnými podujatiami boli predaj výrobkov postihnutých detí a chari- tatívna dražba obrazov výtvarníčky Henrie- ty Rojkovej, v ktorej sa úlohy licitátora úspešne zhostil člen klubu Dušan Čellár. Počas akcie prezident klubu Mário Fančo- vič symbolicky odovzdal funkciu Janke Schlarmannovej, ktorá bude prezidentkou klubu v rotariánskom roku 2019/2020. Veľké srdce prejavilo aj OZ Integrácia, ktorej zá- stupcovia boli hosťami akcie. Poukaz na rehabilitáciu v Adeli medical center veno- vali Martinkovi, ktorému môže veľmi po- môcť. Poďakovanie patrí všetkým s odho- dlaním nezištne pomáhať – a to aj účasťou na tomto krásnom podujatí. Text: JaNka SchlarMaNNová R Výťažok z akcie, dražby obrazov a predaja výrobkov postihnutých klientov bude venovaný domovu sociálnych služieb socia na nákup zariadenia, ktoré pomáha postihnutým pri stimulácii aktívneho pohybu.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 37 Ž I L I N A Radosť lieči nielen deti Máj sa stal pre Rotary klub Žilina International mesiacom, keď organizuje už tradičné podujatie pre členov a priateľov pod názvom Benefičný májový večer. retí ročník sa uskutočnil 10. mája a bol tematicky ladený na španielsku nôtu Viva España. Večer sa niesol vo vý- bornej atmosfére podporenej španielskou hudbou, tancom či ochutnávkou španiel- skych jedál a vín. Dress code podujatia bol tiež zameraný tematicky a počas večera boli vyhodnotení „najšpanielsky“ obleče- ná dáma a pán či najlepší tanečníci. Vďaka večeru sa podarilo darovať sumu 500 eur pre deti z Detského domova v Bytči. Čle- novia klubu však neodovzdali domovu len financie, ale použili ich na prípravu Dňa detí 1. júna priamo v detskom domove pre takmer 40 detí vo veku od 5 do 18 rokov. Deň detí je o radosti, zábave, takže päť členov klubu s podporou svojich rodín zorganizovali pre deti rôzne športové disciplíny, súťaže či pohybové aktivity. Hudba, spev, maľovanie na tvár, fotokútik a výborné občerstvenie zabezpečili veľa radosti, zábavy a úsmevov. Deťom sa pá- čilo, že mali zorganizovaný program a mohli sa stretnúť s novými ľuďmi. Záve- rečné vyhlásenie jedného účastníka, že to bol najlepší deň, aký zažil, bol už len po- vestnou „čerešničkou na torte“. Text: dušaN dvořák Ž I L I N A Deň detí v Detskom domove Bytča T zprávy Deti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline rozveselia aj vďaka podpore Rotary klubu Žilina International zdravotní klauni z Občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors. Zároveň sa vďaka klubu budú môcť mladí pacienti počas návštevy či pobytu v nemocnici hrať na novom ihrisku. edzi pravidelné aktivity klubu patrí predaj vianočného punču na Ma- riánskom námestí v  Žiline. Výťažok 3 500 eur sa klub rozhodol darovať zdravot- ným klaunom, ktorí už za 13 rokov rozve- selili v nemocnici v Žiline tisícky detí hos- pitalizovaných na oddeleniach pediatrie a pediatrickej ortopédie, ale aj dospelých pacientov na oddelení onkológie. Zdravot- ní klauni pomocou humoru odpútavajú pozornosť detí od strachu, bolesti a stresu z neznámeho prostredia a vracajú im úsmev na tvár. Veľmi úspešným podujatím, ktoré organizoval klub v roku 2019, bol vý- ročný benefičný ples. Vďaka podpore čle- nov, ich priateľov a partnerov podujatia si generálny riaditeľ nemocnice Ing. Igor Stal- mašek prevzal šek na 5 000 eur určených na vybudovanie detského ihriska v areáli nemocnice. Ihrisko bude postavené počas leta a tak už na jeseň budú môcť deti spolu s rodičmi príjemnejšie stráviť nevyhnutný čas na liečenie či ošetrenie. Text: dušaN dvořák M 3 500 + 5 000 Eur sumy venované na podporu detských klaunov a na vybudovaní detského ihriska v areály žilinskej nemocnice.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

38 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 g l o s s a r y Rotary unites the world ILJA CHOCHOLOUŠ district 2240 governor for 2019–20 It is not only the motto of this year’s Ro- tary International President Mark D. Ma- loney: it’s a fairly important fact. Experi- enced last month at the international convention in Hamburg. I again realized during the spectacular flag file-past what an important global community I have the privilege to belong to. My wife and I had similar feelings at the House of Fri- endship, at informal meetings with until then unknown Rotarian men and wo- men. It goes to show so convincingly that for all the differences we have as much in common. Repeated encounters are even dearer to my heart, mainly with my “classmates” – now serving as governors in the neighbouring districts, or in Asia and the USA. The magic of Rotary is in unexpected liaisons all around the globe – suffice it to express our ideological to- getherness and many of us will recall Rotarian sparking – spontaneous conver- sations about the clubs we hail from, projects we pursue and could perhaps pursue together, maybe with somebody we had no idea exists until recently. Ga- thering experience, learning from collea- gues, comparing our approaches to Ro- tarianism – all this is indispensable and motivating us to learn our path. I since- rely wish as many our member as possi- ble could actively live Rotary abroad. At Rotary conventions, visits to clubs, dis- trict conferences, while staying with their Rotaru friends – anywhere. I believe it is crucial for realizing who we are and whe- re we are going. Supplement engLIsH D-2240 H a M B U r g Rotary has future This year’s rI world convention, meeting in Hamburg in early June, will probably be remembered as a breakthrough. t was marked not only by a relaxed at- mosphere even in the official segments of the agenda, but also considerable dyna- mics and unprecedented youth turnout. The presence of Czech and Slovak Rotarians was also fascinating: there were more than sixty of us in Hamburg! Some only visited the “Friendship Hall” with a presentation of va- rious Rotary projects and activities, while the others participated in the presentation of international projects and established new contacts on various levels. A group in traditional folk costumes arrived from Slovakia. The convention highlighted the important role of Rotary and youth alumni clubs for the future of the Rotary Movement. I Text: svAtOpLUk k. JeDLIčkA

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 39 supplement Friday 11 May 2019, 9.00 AM – Oars dipped, all-up look, let’s go! eroically, resolutely and without a clue – that’s how members of Rotary Alum- ni D 2240 boarded ship at the tenth annual international Rotary Dragon Boat Charity Challenge, held by RC Prague Internatio- nal in conjunction with the Czech Dragon Boat Association. And for a good reason! Three organization deserved support, name- ly Life 90, Our Child Foundation and Olga Havlová Goodwill Committee. The Alumni team chose to support the last-mentioned charity. Thirty-five Alumni pooled all their resources and strength to race or cheer! He- artfelt thanks to all those involved and out sponsors – the firms Maveizol and Kosyka, in addition to RC Brno and RC Třebíč. Text: petrA CAbADAJOvá a l U M N I Three, two, one, GO! H A garden party on Prague’s Slavonic Island – the venue of this year’s District Conference – brought together about 36 partner organizations and charity projects supported by Czech and Slovak Rotary Clubs. his year’s conference pursued a very important goal,” District Governor Zdeněk Michálek notes. “Opening up to the public. Showing our partners, sponsors, friendly organizations and citizens who we are and what we stand for, and inviting them to interact. As shown by their sponta- neous reactions, we seem to have found the sweet spot.” The Network for Family foundation’s family festival rightly arose considerable attention. Text: věrA stAňkOvá, Photo: spr FOUnDAtIOn P r a g U e Garden Party ”T The seminar was hosted by Rotary Verlag GmbH publishers. Our District was represented by by Svatopluk Jedlička and František Ryneš. elegates were welcomed by Rota- ry Verlag board chairman Martin Kayenburg and RI Director Peter Iblher. Each magazine presented itself at an ex- perience-swapping session, the most valuable aspect of the undertaking. Eva Yusa outlined the RI’s approach to coope- ration between regional publishers and the Evanston headquarters, while Donna Cotter discussed requirements for licence extensions. In the afternoon, the focus was on the media. Timo Hammerbacher explained the German approach to digi- talization and Sabine Meinert briefed the delegates on the organizational structure of her publishing house. Seminars of this type prove very useful. Text: FrAntIŠek ryneŠ, pDg Photo: svAtOpLUk k. JeDLIčkA g e r M a N y Seminar of European publishers of regional Rotary magazines D

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

40 r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 supplement The Rotary Convention in Hamburg came complete with an unusual event for seafaring Rotarians – Post Convention Tall Ship Cruise 2019. ld Tall ships set sail in the Bay of Kiel courtesy of the members of IYFR (In- ternational Yacht Fellowship of Rotarians), including our team from the Czech and Slo- vak Rotary Fleet. Every deck hand’s heart melts when he spots a proper sail ship. Un- fortunately, Tall Ship cabins were sold out in no time and we had to rent a standard yacht. We spent a yachting week on the Baltic Sea, attended a Welcome Party on board the main Tall Ship Artemis, made many contacts and sent the fleet off to its cruise. Some of our crewmen also attended the Farewell Party in Kiel. Text: MArtIn peŠAt F e l l o W s H I P Post Convention Cruise – celebrating fair ladies O Close to 70 participants from Ostrava and Čadca have spent a week in Horní Bečva. or the 26th time running, Rotary Clubs Ostrava and Žilina helped the Ostrava School of Performing Arts and Stružielka civic association to organize a camp for handicapped children. Outdoor camps help children to escape daily stereotypes, relax and enjoy creative workshops and art acti- vities with their peers. The focus of this ye- ar’s camp was on living nature. Children and their tutors highlighted the need to protect wildlife, air and forest in a beautiful public presentation. It was an unforgettable ex- perience for all sides concerned. Many new friendships originated between children re- gardless of national background. Text: kArOL HerIAn, Photo: JUrAJ sAbAkA Ž I l I N a Nature inspires wisdom F My exchange program started at the airport in Minneapolis. he next day, my duties towards the club, school and training program began in earnest. The football ground was my home and my host father, the head coach, increased my predilection for the game. My first family were gre- at folks, who instantly made me one of them, until time came for me to move to another family. The basketball season started and I found friends for the rest of my life – my other family, my team. Basketball turned my exchange program an unforgettable experience. I had an injury, but accidents happen if you do things at full speed. My rapport with the other family is also almost unreal. But again, I had to move on. I would never believe how fond my heart grew of three different families and how grateful I will be for that. Text: MOnIkA LOFFLerOvá, rC kOŠICe-COUntry, exCHAnge stUDent 2018/19 o U t B o U N d s Make it big or don’t mess with it T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 3 | 2 0 1 9 Rotary Good News 4 | 2019 These four pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITO RIAL B OARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org supplement 41 H I s t o r y Municipal House and Rotary In 1925, Prague’s Municipal House witnessed the inauguration of Czechoslovakia’s first Rotary Club (RC Praha) and the proclamation of Rotary District 66, in 1927. t hosted the second, and later also tenth district conference. The building’s Slad- kovský Hall was the venue of members’ me- etings from 1931. One of the offices was the seat of a permanent secretariat of the Club andDistrict.MeetingsintheMunicipalHouse continueduntil1939,whenRotaryClubswere officiallyclosedintheProtectorateofBohemia and Moravia. After the communist coup and a second ban in 1948, Rotarians continued to meet regularly, though not officially, in the French Restaurant of the Municipal House till the 1970s. In 2009 the site hosted the public part of the international conference “Euro in new EU Member States”, organized by four Prague Rotary Clubs under the auspices of RC Praha. Text: svAtOpLUk k. JeDLIčkA I Monday 29 April 2019 was a busy day for RCPI. Its members were collecting unused household items, clothes, shoes, toys, chairs, tables etc. for the Senožaty Children’s Home. he home (by the way, its team has competed in several Rotary Dragon Boat Races on the Vltava), is a very agile institution, capable of arranging accom- modation for its maturing clients, where gifts and presents from the club mem- bers are always a welcome aid. Children with their headmistress, Mrs Buchalová, personally collected the presents and rewarded donors with a handmade ce- ramic vase. We plan a similar project in future and will be happy to invite other District clubs to join the effort. Text: MArIe JeHLIčkOvá www.ddsenozaty.cz P í s e k The gift T

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

r o t a r y g o o d n e w s 4 | 2 0 1 9 42 sledujte a aktualizujte kalendář aktivit na: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Rotary Good News 4 | 2019 © Praha, 10. srpna 2019 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2 500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter Re Da kční RaDa George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno člen oVé p oRaDníh o V ý boRu Ilja Chocholouš, DG Zdeněk Michálek, IPDG Gabriel Vjeszt, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 035 82 604 Editorka Dana Dvořáčková Grafika Roman Černohous T is k Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9 DisT RibuCe Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz good news 4 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org Nový prezident RI Mark Daniel Maloney se svou ženou Gay good news 4 / 2 0 1 9 Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org Nový prezident RI Mark Daniel Maloney se svou ženou Gay DaT u m po ř a DaT el a k T i V i Ta m í sTo 21. 8. D-2240 Gourmet fellowship, golf, hudba a prohlídka města Terezín 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/5 (vychází 10. 10.) všeobecná aktivita 7. 9. RC Praha City Sportovní den vozíčkářů v oboře Hvězda Praha 13.–15. 9. RC Praha Lnáře pro rybáře – rodinný víkend Lnáře 20.–22. 9. DVVM Orientation Meeting I. pro inboundy ČR + SR Trenčín 21. 9. DVVM Školení – výměnné programy pro mládež (2020/21) Trenčín 21. 9. DVVM Pracovní setkání klubových YEO Česko + Slovensko Trenčín 27. 9. RC Prešov-Šariš Charter Night nového klubu Prešov 27.–29. 9. DVVM Rebound/Rotex only Meeting pro SR Tatranská Lomnica 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2019/6 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita 11.–13. 10. DVVM Rebound/Rotex only Meeting pro ČR Křižanov 3. 11. DVVM OM I. pro budoucí výměnné studenty + rodiče ČR Třebíč 5.–10. 11. RI – Zone 19P Rotary Leadership Institute Dubrovník 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Praze Praha 6.–8. 12. DVVM Vánoční víkend pro inboundy v Bratislavě a Vídni Bratislava 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/1 (vychází 10. 2.) všeobecná aktivita 2020 17.–19. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v SR Poprad 18. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – SR Poprad 24.–26. 1. DVVM Zimní víkend pro inboundy v ČR Třebíč 25. 1. DVVM Pracovní setkání klubových YEO – ČR Třebíč 9.–15. 2. DVVM Ski Week pro inboundy ČR+SR, Belianské Tatry Ždiar 29. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/2 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita 20.–21. 3. D-2240 PETS / DŠS Olomouc 27. 4.–11. 5. DVVM+ROTEX EUROTOUR pro inboundy ČR+SR Evropa 30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2020/3 (vychází 10. 6.) všeobecná aktivita 15.–17. 5. D-2240 DISTRIKTNÍ KONFERENCE Luhačovice 28.–31. 5. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy ČR Křižanov 4.–7. 6. DVVM OM III. pro inboundy a outboundy SR Snižany 6.–10. 6. RI Světový kongres Rotary International Honolulu 17.–21. 6. DVVM Rozlučkový víkend pro inboundy ČR+SR Valtice aktivity Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa – satelitní Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Rakovník – satelitní Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo RoTa R aCT Brno Hradec Králové Most Pardubice Plzeň Poděbrady Praha RoTaRY k lubY / čR / RoTa RY k lubY / s k / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Malacky Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Oponice (v zakl.) Piešťany Poprad Prešov Šariš (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Stupava Záhorie Trebišov Trenčín Trenčín Laugaricio Zvolen Žilina Žilina International (v zakl.) RoTa R aCT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky i n T e R aCT čes ko a s loVen s ko Praha Rožňava RoT e X Společně pro ČR a SR kluby

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají. Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi. tomík a luky už Se ZaSe Smějí www.SoS-veSnicky.cZ Láskyplný domov pro každé dítě Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/

+ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZA 880 Kč RYCHLOVARNÁ KONVICE TEFAL LOFT ZDARMA NECHTE SI PORADIT: MODERNIBYT@PREDPLATNE.CZ! NEJLEPŠÍ STRÁNKY VAŠEHO BYDLENÍ

http://www.floowie.com/cs/cti/rgn-4-2019/